Akciğer Tüberkülozu Olgularında Balgam Tetkiklerinin Sonuçları ve Bunları Etkileyen Faktörler #

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akciğer Tüberkülozu Olgularında Balgam Tetkiklerinin Sonuçları ve Bunları Etkileyen Faktörler #"

Transkript

1 Akciğer Tüberkülozu Olgularında Balgam Tetkiklerinin Sonuçları ve Bunları Etkileyen Faktörler # Mustafa KOLSUZ*, Muzaffer ERSOY*, Cenk KÜÇÜKKEBAPÇI*, Muzaffer METİNTAŞ**, Sinan ERGİNEL**, İrfan UÇGUN**, Füsun ALATAŞ** * Verem Savaş Dispanseri, ** Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR # Toraks Derneği V. Yıllık Kongresi (24-27 Nisan 2002, ANTALYA) nde tartışmalı poster olarak sunulmuştur. ÖZET Akciğer tüberkülozu (TB) nun kesin tanısında ve tedavi etkinliğinin takibinde altın standart balgam kültür sonuçlarıdır. Biz bu çalışmamızda son 12 yıl içerisinde dispanserimizde takip ve tedavi edilen 873 akciğer TB si olgusunun balgam sonuçlarını retrospektif olarak incelemeyi amaçladık. Bu hastaların 441 (%50.5) inde balgam yaymasında asido rezistan basil (ARB), 614 (%70.3) ünde ise kültür sonuçları pozitif idi. Yayma ve kültür pozitifliğini hastanın yaş, cinsiyet, eğitim durumu, hemoptizi şikayeti ve ek hastalık varlığı etkilemiyordu (p> 0.05). Ancak hastada öksürük, balgam çıkarma şikayetlerinin olması ve radyolojik olarak kavite bulunan hastalarda daha yüksek oranlarda yayma ve kültür pozitifliği saptandı (p< 0.05). Tedavi ile balgam yayması negatifleşmesinin 1.87 ± 0.89 ayda, kültür negatifleşmesinin ise 2.84 ± 1.2 ayda gerçekleştiği saptandı. Hastalarda balgam yayma ve kültür sonuçlarının negatifleşme zamanını yaş, cinsiyet, semptom, TB li hasta ile temaslı olma, ek hastalık ve radyolojik bulguların etkilemediği, sadece önceden TB geçiren ve yayma pozitif olgularda daha uzun olduğu tespit edildi. ANAHTAR KELİMELER: Tüberküloz, bakteriyoloji, bakteriyolojik konversiyon SUMMARY THE SPUTUM RESULTS AND THE AFFECTING FACTOR OF THEM IN PULMONARY TUBERCULOSIS PATIENTS Microscopic examination of a stained sputum smear for acid fast bacilli (AFB) and tuberculosis culture are gold standard methods in the diagnosis and treatment monitoring of active pulmonary tuberculosis. In this study we investigated 873 pulmonary tuberculosis patients retrospectively in the last 12 years. AFB was positive in 441 (50.5%) and tuberculosis culture was positive in 614 (70.3%) patients. AFB and culture positivity were not effected from the patients age, gender, education, hemoptysis and comorbidity (p> 0.05). AFB and culture positivity were higher in the patients who had cough, sputum, and cavity on the chest X-ray (p< 0.05). Bacilli conversion in smears and culture were seen in 1.87 ± 0.89 and 2.84 ± 1.2 months respectively. The patient age, gender, symptoms, close contact with tuberculosis patients, comorbidity and roentgenographic manifestations did not effect the time of bacilli conversion. However a positive smear and prior history of tuberculosis were the factors associated with increased number of days for culture conversion. KEY WORDS: Tuberculosis, bacteriology, bacteriologic conversion 193

2 Kolsuz M, Ersoy M, Küçükkebapçı C, Metintaş M, Erginel S, Uçgun İ, Alataş F. GİRİŞ Birçok akciğer hastalığında tüberküloz (TB) a benzer görünümler ortaya çıkabileceği gibi, akciğer TB si her türlü radyolojik görünümle karşımıza çıkabilir. TB nin spesifik klinik ve radyolojik bulguları olmadığından, tanıda bakteriyolojik yöntemler her türlü gelişmişlik düzeyindeki ülkeler için vazgeçilmez en güvenilir yöntemlerdir (1). Ancak ülkemizde yapılan çalışmalarda mikrobiyolojik inceleme ve basil pozitiflik oranları % gibi oldukça düşük oranlarda bildirilmektedir (2-5). Türkiye genelinde dispanserlerde basil pozitif tanı konma oranı 1995 yılında %16.6, 1997 yılında %19.8 olarak belirlenmiştir (6,7). İstanbul ve altı farklı bölgenin verilerini içeren 1999 yılı bölge toplantısı verilerinde ise akciğer TB si olgularında basil pozitiflik oranı %52.2, balgam bakılan hastalardaki basil pozitiflik oranı ise %70 olarak saptanmıştır (8). Ülkemizdeki çalışmalarda basil pozitiflik oranları bölgesel olarak farklılıklar göstermektedir. Erzurum, Elazığ, Gaziantep, Isparta ve Burdur bölgelerinde yayma pozitiflik oranı % , kültür pozitiflik oranı % olarak tespit edilmişken, Ankara ve İzmir bölgesinde yayma pozitiflik oranları %54-83 ve kültür pozitiflik oranları % olarak saptanmıştır (2-5,9-13). Tüberkülozun tanı ve takibinde balgam yayma ve kültürü en değerli yöntemdir. TB de tedavinin başarılı olduğunun kesin göstergesi hastalarda kür sağlanmasıdır. Kür tespiti de ancak balgam sonuçlarına dayanılarak yapılabilir. Tüberküloz tedavisine başladıktan kısa bir süre sonra kişinin balgamındaki basil sayısı önemli oranlarda düşüş gösterir ve tedavinin üçüncü ayında hastaların %90 ından fazlasında balgam yayması negatifleşir (14,15). Biz bu çalışmamızda son 12 yıl içerisinde dispanserimizde takip ve tedavi edilen akciğer TB si olgularını retrospektif olarak inceleyerek, balgamdaki yayma ve kültür pozitifliğini etkileyen faktörleri tespit etmeyi ve basil pozitif hastalarda, basilin negatifleşme zamanı üzerine etkili olabilecek faktörleri saptamayı amaçladık. GEREÇ ve YÖNTEM Çalışmamız Eskişehir Verem Savaş Dispanseri nde (VSD) Ocak 1990 ve Haziran 2001 tarihleri arasında tanı almış ve tedavisi tamamlanmış, balgam tetkiki yapılmış olan akciğer TB si olgularını içermektedir. Çalışma yayma pozitif ve negatif olguları içermektedir. Veriler dispanserde kayıtlı olan hastaların dosyalarının retrospektif olarak incelenmesi ile elde edilmiştir. Verem savaş dispanseri hasta kayıt formlarına dayanarak, hastaların demografik özellikleri, semptomları, ek hastalıkları, TB li hasta ile temas durumları, radyolojik ve bakteriyolojik özellikleri, hastalara uygulanan tanı ve tedavi yaklaşımları ile basilin negatifleşme süreleri kaydedildi. İstatistiksel analiz için veriler SPSS istatistik programı ile değerlendirildi. Burada belirtici istatistikler (ortalama, standart sapma, standart hata), korelasyon ve bağımlı iki örnekte t-testi kullanıldı. Multivariate analizde forward stepwise (logistik regresyon) analizi kullanıldı. SONUÇLAR Çalışmamıza son 12 yıl içinde dispanserimizde takip edilen 1243 olgudan balgam tetkiki yapılan ve çalışma kriterlerine uyan 873 ü dahil edildi. Takip edilen 1243 olgunun, 983 (%80.0) ü akciğer TB si, 320 (%20.0) si akciğer dışı TB idi. Akciğer TB si olgularının da 873 (%88.8) üne balgam tetkiklerinin yapılmış olduğu saptandı ve bu olgular çalışmaya alındı. Akciğer dışı TB olguları ile balgam tetkiki yapılmamış olan olgular çalışma dışında bırakıldı. Çalışmaya alınan 873 hastanın, 146 (%16.7) sı kadın ve 727 (%83.3) si erkek idi. Hastaların 690 ının semptomları dosyasında kayıtlı idi. Bu hastaların 618 (%89.5) inde öksürük, 508 (%73.6) inde balgam çıkarma, 477 (%69.1) sinde gece terlemesi ve 133 (%19.3) ünde hemoptizi şikayeti vardı. Hastaların 80 (%9.2) inde ek hastalık vardı ve bunların 52 (%6.3) si diabetes mellitus idi. Tüberküloz temas öyküsü hastaların 693 (%79.4) ünde kayıtlıydı. Bu hastaların 521 (%75.2) inde temas öyküsü yok iken, 123 (%17.7) ünde aile içi ve 49 (%7.1) unda aile dışı TB hastası ile yakın temas öyküsü vardı. Hastaların semptom ve temas durumları Tablo 1 de verilmiştir. Radyolojik bulgular hastaların 838 (%95.9) inde kayıtlı idi. Radyolojik olarak hastaların 90 (%10.3) ında kavite, 175 (%20.0) inde kavite ve infiltrasyon, diğer olgularda da infiltrasyon bulgu- 194

3 Akciğer Tüberkülozu Olgularında Balgam Tetkiklerinin Sonuçları ve Bunları Etkileyen Faktörler Tablo 1. Hastaların klinik özellikleri. Hasta sayısı % Semptom Öksürük Balgam Gece terlemesi Hemoptizi Ek hastalık DM Temas öyküsü Yok Aile içi Aile dışı DM: Diabetes mellitus. ları vardı. Akciğer TB si olgularının 873 ünün balgam yayması ve TB kültürünün yapılmış olduğu saptandı. Bu olguların 441 (%50.5) inde balgam yaymasında, 614 (%70.3) ünde kültür pozitifliği vardı. Hastaların yayma ve kültür sonuçları Tablo 2 de verilmiştir. Hastalarda yayma ve kültür pozitifliğini etkileyen faktörler olarak yaş, cinsiyet, ek hastalık varlığı, şikayetleri, kaviter görünümün varlığı ve TB li hasta ile temas öyküsü araştırıldı (Tablo 3). Hastalarda öksürük, balgam ve terleme şikayetlerinin olması ve radyolojik olarak kaviter görünümün saptanması durumlarında yayma ve kültürlerinde daha yüksek oranlarda basil pozitifliği saptandı (p< 0.05). Yapılan multivariate analizde ise balgam çıkarma şikayetinin olması ve radyolojik olarak kaviter görünüm saptanması yayma pozitifliğini arttıran faktör olarak saptandı (Tablo 4). Balgam çıkarma şikayeti olanlarda, balgam çıkaramadığını söyleyenlere göre 2.3 kat, kaviter görünümü olanlarda da olmayanlara göre 2.7 kat daha fazla yayma pozitifliği saptandı. Multivariate analizde kültür pozitifliğini arttıran faktörler; öksürük ve balgam çıkarma şikayetinin varlığı ile radyolojik olarak kavite varlığı olarak saptandı (Tablo 5). Hastalara tedavi başlandıktan sonra balgam yaymasının ortalama negatifleşme süresi 1.87 ± 0.89 ay (aralık; 1-7 ay), ortalama kültür negatifleşme süresi 2.84 ± 1.25 ay (aralık; 1-9 ay) olarak saptandı. Hastaların balgam yayma ve kültür negatifleşme zamanlarını etkileyebilecek faktörler olarak yaş, cinsiyet, ek hastalık varlığı, şikayetleri, kaviter görünümün varlığı ve TB li hasta ile temas öyküsü araştırıldı (Tablo 6). Bu faktörlerden ek hastalık varlığında kültür pozitifliğinin anlamlılık sınırına yakın derecede daha uzun sürdüğü saptandı. Balgamda basilin negatifleşme süresinin, önceden TB geçirme öyküsü olan hastalar ile tedavi başlangıcında yayma pozitif kültür pozitif olgularda, yayma negatif kültür pozitif olgulara göre anlamlı olarak daha uzun olduğu saptandı (p= 0.001). TARTIŞMA Akciğer TB si bir infeksiyon hastalığıdır ve buna bağlı solunum sistemi semptomları ortaya çıkar. Hastalığın tanısında ve uygulanan tedavinin etkinliğinin takip edilmesinde bakteriyolojik testler büyük önem taşımaktadır. Günümüzde bakteriyolojik test olarak en sık kullanılan yöntem balgam yayma örneklerinde asido rezistan basil (ARB) incelenmesi Tablo 2. Hastalardaki balgam yayma ve kültür sonuçları. Hasta sayısı Akciğer tüberkülozu olguları n % 1 Yayma ve kültür yapılmamış Yayma negatif, kültür negatif Yayma negatif, kültür pozitif Yayma pozitif, kültür pozitif Yayma pozitif, kültür negatif Yayma ve/veya kültür pozitif Toplam akciğer tüberkülozu olguları

4 Kolsuz M, Ersoy M, Küçükkebapçı C, Metintaş M, Erginel S, Uçgun İ, Alataş F. Tablo 3. Hastalarda yayma ve kültür pozitifliğini etkileyen faktörler. Yayma Kültür Pozitif Negatif Pozitif Negatif (n) (n) p (n) (n) p Yaş (yıl) < Cinsiyet K E Ek hastalık Var Yok Diabetes mellitus Var Yok Öksürük Var Yok < Balgam Var Yok < < Hemoptizi Var Yok Terleme Var Yok Kavite Var Yok < < Tüberkülozlu hasta ile temas Var Yok Tüberküloz geçirme öyküsü Var Yok Not: Gruplardaki olgu sayılarının farklılığı, dosyalarda bazı bilgilerin eksik olması nedeniyledir. Tablo 4. Multivariate analizde yayma pozitifliğini etkileyen faktörler. Yayma pozitifliği (%) p OR %95 GA Balgam Var 55.3 < Yok Kaviter görünüm Var 66.7 < Yok OR: Odds ratio, GA: Güven aralığı. ve TB kültürüdür (1). Ancak TB kültürü geç sonuç verdiğinden günümüzde TB yle uyumlu klinik ve radyolojik bulgular saptanan hastalarda yayma negatif olarak saptansa da deneme tedavisi başlanmaktadır. Ancak TB tanısı mikrobiyolojik olarak konulmalıdır. Ülkemizde önceki yıllarda yapılan çalışmalarda mikrobiyolojik inceleme ve basil pozitiflik oranları % gibi oldukça düşük oranlarda bildirilmektedir (2-5). Türkiye genelinde dispanserlerde basil pozitif tanı konma oranı 1995 yılında %16.6, 196

5 Akciğer Tüberkülozu Olgularında Balgam Tetkiklerinin Sonuçları ve Bunları Etkileyen Faktörler Tablo 5. Multivariate analizde kültür pozitifliğini etkileyen faktörler. Kültür pozitifliği (%) p OR %95 GA Öksürük Var Yok Balgam Var Yok Kaviter görünüm Var 80.7 < Yok OR: Odds ratio, GA: Güven aralığı. Tablo 6. Balgam yayma ve kültür negatifleşme zamanını etkileyen faktörler. Yayma Kültür Ortalama Ortalama n süre ± SS p n süre ± SS p Yaş (yıl) < ± ± ± ± Cinsiyet K ± ± 1.21 E ± ± Ek Hastalık Var ± ± 1.30 Yok ± ± Diabetes mellitus Var ± ± 1.17 Yok ± ± Öksürük Var ± ± 1.23 Yok ± ± Balgam Var ± ± 1.26 Yok ± ± Hemoptizi Var ± ± 1.32 Yok ± ± Terleme Var ± ± 1.24 Yok ± ± Kavite Var ± ± 1.23 Yok ± ± Tüberkülozlu hasta Var ± ± 1.29 ile temas Yok ± ± Tüberküloz geçirme Var ± ± 2.01 öyküsü Yok ± ± Yayma negatif kültür pozitif ± 1.05 Yayma pozitif kültür pozitif ± Not: Gruplardaki olgu sayılarının farklılığı, dosyalarda bazı bilgilerin eksik olması nedeniyledir. 197

6 Kolsuz M, Ersoy M, Küçükkebapçı C, Metintaş M, Erginel S, Uçgun İ, Alataş F yılında %19.8 olarak belirlenmiştir (6,7). İstanbul ve altı farklı bölgenin verilerini içeren 1999 yılı bölge toplantısı verilerinde ise basil pozitiflik oranı %52.2, balgam bakılan hastalardaki basil pozitiflik oranı ise %70 olarak saptanmıştır (8). Ülkemizdeki çalışmalarda basil pozitiflik oranları bölgesel farklılıklar göstermektedir. Bizim hastalarımızın 873 (%88.8) ünün balgam yayması ve TB kültürünün yapılmış olduğu saptandı. Bu olguların 441 (%50.5) inde balgam yaymasında ARB, 614 (%70.3) ünde kültür pozitifliği vardı. Bizim hastalarımızdan da balgam tetkiki yapılanların ancak %70.3 ünde basil gösterilebildi. Tüberküloz hastalarının balgam yaymasında pozitif sonuç alabilmek balgamdaki basil sayısı ile yakından ilgilidir. Radyolojik olarak kaviteli hastalarda basil yükünün daha fazla olduğu bilinmektedir. Hastalar öksürük ve balgam ile akciğerdeki mikroorganizmaları, solunum yoluyla dışarı atmaktadır. Bu hastalarda mikrobiyolojik olarak basilin daha kolay tespit edilmesi beklenen bir durumdur (1). Yapılan çalışmalarda öksürük şikayeti, radyolojik olarak kaviter görünümü olmayan ve insan immün yetmezlik virüsü (HIV) pozitif olgularda daha fazla oranda yayma negatifliği olduğu saptanmıştır (16,17). Bazı çalışmalarda ise kavite varlığının yayma pozitifliğini etkilemediği belirtilmektedir (18). Bizim olgularımızda öksürük, balgam ve terleme şikayeti olanlar ile kavite saptanan hastalarda daha fazla oranda yayma ve kültür pozitifliği saptadık. Multivariate analizde ise sadece balgam çıkaran ve kavitesi olan hastalarda yayma pozitifliği, öksürük, balgam ve kavitesi olan hastalarda da kültürün daha fazla oranda pozitif olduğu saptandı. Yaş, cinsiyet, ek hastalık, TB geçirme öyküsü ve TB li hasta ile temas öyküsünün basilin pozitif saptanmasına bir etkisinin olmadığını tespit ettik. Akciğer TB sinde hastanın tedaviye cevabı bakteriyolojik olarak değerlendirilmelidir. Hastanın gerçekten tedavi olduğunun göstergesi, kür saptanmasıdır. TB tedavisine başlandıktan kısa bir süre sonra hastaların balgamındaki basil sayısı önemli oranda azalır. Tedavinin beşinci ayında yayma veya kültürde pozitiflik devam ediyorsa, bu tedavi başarısızlığı olarak değerlendirilmelidir (19). Bizim hastalarımızda balgam yaymasının ortalama negatifleşme süresi 1.87 ± 0.89 ay, ortalama kültür negatifleşme süresi 2.84 ± 1.25 ay olarak saptandı. Bu nedenle hastaların en azından balgam yayması negatifleşene kadar toplum ile temasının kısıtlanmasının veya hastanede yatırılarak izlenmesinin gerekli olduğunu düşünmekteyiz. Yayma ve kültür negatifleşme süresini etkileyen faktörlere ilişkin veriler oldukça azdır. Yapılan çalışmalarda HIV pozitifliği, kavite varlığı, balgamdaki basil sayısı, ilaç direnci, önceden TB geçirme öyküsü ve diabetes mellitus varlığının basilin negatifleşme sürecini etkilediği öne sürülmüştür (20-22). Ülkemizde yapılan bir çalışmada ise sadece diabetes mellitus varlığının basil negatifleşme süresini anlamlı olarak uzattığı saptanmıştır (23). Bizim çalışmamızda da hastaların yaş, cinsiyet, ek hastalık, semptom, TB li hasta ile teması olma ve kaviter lezyon gibi faktörlerin hiçbirisinin basilin negatifleşme sürecini etkilemediği, ancak ek hastalık varlığında anlamlılık sınırına yakın düzeyde basil negatifleşmesinin daha uzun sürdüğü saptanmıştır. Tüberküloz ilaçlarına dirençli mikroorganizmalar ile hastalık gelişen kişilerde balgamda basilin negatifleşme süresinin daha uzun olduğu rapor edilmektedir (24,25). Bizim önceden TB geçiren olgularımızın yayma ve kültür negatifleşme süresinin uzun olması, bu olgular içinde ilaca dirençli olgular olabileceğini ve negatifleşme süresinin uzamasının buna bağlı olabileceğini düşündürtmektedir. Aynı zamanda önceden TB geçiren hastalardaki mevcut fibrozis gibi lezyonlarda basilin negatifleşme süresinin uzun olmasına katkıda bulunabilir, ancak bu konuda yorum yapmak için ileri çalışmaların yapılması gerekmektedir. Akciğerdeki lezyonda TB basili miktarı fazla olan olgularda, basil miktarı daha az olan olgulara göre yayma pozitiflik oranı daha yüksektir ve bu olguların bulaştırıcılığının da daha yüksek olduğu bildirilmektedir (26,27). Kültür negatifliğinin de yayma pozitif olgularda, yayma negatif olgulara göre daha uzun sürede gerçekleştiği saptanmıştır (25). Bizim olgularımızda da literatür verileri ile uyumlu olarak yayma pozitif olgularda kültürde basilin negatifleşme süresi anlamlı olarak uzun bulunmuştur. Bunun da balgamdaki basil yükü ile ilişkili olduğunu düşünmekteyiz. Sonuç olarak tedavi başlangıcında öksürüğü, balgamı ve radyolojik olarak kavite görünümü olan hastalarda basil pozitifliği daha fazla oranda saptanmıştır. Bu grup hastalarda en az üç kez balgam örneği alınmalı, tekrarlayan balgam örneklerinde ARB ısrarla negatif geliyorsa TB dışı nedenler göz 198

7 Akciğer Tüberkülozu Olgularında Balgam Tetkiklerinin Sonuçları ve Bunları Etkileyen Faktörler önünde bulundurulmalıdır. Tedavi başlandıktan sonra basilin negatifleşme zamanının, sadece tedavi başlangıcında balgamdaki basil yükü fazla olan yayma pozitif olgular ve önceden TB geçirme öyküsü olan hastalarda, uzamış olduğu saptanmıştır. Eski TB öyküsü olan hastalarla, yayma pozitif hastaların takibinde basilin negatifleşmesi diğer hastalardan daha uzun sürmektedir. Bu nedenle bu hastaların tüm kontrollerinde balgam tetkikleri mutlaka yapılmalı ve bu hastaların takipleri daha yakından izlenmelidir. Dispanserimizdeki kayıt sisteminin çok iyi olmamasından ve çalışmanın retrospektif olmasından kaynaklanan çalışma ile ilgili sorunlar vardır. Kayıt sistemi tam olarak işlemediği için, tüm hastaların şikayetleri, radyolojik bulguları, temas öyküsü, geçirilmiş hastalık öyküsü, balgam tetkiklerinin hastalarda kaç kez yapıldığı gibi verilerde eksiklikler bulunmaktadır. Bunlarda bu çalışmanın eksik ve zayıf yönlerini oluşturmaktadır. KAYNAKLAR 1. Tahaoğlu K. Tanı. Toraks Derneği İkinci Yıllık Kongresi, Tüberküloz Kursu. Toraks Derneği Tüberküloz Çalışma Grubu, 1998; Kuzuca İG, Canbakan SÖ, Mutlu AG, Küsmez AC. Ankara 2 No lu Verem Savaş Dispanseri nde yıllarında izlenen 256 hastanın retrospektif olarak değerlendirilmesi. Solunum Hastalıkları 1999;10: Aktaş E, Görgüner M, Sağlam L ve ark. Erzurum Verem Savaş Dispanseri nde kayıtlı aktif tüberkülozlu hastaların değerlendirilmesi (ön rapor). Tüberküloz ve Toraks 1998;46: Akkaya A, Şahin Ü, Turgut E, Ünlü M. Isparta ve Burdur bölgelerindeki verem savaş dispanserlerine kayıtlı tüberkülozlu olguların araştırılması. Tüberküloz ve Toraks 1998;46: Deveci F, Muz H, Kıraç H. Elazığ Verem Savaş Dispanseri nde 1997 ve 1998 yıllarında izlenen 272 tüberkülozlu olgunun değerlendirilmesi. Solunum Hastalıkları 2000; 11: Verem Savaş Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Merkezi 1997 Yılı Türkiye Geneli VSD çalışma raporu. 7. Verem Savaş Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Merkezi 1995 Yılı Türkiye Geneli VSD çalışma raporu. 8. Özkara Ş, Kılıçaslan Z, Öztürk F ve ark. Bölge verileriyle Türkiye de tüberküloz. Toraks Dergisi 2002;3: Kocabaş A, Burgut R, Kibaroğlu E ve ark. Verem savaş dispanserlerinde sürdürülen tüberküloz tanı ve tedavi çalışmalarının etkinliği (ön rapor). Tüberküloz ve Toraks 1994;42: Koç Ş, Soylu Ş. Güneydoğu Anadolu bölgesinde 1991 yılında dispanserlerde izlenen hastaların değerlendirilmesi. Tüberküloz ve Toraks 1994;42: Öztop A, Şirin Y, Oğuz VA, Çakmak R. Verem savaş dispanseri hizmet değerlendirme çalışması. Tüberküloz ve Toraks 2000;48: Kıter G, Coşkunol İ, Alptekin S. İzmir Eşrefpaşa Verem Savaş Dispanseri nde Ocak 1997-Haziran 1998 döneminde kayıtlı tüberkülozlu hastaların değerlendirmesi. Tüberküloz ve Toraks 2000;48: Filiz A, Ekinci E, Bulgur D. 293 tüberkülozlu olgunun bakteriyolojik ve radyolojik özellikleri. Tüberküloz ve Toraks 1993;41: Ormerod LP, McCarthy OR, Rudd RM et al. Short course chemotherapy for pulmonary tuberculosis. Respir Med 1991;85: British Thoracic Society. A controlled trial of 6-months chemotherapy in pulmonary tuberculosis: Final report: Results during the 36 months after the end of chemotherapy and beyond. Br J Dis Chest 1984;78: Samb B, Sow PS, Kony S et al. Risk factors for negative sputum acid-fast bacilli smears in pulmonary tuberculosis: Results from Dakar, Senegal, a city with low HIV seroprevalence. Int J Tuberc Lung Dis 1999;3: Elliott AM, Namaambo K, Allen BW et al. Negative sputum smear results in HIV-positive patients with pulmonary tuberculosis in Lusaka, Zambia. Tuber Lung Dis 1993;74: Smith RL, Yew K, Berkowitz KA, Aranda CP. Factors affecting the yield of acid-fast sputum smears in patients with HIV and tuberculosis. Chest 1994;106: Özkara Ş, Aktaş Z, Özkan S, Ecevit H. Türkiye de tüberkülozun kontrolü için kılavuz. Tartışma için taslak. T.C. Sağlık Bakanlığı Verem Savaş Daire Başkanlığı, Ankara, Telzak EE, Fazal BA, Pollard CL et al. Factors influencing time to sputum conversion among patients with smear positive pulmonary tuberculosis. Clin Infect Dis 1997; 25: Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for preventing the transmission of Mycobacterium tuberculosis in health care facilities. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1994;43(Suppl RR-13): Vidal R, Casbona NM, Juan A et al. Incidence and significance of acid fast bacilli in sputum smears at the end of antituberculous treatment. Chest 1996;109: Ataç G, Sevim T, Güngör G ve ark. Akciğer tüberkülozlu olgularda yayma ve kültür negatifleşme süresini etkileyen faktörler. Toraks Dergisi 2001;2: Al-Moamary MS, Black W, Bessuille E et al. The significance of the persistent presence of acid-fast bacilli in sputum smears in pulmonary tuberculosis. Chest 1999; 116: Kim TC, Blackman RS, Heatwole KM et al. Acid-fast bacilli in sputum smears of patients with pulmonary tuberculosis. Prevalence and significance of negative smears 199

8 Kolsuz M, Ersoy M, Küçükkebapçı C, Metintaş M, Erginel S, Uçgun İ, Alataş F. pretreatment and positive smears post-treatment. Am Rev Respir Dis 1984;129: Dutt AK, Stead WW. Smear-negative pulmonary tuberculosis. Semin Respir Infect 1994;9: Colebunders R, Bastian I. A review of the diagnosis and treatment of smear-negative pulmonary tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis 2000;4: Yazışma Adresi Mustafa KOLSUZ Kırmızıtoprak Mahallesi Tandoğan Sokak Soy-Gür Apartmanı A Blok No: 28/1 ESKİŞEHİR 200

Eskişehir Verem Savaş Dispanseri nde Takip Edilen Hastaların Beş Yıllık Aralarla Tanı ve Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi #

Eskişehir Verem Savaş Dispanseri nde Takip Edilen Hastaların Beş Yıllık Aralarla Tanı ve Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi # Eskişehir Verem Savaş Dispanseri nde Takip Edilen Hastaların Beş Yıllık Aralarla Tanı ve Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi # Mustafa KOLSUZ*, Sibel ERSOY*, Nurhayat DEMİRCAN*, Muzaffer METİNTAŞ**,

Detaylı

Eskişehir Deliklitaş Verem Savaş Dispanseri nde Kayıtlı Akciğer Tüberkülozu Olgularının Değerlendirilmesi #

Eskişehir Deliklitaş Verem Savaş Dispanseri nde Kayıtlı Akciğer Tüberkülozu Olgularının Değerlendirilmesi # Eskişehir Deliklitaş Verem Savaş Dispanseri nde Kayıtlı Akciğer Tüberkülozu Olgularının Değerlendirilmesi # Mustafa KOLSUZ*, Muzaffer ERSOY*, Cenk KÜÇÜKKEBAPÇI*, Muzaffer METİNTAŞ**, İrfan UÇGUN**, Sinan

Detaylı

Akciğer Tüberkülozlu 117 Olgunun Tanısında Balgam Yaymasının Kullanımı

Akciğer Tüberkülozlu 117 Olgunun Tanısında Balgam Yaymasının Kullanımı Dicle Tıp Dergisi, 2007 Cilt:34, Sayı: 1, (33-37) Akciğer Tüberkülozlu 117 Olgunun Tanısında Balgam Yaymasının Kullanımı Güngör Ateş, Levent Akyıldız, Tekin Yıldız ÖZET Akciğer tüberkülozu tanısı bakteriyolojik

Detaylı

Batman Verem Savaşı Dispanseri nde 2003 Yılında Takip Edilen Tüberküloz Olgularının Analizi

Batman Verem Savaşı Dispanseri nde 2003 Yılında Takip Edilen Tüberküloz Olgularının Analizi Dicle Tıp Dergisi, 7 Cilt:34, Sayı:1, (-24) Batman Verem Savaşı Dispanseri nde 3 Yılında Takip Edilen Tüberküloz Olgularının Analizi Tekin Yıldız, Levent Akyıldız, Güngör Ateş ÖZET Tüberküloz (TB) tüm

Detaylı

Nazilli Verem Savaş Dispanseri nde Haziran 1996-Mayıs 2000 Tarihleri Arasında Yürütülen Çalışmaların Değerlendirmesi: DGT Öncesi Durum

Nazilli Verem Savaş Dispanseri nde Haziran 1996-Mayıs 2000 Tarihleri Arasında Yürütülen Çalışmaların Değerlendirmesi: DGT Öncesi Durum Nazilli Verem Savaş Dispanseri nde Haziran 1996-Mayıs 2000 Tarihleri Arasında Yürütülen Çalışmaların Değerlendirmesi: DGT Öncesi Durum Seren ARPAZ*, Sevtap KESKİN*, Göksel KITER**, Nejat SEZGİN*, Dilek

Detaylı

Malatya Verem Savaş Dispanserlerinde İzlenen Akciğer Tüberkülozlu Hastaların Değerlendirilmesi #

Malatya Verem Savaş Dispanserlerinde İzlenen Akciğer Tüberkülozlu Hastaların Değerlendirilmesi # Malatya Verem Savaş Dispanserlerinde İzlenen Akciğer Tüberkülozlu Hastaların Değerlendirilmesi # Süleyman Savaş HACIEVLİYAGİL*, Mustafa DURAN**, Levent Cem MUTLU*, Hakan GÜNEN*, Aydın ŞENOĞLU**, Ercüment

Detaylı

SSK Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi nde Yılları Arasında İzlenen Tüberküloz Olgularında İlaç Direnci

SSK Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi nde Yılları Arasında İzlenen Tüberküloz Olgularında İlaç Direnci SSK Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi nde 1995-1997 Yılları Arasında İzlenen Tüberküloz Olgularında İlaç Direnci Sefa Levent ÖZŞAHİN*, Özgür KARACAN**, Remziye EL***, Zuhal GÜLLÜ**** * SSK Ankara Eğitim

Detaylı

Tüberküloz hastaları nerede tanı alıyor ve tedavisi başlanıyor?

Tüberküloz hastaları nerede tanı alıyor ve tedavisi başlanıyor? doi 10.5578/tt.8029 Tuberk Toraks 2015;63(3):185-191 Geliş Tarihi/Received: 15.07.2014 Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 19.05.2015 KLİNİK ÇALIŞMA RESEARCH ARTICLE Tüberküloz hastaları nerede tanı alıyor ve

Detaylı

TEMASLI MUAYENESİ. Yrd. Doç. Dr. Özkan KIZKIN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya

TEMASLI MUAYENESİ. Yrd. Doç. Dr. Özkan KIZKIN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya TEMASLI MUAYENESİ Yrd. Doç. Dr. Özkan KIZKIN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya Tüberkülozlu hasta ile temaslı olmak nedir? Akciğer tüberkülozu etkeni Mycobacterium

Detaylı

Aktif Akciğer Tüberküloz Tanısında; Semptomlar, Semptom Süresi ve Akciğer Grafisinin Yeri

Aktif Akciğer Tüberküloz Tanısında; Semptomlar, Semptom Süresi ve Akciğer Grafisinin Yeri ÖZGÜN ARAŞTIRMA ORIGINAL INVESTIGATION TÜBERKÜLOZ TUBERCULOSIS Aktif Akciğer Tüberküloz Tanısında; Semptomlar, Semptom Süresi ve Akciğer Grafisinin Yeri The Importance of Symptoms, Symptom Duration and

Detaylı

TÜBERKÜLOZ. Verem; TB; TBC; Tüberküloz nasıl yayılır? Tüberküloz şikayetleri nelerdir?

TÜBERKÜLOZ. Verem; TB; TBC; Tüberküloz nasıl yayılır? Tüberküloz şikayetleri nelerdir? TÜBERKÜLOZ Verem; TB; TBC; Hava yoluyla yayılan bulaşıcı akciğer hastalığıdır. Akciğer dışında kemik, lenf bezleri, böbrek, beyin zarları gibi diğer organları da tutabilir. Tüberküloz bakterisi Mycobacterium

Detaylı

Akciğer ve Akciğer Dışı Organ Tüberkülozunun Klinik ve Epidemiyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Akciğer ve Akciğer Dışı Organ Tüberkülozunun Klinik ve Epidemiyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması Akciğer ve Akciğer Dışı Organ Tüberkülozunun Klinik ve Epidemiyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması Rezan DEMİRALAY* * Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim

Detaylı

Verem Savaş Dispanseri Hizmet Değerlendirme Çalışması

Verem Savaş Dispanseri Hizmet Değerlendirme Çalışması Verem Savaş Dispanseri Hizmet Değerlendirme Çalışması Aygün ÖZTOP*, Yasemin ŞİRİN*, Vildan Avkan OĞUZ*, Rıza ÇAKMAK* * Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri, İZMİR ÖZET Ocak 1998 tarihinde Kahramanlar Verem

Detaylı

Afyon Verem Savaş Dispanseri nde 1990-2000 Yılları Arasında İzlenen 627 Tüberküloz Olgusunun Değerlendirilmesi

Afyon Verem Savaş Dispanseri nde 1990-2000 Yılları Arasında İzlenen 627 Tüberküloz Olgusunun Değerlendirilmesi Afyon Verem Savaş Dispanseri nde 1990-2000 Yılları Arasında İzlenen 627 Tüberküloz Olgusunun Değerlendirilmesi Ayşe ORMAN, Mehmet ÜNLÜ, Murat CİRİT Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

İLİMİZ DİSPANSERLERİNDE TAKİP EDİLEN TÜBERKÜLOZ OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

İLİMİZ DİSPANSERLERİNDE TAKİP EDİLEN TÜBERKÜLOZ OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXX Sayı 3, 2016 İLİMİZ DİSPANSERLERİNDE TAKİP EDİLEN TÜBERKÜLOZ OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF TUBERCULOSIS CASES FOLLOWED IN DISPENSARIES OF OUR CITY

Detaylı

Bununla birlikte tüberkülozla savaş yeterli bütçeyi büyük ölçüde bulamamaktadır. Bu kabul edilemez bir durumdur.

Bununla birlikte tüberkülozla savaş yeterli bütçeyi büyük ölçüde bulamamaktadır. Bu kabul edilemez bir durumdur. DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ) 2012 KÜRESEL TÜBERKÜLOZ RAPORUNU YAYIMLADI - Genç Gelişim K Tüberküloz, ülkemizdeki adıyla verem, havayolu ile bulaşan ve öldürebilen bir hastalıktır. Çok az maliyetle tedavi

Detaylı

ANKARA'DA BİR TURİZM ŞİRKETİNDE ÇALIŞAN ŞOFÖRLERİN TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ANKARA'DA BİR TURİZM ŞİRKETİNDE ÇALIŞAN ŞOFÖRLERİN TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ANKARA'DA BİR TURİZM ŞİRKETİNDE ÇALIŞAN ŞOFÖRLERİN TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Songül A. VAİZOÐLU Dr. Oğuz YILMAZ Dr. Çiğdem ÖZEN Dr. Erguvan Tuğba ÖZEL İnt. Dr. Yusuf KIZIL

Detaylı

İstanbul Eyüp Verem Savaş Dispanserindeki Tüberküloz Hastalarının Değerlendirilmesi

İstanbul Eyüp Verem Savaş Dispanserindeki Tüberküloz Hastalarının Değerlendirilmesi Talay ve ark. Van Tıp Dergisi: 10 (2):40-45, 2003 İstanbul Eyüp Verem Savaş Dispanserindeki Tüberküloz Hastalarının Değerlendirilmesi Fahrettin Talay*, Sedat Altın**, Erdoğan Çetinkaya**, Şenol Kümbetli*

Detaylı

İstanbul Eyüp Verem Savaş Dispanseri ndeki Akciğer Tüberkülozlu Olguların Demografik, Klinik, Radyolojik ve Bakteriyolojik Özellikleri #

İstanbul Eyüp Verem Savaş Dispanseri ndeki Akciğer Tüberkülozlu Olguların Demografik, Klinik, Radyolojik ve Bakteriyolojik Özellikleri # İstanbul Eyüp Verem Savaş Dispanseri ndeki Akciğer Tüberkülozlu Olguların Demografik, Klinik, Radyolojik ve Bakteriyolojik Özellikleri # Fahrettin TALAY*, Şenol KÜMBETLİ**, Erdoğan ÇETİNKAYA***, Sedat

Detaylı

İzmir Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri nde 1998 Yılında Kayıtlı Tüberküloz Hastalarının Değerlendirilmesi #

İzmir Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri nde 1998 Yılında Kayıtlı Tüberküloz Hastalarının Değerlendirilmesi # İzmir Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri nde 1998 Yılında Kayıtlı Tüberküloz Hastalarının Değerlendirilmesi # Aygün ÖZTOP, İpek ÜNSAL, Erol ÇİFTÇİ, Rıza ÇAKMAK Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri, İZMİR

Detaylı

Isparta da Tüberkülozun Bazı Epidemiyolojik Özelliklerindeki Değişimler #

Isparta da Tüberkülozun Bazı Epidemiyolojik Özelliklerindeki Değişimler # Isparta da Tüberkülozun Bazı Epidemiyolojik Özelliklerindeki Değişimler # Rezan DEMİRALAY* * Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, ISPARTA ÖZET Bu

Detaylı

ARAŞTIRMA. Gülhane Tıp Dergisi 2009; 51: Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2009

ARAŞTIRMA. Gülhane Tıp Dergisi 2009; 51: Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2009 ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Dergisi 2009; 51: 80-85 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2009 Hastanemizde 2007 yılında tanı alan tüberkülozlu asker hastaların tedavi sonuçlarının retrospektif olarak son altı yıllık

Detaylı

TÜBERKÜLOZDA KAYIT ve BİLDİRİM. Dr. Suha ÖZKAN Ankara Verem Savaşı İl Koordinatörü

TÜBERKÜLOZDA KAYIT ve BİLDİRİM. Dr. Suha ÖZKAN Ankara Verem Savaşı İl Koordinatörü TÜBERKÜLOZDA KAYIT ve BİLDİRİM Dr. Suha ÖZKAN Ankara Verem Savaşı İl Koordinatörü 1 AMAÇ Bildirimi zorunlu bir hastalık olan tüberkülozun kendine özgü terminolojisi hakkında bilgilenmek, ülkemizdeki, bildirim,

Detaylı

Tüberküloz kontrol programı kapsamında il değerlendirmesi

Tüberküloz kontrol programı kapsamında il değerlendirmesi doi 10.5578/tt.7899 Geliş Tarihi/Received: 05.04.2014 Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 07.08.2014 KLİNİK ÇALIŞMA RESEARCH ARTICLE Tüberküloz kontrol programı kapsamında il değerlendirmesi Tarkan ÖZDEMİR 1

Detaylı

Çok ilaca dirençli tüberküloz tedavisinde cerrahinin yeri. Dr. Kemal Tahaoğlu Antalya 2007

Çok ilaca dirençli tüberküloz tedavisinde cerrahinin yeri. Dr. Kemal Tahaoğlu Antalya 2007 Çok ilaca dirençli tüberküloz tedavisinde cerrahinin yeri Dr. Kemal Tahaoğlu Antalya 2007 Tüberküloz tedavisinin tarihçesi İkinci Yüzyıl İstirahat, Diyet Öksürüğün önlenmesi Onsekizinci Yüzyıl Kır havası

Detaylı

Diyarbakır ilinde tüberküloz insidansını etkileyen faktörler

Diyarbakır ilinde tüberküloz insidansını etkileyen faktörler Diyarbakır ilinde tüberküloz insidansını etkileyen faktörler Abdullah Çetin TANRIKULU 1, Abdurrahman ABAKAY 2, Özlem ABAKAY 3, Adil ALP 4 1 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Denizli Merkez İlkokullarında 1993-1995 Yıllarında Yapılan Tüberkülin Taramasının Sonuçları #

Denizli Merkez İlkokullarında 1993-1995 Yıllarında Yapılan Tüberkülin Taramasının Sonuçları # Denizli Merkez İlkokullarında 1993-1995 Yıllarında Yapılan Tüberkülin Taramasının Sonuçları # Sibel ÖZKURT*, Fatma FİŞEKÇİ*, Mevlüt TÜRE**, Beyza AKDAĞ** * Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 3. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 43 yaşında erkek hasta, çiftçi Yakınması: Öksürük, balgam, balgamla karışık kan tükürme, nefes darlığı Hikayesi: Yaklaşık 5 aydır öksürük ve balgam yakınması olan

Detaylı

Çocuk ve kadın tüberkülozlu olguların saptanmasında temaslı taramasının önemi; İstanbul da retrospektif bir olgu-kontrol çalışması

Çocuk ve kadın tüberkülozlu olguların saptanmasında temaslı taramasının önemi; İstanbul da retrospektif bir olgu-kontrol çalışması Çocuk ve kadın tüberkülozlu olguların saptanmasında temaslı taramasının önemi; İstanbul da retrospektif bir olgu-kontrol çalışması Zeki KILIÇASLAN, Ayşenur AMASYA, Çağlar ÇUHADAROĞLU İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Tüberkülozlu Olgularda Sosyokültürel Yapı #

Tüberkülozlu Olgularda Sosyokültürel Yapı # Tüberkülozlu Olgularda Sosyokültürel Yapı # Bülent ÖZBAY*, Mehmet GENCER*, Abdullah GÜLSÜN*, Erkan CEYLAN*, Mahmut ŞENEL** * Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim

Detaylı

Ýzmir de Saðlýk Çalýþanlarý Arasýnda Tüberküloz Hastalýðý Riski: Tüberküloz Meslek Hastalýðý Olarak Kabul Edilebilir mi?

Ýzmir de Saðlýk Çalýþanlarý Arasýnda Tüberküloz Hastalýðý Riski: Tüberküloz Meslek Hastalýðý Olarak Kabul Edilebilir mi? ARAÞTIRMALAR Ýzmir de Saðlýk Çalýþanlarý Arasýnda Tüberküloz Hastalýðý Riski: Tüberküloz Meslek Hastalýðý Olarak Kabul Edilebilir mi? Oðuz Kýlýnç 1, Eyüp Sabri Uçan 1, Aydan Çakan 2, Hülya Ellidokuz 3,

Detaylı

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü 2009 Yılı Raporu Aktif tüberkülozlu hasta

Detaylı

Diyarbakır ilinin yılları arasındaki tüberküloz kontrol durumu

Diyarbakır ilinin yılları arasındaki tüberküloz kontrol durumu Dicle Tıp Dergisi / 2015; 42 (2): 227-234 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.02.0562 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Diyarbakır ilinin 2005-2010 yılları arasındaki tüberküloz kontrol

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

Tüberküloz şüphesi olan çocuklarda kesin veya olası tüberküloz ve latent tüberküloz infeksiyonu tanıları

Tüberküloz şüphesi olan çocuklarda kesin veya olası tüberküloz ve latent tüberküloz infeksiyonu tanıları Tüberküloz şüphesi olan çocuklarda kesin veya olası tüberküloz ve latent tüberküloz infeksiyonu tanıları Gönül TANIR 1, Alper AKIN 2, Cumhur AYDEMİR 2, Çiğdem ÜNER 3, İsmail CEYHAN 3 1 Dr. Sami Ulus Çocuk

Detaylı

stanbul Eyüp Verem Sava Dispanserinde Tüberküloz Hastalarının Tedavi Sonuçları ve Bu Sonuçları Etkileyen Faktörler

stanbul Eyüp Verem Sava Dispanserinde Tüberküloz Hastalarının Tedavi Sonuçları ve Bu Sonuçları Etkileyen Faktörler ARAŞTIRMA / Original Article TÜBERKÜLOZ / Tuberculosis Toraks Dergisi 2007; 8(1): 31-36 stanbul Eyüp Verem Sava Dispanserinde Tüberküloz Hastalarının Tedavi Sonuçları ve Bu Sonuçları Etkileyen Faktörler

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI VEREM (TÜBERKÜLOZ) NEDİR? Verem hastalığı; verem mikrobunun solunum yolu ile alınmasıyla oluşan bulaşıcı bir

Detaylı

İstanbul Küçükçekmece de Tüberküloz Çalışmalarının Durumu

İstanbul Küçükçekmece de Tüberküloz Çalışmalarının Durumu İstanbul Küçükçekmece de Tüberküloz Çalışmalarının Durumu Mithat KIYAK*, Önder GÜNERHAN**, Seyhan TEMİZ**, Seniha HACIOĞLU** * Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, ** Küçükçekmece Sağlık Grup

Detaylı

Factors that affect the transmission risk during contact with multi drug resistant tuberculosis

Factors that affect the transmission risk during contact with multi drug resistant tuberculosis Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol, No, 336 JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL Abakay INVESTIGATIONS ve ark. ÇİD TB li temaslılarında bulaş riski 3 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Çok

Detaylı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Diyarbakır. Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Diyarbakır

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Diyarbakır. Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Diyarbakır 16 Dicle Tıp Derg / Dicle Med J A. Abakay ve ark. Cilt/Vol 37, No 1, 16-20 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH Tüberküloz hastalarında aile içi temas taraması yeterli midir? Köy taraması sonuçları Is household

Detaylı

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ BARAN E 1, KOCADAĞ S 1, AKDUR R 1, DEMİR N 2, NUMANOĞLU

Detaylı

Toplum başlangıçlı Escherichia coli

Toplum başlangıçlı Escherichia coli Toplum başlangıçlı Escherichia coli nin neden olduğu üriner sistem infeksiyonlarında siprofloksasin direnci ve risk faktörleri: Prospektif kohort çalışma Türkan TÜZÜN 1, Selda SAYIN KUTLU 2, Murat KUTLU

Detaylı

Yılları Arasında Şanlıurfa Merkez Verem Savaş Dispanserinde Takip Edilen Tüberküloz Olgularının Epidemiyolojik Özellikleri

Yılları Arasında Şanlıurfa Merkez Verem Savaş Dispanserinde Takip Edilen Tüberküloz Olgularının Epidemiyolojik Özellikleri ÖZGÜN ARAŞTIRMA ORIGINAL ARTICLE TÜBERKÜLOZ TUBERCULOSIS 2001-2006 Yılları Arasında Şanlıurfa Merkez Verem Savaş Dispanserinde Takip Edilen Tüberküloz Olgularının Epidemiyolojik Özellikleri Epidemiologic

Detaylı

Tüberkülozlu 64 Hasta ile Temaslı Kontrollerinden Bulunan 97 Yeni Olgunun Değerlendirilmesi

Tüberkülozlu 64 Hasta ile Temaslı Kontrollerinden Bulunan 97 Yeni Olgunun Değerlendirilmesi Tüberkülozlu 64 Hasta ile Temaslı Kontrollerinden Bulunan 97 Yeni Olgunun Değerlendirilmesi Serpil ALPTEKİN*, İpek COŞKUNOL*, Mert AYDIN*, Dursun TATAR** * İzmir Eşrefpaşa Verem Savaş Dispanseri, ** İzmir

Detaylı

Serum Rifampisin Seviyesinin Antitüberküloz Tedaviye Yanıttaki Rolü

Serum Rifampisin Seviyesinin Antitüberküloz Tedaviye Yanıttaki Rolü Serum Rifampisin Seviyesinin Antitüberküloz Tedaviye Yanıttaki Rolü Müjgan GÜLER*, Enis MACİT**, Bengü BAKDIK*, Hüsamettin GÜL**, Bülent ÇİFTÇİ*, Halil YAMAN**, Ebru ÜNSAL*, Yurdanur ERDOĞAN*, Şahan SAYGI**

Detaylı

Akciğer tüberkülozlu hastalarda aktivasyon ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde serum neopterin

Akciğer tüberkülozlu hastalarda aktivasyon ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde serum neopterin Akciğer tüberkülozlu hastalarda aktivasyon ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde serum neopterin düzeyinin yeri Müjgan GÜLER 1, Deniz HÜDDAM 1, Ebru ÜNSAL 1, Bülent ÇİFTÇİ 1, Neslihan BUKAN 2, Yurdanur

Detaylı

Tüberkülozda Yeni Tanı Metodları (Quantiferon)

Tüberkülozda Yeni Tanı Metodları (Quantiferon) Tüberkülozda Yeni Tanı Metodları (Quantiferon) Tüberküloz bütün yaş gruplarında görülen ve tüm sistemleri tutabilen bir hastalıktır. Tüberküloz prevalansının yüksek olduğu toplumlarda genellikle çocuk

Detaylı

Yayma Pozitif Akciğer Tüberkülozlu Olgularda Yayma ve Kültür Negatifleşme Süresini Etkileyen Faktörler

Yayma Pozitif Akciğer Tüberkülozlu Olgularda Yayma ve Kültür Negatifleşme Süresini Etkileyen Faktörler Yayma Pozitif Akciğer Tüberkülozlu Olgularda Yayma ve Kültür Negatifleşme Süresini Etkileyen Faktörler Dilek SAKA*, Nevin TACİ HOCA*, Mustafa ULUHAN**, Mihriban ÖĞRETENSOY* * Atatürk Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Prof. Dr. Ayşe Yüce. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Nisan-2014

Prof. Dr. Ayşe Yüce. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Nisan-2014 Prof. Dr. Ayşe Yüce Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Nisan-2014 1 Global Tuberculosis Report 2013, World Health Organization 2 Kötü sosyo-ekonomik

Detaylı

Gaziantep 2 No lu Verem Savaş Dispanseri nin 2004 yılı izlem sonuçları

Gaziantep 2 No lu Verem Savaş Dispanseri nin 2004 yılı izlem sonuçları Gaziantep 2 No lu Verem Savaş Dispanseri nin 4 yılı izlem sonuçları Osman ELBEK 1, Ahmet Doğan YARDI 2, Meral UYAR 1, Mustafa TANRIÖVER 2, Şermin BÖREKÇİ 1, Öner DİKENSOY 1 1 Gaziantep Üniversitesi Tıp

Detaylı

ÇOCUKLULARDA TÜBERKÜLOZ

ÇOCUKLULARDA TÜBERKÜLOZ ÇOCUKLULARDA TÜBERKÜLOZ FR-HYE-04-418-04 Tüberküloz (Verem) hastalığı nedir? Tıpta tüberküloz olarak adlandırılan verem hastalığına halk arasında ince hastalık da denmektedir. Tüberküloz, asıl olarak akciğerlerde

Detaylı

Radyolojik olarak akciğer tüberkülozu düşünülen balgam çıkaramayan ve mide suyu yayması negatif olan hastalarda bronş lavajının değeri ric lavage cult

Radyolojik olarak akciğer tüberkülozu düşünülen balgam çıkaramayan ve mide suyu yayması negatif olan hastalarda bronş lavajının değeri ric lavage cult Radyolojik olarak akciğer tüberkülozu düşünülen balgam çıkaramayan ve mide suyu yayması negatif olan hastalarda bronş lavajının değeri Zafer KARTALOĞLU 1, Oğuzhan OKUTAN 1, Erkan BOZKANAT 1, Faruk ÇİFTÇİ

Detaylı

TÜBERKÜLOZ. Dr. Şeref ÖZKARA 1. TÜBERKÜLOZ KONTROL (VEREM SAVAŞI) PROGRAMI

TÜBERKÜLOZ. Dr. Şeref ÖZKARA 1. TÜBERKÜLOZ KONTROL (VEREM SAVAŞI) PROGRAMI TÜBERKÜLOZ Dr. Şeref ÖZKARA BAŞLIKLAR 1. TB kontrol (verem savaşı) programı 2. TB tanısı 3. TB bildirimi, temaslı muayenesi, koruyucu tedavi 4. TB tedavisi 5. TB tedavisinin takibi, sonlandırılması 6.

Detaylı

İstanbul Dispanserleri Çalışmalarının Yeni Akciğer Tüberkülozlu Olguların Tanı-Tedavi ve Takip İşlemleri Açısından Değerlendirilmesi

İstanbul Dispanserleri Çalışmalarının Yeni Akciğer Tüberkülozlu Olguların Tanı-Tedavi ve Takip İşlemleri Açısından Değerlendirilmesi İstanbul Dispanserleri Çalışmalarının Yeni Akciğer Tüberkülozlu Olguların Tanı-Tedavi ve Takip İşlemleri Açısından Değerlendirilmesi Turan KARAGÖZ*, Hülya ARDA*, Tülin ERBORAN**, Zeki KILIÇASLAN***, Emel

Detaylı

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD.

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD. A N N E L E R İ N Ç A L I Ş M A D U R U M U N U N S Ü T Ç O C U K L U Ğ U D Ö N E M İ N D E B E S L E N M E M O D E L İ, H E M O G L O B İ N / H E M A T O K R İ T D E Ğ E R L E R İ V E V İ TA M İ N K U

Detaylı

Akciğer Dışı Tüberküloz Olgularının Yıllara Göre Değerlendirilmesi

Akciğer Dışı Tüberküloz Olgularının Yıllara Göre Değerlendirilmesi DOI: 10.5152/ttd.2014.4261 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL INVESTIGATION Akciğer Dışı Tüberküloz Olgularının Yıllara Göre Değerlendirilmesi The Evaluation of Non-Pulmonary Tuberculosis Cases According to Years

Detaylı

Tüberküloz Kontrolünde Hasta ve Doktor Gecikmesi

Tüberküloz Kontrolünde Hasta ve Doktor Gecikmesi Tüberküloz Kontrolünde Hasta ve Doktor Gecikmesi Haluk C. ÇALIŞIR*, Ahmet S. YURDAKUL*, Mihriban ÖĞRETENSOY* * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA ÖZET Tüberküloz

Detaylı

Tüberküloz Hastalarında Tüberküloz Hakkında Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi

Tüberküloz Hastalarında Tüberküloz Hakkında Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi Tüberküloz Hastalarında Tüberküloz Hakkında Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi A. Berna DURSUN*, Z. Müjgan GÜLER*, Ömür AYDIN*, Selma FIRAT GÜVEN*, Aydın YILMAZ*, Durdu SERTKAYA** * Atatürk Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Olgu sunumu Doç. Dr. Erkan Çakır Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Şikayet ve hikayesi E.K 13 yaş kız hasta Özel bir tekstil atölyesinde

Detaylı

Akciğer tüberkülozlu çocuk hastaların klinik ve laboratuvar özelliklerinin değerlendirilmesi

Akciğer tüberkülozlu çocuk hastaların klinik ve laboratuvar özelliklerinin değerlendirilmesi Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (3): 552-557 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.03.0473 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Akciğer tüberkülozlu çocuk hastaların klinik ve laboratuvar özelliklerinin

Detaylı

Aktif Tüberküloz Tanısında Tüberkülin Deri Testi (TDT)

Aktif Tüberküloz Tanısında Tüberkülin Deri Testi (TDT) Aktif Tüberküloz Tanısında Tüberkülin Deri Testi (TDT) Mehmet Hamdi MUZ, Figen DEVECİ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ ÖZET Tüberkülin deri testi (TDT) tüberküloz

Detaylı

Muzaffer Fincancı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Muzaffer Fincancı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Muzaffer Fincancı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi HIV infeksiyonlu hastalarda tüberküloz sıklığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 212 HIV infeksiyonlu hasta - 8 Akciğer tüberkülozu - 4

Detaylı

Tüberkülin Testi Sonuçlarýnýn Yorumlanmasý Ülkemiz Standartlarý ve Yeni Gereksinimler

Tüberkülin Testi Sonuçlarýnýn Yorumlanmasý Ülkemiz Standartlarý ve Yeni Gereksinimler ARAÞTIRMALAR Tüberkülin Testi Sonuçlarýnýn Yorumlanmasý Ülkemiz Standartlarý ve Yeni Gereksinimler E.S. Uçan 1, C. Sevinç 1, Ö. Abado lu 2, S. Arpaz 3, H. Ellidokuz 4 1 Dokuz Eylül Üniv. Týp Fak. Göðüs

Detaylı

Yaşlı Hastalarda Tüberkülozun Klinik ve Laboratuvar Özellikleri #

Yaşlı Hastalarda Tüberkülozun Klinik ve Laboratuvar Özellikleri # Yaşlı Hastalarda Tüberkülozun Klinik ve Laboratuvar Özellikleri # Güliz ATAÇ*, Tülin SEVİM*, İpek ÖZMEN*, Nilüfer KAPAKLI*, Emine AKSOY*, Aylin ÖNGEN*, Kemal TAHAOĞLU* * SSK Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar

Detaylı

Birinci Basamak Hekimlerinin Akciğer Tüberkülozu Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları ile Tedavi Yaklaşımları #

Birinci Basamak Hekimlerinin Akciğer Tüberkülozu Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları ile Tedavi Yaklaşımları # Birinci Basamak Hekimlerinin Akciğer Tüberkülozu Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları ile Tedavi Yaklaşımları # S. Erhan DEVECİ*, Teyfik TURGUT**, Yasemin AÇIK*, Figen DEVECİ**, M. Hamdi MUZ** * Fırat

Detaylı

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ ENFEKSİYONLARI. Tanı ve Sorunlar. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Manisa

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ ENFEKSİYONLARI. Tanı ve Sorunlar. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Manisa TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ ENFEKSİYONLARI Tanı ve Sorunlar Süheyla SÜRÜCÜOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Manisa 1 Sunum İçeriği Tanı kriterleri Tanı kriterlerine ilişkin

Detaylı

Yaygın İlaç Dirençli Tüberküloz (YİD-TB)

Yaygın İlaç Dirençli Tüberküloz (YİD-TB) Şeref ÖZKARA Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA ÖZET Yaygın ilaç dirençli tüberküloz (YİD-TB), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Görev Grubu tarafından Ekim 2006

Detaylı

İnvaziv olmayan mekanik ventilasyon tedavisinde klinik ve polisomnografik izlem: Basınç ayarı kontrolü rutin olarak yapılmalı mı?

İnvaziv olmayan mekanik ventilasyon tedavisinde klinik ve polisomnografik izlem: Basınç ayarı kontrolü rutin olarak yapılmalı mı? İnvaziv olmayan mekanik ventilasyon tedavisinde klinik ve polisomnografik izlem: Basınç ayarı kontrolü rutin olarak yapılmalı mı? Burcu Zeydan, Gülçin Benbir, Derya Karadeniz İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL

DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 1 Muammer YILMAZ 2 Ayşe YILMAZ DÜZCE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ TÜBERKÜLOZ BİRİMİNE KAYITLI TÜBERKÜLOZ VAKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:2011-2015

Detaylı

TÜBERKÜLOZ SÜRVEYANS ÇALIŞMALARINA PRATİK YAKLAŞIM ve ÖNEMİ

TÜBERKÜLOZ SÜRVEYANS ÇALIŞMALARINA PRATİK YAKLAŞIM ve ÖNEMİ 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun TÜBERKÜLOZ SÜRVEYANS ÇALIŞMALARINA PRATİK YAKLAŞIM ve ÖNEMİ Prof. Dr. Yıldız PEKŞEN Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

Detaylı

Akciğer Tüberkülozunda Ultrasonografi Eşliğinde Transtorasik İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanı Değeri

Akciğer Tüberkülozunda Ultrasonografi Eşliğinde Transtorasik İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanı Değeri Akciğer Tüberkülozunda Ultrasonografi Eşliğinde Transtorasik İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanı Değeri Selma FIRAT GÜVEN*, Levent GÜVEN**, Şeref ÖZKARA*, Sinan ÇOPUR*, Mine BERKOĞLU* * Atatürk Göğüs

Detaylı

EK: 1 68. VEREM EĞĠTĠM VE PROPAGANDA HAFTASI BĠLGĠ NOTU (04-10 Ocak 2014)

EK: 1 68. VEREM EĞĠTĠM VE PROPAGANDA HAFTASI BĠLGĠ NOTU (04-10 Ocak 2014) EK: 1 68. VEREM EĞĠTĠM VE PROPAGANDA HAFTASI BĠLGĠ NOTU (04-10 Ocak 2014) VEREM EĞĠTĠM VE PROPAGANDA HAFTASI Verem Eğitim ve Propaganda Haftası 1947 yılında kutlanmaya başlamıştır. Her yıl Ocak ayının

Detaylı

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ N Emiralioğlu, U Özçelik, G Tuğcu, E Yalçın, D Doğru, N Kiper Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Genel Bilgiler Primer

Detaylı

TÜBERKÜLOZ TEMASLI SAĞLIK ÇALIŞANININ YÖNETİMİ

TÜBERKÜLOZ TEMASLI SAĞLIK ÇALIŞANININ YÖNETİMİ TÜBERKÜLOZ TEMASLI SAĞLIK ÇALIŞANININ YÖNETİMİ Prof. Dr. AYŞE YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 30 Mayıs 2015 İzmir 2 Tüberkülozun artış nedenleri-1

Detaylı

Persistan ALT Yüksekliği ile Seyreden Kronik Hepatit B (KHB) Hastalarında Karaciğer Hasarının Öngörülmesinde HBV DNA Seviyesi Ne Kadar Önemli?

Persistan ALT Yüksekliği ile Seyreden Kronik Hepatit B (KHB) Hastalarında Karaciğer Hasarının Öngörülmesinde HBV DNA Seviyesi Ne Kadar Önemli? Persistan ALT Yüksekliği ile Seyreden Kronik Hepatit B (KHB) Hastalarında Karaciğer Hasarının Öngörülmesinde HBV DNA Seviyesi Ne Kadar Önemli? Dr.Ercan YENİLMEZ GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Enfeksiyon

Detaylı

Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri nde Yılları Arasında Kayıtlı Tüberküloz Olgularının Epidemiyolojik Özellikleri

Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri nde Yılları Arasında Kayıtlı Tüberküloz Olgularının Epidemiyolojik Özellikleri Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri nde 1-2003 Yılları Arasında Kayıtlı Tüberküloz Olgularının Epidemiyolojik Özellikleri Aygün ÖZTOP*, İpek ÜNSAL*, Türkan GÜNAY**, Ayşe ÖZGÜ*, Rıza ÇAKMAK*, Reyhan UÇKU**

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL VEREM SAVAŞI DERNEKLERİ FEDERASYONU 71. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası

TÜRKİYE ULUSAL VEREM SAVAŞI DERNEKLERİ FEDERASYONU  71. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası TÜRKİYE ULUSAL VEREM SAVAŞI DERNEKLERİ FEDERASYONU www.verem.org 71. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası VEREM (TÜBERKÜLOZ) NEDİR? Verem, Mycobacterium Tuberculosis denilen bir basille oluşan, tedavi edilmezse

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

EK: VEREM EĞİTİM VE PROPAGANDA HAFTASI BİLGİ NOTU (01-07 Ocak 2017)

EK: VEREM EĞİTİM VE PROPAGANDA HAFTASI BİLGİ NOTU (01-07 Ocak 2017) EK: 1 70. VEREM EĞİTİM VE PROPAGANDA HAFTASI BİLGİ NOTU (01-07 Ocak 2017) VEREM EĞİTİM VE PROPAGANDA HAFTASI Verem Eğitim ve Propaganda Haftası 1947 yılında kutlanmaya başlamıştır. Her yıl Ocak ayının

Detaylı

Akciğer Tüberkülozlu Servis Şoförü ile Temas Sonrası Bir İlköğretim Okulunda Yapılan Tarama Sonuçları

Akciğer Tüberkülozlu Servis Şoförü ile Temas Sonrası Bir İlköğretim Okulunda Yapılan Tarama Sonuçları ORIGINAL RESEARCH / ORİJİNAL ARAŞTIRMA Akciğer Tüberkülozlu Servis Şoförü ile Temas Sonrası Bir İlköğretim Okulunda Yapılan Tarama Sonuçları Scan Results in a Primary School After Contact with a Pulmonary

Detaylı

TÜBERKÜLOZ Tüberküloz hastalığı gelişimi için risk faktörleri

TÜBERKÜLOZ Tüberküloz hastalığı gelişimi için risk faktörleri TÜBERKÜLOZ Tüberküloz, Mycobacterium tuberculosis mikrobu ile oluşan bulaşıcı bir hastalıktır. Kişiden kişiye solunum yoluyla bulaşir. Hasta kişilerin öksürmesi, aksırması, hapşurması, konuşması ile havaya

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışanlarında Tüberküloz İnfeksiyon Taraması

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışanlarında Tüberküloz İnfeksiyon Taraması Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışanlarında Tüberküloz İnfeksiyon Taraması Peri ARBAK*, Öznur AKKOCA**, Özgür KARACAN***, Yalçın KARAKOCA* * Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Laboratuvar Sürveyans Ağı (TULSA) Çalışmaları

Laboratuvar Sürveyans Ağı (TULSA) Çalışmaları Laboratuvar Sürveyans Ağı (TULSA) Çalışmaları Nilay Uçarman, Ahmet Arslantürk, Hülya Şimşek, Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvarı 37. TMC Kongresi 16-20 Kasım 2016, Antalya 1 Sunum içeriği TULSA nın

Detaylı

Balgamdan Mycobacterium tuberculosis İzolasyonunda Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) Yönteminin Değeri

Balgamdan Mycobacterium tuberculosis İzolasyonunda Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) Yönteminin Değeri Balgamdan Mycobacterium tuberculosis İzolasyonunda Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) Yönteminin Değeri Sami ÖZTÜRK*, Ahmet İLVAN**, Hakan ÖZTÜRKERİ***, Ömer KOCABEYOĞLU****, Erkan BOZKANAT*, Zafer

Detaylı

Antalya Verem Savaş Dispanseri ne Kayıtlı Tüberküloz Hastalarının ve Temaslıların Değerlendirilmesi

Antalya Verem Savaş Dispanseri ne Kayıtlı Tüberküloz Hastalarının ve Temaslıların Değerlendirilmesi Antalya Verem Savaş Dispanseri ne Kayıtlı Tüberküloz Hastalarının ve Temaslıların Değerlendirilmesi Mehtap TÜRKAY*, Ömer ÖZBUDAK**, Candan ÖĞÜŞ** * Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim

Detaylı

HIV TANISINDA YENİLİKLER

HIV TANISINDA YENİLİKLER HIV/AIDS KURSU HIV TANISINDA YENİLİKLER Dr. Mert Ahmet KUŞKUCU İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü Verileri (2016) YILLARA GÖRE HIV (+) SAPTANAN VAKA SAYISI

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Gecikmesine Hastanın ve Hekimin Etkisi

Akciğer Kanserinde Tanı Gecikmesine Hastanın ve Hekimin Etkisi Akciğer Kanserinde Tanı Gecikmesine Hastanın ve Hekimin Etkisi Ahmet Emin ERBAYCU, Ayşe ÖZSÖZ, Aydan ÇAKAN İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz

Detaylı

İNFEKSİYÖZ ENSEFALİTLER: HSV-1 E BAĞLI OLAN VE OLMAYAN OLGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI

İNFEKSİYÖZ ENSEFALİTLER: HSV-1 E BAĞLI OLAN VE OLMAYAN OLGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI İNFEKSİYÖZ ENSEFALİTLER: HSV-1 E BAĞLI OLAN VE OLMAYAN OLGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI Seniha Başaran, Elif Agüloğlu, Aysun Sarıbuğa, Serap Şimşek Yavuz, Atahan Çağatay, Oral Öncül, Halit Özsüt, Haluk Eraksoy

Detaylı

TULAREMİ OLGU SORGULAMA FORMU. Dr. Güven ÇELEBİ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

TULAREMİ OLGU SORGULAMA FORMU. Dr. Güven ÇELEBİ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD TULAREMİ OLGU SORGULAMA FORMU Dr. Güven ÇELEBİ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD TULAREMİ OLGU SORGULAMA FORMU Genel Bilgiler: Tularemi olgu

Detaylı

Türkiye'de Yıllara Göre Yeni Verem Hasta Sayıları. 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 Yıllar

Türkiye'de Yıllara Göre Yeni Verem Hasta Sayıları. 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 Yıllar Verem Haftası etkinlikleri çerçevesinde Akkuş İlçe Sağlık Grup Başkanımız Dr. Mustafa AKDOĞAN 18/01/2010 tarihinde ilçemizde çalışan din adamları ve halka yönelik verem hastalığı ile ilgili çeşitli bilgiler

Detaylı

Tüberkülozlu Asker Hastaların Sekiz Yıllık Tedavi Sonuçları

Tüberkülozlu Asker Hastaların Sekiz Yıllık Tedavi Sonuçları ORİJİNAL ARAŞTIRMA Tüberkülozlu Asker Hastaların Sekiz Yıllık Tedavi Sonuçları Hatice KAYA, a Faruk ÇİFTÇİ, b Erkan BOZKANAT, c Oğuzhan OKUTAN, b Zafer KARTALOĞLU, b Tayfun ÇALIŞKAN, b Ogün SEZER, d Tuncer

Detaylı

YAYMA NEGAT F TÜBERKÜLOZ OLGULARINDA TÜBERKÜLOZ TEDAV S SONUÇLARI

YAYMA NEGAT F TÜBERKÜLOZ OLGULARINDA TÜBERKÜLOZ TEDAV S SONUÇLARI zmir Gö üs Hastanesi Dergisi, Cilt XVIII, Say 2, 2004 YAYMA NEGAT F TÜBERKÜLOZ OLGULARINDA TÜBERKÜLOZ TEDAV S SONUÇLARI THE RESULTS OF TUBERCULOSIS THERAPY IN THE SMEAR NEGATIVE TUBERCULOSIS CASES Kadri

Detaylı

YAYMA NEGATİF AKCİĞER TÜBERKÜLOZU ŞÜPHESİ OLAN OLGULARDA KÜLTÜR POZİTİFLİĞİ ORANI VE TÜBERKÜLİN DERİ TESTİNİN TANIYA KATKISI

YAYMA NEGATİF AKCİĞER TÜBERKÜLOZU ŞÜPHESİ OLAN OLGULARDA KÜLTÜR POZİTİFLİĞİ ORANI VE TÜBERKÜLİN DERİ TESTİNİN TANIYA KATKISI YAYMA NEGATİF AKCİĞER TÜBERKÜLOZU ŞÜPHESİ OLAN OLGULARDA KÜLTÜR POZİTİFLİĞİ ORANI VE TÜBERKÜLİN DERİ TESTİNİN TANIYA KATKISI Dr. Ömer DENİZ (*), Dr. Faruk ÇİFTÇİ (*), Dr. İsmail YÜKSEKOL (**), Dr. Erkan

Detaylı

AGHH de 1997 Yılında Tüberküloz İlaç Direnç Oranları

AGHH de 1997 Yılında Tüberküloz İlaç Direnç Oranları AGHH de 1997 Yılında Tüberküloz İlaç Direnç Oranları Gülnaz ÇOBAN, Behiye AKKALYONCU, Tuğrul ŞİPİT, Bahadır BERKTAŞ, Berna DURSUN, Ayşe GÖZÜ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde ventilatör ilişkili pnömoninin önlenmesinde bundle stratejisi

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde ventilatör ilişkili pnömoninin önlenmesinde bundle stratejisi Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde ventilatör ilişkili pnömoninin önlenmesinde bundle stratejisi Yrd.Doç.Dr. İsmail Kürşad Gökçe İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Trakeostomi ya da endotrakeal

Detaylı

Türkiye Diyabet Prevalans Çalışmaları: TURDEP-I ve TURDEP-II

Türkiye Diyabet Prevalans Çalışmaları: TURDEP-I ve TURDEP-II 47. ULUSAL DİYABET KONGRESİ 11-15 Mayıs 211, Rixos Sungate Hotel, Antalya Türkiye Diyabet Prevalans Çalışmaları: TURDEP-I ve TURDEP-II Prof. Dr. İlhan SATMAN ve TURDEP-II Çalışma Grubu İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Tüberküloz Tedavisinde Temel İlkeler

Tüberküloz Tedavisinde Temel İlkeler Tüberküloz Tedavisinde Temel İlkeler Dr. Tülin Sevim Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi Sunum Akışı Tüberküloz tedavisinin tarihçesi Tüberküloz tedavisinin biyolojik temelleri

Detaylı

Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozu Tanısında Fiberoptik Bronkoskopinin Değeri

Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozu Tanısında Fiberoptik Bronkoskopinin Değeri Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozu Tanısında Fiberoptik Bronkoskopinin Değeri İsmail YÜKSEKOL*, Şenol BAL*, Metin ÖZKAN*, Arzu BALKAN*, İbrahim BEDİRHAN*, Ergün TOZKOPARAN*, Necmettin DEMİRCİ*, Olgaç SEBER*

Detaylı

Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ayşe İNCİ Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji DOĞUM SAYILARI 2011 : 1 241 412 2012 : 1

Detaylı