Wf,IDN Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Wf,IDN Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi"

Transkript

1 SIDAS MEDYA Wf,IDN Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi 6zet Akademik Grda 6(1) (2008) Derleme Makale / Review Article Grda Endiistrisinde Kullanrlan Tatlandrncrlar Saime xu)axxouurler, Osman TAg Gazi Universitesi, Mesleki E$itim Fakrlltesi, Grda ve Beslenme E$itimiAnabilim Dalr, ANKARA E-posta: $eker insan beslenmesinde onemli bir yere sahiptir. $ekerin kolay elde edilebilirli$i, bol ve olgrisriz triketilmesine yol agarak, insanlardagtrt geker kullanrmt ile iligkili rahatsrzlrklarrn da gorulme srklrklarrnr arttrrmrgtrr. Son yrllarda grda endtistrisinde sakarozdan daha tatlr ve enerji de$eri gok daha drigrik olan yapay tatlandrrrcrlar sakkarozun yerine kullanrlmaktadrr. Grda endtistrisinden gok kullanrlan yapay tatlandrrrcrlar; sakkarin, aspartam, asesrilfam-k ve siklamatttr. Tatlandtrtctlar, baglangtgta diyabet hastalarrnrn tatlr gereksiniminin giderilmesi igin kullanrlmrg olmakla birlikte, guntimrizde hem kilo kontrol amacr hem de dig sa$lr$rnr korumak amacryla kullanrlmaktadrr. Bu galrgmada grda endristrisinde srklrkla kullanrlan do$alve yapaytatlandrrrcrlardan bazlan derlenmigtir. Anahtar Kelimeler: Yapay tatland rrrcrlar, Dogal tatlandlrrcrlar, geker alkolleri. Sweeteners Used in Food Industry ABSTRACT Sugar has been an important role in human nutrition. Increased availability of sugar has elevated the consumption of sugar in diet, but excessive use of sugar has increased the frequency of diseases related with high sugar consumption in humans. In recent years artificial sweeteners, which are sweeter and give less energy than sucrose, have been used as an alternative to sucrose in food industry. The mostly used artificial sweeteners in food industry are saccharin, aspartame, acesulfame-k and cyclamate. In the past, artificial sweeteners are intended to be used mostly by diabetes, but today it is widely used for both body-weight control purposes and the protection of dental health. In this article, some of the natural and artificial sweeteners widely used in food industry are reviewed. Key Words : Artifi cial sweeteners, Natural sweeteners, Sugar alcohols cirig Tatlrlrk insanda var olan en onemli tat duyusundan biridir. Tatlr bilegikler insanda pozitif bir haz duygusunu tegvik ederler. Tatlrlrk, suda qozunen maddelerin dil uzerinde bulunan tat reseptorleri ile etkilegimi sonucu uyanmtn sinir hr-icreleri vasrtasryla beyne ulagmasrdrr. insan dilinde 500 bin kadar tat hricresi, 4060 kadar da tat tomurcugu bulunmaktadrr. Dil papilllasr r.izerinde yer alan bir tat hticresinin omrti yaklagrk on grindur. Tatlrlrk duygusu grda tadrldrktan hemen veya 1-2 dakika sonra baglarve 1-30 dakika stirebilir [1, 2]. Eskiden tatlrlrga duyulan gereksinim, tatlr tattaki meyve ve sebze ile giderilmeye galrgrlrrdr. Daha sonra geker pancan ve geker kamrgrndan rafine edilerek elde edilen gekerler kullanrlmaya baglanmrgtrr. Tatlrlrgrn onemi tr.im dtinyada geker uretimine yansrmaktadrr. 1900'[i yrllann bagrndan itibaren grda riretiminden fazla artrg geker sanayinde olmugtur. Degigik tip diyetlerde grinltik enerj i n i n Yo9-18' i gekerlerden sag lan maktad r [2]. G ri n lii k triketilen gekerin 1/3'u grdalara katkr maddesiolarak katrlrr t3i Hemen herkes tatlr tatlarr hog bulur. Bununla birlikte, tatlr iste$i dogugtandrr. Bir gocu$a gore, yiyecek ne kadar tatlrysa o kadar iyidir. Yetigkinlerde, tatlr tercihi azalrr, ama birgok kigi ara srra tatlr yiyecek ya da igeceklerden hoglanmaktadrr. Agrrr kilo alrmr/ obezite gibi saglrk endigelerinden dolayr birgok ttiketici kalori alrmrnr kontrol etmek ve geker triketimlerini azallmak amacryl alternatif tatlandrrrcrlara yonelmigtir. iki grup tatlandrrrcr vardlr: Birinci grup yapay tatlandrrrcrlardrr, neredeyse hig enerji sa$lamazlar ve bazen besleyici olmayan tatlandrrrcrlar olarak bahsedilirler. ikinci grup ise geker yerine gegerler, enerji verirler ve bazen besleyici tatlandrrrcrlar olarak anrlrrlar [4].

2 S. Kugukkomtirler, O. Tag Akademik Gtda 6(1) (2008) Bu galrgmanrn amacr grda endtistrisinde yaygrn olarak kullanrlan tatlandrrrcr maddelerin ozellikleri hakkrnda bilgi vermektir. TATLI TADI VEREN MOLEKULLERiN ozcii XICN Tatlr tadr veren molekrillerin bagrnda karbonhidratlar gelmektedir. Ancak britrin karbonhidratlar tatlr de$ildir. Karbonhidratlarrn D-izomerleri tatlr iken L-izomerleri tatlr degildir. Tatlrlrk gekerlere ozgti degildir. Aminoasitlerin D- izomerleri genellikle tatlrdrr. L-izomerleri ise tatsrz ve acrdrr. Aspargin, valin ve triptofanrn D gekilleri tatlrdrr. Bunlarrn drgrnda glikoller, alkoller, aldehitler, ketonlar, srilfonik asitler, kurgun ve berilyumun inorganik tuzlarr da tatlr tada kargr sinirler tizerinde uyancr etki yapmaktadrr t5t. TATLANDIRICILARIN SIN IFLAN DIRILMASI Tatland rrrcr lar gok farkl r gekilde grupland r rr labilmektedir. Bununla beraber, enerji sa$lama durumlarr goz onrine alrndr$rnda "besleyici olanlar" ve "besleyici olmayanlar" diye yaprlan gruplandrrma tatlandrrrcrlar arasrndaki farkhl r$r daha iyi gostermektedir [6]. 1.Besleyici de$eri olan tatlandrncrlar. Sakkaroz, Glikoz, Fr0ktoz, Dekstroz, Maltoz, Bal. Pekmez. $ekeralkolleri(sorbitol,ksilitol,mannitol) 2.Besleyici deleri olmayan tatlandrncrlar (Yapay Tatlandrrrcrlar). Sakkarin,Aspartam, Siklamat,Asesrilfam-Kvb. 1. Besleyici De$eri Olan Tatlandrncrlar En yaygrn olarak kullanrlanlarr; Sakkaroz, glikoz, frtiktoz, dekstroz, bal ve pekmezdir. Sakkaroz: Sakaroz (gay gekeri) glikoz ve frtiktozdan olugan bir disakkarittir ve 4 kcal/g (yaklagrk 16kcal/9ay kagrgr) enerji saglar. Toplam sakkaroz alrmr gtinde 1460 g arasr ya da enerji alrmrnrn o/o71f i arasrnda degigir. Ticari olarak sakkaroz iglemden gegirilen geker kamrgrndan ya da geker pancarrndan elde edilir. Melas sakkarozun en az rafine edilmig geklidir. Drinyada sakkaroz kokenli geker riretimi 134,2 milyonton/yrl'd r [7]. Turbinado $eker: Ham sakkarozun krsmi olarak rafine edilmigeklidir. Kahverengi $eker: Bir miktar melas igeren bir sakkarozdur. iglem srrasrnda melas ya sakkarozdan tamamen ayrilmaz ya da melas sonradan sakkaroz kristallerine ilave edilir. Sakkaroz ve invert geker miktarr toplam olarak en az o/o88 olan, nem igeren, kahverengi tonlardaki ince taneli gekerdir. Glikoz: Glikoz 6 karbonlu bir monosakkarittir. Grda sanayisinde nigastadan elde edilen glikoz guruplarr $ekil 1. Glikoz gurubu yaprml Aynr tebligde, glikoz gurubu srvr ve kurutulmug olarak iki gegide ayrrlmaktadrr; Glikoz gurubu, gurubun srvr hali ve kurutulmuglikoz gurubu ise kuru madde miktarr en az %93'e ytikseltilmig glikoz gurubu olarak tanrmlanmrgtrr [8]. Glikoz guruplannrn fonksiyonel ozellikleri; nem igeri$indeki degigikli$e direng ve nem gekicilik, dokusal ozelliklel sakkarozun kristallegmesini onleme, donma noktasrnrn kontrolu, kaynama noktasr artrgr, ozmotik basrng ve koruyuculuk, kopii$0n dayanrklr krlrnmasr, parlaklrk, lezzelin zenginlegtirilmesi, renk olugumu, jel olugumu, fermente edilebilirlik ve tatlrlrktrr. Glikoz guruplarr fiziksel, kimyasal ve fonksiyonel ozellikleri nedeniyle sert ve yumugak gekerlemeler, helva, regel ve marmel6t, giklet, frrrn tiri.inleri, alkollti ve alkolsrlz igecekler, gekerle kaplanmrg meyveler, konserve meyveler, dondurma, kahvaltrlrk hububat, kahve beyazlatrcrsr, drigiik kalorili grdalar ve meyveli yo$urt ve meyve aromalr srit gibi srit rirtinlerinde kullanrlmaktadrr. Friiktoz: Monosakkarit frrlktoz 4 kcallg enerji sa$lar. Frriktoz sakkarozun bir pargasrdrr; meyvede bulunur ve yiyecek ve igeceklere yriksek frriktozlu mrsrr gurubu (HFCS) olarak ya da kristal gekild eklenir. Frriktoz, mrsrr nigastasrndaki dekstrozun izomerizasyonu yoluyla riretilir. Frtiktoz, tadr, rengi arttrran iglevsel ozellikleri ve tatlandrrrcr gticri nedeniyle birgok yiyecek ve igecekte sakkarozun yerini almrgtrr. Frr.iktoz ayrrca sakkarozun ve diger besleyici olmayan tatlandrncrlann tatlrlrk potansiyellerini artrrrr [7]. Emilim gekli yrizrinden, frriktoz alrmr, kan glikozunda sakkaroza dayalr tatlandrrrcrlardan daha yavag bir artrga sebep olabilir. Bu gergek, kan serumundan frriktozun hrzlr bir gekilde temizlenmesiyle birlikte, glisemik kontroltl geligtirebilir. Grda sanayinde frriktoz gurubu igecekler, kek, biskrlvi, ekmek, srit rirtinleri, salamura ve konserve meyve ve sebzeler gibi grda maddelerinde kullanrlmaktadrr [6]. invert geker: Sakkarozun invertaz enzimi veya asitle pargalanarak glikoz ve fruktoza indirgenmesinden elde edilen 0rtindrir [8].

3 S. Ktigukkomtirler, O. Tag Akademik Grda 6(1) (2008) Dekstroz: Dekstroz, glikozun kristal formudur ve trim canlr metabolizmalarrnrn temel enerji kayna$rdrr. Genel olarak "rizrim gekeri" veya "kan gekeri" olarak anrlan dekstroz, do$ada yaygrn olarak bulunur. Dekstroz, ticari olarak nigastanrn hidrolize edilmesinden sonra, saflagtrrrlmasr, konsantre edilmesi ve sonra da kristallegtirilmesi ile riretilir [8]. Besleyici degerine ek olarak, dekstrozun fonksiyonel ve duyusal ozelliklerinden dolayr birgok grda uygulamasrnda onemli bir roki bulunmaktadrr. Tatlrlrk, donma noktasr ve kristallegme kontrolunde, renk dengesi ve ozmotik basrng ayarlamalarrnda ve fermantasyonlarda karbonhidrat kayna$r olara kullanrlabilir. Tablo 1. $ekeralkolleri ve Kullan r ld r$ r Yeder (6) $eker Alkolleri Tatlrlrk Derecesi (Sakkaroz= 1) Enerji (kcal/g) Sorbitol Ksilitol Kullanrldrgr Yerler Ozeldiyet tirrlnleri, gekerlemeler, sakrzlar Sakrz, gekerler, ilag ve agrz sa$lr$r tirrinleri Bal: Bal arr enzimleri tarafrndan degigtirilmig bir bitki nektan (oztit) tirrinridrir. Enzimler ozritteki sakkarozu frriktoz ve glikoza pargalar. Bu pargalanma r.lrr.inlerinin besleyici de$eri e9 de$eri olan basit gekerlede aynrdrr. Bununla birlikte bal bebek beslenmesi igin uygun degildir. Qtinku Clostridium botulinum bakterisinin sporlannr igerebilir. Bal yetigkinler igin benzer bir risk taglmaz, gtinku yetigkinlerdeki geligmig ince bagrrsak mikroflorasr bakteri olugumuna ve dolayrsryla toksin riretiminengel olur [5]. Pekmez: Pekmez, gegitli meyvelerin, ozellikle riztlm grrasrnrn kaynatrlarak yo$unlagtrrrlmasr ile elde edilir. Pekmezdeki karbon h id rat genel I i kle g li koz ve frri ktozd u r. Pekmez, sakkaroz gibi sadece enerji vermekle kalmaz aynr zamanda demir, potasyum ve kalsiyum gibi mineraller yontinden de oldukga zengindir. Pekmezin kullanrmr yorelere gore farklrlrk gosterir. Pekmez do$rudan ttlketilebilece$i gibi, cevizli sucuk (bandrrma) ve pestil yaprmrnda da kullanrlabilir. $ekeralkolleri $eker alkolleri besleyici tatland lrrcrlar gibi kullanrlrr. Enerji vermelerine ralmen (1 g=t,5-3 kcal) basit gekerlerden daha yavag emilir ve glikoza doniigtir. Bununla birlikte btiyrik miktarlarda kullanrmr diyabetliler igin gok fazla avantaj sa$lamaz. Fazlast ishale neden olur [7]. geker alkolleri meyvelerde sebzelerde do$al olarak bulunur; ayrrca rireticiler tarafrndan birgok rirrinde enerji igerigi drigrik bilegen olarak kullanrlrr. $eker alkollerinin glisemik indeksi dtigrikttir. Vticut geker alkollerini yavag bir gekilde emdi$i igin, kan glikoz seviyesinin ytikselmesi diger gekerlere gore daha yavag gergeklegir. Fazla ttiketildiklerinde ba$rrsaklarda gaz olugumu ile ishal gibi yan etkiled geker alkollerini yapay tatlandrncrlardan daha az ilgigekici krlar [4]. En onemli trirleri; sorbitol, mannitol, ksilitol, izomalt ve laktitoldur. Bir grda maddesinin igeriginde geker alkolleri varsa etikette belirtilmeli ve her bir geker alko[i hesaba katrlarak o r.irrinrin gergek kalori degeri hesaplanmalrdrr [7]. Sorbitol ve ksilitol gekersiz sakrzlarda, ferahlatrcr naneli drajelerde ve gekerlerde kullanrlrr (Tablo 1). Bunlar aqzda bakteriler tarafrndan kolaylrkla pargalanamaz ve boylece sakkaroz gibi basit gekerlerde oldugu kadar gabuk di9 grirriklerine yol agmaz [6]. Mannitol Laktitol lzomalt Kabartma tozu, sakrz $ekerler, sakrz, dondurma, regel ve joleler $ekerler, sakrz, dondurma, regeller ve joleler, igecekler ve bazr frrrn rirrinleri Maltitol $ekerleme kaolamalarr 2.Besleyici De$eri Olmayan Tatlandlncllar (Yapay Tatlandrncrlar) $ekerden daha tatlr olan bu maddeler gok drigrik miktarlarda ve grdalan tatlandrrmak igin kullanrlrrlar [9]. Besleyici olmayan tatlandrrrcrlar kilo yonetiminde, kan glikozunun kontro[inde ve dig qrirtiklerinin onlenmesinde yardrmcr olabilir. Grda endtistrisinde birgok kuwetli tatlandrrrcr birbiriyle karrgtrrrlarakullanrlmaktadrr. Karrgtrrma, tatlrlrgrn artmasrnr, gerekli tatlandrrrcr miktannrn azalmasrnr ve tam tatlr tadrn geligmesini saglar. Amerikan Grda ve itag idaresi (FDA) dort tane besleyici olmayan tatlandlrrcryr onaylamlgtrr ve bunlarr grda katkr maddeleri olarak denetler. Bunlar; sakkarin, aspartam, asesrilfam-k ve siklamattrr [4]. Sakkarin En eski yapay tatlandrrrcr, sakkarin, ilk defa 1879'da Johns Hopkins Universitesi'nde lra Fahlberg ve Charles Remsen tarafrndan sentezlenmigtir. Sakkarin ilk once antiseptik ve gldalarr koruyucu madde olarak kullanrlmrg, ama tatlrtadr krsa srire iginde gekeryerine kullanrlan ucuz bir tatlandrrrcr olarak kullanrlmasrna yol agmrgtrr. Sakkarin sakkarozdan 2007OO kez daha tatlrdrr. Hig enerji vermez, grinkri vricutta metabolize edilemez. FDA sakkarinin grin[ik kullanrmrnrn kigi bagrna 50 mg oldugunu tahmin etmektedir. Grda Katkr Maddeleri Uzmanlar Komitesi (JECFA) sakkarin igin izin Verilen Grinhik Alrm miktannr (AD ) Smg/kg olarak beli rlem igtir. Ku I lan r mda ki azalmay a ra$men, sakkarin drinyada en gok kullanrlan, en drigrik

4 fiyatlr ve gok kuwetli bir tatlandrrrcrdrr [4]. Sakkarin kullanrmr gtintimuzde 100'den fazla rilkede serbesttir. Kullanrmr onaylanan urrinler arasrnda megrubatlar, ilaglar, di9 macunu ve kozmetik rirrinler sayrlabilir. Aspartam Aspartam ilk olarak 1965 yrlrnda bulunmugtur. 1981'de grda sanayinde kullanrlmaya baglanmrgtrr. Sakkaroz dan kat daha tatlrdrr. Kullanrmr Dtinya Sa$lrk Orgutri (WHO), Amerikan Trp Derne$i (AMA), Amerikan Diyabet Derne$i (ADA) ve FDA tarafrndan onaylanmrgtrr. Aspartam iki amino asidin (fenilalanin ve aspartik asit) bir metil esteriyle ba$lanmasrndan olugmugtur. FDA tarafrndan belirlenen ADI 50mg/kg'drr (fenilketonriri (PKU) hastalarr harig). Aspartam; igeceklerde, jeldtinli tatlrlarda, gikletlerde, gegitli rsrl iglem gormemig rirrinlerde ve tatlr biskrivilerin soslarr ile ve dolgularrnda kullanrlrr. Dig gtiruiklerine neden olmaz. Uzun sr.lre rsrya maruz kaldr$rnda tat kaybr olabilir [4]. S. Ktigrikkomrirler, O. Tag Akademik Grda 6(1) (2008) Asesiilfam-K 1967'de Karl Clauss ve Harold Jensen tarafrndan di$er yapay tatland rrrcrlar gibi tesadrifen bulunmugtur. isimdeki "K" potasyumun sembo[idrir. 1983'ten beri Avrupa'da kullanrlmaktadrr. FDA asestilfam-k'yr 1988'de onaylamrg ve ADI de$eri olarak 1Smg/kg'r onermigtir. Asestilfam-K sakkarozdan yaklagrk 200 kez daha tatlrdrr. Di$er besleyici ve besleyici olmayan tatlandrrrcrlar ile birlikte asestilfam-k'nrn karrgtrrrlmasr tatlrlrk potansiyelini artrrrrken acr tadr azaltabilir [7]. AsesUlfam-K frrrn rirtinlerinde kullanrlabilir giinkri rsrya rsrya maruz kaldr$rnda tatlrlr$rnr kaybetmez. Qikletlerin, toz haldeki igecek karrgrmlarrnrn, jolelerin, pudinglerin, frrrnda pigirilmig grdalarrn, sofra gekerinin, gekerlemelerin (bonbon gibi), baklavalann, de$igik bazt kremalarrn hazrrlanmasrnda ve alkol[i igeceklerde kullanrlmaktadrr. Altmrgtan fazla rllkede kullanrmr onaylanmrgtrr [4]. Di$er Yapay Tatlandrncrlar Sindirim sisteminde, enzimler aspartamr rig bohime ayrrrrlar. Vucut pargalanma sonucu meydana gelen iki amino asidi absorblar [10]. Bu tatlandrrrcr fenilalanin ttiketimine katkrda bulundu$undan aspartam igeren rlrrinler, kalrtrmla gegen PKU hastalrgr olan insanlar igin uyarr etiketi tagrmalrdrr. PKU'lu kigiler fazla fenilalanini yok edemezler. Fenilalaninin birikmesi geligmekte olan sinir sistemine zatat verir, beyinde kalrcr hasara sebep olur. Bu nedenle, butun yenidoganlarrn PKU hastasr olup olmad r$r kontrol edilmelidir 14, 111. Bazr kigiler aspartama kargr hassasiyet gosterebilir ancak aspartam trlketimi PKU hastalarr harig di$er insanlar igin genel olarak grivenlidir. Aspartam kullanrmr 100'rln r.izerinde rllkede onaylanmrgtrr [6]. Siklamat Siklamat 1937'de lllinois Universitesi Kimya Boltimti'nde Michael Sveda tarafrnda bulunmugtur. 1949'da FDA tarafrndan onaylanan siklamat srganlarda mesane kanserine yol agtr$rnr gosteren bir aragtrrmaya dayalr olarak 1969'da yasaklanmrgtrr [11]. Amerikan Ulusal Aragtrrma Konseyi siklamat hakkrndaki aragtrrmalarr tekrar gozden gegirerek siklamatrn ve metabolitlerinin kansere sebep olmadr$r sonucuna varmrgtrr. FDA Kanser Degerlendirme Komitesi 1982'de birgok bilimsel kanrtr incelemig ve siklamatln kanserojen olmadr$r sonucuna vararak 1985 yrlrndan itibaren siklamatrn kullanrmrna tekrar onay vermigtir [11]. Bu tatlandrrrcr sakkarozdan 30 kez daha tatlrdrr ve 50 rilkede kullanrmr onaylanmrgtrr. Siklamat rsrya dayanrklrdrr. Siklamat igin ADI degeri 11 mg/kg'drr [6]. Siklamat sakkarinden daha az tatlr ve daha pahalr olmasrna ra$men, grda endristrisi ve birgok ttiketici tarafrndan nerdeyse en ideal geker alternatifi olarak de$erlendirilmektedir. En briy0k avantajr sakkarinin tadrmrndan sonra a$rzda kalan acr tadrn siklamatta hissedilmemesidir. Siklamat; hem srvr hem de kuru grda uygulamalarrnda kullanrlabilir ve tatlrlr$r rsrtrldrgrnda veya dond u ruld u$u nda kaybol m az Alitam iki amino asitten (alanin ve aspartik asit) olugan yapay tatlandrrrcrdrr. FDA tarafrndan kullanrmrna izin verilmemektedir 117l Alitam di!er Qok kuvvetli tatlandrncrlarrn sahip oldugu acr ve metalik tatlan olmaksrzrn sakkarozdan 2000 kez daha tatlrdrr. Bu tatlandrrrcr diger gok kuwetli tatlandrrrcrlarla tatlrlr!rn kalitesini maksimum hale getirmek igin karrgtrrrlrr [6]. Alitamrn a$rzdan alrnan miktarnrno/o7-22'si emilemez ve drgkrylatrlrr. Kalan miktar (%7893) aspartik asit ve alanin amid'e hidrolize edilir.alitamrn 1 g'ryaklagrk 1.4 kcalenerji verir. Ancak gok tatlr oldu$undan bu deger goz ardr edilir 112l Neotam Neotam en son bulunan yapay tatlandrrrcrdrr. FDA neotamr 2002'de hem hayvanlar hem de insanlar rizerinde ytjrtittilen 11O'dan fazla grivenli aragtrrmayr teftig ettikten sonra onaylamrgtrr. Neotam oldukga kuwetli bir tatlandrrrcrdrr. Sakkarozdan yaklagrk 8000 kez daha tathdrr (Tablo 2). Neotam, aspartam gibi fenilalanin ve aspartik asit igerir. Aspartamdan farklr olarak, neotam ek bir yan gruba sahiptir. Bu basit farklrlrk PKU'Iu hastalar igin briyrik bir avantaj olugturur. Qtinkti bu yan grup normal olarak fenilalanin ve aspartik asidi ayrran sindirim enzimlerini bloke eder. Sonug olarak, amino asitler emilemez ve neotamrn PKU'lu bireyler igin etikette uyarr tagrmasrna gerek kalmaz [4]. Stikraloz Sukraloz FDA onayrnr 1998'de hem hayvanlar hem de insanlar rizerinde yrirritrilen 11O'dan fazla glivenli aragtrrmanrn kontrolr.inden sonra elde etmigtir. Sakkarozdan 600 kat daha tatlrdrr (Tablo 2)t121. Sakkarozdaki rig hidroksil grubunun yerine, rig klor baglanarak elde edilir. Vucut srikralozu karbonhidrat olarak tan rmad r$r igin gastrointestinal sistemden

5 S. Kiigtikkomrirler, O. Tag Akademik Grda 6(1) (2008) sindirilmeden geger. lsrya kargr son derece dayanrklrdrr tabletlerde, sakkaroza benzer bir tadr elde edebilmek igin [10]. Stikraloz soda, sakrz, frnnda pigirilmi grdalar, siklamausakkarinin 1/10 oranrndaki bilegimi formtile guruplar, jole, regel, iglenmig meyveler, meyve sularr ve edilmigtir. Bu rirrinlerde siklamat, sakkarinin agrzda kalan sofra gekerinde kullanrllr. Tavsiye edilen grinltik alrm be$enilmeyen tadrnr maskelemek igin kullanrlmrgtrr. miktarr 0-15 mg/kg'dir [4]. Siklamatrn r.iriner sistem kanserlerine neden oldu$u Tagatoz gerekgesiyle ABD'de yasaklanmasrndan sonra tek bagr na Eksik bir gekilde emilen frikloza yaprsal olarak benzeyen kullanrlan sakkarin, megrubatlardaki tatlllrk kalitesini bir monosakkarittir ve boylece her bir gram igin 1,5 kcal dtigtirmrigtrir. Aspartamrn, 1982 yrlrnda FDA tarafrndan enerji saglar. Bu monosakkarit dogal olarak sadece onaylanmasr ile birlikte, rlreticilerirtinlerinde tatlrlrgt birkag grdada bulunur, ama laktozdan elde edilebilir. Frriktoz ya da laktozdan farklr olarak tagatoz o/o80 iyilegtirmek amacryla sakkarin/asparlam (112) karrgrmr kullanmaya baglamrglardrr. De$igik tatlandrncrlann oranrnda emilmeden kalln ba$rrsa$a ulagrr. Burada, bakteriler, tagatozu fermente ederek gaz ve krsa zincirli ya$ asitleri olugturur. Tablo 2.Yapay Tatland lrrcrlar ve Ozellikleri Tatlandrrrcrlar TathIk Derecesi Enerii (Sakkaroz=1 ) (kcal/kg) ADI (mq/ko) Sakkarin AsDartam Siklamat Asestilfam-K Alitam Neotam Siikralnz Tagatoz sonugveonerilen Frriktoza vaktn 1,5 Sonug olarak ideal tatlandrrrcr ;. Sakkarozun duyusal ozelliklerini igermeli, o Kullanrllrken ve/veya kullanrldlktan sonra aqzda acr ve/veya metalik tat brrakmayan, hog birtada sahip olmall, o Toksik, kanserojen, alerjikolmamalr ve o SaOlrk agrsrndan grivenliolmalrdlr. Bu ozelliklerin hepsine sahip bir tatlandrrrcr halen bulunmamaktadtr 114, 15, I 61. Tatlandrncrlarda ideal ozellikleri yakalayabilmek igin birden fazla tatlandrrrcryr karrgtlrarak uygun ozelliklere sahip bir karrgrm elde edilebilir. Tatlandrncllarrn karrgtrrrlmasr ile sakkaroza yaktn bir tada sahip, daha stabil, sa$lrk agrsrndan daha gtivenli ve daha ekonomik birtatlandrrrcr uretimi mrimkrin olabilir. Tatlandrrrcrlarrn karrgtrrrlmasrnrn, grdalann tatlrlrk kalitesini artrrd rg I konusu yeni degildir. Bu konuda Avrupa ve ABD'de tatlandrrrcrlarrn karrgtrrrlmasr ile bagarrlr sonuglar alrnmrgtrr. Bazr megrubatlarda ve tatlandrrrcr karrgtrrrlmasr ile olugturulan bilegimler;. aspartam/asestilfam-k. aspartam/sakkarin. aspartam/asesrilfam-l(siklamat. aspartam/asesrilfam-l(sakkarin'dir. Avrupa ve ABD'de yeni tatlandrrrcrlarrn kangtrrrlmasr ile r-iretilen tatlandrrrcr tabletler; srit rirrinleri, kuru toz geklindeki tatlrlar, igecekler ve gikleilerin tatlandrrrlmasrnda bagan ile kullanrlmaktadrr. KAYNAKLAR [1] Acree, T, A molecular theory of sweet taste. New York State Agricultural Experiment Station, Cornell University, NewYork, USA. [2] Kilgiikkomfirler, S., Bazr crda Maddelerine Katrlan yapay Tatfandlrfcrlar Uzerine Aragtrrmalar. Doktora Tezi- Gazi Universitesi Egitim Bilimleri Enstitiisti, Ankara. [3] Stonge, M., Usefulness of artiflcial sweeteners for body weight contol. I nternational Life Sciences I n stitute, June: [4] Whitney, E., Rolfes, S.,2005. Understanding Nutrition. Thomson Learning Publication. NewYork. USA. [5] Baysal,A., Beslenme. Hatiboglu Yayrnevi, Ankara. [6] ADA Reports, Position of the American Dietetic Association: Use of nutrilive and nonnutritive sweetenerc. J Am DietAssoc. 98: [7] Wardlaw, G., Contemporary Nuhition. International Edition, New York, USA. [8]Anon., Tiirk Grda Kodeksi 9eker Tebligi. Taflm ve Koyigleri Bakanttgt, Ankara. [9] Anon., Grda Katkr Maddeleri Yonetmeligi Sayrlr Resmi Gazete. Tarrm ve Koyigleri Bakanllit, Ankara. [10] Thomas, P, Aspartame reactions. Joum al ofthe Ecologisf35(7): [11] Cummings, L., The Political Reality of Artificial Sweeteners. Basic Books Publishers, Newyork, USA. [12] Mcnutt, K., What clients need to know about sugar replacers? ADA Research and Professional Briefs, l 00: [13] Anon., The American Dietetic Association Knowledge Center (Alrnmrgtrr: Erigim Tarihi: Aral k2oo7). [14] Scopy, C., Aspartame and cancer. Journal of the Nationat Cancer lnstitute,97:9oo. [15] Leclercg, C., Intake of saccharin, acesulfam-k and cyclamate in Italian teenagers: present levels and projections. Food Additives and C o nta m i n a nts 16: [16] Anon., Sayrk Resmi Gazete: Tiirk Grda Kodeksi, Grdalarda Kullanrlan TatlandlnctlarTebli0i. Tarrm ve Koyigleri Bakanltgr, Ankara. [17] FDA, Petitions Currently Held in Abeyance, January, CFSAN/Office of Food Additive Safety, Erigim Tarihi: $ubat 2008.

TATLANDIRICI İÇEREN ÖZEL BESLENME AMAÇLI GIDALAR. Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan. Yayınlandığı kaynak: DİYABET YILLIĞI 2004-2005

TATLANDIRICI İÇEREN ÖZEL BESLENME AMAÇLI GIDALAR. Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan. Yayınlandığı kaynak: DİYABET YILLIĞI 2004-2005 1 TATLANDIRICI İÇEREN ÖZEL BESLENME AMAÇLI GIDALAR Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan Yayınlandığı kaynak: DİYABET YILLIĞI 2004-2005 ÖZET Bu makalede, Türk Gıda Kodeksinde kullanılmasına izin verilen özel

Detaylı

KATKI MADDELERİ: YANLIŞLAR VE DOĞRULAR

KATKI MADDELERİ: YANLIŞLAR VE DOĞRULAR KATKI MADDELERİ: YANLIŞLAR VE DOĞRULAR Hazırlayanlar Prof. Dr. Mine Yurttagül Dr. Dyt. Aylin Ayaz Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

Fonksiyonel g dalar. Functional foods

Fonksiyonel g dalar. Functional foods DUFED, 2(1), 28-35, 2013 Fonksiyonel g dalar Gülflah Saydan Kanbero lu a*, Raciye Meral b a Yüzüncü Y l Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, 65080 Van b Yüzüncü Y l Üniversitesi Mühendislik-Mimarl

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

10-15 YAġ ARALIĞINDAKĠ ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNDE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERĠ TÜKETĠM ALIġKANLIĞI, LAKTOZ SĠNDĠRĠM GÜÇLÜĞÜ VE ĠNTOLERANSI ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA

10-15 YAġ ARALIĞINDAKĠ ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNDE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERĠ TÜKETĠM ALIġKANLIĞI, LAKTOZ SĠNDĠRĠM GÜÇLÜĞÜ VE ĠNTOLERANSI ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EV YÖNETĠMĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI BESLENME EĞĠTĠMĠ BĠLĠM DALI 10-15 YAġ ARALIĞINDAKĠ ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNDE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERĠ TÜKETĠM

Detaylı

Prof.Dr. Dilek Boyacıoğlu İ.T.Ü. Gıda Mühendisliği Bölümü. Fonksiyonel Gıda Tanımı

Prof.Dr. Dilek Boyacıoğlu İ.T.Ü. Gıda Mühendisliği Bölümü. Fonksiyonel Gıda Tanımı Prof.Dr. Dilek Boyacıoğlu İ.T.Ü. Gıda Mühendisliği Bölümü Fonksiyonel Gıda Tanımı Beslenme bilimi, insan sağlığını iyileştirme ve iyi durumda (sağlıklı) olmasını sağlamak amacıyla gıdalar veya besleyici

Detaylı

JELATİN ÜRETIMI, ÖZELLIKLERI VE KULLANIMI. Prof. Dr. Hasan YETİM. Gıda Katkı Maddeleri : Sorunlar ve Çözüm Önerileri

JELATİN ÜRETIMI, ÖZELLIKLERI VE KULLANIMI. Prof. Dr. Hasan YETİM. Gıda Katkı Maddeleri : Sorunlar ve Çözüm Önerileri JELATİN ÜRETIMI, ÖZELLIKLERI VE KULLANIMI Prof. Dr. Hasan YETİM Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Kayseri hyetim@erciyes.edu.tr Özet Kollajenin jelatine dönüşümünün

Detaylı

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir.

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. Besin maddesi ( besin elementi ) : Geniş ölçüde madde ve enerjiyle ilgili

Detaylı

Gıda Maddelerinde Trans Yağ Asiti İçeriklerine Ait Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi

Gıda Maddelerinde Trans Yağ Asiti İçeriklerine Ait Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi Gıda Maddelerinde Trans Yağ Asiti İçeriklerine Ait Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi Gamze KAHYAOĞLU Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI SÜTLAÇ, KEŞKÜL VE KAZANDİBİ ÜRETİMİNDE HİDROKOLLOİD KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ SELEN KADAĞAN DENİZLİ, HAZİRAN - 2015

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI - İŞ GÜVENLİĞİ VE BESLENME

İŞÇİ SAĞLIĞI - İŞ GÜVENLİĞİ VE BESLENME İŞÇİ SAĞLIĞI - İŞ GÜVENLİĞİ VE BESLENME Hazırlayan Prof. Dr. Yasemin Beyhan Haliç Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat 2012-2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

EKMEK YAPIMINDA KULLANILAN BAZI KATKI MADDELERİNİN EKMEK KALİTESİ ve BAYATLAMA ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elif ÇELİK DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet Metin KUMLAY GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

ÜZÜMÜN BİLEŞİMİ ve İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

ÜZÜMÜN BİLEŞİMİ ve İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ ÜZÜMÜN BİLEŞİMİ ve İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ ÖZET Prof. Dr. Turgut CABAROĞLU, Araş. Gör. Murat YILMAZTEKİN Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Ülkemizde en çok tüketilen meyve olan üzüm,

Detaylı

İNSAN EKMEK ve. Dr.Murat Kuter

İNSAN EKMEK ve. Dr.Murat Kuter İnsan ve Ekmek İNSAN EKMEK ve Dr.Murat Kuter İnsan ve Ekmek İnsan ve Ekmek İNSAN VE EKMEK Yazan: Dr.Murat Kuter 2011 Bursa I.Baskı Yayına Hazırlayan: KUTER Yayıncılık ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti. BUTTİM

Detaylı

Tam Tahıllı Besinlerin İnsan Sağlığına Etkileri

Tam Tahıllı Besinlerin İnsan Sağlığına Etkileri Tam Tahıllı Besinlerin İnsan Sağlığına Etkileri Prof. Dr. M. Emel ALPHAN Okan Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi, İSTANBUL Giriş Buğday, pirinç, mısır, çavdar ve

Detaylı

VEJETARYEN BESLENMESİ

VEJETARYEN BESLENMESİ Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Efsun Karabudak Başkent Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008 / 3000 Adet Sağlık Bakanlığı Yayın No:

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği (Tebliğ No:2002/ 56)

Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği (Tebliğ No:2002/ 56) Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 11.10.2002-24903 Resmi Gazete: 25. 8. 2002-24857 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

Prof.Dr. Hulusi BARLAS

Prof.Dr. Hulusi BARLAS STANBUL ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZ LAÇ ENDÜSTR S ATIKSULARINDA FENTON PROSES LE RENK VE KO G DER M Çevre Müh. N.Didem SERT Çevre Mühendisli i Anabilim Dal Dan man Prof.Dr. Hulusi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ RAKILARDA ANETOL VE ÖZELLİKLE METANOL OLMAK ÜZERE UÇUCU BİLEŞENLERİN BELİRLENMESİ İclal KOCA GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Her hakkı saklıdır

Detaylı

VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ

VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ Eskişehir 2010 i TÜRKĠYE VE DÜNYA DA ORGANĠK TARIMIN EKONOMĠK

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK RAKILARININ BAZI UÇUCU BİLEŞİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK RAKILARININ BAZI UÇUCU BİLEŞİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Orhan GÖZEN TÜRK RAKILARININ BAZI UÇUCU BİLEŞİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2005 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ SA T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ NEGAT F YON VE OZON UYGULAMASININ ÇE TL BAKTER LER ÜZER NE ETK LER N N NCELENMES, SO UTMA KULES VE HASTANE ATIK SULARININ DEZENFEKS YONUNDA KULLANIMININ

Detaylı

TEKSTĠL MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI

TEKSTĠL MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI TEKSTĠL MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI 1X1 RĠB ÖRGÜ YAPISINDAKĠ KARBON VE CAM ELYAFINDAN ELDE EDĠLEN HĠBRĠT KOMPOZĠT YAPILARIN MEKANĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ BU TEZ BAP BĠRĠMĠ TARAFINDAN DESTEKLENMĠġTĠR.

Detaylı

Kimya Her Yerde. Ünite

Kimya Her Yerde. Ünite Ünite 4 Kimya er Yerde Su ve ayat 208 azır Gıdalar ve Temizlik Malzemeleri 224 Polimerler, Kozmetikler, İlaçlar, Kırtasiye Malzemeleri 242 Sanayide Kimya 260 Çevre Kimyası 276 ÜNİTE - 4 KİMYA ER YERDE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNDE HACCP (Kritik Kontrol Noktalarnda Risk Analizi) ANKARA

Detaylı

GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI

GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Fatma OR KAHRAMANMARAŞ TA ÜRETĐLEN MARAŞ USULÜ DONDURMALARIN MĐKROBĐYOLOJĐK KALĐTELERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ

Detaylı

TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI

TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI 27.

Detaylı

Jeoloji Mühendisliği Dergisi 33 (1) 2009 63. Araştırma Makalesi / Research Article

Jeoloji Mühendisliği Dergisi 33 (1) 2009 63. Araştırma Makalesi / Research Article Jeoloji Mühendisliği Dergisi 33 (1) 2009 63 Araştırma Makalesi / Research Article Terapötik Jeoloji (Jeolojik malzeme, süreç ve mekânların insan sağlığında tedavi edici etkisi) Therapeutic Geology (The

Detaylı