SERÇESME. Anadolu insanýnýn özleminin, umudunun, bilimsel bir kaygý gütmeksizin düþ gücünün bir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERÇESME. Anadolu insanýnýn özleminin, umudunun, bilimsel bir kaygý gütmeksizin düþ gücünün bir"

Transkript

1 SERÇESME BÝLÝMLE GÝDÝLMEYEN YOLUN SONU KARANLIKTIR BU SAYIDA VELÝYETTÝN ULUSOY ile Söyleþtik FÝKRET OTYAM Çaðdaþ Muaviye Ardýllarý Karbelâ ve Necef i Bombalarken ESAT KORKMAZ Nasýl Örgütlenceðiz ÝSMAÝL KAYGUSUZ Birlik Olmanýn Yolu Hacý Bektaþ Veli Dergâh ýndan Geçer MEHMET TURAN Serçeþme nin Abdalý ÖMER ULUÇAY Seçeþme den Akan Kevser ÝSMAÝL ÖZMEN Din, Tanrý ve Ýnsan VAHAP ERDOÐDU Büyük Ortadoðu Projesi ALÝ KAYA Dersimlilerin Kökeni ve Deylem de Alevilik AHMET KOÇAK Battal Pehlivan ý Anýyoruz HASAN HARMANCI Kurban VÝÞNE KORKMAZ Toplumsal Nirvana NASUH BARIN Erdemli Olmak Mümkün mü? ALÝ KENANOÐLU Onbirinci Yýlýnda 2 Temmuz ve Sivas BURHAN KOCADAÐ Abdal Musa Sultan ý Anarken ARÝF SAÐ ile Söyleþi: Müzik Biçim Olarak Netleþmemiþ Bizim Ülkemizde AYLIK DERGÝ Genel Yayýn Yönetmeni: Esat Korkmaz Sahibi: Genel Ajans Basým Daðýtým Organizasyon Ltd. Þti. adýna Ahmet Koçak Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Ahmet Koçak Yönetim Yeri: Divanyolu Cad. No: 54, Erçevik Ýþhaný 102, Eminönü Ýstanbul Tel/Faks: +90.(0) E-posta: FÝYATI: TL 3M / 3 / 3 1 AÐUSTOS 2004 SAYI: ISSN HÜNKÂR IN DÝLÝYLE CANLARA SESLENÝÞ Derviþlik, hýrkada, taç'da deðildir Hararet nardadýr, sac'da deðildir Her ne arar isen insanda ara Kudüs'te, Mekke'de, Hac'da deðildir Hacý Bektaþ Veli Hünkâr ýn Toplumsal Kimliði Esat Korkmaz, Genel Yayýn Yönetmeni Anadolu insanýnýn özleminin, umudunun, bilimsel bir kaygý gütmeksizin düþ gücünün bir çocuðudur, Hacý Bektaþ Veli. Anadolu insanýnýn Anadolu topraðýnda yetiþtirdiði, sevip geliþtirdiði; özlemine, umuduna, düþ gücüne uygun biçimde söylencelerle giydirip kuþattýðý, doðaüstü yetilerle donattýðý, düþünceleri kýrsal kesimde kitlesellik kazanan, düþünme/davranma özgürlüðünden yana, açýklýðý seven, baskýya karþý savaþan bir öncüdür, Hacý Bektaþ Veli. Doðuþ yýllarýnda ortaya konan ilkelerle yaþamaya çalýþan ve deðiþmeyen, tartýþýlamayan, esnetilemeyen bir inanç kurumu yaratan egemen sýnýfýn ilahi ideolojisi Þeriatçý Ýslamlýðýn yadsýnmasýnýn bir ürünüdür, Hacý Bektaþ Veli. Þeriatçý Ýslamlýðýn yaþanan nesnel/toplumsal süreç tarafýndan yadsýnmasýyla ortaya çýkan inanç boþluðunun çalýþanlar adýna doldurulmasýnýn yaratýsýdýr, Hacý Bektaþ Veli. Ortaçað koþullarýnda, temel üretim zemininde belirleyici üretici güç durumunda bulunan Anadolu köylüsünün, çobanýnýn ve zanaatçýsýnýn kendisini kurtuluþa taþýyabilmek ve kurtuluþunu insanlýðýn kurtuluþ düþüne baðlayabilemek için yarattýðý doðu toplumculuðu nun baþat kimliðidir, Hacý Bektaþ Veli. Tektanrýcý dinin ortodoks kurallarýna kitlenip kalan insaný, can yoldaþlýðý, kavga yoldaþlýðý temelinde önce topraða sonra yaþamdan kaynaklanan, yaþamla gelen bir birikimin ürünü durumunda olan geleneðe baðlayan süreci baþlatan, doðan, geliþen ve geleceðe uzanacak olan bir toplumsal olgudur, Hacý Bektaþ Veli. Ýslamýn getirdiði deðiþmez koþullara karþý yaþama sýzan ve yaþamsal bir tepki olarak beliren bir hizmetlidir, Hacý Bektaþ Veli. Bu Kimliðin Toplumsal Sonuçlarý Sýralanan nedenlerle Hacý Bektaþ Veli düþüncesi, Asya kökenli göçerlerin, yerli halkýn ve Hz. Ali Yandaþlarý'nýn uygarlýk öncesi çaðlardan taþýyýp getirdiði deðerlerin, bu deðerlerin bir bireþimi biçiminde beliren ve halkýn isyanýný besleyen dünya görüþünün maya sýna dönüþebildi. Bu maya kullanýlarak, inanç kökenli düþünceler baðlamýnda, geleneðin üzerindeki örtü kaldýrýlabildi ve yaþamla beslenen bir ürün durumuna getirilebildi; düþüncenin yüzü güneþe gösterilebildi. Herkesin, her þeyin yazgýsýný çizecek biçimde soyut olarak tasarlanýp kutsanan, sonra da halkýn toplu belleðine gerçek varlýk olarak yerleþtirilen Tanrý algýsý eleþtirilebildi; yaþanan ve kesinlikle bilimsel olan nesnel süreci onurlandýrmak için bilimsel olup olmadýðý kaygýsý gütmeksizin, saðduyunun / önsezinin yarattýðý ýþýkla bir gönül kanalý açarak, insanlarý da peþine takýp gökyüzüne yükselen Tanrý alýnýp yeryüzüne indirilebildi; kara yazgýyý yaþayan deðil, bu yazgýyý yaratan eleþtirilebildi; insanýn, kendi kaderini kendisinin çizebileceði gerçeði yaþama geçirilebildi. Akýnlarýn, savaþlarýn, saldýrýlarýn yoðun olarak yaþandýðý, yoksulun daha yoksul, azgýnýn daha azgýn olduðu bir ortamda, Anadolu halkýnýn toplu belleðinin, toplu eyleminin/söyleminin bir simgesi olarak güvercin donunda bu topraða ayak basan Hacý Bektaþ Veli, özlemlerin, umutlarýn kucaðýnda beslenerek önce kendi nesnel yaþamýnýn sýnýrlarýný aþtý, sonra da doða/insan yaþamýnýn sýnýrlarýný aþtý ve evrenin sonsuzluðuna uzanan bir davranýþýn taþýyýcýsý oldu. (Devamý 2. sayfada)

2 (Baþtarafý 1. sayfada) Hünkâr ýn Diliyle Canlara Sesleniþ Ve canlara seslendi Hacý Bektaþ Veli: Þeriatçý Ýslamlýkla barýþ içinde bir arada yaþama adýna deðil, Asya kökenli paylaþmacý/ dayanýþmacý toplum deðerleriyle uygar eþitsizlikçi toplumda eþitlik adýna muhalefet eden deðerlerin buluþmasýyla yeni bir bireþim olarak beliren ve sonralarý Alevilik-Bektaþilik biçiminde kimlik kazanacak olan yaþam görüþü adýna; bütün gönüllerin aydýnlýða, bütün canlarýn ermiþliðe kavuþmasýný dileyen bir yürek vuruþuyla seslendi gönül yoldaþlarýna: Gelin canlar bir olalým. Ýçten, dýþtan baskýya uðramýþ, horlanmýþ, sömürülmüþ; esenliðe susamýþ, barýþýn, eþitliðin, yiðitliðin tadýna vurulmuþ kýr emekçilerine, göçerlere, çobanlara yüksek dað doruklarýndan seslendi: Gelin canlar bir olalým. Evrenin enginliðinde/zenginliðinde gücü yettiðince/olanaðýnca dolaþmak, gezmek, görmek, söyleþmek, sevilmek, öðrenmek, kýsaca yaþamak özlemi içinde olanlara sessizlik olarak algýlanan Anadolu insanýnýn toplu dileðiyle seslendi: Gelin canlar bir olalým. Arýnmýþ bir yürekle dolaþmak, er olmak, erlerle yaþamak, erenlere karýþmak isteyenlere; görüþmek, barýþmak, konuþmak, seviþmek isteyenlere; esriyen gönüllerde kendini bulmak, kendinde baþkalarýný, baþkalarýnda kendini görmek isteyenlere yücelerden seslendi: Gelin canlar bir olalým. Baþeðmek, alçalmak istemeyenlere, yanlýþý doðruya, çirkini güzele çevirmek isteyenlere, eylemin olanaklý olduðu yerde eylemek isteyenlere, eylemin olanaklý olmadýðý yerde söylemek isteyenlere dýþa dönük eylemlerinin nesnelleþmesi anlamýnda seslendi: Gelin canlar bir olalým. Uygar insanlara özgü bilinç açýklýðýna / davranýþ baðýmsýzlýðýna kavuþmak isteyenlere; insan denen varlýðýn deðerini, önemini, evrendeki yerini bilmek isteyenlere; bilmenin üstünlüðünü, erdemin öncülüðünü, geliþmenin yaratýcýlýðýný, iyinin/güzelin yönlendiriciliðini anlamak isteyenlere erenler toplantýsýndan seslendi: Gelin canlar bir olalým. Þeriatçý Ýslamlýðýn uyuþturucu etkisinden kurtulmak, özgürlüðün diriltici/can verici sýcaklýðýna koþmak, yeniyi bulmak, eskiyi yerli yerine koymak, yani her an yeniden doðmak isteyenlere yaþamý kucaklayan/onurlandýran inancýnýn diliyle seslendi: Gelin canlar bir olalým. Yaþamýmýzýn hizmetlisi Hacý Bektaþ Veli düþüncesini/inancýný canlandýrmak için yola çýkan Serçeþme, Hünkâr'ýn diliyle sizlere sesleniyor: Gelin canlar bir olalým. Fikret OTYAM, Geyiklibayýrý köyü Antalya, 12 Temmuz 2004 ULU ÖNDER Mustafa Kemal Atatürk demiþti ki: Ömer in etkisiyle Ebubekir e biat olundu. Görülüyor ki halifeliðin seçiminde genel eðilimin doðal bileþiminden çok, kiþisel etki, saptamayý biçimlendirmiþti. Peygamber in ölümünden yirmibeþ yýl kadar bir süre sonra Ýslam dünyasý içinde Ýslamýn en büyük kiþilerinden ikisi karþý karþýya halifelik savýyla arkalarýndan sürükledikleri ayný din, ayný ýrktaki insanlarý kanlar içinde býrakmakta sakýnca görmediler. Sonunda hilesinde baþarýlý olan, saf ve temiz olaný yendi, ailesini ve çocuklarýný yok ve periþan etti. Böylelikle halifelik adý altýndaki Ýslam yöneticiliðini yine halifelik ünvaný altýnda bir Ýslam saltanatýna dönüþtürdü. Emevi saltanatý, büyük fetihler yapmakla birlikte baþýndan sonuna deðin kanlý ve üzücü olaylar ile ancak doksan yýl yaþayabilmiþtir. O güzel, o eþsiz insan Mustafa Kemal Atatürk TBMM de 1338, yani 1922 yýlýnda tüm Ali evlatlarýna yapýlan haksýzlýðý/hayýnlýðý/zulmü böyle yorumluyordu, kabri elbette her daim ýþýklýdýr O nun. O Kutsal Topraklarý/Yerleri Görmek Aþký Aðýr Basanda! Irak Ankara Büyükelçilik Basýn Müsteþarý Ýbrahim El Dakuki can, aziz dostum, altý yýl yaþadýðý Ankara dan merkeze, yani Baðdat a atandýðýnda Gider gitmez seni ülkeme davet etmek/ettirmek ilk iþim olacaktýr ve Kerbelâ ya bizzat ben götüreceðim, demiþti ora aþkýmý bildiðinden. Uzun sürmedi ve Baðdat taydým Devlet Konuðu olarak, 1 Mayýs akýl almaz bir coþkuyla kutlanýyordu Baðdat ta, Ýbrahim El Dakuki canla yola koyulduk, Baðdat tan Mahmudiye yi geçtikten sonra Hilla ya uðramadan sola dönerseniz Ýskenderiye ye ve Müseyyin e varýrsýnýz, daha sonra þehitler diyarý Kerebelâ ya. Fotoðraf Çeker misin? Baðdat ta, büyük bir alanda üst üste konmuþ küplerden kurulu çok ama çok güzel bir havuz var, her küpten sular fýþkýran, arabayý durdurup fotoðraf çekiyordum ki üç hamal, evet üç hamal yaklaþtý, kimliklerimizi istedi. Buranýn fotoðrafýný neden çektiðimi sormuþlar Ýbrahim cana, o da devlet konuðu olduðumu anlatmýþ, pasaportuma baktýlar, notlar aldýlar ve yolcu ettiler saygýyla. Meðer orada önemli bir devlet büyüðünün de konutu varmýþ! Heyecandan yüreðim duracak, çünkü Kerbelâ 10 km. yazýlý bir gösterge var yolun saðýnda O da ne, yol kapalý!.. Ceep ten büyük, üzerinde makinalý tüfek ve askerler olan bir askeri araç yolun tam ortasýnda, stenleriyle iþaret ettiler inmemiz için!... Dedim, küplü havuzun fotoðrafýný çeker misin a meraklý? Kimliklerimize baktýlar, sonra tepedeki bir yapýyý iþaret ettiler, Karakol dediler! Önde biz arkada stenli askerler tepeye vardýk, dev yapýlý bir yüzbaþý iniyordu merdivenlerden, karþýlaþtýk, selam durdu ve tekmil verdi: Men, Kerbelâ belde polis müdürü Nazým Mustafa. Hoþ gelmiþsiniz, safalar getirmiþsiniz, buyrun biraz dinlenin, birer kahve içelim. Sonra laf lafý açtý, hoþ bir Türkçeyle söyleþiyorduk, ikisi de Kerküklü çýktý, sordular/soruþturdular ve yerlerinden fýrlayýp sarýldýlar birbirlerine gözleri dolu dolu!... Ýbrahim can ve Nazým Mustafa ilkokul arkadaþlarýydý: Emir almýþým sevgili mihman, hep yanýnda olacaðým, þimdi emret hizmete hazýram Önümüzde o makinalý tüfekli araç, arkada biz Onlar eski günlerini anýyorlar tarifsiz bir yarenlikle, bense bu tarihsel kentin o kendine has mimarisine yutarcasýna bakýyor, anlatýmsýz duyular içinde ardý ardýna fotoðraf ve 8 mm lik kamerayla film çekiyordum Karþýda tarifsiz güzel bir yapý, kubbesi altýn gibi ýþýlýyor, kimi yerler çiniler içinde. Burasý, Hz. Muhammed in torunu, Gönüller Sultaný Hz. Ali nin oðlu Þehit Hüseyin in yattýðý yerdi. Ve Ýþte O'nun Yanýndayým Nazým Mustafa arabadan iner inmez, bazý siviller kendisini askerce selamlýyor, resmi giysililer ise hazýrol duruyorlardý ve sayýlarý bir hayli kabarýk idi Büyük bir kapýdan avluya girdik. Nazým Mustafa can, acaba fotoðraf ve film çekebilecek 2 Sayý 1

3 Çaðdaþ Muaviye Ardýllarý Kerbelâ ve Necef i Bombalarken! miyim? Elbette Kendi evindeymiþin gibi, dedi. Avlunun etrafý livan ve hücrelerden oluþmuþtu. Çiniciliðin en güzel örnekleri. aralarýnda siyah çinilerin oluþturduðu Kuran sureleri uzayýp gidiyordu Ýnsanlar insanlar Livanlarýn önünde Hücrelerin içinde. Rüya gibi kadýnlar, siyah abalarýn içinde, elleri yüzleri açýk, gözleri acý dolu Seyyidler etrafýmýzý sardýlar, Hoþ geldiniz, dediler. Nazým Mustafa anlatýyordu konuk olduðumu Mavi, sarý, yeþil, osmanlý mavisi Çiniler Siyah yazýlar Nazým Mustafa durdu. Ellerini açtý, Dua edelim, dedi. Biraz sonra, nice can lar arasýnda O nun yüceliðini, acý ölümünü dinlediðim, milyonlarca insanýn kanlý gözyaþý döktüðü Þehit Hüseyin'in yattýðý yere girecektim. Ýki kapý vardý. Altýn, gümüþ ve bugün için yapýlmasýný aklýmýn alamayacaðý minelerle seyrine doyum olmayan bu nakýþ cümbüþünün, insanoðlunun ince hünerinin sanat laþtýðý iki kapý Altýnlar soluk ýþýkta parlýyor, mermerlerin ebrularý bu güzelliðe baþka bir güzellik katýyordu ve içerden yakarýþlar, feryatlar geliyordu ve iki kumru ötüyordu bir tuhaf, sonra güvercinler Bir dakika sonra içerdeyim Kubbe, kýrýk aynalardan gümüþlendi, sandukanýn bulunduðu yerin üstünden bir nur yaðmuru, anlatýmsýz renkler olarak iniyordu gümüþ ve oyma sanatýnýn en güzel örneði olan sandukaya. Rengarenk avizelerden süzülen ýþýklar yine kýrýk aynalý kubbeye vuruyor, yine ýþýk, renk olarak düþüyordu sandukanýn üstüne. Ýnsanlar mýrýltýlarla, gözyaþlarýyla ellerini, yüzlerini, gözlerini sandukaya sürüyor, dönüyorlardý dört bir tarafý. Ýnsan seline kapýlmýþ katýlmýþtým aralarýna.. Sanki hemen kolumdan tutup çýkaracaklarmýþ, bu doyumsuz ýþýk, nakýþ, sevgi cümbüþünden beni yoksun kýlacaklarmýþ gibi her þeyi, ama her þeyi bir anda yutarcasýna görmek, hafýzama çakmak istiyordum. Elimdeki makinalarý bir o yana, bir bu yana doðrultuyor, gömleðime asýlý mikrofona o yürek parçalayýcý, yakarýþ sanki bir senfoni gibi giriyor, ipincecik þeride çiziliyordu. Bu Ýmam Hüseyin çocuklarýdýr: Ali Ekber ile Ali Asgar. Burada yatmýþlar. Ýmam Hüseyin orda yatmýþ. Burada özü tam olan askerler ki yetmiþ iki kiþiydiler. On Muharrem'de bunlar da Hüseyin ile þehit olmuþlardý.. Bu köþe Hazreti Hüseyin'i kestikleri yerdir Burasý, her yaný mermer bir bölümdü. Bir seyyid ayakta duruyordu. Yine dular edildi, gözyaþlarý dökülüyordu asýrlar sonra Þehit Hüseyin'e ve yakýnlarýna, diðer þehitlere. Kýrk gün sonra getirdiler, 20 seferde. Onun için 20 seferde, bütün Türkiye'den Ýran'dan Afgan'dan, Hind'den Suriye'den, Lübnan'dan, Irak'ýn bütün köþelerinden buraya gelir, yani baþýn döndürüldüðü gün.. O gün Kerbelâ'nýn nüfusu bir milyondan fazla olur. Çoluk çocuk gelir herkes. Þurda ne yazýyor Nazým can? Yazýyor Kale seydin kavneyn.. Hüseyin mini vane Hüseyin Yani Yazmýþ Hazret Peygamber Yani Peygamber efendimiz Diyor. Hüseyin bendendir, ben Hüseyindenim. Yani Ýmam Hüseyin'i bu kadar severdi. Türbenin kýble tarafýnda anlatýmsýz güzellikte tezyinat var. Giriþin iki tarafýnda iki minare, bunlar da alýmlý Nazým can anlatýyor: Peygamberin torununun baþsýz cesedinin gömüldüðü Kabr al Hüseyn ismi verilen yer, zamanla Þiiler için vazgeçilmez bir 'ziyaret mahalli' oldu Halk arasýnda, Hüseyin'in türbesi civarýnda gömülenlerin Cennet'e girecekleri inancý hakim. Bu nedenle birçok yaþlý ve sakat ziyaretçi, hayatlarýnýn son günlerini yaþamak üzere bu türbe civarýna gelir veya ölüler buraya nakledilerek türbe civarýnda defnedilir Daha sonra biraz ötesinde Hüseyin'in üvey kardeþi Abbas'ýn da türbesini ziyaret ettik. Bu türbe de sevgi doluydu, iþleme, nakþ, renk cümbüþü, sanat doluydu Arkama dönüp bir kez daha baktým türbeye; Ýran'da da, Irak'ta da, Türkiye'nin çeþitli bölgelerinde de çoðu kez sabahlara kadar O'nun için mersiyeler, yakarýþlar, öyküler derlediðim, insanlarýn yüreðinde onulmaz bir acý olarak duran Ýmam Hüseyin'in türbesine. Ýnsanlar, ta dýþ kapýdan geri geri çýkýyor, kapýya yüz sürüp ellerini açýyorlardý göðe doðru. Gözleri yaþlý nice insan bir yudum suya hasret kýlýnýp öldürülen Hüseyin ve yakýnlarý þehitler için asýrlardýr dualarý dudaklardan eksik etmiyor, sevgisi asýrlardýr insanlardan insanlara geliyor geliyordu Bu sadece acýma deðil, haksýzlýða karþý insanoðlunun sonu gelmez tepkisiydi, insaný insan eden, haksýzlýða karþý tepkisi, isyaný yani, tarifsiz bir sevgiyle karýþýk. Hazreti Ali'ye Sarýlmaya Durduk 1 Mayýs Necef yolundayýz. Necef in bir adý da Meþhed-i Ali dir. Hilla nýn güneyinde yetmiþ dört bin nüfuslu bir kent. Kapýda indik, dua ettik. Çaðýmýzýn Alçak Yezidleri Sözüm ona özgürlük. Sözüm ona demokrasi! Hepsi, ama hepsi yalan/dolan/alçaklýk/hayýnlýk Ve bunlar için Irak a ayak basan çaðdaþ haydutlar, onurlu Kerbelâ, onurlu Necef halkýný karadan havadan bombalýyorlar, týpký Muaviye zulmu uyguluyorlar insanlara çoluk çocuk, genç ihtiyar demeden. Onurlu halk alçaklara karþý, asýrlar sonra yine direniyorlar! Ölüyorlar ölüyorlar, inançlarýndan tek ödün vermeden! En ileri tekniði bu inanç karþýsýnda yeniliyor. Ali yi gördüm Ali yi Nerede? Yetiþ yaa Ali! Yetiþ yaa, yetiþ ya!... Ali n itsin, hangi birine eriþsin? Alçaklarýn bombalarýnýn toz duman ettiði o kutsal yerlerde üzerine inen tozlarý silkeliyor, yine de türkü barlarda kendisini gördüklerini söyleyenlere gönül komuyor! Ýki Buda Heykeli Afganistan da Bamiyan Vadiinde iki büyük kayaya oyma anýt heykel, birisi 54, diðeri 57 metre. Birisinin ayaðýnýn yanýna gittim, arkadaþým fotoðrafýmýzý çekti. Boyum, topuðuna eriþmedi! Sonra baþka alçaklar/ Deyyus-u ekberler (1), Tanrý adýna bu caným anýt heykelleri þer an caiz deðildur deyu dinamitlerle uçurdular! Tanrý nýn gazabý üzerlerine ola! Bu gözler güzel þeyler gördü, gördüklerini anlatmak bir vefa/ bir insanlýk borcudur. Sýrasýyla devam edeceðim. Gerçeðe Hû. (1) En büyük deyyuslar. Meraklýsýna not: O babayiðit, o güzel insan Kerbelâ Belde Polis Müdürü Yüzbaþý Nazým Mustafa can, Irak-Ýran savaþýnda þehit düþtü. Aðustos

4 Nasýl Örgütleneceðiz? Esat Korkmaz Alevilik-Bektaþilik, geçmiþin içinden süzülüp gelen bir bilincin/inancýn; buna göre tasarýmlanmýþ bir toplumsal projenin, bu projeyi kutsayan toplumsal özlemin Hacý Bektaþ Veli, Þeyh Bedrettin vb. kimliklere baðlanarak dýþa vuran, yaþama geçen bir doðu toplumculuðu dur. Bugünün somutunda, bu toprak insanýný esenliðe kavuþturacak devrimci-demokrat güçlerin baþýnda Alevi-Bektaþi topluluðunun geldiði savý, hemen herkesin ortak yargýsý durumundadýr. Bu yargý, Alevilerin-Bektaþilerin, Anadolu insanýnýn toplumsal mücadelelerinde oynadýklarý onurlu rolün bilince çýkardýðý bir gerçekliktir. Geçmiþten bize ulaþan Alevilik-Bektaþilik, zulme, baskýya ve haksýzlýða karþý isyan geleneðini, uygarlýk-öncesi sýnýfsýz toplumun eþitlik deðerleriyle besleyerek bugünlere taþýmýþ, halk muhalefetini tarihle, kültürle beslemiþ ve onu sürekli canlý tutmuþtur. Bunu nasýl baþarmýþtýr: Bunu; insanlýðý ve doðayý Tanrý ile özdeþleþtirerek canlý ve cansýz dünyayý pratik eylemler alaný durumuna dönüþtürdüðü, doðrudan demokrasi zemininde halkýn demokrasisini politikanýn mutlak biçimi olarak algýlayan devrimci hümanizmin, yani toplumcu hümanizmin en üretken felsefesini yarattýðý, zorbanýn, özgürlük mücadelesi karþýsýnda bir silah olarak taþýdýðý ölüm ü, düþünce özgürlüðüne þantaj yapmak için kullanýlan bir rehine olarak algýladýðý ve felsefesinden çekip çýkardýðý, özgür bir insan ölümden baþka her þeyi düþünür ve bilgisi ölüm üzerine deðil, yaþam üzerinedir yargýsýný öne alarak ölümü ölümsüzleþtirdiði, ölmeden evvel öldüðü ya da yaþarken dirildiði, zekânýn etik-estetik bir anlatým biçimi olarak düþünceye/inanca taþýdýðý sevgiyi/aþký, özgürlüðün tek olasý temeli ve toplumsal yaþamýn tek etik harcý olarak yaþama geçirdiði, benliðe duyulan etik ilgiyi, kendini yaratmanýn bir aracý durumuna getirdiði, doða yasalarýndan farklý her türden insan doðasý yasasýný yadsýyarak doða üzerinde metafizik Tanrý ya güç veren dinsel düþüncelere karþý duruþ aldýðý, ayný gücü doða üzerinde insana veren evrensel bir düþüncenin üreticisi olduðu, için baþardý. Aleviler-Bektaþiler olarak nasýl bir dönemi yaþýyoruz?, sorusunu yanýtlarken geçmiþimizi ölçü almak durumundayýz: Kökümüze bakmasýný bilmezsek, þimdimizi ve geleceðimizi konuþamayýz. Pek iç açýcý olmasa da sýralamaya çalýþalým. Günümüzde Alevilik- Bektaþilik: Ortodoks Sünni kuþatýlmýþlýða boyun eðme ile belirgin Türk-Ýslam sentezi zemininde boy veren düþünüþ biçimlerinin tanýmladýðý kimliksizliðin kýrýlamadýðý; genelde politika alanýnýn dýþýna itildiði; kimi gruplarýn ya da örgütlerin kendilerini bâtýni-heterodoksi açýdan anlamlandýrabilmek için bu inancýn-felsefenin geleneksel tabanýndan ve günümüzdeki sýnýflar konumlanmasýndaki anlamlý yerinden habersiz bir kör dövüþü ne girdiði; Bâtýni toplum felsefesi ve toplumsal tasarým açýsýndan anlamlý olan demokratik ve siyasal mücadelenin bir türlü amaçlanan politik öze kavuþamadýðý bir dönemi yaþýyoruz. Yaþanan bu sürecin doðal bir sonucu olarak ortaya çýkan; düþünsel bulanýklýðý gidermek; bu kapsamda etkinlik, eylem ve yazýn ürünleriyle Alevilik- Bektaþilik temelinde düþünsel birliðin saðlanmasýna, davranýþ düzeyinde daðýnýklýðýn giderilmesine katkýda bulunmak; öne çýkan teorik-pratik sorunlarý tartýþmak; kolektif bir ürün yaratmak üzere düþünsel olgunluk, beceri ve yetkinlikleri amaca yönelik seferber etmek; felsefemizin-inancýmýzýn yaþamasýný olanaklý kýlacak, hak ettiði saygýnlýðý yeniden kazandýracak araçlarý biçimlendirmek-örgütlemek, ve sosyal pratiði bir ucundan yakalayarak kimlikli bir mücadeleyi yaþama geçirmek, ivedi görevler olarak önümüzde durmaktadýr. Çabalarýmýza koþut olarak yaratýlacak uygun araçlar çevresinde kadrolarýn bir araya toplanmasýný saðlayarak onlarý, nesnel düzeyde demokrasi-laiklik mücadelesinin öznesi durumuna getirmek her Alevinin-Bektaþinin yaþamsal görevidir. Böylesi bir ortamda ; Alevilik-Bektaþilik temelinde örgüt birimleri ya da gruplar, kiþiler arasýnda yaþanmasý zorunlu iletiþim ve diyalog; güven duyulacak kadro, program ve örgütlenme sorunlarý, olmasý gereken mekânlar da, baþvurulmasý gereken ilke ve yöntemler le yapýlamamaktadýr. Bu olumsuzluðu aþmak, hemen her kafada biçimlenmiþ ortak sorulara ortak yanýtlar bulmak, bulunan ortak yanýtlar üzerine uygulanabilir bir çalýþma-mücadele programýný devreye sokarak, bilinçlerdeki ortaklýðý yakalayacak ve Aleviliðin-Bektaþiliðin düþünsel ve pratik sorunlarýný çözecek bir süreci baþlatmak temel amaç olmalýdýr. Yakýcý Sorun: Örgütlenme Kötülüðün yiyeceði kötülüktür; besleyeceðine beþikteyken boð gitsin. Þimdi asýl yakýcý soruna, örgütlenme sorununa gelelim. Nasýl örgütleneceðiz?, onu irdelemeye çalýþalým. Alevi-Bektaþi zeminde iki tür örgütlenme vardýr: a) Geleneksellik zemininde inanç öðelerinin ya da doðal, yüzyüze ve kendiliðinden iliþkilerin biçimlendirdiði topluluk örgütlenmesi (yol örgütlenmesi); Örneðin, Serçeþme Hacý Bektaþ Veli Dergâhý ve bu Dergâh a baðlý örgütlenme, bu türden bir örgütlenmedir. b) Çaðdaþlýk zemininde ussal irade ye baðlý olarak biçimlenen ve toplumsal çýkara dayalý düþüncelerin uzlaþmasýnýn bir ürünü olarak beliren toplum örgütlenmesi (demokratik örgütlenme); örneðin, þubeli Hacý Bektaþ Veli örgütlenmesi, Pir Sultan Abdal örgütlenmesi, üst örgüt anlamýnda federasyon ve konfederasyon örgütlenmeleri, bu türden örgütlenmelerdir. Gerçek yaþamýn gereksinimlerini karþýlamaya yönelik olan ve yüzyüze iliþkilere, doðrudan demokrasi ye dayanan topluluk örgütlenmeleri, yani gelenek örgütlenmeleri ya kan-soy, ya yer ya da inanç baðý topluluklarý olarak yapýlanýr. Ancak çaðdaþ toplum, çýplak ideolojilerin yönlendirdiði sýnýf çýkarlarýna dayalý bir toplumsal sistemi yerleþtirince; topluluk örgütlenmeleri nin varlýk nedeni olan yüzyüze iliþkiler, kan-soy baðlarý ve inanç dayanýþmasý önemli ölçüde çözüldü ya da örselendi. Aleviler-Bektaþiler, uzak geçmiþlerinden yakýn geçmiþlerine, Anadolu nun kýrýnda ve Sünni kuþatma altýnda; inanç-kültür karýþýmý bir yaþama biçimi sergilediler. Bu yaþama biçimi içe kapanýk, kendine yeten, kendi koyduðu kurallarla kendini yöneten homojen yapýlý köy birimleri biçimindeydi. Sünni çoðunluðun baskýsý nedeniyle inançkültür ortaklýðýna karþýn bu köy birimleri, genelde, Sünni dünya dýþýnda birbirlerine karþý da yalýtýlmýþ durumdaydý. Bu yapý içinde Aleviler- Bektaþiler ya yer e baðlý ya da Ocaklýlar da olduðu gibi soya-yere baðlý topluluk örgütlenmeleri yarattýlar. Sonralarý Sünni kuþatmanýn zayýf halkalarýný parçalayarak, Bektaþilik adý altýnda ve topluluk kapsamýnda genel bir örgütlenmeye gittiler. Halkýn sýnýfsal çýkarlarýný korumak için bâtýn kanalda, bir isyan ideolojisi oluþturdular. Bu ideoloji, egemen Sünni ideolojiye karþý oluþturulmuþ bir tür karþý Ýslamlýk tý. Daha açýk bir anlatýmla, yaradýlýþ temelli metafizik idealist Sünniliðe karþý yaþama geçen, doðaya benzeme eðilimli, varoluþ 4 Sayý 1

5 tasarýmý belirleyici, aþkýn öznelerin ve aþkýn kimliklerin dünyalaþtýðý düþünceci idealist-maddeci düþünceci bir felsefe/inançtý. Alevi-Bektaþi topluluk örgütlenmesi nin, toplumda benzer örgütlenmelere yönelen kesimlere göre çok önemli bir ayrýcalýðý vardý. Ortaçað koþullarýnda temel üretim aracý topraktý ve topraða baðlý üretim belirleyici idi. Alevilik-Bektaþilik topluluk örgütlenmesi, Anadolu nun toprak-otlak insanýný, giderek kentlerin zanaat insanýný örgütlemiþti. Bu kapsamda ve toplumsal düzeyde, Alevi-Sünni ayrýmýnýn da ötesinde Anadolu nun üretici-yaratýcý insanýnýn gerçek gereksinimlerini dile getiriyordu; ekonomik-demokratik ve siyasal istemlerine yanýt veriyordu. Bu nedenle siyasal olarak öne çýkýp merkezi otoriteye baþkaldýrdýklarýnda, toplumda büyük sarsýntýlar ve altüstlükler yaratabildiler. Yalnýz Alevi-Bektaþi kitlenin deðil Sünni, Rum, Ermeni vb. halkýn da devrimci tarihi ve kültürel kaynaðý olabildiler. Bugün geçmiþ tarihsel süreçten günümüze uzanan Ortaçað deðerleriyle boðuþuyor olsak da sermayenin egemen olduðu, sýnýfsal çýkara dayalý bir toplumsal düzeni yaþýyoruz. Artýk, geleneksellik zemininden beslenen topluluk örgütlenmeleri, ne denli saðlýklý yapýlanýrsa yapýlansýn, Alevi-Bektaþi topluluðu dýþýnda toplumun tüm ezilen kesimlerini kucaklayacak bir örgüt durumuna gelemez; bu dönem kapanmýþtýr. Dünün Ortaçað ýnda ve feodal bir yapý altýnda, Anadolu halkýnýn memnuniyetsizliðini kucaklayan Alevi-Bektaþi topululuk örgütlenmeleri, bugünün Türkiyesinde ve kapitalist bir toplumda ayný iþlevi yerine getirmekten aciz dir. Demek ki boþluðu kapatabilmek için demokratik kitle örgütü kapsamýnda toplum örgütlenmeleri yapmak zorundayýz. Alevi-Bektaþi bilincini/inancýný dünden bugüne taþýyan, bugünden yarýna taþýyacak olan gelenek örgütü nü çaðdaþ toplumun karnýnda canlandýrmakgeliþtirmek durumundayýz. Yazýlý kültüre yatkýn, sözel kültüre alýþtýrýlacak olan çaðdaþ örgüt belleði ; sözel kültüre yatkýn, yazýlý kültüre alýþtýrýlacak olan gelenek örgüt belleði yaratmak, Alevilerin- Bektaþilerin olmazsa olmaz koþulu dur. Ne Yapacaðýz? Düþünsel gerçeklerimizi, inançsal kurgularýmýza boðdurmayalým. Peki: Ne yapacaðýz? Nasýl örgütleneceðiz? Geleneksel topluluk örgütlenmelerini, yani yol örgütlenmesi ni tümüyle anlamsýz mý bulacaðýz? Ya da çaðdaþ toplum örgütlenmesine gitmekten vaz mý geçeceðiz? Öncelikle yapýlmasý gereken açýktýr: Birini anlamlý bulup diðerini yadsýmayacaðýz; her iki örgütlenme tipini birlikte yaratacaðýz ya da canlandýracaðýz. Çünkü, Alevi-Bektaþi topluluk örgütlenmesi, geçmiþte oynadýðý, çalýþanlarýn toplumsal çýkarýna dayalý bir kavgayý yaþama geçirme görevini bugün yaþama geçirecek örgüt yeteneði nden yoksun duruma geldiyse ortaya çýkan açýðý kapatabilmek, bir bütün olarak Alevilerin-Bektaþilerin tarihsel açýdan oynadýðý iþlevle örtüþebilmek için temsili demokrasi temelli çaðdaþ toplum örgütlenmesine gitmek, yani demokratik kitle örgütlerimizi yaratmak zorundayýz. Ama diðer taraftan biliyoruz ki temsili demokrasi temelli toplum örgütlenmeleri, yüzyüze iliþkileri, doðrudan demokrasi temelli deðerleri ve inanç öðelerini taþýmakta yeteneksizlik gösterir. Demek ki gelenek örgütlenmesini de yaratacaðýz ya da yaþatacaðýz. Gelenek örgütlenmesi, Hacý Bektaþ Veli Dergâhý önderliðinde yaþama geçirilmelidir; tüm gelenek örgütleri, Hacý Bektaþ Dergâhý na baðlanmalýdýr. Serçeþme nin önderlik ettiði gelenek örgütlenmesi artýk, emeðe- halkýn çýkarýna, yararýna dayalý düþüncelerin uzlaþmasýnýn bir ürünü olarak yaratýlan ve bugün federasyon olarak örgütlenmiþ olan genel toplum örgütlenmesini besleyen, yüzyüze iliþkileri ve doðrudan demokrasiyi canlý tutan, inanca baðlý deðerleri yeryüzüne indiren bir örgütlülük olarak varlýðýný sürdürmelidir. Toplum örgütlenmesine kucakladýðý tabanýn zenginliðini taþýyan, sorunlarýný aktaran bir örgütsellik olarak var olmalýdýr. Çaðdaþ demokratik kitle örgütü olarak tanýmlayabileciðimiz toplum örgütlenmeleri örgüt ya da yönetici yeteneði anlamýnda ne denli kývrak olurlarsa olsunlar, hiçbir biçimde gelenek örgütlenmesinin yerini dolduramazlar; doldurma giriþimleri geri teper ve baþarýsýzlýkla sonuçlanýr. Bunun tersi de doðrudur: Gelenek örgütlenmesi, örgüt ya da örgüt yeteneði anlamýnda, ne denli kývrak olursa olsun, toplum örgütlenmesi zemininde baþarýsýz olur. Aleviler-Bektaþiler son dönemde, Alevi-Bektaþi kimliðinin öne çýkmasý-çýkarýlmasýyla birlikte felsefe-inanç temelinde yaþatageldikleri dergâh vb. örgütlenmelerini, yeni bir ruhla canlandýrdýlar. Canlandýrdýlar canlandýrmasýna ama birlik saðlayamadýlar: Serçeþme Hacý Bektaþ Dergâhý na baðlanacaklarýna çoðunluk baðýmsýz yapýlar oluþturdular. Üstelik bu baðýmsýz yapýlarý, doðrudan demokrasi temelli olmayan, yüzyüze iliþkileri, inanç deðerlerini taþýmakta yeteneksizlik gösteren derneklerle ya da þirketsi vakýflarla yönetmeye kalktýlar. Doðal olarak kan uyuþmazlýðý yaþadýlar, yaþayacaklar da. Üstelik þimdi, dernekler ve þirketsi vakýflarla canlandýrýlan gelenek örgütleri, federasyonlaþma çalýþmasý içine girdi: Bu süreç, gelenek örgütlerini yabancýsý olduklarý bir alana sürerek ya da o alaný kendi içlerine çekmeye çalýþarak önü zor alýnýr bir örgüt yozlaþmasý yaratacaktýr. Yozlaþan örgüt, taþýdýðý bilinci/inancý da yozlaþtýrýr; bunu hiçbir zaman unutmayalým. Buna koþut olarak Alevi-Bektaþi zeminde, demokratik kitle örgütü kapsamýnda pek çok dernek türü örgüt yaratýldý. Bu örgütsel çok parçalýlýk, yaþanmasý gereken bir karmaþa yý da beraberinde getirdi. Þimdi konfederasyon düzeyinde bir üst örgüt yaratma çabasýndalar: Yaratýlacak bu üst örgüt ün bir toplum örgütlenmesi olduðunun bilincinde olmalýyýz. Bu örgüt, her þeyden önce, Alevi-Bektaþi kesimin aðýrlýkla içinde yer aldýðý halk yýðýnlarýnýn çýkarýný-yararýný savunmalýdýr. Özelde Alevilerin-Bektaþilerin, genelde halkýn çýkarýna yönelik düþüncelerin uzlaþmasýnýn, bu kapsamda bireyden kaynaklanan davranýþlarýn demokratik olarak kullanýldýðý bir süreci temel almalýdýr. Týpký geçmiþte olduðu gibi, Alevi-Bektaþi topluluk örgütlenmesinin/yol örgütlenmesinin özel konumu nedeniyle oynadýðý toplumsal rolde olduðu gibi, yalnýzca Alevilerin-Bektaþilerin deðil, çýkarlarý bir ve ayný olan diðer halk kesimlerinin demokratik istemlerini kucaklamalý, demokrasi ve laiklik mücadelesine omuz vermeli, gerektiðinde bu mücadelenin öznesi olabilmelidir. Toplumun diðer kesimlerinde kurulmuþ olan örgütlerle birlik ve dayanýþma ya gidebilmelidir. Halkýn siyasal mücadelesini eðitmeli, doðru siyasal oluþumlar yaratmasýna katký yapmalýdýr. Ancak bunlar gerçekleþtirilebilirse Anadolu Alevilerinin-Bektaþilerinin bu ülke tarihinde ve toplumsal mücadelelerinde oynadýklarý onurlu rolle buluþulabilir. Ancak o zaman, Aleviler-Bektaþiler, kendilerini yaratan toplumsal temel e seslenebilirler; bu temelden kaynaklanan memnuniyetsizlik le beslenebilirler, sürekli canlý kalabilirler. Bu ülkenin demokrasi mücadelesine kalýcý katkýlar verebilirler. Bugün ülkemizdeki halk muhalefetinin, toplumsal memnuniyetsizliðin her þeyden önce buna gereksinimi vardýr. Bu gereksinmeyi karþýlayacak güçlerin baþýnda Aleviler-Bektaþiler gelmektedir. Toplumsal isyan hareketini geçmiþten günümüze taþýyan Alevilik-Bektaþilik, bu baðlamda güçlü bir dinamiktir. Bu dinamiklerini, isyan geleneklerini, yarattýklarý üst örgüt aracýlýðýyla toplumsal muhalefete aktararak genel halk hareketinde ve örgütlenmesinde çimento görevi görebilirler, kendilerini özgürleþtirirken Sünnileri de özgürleþtirebilirler. Bu örgüt diðer yandan, gelenek örgütlenmesini kucaklamalý, onunla kaynaþmalýdýr. Kaynaþmanýn ve kucaklaþmanýn ölçütü, Alevi-Bektaþi evrensel ilkeleri olmalýdýr. Kendini besleyen ana damardan yoksun ya da bu damarý dýþta býrakan, görmezlikten gelen, küçümseyen bir toplum örgütlenmesi þey deðil, hiçbir þey dir. Gelenek zemininde ve Alevi- Bektaþi inancýnýn-kültürünün yönlendiriciliðinde canlandýrýlacak ya da kurulacak olan örgütlenmeler aracýlýðýyla Alevi-Bektaþi kimliði yeniden yapýlandýrýlmalý, inancýn ve kültürün gereklerini yaþama geçirebilmelidir. Yarattýðý yüzyüze iliþkiler, doðrudan demokrasi ve farklý inanç algýsýyla, Alevilik-Bektaþilik bilinci sürekli canlý tutulmalý; Alevi- Bektaþi olmaktan kaynaklanan insan haklarý, demokratik haklar baðlý olduðu, içinde yer aldýðý üst örgütün eylem, etkinlik alanýna aktarýlarak yaþama geçirilmelidir. Bu yolla yaratýlan toplum örgütlenmesine, Alevilerin-Bektaþilerin yarattýðý bir örgüt damgasý vurulmalýdýr. Gerekliliðine inandýðýmýz ve bilinçlerimizde var olan ortak istemleri kucaklayacaðýný umduðumuz Alevi-Bektaþi örgütlenmesi çalýþmalarýna her can, elinden gelen katkýyý esirgemeyecektir. Bunun bilinci içinde örgütlü günlerde buluþmak üzere, diyorum. Aðustos