HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi"

Transkript

1 HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar, Riskler ve F rsatlar... Sorularla Kurumsal Risk Yönetimi...

2

3 HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Haz rlayan: PricewaterhouseCoopers Türkiye Dan flmanl k Hizmetleri Bas m Tarihi Eylül, 2006 Yap m nfomag Yay nc l k Bask P narbafl Matbaac l k letiflim nfomag Yay nc l k, Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. 4. Gazeteciler Sitesi A8/1, 1. Levent - stanbul Bas m tarihi itibariyle mevcut düzenlemeler çerçevesinde haz rlanm flt r. Herhangi bir konuda uygulama yapmadan önce mutlaka uzman görüflü al nmas n tavsiye ediyoruz. PricewaterhouseCoopers Türkiye den yaz l görüfl al nmaks z n yap lan ifllemlerle ilgili oluflabilecek herhangi bir zarardan dolay hiç bir sorumluluk kabul edilmez PricewaterhouseCoopers Türkiye. Tüm haklar sakl d r. PricewaterhouseCoopers, Uluslararas PricewaterhouseCoopers Ltd. fiti.'nin üye kurulufllar n temsil eder. Üye kurulufllar n her biri ayr ve ba ms z flirketlerdir.

4 çindekiler G R fi 3 BÖLÜM I KURUMSAL R SK YÖNET M NE GENEL BAKIfi 5 Risk Tan mlar 6 Kurumsal Risk Yönetimi Olgunluk Seviyeleri 10 Yönetim Kurullar ve CEO lar Kurumsal Risk Yönetimi Hakk nda Ne Düflünüyor? 11 Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar 15 Kurumsal Risk Yönetiminde Baflar çin Kritik Etkenler 16 BÖLÜM II KURUMSAL R SK YÖNET M ÇERÇEVES 17 Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi - Temel Ö eler 18 Belirsizlik ve De er 22 Olaylar, Riskler ve F rsatlar 24 BÖLÜM III KURUMSAL R SK YÖNET M N N ÇER 25 ç Ortam 29 Hedef Belirleme 39 Olaylar Tan mlama 44 Risk De erlendirmesi 49 Risk Durumlar Belirleme Örnekleri 53 Risk Tepkileri 55 Kontrol Aktiviteleri 58 Bilgi ve letiflim 62 zleme 67 Roller ve Sorumluluklar 71 Kurumsal Risk Yönetiminin K s tlamalar 75 BÖLÜM 4 SORULARLA KURUMSAL R SK YÖNET M 77 REFERANSLAR 80

5 Girifl Sürekli de iflim yaflayan ifl dünyas nda flirketler, artan rekabet, ekonomik dalgalanmalar, yasal zorunluluklar, geliflen teknoloji, küreselleflme gibi faktörler karfl s nda fark yaratmak ad na geliflmifl yönetim araçlar na ihtiyaç duymaktad r. Geçti imiz 10 y lda özellikle bankac l k sektöründe finansal risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi amac yla uygulanmaya bafllanan Risk Yönetimi, günümüzde birçok flirket taraf ndan finansal, operasyonel ve stratejik risklerin gözetilmesi, karfl lafl lan ekonomik belirsizlikler karfl s nda dayan kl l k, sürdürülebilirlik ve esneklik elde edebilmek amac yla artarak benimsenmektedir. Sa lam kurumsal yönetim sistemleri ve süreçleri oluflturmak, riski global düzeyde yönetmek ve say lar gittikçe artan yasal düzenlemelere uyum göstermek, zor, maliyetli ve zaman alan ifllerdir; ancak, PricewaterhouseCoopers' n 8. Global CEO Araflt rmas na (2005) göre, CEO'lar, risk yönetiminde elde edilen sonuçlar n, harcanan çabaya k yasla tatmin edici oldu unu düflünmektedir. Say lar 1.300'ü aflan CEO'nun yüzde 43'üne göre kurumsal yönetim, risk yönetimi ve yasal düzenlemelere uyum, flirketler için de er oluflturan unsurlard r ve rekabet avantaj n yaratmaktad r. CEO lar n yüzde 56's - na göre ise firman n itibar ve marka üzerinde olumlu bir etki yaratmaktad rlar. PricewaterhouseCoopers n yapt tan ma göre Kurumsal Risk Yönetimi, flirket çap nda kapsaml ve sistematik bir yaklafl m ile olaylar n belirlenmesi, etkilerinin ölçülmesi, önceliklendirilmesi ve bunlar karfl s nda flirket hedefleri ile uyumlu aksiyonlar n gelifltirilmesini ifade etmektedir. Kurumsal Risk Yönetimi, yaflayan bir süreçtir; sürekli takip edilmeli, güncellenmeli ve flirket içerisinde paylafl m sa lanmal d r. Kurumlar, risk yönetiminde olgunlaflt kça, birimlerin ba- ms z yürüttü ü risk yönetimi faaliyetleri, bir merkezden yürütülmekte, karfl lafl lan risklerin birbirleriyle etkileflimi de erlendirilmekte ve riskler karfl s nda, flirketin hedefleri do rultusunda ortak stratejiler gelifltirilmektedir. Dolay s yla, flirketin risk ifltah ve stratejileri uyumlu hale getirilmekte, y l içerisinde karfl lafl labilecek olaylar n etkileri bütçe ve ifl planlar na dahil edilmekte, kurum genelinde riske karfl entegre bir yaklafl m gelifltirilmekte, olas tehditler oluflmadan belirlenmekte, önlenmekte ve f rsatlar önceden de erlendirilebilmektedir. Türk ifl dünyas nda da Kurumsal Risk Yönetimi nin etkin bir flekilde uygulanmas, flirketlere profesyonelleflme yolunda önemli katma de er sa layacakt r. PricewaterhouseCoopers olarak, günümüz ifl dünyas - n n önemli gündem maddelerinden biri haline gelen Kurumsal Risk Yönetimi ile ilgili daha yayg n bilgilendirme ihtiyac n n oldu unu düflünüyoruz. Bu kapsamda, Kurumsal Risk Yönetimi uygulamalar na ilgi duyan flirket sahipleri, yöneticileri veya okuyucularla, Kurumsal Risk Yönetimi ile ilgili karfl lafl labilecek temel konular ve baz örnekleri paylaflmak istiyoruz. Faydalanaca n z umuyoruz. Sayg lar m zla Hüsnü Dinçsoy PricewaterhouseCoopers Türkiye Dan flmanl k Hizmetleri fiirket Orta

6 4 KURUMSAL R SK YÖNET M (KRY) G R fi 2002 y l nda Amerika da yürürlü e konulan ve birçok flirkete yap sal reformlar yapma yükümlülü ü getiren Sarbanes-Oxley Kanunu ile yasa düzenleyiciler ulusal kamuoyunda karfl lafl lmas ola an bir durum haline gelen flirket skandallar na karfl uygulamalar gelifltirdi. Bununla birlikte etkili Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) yani oluflabilecek risklerin daha tutarl, kapsaml ve ekonomik olarak yönetilmesi, eskiye göre daha kritik bir konu haline gelmifltir. KRY afla daki nedenlerden dolay kavram ve uygulama s k nt s yla karfl laflabilmektedir: Anlafl l r ve rekabetçi bir KRY anlay fl n n ve deste inin eksikli i, KRY yi subjektif analizlerle incelemenin yeterli olaca iddias, KRY teorisinin uygulamaya geçirilmesinde deneyim yetersizli i gibi sebeplerden ötürü birçok flirkette etkili olarak uygulanamamas. Bu sebeplerden KRY genel kavram ve uygulama alanlar, Kurumsal Risk Metodolojisi nin sundu u genel yaklafl mlar çerçevesinde ele al nacakt r. Bu kapsamda ilk bölüm, KRY genel kavramlar, e ilimler ve etkin KRY için kritik etkenleri ele almaktad r. kinci bölümde ise KRY çerçevesi anlat lmaktad r. Üçüncü bölüm KRY nin yap tafllar, risk ve olaylar n belirlenmesi, rol ve sorumluluklar n atanmas gibi konular uygulama örnekleri ile aç klamaktad r.

7 BÖLÜM I KURUMSAL R SK YÖNET M NE GENEL BAKIfi

8 6 BÖLÜM I KURUMSAL R SK YÖNET M NE GENEL BAKIfi KRY nin bafllang ç noktas, her organizasyonun belirsizlik yaratan etkenlerle mücadele etmek zorunda olmas ndan kaynaklan r. Belirsizlik, hem de er artt rabilen olanaklar, hem de engelleyici riskleri ortaya ç kartabilen bir unsurdur. KRY, yönetim kurulu, yönetim ve personelden etkilenen; strateji belirleme ve iç denetimlerde tüm flirket yap s nda uygulanan; flirket varl n etkileyebilecek olas oluflumlar belirleyen; yönetim hedeflerine uyumlu kalan, makul güvenceleri sa lamak için tasarlanm fl bir süreçtir. KRY, organizasyonlarda ortaya ç kan belirsizlikleri en etkili biçimde yönetme becerilerini gelifltirir. KRY, olaylar n belirlenmesinde, ölçülmesinde, önem s ras na göre düzenlenmesinde ve oluflan risklere karfl önemli hedefleri, ilgili projeleri ve günlük operasyonlar göz önünde bulundurarak gerekli tepkinin verilmesinde, flirket büyüklü üne ve misyonuna bakmaks z n, tüm organizasyonlara kapsaml ve sistematik bir flekilde yard mc olan bir yaklafl md r. KRY, kurumun hissedar de erini artt rmak için alabilece i veya almak istedi i risklerin seviyesini performans ve kârl l k hedeflerine ulaflmas n kolaylaflt r rken, kaynak kayb n engellemekte, etkili raporlama ve mevzuata uygunlu u garanti alt na almaktad r. KRY, tek bir olayla veya durumla s n rl de ildir. Tam tersine zamana yay l ve organizasyonun kayna na ve her operasyonuna nüfuz etmifl dinamik bir süreçtir. KRY, her seviyedeki çal flan kapsar ve risk bak fl aç s n tüm organizasyona bafltan bafla uygular. Risk yönetimi tekniklerinin günlük operasyonel ifllerde uygulanmas yla organizasyon, hedeflerini etkileyebilecek olaylar belirlemekte ve kurumu risk ifltah na göre yönetmekte daha haz rl kl duruma gelmektedir. KRY, risk ifltah n ve stratejilerini öncelik s ras na koymak için gereken becerilerin geliflmesini sa lamaktad r. Bunlar afla daki flekilde s ralanabilir: Büyüme, Risk ve kazanç aras ndaki ba lant, Riske karfl n al nan kararlar n geliflimi, Operasyonel sürprizlerin ve kay plar n en aza indirilmesi, fiirketler aras risklerin belirlenmesi ve yönetimi, Çoklu risklere karfl entegre tepkilerin verilmesinin sa lanmas ; f rsatlar n yakalanmas, Sermaye rasyonalizasyonu. Yat r mc lar, hissedarlar n sahip olduklar de erleri artt ran flirketleri tercih ederler. KRY, riskin ve de er tabanl yönetim çerçevesinin esas ve ayr lmaz bir parças d r. Entegre risk yönetimi, büyük flirketlerin amaçlar n, planlar n, karar verme ve performans ölçüm süreçlerini de ifltirmektedir. R SK TANIMLARI Son y llarda riskin tan m, daha genifl anlamda ele al nmaya bafllanm fl ve riskin kay p olarak tan mlanmas, eski bir kavram haline gelmifltir. Güvenlik

9 7 ve finansal kontrollerle kay plar azaltmak için tasarlanm fl destek fonksiyonu olarak görülen risk yönetiminin geleneksel tan m, baz lar taraf ndan günümüzün karmafl k flirketlerinin karfl karfl ya kald risklere bütünlemesine cevap verebilmek için yetersiz görülmüfltür. Riskin tan mlanmas nda geleneksel ve yeni bak fl aç lar, karfl laflt rmal tablo olarak sunulmufltur. (Bkz. fiekil 1) Yeni bak fl aç s kapsam nda risk, Kurumun hedeflerine ulaflmas na engel olan herhangi bir olay veya durum olarak tan mlanabilir. GELENEKSEL BAKIfi Risk kontrol edilmesi gereken olumsuz bir faktördür. Risk organizasyonel silolarda yönetilir. Risk yönetiminin sorumlulu u afla seviyelere delege edilir. Risk ölçümü subjektiftir. Yap lanmam fl ve tutars z risk yönetim fonksiyonlar bulunur. Yönetim kurulunun iç kontrolünü sa layan bir denetleme komitesi vard r. YEN BAKIfi Risk bir f rsatt r. Risk bir bütün olarak kurum çap nda yönetilir. Risk yönetiminin sorumlulu u üst yönetim ve k s m yönetimleri taraf ndan kabul edilir. Risk ölçülebilir. Risk yönetimi bütün kurum yönetim sistemlerine kurulur. Yönetim kurulunun, etkili risk yönetimi yap s n sa layan bir risk komitesi vard r. KRY, ifl risklerini daha genifl bir bak fl aç s yla görmeyi kolaylaflt r r ve bu risklerin etkilerinin do ru tahmin edilmesi ve tüm ifl risklerinin etkilerinin proaktif olarak yönetilmesi için uygun mekanizmalar n kurulmas n sa lar. Örne in yeni ürün baflar - s zl klar, düzenleyici de ifliklikler ve kilit hammadde fiyat oynamalar gibi geleneksel olarak güven alt na al namayan baz ifl riskleri, bu olaylara ba l risk ve kazanç ba lant s n optimize etmeyi arzulayan yöneticilerin karfl s na gelebilmektir. Bu yöneticiler bütün alanlardaki ifl riski kaynaklar n (stratejik, finansal, operasyonel, düzenleyici ve teknik) araflt r p KRY yi uygulayabilirler. fiekil 2, KRY nin kriz yönetimi ve mevzuata uygunluk safhas ndan hissedarlar n ihtiyaç ve kazançlar na do ru ilerleyen de erini göstermektedir.

10 8 Hissedarlar n htiyaçlar ve Kazançlar Kriz Yönetimi ve Uygunluk fl Süreklili inin Korunmas De er bazl artan kazanç fiirket unvan n n korunmas En iyi global uygulamalar baflarmak fl stratejisi risklerini anlamak ve de erlendirmek Günümüz ifl dünyas nda karfl lafl lan ifl risklerini anlamak kapsam yla kavramak Kiflisel sorumluluk baflar s zl klar ndan kaç nmak (kiflisel korku faktörü) Kurumsal yönetim standartlar ile uygunluk ( tibar sorumlulu u) Di er flirketlerin krizleri Sahip olunan flirketin krizleri crises fiekil 1. Riske Geleneksel ve Yeni Bak fllar YEN R SK ANLAYIfiI F rsat Belirsizlik Tehlike Risk yaratan olay De iflimden dolay ortaya ç kan risk Avantaja dönüfltürülen ve de er art fla neden olan Risk fiekil 2. Risk Yönetiminin De eri Kurumsal Risk Yönetiminin geliflimi, yönetimin karar verme ihtiyaçlar ile ortaya ç kmakta ve piyasadaki risk tan m n n de iflmesiyle kolaylaflmaktad r. Örne in, yüksek performansl flirketler riskin kötü bir olay n gerçekleflebilme olas l ndan do aca gibi, iyi bir olay n gerçekleflmemesinden de kaynaklanabilece inin fark na varm fllard r.

11 9 1- KAYIP / TEHL KE Risk unsurunun kay p veya tehlike üzerinde odaklanan geleneksel tan m, risk yönetimini, özellikle bireysel ifl birimi seviyesinde, kay plar n sigorta ve finansal önlemler ile azalt lmas için tasarlanan destek fonksiyonu olarak aç klar. Verilen kararlar ve birçok aktivitenin yürütülmesi, bu destek fonksiyonunun s n rlar içinde s k fl r. fli anlamak esas unsur olmas na ra men, bu risk yönetim aktiviteleri ço u zaman ana ifl süreçlerine bir bütün olarak uygulanamaz. 2- BEL RS ZL K fl birimlerinde sonuçlar n belirsizli e odaklanmas n konu al r. Yeni ürün baflar s zl klar ve ana hammadde, fiyat de iflkenli i gibi birçok geleneksel ve sigortalanamayan ifl riskleri, ortak risk/kazanç de ifliminin optimizasyonu amac yla analiz edilmeye bafllanm flt r. Bunu baflarmak için farkl fonksiyonlardan oluflan ekip üyeleri, yeni simülasyon programlar n ve sürekli yenilenen bilgilerle donat lan olas l k analiz programlar n (örne in Monte Carlo) kullanarak bu risk yönetimi sürecine dahil olmufltur. Örne in, telekomünikasyon sektöründe ürün gelifltirme ve pazara yeni ürün lansman ana ifl süreçleridir. Ancak, yeni ürünün yakalayaca baflar n n tahmin edilmesi güçtür. Bu durumda lider flirketler, risk tabanl analiz metodunu kullanarak bu süreci kontrol eder ve baflar l olacak ürünleri yakalama flans n yükseltir. Böylece, ürünlerin pazarlanma süresini k salt r. bafllad lar. Bu tan mlama ise stratejik planlama sürecinin içerisinde veya sonras nda, kendi kendini de erleme aktivitelerinin sonucunda elde edilen verilerle oluflur. 4- KURUMSAL R SK YÖNET M KRY bir kurum fonksiyonundan çok yönetim yetkinli i olarak kabul edilir. Genifl KRY, risk yönetimi düflüncesinin, metodlar n n ve sistemlerinin, kiflisel görev ünitelerine ve risk tafl yan ifllerde uygulanan günlük operasyonel faaliyetlere entegre edilmesidir. Bunu baflarmak için olmas gerekenler: Risk çerçevesi ve ortak risk lisan, Hem kurum hem de iflletme birimlerine tahsis edilmifl personel, Risk tan ma, iletiflimi ve yönetimini ödüllendiren kültür anlay fl, Stratejiyi baflarmak için gerekli olan kabul edilmifl risklerin al nmas n, gereksizlerin ise d fllanmas n sa layan ölçekler, 3- FIRSAT fl stratejilerinin, k sa dönemli maliyet düflürme anlay fl ndan uzun dönemli büyüme anlay fl na odaklanmas yla beraber, risk yönetimi yükselme e ilimi gösteren en avantajl f rsatlara odaklanarak konusunu geniflletmifltir. Üst düzey yöneticiler, yeni f rsatlar potansiyel riskleri gören gözlerle izlemeye ve bu f rsatlar yönetebilmek için uygun mekanizmalar kurmaya bafllam flt r. Bu liderler yükselen e ilim karfl s nda hatal bir iyimser duyguya kap lmaktan ziyade f rsatlarla ilgili risk sonuçlar n n de erlemesini yapt ktan sonra gerekli kararlar vermektedirler. Bu firmalar ayr ca hangi risklerin al nabilir ve hangilerinin kabul edilemez oldu una karar vermek ve riskin daha aç k tan mlamas n yapabilmek için ortak bir risk lisan kurmaya

12 KURUMSAL R SK YÖNET M OLGUNLUK SEV YELER Kurumsal risklerin yönetimi temel uygulama, genele uygulama, bugünün en iyi uygulamalar ve yar n n en iyi uygulamalar olmak üzere toplam 4 olgunluk seviyesinde uygulanmaktad r. Olgunluk seviyesi, flirketin kendi risk yönetimi iç yap s n tan mas aç s ndan önemlidir. Birinci olgunluk seviyesi, temel uygulamalar kapsamaktad r. Bu seviyede risk yönetimi sadece maddi kay plar n önlenmesine odaklanmaktad r. Bu çerçevede organizasyonlar mevzuata ve yasalara uygunluk aç s ndan risk de erlendirmeleri ve kalitatif risk analizi çal flmalar yapmaktad rlar. Merkezi bir risk yönetim birimi bulunmamaktad r ve riskler birim baz na inilmeden daha genel kapsamda belirlenmektedir. KRY ikinci olgunluk seviyesi, genel uygulamalar kapsamaktad r. Bu seviyede risk yönetimi faaliyetleri kurum-içinde birim baz nda ve birime özel alanlarda gerçeklefltirilir. Bu sayede kurum-içinde risk yönetimi anlafl l rl sa lanmaya bafllanm fl ve olay bazl bilgi ak fl elde edilmifltir. Ayr ca bu seviyede kalitatif risk analizleri periyodik olarak gerçeklefltirilir. Üçüncü olgunluk seviyesinde bulunan organizasyonlar, KRY uygulamalar nda bugünün en iyi uygulamalar n gerçeklefltirmektedirler. Yönetim kadrosunda risk yönetimi sahiplenilmifl ve KRY ye kurum genelinde yaklafl m sa lan lm flt r. Bu seviyede risk unsurlar - n n organizasyon portföyüne olan etkileri ve risk yönetiminde verimlilik aç s ndan global bak fl elde edilmifltir. Bu sayede risk yönetim süreçleri belirlenen ifl süreçlerine entegre edilmifl ve risk ile ilgili bilgi ve iletiflim temelleri oluflturulmufltur. Bir önceki olgunluk seviyesinde gerçeklefltirilmeye bafllan lan periyodik kalitatif risk analizleri modellenerek, hissedarlara de- er yaratan temel unsurlarla ba lant s kurulmufltur. Dördüncü ve en üst olgunluk seviyesi ise gelecekteki en iyi uygulamalard r. Bu olgunluk seviyesi, dünya çap nda s n rl organizasyonlarca uygulanabilmekte olan karmafl k risk yönetimini kapsamaktad r. Bu seviyede risk trendlerinin ve etkilerinin tahmin edilmesine olanak sa layan risk analiz modelleri gerçeklefltirilir. Risk, risk da l m ve getirileri, yat r mc, borç ve sigorta piyasalar na göre oluflturulur, yat r mc lar n risk ifltah ve toleranslar ile risk stratejilerinin uygunlu u sa lan r. Tüm risk yönetimi, organizasyonun tamam ndaki süreçlere entegre edilmifltir. Ayr ca organizasyonun sermaye ve kaynak da l mlar da risk, büyüme ve getirilere odaklanm flt r. Olgunluk seviyeleri kapsam nda, organizasyonlar n kendi ihtiyaçlar n hangi olgunluk seviyesi ile karfl - layabilece ini bilmesi çok önemlidir. fiirketin boyutu ve içinde bulunulan sektör dinamikleri, Seviye 1 den fazlas n gerektirmeyebilir. fiirketlerin bu fark ndal kritik bir noktada karfl m za ç kmaktad r. fiirketler büyüdükçe, içindeki bulunduklar ortam daha karmafl klaflt kça riski etkin yönetmek daha önemli hale gelmektedir. fiekil 3 de belirtilen olgunluk seviyeleri, kay plar önlemeye yönelik risk yönetimi faaliyetlerinden de er yaratmaya do ru bir geliflme çizgisini ifade etmektedir. Daha üst olgunluk seviyelerine ulaflmak için alt seviyelerin s ras yla tamamlanmas gerekmektedir. Her bir seviye eklenerek bir üsttekini desteklemektedir. KRY çerçevesi, ad m ad m planlanarak oluflturulmal d r. Bu seviyeler, flirketleri risk yönetimi aç s ndan herhangi bir iyi kötü skalas nda de erlendirmek/notland rmak amac yla kullan lmamaktad r ve kullan lmamal d r. fiirketlerin olmalar gereken seviyelere ulaflmamalar ve/veya o noktan n gerisinde kalmalar, olgunluk seviyesi aç s ndan önem tafl maktad r.

13 11 KURUMSAL R SK YÖNET M OLGUNLUK SEV YELER Maddi Kay plar n Önlenmesi Kârl l n Sa lanmas Ortaklara De er Yaratma Gelecekteki En yi Uygulamalar Bugünün En yi Uygulamalar Genel Uygulamalar Temel Uygulamalar Seviye I ç kontrollerle uygunlu un sa lanmas ve kay plar n önlenmesi Subjektif / kalitatif risk analizi çal flmalar Beyanatlar, yasalara uygunluk Seviye II Birim baz nda ve birimlere özel alanlarda (örn. hazine) risk yönetimi faaliyetleri Farkl risk yönetimi süreçleri ve yap lar Kurum genelinde anl k yaklafl mlar Taktiksel risk yönetim uygulamalar Kalitatif risk modelleri Olay bazl bilgi edinme ve iletiflim Risk sorumlulu u ile ilgili artan odaklanma Seviye III Kurum genelinde yaklafl m; risk unsurlar n n portföye olan etkileri ve risk yönetiminde verimlilik aç lar ndan global bak fl Gelecekteki performansa yönelik artan odaklanma Normal d fl durumlar karfl s nda esneklik Yönetim kadrosunun risk yönetimini sahiplenmesi Risk süreçlerinin baz ifl süreçlerine dahil edilmesi Kalitatif risk analiz modellerinin hissedarlara de er yaratan unsurlarla ba lant s n n kurulmas Risk ile bilgi ve iletiflim temellerinin oluflmas Seviye IV Risk yönetimi, flirket süreçlerine dahil Risk analiz bilgisinin yönetime an nda sunulmas Senaryo ve risk analizinin strateji belirleme ve planlamaya dahil edilmesi Sermaye ve kaynak da l m, risk büyüme ve getirilere odakl Risk trendlerini ve etkilerini tahmin imkan sa layan risk analizi modelleri E itimlerle risk kültürünün desteklenmesi Risk, risk da l m ve getiri tercihlerinin, yat r mc, borç ve sigorta piyasalar na göre oluflturulmas Yat r mc lar n risk ifltah ve toleranslar ile risk stratejilerinin uygunlu u fiekil 3. Kurumsal Risk Yönetimi Olgunluk Seviyeleri YÖNET M KURULLARI VE CEO LAR KURUMSAL R SK YÖNET M HAKKINDA NE DÜfiÜNÜYORLAR? PricewaterhouseCoopers (PwC) taraf ndan Ocak 2004 te gerçeklefltirilen, CEO lar n özellikle risk ve risk yönetimi hakk ndaki görüfllerine yer veren 7. Y l CEO Anketi nin sonuçlar na göre: CEO lar n üçte ikisinden fazlas riskin belirlendi i, ölçüldü ü ve yönetildi i süreçlerin mevcut oldu unu belirtmifltir. Buna karfl n, araflt rmaya kat lan CEO lar n sadece %23 ü ortak bir terminolojiye ve risk yönetimi için bir tak m standartlara sahip olduklar n belirtmifl ve sadece %26 s tüm organizasyon çap nda bir risk yönetimi için gerekli bilgilere ve verilere sahip olduklar ndan emin olduklar n belirtmifllerdir. Organizasyonlar n n içinde KRY nin ölçümünün ve entegrasyonunun anlafl lmas konusunda ise CEO lar n %26 s ndan az bu konuda yeterli olduklar yan t n vermifllerdir. CEO lar n sadece üçte biri mevzuata uygunluk aktivitelerinin riskleri azaltt n düflünerek bundan tatmin olmakta ve sadece üçte biri bu aktivitelerden kaynaklanan maliyetleri tam anlam yla takip edebilmektedir.

14

15 13 Ortalama olarak CEO lar n %38 i halihaz rda etkili ve verimli KRY ye sahip olduklar n düflünmektedir. E er KRY CEO nun, yönetim kurulunun ve tüm organizasyonun önceli i oldu u düflünülüyorsa, organizasyonun tam anlam yla bafltanbafla entegre edilmifl sistemlere sahip olmas gereklidir. CEO lar n de iflimi belirleme ve yönetme yeteneklerini s n rlayan zorluklar hâlâ ortaya ç kmaktad r. Anketin di er sonuçlar fiekil 4 ve 5 de gösterilmifltir. Ek olarak, etkin yönetim kurulu ve yöneticilerin kendilerine sordu u sorular afla da örneklendirilmifltir: Risk yönetimini halihaz rdaki stratejik plana ve hedeflere nas l entegre ederiz? Bafll ca ifl risklerimiz nelerdir? Do ru ölçüde mi risk al yoruz? Süreçlerimiz riskin belirlenmesinde, de erlemesinde ve yönetiminde ne kadar etkilidir? Risk yönetiminin organizasyonla koordinasyonu nas l? Organizasyonun ifl plan na ve uygun risk tolerans na göre faaliyet gösterdi inden nas l emin olabiliriz? Yönetim kurulu, kurumsal yönetim ve idare sorumluluklar n yerine getirmek için organizasyonun karfl laflt riskler hakk nda ne kadar bilgiye sahiptir? Yönetim kurulu olarak organizasyonun de erini artt rmay destekleyen ve risk fark ndal kültürünü teflvik eden yönetim tonunu nas l oluflturabiliriz?

16 14 Kurumsal Risk Yönetimini (KRY) üstlenmifl CEO lar stratejik plan ile entegre edilmifl KRY nin güçlü de er yarataca na inanmaktad r KRY, CEO nun önceli i oldu unda olumlu etki yaratma yüzdesi Ortak terminoloji ve ve standartlar seti Kurum bilgisi Stratejik plan ile ile entegre edilmesi Uygunsuzluk riskinin azalmas Uyumluluk maliyetlerinin izlenebilirli i Olas en en büyük kapsam n ölçülmesi Tüm fonksiyonlara ve ve ifl ifl birimlerine entegrasyon Herkesin kendi sorumlulu unun fark nda olmas fiekil 4. KRY Uygulamas KRY de Kararl CEO CEO Di er Di er % % % % % % % % % % % % % % % % 88 %0 %0 %20 %40 %60 %80 %100 CEO lar n üçte birinden daha az flirketlerinin tüm uygulama için gerekli olan performans seviyesine ulaflt klar ndan emin olmaktad r Kurumsal seviyede riskin riskin yönetilebilmesi için için sahip sahip olunan bilgiler Ortak Ortak terminoloji veya veya standartlar seti seti Stratejik planlama sürecine tam tam entegrasyon Risk Risk yönetimi verilerinin ölçülmesi Tüm Tüm fonksiyonlara ve ve ifl ifl birimlerine tam tam entegrasyon Tüm Tüm organizasyonun kiflisel kiflisel sorumluluklar n n fark nda olmas Düzenleyici mercilere uyumluluk maliyetinin yak ndan takip takip edilmesi Uygunsuzluk risklerinin elenebilmesi için için düzenleyici ihtiyaçlar n yak ndan takibi takibi ve ve yönetimi %0 %0 %5 %5 %10 %15 %20 %25 %30 %35 fiekil 5. KRY Uygulama Performans

17 15 Anket sonuçlar ndan görüldü ü üzere, KRY nin faydalar ve gereklili i giderek en üst seviyede tan nmakta ve bu konudaki bilinç ve anlafl l rl k gitgide yay lmaktad r. KRY ye olan ihtiyac n sadece düzenleyicilerden kaynaklanmamas ve flirketlerin bu olguyu bir yönetim arac olarak tan malar da ayr ca önemlidir. KURUMSAL R SK YÖNET M N N FAYDALARI KRY, organizasyonlara risk ifltahlar kapsam nda risklerini yönetmekte yard m etmekte ve onlara dört ana kategorideki hedeflerine ulaflmalar için makul bir güvence sa lamaktad r: Stratejik, Operasyonel, Raporlama ve Uygunluk. E er organizasyon bu sonuçlar elde ederse yönetimin afla daki konularda yetene i geliflir: Büyüme, risk ve kazanç ba lant s KRY, flirketlerin oluflumlar belirleme, büyüme ve kazanç hedeflerine göre riskleri de erleme ve risk toleranslar n ayarlama kapasitesini artt rmaktad r. Kaynaklar n rasyonalizasyonu Yönetimin kaynaklar daha etkin planlamas yoluyla sermaye ihtiyac n n azalt lmas ve sermaye tahsisini gelifltirmektedir. F rsatlardan yararlanmak Yönetime, olumlu oluflumlar n getirdi i avantajlar belirlemekte ve yakalamakta daha h zl ve verimli olmas için destek sa lamaktad r. Operasyonel sürprizlerin ve kay plar n azalt lmas KRY organizasyonlar n potansiyel olumsuz oluflumlar tan mas na, riskleri de erlemesine ve gerekli tepkileri oluflturmas na yard m etmekte ve bu yolla beklenmedik durumlardan kaynaklanan maliyetleri ve kay plar engellemektedir. Yüksek gizlilikle raporlama Makul ve ilgili flirket içi ve d fl bilgilerin, vaktinde haz rlanmas sa lamaktad r. Yasa ve düzenlemelere uygunluk Yasa ve düzenlemelere uygunlu un güven alt na al nmas n n desteklenmesi ve uyumsuzluk risklerinin belirlenmesini desteklemektedir. Afla da fiekil 6 da görebilece iniz, PwC nin yapm fl oldu u araflt rman n bir sonucu da gösteriyor ki, KRY yi stratejik plana entegre edebildi inizde flirkete olan faydalar yukar daki bahsetti imiz konulara paralel olarak iyileflme göstermektedir. Bu faydalar n CEO lar taraf ndan ortaya konmufl olmas, KRY ye olan güvenin önümüzdeki y llarda daha da net ortaya koyacakt r.

18 Stratejik planlama sürecine tam entegrasyon 27 Risk yönetimi verilerinin ölçülmesi Tüm fonksiyonlara ve ifl birimlerine tam entegrasyon Tüm organizasyonun kiflisel sorumluluklar n n fark nda olmas Düzenleyici mercilere uyumluluk maliyetinin yak ndan takip edilmesi Uygunsuzluk risklerinin elenebilmesi için düzenleyici ihtiyaçlar n yak ndan takibi ve yönetimi %0 %5 %10 %15 %20 %25 %30 %35 Kurumsal Risk Yönetimi nin Bafll ca Gücü,De eryaratmakt r. KRY, stratejik plana entegre edildi inde olumlu bir etki yaratma yüzdesi CEO nun, de er yaratmaya yard m edebilmek için uygun riskleri alma yetene i CEO nun ifl operasyonlar na güveni Performans izleme Düzgün yönetim prosedürlerini yaratma Emir-komuta zincirinin ve karar verme yetkilerinin tüm organizasyon çap nda kavranm fl olmas tibar Hissedar ve ortaklar yla iletiflim Düzenleyici mercilere sunulan raporlama CEO nun kurumsal ve yenilikçi düflünme yetene i Stratejik amaçlara ulaflma Karl l k KRY öncelik oldu unda Di er % 68 % 35 % 66 % 37 % 62 % 38 % 59 % % 21 % 56 % % 33 % 51 % % % 22 % 43 % 23 %0 %20 %40 %60 %80 %100 fiekil 5. KRY Uygulama Performans KURUMSAL R SK YÖNET M NDE BAfiARI Ç N KR T K ETKENLER Her organizasyonun, KRY nin tasarlanmas ve uygulanmas n n bir parças olarak belirlemesi zorunlu etkenler vard r. Kritik baflar etkenleri flunlard r: Üst yönetimin bu ifli üstlenmesi, KRY kavram n n oluflmas nda ve bunun flirkete kataca de eri belirlemede gerekli zemini oluflturmas, KRY nin iflleyen bir süreç oldu unun ve düzensiz aktivitelerle ve giriflimlerle s n rl olmad n n kabul edilmesi ve tan nmas, Uygun flekilde kontrol edilen, yönetilen ve do ru nedenlerden kaynaklanan makul proje giriflimlerinin planlanmas ve uygulanmas yla oluflan risklerin, flirket bak fl aç s ndaki de ifliminin yönetilmesi, Organizasyonun risk ifltah n n ve buna ba l risk tolerans n n aç kça ifade edilmesi, Organizasyon kültürünün destekledi i sa lam risk yönetimi süreçlerinin ve yap lar n n derecesinin de erlendirilmesi, Geliflme ve ilerlemeyi izlemek için iyi aç klanm fl ifl ç kt lar ve fayda ölçümlerini gelifltirmek, Risk, risk yönetimi, KRY ve iç kontrol hakk nda ortak tan m ve terminolojinin yarat lmas, Önemli KRY kavramlar n n ve prensiplerinin iflleyen ana ifl süreçlerine entegrasyonu, Organizasyonun KRY felsefesini, mant ksal temelini, ilintili oldu u konular tan mlayan, derinlemesine yap laflm fl bir ifl konusunun gelifltirilmesi. Örne in bu sorulara cevap verebilme yetene i: Organizasyon hangi ifl sorunlar n çözmeye çal flmakta ve neden KRY yi bu sorunun çözümü olarak görmektedir?, Tüm organizasyondan gelen ham veri toplulu unun kontrolü için bilgi yönetiminin kurulmas, Risk ve risk yönetimi bilgisinin iletiflimi.

19 BÖLÜM II KURUMSAL R SK YÖNET M ÇERÇEVES

20 18 BÖLÜM II KURUMSAL R SK YÖNET M ÇERÇEVES KURUMSAL R SK YÖNET M ÇERÇEVES - TEMEL Ö ELER - KRY nin dayanak noktas, her bir kurumun temel amac n n hissedarlar na kâr sa lamak olmas d r. Bütün kurumlar belirsizliklerle karfl lafl rlar ve belirsizlik, hem flirket de erlerini azaltma riskini hem de de er artt rma f rsatlar n beraberinde getirir. Yöneticiler için as l sorun, kurumun hissedarlar için de er üretmeye çal fl rken ne kadar belirsizli e haz rl kl olacaklar n n belirlenmesidir. KRY belirsizliklerle bunlara ba l olan risklerin, f rsatlar n ve kurumun de erini artt rma kapasitesinin daha etkin bir flekilde kullanmas na olanak tan r. Kurumlar için küreselleflme, teknoloji, yeni yap lanmalar, de iflen pazarlar, rekabet ve yasalar, belirsizlik yaratan ana sebepler aras nda s ralanabilir. Belirsizlik, olaylar n olma olanaklar n ve buna ba l etkilerini iyi belirleyememenin sonucu olarak ortaya ç kar. Ayn flekilde kurumun stratejik kararlar da belirsizlikler do urabilir. Örne in, büyüme stratejisi baflka ülkelere aç lmak olan bir flirket için seçilen bu strateji, yeni ülkenin politik durumuna, kaynaklar na, pazarlar na, da t m kanallar na, ifl gücü kapasitesine ve maliyetlerine ba l olarak flirket için baz risk ve f rsatlar sunar. KRY risk ve f rsatlar kullanarak de er yaratmak ve yarat lan de erleri korumay hedefler. KRY, kurumun yönetim kurulu, yöneticileri ve di- er çal flanlar ndan etkilenen, strateji belirlemede ve bütün kurum içerisinde uygulanan, kurumu etkileyebilecek olas olaylar n belirlenmesinde, kurumun almay arzu etti i derecede riski yönetmede kullan lan ve kurumun hedeflerine ulaflmas konusunda makul bir oranda güvence veren bir uygulamad r. Yukar daki tan mda baz temel ö eler belirtilmifltir. KRY: 1. Bütün kurumda süregelen ve devam eden bir ifllemdir. 2. Kurumun her seviyesindeki insanlar taraf ndan etkilenir. 3. Strateji belirlemede kullan l r. 4. Kurumun her seviye ve bölümünde uygulan r ve riskin kurumsal derecelerini içerir. 5. Kurumu etkileyebilecek olas olaylar tan mlama ve kurumun risk ifltah oran nda riskleri yönetmek için tasarlanm flt r. 6. Kurumun yöneticilerine ve yönetim kuruluna makul bir oranda güvence verebilir. 7. Bir veya daha fazla kategori içindeki hedefleri baflarmaya yönelmifltir. Kendisi bir sonuç de ildir, sadece sonuca ulaflmak için bir araçt r. Bu tan m birkaç nedenden dolay genel tutulmufltur. fiirketlerin ve kurumlar n riski nas l yönetti i konusundaki en önemli temel unsurlar kapsar ve de iflik tipteki kurulufllar, endüstriler ve sektörler için ortak bir temel oluflturur. Direk olarak belirli bir kurum taraf ndan belirlenen hedeflere ulafl lmas na odaklan r. Ayr ca, di er bölümlerde aç klanacak olan KRY nin etkilerinin tan mlanmas için bir temel oluflturur. Yukar da k saca tan mlanan temel ö eler, afla - da daha detayl olarak aç klanm flt r. 1. Kurumsal risk yönetimi bütün kurumda süregelen ve devam eden bir ifllemdir. KRY sabit olmaktan çok, yap lan ifller aras ndaki devaml olan ve yinelenen etkilenmelerin sonucudur. KRY, kurumun aktivitelerine ek olarak yap lan bir ifllem olmaktan farkl d r.. Fakat bu durum KRY için artan bir gayret gerekmedi ini göstermez. Örne- in, kredi ve para birimi riskini gözönüne ald m zda, analiz ve hesaplamalar yapmak için gittikçe artan bir gayret gerekir.

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A İÇ KONTROL ç Kontrol Dairesi I lda Arslan 2 ubat 2009 / ISPART A İç Kontrol Tanım ç Kontrol, kurumlar n, yöneticileri ve çal anlar taraf ndan uygulanan; kurumlar n hedeflerinin el de edilmesinde gereken

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 0. B Ö L Ü M TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 171 10. Bölüm, TMS-38 Maddi Olmayan Duran

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-2: Kontrol Süreçlerinin Yeterlili ini De erlendirmede Kontrol Öz De erlendirme Yönteminin Kullan lmas

Uygulama Önerisi 2120.A1-2: Kontrol Süreçlerinin Yeterlili ini De erlendirmede Kontrol Öz De erlendirme Yönteminin Kullan lmas Uygulama Önerileri 221 Uygulama Önerisi 2120.A1-2: Kontrol Süreçlerinin Yeterlili ini De erlendirmede Kontrol Öz De erlendirme Yönteminin Kullan lmas Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I İLİŞKİSEL PAZARLAMA 31 MAYIS 2014 K O R A Y K A R A M A N

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz*

Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Perakende ve tüketim mallar sektörü ifl dünyas ve tüketiciler aras nda ve ayn zamanda h zla geliflen e-teknoloji dünyas nda önemli bir yer almaktad

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr 1 İçerik Borç İdaresinde Risk

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

raporlama ve muhasebenin de i en ortam na ayak uydurman z ve bu

raporlama ve muhasebenin de i en ortam na ayak uydurman z ve bu Finansal Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri Hızla değişen ortamda pratik çözümler Ernst & Young Finansal Muhasebe Dan manl k Hizmetleri Bölümü, finansal raporlama ve muhasebenin de i en ortam na ayak uydurman

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Mayıs 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Mayıs 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Faaliyet bölümü raporlamasının temel amacı nedir? Faaliyet bölümü açıklamaları

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Risk Yönetimi. Gürcan Banger

Risk Yönetimi. Gürcan Banger Risk Yönetimi Gürcan Banger Risk Yönetimine giriş Bu sunumun amacı, sivil toplum alanında hizmet tedarik projelerinde, süreç boyunca ortaya çıkması muhtemel risk alanlarının tespiti ve takibi ile oluşabilecek

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

Otomotiv Sektörüne Özel Hizmetlerimiz*

Otomotiv Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* Otomotiv Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Otomotiv sektörü ikinci yüzy l na girerken, sektörde faaliyet gösteren flirketler bir yandan globalleflme, maliyetlerin düflürülmesi, sürdürülebilir

Detaylı

1. R SK ve R SK YÖNET M

1. R SK ve R SK YÖNET M 1. R SK ve R SK YÖNET M 1.1. Risk Risk Yönetimi ve KRY kavramlar ndan bahsetmeden önce, öncelikle Risk kavram n tan mlamak do ru olacakt r. Risk nedir? Temel bir kavram olarak risk çeflitli flekillerde

Detaylı

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Emerson Network Power uzmanlarınca sunulan profesyonel görüşler, altyapınızın hem bugün hem de gelecekte en iyi performansı sergilemesini

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Uygulama Önerisi 2100-6: E-Ticaret Faaliyetlerinin Kontrol ve Denetimi

Uygulama Önerisi 2100-6: E-Ticaret Faaliyetlerinin Kontrol ve Denetimi Uygulama Önerileri 185 Uygulama Önerisi 2100-6: E-Ticaret Faaliyetlerinin Kontrol ve Denetimi Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 2100 ün Yorumu lgili Standart 2100 flin Niteli

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r.

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Proje Döngüsü 1 1.Proje nedir? 1 Tan m Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Projenin s n rl bir süre içerisinde ve s n rl para

Detaylı

Ders 11: PROJEN N R SKLER /VARSAYIMLARI

Ders 11: PROJEN N R SKLER /VARSAYIMLARI Risk nedir? Ders 11: PROJEN N R SKLER /VARSAYIMLARI Projeler, proje yöneticilerinin do rudan kontrol edemeyecekleri olaylardan etkilenebilirler. Proje gerçek durumun bütün boyutlar n kapsayamaz. D fl faktörler,

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

Teknoloji, Bilgi, letiflim ve Medya Sektörlerine Özel Hizmetlerimiz*

Teknoloji, Bilgi, letiflim ve Medya Sektörlerine Özel Hizmetlerimiz* Teknoloji, Bilgi, letiflim ve Medya Sektörlerine Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Teknoloji, Bilgi, letiflim ve Medya sektöründeki geliflmeler h zl bir küreselleflmeyi beraberinde getirirken, ortaya

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Girifl Kapsam Tan mlar Muhasebe Standartlar yla lgisi Uygulama Tart flma Aç klama Yükümlülü ü Standartlardan Ayr lma Hükümleri Yürürlük

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ

RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ 3.Ünite AFETLERDE RİSK YÖNETİMİ Risk yönetimi, nasıl ve ne amaçla uygulanacağına yönelik tanımlamalar ile kapsadığı olayların çeşitliliği açısından hızla gelişmekte olan bir disiplindir. İyi bir risk yönetimi,

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Rakamların. Ötesinde. Yönetim Danışmanlığı Kurumsal Finansman Muhasebe ve Mali İşler

Rakamların. Ötesinde. Yönetim Danışmanlığı Kurumsal Finansman Muhasebe ve Mali İşler Rakamların Ötesinde Yönetim Danışmanlığı Kurumsal Finansman Muhasebe ve Mali İşler Cerebra Hakkında Cerebra Türkiye de geniş bir endüstri yelpazesinde yönetim danışmanlığı, kurumsal finansman, muhasebe

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I

SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I 1 SÜREÇ NED R? Bir girdiyle ba layan (insan gücü,makine,malzeme,teknol oji) ve bu girdiye katma

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

KURUMSAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI KURUMSAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 07 SPK VE KURUMSAL YÖNETİM 09 05 FUTBOL KULÜPLERİNE ÖZEL KURUMSAL DANIŞMANLIĞI 11 İÇ DENETİM 19 STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI 17 Kurumsal

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.7 Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin De erlemelerde Dikkate Al nmas

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.7 Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin De erlemelerde Dikkate Al nmas Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.7 Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin De erlemelerde Dikkate Al nmas 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac, baz tehlikeli veya zehirli maddelerin mülk de erlerini

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Kalite nedir? Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen ya da olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır.

Kalite nedir? Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen ya da olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Kalite nedir? Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen ya da olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Kalite: Müşteri tatminidir: Ürün veya hizmetin iyi olup olmadığı

Detaylı