BAÇEP (Batý Akdeniz Çevre Platformu) Akyaka da Toplandý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAÇEP (Batý Akdeniz Çevre Platformu) Akyaka da Toplandý"

Transkript

1 Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi BÝZ DE BURADAYIZ!.. SESLERÝNÝ DUYMAK NE GÜZEL Geçtiðimiz günlerde yeni bir yýla girdik. Bu vesileyle öncelikle bütün hemþehrilerimizin, bütün dostlarýmýzýn, bütün Gökovalýlarýn yeni yýlýný kutlayarak ve yeni yýlda her þeyin daha iyi olmasýný dileyerek bu yazýmýzabaþlamak istiyorum. Yýl: 1 Sayý: 6 Ocak 2008 Ücretsizdir BAÇEP (Batý Akdeniz Çevre Platformu) Akyaka da Toplandý SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. iyi bir yýl olacaðý doðuyor içime Ya da, en azýndan böyle diliyorum Zaman zaman bana böyle þeyler olur, nedendir bilmiyorum, 2008'in olumlu içerikler taþýyan, iyi bir yýl olacaðýný hissediyorum Dünya ve Türkiye genelinde ne olur bilmem, ama, beldemizde ve bizim özelimizde, küçük dünyalarýmýzda Örnek olarak, Beldemizin Ýlköðretim Okulu yönetimi, baþta Okul Müdürümüz Ahmet Taner Türkmen olmak üzere, öðrencilerimizi, evlatlarýmýzý toplayýp kütüphanemize gelen sýnýf öðretmenlerimizden Halil Türkoðlu bize bu dileðimizi haklý çýkaran bir davranýþ içinde oldular Yaný sýra benzer bir duyarlýlýk içinde olan Okul Aile Birliði'nin yeni Yönetim Kuruluna, kütüphanemize gösterdikleri yakýn ilgiden ve ulusal kültürümüze sahipleniþlerindeki çabalarýndan dolayý þükranlarýmýzý sunuyoruz.. Ve ayrýca, sesimize kulak verenlerden bir diðeri, bütün yoðun iþlerinin arasýnda, kültüre, sanata, öðrenciye, okula, kütüphaneye her zaman öncelik verdiðini ifade eden, bütün bunlara zaman ayýran, yaptýðýmýz etkinliklerde hep yanýmýzda olan ve geçtiðimiz günlerde kütüphanemizi ziyarete gelen Belediye BaþkanýmýzAhmet Çalca Ne mutlu bize Duyarlý dostlarýmýz sesimize, zaman geçirmeden, hemen kulak verdiler Ve daha da önemlisi el verdiler Okulumuz ve öðretmenlerimiz, bültenimizin okul ve çocuk sayfasýný sahiplendiler ve artýk bu sayfalarda evlatlarýmýzýn þiirlerini, yazýlarýný okuyacaðýz, resimlerini, çizgilerini izleyeceðiz Belediye Baþkanýmýz, Beldemizin sanat ve kültür etkinliklerini birlikte yürütmemiz konusunda önerilerle geldi. Ve daha da önemlisi, kütüphanemizin kalýcý ve yakýþýr bir yapýya kavuþmasý konusunda olumlu ve yapýcý bir yaklaþým içinde bulundu. Daha önceki yazýlarýmýzda konu ettiðimiz, eski Su Deposu üzerinde Kütüphane Binasýnýn inþaa edilmesi hususunda ortak bir çalýþmaya girme çaðrýsý yaptý... Bu demektir ki, yasal gerekleri Belediyemizle birlikte aþarak, Beldemizi hak ettiði bir kütüphane binasýna birlikte kavuþturacaðýz Bu sevindirici haberi sizlerle paylaþmaktan mutluluk duyuyoruz Bu coþkulu haberlerin yaný sýra, meydana gelen üzücü köprü sorunuyla ilgili olarak halkýmýza geçmiþ olsun diyoruz Maazallah, bu yapý üzerinde insanlar varken yýkýlsaydý, çok daha kötü sonuçlar doðururdu Beldemiz insanlarýna ve Belediyemizyetkililerinegeçmiþ olsun diyoruz Evet 2008 yýlýný böyle hissediyorum Ve bu hissiyatýmda haklý çýkmak istiyorum Yani 2008 iyi bir yýl olsun Kütüphanemiz yeni binasýna kavuþsun Malum, seçim yýlý Beldemiz iyi bir seçim süreci geçirsin Ülkemiz laik, demokratik ve cumhuriyetçi karakterini sürdürmeye devam etsin Hepimiz mutlu ve huzurlu günler içinde olalým Bütün bu safiyane dileklerime kavuþacaðýma inanýyorum Çünkü biliyorum ki Cumhuriyet ilkeleribeni yanýltmaz Batý Akdeniz Çevre Platformu (BAÇEP) toplantýsý, Aralýk 2007 tarihlerinde Muðla ili, Ula ilçesi, Akyaka Beldesi'nde (Gökova) Akyaka Kültür ve Sanat Derneði ev sahipliðinde yapýldý. Muðla Atatürkçü Düþünce Derneði (ADD) Akyaka'da Cumartesi günü, Muðla Atatürkçü Düþünce Derneði (ADD) þubesi yöneticilerinden 2. Baþkan Em. Ýlk. Ögr. Müf. Nazif Ýyibilir, Yön. Kur. Üyesi Eðitimci Ümit Oðuz, Yön. Kur. Üyesi Av. Efsun Koca, Yön. Kur. Üyesi Fahri Çankaya Akyaka'yý ziyaret ettiler. Akyaka'dan Cumhuriyet Mitinglerine de katýlanlardan sekiz kiþiadd'ye üye oldu. 2. Bþk. Nazif Ýyibilir, yeni katýlýmlarla ADD'nin güç kazandýðýný, Atatürk ilke ve devrimlerini 16/11/2007 Cuma günü saat 15:00 da yapýlan genel kurula 87 veli katýldý. Yapýlan seçim sonucunda: Velileri temsilen Hasan TÜFEKCÝ, savunmanýn her yurtseverin görevi olduðunu ve örgütlü savaþým olmadan baþarýlý olmanýn mümkün olmadýðýný söyledi. ADD Muðla Þubesi Gençlik Kollarý temsilcisi Av. Efsun KocaAkyaka'daAkyaka'lýADD üyeleri ile 2008 yýlý baharýnda gençlik etkinlikleri düzelemek istediklerini ve gençleri kazanmanýn gerekliliðini vurguladý. Katýlýmcýlarýn yöre ve yurt sorunlarý konusunda söyleþtiði toplantý, kýsa süre sonra uygun bir etkinlik ile ve daha geniþ katýlýmla düzenlenmesi dileðiyle sona erdi. Akyaka Cahit Belkýs Güneyman Ýlköðretim Okulu Okul Aile Birliði Genel Kurulu Yapýldý 10 Ocak 2008 Perþembe günü saat 18:00'de Yücelen Otel Konferans salonunda bir yurttaþýn çevre mücadelesini konu alan Vatandaþ Mustafa adlý film gösterimi yapýldý. Akyaka Kültür ve Sanat Derneði ile Muðla Belediyesi Çevre Derneði iþbirliði ile gerçekleþen etkinliðe çok sayýda Akyakalý katýldý. Film Doðu Karadeniz de Fýrtýna Vadi sinde kurulmak istenen ve ekolojik dengeyi ve doðayý tahrip Sivil bileþenlerin oluþturduðu BAÇEP, yerel ve ülkesel çevre sorunlarýný tartýþarak, aþaðýdaki görüþleri paylaþmýþtýr: (Devamý Sayfa 5 te) Ýbrahim ÞAHÝN, Nazan GEZÝCÝ, Arzu ÝKALÝ yönetim kuruluna seçildi.öðretmenleri temsilen Okul Müdürü Ahmet Taner TÜRKMEN ve öðretmen Halil TÜRKOÐLU seçildi. Seçilen Yönetim Kurulu kendi arasýnda yaptýðý ilk yönetim kurulu toplantýda Yönetim Kurulu Baþkanlýðýna : Hasan TÜFEKÇÝ yi seçti. Seçilen Yönetim Kurulu okuldaki eðitim ve öðretim faaliyetlerinin geliþtirilmesi ve sosyal faaliyetlerin çoðaltýlmasý için çalýþacaklarýný söylediler. VATANDAÞ MUSTAFA FÝLM GÖSTERÝMÝ AKYAKA'DA YAPILDI edecek hidroelektrik santrali engellemek için verilen hukuki mücadeleyi ele alýyordu. Filmin yönetmeni ve verilen hukuk mücadelesinin önderlerinden olan Avukat Remzi Kazmaz ile bu mücadeleyi sabýr ve inatla yýllarca sürdürerek baþarýya ulaþan Vatandaþ Mustafa da film gösterimine katýldýlar ve gösterimin ardýndan verdikleri mücadeleyi Akyakalýlara anlattýlar.

2 Sayfa 2 DÜÞÜNÜRLER - DÜÞÜNCELER Ali Rýza KOCA Atatürkçü Düþünce Derneði Muðla Merkez Þube Baþkaný Ýnsan Olmak Her yaratýlan iyi'deðer' emek sabýr ve bilgi ister.eðer bunlardan biri noksan olduðu halde iyi bir deðer ortaya çýkmýþ ise, o tesadüfi-kendiliðinden ortaya çýkmýþtýr. Birinci halde ortaya çýkan ürün, yükselerek geliþir ve varlýðýný sürdürür.ýkinci halde ise, varlýðý uzun sürmez. Hayatta bazen aksi olsa da genel durum budur. Elinizdeki aylýk bülten emeðin, sabrýn ve bilginin ürünü olarak ortaya çýkmýþ, iyiye güzele doðaya adanmýþ bir duygu bütünlüðünün somutlanmýþ halidir. Her sayýda incelik gösterip benden yazý isteyen bülteni çýkaran dernek yöneticileri, bu sayýya da yazý istediðinde; bir yorgunluk ve bezginlik duygusu içinde yazý yazmak isteðim yoktu. Sözcükler yan yana gelmiyor, anlama dönüþmüyor, okur önüne çýkacak bütünlük içinde bir yazý doðmuyordu. Türkiye'de geliþen olaylarýn insan ruhunda yarattýðý kaygýlar beni de esir almýþtý. Böylesi bir tedirginlik içinde bilgisayarýn baþýna geçtiðimde Derneðin internet adresine bir ileti düþtü. Ýleti yazýsýz arka arkaya akan resimlerden oluþuyor. Bu resimlerin geri planýnda ulus üstü tekellerin, amerikan þirketlerinin logosu ya da adlarý gözüküyordu. Bu resimleri yazýyla gözlerinizin önüne sermek istedim. Ýstedim ama bu resimleri yazýya dökerek size anlatacak ben deðil, henüz dünyada bir yazar olmadýðýný biliyordum. Yine de size birkaçýný aktararak insan olmanýn, insan kalmanýn nasýl bir þey olduðunu, üstün ulus olduklarýný varsayan canavarlarýn, insanlýðý nasýl katlettiklerini okurlara aktarmak istiyorum. Resim 1: Kaburgalarý çýkmýþ, gözleri kapalý, etrafýný ve özellikle gözlerini sineklerin kapladýðý ölümü bekleyen bir çocuk Resim 2: Ellerinde ve kollarýnda hiçbir et kalmamýþ kemiðinin üstüne derisi yapýþmýþ, kýpýrtýsýz, topraða serili baþka bir çocuk. Resim 3: Alný ve dizleri topraða dayalý, yakýnýndaki ineðin çiþini su sanarak eliyle ona ulaþmaya çalýþan, fakat gücü olmadýðý için ulaþamayan bir baþka çocuk, hemen arkasýnda çocuðun ölümünü bekleyen bir akbaba, daha onlarca tüyler ürperten resim. Bilgisayar ekranýnda resimler akarken hem resimlere bakmaya korkuyor, içimiz titriyor, hem de vahþeti görmeye zorlanan bir duygu içinde resimlere bakmaya çalýþýyorum. Yeryüzündeki bu vahþetin sorumlusu kim? Yoksul uluslarýn kaynaklarýný vahþice soyan, ulus üstü tekellerin dünyayý yok olmaya zorladýðý bir çaðda, insan olmak suskunluðu mu gerektiriyor? Topluma modern yaþam, özgürlük, yalanlarýna sarýlmýþ jelatinle yutturulan uyku haplarý yoksul çoðunluðun direncini yok ediyor. Bu soygunu gözlerden saklayamayan emperyalizm Irak'ta olduðu gibi modern silahlarla halkýn üstüne çullanýyor, yaratýlan tüm kültürel ve insanlýk deðerlerini yok ediyor. Su kaynaklarýnýn kirletilmesi, atmosfere gazlarýn salýnýmý, bütün bunlar hepimizin gözleri önünde. Karný doymuþ hayvanýn acýkýncaya kadar baþka bir canlýya saldýrmadýðýný, hemcinslerini, yemediðini biliyoruz. Oysa emperyalist silah tekelleri, ulusüstü þirketler, canavarca insanlýðý yok etmekten sakýnmýyorlar. Doymayan iþtahlarý insanlýðý kan-revan içinde, açlýk ve ölüme sürüklüyorlar. Ýnsan sözcüðüne yüklenen deðer iki gözü, iki kulaðý olan ayak üstünde duran gövdesinin üstünde bir koca kelle taþýyanlarý ifade etmiyor. Ýnsan olmak için yüreðinde sevgi, gözlerinde parýltý gerekir. Doðanýn bir parçasý olduðunu unutmayan, omurgasýna güvenip saldýrma yerine, aklýna güvenip yapýcý ve yaratýcý olan bir varlýk insan sayýlabilir. Coðrafyanýn yok olmasýna, insanlýðýn açlýðýný, petrolün kanla tartýlmasýna neden olan Hýristiyan Ýsa'dan, Musevi Musa'dan, Müslüman müsveddeleri Muhammet'ten þefaat bekleyebilirler mi? Bunlar için ayrýlmýþ bir cennet var mý? Vahþetin arkasýndaki kapitalizmi ve emperyalizmi görmezden gelen saðcý olmak yerine, adam gibi solcu olup insan olmak daha iyi deðil mi? Ömür iki çizgi arasý, akýp giden bir ok. Ýsmail Atasever Hamle Gazetesi Baþyazarý PÝLOT BÖLGE KAPSAMINDA ÝSE... Sadece ülkemizde deðil dünyanýn bir çok yerinde ayrýcalýklý yerleþim birimleri vardýr. Buralar diðerlerinden öylesine farklýlýk gösterir ki, ister istemez gözler üzerine çevrilir. Dolayýsýyla bu gibi yerler için yapýlacak tek uygulama, koruma altýna almaktýr. Hem devlet bazýnda ve de yerel yönetimler olarak. Zira, dünyanýn gözü üzerinde olduðundan, her kim olursa olsun buradan bir þekilde nemalanmak ve de konuþlanmak ister. Ýster ya önemli olan, geleceðe taþýnmasý noktasýnda, buranýn dokusunu koruyabilmektir. Tabi korumak kolay deðil. Hele halkýn çevre bilinci geliþmemiþ ise. Ne olacak caným. Herkes bir ucundan tutmuþ, ben tutsam ne olur! eðiliminde ise. O zaman, amiyane bir deyimle tutanýn elinde kalýr ki, bundan daha büyük kötülük olamaz. Þimdi Türkiye genelinde yer alan benzer yerleþim merkezleri içerisinde bir tanesi þu sýra, gerçek anlamda cazibe merkezi. Özellikle turizm faaliyetlerinin þekil deðiþtirmeðe baþladýðý süreçte. Deniz, kum ve güneþ olgusunun tek baþýna yeterli olmadýðýný düþündüðümüzde. Akyaka'dan dem vuruyorum. Söz konusu özellikleri nedeniyle bizatihi devlet tarafýndan pilot bölge olarak tescili yapýlan belde. Ýlgili ve yetkililer bakýp gördü, daha ideali yok. Turizm itibariyle aranan þartlarý taþýyor. Öyleyse koruma altýna alýnsýn. Þu an itibariyle Akyaka için düþünülen bu. Tamam da, vatandaþýn zihninde yer eden ve cevaplanmasý gereken önemli ayrýntýlar var. Ülke yönetiminde görev üstlenen hükümetin ilgili bakanlýðý, harekete geçti mi? Þu aþamada, mutlak korumak ve kollanmasý gerekli yerlerin baþýnda diyerek, alýnan kararlar yürürlüðe kondu mu? Deðilse ne zaman? Yaný sýra yerel yönetim olarak Akyaka Belediyesinin giriþimleri hangi aþamada? Madem ki belde pilot bölge statüsünde alýndý, meselenin takipçisi mi? Bilhassa doðal güzelliklerin her türlü yapýlanma ile bütünleþmesi baðlamýnda. Dedim ya bu sorular cevap aradýðý gibi beklenti, biran önce sorunlarýn giderilmesi. Yeri gelmiþken bir hususun daha altýný çizmek istiyorum. Kabul edelim ki Akyaka Belediyesi imkanlarý, karþýlaþýlan güçlüklerin giderilmesinde yetersiz. Belediye Baþkaný Ahmet Çalca, tüm iyi niyetli çabasýna karþýn, bir yerde týkanýyor. Bir taraftan maddi yetersizlik, diðer taraftan herkesin belini büken bürokratik engeller. Gözlemlediðimiz kadarýyla aþmakta çaresiz. Hepsi bir yana Gökova Havzasý, dolayýsýyla Akyaka için en önemli sorun olarak karþýlaþýlan Sivrisinekle Mücadelede. Bu konuda dahi kimlerin engel teþkil ettiðini düþündüðümüzde, baþkan Çalca'nýn iþinin kolay olmadýðý biliyoruz. Ancak Bildiðimiz bir nokta daha var. Artýk burasý Pilot Bölge kapsamý içerisinde. Öyleyse Baþkan Çalca, elindeki böylesine geçerli bir karara istinaden, daha kararlý hareket ederek, tüm kapýlarý rahatlýkla çalmalý. Çalmalý ki, ayrýcalýklý belde olduðu bir kere daha tescillensin. Yoksa, sýradan bir turizm merkezi olarak algýlanýr ki Akyaka'ya yazýk olur. SIÐLA AÐACI ÖNEMLÝDÝR Yavuz ERTOÐLU Orman Yüksek Mühendisi Sýðla ya da halk arasýndaki söyleyiþle günlük aðacý (Liquidambar orientalis) önemli bir orman aðacýdýr. Bir yeþil, bir canlý,bir bitki olmanýn ötesinde endemik bir tür olduðu için önemlidir. Çok dar,sadece belli bir alanda yetiþen canlýlara endemik canlýlar diyoruz.sýðla aðacý endemik olduðu gibi Relikt bir aðaçtýr.(relikt: III. Zaman Tersiyerden günümüze kadar kalmýþ, artýk ama çok kýymetli artýk tür) Günümüzde sadece Anadolu, Amerika ve Çin'de doðal yayýlýþ gösteren Liquidambar cinsine ait taksonlar, paleontolojik bulgulara göre jeolojik devirlerde Tebeþir, Tersiyer, Pleistosen, Eosen devirlerinde Kuzey Amerika ve Eurasya'nýn geniþ bir kesiminde bulunmaktaydýlar. Ancak buzul çaðýndan sonra þimdiki yayýlýþ yerlerine çekilmiþlerdir.bizim doðal türümüzün fosil yaprak izleri bol miktarda Ankara'nýn kuzeyinde, Kýzýlcahamam'da, Tersiyer yataklarýnda toplanmýþlardýr. Gövdesinde patolojik balzam kanallarý olduðundan Latince Liquidus ve Arapça amber terimlerinden yararlanýlarak Liquidambar adý verilmiþtir. Sýðla aðacýnýn yayýlýþýna deniz seviyesinden en fazla 880 metre yükseklikte rastlanmýþtýr. Sýðla aðacýnýn tepeleri genç aðaçlarda sivri,yaþlý fertlerde ise geniþ ve yayvandýr. Sýðla yaðý istihsali yapýlan meþçerelerde en fazla boy 28,5 metre,en geniþ çevre ise 3 metre olarak tespit edilmiþtir.ancak Isparta Sütçüler'de Aksu çayý kenarýnda Sýðla üretimi yapýlmayan,yani hiç yaralanmamýþ bir aðaçta 35 metre boy saptanmýþtýr.gövdelerinin toprak seviyesine yakýn kýsmý bataklýkta yetiþen aðaçlarýnki gibi nayloid tiptedir. Sýðla aðacýnýn odunundan ziyade bitkide yaralama sonucu meydana gelen ve sýðla yaðý denilen balzam (Styrax Liquidus) ve bunun tasfiye edilmesiyle elde edilen (Stryrax Depuratus) çok kýymetlidir. Bugün haricen pomad veya yaký gibi deri hastalýklarýna karþý kullanýlmaktadýr.ayrýca kokularýn tespitinde iyi bir fiksatördür. Ýyi bir antiseptik ve parazit öldürücüdür.buhur denilen posasý kiliselerde tütsü olarak yakýlmaktadýr. Dünyada ve Türkiye'de sadece Güneybatý Anadolu'da doðal olarak yetiþen (Muðla,Denizli,Isparta,Burdur,Antalya) Sýðla aðacý alanlarý: 1940 lý yýllarda 7000 hektar iken son 30 yýlda 1300 hektara düþmüþtür.balzam elde etmek için ara vermeden birçok defalar yaralandýðý için bozulmuþ,deforme olmuþ,tarla açmak için usulsüz kesimlerle alaný daraltýlmýþ,hayvan otlatmasýna terkedilmiþ,odunu meþeye benzediði için meþe odunlarýnýn arasýna katýlarak satmak için tahrip edilmiþlerdir. Sýðla aðacýnýn daha da azalýp yok olmamasý için 1/25000 ölçekli Amenajman planý haritalarýnda býrakmayýp,daha büyük ölçekli haritalara iþlenmeli,mutlak koruma altýna alýnmalý,çeþitli plantasyonlarla alaný çoðaltýlmalýdýr.çünkü iyi bir yangýn emniyet þeridi vazifesi görür. Estetiktir.Dere kenarlarýnda ve þehir çýkýþlarýnda güzel birer Galeri ormaný olabilir. Bu kýymetli gözbebeði aðacýmýzýn bir de turizm yatýrýmý için irtifak hakkýna konu edilmemesi mutlaka saðlanmalýdýr. Sýðlanýn kendisi doðal turizm alanýdýr. Sýðla yaðý yapay yolla elde edilmeden önce SIÐLA DÜVENÝ adýný verdiðimiz basit mekanizmalarda sýðla yaðý elde ediliyor ve posasýndan ayrýlýyordu yýlýndan sonra doðal yolla sýðla üretiminden vazgeçildi.

3 Sayfa 3 Adnan DEMÝRKAN O sabah yeni güne tüm doða yürüyüþlerinde olduðu gibi baþlamýþtýk. Gülümseyen mutlu yüzler ve günaydýnlarla. Her birimiz kendimizi en önemli hissederek. En azýndan vücut dillerimiz böyle bir ifade içindeydi. Bu duyguyu bu düþünceyi her bir gezi öncesi mutlaka yaþar, kendinizi çok ayrýcalýklý hissedersiniz. Yoksa; benim ne daha önce Ula Kanyonu'na gitmiþliðim vardýr, ne de Niyazi'yi tanýrým. Ama bu yürüyüþümüzü farklý kýlan bir þey, bir þeyler vardý. Muðla'dan minibüse bindik. Ula sapaðýndan tek seçeneðimiz olan otostopla Araç sahibinin tebessümleri eþliðinde yürüyüþün baþlangýç noktasýna geldik. (Bu benim ilk otostop deneyimim idi.) Bu heyecaným ile, kanyonun bir yerinde bir çaðlayan düþledim ve bu düþüncem Niagara þelalesi boyutuna dönüþürken kendime geldim; Tanrým! bu koku, bu yeþil, bu çið serinliði ve bu ayaklarýmýn altýndaki yumuþaklýk ve de bu güzel insanlar. Hele doðayý yeni yýkamýþ olan bu sonbahar. Ýþte tam da bu heyecan ve bu merak sizleri de iflah olmaz bir doða avcýsý yapmaya yetiyor zaten. Siz, hiç sonbaharda Ula Kanyonu'nu gördünüz mü, gezdiniz mi? Gurupta tüm yüzler gülüyordu, heyecan dolu, meraklý, mutlu. Parkur yürüyüþümüz devam ederken, arada bir de vadi þen kahkahalarýmýzla çýnlýyordu. Her birimiz, bir diðer arkadaþý ile yan yana sohbetlere dalýyor, DERNEK ETKÝNLÝKLERÝ DOÐA AVCILARI MERHABA Pervin Aruk Akyaka Kültür Sanat Derneði'nden, bulutlu bir Kasým sabahý 09:00'da yola çýktýk. Hepimiz, yaðmur yaðsa da bu geziyi gerçekleþtirmeye kararlýydýk. Önce azmak kenarýna yürüdük, eðer köprümüz yapýlmýþ olsaydý yürüyerek karþýya geçebilecektik. Buna bir kez daha üzülerek gönüllü bir balýkçý motoru bekledik. Bir balýkçý bizi karþýya geçirdi. Sazlýklarýn arasýndan yürümeye baþladýk, sabahýn duru güzelliðini yaþayarak neþe içinde giderken bir de baktýk ki yol bitti! Yol tabii ki bitmemiþti yanlýzca bundan sonraki kýsmý biraz ýslak olacaktý. Azmaðýn bir kolu oradan geçiyordu.böyle bir durum karþýsýnda belki baþkalarý kýzar, sinirlenir belki de geri dönerdi. Bizler bunu bir eðlence haline getirdik. Karþýya geçmenin iki yolu vardý; biri kýsa fakat soðuk ve derin olan azmak kýsmý, diðeri ise azmaðýn denizle buluþtuðu yerdi. Burasý daha sýð ve sýcaktý. Grup her iki yolu da kullandý. Ben deniz tarafýný tercih edenlerdendim ve kolayca karþýya geçtim, ayaklarýmý kurulayýp ayakkabýlarýmý giydim. Diðer tarafý kullananlar kýsa yoldan karþýya geçmiþ, ayakkabýlarýný giymiþti fakat onlarý bir sürpriz bekliyordu, geçmeleri gereken ikinci bir su vardý. Tekrar ayakkabýlarýný çýkarttýlar suya girdiler ve bizim olduðumuz yere geldiler.bu aramýzda gülme konusu oldu. Yaþadýðýmýz bu kýsa macera bize biraz zaman kaybettirmiþti ama biz aldýrmadýk. Amacýmýz zamanla küçük guruplar oluþturuyordu. Bu sohbetler gezi boyunca sürdü. Ýnsan kiþiliklerini tanýmak için de bu yürüyüþlerin çok önemli olduðunu yaþayarak öðrendim. Kimi arkadaþlarýmýn ise þu özellikleri oldukça öne çýkýyordu; paylaþýmcý, zeki ve maceracý, uyumlu ve özenli, çiçek, bense en çocuk ve en ürkek... Yani inadýna samimiyet, inadýna huzur, inadýna insan olmak... Bir buçuk saat sonra ilk molamýzý vermiþtik. Þýmarýk, afacan mucitleriz sanki ve hikayelerimiz hep çocukluðumuza yakýn. Hatta bir arkadaþýmýz guruba çay yapacaðýný söylerken ben, bu kadar da olmaz artýk dedim. Çünkü, tüm bunlarý belinde ki o minik çantanýn içindekilerle yapacaðýný bile iddia ediyordu. O keyfi, o çayý içip içmediðimizi, o sohbetleri sizler, hiç bir zaman ve de asla bilemeyeceksiniz, tadýný da. Ýyisi mi ben size kanyonu ve doðayý anlatmaya devam edeyim. Yavaþ yavaþ geniþ alanlar daralýyor, gurubu yeni dostlar gibi aðaçlar daha bir sarýyor ve küçük dereler bizlere eþlik ediyordu. Bu tip gezilerin en önemli detaylarý ise renkler ve renk cümbüþleridir. Tabii ki size renkleri tek tek saymayacaðým. Ben size toplam sayýyý vereyim. 23 renk saydým. Buna güneþ ýþýnlarýnýn yansýmasýyla her þeyi daha renkli, daha canlý yaptýðýný da anlatamayacaðým. Nasýl öpülesi olduklarýný yazmaya da zaten edebi yönüm yetmez. Kokular mý? Onlarý hepten inkar ederim, hatta GÖKÇE-ÞELALE GEZÝSÝ yarýþmak deðil günü, tabiri caizse yudum yudum yaþamaktý.kararlý adýmlarla Gökçe Köyü'ne doðru yolumuza devam ettik. Bu arada yol kenarýndaki böðürtlenlerin de tadýna bakmayý ihmal etmedik. Köy kahvesine vardýðýmýzda hepimiz bir bardak demli çayýn hayalini kuruyorduk. Keyifle çaylarýmýzý içtik, sohbet ettik ve þelaleye doðru yola koyulduk. Orman içindeki bu yürüyüþ o kadar güzeldi ki oksijenden adeta sarhoþ oldum. Zeki bey, tecrübeli biri olarak yanýnda çaydanlýk getirmiþti. Önce Zeki Bey'in önderliðinde güzel bir ateþ yakýldý. Çaydanlýk ateþe sürüldü ve biz hayatýmýzdaki en güzel çayý içtik. Hepimiz yanýmýzda getirdiðimiz yiyecekleri ortaya koyduk, inanýlmaz bir þölen lezzetinde karnýmýzý doyurduk. Ateþ yanmaya devam ediyordu ve koyu bir sohbete daldýk. Bu doyumsuz aný, Suna Hanýmýn fotoðraf makinesi ile ölümsüzleþtirdik. Dönüþümüz sýrasýnda tavuklar gördük, köy tavuðunun ne kadar lezzetli olduðundan bahsediyoduk, bir ara Adnan Bey ve Suna haným geride kaldýlar, bize yetiþtiklerinde bir de baktýk ki Adnan Bey'in elinde tavuk var. Kahvede çayýmýzý içerken, konuþmalarýmýza tavuk gýdaklamalarý da katýldý. Günümün güzel geçeceðini biliyordum, fakat böylesi harika, doyulmaz ve keyifli olacaðýný tahmin etmemiþtim. Bir sonraki geziyi sabýrsýzlýkla bekliyor ve emeði geçen herkese çok teþekkür ediyorum. TURNALI YÜRÜYÜÞÜ Sedat Atay Emekli Öðretmen Akyaka Kültür ve Sanat Derneði ( AKS ) gezi kolunun kurulmasýný saðlayan ve her gezinin oluþmasý için yoðun emek harcayan dostumuz Zeki ERGÜL, yeni yýl öncesi Ýzmir'e giderken: 'Yakýnda geleceðim ve gelmeden sizi arayacaðým, güzel bir yürüyüþ daha yapalým diyerek gitti. Yeni Yýlýn ilk günlerinde arayýp tüm dostlarýn Yeni Yýlýný kutladý, hem de Ocak ayýnýn 8 inde geleceðini ve ertesi gün yürümemizi önerdi Cuma günü yürüyebileceðimizi dostlara ancak haber verebileceðimi söyledim, öyle de oldu Cuma günü sabah saat 8.30 daakyaka Kültür ve Sanat Derneði Halk Kütüphanesinde onbir arkadaþ buluþtuk. Çoðu birbirini tanýyordu ama tanýþmayanlarý tanýþtýrýlýp, gezi ile ilgili ön bilgiyi verdikten sonra Akyaka'dan Akbük -Ören yönünde 13 km uzaklýktaki TURNALI (Batý) 'ya doðru yola koyulduk. Yürüyüþe katýlan arkadaþlarýn çoðu deneyimli, yöreyi bilen ve þakacý insanlardý.çýnar mevkine 25 dakikada vardýk. Þansýmýza güneþli çok güzel bir hava vardý. Isý yaklaþýk 9.30 sularýnda derece, deniz pýrýl pýrýl, ekip oldukça neþeli idi. Saat da hemen hemen hiç mola vermeden 2,5 saatte, Turnalý Köyü Çardak Kafe Restoran'ta vardýk. Deniz kýyýsýnda yaklaþýk 10 m. denizden yukarda Marmaris, Datça kýyýlarýna bakan yeþille mavinin güneþle oynaþtýðý ýlýk bahar havasýnda dünya cennetinde bol zeytinyaðlý zeytin, yöre çökeleði, inek ve keçi sütü karýþýðýndan yapýlma yoðurt, köy ekmeði ve çayla doyasýya kahvaltý edip, saat 13.45'e deðin dinlendik 'te yola çýkýp 15.00'da her yürüyüþte olduðu gibi Zeki Ergül'ün elleriyle hazýrladýðý çayý içmek için yaklaþýk 45 dk. mola verdik. Mutluluk içinde son etap için yola koyulduk.güle oynaya 7 araçlý gezi ve üçüncü yürüyüþümüzü de tamamlayarak, yeni gezileri düþünüp tartýþarak, yeni dostlar edinmiþ olarak ve en önemlisi de saðlýðýmýza saðlýk katmýþ olarakakyaka'ya döndük. ölürüm de söylemem. Ama dilerseniz ben size doðanýn müziðini anlatmaya çalýþayým. Yamaçlardan, bulunduðumuz derinliðe kadar iniyordu çam aðaçlarýnýn oluþturduðu ses ahengi. Ýç dünyamýza yaptýðý katký, tam da bu ritim zenginliði içinde bir senfoni idi. Orkestranýn tüm bu zenginliði, tek bir enstürümanda yanký bulurcasýna, slow, hiç yazýlmamýþ ve bizlerin de hiç yaþamadýðý bir aþk melodisine dönüþüyordu. Ýkinci bir kanyon derinliðinde ise bu müzik; çýnar aðaçlarýnýn da ormana, bu çamlara yaptýðý katýlýmla tam bir sempati oluþturuyor, dört mevsim Vivaldi'ye, oradan da eþsiz doðanýn ahengi ile, Carmen'in eteðindeki renklere dönüþüyordu. O Carmen ki; bu müzikle eteðini her savurduðunda yüreklerimizde ki heyecan da bu ahenge, vurmalýlar çoþkusuyla eþlik ediyordu. Rüzgar, kýsa aralýklarla bu müziðe her ara verdiðinde, kuru çýnar yapraklarýnýn süslediði dereciklerin tatlý akýþlarý, tam da Dünyanýn Bütün Sabahlarý ezgisinin tadý ve çoþkusunda bu senfoni tüm kanyona yayýlarak büyüyordu. Doða tüm sevecenliðiyle; iyi ki yaþýyorsunuz ve insan olabilmek ne güzel hissini cömertce sunarken, þu sözcüðü fýsýldýyordu kulaklarýmýza Hoþgeldiniz. Bu duygu, bu hissediþ, kabul görme ve bu Hoþgeldiniz. Sözün ve anlatýmýn bittiði ve hadi siz de bize katýlýn! diyesimin geldiði andýr. Hatta her türlü aðrýya da iyi geliyor. Kalp aðrýsýna, aþk acýsýna, eklem aðrýlarýna ve tembelliðe de diyesim geliyor amma: Ben de hafýza sorunu baþlýyor. Çünkü; doða o az kalan aklýmý da alýyor benden, yitiriyorum kendimi. Geriye kalan ise o tek þey... Huzur... Ötesini hatýrlayamýyorum.affedin. Akyaka Kültür ve Sanat Derneði Oktay Akbal Halk Kütüphanesi 8 Mart 2005 tarihinde kurulan Akyaka Kültür ve Sanat Derneði Halk Kütüphanesi, Pazar hariç, haftanýn altý günü 10:00-16:00 saatleri arasýnda hizmet vermektedir. Kütüphane AKS üyelerinin gönüllü nöbetleriyle çalýþmalarýný sürdürmektedir. Akyaka Ilgýn Sokak No:8'de faaliyet gösteren halk kütüphanesinin e-posta adresi telefonu , 'dýr. Kütüphanemiz, bilgisayar mühendisi dostumuz Serdar Denktaþ'ýn hazýrladýðý kütüphane otomasyonu sayesinde tüm kayýtlarýný bilgisayar ortamýnda tutabilmektedir. Solmaz ve Aydýn Turunç'un üstün gayretleriyle, kütüphanemizdeki adet kitap tasnif edilip kaydedildi. Bundan böyle kütüphanemizi önemli yazarlarýn eksik kitaplarý, çocuk kitaplarý ve güncel kitaplarla beslemeyi düþünmekteyiz. Tüm dostlarýmýzýn bizimle görüþerek verecekleri katkýlar için þimdiden teþekkür ederiz.kütüphanemizin 98 kayýtlý üyesi olup, bunlarýn 75'i Cahit Belkýs Güneyman Ýlköðretim Okulu öðrencisidir. Günde ortalama 20 öðrencinin kütüphaneye gelerek kitap alýp vermeleri, dernek üyelerimizi mutlu etmektedir. EDA SELDA ÞAHÝN 1970'te Ýzmir'de doðdu, büyüdü. Yugoslavya göçmenidir.almanya'da liseden sonra basýn yayýnla ilgilendi. Gölge romancýlýðý yazarlýðý yaptý. Yurt dýþýnda araþtýrma gazeteciliði esnasýnda Yitik Gölgeler adlý ilk þiir kitabýný yayýnladý.türkiye'ye kesin dönüþ yaptýktan sonra rehberlik yaptý. Almanca ve Ýngilizce biliyor. O dönemde de ikinci þiir kitabýný yazdý. Adý Aþktan ve Gölgeden. Þu anda kendisi yeni yazý çalýþmalarýný sürdürmektedir. SENÝ ANLATABÝLMEK Seni anlatabilmek yýldýzlara, ay'a, Su yüzündeki, ahengini bulmuþ Nilüfer çiçeðine, Kýrdaki gelinciklere, kýr çiçeklerine, Anlatabilmek seni!... Seni anlatabilmek, Sezen Aksu'ya. Býrak gizemi kalsýn, Terazideki nirengi noktasý misali, Iþýk demetindeki yazdýðým yazý, Dünyadaki dönen uyum, Varýlamayan sonsuzluk. Elde tutulan fener, Sunuyorsa varlýðýný. Unutma sen varsýn, Kör karanlýklarýn bile, En ücra köþelerde... Dostluðu ve dürüstlüðü arayan, Bulur bir gün mutlaka seni. Yeter ki karartma, Sol göðsünün altýndaki cevheri...

4 Sayfa 4 Akyaka Belediyesi, kültür köklerinden beslenen gelecek kuþaklara önemli bir miras olacaðý düþüncesiyle, bölge sözlü kültür deðerlerinin araþtýrmasýný hedefledi. Bu çerçevede, bölgemizde uzun yýllardan beri yaþamakta olan ve bu alanda çalýþmalarý da bulunan halkbilim uzmaný Dr. Ali Abbas Çýnar tarafýndan uzun süreli bir araþtýrma gerçekleþtirilerek 336 sayfalýk bir kitap yayýnlandý. Dr.Ali Abbas Çýnar 1960 yýlýnda Erzincan'da doðdu.ankara Üniversitesinden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora yaparak Halkbilim Doktoru oldu.kültür Bakanlýðýnda görev yaptý. Yurtiçinde pek çok þehir ve köyle ilgili araþtýrma, derleme ve deðerlendirme çalýþmalarý yürüttü. Türk Cumhuriyetlerinde ve Rusya'da pek çok kez bulundu. Çok sayýda araþtýrma çalýþmasý ve proje gerçekleþtirdi, öðretim üyesi olarak çalýþtý. Çoðu uluslararasý, pek çok sempozyum ve kongreye konuþmacý olarak katýldý. Kitaplarý, Türkiye'nin yaný sýra Kazakistan'da da Kazakça olarak yayýnlandý. Kültür Bakanlýðý Halk Müziði Repertuar Kurulu ve Yayýn Kurulu üyesi, DPT VIII.Dönem Halk Kültürü Komisyonu Üyesi, TBMM, Kültür Bakanlýðý, Ýnönü ve Selçuk Üniversitesinde halk ozanlarý eser yarýþmalarýnda seçici kurul üyesi oldu.muðla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim kurulu üyesi olarak çalýþtý. Kazakistan Sosyal Bilimler Akademisi Akademik Üyesi, Kýrgýzistan Cengiz Aytmatov Uluslararasý Akademisi Akademik Üyesi, Türk Dil Kurumu Türk Dünyasý Dergisi yayýn kurulu, Kahramanmaraþ ve Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Danýþma Kurulu, Orta Asya ve Kafkasya Stratejik Araþtýrmalar Enstitüsü Yazý ve Danýþma Kurulu Üyesidir. Muðla Üniversitesi Muðla Kültürünü Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürüdür. Muðla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý Bölüm Baþkaný olarak görev yapmaktadýr. Þiirleri 1987 yýlýndan beri çeþitli dergilerde yayýnlanmaktadýr. 12 yýldan beri Muðla'da yaþamaktadýr. Evli ve iki çocuk babasýdýr. Dr. Ali Abbas Çýnar, Akyaka Sözlü Tarihi ve Gökova Havzasý Halk Kültürü adlý araþtýrmasýný ve Akyaka- Gökova'yla ilgili düþüncelerini þöyle anlatýyor:...sözlü kültür; bir ülke veya bölge halkýnýn ulusal hafýza olarak nitelendirilebilecek söze dayalý olan ve somut olmayan kültür birikimidir. Bu yanýyla sözlü kültür/sözlü tarih yerelden evrensele uzayan önemli kültürel mirastýr. Sözlü ve somut olmayan kültürel mirasýn korunmasý ve canlandýrýlmasýna yönelik olarak dünyada son yýllarda önemli çalýþmalar yapýlmaktadýr. Bu çerçevede; Birleþmiþ Milletler Eðitim, Bilim ve YÖREMÝZDEN Dr.Ali Abbas Çýnar'ýn Akyaka Sözlü Tarihi ve Gökova Havzasý Halk Kültürü adlý kitabýnýn tanýtýmý Akyaka Yücelen Otel'de yapýldý Kültür Kurumu (UNESCO), bütün dünyada sözlü ve somut olmayan kültürel miraslarýn korunmasýna yönelik önemli atýlýmlara giriþmiþ ve bu yönde çeþitli faaliyetler yürütmeye baþlamýþtýr. UNESCO'nun hedefi, çeþitli uluslarýn kültürlerinde var olan çok renkli dünyanýn kaybolmamasý, özellikle de küreselleþme karþýsýnda zayýflamaya baþlayan halk kültürlerinin canlýlýðýnýn devam ettirilmesi ve bunlarýn yenidünyada da yer bulmasýdýr. Sözlü deðerlerin araþtýrýlmasý, derlenmesi, canlandýrýlmasý veya araþtýrma sonuçlarýnýn yayýmlanarak kamuya mal edilmesi, yorumlanmak suretiyle kendi dönemi ve daha sonraki kuþaklara konuya bakýþ vermesi sebebiyle bir bölge veya ülkenin kültürel kimlik ve benliði açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr. Gökova havzasý özelinde ele alýnan sözlü kültür/sözlü tarih deðerleri ile bu deðerlerin tespitini esas alan bu kitabýn varlýðý da böyle bir amaca hizmet etmektedir yýlýndan beri Muðla Üniversitesi'ndeki görevim gereði Muðla'da yaþýyor olmam ve Gökova/Akyaka'nýn çoðu hafta sonlarým için en iyi huzur kaynaðý olmasý elinizdeki kitabýn hazýrlanmasýndaki çevreye yabancý olma zorluklarýný ortadan kaldýrdý. Son üç yýldan beridir de, Akyaka Belediye Baþkaný Sayýn Ahmet Çalca'nýn ilgisi ve desteði ile konuya daha yoðunlaþtým. Sonuçta bu eser meydana geldi....bir bölge, ülke veya toplumu tanýmanýn ana unsurlarýndan biri o toplum ve kültürünün araþtýrýlma, incelenme ve deðerlendirilmesidir. Bu açýdan bakýldýðýnda, bu araþtýrma; bir yanýyla belirli bir bölge insanýnýn toplumsal deðer ve yargýlarýnýn önemli bir göstergesi, öte yandan toplumu oluþturan bölge insanýnýn bireysel düþünce, inanç ve davranýþlarýnýn kökenleri hakkýnda da tespittir. Muðla ili, Ula ilçesi sýnýrlarý içerisinde yer alan Gökova havzasýnda yaklaþýk kiþi yaþamaktadýr. Gökova havzasýnýn birinci halkasýnda esasen Akyaka ve Gökova Beldeleri ile Akçapýnar, Ataköy, Çýtlýk, Gökçe, Þirinköy ve Yeþilova köyleri/yerleþim bulunur. Havzanýn ikinci halkasýnda ise Çörüþ, Elmalý, Esentepe, Karabörtlen, Kýzýlyaka, Örnekköy, Portakallýk, Sarayyaný ve Yeþilçam köyleri yer alýr. Bu bölgenin toplum yapýsý ve kültür dokusu hakkýnda henüz bir araþtýrma ve deðerlendirme yapýlmamýþtýr. Bu çalýþma, Gökova havzasýnýn hem birinci, hem de ikinci halkasýnda yer alan belde ve köylerde yaþayan topluluk içinde araþtýrma yapýlarak hazýrlanmýþtýr. Toplumsal deðer ve kültürel yapý hakkýndaki araþtýrmalarýn önemi, dünyadaki geliþme ve deðiþmeler açýsýndan her geçen gün artmaktadýr. Halkýn kültürel deðerlerinin çeþitli etkilerle birden bire yok olmasý boþluk doðurmakta, kimlik boþalmasýna yol açmaktadýr. Esasen; halkýn inanç ve uygulamalarý, estetik ve etik deðerlerinin tespiti onun kimlik ve benliði ile bu kimliðin korunmasý ve canlandýrýlmasý bakýmýndan önemli bir hafýza kaydýdýr. Toplumsal ve kültürel deðerlerin derlenmesi, araþtýrýlmasý, yorumlanmasý bir yaný ile bilimsel veriler bütünü, öte yandan halkýn yaþanan zaman içinde geleceðe dönük umutlarýný da kapsar. Bu itibarla, araþtýrmanýn hedef kitlesi, bir yanýyla Gökova havzasýnda yaþayan halkýn, diðer yanýyla da Türkiye Türk toplumudur. Öte yandan Gökova havzasý ve bu çerçevede Akyaka dünyaya açýlan bir pencere görünümündedir. Akyaka'daki turizm hareketliliðin varlýðý Gökova havzasý için önemli bir avantajdýr. Bu avantaj; varlýðý bir þans olan kültür ve tabiat varlýklarýnýn korunmasý ve canlandýrýlmasýyla daha da ivme kazanacaktýr. Turizm harekeliliðinin getirdiði dinamizm ile elde edilen veriler kitle iletiþim araçlarý yoluyla kamuoyuna duyurulmasý yoluna gidilecektir. Bu araþtýrmanýn amacý Akyaka/Gökova beldeleri ve çevre köylerde yaþamakta olan halkýn unutulmuþ, unutulmakta/kaybolmakta olan veya henüz yaþamakla birlikte unutulma/kaybolma tehlikesi altýnda bulunan sözlü kültürünü, sözlü tarihini, kültürel yapýsý ve deðerlerini; buralarda yaþayan halkýn geçmiþe ve günümüze ait toplumsal bellek ve geleneksel kimliklerini, inanç ve deðer yargýlarýný; halk kültürünün nokta konularý çerçevesinde kültürel yapýya baðlý potansiyelini araþtýrmak, derlemek, deðerlendirmek ve elde edilen verileri yayýmlamak suretiyle kamuoyuna sunmak; Gökova halkýnýn, dolayýsýyla bölgedeki deðer yargýlarýný tespit etmek, buradan sonuçlar çýkarmak, bireþime varmak; toplumsal yapý, sözlü kültür ve kültürel deðerlerden yararlanmak ve burada elde edilen sonuçlardan hareketle topluma dönük çalýþmalarda bu verilerden yararlanmaktýr. Bu tür çalýþma ve uygulamalarýn, yaþayan kuþaklarda, çevre ve yerel kültür deðerlerinden evrensel deðer taþýyanlarý canlandýrma, onu yaþama ve yaþatma bilinci yaratmak, gelecek kuþaklara yörenin zengin potansiyeli hakkýnda veri sunmak da araþtýrmanýn hedefleri arasýnda yer almaktadýr. Müþerref BALCI Emekli Öðretmen MERHABA AKYAKA Elli yýl sonra seni tanýmak çok güzel Akyaka. Ben yurdumun güzel parçasý Trakya'nýn incisi Kýrklareli'nde yaþýyorum. Emekli bir öðretmenim. Gerek mesleðim, gerekse özel ilgim nedeni ile çok yerde yaþadým ve çok yeri gezerek gördüm. Ama bu gördüðüm yerler içinde ne yazýk kiakyaka yoktu. Oysa hemen hemen her yýl Marmaris'e gelirdim. Böyle bir güzellikten haberdar olmadýðým için kendimi suçluyorum. Yalnýz suçluluk duygumu hafifleten bir olay var ki o da buralarýn yeterince tanýtýlmamýþ olmasýdýr veya ben duymamýþýmdýr Ekim ayýnýn son haftasý. Bir vesile ile yolum Akyaka'ya düþtü. Hava ilk iki gün parçalý bulutlu ve yaðýþlý. Son iki gün ise güneþli ve açýk. Muhteþem bir görüntü. Kaldýðým evin önündeki azmak Ýçinde kazlar ve ördekler, insanlarla iç içe. Onlarý besleyenler Akyaka sakinleri. O kadar alýþmýþlar ki, azmak kýyýsýnda insanlarý görünce hemen yanaþýyorlar. Azmaðýn içinde ve dýþýndakiler ile güzel bir alýþveriþ baþlýyor. Ýnsanlar ekmek atarken, onlar da adeta sevgi daðýtýyor. Azmakta ise muhteþem bir doku. Sanki evimizin bir köþesine yerleþtirdiðimiz yeni temizlenmiþ bir akvaryum gibi. Ýnsan seyretmeye doyamýyor. Yol boyu ilerliyorum denize doðru. Bahçeler, çiçekler, her þey yaþama sevincimi arttýrýyor. Cennet sanýrým böyle bir yer olmalý. Nur Haným'ýn yaptýðý balýk ekmekten yiyorum. Yediðim en lezzetli balýktý. Emeðine saðlýk diyerek ayrýlýyorum. Sahile indiðimde muhteþem bir deniz, güzel bir kumsalla karþýlaþýyorum. Azmaðýn denizle kucaklaþtýðý nokta. Kýyýda denize girenler var. Sanýrým orada yaþayan yabancýlarýn çocuklarý. Doða ile çok güzel buluþmuþlar, bu güzelliði alabildiðine yaþýyorlar. Kýyýda bulunan oturma yerleri ve kafeteryalar insaný denizle buluþturuyor. Çayýný ya da biraný içerken karþý kýyýlarý ve aðaç denizini seyretmek insanýn ruhunu dinlendiriyor. Güneþin batýþýný izlemek ise tam anlamý ile insaný büyülüyor. Bir taraftan güneþ batarken, arkadan gümüþ yuvarlak bir tepsi gibi ay yükseliyor. Bütün içtenliðimle söylüyorum ki bu iki güzelliði ayný anda hiçbir yerde yaþamadým. Sevgili Akyakalýlar, beni konuk ettiðiniz dört gün içinde yörenizi tanýmaya çalýþtým, çok sevdim. Ne olur yaþadýðýnýz bu yere sahip çýkýn. Ülkemiz için bir Bodrum, bir Marmaris, bir Kuþadasý yeter. Akyaka'yý da onlarýn arasýna katmayalým. Býrakýn o, bakirliði ile kalsýn. Teknolojiye karþý deðilim; ama modernleþirken doðal dokuyu lütfen bozmayalým. Bunlarýn dýþýnda gözlemlediðim bazý olumsuzluklarý da iletmek istiyorum. Sivrisinekler... Bunlarla mücadele etmek önemli. Sineklerin ýsýrdýðý yerleri kaþýrken, insanlar etraflarýndaki güzellikleri göremeyebilirler. Edinecekleri olumsuz izlenim ertesi yýl buraya ziyareti engelleyebilir. Bir de Akyaka'da edindiðim, yöreyi tanýtan bir CD'den bahsedeyim. Bu cennet köþeye yakýþmamýþ. Böyle bir güzellik ancak bu þekilde katledilebilirdi. Herhalde benim edindiðim CD bozuktu. Çünkü böyle güzel bir yer bu þekilde tanýtýlamaz diye düþünüyorum. Sevgili Akyakalýlar, Kýrklareli Kent Konseyi Turizm ve Tanýtma çalýþma grubunun gönüllü üyesiyim. Yöremizin tanýtýmý için neler yapabiliriz diye düþünürken, kendimi Akyaka için düþündüklerimi yazarken buldum. Edindiðim duygularý sizlerle paylaþmak istedim. Tüm yurdumuz Akyaka güzelliðinde olsun. Sizlere sevgi ve saygýlarýmý gönderiyorum. Gönülleriniz Akyaka

5 Sayfa 5 ÇEVRE BAÇEP AKYAKA TOPLANTISI SONUÇ BÝLDÝRGESÝ Sayfa 1 in devamý 1-BAÇEP iþleyiþi tartýþýldý, çalýþma ilkeleri yeniden gözden geçirildi ve BAÇEP Sekreterliði (kolaylaþtýrýcýlýðý) görev daðýlýmý yeniden yapýldý. Bu çerçevede, yeni bir belirlemeye kadar, Bodrum katýlýmcýlarý, ortak sekreterlik (kolaylaþtýrýcýlýk) görevi üstlendi. Tüm bölgelerden katýlýmcýlar, ayrýca kendi içlerinde gerçekleþtirecekleri bir toplantý ile sekreterlik görevini yürütmek üzere isim/isimleri bildirecekler ve sekreterya içinde yer alacaklardýr. Sekreterlik (kolaylaþtýrýcýlýk) görevini üstlenen katýlýmcýlar, BAÇEPiþleyiþinde ortaklaþýlmýþ ilkelere göre hareket ederler. 2-Küresel ýsýnma ve iklim deðiþikliðine karþý olan Kyoto Protokolü'nün Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafýndan da imzalanmasý gerektiði BAÇEPtarafýndan benimsendi. Bugünlerde Endenozya'nýn Bali adasýnda devam eden uluslararasý toplantýda belirlenecek yeni standartlarýn daha ciddi ve baðlayýcý olmasý isteði dile getirildi. 3-Anayasanýn sivil, demokratik ve ekolojistçevre felsefesi görüþleri doðrultusunda hazýrlanmasý istendi. Canlý haklarý, insan haklarý, bireyin kamusal haklarý, kültürel, tarihi ve doðal deðerlerin korunmasý dile getirildi. Orman vasfýný yitirmiþ alanlara iliþkin anayasa hükmü niteliðindeki tarihin, orman talanýný arttýracak þekilde 1981'den 'ye çekilmesine karþý çýkýlmasý ve ormanlarýn korunmasý, çevre hakkýnýn birey hakký olarak kabul edilerek temel hak ve özgürlükler kapsamýnda düzenlenmesi istendi. Hayvan haklarýnýn anayasal metin haline getirilerek, daha etkili düzenleme yapýlmasý talep edildi. 4- Nükleer Güç Santrallarýnýn Kurulmasý ve Ýþletilmesi ile Enerji Satýþýna Ýliþkin Kanun ve bu kanun öncesinde Türkiye'nin taraf olduðu konuya iliþkin anlaþmalar üzerinde durularak, Türkiye'nin bir nükleer atýk çöplüðü haline getirilmesine karþý mücadele edilmesinin ve ülke genelindeki bütün nükleer karþýtlarý nýn bir araya gelerek, ortak hareket etmelerinin önemi vurgulandý. 5-Maden Kanunu, Orman Kanunu ve bu kanunda ifadesini bulan 2B adýyla bilinen uygulamanýn getireceði yanlýþlýklarýn ortadan kaldýrýlmasý ve bu kanunlarýn yeniden düzenlenmesinin zorunluluðuna iþaret edildi. 6-Hükümetin ve yeni elektrik tekellerinin gündeme getirdiði enerji ihtiyacýnýn gerçeði yansýtmadýðý, dayatma ile yeni termik santraller gündeme getirilerek; bunlardan yöremizdeki Muðla ili, Yataðan ilçesi'nde iþletilmekte olan Termik Santral'ýn doðaya ve insanlara verdiði zarar mahkeme kararlarý ile de kanýtlanmýþ iken; bu kez yine Yataðan ilçesine baðlý, Turgut beldesi'nin Hisarardý köyünde kurulmasý düþünülen 2. Termik Santral'in yöreyi tamamen yok edeceði, bu nedenle 2. bir santralin yöreye, çevreye, kültüre, tarihsel dokuya, doðaya ve insana zarar vereceði vurgulandý. Termik Santralin yarattýðý etkilerin sonucu olarak Hisarardý Köylülerinin attýðý çýðlýk, BAÇEP bileþenleri arasýnda da yanký buldu ve Termik Santrali kurulmasýna karþý verilecek mücadeleye katký konulmasý görüþü paylaþýldý. BAÇEP KATILIMCILARI: Akyaka Kültür ve Sanat Derneði (AKS), Köyceðiz den Hülya Bertan, Muðla dan Kadriye Beceren, Konyaaltý Dostlarý Derneði, Sosyal Demokrasi Derneði- Antalya, Yeþiller - Antalya, Marmaris Çevre Derneði, Marmaris Kent Konseyi Çevre Çalýþma Grubu, Gümüþlük Çevre Derneði- Bodrum, Gökova Sürekli Eylem Kurulu, Bodrumlu Gönüllüler Derneði, Yeþiller Türkiye Eþ Sözcüsü, Yeþiller Bodrum, Bodrum Doða Sporlarý Kulübü Derneði, ÝstanbulYeþiller. HAYITLI'DAKÝ KALINTILAR ACABA ANTÝK BÝR KENT MÝ? MEHMET BÝLDÝRÝCÝ Araþtýrmacý Yazar Hayýtlý Ören'e giden sahil yolu üzerinde Orman içinde doðal güzelliði olan bir yöredir. Akyaka'da Oh beee olarak bilinen doðal limanýn yaklaþýk 2-3 km daha kuzeyindedir. Yakýn zamana kadar sadece çobanlarýn ve avcýlarýn geçici olarak bulunduðu bölgede eski yapý kalýntýlarý, teraslama duvarlarý görülmektedir. Bu günlerde burada yaþayan birkaç aile de bulunmaktadýr. Ýþveçli araþtýrmacý-yazar Paavo Roos'un 1975 tarihli Almanca yayýnýnda Hayýtlý hakkýnda incelemeler bulunmakta 2 kaya mezardan söz edilmekte idi. Bu defa 2006 tarihli yukarýda konu edilen yayýnýnda Hayýtlý hakkýnda sayfa 33 de biraz daha yeni açýklamalar vardýr. Burada Keramos (Ören) ve Gökova arasýnda Hayýtlý isimli bir eski yerleþim yerinin bulunduðu, bir tepe üzerinde kaya mezar, yazýt parçalarý, iki lahit ve duvar kalýntýlarýnýn görüldüðü, tepenin eteðinde de mezar kalýntýlarý ve duvarlara rastlanýldýðý ifade edilmektedir. Bu paragraftan Hayýtlý'da bir kent kalýntýsý olduðu izlenimi çýkmaktadýr. Öte taraftan Strabo'da Ýdyma yerinde gösterilen Bargasa kentinin yeri de bilinmemektedir. Burasý Bargasa olabilir mi? Muðla eski Kültür Müdürü, Ressam Araþtýrmacý yazar Hikmet Öz'de bu görüþtedir. Paavo Roos'a, görüþünü almak için Bargasa Hayýtlý'da olabilir mi? diye mail ile sordum. Bana yazdýðý tarihli mailinde; kesin olmamakla Bargasa'nýn Strabo'nun ifadesine dayanarak Ceramus'un batýsýnda olabileceðini ifade etmiþtir. Hayýtlý'nýn neresi olabileceði konusunda baþka bir görüþ bildirmemiþtir. Þimdilik Hayýtlý gizemini korumaktadýr. Aþaðýda yer yer görülen büyük bir yapýdan kalan büyük taþlarý gösteren bir fotoðraf görülmektedir. Bir büyük yapýdan geriye kalan büyük ebatlý taþlar NÝÇÝN ÇEVRECÝ OLMALIYIZ? Mustafa Tuncaelli Birçoklarýmýz çevreciliði son yýllarýn moda akýmlarýndan görmekte. Moda bildiðiniz gibi gelip geçicidir. Tüketimi yönlendirebilmek için bilinçli olarak yaratýlýr. Kimimize göre çevrecilikte böyle, dýþarýdan ithal, gelip geçici, ülkemiz gerçekleriyle alakalý olmayan bir akým. Sol açýkta oynayanlar, egemen sýnýflarýn, kitlelerin öfkesini sistemin özüne yöneltmesini engellemek için bulduðu yeni bir oyalamaca taktiði olarak görürken, sað açýkta oynayanlar, ülkemizin kalkýnmasýný istemeyen dýþ güçlerin güdümündeki bir grup insanýn faaliyeti olarak karþý çýkmaktadýr. Orta sahada top koþturanlar ise biraz daha insaflý. Bir grup entelin ön ayak olduðu iþi gücü olmayanlarýn, emeklilerin çerle, çöple oyalandýklarý, sokak kedi ve köpeklerini besledikleri, aðaç diktikleri masum, çocuksu, küçümsedikleri bir hareket. Ama hepsinde ortak nokta, çevrecilik diye bir þey var. Sevgili dostlar benim için çevrecilik nedir? Çevrecilik; gören göz ve duyan kulaklar için doðanýn çýðlýðýný duymak, yok oluþunu görmek ve onun için bir þey yapmak için çabalamaktýr. Niçin çevreci olmalýyýz? Doðanýn çýðlýðýný duyup sokaklara dökülmenin ötesinde çevreciliðin baþka iþlevleri de var. Bizi hiçe sayan, yok farz eden sisteme karþý 'hayýr biz varýz, bizi de hesaba katmalýsýn' demektir çevrecilik ayný zamanda. Çevrecilik bir demokrasi mücadelesidir. Havasý solunamayan, suyu içilemeyen, kirliliðinden dolayý denize girilemeyen bir yerde yaþayýp buna karþý çýkmayan insan nasýl iyi bir yurttaþ olabilir ki? Kendini hiçe sayan, adam yerine koymayan hatta insan yerine bile koymayan bu uygulamalara muhatap olup sessiz kalabilen kiþi A partisinde olsa ne yazar, B partisinde olsa ne yazar. Saðcý olsa ne olur, solcu olsa ne olur, Atatürkçü olsa ne olur? Kendisine faydasý olmayanýn, kendi yaþam haklarýný dahi savunamayan kiþilerin bu ülkeye, ya da insanlýk ailesine ne faydasý dokunabilir? Çevrecilik yurttaþlýk bilincinin geliþmesine katký saðlayan en önemli okul bence. Kiþi, kendisinin, çocuðunun, ailesinin, yakýnlarýnýn soluduðu havanýn temiz olmasýný istemeli, bunun için uðraþmalý. Ýçtiði suyun kalitesini önemsemeli, bu hizmetin kendine verilmesini talep etmeli, bu hizmeti veremeyenlere hesap sormalý. Çöplerin uygun yerlerde insan ve çevre saðlýðý gözetilerek toplanmasýný, ayrýþtýrýlmasýný ve geri dönüþümünü savunmalý. Þehirlerin insanýn biyolojik ve ruhsal yapýsýný hesaba katar þekilde oluþmasýný istemeli ve bunun için üzerine düþeni yapmalý. Yani çevrecilik ayný zamanda 'ben de varým, beni hesaba katacaksýn, beni ilgilendiren bir karar alýrken bana soracaksýn' demek. Ben istemiyorsam bu yolu buradan geçiremezsin, bu direði buraya dikemezsin, bu aðacý kesemezsin, bu binayý buraya yapamazsýn demek. Uygulamaya geçmeden önce karar süreçlerine beni de katacaksýn demek. Niçin çevreci olmalýyýz? Çevreci olmanýn çok önemli bir baþka boyutu daha var. Dünya vatandaþý olmanýn yolu çevrecilikten geçer. Yurttaþ olmanýn önemini yukarýda belirtmiþtim. Ýþte bu yurttaþlýk süreci toplumdaki tüm yapay ayrýlýklarýn yýkýlmasý ve ortak hareket etmenin zeminini de sunmaktadýr bize. Havanýz kirliyse bu havayý o yöredeki herkes solur. Zengini, fakiri, genci, yaþlýsý, saðcýsý, solcusu, Türkü, Kürdü, Müslüman'ý, Hýristiyan'ý, Atatürkçüsü, mühendisi, avukatý, doktoru, iþçisi, esnafý, köylüsü velhasýl buna muhatap olan herkes. Böylece çevre ortak paydasý, gerçek anlamda insan olma zemininde, bizi hiçe sayanlara, yok farz edenlere karþý ortak mücadele geliþtirme zemini sunar bizlere. Yok farz etme, hiçe sayma bütün tahakkümcü zihniyetin ortak paydasýdýr. Tahakküme, dayatmaya, zorbalýða ve hiçe sayýlmaya karþý ortak hareket edebiliriz, etmeliyiz de. Bu küresel bir mücadele olmalýdýr. Ülkelerin sýnýrlarý olabilir, ama atmosfer hepimizin. Göller, nehirler kendi sýnýrlarýmýz içinde kalabilir ama denizler hepimizin. Denizde yüzen balýklar, havada uçan kuþlar sýnýr tanýmaz. Küresel ýsýnma ile iklimler deðiþiyorsa bu hepimizi etkiler. 'Banane' diyemezsiniz. Pestisitlerle kirlenmiþ toprak sýnýrlarýmýzýn içinde kalabilir ama kirlenen hava, zehirlenen su, bu zehri her yere taþýr. Besin zinciriyle de bizlere ulaþýr. Kayýtsýz kalamazsýnýz. Kendi yaþam hakkýmýz için, çocuklarýmýza güzel, yaþanýlýr bir dünya býrakmak için küresel düþünmeli ve çevreci olmalýyýz. Bu iþin çaresini dýþarýda aramayacaðýz. Büyük insanlýk ailesinin bir parçasý olarak, bir dünya vatandaþý olarak, Ya çare sizsiniz, ya da çaresizsiniz. Bunun için çevreci olmalýyýz.

6 Sayfa 6 YENÝ YILA BAÞLARKEN Halil TÜRKOÐLU C.B.Güneyman Ýlköðretim Okulu / 2/B Öðretmeni Ýnsanoðlu sürekli yeni bir yaþa veya yeni bir yýla baþlarken geçmiþini irdeler. Geçmiþindeki yaþadýðý olumsuzluklarý bir daha tekrarlamamak, yaþamamak ister. Öðrenci derslerinde, iþ adamý iþ hayatýnda, oyuncu sahnede, çalýþan memur ve iþçi çalýþtýklarý alanda, bilim adamý, siyasetçi kendi dallarýnda, kýsacasý her birim kendi alanýnda baþarýlý olmayý isteyecektir. Bütün bunlarý yaparken insanoðlu bir þeyi atlamaktadýr. : SEVGÝYÝ! Çok önemli ve önemsenmesi gereken sevginin her þeyin baþlangýcý olduðunu düþünüyorum. Sevgi, sanayi devrimi öncesindeki tüm çaðlarda, çaðýnýn özelliklerine göre yaþanmýþ. Mihraban'a Lambada titreyen alev üþüyor, aþk kaðýda yazýlmýyor diyen bir insanýn duyduðu sevgi gibi. Köroðlu, Pir Sultan Abdal, Yunus vb. yaþadýklarý dönemleri, duygularýný, sevgilerini ne güzel anlatmýþlar türkülerle, þiirlerle... Sanayi devrimiyle beraber hýzla deðiþim sürecine giren dünyamýzda insan maalesef hýrsýnýn önüne geçememiþ. Kapitalizm acýmasýzca parola para, daha çok para diyerek insanlarýn yüreðinden sevgiyi sökmüþ, nefret tohumlarýný ekmiþtir. Þu son dönemlerde yaþananlar ( Küresel ýsýnma, terör olaylarý, Amerika'nýn Irak'a saldýrýsý insanlarýn internete esir olmasý vb.) tamamen bu akýmýn ürünü deðil mi? Sevgiyle donatýlmýþ insanlar, içinde yaþadýðý güzelim dünyayý yok eder mi? Yürekleri sevgi dolsaydý attýklarý bombalarla büyük, küçük demeden insanlarýn ölümüne seyirci kalýrlar mýydý? Bu konuda çok þey yazýlabilir. Ben Akyaka mýza gelmek istiyorum. Akyaka'da yaþamak buranýn havasýný teneffüs etmek gerçekten ayrýcalýktýr. Bununla ilgili Halikarnas Balýkçýsý Nur içinde yatacaðýna, Gökova'da huzur içinde yaþa Gez, dolaþ, gör dünyayý gel de yaþa Gökova'da Ýtalyanlarýn meþhur bir atasözü vardýr. Napoli'yi gör de öl! Halikarnas Balýkçýsý savunmaya geçmiþ: Bu da söz mü Gökova'yý gör ve yaþa demiþ. Yine eski Muðla valilerinden Ýbrahim Ethem Akýncý; Muðla'ya vali olacaðýna, Gökova'ya muhtar ol demiþler. Tabi bu sözler söylenirken sadece tek muhtarlýk varmýþ, Gökova'da. O yüzden bu ova ve körfez Gökova adýný almýþ. Beldemizde yaþamlarýný idame ettiren çok deðerli insanlar var. (Sanatçý, yazar, öðretmen, mimar, mühendis, iþ adamý, Ýngiliz,Alman vb.) Nedense bu insanlarla tanýþ olamýyoruz. Çok enterasandýr, tanýmadýðýmýz bu insanlar hakkýnda ön yargýlý davranýþ dedi kodu yapýyoruz. Oysa onlarý tanýmak çok çeþitli kültürleri ortak bir noktada birleþtirirerek ve birbirimize sevgiyle sarýlsak, birbirimizden selam esirgemesek daha iyi olmaz mý? Ben bir öðretmenim ve iþimi severek yapýyorum. Severek yaþamaya da devam edeceðim. Bu sevgi, öðrencilerimin baþarýsýnada yansýyor. Atalarýmýzýn Sevginin açamayacaðý kapý yoktur sözü çok anlamlýdýr. Bu anlamda Akyaka'da yaþayan kendini Akyaka'ya adamýþ, Akyaka sevenlerine baþta okullar yaptýran Cahit-Belkýs Güneyman çiftine, saðlýk ocaðýmýzýn, camilerin, mezarlýk çeþmesinin ve Muðla yetiþtirme yurdu binasýnýn yapýmýnda çok önemli yardýmlarýný esirgemeyen Muzaffer Ceylan Beyefendi'ye Akyakalý olarak teþekkür etmek istiyorum. Bu gazetenin çýkmasýný saðlayan Kültür Derneði Baþkaný Selçuk Ýnaç'ý Sedat Atay ý ve arkadaþlarýný yürekten kutluyorum. Bazýlarý, bu insanlarýn yaptýðý iþi (hem de bir çýkar gözetmeksizin) küçümsüyor. Ben hiç de öyle düþünmüyorum. Buna çocuklarýn (öðrencilerimin) penceresinden bakýyorum. Kim zamanýný çocuklara ayýrýyorsa onun elini öperim. Bu insanlarda bunu yapýyor. Oktay AKBAL Halk Kütüphanesi sayesinde birbirinden güzel öyküler, þiirler, masallar okuyor, araþtýrma ödevlerini yapabiliyor gazetede öðrencilere sayfa ayýrýp öykü vesair yazmaya teþvik ediyorlarsa bu onlarýn öðrencilerimize sevgiyle yaklaþýp önemsemelerindendir. Lütfen sizde bir gün torununuzu veya çocuðunuzu alýp oraya uðrayýn nasýl karþýlanýyorsunuz! Sevgili Akyakalýlar: 2008 yýlýnda gelin hep beraber sevgiyle kucaklaþalým. Dedi kodu yerine Akyaka için eleþtirel düþünceyi hayata geçirelim. Eleþtirilere kýzmayalým açýk olalým. Bilimsel düþünen çocuklar yetiþtirmek için aklýn, mantýðýn ve bilimin gerektireceði gibi davranalým. Kesinlikle onlarýn önünde küfür ve þiddete pirim verecek davranýþlarda bulunmayalým. Çocuklarý koþulsuz çok sevelim. Onlarý önemseyelim. Sevginizi hissettirin. tabi þýmartmadan. Onlarla konuþun ve onlarý dinleyin. Onlara zaman ayýrýn. Bazen alýn tiyatroya, sinemaya veya bir parka gidin. Her yer bize çok yakýn. Kendi çocukluðunuzda yaþayamadýklarýnýzý onlarla yaþayýn ve yaþatýn. Bakýn geçenlerde ne oldu. Ýki üç öðrencim sevk alýp doktora gittiler. Muayene sonunda doktor iki gün istirahat vermiþ. Doktor istirahat vermesine raðmen iki öðrencimde öðleden sonra derse geldiler. Ýkisinin adý da Mehmet. Mehmetlere sordum çocuklar neden yatakta deðilsiniz? Ýkisi birden Öðretmenim biz sizi ve okulumuzu çok seviyoruz, derslerimizden geri kalmak istemiyoruz, hem ilaçlarýmýzý aldýk çok iyiyiz demezler mi. Çok duygulandým ve kendi kendime ne mutlu, çocuklarýma okulu ve okumayý sevdirmiþim. Ýþte bu sevginin ürünü olsa gerek. Bir filozof: Çocuklarýn karnýný doyurun, oyunlarýný ve sevgilerini verin dileyin onlardan ne dilerseniz diyor. Bizler velilerimizle bunu baþardýk diye düþünüyorum yýlýnýn dünyamýza huzur ve mutluluk getirmesi dileðiyle, SEVGÝYLE kalýn. ÇOCUK Y E N Ý Y I L G E L D Ý! Emin Bozkurt C. B. Güneyman Ýlköðr. Okulu 2/B No: 9 Öðretmenimiz sýnýfa girince Çocuklar dersimiz Hayat Bilgisi, konumuz Yeni Yýl dedi. Arkadaþlarýmdan Osman söz alarak, Öðretmenim, bültene bununla ilgili mesaj verelim mi?, deyince öðretmenimiz, Çok iyi olur. dedi. Öðretmenimiz 2007'de yaþanan olumlu ve olumsuz konularý kýsa kýsa anlattý. Sýnýfa, Yeni yýl için neler düþünüyor ve diliyorsunuz? diye de tek tek sordu. Ben: 2008'de savaþlar olmasýn. Halil: Öðretmenim çocuklar ölmesin OBEZÝTE Dr.Vehbi Baba Akyaka Saðlýk Ocaðý Hekimi Obezite, son yýllarda en çok tartýþýlan saðlýk sorunlarýndan birisi. Ne yazýk ki, deðiþen beslenme alýþkanlýklarýyla birlikte sadece yetiþkinler deðil, çoçuklar da bu ciddi durumdan payýný alýyor. SadeceABD'de çocuk ve gençlerin yaklaþýk yüzde 25'inin obez olduðu tahmin ediliyor., 6-9 yaþ arasýndaki çocuklar, 1960 yýlýndaki yaþýtlarýna göre daha þiþmanlar ve çocuklarda obezitenin görülme sýklýðý, ayný yýllara göre, yüzde 54 oranýnda artmýþ. Ülkemize baktýðýmýzda, sorunun ABD'dekiyle ayný boyutta olmasa bile, her geçen gün eskiye kýyasla daha ciddi bir hal aldýðýný rahatça görebiliyoruz. Doktorlar günümüzde en sýk görülen çocuk hastalýklarý arasýnda mutlaka obeziteyi de sayýyorlar. Peki, bunun nedeni ne? Niçin tüm dünyada çocuklar hýzla kilo alýyor? Ve aileler, ileride ciddi saðlýk ve geliþme sorunlarýna yol açabilecek bu problemle savaþmak için neler yapabilirler? Obezite Nedir? Obezite, vücutta depolanan yað miktarýnýn fazla olmasý biçiminde tanýmlanabilir. Klinik olarak obeziteyi tanýmlamak için kilonun boyun karesine oranlanmasý (kg/m2) ile elde edilen vücut kitle indeksi kullanýlýr. Buna göre eriþkinlerde vücut kütle indeksi (VKÝ)'nin 25'in üzerinde olduðu kiþiler aþýrý kilolu, 30'un üzerinde olanlar obez olarak tanýmlanýr. Çocuklarda ise yaþ ve cinse göre hazýrlanan VKÝ persentil eðrileri kullanýlarak >85 persentil olan çocuklar aþýrý kilolu, >90 persentil olanlar ise obez olarak sýnýflandýrýlmaktadýr. ÇOCUKLUK ÇAÐI OBEZÝTESÝNÝN NEDENLERÝ Çocukluk ve ergenlik dönemi obezitesine pek 2008 Geldi Berthea Beriman ( Ýpek ) C.B.GÜNEYMAN Ý.O. 2- B Yarýn Seni özlüyorum 2007! 2008'de savaþlar olmasýn. Öðretmen þaþýrdý sýnýfa girince, Herkes oturuyordular yerlerinde. Çocuklar ölmesin! Ýnsanlar açlýktan ölmesin. Herkez istediði gibi yaþasýnlar Þimdi ben sekiz yaþýndayým. * Þiirin aslýna sadýk kalýnmýþtýr. Jasmin: 2008 herkese mutluluk getirsin Yaren: Afrika'da çocuklar ve anneler açlýktan ölmesin Melisa: Çocuklar anneleri ve babalarýyla olsunlar. Ümit: Derslerimizde daha baþarýlý olalým. Mehmet Can: Kavgalar olmasýn dostluk ve kardeþlik olsun. Mehmet Çaðlar: Saðlýklý olalým, kazalar olmasýn. Ýpek Beriman: Tüm dünya çocuklarý kardeþçe yaþasýn. Zeynep: Asker abiler ölmesin. Öznur: Her aile çocuklarýný sevsin ve okutsun. Aziz: Dünyayý kirletmeyelim. Kurtuluþ: Annemizi, babamýzý ve öðretmenimizi üzmeyelim. Nazlýnur: Doðal afetler olmasýn. Akýncan: Çocuklarýn haklarýna saygý duyulsun. Çocuklar aðýr iþlerde çalýþtýrýlmasýn. Osman: Babam çok para kazanýp borçlarýný ödeyebilsin. Çocuklar dövülmesin. Kardeþlar kavga etmesin. Öðretmenimiz, Aferin çocuklar! Beni çok duygulandýrdýnýz. Sizinle gurur duyuyorum. Umarým bu dileklerimiz yeni yýlda gerçek olur. Hepinizi çok seviyorum diyerek, sözünü bitirdi. çok faktör katkýda bulunmaktadýr. Bunlarýn bir kýsmý deðiþtirilebilir, bir kýsmý ise deðiþtirilemezler. Deðiþtirilebilir nedenler þunlardýr: Fiziksel aktivite: Düzenli aktivite yoksunluðu, hareketsiz yaþam tarzý, çok fazla televizyon seyretme, bilgisayar kullanýmý vb. Sosyo-ekonomik koþullar: Düþük aile geliri ve çalýþmayan ebeveynler. Yeme alýþkanlýklarý: Yüksek kalori içeren yiyeceklerin aþýrý tüketimi, aç olmadýðý halde yemek, televizyon karþýsýnda veya ders çalýþýrken atýþtýrmak. Çevresel faktörler; yüksek kalorili yiyeceklere yönelmeyi artýran reklamlar vb. Deðiþtirilemez nedenler þunlardýr: Genetik: Fazla kilolu ve obez ailelerin çocuklarý obezite için yüksek risk grubundadýr. Çocuk ve ergenlerde obezite tedavisinin en önemli parçalarýndan bir tanesi, anne babalarýn ve saðlýk uzmanlarýnýn duyarlý ve pozitif bir yaklaþým benimsemeleridir. Küçük ve baþarýlabilir hedefler seçilmelidir ki, normal geliþim sürecini etkilemeden ve cesaret kýrmadan tedavi sürdürülebilsin. Obezite tedavisine ihtiyaç olduðu anlaþýldýktan sonra saðlýk çalýþanlarý bir veya daha fazla seçenek sunmaktadýrlar. Bunlar: 1. Beslenme Tedavisi: Çocuklarýn ihtiyaçlarý konusunda uzmanlaþmýþ bir diyetisyen danýþmanlýðý obezite tedavisinin deðerli bir parçasýdýr. Tedavi sürecinde saðlýklý bir geliþim için beslenme uzmanlarý uygun besinler önerecektir. 2. FizikselAktivite: Yapýlan araþtýrmalar çocuklara günde en az 60 dakika orta dereceli fiziksel aktivite önermektedir. Spor kulüplerine üye olmak, yüzme,bisiklete binmek, çeþitli oyunlar oynamak çok önemlidir. 3. Davranýþ Tedavisi: Davranýþ tedavisi, saðlýklý bir kiloya sahip olabilmek için gereken beslenme ve fiziksel alýþkanlýklarýn yerleþtirilmesini saðlar. Çocuk ve ergenlerle çalýþan davranýþ tedavileri, genellikle aileleri de içermektedir. Çocuklar için kullanýlan bazý davranýþsal terapi yöntemleri þunlardýr: Kilo kaybýný engelleyen nedenlerin belirlenmesi ve deðerlendirilmesi. Beslenme ve egzersiz için günlük tutulmasý, bu sayede yeme alýþkanlýklarý ve fiziksel aktivite üzerinde kendini izleme davranýþýnýn oluþturulmasý. Yüksek risk durumlarýnýn belirlenmesi örneðin: Evde yüksek kalori içeren yiyeceklerin bulunmasý, öðünlerde televizyon seyredilmesi veya sürekli televizyonun açýk tutulmasý ve bilinçli olarak bunlardan kaçýnýlmasý. Aile ve çocuk tarafýndan karar verilen hedefler baþarýldýðýnda bunlarýn ödüllendirilmesi, ödüllerin pozitif davranýþlarý besleyecek þekilde seçilmesi. Örn: Spor malzemeleri ödül olarak verilerek fiziksel aktiviteyi arttýrmayý teþvik etmek, Yiyeceði ödül olarak kullanmaktan kaçýnýlmasýný öðretmek. Gerçekçi olmayan hedeflerin deðiþtirilmesi. Kilo kaybý ve beden imajý ile ilgili yanlýþ inançlarýn düzeltilmesi, yerine pozitif ve gerçekçi olanlarýn yerleþtirilmesi. Kaynak: Kocaeli Üniv. Çocuk Hastalýklarý Bölümü Alman Hastanesi Pediatri Bölümü Formsante

7 Sayfa 7 Ülkemizin, karþý karþýya kaldýðý önemli iki tehlikeden bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki; Irak'ýn kuzeyindeki özerk Kürt Devleti - PKK konbinezonu, ikincisi ise; sözde Ermeni soykýrýmý dayatmalarý eþliðinde, Ermeni istekleri. ABD Irak'a iki kez girdi. Her ikisinde de Türkiye, en çok zarar gören ülke oldu. Hatýrlanacaðý gibi, 2 Aðustos 1990 günü, Saddam Kuveyt'i iþgal etti. Kuveyt, dünyanýn en yoðun petrol yataklarýna sahip ülkelerinden biri. ABD durumdan rahatsýz oldu. Birleþmiþ Milletler topluluðunu da arkasýna alarak, Irak'ýn Kuveyt'ten çýkmasýný istediler ama, Saddam aldýrmadý, iþgale devam etti. BaþtaABD olmak üzere oluþturulan müttefik kuvvetler, Irak'a saldýrdý ve Saddam'ýn ordularý Basra'da büyük yenilgiye uðradý. 3 Mart 1991 günü ateþkes yapýldý. Kuveyt boþaltýldý. ABD ve müttefik ordularý çekip gittiler. Bu saldýrýnýn teferruatýna girmeden, ülkemizin bundan gördüðü veya göreceði zararlara deðinmek istiyorum. Hatta meselenin ekonomik boyutunu da bir tarafa býrakarak. Öncelikle PKK terör örgütü, silah, cephane ve mühimmat bakýmýndan inanýlmaz boyutta zenginliðe kavuþtu. Diðer taraftan ateþkes anlaþmasý gereði, Kuzey Irak'ta 36. paralelin üst tarafýnda kalan çok geniþ bir alana, Saddam ve ordularýnýn giriþi yasaklandýðýndan, gerek terör örgütü PKK, gerekse Barzani ve Talabani gibi ayrýlýk yanlýsý kürt liderler, serbestçe hareket edebilecekleri ortama kavuþmuþ oldular. BÜYÜK ORTADOÐU PROJESÝ ve ÞANGHAYBEÞLÝSÝ ABD'nin birinci Irak saldýrýsý ile, ikinci Irak iþgali arasýnda neler oldu þimdi ona bir göz atalým. Dünyanýn ikinci süper gücü olan Sovyetler Birliði, 1990 baþlarýnda, daðýldý. Orta Asya ve Kafkaslarda çok sayýda yeni Türk devleti kuruldu. Bu devletlerden örneðin Türkmenistan'ýn doðalgazý, Kazakýstan'ýn doðalgaz ve petrol yataklarý, Özbekistan'ýn önemli maden yataklarý ve stratejik yeraltý zenginlikleri; baþta ABD olmak üzere, pekçok emperyalist ülkenin iþtahýný kabarttý. Diðer yandan Çin'de durdurulamayan geliþme, sanayide ve üretimde önlenemeyençýkýþýn yarattýðýenerji talebi, bu ülkeyi dünyanýn en çok enerji ihraç edilebilecek pazarý konumuna getirdi. Çünkü Çin; bütün dünyanýn enerji tüketiminin yüzde kýrkýný, tek baþýna tüketiyor. Kullandýðý petrolun de yüzde kýrk üçünü, ortadoðu ülkelerinden alýyor. ABD bütün bu durumlarý dikkate alarak, Ortadoðu ve Ortaasya enerji kaynaklarýný kontrolünde bulundurmanýn projelerini yapmaya baþladý. Diðer bir adý Bush Doktrini olan Büyük Ortadoðu Projesi(BOP) fikri, böylece ortaya çýkmýþ oldu. Bu projenin içeriðini þöyle özetleyebiliriz: KuzeyAfrýka ülkesi olan Fas'tan, Çin Seddi'ne kadar uzanan bölgede,abd'ye baðýmlý ve onun jandamalýðýný yapan, yeni ülke ve yönetimler oluþturmak. Bunun için gerekirse mevcut ülkelerin sýnýrlarý deðiþecek, çok kesin hareket edilecek ve hiçbir þeye göz yumulmayacak. ABD'nýn bu niyetini iyi etüd eden, baþta Çin olmak üzere, diðer süper güç Rusya, 1996 da aralarýna Kazakistan, Tacikistan ve Kýrgýzistan'ý da alarak Þanghay'da biraraya geldiler ve Þanghay Beþlisi diye anýlan örgütü oluþturdular. Daha sonra bu örgüt, 2001 de Özbekistan'ýn katýlýmýyla Þanghay Ýþbirliði Örgütü adýný aldý. Görünürde bölgesel güvenlik ve iþbirliði amacýna dayalý bu örgütte; Ýran, Hindistan, Moðolistan ve Pakistan gözlemci statüsündedir. Gerek üye ülkelere, gerekse gözlemci ülkelere bakýldýðýnda; hemen hepsi nükleer güce sahiptir. Rusya ve Çin, bölgesel süper güç olmanýn yanýsýra, Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olmalarý ve veto hakkýný ellerinde bulundurmalarý dolayýsý ile, Þanghay Ýþbirliði Örgütü'nü, daha da prestijli konuma getirmiþtir. Bu haliyle bakýldýðýnda, Þanghay Ýþbirliði Örgüt'ü; gerek dünya siyasetinde, gerekse enerji politikalarýnda, deðiþen koþullar çerçevesinde biçimlenen, Rusya ve Çin arasýndaki olasý stratejiortaklýðýnýnprovaedildiðibir platformkonumundadýr. KÜNYE: Akyaka Kültür ve Sanat Derneði Bültenidir. Yayýnlanan yazýlardan yazarlarý sorumludur. Akyaka Kültür ve Sanat Derneði ( ) adýna sahibi: Selçuk Ýnaç (Bþk) Yazý Ýþleri Sorumlusu: Sedat Atay (üye) Teknik Sorumlu : Can Örün Yayýn Kurulu Aydýn Turunç, Kadir Tavan, Adnan Demirkan Vergi No: Ula Akyaka Kültür ve Sanat Derneði Ilgýn Sk. No:8 Akyaka Ula MUÐLA Tel: Baský: Devrim Gazete ve Matbaasý / MUÐLA Tel: YURTTAN ÞEYTAN KISKACINDA TÜRKÝYE CADILAR ÇARPIÞIYOR ABD'nin Büyük Ortadoðu Projesi ile Þanghay Ýþbirliði Örgütü'nün kurulduðu 2001 tarihinden sonra meydana gelen ve bütün dünyayý sarsan olaylar ve tarih sýralamalarý, asla tesadüf deðildir. 11 Eylül 2001 de, Ýkiz Kuleler ve Pentagon vuruluyor. Dünyanýn en mükemmel korunan Amerika semalarýnda, hem de uçarak yapýlan bu saldýrý, çok manýdardýr. ABD bu saldýrýnýn, baþýnda Usame-bin Ladin'ýn bulunduðu, islami terör örgütü El- Kaide tarafýndan yapýldýðýný ve bu örgütün deafgan topraklarýnda, Taliban yönetimi tarafýndan barýndýrýldýðýný bahane ederek, 7 ekim 2001 tarihinde, Afganistan'a girdi. Taliban yönetimini uzaklaþtýrdý. Yerine kendisine tabi yeni bir yönetim oluþturdu. BöyleceABD, 1990 danberiüzerindeçalýþtýðýveözenlehazýlamýþ olduðu, Büyük Otadoðu Projesi'ni, uygulama sahasýna indirmiþ oldu. ABD Afganistan'ý iþgal etti ama, bu defa komþu Ýran, hatta Irak da homurdanmaya baþladý. EsasenABD'nin 1979 dan bu yana, Ýran'la görülecek bir hesabý vardý. Büyük Ortadoðu Projesi için bu ülkelere de saldýrmak, planýn bir parçasý. Ancak bunun için, öncelikle daha haklý gerekçeler bulabileceði ve daha kolayca yutabileceði Irak'ý seçti. Ýddiasý; Saddam'ýn biyolojik ve kimyasal silah bulundurduðu ve bunlarla bölge ülkelerini tehdit ettiði, bu arada halen kendi jandarmasý konumundaki Ýsrail'e yaþama hakký tanýmadýðý þeklindeydi. Saldýrý için çoðu dünya ülkeleri ve Birleþmiþ Milletler Topluluðu, bu gerekçeleri haklý bulmamasýna raðmen, 20 mart 2003 günü ABD, ikinci kez Irak'a girdi. Kýsa zamanda tüm ülkeyi kontrolü altýna aldý. ABD'nýn bu saldýrýyý, Türkiye'de AKP'li iktidarýn iþbaþý yapmasýnýn hemen sonrasýna denkdüþürmeside tesadüfdeðildir. Neticede Saddam'ýn, Irak'ta biyolojik ve kimyasal silah yýðýnaðý yaptýðý bahanesinin yalan olduðu anlaþýldý. Buna raðmen, Saddam ve yandaþlarý -çocuklarý da dahil- öldürüldü. Saddam yönetiminin yerine, týpký Afganistan'daki gibi her þeyi ile ABD'ye baðlý bir kuklahükümet oluþturuldu. Bugün bakýldýðýnda ABD, Irak'a çok kolay girdi ama, bu ülkede kaldýðý süreçte giderek artan bir direniþle karþý karþýya gelmiþtir. ABD'nin kayýplarý arttýkça, kendi içerisinden de muhalefetle karþýlaþmaktadýr. Diðer yandan, kukla Irak yönetiminin ve iþgalcý ABD askerlerinin haksýz uygulamalarý yüzünden, var olan dini etnisite canlanmýþ, buna kuzeydeki kürt etnisitesi de katýlarak, Irak üçe bölünmüþtür. Bu bölünme Ýsrail'in de baskýsý ile bilerek yapýlmýþtýr. Çünkü ülkenin üniter yapýsý devam ederse, yarýn yeni bir Saddam gelir ve kendi baþýna, kiþilikli, Ýsrail'i tehdit eden ve gerektiðinde ABD'ye dahi kafa tutabilen bir ülke olabilir. Bu endiþeyi ortadan kaldýrmak, en akýlcý olanýdýr. Kýsaca ; Böl ve yönet. prensibi ile; Güneyde þiiler, ortada sunniler ve kuzeyde Kürt devleti kurulmasý istenmektedir. Üstelik bu bölünmede Türkmenler'in varlýðý bile dikkate alýnmamýþtýr. Böyle bir bölünme; birinci Irak saldýrýsýndan bu yana, Kürt devleti kurmanýn gayreti içerisinde bulunan kürt lider Barzani'nin iþine yaramýþtýr. Daha düne kadar minnetle baktýklarý Türk yönetimine ve devletine, artýk ABD'nin himayesinde kafa tutmakta ve tehdit bile edebilmektedir. ÇANLAR KÝMÝN ÝÇÝN ÇALIYOR? ABD, Irak'ýn tümünü kontrolüne aldýktan sonra, Türkiye'nin, önceden kazanýlmýþ haklarý çerçevesinde, Kuzey Irak'ta kendisine yönelik terör (PKK) tehlikesine karþý gözlem görevini yürüten, askerlerinin baþýna çuval geçirmiþ, onlarý sorguya tabi tutmuþ. Kýrmýzý çizgilerimizdiye adlandýrdýðýmýzdenetim yerlerimiziyok etmiþ ve orada bulundurduðumuz birliklerimizin çekilmesini temin etmiþtir. Kýsaca Kuzey Irak'taki hükümranlýk haklarýmýzý ortadan kaldýrmýþtýr. Sonra da, Saddam'dan arta kalan silahlarý PKK'ya vererek, Türkiye'de 1999 dan 2004 baharýna kadar neredeyse sýfýrlanmýþ olan terör eylemlerinin yeniden baþlamasýný saðlamýþtýr. Dikensiz gül bahçesindeki kadar rahat bir ortam bulan PKK, artýk daha donanýmlý ve daha teknik metotlarla eylemlerini sürdürmektedir. Hemen her gün, baskýnlar yapmakta, yollara cep telefonu ile patlatýlabilen mayýnlar yerleþtirmekte ve hatta büyük þehirlerimizin toplu alýþveriþ yerlerinde, bombalar patlatarak, adeta katliamlar düzenlemektedir. Bir yandan ABD, PKK'ya bu imkanlarý temin ederken, diðer yandan Avrupa Birliði ülkeleri, bu örgütün finansal kaynak oluþturmasýna zemin hazýrlamakta ve kara para aklamasýnda önemli röl üstlenmektedir. Hatta AB, 2007 ilerleme raporu Türkiye baþlýðýnda; Türkiye'nin terörle mücadelesi makul görülebilir ancak, PKK ile sorunlarýný diyalog kurarak halletmesi gerekir... ifadesi, bünyesine katýlmak için adeta can attýðýmýz AB'nin, terör örgütüne karþý bize bakýþ açýsýnýn ne olduðunu anlatmasý bakýmýndan çok önemlidir. PKK terörü bizim için tehlike olmaya devam ediyor. Tabiidir ki biz, bununla mücadele edip, bütün unsurlarýyla birlikte onu defedeceðiz.. Bu bir yana, bizim asla dikkatimizden kaçýrmamamýz gereken; ülke sýnýrlarýmýzýn hemen güneyinde, ABD'nin himayesindeki yerel Kürt devletidir. Þu anda bulunduklarý topraklara Güney Kürdistan diyorlar. Eðer öyleyse, bunun Kuzey Kürdistan'ý Türk topraklarýnda, Doðu Kürdistan'ý Ýran topraklarýnda ve Batý Kürdistan'ý da Suriye toraklarýnda olacaðý anlamý ortadadýr. Þu anda kullandýklarý resmi araçlarýn üzeride ve flamalarýnda, bu hayallerini içeren harita amblemler var. Ayrýca ortalýkta dolaþan Büyük ortadoðu Projesi haritalarýnda da Türk topraklarý; Ermenistan, Kuzey Kürdistan ve Türkiye Cumhuriyeti þeklinde üçe bölünmüþtür. Daha garip olaný; Sevr Anlaþmasýnýn 62, 63 ve 64. maddeleri, Türk topraklarýný ayni özenle bölüyordu. Ve þimdi, Irak'ýn kuzeyindeki Özerk Kürt Yönetimi, kendi anayasasýna Sevr Anlaþmasýnýn bu üç maddesini aynen yerleþtirmiþ. Burada baþka bir gariplik te; Türk topraklarýnda gösterilen Ermenistan ve Kürdistan arasýndaki sýnýr, Bakü- Tiflis-Ceyhan petrol boru hattý güzergahý ile neredeyse ayný. Tesadüfün bu kadarý da olamaz. (Bkz Ýþgal ve Direniþ-H.Cevizoðlu syf:152) Þimdi ülkemize yönelik ikinci büyük tehditten bahsetmek istiyorum. Bilindiði gibi Ermenistan, 1990 yýlýnda baðýmsýzlýðýna kavuþtuðunda,bir bildirge yayýnlamýþtý. Bu bildirgede;...batý Ermenistan hedefimizdir cümlesi yer almýþtý. Bu cümle bizim için kelimenin tam anlamý ile bir tehdittir. Çünkü bahsi geçen Batý Ermenistan, bizim Doðu Anadolu bölgemizdir. Daha sonra hazýrladýklarý ve temmuz 1991 de yürürlüðe koyduklarý anayasalarýnda, bu cümle madde olarak, aynen yerini almýþtýr yýlýna gelindiðinde, Ermenistan meclisini basýp, pekçok milletvekilini öldürerek kendisini zorla cumhurbaþkaný kabul ettiren Koçeryan, o zamana kadar diasporanýn yürüttüðü Ermeni milli politikasýný, merkezde toplamýþtýr. Bu tarihten sonra Ermeni istekleri ve bilhassa sözde soykýrým iddialarý ile, Türkiye'ye karþý psikolojik ve siyasi baskýlar, büyük ivme kazanmýþtýr. Dost bildiðimiz pek çok ülke, bu iddialarý kabul etmiþler, hatta yasa yapmýþlardýr. Dahasý, ABD Meclisi diþiþleri komisyonunda bile soykýrýmý içeren yasa taslaðý, çoðunlukla kabül edilmiþtir. Gerçi yasa, Bush'un isteði ile Kongre'nin onayýna getirilmemiþtir ama, Demoklesin kýlýcý gibi, her an tepemizdedir. Ermenilerin dünya kamu oyuna kabul ettirmeye çalýþtýklarý, sözde soykýrýmýn hemen ardýndan, tazminat taleplerinin geleceði þüphesizdir. Bu tazminatýn, bizim Doðu Anadolu'muz olacaðý, anayasalarýna koyduklarý yukarýdaki maddeden açýkça anlaþýlmaktadýr. Ne gariptir ki, ermenilerin bu hayalleri de Özerk Kürt Devletininki gibi, Sevr anlaþmasýnýn ayný maddeleri ile örtüþmektedir. Sevr'de karþýmýzda olan, o zamanki adýyla Düvel-i Muazzama yani; Amerika, Fransa, Ýngiltere ve Ýtalya gibi söz sahibi ülkeler, bu gün yine bu isteklerinin arkasýnda olduklarýný her fýrsatta belli etmektedirler. Ýtalya'da, NATO ile ilgili bir toplantýda, görevli ABD subayýnýn kazaen? cebinden çýkardýðý ve daha sonra Yunanlý üst düzey görevlinin de elinde gördüðümüz, Sevr'e uygun bölünmüþ Türkiye harýtasý, bunun en belirgin kanýtýdýr. BÜYÜKAYMAZLIKLAR Bütün bunlar yaný baþýmýzda olurken, AKP'li hükümet,týpký celladýnýn býçaðýný yalayan kurban rölünü oynamaktadýr. Kanýt mý isteniyor? -Hiçbir hükümet döneminde ve hiçbir Genel Kurmay Baþkaný basýn yoluyla, Irak'ýn kuzeyinde üstlenmiþ terör örgütüne, müdahelenin þart olduðunu ve bunun için Meclisten onay çýkarýlmasýnýn gerektiðini anlatmak mecburiyetinde býrakýlmamýþtý. -Buna cevaben, hiçbir Baþbakan; içerde beþbin teröristi halledebildik mi ki dýþardaki 500 teröristle uðraþalým? diyerek, hem yanlýþ rakamlar vermemiþ, hem detürk Ordusu'nun caydýrýcý gücünün varlýðýndan habersiz ve terör karþýsýnda yýlgýnlýk görüntüsü sergilememiþtir. -Hiçbir hükümet, ABD'nin yüce menfaatlerinin stratejik ortaðý olmamýþtýr. -Dahasý hiçbir Baþbakan, -Ülkemizin de bölünmesini öngörenbir projenin Eþ Baþkanýyým diyerek, böbürlenme gafletine düþmemiþtir. -Hiçbir hükümet, kendi meclisinin ona verdiði yetkiyi (teskereyi), nasýl kullanmasý gerektiði hususunu, ABD'lý sayýn baþkana!! sorma ihtiyacýný hissetmemiþtir. -Kendi gücümüzün varlýðýný hatýrlýyabilmek için, illa Daðlýca baskýnýný yemeli miydýk? -Çeþitli kanallardan ve çeþitli zamanlarda yapýlan ikazlara raðmen, sýnýr ötesi harekatýn gerekli olduðunu anlayabilmek için, illaonlarcagencimizimifeda etmeliydik? UYANIK KALMAK Anlaþýlan, günümüz hakim güçleri olanabd veavrupa Birliði ülkelerinin istekleri ile, bunlarýn bölgede jandarmalarý konumundaki Ermenistan ve Özerk Kürt Yönetimi'nin hayalleri, Sevr'in 62, 63, 64. maddelerinde birleþmektedir. Ekstradan bazý enstrümanlar kullanarak örneðin; Ermenistan sözde soykýrým, Özerk Kürt yönetimi ise, PKK enstrümanýný kullanýyor devletimize göz daðý vermeye ve psikolojik baský kurmaya çalýþýyorlar. Oysa bizim gocunacak, hele hele korkacak hiçbir yanýmýz yoktur. Çünkü kurtuluþ savaþýmýzda, Ulu Önder Atatürk'ün yönetimindekitürk Ordusu, emperyalist güçlerin jandarmalarýný - hem de efendileri ile birlikte-akdeniz'e dökmedi mi? Her cephede yenik düþen bu güçler, baþta Ýngilizler olmak üzere, Lozan'da bizi barýþ masasýna davet etmediler mi? Orada Türk'lük için aðýr koþullar taþýyan Sevr anlaþmasýný yýrtýp, Lozan Antlaþmasý'ný kabul ettirmedik mi? Ama anlaþýlan efendiler!.. hala oralarda dolaþýyor. Onlar bilmeliler ki; Türkiye Cumhuriyeti, Lozan Anlaþmasý üzerine kurulmuþtur. Bunu deldirmemizin imkan ve ihtimali de yoktur. Gerekirse bu millet, bu gençlik, yeniden bir kurtuluþ savaþý vermeye de hazýrdýr. Laf kertisindeyken, Lozan barýþ görüþmelerinde, Ýngiltere delegasyonu baþkaný Lord Curzon ile, Türk delegasyonu baþkaný Ýsmet Ýnönü arasýnda geçen bir konuþmayý aktarmak istiyorum. Çok uzun ve zorlu geçen görüþmelerde Ýsmet Paþa, galip devlet edasýyla asla taviz vermediði gibi, kendi isteklerini de adeta karþý tarafa dikte ettiriyor. Sýra kapýtülasyonlara gelince, Lord Curzon taviz koparabilmek için o kadar çok ýsrarcý oluyor, ama Ýsmet Paþa, asla bir adým geri atmýyor. Günlerce, haftalarca süren tartýþmalar sonunda, pes eden Lord Curzon : Paþa, Paþa siz bizim isteklerimizi kabul etmediniz. Þimdilik bunlarý cebimize koyuyoruz. Diyorsunuz ki, Biz savaþýmýzý kazandýk, baðýmsýz yeni bir devlet kuracaðýz. Size para gerekecek. Bunun için yine bize geleceksiniz. Cebimizden parayla birlikte bunlarý da çýkarýp önünüze koyacaðýz. Bakalým o zaman ne yapacaksýnýz? der. Fazla söze gerek mi var? - Ýþte Lord Curzon'un söyledikleri, - iþte yeniden Sevr dayatmalarý. -Devletlerin dostluðundan çok, menfaatlerinin var olduðunu bilerek hareket etmek... -Ya da; korkulu rüya görmektense, uyanýk kalmak... 1 Ocak 2008 ANKARA

8 Sayfa 8 SANAT NAZIM HÝKMET 106 YAÞINDA Svetlena Ýnaç'ýn resim sergisi Atakule Vakýfbank Sanat Galerisi'nde 27 Kasým Salý günü açýldý. Vakýfbank'ýn 53. Yýl Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamýnda açýlan sergide, Svetlana Ýnaç'ýn yaðlý boya, akrilik ve sulu boya eserleri yer aldý. Açýlýþ kokteylinde bir de dinleti gerçekleþtirildi. Sergi 9 Aralýk tarihine kadar açýk kaldý yýlýnda Rusya'da Çelabinsk'te doðan Svetlana Ýnaç, klasik lise eðitimi ve çocuk güzel sanatlar okulu resim bölümünde okudu. Yüksek sanat okulu grafik tasarýmý bölüm birincisi ve Teknik Üniversite moda tasarýmý bölüm ikincisi oldu. Ýlk kiþisel sergisini 1977 yýlýnda Rusya'da açtý. Eserleri Rusya'da ve çeþitli Asya Avrupa ülkeleri ve Kanada'da sergilenen koleksiyonlarda yer aldý ve müzelerde saklanmaya deðer görüldü yýlýnda evlenen Ýnaç, Muðla Akyaka'ya yerleþti. Resim çalýþmalarýnýn yaný sýra kitap resimleri ve afiþ hazýrladý. Rusya ve Türkiye'de karma sergilere katýldý. 10 kiþisel sergi açtý. Eserlerinden bazýlarý; Türkiye, Amerika ve Avrupa ülkelerinde özel koleksiyonlarda bulunuyor. (ANKA) 15,01,1902 tarihinde Selanik de doðan Nazým Hikmet, Deniz Harp okulunu bitirmiþtir. Þiirin yanýnda resimle de uðraþan büyük ozan uzun süre hapis yattýktan sonra 1951 yýlýnda gittiði Moskova da sanat yaþamýný sürdürmüþtür. 3 Haziran 1963 te yaþamýný yitiren sanatçý doðumunun 106. Yýlý etkinlikleriyle yurtta ve dünyada anýlmaktadýr. Bizler de Akyaka Kültür ve Sanat Derneði olarak büyük ozan NAZIM HÝKMET RAN ýn VASÝYET isimli þiirini yayýnlýyoruz. Umarýz en yakýn zamanda vasiyeti hayat bulur... Vakýfbank, Svetlena Ýnaç'ýn Resimlerini Sergiledi SANATTA KÝRLENME Cenk Aybars Dereli Ýzmir Iþýlay Saygýn Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öðretmeni Tüm sanat dallarýnda dikkati çekecek düzeyde hýzlý bir kirlenme gözlenmektedir. Sanat ruhun gýdasýdýr ama kirlenmiþ sanat ürünleri ruhun gýdasý olamaz. Bugün sanatta kirlilik gerçek sanatçýlarý da rahatsýz etmektedir. Kirlenmenin temelinde kullan at, hýzlý tüket ekonomisi vardýr ve son on yýldýr belki daha öncesinden batý kapitalizmi buna göre programlanmýþtýr Fest fud (Fast food) adýyla dilimize giren ayaküstü beslenmeye paralel olarak ayaküstü tüketilen sanat ürünlerine de müþteri olmamýz istenmektedir. Her gün televizyonlarda özellikle sabah programlarýn da ve öðleden sonralarý karþýmýza çýkan insanlar, bizler çok ilgiyle takip etmesek de özelikle çocuklar ve gençlerimiz onlarý büyük bir hayranlýkla örnek almaktadýrlar. Onlarýn giyim kuþamlarý, konuþma biçimleri ve amaçsýz rezil yaþantýlarý bizim insanýmýza model olarak sunulmaktadýrlar. Günümüzde sanatta kirlenme Eseri yozlaþtýrma, çarpýtma Sokak kültürünü sanatýn içine sokma Televizyon kanallarýný popüler kültürle doldurma. Yöresel sanatçýlara ve yöresel kültüre gereken deðeri vermeme ve aþaðýlama,kullan at piyasa ekonomisini egemen kýlma ve etik deðerleri çiðneme þeklinde karþýmýza çýkmaktadýr. Geleneksel müziklerimizin saçma sapan sözlerle ve inanýlmaz kötü icralarla müzik haline getirilip kaset piyasasýnýn hizmetine sunulmasý, popülerleþtirilip hýzla tüketilmesi ülkemizde yaþanan en belirgin kirlenme örneðidir.kirlenme, kalite düþüklüðü, sokak dilini þarký sözü yapma, argo, küfür, etik deðerlerin kayboluþu, cinsel sapmalarýn ön plana çýkartýlýþý, popülerleþme uðruna magazin basýnýnda manþet olma kavgalarý kültürümüzeyapýlan bu saldýrýnýn ortak özellikleridir. Kullan at teknolojisine paralel bir müzik sanayisi bu alanda egemendir ve bu yolla evlerimiz kaset, CD çöplüðüne döndürülmektedir. (Beyaz eþyada on yýllýk ömür sýnýrlandýrmasý yapýldýðý gibi.) Ayda bir deðiþen çok satan kasetler dönemi yaþanmaktadýr. Maalesef günümüzde müzik ödülleri en iyi þarký söyleyene deðil, en fazla satan kasetlere verilmektedir. Belli müzik tekelleri istediði imajý yayan þarkýcýlara bu ödülleri vermektedir. Bu yolla tekeller gençliðe istedikleri yönde "Siz de böyle olun kalýplarý sunmaktadýr. Eþcinsellere, cinsel sapýklara, kadýn düþmanlarýna ödüller yaðmaktadýr. En büyük ödüller sanatsal ölçütlere göre deðil, þirketlere en çok para kazandýranaverilmektedir. Deforme edilen, kullanýlýp atýlan kültür ve sanat, yok edilme tehlikesini yaþýyor demektir. Ülkemiz bu yolla tek kültüre, kültürsüzlüðe doðru gitmektedir. Bu da çaðdaþlýkmýþgibi sunulmaktadýr. Sonuç olarak yapýlmasý gereken þey tehlikeyi açýkça görmek ve göstermek, Emperyalizmin maskesini düþürmek ve onu ülkemizden kovmak, Mustafa Kemal'in dediði gibi her alanda tam baðýmsýz bir ülke yaratmak, Türk kalarak çaðdaþlaþmakgerekir. Vasiyet Yoldaþlar, nasip olmazsa görmek o günü, ölürsem kurtuluþtan önce yani, alýp götürün Anadolu`da bi köy mezarlýðýna gömün beni, Hasan beyin vurdurduðu ýrgat Osman yatsýn bir yanýmda ve çavdarýn dibinde topraða çocuklayýp kýrký çýkmadan ölen þehit Ayþe öbür yanýmda. Traktörle türküler geçsin alt baþýndan mezarlýðýn seher aydýnlýðýnda taze insan, yanýk benzin kokusu, tarlalar ortamalý, kanallarda su, ne kuraklýk, ne candarma korkusu. Biz bu türküleri elbette iþitecek deðiliz, topraðýn altýnda yatar upuzun çürür kara dallar gibi ölüler, topraðýn altýnda saðýr, kör, dilsiz. Ama bu türküleri söylemiþim ben, daha onlar düzülmeden duymuþum yanýk benzin kokusunu traktörlerin resmi bile çizilmeden. Komþulara gelince, þehit Ayþe`yle ýrgat Osman, çektiler büyük hasreti saðlýklarýnda belki farkýnda bile olmadan. Yoldaþlar, ölürsem o günden önce yani, öyle gibi de görünüyor Anadolu`da bir köy mezarlýðýna gömün beni ve de uyarýna gelirse tepemde bir de çýnar olursa taþ maþ da istemez hani. Nazým Hikmet Hedef Kýrtasiye Malzemeleri Büro Malzemeleri Fotokopi - Faks Ozalit Bilgisayar Toptan & Perakende Adres: Kocamustafendi Cad. No: 3-5 MUÐLA Tel & Faks:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Mavi Kadın Saynur Gelendost u ölümünün 13 üncü yılında anıldı

Mavi Kadın Saynur Gelendost u ölümünün 13 üncü yılında anıldı Mavi Kadın Saynur Gelendost u ölümünün 13 üncü yılında anıldı 2003 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle vefat eden ve Çevreci Anne olarak bilinen rölyef sanatçısı Saynur Gelendost Bodrum Gümbet Türbe

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Amfibi (suda ve karada giden) Klasik Arabalar Gönderen : bigshark - 08/02/2008 18:10 http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/01_amfibii_110110.jpg http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/02_amfibii_88030.jpg

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen.

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen. Samet Kalkan Onaylayan Administrator Pazartesi, 17 Aralýk 2007 Son Güncelleme Pazartesi, 02 Haziran 2008 Besteciler.org GÝZEMLÝ MAVÝ Deniz mavisi gözlerin Dünya tatlýsý gülüþün Can alýcý sözlerin Sana

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı