Hacýbektaþ'a sormuþlar "Seni halk hangi gözle görür"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hacýbektaþ'a sormuþlar "Seni halk hangi gözle görür""

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 28 EKÝM 2008 SALI Hacýbektaþ'a sormuþlar "Seni halk hangi gözle görür" HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Mehmet Ali Yazýcý ANADOLU(1) Köþa Yazýsý >>3 DE Þakir Þenol Haydar amca ile Hacý Bektaþ Veli nin dünya görüþü, Alevilik-Bektaþilik üzerine Cemal cemale sýcak sohbetler kurduk. Haydar Amcamýzla gazetemizin yazarlarýndan ve gönüllerinden Aydýn Þimþek in yaptýðý sohbeti siz okurlarýmýzla da paylaþýyoruz..sulucakarahöyük. Hacý Bektaþ Veli kimdir? Hacýbektaþ'a sormuþlar "Seni halk hangi gözle görür" diye sormuþlar. Hacý Bektaþ Veli bu soruya "Halk beni üç gözle görür."diyor. " 1) Çok akýllý olanlar beni ilim sahibi olarak tanýr. 2) Biraz akýldan noksan olanlar da kurtarýcý olarak tanýr. Röportaj: Aydýn Þimþek >>2 ve 6 DA Kýrþehir ÖDP den usülsüz satýþa tepki Özgürlük ve Dayanýþma Partisi Kýrþehir Ýl Örgütü AKP li Belediye Baþkaný Halim Çakýr ýn keyfi uygulamlarýný kýnadý. ÖDP Ýl Baþkaný Þakir Þenol eski soðuk hava deposunun arsasýnýn usulsüz satýþýný eleþtirerek yapmýþ olduðu basýn Yine olamamýþýn Köþa Yazýsý Gazi Baran Yýldýz güncesi aydýnlýðýnda (3) Köþa Yazýsý >>4 DE >>7 DE Bugün baþladý: TV yayýnlarý artýk Türksat 3-A üzerinden AKP ye karþý Kýrþehir de Sol birlik Sol partilerden imza kampanyasý ve basýn açýklamasý: 7 Ekim 2008 Salý günü yapýlan, Kýrþehir Belediye Meclis toplantýsýnda gündemde olmayan satýþ kararýný sanki gündemin 6. maddesiymiþ gibi gündeme alarak, eski soðuk hava deposu arsasýnýn itirazlara raðmen satýþ kararý alýnmasýna meclis üyelerinin Kýrþehir Valiliði ne yaptýklarý itirazlar sonucu kararýn tekrar gözden geçirilmesi ve itirazlarýn görüþülmese kararlaþtýrýlmýþtýr. >>4 DE açýklmasýnda þu görüþleri dile getirdi: >>4 DE Ölümsüz þiirlerin þairiydi Bir þair düþünün, seksen beþ yýllýk Cumhuriyet döneminin yetmiþbeþ yýlýnda þiiri duyumsamýþ, düþünmüþ, yazmýþ. Hayatýný hep þiirin kendisiyle, onu yazarak ifade etmeye çalýþmýþ. Onun, Türkçe Fazýl Hüsnü Daðlarca yazýlan þiirin büyük ustasý olduðu konusunda herkes hemfikir. Cemal Süreya, bu þairin yazdýðý þiire dair, neredeyse kýrk yýl önce öyle ilginç bir saptama yapmýþtýr ki, þiir meraklýlarý bunu hâlâ düþünür. Süreya ya göre o, þiirimizin genel diyalektiðine kesinlikle eklenemeyen bir þairdir. Garip, Ýkinci Yeni gibi önemli þiir akýmlarýndan en az, hatta hiç etkilenmeyen biricik þair durumundadýr. Sonsuz sayýda þiir ve þiir kitabý yazmasý okurunu hep þaþýrtýp, þüpheye sokar. >>5 DE Bugün televizyon kanallarý Türkiye nin son iletiþim uydusu, Turksat 3A dan üzerinden yayýnda... Uydudan yayýnlarý izleyenler, frekanslarýný deðiþtirmeli... Eðer frekansý ayarlamýþsanýz, yeni uydunun getirdiði yeniliklerle yayýnlarý izlemeye devam edebileceksiniz. [Uydu antende ayarlar nasýl deðiþtirilir? KANAL FREKANSLARI DEÐÝÞÝYOR Televizyon kanallarý yeni uydu üzerinden yayýnlarýna devam edecek, ancak bugün frekanslar deðiþiyor. >>8 DE

2 2 28 EKÝM 2008 SALI Hacýbektaþ'a sormuþlar "Seni halk hangi gözle görür" Haydar Kaim kimdir: *Esas doðum 1938 Anne ve babasý askere geç gitmesi için 1942 doðumlu yazdýrmýþ. Evin tek oðlu olmasýn nedeni ile babasý askere geç gitmesini istemiþ. Bu durumun çok zararýný görmüþ. Buna baðlý olarak Bað -Kur'dan geç emekli olmuþ.1981'de kamyon almýþ Bað - Kur'lu olmuþ. Yurt dýþýna (Hollanda'ya) gitmiþ. Askerden gelmiþ iþ bulma kurumuna baþ vurmuþ. 7. yýlda iþ baþvuruþuna cevap verilmiþ.64'te baþvurmuþ.71'de Hollanda'ya gitmiþ. Hollanda'da yaþlýlýk maaþý alýyor.. Fazla kalmamýþ orda. Aylýk 120 euro alýyor. Bunun yarýsýný eþi Þirin alýyormuþ.altý çocuðu var; 3 oðlan 3 kýz.savat Mahhallesine baðlý Çayýrbað Çiftliði'ndenim diyor, Haydar Amca. Haydar amca ile hacý Bektaþ Veli nin dünya görüþü, Alevilik-Bektaþilik üzerine Cemal cemale sýcak sohbetler kurduk. Haydar Amcamýzla gazetemizin yazarlarýndan ve gönüllerinden Aydýn Þimþek in yaptýðý sohbeti siz okurlarýmýzla da paylaþýyoruz..sulucakarahöyük. Hacý Bektaþ Veli kimdir? Hacýbektaþ'a sormuþlar "Seni halk hangi gözle görür" diye sormuþlar. Hacý Bektaþ Veli bu soruya "Halk beni üç gözle görür."diyor. " 1) Çok akýllý olanlar beni ilim sahibi olarak tanýr. 2) Biraz akýldan noksan olanlar da kurtarýcý olarak tanýr. 3) Bizi sevenler de Evliya olarak bilir." diyor. Haydar Amca "Ben bunun üçünü de kabul ediyorum."diyor. Çünkü ilim adamý olmasaydý. Burasý Rum diyarýydý. Burayý Türkleþtiren Hacý Bektaþ Veli' dir. Esas Türkçeyi de yerleþtiren o dur. Evliya da olmasaydý buradaki Tekke'yi yapmazlardý. Her adama Tekke yapmazlar. Kurtarýcý ya da þaþkýný, düþkünü buraya gelirdi. Hamý olgun yapar, insan safýna katardý. Hamýn piþmesini ise böyle þöyle açýklýyor Haydar Amca: "Ham bir insan Hacý Bektaþ Veli' ye geldiðnde Ham Baðý'na gönderiyormuþ. Burasý adeta bir ilköðretim gibiymiþ. Alevi-Bektaþi öðretisi veriliyoryormuþ. Ýlköðretim gibi bir uygulama oradan Dedebaðý na geçiyormuþ. Alevi-Bektaþi öðretisinde adeta kalfalýk mertebesine eriþiyormuþ insan. Buradan da Hacý Bektaþ Veli Dergâhý na geliyor ve buradan olgunlaþmýþ olarak dünyanýn dört bir yanýna ocaklara gönderiyormuþ Hacý Bektaþ Veli. Oralara gidenler ise buradan öðrendiklerini yaydýlar. Hambaðý nda hem bir insan orada okumuþluðu yoksa okumuþluk öðreniyor hem de oradaki çiftçilik iþlerini yapýyor, hizmete katýlýyor, eðitimin bu aþamasýnda hayvancýlýk, tarým iþlerinde çalýþýyorlar. Dedebaðý na geldiðinde de iþlerin mhiyeti deðiþiyordu. Burada adeta bir lise ayarý eðitim veriliyordu.öðretimin bir üst ayaðý oluyor. Meyve-sebze,bal-güvercin üretimi gerçekleþirmiþ.tüm bu üretilen ürünler Hacý Bektaþ Veli Dergahý nda toplanýp Dergah ve Suluca Karahöyük halkýna daðýtýlýrmýþ - Hacý Bektaþ Veli nin burayý yurt seçmesinin nedenleri nedir sence? Horasan da Þeyh Lokman Perende'den ders alýyormuþ. Buraya Lokman Perende gönderiyor. Eskilerden duyduðumuza göre olay þöyle olmuþ; "Ahmedi Yesevi, Bektaþ sizi Rum diyarýna göndereyim diyor. O da nereye diye soruyor. Bunlarýn büyük ocaðý varmýþ orada dut odunlarý yanarmýþ.orada bir dut odunu çekip atýyor. Ahmedi Yesevi Bektaþ bu attýðým odun bir yere düþüp yeþerecek. Sen bunu nerede bulursan orayý yurt tut ve orada kal, oranýn insanlarýna ve halkýna bizim inancýmýzý ve felsefemizi ögret der. Hacý Bektaþ Veli destur alýp yola çýkýyor. Dut aðacýný Sulucakarayöhük de buluyor. Bir rivayete göre Söðüt Kasabasýna geldiði söylenir. Oradan da Orta Anadolu ya geçiyor. Hacýbektaþ buraya Konya tarafýndan geliyor. Burada Rum erenleri varmýþ.rum erenleri toplantýsýnda Zeynep Kadýn burada "Aleyküm Selam" diyor.bunu gören Rum erenleri Zeynep Kadýna "kimin selamýný aldýn" diye soruyorlar. Zeynep Kadýn "Hacýbektaþ Veli isminde bir eren geliyor ben onun selamýný aldým" diyor. Orada bulunanlar Zeynep Kadýna" bu eren Sulucakarahöyük topragýna girdimi, girecek mi" þeklinde soruyorlar. Zeynep Kadýn ise "çok yakýn" diyor. Bunun üzerine Rum Erenleri biz bunu buraya sokmayalým diyorlar. O buraya girerse bizim ekmeðimiz kesilir bizi kimse tanýmaz derler. Birisi peki biz bu adamý buraya nasýl sokmayacaðýz diyor. Sulucakarayöhükün tüm etrafýna sur çekelim diyor. Bu sur daha çok evliyalar arasýnda Sohbetimizi Haydar Amcanýn eþi Þirin Ananýn hazýrlamýþ olduðu Sepi Pilavý, turþu, ayran, pekmez eþliðinde yaptýðýmýz an.. "perde" olarak biliniyor. Sur çekilir. Ertesi gün Zeynep e soruyorlar. Zeynep geldiðini söylüyor. Nerde olduðunu soruyorlar. O da Sulucakarahöðün üstünde güvercin donunda duruyor diyor. Karafaki isminde bir Rum erenini görevlendiriyorlar.git onu pencene al gel diyorlar.karafaki Þahin donuna girip tam güvercini tutacaðý zaman Hacý Bektaþ Veli insana dönüyor ve onu yakalayýp, ayaðýnýn dibine koyuyor. Karafaki bunun üzerine Hacýbektaþ Veli'ye "Er ere böyle kýyar mý, az kaldý canýmý çýkaracaktýn" diyor.hacý Bektaþ Veli' de"er ere böyle hýþým yapar mý, hýþýmla gelir mi" deyip buraya geliþ nedenin nedir diyor. Karafaki, Rum erenlerinin kendisi ile görüþmek istediðini söylüyor. Hacý Bektaþ Veli "Ben onlarýn ayaðýna gitmem onlar benim ayaðýma gelsin" diyor. Onlar gelmiyor. Bunun üzerine ýþýklarý kayýp oluyor, postlarý kayýp oluyor. Hacý Bektaþ Veli nin yanýna geldiklerinde post larý ve lambalarýný orada görüyorlar. Hacý Bektaþ Veli nin kehanetlerini gören Rum Erenleri Hacý Bektaþ Veli etrafýnda cem oluyorlar ve pirleri olarak kabul ediyorlar. -Alevilik-Bektaþilik nedir? Alevilik H.Z Ali zamanýnda gelmiþ bir taraf Muaviye-Yezit tarafý bir taraf H.Z Ali tarafý oluyor. H.Z Ali taraflarý kýzýl þerit baðlamýþ Alievliler kavramý ile Alevilik oluþmuþ. Hacý Bektaþ Veli zamanýnda Alevi olupta Hacýbektaþ tarikatýna giren ve cem olanlara da Bektaþi denir. -Alevilikte dini anlamda en yüksek ceza nedir? En yüksek ceza düþkün çýkartmaktýr. Düþkün çýkartmak; taci tekbir yapýlýr sorgulanýr.taci tekbirlemek onaylamaktýr.düþkün çýkrama olayý þu þekilde yapýlýr. Yýlda bir kez tarikat içinde "Tacý Tekbir Cem'i" yapýlýr. Bu Cemde her can tek tek huzura çýkarak Ceme katýlanlara sorulur. Bu þikayet olup olmadýðý sorulur.bütün canlar eðer "Allah Eyvallah" derse Tacý Tekbirlenir.Temiz olduðu kabul görür. Eðer þuçu varsa örnek;borcu varsa ödeyeceðini tahaüt eder, gönül kýrmýþsa gönül alýr barýþýr, ödenmeyecek bir suç ise cezasý verilir. En büyük ceza ise düþkünlüktür. Bu ise, adam öldürme ve kendi helalinin dýþýnda baþkasýnýn helaline yan gözle bakma... -Alevikte Eline,diline,beline sahip olmak ne anlama geliyor? Konuþmasýný bilirsen kimseyi incitmezsin,eðer bilmezsen incitirsin. Diline sahip olmak gerek. Elini de harama uzatmayacaksýn çalmayacaksýn, dövmeyeceksin, þiddete ve harama elini vurma! Eline, beline, diline sahip olmamak düþkün çýkartmak için en önemli sebeplerdir. - Cem töreninin amacý nedir? Ýnsaný kamile eriþtirmek için Cem yapýlýr. Herkes insan olur, insaný kamil olamaz.ýnsaný kamil; oturaklý, olgunlaþmýþ, halký halk gözüyle gören,eline diline beline sahip olan ve çevresine zarar vermeyen kiþidir. -Alevi-Bektaþiler ödedikleri vergilerden yararlana biliyor mu? Ödediðimiz vergilerden eþit oranda yararlanmýyoruz. Yararlansaydýk bizim Cemevleri de Camiler gibi ibadethane sayýlýrdý. Alevi Bektaþiler için büyük bir külliye olmalý. Burada misafirhanesi,cemevi yada çok yeterli dede yetiþtirecek üniversite ayarýnda bir okul. Ýmam hatipler insaný yetiþtiriyor.bizimde dede yetiþtiren kurumlarýmýz olmalý. Hacýbektaþ'ý ticarethane haline getirdiler. Kim nerede nasýl kurban kesilecek onun peþine düþüldü,çýkar peþine düþüldü. Alevi Bektaþilerin merkezi olan Hacýbektaþ ýn sorunlarý için yeniden halvet olmalý ve kendimizi gözde geçirmeliyiz. Devamý sayfa 6 da

3 28 EKÝM 2008 SALI Mehmet Ali Yazýcý ANADOLU(1) Kötü günler yaþýyoruz; Biz, Anadolu insanlarý... Yaþam bir karabasan... Yoksa biz, biz öldük de, yaþadýðýmýzý mý sanýyoruz? (Bizanslý Palladas, 4. yy) Anadolu, ne zaman Anadolu oldu? Bizden önce kimler yaþadý ve yaþantý biçimleri nasýldý? Anadolu'da bugün yaþayanlar eskiden beri var mýydýlar? Her þey 1071 yýlýnda Türklerin Anadolu'ya gelmesiyle mi baþladý? Boþ muydu bu güzel ve bereketli topraklar daha öncesinde? Acaba kimseler yaþamýyor muydu vadilerinde, ovalarýnda? Kültürlerin ve uygarlýklarýn beþiði olarak kabul edilen Anadolu'nun, resmi tarihin savunucularýna bakýlýrsa bizden öncesi yoktur. Binlerce yýllýk tarih ve uygarlýklar resmi ideolojiye kurban edilmeye çalýþýlýr. Yapýlan arkeoloji ve tarih çalýþmalarý sonucu eski uygarlýklar ve zengin kültürler ortaya çýktýkça bunlarý yaratanlarýn da Türk boylarý olduðu gibi bilim dýþý, aslý astarý olmayan iddialar ileri sürülür. Sümerlerin, Hititlerin Türk olduðu tezi ifrata vardýrýlarak, bütün dünya medeniyetlerinin kökeni Türklere dayandýrýlmýþtý bir zamanlar. 1930'lu yýllarda Türk Tarih Tezi ve Güneþ Dil Teorisi bu çerçevede formüle edildi. Anadolu'da Türk olmayan ama bütün dünya medeniyetlerine kaynaklýk eden geliþmeleri yaratan kavimler, topluluklar, uluslar yaþamýþtý. Ýnsanlýk tarihinin önemli bir dönemini kültürleriyle, yarattýklarý uygarlýklarla, teknik buluþ, bilimsel çalýþmalar ve düþün üretimleriyle temsil etmiþlerdir. Hepsi birer uygarlýk kaynaðýdýr. Günümüz uygarlýklarýnýn ana damarlarý buralardan gelir. Avrupamerkezci teoriler, uygarlýðýn, bu uygarlýklarýn kesintisiz devamý olduðu iddiasýný öne çýkarýrlar. Bu görüþler bütünüyle yanlýþtýr ve ideolojik amaçlý olup, Batý kapitalizminin çýkarlarýný ön plana çýkarmayý hedefler. Emperyalist-kapitalizm soygun ve sömürü düzenini yaygýnlaþtýrmanýn adýný, sözü edilen tezlere dayalý olarak uygarlýk taþýma ve diðer halklarý ilerletme olarak koyar ve savunur. Bu görüþlerin tarihsel açýdan yanlýþlýðý birçok yönüyle ele alýnabilir. Ancak, biz burada genel planda, yüzeysel olarak yalnýzca iki noktaya deðineceðiz. Birinci nokta, Ege uygarlýðýnýn Avrupa'daki geliþmelerden ayrý temellere dayanmasýdýr. Düþünsel ve teknik boyutta Avrupa'yý etkilemiþ olsa da aralarýnda kanýtlanabilmiþ organik bir bað bulunmamaktadýr. Tarihin bu döneminde Ege, dolayýsýyla Anadolu, Avrupalýlarýn görmek istediklerinden ve düþlediklerinden apayrý bir dünya idi. Ýkinci nokta, Ege uygarlýðýnýn kökleri Anadolu'ya dayanýr. Burada ortaya çýkmýþ ve yaþamýþ olan uygarlýklardan Ege uygarlýðýný ayrý düþünmek ve deðerlendirmek olanaksýzdýr. Helenler, Ege'ye sonradan göç etmiþ ve var olan kültürü kendi gelenek ve görenekleriyle yorumlayarak sahiplenmiþlerdir. çýkarmak, güneþi doðurtmak olarak veriyor. Bir baþka türetimi ise Ana-tello. Bu da, bir yýldýzýn yükseliþi, güneþin doðuþu vb. anlamlarý içeriyor. Anadolu'da ilk insan yerleþim buluntularý zamanýmýzdan yaklaþýk yýl öncesine aittir. Bulunduðu yer ise Antalya yöresinde Karain, Beldibi, Belbaþý maðaralarýdýr. Geçim kaynaklarý avcýlýk, toplayýcýlýktýr. Buralarda barýnmýþ, avlanmýþ ve Anadolu uygarlýðýnýn ilk tohumlarýný atmýþlardýr. Belki de Anadolu 'ya buradan yayýlmýþlardýr. Ateþin de ilk defa burada kullanýldýðý kuvvetle muhtemeldir. Karda, kýþta, fýrtýnada, tipide o hiç sönmemesi gereken ateþi, hep yanýk tutmak zorundaydýlar. Bir sönse, yeniden yakmak için belki de kuþaklar boyu uðraþmalarý gerekirdi. (Ýþte Anadolu, Ömer Tuncer, sf.15) Ýklim deþiklikleri ve üzerinde yaþanýlan coðrafyanýn özellikleri insan yaþamýnda önemli etkilere sahiptir. Ýnsan, içinde yaþadýðý doðanýn þartlarýndan etkilenir, kendisi de onu etkiler, deðiþtirir ve deðiþtirdikçe kendisi de deðiþir. Deðiþik, farklý olaný keþfeder ve yeni özellikler kazanýr. Doðayý ihtiyaçlarýna uydurmaya çalýþýr ve bunu yaparken doðanýn kurallarýna da uyar. Ýhtiyaçlarý doðrultusunda çevresine yaptýðý müdahale, koþullarý kendi lehine çevirme çabasý köklü uygarlýk ve kültürlerin ortaya çýkmasýný saðlamýþtýr. Bu ilk müdahale iliþkisi, ayný zamanda insanýn bilinçli faaliyetlerini de koþullar. Ýnsanlýk Ý.Ö yýllarý arasýnda yerleþik tarým faaliyetine geçmiþtir. Doðada hazýr bulunan yiyeceklerin kýtlaþmasý ve besin bulma zorluðu insaný, üretime sevk eder. Bu ayný zamanda uygarlýðýn da temelidir. Uygarlýklarýn ortaya çýkýþý ve artýk bir uygarlýklar çaðý denilebilecek dönem, Batý dillerinde Neolitik dönem Yeni Taþ Çaðý'dýr. Ý.Ö yýllarý arasýný kapsar. Ýnsan, artýk, bilinçli bir faaliyet içersine girmiþ ve doðaya amaçlý bir þekilde müdahale etmeye baþlamýþtýr. iliþkilerini ve insaný yansýtýr özünde. Tarihin geliþme evreleri insanýn arayýþlarýyla doludur. Elde olanla tatmin olmama, yeni ihtiyaçlarýn ortaya çýkmasý ve üstün güç fikri insaný hep arayýþlara itmiþtir. Bunlardan belirleyici olaný üstün güç fikridir. En üstün gücün ne olduðu arayýþý insaný ana tanrýça düþüncesine ulaþtýrmýþtýr. Ýnsan için doðada en somut doðurgan güç Ana'dýr. (Mysia ve Iþýk Ýnsanlarý, Safa Taþkýn sf.78) Ýnsan, her þeyi yaratan gücü aramýþ ve bunu Ana Tanrýça'da bulmuþtur. Doðrudan somuta dayalý tek dindir, belki Toprak ana'nýn dini. (Age.) Ana Tanrýça hep koca karýnlý olarak gösterilmiþ figür simgesidir. O doðurgandýr, her þeyi yaratandýr. Ulaþabildiðimiz, yararlandýðýmýz her þeyi O üretmiþtir. Oturmuþ durumda, kalýn kalçalý, göbekli, dolgun memeli bir tanrýça, kollarýnda çok daha ufak boyda bir erkek figürü taþmakta, bu figür göðsüne yapýþmýþ, üstüne týrmanmýþ gibidir. Bu erkek, Tanrýçanýn hem çocuðu, hem sevgilisidir. (Mitoloji Sözlüðü, Azra Erhat, Kybele, sf.183) (Devam Edecek) Not:Bu yazý hapishanede yaptýðým bir çalýþmanýn notlarýdýr. Bazý bölümleri o dönemde yayýmlanan Uzun Yürüyüþ dergisinde Sevgi Yýlmaz adýyla yayýnlamýþtýr. Anadolu'nun tarihi çok eskilere dayanýr. Batýlýlarýn Paleolitik diye adlandýrdýklarý Eski Taþ çaðý'na kadar götürülebilir insanýn Anadolu'da varlýðý. Bu dönem, yani Eski Taþ çaðý Ý.Ö yýllarý arasýný kapsýyor. Anadolu adlandýrmasý da 10. yüzyýlda yaþamýþ olan Bizanslý imparator Konstantin Porfirogenetos' a ait. O zaman Anatolia olarak söyleniyor. Sözcük eski Yunancadan geliyor. Bally, sözcüðün anlamýný, yükseltmek, ortaya Böylelikle toplumsal yaþamýn ilk örnekleri þekillenmeye baþlar. Dünya'da ilk kentsel yerleþim merkezleri Anadolu'da kurulmuþtur. Kültür, her toplumsal yaþayýþýn zorunlu bir sonucu olarak ortaya çýkar. Anadolu' da kentsel yaþamýn ilk örnekleri verilirken, toplu yaþam kültürü de yavaþ yavaþ boy vermeye baþlar. Böylelikle insanýn kendini, doðayý ve toplumu tanýma arayýþýnýn bir ürünü olarak kültürel birikimler ortaya çýkmaya baþlar. Özet olarak söyleyecek olursak kültür, doðayý, toplum Petrol KIRÞEHÝR< >HACIBEKTAÞ Dedebað Fýrýn >MERKEZ Her çeþit baský iþlerinizde Üniversite Otel Ýnþaatý Üniversite Kampus Arazisi < BEÞTAÞ 643m2 638m2 634m2 610m2 Kýz Öðrenci Yurdu Erkek Öðr.Yurdu Hüseyin Sümen in evi MATBAA Bilgisayar ortamýnda ve ofset ARTIK HACIBEKTAÞ TA 587m2 626m2 617m2 609m2 SATILIK ARSALAR Çep: Tel: ANTETLÝ / ZARF / KARTVÝZÝT / TAHSÝLAT MAKBUZU / SÝPARÝÞ FÝÞÝ / BROÞÜR / EL ÝLANI / AFÝÞ KATALOG / KÝTAP / DERGÝ / GAZETE / TAKVÝM / TOPLANTI DAVETÝYESÝ / DÜÐÜN DAVETÝYESÝ SÜNNET DAVETÝYESÝ / VE BASKIYA DAÝR HER ÞEY... Tel:

4 ARAÞTIRMA Þakir Þenol 28 EKÝM 2008 SALI AKP ye karþý Kýrþehir de Sol birlik Yine olamamýþýn Vücudundaki uzuvlarýný karýþtýran adamý Mazhar Osman a gönderirler. Adam kulaða göz, gözüne aðýz, koluna bacak diyor, hemen hemen her þeyi karýþtýrýyor. Aylar süren uðraþlarla tedavi tamamlanýr. Doktorlar kendisini son kez sýnav yaparlar göster bakalým aðzýný, tamam doðru. Göster bakalým kulaðýný, tamam o da doðru. Göster bakalým gözünü, çok güzel onu da bildin. Senin bir þeyin kalmamýþ aferin sana, yarýn taburcu edelim seni, derler. Hastamýz öylesine kendini kaptýrýr ki. Büyük bir sevinçle Ýþte buna kafa derler kafa diyerek bir eliyle kalçasýna þaplak vurarak gösterir Taburcu olamaz tabii. Bir çok çocuðu olan bir baba zeki, kurnaz, çalýþkan olan çocuðuna hatalarýný buldukça sen adam olmazsýn,der ve kýzarmýþ. Gel zaman git zaman bu çocuk uzak diyarlara gitmiþ, kendisinden haber alýnamaz olmuþ artýk. Günlerden bir gün köye gelen zaptiyeler seni paþamýz çaðýrýyor diye yaka paça þehir merkezine getirirler. Paþanýn huzuruna çýkan adamý paþamýz çok iyi karþýlar, kendisine izzet ikramda bulunur, bir isteðinin arzusunun olup olmadýðýný sorar. Yaþlý adam teþekkür eder, hiçbir dilekte bulunmaz. Bir süre sonra paþa gerçek kimliðini açýklar. Baba bak, ben senin oðlunum. Hani adam olamaz dediðin oðlunum. Gördün mü paþa oldum, der. Adam bilge bir tavýrla oðlum ben sana vali, paþa olamazsýn demedim ki. Ben sana adam olamazsýn demiþtim. Paþa olmuþsun ama yine adam olamamýþsýn, der. Bu hikayeleri anlatmamýn sebebi. Baþka bir Kýrþehir mümkün yazýmda parti ve demokratik kitle örgütlerinden akil insanlarýn oluþturduðu üç yüz beþ yüz kiþilik bir seçici kurul solda birlik için adayý ve partiyi belirlesin diye yazmýþtým. Arkadaþýmýzýn biri öylesine kýzmýþ ki Seçimler örgütsüz kazanýlmaz, partilerden elliþer kiþi ile ya da Kýrþehir halkýnýn önüne sandýk koyarak aday belirlenemez. Bu iþi yokuþa sürmenin öteki adý olur. Sol bir aday olarak- partilerin ortaklaþmasý olmadan- Kýrþehir halkýnýn kendisini seçeceðine inanan varsa Mart ta sandýk halkýn önüne konacak ve isteyende pekâlâ baðýmsýz aday olabilir., diye yazýma atýfla birde yazý yazmýþtý. F.Türkmenoðlu imzasýyla. Dilim döndüðünce Anlayanlar anlamayanlara anlatsýn, yazýmda anlatmaya çalýþtým, kendisine ama. Arkadaþýmýz hýzýný alamamýþ bu seferde Ýsmail Güneþ imzasýyla Solda Birlik! baþlýklý bir yazý daha yazmýþ. Yine mahlas kullanýyor, yine gölgesiyle boks yapýyor, kelebek gibi uçup arý gibi sokmaya çalýþýyor. Demek ki ben iyi anlatamýyorum. Ancak birileri anlatsýn artýk bu þahsý muhtereme, bu kafayla bir yerlere gidilmediðini. Kem söz sahibine aittir,derler. Solda birlik böyle mi olacak? Bu ve bunun gibi yazýlarý yazanlar olsa olsa mikser görevi görür, tarihin acýmasýz sayfalarýna giderler. Böylesi fevri tutum ve davranýþlarýn ne kendisine, ne sahip çýktýðýný söylediði partisine, ne siyasal görüþüne ne de mahlas ile yazdýðý gazeteye faidesi olur. Acýsýný kimlerin çektiðini ise Kýrþehirliler iyi biliyor. Yinede Ankara nýn baþardýðýný Kýrþehir niye baþarmasýn? Sulucakarahöyük/KIRÞEHÝR Kýrþehir de AKP li Belediyenin uygulamalarý muhalif meclis üyelerinin lerin tepkisine neden oldu. Özellikle sol muhalif partiler AKP nin ve Belediye Baþkaþkaný Halim Çakýr ýn keyfi uygulamalarýný bir dizi giriþimle kamuoyuna duyurdular. Sol Partilerin ortak olarak kamuoyuna açýklamýþ olduklarý basýn bildirisinde söz konusu basýn açýklamasýn Kýrþehir Belediyesi muhalif meclis Sulucakarahöyük/KIRÞEHÝR Özgürlük ve Dayanýþma Partisi Kýrþehir Ýl Örgütü AKP li Belediye Baþkaný Halim Çakýr ýn keyfi uygulamlarýný kýnadý. ÖDP Ýl Baþkaný Þakir Þenol eski soðuk hava deposunun arsasýnýn usulsüz satýþýný eleþtirerek yapmýþ olduðu basýn açýklmasýnda þu görüþleri dile getirdi: Muhalif belediye meclis üyelerinin, eski soðuk hava deposunun arsasýnýn usulsüz satýþýna resmi itirazlarý sonucu; Kýrþehir Belediye Baþkaný Halim Çakýr, gerekçesi kendinde saklý gerekçesiyle, meclisi olaðan üstü toplantýya çaðýrmýþtýr. 14 Ekim Salý günü yapýlan toplantýya partimizde izleyici olarak katýlmýþtýr. Olaðan üstü toplantýda satýþ kararýnýn iptalinin ve yeniden gündeme alýnýp alýnmamasý oylanamamýþ, usül tartýþmalarý arasýnda kaybolmuþtur. Baþkanýn meclisi arsanýn satýlmasý konusunda ýsrarla oylamaya götürmesi manidardýr. Özgürlük ve Dayanýþma Partisi olarak bu güzide yerleþim yerini neden üyelerinin itirazlarýna raðmen, arsa satýþ kararýna tepkiler büyüdü. Eski soðuk hava deposu arsasý gündem dýþý olarak gündeme alýnarak üzerinde usul tartýþmalarý yapýlýrken meclis oylamaya götürülmüþ Valiliðe yapýlan itirazlar üzerine gündeme alýnmasý tekrar tartýþýlýrken bir kez daha oylamaya gidilerek arsanýn satýþ kararý meclisten çýkarýlmýþtýr. Meclis üyeleri ve sol partiler yer altý çarþýsý üzerinde imza kampanyasý düzenleyerek, satýþtan vaz geçilmesini istediler ve basýn açýklamasý düzenlediler. Daha sonra toplanan imzalar Kýrþehir Valiliði ne teslim edildi. Yapýlan basýn seçimlere aylar kala satýþta ýsrarýný anlayabilmiþ ve kabul edebilmiþ deðiliz. AKP nin Belediye Meclis inde bulunan 14 üyesinden 2 tanesinin de hazýr bulunmadýðý bir oylamada üyeleri ikna yerine, parmak demokrasisi yolu seçilerek bir önceki toplantýda yapýlan usul hatalarý da giderilmeye çalýþmýþtýr. Bu satýþ kararýna evet diyen AKP li açýklamasý CHP Ýl Sekreteri Döndü Özbilen tarafýndan okundu. Sol partilerden imza kampanyasý ve basýn açýklamasý: 7 Ekim 2008 Salý günü yapýlan, Kýrþehir Belediye Meclis toplantýsýnda gündemde olmayan satýþ kararýný sanki gündemin 6. maddesiymiþ gibi gündeme alarak, eski soðuk hava deposu arsasýnýn itirazlara raðmen satýþ kararý alýnmasýna meclis üyelerinin Kýrþehir Valiliði ne yaptýklarý itirazlar sonucu kararýn tekrar gözden geçirilmesi ve itirazlarýn görüþülmese kararlaþtýrýlmýþtýr. 14 Ekim Salý günü meclis üyeleri olaðan üstü toplantýya çaðrýlmýþtýr. Yapýlan toplantýnýn gerekçesi üyelere bildirilmemiþ olup, usul tartýþmalarý arasýnda soðuk hava deposu satýþ kararý itirazlar dahi lehte aleyhte veya üzerinde konuþmalar yapmaya dahi gerek görülmeden oylamaya sunulmuþtur. Oylama sonucu eþitlik ortaya çýkmýþ ve Belediye Baþkaný halim Çakýr ýn oyuyla adý geçen gayrý menkulün, satýþ kararý alýnmýþtýr. AKP hükümetinin belediyeler kanunu ve 2-B yasalarýyla ülkeyi nasýl talan ettiðine ibretle þahit oluyoruz. Belediye meclislerinde oy çokluðu ile alýnan kararlarla, oluþturulan komisyonlar marifetiyle memlekette satýlmadýk alan býrakmadýlar. Garibin, gurabanýn, fakirin fukaranýn hak ve hukukunu koruyacaðýz diye seçim kazandýlar. Ama keyfi olarak belediyeyi yönetiyorlar. Elli dört gayrý menkul satýþýndan bir tirilyon (milyar) un üzerinde gelir elde ettiklerini iddia ediyorlar. Ýnsan sormadan geçemiyor. O satýþlarda mý böyle oldu bittiye getirildi? Þehrimizde de Diþliler var da bizim mi haberimiz yok? Gerek sosyal demokrat belediye meclis üyeleri olarak ve gerekse de Kýrþehir de ki sol, sosyalist, sosyal demokrat partiler; oldu bitti ile alýnan bu satýþ kararýný kýnýyoruz. Satýþ kararýndan vaz geçilmesini istiyoruz. Kýsa zamanda toplanýlan imzalarýmýzla kamu oyunu ve yetkili mercileri duyarlýlýða davet ediyoruz. Sol partiler ve Belediye meclis üyesi Adýna Döndü Özbilen Kýrþehir ÖDP den usülsüz satýþa tepki Meclis Üyelerini vicdanlarýyla baþ baþa býrakýyoruz. Kýrþehir halkýný, siyasi partileri, demokratik kitle örgütlerini ve yetkili mercileri duyarlý olmaya davet ediyoruz. Partimiz ÖDP olarak bu kararýn ve satýþýn takipçisi olacaðýmýzý kamu oyuna duyururuz.

5 28 EKÝM 2008 SALI ANISINA Ölümsüz þiirlerin þairiydi ORHAN KAHYAOÐLU Fazýl Hüsnü Daðlarca yý 15 Ekim Çarþamba günü kaybettik... Daðlarca, okuru hep heyecanlandýran, üretim temposuyla yadýrgatan, özellikle 1950 lere kadar uzanan döneminde benzersiz bir mükemmeliyeti simgeleyen yapýtlarýyla daha yarým yüzyýl önce klasikleþmiþ bir þairdi Bir þair düþünün, seksen beþ yýllýk Cumhuriyet döneminin yetmiþbeþ yýlýnda þiiri duyumsamýþ, düþünmüþ, yazmýþ. Hayatýný hep þiirin kendisiyle, onu yazarak ifade etmeye çalýþmýþ. Onun, Türkçe yazýlan þiirin büyük ustasý olduðu konusunda herkes hemfikir. Cemal Süreya, bu þairin yazdýðý þiire dair, neredeyse kýrk yýl önce öyle ilginç bir saptama yapmýþtýr ki, þiir meraklýlarý bunu hâlâ düþünür. Süreya ya göre o, þiirimizin genel diyalektiðine kesinlikle eklenemeyen bir þairdir. Garip, Ýkinci Yeni gibi önemli þiir akýmlarýndan en az, hatta hiç etkilenmeyen biricik þair durumundadýr. Sonsuz sayýda þiir ve þiir kitabý yazmasý okurunu hep þaþýrtýp, þüpheye sokar. Bu yüzden de, birtakým hoþnutsuzluklar söz konusu olmuþtur. Ama, bu þair, çok sayýda öyle önemli þiir kitaplarý yazmýþtýr ki, soru iþaretlerinin hepsi uçuþup gider. Belki, Türkçe þiirde, onunki kadar yetkin ve çok sayýda þiir kitabýna sahip baþka þair yoktur. Þiirindeki özgün iç deðiþimler ilgiyle araþtýrmaya deðerken; bu þair destan dan çocuk þiirleri ne kadar uzanan geniþ bir yelpaze içinde, ömür boyu gezinip durur. Þiirinin yer yer resmileþtiði, çoðu destanýmsý kitaplarýnda bile, þiir dilindeki ustalýðýndan ödün vermeyiþi dikkat çekicidir. Varlýk sorununu þiirine her dönem derinliðine iþlemiþ bir ustadýr o. Hatta bazen varlýktan hiçliðe doðru giden yolda ilginç þiir duraklarý okurunun gözlerini kamaþtýrmýþtýr. Þiirin bu benzersiz ustasý Fazýl Hüsnü Daðlarca yý 15 Ekim Çarþamba günü kaybettik. Onu yalnýz Türkçe þiire getirdiði yeniliklerle anmak haksýzlýk olur. Þiirin, bu iklimde, geniþ kesimlerce tanýnmasýna da þiirleriyle büyük katkýda bulunmuþtur. Tüm iç, dilsel ve anlamsal deðiþimlerine raðmen bu þiir, kendi damarýndan köklü biçimde hiç uzaklaþmaz. Doða ve nesneler dünyasý; akýlcýlýða yöneldiði, toplumsalcý kimliðin belirginleþtiði kitaplarýnda bile hep yerini alýr. Bu þiirin, baþtan beri, kendine has bir ruhaniliði olagelmiþtir. Ne kadar, süreç içinde, þiirinin metafizik eðilimlerden uzaklaþýp, reel dünyaya doðru evrildiðinden söz edilse de, kendine has bir ruhani atmosfer, toplumsalcý eðilimli þiirlerinin içinde, gizli bir yerinde saklý durur. Ölümünün ardýndan kaleme aldýðýmýz bu kýsa yazýda, Daðlarca þiiri üzerine topyekün deðerlendirmeler yapmak kolay Fazýl Hüsnü Daðlarca deðil. Bizim için, þairin, bazý edebiyatçýlarca sezgici dönemi kabul edilen yýllarý arasýndaki evreyi öncelikle anýmsatmakta yarar var. Çünkü, Çocuk ve Allah adlý klasik kitabýyla baþlayan bu evrenin kitap ve þiirleri, þairin þiirindeki mükemmeliyeti kadar, dilindeki biricikleþme sürecinin de göstergesidir. Benzerine hiç rastlanmayan bir kozmik ve varlýksal dünya kurmuþtur þiirinde. Ýnsanýn iç dünyasýyla doða sarmalanýrken beliren kozmik çaðrýþýmlarda, bir yazarýn dediði gibi çocuksu bir þaþkýnlýk ta dikkat çeker. Ama, çocuksu bir ürkeklik alttan alta hep vardýr. Þairin, 1930 kuþaðý þairlerinin bazýlarýndan esinlenerek, bir yapý kurmaya çalýþtýðý 1935 de çýkan ilk kitabý Havaya Çizilen Dünya daki nesneler dünyasý, Çocuk ve Allah la birlikte, kendine has bir ruhaniliði de iþaretler. Eþyanýn da artýk bir doðasý olduðu; büyülü bir biçimde dillenebileceði ve en önemlisi bir ruhun ikizi olabileceði bu ilk dönem þiirlerinde hayretle gözlemleniyor. Doðanýn sembolleriyle; ölüm, zaman, Allah gibi semboller garip bir gizemciliði, sezgicilik kadar içinde barýndýrmaktadýr. Doðadan vazgeçmedi 1945 ten sonraki kitaplarla, insan unsuru azýcýk da olsa ete kemiðe bürünmeye baþlar. Kozmik çaðrýþýmlarýn yerini, insan iliþkileri almayý sürdürür. Doða aðýrlýðýný taþýmaktan hiç vazgeçmez. Eþyalar da. Bu arada varlýksal sorun tüm hakikiliðiyle þiirin içindedir. Ama, reel hayattan hareketle yeni fikir kývýlcýmlarý þiire yerleþme sürecini yaþar. Yeryüzüne gitgide inen bir Daðlarca þiiridir dikkat çeken. Deðindiðimiz ilk döneminden asýl ve köklü kopuþsa, 1955 te çýkan Asu ve sonrasý kitaplarda belirginleþir. Doða, nesneler ve evren yine þiirin içinde, ama kýyasýya hayat kokmaktadýr. Genel tespitlere göre, þairin þiiri akýl çaðý na adým atmaktadýr larda bu akýlcýlýðýn içinden süzülen bir toplumsalcý kimliktir ön plana çýkan. Ve bu çizgi küçük iç deðiþimler yaþasa da aralýksýz sürer. Bu yönelimin izlerini ölmeden önce çýkan son kitaplarýnda bile bulmak mümkündür. Bu dönemdeki az sayýda þiirde ilk dönemine yolculuklara rastlanýr. Bu serüvende, ulusalcý kimliði ön planda, destan türü kitaplar okura bugünün gözlüðüyle biraz abartýlý gelir. Ama, bu kitaplardaki þiir dili kusursuzluðu okuru hep þaþýrtmýþtýr. Þairin ilk dönem þiirlerine aðýrlýklý sinen çocuksuluk, 1960 larla birlikte çocuk þiirleri nden oluþan kitap dizisine dönüþür. Bugüne kadar, usta iþi çok kitabýna rastlanýr. Daðlarca, okuru hep heyecanlandýran, üretim temposuyla yadýrgatan, ama, bize göre, özellikle 1950 lere kadar uzanan döneminde benzersiz bir mükemmeliyeti simgeleyen yapýtlarýyla, daha yarým yüzyýl önce klasikleþmiþ bir þairdi. Ama, toplumsalcý þiirinde ilgiye fazlasýyla deðer birkaç kitap da kaleme aldý. Bize, bu yazýda, son olarak, onun tutkulu okurlarýna baþsaðlýðý dilemek kalýyor. Kýzýlýrmak kýyýlarý Kardaþ, senin dediklerin yok, Halay çekilen toprak bu toprak deðil. hele Anadolu ya, Kamyonlarla gel, kaðnýlarla gel gayri, O kadar uzak deðil. bitmiþ, kavaðý azalmýþ, Gamla örtülü bayýrlar, çýplak deðil. Yedi ay kýþtan sonra, Yeþeren senin yaþamýndýr, Yaprak deðil. Yersin, içersin sofrasýndan, üç yüz senedir, Kuvvetlisin ama kuvvet hak deðil. Bakýmsýzlýklarla göçüp gitmiþ bir cihan, Mevsimler soðumuþ, sular azalmýþ, Buðday, Selçuklulardan kalan baþak deðil. Parça parça yarýlmýþ öküz ardýnda, Parmaðý üç pare, týrnaðý ak deðil. Utanýr elin ayaðýn, Korkarsýn yakýndan görsen, Eli el deðil, ayaðý ayak deðil. Gün doðar, tarla kuþlarý uçuþurlar, Aðýr bir aydýnlýk, bildiðin þafak deðil. dalmýþ ki yüzyýllar süren uykusuna, Uyandýrmazsan Uyanacak deðil. Dertle, sefaletle yüklü, Siyah leþlerle kararmýþ, berrak deðil. ne, Akan kim, Kýzýlýrmak deðil. Kardaþ, görmüyorum ama hâlâ duyabiliyorum, Geçmiþ zamanlar gelecek zamanlardan parlak deðil. Vakte þahadet edercesine yükselmiþ, Akþam parýltýsýndan, bütün zaferler üzerine, Daðlar dalgalanmakta, bayrak deðil. Fazýl Hüsnü Daðlarca Radikal Kitap

6 28 EKÝM 2008 SALI Hacýbektaþ'a sormuþlar "Seni halk hangi gözle görür" Cirit müsabakalarý Acýgöl'de yapýldý Sulucakarahöyük/ACIGÖL Türkiye Geleneksel Spor Dallarý Federasyonu, Nevþehir Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü ve Acýgöl Belediyesi'nin ortaklaþa düzenlediði organizasyonla Nevþehirliler ata sporlarýndan ciriti tanýma fýrsatý buldu. Baþ tarafý sayfa 2 de -Tekke'nin içerisinde Cami olmalý mý? Türkiye'de Türbe'nin olduðu yerde camiler var. Bu camiler Türbelerin kuzeyinde bulunur. Bunun nedeni Türbede yatana saygýdýr.türbe de yatan adama arka dönülmez. Ama Hacýbektaþ Dergah' ýndaki Cami Hacýbektaþ Veli' yi küçük düþürmek ve kasten önüne yapýlmýþ.caminin burada olmasý ise hiç doðru deðil.1800'li yýllarda Nahþibendiler (Nakþibendi) tarafýndan yapýldý.alevi tarikatýnýn 2.Mahmut döneminde asimile etmek için bu camiyi yaptýlar. Caminin Dergahýn dýþýnda olmasý gerekirken içinde olmasý doðru deðil.tabi ki Sunni vatandaþlarýnda ibadetini yapmalarý gerekir ama bizim ibadet mekanlarýmýza ve inanç önderimize de saygýlý olunmalý. -Hacýbektaþ'ýn þimdiki durumunu nasýl deðerlendiriyorsun? Alevi-Bektaþilere yakýþýr biri durumda deðil. Dergah ya eski haline getirilmeli ya da yeni bir cemevi inþaa edilmeli. Buda buraya gelen tüm insanlarýn ve tüm sevenlerin sorunlarýna sahip çýkmalý. Son yýllarda bazý dernek ve vakýflarýn buradan dýþlandýðýný görüyorum. Buraya bilen bütün derneklerin söz hakký ellerinde alýnmamalý. Herkes burada söyleyeceðini söylemeli. Burada söylenmezse nerde söylenecek. -Alevibektaþilerin çözümlenmesi gereken en önemli sorunlarý nelerdir? Alevi-Bektaþilerin çözümlenmesi gereken en önemli sorunun ise inançlarýmýzýn inanç mekanlarýmýzýn kabul görmesi yapýlan ibadetlere karþý çýkýlmamasý, din iþlerine devletin karýþmamasý. -Hacýbektaþ ýn sorunlarý nelerdir? Dedebaðý yolu çift olmalý, Dedebað köþkü yeniden Dedebaðý na yapýlamalý. Dedebag nýn giriþinde simge bir kapý vardý.ayný Hacýbektaþ Veli Dergahý nda olduðu gibi.o kapý yenide yapýlmalý.o kapýda girince sað tarafa güvercinlik vardý.çok büyüktü.altýnda da arý kovanlarý vardý. Hacý Bektaþ Veli' nin simgesi olan güvercinliðin de yeniden yapýlmasý gerekiyor. Ýnsanlar arasýnda hiç bir iliþki yok. Ýliþkiler Alevi-Bektaþi felsefesine yakýþmýyor. Çok kahve var ve insanlar oradan çýkmýyor. Eskiden tekke edebiyatý vardý.þairler hadat'lar ve kitap ciltleyen insanlar yetiþirdi. Hacýbektaþ taþý burada iþlenirdi.kahveleri adeta atölyelere dönüþtürebiliriz.üretim aðýrlýklý projeler hazýrlanmalý. Ýnsanlarýn yerel yönetimle içli dýþlý olmasý lazým. Bunun saðlanmasý lazým.ýnsanlar belediyede her derdini anlatabilmeli. Dýþlanmamalý, herkesin görüþüne deðer verilmeli. -Törenler ile ilgili neler söyleyeceksin? Mutlaka kapalý alanlarda ve serbest oturulabilecek alanlar olmalý. Dýþarýda törenler yapýlýyor Alevi - Bektaþi felsefesini bilmeyen gençler ellerinde bira þiþeleriyle insanlarý rahatsýz ediyor,bu doðru deðil.konser programlarý kapalý alanlara alýnmalý.3 senedir,belli baþlý bir ilim adamýnýn, yazarýn Hacýbektaþ'a gelmediðini gördüm.cýncýk boncuk pazarýna dönüþtürüldü törenler.kitap imza günleri olurdu,buda kalmadý.söyleþiler olurdu bunlarda kalmadý. Sadece ayakta birikiyorlar. Sonra Hasan aða türküsünü bilende çaðýrýyor bilmeyende. Halbuki bu türküyü bilenlerin çaðýrmasý gerekir. Cumhuriyet'in ismi Hacýbektaþ'ta konmuþtu. Hacýbektaþýn tarihi Ulaþ'larýn, Mehmet'lerin Cumhuriyetçi devrimci bir tarihtir. Devrimci ve Cumhuriyetçi insanlarý yetiþtirmiþtir Hacýbektaþ. Ama asla Ali Kemal'leri yetiþtirmemiþtir. Hacýbektaþ'ýn hepsi Atatürkçüdür. -Haydar amca bize zaman ayýrdýðýn için sana çok teþþekkür ediyoruz. -Saðolun. Bende sizlere, hepinize teþekkür ediyorum. Nevþehir'in Acýgöl ilçesinde gerçekleþtirilen ve Uþak Binicilik Atlý Spor Kulübü ile Erzurum Ejder Binicilik Atlý Spor Kulübü'nün katýldýðý atlý cirit müsabakalarý öncesinde, Nevþehir Belediyesi Mehter Takýmý önderliðinde kortej yürüyüþü düzenlendi. At üstündeki sporcular ilçe meydanýndan Acýgöl Devlet Hastanesi yanýndaki müsabakalarýn yapýlacaðý alana kadar marþlar eþliðinde gelirken, müsabakalarý izleyenler arasýnda Nevþehir Valisi Mehmet Asým Hacýmustafaoðlu, Garnizon Komutaný Jandarma Albay Esat Mahmut Apaydýn ve Cumhuriyet Baþsavcýsý Necmettin Saygý da yerini aldý. Türkler tarafýndan yüzyýllardýr oynanan cirit sporunu sevdirmek ve yaygýnlaþtýrmak amacýyla ilçede ilk kez düzenlenen yarýþlar büyük ilgi gördü. Savaþ sporu olarak da bilinen atlý spor karþýlaþmasýna 14 at binicisi katýldý, organizasyonda 2 hakem görev yaptý. Yarýþmada 7'þer kiþiden oluþan 2 takým, 45'er dakikalýk 2 devrede çekiþmeli bir müsabaka sergileyerek berabere kaldý. Nevþehir Valisi Mehmet Asým Hacýmustafaoðlu, ciritin bir ata sporu olduðunu hatýrlatarak yaygýnlaþtýrýlmasý ve gelecek nesillere sevdirilmesi için bu gibi organizasyonlarýn önemli olduðunu söyledi. Vali Hacýmustafaoðlu, "Geleneksel ata sporumuz olan ciriti ilk kez Nevþehirliler ile buluþturmaktan dolayý mutluyuz. Atçýlýk geleneksel milli oyunlarýmýzdan biri olduðu gibi Nevþehir ve Kapadokya için de büyük önem taþýr. Çünkü Kapadokya'nýn eski Pers dilinde adý 'Güzel Atlar Ülkesi'. Bölgemizde de çok deðiþik at ýrklarý var ancak bu sporu yapmak her baba yiðidin harcý deðil" dedi. ÝHA Kaman cevizinin kilosu 10 dolar! Sulucakarahöyük/KIRÞEHÝR Kýrþehir'in Kaman ilçesinde yetiþtirilen cevizin kilosu 10 dolara ulaþtý. Dolgunluk ve büyüklük oraný ile dünyanýn Sulucakarahöyük/KIRÞEHÝR Kýrþehir'in köylerinde kýþ mevsiminin yaklaþmasý ile birlikte hazýrlýklarda tamamlandý. Köylerde hasat mevsiminin sona ermesi ve sebzede istenilen verimin alýnmasý köylünün yüzünü güldürürken, özellikle hybrid fide ekimi yapýlan yörelerde tahminlerin üzerinde verim alýndýðý kaydedildi. Köy halký salçasýný, ekmeðini, bulgurunu hazýrlarken, imece usulü ile yapýlan yardýmlaþma ile her hafta bir evde yufka ekmek yapýlýyor. Hybrid sebze fidelerden alýnan verimin fazla olmasý ile birlikte, özellikle domates ekimi yapan köylüler, kendi salça ihtiyaçlarýný fazlasýyla karþýlarken, kazanlarda hazýrlanan salçalar satýlarak gelirde elde ediliyor. en verimli cevizi durumundaki Kaman Cevizi'ne dünyanýn her yerinden büyük ilgi gösterilirken, kilosunun 10 dolar olduðu belirtildi. Kaman1'den Kaman5'e kadar numaralandýrýlan ceviz, doluluk ve kabuðunun inceliði yönüyle ün yapmasý önemli geçim kaynaðýný oluþturuyor. Tohumluk Kaman Cevizi'nin fiyatý 25 dolara kadar ulaþýrken, ilçede bir sezonda 2 bin ton ceviz üretimi ve satýþý gerçekleþiyor. Kaymakamlýk ve belediye tarafýndan yapýlan çaðrýlarla ceviz bahçelerinin ve ekili fidan sayýsýnda artýþ yaþanýyor. Ýlçede önümüzdeki 3 yýl içerisinde bir sezonda 6 bin ton ceviz üretiminin gerçekleþmesi hedefleniliyor. Ýlçede yetiþkin bir ceviz aðacýndan 2 bin YTL gelir elde edildiði bildirildi. Ýha Köylerde kýþ hazýrlýklarý tamamlandý Köylünün yaptýðý kýþ hazýrlýklarýndan büyük þehirlerde yaþayan yakýnlarý da nasibini alýrken, baþta Ankara ve Ýstanbul olmak üzere birçok þehre bulgur, patates, salça ve yufka ekmek gönderiliyor. iha Doruk Bebek; Aramýza hoþ geldin. 5 Ekim 2008 Þenol ve Ekici Aileleri

7 28 EKÝM 2008 SALI Gazi Baran Dikkat! Ankara nýn suyunda bakteri var! ÝMO Ankara Þubesi Baþkaný: Oran semtindeki suda koliform bakterisi tespit edildi 7 Yýldýz güncesi aydýnlýðýnda (3) Ýnsanýn yazarýnýn evi bile yok Sonra derin bir acý çöküverdi içime. Çocukluðundan beri evi sevdiðini, insan eliyle hafif kirlenmiþ odalarýn kendini etkilediðini söyleyip de bir evi bile olmayan Gündoðdu yu okuduðumda. Ýnsan için yola çýkan insani mücadelede milim sapmayan... hisseden insanýn yazarý Gündoðdu nun bir evinin bile olmamasýndan biz okurlarý sorumlu deðil miyiz. Ýnsanýn yazarýna rahatça yaþayýp rahatça yazacaðý bir evi neden olanaklý kýlmýyoruz. Bunlarý düþündüm Ýnsancýl a Ýnsancýl yazarlarýna bir þeyler yapmalýyým. Bu benim usumda sorumluluðumda olsun. Ýnsan için mücadele veren Ýnsancýl yaþamalý, onun yaþatýlmasýndan okuru sorumlu yani ben. Çocukluðumdan beri evi severim ben. Ýnsan eliyle hafif kirlenmiþ odalar etkiler beni Bir bavulluk eþyam var Maddi varlýðým birkaç 07 kalem o kadar. Yerinmiyorum bu durumdan. Maddeye karþý hiç tutkum olmadý. ( ) Bir evim olsaydý, otururdum. Yok evim. Sesimi çýkarmýyorum. Þimdi Ýnsancýl dayým. Arkadaþýmýn evinde yazý yazmayacaðým. Kitap da yýðmayacaðým o eve. Bir tek okuduðum kitap olacak. Bitince kitap Ýnsancýl a gelecek. Hemen gidecek gibi Dünyada da öyle yaþamalý insan hemen gidecek gibi. Ama süklüm püklüm yaþamamalý. (Ýnsancýl, Mart 2002, s.45) Nedir bu eðri büðrü, yamru yumru yaþayýþýmýz. Kardeþleri bile birbirine düþüren ne. Ne ister insan bu dünyada. Esenlik, kardeþlik olmayacaksa nicedir bu yaþamak Aslýnda ne ister insan bu dünyada. Sevdiðinle birlikte, karný tok, saðlýklý bir hayat. Ama bu düzen insaný yumru yumru yapýyor. Yamru yumru olan o kiþi, istediðinin, yaptýðýnýn, hem kendine, hem insan türüne karþýt olduðunu bilmiyor. Ýþte o zaman sorun çýkýyor, çatýþma baþlýyor. Ýnsanýn yamru yumru yetiþtirilmediði dünyada çatýþma olmaz. (Ýnsancýl, Mart 2002, s.45) Karakterini yaþamak Karakterini yaþamak konusunda Gündoðdu nun kendinden verdiði örnek pek etkiliyor beni. Çünkü bunun doðruluðunu pek çok kez yaþadým. Diyelim kendi eviniz varken birileri bizde kal diyor ya, bir zorunluluk yoksa yapamayacaðým rahat edemeyeceðim bir þey bu. Neden ayrýldým oradan. Þunun için ayrýldým. Bir yere taþýnmam benim düþüncemdi. Ama oraya gitmem, o evde oturmam benim kararým deðildi. Benim sorunumu, bir baþka irade çözmüþ oluyordu bir baþkasýnýn beni çekip çevirmesi karakterime uymaz. Nerde oturacaðýma ben karar vermeliydim (s.45) 1995 yýlýnda Cengiz Gündoðdu Kartal Devlet Hastanesi nde aðýr bir ameliyat geçirip günlerce hastanede kalýr. Ancak ortam pis mi pis bakým rezil mi rezildir. Ýnsan iliþkilerinde çürüme yaþanmaktadýr. Ýç dünyasýný karartan hastanede olup bitenler yüzünden kendini sýfýrda hisseder, ölümü düþünür. Cenazesinin bile sessizce kaldýrýlmasýný ister. Kimseyi rahatsýz etmemek, Gündoðdu nun temel karakter özelliklerindendir. ( ) Kimsenin benim yüzümden rahatsýz olmasýný üzülmesini istemem. Bunun ötesinde ben hastalýðýný bile pazara süren medyatik bir kiþi deðilim. Ýnsanca yaþadým insanca mücadele ettim. Þimdi ölümle mücadele ediyorum yenilirsem, sessizce gömün beni (Ýnsancýl, Þubat 1996, s.65) Hastanede ölümle pençeleþirken eþe dosta haber verilmemesini þöyle açýklar, Kiþisel acýlara kiþisel üzüntülere sessizce direnmek bu karakterim yüzünden haber verilmedi (Ýnsancýl, Mart 1996, s.62) Bunlarý okurken nasýl heyecanlanýyorum. Çok önemsiyorum yazarýn anlattýklarýný. Direnmek acýyý, üzüntüyü yudum yudum tadarken kimseyi rahatsýz etmeden, kimseye eyvallahý olmadan direnmek pek önemsediðim bir karakter özelliði. Kimi yaþlý büyüklerimde gördüðüm evladým bana bakar beklenti ve düþüncesinin onlara yaþattýðý dramlarý gözlemledikçe bu karakter özelliðinin insana nasýl bir direnç verdiðini duyumsuyorum. Diyelim tek yaþýyorum, evimde ekmeðim bile yok. Kimseden yardým dilenmem. Bahçemde düþen bir armudu diþleyerek unuturum açlýðýmý Gündoðdu, Ben haddini bilen bilmediðini bilen bir insaným (Ýnsancýl, Eylül 1997, s.60) diyerek artýk unutulmaya yüz tutmuþ bir karakter özelliðine dikkat çeker. Ne her konuda ahkam keser ne de bilmediðini bilirmiþ gibi gösterir. Bilmediðini bilmek, insanýn felsefi yanýna vurgu yapmaktýr. Bilmediðini bilen insan soru sormasýný, sorduklarýnýn peþine düþmesini bilen insandýr. Kendini olmuþ bitmiþ geliþimini tamamlamýþ bir varlýk olarak deðil sürekli geliþen araþtýran biri olarak tanýmlamaktýr. (Devam Edecek) Ýnþaat Mühendisleri Odasý (ÝMO) Ankara Þube Baþkaný Nevzat Ersan, Ankara da þebeke suyunun ikinci sýnýf su haline geldiðini ve bazý yerlerden alýnan numunelerde koliform bakterisine rastlandýðýný bildirdi. Ersan, yaptýðý yazýlý açýklamada, ÝMO Ankara Þubesi olarak, Ankara nýn üç semti, Oran, Mamak ve Yüzüncü Yýl dan 5 Eylül 2008 tarihinde numune alarak Devlet Su iþleri Genel Müdürlüðü Teknik Araþtýrma ve Kalite Kontrol Dairesi Baþkanlýðý"na analiz yaptýrdýk. Bu analizlerin sonucunda numune alýnan Oran da suda koliform bakterisine rastlandý dedi. Ankara Valiliði Saðlýk Müdürlüðü"nün resmi yazýþmalarýnda, Kýzýlýrmak suyu için Ývedik Arýtma Ergenekon'da Dört Yeni Gözaltý Savcý Zekeriya Öz'ün yürüttüðü Ergenekon soruþturmasý kapsamýnda, dört kiþi daha gözaltýna alýndý. 26 Ekim Ýstanbul'da Kanaltürk'ün üç eski çalýþaný, Ankara'da da gazeteci Merdan Yanardað gözaltýna alýndý. ntvmsnbc'nin haberine göre Ýstanbul'da gözaltýna alýnan Anet Þahakyan ve Fuat Garip, þu an Ergenekon soruþturmasý kapsamýnda tutuklu bulunan Kanaltürk'ün kurucusu Tuncay Özkan'ýn yardýmcýlarý, Þener Öztürk de þoförüydü. Kanaltürk'te program hazýrlayan gazeteci Merdan Yanardað da, Ankara'da bir otelde gözaltýna alýndý. Üçüncü duruþma baþlýyor Silivri'de görülen davada üçüncü duruþma bugün. 46'sý tutuklu, 86 sanýðýn yargýlandýðý davada, Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesi'nin 2 bin 500 sayfaya yakýn uzunluktaki iddianamenin okunup Tesisi"nin yetersiz olduðu ve yeni bir arýtma tesisinin kurulmasý gerektiðinin ifade edildiðini belirten Ersan, yine Saðlýk Müdürlüðü"nün, Yenimahalle Belediyesi ne baðlý muhtelif semtlerde aldýðý su numunelerinin bakteriyolojik ve kimyasal yönden ilgili yönetmeliðe uygun olmadýðýný belirlediðini bildirdi. Hepimize görev düþüyor Ersan, açýklamasýný þöyle sürdürdü: ODTÜ tarafýndan farklý zamanlarda, Ankara nýn çeþitli bölgelerinden su numuneleri alýndý. Bu numuneler incelendiðinde temmuz, aðustos ve eylül aylarýnda bazý bölgelerin þebeke sularýnda hiç olmamasý gereken mikrobik bir durum saptandý. Bu veriler suyla ilgili yaklaþýmlarýn eksikliðini, bu konuda daha duyarlý ve paylaþýmcý yerel yönetim anlayýþýnýn olmasý gerektiðini ortaya koyuyor. Ankara halkýnýn saðlýklý ve temiz suya ulaþmasý için her bireyin, kurumun sorumluluðu var. Bu noktada temel yükümlülük de belediyelerindir. Ergenekon soruþturmasý kapsamýnda eski Kanaltürk çalýþanlarý Anet Þahakyan, Fuat Garip ve Þener Öztürk Ýstanbul'da, gazeteci Merdan Yanardað Ankara'da gözaltýna alýndý. Davada üçüncü duruþma dün yapýldý okunmamasýna karar vermesi bekleniyor. Duruþma salonundaki kalabalýk ihtimali nedeniyle, mahkemenin ikinci duruþmayý izlemesine izin verdiði altý haber ajansýnýn muhabirlerini duruþma salonuna almama ihtimali de var. Bu durumda, duruþma salonunda gazeteci kalmazken, medya duruþmayý dýþarýya kurulacak ekrandan takip edebilecek. (TK) SATILIK MÜSTAKÝL EV M2 KALORÝFERLÝ, GÜNEÞ ENERJÝLÝ, BAHÇE+SONDAJ KUYULU, 550 M2 ARSALI VE FUL YAPILI, MÜSTAKÝL EV SAHÝBÝNDEN ACÝLEN SATILIKTIR. MÜRACAAT: ÝMDAT ANIL YILMAZ Cep: Ýþ:

8 Kansere karþý mor domates Ýngiltere de uzmanlar kanserin ilerlemesini engelleyebileceðini umduklarý bir domates türü ürettiler. Genetik olarak deðiþtirilmiþ mor domatesler aslan aðzý ile domatesin genlerinden yararlanýlarak üretildi Bugün baþladý: TV yayýnlarý artýk Türksat 3-A üzerinden ÝSTANBUL - Bugün televizyon kanallarý Türkiye nin son iletiþim uydusu, Turksat 3A dan üzerinden yayýnda... Uydudan yayýnlarý izleyenler, frekanslarýný deðiþtirmeli... Eðer frekansý ayarlamýþsanýz, yeni uydunun getirdiði yeniliklerle yayýnlarý izlemeye devam edebileceksiniz. [Uydu antende ayarlar nasýl deðiþtirilir? LONDRA - Böðürtlen renginde, erik büyüklüðünde olan ve aslan aðzý bitkisiyle domates genlerinin karýþtýrýlmasýyla üretilen bu domateslerin, kanserli farelerin yaþamlarýný uzattýðý gözlendi. Aslan aðzý bitkisinin domateslerdeki antokyanin adlý antioksidan pigmentleri artýrdýðý belirtiliyor. Norwich deki John Innes araþtýrma merkezinden bir grup uzmanýn bu domateslerin karserli fareler üzerindeki etkisiyle ilgili araþtýrmasýnýn sonuçlarý Nature Biotechnology adlý bilim dergisinde yayýmlandý. Domateslerde genetik deðiþikliklerle artýrýlan ve kansere karþý etkili olduðu düþünülen antokyanin maddesi böðürtlen, diken dutu, kuþ kirazý gibi yabaný yemiþlerde yüksek düzeyde bulunan ve özellikle baðýrsak kanserinde, kanser hücrelerinin yayýlmasýný ciddi ölçüde engellediði kanýtlanan bir pigment. Antokyaninin ayrýca kalp hastalýklarý ve yaþlýlýkla ortaya çýkan bazý hastalýklara da karþý da koruyucu etkisi olduðu, görmeyi geliþtirdiði, obezlikten kurtulmaya yardýmcý olduðu ve enflamasyonlara iyi geldiði düþünülüyor. John Innes merkezinden uzmanlar, bu çalýþmalarýnda, saðlýða iyi gelen bu maddenin, genetik deðiþikliklerle, daha yaygýn olarak tüketilen meyve ve sebzelerde de yüksek düzeyde bulunabilmesini hedefliyordu. Bunun için seçtikleri domates, zaten likopen ve flavonoidler gibi yararlý antioksidanlarý yüksek düzeylerde barýndýran bir sebze. Ýngiliz bilim adamlarý, bu domateslerin Avrupa nýn genetik olarak deðiþtirilmiþ gýdalara uyguladýðý kurallar nedeniyle Ýngiltere de olmasa da, baþka yerlerde üç yýl içinde piyasaya sunulabileceðini söylüyorlar. Avrupa yasalarý, bu tür gýdalarýn satýlmadan önce, sýký güvenlik testlerinden geçirilmesini þart koþuyor. Mor domateslerin, bu konudaki kurallarýn daha gevþek olduðu ABD, Hindistan ve Çin de satýþa sunulabileceði belirtiliyor. (BBC TÜRKÇE AA) KANAL FREKANSLARI DEÐÝÞÝYOR Televizyon kanallarý yeni uydu üzerinden yayýnlarýna devam edecek, ancak bugün frekanslar deðiþiyor. Bu nedenle, yayýnlarý uydu üzerinden alanlarýn yeniden otomatik kanal arama yapmalarý gerekiyor. Kullanýcýlar frekans ayarlarýný kendi uydu alýcýlarý üzerinden yapabilecekler. Bunun dýþýndan ekstra bir iþlem yapýlmasý gerekmiyor. GÖRÜNTÜ KALÝTESÝ YÜKSELECEK Turksat 3A ile ilgili konuþan Turksat yetkilileri yeni uydunun özelliklerini ve getirdiði yenilikleri þöyle anlattý: Turksat 3A ile birlikte daha fazla kapasiteye ulaþmýþ oluyoruz, böylelikle dileyen kanallara daha fazla kapasite saðlayabiliyoruz. Ayrýca yeni uydumuzla daha güçlü yayýn yapabiliyoruz. Bu iki geliþme görüntü kalitesinin de artmasý anlamýna geliyor. Kapasiteyi arttýrdýðýnýzda, ulaþtýrdýðýnýz database de artýyor. Bu elbette kanallarýn talebine baðlý. Kullanýcý televizyonlar daha fazla database talep ettikleri zaman, sinyalleri daha güçlü oluyor, daha fazla data aktararak daha kaliteli yayýn ulaþtýrabiliyorlar. Bir örnek vermek gerekirse bugün 3 megahertzle (MHz) yayýn yapan kanallar da var, 4-4,5 MHz ile yayýn yapanlar da var. Elbette 4,5 MHz ile yayýn yapan kanalýn görüntü kalitesi daha fazla oluyor. Yeni uydumuzla birlikte, kanallara daha fazla data aktarýmý için kapasite saðlayabiliyoruz. Bir baþka önemli yenilik de HD (yüksek çözünürlüklü) yayýnlarla ilgili. HD yayýnlar için en az 9-12 MHz frekansta yayýn yapmak gerekiyor. Turksat 3A ile bu da mümkün olacak. KÜÇÜK ANTENLER DE YAYIN ALABÝLECEK Kapasitenin yükselmesi ve sinyalin artmasý, uydunun kapsama alanýnýn geniþlemesine de katký yapacak. Böylelikle hem kapsama alanýnýn uç noktalarýndaki kullanýcýlar yayýnlarý kaliteli olarak alabilecekler, hem de kapsama alanýn içindeki kullanýcýlar daha küçük antenlerle yayýna ulaþabilecekler. AYARLAR NASIL DEÐiÞTiRiLiR? Frekans deðiþikliði iþlemi için çanak anten ayarý gerekmediði için anteninizin konum ayarýyla oynamayýnýz. Ýzleyicilerin TÜRKSAT üzerinden televizyon izleyebilmesi için otomatik tarama iþleminin TÜRKSAT prom kanalýndan yapýlmasý gerekiyor.» 1- Ana menüye girebilmek için ; uzaktan kumandanýzda 'Menü' veya ' setup ' yazan düðmeye basýnýz.» 2- Uydu alýcýsý marka modeline göre; 'Kanal Arama', 'Kanal Ekleme" gibi menülerden hangisi beliriyor ise yukarý-aþaðý tuþlarýyla "Ok"a basýnýz.» 3- Açýlan pencerede yine uydu alýcýsýnýn marka modeline göre; 'Alýþ Frekansý' 'Uydu Frekansý' seçeneklerinden biri belirecektir. Yukarý-aþaðý tuþlarýyla o seçeneðin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuþlarýný kullanarak TÜRKSAT Tanýtým Kanalýnýn yeni frekansý olan '12731 ' deðerini girin.» 4- Yine ayný pencerede 'Sembol Oraný' olacaktýr. Yukarý-aþaðý tuþlarýyla o seçeneðin üstüne gelip '3333' rakamýný girin.» 5- Yine ayný pencerede bulunan 'POL' þeklinde bir yazýnýn üstüne gelip sonra sað-sol ok tuþlarýyla 'V' ya da 'Dikey' olacak þekilde deðiþtirin.» 6- Yine ayný yerde bulunan 'FEC' deðerini deðiþtirmek için yukarý-aþaðý tuþlarýný kullanarak o seçeneðin üstüne gelip sonra saðsol ok tuþlarýyla '3 / 4' seçilmelidir. Bazý uydu alýcýlarýnda bu deðerin girilebileceði bir alan bulunmamaktadýr.» 7- Son olarak 'OK' tuþuna basarak TÜRKSAT Tanýtým Kanalýnýn yeni Uydu parametrelerini kaydetmiþ olacaksýnýz. Sesonline

KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþý yapýldý

KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþý yapýldý YIL:3 SAYI:765 35 YKR 31 EKÝM 2008 CUMA HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþý yapýldý Karaca Ahmet Derneði nin Yönetim Kurulu

Detaylı

Yazý Dizisi 4 DE 7 DE 3 DE 3 DE 6 DA 2 DE 8 DE

Yazý Dizisi 4 DE 7 DE 3 DE 3 DE 6 DA 2 DE 8 DE Yazý Dizisi 4 DE Danýþtay 12. Dairesi, 4 Þubat 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararý'nýn, TEKEL iþçilerinin de aralarýnda bulunduðu geçici personelin 4/C'ye geçiþ için 30 günlük süre içinde ilgili kurumlara

Detaylı

*** Tedavi etmek zorundalar. *** Ethem in ailesinden destek

*** Tedavi etmek zorundalar. *** Ethem in ailesinden destek 8 Polisin attýðý biber gazý fiþeðinin baþýna isabet etmesi nedeniyle 69 gündür Okmeydaný Hastanesi nde yaþam mücadelesi veren B.E. doktorlar onay vermediði halde eve gönderilmek istendi. Yoðun tepkilerin

Detaylı

Bölünelim! 35 YKR YIL:3 SAYI:713 15 AÐUSTOS 2008 CUMA

Bölünelim! 35 YKR YIL:3 SAYI:713 15 AÐUSTOS 2008 CUMA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ YIL:3 SAYI:713 35 YKR 15 AÐUSTOS 2008 CUMA Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441

Detaylı

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE 25 Kasým Dünya Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Günü Kadýnlar alanlarý mora boyamýþ ellerinde öldürülen kadýn arkadaþlarýnýn resimleri, dillerinde erkeklerden alacaklýyýz, kadýna þiddete son, erkek egemenliðine

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 3 DE Söyleþi 4 DE 2 DE Ýþçi sýnýfýnýn uluslararasý Birlik Mücadele ve Dayanýþma Günü 1 Mayýs çalýþmalarý Ýstanbul da günlerdir sürerken Ankara da bugün start verildi. DÝSK, TÜRK ÝÞ, KESK, TMMOB ve TTB

Detaylı

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý YIL:3 SAYI:715 35 YKR 19 AÐUSTOS 2008 SALI BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441

Detaylı

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in 8 Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN YIL:3 SAYI:800 Aleviler TR Haberi arayan bir alevi hemþerimiz; Hacýbektaþ'ta bulunan Hacýbektaþ Belediyesine baðlý Kýz Öðrenci Yurdu ile eski adý Hayokder yeni adý Hekter olan ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný

Detaylı

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da YIL:3 SAYI:663 CHP Nevþehir Ýl baþkaný Bülent Yumuþ Gazetemize yapmýþ olduðu açýklama ile kanla-canla kazýlan temel ÖDP Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Solu yeniden tasarlamak gerekiyor.

Detaylı

2 DE 7 DE 8 DE 8 DE 7 DE 2 DE -Çok uzun yýllar sonra özlenen þarkýlarýnýzý dinleyicilerinizle buluþturdunuz. Bu buluþturmayý

2 DE 7 DE 8 DE 8 DE 7 DE 2 DE -Çok uzun yýllar sonra özlenen þarkýlarýnýzý dinleyicilerinizle buluþturdunuz. Bu buluþturmayý Türkiye nin önce Ýsrail, sonra da Kýbrýs Rum Kesimi ile yaþadýðý krizlerin ardýndan Akdeniz deki Türk donanmasýna ait unsurlarýn sayýsý artýrýlýyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý envanterinde bulunan 18

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

Yeni rektör görevine baþladý

Yeni rektör görevine baþladý YIL:3 SAYI:735 35 YKR 16 EYLÜL 2008 SALI GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Gençlik Platformu ndan anket çalýþmasý Hacýbektaþ Gençlik Platformu Hacýbektaþ a gelen ziyaretçileri temel

Detaylı

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama Barýþ gruplarý dün Habur dan giriþ yaptý. PKK, piþmanlýk yasasýndan yararlanmaya karþýyken hükümetin bu konuda yeni çalýþmasý yok. Uzmanlar ise affýn tartýþýlmasýndan yana 4 DE Kandil ve Mahmur dan gelen

Detaylı

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý YIL:2 SAYI:442 Ürün destekleme ödemeleri yapýldý 3 DE Zihinsel engelli çocuklara bilgisayar eðitimi 35 YKR Türkiye'nin aydýnlýk yüzüyüz Uras "Bizim tek ayaðýmýz sokakta tek ayaðýmýz da Meclis'te olacak.

Detaylı

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor YIL:3 SAYI:703 35 YKR 1 AÐUSTOS 2008 CUMA Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor Alevi gençliði 17 Aðustos'ta Hacýbektaþ'ta düzenlenecek tarihi gençlik buluþmasýna hazýrlanýyor. 4 kuruluþ adýna yapýlan ortak

Detaylı

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs Deniz Kuvvetleri eski Komutaný Oramiral Özden Örnek, Kara Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Aytaç Yalman ve Hava Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Ýbrahim Fýrtýna'nýn darbe giriþimleri konusunda ifadelerinin

Detaylı

Þiir 3 DE 7 DE 3 DE. M.Ö. 2'nci Yüzyýl'da inþa edilen Likya Birliði Meclisi Binasý, dünyadaki ilk demokratik yönetim binasý olma özelliðiyle önem

Þiir 3 DE 7 DE 3 DE. M.Ö. 2'nci Yüzyýl'da inþa edilen Likya Birliði Meclisi Binasý, dünyadaki ilk demokratik yönetim binasý olma özelliðiyle önem Bina dýþýna siyah çelenk koyan TEKEL iþçilerinin baðlý olduðu Tek-Gýda-Ýþ Ýstanbul 2 No'lu Þube Baþkaný Yunus Durdu, 26 Mayýs'ta yapýlacak olan genel grevin içinin boþaltýlarak bir saatlik yemek boykotuna

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER 8 Bugün 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü. Türkiye gazetecilerde olduðu gibi tutuklu avukatlar sýralamasýnda da dünyada birinci sýrada yer alýyor. Avukatlara yönelik baský ve tutuklamalarýn ardý arkasý ise

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Diyarbakýr Ýçkale de restorasyon çalýþmalarý sýrasýnda bulunan kafataslarý ve kemiklere iliþkin Adli Týp Kurumu uzmanlarýnýn yaptýðý Ýlk izlenimimize göre, en az 50 yýllýk ve mezarlýk kemikleri þeklindeki

Detaylı

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE ABF'den 8 Kasým Mitingine Çaðrý Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Av Kazým Genç, "AYRIMCILIÐA KARÞIYIM" diyen herkesi 8 Kasým'da Kadýköy Meydanýnda düzenlenecek "Ayrýmcýlýða Karþý Eþit Yurttaþlýk

Detaylı

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi.

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi. Sivas katliamý anmasý nedeniyle Sivas Valiliði nin þikâyetiyle haklarýnda dava açýlan Madýmak katliamýný anma komitesi üyelerine þimdi de 17 Ocak taki duruþmaya gitmeden önce Bilim ve Kültür Merkezi ne

Detaylı