Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Aralık 2003 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Aralık 2003 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu"

Transkript

1 Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Aralık 2003 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu

2 ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak Deiim Tablosu 4 Nakit Akım Tablosu 5 Mali Tablo Dipnotları 6-32

3 BAIMSIZ DENETM RAPORU Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Yönetim Kurulu Üyelerine : Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi nin (irket) 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle düzenlenmi bilançosunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir, özkaynaklar hareket ve nakit akım tablolarını denetlemi bulunuyoruz. Söz konusu mali tablolar, Türk Lirası nın 31 Aralık 2003 tarihindeki cari satın alma gücü ile ifade edilmitir. Bu mali tablolar, irket yönetiminin sorumluluundadır. Bizim sorumluluumuz, yaptıımız denetim çalımasına istinaden bu mali tablolar üzerinde bir görü beyan etmekten ibarettir. Denetimimiz Uluslararası Denetim Standartlarına göre yapılmıtır. Bu standartlar, denetimimizi mali tabloların önemli yanlılıklar içerip içermediine dair makul bir seviyede güven oluturabilecek ekilde planlayıp yürütmemizi gerektirir. Denetim çalıması, mali tablolarda yer alan tutarlara ve dipnotlara dayanak oluturan bilgilerin test usulü ile incelenmesini içerir. Ayrıca denetim çalıması, yönetim tarafından uygulanan muhasebe prensipleri ve yapılan önemli tahminler ile birlikte mali tabloların genel sunuluunu deerlendirmeyi de içerir. Gerçekletirilen denetimin, görüümüzün oluturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluturduuna inanıyoruz. irket'in, 31 Aralık 2002 tarihinde sona eren yıla ait Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmı mali tabloları bir baka denetim irketi tarafından denetlenmi olup söz konusu irket 7 ubat 2003 tarihli raporunda mali tablolar üzerinde olumlu görü beyan etmitir. Görüümüze göre, yukarıda belirtilen mali tablolar, Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi nin 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle mali durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak tüm önemli hususlar açısından layıkıyla yansıtmaktadır. Görüümüze art getirmemekle birlikte aaıdaki hususa dikkat çekmek isteriz; 15 Kasım 2003 tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkındaki Tebli (Seri : XI No : 25) 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüe girmi olup, ilgili Tebliin 726 ıncı maddesi uyarınca dileyen iletmeler 31 Aralık 2003 tarihinde veya daha sonra sona eren yıllık veya ara hesap döneminden balamak üzere, bu Tebli hükümlerini uygulayabileceklerdir. Seri : XI No : 25 sayılı Tebli e uygun olarak raporlama yapan irketlerin halen yürürlükte bulunan Seri : XI No : 1 Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara likin lke ve Kurallar Hakkında Tebli, Seri : XI No : 20 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine likin Usul ve Esaslar Hakkında Tebli ve Seri : XI No : 21 Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve tiraklerin Muhasebeletirilmesine likin Usul ve Esaslar Hakkında Tebli uyarınca raporlama yapma yükümlülükleri kalmamaktadır. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu nun 4 Kasım 2003 tarihli açıklaması ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na (UFRS) göre raporlama yapan irketlerin 31 Aralık 2003 tarihli mali tablolarından balamak üzere Seri : XI No : 25 sayılı Tebli hükümlerine uymu sayılacakları belirtilmitir. Dolayısıyla, irket in iliikte sunulan UFRS mali tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanmı ve baımsız denetimden geçmi mali tablolar olarak kabul edilmektedir. Güney Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik Anonim irketi An Affiliated Firm of Ernst & Young International 13 ubat 2004 stanbul, Türkiye

4 BLANÇO (Birim - 31 Aralık 2003 tarihindeki alım gücüyle ifade edilmi milyon Türk Lirası) AKTFLER Notlar Nakit ve nakit benzeri deerler 3 2,943, ,859 Satılmaya hazır menkul deerler 4 983, ,878 Finansal kiralama alacakları 5 43,884,258 41,336,356 Faturalanmı kira alacakları 6 509, ,972 Maddi duran varlıklar 7 126, ,952 Maddi olmayan duran varlıklar 8, 9 602, ,968 Dier aktifler 10 1,133,702 1,240,925 Toplam aktifler 50,184,143 45,312,910 PASFLER VE ÖZKAYNAKLAR Alınan krediler 11 30,060,402 23,057,548 Ticari borçlar 265, ,685 Müterilerden alınan avanslar 485, ,693 Dier pasifler ve karılıklar 148,165 72,091 Türev finansal araçlar ,068 - Gelir vergisi karılıı ,705 Ertelenmi vergi yükümlülüü ,544 Toplam Pasifler 31,106,734 25,775,266 Özkaynaklar Sermaye 14 48,600,394 48,600,394 Emisyon primi Yasal yedekler ve birikmi zararlar 15 (29,523,769) (29,063,534) Toplam özkaynaklar 19,077,409 19,537,644 Toplam pasifler ve özkaynaklar 50,184,143 45,312,910 liikte 6 ila 32 inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (2)

5 31 ARALIK 2003 TARHNDE SONA EREN YILA AT GELR TABLOSU (Birim - 31 Aralık 2003 tarihindeki alım gücüyle ifade edilmi milyon Türk Lirası) Notlar Finansal kiralama gelirleri - Faiz 6,866,102 6,347,529 - Kur farkı gelirleri 759,354 10,844,344 Toplam finansal kiralama geliri 7,625,456 17,191,873 Finansman giderleri 18 (1,715,698) (9,788,820) Finansal kiralama alacakları karılıı 5, 6 (193,090) (435,566) Finansman gideri ve finansal kiralama alacakları karılıı sonrası faaliyet karı 5,716,668 6,967,487 Pazarlama ve genel yönetim giderleri (1,859,680) (2,254,556) Personel giderleri 19 (758,125) (866,313) Amortisman gideri ve itfa payları 7, 8 (294,389) (256,511) Dier gelir , ,204 Vergi karılıı ve parasal zarar öncesi faaliyet karı 2,989,802 4,588,311 Vergi karılıı 370,529 (642,486) Parasal zarar (3,820,566) (3,009,279) Net (zarar) kar (460,235) 936,546 Ortalama hisse adedi 16 10,000,000,000 10,000,000,000 Hisse baına (zarar) kar (tam TL) (46) 94 liikte 6 ila 32 inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (3)

6 31 ARALIK 2003 TARHNDE SONA EREN YILA AT ÖZKAYNAK DEM TABLOSU (Birim - 31 Aralık 2003 tarihindeki alım gücüyle ifade edilmi milyon Türk Lirası) Sermaye Ödenmi Sermayeye Tashihler Emisyon Primi Yasal Yedekler ve Birikmi Zararlar Toplam 1 Ocak 2002 bakiyeleri 8,100,000 37,898, (27,397,931) 18,601,098 Fevkalade ihtiyatlardan transfer (Not 14) 1,900, ,149 - (2,602,149) - Net dönem karı , , Aralık 2002 bakiyeleri 10,000,000 38,600, (29,063,534) 19,537,644 Net dönem zararı (460,235) (460,235) 31 Aralık 2003 bakiyeleri 10,000,000 38,600, (29,523,769) 19,077,409. liikte 6 ila 32 inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (4)

7 31 ARALIK 2003 TARHNDE SONA EREN YILA AT NAKT AKIM TABLOSU (Birim - 31 Aralık 2003 tarihindeki alım gücüyle ifade edilmi milyon Türk Lirası) letme faaliyetlerinden salanan nakit akımları: Net (zarar) kar (460,235) 936,546 Tashihler: Ertelenmi vergi (avantajı) karılıı (370,529) 485,750 Cari dönem vergi karılıı - 156,736 Amortisman ve itfa payları 294, ,166 Forward zararları 147,068 - Menkul kıymetler deer düüklüü karılıı - (20,602) Maddi duran varlıklar deer düüklüü karılıı - 124,134 Kıdem tazminatı karılıı 45,113 (33,743) Finansal kiralama alacakları provizyonu 193, ,566 Maddi duran varlık satı zararları 25,574 82,324 letme faaliyetlerinden (kullanılan) salanan net nakit (125,530) 2,458,877 Faturalanmı kira alacaklarında net azalı 234,028 1,986,532 Finansal kiralama alacaklarında net azalı (2,587,692) (4,801,762) Dier aktiflerde net azalı 107, ,567 Ticari borçlardaki net azalı (646,743) (1,168,156) Müterilerden alınan avanslarda net (azalı) artı (255,536) 248,087 Dier pasiflerdeki net artı (azalı) 34,430 (2,249,137) Ödenen gelir vergisi (840,018) (1,254,726) Faaliyetlerden kullanılan net nakit (4,079,838) (4,429,718) Yatırım faaliyetlerinden salanan nakit akımları Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları (30,626) (269,661) Satılmaya hazır menkul deerlerde azalı (artı) (85,829) 292,751 tirak birlemesi sonucunda doan nakit artıı - 4,364,026 Yatırım faaliyetlerinden (kullanılan) salanan net nakit (116,455) 4,387,116 Finansman faaliyetlerinden salanan net nakit akımları Alınan banka kredileri 21,039,717 8,073,609 Geri ödenen banka kredileri (13,536,864) (16,765,559) Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) salanan net nakit 7,502,853 (8,691,950) Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net artı(azalı) 3,306,560 (8,734,552) Parasal zararın ve kur farkının nakit ve nakit benzeri deerler üzerindeki etkisi (512,472) 888,308 Yıl baındaki nakit ve nakit benzeri deerler 149,859 7,996,103 Yıl sonundaki nakit ve nakit benzeri deerler 2,943, ,859 Nakit Akım tablosu ile lgili Açıklayıcı Dipnotlar: 2003 ve 2002 yılı içinde nakit ödenen faiz 1,317,534 1,447, ve 2002 yılı içinde nakit alınan faiz 7,495,754 7,057,680 liikte 6 ila 32 inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (5)

8 MAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR (Birim - 31 Aralık 2003 tarihindeki alım gücüyle ifade edilmi milyon Türk Lirası) 1. RKET BLGLER Genel Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi (Tekstil Finansal Kiralama veya irket) 1992'de, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde Hazine ve Dı Ticaret Müstearlıı ndan alınan izni müteakiben, Türkiye de faaliyet göstermek üzere Rant Finansal Kiralama Anonim irketi adı altında kurulmutur. irket in hisselerinin bir bölümü stanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 20 ubat 1995 den beri ilem görmektedir. irket'in kayıtlı adresi, Aydınevler Mahallesi, nönü Caddesi, Gökçe Sokak, GSD Binası, No:14 Küçükyalı, stanbul / Türkiye'dir. Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 1996'da, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde Hazine ve Dı Ticaret Müstearlıı ndan alınan izni müteakiben, Türkiye de faaliyet göstermek üzere kurulmutu. Mart 2002'de Rant Finansal Kiralama, Tekstil Finansal Kiralama hisselerinin %99.996'sını iktisap etmitir. Eylül 2002 de Rant Finansal Kiralama A.., itiraki olan Tekstil Finansal Kiralama A..'yi Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37'nci, 38'inci ve 39'uncu hükümleri çerçevesinde tüm aktif, pasifi ve vecibeleriyle birlikte külliyen devir alınması yoluyla birlemitir. Söz konusu iki irketin faaliyetleri Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi (irket) (Not 9) adı altında birletirilmitir. Rant Finansal Kiralama A.. bu birleme ilemini takiben ünvanını Tekstil Finansal Kiralama A.. olarak deitirmitir. irket in mali tabloları yayınlanmak üzere 13 ubat 2004 tarihinde yönetim tarafından onaylanmıtır. Genel Kurul ve belirli düzenleyici taraflar yasal mali tabloların yayımlanmasından sonra deitirme hakkına sahiptir. irket in ana hissedarı GSD Holding Anonim irketi dir (GSD Holding). irketin Faaliyet Alanları irket her türlü finansal kiralama faaliyetinde bulunmaktadır. 2. UYGULANAN ÖNEML MUHASEBE POLTKALARININ ÖZET Hazırlanı Esasları Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ), 15 Kasım 2003 tarihli Seri XI, No: 25 Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebli i ( Tebli ) 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüe girmitir. Tebli uyarınca dileyen iletmeler, 31 Aralık 2003 tarihinde veya daha sonra sona eren yıllık veya ara hesap döneminden balamak üzere, bu Tebli hükümlerini uygulamaya balayabilirler. Bunun yanısıra, Tebli in Otuzdördüncü Kısım - Muhtelif Hükümler Geçici Madde 1, mali tablo ve raporların zorunlu olarak bu Tebli hükümlerince düzenlenecei ilk hesap döneminin baına kadar geçen süre zarfında, mali tablo ve raporların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na ( UFRS ) göre düzenlenmesinin ve kamuya açıklanmasının Tebli de öngörülen düzenleme ve ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmünde olduunu belirtmektedir. Buna balı olarak, irket, mali tablolarını 31 Aralık 2003 tarihinde sona eren hesap döneminde UFRS ye göre düzenlemeyi seçmitir. irket in mali tabloları, Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi tarafından onaylanan Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) ve yorumları içeren Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na (UFRS) uygun olarak hazırlanmıtır. Söz konusu mali tabloların hazırlanmasında alım satım amaçlı menkul kıymetlerin ve türev finansal araçlarının rayiç deer hesaplamaları dıında tarihsel maliyet esas alınmıtır. (6)

9 2. UYGULANAN ÖNEML MUHASEBE POLTKALARININ ÖZET (devamı) Türkiye'de kurulmu olan irket, Sermaye Piyasası Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve vergi mevzuatına uygun olarak muhasebe kayıtlarını tutmakta ve yasal mali tablolarını hazırlamaktadır. Mali tablolar irket in yasal kayıtlarına dayandırılmı ve Türk lirası (TL) cinsinden ifade edilmi olup UFRS'ye göre irket in durumunu layıkıyla arz edebilmesi için, birtakım tashihlere ve sınıflandırma deiikliklerine tabi tutularak hazırlanmıtır. Söz konusu tashihler genel olarak Türk Lirasının alım gücündeki deiikliklerin mali tablolara yansıtılması, 1 Temmuz 2003 tarihinden önce imzalanan finansal kiralama ilemlerinin muhasebeletirilmesi, ertelenmi vergi hesaplanması ve finansal araçların kayda alınması ve deerlenmesinden olumaktadır. Sınıflandırmalar irket, cari dönem sunumu ile uyumlu olması amacıyla 31 Aralık 2002 tarihli mali tablolarında bazı sınıflandırmalar yapmıtır. Ölçüm Birimi irket in ölçüm birimi Türk Lirası dır. 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle Türk lirasının genel alım gücündeki deiikliklerin yeniden ifade edilmesi UMS 29 a ( Hiperenflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama ) uygun olarak yapılmıtır. UMS 29 yüksek enflasyonist bir ekonominin para biriminde hazırlanan mali tabloların bilanço tarihinde cari olan ölçüm birimi ile yeniden ifade edilmesini öngörür. UMS 29 un uygulanmasını gerektiren bir özellik, 3 yıllık kümülatif enflasyon oranının %100 e yaklaması veya amasıdır. 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle Devlet statistik Enstitüsü tarafından toptan eya fiyat endeksi baz alınarak yayınlanan 3 yıllık kümülatif enflasyon oranı %181 ( %227). 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle sona eren üç yıla ait söz konusu endeks ve katsayılar aaıda sunulmutur. Tarih Endeks Katsayı 31 Aralık , Aralık , Aralık , Yukarıda belirtilen yeniden ifade etme ileminin esasları aaıdaki gibidir: - daha önce 31 Aralık 2002 tarihinde raporlanan ölçüm birimiyle ifade edilmi olan geçmi yıl mali tabloları parasal aktif ve pasif kalemler de dahil olmak üzere, 31 Aralık 2003 tarihinde geçerli ölçüm birimi ile yeniden ifade edilmitir Aralık 2003 tarihindeki bilançoda yer alan parasal aktif ve pasif kalemleri bilanço tarihinde geçerli ölçüm birimi ile ifade edildiinden yeniden ifade edilmemitir. - yeniden ifade edilen sermaye, nakit artırımların, daıtılmamı temettülerin ve yasal daıtılmamı karlardan transferlerin sermayeye eklendii tarihten itibaren ilgili katsayılar kullanılarak yeniden deerlenmesi ile bulunmutur. - bilanço tarihinde cari olan ölçüm biriminde taınmayan parasal olmayan aktif ve pasifler ve dier özkaynak kalemleri ilgili katsayılar kullanılarak yeniden ifade edilmitir. (7)

10 2. UYGULANAN ÖNEML MUHASEBE POLTKALARININ ÖZET (devamı) - genel enflasyonun net parasal pozisyona etkisi gelir tablosunda net parasal kar (zarar) olarak yansıtılmıtır. - gelir-gider tablosunda amortisman, tükenme payları ve parasal olmayan aktiflerin satı kar/zararları (yeniden deerlenmi brüt defter deerleri ve birikmi amortisman üzerinden deerlenen kalemler) dıında bütün dier kalemler ilgili katsayılar kullanılarak endekslenmitir. Bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin genel fiyat endeksi ve katsayılar kullanılarak yeniden ifade edilmesi irket in bilançolarda belirtilen tutarlarda varlıkları gerçekletirebilecei ve yükümlülükleri yerine getirecei anlamına gelmemektedir. Aynı ekilde, irket in mali tablolarda belirtilen tutarlarda özkaynakları hissedarlarına salayacaı anlamına da gelmemektedir. Yabancı Para Çevrimi Yabancı para ilemler ilemin yapıldıı dönemdeki kur ile deerlemeye tabi tutularak kaydedilmektedir. Yabancı para cinsinden parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihindeki kur ile deerlemeye tabi tutulmaktadır. Oluan tüm kur farkları gelir tablosuna yansıtılmaktadır. irket in yıl sonları itibariyle parasal aktiflerini yabancı para deerlemesinde kullandıı döviz kurları aaıdaki gibidir: Tarih EUR / TL (tam TL) USD / TL (tam TL) 31 Aralık ,268,115 1,439, Aralık ,703,477 1,634, Aralık ,745,072 1,395,835 irket in yıl sonları itibariyle parasal pasiflerini yabancı para deerlemesinde kullandıı döviz kurları aaıdaki gibidir: Tarih EUR / TL (tam TL) USD / TL (tam TL) 31 Aralık ,274,231 1,446, Aralık ,711,693 1,642, Aralık ,753,489 1,402,567 Maddi Duran Varlıklar Maddi duran varlıklar maliyetlerinden birikmi amortisman ve deer düüklükleri indirilerek yansıtılmıtır. Normal amortisman metodu ile ilgili aktiflerin tahmini ekonomik ömürlerine tekabül eden oranlarla hesaplanmı amortisman aaıdaki gibidir : Mobilya ve mefruat 5 Ofis ekipmanları ve taıt araçları 5 Yıllar (8)

11 2. UYGULANAN ÖNEML MUHASEBE POLTKALARININ ÖZET (devamı) Maddi duran varlıkların taınan deerlerinin gerçekleemeyeceine yönelik olay veya deiikliklerin meydana gelmesi durumunda herhangi bir deer düüklüünün olup olmadıı incelenmektedir. Söz konusu göstergelerin bulunması ve taınan deerlerin gerçekleebilir deeri aması durumunda ilgili aktifler gerçekleebilir deerlerine indirgenmektedir. Deer düüklükleri gelir tablosuna yansıtılmaktadır. erefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar erefiye, devir alınan ortaklıın elde etme maliyetiyle söz konusu ortaklıın net varlıklarının alım tarihindeki rayiç bedeli arasındaki farktır. erefiye normal amortisman metodu ile maksimum tahmin edilen ekonomik ömrü olan 5 yıl içinde itfa edilmektedir. erefiyenin taınan deerinin gerçekleemeyeceine yönelik olay veya deiikliklerin meydana gelmesi durumunda herhangi bir deer düüklüünün olup olmadıı incelenmektedir. erefiye, maliyetinden birikmi amortisman ve varsa deer düüklükleri indirilerek yansıtılmıtır. Bir iletmenin satın alınmasına balı olmadan elde edilen maddi olmayan duran varlıklar maliyet deeriyle aktifletirilmektedir. Bir iletmenin satın alınması sonucu alınan maddi olmayan duran varlıklar erefiyenin rayiç deeri salıklı bir ekilde belirlenebiliyorsa ve bu rayiç deer negatif erefiye yaratmayacak ya da alımla oluan mevcut negatif erefiyeyi artırmayacak bir tutarla sınırlı ise erefiyeden ayrı olarak aktifletirilir. letme içinde yaratılan maddi olmayan duran varlıklar, gelitirme giderleri hariç, aktifletirilmemekte ve olutuu anda gider kaydedilmektedir. Maddi olmayan duran varlıklar tahmin edilen kullanım ömrü üzerinden dorusal yöntemle itfa edilirler. Maddi olmayan duran varlıklar taınan deerlerinin gerçekleemeyeceine yönelik olay veya deiikliklerin meydana gelmesi durumunda herhangi bir deer düüklüünün olup olmadıı incelenmektedir. Satılmaya Hazır Menkul Deerler Satılmaya hazır menkul deerler söz konusu menkul deerin alım tarihindeki rayiç bedelini yansıttıı kabul edilen, alım sırasında ortaya çıkan dier masrafları da içerecek ekilde, elde etme maliyeti ile deerlenmektedir. irket'in satılmaya hazır menkul deerler portföyü bazı ilikili kuruluların hisse senetleri ve yatırım fonlarından olumaktadır. Satılmaya hazır menkul deerler alımı takiben rayiç deerleriyle taınırlar. Rayiç deere getirme esnasında oluan kar veya zarar gelir tablosuna yansıtılır. Satılmaya hazır menkul deerlerden elde edilen faiz, faiz gelirlerine, alınan temettüler ise temettü gelirlerine kaydedilir. Organize mali piyasalarda aktif olarak ilem gören menkul kıymetlerin rayiç deerleri bilanço tarihi itibariyle Borsa'da kote edilen kapanı piyasa alı fiyatlarıyla belirlenir. Piyasa fiyatı olmayan yatırımlar için rayiç deer, benzeri baka bir yatırım aracının cari piyasa deerine dayanılarak belirlenir veya yatırıma baz olan net aktif deerin ileride yaratması beklenen nakit akımları baz alınarak hesaplanır. Rayiç deerleri güvenilir olarak belirlenemeyen finansal varlıklar, maliyet bedelinden, varsa, deer düüklüü karılıı indirilerek yansıtılırlar. Netletirme Finansal varlık ve yükümlülükler, netletirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olunması ve sözkonusu varlık ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya e zamanlı sonuçlandırma niyetinin olması durumunda bilançoda netletirilerek gösterilmektedir. (9)

12 2. UYGULANAN ÖNEML MUHASEBE POLTKALARININ ÖZET (devamı) Finansal Araçların Kayda Alınması ve Kayıttan Çıkartılması irket, finansal aktif veya finansal pasifleri sadece ve sadece finansal araçların sözlemesine taraf olduu takdirde bilançosuna yansıtmaktadır. irket finansal aktifi veya finansal aktifin bir kısmını sadece ve sadece söz konusu varlıkların konu olduu sözlemeden doan hakları üzerindeki kontrolünü kaybettii zaman kayıttan çıkartmaktadır. irket finansal pasifi sadece ve sadece sözlemede tanımlanan yükümlülüün ortadan kalkması, iptal olması veya zaman aımına uraması durumunda kayıttan çıkartmaktadır. Tüm finansal varlık alı ve satıları ilem tarihinde, bir baka deyile irket'in alımı veya satımı gerçekletireceini taahhüt ettii tarihte muhasebeletirilir. Olaan alı ve satılar, varlıın teslim süresinin genelde bir mevzuat veya piyasalardaki düzenlemelere göre belirlendii alı ve satılardır. Nakit ve Nakit Benzeri Deerler Nakit akım tablosu gösterimi için yapılan nakit ve nakit benzeri deerler tanımlaması kasadaki nakit ile üç ay veya daha kısa vadeli banka mevduatlarını ve nakde dönütürülebilir, likiditesi yüksek dier kısa vadeli yatırımları içermektedir. Finansal Kiralama lemleri Kiralayan Olarak Finansal Kiralama irket finansal kiralamaya konu olan aktifi bu ileme konu olan yatırıma eit deerde bir alacak olarak göstermektedir. Finansal gelir net yatırım üzerinden sabit dönemsel getiri salayacak ekilde yansıtılır. Balangıçta gerçekleen masraflar anında gider olarak kaydedilir. Kiracı Olarak Finansal Kiralama irket e kiralanan varlıın mülkiyeti ile ilgili bütün risk ve faydaların devrini öngören finansal kiralamalar, finansal kiralamanın balangıç tarihinde, kiralamaya söz konusu olan varlıın rayiç deeri ile kira ödemelerinin bugünkü deerinden küçük olanı esas alınarak yansıtılmaktadır. Finansal kira ödemeleri, kira süresi boyunca her bir dönem için geriye kalan borç bakiyesine sabit bir dönemsel faiz oranı üretecek ekilde finansal kiralama yükümlülüünden indirilecek tutar ve finansman gideri olarak ayrılmaktadır. Finansman giderleri, dönemler itibariyle dorudan gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Aktifletirilen kiralanmı varlıklar, varlıın tahmin edilen ömrü üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır. Finansal Kiralama Alacakları Karılıı irket, iletme kaynaklı alacaklarını deerlendirerek, tahsil edemeyeceine inandıı alacaklar ve vermi olduu teminatlar ve taahhütler sebebiyle maruz kalacaı zararlar için karılık tahmininde bulunur. Eer irket sözleme artlarına uygun olarak bütün alacaklarını vadelerinde tahsil edemeyeceini öngörüyorsa, bu alacaklar tahsil imkanı sınırlı hale gelmi (kayba uramı) olarak kabul edilir. Kaybın tutarı, alacaın taınan deeri ile gelecekteki nakit akımlarının, alacaın orijinal faiz oranı ile iskonto edilmesi neticesinde bulunan deeri arasındaki fark ya da eer alacak teminatlandırılmı ve nakde dönütürülebilmesi muhtemel ise alacaın taınan deeri ile bu teminatın rayiç deerinin farkıdır. Kayba urama ve tahsil edilememe tek baına önemli olan finansal kiralama ve kira alacakları için tek tek veya benzer alacak grupları dikkate alınarak portföy bazında belirlenir ve ölçülür. (10)

13 2. UYGULANAN ÖNEML MUHASEBE POLTKALARININ ÖZET (devamı) Alacaın taınan deeri, deer düüklüü karılıı hesabı kullanılarak tahmin edilen tahsil edilebilir tutarına indirgenmektedir. Alacaın silinmesi, alacaın tamamının veya bir kısmının tahsil edilemeyeceinin öngörülmesi ya da alacaktan vazgeçilmesi durumunda gerçeklemektedir. Aktiften silinen tutar daha önce ayrılmı olan karılıktan ve alacaın anaparasından düülerek kaydedilir. Daha önce aktiften silinmi olan alacaklarla ilgili tahsilatlar gelir kaydedilir. Eer deer düüklüü karılıkları sonradan gerçekleen bir olay sebebiyle azalırsa serbest kalan karılık miktarı üpheli alacak karılıı gideri hesabına kaydedilir. Serbest kalan karılık gelir olarak nitelendirilir ve kalan karılık yeniden deerlendirilir. Yönetim, portföy bazında üçüncü ahıslarla yapılan finansal kiralamalar için ayrılan %1.5 karılıın gelecekte, potansiyel veya u anda öngörülmeyen tahsil edilemeyebilecek kira alacakları için yeterli olduunu tahmin etmektedir. Alınan Krediler Alınan krediler ilk aamada maliyet deerleri ile kayda alınırlar. lk kayda alınmadan sonra, geri ödenmi tutarlar düülerek, tüm finansal yükümlülükler efektif getiri metodu ile iskonto edilmi tutarlardan taınmaktadır. skonto edilmi tutar anlamadaki tüm indirim ve primler dikkate alınarak hesaplanır. Gelir ve gider, yükümlülük yerine getirildiinde, kayba uradıında veya iskonto edilmek suretiyle olumaktadır. Borçlanma maliyetleri de olutukları zaman giderletirilirler. Kıdem Tazminatı Karılıı irket, mevcut i kanunu gereince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile iten ayrılan veya istifa ve kötü hal dıındaki nedenlerle iine son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. irket, mali tablolarda yer alan Kıdem Tazminatı karılıını Projeksiyon Metodu nu kullanarak tahmini enflasyon oranlarını ve irket in personel hizmet süresini tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma konularındaki deneyimlerini baz almı ve bilanço tarihinde devlet tahvillerinin cari getiri oranı ile iskonto ederek mali tablolara yansıtmıtır. Karılıklar Karılıklar, ancak ve ancak, irket in geçmiten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüü (yasal ya da yapısal) varsa ve bu yükümlülük sebebiyle irket e ekonomik çıkar salayan kaynakların elden çıkması olasılıı mevcutsa ve gerçekleecek zararın miktarı güvenilir bir ekilde belirlenebiliyorsa kayıtlara alınır. Zamanın para üzerindeki etkisi önemliyse, ayrılacak karılıın miktarı, yapılacak harcamaların bugünkü deeri olarak dikkate alınır. Bu deeri bulurken kullanılacak iskonto oranı, söz konusu yükümlülüe ilikin risklerin ve paranın zamana balı deerinin cari piyasa tahminlerini yansıtan vergi öncesi oran olarak tespit edilir. Karılıkların iskonto edilmesi durumunda, iskonto tutarı, zaman farkından kaynaklanan faiz gideri olarak kaydedilir. Gelir ve Giderlerin Muhasebeletirilmesi Tüm gelir ve gider kalemleri tahakkuk esasına göre muhasebeletirilmektedir. (11)

14 2. UYGULANAN ÖNEML MUHASEBE POLTKALARININ ÖZET (devamı) Gelir Vergisi Vergi gideri / (geliri) cari ve ertelenmi vergi göz önüne alınarak net dönem karı ya da zararının belirlenmesinde kullanılan toplam bakiyeyi temsil etmektedir. Ertelenmi vergi, bilanço yükümlülüü metodu ile, aktif ve pasiflerin finansal raporlamada yansıtılan deerleri ile vergi hesabına baz olan tutarlar arasındaki geçici farklılıkların vergi etkisi dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Ertelenmi vergi yükümlülüü vergilendirilebilir tüm geçici farklar üzerinden aaıdaki husus haricinde hesaplanmaktadır. - Ertelenmi vergi yükümlülüünün doduu erefiye üzerinden ayrılan itfa ve tükenme payları ile irket birlemesi dıında bir varlık veya yükümlülüün ilk kayda alınması sırasında oluan ve bilanço kar/zararı veya vergilendirilebilir kar etkisi olmayan ilemlerin olması durumunda Ertelenmi vergi alacaı, taınan ve kullanılmayan birikmi zararlar ve her türlü indirilebilir geçici farklar üzerinden hesaplanır ve ancak bu birikmi zararlar ve geçici farklar irket tarafından öngörülebilir gelecekte kullanılabilecek durumda ise aaıdaki husus haricinde kaydedilir. - Ertelenmi vergi yükümlülüünün doduu erefiye üzerinden ayrılan itfa ve tükenme payları ile irket birlemesi dıında bir varlık veya yükümlülüün ilk kayda alınması sırasında oluan ve bilanço kar/zararı veya vergilendirilebilir karı etkisi olmayan ilemlerin olması durumunda Her bilanço döneminde irket, ertelenmi vergi alacaklarını gözden geçirmekte ve ileriki yıllarda vergilendirilebilir gelirlerden düülemeyecei tespit edilen ertelenmi vergi alacaı için karılık ayrılmaktadır. Ertelenmi gelir vergisi aktif ve pasifleri ilgili aktifin gerçekletii veya yükümlülüün ifa edilecei zamanlarda geçerli olacaı tahmin edilen etkin vergi oranı üzerinden veya bilanço tarihinde geçerli olan vergi oranları baz alınarak hesaplanır. irket, finansal kiralama yatırımları için Hazine Müstearlıından yatırım tevik belgeleri almıtır. Bu tevikler ithal edilen makine ve ekipman için gümrük vergilerinden muafiyet ve onaylanmı sabit kıymet harcamaları üzerinden %40 veya %100 oranında yatırım indirimi salamaktadır. Yatırım indirimleri kurumlar vergisi karılıı hesaplamasında indirim eklini almaktadır. Türev Finansal Araçları irket, yabancı para swapları ve vadeli döviz ilemleri içeren türev araçlarıyla ilemler gerçekletirmektedir. irketin risk yönetim politikası gerei bu türev ilemleri, etkin ekonomik risk dengeleme unsurları sayılmaktadır; ancak, UMS 39(Finansal araçlar - Kayda alınması ve deerlenmesi) un belirli artları gereince bu ilemler riskten korunma muhasebesi için yeterli görülmediinden, alım satım amaçlı türevler olarak muhasebeletirilmektedir. Türev finansal araçlar bilançoda ilk olarak maliyetten kayda alınır ve müteakip olarak rayiç deerle ifade edilir. (12)

15 2. UYGULANAN ÖNEML MUHASEBE POLTKALARININ ÖZET (devamı) Rayiç deerler mümkün olduu ölçüde geçerli borsaya kote piyasa fiyatlarından, iskonto edilmi nakit akımları ve opsiyon fiyatlama modellerinden uygun olanı ile belirlenir. Rayiç deeri pozitif olan türevler aktif olarak, rayiç deeri negatif olan türevler ise, pasif olarak bilançoda taınırlar. Riskten korunma muhasebesi için yeterli görülmeyen türevler için, rayiç deerdeki deiikliklerden kaynaklanan kazançlar ve zararlar dorudan dönem kar ve zararına yansıtılmaktadır. Kullanılan Tahminler Mali tabloların UFRS'ye göre hazırlanmasında irket yönetiminin, raporlanan aktif ve pasif tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibariyle vukuu muhtemel varlık ve yükümlülüklere ilikin açıklamaları etkileyebilecek bazı tahmin ve varsayımlar yapması gerekmektedir. Gerçekleen sonuçlar, tahmin ve varsayımlardan farklılık gösterebilir. Bu tahmin ve varsayımlar düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve ilgili dönemin faaliyet sonuçlarına yansıtılmaktadır. 3. NAKT VE NAKT BENZER DEERLER Bankalardaki mevduat 2,943, ,601 Nakit Nakit akım tablosundaki nakit ve nakit benzeri deerler 2,943, ,859 Bankalardaki vadeli ve vadesiz mevduatın detayı aaıdaki gibidir: Bankalardaki yabancı para vadeli ve vadesiz mevduat : Vadesiz mevduat 60, ,121 Vadeli mevduat 2,879,269-2,940, ,121 Bankalardaki Türk lirası vadeli ve vadesiz mevduat : Vadesiz mevduat 3,805 48,480 3,805 48,480 Bankalardaki toplam vadeli ve vadesiz mevduat 2,943, , Aralık 2003 tarihi itibariyle yabancı para vadeli mevduatın vadeleri 2 Ocak 2004 ve faiz aralıı %1 ve %2 arasındadır (2002 Yoktur). (13)

16 4. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEERLER Satılmaya hazır menkul deerler - rayiç deerden takip edilenler Yatırım fonları 242, ,508 Satılmaya hazır menkul deerler - maliyet deerinden takip edilenler Borsada ilem görmeyen menkul deerler 741, , , ,878 Maliyet deerinden takip edilen satılmaya hazır menkul deerler, irket in hisseleri borsada ilem görmeyen iletmelerin sermayelerine katılımın maliyetini yansıtmaktadır. Sonuç olarak satılmaya hazır menkul deerler güvenilir rayiç deer tahmini yapılmadıı için endekslenmi maliyetten deer düüklüü karılıının düülmesi ile mali tablolara yansıtılmıtır. Satılmaya hazır menkul deerler kapsamında yer alan itirak ve balı ortaklıklar aaıdaki gibidir : Ortaklık Yüzdesi Ortaklık Yüzdesi Borsada ilem görmeyenler Tutar % Tutar % Tekstil Factoring Hizmetleri A. 720, , Dier 21,235-12,238 - Toplam satılmaya hazır menkul deerler maliyet deeri 741, , FNANSAL KRALAMA ALACAKLARI Finansal kiralama alacaklarına yapılan brüt yatırımlar : Bir yıldan kısa 32,541,109 31,209,921 Bir yıldan daha uzun ve be yıldan kısa 18,117,561 18,945,076 Finansal kiralama alacakları, brüt 50,658,670 50,154,997 Eksi: Kazanılmamı faiz gelirleri (5,622,567) (7,706,586) Finansal kiralamalara yapılan net yatırımlar 45,036,103 42,448,411 Eksi: üpheli alacak karılıı (1,151,845) (1,112,055) Finansal kiralama alacakları, net 43,884,258 41,336,356 Net finansal kiralama alacakları u ekilde analiz edilebilir: Bir yıldan kısa 28,012,379 26,672,960 Bir yıldan daha uzun ve be yıldan kısa 17,023,724 15,775,451 45,036,103 42,448,411 (14)

17 5. FNANSAL KRALAMA ALACAKLARI (devamı) 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle yabancı para finansal kiralama alacaklarının etkin faiz oranı ABD doları için %12.17, ve EUR için %12.07, ve TL için %40 ile %50 arasında deimektedir ( ABD Doları için %15.70 ve EUR için %12.7 ve CHF için %11 ve TL için %66.5 dir). 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle, irket bazı müterilerden finansal kiralama alacaklarına karılık olarak tarihsel parayla ifade edilmi 166,448,812 TL ( ,499,110 TL) tutarında ipotek, teminat mektupları, teminat çek ve senetleri almıtır. üpheli alacaklar karılıındaki hareketleri aaıdaki gibidir: Dönem baındaki karılık 1,112, ,749 Alımla gelen - 435,564 Ayrılan karılık 250, ,900 Tahsilat (68,152) - Tahsilat sonrası karılık 182, ,900 Parasal kazanç (142,232) (245,158) Dönem sonundaki karılık 1,151,845 1,112, FATURALANMI KRA ALACAKLARI Faturalanmı kira alacakları Faturalanmı kira alacakları 1,133,028 1,367,056 Eksi:Ayrılan karılık (623,082) (697,084) Faturalanmı kira alacakları, net 509, ,972 Finansal kiralama alacaklar karılıı hareketleri Dönem baındaki karılık 697, ,610 Ayrılan karılık 11, ,093 Tahsilatlar - (27,427) Tahsilat sonrası karılık 11, ,666 Parasal kazanç (85,070) (203,192) Dönem sonundaki karılık 623, ,084 (15)

18 7. MADD DURAN VARLIKLAR Taıt Araçları Mobilya, Mefruat ve Ofis Ekipmanları Özel Maliyetler Toplam 1 Ocak 2003, dönembaı net defter deeri 102, ,718 63, ,952 ktisap edilenler - 3,090-3,090 Elden çıkarılanlar (24,003) (1,571) - (25,574) Amortisman gideri (39,574) (71,049) (6,737) (117,360) 31 Aralık 2003 bakiyesi 38,425 31,188 56, , Aralık 2002 Maliyet 560,055 1,106, ,146 1,802,484 Birikmi amortisman (458,053) (1,005,565) (72,914) (1,536,532) Net defter deeri 102, ,718 63, , Aralık 2003 Maliyet 469,605 1,140, ,147 1,745,809 Birikmi amortisman (431,180) (1,108,869) (79,652) (1,619,701) Net defter deeri 38,425 31,188 56, ,108 Finansal kiralama yoluyla edinilen mobilya ve ofis ekipmanları 66,918 TL ( ,079 TL) tutarındadır. 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle irket in finansal kiralama yükümlülüü bulunmamaktadır. 8. MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR erefiye (Not 9) Dier Maddi Olmayan Duran Varlıklar Toplam 1 Ocak 2003, dönembaı net defter deeri 635, , ,968 ktisap edilenler - 27,536 27,536 tfa ve tükenme payları (149,617) (27,412) (177,029) 31 Aralık 2003 bakiyesi 486, , , Aralık 2002 Maliyet 748, ,392 1,174,479 Birikmi itfa ve tükenme payları (112,213) (310,298) (422,511) Net defter deeri 635, , , Aralık 2003 bakiyesi Maliyet 748, ,427 1,171,514 Birikmi itfa ve tükenme payları (261,830) (307,209) (569,039) Net defter deeri 486, , ,475 (16)

19 9. SATIN ALIMLAR 27 Mart 2002 tarihinde irket, önceki adıyla Rant Finansal Kiralama, Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi nin hisselerinin % sını iktisap etmitir. 9 Eylül 2002 tarihinde iki irketin birlemesi gerçeklemitir. Birleme sonrasında, Rant Finansal Kiralama nın ticari adı Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi olarak deimitir. Bu balamda, irket in, alım tarihi ve operasyonlar üzerindeki etkin kontrolün irket e geçtii tarih olan 27 Mart 2002 ile birleme tarihi olan 9 Eylül 2002 arasındaki mali tabloları konsolide olarak hazırlanmı, Tekstil Finansal Kiralama nın 27 Mart 2002 ile 9 Eylül 2002 arasında oluan faaliyet sonuçları da bu mali tablolara konsolide edilmitir. Tekstil Finansal Kiralama nın net aktif ve erefiyesi aaıdaki gibidir : Toplam ödenen nakit 5,752,121 Eksi : Alınan aktiflerin rayiç deeri (5,004,034) Tekstil Finansal Kiralama erefiyesi (Not 8) 748,087 Toplam ödenen nakit 5,752,121 Eksi : Alınan ilikili kuruluun nakit ve nakit edeerleri (10,116,147) Alımla gelen nakit girii (4,364,026) Aaıda Tekstil Finansal Kiralama nın 27 Mart 2002 tarihindeki aktiflerinin detayı verilmektedir : 2002 Nakit ve nakit edeerleri 10,116,147 Finansal kiralama alacakları 23,343,167 Ticari alacaklar 1,280,521 Satılmaya hazır menkul deerler 2,871 Maddi duran varlıklar 356,320 Maddi olmayan duran varlıklar 31,057 Ertelenmi vergi aktifi 592,888 Dier aktifler 977,909 Toplam Aktifler 36,700,880 Alınan krediler 29,362,098 Kıdem tazminatı karılıı 15,512 Ödenecek vergi yükümlülüü 788,256 Dier borçlar 1,530,980 Toplam pasifler 31,696,846 Tekstil Finansal Kiralama nın net aktiflerinin rayiç deeri 5,004,034 (17)

20 10. DER AKTFLER Katma deer vergisi 357, ,806 Müterilerden olan sigorta prim alacakları 80, ,728 Pein ödenmi giderler 485, ,875 Verilen Avanslar 78, ,632 Elden çıkarılacak varlıklar 54, ,076 Dier 76,650 68,808 Toplam dier aktifler 1,133,702 1,240, ALINAN KREDLER Orijinal Tutar TL Faiz Oranı Orijinal TL Karılıı (%) Tutar Karılıı Faiz Oranı (%) Kısa vadeli 24,655,732 12,772,964 Sabit faizli TL 10,305 10,305-1,102,552 1,102, USD 9,239,772 12,959, ,000,000 5,585, EUR 3,885,855 6,813, Deiken faizli USD 25,567 35,860-50,775 94, EUR 2,758,138 4,836, ,084,782 5,990, Orta/uzun vadeli 5,404,670 10,284,584 Sabit faizli EUR 574,055 1,006, Deiken faizli USD ,388 47, EUR 2,503,051 4,398, ,272,080 10,237, Toplam 30,060,402 23,057,548 Orta/uzun vadeli kredilerin geri ödemeleri aaıdaki gibidir: Sabit Oranlı Deiken Oranlı Sabit Oranlı Deiken Oranlı ,338, ,368 3,891,757-4,306, , , , , ,441 1,006,598 4,398,072-10,284,584 Alınan kredilerin teminatına ilikin olarak krediyi veren kurululara irket in ana ortaı ve ilikili bankaları sırasıyla 275,016 TL ve 19,314,674 TL tutarlarında kefalet vermitir. (18)

21 12. GELR VERGS 2002 yılı gelirleri için kurumlar vergisi oranı %30 olup, %10 oranında fon payının eklenmesi ile efektif kurumlar vergisi oranı %33 olarak uygulanmı, kurumlar vergisinden istisna tutulan yatırım indirimi üzerinden ise % 19.8 oranında stopaj hesaplanmıtır, ayrıca, yine 24 Nisan 2003 tarihine kadar 2002 yılı gelirleri de dahil olmak üzere geçmi yıl gelirlerinin daıtılması durumunda, daıtılan kazancın kurumlar vergisine tabi olan kısmı, irketin halka açık olup olmamasına göre sırasıyla %5.5 veya %16.5 oranında stopaja tabi tutulmutur. 24 Nisan 2003 tarihinde yayımlanan 4842 sayılı kanunla yapılan düzenlemeler çerçevesinde 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %10 fon payının kaldırılmasıyla, 2003 yılı gelirlerinden balamak üzere kurumlar vergisi oranı %30 olarak uygulanmaktadır. Ancak, 2 Ocak 2004 tarihinde yayımlanan 5035 sayılı kanunla yapılan düzenlemeler çerçevesinde sadece 2004 yılı kazançlarının vergilendirilmesinde uygulanacak kurumlar vergisi oranının % 33 olması hükme balanmıtır. 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren, 2002 ve önceki yıl karları da dahil olmak üzere, dönem karı, daıtılmaması, sermayeye ilave edilmesi veya tam mükellef kurumlara daıtılması durumlarında stopaja tabi olmazken, tam mükellef gerçek kiilere, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefiyeti olmayanlara, kurumlar vergisi ve gelir vergisinden muaf olanlara, dar mükellef kurumlara (Türkiye de bir iyeri veya daimi temsilci aracılııyla kar payı elde edenler hariç), dar mükellef gerçek kiilere ve gelir vergisinden muaf dar mükelleflere yapılacak kar daıtımı %10 oranında stopaja tabidir (fon payı uygulamasının 31 Aralık 2003 tarihine kadar yürürlükte olması nedeniyle bu tarihe kadar yapılacak olan kar daıtımlarında efektif vergi oranı %11 olmaktadır). Ancak, daıtıma konu dönem karının; 31 Aralık 1998 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kazançlara, 31 Aralık 2002 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen ve kurumlar vergisinden istisna edilmi kazançlara ve 24 Nisan 2003 tarihinden önceki müracaatlara istinaden düzenlenmi olan tevik belgeleri kapsamındaki harcamalara istinaden hesaplanan ve üzerinden %19.8 stopaj ödenmi yatırım indirimi tutarından kaynaklanan kazançlara isabet eden kısmı stopaja tabi deildir. Kurumlar vergisine tabi kazancın belirlenmesinde dikkate alınan yatırım indirimi için 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren, üzerinden indirim hesaplanacak harcamaların yatırım tevik belgesine balanmı olma koulu ve indirim konusu yapılan tutarın stopaja tabi tutulması uygulaması kaldırılmı, buna karılık indirim tutarı azami %40 olarak belirlenmitir. Ancak, 24 Nisan 2003 tarihinden önceki müracaatlara istinaden düzenlenmi olan tevik belgeleri kapsamında bu tarihten sonra yapılacak olan yatırımlar üzerinden hesaplanacak yatırım indirimi ile yine bu tarihten önce yapılmı olup kazancın yetersizlii nedeniyle sonraki dönemlere devreden yatırım indiriminden yararlanan kazançlar üzerinden daıtılsın daıtılmasın %19.8 stopaj yapılması öngörülmütür. Dier yandan, bu tarihten önce yapılmı olan müracaatlara istinaden alınmı olan tevik belgeleriyle ilgili olarak 15 Mayıs 2003 tarihine kadar balı bulunulan vergi dairesine yazılı bildirimde bulunmak artıyla, 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren yapılan yatırım harcamaları için yatırım indirim oranının %40 a çekilmesi suretiyle, bu ekilde yeni düzenlemeler çerçevesinde hesaplanan yatırım indirimi tutarı üzerinden %19.8 oranında stopajın ödenmemesi imkanı getirilmitir. Söz konusu tercihi kullanmamı olan mükelleflere, 30 Aralık 2003 tarihinde yayımlanan 5024 sayılı kanunla kanunun yürürlük tarihi olan 1 Ocak 2004 tarihinden sonra verilecek ilk geçici vergi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar yeniden tercihte bulunma hakkı tanınmıtır. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibariyle oluan kazançlar üzerinden %30 (24 Nisan 2003 tarihinden önce %25) oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte, ödenen tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir. 2 Ocak 2004 tarihinde yayımlanan 5035 sayılı kanun çerçevesinde 2004 yılı üçer aylık geçici vergilendirme dönemleri ile ilgili geçici verginin hesabında da % 33 oranı dikkate alınacaktır. Kurumlar vergisi, ilgili olduu hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın on beinci günü akamına kadar beyan edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir ( taksitte). (19)

22 12. GELR VERGS (devamı) 30 Aralık 2003 tarihinde yayımlanan 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Deiiklik Yapılması Hakkında Kanun çerçevesinde 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren vergiye tabi kazancın enflasyona göre düzenlenmi mali tablolar üzerinden hesaplanması hükme balanmıtır. Bu çerçevede 31 Aralık 2003 tarihli bilançonun söz konusu kanunla getirilen düzenlemeler çerçevesinde düzeltilmi aktif toplamından düzeltilmi sermaye, düzeltilmi hisse senetleri ihraç primleri ve düzeltilmi hisse senedi iptal karları ile borç toplamının çıkarılması sonucu bulunan fark, geçmi yıllar kar/zararı hesabında gösterilecek, bu ekilde tespit edilen geçmi yıl karı vergiye tabi tutulmayacak, geçmi yıl zararı ise zarar olarak kabul edilmeyecektir. Yine 2003 ve önceki hesap dönemlerine ait beyannamelerde yer alan indirilemeyen geçmi yıl mali zararları 2004 ve daha sonraki hesap dönemlerinde mukayyet (kayıtlı) deerleri ile dikkate alınacaktır. Kurumlar Vergisi Kanunu na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı amamak kaydıyla dönemin kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları vergi dairesince be yıl içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesapları kontrol edilebilmektedir. 27 ubat 2003 tarihinde yayımlanan 4811 sayılı Vergi Barıı yasası çerçevesinde vergi mükellefleri yıllarına ilikin vergi matrahlarını kanunda belirlenen oranlarda arttırmaları durumunda söz konusu yılların vergi incelemelerinden muaf olmulardır. Bu tercihi kullanan irket vergi dairesine 142,567 TL tutarında ek vergi beyanında bulunmutur. 31 Aralık 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle gelir tablosuna göre vergi gideri aaıdaki gibidir : Gelir tablosu Cari yıl vergi karılıı Cari yıl vergi gideri - 156,736 Ertelenmi vergi karılıı Geçici farkların oluması ve ters çevrilmesi ile ilgili (370,529) 485,750 Gelir tablosunda gösterilen toplam vergi (avantajı) gideri (370,529) 642,486 Pein ödenen vergiler ve cari vergi yükümlülüü aaıdaki gibi netletirilmitir : Vergi yükümlülüü - 794,661 Pein ödenen vergiler - (214,956) Vergi yükümlülüü, net - 579,705 (20)

23 12. GELR VERGS (devamı) 31 Aralık 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle ertelenmi gelir vergisinin detayı aaıdaki gibidir : Bilanço Finansal kiralama tashih etkisi 7,655,784 - Kullanılmamı yatırım indirimleri üzerinden salanacak vergi avantajı 4,824,403 - Kıdem tazminatı karılıı 21,014 5,624 üpheli alacak karılıı 345, ,628 Forward anlamaları zararları 44,120 - Eksi : Vergi aktifi karılıı (12,890,875) - Ertelenmi vergi alacaı brüt - 285,252 Finansal kiralama tahsis etkisi - (603,727) Maddi duran varlıkların net defter deerinin yeniden ifade edilmesinden kaynaklanan farklar - (86,152) Yabancı para alınan avansların kur deerlemesi - (7,917) Ertelenmi vergi yükümlülüü brüt - (697,796) Ertelenmi gelir vergisi aktifi (yükümlülüü) - (412,544) Net ertelenmi vergi yükümlülüü / (aktifinin) hareket tablosu aaıdaki gibidir: 1 Ocak bakiyesi 412, ,468 Alımla gelen - (592,888) Gelir tablosuna kaydedilen ertelenmi vergi (avantajı) gideri (370,529) 485,750 Parasal (zarar) kar (42,015) 62, Aralık 2003 bakiyesi - 412, Aralık 2003 tarihi itibariyle, irket %30 oranıyla ertelenmi vergi hesaplamı, ancak öngörülebilir gelecekte gerçekleebilirlii kesin olmayan ertelenmi vergi aktifleri için karılık ayırmıtır. 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle ertelenmi vergiler %19.8 etkin vergi oranıyla hesaplanmıtır. 34,485,763 TL tarihsel tutardaki kullanılmamı yatırım tevikleri üzerinden ertelenmi vergi aktifi bilançoda yansıtılmamıtır. (21)

24 12. GELR VERGS (devamı) Vergiye tabi gelirin irket in etkin vergi oranları ile çarpımı sonucu ede edilen tutarın 31 Aralık 2003 tarihinde sona eren döneme ait vergi karılıı ile mutabakatı aaıdaki gibidir : Vergi öncesi olaan faaliyetlerden net (zarar) kar (830,764) 1,579,032 %30 oranında kurumlar vergisi karılıı (249,229) 312,648 Kanunen kabul edilmeyen giderler ve ilaveler 259,677 47,198 Vergiye tabi olmayan gelirler (687,020) (171,482) Özkaynak kalemleri üzerindeki enflasyon muhasebesi etkisi 715, ,122 Dier (409,251) - (370,529) 642, TÜREV FNANSAL ARAÇLARI irket faaliyetlerini sürdürürken türev finansal araçları içeren çeitli ilemler gerçekletirmektedir. Türev finansal araçlar iki taraf arasında yapılan ve ödemelerin bir veya daha fazla finansal aracın fiyatlarında, oranlarında veya göstergelerindeki dalgalanmalara balı olduu finansal sözlemelerdir. Türev finansal araçlar, forward alım anlamalarını ve yabancı para swapları içermektedir. Aaıdaki tablo türev finansal araçların olumlu (varlıklar) ve olumsuz (yükümlülükler) rayiç deerlerinin farazi deerleri ile birlikte vade tarihine göre analizini göstermektedir. Farazi deer, bir türev aracını oluturan varlıın, oranın veya göstergenin deeridir ve türev aracının deer deiimlerinin ölçülmesinde baz olarak alınır. Farazi deerler, kapanmamı ilemlerin yıl sonundaki hacmini gösterir, ve ne piyasa riskini ne de kredi riskini yansıtır. 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle yapılan swap anlamalarının farazi deerleri aaıdaki tabloda gösterilmektedir: Rayiç Deer Varlıklar Rayiç Deer Yükümlülükler Farazi deerin TL karılıı 1 aya kadar 1-6 ay arası Alım satım amaçlı tutulan türevler Para swap alımı 56, ,686 6,225,687 6,225,687 - Para swap satıı - - 6,029,573 6,029,573 - Forward alım anlaması 49,046-3,918,000-3,918, SERMAYE Pay adedi, nominal deeri 1,000 TL (tescil edilmi ve basılmı) 10,000,000,000 10,000,000, Aralık 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle irket in tarihsel kayıtlı ve çıkarılmı sermayesi sırasıyla 10,000,000 TL (tarihsel bazda) yılı içerisinde irket sermayesini yasal daıtılmamı karlardan transferle 1,900,000 TL tutarında arttırmıtır. (22)

25 14. SERMAYE (devamı) 31 Aralık 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle ortaklar ve sahip oldukları sermaye paylarının dökümü aaıdaki gibidir: % Tutar % Tutar GSD Holding A ,445, ,445,116 Halka arz ,553, ,553,775 Dier , ,109 Tarihsel deer ile toplam TL ,000, ,000,000 Yeniden ifade etmenin etkisi 38,600,394 38,600,394 Her ortaın sahip olduu hisse oranında oy hakkı vardır. 48,600,394 48,600, YASAL YEDEKLER VE BRKM ZARARLAR Türk Ticari Kanunu na göre yedekler, birinci ve ikinci yasal yedeklerden olumaktadır. Birinci yasal yedek akçe, toplamı irket sermayesinin %20 sine varana dek yasal karın %5 i oranında ayrılmaktadır. kinci yasal yedek akçe, irket sermayesinin %5 ini aan temettü daılımlarının %10 u oranında ayrılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu na göre yasal yedek akçeler toplamı ödenmi sermayenin %50 sini amadıı sürece daıtılamazlar, ancak ihtiyari yedek akçeler tükenmesi halinde zararların karılanmasında kullanılabilirler. 31 Aralık 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle irket'in yasal mali tablolarına göre tarihsel tutarlarda yedekler ve geçmi yıl karları aaıdaki gibidir : (23) Kanuni yedek 895, ,635 Olaanüstü yedek 1,022,940 1,053,824 Halka açık irketler, temettü daıtımlarını SPK nun öngördüü ekilde aaıdaki gibi yaparlar: Seri: XI, No: 25 sayılı Tebli Kısım Onbe madde 399 uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo denkletirme ileminde ortaya çıkan ve geçmi yıllar zararı nda izlenen tutarın, SPK nın kar daıtımına ilikin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmi mali tablolara göre daıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınması esastır. Bununla birlikte, geçmi yıllar zararı nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem karı ve daıtılmamı geçmi yıl karları, kalan zarar miktarının ise sırasıyla olaanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır. 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Seri:XI No:25 sayılı tebli uyarınca UFRS ye uygun olarak hazırlanan mali tablolar esas alınarak hesaplanan 2003 yılı faaliyetlerinden elde edilen karlar dikkate alınmak üzere, daıtılabilir karın en az %20 si oranında kar daıtımı zorunluluu getirilmitir. Bu daıtım irketlerin genel kurullarının alacaı karara balı olarak nakit olarak ya da daıtılabilir karın %20 sinden aaı olmamak üzere bedelsiz hisse senedi olarak ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz hisse senedi daıtılması suretiyle gerçekletirilebilecektir.

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Haziran 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Aralık 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Aralık 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Aralık 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa ------- Baımsız Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak Deiim

Detaylı

1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili,

1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM 1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 3. 2003

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Mali Tablolar ve Denetim Raporu BLANÇO (Para Birimi- Yeni Türk Lirası (YTL, No 2)) Baımsız Denetim'den Geçmemi Geçmi Dipnot Referansları 30.09.2005 31.12.2004 VARLIKLAR

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2006 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2006 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Mali Tablolar ve Denetim Raporu BLANÇO Dipnot Referansları Baımsız Denetimden Geçmemi Baımsız Denetimden Geçmi VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 25,438,799 25,150,983

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi. 31 Aralık 2004 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolara likin Baımsız Denetim Raporu

GSD Holding Anonim irketi. 31 Aralık 2004 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolara likin Baımsız Denetim Raporu GSD Holding Anonim irketi 31 Aralık 2004 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolara likin Baımsız Denetim Raporu ÇNDEKLER Baımsız Denetim Raporu 1-2 Konsolide Bilançolar 3 Konsolide Gelir Tablosu 4 Konsolide

Detaylı

Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu Anonim irketi

Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu Anonim irketi Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu Anonim irketi 31 Aralık 2004 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Denetim Raporu 1 Konsolide Bilanço 2 Konsolide Gelir

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Haziran 2006 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci ve Mali Müavirlik A..

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu İçindekiler Sayfa Özet finansal durum tablosu 1 Özet gelir

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. Bilanço (Birim:Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.)

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa ------- Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2-3 Gelir Tablosu 4 Mali Tablolara likin Dipnotlar

Detaylı

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, 2013/3 Aylık [] 03.05.2013 18:51:17 Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Finansal Tablo Türü Dipnot Referansları Cari Dönem Konsolide Olm ayan Önceki Dönem Konsolide

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi. 30 Eylül 2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

GSD Holding Anonim irketi. 30 Eylül 2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar GSD Holding Anonim irketi 30 Eylül 2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ÇNDEKLER Sayfa Konsolide Bilanço 1-2 Konsolide Gelir Tablosu 3 Konsolide Özkaynak

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, 2013/3 Aylık [] 03.05.2013 18:51:17 Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak yer almaktadır. 3. Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi. 31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolara likin Baımsız Denetim Raporu

GSD Holding Anonim irketi. 31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolara likin Baımsız Denetim Raporu GSD Holding Anonim irketi Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolara likin Baımsız Denetim Raporu ÇNDEKLER Baımsız Denetim Raporu 1 Konsolide Bilanço 2-3 Konsolide Gelir Tablosu 4 Konsolide Mali Tablo Dipnotları

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 30 Haziran 2012 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve nceleme Raporu Akis Baımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları 1 irket in organizasyonu ve faaliyet konusu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi ( irket ) 1992

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi

GSD Holding Anonim irketi GSD Holding Anonim irketi 2007 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu Akis Baımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik Anonim irketi 4 Nisan

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.. 31 Aralık 2008 Tarihi tibariyle Bilanço (Para birimi: Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.) Dipnot Tasfiye Dönemi Baımsız Denetimden

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi. 31 Mart 2008 Tarihi tibariyla Konsolide Ara Finansal Tablolar ve Dipnotları

GSD Holding Anonim irketi. 31 Mart 2008 Tarihi tibariyla Konsolide Ara Finansal Tablolar ve Dipnotları GSD Holding Anonim irketi 31 Mart 2008 Tarihi tibariyla Konsolide Ara Finansal Tablolar ve Dipnotları ÇNDEKLER Sayfa Konsolide Bilanço 1-2 Konsolide Gelir Tablosu 3 Konsolide Özkaynak Deiim Tablosu 4 Konsolide

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR ÇERK SAYFA BLANÇO... 1-3 GELR TABLOSU... 4 ÖZSERMAYE DEM TABLOSU... 5 NAKT AKIM TABLOSU... 6 MAL TABLOLARA

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 30 Eylül 2010 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve inceleme raporu İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9 18.06.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 4 9! "#$# %#& ' # $ ' # ( & $ )# * $ +,-!./ + * ( ' *. ' $./ + 0& " 1 '! 2.. # 3$ *# %# */& / $') $ ' $') # ' ' ( / '. $.' 4 ( # $ ' %#' 5$#$ $&$# # $ ' * # 0 * (. './

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 2009 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ara Dönem Finansal Tablolar Hakkında Sınırlı Baımsız Denetim Raporu Akis Baımsız

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) Yeniden düzenlenmi Yeniden düzenlenmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Geçmi Dönem Referansları

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi. 30 Haziran 2004 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolara likin Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

GSD Holding Anonim irketi. 30 Haziran 2004 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolara likin Baımsız Sınırlı Denetim Raporu GSD Holding Anonim irketi 30 Haziran 2004 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolara likin Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1-2 Konsolide Bilanço 3 Konsolide Gelir

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2011 ara dönem özet finansal tablolar hakkında inceleme raporu İçindekiler Sayfa İnceleme Bilanço 2 Gelir tablosu 3 Kapsamlı gelir tablosu 4 Özsermaye

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi çindekiler: Bilanço Nazım hesaplar tablosu

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2010 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve inceleme raporu İçindekiler Sayfa İnceleme raporu 1 Özet bilanço 2 Özet kapsamlı gelir tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. ÇNDEKLER GÖRÜ KONSOLDE BLANÇO KONSOLDE GELR TABLOSU KONSOLDE

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN DÖNEME AT TRAKN ÖZSERMAYE YÖNTEMNE GÖRE DEERLEMEYE TAB TUTULDUU MAL TABLOLAR ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 30 HAZRAN 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 30 HAZRAN 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLARI HAKKINDA NCELEME RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu na Giri Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem m. 30 Eylül 2017 30 Eylül 2016 Faiz ve benzeri gelirler Faiz giderleri Net faiz geliri Kredi zararı karşılıkları Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL 2008 TARH TBARYLE MAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL 2008 TARH TBARYLE MAL TABLOLAR VE DPNOTLARI MAL TABLOLAR VE DPNOTLARI MAL TABLOLAR ÇERK SAYFA BLANÇO... 1-3 GELR TABLOSU... 4 ÖZSERMAYE DEM TABLOSU... 5 NAKT AKIM TABLOSU... 6 MAL TABLOLARA LKN NOTLAR... 7-54 NOT 1 RKET N ORGANZASYONU VE FAALYET

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. 2015 2014 2013 Faiz ve benzeri gelirler 25,967 25,001 25,601 Faiz giderleri 10,086 10,729 10,767 Net faiz geliri 15,881 14,272 14,834 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi. 30 Eylül 2007 Tarihi tibarıyla Konsolide Ara Mali Tablolar ve Dipnotları

GSD Holding Anonim irketi. 30 Eylül 2007 Tarihi tibarıyla Konsolide Ara Mali Tablolar ve Dipnotları GSD Holding Anonim irketi Tarihi tibarıyla Konsolide Ara Mali Tablolar ve Dipnotları ÇNDEKLER Sayfa Konsolide Bilanço 1-2 Konsolide Gelir Tablosu 3 Konsolide Özkaynak Deiim Tablosu 4 Konsolide Nakit Akım

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. TRAKN ÖZSERMAYE YÖNTEMNE GÖRE DEERLEMEYE TAB TUTULDUU FNANSAL TABLOLAR Olmuksa International Paper Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret A..

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

%! & ' ( " ) $ $ * ! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 ! " # $ % &' $ (* +, -.

%! & ' (  ) $ $ * !  # $ % &' $ ()*+, -. % /  / &' 0!  # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 !  # $ % &' $ (* +, -. ! " # $ %! & ' ( " ) $ $ * +,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' $/ 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 +.,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ (* +, -. % &' $ / 0

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı