EN BÜYÜK SÖMÜRÜ ATÝNA NOTLARI (4) Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EN BÜYÜK SÖMÜRÜ ATÝNA NOTLARI (4) Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman"

Transkript

1 Unutmayýn... At ölür meydan kalýr, yiðit ölür þan kalýr ama, her zaman alt ölür, üst kalýr! Bir ihtimal daha varsa, alttan almak deðil o da... Üstten almak!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3993 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý SIRA KIBRIS'TAKÝ MUHALÝF AVINA MI GELDÝ? l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... AYININ YANINDA DURMAK!.. EN BÜYÜK SÖMÜRÜ ARACI Erdoðan Baybars Ali Osman ATÝNA NOTLARI (4) Dolgun Dalgýçoðlu TC ZÝRAAT BANKASI BELEDÝYESÝ ÝÞTE O ZAMAN BÝR ÞEYLER DEÐÝÞÝR Mehmet Levent Elvan Levent 76 yaþýnda yaþamýný yitiren Mehmet Ali Tremeþeli bugün topraða veriliyor TMT'nin önde gelen komutanlarýndan Tremeþeli için hiçbir milli kuruluþun taziye mesajý ve bildiri yayýnlamamasý dikkati çekti... Tremeþeli isyan etmiþti n TMT'nin önde gelen elemanlarýndan Esat Hüdaverdi de birkaç yýl önce Avustralya'da yaþamýný yitirdiði zaman, ona karþý ayný vefasýzlýk örneði sergilenince, Mehmet Ali Tremeþeli gazetemize gelerek bundan þikayetçi olmuþ ve milli kuruluþlarý protesto etmiþti... n 1963 kanlý olaylarýnda Rum saldýrýlarý karþýsýnda bir ara çaresizliðe düþen Türk tarafý, Lefkoþa'yý yakmak veya teslim olmak fikrine kapýlmýþtý... n Tremeþeli'nin bize anlattýðýna göre, Lefkoþa'da Köþklüçiftlik'teki Þemsi Kazým Apartmaný'nda Kenan Coygun ile Kemal Þemi'nin de aralarýnda bulunduðu bir komutan toplantýsýnda bu fikir ele alýndý. Ancak Tremeþeli, silahlý adamlarýyla o toplantýyý basarak buna karþý çýktý ve "Ölmek var, teslim olmak yok" dedi sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Davaya tepki Çetin Uðural-Mustafa Tokay düellosu... Sahte belge yapan sýnav hilesi de yapar n Kamu Hizmeti Komisyonu Baþkaný Çetin Uðural, aralarýnda Mustafa Tokay'ýn da bulunduðu 3 komisyon üyesinin iddialarýna zehir zemberek yanýt verdi... n Uðural: Sahtekarlýkla ilgili hakkýnda ceza davasý açýlmýþ bulunan komisyon üyesinin KHK toplantýlarýna katýlmasýnýn ahlaki ve hukuki sakýncalarý dikkate alýnarak toplantý yapýlamadý... n "Atanacak öðretmenlerimizle ilgili kararýn alýnmasýnda ve mülakatlarýn yapýlmasýnda, evrak ve sahte imza sahtekarlýðý sanýðý bir üyenin de yer almasý ayýbýný hiçbir genç öðretmenimizin hak etmediðini düþünüyoruz... l 3. sayfada BES: Sendikal eyleme katýlanlara dava okunmasý basiretsizlik... n 3. sayfada

2 GÝRNE-LEFKOÞA ANAYOLU TEK ÞERÝTTEN Þener LEVENT Açý Girne-Lefkoþa anayolunun Boðaz bölgesinde yapýlacak bakým ve onarým çalýþmalarýndan dolayý bugün saat 09.00'dan itibaren trafik tek þeritten verilecek. Karayollarý Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, çalýþmalar, Girne Lefkoþa istikametindeki þeritte gerçekleþtirilecek. Sürücülerden, belirtilen yolda can ve mal güvenliði açýsýndan dikkatli ve yavaþ seyretmeleri, trafik iþaret ve iþaretçilerine uymalarý istendi. SIRA KIBRIS'TAKÝ MUHALÝF AVINA MI GELDÝ? PAZARTESÝ YAÐMUR BEKLENÝYOR KKTC'de hava bugünden itibaren parçalý çok bulutlu olmaya devam edecek, Pazartesi günü yer yer yaðmur bekleniyor. Salý gününden itibaren hava sýcaklýðý da düþecek. Meteoroloji Dairesi'nin 29 Kasým-5 Aralýk tarihlerini kapsayan raporuna göre, KKTC period süresince yüksek basýnç sistemiyle ýlýk hava kütlesinin, hafta baþýndan itibaren de alçak basýnç ve buna baðlý cephe sistemiyle salý günü Balkanlar'dan gelmesi beklenen soðuk hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak. Hava, yarýndan itibaren pazartesi gününe kadar parçalý çok bulutlu; pazartesi yer yer yaðýþlý, salý günü çok bulutlu, saðanak veya gök gürültülü saðanak yaðmurlu; çarþamba günüyse parçalý bulutlu, öðle saatlerinden önce yer yer saðanak yaðmurlu geçecek. Hava sýcaklýðý yaðýþla birlikte azalacak. En yüksek hava sýcaklýðý iç kesimler ve sahillerde 22-24, periyodun son günlerinde ise azalarak derece dolaylarýnda seyredecek. Rüzgar periyodun ilk yarýsýnda kuzey ve doðu yönlerden hafif zamanla orta kuvvette; ikinci yarýsýnda ise güney ve batý yönlerden yer yer kuvvetli esecek. ELEKTRONÝK POSTA YASASINA AYKIRI HAREKET Gazimaðusa'da faaliyet gösteren "Coffe Teeh" isimli iþ yerinde, polis tarafýndan yapýlan kontrolde, yetkili makamdan izinsiz "tele kutu" kurulumu yapýlarak, ücret karþýlýðý telefon görüþmesi yaptýrýldýðý tespit edildi. Bahse konu iþ yeri iþletmecisi hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. KUMAR Girne'de faaliyet gösteren "Colony Casino" isimli kumarhanede polis tarafýndan yapýlan kontrolde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmalarý yasak olan toplam 3 kiþi tespit edildi. Söz konusu þahýslar ve kumarhane sorumlularý hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. EN ÝYÝ ÇOCUK TELEVÝZYONU YENÝDEN KIBRIS'A GELÝYOR Dünyaca alanýnda en saygýn kabul edilen Prix Jeunesse çocuk Televizyonu Prodüksiyonu Yarýþmasý tarafýndan seçilen çocuk televizuyonu filmleri, Kýbrýs Goethe Enstitüsü organizasyonu ve Kýbrýs Toplum Medyasý Merkezi (CCMC) ve Tarihsel Diyalog ve Araþtýrma Derneði iþbirliðiyle düzenlenen iki günlük gösterim ve seminerlerle Kýbrýs'a geliyor. Ýki gün boyunca sürecek olan etkinlik 7 ve 8 Aralýk tarihlerinde Lefkoþa'da ara bölgedeki Kýbrýs Goethe Enstitüsü salonunda saat baþlayacak. Etkinlik Alman'yanýn Munich kentinden gelen Prix Jeunesse temsilci Kirsten Schneid tarafýndan koordine edilecek. Kýbrýs Yayýn Kurumu (CyBC) da etkinliðin medya sponsorluðunu üstleniyor. Fikret Demirað þiirlerle anýldý n Senem Gökel ile Maria Þakalli'nin "Fikret Demirað Ödülü" kazanan ortak kitaplarý da dün gece Etnografya Müzesi'nde tanýtýldý... (Mustafa Erkan)- 28 Kasým 2010 tarihinde yitirdiðimiz edebiyatýmýzýn usta þairi Fikret Demirað ölümünün ikinci yýlýnda Etnoðrafya Müzesi'nde anýldý. Dün akþam düzenlenen geceye Demirað'ýn ailesi ile birlikte çok sayýda þiirsever ve Türk-Rum þairler katýldý. Kýbrýs Türk Sanatçý ve Yazarlar Birliði ile Kýbrýs Yazarlar Birliði'nin ortak organizasyonu ile Fikret Demirað anýsýna düzenlenen "ilk þiir kitabý ödülü"nü kazanan Senem Gökel ve Maria Þakalli'nin Türkçe ve Rumca olarak basýlan "Türkçe-Rumca Þiirler" adlý ortak kitaplarý da dün akþam Etnografya Müzesi'nde tanýtýldý. Þair Neþe Yaþýn'ýn konuþmasýyla baþlayan gece, þair Yorgo Moleski ile þair Gürgenç Korkmazel'in, Senem Gökel ve Maria Þakalli'nin þiirleri üzerine kýsa birer deðerlendirme yaptýlar. Senem ile Maria Türkçe ve Rumca olarak dinleyicilere þiirlerinden bir demet sunduktan sonra geceye katýlanlar kitabý þairlerine imzalatma fýrsatý buldular. Gecenin sonunda Derman Atik, Fikret Demirað'ýn 'Sýrý Dökülmüþ Kök Ayna' kitabýndan þiirler okudu. Çiziktir di Çiziktirdi Her diktatörlük silahlý güçler, yani ordu sayesinde ayakta durur. Sivil diktatörlük diye bir þey yoktur. Diktatörlüðün iktidarýnda sivillerin olmasý rejimin askeri bir rejim olmadýðýný göstermez. Cumhurbaþkaný... Baþbakan... Ve bakanlarýn sivil olmasý hiçbir anlam ifade etmez... Bir rejime askeri rejim demek için hükümet koltuklarýnda ille de generallerin oturmasý gerekmez. Madem ki sivillerin diktatörlüðü silahlý güçler sayesinde gerçekleþiyor, o zaman bunun adý 'sivil diktatörlük' olmaz, 'askeri diktatörlük' olur. Ki þu anda Türkiye'de yaþanan da iþte budur. Çok parti vardýr, seçim de vardýr, ama demokrasi yoktur. Basýn büsbütün susturulmuþtur... Baþbakan istediði gazeteciyi istediði gazeteden attýrabiliyor. Ýstediði ekraný kapattýrabiliyor. Ýstediðini hapse gönderebiliyor... Yargý yargý olmaktan çoktan çýkmýþtýr. Kimin sayesinde yapabiliyor tüm bunlarý? Ordu sayesinde... Derler ki, Erdoðan ordunun defterini dürmüþ... Etkisiz hale getirmiþ generalleri... Ne büyük bir aldatmaca... Defterini dürmedi Erdoðan ordunun... Sadece yeniledi onu... Kendi iktidarý için tehlike saydýklarýný tasfiye etti, yerine imamýn ordusunu kurdu... Yani eski yapý neyse, yenisi de öyle oldu. Ordu-hükümet elele! Bakanlarýný kendi partisinden nasýl atarsa, kuvvet komutanlarýný da kendi adamlarýndan atamaya baþladý. Eskiden rejimin bekçisi olan ordu, þimdi de rejimin bekçisi... Askeri vesayet kalktý diyenler saçmalýyorlar. Bugünkü sivil iktidarýn silahlý güçler sayesinde ayakta durmadýðýný mý söylemeye çalýþýyorlar bize? Kusura bakmasýnlar, ama çok komik oluyorlar... Bugün sivilleþmiþ gibi görünen Türkiye'de askeri bir rejimde olan ne varsa, hepsi de var. Yargýsýz infazdan iþkenceye, faili meçhullere ve her türlü baskýya kadar. Silahlý güçler bir zamanlar kendi yaptýklarýný þimdi sivillere yaptýrýyorlar. Daha doðrusu, ne yaparlarsa birlikte yapýyorlar. Hükümet koltuklarýnda sivillerin oturmasý, bunlarý silahlý güçlerin yapmadýðý anlamýna gelmiyor. Sivil iktidar askeri rejimi kamufle ediyor. Peki, kýrk bin kiþilik ordunun bulunduðu Kýbrýs'ta durum ne? Türkiye'de kendi ordusunu kuran Erdoðan Kýbrýs'ta bunu baþaramadý mý? Burada da kendi ordusunu kurmadý mý? Adaya atadýðý kuvvet komutanlarý kendi komutanlarý deðil mi? "Türkiye sivilleþti, biz de sivilleþelim" yanýlgýsý içinde olanlar, sanýrlar ki oradaki Ergenekoncularýn defteri dürüldü de buradakilerin dürülmedi... Sanýrlar ki, orada derin devlet öldü... Ama bizim burada yaþýyor! Derin devlet denilen her neyse, ne orada öldü, ne burada... Yeniden yapýlandý sadece... Hem de eskisinden beþ beter... Ergenekona gelince... Erdoðan'ýn muhaliflerini içeri týkmak için uydurulmuþ bir kýlýf... Türk tarihinin en büyük yalanlarýndan biri olarak geçecek kayýtlara... Son zamanlarda Kýbrýs'taki Ergenekoncularýn da tutuklanýp Türkiye'ye götürüleceði, ya da buradaki mahkemelerde yargýlanacaðý söylentileri dolaþmaya baþladý dillerde... Bunca yýldýr Türkiye'nin adadaki iþgaline, askere ve AKP iktidarýna karþý dikleniyoruz diye, gazetemiz en baþta hedef gösteriliyor. Dedim ya... Ergenekon bahane... Asýl mesele bugünkü rejime muhalif olmak... Mesele Ergenekon meselesi olsaydý, Kýbrýs'ta iki dönem görev yapmýþ ve St. Barnabas olayý ile Kutlu Adalý cinayetinden de sorumlu tutulmuþ olan komutan Galip Mendi, þimdi Türkiye'nin en kritik bölgesi Güneydoðuda ordularýn baþýna komutan olarak atanmazdý... Ve ömrü derin devletin kökünü kazýmakla geçmiþ olan nice gazeteci bugün hapiste olmazdý... Ergenekon kaç baþlý bir canavardý bilemem... Ama þimdiki canavarýn yedi baþlý olduðu kesin...

3 AFRÝKA dan mektup... BÜTÜN SIRLARINI SÖYLEMEK ÝÇÝN DEHÞETLÝ BÝR ÝSTEK ÝÇÝNDEYDÝ... Esat Hüdaverdi... Topal Mahmut olarak bilinen Mahmut Hüdaverdi'nin kardeþi... Alpay Mustafa ve Mehmet Ali Tremeþeli'nin en yakýn arkadaþlarýndan... TMT'nin en önde gelen elemanlarýndan... Birkaç yýl önce Avustralya'da yaþamýný yitirmiþti... Lefkoþa surlariçi ahalisinin hafýzalarýnda her zaman þýk kýyafeti ile kalan Esat Hüdaverdi'nin ölümü üzerine hiçbir milli kuruluþumuz herhangi bir taziye mesajý yayýnlamadý. Gazetelerde baþsaðlýðý ilanlarý çýkmadý. Ve bu durum da Mehmet Ali Tremeþeli'yi çok üzdü... Çok rahatsýz etti... Gazetemize çýkýp geldi ve bunun çok büyük bir vefasýzlýk olduðunu söyledi... Taziye mesajý yayýnlamayan kuruluþlarýmýzdan þikayetçi oldu... Onlarý protesto etti... "Benim aðzýmdan yazýn" dedi. Yazdýk... Tremeþeli'nin bir fotoðrafý ile koyduk gazeteye... O günlerde de hastaydý... Ama kanser deðildi henüz... Yaklaþýk bir ay önce hastaneye yatýrýldýðýnda da kanser olduðunu bilmiyormuþ zaten... Sürekli bir öksürük þikayetiyle götürülmüþ... Kanser teþhisi konunca ve son aþamasý olduðu da öðrenilince, kendisine söylenmemiþ... Gizlenmiþ ailesi tarafýndan... * Esat Hüdaverdi için Tremeþeli'nin þikayeti ne ise, ayný þey onun baþýna da geldi... Öleli dördüncü gün bugün... Hiçbir milli kuruluþumuzdan hiçbir taziye mesajý gelmedi... Hatta TMT Mücahitler Derneði'nin bile bildirisini göremedik... Gözümüzden mi kaçtý yoksa? Ne anlam vermeli buna acaba? Vefasýzlýk mý? Yoksa baþka bir þey mi? * Özellikle kitabýnýn yayýnlandýðý sýralarda sýk sýk söyleþilerimiz oldu gazetede... Kitabýna merak ettiðimiz önemli bazý olaylarý koymadýðýný görünce sorduk ona... -Ben TMTnin tarihini yazmadým, kendi tarihimi yazdým, dedi. Bilmediðimiz þeyler anlattý bize... Herþeyi anlatmadý belki, gidebileceði yere kadar gitti... Herkes gibi onun da yalnýz kendine sakladýðý ve mezara götürdüðü þeyler vardý... Ama biz onda herþeyi anlatmak ve kendine rahatsýzlýk veren ne varsa onlarý da söylemek için dehþetli bir istek hissettik. * 1963 kanlý olaylarýyla ilgili en önemli anýlarýndan biri de Lefkoþa'da Köþklüçiftlik'teki Þamsi Kazým Apartmaný'nda yapýlan komutan toplantýsý idi... Rum saldýrýlarý karþýsýnda bir ara çaresizliðe düþen Türk tarafý, o komutan toplantýsýnda inanýlmaz bir karar vermek üzereymiþ... Kenan Coygun ve Kemal Þemi'nin de katýldýðý bu toplantýda ya Lefkoþa'yý yakmak, ya da teslim olmak tartýþýlýyormuþ... Bunu haber alan Tremeþeli, silahlý adamlarýyla o toplantýyý basmýþ ve "Ölmek var, teslim olmak yok" demiþ... * Alpay Mustafa, Esat Hüdaverdi, Mahmut Hüdaverdi, Nevzat Uzunoðlu ve nihayet Tremeþeli... Göçüp gittiler aramýzdan... TMT yok... Derin Türkiye var þimdi... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Belediye çalýþanlarýna davaya tepki BES: Sendikal eyleme katýlanlara dava okunmasý basiretsizlik "2007'den itibaren belediye çalýþanlarýnýn gününde ödendiði bir ay bile yok " Belediye Emekçileri Sendikasý (BES) Genel Baþkaný Savaþ Bozat, belediye çalýþanlarýnýn "maaþ alamadýðý" ve "angarya ve sosyal güvencesiz çalýþmamak" için iþbaþý yapmadýðýna iþaret ederek, Baþbakan Ýrsen Küçük'ü "bu sorunlarý çözmek yerine, sendika eylemlerine katýlanlara dava okutmakla" suçladý. Bozat "Sayýn Baþbakanýn çözüm bulacaðýna, çalýþaný kýþkýrtýcý açýklamalar yapmasý düþündürücüdür. Bu da yetmezmiþ gibi arkasýndan yapýlan sendikal eyleme katýlanlara dava okunmasý da basiretsizliðinin bir örneðidir" dedi. Savaþ Bozat dün yayýnladýðý yazýlý açýklamada, Lefkoþa Türk Belediyesi'ndeki greve iliþkin deðerlendirmelerde bulunup, Baþbakan Ýrsen Küçük'ü eleþtirdi. Bozat, Belediye Personel Yasasý'ndaki "Devletin kamu görevlilerini ödediði gün belediye personeli ödenir" hükmüne raðmen belediye çalýþanlarýnýn 2007 yýlýndan itibaren gününde ödendiði bir ayýn bile olmadýðýna iþaret etti. Savaþ Bozat, "Ocak 2012 maaþý 16 Þubat 2012'de ödendi. Þubat 2012 ayý maaþý 22 Mart 2012'de ödendi. Mart 2012 ayý maaþý 22 Mayýs "Sahtekarlýkla ilgili hakkýnda ceza davasý açýlmýþ bulunan komisyon üyesinin KHK toplantýlarýna katýlmasýnýn ahlaki ve hukuki sakýncalarý dikkate alýnarak toplantý yapýlamýyor" Kamu Hizmeti Komisyonu(KHK) Baþkaný Çetin Uðural, "sahtekarlýkla ilgili hakkýnda ceza davasý açýlmýþ bulunan komisyon üyesinin KHK toplantýlarýna katýlmasýnýn ahlaki ve hukuki sakýncalarý dikkate alýnarak toplantý yapýlamadýðýný" savunarak, "KHK'daki sýkýntý hükümetin bilgisinde olmasýna raðmen, bu tür yetkilerin verilmesiyle topun KHK'ya atýlmaya çalýþýlmasýný da doðru ve iyi niyetli bulmuyoruz" dedi. Uðural dün yaptýðý yazýlý açýklamada, sakýncalý durumun giderilerek Komisyonun yeniden toplantý yapabilir duruma gelmesiyle, atamalarýn da önünün açýlmýþ olacaðýný kaydetti. Uðural açýklamasýnda þöyle dedi: "22 Eylül'de yapýlan öðretmen sýnavlarý sonrasýnda sýnav sonuçlarýna yönelik ciddi itiraz ve iddialar yapýlmýþtý. Ayný günlerde bir Komisyon Üyesi ve Sýnav Ýþleri Müdürü, Polis Genel Müdürlüðü tarafýndan tutuklanarak sorgulanmýþ ve her ikisi hakkýnda da ceza davasý açýlmýþtý. Ýsnat olunan suçlar, Kurultaya yönelik sahte imza ile sahte belge düzenleyerek tedavüle sürmeydi ve ayný kiþilerin yapýlan sýnavlara da sahtekarlýk bulaþtýrmýþ olabilecekleri güçlü ihtimali dikkate alýnmýþ olmalý ki öðretmen sýnavlarý da polis soruþturmasýna dahil edilmiþti. Bu durumda, öðretmen bekleyen okullardaki eksikliðe, geçici öðretmen atamalarýyla, geçici çözüm gündeme geldi. Bakanlýk geçici öðretmen atamalarý için bir sýnav yapacaðýný açýklarken, baþlatýlan geçici atamalarýna da ara vermeden devam edince öðretmen adaylarý haklý olarak buna tepki koydu. Bakanlýðýn yapacaðý sýnava duyulan güvensizlik de buna eklenince, bakanlýk sýnavýna ciddi sayýda öðretmen adayý boykot uyguladý. Öðretmen sendikalarýnýn buraya kadarki süreçte öðretmen adaylarýna destek tavrý anlaþýlýr idi. Okullardaki öðretmen boþluðu sýkýntýsýnýn aþýlmasý için KHK da, geneline itiraz edilmemiþ olan branþlardaki sýnav sonuçlarýný kesinleþtirip, atama iþlemlerini tamamlayarak, öðretmen adaylarýnýn ve öðretmen sendikalarýnýn geçici öðretmen atamalarýna gösterdiði tepkiye bir ara çözüm ile yardýmcý olmaya çalýþtý; ancak, geneline itirazda bulunulan branþlarda ortaya konan iddialarýn dayandýrýldýðý olaðan dýþý sýnav sonuçlarýnýn bulgularýyla ilgili uzman görüþü alýnmasý için, bu durumda olan 6 branþýn sýnav sonuçlarýný onaylamayarak, kesinleþtirilmesini erteledi. Komisyonun bu toplantýsý ile öðretmen mülakatlarý, hakkýnda ceza davasý açýlan üyenin artýk Komisyona gelmeyeceði bilgisinin 2012'de ödendi. Mayýs 2012 ayý maaþý 11 Temmuz 2012'de ödendi. Haziran 2012 ayý maaþý 31 Temmuz 2012'de ödendi. Temmuz 2012 ayý maaþý 5 Eylül 2012'de ödendi. Aðustos 2012 ayý maaþý 15 Ekim 2012'de ödendi" dedi. Bozat, Baþbakan Küçük'e hitap þeklinde sürdürdüðü açýklamasýna, þöyle devam etti: "Yaklaþýk bir aylýk maaþ iki ayda bir ödeniyor. Ciddi olun Sn.Baþbakan. Aðzýnýzdan çýkaný kulaðýnýz duysun... Çalýþan bugüne kadar hep iyi niyetli olmuþ verildiði gün maaþý almýþ, fakat bunu sizin gibi tehdit unsuru olarak kullanmamýþtýr. Yatýrýlmayan Ýhtiyat Sandýðý, Sosyal Sigorta ve Gelir Vergileri de bu sorunlarýn baþka bir ayaðýdýr Sn. Baþbakan... Maaþlar konusunda sizlerle mahsuplaþmaya hazýrýz. Asarým, keserim ifadelerinden vazgeçin lütfen ve yüzde sýfýr faiz oraný ile yasal yönden bu sorunu gelin çözelim" Sendikanýn 840 imzalý þikayet dilekçelerinin hala daha Lefkoþa Polis Müdürlüðü ve Baþsavcýlýk tarafýndan gündeme getirilmemesini de eleþtiren Bozat, "Sorumlu kiþinin ifadesinin alýnmamasý, iþlem baþlatmamasý, ilgili kurumlara güvensizliðimizi artýrmaktadýr" dedi. Uðural'dan zehir zemberek yanýt Cumhurbaþkaný'ndan alýnmasý üzerine yapýlmýþtý ve bu üye söz konusu toplantý ile mülakatlara katýlmamýþtý. Ancak mülakat ve atamalarýn tamamlanmasýndan sonra görevi baþýna dönen sahte evrak ve sahte imza sanýðý Komisyon üyesi, ertelenen 6 branþýn da sýnav sonuçlarýnýn kesinleþtirilmesi için, kendisiyle birlikte hareket eden iki üye ile beraber, yazýlý gündem talebinde bulundu ve bunu bir þekilde orta eðitim öðretmenlerinin sendika baþkanýna duyurdu. Sýnavlarýna hile karýþtýrýldýðýnýn somut bulgularý olan bu altý branþla ilgili sýnav sonuçlarýnýn kesinleþtirilmesinin hukuk dýþý olacaðý kendisine günlerce ve defalarca anlatýlmasýna ve konuyu anlamýþ olmasýna raðmen, bu altý branþ dýþýndakiler gibi ve onlardan farklarý yokmuþ gibi, bu altý branþýn da sýnav sonuçlarýnýn kesinleþtirilmesi görüþünde ýsrarýný sürdürdü. Devamýnda da sýnav sonuçlarý þüpheli adaylarla birlikte Cumhurbaþkaný ve bazý siyasi partileri ziyaret ederek destek talebinde bulundu Ancak, sahtekarlýkla ilgili hakkýnda ceza davasý açýlmýþ bulunan komisyon üyesinin katýlacaðý bir toplantýnýn ahlaki ve hukuki sakýncalarý dikkate alýnarak toplantý yapýlamayýnca da Komisyon kilitlenmiþ oldu. Þimdi ise ilköðretimle ilgili alýnan 10 ilave ilkokul öðretmeni atama yetkisi çerçevesinde Komisyonun toplanarak karar vermesi ve atamalarý yapmasý gündeme geldi ve ayný ahlaki ve hukuki sakýncalarýn devam etmekte olmasý nedeniyle toplantý yapýlamayacaðý, ilgili adaylara sendika yetkililerine ve hükümete izah edilmiþtir. KHK'daki sýkýntý hükümetin bilgisinde olmasýna raðmen, bu tür yetkilerin verilmesiyle topun KHK'ya atýlmaya çalýþýlmasýný da doðru ve iyi niyetli bulmuyoruz. Kiþisel ve zümresel çýkarlara odaklanarak, ciddi suçlamalardan zanlý bir üyenin KHK'nýn saygýnlýðýna ve yapýlacak atamalarýn hukuki geçerliliðine halel getirebilecek geliþmelere yol açýlmamasýna hepimizin dikkat etmesi gerekir. Atanacak öðretmenlerimizle ilgili kararýn alýnmasýnda ve mülakatlarýnýn yapýlmasýnda, evrak ve imza sahtekarlýðý sanýðý bir üyenin de yer almasý ayýbýný hiçbir genç öðretmenimizin hak etmediðini düþünüyoruz. Söz konusu 10 öðretmenin atanmasý önündeki gerçek engelin, ahlaki ve hukuki açýlardan Komisyon'un çalýþamaz duruma düþürülmüþ olmasý olduðu gözden kaçmamalýdýr. Ancak bu sakýncalý durumun giderilerek Komisyonun yeniden toplantý yapabilir duruma gelmesiyle, bu atamalarýn da önü açýlmýþ olacaktýr. Öðretmen adaylarýmýzýn hak arayýþýnda bu bilgi ve gerçekleri de dikkate alarak mücadelelerini þekillendirmelerini ve toplum hayatýmýza önemli tarihi katkýlarý ile saygýn bir yere sahip olan öðretmen sendikalarýmýzýn yöneticilerinin de öðretmen adaylarýmýza bu çerçevede destek vererek yol göstermelerini tavsiye ederiz." existence Elvan Levent ÝÞTE O ZAMAN BÝR ÞEYLER DEÐÝÞÝR Halk, baþýmýzdaki 'küçük' otoritenin belediye çalýþanlarýna karþý takýndýðý tavýra bakýp, "Bu kadar da yüzsüzlük", olmaz deyip duruyordu ama, bu kibar þaþkýnlýkla bir yere varamayacaðýmýzý halâ anlayamamýþtýk ne yazýk. Hem o kadar zaman çalýþanýn hakkýný ye, sosyal yatýrýmlarýný yapma, maaþlarýný ödeme Hem de adamlar haklarýný aramak için eyleme gidince, bu yasaya aykýrý deyip cezalandýr Mahkemeye ver, dava aç Hem suçlu, hem de güçlü taraf ol Hem de üstüne "Ben devletim", diye geçin, bayrak salla, marþ oku, yýldönümü kutla, makam arabasýnda gez, saða sola emirler yaðdýr Aða-köle düzeni mi bu, diye sormak gerekiyordu ama, iþe bile gitmeden devletin yýllarca maaþ ödediði kiþiler de vardý burada ne de olsa. Ne de olsa burada 'devlet' dedikleri kurum, kimisini atsan atýlmaz, satsan satýlmaz cinsinden öz evlat gibi baðrýna basarken, kimisine de kül kedisi muamelesi çekip duruyordu. Baþýmýzdaki en büyük belalardan biri olan memuriyet ve particilik düzenini de bu yüzden kurmuþlardý bu adada bana kalýrsa. Böylesi hem 'küçük', hem de 'büyük' otoritenin iþini kolaylaþtýrýyordu çünkü. Doðru dürüst çalýþmadýðý halde iþinden atýlma ihtimali olmayan bir memur böyle bir düzene isyan eder miydi sizce? Etmezdi. Ýnsanlar gönüllü olarak kimliksizleþiyorlardý particilik ve memuriyetle. Biri diðerini besliyordu; önce göðsüne bir parti rozeti, sonra bir memuriyet Sesini çýkarmadan ölene kadar otur oturduðun yerde. Ýsimler, vasýflar, eðitim, bilgi, birikim, emek Önemi yoktu bunlarýn hiçbirinin, varsa parti, yoksa parti düzeninde Adayý böldüler, sonra da partiler kurarak insanlarý böldüler Bölünmüþ küçük gruplarý idare etmek, istediðini yaptýrmak daha kolaydý ne de olsa. Böylelikle toplu bir mücadele asla gerçekleþmez, birlik, bütünlük saðlanmaz, o meydanlar asla dolmazdý. Bir partidekiler diðerini protesto edip durur, perdenin gerisindekini görmez, durup düþünmez, particiklerle oyalanýp vakit geçirir Ýþler ters gittiðinde birbirine atar suçu; o sizin döneminizdeydi, bu bizim dönemimizdeydi diyerek bir ömür tüketir Halk da birkaç kiþinin koltuk kavgasýnýn peþinden sürüklenip giderdi Yorulur, býkar, usanýr, hayal kýrýklýðýna uðrar ama Önce birey olarak, sonra da bütün olup halk olarak hareket edemezdi bir türlü. Ve onu içten içe sinsi bir hastalýk gibi kemiren, üzerine adeta yapýþmýþ olan bu 'parti' kýlýfýný söküp atmadan da hareket edemeyecekti bana kalýrsa. Bana kalýrsa, burada herkes bir an önce partisizleþmeliydi. Partisizleþip, kiþisel sorumluluðunun farkýna varmalý ve bireysel eyleme yönelmeliydi. Çöp meselesinde insanlar sonunda isyan edip kendi inisiyatifleri ile sokaklara dökülüp eyleme giriþtiklerinde, bunun bir 'ilk' olduðu bile yazýlmýþtý Partiden, örgütten baðýmsýz bir 'eylem' gerçekleþebilmesi adeta hayret uyandýrmýþtý. Oysa olmasý gereken zaten buydu. Koyun gibi güdülmek istemiyorsak, bu sürü psikolojisinden kurtulmak gerekiyordu. Ancak o zaman bir þeyler deðiþirdi burada.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Kurtulamadýk gitti þu kurultay davasýndan Ýrsen Küçük hem istinaf hem de itiraz diyor Millet býktý usandý öyle koltuk hýrsýndan Ulusal birlik deðil, ulusal belâ diyor Ali OSMAN Periyodik EN BÜYÜK SÖMÜRÜ ARACI Geçen gün bir grup belediye emekçisi Baþbakan'ýn açýklamalarýný protesto amacýyla Baþbakanlýk'taki çöpleri ateþe verdi Yaklaþýk 30 kiþi de bu nedenle polis takibatýna uðradý ve haklarýnda yasal iþlem baþlatýldý. Yani bu kiþiler mahkemeye sevkedilecekler ve ceza almalarý istenecek "Kanunsuz toplanma, mülke tecavüz, uygunsuz tavr-ý hareket, kamu yoluna çöp dökme" Suçlarý buymuþ Bu yazýlanlar KKTC'nin yasalarýna uygun Yasalarýn kim veya kimler için yapýldýðýný bilmeyenimiz varsa sokaða çýkmasýn, evinde otursun kalsýn. Yasalar daima egemenler için yapýlýr KKTC'deki yasalar da Ankara'ya uygunluk yasalarýdýr Bazan rayýndan çýkýlýr ve yasalarý uygulayanlar resmiyetten çýkan yorumlar ve hareketler yaparlarsa, KKTC'nin anayasasý tarafýndan engellenmek için "Geçici 10. Madde" yürürlüðe girer. Burada bir ateþkes durumu sözkonusudur Yetkililerin eylemcilerin karþýsýna ilk çýkardýklarý budur Savaþ hali gibi bir þey Her an savaþ olabilir O durumda yasalarla bunun önüne geçilmeli Çevik Kuvvet, polis, asker hep bunun için vardýr Bu düzenden faydalananlar belli olduðuna göre bu militarist gücün beslenmesinin perde gerisinde de egemenleri korumak yatmaktadýr Maaþlarý ödenmeyen, sosyal haklarý yatýrýlmayan, angarya yasak olmasýna raðmen KKTC denilen devlet tarafýndan, yasalar sadece emekçilere, çalýþanlara iþlediðinin ispatý olarak, angarya çalýþtýrýlan belediye çalýþanlarý haklarýný aradýlar diye üstünden suçlu da çýktýlar Hak nasýl aranýr? Birlikte hareket ederek Çalýþanlar da ekmek paralarýný ve sosyal haklarýný kazanabilmek için bir güç oluþturmak zorundadýrlar Efendim suçmuþ Uygunsuz tavr-ý hareket içindeymiþler Yesinler Ýrsen Bey'in uygunsuz tavr-ý hareket suçlamalarýný "Caným, gülüm, balým Ýrsen'ciðim, iyi ki bizim maaþlarýmýzý vermiyorsun. Versen zaten çocuklara süt, ekmek, yiyecek alacaktýk. Yemesinler caným Obez olurler Ev kirasýný ödeyecektik. Ýyi ki vermedin. Ev sahipleri bizi evden atacaklar ve ev kirasý verme derdinden kurtulmuþ olacaðýz Bankalara borçlarýmýzý ödeyemediðimiz için hapse gönderileceðiz Ekmek elden su hükümetten Bizi birçok dertten kurtardýn, ellerin dert görmesin" Açlýða terk edilen çalýþanlarýn bunlarý söylemesi mi beklenirdi? Suçlamanýn bir tanesi de kamu yoluna çöp dökmek Bre efendiler, siz nerede yaþadýðýnýzýn farkýnda deðil misiniz? Ortalýk çöpten geçilmiyor Hastalýklar diz boyu Bunlarý görmezsiniz ama protesto amaçlý çöp dökmeleri nedeniyle 30 kiþiye dava okuyorsunuz Suçlu KKTC devleti denilen bu sahte kurumdur Sahte kurumun baþýndakilerdir Ve de en büyük suçlu bu sahte kurumu kuranlar ve insanlarý sülük gibi sömürenlerdir Bundan büyük sömürü gördünüz mü bugüne kadar? Kalay Maðusa'da nikahsýz yaþadýðý Bahar Madak'ý kolundan vurarak öldürmeye teþebbüs eden Ýbrahim Eþmene 8 gün daha polis gözetiminde hastanede tutuklu kalacak Hastane odasýnda duruþma yapýldý Gamze BAYKUR - Maðusa'da geçtiðimiz Cumartesi akþamý, nikahsýz yaþadýðý Bahar Madak'ý kolundan vurarak yaralayan 65 yaþýndaki zanlý Ýbrahim Eþmene kalp krizi geçirdiði için dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlamadý. Zanlý Eþmene'nin kalp krizi geçirmesi sonucu doktorlar tarafýndan mahkemeye getirilmesine izin verilmemesinden dolayý Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, dün Maðusa Devlet Hastanesi'ne giderek tutukluluk duruþmasý yaptý. "Taammüden adam öldürmeye teþebbüs", "Adam yaralama", "Vahim zarar" ve "Kanunsuz ateþli silah ile patlayýcý madde taþýma ve tasarruf" suçlamalarýndan dolayý 3 gündür tutuklu bulunan zanlý Eþmene'nin tutukluluk süresi 8 gün daha uzatýldý. 8 gün daha talep edildi Olayýn tahkikat memuru Polis Çavuþu Hakan Üzüm, zanlý Ýbrahim Eþmene'nin 24 Kasým tarihinde Tunalý Hilmi Sokak No 2'de ikamet eden nikahsýz olarak yaþadýðý Bahar Madak'ýn evine giderek tasarrufunda bulundurduðu 9 mm çapýndaki tabancayla Madak'ý taammüden öldürmek kastýyla kolundan aðýr yaraladýðýný açýkladý. Olay yerinden kaçan zanlýnýn ZLP 307 plakalý araçla Aslanköy kavþaðýnda tespit edilerek tutuklandýðýný belirten Üzüm, olayda KKTC BÝTER, KAKA'SI ÝLE TECE'SÝ KALIR GERÝYE Ömür biter, yollar bitmez. Kurultay biter, davasý bitmez. Kurultay biter, dava sürer. Bu arada davaya raðmen Ýrsen Küçük'ün parti baþkanlýðý da, baþbakanlýðý da sürer. Lefkoþa ölür, Lefkoþe alýr yerini, Lefkoþa Belediyesi iflas eder, Cemal Bulutoðlularý'nýn baþkanlýðý devam eder. KKTC pratikte biter, KAKA'sý ile TECE'si kalýr geriye. Olsun! Meclisteki solcularýmýz KAKA ile TECE'nin kucaðýnda büyük bir þevkle aydýnlýk yarýnlara yelken açmaya devam ederler kullanýlan tabancanýn da arabada bulunduðunu açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn devam ettiðini belirten Üzüm, zanlýnýn 8 gün süreyle daha tutuklu kalmasýný talep etti. Tutukluluk süresi uzatýldý Maðusa Kaza Makemesi Yargýcý Banu Soyer, zanlý Ýbrahim Eþmene'nin tutukluluk süresinin 8 gün daha uzatýlmasýna emir verdi. Yargýlanmayý cezaevinde bekleyecek Gamze BAYKUR - Maðusa'da 10 iþ yerine giderek alýþ veriþ yapan ve her girdiði iþ yerine 200 TL'lik sahte banknotlar verip para üstü olarak toplam 1709 TL parayý sahtekarlýkla temin eden zanlý Fuat Gürbulak almýþ olduðu tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. "Sahte para tasarrufu", "Sahte parayý tedavüle sürme" ve "Sahtekarlýkla para temini" suçlamasýyla mahkeme huzuruna çýkarýlan zanlý Gürbulak, tutuklu yargýlanmak üzere 3 ayý geçmemek þartý ile hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi. Piyasaya 2 bin TL sahte para sürdü Olayýn tahkikat memuru Mehmet Kortaç, 8 Kasým tarihinde Türkiye'den KKTC'ye turist olarak gelen zanlý Fuat Gürbulak'ýn Maðusa'da 10 ayrý iþ yerine girerek alýþ veriþ yaptýðýný ve girdiði iþ yerlerine 200 TL'lik sahte banknotlar vererek toplam 1709 TL parayý sahtekarlýkla temin ettiðini açýkladý. Zanlý Gürbulak'ýn 30 günlük turist vizesi ile KKTC bulunduðunu belirten Kortaç, zanlýnýn KKTC'de yasal olarak kalmasýný saðlayan bir bað bulunmadýðýný açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten Kortaç, zanlýnýn 3 ayý geçmemek þartý ile merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti. Tutuklu yargýlanacak Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, zanlý Fuat Gürbulak'ýn davalarý mahkemece sonuçlanýncaya deðin 3 ayý geçmemek þartý ile hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesine emir verdi. Tremeþeli bugün topraða veriliyor Bir süredir mücadele ettiði akciðer kanserine yenik düþerek 25 Kasým Pazar günü hayatýný kaybeden, Türk Mukavemet Teþkilatý'nýn (TMT) önde gelen isimlerinden, Kýbrýs Türk Direniþ Mücadelesi'nde "Tremeþeli" olarak hafýzalara kazýnan Mehmet Ali Ýlkman bugün devlet töreni ile defnedilecek. Kýbrýs Türk Cemaat Meclisi üyeliði de yapan Ýlkman için bugün saat Cumhuriyet Meclisi önünde devlet töreni gerçekleþtirilecek. Mehmet Ali Ýlkman, daha sonra askeri törenle Lefkoþa Mezarlýðý'na defnedilecek. Cumhuriyet Meclisi'nden yapýlan açýklamada, düzenlenecek olan devlet törenine milletvekilleri, eski parlamenterler ve tüm halkýn davetli olduðu kaydedildi. 76 yaþýnda hayatýný kaybeden Ýlkman, TMT'de üstlendiði çeþitli görevlerde Kýbrýs Türk halkýna hizmetlerde bulunmuþtu. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent TC ZÝRAAT BANKASI BELEDÝYESÝ Lefkoþa Türk Belediyesi'nin borç bataðýnda olduðu ve bu bataklýkta yaþamýný sürdürmesinin mümkün olmadýðý artýk herkesin malûmu. Daha doðrusu KKTC'nin hemen hemen bütün belediyeleri bu durumda. Ama baþkentin durumu hepsinden daha feci. Çünkü Lefkoþa bitirilmiþ, tüketilmiþ, delik deþik yollarýyla, çökmüþ kaldýrýmlarý, sokaklarý ve caddeleriyle gýrtlaðýna kadar pisliðe batmýþ! Ýrsen Küçük hükümeti bu rezil manzarayý inanýlmaz bir vurdumduymazlýk ve soðukkanlýlýkla sadece seyrediyor. "Anavatandan" gelen "büyüklerini" ve heyetlerini, baþýnýn üstünde aðýrlamak için hiçbir fedakârlýktan kaçýnmayan, bu amaçla Maliyenin kasalarýný ardýna kadar açan ve lüks otellerin mükellef sofralarýnda mükellef ziyafetler çekmeye para bulanlar... Belediye çalýþanlarýnýn maaþlarýný ödemeye para bulamýyorlar! Yýllardýr anayasal suç iþleyerek yapmadýklarý sosyal yatýrýmlarýný yapmaya para bulamýyorlar. Çalýþanlar bu anayasal haklarýný almak için greve gidince de onlarý iþten atmakla tehdit ediyorlar! Direnenleri tutuklayýp mahkemeye veriyorlar! Tayyýp bey iþler bu kývama gelince buyurdu... Daha önce Lefkoþa Türk Belediyesi'ni sözde kurtarmak amacýyla 50 milyon lira olarak kararlaþtýrýlan Ziraat Bankasý kredisi, "full paket" haline getirilerek 90 milyona çýkarýldý! Ama dikkat edin... Full kebap deðil ha!.. Full paket! Ýçinde neler yok neler bu paketin... Devlet katkýsý da dahil, belediyenin bütün gelirleri Ziraat Bankasý'na akacak! Belediyenin bütün harcamalarý Ziraat Bankasý tarafýndan yönetilip yapýlacak! Bunlarýn yanýnda, emekli olanlarýn yerine yeni istihdam yapýlmayacak; bayram ödeneði kaldýrýlacak; çalýþanlara 3 yýl süreyle tek kuruþ artýþ verilmeyecek þeklinde masum gibi görünen maddeler de var! Bütün bunlarýn anlamý þudur: Batýrýlmýþ Lefkoþa Türk Belediyesi'nin yönetimi, 90 milyonluk kredi karþýlýðýnda A'dan Z'ye kadar TC Ziraat Bankasý'na ipotek edilmiþ bulunuyor! Oldu olacak, adýný da deðiþtirip TC Ziraat Bankasý Belediyesi koysunlar! Oyun ayný oyun... Taktik ayný taktik... Önce batýr... Sonra peþkeþ çek! Bundan sonra ne Cemal Bulutoðlularý, ne de Belediye Meclisi... Düdüðü Ziraat Bankasý çalacak! 90 milyonluk kredi kara kaþýmýza kara gözümüze deðil! Davul da, tokmak da düdük de Ziraat Bankasý'nýn boynunda olacak! Düþünebiliyor musunuz? Borç bataðýndaki belediyenin borcu baþka bir borçla kapatýlacak! Ve bunun adý da Lefkoþa Belediyesi'ni kurtarmak olacak! Kýbrýs Cumhuriyeti sayesinde uluslararasý tanýnmýþlýðý olan tek kurumumuz Lefkoþa Türk Belediyesi, 90 milyon TL karþýlýðýnda bu tanýnmýþlýk beratýný, Erdoðan'ýn talimatýyla TC Ziraat Bankasý'na devretmiþ olacak! Kurumlarýmýza sahip çýkýp onlarý koruyacak mücadeleyi veremezsek... Bir gün bizim diyebileceðimiz hiçbir deðerimiz kalmayacak!

5 5 29 Kasým 2012 Perþembe Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Çakýcý'nýn da bir maymuncuðu oldu Adý: Manifesto. Ne konu açýlsa "Manifestoda var" diyor þimdi. AYININ YANINDA DURMAK!.. MÝÞ-MIÞLAR * Bir grevci, protesto amaçlý dilenmiþ. - Sendika da seyretti ha Ayýp olmuyor mu? * Okullarýmýzda öðretmen eksikliði varmýþ. - Boþverin artýk Ýdare edin gitsin Sene bitti zaten. * Richard Frost isimli papaz, yaðmurdan yýkýlan Girne'deki St. Andrew Kilisesi'nin duvarýný kimin tamir edeceðini soruyormuþ. - Söyleyin elinden geleni yapsýn, bize bakmasýn Kelin merhemi olsa kendi baþýna sürer. * UBP kurultay davasýnýn esasý, Ocak veya Þubat ayýnda görüþülmeye baþlayacakmýþ - E ne annadýk!.. Taaa dava görüþülsün da garara baðlansýn, seçim zamaný gelecek. Bu durumda Küçük kaybetse de kazanmýþ olacak. Bu mu adalet dediðiniz yani! * Lefkoþa Belediyesi ile ilgili tartýþmalar devam ediyormuþ... - Boþuna tartýþýrsýnýz be!.. Lefkoþalýlar uyudu, sesiniz de Hamitköy'den öteden duyulmuyor. * Hastanelerimizde yapýlan kontrollerde bulaþýcý hastalýklarýn, en çok cinsel yolla geçtiði ortaya çýkmýþ. - Oh be Rahatladýk Lefkoþa çöplerinin baþýmýza iþ açmasýndan korkuluyordu ama çok þükür böyle olmadý. * BES grevdeki üyelerinin maaþlarýný ödemeye yanaþmýyormuþ - Cevizcinin çuvalýndan ne koparýlýrsa kârdan sayýyorlar * Lefkoþa Belediyesi'nin, Ziraat Bankasý'ndan kredi almasýný yanlýþ bulanlar varmýþ. * Bence de yanlýþ Mehmet Aða, Suat Hoca dururken, Ziraat Bankasý'na ne gerek var Müjdeler olsun Lefkoþalýlar Cemal Baþkan gidince, KKTC halký da UBP gidince huzur ve mutluluða kavuþacak Kahve falýnda çýkan bu. Sordu: - Kimden yanasýn? Çok samimi yanýt verdim: - Tabii ki sizden yanayým Ayýdan yana olacak halim yok ya! Doðrudur Ayýdan yana deðilim. Ama Bazen iþ öylesine uzatýlýr Bazen öylesine dallandýrýlýr, budaklandýrýlýr Bazen öylesine yokuþa sürülür Ve bazen iþler o kadar çýðýrýndan çýkarýlýr, amacýndan o kadar çarptýrýlýr ki, insan bir de bakar ki ayýnýn yanýnda durmuþ... BALIK BAÞTAN KOKAR!.. Adam balýðý eline alýp kuyruðunu koklamaya baþlamýþ. Arkadaþý uyarmýþ: - Yanlýþ yapýyorsun Balýk kuyruktan deðil, baþtan kokar. Adam gülmüþ. - Bilirim, demiþ Ben koku kuyruða kadar geldi mi diye kokluyorum. Ne dersiniz? Koku kuyruða kadar geldi deðil mi? Yargýlanmak için sýra bekleyen adamlara bakýn: 1 adet belediye baþkaný. 1 adet sýnav müdürü. 1 adet eski müsteþar. Ve 1 adet baþbakan Gerçekten de balýk baþtan kokuyormuþ. Yaþadýk ve gördük! BU ÇARK NASIL DÖNER? Kafamýzýn ermediði, çözemediðimiz bir bulmaca daha var. Bu halk neden sokaða dökülmüyor? Gerçekten anlaþýlýr gibi deðil! Neden sokaða dökülmüyorsun ey halkým Neden? Hade, ortaya çýk ve söyle bize açýk açýk! Birisinden dinledim. Halkýmýz eylemde önde görünmek BÖYLE BÝR ANDI istemiyormuþ. Önde görünenler, þu veya bu þekilde zarar görüyormuþ. Kesinlikle katýlmýyorum! Bugün, öne çýkýp da UBP' döneminde zarara girenler, yarýn CTP döneminde mutlaka kâra geçecektir. Mesela bugün sürgün giden, tekerlek dönünce terfi ederek geri döner. Bu çark hep böyle dönmüþ ve hep böyle dönecektir. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ATÝNA NOTLARI (4) (Ýstanbul)- Aþk Tanrýçasý Afrodit'in bölünen adasýný yeniden birleþtirmek adýna yapýlan toplantýlardan birisiydi Atina'daki toplantýmýz. Adýný Ýhsan Ali'yi anma demiþiz. Oysa Ýhsan Ali'yi adada da anabilirdik. O topluluk orada da bir araya gelebilirdi. Fakat Kapitalizmin vahþi kurallarý gereði çoðumuz yaþam mücadelesi verirken gerçeklerden uzaklaþýyoruz. Doðrularý unutuyoruz. Bizler yani yurtdýþýnda yaþayan Kýbrýslýlar biraz da eskinin anýsýný canlý tutmak adýna bir þeyler yapmak zorunluluðunu kendimizde görüyoruz. Bu baðlamda, her fýrsatý deðerlendirmek ve meydaný, bizleri düþünmeyenlere býrakmamak için toplanýyoruz. Ýþte yaptýðýmýz bu toplantý öyle bir toplantý idi. O gece toplantýya katýlanlar arasýnda Kýbrýs'tan gelen milletvekilleri, akademisyenler ve çeþitli branþlardan konuklar vardý. Ayrýca katýlanlar: Kýbrýs'tan Doctor's for Cyprus, Ýstanbul'dan KIBES, Yunanistan'dan OKOE, Türkiye'den Dr. Hüseyin Demirdizen (Ýst. Tab. Odasý eski Genel Sekreteri), Kýbrýs'tan Dr. Arif Albayrak, Dr. Ahmet An (Dr. Ýhsan Ali Vakfý Baþkan Yardýmcýsý), Niyazi Kýzýlyürek. Konuþmalarýnda verdikleri mesajlar kýsaca þöyle idi: Kýbrýs'ta yapýlacak cumhurbaþkanlýðý seçiminde anlaþmalara baðlý adaya oy verilmesi çaðrýsý yapýldý. Çaðrýyý yapan KIBES Baþkaný Kývanç Diren, bundan sonra iki toplum partileri ve sivil toplum örgütlerinin görüþmelerine ilaveten ortak eylemlere geçme zamanýnýn geldiðini söyledi. OKOE basýn sözcüsü Loizus Kýbrýs'ta yakýnlaþmalarýn saðlanmasý dileðinde bulunarak, nerede, hangi þehirde Kýbrýslý varsa mücadeleyi oralara taþýmayý önerdi. Kýbrýs Atina Büyükelçisi de Birleþik Kýbrýs'ýn oluþmasý ve barýþýn gelmesi dileðinde bulundu. Arif Albayrak ise her zamanki gibi duygusal bir konuþma yaptý. Özetle "Ortasýndan bir hançerle bölünmüþ bir adadan yasemin kokularý getirdik... Yaþým sizlere Rumca seslenmeye müsaade etmiyor. Mecburen Türkçe konuþuyorum bundan dolayý da üzgünüm" dedi. Cebinden diplomatik TC pasaportu, KKTC, Kýbrýs Cumhuriyeti kimlik ve pasaportunu çýkartýp masaya koyarak konuþmasýna devam etti "Bunlara ilaveten getirmediðim bir de British kimliðim var. Þimdi bunlarý toplayýp Ýhsan Ali'nin anýsýna tarihin çöplüðüne atmak ve Birleþik Federal Kýbrýs Pasaportu ve kimliði tutmak geliyor içimden" dedi. Ve kendisi için çok anlamlý bir þiirini okudu. "Bir sualim olacak babacýðým Biz bu savaþa girecek miyiz? Evet oðlum mutlaka Peki kim kazanacak bu savaþý? Biz oðlum Ölenler olacak mý bu savaþta babacýðým? Pek tabii Peki kimler ölecek? Biz oðlum biz " Ýki güne sýðýþtýrýlan bir görüþme maratonuydu Atina. Orada Kýbrýslýlar Kýbrýslýlarla buluþtular. Ve barýþa dair mesajlar vererek birleþme dileklerinde bulundular. Özetle oradan çýkartacaðýmýz tek bir cümle þu olabilir Aþk Tanrýçasý Afrodit'in adasýnda neden aþklar yerine savaþlarý yaþýyoruz? Annem bir konuþmasýnda aynen þöyle demiþti: Oðlum böyükler etti, biz da bulduk. Saðlýk Bakanlýðý açýkladý YDÜ Hastanesi'ne hasta sevkine devam "YDÜ Týp Fakültesi Hastanesi'ne teklif edilen ücretler kabul edildi Protokol imzalanacak " Saðlýk Bakanlýðý, Yakýn Doðu Üniversitesi'ne bir süreden bu yana durdurulan hasta sevkine, varýlan uzlaþma sonucu yeniden baþlanacaðýný duyurdu. Bakanlýktan yapýlan açýklamada, iki gündür yapýlan görüþmelerde Yakýn Doðu Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'ne teklif edilen ücretlerin kabul edildiði ve görüþmelerin sürdüðü belirtildi. Yurt dýþýnda tedavi olmalarý yönünde kurul onayý olan hastalarýn YDÜ Týp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilecekleri kaydedilen açýklamada, "Saðlýk Bakanlýðý olarak bu süreçte hassasiyetle üzerinde durduðumuz konu ücretler konusuydu. Anlaþýlan ücretler konusunda YDÜ Týp Fakültesi Hastanesi ile yeni bir protokol imzalanacaktýr. Bu yönde bir irade ortaya konulmasý ile birlikte büyük ölçüde sorun çözülmüþtür" denildi. Görüþmelerin tamamlanmasýnýn ardýndan protokol ve daha fazla bilginin kamuoyu ile paylaþýlacaðý da vurgulandý. Özyiðit: Hükümetin faiz sorununu çözme niyeti yok Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Cemal Özyiðit, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Hükümeti'nin faiz sorununu çözme niyetinde olmadýðýný savundu. Özyiðit, yazýlý açýklamasýnda, bileþik faiz ve mazbatalar yüzünden binlerce kiþinin maðduriyet yaþadýðýný, onlarcasýnýn hapse düþtüðünü belirterek, köklü çözüm için bileþik faiz ile temerrüt faizinin kaldýrýlmasýnýn þart olduðunu kaydetti. 3 yýldýr görevde bulunan UBP Hükümeti'nin Maliye Bakaný Ersin Tatar'ýn soruna köklü çözüm getirmek yerine, geçici çözümlerle günü kurtarma peþinde koþtuðunu ileri süren Özyiðit, "Sn. Tatar, bunca zamandýr ne yapýyordunuz. Ýnsanlarýmýz halen hapislere düþmekte, binlerce maðdura yenileri eklenmektedir. Siz ise halen 'çözüm bulmaya çalýþacaðýz' demektesiniz. Köklü çözüm için daha ne bekliyorsunuz" dedi. 3 YILLIK EKONOMÝK PROGRAM ANKARA'DA ÝMZALANIYOR Baþbakan Ýrsen Küçük, dönemini kapsayan 3 yýllýk ekonomik programýn son aþamaya geldiðini ve salý günü Ankara'da protokol imzalayacaklarýný açýkladý. Bakanlar Kurulu, Baþbakan Ýrsen Küçük baþkanlýðýnda dün saat sýralarýnda toplandý. Baþbakan Küçük toplantýya girerken yaptýðý açýklamada, 3 yýllýk ekonomik programý imzalamak üzere Maliye ve Ekonomi bakanlarý ile DPÖ Müsteþarý ve diðer bürokratlardan oluþan heyetle Ankara'ya gideceðini açýkladý. Gazetecilerin sorularý üzere Lefkoþa Türk Belediyes'indeki krize de deðinen Küçük, belediyede yeniden yapýlanmanýn kaçýnýlmaz olduðunu belirtti ve çalýþanlara da sorumluluk düþtüðünü söyledi. Ýþbaþý yapýlmazsa maaþ ödemesi yapýlmasýnýn mümkün olmadýðýný yineleyen Baþbakan Küçük, sendikaya kesilen paralarla çalýþanlara destek verilmesi gerektiðini söyledi. Küçük, UBP Kurultayý'yla ilgili istinaf baþvurusunun ne zaman görüþüleceðine dair henüz bilgisi olmadýðýný da ekledi. Kýbrýs Sosyalist Partisi (KSP) Genel Sekreteri Mehmet Birinci, Lefkoþa Türk Belediyesi'ndeki (LTB) sorunun, artýk Belediye Baþkaný'ný, Belediye Meclisi'ni ve belediye çalýþanlarýný aþarak, bir rejim sorunu haline geldiðini savundu. Birinci þöyle dedi: Ýnsanlarý angarya çalýþmayý reddettikleri için iþten atmakla tehdit etmek siyasi ahlaksýzlýktan baþka birþey deðildir. Lefkoþa Belediyesi iflas ettirilmiþtir. Belediye sorunu artýk Belediye Baþkanýný da, Belediye Meclisini de ve Belediye çalýþanlarýný da aþarak bir rejim sorunu haline gelmiþtir. Menfaat satýn alarak yönetimdeki rollerini korumak isteyen UBP hükümeti ve onlarýn hamisi TC Büyükelçiliði Belediye'nin iflasa sürüklenmesinden birinci derecede sorumludur. Hesap vermesi gereken merciler bunlardýr. Hal böyle iken aylardýr ücret alamayan, aileleriyle birlikte açlýða ve sefalete mahkum edilen Belediye iþçilerinden hesap sormak ve onlarý bedel ödetmekle tehdit etmek ahlaksýzlýktýr. Bu bedeli iþçiler deðil, iþbirlikçileri baþta tutmak uðruna sadece Lefkoþa Belediye'sini deðil, "BÝLEÞÝK FAÝZ CTP ÝLE DP'NÝN ESERÝ" Özyiðit, binlerce kiþinin maðdur olmasýna neden olan bileþik faiz belasýnýn toplumun baþýna DP-CTP hükümeti döneminde sarýldýðýný, 6 yýl görevde kalan CTP'nin yasayý deðiþtirmediðini, UBP Hükümeti'nin de sorunu bugüne kadar savsakladýðýný ileri sürdü. Özyiðit, Yüksek Mahkeme Baþkaný Nevvar Nolan'ýn da dikkat çektiði gibi, faiz sýnýrlama konusunda Anayasa Mahkemesi'nin 6 yýl önce verdiði karara raðmen, gerek CTP, gerekse UBP hükümetlerinin konuya iliþkin hiçbir düzenleme yapmadýklarýný savundu. DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'ýn þimdilerde bileþik faizin kaldýrýlmasýndan bahsettiðini belirten Özyiðit, "Sn. Serdar Denktaþ bileþik faizleri halkýn baþýna bela eden, koalisyon ortaðýn CTP ile birlikte sen deðil miydin. Önce halktan özür dile, sonra bu konuda açýklama yap" dedi. KSP: BELEDÝYE SORUNU, REJÝM SORUNUNA DÖNÜÞTÜ ülkeyi de iflasa sürüklemiþ olan Ankara ve onun büyükelçi postuna bürünmüþ valisi ödemelidir. Partimiz Lefkoþa Belediye'sinin TC Ziraat Bankasýna borçlandýrýlmasýný ve bu bankanýn halkýn yerel yönetimi olan Belediye'mizin baþýna kayyum olarak atanmasýný onaylamamaktadýr. Gerekirse bu konuda referanduma gidilerek Lefkoþa halkýna tercihi sorulmalýdýr. "Lefkoþa Belediye'sine TC Ziraat Bankasý kayyum mu olsun yoksa Belediye seçilmiþ temsilciler tarafýndan mý yönetilsin?" Lefkoþa Belediye'sinin sorunlarý Belediye'yi borçlandýrarak çözülmemelidir. Çünkü bu borç eninde sonunda tüm Kuzey Kýbrýs halkýna ödetilecektir. Bu borcu temizlemek, Belediye'nin açýðýný kapatmak buna yol açan sorumlularýn, yani Ankara'nýn yükümlülüðüdür. Bu bedel TC tarafýndan borçlandýrma yapýlmaksýzýn ödenmelidir. TC Büyükelçisi ve UBP yönetiminin direktiflerini, yasalarý da çiðneyerek uygulayan Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý ve UBP'li meclis üyeleri de derhal istifa etmeli, Lefkoþa'da yerel seçimler yapýlarak Lefkoþa halkýnýn önü açýlmalýdýr.. GÜNLÜK "PATRIOT FÜZELERÝ ÇEHOV TÜFEK SENDROMU" Türkiye mi NATO'dan talep etti, yoksa NATO mu Türkiye'ye teklif etti, belli deðil. Türkiye savaþa bir adým daha yaklaþacak, ne gam, AKP'nin fiyakasýndan geçilmiyor yine de. "Komþularla sýfýr sorun"dan, "komþularla sýnýrsýz soruna" gelindi, þimdi de "füze" safhasýna geçildi. Türkiye'nin komþularý endiþeli. Ýran Dýþiþleri Bakanlýðý "Patriotlar Suriye'deki durumu çözmeyecek, tam tersine durumu daha karmaþýk hale getirecek" diye uyardý, Suriye patriotlarý "provokasyon" olarak tanýmladý. Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov "askeri konularda önemli olan niyet deðil, potansiyeldir. Bu potansiyel artarsa risk de artar. Bu potansiyel çok ciddi bir askeri ihtilafa yol açabilir, biz bundan kaçýnmak istiyoruz" dedi ve füzeleri "Çehov tüfek sendromu" olarak tanýmladý. "Çehov tüfek sendromu" þu demekmiþ: "Eðer tüfek birinci sahnede duvarda asýlý ise, üçüncü sahnede mutlaka ateþlenir" KARA SÝNEK Gönyeli ve Yenikent kara sinek iþgali altýndaymýþ yýldýr memleket iþgal altýndaysa, þimdi sineklerin sözü mü olur? MUHTEÞEM SÜLEYMAN Gündem 'Muhteþem Yüzyýl', 'Muhteþem Süleyman'... Biz de amma aptalmýþýz ha... Adam bir laf atar ortaya, hepimiz oltaya takýlýrýz! TREMEÞELÝ Mehmet Ali Tremeþeli bugün devlet töreni ile topraða veriliyor... Ne tuhaf, kimse ne bir mesaj yayýnladý, ne de baþsaðlýðý diledi... Týpký Avustralya'da ölen Esat Hüdaverdi gibi... Onun arkasýndan da hiçbir þey söylenmedi... Tremeþeli Esat için hiçbir taziye mesajý yayýnlanmamasýna isyan etmiþti... Þimdi onun için kim isyan edecek? SÝNÝRLER GERÝLDÝ BES Baþkaný Savaþ Bozat dün Genç TV'de 'Polivizyon' programýnýn konuðu idi. Programcý Bozat'a, "Sen 6 yýldýr belediyede çalýþýyor, ama iþe gitmiyorsun" deyince kýyamet koptu... Bir grup sendika üyesi Genç TV'yi basarak olay çýkarmak istemiþ... Sinirlerinize hakim olun arkadaþlar... Haklý iken haksýz duruma gelmeyin! Týrnak... "Baþbakanýmýz günler sonra yasalarý, kanunlarý, tüzükleri hatýrladý ve belediye çalýþanlarýný tehdit etti." Ali BATURAY (Kýbrýs) "KKTC'de sorun çözecek iradeye sahip hiçbir yönetici yoktur. Bu yönleri geliþmemiþtir. Neden? Çünkü her daim korundular. Her zaman 'seni haylaz, tembel çocuk' diyen birileri oldu. Yaptýklarý, yedikleri ve içtikleri her zaman örtbas edildi. Arkalarýnda dayanabilecekleri bir dað hep vardý." Erçin ÞAHMARAN (Star) "Keþke, çöp, pislik, mikrop yuvasý olmuþ Lefkoþa'mýzý hiç görmez olsaydýk... Keþke, yeþil bisikletler dolaþsaydý yine yasemin kokan sokaklarýmýzda... Keþke, 'grevleri', 'protestolarý', polisleri, çevik kuvvetleri, coplarý hiç bilmesek, hiç tanýmasaydýk..." Erdinç GÜNDÜZ (Yenidüzen) "Hatýrlarsanýz 2000 yýlýna girerken de ciddi olaylarýn yaþanacaðý, dünya üzerinde pek çok sistemin çökeceði iddia edilmiþti. Gel gör ki hiçbir þey olmamýþ, hayat sorunsuz devam etmiþti. Yine öyle olmasý kuvvetle muhtemel". Bülent DÝZDARLI (Havadis) Günün Kahramaný ÝRSEN KÜÇÜK Derviþ Eroðlu liderliðinde son seçimlerden oldukça güçlü çýkan UBP'yi paramparça haline getiren ve müthiþ iktidar hýrsý yüzünden partiyi bölen Ýrsen Küçük, þimdi de oyalama hukuk oyunlarýyla koltuðunu korumaya çalýþýyor. Lefkoþa Belediyesi'ndeki soruna karþý da çok olumsuz bir tavýr takýnan Küçük, ýsrarla çalýþanlara maaþlarýný ödemeyeceðini ve bunu sendikanýn ödemesi gerektiðini söylüyor. Neden? Çalýþanlar grev yasaðýna uymamýþ ve iþbaþý yapmamýþ diye... "Ben ödemem, sendika ödesin" diyor. Demek haklarý bir yandan gaspedilen, bir yandan da eylem yaptýlar diye mahkemeye verilen çalýþanlara bir de maaþ cezasý kesiliyor! Maþallah!..

7 29 Kasým 2012 Perþembe Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir YETER ARTIK YETER... Maaþlarýný ödemeyeceksin... Sosyal güvencesiz çalýþtýracaksýn... Grev haklarýný ellerinden alacaksýn... Polis ve asker gücü ile tehdit edeceksin... LTB yi sömürenlere göz yumacaksýn... Sonra da çýkýp çalýþan hakkýnda yasal iþlem baþlatacaksýn... Bu piþkinlik deðil de nedir? Çalýþanýn ne durumda olduðunu sordun mu Sayýn Küçük? Evine ekmek götürebiliyor mu?... Çocuðuna süt alabiliyor mu?... Bankaya olan borçlarýný ödeyebiliyor mu?... Hasta olunca tedavi olabiliyor mu?... Sen bu toplumun çocuðusun da bu çalýþan bilmem ne çocuðu mu? Hiç mi içinde insanlýk kalmadý, hiç mi Kýbrýs kültürü ile yetiþmedin, kime bu öfken... Resmen insanlara kin kusuyorsun, diktatör gibi baský kurmaya çalýþýyorsun. Ýnsanlarýn caný yanýyor, çocuðunun yüzüne bakmaya utanýyor, senin ise yüzün dahi kýzarmýyor... Býrakacaksýn bize anavatan nutuklarýný, çýkýp halkýnýn desteðini arayacaksýn... Kölelerin bile hakký vardýr. Sen bu çalýþanýn hakkýný nasýl koruyamazsýn, bunu yapanlara nasýl arka çýkýp çalýþanýn emeðine göz dikersin. Senin bir ailen, bir hayatýn olduðu gibi bu insanlarýn da var. Sana annen ve baban toplumuna karþý böyle mi davranmayý öðretti anlayamýyorum. Bu kadar duygusuz, umursamaz, halkýna kötü davranan bir kiþi daha gelmedi bu Kýbrýs a... Elinde olsa bizlerden baþlayýp karþýt görüþünde olan herkesi ipten geçireceksin. Kenan Evren bugün yataðýnda bile olsa yargýlanýyor, hiç bir þeyden korkmuyorsan tarihten kork! Bu yaptýklarýný bir gün ben, biz, toplum unutur ama tarih asla unutmaz ve yargýlar... Þu anda yazarken bile vücudum geriliyor, sinirlerim týrmanýyor. O koltuk için toplumuna bu kadar eziyet nasýl edebiliyorsun diye... Yeter artýk Ýrsen Bey, koy þapkaný önüne ve evine dön! Emeklilik yaþýn çoktan geçti, torun sevme dönemin geldi... Seni, partini, onursal baþkanýný ve yalakalarýnýzý artýk bu toplum görmek istemiyor... Bugün bu yazdýklarýma kýzabilirsin fakat en doðru tercihin bu olduðunu göreceksin... Dr. Küçük e sýzlayacak kemik býrakmadýn, onun soyadýný düzgün taþýyamadýn. Býrak bizi Küçük ismini lider olarak hatýrlayalým... KTHY battý... Saray Otel gitti... LTB çöktü... Ýnsanlarýmýz intihar etti.. Göç yasasý çýktý... Asgari ücret yükselmedi oldun... Ýnsanýna dayak attýrdýn... Anayasayý çiðnedin... Þükranýný da bol bol çektin ama yeter, gerçekten yeter... Ýçine ettiðin tüm olaylarý yazmaya kalksam sayfalar yetmez ama senin baþbakanlýðýn artýk yeter... Zannetme ki sen git yerine Kaþif gelsin Onu da al ve git! Kars'ta balon kazasý Kazada Özkan Arpalýklý öldü Kars'ta meydana gelen balon kazasýnda, balonun pilotluðunu yapan Kýbrýslý Türk Özkan (Arpalýklý) Büyükoðlu hayatýný kaybetti. Sarýkamýþ ilçesinde sýcak hava balonunun pilotu olan 61 yaþýndaki Hüseyin Özkan (Arpalýklý) Büyükoðlu hava muhalefeti nedeniyle acil iniþ yaptýðý sýrada balondan düþerek öldü, 1 kiþi de yaralandý. Özel bir firmaya ait sýcak hava balonu 4 kiþiyle Bayraktepe Kayak Merkezi'nden havalandý. Yaklaþýk yarým saat sonra Sarýkamýþ'a 15 kilometre uzaklýktaki Asboða Gölü yakýnlarýnda ani rüzgar nedeniyle balon pilotu 61 yaþýndaki Hüseyin Özkan (Arpalýklý) Büyükoðlu acil iniþ yapmak istedi. Bu sýrada balonun taþlara çarpmasý sonucu pilot Büyükoðlu, balondan düþtü. Ambulansla Sarýkamýþ Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan Büyükoðlu, hayatýný kaybetti. Ayaðý kýrýlan Ali Þibik de Kars Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. Sarýkamýþ Kaymakamý Erdoðan Turan Ermiþ, olayla ilgili AA muhabirine yaptýðý açýklamada, özel KTAMS HEYETÝ GÜNEY AFRÝKA'YA GÝTTÝ Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS) Baþkaný Ahmet Kaptan ve Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Ahmet Varoðlu, Uluslararasý Kamu Sendikalarý Federasyonu'nun (Public Services International) Olaðan Genel Kurulu toplantýsý için Güney Afrika'nýn Durban þehrine gitti. KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan, yaptýðý yazýlý açýklamaya göre, KTAMS heyeti baþlayan Genel Kurul çalýþmalarý sýrasýnda, katýlan diðer ülke sendikacýlarý yanýnda, Ýtalya CGIL Sendikasý'ndan Rosa Pavenelli ile görüþerek Kuzey Kýbrýs'ta yaþanan ekonomik ve sosyal sýkýntýlarý aktardý. Genel Kurul'da bazý tüzük maddeleri ve Federasyon Genel Sekreteri seçimlerinin yapýlacaðý da ifade edildi. UBP kurultayý Talimat safhasý görüþüldü Taraflar 11 Aralýk'ta yargýç önüne çýkacak 21 Ekim'de yapýlan UBP Kurultayý'ndaki genel baþkan adaylarýndan Ahmet Kaþif'in, genel baþkanlýk seçimi hakkýndaki divan kararýyla ilgili Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nde açtýðý davada Talimat Safhasý dün görüþüldü. Lefkoþa Kaza Mahkemesi Baþkaný Kýdemli Yargýç Emine Dizdarlý, Baþbakan Ýrsen Küçük'ün avukatý Ergin Ulunay'a 10 Aralýk'a kadar savunma hazýrlanmasý için süre tanýdý. Taraflar, 11 Aralýk'ta yeniden Yargýç önüne çýkýlacak. Kaza Mahkemesi Baþkaný Kýdemli Yargýç Emine Dizdarlý'nýn odasýnda basýna kapalý bir firmaya ait 5 kiþilik sýcak hava balonunun 4 kiþiyle sabah saat 07.15'te havalandýðýný belirtti. Ermiþ, balonun yaklaþýk yarým saat havada kaldýktan sonra iniþe geçtiði sýrada ani rüzgar nedeniyle sert iniþ yaptýðýný ifade ederek, þunlarý kaydetti: "Balonun yerdeki büyük taþlara çarpmasý sonucunda balon öðretmeni Hüseyin Özkan Büyükoðlu, balondan düþerek kafasýný taþa çarpýyor. Hemen ambulanslarý yöreye yönlendirdik. Jandarma ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Ambulans geldiði zaman Hüseyin Özkan Büyükoðlu'nun kalbinin çalýþmadýðý tespit edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesi sonucu Büyükoðlu'nun kalbi tekrar çalýþtýrýlarak Sarýkamýþ Devlet Hastanesi'ne getirildi. Ancak durumu çok riskli olan vatandaþýmýz tüm müdahalelere raðmen hayatýný kaybetti. Ýki vatandaþýmýzýn herhangi bir yarasý yok. Bacaðý kýrýlan bir vatandaþýmýz da Kars Devlet Hastanesi'ne sevk edildi." Olayla ilgili soruþturmanýn sürdüðü bildirildi. gerçekleþtirilen Talimat Safhasý görüþmesinde taraflarýn avukatlarý hazýr bulundu. Talimat Safhasý görüþmesi sonrasýnda, Baþbakan Ýrsen Küçük ile milletvekili Ahmet Kaþif'in avukatlarýndan açýklama geldi. Baþbakan Ýrsen Küçük'ün avukatý Ergin Ulunay, Yargýç Dizdarlý'nýn kendilerine savunmalarýný hazýrlamalarý için 10 Aralýk'a kadar süre verdiðini söyledi. Ahmet Kaþif'in avukatý Fuat Veziroðu ise, Yargýç Dizdarlý'nýn davalý tarafa süre tanýyarak savunmalarýný hazýrlamalarýný istediðini kaydetti. Kýzýlyürek: Anastasiades'in imzaladýðý protokol federasyon karþýtý partilerin politikalarýný içeriyor Gazimaðusa Belediyesi'nin Kýbrýs Rum Toplumu'nda Þubat 2013'te yapýlacak Rum Baþkanlýk Seçimleri'ni Kýbrýs Üniversitesi'nde Öðretim Görevlisi Prof. Dr. Niyazi Kýzýlyürek'i konuk ederek irdelediði "Maðusa Söyleþileri" önceki akþam yapýldý. "Kýbrýs Rum Toplumu'nda 2013 seçimleri" konulu söyleþide Kýbrýs Rum siyasi yapýsýyla ilgili geniþ bilgi veren Kýzýlyürek, Kýbrýs Rum Baþkanlýk seçimlerini yüzde 37'lik oy oranýyla kazanma ihtimali en yüksek olan DÝSÝ Genel Baþkaný Nikos Anastasiades'in, Diko ile iþbirliði protokolü imzaladýðýný, bu prtokolün federasyon karþýtý olan Diko, Edek, AB Partisi ve Çevreciler Hareketi'nin görüþlerini içeren bir protokol olduðunu kaydetti. Gazimaðusa Belediyesi açýklamasýna göre, Kýzýlyürek, 2013 Rum Baþkanlýk Seçimleri'nin Kýbrýs sorununun en az konuþulduðu bir seçim olmasý açýsýndan bir ilk olduðunu, önemli bir ekonomik krizin yaþandýðý Güney'de bütün dikkatlerin bu konuya yöneldiðini söyledi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI HAK ARAMAK SUÇUNU ÝÞLEYECEÐÝM Gazetemize elektronik postayla mektup gönderen ismi yanýmýzda saklý bir belediye çalýþaný yaþadýklarýný yazdý. Belediye çalýþanýnýn gönderdiði mektup þöyle: "Ben belediye iþçilerinden bir tanesiyim Yaptýðýmýz eylemden dolayý polis bizi suçladý. Bilmem, yaptýklarýmýz suçmuþ. Peki biz aylarca maaþ almadýk. Yýllardýr sosyal sigorta, ihtiyat sandýðý yatýrýmlarýmýz yapýlmamaktadýr. Bu yatýrýmlar maaþlarýmýzdan günü gününe kesilmektedir. Kesildiði halde de yatýrýlmamaktadýr. Yýllardýr saðlýk sorunlarýmýz çýktýðýnda, biz de ailemiz de bu sorunlarýmýzý ceplerimizden ödeyerek karþýlamaktayýz. Yani hem para veriyoruz, emek sarfediyoruz, karþýlýðýnda da aldýðýmýz hizmet koskoca bir hiç oluyor. Aylardýr hak arayýþý içindeyiz. Çalýþma Bakanlýðý'ndan tutun da Baþbakan'a kadar herkes verdiði sözün arkasýnda durmadý. Eylem yaptýk sesimizi duyuramadýk. Yetkililerle görüþme istedik, þartlarýmýzý ortaya koyduk, 'çalýþmazsanýz sizi iþten atarýz' dediler. Tamam dedik, çalýþalým da bize çalýþma ortamý yaratýn. Neydi istediðimiz ortam? Çok basit Her çalýþanýn insan gibi yaþayabileceði, çalýþabileceði bir ortam. Emeðimizin hakkýný istedik. Gününde ödenmeyi Yatýrýmlarýmýzýn yapýlmasýný Baþka da bir isteðimiz olmadý. Belediyedeki fazla iþçi ve çalýþan sayýsýný da bizler yaratmadýk. Yaratanlar sorunlarý çözsünler dedik Ancak iþbaþý yapmadýðýmýz için Ýrsen Bey Bakanlar Kurulu'nu toplayarak kararlar üretti Ben kendisine sormak istiyorum Kendisine ait mallarýn kiralarýný birkaç ay kiracýlar ödemezlerse kiracýlarýný evden atmak için uðraþmaz mý? Hatta yetkilerini kullanarak haklarýndan gelmez mi? Biz de çalýþtýðýmýz emeðimizin hakkýný alamazsak, sosyal güvencemiz ortadan kaldýrýlmýþsa ve hakkýmýzý almak için mücadele etmekten baþka çaremiz kalmamýþsa bizden ne beklenirdi? Gidin çalýþýn diyorlar Evde ekmek bekleyen eþimiz, çocuklarýmýz var Birçoðumuzun bankalara borcu var. Bu borçlarý aylardýr ödeyemediðimiz için yakýnda hacizciler kapýmýza dayanacak Ev kiralarýmýzý veya ev taksitlerimizi ödeyemiyoruz Sorunlarýmýz bunlar Gidip iþleyeceðiz ama maaþ almayacaðýz, sosyal güvencemiz olmayacaksa bizi görenler bize aferin mi diyecekler. Belki daha pek ortaya çýkmadý ama birçoðumuz eþlerimizle bu nedenle dargýnýz Devamlý didiþme içindeyiz Büyük baskýlar altýndayýz. Baþbakan'ýn açýklamalarýndan sonra bir anda yapabileceðimiz tepki olarak bunu gördük ve yaptýk. Bizi suçlayan polise de sormak istiyorum. Acaba aylarca maaþ almasalar onlar da gidip çalýþýrlar mýydý? Emekli olmalarý için yatýrýmlarý yapýlmasa ne yaparlardý? Polis Teþkilatý kendi bünyesi içerisinde bazý yer deðiþikliklerine gittiðinde tüm polisler kalkýp oturmadýlar mý? Bunlarý basýnda okuduk O konudan bile hala sorun yaþayanlar vardýr. Kaldý ki bizler tek kuruþ almýyoruz. Yemek yemeden, su içmeden gelip Lefkoþa'yý temizleyeceðiz ama eve bir dilim ekmek götüremeyeceðiz. Bu insanlýk adýna bir utanç deðil mi? Dünyada kabile yaþamýnda bile ertesi gün enerji toplayýp yeniden kabile reisine çalýþmak için birkaç sokum ekmek verilirdi. Bizde bu da yok Ne hallere düþürüldük anlayýn. Ve polis de þimdi hakkýmýzda iþlem yapýyor. Hak aramak suçsa ben kendi adýma bu suçu iþlemeye devam edeceðim." BÝZÝM DUVAR SOLUN YÜZÜ NÝÇÝN KIZARMAZ? YEÞÝLLENDÝÐÝ ÝÇÝN Bizim Mandra Ýrsen Küçük'ün kurultay davasýný uzatabildiði kadar uzatmak için gösterdiði çaba, vatandaþlarýn þiddetli tepkileriyle karþýlanýr. Mandrada dað gibi yýðýnla sorun çözüm bekler ve maðdur kesimler her gün daha maðdur olurken, Küçük'ün bu hýrsýna isim vermekte zorlanan vatandaþlar, "Madem ki Küçük bey ara emrinin Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nin yetkisinde olmadýðýný iddia ediyor, baþlangýçta buna niye itiraz etmedi?" diyerek yaþanan çarpýklýðý dile getirirler.

8 8 29 Kasým 2012 Perþembe ACI KAYIP T.M.T'nin kurucularýndan, Türk Cemaat Meclisi Larnaka Milletvekili, Milli Mücadele Tarihi'ne cesurluðu ve kahramanlýklarý ile adýný altýn harflerle yazdýrmýþ efsanevi T.M.T Komutaný, namý-diðer TREMEÞELÝ MEHMET ALÝ, tüm hayatýný Kýbrýs Türk Toplumu'na adamýþ, tanýnmýþ iþ adamý, saygýdeðer insan, canýmýz babamýz ve dedemiz, MEHMET ALÝ ÝLKMAN'ý 25 Kasým 2012'de kaybettik. Cenazesi, 29 Kasým 2012'de (bugün) 09:54'te Cumhuriyet Meclisi önünde yapýlacak devlet töreninin ardýndan, Lefkoþa Mezarlýðý'nda askeri bir törenle topraða verilecektir. Tüm sevenlerine acý ile duyurulur. Eþi: Aysel ÝLKMAN (Merhume) Oðlularý: Alparslan Türkeþ ÝLKMAN Türker ÝLKMAN Kýzlarý: Gülden ÝLKMAN Gülderen ÝLKMAN (Merhume) Gelini: Filiz Polat ÝLKMAN Damadý: Tamer BORANSEL Torunlarý: Alp Türker ÝLKMAN, Mehmet Ali ÝLKMAN, Halil ÝLKMAN, Doðan V. BORANSEL, Gülderen BORANSEL, Gülderen VURUÞKAN

9 9 29 Kasým 2012 Perþembe Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV ELÝN UNESCO'SU VE ÝSTANBUL'UN SÝLUETÝ Baþbakan 'Ecdadý'na sahip çýkacaksa ecdadýn býraktýðý Ýstanbul'un siluetini bozan gökdelenleri durdurmalý. Bir yandan Ýstanbul'un tarihî siluetini boz, öte yandan da kabahatini örtmek için Çamlýca'ya daha büyüðünü dik! Olmaz. Andrew Finkel çok çarpýcý bir gözlemde bulunuyordu; "Gerçek bir Sinan camisinin manzarasýný imha edip sonra da karþýsýna onun taklidini diken bir muhafazakârlýk nasýl bir þeydir?" UNESCO çýrpýnýyor. Temel kaygýsý da tarihî siluetin korunmasý. 'Elin UNESCO'sunun' Ýstanbul için gösterdiði hassasiyeti bu þehri yirmi yýldýr yöneten 'muhafazakârlar' göstermiyorsa söylenecek söz yoktur. 'Muhafazakârlar' deðilse kim 'muhafaza' edecekti Ýstanbul'un siluetini? Ya muhafazakârlýk kavramýnda bir sorun var veya Ýstanbul'da çok 'rant var'. Ýstanbul'un bozulan siluetinin kefareti Çamlýca'da 'çakma' bir tarih inþa etmek olamaz. Ýhsan DAÐI (Zaman) TARÝH 28 EKÝM 2011 Kaya Artemis Otel'de, çelik puro makasý ile Mehmet Bal'ýn parmaklarýný kesmeye kalkanlarý ve ona iþkence yapanlarý soruþturan Polis Çavuþu Halil Erkurt'un soruþturmadaki ihmalkarlýðý karakolda sorgulanýyor. Gözden kaçmayanlar... SENDÝKA DÜÞMANLIÐI TAYYÝP SULTAN'A VEZÝR EDER ADAMI UBP'nin kurultay davasý sürerken, parti baþkanlýðý bile kendi tüzüklerine göre "þaibeli" olan Ýrsen Küçük pervasýzca, yýllarýný kapsayan 3 yýllýk Ekonomik Programý Salý günü Ankara'da imzalayacaklarýnýn kara haberini veriyor. Bir yandan da LTB iþçileriyle ilgili despotik açýklamalar yapýyor. Tüzüklerin efendisi olmak yetmedi anlaþýlan. Bu sendika düþmanlýðýyla Tayyip Sultan'a vezir de olunur, ama unutmamak lazým, gün gelir rezil de olunur DÝPNOT Ýskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'nde yapýlan bir araþtýrmaya göre, orta yaþ krizi maymunlarda da görülüyor. Maymunlarýn en mutsuz dönemleri 28 ile 35 yaþ arasýnda. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Beni yemeye çalýþanlar iyi bilsin, ben çetin cevizim" Dimitris HRÝSTOFYAS (Kýbrýs Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný) VÝRGÜL... SADECE ÝSTENEN AMA YAPILAMAYAN BÝR ÞEY Kýbrýs sorununu çözmek istediðini söyleyen Rum siyasetçinin adý "Türklere taviz veren politikacý"ya çýkar. Kýbrýs sorununu çözmek isteyen Türk siyasetçi de karþýtlarý tarafýndan "Kýbrýs'ý Ruma sattý" diye karalanýr. Bu yüzden "çözüm isterim" demek laftan ibarettir, bu yüzden çözüm isteyenlerde laf çoktur ama icraat yoktur. Çözüm sadece istenen bir þey olarak kaldýðýna göre, çözüm isteyenler bunun hayaliyle yetindiklerine göre, Kýbrýs'ta gerçek anlamda çözüm isteyen yoktur SEN ÝÞBAÞI YAPDIN DA ÇATIR ÇATIR ALIN MAAÞINI? "LTB çalýþanlarýnýn maaþ alabilmesi için iþbaþý yapmasý gerekir" Ýrsen KÜÇÜK (Baþbakan) Erdoðan, 10 yýldýr 'maðrur'olmasýna raðmen, hâlâ 'maðdur' rolünü oynuyor Baþbakan Erdoðan ''yine'' gündemi deðiþtirdi. Muhteþem Yüzyýl adlý diziyi kýnadý. Baþbakan'ýn sözlerindeki korkutucu ifade þuydu: "Ýlgilileri uyarmamýza raðmen yargýnýn da gereken kararý vermesini bekliyoruz." Baþbakan, medyanýn neredeyse tamamý susturulduðu için kendisine yönelik ciddi bir eleþtiri gelmeyeceðini biliyor. Bu yüzden, bir TV dizisini rahatlýkla hedef alabiliyor. Erdoðan, ne zaman sýkýþsa, suni gündemler yaratýr. Erdoðan, yaklaþýk 10 yýldýr "maðrur"olmasýna raðmen, hala "maðdur" rolünü oynuyor. Böylece, AKP iktidarýnýn KARÝKATÜR / sorumlusu olduðu koþullar yüzünden iyi yaþayamayan ezilmiþ kitlelerle özdeþleþmeyi saðlýyor. ''Ezilen'' kesimler Erdoðan'ýn "elitler"le olan sözde kavgasýný gördükçe bu partinin liderine bir adým daha yaklaþýyor. Sanat dünyasýnýn ''ýþýltýlý'' yaþamýný magazin programlarýndan izleyen, onlara içten içe öykünen, bir yandan da "toplumsal ahlak"ýn baskýsý altýnda kalan milyonlarca kiþi, Erdoðan'ýn sanata karþý yürüttüðü savaþýn tarafý haline geliyor. AKP'nin yoksul tabaný, bu sanal kavgada partisinin liderini destekliyor. ( ) ABD ve Ýsrail'in bölgedeki Serhan Gazioðlu çýkarlarýnýn kollayýcýsý Erdoðan, bu misyonunu halkýn gözünden kaçýrabilmek için, suni bir "milliyetçilik rüzgarý" estiriyor. 15 gün önce "Ülkemize Patriotlar gelmeyecek" diyen Erdoðan, NATO ve ABD'den zýlgýtý yeyince aðýz deðiþtirmek zorunda kalýyor. "Ülkemiz NATO topraðýdýr" diyecek kadar kendisini kaybeden Erdoðan, hepimizi Patriot füzelerinin kurulmasýnýn þart olduðuna inandýrmaya çalýþýyor. ABD ve Ýsrail'in çýkarlarýný korumak için canhýraþ mücadele eden Erdoðan, bu gerçeðin üstünü Kanuni'yle örtüyor. "Ecdadýna sahip çýkýyor" görüntüsü veren Erdoðan'ýn makyajýný ise CHP Hatay Milletvekili Refik Eryýlmaz akýtýyor. Eryýlmaz, Esad'la yaptýðý görüþmeyi anlatýrken, þu ifadeyi kullanýyor: "Esad son görüþmemizde, Erdoðan'la olan diyalogunu anlattý. Erdoðan'ýn kendisine (Ýsrail'le barýþýn ve rahat edin) dediðini söyledi." Kanuni'nin Harem hayatýný kurmaca bir þekilde yansýtan diziden rahatsýz olacak denli "milliyetçi" Erdoðan'a bakar mýsýnýz! Kendi deyimiyle "Siyonistler" için aracý oluyor ve Esad'ý da emperyalizme teslim olmaya çaðýrýyor! Baþbakan bu yaný bilinmesin diye milliyetçilik rüzgarý estiriyor! "Benim istemediðim dizi bile yayýnlanamaz" diyerek, tek gücün kendisi olduðu imajýný yayýyor. Toplum, "Herþey Erdoðan'ýn elinde, tek hakim güç o" duygusuyla teslim alýnýyor. Erdoðan, tarih bilmiyor. Kanuni'nin 30 yýl at sýrtýnda savaþtýðýný sanýyor. Tarihçiler, Kanuni'nin sadece 4 yýl savaþtýðýný, 37 yýlý ise sarayda geçirdiðini kanýtlýyor. Tarihin en zalim padiþahlarýndan biri olan Kanuni'nin, tahtý için çocuklarýný öldürttüðünü herkes biliyor. Erdoðan, bizim bu çaðda padiþahlýk sistemine öykünmemizi istiyor. Kurmaca bir diziyi "belgesel" sanan ve dizide "tarihsel gerçeklik" isteyen Erdoðan konuþtukça Türkiye'nin kimlerin elinde kaldýðý yeniden görülüyor. ( Bu yazý BARIÞ YARKADAÞ'ýn gercekgundem.com'da yayýmlanan "Muhteþem Yüzyýl'a neden çatýyor?" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 29 Kasým 2012 Perþembe MARJÝN Su DÜÞBÜYÜTEN Baraka Aktivisti ELEÞTÝRÝNÝN ELEÞTÝRÝSÝ Arkadaþla oturuyoruz. Konu her zamanki gibi memleket meselelerinden açýldý. Muhabbetin koyulaþmaya baþladýðý bir anda arkadaþým bana 'memlekette o kadar eleþtirilecek þey var ki, yazý yazan biri konu bulma sýkýntýsý çekemez herhalde' dedi. Bu cümle beni bir yandan memleketin solcuyazar-aydýn- ilerici-entelektüel kesiminin alýþkanlýklarýný diðer yandan da eleþtiri kavramýnýn kendisini düþünmeye itti. Ýnsanlarýn toplumsal durumlarýnýn ve etkileþimlerinin onlarýn halet-i ruhiyelerini etkilememesi mümkün deðil. Her þeyin kötüye gittiðinin deðiþmez bir kural halini aldýðý KKTC'de, eleþtirinin ve eleþtirmenlerin de bu durumdan muzdarip olmayacaðýný ummak saflýk olur en iyi ihtimalle. Sanýrým ilkin eleþtirinin kendisinin profesyonel bir uðraþ olmadýðýndan, olamayacaðýndan bahsetmek gerekiyor. Ülkemizde radikal solundan tutun da demokrat, aydýn entelektüel tayfaya kadar birçok kesim eleþtiriyi bizzat gerçekleþtirdiði entelektüel üretimin veya devrimci mücadelenin tek hattý ve zemini olarak benimsiyor. Hal böyle olunca eleþtiri bir þeyleri deðiþtirmek veya etkilemek için kullanýlan bir yöntem, metot olmaktan çýkýyor, bizzat amacýn kendisi haline geliyor. Özellikle sol içinde; Stalinizmle hesaplaþamayan ve hala onun lanetini diri tutmakta ýsrar edenler; akademide pratik hayatla baðlarýný kopartýp eleþtiri dünyasý içinde, fil diþi kulelerinde konaklayanlar; medya sektöründe radikal eleþtiriyi bile para kazanmanýn bir yolu olarak gören sistem bekçileri (medya literatüründe eþik bekçiliði diye bir kavram vardýr. Bu grubu oluþturan kimseler kamuoyu ile bilgi-haber arasýndaki baðý kuran, bilginin kitlelere nasýl ve ne þekilde ulaþacaðýný belirleyen kiþi-gruplardýr. Ben bunu sistem bekçisi olarak kullanma taraftarýyým); dergi veya gazete eklerinde, eleþtiriyi entelektüel uðraþlarýnýn ve toplumsal görünürlüklerinin bir aracý, bir statü olarak kullanan yazarlar ve aydýnlar. Eleþtiri yapanlarýn eleþtiriyi profesyonel bir uðraþ haline getirmeleri kendilerini de eleþtiri üzerinden var etmelerini saðlar. Buradan kalkaraktan yine yukarýda saydýðýmýz kesimleri gözümüzün önünde canlandýralým. Biraz fantastik düþünmek pahasýna, eleþtiri diye bir þeyin olmamasý durumunda bu kesimler nasýl bir varoluþ hattý çizerlerdi acaba? Þimdi zihinlerde 'ne yani eleþtiri de mi yapmak kötü artýk!' diye canlanan serzeniþleri duyar gibiyim. Eleþtiri yapmak ile eleþtirinin kendisi olmak arasýnda fark var. Ve çoðu zaman muhalif irade eleþtiri yapmak yerine salt eleþtiri haline bürünüyor. Peki ne? Eleþtirinin ilkin gündelik yaþamla bir baðý olmasý lazým. Hayata dokunmasý, hayattýn ve mücadelenin içinden beslenmesi lazým. Önüne deðiþtirmeyi, varolan koþullarý aþmayý koymayan eleþtiri, salt bir eleþtiriciliðin ötesine geçemez. Bu anlamda eleþtirinin yýkýcý bir etkisi olmalý ama bu yýkýcýlýk kullanýlan dilin sertliðinden deðil, hayat ve mücadeleyle olan militan baðýndan beslenmelidir. Akademisyenin eleþtirisi akdemi içinde, entelektüelin eleþtirisi entelektüeller arasýnda, devrimcinin eleþtirici sol çevreler içinde sýkýþýp kalmasý, aslýnda nefes almamak ve kendi kendini muhatap görmektir. Eleþtiriyi yapanýn kaygýsý en iyi tespitte bulunmak veya en sert eleþtiriyi yapmak deðildir; o tek bir kaygýdan hareket etmelidir o da insanlarla ve hayatla olan iliþkisinden. Eleþtirinin iþlevinin ve amacýnýn unutulduðu veya hiç hatýrlanmak istenmediði böylesi bir dönemde hafýzalarý tazelemekte fayda var. Karl Marx çok bilinen 11.tezinde bize esas olanýn salt hayatý yorumlamanýn deðil ayný zamanda onu deðiþtirmenin olduðunu söyler. Elini ayaðýnýn sokaktan çekmiþ ve kendi kendisine toplumsal misyonlar yükleyerek eleþtiricilik yapanlar veya sokakta olup da elinin de ayaðýnýn da kuru eleþtirinin içinde olan gelenekçi solcular da hayatý ve pratiði dönüþtürmekle ilgili iddialarýnda her zaman eksik bir yerde duracak veya aralarýndaki iliþkide gedikler olacaktýr. Bugün eleþtirinin hayat ve mücadele ile olan baðýný yeniden düþünmeli ve onu kaybettirilen yýkýcýlýk ve yaratýcýlýk gibi deðerlerini yeniden kazandýrmalýyýz. Bunun yolu da herkesin eleþtirinin öznesi olmasý yerine toplumsal pratiði eleþtirinin öznesi haline getirebilmektir. Toplumsal pratiðin ve mücadelenin üzerine kurulan bir eleþtiri deðil, toplumsal pratik ve mücadele ile þekillenen ve onu þekillendiren bir eleþtiri anlayýþýdýr bugün ihtiyacýmýz olan. Aksi durumda, ortaya 'bugünde neyi eleþtireyim acaba?' gibi bir kaygýnda hareket eden hayatý dönüþtürme gibi bir iddia gütmeyen kýsýr bir anlayýþ geliþir. CTP GENÇLERÝ YAÞLILARI ZÝYARET ETTÝ- CTP Lefkoþa Gençlik Örgütü'nden bir heyet dün Lefkoþa'da faaliyet gösteren Ece Yaþlý Bakým Evi'ne ziyaret etti, yaþlýlarla sohbet edip malzeme yardýmýnda bulundu. CTP-BG'den yapýlan açýklamaya göre, gençler bakým evinde kalan yaþlýlarla sohbet etti ve ihtiyaçlarýyla ilgili bilgi aldý. CTP Lefkoþa Gençlik Örgütü Baþkaný Semih Kolozali konuyla ilgili açýklamasýnda, yaþlýlara her zaman özel önem verdiklerini dile getirerek, bir toplumun geliþmiþlik düzeyinin yaþlarýnýn hayat kalitesiyle eþdeðer olduðunu belirtti. DÝPKARPAZ ÝLKOKULU'NA BÝLGÝSAYAR BAÐIÞLADI Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu dün Dipkarpaz Ýlkokulu'nu ziyaret ederek okula 2 adet diz üstü bilgisayar baðýþladý. Meral Eroðlu, öðretmen ve öðrenciler tarafýndan çiçekler ve sevgi gösterileriyle karþýlandý. Dipkarpaz Ýlkokulu Sorumlu Öðretmeni Ýncilay Atalay, Meral Eroðlu'nun her zaman okulun ihtiyaçlarýna karþý duyarlý davrandýðýný ifade ederek, okula gösterdiði sýcak ilgiden dolayý Eroðlu'na teþekkür etti. Dipkarpaz Belediye Baþkaný Mehmet Demirci de, bölge sorunlarýný yakýndan takip eden Meral Eroðlu'na bu duyarlýlýðý için teþekkür etti. "ENGELSÝZ SANAT PROJESÝ" 3 ARALIK'TA Lefkoþa Bandabulya'da yürütülen "Engelsiz Sanat Projesi" çalýþmalarý çerçevesinde düzenlenen Seramik ve Heykel Sergisi, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü'nde Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu tarafýndan açýlacak. Avrupa Birliði'nin (AB) finansmaný ve BM Kalkýnma Programý Gelecek Ýçin Ortaklýk'ýn (UNDP PFF) desteðiyle Bandabulya'da düzenlenmekte olan kültürel ve sosyal aktiviteler çerçevesinde, The Management Centre (Yöneticilik Merkezi) ve Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði'nin birlikte yürütmekte olduðu sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde açýlacak olan sergi etkinliði saat 19.00'da baþlayacak. The Management Centre'den yapýlan açýklamaya göre, engelli bireylerin topluma daha geniþ boyutta entegre edilmesinin hedeflendiði ve Ortopedik Özürlüler Derneði'nin KKTC'nin çeþitli bölgelerinde yaþayan üyelerine ulaþým saðladýðý projeden 15 engelli birey faydalanýyor. Ýlk etabý engelli bireyler için özel olarak tasarlanan Surlariçi Lefkoþa Turu ile 13 Ekim'de baþlayan proje, sonraki haftalarda Bandabulya'da heykel (kil) atölye çalýþmalarý ile devam etti. Katýlýmcýlarýn, 7 hafta boyunca katýldýklarý atölye çalýþmalarýnda yarattýklarý eserler, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü'nde Bandabulya'da sergilenecek. The Management Centre Yönetici Direktörü Bülent Kanol'un saat 19:00'da baþlayacak olan açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan sýrasýyla Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði Baþkaný Orkun Bozkurt, kurs katýlýmcýlarý, AB Program Destek Ofisi'nden Alessandra Viezzer, BM Kalkýnma Programý Program Yöneticisi Tiziana Zennaro ve Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu birer konuþma yapacak. Konuþmalarýn ardýndan sergi izlenime açýlacak. GÜNEYDEN... HER GÜN 5 ÞÝRKET KAPANIYOR Güney Kýbrýs'ta her gün 5 þirketin kapýsýna kilit vurulduðu ve son 4 yýlda 12 bin küçük ve orta ölçekli þirketin iflas ettiði bildirildi. Simerini gazetesi, sadece bu yýlýn ilk 9 ayýnda, 4 bine yakýn küçük ve orta ölçekli þirketin kapandýðýný yazdý. "DÜNYA KOMÜNÝSTLERÝ KIBRIS HALKININ YANINDA" Lübnan'ýn Beyrut kentinde, Kasým tarihlerinde düzenlenen 14. Uluslararasý Komünist ve Ýþçi Partileri toplantýsýna katýlan komünist partilerin, "Kýbrýs halkýnýn (Rumlarýn) Kýbrýs sorununa adil, kalýcý ve iþlevsel bir çözüm bulunmasý için gösterdiði çabaya destek belirttikleri" bildirildi. Haravgi gazetesi, yukarýdaki baþlýk altýnda aktardýðý haberinde, söz konusu partilerin ortak yayýmladýklarý bir bildiriyle, "Kýbrýslýlarýn adanýn yeniden birleþmesi için verdikleri anti-iþgal mücadelesini desteklediklerini" ve müzakerelerin bugün, içerisinde bulunduðu çýkmazdan Türkiye'yi sorumlu tuttuklarýný kaydettiklerini yazdý. Gazete, bir diðer haberinde ise, Çin'in Güney Kýbrýs'taki Büyükelçisi Liu Xinseng'in dün, Rum Ekologlar ve Çevreciler Hareketi ile görüþtüðünü ve görüþmede, iki ülke arasýndaki iyi iliþkiler ile, Çin'in Güney Kýbrýs'a verdiði desteðin vurgulandýðýný kaydetti. ANASTASÝADÝS'ÝN ÝSVEÇ TEMASLARI Ýsveç'te bulunan DÝSÝ Baþkaný ve Baþkan adayý Nikos Anastasiadis, Baþbakan Frederick Reindfelt ile görüþtü. Fileleftheros gazetesi, görüþmede, ekonomik geliþmeler ve Ýsveç'in Türkiye ile iliþkileri çerçevesinde Kýbrýs sorununun çözümünde oynayabileceði rolün ele alýndýðýný yazdý. Haberde, Anastasiadis'in bugün de Finlandiya'ya geçeceði ve Baþbakan Jyrki Katainen ile görüþeceði kaydedildi. EDON BÝNASINA FAÞÝST YAZILAR EDON Gençlik Örgütü'nün Limasol'daki binasýna pazar günü kimliði belirsiz kiþiler tarafýndan faþist yazýlar yazýldýðý bildirildi. Haravgi gazetesi, binanýn duvarlarýna siyah boyalarla aralarýnda "EOKA B" VE "Hrisi Avgi" ifadelerinin de bulunduðu birtakým yazýlar yazdýklarýný kaydetti. Haberde, EDON'un yaptýðý yazýlý bir açýklamayla olayý kýnadýðý belirtildi. SEÇÝM ANKETLERÝNDE ANASTASÝADÝS'ÝN ÜSTÜNLÜÐÜ DEVAM EDÝYOR Rum tarafýnda yayým yapan "ANT1" televizyonunun sunduðu "Kýbrýs Barometresi Kasým 2012"'ye göre, baþkanlýk seçimleri adaylarýndan, Ana Muhalefet Partisi DÝSÝ'nin Baþkaný Nikos Anastasiadis'in yine önde olduðu ifade edildi. Anastasiadis'in ankette yüzde 37,1, AKEL'in baþkanlýk adayý Stavros Malas'ýn yüzde 20,8, baðýmsýz adaylardan Yorgos Lillikas'ýn da yüzde 19,6 oy aldýðýný kaydeden Fileleftheros, ankete katýlanlarýn yüzde 67,2'sinin baþkanlýk seçimlerini Anastasiadis'in kazanacaðýný söylediklerini ekledi. ESTONYA ÝLE ANLAÞMA Güney Kýbrýs ile Estonya arasýnda, gizli bilgilerin karþýlýklý korunmasý ve teati edilmesine dair bir anlaþma imzalandý. Anlaþmanýn, Rum Savunma Bakaný Dimitris Ýliadis ile Estonya Milli Güvenlik Kurumu Müdürü Mart Kraft tarafýndan imzalandýðýný yazan Politis, Ýliadis'in anlaþmanýn imzalanmasýndan sonra yaptýðý açýklamaya yer verdi. Gazeteye göre Ýliadis, anlaþmanýn sadece güvenlik ve savunmayla iliþkili bilgileri deðil, ekonomi, sanayi, teknoloji konularýný da kapsadýðýný ve farklý alanlardaki iliþkilerin geliþtirilmesine zemin yaratmakta olduðunu söyledi.

11 11 29 Kasým 2012 Perþembe DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Doðrudan ticaret ve Kýbrýslý Türklere yardým önerileri AP'da kabul görmedi Avrupa Parlamentosu Dýþ Ýliþkiler Komitesi'nin, AP Liberal Grup ve Yeþillerin, Doðrudan Ticaret ve Kýbrýslý Türklere yönelik AP yardýmlarýna iliþkin sunduklarý, Güney Kýbrýs aleyhine olacak "görüþün" (opinion) komitede kabul görmediði bildirildi. Politis gazetesi haberinde, Liberallerin komite toplantýsýnda Kýbrýslý Türklerle AB arasýnda doðrudan ticareti yeniden gündeme getirmeyi amaçlayan iki görüþ sunduklarýný, ancak bunlarýn komitede benimsenmediðini belirtirken, Yeþiller grubunun Kýbrýslý Türklere yönelik AB yardýmýnýn yýllýk deðil uzun vadeli bütçeye baðlanmasý önerisinin de kabul görmediðini yazdý. Gazete, bu görüþlerin yerine komitede, Yunanlý AP Milletvekili Mariettas Yannaku'nun, Kýbrýslý Türklere yönelik maddi MUHTEÞEM YÜZYIL TARTIÞMASI... "Hukuk Baþbakan'ýn iki dudaðý arasýnda deðil" Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Muhteþem Yüzyýl adlý diziyle ilgili olarak, "Kanuni Sultan Süleyman'ýn ömrü sarayda, o gördüðünüz dizilerdeki gibi deðil, at sýrtýnda geçti.yargýnýn gerekli kararý vermesini bekliyoruz" minvalindeki sözlerini Avukat Ergin Cinmen deðerlendirdi. Avukat Cinmen, bir dizi olan Muhteþem Yüzyýl'ýn kimilerine göre iyi, kimilerine göre kötü unsurlar içerebileceðini belirterek, bunun ceza kanununda hiçbir karþýlýðý olmadýðýný söyledi. Cinmen "Türk Ceza Kanunu'nun hangi maddesini yorumlarsanýz yorumlayýn bu dizinin hiçbir yerine temas etmez. Burada ancak dizinin yapýmcýlarýnýn Baþbakan'a dava açma hakký olabilir" diye konuþtu. Baþbakan'ýn artýk ne diyeceðini bilmediðini ve her þeyin ibresini kaçýrmaya baþladýðýný ifade eden Cinmen, hukuku sadece kendi iki dudaðýnýn arasýnda gördüðünü ve bunun son derece tehlikeli olduðunu söyledi. Cinmen þöyle devam etti: "Türkiye, Baþbakan'ýn þahsýnda politik ve psiþik bir sorun yaþýyor. Bu durumda baþkanlýk sistemi gelir ve Erdoðan baþkan olursa Türkiye'nin hali çok fena olur. Yargýçlarýn Baþbakan'ýn her dediðini hikmet olarak görerek harekete geçmemeleri gerekir. "Ortada bir suç yokken soruþturma açýlmamasý lazým. Baþbakan'ýn bu sözlerini tüm savcýlar ve RTÜK yok farz etmeli. Baþbakan iki telefonla her þeyi istediði gibi halledeceðini düþünüyor. Bütün medyayý etkisi altýna almak istiyor. Bu Türkiye'yi çok kötü noktalara götürür." (bianet.org) "RedHack'in zekâsý devletin zekâsýndan üstün" ÝMC TV'de RedHack davasý mercek altýna alýndý. Sanatçý Suavi "Devletin zekasý Redhack'in zekasýndan üstün deðil" dedi. Bilgi Üniversitesi Öðretim Üyesi Dr. Özgür Uçkan ise RedHack eylemlerinin halk tarafýndan sempati ile karþýlandýðýna dikkat çekti. "Türkiye Dünyadaki terör suçlarýnýn 3'te birini barýndýran bir ülke, ya çok fazla terörist üretiyoruz ya da hukukumuzda hata var" diyen Uçkan RedHack'in yaptýðý eylemlerin halký etkileyecek eylemler olmadýðýný ifade etti. Wikileaks gibi eylemlerin birçok ceza kanuna göre suç olduðunu belirten Uçkan, bu tarz eylemlerin halkýn vicdanýnda suç olmadýðýný söyleyerek "RedHack operasyonlarýnda tutuklanan gençler, Facebook'taki RedHack baðlantýlarýna sempatiyle yaklaþýp týklayan gençlerdir. Asýl RedHack'çiler yakalanmamýþtýr" dedi. "DEVLETÝN ZEKASI REDHACK'ÝN ZEKASINDAN ÜSTÜN DEÐÝL" Sanatçý Suavi, RedHack üyelerinin zekalarýndan bir þüphe duymadýðýný, devletin söylemiþ olduðu gibi "Ben bunlara terörist diyorum siz de öyle deyin" þeklinde düþünmediðini beyan etti. Suavi RedHack'çilerin kendilerini sosyalist olarak tanýmladýðýný ifade ederek þunlarý söyledi: "Kimi siteleri çökertirken zarar oluþturdular, kimi sitelerde zarar vermediler kendi mesajlarýný verdiler. Hayatýn bazý yönlerini deþifre ettiler. Çok zeki olduklarý konusunda kuþku duymuyorum devletin ödüllendirmesi beklediðim gencecik 3-5 çocuk bir gecede siteleri çökertiyorsa, burada devletin zafiyetinden bahsetmek gerekir. RedHack takýmýný, alkýþlamak gerekir. Redhack'in zekâsý devletin zekâsýndan üstün, RedHack'e karþý devlet önlem alamýyorsa bu onun sorunudur. Devlet kendisini küçük duruma düþüyor. Ben müthiþ bir zekâ yarýþý görüyorum. Önlem alamýyorsa devlet anlýyoruz ki, devletin zekâsý RedHack'in zekâsýndan üstün deðil." (emek dunyasi.net) yardýmýn þimdiki olduðu þekliyle, yani yýllýk þekilde verilmesi görüþünün benimsendiðini ifade etti. Yannaku'nun görüþünde, Otonom Kayýp Þahýslar Komitesi ve Kültürel Miras Teknik Komitesi'ne AP'nin desteði belirtilirken, AB Komisyonu'na, Otonom Kayýp Þahýslar Komitesi'nin KKTC'deki askeri bölgelere giriþini kolaylaþtýrmasý yönünde Türk askerine çaðrýda bulunmasý talep ediliyor. Görüþte ayrýca, KKTC'deki taþýnmazlarýn yüzde 78'inin Kýbrýslý Rumlara ait olduðu iddia edilerek mülkiyet sorununa çözüm bulunmasý istemiyor. Fileleftheros ise konuya iliþkin haberini: "Ýlk Mücadeleyi Kazandýk - AP: Ýlk Görüþ Kýbrýslý Türkleri Finans Mekanizmasýna Hayýr Dedi" baþlýklarý altýnda verdi. Aleksander Downer: Yeni baþkaný bekliyoruz BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Aleksander Downer, Kýbrýs sorununda atýlacak adýmlarýn netleþmesi için Güney Kýbrýs'taki baþkanlýk seçimlerini beklediklerini açýkladý. Fileleftheros ve diðer gazeteler, Downer'in dün Atina'da Yunanistan Dýþiþleri Bakaný Dimitris Avramopulos'la görüþtüðünü ve "yeni bir þey söylemediðini" yazdýlar. Gazete, elde ettiði bilgilere dayandýrarak gazete, Downer'in Avramopulos'la yaptýðý görüþmede, müzakere sürecinin çýkmaza girdiðinden bahsettiðini, ancak BM'nin geleceðe iliþkin planlarýna dair "temkinli" davrandýðýný yazdý. Habere göre Downer: Güney Kýbrýs'taki seçimlere kadar dikkatli olmalarý gerektiðini belirterek "müzakere etmek için yeni baþkaný bekleyeceðiz ve buna göre ilerleyeceðiz" þeklinde konuþtu. Gazete, Londra'daki temaslarýndan sonra Atina'ya giden Downer'in "kartlarýný kapalý tutmayý tercih ettiðini" belirtirken, Avramopulos'un ise görüþmede, Downer'e desteðini ifade ettiðini ve Kýbrýs sorununun uluslararasý toplumun kurallarý ve hukukuna saygý sorunu olduðunu söylediðini yazdý. Avramopulos, Kýbrýs sorununun çözümünün Türkiye'nin elinde olduðu iddiasýný da yineledi. Gazete, görüþme sonrasýnda Yunanistan Dýþiþleri Bakanlýðý Genel Sekreteri Büyükelçi Vasilis Kaskarelis'in Downer'in onurunu yemek verdiðini belirtirken, Downer'in ülkesine dönmeden önce Ankara ve Brüksel'e de gideceðini hatýrlattý. Hristofyas: Çetin cevizim Dimitris Hristofyas'ýn, bir etkinlikte yaptýðý konuþmada, kendisini "yemeðe çalýþanlara, çetin ceviz olduðu" mesajýný gönderdiði belirtildi. Haravgi gazetesine göre Hristofyas, "Dromoloksia"(Mormenekþe) köyünde ikamet eden Rum göçmenlere kira sözleþmesi verilmesi töreninde yaptýðý konuþmada, kendisinin "çetin ceviz" olduðunu, bu nedenle kendisini yemeðe çalýþanlarýn diþlerinin kýrýlacaðýný söyledi. Hristofyas konuþmasýnda makamýndan ayrýlmadan önce, Hükümetinin vatandaþ için baþardýklarýnýn "hesabýný vermek" için halka sesleneceðini de ifade etti. Hristofyas sosyal bir devlet yaratma gidiþatýna yönelik olarak yaptýklarýnýn geçersiz kýlýnmasý için gerek içten gerekse dýþtan, çabalarýn sarf edildiðini söyledi. Kýbrýs sorununa da deðinen Hristofyas, Kýbrýs Rum tarafýnýn müzakerecesi olarak, Kýbrýs sorununun çözümüne iliþkin müzakerelerde, ülkenin mutsuzluðunu kaldýrmak, ilk önce Maraþ'a gitmek ve Kýbrýs sorununu çözmek için mümkün olan her þeyi yaptýðýný savundu. Rum tarafýnýn, müzakereler masasýnda sunduðu doðru önerilerin ve sarf ettiði çabalarýn Türk tarafýnca ret edildiðini savunan Hristofyas, önerilerin ret edildiðini zira bunlarýn Türk tarafýný zora soktuðunu ileri sürdü. Bu önerilerin bazý kiþilerce "Kýbrýslý Türklere hediye olarak" nitelendirildiðini belirten Hristofyas, "Eðer bunlar Türkler için hediye olsaydý, alýrlarlardý, teþekkür ederlerdi ve ilerlerdik" ifadesini kullandý. "GÖÇMENLERE 159 KÝRA SÖZLEÞMESÝ" Haravgi gazetesi Dromoloksia (Mormenekþe) ve Meneu'da (Menevi) ikamet eden ve Kýbrýs Türk arazisi üzerine ev inþa eden 250 hak sahibine (göçmene), 159 kira sözleþmesi verildiðini yazdý. Gazete, 150 kira sözleþmesinin, bin 257 hak sahibine ait, toplam 802 evin, bir bölümünü teþkil ettiðine de dikkati çekti. BM'den ortak itfaiye tatbikatý giriþimi Birleþmiþ Miletlerin (BM) KKTC Ýtfaiyesi ile Rum Ýtfaiye gücünün ortak yangýn tatbikatý düzenlemesi için giriþimde bulunduðu ve her iki itfaiye gücünü ayný masada bir araya getirmeye çabaladýðý iddia edildi. Fileleftheros: "Ýtfaiyenin Sahte Devletle Ortak Tatbikatý - BM Tarafýndan Ýleri Götürülüyor, Türkler Tatbikat Yerini Bile Buldu" baþlýklarý altýnda verdiði haberinde, iki itfaiye gücünün iþbirliði yapmasý yönünde giriþimlerin uzun zaman öncesinden, Rum Baþkanlýk Komiseri Yorgos Yakovu aracýlýðýyla baþlatýldýðýný ancak "Türklerin" reddetmesi sebebiyle sonuç alýnamadýðýný ileri sürdü. Gazete, son dönemde bu konuda ilerleme saðlandýðýný ve BM'nin iki tarafý görüþme masasýna oturtmaya çalýþtýðýný belirtirken, KKTC makamlarýnýn olayda baþrolü üstlenmesi ve hatta tatbikat yerini dahi belirlemesinin Rum çevrelerinin olaya kuþkuyla yaklaþmasýna sebebiyet verdiðini yazdý. KKTC makamlarýnýn tatbikat yeri olarak Ledra Palace'a yakýn bir bölgeyi seçtiklerini öne süren gazete, itfaiye araçlarýnda KKTC sembollerini taþýyacaðýna dair göstergeler bulunduðunu, bunun da dolaylý tanýma anlamýna geleceði endiþelerine yol açtýðýný vurguladý. Gazete, KKTC'de çýkan pek çok yangýnda Rum itfaiyesinin yardýmlarýnýn KKTC makamlarý tarafýndan reddedildiðini, ara bölgedeki bazý yangýnlara ise, askeri bölge olduðu gerekçesiyle izin verilmediðini de haberinde belirtti.

12 12 Günün Manisi Yazý yazdým silinmez Gader gibi bilinmez Sevenin yüreðinde Aþgýn ateþi sönmez KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Kuþlar Aleminin Bilgesi Feridettin Attar Yüksel Yazýcý ENKÝ YAYINLARI 29 Kasým 2012 Perþembe ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK "Beraber aðlamaktaki tatlýlýk kadar hiçbir þey kalpleri birbirine baðlamaz." Rousseau Nasýl hasretim sana birlikte yaþadýðýmýzdan Nasýl hasretim sana birlikte ölmeyeceðimizden Nasýl hasretim sana sýk sýk görüþeceðimizden Can Yücel MASRET Anahtar ekibi DAÜ'de öðrencilerle buluþtu Anahtar filminin ekibi Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Ýletiþim Fakültesi'nde öðrencilerle buluþtu. Filmin yönetmeni Cemal Yýldýrým, görüntü yönetmeni Fuat Sözen, baþrol oyuncularý Hatice Tezcan ve Cihan Tarýman ile film ekibinden Ýletiþim Fakültesi mezunlarý Sevim Kultaþ ve Asel Daðlý, Ýletiþim Fakültesi Yeþil Salon'da Anahtar filminin gösteriminin ardýndan öðrencilerin ve öðretim üyelerinin sorularýný yanýtladýlar. 1970'li yýllarda iþlenen bir cinayeti konu alan, Kýbrýslý Türk yazar Ferhat Atik'in 'Sonbahar' adlý kendi romanýndan ilham alarak senaryolaþtýrdýðý Anahtar filminin yönetmeni Cemal Yýldýrým, filmin gönüllü bir ekip tarafýndan çekildiðini vurguladý. Yýldýrým, "Bu gönüllü bir film. Kimse para almadý. Bir kooperatif þirketi gibi çalýþtýk. Herkes patrondu. Fikrini söylemeye hakký vardý" dedi. Yýldýrým, kendisinin gündüzleri BRT'de canlý yayýn yönettiðini akþamlarý da film çektiðini söylerken, baþrol oyuncularýndan Hatice Tezcan da "Biz bu filmi part-time çektik. Ben günde on saat tiyatroda çalýþýyordum, eve gelip çocuðumu öpüp çekimlere gidiyordum" diye konuþtu. Tezcan ekip olarak filme inandýklarýný vurguladý. Yönetmen Cemal Yýldýrým, Anahtar filminin çekirdek ekibinin 10 kiþi olduðunu, ancak filmin jeneriðinde 280 kiþiye teþekkür ettiklerini söyledi. Yýldýrým, "Kýbrýs öyle bir yer ki, herkes birbirini tanýyor. Taksi sahnesini çekmek için bir Mercedes'e ihtiyacýmýz vardý. Dairede mesai arkadaþýmýn Mercedes'i vardý ama 'ben de oynayacaðým' dedi. Çok sayýda insan mesaisini harcadý ama karþýlýk beklemedi" diye konuþtu. Yýldýrým, izleyicilerden gelen, "Senaryo bir kez yazýlýp bitti ve çekildi mi? Nasýl bir süreç yaþandý?" yönündeki bir soru üzerineyse, kendisinin senaryoya yer yer müdahalelerde bulunduðunu ifade etti. Ekip olarak senaryoyla ilgili olarak herkese fikrini söyleme hakký verdiklerini söyleyen Yýldýrým, son final sahnesini kurguda deðiþtirdiðini kaydetti. "Lego gibi oynuyoruz" diye konuþtu. Kýbrýslý bir film Yönetmen Cemal Yýldýrým, Anahtar'ýn Kuzey Kýbrýs'ýn öz kaynaklarýyla çekilen bir film olduðunu vurguladý. "Kuzey Kýbrýs'ýn bir filmi yoktu. Kýbrýs'ta çekilen film ile yüzde yüz Kýbrýslýlarýn çektiði film arasýnda fark var" diyen Yýldýrým, Kýbrýs'ýn mekan olarak kullanýldýðý çok film bulunabileceðini ancak ekibin baþka bir ülkenin sinema sektöründe yetiþmiþ elemanlardan deðil, çoðunlukla buralarda kendini yetiþtirmiþ Kýbrýslýlardan oluþtuðu, bu özelliði taþýyan ilk 35 mm. sinema filmi olduðuna dikkat çekti. Foder Maðusa'dan geçti... Kýbrýs Türk Fotoðraf Derneði (FODER), planlý fotoðraf çekim gezilerinden birini daha geçtiðimiz hafta sonu gerçekleþtirdi. Maðusa Suriçi ve dýþýna 25 Kasým Pazar günü yapýlan gezinin ilk duraðýnda Maraþ'taki Namýk Kemal Lisesi arkasýndaki mezarlýk alanýn büyük bir bölümünde yer alan "Çanakkale Þehitler Anýtý" ziyaret edilip fotoðraflandý. Þehitlikte, 1916 yýlýnda Hicaz ve Kanal cephelerinde savaþta tutuklanýp Kýbrýs'a savaþ esiri olarak getirilen dört yüzden fazla Türk askerinden 33 tanesi, hastalýk ve bakýmsýzlýk yüzünden ölmüþ ve þehit olarak defnedilmiþti. Þehitler anýsýna yapýlan anýt, Türkiye'deki Çanakkale Anýtý'nýn küçük boyutta yapýlmýþ benzeridir. Gazimaðusa surlarý dýþýnda bulunan ve yýllarý arasýnda Kýbrýs'ta ulaþým hizmeti gören "Bir Numaralý Lokomotif'in" eski Tren Müdürlük binasý (þimdi Tapu Dairesi olarak kullanýlýyor) önünde sergilendiði yerde ziyaret edildi. Namýk Kemal Lisesi'nin yanýndaki Kutup Osman Tekkesi de ziyaret edilen yerler arasýndaydý. Maðusa surlar içerisinde ise, tarihi yapýlarýn yanýnda, Lüzinyan döneminden kalma 'Biddulph Kapýsý' adlý görkemli sütunlarý olan ve bir zafer kapýsý görünümündeki antik giriþ kapýsý da fotoðraflandý. Kapýya adýný veren Sir Robert Biddulph, 1879 yýlýnda Sömürge Hükümetinin valisi olarak Kýbrýs'ta görev yapýyordu. Gezinin son duraðý ise Osmanlý döneminde yapýlan Kertikli Hamam oldu.

13 29 Kasým 2012 Perþembe 13

14 14 29 Kasým 2012 Perþembe Nöbetçi Eczaneler TV'DE BU AKÞAM Lefkoþa Yeþim Eczanesi: Þht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. Dük. B Blok (Metropol Süpermarket Karþýsý ve Flash Kasetçilik Yaný) Tel: Suzan Eczanesi: Þht. Ýbrahim Yusuf Sok. No:15 C Arý Apt. Þht. Tuncer Ýlkokulu Arkasý K. Çiftlik Tel: Kanal:TV8 Saat :19:45 Çinli polis Liu Jian, Fransýz baðlantýsý olan Çinli bir uyuþturucu tacirinin yakalanmasýyla görevli ekibe yardým etmek için Paris'e gider. Fransýz baðlantý polis ekibinin baþý olan Richard'dýr. Richard'ýn amacý Çinli uyuþturucu tacirini öldürmek ve suçu Jian'a yüklemektir. Orijinal Adý : Kiss Of The Dragon Yönetmen : Chis Nahon Oyuncular : Jet Li, Bridget Fonda, Tcheky Kanyo DÜN Maðusa Süay Sevinç Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:110 Tel: Girne Baþak Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:31 Ocak Kulübü Karþýsý Tel: Güzelyurt Aþar Eczanesi: Ecevit Cad. No:18 B Tel: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Önemsiz ve 1 2 deðersiz konularda inatlaþarak 1 birbirinden üstün gelmeye çalýþanlarýn 2 durumunu anlatmak için kullanýlýr (iki 3 kelime). 2-Ýz, belirti, ipucu. Anlam 4 bakýmýndan 5 birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine 6 baðlar. Ýridyum'un kýsaltmasý. 3-Eski 7 dilde "Yazýlý kâðýt". Ters okunuþu 8 "Terbiyesi, görgüsü kýt, nezaketsiz 9 kimseler için kullanýlýr". 4-Mercek. 10 Namus. 5-En kýsa 11 zaman. Korunmak için birine veya bir yere býrakýlan eþya veya kimse. 6-Bir kimsenin, bankadaki parasýnýn dilediði kimseye ödenmesi için bankaya gönderdiði yazýlý belge. Yabancý. Birine, görevi karþýlýðý olarak veya geçimi için her ay ödenen para, aylýk. 7-Giysinin belden aþaðýda kalan bölümü. Eskiden köle ve cariye alýþveriþi yapan kimse. 8-Parmaklara takýlarak çalýnan bir tür zil. 9-Akdeniz'de bir ada. Eski dilde "Anlam, kavram". 10-Acýnacak, acýklý. Bir nota. Karý kocadan her biri. 11Manda pastýrmasý. Hafif ýslaklýk. Dünün çözümü Franklyn Kanal:CINE5 Saat :20:05 Preest, hayali bir yer olan ve acýmasýz bir þekilde din ve iman ateþiyle yönetilen Meanwhile City sokaklarýnda düþmanlarýný arayan amansýz bir dedektiftir. Eser, yoldan çýkmýþ oðlunu Londra'nýn acýmasýz sokaklarýnda arayan bir adamdýr. Milo, ilk aþkýnýn saflýðýna dönüþün yolunu arayan 30'lu yaþlarýnda kalbi kýrýk birisidir. Emilia, sanat projeleri gittikçe daha kompleks ve ölümcül hale gelen güzel bir sanat öðrencisidir. Orijinal Adý : Franklyn Yönetmen : Gerald Mcmorrow Oyuncular : Ryan Phillippe, Sam Riley, Bernard Hill, Richard Coyle, Eva Gren. Yapým : 2008 Fantezi Rachel Evleniyor BULMACA Soldan Saða: Ejderin Öpücüðü Kanal:CNBC-E Saat :22:00 Anne Hathaway'in kariyerindeki en iyi performansý sunduðu Rachel Getting Married', iç acýtan, sarsýcý ve etkileyici bir aile dramý olarak izleyicilerle buluþuyor.saf gülümseyiþi ve masum bakýþlarýyla tanýnan, herkesin sevdiði "iyi kýz" Anne Hathaway, bu sefer çok farklý bir karakterle karþýmýza çýkýyor. Havoc'tan bu yana ilk kez yetiþkin ve tehlikeli bir karakteri canlandýrýyor. Saçý, giyimi, makyajý, krizleriyle Kym, adýnýn yazýlýþý gibi, sýradýþý bir karakter. Kym, kýzkardeþi Rachel'ýn düðününe katýlabilsin diye birkaç günlüðüne rehabilitasyondan izinlidir. Ne var ki, tedavi görmekte olan bir müptela için ev çevresi, kýsa bir ziyaret boyunca da olsa daima baþa çýkmasý zor bir çevredir. Ýki kýzkardeþ birbirini çok sevse de iliþkilerinde her daim bir gerilim mevcuttur. Rachel (Rosemarie DeWitt), babalarý Paul'un, kýzkardeþi Kym'e biraz fazla düþkün olduðuna inanýr. Kym, kardeþinin nedime olarak bir arkadaþýný seçmesine hayli kýrýlmýþtýr. Babalarý, Kym'in durumu için cidden kaygýlý olsa da iliþkinin yarattýðý stresin farkýnda deðildir. Anneleri, çocuklarýndan çok kendisinin geleceði ile ilgilenen bencil bir kadýndýr. Her þeyin temelinde ise ailenin yýllar önce yaþadýðý ve kimilerinin Kym'i sorumlu tuttuðu bir trajedi yatmaktadýr. Yönetmen : Jonathan Demme Oyuncular : Anne Hathaway, Rosemarie DeWitt, Debra WingerYapým Yýlý : 2008Türü : Dram Yukarýdan Aþaðýya: 1-Aþk tutkusu içinde olmak (iki kelime). 2-Dolaylý anlatým. Açýk seçik olan, anlaþýlmaz yaný bulunmayan. Ýyi, pek iyi. 3-Kabýyla birlikte tartýlan bir nesnenin kabýnýn aðýrlýðý. Sülüngillerden, güvercin büyüklüðünde, eti için avlanan bir kuþ. 4-Bir þeyi yapýp yapmamaya karar verme gücü. Ekleme, ilave etme. 5-Damak sesleriyle baþlayan kelimeleri ve heceleri tekrarlayarak birdenbire söyleyen ve keserek konuþan. Vurgusuz þart eki. 6-Soyluluk. 7-Beyaz. Geniþlik. Türlü ekinlerin taneleri ayrýldýktan sonra kalan saplarý ve daha çok bunlarýn harmanda parçalanmýþý. 8-Baþa "A" konursa "Operalarda solistlerden birinin orkestra eþliðinde söylediði þarký" olur. Bir kadýn ismi. 9-Eski dilde "En küçük topçu birliði". 10-Bir þeyi benzerlerinden ayýran özellik. Çabuk davranma zorunluðu, ivedi. 11-Kalýtýmsal olarak belli, ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluðu. Yapý, deðer, boyut, nicelik ve nitelik bakýmýndan birbirinden ne artýk ne eksik olmayan, müsavi. Harf okunuþu. Çaylak Kanal:Star Saat :23:59 Oscar ödüllü oyuncu Al Pacino, Hollywood'un yakýþýklý starý Colin Farrell ve çekici Bridget Moynahan yüksek tansiyonlu, baþtan çýkarýcý ve aksiyon yüklü bu filmde bir araya geliyorlar.konusu;baþarýlý ve zeki bir öðrenci olan James Clayton okuduðu MIT'den birincilikle bitirerek olaðanüstü bir baþarýya imza atar. Bu baþarý ilk olarak kýdemli bir CIA ajaný olan Walter Burke'un ilgisini çektiðinde genç Clayton'ý ekibine almak için elinden geleni yapmaya karar verir. Bir an önce hayata atýlmak isteyen Clayton baþlarda bu fikre sýcak bakmasa da sonradan fikrini deðiþtirecektir. Ýçine sürüklendiði bu dünya ise zorlu bir sýnava dönüþecektir. Yönetmen : Roger Donaldson Oyuncular: Al Pacino, Colin Farrell, Bridget MoynahanTürü: Yapým Yýlý: 2008 / ABD DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ NATO HEYETÝ MALATYA'DA ÝNCELEMELERE BAÞLADI NATO heyeti Türkiye'nin talebi üzerine Malatya'da Patriot füze sisteminin kurulmasý planlanan yerlerde inceleme yapmaya baþladý. Heyet sabah erken saatlerde, Malatya Orduevi'nden hareket ederek Tulga 1 Kýþlasý'na geldi. Heyetin buradaki incelemelerin ardýndan Altay Kýþlasý ile 7. Ana Jet Üs Komutanlýðý'nda da inceleme yapacaðý öðrenildi. LAVROV: SURÝYE'DE SÝLAHLI ÇATIÞMAYA DAHÝL OLMAYIZ Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov, Rusya'nýn Suriye'de silahlý çatýþmaya dahil olmayacaðýný açýkladý. "Argumantý i Faktý" gazetesine açýklamada bulunana Lavrov, "Rusya'nýn Suriye'deki silahlý çatýþmaya dahil olmasý kesinlikle mümkün deðil" dedi. Tartus'ta bulunan Rus lojistik üssünün normal þekilde iþlevine devam ettiðini belirten Lavrov, Rusya'nýn Ortadoðu ülkeleriyle askeri-teknik alanlarda var olan uzun süreli iþbirliklerinin bölgede istikrarýn saðlanmasýna katký amacý taþýdýðýný, Suriye içindeki hiçbir silahlý gücü desteklemeye yönelik olmadýðýný savundu. ÝSRAÝL ATEÞKESÝ YÝNE ÝHLAL ETTÝ Ýsrail Deniz Kuvvetleri'nin, Gazze sahili açýklarýnda 6 Filistinli balýkçýyý gözaltýna aldýðý bildirildi. Filistinli Balýkçýlar Birliði Baþkaný Nizar Ayyaþ AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Ýsrail Deniz Kuvvetleri'nin Gazze açýklarýnda avlanmakta olan 6 balýkçýyý gözaltýna aldýðý, balýkçýlardan 5'inin ayný aileden olduðunu söyledi. ÞAM'DA BOMBALI SALDIRI: 34 ÖLÜ Suriye'nin baþkenti Þam'ýn Caramana bölgesinde meydana gelen 3 bombalý saldýrýda 34 kiþinin öldüðü, 83 kiþinin de yaralandýðý bildirildi. Yönetime yakýnlýðýyla bilinen Dampress internet sitesinin haberine göre, içiþleri bakanlýðýndan bir yetkili, Þam'ýn güneyinde yer alan Caramana meydanýnda iki araçla düzenlenen bombalý saldýrýda 34 kiþinin öldüðünü, 83 kiþinin de yaralandýðýný belirtti. Yetkili, üçüncü patlamanýn ise Caramana'da bir sokakta meydana geldiðini ve patlamada büyük maddi hasarýn oluþtuðunu kaydetti. TAHRÝR MEYDANI'NDA ÇATIÞMALAR Mýsýr'da Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi'nin yaptýðý anayasal düzenlemelere tepki olarak Tahrir Meydaný'nda baþlayan ve 10 gündür devam eden gösteriler bugün sabah saatlerinde yeniden alevlendi. Tahrir Meydaný çevresindeki Simon Bolivar Meydaný ve Latin Amerika Caddesi'nde yoðunlaþan çatýþmalarda, göstericiler güvenlik güçlerine taþ atarken, güvenlik güçleri göstericileri daðýtmak amacýyla göz yaþartýcý gaz kullandý.

15 29 Kasým 2012 Perþembe 15

16 16 29 Kasým 2012 Perþembe

17 29 Kasým 2012 Perþembe 17

18 18 29 Kasým 2012 Perþembe

19 19 29 Kasým 2012 Perþembe Müziðini Özgür Býrak TELSÝM Liselerarasý Müzik Yarýþmasý'nda, KKTC birincisi, Türkiye'de düzenleyecek yarýþmaya katýlacak ALÝ BÝLGÝ CUMARTESÝ ANILACAK Kurucu Meclis Üyesi, emekli üsteðmen, UBP Merkez Yönetimi'nde de görev almýþ Ali Bilgi, Cumartesi günü anýlacak. UBP açýklamasýna göre, Bilgi ölümünün 16. yýldönümü olan 1 Aralýk Cumartesi günü saat 10:00'da Lefke Mezarlýðý'ndaki kabri baþýnda anýlacak. KKTC Telsim Liselerarasý Müzik Yarýþmasýný kazanan lise, Ýstanbul'da düzenlenecek Vodafone Türkiye Liselerarasý Müzik Yarýþmasý'nda KKTC'yi temsil edilecek. Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Atasayan ile KKTC Telsim Genel Müdürü Rasim Karas arasýnda Liselerarasý Müzik Yarýþmasý için protokol imzaladý. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, imza töreni öncesi konuþan Telsim Genel Müdürü Rasim Karas, yarýþmanýn KKTC finalinin 8 Mart'ta, Türkiye finalinin ise 27 Nisan 2013'te Ýstanbul'da yapýlacaðýný anlattý. "Müziðini Özgür Býrak" sloganýyla düzenlenen Telsim Liselerarasý Müzik Yarýþmasý, orkestra, kýz- erkek solist, sahne performans ve enstrüman kategorilerinde olacak. ATASAYAN: "GENÇLERÝN YETENEKLERÝNÝ SERGÝLEMELERÝ AÇISINDAN ÖNEMLÝ" Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Mutlu Atasayan da, Türkiye'de düzenlenecek yarýþmaya bu yýl KKTC'nin de katýlacak olmasýnýn yararýna iþaret etti. Atasayan, KKTC'nin uygulanan ambargo Tapu ve Kadastro (Özel Kurallar) Yasasýnýn 5 (2) Maddesinin gereðince ilan Aþaðýda tarif edilen malýn, aktarma kütüklerinde mal sahibi olarak görülen Güner Hasan Emir Hüseyin bu malý yeniden koçan almak için G/yurt Kaza Tapu Dairesine dilekçe vermiþtir. Dilekçe No: D (ÖK) 497/12 bu mal üzerinde hak iddia eden veya bu malýn ipotek veya herhangi bir hacizle leyhine engelli olduðunu iddia edebilecek herhangi bir kiþi veya kiþilerin bu ilanýn gazetede yayýnlandýðý tarihten/bu günden itibaren 30 gün içinde, yapýlmasý tasarlanan muamelenin yapýlmamasý için daireye yazýlý sebep göstermesi gerektiði duyurulur. Tarih: G/yurt Tapu Dairesi MALIN TARÝFÝ Kasaba/Mahalle Kayýt No. Pafta/plan Mevki veya Malýn cinsi D.E. A.K. Veya köy ve tarihi parsel sokak ismi Gemikonaðý A 193 XIX.58.W Livadia Tarla ile 2- (Soli) Blok. A 4 incir Aðacý Hisse: 1/3 OTOBÜS TURU 2 Aralýk Pazar Aya Napa'da yemek ve alýþveriþ. Larnaka'da gezi. Develer Çiftliði, Kuþ Cenneti ve Sihirli Aynalar'da ruhunuzu dinlendiren harika bir gün. Tel: nedeniyle spor, eðitim ve diðer alanlarda hep kendi içinde yarýþan bir konumda olduðunu hatýrlatarak, böylesi organizasyonlarýn 2 ülke arasýndaki dostluk baðlarýný geliþtirmesi yanýnda, gençlerin yeteneklerini sergilemeleri ve kötü alýþkanlýklardan uzak durmalarýný saðlamasý açýsýndan faydalý olduðunu kaydetti. Gönyeli ve Yenikent sinek iþgalinde... Tüketiciler Derneði Baþkaný Hasan Yýlmaz Iþýk, Gönyeli ve Yeni Kent sakinlerinin kaderinin kara sinekler ile yaþamak olmamasý gerektiðini kaydederek, halka kara sineklerle yaþamanýn reva görülmemesi gerektiðini söyledi. Yýlmaz Iþýk yaptýðý yazýlý açýklamada, bölgede üreyen kara sinek sorununu Gönyeli Belediyesi'nin, devletin ilgili kuruluþlarýyla koordinasyon ve iþbirliði içerisinde çözmek zorunda olduðunu ifade etti. Çöpleri toplanamayan, ilaçlama yapýlamayan ve aylarca belediye hizmeti alamayan Lefkoþa bölgesinde görülemeyecek kadar Gönyeli ve Yenikent bölgesinde karasinek olmasýnýn tüketiciler için ciddi bir saðlýk tehlikesi arz ettiðini kaydeden Iþýk, Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðýyla, Saðlýk Bakanlýðý'ný göreve çaðýrdý. ARANIYOR Ustalýk belgesi olan KKTC yurttaþý berber aranýyor. Tel: SATILIK ARABA 2005 model Suzuki Swift. Tel: ( arasý) Ýlanlarýnýz için i arayýnýz. SATILIK EÞYA Satýlýk villa Elbise dolabý, tek kiþilik yatak þilte-siyle birlikte, derin dondurucu, halý. Tel: Dumlupýnar'da dubleks Türk koçanlý villa 270 metre kare... Fiyatý 118 bin Stg. Tel: AYZER EMLAK MELÝ EMLAK Satýlýk köpek Safkan Husky yavrularý Tel: Kiralýk Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 eþyalý daire * K. Kaymaklý'da 3+1 daire * Hamitköy'de 3+1 daire * Yenikent'te 3+1 eþyalý daire * Ortaköy'de 2+1 eþyalý daire SATILIK ARABA SATILIK ARSALAR 99 Model Mitsubishi Pajero jeep, yeni kasa stg. Tel: Lefkoþa Gönyeli'de Türk malý arsa, içerisinde iki katlý apartman ile beraber Satýlýk Gönyeli'de kat 140 metrekare yeni daire Türk malý * Hamitköy'de kat sýfýr daire Türk malý * Yenikent'te 2 evlek 2000 ayakkare Türk malý arsa * Ortaköy'de 4+2 dubleks ev Stg. * K. Kaymaklý'da bahçeli, garajlý, full ekstralý villa Stg SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg

20 Ordu'ya Göztepe sürprizi PTT 1'inci Ligi'nde düþme hattýnda yer alan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupasý 4'üncü kademe maçýnda yedek aðýrlýklý bir kadro ile sahaya çýkan Orduspor'u 88'inci dakikada Ali Kuçik'in golüyle 1-0 yenerek sürprize imza attý. Süper Lig'de teknik direktör deðiþiklikleri devam ediyor Ýltaç Karayel Osman Yýldýzev Mehmet Bolkan Ali Özçalýþkan Bülent Aytaç Þimdilik 5 takým! n Süper Lig'de mücadele eden takýmlarda teknik direktör kýyýmlarý devam ediyor. Þimdiye kadar Gençlik Gücü, Yenicami, Göçmenköy, Türk Ocaðý ve Serdarlý teknik direktör deðiþikliði yaþadýlar n Bülent Aytaç, Ýltaç Karayel, Mehmet Bolkan, Osman Yýldýzev ve Ali Özçalýþkan teknik direktörlük görevlerinden alýnan isim oldular... (Necati Özsoy) Süper Ligde baþarý grafiði düþük olan takýmlarda teknik adam kýyýmý devam ediyor. Sezonun baþýndan beri yaþanan teknik adam istifalarý veya görevden alýnmalar belli aralýklarda devam ediyor. 9 haftalýk süre geride kalýrken 5 kulüp teknik direktörleri ile yollarý ayýrdý. Ýlk olarak Gençlik Gücü'nde yeni göreve gelen yönetim Bülent Aytaç'ýn yerine Mehmet Solkanat'ý göreve getirmiþti. Ligin 2. Haftasýndan sonra ise Yenicami'de Sertaç ve Ýltaç Karayel kardeþlerin görevlerinden alýnmasý ile deðiþiklikler baþlamýþtý. Yenicami 3. Haftadan beri Osman Emiroðlu yönetiminde yola devam ediyor. Daha sonra beklenen baþarýyý yakalayamayan Göçmenköy'de revizyona gitti. Osman Yýldýzev görevden Voleybolda Vakýflar hem büyük kadýnlar, hem de büyük erkeklerde Yeni Erenköy'ü maðlup etti Vakýflar'dan çifte galibiyet Vakýflar Büyük Kadýn ve Büyük Erkek takýmlarý oynanan karþýlaþmalarda Yeni Erenköy Belediyesi'ni 3-0 maðlup etmeyi baþardý... Kýbrýs Türk Voleybol Federasyonu tarafýndan organize edilen Büyük Kadýnlar ve Büyük Erkekler liglerine oynanan 1'er karþýlaþma ile devam edildi. Yeni Erenköy Belediyesi Spor Salonunda oynanan karþýlaþmalarda ligin ilk iki haftasýnda galip gelemeyen ekipler karþý karþýya geldi. Gecenin ilk karþýlaþmasýnda Vakýflar Kadýn Voleybol takýmý zaman zaman zorlanmasýna raðmen rakibini 3-0 maðlup etmeyi baþardý. Büyük Erkekler karþýlaþmasýnda ise Vakýflar ekibi karþýlaþmayý çok fazla zorlanmadan net bir skorla 3-0 kazanmasýný bildi. Bu karþýlaþmalar sonunda Vakýflar ekibi ligde hem Kadýnlarda hem de Erkeklerde iþk galibiyetini almýþ oldu. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Canova'ya 1 Bolkan'a 2 maç ceza Süper Lig'de 9. hafta oynanan Türk Ocaðý-Cihangir karþýlaþmasýnda iki teknik direktör Mehmet Bolkan ve Fýrat Canova 18. dakikada sahadan atýlmýþlardý. KTFF Disiplin Kurulu iki teknik adamý da "Spor Ahlakýna ve sportmenliðe aykýrý söz veya davranýþ" maddesi ile cezalandýrdý. Buna göre Türk Ocaðý Teknik Direktörü Mehmet Bolkan'a 2 maç, Cihangir Teknik Direktörü Fýrat Canova'ya da 1 maç ceza verildiði açýklandý. Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri aldý. Þimdi takýmý Hiþam Tarazi çalýþtýrýyor. Daha sonra Lapta takýmýnda Hüseyin Cantürk görevinden istifa etmek istedi yönetim izin vermedi. Serdarlý takýmýnda ise Ali Özçalýþkan kötü gidiþlerin ardýndan istifa etti yönetim kabul etmedi ancak 9. hafta sonunda Serdarlý ile Ali Özçalýþkan arasýnda yollar ayrýldý. Þimdi takýmý antrenör futbolcu olarak Ufuk Fýrat çalýþtýrýyor. Türk Ocaðý Limasol takýmý da 9. Hafta maçlarý sonunda Teknik Direktör Mehmet Bolkan ile yollarý ayýrdý. Türk Ocaðý takýmý yeni teknik direktör ile anlaþma saðlayamadý ve yardýmcý antrenör Hakan Sermaye ile 3 hafta yola devam etme kararý aldý. Daha sezonun ilk devresi tamamlanmadan yaþanan teknik adam kýyýmlarýnýn ileriki haftalarda da devam etmesi bekleniyor. Basketbol Levent Soykut Kadýnlar aný turnuvasý bu akþam yapýlacak maçlarla sona eriyor Kupa sahibini bulacak Levent Soykut Büyük Kadýnlar aný basketbol turnuvasý bu akþam oynanacak GAÜ - Levent Spor ve YDÜ - Koop Spor karþýlaþmalarý ile sona eriyor... Kýbrýs Türk Basketbol Federasyonu tarafýndan organize edilen Levent Soykut Büyük Kadýnlar aný basketbol turnuvasý bu akþam yapýlacak olan iki karþýlaþma ile sona eriyor. Atatürk Spor Salonunda yapýlacak olan karþýlaþmalarda Girne Amerikan Üniversitesi ile Levent Spor, Yakýn Doðu Üniversitesi ile de Koop Spor karþýlaþacak. Bu yýl 12'ncisi düzenlenen Levent Soykut Büyük Kadýnlar aný turnuvasýnýn ilk 2 karþýlaþmalarý sonunda Yakýn Doðu Üniversitesinin 2, Koop Spor ve Levent Spor'un ise 1'er galibiyetleri bulunuyor. Turnuvada ilk karþýlaþma saat 18.00'de, Yakýn Doðu Üniversitesi ile Koop Spor arsýnda oynanacak ikinci karþýlaþma ise saat 20.00'de baþlayacak. Karþýlaþmalar sonunda dereceye girecek olan ekiplere kupa ve madalyalarý takdim edilecek. Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TARÝH: 20 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3923 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) ÝLAHLAR NE DÜÞÜNÜYOR? Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman

TARÝH: 20 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3923 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) ÝLAHLAR NE DÜÞÜNÜYOR? Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman Haspolat'ta 200 dönüm, 76 evlek olan arazi külliye için bir Ýslam vakfýna kiralandý. 30 yýllýðýna 100 TL'ye. Ýlk inþa edilecek olan ilahiyat koleji ve 3 bin kiþilik cami! Takdir-i ilahi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ekim 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3944 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT STRESE KARÞI DEDÝKODU.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ekim 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3944 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT STRESE KARÞI DEDÝKODU. Bu ne hýrs, bu ne ihtiras Ýrsen Bey? Aðýr olun biraz... Size dedelerinizden miras kalan bir çiftlik mi bu? Devlette çiftlik olur ama çiftlikte devlet olmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ekim 2012

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Kasým 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3981 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU ATEÞ DÜNYAYI YAKABÝLÝR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Kasým 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3981 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU ATEÞ DÜNYAYI YAKABÝLÝR Eðer Büyükelçi Akça elçi deðil de atanmýþ vali olsaydý, þimdi herkes "Tek çare seçim" diyebilecek miydi? Oyunun sürdürülebilmesi için Akça'nýn elçi taklidi yapmasý lazým deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4376 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝYÝ KÝ DOÐDUN "AVRUPA- AFRÝKA"

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4376 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝYÝ KÝ DOÐDUN AVRUPA- AFRÝKA DP'de Bengü Þonya kolay lokma olmadýðýný ispat etti ve Denktaþ geri adým attý. CTP ise kavgasýz gürültüsüz oybirliðiyle Kutlay Erk'i genel sekreter seçti. Et ve týrnak gibiyiz deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3984 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AÇ ÝNSAN VE BÝR GAMÝNÝLERDE KÖMÜR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3984 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AÇ ÝNSAN VE BÝR GAMÝNÝLERDE KÖMÜR Çörek yerine simit, börek yerine dürüm, þeftali yerine Adana ve þimdi de kahve yerine çay... Ona da amenna! Ama kahve falýna bakýp bize bir yol görünüp görünmediðini kim söyleyecek bundan sonra? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3978 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3978 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Emir Emirkaný Ýrsen Küçük'ün elini öptükten sonra kafalar daha da karýþtý. Görevinin baþýna dönen Mustafa Tokay da, Emirkaný da eðer suçsuzsa, o halde suçlu kim? Þeytanlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR. Eroðlu'nun New York'ta Ekvator Ginesi Cumhurbaþkanýyla görüþmesini bir Rum diplomat gizlice dinlerken yakalanmýþ... Kaþif'in mi, Küçük'ün mü kazanacaðýný merak etmiþ herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR? Lefkoþa'daki devlet hastanesinin ameliyathane servisinde de bugün greve gidiliyor. Kalp ameliyatý için KKTC masaya yatýrýlacaðýndan, bugün baþka ameliyat yapýlmayacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı