TELEVIZYON 4. UNITE KAZANIMLAR HAZIRLIK SORULARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TELEVIZYON 4. UNITE KAZANIMLAR HAZIRLIK SORULARI"

Transkript

1 4. UNITE TELEVIZYON KAZANIMLAR 1. Televizyonun birey ve toplumu yönlendirmede etkili bir kitle iletiflim arac olma özelli ini analiz eder. 2. Ülkemizdeki televizyon yay nc l n mülkiyet yapısına göre sınıflandırarak bunların özelliklerini ve yay n politikalar n belirleyen unsurlar fark eder. 3. Televizyon program türlerini, amaçlar, ifllevleri ve özellikleri bak m ndan ay rt eder. HAZIRLIK SORULARI 1. Günlük program n zda televizyon izlemeye ne kadar zaman ay r yorsunuz? 2. Televizyonda hangi tür programlar izliyorsunuz? 3. Televizyonda hangi tür görüntüler sizi rahats z ediyor? 84

2 TELEVIZYONUN ETKIN NITELIKLERI DERS : MEDYA OKURYAZARLI I SINIF : 6, 7, 8 YAKLAfiIK SÜRE : 40' (1 ders saati) ÜN TE : Televizyon (4. ünite) TEMEL BECER LER : letiflim, giriflimcilik, Türkçeyi do ru, güzel ve etkili kullanma KAZANIMLAR : Televizyonun birey ve toplumu yönlendirmedeki etkili bir kitle iletiflim arac olma niteli ini analiz eder (1. kazan m). MATERYALLER : Kitle iletiflim araçlar n n yayg n kullan m na örnek olabilecek çeflitli resimler. DERSE HAZIRLIK Ö rencilerin karfl laflt rma yapmalar n sa lamak amac yla kitle iletiflim araçlar n n yayg n kullan m na örnek olabilecek resimler gösteriniz. Bir sonraki sayfadaki karikatürü inceletiniz. DERS N filen fi 100. sayfadaki A LEDEN B R bafll kl karikatürü ço altarak da t n z. Çizerin karikatürüne neden bu bafll verdi ini sorunuz. Daha sonra karikatürle ilgili sorular cevaplat n z. Etkinli e verilen yan tlar n ard ndan televizyon ile ilgili bilgileri gerekli gördü ünüz durumlarda ö rencilerinizle paylaflınız. Ö rencilerinizin televizyonun ifllevini kavrayabilmeleri için 86. sayfadaki A LEDEN B R, 87. sayfadaki MEDYA DESTE etkinli ini ve bu etkinlikteki nternet haberinden yararlanarak 88. sayfadaki MEDYAYLA EL ELE etkinli ini yapt r n z. 89. sayfadaki TELEV ZYON S H RL KUTU MU? etkinli ini ev ödevi olarak veriniz. Ö rencilerinizin televizyonun olumlu ve olumsuz yönleriyle ilgili görüfllerini s n fta paylaflmalar n sa lay n z. 85 Televizyon Bir kaynaktan gelen elektromanyetik dalgaları ses ya da resme çeviren aygıtların genel adı olarak tanımlanan aynı zamanda bir bilginin, bir görüflün ya da davranıflın yayınlanması açısından bir iletiflim aracıdır. Olayları anında resimlerle ve sesle verebilmesi (canlı yayın) onu di er kitle iletiflim araçlarını izlemekten daha cazip hâle getirir. Haber verir, e itir, e lendirir. Eflya ve hizmetlerin tanıtılıp satılmasına yardım eder. Günümüzde kitle iletiflim araçları içerisinde bu ifllevleri en iyi flekilde yerine getiren aracın televizyon oldu unu görüyoruz. Televizyon insanların birden fazla ihtiyacına cevap verebildi i için büyük ra bet görür. Ayrıca televizyon izlemek için para harcamak, okur yazar olmak, seçkin bir kültüre sahip olmak da gerekmez. Günümüzde hemen her yafl grubundan insan televizyon izleyicisi durumundadır. En büyük izleyici kitlesini ise çocuklar oluflturur. Çocuklar yetiflkinlere göre, televizyonun olumlu ya da olumsuz etkilerine daha açık konumdadır. Televizyonun Olumsuz Etkileri Televizyonu iyi ya da kötü kılan, onu kullanma biçimidir. Televizyon do ru amaçlarla kullanıldı ında do ru, kötü amaçlarla kullanıldı ında kötü bir araç olabilir. Televizyonu zaman çalan, insan iliflkilerini zayıflatan ve insanı edilgenlefltiren bir araç olması yönüyle elefltirenler de vardır. Ama onun en olumsuz etkisi televizyonda gördüklerini sorgulamaksızın alıp taklit eden çocuklar üzerindedir.

3 A LEDEN B R a. Çizer, karikatürde ne anlatmak istemektedir? b. Bu karikatürde anlat lmak istenen durum ile ailenizin televizyon izleme tutumu arasındaki iliflkiyi karflılafltırınız

4 MEDYA DESTE Afla ıda medyada yer alan haberlerin toplumu nasıl etkiledi ine dair bir örnek görmektesiniz. Bu haberi okuyunuz ve soruları habere göre cevaplayınız. GAZETEC DEN TAVUKÇULARA DESTEK Kufl gribi nedeniyle zor günler yaflayan tavukçuluk sektörü, arafltırmacı gazetecinin yer aldı ı tanıtım filmi ile güven tazeledi... Tanıtım filminin televizyonlarda yayınlanmaya bafllamasından itibaren tavuk satıflları %40 oranında arttı. Yıllardır gıda terörüne karflı savafl açan arafltırmacı gazeteci, bu kez tavukçuluk sektöründeki do ruları anlatmak için kameraların karflısına geçti...yaklaflık iki dakika süren bir tanıtım filminde oynayan usta gazeteci,entegre tesislerde üretilen tavuk etinin yenmesinde bir sakınca olmadı ını anlatıyor. Kufl gribi yüzünden tavuk satıflları düflen tavukçuluk sektörü do ruları anlatmak için bir arafltırma yapmıfl. Kamuoyu yoklamasında inanılırlık yönünden ünlü gazetecinin bir nternet haberi çıkınca, Sa lıklı Tavuk Platformu da gazeteciye tanıtım filmi teklifini götürmüfl. Bütün televizyon kanallarında gösterilen tanıtım filmi, kufl gribi yüzünden zor günler yaflayan tavukçuluk sektöründe de güven tazeledi... Tanıtım filminden bu yana satıfllar yüzde 40 oranında arttı. Ailesinin tavuk ve yumurta da yedi ini söyleyen usta gazetecinin mesajları, yakında afifllerle marketleri ve bilboardları süsleyecek. Bir nternet haberi, Habere göre tavuk satıfllarının artmasında etkili olan faktörler nelerdir? Tanıtım filminde ünlü bir gazetecinin tercih edilmesinin sebepleri nelerdir? Medyanın toplumu yönlendirmesine örnek olabilecek baflka hangi örnekleri verebilirsiniz? 87

5 MEDYAYLA EL ELE 86. sayfadaki etkinlikle televizyonun bireyi ve toplumu yönlendirmede etkili bir iletiflim arac oldu u vurgulanmıfltır. Sizde televizyon arac l yla halk bilinçlendirmede önemli rol oynayabilecek resmî kurum ve kurulufllar ile onlar n yapabilecekleri çal flmalara örnekler veriniz

6 TELEV ZYON S H RL KUTU MU? Afla ıda RTÜK tarafından düzenlenen yazılı anlatım yarıflmasında dereceye giren ilkö retim 6 ve 7. sınıf ö rencilerinin yazılı anlatım çalıflmalarından alıntılar yer almaktadır. Alıntıları okuyunuz. Asr n icad televizyon sorgulanacak duruma gelmifltir. Televizyonu icat eden insan; yay nlar n haz rlayan insan; yay nlar n muhatab insan; yay nlardan flikayetçi olan da insan! Peki sorunlar çözecek olan kim? Saliha KATKISIZ Düza aç lkö retim Okulu, Bingöl Televizyon mükemmel bir iletiflim arac. Dünyan n her yerinde olan biteni ondan ö reniyoruz. Televizyon olmasayd Çin deki salg n hastal, Filistin deki savafl günü gününe takip edemezdik. Kayhan TARIM Denizli lkö retim Okulu, Denizli Kardeflim çizgi film izliyordu. Ben de ders çal fl yordum. Birdenbire kafama bir fley indi. Can m n ac s ndan k vrand m. Kafama inen kepçeyi ald m kardeflime baktım. O gülüyordu. Konuflmay yeni yeni ö renen çocuk bunu nereden ö renmiflti. Tabi ki televizyonda izledi i bir filmden. Yine bir gün masan n üzerine ç km fl yere atlayarak ayak bile ini incitmiflti. Hem a l yor hem de ustum ustum (uçtum), diyordu. Eylem B N C Sümer lkö retim Okulu, Erzincan Annem dantel örmeyi b rakt. Babam da birinci s n fta oldu u gibi bana makara tekerli arabalar yapm yor. Sürekli yorgun ama onun karfl s nda. Ablam üniversite s nav n bu y l yine kazanamad. Benim de derslerim çok iyi say lmaz, televizyon sayesinde... Babam n saçlar n n döküldü ünü, annemin yedi kilo zay flad n, ablam n yüzünü sivilce bast n televizyonumuz tamire gidince fark edebildim. Özlem EK C Ufuk lkö retim Okulu, Zonguldak Reklamlar izlerken bazen düflünüyorum. Onda gördü üm yiyecekleri alabiliyorum. Renkleri, ç t rt lar insan çekiyor. Kokular ysa sanki ekrandan ç k p evimize geliyor. Ya onlar alamayanlar! Onlar ne yap yorlar acaba? Asl SINCI Sakarya lkö retim Okulu, Adapazar Büyüklerimiz Biz çocukken çizgi filmler vard. Ar Maya, Heidi (Haydi), fieker K z ve Masalc Nineler... diye anlat rken özlemle gülümserler. Biz onlar görmedik. Teknoloji ça n n çocuklar olarak bilgisayarlarla, sanal oyunlarla büyüyoruz. Büyüdükçe oyunlar m za savafllar, dövüfller giriyor. Film kahramanlar na özeniyoruz. Büyüklerimiz durumun fark nda de iller. Çok be endi imiz filmde son yaz nca hepsinin oyun oldu unu anl yoruz ama hayat gerçek. Mertcan KARAHAN 100. Y l lkö retim Okulu, Trabzon 89

7 Önceki sayfada yer alan yazılı anlatım çalıflmalarındaki alıntılardan yararlanarak TELEV ZYONUN OLUMLU YÖNLER ve TELEV ZYONUN OLUMSUZ YÖNLER ile ilgili düflüncelerinizi maddeler hâlinde yazınız. TELEV ZYONUN OLUMLU YÖNLER TELEV ZYONUN OLUMSUZ YÖNLER

8 TELEVIZYON YAYINCILIGININ YAPISI DERS : MEDYA OKURYAZARLI I SINIF : 6, 7, 8 YAKLAfiIK SÜRE : 40' (1 ders saati) ÜN TE : Televizyon (4. ünite) TEMEL BECER LER : Gözlem, araflt rma, elefltirel düflünme, bilgi teknolojilerini kullanma, giriflimcilik, Türkçeyi do ru, güzel ve etkili kullanma KAZANIMLAR : Ülkemizdeki televizyon yay nc l n mülkiyet yap s na göre s n fland rarak bunlar n özelliklerini ve yay n politikalar n belirleyen unsurlar fark eder (2. kazan m). MATERYALLER : Projeksiyon cihaz /tepegöz DERSE HAZIRLIK Ö rencilerinize hangi televizyon kanallar n izlediklerini sorunuz. Cevaplar tahtaya iki grup hâlinde alt alta yaz n z. Ö rencilerinize televizyon kanallar n neden iki gruba ay rd n z sorunuz. DERS N filen fi Ülkemizde yayın yapan televizyonların mülkiyet yap s n n kamu ve özel olarak ikiye ayrıldı ını söyleyiniz. Bu nedenle verilen cevaplar iki grup hâlinde yazd n z belirtiniz. Daha sonra yandaki bilgileri ö rencilerinizle paylaflınız. Kamu ve özel mülkiyetli televizyonların yapısı ve yayıncılık anlayıflları ile ilgili arafltırma yapmaları için ö rencilerinizi iki gruba ayrınız. Gruplar n araflt rmalar nda neyi sorgulayacaklar na iliflkin 92 ve 93. sayfalardaki ARAfiTIRMA YAPIYORUZ etkinli ini fotokopi ile ço altarak her iki gruptaki ö rencilere da t n z. Ayr ca her iki gruptaki ö rencilerin yapacaklar araflt rman n bulgular n ve sonucunu grubun ortak raporu hâlinde bir sunuya (slayt gösterisi) dönüfltürüp aralar ndan seçecekleri bir grup sözcüsü arac l yla s n f arkadafllarına aktarmalarını isteyiniz. Ö rencilerin araflt rma öncesinde bu duruma göre planlama yapmalar n sa layınız. Onlara bir hafta süre veriniz. Daha sonra aynı çalıflmayı bir sonraki sayfa içinde yaptırınız. TRT, Anayasal özerkli e sahip, kamu hizmeti yapan bir yay n kurulufludur. Kamu hizmeti anlay fl yla hareket eden TRT nin, TRT1, TRT2, TRT3, TRT4, TRTGAP, TRTINT, TRTTÜRK, TRT Avaz, TRT 6 ve TRT Çocuk olmak üzere on televizyon kanal bulunmaktad r. Aile kanal olma özelli ini tafl yan TRT1; çeflitli yafl ve meslek gruplar ndaki, farkl e itim, kültür seviyesindeki izleyicilere haber vermeyi, bilgi aktarmay ve onlar e lendirmeyi hedeflemektedir. 24 saat kesintisiz yay n yapan TRT2 ise haber-bilgi kanal d r. TRT3, yurttan ve dünyadan önemli geliflmelerin yer ald haber özetleri, çeflitli iç ve d fl spor olaylar ndan oluflan spor haberleri, gelenek ve görenekleri içeren belgeseller ile ülkemizin do al ve tarihî zenginliklerini tan tan magazin ve müzik programlar nı yay nlar. Aynı zamanda TRT3, TRTGAP la dönüflümlü olarak yayın yapmakta; TBMM Genel Kurulunun çalıflma günlerinde de TBMM TV ye yayın imkânı vermektedir. TRT4, ulusal e itim politikas n destekleyen yay n içeri ine sahip bir e itim kanal d r. TRTINT, yurt d fl nda yaflayan vatandafllarla Türkiye aras nda köprü görevi yapmaktad r. TRTTÜRK, Türkiye nin Orta Asya ve Kafkaslardaki sesidir. 10 Temmuz 1993 te Anayasa n n 133. maddesinde yap lan de ifliklik ve yap lan yasal düzenleme ile ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde birçok özel televizyon ve radyo istasyonu, yay n izni için yasayla kurulan ve yetkilendirilen Radyo Televizyon Üst Kuruluna baflvurmufltur. zin alan pek çok kurulufl yayın hayatına girmifltir. Özel televizyon yayıncılı ının büyük sermayeler gerektirmesi bu alanda çalıflan kuruluflların zamanla yayın politikalarında sınırlılıklar getirmesine neden olmufltur. Birçok televizyon kuruluflu yayın politikalarını belirlerken bir ya da birkaç alana yönelmifltir. Sadece spor kanalı, e lence kanalı, haber kanalı gibi. Özel televizyon kuruluflları varlıklarını devam ettirebilmek ve kâr elde edebilmek için reklam alıp yayınlamak zorundadırlar. 91

9 Ö retmene Not: Ö rencilere özel yay nc l k ve kamu yay nc l aras ndaki farklar anlat rken özel televizyon kanallar n n ticari kayg lar olsa da temelde kamu hizmeti yapt ve bunun sorumlulu unu tafl ması gerekti ini vurgulay n z. Özel yay nc l n kamu hizmeti yay nc l anlay fl n koruyarak hareket etmesi gerekti i üzerinde durunuz. Devlet kamu yay nc l na örnek olarak ngiltere'den BBC yi, Türkiye'den TRT yi veriniz. lk özel kanallarla ilgili bilgi vererek Türkiye'deki ticari yay nc l n bafllamas ve özel TV yay nc l ının da yerleflmesi sürecini ö rencilerden analiz etmelerini isteyiniz. S n f n bir bölümünden TRT'nin akflam kufla nda yay nlanan programlar takip etmelerini ve içeriklerini not etmelerini, di er k sm n n da herhangi bir özel TV kanal n n akflam programlar n takip ederek içerikleriyle ilgili not almalar n sa lay n z. Özellikle haberlere daha fazla dikkat etmelerini isteyiniz. Farkl l klar ve benzerliklerin tart fl lmas n, iki yay nc l k aras ndaki anlay fl fark n n görülmesini sa lay n z. (Gruptaki ö renciler etkinlikte yer alan maddelerle ilgili görev da l m yap p daha küçük gruplara bölünüp araflt rmay sürdürebilirler.) 1. Gruplar n bir hafta boyunca yapt klar araflt rman n bulgu ve sonuçlar n grup sözcüleri arac l ile s n fa sunmalar n sa lay n z. 2. Çal flma tamamland ktan sonra önemli gördü ünüz ve ö rencilerin üzerinde hemfikir oldukları noktaları maddeler hâlinde tahtaya yaz n z. Kamu yay nc l yapan televizyon kanallar n n parasal kayna n n devlet taraf ndan sa land n, bu nedenle daha çok izlenme (reyting) çabas ndan dolay s yla da ekonomik kayg dan uzak olduklar n belirtiniz. Özel televizyonlar n ticari birer kurulufl olmalar nedeniyle bu yay n ilkelerini uygulamada zaman zaman daha esnek davranabildiklerine iflaret ediniz. Afla daki Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile ilgili bilgileri ö rencilerinizle paylafl n z. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 1994 y l nda radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek amac yla özerk ve tarafs z bir kamu tüzel kiflili i olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kurulmufltur. RTÜK parlemento taraf ndan seçilen dokuz üyeden oluflur. RTÜK üyelerinin görev süresi alt y ld r. Üyelerin üçte biri iki y lda bir yenilenir. Radyo ve televizyon kurulufllar na lisans vermek, kanal ve frekans bantlar tahsis etmek, verici kurma ve iflletme izni vermek ve denetlemek, radyo ve televizyon yay nlar n n ulusal ve uluslararas mevzuata uygunlu unu denetlemek, 3984 sayılı Yasa da belirlenen ilkelere ayk r yay n yapan kurulufllara müeyyide uygulamak, radyo ve televizyon yay nlar yla ilgili kamuoyunun tepkilerini belirlemek için gerekli kamuoyu araflt rmalar n yapmak RTÜK görev ve yetkilerini oluflturmaktad r. Türkiye nin AB üyeli ine adayl sürecinde yürütülen mevzuat n uyumlaflt r lmas çal flmalar çerçevesinde 2002 y l nda yap lan yasa de iflikli iyle yay n ihlalinde bulunan kurulufllara uygulanan yay n durdurma müeyyidesi kald r lm fl ve yerine uyar /özür dileme, program durdurma ve para cezas müeyyideleri getirilmifltir. Ayn kapsamda 2003 y l nda yap lan yasa de iflikli i ile kamu ve özel radyo ve televizyon kurulufllar nca Türk vatandafllar n n günlük yaflamlar nda geleneksel olarak kulland klar farkl dil ve lehçelerde yay n yapmalar na imkân sa lanm flt r say l Yasa gere ince özel radyo ve televizyon kurulufllar yay nlar nda e itim ve kültür içerikli programlara belli oranlarda yer vermek durumundad rlar. Ayn zamanda yay nlarda kiflilik haklar na sayg gösterilmesi, çocuklar n ve gençlerin geliflimini olumsuz etkileyebilecek yay nlar konusunda hassas davran lmas, Türkçenin korunmas ve toplum içinde düzgün bir biçimde kullan m n desteklemek amac yla programlarda Türkçeye özen gösterilmesi gerekmektedir. 92

10 ARAfiTIRMA YAPIYORUZ Kamu Yayıncılı ı ile lgili Arafltırmanın Konuları 1- Ülkemizde ilk kamu yay nc l ne zaman bafllam flt r ve zaman içinde geliflim süreci nas l olmufltur? 2- Kamu televizyonları hangi kuruma ba lıdır? 3- Kamu televizyonlarının ekonomik kaynakları nereden sa lanmaktadır? 4- Kamu televizyonlarının yay n ilkeleri nelerdir?. 5- Kamu televizyonlarının kurulufl amac nedir? 93

11 Özel Yayıncılık ile lgili Arafltırmanın Konuları 1- Ülkemizde ilk özel televizyon kanal yay na ne zaman bafllam flt r ve özel yayıncılı ın günümüze kadar gösterdi i geliflmeler nelerdir? 2- Özel televizyonların ekonomik kaynakları hakkında neler söyleyebilirsiniz? 3- Özel televizyonların sahiplerinin TV yayıncılı ı dıflında faaliyet gösterdikleri alanlar var mıdır? Varsa örnek veriniz. 4- Özel televizyonların yay n ilkeleri nelerdir ve hangi tür programlar yayımlarlar? 5- Özel televizyonların kurulufl amac nedir? 94

12 PROGRAM TURLERI DERS : MEDYA OKURYAZARLI I SINIF : 6, 7, 8 YAKLAfiIK SÜRE : 40'+40' (2 ders saati) ÜN TE : Televizyon (4. ünite) TEMEL BECER LER : Gözlem, araflt rma, yarat c düflünme, elefltirel düflünme, iletiflim, bilgi teknolojilerini kullanma, Türkçeyi do ru, güzel ve etkili kullanma. KAZANIMLAR : Televizyon program türlerini amaçlar, ifllevleri ve özellikleri bak m ndan ay rt eder (3. kazan m). MATERYALLER : RTÜK taraf ndan haz rlanan Yay nlarda Program Türleri Kod, Tan m ve S n flamalar adl kitapç k. DERSE HAZIRLIK Dersin bafl nda birkaç ö renciye izlemekten hoflland klar program türlerini sorunuz. Neden bu program türlerini izlediklerini ve bu programlar n genellikle günün hangi saatinde yay nland n nedenleri ile birlikte aç klamalar n isteyiniz. DERS N filen fi 96. sayfadaki TELEV ZYON YAYINLARINI TANIYALIM etkinli ini yeterince ço altarak ö rencilerinize da t n z. Onlardan etkinlikteki programlar afla daki program türlerine göre s n fland rmalar n isteyiniz. 1. Haber program 2. Spor program 3. Kültür program 4. Din ve Ahlak program 5. E itim program 6. Gerçek insan yaflam ndan yola ç k larak oluflturulan program 7. Dramatik programlar. 8. Müzik program 9. E lence program 10. Program tan t m Ö rencilerinizin program türlerinin amaçlar n, ifllevlerini ve özelliklerini afla daki soruyu sorarak keflfetmelerini sa lay n z. TV kanallar nda 10:00-18:00 saatleri aras nda magazin, yemek programlar, pembe diziler yay mlan yor. Neden? Bu soruyu cevaplamadan önce ünitede yer alan TELEV ZYONUN ETK N N TEL KLER ve TELEV ZYON YAYINCILI ININ YAPISI adl konulardaki bilgilerden de yararlanabileceklerini söyleyiniz. Yukarıdaki program türlerine ekleyebilece iniz baflka program türleri varsa onları da kendi aralarında amaç, ifllev ve özellik açısından sınıflandırınız. 95

13 TELEV ZYON YAYINLARINI TANIYALIM Afla da verilen TRT nin 1. kanalına ait bir günlük yay n ak fl nı inceleyerek sorular cevaplay n z. Çarflamba 25 Ekim :08 stiklâl Marfl ve Günün Program Ak fl 06:10 Bizim Mahalle 06:35 Türk Sinemas Beklenen fiark 08:15 Çizgi Sinema Herkül 10:00 yi sabahlar 11:50 Bizim Evin Halleri 13:00 Haber 13:20 Fragman Spot 13:30 Ademler ve Havvalar 14:40 Çizgi Sinema Herkül 16:20 Çizgi Film Disney in Teneffüs Zili 16:50 Çizgi Film Micky ve Donald n Maceralar 17:20 Asya n n Kandilleri 18:00 Türk Sinemas Merakl Köfteci 19:25 Reklam 19:30 Ana Haber Bülteni 20:06 Reklam 20:15 Spor 20:20 Hava Durumu 20:25 Reklam 20:30 Gölgeler 22:00 Reklam 1. Yukarıda TRT nin 1. kanalının 25 Ekim 2006 Çarflamba gününe ait yay n ak fl nı görmektesiniz. Programların adlarından edindi iniz ipuçlarına göre bu programları türlerine göre sınıflandırınız Programların adları onların içerikleri hakkında bilgi veriyor mu? Örnek vererek açıklayınız

14 ÜN TE DE ERLEND RMES Afla ıdaki cümlelerden do ru olanların baflına D, yanlıfl olanların baflına Y harfi yazınız. Yanlıfl olan cümlelerin do rularını verilen bofllu a yazınız. ( ) 1. En çok izlenen kitle iletiflim arac televizyondur.... ( ) 2. Televizyon yay nlar tüketimi teflvik etmektedir.... ( ) 3. TRT televizyonlar n n mülkiyeti özeldir.... ( ) 4. Yay n ihlalinde bulunan TV ve radyolara RTÜK tarafından yapt r m uygulanır.... Afla daki sorunun cevab n bofllu a yaz n z. 1. Bir televizyon kanal n z oldu unu hayal edin. Televizyonunuz için bir günlük yay n ak fl haz rlaman z gerekse hangi içerikte programlar haz rlard n z? Aç klay n z Afla daki sorular n cevaplar n iflaretleyiniz. 1. Televizyonla ilgili afla daki ifadelerden hangisi do ru de ildir? A. Bir kaynaktan gelen elektromanyetik dalgalar ses ve resme çevirir. B. Haber verir, e itir ve e lendirir. C. Olaylar an nda görüntülü ve sesli olarak verir. D. En ucuz kitle iletiflim arac d r. 2. Afla ıdaki adland rmalardan hangileri televizyon için kullan lmaktad r? A. Oyalanma kutusu B. Müzik kutusu C. Bilgi kutusu D. E lendirici 3. Annem dantel örmeyi bıraktı. Babam da birinci sınıfta oldu u gibi bana makara tekerli arabalar yapmıyor. Sürekli yorgun ama onun karflısında. Ablam üniversite sınavını bu yıl yine kazanamadı. Benim de derslerim çok iyi sayılmaz, televizyon sayesinde... Babamın saçlarının döküldü ünü, annemin yedi kilo zayıfladı ını, ablamın yüzünü sivilce bastı ını televizyonumuz tamire gidince fark edebildim. Yukarıdaki metne göre afla ıdaki seçeneklerden hangisine ulaflılamaz. A. Aile bireyleri televizyon karflısında uzun zaman geçirmektedir. B. Televizyon nedeniyle aile içi iletiflim güçlenmifltir. C. Yazar ve ablası derslerine yeterince zaman ayıramamaktadır. D. Yazar televizyonun aile bireyleri üzerindeki olumsuz etkilerinden yakınmaktadır. 4. Türk edebiyat na önemli eserler vermifl yazarlar tan tmak için haz rlanan dizi film hangi program türü kapsam ndad r? A. E itim Program B. Kültür Program C. Dramatik Program D. Bilgilendiren / E lendiren Program 97

15 ÖZ DE ERLEND RME TELEV ZYON ünitesinde neleri ne kadar ö rendi inizi anlamak için kendinizi de erlendirebilirsiniz. Afla daki ifadeleri okuyarak size uygun olan seçene i x ile iflaretleyiniz. Bunu çok iyi yapabiliyorum. için Bunu k smen yapabiliyorum. için Bunu yapam yorum. için kutucu unu iflaretleyiniz. ÖLÇÜTLER 1. Televizyonun ifllevlerini söyleyebilirim. 2. Televizyonun bireyi ve toplumu yönlendirdi ine örnekler verebilirim. 3. Televizyon programlar n türlerine göre s n fland rabilirim. 4. Televizyonun olumlu ve olumsuz yönlerine örnekler verebilirim. 5. Ülkemizdeki televizyon kanallar n n yay n politikalar konusunda görüfl belirtebilirim. 6. Bu konuda ö rendiklerimi günlük hayat mda kullanabilirim. Ö RETMEN N YORUMU:... De erlendirme sonunda iki kez ya da bir kez iflaretlediyseniz bu üniteyi yeniden gözden geçirmeniz yararl olacakt r. 98

1. Kitle iletiflimini tarif ederek kitle iletiflim araçlar n s n fland r r. 2. letiflim ve kitle iletiflimi aras ndaki iliflkiyi fark eder.

1. Kitle iletiflimini tarif ederek kitle iletiflim araçlar n s n fland r r. 2. letiflim ve kitle iletiflimi aras ndaki iliflkiyi fark eder. 2. UNITE KITLE ILETISIMI KAZANIMLAR 1. Kitle iletiflimini tarif ederek kitle iletiflim araçlar n s n fland r r. 2. letiflim ve kitle iletiflimi aras ndaki iliflkiyi fark eder. HAZIRLIK SORULARI 1. Kitle

Detaylı

GAZETE VE DERGI . UNITE KAZANIMLAR HAZIRLIK SORULARI

GAZETE VE DERGI . UNITE KAZANIMLAR HAZIRLIK SORULARI 7. UNITE GAZETE VE DERGI KAZANIMLAR 1. Gazete ile ilgili temel kavramlar tan r. 2. Gazetedeki haber ve foto raf iliflkisini analiz eder. 3. Örnek bir gazete haz rlar. 4. çerik ve yay n periyoduna göre dergi

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ILETISIME GIRIS . UNITE KAZANIMLAR HAZIRLIK SORULARI. 1. letiflimi tan yarak ögelerini fark eder. 2. letiflim türlerini s n fland rarak örnekler verir.

ILETISIME GIRIS . UNITE KAZANIMLAR HAZIRLIK SORULARI. 1. letiflimi tan yarak ögelerini fark eder. 2. letiflim türlerini s n fland rarak örnekler verir. 1. UNITE ILETISIME GIRIS KAZANIMLAR 1. letiflimi tan yarak ögelerini fark eder. 2. letiflim türlerini s n fland rarak örnekler verir. HAZIRLIK SORULARI 1. letiflim sözcü ü sizin için ne anlam ifade ediyor?

Detaylı

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati 5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati Kazanımlar 5.1. Metinleri, grafikleri, filmleri ve sesleri kullanman n alg y ve iletiflimi nas l de ifltirdi ini fark eder.

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

RADYO . UNITE KAZANIMLAR HAZIRLIK SORULARI

RADYO . UNITE KAZANIMLAR HAZIRLIK SORULARI 6. UNITE RADYO KAZANIMLAR 1. Radyonun ifllevini ve olumlu niteliklerini örneklerle aç klar. 2. Radyo yay nlar n n sorun alanlar na örnekler vererek bunlar n do uraca olumsuzluklardan korunma konusuna önerilerde

Detaylı

DERS 1. Ben de Varım! Farklılıkları Gözetmek. DÜZEY: 3. Sınıf

DERS 1. Ben de Varım! Farklılıkları Gözetmek. DÜZEY: 3. Sınıf DERS 1 Ben de Varım! Farklılıkları Gözetmek DÜZEY: 3. Sınıf Kazanımlar: 1. İnsanların benzer ve farklı fiziksel özellikleri ve buna bağlı olarak farklı ihtiyaçları olduğunu fark eder. 2. Engellilerin toplumsal

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü SINIF KURALLARI Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması Düzey: 1. sınıf ve üstü Materyal : Her öğrenci için bir adet kağıt,kalem, Uygulama2: Sınıf kuralları panosu için fon kağıdı,

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

BEH Ç. Çocuklar n Dünyas na S nan Yazar. Yaflamdan Kesitler

BEH Ç. Çocuklar n Dünyas na S nan Yazar. Yaflamdan Kesitler Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Çocuklar n Dünyas na S nan Yazar BEH Ç AK B ehiç Ak, yaz n dünyas na çocuklar için yazd kitaplarla ad m atan bir isim. Cumhuriyet Gazetesi nde bant karikatürler çizdi, karikatürleri

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KASIM AYI VELİ BÜLTENİ ÇOCUĞUNUZLA TEKNOLOJİNİN DOĞRU KULLANIMI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KASIM AYI VELİ BÜLTENİ ÇOCUĞUNUZLA TEKNOLOJİNİN DOĞRU KULLANIMI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KASIM AYI VELİ BÜLTENİ ÇOCUĞUNUZLA TEKNOLOJİNİN DOĞRU KULLANIMI Teknoloji çağı olarak adlandırılan bu çağda bilgisayarın, televizyonun ve diğer teknolojik ürünlerin kullanılmaması

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar n Etkisi Süre: 6 Hafta

Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar n Etkisi Süre: 6 Hafta Proje Görevi Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar n Etkisi Süre: 6 Hafta Dereceler Ölçütler Tasar m HTML Kullan m Ba lant lar Araflt rman n çeri i Görsel Materyaller Sevgili Ö renciler; Sizden HTML kullanarak

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış Sunum Akışı EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış EBA nedir? Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22 Çocuğumun Sık Sık Başı Ağrıyor Ne Yapabilirim? Başağrısı toplumun büyük kesiminde görülebilen ve insanların büyük çoğunluğunun hayatlarının değişik dönemlerinde karşılaştığı ve çare aradığı bir problemdir.

Detaylı

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 1. Tüm çalıģma ünitelerinde araģtırma ödevi verilmesi esastır. Açıklama: Ünite çalıģmaları kapsamında

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

AILE, COCUK VE TELEVIZYON

AILE, COCUK VE TELEVIZYON 5. UNITE AILE, COCUK VE TELEVIZYON KAZANIMLAR 1. Televizyon izleme al flkanl klar n ve bunlar n sonuçlar n araflt rmalar eflli inde yorumlar. 2. Televizyon yay nlar n n sorun alanlar n belirleyerek bunlar

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Sevgili öğrenciler, ne düşündüğünüz bizim için önemli! Okulumuzun daha da iyi olmasını istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda başarılı olduğunu ve hangi alanlarda olası iyileştirmelere ihtiyaç

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Projesi BIL401 7 0+4 2 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET. nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler

A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET. nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler KEND N Z E T N, NTERNET Ö

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI ANKARA 2011 GENEL

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Oyuncaklar Yeterlimi? Kısmen ( ) Kitaplar Yeterlimi? Kısmen

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

MATEMAT K. BÖLME filem

MATEMAT K. BÖLME filem Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K BÖLME filem 12 çile i 3 taba a eflit olarak paylaflt rd m zda bir taba a kaç çilek düfler? Tabaklara çilekleri birer birer paylaflt ral m. Üç tabak oldu u için çilekler

Detaylı

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015 Medya İslam ı ile karşı karşıyayız Batıda tırmanışa geçen İslamofobinin temelinde yatan ana unsurun medya olduğu düşünülüyor. Çünkü medyada yansıtılan İslam ve Müslüman imajı buna zemin hazırlıyor. Sosyal

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

ADIM ADIM REKLAM ÜRET M

ADIM ADIM REKLAM ÜRET M Nesrin TAN AKBULUT - Elif Eda BALKAfi ADIM ADIM REKLAM ÜRET M (Reklam Filmi Prodüksiyonu) 1 Nesrin TAN AKBULUT, Lisans E itimini Anadolu Üniversitesi letiflim Fakültesi (AÖF) Sinema Televizyon Ana Bilim

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı