24 Antidepresanların Etki Düzenekleri ve Önemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "24 Antidepresanların Etki Düzenekleri ve Önemi"

Transkript

1 24 Antidepresanların Etki Düzenekleri ve Önemi Nurgül Özpoyraz Lut Tamam Ayşegül Özerdem Antidepresan ilaçların etki düzeneklerine yönelik çalışmalar yaklaşık 50 yıldır sürmektedir. Erken dönemlerdeki çalışmalar daha çok presinaptik alanla ilişkili kanıtlara dayandırılmıştır. Daha sonraki yıllarda postsinaptik alandaki çalışmalar hız kazanmış ve bu alana ilişkin kanıtlar artmaya başlamıştır. Sinyal iletim yolaklarıyla ilgili çalışmaların artmasıyla ve moleküler biyoloji alanındaki gelişmelerle antidepresanların sadece monoaminlerin düzeylerinde değişiklik yapan ilaçlar olmadıkları, uzun dönemde nöronlar üzerinde kalıcı değişikliklere yol açtıkları düşünülmeye başlanmıştır. Bu ilaçların etki düzeneklerinin daha iyi anlaşılması, daha etkili, ama daha az yan etkileri olan ideal antidepresanların geliştirilmesi amacının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Sinaptik Farmakoloji Antidepresanların etki düzeneklerine ilişkin erken çalışmalar daha çok presinaptik kanıtlara dayanmaktadır. Depresyon etyopatogenezinde rol oynadığı düşünülen monoaminlerin sentezlenmeleri, salınımları, dönüşümleri ve gerialımlarıyla ilgili kanıtlar içeren çalışmalar yoğunluktadır. Monoaminler içerisinde norepinefrin (NE), serotonin (5HT) ve dopamin (D) ile ilişkili açıklamalar ön plandadır. 325

2 Şekil 1. Noradrenerjik nöron Noradrenerjik Nöron Noradrenerjik nöronda presinaptik alanda bir, postsinaptik alanda ise üç anahtar reseptör vardır. Presinaptik alfa-2 reseptörü bir otoreseptör olup, hem nöron terminalinde hem de somatodentritik alanda bulunur. Ortamda NE arttığında, negatif geribildirim etkisiyle, nöronun ateşleme hızını yavaşlatarak NE nin salınımını baskılar. Postsinaptik nöronda ise alfa-1 ve alfa-2 reseptörleri ile beta-1 reseptörü bulunur. Kognitif işlevler alfa-2 postsinaptik reseptörle, duygudurum ise beta-1 reseptörle düzenlenir (Anand ve Charney 2000, Delgado ve Moreno 2000, Stahl 2000). Şekil 1 de bir noradrenerjik nöron görülmektedir. NE salgılayan nöronlar beyin sapındaki lokus sereleusta yer alırlar ve buradan değişik yolaklarla beynin farklı bölgelerine yayılırlar. Sinaptik aralıkta NE eksikliğinde klinik olarak, dikkat bozukluğu, konsantrasyon güçlüğü, bellek bozuklukları, bilgi işleme sürecinde yavaşlama, çökkün duygudurum, psikomotor yavaşlama gibi belirtilerin ortaya çıktığı düşünülmektedir (Delgado ve Moreno 2000, Shelton 2004). Noradrenerjik yayılım ve etkilediği ruhsal ve bedensel süreçler Şekil 2 de gösterilmiştir. Spinal korddan çıkan sempatik nöronlar ise periferik dokuları etkilerler. Kalpte beta-1 reseptörler üzerinden taşikardiye, üriner traktusta alfa-1 reseptörler üzerinden idrar retansiyonuna neden olurlar. Noradrenerjik etkili antidepresanlar sinaptik aralıkta geri alımı bloke ederek NE eksikliğini giderirler. Böylece antidepresif etkilerini gösterirler. Noradrenerjik antidepresan grubundan trisiklik antidepresanların (TSA) NE geri alım blokajı dışında alfa-1 adrenerjik, muskarinik ve histamin reseptör blokajı etkileri de vardır. Bu reseptörlerin blokajı sonucunda istenmeyen 326

3 Şekil 2. Noradrenerjik yayılım ve etkilediği süreçler Şekil 3. Serotonerjik nöron etkiler ortaya çıkar. Alfa-1 reseptör blokajıyla kan basıncında düşme ve baş dönmesi, taşikardi; muskarinik reseptör blokajıyla ağız kuruluğu, kabızlık, görme bulanıklığı, idrar tutukluğu; histamin reseptör blokajıyla da sersemlik, uyuklama, kilo artışı gibi yan etkiler ortaya çıkar (Stahl 2000). Serotonerjik Nöron Serotonerjik nörondaki iki anahtar reseptör 5HT1A ve 5HT1B/D dir. 5 HT1A hücre gövdesinde bulunur ve otoreseptör özelliktedir. Nöronal impuls akımını yavaşlatır. 5HT1B/D ise terminal otoreseptördür ve serotonin salınımını baskılar. Ayrıca serotonin nöronunda serotonin salınımını etkileyen noradrenerjik reseptörler de bulunur. Bunlar, somatodentritik alanda alfa-1 reseptör ve terminal alanda alfa-2 heteroreseptördür. Postsinaptik alanda ise 5HT1A, 5HT1B, 5HT1D, 5HT2A, 5HT2C, 5HT3, 5HT4 reseptörleri bulunur. Antidepresanlar özellikle 5HT1A ve 5HT1B/D otoreseptörlerini etkileyerek serotonin salınımını düzenlerler (Westenberg 1999, Stahl 2000, Skolnick 2002). Serotonerjik nöron Şekil 3 te gösterilmiştir. 327

4 Şekil 4. Serotonerjik yayılım ve etkilediği süreçler Beyinde 5HT nöronları beyin sapındaki raphe nukleusta yer alırlar ve buradan değişik yolaklarla yayılırlar (Artigas ve ark 2002, Stahl 2000). 5 HT nöronlarının raphe nukleustan beynin değişik bölgelerine yayılımı ve etkiledikleri ruhsal ve bedensel süreçler Şekil 4 te gösterilmiştir. Serotonerjik yolaktaki nöronların sinaptik aralığında oluşan serotonin eksikliğinde, klinik olarak, çökkün duygudurum, anksiyete, panik, fobi, obsesyon ve kompulsiyon, bulimia gibi tabloların ortaya çıkabildiği düşünülmektedir. Serotonerjik etkili antidepresanların farklı serotonin yolaklarındaki reseptörleri etkilemesiyle farklı yan etkiler ortaya çıkmaktadır. Limbik korteksteki 5HT2Ave 5HT2C reseptörlerinin akut uyarılmasıyla anksiyete, huzursuzluk ve gerginlik şeklinde yan etkiler gözlenebilir. Bazal ganglionlardaki 5HT2A reseptörünün uyarılmasıyla da buradaki dopaminerjik etkinliğin baskılanmasından dolayı akatizi, motor hareket bozuklukları, psikomotor retardasyon, ajitasyon, distonik hareketler gibi yan etkiler oluşabilir. Beyin sapındaki 5HT2A reseptörünün etkilenmesiyle uykuda myoklonus ve uyku bölünmeleri görülebilir. Spinal korddan yayılan serotonerjik nöronlar spinal refleks aracılığıyla seksüel yanıtı etkilerler ve cinsel işlev bozuklukları gelişebilir. Hipotalamus ve beyin sapındaki 5HT3 reseptörlerinin etkilenmesiyle de bulantı, kusma; gastrointestinal sistemdeki 5HT3 ve 5HT4 reseptörleri aracılığıyla da diyare ve kramplara neden olabilirler (Stahl 2000, Skolnick 2002). Serotonin salınımı sadece serotonin nöronları ile değil, serotonin ve noradrenalin nöronlarının etkileşimi ile de düzenlenir. Serotonin nöronlarında akson terminalinde bulunan presinaptik alfa-2 heteroreseptörler, yakındaki noradrenerjik nöronda salınan NE i geri alarak serotonin salınımının baskı- 328

5 Şekil 5. Serotonin ve noradrenalin nöronu ilişkisi lanmasına yol açarlar. Bu nedenle alfa-2 reseptör noradrenerjik nöronda otoreseptör, serotonin nöronunda heteroreseptör olarak adlandırılır. Serotonin nöronunun hücre gövdesindeki alfa-1 reseptör ise NE ile karşılaştığında serotonin salınımı artar. Böylece NE, serotonin üzerinde hem baskılayıcı hem de artırıcı rol oynamaktadır. Serotonin üzerindeki artırıcı etki beyin sapında hücre gövdelerinde, baskılayıcı etki ise kortekste terminal alanda yoğunlaşmıştır (Westenberg 1999, Frazer 2000, Blier 2001). Serotonin ve NA nöronu arasındaki ilişki Şekil 5 te gösterilmiştir. Dopaminerjik Nöron Presinaptik alandaki reseptör otoreseptör özelliği taşımaktadır. Post sinaptik alanda ise D1, D2, D3, D4 ve D5 reseptörleri yer alır. Presinaptik alandaki MAO (monoamino oksidaz) enzimi ve reseptörler dopamin salınımını düzenlerler. Şekil 6 da dopaminerjik bir nöron gösterilmiştir. Dopamin, dopamin betahidroksilaz aracılığıyla NE e dönüşür. NE de MAO ve COMT (katekol O-metil transferaz) ile metabolize edilir. Dopamin de böylece aynı düzenek ile metabolize edilmiş olur (Stahl 2003). Dopaminerjik etkinlikteki azalma sonucu anhedoni, hipersomni, psikomotor yavaşlama, dikkat sorunları, bilişsel işlevlerde bozulma gibi klinik belirtiler gözlenir. Bu tür belirtilerin varlığında dopaminerjik etkinliği olan 329

6 Şekil 6. Dopaminerjik nöron antidepresanların kullanımında yarar vardır. Dopaminerjik etkinlikteki artış adrenerjik artışa da yol açacağından uykusuzluk, ajitasyon, uyarılmışlık, bulantı gibi yan etkiler gözlenebilir (Stahl 2000, 2003). Dopaminerjik etkinlik subkortikal alanda ve frontal kortekste farklı özellikler gösterir. 5 HT ve NE etkinliğinden farklı olarak dopaminerjik yayılım frontal kortekste daha yoğundur. Psikomotor yavaşlama gibi belirtilerin bulunması subkortikal alanda bazal gangliada işlevselliğin bozulmasını yansıtır. Ventral tegmental alandan prefrontal kortekse yayılan dopaminerjik etkinlikteki sorunlar da dikkat, planlama, insiyatif koyma gibi bilişsel işlevlerde bozukluklara yol açar. Dopamin frontal kortekste dopaminerjik sinapstan salındıktan sonra, komşu noradrenerjik nöronlara yayılır ve orada inaktive edilir. Böylece frontal kortekste noradrenerjik nöron D üzerinde anahtar rol oynar. Özellikle de D nin dikkat, işlevsel bellek gibi bilişsel işlevler üzerine olan etkisi de düzenlenmiş olur. Frontal kortekste dopaminerjik etkinliği farmakoterapötik olarak artırmak istediğimizde NE gerialım blokörleri de kullanarak hem NE i hem de D i artırabiliriz. Böylece bilişsel işlevler üzerine sağaltıcı etki sağlanmış olur (Nutt 2006). Antidepresanların etki düzeneklerinde önemli rolleri olan her üç monoaminin klinik anlamda belirtilerle ilişkisi değerlendirildiğinde, her üçünün etkilerinin iç içe geçtikleri görülmektedir (Möller 2000). Monoaminlerle klinik belirtilerin ilişkisi şekil 7 de gösterilmiştir (Gorman ve Sullivan 2000). 330

7 Şekil 7. Noradrenalin Nörotransmiter Reseptör Hipotezi Antidepresanların etki düzenekleriyle ilgili çalışmalarda giderek presinaptik kanıtlardan çok postsinaptik kanıtlar üzerinde yoğunlaşılmıştır. Depresyon sağaltımında kullanılan antidepresanlar sinaptik aralıkta bir ya da birden çok monoamin üzerine etkide bulunurlar ve onların düzeylerini değiştirirler. Bu etkileri antidepresanların akut etkileridir. Ancak antidepresanların terapötik etkinliklerinin geç ortaya çıkması monoaminlerin düzeylerindeki değişiklik dışında başka etkilerinin de olduğunu gündeme getirmiştir. Depresyon etyopatogenezinde sinaptik aralıkta geliştiği düşünülen monoamin azlığı sonucunda postsinaptik reseptörlerin sayı ve duyarlılığında artış (up-regülasyon) geliştiği görülmüştür. Antidepresanların süregen alımları sonrasında postsinaptik reseptör duyarlılıklarında değişiklikler olduğu, postsinaptik reseptörlerin sayı ve duyarlığında azalma (down-regülasyon) olduğu gösterilmiştir. Postsinaptik reseptörlerde oluşan bu duyarsızlaşma sonucunda antidepresanların tedavi edici klinik etkilerinin ortaya çıktığı, bununla birlikte yan etkilere tolerans geliştiği düşünülmektedir. Böylece antidepresanların etki düzenekleriyle ilişkili çalışmalar bu geç etki ve süregen kullanımdaki değişiklikler üzerine odaklanmaya başlamıştır (Frazer 2000, Lucki ve O Leary 2004). 331

8 Antidepresanların Monoaminler Üzerine Etkilerine Göre Sınıflanması Antidepresanların monoaminler üzerine etkileri 3 ana grupta toplanabilir (Westenberg 1999, Shelton 2004, Nutt 2006). 1. Enzim İnhibitörleri Monoaminoksidaz inhibitörleri (MAOİ) Klasik geri dönüşümsüz MAO inhibitörleri ve geri dönüşümlü MAO inhibitörleri ( moklobemid) MAO enzimini inhibe ederek biyojenik aminlerin (NE, 5HT, D) yıkımlarını yavaşlatırlar. 2. Gerialım İnhibitörleri Trisiklik Antidepresanlar (TSA) İmipramin, amitiptilin, klomipramin, desimipramin, maprotilin bu grupta yer alır. Birden fazla reseptör üzerinde etkilidirler. 5HT gerialım inhibisyonu, NE geri alım inhibisyonu, kolinerjik-muskarinik reseptör blokajı, alfa-1 adrenerjik reseptör blokajı, histamin1 reseptör blokajı etkileri vardır. Terapötik etkileri 5HT ve NE inhibisyonu etkileriyle olur. Farklı TSA ların 5HT ve NE üzerine etkileri de farklıdır. Örneğin klomipramin 5HT üzerine etkiliyken, maprotilin NE üzerine daha etkilidir. Kolinerjik, alfa-1 adrenerjik ve histamin reseptör blokajı etkileri de bu grubun yan etki profilini oluşturur. Seçici Serotonin Gerialım İnhibitörleri (SSRI) Fluoksetin, sertralin, fluvoksamin, paroksetin ve sitolopram bu grupta yer alır. Serotonerjik etkili antidepresanlardır. SSRI lerinin akut etkileri serotonin nöronunda geri alımı bloke etmektir. Bu etki nedeniyle somatodentritik alanda ani 5HT artışı gözlenir. Akson terminalinde bu durum gözlenmez. İlacın kullanımının sürdürülmesiyle birlikte somatodentritik otoreseptör olan 5HT1A reseptörü duyarsızlaşır. Nöronal ateşleme hızı artarak serotonerjik iletim hızlanır. Bunun ardından akson terminalindeki 5HT miktarı artar. Bu süreç SSRI lerdeki etki başlangıcının gecikmesine neden olmaktadır. Böylece SSRI lerin geri alım inhibisyonu dışında somatodentritik 5HT artışı, 5HT1A otoreseptör duyarsızlaşması, nöronal ateşleme hızını artırma, akson terminalinde 5HT artışı, son olarak da postsinaptik 5HT reseptörlerinde duyarsızlaşma etkileri de vardır. Bu süreçlerin sonucunda da terapötik etkilerini gösterirler ve yan etkilere karşı da tolerans gelişir. 332

9 Serotonin-Noradrenalin Gerialım İnhibitörü ( SNRI) Venlafaksin, milnasipran ve duloksetin bu grupta yer alır. Venlafaksin etkisi kullanılan doza bağlı olarak değişir. Düşük dozlarda serotonerjik, orta-yüksek dozlarda noradrenerjik etkinlik gösterir. Noradrenalin Gerialım İnhibitörü (NRI) Reboksetin bu grupta yer alır. Noradrenalin- Dopamin Gerialım İnhibitörü (NDI) Bupropion bu grupta yer alır. 3. Reseptör Blokörleri Noradrenerjik-Spesif ik Serotonerjik Antidepresan (NaSSA) Mirtazapin bu grupta yer alır. Alfa-2, 5HT2 ve 5HT3 reseptör antagonistidir. Alfa-2 antagonizması hem noradrenerjik hem de serotonerjik inhibisyonu engeller. Mianserin de alfa-1, 5HT2, 5HT3, histamin 1 reseptör blokörüdür. Serotonin-2 Reseptör Antagonisti ve Gerialım İnhibitörleri (SARI) Trazodon ve nefazodon. Antidepresanların süregen alımları sonrasında monoamin reseptörlerinin sayı ve duyarlılıkları (regülasyon) üzerine etkileri (Lucki ve O Leary 2004) Tablo 1 de gösterilmiştir. Tablo 1. Reseptörler SSRI SNRI MAO inh Beta-1 adrenoreseptör Değişme yok Azalma Azalma Alfa-2 adrenoreseptör Değişme yok Azalma Azalma 5HT1A reseptör Azalma Değişme yok Azalma 5HT1B/D reseptör Azalma Değişme yok Değişme yok 5HT2A reseptör Azalma Azalma Azalma Moleküler Biyolojik Çalışmalar Antidepresanların etkilerinin başlamasındaki gecikme ve bazı hastaların ilaçlara yanıtsızlığı yalnızca presinaptik ve postsinaptik kanıtlarla açıklanamamaktadır. Yapılan çalışmalarda monoaminlerin ve reseptörlerin normal olduğu depresyon tabloları da görülmüştür. Böyle durumlarda postsinaptik 333

10 reseptörlere sinyal iletimindeki yetersizliğin rolü olabileceği düşünülmüştür. Sinyal iletim döngüsünde özellikle ikincil ulak sistemlerde gelişen moleküler düzeydeki bir sorun sonrasında hücresel yanıttaki yetersizlik nedeniyle, yalancı bir monoamin eksikliği geliştiği düşünülmektedir. Monoamin reseptörlerinde sinyal iletimindeki olası hatanın BDNF (beyin kaynaklı nörotrofik faktör) hedef geninde olduğu düşünülmektedir. BDNF nöronların yaşam yeteneğini sürdüren bir maddedir. Stres sonucu BDNF geni baskılanır, bu da hipokampusta nöron kaybına yol açar. Bunun sonucunda yineleyen depresyon dönemlerinin ve sağaltıma direncin geliştiği öngörülmektedir. Antidepresanların etki düzenekleri içersinde camp düzeyini yükseltme etkileri de vardır. Böylece birçok kopyalama faktörünün örn. CREB (c-amp response element-binding protein) in hipokampusta artışına neden olurlar ve BDNF genini aktifleyerek klinik etkilerini gösterirler (Duman ve ark 2000, Lucki ve O Leary 2004). Moleküler biyolojik çalışmalar sonucunda antidepresanların gen görünümünde ( gen ekspresyonu) değişiklik yaptıkları, bazı genlerde duyarsızlaşma, reseptör sentezinde azalma, bazılarında duyarlılık artışı, BDNF sentezinde artışa yol açtıkları düşünülmektedir (Lucki ve O Leary 2004, Malberg 2004). Yine bu alandaki çalışmalar özellikle antidepresanların süregen etkileri üzerine ilgiyi yoğunlaştırmıştır. Bu ilgi sonrasında beyin işlevlerinin uyumu ya da beynin uyum yapma yeteneği şeklinde tanımlanan sinaptik plastisite ( nöroplastisite) kavramı üzerinde durulmaya başlanmıştır. Antidepresan kullanımında başlangıçta görülen sinaptik aralıkta monoamin artışı, uzun dönemde nöronal uyum sürecini başlatır. Uzun dönemde, hücre içi sinyal iletim yolaklarında ve dentritik işlevlerde değişiklikler, sinaptik tekrar modellenme, potansiyalizasyon, aksonal budama, sinaptogenez ve hatta nörogenez şeklinde değişiklikler görülmektedir. Bunların sonucunda niteliksel olarak yolaklardaki iletimin artması ya da azalması, niceliksel olarak klinik yanıtta değişiklikler ortaya çıkmaktadır (Malberg 2004, Feldmann ve ark 2006). Antidepresan etki düzeneklerinin anlaşılmasında alınan yol, geleceğin etkin ve en az yan etkili antidepresanlarının geliştirilebileceği umudunu artırmaktadır. Kaynaklar 1. Artigas F, Nutt DJ, Shelton R (2002). Mechanism of action of antidepressants. Psychopharmacol Bull,36 (Suppl 2): Blier P (2001). Possible neurobiological mechanisms underlying faster onset of antidepressant action. J Clin Psychiatry, 62 (suppl 4) :

11 3. Delgado P, Moreno FA (2000). Role of norepinephrine in depression. J Clin Psychiatry, 61(suppl 1): Duman RS, Malberg J, Nakagawa S ve ark (2000). Neuronal plasticity and survival in mood disorders. Biol Psychiatry, 48: Gorman JM, Sullivan G (2000). Noradrenergic approaches to antidepressant therapy. J Clin Psychiatry, 61 (suppl 1): Feldman RE, Sawa A, Seidler GH (2006). Causality of stem cell based neurogenesis and depression-to be or not to be, is that the question? J Psychiatr Res, baskıda ( ) 7. Frazer A (2000). Norepinephrine involvement in antidepressant action. J Clin Psychiatry, 61(supp10): Lucki I, O Leary OF (2004). Distinguising roles for norepinephrine and serotonin in the behavioral effects of antidepressant drugs. J Clin Psychiatry, 65(supp 4): Malberg JE (2004). Implications of adult hippocampal neurogenesis in antidepressant action. Rev Psychiatr Neurosci, 29(3): Moller HJ (2000). Are all antidepressants the same? J Clin Psychiatry, 61 (suppl 6): Nutt DJ (2006). The role of dopamine and norepinefrine in depression and antidepressant treatment. J Clin Psychiatry, 67(supp6): Shelton R (2004). The dual action hypothesis: does pharmachology matter? J Clin Psychiatry, 65(supp 17): Skolnick P (2002). Beyond monoamine based therapies: clues to new approaches. J Clin Psychiatry, 63(supp 2): Stahl SM (2000). Essential Psychopharmacology. 2nd ed. New York, NY: Cambridge University Press. 15. Stahl SM (2003). Dopamin is a hitchhiker in frontal korteks: norepinephrine transportes regulate dopamine. J Clin Psychiatry, 64(1): Tran PV, Bymaster FP, McNamara RK, ve ark (2003). Dual monoamine modulation for improved treatment of major depressive disorder. J Clin Psychopharmacol, 23(1): Westenberg HGM (1999). Pharmachology of antidepressants: Selectivity or multiplicity? J Clin Psychiatry, 60 (supp 17):

12

Az sayıda ilaç. Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması. Hastayı bilgilendirme İzleme

Az sayıda ilaç. Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması. Hastayı bilgilendirme İzleme Temel farmakoterapi ilkeleri Az sayıda ilaç Daha önce kullanılan veya ailede kullanılan ilaç Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması Psikolojik desteğin de sağlanması Hastayı

Detaylı

Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur.

Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur. Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur. Travma Sonrası Stres Bozukluğu Askerî Harekâtlar Sonrası Ortaya Çıkan Olguların Tedavisi Bir asker, tüfeğini

Detaylı

Farmakolojik Ajanların Uyku Üzerine Etkisi. Dr. Sinan Yetkin

Farmakolojik Ajanların Uyku Üzerine Etkisi. Dr. Sinan Yetkin Farmakolojik Ajanların Uyku Üzerine Etkisi Dr. Sinan Yetkin 5-HT 5-HT 1A /5-HT 1D agonizm 5-HT 1A /5-HT 1B antagonizm 5-HT 2 agonizm 5-HT 2 antagonizm 5-HT 3 agonizm α 2 agonizm α 1 antagonizm α 2 antagonizm

Detaylı

Araştırmacı olarak: 2008: Janssen Cilag 2009: Janssen Cilag 2010: Janssen Cilag Danışmanlık: 2008: 2009: 2010: Konuşmacı olarak: 2008: 2009: 2010:

Araştırmacı olarak: 2008: Janssen Cilag 2009: Janssen Cilag 2010: Janssen Cilag Danışmanlık: 2008: 2009: 2010: Konuşmacı olarak: 2008: 2009: 2010: Kurum ve Kuruluşlarla İlişki Bildirimi Araştırmacı olarak: 2008: Janssen Cilag 2009: Janssen Cilag 2010: Janssen Cilag Danışmanlık: 2008: 2009: 2010: Konuşmacı olarak: 2008: 2009: 2010: RASYONEL ANTİDEPRESAN

Detaylı

ANTİDEPRESSAN İLAÇLAR. Prof. Dr. Alaattin Duran

ANTİDEPRESSAN İLAÇLAR. Prof. Dr. Alaattin Duran ANTİDEPRESSAN İLAÇLAR Prof. Dr. Alaattin Duran ANTİDEPRESSAN İLAÇLAR 1950 lerin başlarında klorpromazinin psikotik hastaların tedavisinde etkili olduğu anlaşıldığında, iminodibenzillerin farmakolojik özelliklerine

Detaylı

ANTİDEPRESAN ve ANTİMANİK İLAÇLAR

ANTİDEPRESAN ve ANTİMANİK İLAÇLAR ANTİDEPRESAN ve ANTİMANİK İLAÇLAR Affektif (duygu-durum) hastalıklar ve manik-depresif (bipolar) hastalık durumunda kullanılan ilaçlardır. Etkilerini; SSS deki monoaminlerin (mediyatör görevli olanlar)

Detaylı

Ağrı ve psikiyatrik yaklaşım. Prof.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

Ağrı ve psikiyatrik yaklaşım. Prof.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Ağrı ve psikiyatrik yaklaşım Prof.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Ağrı Hoş olmayan bir uyaran Duygusal Algısal Bilişsel ve davranışsal Biyopsikososyal

Detaylı

DOÇ. DR. F SUN AKDEN Z

DOÇ. DR. F SUN AKDEN Z Antidepresanlar depresif nöbet d fl nda birçok ruhsal bozuklu un sa alt m nda kullan lmaktad r. Panik bozuklu u, yayg n anksiyete bozuklu u, obsesif kompülsif bozukluk, sosyal anksiyete bozuklu u, posttravmatik

Detaylı

Uyku sorunları: Ruhsal bozukluklardaki önemi. Prof. Dr. Mustafa Tayfun Turan Erciyes ÜTF Psikiyatri AD tayfunturan@hotmail.com

Uyku sorunları: Ruhsal bozukluklardaki önemi. Prof. Dr. Mustafa Tayfun Turan Erciyes ÜTF Psikiyatri AD tayfunturan@hotmail.com Uyku sorunları: Ruhsal bozukluklardaki önemi Prof. Dr. Mustafa Tayfun Turan Erciyes ÜTF Psikiyatri AD tayfunturan@hotmail.com Müracaat eden herkese muayenede uyku durumu sorulmalı İnsomnia (Uykusuzluk)

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Dr. Sinan CANAN scanan@baskent.edu.tr

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Dr. Sinan CANAN scanan@baskent.edu.tr Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı OTONOM SİNİR SİSTEMİ Dr. Sinan CANAN scanan@baskent.edu.tr Bu Bölümde: Eferent sinir sistemi ve görevleri Yollar, reseptörler ve kullanılan aracı

Detaylı

ANKSİYETE BOZUKLUKLARININ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ. Doç.Dr.Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD

ANKSİYETE BOZUKLUKLARININ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ. Doç.Dr.Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD ANKSİYETE BOZUKLUKLARININ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ Doç.Dr.Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: Lilly Konuşmacı: Lundbeck Sunum

Detaylı

NİKOTİN BAĞIMLILIĞI VE DİĞER BAĞIMLILIKLARLA İLİŞKİSİ

NİKOTİN BAĞIMLILIĞI VE DİĞER BAĞIMLILIKLARLA İLİŞKİSİ NİKOTİN BAĞIMLILIĞI VE DİĞER BAĞIMLILIKLARLA İLİŞKİSİ Doç. Dr. Okan Çalıyurt Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, Edirne Temel Kavramlar Madde kötüye kullanımı Madde bağımlılığı Yoksunluk Tolerans

Detaylı

Sosyal fobi, insanlarýn hem sosyal hem de iþ

Sosyal fobi, insanlarýn hem sosyal hem de iþ Sosyal Anksiyete Bozukluðunun Farmakolojik Tedavisi Dr. Ali ÖZGEN*, Prof. Dr. Sunar BÝRSÖZ* Sosyal fobi, insanlarýn hem sosyal hem de iþ ortamýnda toplumla iliþkide bulunma yeteneklerini direkt etkileyen

Detaylı

SERALĠN 50 mg Çentikli Film Tablet

SERALĠN 50 mg Çentikli Film Tablet SERALĠN 50 mg Çentikli Film Tablet FORMÜLÜ Her çentikli film tablette, 50 mg sertraline eşdeğer miktarda sertralin HCI bulunur. Boyar madde: Titanyum dioksit (E 171). FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD

Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD Yaşlılarda Psikofarm akoloji Uygulam a Prensipleri Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD ABD > 65 yaş, nüfusun %13 ancak reçete edilen tüm ilaçların % 35 > 70 yaş, hastaneye yatış 1/6 ilaç yan etkisi

Detaylı

Klinik Psikoloji: Ruh Hali Rahatsızlıkları. Psikolojiye Giriş. Günümüz Kriterleri. Anormallik nedir?

Klinik Psikoloji: Ruh Hali Rahatsızlıkları. Psikolojiye Giriş. Günümüz Kriterleri. Anormallik nedir? Psikolojiye Giriş İşler Kötüye Gittiğinde Olanlar: Zihinsel Bozukluklar 1. Kısım Ders 18 Klinik Psikoloji: Ruh Hali Rahatsızlıkları Susan Noeln-Hoeksema Psikoloj Profesörü Yale Üniversitesi 2 Anormallik

Detaylı

ÇOCUK VE ERGENLERDE ANTİDEPRESAN İLAÇ KULLANIMI: ARTILAR VE EKSİLER Uzm Dr Betül Mazlum Erişkin psikiyatri hastalarında uzun zamandır yaygın olarak kullanılan antidepresan ilaçların çocuk ve ergen hastalarda

Detaylı

Farmakoloji bilgileri kullanılarak farmakoloji dışında yanıtlanabilecek olan toplam soru sayısı: 8

Farmakoloji bilgileri kullanılarak farmakoloji dışında yanıtlanabilecek olan toplam soru sayısı: 8 Soruların konulara göre dağılımı: Otonom Sinir Sistemi : 5 Santral Sinir Sistemi : 5 Genel Farmakoloji: 2 Kardiyovaskuler sistem: 3 Otakoid: 2 Endokrin sistem: 2 Antiviral ilaçlar: 1 Konu dağılımı daha

Detaylı

Antidepresan ve antimanik ilaçlar

Antidepresan ve antimanik ilaçlar Antidepresan ve antimanik ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 20.10.2010 Konuşma planı Bu konuda anlatılacak

Detaylı

İnsan Cinsel Yaşantısının Psikofarmakolojisi

İnsan Cinsel Yaşantısının Psikofarmakolojisi İnsan Cinsel Yaşantısının Psikofarmakolojisi Prof. Hv.Tbp. Kd.Alb. Mesut ÇETİN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği Direktörü-İstanbul 1 Klinik Psikofarmakoloji Bülteni GATA Haydarpaşa Eğitim

Detaylı

OBEZİTE VE DEPRESYON. Prof. Dr. Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD.

OBEZİTE VE DEPRESYON. Prof. Dr. Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. OBEZİTE VE DEPRESYON Prof. Dr. Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Obezite nedir? Obezite BKİ>30 kg/m² Çoğul etyolojili Kronik Tekrarlayıcı Yaşam kalitesini bozan Çeşitli

Detaylı

Paroksetin ve Depresyon

Paroksetin ve Depresyon Paroksetin ve Depresyon Nevzat Yüksel 1 1 Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara Giriþ Genel toplumda major depresyon yaygýnlýðý %3-5 kadardýr. Bazý araþtýrmalarda bu

Detaylı

Araş.Gör. Dr. Meltem Yanaş ESOGÜTIPFAK PSİKİYATRİ ABD

Araş.Gör. Dr. Meltem Yanaş ESOGÜTIPFAK PSİKİYATRİ ABD Araş.Gör. Dr. Meltem Yanaş ESOGÜTIPFAK PSİKİYATRİ ABD 1 Psikiyatride İlaç Etkisinin Hastalık merkezli Modeli 2 Alternatif İlaç merkezli İlaç Modeli 3 Fiziksel Tedaviler Ve Hastalık merkezli Model 1 Psikiyatride

Detaylı

PARKİNSON HASTALIĞI. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

PARKİNSON HASTALIĞI. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak PARKİNSON HASTALIĞI Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND

Detaylı

Ýnsanlýk tarihi kadar eski olan depresif bozukluðun. Depresyon Etiyolojisi. Özet

Ýnsanlýk tarihi kadar eski olan depresif bozukluðun. Depresyon Etiyolojisi. Özet Depresyon Etiyolojisi Yard. Doç. Dr. Beyazýt YEMEZ*, Doç. Dr. Köksal ALPTEKÝN* Özet Toplumda en yaygýn rastlanan ruhsal bozukluklardan biri olan depresyonun önemli bir bölümünün pratisyen hekimlerce görülmesi

Detaylı

OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Dr. Sinan CANAN sinancanan@gmail.com

OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Dr. Sinan CANAN sinancanan@gmail.com OTONOM SİNİR SİSTEMİ Dr. Sinan CANAN sinancanan@gmail.com Otonom Sinir Sistemi: Homeostatik Dengeleme Kontrol ettiği bileşenler: Düz kas ve kalp kası Bezler ve yağ doku Zıt çalışan dallar Parasempatik

Detaylı

An*depresan İlaçlar. An*depresan İlaçlar ve Depresyon 27/02/15. Tarihçe. An*depresan İlaçlarla Tedavi Tanımlar

An*depresan İlaçlar. An*depresan İlaçlar ve Depresyon 27/02/15. Tarihçe. An*depresan İlaçlarla Tedavi Tanımlar An*depresan İlaçlar Tarihçe An*depresan İlaçlar İzoniazid 1 Tüberküloz tedavisi Öforik etkiler à An*depresan etkinlik (?) Potent MAO inhibitörü Yrd. Doç. Dr. Emrah SONGUR GOÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı

Detaylı

DENEYSEL RATLARDA ATOMOKSETİN VE OMEGA 3 ÜN SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mevlüt Sait KELEŞ

DENEYSEL RATLARDA ATOMOKSETİN VE OMEGA 3 ÜN SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mevlüt Sait KELEŞ DENEYSEL RATLARDA ATOMOKSETİN VE OMEGA 3 ÜN SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mevlüt Sait KELEŞ GİRİŞ Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB); hiperaktivite, dikkatsizlik,

Detaylı

Antipsikotik ilaçlar

Antipsikotik ilaçlar Antipsikotik ilaçlar Etki mekanizmaları Dopamin blokajı yaparlar Mezolimbik yolda blokaj > pozitif belirtiler Mezokortikal yol > negatif belirtiler Dopamin ve serotonin blokajı yaparlar Dopamin blokajı

Detaylı

RELAXOL 40 mg FİLM TABLET

RELAXOL 40 mg FİLM TABLET RELAXOL 40 mg FİLM TABLET Her film tablet; 40 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram hidrobromür içerir. Boyar madde olarak; Titanyum dioksit kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK SİLAHLI ÇATIŞMA İLE İLİŞKİLİ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DİĞER BİYOLOJİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Cemil ÇELİK Sunumun hedefleri Silahlı

Detaylı

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın Hücre iletişimi Tüm canlılar bulundukları çevreden sinyal alırlar ve yanıt verirler Bakteriler glukoz ve amino asit gibi besinlerin

Detaylı

ANTİDEPRESAN İLAÇLAR İLE MEYDANA GELEN ZEHİRLENMELER

ANTİDEPRESAN İLAÇLAR İLE MEYDANA GELEN ZEHİRLENMELER KLİNİK TOKSİKOLOJİ ANTİDEPRESAN İLAÇLAR İLE MEYDANA GELEN ZEHİRLENMELER 02.12.2015 Doç. Dr. Sibel Özden İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı ANTİDEPRESAN İLAÇLAR Toplumda depresyon

Detaylı

Antidepresanlar ve Cinsel Ýþlev Bozukluklarý

Antidepresanlar ve Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Tayfun Uzbay 1, Nevzat Yüksel 2 1 Prof. Dr., GATA Týp Fakültesi, Týbbi Farmakoloji Anabilim Dalý, Psikofarmakoloji Araþtýrma Ünitesi, 2 Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý,

Detaylı

Anksiyete ve stres tepkisinde iyonotropik glutamat reseptörlerinin rolü ve tedavi seçenekleri. Doç. Dr. M.Murat Demet

Anksiyete ve stres tepkisinde iyonotropik glutamat reseptörlerinin rolü ve tedavi seçenekleri. Doç. Dr. M.Murat Demet Anksiyete ve stres tepkisinde iyonotropik glutamat reseptörlerinin rolü ve tedavi seçenekleri Doç. Dr. M.Murat Demet Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı MANİSA Konuşma Akışı

Detaylı

Beyin Dalgaları-Uyku-Epilepsi

Beyin Dalgaları-Uyku-Epilepsi Beyin Dalgaları-Uyku-Epilepsi Beyin dalgaları-eeg Gözler açıldığında alfa ritminin düşük voltajlı beta ritmiyle yer değiştirmesi Uyanıklık ve uykunun farklı aşamalarında EEG Epilepsinin değişik türlerinde

Detaylı

NÖROBİLİM ve FİZYOTERAPİ

NÖROBİLİM ve FİZYOTERAPİ TFD Nörolojik Fizyoterapi Grubu Bülteni Cilt/Vol:1 Sayı/Issue:5 Kasım/November 2015 www.norofzt.org DOÇ. DR. BİRGÜL BALCI YENİ BİR ALAN!!!! Sinir bilim veya nörobilim; günümüzün sinir sistemi bilimlerinin

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi)

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) Otonom sinir sitemi iki alt kısma ayrılır: 1. Sempatik sinir sistemi 2. Parasempatik sinir sistemi Sempatik ve parasempatik sistemin terminal nöronları gangliyonlarda

Detaylı

Antidepresanlar. Trisiklik antidepresanlar Non-trisiklik antidepresanlar MAO inhibitörleri Lityum karbonat

Antidepresanlar. Trisiklik antidepresanlar Non-trisiklik antidepresanlar MAO inhibitörleri Lityum karbonat Antidepresanlar Trisiklik antidepresanlar Non-trisiklik antidepresanlar MAO inhibitörleri Lityum karbonat Antidepresanların Etki Mekanizması Noradrenalin ve/veya serotonin geri alınımını (re-uptake) inhibe

Detaylı

Eslopram 20 mg 28 Çentikli Film Tablet

Eslopram 20 mg 28 Çentikli Film Tablet Eslopram 20 mg 28 Çentikli Film Tablet FORMÜLÜ Her çentikli film tablet 20 mg Sitalopram a eģdeğer 25 mg Sitalopram hidrobromür ve boyar madde olarak Titanyum dioksid (E 171) içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLER

Detaylı

MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN

MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN YAPISI ve İŞLEVLERİ Dr. Sinan Canan scanan@baskent.edu.tr www.baskent.edu.tr/~scanan www.sinancanan.net Sinir Sistemi

Detaylı

Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU

Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU ICSD-2 (International Classification of Sleep Disorders-version 2) 2005 Huzursuz bacaklar sendromu Uykuda periyodik hareket bozukluğu Uykuyla

Detaylı

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Lityum psikiyatri 1950 1980lerde lityum bazı antikonvülzanlara benzer etki Ayrı ayrı ve yineleyen nöbetler şeklinde ortaya çıkan manik depresyon ve epilepsi Böylece

Detaylı

DEVA. FORMÜLÜ: Her film tablet 10 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram hidrobromür içerir. Boyar madde: Titanyum dioksit ihtiva eder.

DEVA. FORMÜLÜ: Her film tablet 10 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram hidrobromür içerir. Boyar madde: Titanyum dioksit ihtiva eder. DEVA CİTREX 10 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film tablet 10 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram hidrobromür içerir. Boyar madde: Titanyum dioksit ihtiva eder. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER: Farmakodinamik Özellikler:

Detaylı

DEPRES DEPRE Y S O Y NDA ND PSİKOFARMAKOTERAPİ

DEPRES DEPRE Y S O Y NDA ND PSİKOFARMAKOTERAPİ DEPRESYONDA PSİKOFARMAKOTERAPİ DEPRESYON TANISI Depresif ruh hali İlgi ve isteklerde azalma Enerji azlığı Konsantrasyon bozukluğu ğ İştah bozukluğu Uk Uyku bozukluğu ğ Kendine güven kaybı, suçluluk ve

Detaylı

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir?

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? 100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? A) Karbamazepin B) Lamotrijin C) Lityum karbonat D) Valproik asit E) Duloksetin Referans:

Detaylı

Nedenleri tablo halinde sıralayacak olursak: 1. Eksojen şişmanlık (mutad şişmanlık) (Bütün şişmanların %90'ı) - Kalıtsal faktörler:

Nedenleri tablo halinde sıralayacak olursak: 1. Eksojen şişmanlık (mutad şişmanlık) (Bütün şişmanların %90'ı) - Kalıtsal faktörler: Obezite alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olmasıyla oluşur. Bunu genetik faktörler, metabolizma hızı, iştah, gıdaya ulaşabilme, davranışsal faktörler, fiziksel aktivite durumu, kültürel faktörler

Detaylı

PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ

PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ Ahmet Zihni SOYATA Selin AKIŞIK Damla İNHANLI Alp ÜÇOK İ.T.F. Psikiyatri

Detaylı

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL.

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. Dr Ali Bozkurt Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. The bereavement of the widowed. Dis Nerv Syst 1971;32:597

Detaylı

SİNİR R S İSTEMİ EGZE Z RS R İZ

SİNİR R S İSTEMİ EGZE Z RS R İZ SİNİR SİSTEMİ VE EGZERSİZ Sinir sistemi; hareket etme, konuşma ve vücudumuzdaki milyonlarca hücrenin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayan iç haberleşme yoludur. Bu nedenle, sinir sistemi hemostasizin

Detaylı

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2010 Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler Dr.Canan Yücesan Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Akış Sitokinler ve depresyon Duygudurum bozukluklarının

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. RASALAS 0.5 mg tablet, 30, 60 ve 90 tabletlik blister ambalajlarda karton kutu içinde hasta kullanımına sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. RASALAS 0.5 mg tablet, 30, 60 ve 90 tabletlik blister ambalajlarda karton kutu içinde hasta kullanımına sunulmaktadır. KULLANMA TALİMATI RASALAS 0.5 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: 0.5 mg rasajilin (mesilat olarak). Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, prejelatinize nişasta, mısır nişastası, talk, kolloidal silikon

Detaylı

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü Tip 1 diyabete giriş Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü ENTERNASYONAL EKSPER KOMİTE TARAFINDAN HAZIRLANAN DİABETİN YENİ SINIFLAMASI 1 - Tip 1 Diabetes

Detaylı

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD.

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Obezitede Anksiyete Bozuklukları ve Depresyon Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: Sanofi Danışman: Teva, BMS Konuşmacı: Lundbeck Obezite giderek artan bir toplum sağlığı

Detaylı

PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ FARMAKOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ FARMAKOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ FARMAKOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Uzm. Dr. Neslim G. Doksat, Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrı neslimg@superonline.com www.doksat.com www.neslimdoksat.com

Detaylı

Şiddetin Psikolojisi 2015-2016 Bahar Dönemi Adli Psikoloji Doktora Programı. Şiddetin nöropsikolojik, biyolojik ve genetik kökenleri

Şiddetin Psikolojisi 2015-2016 Bahar Dönemi Adli Psikoloji Doktora Programı. Şiddetin nöropsikolojik, biyolojik ve genetik kökenleri Şiddetin Psikolojisi 2015-2016 Bahar Dönemi Adli Psikoloji Doktora Programı Şiddetin nöropsikolojik, biyolojik ve genetik kökenleri Doğum Öncesi Faktörler Nöral gelişimdeki anomalilere ilişkin biyomarker

Detaylı

2014

2014 2014 DİKKAT EKSİKLİĞİ BOZUKLUĞU (DEB) ve MentalUP İçerik DEB e Klinik İlgi DEB Nedir? DEB in Belirtileri DEB in Zihinsel Sürece Etkileri DEB in Psikososyal Tedavisi MentalUP tan Faydalanma MentalUP İçeriği

Detaylı

MAJÖR DEPRESYON HASTALARINDA TAM UYKU YOKSUNLUĞUNUN SERUM BEYİN KAYNAKLI NÖROTROFİK FAKTÖR DÜZEYİNE ETKİSİ

MAJÖR DEPRESYON HASTALARINDA TAM UYKU YOKSUNLUĞUNUN SERUM BEYİN KAYNAKLI NÖROTROFİK FAKTÖR DÜZEYİNE ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Okan ÇALIYURT MAJÖR DEPRESYON HASTALARINDA TAM UYKU YOKSUNLUĞUNUN SERUM BEYİN KAYNAKLI NÖROTROFİK FAKTÖR DÜZEYİNE

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Hangi Böbrek Hastalarına Ruhsal Destek Verilebilir? Çocukluktan yaşlılığa

Detaylı

Konuşma kapsamındaki içerikle, çıkar çatışması yaratacak herhangi bir durumumun olmadığını bildiririm. Zafer Gören

Konuşma kapsamındaki içerikle, çıkar çatışması yaratacak herhangi bir durumumun olmadığını bildiririm. Zafer Gören Panel: Anksiyete ve depresyon nörobiyolojisinde yeni tedavi yaklaşımları Majör depresif bozuklukta yeni tedavi yaklaşımlarına genel bakış ve inhibitör amino asitlerin rolü Doç. Dr. M. Zafer Gören, Marmara

Detaylı

Anksiyete Belirtilerinin Eşlik Ettiği Majör Depresif Bozukluğun Tanı ve Sağaltımındaki Güçlükler

Anksiyete Belirtilerinin Eşlik Ettiği Majör Depresif Bozukluğun Tanı ve Sağaltımındaki Güçlükler Türk Psikiyatri Dergisi 2006; 17(2):139-146 Anksiyete Belirtilerinin Eşlik Ettiği Majör Depresif Bozukluğun Tanı ve Sağaltımındaki Güçlükler Dr. Cengiz AKKAYA 1 ÖZET Majör depresif bozukluk (MDB) sık görülen

Detaylı

SEROTOP FİLM TABLET 100 mg

SEROTOP FİLM TABLET 100 mg SEROTOP FİLM TABLET 100 mg FORMÜLÜ Her bir tablette; 100 mg sertraline eşdeğer 111,90 mg sertralin HCl Boyar madde: Titanyum dioksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikler Sertralin güçlü ve

Detaylı

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ STİMÜLANLARI. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özer Şehirli

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ STİMÜLANLARI. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özer Şehirli SANTRAL SİNİR SİSTEMİ STİMÜLANLARI Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özer Şehirli Santral sinir sistemindeki nöronları direkt olarak veya disinhibisyon suretiyle stimüle eden ilaçlar, somato-motor fonksiyonlar ve ruhsal

Detaylı

MADDE BAĞIMLILIĞINDA TEMEL KAVRAMLAR

MADDE BAĞIMLILIĞINDA TEMEL KAVRAMLAR Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp Türkiye Bilimler Akademisi Şeref Üyesi MADDE BAĞIMLILIĞINDA TEMEL KAVRAMLAR Karadeniz Teknik Ü. Tıp Fakültesi Trabzon, 24 Ekim 2007 İlaç ve diğer psikotrop (psikoaktif) maddelere

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI ZOMİG 2.5 mg film tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: 2.5 mg zolmitriptan Yardımcı maddeler: Anhidr laktoz, mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat, sarı

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ. Santral Sinir Sistemi. Periferik Sinir Sistemi

SİNİR SİSTEMİ. Santral Sinir Sistemi. Periferik Sinir Sistemi SİNİR SİSTEMİ Santral Sinir Sistemi Periferik Sinir Sistemi Santral sinir sistemi beyin Spinal kord Periferik sinir sistemi Kranyal sinirler Sipinal sinirler Duysal lifler Motor lifler Somatik sistem (iskelet

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ İXEL 25mg KAPSÜL FORMÜLÜ Herbir İXEL 25 mg kapsül Milnasipran hidroklorür 25 mg (21.77 mg milnasipran baza eşdeğerdir.) (Titanyum dioksit, kırmızı ve sarı demir oksit içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Açıklama 2011-2013. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2011-2013. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2011-2013 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK ALZHEİMER HASTALIĞI tedavisinde ASETİLKOLİNESTERAZ İNHİBİTÖRLERİ ve MEMANTİN Dr. Aysu Tihan Bursa Devlet Hastanesi, Psikiyatri kliniği ÖRNEK

Detaylı

Ayrıca sinirler arasındaki iletişimi sağlayan beyindeki bazı kimyasal maddelerin üretimi de azalır.

Ayrıca sinirler arasındaki iletişimi sağlayan beyindeki bazı kimyasal maddelerin üretimi de azalır. Alzheimer hastalığı nedir, neden olur? Alzheimer hastalığı, yaşlılıkla beraber ortaya çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan ilerleyici bir beyin hastalığıdır.

Detaylı

Büyük oranda hayvan araþtýrmalarý ve in vitro

Büyük oranda hayvan araþtýrmalarý ve in vitro Noradrenerjik Sistem ve Depresyon Yrd. Doç. Dr. Þükrü UÐUZ*, Dr. Ebru YURDAGÜL* Büyük oranda hayvan araþtýrmalarý ve in vitro çalýþmalarda elde edilen kanýtlar, duygudurum bozukluklarýnýn beyinde limbik

Detaylı

Majör Depresif Bozuklukta Sertralin ve Reboksetin in Etkinlik ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması

Majör Depresif Bozuklukta Sertralin ve Reboksetin in Etkinlik ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması Türk Psikiyatri Dergisi 2005; 16(3):153-163 Majör Depresif Bozuklukta Sertralin ve Reboksetin in Etkinlik ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması Dr. S. Saygın EKER 1, Dr. Cengiz AKKAYA 1, Dr. Semra AKGÖZ

Detaylı

CİTREX 40 mg Film Tablet Aralık 2009. Kısa Ürün Bilgisi

CİTREX 40 mg Film Tablet Aralık 2009. Kısa Ürün Bilgisi Kısa Ürün Bilgisi 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CİTREX 40 mg Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir film tablet; 40 mg sitaloprama eşdeğer sitalopram hidrobromür içermektedir. Yardımcı maddeler

Detaylı

YAYIN ATIF/ATIFLAR YAZAR/YAZARLAR. Sayf alar 99-104 7(1) 12(2 ) 281-286 131-135 7(2) 54-55 3(3) 277-282

YAYIN ATIF/ATIFLAR YAZAR/YAZARLAR. Sayf alar 99-104 7(1) 12(2 ) 281-286 131-135 7(2) 54-55 3(3) 277-282 YAYIN ATIF/ATIFLAR YAZAR/YAZARLAR Sıra No YAYIN ADI DERGİ DERGİ KATEGORİS İ (SI/SI- E/SSI/ SSI- E/DİĞER ULUSALAR ARASI/ ULUSAL HAKEMLİ/ DİĞER ULUSAL ULAK BİM GRUB U Yıl Sayı Sayf alar 00 00 00 00 006 00

Detaylı

Anksiyete ve depresyon sözcükleri hem genel

Anksiyete ve depresyon sözcükleri hem genel Mikst Anksiyete Depresyon ve Eþtanýlý Durumlar Prof. Dr. Hüray FÝDANER*, Prof. Dr. Tunç ALKIN* Anksiyete ve depresyon sözcükleri hem genel týpta hem de psikiyatri ve klinik psikoloji alanýndaki çalýþmalarda

Detaylı

Cilt:2 Sayı:2 Şubat 2015

Cilt:2 Sayı:2 Şubat 2015 Cilt:2 Sayı:2 Şubat 2015 1 Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni ÇEVİRİ EDİTÖRÜ Uzm. Ecz. Elif SARIGÖL DÜZELTMEN Uzm. Dr. Kubilay ORANSAY Yayın Kurulu Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Prof. Dr. Özkan ÜNAL Dr. Ali

Detaylı

PSİKİYATRİDE İLAÇLA TEDAVİ

PSİKİYATRİDE İLAÇLA TEDAVİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 275 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:275-302 PSİKİYATRİDE İLAÇLA TEDAVİ Prof. Dr. Alaattin

Detaylı

TOKSİDROMLAR. Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi. 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015

TOKSİDROMLAR. Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi. 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015 TOKSİDROMLAR Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015 Toksidrom tanım Toksidrom (=toksik sendrom) kelimesi, zehirlenmelerde tanı ve ayırıcı

Detaylı

Anksiyöz depresyon: Bir depresyon alt grubu mu?

Anksiyöz depresyon: Bir depresyon alt grubu mu? Aydın ve Tamam 177 Anksiyöz depresyon: Bir depresyon alt grubu mu? Hüner AYDIN, 1 Lut TAMAM 2 ÖZET Araştırmalar anksiyetenin klinik depresyonda en belirgin belirti olduğunu ve depresyonun başarılı sağaltımı

Detaylı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Doç. Dr. Betül ULUKOL AKBULUT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Ateş Hipotalamik set-point in yükselmesi Çevre ısısının çok artması Ektodermal

Detaylı

SERATONİN VE ANTAGONİSTLERİ

SERATONİN VE ANTAGONİSTLERİ SERATONİN VE ANTAGONİSTLERİ Seratonin = 5-HidroksiTriptamin (5-HT) *Yerleşimi: GIS Mukozasında: Büyük kısmı burada Enterokromafin hücrelerde. Enterik Mast Hücrelerinde Az miktarda da ve Seratonerjik Nöronlarda

Detaylı

DEMANS ya da BUNAMA olarak bilinen hastalık

DEMANS ya da BUNAMA olarak bilinen hastalık DEMANS ya da BUNAMA olarak bilinen hastalık yaşlılığın doğal bir sonucu değildir.. Demansın en sık nedeni ALZHEİMER HASTALIĞI DIR. Yaşla gelen unutkanlık ALZHEİMER HASTALIĞI nın habercisi olabilir!!! ALZHEİMER

Detaylı

MĐNELZA 30 MG FĐLM KAPLI TABLET

MĐNELZA 30 MG FĐLM KAPLI TABLET MĐNELZA 30 MG FĐLM KAPLI TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı çentikli tablet 30 mg mirtazapin içerir. Ayrıca titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172) ve kırmızı demir oksit (E172)içerir. FARMAKOLOJĐK

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI POST-POLİO SENDROMU. Hasta Kitapçığı PROF.

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI POST-POLİO SENDROMU. Hasta Kitapçığı PROF. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI POST-POLİO SENDROMU Hasta Kitapçığı PROF.DR ARZU YAĞIZ ON POLİOMYELİT (ÇOCUK FELCİ) NEDİR? Poliomyelit, çocukluk çağında görülen

Detaylı

Tarifname DİKKAT VE KONSANTRASYON BOZUKLUKLARININ TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname DİKKAT VE KONSANTRASYON BOZUKLUKLARININ TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname DİKKAT VE KONSANTRASYON BOZUKLUKLARININ TEDAVİSİNE YÖNELİK Teknik Alan BİR KOMPOZİSYON Buluş, dikkat ve konsantrasyon bozukluklarının tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir.

Detaylı

Stres Tipte İdrar Kaçırmada Medikal Tedavi

Stres Tipte İdrar Kaçırmada Medikal Tedavi Stres Tipte İdrar Kaçırmada Medikal Tedavi Dr. Tufan Tarcan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başlarken..! STİK en sık görülen İK tipi! Idrar kaçıran kadınların %80 inde (karışık

Detaylı

Antidepresan ilaçların gastrik ülser üzerine etkileri

Antidepresan ilaçların gastrik ülser üzerine etkileri Dicle Tıp Dergisi / S. K. Kucur et al. Doppler sonography for endometrial pathologies 2013; 40 (4): 691-699 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.04.0362 DERLEME / REVIEW ARTICLE Antidepresan

Detaylı

E-TUS FARMAKOLOJİ KAMP SORULARI

E-TUS FARMAKOLOJİ KAMP SORULARI E-TUS FARMAKOLOJİ KAMP SORULARI 1. İstanbul a arabayla yola çikacak olan 42 yaşındaki bir kadın hasta kontrole geliyor. Hareket hastalığından bahseden hasta, bir arkadaşının dinmenhidrinat kullandigını

Detaylı

SEROTONERJİK VE NORADRENERJİK SİSTEM ÜZERİNE ETKİLİ BAZI ANTİDEPRESANLARIN DENEYSEL ALKOL KESİLME SENDROMU ÜZERİNE ETKİLERİ

SEROTONERJİK VE NORADRENERJİK SİSTEM ÜZERİNE ETKİLİ BAZI ANTİDEPRESANLARIN DENEYSEL ALKOL KESİLME SENDROMU ÜZERİNE ETKİLERİ SEROTONERJİK VE NORADRENERJİK SİSTEM ÜZERİNE ETKİLİ BAZI ANTİDEPRESANLARIN DENEYSEL ALKOL KESİLME SENDROMU ÜZERİNE ETKİLERİ Yrd.Doç.Dr Doç.Dr.Esra.Esra SAĞLAM Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji

Detaylı

SİNİR HÜCRELERİ. taşınması çevresel sinir sistemi tarafından meydana getirilen sinir hücreleri tarafından gerçekleştirilir.

SİNİR HÜCRELERİ. taşınması çevresel sinir sistemi tarafından meydana getirilen sinir hücreleri tarafından gerçekleştirilir. SİNİR HÜCRELERİ Sinir hücreleri nöron adını alır.hayvanlarda değişik görevler üstlenen nöronlar örneğin deniz anemonunda bir sinirsel ağ oluşturmuştur.tentaküllerin hareketi bu sinir ağı tarafından kontrol

Detaylı

Nigrostriatal sistem, Hareketin Kontrolü: Parkinson Hastalığı

Nigrostriatal sistem, Hareketin Kontrolü: Parkinson Hastalığı Nigrostriatal sistem, Hareketin Kontrolü: Parkinson Hastalığı Doç. Dr. Esen Saka Topçuoğlu Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Parkinson Hastalığı Alzheimer Hastalığından sonra en sık görülen

Detaylı

PARKİNSON HASTALIĞI: Non-motor Problemler. Dr. Dilek İnce GÜNAL Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

PARKİNSON HASTALIĞI: Non-motor Problemler. Dr. Dilek İnce GÜNAL Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı PARKİNSON HASTALIĞI: Non-motor Problemler Dr. Dilek İnce GÜNAL Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Giriş Parkinson hastalığı sadece bradikinezi, rijidite ve tremor ile giden bir tablo

Detaylı

Chapter 10. Summary (Turkish)-Özet

Chapter 10. Summary (Turkish)-Özet Chapter 10 Summary (Turkish)-Özet Özet Vücuda alınan enerjinin harcanandan fazla olması durumunda ortaya çıkan obezite, günümüzde tüm dünyada araştırılan sağlık sorunlarından birisidir. Obezitenin görülme

Detaylı

Beyin salınımları ve bağlanırlık

Beyin salınımları ve bağlanırlık Beyin salınımları ve bağlanırlık FF seminerleri Tolga Esat Özkurt 09/11/12 İnsan beyni YeAşkinler için 1300-1400 gram (~ vücudun 50 de 1 i), enerjinin ise 1/5 ini tükeayor 100 milyar nöron Nöronlar: beynin

Detaylı

FAVERİN FİLM TABLET 50 mg

FAVERİN FİLM TABLET 50 mg FAVERİN FİLM TABLET 50 mg FORMÜLÜ Her bölünebilir film tablet 50 mg fluvoksamin maleat içerir. Boyar madde olarak titanyum dioksit ve sarı demir oksit kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

Antidepresanlar ile Zehirlenmeler. John Fowler, MD, DABEM Kent Hastanesi, İzmir 26 Nisan 2014

Antidepresanlar ile Zehirlenmeler. John Fowler, MD, DABEM Kent Hastanesi, İzmir 26 Nisan 2014 Antidepresanlar ile Zehirlenmeler John Fowler, MD, DABEM Kent Hastanesi, İzmir 26 Nisan 2014 Antidepresanlar MAO inhibitörleri (örn. moklobemid) TCA trisiklik HCA heterosiklik SSRI seçici serotonin geri

Detaylı

Santral (merkezi) sinir sistemi

Santral (merkezi) sinir sistemi Santral (merkezi) sinir sistemi 1 2 Beyin birçok dokunun kontrollerini üstlenmiştir. Çalışması hakkında hala yeterli veri edinemediğimiz beyin, hafıza ve karar verme organı olarak kabul edilir. Sadece

Detaylı

Depresyon Tedavisinde Dihidropiridin Türevi Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Önemi

Depresyon Tedavisinde Dihidropiridin Türevi Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Önemi Derleme Depresyon Tedavisinde Dihidropiridin Türevi Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Önemi Importance of The Dıhydropyrıdıne Types Calcıum Canal Blokers on The Depressıon Treatment Ahmet İnal, Nuran Küçük

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI NERVOGİL 1 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablet 1 mg rasajilin (mesilat olarak) içerir. Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta, mannitol, mısır nişastası, kolloidal

Detaylı

Paxil 20 mg Film Tablet

Paxil 20 mg Film Tablet Paxil 20 mg Film Tablet Formülü Her film tablet 20 mg paroksetin serbest baza eşdeğer paroksetin hidroklorür içermektedir. Yardımcı madde : Titanyum dioksit. Farmakolojik Özellikleri Farmakodinamik özellikler:

Detaylı