Hacýbektaþ'a sormuþlar "Seni halk hangi gözle görür"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hacýbektaþ'a sormuþlar "Seni halk hangi gözle görür""

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 28 EKÝM 2008 SALI Hacýbektaþ'a sormuþlar "Seni halk hangi gözle görür" HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Mehmet Ali Yazýcý ANADOLU(1) Köþa Yazýsý >>3 DE Þakir Þenol Haydar amca ile Hacý Bektaþ Veli nin dünya görüþü, Alevilik-Bektaþilik üzerine Cemal cemale sýcak sohbetler kurduk. Haydar Amcamýzla gazetemizin yazarlarýndan ve gönüllerinden Aydýn Þimþek in yaptýðý sohbeti siz okurlarýmýzla da paylaþýyoruz..sulucakarahöyük. Hacý Bektaþ Veli kimdir? Hacýbektaþ'a sormuþlar "Seni halk hangi gözle görür" diye sormuþlar. Hacý Bektaþ Veli bu soruya "Halk beni üç gözle görür."diyor. " 1) Çok akýllý olanlar beni ilim sahibi olarak tanýr. 2) Biraz akýldan noksan olanlar da kurtarýcý olarak tanýr. Röportaj: Aydýn Þimþek >>2 ve 6 DA Kýrþehir ÖDP den usülsüz satýþa tepki Özgürlük ve Dayanýþma Partisi Kýrþehir Ýl Örgütü AKP li Belediye Baþkaný Halim Çakýr ýn keyfi uygulamlarýný kýnadý. ÖDP Ýl Baþkaný Þakir Þenol eski soðuk hava deposunun arsasýnýn usulsüz satýþýný eleþtirerek yapmýþ olduðu basýn Yine olamamýþýn Köþa Yazýsý Gazi Baran Yýldýz güncesi aydýnlýðýnda (3) Köþa Yazýsý >>4 DE >>7 DE Bugün baþladý: TV yayýnlarý artýk Türksat 3-A üzerinden AKP ye karþý Kýrþehir de Sol birlik Sol partilerden imza kampanyasý ve basýn açýklamasý: 7 Ekim 2008 Salý günü yapýlan, Kýrþehir Belediye Meclis toplantýsýnda gündemde olmayan satýþ kararýný sanki gündemin 6. maddesiymiþ gibi gündeme alarak, eski soðuk hava deposu arsasýnýn itirazlara raðmen satýþ kararý alýnmasýna meclis üyelerinin Kýrþehir Valiliði ne yaptýklarý itirazlar sonucu kararýn tekrar gözden geçirilmesi ve itirazlarýn görüþülmese kararlaþtýrýlmýþtýr. >>4 DE açýklmasýnda þu görüþleri dile getirdi: >>4 DE Ölümsüz þiirlerin þairiydi Bir þair düþünün, seksen beþ yýllýk Cumhuriyet döneminin yetmiþbeþ yýlýnda þiiri duyumsamýþ, düþünmüþ, yazmýþ. Hayatýný hep þiirin kendisiyle, onu yazarak ifade etmeye çalýþmýþ. Onun, Türkçe Fazýl Hüsnü Daðlarca yazýlan þiirin büyük ustasý olduðu konusunda herkes hemfikir. Cemal Süreya, bu þairin yazdýðý þiire dair, neredeyse kýrk yýl önce öyle ilginç bir saptama yapmýþtýr ki, þiir meraklýlarý bunu hâlâ düþünür. Süreya ya göre o, þiirimizin genel diyalektiðine kesinlikle eklenemeyen bir þairdir. Garip, Ýkinci Yeni gibi önemli þiir akýmlarýndan en az, hatta hiç etkilenmeyen biricik þair durumundadýr. Sonsuz sayýda þiir ve þiir kitabý yazmasý okurunu hep þaþýrtýp, þüpheye sokar. >>5 DE Bugün televizyon kanallarý Türkiye nin son iletiþim uydusu, Turksat 3A dan üzerinden yayýnda... Uydudan yayýnlarý izleyenler, frekanslarýný deðiþtirmeli... Eðer frekansý ayarlamýþsanýz, yeni uydunun getirdiði yeniliklerle yayýnlarý izlemeye devam edebileceksiniz. [Uydu antende ayarlar nasýl deðiþtirilir? KANAL FREKANSLARI DEÐÝÞÝYOR Televizyon kanallarý yeni uydu üzerinden yayýnlarýna devam edecek, ancak bugün frekanslar deðiþiyor. >>8 DE

2 2 28 EKÝM 2008 SALI Hacýbektaþ'a sormuþlar "Seni halk hangi gözle görür" Haydar Kaim kimdir: *Esas doðum 1938 Anne ve babasý askere geç gitmesi için 1942 doðumlu yazdýrmýþ. Evin tek oðlu olmasýn nedeni ile babasý askere geç gitmesini istemiþ. Bu durumun çok zararýný görmüþ. Buna baðlý olarak Bað -Kur'dan geç emekli olmuþ.1981'de kamyon almýþ Bað - Kur'lu olmuþ. Yurt dýþýna (Hollanda'ya) gitmiþ. Askerden gelmiþ iþ bulma kurumuna baþ vurmuþ. 7. yýlda iþ baþvuruþuna cevap verilmiþ.64'te baþvurmuþ.71'de Hollanda'ya gitmiþ. Hollanda'da yaþlýlýk maaþý alýyor.. Fazla kalmamýþ orda. Aylýk 120 euro alýyor. Bunun yarýsýný eþi Þirin alýyormuþ.altý çocuðu var; 3 oðlan 3 kýz.savat Mahhallesine baðlý Çayýrbað Çiftliði'ndenim diyor, Haydar Amca. Haydar amca ile hacý Bektaþ Veli nin dünya görüþü, Alevilik-Bektaþilik üzerine Cemal cemale sýcak sohbetler kurduk. Haydar Amcamýzla gazetemizin yazarlarýndan ve gönüllerinden Aydýn Þimþek in yaptýðý sohbeti siz okurlarýmýzla da paylaþýyoruz..sulucakarahöyük. Hacý Bektaþ Veli kimdir? Hacýbektaþ'a sormuþlar "Seni halk hangi gözle görür" diye sormuþlar. Hacý Bektaþ Veli bu soruya "Halk beni üç gözle görür."diyor. " 1) Çok akýllý olanlar beni ilim sahibi olarak tanýr. 2) Biraz akýldan noksan olanlar da kurtarýcý olarak tanýr. 3) Bizi sevenler de Evliya olarak bilir." diyor. Haydar Amca "Ben bunun üçünü de kabul ediyorum."diyor. Çünkü ilim adamý olmasaydý. Burasý Rum diyarýydý. Burayý Türkleþtiren Hacý Bektaþ Veli' dir. Esas Türkçeyi de yerleþtiren o dur. Evliya da olmasaydý buradaki Tekke'yi yapmazlardý. Her adama Tekke yapmazlar. Kurtarýcý ya da þaþkýný, düþkünü buraya gelirdi. Hamý olgun yapar, insan safýna katardý. Hamýn piþmesini ise böyle þöyle açýklýyor Haydar Amca: "Ham bir insan Hacý Bektaþ Veli' ye geldiðnde Ham Baðý'na gönderiyormuþ. Burasý adeta bir ilköðretim gibiymiþ. Alevi-Bektaþi öðretisi veriliyoryormuþ. Ýlköðretim gibi bir uygulama oradan Dedebaðý na geçiyormuþ. Alevi-Bektaþi öðretisinde adeta kalfalýk mertebesine eriþiyormuþ insan. Buradan da Hacý Bektaþ Veli Dergâhý na geliyor ve buradan olgunlaþmýþ olarak dünyanýn dört bir yanýna ocaklara gönderiyormuþ Hacý Bektaþ Veli. Oralara gidenler ise buradan öðrendiklerini yaydýlar. Hambaðý nda hem bir insan orada okumuþluðu yoksa okumuþluk öðreniyor hem de oradaki çiftçilik iþlerini yapýyor, hizmete katýlýyor, eðitimin bu aþamasýnda hayvancýlýk, tarým iþlerinde çalýþýyorlar. Dedebaðý na geldiðinde de iþlerin mhiyeti deðiþiyordu. Burada adeta bir lise ayarý eðitim veriliyordu.öðretimin bir üst ayaðý oluyor. Meyve-sebze,bal-güvercin üretimi gerçekleþirmiþ.tüm bu üretilen ürünler Hacý Bektaþ Veli Dergahý nda toplanýp Dergah ve Suluca Karahöyük halkýna daðýtýlýrmýþ - Hacý Bektaþ Veli nin burayý yurt seçmesinin nedenleri nedir sence? Horasan da Þeyh Lokman Perende'den ders alýyormuþ. Buraya Lokman Perende gönderiyor. Eskilerden duyduðumuza göre olay þöyle olmuþ; "Ahmedi Yesevi, Bektaþ sizi Rum diyarýna göndereyim diyor. O da nereye diye soruyor. Bunlarýn büyük ocaðý varmýþ orada dut odunlarý yanarmýþ.orada bir dut odunu çekip atýyor. Ahmedi Yesevi Bektaþ bu attýðým odun bir yere düþüp yeþerecek. Sen bunu nerede bulursan orayý yurt tut ve orada kal, oranýn insanlarýna ve halkýna bizim inancýmýzý ve felsefemizi ögret der. Hacý Bektaþ Veli destur alýp yola çýkýyor. Dut aðacýný Sulucakarayöhük de buluyor. Bir rivayete göre Söðüt Kasabasýna geldiði söylenir. Oradan da Orta Anadolu ya geçiyor. Hacýbektaþ buraya Konya tarafýndan geliyor. Burada Rum erenleri varmýþ.rum erenleri toplantýsýnda Zeynep Kadýn burada "Aleyküm Selam" diyor.bunu gören Rum erenleri Zeynep Kadýna "kimin selamýný aldýn" diye soruyorlar. Zeynep Kadýn "Hacýbektaþ Veli isminde bir eren geliyor ben onun selamýný aldým" diyor. Orada bulunanlar Zeynep Kadýna" bu eren Sulucakarahöyük topragýna girdimi, girecek mi" þeklinde soruyorlar. Zeynep Kadýn ise "çok yakýn" diyor. Bunun üzerine Rum Erenleri biz bunu buraya sokmayalým diyorlar. O buraya girerse bizim ekmeðimiz kesilir bizi kimse tanýmaz derler. Birisi peki biz bu adamý buraya nasýl sokmayacaðýz diyor. Sulucakarayöhükün tüm etrafýna sur çekelim diyor. Bu sur daha çok evliyalar arasýnda Sohbetimizi Haydar Amcanýn eþi Þirin Ananýn hazýrlamýþ olduðu Sepi Pilavý, turþu, ayran, pekmez eþliðinde yaptýðýmýz an.. "perde" olarak biliniyor. Sur çekilir. Ertesi gün Zeynep e soruyorlar. Zeynep geldiðini söylüyor. Nerde olduðunu soruyorlar. O da Sulucakarahöðün üstünde güvercin donunda duruyor diyor. Karafaki isminde bir Rum erenini görevlendiriyorlar.git onu pencene al gel diyorlar.karafaki Þahin donuna girip tam güvercini tutacaðý zaman Hacý Bektaþ Veli insana dönüyor ve onu yakalayýp, ayaðýnýn dibine koyuyor. Karafaki bunun üzerine Hacýbektaþ Veli'ye "Er ere böyle kýyar mý, az kaldý canýmý çýkaracaktýn" diyor.hacý Bektaþ Veli' de"er ere böyle hýþým yapar mý, hýþýmla gelir mi" deyip buraya geliþ nedenin nedir diyor. Karafaki, Rum erenlerinin kendisi ile görüþmek istediðini söylüyor. Hacý Bektaþ Veli "Ben onlarýn ayaðýna gitmem onlar benim ayaðýma gelsin" diyor. Onlar gelmiyor. Bunun üzerine ýþýklarý kayýp oluyor, postlarý kayýp oluyor. Hacý Bektaþ Veli nin yanýna geldiklerinde post larý ve lambalarýný orada görüyorlar. Hacý Bektaþ Veli nin kehanetlerini gören Rum Erenleri Hacý Bektaþ Veli etrafýnda cem oluyorlar ve pirleri olarak kabul ediyorlar. -Alevilik-Bektaþilik nedir? Alevilik H.Z Ali zamanýnda gelmiþ bir taraf Muaviye-Yezit tarafý bir taraf H.Z Ali tarafý oluyor. H.Z Ali taraflarý kýzýl þerit baðlamýþ Alievliler kavramý ile Alevilik oluþmuþ. Hacý Bektaþ Veli zamanýnda Alevi olupta Hacýbektaþ tarikatýna giren ve cem olanlara da Bektaþi denir. -Alevilikte dini anlamda en yüksek ceza nedir? En yüksek ceza düþkün çýkartmaktýr. Düþkün çýkartmak; taci tekbir yapýlýr sorgulanýr.taci tekbirlemek onaylamaktýr.düþkün çýkrama olayý þu þekilde yapýlýr. Yýlda bir kez tarikat içinde "Tacý Tekbir Cem'i" yapýlýr. Bu Cemde her can tek tek huzura çýkarak Ceme katýlanlara sorulur. Bu þikayet olup olmadýðý sorulur.bütün canlar eðer "Allah Eyvallah" derse Tacý Tekbirlenir.Temiz olduðu kabul görür. Eðer þuçu varsa örnek;borcu varsa ödeyeceðini tahaüt eder, gönül kýrmýþsa gönül alýr barýþýr, ödenmeyecek bir suç ise cezasý verilir. En büyük ceza ise düþkünlüktür. Bu ise, adam öldürme ve kendi helalinin dýþýnda baþkasýnýn helaline yan gözle bakma... -Alevikte Eline,diline,beline sahip olmak ne anlama geliyor? Konuþmasýný bilirsen kimseyi incitmezsin,eðer bilmezsen incitirsin. Diline sahip olmak gerek. Elini de harama uzatmayacaksýn çalmayacaksýn, dövmeyeceksin, þiddete ve harama elini vurma! Eline, beline, diline sahip olmamak düþkün çýkartmak için en önemli sebeplerdir. - Cem töreninin amacý nedir? Ýnsaný kamile eriþtirmek için Cem yapýlýr. Herkes insan olur, insaný kamil olamaz.ýnsaný kamil; oturaklý, olgunlaþmýþ, halký halk gözüyle gören,eline diline beline sahip olan ve çevresine zarar vermeyen kiþidir. -Alevi-Bektaþiler ödedikleri vergilerden yararlana biliyor mu? Ödediðimiz vergilerden eþit oranda yararlanmýyoruz. Yararlansaydýk bizim Cemevleri de Camiler gibi ibadethane sayýlýrdý. Alevi Bektaþiler için büyük bir külliye olmalý. Burada misafirhanesi,cemevi yada çok yeterli dede yetiþtirecek üniversite ayarýnda bir okul. Ýmam hatipler insaný yetiþtiriyor.bizimde dede yetiþtiren kurumlarýmýz olmalý. Hacýbektaþ'ý ticarethane haline getirdiler. Kim nerede nasýl kurban kesilecek onun peþine düþüldü,çýkar peþine düþüldü. Alevi Bektaþilerin merkezi olan Hacýbektaþ ýn sorunlarý için yeniden halvet olmalý ve kendimizi gözde geçirmeliyiz. Devamý sayfa 6 da

3 28 EKÝM 2008 SALI Mehmet Ali Yazýcý ANADOLU(1) Kötü günler yaþýyoruz; Biz, Anadolu insanlarý... Yaþam bir karabasan... Yoksa biz, biz öldük de, yaþadýðýmýzý mý sanýyoruz? (Bizanslý Palladas, 4. yy) Anadolu, ne zaman Anadolu oldu? Bizden önce kimler yaþadý ve yaþantý biçimleri nasýldý? Anadolu'da bugün yaþayanlar eskiden beri var mýydýlar? Her þey 1071 yýlýnda Türklerin Anadolu'ya gelmesiyle mi baþladý? Boþ muydu bu güzel ve bereketli topraklar daha öncesinde? Acaba kimseler yaþamýyor muydu vadilerinde, ovalarýnda? Kültürlerin ve uygarlýklarýn beþiði olarak kabul edilen Anadolu'nun, resmi tarihin savunucularýna bakýlýrsa bizden öncesi yoktur. Binlerce yýllýk tarih ve uygarlýklar resmi ideolojiye kurban edilmeye çalýþýlýr. Yapýlan arkeoloji ve tarih çalýþmalarý sonucu eski uygarlýklar ve zengin kültürler ortaya çýktýkça bunlarý yaratanlarýn da Türk boylarý olduðu gibi bilim dýþý, aslý astarý olmayan iddialar ileri sürülür. Sümerlerin, Hititlerin Türk olduðu tezi ifrata vardýrýlarak, bütün dünya medeniyetlerinin kökeni Türklere dayandýrýlmýþtý bir zamanlar. 1930'lu yýllarda Türk Tarih Tezi ve Güneþ Dil Teorisi bu çerçevede formüle edildi. Anadolu'da Türk olmayan ama bütün dünya medeniyetlerine kaynaklýk eden geliþmeleri yaratan kavimler, topluluklar, uluslar yaþamýþtý. Ýnsanlýk tarihinin önemli bir dönemini kültürleriyle, yarattýklarý uygarlýklarla, teknik buluþ, bilimsel çalýþmalar ve düþün üretimleriyle temsil etmiþlerdir. Hepsi birer uygarlýk kaynaðýdýr. Günümüz uygarlýklarýnýn ana damarlarý buralardan gelir. Avrupamerkezci teoriler, uygarlýðýn, bu uygarlýklarýn kesintisiz devamý olduðu iddiasýný öne çýkarýrlar. Bu görüþler bütünüyle yanlýþtýr ve ideolojik amaçlý olup, Batý kapitalizminin çýkarlarýný ön plana çýkarmayý hedefler. Emperyalist-kapitalizm soygun ve sömürü düzenini yaygýnlaþtýrmanýn adýný, sözü edilen tezlere dayalý olarak uygarlýk taþýma ve diðer halklarý ilerletme olarak koyar ve savunur. Bu görüþlerin tarihsel açýdan yanlýþlýðý birçok yönüyle ele alýnabilir. Ancak, biz burada genel planda, yüzeysel olarak yalnýzca iki noktaya deðineceðiz. Birinci nokta, Ege uygarlýðýnýn Avrupa'daki geliþmelerden ayrý temellere dayanmasýdýr. Düþünsel ve teknik boyutta Avrupa'yý etkilemiþ olsa da aralarýnda kanýtlanabilmiþ organik bir bað bulunmamaktadýr. Tarihin bu döneminde Ege, dolayýsýyla Anadolu, Avrupalýlarýn görmek istediklerinden ve düþlediklerinden apayrý bir dünya idi. Ýkinci nokta, Ege uygarlýðýnýn kökleri Anadolu'ya dayanýr. Burada ortaya çýkmýþ ve yaþamýþ olan uygarlýklardan Ege uygarlýðýný ayrý düþünmek ve deðerlendirmek olanaksýzdýr. Helenler, Ege'ye sonradan göç etmiþ ve var olan kültürü kendi gelenek ve görenekleriyle yorumlayarak sahiplenmiþlerdir. çýkarmak, güneþi doðurtmak olarak veriyor. Bir baþka türetimi ise Ana-tello. Bu da, bir yýldýzýn yükseliþi, güneþin doðuþu vb. anlamlarý içeriyor. Anadolu'da ilk insan yerleþim buluntularý zamanýmýzdan yaklaþýk yýl öncesine aittir. Bulunduðu yer ise Antalya yöresinde Karain, Beldibi, Belbaþý maðaralarýdýr. Geçim kaynaklarý avcýlýk, toplayýcýlýktýr. Buralarda barýnmýþ, avlanmýþ ve Anadolu uygarlýðýnýn ilk tohumlarýný atmýþlardýr. Belki de Anadolu 'ya buradan yayýlmýþlardýr. Ateþin de ilk defa burada kullanýldýðý kuvvetle muhtemeldir. Karda, kýþta, fýrtýnada, tipide o hiç sönmemesi gereken ateþi, hep yanýk tutmak zorundaydýlar. Bir sönse, yeniden yakmak için belki de kuþaklar boyu uðraþmalarý gerekirdi. (Ýþte Anadolu, Ömer Tuncer, sf.15) Ýklim deþiklikleri ve üzerinde yaþanýlan coðrafyanýn özellikleri insan yaþamýnda önemli etkilere sahiptir. Ýnsan, içinde yaþadýðý doðanýn þartlarýndan etkilenir, kendisi de onu etkiler, deðiþtirir ve deðiþtirdikçe kendisi de deðiþir. Deðiþik, farklý olaný keþfeder ve yeni özellikler kazanýr. Doðayý ihtiyaçlarýna uydurmaya çalýþýr ve bunu yaparken doðanýn kurallarýna da uyar. Ýhtiyaçlarý doðrultusunda çevresine yaptýðý müdahale, koþullarý kendi lehine çevirme çabasý köklü uygarlýk ve kültürlerin ortaya çýkmasýný saðlamýþtýr. Bu ilk müdahale iliþkisi, ayný zamanda insanýn bilinçli faaliyetlerini de koþullar. Ýnsanlýk Ý.Ö yýllarý arasýnda yerleþik tarým faaliyetine geçmiþtir. Doðada hazýr bulunan yiyeceklerin kýtlaþmasý ve besin bulma zorluðu insaný, üretime sevk eder. Bu ayný zamanda uygarlýðýn da temelidir. Uygarlýklarýn ortaya çýkýþý ve artýk bir uygarlýklar çaðý denilebilecek dönem, Batý dillerinde Neolitik dönem Yeni Taþ Çaðý'dýr. Ý.Ö yýllarý arasýný kapsar. Ýnsan, artýk, bilinçli bir faaliyet içersine girmiþ ve doðaya amaçlý bir þekilde müdahale etmeye baþlamýþtýr. iliþkilerini ve insaný yansýtýr özünde. Tarihin geliþme evreleri insanýn arayýþlarýyla doludur. Elde olanla tatmin olmama, yeni ihtiyaçlarýn ortaya çýkmasý ve üstün güç fikri insaný hep arayýþlara itmiþtir. Bunlardan belirleyici olaný üstün güç fikridir. En üstün gücün ne olduðu arayýþý insaný ana tanrýça düþüncesine ulaþtýrmýþtýr. Ýnsan için doðada en somut doðurgan güç Ana'dýr. (Mysia ve Iþýk Ýnsanlarý, Safa Taþkýn sf.78) Ýnsan, her þeyi yaratan gücü aramýþ ve bunu Ana Tanrýça'da bulmuþtur. Doðrudan somuta dayalý tek dindir, belki Toprak ana'nýn dini. (Age.) Ana Tanrýça hep koca karýnlý olarak gösterilmiþ figür simgesidir. O doðurgandýr, her þeyi yaratandýr. Ulaþabildiðimiz, yararlandýðýmýz her þeyi O üretmiþtir. Oturmuþ durumda, kalýn kalçalý, göbekli, dolgun memeli bir tanrýça, kollarýnda çok daha ufak boyda bir erkek figürü taþmakta, bu figür göðsüne yapýþmýþ, üstüne týrmanmýþ gibidir. Bu erkek, Tanrýçanýn hem çocuðu, hem sevgilisidir. (Mitoloji Sözlüðü, Azra Erhat, Kybele, sf.183) (Devam Edecek) Not:Bu yazý hapishanede yaptýðým bir çalýþmanýn notlarýdýr. Bazý bölümleri o dönemde yayýmlanan Uzun Yürüyüþ dergisinde Sevgi Yýlmaz adýyla yayýnlamýþtýr. Anadolu'nun tarihi çok eskilere dayanýr. Batýlýlarýn Paleolitik diye adlandýrdýklarý Eski Taþ çaðý'na kadar götürülebilir insanýn Anadolu'da varlýðý. Bu dönem, yani Eski Taþ çaðý Ý.Ö yýllarý arasýný kapsýyor. Anadolu adlandýrmasý da 10. yüzyýlda yaþamýþ olan Bizanslý imparator Konstantin Porfirogenetos' a ait. O zaman Anatolia olarak söyleniyor. Sözcük eski Yunancadan geliyor. Bally, sözcüðün anlamýný, yükseltmek, ortaya Böylelikle toplumsal yaþamýn ilk örnekleri þekillenmeye baþlar. Dünya'da ilk kentsel yerleþim merkezleri Anadolu'da kurulmuþtur. Kültür, her toplumsal yaþayýþýn zorunlu bir sonucu olarak ortaya çýkar. Anadolu' da kentsel yaþamýn ilk örnekleri verilirken, toplu yaþam kültürü de yavaþ yavaþ boy vermeye baþlar. Böylelikle insanýn kendini, doðayý ve toplumu tanýma arayýþýnýn bir ürünü olarak kültürel birikimler ortaya çýkmaya baþlar. Özet olarak söyleyecek olursak kültür, doðayý, toplum Petrol KIRÞEHÝR< >HACIBEKTAÞ Dedebað Fýrýn >MERKEZ Her çeþit baský iþlerinizde Üniversite Otel Ýnþaatý Üniversite Kampus Arazisi < BEÞTAÞ 643m2 638m2 634m2 610m2 Kýz Öðrenci Yurdu Erkek Öðr.Yurdu Hüseyin Sümen in evi MATBAA Bilgisayar ortamýnda ve ofset ARTIK HACIBEKTAÞ TA 587m2 626m2 617m2 609m2 SATILIK ARSALAR Çep: Tel: ANTETLÝ / ZARF / KARTVÝZÝT / TAHSÝLAT MAKBUZU / SÝPARÝÞ FÝÞÝ / BROÞÜR / EL ÝLANI / AFÝÞ KATALOG / KÝTAP / DERGÝ / GAZETE / TAKVÝM / TOPLANTI DAVETÝYESÝ / DÜÐÜN DAVETÝYESÝ SÜNNET DAVETÝYESÝ / VE BASKIYA DAÝR HER ÞEY... Tel:

4 ARAÞTIRMA Þakir Þenol 28 EKÝM 2008 SALI AKP ye karþý Kýrþehir de Sol birlik Yine olamamýþýn Vücudundaki uzuvlarýný karýþtýran adamý Mazhar Osman a gönderirler. Adam kulaða göz, gözüne aðýz, koluna bacak diyor, hemen hemen her þeyi karýþtýrýyor. Aylar süren uðraþlarla tedavi tamamlanýr. Doktorlar kendisini son kez sýnav yaparlar göster bakalým aðzýný, tamam doðru. Göster bakalým kulaðýný, tamam o da doðru. Göster bakalým gözünü, çok güzel onu da bildin. Senin bir þeyin kalmamýþ aferin sana, yarýn taburcu edelim seni, derler. Hastamýz öylesine kendini kaptýrýr ki. Büyük bir sevinçle Ýþte buna kafa derler kafa diyerek bir eliyle kalçasýna þaplak vurarak gösterir Taburcu olamaz tabii. Bir çok çocuðu olan bir baba zeki, kurnaz, çalýþkan olan çocuðuna hatalarýný buldukça sen adam olmazsýn,der ve kýzarmýþ. Gel zaman git zaman bu çocuk uzak diyarlara gitmiþ, kendisinden haber alýnamaz olmuþ artýk. Günlerden bir gün köye gelen zaptiyeler seni paþamýz çaðýrýyor diye yaka paça þehir merkezine getirirler. Paþanýn huzuruna çýkan adamý paþamýz çok iyi karþýlar, kendisine izzet ikramda bulunur, bir isteðinin arzusunun olup olmadýðýný sorar. Yaþlý adam teþekkür eder, hiçbir dilekte bulunmaz. Bir süre sonra paþa gerçek kimliðini açýklar. Baba bak, ben senin oðlunum. Hani adam olamaz dediðin oðlunum. Gördün mü paþa oldum, der. Adam bilge bir tavýrla oðlum ben sana vali, paþa olamazsýn demedim ki. Ben sana adam olamazsýn demiþtim. Paþa olmuþsun ama yine adam olamamýþsýn, der. Bu hikayeleri anlatmamýn sebebi. Baþka bir Kýrþehir mümkün yazýmda parti ve demokratik kitle örgütlerinden akil insanlarýn oluþturduðu üç yüz beþ yüz kiþilik bir seçici kurul solda birlik için adayý ve partiyi belirlesin diye yazmýþtým. Arkadaþýmýzýn biri öylesine kýzmýþ ki Seçimler örgütsüz kazanýlmaz, partilerden elliþer kiþi ile ya da Kýrþehir halkýnýn önüne sandýk koyarak aday belirlenemez. Bu iþi yokuþa sürmenin öteki adý olur. Sol bir aday olarak- partilerin ortaklaþmasý olmadan- Kýrþehir halkýnýn kendisini seçeceðine inanan varsa Mart ta sandýk halkýn önüne konacak ve isteyende pekâlâ baðýmsýz aday olabilir., diye yazýma atýfla birde yazý yazmýþtý. F.Türkmenoðlu imzasýyla. Dilim döndüðünce Anlayanlar anlamayanlara anlatsýn, yazýmda anlatmaya çalýþtým, kendisine ama. Arkadaþýmýz hýzýný alamamýþ bu seferde Ýsmail Güneþ imzasýyla Solda Birlik! baþlýklý bir yazý daha yazmýþ. Yine mahlas kullanýyor, yine gölgesiyle boks yapýyor, kelebek gibi uçup arý gibi sokmaya çalýþýyor. Demek ki ben iyi anlatamýyorum. Ancak birileri anlatsýn artýk bu þahsý muhtereme, bu kafayla bir yerlere gidilmediðini. Kem söz sahibine aittir,derler. Solda birlik böyle mi olacak? Bu ve bunun gibi yazýlarý yazanlar olsa olsa mikser görevi görür, tarihin acýmasýz sayfalarýna giderler. Böylesi fevri tutum ve davranýþlarýn ne kendisine, ne sahip çýktýðýný söylediði partisine, ne siyasal görüþüne ne de mahlas ile yazdýðý gazeteye faidesi olur. Acýsýný kimlerin çektiðini ise Kýrþehirliler iyi biliyor. Yinede Ankara nýn baþardýðýný Kýrþehir niye baþarmasýn? Sulucakarahöyük/KIRÞEHÝR Kýrþehir de AKP li Belediyenin uygulamalarý muhalif meclis üyelerinin lerin tepkisine neden oldu. Özellikle sol muhalif partiler AKP nin ve Belediye Baþkaþkaný Halim Çakýr ýn keyfi uygulamalarýný bir dizi giriþimle kamuoyuna duyurdular. Sol Partilerin ortak olarak kamuoyuna açýklamýþ olduklarý basýn bildirisinde söz konusu basýn açýklamasýn Kýrþehir Belediyesi muhalif meclis Sulucakarahöyük/KIRÞEHÝR Özgürlük ve Dayanýþma Partisi Kýrþehir Ýl Örgütü AKP li Belediye Baþkaný Halim Çakýr ýn keyfi uygulamlarýný kýnadý. ÖDP Ýl Baþkaný Þakir Þenol eski soðuk hava deposunun arsasýnýn usulsüz satýþýný eleþtirerek yapmýþ olduðu basýn açýklmasýnda þu görüþleri dile getirdi: Muhalif belediye meclis üyelerinin, eski soðuk hava deposunun arsasýnýn usulsüz satýþýna resmi itirazlarý sonucu; Kýrþehir Belediye Baþkaný Halim Çakýr, gerekçesi kendinde saklý gerekçesiyle, meclisi olaðan üstü toplantýya çaðýrmýþtýr. 14 Ekim Salý günü yapýlan toplantýya partimizde izleyici olarak katýlmýþtýr. Olaðan üstü toplantýda satýþ kararýnýn iptalinin ve yeniden gündeme alýnýp alýnmamasý oylanamamýþ, usül tartýþmalarý arasýnda kaybolmuþtur. Baþkanýn meclisi arsanýn satýlmasý konusunda ýsrarla oylamaya götürmesi manidardýr. Özgürlük ve Dayanýþma Partisi olarak bu güzide yerleþim yerini neden üyelerinin itirazlarýna raðmen, arsa satýþ kararýna tepkiler büyüdü. Eski soðuk hava deposu arsasý gündem dýþý olarak gündeme alýnarak üzerinde usul tartýþmalarý yapýlýrken meclis oylamaya götürülmüþ Valiliðe yapýlan itirazlar üzerine gündeme alýnmasý tekrar tartýþýlýrken bir kez daha oylamaya gidilerek arsanýn satýþ kararý meclisten çýkarýlmýþtýr. Meclis üyeleri ve sol partiler yer altý çarþýsý üzerinde imza kampanyasý düzenleyerek, satýþtan vaz geçilmesini istediler ve basýn açýklamasý düzenlediler. Daha sonra toplanan imzalar Kýrþehir Valiliði ne teslim edildi. Yapýlan basýn seçimlere aylar kala satýþta ýsrarýný anlayabilmiþ ve kabul edebilmiþ deðiliz. AKP nin Belediye Meclis inde bulunan 14 üyesinden 2 tanesinin de hazýr bulunmadýðý bir oylamada üyeleri ikna yerine, parmak demokrasisi yolu seçilerek bir önceki toplantýda yapýlan usul hatalarý da giderilmeye çalýþmýþtýr. Bu satýþ kararýna evet diyen AKP li açýklamasý CHP Ýl Sekreteri Döndü Özbilen tarafýndan okundu. Sol partilerden imza kampanyasý ve basýn açýklamasý: 7 Ekim 2008 Salý günü yapýlan, Kýrþehir Belediye Meclis toplantýsýnda gündemde olmayan satýþ kararýný sanki gündemin 6. maddesiymiþ gibi gündeme alarak, eski soðuk hava deposu arsasýnýn itirazlara raðmen satýþ kararý alýnmasýna meclis üyelerinin Kýrþehir Valiliði ne yaptýklarý itirazlar sonucu kararýn tekrar gözden geçirilmesi ve itirazlarýn görüþülmese kararlaþtýrýlmýþtýr. 14 Ekim Salý günü meclis üyeleri olaðan üstü toplantýya çaðrýlmýþtýr. Yapýlan toplantýnýn gerekçesi üyelere bildirilmemiþ olup, usul tartýþmalarý arasýnda soðuk hava deposu satýþ kararý itirazlar dahi lehte aleyhte veya üzerinde konuþmalar yapmaya dahi gerek görülmeden oylamaya sunulmuþtur. Oylama sonucu eþitlik ortaya çýkmýþ ve Belediye Baþkaný halim Çakýr ýn oyuyla adý geçen gayrý menkulün, satýþ kararý alýnmýþtýr. AKP hükümetinin belediyeler kanunu ve 2-B yasalarýyla ülkeyi nasýl talan ettiðine ibretle þahit oluyoruz. Belediye meclislerinde oy çokluðu ile alýnan kararlarla, oluþturulan komisyonlar marifetiyle memlekette satýlmadýk alan býrakmadýlar. Garibin, gurabanýn, fakirin fukaranýn hak ve hukukunu koruyacaðýz diye seçim kazandýlar. Ama keyfi olarak belediyeyi yönetiyorlar. Elli dört gayrý menkul satýþýndan bir tirilyon (milyar) un üzerinde gelir elde ettiklerini iddia ediyorlar. Ýnsan sormadan geçemiyor. O satýþlarda mý böyle oldu bittiye getirildi? Þehrimizde de Diþliler var da bizim mi haberimiz yok? Gerek sosyal demokrat belediye meclis üyeleri olarak ve gerekse de Kýrþehir de ki sol, sosyalist, sosyal demokrat partiler; oldu bitti ile alýnan bu satýþ kararýný kýnýyoruz. Satýþ kararýndan vaz geçilmesini istiyoruz. Kýsa zamanda toplanýlan imzalarýmýzla kamu oyunu ve yetkili mercileri duyarlýlýða davet ediyoruz. Sol partiler ve Belediye meclis üyesi Adýna Döndü Özbilen Kýrþehir ÖDP den usülsüz satýþa tepki Meclis Üyelerini vicdanlarýyla baþ baþa býrakýyoruz. Kýrþehir halkýný, siyasi partileri, demokratik kitle örgütlerini ve yetkili mercileri duyarlý olmaya davet ediyoruz. Partimiz ÖDP olarak bu kararýn ve satýþýn takipçisi olacaðýmýzý kamu oyuna duyururuz.

5 28 EKÝM 2008 SALI ANISINA Ölümsüz þiirlerin þairiydi ORHAN KAHYAOÐLU Fazýl Hüsnü Daðlarca yý 15 Ekim Çarþamba günü kaybettik... Daðlarca, okuru hep heyecanlandýran, üretim temposuyla yadýrgatan, özellikle 1950 lere kadar uzanan döneminde benzersiz bir mükemmeliyeti simgeleyen yapýtlarýyla daha yarým yüzyýl önce klasikleþmiþ bir þairdi Bir þair düþünün, seksen beþ yýllýk Cumhuriyet döneminin yetmiþbeþ yýlýnda þiiri duyumsamýþ, düþünmüþ, yazmýþ. Hayatýný hep þiirin kendisiyle, onu yazarak ifade etmeye çalýþmýþ. Onun, Türkçe yazýlan þiirin büyük ustasý olduðu konusunda herkes hemfikir. Cemal Süreya, bu þairin yazdýðý þiire dair, neredeyse kýrk yýl önce öyle ilginç bir saptama yapmýþtýr ki, þiir meraklýlarý bunu hâlâ düþünür. Süreya ya göre o, þiirimizin genel diyalektiðine kesinlikle eklenemeyen bir þairdir. Garip, Ýkinci Yeni gibi önemli þiir akýmlarýndan en az, hatta hiç etkilenmeyen biricik þair durumundadýr. Sonsuz sayýda þiir ve þiir kitabý yazmasý okurunu hep þaþýrtýp, þüpheye sokar. Bu yüzden de, birtakým hoþnutsuzluklar söz konusu olmuþtur. Ama, bu þair, çok sayýda öyle önemli þiir kitaplarý yazmýþtýr ki, soru iþaretlerinin hepsi uçuþup gider. Belki, Türkçe þiirde, onunki kadar yetkin ve çok sayýda þiir kitabýna sahip baþka þair yoktur. Þiirindeki özgün iç deðiþimler ilgiyle araþtýrmaya deðerken; bu þair destan dan çocuk þiirleri ne kadar uzanan geniþ bir yelpaze içinde, ömür boyu gezinip durur. Þiirinin yer yer resmileþtiði, çoðu destanýmsý kitaplarýnda bile, þiir dilindeki ustalýðýndan ödün vermeyiþi dikkat çekicidir. Varlýk sorununu þiirine her dönem derinliðine iþlemiþ bir ustadýr o. Hatta bazen varlýktan hiçliðe doðru giden yolda ilginç þiir duraklarý okurunun gözlerini kamaþtýrmýþtýr. Þiirin bu benzersiz ustasý Fazýl Hüsnü Daðlarca yý 15 Ekim Çarþamba günü kaybettik. Onu yalnýz Türkçe þiire getirdiði yeniliklerle anmak haksýzlýk olur. Þiirin, bu iklimde, geniþ kesimlerce tanýnmasýna da þiirleriyle büyük katkýda bulunmuþtur. Tüm iç, dilsel ve anlamsal deðiþimlerine raðmen bu þiir, kendi damarýndan köklü biçimde hiç uzaklaþmaz. Doða ve nesneler dünyasý; akýlcýlýða yöneldiði, toplumsalcý kimliðin belirginleþtiði kitaplarýnda bile hep yerini alýr. Bu þiirin, baþtan beri, kendine has bir ruhaniliði olagelmiþtir. Ne kadar, süreç içinde, þiirinin metafizik eðilimlerden uzaklaþýp, reel dünyaya doðru evrildiðinden söz edilse de, kendine has bir ruhani atmosfer, toplumsalcý eðilimli þiirlerinin içinde, gizli bir yerinde saklý durur. Ölümünün ardýndan kaleme aldýðýmýz bu kýsa yazýda, Daðlarca þiiri üzerine topyekün deðerlendirmeler yapmak kolay Fazýl Hüsnü Daðlarca deðil. Bizim için, þairin, bazý edebiyatçýlarca sezgici dönemi kabul edilen yýllarý arasýndaki evreyi öncelikle anýmsatmakta yarar var. Çünkü, Çocuk ve Allah adlý klasik kitabýyla baþlayan bu evrenin kitap ve þiirleri, þairin þiirindeki mükemmeliyeti kadar, dilindeki biricikleþme sürecinin de göstergesidir. Benzerine hiç rastlanmayan bir kozmik ve varlýksal dünya kurmuþtur þiirinde. Ýnsanýn iç dünyasýyla doða sarmalanýrken beliren kozmik çaðrýþýmlarda, bir yazarýn dediði gibi çocuksu bir þaþkýnlýk ta dikkat çeker. Ama, çocuksu bir ürkeklik alttan alta hep vardýr. Þairin, 1930 kuþaðý þairlerinin bazýlarýndan esinlenerek, bir yapý kurmaya çalýþtýðý 1935 de çýkan ilk kitabý Havaya Çizilen Dünya daki nesneler dünyasý, Çocuk ve Allah la birlikte, kendine has bir ruhaniliði de iþaretler. Eþyanýn da artýk bir doðasý olduðu; büyülü bir biçimde dillenebileceði ve en önemlisi bir ruhun ikizi olabileceði bu ilk dönem þiirlerinde hayretle gözlemleniyor. Doðanýn sembolleriyle; ölüm, zaman, Allah gibi semboller garip bir gizemciliði, sezgicilik kadar içinde barýndýrmaktadýr. Doðadan vazgeçmedi 1945 ten sonraki kitaplarla, insan unsuru azýcýk da olsa ete kemiðe bürünmeye baþlar. Kozmik çaðrýþýmlarýn yerini, insan iliþkileri almayý sürdürür. Doða aðýrlýðýný taþýmaktan hiç vazgeçmez. Eþyalar da. Bu arada varlýksal sorun tüm hakikiliðiyle þiirin içindedir. Ama, reel hayattan hareketle yeni fikir kývýlcýmlarý þiire yerleþme sürecini yaþar. Yeryüzüne gitgide inen bir Daðlarca þiiridir dikkat çeken. Deðindiðimiz ilk döneminden asýl ve köklü kopuþsa, 1955 te çýkan Asu ve sonrasý kitaplarda belirginleþir. Doða, nesneler ve evren yine þiirin içinde, ama kýyasýya hayat kokmaktadýr. Genel tespitlere göre, þairin þiiri akýl çaðý na adým atmaktadýr larda bu akýlcýlýðýn içinden süzülen bir toplumsalcý kimliktir ön plana çýkan. Ve bu çizgi küçük iç deðiþimler yaþasa da aralýksýz sürer. Bu yönelimin izlerini ölmeden önce çýkan son kitaplarýnda bile bulmak mümkündür. Bu dönemdeki az sayýda þiirde ilk dönemine yolculuklara rastlanýr. Bu serüvende, ulusalcý kimliði ön planda, destan türü kitaplar okura bugünün gözlüðüyle biraz abartýlý gelir. Ama, bu kitaplardaki þiir dili kusursuzluðu okuru hep þaþýrtmýþtýr. Þairin ilk dönem þiirlerine aðýrlýklý sinen çocuksuluk, 1960 larla birlikte çocuk þiirleri nden oluþan kitap dizisine dönüþür. Bugüne kadar, usta iþi çok kitabýna rastlanýr. Daðlarca, okuru hep heyecanlandýran, üretim temposuyla yadýrgatan, ama, bize göre, özellikle 1950 lere kadar uzanan döneminde benzersiz bir mükemmeliyeti simgeleyen yapýtlarýyla, daha yarým yüzyýl önce klasikleþmiþ bir þairdi. Ama, toplumsalcý þiirinde ilgiye fazlasýyla deðer birkaç kitap da kaleme aldý. Bize, bu yazýda, son olarak, onun tutkulu okurlarýna baþsaðlýðý dilemek kalýyor. Kýzýlýrmak kýyýlarý Kardaþ, senin dediklerin yok, Halay çekilen toprak bu toprak deðil. hele Anadolu ya, Kamyonlarla gel, kaðnýlarla gel gayri, O kadar uzak deðil. bitmiþ, kavaðý azalmýþ, Gamla örtülü bayýrlar, çýplak deðil. Yedi ay kýþtan sonra, Yeþeren senin yaþamýndýr, Yaprak deðil. Yersin, içersin sofrasýndan, üç yüz senedir, Kuvvetlisin ama kuvvet hak deðil. Bakýmsýzlýklarla göçüp gitmiþ bir cihan, Mevsimler soðumuþ, sular azalmýþ, Buðday, Selçuklulardan kalan baþak deðil. Parça parça yarýlmýþ öküz ardýnda, Parmaðý üç pare, týrnaðý ak deðil. Utanýr elin ayaðýn, Korkarsýn yakýndan görsen, Eli el deðil, ayaðý ayak deðil. Gün doðar, tarla kuþlarý uçuþurlar, Aðýr bir aydýnlýk, bildiðin þafak deðil. dalmýþ ki yüzyýllar süren uykusuna, Uyandýrmazsan Uyanacak deðil. Dertle, sefaletle yüklü, Siyah leþlerle kararmýþ, berrak deðil. ne, Akan kim, Kýzýlýrmak deðil. Kardaþ, görmüyorum ama hâlâ duyabiliyorum, Geçmiþ zamanlar gelecek zamanlardan parlak deðil. Vakte þahadet edercesine yükselmiþ, Akþam parýltýsýndan, bütün zaferler üzerine, Daðlar dalgalanmakta, bayrak deðil. Fazýl Hüsnü Daðlarca Radikal Kitap

6 28 EKÝM 2008 SALI Hacýbektaþ'a sormuþlar "Seni halk hangi gözle görür" Cirit müsabakalarý Acýgöl'de yapýldý Sulucakarahöyük/ACIGÖL Türkiye Geleneksel Spor Dallarý Federasyonu, Nevþehir Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü ve Acýgöl Belediyesi'nin ortaklaþa düzenlediði organizasyonla Nevþehirliler ata sporlarýndan ciriti tanýma fýrsatý buldu. Baþ tarafý sayfa 2 de -Tekke'nin içerisinde Cami olmalý mý? Türkiye'de Türbe'nin olduðu yerde camiler var. Bu camiler Türbelerin kuzeyinde bulunur. Bunun nedeni Türbede yatana saygýdýr.türbe de yatan adama arka dönülmez. Ama Hacýbektaþ Dergah' ýndaki Cami Hacýbektaþ Veli' yi küçük düþürmek ve kasten önüne yapýlmýþ.caminin burada olmasý ise hiç doðru deðil.1800'li yýllarda Nahþibendiler (Nakþibendi) tarafýndan yapýldý.alevi tarikatýnýn 2.Mahmut döneminde asimile etmek için bu camiyi yaptýlar. Caminin Dergahýn dýþýnda olmasý gerekirken içinde olmasý doðru deðil.tabi ki Sunni vatandaþlarýnda ibadetini yapmalarý gerekir ama bizim ibadet mekanlarýmýza ve inanç önderimize de saygýlý olunmalý. -Hacýbektaþ'ýn þimdiki durumunu nasýl deðerlendiriyorsun? Alevi-Bektaþilere yakýþýr biri durumda deðil. Dergah ya eski haline getirilmeli ya da yeni bir cemevi inþaa edilmeli. Buda buraya gelen tüm insanlarýn ve tüm sevenlerin sorunlarýna sahip çýkmalý. Son yýllarda bazý dernek ve vakýflarýn buradan dýþlandýðýný görüyorum. Buraya bilen bütün derneklerin söz hakký ellerinde alýnmamalý. Herkes burada söyleyeceðini söylemeli. Burada söylenmezse nerde söylenecek. -Alevibektaþilerin çözümlenmesi gereken en önemli sorunlarý nelerdir? Alevi-Bektaþilerin çözümlenmesi gereken en önemli sorunun ise inançlarýmýzýn inanç mekanlarýmýzýn kabul görmesi yapýlan ibadetlere karþý çýkýlmamasý, din iþlerine devletin karýþmamasý. -Hacýbektaþ ýn sorunlarý nelerdir? Dedebaðý yolu çift olmalý, Dedebað köþkü yeniden Dedebaðý na yapýlamalý. Dedebag nýn giriþinde simge bir kapý vardý.ayný Hacýbektaþ Veli Dergahý nda olduðu gibi.o kapý yenide yapýlmalý.o kapýda girince sað tarafa güvercinlik vardý.çok büyüktü.altýnda da arý kovanlarý vardý. Hacý Bektaþ Veli' nin simgesi olan güvercinliðin de yeniden yapýlmasý gerekiyor. Ýnsanlar arasýnda hiç bir iliþki yok. Ýliþkiler Alevi-Bektaþi felsefesine yakýþmýyor. Çok kahve var ve insanlar oradan çýkmýyor. Eskiden tekke edebiyatý vardý.þairler hadat'lar ve kitap ciltleyen insanlar yetiþirdi. Hacýbektaþ taþý burada iþlenirdi.kahveleri adeta atölyelere dönüþtürebiliriz.üretim aðýrlýklý projeler hazýrlanmalý. Ýnsanlarýn yerel yönetimle içli dýþlý olmasý lazým. Bunun saðlanmasý lazým.ýnsanlar belediyede her derdini anlatabilmeli. Dýþlanmamalý, herkesin görüþüne deðer verilmeli. -Törenler ile ilgili neler söyleyeceksin? Mutlaka kapalý alanlarda ve serbest oturulabilecek alanlar olmalý. Dýþarýda törenler yapýlýyor Alevi - Bektaþi felsefesini bilmeyen gençler ellerinde bira þiþeleriyle insanlarý rahatsýz ediyor,bu doðru deðil.konser programlarý kapalý alanlara alýnmalý.3 senedir,belli baþlý bir ilim adamýnýn, yazarýn Hacýbektaþ'a gelmediðini gördüm.cýncýk boncuk pazarýna dönüþtürüldü törenler.kitap imza günleri olurdu,buda kalmadý.söyleþiler olurdu bunlarda kalmadý. Sadece ayakta birikiyorlar. Sonra Hasan aða türküsünü bilende çaðýrýyor bilmeyende. Halbuki bu türküyü bilenlerin çaðýrmasý gerekir. Cumhuriyet'in ismi Hacýbektaþ'ta konmuþtu. Hacýbektaþýn tarihi Ulaþ'larýn, Mehmet'lerin Cumhuriyetçi devrimci bir tarihtir. Devrimci ve Cumhuriyetçi insanlarý yetiþtirmiþtir Hacýbektaþ. Ama asla Ali Kemal'leri yetiþtirmemiþtir. Hacýbektaþ'ýn hepsi Atatürkçüdür. -Haydar amca bize zaman ayýrdýðýn için sana çok teþþekkür ediyoruz. -Saðolun. Bende sizlere, hepinize teþekkür ediyorum. Nevþehir'in Acýgöl ilçesinde gerçekleþtirilen ve Uþak Binicilik Atlý Spor Kulübü ile Erzurum Ejder Binicilik Atlý Spor Kulübü'nün katýldýðý atlý cirit müsabakalarý öncesinde, Nevþehir Belediyesi Mehter Takýmý önderliðinde kortej yürüyüþü düzenlendi. At üstündeki sporcular ilçe meydanýndan Acýgöl Devlet Hastanesi yanýndaki müsabakalarýn yapýlacaðý alana kadar marþlar eþliðinde gelirken, müsabakalarý izleyenler arasýnda Nevþehir Valisi Mehmet Asým Hacýmustafaoðlu, Garnizon Komutaný Jandarma Albay Esat Mahmut Apaydýn ve Cumhuriyet Baþsavcýsý Necmettin Saygý da yerini aldý. Türkler tarafýndan yüzyýllardýr oynanan cirit sporunu sevdirmek ve yaygýnlaþtýrmak amacýyla ilçede ilk kez düzenlenen yarýþlar büyük ilgi gördü. Savaþ sporu olarak da bilinen atlý spor karþýlaþmasýna 14 at binicisi katýldý, organizasyonda 2 hakem görev yaptý. Yarýþmada 7'þer kiþiden oluþan 2 takým, 45'er dakikalýk 2 devrede çekiþmeli bir müsabaka sergileyerek berabere kaldý. Nevþehir Valisi Mehmet Asým Hacýmustafaoðlu, ciritin bir ata sporu olduðunu hatýrlatarak yaygýnlaþtýrýlmasý ve gelecek nesillere sevdirilmesi için bu gibi organizasyonlarýn önemli olduðunu söyledi. Vali Hacýmustafaoðlu, "Geleneksel ata sporumuz olan ciriti ilk kez Nevþehirliler ile buluþturmaktan dolayý mutluyuz. Atçýlýk geleneksel milli oyunlarýmýzdan biri olduðu gibi Nevþehir ve Kapadokya için de büyük önem taþýr. Çünkü Kapadokya'nýn eski Pers dilinde adý 'Güzel Atlar Ülkesi'. Bölgemizde de çok deðiþik at ýrklarý var ancak bu sporu yapmak her baba yiðidin harcý deðil" dedi. ÝHA Kaman cevizinin kilosu 10 dolar! Sulucakarahöyük/KIRÞEHÝR Kýrþehir'in Kaman ilçesinde yetiþtirilen cevizin kilosu 10 dolara ulaþtý. Dolgunluk ve büyüklük oraný ile dünyanýn Sulucakarahöyük/KIRÞEHÝR Kýrþehir'in köylerinde kýþ mevsiminin yaklaþmasý ile birlikte hazýrlýklarda tamamlandý. Köylerde hasat mevsiminin sona ermesi ve sebzede istenilen verimin alýnmasý köylünün yüzünü güldürürken, özellikle hybrid fide ekimi yapýlan yörelerde tahminlerin üzerinde verim alýndýðý kaydedildi. Köy halký salçasýný, ekmeðini, bulgurunu hazýrlarken, imece usulü ile yapýlan yardýmlaþma ile her hafta bir evde yufka ekmek yapýlýyor. Hybrid sebze fidelerden alýnan verimin fazla olmasý ile birlikte, özellikle domates ekimi yapan köylüler, kendi salça ihtiyaçlarýný fazlasýyla karþýlarken, kazanlarda hazýrlanan salçalar satýlarak gelirde elde ediliyor. en verimli cevizi durumundaki Kaman Cevizi'ne dünyanýn her yerinden büyük ilgi gösterilirken, kilosunun 10 dolar olduðu belirtildi. Kaman1'den Kaman5'e kadar numaralandýrýlan ceviz, doluluk ve kabuðunun inceliði yönüyle ün yapmasý önemli geçim kaynaðýný oluþturuyor. Tohumluk Kaman Cevizi'nin fiyatý 25 dolara kadar ulaþýrken, ilçede bir sezonda 2 bin ton ceviz üretimi ve satýþý gerçekleþiyor. Kaymakamlýk ve belediye tarafýndan yapýlan çaðrýlarla ceviz bahçelerinin ve ekili fidan sayýsýnda artýþ yaþanýyor. Ýlçede önümüzdeki 3 yýl içerisinde bir sezonda 6 bin ton ceviz üretiminin gerçekleþmesi hedefleniliyor. Ýlçede yetiþkin bir ceviz aðacýndan 2 bin YTL gelir elde edildiði bildirildi. Ýha Köylerde kýþ hazýrlýklarý tamamlandý Köylünün yaptýðý kýþ hazýrlýklarýndan büyük þehirlerde yaþayan yakýnlarý da nasibini alýrken, baþta Ankara ve Ýstanbul olmak üzere birçok þehre bulgur, patates, salça ve yufka ekmek gönderiliyor. iha Doruk Bebek; Aramýza hoþ geldin. 5 Ekim 2008 Þenol ve Ekici Aileleri

7 28 EKÝM 2008 SALI Gazi Baran Dikkat! Ankara nýn suyunda bakteri var! ÝMO Ankara Þubesi Baþkaný: Oran semtindeki suda koliform bakterisi tespit edildi 7 Yýldýz güncesi aydýnlýðýnda (3) Ýnsanýn yazarýnýn evi bile yok Sonra derin bir acý çöküverdi içime. Çocukluðundan beri evi sevdiðini, insan eliyle hafif kirlenmiþ odalarýn kendini etkilediðini söyleyip de bir evi bile olmayan Gündoðdu yu okuduðumda. Ýnsan için yola çýkan insani mücadelede milim sapmayan... hisseden insanýn yazarý Gündoðdu nun bir evinin bile olmamasýndan biz okurlarý sorumlu deðil miyiz. Ýnsanýn yazarýna rahatça yaþayýp rahatça yazacaðý bir evi neden olanaklý kýlmýyoruz. Bunlarý düþündüm Ýnsancýl a Ýnsancýl yazarlarýna bir þeyler yapmalýyým. Bu benim usumda sorumluluðumda olsun. Ýnsan için mücadele veren Ýnsancýl yaþamalý, onun yaþatýlmasýndan okuru sorumlu yani ben. Çocukluðumdan beri evi severim ben. Ýnsan eliyle hafif kirlenmiþ odalar etkiler beni Bir bavulluk eþyam var Maddi varlýðým birkaç 07 kalem o kadar. Yerinmiyorum bu durumdan. Maddeye karþý hiç tutkum olmadý. ( ) Bir evim olsaydý, otururdum. Yok evim. Sesimi çýkarmýyorum. Þimdi Ýnsancýl dayým. Arkadaþýmýn evinde yazý yazmayacaðým. Kitap da yýðmayacaðým o eve. Bir tek okuduðum kitap olacak. Bitince kitap Ýnsancýl a gelecek. Hemen gidecek gibi Dünyada da öyle yaþamalý insan hemen gidecek gibi. Ama süklüm püklüm yaþamamalý. (Ýnsancýl, Mart 2002, s.45) Nedir bu eðri büðrü, yamru yumru yaþayýþýmýz. Kardeþleri bile birbirine düþüren ne. Ne ister insan bu dünyada. Esenlik, kardeþlik olmayacaksa nicedir bu yaþamak Aslýnda ne ister insan bu dünyada. Sevdiðinle birlikte, karný tok, saðlýklý bir hayat. Ama bu düzen insaný yumru yumru yapýyor. Yamru yumru olan o kiþi, istediðinin, yaptýðýnýn, hem kendine, hem insan türüne karþýt olduðunu bilmiyor. Ýþte o zaman sorun çýkýyor, çatýþma baþlýyor. Ýnsanýn yamru yumru yetiþtirilmediði dünyada çatýþma olmaz. (Ýnsancýl, Mart 2002, s.45) Karakterini yaþamak Karakterini yaþamak konusunda Gündoðdu nun kendinden verdiði örnek pek etkiliyor beni. Çünkü bunun doðruluðunu pek çok kez yaþadým. Diyelim kendi eviniz varken birileri bizde kal diyor ya, bir zorunluluk yoksa yapamayacaðým rahat edemeyeceðim bir þey bu. Neden ayrýldým oradan. Þunun için ayrýldým. Bir yere taþýnmam benim düþüncemdi. Ama oraya gitmem, o evde oturmam benim kararým deðildi. Benim sorunumu, bir baþka irade çözmüþ oluyordu bir baþkasýnýn beni çekip çevirmesi karakterime uymaz. Nerde oturacaðýma ben karar vermeliydim (s.45) 1995 yýlýnda Cengiz Gündoðdu Kartal Devlet Hastanesi nde aðýr bir ameliyat geçirip günlerce hastanede kalýr. Ancak ortam pis mi pis bakým rezil mi rezildir. Ýnsan iliþkilerinde çürüme yaþanmaktadýr. Ýç dünyasýný karartan hastanede olup bitenler yüzünden kendini sýfýrda hisseder, ölümü düþünür. Cenazesinin bile sessizce kaldýrýlmasýný ister. Kimseyi rahatsýz etmemek, Gündoðdu nun temel karakter özelliklerindendir. ( ) Kimsenin benim yüzümden rahatsýz olmasýný üzülmesini istemem. Bunun ötesinde ben hastalýðýný bile pazara süren medyatik bir kiþi deðilim. Ýnsanca yaþadým insanca mücadele ettim. Þimdi ölümle mücadele ediyorum yenilirsem, sessizce gömün beni (Ýnsancýl, Þubat 1996, s.65) Hastanede ölümle pençeleþirken eþe dosta haber verilmemesini þöyle açýklar, Kiþisel acýlara kiþisel üzüntülere sessizce direnmek bu karakterim yüzünden haber verilmedi (Ýnsancýl, Mart 1996, s.62) Bunlarý okurken nasýl heyecanlanýyorum. Çok önemsiyorum yazarýn anlattýklarýný. Direnmek acýyý, üzüntüyü yudum yudum tadarken kimseyi rahatsýz etmeden, kimseye eyvallahý olmadan direnmek pek önemsediðim bir karakter özelliði. Kimi yaþlý büyüklerimde gördüðüm evladým bana bakar beklenti ve düþüncesinin onlara yaþattýðý dramlarý gözlemledikçe bu karakter özelliðinin insana nasýl bir direnç verdiðini duyumsuyorum. Diyelim tek yaþýyorum, evimde ekmeðim bile yok. Kimseden yardým dilenmem. Bahçemde düþen bir armudu diþleyerek unuturum açlýðýmý Gündoðdu, Ben haddini bilen bilmediðini bilen bir insaným (Ýnsancýl, Eylül 1997, s.60) diyerek artýk unutulmaya yüz tutmuþ bir karakter özelliðine dikkat çeker. Ne her konuda ahkam keser ne de bilmediðini bilirmiþ gibi gösterir. Bilmediðini bilmek, insanýn felsefi yanýna vurgu yapmaktýr. Bilmediðini bilen insan soru sormasýný, sorduklarýnýn peþine düþmesini bilen insandýr. Kendini olmuþ bitmiþ geliþimini tamamlamýþ bir varlýk olarak deðil sürekli geliþen araþtýran biri olarak tanýmlamaktýr. (Devam Edecek) Ýnþaat Mühendisleri Odasý (ÝMO) Ankara Þube Baþkaný Nevzat Ersan, Ankara da þebeke suyunun ikinci sýnýf su haline geldiðini ve bazý yerlerden alýnan numunelerde koliform bakterisine rastlandýðýný bildirdi. Ersan, yaptýðý yazýlý açýklamada, ÝMO Ankara Þubesi olarak, Ankara nýn üç semti, Oran, Mamak ve Yüzüncü Yýl dan 5 Eylül 2008 tarihinde numune alarak Devlet Su iþleri Genel Müdürlüðü Teknik Araþtýrma ve Kalite Kontrol Dairesi Baþkanlýðý"na analiz yaptýrdýk. Bu analizlerin sonucunda numune alýnan Oran da suda koliform bakterisine rastlandý dedi. Ankara Valiliði Saðlýk Müdürlüðü"nün resmi yazýþmalarýnda, Kýzýlýrmak suyu için Ývedik Arýtma Ergenekon'da Dört Yeni Gözaltý Savcý Zekeriya Öz'ün yürüttüðü Ergenekon soruþturmasý kapsamýnda, dört kiþi daha gözaltýna alýndý. 26 Ekim Ýstanbul'da Kanaltürk'ün üç eski çalýþaný, Ankara'da da gazeteci Merdan Yanardað gözaltýna alýndý. ntvmsnbc'nin haberine göre Ýstanbul'da gözaltýna alýnan Anet Þahakyan ve Fuat Garip, þu an Ergenekon soruþturmasý kapsamýnda tutuklu bulunan Kanaltürk'ün kurucusu Tuncay Özkan'ýn yardýmcýlarý, Þener Öztürk de þoförüydü. Kanaltürk'te program hazýrlayan gazeteci Merdan Yanardað da, Ankara'da bir otelde gözaltýna alýndý. Üçüncü duruþma baþlýyor Silivri'de görülen davada üçüncü duruþma bugün. 46'sý tutuklu, 86 sanýðýn yargýlandýðý davada, Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesi'nin 2 bin 500 sayfaya yakýn uzunluktaki iddianamenin okunup Tesisi"nin yetersiz olduðu ve yeni bir arýtma tesisinin kurulmasý gerektiðinin ifade edildiðini belirten Ersan, yine Saðlýk Müdürlüðü"nün, Yenimahalle Belediyesi ne baðlý muhtelif semtlerde aldýðý su numunelerinin bakteriyolojik ve kimyasal yönden ilgili yönetmeliðe uygun olmadýðýný belirlediðini bildirdi. Hepimize görev düþüyor Ersan, açýklamasýný þöyle sürdürdü: ODTÜ tarafýndan farklý zamanlarda, Ankara nýn çeþitli bölgelerinden su numuneleri alýndý. Bu numuneler incelendiðinde temmuz, aðustos ve eylül aylarýnda bazý bölgelerin þebeke sularýnda hiç olmamasý gereken mikrobik bir durum saptandý. Bu veriler suyla ilgili yaklaþýmlarýn eksikliðini, bu konuda daha duyarlý ve paylaþýmcý yerel yönetim anlayýþýnýn olmasý gerektiðini ortaya koyuyor. Ankara halkýnýn saðlýklý ve temiz suya ulaþmasý için her bireyin, kurumun sorumluluðu var. Bu noktada temel yükümlülük de belediyelerindir. Ergenekon soruþturmasý kapsamýnda eski Kanaltürk çalýþanlarý Anet Þahakyan, Fuat Garip ve Þener Öztürk Ýstanbul'da, gazeteci Merdan Yanardað Ankara'da gözaltýna alýndý. Davada üçüncü duruþma dün yapýldý okunmamasýna karar vermesi bekleniyor. Duruþma salonundaki kalabalýk ihtimali nedeniyle, mahkemenin ikinci duruþmayý izlemesine izin verdiði altý haber ajansýnýn muhabirlerini duruþma salonuna almama ihtimali de var. Bu durumda, duruþma salonunda gazeteci kalmazken, medya duruþmayý dýþarýya kurulacak ekrandan takip edebilecek. (TK) SATILIK MÜSTAKÝL EV M2 KALORÝFERLÝ, GÜNEÞ ENERJÝLÝ, BAHÇE+SONDAJ KUYULU, 550 M2 ARSALI VE FUL YAPILI, MÜSTAKÝL EV SAHÝBÝNDEN ACÝLEN SATILIKTIR. MÜRACAAT: ÝMDAT ANIL YILMAZ Cep: Ýþ:

8 Kansere karþý mor domates Ýngiltere de uzmanlar kanserin ilerlemesini engelleyebileceðini umduklarý bir domates türü ürettiler. Genetik olarak deðiþtirilmiþ mor domatesler aslan aðzý ile domatesin genlerinden yararlanýlarak üretildi Bugün baþladý: TV yayýnlarý artýk Türksat 3-A üzerinden ÝSTANBUL - Bugün televizyon kanallarý Türkiye nin son iletiþim uydusu, Turksat 3A dan üzerinden yayýnda... Uydudan yayýnlarý izleyenler, frekanslarýný deðiþtirmeli... Eðer frekansý ayarlamýþsanýz, yeni uydunun getirdiði yeniliklerle yayýnlarý izlemeye devam edebileceksiniz. [Uydu antende ayarlar nasýl deðiþtirilir? LONDRA - Böðürtlen renginde, erik büyüklüðünde olan ve aslan aðzý bitkisiyle domates genlerinin karýþtýrýlmasýyla üretilen bu domateslerin, kanserli farelerin yaþamlarýný uzattýðý gözlendi. Aslan aðzý bitkisinin domateslerdeki antokyanin adlý antioksidan pigmentleri artýrdýðý belirtiliyor. Norwich deki John Innes araþtýrma merkezinden bir grup uzmanýn bu domateslerin karserli fareler üzerindeki etkisiyle ilgili araþtýrmasýnýn sonuçlarý Nature Biotechnology adlý bilim dergisinde yayýmlandý. Domateslerde genetik deðiþikliklerle artýrýlan ve kansere karþý etkili olduðu düþünülen antokyanin maddesi böðürtlen, diken dutu, kuþ kirazý gibi yabaný yemiþlerde yüksek düzeyde bulunan ve özellikle baðýrsak kanserinde, kanser hücrelerinin yayýlmasýný ciddi ölçüde engellediði kanýtlanan bir pigment. Antokyaninin ayrýca kalp hastalýklarý ve yaþlýlýkla ortaya çýkan bazý hastalýklara da karþý da koruyucu etkisi olduðu, görmeyi geliþtirdiði, obezlikten kurtulmaya yardýmcý olduðu ve enflamasyonlara iyi geldiði düþünülüyor. John Innes merkezinden uzmanlar, bu çalýþmalarýnda, saðlýða iyi gelen bu maddenin, genetik deðiþikliklerle, daha yaygýn olarak tüketilen meyve ve sebzelerde de yüksek düzeyde bulunabilmesini hedefliyordu. Bunun için seçtikleri domates, zaten likopen ve flavonoidler gibi yararlý antioksidanlarý yüksek düzeylerde barýndýran bir sebze. Ýngiliz bilim adamlarý, bu domateslerin Avrupa nýn genetik olarak deðiþtirilmiþ gýdalara uyguladýðý kurallar nedeniyle Ýngiltere de olmasa da, baþka yerlerde üç yýl içinde piyasaya sunulabileceðini söylüyorlar. Avrupa yasalarý, bu tür gýdalarýn satýlmadan önce, sýký güvenlik testlerinden geçirilmesini þart koþuyor. Mor domateslerin, bu konudaki kurallarýn daha gevþek olduðu ABD, Hindistan ve Çin de satýþa sunulabileceði belirtiliyor. (BBC TÜRKÇE AA) KANAL FREKANSLARI DEÐÝÞÝYOR Televizyon kanallarý yeni uydu üzerinden yayýnlarýna devam edecek, ancak bugün frekanslar deðiþiyor. Bu nedenle, yayýnlarý uydu üzerinden alanlarýn yeniden otomatik kanal arama yapmalarý gerekiyor. Kullanýcýlar frekans ayarlarýný kendi uydu alýcýlarý üzerinden yapabilecekler. Bunun dýþýndan ekstra bir iþlem yapýlmasý gerekmiyor. GÖRÜNTÜ KALÝTESÝ YÜKSELECEK Turksat 3A ile ilgili konuþan Turksat yetkilileri yeni uydunun özelliklerini ve getirdiði yenilikleri þöyle anlattý: Turksat 3A ile birlikte daha fazla kapasiteye ulaþmýþ oluyoruz, böylelikle dileyen kanallara daha fazla kapasite saðlayabiliyoruz. Ayrýca yeni uydumuzla daha güçlü yayýn yapabiliyoruz. Bu iki geliþme görüntü kalitesinin de artmasý anlamýna geliyor. Kapasiteyi arttýrdýðýnýzda, ulaþtýrdýðýnýz database de artýyor. Bu elbette kanallarýn talebine baðlý. Kullanýcý televizyonlar daha fazla database talep ettikleri zaman, sinyalleri daha güçlü oluyor, daha fazla data aktararak daha kaliteli yayýn ulaþtýrabiliyorlar. Bir örnek vermek gerekirse bugün 3 megahertzle (MHz) yayýn yapan kanallar da var, 4-4,5 MHz ile yayýn yapanlar da var. Elbette 4,5 MHz ile yayýn yapan kanalýn görüntü kalitesi daha fazla oluyor. Yeni uydumuzla birlikte, kanallara daha fazla data aktarýmý için kapasite saðlayabiliyoruz. Bir baþka önemli yenilik de HD (yüksek çözünürlüklü) yayýnlarla ilgili. HD yayýnlar için en az 9-12 MHz frekansta yayýn yapmak gerekiyor. Turksat 3A ile bu da mümkün olacak. KÜÇÜK ANTENLER DE YAYIN ALABÝLECEK Kapasitenin yükselmesi ve sinyalin artmasý, uydunun kapsama alanýnýn geniþlemesine de katký yapacak. Böylelikle hem kapsama alanýnýn uç noktalarýndaki kullanýcýlar yayýnlarý kaliteli olarak alabilecekler, hem de kapsama alanýn içindeki kullanýcýlar daha küçük antenlerle yayýna ulaþabilecekler. AYARLAR NASIL DEÐiÞTiRiLiR? Frekans deðiþikliði iþlemi için çanak anten ayarý gerekmediði için anteninizin konum ayarýyla oynamayýnýz. Ýzleyicilerin TÜRKSAT üzerinden televizyon izleyebilmesi için otomatik tarama iþleminin TÜRKSAT prom kanalýndan yapýlmasý gerekiyor.» 1- Ana menüye girebilmek için ; uzaktan kumandanýzda 'Menü' veya ' setup ' yazan düðmeye basýnýz.» 2- Uydu alýcýsý marka modeline göre; 'Kanal Arama', 'Kanal Ekleme" gibi menülerden hangisi beliriyor ise yukarý-aþaðý tuþlarýyla "Ok"a basýnýz.» 3- Açýlan pencerede yine uydu alýcýsýnýn marka modeline göre; 'Alýþ Frekansý' 'Uydu Frekansý' seçeneklerinden biri belirecektir. Yukarý-aþaðý tuþlarýyla o seçeneðin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuþlarýný kullanarak TÜRKSAT Tanýtým Kanalýnýn yeni frekansý olan '12731 ' deðerini girin.» 4- Yine ayný pencerede 'Sembol Oraný' olacaktýr. Yukarý-aþaðý tuþlarýyla o seçeneðin üstüne gelip '3333' rakamýný girin.» 5- Yine ayný pencerede bulunan 'POL' þeklinde bir yazýnýn üstüne gelip sonra sað-sol ok tuþlarýyla 'V' ya da 'Dikey' olacak þekilde deðiþtirin.» 6- Yine ayný yerde bulunan 'FEC' deðerini deðiþtirmek için yukarý-aþaðý tuþlarýný kullanarak o seçeneðin üstüne gelip sonra saðsol ok tuþlarýyla '3 / 4' seçilmelidir. Bazý uydu alýcýlarýnda bu deðerin girilebileceði bir alan bulunmamaktadýr.» 7- Son olarak 'OK' tuþuna basarak TÜRKSAT Tanýtým Kanalýnýn yeni Uydu parametrelerini kaydetmiþ olacaksýnýz. Sesonline

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı