Wf,IDN Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Wf,IDN Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi"

Transkript

1 SIDAS MEDYA Wf,IDN Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi 6zet Akademik Grda 6(1) (2008) Derleme Makale / Review Article Grda Endiistrisinde Kullanrlan Tatlandrncrlar Saime xu)axxouurler, Osman TAg Gazi Universitesi, Mesleki E$itim Fakrlltesi, Grda ve Beslenme E$itimiAnabilim Dalr, ANKARA E-posta: $eker insan beslenmesinde onemli bir yere sahiptir. $ekerin kolay elde edilebilirli$i, bol ve olgrisriz triketilmesine yol agarak, insanlardagtrt geker kullanrmt ile iligkili rahatsrzlrklarrn da gorulme srklrklarrnr arttrrmrgtrr. Son yrllarda grda endtistrisinde sakarozdan daha tatlr ve enerji de$eri gok daha drigrik olan yapay tatlandrrrcrlar sakkarozun yerine kullanrlmaktadrr. Grda endtistrisinden gok kullanrlan yapay tatlandrrrcrlar; sakkarin, aspartam, asesrilfam-k ve siklamatttr. Tatlandtrtctlar, baglangtgta diyabet hastalarrnrn tatlr gereksiniminin giderilmesi igin kullanrlmrg olmakla birlikte, guntimrizde hem kilo kontrol amacr hem de dig sa$lr$rnr korumak amacryla kullanrlmaktadrr. Bu galrgmada grda endristrisinde srklrkla kullanrlan do$alve yapaytatlandrrrcrlardan bazlan derlenmigtir. Anahtar Kelimeler: Yapay tatland rrrcrlar, Dogal tatlandlrrcrlar, geker alkolleri. Sweeteners Used in Food Industry ABSTRACT Sugar has been an important role in human nutrition. Increased availability of sugar has elevated the consumption of sugar in diet, but excessive use of sugar has increased the frequency of diseases related with high sugar consumption in humans. In recent years artificial sweeteners, which are sweeter and give less energy than sucrose, have been used as an alternative to sucrose in food industry. The mostly used artificial sweeteners in food industry are saccharin, aspartame, acesulfame-k and cyclamate. In the past, artificial sweeteners are intended to be used mostly by diabetes, but today it is widely used for both body-weight control purposes and the protection of dental health. In this article, some of the natural and artificial sweeteners widely used in food industry are reviewed. Key Words : Artifi cial sweeteners, Natural sweeteners, Sugar alcohols cirig Tatlrlrk insanda var olan en onemli tat duyusundan biridir. Tatlr bilegikler insanda pozitif bir haz duygusunu tegvik ederler. Tatlrlrk, suda qozunen maddelerin dil uzerinde bulunan tat reseptorleri ile etkilegimi sonucu uyanmtn sinir hr-icreleri vasrtasryla beyne ulagmasrdrr. insan dilinde 500 bin kadar tat hricresi, 4060 kadar da tat tomurcugu bulunmaktadrr. Dil papilllasr r.izerinde yer alan bir tat hticresinin omrti yaklagrk on grindur. Tatlrlrk duygusu grda tadrldrktan hemen veya 1-2 dakika sonra baglarve 1-30 dakika stirebilir [1, 2]. Eskiden tatlrlrga duyulan gereksinim, tatlr tattaki meyve ve sebze ile giderilmeye galrgrlrrdr. Daha sonra geker pancan ve geker kamrgrndan rafine edilerek elde edilen gekerler kullanrlmaya baglanmrgtrr. Tatlrlrgrn onemi tr.im dtinyada geker uretimine yansrmaktadrr. 1900'[i yrllann bagrndan itibaren grda riretiminden fazla artrg geker sanayinde olmugtur. Degigik tip diyetlerde grinltik enerj i n i n Yo9-18' i gekerlerden sag lan maktad r [2]. G ri n lii k triketilen gekerin 1/3'u grdalara katkr maddesiolarak katrlrr t3i Hemen herkes tatlr tatlarr hog bulur. Bununla birlikte, tatlr iste$i dogugtandrr. Bir gocu$a gore, yiyecek ne kadar tatlrysa o kadar iyidir. Yetigkinlerde, tatlr tercihi azalrr, ama birgok kigi ara srra tatlr yiyecek ya da igeceklerden hoglanmaktadrr. Agrrr kilo alrmr/ obezite gibi saglrk endigelerinden dolayr birgok ttiketici kalori alrmrnr kontrol etmek ve geker triketimlerini azallmak amacryl alternatif tatlandrrrcrlara yonelmigtir. iki grup tatlandrrrcr vardlr: Birinci grup yapay tatlandrrrcrlardrr, neredeyse hig enerji sa$lamazlar ve bazen besleyici olmayan tatlandrrrcrlar olarak bahsedilirler. ikinci grup ise geker yerine gegerler, enerji verirler ve bazen besleyici tatlandrrrcrlar olarak anrlrrlar [4].

2 S. Kugukkomtirler, O. Tag Akademik Gtda 6(1) (2008) Bu galrgmanrn amacr grda endtistrisinde yaygrn olarak kullanrlan tatlandrrrcr maddelerin ozellikleri hakkrnda bilgi vermektir. TATLI TADI VEREN MOLEKULLERiN ozcii XICN Tatlr tadr veren molekrillerin bagrnda karbonhidratlar gelmektedir. Ancak britrin karbonhidratlar tatlr de$ildir. Karbonhidratlarrn D-izomerleri tatlr iken L-izomerleri tatlr degildir. Tatlrlrk gekerlere ozgti degildir. Aminoasitlerin D- izomerleri genellikle tatlrdrr. L-izomerleri ise tatsrz ve acrdrr. Aspargin, valin ve triptofanrn D gekilleri tatlrdrr. Bunlarrn drgrnda glikoller, alkoller, aldehitler, ketonlar, srilfonik asitler, kurgun ve berilyumun inorganik tuzlarr da tatlr tada kargr sinirler tizerinde uyancr etki yapmaktadrr t5t. TATLANDIRICILARIN SIN IFLAN DIRILMASI Tatland rrrcr lar gok farkl r gekilde grupland r rr labilmektedir. Bununla beraber, enerji sa$lama durumlarr goz onrine alrndr$rnda "besleyici olanlar" ve "besleyici olmayanlar" diye yaprlan gruplandrrma tatlandrrrcrlar arasrndaki farkhl r$r daha iyi gostermektedir [6]. 1.Besleyici de$eri olan tatlandrncrlar. Sakkaroz, Glikoz, Fr0ktoz, Dekstroz, Maltoz, Bal. Pekmez. $ekeralkolleri(sorbitol,ksilitol,mannitol) 2.Besleyici deleri olmayan tatlandrncrlar (Yapay Tatlandrrrcrlar). Sakkarin,Aspartam, Siklamat,Asesrilfam-Kvb. 1. Besleyici De$eri Olan Tatlandrncrlar En yaygrn olarak kullanrlanlarr; Sakkaroz, glikoz, frtiktoz, dekstroz, bal ve pekmezdir. Sakkaroz: Sakaroz (gay gekeri) glikoz ve frtiktozdan olugan bir disakkarittir ve 4 kcal/g (yaklagrk 16kcal/9ay kagrgr) enerji saglar. Toplam sakkaroz alrmr gtinde 1460 g arasr ya da enerji alrmrnrn o/o71f i arasrnda degigir. Ticari olarak sakkaroz iglemden gegirilen geker kamrgrndan ya da geker pancarrndan elde edilir. Melas sakkarozun en az rafine edilmig geklidir. Drinyada sakkaroz kokenli geker riretimi 134,2 milyonton/yrl'd r [7]. Turbinado $eker: Ham sakkarozun krsmi olarak rafine edilmigeklidir. Kahverengi $eker: Bir miktar melas igeren bir sakkarozdur. iglem srrasrnda melas ya sakkarozdan tamamen ayrilmaz ya da melas sonradan sakkaroz kristallerine ilave edilir. Sakkaroz ve invert geker miktarr toplam olarak en az o/o88 olan, nem igeren, kahverengi tonlardaki ince taneli gekerdir. Glikoz: Glikoz 6 karbonlu bir monosakkarittir. Grda sanayisinde nigastadan elde edilen glikoz guruplarr $ekil 1. Glikoz gurubu yaprml Aynr tebligde, glikoz gurubu srvr ve kurutulmug olarak iki gegide ayrrlmaktadrr; Glikoz gurubu, gurubun srvr hali ve kurutulmuglikoz gurubu ise kuru madde miktarr en az %93'e ytikseltilmig glikoz gurubu olarak tanrmlanmrgtrr [8]. Glikoz guruplannrn fonksiyonel ozellikleri; nem igeri$indeki degigikli$e direng ve nem gekicilik, dokusal ozelliklel sakkarozun kristallegmesini onleme, donma noktasrnrn kontrolu, kaynama noktasr artrgr, ozmotik basrng ve koruyuculuk, kopii$0n dayanrklr krlrnmasr, parlaklrk, lezzelin zenginlegtirilmesi, renk olugumu, jel olugumu, fermente edilebilirlik ve tatlrlrktrr. Glikoz guruplarr fiziksel, kimyasal ve fonksiyonel ozellikleri nedeniyle sert ve yumugak gekerlemeler, helva, regel ve marmel6t, giklet, frrrn tiri.inleri, alkollti ve alkolsrlz igecekler, gekerle kaplanmrg meyveler, konserve meyveler, dondurma, kahvaltrlrk hububat, kahve beyazlatrcrsr, drigiik kalorili grdalar ve meyveli yo$urt ve meyve aromalr srit gibi srit rirtinlerinde kullanrlmaktadrr. Friiktoz: Monosakkarit frrlktoz 4 kcallg enerji sa$lar. Frriktoz sakkarozun bir pargasrdrr; meyvede bulunur ve yiyecek ve igeceklere yriksek frriktozlu mrsrr gurubu (HFCS) olarak ya da kristal gekild eklenir. Frriktoz, mrsrr nigastasrndaki dekstrozun izomerizasyonu yoluyla riretilir. Frtiktoz, tadr, rengi arttrran iglevsel ozellikleri ve tatlandrrrcr gticri nedeniyle birgok yiyecek ve igecekte sakkarozun yerini almrgtrr. Frr.iktoz ayrrca sakkarozun ve diger besleyici olmayan tatlandrncrlann tatlrlrk potansiyellerini artrrrr [7]. Emilim gekli yrizrinden, frriktoz alrmr, kan glikozunda sakkaroza dayalr tatlandrrrcrlardan daha yavag bir artrga sebep olabilir. Bu gergek, kan serumundan frriktozun hrzlr bir gekilde temizlenmesiyle birlikte, glisemik kontroltl geligtirebilir. Grda sanayinde frriktoz gurubu igecekler, kek, biskrlvi, ekmek, srit rirtinleri, salamura ve konserve meyve ve sebzeler gibi grda maddelerinde kullanrlmaktadrr [6]. invert geker: Sakkarozun invertaz enzimi veya asitle pargalanarak glikoz ve fruktoza indirgenmesinden elde edilen 0rtindrir [8].

3 S. Ktigukkomtirler, O. Tag Akademik Grda 6(1) (2008) Dekstroz: Dekstroz, glikozun kristal formudur ve trim canlr metabolizmalarrnrn temel enerji kayna$rdrr. Genel olarak "rizrim gekeri" veya "kan gekeri" olarak anrlan dekstroz, do$ada yaygrn olarak bulunur. Dekstroz, ticari olarak nigastanrn hidrolize edilmesinden sonra, saflagtrrrlmasr, konsantre edilmesi ve sonra da kristallegtirilmesi ile riretilir [8]. Besleyici degerine ek olarak, dekstrozun fonksiyonel ve duyusal ozelliklerinden dolayr birgok grda uygulamasrnda onemli bir roki bulunmaktadrr. Tatlrlrk, donma noktasr ve kristallegme kontrolunde, renk dengesi ve ozmotik basrng ayarlamalarrnda ve fermantasyonlarda karbonhidrat kayna$r olara kullanrlabilir. Tablo 1. $ekeralkolleri ve Kullan r ld r$ r Yeder (6) $eker Alkolleri Tatlrlrk Derecesi (Sakkaroz= 1) Enerji (kcal/g) Sorbitol Ksilitol Kullanrldrgr Yerler Ozeldiyet tirrlnleri, gekerlemeler, sakrzlar Sakrz, gekerler, ilag ve agrz sa$lr$r tirrinleri Bal: Bal arr enzimleri tarafrndan degigtirilmig bir bitki nektan (oztit) tirrinridrir. Enzimler ozritteki sakkarozu frriktoz ve glikoza pargalar. Bu pargalanma r.lrr.inlerinin besleyici de$eri e9 de$eri olan basit gekerlede aynrdrr. Bununla birlikte bal bebek beslenmesi igin uygun degildir. Qtinku Clostridium botulinum bakterisinin sporlannr igerebilir. Bal yetigkinler igin benzer bir risk taglmaz, gtinku yetigkinlerdeki geligmig ince bagrrsak mikroflorasr bakteri olugumuna ve dolayrsryla toksin riretiminengel olur [5]. Pekmez: Pekmez, gegitli meyvelerin, ozellikle riztlm grrasrnrn kaynatrlarak yo$unlagtrrrlmasr ile elde edilir. Pekmezdeki karbon h id rat genel I i kle g li koz ve frri ktozd u r. Pekmez, sakkaroz gibi sadece enerji vermekle kalmaz aynr zamanda demir, potasyum ve kalsiyum gibi mineraller yontinden de oldukga zengindir. Pekmezin kullanrmr yorelere gore farklrlrk gosterir. Pekmez do$rudan ttlketilebilece$i gibi, cevizli sucuk (bandrrma) ve pestil yaprmrnda da kullanrlabilir. $ekeralkolleri $eker alkolleri besleyici tatland lrrcrlar gibi kullanrlrr. Enerji vermelerine ralmen (1 g=t,5-3 kcal) basit gekerlerden daha yavag emilir ve glikoza doniigtir. Bununla birlikte btiyrik miktarlarda kullanrmr diyabetliler igin gok fazla avantaj sa$lamaz. Fazlast ishale neden olur [7]. geker alkolleri meyvelerde sebzelerde do$al olarak bulunur; ayrrca rireticiler tarafrndan birgok rirrinde enerji igerigi drigrik bilegen olarak kullanrlrr. $eker alkollerinin glisemik indeksi dtigrikttir. Vticut geker alkollerini yavag bir gekilde emdi$i igin, kan glikoz seviyesinin ytikselmesi diger gekerlere gore daha yavag gergeklegir. Fazla ttiketildiklerinde ba$rrsaklarda gaz olugumu ile ishal gibi yan etkiled geker alkollerini yapay tatlandrncrlardan daha az ilgigekici krlar [4]. En onemli trirleri; sorbitol, mannitol, ksilitol, izomalt ve laktitoldur. Bir grda maddesinin igeriginde geker alkolleri varsa etikette belirtilmeli ve her bir geker alko[i hesaba katrlarak o r.irrinrin gergek kalori degeri hesaplanmalrdrr [7]. Sorbitol ve ksilitol gekersiz sakrzlarda, ferahlatrcr naneli drajelerde ve gekerlerde kullanrlrr (Tablo 1). Bunlar aqzda bakteriler tarafrndan kolaylrkla pargalanamaz ve boylece sakkaroz gibi basit gekerlerde oldugu kadar gabuk di9 grirriklerine yol agmaz [6]. Mannitol Laktitol lzomalt Kabartma tozu, sakrz $ekerler, sakrz, dondurma, regel ve joleler $ekerler, sakrz, dondurma, regeller ve joleler, igecekler ve bazr frrrn rirrinleri Maltitol $ekerleme kaolamalarr 2.Besleyici De$eri Olmayan Tatlandlncllar (Yapay Tatlandrncrlar) $ekerden daha tatlr olan bu maddeler gok drigrik miktarlarda ve grdalan tatlandrrmak igin kullanrlrrlar [9]. Besleyici olmayan tatlandrrrcrlar kilo yonetiminde, kan glikozunun kontro[inde ve dig qrirtiklerinin onlenmesinde yardrmcr olabilir. Grda endtistrisinde birgok kuwetli tatlandrrrcr birbiriyle karrgtrrrlarakullanrlmaktadrr. Karrgtrrma, tatlrlrgrn artmasrnr, gerekli tatlandrrrcr miktannrn azalmasrnr ve tam tatlr tadrn geligmesini saglar. Amerikan Grda ve itag idaresi (FDA) dort tane besleyici olmayan tatlandlrrcryr onaylamlgtrr ve bunlarr grda katkr maddeleri olarak denetler. Bunlar; sakkarin, aspartam, asesrilfam-k ve siklamattrr [4]. Sakkarin En eski yapay tatlandrrrcr, sakkarin, ilk defa 1879'da Johns Hopkins Universitesi'nde lra Fahlberg ve Charles Remsen tarafrndan sentezlenmigtir. Sakkarin ilk once antiseptik ve gldalarr koruyucu madde olarak kullanrlmrg, ama tatlrtadr krsa srire iginde gekeryerine kullanrlan ucuz bir tatlandrrrcr olarak kullanrlmasrna yol agmrgtrr. Sakkarin sakkarozdan 2007OO kez daha tatlrdrr. Hig enerji vermez, grinkri vricutta metabolize edilemez. FDA sakkarinin grin[ik kullanrmrnrn kigi bagrna 50 mg oldugunu tahmin etmektedir. Grda Katkr Maddeleri Uzmanlar Komitesi (JECFA) sakkarin igin izin Verilen Grinhik Alrm miktannr (AD ) Smg/kg olarak beli rlem igtir. Ku I lan r mda ki azalmay a ra$men, sakkarin drinyada en gok kullanrlan, en drigrik

4 fiyatlr ve gok kuwetli bir tatlandrrrcrdrr [4]. Sakkarin kullanrmr gtintimuzde 100'den fazla rilkede serbesttir. Kullanrmr onaylanan urrinler arasrnda megrubatlar, ilaglar, di9 macunu ve kozmetik rirrinler sayrlabilir. Aspartam Aspartam ilk olarak 1965 yrlrnda bulunmugtur. 1981'de grda sanayinde kullanrlmaya baglanmrgtrr. Sakkaroz dan kat daha tatlrdrr. Kullanrmr Dtinya Sa$lrk Orgutri (WHO), Amerikan Trp Derne$i (AMA), Amerikan Diyabet Derne$i (ADA) ve FDA tarafrndan onaylanmrgtrr. Aspartam iki amino asidin (fenilalanin ve aspartik asit) bir metil esteriyle ba$lanmasrndan olugmugtur. FDA tarafrndan belirlenen ADI 50mg/kg'drr (fenilketonriri (PKU) hastalarr harig). Aspartam; igeceklerde, jeldtinli tatlrlarda, gikletlerde, gegitli rsrl iglem gormemig rirrinlerde ve tatlr biskrivilerin soslarr ile ve dolgularrnda kullanrlrr. Dig gtiruiklerine neden olmaz. Uzun sr.lre rsrya maruz kaldr$rnda tat kaybr olabilir [4]. S. Ktigrikkomrirler, O. Tag Akademik Grda 6(1) (2008) Asesiilfam-K 1967'de Karl Clauss ve Harold Jensen tarafrndan di$er yapay tatland rrrcrlar gibi tesadrifen bulunmugtur. isimdeki "K" potasyumun sembo[idrir. 1983'ten beri Avrupa'da kullanrlmaktadrr. FDA asestilfam-k'yr 1988'de onaylamrg ve ADI de$eri olarak 1Smg/kg'r onermigtir. Asestilfam-K sakkarozdan yaklagrk 200 kez daha tatlrdrr. Di$er besleyici ve besleyici olmayan tatlandrrrcrlar ile birlikte asestilfam-k'nrn karrgtrrrlmasr tatlrlrk potansiyelini artrrrrken acr tadr azaltabilir [7]. AsesUlfam-K frrrn rirtinlerinde kullanrlabilir giinkri rsrya rsrya maruz kaldr$rnda tatlrlr$rnr kaybetmez. Qikletlerin, toz haldeki igecek karrgrmlarrnrn, jolelerin, pudinglerin, frrrnda pigirilmig grdalarrn, sofra gekerinin, gekerlemelerin (bonbon gibi), baklavalann, de$igik bazt kremalarrn hazrrlanmasrnda ve alkol[i igeceklerde kullanrlmaktadrr. Altmrgtan fazla rllkede kullanrmr onaylanmrgtrr [4]. Di$er Yapay Tatlandrncrlar Sindirim sisteminde, enzimler aspartamr rig bohime ayrrrrlar. Vucut pargalanma sonucu meydana gelen iki amino asidi absorblar [10]. Bu tatlandrrrcr fenilalanin ttiketimine katkrda bulundu$undan aspartam igeren rlrrinler, kalrtrmla gegen PKU hastalrgr olan insanlar igin uyarr etiketi tagrmalrdrr. PKU'lu kigiler fazla fenilalanini yok edemezler. Fenilalaninin birikmesi geligmekte olan sinir sistemine zatat verir, beyinde kalrcr hasara sebep olur. Bu nedenle, butun yenidoganlarrn PKU hastasr olup olmad r$r kontrol edilmelidir 14, 111. Bazr kigiler aspartama kargr hassasiyet gosterebilir ancak aspartam trlketimi PKU hastalarr harig di$er insanlar igin genel olarak grivenlidir. Aspartam kullanrmr 100'rln r.izerinde rllkede onaylanmrgtrr [6]. Siklamat Siklamat 1937'de lllinois Universitesi Kimya Boltimti'nde Michael Sveda tarafrnda bulunmugtur. 1949'da FDA tarafrndan onaylanan siklamat srganlarda mesane kanserine yol agtr$rnr gosteren bir aragtrrmaya dayalr olarak 1969'da yasaklanmrgtrr [11]. Amerikan Ulusal Aragtrrma Konseyi siklamat hakkrndaki aragtrrmalarr tekrar gozden gegirerek siklamatrn ve metabolitlerinin kansere sebep olmadr$r sonucuna varmrgtrr. FDA Kanser Degerlendirme Komitesi 1982'de birgok bilimsel kanrtr incelemig ve siklamatln kanserojen olmadr$r sonucuna vararak 1985 yrlrndan itibaren siklamatrn kullanrmrna tekrar onay vermigtir [11]. Bu tatlandrrrcr sakkarozdan 30 kez daha tatlrdrr ve 50 rilkede kullanrmr onaylanmrgtrr. Siklamat rsrya dayanrklrdrr. Siklamat igin ADI degeri 11 mg/kg'drr [6]. Siklamat sakkarinden daha az tatlr ve daha pahalr olmasrna ra$men, grda endristrisi ve birgok ttiketici tarafrndan nerdeyse en ideal geker alternatifi olarak de$erlendirilmektedir. En briy0k avantajr sakkarinin tadrmrndan sonra a$rzda kalan acr tadrn siklamatta hissedilmemesidir. Siklamat; hem srvr hem de kuru grda uygulamalarrnda kullanrlabilir ve tatlrlr$r rsrtrldrgrnda veya dond u ruld u$u nda kaybol m az Alitam iki amino asitten (alanin ve aspartik asit) olugan yapay tatlandrrrcrdrr. FDA tarafrndan kullanrmrna izin verilmemektedir 117l Alitam di!er Qok kuvvetli tatlandrncrlarrn sahip oldugu acr ve metalik tatlan olmaksrzrn sakkarozdan 2000 kez daha tatlrdrr. Bu tatlandrrrcr diger gok kuwetli tatlandrrrcrlarla tatlrlr!rn kalitesini maksimum hale getirmek igin karrgtrrrlrr [6]. Alitamrn a$rzdan alrnan miktarnrno/o7-22'si emilemez ve drgkrylatrlrr. Kalan miktar (%7893) aspartik asit ve alanin amid'e hidrolize edilir.alitamrn 1 g'ryaklagrk 1.4 kcalenerji verir. Ancak gok tatlr oldu$undan bu deger goz ardr edilir 112l Neotam Neotam en son bulunan yapay tatlandrrrcrdrr. FDA neotamr 2002'de hem hayvanlar hem de insanlar rizerinde ytjrtittilen 11O'dan fazla grivenli aragtrrmayr teftig ettikten sonra onaylamrgtrr. Neotam oldukga kuwetli bir tatlandrrrcrdrr. Sakkarozdan yaklagrk 8000 kez daha tathdrr (Tablo 2). Neotam, aspartam gibi fenilalanin ve aspartik asit igerir. Aspartamdan farklr olarak, neotam ek bir yan gruba sahiptir. Bu basit farklrlrk PKU'Iu hastalar igin briyrik bir avantaj olugturur. Qtinkti bu yan grup normal olarak fenilalanin ve aspartik asidi ayrran sindirim enzimlerini bloke eder. Sonug olarak, amino asitler emilemez ve neotamrn PKU'lu bireyler igin etikette uyarr tagrmasrna gerek kalmaz [4]. Stikraloz Sukraloz FDA onayrnr 1998'de hem hayvanlar hem de insanlar rizerinde yrirritrilen 11O'dan fazla glivenli aragtrrmanrn kontrolr.inden sonra elde etmigtir. Sakkarozdan 600 kat daha tatlrdrr (Tablo 2)t121. Sakkarozdaki rig hidroksil grubunun yerine, rig klor baglanarak elde edilir. Vucut srikralozu karbonhidrat olarak tan rmad r$r igin gastrointestinal sistemden

5 S. Kiigtikkomrirler, O. Tag Akademik Grda 6(1) (2008) sindirilmeden geger. lsrya kargr son derece dayanrklrdrr tabletlerde, sakkaroza benzer bir tadr elde edebilmek igin [10]. Stikraloz soda, sakrz, frnnda pigirilmi grdalar, siklamausakkarinin 1/10 oranrndaki bilegimi formtile guruplar, jole, regel, iglenmig meyveler, meyve sularr ve edilmigtir. Bu rirrinlerde siklamat, sakkarinin agrzda kalan sofra gekerinde kullanrllr. Tavsiye edilen grinltik alrm be$enilmeyen tadrnr maskelemek igin kullanrlmrgtrr. miktarr 0-15 mg/kg'dir [4]. Siklamatrn r.iriner sistem kanserlerine neden oldu$u Tagatoz gerekgesiyle ABD'de yasaklanmasrndan sonra tek bagr na Eksik bir gekilde emilen frikloza yaprsal olarak benzeyen kullanrlan sakkarin, megrubatlardaki tatlllrk kalitesini bir monosakkarittir ve boylece her bir gram igin 1,5 kcal dtigtirmrigtrir. Aspartamrn, 1982 yrlrnda FDA tarafrndan enerji saglar. Bu monosakkarit dogal olarak sadece onaylanmasr ile birlikte, rlreticilerirtinlerinde tatlrlrgt birkag grdada bulunur, ama laktozdan elde edilebilir. Frriktoz ya da laktozdan farklr olarak tagatoz o/o80 iyilegtirmek amacryla sakkarin/asparlam (112) karrgrmr kullanmaya baglamrglardrr. De$igik tatlandrncrlann oranrnda emilmeden kalln ba$rrsa$a ulagrr. Burada, bakteriler, tagatozu fermente ederek gaz ve krsa zincirli ya$ asitleri olugturur. Tablo 2.Yapay Tatland lrrcrlar ve Ozellikleri Tatlandrrrcrlar TathIk Derecesi Enerii (Sakkaroz=1 ) (kcal/kg) ADI (mq/ko) Sakkarin AsDartam Siklamat Asestilfam-K Alitam Neotam Siikralnz Tagatoz sonugveonerilen Frriktoza vaktn 1,5 Sonug olarak ideal tatlandrrrcr ;. Sakkarozun duyusal ozelliklerini igermeli, o Kullanrllrken ve/veya kullanrldlktan sonra aqzda acr ve/veya metalik tat brrakmayan, hog birtada sahip olmall, o Toksik, kanserojen, alerjikolmamalr ve o SaOlrk agrsrndan grivenliolmalrdlr. Bu ozelliklerin hepsine sahip bir tatlandrrrcr halen bulunmamaktadtr 114, 15, I 61. Tatlandrncrlarda ideal ozellikleri yakalayabilmek igin birden fazla tatlandrrrcryr karrgtlrarak uygun ozelliklere sahip bir karrgrm elde edilebilir. Tatlandrncllarrn karrgtrrrlmasr ile sakkaroza yaktn bir tada sahip, daha stabil, sa$lrk agrsrndan daha gtivenli ve daha ekonomik birtatlandrrrcr uretimi mrimkrin olabilir. Tatlandrrrcrlarrn karrgtrrrlmasrnrn, grdalann tatlrlrk kalitesini artrrd rg I konusu yeni degildir. Bu konuda Avrupa ve ABD'de tatlandrrrcrlarrn karrgtrrrlmasr ile bagarrlr sonuglar alrnmrgtrr. Bazr megrubatlarda ve tatlandrrrcr karrgtrrrlmasr ile olugturulan bilegimler;. aspartam/asestilfam-k. aspartam/sakkarin. aspartam/asesrilfam-l(siklamat. aspartam/asesrilfam-l(sakkarin'dir. Avrupa ve ABD'de yeni tatlandrrrcrlarrn kangtrrrlmasr ile r-iretilen tatlandrrrcr tabletler; srit rirrinleri, kuru toz geklindeki tatlrlar, igecekler ve gikleilerin tatlandrrrlmasrnda bagan ile kullanrlmaktadrr. KAYNAKLAR [1] Acree, T, A molecular theory of sweet taste. New York State Agricultural Experiment Station, Cornell University, NewYork, USA. [2] Kilgiikkomfirler, S., Bazr crda Maddelerine Katrlan yapay Tatfandlrfcrlar Uzerine Aragtrrmalar. Doktora Tezi- Gazi Universitesi Egitim Bilimleri Enstitiisti, Ankara. [3] Stonge, M., Usefulness of artiflcial sweeteners for body weight contol. I nternational Life Sciences I n stitute, June: [4] Whitney, E., Rolfes, S.,2005. Understanding Nutrition. Thomson Learning Publication. NewYork. USA. [5] Baysal,A., Beslenme. Hatiboglu Yayrnevi, Ankara. [6] ADA Reports, Position of the American Dietetic Association: Use of nutrilive and nonnutritive sweetenerc. J Am DietAssoc. 98: [7] Wardlaw, G., Contemporary Nuhition. International Edition, New York, USA. [8]Anon., Tiirk Grda Kodeksi 9eker Tebligi. Taflm ve Koyigleri Bakanttgt, Ankara. [9] Anon., Grda Katkr Maddeleri Yonetmeligi Sayrlr Resmi Gazete. Tarrm ve Koyigleri Bakanllit, Ankara. [10] Thomas, P, Aspartame reactions. Joum al ofthe Ecologisf35(7): [11] Cummings, L., The Political Reality of Artificial Sweeteners. Basic Books Publishers, Newyork, USA. [12] Mcnutt, K., What clients need to know about sugar replacers? ADA Research and Professional Briefs, l 00: [13] Anon., The American Dietetic Association Knowledge Center (Alrnmrgtrr: Erigim Tarihi: Aral k2oo7). [14] Scopy, C., Aspartame and cancer. Journal of the Nationat Cancer lnstitute,97:9oo. [15] Leclercg, C., Intake of saccharin, acesulfam-k and cyclamate in Italian teenagers: present levels and projections. Food Additives and C o nta m i n a nts 16: [16] Anon., Sayrk Resmi Gazete: Tiirk Grda Kodeksi, Grdalarda Kullanrlan TatlandlnctlarTebli0i. Tarrm ve Koyigleri Bakanltgr, Ankara. [17] FDA, Petitions Currently Held in Abeyance, January, CFSAN/Office of Food Additive Safety, Erigim Tarihi: $ubat 2008.

Tatlýlýðý Anlamak Prof. Dr. Funda Elmacýoðlu Marmara Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Baþkaný TGDF Gýda Kongresi 2013 Yüzüncü yýla on kala Sektörel Terminoloji Kargaþasý

Detaylı

Tatlandırıcılar iki gruba ayrılır

Tatlandırıcılar iki gruba ayrılır Tatlandırıcıların Gıdalarda Kullanımı-Hastalar İçin Pratik Öneriler. Dr. Emel Tüfekçi Alphan 1- Tatlandırıcıların beslenme kalitesi ve doğru beslenmedeki rolü nedir? 2- Katı yiyeceklerde ve içeceklerde

Detaylı

www.tgdf.org.tr Dünyada ve Türkiye de Dünyada ve Türkiye de Þeker Dünyada þeker üç temel tarým ürününden üretilmektedir: Þeker Kamýþý Þeker Pancarý Mýsýr Pancar ve þeker kamýþýndan elde edilen þekere genellikle

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

TGK-GIDA MADDELERĐNDE KULLANILAN TATLANDIRICILAR TEBLĐĞĐ Tebliğ No : 2006-45. Yayımlandığı R.Gazete 21.09.2006-26296

TGK-GIDA MADDELERĐNDE KULLANILAN TATLANDIRICILAR TEBLĐĞĐ Tebliğ No : 2006-45. Yayımlandığı R.Gazete 21.09.2006-26296 TGK-GIDA MADDELERĐNDE KULLANILAN TATLANDIRICILAR TEBLĐĞĐ Tebliğ No : 2006-45 Amaç Yayımlandığı R.Gazete 21.09.2006-26296 1-Değişiklik :03.08.2007/26602 R.G. 2-Değişiklik:07.01.2011/27808 R.G. MADDE 1 (1)

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği (Tebliğ No:2002/ 56)

Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği (Tebliğ No:2002/ 56) Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 11.10.2002-24903 Resmi Gazete: 25. 8. 2002-24857 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık

Detaylı

EK TATLANDIRICILAR. Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz tahıl bazlı tatlılar. Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz yağ bazlı tatlılar

EK TATLANDIRICILAR. Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz tahıl bazlı tatlılar. Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz yağ bazlı tatlılar Ağustos 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26602 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNDE KULLANILAN TATLANDIRICILAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ

Detaylı

BESLENME VE SAĞLIK AÇISINDAN KEÇİ SÜTÜNÜN NİTELİKLERİ

BESLENME VE SAĞLIK AÇISINDAN KEÇİ SÜTÜNÜN NİTELİKLERİ BESLENME VE SAĞLIK AÇISINDAN KEÇİ SÜTÜNÜN NİTELİKLERİ Keçi, kuru ve sıcak yerlerde ve özellikle tarımsal açıdan geri kalmış bölgelerde yaşayan insanlar için çok önemli bir besin ve gelir kaynağıdır. Gerek

Detaylı

Glikojen. Tatlandırıcıların Sınıflandırılmaları TATLANDIRICI NEDİR? Yapay Tatlandırıcılar. Doğal Tatlandırıcılar. Tatlandırıcılar

Glikojen. Tatlandırıcıların Sınıflandırılmaları TATLANDIRICI NEDİR? Yapay Tatlandırıcılar. Doğal Tatlandırıcılar. Tatlandırıcılar Glikojen Glikojen hayvanlardaki en önemli depo karbonhidrattır. Başlıca karaciğerde ve kaslarda bulunur. Karaciğerdeki glikojen 80 g kadardır Tatlandırıcılar Enerji içermeyen tatlandırıcılar Sakarin Aspartam

Detaylı

ORAL TATLANDIRICI KULLANIMINDA SORU İŞARETLERİ. Ecz. Esra Yegin Prof. Dr. İclal Hatipoğlu

ORAL TATLANDIRICI KULLANIMINDA SORU İŞARETLERİ. Ecz. Esra Yegin Prof. Dr. İclal Hatipoğlu ORAL TATLANDIRICI KULLANIMINDA SORU İŞARETLERİ Ecz. Esra Yegin Prof. Dr. İclal Hatipoğlu Şeker Şeker ile tanışma anne sütü ile başlar Şeker, tatlılar ve nişastası glukoza dönüşen ekmek haz duyusu oluşturur

Detaylı

TATLANDIRICILAR (1) Alkolsüz içecekler (Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz )

TATLANDIRICILAR (1) Alkolsüz içecekler (Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz ) EK TATLANDIRICILAR (1) Ürün Adı Alkolsüz içecekler ( ) Su bazlı aromalandırılmış içecekler - 350 mg/l 600 mg/l 250 mg/l 80 mg/l 300 mg/l - 30 mg/l 350 mg/l (a) Süt ve süt türevi bazlı veya meyve suyu bazlı

Detaylı

DİYABETTE BESLENME PRENSİPLERİ

DİYABETTE BESLENME PRENSİPLERİ İstanbul Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı DİYABETTE BESLENME PRENSİPLERİ Dr. Dyt. Cemile İdiz Ne yemeliyim? DİYABET Tatlı meyve yeme!! Limon şekeri düşürür

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa CAP r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin onsoz Beslenme insanoflunun iemel ihtiyaglarrndan biridir. Grda maddeleri yagam igin vazgegilmez unsurlar olmasrnrn yanrnda insan saflrfrnr tehlikeye

Detaylı

Karbonhidrat Nedir? Bitkiler klorofil, güneş enerjisi, su ve karbondioksiti kullanarak karbonhidratları sentezlerler.

Karbonhidrat Nedir? Bitkiler klorofil, güneş enerjisi, su ve karbondioksiti kullanarak karbonhidratları sentezlerler. Karbonhidratlar Karbonhidrat Nedir? Karbonhidratlar vücudumuza enerji sağlayan besin maddelerinde en fazla bulunan besin öğesidir. Daha çok bitkisel kaynaklı besin maddelerinde yaygın olarak bulunur. Bitkiler

Detaylı

Karbohidratlar. Karbohidratların sınıflandırılması. Monosakkaritler

Karbohidratlar. Karbohidratların sınıflandırılması. Monosakkaritler Karbohidratlar Yeryüzünde en çok bulunan organik molekül grubudur, (CH 2 O) n genel formülüyle ifade edilebilirler. Genelde suda çözünürler, Güneş ışığının fotosentez yapan organizmalar tarafından tutulmasıyla

Detaylı

T.C. ŞEKER KURUMU Mart 2015

T.C. ŞEKER KURUMU Mart 2015 T.C. ŞEKER KURUMU Mart 2015 Dünyada kabul gördüğü haliyle tatlandırıcı ifadesi, karbonhidrat sınıfında yer alan glukoz, fruktoz ve sakaroz gibi kalorili tüm maddelerin yanı sıra tatlılık veren her çeşit

Detaylı

BESİNLERİN ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ

BESİNLERİN ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ BESİNLERİN ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ Bir fabrikanın çalışması ve üretimi için nasıl işçilere ve makinalara ihtiyaç varsa canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için de enerjiye ihtiyaçları vardır. Enerji, bir

Detaylı

1 gr yağ: 9 kilokalori, 1 gr protein ve karbonhidrat: 4 kilokalori, 1 gr alkol 7 kilokalori verir.

1 gr yağ: 9 kilokalori, 1 gr protein ve karbonhidrat: 4 kilokalori, 1 gr alkol 7 kilokalori verir. Doğru beslenme için karbonhidrat, yağ ve proteinler belirli oranlarda belirli miktarlarda düzenli olarak alınmalıdır. Alınan kalori verilen kaloriden fazla olduğu zaman kilo alımı başlar. Her gün yenilen

Detaylı

Spor alanında beslenme ile ilgili bilgileri bu ünite kapsamında sizlere vereceğiz. Ünite içeriğinde yer alan teorik bilgi ve sizlerin

Spor alanında beslenme ile ilgili bilgileri bu ünite kapsamında sizlere vereceğiz. Ünite içeriğinde yer alan teorik bilgi ve sizlerin 1 Giriş Spor alanında beslenme ile ilgili bilgileri bu ünite kapsamında sizlere vereceğiz. Ünite içeriğinde yer alan teorik bilgi ve sizlerin tamamlayacağı yazılı, sözlü ve uygulamalı görevler beslenme,

Detaylı

KARBONHİDRATLAR. Glukoz İNSAN BİYOLOJİSİ VE BESLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ OLAN

KARBONHİDRATLAR. Glukoz İNSAN BİYOLOJİSİ VE BESLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ OLAN KARBONHİDRATLAR Normal diyet alan kişilerde enerjinin % 55-60 ı karbonhidratlardan sağlanır. Bitkiler karbonhidratları fotosentez yoluyla güneş ışığının yardımıyla karbondioksit ve sudan yararlanarak klorofilden

Detaylı

Kanser tedavisi sırasında sağlıklı bir diyet hemen hemen başka zamanlardakiyle aynıdır. Her gün çeşitli gıdalar yemeniz gerekir.

Kanser tedavisi sırasında sağlıklı bir diyet hemen hemen başka zamanlardakiyle aynıdır. Her gün çeşitli gıdalar yemeniz gerekir. KANSER HASTALARINDA BESLENME DESTEĞİ Dengeli ve sağlıklı beslenme sadece tedavi gören kanser hastaları için değil tedavi sonrası süreçte de sağlıklı yaşamı oluşturan önemli unsurlardan biridir. Kanser

Detaylı

Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar. Vural Gökmen

Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar. Vural Gökmen Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar Vural Gökmen Gıda İşleme Gıda işlemenin derecesi (şiddeti) Gıda işlemenin nedenleri Gıda işleme şekilleri Aşırı işlenmişgıdalar üzerinekaygılar

Detaylı

Sporcu Beslenmesi Ve Makarna. Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı

Sporcu Beslenmesi Ve Makarna. Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı Sporcu Beslenmesi Ve Makarna Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı BESLENME Genetik yapı PERFORMANS Fiziksel kondisyon Yaş Cinsiyet Yaş Enerji gereksinimi Vücut bileşimi

Detaylı

KARBONHİDRATLAR, DİŞ ÇÜRÜĞÜ, BESLENME BİLGİSİ

KARBONHİDRATLAR, DİŞ ÇÜRÜĞÜ, BESLENME BİLGİSİ KARBONHİDRATLAR, DİŞ ÇÜRÜĞÜ, BESLENME BİLGİSİ Karbonhidratların diş çürüğünün oluşumundaki rolünü, çürük oluşumunda etkili diğer biyo-medikal ve psiko-sosyal etkenlerle birlikte değerlendirmek gerekir

Detaylı

DİYABETTE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ. Diyetisyen Osman Yıldırım

DİYABETTE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ. Diyetisyen Osman Yıldırım DİYABETTE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ Diyetisyen Osman Yıldırım Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT) Diyabetin önlenmesi Diyabetin tedavisi Diyabet ile ilişkili komplikasyonların tedavisi Temel Enerji Kaynağımız

Detaylı

TATLANDIRICI İÇEREN ÖZEL BESLENME AMAÇLI GIDALAR. Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan. Yayınlandığı kaynak: DİYABET YILLIĞI 2004-2005

TATLANDIRICI İÇEREN ÖZEL BESLENME AMAÇLI GIDALAR. Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan. Yayınlandığı kaynak: DİYABET YILLIĞI 2004-2005 1 TATLANDIRICI İÇEREN ÖZEL BESLENME AMAÇLI GIDALAR Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan Yayınlandığı kaynak: DİYABET YILLIĞI 2004-2005 ÖZET Bu makalede, Türk Gıda Kodeksinde kullanılmasına izin verilen özel

Detaylı

Akademik Gtda 6(1) (2008) 17-22

Akademik Gtda 6(1) (2008) 17-22 SIDAS MEDYA Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi 6zet Akademik Gtda 6(1) (2008) 17-22 Derleme Makale / Review Article Grda Katkr Maddesi Olarak "Parlattcllar" Songt)tQAKMAKQ\, Engin GUNDOGDTJ, Arzu KAvAz

Detaylı

a) Kendine özgü organoleptik karakteri olan ve alkol miktarı +20 C de hacmen %15 den fazla olan,

a) Kendine özgü organoleptik karakteri olan ve alkol miktarı +20 C de hacmen %15 den fazla olan, Distile Alkollü İçkiler Tebliği R.G. Tarihi:21.10.1995 R.G. Sayısı:22440 1. KAPSAM Bu bölüm distile alkollü içkilerin tanımını ve özelliklerini kapsar. 2- TANIMLAR 2.1. Distile Alkollü İçki: a) Kendine

Detaylı

ffiryilda SIDAS MEDYA Bitkisel Gtdalarrn iglenmesi ve Hazrrlanmasr Straslnda Mineral Biyoyararh I rs t n r n Arttlrr lmast na Yiinel ik Uyg u lamalar

ffiryilda SIDAS MEDYA Bitkisel Gtdalarrn iglenmesi ve Hazrrlanmasr Straslnda Mineral Biyoyararh I rs t n r n Arttlrr lmast na Yiinel ik Uyg u lamalar o SIDAS MEDYA ffiryilda Grda Bilimi vs Teknolojisi Dergisl Akademik Grda 6(6) (2008) 28-37 Derleme Makale / Review Paper 6zer Bitkisel Gtdalarrn iglenmesi ve Hazrrlanmasr Straslnda Mineral Biyoyararh I

Detaylı

SPORCULAR için......sizin için

SPORCULAR için......sizin için SPORCULAR için......sizin için 1 NEDEN EGZERSİZ YAPARIZ? Kilo kontrolü İyi bir görünüm Fitness / Egzersiz Performans 2 2 ENERJİ KAYNAKLARI 3 MAKROBESİNLER 4 Gün içinde beslenmenizi çeşitlendirmek önemlidir...

Detaylı

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Hazırladığımız bu yazıda; organik bileşikler ve organik bileşiklerin yapısını, canlılarda bulunan organik bileşikleri ve bunların görevlerini, kullanım alanlarını, canlılar

Detaylı

NİŞASTANIN TATLILAŞTIRILMASI

NİŞASTANIN TATLILAŞTIRILMASI NİŞASTANIN TATLILAŞTIRILMASI Nişastanın Hidrolizi Nişasta glukoz birimlerinden oluştuğu için nişastanın hidrolizi ile glukoz şurupları elde edilebilmektedir. Şeker Sakaroz 100 Glukoz 70 Maltoz 30 Fruktoz

Detaylı

BAL TANIMI BALIN BİLEŞİMİNİ OLUŞTURAN MADDELER

BAL TANIMI BALIN BİLEŞİMİNİ OLUŞTURAN MADDELER BAL TANIMI Bal, Türk Gıda Kodeksi 2000/39 sayılı Bal Tebliğinde "Bal; bal arılarının çiçek nektarlarını, bitkilerin veya bitkiler üzerinde yaşayan bazı canlıların salgılarını topladıktan sonra, kendine

Detaylı

1. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü

1. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü EK-1 Mikrobiyolojik Kriterler Gıda 1. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü 1.1.1. Pastörize süt Mikroorganizmalar Numune alma planı Limitler ( 1 ) n c m M E. coli ( 3 ) 5 0

Detaylı

ryfilna SIDAS MEDYA Obez Hastalann Grda Gi.ivenli$i Konusundaki Bilgi Di,izeyleri ve Giiriigleri ile llgili Bir Qahgma 6zet

ryfilna SIDAS MEDYA Obez Hastalann Grda Gi.ivenli$i Konusundaki Bilgi Di,izeyleri ve Giiriigleri ile llgili Bir Qahgma 6zet SDAS MEDYA ryfilna Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi Akademik Grda 7(1) (2009) 13-20 Aragtrrma Makalesi / Research Paper g Obez Hastalann Grda Gi.ivenli$i Konusundaki Bilgi Di,izeyleri ve Giiriigleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm HİJYEN ve SANİTASYON İkinci Bölüm GIDA HİJYENİ, TANIMI ve ÖNEMİ Üçüncü Bölüm PERSONEL HİJYENİ

İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm HİJYEN ve SANİTASYON İkinci Bölüm GIDA HİJYENİ, TANIMI ve ÖNEMİ Üçüncü Bölüm PERSONEL HİJYENİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm HİJYEN ve SANİTASYON Hijyenin Tanımı ve Önemi... 1 Sanitasyon Tanımı ve Önemi... 1 Kişisel Hijyen... 2 Toplu Beslenme Sistemlerinde (TBS) Hijyenin Önemi... 3 Toplu Beslenme Sistemlerinde

Detaylı

. Bu talimatta yazanlara aynen ulunuz. ilag hakktnda size dnerilen dozun drymda yftksek

. Bu talimatta yazanlara aynen ulunuz. ilag hakktnda size dnerilen dozun drymda yftksek KULLANMA TALiMATI TERKUR krem,30 g Cilt iizerine uygulanrr.. Ethin madde: 1g kem 190 mg aliiminyum hidroksiklorit igerir. o Yardrmcr maddeler: Beyaz yumugak vazelin, setostearil alkol, izopropilmiristat,

Detaylı

Akademik Grda 6(2) (2008)7-12. Nar Suyu Uretiminde Kabuklu ve Kabuksuz Presleme ile Mikrodalga Uygulamasrnrn Bazr Kalite Ozellikleri Uzerine Etkileri

Akademik Grda 6(2) (2008)7-12. Nar Suyu Uretiminde Kabuklu ve Kabuksuz Presleme ile Mikrodalga Uygulamasrnrn Bazr Kalite Ozellikleri Uzerine Etkileri SDAS MEDYA Akademik Grda 6(2) (2008)7-12 Aragtrrma Makalesi / Research Paper xry l Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi Nar Suyu Uretiminde Kabuklu ve Kabuksuz Presleme ile Uygulamasrnrn Bazr Kalite Ozellikleri

Detaylı

SINCAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SINCAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINCAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Bu sunu Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi kapsamında düzenlenen Eğitim Toplantıları için hazırlanmıştır.

Detaylı

Akademik GtdaT(2) (2009) 31-35. Derleme Makale / Review Paper. Konya Kiiflii Peyniri

Akademik GtdaT(2) (2009) 31-35. Derleme Makale / Review Paper. Konya Kiiflii Peyniri a SIDAS MEDYA *1, a A'(ADEK' I Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi Akademik GtdaT(2) (2009) 31-35 Derleme Makale / Review Paper Konya Kiiflii Peyniri K. Kaan Tekingen', M. Ali Cebirbay', Mehmet Elmal13

Detaylı

YAPAY TATLANDIRICILAR. Doç. Dr. M. Emel ALPHAN ALFA DİYET DANIŞMA MERKEZİ

YAPAY TATLANDIRICILAR. Doç. Dr. M. Emel ALPHAN ALFA DİYET DANIŞMA MERKEZİ YAPAY TATLANDIRICILAR Doç. Dr. M. Emel ALPHAN ALFA DİYET DANIŞMA MERKEZİ ÖZET Bu makalede, tatlandırıcıların sınıflandırılması, karbonhidrat ve lipid metabolizmaları üzerine etkisi ve günlük maksimal dozları

Detaylı

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 15t04t2013 Servet GYO 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU Bu rapor, Yatrrrm Finansman Menkul Degerler A.$. tarafrndan hazrdanmtgttr. Rapor,

Detaylı

TÜRKİYE AŞIRI TUZ TÜKETİMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI

TÜRKİYE AŞIRI TUZ TÜKETİMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTELER DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AŞIRI TUZ TÜKETİMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI Bulaşıcı Olmayan Kronik Hastalıklara Neden

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

FIRINCILIK ve tahil ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ. Yrd.Doç.Dr.Müge H.ERTOP 2015-2016

FIRINCILIK ve tahil ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ. Yrd.Doç.Dr.Müge H.ERTOP 2015-2016 FIRINCILIK ve tahil ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Yrd.Doç.Dr.Müge H.ERTOP 2015-2016 FIRINCILIK ÜRÜNLERİ NEDİR? Farklı tahılların, fraksiyonlarının veya unlarının iģlenmesi, hamur yapılması, farklı ısıl iģlemlere

Detaylı

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER 31 BU ÜN TEN N AMAÇLARI Bu üniteyi çal flt n zda; Karbon hidratlar n genel yap lar n, adland

Detaylı

Diş dostu şekerli gıdalar. Şekersiz ürünler arasındaki seçkinler. Diş Dostu Derneği Bilgi Dosyası Almanya diş sağlığı odalarının desteği ile

Diş dostu şekerli gıdalar. Şekersiz ürünler arasındaki seçkinler. Diş Dostu Derneği Bilgi Dosyası Almanya diş sağlığı odalarının desteği ile Diş dostu şekerli gıdalar Şekersiz ürünler arasındaki seçkinler Diş Dostu Derneği Bilgi Dosyası Almanya diş sağlığı odalarının desteği ile Íyi bir kariyer yapmada güzel diş lerin katkısı Nereye bakarsak

Detaylı

GIDA BÜLTENİ BU SAYININ KONULARI. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), şeker rehberinin taslağını kamuoyu istişaresine sundu.

GIDA BÜLTENİ BU SAYININ KONULARI. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), şeker rehberinin taslağını kamuoyu istişaresine sundu. GIDA BÜLTENİ SÜGAV Bülten Sayı 13 / Nisan 2014 BU SAYININ KONULARI w Dünya Sağlık Örgütü (WHO), şeker rehberinin taslağını kamuoyu istişaresine sundu. Devamı 2. sayfada Rehber tamamlandığında, ülkelere

Detaylı

SIKÇA KARŞILAŞILAN HİLELER VE SAPTAMA YÖNTEMLERİ

SIKÇA KARŞILAŞILAN HİLELER VE SAPTAMA YÖNTEMLERİ SIKÇA KARŞILAŞILAN HİLELER VE SAPTAMA YÖNTEMLERİ Doğada yeterli ve dengeli beslenmenin gerektirdiği ögelerin tümünü amaca uygun biçimde içeren ve her yaştaki insanın beslenme kaynağı olarak kullanılabilecek

Detaylı

1 1. GİRİŞ Günümüzde tüketiciye sunulan gıdalar pek çok kimyasal madde içermektedir. Bu kimyasalların çoğu gıdaların doğal bileşeni iken, gıda işleme sırasında gıdaya istenilerek katılan ve ya bulaşan

Detaylı

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ Prof. Dr. Metin ATAMER Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Aralık 2006 ANKARA Sütün Tanımı ve Genel Nitelikleri Süt; dişi memeli hayvanların, doğumundan

Detaylı

KARACIGERINI KORU SIGORTAYI ATTIRMA!

KARACIGERINI KORU SIGORTAYI ATTIRMA! KARACIGERINI KORU SIGORTAYI ATTIRMA! Portal : www.takvim.com.tr İçeriği : Gündem Tarih : 09.03.2017 Adres : http://www.takvim.com.tr/yasam/2017/03/09/karacigerini-koru-sigortayi-attirma Karaciğerini koru

Detaylı

UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI

UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI 27.02.2012 UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI DANIŞMANLAR: Araş.Gör.Dr. Ali KOÇYİĞİT Caner VURAL Hazırlayanlar: Sinem BÜYÜKKALP Ezgi OSMANOĞULLARI Sevcan ŞATIR Simge KAHYA 1 http://www.geyigiz.biz/2012/02/16/inek-isi-iskence/

Detaylı

KARBONHİDRAT SAYIMI. Uzm.Dyt Ceren Yolaçan İşeri

KARBONHİDRAT SAYIMI. Uzm.Dyt Ceren Yolaçan İşeri KARBONHİDRAT SAYIMI Uzm.Dyt Ceren Yolaçan İşeri Diyabet Tedavisi Eğiti Tı i Beslenme Tedavisi Egzersiz İlaç İ süli HEDEF HEDEF İdeal Hedef Gebelik HbA1c (%)

Detaylı

ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ

ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ Prof. Dr. Nilgün KARAAĞAOĞLU Doç. Dr. Gülhan EROĞLU SAMUR 4. Baskı Prof. Dr. Nilgün Karaağaoğlu Doç. Dr. Gülhan Eroğlu Samur ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ ISBN 978-605-364-200-8 Kitapta

Detaylı

temeldir. Diyabetlilerin bakımı; beslenme tedavisi, fiziksel aktivite Diyabetli bireylerde beslenme tedavisi diyabetin kontrol ve yönetiminde

temeldir. Diyabetlilerin bakımı; beslenme tedavisi, fiziksel aktivite Diyabetli bireylerde beslenme tedavisi diyabetin kontrol ve yönetiminde BÖLÜM 3 Diyabet ve Beslenme Hatice PEK Diyabetli bireylerde beslenme tedavisi diyabetin kontrol ve yönetiminde temeldir. Diyabetlilerin bakımı; beslenme tedavisi, fiziksel aktivite ve doğru dozda ilaç

Detaylı

Canlılarda bulunan en önemli organik bileşikler;

Canlılarda bulunan en önemli organik bileşikler; Canlılardaki Organik Bileşikler Yapılarındaki temel element C, daha sonra ise H ve O dir. Bunların dışında birçok organik bileşikte N, P, S gibi elementler de bulunur. Genellikle çok sayıda atom içeren

Detaylı

Gıdaların İn Vitro Glisemik İndekslerinin Belirlenmesi

Gıdaların İn Vitro Glisemik İndekslerinin Belirlenmesi Gıdaların İn Vitro Glisemik İndekslerinin Belirlenmesi Dr. Mustafa YAMAN 5 Ekim 2016-Edirne Kan Şekeri Glisemik İndeks Nedir? Dünyadaki Durum Ülkemizdeki Durum Gıdaların Glisemik İndeksi Nasıl Belirlenir?

Detaylı

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi.

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. C) Tek hücre proteini üretimi. D) Melez bitkilerle bitki türünün

Detaylı

Doğuştan var olan protein metabolizması bozuklukları nelerdir?

Doğuştan var olan protein metabolizması bozuklukları nelerdir? FENİLKETONURİ VE PROTEİN KISITLAMASYLA TEDAVİ EDİLEN DİĞER METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI İSVİÇRE HASTA BİRLİĞİ Doğuştan var olan protein metabolizması bozuklukları nelerdir? Proteinler doğal besinlerimizin

Detaylı

Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU

Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU 173 Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU Hiçbir canlının beslenmeden yaşamını sürdürmesi mümkün değildir. Bu, her yaşta olmak üzere, insanlar için de geçerlidir. Özellikle bebekler ve

Detaylı

EKMEKSİZ DİYET OLUR MU? ŞİŞMANLIĞIN TEK SUÇLUSU EKMEK Mİ? Dilara Koçak Beslenme ve Diyet Uzmanı 8 Mart 2013 www.dilarakocak.com.tr

EKMEKSİZ DİYET OLUR MU? ŞİŞMANLIĞIN TEK SUÇLUSU EKMEK Mİ? Dilara Koçak Beslenme ve Diyet Uzmanı 8 Mart 2013 www.dilarakocak.com.tr EKMEKSİZ DİYET OLUR MU? ŞİŞMANLIĞIN TEK SUÇLUSU EKMEK Mİ? Dilara Koçak Beslenme ve Diyet Uzmanı 8 Mart 2013 www.dilarakocak.com.tr Ağacın kökü toprak İnsanın kökü EKMEK tir. 2 BİR AYDA 7-12 KG. VERMEK

Detaylı

Biberon Maması İçerik ve Çeşitleri

Biberon Maması İçerik ve Çeşitleri Biberon Maması İçerik ve Çeşitleri Biberon Mamaları Annesütünün ikamesidir. Annesütü alamayan bebekler için Annesütü yetersizliğinde Annesütü ve inek sütünde enerji ve ana besin maddeleri Anne Sütü (100ml)

Detaylı

KARBOHİDRATLAR. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ

KARBOHİDRATLAR. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ KARBOHİDRATLAR Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ Karbohidratlar (CHO) şeker, nişasta, glikojen ve selüloz olarak canlılar aleminde en geniş yeri kaplayan makromoleküllerdir. İnsanlar, hayvanlar ve mikroorganizmalar

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKS ŞEKER TEBLİĞİ (Tebliğ No:99/10 )

TÜRK GIDA KODEKS ŞEKER TEBLİĞİ (Tebliğ No:99/10 ) Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 22.04.2002 24734 Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 28.02.2003 25034

Detaylı

DiYABET VE BESLENME N M.-

DiYABET VE BESLENME N M.- DiYABET VE BESLENME Diyabet tedavisinin amacı;kan şekeri kontrolünü sağlayarak diyabetin seyrinde gelişebilecek bozuklukları (komplikasyonları) önlemek veya geciktirmek; böylece yaşam kalitenizi yükseltmektir.

Detaylı

ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ

ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ Prof. Dr. Nilgün KARAAĞAOĞLU Doç. Dr. Gülhan EROĞLU SAMUR 2. Baskı Prof. Dr. Nilgün Karaağaoğlu Doç. Dr. Gülhan Eroğlu Samur ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ ISBN 978-605-364-200-8 Kitapta

Detaylı

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr TERKUR krem, 30 g KISA URUN BiLGiSi 2. KALiTATiF ve KANTiTATiT niln$iu Etkin madde: I g krem igerisinde; Altiminlum hidroksiklorit 190 mg Yardrmcr maddeler: 1 g kem igerisinde;

Detaylı

7. ÜNİTE - Beslenme İlkelerini Fiziksel Aktivite Programına Uygulamak. Bölüm -5- Beslenme ve sindirim ile ilgili kavramlar

7. ÜNİTE - Beslenme İlkelerini Fiziksel Aktivite Programına Uygulamak. Bölüm -5- Beslenme ve sindirim ile ilgili kavramlar 1 Sindirim sistemi Sindirim Sindirim kısaca, besinlerin kendilerini oluşturan yapı taşlarına kadar parçalanarak hücre zarından geçebilecek hale getirilmesi işlemidir. Sindirimin iki temel görevi vardır

Detaylı

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK Beslenme İle İlgili Temel Kavramlar Beslenme: İnsanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması, Yaşam kalitesini artırması için

Detaylı

Canlılardaki Organik Bileşikler

Canlılardaki Organik Bileşikler Canlılardaki Organik Bileşikler Yapılarındaki temel element C, daha sonra ise H ve O dir. Bunların dışında birçok organik bileşikte N, P, S gibi elementler de bulunur. Genellikle çok sayıda atom içeren

Detaylı

TGK-KĐLO VERME AMAÇLI ENERJĐSĐ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLĐĞĐ ( 2001/41) (Yayımlandığı R.G.24.12.2001/24620)

TGK-KĐLO VERME AMAÇLI ENERJĐSĐ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLĐĞĐ ( 2001/41) (Yayımlandığı R.G.24.12.2001/24620) TGK-KĐLO VERME AMAÇLI ENERJĐSĐ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLĐĞĐ ( 2001/41) (Yayımlandığı R.G.24.12.2001/24620) Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, kilo verme amacıyla enerjisi kısıtlanmış diyetler için hazırlanan

Detaylı

3.1. Karbonhidratların Tanımı 3.2. Karbonhidratların Sınıflandırılması 3.3. Monosakkaritler ve Monosakkarit Türevleri Monosakkaritler

3.1. Karbonhidratların Tanımı 3.2. Karbonhidratların Sınıflandırılması 3.3. Monosakkaritler ve Monosakkarit Türevleri Monosakkaritler 3.1. Karbonhidratların Tanımı 3.2. Karbonhidratların Sınıflandırılması 3.3. Monosakkaritler ve Monosakkarit Türevleri 3.3.1. Monosakkaritler 3.3.1.1. Monosakkaritlerin isimlendirilmesi 3.3.2. Monosakkaritlerin

Detaylı

HUBUBAT TEKNOLOJİSİ 26.02.2013. Buğday danesinin kimyasal yapısı: Buğday danesinde bulunan su miktarı,

HUBUBAT TEKNOLOJİSİ 26.02.2013. Buğday danesinin kimyasal yapısı: Buğday danesinde bulunan su miktarı, HUBUBAT TEKNOLOJİSİ Buğday danesinin kimyasal yapısı: 1. Karbonhidratlar (Mono, oligo ve polisakkaritler) 2. Kompleks karbonhidratlar (Pentozanlar, Hemiselüloz, Selüloz) 3. Azotlu maddeler (Proteinler

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Vücudumuzdaki Sistemler SÝNDÝRÝM SÝSTEMÝ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 16. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1...

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Vücudumuzdaki Sistemler SÝNDÝRÝM SÝSTEMÝ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 16. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... ÇNDEKLER 1. ÜNTE Vücudumuzdaki Sistemler SNDRM SSTEM... 12 Ölçme ve Deðerlendirme. 16 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 BOÞALTIM SSTEM... 21 Ölçme ve Deðerlendirme. 23 Kazaným Deðerlendirme Testi -

Detaylı

@esi. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi. Genel Toplam(KDV Harig): LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr.

@esi. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi. Genel Toplam(KDV Harig): LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr. Genel Toplam(KDV Harig): @esi Meteoroloji Cad. $ANLIURFA lrtibattetefon:tel.: 0(414) 318

Detaylı

Gıda Üretiminde Tarihsel Su reç

Gıda Üretiminde Tarihsel Su reç Gıda Üretiminde Tarihsel Su reç Prof. Dr. Vural Gökmen Ulusal Gıda Teknoloji Platformu BESLENME (Gıda Teknolojileri) Doymak BARINMA (Yapı İnşaat, Tehdit Teknolojileri) Barınmak ULAŞIM (Yol Taşıt, Enerji

Detaylı

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM)

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) Buğday rüşeymi buğday başağının alt kısmında bulunan embriyodur. Buğdayın 1 tonundan sadece 1 kilogram rüşeym elde edilebilmektedir. Rüşeym özel yöntemlerle elde edilmediği

Detaylı

@ffitna Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi

@ffitna Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi SIDAS MEDYA @ffitna Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi Akademik Grda 7(1) (2009) 21-30 Aragtrrma Makalesi / Research Paper Ankara'da Farkh Sosyo-Ekonomik Diizeylerdeki 14-15 Yag Grubu O$rencilerin Beslenme

Detaylı

KARBONHİDRAT SAYIMI. Dyt.Halime ÇELİK Trakya Üniversitesi Hastanesi Pediatri Diyetisyeni

KARBONHİDRAT SAYIMI. Dyt.Halime ÇELİK Trakya Üniversitesi Hastanesi Pediatri Diyetisyeni KARBONHİDRAT SAYIMI Dyt.Halime ÇELİK Trakya Üniversitesi Hastanesi Pediatri Diyetisyeni DİYABETTE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ Diyabetlilerdeki beslenme planı kısıtlayıcı bir diyet değil!!!!! Aslında diyabeti

Detaylı

PRENET LE KİLONUZU Kontrol Altına Alın!

PRENET LE KİLONUZU Kontrol Altına Alın! PRENET LE KİLONUZU Kontrol Altına Alın! 1983 yılında Almanya da geliştirilen Prenet ürünleri, en son teknoloji ile üretilir. Konsept, içerisinde kişiye özel olarak uygulanan vücut analizini de barındıran,

Detaylı

ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ

ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ Prof. Dr. Nilgün KARAAĞAOĞLU Doç. Dr. Gülhan EROĞLU SAMUR 3. Baskı Prof. Dr. Nilgün Karaağaoğlu Doç. Dr. Gülhan Eroğlu Samur ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ ISBN 978-605-364-200-8 Kitapta

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI YETERLİ VE DENGELİ BESLENME Beslenme; insanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için gerekli olan enerji ve besin öğelerinin vücuda alınıp kullanılabilmesidir.

Detaylı

KARBONHİDRATLAR. Monosakkaritler

KARBONHİDRATLAR. Monosakkaritler KARBONHİDRATLAR Karbonhidratlar yeryüzünde en yaygın ve bol olarak bulunan karbon, hidrojen ve oksijen içeren, basit veya kompleks yapılı organik bileşiklerdir. Hayvanların ve bitkilerin metabolizmalarında

Detaylı

KAN ŞEKERİNİ ETKİLEYEN BESİNLER

KAN ŞEKERİNİ ETKİLEYEN BESİNLER KAN ŞEKERİNİ ETKİLEYEN BESİNLER Hazırlayanlar Araş. Gör. Hilal Çiftçi Araş. Gör. Gamze Akbulut Yrd. Doç. Dr. Emine Yıldız Doç. Dr. Seyit M. Mercanlıgil Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi

Detaylı

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I FNKSİYNLU GANİK BİLEŞİKLE rganik bileşiklerde, bileşiğin temel kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirleyen ve formülleri yazıldığında tanınmalarını sağlayan atom gruplarına fonksiyonel gruplar denir.

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRETİM TEKNİKLERİ ve MATERYAL TASARIM DERSİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRETİM TEKNİKLERİ ve MATERYAL TASARIM DERSİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRETİM TEKNİKLERİ ve MATERYAL TASARIM DERSİ PROJE ÖNERİSİ DONDURMA YAPIM AŞAMALARININ ÖĞRETİLMESİ 16PF0422 HATİCE DEMİREL

Detaylı

Alerjen Uyarısı: Soya ve süt ürünü içerir.

Alerjen Uyarısı: Soya ve süt ürünü içerir. BEAVTA Vitalkost Vanilya Aromal Kilo Kontrol Amaçl Enerjisi Kstlanmş Gda Şeker ve Tatlandrc içerir. ĠÇĠNDEKĠLER ( 1 Porsiyon 55 g için): Soya Protein Ġzolat % 48, Bal % 15, Maltodekstrin, Ya AlnmĢ Yourt

Detaylı

ALERJEN MADDELER VEYA ÜRÜNLER

ALERJEN MADDELER VEYA ÜRÜNLER YEDİNCİ BÖLÜM 11.Çeşitli ve Son Hükümler 11.1.Ürün takip sistemi MADDE 45 (1) Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda, belirli gıda veya gıda gruplarına yönelik olarak ürünün izlenebilirliğini temin etmek

Detaylı

Gıda sanayi, Gıda maddelerinin bileşimi ve özellikleri

Gıda sanayi, Gıda maddelerinin bileşimi ve özellikleri Gıda sanayi, Gıda maddelerinin bileşimi ve özellikleri Gıda sanayi, Gıda maddelerinin bileşimi ve özellikleri GIDA SANAYİ Tarımsal hammaddeye; değişik hazırlama, işleme, muhafaza, ambalajlama teknikleri

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALİZ VE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER DÖNER SERMAYE LİSTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALİZ VE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER DÖNER SERMAYE LİSTESİ T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALİZ VE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER DÖNER SERMAYE LİSTESİ 2014 DENEY VEYA HİZMET ADI FİYAT (TL) 1000

Detaylı

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır.

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır. CANLILARDA ENERJİ Besinlerin Enerjiye Dönüşümü Besin öğeleri: Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller Besin maddelerindeki bu öğelerin vücut tarafından kullanılabilmesi için sindirilmesi

Detaylı

Gazlı İçecekler Sağlığımızı Nasıl Etkiliyor?

Gazlı İçecekler Sağlığımızı Nasıl Etkiliyor? Son yıllarda özellikle sofralarımıza hakim olmuş gazlı içecekleri içmeden önce bir kez daha düşünmek de yarar var. Gazlı içecekler hakkındaki gerçekleri anlatan Judith Valentine'in makalesi, bu yabancıyı

Detaylı

2. Halka Arz Bilgileri

2. Halka Arz Bilgileri Halka Az $ekli Sermaye Artrgr 10.000.000 TL nominal 'Fiyat Tespit Raporu' De$erlendirme ve Analiz Raporu Royal Hah iplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret A.$. 24t0412013 Royal Hah iplik Tekstil Mobilya

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ )

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, kilo verme amacıyla enerjisi

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/3) Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünleri Süt ve Süt Ürünleri Manda sütü Afyon kaymağı Lüle kaymağı Manda yoğurdu Dondurma Manda tereyağı Manda peyniri

Detaylı

DİYABET DİYETİ * Diabet diyeti, yeterli ve dengeli beslenme temeline dayanmaktadır. Size önerilen miktarlardaki yiyecekler günlük protein,

DİYABET DİYETİ * Diabet diyeti, yeterli ve dengeli beslenme temeline dayanmaktadır. Size önerilen miktarlardaki yiyecekler günlük protein, DİYABET DİYETİ * Diabet diyeti, yeterli ve dengeli beslenme temeline dayanmaktadır. Size önerilen miktarlardaki yiyecekler günlük protein, karbonhidrat, yağ ve enerji ihtiyacınızı karşılayacaktır. * Bu

Detaylı

NE YİYORSAN OSUN! Düzenleyen: SILVIA ALPARONE

NE YİYORSAN OSUN! Düzenleyen: SILVIA ALPARONE NE YİYORSAN OSUN! Düzenleyen: SILVIA ALPARONE Bu, BCFN tarafından geliştirilen, gıda tercihlerimizin öneminin anlaşılmasına yardımcı olan ve sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam tarzı için her gün kullanılması

Detaylı