Programda Çorum'un deðerleri, yaþanmýþlýklarý, doðal ve tarihi güzellikleri, lezzetlerinin konuþul- Erdal Odabaþ. Velipaþa Camii nde sabah buluþmalarý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Programda Çorum'un deðerleri, yaþanmýþlýklarý, doðal ve tarihi güzellikleri, lezzetlerinin konuþul- Erdal Odabaþ. Velipaþa Camii nde sabah buluþmalarý"

Transkript

1 Þakir Aktý Ýlmettin Köklü Aktý ve Köklü Daire Baþkaný seçildiler Yargýtay da yapýlan seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu Üyesi hemþehrimiz Þakir Aktý ile orum Cumhuriyet eski Baþsavcýsý Ýlmettin Köklü daire baþkaný seçildi. * HABERÝ 7 DE orum marka kent Her Pazar CNN Türk ekranlarýnda yayýnlanan Aynur Tartan ile Burada Hayat Var programý bu hafta AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, orumlu Türk Halk Müziði Sanatçýsý Canan Baþkaya ve iþadamý Ece Holding CEO'su Erdem enesiz'i konuk etti. * HABERÝ 6 DA Programda orum'un deðerleri, yaþanmýþlýklarý, doðal ve tarihi güzellikleri, lezzetlerinin konuþul- Þehir ekonomisine can suyu olacak Hitit Üniversitesi nin organize ettiði bir çok ulusal ve uluslararasý etkinlik þehir ekonomisine katký saðlýyor Avrupa Üniversiteler Prof. Dr. Reha Metin Alkan Salon Futbol Þampiyonasý orum'da yapýlacak. * HABERÝ 2 DE ORUM 23 ARALIK 2014 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Ahþap oymacýlar sergiye hazýrlanýyor Erdal Odabaþ Arýcýlar hibeleri kaçýrmamalý orum Bal Üreticileri Birliði Baþkaný Erdal Odabaþ, Türkiye Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu orum Þubesi'nde IPARD hibe programý ile ilgili bir toplantý yapýlacaðýný, toplantýnýn 24 Aralýk arþamba günü saat 15.30'da evre Yolu PTT Baþmüdürlüðü binasý üstünde baþlayacaðýný bildirdi. * HABERÝ 7 DE Sanat merkezine ihtiyaç var orum da geleneksel el sanatlarýnýn yapýldýðý ve yaþatýldýðý bir sanat merkezine ihtiyaç olduðu belirtildi. Geleneksel el sanatlarý alanýnda düzenlenen kurslarla orum da önemli bir ivme yakalandýðýna dikkat çeken uzmanlar, atölye, galeri ve satýþ yerlerini içine alan bir sanat merkezinin hayata geçirilmesi gerektiðini kaydettiler. * HABERÝ 10 DA Emniyet Müdürlüðü KOM Þube Müdürlüðünce operasyon düzenlen- Kalpazanlara tutuklama Emniyet Müdürlüðü KOM Þube Müdürlüðünce düzenlenen bir operasyonda þüpheli 3 þahýs, piyasaya sürmek istedikleri 242 adet 100 TL lik sahte banknot ( TL) ile birlikte yakalandý. Bu suçtan elde ettikleri deðerlendirilen 4 bin 735 TL paraya da el konuldu. * HABERÝ 5 DE Kongrede partinin eski belediye baþkan adaylarýndan Aliþan Yaþar Ýlçe Baþkaný Mecitözü AK Parti'de Baþkan Aliþan Yaþar AK Parti'nin ilçe kongrelerinin sonuncusu Mecitözü'nde gerçekleþtirildi. Tek listeli seçimde partinin eski belediye baþkan adaylarýndan Aliþan Yaþar Ýlçe Baþkaný seçildi. * HABERÝ 6 DA Saadet Partisi Ýl Baþkanlýðý nca il divan toplantýsý düzen- Saadet Partisi bu milletin özüdür Saadet Partisi Ýl Baþkanlýðý, her ay gerçekleþtirdiði ve teþkilatlarýn aylýk çalýþma raporlarýnýn deðerlendirildiði Ýl Divan Toplantýsýný önceki gün yaptý. * HABERÝ 14 DE Kertenkele den CHP li Müftüye cevap: Ýhsan Özkes daha komik! Kertenkele dizisinin baþrol oyuncusu Timur Acar, CHP Milletvekili Ýhsan Özkes in eleþtirilerine cevap verdi. RTÜK'ten dizinin yayýndan kaldýrmasýný isteyen eski Müftü Ýhsan Özkes in açýklamalarýný yorumlayan Timur Acar, Biz komedi dizisi çekiyoruz ama bazý insanlar bizden daha komik dedi. * HABERÝ 11 DE Timur Acar Velipaþa Camii nde sabah buluþmalarý Velipaþa Camii nde sabah namazýnýn ardýndan cemaate kahvaltý ikram ediliyor. Din görevlileri Mehmet Öztürk ve Mustafa Ünlü öncülüðünde baþlatýlan sabah buluþmalarýna cami cemaati büyük ilgi gösteriyor. * HABERÝ 10 DA Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürlüðü'nce Sýklýk Tabiat Parký'na aðaç ev yaptýrýlýyor. * HABERÝ 3 DE orum da ilk kez açýlan Ahþap Oymacýlýk Kursu meyvelerini vermeye baþladý. Velipaþa Camii nde sabah namazýnýn ardýndan cemaate kahvaltý ikram ediliyor. Sýklýk'a kütüphane orum Sýklýk Tabiat Parký'nda çalýþmalar tüm hýzý ile devam ediyor. 10 bin 355 paket gümrük kaçaðý sigara, 13 bin 600 adet gümrük kaçaðý makaron ile birlikte yakalandý. Gümrük kaçaðý sigaraya geçit yok Ýl Emniyet Müdürlüðü KOM Þube Müdürlüðünce düzenlenen dört ayrý operasyonda gümrük kaçaðý sigara ve makaron ele geçirildi. * HABERÝ 5 DE 19 gr esrar maddesi ve 7 adet uyuþturucu nitelikli ecza ile yaka- Uyuþturucu tacirleri yakalandý KOM Þube Müdürlüðü ekiplerince düzenlenen operasyonda U.A. ve H.T. isimli þüpheliler, satýþa hazýr vaziyette 19 gr esrar maddesi ve 7 adet uyuþturucu nitelikli ecza ile birlikte yakalandý. * HABERÝ 5 DE

2 2 SALI 23 ARALIK 2014 Þehir ekonomisine can suyu Sarýkamýþ Bir Milletin Beyaz Destaný Sarýkamýþ Bir Milletin Beyaz Destaný konulu konferans düzenlenecek. Sarýkamýþ Bir Milletin Beyaz Destaný konferans Hitit Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan itit Üniversitesi nin Horganize ettiði bir çok ulusal ve uluslararasý etkinlik þehir ekonomisine katký saðlýyor Avrupa Üniversiteler Salon Futbol Þampiyonasý orum'da yapýlacak. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 2017 Avrupa Üniversiteler Salon Futbol Þampiyonasý'nýn (Futsal 2017), üniversitelerinin ev sahipliðinde orum'da yapýlacaðýný bildirdi. Alkan, yazýlý açýklamasýnda, 2017 yýlýnda 11'incisi düzenlenecek Avrupa Üniversiteler Salon Futbol Þampiyonasý'nýn orum'da yapýlmasý için baþvurduklarýný, Avrupa Üniversite Sporlarý Birliði'nin 28 Kasým'da yapýlan toplantýsýnda deðerlendirilen talebin karara baðlanarak, organizasyonun orum'da yapýlmasýna karar verildiðini belirtti. Þampiyonanýn Hitit Üniversitesi ev sahipliðinde orum'da yapýlacak olmasýndan büyük mutluluk duyduklarýný ifade eden Alkan, þunlarý kaydetti: "Dünyanýn pek çok ülkesinden ilimize çok sayýda spor insanýnýn katýlacaðý bir uluslararasý Üniversitesi tarafýndan 23 Aralýk 2014 Salý günü saat da Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþtirilecek.(haber etkinliðe daha ev sahipliði yapacak olmamýz, üniversitemiz ve ilimiz açýsýndan büyük önem taþýyor. Bu organizasyonun alýnmasý, artýk bir dünya üniversitesi olmaya baþladýðýmýzýn somut göstergelerinden birisi yýlýnda gerçekleþtirilecek Dünya Güreþ Þampiyonasý'ndan sonra üniversitemiz koordinasyonunda bu ve benzer uluslararasý büyük etkinliklerin peþ peþe geleceðine inanýyorum. Bu süreçte verdikleri destekten dolayý Gençlik ve Spor Bakanýmýz Akif aðatay Kýlýç'a, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'a ve Üniversite Sporlarý Federasyonu Baþkaný Prof. Dr. Kemal Tamer'e teþekkür ederim." Prof. Dr. Alkan, bu tür etkinliklerin orum'un ulusal ve uluslararasý alanda tanýtýmýna da büyük katký saðlayacaðýna inandýðýný vurgulayarak, ilk kez Türkiye'de düzenlenecek Avrupa Üniversiteler Salon Futbol Þampiyonasý için sporcular, teknik heyet, hakemler ve Avrupa Üniversite Sporlarý Birliði delegeleri ile 500'ün üzerinde katýlýmcýnýn orum'a geleceðini kaydetti.(aa.) ÖSYM 2015 sýnav takvimi SYM tarafýndan 2015 yýlýnda yapýlacak sýnavlara Öiliþkin takvim belirlendi. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 2015 yýlýnda yapýlacak sýnavlarýn tarihleri yer aldý. Takvimin güncel geliþmelere göre yenilenebileceði belirtilen duyuruda, ilgililerin takvim bilgilerini sýk sýk kontrol etmeleri istendi. Duyuruya göre, Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) 15 Mart 2015, Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) ise Haziran ve Haziran 2015'de gerçekleþtirilecek yýlýnda yapýlacak bazý sýnavlarýn tarihleri þöyle: -Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) : 15 Mart Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (YDS Ýlkbahar dönemi): 5 Nisan Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý (TUS Ýlkbahar Dönemi): 12 Nisan Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES Ýlkbahar Dönemi) :10 Mayýs Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS)-4 Sosyal Bilimler: 13 Haziran Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS)-1 Matematik: 14 Haziran Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS)-5 Yabancý Dil: 14 Haziran Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS)-2 Fen Bilimleri: 20 Haziran Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS)-3 Edebiyat-Coðrafya: 21 Haziran Kamu Personel Seçme Sýnavý (KPSS A Grubu ve Öðretmenlik): 4-5 Temmuz KPSS Öðretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 12 Temmuz Dikey Geçiþ Sýnavý (DGS): 26 Temmuz Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (YDS Sonbahar Dönemi): 13 Eylül Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý (TUS Sonbahar Dönemi): 20 Eylül Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES Sonbahar Dönemi): 22 Kasým 2015(TRTHaber) Üniversite gençliðine uyarý 2017 Avrupa Üniversiteler Salon Futbol Þampiyonasý orum'da yapýlacak. orum Emniyet Müdürlüðü nce Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu nda Gençlik ve Güvenli Gelecek konulu konferans düzenlendi. Programa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardýmcýsý Öðr. Gör. Aslýhan Kaya, orum Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü nde görevli polisler ve çok sayýda yüksek okul öðrencisi katýldý. Uzmanlar, eðitimöðretim döneminde terör örgütlerinin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için gerek duyduklarý en önemli unsur olan eleman temininin engellenmesi, örgütlerin propagandalarýndan vatandaþlarýn özellikle de gençlerin korunmasý gerektiði, bu nedenle bilgilendirme ve önleme faaliyetleri çalýþmalarýnda, ülkenin sahip olduðu etnik dini ve kültürel farklýlýklarýn çatýþma ve þiddet aracý olarak kullanýlmasýnýn önüne geçilmesi, baþta öðrenciler olmak üzere bütün vatandaþlara saðduyulu bir þekilde davranma refleksi kazandýrýlmasýný amaçladýklarýný söyledi- orum Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü nde görevli polisler bilgi verdi. Meslek Yüksekokulu nda Gençlik ve Güvenli Gelecek konulu konferans düzenlendi. ler.. gütlerine karþý ailelerle dikleri kiþiler ve yayýnlarla Terör örgütlerine katýlan genç hayatlarýn acý sonlarýný video eþliðiyle öðrencilere anlatan uzmanlar, terör ör- birlikte çalýþmalarýnýn olduðunu belirterek öðrencilere çevreye karþý daha fazla duyarlý olmalarýný, özellikle bilme- karþýlaþtýklarýnda bunlarý öðretmenleriyle ve kendileriyle paylaþmalarý gerektiðini dile getirdiler. BAP baþvurularý baþlýyor itit Üniversitesi Bilimsel Araþ- Projeleri Birimine yapý- Htýrma lacak olan Hýzlý Destek Projesi ve Lisansüstü Tez Projesi baþvurularý, 01 Aralýk 2014 tarihi itibari ile baþlayacak, 31 Aralýk 2014 tarihinde sona erecektir. Proje baþvurularý ve izleyen tüm süreçler, Üniversite Senatosu tarafýndan 01 Ekim 2013 tarihinde kabul edilen Hitit Üniversitesi Bilimsel Araþtýrma Projeleri Uygulama Yönergesi kapsamýnda yapýlacak. Proje baþvurularý, adresinden ulaþýlabilecek olan üniversite BAP Otomasyon Sistemi üzerinden elektronik olarak yapýlacak. Proje desteðinden yararlanmak isteyen ve yönergede belirtilen koþullarý saðlayan öðretim elemanlarýnýn baþvurularýný otomasyon sistemi üzerinden yapmalarý ve yönergede belirtilen baþvuru formu ile eklerini ýslak imzalý 2 (iki) nüsha olarak düzenleyerek ilgili birime (Rektörlük/Dekanlýk/Müdürlük) teslim etmeleri gerekiyor. Yapýlan baþvurular ilgili birim amiri tarafýndan yönergede belirtilen þekilde deðerlendirilerek, 1 (bir) nüshasý BAP Birimine gönderilecek. (.HAK:3415) KARAKAÞLAR OTOMOTÝV evre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ORUM Tel:(364) (.HAK:2502)

3 SALI 23 ARALIK Sýklýk'a kütüphane evi O Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürü Mahmut Temel rman ve Su Ýþleri Þube Müdürlüðü'nce Sýklýk Tabiat Parký'na aðaç ev yaptýrýlýyor. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nýn "Her Ýl'e Bir Tabiat Parký" projesi kapsamýnda orum Orman ve Su Ýþleri Müdürlüðü'ne ait, Botanik Park ve Hayvanat Bahçesi dâhil olmak üzere toplam 640 dönüm Sýklýk Tabiat Parký'na 84 yeni kamelya daha yaptýrýldý. alanda kurulu olan orum Sýklýk Tabiat Parký'nda çalýþmalar tüm hýzý ile devam ediyor. alýþmalar kapsamýnda kütüphane olarak kullanýlmasý planlanan 1 adet aðaç ev yaptýrýldý. Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürü Mahmut Temel tarafýndan yapýlan açýklamada, vatandaþlardan ilgi görmesi halinde ihale edilerek yaklaþýk 10 tane daha aðaç ev yaptýrýlmasý planlanýyor. Ayrýca Sýklýk Tabiat Parký'na 84 yeni kamelya daha yaptýrýldý. Yapýmý tamamlanan aðaç evi kütüphane olarak kullanmayý düþündüklerini belirten Temel, "Sýklýk Tabiat Parký'na henüz 1 tane aðaç ev yaptýk. Vatandaþtan gelen tepkiler dahilinde beðenilirse, ilgi görürse ihale edilerek yaklaþýk 10 tane daha yapmayý planlýyoruz. Aðaç evlerin içinde çocuk kitaplarý olacak. Okuma alýþkanlýðýna destek olacaðýz." dedi. orum Sýklýk Tabiat Parký'nda çalýþmalar tüm hýzý ile devam ediyor. Erkan Makina nýn proje baþarýsý orum da faaliyet gösteren Erkan Makina nýn, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan 2014 yýlý alýþma Programý kapsamýna alýnan KOBÝ'lere Yönelik Ýmalat Sanayi Mali Destek Programý kapsamýnda hazýrladýðý Avrupa Birliðine Ýhracat Hedefli Lazer Teknolojisi Yatýrýmý projesini baþarýyla uyguladý. TR 83 bölgesinde faaliyet gösteren ve öncelikle katma deðer yaratma kapasitesi yüksek olan KOBÝ'lerin uluslararasý düzeyde rekabet güçlerinin, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasiteleri ile birlikte ihracata dönük ileri tek- noloji, kalite ve katma deðere sahip ürün geliþtirme ve üretme imkânlarýnýn artýrýlmasý amacýyla uygulanan proje kapsamýnda yapýlan yatýrýmla, Erkan Makina nýn üretim teknolojisi ve verimliliði artýrýlarak, kalite ve katma deðeri yüksek ürünlerin üretimine baþlandý. Ayrýca üretim ve dýþ ticaret konusunda insan kaynaðý kapasitesi artýrýldý. Firma yetkilileri, projenin uygulanmasý sýrasýnda kendilerine her türlü bilgi ve kolaylýk saðlayan OKA yetkililerine ve Proje Dizayn'a teþekkür etti. (Haber VEFAT ve TEÞEKKÜR Mehmet Sami Bozkurt Sevgili babamýz Kore Gazisi emekli Astsubay un Ahmet Kara vefatý sonrasý gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayý baþta; Vali Ahmet elik Muharrem Gül, Garnizon Komutaný J. Kd. Alb., Muharip Gaziler Derneði Baþkaný ve dernek üyesi aziz gazilerimize, Cenaze töreninde þanlý Türk Bayraðýmýzý takdim eden deðerli komutanýmýza, Ayrýca cenazeye iþtirak eden Türk Silahlý Kuvvetleri nin kýymetli mensuplarýna, Tören mangasýnýn mümtaz er ve erbaþlarýna, Dualarýyla yanýmýzda olan muhterem hocalarýmýza, (.HAK:3469) elenk, mesaj ve ziyaretleri ile acýmýzý paylaþan muhterem eþ, dost, arkadaþ ve komþularýmýz ile akrabalarýmýza, hayýr dualarýný eksik etmeyen tüm orum halkýna sonsuz minnet ve þükranlarýmýzý sunarýz. Cenab-ý Allah tan rahmetini esirgememesi dileðiyle... BOZKURT AÝLESÝ adýna Adnan BOZKURT HONDA PLAZA MEROTO ANKARA YOLU 3. KM. ORUM TEL :

4 4 SALI 23 ARALIK 2014 Deðiþim Süreci ve Ýslami Cemaatler Ö zgür-der orum Þubesi yýlý ilk konferansý 'Deðiþim Süreci ve Ýslami Cemaatler' konu baþlýðý ile Araþtýrmacý-Yazar Musa Üzer sundu. Deðiþim kavramý üzerinde durarak sözlerine baþlayan Musa Üzer, güncel tartýþmalarýnýn ve kavramlarýn sol ve liberal menþeli olduðunu, teorik ve ideolojik deðerlendirmeler ve doðru okumanýn zorunluluðuna deðindi. Bilgi üretilmeyince, kaçýnýlmaz olarak baskýn düþüncelerden ödünç almak zorunda kalýndýðýný ifade eden Üzer, bilgilenmenin Ýran, Kürt milliyetçiliði ve dar Ýslami bakýþ açýsýna göre þekillendiðini ve yazarlar eliyle bu argümanlarýn kullanýldýðýný söyledi. Türkiye'de Ýslami cemaatlerde kýrýlma noktasýnýn 28 Þubat olduðunu hatýrlatan Üzer, sözlerine þöyle devam etti: Sistemi tanýmamaktan kaynaklý 28 Þubat yeterince algýlanamadý ve vakýa doðru okunamadý. Bunun sonucu olarak gerek kimliksel, gerekse örgütsel olarak daðýlma ve çözülmeler oldu. Yaþananlar Müslümanlar arasýnda zaten var olan komplo- Araþtýrmacý-Yazar Musa Üzer culuk hastalýðýný daha da ilerletti." Kitabi olmaktan çok þifai bir bilgilenme söz konusuyken, günümüzde hurafelerin azaldýðý, kitabileþmenin arttýðý bu süreç yaþandýðýný belirten Üzer, ancak bu süreç cemaat olma çabasý yerine STK formunu hýzlandýrmýþ ve gizli kapaklý yapýlanmadan, kiþisel geliþim, deðerler eðitimi gibi formlar üzerinden seküler merkezli oluþumlara dönüþtüðünü söyledi. Ýslami camialarýn maalesef büyük kýsmýnýn siyasal, sosyal bir gelecek tasavvuru olmayan, sahip olduklarý unsurlarý muhafazaya endeksli mikro yapýlar ol- M. ALÝ. CEYLAN ürk Eðitim Sen orum TÞube Baþkaný Selim Aydýn, yönetici atama süreci ile ilgili yaptýðý açýklamadan dolayý, Türk Eðitim Sen Bursa Þube Baþkaný Selçuk Türkoðlu'na açýlan davayý kýnadý. Bilindiði üzere Türk Eðitim Sen Bursa 2 nolu Þube Baþkaný Selçuk Türkoðlu yönetici atama süreci ile ilgili basýn açýklamasý yaptý. Bursa Valisi Münir Karaloðlu tarafýndan, eleþtiri sýnýrlarýný aþtýðý ve Bursa Milli Eðitim Müdürü Veli Sarýkaya ile Bursa Valisi Münir Karaloðlu'na karþý zincirleme þekilde hakaret suçunu iþlediði iddiasýyla dava açýldý. orum Þube Baþkaný Selim Aydýn ise, Bursa Þube Baþkaný Selçuk Türkoðlu'na açýlan davayý kýnayarak, Türkoðlu'nun söylediði cümlelerin aynýsýný kendisinin de söylediðini belirterek, Bursa Valisi'nin kendisine de dava açmasýný istedi. Bugün saat 12.15'te sendika binasýnda basýn toplantýsý düzenleyen Selim Aydýn, konuya iliþkin þu açýklamalarda bulundu; "Türk Eðitim Sen Bursa 2 nolu Þubemizin yönetici atama süreci ile ilgili yapmýþ olduðu basýn açýklamasý ile ilgilidir. Ülkemizin her ilinde ilçesinde Türk Eðitim-Sen üyesi müdür - müdür yardýmcýsý arkadaþlarýmýzýn görevlerine son verildi. Kýsaca her yerde ayný kýyýmý yaþadýk. Haksýzlýklara þahit olduk. Bundan dolayý yapmýþ olduðu açýklama nedeniyle Bursa Valisi tarafýndan AK Parti il baþkaný avukat tutularak Bursa 2 Nolu þube baþkanýmýz Selçuk Türkoðlu'na dava açýlmýþtý. Bende bu açýklamanýn aynýsýný yapýyorum. Eðer Baþkanýmýzýn söyledikleri suçsa, Bursa valisinin bana da dava açmasýný talep ediyorum. Selçuk Türkoðlu, 10 Eylül 2014 tarihinde okul müdürleri atamasýný protesto etmek üzere Bursa Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü önünde gerçekleþen gösteriler hakkýnda yerel bir televizyon kanalýna açýklamada bulunmuþ. Açýklamasýnda " ilettiðimiz hiçbir problemi çözmeyen duðunu hatýrlatan Üzer, siyasal olaylara karþý metodoloji eksikliðinin varlýðýna ve AK Parti'nin politik tasavvurunun þekillendirdiði son dönem politikalarý ile þahsiyet, özgüven kazanan yapýlarýn deðiþim ve dönüþümüne deðindi. AK Parti iktidar süreci hakkýnda da bilgiler veren Üzer, yýllarý ekonomik politikalar merkezli toplumsal iyileþtirmelerle, Kemalist laik sistemi dönüþtürmek deðiþtirmek çabasýna içinde olunduðunu ve bundan da kýsmen de olsa baþarý olduklarýný söyledi. Gülen camiasý ile iliþkilere de vurgu yapan konuþmacý, camianýn Özgür-Der orum Þubesi yýlý ilk konferansý 'Deðiþim Süreci ve Ýslami Cemaatler' konu baþlýðý ile Araþtýrmacý-Yazar Musa Üzer sundu. bir Milli Eðitim Müdürü, milli eðitim yöneticileri var, Bursa Valisi var, o zaman siz býrakýn, siz býrakýn bu statülerinizi, býrakýn bu koltuklarýnýzý, býrakýn mühürleri asýl sahibiniz kimse onlar gelsin, listeyi kim yaptýysa, puanlarý kim verdiyse muhatabýnýz onlar olsun biz onlara soralým. Yani insafsýzca bu sübjektif kriterlere dayanarak siz bu insanlarýn emeklerini nasýl çaldýnýz diye onlara soralým " ifadelerini kullanan Türkoðlu hakkýndaki Savcýlýk iddianamesinde "Eleþtiri sýnýrlarýný aþtýðý ve Bursa Milli Eðitim Müdürü olan Veli Sarýkaya ile Bursa Valisi Münir Karaloðlu'na karþý zincirleme þekilde hakaret suçunu iþlediði anlaþýlmaktadýr" iddiasýyla dava açýldý. Sayýn baþkanýmýzýn ifadelerini kuruluþ tezini küresel güçleri ürkütmeden, sistemi ele geçirmek olarak tanýmladý. AK Parti ile Gülen Camiasý arasýnda kýrýlmanýn dindar nesil ve Ýsrail ile olan iliþkilerden kaynakladýðýný, camianýn altýn nesil projesi varken, dindar nesil projesinin çatýþmayý alevlendirdiðini söyledi. AK Parti'nin çözüm süreci ile aldýðý riske de vurgu yapan Üzer, Türkiye'de var olan milliyetçilik düþüncesine raðmen gelinen noktanýn önemine deðindi. Ancak; Kürt bölgelerinde yükselen milliyetçik akýmýnýn varlýðýna da deðinerek, gelinen noktayý ve kaygýlarý örnekler vererek anlattý. Suriye ve Kobani üzerinde yaþanan bilgi kirliðine vurgu yapan Üzer, Esed ve Ýran lobisinin siyasal ve sosyal gündemlerdeki etkilerden bahsetti. Örgütlü bir yapýnýn medya eli ile neler yapabildiðini Kobani üzerinden örneklendirerek algý oluþturularak IÞÝD üzerinden PKK'nýn nasýl meþrulaþtýrýlmaya çalýþýldýðý ve küçük bir þehir olan Kobani'nin nasýl tüm Suriye'de yaþanan zulmün ve zalimliðin önüne geçirildiðini anlattý. Ýslami cemaatlerin itikat olarak homojenleþmesinin önemini vurgulayan Üzer, þu anda toplumsal alanýn müsaitliðine ve yapýlacak çalýþmalarýn gerekliðine deðindi ve her camianýn yapabileceði, söyleyeceði bir sözünün olduðunu söyleyerek, yeter ki gayret edilmesi gerektiðini kaydetti. Program soru cevap ve karþýlýklý görüþ alýþ veriþlerinin ardýndan sonra erdi. (Haber Türk Eðitim Sen den kýnama Türk Eðitim Sen orum Þube Baþkaný Selim Aydýn biz de aynen olduðu gibi iddia ediyoruz. Türk Milli Eðitim tarihinde ilk defa bu kadar geniþ çaplý bir siyasi kadrolaþma ve kýyým, tasfiye operasyonuyla karþý karþýyayýz. Bu süreçle alakalý, sendika olarak hak arama faaliyetlerimizi her zeminde yürütüyoruz ve yürütmeye de devam edeceðiz. Hiçbir güç, hiçbir irade bizi doðrularý söylemekten alýkoyamaz. Bu arada sayýn Vali Akp ÝL baþkanýný avukat tutarak yargýya baský oluþturmuþtur. Kendine güveniyorsa, derhal avukatýný deðiþtirmesi gerektiðini iade etmek istiyorum. Böyle bir þey kabul edilebilir mi Ýnsanlarýn hakký gasp edilirken Vali olduðunu hatýrlamayacaksýn ama sana görevini hatýrlatan insanlara dava açacaksýn. Peki görevlerinden alaþaðý edilen bu yöneticiler hakarete uðramadýlar mý? Maðdur edilmediler mi? Buradan bir kez daha liyakat ve ehliyet kavramlarýndan uzaklaþarak, hak, hukuk kavramlarýnýn içini boþaltan, benim sendikam, benim adamým anlayýþýyla hareket edenlere hatýrlatmak istiyorum; 'Allah size, mutlaka emanetleri (iþleri) ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasýnda hükmettiðiniz zaman adaletle davranmanýzý emreder.' (Nisa 58)" Ýtalyan ISVEA, Kayseri'de talyan asýllý, vitrifiye Ýseramik ve banyo ürünleri markasý IS- VEA; Türkiye'nin farklý bölgelerinde önemli projelerde yer almaya devam ediyor. The Kayseri Forum Residence'ta 168 dairenin banyolarýný dekore eden ISVEA, özgün tasarýmlarý ve fonksiyonel yaklaþýmý ile büyük beðeni topladý. The Kayseri Forum Residence projesinin tamamýnda ISVEA seramik vitrifiye tasarýmlarýna yer verilirken, toplamda adet ürün kullanýldý. Göz alýcý tasarýmýyla her banyoya muhteþem uyum saðlayan, kaliteyi estetikle bir araya getiren VÝVA Serisi genel banyolarda kullanýlýrken, ebeveyn banyo ve WC'lerde yavaþ kapanan klozet kapaðý ile kolay kullaným saðlayan Soluzione Serisi ve modern çizgilerle tasarlanan Sistema Y Clear Serisi tezgah üstü lavabolarý tercih edildi. ISVEA The Kayseri Forum Residence'ta dairelerin banyolarýný dekore etti. Ýtalyan asýllý, vitrifiye seramik ve banyo ürünleri markasý ISVEA; Türkiye'nin farklý bölgelerinde önemli projelerde yer almaya devam ediyor. Saygýn Birçok Projede Yer Almaya Devam Edeceðiz Vitrifiyeden banyo dolaplarýna kadar sunduðu banyo çözüm- ISVEA, özgün tasarýmlarý ve fonksiyonel yaklaþýmý ile büyük beðeni topladý. leri sayesinde birçok prestijli projenin Ýtalyan ISVEA'yý tercih ettiðini vurgulayan IS- Kayseri'de ilk kez bir konut projesine imza atýklarýný söyledi. Birçok uluslararasý projede rinin Türkiye'deki birçok saygýn ve büyük proje tarafýndan da ilk tercih edilen marka ol- VEA Genel Müdür yer aldýklarýný vurmak olduðunu iletrinin Yardýmcýsý Yakup Fýrat, gulayan Fýrat; hedefleti.(a.a.) Sýnav ücretine tepki ürk Diyanet Vakýf TSen orum Þube Baþkaný Mustafa Ünlü, "Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnda hac, umre ve nakil için yapýlan tüm sýnavlarýn kaldýrýlmasý, bunun yerine kýdem esasýna göre düzenleme yapýlmasýný istiyoruz." dedi. Diyanet çalýþanlarýnýn görev yerlerini deðiþtirmek, hac ve umre hizmetlerinde görevlendirilmek, yurtdýþýna Din Hizmetlerinde Din Görevlisi olarak görevlendirilmek üzere yapýlacak sýnavlara katýlabilmeleri için gerekli olan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sýnavýnda (MBSTS) Baþkanlýkça belirlenen puaný almalarý þartýna baðlayan düzenlemeler anayasanýn eþitlik ilkesine, 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu`nun memur güvencesi ve atanma talep hakký hükümlerine aykýrý olduðu için Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Sýnav Yönetmeliði ve getirilen MBSTS uygulamasý ile bu sýnav sonucuna göre yapýlacak Diyanetteki bütün iþlemlerin sendikalarý tarafýndan Danýþtay mahkemesine taþýnarak yürütmenin durdurulmasý ve uygulamanýn iptali istendiðini ve mahkeme sürecinin devam ettiðini belirten Ünlü, þu açýklamalarda bulundu; Türk Diyanet Vakýf Sen orum Þube Baþkaný Mustafa Ünlü "Türk Diyanet Vakýf Sendikasý olarak baþýndan beri MBSTS sýnavlarýnýn görevliye bir faydasýnýn olmadýðýný, alýnan sonuçlarýn din lilerinin Baþvuru ücretlerinin 80 TL olarak belirlenmesi sendikamýzýn bu konudaki görüþlerinin ne kadar isabetli olduðunu ve MBSTS görevlisinin mesleki sýnavlarýnýn ÖSYM ye yeterliliðini ortaya koyamayacaðýný, bir gelir kapýsý araladý- sýnav ðýný üzülerek hep bera- sonucunda alýnan puanlamanýn bir kritere göre ber görmekteyiz. Baþlangýçta deðil, belirlenen komisyonlarýn insiyatifine MBSTS sýnavlarý müracaat eden adaylarýn göre þekil aldýðýný ve nüfusa kayýtlý olduklarý adil uygulanmadýðýný, böyle bir durumun görevliyi rencide ettiðini, tarihinde illerde yapýlmakta iken yapýlan sýnavýn görevliye sýnav stresinden ve maddi külfetinden baþka bir getirisinin olmadýðýný her platformda ifade ettik, etmeye de devam edeceðiz. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnca 21 bölge merkezine taþýnýnca Din Görevlileri ve ilgili kamuoyu tarafýndan yapýlan uygulama tartýþma konusu olmuþtu. 22 Þubat 2015 tarihinde yapýlacak olan Þimdi ise, Türk Diyanet Vakýf Sendikasý'nýn asla tasvip etme- Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sýnavýna yeceði ve karþý duracaðý girecek olan din görev- sýnav ücreti olarak belirlenen 80 TL çok yüksek ve kabul edilemez bir rakamdýr. Sýnava girenlerin sayýsýyla 80 rakamýný çarptýðýmýzda iþin vahameti ortaya çýkmaktadýr. Bu bir soygundur. Buna kim müsaade ediyorsa vebal altýnda kalacaktýr. Din Görevlisinin cebindeki paraya göz diken bu anlayýþý, yaptýðý yanlýþýndan dönmeye davet ediyoruz. Diyanet çalýþanlarýný sahipsiz sanarak bu tür yaptýðý hiç bir sýnavdan 80 TL talep etmeyen ÖSYM'yi makul bir fiyat belirleyene kadar her alanda protesto edeceðiz ve tepkimizi her platformda sürdüreceðiz. Türk Diyanet Vakýf Sen olarak; Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý yetkilerinin de camiadan gelen bu çýðlýða ve haklý tepkiye kulak vermelerini, ayný sýnav için 2014 yýlýnda 45 TL ücret alýnýrken; ÖSYM tarafýndan 22 Þubat 2015 tarihinde yapýlacak olan MBSTS sýnavýnýn neden 80 TL olarak belirlendiðini, bu 80 TL'nin kabul edilemez bir rakam olduðunu ve düzeltilmesini ÖSYM'den istemeli ve düzelterek gereðini yapmalýdýr." (Haber

5 SALI 23 ARALIK 2014 Kalpazanlara tutuklama 5 E Emniyet Müdürlüðü KOM Þube Müdürlüðünce operasyon düzenlendi. mniyet Müdürlüðü KOM Þube Müdürlüðünce düzenlenen bir operasyonda þüpheli 3 þahýs, piyasaya sürmek istedikleri 242 adet 100 TL lik sahte banknot ( TL) ile birlikte yakalandý. Bu suçtan elde ettikleri deðerlendirilen 4 bin 735 TL paraya da el konuldu. Þüpheliler F., C.K, S.B ve R.Ö hakkýnda TCK 197/1 Piyasaya sahte para sürmek suçundan soruþturma yürütülerek orum Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesindeki sorgularýnýn ardýndan 4 þüpheli de tutuklanarak cezaevine teslim edildi. (Haber 4 þüpheli de tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Uyuþturucu tacirleri yakalandý K OM Þube Müdürlüðü ekiplerince düzenlenen operasyonda U.A. ve H.T. isimli þüpheliler, satýþa hazýr vaziyette 19 gr esrar maddesi ve 7 adet uyuþturucu nitelikli ecza ile birlikte yakalandý. Þüpheliler, hakkýnda Uyuþturucu ve Uyarýcý Madde Ýmal ve Ticareti yapmak suçundan soruþturma yürütülerek orum Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna sevk edildi. Sulh Ceza mahkemesindeki sorgularýnýn ardýndan 2 þüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Haber orum da iki oto döþeme ustasý, Kastamonulu bir iþadamý tarafýndan satýn alýnan iki araçý mercedes görünümlü limuzine dönüþtürüldü. Kastamonu da yaþayan Fatih Kýldýroðlu adlý iþadamý Gümrük kaçaðýna geçit yok Ý l Emniyet Müdürlüðü KOM Þube Müdürlüðünce düzenlenen dört ayrý operasyonda gümrük kaçaðý sigara ve makaron ele geçirildi. E.B, F.B, E.B, T.S, E.C, Ö.S ve N.S isimli þüpheliler, toplam 10 bin 355 paket gümrük kaçaðý sigara, 13 bin 600 adet gümrük kaçaðý makaron ile birlikte yakalandý. Þüpheliler hakkýnda 5607 SKM Sigara Kaçakçýlýðý suçlarýndan soruþturma yürütülerek orum Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna sevk edildi. (Haber 10 bin 355 paket gümrük kaçaðý sigara, 13 bin 600 adet Kardeþler kavga etti Mercedes görünümlü limuzin Dört ayrý operasyonda gümrük kaçaðý sigara ve makaron ele geçirildi. hurda limuzin ile 1975 model mercedes marka otomobil satýn aldý. Yapýlan çalýþmalar sonucu hurda araç limuzin görünümüne kavuþturuldu. Oto döþeme ustalarý Veli Özten ve Volkan Güloðlu iþadamý Kýldýroðlu tarafýndan alýnan aracýn kendilerine 10 Aðustos ta getirildiðini söylediler. Özten ve Güloðlu, araç sahibinin düðün, niþan gibi özel günlerde kullanýlacaðýný buna göre dizayn edilmesini istediðini dile getirmesinden sonra orumlu ustalar Kastamonulu bir iþadamý tarafýndan satýn alýnan iki araçý mercedes görünümlü limuzine dönüþtürdü. Oto döþeme ustalarý Veli Özten ve Volkan Güloðlu, titiz bir çalýþma yaptý. çalýþmalara baþladýklarýný belirttiler. Araçlarýnýn kaporta iþlemlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan iç dizaynýnýn baþladýðýný dile getiren Özten, Deri koltuklarla döþediðimiz araçta, wifi, buzdolabý, park sensörü, televizyon, mini bar bulunuyor. Otomobilin dizayný 3.5 ay sürdü. Aracý hafta içerisinde sahibine teslim edeceðiz. Araç düðün, niþan gibi özel oldu. Bahabey Caddesi nde kardeþlerin kavgasý polislik C.K. isimli kadýn ile kardeþi M.B. tartýþtý. Kavga sýrasýnda kardeþler birbirlerini dövdü. Emniyet te alýnan ifadelerinde kardeþler birbirlerinden þikâyetçi oldu. (Haber Yataktan düþen bebek hastanelik oldu Sungurlu da yataktan düþen bebek aðýr yaralandý. Hacettepe Mahallesi Alperen Sokak ta meydana gelen olayda A.M. A. isimli bebek yataktan düþtü. Ýlk tedavisi ilçede yapýlan bebek ileri tetkik ve tedavi için Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. (Haber Alkolden zehirlendi Sungurlu da alkol alan kiþi zehirlendi. R.G. tekel büfesinden aldýðý içkiyi içtikten sonra kendinden geçti. Hastaneye kaldýrýlan R.G. nun alkolden zehirlendiði anlaþýldý. (Haber Direksiyon hakimiyetini kaybetti Alaca da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptý. Ankara Caddesi nde araçla seyreden E.S. isimli genç, direksiyon hakimiyetini kaybedince elektrik direðine çarptý. Yaralanan sürücü hastaneye kaldýrýldý. Mecitözü nde de Y.E.Þ. isimli sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptý. Yarala sürücü ileri tetkik ve tedavi için orum a sevk edildi. (Haber

6 6 SALI 23 ARALIK 2014 CNN Türk te orum konuþuldu Salim Uslu, Her Pazar CNN Türk ekranlarýnda yayýnlanan Aynur Tartan ile Burada Hayat Var programýna konuk oldu. ungurlu Belediye SBaþkaný Abdulkadir Þahiner ve Sivil Toplum Kuruluþlarý (STK) baþkanlarý, AK Parti Ýlçe Teþkilatýný ziyaret ederek, hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, STK baþkanlarý, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar ile birlikte AK Parti Ýlçe Teþkilatýný ziyaret ederek, tekrar AK Parti Ýlçe Baþkanlýðý na seçilen Ýlyas Özkan a hayýrlý olsun dediler. Programda orum'un deðerleri, yaþanmýþlýklarý, doðal ve tarihi güzellikleri, lezzetlerinin konuþuldu Ziyarette bir konuþma yapan AK parti Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Cumartesi günü 5. olaðan kongremizi gerçekleþtirdik ve Sungurlu Belediye Baþkanýmýz Abdulkadir Þahiner, STK baþkanlarý ve muhtarlarýmýzla birlikte Sungurlumuzun özlediði tabloyu gösterdik. Sungurlu nun yararýna bu özlenen tablo devam etmeli diye düþünüyorum. Ak Parti olarak, Sungurlu nun yararýna olan er Pazar CNN Türk ekranlarýnda yayýnlanan Aynur HTartan ile Burada Hayat Var programý bu hafta AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, orumlu Türk Halk Müziði Sanatçýsý Canan Baþkaya ve iþadamý Ece Holding CEO'su Erdem enesiz'i konuk etti. orum'un deðerleri, yaþanmýþlýklarý, doðal ve tarihi güzellikleri, lezzetlerinin konuþulduðu program, Canan Baþkaya'nýn seslendirdiði ve Salim Uslu ile Erdem enesiz'in eþlik ettiði Bugün Bize Hoþgeldiniz Erenler türküsü ile baþladý. Programda konuþan orum Milletvekili Uslu, birçok orumlu gibi kendisinin de sýkýntýlar içerisinde büyüdüðünü ifade ederek, "orum Tarým kentidir. Yeni yeni sanayi ile birlikte anýlmaya baþlandý. Sanayide iddiasýný ortaya koydu. Ciddi üretimler gerçekleþtiriyor. Gýda, makine, seramik sektöründe, inþaat malzemeleri, kiremit ve tuðla sektöründe çok ciddi "Marka Kent" haline geldi. Bizim yetiþtiðimiz dönemde bunlar yoktu. Hayat bizde çok derin izler býraktý. Babamýn sendikal nedenlerden dolayý iþten atýlýp, iþsiz kalmasý, anamýn babama katký anlamýnda el iþi yapýp sabahlara kadar idare lambasýnda gergef iþleyerek, "Að Gül Seni Camekânda Görmüþler" uzun havayý söyleyip aðlayarak iþ yapmasý, benim kafama kadar yorganý çekip aðlýyor olmamý bir çýrpýda anlatacak þeyler deðil. Turgut Uyar derki; "Her þeyden biraz kalýr. Kavanozda biraz kahve, Kutuda biraz ekmek, Ýnsanda biraz acý " Bunlar sadece yaþanmýþ þeylerdir. Yaþadýklarým bana bir yol haritasý oluþturmuþtur. Bu ülkenin insanlarýný mutlu etmek, sýkýntýlardan kurtarmaya, olabildiðince refahýný temin etmeye çalýþmak, bizim hayat tarzýmýz oluþmuþ ve hayatýmýz da hep böyle geçmiþtir. Vuruþmak için insanýn çok akýllý olmasýna gerek yoktur ama uzlaþmak, barýþýk olmak, barýþý sürdürmek, kurgulamak, sahiplenmek, talep etmek için insanýn özgüvenli, akýllý ve en önemlisi de sorumlu ve kucaklayýcý olmasý gerekir." þeklinde konuþtu. Memleket demek "orum demektir" diyen Uslu, "orum, Hititler Medeniyetinden gelen bir zengin kültüre sahip. ok tanrýlý, çok dinli bir malta kültürel yapýdan geliyor. Bu yapý halen orum'da devam ediyor. ok kültürlü bir yapý beraberinde kozmopolittik bir yapý oluþturmuþtur ama kendi içerisinde tutarlýlýðý, çoðulculuðu vardýr. Birlikte yaþama kültürünü geliþtirmiþtir. Topraklarýmýzýn verimsizliði, kýrsallýðý, kurak arazi olmasý insanýmýzý giriþimciliðe, yatýrýmcýlýða yönlendirmiþtir. Dolayýsýyla üretkenlik, yatýrýmcýlýk, giriþimcilik cesareti bu topraklardaki çaresizliðin ürettiði bir çaredir" dedi. Ýþadamý Ece Holding CEO'su Erdem enesiz giriþimciliði ve çocukluðunu anlatýrken "orum kendi nüfusuyla ayný orandaki illerin arasýnda en önde gelir. Ýnsan kaynaðý niteliði orum'da en önde gelir. orum'un iþgücü sebatkâr, nitelikli, azimli ve çalýþkandýr. orum'da baþarýlý olmamýzýn tek sebebi çalýþanlarýmýzdýr" dedi. orumlu sanatçý Canan Baþkaya "orum türkülerini söylerken hep Kahraman orum Türkülerini okuyorum diyerek türkülerimizi seslendiriyorum. orum insaný çok çalýþkan, güler yüzlü, misafirperverdir. Kadýnlarý çok beceriklidir. Özellikle el iþlerinde el becerileri çok fazladýr." Baþkaya ayrýca programda; orumlu-aþýk Hüseyin ýrakman'ýn "Bugün Bize Hoþ Geldiniz Erenler" ve Nesimi imen-ýhsan Öztürk'ün "Ayrýlýk Hasreti Kar Etti Cana" türkülerini seslendirdi. Aynur Tartan ile Burada Hayat Var programýnýn çekimlerini yapýldýðý, orum Müzesi hakkýnda da bilgiler Uslu, "100. Yýlýný Kutlayan orum Müzesi Binasý Osmanlý döneminde yapýlmýþ, Hastane, Ziraat Mektebi, Makine Meslek çalýþmalarda bu zamana kadar olduðu gibi bundan sonra da destek vereceðimizden kimsenin þüphesi olmasýn dedi. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner Özkan a hayýrlý olsun diyerek, Biz Sungurlu Belediyesi olarak, STK larla ve muhtarlarýmýzla birlikte hizmetten yanayýz. Belediye hepimizin belediyesi. Önceliðimiz Sungurlu. Birlik ve beraber içerisinde Sungurlu nun daha Yüksek Okulu olarak hizmet vermiþtir. orum Müzemiz; Kalkolitik að eserleri, Eski Tunç aðý, Hitit Dönemi, Bizans, Büyük Selçuklu Dönemi ve birçok medeniyetlerden kalan eserleri müzemizde görmek mümkündür" dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki Odasýnda sürekli orum Leblebisi bulundurduðunu belirten Uslu, "Meclisin uzun çalýþma saatlerinde Milletvekillerimiz odamýza gelip bir hapaz (avuç-orum deyimiyle) leblebi alýp hem açlýklarýný gideriyorlar hem de mide asidini gidermek üzere saðlýk açýsýndan faydalanýyorlar" dedi. (Haber Özkan a hayýrlý olsun ziyareti Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner ve Sivil Toplum Kuruluþlarý, Ýlyas Özkan ý ziyaret etti. fazla kan kaybetmesini önlemeliyiz diye konuþtu. BAÞHEKÝM TAÞOVANIN GÝTMESÝNÝ ÝSTEMÝYORUZ Sungurlu Devlet Hastanesi Baþhekimi Volkan Taþova nýn istifa dilekçesi verdiðini öðrendiklerini belirten Baþkan Þahiner, Bizim sizden bir isteðimiz olacak. STK baþkanlarýmýz ve muhtarlarýmýzla ortak düþüncemiz Baþhekim Volkan Taþova nýn baþhekim olarak kalmasý. O Sungurlu nun bir evladý ve bu yüzden canla baþla çalýþýyor. Ona sahip çýkmalýyýz ifadelerini kullandý. Kendisiyle devamlý görüþtüðünü ve kendisiyle çalýþmak istediklerini söyleyen Ak Parti Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan ise, Biz Sayýn baþhekimimizin çalýþmalarýndan memnunuz. Kendisiyle çalýþmak istediðimizi kendisine de söyledik diye konuþtu (ÝHA) Kongrede partinin eski belediye baþkan adaylarýndan Aliþan Yaþar Ýlçe Baþkaný seçildi. Mecitözü AK Parti'de Baþkan Aliþan Yaþar HURÞÝT BOZKURT Parti'nin ilçe AKkongrelerinin sonuncusu Mecitözü'nde gerçekleþtirildi. Tek listeli seçimde partinin eski belediye baþkan adaylarýndan Aliþan Yaþar Ýlçe Baþkaný seçildi. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn yaný sýra il ve merkez ilçe yöneticilerinin de katýldýðý kongrede, Aliþan Yaþar tek liste ile seçime girdi. Mecitözü seçimi ile birlikte AK Parti ilçe kongre sürecini tamamlamýþ oldu. Ýl kongresinin 25 Ocak 2015 tarihinde yapýlacaðý belirtildi. Bu arada AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Mecitözü Ýlçe Kongresi ile ilgili sosyal paylaþým sitesindeki hesabýndan yaptýðý yorumda, mevcut ilçe baþkaný Ali adýr a bugüne kadar yaptýðý hizmetlerinden dolayý teþekkür etti. Ceylan, birlik ve beraberlik mesajý verirken, Ali Þan Yaþar ve yönetimine baþarý dileklerini iletti. Ceylan Edirne de toplantýya katýlacak AK Parti'nin ilçe kongrelerinin sonuncusu Mecitözü'nde gerçekleþtirildi. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, kongrede bir konuþma yaptý. Ahmet Sami Ceylan Parti orum Ýl Baþkaný AKAhmet Sami Ceylan, AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nun katýlýmýyla Aralýk 2014 tarihlerinde Edirne'de yapýlacak olan Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý'na katýlacak. AK Parti 100'üncü Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý, Aralýk tarihlerinde Edirne'de yapýlacak. Konuya iliþkin bilgi veren AK Parti orum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 23 Aralýk Salý günü (yarýn) Baþbakan ve Genel Baþkan Ahmet Davutoðlu'nun Baþkanlýðýnda il baþkanlarý istiþare toplantýsý yapýlacaðýný, 24 Aralýk arþamba günü de geniþ katýlýmlý deðerlendirme ve seçimlere hazýrlýk toplantýsý düzenleneceðini belirterek, kendisinin her iki toplantýya katýlmak üzere Edirne'ye gideceðini açýkladý. Ceylan, AK Parti 100'üncü Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý'na Baþbakan Davutoðlu'nun yaný sýra Bakanlarýn ve Genel Baþkan Yardýmcýlarýnýnkatýlacaðýný kaydetti. Ceylan, 2015 yýlý Haziran ayýnda yapýlacak Milletvekilliði Genel Seçimleri ile ülke gündeminin toplantýlarda deðerlendirileceðini ifade ederek, 5. Olaðan ilçe kongreleri süreci ile yaklaþan il kongreleri sürecinin masaya yatýrýlacaðýný duyurdu. (Haber CHP il baþkanlarý Tokat ta buluþtu ski CHP Ýstanbul Ýl Baþ- ve milletvekili aday Haziran 2015 seçimlerindi. Ekaný adayý Oðuz Kaan Salýcý, "Parti içerisinde bir arada olduðude CHP'nin iktidar olacaðýný savunan Salýcý, "Parti içerisinde bir arada olduðumuz zamuz zaman, birbirimize güler yüzle baktýðýmýz zaman, birbirimizin yaptýðýný övdüðümüz zaman Cumhuriyet Halk man, birbirimize güler yüzle baktýðýmýz zaman, birbirimizin yaptýðýný övdüðümüz za- Partisi iktidar olur" dedi. Kentteki bir düðün salonunda, Tokat, Giresun, o- iktidar olur. Bizler birlik olduman Cumhuriyet Halk Partisi rum, Amasya ve Yozgat il ðumuz sürece, birbirimizle baþkanlarý ve partililerin katýlýmýyla toplantý düzenlendi. sürece, birbirimize sahip çýk- dayanýþma içinde olduðumuz Salýcý, burada yaptýðý konuþmada, AK Parti hükumeti- milletvekili deðil, 3 milletvekili týðýmýz sürece Tokat'tan bir Cengiz Atlas nin hizmetlerini ve izlediði politikayý eleþtir- çýkaracak hale geliriz" dedi.(a.a.)

7 Aktý ve Köklü Daire Baþkaný oldu SALI 23 ARALIK 2014 Y 7 YÜKSEL BASAR argýtay da daire baþkanlýklarý seçimleri yapýlýyor. Buna göre, Yüksek Seçim Kurulu Üyesi hemþehrimiz Þakir Aktý, Yargýtay 23. Ceza Dairesi Baþkaný seçildi. orum Cumhuriyet eski Baþsavcýsý Yargýtay 5. Dairesi Üyesi Ýlmettin Köklü ise, Yargýtay 20. Ceza Daire Baþkaný seçildi. Arýcýlar hibe fýrsatýný ÝHH ve Ýlke-Der misafir öðrencilerle buluþtu kaçýrmamalý Þakir Aktý Ýlmettin Köklü orum Bal Üreticileri Birliði Baþiçin bir þanstýr. kaný Erdal Odabaþ, Türkiye Kýrsal Bu hibe programýndan faydalanmak Kalkýnmayý Destekleme Kurumu oiçin halihazýrda arýcý olmak da þart da derum Þubesi'nde IPARD hibe programý ðil. Arýcýlýða baþlamak içinde programile ilgili bir toplantý yapýlacaðýný, topdan faydalanmak mümkün.ýþletmesini lantýnýn 24 Aralýk arþamba günü saat büyütmek ve geliþtirmek isteyen arýcýla15.30'da evre Yolu PTT Baþmüdürrýmýzýn yaný sýra arýcýlýða yeni baþlayalüðü binasý üstünde baþlayacaðýný bilcak olan herkesin faydalanabildiði böydirdi. lesi bir fýrsat kaçýrýlmamalýdýr.bu topodabaþ, yaptýðý açýklamada þöyle lantý Bal Üreticileri Birliði üyelerine özel dedi: "Bu hibe programý 1. Ipard progbir toplantý olmayýp tüm arýcýlarýmýza ve arýcýlýða yeni baþlayacak müteþebbislere ramýnýn son çaðrýsý olacaðýndan bütün Erdal Odabaþ de hitap eden bir bilgilendirme toplantýsýarýcýlarýmýzýn,arýcýlýða baþlayacak olan dýr. hemþerilerimizin mutlaka toplantýya katýlarak ku2.ipard programýnýn neleri hangi þartlarda rum yetkililerince yapýlacak açýklamalarý dinlemekapsayacaðý bilinmediðinden 1.IPARD paketinin leri gerekir TL den baþlayýp TL ye bu son çaðrýsý mutlaka deðerlendirilmeli fýrsat kakadar uzanan hibe kredinin söz konusu olduðu çýrýlmamalýdýr. (Haber böyle bir destekleme paketinin varlýðý arýcýlarýmýz Pardon Bekar mýsýnýz? a renkli gala M ustafa Arýkoðlu nun yeni tiyatro oyunu Pardon Bekar mýsýnýz? Ýstanbul Profilo Kültür Merkezi nde sevenleriyle buluþtu. Yurtiçi ve yurtdýþýnda defalarca sahnelenen ve büyük beðeni toplayan oyunun ilk Ýstanbul gösterimi geçtiðimiz Perþembe gecesi yapýldý. Ahmet evik, Sinan Bengier, Tuðba Özay, Dost Elver, Selin Bayraktar, Ender Gülçiçek, Hakan Kutlay Kutlu, Þehmus Akbulut, Yaðýz Sanal ve Meral Küçükerol gibi ünlü ve genç oyuncularýn rol aldýðý, yönetmenliðini Apo Kaya nýn yaptýðý oyun sonunda Ahmet evik tarafýndan takdim edilen Arýkoðlu sahneye çýkarak, çoðunluðu sanat camiasýndan oluþan seyircilerden büyük alkýþ aldý. Nuri Alço, Ali Erkazan, Ortans Kývanç, Nurcan Elver, Yalçýn Özden, Ferdi Akarnur, Ayberk Atilla, Ali Aslanoðlu ve daha birçok ünlü ismin katýldýðý gala gecesinde Ahmet evik, Darülbedayi sanatçýsý Behzat Haki Butak ýn kavuðunu devraldý. Buda ýn kavuðu ailesi ve müze kurultayýnýn uygun görmesiyle daha önce Levent Kýrca'ya verilmiþti. Kýrca, sahneye çýkarak kavuðu törenle Ahmet evik'e teslim etti. Oyunun baþrol oyuncularýndan ünlü sanatçý Tuðba Özay ise, Sahnelediðimiz oyunumuzun galasý muhteþem geçti. Salon hýnca hýnç dolmuþtu. Tiyatro severler oyunumuzu izlemek için merdivenlerde bile oturdu. Salona takviye sandalyeler kondu. O bile yetmedi, ayakta izleyenlerimiz oldu. Bu ha- Mustafa Arýkoðlu nun yeni tiyatro oyunu Pardon Bekar mýsýnýz? Ýstanbul Profilo Kültür Merkezi nde sevenleriyle buluþtu. Oyun büyük beðeni topladý. Oyunun ilk Ýstanbul gösterimi geçtiðimiz Perþembe gecesi yapýldý. rika coþkuya, tüm koahmet evik Tiyatrosu Küçükayvaz Tiyatronuklara, dostlarýmýza, ile büyük ses getiren su nda sahne alarak ayný bizleri yalnýz býrakma Pardon Bekar mýsýnýz? sezonda 3 büyük sahneyan, anlayýþ gösteren Süheyl-Behzat Uygur de, 3 farklý oyunu sergiherkese sonsuz teþektiyatrosu nun iddialý lenen en genç yazar olkürler. Darýsý tüm tiyatoyunu Dünyanýn Somaya hazýrlanýyor. (Harolarýn baþýna. dedi. nu.net oyunlarýndan ber sonra Düþ Yakamdan Mustafa Arýkoðlu, adlý oyunuyla da Cengiz orum da bulunan misafir üniversite öðrencileri ile bir tanýþma toplantýsý düzenlendi. orum Ýnsan Hak ve Hürriyetleri Ýnsani Yardým Derneði (orum ÝHH) ve Ýlim Kültür Eðitim Derneði (Ýlke-Der), orum da bulunan misafir üniversite öðrencileri ile bir tanýþma toplantýsý düzenledi. Geçtiðimiz Cumartesi günü orum ÝHH & ÝlkeDer dernek ofisinde gerçekleþen tanýþma toplantýsýna yaklaþýk kýrka yakýn öðrenci katýldý. Dernek konferans salonunda misafir öðrencilere Ýlke-Der in ve ÝHH nýn faaliyetleri hakkýnda bilgi verildi. Ardýndan ÝHH nýn orum da, Türkiye de ve dünyada yaptýðý çalýþmalarý içeren sinevizyon izletildi. Burkina Faso, Kenya, Suriye, Filistin, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan gibi ülkelerden gelen öðrencilere orum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý bir konuþma yaptý. Özkabakçý konuþmasýnda özetle þunlarý söyledi; Misafir öðrenci kardeþlerimiz ülkemize ve þehrimize hoþgeldiniz. Sizler her biriniz gönüllü elçilerimizsiniz. Okulunuz bitip kendi ülkelerinize döndüðünüzde buralarý tanýtacak ve anlatacaksýnýz. Ýmkanlarýmýz çerçevesinde sizlere yardýmcý olmak da bizim vazifemizdir. Sizler bize ailelerinizin emanetisiniz. Biz orum ÝHH ve ÝlkeDer olarak ayný zamanda Irak tan ve Suriye den þehrimize gelen sýðýnmacý kardeþlerimizle de yakýndan ilgilenmeye çalýþýyoruz. ÝHH olarak yüzden fazla ülkede faaliyetler yapmaktayýz þu an burada bulunan birçok kardeþimizin ülkesini þehrini ziyaret etmek bana nasip oldu. Biz oralara gittiðimizde o kardeþlerimiz bize dostluðun en güzelini sunuyor. Kendimizi evimizde gibi hissettiriyorlar. Þimdi sizler buradasýnýz biz de ayný misafirperverliði size göstermeliyiz. ÝHH bünyesinde hukukçu ÝHH nýn orum da, Türkiye de ve dünyada yaptýðý çalýþmalarý içeren sinevizyon izletildi. Toplantýya Burkina Faso, Kenya, Suriye, Filistin, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycanlý öðrenciler katýldý. Güzel bir atmosferde geçen tanýþma toplantýsý dostluk ve kardeþlik vurgusuyla sona erdi. kardeþlerimiz tarafýndan kurulan Uluslararasý Mülteci Haklarý Derneðimiz sizin gibi baþka ülkelerden gelen misafir kardeþlerimize hukuki destek saðlamaktadýrlar. Biz de orum ÝHH ve Ýlke-Der olarak burada kaldýðýnýz sürece imkanlarýmýz dahilinde sorunlarýnýzýn çözümünde yardýmcý olmak istiyoruz. Allah izin verirse bu toplantýlarý tekrarlayarak sizleri bu çatý altýnda daha farklý ortamlarda aðýrlayacaðýz. Sunumlardan sonra orum ÝHH Ofisinde bulunan Þehit Furkan Doðan Okuma Salonuna geçilerek gençlere ikramda bulunuldu. Ayrýca okuma salonunda bulunan kitaplardan faydalanabilecekleri ve vakfý her zaman ziyaret edebilecekleri anlatýldý. Misafir öðrencilerin sorunlarýnýn, sýkýntýlarýnýn ve beklentilerinin masaya yatýrýldýðý program yaklaþýk iki buçuk saat sürdü. Özkabakçý, misafir öðrencilerle yapýlan görüþmeler sonucunda bazý sorunlarýn had safhada olduðunu gördüklerini ifade ederek, þöyle sýraladý: Sigorta yaptýrmak için maddi imkanlarýnýn az olmasý, Yabancý öðrenciler Türkiye de kalabilmek için her yýl sigorta yaptýrmak zorundalar. Sigorta bedeli ise orum da 550 TL. Ancak öðrenciler bu parayý bulamakta çok zorlandýklarýný hatta bunun için bazý arkadaþlarýnýn ülkesine dönmek zorunda kalabileceðini dile getirdiler. Bir diðer sorun ise maddi destek bulamamak, Misafir öðrenciler maddi sorunlar yaþadýklarýný ve bir iþ bulup çalýþmalarýnýn da yasak olduðunu, konuyla ilgili mercilerin acilen kendilerine yardýmcý olmasýný istiyorlar. Güzel bir atmosferde geçen tanýþma toplantýsý dostluk ve kardeþlik vurgusuyla sona erdi. (Haber

8 8 SALI 23 ARALIK 2014 T evazu; alçak gönüllü olmak, kendi hatasýný fark etmek, nefsine haddinden fazla deðer vermemek, gurur ve kibirden uzak bir hayat tarzýný yaþamaktýr. Böylece Allah'ýn takdir ettiðini gönül hoþluðu ile kabul edip "lütfun da hoþ, kahrýn da hoþ" diyerek O'na teslim olmaktýr. Allahü teâlâ, bütün kitaplarda, kibri kötülemiþ ve yasak etmiþtir. Kur'an-ý Kerim de de, (Allah, kibirli olanlarý elbette sevmez!)buyrulmuþtur.(nahl 23) Nitekim mütevazý insanlarýn davranýþlarýný açýklanýrken; "Rahman'ýn kullarý, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimseleredir'' þeklinde ifade edilmiþtir.(furkan, 63) Görülüyor ki bu vasfý taþýyanlardan maksat; alçakgönüllü, huzur ve vakar içinde olan kimselerdir. Bunlar þýmarýp böbürlenmezler ve Allah'ýn nimetlerini küçük görmezler. Hz. Peygamber (s.a.s.) ise bu hususta; "Allah bana birbirinize karþý mütevazý olup alçak gönüllü davranmanýzý ve hiçbir kimsenin diðer bir kimseye karþý böbürlenmemesini vahyetti." buyurmuþtur. (Müslim, Cennet, 16.)Ýslam Halifesi Hz. Ömer (r.a.) de konumuzla ilgili þöyle bir olayý nakletmektedir: "Bir gün izin alarak Hz. Peygamber (s.a.s)'in huzuruna girdim. Baktým ki üzerinde oturduðu hasýr vücudunda iz býrakmýþ. evresinde bir avuç arpa, deri bir kýrba ve bir miktar selem yapraðý bulunuyordu. Bu manzarayý görünce aðlamaya baþladým. Bana; ya Ömer niçin aðlýyorsun? Dedi. Ben de, Ey Allah'ýn elçisi nasýl aðlamayayým? Þu hasýr, vücudunda iz býrakmýþ. Ýçinde bulunduðun odada da bir þey yok. Hâlbuki Kayser ile Kisra ýrmaklarýn kenarýnda, meyveler içinde yaþýyor. Fakat siz Allah'ýn elçisi olduðunuz halde bu ortamda yaþýyorsunuz. Bunun üzerine Allah'ýn Rasulü doðruldu ve þöyle dedi. "Ya Ömer, dünya nimetlerinin onlara, ahiret nimetlerinin de bize ait olmasýna razý deðil misin?" buyurdu. (Müslim, Talak, 5) Tevazunun en güzel örneklerini Hz. Tevazu Peygamber (s.a.s.)'in yaþantýsýnda görmek mümkündür. ünkü o; gurur ve kibri kýnayarak Müslümanlarýn birbirlerine karþý mütevazý olmalarýný emretmiþlerdir. Bu baðlamda Ýslam ahlak geleneðinde tevazu, bir Peygamber hasleti olarak kabul edilmiþtir. Ancak bir yanlýþ anlamayý önlemek için tevazu ve alçakgönüllülüðün zilletten farklý olduðunu hatýrlatmak gerekir. Mümin hakkýn karþýsýnda susmayý, ezikliði, küçümsenmeyi ve deðerlerinin incitilmesini kabul edemez. Tersine haksýzlýðýn ve yanlýþlarýn karþýsýnda dikkatli ve temkinli davranmalýdýr. Allah müminlerin bu hallerini þöyle bildirmiþtir: "Muhammed Allah'ýn Rasulüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcýlara karþý çetin, birbirlerine karþý da merhametlidirler..." (Fetih, 29.) Görüldüðü gibi müminler; kendi aralarýnda þefkatli, merhametli ve nazik davranýrlar. Zekâ, yetenek, güç ve servetlerini toplumun barýþ ve huzuru için kullanýrlar. Birbirlerine karþý bir baský ve fýrsat olarak deðerlendirmezler. Ancak þu kadar var ki, halk arasýnda fesat çýkaran, huzur bozan ve haksýzlýk yapan olursa onlara karþý dikkatli, temkinli, sert ve dirençli olmakta tereddüt etmezler. Allah katýnda makbul olan tevazu, itidal üzere olanýdýr. Bu da, her hak sahibine alacaðýný vermektir. Halka karþý mütevazý olmak ise; huzur ortamýný saðlamak, söz ve konuþmalarýnda, güler yüzlü ve umut verici olmak, sorulara yumuþak cevap vermek, davetlere icabet etmek, ihtiyaçlarý karþýlamak ve kendisini halktan üstün görmemektir. Bir gün adamýn biri Peygamberimiz'in huzuruna gelince, peygamberlik heybetinden, titremeye baþlamýþtý. Durumu fark eden Hz. Peygamber (s.a.s.) þöyle buyurmuþtur: "Kendine gel! Ben bir hükümdar deðilim. Ben ancak, Kureyþ kabilesinden, kurumuþ et yiyen bir kadýnýn oðluyum!" (Ýbn-i Mace, Sünen, c. 2, s ) Yeri gelmiþken þu ibretli olayý da hatýrlatmakta yarar vardýr: Hz. Peygamber (s.a.s.) Kâbe'nin çevresinde otururken bazen yanýna kimsesizler ve fakirler gelirdi. Allah'ýn elçisi bizzat kendisi onlarla ilgilenir, sohbet eder ve yardýmcý olurdu. Müþrikler bu durumu görünce yüzlerini çevirerek; "Allah'ýn aramýzdan kendilerine hidayet ve ihsanda bulunduðu kimseler bunlar mý? Biz bunlarýn arkasýndan mý gideceðiz? Diyerek onlarý küçümsemiþlerdir. Þayet onlarý yanýndan uzaklaþtýrýrsa kendisini ziyaret edebileceklerini ifade etmiþlerdir." Fakat buna raðmen Hz. Peygamber (s.a.s.) bu gariplere sahip çýkmýþ ve onlarý meclislerine alýp beraber oturmaya devam etmiþtir. (M. Asým Köksal, Ýslam Tarihi, c.11, s. 468.) Görüldüðü gibi müþrikleri bu duruma sevk eden ister zenginlik olsun, ister soy farký olsun temelinde gurur, kibir ve bilgisizlik vardýr. Diðer hadislerde de kibir; gerçeði inkâr etmek, hakký kabul etmemek, insaný küçümsemek ve hor görmek olarak deðerlendirilmiþtir. Buna göre kibir; tevazunun karþýtý olarak "kiþinin kendisini üstün görmesi ve baþkalarýna aþaðýlayýcý davranýþlarda bulunmasý" þeklinde algýlanmýþtýr. Mustafa TÜRKMEN Hz. Peygamber (s.a.s.)'in þu hadisi de bu açýklamaya ýþýk tutmaktadýr: "Dikkat edin, size cennet ehlini haber veriyorum: Bunlar; zayýf ve ayný zamanda mütevazý olan kimselerdir. Onlar Allah üzerine yemin etseler, Allah onlarý yeminlerinde muhakkak haklý çýkarýr. Yine dikkat edin, size ateþ ehlini haber veriyorum: Her katý yürekli, her hilekâr aldatýcý ve her ululuk taslayandýr." (Buhari, Edeb, 61.) Ýnsan kendi yaratýlýþý, varlýðýnýn nedeni ve hikmeti üzerinde yoðunlaþýrsa, çevresiyle daha rahat ve barýþýk olabilir. ünkü Allah bütün insanlarý en güzel bir þekilde yaratmýþtýr. Birbirlerinden üstünlükleri ve faziletleri ancak Allah'ýn emir ve yasaklarýna hassasiyet göstermekle derecelendirilebilir. Hal böyle olunca hiç kimsenin diðerine karþý gurur, kibir, öncelik ve üstünlük iddiasýnda bulunmasý doðru deðildir. Allah varlýklar üzerinde büyüklük ifade eden sýfatlarý sadece kendi uhdesinde tutmuþtur. Zaten insan hayatý; çocukluk ve ihtiyarlýk dönemleri baþta olmak üzere aciz ve zayýf olarak yaratýlmýþtýr. Bakýnýz Yasin suresinin altmýþ sekizinci ayeti; insanýn organik ve zihinsel yeteneklerinin gitgide nasýl zayýfladýðýný veciz bir þekilde ortaya koymaktadýr: "Kime uzun ömür verirsek onu yaratýlýþ çizgisinde tersine çeviririz. Hiç düþünmezler mi?" Ýnsanýn; kendisine verilen ömür, mal, mülk ve makamý, bitmez tükenmez bir sermaye ve fýrsat olarak deðerlendirmesi büyük bir yanýlgýdýr. Oysaki Allah uzun ömür verdiði kimselerin bünyelerini zamanla baþ aþaðý eder. Belleri bükülür. Yüzleri kýrýþýr. Hafýzalarý zayýflar. Öyle ki bir kýsmý hayatlarýnýn baþlangýcýnda olduðu gibi bir þey bilmez duruma gelir. Bu ilahî yasalarýnýn bir sonucudur. Onu düzenleyen Allah'týr. Zaten iyi düþünenler bütün bu sürecin Allah'ýn tedbirleriyle þekillendiðini anlar ve yalnýz O'na tevazu, samimiyet ve teslimiyet içinde kulluk eder. Tevazu sahibi insanlar olabilmemiz temennisi ile Selam ve Dua ile Üye yapmazlarsa umurumuzda bile olmaz Bakaný Bozkýr, AB'nin ABTürkiye'ye danýþmadan basýn açýklamalarý yapmayý sürdürmesi halinde bildikleri yolda devam edeceklerini söyledi. Bakan Bozkýr, AB ülkelerinin uyguladýðý vizelerin 3 yýl içerisinde tamamen kalkmamasý halindeyse geri kabul anlaþmasýný feshetme hakkýna sahip olduklarýný hatýrlattý. Antalya'da kapatýlan il özel idare binasýna taþýnan valilik yerleþkesinde AB Bakanlýðý ile Dýþiþleri Bakanlýðý iki ayrý binada temsilcilik açtý. Açýlýþa, AB Bakaný ve Baþmüzakereci Volkan Bozkýr, Dýþiþleri Bakaný Mevlüt avuþoðlu, Rusya'nýn Antalya Baþkonsolosu Alexander Tolstopyatenko, Almanya'nýn Antalya Konsolosu Martin Vetter, Kazakistan'ýn Antalya Konsolosu Nariman Meldebekov ile Antalya'daki fahri konsoloslarýn ve turizmcilerin de aralarýnda bulunduðu çok sayýda davetli katýldý. AB SÜRECÝ HER ZA- MAN TÜRKÝYE'NÝN LEHÝNE OLMUÞTUR AB'ye üyelik süreciyle ilgili deðerlendirmelerde bulunan Bozkýr, "AB'ye üyelik herhangi bir örgüte üyelik gibi deðil. AB'ye üyelik günlük yaþamýmýzý her alanda etkileyen, insanlarýn hayat standardýný yükselten, geleceðine umutla bakmasýný saðlayacak bir standartlar silsilesidir. Bu sürecin devam etmesi her zaman Türkiye'nin lehine olmuþtur. AB ile üyelik müzakerelerinin çok uzun süredir devam etmekte olduðunu söyleyenler, geçen birkaç yýldýr hiç faslýn açýlmadýðýný ifade edenler olabilir. Ama Türkiye gerçekten bu müzakere sürecini kendi modeliteleriyle yürütme ve sonuçlandýrma kararlýlýðýndadýr" diye konuþtu. KARARLARIN BÝRLÝK- TE ALINMASI GEREKÝR Buna karþýlýk Brüksel'de hazýrlanan kaðýtlarýn Türkiye için hiçbir zaman geçerliliði olmadýðýný aktaran Bozkýr, "Türkiye ile ilgili alýnacak bütün kararlarýn birlikte alýnmasý, danýþýlmasý, tartýþýlmasý, ondan sonra yürürlüðe konulmasý çok önemlidir" dedi. Özellikle son zamandarda Türkiye'de basýn özgürlüðünün olmadýðýna dair çeþitli açýklamalar geldiðine dikkat çeken Bozkýr, konunun ne olduðu anlaþýlmadan bir pazar günü açýklama yapýldýðýný söyledi. Böyle bir þekli kabul etmenin mümkün olmadýðýný anlatan Bozkýr, þöyle devam etti. "Eðer AB ile iliþkileri birlikte yürüteceksek bunun modelitelerini birlikte saptamamýz lazým. Modelitenin birinci esasý þudur. Öncelikle birbirimize saygý duyacaðýz. Bu bir amir- memur, öðretmen- öðrenci iliþkisi deðildir. Bir karar açýklanacaksa önce konuyu gelip bizimle tartýþacaklar. Öðrenecekler, onun sonucunda yine ayný kanaatteyseler açýklama yapmalarýnda beis yok." 2006'nýn Aralýk ayýndan beri bazý fasýllarýn askýya alýnmasý kararýyla birlikte Türkiye'nin bu süreci kendi zamanlamasýyla, iradesiyle, yöntemleriyle yürüttüðünü, bundan sonra da yürütmeye devam edeceðini anlatan Bozkýr, "Türkiye bütün fasýllarý kendisi açmýþtýr. Ýki sene içinde açtýðý tüm fasýllarýn tamamýný kapatacaktýr. Bugün 28 fasýlý açmýþ, 14 faslý kapatmýþ bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bugün itibarýyla tüm fasýllarýn numunelerini bir torbaya koysalar, tombala çeker gibi çekseler, o çýkan numaranýn karþýlýðýndaki faslý Türkiye iki ay içinde açmaya muktedirdir. Açmaya hazýrdýr. Fasýl açmak bizim sorunumuz olmaktan çýkmýþtýr. AB'nin sorunudur. Açarlarsa memnun oluruz. Açmazlarsa, biz zaten sekiz senedir sürdürdüðümüz bu çabayý kendi yararýmýza olduðunu düþündüðümüz için devam ettiririz" diye konuþtu. ÜYE YAPMAZLARSA TÜRKÝYE'NÝN UMRUNDA OLMAZ Türkiye'ye danýþýlmadan kaðýtlar üretilmeye devam edilmesi, basýn açýklamalarý yapýlmaya devam edilmesi halinde yine bildikleri yolda devam edeceklerini anlatan Bozkýr, "Buradaki ince nokta AB bu süreçte bizimle beraber olacak mý olmayacak mý. Biz bu süreci yürütmeye kararlýyýz. Son noktaya kadar da götüreceðiz. Þayet o noktada AB Türkiye gibi bir ülkeyi üye yapmama lüksüne sahip olmaksýzýn üye yapmama gibi yanlýþ bir karar alýrsa, Türkiye'nin çok da fazla umrunda olmaz. Ama bizim amacýmýz Türkiye'yi o noktaya getirmek, Avrupa'nýn da doðru resme bakmasýný saðlamak" dedi. VÝZE KALKMAZSA GE- RÝ KABUL ANLAÞMASINI FESHEDERÝZ Türkiye'nin üye olmasý halinde 22 AB ülkesinden daha iyi ekonomik duruma sahip olduðunu kaydeden Bozkýr, demokrasi bakýmýndan, serbest piyasa ekonomisine uyum bakýmýndan da üye ülkelerin çoðundan daha iyi durumda olunduðunu kaydetti. AB ile vizeler kalktýðýnda belki de Türkiye'nin vize koymak durumunda kalacaðýný belirten Bozkýr, Türkiye'ye iþ için akým olacaðýný öne sürdü. Buna karþýlýk Türklere uygulanan vizenin de kalkmasý gerektiðini söyleyen Bozkýr, Türk insanýnýn büyükelçilikler önünde beklemeyi hak etmediðini söyledi. Bozkýr, "Ýnþallah geri kabul anlaþmasý ile birlikte baþlattýðýmýz vize süreci de üç sene içerisinde tamamlanacaktýr. Ve bütün vizeler kalkmýþ olacaktýr. Kalkmadýðý takdirde de imzalamýþ olduðumuz geri kabul anlaþmasýný feshetme hakkýna sahibiz" dedi.(dha) Hasta tutukluya evci izni geliyor ükümet, kamuoyu vicdanýnda derin bir yara Haçan hasta tutuklu ve hükümlüler için yeni bir adým atýyor. cak ayýnda Meclis e sunulacak paketle birlikte hasta mahkumlar cezalarýnýn geri kalanýný evde geçirebilecek. Ev hapsi kararýnda kamu güvenliði kriter olacak. Paketle birlikte Denetimli serbestlik uygulamasýnýn kapsamý da geniþletilecek. Yeni bir demokratikleþme paketi için hükümet kollarý sývadý. Saðlýk durumlarý cezaevi koþullarýný kaldýramayacak derecede olan hasta mahkumlarýn cezalarýnýn ifnfazlarýný evde geçirecek yeni bir düzenleme yapýlýyor. Adalet ve Ýçiþleri Bakanlarýnýn ortaklaþa yürüttüðü çalýþmada Denetimli serbestlik uygulamasýnýn kapsamý geniþletiliyor. Kasým ayýnda TBMM ye gelen ancak Kobani olaylarý sebebiyle geri çekilen Cezaevlerinin dýþ güvenliði ile ilgili yasa tasarýsý da hazýrlanan pakette yer alacak. Hak ve özgürlükler kapsamýnda ele alýnan düzenleme Ocak ayýnda TBMM ye sevk edilecek. DENETÝMLÝ SERBESTLÝK KAPSAMI GENÝÞLETÝLÝYOR Adalet Bakanlýðý ve Ýçiþleri Bakanlýðýnýn üzerinde beraber çalýþtýðý Yeni demokratikleþme paketi çalýþmasýnda sona yaklaþýldý. Düzenleme Meclis tatili bittikten sonra sevk edilecek. Saðlýk durumlarý cezaevlerinde kalmalarýna imkan tanýmayan hasta mahkumlarýn cezalarýnýn geri kalan infazlarýný evde geçirebilecek. Bunun için saðlýk raporu yeterli olacak. Denetimli serbestlik kapsamýnda yapýlacak düzenleme ile elektronik kelepçe de uygulanabilecek. Ev hapsi kapsamýnda yapýlacak düzenlemede kamu güvenliði kriter olarak belirlenecek. Hükümetin getireceði yeni düzenlemeler arasýnda insan hak ve hürriyetleri ile ilgili yeni düzenlemeler de yer alacak. AB kriterlerine ve Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi (AÝHS) kapsamýnda güvence altýna alýnan haklar da yine kanun kapsamýnda yer alacak. DIÞ GÜVENLÝK JANDARMADAN ALINIYOR Meclis e sunulan ancak Kobani olaylarý sebebiyle görüþülemeyen Ceza ve Tevkifevlerinin dýþ güvenliði ile ilgili yasa tasarýsý da yeni gelecek düzenlemeye eklenecek. Bu düzenleme ile cezaevlerinin dýþ güvenliði jandarmadan alýnarak tamamen profesyonel olarak eðitilecek olan infaz ve koruma memurlarýna býrakýlacak. Kademeli olarak 5 yýlda hayata geçirilmesi öngörülen düzenleme kapsamýnda 25 bin yeni iþ imkaný getirilecek. TBMM 2015 ÝÝN HIZLI ALIÞACAK 2015 yýlý Mali Bütçe Kanun Tasarýsýnýn görüþmeleri pazartesi günü tamamlanacak. Meclis yaklaþýk 2 haftalýk bir tatilden sonra önemli yasa deðiþiklikleri için faaliyetlerini sürdürecek. Kamuoyunda Ýçgüvenlik paketi olarak adlandýrýlan düzenleme, sosyal güvenlik ile ilgili düzenleme ile demokratikleþme adýna atýlacak adýmlara iliþkin düzenlemeler Meclis in tatil sonrasý gündeminde bulunan konular arasýnda yer alýyor. Ayrýca Askeri HSYK nýn kuruluþu ile ilgili Savunma Bakanlýðýnýn tasarýsý da yasalaþtýrýldýktan sonra Mart ayýn sonuna doðru Meclis genel seçimler için çalýþmalarýna ara verecek.(yaygýn basýn)

9 SALI 23 ARALIK Tanýmý Biraz daha iri ve yapýlý bir ispinozdur. Her iki cinsin de kalýn siyah gagasý vardýr. Kanatlarý, ensesi, baþlýðý ve gýdýsý maviye çalan siyah renktedir. Kuyruðu hafif çatallý bacaklarý kahverengidir. Kanatta beyaz bir bant bulunur. Erkeðinin sýrtý mavi-gri ve göðsü tamamen pembe-kýrmýzýdýr. Kuyruk sokumu ve altý beyazdýr. Daha iri olan diþilerde ise, ayný siyah baþlýða raðmen hafif gri ve bol miktarda açýk kahve-koyu krem renkler hakimdir. Kafalarý gri-kahve renkde olan gençler ergen bir diþiye benzerler ama siyah þapkalarý yoktur. Renk itibariyle diþiye benzeseler de yoksun olduklarý siyah baþlýklarýyla ergen bireylerden kolayca ayrýlýrlar. Sayfasýndaki genç fotoðrafýndan da görülebileceði gibi, baþlarýndaki açýk kahve tüyler yerini siyah baþlýða býrakacak, erkekliðe karýn ve göðüslerinden gelen kýrmýzý tüylerle adým atacaklardýr. Uzunluklarý 16 cm civarýndadýr. Habitatý Genellikle çam ve ladin ormanlarýnda yaþarlar, ancak kozalaklý ormanlarý tercih ederler. Karýþýk ormanlarda, park ve bahçelerde de görülebilirler. Coðu zaman orman altýndaki çalýlýklarýn arasýnda dolaþýrlar. Ormanlarýn açýk bölgelerinde karatavuk ve ardýç sürüleriyle birlikte beslendikleri gözlemlenmiþtir. Yayýlýþý Trakya, Marmara, Karadeniz bölgelerinde ve Orta Andolu'nun kuzeyinde yerli bir tür olarak bulunurlar. Beslenme Böcekler, yemiþ ve tohumlar ana yiyecekleridir. Yeni sürgünlere olan düþkünlükleri bahçecileri ve baðcý- Kamu malýna zarar ümmete hýyanettir Yunus YAMANER la- r ý oplumsal görev- birisi Tlerimizden de, kamu mallarýný ve kamunun hakkýný korumak, kamu malýna hýyanet etmemek, kamu hakkýný ihlal edenlere seyirci kalmamaktýr. ünkü kamuya, yani toplumun bütününe ait mal ve deðerler, gerek bireyler gerekse yöneticiler için birer emanettir. Her insan bu emanetlerin tutumlu, verimli, düzenli kullanýlmasýndan ve korunmasýndan doðrudan ya da dolaylý olarak sorumludur. Meseleye toplumumuzun kamu malýna bakýþ açýsýyla devam edelim. Günümüze baktýðýmýz zaman millet malýna gereken önemin verilmediði ve gerekli özenin gösterilmediði sonucu ortaya çýkmaktadýr. Özellikle refah, rahat ve imkânlarýn (þükürler olsun) bol olduðu, zorluk çekmeyen yeni neslimiz kamu malýnýn önemini bilmemekte ve rahat bir þekilde ümmete ait bir mala zarar verebilmektedir. Yaþlýlarýmýz ve geçmiþinde sýkýntý çeken her insanýmýz dünü unutmaz ve yaþadýðý zamandaki güzelliklerin kýymetini bilir ona göre kullanýr. Ülke olarak kamu malýna gerekli özeni gösterirsek o zaman gerçek anlamda kendimizi yetiþtirmiþ olacaðýz. Bizler biliyoruz ki kamu malý, devlet malýndan öte millet malýdýr yani ümmetin malýdýr. Sadece bir iki kiþinin deðil bütün mazlumlarýn hakký orada bulunmaktadýr ve eðer o mala zarar verdiysek muhakkak yetimler bizden hesap soracaktýr. Evet, kamu malý yetim malý, kamu malý öksüz malý, herkesin malýdýr. Filistin de bombalar altýnda kalan çaresizlerinde, Doðu Türkistan da zalim inlilerin iþkenceleri altýnda bulunan kardeþlerimizin de, Suriye de, Irak ta kýsacasý nerede zalimlerin zulmü altýnda inleyen bir garibim varsa bu kamu malýnda onun hakký vardýr. Onun için ey Sen! Gereðinden fazla kullanamazsýn, istediðin gibi savuramazsýn ve hele hele zarar veremezsin. Bu konuda baþta ailelerimize büyük önem düþmektedir. ocuklarýmýza bu konuda bilinç aþýlamalý ve Peygamberimizin ümmetin malýna nasýl davrandýðýný anlatalým. Ailelerimiz toplumun en temel unsuru ve ýslah edicileridirler. Bu yüzden her bir anne baba ve diðer efrad, yeni neslimize bilinç, þuur aþýlasýnlar. Öðretmenlerimiz de ayný þekilde gençlerimize toplumsal ve kamu mallarý hakkýnda bilgilendirmeler yapmalýlar. Bu doðrultuda sempozyum, konferans, münazara vb. teknikler kullanýlsýn, gençlere fikir, ilim ve gelecek gösterilsin ve bu yanlýþa düþmeleri engellensin. En basit örnek ile her bir öðrenci kendi sýrasýný çizip, karalamasýn, sýralarý tekmelemesin, okulundaki bir malzemeyi kýrýp, dökmesin. Neticede bunlar da ümmet malýdýr. Netice itibariyle biz dini ve milli duygularýna sýmsýký baðlý bir milletiz. Kamu malýna zararýn yetim malýna zarar olduðunu bilelim. Bu noktada hem dini ve hem milli duygularýmýzý tahrip ettiðimizin farkýna varalým ve buna son verelim. Okuyalým, yazalým, düþünelim, çalýþalým, ülkemizi ve ümmetimizi kalkýndýralým, geliþtirelim ve yeryüzünde tek bir Ayancý nýn objektifinden orum da yaþayan kuþ türleri Ercan AYANCI com Þakrak kendilerine düþman etmiþtir. Þakrak kuþu farklý taneler ve üzümsü meyvelerle beslenir. Aðaç, aðaççýk tohumlarý, sert çekirdekli etli meyveler, tomurcuklarý sever. Yiyecek diyetleri sürekli olarak meyveden tohuma deðiþerek devam eder. Bilhassa þakrak taze meyvelerin tohumlarýný sever. Biyolojisi Yuvasýný sýk aðaçlýklar altýndaki çalýlara ama yerden yüksek bir yere yaparlar. Diþi þakrak kuþu küçük dallardan yaptýðý yuvasýnýn içini liken tüy, kýl ve daha ince çöplerle besler. Yuva yapýmý sýrasýnda erkek diþiye yardým eder. Yumurtalar pürüzsüz, parlak ve açýk mavi renkte olup bir ucunda morumsu lekeler vardýr. Yumurta sayýsý beþ olup, kuluçkaya nöbetleþe yatarlar. Kuluçka süresi gündür. Yavrular her iki eþ tarafýndan beslenir. Göçü Ülkemizdekiler yerlidir. Avrupa nüfusu kýþýn kýtanýn güneyine doðru yayýlýr. Popülasyonu Avrupa`da 15 ila 28 milyon birey yaþadýðý tahmin edilmektedir. Davranýþlarý Sessiz bir kuþdur. ok ürkek olmamasýna raðmen fazla ortada görülmez. Genelde kendi görünmeden önce yumuþak ötüþü duyulur. ürkiye nin Suriyeli sýðýnmacýlar için Thazýrladýðý en büyük çadýr kent tamamlanma aþamasýna geldi.terör örgütü IÞÝD in Kobani ye saldýrmasýyla kaçan yaklaþýk 200 bin Suriyeli Kürt, Türkiye ye sýðýndý. Misafirlerin barýnmalarý amacýyla kollarý sývayan AFAD ve TOKÝ, 1000 dönümlük arazide kurula Türkiye nin en büyük çadýr kentini tamamlama aþamasýna getirdi. Kobanili sýðýnmacýlarýn kalacaðý çadýr kent 1 Ocak ta açýlacak. Suruç Kaymakamý, Birçok ilden daha fazla nüfusu kaplayacak dedi. alýþma sistematiklerinde büyük deðiþiklikler yapýlan tapu dairelerinde yeni yýlla beraber bir uygulama daha baþlýyor. Artýk tapu harcý ve döner sermaye bedelleri 2015 yýlýndan itibaren kredi kartýyla ödenebilecek. Bugüne kadar pek çok iþlemin prosedürle yürütüldüðü tapu dairelerinde son dönemde devreye giren uygulamalar kamu dairelerindeki vizyon deðiþikliðiyle þaþýrtýyor. Tapu dairelerinde sýra numarasý alýnmasý ve ödemelerin bloke çekle gerçekleþtirilmesiyle baþlayan güvenli, otomasyona dayalý sistem deðiþikliði þimdi de ödemelerin yeni yýlla beraber kredi kartýndan tahsil edilebilmesiyle devam edecek.(emlakofis) Üreme mevsimi dýþýnda sürüler halinde dolaþmazlar, çift veya aile gruplarý halinde bulunurlar. Fringillidae familyasýndaki kuþlarýn çoðu yavrularý için besini boðazlarýnda taþýmalarýna karþýn bu tür gaganýn dip bölümünde ve dilin iki yanýnda bulunan keselerde taþýr. Yerel Adlar Diðer ismi ütre. Karaman: Aðaç aygýrý. Kastamonu - Abana / þakrak - erikçi / ( naktan ) Ses-Ötüþü Tabiatýna uygun olarak ötüþü de yumuþak ve hüzünlüdür. Pü pü piuuuh Diðer kuþlar arasýnda farkedilebilecek farklýlýktadýr. Þakýyabildiði için kafes kuþu olarak beslenenler arasýndadýr. Kaynaklar Fotoðraf orum Barajýnda ekildi En büyük çadýr kentte sona doðru AYLIK ALIÞVERÝÞ KARTI Kýþ þartlarýna ve sýðýnmacýlarýn çoðunun aile olduklarý göz önünde bulundurularak hazýrlanan çadýr kentte 6 bin 500 adet aile çadýrý bulunuyor. 16m2 lik alana sahip çadýrlar 5 kiþilik kapasiteye sahip. 1 Ocak ta tamamlanacak ilk etapta 3 bin 500 çadýr kurulurken, mart ayýnda tamamlanacak 2. etapta ise 2988 çadýr kurulmasý planlanýyor. Sýðýnmacýlarýn tüm ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için ayrýca marketler bulunuyor. Sýðýnmacýlarý içinde aylýk 85 TLbulunan kartlar da daðýtýlaracak. Ýdari alan ve mahallelerin dýþýnda yetiþkinler için psikososyal alanlar, okul, çocuk oyun alanlarý, spor alanlarý, mesire alanlarý bulunuyor. Bunlarýn yaný sýra bekar olan erkekler için ayrý pansiyonlar oluþturulacak. SU ARITMA SÝSTEMÝ DE OLACAK Kýþ þartlarýna göre hazýrlanan çadýr kentte ayrýca su arýtma sistemi de kuruldu. 32 bin 500 kiþi kapasiteli çadýr kentte ayrýca bir hastane, olasý yangýnlar için itfaiye birimi de yer alýyor. Her birinin içerisinde 20 Adet çamaþýr makinesi bulunan 74 adet konteynýr kurulacak. (Star) Tapuda kredi kartý uygulamasý

10 10 SALI 23 ARALIK 2014 Ahþap oymacýlar sergiye hazýrlanýyor Sanat merkezine ihtiyaç var RECEP MEBET orum da geleneksel el sanatlarýnýn yapýldýðý ve yaþatýldýðý bir sanat merkezine ihtiyaç olduðu belirtildi. Geleneksel el sanatlarý alanýnda düzenlenen kurslarla orum da önemli bir ivme yakalandýðýna dikkat çeken uzmanlar, atölye, galeri ve satýþ yerlerini içine alan bir sanat merkezinin hayata geçirilmesi gerektiðini kaydettiler. orum Belediyesi, Milli Eðitim Müdürlüðü, Kültür ve Turizm Müdürlüðü gibi kurum ve kuruluþlar tarafýndan düzenlenen kurslara katýlan kursiyerlerin kazandýklarý yeteneklerin atölye yokluðundan bir süre sonra unutulduðunu belirten uzmanlar, Geleneksel sanatlarýn geleceðe taþýnmasý açýsýndan sanat merkezi hayati önem taþýyor diye konuþtular. Üretilen eserlerin sergilenmesi ve satýþa sunulmasý noktasýnda da sýkýntýlar yaþandýðýna dikkat çeken uzmanlar, geleneksel el sanatlarý konusunda yetkililer- den ilgi ve destek beklendiðine iþaret ettiler. AHÞABA GÖNÜL VERENLER SERGÝYE HAZIRLANIYOR Ahþap Oymacýlýk Kursu na katýlan kursiyerler, sergiye hazýrlanýyor. Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan orum da ilk kez açýlan Ahþap Oymacýlýk Kursu meyvelerini vermeye baþladý. Yunus Emre Ýþ Merkezi 3. katýndaki ahþap atölyesinde devam eden kursa farklý mesleklerden 20 kursiyer katýlýyor. Kurs hakkýnda bilgi veren Usta Öðretici Ertuðrul Nuri Gökþen, Haziran ayýnda baþlayan eðitimin devam ettiðini hatýrlattý. Hafta boyunca hergün 5 er saatlik çalýþmalar içeren kursun toplamda 664 saatten oluþtuðunu anlatan Nuri Gökþen, eðitim sürecini baþarýyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verileceðini kaydetti. AHÞABA DEÐER KATIYORLAR orum da geleneksel sanatlarýn yaþatýldýðý bir sanat merkezine ihtiyaç olduðu belirtildi. Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen kurs devam ediyor. Kurs bitiminde sergi açýlmasýnýn planlandýðýný dile getiren Gökþen, düzenlenen eðitim programýyla geleneksel Türk sanatlarýndan ahþap bezemeciliðini yaþatarak gelecek kuþaklara taþýmayý amaçladýklarýný söyledi. Ahþap malzemeyi oyarak estetik bir görünüm ve deðer kazandýrýyoruz diyen Gökþen, talepler doðrultusunda kursun gelecek sezon da düzenlenmesinin hedeflendiðini dile getirdi. Kursiyerlerin ahþap oymacýlýðý sanatýný öðrenme konusunda istekli ve hevesli olduklarýna dikkat çeken Gökþen, ortaya konan gayret ve baþarýdan memnun olduðunu ifade etti. Ahþaba dair bildiklerini, bu konuda kabiliyeti olan herkese öðretmeye çalýþtýðýný anlatan Gökþen, o nedenle Ahþap Oymacýlýk Kursu nda usta öðretici olarak görev aldýðýný dile getirdi. Kursa katýlanlarýn kendi eserlerini üretmenin keyfini yaþadýðýný belirten Gökþen, malzeme olarak kayýn, kestane, ceviz ve limba aðaçlarýný tercih ettiklerini kaydetti. Gökþen, kursiyerlerin ahþap masa üstü oymalarý, rahle, mücevher sandýklarý, süs eþyalarý, kapý ve dolap kapaklarý, hat tablolarý gibi eserler ürettiklerini sözlerine ekledi. KURSÝYERLER DEN TEÞEKKÜR Ahþap Oymacýlýk Kursu na katýlan kursiyerler, sergiye hazýrlanýyor. Ahþap oymacýlýk kursunu düzenleyen Kültür ve Turizm Müdürlüðü ne teþekkür eden kursiyerler, eðitim atölyesi için yer tahsis eden orum Belediyesi ne de þükranlarýný ifade ettiler. Ahþap Oymacýlýk Kursu ve yapýlan çalýþmalarla ilgili detaylý bilgiye ulaþmak isteyenlerin Facebook sosyal paylaþým sitesindeki orum Ahþap Oymacýlarý sayfasýný ziyaret edebilecekleri belirtildi. Geleneksel sanatlarýn geleceðe taþýnmasý açýsýndan sanat merkezinin hayati önem taþýdýðý vurgulandý. orum da ilk kez açýlan Ahþap Oymacýlýk Kursu meyvelerini vermeye baþladý. Velipaþa Camii nde sabah buluþmalarý RECEP MEBET Velipaþa Camii nde sabah namazýnýn ardýndan cemaate kahvaltý ikram ediliyor. Din görevlileri Mehmet Öztürk ve Mustafa Ünlü öncülüðünde baþlatýlan sabah buluþmalarýna cami cemaati büyük ilgi gösteriyor. Velipaþa esnafýnýn katkýlarýyla örnek bir uygulamaya imza atan cami görevlileri, gerçekleþtirdikleri çalýþmada gençlere ayrý bir önem veriyor. Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu nun yaný sýra bazý daire amirleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcilerinin de misafir olduðu buluþmalar, Kuran tilaveti ve dualarla manevi ziyafete dönüþüyor. Vatandaþlarýn takdirini kazanan uygulama hakkýnda yapýlan açýklamada þu bilgilere yer verildi: ÖNCE NAMAZ SONRA KAHVALTI namazýný eda edip sonrasýnda hep birlikte kahvaltý sofrasýnda buluþuyor. ÖRNEK UYGULAMAYA TEBRÝK Velipaþa Camii nde uygulanan sabah namazý buluþmalarýnýn haftanýn her günü yapýlýyor. Esnafýn iþbirliði ve katkýlarýyla baþlayan uygulama daha sonra kahvaltýnýn eklenmesiyle cemaat sayýsýnda artýþ yaþanmasýna vesile oldu. Sabah namazýnýn ardýndan kurulan kahvaltý sofrasýna zaman zaman Ulucami Ýmam Hatipleri ve Müezzin Kayyýmlarý, daire amirleri, banka müdürleri ve çalýþanlarý, çeþitli camii görevlilerinin yaný sýra çok sayýda genç katýlýyor. Velipaþa Camii ndeki teþvik edici kahvaltýlý sabah namazý buluþmasýnýn bir misafiri orum Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu oldu. Bu güzel uygulamayý yerinde gören Müftü Yardýmcýsý Pamuklu, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýmýzýn baþlatmýþ olduðu bu uygulamanýn bütün camilerimizde daha da teþvik edici hale gelmesi bizleri mutlu ediyor. Ýnþallah bu proje hedefine ulaþacak ve bir gün camilerimiz tamamen genç cemaatlerle dolacak. dedi. Kýlýnan sabah namazýnýn ardýndan Velipaþa Camii cemaatiyle hep beraber kahvaltý yapan Abdullah Pamuklu da hazýrlanan esnaf sofrasýna katýlarak, uygulamada emeði geçen herkese teþekkür etti. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan baþlatýlan ve orum Ýl Müftülüðü tarafýndan takibi sürdürülen sabah namazý buluþmalarýna bir yenisi daha eklendi. Her hafta Cumartesi günü düzenli olarak Murad-ý Rabii Ulucamii nde gençlerin sabah namazý buluþmalarý devam ederken diðer taraftan yürütülen manevi atmosferli projeye, orum merkez ve köylerindeki camiler de cemaatle ve gençlerle sabah namazý buluþmalarý yapýlarak çeþitli yollarla devamlýlýðý saðlanmaya ve yaþatýlmaya çalýþýlýyor. Bu güzel ve anlamlý uygulamalardan biri de Velipaþa Camii cemaati tarafýndan sürdürülüyor. Kahvaltýlý sabah namazý buluþmalarýna gençler de katýlýyor. Haftanýn her günü kahvaltýlý sabah namazý buluþmalarý, cemaat ve gençleri bir araya getiriyor. Kahvaltýlý sabah namazý uygulamasý esnafýn da katkýlarýyla sürdürülüyor. Bu güzel uygulamanýn mimarlarýndan Velipaþa Camii Ýmam Hatibi Mehmet Öztürk ve Müezzin Mustafa Ünlü, sabah namazý öncesinde Kur'an-ý Kerim ve meali okuyor. Cemaatin yoðunlaþmasýyla birlikte sabah Velipaþa Camii nde sabah namazýnýn ardýndan cemaate kahvaltý ikram ediliyor.

11 Kertenkele den CHP li Müftüye cevap: SALI 23 ARALIK Ýhsan Özkes daha komik! Kertenkele dizisinin baþrol oyuncusu Timur Acar, CHP Milletvekili Ýhsan Özkes in eleþtirilerine cevap verdi. RTÜK'ten dizinin yayýndan kaldýrmasýný isteyen orumlu eski Müftü Ýhsan Özkes in açýklamalarýný yorumlayan Timur Acar, Biz komedi dizisi çekiyoruz ama bazý insanlar bizden daha komik dedi. Timur Acar Takvim Gazetesi nden Mevlüt Tezel in sorularýný cevaplayan Acar, geçtiðimiz günlerde yayýmlanan röportajda þunlarý söyledi: KERTENKELE YE HALK SAHÝP IKTI ok tartýþýlan Kertenkele dizisinin baþrol oyuncusu, 'sahte imam'ý Timur Acar, sonunda sessizliðini bozdu. Tepki beklemiyordum desem yalan olur ama bazý tepkilerin diziyle alakasý yok. Diziyi izlemeden eleþtirenler oldu. Ýmamlarý gözlemledim, imamlýk zor bir meslek. Ýmam arkadaþlarým tepki göstermedi. Muhteþem Yüzyýl'dan sonra belki de en çok tartýþma yaratan dizi Kertenkele oldu... Ýmamlar kötü gösteriliyor iddiasýyla baþlayan tartýþma, Meclis'e kadar taþýndý. Bir zamanlar müftülük yapmýþ CHP Milletvekili Ýhsan Özkes, RTÜK'ten Kertenkele'nin yayýndan kaldýrmasýný istedi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý da diziden hoþnut deðildi. Ýstanbul Müftülüðü, dizi ekibinin çekim için camilere girmesini yasakladý. Ýstanbul Müftüsü Rahmi Yaran'a Bu yasak kararýný almadan önce diziyi izlediniz mi? diye soruldu, o da Diziyi izlemedim. Tartýþmayý basýndan takip ettim yanýtýný verdi. Aslýnda her þey bu yanýtta gizliydi. Ýzlemeyenler ya da kýyýsýndan köþesinden bakanlar diziyi kötülüyor, izleyenler de bu duruma þaþýrýyor. Kertenkele'nin imamlarý kötülemediðini savunan birçok TV eleþtirmeni ve köþe yazarý var. Tüm bu tartýþmalar yaþanýrken de dizi reytinglerde birinciliðe yükseldi. Peki, Türk dizi tarihinin en çok tartýþýlan karakterlerinden biri olan Kertenkele'yi canlandýran Timur Acar ne düþünüyor? Bu tartýþmalarýn odaðýnda olmak nasýl bir duygu? Birçok soru yönelttik Acar'a, o da sessizliðini bozdu ve tüm içtenliðiyle sorularýmýzý yanýtladý. - Kertenkele'de canlandýrdýðýnýz imam karakteri büyük tartýþmalar yarattý. Oyuncu olarak bu tartýþmanýn odaðýnda olmak nasýl bir duygu? - Odakta olmak beni pek alakadar etmiyor. Sadece iþimi yapmaya çalýþýyorum. Yani o rolü oynamayacaðýz, bu rolü oynayacaðýz gibi bir anlayýþ yok bu meslekte. Kertenkele'yi yapanlar benimle çalýþmak istediler. Senaryo geldi, okudum, beðendim ve bu dizinin içinde yer almak istedim. Açýkçasý ben sadece olayýn sanat ve oyunculuk yönüyle ilgileniyorum. Tartýþmalar, eleþtiriler illa ki olacak. Bununla beraber beðeniler de olacak ki, zevki çýksýn bu iþin. Bu þekilde keyifli bir yolculuk Ýhsan Özkes Acar, Biz komedi dizisi çekiyoruz ama bazý insanlar bizden daha komik dedi. baþladý bakalým, devam ediyor, her þey yolunda gibi. - Tedirginlik var mý peki? Aslýnda ortada büyük bir yanlýþ anlaþýlma var. - Tedirginlik yok. ünkü doðru bir iþ yaptýðýmýzý düþünüyoruz ekip olarak. Dediðiniz gibi bir yanlýþ anlaþýlma daha doðrusu bir önyargý var. Kimileri gerçekten diziyi izlemeyerek eleþtirilerde bulundular. Aslýnda birazcýk bekleyip, dizideki serüvenin gidiþatýný görüp tartýþma ortamý yaratsalardý daha doðru olurdu. - Halktan nasýl tepkiler alýyorsunuz? - Sokakta yürürken insanlardan gayet güzel yorumlar duyuyorum. Henüz Ne yapýyorsun sen ya? türünde kötü bir eleþtiri duymadým. Ýncitici bir durum yok. - Dizide yanlýþ anlaþýlan nedir sizce? - Kulaktan dolma bilgilerle insanlar galeyana mý geliyor ya da sadece bir kýsým insan mý tepki gösteriyor anlamaya çalýþýyorum. Diziye baktýðýnýz zaman zaten bir hoca karakterini canlandýrmýyorum. Ben özünde iyi niyetli olan bir insaný canlandýrýyorum. Ki Kertenkele polisten kaçarken bile beþinci kattaki yangýndan çocuðu kurtarýyor ve bu yüzden yakalanýyor. Yoksa polis onu kelepçeleyip yakalayamýyor bile. Böyle iyi özelikleri olan bir karakter Kertenkele ve sadece polisten kaçarken yakalanmamak için imam kýlýðýna giriyor. Ýþte yanlýþ anlaþýlma da burada baþlýyor. Ya da hoþgörüsüzlük diyelim. Oysa bizi dinleseler ya da diziyi izleseler imamlarý kötülemediðimizi, onlarý incitecek bir harekette bulunmadýðýmýzý anlayacak insanlar. - Kertenkele, imam kýlýðýna girip polislerden kaçýyor ama ýsrarla 'sahtekar imam' diye lanse etmeye çalýþanlar var. - 'Sahte' ve 'sahtekar' arasýnda büyük fark var. Biri edilgen, biri etken. Biri yapýlan bir þey, öbürü olan bir þey. O yüzden bu ayrýmý gerçekten çok dikkatli yapmak lazým. Ben bu dizide sahtekar bir imam deðilim. Sahte görünümlüyüm, polisten kaçmak için imam kýlýðýna giriyorum. - Senaryoyu okurken 'Kertenkele' karakterinin tepki çekeceði hiç aklýnýzdan geçti mi? - Tabii ki geçti, tepki bekliyordum. Ama bazý tepkilerin diziyle, konuyla alakasý yok. Aslýnda kültürümüzde hoþgörüyle karþýlanan birçok enteresan kiþilikte hoca var. En baþta Nasrettin Hoca geliyor... Oflu Hoca, Erzurumlu Naim Hoca vs. Bu örnekleri dikkate alýnca Kertenkele'ye olan tepki bana garip geliyor. Sanki bir yönlendirme var. Siz ne düþünüyorsunuz? - Evet, biz hoca kültüründen gelen bir toplumuz. Dediðiniz gibi Nasrettin Hoca'ya yýllarca güldük. Ama bizim dizi anlamsýz bir þekilde karalanmaya çalýþýlýyor. Sanki her þey bitmiþ de Kertenkele'yi infaz etme noktasýnda bazý insanlar. Þaþýrýyorum sadece. Bu kadar da ucuz olmamalý bir þeyi, bir ok tartýþýlan Kertenkele dizisinin baþrol oyuncusu, 'sahte imam'ý Timur Acar, sonunda sessizliðini bozdu. emeði harcamak. Neticede bunda baþarýlý olamadýlar. Ýnsanlara samimiyetlerinden dolayý teþekkür ediyorum. - Kertenkele karakterine hazýrlanýrken, imamlarla ilgili gözlem yaptýnýz mý? Ýmam karakterine nasýl hazýrlandýnýz? - Yaþadýðým yer itibariyle bu çevreye çok uzak bir insan deðilim. Bir kasabada büyüdüm. O kasabada geçirdiðim süre içerisinde mahallemizdeki imamlarý görme, gözlemleme þansým oldu. Hayatým boyunca gördüðüm din adamlarýndan yola çýkarak bir rol ortaya çýkarmaya çalýþtým. - Dizinin yapýmcýsý Yalçýn Þen Kertenkele bir dönüþüm projesi. Dini öðretilere aykýrý bir karakter, imam kýyafetiyle çýktýðý yolculukta, dini öðrenmek zorunda kalýyor diye açýklama yapmak zorunda kaldý. Dizinin sürprizini kaçýracak zorunlu bir açýklama olmuþ galiba... - Valla biz de heyecanla bekliyoruz. Bu dönüþüm projesi nasýl olacak? Bu konu hakkýnda konuþursak diziyi bitirmiþ oluruz. O yüzden hep beraber bekleyip göreceðiz. - Kertenkele hidayete erdiðinde de eleþtirilir mi sizce? - Valla bu gidiþle eleþtirilir gibime geliyor. ünkü Bu adamýn hidayeti de kabul olmaz derler galiba. CHP'den bir tepki bekliyoruz (gülüyor). - Türkiye'de doktorlarla ilgili bir dizi yapýlsa doktorlar, polisler anlatýlsa polisler ayaða kalkýyor. Sizce nasýl bir toplumsal psikolojisi bu? - Evet, hep bir tepki durumu var ve bu anlamsýz geliyor bana. Her þeye bir þey söyleyen bir güruh var. Her þeyi biliyorlar yani ama bildiklerini de paylaþmýyorlar. Veya nasýl olmasý gerektiðini de söylemiyorlar. Ben de bunu anlamýyorum. Artýk önyargýlardan, yapýcý olmayan eleþtirilerden kurtulmamýz lazým. Bu anlayýþla bir yere RECEP MEBET orum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan düzenlenen öykü, karikatür ve fotoðraf yarýþmalarýnýn ödül töreni yarýn saat te yapýlacak. orum Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþecek törende Mahmut varamayacaðýmýzý görmüþ olmamýz lazým. - En son Ýstanbul Müftüsü Rahmi Yaran Kertenkele ekibinin camilerde çekim yapmasýný yasaklamýþtý. Bu yasak hakkýnda siz ne düþünüyorsunuz? - Hep yasaklara karþý oldum. Bu yasak hiç hoþ deðil. Ne yapacaðýz peki þimdi? Geçmiþimize baktýðýmýz zaman 600 yýllýk bir Osmanlý kültürü var. O zaman saraylara da mý girilmesin, oralarda da mý dizi çekilmesin? Hastanelere de mi girmeyelim? - Rahmi Yaran'ýn Diziyi izlemedim. Tartýþmayý basýndan takip ettim diye bir açýklamasý var. Ýzlemeden bir diziye yasaklama getirmek nasýl bir ruh hali sizce? - Ýþte bu konuda ben susuyorum, bir þey diyemiyorum gerçekten. ünkü böyle ruh hali olamaz diye düþünüyorum, komik. - CHP'nin milletvekili Ýhsan Özkes, RTÜK'ten Kertenkele dizisini yayýndan kaldýrmasýný istemiþ. Hiç CHP'den böyle bir tepki alacaðýnýz aklýnýza gelir miydi? - Gelirdi tabii caným niye gelmesin (gülüyor)... Her yerden bir tepki gelebileceðini düþündüm ben açýkçasý. Bu CHP çok mu farklý bir siyasi parti? Bence fazla farklý deðil, tepki gelebilirdi, geldi de neticede zaten. Biz komedi dizisi çekiyoruz ama bazý insanlar bizden daha komik. - Hiç bir imam tanýdýðýnýz var mý? Varsa onun tepkisi ne oldu? - Var, hiç tepkiyle karþýlaþmadým.. - Sizce imamlýk nasýl bir meslek? - Zor bir meslek, çünkü göz önündesiniz. Topluma örnek olan bir insansýnýz. Hareketlerinize dikkat etmek zorundasýnýz. (Takvim) Gazeteciler Cemiyeti ödül töreni yarýn Tunaboylu 7. Öykü Yarýþmasý, 5. Karikatür Yarýþmasý ve VI. Geleneksel Fotoðraf Yarýþmalarý ödülleri sahiplerini bulacak. Program kapsamýnda ayrýca Devlet Tiyatro Salonu fuayesinde karikatür ve fotoðraf sergisi açýlacak. Kertenkele'nin imamlarý kötülemediði, aksine insanlara inanç noktasýnda önemli mesajlar verdiði belirtildi. Turgay Happani ayrýlýyor RECEP MEBET orum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani nin görev süresi yakýnda doluyor. Yeniden ayný göreve aday olmayacaðýný açýklayan Turgay Happani, mesleki yaþamýný Adana da devam ettirme kararý aldý. Dr. Turgay Happani Saðlýk Ýl Müdürü olarak orum a atandýktan sonra Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði görevine getirilen Happani nin sözleþme süresi 31 Aralýk 2014 tarihinde sona erecek. Veda ziyaretlerini sürdüren Dr. Happani nin ilerleyen günlerde orum dan ayrýlacaðý belirtildi.

12 12 SALI 23 ARALIK 2014 Evlilikte evet in maliyeti vlilik sektörü diðer birçok alandan daha hýzlý Ebüyüyor. Yuva kurmak isteyenler 40 bin TL yi gözden çýkartmak zorunda.piyasadaki teknolojik yenilikler de gözde. 3D davetiyeler büyük ilgi görüyor. TUÝK verilerine göre 2013 yýlýnda evlenmeler yüzde 0,6 azalýrken boþanmalar yüzde 1,6 arttý. Hal böyle olmasýna raðmen evlilik sektörü hergeçen yýl cirosunu arttýrmayý sürdürüyor. Sektör temsilcileri ihracatla dünyanýn birçok ülkesine gelinlik satýyor. Beyaz eþyadan mobilyaya, gelinlikten davetiyeye yaklaþýk 22 farklý iþ kolunu kapsayan evlilik sektörü, her yýl evlenen çiftlerin ve sektöre katýlan yeni firma sayýsýnýn artmasý ile birlikte giderek büyüyen bir endüstri haline dönüþtü. Ortalama 10 milyarlýk bir hacme ulaþan evlilik sektöründe, her yýl birçok firma pastadan pay almak için rekabet ediyor. EVLENMENÝN MALÝYETÝ 40 BÝN TL Mobilyadan beyaz eþyaya, gelinlikten damatlýða, davetiyeden züccaciye kadar uzanan evlilik sektörü 20 den fazla farklý iþ koluna talep oluþturuyor. Bir ev kurmak için düðün alýþveriþi de hesaba katýldýðýnda en az 40 bin TL gibi bir rakam ortaya çýkarken bu rakamýn üst limiti ise sýnýr tanýmýyor. Örneðin bir evin beyaz eþyasý en az 5 bin 500 TL, oturma grubu ve yatak odasý kampanyalý fiyatlarýyla 6 bin TL, züccaciye 3 bin 500 TL, küçük ev aletleri Bin 500 TL, perde, halý ve ev tekstili ihtiyaçlarý 4 bin 500 TL. Bu rakamlara gelinlik damatlýk, kýna gecesi ve düðün oragnizasyonu nikah Hapþýrýrken fýtýk olabilirsiniz zmanlar, omurgalar içinde basýncý artýran hapþýrma ve sert Uöksürmeyle bel ve boyun fýtýðý olma riskinin artabileceðini açýkladý. Bel ve boyun aðrýsý þikayetleri giderek yaygýnlaþýrken, gün içerisinde farkýna bile varmadan yapýlan birçok yanlýþ hareket bu aðrýlarý tetikleyerek bel ve boyun fýtýklarýnýn oluþumuna zemin hazýrlýyor. Bunlarýn yanýnda hareketsizlik, obezite, zihinsel yükler, hamilelik, aðýr yük kaldýrma gibi omurgaya zarar veren birçok faktör, omurlar arasýndaki diskleri zamanla aþýndýrýyor. Bu aþýnmaya baðlý olarak omurgalar içinde basýncý artýran en ufak ani bir hareketle, hapþýrma, sert öksürmeyle bile bel ve boyun fýtýðý olma riski artýyor. Hapþýrýrken ya da öksürürken dizlerimizi hafif bükmeye, elimizi bir yere dayamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Yanlýþ pozisyonda oturma ve beli korumadan eðilme gibi günlük hayatta yapýlan birçok hatalý hareketin bel ve boyun disklerine zarar verebileceðini kaydeden Fizik Tedavi ve Manipülasyon Uzmaný Dr. Ali Þahabettinoðlu, omurga çevresi kaslarýnýn zayýflamasýyla birlikte bel ve boyun aðrýlarýnda artýþ görülmesinin kaçýnýlmaz olduðunu kaydetti. Oluþan bu aðrýlarýn kronikleþerek hayat kalitesini düþüreceðini söyleyen Þahabettinoðlu, zamanýnda konulan erken teþhis ve doðru tedaviyle yaþam standartlarýnýn korunabileceðini ifade etti. FITIÐA ELLE TEDAVÝ Sýk sýk tekrarlýyorsa boyunda ve belde oluþan aðrýlarýn hafife alýnmamasý gerektiðine iþaret eden Þahabettinoðlu, boyundan kola ve ele vuran aðrý varsa boyun fýtýðý, belden bacaða vuran aðrý varsa bel fýtýðý olma riskinin olabileceðini kaydetti. Þahabettinoðlu, iyi bir muayene sonrasý konulan teþhise göre uygulanacak doðru tedavinin ileride oluþabilecek riskleri ortadan kaldýrabileceðinin unutulmamasý gerektiðini vurguladý. Bursa daki merkezinde uzun yýllardýr uyguladýðý manipülasyon (elle tedavi) yöntemi ile birçok hastaya þifa veren Þahabettinoðlu, bu tedavi yönteminin Türkiye de çok az sayýda uzman doktor tarafýndan bilinip uygulandýðýný belirtti. Manipülasyon tedavisinin hafif vakalarda 2-3, orta vakalarda 4-6, ileri vakalarda ise 8-10 seans sürdüðünü ifade eden Þahabettinoðlu, tedavilerin ise 3-5 gün aralýklarla uygulandýðýný belirtti. Manipülasyon tedavisi ile fýtýðýn yüzde 98 oranýnda yok olduðunu kaydeden Uzm. Dr. Ali Þahabettinoðlu, ameliyatýn bel fýtýðýnda ayaklarda ilerleyen kas gücü kaybý, idrar-büyük abdest kaçýrma þikayeti olan ya da ameliyatsýz tedaviye cevap vermeyen hastalara, boyun fýtýðýnda ise ellerde-kollarda ilerleyen kas gücü kaybý olanlarda ya da ameliyatsýz tedaviye cevap vermeyen çok az sayýdaki hastaya uygulandýðýný sözlerine ekledi.(ýha) þekeri, davetiye fotoðraf ve evin diðer ihtiyaçlarý eklenince rakam 40 bin lirayý geçiyor. TEKNOLOJÝK DAVETÝYE MODASI Davetiyelerde yeni moda 3D. Sektördeki diðer firmalar gibi davetiye firmalarý da evlenecek çiftlere deðiþik tasarýmlar sunmaya devam ediyorlar. 3D teknolojisi, davetiyelerde sýnýrlarý zorluyor. Düðün davetiyesinin özel olmasýný isteyenler, bütçelerini biraz yukarý çekerek 3 boyutlu davetiye tercih edebiliyorlar. Davetiye, nikah þekeri tasarým gelinlikler, özel davet organizasyonlarýyla 40 Bin TL lik bu rakam rahatlýkla 100 bin lirayý geçiyor. 160 FÝRMA FUARA HAZIRLANIYOR Ocak 2015 tarihinde Lütfi Kýrdar Uluslararasý Kongre ve Sergi Sarayý nda bu yýl kapýlarýný 13. kez açacak olan Evlilik Dünyasý Fuarý 60 bin çifti aðýrlamayý hedefliyor. Aylar süren düðün alýþveriþini, 3 günde bitirmek, kampanya ve indirimden faydalanmak isteyenler için fuarda 160 firma ürünlerini sergiliyor. Diðer taraftan evlilik alýþveriþi uzun bir süreç. Gelin damat adaylarý bu hazýrlýða yaklaþýk bir yýl öncesinde baþlýyor. 22 kalemden oluþan alýþveriþ listesi için farklý günlerde farklý yerlere gidiliyor. Evlilik Dünyasý Fuarý ise 8 bin metrekare alanda, davetiyeden nikah þekerine, gelinlikten damatlýða, dekorasyondan pastaya pek çok ihtiyaca cevap veren fuarda 160 firma yeralýyor. (Yeni Þafak) Kürdan diþlere zarar veriyor ürdan kullanýmýnýn diþlerin "arayüz Kpapili" olarak adlandýrýlan yumuþak dokusunun zamanla kaybýna yol açýyor.türk Diþhekimleri Birliði (TDB) Genel Baþkaný Taner Yücel, "Arayüz papili, arayüz çürüklerine, diþ eti ceplerine ve arayüz dolgularýnda sekonder çürüklere neden olabilmektedir" dedi. Yücel, Ýnsanlarýn aðýz ve diþ bakýmýnda yaygýn olarak kürdan kullandýklarýný söyledi. Bu uygulamanýn yanlýþ olduðunu, diþ ipleri veya arayüz fýrçalarý kullanýlmasý gerektiðine dikkati çeken Yücel, "Kürdan kullanýmý, diþlerin arayüz bölgelerinde bulunan, 'diþ eti papili' olarak adlandýrýlan yumuþak dokunun zamanla kaybolmasýna sebebiyet veriyor. Bunun sonucunda da gerek diþ eti papilinin yok olmasý, gerekse diþ ve diþi çevreleyen kemik ve periodontal yapýlar arasýnda meydana gelen cep sonucu, arayüzde ulaþýlmasý zor alanlarda daha büyük boþluklar ve cepler oluþabilir. Bu, arayüz çürüklerine, diþ eti ceplerine ve arayüz dolgularýnda sekonder çürüklere neden olabilmektedir" þeklinde konuþtu. DÝÞ ETÝ HASTALIKLARINA DÝKKAT! Diþ eti hastalýklarýnýn birçok saðlýk sorununa sebep olduðunu aktaran Yücel, þunlarý kaydetti: "Öncelikle diyabet, endokrin sistemi bozukluklarý, anemi, lösemi gibi bazý kan hastalýklarýnda diþ etleri ve diþ eti saðlýðýnda bozukluklar ve kanamalar ortaya çýkar. Diyabeti kötü yönde etkiler, erken doðuma ve Ýncirin faydalarý yazýsýnda incirin saðlýða faydalarý, incirin kalorisi ve incir hakkýnda bilinmeyenleri öðrenebilirsiniz.kýþ aylarýnýn koruyucu kalkaný kuru incirin faydalarý saymakla bitmiyor. Kýþ aylarýnýn koruyucu kalkaný olarak bilinen kuru incir, içerdiði yüksek orandaki protein, vitamin ve minerallerle hücrelerin yenilenmesini saðlýyor. Kýþ aylarýnýn koruyucu kalkaný olarak bilinen kuru incir, içerdiði yüksek orandaki protein, vitamin ve minerallerle hücrelerin yenilenmesini saðlayarak kolesterolün kana karýþmadan atýlmasýný saðlýyor. Gribal enfeksiyonlarýn önlenmesinde tüketilen kuru incir, sindirimin kolaylaþtýrýlmasýný saðlýyor. Kuru incir içerdiði benzaldehit maddesiyle kanserli hücrelerin büyümesini önlüyor. Magnezyumun yüzde 30 unu, fosforun yüzde 20 sini, B1 vitamininin yüzde düþük kilolu bebek doðumuna neden olabilir, bakteriyel kalp kapak hastalýklarý açýsýndan enfeksiyon odaðý oluþturabilir. Diþ bakýmýnda öncelikle florlu diþ macunu kullanýlmasý gerekli. Sonraki aþamalardaki bakým diþ ipleri, arayüz fýrçalarý ve aðýz duþlarýyla yapýlabilir." "Mekanik açýdan diþ temizliðimizi, tüm yüzeylere olabildiðince ulaþarak ve biriken 5 ini ve B2 vitaminin yüzde 4 ünü içeren kuru incir, baðýrsaklarýn düzenli çalýþmasýný saðlýyor. 11 yýldan bu yana þire iþi ile uðraþtýðýný bakteri plaðýný temizleyerek tamamlamalýyýz" diyen Yücel, "Saydýðýmýz giriþimlere raðmen rahatsýzlýk veren, arayüzde dolgunluk hissi ve temizlemeye ulaþamadýðýmýz alanlar hissediyorsak, mutlaka çürük varlýðý veya olasý diþ eti hastalýðýnýn tanýsý açýsýndan diþ hekimine baþvurmanýz gerekir" ifadesini kullandý.(aa) Kuru incirin faydalarý saymakla bitmiyor öktürk-2, ikinci yýlýný 18 Aralýk 2014 tari- itibarýyla tamamladý Ghi Türkiye'nin uzaydaki gözü ve yüksek çözünürlüklü ilk Milli Keþif-Gözetleme Uydusu Göktürk-2, dünya etrafýndaki kutupsal yörüngesinde 2. yýlýný 18 Aralýk 2014 tarihi itibarýyla tamamladý. Genelkurmay Baþkanlýðýnýn internet sitesinde verilen bilgiye göre, Göktürk-2'nin 18 Aralýk 2012'de in Halk Cumhuriyeti'nden uzaya gönderildiði anýmsatýldý. "Türkiye'nin uzaydaki gözü ve yüksek çözünürlüklü ilk Milli Keþif-Gözetleme Uydusu Göktürk-2'nin, dünya etrafýndaki kutupsal yörüngesinde 2. yýlýný 18 Aralýk 2014 tarihi itibarýyla tamamladýðý" belirtilen bölümde, þunlar kaydedildi: "Ýki yýllýk süre içerisinde dünyanýn çeþitli bölgelerinden görüntüleme yapýlarak, yaklaþýk 11 milyon kilometrekare geniþliðinde bir alan kapsanmýþtýr. Kapsanan bu alanýn yaklaþýk 2 milyon kilometrekare kýsmý ise Türkiye'dedir. Bu süreç içerisinde Türk Silahlý Kuvvetlerinden, kamu kurum ve kuruluþlarý ile üniversitelerden gelen talepler çerçevesinde yaklaþýk yarým milyon kilometrekare geniþliðindeki görüntü ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlmýþtýr."(aa) belirten Zeynel Abidin Karaoðlu, kuru incirin çok faydalý bir kýþ meyvesi olduðunu kaydederek, Kuru incir sindirim sistemine özellikle çok faydalý bir kýþ yiyeceðidir. Taze çýktýðýnda çok kýsa ömrü olduðu için insanlar fazla tüketemiyor. Bizim bölgemizde yetiþtiði gibi genelde Ege Bölgesi nde yetiþiyor. Taze tüketildiði gibi kýþ aylarýnda da kurusunun tüketilmesi gereken bir ürün. Baðýrsaklarýn çalýþmasý için mükemmel bir antioksidandýr dedi. Ýncirin cildi ve sinir sistemine olan faydalarýný da anlatan Karaoðlu, Ýncirin faydasý sadece baðýrsaklarý çalýþtýrmasý deðil. Ýncir yüzü de güzelleþtiriyor. Aralýklarla incir tüketilmesi gerekiyor. ünkü aþýrý yenildiði zaman þiþmanlýða sebebiyet verebilir. Günlük bir iki tane yenilmesi faydalý olur. Bademle yenildiðinde insanýn sinir sistemini yatýþtýrýr ifadelerini kullandý.(trthaber) Göktürk-2 uydusu 2 yýldýr görevde!

13 .:: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:1 REBÝ-UL-EVVEL: 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:10 Kânun-i Evvel 1430 Kasým: ARALIK Ýmâm-ý Rabbâni Hazretlerinin vefâtý (1624) - Þiddetli soðuklar - Ýlk Kânûn-i Esâsî (Anayasa) ilaný (1876) - I. Meþrutiyet'in ilaný (1876) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Zekâtý verilmeyen mal için, kýyâmette çok acý azap vardýr. Hadîs-i þerîf ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol ocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT NÖBETÝ ECZANELER BULUT ECZANESÝ ÞERÝFE BULUT UYSAL BAHELÝEVLER MAH. DUMLUPINAR 7.SOK. NO:3 - ÖZEL ELÝT PARK HASTANESÝ KARÞISI KARAKAÞLI ECZANESÝ EMEL KARAKAÞLI GAZÝ CAD. 81/C - PÝRÝ BABA AMLIÐI KARÞISI VEFAT EDENLER 1-Þýkhamza Köyü' nden gelme, Metin Yýlmaz KUÞ' un babasý, imento Fabrikasý çalýþaný Ýbrahim YILDIRIM' ýn kayýnpederi, Emekli Berber; Mehmet KUÞ. 2-Aþdaðul Beldesi' nden gelme, Huzur evi çalýþaný Ahmet ATALAY' ýn babasý; Nuri ATALAY. 3-Ovakarapýnar Köyü' nden gelme, Anadolu Öðretmen Lisesi Öðretmeni Muttalip ÖZTEN' in babasý, Ýbrahim EKER, Talip UBUK ve Ömer UBUK' un kayýnpederi; Zarif ÖZTEN. 4-Gökçepýnar Köyü' nden gelme, Alis Düðün Salonu çalýþaný Hayrani ve Mehmet Ali ELÝK ile Fatma AKIR, Hatice ETÝNER ve Raziye KELEK' in babasý, akýr Isý Sahibi Metin AKIR' ýn kayýnpederi; Rýza ELÝK. 5-Kiranlýk Köyü' nden, Abdullah, Selahattin ve Hayrettin KISA' nýn babasý, Ýlhan DAÐ' ýn kayýnpederi; Seydi Ahmet KISA. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. SALI 23 ARALIK Obezite ömrü kýsaltýyor bezite, Türkiye de ve tüm dünyada pek çok kronik Ohastalýða yol açarak yaþamý tehdit eden önemli bir saðlýk sorunudur. Kilosunu kontrol altýnda tutan bir kiþinin hayatýný kontrol altýna alabileceði görüþünden yola çýkan Memorial Antalya Hastanesi Kilo Kontrol Merkezi uzmanlarý, Saðlýklý Kilo Kontrolü Günü nde bir araya geldi. Obez gencin yaþam beklentisi 12 yýl kýsalýyor Prof. Dr. Alihan Gürkan, tüm dünyada olduðu gibi Türkiye de de obezite tablosunun her geçen gün olumsuz yönde deðiþtiðini söyledi. Aþýrý kilo sorununun son 10 yýlda ciddi bir artýþ gösterdiðinin altýný çizen Prof. Dr. Gürkan, Türkiye de erkeklerin %25 i, kadýnlarýn da %40 ý aþýrý kilolu. Yapýlan araþtýrmalar, diyet ve egzersizle kilo verebilen kiþi sayýsýnýn %3 ila %10 u geçmediðini gösteriyor. Geriye kalan %90, kanser, diyabet ve kalp hastalýðý riski altýnda. Obezite gençlerin yaþamýný da önemli ölçüde etkiliyor. 20 yaþýndaki bir gencin yaþam beklentisi, yaþýtlarýna oranla 12 yýl azalýyor. Ancak tehlikeyi gösteren tüm bu verilere raðmen obeziteye karþý savaþ Türkiye de de dünyada da yeterli deðil diye konuþtu. OBEZÝTE VE KANSER BAÐLANTISI Her 3 kiþiden birinin yaþamýný aþýrý kilolu olarak sürdürdüðü ABD de mide ve baðýrsak kanserine yakalanan hastalarýn önemli bir bölümünün obez olduðunu vurgulayan Prof. Dr. Gürkan, Kanser nasýl ciddiyetle ele alýnan ve tedavi edilen bir hastalýksa, obezite de ayný þekilde tedavi edilmeli. Yalnýzca bir dýþ görünüm ve estetik sorun olarak algýlanmamalý. Ortalama kiloda olan her yetiþkin vücut kitle indeksini %1 oranýnda düþürürse, bu oran yaklaþýk 1 kilo demektir ve kanser vakalarýnýn artýþý durdurulabilir. Obezite kontrol altýna alýnýrsa, her yeni 100 bin kanser vakasý önlenebilir açýklamasý yaptý. Yumurtalýk, yemek borusu ve karaciðer kanserleri ile aþýrý kilo arasýnda yakýn bir iliþki olduðunu dile getiren Prof. Dr. Gürkan þu bilgileri verdi: ABD de yapýlan çalýþmalarda, mide ve baðýrsak kanserinden 3 kat fazla oranda obezite nedeniyle insanlarýn yaþamýný yitirdiði ortaya konulmuþ. Tüm kanserlerin %7 sinin oluþum nedeni de obezite. Bu oran, yemek borusu ve rahim kanserinde aþýrý kilonun etkisini %40 a kadar çýkarýyor. Cani Sýfatlar Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Obezite, kanserin azaltýlmasý için mutlaka tedavi edilmeli. AMELÝYAT ARE OLABÝLÝR Kalýcý kilo kontrolünde en etkili tedavi yöntemlerinden biri olan obezite cerrahisi hakkýnda da bilgi veren Prof. Dr. Gürkan, Obezite için uygulanan tedavi ve diyet programlarýyla kilo vermeyi baþaramayan bazý hastalarýn ameliyat ile kilo vermeleri saðlanabiliyor. Beden Kitle Ýndeksi (BKÝ) 40 dan yüksek olan ya da BKÝ i 35 den yüksek ve yandaþ hastalýðý olan, bu nedenle saðlýðý tehlike altýndaki kiþilerde kilo verdirme amaçlý cerrahi giriþimler uygulanabiliyor. Bu operasyonlarla, kiþiler girdikleri kýsýr döngüden çýkabiliyor. Obezite cerrahi iþlemlerinden biri olan tüp mide ameliyatý sonrasý kiþiler, endokrinoloji uzmaný ve diyetisyen takibinde 3-4 ay içinde ortalama kilo verebiliyor ifadelerini kullandý. CÝDDÝ HASTALIKLARA YOL AIYOR Obzitenin yol açtýðý kronik hastalýklara deðinen Uz. Dr. Gökhan Yazýcýoðlu, Obez kiþilerde sýklýkla kalp ve damar hastalýklarýna baðlý ölümler, hipertansiyon, þeker hastalýðý ve hatta kanser görülür. Özellikle meme, rahim ve kalýn baðýrsak kanserlerine obez kiþilerde daha sýk ortaya çýkar. Bazen ölümle bile sonuçlanabilen uyku apne sendromu, yani uyurken nefesin durmasýnýn, obezitenin getirdiði tehlikeler arasýndadýr dedi. Obezitenin, yaþamý tehdit eden özelliðinin yanýnda yaþam kalitesini de önemli ölçüde düþürdüðüne vurgu yapan Uz. Dr. Yazýcýoðlu, Dilin büyümesi nedeniyle horlama, reflü þikayetlerinin artýþý nedeniyle boðazda yanma, kronik farenjit, mide-baðýrsak hastalýklarý, safra kesesi taþý, kas-iskelet sistemi hastalýklarý, prostat büyümesi de oluþabilecek hastalýklar arasýndadýr þeklinde konuþtu. Oezite tedavisinde öncelikle endokrinoloji ve metabolizma hastalýklarý uzmanýna baþvurmanýn büyük önem taþýdýðýný söyleyen Uz. Dr. Yazýcýoðlu, hastalarýn metabolik, hormonal ve diðer parametreler açýsýndan deðerlendirilmesinin þart olduðunu ifade etti. YETERLÝ VE DENGELÝ BESLENME EÐÝ- TÝMÝ OLMALI Dyt. Berna Ertuð, nasýl bir obezite tedavisi uygulanýrsa uygulansýn baþarýnýn bireylerin yeterli ve dengeli Kadir Yüktaþýr com Uyuyan hallerimiz vardýr. Bakarsýnýz bir anda baþýný havaya kaldýrýr. Bunlar cani sýfatlarýmýzdýr. Ne zaman ve nasýl zarar vereceðini tahmin edemezsiniz. Bir dehþetli öfkenin uyanmasýna ve uygulamasýna sebep olmuþtur. Mahkemelik ve hapislik haller bundan sonra doðmuþtur. Geri dönüþü olmayan yollara girmiþtir. Sonu ya piþmanlýktýr yada musibettir. Bildiðimiz suçlarýn dýþýnda kendi Dünyamýzda yaþadýðýmýz haller olur. Bir arkadaþýmýzýn küçük bir hatasýndan sonra,onun ile iliþkimizi keseriz. Bir dava arkadaþýmýza ayný nedenlerden dolayý irtibatý koparýrýz. Halbuki Cenabý Hakkýn adaletine bir bakalým: Acaba, hiç günahý olmayanlar mý cennete girecek? Hiçte öyle deðildir. Sevaplarý yüzde elli bir olan afva ve cennete hak kazanacaktýr. Dünyada bu ölçüyü hayat prensibi yapmamýz gerekiyor. Bir çýrpýda irtibatý koparmak yok. "Evet mümin kardeþini sever ve sevmeli.fakat fenalýðý için yalnýz acýr, tahakküm ile deðil mümkünse lütuf ile ýslahýna çalýþýr." Ölçü budur. Hala inadýný devam ettirene ne diyelim? "Bir lem'a ve bir öpmek ile batma" ikazýný dikkate alarak. Bir çok olumsuzluklar bu kör hissiyatýn arkasýnda saklýdýr. Aðrý daðý kadar yüksek bir davanýn hatýrýný nazara almadan kibrit çöpünü dava etmeðe baþlar. Davadan ziyada þahýslarý konuþmaða baþladýðýmýz zaman yýkýlýþ baþlamýþ demektir. Bu haller öldürücü zehirden farksýzdýr. Halbuki "Ýttihat imtizacý efkardýr" sözünü ya unuturuz, ya da hatýra getirmek istemeyiz. O zaman "Bir fesat aleti olmaða" baþlarýz. Cani sýfatlara Dünyamýzda yer vermemek veya ona yol açan davranýþlardan uzak kaçmak sureti ile daimi huzuru kazanýrýz. "Biri biri ile boðuþanlar müsbet hareket edemezler" sözü kulaðýmýza küpe olmalý. Tesanüdü bozucu hallerden, öldürücü zehirden, yýlandan, akrepten ve arslan dan kaçtýðýmýz gibi kaçarak Fikri birlikteliði muhafaza ederek.. "Bu zamanda ittihadý muhafaza eden kardeþimiz bir veliyi kamil gibi mevki kazanýyor." Hakikatini rehber ederek Cani sýfatlarý engelleyecek olan þeyler Nurlardan aldýðýmýz ulvi hakikatler ile engellenir. Yoksa savrulan yapraklar gibi oluruz. Nereye gideceðimiz belli olmaz. Þevk ve heyecanýn istikrar ile yürümesi buna baðlýdýr. Bu menfi sýfatlar hem Dünyamýzý hem de ahiretimizi mahveder. Ýtidali dem, velveleye vermeden, aklý selim ile hareket eden her zaman kazanýr. "Yanlýþlýk, tatbiki nazar ve mukteza-i hali bilmemekten çýkar" ikazýný unutmayarak beslenme eðitimi almasýyla saðlanabildiðini söyledi. Dyt. Ertuð beslenme eðitimi ile ilgili þu bilgileri verdi: Yeterli ve dengeli beslenme; saðlýðý korumak, geliþtirmek ve yaþam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin ögelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapýlmasý gereken bir davranýþtýr. Bu davranýþ için bireye gerekli ölçümler yapýlarak, sonuçlarýna göre bireyin yaþam þekli ve beðenileri göz önüne alýnarak, kolaylýkla uygulayabileceði, kendini tüm gün tok ve enerjik hissetmesini saðlayacak, bir egzersiz programýný da içeren, saðlýklý ve kalýcý kilo yönetimi programý hazýrlanmaktadýr. Bu þekilde hastalarýn yaþam tarzlarýnýn kökten deðiþmesi saðlanmaktadýr. PSÝKÝYATRÝK DESTEK TEDAVÝSÝ Uz. Dr. Güneþ Berk de kilo kontrolünde, hem sebep hem de sonuç olabilecek ruhsal sýkýntýlarýn saptanmasýnýn ve tedavisinin, hem kilo kaybý hem de kaybedilen kilonun korunmasýnda temel öneme sahip olduðuna dikkat çekti. Uz. Dr. Berk, Kiþilerin saðlýklý kilolarýna ulaþmalarý için uygulanan ilaç tedavileri, diyet ve cerrahi yöntemlerde çok büyük ilerlemeler kaydedilmiþtir. Ancak saðlanan kilo kaybýnýn korunabilmesi için, hastanýn içinde bulunduðu durumunun, psikolojik ve davranýþsal boyutunun deðerlendirilmesi gerekir. Bu da tedaviye uyumu artýrýr ve tekrar kilo alýmýný önler. Psikiyatrik destek bu noktada, psikoterapiler ve gereðinde ilaç tedavileriyle saðlanmaktadýr. Kilo kontrolünde psikiyatrik desteðin de içinde olduðu bir ekip çalýþmasý tedavi baþarýsý için çok önemlidir dedi.(haber7) Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: ARALIK 2014 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ 89, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 89,27 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar KOTÜRK Ýþ Merkezi No:1/c, orum MATBAACILIK Tel: Faks: orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 SALI 23 ARALIK 2014 S Saadet Partisi bu milletin özü aadet Partisi Ýl Baþkanlýðý, her ay gerçekleþtirdiði ve teþkilatlarýn aylýk çalýþma raporlarýnýn deðerlendirildiði Ýl Divan Toplantýsýný önceki gün yaptý yýlý genel seçimlerinin hazýrlýklarýnýn da deðerlendirildiði toplantýda, seçim çalýþmalarýna hýz veren Saadet Partisi Ýl Baþkanlýðý, aday adayý müraacatlarýný da kabul etmeye baþladý. Ýl Divan Toplantýsýnda bir konuþma yapan SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, Her seçim önemlidir ancak bu seçim tüm seçimlerden daha önemlidir. Ülkemizin etrafý kan gölüne döndüðü ve tüm mazlum insanlarýn gözlerini ülkemize çevirdiði bir zamanda milli ve manevi duygularýna sahip inançlý kadrolar, mazlumlarýn kurtuluþu olacak. Saadet Partimizin her mensubu bu bilinçle çalýþmalarýný yürütecek diyerek, seçim çalýþmalarý hakkýnda da teþkilat mensuplarýna bilgiler verdi Genel seçimleri kapsamýndan aday adayý müraacatlarýnýn kabul edilmeye baþlandýðýný belirten Faruk Cýdýk, þu ana kadar partiye aday adayý olmak için 5 kiþinin müraacat ettiðini ve bu isimlerin ilerleyen zamanlarda kamuoyu ile paylaþýlacaðýný söyledi. Milletimiz özüne dönüyor. Saadet Partisi bu milletin özü, aslý ve kendisi. Tüm insanlýðýn kurtuluþuna vesile olacak çalýþmalarda yer almak için bu seçimlerde partimiz büyük ilgi görmektedir. dedi. Ýlçe kongreleri hakkýnda da bilgi veren Cýdýk, Saadet Partimizin Tüm ilçe Kongreleri Ocak Ayý sonuna kadar tamamlanacaktýr. Bugün Oðuzlar ilçemizin kongresini gerçekleþtirdik. Ve inþaallah Ocak ayý sonuna kadar da tüm ilçe kongrelerimizi tamamlayacaðýz. Tüm teþkilat mensuplarýmýz büyük bir heyecan, aþk ve azimle çalýþmalara devam edecektir yýlý Genel Seçimleri Saadet Partimizin en büyük zaferinin müjdesidir. diye ko- SP Oðuzlar Ýlçe Kongresi yapýldý S aadet Partisi (SP) Oðuzlar Ýlçe Kongresi yapýldý. Oðuzlar Ýlçe Baþkalnlýðý Olaðan Kongresi ne SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk ile Ýl Baþkan Yardýmcýlarý ve Oðuzlar Ýlçe Yönetim Kurulu ve delegeleri katýldý. Haftasonu düzenlenen kongrede Divan Baþkanlýðýný Saadet Partisi Ýl Baþkan Yardýmcýsý ve Teþkilat Baþkaný Sinan Yýlmaz yaptý. Divan Baþkan Yardýmcýlýðýný Ömer Doðan, Divan katipliklerini de Abdullah Gökgöz ve Ýbrahim Zorlu üstlendi Seçimleri için teþkilatlarýn kongrelerini Ocak ayý so- Saadet Partisi (SP) Oðuzlar Ýlçe Kongresi yapýldý. nuna kadar tamamlama kararý alan Saadet Partisi Ýl Baþkanlýðý nýn, büyük bir gayret ve çalýþmayla ilçe kongrelerini tamamlayacaðý belirtildi. (Haber Erdinç Yiðit ziyaretlere baþladý M Saadet Partisi Ýl Baþkanlýðý nca il divan toplantýsý düzenlendi. HP Osmancýk Ýlçe Baþkanlýðý için adaylýðýný açýklayan Erdinç Yigit, ziyaretlere baþladý. 27 Aralýk Cumartesi günü saat 09.00'da Belediye Kültür Merkezinde yapýlacak olan MHP Osmancýk Ýlçe Kongresinde MHP Osmancýk Ýlçe Baþkanlýðý için aday olduðunu açýklayan Eczacý Mehmet Erdinç Yiðit ziyaretlere baþladý. MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli'nin partili gençlere dönük "göreve talip olun!" nasihatini yerine getirmek için göreve talip olduðunu açýklayan Mehmet Erdinç Yiðit "Bilindiði üzere, Milliyetçi Hareket Partisi, 11. Olaðan Kongre takvimini baþlatmýþ bulunmaktadýr. Kongrelerimiz, doðasý gereði bayraðý daha yukarýya taþýmaya dönük fikirlerin çarpýþtýðý, delegelerimizin bu fikirlerden ilham alarak, partimiz için en hayýrlýsýnda karar kýldýðý, rekabete açýk, demokratik ve dinamik süreçlerdir. Bu çerçevede; aklýný, fikrini, kalbini Türk Milliyetçiliðine vakfetmiþ bir nefer olarak, Genel Baþkanýmýz Sayýn Devlet Bahçeli'nin partili gençlere dönük "göreve talip olun!" nasihatini yerine getiriyor ve 27 Aralýk 2014 günü yapýlacak olan Osmancýk Ýlçe Kongremizde þahsým ve arkadaþlarýmýzla göreve talip olduðumuzu ilan ediyoruz."dedi. GÜLÜ BÝR YÖ- NETÝM ÝLE ÝLE BAÞ- KANLIÐINA ADAYIZ Yiðit, MHP Osmancýk Ýlçe Kongresi öncesinde partimizin hafýzasý olan büyüklerimiz, geçmiþ dönemlerde parti ve ocak teþkilatlarýmýzda görev yapan aðabeylerimiz, kadýn kollarýndan deðerli hanýmefendiler, üyelerimiz ve genç ülküdaþlarýmýzla yapmýþ olduðumuz istiþareler neticesinde güçlü bir yönetim ile ilce baþkanlýðýna aday olmaya karar verdik. Birlik ve beraberliðimizi bozmadan, bölünerek, parçalanarak deðil; kenetlenerek, daha da güçlenerek, daha bir, daha iri, daha diri tamamlayacaðýmýza inandýðýmýz bu kutlu yarýþta biz de varýz. BAÞKANLIK MAKAMI BAYRAK YARIÞININ YAPILDI- ÐI HÝZMET MEKANI- DIR Biliyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi'nde baþkanlýk makamý bayrak yarýþýnýn yapýldýðý hizmet mekânlarýdýr. Ülkemizin ateþ çemberinden geçtiði þu günlerde kapý kapý gezerek, gece gündüz çalýþarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tek reçetesinin Milliyetçi Hareket Partisi olduðunu MHP Osmancýk Ýlçe Baþkanlýðý için adaylýðýný açýklayan Erdinç Yigit, ziyaretlere baþladý. anlatýp önümüzdeki milletvekilli seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'ni Osmancýk'ta zirveye taþýmaya talibiz. Bir sonraki yerel seçimlerde ise Osmancýk Belediyesi'ni MHP'ye kazandýrmak için var gücümüzle koþturmaya talibiz. Ýnanmýþ ülkücülerin azmi ve Cenab-ý Allah'ýn izniyle bu hiç de zor deðildir. Teþkilat yöneticileriyle, davasýna nefer olmuþ ülkücülerle el ele, omuz omuza verip Osmancýk'ý kucaklamaya talibiz. Bu hedeflere varmak için lider de olsa tek bir insanýn yetmeyeceðini çok iyi biliyorum. Baþarýnýn sýrrýnýn bir ekip iþi olduðunu da biliyorum. Onun için de öyle bir ekiple yola çýkacaðýz ki; önümüzdeki hiçbir zorluk bize engel olamayacaktýr. Ben bu enerjiyi þimdiden tüm teþkilatlarýmýzdaki onurlu ve þerefli Ülküdaþlarýmýzda görüyorum. Güçlü, azimli, inançlý ve kararlý bir þekilde çýktýðýmýz bu yolda baþarýlý olacaðýmýza inanýyorum. Allah utandýrmasýn" dedi. MHP Osmancýk Ýlçe Baþkanlýðý için adaylýðýný açýklayan Erdinç Yiðit'e ziyaretlerinde MHP Ýlçe Baþkaný Musa Kara, MHPOsmancýk Ýlçe Teþkilatý Baþkan Vekili Bekir Ünal eþlik etti. (Haber CHP den orum Milletvekili Aday Adayý olacak olan Avukat Dinçer Solmaz, seçim çalýþmalarýna baþladý. Solmaz çalýþmalara baþladý enel seçimlerde GCHP den orum Milletvekili Aday Adayý olacak olan Avukat Dinçer Solmaz, geçtiðimiz hafta Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde hasta ziyareti gerçekleþtirerek, hastalara ve hasta yakýnlarýna çiçek verdi. Solmaz'a ziyaretinde CHPÝl Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru, CHPÝlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn ve kadýn kolu üyeleri eþlik etti. Hastane personeli nezaretinde gerçekleþtirilen ziyaretten, hasta ve hasta yakýnlarý memnun kaldýklarýný belirterek, bu ince davranýþa teþekkürlerini ilettiler. CHP orum Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru ve Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn, bu ve benzeri etkinliklerle partinin kadýn kollarý dayanýþmasýný ve halka uzatabilecekleri destek elini esirgemeyeceklerini, tüm aday adaylarýnýn faaliyetlerine, parti dayanýþmasý örneði olarak severek destek vereceklerini de ifade ettiler. Dinçer Solmaz, orumlu nun taleplerini dinledi. CHP orum getirdi. Milletvekili Aday Solmaz, bu tarz Adayý Avukat Dinçer etkinliklerle orum Solmaz, ülkemizin halkýnýn istek ve içinden geçtiði zorlu taleplerini itina ile süreçte birlik ve dinlediklerini, elde dayanýþma içinde edilecek kazanýmýn, olmanýn, ülkemizin baþta orum olmak aydýnlýk yarýnlarý için üzere, tüm ülke kenetlenmemizin her menfaatine olacaðýný zamankinden daha belirterek, eþi Özlem önemli olduðunun Solmaz olmak üzere gerekliliðini dile kendisine destek olan kadýn kollarýna ve hastane personeline þükranlarýný iletti. Topluluk, ziyaret sonrasýnda birlikte yaptýklarý sohbetle, bundan sonraki etkinlikleri hakkýnda fikir alýþ veriþinde bulundu. (Haber Ölçer den Osmancýk a ziyaret smancýk'ta uzun Oyýllar görev yapan Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði Baþkaný Ahmet Ölçer, ilçede bir dizi ziyaretlerde bulundu. Baþta Osmancýk Ýþadamlarý Derneði ve meslek odalarý olmak üzere ilçe sanayisinde de ziyaretlerde bulunan Ölçer, Osmancýk'a bir vefa borcu olduðunu belirterek sýk sýk ilçeyi ziyaret ettiðini ifade etti. Ölçer, meslek odasý ziyaretleri kapsamýnda; Esnaf Odasý Baþkaný Bayram alýþkan, Þöförler Odasý Baþkaný Bilal Karatað ve Esnaf Solmaz'a ziyaretine CHP yöneticileri de katýldý. Kefalet Odasý Baþkaný Recep Aker'i ziyaret etti. Ýlçe sanayindeki esnaflarý da ziyaret eden Ölçer, esnaflarla bir süre sohbet etti. Ölçer daha sonra Asya Tesisleri Yönetim Kurulu Baþkaný Aytaç Baba ve Osmancýk Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Sakin Bilge'yi de ziyaret etti. Ölçer yaptýðý açýklamada hayatýnýn en güzel günlerinin geçtiði Osmancýk'a ve ilçe insanýna yürekten baðlý olduðunu belirterek her fýrsatta ilçeyi ziyaret etmekten mutluluk duyduðunu dile getirdi. Osmancýk'a ziyaretlerine devam edeceðini kaydeden Ölçer, "Hafta sonu yýllarca ikamet ettiðim, ekmeðini yiyip suyunu içtiðim, güzelliði gülen yüzlerine yansýmýþ sýcakkanlý insanlarýndan hayata dair çok þey paylaþtýðým güzel ilçe Osmancýk'taydým. Ýlçemize önemli katkýlarý bulunan iki meslek odamýz Esnaf Odasý ve Þoförler Odasý'nda ilçe esnafýmýzýn geleceðini konuþtuk. Osmancýk'a ve ilçeden geçen yüzlerce araca hizmet veren ilçe sanayimizde esnaflarýmýzlar sohbet ettik. Osmancýk'ýn deðerli iþadamlarý Aytaç Baba ve Sakin Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði Baþkaný Ahmet Ölçer, ilçede bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bilge aðabeyimle OSMÝAD'ý ve Osmancýk'ý konuþtuk. Hayatýmýn önemli bir bölümünü geçirdiðim ve halen hayatýmýn bir parçasý olan Osmancýk'ýn geleceðine dair umutlarýma umut katan deðerli hemþerilerime teþekkür ediyorum. Güzel ilçemizde ziyaret etmeyi çok isteyip de zaman yetmediði için ziyaret edemediðim çok dost ve kardeþim var. Lütfen onlar kusuruma bakmasýnlar. En kýsa sürede yene güzel ilçemizde olacaðým" diye konuþtu. (Haber

15 SALI 23 ARALIK Bu da haþhaþlý leblebi T üketicilerin deðiþik damak tadý arayýþý ve yeni ürünleri tercih önceliðine almasý, leblebi diyarý orum'da "haþhaþlý leblebi" üretiminin önünü açtý. Kentte leblebi üretimi yapan bir firma, tüketicilerin farklý lezzetler tatma talebini dikkate alarak leblebide ürün çeþitliliðine "haþhaþlý leblebi"yi de katmaya baþladý. Firma sahibi Mustafa Gülþen, yaptýðý açýklamada, tüketicilerin farklý lezzet arayýþý noktasýnda haþhaþlý leblebinin üretimine baþladýklarýný anlattý. Gülþen, "Leblebi diyarý" orum'da, tuzlu, çýtýr, beyaz, soslu-baharatlý, çikolatalý, þekerli, kaplamalý, ballýsusamlý, sade ve cips leblebi baþta olmak üzere 35 çeþidinin üretildiðini dile getirerek, mevsim farklýlýklarýna baðlý olarak da zaman zaman bunun 50 çeþide çýkarýldýðýný söyledi. Meþhur orum leblebisini daha kaliteli hale getirmek için çaba gösterdiklerini vurgulayan Gülþen, son yýllarda tüketicilerin farklý damak zevki arayýþýna girdiðini ve bunun da yeni ürünlerin oluþmasýna zemin oluþ- turduðunu kaydetti. Gülþen, bu beklentiye cevap verebilmek adýna leblebiyi haþhaþla buluþturduklarýný anlatarak, ortaya çýkan lezzetin beðenildiðini dile getirdi. TALEP OK Haþhaþlý leblebinin þu anda en çok ilgi duyulan ürün olduðuna dikkati çeken Gülþen, "Son yýllarda tüketim alýþkanlýklarýnýn deðiþmesiyle birlikte müþterilerimizin beklentileri de deðiþti. Onlarýn beklentilerine uygun olarak her damak tadýna ayrý ayrý ürün sunabilmek maksadýyla sürekli araþtýrma geliþtirme çalýþmalarý yürütmekteyiz. Bu çalýþmalarýn sonucu olarak birkaç ay önce haþhaþlý leblebi üretimine baþladýk ve bu ürünümüz son günlerin en gözde ürünleri arasýnda yerini aldý" diye konuþtu. Leblebi fiyatlarýnýn son iki yýldýr nohut fiyatlarýndaki istikrar nedeniyle artmadýðýna dikkati çeken Gülþen, çeþidine baðlý olarak leblebinin kilosunun 8 ile 15 lira arasýnda deðiþtiðini kaydetti. (AA) Leblebi diyarý orum'da "haþhaþlý leblebi" üretiminin önü açýldý. Ýskilip te akmayan çeþme kalmayacak Ý skilip'te bütün eski çeþmelerin gözlerinden itibaren isale hatlarý deðiþtirilerek, maslaklarýnýn yenilenme, bakým, onarým iþi aralýksýz devam ediyor. Þehir Ýçinde Akmayan eþme Kalmayacak sloganý ile yola çýkan Ýskilip Belediyesi, 1. Etap çalýþmasýnda geçtiðimiz ay Hacý Ali Sularýnýn gözlerini yenilemiþti. 2. Etap çalýþmasýnda ise Boþçakavak Mevkiinde bulunan kaynak suyunun isale hattý da deðiþtirilerek Ýmam Hatip Lisesi'nin arkasýndaki çeþmeye saðlýklý bir þekilde getirildi ve suyun buradan akmasý saðlandý. 3. Etap çalýþmasýnda da Ulaþtepe Mahallesinden çýkan ve kara su olarak bilinen Müftü Cami önündeki Ayvalý eþmesi, Zobarlar, Hindoðlu sokaklarýnda akan ve hemþerilerimizin ayný zamanda yunak olarak kullandýklarý bu çeþmelerin devamlý akmasý için baþlatýlan çalýþmalar ise tüm hýzýyla sürüyor. (Haber Ýskilip'te bütün eski çeþmelerin gözlerinden itibaren isale hatlarý deðiþtirildi. eþmelerde yenilenme, bakým, onarým iþi aralýksýz devam ediyor. Osmancýk Derneði nin Olaðanüstü Genel Kurulu Baðcýlar Belediyesi Öðretmen Evinde gerçekleþtirildi. Osmancýk ta Akkoca dönemi stanbul da ÝOsmancýk faaliyet gösteren Derneði nin Olaðanüstü Genel Kurulu Baðcýlar Belediyesi Öðretmen Evinde gerçekleþtirildi. Dernek Baþkaný Serdar Gürsoy un iþlerinin yoðunluðunu gerekçe göstererek görevinden ayrýlmasý nedeniyle gerçekleþtirilen Olaðanüstü Genel Kurulda yeni yönetimin belirlenmesi için seçime gidildi. Yapýlan seçim sonucunda dernek baþkanlýðýna Þerif Yapýlan seçim sonucunda dernek baþkanlýðýna Þerif Akkoca seçildi. Akkoca seçildi. Yönetim Kurulu ise Mustafa Ertekin, Vahdettin içek, Þerif Yedek, Ali Ýdi, Ali Uzun ve Ali Yelken den oluþtu. KARATAÞ VE TATAR DAN KUTLAMA Derneðin Olaðanüstü Genel Kuruluna katýlan Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ve AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar, yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik etti. Baþkan Karataþ, Osmancýk Derneði nin Ýstanbul da yaþayan hemþehriler arasýnda birlik ve beraberliðin saðlanmasýna, Osmancýklýlar arasýnda kaynaþmaya ve yardýmlaþmaya katký saðlayan önemli bir sivil toplum örgütü olduðunu belirterek yeni yönetime çalýþmalarýnda Ýstanbul daki Akörenliler kahvaltýda buluþtu O smancýk Akören Köyü Derneði tarafýndan Ýstanbul'da düzenlenen kahvaltý programý yoðun ilgi gördü. Akören Köyü Derneði hemþehriler arasýnda kaynaþmaya katký saðlamak amacýyla Tuzla Beyzade Restoranda kahvaltý verdi. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'ýn da katýldýðý kahvaltýya Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Kalabalýk, Cumhuriyet Savcýsý Zeki Þen, Ak Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar, Akören Köyü Muhtarý Mehmet Kalabalýk, Kartal Cezaevi Müdürü Orhan Arýkan, Astsubay Cafer Ateþ, Akören Þ. Erol Keskin Okul Müdür Yrd. Hüseyin Yalçýn, Osmancýk Dernek Baþkaný Serdar Gürsoy, Akören Cami Derneði Baþkaný Özcan Tatar ve Ýstanbul'da yaþayan çok sayýda Osmancýklý katýldý. Akören Köyü Dernek Baþkaný Ünal Kalabalýk programýn amacýnýn Osmancýklýlar olarak bir arada vakit Osmancýk Akören Köyü Derneði tarafýndan Ýstanbul'da düzenlenen kahvaltý programý yoðun ilgi gördü. Akören Köyü Derneði hemþehriler arasýnda kaynaþmaya katký saðlandý. geçirmek ve kaynaþmak olduðunu belirterek "Gönlümüzden, yüreðimizden ve aklýmýzdan geçenleri paylaþmak, dostlarýmýz ve sevdiklerimizle özlem gidermek, dernek faaliyetleri hakkýnda konuþabilmek için kahvaltý bahane olsun, hoþ bir sohbette buluþalým istedik. Bizleri kýrmayýp davetimize katýldýðýnýz için derneðimiz adýna þükranlarýmý sunuyor, hepinizi saygýyla selamlýyorum." diye konuþtu. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ da birlik ve beraberlik içeren buluþmalarýn hemþehrilik bilincinin geliþmesine katký saðlayacaðýný belirterek dernek yönetimine teþekkür etti. Ýstanbul'da yaþayan Osmancýklýlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduðunu ifade eden Karataþ, kahvaltýya katýlan hemþerilerine ilçedeki yatýrýmlarla ilgili bilgi verdi. (Haber Kýlýnç ailesinin mutlu günü O Þehir Ýçinde Akmayan eþme Kalmayacak sloganý ile hareket ediliyor. smancýk Gazetesi imtiyaz sahiplerinden Fatih Kýlýnç ve eþi Nagihan Kýlýnç ýn çocuklarý Yiðit dünyaya geldi. Kýlýnç'ýn eþi Nagihan Kýlýnç, geçtiðimiz Cumartesi akþamý Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi Kadýn Doðum Servisinde doðum yaptý. Op. Dr. Özgül Bekar'ýn gözetiminde gerçekleþen doðumda Kýlýnç ailesi, 2,5 kg. aðýrlýðýnda Yiðit bebeðe kavuþtu. Fatih Kýlýnç, anne ve bebeðin saðlýk durumlarýnýn iyi olduðunu bildirirken, doðum sonrasý telefon ve sosyal medya üzerinden kendilerini tebrik eden tüm dostlarýna, doðumun gerçekleþmesinde emeði geçen Op. Dr. Özgül Bekar ve Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi Kadýn Doðum Servisindeki hemþire ve çalýþanlara teþekkür etti. (Haber Osmancýk Gazetesi imtiyaz sahiplerinden Fatih Kýlýnç ve eþi Nagihan Kýlýnç ýn çocuklarý Yiðit dünyaya geldi

16 16 SALI 23 ARALIK 2014 Baþöðretmen Atatürk ÝHO da Kariyer Günleri B Baþöðretmen Atatürk Ýmam Hatip Ortaokulu'nda kariyerg ünleri düzenlendi. orum imento Fabrikasý Üretim Müdürü Gülay E. Kazancý ya teþekkür edildi. aþöðretmen Atatürk Ýmam Hatip Ortaokulu'nda öðrencilere meslek seçiminde yardýmcý olmak amacý ile düzenlenen kariyer günleri devam ediyor. Ýlki orum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Anýl Efe nin katýlýmý ile gerçekleþtirilen Kariyer Günleri nin ikinci konuðu orum imento Fabrikasý Üretim Müdürü Gülay E. Kazancý oldu. Türkiye'de bu alanda tek bayan müdür olan Kazancý, mesleðin inceliklerini, kimya mühendislerinin görevlerini, meslekte bayan olarak çalýþmanýn avantajlarý ve dezavantajlarýný, çalýþma koþullarý ile iþ güvenliðini öðrencilerle paylaþtý. Okul Müdürü Ethem Kaçmaz, söyleþi sonunda orum imento Fabrikasý Üretim Müdürü Gülay E. Kazancý ya teþekkür ederek çiçek verdi. (Haber Gözaltýlara kýnama Meslek seçiminde yardýmcý olmak amacý ile düzenlenen kariyer günleri devam ediyor. E ðitim Ýþ orum Þube Baþkaný Ýlhan Yaanlamýyla laik eðitimin ortadan kaldýrýlmasýna þar, 20 Aralýk 2014 Cumartesi günü yönelik düzenlemelere karþý tüm varlýðýyla Ankara Tandoðan Meydaný'nda Türkiye mücadele etmektedir. tarihine kara bir leke olarak geçecektir. YaKarma eðitimin ortadan kaldýrýlmasý, ilþananlar Türkiye'nin diktatörlükle yönetilkokul birinci sýnýftan baþlayarak tüm öðrencidiðinin bir ispatý niteliðindedir. dedi. lere pedogojinin temel ilkelerine aykýrý bir bieðitim emekçilerinin 20 Aralýk'ta poçimde din eðitimi dersi verilmesi, akademik lis faþizmini, insanlýk dýþý saldýrýlarý ve gögerekçeler ve bilimsel gereklilikler bir kenara zaltýlarý olabilecek en aðýr þekilde yaþadýbýrakýlarak ilerleyen süreçte Türk Alfabesine ðýný iddia eden Yaþar, 17 Aralýk'ta Yatabir alternatif oluþturma giriþimi kokan zorunlu ðan'dan baþlattýklarý Laik Eðitim ve EmeOsmanlýca dersi gibi birçok düzenleme, Laik ðe Saygý Yürüyüþü nün dördüncü gününeðitim sisteminin sonu anlamýna gelmektedir. de, Türkiye'nin dört bir yanýndan gelen Ülkenin dört bir yanýndan gelerek AnkaEðitim-Ýþ üyelerinin Ankara Tandoðan ra Tandoðan meydanýný dolduran ve ellerinde Ýlhan Yaþar Meydanýnda toplanmasý ve Kýzýlay GüTürk bayraðý ile Eðitim-Ýþ flamalarýndan baþka venpark'ta kitlesel bir basýn açýklamasý yabir þey olmayan eðitim emekçilerine, "huzurun pýlmasýyla sona erecek olmasýna raðmen polis müdahalesi teminatý" olmakla övünen emniyet güçleri tarafýndan hunile karþýlaþtýklarýný söyledi. harca saldýrýlmýþtýr. Henüz yürüyüþ kortejleri oluþturmaya Polis saldýrýlarý sonucunda Genel Baþkan Veli Demir çalýþan Eðitim-Ýþ üyesi emekçilerin üzerine Ýçiþleri Bakaný ve MYK Üyesi Önder Yýlmaz'la birlikte yüz civarýnda EðiEfkan Ala'nýn talimatýyla, biber gazý karýþtýrýlmýþ su, gaz tim-ýþ üyesinin gözaltýna alýndýðýný belirten Yaþar, 17 Arabombalarý, plastik mermi ve coplarla saldýrýlmýþ, yaka palýk 2013 günü ortaya saçýlan para sayma makineleri, ayakça gözaltýna alýnan eðitimcilere kelepçe takýlmýþtýr. kabý kutularýnda saklanan rüþvet paralarý, hükümet üyeletüm bu yaþanan vahþet kamuoyunun gözü önünde rinin adýnýn karýþtýðý rüþvet iliþkileri ve "sýfýrlanamayan pacereyan etmiþtir. Yapýlan hýrsýzlýðý ve yolsuzluðu hatýrlataralar" gerçeðinin üzeri, yargý ve emniyet operasyonlarý ile cak olan açýklamalarýmýz engellenmeye çalýþýlmýþtýr. Açýkörtülmeye çalýþýlmýþtýr. Eðitim-Ýþ ülke tarihinin en büyük lama ve eyleme tahammül göstermeyen faþizan zihniyet, yolsuzluðunu unutmadýðýný ve unutturmayacaðýný göster"laik, bilimsel, parasýz eðitim" diyen, "Soma'da çocuklar mek için "Laik Eðitim ve Emeðe Saygý" yürüyüþünü hýrbaba diye aðlýyor" diyen öðretmenlerin üzerine, halkýn posýzlýðýn, rüþvetin, yolsuzluðun ayyukaya çýktýðý 17 Aralisi olmaktan vazgeçip AKP'nin polisi olmaya heveslenmiþ lýk'ta baþlatmýþtýr. emniyet güçleriyle acýmasýzca saldýrmýþtýr. 17 Aralýk, ülke kaynaklarýnýn kirli iliþkiler aðý ve þiyüzlerce Eðitim-Ýþ üyesi kelepçelenerek gözaltýna þirilmiþ ihale rakamlarýyla millete alenen söven yandaþlara alýnmýþ, yerlerde sürüklenmiþ, birçoðunun yüzüne yakýn aktarýlmasý ve özelleþtirme olgusuyla birlikte deðerlendimesafeden biber gazý sýkýlmýþtýr. Bunlar yetmezmiþ gibi rilmelidir. Bu anlamda Eðitim-Ýþ, özelleþtirmeler sonucun"siz insan öldürmesini çok iyi bilirsiniz" denilerek zamada taþeronlaþan emekçilerin, asgari ücretle açlýða mahkum nýn Türkiye baþbakaný tarafýndan eleþtirilen Ýsrail hükümeedilmesine, iþ güvencesinin ve iþ güvenliðinin ortadan kaltinin Filistinlilere uyguladýðý gibi, Tandoðan meydanýndadýrýlmasýna olan tepkisinin bir göstergesi olan "Büyük Yüki eðitimcilerin üzerine plastik mermilerle ateþ edilmiþtir. rüyüþünü" Yataðan'dan baþlatarak ortaya koymuþtur. ÖzelÖzetle 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonunu leþtirmelerin, taþeronlaþma, yoksullaþma, iþ güvenliðinin hatýrlatmak, Türkiye'deki emek sömürüsünü teþhir etmek bir kenara býrakýlarak emekçilerin ölüm galerine gönderilve eðitimde yaþanan erozyona dikkat çekmek amacýyla mesi olduðunu biliyoruz. Tandoðan'da buluþup, yapacaðýmýz kitlesel basýn açýkla19. Milli Eðitim Þurasý, din istismarcýlýðýný meþrulaþmasýna benzeri görülmemiþ, faþist bir tutumla, hiçbir uyatýran bir Þura olmuþtur. Þura, eðitim sistemini AKP'nin rýda bulunmadan biber gazý ve TOMA ile müdahale edilelinde bir oyuncaða dönüþtürmüþ ve kendisine seçmen ve miþtir. oy devþireceði bir yapýya büründürmüþtür. Tüm bu olanlatürkiye Cumhuriyetinin Atatürkçü, çaðdaþ, ilerici ve ra karþý Eðitim-Ýþ'in Þura'da gösterdiði direnç ve verdiði demokrat eðitim çalýþanlarýna yapýlan bu saldýrýnýn muhamücadele kamuoyunun malumudur. tabý olan AKP iktidarýný, Ýçiþleri Bakanýný ve emniyet güçeðitim-ýþ, AKP iktidarýnýn ülkedeki Laik eðitimi, lerini kýnýyoruz. Cumhuriyet deðerlerini, Mustafa Kemal Atatürk'ün aklýn Bilinmelidir ki Eðitim-Ýþ, ortaçað gericiliðine, gericive bilimin doðrultusunda geliþtirdiði kazanýmlarý yok etliðin kalkaný haline getirilen polis devletine karþý mücademek için sistemli ve planlý bir þekilde politikalar ürettiðini leye devam edecek, emekçilerin haklarý için, laik ve bilimgörmektedir. Sendikamýz kuruluþ felsefesini Cumhuriyet sel eðitim için direnmekten asla vazgeçmeyecektir. diye deðerlerini korumaya ve eðitim emekçilerinin özlük-ekokonuþtu. (Haber nomik haklarý için mücadele etmeye dayandýrmýþtýr. Bu Bayat Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Öðrencileri tarafýndan Hz. Mevlana'yý anma etkinliði düzenlendi. Bayat ÝHL Mevlana yý andý M evlana Haftasý kapsamýnda Bayat Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Öðrencileri tarafýndan Hz. Mevlana'yý anma etkinliði düzenlendi. Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþlayan etkinlik þiirler ve tiyatro gösterileri ile sona erdi. Ýlçe halkýnýn katýlým gösterdiði etkinlik büyük beðeni topladý. (Haber Program Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Hijyen ve Cilt Saðlýðý semineri uharaevler B Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencilerine Hijyen ve Cilt Saðlýðý konusunda bilgilendirme semineri verildi. Hitit Üniversitesi Týbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Ayþegül Taylan Özkan tarafýndan verilen seminere, 10 ve 11. sýnýf öðrencileri katýldý. 19 Mayýs Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen seminerde Özkan, cilt saðlýðý, derinin yapýsý ve özellikleri, cilt sorunlarý, saç ve yüz bakýmý, el ve ayak bakýmý konularý hakkýnda öðrencileri bilgilendirdi. Gençlerin ergenlik dönemlerinde yaþamýþ olduklarý sorunlar ve bu sorunlarýn çözüm yollarý, yapýlan sunum ve video eþliðinde anlatýldý. Okul Müdür Yardýmcýsý Necla Kurt, konferans sonunda emeði geçenlere teþekkür ederek, Prof. Dr. Ayþegül Taylan Özkan a çiçek takdim etti. (Haber Program 19 Mayýs Ortaokulu konferans salonunda düzenlendi. Hijyen ve Cilt Saðlýðý konusunda bilgilendirme semineri verildi. Sakatatçýlar denetlendi S ungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Zabýta ekipleri ile birlikte ilçe merkezinde bulunan kasap ve sakatatçýlarý denetledi. Denetimlerde iþyerlerinin genel temizlik ve hijyen þartlarýna uyup uymadýðý kontrol edilirken, eksiði olan iþletmeler uyarýlarak en kýsa sürede tespit edilen eksiklerini gidermesi istendi. Denetimlerden son derece mutlu olduklarýný belirten ilçe halký ise bu gibi uygulamalarýn sürekli olarak yapýlmasýný istedi. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Hemþerilerimiz müsterih olsun, bizim için vatandaþlarýmýzýn saðlýðý her þeyden önce geliyor dedi.(ýha) Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, kasap ve sakatatçýlarý denetledi. Denetimlerde iþyerlerinin genel temizlik ve hijyen þartlarýna bakýldý.

17 Oðuzlar ve Osmancýk soyunma odasý ihaleleri 6 Ocak ta Salim Uslu iki ilçenin soyunma oda ihtiyacýnýn giderileceðini söyledi. Osmancýk ve Oðuzlar ilçe sahalarýndaki soyunma odasý ihtiyaçlarý için yapýlan giriþimler sonucunda verilen müjde gerçek oldu. Ýki ilçe sahanýn soyunma odalarý ihalelerinin 6 Ocak ta yapýlacaðýný belirten Salim Uslu spor tesislerini iyileþtirme çalýþmalarýnýn devam edeceðini söyledi. smancýk ve Oðuzlar OSentetik im Yüzeyli Spor Komplekslerine Soyunma odalarý yapýlýyor. Konuya iliþkin açýklamada bulunan orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Osmancýk ve Oðuzlar ilçelerimizin Sentetik im Yüzeyli Spor Komplekslerine Ýkili Soyunma Odasý Ýn- Oðuzlar ilçe sahasý soyunma odasýna kavuþacak þaatý iþleri 6 Ocak 2015 Salý günü ayrý ayrý ihale ediliyor. Gençlerimizin daha iyi ve saðlýklý tesislerde spor yapabilmeleri için fiziki þartlarý iyileþtirmeye devam ediyoruz. Hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Bilindiði üzere geçtiðimiz günlerde orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Gençlik ve Spor Bakaný Akif aðatay Kýlýç ile görüþmesi sonucu Osmancýk ilçesine "Sentetik Badminton Kortu" sözü de almýþtý. Voleybol ve Futsal da bugün L iseli Gençler Voleybol erkeklerde bugün üç maç oynanacak. Atatürk Spor Salonu nda oynanacak maçlarýn programý þöyle: Saat Fatih Anadolu Lisesi - Atatürk Anadolu. Saat Kargý Anadolu- orum MT Anadolu Lisesi. Saat Hitit MT Anadolu - M. Akaydýn Anadolu. Lisesi. Yýldýz kýzlar futsalda ise bugün Tevfik Kýþ Spor Salonu nda dört maç oynanacak. Saat Bahçelievler Salim Akaydýn-eþmeören Ortaokulu. Saat Dr. Sadýk Ahmet - Mustafa Kemal. Saat Daniþmentgazi-Merkez YBO. Saat Ortaköy Cumhuriyet- Yýldýrým Beyazýt. D oðal gaz fiyatlarý 1,5 yýlýn en düþüðüne geriledi.doðal gaz fiyatlarý, ýlýmlý hava koþullarý, artan stoklar ve Rusya odaklý geliþmeler sonrasýnda yaklaþýk 1,5 yýlýn en düþük seviyesini gördü. Rusya ile Ukrayna arasýnda çýkan gerilimin ardýndan Batýlý ülkelerin yaptýrýmlarýna paralel olarak Rusya'nýn Karadeniz'den Türkiye'ye yeni bir boru hattý inþa etmeyi önermesinin ardýndan uluslararasý piyasalarda doðal gaz fiyatýnýn düþüþe geçmesi dikkati çekiyor. Kasým ayýný 4,09 dolar seviyesinden tamamlayan ocak 2015 vadeli doðal gaz kontratlarýnýn fiyatý, bu geliþmeyle aralýk ayýna sert düþüþle baþladý. Ilýmlý hava koþullarý ve azalan taleple son iki iþlem gününde düþüþü ivme SALI 23 ARALIK Doðalgaz fiyatlarý geriledi kazanan doðal gaz kontratlarýnýn fiyatý, bugün 3,27 dolar ile 13 Aðustos 2013'ten bu yana en düþük seviyeyi gördü. Doðal gaz kontratlarýnýn fiyatý þu dakikalarda cuma günü kapanýþýna göre yüzde 5,6'lýk gerilemeyle 3,27 dolardan iþlem görüyor. Analistler, ABD'de beklentinin üzerinde artan doðal gaz stoklarýnýn yanýnda, ýlýmlý hava koþullarý ve talepteki daralma beklentilerinin fiyatlarda satýþ baskýsýný beraberinde getirdiðini kaydediyor. Ýran'- dan Güney Pars Gaz Sahasý'ndaki üretimin yüzde 20 arttýðýna iliþkin gelen açýklamalarýn da fiyatlardaki düþüþü desteklediðine iþaret eden analistler, Rusya odaklý geliþmelerin fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam edeceðini vurguluyor.(trthaber) ESAS:2013/285 ÝLAN Davacý Recep Gökce, Ahmet Gökce ve Ayþe Gökce ile Davalý, ÝSKÝLÝP MA- LÝYE HAZÝNESÝ adýna Ýskilip Mal Müdürlüðü arasýnda mahkememizde görülmekte olan Tapu Ýptali ve Tescil davasý nedeniyle; orum ili Ýskilip ilçesi Meydanarifbey Mah. 244 ada 68 parsel (imar uygulamasý sonucu 769 ada 1 parsel ve 759 ada 1 parsel) sayýlý parsellerde kayýtlý gayrimenkullerin Mehmet karýsý Hafize, Mehmet kýzý Hatun ve Emir karýsý Gümüþ adýna olan hisselerin iptali ile miras hisselerine göre davacýlar Recep Gökce, Ahmet Gökce ve Ayþe Gökce adýna tapuya tescilleri dava edilmekle; dava konusu taþýnmazlar ile ilgili herhangi bir hak talebi veya itirazý olanlarýn orum ili Ýskilip ilçesi Ýskilip Adalet Sarayý 2. katýnda bulunan Ýskilip Asliye Hukuk Mahkemesi nin 03/02/2014 tarih ve saat 10:10 da yapýlacak duruþmada hazýr bulunmalarý veya mahkememize yapýlacak dilekçe ile baþvurmalarý ilanen teblið olunur. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 1276) Masa Atatürk Kupasý nda mücadele eden sporcular ve katýlanlar ödül töreni sonrasýnda toplu halde görülüyor Masa Tenisi nde Atatürk Kupasý yapýldý tatürk Kupasý Masa ATenisi turnuvasý hafta sonunda Atatürk Spor Salonu nda yapýldý. Cumartesi günü minikler ve yýldýzlar, pazar günü ise gençler ve veteranlar kategorilerindeki müsabakalar yapýldý. Katýlýmýn oldukça yüksek olduðu Veteran bayanlarda dereceye girenlerin ödüllerini Ýl Temsilcisi Cemalettin Hoþgör verdi müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyalarý verildi. Minik kýzlar kategorisinde Gençlikspor dan Yaðmur Yeþil birinci olurken ayný kulüpten Ayça Þenyuva ikinci, HE Kültürspor dan Semanur yýlmaz üçüncü Gençlikspor dan Duru Duman ise dördüncü oldu. Minik erkeklerde ise Gençlikspor dan E. Eren Atýcý birinci olurkan Gençlikspor dan Abdulkadir Saydam ikinci HE Kültürspor dan Yusuf Yurttutar üçüncü Gençlikspor dan D. Can Ardaergen ise dördüncü oldu. Yýldýzlarda ise kýzlarda Gençlikspor lu sporcular ilk dört sýrayý aldýlar. Öykü Eryücel birinci Seher Cebre ikinci, Beyza Kýdýkoðlu üçüncü Simge Sakýcý ise dördüncü oldu. Erkeklerde de Gençlikspor madalyalara el koydular. Furkan ýrpýntý birinci Furkan Öztürk ikinci Eren Efe üçüncü Abdüssamed Yücel ise dördürcülük madalyalarýný aldýlar, Genç kýzlarda ise Gençlikspor dan Öykü Eryücel yýldýzlarýn ardýndan bu kategoride de birinciliði kazanýrken ayný kulüpten Seher Cebre ikinciliði, HE Kültürspor dan Melis Baþcý üçüncü ayný kulüpten Sümeyye Sarý ise dördüncülük ödülünü aldý. Gerç erkeklerde de Fýrkan ýrpýntý yýllarýn ardýndan gençlerde de birinciliði kazanýrken ayný kulüpten Yusuf Uyanýk ikinci Buharaevler den Mücahit Duman üçüncü Cumhuriyet Lisesi nden Emre Keþliktepe ise dördüncülük ödülünü aldý. Veteran bayanlar kategorisinde HE Kültürspor dan Halise Akay birinci Elif Uslu ikinci, Melike Hoþgör üçüncü- Sevda Zor ise dördürcülük ödülünü aldý. Veteran erkeklerde Mustafa Kemal dan Hamza Ceylan birinci Nihat Unutmaz ikinci Mustafa Targan üçüncü, Masan Bal ise dördürcü oldu.. Mehmet Akif de Tekvando ve Wushu çalýþmasý baþlýyor ehmet Akif Ersoy MÝlkokulu nda Tekvando ve Wushu çalýþmalarý baþlatýlýyor. Okul Müdürü Hacý Ömer Atýlgan, öðrencilerin ruhen ve fiziken eðitmek sorumluluk duygusunu geliþtirmek öfkelerini kontrol etmek için halk eðitim bünyesinde okulun spor salonunda tekvando ve wushu branþlarýnda çalýþmalar yapýlacaðýný söyledi. Haftada dört gün yapýlacak olan çalýþmalara kendi okullarýnýn dýþýnda diðer okullarýn öðrencilerinin katýlabileceðini söyledi. Atýlgan sportif çalýþmalarýnýn yanýnda panel, sempozyum, konferans gibi faaliyetlerde de bulanacaklarýný söylerine ekledi. Hacý Ömer Atýlgan ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 24 ARALIK KOSGEB orum Hizmet Merkezi Müdürlüðü KOSGEB orum ve Samsun Hizmet Merkezi Müdürlüklerine Özel Güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisler No: 8 orum Saat: *** 25 ARALIK Devlet Su Ýþleri 5. (Ankara) Bölge Müdürlüðü orum Osmancýk Ýçmesuyu Ýsale Hattý, Depolar ve Arýtma Tesisi Proje Yapýmý hizmet alýmý iþi. Yer: Mustafa Kemal Mahallesi 2151/1 A Blok No: ankaya / Ankara Saat: *** T.C. orum 3. Ýcra Dairesi 19 AN 872 plakalý, 1997 model Mercedes marka, mavi, mor, lila renkli açýk kasa kamyonun satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Otopark ve Yediemin Deposu Saat: *** 5 OCAK 2015 T.C. orum 3. Ýcra Dairesi orum ili, merkez ilçe, 2530 ada no, 870 parsel no, Yavruturna Mahallesi, Sülüklü Mavkii, cilt no 74, sayfa no 7253, 1 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: *** 8 OCAK Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü 12 antrenör, 18 gençlik lider ve 3 cankurtaran hizmet alýmý iþi. Yer: Karakeçili Mah. Samsun Cad. No: 97 orum Saat: *** 15 OCAK T.C. orum 4. Ýcra Dairesi orum il, merkez ilçe, 541 ada no, 7 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 12 baðýmsýz bölümlü daire 6 katlý binanýn 3. katýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: *** 23 OCAK T.C. orum 4. Ýcra Dairesi orum il, merkez ilçe, 1009 Ada No, 26 Parsel No, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 25 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: *** 26 OCAK T.C. orum 2. Ýcra Dairesi 34 FY4578 plakalý, 2009 model, Ford marka Mondeo Trend 2.0 4K TDCI Auto tipli, kasa tipi Sedan gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: *** 12 ÞUBAT T.C. orum 3. Ýcra Dairesi orum Ýl, Merkez Ýlçe, 1833 Ada No, l Parsel No, Karakeçili Mah. Tavukluk Mevkii, 29 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 *** 25 ÞUBAT T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum il, merkez ilçe, 206 Ada No, 88 Parsel No, 2 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: *** 27 ÞUBAT T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum il, merkez ilçe, Yeniyol Mahallesi 421 Ada No, 40 Parsel No, Azemin 2 baðýmsýz bölümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat:

18 18 SALI 23 ARALIK 2014 Amatörler malzeme daðýtým töreni bugün orum Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan amatör kulüpleri alýnan malzemeler bugün saat de Ýl Özel Ýdare Konuk evi bahçesinde düzenlenecek törenle daðýtýlacak. Malzeme alýnan 26 kulüpten ligleri baþlayanlar bugün malzemelerini alacak. Yaþar Tokatspor u býraktý Ý Köseer i Hadilan çýldýrttý Masör Ali Köseer, Nilüfer maçýnýn hakemine yerde yatan futbolcuya müdahele ettirmediði için tartýþtý orum Belediyespor un pazar günü oynadýðý Bursa Nilüferspor maçýnda yaþanan ilginç olaylardan biriside maçýn hakemi Cihan Burgan ile orum Belediyespor masörü Ali Köseer arasýnda yaþandý. Maçýn 69. dakikasýnda Buðra sakatlandý ve yerde kaldý. Maçýn hakemi sedyeyi sahaya çaðýrdý. Masör Ali Köseer de birlikte sahaya girdi. Ancak maçýn hakemi Köseer in Buðra ya müdahele etmesine engel olmaya çalýþtý. Yerde yatan Buðra ya müdahele etmek isteyen Ali Köseer i tutan ve vücudu ile engellemeye çalýþan Burgan ýn Köseer in ýsrarý karþýsýnda Hadilan kelimesi kullanmasý ortamý iyice gerdi. Bu söze çok sinirlenen Köseer, hakeme büyük tepki gösterdi. Bu arada kýrmýzý siyahlý futbolcular Ali Kö- seer i sakinleþtirdi ve Ali nin ilk müdahelesinin ardýndan Buðra sedyeye alýnarak oyun alaný kenarýna getirildi. Tecrübeli futbolcu bu pozisyondan sonrada oyuna devam edemedi ve yerini Kývanç a býraktý, Önce sporcu saðlýðýna dikkat edilmesi gereken bir durumda maçýn hakeminin kronometreyi durdurup tedaviyi yaptýrmak yerine müdahele edecek kulüp masörüne yaptýðý bu engelleme ve söylediði söz hiç bir kuralda yok. Eyyamyapan hakem tabiki yine haklý olduðunu göstermek adýna Ali Köseer i bu pozisyondan sonra tribüne gönderdi. Ali Köseer in hakem raporuna göre ceza kuruluna sevk edilmesi ve haklýda olsa kurul dýþýndaki eylemine raðmen maçýn hakeminin raporu doðrultusunda ceza almasý gündemde. ÝBD nin sultanlarý þaþýrttý: Voleybol ligindeki temsilcimiz Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor, grup lideri Ordu Tenis Ýhtisaspor karþýsýnda beklenmedik kötü bir oyun sonunda rakibi önünde varlýk gösteremedi ve maçý 3-0 kaybederek devreyi puansýz kapattý. SALON : Ordu Atatürk. HAKEMLER : Ahmet Ali Uzun, Özgür Þahin. ORDU TENÝS ÝHTÝSASSPOR : Ýlayda, Ayça, Beyza, Pýnar, Serra, Emine, Rabia, Ceren, Büþra, Gözde, Yasin. OSMANCIK DERÝNDERESPOR ÝSMAÝL BURAK : Deniz, Tuba, Gülsüm, Beyza, Tuðçe, Merve, Esra, Sevgi, Sevdanur, Emel, Nurseda, Aslý. SETLER : 1. Set: 25-7, 2. Set: 25-17, 3. Set: (Ordu Tenis Ýhtisasspor). B ayanlar 3. Voleybol Liginde temsilcimiz Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor ilk yarýnýn son maçýnda grup lideri Ordu Tenis Ýhtisas önünde beklenmedik kadar kötü bir oyun sonunda rakibine 3-0 maðýlup olarak haftayý puansýz kapattý. Pazar günü Ordu Atatürk Spor Salonu nda oynanan maçta Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor rakibi önünde maça çok kötü baþladý. Ev sahibi takým özellikle servis atýþlarýndan buldu- ðu sayýlarla ilk sette 25-7 gibi farklý bir skorla yenerek maçta 1-0 öne geçti. Ýkinci sette maça ortak olmak isteyen temsilcimiz Osmancýk Ýsmail Burak Derindere savunmada ilk setteki hatalarý yapmasada sete ortak olamadý ve bu setide kaybetti. Üçüncü sette toparlanma çabasý Osmancýk ÝBD nin sonuç vermeyince Ordu Tenis Ýhtisas bu setide gibi farklý skorla kazanarak maçtan 3-0 galip ayrýldý ve üç puanýn sahibi oldu. Osmancýk ÝBD ise ilk yarýnýn son maçýndan puansýz ayrýlmak zorunda kaldý. l Özel Ýdaresi tarafýndan amatör spor kulüplerine alýnan malzemeler bugün düzenlenecek törenle daðýtýlacak. Bu yýl malzeme alýmýnda 26 kulübe malzeme daðýtýmý yapýlacak. Malzemeler ligleri baþlayan kulüplere verilecek henüz ligleri baþlamamýþ kulüplere ise malzemelerinin ligleri baþladýktan sonra verilecek. Bugün malzeme daðýtýmý yapýlacak kulüpler, Alaca Belediyespor, imentospor, orum Belediyespor, Osmancýkspor, Osmancýk Belediyespor, Osmancýkgücüspor, Ýskilipgücüspor, Ýskilipspor, orumspor, Ulukavakspor, HE Kültürspor, Eti Lisesi Gençlikspor, Hitit Gençlikspor, Ýl Özel Ýdarespor, PTT Gençlikspor, Gençlik epnispor, Mimar Sinan Gençlikspor, Sungurluspor, Oðuzlar Belediyespor, orum 1907 Gençlikspor ve Ýþitme Engellilerspor. Malzeme almaya hak kazanan ancak bu sezon için hiç bir faaliyet tahattünde bulunmayan Düvenci Belediyespor, Bayat Belediyespor, Tedaþ orumgücü, Kargýgücüspor ve Mecitözüspor bir branþta faaliyete katýlmalarý halinde malzemeleri teslim edilecek. Bugün saat de Ýl Özel Ýdaresi Konuk evi bahçesinde düzenlenecek protokol davetlileri ile birlikte amatör kulüp yöneticileri katýlacaklar. Y aþar Kabakçý Tokatspor u býraktý. Üç sezondur Tokatspor formasýný giyen Yaþar Kabakçý kulüpte yaþanan ekonomik kriz nedeniyle ligin ikinci yarý için kulübüyle yollarýný ayýrdý. orumspor alt yapýsýndan yetiþen daha sonra bir çok üst liglerde forma giyen Yaþar Kabakçý yeniden döndüðü orumspor un yaþadýðý lisans krizi nedeniyle memleketinin takýmýnda forma giyme þansý bulamamýþtý. Tokatspor la anlaþan iki iki buçuk sezondur komþu kentin takýmýnda forma giyen Yaþar Kabakçý devam eden ekonomik kriz nedeniyle dün yönetimle görüþerek yollarýný ayýrdý. Yaþar Kabakçý ikinci yarý için bazý kulüplerle temas halinde olduðu anlaþma saðladýktan sonra resmi imzayý atacaðý öðrenildi, Kýpkýrmýzý bir tutku ile kapkara bir sevda orum Belediyespor taraftar gruplarýndan Kýrmýzý Þimþekler her hafta yeni bir pan- kart açarak renkli görüntüler oluþturmaya devam ediyorlar. Kapalý tribünde Soðuða battaniyeli önlem orum Belediyespor un Bursa Niilüferspor maçý oldukça soðuk bir havada oynandý. Bu soðuk havada yedek kulübesindeki futbolcular hayli zorlandý. Soðuk havada üþümemek için fut- bolcular getirilen battaniyelere saýrýlarak korunmaya çalýþtýlar. Futbolcu açýsýndan yedek kalmak her zaman zordur. Hele böyle soðuk havada iyice zorlaþýyor. Zirvedekiler kaybetti yarýþ kýzýþtý 1. Amatör Küme Büyükler Ligi Haftanýn sonuçlarý: HE Kültürspor- Eti Lisesi Gençlikspor Osmancýk Belediye - Hitit Gençlikspor Ýskilipgücüspor - imentospor Ýskilipspor - Osmancýkspor : 0-2 : 1-1 : 1-0 : 0-7 Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Hitit Gençlik 2 imentospor 3 Ýl Özel Ýdare 4 Eti Lisesi 5 Osmancýkspor 6 Ýskilipgücüspor 7 Osmancýk Bel. 8 orumspor 9 HE Kültürspor 10 Ýskilipspor Alaca Belediyespor ligden çekildi Önümüzdeki hafta programý 28 Aralýk Pazar : Hitit Gençlik - Ýl Özel Ýdarespor. imentospor - Osmancýk Belediyespor. orumspor - Ýskilipgücüspor. Osmancýkspor - HE Kültürspor yer alan Kýrmýzý Þimþekler taraftar grubu Bursa Nilüferspor maçý öncesinde lojmanda futbolculara gece ziyareti yaparak ayrý bir hava verdi. Gece saatlerinde lojman önüne giden kýrmýzý þimþekler taraftar gruplarý meþaleler yakarak futbolculara zorlu maç öncesinde büyük bir moral verdiler. Ayný grup pazar günü ise bulunduklarý tribünde açtýklarý yeni pankart ile maça ayrý bir renk kattýlar. Kýpkýrmýzý bir tutku ile baðlanmýþ kapkara bir sevda yazýlý pankart ile kýrmýzý siyahlý takýma maç boyunca destek verdiler. 1. Amatör Küme de zirvedeki iki takýmýn puan kaybetmesiyle takipçileri kazanýnca yarýþ iyice kýzýþtý. imentospor maðlup olunca ligin tek namaðlup takýmý Hitit Gençlikspor kaldý. 1. Amatör Küme Büyükler Liginde sekizinci hafta sonunda þampiyonluk mücadelesi veren takým sayýsý arttý. Zirvedekilerin puan kaybettiði haftada alttaký takýmlar kazanýnca zirve yarýþý iyice kýzýþtý. Lider Hitit Gençlikspor Osmancýk ta iki puan kaybedinci, takipcisi imentospor ise Ýskilip de maðlup olunca takipcileri aradaki puan farkýný kapattýlar. Lider Hitit Gençlikspor, Osmancýk Belediyespor deplasmanýnda öne geçtiði maçtan 1-1 berabere ayrýlarak haftayý iki kayýp puanla kapattý. Hitit Gençlik bu kayba raðmen takipcisi imentospor un Ýskilip de maðlup olmasýyla liderliðini devam ettirdi. Hitit Gençlikspor yeþil beyazlýlarýn maðlup olmasýyla ligin tek namaðlup takýmý olarak kaldý. imentospor ise Ýskilipgücüspor deplasmanýnda son dakikalarda penaltýdan yediði golle sahadan maðlup ayrýlarak hem üç puaný hem namaðlup ünvanýný hemde liderlik fýrsatýndan yararlanamadý. Ýskilipgücüspor ise geçen hafta Hitit Gençlik önünde aldýðý bir puanýn ardýndan bu galibiyetle ligdeki çýkýþýný devam ettirdi. Sezona þampiyonluk parolasýyla giren ancak kötü sonuçlarla zirveden uzaklaþan Osmancýkspor, Ýskilipspor deplasmanýnda patladý ve iki tecrübei ismi Mustafa Ligin namaðlup takýmlarýndan imentospor u yenen Ýskilipgücüspor maç sonunda galibiyet selfisi verirken Veran ve Erol un attýðý gollerle 7-0 galip ayrýlarak zirvezirveye ortak oldu. 1. Küme de dokuzuncu hafta maçlaye ortak oldu. rý bu hafta sonu merkez aðýrlýklý oynayacak. Dört maçtan üçü Merkez sahalarda oynanýrken tüm maçlarda geligin son haftalardaki çýkýþýndaki takýmý Eti Lisesi rek üst sýralar gerekse alttan kurtulmak isteyen takýmlar Gençlikspor ise HE Kültürspor karþýsýnda zorlansada 2açýsýndan büyük önem taþýyor, 0 galip ayrýlarak dördüncü sýraya yükseldi ve yeniden

19 SALI 23 ARALIK (.HAK:3446) (.HAK:3470) "Sektörünün lider firmalarýndan biri olan þirketimizde görevlendirmek üzere, TEKNÝSYENLER arýyoruz." Bu pozisyon için öncelikli aradýðýmýz özellikler: ** MYO, Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik Lise mezunu, ** Yoðun çalýþma temposunda yüksek iþ gücü ile çalýþmaya uyum saðlayabilecek, ** Vardiyalý çalýþma sisteminde ve gereðinde mesaili çalýþmaya uygun, ** Ekip çalýþmasýna önem veren ve iþ birliði becerisi yüksek, ** Askerlik hizmetini tamamlamýþ ve 35 yaþýný aþmamýþ, ** Tercihen Üretim tecrübesi olan, ** orum'da ikamet eden veya edebilecek. Adres: Organize Sanayi Bölgesi 6.Cd. No:5 orum Tel: 0 (364) (pbx) Fax :0 (364) Veteriner Hekim ve Zooteknist Alýnacaktýr Saðmallý Süt Sýðýrcýlýðý Tesisimizde görevlendirilmek üzere; Veteriner Hekim ve Zooteknistler alýnacaktýr. Karakaþlar Þirketler Grubu'na baðlý, -Süt Sýðýrcýlýðý Ýþletmesinde saðlýk yönetimi konusunda en az 3 yýl tecrübeli, -Üniversitelerin ilgili bölümünlerinden mezun, -En az 3 yýl çiftlik deneyimi olan, -Askerlik görevini tamamlamýþ, -Bay takým arkadaþý aramaktayýz. evreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez ORUM 0(364) Danýþtay dan bilirkiþi kararý Danýþtay, Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargý Adalet Komisyonlarýnca Bilirkiþi LÝstelerinin Düzenlenmesi hakkýndaki yönetmeliðin 13. maddesinin 2. fýkrasýnda yer alan "Bir bilirkiþide, mahkemece verilen asýl veya ek süre dolduðu halde raporunu vermediði bir dosya bulunmasý halinde, raporunu verinceye kadar kendisine yeni bir bilirkiþilik görevi verilmez" hükmünün yürütmesinin durdurulmasýna karar verdi. eþitli konularda bilirkiþi olarak görev yaptýðý öðrenilen Ahmet Kemal Fendoðlu, Danýþtay 10. dairesine, 8 Nisan 2012'de Resmi Gazetede yayýmlanan Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargý Adalet Komisyonlarýnca Bilirkiþi LÝstelerinin Düzenlenmesi Hakkýndaki Yönetmeliðin 13. maddesinin, fýkralarýnýn iptali ve yürütmesinin durdurulmasý istemiyle dava açtý. Danýþtay 10. Dairesi de Fendoðlu'nun, söz konusu maddenin görevlendirme sayýlarýný düzenleyen 3. ve belirtilen dosya sayýsýnýn üzerinde görevlendirme yapýlamamasý için UYAP'taki düzenlemeleri gösteren 4. fýkrasý yönünden davanýn süresinde açýlmadýðý gerekçesiyle 2. fýkrasýnda ise esastan yürütmenin durdurulmasý isteminin reddine karar verdi. Bunun üzerine davacý Fendoðlu'nun baþvurduðu Ýdari Dava Daireleri Kurulu da yönetmeliðin, 13. maddesinin 3. ve 4. fýkralarýnýn yürütmesinin durdurulmasýna karar verilmesini gerektirecek nitelikte olmadýðýna hükmetti. Kurul, söz konusu maddenin 2. fýkrasýnda yer alan "Bir bilirkiþide, mahkemece verilen asýl veya ek süre dolduðu halde raporunu vermediði bir dosya bulunmasý halinde, raporunu verinceye kadar kendisine yeni bir bilirkiþilik görevi verilmez" hükmüyle ilgili deðerlendirmede bulundu. KARAR OY OKLUÐUYLA ALINDI Deðerlendirme sonucunda 17 üyesi bulunan Danýþtay Ýdari Davalar Kurulu'nun 10 üyesi, "Yönetmeliðin dayanaðý olan yasa maddesinde, mahkemelere liste dýþýndan bilirkiþi görevlendirilmeyeceði yönünde sýnýrlama getirilmiþ, bunun dýþýnda dava konusu yönetmelik maddesinde olduðu gibi bir bilirkiþide, mahkemece verilen asýl veya ek süre dolduðu halde raporunu vermediði bir dosyanýn bulunmasý halinde, raporunu verinceye kadar kendisine yeni bir bilirkiþilik görevi verilmeyeceði yönünde bir sýnýrlama getirilmemiþtir. Kaldý ki yönetmeliðin dayanaðý olan 6100 sayýlý Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 268. maddesinin 3. fýkrasýnda, Adalet Bakanlýðýna hazýrlayacaðý yönetmelik ile bu yönde bir sýnýrlama yapmasýna olanak verecek bir kural da bulunmamaktadýr" görüþünü beyan etti. Kurul, bu gerekçelerle yönetmeliðin 13. maddesi 2. fýkrasýnýn yürütmesinin durdurulmasýna oy çokluðu ile yönetmeliðin diðer hükümleri yönünden itiraz isteminin reddine ise oy birliðiyle karar verdi.(aa) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Yüksel KILI Mustafa oðlu orum Mecitözü ýkrýk Köyü Doðumlu T.C.No: (.HAK:3471) ELEMANLAR ALINACAKTIR yaþ arasý elektrikçi ustasý, kalfasý ve güvenlik sistemlerinden anlayan elemanlar alýnacaktýr. ÖZBEK TELEFON (.HAK:3458) Bayan Muhasebe Elemaný Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebe konusunda tecrübeli bilgisayar kullanabilen bayan muhasebe elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Arýzade Arýcýlýk (.HAK:3447) epni Mah. Hamit Cami Sokak No: 105/B Satýlýk veya Kiralýk Daire Adalet Haným Sitesinde 3+1, 2. kat güney batý cephe daire satýlýk veya (.HAK:3450) kiralýktýr ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Pompa Görevlileri alýnacaktýr. Hitit Petrol Turkuaz epni Mah. evre Yolu Bulvarý No: 207 (Býyýkoðlu Halý Saha yaný) (.HAK:3453) KAREL YETKÝLÝ SERVÝSÝ Kiralýk Eþyalý Lüks Daire Vali Konaðý yaný merkezi ýsýtma (.HAK:3460) sistemli (aile için) 3+1 daire kiralýktýr Mür. Tel: ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ORBA EÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Devren Satýlýk Süper Market Bahçelievler merkezde 400 m2 büyüklüðünde, barkotlu sistem satýlýk süper market. (.HAK:3448) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere yaþlarý arasýnda yetiþtirilmek üzere bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. TESAN ASANSÖR Adres: Eþrefhoca Cad. No: 1/A (Eðitim Eczanesi Karþýsý) (.HAK:3395) (.HAK:3428) Not: Takas olunur. Ýrtibat: Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel: Satýlýk Lüks Dubleks Daire Fatih Cad. Topkapý Apt. 7. kat güney-batý cephe, açýk kapýlý, (.HAK:3463) teraslý, sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Satýlýk M Plaka 19 M ELEMAN ARANIYOR (.HAK:3465) (.HAK:3472) Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere LKS bilen deneyimli muhasebe elemaný aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: (Yurt Yapý) Hýdýrlýk Cad. No: 30 orum Tel: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ORUM (.HAK:2702) SATILIK LÜKS DAÝRE 3. Stad Sokak ta 120 m2, 3. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: SATILIK ARALAR * 2000 model Transporter 2.5 TDÝ City Wan 4+1 hususi. * 2005 model Peugeot 307 (.HAK:3104) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Kapasite arttýran iþ yerimizde istihdam edilmek üzere USTA KAYNAKILAR alýnacaktýr. Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica olunur. SSK + Yemek + Servis Adres : Küçük Sanayi Sitesi 37.Sokak No: 3-A ORUM Tel : Satýlýk Lüx Daire Adalet Haným Sitesinde 3+1, 5. kat site manzaralý 140 m2 sahibinden satýlýktýr. (.HAK:3418) Satýlýk Tarla Ankara Yolu aðýl Makina, Efes Pilsen Depo arkasý, Yaydiðin,113 ada, 6 parsel, m2 tarla sahibinden satýlýktýr. (.HAK:3394) Fiyat: TL Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Savaþ Oto Cam da çalýþtýrýlmak üzere bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (.HAK:3464) Fiyat: Dönümü TL Mür. Tel: X5 dizel ELEMAN ARANIYOR Bilgisayar kullanmasýný bilen ve ön muhasebe bilgisine sahip bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (.HAK:3440) Aþaðý San. ESOB Karþýsý Mür. Tel: Anadolu Apart Ýnönü Cad. No: 24 (Teknosa Üstü) (.HAK:3461)

20 Bu coþku hiç bitmesin SALI 23 ARALIK 2014 orum Belediyespor da Bursa Niilüferspor maçý sonrasýnda yaþanan görülmeye deðerdi. Maçýn bitiþ düdüdüðünden sonra kýrmýzý siyahlý takým yönetim ve futbolcularý saha içinde büyük sevinç yaþadýlar. Futbolcular tribündeki taraftarlaarýyla birlikte kýrmýzý siyah çektiler ve birlikte oynadýlar. Kapalý ve maraton tribünündeki taraftarlarýyla bu sevinci yaþadýlar. Namaðlup rakiplerini yenmenin mutluluðunu yaþayan kýrmýzý siyahlý futbolcularýn bu mutluluðunu görenler bu coþku hiç bitmesin ve sezon soonunda þampiyonluk coþkusu böyle yaþansýn dileklerinde bulundular. Ýlk yarý hedefimize ulaþtýk Rakibin namaðlup olmasýnýn ayrý bir motive olduðunu belirten Teknik Direktör Yavuz Ýncedal iyi mücadele ettiklerini ve daha farklý bitebilecek maçý final paslarýndaki hatalarý sonucu 2-0 kazandýklarýný belirterek Futbolcularý ve taraftarlarýmý kutluyorum. Ýlk yarý hedefimize ulaþtýk ikinci yarýda ilk beþ içinde yer almak ve hedefimize ulaþmak istiyoruz dedi. B Osman ýn ilk gol sevinci orum Belediyespor un Bursa Nilüferspor maçýndaki ilk golünü atan Osman Bodur bu sezonki ilk gol sevincini yaþadý. orumspor da profesyonel olduktan sonra kýrmýzý siyahlý takýmda bir sezonda iki gol atan Osman Bodur geçen sezon baþýnda transfer olduðu orum Belediyespor formasýyla geçen sezonda ligde Maltepespor kupada ise Ünyespor maçlarýnda iki gol atmayý baþarmýþtý. Bursa Nilüferspor maçýnýn 6. dakikasýnda yan topta kafa vuruþundan takýmýn ilk golünü atan Osman Bodur bu sezonda ilk golünü attý. Osman Bodur profesyonel ligde ilk iki sezonu iki golle tamamladý. Bu sezon ise ilk golünü atan Osman Bodur maçta attýðý gol kadar bu maçtaki performansý ile beðeni topladý. hafta süreyle çalýþmalarýný orum da sürdürecek. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal bir hafta orum da yapacaklarý çalýþmanýn ardýndan futbolculara beþ gün izin vereceklerini 3 Ocak tan itibaren ikinci yarý kampý için Antalya da toplararak 12 gün süren bir çalýþma yapacaklarýný söyledi. Belediyespor da ara yok orum Belediyespor ikinci yarý hazýrlýklarýna bugün baþlýyor. Ýlk yarýnýn son maçýnda Bursa Nilüferspor ile karþýlaþan kýrmýzý siyahlý takým dünü dinlenerek geçirdi. Bugün saat de Nazmi Avluca sahasýnda yapacaðý antrenmanla ikinci yarý hazýrlýklarýna baþlayacak olan orum Belediyespor bir Can a baþarýlý operasyon orum Belediyespor Geliþim Ligi U 15 kadrosunda forma giyen Can ameliyat oldu. 20 Aralýk cumartesi günü Pazar ilçe sahasýnda Pazarspor ile oynanan U 15 maçýnýn ilk dakikalarýnda rakip ceza sahasý içinde topa vurmak isterken ayaðýný burkup yerde kalan Cemalettin Can Erdoðmuþ a ilk müdahele yapýldýktan sonra Pazar da hastaneye kaldýrýldý. Burada bileðinde kýrýk tesbit edilen Can ýn ayaðý alçýya alýndý ve kafileyle birlikte orum a geldi. Genç futbolcu dün Elitpark Hastanesi nde baþarýlý bir operasyon geçirdi. Ameliyat sonrasýnda tedavisi devam eden Can ý babasý ve masör Ali Akýnalp yalnýz býrakmadý. ursa Nilüferspor maçýna sahada futbolcular, tribündeki ise taraftarlarýn çok iyi hazýrlandýklarýný maç sonunda gördüklerini belirten orum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, alýnan galibiyetin ikinci yarýya çok daha moralli baþlamalarýný saðladýðýný belirerek Sahada mücadele eden futbolculara ve tribündeki taraftarlarýmýza çok teþekkür ediyorum dedi. Rakibin grubun tek namaðlup takýmý olmasýnýn takýma ayrý bir motive verdiðini belirten Ýncedal Rakibimizi iyi etüd ettik ve çok iyi bir hafta geçirdik. Hafta boyu yaptýðýmýz çalýþmalar sonucunda da maça çok iyi baþladýk ve ilk dakikalarda gelen gol istediðimizi sahaya yansýtmamýza ve rakibin oyun planýný bozmamýza neden oldu. Öne geçtikten sonra maçýn büyük bölümünde oyunun kontrolünü elimizde tutmayý baþardýk. Ataklarýmýzda final paslarýnda ya erken yada geç kalkasaydýk maçý çok erken kopartýp ve çok daha farklý bir skorla galip ayrýlabilirdik. Sonuçta ilk yarýnýn son maçýnda grubun namaðlup takýmýný yenerek devre arasýna üç puan moraliyle gitmek büyük bir moral oldu. Ligde her geçen hafta tribündeki taraftar sayýmýzýn ve desteðin artmasý bizleri son derece mutlu ediyor. Ýlk yarýyý liderin dört puan gerisinde ve dördüncü sýrada tamamladýk. Lig sonunda da hedefimiz ilk beþ içinde ligi bitirmek dedi. Ýncedal, ikinci yarý takýmda kadro derinliði oluþturmak ve bazý mevkilere alternatif isimler alýnmasý için düþüncelerini olduðunu bu hafta içinde yönetim kurulu ile bu konularý görüþerek kesin kararlarýný vereceklerini söyledi. S on altý maçta alýnan 15 puan ve orum Belediyespor ilk yarýyý liderin dört puan gerisinde ve dördüncü sýrada bitirdi. Oynadýðý futbol ve aldýðý istikrarsýz sonuçlar nedeniyle camiada umutlarý azaltan Belediyespor son altý haftadaki performansý ile umutlarýný ligin ikinci yarýsýna taþýmayý baþardý. Bursa Nilüferspor maçýnda Belediyespor belki de son haftalarýn en iyi futbolunu oynayarak kazandý. Maçý izlemeyenler belki zorlandý diye düþünebilirler ancak final paslarýnda eðer doðrularý yapabilseydi maç daha erken kopar ve çok daha farklý skorla bitebilirdi. Rakip takýmýn Belediyespor kalesinde net diyeceðimiz pozisyonu yok. Yüreklerin aðza geldiði tek atak (o da ortadan) Fatih'in elinden kaçýrdýðý Allahtan kale dýþýnda tutmak istediði top dýþýnda. Namaðlup rakip önünde ortaya konulan futbol ve alýnan galibiyet kadar rakiplerinde puan kaybetmesi Belediyespor'a büyük katký saðladý. Rakiplerin berabere kaldýðý haftada kazanmak tabi ki çok önemliydi, Ýlk yarýyý dördüncü sýrada bitirdik ve þimdi çok daha zorlu geçecek ikinci yarý için bir yenilenme sürecine giriyoruz. Belediyespor yönetimi ekonomik olarak yaptýðý harcamalar gruptaki bir çok takýmdan yüksek. Bu kadar para harcanýlan bir sezonda 'Olmadý yeni sezona demek' mantýklý bir yaklaþým olmasa gerek. Gelinen bu noktada yapýlacak çalýþma ve akýlcý transferlerle kadroya yapýlacak transfer- Teknik Direktör Yavuz Ýncedal maç sonunda galibiyet sevincini Rýfký hoca ve Ahmet Buðra ile birlikte yaþarken Ýncedal namaðlup seviyor... orum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal namaðlup takým seviyor. Tecrübeli teknik adam futbol sezonunda namaðlup takým Altýnordu ya da ilk maðlubiyetini tattýran isim oldu futbol sezonunda Gümüþhanespor u çalýþtarýn Yavuz Ýncedal, 17. hafta maçýna kadar namaðlup olarak giren Altýrnordu ile Gümüþhane Yeniþehir Stadý nda karþýlaþmýþ ve kýrmýzý be-.:: GÖZLEM ::. TAKIM olmayý baþarýrsak Halil ÖZTÜRK lerle hedefe ulaþmak için hamle yapýlmasý gerekiyor. Geleceðe dönük tek bir hamlenin olmadýðý sezonda böyle bir söylem içine girmenin de mantýðý olmasa gerek. Baþarý için her þeyden önemli olan futbolcularýn takým olmasý birlikte sevinmesi birlikte üzülmesidir. Sanal birlikteliklerle baþarýya ulaþmak mümkün deðildir. Belediyespor'un iç saha maçlarýnda galibiyetler sonrasýnda saha içinde yaþanýlan sevinçleri izleyen birisi olarak mutsuzlarýn çok olduðunu görmek mümkün. Oynamadýðý forma þansý bulamadýðý halde sevinenleri görürken, defalarca forma þansý bulmasýna raðmen takýmýnýn galibiyet sevincine ortak olmak yerine soyunma odasýna giden isimler oldukça fazla. Yönetim ve Teknik Heyetin öncelikle yapacaðý iþlem kadrodaki bu isimleri belirlemek ve gereðini yapmak. Takým olmayý baþaramadýðýnýz sürece kimi transfer ederseniz edip ba- yazlý takým namaðlup rakibini ikinci yarýda bulduðu gollerle 2-0 yenmeyi baþarmýþtý. Yavuz Ýncedal. pazar günüde ligde 16 hafta sonunda grubun namaðlup takýmý Bursa Nilüferspor u bu kez orum Belediyespor un baþýnda yine 2-0 lýk skorla yenerek namaðlup ünvanýný almayý baþardý. Tecrübeli teknik adam namaðlup takýmlarla oynamanýn takýmý farklý motive ettiðini bununda sonucunda galibiyet geldiðini söyledi. þarý hep geçici olacaktýr ve sizi hedefe ulaþtýrmayacaktýr. Devre arasý transferleri her zaman risklidir. Geçen sezonki yapýlan transferlerin hayal kýrýklýðýný hala unutamadýk. O yüzden ince eleyip sýk dokumak ve çok futbolcu yerine doðru futbolcuyu bulmak ve ona göre hamle yapmak gerekiyor. orum Belediyespor'un ikinci yarýdaki en büyük rakibi kesinlikle iç saha maçlarýnda zemin olacaktýr. Kapanan ve oynamak yerine oynatmamak isteyen rakipler önünde bu zeminde Belediyespor'un istediklerini yapmasý mümkün deðil. Baþkan Külcü yeni stad hayalini gerçekleþtiremedikçe sorun giderek büyüyor. Yönetim bu hayalin gerçekleþme ihtimalinin düþük olduðunu görmeli ve ona göre sezon bitiminde gerekli bakým için hazýrlýklara þimdiden baþlamalý. Mevcut haliyle bu sahada kýþýn aðýr saha þartlarýnda futbol oynamak iyice zorlaþacaktýr. Futbolcu almak kadar bu futbolcularýn oynayacaðý zeminde çok önemli olduðunu unutmamak ve planlamayý þimdiden yapmak gerekiyor. Taraftar desteði her geçen hafta artýyor. Belediyespor iyi oynayýp kazanmasý halinde geçmiþ yýllardaki o birlikteliði yeniden saðlayacaðýndan kimsenin þüphesi olmasýn, orumspor bayraðý ile kutlama yapan taraftarlar bu birlikteliðin en güzel göstergesiydi. Yeter ki orum Belediyespor böyle oynamaya ve kazanmaya devam etsin,

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02. Günlük Haber Bülteni 05.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR 2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR Elazığ İl Müftülüğü Aile İrşat ve Dinî Rehberlik Bürosu görevlilerinden İl

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor Yürüyen ofis, ev ya da karavan formatýna bürünen VIP araçlar, Çorumlu firmalarýn imzasý ile yollara çýkýyor. Almanya, Fransa ve Ýsviçre gibi ülkelerde yaþayan

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

haline geldi Ceylan, 100'üncü Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý için Edirne'de

haline geldi Ceylan, 100'üncü Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý için Edirne'de Yabancý öðrenciler maddi sorunlarýný çözmek için çalýþmak istiyor Çorum Ýnsan Hak ve Hürriyetleri Ýnsani Yardým Derneði (Çorum ÝHH) ve Ýlim Kültür Eðitim Derneði (Ýlke-Der) Cumartesi günü kentte bulunan

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti.

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti. Ne oldu bize böyle Ü zerimize ölü topraðý serpilmiþ gibi, insanlarýn yüzü gülmüyor suratlar asýk nerdeyse birine bir þey sormaya korkar olduk. Bu baþarýsýzlýk halleri bizi asabi yapýyor. Daha fazla çekilmez

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı