ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN"

Transkript

1 "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý DEVRÝM GEREKSÝZ GÖRÜLMÜÞ sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BÝR AMBULANS GEÇÝNCE SÝREN ÇALA ÇALA! Erdoðan Baybars DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN Ali Osman SEÇÝLMÝÞLER MÝ? Dolgun Dalgýçoðlu BÝZDE POLÝS VE ASKER HÜKÜMETÝ PROTESTO EDEBÝLÝR MÝ? Mehmet Levent ÇOCUKLARIMIN OKUMASINI ÝSTÝYORUM... Ali Kiþmir Geçitkale Belediye Baþkaný Kývanç Buhara'ya komplo mu? Geçitkale Belediye Baþkaný Kývanç Buhara'ya komplo mu? 'Yenidüzen' gazetesinin "Mezarlýktan oðlu için kafatasý çaldý" manþeti üzerine, Geçitkale polisi dün Kývanç Buhara'nýn ifadesine baþvurdu ve evinde arama yaptý, ancak herhangi bir emareye rastlanmadý. Olayýn tamamen uydurma olduðunu ve CTP'nin yeni bir komplosu ile karþý karþýya bulunduðunu belirten Buhara mahkemeye baþvuruyor... Mezar kazýcýnýn iddialarýndan sonra polis olaya el koydu Mezar açýlýyor Kendisi ile ilgili iddiayý ortaya atan Sonuç Kunna isimli belediye iþçisinin mezarcý, alkolik ve sabýka dosyasý kabarýk birisi olduðunu söyleyen Buhara, Kunna'nýn Çakýcý'nýn psikiyatri kliniðinde tedavi gördüðünü de açýkladý... Kafatasýnýn çalýndýðý ileri sürülen isimsiz ve kime ait olduðu bilinmeyen mezar polis tarafýndan dün kontrol altýna alýndý. Mezarlýða nöbetçi polis dikildi... Bugün ise mezar açýlýyor... Kýsa bir süre önce bütçe komisyonunda Oktay Kayalp ve Ömer Kalyoncu ile tartýþtýðýný, CTP'ye aðýr eleþtiriler yönelttiðini söyleyen Buhara, Kalyoncu'nun "Biz buna gösteririk" dediðini de gazetemize açýkladý ve "Bu tartýþmadan hemen sonra bu komplonun gelmesi beni hiç þaþýrtmadý" dedi sayfada "Afrika'dan Mektup"ta KTÖS 3 okulda grev yaptý Öðretmenler siyasi hesaplaþmalarýn kurbaný KTÖS ile greve giden öðretmenler cumhurbaþkanlýðý önünde basýn açýklamasý yaparak Eroðlu'ndan öðretmen atamalarý için adým atmasýný istediler... Varoðlu: Okullardaki öðretmen eksikliði giderilmeli... Öðretmen olmazsa eðitim de olmaz... Elcil: Biz usanmýyoruz... Eylemlerimiz artarak devam edecek, öðretmen ve çocuklarýmýzýn haklarýný arayacaðýz... Kamu Hizmeti Komisyonu'nda 'sahte' belge olayýndan sonra meydana gelen týkanýklýk yüzünden 10 öðretmenin atamasý hala yapýlamýyor sayfada Öðrenci isyaný UKÜ'lü öðrenciler eylem yaparak üniversite yönetimini protesto ettiler sayfada

2 YAÐMURLU HAVA SÜRECEK Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 10 Aralýk Pazartesi gününe kadar yaðmurlu havanýn etkisinde kalacak. Ülkede, bugün ve yarýn sabah saatlerinde kýsa süre fýrtýnamsý rüzgâr bekleniyor. Meteoroloji dairesinden verilen bilgiye göre, 10 Aralýk Pazartesine kadar saðanak ve gökgürültülü yaðmur bekleniyor. KKTC'de 10 Aralýk Pazartesi gününe kadar en yüksek hava sýcaklýðý derece dolaylarýnda olacak. Periyot süresince rüzgâr genellikle güney ve batý yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli; yarýn ve Çarþamba günü sabah saatlerinde kýsa süre fýrtýna þeklinde olacak. 2 AVCIYA YASAL ÝÞLEM Yiðitler'de Taþocaklar bölgesinin 1 km güneyinde ava kapalý alan içerisinde avlanan iki kiþi hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, dün sabah N.Ö (E-32) ve B.Ö (E-33) ava kapalý alan içerisinde avlanýrken tespit edildiler.adý edilenlerin tasarruflarýnda bulunan av tüfekleri, 29 adet canlý av fiþeði,1 adet avcý yeleði, 1 adet askýlýk ile 2 adet yeni vurulmuþ av kuþu emare olarak alýndý. AKÇAY'DA YANGIN Akçay'da Samiye Ýnanmaz'a ait evin kiler odasý içerisinde bulunan buzluk motoru ile elektrik kablosunun birleþtiði yerde meydana gelen elektrik kontaðý sonucu yangýn çýktý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, önceki gün yaþanan yangýn itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülürken, çýkan yangýn sonucu birçok ev eþyasý ve ev yanarak hasar gördü. HAMDÝ KARAKÖSE EVÝNDE RAHATSIZLANARAK ÖLDÜ Kurtuluþ'da Hamdi Karaköse (E- 57) isimli kiþi evinin yatak odasý içerisinde aniden rahatsýzlanarak yaþamýný yitirdi. Polisten yapýlan açýklamaya göre, dün sabah sýralarýnda meydana gelen olay hakkýnda soruþturma sürüyor. 6 BÝN 243 ARAÇ KONTROL EDÝLDÝ Polis tarafýndan ülke genelinde geçen hafta yapýlan trafik kontrollerinde, 6 bin 243 araç sürücüsü kontrol edildi, 1090'ý rapor edildi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, rapor edilen araç sürücülerinin 492'si süratli, 20'si muayenesiz, 13'ü sigortasýz veya kapsamý dýþýnda, 3'ü "A" yol kullanma izinsiz, 5'i "B" özel iþletme izinsiz, 68'i seyrüsefer ruhsatsýz, 10'u sürüþ ehliyetsiz, 7'si alkollü, 25'i emniyet kemersiz araç kullanmaktan rapor edilirken, 3'ü tehlikeli, 10'u dikkatsiz sürüþ yapmak, 90'ý seyir halinde cep telefonu ile konuþmak, 79'u trafik levha ve iþaretlerine, 4'ü trafik ýþýklarýna uymamak, 1'i tonajýndan fazla veya tehlikeli yük taþýmak, 1'i koruyucu miðfer baþlýksýz motosiklet kullanmak ve 259'u diðer trafik suçlarýndan rapor edildi. Öte yandan ayni dönem içinde toplam 60 trafik kazasý meydana geldi, 2 kiþi yaralandý. GÝRNE ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZÝNE BAÐIÞ Girne Akdeniz Lions Kulübü ile Y Ýstanbul Anadolu Yakasý Yönetim Çevresi Federasyonu'na baðlý Ethemefendi Lions Kulübü, Dünya Engelliler Günü nedeniyle Girne Özel Eðitim Merkezi'ne baðýþta bulundu. Girne Akdeniz Lions Kulübü açýklamasýna göre, baðýþlanan dosya dolabý, boyama kitaplarý, boya kalemleri ile ayakkabýlar Merkez yetkililerine teslim edildi. UKÜ'de yaþanan ölüm kader mi, ihmalkarlýk mý? UKÜ'de rektörlük önünde toplanan öðrenciler geçtiðimiz gün kalp krizi sonucu hayatýný kaybeden arkadaþlarý Onur Çoban ý anýp, üniversitenin saðlýk konusundaki yetersizliklerine dikkat çekmek için eylem yaptýlar. Kýbrýs Postasý - Burcu Akkaya UKÜ Rektörlük önünde civarýnda toplanan öðrenciler, burada basýn açýklamasý yaptý. Yapýlan basýn açýklamasýnda saðlýk konusunda üniversitenin yetersizliklerine deðinilerek, Çoban'ýn yaþamýný yitirmesinden üniversitenin yetersizlikleri sorumlu tutuldu. Açýklamada, "Tüm bunlardan hareketle saðlýðýmýz, can güvenliðimiz için üniversite yönetiminde bir takým taleplerimiz olacaktýr. Bunlar; 1) Üniversitemizdeki revirin tam donanýmlý hale getirilip 7 gün 24 saat hizmet veren, her daim acil durumlara hazýrlýklý olmasýný, yetkin saðlýk personellerinin sayýsýnýn artýrýlmasýný istiyoruz. 2) Yine ayný þekilde yeni, tam donanýmlý bir ambulansýn üniversitemiz öðrencilerinin hizmetine sunulmasýný, acil durumlar için heran acil bir durum olacakmýþcasýna sürekli olarak bir acil saðlýk birimi ve þöförünün olmasýný istiyoruz" denildi. Açýklamanýn devamýnda, "Biz Onur'umuzu, Onur kardeþimizi kaybettik; þimdi ise üniversiteyi, üniversite yönetimini acil olarak saðlýk tedbirlerini acil olarak devreye sokmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Öðrenciler, '"Euro deðil öðrenciyiz...", "Baþka onurlar ölmesin...", "Muhasebe deðil revir iþlesin...", "Onur'lu bir direniþ", "UKÜ öðrencine sahip çýk" yazýlý döviz açtý. Rektörlükten sürekli açýklama beklediklerini ifade eden öðrencilerin talebi karþýlanmadý. TEÇHÝZATSIZ AMBULANS Uður Çoban'ýn yaþadýðý acý olaya tanýk eden öðrenciler, olayýn yaþandýðý yerin üniversite revirine 100 metre uzaklýkta olmasýna raðmen, ambulansýn 15 dakika sonra geldiði belirttiler. Öðrenciler ilk müdahaleye hemþirenin geldini ancak bir saðlýk yardýmý yapamadýðýný kaydettiler. Doktor geldiðinde ise yine müdahale etmediðini ifade ettiler. Konuþmalarýnýn devamýnda öðrenciler, ambulansýn geldiðinde sedyeyi açamadýklarýný burada bir süre beklenilmesinin ardýndan içerisinde oksijen maskesinin dýþýnda hiçbir ilk yardým malzemesinin olmadýðýný söylediler. Öte yandan Çoban'ýn arkadaþlarýnýn Dr Burhan Nalbantoðlu'nun yerine daha yakýn bir hastaneye götürülmesi talebi ise anlaþma olmamasý nedeniyle reddedildi. Yine görgü tanýklarýnýn ifadelerine göre hastaneye girildiði sýralarda Çoban, yaþamýný yitirdi. ÖÐRENCÝLER TEHDÝT EDÝLDÝ! Kýbrýs Postasý'nýn koruyucu, önleyici yayýncýlýk anlayýþý isimlerini açýklamayacaðý 3 UKÜ öðrencisi dün rektörlük tarafýndan soruþturma açýlmakla tehdit edildiði iddia edildi. Tehdit edilen öðrencilerin açýklamalarýna göre, Twitter'da yaþanan acý olaya tepki gösteren ve saðlýk denetimlerinin artýrýlmasýna yönelik ifadelere yer veren 3 öðrenci rektörlük tarafýndan üniversiteden atýlma, soruþturma baþlatýlma ile tehdit edildiklerini söylediler. Ayrýca söz konusu olaya yönelik bir eylem yapýlmasý halinde haklarýnda soruþturma baþlatýlacaðý veya uzaklaþýrma verileceði yönünde tehdit edildikleri farklý kaynaklardan da öðrenildi. Öte yandan eylem boyunca üniversite kamerasý tarafýndan öðrencilerin kaydedilmesi tepki çekti. UKÜ'de güvenlik görevlisi Levent Özçimen'in elinde bulunan bir listede ise haber yapmak için eyleme gelen basýn mensuplarýnýn isimleri ve çalýþtýklarý kurumlarýn olduðu bir liste ise dikkat çekti. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý DEVRÝM GEREKSÝZ GÖRÜLMÜÞ... Ýsveçli gazeteci Tomas Lundin geçtiðimiz hafta benimle söyleþi yaparken ekonomik durumumuzla da ilgilendi. Maaþlarý sordu. Söyledim... -Asgari ücret net olarak 500 Euro, dedim. Kamu görevlileri maaþlarýnýn özel sektördeki maaþlarýn çok üstünde olduðunu anlatmaya çalýþtým. Karý-kocanýn çalýþtýðý ailelerin bütçelerine her ay üç bin Euro kadar bir para düþtüðünü, hele emekli olan üst düzey görevlilerin emeklilik maaþlarýnýn bundan da fazla olduðunu öðrendiði zaman çok þaþtý Tomas... Bunu görünce, -Ýsveç'i bile solladýk herhalde, diyerek güldüm. O da güldü... -O halde derdiniz ne, gibi bir bakýþ fýrlattý bana... Anlaþýlan bizim çok yoksul, çok periþan olduðumuzu söylemiþler ona... Kýbrýs'a ilk kez gelmiþ... Ýsveç'in ikinci büyük gazetesi 'Svenska Dagbladet'in muhabiri... Bizi Macaristan veya Ukrayna ile mi kýysaladý acaba? Macaristan'da bir öðretmenin maaþý 300 Euro civarýnda... Ukrayna'da 350 dolar... Polonya, Romanya, Bulgaristan ve Arnavutluk gibi eski Doðu Avrupa sosyalist devletlerinde de durum ayný... Onlara göre biz krallýk mý sürüyoruz yani? -Nasýl buldun Kýbrýs'ý, diye sordum. -Ýyi, güzel, hoþ, dedi... -Alman diplomat dostum Lefkoþa'ya 'büyük bir köy' derdi, dedim ona... Tomas bir de gazete baþlýklarýmýzý okuyup anlayabilseydi, daha da çok þaþardý herhalde... "Yoksulluk..." "Sefalet..." "Öldük bittik..." Hele de bugünlerde dozu bir o kadar daha artmýþ bunlarýn... Ýflas eden edene... Batan batana... Kaçan kaçana... Dört yanýmýz mazbata... Gýcýr gýcýr bir cezaevi hazýrlanýyor yeni konuklarýný aðýrlamaya... Bir de yeni ekonomik program iþte... Bozdur bozdur ye... Doðrusunu isterseniz pek umurumda deðil benim programý mrogramý... Bugüne kadar yapýlan kötülüklerden daha fazla ne yapýlabilir ki bize? Kimse kusura bakmasýn ama namlu asýl þimdi üstümüze çevrilmiþ gibi davrananlarý da anlamakta zorlanýyorum... Kaybetmediðimiz ne kaldý? Nüfusuna yenildik... Sermayesine yenildik... Egemenliðine yenildik... Daha ne? Bizim asýl öne çýkarmamýz gereken ekonomik talepler deðil, siyasi talepler olmalýydý... Daha çok maaþ isteyeceðimize daha çok özgürlük istemeliydik... Zamlara karþý baðýrýp duracaðýmýza, Maraþ'ýn hala neden kapalý olduðuna isyan etmeliydik... Geçici 10. maddenin kaldýrýlmasýna dair isyanýmýz daha büyük olmalýydý asgari ücret isyanýmýzdan... Bize 'besleme' diye hakaret ettikleri zaman, "Al askerini de, nüfusunu da git burdan" diye karþýlýk vermeliydik... Hali vakti yerinde olan ve pek çoklarý gibi þikayetleri olmayan eski bir dosta rastladým geçenlerde... -Hindistan'da 1 dolar, Pkaistan'da 1 dolar, Nepal'de, Sri Lanka'da 1 dolar kazanýyorlar günde, bizde ise en az 20 dolar, dedi bana... Dünyanýn en yoksul ülkeleriyle kýyaslamaya kalktý bizi... Halimize þükredelimmiþ bunun için... Kendisine katýlmadýðýmý görünce soru yaðmuruna tuttu beni... Hem kendi sordu, hem kendi yanýtladý: - Kýbrýs'ta herkesin laptopu, bilgisayarý var mý? - Var! - Herkesin cep telefonu var mý? - Var! - Herkesin arabasý var mý? - Var! - Büyük çoðunluðun evi var mý? - Var! - Herkes haftada birkaç kez dýþarýda yemek yiyebiliyor mu? - Yiyebiliyor! - Mangal yakamayacak durumda olan var mý? - Yok! - O halde yaz, dedi... Devrim gereksiz görülmüþtür

3 ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE AFRÝKA dan mektup... UÐRAÞMADIÐIMIZ BÝR KAFATASI KALMIÞTI Asparagas haberler moda oldu son zamanlarda basýnýmýzda... Mesela "Maraþ'ta banka soyma" haberi en az Nasreddin Hoca fýkrasý kadar komikti... Ama Geçitkale Belediye Baþkaný Kývanç Buhara ile ilgili haber de en az onun kadar inandýrýcý deðil... Þu iþe bakýn... Mezarcý, alkolik ve poliste sabýka dosyasý kabarýk bir belediye iþçisi çýkýyor ve Kývanç Buhara'yý mezarlýktan kafatasý çalmakla suçluyor... Olay hem de þimdi deðil, 1,5 yýl evvel yaþanmýþ anlattýðýna göre... Güya Buhara mezarlýkta bir mezarý açarak bir kafatasý getirmesini istemiþ ondan... Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi'nde diþ hekimliði fakültesinde okuyan oðlu için... Sonuç Kunna isimli bu belediye iþçisi de yanýna iki kiþiyi daha alarak bir mezarý açmýþ ve oradaki kafatasýný alýp getirmiþ Buhara'ya... Dün 'Yenidüzen' gazetesinin manþetine oturan haber iþte bu... Bu iddialar hiç yenir yutulur mu? * Olayý araþtýrdýk... Buhara ile konuþtuk... Tüm bunlarýn tamamen asýlsýz ve uydurma olduðunu söyledi. CTP'nin kendisine karþý yeni bir komplosuymuþ... Bir süre önce bütçe komisyonunda Oktay Kayalp ve Ömer Kalyoncu ile tartýþmýþ... Aðýr eleþtirilerde bulunmuþ CTP'ye... Yönetimdeyken belediyelerle ilgili yaptýklarý yasalardan þikayetçi olmuþ... Ömer Kalyoncu "Biz gösteririk buna" demiþ tartýþmadan ayrýlýrken... Bu mezarlýk komplosu bunun hemen ardýndan gelmiþ iþte... * Buhara, kendisine bu çamuru atan Sonuç Kunna isimli kiþinin zaman zaman mezarlýklarda yatan bir mezarcý, alkolik ve sabýkalý birisi olduðunu söyledi. Geçitkale Belediyesi'nde iki kez disipline sevkedilmiþ, bir ara görevinden uzaklaþtýrýlmýþ, en son da iþine son verilmiþ... Þimdi bu iftirayý kendisine atmasýnýn asýl nedeni de iþten atýlmasýymýþ zaten... Buhara, Sonuç Kunna'nýn Mehmet Çakýcý'nýn psikiyatri kliniðinde tedavi gördüðünü de söyledi... * Gazetedeki haber üzerine polis dün el koydu meseleye... Buhara'nýn Geçitkale polisinde ifadesi alýndý. Polis ayrýca Buhara'nýn evinde arama yaptý, ancak hiçbir emareye rastlamadý... Bu arada olaya dahil olduklarý iddia edilen iki kiþinin daha ifadesine baþvuruldu... Bir de mezarlýkta önlem alýndý... Polis bir nöbetçi dikti dün oraya... Kafatasýnýn çalýndýðý söylenen mezar bugün açýlacak ve bakýlacak... Kafatasý yerinde mi, deðil mi? Ýsimsiz, kime ait olduðu bile bilinmeyen bir mezar bu... Muhtar da bilmiyor... Bir ihbar üzerine bu mezarlýkta Kayýp Þahýslar Komitesi de bir kazý yapmýþ 56 ay önce... Ancak ihbar asýlsýz çýkmýþ... Sonuç Kunna'nýn 6 yýl kadar önce ölen babasý da bu mezarlýða gömülmüþ Buhara'nýn anlattýðýna göre... Ve adamýn mezarý kazýlýrken, dozerin bir kepçesi de yandaki mezara inmiþ... Mezar açýlmýþ ve kemikler saçýlmýþ ortaya... O kemikleri ne yapmýþlar, yeniden gömmüþler mi? Buhara da bilmiyor. Þimdi yargýya baþvuruyor... Bakalým altýndan ne çýkacak... TÜM SÝYASÝ TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK KTÖS 3 okulda grev yaptý n KTÖS ÝLE GREVE GÝDEN ÖÐRETMENLER CUMHURBAÞKANLIÐI ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPARAK EROÐLU'NDAN ÖÐRETMEN ATAMALARI ÝÇÝN ADIM ATMASINI ÝSTEDÝ n VAROÐLU: "OKULLARDAKÝ ÖÐRETMEN EKSÝKLÝÐÝ GÝDERÝLMELÝ... ÖÐRETMEN OLMAZSA EÐÝTÝM DE OLMAZ" n ELCÝL: "BÝZ USANMIYORUZ, EYLEMLERÝMÝZ ARTARAK DEVAM EDECEK, ÖÐRETMEN VE ÇOCUKLARIMIZIN HAKLARINI ARAYACAÐIZ" Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'ndan; öðretmen eksikliði bulunan okullara, atamalarýn yapýlmasýnda yaþanan sorunun aþýlmasý için adým atmasýný istedi. KTÖS dün 3 okulda grev yaptý. Greve katýlan öðretmenlerin desteðiyle Cumhurbaþkanlýðý önünde basýn açýklamasý yapan KTÖS, Cumhurbaþkaný Eroðlu'nu, Kamu Hizmeti Komisyonu'nda (KHK) 10 öðretmenin görevlerine atanmasýyla ilgili yaþanan sorunlarý çözmesi için göreve çaðýrdý. "POLÝTÝK HESAPLAÞMALARDAN DOLAYI" KTÖS Baþkaný Güven Varoðlu, burada yaptýðý basýn açýklamasýnda, öðretmen eksikliði bulunan okullara, yetki olduðu halde, Cumhurbaþkanlýðý, Baþbakanlýk ve KHK arasýnda olduðunu iddia ettiði "politik hesaplaþmalardan" dolayý atama yapýlmadýðýný öne sürerek, bu sorunun bir an önce çözülmesini ve atamalarýn yapýlmasýný istediklerini söyledi. Varoðlu, bu konuda birçok kez eylem ve basýn açýklamasý yaptýklarýný ancak kimsenin seslerini duymadýðýný ifade ederek, bugün eylemi ülkenin en üst makamý olan Cumhurbaþkanlýðý önüne taþýdýklarýný ve sorunun çözümü için Eroðlu'ndan adým beklediklerini vurguladý. KHK'da yaþanan sorunlarý anlatan Varoðlu, bu sorunlardan tüm makamlarý sorumlu tuttuklarýný, bir an önce sorunlarýn çözümlenmesini ve politik hesaplaþmalarýn baþka yerlerde yapýlmasýný isteyerek, öðretmen atamalarýnda yaþanan sorunlarý protesto ettiklerini ve kýnadýklarýný dile getirdi. "ÖÐRETMEN OLMAZSA EÐÝTÝM OLMAZ" 10 öðretmenin atanmasýný isteyen Varoðlu, öðretmenlerin sorunlar ve altyapý eksikliklerine raðmen özveri ve gayretle okullarý yaþattýðýný, ancak öðretmen olmazsa eðitimin olamayacaðýný vurguladý. ELCÝL: "TOPLUMSAL BÝR KONU" KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil de, öðretmen eksikliðinin toplumsal bir konu olduðunu, öðretmensiz eðitimin olamayacaðýný, 10 öðretmen kadrosunun bulunduðunu belirterek, bu öðretmenlerin KHK tarafýndan bir an önce atanmasýný istedi. Elcil, bugün grev yapýlan ve daha birçok okulda öðretmen eksikliði bulunduðuna iþaret ederek, hükümetin yetki verdiðini ancak KHK'nýn atamadýðýný, öðretmenlerin iþsiz; öðrencilerinse öðretmensiz kaldýðýný kaydetti. Sorumlunun da Cumhurbaþkaný olduðunu iddia eden Elcil, Eroðlu'nun "görevini yerine getirmesi ya da makamýný terk etmesi gerektiðini" iddia etti. KTÖS olarak eylem yapmaktan usanmadýklarýný, eylemlere devam edeceklerini belirten Elcil, öðretmen ve öðrencilerin haklarýný aramayý sürdüreceklerini vurguladý. KTÖS 3 OKULDA GREV YAPTI Bu arada KTÖS, "okullardaki öðretmen eksikliði ve diðer sorunlarý protesto etmek" amacýyla dün 3 okulda saatleri arasýnda grev yaptý. Grev, Lefkoþa'da Necati Taþkýn Ýlkokulu, Geçitkale Ýlkokulu ve Minareliköy Þht. Mehmet Eray Ýlkokulu'nda uygulandý.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Duyduk duymadýk demeyin kapalý Maraþ'ta Para ve altýn doluymuþ banka bodrumlarýnda Soygunculara gün mü doðdu þimdi bu hesapta? Daha çok iþ mi vardýr bu ganimet kulvarýnda? Ali OSMAN Periyodik DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN Maya takvimine göre dünya bu ay sonuna doðru batacakmýþ veya büyük bir felakete uðrayacakmýþ... Memleketin durumunu Ýrsen Küçük'le Ahmet Kaþif arasýndaki UBP Baþkanlýðý yarýþýna baðlamayý hedefleyenler bunu baþardýlar... Tüm gözler aylarca delege gezilerine, delegelerin yeme içme partilerine çevrildi... Yorumlar onun üzerine odaklandý... Þimdi mahkemenin beklentisi içinde herkes... Stratejiyi belirleyenler bizi iyi etüt ettiler aslýnda... Belediye iþçileri aylardýr grevde... Ýlk günkü heyecan yok kimsede... Çöplerin toplatýlýp toplatýlmasý... Hijyenik bir toplama mý oluyor, yoksa geliþigüzel mi yapýlýyor iþler, kimse umursamýyor... Çöpler toplanmasa da umursayan olmayacak... Alýþtýk bir kere... Saman alevi gibi deðil mi bizim tepkilerimiz? Etrafýnýza bir bakýn isterseniz, direniþten tutum da, eylemlere kadar herþeyin þekli deðiþti... Meydan mitingleri bile azalan kalabalýklardan dolayý gerçekleþtirilemiyor... "Vurkaç" tipi eylemlerle gün geçiriliyor! Beþ-on kiþi belli saatlerde bir çemberde buluþup göðüslerine veya ellerindeki pankartlara yazdýklarý sloganlarýný yoldan geçen araçtakilerin göreceði þekilde diziliyorlar ve sonra da ayrýlýyorlar... Bu durum eskiden demokratik kitle örgütü dediðimiz, sonradan, Amerika'nýn kontrolündeki "Yeni Dünya Düzeni" maskaralýðý altýnda isim deðiþikliðine uðrayan Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) sayesinde bildiðimiz anlamda örgütlenmenin iflas ettiðinin açýkça ifadesidir. Dünya bu ayýn ikinci yarýsýnda batacakmýþ! Maya takvimine göre durum buymuþ... NASA, dünyanýn batmayacaðýný ama büyük felaketler yaþanabileceðini açýkladý... Ne olabilir mesela? Geçenlerde kendi çevremden birkaç kiþiyle bunlarý konuþtuk... Güldüler... "Ýnþallah her taraf altüst olur" dediler. Neden diye sorduðumda da... "Neden olacak, mahkemelerde bankalarla davalarýmýz var. Bu yýl deðilse bile 2013'te bu davalar sonuçlanacak, mazbatalara baðlanacaðýz. Ödeyemeyeceðimiz veya en azýndan bu gidiþle ödeme zorluðu çekeceðimiz bir gerçek. Sonra da ver elini hapisane... Onun için batsýn bu dünya" dediler. Sesi güzel olan arkadaþým, "Batsýn bu dünya/ Bitsin bu rüya" diye bir de arabesk þarký söyledi bize... Heyecanlanmaya gerek yok demek ki... Korkuya da... Derler ya, "ýslanmýþýn yaðmurdan korkusu mu var" diye tam da o hesap... Her gün ölen insanlarýn ölüm korkusu olur mu? Onlara söylemedim ama, keþke bu düþünceyi memleketimizin içinde bulunduðu durumla ilgili olarak da dile getirselerdi, dedim kendi kendime... Ayný þekilde doðmadýk, ayný þekilde büyümedik, dünyanýn nimetlerini paylaþýmýmýz da farklý oldu... Ölümlerimizde bile doðumlarýmýzda olduðu gibi adalet yoktur dediler... Dünyanýn batmasý (!) adaletin saðlanmasýdýr diye düþünüyorlar... Herkes ayný þartlarda, ayný nedenle ölecek, diyorlar... Kalay Müþterilerden tahsil ettiði paralarý sirkat etmekle suçlanan zanlý Selçuk Baþkahraman, dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý Meblað gittikçe yükseliyor Gamze BAYKUR-Maðusa'da faaliyet gösteren New Form Fitness isimli spor salonunun yüzde 30 hissedarý ile ayni zamanda müstahdemi olan ve müþterilerden tahsil ettiði toplam 4 bin 625 TL'yi sirkat etmekle suçlanan zanlý Selçuk Baþkahraman almýþ olduðu tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. "Müstahdem tarafýndan sirkat" suçlamasýyla dün yeniden mahkeme huzuruna çýkarýlan zanlý Baþkahraman'ýn tutukluluk süresi 3 gün daha uzatýldý. Þimdilik 18 kiþiden aldýðý paralarý çaldý Olayýn tahkikat memuru Neyfel Ergun, zanlý Selçuk Baþkahraman'ýn Mart-Kasým 2012 tarihleri arasýnda yüzde 30 hissedarý ve çalýþaný olduðu New Form Fitness isimli spor salonunda ilk etapta 5 müþteriden tahsil ettiði 1975 TL parayý þirkete teslim etmeyerek tasarrufuna geçirdiðini ve müstahdem tarafýndan sirkat suçunu iþlediðini açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatta New Form Fitness isimli spor salonunun kayýtlarýnda yapýlan incelemelerde 5 üyenin dýþýnda 13 üyeden daha 2 bin 650 TL para aldýðýný ve þirkete teslim etmeyerek sirkat ettiðini açýkladý. Söz konusu spor salonuna 1500 üyenin kayýtlý olduðunu belirten Ergun, evraklarýn incelenmesi gerektiðini ve inceleme sonucunda sirkat edilen meblaðýn artabileceðini açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn henüz tamamlanmadýðýný belirten Ergun, zanlýnýn 8 gün daha poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Uyuþturucu zanlýlarýna 4 gün daha! Maðusa Polis Müdürlüðü'ne baðlý Trafik Þubesi ekiplerinin Güvercinlik yol kavþaðýnda trafik kontrolünde olduklarý sýrada durdurduklarý HK 865 plakalý araçta yolcu olarak bulunan ve yere, içinde yarým gram uyuþturucu bulanan gazete kaðýdý atan zanlý Gökhan Çapacý ve Çapacý'nýn uyuþturucu maddeyi aldýðý zanlý Ömer Küpeli, almýþ olduklarý tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. "Kanunsuz uyuþturucu madde alma verme ve tasarruf" suçlarýndan dolayý mahkeme huzuruna çýkarýlan her 2 zanlýnýn da tutukluluk süreleri 4'er gün daha uzatýldý. Aranan bir kiþi var Olayýn tahkikat memuru Mehmet Kutlu, 29 Kasým tarihinde trafik þubesi ekiplerinin Güvercinlik yol kavþaðýnda kontrolde olduklarý sýrada, Lefkoþa istikametinden Maðusa'ya doðru gelen HK 865 plakalý araçta yolcu olarak bulunan zanlý Gökhan Çapacý'nýn polisi görmesi üzerine gazete kaðýdýna sarýlý yaklaþýk yarým gram aðýrlýðýndaki uyuþturucu maddeyi yere attýðýný açýkladý. Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekiplerince olay yerine gittiklerini belirten Kutlu, arabanýn kül tablasý içinde, uyuþturucu madde içerdiðine inanýlan 1 adet ucu yanýk sarma sigara bulduklarýný açýkladý. Zanlý Çapacý'dan yapýlan soruþturmada söz konusu uyuþturucu maddeyi zanlý Ömer Küpeli'den aldýðýnýn öðrenildiðini belirten Kutlu, zanlý Küpeli'nin de tespit edilerek tutuklandýðýný söyledi. Kutlu, zanlý Küpeli'nin evinde yapýlan aramada ise uyuþturucu madde kalýntýsý içeren 1 adet paket, 1 adet foile sarýlý yarým gram uyuþturucu ve uyuþturucu madde içerdiðine inanýlan 4 adet ucu yanýk sarma sigara bulunduðunu açýkladý. Kutlu, zanlý Küpeli'den yapýlan soruþturmada ise TÜRKÝYE'NÝN ÝSRAÝL'DEN FARKI NE? Ýsrail'e tepki yaðýyor. Neden? Filistin'e BM'de "gözlemci devlet" statüsü verildikten sonra Filistin'i cezalandýrmak için Batý Þeria ve Doðu Kudüs'e 3 bin yeni konut inþa etme kararý aldýðý için. Ýngiltere, Fransa, Hollanda tepki gösterdi. Almanya Ýsrail'e yeni yerleþim planlarýndan vazgeçme çaðrýsýnda bulundu. Ýsrail'i destekleyen kendileri deðilmiþ gibi, gösterdikleri bu tepki ikiyüzlülüðün dikalasý. Türkiye'nin yýllardýr Kýbrýs'ýn kuzeyinde yaptýðý þeyin, Ýsrail'in yaptýðýndan bir farký var mý? Tutukluluðu 3 gün daha uzatýldý Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, zanlý Selçuk Baþkahraman'ýn poliste 3 gün daha tutuklu kalmasýna emir verdi. uyuþturucu maddeyi ismi tespit edilemeyen bir kiþiden 130 TL karþýlýðýnda 3 gram olarak aldýðýnýn öðrenildiðini belirterek, mesele ile baðlantýsý olan bir kiþinin arandýðýný açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn devam ettiðini Kutlu, zanlý Çapacý ile Küpeli'nin tutukluluk sürelerinin 8 gün daha uzatýlmasýný talep etti. 4 gün daha tutuklu kalacaklar Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, zanlý Gökhan Çapacý ile Ömer Küpeli'nin poliste 4 gün daha tutuklu kalmasýna emir verdi. (Gamze BAYKUR) Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent BÝZDE POLÝS VE ASKER HÜKÜMETÝ PROTESTO EDEBÝLÝR MÝ? Meclisin önündeki kaldýrýmýn köþesinde ne zaman 3-4 polis görsek, "Hayrola, gene bir eylem var galiba" deriz. Hele bunlarýn aralarýnda, artýk çok aþina olduðunuz sivil polis amirlerinden biri de varsa, kesin gözüyle bakýlýr bir eyleme... Organize büyük bir miting olacaksa meclisin önünde, sabahýn saat altý buçuk yedisinde çevik kuvvetin tam teçhizatlý olarak meclisin arka bahçesinde konuþlandýrýldýðýna bizzat ben çok þahit oldum. Bunlarý taþýyan askeri araçlar da meclisin ziyaretçi park yerini doldurur. Diyeceðim þu ki polis ve çevik kuvvet, eylemin yapýlacaðý saatten 3-4 saat önce, alarm vaziyetinde önlemlerini alýr! Ve eylemcileri beklemeye baþlar. Sonrasýný biliyorsunuz... Meclisin ve elçiliðin kaldýrýmlarýna bile yaklaþtýrmazlar kimseyi! Yaklaþmaya kalkan copu görür! Daha da ýsrar eden biber gazýný ve hücreyi! Demokratik hukuk devleti diye böbürlendiklerinde harman kadar yer isterler. Sonra da hakkýný arayanýn, düþüncesini zikredenin baþýna copu indirir, biber gazýyla anasýný aðlatýrlar! Þimdi bütün bunlarý neden yazdým? Yunanistan'da hükümetin ekonomi politikasýna itiraz eden polisler ve itfaiyeciler, protesto gösterileri yapmýþtý yakýn geçmiþte. Evet, yanlýþ duymadýnýz. Polisler ve itfaiyeciler... Bir bizim polisimize bakýn... Bir de Yunan polisine... Bizde hükümeti protesto gösterilerini önlemek için çocuðunun, kardeþinin, ana babasýnýn ya da beraber yeyip içtiði arkadaþýnýn karþýsýna copuyla, biber gazýyla dikiliyor polis... Yunanistan'da ise hükümeti protesto gösterilerini bizzat polisin kendisi yapýyor. Bu haberin çýkmasýndan kýsa bir süre sonra, yine Yunanistan'dan baþka bir haber düþüyor medyaya. Polislerden sonra, askerlerin de sokaða indiði duyuruluyor. Evet yanlýþ okumadýnýz... Askerler. "Yunanistan Silâhlý Kuvvetler Mensuplarý Destek ve Ýþbirliði Derneði" adlý dernek de aynen polisler gibi, hükümetin ekonomi politikasýný protesto için meydanlara çýkýyor... Askerlerin bu gösterilerinde öne çýkan en çarpýcý slogan ise ne biliyor musunuz? "Yunan askerini ve Yunan halkýný tükettiler". Bir Yunan askerine bakýn... Bir de bizim Çevik Birliðe! Gerek polisin, gerekse askerin ortaya koyduðu bu tavýr, Yunan halkýnýn hükümete karþý protesto eylemlerine katýksýz bir destektir. Bizde ise, ayný güçlerin, protesto gösterilerinde bulunan halka karþý katýksýz bir köstek! Cop, yumruk, biber gazý, tutuklama, hücre, mahkeme! Yunanistan'da güvenlik güçlerinin hükümete karþý düzenledikleri protesto gösterileri bana bunlarý hatýrlattý... Bir onlara baktým... Bir bizimkilere... Ve yerindim...

5 5 4 Aralýk 2012 Salý Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Eskiden "Ya taksim ya ölüm" derdik, "hem taksim hem ölüm" olabilir diye uyarýyorlar Nerden nereye geldik? Nasýl geldik? Bir ambulans geçince siren çala çala! MÝÞ-MIÞLAR * Hala öðretmensiz okul varmýþ. - Suç sendikanýn Tuttuðunu koparmak istemiyor gibi bir hali var Üç gün sýký bir grev yapsa bu sorun çözülmez miydi? * Belediyede bir çalýþan çalýþmak istemiþ, diðerleri tepki göstermiþ. - Nasýl tepki? "Geç be buyaný da gýrarýk ayaklarýný" mý dediler, yoksa yaka paça þiddet kullanarak vaz mý geçirdiler? * Mühendisler Güngör çöp alanýnda incelemelerde bulunmuþ. - Ne o? Lefkoþa'yý es mi geçtiler... * Vedat Çelik, Kuzey Kýbrýs'taki siyaset kurumunun ve sendikalarýn sorun çözmekten uzak olduðunu söylemiþ. - Ýzni ile küçük bir katkýda bulunayým... Çözmedikleri bir yana, çözülmez hale getirmeleri de cabasý. * 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü kutlanmýþ. - Adý kutlama Kutlanacak ne var ki Engellilerin durumu ortada Bu yollarda, kaldýrýmlarda "saðlamlar" bile ilerleyemiyor. * 7 bine yakýn öðrencinin bulunduðu üniversitede 1 doktor ve 1 hemþire varmýþ. - Hepsini küçük bir YDÜ yapsak ne güzel olur deðil mi. * Kapalý Maraþ'ta banka soymaya teþebbüs etmiþler. - Manyak be bunlar Askerin orta yerinde banka mý soyulurmuþ... Soyulmaz deðil mi? E peki ya iþlerini bilirlersa da mý soyulmaz! * BES Lefkoþa'daki eylemlerine devam edecekmiþ. - Vaziyeti bir daha gözden geçirmekte büyük fayda var. Rüzgarýn nerden estiðine bir daha baksýnlar Pirince giderken, bulgurdan da olabileceklerine dair belirtiler baþladý. Kapý aralýk / Gözleri aralýk / Bacaklarý aralýk / Tencere aralýk / Kitap aralýk / Aylardan Aralýk / Bahtýmýz kapalý / Aþkýmýz kapalý Gökyüzü bulutlarla kaplý Her taraf gri. Ýnsana uyuþukluk veren pis, rezil bir hava Zaten sýkýntýlýyýz, daha da sýkýntý pompalýyor ruhumuza. Gök gürültüsü yok. Þimþek yok. Rüzgar da yok. Ama yaðmur yaðýyor... Yavaþ yavaþ... Sinsi sinsi... Çisil çisil Ýnsanlar telaþsýz, acelesiz, sakin sakin yürüyor yaðmur altýnda. Ve iþin tuhafý yolda þemsiyeli insan yok. Ne garip insanlarýz deðil mi? Hiç þemsiye kullanmýyoruz... Biz galiba ýslanmadýðýmýzý düþünüyoruz! Arada biraz hýzlanýr gibi oluyor yaðmur, sonra yine yavaþlýyor. Bir süre, yol kenarýndaki çukurda biriken su göletine düþen damlacýklarý saydým bir bir. Hiç zorlanmadým. Geliþigüzel düþüyor damlacýklar. Düþtükleri yerde, küçük bir baloncuk oluþuyor hemen Ardýndan bir baþkasý Ardýndan bir baþkasý. Bir baloncuk patlarken, diðeri þiþiyor. Kaç yüz bin milyar milyon tane baloncuk oluþuyor acaba þimdi bu yaðmurda. Kimbilir? Bilsek bile, kime ne fayda zaten! Böyle yazdým ama, faydasýz iþler yapmakta üstümüze olmadýðýný da bilmiyor deðilim. Hatta bu yazý da faydasýz bir yazý. Burada okumayý yarýda kesip, bir baþka yazýya geçerseniz hiçbir kaybýnýz olmayacaktýr. Yemin ederim. Çünkü Az önce bir ambulans geçti siren çala ve kafamda ne varsa daðýttý. Sildi süpürdü... Bir anda en büyük sorunlarýmý-zý bile BÖYLE BÝR ANDI unuttum. Bütün mesele nedir biliyor musunuz? Bir ambulansa ihtiyaç duymamaktýr. Gerisi boþtur, çözülür. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu SEÇÝLMÝÞLER MÝ? (Ýstanbul)- KKTC'de seçilmiþ, bakan olmuþ, Ordu'ya gitmiþ, Ordu Vali'sine konuþmuþ. -Kýbrýs'ta 20 binden fazla Karadenizli var. Hep Türkiye sevgisi ile yaþadýk, yaþýyoruz, demiþ. Sonra baþkalarý, -30 bin de Hataylý var, demiþ. Biz de soralým: -Kaç Kýbrýslý var? Nüfus konusu hazýr açýlmýþken. "KKTC Cumhurbaþkaný" Derviþ Eroðlu ve "KKTC Baþbakaný" Ýrsen Küçük deðil açýklamayý yapan O sayýyý açýklayan KKTC "Maliye Bakaný" Ersin Tatar Ve onu bakan diye orada tutanlar da KKTC milletvekilleri. KKTC denilen kuruluþu dünyada kimse tanýmýyor. Ayný Türk filmi gibi bir giriþ oldu bu Ṡonunu ver, baþýndan anlatmaya baþla. Derviþ Eroðlu Kýbrýslýtürkleri, Kýbrýs'ýn geleceðini temsilen masaya oturdu. Çözümsüzlüðe oynadý. Görüþmeler kesilince Kayseri, yani "memleketim" dediði þehre gidip keyfini çýkardý. Ýrsen Küçük Kýbrýs'ýn kuzeyinde yaþamak zorunda býrakýlan Kýbrýslýlarýn haklarýný, emir aldýðý ülkenin emredicilerinin emirleri gereði, emir vericilerin yandaþlarýna peþkeþ çekerek, Kýbrýslýlarý kendi ülkelerinde ya bir kenara itilerek yaþamalarýný, ya bu ülkeyi terk etmelerini saðlamak için çalýþtý çalýþýyor. Uzun bir cümleydi. Ama ne demek istediðim gayet net anlaþýldý sanýrým Kýbrýs Cumhuriyeti anayasasýnda "Her iki toplumun liderlerini ve temsilcilerini kendi toplumlarý seçer" diye yazýyor. Derviþ Eroðlu ve Ýrsen Küçük'ü kendi toplumlarý seçti diyebilir miyiz? Diyemeyiz Çünkü onlar Kýbrýslýtürk toplumunun deðil KKTC'nin seçilmiþleridir. Bu durumda, bu mantýkla KKTC'ye cumhurbaþkaný diye seçilen Derviþ Eroðlu'nun Kýbrýs'ýn geleceðini ilgilendiren görüþmelerde iþi olmamalý. Ýrsen Küçük'ün de ekonomi görüþmeleri adýyla Ankara'da Kýbrýslýtürklerin geleceklerini etkileyecek toplantý yapýp imza atmaya hakký olmamalý. Konu sanýrým anlaþýlmýþtýr. Diyorum ki bu kadar yýldýr yanlýþ yolda gidiyoruz. Ve bu yol bizleri iyiye deðil kötüye doðru sürüklüyor. Örnek mi? Dolu. Ne yapmalý? Bu köþede defalarca yazdým. Kýbrýslýtürkleri temsil edeceklerin seçileceði her türlü seçimlerde, Kýbrýs kimliði tutmayanlar oy vermemelidirler. Sadece Kýbrýs Cumhuriyeti kimliðine sahip kiþiler geleceðimizi etkileyecek seçimlerde oy kullanmalýdýrlar. Aksi takdirde seçilmiþlerin Ankara'dan emir almalarý engellenemez. Hatta elçi görünümlü vali, aramýzda vali yetkileri ile elçi gibi dolaþýp, valinin yaptýklarýný yapmaya devam eder. Tez elden seçilmiþler, seçilmiþler midir diye düþünülmeli. Ve tez elden toplum olarak ne olduðumuzu bilerek hareket etmeliyiz. Ki biz demiþiz gibi bizim seçmediklerimiz bizim aðzýmýzdan konuþmasýnlar. TDP, asgari ücret ve maaþlara artýþ istedi Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Hükümet'i asgari ücret ve maaþlara artýþ yapmamasý nedeniyle eleþtirdi. TDP Ekonomi Komitesi Baþkaný Özgün Kutalmýþ yaptýðý açýklamada, Hükümet'in son 3 yýldýr asgari ücret ve maaþlara artýþ yapmamasýný eleþtirerek, önce tüp gaz, ardýndan aka yakýt fiyatlarýna yapýlan zamlarýn bir anlamda "dayatma paketin" imzalanmadan uygulanmaya konmasý anlamýna geldiðini ileri sürdü. Dünyada petrol fiyatlarýyla Amerikan dolarýnýn Türk LTB önündeki eylemde gerginlik Belediye Emekçileri Sendikasý'nýn (BES), Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) önündeki eylemi devam ederken bazý çalýþanlarýn iþ baþý yapmak istemesi gerginliðe neden oldu. BES, Lefkoþa Türk Belediyesi Meclisi'nin "borçlarýn yapýlandýrýlmasý" için aldýðý kararlara karþýn greve devam kararý aldý. BES çalýþanlarý, belediye önünde ateþ yakarak, grevlerine devam etti. Ýtfaiye ekiplerinin olaya müdahalesi sonucunda dün sabah yakýlan ateþ ABD Büyükelçisi CTP'yi ziyaret etti ABD' Büyükelçisi John Koenig'in siyasi partilere yapacaðý ziyaretlerin ilkini CTP-BG'ye gerçekleþtirdiði bildirildi. Görüþmede, CTP-BG Genel Baþkan Özkan Yorgancýoðlu, Genel Sekreter Asým Akansoy, Lefkoþa Milletvekili Özdil Nami ve Dýþ Ýliþkiler Komitesi üyesi Armaðan Candan'ýn yer aldýðý belirtildi. CTP-BG Basýn Bürosu açýklamasýna göre, görüþmede, Kýbrýs sorunu ve iç politika hakkýnda Meclis nisap yetersizliðinden toplanamadý Meclis Genel Kurulu, toplantý yeter sayýsý olmamasý nedeniyle dünkü toplantýsýný yapamadý. Meclis Baþkaný Hasan Bozer baþkanlýðýnda saat 10.55'te yapýlan ilk toplanma giriþiminde, muhalefet milletvekilleri salona girmedi, nisap bulunmayýnca toplantý yarým saat ertelendi. Genel Kurul ikinci toplanma giriþimini saat 12.00'de Meclis Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Yektaoðlu baþkanlýðýnda yaptý. HAVA TRAFÝK KONTROLÖRLERÝ SENDÝKASI: Esenboða'daki sorun giderildi Hava Trafik Kontrolörleri Sendikasý (HTKS) Baþkaný Cem Kapýsýz, Ankara Esenboða Havalimaný'nda dün kýsa devrenin yol açtýðý yangýn sonrasý ortaya çýkan sorunlarýn giderildiðini ve tüm uygulamalarýn normale döndüðünü bildirdi. Kapýsýz yazýlý açýklamasýnda, Esenboða Havalimaný'na elektrik saðlayan kuvvet santralinde dün çýkan yangýn nedeniyle radar sistemlerinin durduðunu, FIR'ýn (uçuþ malumat bölgesi) kullanýlmamasý talimatý nedeniyle uçuþlarýn bir süreliðine yapýlamadýðýný, Ankara'dan kalkacak Lirasý karþýsýnda deðerinin artmadýðý bir dönemde akaryakýt fiyatlarýnýn artýrýlmasýnýn anlaþýlmaz olduðunu belirten Kutalmýþ, Hükümet'in zam yapmaya devam etmesinin ülke ekonomisini daha da çýkmaza sokacaðýný iddia etti. Kutalmýþ, Hükümet'e bir an önce zam uygulamasýndan vazgeçme ve fiyatlarý düþürme çaðrýsý yaparak, "Ekonomik krizden çýkabilmek ve esnafýn kurtuluþu için mutlak maaþlara zam yapýlmasý yanýnda, asgari ücretin de artýrýlmasý gerekir" dedi. söndürüldü. Grevde, bazý çalýþanlarýn dün sabah iþ baþý yapmak istemesi üzerine gerginlik yaþandý. Olayda Salih Karalým isimli çalýþan darp edildi. Belediye Meclisinin son önerilerini reddeden BES ise grevi sürdürüyor. Dün sabah iþbaþý yapmak isteyen bir çalýþan sendikacýlarýn engeli ile karþýlaþtý. Olay, iþ baþý yapmak isteyen Salih Karalým isimli yirmi yýllýk çalýþanýn polisin müdahalesi ile uzaklaþtýrýlmasý ile sakinleþti. görüþ alýþveriþinde bulunularak Kýbrýslý Türklere uygulanan izolasyonlarýn kaldýrýlmasý yönünde yapýlabilecek çalýþmalar ele alýndý. Açýklamada, Kýbrýs sorununda, gelecek yýl içerisinde, þu anda duran müzakerelerin nasýl canlandýrýlacaðý konusunda taraflarýn fikirlerini aktararak bölgede çýkarýlacak olan doðalgazýn Kýbrýs sorununun çözümüne olumlu yönde etki etmesi için yapýlabileceklerin ele alýnarak görüþüldüðü kaydedildi. Ýkinci giriþimde de toplantý yeter sayýsý saðlanamamasý üzerine Yektaoðlu, Genel Kurul birleþimini Ýç Tüzük gereði 48 saat sonraya erteledi. Dünkü gündemde herhangi bir yasa tasarýsý bulunmuyordu. Buna göre, Genel Kurul'un gelecek birleþimi 5 Aralýk Çarþamba gün yapýlacak. Genel Kurul'da ayný gün 2013 Mali Yýlý Bütçe Yasa Tasarýsý'nýn görüþülmesine de baþlanacak. uçuþlarda gecikme yaþanýrken, Ankara'ya inecek olan uçaklarýn da uçuþlarýnýn belirsiz bir süreyle ertelendiðini kaydetti. Kapýsýz, Ercan Hava Trafik Kontrol Merkezi olarak Ýzmir ve Ýstanbul Kontrol ile koordinasyon içerisinde yapýlan müdahale ile tüm Ortadoðu ve Akdeniz transit trafiklerinin radar ortamýnda güvenli þekilde yollarý deðiþtirilerek seyrüseferlerini tamamlamalarýnýn sorunsuz þekilde saðlandýðýný ifade ederek, "Þu an Ankara'daki sorun giderilmiþ ve tüm uygulamalar normale dönmüþtür. Tüm halkýmýzýn bilgisine sunarýz" dedi. GÜNLÜK "ÝSRAÝL'DE KONSER VERMEM" Pink Floyd'un efsane üyesi Rogers Waters, Ýsrail'in dýþ politikasýný ve iþgal altýndaki Batý Þeria ve Gazze'de uyguladýðý politikalarý nedeniyle "Ýsrail'de konser vermem" dedi. "The Wall" turnesi kapsamýnda 7 yýl sonra 3 Aðustos 2013'te Ýstanbul'da konser verecek olan Roger Waters bir grup gazeteciye özel açýklamalarda bulundu."ýsrail'deki duvarýn önünde konser vermeniz siyasi açýdan mümkün mü?" sorusu üzerine Roger Waters þunlarý söyledi: "Ýsrail'de konser vermem. Açýlýmý 'Boykot- Mahrum Býrakma- Yaptýrým' olan BDS'e üyeyim. BDS'i 1970'li ve 80'li yýllarda Güney Afrika'daki ýrkçý rejim karþýtý harekete benzetebiliriz. Ýsrail'in dýþ politikasýný ve iþgal altýndaki Batý Þeria ve Gazze'de uyguladýðý politikalarý tasvip etmiyoruz. Ýsrail'e giderim ama konser vermem" KANITLA TALAT Talat'a göre, 'herþeyi Türkiye yapar' diyenler teslimiyetçiliði ve kiþiliksizliði körüklüyormuþ toplumda!.. O halde herþeyi Türkiye'nin yapmadýðýný kanýtlayabilir mi bize acaba? CEVAP VER Kiþiliksizlik ve teslimiyetçilik ha... Komutanýn sýkmadýðý kimin eli kaldý havada? Ve hangi müsteþara "Sen kaç numaralý memursun?" diye sordular da kuzu kuzu yerine oturdu sonra? BÝLÝN BAKALIM Elçilikteki üst düzey bir görevli, UBP kurultayý arifesinde bir bakanýn evine geceyarýsýndan sonra baskýn yapmýþ ve o bakaný Kaþif'ten caydýrarak Küçük'ün yanýna çekmiþ. Bilin bakalým, kim bu bakan? PUTÝN'DEN ERDOÐAN'A Putin de Erdoðan'a patriot füzeleri için Lavrov'un söylediðini söylemiþ. Çehov'un tüfek sendromudur bu... Birinci perdede duvarda bir tüfek asýlýysa, üçüncü perdede o tüfek patlar mutlaka! HELAL OLSUN Yeni ekonomik program bugün Ankara'da imzalanýyor. "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! Týrnak... "Ülkemizde gýda denetimsizliklerinden dolayý binlerce insanýmýz damar sertliði, kalp ve kanser hastalýklarýndan mustariptirler. Bunu artýk bilmeyen kalmadý. Bunlara bir de son zamanlarda yüklenen aþýrý stres yaratýcý durumlar eklenince halkýn ruh saðlýðý da büyük ölçüde bozulmuþ oldu." Özcan ÖZCANHAN (Star) "Lefkoþa'ya baktým bu sabah Henüz, masum bir bakire gibi sere serpe uykuda iken! En derin ahlâksýzlýðýmla, hýrsýz gibi izledim onu! Gizli gizli Benden haberi yoktu Kendisini uykuda seyrettiðimden, hiç! Ne kadar ayýp! Lefkoþa'ya baktým " Nazým BERATLI (Haberdar) "Memleket yangýn yerine dönmüþ, her kesimden feryatlar yükseliyor ama, bir bakýyoruz bizim Baþbakanýmýz 'çalsýn sazlar oynasýn kýzlar' modunda, bir açýlýþta çikolata renkli mankenle Gangnam dansý yapýyor." Mehmet MOREKET (Havadis) "Kýbrýs Türk halký, Türkiye'nin 'büyük' gazetelerinde zaman zaman yayýnlanan ve renkli fotoðraflarýn yer aldýðý 'her þey dahil' politikasý uygulayan casinolardaki eðlencelerde mevcut deðildir. Bunlarý Türkiye'deki hükümetlerin ve yöneticilerin bilmesi gerekir." Akay CEMAL (Kýbrýs) Günün Kahramaný MEHMET ALÝ TALAT Bugüne kadar haftada bir gün konuþan Mehmet Ali Talat artýk her gün konuþmaya baþladý. Seçimler yaklaþtýkça herhalde daha da sýklaþacak. Katýldýðý bir TV programýnda bakýn ne demiþ yine... "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ. Bu tür yaklaþýmlar 'teslimiyetçiliði ve kiþiliksizliði körüklermiþ, ayrýca Kýbrýs'ta özne olmanýn önüne set koyarmýþ! Türkiye ile Kýbrýs Türkünün iliþkilerine nifak sokarmýþ! Demek Talat'ta hala ayný akýl... Hiç deðiþmedi... En büyük düþman olarak Türkiye'yi suçlayanlarýmýzý görüyor. Bu kafayla mý yeniden cumhurbaþkaný olmaya hazýrlanýyor? Ankara'ya yað çeke çeke mi?

7 4 Aralýk 2012 Salý 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ABD BÜYÜKELÇÝSÝ TDP'YÝ DE YOKLADI- Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, ABD'nin Lefkoþa Büyükelçisi John Koenig ile görüþtü. TDP Basýn Bürosundan verilen bilgiye göre, TDP Genel Merkezi'nde gerçekleþen ve yaklaþýk 1 saat süren görüþmede, Genel Sekreteri Cemal Özyiðit, Dýþiliþkiler Sekreteri Sami Dayýoðlu ve Lefkoþa Ýlçe Baþkaný Memduh Çeto da hazýr bulundu. Görüþmede, Kýbrýs sorunundaki son durum ile gündemdeki konulara yönelik deðerlendirmelerde bulunuldu. Derviþ Yücetürk: Engelliler hayvan muamelesi görüyor "ÜLKEDE 5 BÝN 500 ENGELLÝ VAR, 300'Ü ÝSTÝHDAM BEKLÝYOR" Dünya Engelliler Günü'nde engellilerin yaþadýðý sorunlar bir kez daha kamuoyunun dikkatine getirildi. Kýbrýs Türk Engelliler Federasyonu her yýl olduðu gibi bu yýl da sorunlarýný ve taleplerini açýkladý; artýk engellilerin de Meclis'e girmesi gerektiðini vurguladý. Federasyon, ülkede 5 bin 500 engelli bulunduðunu ve bunlardan 300'ünün iþ beklediðini de duyurdu. Cumhuriyet Meclisi'nden geçen BM Engelli Haklarý Bildirgesi'nin acilen uygulanmasýný isteyen Engelliler Federasyonu, engellilerin ulaþým, dolaþým ve eriþim sorunlarýna ivedi çözüm talebini yineledi. Kýbrýs Türk Engelliler Federasyonu Baþkaný Derviþ Yücetürk, 3 Aralýk Dünya Engelliler Dayanýþma Günü dolayýsýyla düzenlediði basýn toplantýsýnda, basýnýn gösterdiði ilgiden duyduðu memnuniyetini dile getirerek "Bizi duymak istemeyen gerek geçmiþ ve gerek bugünkü iktidardýr" dedi. "MAFYA ÖRGÜTLER OLUÞTU" Engelliler Federasyonu Baþkaný Yücetürk, "Bazý çevreler gelirimizi maalesef adeta bloke etmiþ durumdadýr. Gün 24 saat yýl 12 ay piyango bileti, dergi, oyuncak vesaire kapý kapý gezerek halký kandýran guruplar, mafya örgütler oluþtu. Ciddi çalýþma yapan bizim gibi örgütler ciddi kayba uðramýþtýr" dedi. Hangi derneklerin çalýþtýðý hangilerinin çalýþmadýðýnýn bilinmesi gerektiðini, bunun ancak Dernekler Yasasý'nda deðiþiklikle mümkün olabileceðini ifade eden Yücetürk, mevcut yasanýn 1960 Kýbrýs Cumhuriyeti döneminden kalan bir yasa olduðunu, yasada derneklerin Sayýþtaylýk veya Kaymakamlýk gibi resmi makam tarafýndan denetimini öngören herhangi bir maddenin de bulunmadýðýný bildirdi. "ADETA HAYVAN MUAMELESÝ GÖRÜYOR" Geliþmiþ ülkelerde engellilerin iyi bir yere sahip olduðunu ifade eden Yücetürk, "Engelli burada adeta bir hayvan muamelesi görmektedir. Engelliye yaþam hakký yok bu ülkede..." dedi. ALO AFRÝKA HATTI 13. MAAÞA KATKI MI? Telefonla gazetemizi arayan bir Karaoðlanoðlu'lu vatandaþýmýzýn þikayeti de kýsa mesafeler içerisinde defalarca polis kontrolünden geçmesi. Vatandaþýmýzýn telefoniyen söyledikleri þunlar: "Ben Karaoðlanoðlu'nda yaþayan bir vatandaþým. Bazý acil iþlerim dolayýsýyla geçenlerde birkaç kez yollarda gidip geldim. Daha doðrusu iþlerimniz yoluna koyabilmek için eski aracýmla Karaoðlanoðlu Girne arasýnda mekik dokudum. Yollarýmýzýn durumu ortada. Kasisler, radarlarla boðuþuyoruz. Bunlarýn da ölümlü kazalara sübap olabildiklerini bugüne kadar göremedik. Artarak devam ediyor yine de... Sebep belli zaten. Araçlarýn çok fazla olmasý, bir de yollarýn araçlara göre olmamasý. Emniyetin radarlarla ve de kasislerle saðlanamadýðýnýn ispatý ortada... Yetkililer baþka bir þey düþünemiyorlar ama. Bunlarý engelledikleri ve de daha radikal önlemler aldýklarý takdirde KKTC büyük bir gelir kaybýna uðrayacak. Radarlardan elde edilen gelir, gece kulüplerinden ve kumarhanelerden elde edilen gelirleri geçti... Ben bu güzergahta baþýma gelenleri bir yazmak istedim. Deðerlendirmeyi de kamuoyuna býrakýyorum. Ýþim dolayýsýyla Çevre Yolu'ndan geçtim. GAÜ yakýnlarýnda polis kontrol yapýyordu. Durdurdu. Evraklar, ora bura derken kontrol bitti ve yollandým. Karaoðlanoðlu'na gittim. Lemar yakýnlarýnda yine polis kontrolü vardý. Orada da durduruldum. Ayný iþlemler orada da yapýldý. Ýþimi yapýp döndüm. Çarþýya yöneldim. Limasol Bankasý'nýn yakýnýnda yine polis kontrolü vardý. Tekrar kontrolden geçtim. Bu arada hiçbir þey bulamayan polis memuru camýmdaki ýþýk kýrýcý þeritin yer yer parçalandýðýný söyledi. Caným sýkýldý. Onun bu ikazýna karþýlýk, plakayý okumasýný söyledim. Bu araba yeni bir araba deðil, eski bir araba, iyi ki buraya kadar da gelmiþ dedim. Ýkaz etti sadece... Oradan hareket ettim, yaklaþýk 200 metre ileride tekrar durduruldum. Bu nasýl iþ anlamýþ deðilim. Polisimiz görev mi yapýyor, yoksa onüçüncü maaþlar için para mý topluyor? Bilen varsa bana da söylesin de anlayayým... Bu konuda Polis Genel Müdürü'ne de bu konuyu irdelemesi için buradan çaðrý yapýyorum." BÝZÝM DUVAR ENGEL/ SÝZSÝNÝZ Bizim Mandra AYLIÐI 10 DOLARA 4 MÝLYON ÇOCUK ÇALIÞIYOR- Güney Asya ülkesi Bangladeþ'te 14 yaþýn altýnda 4 milyonu aþkýn çocuk iþçi, günün büyük bölümünü çalýþarak geçiriyor ve çoðu zaman bunu karýn tokluðuna yapýyor. Ücret alabilenlerin aylýklarý ise 10 dolarýn üzerine çýkmýyor. Asgari ücretin 50 dolar, bir polis memurunun maaþýnýn ise yaklaþýk 250 dolar olduðu Bangladeþ, uzun yýllardýr ekonomik sýkýntýlarla mücadele ediyor. Ýþsizliðin had safhada olduðu ülkede, 1992'den beri çocuklarýn çalýþtýrýlmasý yasak. Ancak Birleþmiþ Milletler Çocuklara Yardým Fonu (UNICEF) verilerine göre ülkede halen 14 yaþýn altýnda 4 milyonu aþkýn çocuk iþ gücü piyasasýnda. 74 savaþýnda Türk ordusu tarafýndan iþgal edilen ve 38 yýldýr, cumhurbaþkaný ve baþbakan dahil, AB yetkililerinin bile giremediði Kapalý Maraþ'taki bankalarda hâlâ para ve altýn bulunduðuna ve soygun giriþimine dair haberler, mandrada tam bir komedi olarak deðerlendirilir. Hem yükte, hem pahada aðýr ganimetleri bile götürenlerin, taþýmasý en kolay olan para ve altýnlarý 38 yýldýr orada býrakabilecekleri hiç kimsenin aklýnýn ucundan bile geçmemektedir. Sokaktaki adam, "Bir haber ancak bu kadar ciddiyetten yoksun olabilir" diye kendi kendine söylenir.

8 8 4 Aralýk 2012 Salý Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir ÇOCUKLARIMIN OKUMASINI ÝSTÝYORUM Geçtiðimiz Cumartesi günü, temizlik iþleri ile uðraþan bir kadýn ile tanýþtým. Yaklaþýk 8 yýl önce bir umut ile çýkmýþ Diyarbakýr dan yola... Ýlk yýllarýn Türkiye ye göre daha güzel olduðunu söylerken baþlýyor aðlamaya çok zor durumdayým, kimi günler aç kalýyoruz, kýþlarý çocuklarýmýn donmasýndan korkuyorum diyor ve devam ediyor... Son üç yýldýr neler çektiðimizi bir biz biliriz, geri dönmeyi çok düþündük ama Kürtlerin Türkiye de çektikleri ortada, ben yavrularýmýn terörist damgasý yemelerini istemiyorum... Kürt olmanýn zorluklarýný anlattý bana, kardeþi gece uyurken evden alýnmýþ ve daha sonra bir daha haber alamamýþlar... Gece onbir sýralarýnda iki adam geldi evimize, giyinmelerinden belli ki devletin adamlarý, kardeþimi uyuduðu yataktan alýp gittiler. Aylarca geri dönmesini bekledik, polise þikayet ettik ama o bir daha geri gelmedi diyor... Daha çok þey anlatmak istiyor fakat aðlamaktan konuþamýyor... Þu anda KKTC nin sistemsiz yapýsý içinde çýrpýnýp duruyor. Ýlkokul çaðýna gelmiþ bir kýzý ile ortaokula gitmek isteyen bir oðlu varmýþ... Beni tanýdýðýný, programlarýmý zaman buldukca izlemeye çalýþtýðýný söyledi. Belli ki sen emekçilerin hakkýný savunan bir insansýn, programlarýndan onu anladým dedi. Benim onu anlayabileceðimi ve ona yardýmcý olabileceðimi söyledi. Bir an düþündüm acaba anlattýklarý ile duygu sömürüsü yapýp benden maddi olarak birþeyler mi koparmak istiyor diye... Kadýna ne istediðini ve nasýl yardýmcý olabileceðimi sordum: Bak Ali Bey, kocam iþsiz, ben iki kuruþ paraya sürünüyorum. Çocuklarýmýn da sürünmesini istemiyorum, senden tek ricam çocuklarýmý okula gönderemiyorum çünkü devlet okullarý bile yazýlmaya para istiyor. Ne olur tek isteðim o parayý benden istemesinler, çocuklarým okula gidebilsin dedi. Bir anne baþka ne isteyebilirdi ki?... Tabii ki çocuklarýnýn mutluluðunu ve onlarýn geleceðini görmek istiyor. Kürt olduklarý için terörist damgasý yemeleri yerine bilim insaný olmalarýný umut ediyor... Biz çocuðumuza hangi oyuncaðý alsak diye düþünürken, bu insanlar çocuklarýný okutmak için bizlere yalvarýyorlar... Kaldýklarý evin elektriði, borcu yüzünden kesilmiþ... Isýnmak için sobalarý yok, olsa bile tüp alacak paralarý yok... Ýnsanca ve eþit olarak yaþamak bu insanlarýn da hakkýdýr. Bu insanlara bizden önce kendi devletleri sahip çýkmalýdýr... Çünkü býrakýn onlara, bizlere bile sahip çýkacak bir devlet yok burada... Ben elimden geldiðince yardým edeceðim bu insanlara, ama ne yazýk ki bu duruma düþen sadece yabancý insanlar deðil!... Kýbrýslý Türk aileler de ayný sýkýntýlarý yaþamaya baþladý... Baba borç yüzünden cezaevinde... Anne para kazanabilmek için iþte... Çocuklarý ise babasýz ve annesiz evde... Ýþte Kýbrýslý Türk ailelerinin yavaþ yavaþ geldiði nokta bu... Bunlar bize ceberrut devletimizin armaðanýdýr. 83 te söylediðin gibi bugün de övünüp sevinelim mi Kurucu Cumhurbaþkaný Denktaþ?... Kamuda çalýþma saatleri yeniden düzenlendi PERÞEMBE GÜNLERÝ SAAT 17.00'YE KADAR MESAÝ YAPILACAK Kamu çalýþanlarý, 1 Aralýk'tan itibaren uygulamaya giren genelgeyle, perþembe günleri öðleden sonra saat 17.00'e kadar mesai yapacak. Personel Dairesi yayýmladýðý genelgeyle, Bakanlar Kurulu'nun 8 Aralýk 2010 tarihli kararý gereðince, Aralýk, Ocak ve Þubat aylarýnda perþembe günleri mesainin saat 17.00'ye kadar, Mart - Kasým arasýndaki sürede ise saat 18.00'e kadar süreceðini hatýrlattý. PERÞEMBELERÝ ÖÐLE ARASI Personel Dairesi Müdürü Zilha Menent tarafýndan yayýmlanan genelgeye göre, KKTC kurumlarýnda Aralýk - Þubat tarihleri arasýnda aþaðýdaki mesai saatleri uygulanacak: Pazartesi, Salý, Çarþamba ve Cuma ; Perþembe ve LÝMANLAR Kýbrýs Türk Liman Ýþçileri Þirketi'nin çalýþma saatleri ile uyum saðlanabilmesi amacýyla Gazimaðusa Baþkýlavuzluk ve Liman Baþkanlýðý, Girne Baþkýlavuzluk ve Liman Baþkanlýðý, Gazimaðusa Gümrük Þube Amirliði ile Girne Gümrük Þube Amirliðinde Pazartesi, Salý, Çarþamba, Cuma ; Perþembe / Yataklý Tedavi Kurumlarý Dairesi'ne baðlý saðlýk servisleri ile Temel Saðlýk Hizmetleri Dairesi'ne baðlý saðlýk servislerinde çalýþan ve 6/2009 sayýlý Kamu Saðlýk Çalýþanlarý Yasasý kapsamý dýþýnda kalan kamu görevlileri, hizmetlerin daha iyi yürütülmesini saðlamak amacýyla yýlýn tüm aylarýnda pazartesi - cuma DEVLET ÜRETME ÇÝFTLÝKLERÝ Kamu Görevlileri Yasasý'nýn 105'inci maddesinin (1)'inci fýkrasýna istinaden Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi'nde Pazartesi, Salý, Çarþamba, Cuma: , Perþembe / Kamu Görevlileri Yasasý'nýn 105'inci maddesinin (4)'üncü fýkrasýna istinaden düzensiz mesai usulünde çalýþma gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi'ne baðlý Devlet Üretme Çiftlikleri (Þht. Doðuþ Oran, Çömlekçi, Paþaköy, Ercan) haftalýk çalýþma süresinin 39 saati aþmamasý ve haftada iki gün izinli olacak þekilde Pazartesi, Salý, Çarþamba, Cuma / ; Perþembe / Ayrýca daire müdürünün talep etmesi üzerine, çiftliklerde görev yapan personel yukarýda belirtilen çalýþma saatleri dýþýnda haftada 39 saati aþmamak ve haftada iki gün izinli olacak þekilde çalýþtýrýlabilir. KAMU SAÐLIK ÇALIÞANLARI Deðiþtirilmiþ þekliyle 6/2009 sayýlý Kamu Saðlýk Çalýþanlarý Yasasý'nýn 102'inci maddesinin 1'inci fýkrasýnýn (A) bendi Tabiplik Hizmetleri sýnýfý dýþýndaki kamu saðlýk çalýþanlarýnýn haftalýk çalýþma saatleri de þöyle: Pazartesi - Cuma: Kurum amirleri tarafýndan düzenlenmesi koþuluyla , ve arasýnda çalýþan personele hizmetlerin aksamayacaðý þekilde personel ve arasýnda dönüþümlü olmak üzere 30 dakika dinlenme arasý verilebilir. ESKÝ DÝKMEN ÇÖPLÜÐÜNE 6 KAMERA- Kapatýlýp rehabilite edilen eski Dikmen çöplüðüne çöp býrakanlarý tespit etmek amacýyla, iki noktaya altý kamera kuruldu. Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý basýn bürosunun açýklamasýna göre, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Eþref Ünlüsoyer, eski Dikmen çöp alanýna sýk sýk yaptýklarý ziyaretlerde, alanýn giriþine, sürekli katý atýk boþatýldýðýný tespit ettiklerini belirterek, kimlerin attýðýný tespit ve caydýrýcýlýk amacýyla iki noktaya altý kamera kurulduðunu bildirdi. ÜRETÝCÝLER BEYANLARINI GENEL TARIM SÝGORTASI FONU'NA YAPACAK Genel Tarým Sigortasý Fonu Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüðü gereðince üreticilerin, tahýl (arpa, buðday, yulaf) ve hasýllýk ekilen arazilerini en geç 31 Aralýk'a kadar; baklagil ve/veya nadasa býrakýlan arazilerini ise 31 Ocak 2013 tarihine kadar Genel Tarým Sigortasý Fonu'na beyan etmeleri gerekiyor. Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý ile Genel Tarým Sigortasý Fonu'ndan yapýlan ortak açýklamada ayrýca, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'nýn verdiði Doðrudan Gelir Desteði'nden faydalanýlacak narenciye, sebze, meyve aðacý, zeytin, harnup, bað ve diðer aðaç olarak ekilen ve/veya dikilen arazilerin de 31 Aralýk'a kadar Fon'a beyan edilmesi gerektiði; patates ekilecek alanlarýn ise, bu formlar üzerine yazýlmayýp patates beyaný alýndýðý zaman beyan edileceði kaydedildi. Açýklamada, hasýllýk olarak beyan edilen tahýl alanlarýnýn, Mart sonuna kadar biçilip veya yedirilip, pullukla nadasa açýlmasý halinde Genel Tarým Sigortasý Fonu tarafýndan nadas kabul edileceði; beyanlar yapýlýrken her üreticinin kendi adýna baþvuru formu doldurup beyan yapacaðý; baþka bir þahýs veya þahýslarla ortak baþvuru formu doldurup beyan yapýlmayacaðý ifade edildi. HER ÜRETÝCÝYE 2 FORM Geçen yýl olduðu gibi, bu yýl da, üreticilerin beyanda bulunurken hata yapma ihtimallerini asgariye indirmek amacýyla üreticilere iki adet baþvuru formu gönderildiði belirtilen açýklamada, þunlar kaydedildi: "Devlet Emlak Malzeme, Orman Dairesi ve Vakýflar Ýdaresinden kiralanan araziler kira mukavelesinde adý geçen þahýslar tarafýndan beyan edilecek. Geçen yýlki ( yýlýna ait) beyanlarýnýn bilgisayar kayýtlarýna göre tapu kontrolü yapýldýktan sonraki temiz son durumlarýný gösteren ürün köyüne göre kimlik ve parsel bazýnda hazýrlanmýþ baþvuru formalarýnda üreticilerimiz sadece söz konusu parsellerin bu yýlki ( üretim yýlý ) ürün durumlarýný yazacaklar. Ancak baþvuru formlarýnýn üzerinde olup da bu yýl ekmedikleri, nadasa býrakmadýklarý veya baþka üretici kullanýmýna geçen arazilerin üzerilerini çizerek iptal edecekler. Üreticilerimiz kimlik ve parsel bazýnda hazýrlanan baþvuru formlarýnda bulamadýklarý parselleri boþ olarak gönderilen baþvuru formlarýna dolduracaklar. Narenciye, sebze, meyve aðacý, zeytin, harnup, bað ve diðer aðaç beyanlarý meyve-sebze baþvuru formlarýna doldurulacak. 7/79 sayýlý Kamu Görevlileri Yasasý kapsamýnda olan devlet çalýþanlarý ve/veya çalýþmýþ olduklarý kurum veya kuruluþlarýn yasa veya tüzüklerinde ikinci iþ yapma yasaðý olan üreticiler baþvuru yapamazlar. Yapmalarý halinde baþvurularý iptal edilecek." TASDÝKLÝ FOTOKOPÝ Tahýl ve baklagil üreticilerinin, sigorta kapsamýna giren doðal afet olmasý durumunda, gübre tazminatýndan faydalanabilmeleri için özel ve/veya tüzel kurum ve kuruluþlardan aldýklarý fatura ve/ veya makbuzlarýnýn aslý veya gübre aldýklarý kuruluþ tarafýndan tasdiklenmiþ fotokopileri imzalanýp taban gübresi için 31 Aralýk; 15 Þubat 2013'e kadar alýnan üst gübreler için ise 28 Þubat 2013 tarihine kadar Fon'a ibraz edilmesi gerektiði de kaydedildi. BKP: "YENÝ BÝR EKONOMÝK PROGRAMI REDDEDÝYORUZ" Birleþik Kýbrýs Partisi, yeni bir ekonomik programý reddettiklerini, yürürlükteki program ve paketlerin de iptal edilmesini talep ettiklerini kaydetti. BKP Örgüt Sekreteri Abdullah Korkmazhan, yaptýðý yazýlý açýklamada, Baþbakan Ýrsen Küçük'ün halktan "gizleyerek" imzalamaya hazýrlandýðý dönemi Ekonomik Programý'nýn dayatma bir ekonomik paket olduðunu ileri sürdü. Korkmazhan, yeni ekonomik paketin daha fazla yoksulluk, iþsizlik ve göç yaratacaðýný savunarak, "içeriði gizlenen ve Ankara'da sözde görüþmeler yolu ile son þeklinin verildiði ekonomik paket, Kýbrýslý Türklere ve emekçilere önceki ekonomik paketlerden daha aðýr bedeller ödetecektir" dedi. 108 ÖÐRENCÝ DAHA BURS HAKKI ELDE ETTÝ Öðretim Yýlý için yapýlan burs müracaatlarýnýn deðerlendirilmesi neticesinde, 108 öðrenci burs hakký elde ederken, 18'inin geliri kriter üstü bulundu. Yüksek Öðrenim ve Dýþiliþkiler Dairesi Müdürü Hüseyin Kavaz yaptýðý yazýlý açýklamada, burs baþvuru forumlarýnýn deðerlendirilmesine devam edildiðini belirterek, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüðü'nden deðerlendirme yapýldýkça duyurularýný yapacaklarýný kaydetti. Deðerlendirme sonuçlarýna göre burs hakký elde eden öðrencilerin ivedi olarak Yüksek Öðrenim ve Dýþiliþkiler Dairesine baþvuru yapýp dosya tamamlamalarý gerektiðine iþaret eden Kavaz, dosya tamamlama iþlemini geç yapan öðrencilere geriye dönük burs ödemesi yapýlmayacaðýný ayrýca gelir yönünden kriter üstü olanlarýn bir defaya mahsus olmak üzere Daire'ye itiraz edebileceklerini; itirazlarýn gecikmeden zamanýnda yapýlmasý gerektiðini ifade etti. Burslu olup da burslarý kesilen ara sýnýf öðrencilerinin ise, burslarýnýn devamý için eksik belgelerini ivedilikle tamamlamalarý gerektiðini belirten Kavaz, bu sonuçlarýn adresinden de takip edilebileceðini kaydetti. EKONOMÝK PROGRAM BUGÜN ÝMZALANIYOR Baþbakan Ýrsen Küçük, " Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiþ Programý" ile ilgili görüþmeler yapmak ve Ekonomik Program'a imza koymak üzere günübirlik ziyaret için 4 bakan ile birlikte bugün Ankara'ya gidecek. Baþbakanlýk Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre, Küçük'e Maliye Bakaný Ersin Tatar, Ekonomi Bakaný Sunat Atun, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hamza Ersan Saner, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi eþlik edecek. Heyet saat 10.55'te Ankara'ya gitmek üzere Ercan Havalimaný'ndan ayrýlacak. Baþbakan Ýrsen Küçük, beraberindeki bakanlar ve teknik heyetle birlikte Ekonomik Program'la ilgili olarak saat 14.30'da Türkiye Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay ile bir araya gelecek ve teknik görüþmelerin tamamlanmasýnýn ardýndan da protokol imzalanacak. Baþbakan Ýrsen Küçük ve beraberindeki bakanlar, temaslarýný tamamlamalarýnýn ardýndan Ankara'dan 18.40'ta kalkan uçakla adaya dönecek. ARKA KOLTUKTA DA KEMER ZORUNLUÐU 18 ARALIK'TA YÜRÜRLÜÐE GÝRÝYOR Trafik Kazalarýný Önleme Derneði, araçlarýn arka koltuklarýnda da emniyet kemeri takýlmasýný zorunlu kýlan ve 18 Aralýk'ta yürürlüðe girecek "Emniyet Kemeri Yasasý"ný tanýtmak amacýyla bugün panel düzenliyor. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, AKM'de gerçekleþecek panel saat 09.00'da baþlayacak. Panele konuþmacý olarak Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý, Polis Genel Müdürlüðü, AB Koordinasyon Merkezi ve Kar-Ýþ temsilcileri davet edildi.

9 9 4 Aralýk 2012 Salý Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV 12 EYLÜL'CÜLERÝ KOLLADILAR Yargýlama, darbecilerle ilgili maðdur algýsý yaratacak en küçük bir hukuk dýþý yola baþvurulmadan yürümeliydi. Olmadý. Balyoz, Sarýkýz, Ay Iþýðý gibi darbe olamayan darbelere gösterilen ilginin binde biri bu davaya gösterilmedi. Meclis Darbeleri Araþtýrma Komisyonu bile 28 Þubat soruþturmasý için 103 kiþiyi dinlerken, 12 Eylül için sadece 29 kiþiyi dinledi. Bu dava insanlýk suçundan açýlabilirdi. Sistematik ve kapsamlý olduðundan, darbe öncesini ve sonrasýna olduðu kadar diðer þüphelileri de rahatlýkla kapsayabilirdi. Yapmadýlar. Ve bence 12 Eylül darbecilerini kolladýlar. Demek ki kollayýcýlarý ve iþbirlikçileriyle beraber, 12 Eylül darbecilerinin yargýlanmasý problemi hâlâ sürüyor. 12 Eylül darbecileri yargýlanýyor (mu?) Celalettin CAN (Özgür Gündem) TARÝH 2 KASIM 2011 Gazetemizin kurþunlanmasýnýn perde gerisi aralanýyor... Silivri Cezaevi'nde hükümsüz tutuklu olarak bulunan Ýsmet Felek'i sýk sýk ziyarete gittiði belirlenen avukat Yünsal Ýlhan, gazetemizi kurþunlayan tetikçi Mustafa Yalçýn'ýn savunmasýný da üstlendi... Gözden kaçmayanlar... SEN KENDÝ MÜZAKERELERÝNE BAK Derviþ Eroðlu, Filistin Devleti'nin, BM'de "Üye Olmayan Gözlemci Devlet" olarak tanýnmasý nedeniyle Filistin Cumhurbaþkaný Mahmud Abbas'a kutlama mesajý gönderdi. Mesajý yazarken içinden büyük ihtimalle "darýsý KKTC'nin baþýna" gibisinden dualar yapan Eroðlu, mesajýnda "Filistin ve Ýsrail arasýndaki müzakerelerin yakýn zamanda yeniden baþlamasýný ve iki devletli bir çözümle sonuçlanmasýný" diledi. Sen kendi müzakerelerine baksana demezler mi adama bu durumda Derler Aha dedik bile DÝPNOT Newsweek dergisinin deðerlendirmesinde Türkiye kadýn haklarýnda 132 ülke arasýnda 87. sýrada, Zimbabwe, Madagaskar gibi Afrika ülkelerinin gerisinde kaldý. Listenin ilk sýralarýnda Ýsveç, Norveç, Finlandiya yer aldý. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Engelli kiþilerin önündeki engelleri kaldýrmak için yoðun çaba sarf ediyoruz." Þerife ÜNVERDÝ (Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný) VÝRGÜL... UBP'DEN ROL ÇALAN SOLCULAR Mehmet Ali Talat ve bareasý AKP ile bir dönem için kader birliði yapmýþlar, iliþkileri mükemmel bir noktaya getirmiþler ama seçimlerden sonra, Türkiye ile Kýbrýs Türkü çatýþýr duruma gelmiþ. Neden? Çünkü, Kýbrýs Türkünün canýný acýtan her ekonomik önlem için "Ne yapalým Türkiye böyle istiyor" denilmiþ. Talat "Türkiye'yi en iyi biz örteriz" demeye getiriyor ama nafile. Çünkü UBP, CTP'den çok önce öðrenmiþti Türkiye'yi nasýl örteceðini. Keþke Talat UBP'den rol çalacaðýna, kendine baþka roller edinmeye baksa LEFKOÞA'NIN ARKASINDA DUR DA GÖRELÝM "TC gibi biz de Pakistan'ýn haklý Keþmir davasýnýn arkasýndayýz. Öðrencilik yýllarýmda bu amaçla eylemlere katýldýðýmý bilirim." Ýrsen KÜÇÜK (Baþbakan) "13 týp öðrencisi 182 gündür tutuklu. Neden? Poþi takmýþlar, pankart taþýmýþlar " Dileyen Sultan Süleyman'ýn at ve harem tercihlerini ya da patriot füzelerinin düðmesine kimin parmaðýnýn basabileceðini ya da kutup ayýsý ile bahtsýz bedevi iliþkilerini gündem belleyip saçmalýklarý deli saçmalýðýna taþýyan bir þehvetle tartýþadursun. 5 Aralýk Çarþamba günü 13 Týp öðrencisi aylar sonra ilk kez yargýç karþýsýna çýkacak. Týp eðitimini ciddiye alan, týp biliminin ticarileþtirilmesini sorgulayan, klavye eylemciliði ile yetinmeyip sokaklarda kendi doðrularýný savunan 13 genç kadýn ve erkekten söz ediyorum. 6 Haziran'da gözaltýna alýndýlar, 13'ü tutuklandý. 6 Haziran'dan 5 Aralýk'a kaç gün geçti? Doðru hesapladýnýz: Tastamam 182 gün! Yargýç karþýsýna çýkmadan demir parmaklýklar ardýna týkýlan 13 týp öðrencisi tastamam 182 gün tutuklu kalmalarýna yol açacak nasýl bir suç iþlemiþ olabilirler sizce? Buna en iyi cevabý savcý KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu iddianamesi verir. Vermiþ de zaten. Bu çocuklar poþi takmýþlar. Savcýya göre bu terör örgütü üyesi sayýlmalarý için bir kanýttýr. Bu çocuklar 13 Mart 2011 yýlýndaki "Çok Ses Tek Yürek" Mitingi'ne katýlmýþlar. Savcýya göre mitinge katýlmak terör örgütü üyesi kabul edilmeleri için bir kanýttýr. Bu çocuklar pankart taþýmýþlar, ýslýk çalmýþlar, halay çekmiþler. Savcýya göre bunlar da somut birer suç kanýtýdýr. Bu çocuklar Türk Tabipleri Birliði Týp Öðrencileri Kolu içinde bir araya gelip saðlýk sistemini tartýþmýþlar. Savcýya göre bu elbette bir suç kanýtýdýr. Bu çocuklar eðitimlerinin bir parçasý olan halk saðlýðý stajlarýnda saðlýk taramasý yaptýlar. Bunun suç kanýtý olduðunu savcý elbette bizlerden daha iyi biliyor. Bu kadar kanýt yetmez. Maddi kanýtlar da gerekir. Onlar da eksik edilmedi. Öðrencilerin ders notlarý, o notlara ekledikleri dip notlar, bilgisayarlar, DVD'ler, CD'ler, kitap ve defterler de bu azýlý teröristlerin suçunu kanýtlayan maddi kanýtlar oldu. Ve gencecik 13 kadýn ve erkek bu yüzden tam 182 gündür tutuklu. Ýçiniz kaldýrýyorsa bir öðrencinin yarý yýlýna denk gelen bu süreyi saat, dakika olarak da hesaplayýn. ( ) Dip not: Elimde aðustos ayýndan kalma bir sayýsal veri var. Aðustos ayýnda hapishanedeki öðrenci Sayýsý 2484 (Yazýyla: iki bin sekiz yüz seksen dört) idi. Bu gün bu sayý kaça ulaþtý bilmiyorum. Ve ben, bu gün 2482 üniversite öðrencisi gencecik kadýn ve erkeklerden sadece 13'ünün öyküsü üstüne bir Týrmýk yazdým. Geri kalanlarý, bilgileri bana, benim gibilere ulaþmayanlarý düþününce içim daraldý ve içim daðlandý. Sizin de öyle olsun (Bu yazý AYDIN ENGÝN'in T24'te yayýmlanan "Not edin: 5 Aralýk 2012 Çarþamba" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 4 Aralýk 2012 Salý GÜNEYDEN... KIBRIS'TA MÜLKÝYET SAYIMI YAPILIYOR Türkiye'nin uzun zamandan beridir Kýbrýs'taki taþýmaz mallarýn kimlere ait olduðuna iliþkin çalýþma yürütmekte olduðu iddia edildi. Fileleftheros gazetesi: "Mülkleri Kayda Alýyorlar - Türkiye'den Uzman Ekip Uzun Zamandýr Çalýþýyor" baþlýklarý altýnda verdiði haberinde, Türkiye'nin Kýbrýs'taki mülklerin genel ve özel kategorilerde kaydýný hazýrladýðýný öne sürdü. Türkiye basýnýna atýfta bulunan gazete, çalýþmalarýn uzun süredir devam ettiðini ve Kýbrýs'ta Kýbrýslý Türklere, Kýbrýslý Rumlara, devlete ve Evkaf'a ait taþýnmazlarýn dökümünün hazýrlandýðýný kaydetti. Haberde, çalýþmanýn, tamamlanmasýnýn ardýndan kitap halinde basýlacaðý ve yurt dýþýndaki bilgilendirme faaliyetlerinde kullanýlacaðý da ifade edildi. GÜNEY LEFKOÞA'DA YANGIN Güney Lefkoþa'ya baðlý "Analiyonda-Çeri" bölgesinde önceki gün büyük bir yangýn çýktýðý belirtildi. Alithia gazetesi, itfaiye ekiplerinin, yangýný kontrol altýna almak için uzun saatler uðraþ verdiðini, yangýnýn ancak önceki akþam saat 21.00'de söndürülebildiðini yazdý. Kýbrýs gazisi babanýn dramý Kastamonu'nun Ýnebolu ilçesinde ikisi doðuþtan engelli, biri de motosikletten düþerek sakat kalan 3 çocuðuna bakan Kýbrýs gazisi babanýn dramý yürek burkuyor. Ýnebolu'ya baðlý Yunus köyünde yaþayan Çilmek ailesi, anne Zahide Çilmek'in 3 ay önce vefat etmesiyle zor günler yaþamaya baþladý. Doðuþtan sakat Sefer (37) ve Sabri Çilmek (35) kardeþlerin bakýmý Kýbrýs gazisi baba Mustafa Çilmek'e (59) kaldý. Ailenin en küçük oðlu Soner Çilmek (26) ise motosikletten düþerek belinden sakatlandý. Larnaka kazasýna baðlý Vasiliko bölgesinde, denizin içindeki balýk çiftliklerine geçtiðimiz cumartesi sabaha yakýn bir geminin çarpmasý ve kafeslere büyük zarar vermesinin ardýndan, 600 bin balýk denize kaçtý. Haberi "Balýk Çiftliðinde 10 Milyon Euro'dan Fazla Zarar" baþlýðýyla yayýmlayan Alithia, balýkçýlarýn bölgeye akýn edip kafeslerinden kaçan balýklarý topladýklarýný yazdý. Simerini ise haberinde, Vasiliko-Zigi (Terazi) kýyýsýnýn yine çipura ve levreklerle dolduðunu; 600 binden fazla çipura ve levreðin kazanýn ardýndan serbest kaldýðýný ekledi. KIBRIS GAZÝSÝNÝN FEDAKARLIÐI Üç çocuðun yükünü sýrtlanan Mustafa Çilmek, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, 1974'deki Kýbrýs Harekatý'na katýldýðýný ve gazilik maaþý aldýðýný belirtti. Eþi Zahide Çilmek'in 3 ay önce vefat etmesiyle 3 oðluna birden bakmak zorunda kaldýðýný ifade eden Çilmek, ''Annelerini kaybetmek beni yýktý. Çocuklarýn yükü bana çok aðýr geldi. Yemek, çamaþýr, bulaþýk ve diðer iþleri ben tek baþýma yapmak zorunda kaldým'' dedi. Ýki oðlunun menenjit hastalýðýna baðlý sakat doðduðunu ifade eden Çilmek, ''Sakat doðan oðullarýmýn biri 37, diðeri 35 yaþýndalar. Üçüncü oðlum Soner de motosikletten düþerek sakat kaldý. Yani üç tane sakat evladýma bakýyorum'' dedi. Bu da yetmez gibi annelerini 3 ay önce kaybettiðini dile getiren Çilmek, ''Benim yüküm ANASTASÝADÝS ATÝNA TEMASLARINA DEVAM EDÝYOR o zaman daha aðýrlaþtý. Çamaþýrlarýný yýkýyorum, yemeklerini yapýyorum, yemeklerini yediriyorum. Anneleri varken çamaþýr ve yemek iþlerini yapýyordu. Þimdi üç sakat çocuðumla yaþam mücadelesi veriyorum'' diye konuþtu. Eve giden yol çöktüðü için patika yoldan geçerken çocuklarýnýn düþme tehlikesi yaþadýðýný ifade eden Çilmek, yetkililerden yardým istedi. "Engelleri Aþtýk Yapabiliriz" sloganý ile etkinlik Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren 18 yaþüstü engelli rehabilitasyon merkezlerindeki gençler tarafýndan "Engelleri Aþtýk Yapabiliriz" sloganý ile etkinlik düzenlendi. Etkinlikte yapýlan konuþmalarda, yaþam evlerine yönelik adýmlar ve engellilerin rehabilitasyon sürecinden sonra uygun iþ programlarýna yerleþtirilmeleri çabalarý vurgulandý. DENÝZDEKÝ BALIK ÇÝFTLÝÐÝNE GEMÝ ÇARPTI, 600 BÝNDEN FAZLA BALIK SERBEST KALDI Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 14:00'de baþlayan etkinliðe Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi ile Baþbakan Ýrsen Küçük'ün eþi Gülin Küçük de katýldý. Gençlerin Ýstiklal Marþý'ný okumasýyla baþlayan etkinlik konuþmalarla devam etti. Ardýndan merkezle ilgili bir fragman sunuldu. Folklor gösterisi, skeç, 80'li yýllar defilesi ve dans gösterisinin ardýndan rehabilitasyon merkezinde eðitim gören gençler tarafýndan yapýlan el sanatý ürünlerinin yer aldýðý sergi açýldý. Etkinlikte Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Baþkurt, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi ile Baþbakan Ýrsen Küçük'ün eþi Gülin Küçük birer konuþma yaptýlar. Rum Ana Muhalefet DÝSÝ partisi baþkaný ve baþkanlýk seçimi adaylarýndan Nikos Anastasidis, Atina temaslarýna devam ediyor. Fileleftheros'un haberine göre, siyasi güçlerin çoðunluðunun kabul etmesi halinde, "Kýbrýs'ýn" NATO'ya katýlmasý görüþünü yeniden ortaya atan Anastasiadis, Atina'da düzenlenen bir etkinlikte yaptýðý konuþmada, Rum tarafýnýn gerek Kýbrýs sorunu, gerek ekonomi konusunda karþý karþýya bulunduðu kritik anlara atýfta bulundu. Rum tarafýnýn "Barýþ Ýçin Ortaklýða" katýlmasýný gerekli olarak addeden ve siyasi partilerin çoðunluðunun istemesi halinde, Rum tarafýnýn NATO'ya da katýlmasýndan yana görüþ belirten Anastasiadis, ekonomik kriz konusunda hükümet politikasýna eleþtiriler yöneltti ve 2008 yýlýnýn "fazlalýklarýnýn eksikliðe dönüþtürüldüðünü" savundu. Kýbrýs konusunda ise, durgunluk, kabul edilemez tavizler ve uluslararasý toplumun içerisinde bulunduðu yorgunluða deðinen Anastasiadis, içerisinde bulunulan durumla farklý bir þekilde baþ edilmesi gerektiðini anlattý. Anastasiadis, devamla, AB'nin, Kýbrýs müzakerelerine aktif bir þekilde katýlmasý gerektiðini savundu. Rum tarafýnýn, tek yanlý olarak ilan edilen MEB'le ilgili egemenlik haklarýnýn savunulmasýný zafer olarak da niteleyen Anastasiadis, Þubat ayýnda yapýlacak baþkanlýk seçimleri konusunda ise, zaferin ilk turda mümkün olabileceðini söyledi. DÝSÝ baþkaný Anastasiadis, Atina temaslarý çerçevesinde, dün Yunanistan Baþbakaný Andonis Samaras, Cumhurbaþkaný Karolos Papulyas ve Meclis Baþkaný Evangelos Meymarakis ile bir araya geldi.

11 4 Aralýk 2012 Salý 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Arjantin "ölüm uçuþlarý"ný yargýlýyor Arjantin'de askeri cunta yönetimi döneminde muhaliflere karþý yapýlan katliamlarýn yargýlandýðý davalarýn en büyüðü baþladý. Cuntanýn en korkunç iþkence ve katliamlarýn yapýldýðý Donanma Mekanik Yüksek Okulu ESMA'da görevli subaylarýn da yargýlandýðý dava, yüzlerce muhalifin uçaklardan atýldýðý 'ÖlümUçuþlarý' adlý cinayetler dizisini açýða çýkarmayý hedefliyor. Baþkent Buenos Aires'te baþlayan davada, yýllarý arasýnda hüküm süren askeri cunta döneminde ESMA'da görev alan 30 kadar eski askerin aralarýnda olduðu 68 kiþi yargýlanýyor. Yargýlananlar arasýnda, ESMA'da tutulan muhaliflerin binlerce metre yükseklikten uçaklardan atýlarak katledilmesinde rol alan pilotlardan Emil Sisul Hess, Julio Alberto Poch ve Adolfo Scilingo gibi öne çýkan isimler de bulunuyor. Adolfo Scilingo, 1995 yýlýnda, 'ölüm uçuþlarý' olarak adlandýrýlan cinayetleri itiraf etmiþ ve cunta döneminin karanlýk bir döneminin üzerindeki perdenin aralanmasýný saðlamýþtý. Ýki yýl sürecek olan davada, uçaklardan atýlarak öldürüldüðü tahmin edilen 789 kiþinin akýbeti ortaya çýkarýlmaya çalýþýlacak. Dava boyunca 830 tanýðýn dinlenmesi bekleniyor. ÖLÜM UÇUÞLARINA MÜZÝK DÝNLETÝLEREK GÖTÜRÜLDÜLER Arjantin'de 'Kirli Savaþ (Guerra Sucia) olarak adlandýrýlan askeri cunta döneminin insanlýk dýþý uygulamalarýndan en aðýrlarý donanmaya ait mekanik okulu ESMA'da iþlenmiþti. 30 bin sosyalist militan, öðrenci, gazeteci ve entelektüelin katledildiði o dönemde, 5 bin kiþi iþkencelerden geçirilerek kaybedilmiþti. ESMA'da iþlenen cinayetlerin en acýmasýzlarý ise, dönemin askeri pilotlarýndan Adolfo Scilingo'nun gazeteci Horacio Verbitsky'ye verdiði bir röportajýn ardýndan ortaya çýkmýþtý. Ýþkence ve insanlýða karþý suç iþlemekten 1084 yýl hapse mahkum olan Scilingo, o dönemde her Çarþamba günleri en az tutuklunun binlerce metre yükseklikten aþaðý atýldýðýný itiraf etmiþti. Scilingo, tutuklularý ölüm uçuþlarýna götürmek için yapýlanlarý anlatýrken, "Önce dans etmeleri için akýcý müzik çalýnýyordu. Daha sonra baþka bir cezaevine tahliyeleri için aþý yapýlmalarý gerektiði söyleniyordu ve anestezide kullanýlan 'Pentotal' aþýlanýyordu. Çok geçmeden tamamen uyuþuyorlardý ve kamyonlara bindirerek piste götürüyorduk" diyerek, cinayetlerin nasýl soðukkanlýlýkla iþlendiðine dikkat çekmiþti. Scilingo'ya göre, sadece arasýnda kadar ölüm uçuþu gerçekleþtirilmiþti. Bu da, uçaklardan atýlarak katledilen muhalif sayýsýnýn tahmin edilenden daha fazla olduðunu gösteriyor. 'KARINCA GÝBÝ DÜÞEN SOLCU TERÖRÝSTLER' Arjantin'deki 'Kirli Savaþ'ýn' belki de en gaddar uygulamalarýndan olan ölüm uçuþlarýna katýlan diðer pilotlar, uzun yýllar hiç bir þey olmamýþ gibi pilotluk mesleðini sürdürmüþlerdi. Adolfo Scilingo uzun yýllar Arjantin Havayollarý'nda çalýþýrken, bir diðer pilot Julio Alberto Poch ise Hollandalý Transavia þirketine pilotluk yapmýþtý. Poch, muhalif tutuklularý neden öldürdüklerini anlatýrken, "Onlar solcu teröristlerdi" diyerek kendini savunuyordu. Bir diðer ölüm pilotu Emir Sisul Hess ise, uçaklardan atýlan muhalifleri anlatýrken, "küçük karýncalar gibi düþüyorlardý" demiþti. Hess, her uçuþtan önce tutuklularýn bayýltýlarak, çýplak halde uçaklardan denize atýldýðýný da kabul etmiþti. AYDINLATILMAMIÞ BÝNLERCE CÝNAYET VAR 1983'de cuntanýn devrilmesinden sonra ilk adýmlarýn atýldýðý yargýlamalar, 1986 ve 1987'de dönemin devlet Baþkaný Raul Alfonsin'in ilan ettiði genel aflarla sekteye uðramýþtý. Kayýp yakýnlarýnýn mücadeleleri sonucu, 2003 yýlýnda bu aflar geçersiz ilan edildi ve yargýlamalar tekrar baþladý yýlýndan bu yana yaklaþýk iki bin kiþinin yargýlandýðý davalarda, aralarýnda cuntanýn lideri Jorge Rafael Videla gibi üst düzey subaylarýn da bulunduðu 300 kiþi aðýr hapis cezalarýna çarptýrýldý. Halen devam eden davalarda 700'ü aþkýn kiþi tutuklu olarak yargýlanýyor. (ANF-BEUNOS AIRES) Baf merkezindeki Kýbrýslý Türklere ait dükkanlar atýl durumda Baf'ýn merkezinde bulunan ve Kýbrýslý Rumlara kiralanan Kýbrýslý Türklere ait dükkanlarýn çoðunluðunun, Rum kullanýcýlarýnýn ekonomik kriz yüzünden iflas etmesi sebebiyle atýl durumda bulunduðu bildirildi. Fileleftheros gazetesi, bu durumun Baf merkezinin imajýný sarstýðýný düþünen Baf Belediyesi tarafýndan, Güney'deki Kýbrýslý Türk taþýnmazlarýnýn idaresinden sorumlu vasilik olan Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn gündemine getirildiðini yazdý. Ýnsan Haklarý Komiteleri Baþkanlarý Konferansý Kýbrýs'ta AB üye ülkeleri ile Avrupa Parlamentosu (AP) üye ülkeleri parlamentolarý Ýnsan Haklarý Komiteleri Baþkanlarý Konferansý'nýn, önceki gün Lefkoþa'nýn Rum kesiminde baþladýðý ve bugün de devam edeceði haber verildi. Haravgi, konferansa, Rum Meclisi Ýnsan Haklarý ve Eþit Fýrsatlar Komitesi Baþkaný Sofoklis Fittis'in baþkanlýk edeceðini yazdý. Fileleftheros ise haberinde, Ýnsan Haklarý Komiteleri Baþkanlarýnýn Lefkoþa'nýn Rum kesiminde gerçekleþtireceði toplantý sebebiyle, "Ýþgal Altýndaki Mülklerin Sahipleri Habere gör Baf Belediyesi, kentin ticaret merkezinde bulunan ve Kýbrýslý Rum kiracýlarý tarafýndan kapatýldýðý için boþta olan 56 Kýbrýslý Türk dükkanýnýn vasiliðe iade edilmesi ve sonrasýnda baþka kiþilere kiralanmasýný saðlamak için harekete geçti. Söz konusu dükkanlarý kullanan ancak kapalý durumda tutun Kýbrýslý Rum kiracýlara, makul bir zaman zarfýnda dükkanda yeniden ticari faaliyet göstermeleri aksi halde dükkanlarýn geri alýnacaðýna dair uyarý yazýsý gönderilecek. Güney Kýbrýs'ta yabancý iþçi sayýsý Güney Kýbrýs'ta hizmet sektöründe çalýþan yabancý sayýsýnýn 37 bin civarýnda olduðu belirtildi. Filelefteros gazetesi "Kýbrýs'ta 37 Bin Hizmetçi" baþlýklý haberinde, Güney Kýbrýs'ýn memorandumunun koþullarý nedeniyle bu sektörde çalýþanlarýn sayýsýnýn ileriki yýllarda azalmasýnýn beklendiðini de yazdý. Gazete hizmet sektöründe çalýþanlarýn ekonomik zorluklar nedeniyle zaten çalýþmaktan vazgeçmeyi düþündüklerini belirtti. Haberini, Rum Nüfus ve Göç Dairesi'nin verilerine dayanarak gazete, 31 Ekim 2012 tarihine kadar bu sektörde çalýþanlara toplam 34 bin 82 çalýþma izni verildiðini, ayný tarih itibarýyla izin bekleyen baþvurunun 2 bin 756 olduðunu yazdý. Komitesinin" de, toplantýnýn yapýlacaðý "Filoksenia" toplantý merkezinde protesto gösterisi düzenleyeceðini yazdý. Gazete etkinliðin amacýnýn, "göçmenlerin Türk iþgalinden kaynaklanan maðduriyetlerini ve temel özgürlükleri ile insanlýk haklarýndan mahrum býrakýlmalarýný protesto etmeleri olduðunu" anlattý. Haberde, Rum tarafýndaki "Özgür Girne" Derneðinin, protesto etkinliðini desteklediði ve göçmenleri etkinliðe katýlmaya çaðýrdýðý da ifade edildi. Habere göre, hizmet sektöründe çalýþanlarýn büyük bir çoðunluðu, Vietnam, Filipinler ve Çin gibi ülkelerden geliyor. Nüfus ve Göç Dairesi'nin verilerine dayanarak þu anda Güney Kýbrýs'ta yasal olarak üçüncü ülkelerden gelen 74 bin 830 yabancýnýn bulunduðunu yazan gazete, kaçak olarak bulunanlarýn sayýsýnin bilinmemesine karþýn bunun da 25 bin olarak hesaplandýðýný belirtti. Habere göre, Güney Kýbrýs'ta yasal ve kaçak olarak ikamet eden yabancý sayýsý toplamda 100 bine ulaþýyor. Diðer verilere de yer veren gazete, Güney Kýbrýs'ta üçüncü ülkelerden olan yabancý öðrenci (üniversite) sayýsýnýn 3 bin 544; off shore þirketlerde çalýþan sayýsýnýn ise 2 bin 779 olduðunu yazdý. DÝSÝ yükseliþte, AKEL düþüþte Güney Kýbrýs'ta yapýlan bir ankete göre DÝSÝ'nin yükseliþte, AKEL'in ise bazý seçimlerinden ötürü düþüþte olduðu belirtildi. Politis gazetesi "DÝSÝ Yükseliyor, AKEL Düþüyor" baþlýklý haberinde, "Noverna Consulting and Research" þirketinin gazete adýna yaptýðý anketin ikinci kýsmýný okuyucularýyla paylaþtý. Anket sonuçlarýna göre DÝSÝ ile Çevreciler ve Ekologlar Hareketi dýþýnda tüm Rum siyasi partilerin çeþitli sebeplerden ötürü zemin kaybýna uðradýðýný yazan gazete, örneðin, AKEL iktidarýnýn, Hristofyas hükümeti ve ekonomi icraatlarý konusunda toplumun hoþnutsuzluðuyla karþý karþýya olduðuna, bir diðer parti DÝKO'nun durumunda ise seçmenlerinin Rum Baþkanlýk seçimleriyle ilgili eðilimlerinden memnun olmadýðýna iþaret etti. DÝSÝ YÜZDE 32'YLE ÖNDE Konunun ayrýntýlarýna bakýlacak olursa, "Önümüzdeki Pazar günü Milletvekilliði seçimleri olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusuna ankete katýlanlarýn yüzde 32'si DÝSÝ, yüzde 20,9'u AKEL, yüzde 10,4'ü DÝKO, yüzde 5'i, EDEK, yüzde 1,3'ü EVROKO, yüzde 2,9'u Çevreciler ve Ekologlar Hareketi, yüzde 0,4'ü de ELAM dediðini kaydeden gazete, Eylül ayýnda ayný soruya katýlýmcýlarýn yüzde 28'inin DÝSÝ, yüzde 22'sinin de AKEL yanýtýný vermiþ olduðuna dikkat çekerek, buna göre DÝSÝ gücünü artýrdýðýný, AKEL'in de zemin kaybettiðini belirtti. YÜZDE 7,8 BOÞ OY; YÜZDE 8,9 SANDIÐA GÝTMEYECEK Gazete, ankete katýlanlarýn yüzde 7,8'inin boþ oy kullanacaðýný, yüzde 8,9'unun oy vermeye gitmeyeceðini, 3,4'ünün henüz karar vermediðini beyan ettiðini, öte yandan yüzde 7'sinin ne soruya yanýt vermediðini aktardý. TROYKA ÝLE MÜZAKERELER Rum Hükümetinin ekonomi konusundaki tutumuna AKEL'lilerin bile onay vermediðini belirten gazete, ankete katýlanlarýn yüzde 80'inin Rum Hükümeti'nin ekonomiyle ilgili icraatlarýna onay vermediðini, sadece yüzde 16'sýnýn onayladýðýný kaydetti. Gazete Kýbrýs sorununda olgularýn biraz daha iyi olduðuna iþaret ederek, ankete katýlanlarýn yüzde 68'inin Rum Hükümeti'nin Kýbrýs sorunundaki icraatlarýný onaylamadýðýný, yüzde 26'sýnýn onayladýðýný aktardý. Habere göre Rum Hükümeti'nin Troyka ile müzakerelerdeki icraatlarýna yönelik bakýþ açýsý sorgulandýðýnda ankete katýlanlarýn yüzde 58'inin icatlara onay vermediðini, yüzde 29'unun onayladýðý ifade etti. TROYKA'NIN GELÝÞÝ ÝYÝ KARÞILANDI Ekonomik durumla ilgili endiþe ve uzun bir süredir hakim olan belirsizliðin, Rum halkýnýn Troyka'nýn adaya geliþini olumlu bir objektiften bakmasýný saðladýðýný yazan gazete, ankete katýlanlarýn yüzde 42'sinin Troyka'nýn geliþinin iyi, yüzde 39'u da kötü olduðunu belirttiðini kaydetti.

12 12 Günün Manisi KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Göl Karin Fossum PEGASUS YAYINLARI Çeviren: Sevinç S. Tezcan Yayýn Yýlý: sayfa Arabanýn dingili Buyur yeylim sevgili Açlýk fena basdýrdý Midemiz çalar zili 4 Aralýk 2012 Salý TADIMLIK ÖZDEYÝÞLER Güneþ battý yýldýzlar doðacak biraz sonra þimdi karnýn acýkmýþ olacaktý Çantanda tayýnýn ve konserven var cebinde, yemekten sonra içecek sigaran "Elde edilecek bir çýkarý olduðu halde adaleti düþünen, tehlike karþýsýnda hayatýný hiçe sayan ve eski taahhütlerini unutmayan insan mükemmel bir insandýr." Konfüçyüs Düþman bozguna uðratýldý arkadaþ mýsralarýmda olsun uyan! Arif Damar "Hissen yok bu akþamda senin" adlý þiirinden Maðusa Sanat Tiyatrosu bu hafta Ýskele ve Esentepe'de sahne alacak Maðusa Sanat Tiyatrosu, "Çatladira" isimli komedi oyununu bu hafta Ýskele ve Esentepe'de sahneliyor. Oyun, 7 Aralýk Cuma akþamý Ýskele AKM; 8 Aralýk Cumartesi akþamý ise Esentepe Sinema Salonu'nda sahnelenecek. Her iki akþam oyunlar saat 20.00'de baþlayacak. Tiyatrodan verilen bilgiye göre, Ýlke Susuzlu'nun yazýp yönettiði bir perdelik komedi oyunu, bir dolandýrýcýlýk hikayesi þeklinde, "Behçet" isimli yaþlý bir amcanýn geçmiþi sorgulamasýný anlatýyor. "Kukuletalý Behçet Amca" karakterini canlandýran tiyatro sanatçýsý Alper Susuzlu'ya Tutku Kahveci, Hayriye Külafa ve Ýlke Susuzlu eþlik ederken, teknik yönetmenliði Güzay Susuzlu yürütüyor. Sponsorluðunu Noyanlar Ýnþaat Þirketi ve Þençað Supermarket üstlendiði oyun ile ilgili detaylý bilgi ile telefon numaralarýndan alýnabilecek. KIBRISLI SANATÇININ RESÝM ÇALIÞMALARI AMSTERDAM 'DA Farklý ülkelerden sanatçýlarýn katýldýðý Amsterdam Showcase de Kýbrýslý ressam Aslý Bolayýr'ýn da çalýþmalarý yer aldý. 1 Aralýk 2012'de, þehrin en eski kilisesi olan De Qude Kerk kapýlarýný Amsterdamlýlara açtý. Çaðdaþ sanatý, resim, heykel, fotoðraf, urban artý galeriler ve sanatçýlarýn iþbirliði ile sanatseverlerle buluþan eserleri seçen organizasyon, Global Art Agency profesyonel kuratörlerden ve galeri sahiplerinden oluþtu. Eserler organizasyonu düzenleyenler tarafýndan elemeden geçerek sergilendi. Eserleri sergilenen sanatçýlar da bu etkinlikte yer aldý. Etkinliðe çalýþmalarýyla katýlan Kýbrýslý sanatçý Aslý Bolayýr, Marsilya Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olduktan sonra Barcelona ve Kýbrýs'ta çalýþmalarýna devam ediyor. FÝGEN ÝNAN'IN RESÝM VE FOTOÐRAFLARINDAN OLUÞAN SERGÝSÝ BUGÜN AÇILACAK Toparlanýyoruz Hareketi gönüllüsü, Figen Ýnan'ýn resim ve fotoðraflarýndan oluþan sergisi bugün açýlacak. Temiz Toplum Derneði Toparlanýyoruz Hareketi tarafýndan Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði yararýna engelli sorunu konusunda farkýndalýk yaratmak amacýyla düzenlenen ve Ýsmet Vehit Güney Salonu'nda yer alacak olan serginin açýlýþý saat 18.30'da yapýlacak. Sergiden elde edilecek gelir, Ortopedik Özürlüler Derneði'ne baðýþlanacak. Sergide, Ýnan'ýn resim ve fotoðraflarýnýn yaný sýra Ortopedik Özürlüler Derneði Baþkaný Orkun Bozkurt'un kitaplarý da satýþa sunulacak. "Sistem O'nu, O Sistemi Sevmedi! Serdar Denktaþ" Gazeteci-yazar Nezire Gürkan'ýn yeni çýkan "Sistem O'nu, O Sistemi Sevmedi! Serdar Denktaþ" adlý kitabýnýn tanýtýmý, Rüstem Kitapevi'nde yapýldý. Tanýtýmda Demokrat Parti Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, Denktaþ'ýn ailesi, Gürkan'ýn ailesi, çok sayýda gazeteci hazýr bulundu. Nezire Gürkan, yaptýðý konuþmada, Serdar Denktaþ ile röportajlarýndan oluþan kitabýn, planlý programlý bir kitap olmadýðýný ve 3 yýl gibi uzun bir sürede, parçalar halinde tamamlandýðýný anlattý. Kitapta, Denktaþ'ýn çocukluðundan, ailesinden, politik yaþamýndan kesitlerin yer aldýðýna iþaret eden Gürkan, kitabýn içeriðinin yakýn tarih açýsýndan önemli olduðunu vurguladý. Kitapta, hükümetlerin kuruluþu, bozuluþu, bankalar krizi gibi birçok olayýn irdelendiðini belirten Gürkan, kitapta tartýþýlýp sorgulanacak çok þey olduðuna dikkat çekti. Gürkan konuþmasý sonunda kitabýný yazmasýnda emeði geçen ve katký koyan herkese teþekkür etti. DENKTAÞ Serdar Denktaþ da, Nezire Gürkan'a böyle bir kitabý hazýrladýðý için teþekkür ederek, Gürkan'ý ilk siyasete atýldýðý dönemde, taze bir bakanken bir röportaj sýrasýnda tanýdýðýný ve bugünlere kadar devam eden bir dostluk kurduklarýný anlattý. Gürkan'ýn kendisiyle ilk yaptýðý röportajýn büyük yanký yarattýðýný ve Gürkan'ýn o röportajdan dolayý ödül aldýðýný anlatan Denktaþ, "o ilk röportajdan çok dert çekmiþtim, bakalým bu kitaptan sonra neler olacak" dedi. Kitapta "önemli diye addettikleri" konularý kullandýklarýný ve tarihin bir kesitini yansýtmaya çalýþtýklarýný vurgulayan Denktaþ, baþta Gürkan'a, Rüstem Kitapevi ve katký koyan herkese teþekkür etti. Konuþmalarýn ardýndan Denktaþ ve Gürkan kitap imzaladý. FÝLÝZ ANKAÇ'IN "YÜZLERDEKÝ ÖTEKÝ BEN" ADLI SERGÝSÝ CUMA GÜNÜ AÇILIYOR Filiz Ankaç'ýn "Yüzlerdeki Öteki Ben" aldý sergisi, 7 Aralýk Cuma günü açýlýyor. Doðu Akdeniz Üniversitesi'nden verilen bilgiye göre, sergi, DAÜ Sanat Yönetmeni ve DAÜ Sanat ve Tasarým Merkezi Baþkaný Doç. Dr. Ümit Ýnatçý'nýn kritik metnini yazdýðý bir katalogla izleyiciyle buluþacak. DAÜ Sanat ve Tasarým Merkezi Sergi Platformu'nda yer alacak serginin açýlýþý, saat 18.00'de Rektör Prof. Dr. Abdullah Öztoprak tarafýndan yapýlacak.

13 4 Aralýk 2012 Salý MARJÝN Nazen Þansal Baraka Kültür Merkezi Aktivisti Hafýza-ý beþer nisyanla maluldür der eskiler... Yani kýsaca; "insan unutur". Benim de unuttuðum, belki de unutmayý yeðlediðim bir aným tazelendi son günlerde... Kýbrýs'a geldiðim ilk yýllardý. Yabancýsý deðilsem bile yerlisi de olmadýðým bu ülkede, ne yapabilirim, nerede, nasýl bir mücadeleye dahil olabilirim diye saðýma soluma bakýnýyordum. Saðýma, lafýn geliþi tabii, esasen soluma bakýnýyordum... Adýna seçim ya da düzen partileri de diyebileceðimiz ana akým solda, tutunacak dal olmadýðý aþikardý. Alternatif solda ise alakaya mazhar olabilecek bir þeyler olduðunu gözlemliyor, daha yakýndan tanýmaya, anlamaya çalýþýyordum. Günün birinde, bu sol yapýlardan birinin, o zamanýn önde gelen bir þahsiyeti ile sohbet ediyorduk. Bir an, sanki sohbetin derinleþmesinin ön koþuluymuþ gibi hissettiren bir soru geliverdi: -Nerelisin? -Babam Türkiyeli, ben de orada büyüdüm. Ama burada yaþamayý seçtim. -Hýý... -Annem Baflý -Ha tamam o zaman! Kendi ülkesinde azýnlýk durumuna düþen, asimile edilmeye çalýþýlan, iradesi gaspedilen bir halkýn en doðal tepkisi gibi algýlanýp mazur görülebilecek hatta kýsmen hak verilebilecek böylesi bir anlayýþ, solculuktan çýkýp ýrkçýlýða kadar varan bir yere iþaret ediyor aslýnda... Bu anýmý tazeleyen ise Murat Kanatlý'nýn Yeni Çað gazetesinde yayýmlanan "Türkiye Ýþgalci Deðil Ýþgalin Bekçisidir Derken Ne Saklanmaya Çalýþýlýyor?" baþlýklý yazýsý oldu. Adý geçen yazýda, emperyalizm öncesine denk düþen bir yayýlmacýlýk biçimi olan kolonyalizm ile emperyalist sömürgeciliðin ayný þey olduðuna dair yanýltýcý bir bakýþ açýsý ve yeni sömürgecilikle ilgili bilgi eksiklikleri de olmakla birlikte, benim bu yazýda deðinmek istediðim konu göçmen, yerleþik/ kolon tanýmlamalarý... Ve bu tanýmlamalardan yola çýkarak geliþtirilen, sosyalist etiðin tamamen dýþýna düþen, milliyetçi söylem... TC Devleti'nin, Kýbrýs'ýn kuzeyine sistematik olarak nüfus taþýdýðý, "Gelen Türk, giden Türk" mantýðý ile kültürel yapýnýn hýzlý ve suni bir þekilde farklýlaþtýðý çýplak gözle görülen gerçeklerdir. Tüm bunlarla birlikte TC egemenlerinin, ordudan sivil bürokrasiye kadar her türlü araçla Kýbrýs'ýn kuzeyindeki siyasi iradeye müdahale ettiði, öte yandan Kýbrýs'ýn kuzeyindeki egemen blokun ise KOLONLAR NEYÝ TAÞIRLAR? iþbirlikçilik yarýþýna girdiði, bugün saðýr sultanýn bile malumudur. Ancak tüm bunlar, neredeyse 40 yýllýk bir süreç içerisinde TC'den gelmiþ olan binlerce insana, "yerleþik" veya "kolon" dememizi, dolayýsýyla onlara TC'nin yarattýðý rejimin buradaki uzantýlarý, temsilcileri etiketini yapýþtýrmamýzý haklý çýkarýr mý? Hayýr... Hayýr çünkü; koloniler aracýlýðýyla bir ülkede tutunan egemen güçler, kolonlarýný oraya yerleþtirerek yerli halký tamamen dýþlarlar ve kendi yönetim organlarýný kurarlar. Yerli halk ya soykýrýmdan geçirilir, ya da vatandaþlýk haklarý bile olmayan ikinci sýnýf bir konuma itilir. Kolonlar, günlük yaþamlarýnda yerli halkla temas kurmazlar, onlarýn gidip yerli halkýn gidemeyeceði ayrýcalýklý mekanlar oluþturulur. Kolonlarýn yerli halkla temasý, kolonilerini geniþletmek ve yerli halktan daha fazla toprak, kaynak vs. almak ile ilgili baský ve çatýþmalar þeklinde zuhur eder. Kýbrýs'ýn kuzeyine TC'den gelen, getirilen nüfusta, böylesi kolon özelliklerinin olduðunu iddia etmek abesle iþtigaldir. Yönetim organlarý (hükümet, parlamento), iþbirlikçi de olsalar, neredeyse tamamen Kýbrýslý Türklerden oluþmaktadýr. Ýkinci sýnýf bir konumda olan, en aðýr, en pis iþlerde, sendikasýz ve güvencesiz olarak çalýþtýrýlan çoðunlukla TC'li göçmenlerdir. Göçmenlerle Kýbrýslý Türkler, gerek komþuluk, iþ, okul, gerekse de aile içi iliþkiler sebebiyle kaynaþmýþ durumdadýr. Sadece azýnlýk bir TC sermayesi kesimi, kolon veya göçmen sýfatýyla deðil tamamen emek-sermaye çeliþkisi baðlamýnda karþý çýkýlacak bazý ayrýcalýklarla donatýlmaktadýr. Hayýr çünkü; 1974'te de gelse, 80'de veya 2000'de de gelse, (geleceðini bu adada kurgulayan yeni kuþaklar kendini Kýbrýslý Türk halkýnýn bir parçasý sayýncaya dek) TC'den gelen insanlar göçmendir. Genelde sosyo ekonomik sebeplerle ama her ne sebeple olursa olsun, doðup büyüdükleri topraklarý geride býrakmýþ, ekmeðini kazanacaðý yeni bir hayatýn umudu ile bir baþka ülkeye gelip yerleþmiþlerdir. Ve bu ülkenin ekonomik, ekolojik, kültürel ve siyasal atmosferinden doðrudan etkilenmektedirler... Göçmenler arasýnda, TC devletinin politikalarýný onaylayanlar, ya da eleþtirenler olabilir, saðcý, faþist veya devrimciler de olabilir... Týpký Kýbrýslý Türk halkýnýn içerisinde de olduðu gibi... Dönem dönem göçmelerin, TC devleti ve yerli iþbirlikçileri tarafýndan siyasi bir aktör olarak yönlendirilmeye çalýþýlmasý ise, göçmenlerin deðil, göçmenliði yaratan sistemin sorunudur. Ve kýrk yýldýr bu alanda yeterli mücadeleyi öremeyen Kýbrýslý Türk solunun eksikliði olarak tahlil edilmelidir. Kendi ülkesindeki ekonomik sorunlar, etnik, dini veya kültürel baskýlar sebebiyle ya da daha refah bir yaþam süreceði gibi niyetlerle göç etmiþ olan bu insanlarýn pek çoðu, dünyanýn baþka bir coðrafyasýndaki göçmenlerle ayný sorunlarý yaþamaktadýr: Kültürel olarak aþaðýlanma ve yalýtýlma, iþ bulma konusundaki sýnýrlýlýklar, okul hayatýnda dýþlanma, siyasi amaçlara alet edilmeye çalýþýlma gibi... Kolonlar ise sorunlarýn cefasýný çekenler deðil, ayrýcalýklarýn sefasýný sürenlerdir. Murat Kanatlý'nýn mevzu bahis yazýsýnda, Latin Amerika ve Güney Afrika'dan örnekler verilerek ülkemizle benzerlik kurulmaktadýr. Yüzlerce yýldýr Latin Amerika'da yaþayan beyaz Avrupalýlarýn, bilim ve pratik yaþamdaki karþýlýðý hiçe sayýlarak, hala daha yerleþik olduklarý iddia edilmektedir. Latin Amerika'da yaþanan geliþmeler; yerlilerin iktidara gelebilmesi, baþkan olabilmesi, sevindirici ve önemlidir. Ancak bu örnekleri, mücadele yöntemleri ve iktidar olduktan sonra yapýlacaklar gibi konularda ele almak gerekir. Yüz yýllardýr orada yaþayan ve yerli halkla bütünleþen tüm beyazlara, özcülük ve mülkiyetçilik yapmak pahasýna, kolonyalistin kolonlarý mantýðýyla yaklaþmak trajikomik bir iddiadýr. Yazýda, daha da ileri gidilerek Güney Afrika'daki apartheid rejiminin sömürgecileri ile ülkemizdeki TC göçmenlerinin durumu arasýnda çaðrýþým yaratýlmaktadýr. Oysa yukarýda açýkladýðýmýz gibi, göçmenlerin oy kullanýp Kýbrýslý Türklerin kullanamadýðý bir durum, ya da göçmenlerin girip Kýbrýslýlarýn giremediði ayrýcalýklý mekanlar mý vardýr ki böylesi bir benzeþtirme gönül rahatlýðýyla yapýlabilmektedir? Hem de bu benzetmenin varabileceði nefret söylemi ve ötekileþtirme hiç hesaba katýlmadan... Kolonlar, bir halkýn emek mücadelesine, özgürlük ve baðýmsýzlýk mücadelesine katýlmazlar. Yerleþikler, mevcut baskýcý, ýrkçý rejimden fayda saðlar, sömürgeci rejimin devamýný isterler. Oysa bu ülkenin bazý göçmenleri Annan Planý dönemindeki siyasi mücadeleden tutun da Göç Yasasý süreçlerinde verilen emek mücadelesine kadar, halkýn ilerici kesimleriyle birlikte hareket etmiþtir, etmektedir. Ülkemizin barýþ dolu günleri ve halklarý kardeþ geleceði; Kýbrýslýlarýn emperyalizme, taþeronlarýna ve yerli iþbirlikçilerine karþý vereceði mücadele ile þekillenecektir. Ve bu süreçte mücadele eden Kýbrýs halklarýyla dayanýþacak ve hatta egemenlerin karþýsýnda tek yumruk olacak göçmen kesimler de mevcuttur. Bu mevcudiyeti ortaya çýkarmak, insanlarý kategorilere ayýrýp dýþlamakla deðil, sýnýrsýz ve sýnýfsýn bir dünya için uðraþmakla olacaktýr. SATILIK EÞYA Elbise dolabý, tek kiþilik yatak þilte-siyle birlikte, derin dondurucu, halý. Tel: KANUNSUZ AVLANMA Kalkanlý Çöplük bölgesinde önceki gün avlanan 3 kiþi hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, dün saat sýralarýnda E.B (E-31), A.T'ye (E-27) ait araç içerisinden tasarrufunda bulundurduðu A.T'ye ait av tüfeði ile bir el ateþ edip avlandý. Konu av tüfeði ve av tüfeði içerisindeki bulunan bir adet boþ bir adet canlý av fiþekleri emare olarak alan polis, araç içerisinde bulunan R.B'ye (E-63) ait av tüfeði ve 27 adet canlý fiþek ile avcý yeleði içerisindeki ateþli silah ile iki adet av kuþunu; A.T'nin tasarrufundaki 21 adet canlý fiþek ve aracý da emare olarak aldý Polis, R.B hakkýnda da adýna kayýtlý bulunan av tüfeðini ikametgahýnda güven altýnda tutmayýp yasal olarak silahý tasarrufunda bulundurma hakkýna sahip olmayan E.B'nin eline geçip avlanmasýna sebebiyet vermekten yasal iþlem baþlattý. MÜLTECÝ HAKLARI DERNEÐÝ VE BMMYK FÝLM GÖSTERÝMÝ GERÇEKLEÞTÝRECEK Mülteci Haklarý Derneði ve Birleþmiþ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliði (BMMYK) "10 Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý Günü" çerçevesinde film gösterimi gerçekleþtirecek. Mülteci Haklarý Derneði Baþkaný Ceren Göynüklü'nün yaptýðý açýklamaya göre, sýðýnmacý ve mültecilerin yaþadýðý sorunlara dikkat çekmek ve bu konudaki farkýndalýðý arttýrmak amacýyla uluslararasý film festivallerinde çeþitli ödüller almýþ "Bir An Özgürlük Ýçin" adlý film gösterilecek. Film, Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu'nda 12 Aralýk Çarþamba günü 18.30'daki resepsiyonun ardýndan 19.00'da gösterilecek. Satýlýk köpek Safkan Husky yavrularý Tel: SATILIK Girne merkezde Barbaros Süpermarket'e 50 m mesafede Poltan Palas'ta 1. kat, 2+1, 95 metrekare Türk tapulu daire satýlýktýr. Ýþyeri olarak da kullanýlabilir AYZER EMLAK Kiralýk Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 eþyalý daire * K. Kaymaklý'da 3+1 daire * Hamitköy'de 3+1 daire * Yenikent'te 3+1 eþyalý daire * Ortaköy'de 2+1 eþyalý daire Satýlýk Gönyeli'de kat 140 metrekare yeni daire Türk malý * Hamitköy'de kat sýfýr daire Türk malý * Yenikent'te 2 evlek 2000 ayakkare Türk malý arsa * Ortaköy'de 4+2 dubleks ev Stg. * K. Kaymaklý'da bahçeli, garajlý, full ekstralý villa Stg MELÝ EMLAK SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg ARANIYOR Ustalýk belgesi olan KKTC yurttaþý berber aranýyor. Tel: ( arasý) SATILIK ARABA 99 Model Mitsubishi Pajero jeep, yeni kasa stg. Tel: Satýlýk villa Dumlupýnar'da dubleks Türk koçanlý villa 270 metre kare bin Stg. Tel: SATILIK ARSALAR Lefkoþa Gönyeli'de Türk malý arsa, içerisinde iki katlý apartman ile beraber

14 14 4 Aralýk 2012 Salý BULMACA Soldan Saða: 1-Tiyatro topluluðu. Ýlave. 2-Ýyi, pek iyi. Radyum'un kýsaltmasý. Bisikletin oturacak yeri. 3-Kýbrýs'ýn, 1 güneyde kalan bir kazasý. 4-Gözü 2 görmeyen, kör. Bir þarký 3 için çekilen kýsa tanýtým filmi. Uzaklýk bildirir. 4 5-Ahlâkýn övdüðü iyilikçilik, alçak 5 gönüllülük, yiðitlik, doðruluk gibi niteliklerin 6 genel adý, erdem. Yanlýþlýk, hata, gaf. 7 6-Beyaz. Güneþ doðmadan önceki 8 alacakaranlýk. Radyum'un kýsaltmasý. 9 7-Buðdaygillerden, bahçelerin 10 yeþillendirilmesinde yararlanýlan bir bitki. 11 Zamaný gösteren alet. 8-Özellikle veremli hastalarýn iyileþtirilmesi için kurulmuþ saðlýk kuruluþu. 9-Bir ülkede kontenjan sisteminden ithal edilecek mallarýn çeþitlerini ve çeþit oranlarýný veya miktarlarýný gösteren liste. Ters okunuþu "Hastalýk için 'bulaþýcý' anlamýnda kullanýlýr". 10-Baba. Baðýþlama. Motorlu taþýtlarda direksiyon ile tekerlek arasýndaki baðlantýyý saðlayan demir çubuk. 11-Birbirinden uzakta bulunan iki kiþinin konuþmasýný saðlayan cihaz. Yapýlarý dýþ etkilerden korumak amacýyla üzerlerine yapýlan çoðu kiremit kaplý bölüm. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Nergis Eczanesi: Þht. Mustafa Mehmet Sok. No:3 Göçmenköy Tel: Serpin Onay Eczanesi: Þht. Mustafa Ruso Cad. No:84 K. Kaymaklý Tel: Maðusa Meva Eczanesi: Belça Yolu Açýk Pazar Karþýsý Ordu Sok. No:15 A Tel: Girne Karpuzoðlu Eczanesi: Uður Mumcu Cad. Eren Ýþ Haný No:1 Koop Yaný Karakum Tel: Güzelyurt Nilgün Eczanesi: 25 Ecevit Cad. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Osmanlý Ýmparatorluðunda vezir veya yüksek mevkide devlet adamlarýnýn giydikleri bir baþlýk. Bir yapýda iki döþeme arasýnda yer alan daire veya odalarýn bütünü. 2-Ýlave etmek, eklemek. Küçük küçük doðranmýþ et, ciðer, böbrek gibi þeyler yaðda hafifçe kavrulduktan sonra su, domates, biber katýlarak yapýlan yemek. 3-Hastalýk, illet. Yemek yerken kullanýlan iki, üç veya dört uzun diþli, çoðunlukla metal araç. 4-Özen, ihtimam. 5-Çalma, aþýrma. Baðýþlama. 6-Bazý olay veya gösterilerin, olduðu sýrada radyo veya televizyondan duyurulmasý, gösterilmesi, anlatýlmasý iþi. Ortalama üç hafta süren ateþli ve tehlikeli bir baðýrsak hastalýðý. 7-Ýlgilendiren, ilgili. Bir emir. 8-Ýskambil oyununda "Birli". Bir iþ veya sorun hakkýnda düþünülerek verilen kesin yargý. 9-Bir gýda maddesi. Tersi "Ayný konu, ayný iþle ilgili belgelerin toplandýðý kartondan kap". 10-Vücudumuzun bir uzvu. Bir sývýnýn dibine çöken katý madde. Tantal'ýn kýsaltýlmýþý. 11-Ayakkabý çekeceði. Kuzu sesi. TV'DE BU AKÞAM Büyük Takip TV 8 / 21:50 Yönetmen: COREY YUEN Oyuncular: QI SHU, WEI ZAHO, KAREN MOK Katiller çetesi anne ve babalarýný öldürdüðünde iki kýz kardeþ aile iþlerini devralýr. Bu iþ, teknoloji harikasý bir bilgisayar gözetim sistemidir. Köþeleri görebilme ve havada kaybolabilme gibi silahlara sahip olan bu iki kardeþ Hong Kong'un bir numaralý kiralýk katilleri olurlar. Kardeþler bir sözleþme imzaladýklarýnda, bir gizli dedektif onlarý yakalamak üzeredir. Sadakatleri test edilir, baðlýlýklarý sorgulanýr ve hayatta kalabilmeye çalýþmak onlar için en büyük spor olur. Çok Gizli CNBC-E / 22:00 Yönetmen : Jim Abrahams, David Zucker, Jerry Zucker Oyuncular : Val Kilmer, Lucy Gutteridge Yapým Yýlý : 1984 Türü : Aksiyon, komedi, müzik Casusluk ve komedinin içiçe geçtiði, baþka filmlere yapýlan ironik göndermelerle dolu bir film... Val Kilmer'ýn çýkýþ filmi olarak kabul edilen bu yapým, II. Dünya Savaþý konulu ajan filmleriyle dalga geçiyor. Filmde Amerikalý bir pop yýldýzý olan Nick Rivers, konser vermek için Doðu Almanya'ya gider ve bir anda kendini Fransýz Direniþçileri arasýnda bulur. Bu arada Almanlar tarafýndan esir alýnan biliminsaný babasýný kurtarmak ve güzeller güzeli Hillary Flammond'a yardým etmek istemesi olabilecek en absürt þekilde iþlenir. Gökyüzünde Dehþet CINE 5 / 22:00 Yönetmen: Rodney McDonald Oyuncular: James Russo, Ice-T, Michael Harris, Sam Anderson Filmin Konusu: Mesleðinde ustalaþmýþ bir polis olan Ajan Nick Halton uzun zamandýr peþinde olduðu aðýr suçlu Jeremy Baretti'i sonunda yakalar. Yargýlanmak üzere New York'a götürülmesi için bir kargo uçaðýna bindirilen Barett, kalkýþtan kýsa bir süre sonra uçaðýn kontrolünü ele geçirir. Serbest býrakýlmamasý halinde uçaðý bir intihar silahýna çevireceðini söylemesi ile gökyüzünde macera ve gerilim dolu dakikalar baþlar. Uzay Yolu STAR / 20:00 Yönetmen : J.J. Abrams Oyuncular: Eric Bana, Chris Pine, Winona Ryder, Zoe Saldana, Karl Urban Türü: Bilim kurgu, fantastik Yapým Yýlý: 2009 / ABD Tüm zamanlarýn en büyük uzay macerasý "Star Trek" TV'de ilk kez bu akþam Star'da... Mission: Impossible III", "Lost" ve "Alias"ýn yönetmeni J.J. Abrams ve "Transformers"ýn senaryo yazarlarý Roberto Orci ve Alex Kurtzman Uzay Yolu'nda biraraya geldiler. Konusu; Atýlgan uzay gemisinin yepyeni ve genç mürettebatý insanoðlunun daha önce hiç gitmediði yerlere ulaþmak için yüksek cesaret isteyen yolculuklarýna baþlýyor. Galaksinin kaderi iki sýký rakibin elindedir. Bir tarafta Iowa'daki çiftlikte doðup büyümüþ, serseri ruhlu, heyecan ve macera arayan genç James T. Kirk (Chris Pine); diðer tarafta ise her türlü duygusallýðý reddeden mantýk bazlý bir toplumda yetiþmiþ olan Spock (Zachary Quinto) vardýr. Daha önce hiç gidilmemiþ, hayal bile edilemeyen tehlikelerle dolu yolculukta mürettebatý yönetebilmek, ikisi arasýnda oluþacak sýradýþý ama güçlü dostluða baðlýdýr. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ ÝSRAÝL, FÝLÝSTÝN'ÝN VERGÝ GELÝRLERÝNE EL KOYDU Ýsrail'in, Filistin'in BM'de ''üye olmayan gözlemci devlet'' statüsü kazanmasýna tepki olarak, Filistin Yönetimi'ne transfer edilmesi gereken vergi gelirlerini alýkoyma kararý aldýðý bildirildi. Ýsrail Kanal 7 televizyonunun haberine göre, Ýsrail Bakanlar Kurulu'nun haftalýk toplantýsýnýn açýlýþýnda konuþan Maliye Bakaný Yuval Steinitz, Filistin'in BM'ye yaptýðý baþvuruyu tek taraflý atýlmýþ bir adým olarak niteledi. JAPONYA'DA TÜNEL KAZASI Japonya'nýn baþkenti Tokyo'da dün çöken tünelden 9 kiþinin cesedinin çýkarýldýðý bildirildi. Yetkililer, Tokyo'nun 80 kilometre batýsýndaki Sasago Tüneli'nde pazar sabahý meydana gelen kazanýn ardýndan iki taþýtýn alev aldýðýný, tüneli kaplayan yoðun duman nedeniyle arama kurtarma çalýþmalarýnýn güçlükle yapýlabildiðini söyledi. NÝJERYA'DA SALDIRI: 10 ÖLÜ Nijerya'nýn kuzeydoðusunda düzenlenen saldýrýda ilk belirlemelere göre 10 kiþinin öldüðü bildirildi. Polis yetkilisi, saldýrýnýn bu yýl Boko Haram örgütü tarafýndan yüzlerce kiþinin öldürüldüðü Borno eyaletindeki Chibok köyünde gerçekleþtiðini söyledi. SURÝYE'DEN ATILAN HAVAN MERMÝSÝ REYHANLI'NIN KÖYÜNE DÜÞTÜ Suriye'nin Babel Hava Sýnýr Kapýsý'nda önceki akþam saatlerindeki çatýþmalarda atýldýðý belirtilen iki havan topu mermisinin daha Reyhanlý ilçesine baðlý Kurtuluþ ile Kuletepe köyünde boþ araziye düþtüðü öðrenildi. Tespit edilen yeni yerlerle Reyhanlý ilçesinde 5 havan topu mermisinin düþtüðü belirlendi. NAPOLYON'UN MEKTUBU 243 BÝN DOLARA SATILDI Fransýz Devrimi'nin ünlü generali Napolyon Bonapart'ýn çöküþünü baþlatan ünlü Moskova seferinde kaleme aldýðý bir þifreli mektup açýk artýrmada 243 bin dolara satýldý. Fontainebleau Müzayede Evi'nde artýrmaya sunulan mektup, tahmin edilen deðerinin çok üzerinde bir fiyatla, 243 bin dolardan alýcý buldu. Fransýz Devrimi'nden sonra ordularýyla Avrupa'da geniþ hakimiyet kurarak Rusya topraklarýna giren Napolyon'un, 20 Ekim 1812'de Paris'e gönderdiði mektubunda, "22 Ekim sabah saat 3'te Kremlin'i yok edeceðim" yazýsý yer alýyor. TÜRKÝYE'DE NAYLON POÞET TARÝH OLACAK Türkiye Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, naylon poþet yerine doðada kýsa sürede kendiliðinden yok olan biyobozunur poþetlerin kullanýlmasý için çalýþma baþlattý. Saðlýða ve çevreye zarar vermemesi için belli standartlarda üretilecek biyobozunur poþetler, ilk olarak market ve pazarlarda kullanýlacak.

15 4 Aralýk 2012 Salý 15

16 16 4 Aralýk 2012 Salý

17 4 Aralýk 2012 Salý 17

18 18 4 Aralýk 2012 Salý

19 4 Aralýk 2012 Salý 19 HAFTANIN PANORAMASI Haftanýn Takýmý: Bostancý Baðcýl Haftanýn On Biri: Haftanýn Futbolcusu: Haftanýn Hakemi: Haftanýn Teknik Adamý: Fikri... (MTG) Abbas...(Çetinkaya) Çaðrý... (K.Kaymaklý) Samory... (B.Baðcýl) Hakan Altýn... (B.Baðcýl) Diallo... (MTG) Ufuk Fýrat... (Serdarlý) Behiç... (Yenicami) Aydýn... (DTB) Diallo... (MTG) Ahmet Coþkun... (Lapta) Süper Lig Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 K. Kaymaklý Yenicami Çetinkaya B. Baðcýl Cihangir Doðan T.B Hamitköy Maðusa T.G Lefke G. Gücü Lapta Serdarlý Türk Ocaðý L Göçmenköy Ufuk Fýrat (Serdarlý) Haftanýn Kareasý Samory... (B.Baðcýl) Behiç... (Yenicami) Ufuk Fýrat... (Serdarlý) Ahmet Coþkun... (Lapta) Mehmet Malek (M.T.Gücü-G.Gücü maçý) GOL KRALLIÐI 10 Gol: Özgür Ongun (G.Gücü) 9 Gol: Mustafa Yaþýnses (K.Kaymaklý) 8 Gol: Hasan Uður (T.Ocaðý), Esin (Çetinkaya) Toygar Davulcu (B.Baðcýl) 11. Haftanýn Programý 7 Aralýk Cuma Gençlik Gücü - Çetinkaya (18:00) 8 Aralýk Cumartesi Yenicami - Maðusa T.G. Türk Ocaðý - Hamitköy B. Baðcýl - Serdarlý 9 Aralýk Pazar Cihangir - K. Kaymaklý Lapta - Doðan T.B. Lefke - Göçmenköy.

20 Fenerbahçe'nin UEFA maçý hazýrlýklarý Spor Toto Süper Lig'de haftayý deplasmanda Kayserispor'la 1-1 berabere kalarak tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi (C) Grubu'nda oynayacaðý Mönchengladbach maçýnýn hazýrlýklarýna ara vermeden baþladý. Fenerbahçe'de, Kayserispor maçýna ilk 11'de baþlayan futbolcularýn bugünü izinli geçirecekler. En istikrarlý Yenicami Süper Lig'de 2. haftadan sonra Osman Emiroðlu'nun göreve gelmesi ile galibiyet serisine baþlayan Yenicami 8 maçtýr kazanýyor. Derbi maçýnda Kaymaklý ve Çetinkaya'nýn berabere kalmasý ile Yenicami 2. sýraya yükseldi (Necati Özsoy) Futbolda 10. hafta karþýlaþmalarý geride kalýrken lider Küçük Kaymaklý ile Çetinkaya arasýnda oynanan derbi golsüz berabere tamamlanýnca galibiyet serisine devam eden Yenicami zirveye ortak oldu. Oynanan maçlar sonrasýnda yenilgisizliðini sürdüren Küçük Kaymaklý liderliðini korudu. Göçmenköy'ü 4-1 maðlup ederek galibiyet serisini 8'de 8'e yükselten Yenicami 24 puan ile 26 puanlý Küçük Kaymaklý'nýn ardýndan puan cetvelinde 2. sýraya yerleþti. Sezonun 2. haftasýndan sonra göreve gelen antrenör Osman Emiroðlu yönetiminde istikrarlý bir süreç yakalayan Yenicami 8. maçýný da galibiyet ile geride býraktý. Rakibi Cihangir'i dýþ sahada, ikinci yarýda bulduðu gollerle 3-0 maðlup eden Bostancý Baðcýl, puan cetvelinin 4. sýradaki yerini saðlamlaþtýrdý. Serdarlý, 1-0 maðlup duruma düþtüðü Türk Ocaðý karþýsýnda ikinci yarýda bulduðu gollerle 3-1 galip geldi ve altýn deðerinde üç puanýn sahibi oldu. Bu maça iki takým da teknik direktörsüz çýkarken Serdarlý antrenör futbolcu Ufuk Fýrat ile galibiyeti elde etti. Bu maçta Ufuk Fýrat bir gole de adýný yazdýrdý. Haftayý üç golle kapatan bir diðer takým Hasan Kolcu Halý Saha Futbol Turnuvasý tamamlandý Üç yýl önce hayata gözlerini yuman, Maðusa Türk Gücü futbolcusu Derviþ Kolcu'nun babasý Hasan Kolcu, düzenlenen halý saha turnuvasý ile anýldý. Daha önce futbol kulüpleri arasýnda oynanan sezon öncesi aný maçlarý ile anýlan Hasan Kolcu, bu yýl BTMK Hasan Kolcu halý sahasýnda düzenlenen turnuva ile anýlýrken, turnuvanýn final karþýlaþmasý geçtiðimiz akþam oynandý. Bu maçta rakibi Tatlýsu'yu ise, rakibi Gençlik Gücü'nü 3-0 maðlup eden Maðusa Türk Gücü idi. Tek golün atýldýðý iki karþýlaþmanýn birinde Lapta, rakibi Hamitköy'ü dýþ sahada maðlup edip, üst üste üçüncü galibiyetine imzasýný attý ve puanlarýný 12'ye yükseltti. Doðan Türk Birliði, adeta altýn golle Lefke'yi 1-0 maðlup etti ve puan hanesine üç puan yazarken, Lefke'nin de haftayý puansýz geride býrakmasýný saðladý. 9-7 maðlup etmeyi baþaran Olimpik, þampiyon oldu. Turnuvanýn final karþýlaþmasý sonrasýnda düzenlenen ödül töreninde maçlarý yöneten hakem Teysir Tarazi'ye teþekkür plaketini merhumun kýzý Arife Doðu verirken, ikinci gelen Tatlýsu'ya merhumun kardeþi Hüseyin Kolcu ve birinci gelen Olimpik takýmýna merhumun oðlu Derviþ Kolcu ile eþi Emete Kolcu kupalarýný takdim ettiler. Voleybolda yoðun hafta Voleybol liglerine 4. hafta karþýlaþmalarý ile devam edilecek. Bu akþam Erenköy'de Yeni Erenköy- Magem maçý oynanacak Voleybol liglerine bu hafta oynanacak olan sekiz karþýlaþma ile devam edilecek. Bu akþam Yeni Erenköy'de Yeni Erenköy Belediyesi ile Magem takýmlarý karþý karþýya gelecek.gecenin ilk karþýlaþmasý büyük erkekler kategorisinde oynancak bu maçýn tamamlanmasýnýn ardýndan Yeni Erenköy Belediyesi -Magem bayan karþýlaþmasý oynanacak. 5 Aralýk Çarþamba gecesi büyük erkeklerde lider DAÜ, Vakýflar'ý konuk edecek. Ayný gece Lefkoþa'da YDÜ ile Vakýflar karþý karþýya gelecek. 2 maçýn da baþlama saati Yýldýzlar liglerinde bu hafta 4 karþýlaþma oynanacak. Yýldýz kýzlarda Magem,Yeni Erenköy Belediyesi'ni konuk ederken, DAÜ,Lefke karþýlaþmasý 8 Aralýk Cumartesi günü oynanacak. Yýldýz erkeklerde müsabakalar Cuma gecesi Magem-Yeni Erenköy Belediyesi karþýlþamasý ile baþlayacak. Hafatanýn diðer bir karþýlaþmasý MVÝK ile YDÜ arasýnda oynanacak. Þampiyonlar Ligi nde son maçlar oynanýyor Þampiyonlar Ligi nde gruplardan son karþýlaþmalar bugün ve yarýn oynanýyor. Son maçlarýn programý þöyle: Bu akþam A Grubu Dinamo Zagreb-Dinamo Kiev P. St. Germain Porto B Grubu Olympiakos-Arsenal - Montpellier-Schalke 04 C Grubu Malaga-Anderlecht Milan Zenit D Grubu B. Dortmund-Manchester City Real Madrid Ajax Yarýn E Grubu Chelsea-Nordsjaelland Shakhtar Donetsk Juventus F Grubu Lille-Valencia Bayern Münih BATE G Grubu Barcelona-Benfica Celtic-Spartak Moskova H Grubu Manchester United-Cluj Braga-Galatasaray ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3984 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AÇ ÝNSAN VE BÝR GAMÝNÝLERDE KÖMÜR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3984 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AÇ ÝNSAN VE BÝR GAMÝNÝLERDE KÖMÜR Çörek yerine simit, börek yerine dürüm, þeftali yerine Adana ve þimdi de kahve yerine çay... Ona da amenna! Ama kahve falýna bakýp bize bir yol görünüp görünmediðini kim söyleyecek bundan sonra? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

TARÝH: 20 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3923 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) ÝLAHLAR NE DÜÞÜNÜYOR? Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman

TARÝH: 20 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3923 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) ÝLAHLAR NE DÜÞÜNÜYOR? Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman Haspolat'ta 200 dönüm, 76 evlek olan arazi külliye için bir Ýslam vakfýna kiralandý. 30 yýllýðýna 100 TL'ye. Ýlk inþa edilecek olan ilahiyat koleji ve 3 bin kiþilik cami! Takdir-i ilahi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Günlük Haber Bülteni 13.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Tarih:12.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sabah.com.tr Tarih:12.03.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı