TELEVIZYON 4. UNITE KAZANIMLAR HAZIRLIK SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TELEVIZYON 4. UNITE KAZANIMLAR HAZIRLIK SORULARI"

Transkript

1 4. UNITE TELEVIZYON KAZANIMLAR 1. Televizyonun birey ve toplumu yönlendirmede etkili bir kitle iletiflim arac olma özelli ini analiz eder. 2. Ülkemizdeki televizyon yay nc l n mülkiyet yapısına göre sınıflandırarak bunların özelliklerini ve yay n politikalar n belirleyen unsurlar fark eder. 3. Televizyon program türlerini, amaçlar, ifllevleri ve özellikleri bak m ndan ay rt eder. HAZIRLIK SORULARI 1. Günlük program n zda televizyon izlemeye ne kadar zaman ay r yorsunuz? 2. Televizyonda hangi tür programlar izliyorsunuz? 3. Televizyonda hangi tür görüntüler sizi rahats z ediyor? 84

2 TELEVIZYONUN ETKIN NITELIKLERI DERS : MEDYA OKURYAZARLI I SINIF : 6, 7, 8 YAKLAfiIK SÜRE : 40' (1 ders saati) ÜN TE : Televizyon (4. ünite) TEMEL BECER LER : letiflim, giriflimcilik, Türkçeyi do ru, güzel ve etkili kullanma KAZANIMLAR : Televizyonun birey ve toplumu yönlendirmedeki etkili bir kitle iletiflim arac olma niteli ini analiz eder (1. kazan m). MATERYALLER : Kitle iletiflim araçlar n n yayg n kullan m na örnek olabilecek çeflitli resimler. DERSE HAZIRLIK Ö rencilerin karfl laflt rma yapmalar n sa lamak amac yla kitle iletiflim araçlar n n yayg n kullan m na örnek olabilecek resimler gösteriniz. Bir sonraki sayfadaki karikatürü inceletiniz. DERS N filen fi 100. sayfadaki A LEDEN B R bafll kl karikatürü ço altarak da t n z. Çizerin karikatürüne neden bu bafll verdi ini sorunuz. Daha sonra karikatürle ilgili sorular cevaplat n z. Etkinli e verilen yan tlar n ard ndan televizyon ile ilgili bilgileri gerekli gördü ünüz durumlarda ö rencilerinizle paylaflınız. Ö rencilerinizin televizyonun ifllevini kavrayabilmeleri için 86. sayfadaki A LEDEN B R, 87. sayfadaki MEDYA DESTE etkinli ini ve bu etkinlikteki nternet haberinden yararlanarak 88. sayfadaki MEDYAYLA EL ELE etkinli ini yapt r n z. 89. sayfadaki TELEV ZYON S H RL KUTU MU? etkinli ini ev ödevi olarak veriniz. Ö rencilerinizin televizyonun olumlu ve olumsuz yönleriyle ilgili görüfllerini s n fta paylaflmalar n sa lay n z. 85 Televizyon Bir kaynaktan gelen elektromanyetik dalgaları ses ya da resme çeviren aygıtların genel adı olarak tanımlanan aynı zamanda bir bilginin, bir görüflün ya da davranıflın yayınlanması açısından bir iletiflim aracıdır. Olayları anında resimlerle ve sesle verebilmesi (canlı yayın) onu di er kitle iletiflim araçlarını izlemekten daha cazip hâle getirir. Haber verir, e itir, e lendirir. Eflya ve hizmetlerin tanıtılıp satılmasına yardım eder. Günümüzde kitle iletiflim araçları içerisinde bu ifllevleri en iyi flekilde yerine getiren aracın televizyon oldu unu görüyoruz. Televizyon insanların birden fazla ihtiyacına cevap verebildi i için büyük ra bet görür. Ayrıca televizyon izlemek için para harcamak, okur yazar olmak, seçkin bir kültüre sahip olmak da gerekmez. Günümüzde hemen her yafl grubundan insan televizyon izleyicisi durumundadır. En büyük izleyici kitlesini ise çocuklar oluflturur. Çocuklar yetiflkinlere göre, televizyonun olumlu ya da olumsuz etkilerine daha açık konumdadır. Televizyonun Olumsuz Etkileri Televizyonu iyi ya da kötü kılan, onu kullanma biçimidir. Televizyon do ru amaçlarla kullanıldı ında do ru, kötü amaçlarla kullanıldı ında kötü bir araç olabilir. Televizyonu zaman çalan, insan iliflkilerini zayıflatan ve insanı edilgenlefltiren bir araç olması yönüyle elefltirenler de vardır. Ama onun en olumsuz etkisi televizyonda gördüklerini sorgulamaksızın alıp taklit eden çocuklar üzerindedir.

3 A LEDEN B R a. Çizer, karikatürde ne anlatmak istemektedir? b. Bu karikatürde anlat lmak istenen durum ile ailenizin televizyon izleme tutumu arasındaki iliflkiyi karflılafltırınız

4 MEDYA DESTE Afla ıda medyada yer alan haberlerin toplumu nasıl etkiledi ine dair bir örnek görmektesiniz. Bu haberi okuyunuz ve soruları habere göre cevaplayınız. GAZETEC DEN TAVUKÇULARA DESTEK Kufl gribi nedeniyle zor günler yaflayan tavukçuluk sektörü, arafltırmacı gazetecinin yer aldı ı tanıtım filmi ile güven tazeledi... Tanıtım filminin televizyonlarda yayınlanmaya bafllamasından itibaren tavuk satıflları %40 oranında arttı. Yıllardır gıda terörüne karflı savafl açan arafltırmacı gazeteci, bu kez tavukçuluk sektöründeki do ruları anlatmak için kameraların karflısına geçti...yaklaflık iki dakika süren bir tanıtım filminde oynayan usta gazeteci,entegre tesislerde üretilen tavuk etinin yenmesinde bir sakınca olmadı ını anlatıyor. Kufl gribi yüzünden tavuk satıflları düflen tavukçuluk sektörü do ruları anlatmak için bir arafltırma yapmıfl. Kamuoyu yoklamasında inanılırlık yönünden ünlü gazetecinin bir nternet haberi çıkınca, Sa lıklı Tavuk Platformu da gazeteciye tanıtım filmi teklifini götürmüfl. Bütün televizyon kanallarında gösterilen tanıtım filmi, kufl gribi yüzünden zor günler yaflayan tavukçuluk sektöründe de güven tazeledi... Tanıtım filminden bu yana satıfllar yüzde 40 oranında arttı. Ailesinin tavuk ve yumurta da yedi ini söyleyen usta gazetecinin mesajları, yakında afifllerle marketleri ve bilboardları süsleyecek. Bir nternet haberi, Habere göre tavuk satıfllarının artmasında etkili olan faktörler nelerdir? Tanıtım filminde ünlü bir gazetecinin tercih edilmesinin sebepleri nelerdir? Medyanın toplumu yönlendirmesine örnek olabilecek baflka hangi örnekleri verebilirsiniz? 87

5 MEDYAYLA EL ELE 86. sayfadaki etkinlikle televizyonun bireyi ve toplumu yönlendirmede etkili bir iletiflim arac oldu u vurgulanmıfltır. Sizde televizyon arac l yla halk bilinçlendirmede önemli rol oynayabilecek resmî kurum ve kurulufllar ile onlar n yapabilecekleri çal flmalara örnekler veriniz

6 TELEV ZYON S H RL KUTU MU? Afla ıda RTÜK tarafından düzenlenen yazılı anlatım yarıflmasında dereceye giren ilkö retim 6 ve 7. sınıf ö rencilerinin yazılı anlatım çalıflmalarından alıntılar yer almaktadır. Alıntıları okuyunuz. Asr n icad televizyon sorgulanacak duruma gelmifltir. Televizyonu icat eden insan; yay nlar n haz rlayan insan; yay nlar n muhatab insan; yay nlardan flikayetçi olan da insan! Peki sorunlar çözecek olan kim? Saliha KATKISIZ Düza aç lkö retim Okulu, Bingöl Televizyon mükemmel bir iletiflim arac. Dünyan n her yerinde olan biteni ondan ö reniyoruz. Televizyon olmasayd Çin deki salg n hastal, Filistin deki savafl günü gününe takip edemezdik. Kayhan TARIM Denizli lkö retim Okulu, Denizli Kardeflim çizgi film izliyordu. Ben de ders çal fl yordum. Birdenbire kafama bir fley indi. Can m n ac s ndan k vrand m. Kafama inen kepçeyi ald m kardeflime baktım. O gülüyordu. Konuflmay yeni yeni ö renen çocuk bunu nereden ö renmiflti. Tabi ki televizyonda izledi i bir filmden. Yine bir gün masan n üzerine ç km fl yere atlayarak ayak bile ini incitmiflti. Hem a l yor hem de ustum ustum (uçtum), diyordu. Eylem B N C Sümer lkö retim Okulu, Erzincan Annem dantel örmeyi b rakt. Babam da birinci s n fta oldu u gibi bana makara tekerli arabalar yapm yor. Sürekli yorgun ama onun karfl s nda. Ablam üniversite s nav n bu y l yine kazanamad. Benim de derslerim çok iyi say lmaz, televizyon sayesinde... Babam n saçlar n n döküldü ünü, annemin yedi kilo zay flad n, ablam n yüzünü sivilce bast n televizyonumuz tamire gidince fark edebildim. Özlem EK C Ufuk lkö retim Okulu, Zonguldak Reklamlar izlerken bazen düflünüyorum. Onda gördü üm yiyecekleri alabiliyorum. Renkleri, ç t rt lar insan çekiyor. Kokular ysa sanki ekrandan ç k p evimize geliyor. Ya onlar alamayanlar! Onlar ne yap yorlar acaba? Asl SINCI Sakarya lkö retim Okulu, Adapazar Büyüklerimiz Biz çocukken çizgi filmler vard. Ar Maya, Heidi (Haydi), fieker K z ve Masalc Nineler... diye anlat rken özlemle gülümserler. Biz onlar görmedik. Teknoloji ça n n çocuklar olarak bilgisayarlarla, sanal oyunlarla büyüyoruz. Büyüdükçe oyunlar m za savafllar, dövüfller giriyor. Film kahramanlar na özeniyoruz. Büyüklerimiz durumun fark nda de iller. Çok be endi imiz filmde son yaz nca hepsinin oyun oldu unu anl yoruz ama hayat gerçek. Mertcan KARAHAN 100. Y l lkö retim Okulu, Trabzon 89

7 Önceki sayfada yer alan yazılı anlatım çalıflmalarındaki alıntılardan yararlanarak TELEV ZYONUN OLUMLU YÖNLER ve TELEV ZYONUN OLUMSUZ YÖNLER ile ilgili düflüncelerinizi maddeler hâlinde yazınız. TELEV ZYONUN OLUMLU YÖNLER TELEV ZYONUN OLUMSUZ YÖNLER

8 TELEVIZYON YAYINCILIGININ YAPISI DERS : MEDYA OKURYAZARLI I SINIF : 6, 7, 8 YAKLAfiIK SÜRE : 40' (1 ders saati) ÜN TE : Televizyon (4. ünite) TEMEL BECER LER : Gözlem, araflt rma, elefltirel düflünme, bilgi teknolojilerini kullanma, giriflimcilik, Türkçeyi do ru, güzel ve etkili kullanma KAZANIMLAR : Ülkemizdeki televizyon yay nc l n mülkiyet yap s na göre s n fland rarak bunlar n özelliklerini ve yay n politikalar n belirleyen unsurlar fark eder (2. kazan m). MATERYALLER : Projeksiyon cihaz /tepegöz DERSE HAZIRLIK Ö rencilerinize hangi televizyon kanallar n izlediklerini sorunuz. Cevaplar tahtaya iki grup hâlinde alt alta yaz n z. Ö rencilerinize televizyon kanallar n neden iki gruba ay rd n z sorunuz. DERS N filen fi Ülkemizde yayın yapan televizyonların mülkiyet yap s n n kamu ve özel olarak ikiye ayrıldı ını söyleyiniz. Bu nedenle verilen cevaplar iki grup hâlinde yazd n z belirtiniz. Daha sonra yandaki bilgileri ö rencilerinizle paylaflınız. Kamu ve özel mülkiyetli televizyonların yapısı ve yayıncılık anlayıflları ile ilgili arafltırma yapmaları için ö rencilerinizi iki gruba ayrınız. Gruplar n araflt rmalar nda neyi sorgulayacaklar na iliflkin 92 ve 93. sayfalardaki ARAfiTIRMA YAPIYORUZ etkinli ini fotokopi ile ço altarak her iki gruptaki ö rencilere da t n z. Ayr ca her iki gruptaki ö rencilerin yapacaklar araflt rman n bulgular n ve sonucunu grubun ortak raporu hâlinde bir sunuya (slayt gösterisi) dönüfltürüp aralar ndan seçecekleri bir grup sözcüsü arac l yla s n f arkadafllarına aktarmalarını isteyiniz. Ö rencilerin araflt rma öncesinde bu duruma göre planlama yapmalar n sa layınız. Onlara bir hafta süre veriniz. Daha sonra aynı çalıflmayı bir sonraki sayfa içinde yaptırınız. TRT, Anayasal özerkli e sahip, kamu hizmeti yapan bir yay n kurulufludur. Kamu hizmeti anlay fl yla hareket eden TRT nin, TRT1, TRT2, TRT3, TRT4, TRTGAP, TRTINT, TRTTÜRK, TRT Avaz, TRT 6 ve TRT Çocuk olmak üzere on televizyon kanal bulunmaktad r. Aile kanal olma özelli ini tafl yan TRT1; çeflitli yafl ve meslek gruplar ndaki, farkl e itim, kültür seviyesindeki izleyicilere haber vermeyi, bilgi aktarmay ve onlar e lendirmeyi hedeflemektedir. 24 saat kesintisiz yay n yapan TRT2 ise haber-bilgi kanal d r. TRT3, yurttan ve dünyadan önemli geliflmelerin yer ald haber özetleri, çeflitli iç ve d fl spor olaylar ndan oluflan spor haberleri, gelenek ve görenekleri içeren belgeseller ile ülkemizin do al ve tarihî zenginliklerini tan tan magazin ve müzik programlar nı yay nlar. Aynı zamanda TRT3, TRTGAP la dönüflümlü olarak yayın yapmakta; TBMM Genel Kurulunun çalıflma günlerinde de TBMM TV ye yayın imkânı vermektedir. TRT4, ulusal e itim politikas n destekleyen yay n içeri ine sahip bir e itim kanal d r. TRTINT, yurt d fl nda yaflayan vatandafllarla Türkiye aras nda köprü görevi yapmaktad r. TRTTÜRK, Türkiye nin Orta Asya ve Kafkaslardaki sesidir. 10 Temmuz 1993 te Anayasa n n 133. maddesinde yap lan de ifliklik ve yap lan yasal düzenleme ile ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde birçok özel televizyon ve radyo istasyonu, yay n izni için yasayla kurulan ve yetkilendirilen Radyo Televizyon Üst Kuruluna baflvurmufltur. zin alan pek çok kurulufl yayın hayatına girmifltir. Özel televizyon yayıncılı ının büyük sermayeler gerektirmesi bu alanda çalıflan kuruluflların zamanla yayın politikalarında sınırlılıklar getirmesine neden olmufltur. Birçok televizyon kuruluflu yayın politikalarını belirlerken bir ya da birkaç alana yönelmifltir. Sadece spor kanalı, e lence kanalı, haber kanalı gibi. Özel televizyon kuruluflları varlıklarını devam ettirebilmek ve kâr elde edebilmek için reklam alıp yayınlamak zorundadırlar. 91

9 Ö retmene Not: Ö rencilere özel yay nc l k ve kamu yay nc l aras ndaki farklar anlat rken özel televizyon kanallar n n ticari kayg lar olsa da temelde kamu hizmeti yapt ve bunun sorumlulu unu tafl ması gerekti ini vurgulay n z. Özel yay nc l n kamu hizmeti yay nc l anlay fl n koruyarak hareket etmesi gerekti i üzerinde durunuz. Devlet kamu yay nc l na örnek olarak ngiltere'den BBC yi, Türkiye'den TRT yi veriniz. lk özel kanallarla ilgili bilgi vererek Türkiye'deki ticari yay nc l n bafllamas ve özel TV yay nc l ının da yerleflmesi sürecini ö rencilerden analiz etmelerini isteyiniz. S n f n bir bölümünden TRT'nin akflam kufla nda yay nlanan programlar takip etmelerini ve içeriklerini not etmelerini, di er k sm n n da herhangi bir özel TV kanal n n akflam programlar n takip ederek içerikleriyle ilgili not almalar n sa lay n z. Özellikle haberlere daha fazla dikkat etmelerini isteyiniz. Farkl l klar ve benzerliklerin tart fl lmas n, iki yay nc l k aras ndaki anlay fl fark n n görülmesini sa lay n z. (Gruptaki ö renciler etkinlikte yer alan maddelerle ilgili görev da l m yap p daha küçük gruplara bölünüp araflt rmay sürdürebilirler.) 1. Gruplar n bir hafta boyunca yapt klar araflt rman n bulgu ve sonuçlar n grup sözcüleri arac l ile s n fa sunmalar n sa lay n z. 2. Çal flma tamamland ktan sonra önemli gördü ünüz ve ö rencilerin üzerinde hemfikir oldukları noktaları maddeler hâlinde tahtaya yaz n z. Kamu yay nc l yapan televizyon kanallar n n parasal kayna n n devlet taraf ndan sa land n, bu nedenle daha çok izlenme (reyting) çabas ndan dolay s yla da ekonomik kayg dan uzak olduklar n belirtiniz. Özel televizyonlar n ticari birer kurulufl olmalar nedeniyle bu yay n ilkelerini uygulamada zaman zaman daha esnek davranabildiklerine iflaret ediniz. Afla daki Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile ilgili bilgileri ö rencilerinizle paylafl n z. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 1994 y l nda radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek amac yla özerk ve tarafs z bir kamu tüzel kiflili i olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kurulmufltur. RTÜK parlemento taraf ndan seçilen dokuz üyeden oluflur. RTÜK üyelerinin görev süresi alt y ld r. Üyelerin üçte biri iki y lda bir yenilenir. Radyo ve televizyon kurulufllar na lisans vermek, kanal ve frekans bantlar tahsis etmek, verici kurma ve iflletme izni vermek ve denetlemek, radyo ve televizyon yay nlar n n ulusal ve uluslararas mevzuata uygunlu unu denetlemek, 3984 sayılı Yasa da belirlenen ilkelere ayk r yay n yapan kurulufllara müeyyide uygulamak, radyo ve televizyon yay nlar yla ilgili kamuoyunun tepkilerini belirlemek için gerekli kamuoyu araflt rmalar n yapmak RTÜK görev ve yetkilerini oluflturmaktad r. Türkiye nin AB üyeli ine adayl sürecinde yürütülen mevzuat n uyumlaflt r lmas çal flmalar çerçevesinde 2002 y l nda yap lan yasa de iflikli iyle yay n ihlalinde bulunan kurulufllara uygulanan yay n durdurma müeyyidesi kald r lm fl ve yerine uyar /özür dileme, program durdurma ve para cezas müeyyideleri getirilmifltir. Ayn kapsamda 2003 y l nda yap lan yasa de iflikli i ile kamu ve özel radyo ve televizyon kurulufllar nca Türk vatandafllar n n günlük yaflamlar nda geleneksel olarak kulland klar farkl dil ve lehçelerde yay n yapmalar na imkân sa lanm flt r say l Yasa gere ince özel radyo ve televizyon kurulufllar yay nlar nda e itim ve kültür içerikli programlara belli oranlarda yer vermek durumundad rlar. Ayn zamanda yay nlarda kiflilik haklar na sayg gösterilmesi, çocuklar n ve gençlerin geliflimini olumsuz etkileyebilecek yay nlar konusunda hassas davran lmas, Türkçenin korunmas ve toplum içinde düzgün bir biçimde kullan m n desteklemek amac yla programlarda Türkçeye özen gösterilmesi gerekmektedir. 92

10 ARAfiTIRMA YAPIYORUZ Kamu Yayıncılı ı ile lgili Arafltırmanın Konuları 1- Ülkemizde ilk kamu yay nc l ne zaman bafllam flt r ve zaman içinde geliflim süreci nas l olmufltur? 2- Kamu televizyonları hangi kuruma ba lıdır? 3- Kamu televizyonlarının ekonomik kaynakları nereden sa lanmaktadır? 4- Kamu televizyonlarının yay n ilkeleri nelerdir?. 5- Kamu televizyonlarının kurulufl amac nedir? 93

11 Özel Yayıncılık ile lgili Arafltırmanın Konuları 1- Ülkemizde ilk özel televizyon kanal yay na ne zaman bafllam flt r ve özel yayıncılı ın günümüze kadar gösterdi i geliflmeler nelerdir? 2- Özel televizyonların ekonomik kaynakları hakkında neler söyleyebilirsiniz? 3- Özel televizyonların sahiplerinin TV yayıncılı ı dıflında faaliyet gösterdikleri alanlar var mıdır? Varsa örnek veriniz. 4- Özel televizyonların yay n ilkeleri nelerdir ve hangi tür programlar yayımlarlar? 5- Özel televizyonların kurulufl amac nedir? 94

12 PROGRAM TURLERI DERS : MEDYA OKURYAZARLI I SINIF : 6, 7, 8 YAKLAfiIK SÜRE : 40'+40' (2 ders saati) ÜN TE : Televizyon (4. ünite) TEMEL BECER LER : Gözlem, araflt rma, yarat c düflünme, elefltirel düflünme, iletiflim, bilgi teknolojilerini kullanma, Türkçeyi do ru, güzel ve etkili kullanma. KAZANIMLAR : Televizyon program türlerini amaçlar, ifllevleri ve özellikleri bak m ndan ay rt eder (3. kazan m). MATERYALLER : RTÜK taraf ndan haz rlanan Yay nlarda Program Türleri Kod, Tan m ve S n flamalar adl kitapç k. DERSE HAZIRLIK Dersin bafl nda birkaç ö renciye izlemekten hoflland klar program türlerini sorunuz. Neden bu program türlerini izlediklerini ve bu programlar n genellikle günün hangi saatinde yay nland n nedenleri ile birlikte aç klamalar n isteyiniz. DERS N filen fi 96. sayfadaki TELEV ZYON YAYINLARINI TANIYALIM etkinli ini yeterince ço altarak ö rencilerinize da t n z. Onlardan etkinlikteki programlar afla daki program türlerine göre s n fland rmalar n isteyiniz. 1. Haber program 2. Spor program 3. Kültür program 4. Din ve Ahlak program 5. E itim program 6. Gerçek insan yaflam ndan yola ç k larak oluflturulan program 7. Dramatik programlar. 8. Müzik program 9. E lence program 10. Program tan t m Ö rencilerinizin program türlerinin amaçlar n, ifllevlerini ve özelliklerini afla daki soruyu sorarak keflfetmelerini sa lay n z. TV kanallar nda 10:00-18:00 saatleri aras nda magazin, yemek programlar, pembe diziler yay mlan yor. Neden? Bu soruyu cevaplamadan önce ünitede yer alan TELEV ZYONUN ETK N N TEL KLER ve TELEV ZYON YAYINCILI ININ YAPISI adl konulardaki bilgilerden de yararlanabileceklerini söyleyiniz. Yukarıdaki program türlerine ekleyebilece iniz baflka program türleri varsa onları da kendi aralarında amaç, ifllev ve özellik açısından sınıflandırınız. 95

13 TELEV ZYON YAYINLARINI TANIYALIM Afla da verilen TRT nin 1. kanalına ait bir günlük yay n ak fl nı inceleyerek sorular cevaplay n z. Çarflamba 25 Ekim :08 stiklâl Marfl ve Günün Program Ak fl 06:10 Bizim Mahalle 06:35 Türk Sinemas Beklenen fiark 08:15 Çizgi Sinema Herkül 10:00 yi sabahlar 11:50 Bizim Evin Halleri 13:00 Haber 13:20 Fragman Spot 13:30 Ademler ve Havvalar 14:40 Çizgi Sinema Herkül 16:20 Çizgi Film Disney in Teneffüs Zili 16:50 Çizgi Film Micky ve Donald n Maceralar 17:20 Asya n n Kandilleri 18:00 Türk Sinemas Merakl Köfteci 19:25 Reklam 19:30 Ana Haber Bülteni 20:06 Reklam 20:15 Spor 20:20 Hava Durumu 20:25 Reklam 20:30 Gölgeler 22:00 Reklam 1. Yukarıda TRT nin 1. kanalının 25 Ekim 2006 Çarflamba gününe ait yay n ak fl nı görmektesiniz. Programların adlarından edindi iniz ipuçlarına göre bu programları türlerine göre sınıflandırınız Programların adları onların içerikleri hakkında bilgi veriyor mu? Örnek vererek açıklayınız

14 ÜN TE DE ERLEND RMES Afla ıdaki cümlelerden do ru olanların baflına D, yanlıfl olanların baflına Y harfi yazınız. Yanlıfl olan cümlelerin do rularını verilen bofllu a yazınız. ( ) 1. En çok izlenen kitle iletiflim arac televizyondur.... ( ) 2. Televizyon yay nlar tüketimi teflvik etmektedir.... ( ) 3. TRT televizyonlar n n mülkiyeti özeldir.... ( ) 4. Yay n ihlalinde bulunan TV ve radyolara RTÜK tarafından yapt r m uygulanır.... Afla daki sorunun cevab n bofllu a yaz n z. 1. Bir televizyon kanal n z oldu unu hayal edin. Televizyonunuz için bir günlük yay n ak fl haz rlaman z gerekse hangi içerikte programlar haz rlard n z? Aç klay n z Afla daki sorular n cevaplar n iflaretleyiniz. 1. Televizyonla ilgili afla daki ifadelerden hangisi do ru de ildir? A. Bir kaynaktan gelen elektromanyetik dalgalar ses ve resme çevirir. B. Haber verir, e itir ve e lendirir. C. Olaylar an nda görüntülü ve sesli olarak verir. D. En ucuz kitle iletiflim arac d r. 2. Afla ıdaki adland rmalardan hangileri televizyon için kullan lmaktad r? A. Oyalanma kutusu B. Müzik kutusu C. Bilgi kutusu D. E lendirici 3. Annem dantel örmeyi bıraktı. Babam da birinci sınıfta oldu u gibi bana makara tekerli arabalar yapmıyor. Sürekli yorgun ama onun karflısında. Ablam üniversite sınavını bu yıl yine kazanamadı. Benim de derslerim çok iyi sayılmaz, televizyon sayesinde... Babamın saçlarının döküldü ünü, annemin yedi kilo zayıfladı ını, ablamın yüzünü sivilce bastı ını televizyonumuz tamire gidince fark edebildim. Yukarıdaki metne göre afla ıdaki seçeneklerden hangisine ulaflılamaz. A. Aile bireyleri televizyon karflısında uzun zaman geçirmektedir. B. Televizyon nedeniyle aile içi iletiflim güçlenmifltir. C. Yazar ve ablası derslerine yeterince zaman ayıramamaktadır. D. Yazar televizyonun aile bireyleri üzerindeki olumsuz etkilerinden yakınmaktadır. 4. Türk edebiyat na önemli eserler vermifl yazarlar tan tmak için haz rlanan dizi film hangi program türü kapsam ndad r? A. E itim Program B. Kültür Program C. Dramatik Program D. Bilgilendiren / E lendiren Program 97

15 ÖZ DE ERLEND RME TELEV ZYON ünitesinde neleri ne kadar ö rendi inizi anlamak için kendinizi de erlendirebilirsiniz. Afla daki ifadeleri okuyarak size uygun olan seçene i x ile iflaretleyiniz. Bunu çok iyi yapabiliyorum. için Bunu k smen yapabiliyorum. için Bunu yapam yorum. için kutucu unu iflaretleyiniz. ÖLÇÜTLER 1. Televizyonun ifllevlerini söyleyebilirim. 2. Televizyonun bireyi ve toplumu yönlendirdi ine örnekler verebilirim. 3. Televizyon programlar n türlerine göre s n fland rabilirim. 4. Televizyonun olumlu ve olumsuz yönlerine örnekler verebilirim. 5. Ülkemizdeki televizyon kanallar n n yay n politikalar konusunda görüfl belirtebilirim. 6. Bu konuda ö rendiklerimi günlük hayat mda kullanabilirim. Ö RETMEN N YORUMU:... De erlendirme sonunda iki kez ya da bir kez iflaretlediyseniz bu üniteyi yeniden gözden geçirmeniz yararl olacakt r. 98

AILE, COCUK VE TELEVIZYON

AILE, COCUK VE TELEVIZYON 5. UNITE AILE, COCUK VE TELEVIZYON KAZANIMLAR 1. Televizyon izleme al flkanl klar n ve bunlar n sonuçlar n araflt rmalar eflli inde yorumlar. 2. Televizyon yay nlar n n sorun alanlar n belirleyerek bunlar

Detaylı

MEDYA 3. UNITE HAZIRLIK SORULARI

MEDYA 3. UNITE HAZIRLIK SORULARI 3. UNITE MEDYA KAZANIMLAR 1. Medyay tan yarak ifllevlerini s n fland r r. 2. Medyan n toplumsal, kültürel ve ekonomik yaflam üzerindeki etkilerini irdeler. 3. Medya yay nlar nda etik kurallara ba l kal

Detaylı

GAZETE VE DERGI . UNITE KAZANIMLAR HAZIRLIK SORULARI

GAZETE VE DERGI . UNITE KAZANIMLAR HAZIRLIK SORULARI 7. UNITE GAZETE VE DERGI KAZANIMLAR 1. Gazete ile ilgili temel kavramlar tan r. 2. Gazetedeki haber ve foto raf iliflkisini analiz eder. 3. Örnek bir gazete haz rlar. 4. çerik ve yay n periyoduna göre dergi

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI YAZARLAR M. Sadık ARSLAN Emine GENÇ Niyazi KAYA Hikmet AZER DEVLET K TAPLARI B R NC BASKI Devlet Kitaplar Müdürlü ü - Ankara, 2008 M LLÎ E T M BAKANLI I

Detaylı

INTERNET (SANAL DUNYA)

INTERNET (SANAL DUNYA) 8. UNITE INTERNET (SANAL DUNYA) KAZANIMLAR 1. nternet in özelliklerini tan yarak iletiflime getirdi i yenilikleri keflfeder. 2. nternet te bilgiye eriflim, haber okuma, sohbet, e-posta, uzaktan e itim, oyun

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 3 DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR Bu kitap, Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl n n 04.05.2009

Detaylı

Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

Ö RETMEN KILAVUZ K TABI Ö RETMEN KILAVUZ K TABI Osman ALACALI Güler ANAÇ Bu kitap, Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl n n 18.12.2009 tarih ve 303 say l karar yla 2010-2011 ö retim y l ndan itibaren 5 (befl)

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1769 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 919 TRAF K VE LK YARDIM

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1769 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 919 TRAF K VE LK YARDIM TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1769 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 919 TRAF K VE LK YARDIM Yazarlar Doç.Dr. lker YILMAZ (Ünite 2, 4, 5) Yard.Doç.Dr. Ali ERSOY (Ünite 3) Yard.Doç.Dr. Ays n KÜÇÜKYILMAZ

Detaylı

KPSS. PROGRAM GEL fit RME PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

KPSS. PROGRAM GEL fit RME PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL KPSS E T M B L MLER PROGRAM GEL fit RME O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ GRAFİK MİZANPAJ

Detaylı

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN Faaliyet Raporu TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN HAZIRLAYANLAR Nurten ERDEM Mine S. KARAKURT BASKI Genel Sekreterlik

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2203 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1211 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

BAGLANTI. Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 N SAN 2009 S:3

BAGLANTI. Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 N SAN 2009 S:3 DEM RYOLLARI TREN TEKNOLOJ M Z DÜNYA STANDARTINDA Üvey evlat olarak bak lan demiryollar na, ça atlatt k H zl tren hatt yepyeni bir hatt r HAVACILIK BÖLGESEL HAVACILIK fiafiirtti Havac l k sektöründe 48

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M Yazarlar Doç.Dr. Mehmet GÜLTEK N (Ünite 1) Ö r.gör.dr.

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR C LT 1 TÜS AD DEVLETTE ET K ALTYAPI D Z S No: 1 Kas m 2005 (Yay n

Detaylı

YEN DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI E T M

YEN DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI E T M 56 Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 57 YEN DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI E T M Kenan Çay r 1 2003 y l nda tamamlanan ilk Ders Kitaplar nda nsan Haklar Projesi nde Vatandafll k ve nsan Haklar E itimi ders

Detaylı

2007 Y l Faaliyetleri

2007 Y l Faaliyetleri 2007 Y l Faaliyetleri çindekiler 1 Anne Çocuk E itim Vakf 2 Baflkan n Mesaj 6 Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 7 Dan flmanlar m z 10 AÇEV in Uygulad Programlar ve Gerçeklefltirdi i Çal flmalar 11 AÇEV

Detaylı

Gönüllü K lavuzu. Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r.

Gönüllü K lavuzu. Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r. Gönüllü K lavuzu Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r. Rubicon Vakf Roghorst 117, 6708 KE, Wageningen, Hollanda http://www.rubiconfoundation.org/ Rubicon Vakf Hollanda

Detaylı

Editör den. Bu Say da KAPAK LERLEME RAPORU MEDYA RAKAMLARLA

Editör den. Bu Say da KAPAK LERLEME RAPORU MEDYA RAKAMLARLA Bu Say da KAPAK De iflen rol 3-6 UNICEF Temsilcisi Eddie McLoughney, Türkiye de görev yapt alt y l içinde UNICEF in çocuk sa l ve e itim alan ndaki ilerlemelere katk da bulundu una inan yor. Bununla birlikte,

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER Yazarlar Doç.Dr. Cemil ULUKAN (Ünite 1, 2, 3, 4, 10, 11) Doç.Dr. Bar fl BARAZ (Ünite 5, 6, 7, 8, 9, 12) Editör

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1824 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 946 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI ÖZEL E T M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1824 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 946 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI ÖZEL E T M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1824 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 946 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI ÖZEL E T M Yazarlar Prof.Dr. Süleyman ER PEK (Ünite 1) Prof.Dr. Elif

Detaylı

BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M

BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1794 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 929 BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M Yazarlar Ö r.gör. Mehmet Ali ÇEL KSOY (Ünite 1, 4) Ö r.gör. Emine Ülker AYKAÇ (Ünite 2, 5) Ö r.gör.

Detaylı

Hak Mücadeleleri çin Medya K lavuzu

Hak Mücadeleleri çin Medya K lavuzu Hak Mücadeleleri çin Medya K lavuzu Halkevleri letiflim Hakk Atölyesi Önsöz 1. Medya ve toplumsal mücadele 1. 1. Medya nedir? 1. 2. Haklar Mücadelesinde Habercilik 2. Haber 2. 1. Haber De eri 2. 2. Haber

Detaylı

Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi

Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi 385 Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi Esra BUKOVA-GÜZEL *, Hüseyin ALKAN ** Özet Ülkemizde pilot uygulamas yap lan program yap land rmac ö renme yaklafl m (YÖY)

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU Yazarlar Prof.Dr. Halil brahim GÜRCAN (Ünite 4) Yrd.Doç.Dr. Fatih BAYRAM (Ünite 8) Uzm.Dr. Sevil YILDIZ (Ünite

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL KPSS E T M B L MLER Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ

Detaylı