BAÇEP (Batý Akdeniz Çevre Platformu) Akyaka da Toplandý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAÇEP (Batý Akdeniz Çevre Platformu) Akyaka da Toplandý"

Transkript

1 Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi BÝZ DE BURADAYIZ!.. SESLERÝNÝ DUYMAK NE GÜZEL Geçtiðimiz günlerde yeni bir yýla girdik. Bu vesileyle öncelikle bütün hemþehrilerimizin, bütün dostlarýmýzýn, bütün Gökovalýlarýn yeni yýlýný kutlayarak ve yeni yýlda her þeyin daha iyi olmasýný dileyerek bu yazýmýzabaþlamak istiyorum. Yýl: 1 Sayý: 6 Ocak 2008 Ücretsizdir BAÇEP (Batý Akdeniz Çevre Platformu) Akyaka da Toplandý SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. iyi bir yýl olacaðý doðuyor içime Ya da, en azýndan böyle diliyorum Zaman zaman bana böyle þeyler olur, nedendir bilmiyorum, 2008'in olumlu içerikler taþýyan, iyi bir yýl olacaðýný hissediyorum Dünya ve Türkiye genelinde ne olur bilmem, ama, beldemizde ve bizim özelimizde, küçük dünyalarýmýzda Örnek olarak, Beldemizin Ýlköðretim Okulu yönetimi, baþta Okul Müdürümüz Ahmet Taner Türkmen olmak üzere, öðrencilerimizi, evlatlarýmýzý toplayýp kütüphanemize gelen sýnýf öðretmenlerimizden Halil Türkoðlu bize bu dileðimizi haklý çýkaran bir davranýþ içinde oldular Yaný sýra benzer bir duyarlýlýk içinde olan Okul Aile Birliði'nin yeni Yönetim Kuruluna, kütüphanemize gösterdikleri yakýn ilgiden ve ulusal kültürümüze sahipleniþlerindeki çabalarýndan dolayý þükranlarýmýzý sunuyoruz.. Ve ayrýca, sesimize kulak verenlerden bir diðeri, bütün yoðun iþlerinin arasýnda, kültüre, sanata, öðrenciye, okula, kütüphaneye her zaman öncelik verdiðini ifade eden, bütün bunlara zaman ayýran, yaptýðýmýz etkinliklerde hep yanýmýzda olan ve geçtiðimiz günlerde kütüphanemizi ziyarete gelen Belediye BaþkanýmýzAhmet Çalca Ne mutlu bize Duyarlý dostlarýmýz sesimize, zaman geçirmeden, hemen kulak verdiler Ve daha da önemlisi el verdiler Okulumuz ve öðretmenlerimiz, bültenimizin okul ve çocuk sayfasýný sahiplendiler ve artýk bu sayfalarda evlatlarýmýzýn þiirlerini, yazýlarýný okuyacaðýz, resimlerini, çizgilerini izleyeceðiz Belediye Baþkanýmýz, Beldemizin sanat ve kültür etkinliklerini birlikte yürütmemiz konusunda önerilerle geldi. Ve daha da önemlisi, kütüphanemizin kalýcý ve yakýþýr bir yapýya kavuþmasý konusunda olumlu ve yapýcý bir yaklaþým içinde bulundu. Daha önceki yazýlarýmýzda konu ettiðimiz, eski Su Deposu üzerinde Kütüphane Binasýnýn inþaa edilmesi hususunda ortak bir çalýþmaya girme çaðrýsý yaptý... Bu demektir ki, yasal gerekleri Belediyemizle birlikte aþarak, Beldemizi hak ettiði bir kütüphane binasýna birlikte kavuþturacaðýz Bu sevindirici haberi sizlerle paylaþmaktan mutluluk duyuyoruz Bu coþkulu haberlerin yaný sýra, meydana gelen üzücü köprü sorunuyla ilgili olarak halkýmýza geçmiþ olsun diyoruz Maazallah, bu yapý üzerinde insanlar varken yýkýlsaydý, çok daha kötü sonuçlar doðururdu Beldemiz insanlarýna ve Belediyemizyetkililerinegeçmiþ olsun diyoruz Evet 2008 yýlýný böyle hissediyorum Ve bu hissiyatýmda haklý çýkmak istiyorum Yani 2008 iyi bir yýl olsun Kütüphanemiz yeni binasýna kavuþsun Malum, seçim yýlý Beldemiz iyi bir seçim süreci geçirsin Ülkemiz laik, demokratik ve cumhuriyetçi karakterini sürdürmeye devam etsin Hepimiz mutlu ve huzurlu günler içinde olalým Bütün bu safiyane dileklerime kavuþacaðýma inanýyorum Çünkü biliyorum ki Cumhuriyet ilkeleribeni yanýltmaz Batý Akdeniz Çevre Platformu (BAÇEP) toplantýsý, Aralýk 2007 tarihlerinde Muðla ili, Ula ilçesi, Akyaka Beldesi'nde (Gökova) Akyaka Kültür ve Sanat Derneði ev sahipliðinde yapýldý. Muðla Atatürkçü Düþünce Derneði (ADD) Akyaka'da Cumartesi günü, Muðla Atatürkçü Düþünce Derneði (ADD) þubesi yöneticilerinden 2. Baþkan Em. Ýlk. Ögr. Müf. Nazif Ýyibilir, Yön. Kur. Üyesi Eðitimci Ümit Oðuz, Yön. Kur. Üyesi Av. Efsun Koca, Yön. Kur. Üyesi Fahri Çankaya Akyaka'yý ziyaret ettiler. Akyaka'dan Cumhuriyet Mitinglerine de katýlanlardan sekiz kiþiadd'ye üye oldu. 2. Bþk. Nazif Ýyibilir, yeni katýlýmlarla ADD'nin güç kazandýðýný, Atatürk ilke ve devrimlerini 16/11/2007 Cuma günü saat 15:00 da yapýlan genel kurula 87 veli katýldý. Yapýlan seçim sonucunda: Velileri temsilen Hasan TÜFEKCÝ, savunmanýn her yurtseverin görevi olduðunu ve örgütlü savaþým olmadan baþarýlý olmanýn mümkün olmadýðýný söyledi. ADD Muðla Þubesi Gençlik Kollarý temsilcisi Av. Efsun KocaAkyaka'daAkyaka'lýADD üyeleri ile 2008 yýlý baharýnda gençlik etkinlikleri düzelemek istediklerini ve gençleri kazanmanýn gerekliliðini vurguladý. Katýlýmcýlarýn yöre ve yurt sorunlarý konusunda söyleþtiði toplantý, kýsa süre sonra uygun bir etkinlik ile ve daha geniþ katýlýmla düzenlenmesi dileðiyle sona erdi. Akyaka Cahit Belkýs Güneyman Ýlköðretim Okulu Okul Aile Birliði Genel Kurulu Yapýldý 10 Ocak 2008 Perþembe günü saat 18:00'de Yücelen Otel Konferans salonunda bir yurttaþýn çevre mücadelesini konu alan Vatandaþ Mustafa adlý film gösterimi yapýldý. Akyaka Kültür ve Sanat Derneði ile Muðla Belediyesi Çevre Derneði iþbirliði ile gerçekleþen etkinliðe çok sayýda Akyakalý katýldý. Film Doðu Karadeniz de Fýrtýna Vadi sinde kurulmak istenen ve ekolojik dengeyi ve doðayý tahrip Sivil bileþenlerin oluþturduðu BAÇEP, yerel ve ülkesel çevre sorunlarýný tartýþarak, aþaðýdaki görüþleri paylaþmýþtýr: (Devamý Sayfa 5 te) Ýbrahim ÞAHÝN, Nazan GEZÝCÝ, Arzu ÝKALÝ yönetim kuruluna seçildi.öðretmenleri temsilen Okul Müdürü Ahmet Taner TÜRKMEN ve öðretmen Halil TÜRKOÐLU seçildi. Seçilen Yönetim Kurulu kendi arasýnda yaptýðý ilk yönetim kurulu toplantýda Yönetim Kurulu Baþkanlýðýna : Hasan TÜFEKÇÝ yi seçti. Seçilen Yönetim Kurulu okuldaki eðitim ve öðretim faaliyetlerinin geliþtirilmesi ve sosyal faaliyetlerin çoðaltýlmasý için çalýþacaklarýný söylediler. VATANDAÞ MUSTAFA FÝLM GÖSTERÝMÝ AKYAKA'DA YAPILDI edecek hidroelektrik santrali engellemek için verilen hukuki mücadeleyi ele alýyordu. Filmin yönetmeni ve verilen hukuk mücadelesinin önderlerinden olan Avukat Remzi Kazmaz ile bu mücadeleyi sabýr ve inatla yýllarca sürdürerek baþarýya ulaþan Vatandaþ Mustafa da film gösterimine katýldýlar ve gösterimin ardýndan verdikleri mücadeleyi Akyakalýlara anlattýlar.

2 Sayfa 2 DÜÞÜNÜRLER - DÜÞÜNCELER Ali Rýza KOCA Atatürkçü Düþünce Derneði Muðla Merkez Þube Baþkaný Ýnsan Olmak Her yaratýlan iyi'deðer' emek sabýr ve bilgi ister.eðer bunlardan biri noksan olduðu halde iyi bir deðer ortaya çýkmýþ ise, o tesadüfi-kendiliðinden ortaya çýkmýþtýr. Birinci halde ortaya çýkan ürün, yükselerek geliþir ve varlýðýný sürdürür.ýkinci halde ise, varlýðý uzun sürmez. Hayatta bazen aksi olsa da genel durum budur. Elinizdeki aylýk bülten emeðin, sabrýn ve bilginin ürünü olarak ortaya çýkmýþ, iyiye güzele doðaya adanmýþ bir duygu bütünlüðünün somutlanmýþ halidir. Her sayýda incelik gösterip benden yazý isteyen bülteni çýkaran dernek yöneticileri, bu sayýya da yazý istediðinde; bir yorgunluk ve bezginlik duygusu içinde yazý yazmak isteðim yoktu. Sözcükler yan yana gelmiyor, anlama dönüþmüyor, okur önüne çýkacak bütünlük içinde bir yazý doðmuyordu. Türkiye'de geliþen olaylarýn insan ruhunda yarattýðý kaygýlar beni de esir almýþtý. Böylesi bir tedirginlik içinde bilgisayarýn baþýna geçtiðimde Derneðin internet adresine bir ileti düþtü. Ýleti yazýsýz arka arkaya akan resimlerden oluþuyor. Bu resimlerin geri planýnda ulus üstü tekellerin, amerikan þirketlerinin logosu ya da adlarý gözüküyordu. Bu resimleri yazýyla gözlerinizin önüne sermek istedim. Ýstedim ama bu resimleri yazýya dökerek size anlatacak ben deðil, henüz dünyada bir yazar olmadýðýný biliyordum. Yine de size birkaçýný aktararak insan olmanýn, insan kalmanýn nasýl bir þey olduðunu, üstün ulus olduklarýný varsayan canavarlarýn, insanlýðý nasýl katlettiklerini okurlara aktarmak istiyorum. Resim 1: Kaburgalarý çýkmýþ, gözleri kapalý, etrafýný ve özellikle gözlerini sineklerin kapladýðý ölümü bekleyen bir çocuk Resim 2: Ellerinde ve kollarýnda hiçbir et kalmamýþ kemiðinin üstüne derisi yapýþmýþ, kýpýrtýsýz, topraða serili baþka bir çocuk. Resim 3: Alný ve dizleri topraða dayalý, yakýnýndaki ineðin çiþini su sanarak eliyle ona ulaþmaya çalýþan, fakat gücü olmadýðý için ulaþamayan bir baþka çocuk, hemen arkasýnda çocuðun ölümünü bekleyen bir akbaba, daha onlarca tüyler ürperten resim. Bilgisayar ekranýnda resimler akarken hem resimlere bakmaya korkuyor, içimiz titriyor, hem de vahþeti görmeye zorlanan bir duygu içinde resimlere bakmaya çalýþýyorum. Yeryüzündeki bu vahþetin sorumlusu kim? Yoksul uluslarýn kaynaklarýný vahþice soyan, ulus üstü tekellerin dünyayý yok olmaya zorladýðý bir çaðda, insan olmak suskunluðu mu gerektiriyor? Topluma modern yaþam, özgürlük, yalanlarýna sarýlmýþ jelatinle yutturulan uyku haplarý yoksul çoðunluðun direncini yok ediyor. Bu soygunu gözlerden saklayamayan emperyalizm Irak'ta olduðu gibi modern silahlarla halkýn üstüne çullanýyor, yaratýlan tüm kültürel ve insanlýk deðerlerini yok ediyor. Su kaynaklarýnýn kirletilmesi, atmosfere gazlarýn salýnýmý, bütün bunlar hepimizin gözleri önünde. Karný doymuþ hayvanýn acýkýncaya kadar baþka bir canlýya saldýrmadýðýný, hemcinslerini, yemediðini biliyoruz. Oysa emperyalist silah tekelleri, ulusüstü þirketler, canavarca insanlýðý yok etmekten sakýnmýyorlar. Doymayan iþtahlarý insanlýðý kan-revan içinde, açlýk ve ölüme sürüklüyorlar. Ýnsan sözcüðüne yüklenen deðer iki gözü, iki kulaðý olan ayak üstünde duran gövdesinin üstünde bir koca kelle taþýyanlarý ifade etmiyor. Ýnsan olmak için yüreðinde sevgi, gözlerinde parýltý gerekir. Doðanýn bir parçasý olduðunu unutmayan, omurgasýna güvenip saldýrma yerine, aklýna güvenip yapýcý ve yaratýcý olan bir varlýk insan sayýlabilir. Coðrafyanýn yok olmasýna, insanlýðýn açlýðýný, petrolün kanla tartýlmasýna neden olan Hýristiyan Ýsa'dan, Musevi Musa'dan, Müslüman müsveddeleri Muhammet'ten þefaat bekleyebilirler mi? Bunlar için ayrýlmýþ bir cennet var mý? Vahþetin arkasýndaki kapitalizmi ve emperyalizmi görmezden gelen saðcý olmak yerine, adam gibi solcu olup insan olmak daha iyi deðil mi? Ömür iki çizgi arasý, akýp giden bir ok. Ýsmail Atasever Hamle Gazetesi Baþyazarý PÝLOT BÖLGE KAPSAMINDA ÝSE... Sadece ülkemizde deðil dünyanýn bir çok yerinde ayrýcalýklý yerleþim birimleri vardýr. Buralar diðerlerinden öylesine farklýlýk gösterir ki, ister istemez gözler üzerine çevrilir. Dolayýsýyla bu gibi yerler için yapýlacak tek uygulama, koruma altýna almaktýr. Hem devlet bazýnda ve de yerel yönetimler olarak. Zira, dünyanýn gözü üzerinde olduðundan, her kim olursa olsun buradan bir þekilde nemalanmak ve de konuþlanmak ister. Ýster ya önemli olan, geleceðe taþýnmasý noktasýnda, buranýn dokusunu koruyabilmektir. Tabi korumak kolay deðil. Hele halkýn çevre bilinci geliþmemiþ ise. Ne olacak caným. Herkes bir ucundan tutmuþ, ben tutsam ne olur! eðiliminde ise. O zaman, amiyane bir deyimle tutanýn elinde kalýr ki, bundan daha büyük kötülük olamaz. Þimdi Türkiye genelinde yer alan benzer yerleþim merkezleri içerisinde bir tanesi þu sýra, gerçek anlamda cazibe merkezi. Özellikle turizm faaliyetlerinin þekil deðiþtirmeðe baþladýðý süreçte. Deniz, kum ve güneþ olgusunun tek baþýna yeterli olmadýðýný düþündüðümüzde. Akyaka'dan dem vuruyorum. Söz konusu özellikleri nedeniyle bizatihi devlet tarafýndan pilot bölge olarak tescili yapýlan belde. Ýlgili ve yetkililer bakýp gördü, daha ideali yok. Turizm itibariyle aranan þartlarý taþýyor. Öyleyse koruma altýna alýnsýn. Þu an itibariyle Akyaka için düþünülen bu. Tamam da, vatandaþýn zihninde yer eden ve cevaplanmasý gereken önemli ayrýntýlar var. Ülke yönetiminde görev üstlenen hükümetin ilgili bakanlýðý, harekete geçti mi? Þu aþamada, mutlak korumak ve kollanmasý gerekli yerlerin baþýnda diyerek, alýnan kararlar yürürlüðe kondu mu? Deðilse ne zaman? Yaný sýra yerel yönetim olarak Akyaka Belediyesinin giriþimleri hangi aþamada? Madem ki belde pilot bölge statüsünde alýndý, meselenin takipçisi mi? Bilhassa doðal güzelliklerin her türlü yapýlanma ile bütünleþmesi baðlamýnda. Dedim ya bu sorular cevap aradýðý gibi beklenti, biran önce sorunlarýn giderilmesi. Yeri gelmiþken bir hususun daha altýný çizmek istiyorum. Kabul edelim ki Akyaka Belediyesi imkanlarý, karþýlaþýlan güçlüklerin giderilmesinde yetersiz. Belediye Baþkaný Ahmet Çalca, tüm iyi niyetli çabasýna karþýn, bir yerde týkanýyor. Bir taraftan maddi yetersizlik, diðer taraftan herkesin belini büken bürokratik engeller. Gözlemlediðimiz kadarýyla aþmakta çaresiz. Hepsi bir yana Gökova Havzasý, dolayýsýyla Akyaka için en önemli sorun olarak karþýlaþýlan Sivrisinekle Mücadelede. Bu konuda dahi kimlerin engel teþkil ettiðini düþündüðümüzde, baþkan Çalca'nýn iþinin kolay olmadýðý biliyoruz. Ancak Bildiðimiz bir nokta daha var. Artýk burasý Pilot Bölge kapsamý içerisinde. Öyleyse Baþkan Çalca, elindeki böylesine geçerli bir karara istinaden, daha kararlý hareket ederek, tüm kapýlarý rahatlýkla çalmalý. Çalmalý ki, ayrýcalýklý belde olduðu bir kere daha tescillensin. Yoksa, sýradan bir turizm merkezi olarak algýlanýr ki Akyaka'ya yazýk olur. SIÐLA AÐACI ÖNEMLÝDÝR Yavuz ERTOÐLU Orman Yüksek Mühendisi Sýðla ya da halk arasýndaki söyleyiþle günlük aðacý (Liquidambar orientalis) önemli bir orman aðacýdýr. Bir yeþil, bir canlý,bir bitki olmanýn ötesinde endemik bir tür olduðu için önemlidir. Çok dar,sadece belli bir alanda yetiþen canlýlara endemik canlýlar diyoruz.sýðla aðacý endemik olduðu gibi Relikt bir aðaçtýr.(relikt: III. Zaman Tersiyerden günümüze kadar kalmýþ, artýk ama çok kýymetli artýk tür) Günümüzde sadece Anadolu, Amerika ve Çin'de doðal yayýlýþ gösteren Liquidambar cinsine ait taksonlar, paleontolojik bulgulara göre jeolojik devirlerde Tebeþir, Tersiyer, Pleistosen, Eosen devirlerinde Kuzey Amerika ve Eurasya'nýn geniþ bir kesiminde bulunmaktaydýlar. Ancak buzul çaðýndan sonra þimdiki yayýlýþ yerlerine çekilmiþlerdir.bizim doðal türümüzün fosil yaprak izleri bol miktarda Ankara'nýn kuzeyinde, Kýzýlcahamam'da, Tersiyer yataklarýnda toplanmýþlardýr. Gövdesinde patolojik balzam kanallarý olduðundan Latince Liquidus ve Arapça amber terimlerinden yararlanýlarak Liquidambar adý verilmiþtir. Sýðla aðacýnýn yayýlýþýna deniz seviyesinden en fazla 880 metre yükseklikte rastlanmýþtýr. Sýðla aðacýnýn tepeleri genç aðaçlarda sivri,yaþlý fertlerde ise geniþ ve yayvandýr. Sýðla yaðý istihsali yapýlan meþçerelerde en fazla boy 28,5 metre,en geniþ çevre ise 3 metre olarak tespit edilmiþtir.ancak Isparta Sütçüler'de Aksu çayý kenarýnda Sýðla üretimi yapýlmayan,yani hiç yaralanmamýþ bir aðaçta 35 metre boy saptanmýþtýr.gövdelerinin toprak seviyesine yakýn kýsmý bataklýkta yetiþen aðaçlarýnki gibi nayloid tiptedir. Sýðla aðacýnýn odunundan ziyade bitkide yaralama sonucu meydana gelen ve sýðla yaðý denilen balzam (Styrax Liquidus) ve bunun tasfiye edilmesiyle elde edilen (Stryrax Depuratus) çok kýymetlidir. Bugün haricen pomad veya yaký gibi deri hastalýklarýna karþý kullanýlmaktadýr.ayrýca kokularýn tespitinde iyi bir fiksatördür. Ýyi bir antiseptik ve parazit öldürücüdür.buhur denilen posasý kiliselerde tütsü olarak yakýlmaktadýr. Dünyada ve Türkiye'de sadece Güneybatý Anadolu'da doðal olarak yetiþen (Muðla,Denizli,Isparta,Burdur,Antalya) Sýðla aðacý alanlarý: 1940 lý yýllarda 7000 hektar iken son 30 yýlda 1300 hektara düþmüþtür.balzam elde etmek için ara vermeden birçok defalar yaralandýðý için bozulmuþ,deforme olmuþ,tarla açmak için usulsüz kesimlerle alaný daraltýlmýþ,hayvan otlatmasýna terkedilmiþ,odunu meþeye benzediði için meþe odunlarýnýn arasýna katýlarak satmak için tahrip edilmiþlerdir. Sýðla aðacýnýn daha da azalýp yok olmamasý için 1/25000 ölçekli Amenajman planý haritalarýnda býrakmayýp,daha büyük ölçekli haritalara iþlenmeli,mutlak koruma altýna alýnmalý,çeþitli plantasyonlarla alaný çoðaltýlmalýdýr.çünkü iyi bir yangýn emniyet þeridi vazifesi görür. Estetiktir.Dere kenarlarýnda ve þehir çýkýþlarýnda güzel birer Galeri ormaný olabilir. Bu kýymetli gözbebeði aðacýmýzýn bir de turizm yatýrýmý için irtifak hakkýna konu edilmemesi mutlaka saðlanmalýdýr. Sýðlanýn kendisi doðal turizm alanýdýr. Sýðla yaðý yapay yolla elde edilmeden önce SIÐLA DÜVENÝ adýný verdiðimiz basit mekanizmalarda sýðla yaðý elde ediliyor ve posasýndan ayrýlýyordu yýlýndan sonra doðal yolla sýðla üretiminden vazgeçildi.

3 Sayfa 3 Adnan DEMÝRKAN O sabah yeni güne tüm doða yürüyüþlerinde olduðu gibi baþlamýþtýk. Gülümseyen mutlu yüzler ve günaydýnlarla. Her birimiz kendimizi en önemli hissederek. En azýndan vücut dillerimiz böyle bir ifade içindeydi. Bu duyguyu bu düþünceyi her bir gezi öncesi mutlaka yaþar, kendinizi çok ayrýcalýklý hissedersiniz. Yoksa; benim ne daha önce Ula Kanyonu'na gitmiþliðim vardýr, ne de Niyazi'yi tanýrým. Ama bu yürüyüþümüzü farklý kýlan bir þey, bir þeyler vardý. Muðla'dan minibüse bindik. Ula sapaðýndan tek seçeneðimiz olan otostopla Araç sahibinin tebessümleri eþliðinde yürüyüþün baþlangýç noktasýna geldik. (Bu benim ilk otostop deneyimim idi.) Bu heyecaným ile, kanyonun bir yerinde bir çaðlayan düþledim ve bu düþüncem Niagara þelalesi boyutuna dönüþürken kendime geldim; Tanrým! bu koku, bu yeþil, bu çið serinliði ve bu ayaklarýmýn altýndaki yumuþaklýk ve de bu güzel insanlar. Hele doðayý yeni yýkamýþ olan bu sonbahar. Ýþte tam da bu heyecan ve bu merak sizleri de iflah olmaz bir doða avcýsý yapmaya yetiyor zaten. Siz, hiç sonbaharda Ula Kanyonu'nu gördünüz mü, gezdiniz mi? Gurupta tüm yüzler gülüyordu, heyecan dolu, meraklý, mutlu. Parkur yürüyüþümüz devam ederken, arada bir de vadi þen kahkahalarýmýzla çýnlýyordu. Her birimiz, bir diðer arkadaþý ile yan yana sohbetlere dalýyor, DERNEK ETKÝNLÝKLERÝ DOÐA AVCILARI MERHABA Pervin Aruk Akyaka Kültür Sanat Derneði'nden, bulutlu bir Kasým sabahý 09:00'da yola çýktýk. Hepimiz, yaðmur yaðsa da bu geziyi gerçekleþtirmeye kararlýydýk. Önce azmak kenarýna yürüdük, eðer köprümüz yapýlmýþ olsaydý yürüyerek karþýya geçebilecektik. Buna bir kez daha üzülerek gönüllü bir balýkçý motoru bekledik. Bir balýkçý bizi karþýya geçirdi. Sazlýklarýn arasýndan yürümeye baþladýk, sabahýn duru güzelliðini yaþayarak neþe içinde giderken bir de baktýk ki yol bitti! Yol tabii ki bitmemiþti yanlýzca bundan sonraki kýsmý biraz ýslak olacaktý. Azmaðýn bir kolu oradan geçiyordu.böyle bir durum karþýsýnda belki baþkalarý kýzar, sinirlenir belki de geri dönerdi. Bizler bunu bir eðlence haline getirdik. Karþýya geçmenin iki yolu vardý; biri kýsa fakat soðuk ve derin olan azmak kýsmý, diðeri ise azmaðýn denizle buluþtuðu yerdi. Burasý daha sýð ve sýcaktý. Grup her iki yolu da kullandý. Ben deniz tarafýný tercih edenlerdendim ve kolayca karþýya geçtim, ayaklarýmý kurulayýp ayakkabýlarýmý giydim. Diðer tarafý kullananlar kýsa yoldan karþýya geçmiþ, ayakkabýlarýný giymiþti fakat onlarý bir sürpriz bekliyordu, geçmeleri gereken ikinci bir su vardý. Tekrar ayakkabýlarýný çýkarttýlar suya girdiler ve bizim olduðumuz yere geldiler.bu aramýzda gülme konusu oldu. Yaþadýðýmýz bu kýsa macera bize biraz zaman kaybettirmiþti ama biz aldýrmadýk. Amacýmýz zamanla küçük guruplar oluþturuyordu. Bu sohbetler gezi boyunca sürdü. Ýnsan kiþiliklerini tanýmak için de bu yürüyüþlerin çok önemli olduðunu yaþayarak öðrendim. Kimi arkadaþlarýmýn ise þu özellikleri oldukça öne çýkýyordu; paylaþýmcý, zeki ve maceracý, uyumlu ve özenli, çiçek, bense en çocuk ve en ürkek... Yani inadýna samimiyet, inadýna huzur, inadýna insan olmak... Bir buçuk saat sonra ilk molamýzý vermiþtik. Þýmarýk, afacan mucitleriz sanki ve hikayelerimiz hep çocukluðumuza yakýn. Hatta bir arkadaþýmýz guruba çay yapacaðýný söylerken ben, bu kadar da olmaz artýk dedim. Çünkü, tüm bunlarý belinde ki o minik çantanýn içindekilerle yapacaðýný bile iddia ediyordu. O keyfi, o çayý içip içmediðimizi, o sohbetleri sizler, hiç bir zaman ve de asla bilemeyeceksiniz, tadýný da. Ýyisi mi ben size kanyonu ve doðayý anlatmaya devam edeyim. Yavaþ yavaþ geniþ alanlar daralýyor, gurubu yeni dostlar gibi aðaçlar daha bir sarýyor ve küçük dereler bizlere eþlik ediyordu. Bu tip gezilerin en önemli detaylarý ise renkler ve renk cümbüþleridir. Tabii ki size renkleri tek tek saymayacaðým. Ben size toplam sayýyý vereyim. 23 renk saydým. Buna güneþ ýþýnlarýnýn yansýmasýyla her þeyi daha renkli, daha canlý yaptýðýný da anlatamayacaðým. Nasýl öpülesi olduklarýný yazmaya da zaten edebi yönüm yetmez. Kokular mý? Onlarý hepten inkar ederim, hatta GÖKÇE-ÞELALE GEZÝSÝ yarýþmak deðil günü, tabiri caizse yudum yudum yaþamaktý.kararlý adýmlarla Gökçe Köyü'ne doðru yolumuza devam ettik. Bu arada yol kenarýndaki böðürtlenlerin de tadýna bakmayý ihmal etmedik. Köy kahvesine vardýðýmýzda hepimiz bir bardak demli çayýn hayalini kuruyorduk. Keyifle çaylarýmýzý içtik, sohbet ettik ve þelaleye doðru yola koyulduk. Orman içindeki bu yürüyüþ o kadar güzeldi ki oksijenden adeta sarhoþ oldum. Zeki bey, tecrübeli biri olarak yanýnda çaydanlýk getirmiþti. Önce Zeki Bey'in önderliðinde güzel bir ateþ yakýldý. Çaydanlýk ateþe sürüldü ve biz hayatýmýzdaki en güzel çayý içtik. Hepimiz yanýmýzda getirdiðimiz yiyecekleri ortaya koyduk, inanýlmaz bir þölen lezzetinde karnýmýzý doyurduk. Ateþ yanmaya devam ediyordu ve koyu bir sohbete daldýk. Bu doyumsuz aný, Suna Hanýmýn fotoðraf makinesi ile ölümsüzleþtirdik. Dönüþümüz sýrasýnda tavuklar gördük, köy tavuðunun ne kadar lezzetli olduðundan bahsediyoduk, bir ara Adnan Bey ve Suna haným geride kaldýlar, bize yetiþtiklerinde bir de baktýk ki Adnan Bey'in elinde tavuk var. Kahvede çayýmýzý içerken, konuþmalarýmýza tavuk gýdaklamalarý da katýldý. Günümün güzel geçeceðini biliyordum, fakat böylesi harika, doyulmaz ve keyifli olacaðýný tahmin etmemiþtim. Bir sonraki geziyi sabýrsýzlýkla bekliyor ve emeði geçen herkese çok teþekkür ediyorum. TURNALI YÜRÜYÜÞÜ Sedat Atay Emekli Öðretmen Akyaka Kültür ve Sanat Derneði ( AKS ) gezi kolunun kurulmasýný saðlayan ve her gezinin oluþmasý için yoðun emek harcayan dostumuz Zeki ERGÜL, yeni yýl öncesi Ýzmir'e giderken: 'Yakýnda geleceðim ve gelmeden sizi arayacaðým, güzel bir yürüyüþ daha yapalým diyerek gitti. Yeni Yýlýn ilk günlerinde arayýp tüm dostlarýn Yeni Yýlýný kutladý, hem de Ocak ayýnýn 8 inde geleceðini ve ertesi gün yürümemizi önerdi Cuma günü yürüyebileceðimizi dostlara ancak haber verebileceðimi söyledim, öyle de oldu Cuma günü sabah saat 8.30 daakyaka Kültür ve Sanat Derneði Halk Kütüphanesinde onbir arkadaþ buluþtuk. Çoðu birbirini tanýyordu ama tanýþmayanlarý tanýþtýrýlýp, gezi ile ilgili ön bilgiyi verdikten sonra Akyaka'dan Akbük -Ören yönünde 13 km uzaklýktaki TURNALI (Batý) 'ya doðru yola koyulduk. Yürüyüþe katýlan arkadaþlarýn çoðu deneyimli, yöreyi bilen ve þakacý insanlardý.çýnar mevkine 25 dakikada vardýk. Þansýmýza güneþli çok güzel bir hava vardý. Isý yaklaþýk 9.30 sularýnda derece, deniz pýrýl pýrýl, ekip oldukça neþeli idi. Saat da hemen hemen hiç mola vermeden 2,5 saatte, Turnalý Köyü Çardak Kafe Restoran'ta vardýk. Deniz kýyýsýnda yaklaþýk 10 m. denizden yukarda Marmaris, Datça kýyýlarýna bakan yeþille mavinin güneþle oynaþtýðý ýlýk bahar havasýnda dünya cennetinde bol zeytinyaðlý zeytin, yöre çökeleði, inek ve keçi sütü karýþýðýndan yapýlma yoðurt, köy ekmeði ve çayla doyasýya kahvaltý edip, saat 13.45'e deðin dinlendik 'te yola çýkýp 15.00'da her yürüyüþte olduðu gibi Zeki Ergül'ün elleriyle hazýrladýðý çayý içmek için yaklaþýk 45 dk. mola verdik. Mutluluk içinde son etap için yola koyulduk.güle oynaya 7 araçlý gezi ve üçüncü yürüyüþümüzü de tamamlayarak, yeni gezileri düþünüp tartýþarak, yeni dostlar edinmiþ olarak ve en önemlisi de saðlýðýmýza saðlýk katmýþ olarakakyaka'ya döndük. ölürüm de söylemem. Ama dilerseniz ben size doðanýn müziðini anlatmaya çalýþayým. Yamaçlardan, bulunduðumuz derinliðe kadar iniyordu çam aðaçlarýnýn oluþturduðu ses ahengi. Ýç dünyamýza yaptýðý katký, tam da bu ritim zenginliði içinde bir senfoni idi. Orkestranýn tüm bu zenginliði, tek bir enstürümanda yanký bulurcasýna, slow, hiç yazýlmamýþ ve bizlerin de hiç yaþamadýðý bir aþk melodisine dönüþüyordu. Ýkinci bir kanyon derinliðinde ise bu müzik; çýnar aðaçlarýnýn da ormana, bu çamlara yaptýðý katýlýmla tam bir sempati oluþturuyor, dört mevsim Vivaldi'ye, oradan da eþsiz doðanýn ahengi ile, Carmen'in eteðindeki renklere dönüþüyordu. O Carmen ki; bu müzikle eteðini her savurduðunda yüreklerimizde ki heyecan da bu ahenge, vurmalýlar çoþkusuyla eþlik ediyordu. Rüzgar, kýsa aralýklarla bu müziðe her ara verdiðinde, kuru çýnar yapraklarýnýn süslediði dereciklerin tatlý akýþlarý, tam da Dünyanýn Bütün Sabahlarý ezgisinin tadý ve çoþkusunda bu senfoni tüm kanyona yayýlarak büyüyordu. Doða tüm sevecenliðiyle; iyi ki yaþýyorsunuz ve insan olabilmek ne güzel hissini cömertce sunarken, þu sözcüðü fýsýldýyordu kulaklarýmýza Hoþgeldiniz. Bu duygu, bu hissediþ, kabul görme ve bu Hoþgeldiniz. Sözün ve anlatýmýn bittiði ve hadi siz de bize katýlýn! diyesimin geldiði andýr. Hatta her türlü aðrýya da iyi geliyor. Kalp aðrýsýna, aþk acýsýna, eklem aðrýlarýna ve tembelliðe de diyesim geliyor amma: Ben de hafýza sorunu baþlýyor. Çünkü; doða o az kalan aklýmý da alýyor benden, yitiriyorum kendimi. Geriye kalan ise o tek þey... Huzur... Ötesini hatýrlayamýyorum.affedin. Akyaka Kültür ve Sanat Derneði Oktay Akbal Halk Kütüphanesi 8 Mart 2005 tarihinde kurulan Akyaka Kültür ve Sanat Derneði Halk Kütüphanesi, Pazar hariç, haftanýn altý günü 10:00-16:00 saatleri arasýnda hizmet vermektedir. Kütüphane AKS üyelerinin gönüllü nöbetleriyle çalýþmalarýný sürdürmektedir. Akyaka Ilgýn Sokak No:8'de faaliyet gösteren halk kütüphanesinin e-posta adresi telefonu , 'dýr. Kütüphanemiz, bilgisayar mühendisi dostumuz Serdar Denktaþ'ýn hazýrladýðý kütüphane otomasyonu sayesinde tüm kayýtlarýný bilgisayar ortamýnda tutabilmektedir. Solmaz ve Aydýn Turunç'un üstün gayretleriyle, kütüphanemizdeki adet kitap tasnif edilip kaydedildi. Bundan böyle kütüphanemizi önemli yazarlarýn eksik kitaplarý, çocuk kitaplarý ve güncel kitaplarla beslemeyi düþünmekteyiz. Tüm dostlarýmýzýn bizimle görüþerek verecekleri katkýlar için þimdiden teþekkür ederiz.kütüphanemizin 98 kayýtlý üyesi olup, bunlarýn 75'i Cahit Belkýs Güneyman Ýlköðretim Okulu öðrencisidir. Günde ortalama 20 öðrencinin kütüphaneye gelerek kitap alýp vermeleri, dernek üyelerimizi mutlu etmektedir. EDA SELDA ÞAHÝN 1970'te Ýzmir'de doðdu, büyüdü. Yugoslavya göçmenidir.almanya'da liseden sonra basýn yayýnla ilgilendi. Gölge romancýlýðý yazarlýðý yaptý. Yurt dýþýnda araþtýrma gazeteciliði esnasýnda Yitik Gölgeler adlý ilk þiir kitabýný yayýnladý.türkiye'ye kesin dönüþ yaptýktan sonra rehberlik yaptý. Almanca ve Ýngilizce biliyor. O dönemde de ikinci þiir kitabýný yazdý. Adý Aþktan ve Gölgeden. Þu anda kendisi yeni yazý çalýþmalarýný sürdürmektedir. SENÝ ANLATABÝLMEK Seni anlatabilmek yýldýzlara, ay'a, Su yüzündeki, ahengini bulmuþ Nilüfer çiçeðine, Kýrdaki gelinciklere, kýr çiçeklerine, Anlatabilmek seni!... Seni anlatabilmek, Sezen Aksu'ya. Býrak gizemi kalsýn, Terazideki nirengi noktasý misali, Iþýk demetindeki yazdýðým yazý, Dünyadaki dönen uyum, Varýlamayan sonsuzluk. Elde tutulan fener, Sunuyorsa varlýðýný. Unutma sen varsýn, Kör karanlýklarýn bile, En ücra köþelerde... Dostluðu ve dürüstlüðü arayan, Bulur bir gün mutlaka seni. Yeter ki karartma, Sol göðsünün altýndaki cevheri...

4 Sayfa 4 Akyaka Belediyesi, kültür köklerinden beslenen gelecek kuþaklara önemli bir miras olacaðý düþüncesiyle, bölge sözlü kültür deðerlerinin araþtýrmasýný hedefledi. Bu çerçevede, bölgemizde uzun yýllardan beri yaþamakta olan ve bu alanda çalýþmalarý da bulunan halkbilim uzmaný Dr. Ali Abbas Çýnar tarafýndan uzun süreli bir araþtýrma gerçekleþtirilerek 336 sayfalýk bir kitap yayýnlandý. Dr.Ali Abbas Çýnar 1960 yýlýnda Erzincan'da doðdu.ankara Üniversitesinden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora yaparak Halkbilim Doktoru oldu.kültür Bakanlýðýnda görev yaptý. Yurtiçinde pek çok þehir ve köyle ilgili araþtýrma, derleme ve deðerlendirme çalýþmalarý yürüttü. Türk Cumhuriyetlerinde ve Rusya'da pek çok kez bulundu. Çok sayýda araþtýrma çalýþmasý ve proje gerçekleþtirdi, öðretim üyesi olarak çalýþtý. Çoðu uluslararasý, pek çok sempozyum ve kongreye konuþmacý olarak katýldý. Kitaplarý, Türkiye'nin yaný sýra Kazakistan'da da Kazakça olarak yayýnlandý. Kültür Bakanlýðý Halk Müziði Repertuar Kurulu ve Yayýn Kurulu üyesi, DPT VIII.Dönem Halk Kültürü Komisyonu Üyesi, TBMM, Kültür Bakanlýðý, Ýnönü ve Selçuk Üniversitesinde halk ozanlarý eser yarýþmalarýnda seçici kurul üyesi oldu.muðla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim kurulu üyesi olarak çalýþtý. Kazakistan Sosyal Bilimler Akademisi Akademik Üyesi, Kýrgýzistan Cengiz Aytmatov Uluslararasý Akademisi Akademik Üyesi, Türk Dil Kurumu Türk Dünyasý Dergisi yayýn kurulu, Kahramanmaraþ ve Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Danýþma Kurulu, Orta Asya ve Kafkasya Stratejik Araþtýrmalar Enstitüsü Yazý ve Danýþma Kurulu Üyesidir. Muðla Üniversitesi Muðla Kültürünü Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürüdür. Muðla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý Bölüm Baþkaný olarak görev yapmaktadýr. Þiirleri 1987 yýlýndan beri çeþitli dergilerde yayýnlanmaktadýr. 12 yýldan beri Muðla'da yaþamaktadýr. Evli ve iki çocuk babasýdýr. Dr. Ali Abbas Çýnar, Akyaka Sözlü Tarihi ve Gökova Havzasý Halk Kültürü adlý araþtýrmasýný ve Akyaka- Gökova'yla ilgili düþüncelerini þöyle anlatýyor:...sözlü kültür; bir ülke veya bölge halkýnýn ulusal hafýza olarak nitelendirilebilecek söze dayalý olan ve somut olmayan kültür birikimidir. Bu yanýyla sözlü kültür/sözlü tarih yerelden evrensele uzayan önemli kültürel mirastýr. Sözlü ve somut olmayan kültürel mirasýn korunmasý ve canlandýrýlmasýna yönelik olarak dünyada son yýllarda önemli çalýþmalar yapýlmaktadýr. Bu çerçevede; Birleþmiþ Milletler Eðitim, Bilim ve YÖREMÝZDEN Dr.Ali Abbas Çýnar'ýn Akyaka Sözlü Tarihi ve Gökova Havzasý Halk Kültürü adlý kitabýnýn tanýtýmý Akyaka Yücelen Otel'de yapýldý Kültür Kurumu (UNESCO), bütün dünyada sözlü ve somut olmayan kültürel miraslarýn korunmasýna yönelik önemli atýlýmlara giriþmiþ ve bu yönde çeþitli faaliyetler yürütmeye baþlamýþtýr. UNESCO'nun hedefi, çeþitli uluslarýn kültürlerinde var olan çok renkli dünyanýn kaybolmamasý, özellikle de küreselleþme karþýsýnda zayýflamaya baþlayan halk kültürlerinin canlýlýðýnýn devam ettirilmesi ve bunlarýn yenidünyada da yer bulmasýdýr. Sözlü deðerlerin araþtýrýlmasý, derlenmesi, canlandýrýlmasý veya araþtýrma sonuçlarýnýn yayýmlanarak kamuya mal edilmesi, yorumlanmak suretiyle kendi dönemi ve daha sonraki kuþaklara konuya bakýþ vermesi sebebiyle bir bölge veya ülkenin kültürel kimlik ve benliði açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr. Gökova havzasý özelinde ele alýnan sözlü kültür/sözlü tarih deðerleri ile bu deðerlerin tespitini esas alan bu kitabýn varlýðý da böyle bir amaca hizmet etmektedir yýlýndan beri Muðla Üniversitesi'ndeki görevim gereði Muðla'da yaþýyor olmam ve Gökova/Akyaka'nýn çoðu hafta sonlarým için en iyi huzur kaynaðý olmasý elinizdeki kitabýn hazýrlanmasýndaki çevreye yabancý olma zorluklarýný ortadan kaldýrdý. Son üç yýldan beridir de, Akyaka Belediye Baþkaný Sayýn Ahmet Çalca'nýn ilgisi ve desteði ile konuya daha yoðunlaþtým. Sonuçta bu eser meydana geldi....bir bölge, ülke veya toplumu tanýmanýn ana unsurlarýndan biri o toplum ve kültürünün araþtýrýlma, incelenme ve deðerlendirilmesidir. Bu açýdan bakýldýðýnda, bu araþtýrma; bir yanýyla belirli bir bölge insanýnýn toplumsal deðer ve yargýlarýnýn önemli bir göstergesi, öte yandan toplumu oluþturan bölge insanýnýn bireysel düþünce, inanç ve davranýþlarýnýn kökenleri hakkýnda da tespittir. Muðla ili, Ula ilçesi sýnýrlarý içerisinde yer alan Gökova havzasýnda yaklaþýk kiþi yaþamaktadýr. Gökova havzasýnýn birinci halkasýnda esasen Akyaka ve Gökova Beldeleri ile Akçapýnar, Ataköy, Çýtlýk, Gökçe, Þirinköy ve Yeþilova köyleri/yerleþim bulunur. Havzanýn ikinci halkasýnda ise Çörüþ, Elmalý, Esentepe, Karabörtlen, Kýzýlyaka, Örnekköy, Portakallýk, Sarayyaný ve Yeþilçam köyleri yer alýr. Bu bölgenin toplum yapýsý ve kültür dokusu hakkýnda henüz bir araþtýrma ve deðerlendirme yapýlmamýþtýr. Bu çalýþma, Gökova havzasýnýn hem birinci, hem de ikinci halkasýnda yer alan belde ve köylerde yaþayan topluluk içinde araþtýrma yapýlarak hazýrlanmýþtýr. Toplumsal deðer ve kültürel yapý hakkýndaki araþtýrmalarýn önemi, dünyadaki geliþme ve deðiþmeler açýsýndan her geçen gün artmaktadýr. Halkýn kültürel deðerlerinin çeþitli etkilerle birden bire yok olmasý boþluk doðurmakta, kimlik boþalmasýna yol açmaktadýr. Esasen; halkýn inanç ve uygulamalarý, estetik ve etik deðerlerinin tespiti onun kimlik ve benliði ile bu kimliðin korunmasý ve canlandýrýlmasý bakýmýndan önemli bir hafýza kaydýdýr. Toplumsal ve kültürel deðerlerin derlenmesi, araþtýrýlmasý, yorumlanmasý bir yaný ile bilimsel veriler bütünü, öte yandan halkýn yaþanan zaman içinde geleceðe dönük umutlarýný da kapsar. Bu itibarla, araþtýrmanýn hedef kitlesi, bir yanýyla Gökova havzasýnda yaþayan halkýn, diðer yanýyla da Türkiye Türk toplumudur. Öte yandan Gökova havzasý ve bu çerçevede Akyaka dünyaya açýlan bir pencere görünümündedir. Akyaka'daki turizm hareketliliðin varlýðý Gökova havzasý için önemli bir avantajdýr. Bu avantaj; varlýðý bir þans olan kültür ve tabiat varlýklarýnýn korunmasý ve canlandýrýlmasýyla daha da ivme kazanacaktýr. Turizm harekeliliðinin getirdiði dinamizm ile elde edilen veriler kitle iletiþim araçlarý yoluyla kamuoyuna duyurulmasý yoluna gidilecektir. Bu araþtýrmanýn amacý Akyaka/Gökova beldeleri ve çevre köylerde yaþamakta olan halkýn unutulmuþ, unutulmakta/kaybolmakta olan veya henüz yaþamakla birlikte unutulma/kaybolma tehlikesi altýnda bulunan sözlü kültürünü, sözlü tarihini, kültürel yapýsý ve deðerlerini; buralarda yaþayan halkýn geçmiþe ve günümüze ait toplumsal bellek ve geleneksel kimliklerini, inanç ve deðer yargýlarýný; halk kültürünün nokta konularý çerçevesinde kültürel yapýya baðlý potansiyelini araþtýrmak, derlemek, deðerlendirmek ve elde edilen verileri yayýmlamak suretiyle kamuoyuna sunmak; Gökova halkýnýn, dolayýsýyla bölgedeki deðer yargýlarýný tespit etmek, buradan sonuçlar çýkarmak, bireþime varmak; toplumsal yapý, sözlü kültür ve kültürel deðerlerden yararlanmak ve burada elde edilen sonuçlardan hareketle topluma dönük çalýþmalarda bu verilerden yararlanmaktýr. Bu tür çalýþma ve uygulamalarýn, yaþayan kuþaklarda, çevre ve yerel kültür deðerlerinden evrensel deðer taþýyanlarý canlandýrma, onu yaþama ve yaþatma bilinci yaratmak, gelecek kuþaklara yörenin zengin potansiyeli hakkýnda veri sunmak da araþtýrmanýn hedefleri arasýnda yer almaktadýr. Müþerref BALCI Emekli Öðretmen MERHABA AKYAKA Elli yýl sonra seni tanýmak çok güzel Akyaka. Ben yurdumun güzel parçasý Trakya'nýn incisi Kýrklareli'nde yaþýyorum. Emekli bir öðretmenim. Gerek mesleðim, gerekse özel ilgim nedeni ile çok yerde yaþadým ve çok yeri gezerek gördüm. Ama bu gördüðüm yerler içinde ne yazýk kiakyaka yoktu. Oysa hemen hemen her yýl Marmaris'e gelirdim. Böyle bir güzellikten haberdar olmadýðým için kendimi suçluyorum. Yalnýz suçluluk duygumu hafifleten bir olay var ki o da buralarýn yeterince tanýtýlmamýþ olmasýdýr veya ben duymamýþýmdýr Ekim ayýnýn son haftasý. Bir vesile ile yolum Akyaka'ya düþtü. Hava ilk iki gün parçalý bulutlu ve yaðýþlý. Son iki gün ise güneþli ve açýk. Muhteþem bir görüntü. Kaldýðým evin önündeki azmak Ýçinde kazlar ve ördekler, insanlarla iç içe. Onlarý besleyenler Akyaka sakinleri. O kadar alýþmýþlar ki, azmak kýyýsýnda insanlarý görünce hemen yanaþýyorlar. Azmaðýn içinde ve dýþýndakiler ile güzel bir alýþveriþ baþlýyor. Ýnsanlar ekmek atarken, onlar da adeta sevgi daðýtýyor. Azmakta ise muhteþem bir doku. Sanki evimizin bir köþesine yerleþtirdiðimiz yeni temizlenmiþ bir akvaryum gibi. Ýnsan seyretmeye doyamýyor. Yol boyu ilerliyorum denize doðru. Bahçeler, çiçekler, her þey yaþama sevincimi arttýrýyor. Cennet sanýrým böyle bir yer olmalý. Nur Haným'ýn yaptýðý balýk ekmekten yiyorum. Yediðim en lezzetli balýktý. Emeðine saðlýk diyerek ayrýlýyorum. Sahile indiðimde muhteþem bir deniz, güzel bir kumsalla karþýlaþýyorum. Azmaðýn denizle kucaklaþtýðý nokta. Kýyýda denize girenler var. Sanýrým orada yaþayan yabancýlarýn çocuklarý. Doða ile çok güzel buluþmuþlar, bu güzelliði alabildiðine yaþýyorlar. Kýyýda bulunan oturma yerleri ve kafeteryalar insaný denizle buluþturuyor. Çayýný ya da biraný içerken karþý kýyýlarý ve aðaç denizini seyretmek insanýn ruhunu dinlendiriyor. Güneþin batýþýný izlemek ise tam anlamý ile insaný büyülüyor. Bir taraftan güneþ batarken, arkadan gümüþ yuvarlak bir tepsi gibi ay yükseliyor. Bütün içtenliðimle söylüyorum ki bu iki güzelliði ayný anda hiçbir yerde yaþamadým. Sevgili Akyakalýlar, beni konuk ettiðiniz dört gün içinde yörenizi tanýmaya çalýþtým, çok sevdim. Ne olur yaþadýðýnýz bu yere sahip çýkýn. Ülkemiz için bir Bodrum, bir Marmaris, bir Kuþadasý yeter. Akyaka'yý da onlarýn arasýna katmayalým. Býrakýn o, bakirliði ile kalsýn. Teknolojiye karþý deðilim; ama modernleþirken doðal dokuyu lütfen bozmayalým. Bunlarýn dýþýnda gözlemlediðim bazý olumsuzluklarý da iletmek istiyorum. Sivrisinekler... Bunlarla mücadele etmek önemli. Sineklerin ýsýrdýðý yerleri kaþýrken, insanlar etraflarýndaki güzellikleri göremeyebilirler. Edinecekleri olumsuz izlenim ertesi yýl buraya ziyareti engelleyebilir. Bir de Akyaka'da edindiðim, yöreyi tanýtan bir CD'den bahsedeyim. Bu cennet köþeye yakýþmamýþ. Böyle bir güzellik ancak bu þekilde katledilebilirdi. Herhalde benim edindiðim CD bozuktu. Çünkü böyle güzel bir yer bu þekilde tanýtýlamaz diye düþünüyorum. Sevgili Akyakalýlar, Kýrklareli Kent Konseyi Turizm ve Tanýtma çalýþma grubunun gönüllü üyesiyim. Yöremizin tanýtýmý için neler yapabiliriz diye düþünürken, kendimi Akyaka için düþündüklerimi yazarken buldum. Edindiðim duygularý sizlerle paylaþmak istedim. Tüm yurdumuz Akyaka güzelliðinde olsun. Sizlere sevgi ve saygýlarýmý gönderiyorum. Gönülleriniz Akyaka

5 Sayfa 5 ÇEVRE BAÇEP AKYAKA TOPLANTISI SONUÇ BÝLDÝRGESÝ Sayfa 1 in devamý 1-BAÇEP iþleyiþi tartýþýldý, çalýþma ilkeleri yeniden gözden geçirildi ve BAÇEP Sekreterliði (kolaylaþtýrýcýlýðý) görev daðýlýmý yeniden yapýldý. Bu çerçevede, yeni bir belirlemeye kadar, Bodrum katýlýmcýlarý, ortak sekreterlik (kolaylaþtýrýcýlýk) görevi üstlendi. Tüm bölgelerden katýlýmcýlar, ayrýca kendi içlerinde gerçekleþtirecekleri bir toplantý ile sekreterlik görevini yürütmek üzere isim/isimleri bildirecekler ve sekreterya içinde yer alacaklardýr. Sekreterlik (kolaylaþtýrýcýlýk) görevini üstlenen katýlýmcýlar, BAÇEPiþleyiþinde ortaklaþýlmýþ ilkelere göre hareket ederler. 2-Küresel ýsýnma ve iklim deðiþikliðine karþý olan Kyoto Protokolü'nün Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafýndan da imzalanmasý gerektiði BAÇEPtarafýndan benimsendi. Bugünlerde Endenozya'nýn Bali adasýnda devam eden uluslararasý toplantýda belirlenecek yeni standartlarýn daha ciddi ve baðlayýcý olmasý isteði dile getirildi. 3-Anayasanýn sivil, demokratik ve ekolojistçevre felsefesi görüþleri doðrultusunda hazýrlanmasý istendi. Canlý haklarý, insan haklarý, bireyin kamusal haklarý, kültürel, tarihi ve doðal deðerlerin korunmasý dile getirildi. Orman vasfýný yitirmiþ alanlara iliþkin anayasa hükmü niteliðindeki tarihin, orman talanýný arttýracak þekilde 1981'den 'ye çekilmesine karþý çýkýlmasý ve ormanlarýn korunmasý, çevre hakkýnýn birey hakký olarak kabul edilerek temel hak ve özgürlükler kapsamýnda düzenlenmesi istendi. Hayvan haklarýnýn anayasal metin haline getirilerek, daha etkili düzenleme yapýlmasý talep edildi. 4- Nükleer Güç Santrallarýnýn Kurulmasý ve Ýþletilmesi ile Enerji Satýþýna Ýliþkin Kanun ve bu kanun öncesinde Türkiye'nin taraf olduðu konuya iliþkin anlaþmalar üzerinde durularak, Türkiye'nin bir nükleer atýk çöplüðü haline getirilmesine karþý mücadele edilmesinin ve ülke genelindeki bütün nükleer karþýtlarý nýn bir araya gelerek, ortak hareket etmelerinin önemi vurgulandý. 5-Maden Kanunu, Orman Kanunu ve bu kanunda ifadesini bulan 2B adýyla bilinen uygulamanýn getireceði yanlýþlýklarýn ortadan kaldýrýlmasý ve bu kanunlarýn yeniden düzenlenmesinin zorunluluðuna iþaret edildi. 6-Hükümetin ve yeni elektrik tekellerinin gündeme getirdiði enerji ihtiyacýnýn gerçeði yansýtmadýðý, dayatma ile yeni termik santraller gündeme getirilerek; bunlardan yöremizdeki Muðla ili, Yataðan ilçesi'nde iþletilmekte olan Termik Santral'ýn doðaya ve insanlara verdiði zarar mahkeme kararlarý ile de kanýtlanmýþ iken; bu kez yine Yataðan ilçesine baðlý, Turgut beldesi'nin Hisarardý köyünde kurulmasý düþünülen 2. Termik Santral'in yöreyi tamamen yok edeceði, bu nedenle 2. bir santralin yöreye, çevreye, kültüre, tarihsel dokuya, doðaya ve insana zarar vereceði vurgulandý. Termik Santralin yarattýðý etkilerin sonucu olarak Hisarardý Köylülerinin attýðý çýðlýk, BAÇEP bileþenleri arasýnda da yanký buldu ve Termik Santrali kurulmasýna karþý verilecek mücadeleye katký konulmasý görüþü paylaþýldý. BAÇEP KATILIMCILARI: Akyaka Kültür ve Sanat Derneði (AKS), Köyceðiz den Hülya Bertan, Muðla dan Kadriye Beceren, Konyaaltý Dostlarý Derneði, Sosyal Demokrasi Derneði- Antalya, Yeþiller - Antalya, Marmaris Çevre Derneði, Marmaris Kent Konseyi Çevre Çalýþma Grubu, Gümüþlük Çevre Derneði- Bodrum, Gökova Sürekli Eylem Kurulu, Bodrumlu Gönüllüler Derneði, Yeþiller Türkiye Eþ Sözcüsü, Yeþiller Bodrum, Bodrum Doða Sporlarý Kulübü Derneði, ÝstanbulYeþiller. HAYITLI'DAKÝ KALINTILAR ACABA ANTÝK BÝR KENT MÝ? MEHMET BÝLDÝRÝCÝ Araþtýrmacý Yazar Hayýtlý Ören'e giden sahil yolu üzerinde Orman içinde doðal güzelliði olan bir yöredir. Akyaka'da Oh beee olarak bilinen doðal limanýn yaklaþýk 2-3 km daha kuzeyindedir. Yakýn zamana kadar sadece çobanlarýn ve avcýlarýn geçici olarak bulunduðu bölgede eski yapý kalýntýlarý, teraslama duvarlarý görülmektedir. Bu günlerde burada yaþayan birkaç aile de bulunmaktadýr. Ýþveçli araþtýrmacý-yazar Paavo Roos'un 1975 tarihli Almanca yayýnýnda Hayýtlý hakkýnda incelemeler bulunmakta 2 kaya mezardan söz edilmekte idi. Bu defa 2006 tarihli yukarýda konu edilen yayýnýnda Hayýtlý hakkýnda sayfa 33 de biraz daha yeni açýklamalar vardýr. Burada Keramos (Ören) ve Gökova arasýnda Hayýtlý isimli bir eski yerleþim yerinin bulunduðu, bir tepe üzerinde kaya mezar, yazýt parçalarý, iki lahit ve duvar kalýntýlarýnýn görüldüðü, tepenin eteðinde de mezar kalýntýlarý ve duvarlara rastlanýldýðý ifade edilmektedir. Bu paragraftan Hayýtlý'da bir kent kalýntýsý olduðu izlenimi çýkmaktadýr. Öte taraftan Strabo'da Ýdyma yerinde gösterilen Bargasa kentinin yeri de bilinmemektedir. Burasý Bargasa olabilir mi? Muðla eski Kültür Müdürü, Ressam Araþtýrmacý yazar Hikmet Öz'de bu görüþtedir. Paavo Roos'a, görüþünü almak için Bargasa Hayýtlý'da olabilir mi? diye mail ile sordum. Bana yazdýðý tarihli mailinde; kesin olmamakla Bargasa'nýn Strabo'nun ifadesine dayanarak Ceramus'un batýsýnda olabileceðini ifade etmiþtir. Hayýtlý'nýn neresi olabileceði konusunda baþka bir görüþ bildirmemiþtir. Þimdilik Hayýtlý gizemini korumaktadýr. Aþaðýda yer yer görülen büyük bir yapýdan kalan büyük taþlarý gösteren bir fotoðraf görülmektedir. Bir büyük yapýdan geriye kalan büyük ebatlý taþlar NÝÇÝN ÇEVRECÝ OLMALIYIZ? Mustafa Tuncaelli Birçoklarýmýz çevreciliði son yýllarýn moda akýmlarýndan görmekte. Moda bildiðiniz gibi gelip geçicidir. Tüketimi yönlendirebilmek için bilinçli olarak yaratýlýr. Kimimize göre çevrecilikte böyle, dýþarýdan ithal, gelip geçici, ülkemiz gerçekleriyle alakalý olmayan bir akým. Sol açýkta oynayanlar, egemen sýnýflarýn, kitlelerin öfkesini sistemin özüne yöneltmesini engellemek için bulduðu yeni bir oyalamaca taktiði olarak görürken, sað açýkta oynayanlar, ülkemizin kalkýnmasýný istemeyen dýþ güçlerin güdümündeki bir grup insanýn faaliyeti olarak karþý çýkmaktadýr. Orta sahada top koþturanlar ise biraz daha insaflý. Bir grup entelin ön ayak olduðu iþi gücü olmayanlarýn, emeklilerin çerle, çöple oyalandýklarý, sokak kedi ve köpeklerini besledikleri, aðaç diktikleri masum, çocuksu, küçümsedikleri bir hareket. Ama hepsinde ortak nokta, çevrecilik diye bir þey var. Sevgili dostlar benim için çevrecilik nedir? Çevrecilik; gören göz ve duyan kulaklar için doðanýn çýðlýðýný duymak, yok oluþunu görmek ve onun için bir þey yapmak için çabalamaktýr. Niçin çevreci olmalýyýz? Doðanýn çýðlýðýný duyup sokaklara dökülmenin ötesinde çevreciliðin baþka iþlevleri de var. Bizi hiçe sayan, yok farz eden sisteme karþý 'hayýr biz varýz, bizi de hesaba katmalýsýn' demektir çevrecilik ayný zamanda. Çevrecilik bir demokrasi mücadelesidir. Havasý solunamayan, suyu içilemeyen, kirliliðinden dolayý denize girilemeyen bir yerde yaþayýp buna karþý çýkmayan insan nasýl iyi bir yurttaþ olabilir ki? Kendini hiçe sayan, adam yerine koymayan hatta insan yerine bile koymayan bu uygulamalara muhatap olup sessiz kalabilen kiþi A partisinde olsa ne yazar, B partisinde olsa ne yazar. Saðcý olsa ne olur, solcu olsa ne olur, Atatürkçü olsa ne olur? Kendisine faydasý olmayanýn, kendi yaþam haklarýný dahi savunamayan kiþilerin bu ülkeye, ya da insanlýk ailesine ne faydasý dokunabilir? Çevrecilik yurttaþlýk bilincinin geliþmesine katký saðlayan en önemli okul bence. Kiþi, kendisinin, çocuðunun, ailesinin, yakýnlarýnýn soluduðu havanýn temiz olmasýný istemeli, bunun için uðraþmalý. Ýçtiði suyun kalitesini önemsemeli, bu hizmetin kendine verilmesini talep etmeli, bu hizmeti veremeyenlere hesap sormalý. Çöplerin uygun yerlerde insan ve çevre saðlýðý gözetilerek toplanmasýný, ayrýþtýrýlmasýný ve geri dönüþümünü savunmalý. Þehirlerin insanýn biyolojik ve ruhsal yapýsýný hesaba katar þekilde oluþmasýný istemeli ve bunun için üzerine düþeni yapmalý. Yani çevrecilik ayný zamanda 'ben de varým, beni hesaba katacaksýn, beni ilgilendiren bir karar alýrken bana soracaksýn' demek. Ben istemiyorsam bu yolu buradan geçiremezsin, bu direði buraya dikemezsin, bu aðacý kesemezsin, bu binayý buraya yapamazsýn demek. Uygulamaya geçmeden önce karar süreçlerine beni de katacaksýn demek. Niçin çevreci olmalýyýz? Çevreci olmanýn çok önemli bir baþka boyutu daha var. Dünya vatandaþý olmanýn yolu çevrecilikten geçer. Yurttaþ olmanýn önemini yukarýda belirtmiþtim. Ýþte bu yurttaþlýk süreci toplumdaki tüm yapay ayrýlýklarýn yýkýlmasý ve ortak hareket etmenin zeminini de sunmaktadýr bize. Havanýz kirliyse bu havayý o yöredeki herkes solur. Zengini, fakiri, genci, yaþlýsý, saðcýsý, solcusu, Türkü, Kürdü, Müslüman'ý, Hýristiyan'ý, Atatürkçüsü, mühendisi, avukatý, doktoru, iþçisi, esnafý, köylüsü velhasýl buna muhatap olan herkes. Böylece çevre ortak paydasý, gerçek anlamda insan olma zemininde, bizi hiçe sayanlara, yok farz edenlere karþý ortak mücadele geliþtirme zemini sunar bizlere. Yok farz etme, hiçe sayma bütün tahakkümcü zihniyetin ortak paydasýdýr. Tahakküme, dayatmaya, zorbalýða ve hiçe sayýlmaya karþý ortak hareket edebiliriz, etmeliyiz de. Bu küresel bir mücadele olmalýdýr. Ülkelerin sýnýrlarý olabilir, ama atmosfer hepimizin. Göller, nehirler kendi sýnýrlarýmýz içinde kalabilir ama denizler hepimizin. Denizde yüzen balýklar, havada uçan kuþlar sýnýr tanýmaz. Küresel ýsýnma ile iklimler deðiþiyorsa bu hepimizi etkiler. 'Banane' diyemezsiniz. Pestisitlerle kirlenmiþ toprak sýnýrlarýmýzýn içinde kalabilir ama kirlenen hava, zehirlenen su, bu zehri her yere taþýr. Besin zinciriyle de bizlere ulaþýr. Kayýtsýz kalamazsýnýz. Kendi yaþam hakkýmýz için, çocuklarýmýza güzel, yaþanýlýr bir dünya býrakmak için küresel düþünmeli ve çevreci olmalýyýz. Bu iþin çaresini dýþarýda aramayacaðýz. Büyük insanlýk ailesinin bir parçasý olarak, bir dünya vatandaþý olarak, Ya çare sizsiniz, ya da çaresizsiniz. Bunun için çevreci olmalýyýz.

6 Sayfa 6 YENÝ YILA BAÞLARKEN Halil TÜRKOÐLU C.B.Güneyman Ýlköðretim Okulu / 2/B Öðretmeni Ýnsanoðlu sürekli yeni bir yaþa veya yeni bir yýla baþlarken geçmiþini irdeler. Geçmiþindeki yaþadýðý olumsuzluklarý bir daha tekrarlamamak, yaþamamak ister. Öðrenci derslerinde, iþ adamý iþ hayatýnda, oyuncu sahnede, çalýþan memur ve iþçi çalýþtýklarý alanda, bilim adamý, siyasetçi kendi dallarýnda, kýsacasý her birim kendi alanýnda baþarýlý olmayý isteyecektir. Bütün bunlarý yaparken insanoðlu bir þeyi atlamaktadýr. : SEVGÝYÝ! Çok önemli ve önemsenmesi gereken sevginin her þeyin baþlangýcý olduðunu düþünüyorum. Sevgi, sanayi devrimi öncesindeki tüm çaðlarda, çaðýnýn özelliklerine göre yaþanmýþ. Mihraban'a Lambada titreyen alev üþüyor, aþk kaðýda yazýlmýyor diyen bir insanýn duyduðu sevgi gibi. Köroðlu, Pir Sultan Abdal, Yunus vb. yaþadýklarý dönemleri, duygularýný, sevgilerini ne güzel anlatmýþlar türkülerle, þiirlerle... Sanayi devrimiyle beraber hýzla deðiþim sürecine giren dünyamýzda insan maalesef hýrsýnýn önüne geçememiþ. Kapitalizm acýmasýzca parola para, daha çok para diyerek insanlarýn yüreðinden sevgiyi sökmüþ, nefret tohumlarýný ekmiþtir. Þu son dönemlerde yaþananlar ( Küresel ýsýnma, terör olaylarý, Amerika'nýn Irak'a saldýrýsý insanlarýn internete esir olmasý vb.) tamamen bu akýmýn ürünü deðil mi? Sevgiyle donatýlmýþ insanlar, içinde yaþadýðý güzelim dünyayý yok eder mi? Yürekleri sevgi dolsaydý attýklarý bombalarla büyük, küçük demeden insanlarýn ölümüne seyirci kalýrlar mýydý? Bu konuda çok þey yazýlabilir. Ben Akyaka mýza gelmek istiyorum. Akyaka'da yaþamak buranýn havasýný teneffüs etmek gerçekten ayrýcalýktýr. Bununla ilgili Halikarnas Balýkçýsý Nur içinde yatacaðýna, Gökova'da huzur içinde yaþa Gez, dolaþ, gör dünyayý gel de yaþa Gökova'da Ýtalyanlarýn meþhur bir atasözü vardýr. Napoli'yi gör de öl! Halikarnas Balýkçýsý savunmaya geçmiþ: Bu da söz mü Gökova'yý gör ve yaþa demiþ. Yine eski Muðla valilerinden Ýbrahim Ethem Akýncý; Muðla'ya vali olacaðýna, Gökova'ya muhtar ol demiþler. Tabi bu sözler söylenirken sadece tek muhtarlýk varmýþ, Gökova'da. O yüzden bu ova ve körfez Gökova adýný almýþ. Beldemizde yaþamlarýný idame ettiren çok deðerli insanlar var. (Sanatçý, yazar, öðretmen, mimar, mühendis, iþ adamý, Ýngiliz,Alman vb.) Nedense bu insanlarla tanýþ olamýyoruz. Çok enterasandýr, tanýmadýðýmýz bu insanlar hakkýnda ön yargýlý davranýþ dedi kodu yapýyoruz. Oysa onlarý tanýmak çok çeþitli kültürleri ortak bir noktada birleþtirirerek ve birbirimize sevgiyle sarýlsak, birbirimizden selam esirgemesek daha iyi olmaz mý? Ben bir öðretmenim ve iþimi severek yapýyorum. Severek yaþamaya da devam edeceðim. Bu sevgi, öðrencilerimin baþarýsýnada yansýyor. Atalarýmýzýn Sevginin açamayacaðý kapý yoktur sözü çok anlamlýdýr. Bu anlamda Akyaka'da yaþayan kendini Akyaka'ya adamýþ, Akyaka sevenlerine baþta okullar yaptýran Cahit-Belkýs Güneyman çiftine, saðlýk ocaðýmýzýn, camilerin, mezarlýk çeþmesinin ve Muðla yetiþtirme yurdu binasýnýn yapýmýnda çok önemli yardýmlarýný esirgemeyen Muzaffer Ceylan Beyefendi'ye Akyakalý olarak teþekkür etmek istiyorum. Bu gazetenin çýkmasýný saðlayan Kültür Derneði Baþkaný Selçuk Ýnaç'ý Sedat Atay ý ve arkadaþlarýný yürekten kutluyorum. Bazýlarý, bu insanlarýn yaptýðý iþi (hem de bir çýkar gözetmeksizin) küçümsüyor. Ben hiç de öyle düþünmüyorum. Buna çocuklarýn (öðrencilerimin) penceresinden bakýyorum. Kim zamanýný çocuklara ayýrýyorsa onun elini öperim. Bu insanlarda bunu yapýyor. Oktay AKBAL Halk Kütüphanesi sayesinde birbirinden güzel öyküler, þiirler, masallar okuyor, araþtýrma ödevlerini yapabiliyor gazetede öðrencilere sayfa ayýrýp öykü vesair yazmaya teþvik ediyorlarsa bu onlarýn öðrencilerimize sevgiyle yaklaþýp önemsemelerindendir. Lütfen sizde bir gün torununuzu veya çocuðunuzu alýp oraya uðrayýn nasýl karþýlanýyorsunuz! Sevgili Akyakalýlar: 2008 yýlýnda gelin hep beraber sevgiyle kucaklaþalým. Dedi kodu yerine Akyaka için eleþtirel düþünceyi hayata geçirelim. Eleþtirilere kýzmayalým açýk olalým. Bilimsel düþünen çocuklar yetiþtirmek için aklýn, mantýðýn ve bilimin gerektireceði gibi davranalým. Kesinlikle onlarýn önünde küfür ve þiddete pirim verecek davranýþlarda bulunmayalým. Çocuklarý koþulsuz çok sevelim. Onlarý önemseyelim. Sevginizi hissettirin. tabi þýmartmadan. Onlarla konuþun ve onlarý dinleyin. Onlara zaman ayýrýn. Bazen alýn tiyatroya, sinemaya veya bir parka gidin. Her yer bize çok yakýn. Kendi çocukluðunuzda yaþayamadýklarýnýzý onlarla yaþayýn ve yaþatýn. Bakýn geçenlerde ne oldu. Ýki üç öðrencim sevk alýp doktora gittiler. Muayene sonunda doktor iki gün istirahat vermiþ. Doktor istirahat vermesine raðmen iki öðrencimde öðleden sonra derse geldiler. Ýkisinin adý da Mehmet. Mehmetlere sordum çocuklar neden yatakta deðilsiniz? Ýkisi birden Öðretmenim biz sizi ve okulumuzu çok seviyoruz, derslerimizden geri kalmak istemiyoruz, hem ilaçlarýmýzý aldýk çok iyiyiz demezler mi. Çok duygulandým ve kendi kendime ne mutlu, çocuklarýma okulu ve okumayý sevdirmiþim. Ýþte bu sevginin ürünü olsa gerek. Bir filozof: Çocuklarýn karnýný doyurun, oyunlarýný ve sevgilerini verin dileyin onlardan ne dilerseniz diyor. Bizler velilerimizle bunu baþardýk diye düþünüyorum yýlýnýn dünyamýza huzur ve mutluluk getirmesi dileðiyle, SEVGÝYLE kalýn. ÇOCUK Y E N Ý Y I L G E L D Ý! Emin Bozkurt C. B. Güneyman Ýlköðr. Okulu 2/B No: 9 Öðretmenimiz sýnýfa girince Çocuklar dersimiz Hayat Bilgisi, konumuz Yeni Yýl dedi. Arkadaþlarýmdan Osman söz alarak, Öðretmenim, bültene bununla ilgili mesaj verelim mi?, deyince öðretmenimiz, Çok iyi olur. dedi. Öðretmenimiz 2007'de yaþanan olumlu ve olumsuz konularý kýsa kýsa anlattý. Sýnýfa, Yeni yýl için neler düþünüyor ve diliyorsunuz? diye de tek tek sordu. Ben: 2008'de savaþlar olmasýn. Halil: Öðretmenim çocuklar ölmesin OBEZÝTE Dr.Vehbi Baba Akyaka Saðlýk Ocaðý Hekimi Obezite, son yýllarda en çok tartýþýlan saðlýk sorunlarýndan birisi. Ne yazýk ki, deðiþen beslenme alýþkanlýklarýyla birlikte sadece yetiþkinler deðil, çoçuklar da bu ciddi durumdan payýný alýyor. SadeceABD'de çocuk ve gençlerin yaklaþýk yüzde 25'inin obez olduðu tahmin ediliyor., 6-9 yaþ arasýndaki çocuklar, 1960 yýlýndaki yaþýtlarýna göre daha þiþmanlar ve çocuklarda obezitenin görülme sýklýðý, ayný yýllara göre, yüzde 54 oranýnda artmýþ. Ülkemize baktýðýmýzda, sorunun ABD'dekiyle ayný boyutta olmasa bile, her geçen gün eskiye kýyasla daha ciddi bir hal aldýðýný rahatça görebiliyoruz. Doktorlar günümüzde en sýk görülen çocuk hastalýklarý arasýnda mutlaka obeziteyi de sayýyorlar. Peki, bunun nedeni ne? Niçin tüm dünyada çocuklar hýzla kilo alýyor? Ve aileler, ileride ciddi saðlýk ve geliþme sorunlarýna yol açabilecek bu problemle savaþmak için neler yapabilirler? Obezite Nedir? Obezite, vücutta depolanan yað miktarýnýn fazla olmasý biçiminde tanýmlanabilir. Klinik olarak obeziteyi tanýmlamak için kilonun boyun karesine oranlanmasý (kg/m2) ile elde edilen vücut kitle indeksi kullanýlýr. Buna göre eriþkinlerde vücut kütle indeksi (VKÝ)'nin 25'in üzerinde olduðu kiþiler aþýrý kilolu, 30'un üzerinde olanlar obez olarak tanýmlanýr. Çocuklarda ise yaþ ve cinse göre hazýrlanan VKÝ persentil eðrileri kullanýlarak >85 persentil olan çocuklar aþýrý kilolu, >90 persentil olanlar ise obez olarak sýnýflandýrýlmaktadýr. ÇOCUKLUK ÇAÐI OBEZÝTESÝNÝN NEDENLERÝ Çocukluk ve ergenlik dönemi obezitesine pek 2008 Geldi Berthea Beriman ( Ýpek ) C.B.GÜNEYMAN Ý.O. 2- B Yarýn Seni özlüyorum 2007! 2008'de savaþlar olmasýn. Öðretmen þaþýrdý sýnýfa girince, Herkes oturuyordular yerlerinde. Çocuklar ölmesin! Ýnsanlar açlýktan ölmesin. Herkez istediði gibi yaþasýnlar Þimdi ben sekiz yaþýndayým. * Þiirin aslýna sadýk kalýnmýþtýr. Jasmin: 2008 herkese mutluluk getirsin Yaren: Afrika'da çocuklar ve anneler açlýktan ölmesin Melisa: Çocuklar anneleri ve babalarýyla olsunlar. Ümit: Derslerimizde daha baþarýlý olalým. Mehmet Can: Kavgalar olmasýn dostluk ve kardeþlik olsun. Mehmet Çaðlar: Saðlýklý olalým, kazalar olmasýn. Ýpek Beriman: Tüm dünya çocuklarý kardeþçe yaþasýn. Zeynep: Asker abiler ölmesin. Öznur: Her aile çocuklarýný sevsin ve okutsun. Aziz: Dünyayý kirletmeyelim. Kurtuluþ: Annemizi, babamýzý ve öðretmenimizi üzmeyelim. Nazlýnur: Doðal afetler olmasýn. Akýncan: Çocuklarýn haklarýna saygý duyulsun. Çocuklar aðýr iþlerde çalýþtýrýlmasýn. Osman: Babam çok para kazanýp borçlarýný ödeyebilsin. Çocuklar dövülmesin. Kardeþlar kavga etmesin. Öðretmenimiz, Aferin çocuklar! Beni çok duygulandýrdýnýz. Sizinle gurur duyuyorum. Umarým bu dileklerimiz yeni yýlda gerçek olur. Hepinizi çok seviyorum diyerek, sözünü bitirdi. çok faktör katkýda bulunmaktadýr. Bunlarýn bir kýsmý deðiþtirilebilir, bir kýsmý ise deðiþtirilemezler. Deðiþtirilebilir nedenler þunlardýr: Fiziksel aktivite: Düzenli aktivite yoksunluðu, hareketsiz yaþam tarzý, çok fazla televizyon seyretme, bilgisayar kullanýmý vb. Sosyo-ekonomik koþullar: Düþük aile geliri ve çalýþmayan ebeveynler. Yeme alýþkanlýklarý: Yüksek kalori içeren yiyeceklerin aþýrý tüketimi, aç olmadýðý halde yemek, televizyon karþýsýnda veya ders çalýþýrken atýþtýrmak. Çevresel faktörler; yüksek kalorili yiyeceklere yönelmeyi artýran reklamlar vb. Deðiþtirilemez nedenler þunlardýr: Genetik: Fazla kilolu ve obez ailelerin çocuklarý obezite için yüksek risk grubundadýr. Çocuk ve ergenlerde obezite tedavisinin en önemli parçalarýndan bir tanesi, anne babalarýn ve saðlýk uzmanlarýnýn duyarlý ve pozitif bir yaklaþým benimsemeleridir. Küçük ve baþarýlabilir hedefler seçilmelidir ki, normal geliþim sürecini etkilemeden ve cesaret kýrmadan tedavi sürdürülebilsin. Obezite tedavisine ihtiyaç olduðu anlaþýldýktan sonra saðlýk çalýþanlarý bir veya daha fazla seçenek sunmaktadýrlar. Bunlar: 1. Beslenme Tedavisi: Çocuklarýn ihtiyaçlarý konusunda uzmanlaþmýþ bir diyetisyen danýþmanlýðý obezite tedavisinin deðerli bir parçasýdýr. Tedavi sürecinde saðlýklý bir geliþim için beslenme uzmanlarý uygun besinler önerecektir. 2. FizikselAktivite: Yapýlan araþtýrmalar çocuklara günde en az 60 dakika orta dereceli fiziksel aktivite önermektedir. Spor kulüplerine üye olmak, yüzme,bisiklete binmek, çeþitli oyunlar oynamak çok önemlidir. 3. Davranýþ Tedavisi: Davranýþ tedavisi, saðlýklý bir kiloya sahip olabilmek için gereken beslenme ve fiziksel alýþkanlýklarýn yerleþtirilmesini saðlar. Çocuk ve ergenlerle çalýþan davranýþ tedavileri, genellikle aileleri de içermektedir. Çocuklar için kullanýlan bazý davranýþsal terapi yöntemleri þunlardýr: Kilo kaybýný engelleyen nedenlerin belirlenmesi ve deðerlendirilmesi. Beslenme ve egzersiz için günlük tutulmasý, bu sayede yeme alýþkanlýklarý ve fiziksel aktivite üzerinde kendini izleme davranýþýnýn oluþturulmasý. Yüksek risk durumlarýnýn belirlenmesi örneðin: Evde yüksek kalori içeren yiyeceklerin bulunmasý, öðünlerde televizyon seyredilmesi veya sürekli televizyonun açýk tutulmasý ve bilinçli olarak bunlardan kaçýnýlmasý. Aile ve çocuk tarafýndan karar verilen hedefler baþarýldýðýnda bunlarýn ödüllendirilmesi, ödüllerin pozitif davranýþlarý besleyecek þekilde seçilmesi. Örn: Spor malzemeleri ödül olarak verilerek fiziksel aktiviteyi arttýrmayý teþvik etmek, Yiyeceði ödül olarak kullanmaktan kaçýnýlmasýný öðretmek. Gerçekçi olmayan hedeflerin deðiþtirilmesi. Kilo kaybý ve beden imajý ile ilgili yanlýþ inançlarýn düzeltilmesi, yerine pozitif ve gerçekçi olanlarýn yerleþtirilmesi. Kaynak: Kocaeli Üniv. Çocuk Hastalýklarý Bölümü Alman Hastanesi Pediatri Bölümü Formsante

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com NEREDESÝNÝZ? SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. Bir avuç insan Gökova- Akyaka'da bir þeyler yapýyoruz. Bir Halk Kütüphanesi

Detaylı

MUÐLA - BÝR KENTÝN ÝSYANI

MUÐLA - BÝR KENTÝN ÝSYANI Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com AÇIKLIK, BERRAKLIK VE ÝÇTENLÝK ÜZERÝNE SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. Gençlik çaðýmda ülkemizin 1950'li, 60'lý

Detaylı

Yeni eðitim dönemi baþladý

Yeni eðitim dönemi baþladý Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 yayingrubu@akyakakultursanat.com Muðla Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mansur Harmandar ziyaret edildi Akyaka Kültür ve Sanat Derneði olarak

Detaylı

GELENEKTEN ÇAÐDAÞA AKYAKA-GÖKOVA MÝMARÝSÝ NAÝL ÇAKIRHAN GÜNLERÝ. Yýl: 2 Sayý: 14 Eylül 2009 Ücretsizdir. aks-akyaka@hotmail.com

GELENEKTEN ÇAÐDAÞA AKYAKA-GÖKOVA MÝMARÝSÝ NAÝL ÇAKIRHAN GÜNLERÝ. Yýl: 2 Sayý: 14 Eylül 2009 Ücretsizdir. aks-akyaka@hotmail.com Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. GELENEKSEL ANADOLU MÝMARÝSÝNDEN GÜNÜMÜZE KALANLAR VE NAÝL ÇAKIRHAN 1950'li yýllarda

Detaylı

MUÐLA'MIZIN 7'nci MÝLLETVEKÝLÝ AKYAKA'DAN

MUÐLA'MIZIN 7'nci MÝLLETVEKÝLÝ AKYAKA'DAN GÖKOVALI OLMAK!... Selçuk ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. Gökova Bilmem ki o, daha çok hangisi? Deniz mi, kara mý, gök mü, yeþil mi?.. Hangisi?.. Elbette, önce deniz, sonra kara, ama, bana göre, daha da önemlisi

Detaylı

Akyaka Kent Konseyi Kuruldu

Akyaka Kent Konseyi Kuruldu Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. OKTAY AKBAL AKYAKA HALK KÜTÜPHANESÝ NÝHAYET KENDÝ YERÝNE KAVUÞTU Yýl: 2 Sayý: 12

Detaylı

*** Tedavi etmek zorundalar. *** Ethem in ailesinden destek

*** Tedavi etmek zorundalar. *** Ethem in ailesinden destek 8 Polisin attýðý biber gazý fiþeðinin baþýna isabet etmesi nedeniyle 69 gündür Okmeydaný Hastanesi nde yaþam mücadelesi veren B.E. doktorlar onay vermediði halde eve gönderilmek istendi. Yoðun tepkilerin

Detaylı

içindekiler içindekiler

içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 156 Ekim 2006 Dernek Adýna Sahibi Himmet Þahin (EDS'83) 4 6 içindekiler içindekiler 83. yýlýnda

Detaylı

Bölünelim! 35 YKR YIL:3 SAYI:713 15 AÐUSTOS 2008 CUMA

Bölünelim! 35 YKR YIL:3 SAYI:713 15 AÐUSTOS 2008 CUMA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ YIL:3 SAYI:713 35 YKR 15 AÐUSTOS 2008 CUMA Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

Temmuz Sayý: 69. Fotoðraf: Kemal CEYLAN

Temmuz Sayý: 69. Fotoðraf: Kemal CEYLAN Temmuz Sayý: 69 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Fotoðraf: Kemal CEYLAN 23456-78889-10101011-12- Dilli Defter den (Aðustos 2005) Annemarýe Schimmel Gönül diliyle Ýskilip Kara Kutu Hepimiz tek bir bir in

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

etkinlik izlencesi antalya dan batýya kemer/ phaselis/ çýralý/ termesos üyelerden 23 nisan çocuk bayramýný kutlarken odtü den bir köþe eymir

etkinlik izlencesi antalya dan batýya kemer/ phaselis/ çýralý/ termesos üyelerden 23 nisan çocuk bayramýný kutlarken odtü den bir köþe eymir içindekiler 1965 odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 151 Nisan 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) 4 odtü 50 yaþýnda orta

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE 25 Kasým Dünya Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Günü Kadýnlar alanlarý mora boyamýþ ellerinde öldürülen kadýn arkadaþlarýnýn resimleri, dillerinde erkeklerden alacaklýyýz, kadýna þiddete son, erkek egemenliðine

Detaylı

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71 36 Maariften Yetiþenler Turhan Dökmeci 41 46 Mesaj Gurme/Tike 38 Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 8 Portre Devrim Gürkan 91 48 Kutusu Asým Arar 73 50 52

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

Þiir 3 DE 7 DE 3 DE. M.Ö. 2'nci Yüzyýl'da inþa edilen Likya Birliði Meclisi Binasý, dünyadaki ilk demokratik yönetim binasý olma özelliðiyle önem

Þiir 3 DE 7 DE 3 DE. M.Ö. 2'nci Yüzyýl'da inþa edilen Likya Birliði Meclisi Binasý, dünyadaki ilk demokratik yönetim binasý olma özelliðiyle önem Bina dýþýna siyah çelenk koyan TEKEL iþçilerinin baðlý olduðu Tek-Gýda-Ýþ Ýstanbul 2 No'lu Þube Baþkaný Yunus Durdu, 26 Mayýs'ta yapýlacak olan genel grevin içinin boþaltýlarak bir saatlik yemek boykotuna

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji Sunuþ Deðerli meslektaþlarýmýz, Hep beraber yeni bir yüzyýla girdik. Yeni yüzyýlýn tüm meslektaþlarýmýza ve mesleðimize yeni kazanýmlar getirmesini dileriz. Arkeoloji ve Arkeologlar Derneði olarak 2000

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 91 Temmuz-Aðustos 2011 12 Haziran seçimleri öncesinde yayýnladýðýmýz Bülten 90'da þöyle demiþtik:

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 91 Temmuz-Aðustos 2011 12 Haziran seçimleri öncesinde yayýnladýðýmýz Bülten 90'da þöyle demiþtik: Merhaba, 12 Haziran seçimleri öncesinde yayýnladýðýmýz Bülten 90'da þöyle demiþtik: Büyük bir sürpriz olmazsa Meclis aritmetiði açýsýndan radikal bir deðiþiklik getirmeyecek gibi görünen seçimlere gidilirken

Detaylı