ffi'-ffifnffi SIDAS MEDYA Kefir ve Aktcl Yo$urdun Reolojik Davranrglannrn Karakterizasyonu Ozer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ffi'-ffifnffi SIDAS MEDYA Kefir ve Aktcl Yo$urdun Reolojik Davranrglannrn Karakterizasyonu Ozer"

Transkript

1 SIDAS MEDYA ffi'ffifnffi Grda Bilimive T knolojisi D rgisi Akademik Grda 6(5) (28) 6 11 Aragtrrma Makalesi / Research Paper Kefir ve Aktcl Yo$urdun Reolojik Davranrglannrn Karakterizasyonu Filiz igier', Hayriye Bozkurt', Sinan GtirbUz' 'Ege Universitesi, Miihendislik Faktiltesi, Grda Mrihendisli$i Boltim, Bornova, lzmir 'Ege Universitesi, Fen Bilimleri Enstitiisri, Grda Mrihendisli$iAnabilim Dalr, Bornova, izmir Ozer Bu galrgmada, asitlendirilmig stit iirtinleri grubunda yer alan kefir ve igilebilir yo$urdun reolojik ozellikleri incelenmigtir. Olgtlmler 13oC srcaklik aralr$rnda ig ige gegmig silindirik tip viskozimetre kullanrlarak yaptlmrgttr. Elde edilen sonuglara gore, kefir ve aklcr yogurt orneklerinin galrgrlan srcakhk aralr$rnda (13oC) Newtonsal olmayan, kayma ile ozstizlegen akrgkan davranrgr gosterdigi bulgulanmrgtrr. HerschelBulkley modelinin uygulanmast her iki tirtin igin de di$er modellere kryasla yriksek regresyon katsayrlarr ve di.igtik standart hata deqerleri sa$lamtg, elde edilen deneysel verilede en iyi uyumu gostermigtir. Kefir ve akrcr yogurt ornekleri igin krvam sabitinin srcaklt$a bagtmlrlr$tnt ifade eden aktivasyon enerjisi de$erferi srrasryla kj/mol ve kj/mol olarak saptanmrgttr. Kefir ve akrct yo$urt ornekleri igin galtgtlan stcakltk aralrgrnda, tiksotropik gevrim sonrasr elde edilen tiksotropik enerji deger aralg J/m've J/m"dur. Bu galrgmada asitlendirilmig srit iirtinlerinden olan kefirve akrcr yo$urt igin elde edilen reolojikverilerin, yeni tirtin geligtirmede bilegen olarak kullanrmlarrnrn artmasr igin veri sa$layaca$r, ekipman ve proses tasartmlartntn daha gtivenli yaptlmastna yardrmcr olaca$ t dtigtintilmektedir. Anahtar Kelimeler: Reoloji, Kefir, Akrcr yo$urt, Newtonsal olmayan aktgkan, Tiksotropi ABSTRACT Characterisation of Rheological Behaviour of Kefir and Smooth Yoghurt In this study, rheological properties of kefir and smooth yoghurt known as acidified milk drinks were investigated. Measurements were performed at various temperatures ranging from 1o to 3oC by using a concentric type viscometer. lt was found that both kefir and smooth yoghurt represented a nonnewtonian pseudoplastic fluid character at the temperatures studied. HerschelBulkley model was the best for kefir and smooth yoghurt samples by fitting the experimental rheogram adequately since higher regression coefficients and lower standard errors were obtained. Activation energy values for temperature dependency of consistency coefficient were kj/mol and kj/mol for kefir and smooth yoghurt, respectively. Thixotropy energy values obtained from the thixotropic loop at the studied temperature range for kefir and smooth yoghurt were Jtm" and J/m' respectively. The rheological data for acidified milk drinks such as kefir and smooth yoghurt obtained in this study can be used to accelarate the utilization of these products as a novel ingredient in foods and tofacilitate betterdesigns of equipment and processes. KeyWprds: Rheology, Kefir, Smooth yoghurt, NonNevvtonian fluid, Thixotropy

2 clrlg Filiz lgier, Hayriye Bozkurt, Sinan Giirbtiz Akademik Grda 6(5) (28) Asitlendirilmig stitlii igecekler kefir, aktct yo$urt, siitlu meyve sularrnr igeren genig bir igecek grubudur. Aktct yo$urt, fermente yo$urdun su veya meyve suyu konsantresi kullanrlarak seyreltilmesi ile elde edilmektedir. Kefir ise kendinden karbonatlt, hafif asidik tatta, kefir tanelerinden elde edilen, bir polisakkarit matriksi iginde maya ve bakteriledn kompleks ve spesifi kangtmda birlikte bulundu$u taze, fermente bir stit tirn olma ozelli$i tagrmaktadrr. Genel olarak asitlendirilmig stitlti igecekler grubunda yer alan ririrnlerin en temel ozelli$i du9k ph, diisiik viskozitenin neden oldu$u stit proteinlerin ktimelegmesinden kaynaklanan serum aynlmastntn gozlenmesidir [1]. Asitlendirilmig stitlti igeceklerde asit olugumunu takiben kazein miselleri ve yag globrilleri adsorbe olmug kazein tarafrndan kaplanara kumelegmeye baglar ve tig boyutlu bir zincir a$r olugur. Asitlendirilmig srithigecek tiretiminde uygulanan kayma gerilimi ile birlikte bu tig boyutlu zincir a$t pargalanrr. Bu yaprsal degigim giderek incelen aktgkan davranrgrnrn temelini olugturmaktadrr. Asitlendirilmig stitlti igeceklerde ph de$erinin proteinlerin izoelektrik noktastna yakrn olmasrndan otrirri elektrostatik gekim kuweti ile van der Waals ba$larrnrn etkilegiminin bir sonucu olarak yag globtifleri ve kazein moleklleri zamanla kmelegip gokelerek yrizeyde bir tabaka olugturma egilimindedir [2]. Asitlendirilmig sritlri igecek tiretiminde siit proteinlerinin krimelegmesini, dolayrsryla serum ayrtlmastnt, onlemek amacryla karboksimetilse[iloz, karagenan veya pektin ilavesi gibi gegitli stabilizatorler kullantlmaktadtr. Ktvam arttrrrcrlann ilavesile birlikte olugan itici sterik etkiden ottirti molekrillerin birbirleriyletkilegimi engellenmekte olup, topaklanma onlenmektedir. Seyreltik asitlendirilmig stit ri rri n leri nde, elektrostati k etkilegi mden otrii pekti n kazein misellerinin yrizeyine tutunur ve b6ylelikle kazein misellerinin birbirleriyl etkilegimi engellenmekte olup, topaklanmayr onlenmektedir [3]. Tilketici tarafrndan rtiniin albenisini olumsuz y6nde etkileyen serum ayrrlmasrnrn onlenmesine dair, olugturulacak reolojik bir veri tabantntn yararlt olaca$t dgiintilmekted ir. G rda endstrisi nde reolojik verilere boru hatlarrnda pompa, ekstrder, kangtrrro, kaplama makinasr, rsr degigtirici ve homojenizator gibi ekipmanlann veya bu ekipmanlarla ilgili proseslerin tasarrmr igin gerekli olan mrihendislik hesaplamalarrnda, r{in geligtirmede bilegen fonksiyonlannrn belirlenmesinde, ara ve son riirin kalite kontro[inde, raf omrri testlerinde, duyusal verilerle iligkili olarak grda yaprsrnrn degerlendirilmesinde, reolojik esaslr bilegen denklemlerinin analizinde ihtiyag duyulmaktad rr[4]. Proses agamalarrnda deformasyona maruz kalan grda materyalinde yaprsal de$igiklikler gozlenir. Bunun nedeni grda materyalini olugturan partikfil veya molekilller arasrndaki ba$lann kopmasr sonucu, molektiller arasr dizilimin de$igmesile akrga kargr gosterilen direncin azalmasrdrr [5]. Tm bu nedenlerden otrirtl akrgkanda meydana gelen yaprsal de$igimi agrklayabilmek adrna diser ttim reolojik sabitler oldu$u kadar "Tiksotropik enerji" terimi de onemli bir yere sahiptir. Literatiirde kefir ve akrct yolurdun reolojik ozelliklerinin saptanmasr konusunda yaptlan galtgmalarda daha gok viskoelastik yapr 6zelliklerinin ve gortintir viskozite de$erlerinin saptanmasrna yonelik incelemelerin yaptldt$t gortil mekted ir. Ozelli kle ttiketi m s rcakh k aral t$ t nda ktvam de$erlerinin de$igimi ve tiksotropik enerji de$erlerinin tespitine yonelik gahgmaya, yazarlann bilgisi dahilinde, rastlanmamrgtlr. Bu galrgmanrn amacr, ticari olarak satrga sunulan kefir ve akr cr yo$urt rirrinlerinin reolojik ozell i klerini bel irlemektir. Triketim srcakhk arah$r kogullartnda belirlenen reolojik parametreler yeni gahgmalar igin veri tabanr olugturacak ve yeni ririinlerin geligtirilmesinde kullanrlabilecektir. MATERYAL VE YONTEUI Materyal Reolojik 6lgrimler igin kullanrlan mam[il kefir ve akrcr yo$urt ornekleri piyasaya sunulduklan ilk gtin itibariyle izmir'de bulunan yerel bir marketten ahnmrg olup, aynr gtin igerisinde analiz edilmigtir. Ornekler gahgma boyunca 4"C'de buzdolabr kogullarrnda saklanmrgtrr. Kullanrlan rirtnlerin kompozisyonlarriretici firmalar tarafrndan sa$lanmrg olup, Tablo 1'de verilmigtir. Her iki iirunde de srit, krilttir ve su drgrnda herhangi bir katkr maddesi kullanrlmadr$r riretici firmalartarafrndan teyid edilmigtir. Tablo 1. Kefir ve akrcr yo$urt orneklerinin bazr ozellikleri (1 g) Bilesimi Kefir Akrcr voiurt Protein (o) Karbonhidrat (q) Yad (q) 5. 3.U Su (o) 6t.l 83.4 ph AnalizYiintemleri Kefir ve akrcr yo!urt orneklerinin farklr tiiketim srcaklrklanndaki reolojik ozelliklerinin tespiti amacryla, 1'C, 2'C ve 3'C srcaklrklara su banyosunda (Selecta, Precisdig, Spain) rsrtrlmrglardrr. iki farkh siit rirtiniigin 3 farkh srcaklrkta 3 paralelli olgrim alrnmasr amacryla tam faktdriyel kompozit deneme tasarrmr uygulanmrgtrr. Reolojik i5lgtim: Reolojik olgilmler Brookfield viskozimetresi (Model LVDVll Pro, Brookfield Engineering Laboratories, U.S.A) kullan rlarak yaprlmrgtrr. Olgtlmler srrasrnda drizgi.in bir kayma gerilimikayma hrzr alanr olugturabilmek adrna Brookfield Viskozite Olgerin "KriClik Otgrim Adapto/'ti kullanrlarak, olgtim srrasrnda kargaga olugumu ve neden olabilece$i bazr olgm hatalarrnrn olugmasr onlenmigtir. Kullanrlan bu adaptoriin viskozite olgtimti srrasrnda kargaga olugumunu engelledi$i ve do$ru bir reolojik karakterizasyon igin uygun oldu$u belirtilmigtir [6]. Olgrim srrasrnda srcaklrk su banyosuyla (Selecta, Precisdig, Spain).5"C sabit tutulmugtur. 11% tork griven arah$rnr sa$lamak igin spindle 31 kullanrlmrg olup, 2 rpm arah$rnda dontig hrzlarr uygulanmrgtrr. Reolojik olgrimler srrastnda her

3 Filiz lgier, Hayriye Bozkurt, Sinan Giirbriz Akademik Grda 6(5) (28) Tablo 2. Uygulanan matematiksel modeller Uyqulanan Model Esitlik Kavnak Denklem no NeMon Modeli a = pfr t7l (1) Ussel Model Bingham r K^p" t81 (2) Modeli x = r o + Kfl tel (3) Herschel Bulkley Modeli x = x o + KF', [111] (4) Casson Modeli To5 =To"* K"Fot 112l (5) donrig hrzr igin kayma gerilimi, kayma hrzr, g6riiniir e$rilerinin altrnda kalan alanlar ntimerik integrasyon viskozite ve % tork de$erleri kaydedilmigtir. metodu ile belirlenmig olup, alanlar arasrndaki fark da tiksotropi enerjisi olarak kullan rlm rgtr r. Elde edilen reolojik verilerin Tablo 2'de sunulan modellerle uyumfulugu incelenmigtir Krvam sabiti ve srcaklrk Herbirsrcaklrkde$eri igin 3 paralelli olgtim ahnmrgtrr. arasrndaki iligki Arrhenius tipi denklemle aragtrnlmrg olup referans r cakh k olarak ([), 2" C al r n m r gtr [13]. ph dlgiimii: ph olgrimleri membran phmetre (Hl 8314, Hanna Instrument, USA) kullanrlarak yaprlmrgtrr. ph Her bir srcakhk de$erigin 3 paralelliolgm alrnmrgtrr metrenin kalibrasyonu igin ph 7 ve ph 4 tampon gozeltiler Tiksotropik dlgilm; Akrcr yo$urt 1.2 s' kayma hrzr kullanrlmrgtrr. aralr$rnda, kefir orneklerise 68 s' kayma hrzr arahgrnda tiksotropik gevrime tabi tutulmugtur. Kayma hrzr O'dan Kuru madde tayini; Ornekler kuru madde tayini igin baglanarakademeli olarak arttrrrlmrg, her bir kayma hrzr 15'C srcaklrktaki etrivde sabit tartrma gelinceye kadar de$erinde kayma gerilimi de$erleri olgtilmiigtr. Her bir tutulmug ve sonuglar gravimetrik olarak saptanmrgtrr [17]. ornek igin segilen rist kayma hrzrde$erine ulagtrktan sonra 1 g'dakitoplam su igeri$i, 1 g'dakitoplam kuru madde kayma hrzr tekrar azaltrlmrg ve aynr kademelerdeki kayma igeri$i de$erleri belirlenerek tespit edilmigtir. hrzlarrnda kayma gerilimi olgtimu tekrarlanmrgtrr. Kayma hrzlarr arasrnda gegig igin 1 s zaman lstatistiksel analiz: lstatistiksel de$erlendirme ve aralrklarr kullanrlmrgtrr. do$rusal olmayan regresyon analizleri SPSS Ver istatistik paketi kullanrlarak yaprlmrgtrr [18]. Kullanrlan Literatrirde uygulanan gerilimin tirrin yaprsrnda olugturdu$u model lerin R' (regresyon katsayr s r ) ve standart sapmalan deformasyonu ve de$igimi ifade etmek igin "Tiksotropi bulunmugtur. Analizlerde %95 guven aralr$r dikkate derecesi [14], tiksotropik indeks (Pas'; [15]), tiksotropi alrnmrgtrr. enerjisi (J/m';[16]) terimleri kullanrlmaktadrr. Bu galrgmada tiriinde meydana gelen SONUQLARveTARTI$MA yaprsal degigimi ifade etmek igin tiksotropik enerji terimi kullanrmr segilmigtir.tiksotropikegik kayma gerilimigrda iglemede onemli bir kalite kontrol enerji akrgkana uygulanan kayma hrzrnrn artrg ve azalrg parametresi olup, akrgkanrn akmaya baglamasr igin yonlerinde gizilen kayma hrzrkayma gerilimi grafiklerinden gerekli gerilimi tanrmlamaktadrr t191. Egik kayma yararlanrlarak tespit edilmigtir. Artan ve azalan kayma hrzr geriliminin de$erinin tam olarak bilinmesi, rsrl iglem gibi (a) (b) 3, F 2,5 o_ E Z,UU ='[ r,so E 1. n x nsn, 4 lftyma hrzr {1/s) 25 2 g Ers E = o in E' a E >E n $ekil 1. HerschelBulkley Modeligin kayma gerilimikayma hrzr elrileri; a)kefir, b)akrcr yogurt o lc r.:, 2{ a 3qc IIB looc llb 2'c IlB 3"C

4 Filiz lgier, Hayriye Bozkurt, Sinan Grirbrlz Akademik Grda 6(5) (28) Yaprlan bu galrgmada kefir ve igilebilir yogurda ait kayma gerilimikayma hrzl verileri, farklr reolojik modeller (Newton, Ussel, Bingham, Casson, Herschel Bulkley) kullanllarak incelenmigtir (Tablo 3). Newton modelinin uygulanmasr sonucu elde edilen regresyon katsayrlan gok dtigiik grkmasrndan dolayr kefir ve igilebilir yogurdun Newtonsal kurala uymayan bir akrgkan oldu$u tespit edilmigtir (Tablo 3). Literati.irde bulunan birgok aragtrrmada da kefir, meyveli srit, akrcr yo$urt gibi asitlendirilmig sritltigeceklerin NeMon drgr incelen aklgkan davranrgr gosterdigi rapor edilmigtir 12; Bununla birlikte polisakkaritler ve kazein fraksiyonunun asitlendirilmig stitlii igeceklerin krvamrnr onemli derecede etkiledigi bilinmektedir [2]. Newtonsu olmayan akr gkanlara uygulanan modellerden biri olan rissel model kullanllarak elde edilen regresyon katsayrlarr yriksek olmakla birlikte, modelin egik kayma gerilimi igermemesi nedeniyle elde edilen verilerin deneysel verilede uyum gostermedi$i diigtiniilmektedir (Tablo 3). Bingham modeti uygulandr$rnda ise model egik kayma gerilimi degeri igermesine kargrn kayma gerilimikayma hrzr arasrnda do$rusal bir iligki gozlenmediginden sonuglar deneysel verilerle uyumsuz olup, regresyon katsayrlarr dtigtikttir (Tablo 3). Casson modelinde ise regresyon katsayrlarr yriksek olmasrna ra$men, teorik egik kayma gerilimi de$erleri deneysel sonuglardan istatistiksel olarak farklrdrr (p<.5). Herschel Bulkley modelinin regresyon katsayrlarr daha yksek olmakla birlikte, model sonucu elde edilen egik kayma de$ederi deneysel verilerle de istatistiksel olarak uyumludur (p<.5) (Tablo 3). Bu nedenle galrgrlan slcakhk aralr$rnda rlrrintin krvam sabiti ve aklg indeksi karakterizasyonunu belirlemek adrna en uygun modelin HerschelBulkley modeli oldugu saptanmrgtrr. Bagka bir deyigle kefirve aklcryogurdun verilen kayma hrzr ve kayma gerilimi arasrndakiligkinin rissel oldugu (gekit 1) ve Newtonsal olmayan akrgkan olduklarr tespit edilmigtir. Kefir igin akrg indeksi (n), degerlerinin 1, 2 ve 3'C srcaklrklarrnda srrasryla.41f.4, ,.351t.1 oldu$u bulgulanrrken (n<1)(tabto 3), akrcr yogurt igin ise akrg indeksidegerleri yine aynr srcaklrklarda srrasryla.478!.71,.393i.61,.355i.29'dir. Her ikiorne$in de "1"'den ktigrik akrg davranrg indeksine sahip olmasr sebebiyle 13'C srcaklrk aralr$rnda kayma ile ozsuzlegen akrgkan davran rgt gosterdigi tespit edilmigtir. kayma gerilimikayma hrzr iligkilerinin gekil 2 ve 3'deki iligkilerden belli oranda farkh olmaslnrnedeni, tiksotropik gevrim srrasrnda yaprlan denemelerde kayma hlzrnrn kademeli olarak birbirini takip ederek degigtirilmig olmasldrr. Ayrrca ozellikle akrcr yo$urt orneklerinde tiksotropik enerji degerinin daha net belirlenebilmesi amacryla kayma hrzr arahgr daha dar tutulmugtur (gekil 3). Her iki ornek igin $ekil 2 ve 3'de verilen azalan ve artan kayma hrzlarr egrilerinin birbirinden sapma ozelli$inin (dolayrsryla tiksotropik 6zelliklerinin) srcakhkla degigtigi tespit edilmigtir. Tiksotropik enerji akrgkanrn yaprsrndaki partikril veya molektiller arasrndaki ba$larrn koparrlmasr igin birim hacme verilmesi gereken enerjiyi simgeler[15]. Tiksotropik enerji de$erleri 1,2 ve 3oC srcakllklar igin srrasryla kefir igin 15.26,4.97 ve 4.14 Jlm3 akrcr yogurt igin ise 15.64, 1.8 ve 8.8 J/m' olarak bulunmugtur. Asitlendirilmig srithi igeceklerin davranlglarr yaprda bulunan kovalent ve kovalent olmayan ba$larrn etkilegimi (hidrofobik etki, hidrojen baglarr, Van der waats gekimi, Born itme kuweti, elektrostatik kuwet, sterik etki) ile olugur. Unin yaprsrna etkiyen bu kuwetlerin yaplda sebep oldu$u fizikokimyasal degigim sonrasrnda rirrinn reolojik karakteri degigmektedir. Trim bunlarrn sonucu olarak da yapryr olugturan partiktiller arast ba$larrn kopmasr igin birim hacim bagrna verilmesigereken enerji miktannda da azalma gozlenir. Elde edilen tiksotropik indeks degerleri, asitlendirilmig siithi igeceklerin artan srcaklrkla beraber giderek zayfiayan bir ag yaprsrna sahip oldugunun gostergesidir. (a) 35 J a g 2.5 E' ='E r,5 4 'i 3 r.s 4 6 l( trnr hrrr ('lr!l (b) Urrinlerin reolojik davranrglarr srcakhk ile degigebilmektedir [28]. Krvamlrhk katsayrlarr her bir srcaktrk igin belirlenmigtir (Tablo 3). Srcakhk artrgrnrn kefir ve akrcr yogurt orneklerinin krvam sabiti zerine etkisinincelemek igin Arrhenius tipi denklem kullanllmrgtrr. Kefir igin gahgrlan srcakhk aralr$rnda (13'C) aktivasyon enerjisi kj/mot, akrcr yogurt igin ise kj/mol bulunmugtur. Yriksek aktivasyon enerjisi rirrintin slcaklrk degigimlerine kargr hassasiyetinin bir gostergesidir [29]. u,f, ^ Xrym. hrzr {1/s} (c) Srcakhk artrgr ile aklgkanda meydana gelen yaprsal degigimi agrklayabilmek amaoyla kefir ve akrcr yosurt ornekleri farkh srcakhklarda tiksohopik gevrime tabi Tutulmug olup ($ekil 2 ve 3), ilgili her srcaktrk degerigin tiksotropik enerji degeri hesaplanmrgtrr. gekil"l'de verilen 4 tbynr hrr (1t31 $ekil 2. Kefir drneklerine ait tiksotropik gevrim e$rileri; a)1 oc, b)2oc, c)3 oc l ghg ''t:: inie

5 Filiz lqier, Hayriye Bozkurt, Sinan Gtirbriz Akademik Grda 6(5) (28) Literatiirde yo$urt tiri.inlerinin tiksotropik 6zellik gosterdi$ini bulgulayan birgok galrgma olmasrna kargrn [336] kefir ve akrcr yo$urt ornekleri igin bdyle bir galrgmaya rastlanamamrgtrr. [37] tarafrndan yaptlan galtgmada, farklt krvam arttrrrcrlann ilavesi ile elde edilmig ayran karrgrmfarrnrn tiksotropik indeks de$erlerinin Pas' arasrnda oldu$u, higbir krvam artttrtct igermeyen ayran orneklerinin ise 5 Pas"lik bir tiksotropik indeks de$erine sahip oldu$u rapor edilmigtir. t38l yapmrs olduklan galrgmada farklr tuz ve su igeri$ine ait ayranlann gok dtigtik dzeyde tiksotropik ozellik gosterdi$ini ve bu tiksotropik ozelli$inin eklenen su miktart artttkga azaldt!tnt rapor etmiglerdir. Bu gahgmada da kefir ve aktct yo$urt ornekleri igin elde edilen tiksotropik enerji degederinin, literattirdeki bu de$erler ile kargrlagttrtldt$tnda oldukga dtigtik dzeyde kaldr$r gonilmektedir. (a) 12 e1 g.c E = E!4 a'" :8 6, E^ ^ = 'ib o 6, 12 ln.1 68 lftyma htzt {1/s} (b) 68 Kayma hrzr {1/s) (c) 6B Kryqla hrzr {'lls} $ekil 3. Akrcr yo$urt orneklerine ait tiksotropik gevrim e$rileri; a)1 oc, b)2oc, c)3 oc l qtlfl$ init Bu galrgma kapsamtnda, asitlendirilmig stitlii igecekler grubuna giren kefir ve akrcr yolurt orneklerinin 13'C srcakhk aralt$tnda, Newtonsal olmayan, kayma ile ozszlegen ve tiksotropik ozellik tagryan akrgkan davrantgt gosterdi$i bulgulanmtgttr. Kayma ile ozstizlegen krvam cizelligini en iyi ifade edebilecek matematiksel modelin HerschelBulkley modeli oldu$u saptanmtgttr. Kayma ile dzsuzlegen davrantgtntn saptanmaslntn yant stra tiksotropik enerjisinin tespit edilmesi, bu tip iirnlerin yaptsal de$igikliklere hassasiyetini ifade etmek agtstndan faklt bir baktg agtst kazandrrmrgtrr. Elde edilen verilerin giinmzde yaygtn olarak kullanrlan kefir ve akrcr yo$urt iirrinlerinin proses agamastnda, kalite kontroltinde ve ozellikle ttiketicinin istekleri do$rultusunda yeni ririin geligtirmede 6nemli veriler sa$layacagt diigniilmektedir. Aynca yaprsal <!zelliklerin anlagrlmasr ile riretim ve depolama kogullarrn optimize edilebilmesi ve depolama srrasrndaki de$igikliklerin en aza indirilerek iirtinlerin raf omilrleri uzatrlabilmesinde onemli veri tagtyaca$t dtigtnrilmektedir. KAYNAKLAR [1] AmiceQuemeneur, N., Haluk, J.P., Hardy, J. and Kravtchenko, T.P Influence of the acidification process on the colloidal stability of acidic milk drinks prepared from reconstituted nonfat dry milk. Journal of Dairy Science 78 (12): t2l Paraskevopoulou, A., Athanasiadis, 1., Blekas, G., Koutinas, A. A., Kanellaki, M. and Kiosseoglou, V. 23. Influence ol polysaccharide addition on stability of a cheese whey kefirmilk mixtu re. Food Hyd rocol/olds 17 (5): [3] Tuinier, R., Rolin, C. and de Kruif, C.G. 22. Electrosorption of pectin onto casein micelles. Biomacro molecules 3 (3): [4] Steffe, J. F Rheological Methods in Food Process Engineering. Freeman Press, Michigan. tsl Rao, M. A Rheology of Fluid and Semisolid Foods. Aspen Publishers, Inc., Gaithersburg, Marryland. t6i Anonymous 25. More Solutions to Sticky Problems, User Manual, Brookfield Engineering Labs., Inc. Middleboro. 17l Backhurst, J.R., Harker, J.H Fluid Flow, HeatTransfer and Mass Transfer, Ch.2, Flow of FluidsEnergy and Momentum Relationships, In Chemical Engineering, Vol. 1, Eds: Coulson, J.M., Richardson, J.F. Pergamon Press, Third Edition, Oxford. t81 Rao, M.A., Cooley, H.J. and Vitali, A.A Flow properties of concentrated juices at low temperatures, Food Technology 389: tel Bingham, E.C Fluidity and Plasticity, McGrawHill, NewYork, USA. [1] Herschel, W.H., Bulkley, R., 1926a. Measurement of consistency as applied to rubberbenzene solutions, Proceedings of theamerican Society of Testing Material, 26, 621. [11] Herschel, W.H., Bulkley, R. 1926b. Konsistenzmessungen von GummiBenzolLcisungen, Kolloid, Zeitscrift, 39: [12] Casson, N A flow equation for pigmentoil suspensions of the prinking ink type, Rheology of Dispersed Systems, Pergamon Press, NewYork, USA. [13] Rao, M.A.,Anantheswaran, R.C Rheologyof fluid in food processin g. Food Te ch nol ogy 36: [14] Goodwin, J.W., Hughes, R.W., 2. RheologyforChemist: an introduction, Royal Society of Chemistry, Cambridge. [15] Peker, S., Helvact, 9., 23. Aktgkanlar Mekani$i Kavramlar, Problemler, Uygulamalar, Mart Matbaactltk, istanbul. [16] Anonymous, A Practical Approach to Rheology and Rheometry, Haake GmbH, Karlsruhe [17]Anonymous, 21. Fermente si.itler tebligi, Tiirk Gtda Kodeksi, Teblig No:21/21. [18] Anonymous, 21. SPSS Statistical Package Version , Chicago. [19] Ahmed, J. 24. Rheological behaviour and colour changes of ginger paste during storage.lnternational Joumal of Food Scie nce a nd Tech nology 39.: [2] Steffe, J.F Rheological methods in food process engineering, Freeman Press, Michigan, USA.

6 Filiz leier, Hayriye Bozkurt, Sinan Giirbriz Akademik Grda 6(5) (28) [21]VelezRuitz, J. F., and BarbosaCanovas, G. V Rheological properties of concentrated milk as a function of concentration, temperature and storage time. Joumal of Food E n g i n ee ri n g 35: [22] Schmidt, R.H., Sistrunk, C.P., Richter, R.L. and Cornell, J.A., 198. Heat treatment and storage effects on texture characteristics of milk and yogurt systems fortified with oilseed proteins. Journal of Food Science 45(3): [23] Schmidt, K.A., Smith, D.E Rheological properties of gum and milk protein interactions. Journal of Dairy Science 75:3642. [24] Rawson, H.L., Marshall, V.M Effect of ropy strains of Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus and Streptococcus thermophilus on rheology of stirred yogurt. lntemational Journal of Food Science and Technology32: [25] Keogh, M.K. ve Kennedy, B.T. O Rheology of stirred yogurt as affected by added milk fat, protein, and hydrocolloids. J ou m al of Food Scie nce 63(1 ): [26] Yanes, M., Duran, L. and Costell, E.22. Rheological and Optical Properties of Commercial Chocolate Milk Beverages. Joumal of Food Engineeilng 51: l2tlpatocka, G., Cervenkova, R., Narine, S. and Jelen, P. 26. Rheological behaviour of Dairy Products as Affected by Soluble Whey Protein lsolate. lntemational Dairy Journal 16: [28] Oomah, B.D., Sery G., Godfrey, D.V. and Beveridge, T.H.J Rheology of Sea Buckthorn (Hippophae Rhamnoides L.) Juice, Joumal of Agrtcufture and Food Chemistry, 47: [29] Kaya, A., Sozer, N. 25. Rheological behavior of sour pomegranate juice concentrates (Punica granatum L). lntemational Joumal of Food Sclence and Technology 4: [3] Ramaswamy, H.S., Basak, S Rheology of stirred yoghurts. Journ al of Texture Studies 22' [31] de Lorenzi, L., Pricl, S., Torriano, G Rheological behaviour of lowfat and fullfat stirred yoghurt. lnternational DairyJournalS: [32] Mullineux, G., Simmons M.J.H.27. Effects of processing on shear rate of yoghurt. Journal of Food Engineering 79(3): [33] Magenis, R.B, Prude'ncio, E.S., Amboni, R. D.M.C., Cerqueira Ju' nior, N.G., Oliveira, R.V.B., Soldi, V., Benedet, HD. 26. Compositional and physical properties of yoghurts manufactured from milk and whey cheese concentrated by ultrafiltration. lntemational Joumal of Food Science and Tech nology 41 : [34] Benezech, T., Maingonnat, J.F Characterization of the rheological properties of yoghurt a review. Journal of Food Eng i nee ing 2'l : [35] Penna, A.L.B., Sivieri, K., Oliveira, M.N. 21. Relation between quality and rheological properties of lactic beverages. Journal of Food Engineeing 49:713. [36] Ta'rrega, A., Duran, L., Costell, E.24. Flow behaviour of semisolid dairy desserts: Effect of temperature. I ntemational Dai ry Jou m al 14: [37] K6ksoy, A., Krhg, M., 24. Use of hydrocolloids in textural stabilization of yoghurt drink, ayran. Food Hydrocolloids 18' [38] Koksoy, A., Krhg, M., 23, Effects of water and salt level on rheological properties of ayran, a Turkish yoghurt drink. lntemational Dairy Journal 13(1): KISALTMALAR Eo HB K K :Aktivasyon enerjisi (kj/mol) :Herschel Bulkley Modeli :Krvam sabiti(pa.s") :Referansrcakhktaki krvam sabiti (Pa.sn) K" :Casson modeli krvam sabiti (Pa.s)os n :Akr9 indeksi () R :ldealgaz sabiti (8314 J/mol K) To T t to To" T p.'referansrcakhk('c) :Srcakhk ('C) :Zaman(s) :Egik kayma gerilimi (Pa).'Casson modeliegik kayma gerilimi (Pao'u), :Kayma gerilimi (Pa) :Kayma hrzr (s1) :Vizkozite(Pa.s) Tablo 3. Kefir ve akrcr yo$urt igin elde edilen model sonuglarr Model Kat3ayl 1'c 2'c 3 "c Kefir Akrc yogurt Ketir Akrcr yo!urt Kefir Aktcr yolurt Herschel Bulkley Modeli ssel Model Bingham Modeli Newton Modeli Casson Modeli r o (Pa) o.2621.oo r r r.17.27xo.277 K (Pas").354i i r r i t.275 ng) r t r r.29 R' K (Pas") n () i.34.25* r R,, o.974 n oeo.99 r o (Pa).685r r t i x.448 K (Pas").27r.3.665r.91.19r.2.397r R, F.p(Pas) f r r Frl t o {Pao's).54*.24.93* r t.1 23 K (Pas')o'5.1r r.3.7r.28 R,

Özet. Anahtar Kelimeler: IQF, Vişne,Soğuk Depolama, Reolojik Özellikler. Giriş

Özet. Anahtar Kelimeler: IQF, Vişne,Soğuk Depolama, Reolojik Özellikler. Giriş Bireysel Hızlı Dondurma Tekniği ile Dondurulmuş Vişnelerden Aylık Periyotlarla Elde Edilen Vişne Sularında Reolojik Değişimler 1. Cemal Kasnak a, 2.Hasan Toğrul b, 3. Abdullah Çağlar a Özet a Afyon Kocatepe

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

Batman da Tüketime Sunulan Yoğurtların Bazı Kimyasal ve Tekstürel Özellikleri

Batman da Tüketime Sunulan Yoğurtların Bazı Kimyasal ve Tekstürel Özellikleri ÖZET Batman da Tüketime Sunulan Yoğurtların Bazı Kimyasal ve Tekstürel Özellikleri Leyla EREN KARAHAN Batman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü, Batman leyla.karahan@batman.edu.tr Bu araştırmada

Detaylı

rcfn SIDAS MEDYA Uzun Omtirlii (UHT) Siitlerdeki Antibiyotik Kahntrlannrn Tespitinde Ug Farkh Ticari Test Kitinin Kargrlagtrnlmasl 6zer

rcfn SIDAS MEDYA Uzun Omtirlii (UHT) Siitlerdeki Antibiyotik Kahntrlannrn Tespitinde Ug Farkh Ticari Test Kitinin Kargrlagtrnlmasl 6zer SIDAS MEDYA rcfn Grda Bilimive Teknolojisi Dergisi Akademik Aragtrrma Makalesi / Research Paper Uzun Omtirlii (UHT) Siitlerdeki Antibiyotik Kahntrlannrn Tespitinde Ug Farkh Ticari Test Kitinin Kargrlagtrnlmasl

Detaylı

ÜRETİM PARAMETRELERİNİN AYRANIN YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Ülkü ÖZDEMİR. Anabilim Dalı : GIDA MÜHENDİSLİĞİ

ÜRETİM PARAMETRELERİNİN AYRANIN YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Ülkü ÖZDEMİR. Anabilim Dalı : GIDA MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜRETİM PARAMETRELERİNİN AYRANIN YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ülkü ÖZDEMİR Anabilim Dalı : GIDA MÜHENDİSLİĞİ Programı : GIDA MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

DENEY-1: NEWTON KURALINA UYMAYAN AKIŞKANLARIN REOLOJİK DAVRANIŞLARI

DENEY-1: NEWTON KURALINA UYMAYAN AKIŞKANLARIN REOLOJİK DAVRANIŞLARI DENEY-1: NEWTON KURALINA UYMAYAN AKIŞKANLARIN REOLOJİK DAVRANIŞLARI 1-) Viskozite nedir? Kaç çeşit viskozite vardır? Açıklayınız. 2-) Kayma incelmesi ve kayma kalınlaşması nedir? Açıklayınız. 3-) Reoloji

Detaylı

Akademik Grda 6(2) (2008)7-12. Nar Suyu Uretiminde Kabuklu ve Kabuksuz Presleme ile Mikrodalga Uygulamasrnrn Bazr Kalite Ozellikleri Uzerine Etkileri

Akademik Grda 6(2) (2008)7-12. Nar Suyu Uretiminde Kabuklu ve Kabuksuz Presleme ile Mikrodalga Uygulamasrnrn Bazr Kalite Ozellikleri Uzerine Etkileri SDAS MEDYA Akademik Grda 6(2) (2008)7-12 Aragtrrma Makalesi / Research Paper xry l Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi Nar Suyu Uretiminde Kabuklu ve Kabuksuz Presleme ile Uygulamasrnrn Bazr Kalite Ozellikleri

Detaylı

BAZI PEKMEZ ÖRNEKLERİNİN REOLOJİSİ

BAZI PEKMEZ ÖRNEKLERİNİN REOLOJİSİ BAZI PEKMEZ ÖRNEKLERİNİN REOLOJİSİ Hakan YOĞURTÇU, Fethi KAMIŞLI Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü 9 ELAZIĞ ÖZET Dut, üzüm, kuşburnu ve keçiboynuzu bitkilerinden elde edilmiş olan pekmez

Detaylı

FARKLI MİKTARLARDA ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ TOZU İLAVE EDİLMİŞ KAPLAMA HARÇLARININ REOLOJİK ÖZELLİKLERİ

FARKLI MİKTARLARDA ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ TOZU İLAVE EDİLMİŞ KAPLAMA HARÇLARININ REOLOJİK ÖZELLİKLERİ GIDA (2013) 38 (1): 17-21 GD12058 Araflt rma / Research FARKLI MİKTARLARDA ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ TOZU İLAVE EDİLMİŞ KAPLAMA HARÇLARININ REOLOJİK ÖZELLİKLERİ Özge Süfer* 1, Ece Çağdaş 2, Seher Kumcuoğlu 1, Alpaslan

Detaylı

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI 1.SINIF 1. DÖNEM MÜFREDATI (3)SINIFI : 1 İN ADI MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 MSE 101 Malzeme Mühendisliğine Giriş Introduction to Materials Engineering

Detaylı

Ev Yapımı ve Endüstriyel Üretim Yoğurtlarda ph ve Probiyotiklik İlişkisi

Ev Yapımı ve Endüstriyel Üretim Yoğurtlarda ph ve Probiyotiklik İlişkisi Ev Yapımı ve Endüstriyel Üretim Yoğurtlarda ph ve Probiyotiklik İlişkisi Umut GÖNEN PROJE EKİBİ Tuncay ŞAKİR Doç. Dr. Murat TOSUNOĞLU PROJE DANIŞMANLARI Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR ÇANAKKALE 25 OCAK 2 ŞUBAT

Detaylı

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2 1 KREMA YOĞURDUNUN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE SÜT TOZU İLAVESİ VE DEPOLAMA SÜRESİNİN ETKİLERİ* The Effects of Milk Powder Addition and Storage Period on the Properties of Cream Yogurt Gamze Fulya İPİN Mehmet

Detaylı

@ffitna Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi

@ffitna Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi SIDAS MEDYA @ffitna Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi Akademik Grda 7(1) (2009) 21-30 Aragtrrma Makalesi / Research Paper Ankara'da Farkh Sosyo-Ekonomik Diizeylerdeki 14-15 Yag Grubu O$rencilerin Beslenme

Detaylı

DİYET ACIDOPHILUS BIFIDUS YOĞURDU VE DİYET YOĞURDUN KALİTE NİTELİKLERİNİN İNCELENMESİ

DİYET ACIDOPHILUS BIFIDUS YOĞURDU VE DİYET YOĞURDUN KALİTE NİTELİKLERİNİN İNCELENMESİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Mak. Müh. Kaan ÖZEL YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisliği ANA

Detaylı

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar)

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 9-14 Araştırma Makalesi 1Çukurova Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

ffi. lda SIDAS MEDYA Ekserii Analizi Y6nteminin Grda Kurutmasrndaki Onemi ve Uygulamalan 6zet Akademik Grda 6(6) (2008) 18-27

ffi. lda SIDAS MEDYA Ekserii Analizi Y6nteminin Grda Kurutmasrndaki Onemi ve Uygulamalan 6zet Akademik Grda 6(6) (2008) 18-27 SIDAS MEDYA ffi. lda Grda Bilimi v6 Toknolojisi Dergisi Akademik Grda 6(6) (2008) 18-27 Derleme Makale / Review Paper Ekserii Analizi Y6nteminin Grda Kurutmasrndaki Onemi ve Uygulamalan 6zet Zafer Erbay',

Detaylı

w6ttrk SIDAS MEDYA Ozer U HT igleminin Mikrofi ltrasyon ve U ltrafiltrasyon Retentatlannln Rennet Olugturma Ozellikleri Uzerine Etkileri

w6ttrk SIDAS MEDYA Ozer U HT igleminin Mikrofi ltrasyon ve U ltrafiltrasyon Retentatlannln Rennet Olugturma Ozellikleri Uzerine Etkileri SDAS MEDYA w6ttrk Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi Akademik Grda 7(3) (2009) 24-29 Derleme Makale / Review Paper U HT igleminin Mikrofi ltrasyon ve U ltrafiltrasyon Retentatlannln Rennet Olugturma Ozellikleri

Detaylı

Grdalarda Tekst[ir ve Enstriimental Teksttir Analizi. Cengiz Caner, Mehmet Segkin Aday

Grdalarda Tekst[ir ve Enstriimental Teksttir Analizi. Cengiz Caner, Mehmet Segkin Aday SDAS MEDYA ffiffitm Grda Bilimi ve Teknoloiisi D rgisi Akademik Grda 6(5) (2008) 26-35 Derleme Makale / Review Paper Grdalarda Tekst[ir ve Enstriimental Teksttir Analizi Cengiz Caner, Mehmet Segkin Aday

Detaylı

BAZI SÜKROZ İKAMELERİNİN ÇİKOLATANIN REOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Kim. Müh. Ahmet SÖKMEN :GIDA MÜHENDİSLİĞİ

BAZI SÜKROZ İKAMELERİNİN ÇİKOLATANIN REOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Kim. Müh. Ahmet SÖKMEN :GIDA MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAZI SÜKROZ İKAMELERİNİN ÇİKOLATANIN REOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Kim. Müh. Ahmet SÖKMEN Anabilim Dalı Programı :GIDA MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 15t04t2013 Servet GYO 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU Bu rapor, Yatrrrm Finansman Menkul Degerler A.$. tarafrndan hazrdanmtgttr. Rapor,

Detaylı

ÇANAKKALE-ÇAN LİNYİTİNİN KURUMA DAVRANIŞI

ÇANAKKALE-ÇAN LİNYİTİNİN KURUMA DAVRANIŞI ÇANAKKALE-ÇAN LİNYİTİNİN KURUMA DAVRANIŞI Duygu ÖZTAN a, Y. Mert SÖNMEZ a, Duygu UYSAL a, Özkan Murat DOĞAN a, Ufuk GÜNDÜZ ZAFER a, Mustafa ÖZDİNGİŞ b, Selahaddin ANAÇ b, Bekir Zühtü UYSAL a,* a Gazi Üniversitesi,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ YAYINLAR LİSTESİ. Yurtdışında Yayınlanan Makale Sayıları

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ YAYINLAR LİSTESİ. Yurtdışında Yayınlanan Makale Sayıları ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 2015- EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ YAYINLAR LİSTESİ BÖLÜM: SÜT TEKNOLOJİSİ Bölüm Adı Süt Teknolojisi Türkçe Kitap Yabancı Dilde Kitap Türkiye de Yayınlanan Makale Sayıları

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar)

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 40-45 Araştırma Makalesi Research Article Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Süttozu, Peyniraltı Suyu Tozu ve Yayıkaltı Karışımları ile Üretilen Kefirlerin Özellikleri Üzerine Bir Araştırma* I.Bazı Kimyasal Özellikler

Süttozu, Peyniraltı Suyu Tozu ve Yayıkaltı Karışımları ile Üretilen Kefirlerin Özellikleri Üzerine Bir Araştırma* I.Bazı Kimyasal Özellikler Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39 (3): 64-71 ISSN 1018-8851 Süttozu, Peyniraltı Suyu Tozu ve Yayıkaltı Karışımları ile Üretilen Kefirlerin Özellikleri Üzerine Bir Araştırma* I.Bazı Kimyasal Özellikler

Detaylı

Melek ERSOY 1 Harun UYSAL 2. Summary

Melek ERSOY 1 Harun UYSAL 2. Summary Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40(1):79-86 ISSN 1018-8851 Süttozu, Peyniraltı Suyu Tozu ve Yayıkaltı Karışımları ile Üretilen Kefirlerin Özellikleri Üzerine Bir Araştırma* II.Bazı Fiziksel ve Duyusal

Detaylı

, ok ~ ok ri/ ok ri ok

, ok ~ ok ri/ ok ri ok ce LANGE UNITED FOR WATER QUALITY Sayin AlG SU LABORATUVARi, Cihazlariniz, kalibrasyon standartlari ile kontrol edilmekte ve bakimiari yapilmaktadir. Bu bele ile Hach lane Türkiye Servisi, yapilan bakim

Detaylı

Erzurum İlinden Kasim Ayinda Elde Edilen Sütlerde Protein/Yağ Oraninin Farkli Peynir Çeşitleri Yapimina Uygunluğu

Erzurum İlinden Kasim Ayinda Elde Edilen Sütlerde Protein/Yağ Oraninin Farkli Peynir Çeşitleri Yapimina Uygunluğu Erzurum İlinden Kasim Ayinda Elde Edilen Sütlerde Protein/Yağ Oraninin Farkli Peynir Çeşitleri Yapimina Uygunluğu Remziye KOCAKAYA 1, Hividar KOCAKAYA 2*, Tolga İNAL 2 Özet Bu çalışma Kasım ayında Erzurum

Detaylı

SEPİYOLİTİN SU BAZLI SİSTEMLERDE VİSKOZİTE DAVRANIŞI

SEPİYOLİTİN SU BAZLI SİSTEMLERDE VİSKOZİTE DAVRANIŞI SEPİYOLİTİN SU BAZLI SİSTEMLERDE VİSKOZİTE DAVRANIŞI VISCOSITY BEHAVIOR OF SEPIOLITE IN WATER-BASED SYSTEMS U. Mart 1, H. Yüzer 2, E. Sabah 3, M. S. Çelik 1 1 İstanbul Teknik Ünv., Maden Müh. Böl. 80626

Detaylı

ŞEKER PANCARI KÜSPESİ KARBOKSİMETİL SELÜLOZUNUN GÖRÜNÜR VİSKOZİTESİNE SICAKLIK VE KONSANTRASYONUN ETKİSİ

ŞEKER PANCARI KÜSPESİ KARBOKSİMETİL SELÜLOZUNUN GÖRÜNÜR VİSKOZİTESİNE SICAKLIK VE KONSANTRASYONUN ETKİSİ ŞEKER PACARI KÜSPESİ KARBOKSİMETİL SELÜLOZUU GÖRÜÜR VİSKOZİTESİE SICAKLIK VE KOSATRASYOU ETKİSİ Hasa TOĞRUL, urha ARSLA Fırat Üiversitesi, Mühedislik Fakültesi, Kimya Mühedisliği Bölümü-ELAZIĞ ÖZET Şeker

Detaylı

ryfilna SIDAS MEDYA Obez Hastalann Grda Gi.ivenli$i Konusundaki Bilgi Di,izeyleri ve Giiriigleri ile llgili Bir Qahgma 6zet

ryfilna SIDAS MEDYA Obez Hastalann Grda Gi.ivenli$i Konusundaki Bilgi Di,izeyleri ve Giiriigleri ile llgili Bir Qahgma 6zet SDAS MEDYA ryfilna Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi Akademik Grda 7(1) (2009) 13-20 Aragtrrma Makalesi / Research Paper g Obez Hastalann Grda Gi.ivenli$i Konusundaki Bilgi Di,izeyleri ve Giiriigleri

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 3 Sayı: 3 sh. 65-73 Ekim 21 FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ( THE INVESTIGATION

Detaylı

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ. Engin GÜRTEKİN 1, *

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ. Engin GÜRTEKİN 1, * Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 99-17 (29) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 112-2354 ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ Engin GÜRTEKİN

Detaylı

STEVİA ÖZÜ İLAVESİNİN PROBİYOTİK YOĞURTLARININ BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Avni Kırmacı

STEVİA ÖZÜ İLAVESİNİN PROBİYOTİK YOĞURTLARININ BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Avni Kırmacı STEVİA ÖZÜ İLAVESİNİN PROBİYOTİK YOĞURTLARININ BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Avni Kırmacı Giriş Materyal ve Yöntem Araştırma Bulguları ve Tartışma Sonuçlar ve Öneriler Dünya

Detaylı

SÜT ve REKONSTİTÜE SÜTÜN OHMİK ISITILMASININ İNCELENMESİ: REOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

SÜT ve REKONSTİTÜE SÜTÜN OHMİK ISITILMASININ İNCELENMESİ: REOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ GIDA (2010) 35 (4): 251-258 Araştırma / Research SÜT ve REKONSTİTÜE SÜTÜN OHMİK ISITILMASININ İNCELENMESİ: REOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ Filiz İçier 1, Hayriye Bozkurt* 2 1 Ege Üniversitesi

Detaylı

Elazığ İlinde Yetiştirilen Holstein Irkı İneklerden Elde Edilen Sütlerde Protein/Yağ Oranının Farklı Peynir Çeşitleri Yapımına Uygunluğu

Elazığ İlinde Yetiştirilen Holstein Irkı İneklerden Elde Edilen Sütlerde Protein/Yağ Oranının Farklı Peynir Çeşitleri Yapımına Uygunluğu ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İlinde Yetiştirilen Holstein Irkı İneklerden Elde Edilen Sütlerde Protein/Yağ Oranının Farklı Peynir Çeşitleri Yapımına Uygunluğu Abdussamet

Detaylı

ANDIZ PEKMEZİ İÇEREN SET TİPİ YOĞURTLARIN BAZI FİZİKOKİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

ANDIZ PEKMEZİ İÇEREN SET TİPİ YOĞURTLARIN BAZI FİZİKOKİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ GIDA (2009) 34 (4): 213-218 Araştırma / Research ANDIZ PEKMEZİ İÇEREN SET TİPİ YOĞURTLARIN BAZI FİZİKOKİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ Şerafettin Çelik *1, Hisamettin Durmaz 2, İhsan G. Şat 3, Gülten

Detaylı

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE,

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, ARAÞTIRMA MAKALESÝ Çanakkale'de 1991-21 Yýllarý Arasýnda Hava Kirliliði Sorunu Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, Cilt:11 Sayý:45 (22), 18-23

Detaylı

taze beton işlenebilirlik

taze beton işlenebilirlik 8 taze beton işlenebilirlik Paki Turgut Kaynaklar 1) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess

Detaylı

-Zh- t, i) Alrg hattt bastng sensdru. ii) Alrg halttr damlacrk haznesi

-Zh- t, i) Alrg hattt bastng sensdru. ii) Alrg halttr damlacrk haznesi 1, Urun ozellikle inflamatuar barsak hastalrklarr (lbh) ulseratif kolit (UK) vb hastalrklarrn tedavisi ig;in uretilmig olmalrdrr. Bu iddia uretici prospektrisu ve brogurlerinde agrkga belirtilmig olmalrdrr,

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

SUDA ph TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-240.2013.

SUDA ph TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-240.2013. SUDA ph TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI Rapor No: KAR-G3RM-240.2013.02 Koordinatör: Dr. Fatma AKÇADAĞ 6 Ocak 2014 Gebze/KOCAELİ Bu yeterlilik

Detaylı

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0)

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Enstitümüz tarafından yüksek lisans tez programları kabul edilen yüksek lisans öğrencileri için danışman

Detaylı

Rotasyonel Kalite Kontrol Reometresi. RheolabQC

Rotasyonel Kalite Kontrol Reometresi. RheolabQC Rotasyonel Kalite Kontrol Reometresi RheolabQC RheolabQC Güçlü Kalite Kontrol Cihazı Kalite kontrol için viskozite ölçümü ve reolojik kontroller artık rutin ve kolay Tek noktalı hızlı ölçümlerden kompleks

Detaylı

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Eda ÇALIKOĞLU Ünvan Gıda Mühendisi Telefon 206 E-mail ecalikoglu@tagem.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 28.09.1978 - Ankara Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Fen Bilimleri

Detaylı

BAĞIL NEMİ NEMLENDİRME SİSTEMİ İLE KONTROL EDİLEN KAMARADA SAKLANAN PİRİNCİN NEM SORPSİYON İZOTERMLERİ VE TERMODİNAMİK YAKLAŞIM

BAĞIL NEMİ NEMLENDİRME SİSTEMİ İLE KONTROL EDİLEN KAMARADA SAKLANAN PİRİNCİN NEM SORPSİYON İZOTERMLERİ VE TERMODİNAMİK YAKLAŞIM BAĞIL NEMİ NEMLENDİRME SİSTEMİ İLE KONTROL EDİLEN KAMARADA SAKLANAN PİRİNCİN NEM SORPSİYON İZOTERMLERİ VE TERMODİNAMİK YAKLAŞIM Hasan TOĞRUL, Nurhan ARSLAN Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya

Detaylı

UÇAKLARIN YERDEYKEN KAR ve BUZ ile KAPLANMALARINI ÖNLEYİCİ ÇÖZELTİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

UÇAKLARIN YERDEYKEN KAR ve BUZ ile KAPLANMALARINI ÖNLEYİCİ ÇÖZELTİLERİN GELİŞTİRİLMESİ HaSeM'08KayseriVII.HavacılıkSempozyumu15-16Mayıs2008,KAYSERİ UÇAKLARINYERDEYKENKARveBUZileKAPLANMALARINI ÖNLEYİCİÇÖZELTİLERİNGELİŞTİRİLMESİ BarışErdoğan 1,SinanKörpe 2,GöknurBayram 1,SerkanÖzgen 2,NiyaziBıçak

Detaylı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel İşlemler Laboratuarı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Uzaktan

Detaylı

Buharh ve Buhar Destekli Hibrit Frnnlarda Pigirme

Buharh ve Buhar Destekli Hibrit Frnnlarda Pigirme Akademik Grda 7(5) (2009) 37-43 Derleme Makale / Review Paper Buharh ve Buhar Destekli Hibrit Frnnlarda Pigirme Hilal lglero$lu, Melike Sakin, Figen Kaymak-Ertekin Ege Universitesi, M0hendislik Fakr.iltesi,

Detaylı

ŞEFTALİ PULPUNUN SAKLANMASI ESNASINDA RENK DEĞİŞİMLERİ VE AMİNOASİT KAYIPLARI

ŞEFTALİ PULPUNUN SAKLANMASI ESNASINDA RENK DEĞİŞİMLERİ VE AMİNOASİT KAYIPLARI 1 ŞEFTALİ PULPUNUN SAKLANMASI ESNASINDA RENK DEĞİŞİMLERİ VE AMİNOASİT KAYIPLARI Filiz KAR*, F. Naime ARSLANOĞLU *Fırat Üniversitesi Mühendislik Fak. Kimya Müh Bölümü, Elazığ ÖZET Şeftali pulpunun enzimatik

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

rubirlr CELAL BAYAR UNiVERSiTESi RrrrOnIuGurur

rubirlr CELAL BAYAR UNiVERSiTESi RrrrOnIuGurur rubirlr Sayr. 8.14.2.T8T 0.06.01.02.231-594111971 Konu : TUBiTAK-Lindau Destek Programr CELAL BAYAR UNiVERSiTESi RrrrOnIuGurur Zy rcatzor iveoi Bilimsel ve Teknolojikalkrnma igin gereken insan kaynagrnrn

Detaylı

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2 KAŞAR PEYNİRİNİN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ÜRETİM YÖNTEMİNİN, YAĞ ORANININ VE OLGUNLUĞUNUN ETKİLERİ The Effects Of Cheese Productıon Method, Fat Rate And Rıpenıng On The Propertıes Of Kashar Cheese Sultan GÜLTER

Detaylı

Söğüt ve Konya Killerinden Hazırlanan Çamurların Viskozitesine Farklı Deflokulantlann Etkilerinin İncelenmesi

Söğüt ve Konya Killerinden Hazırlanan Çamurların Viskozitesine Farklı Deflokulantlann Etkilerinin İncelenmesi A Evcin & T Kavas Söğüt ve Konya Killerinden Hazırlanan Çamurların Viskozitesine Farklı Deflokulantlann Etkilerinin İncelenmesi A. Evcin & T. Kavas Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon ÖZET: Katı miktarı,

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi PROTEİN ESASLI YAĞ İKAME MADDESİ KULLANIMININ YAĞSIZ YOĞURDUN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ. Fatma SEZEN

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi PROTEİN ESASLI YAĞ İKAME MADDESİ KULLANIMININ YAĞSIZ YOĞURDUN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ. Fatma SEZEN ÖZET Yüksek Lisans Tezi PROTEİN ESASLI YAĞ İKAME MADDESİ KULLANIMININ YAĞSIZ YOĞURDUN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ Fatma SEZEN Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Süt Teknolojisi Anabilim Dalı Danışman:

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

Kocaeli Ġlinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Kocaeli Ġlinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 5, Sayı 1, 2017 Vol. 5, Issue 1, 2017 Kocaeli Ġlinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi 1 Barış ALTÜRK, 1 Kerem

Detaylı

BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU MUSTAFA UĞURLU MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ MERSİN HAZİRAN - 2015 BOR KATKILI

Detaylı

Adıyaman İlinden Şubat Ayında Elde Edilen Sütlerde Protein/Yağ Oranının Farklı Peynir Çeşitleri Yapımına Uygunluğu - doi: 10.17932/ IAU.

Adıyaman İlinden Şubat Ayında Elde Edilen Sütlerde Protein/Yağ Oranının Farklı Peynir Çeşitleri Yapımına Uygunluğu - doi: 10.17932/ IAU. Adıyaman İlinden Şubat Ayında Elde Edilen Sütlerde Protein/Yağ Oranının Farklı Peynir Çeşitleri Yapımına Uygunluğu - doi: 10.17932/ IAU. IAUD.m.13091352.2015.7/25.7-12 Derya ÇELİK 1 Hayrettin KANIT 1 Ahmet

Detaylı

SUDA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-190.2014.

SUDA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-190.2014. SUDA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI Rapor No: KAR-G3RM-190.2014.02 Koordinatör: Dr. Fatma AKÇADAĞ 23 Aralık 2014 Gebze/KOCAELİ Bu

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi.

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi. Marmara lletisim Dergisi, Sayt:7, TemmuT 1994 PROGRAMLAMA DiLLERi Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi itetiqim Fakiiltesi Bilgisayar bilimi bilgi iglemin araglannr ve geli$im stirecini igerir.

Detaylı

A. SCI kapsamında yer alan dergilerde yayınlanan makaleler

A. SCI kapsamında yer alan dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ Yard. Doç. Dr. Kurban YAŞAR 1974 yılında Afşin de doğmuş, 1995 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2000 yılında Trakya Üniversitesi Gıda

Detaylı

DİYARBAKIR İLİNDE NİSAN AYINDAN ELDE EDİLEN İNEK SÜTLERİNİN DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) STANDARTLARINA UYGUNLUKLARININ BELİRLENMESİ

DİYARBAKIR İLİNDE NİSAN AYINDAN ELDE EDİLEN İNEK SÜTLERİNİN DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) STANDARTLARINA UYGUNLUKLARININ BELİRLENMESİ ISSN: 2148-0273 Cilt 4, Sayı 2, 2016 Vol. 4, Issue 2, 2016 DİYARBAKIR İLİNDE NİSAN AYINDAN ELDE EDİLEN İNEK SÜTLERİNİN DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) STANDARTLARINA UYGUNLUKLARININ BELİRLENMESİ Merve YOLDAŞ

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

Polimer Reolojisi. Yrd. Doç. Dr. Ali DURMUŞ. Ders içeriği. Reoloji Bilimine Giriş. Tanımlar ve Kavramlar

Polimer Reolojisi. Yrd. Doç. Dr. Ali DURMUŞ. Ders içeriği. Reoloji Bilimine Giriş. Tanımlar ve Kavramlar Polimer Reolojisi Ders içeriği Reoloji Bilimine Giriş Tanımlar ve Kavramlar Yrd. Doç. Dr. Ali DURMUŞ İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü durmus@istanbul.edu.tr 212 4737070 (17855 / 17663) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

MEMBRANDA PROTEİN KİRLİLİĞİNİN KANTİTATİF ANALİZİ: ETKİN DİFÜZYON KATSAYISININ BULUNMASI

MEMBRANDA PROTEİN KİRLİLİĞİNİN KANTİTATİF ANALİZİ: ETKİN DİFÜZYON KATSAYISININ BULUNMASI MEMBRANDA PROTEİN KİRLİLİĞİNİN KANTİTATİF ANALİZİ: ETKİN DİFÜZYON KATSAYISININ BULUNMASI Sema SALGIN *, Serpil TAKAÇ **, Tunçer H. ÖZDAMAR ** * Cumuriyet Üniversitesi Müendislik Fakültesi Kimya Müendisliği

Detaylı

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN Boğaziçi Üniversitesi. Mühendislik fakültesukimya Mühendisliği Bolümü

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi: Susam Kavrulmas nda Mikrodalga Uygulamalar ve lemnin Susam ve Tahinin Kalitesi Üzerine Etkisi.

Yüksek Lisans Tezi: Susam Kavrulmas nda Mikrodalga Uygulamalar ve lemnin Susam ve Tahinin Kalitesi Üzerine Etkisi. ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad Do um Tarihi ve Yeri Medeni Durumu : Muharrem GÖLÜKCÜ : 1 Ocak 1974, Adana : Evli REN M DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans da Mühendisli i Ege Üniversitesi

Detaylı

YAĞSIZ FERMENTE SÜT İÇECEĞİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN SERUM PROTEİNİ KONSANTRESİ KULLANILARAK İYİLEŞTİRİLMESİ

YAĞSIZ FERMENTE SÜT İÇECEĞİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN SERUM PROTEİNİ KONSANTRESİ KULLANILARAK İYİLEŞTİRİLMESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAĞSIZ FERMENTE SÜT İÇECEĞİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN SERUM PROTEİNİ KONSANTRESİ KULLANILARAK İYİLEŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Aslı E. ÖZEN 506031502

Detaylı

IQF Tekniği ile Dondurulmuş Kayısılardan Depolama Süresince Aylık Periyotlarla Elde Edilen Kayısı Pulplarının Akış Özellikleri

IQF Tekniği ile Dondurulmuş Kayısılardan Depolama Süresince Aylık Periyotlarla Elde Edilen Kayısı Pulplarının Akış Özellikleri IQF Tekniği ile Dondurulmuş Kayısılardan Depolama Süresince Aylık Periyotlarla Elde Edilen Kayısı Pulplarının Akış Özellikleri 1. Besim Maden a, 2.Hasan Toğrul b, 3. Abdullah Çağlar a Özet a Afyon Kocatepe

Detaylı

Akademik GtdaT(2) (2009) 31-35. Derleme Makale / Review Paper. Konya Kiiflii Peyniri

Akademik GtdaT(2) (2009) 31-35. Derleme Makale / Review Paper. Konya Kiiflii Peyniri a SIDAS MEDYA *1, a A'(ADEK' I Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi Akademik GtdaT(2) (2009) 31-35 Derleme Makale / Review Paper Konya Kiiflii Peyniri K. Kaan Tekingen', M. Ali Cebirbay', Mehmet Elmal13

Detaylı

İYONİK ÇEVRENİN ENZİM-ULTRAFİLTRASYON MEMBRAN ARAYÜZEY ETKİLEŞİMLERİNE ETKİSİ

İYONİK ÇEVRENİN ENZİM-ULTRAFİLTRASYON MEMBRAN ARAYÜZEY ETKİLEŞİMLERİNE ETKİSİ İYONİK ÇEVRENİN ENZİM-ULTRAFİLTRASYON MEMBRAN ARAYÜZEY ETKİLEŞİMLERİNE ETKİSİ Sema SALGIN *, Serpil TAKAÇ **, H.Tunçer ÖZDAMAR ** * Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Detaylı

TOPRAKTA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-400.2014.

TOPRAKTA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-400.2014. TOPRAKTA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI Rapor No: KAR-G3RM-400.2014.02 Koordinatör: Dr. Fatma AKÇADAĞ 24 Aralık 2014 Gebze/KOCAELİ

Detaylı

YMN48 SETİL TRİMETİL AMONYUM BROMÜRÜN SODYUM MONTMORİLLONİT-SU KARIŞIMLARININ REOLOJİK DAVRANIŞINA ETKİSİ

YMN48 SETİL TRİMETİL AMONYUM BROMÜRÜN SODYUM MONTMORİLLONİT-SU KARIŞIMLARININ REOLOJİK DAVRANIŞINA ETKİSİ YMN48 SETİL TRİMETİL AMONYUM BROMÜRÜN SODYUM MONTMORİLLONİT-SU KARIŞIMLARININ REOLOJİK DAVRANIŞINA ETKİSİ Günseli Özdemir, Sümer Peker, Alp Alparslan, Banu Yener Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Edirne İlinde Elde Edilen Sütlerin Dünya Sağlık (Who) Standartlarına Uygunluğu

Edirne İlinde Elde Edilen Sütlerin Dünya Sağlık (Who) Standartlarına Uygunluğu Edirne İlinde Elde Edilen Sütlerin Dünya Sağlık (Who) Standartlarına Uygunluğu Sabri TÜZÜN 1, Murat ÇİMEN 1*, İsa BAŞ 1, Yusuf DEMİR 1, Mehmet KOTAN 1, Maas TAYFUR 1 Özet Bu çalışma ile Edirne ilinden

Detaylı

KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU VE BELİRSİZLİK HESAPLARI

KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU VE BELİRSİZLİK HESAPLARI Doküman No: R.LAB.5.4.04 Rev.No/Tarih : 00/ Yayın Tarihi: 08.07.2011 Sayfa: 1 / 1 KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU BELİRSİZLİK HESAPLARI Doküman No: R.LAB.5.4.04 Rev.No/Tarih : 00/ Yayın Tarihi:

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ BIYIKLI BALIKTAN YAPILAN BALIK KROKETLERİNİN SOĞUKTA RAF ÖMRÜNÜN BELİRLENMESİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ 1, 137-146. 8. Şen, D.; Duman, E.; Duman, M.; (1996): Keban Baraj Gölü'nde Yaşayan

Detaylı

4. Dozallama grrrngasr (1 adet)

4. Dozallama grrrngasr (1 adet) 3'LU MEMBRAN FlLrRAsyoN slsteml TEKNIK 9ARTNAMESI (100 Ml Huni Hacimli) ' Membran filtrasyon sistemi a9a!rdaki malzemelerden olugmahdrr, 1. Ugki Paslanmaz Qelik Manifold (1 adet) 2. Vakum Pompasr (1 adet)

Detaylı

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR Süt ve süt ürünleri mikrobiyolojisinde yararlı mikroorganizmalar temel olarak süt ürünlerinin üretilmesinde kullanılan çeşitli mikroorganizmaları tanımlamaktadır.

Detaylı

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY*

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY* ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Hakkari İlinde Yetiştirilen Yerli Kıl Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Seviyelerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının

Detaylı

Tunceli İli Pertek İlçesinden Elde Edilen Akkaraman Koyunu ve Yerli Kıl Keçi Sütlerinde Temel Lezzet Parametreleri

Tunceli İli Pertek İlçesinden Elde Edilen Akkaraman Koyunu ve Yerli Kıl Keçi Sütlerinde Temel Lezzet Parametreleri Cilt 1, Sayı 1, 2013 / Vol. 1, Issue 1, 2013 Tunceli İli Pertek İlçesinden Elde Edilen Akkaraman Koyunu ve Yerli Kıl Keçi Sütlerinde Temel Lezzet Parametreleri Ceren ÇALPUCU*, Murat ÇİMEN**, Tolga İNAL*,

Detaylı

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 4-7 Ekim 216 ISSN: 2148-36 Yıl /Year: 217 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 78-85 Araştırma Makalesi Research Article 1Alata Bahçe Kulturleri

Detaylı

POLİMER KİMYASI -9. Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu

POLİMER KİMYASI -9. Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu POLİMER KİMYASI -9 Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu Genellikle merkaptanların Ci değeri büyük olduğundan bir çok polimerizasyon sisteminde molekül ağırlığı kontrolü için çok az miktarlarda kullanılır. ZİNCİR

Detaylı

PORTAKAL KABUĞU-ASİDİK SU KARIŞIMININ FİLTRASYONUNDA BUĞDAY KEPEĞİNİN SÜZME YARDIMCI MADDESİ OLARAK KULLANILMASI

PORTAKAL KABUĞU-ASİDİK SU KARIŞIMININ FİLTRASYONUNDA BUĞDAY KEPEĞİNİN SÜZME YARDIMCI MADDESİ OLARAK KULLANILMASI PORTAKAL KABUĞU-ASİDİK SU KARIŞIMININ FİLTRASYONUNDA BUĞDAY KEPEĞİNİN SÜZME YARDIMCI MADDESİ OLARAK KULLANILMASI Tuba YETİŞİR, Güneş ÖZSOY, Nurhan ARSLAN Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya

Detaylı

Akademik Grda 6(3) (2008) 54-59. Giiriig / Opinion. Semih Otleg, Niltifer Karadal, Selma Oz0berk, Onur Otleg

Akademik Grda 6(3) (2008) 54-59. Giiriig / Opinion. Semih Otleg, Niltifer Karadal, Selma Oz0berk, Onur Otleg SIDAS MEDYA ffi ll}a Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi Akademik Grda 6(3) (2008) 54-59 Giiriig / Opinion Gtda Mi.ihendislisinde Adobe Flash' Animasyon Kullanrml Semih Otleg, Niltifer Karadal, Selma Oz0berk,

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU Characteristic Specifications of Low Power Internal Combustion

Detaylı

Diyarbakır İlinden Kasım Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Dünya Sağlık Örgütü Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Diyarbakır İlinden Kasım Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Dünya Sağlık Örgütü Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Diyarbakır İlinden Kasım Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Dünya Sağlık Örgütü Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Oğur KASIRGA 1, Murat ÇİMEN 1*, Tolga İNAL 1, Dilek GAYRETLİ 1 Özet Bu çalışmada

Detaylı

ABSTRACT ÖZET. Ar. Gör., Atatürk Üniversitesi, n aat Mühendisli i Bölümü 25240 Erzurum, znkurt@atauni.edu.tr 6

ABSTRACT ÖZET. Ar. Gör., Atatürk Üniversitesi, n aat Mühendisli i Bölümü 25240 Erzurum, znkurt@atauni.edu.tr 6 KATI ATIK DEPOLAMA ALANLARINDAK K L LTELER N L K T L M T NE TUZ ÇÖZELT SICAKLIKLI ININ ETK S EFFECT OF SALT SOLUTıON TEMPERATURE ON THE LIQUID LIMIT OF CLAY LINERS IN SOLID WASTE DıSPOSAL LANDFILLS Z.N.

Detaylı

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU SÜLEYMAN ÇINAR ÇAĞAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

2. Halka Arz Bilgileri

2. Halka Arz Bilgileri Halka Az $ekli Sermaye Artrgr 10.000.000 TL nominal 'Fiyat Tespit Raporu' De$erlendirme ve Analiz Raporu Royal Hah iplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret A.$. 24t0412013 Royal Hah iplik Tekstil Mobilya

Detaylı

PROBİYOTİK KÜLTÜR KULLANILARAK ÜRETİLEN KAYISI KATKILI YOĞURTLARIN FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

PROBİYOTİK KÜLTÜR KULLANILARAK ÜRETİLEN KAYISI KATKILI YOĞURTLARIN FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ PROBİYOTİK KÜLTÜR KULLANILARAK ÜRETİLEN KAYISI KATKILI YOĞURTLARIN FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ Phsicochemical Properies of Apricot Added Yogurt Produced by Using Probiotic Culture Mehmet Salih ÇAYIR Gıda

Detaylı

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR vii ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ Murat ÇAĞLAR Yüksek Lisans Tezi, Tarım Makinaları Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Saadettin YILDIRIM 2014, 65 sayfa

Detaylı

KARARSIZ HAL ISI TRANSFERİ

KARARSIZ HAL ISI TRANSFERİ KM380 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I 005-006 Bahar Dönemi Arş.Gör. Zeynep ÖZAYDIN (Oda No: 504 Arş.Gör. Tuğba GÜMÜŞDERE (Fen Bilimleri Enstitüsü KARARSIZ HAL ISI TRANSFERİ Deney No : 5b AMAÇ İki ucu

Detaylı

Wf,IDN Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi

Wf,IDN Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi SIDAS MEDYA Wf,IDN Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi 6zet Akademik Grda 6(1) (2008) 23-27 Derleme Makale / Review Article Grda Endiistrisinde Kullanrlan Tatlandrncrlar Saime xu)axxouurler, Osman TAg Gazi

Detaylı

Akademik Grda 6(5) (2008) 21-25. Derleme Makale / Review paper. Rezan Alkan, Tolga Alkan. Trehalose: lts Functions and Uses

Akademik Grda 6(5) (2008) 21-25. Derleme Makale / Review paper. Rezan Alkan, Tolga Alkan. Trehalose: lts Functions and Uses SIDAS MEDYA ry6tna Grde Bilimi ve Tekmlojisi Do.gisi Akademik Grda 6(5) (2008) 21-25 Derleme Makale / Review paper Trehaloz: Fonksiyonlan ve Kullanrm Alanlarl Rezan Alkan, Tolga Alkan Kocaeri Universitesi'

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

ÇAYIN NEM SORPSİYON İZOTERMLERİ VE TERMODİNAMİK ÖZELLİKLER

ÇAYIN NEM SORPSİYON İZOTERMLERİ VE TERMODİNAMİK ÖZELLİKLER ÇAYIN NEM SORPSİYON İZOTERMLERİ VE TERMODİNAMİK ÖZELLİKLER Nurhan ARSLAN a, *, Hasan TOĞRUL b a Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Elazığ, 23119 b Afyon KocatepeÜniversitesi

Detaylı

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Neslihan ÇİÇEK 1, Murat ÇİMEN 1*, Deniz EFESOY 1,

Detaylı