T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU Nisan 2009

2 T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU I

3 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SUNUġ....I ĠÇĠNDEKĠLER. 1 I- GENEL BĠLGĠLER. 2 A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.2 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 4 2- Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 7 4- Ġnsan Kaynakları 8 5- Öğrenci Bilgileri Sunulan Hizmetler Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 15 II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri 16 B- Temel Politikalar ve Öncelikler. 16 III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar 20 B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri.. 21 IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler.. 40 B- Zayıflıklar. 40 C- Değerlendirme. 41 1

4 I- GENEL BĠLGĠLER I- GENEL BĠLGĠLER 17 Mayıs 2007 tarihli ve 5662 sayılı Kanunla kurulan Sinop Üniversitesi; Sinop ilinde 4 Fakülte, 5 Meslek Yüksekokulu, 2 Enstitü ve 1 Sağlık Yüksekokulu ile eğitim ve öğretim hizmeti sunmaya baģlamıģtır eğitim-öğretim yılında Üniversitemizde 2630 öğrenci, 8 Profesör, 6 Doçent, 37 Yardımcı Doçent, 53 Öğretim Görevlisi, 38 AraĢtırma Görevlisi, 5 Okutman olmak üzere toplam 147 Akademik personel ve 86 Ġdari personel bulunmaktadır. Yeni kurulan Üniversitemiz eğitim-öğretim kalitesini artırmak, araģtırma ve geliģtirme çalıģmalarını desteklemek ve yaymak, ulusal ve uluslararası alanda kendini tanıtmak için modern kütüphaneciliğin gerektirdiği tüm hizmetleri verebilecek bir kütüphaneye kavuģacaktır. Ulusal ve uluslararası bilgi iletiģim ağları ile bağlantılı bilgisayar sisteminin üniversitemiz düzeyinde yaygınlaģtırılarak, araģtırmacılarımızın ve öğrencilerimizin kaynak teminine kolaylıklar sağlayacaktır. A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz (Özgörev): Üniversitemizin misyonu; her türlü düģünceye açık, aklın egemen olduğu özgür bir ortamda bilgiye ulaģan, bilginin kullanıldığı, bilginin üretildiği, yaratıcı ve katılımcı bir üniversite yaratmak olan ve sorgulayan, araģtıran, çözüm üreten, sosyal becerileri geliģmiģ, kendine güvenen, doğru kararlar verebilen, akılcı, yaratıcı, üretken, insan haklarına saygılı evrensel değerlere açık, topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı, demokrat, aydın gençler yetiģtirmektir. Vizyonumuz (Özgörüş): Sinop Üniversitesi, akademik, teknolojik ve kültürel baģarısını bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda ispatlayacağı, temel değerlerinden ödün vermeden, çağdaģ, sanat, bilim, yönetim, öğrenim ve eğitim anlayıģı ile dünya üniversiteleri arasına girmeye çalıģacak bir yükseköğretim kurumudur. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Üniversitelerin kuruluģu ve görevleri, Anayasa mızın 130 uncu maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 3 üncü maddesinin (c),(d) ve 12 inci maddesinde belirlenmiģtir. Anayasa mızın 130 uncu maddesi; MADDE ÇağdaĢ eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiģtirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeģitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma, yayın ve danıģmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeģitli birimlerden oluģan kamu tüzel kiģiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur. 2

5 Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak Ģartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları kurulabilir sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin (c) ve (d) fıkraları; MADDE 3 c) Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, araģtırma ve uygulama merkezleri ile bir üniversite veya Yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı meslek yüksekokulları ile bir üniversite veya Yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın ve kazanç amacına yönelik olmamak Ģartı ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarıdır. Yüksek teknoloji enstitüsü, özellikle teknoloji alanlarında yüksek düzeyde araģtırma, eğitim-öğretim, üretim, yayın ve danıģmanlık yapan, kamu tüzel kiģiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip bir yükseköğretim kurumudur. d) Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kiģiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma, yayın ve danıģmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluģ ve birimlerden oluģan bir yükseköğretim kurumudur. Yükseköğretim kurumlarının görevleri baģlıklı 12 nci maddesi; MADDE 12 -Bu kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri; a) ÇağdaĢ uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeģitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma, yayım ve danıģmanlık yapmak, b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik Ģekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiģtirmek, c) Türk toplumunun yaģam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileģme ve tarımda modernleģme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde ilerlemesini ve geliģmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluģlarla iģbirliği yaparak, kamu kuruluģlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araģtırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluģlarınca istenecek inceleme ve araģtırmaları sonuçlandırarak düģüncelerini ve önerilerini bildirmek, f) Eğitim-öğretim seferberliği için de örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g) Yörelerindeki tarım ve sanayinin geliģmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetiģmesine ve bilgilerinin geliģmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetleri ile hizmetlerde modernleģmeyi, üretimde artıģı sağlayacak çalıģma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla iģbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliģtirmek, kullanmak, yaygınlaģtırmak, ı) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliģtirmek, döner sermaye iģletmelerini kurmak, verimli çalıģtırmak ve bu faaliyetlerin geliģtirilmesine iliģkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Üniversitemiz, Anayasa mızla ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmektedir. Öğrencilerimize, ATATÜRK Ġnkılapları ve Ġlkeleri doğrultusunda ATATÜRK Milliyetçiliğine bağlı hizmet bilincinin kazandırılması sağlanmaktadır. 3

6 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR M2 S. N O ENSTİTÜ,FAKÜLTE, MYO, SMYO VE TÜM BİRİMLER (*) İdari Binalar EĞİTİM ALANLARI Derslik Laboratuar SOSYAL ALANLAR Kantin/ Kafe vb. Lojman Yurtlar SPOR ALANLARI Açık Spor Tesisl. Kapalı Spor Tesisleri TOPLAM 1 REKTÖRLÜK FAKÜLTELER 2 Fen-Edebiyat Fakültesi Su Ürünleri Fak Eğitim Fakültesi Boyabat Ġktisadi ve 5 Ġdari Bilimler Fakültesi YÜKSEKOKULLAR 7 Sağlık Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Boyabat Meslek 9 Yüksekokulu Ayancık Meslek Yüksekokulu Gerze Meslek Yüksekokulu ENSTİTÜLER 1 2 Fen Bilimleri Enstitüsü Fen-Edebiyat Fakültesi binasında eğitim-öğretime devam etmektedir. SOSYAL ALANLAR 13 Lojman TOPLAM

7 2- Örgüt Yapısı Üniversitemiz Sinop ili ve ilçelerinde bulunan Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler ve Rektörlüğe bağlı Ġdari TeĢkilatlardan oluģmaktadır. SĠNOP ĠLĠNDE BULUNAN YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARIMIZ: a) Sinop YerleĢkesi: 1- Fen-Edebiyat Fakültesi, 2- Su Ürünleri Fakültesi, 3- Eğitim Fakültesi, 4- Sağlık Yüksekokulu, 5- Meslek Yüksekokulu, 6- Fen Bilimleri Enstitüsü, 7- Sosyal Bilimler Enstitüsü, b) Rektörlüğe Bağlı Ġdari TeĢkilatlar. SĠNOP ĠLĠNE BAĞLI ĠLÇELERDE BULUNAN YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARIMIZ: 1- Boyabat Meslek Yüksekokulu, 2- Ayancık Meslek Yüksekokulu 3- Gerze Meslek Yüksekokulu, (Üniversitemizin TeĢkilat ġeması sayfa 6 da yer almaktadır.) 5

8 S Ġ N O P Ü N Ġ V E R S Ġ T E S Ġ T E ġ K Ġ L A T ġ E M A S I SENATO REKTÖR YÖNETĠM KURULU REKTÖR YARDIMCISI GENEL SEKRETER REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI FAKÜLTELER YÜKSEKOKULLAR ENSTĠTÜLER DAĠRELER Fen-Edebiyat Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Fen Bilimleri Enstitüsü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Personel Daire BaĢkanlığı Su Ürünleri Fakültesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı Eğitim Fakültesi Meslek Yüksekokulu Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Boyabat Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Boyabat Meslek Yüksekokulu Ayancık Meslek Yüksekokulu Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Gerze Meslek Yüksekokulu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Hukuk MüĢavirliği 6

9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Kütüphane Kaynakları - Basılı Kitap sayısı Basılı Süreli yayın sayısı Basılı Tez sayısı 21 - Elektronik Kitap sayısı Elektronik Dergi sayısı Teknoloji Kaynakları Sunucular Veri Tabanı Sunucuları: Öğrenci Otomasyon Servisi Donanımsal ve servis altyapısı tamamlanmıştır. Personel Otomasyon Servisi Donanımsal ve servis altyapısı tamamlanmıştır. Taşınır Otomasyon Servisi Donanımsal ve servis altyapısı tamamlanmıştır. e-posta Sunucuları: Akademik ve İdari Personel ile Öğrencilerimize e-posta hizmetleri sunularak her başvuranımıza e-posta hesabı açarak internet ortamında e- posta iletişimi sağlanmaktadır Yılında Üniversitemiz Web Sitesi yayına alınmıştır Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Adet Masaüstü Bilgisayar 317 TaĢınabilir Bilgisayar 22 Yazıcılar 9 Projeksiyon 10 Slayt makinesi 1 Tepegöz 13 Baskı makinesi 1 Fotokopi makinesi 13 Faks 10 Fotoğraf makinesi 1 Kameralar 1 Televizyonlar 14 Tarayıcılar 3 Müzik Setleri 29 Mikroskoplar 47 DVD ler 1 Yeni kurulan Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksekokullarımız ile Ġdari Birimlerimize internet ağı, Say2000i sistemi kurulmuģtur. Kütüphane ve öğrenci otomasyon sistemi için iletiģim alt yapısı çalıģmaları devam etmektedir. 7

10 Profesör Doçent Yrd.Doç. Öğr.Gör. ArĢ.Gör. Okutman Genel Toplam 4- Ġnsan Kaynakları 4.1- Akademik Personel AKADEMĠK PERSONEL DURUMU Üniversitemizde 8 Profesör, 6 Doçent, 37 Yardımcı Doçent, 53 Öğretim Görevlisi,38 AraĢtırma Görevlisi, 5 Okutman olmak üzere toplam 147 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Akademik Personelin Unvanlarına Göre Dağılımı FAKÜLTE - YÜKSEKOKUL - ENSTĠTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Eğitim Fakültesi Boyabat Ġk.ve Ġd.Bil.Fak. 4 4 Sağlık Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Boyabat Meslek Yüksekokulu 5 5 Ayancık Meslek Yüksekokulu 6 6 Gerze Meslek Yüksekokulu Fen Bil.Enstitüsü Rektörlük 4 4 Genel Toplam Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde % 9,5 % 27,9 % 24,5 % 16,3 % 14,3 %7,5 16,3% 14,3% 7,5% 24,5% 9,5% 27,9% Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 Üzeri 8

11 4.2- İdari Personel ĠDARĠ PERSONEL DURUMU Üniversitemizin Rektörlük, Fakülteler ve Yüksekokullarında 64'ü GĠH, 9'u THS, 2 si SHS, 11'i YHS olmak üzere toplam 86 personel görev yapmaktadır. BĠRĠMĠ GĠH THS SHS YHS Genel Toplam Genel Sekreterlik 4 4 Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı 5 5 Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı 3 3 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı 3 3 Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı 4 4 Personel Daire BaĢkanlığı 5 5 Strateji Daire BaĢkanlığı 3 3 Yapı ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Hukuk MüĢavirliği 1 1 Fen-Edebiyat Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Eğitim Fakültesi Boyabat Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yüksekokulu 4 4 Meslek Yüksekokulu 2 2 Boyabat Meslek Yüksekokulu Gerze Meslek Yüksekokulu 1 1 Ayancık Meslek Yüksekokulu 1 1 Fen Bilimleri Enstitüsü 2 2 Sosyal Bilimler Enstitüsü 2 2 Genel Toplam

12 Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. KiĢi Sayısı Yüzde %7 %16,3 %32,5 %44,2 7,0% 16,3% 44,2% Ġlköğretim Lise 32,5% Önlisans Lisans Ġdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde %39,5 %1,2 %8,1 %15,1 %8,2 %27,9 Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde %39,5 %2,2 %8,1 %10,5 %30,2 9, İşçiler: Çalıştıkları Pozisyonlara Göre Pozisyon Kişi Sayısı Sürekli İşçi Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Akademik Personel: Çalıştıkları Pozisyonlara Göre Pozisyon Dolu Boş Toplam Sözleşmeli Personel

13 5- Öğrenci Bilgileri EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEVCUT ÖĞRENCİ SAYILARI FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ÖĞRETİM TÜRÜ TOPLAM I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU LİSANS TOPLAMI MESLEK YÜKSEKOKULU BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU AYANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS TOPLAMI ÖNLİSANS VE LİSANS TOPLAMI ENSTİTÜLER Y.LİSANS DOK. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GENEL TOPLAM EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI KIZ-ERKEK DURUMUNA GÖRE ÖĞRENCĠ SAYILARI I.Öğretim II.Öğretim Toplam Genel Birimin Adı K E TOPLAM K E TOPLAM Kız Erkek Toplam Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları TOPLAM

14 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI Yatay Geçişle Eğitim-Öğretim Yılında Üniversiteye Gelen ve Ayrılan Öğrencilerin Sayıları Kurum DıĢı Kurum Ġçi Birimin Adı Gelen Giden Gelen Giden Fakülteler 1 42 Yüksekokullar 1 3 Meslek Yüksekokulları TOPLAM ÜNĠVERSĠTEDEN AYRILAN ÖĞRENCĠ SAYILARI (Yatay GeçiĢ DıĢındaki Nedenlerle) Eğitim-Öğretim Yılı Türk Yabancı Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam Genel Toplam BaĢarısızlık Devamsızlık Diğer Kendi Ġsteği ile Transfer- Aynı Üniversiteye Transfer- Diğer Üniv.Aynı Prog Toplam

15 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans(Tezli/Tezsiz)ve Doktora Programlarına Dağılımı Birimin Adı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Yapan Sayısı Doktora Yapan Toplam Tezli Tezsiz Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Avl.ve ĠĢl.Tekn Su Ürünleri YetiĢtiriciliği Su Ürünleri Temel Bilimler TOPLAM EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin Sayısı ve Aldıkları Cezası Yük.Öğ. 2 Y.Yıl 1 Y.Yıl 1 Hafta-1 Çıkarma Uzakl. Uzakl. Ay Arası Uzakl. Kınama Uyarma Toplam Fakülteler TOPLAM EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birimin Adı ÖSS Kontenjanı ÖSS Sonucu Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı % Fakülteler ,93 Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları ,04 Enstitüler ,50 TOPLAM ,47 13

16 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK BAŞARI ORANLARI FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL I.ÖĞRETİM GÜZ YILLIK BAHAR % % % FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ II.ÖĞRETİM GÜZ % BAHAR % SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ,5 MESLEK YÜKSEKOKULU BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU , ,5 AYANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU , ÜNİVERSİTE BAŞARI ORANI YILLIK % BUGÜNE KADAR ÜNİVERSİTEMİZDEN MEZUN OLAN ÖĞRENCİ SAYILARI FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ÖĞRETİM TÜRÜ I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM TOPLAM FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU LİSANS TOPLAMI MESLEK YÜKSEKOKULU BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU AYANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS TOPLAMI ENSTİTÜLER YÜKSEK.Lİ. DOKTORA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 3 3 ENSTİTÜ TOPLAMI 3 3 GENEL TOPLAM

17 2008 YILI CARĠ GĠDERLERE GÖRE ÖĞRENCĠ MALĠYETLERĠ TABLOSU KURUMSAL KOD BĠRĠM ADI CARĠ GĠDER (1) ÖĞRENCĠ SAYISI (2) CARĠ GĠDER ÖĞR.MALĠYETĠ (1/2) Fen-Edebiyat Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Eğitim Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Boyabat Meslek Yüksekokulu Ayancık Meslek Yüksekokulu Gerze Meslek Yüksekokulu Fen Bilimleri Enstitüsü Sunulan Hizmetler TOPLAM Yükseköğretim Kanununun 4 üncü maddesinde belirlenen amaçları gerçekleģtirmek için aynı Kanunun 5 inci maddesindeki ana ilkeler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmek azminde olan SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ; a) Rektörlüğe bağlı Eğitim, Fen-Edebiyat, Su Ürünleri, Boyabat Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültelerinden, b) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinden, c) Rektörlüğe bağlı Sinop, Boyabat, Ayancık, Gerze Meslek Yüksekokulları ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokulundan oluģmaktadır. 17 Mayıs 2007 tarih ve 5662 sayılı Kanunla yeni kurulan Üniversitemizde, eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürürken çağdaģ bilimin tüm bilgi ve tekniğinin öğrencilerine aktarılmasını sağlayan, diğer yandan yurt ve yurttaģ sorunlarının kısa zamanda çözüme kavuģması için tüm imkanları ile vatandaģlarımızın günlük hayatta yol göstericisi olmaya özen göstermektedir. - Koruma Güvenlik Hizmetleri; özel güvenlik firması elemanlarınca yapılmaktadır. -Temizlik Hizmetleri; kampüslerimizde bulunan fakülte, yüksekokul ve enstitüler büro ve dersliklerini kendi personeli ve özel temizlik firması elemanlarınca temizlenmektedir. 7- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Üniversite yönetim örgütü 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları TeĢkilat Kanunu ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst KuruluĢları ile Yükseköğretim Kurumlarının Ġdari TeĢkilatları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre teģkilatlanmıģtır. Buna göre Üniversitemizin yönetim örgütü; Üniversite tüzel kiģiliğinin temsilcisi Rektör, Rektöre bağlı Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Senato, Yönetim Kurulu, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar ve Genel Sekretere bağlı Daire BaĢkanlıkları ve Hukuk MüĢavirliğinden oluģmaktadır. (Detaylar 6 ncı sayfada yer alan TeĢkilat ġemasında görülebilir.) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 01/01/2006 tarihinde tüm hükümleri ile yürürlüğe girdiğinden, iç kontrol sistemi ilgili Kanun çerçevesinde yürütülmüģtür. Üniversitemiz merkez teģkilatı 4 fakülte, 1 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu ve 2 enstitü olmak üzere, toplam 12 yükseköğretim kurumu ile Rektörlüğe bağlı idari teģkilatlardan oluģmaktadır. Üniversitemizin temel fonksiyonları bu birimler tarafından yürütülmektedir. 15

18 Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerimizde harcama yetkilileri sırayla Fakülte Dekanı, Yüksekokul Müdürü ve Enstitü Müdürleridir. Rektörlük örgütünde harcama yetkilisi görevi ise, Maliye Bakanlığının tarihli ve B.07.0.BMK.026.(099) sayılı yazılarına istinaden Genel Sekreter uhdesinde birleģtirilmiģtir. Rektörlük örgütünde gerçekleģtirme görevlisi görevleri ise, yapım ve büyük onarım iģleri, taģıt bakım, onarımı ve akaryakıt alımları için Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığının harcamaları için Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanı, Rektörlük örgütünde bulunan diğer birimlerin harcamaları için Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanı tarafından yürütülmektedir. Mali iģlemlerin sürecinde harcama evraklarının ön mali kontrolleri harcama birimlerince yapılmaktadır. Aynı Ģekilde bütçe iģlemleri sırasında Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı tarafından da tahakkuk evrakları gerekli ön mali kontrollere tabi tutulmaktadır yılında ön mali kontrole tabi tutulan tahakkuk evrakı sayısı 3961 dir yılında iç denetçi kadrolarının sağlanması ve iç denetçi atamalarının gerçekleģtirilmesiyle, iç kontrol sisteminin mevzuatında belirlendiği Ģekilde oluģturulması sağlanacaktır. II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri Amaç: Yüksek düzeyde bilimsel çalıģma ve araģtırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda geliģme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dıģı kurumlarla iģbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaģ geliģmeye katkıda bulunmaktır. Hedef: Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik Ģekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiģtirmek. B- Temel Politikalar ve Öncelikler 2007 yılında 5662 sayılı Kanunla kurulan Üniversitemiz 4 Fakülte,6 Yüksekokul ve 2 Enstitü ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Kaliteli eğitim-öğretim vermek en büyük temel politikasıdır. 16

19 III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1-Bütçe Uygulama Sonuçları Üniversitemizin 2008 yılında baģlangıç ödeneği ,00 YTL. dir. Yıl içinde yedek ödenekten; ,00 YTL., ve net finansman likit kaydı ,00 YTL eklenerek yıl sonu toplam ödeneği ,00 YTL. olarak gerçekleģmiģtir YILI (KURUMSAL SINIFLANDIRMA) KURUMSAL KOD BĠRĠM ADI KBÖ EKLENEN DÜġÜLEN TOPLAM ÖDENEK SERBEST BLOKE HARCAMA KALAN Rek. Özel Kalem Genel Sekreterlik Savunma Uzmanlığı Ġd.ve M.ĠĢl.D.B Personel Dairesi Küt.ve Dok.D.B Sağlık Kült.ve Spor.D.B Bilgi ĠĢlem D.B Yapı ĠĢl.ve Tek.D.B Öğrenci ĠĢl.D.B Strateji GeliĢ.D.B Hukuk MüĢavirliği Sağlık Yük.Ok Sağlık Hizm.M.Y. O Sosyal Bil.Enst Fen Bil.Ens Fen- Ed.Fak Su Ürn.Fak Eğitim Fak Boyabat ĠĠDF Meslek Y.O Boyabat M.Y.O Ayancık M.Y.O Gerze M.Y.O TOPLAM

20 2008 YILI (FONKSĠYONEL SINIFLANDIRMA) FONK. KOD AÇIKLAMA KBÖ EKLENEN DÜġÜLEN TOPLAM ÖDENEK SERBEST BLOKE HARCAMA KALAN 01 Genel Kamu Hizmetleri Savunma Hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Dinlenme,Kültür ve Din Hizmetleri Eğitim Hizmetleri TOPLAM Genel Kamu Hizmetleri Savunma Hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Dinlenme,Kültür ve Din Hizmetleri Eğitim Hizmetleri 18

21 2008 YILI (EKONOMĠK SINIFLANDIRMA) KODU AÇIKLAMA KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK SERBEST BLOKE HARCAMA KALAN 01 PERSONEL GĠDERLERĠ MEMURLAR SÖZLEġMELĠ PERSONEL ĠġÇĠLER GEÇĠCĠ PERSONEL SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ MEMURLAR SÖZLEġMELĠ PERSONEL ĠġÇĠLER GEÇĠCĠ PERSONEL MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ TÜKETĠME YÖNELĠK 2 MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GĠDERLERĠ HĠZMET ALIMLARI TEMSĠL VE TANITMA 6 GĠDERLERĠ MENKUL MAL ALIM, 7 BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ GAYRĠMENKUL MAL 8 BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ TEDAVĠ VE CENAZE 9 GĠDERLERĠ CARĠ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUġLARA YAPILAN TRANSFERLER SERMAYE GĠDERLERĠ MAMUL MAL ALIMI GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMI GAYRĠMENKUL ALIMLARI VE KAMULAġTIRMA GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ KURUM TOPLAMI

22 2008 YILI ÖZ GELİR-GİDER TABLOSU GELİR EKONOMİK KOD AÇIKLAMA Likidite GERÇEKLEŞEN Öz Gelir HARCAMA KALAN İkinci öğretimden elde edilen gelirler , , , , Örgün ve yaygın öğretimden elde edilen gelirler , Yurt yatak ücreti gelirleri , , Diğer hizmet gelirleri , Lojman kira gelirleri 4.269, , Diğer taşınmaz kira gelirleri , , , , , , , , ,65 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Yeni kurulan Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokullarımızın kendi binalarının yapılabilmesi, derslik ve laboratuvarların teçhizi için, inģaat ve makine-teçhizat ödeneklerine acil ihtiyaç bulunmaktadır. Öğretim elemanlarımıza ve öğrencilerimize çağdaģ kütüphanecilik hizmetleri sunulabilmesi, yayın alımları ödeneklerinin artırılması ile sağlanabilecektir. 3- Mali Denetim Sonuçları 2008 yılı hesaplarının SayıĢtay ca denetimine baģlanmamıģtır. 4- Diğer Hususlar Ondokuz Mayıs Üniversitesinden ayrılarak, 17 Mayıs 2007 tarihli ve 5662 sayılı kanunla kurulan Üniversitemize ödenek devirleri tarihinde gerçekleģtirilmiģtir. Bu tarihten itibaren mali iģlemler Üniversitemiz adına Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde yürütülmüģtür. 20

23 B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri FAKÜLTELER FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi, 11 Temmuz 1992 tarihinde 3837 Sayılı Kanunun 18 nci maddesi uyarınca kurulan Denizcilik Fakültesinin kapatılarak yerine, 2809 Sayılı Kanunun Ek 30. maddesine göre 23 Eylül 1998 tarihinde 98/11641 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmuģtur. Fen-Edebiyat Fakültesi, 25 Eylül 2000 tarihinde Eğitim Fakültesi ile ortak kullanılan Milli Eğitim Bakanlığınca Üniversitemize tahsis edilen hizmet binasında Matematik ve Ġstatistik bölümüne öğrenci alarak Eğitim-Öğretimine baģlamıģtır Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren ise Milli Eğitim Bakanlığı nın 24/09/2004 tarih ve B.08.ÖEG / sayılı olurları ve Sinop Valiliği nin 25/06/2003 tarih ve sayılı olurları ile tahsis edilen kent merkezine 12 km uzaklıkta Osmaniye Köyü NasuhbaĢoğlu Mevkiinde bulunan ve Ġ.M.K.B. tarafından Sinop Anadolu Öğretmen Lisesi olarak yapılan 18 Derslik, 4 Laboratuar, 1 Kütüphane, 1 Bilgisayar laboratuarı ve 8 Adet Ofisten oluģan Merkez Bina, Akademik Personel için düzenlenen hizmet binası (Kız Öğrenci Yurdu Binası), Fen Bilimleri Enstitüsü ve Daire BaĢkanlıkları için düzenlenen hizmet binası (Erkek Öğrenci Yurdu Binası), Kapalı Spor Salonu ve Yemekhane Binasından oluģmakta olan kampüsünde Eğitim Öğretimine devam etmektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü nün 24/04/2003 tarih ve B.30.2.ODM / sayılı yazısı ile Sinop Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan Bölüm ve Anabilim Dallarının yeniden düzenlenmesi, yeni Bölüm ve Anabilim Dalları açılması konusundaki teklifi 04/06/2003 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiģ ve 2547 sayılı Kanun un 2880 sayılı Kanun la değiģik 7/d-2 maddesi uyarınca Matematik Bölümü Matematik Anabilim Dalı, Ġstatistik Bölümü Ġstatistik Anabilim Dalı, Biyoloji Bölümü Biyoloji Anabilim Dalı, Fizik Bölümü Fizik Anabilim Dalı, Kimya Bölümü Kimya Anabilim Dalı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı olarak uygun görülmüģtür. Fen-Edebiyat Fakültemiz, 29 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanunla kurulan Sinop Üniversitesine bağlanmıģtır. Fakültemizde, 2008 yılı itibariyle 2 Profesör, 2 Doçent, 11 Yardımcı Doçent, 6 Öğretim Görevlisi, 13 AraĢtırma Görevlisi olmak üzere toplam 34 Akademik ve 5 Ġdari personel görev yapmaktadır. Fakültemizin kuruluģundan bu yana mezun olan öğrenci sayısı 248 olup mevcut öğrenci sayısı 365 dir. SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ Su Ürünleri Fakültesi 20 Temmuz 1982 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 41 Sayılı Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Yüksekokul olarak kurulmuģ ve Öğretim Yılında 21

24 Samsun da eğitim-öğretime baģlamıģtır. Mart-1986 da Sinop a nakledilen Yüksekokulumuz, 11 Temmuz 1992 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3837 Sayılı Kanun ile Fakülte haline dönüģtürülmüģtür. Sinop Ticaret Meslek Lisesine ait binanın bir kısmında 1998 yılı Haziran ayına kadar eğitim-öğretimini sürdüren Fakültemiz, 1990 yılında baģlayan inģaatı tamamlanarak, Sinop Ġl Merkezine yaklaģık 12 km. uzaklıkta bulunan Akliman Mevkiindeki kendi binasında 1998 yılı haziran ayından beri eğitim-öğretime devam etmektedir. Fakültemiz, 29 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanunla kurulan Sinop Üniversitesine bağlanmıģtır. Fakülte binası 41 dönüm arazi üzerine kurulmuģtur. Anfi, Konferans Salonu, çeģitli konularda eğitim ve öğretim verilen, biri bilgisayar olmak üzere çok amaçlı 9 laboratuvar ve 4 dershaneye sahip olan Fakültede ayrıca, yaklaģık 2500 kitaba sahip kütüphane ile kafeterya ve yemekhane bulunmaktadır Fakültede aģağıda belirtilen 3 Bölüm ve 7 Anabilim Dalında eğitim-öğretim yapılmaktadır. Su Ürünleri YetiĢtiriciliği Bölümü -Su Ürünleri YetiĢtiriciliği Anabilim Dalı -Hastalıklar Anabilim Dalı Su Ürünleri Avlama ve ĠĢleme Teknolojisi Bölümü -ĠĢleme Teknolojisi Anabilim Dalı -Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü -Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı -Ġç Sular Biyolojisi Anabilim Dalı -Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Dört yıl süreli Lisans eğitimi yapılan Fakültemizde ikili öğretim yapılmaktadır. I. ve II. Örgün Öğretimdeki 2008 yılı itibariyle mevcut öğrenci sayısı 444 olup, kuruluģundan bu yana Fakültemizden 1270 öğrenci mezun olmuģtur. Fakültemizde 2008 yılı itibariyle 6 Profesör, 4 Doçent, 17 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 1 AraĢtırma Görevlisi olmak üzere toplam 29 Akademik ve 18 Ġdari Personel görev yapmaktadır. Fakültemizde, O.M.Ü. Rektörlük Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonunca ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Ulusal ve Uluslar arası olmak üzere 7 adet proje yürütülmektedir. Yine Fakültemizde bulunan küçük ölçekli balık üretim tesislerinde Mersin balıkları, alabalık ve akvaryum balıkları üzerinde üretim çalıģmaları yapılmakta, su ürünleri avlama ve iģleme yöntemleriyle ilgili araģtırmalar sürdürülmektedir. 22

25 Fakülte bünyesindeki öğrenciler arasında çeģitli sportif faaliyetler düzenlenmiģtir. Üniversitemiz ve Fakültemiz Öğretim elemanlarınca da Oryantasyon çerçevesinde konferans ve seminer verilmiģtir. Hizmet binamızda balık üretim ve yetiģtiricilik tesisi faaliyettedir.burada çeģitli tatlı su balıklarının laboratuvar düzeyinde yetiģtiriciliği yapılmaktadır. EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ Eğitim Fakültesi, tarihli ve 4480 sayılı Kanunla değiģik 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiģtirilerek kabul edilen 2809 sayılı Kanunun 27. maddesinin (e) bendi uyarınca Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulmuģtur. Yüksek Öğretim Kurulu BaĢkanlığının tarihli Yürütme Kurulu Toplantısında Ġlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Ġngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik, Psikolojik DanıĢmanlık Eğitimi Anabilim Dalı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı olmak üzere toplam 4 Bölüm ve Bölümlere bağlı 5 Anabilim dalı kararı alınmıģtır. Yüksek Öğretim Kurulu BaĢkanlığının tarihli toplantısında 2809 sayılı Kanunun 6., 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı Kanunla değiģik 7/d-2, 7/h maddeleri uyarınca Ġlköğretim Bölümü ile bu bölüme bağlı Sınıf Öğretmenliği Lisans Programına öğrenci alımına karar verilerek Öğretim yılında Sinop Fen-Edebiyat Fakültesi ile ortak kullanılan Milli Eğitim Bakanlığınca Üniversitemize tahsis edilen hizmet binasında Eğitim-Öğretime baģlamıģtır Öğretim yılında da Ġlköğretim Bölümüne bağlı olarak Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programına ek kontenjan ile öğrenci alınmıģtır Öğretim Yılında da Fakülte Kurulunun tarih ve 2003/4 sayılı kararı ile Ġlköğretim Bölümüne bağlı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı ile Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı nın açılması ve öğrenci alınması teklifi yapılmıģtır. Üniversitemiz Senatosunda görüģülerek Yüksek Öğretim Kurulunun onayına sunulmuģ ve Yüksek Öğretim Kurulu BaĢkanlığı tarihli toplantısında da 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanun la değiģik 7/d-2 maddesi uyarınca Ġlköğretim Bölümüme bağlı olarak Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı kurulmuģtur Öğretim yılında Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı faaliyete geçerek öğretime baģlamıģtır. Fakültemiz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ne bağlı olarak eğitim öğretimine devam ederken, 29 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanunla kurulan Sinop Üniversitesi ne bağlanarak eğitim öğretimine devam etmektedir. Fakültenin Bölüm ve Anabilim Dalları aģağıda verilmiģtir. Ġlköğretim Bölümü -Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı 23

26 -Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı -Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı -Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı Yabancı Diller Eğitimi Bölümü -Ġngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilimleri Bölümü -Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık Eğitimi Anabilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Fakültede 7 yardımcı doçent, 11 öğretim görevlisi, 5 araģtırma görevlisi olmak üzere toplam 23 akademik personel bulunmaktadır. YÖK ün 35. maddesi hükmü uyarınca 1 araģtırma görevlimiz Gazi Üniversitesine gönderilmiģtir sayılı kanunu 13/b-4. maddesi hükmü uyarınca da 1 araģtırma görevlimiz Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Doktorasına devam etmektedir. Fakültede 4 idari personel ile 4 adet iģçi görev yapmaktadır. Fakülte, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ne bağlı olarak eğitim öğretimine devam ederken, 29 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanunla kurulan Sinop Üniversitesi ne bağlanarak eğitim öğretimine 565 öğrenci ile devam etmekte olup Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinde ise henüz öğrencimiz bulunmamaktadır. BOYABAT ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3837 sayılı kanunla Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak Boyabat ilçesinde kurulmuģtur. 29 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı kanunla kurulan Sinop Üniversitesine bağlanmıģtır. Fakültemiz, yeterli fiziki mekanının bulunmaması ve öğretim elemanı sağlanmasında yaģanan güçlükler nedeniyle eğitim-öğretime açılamamıģtır.. YÜKSEKOKULLAR SAĞLIK YÜKSEKOKULU 27 mart 1992 tarihinde l. Ulusal Sağlık Kongresinde belirtilen hedefler doğrultusunda Sağlık Eğitimini Yeniden Yapılandırma Projesine yönelik olarak 10/10/1996 tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu diğer 78 Yüksekokul gibi Sağlık Yüksekokuluna dönüģtürülmüģ, 29 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı 24

27 kanunla kurulan Sinop Üniversitesine bağlanmıģ olup, sadece hemģirelik bölümü bulunmaktadır. Sağlık Yüksekokulumuz 1334 m 2 bina yerleģim alanı üzerine kurulmuģ olup 176 öğrencisi,1 Yrd.Doç.Dr.,2 Öğretim Görevlisi, 3 AraĢtırma Görevlisi, 4 idari personeli ve 12 iģçisiyle eğitim öğretimine devam etmektedir MESLEK YÜKSEKOKULLARI SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU 29 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanunla kurulan Sinop Üniversitesine bağlı olarak kurulmuģtur. Yüksekokulumuzun eğitim-öğretime açılabilmesi için çalıģmalar devam etmektedir. MESLEK YÜKSEKOKULU Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, tarihinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı kanunla değiģik 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu kararı ile kurulmuģ ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tahsis edilen 4,653 m 2 arsa üzerinde bulunan hizmet binasında 24 Eylül 2002 tarihinde eğitim öğretime baģlamıģtır. Daha sonra 29 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanunla kurulan Sinop Üniversitesine bağlanmıģtır. Kapalı alanı m 2 olan bina,idari kısım ve dersliklerden oluģmaktadır. Binamızda 1 Elektrik Atölyesi,1 Makine Atölyesi,2 Bilgisayar Laboratuarı bulunmaktadır. Meslek Yüksekokulumuz Muhasebe, Makine, Elektrik ve Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama programlarında toplam 332 öğrencisi ile eğitim-öğretimine 1 Yrd.Doç.Dr,13 Öğretim Görevlisi, 2 Ġdari Personel, 4 Sürekli ĠĢçi ile devam etmekte olup Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği ile Cam-Seramik programlarında öğrenci bulunmamaktadır. BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU Boyabat Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Genel Kurulunun tarihli toplantısında 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değiģik 7/d-2 maddesi uyarınca Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde kurulmuģtur Öğretim yılında ĠnĢaat ve Harita-Kadastro programlarıyla Eğitim-Öğretime baģlanmıģ olup, bu programlara Tekstil Programı (ĠÖ) eklenmiģtir. Okulumuz 29 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanunla kurulan Sinop Üniversitesine bağlanmıģtır. Meslek Yüksekokulu, 6 km. uzaklıkta bulunan Sanayi Sitesindeki Çıraklık-Eğitim merkezinde geçici hizmet binasında eğitim-öğretime baģlamıģtır. Yüksekokulumuz tarihinde inģaatı tamamlanan kendi hizmet binasına taģınmıģtır. 3 katlı tek blok halindeki binada toplam 4 anfi ve 15 sınıf bulunmaktadır. Yüksekokulumuzda toplam 255 öğrenci eğitim görmektedir. Okulumuzda 5 öğretim görevlisi 2 idari personeli bulunmaktadır. 25

28 AYANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU Ayancık ilçemizdeki Ayancık M.Y.O., Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun tarihli toplantısında kurulma kararı alınmıģ, Teknik Programlar Bölümü altında 1) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı 2) Mobilya ve Dekorasyon Programı 3) Endüstriyel Elektronik Programı ndan oluģmuģtur. Daha sonra, 2003 yılında YÖK Kararı ile Sinop M.Y.O da faal bulunan Endüstriyel Elektronik Programı öğrencileri ile beraber Ayancık M.Y.O na aktarılmıģ ve Ayancık E.M.L ile iliģkilendirilmiģtir yılında Üniversitemiz Senatosunun ardından da Yüksek Öğretim Kurulunun oluruyla Yüksekokulumuzda Ġktisadi ve Ġdari Programlar Bölümü ve bünyesinde de Muhasebe Programı I. Örgün eğitime baģlamıģtır. Endüstriyel Elektronik Programı için yeni düzenlemeler yapılmıģ ve Yüksekokulumuzun tahsisli hizmet binasında Endüstriyel Elektronik Laboratuvarı oluģturularak program binasına taģınmıģtır. Okulumuz 29 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanunla kurulan Sinop Üniversitesine bağlanmıģtır. Yüksekokulumuzun toplam 143 öğrencisi, 6 akademik ve 1 adet idari olmak üzere toplam 7 personeli bulunmaktadır. Teknik Programlar Bölümü altında 1) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı 2) Mobilya ve Dekorasyon Programı 3) Endüstriyel Elektronik Programı Ġktisadi ve Ġdari Programlar Bölümü altında 4) Muhasebe Programı (I.ve II.Öğretim) GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU Gerze Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Genel Kurulunun tarihli toplantısında, 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değiģik 7/d-2 maddesi uyarınca Ondokuz Mayıs Üniversitesi ne bağlı olarak kurulmuģtur. Yüksekokul, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı kanunla kurulan Sinop Üniversitesi ne bağlanmıģtır. Gerze Meslek Yüksekokulu, eğitim-öğretim yılında, Sinop-Samsun karayolu üzerinde bulunan Tekel Yaprak Tütün ĠĢletmesine ait bir binada, Muhasebe, Tekstil, Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği programlarında 30 ar öğrenci kontenjanı ile eğitim ve öğretime baģlamıģtır eğitim-öğretim yılında Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Programı 30 öğrenci kontenjanı ile ikinci öğretime baģlamıģtır. 26

29 Gerze Meslek Yüksekokulu, Ġktisadi ve Ġdari Programlar Bölümü ile Teknik Programlar Bölümü olmak üzere iki bölüm halinde yapılanmıģtır. Muhasebe, Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Programları Ġktisadi ve Ġdari Programlar Bölümü, Tekstil Programı ise Teknik Programlar Bölümü çatısı altındadır. Akademik kadro, 1 okutman ve 9 Öğretim Görevlisi olmak üzere 10 akademik personelden oluģmaktadır. 1 Yüksekokul sekreteri ve 6 geçici iģçi olmak üzere 7 idari personel bulunmaktadır. Gerze Meslek Yüksekokulu nun Muhasebe, Tekstil, Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği (I. ve II. Öğretim) Programlarında toplam 298 öğrenci öğrenimlerini sürdürmektedir. ENSTĠTÜLER FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, tarihinde kabul edilen 5662 sayılı kanunun 74. Ek Maddesine göre Sinop'ta kurulan ve 29 Mayıs 2007 tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiģ olan Sinop Üniversitesi bünyesinde aynı tarihte kurulmuģtur. Fen Bilimleri Enstitüsü nde lisansüstü eğitim-öğretime 2007 Güz yarıyılında baģlanmıģtır. Halen kendine ait bir hizmet binası olmayan enstitü, Su ürünleri Fakültesi binasında 2 idari personeliyle hizmet vermeye devam etmektedir. Enstitü bünyesinde halen aktif olan beģ Anabilim Dalı mevcuttur. Bunlar; - Su Ürünleri YetiĢtiriciliği Anabilim Dalı, - Su Ürünleri Avlama ve ĠĢleme Teknolojisi Anabilim Dalı, - Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı, - Ġstatistik Anabilim Dalı, - Matematik Anabilim Dalıdır. Enstitümüzde halen 34 yüksek lisans öğrencisi ve 18 doktora öğrencisi öğrenime devam etmektedir. 9 doktora ve 3 yüksek lisans öğrencisi enstitü bünyesinde kadrolu araģtırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Bunlardan 6 araģtırma görevlisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nden nakille gelmiģ olup 6 öğrenci ise 2008 yılı için açılan kadrolara, yapılan sınavlar sonucunda atanmıģlardır. Enstitü kuruluģunda açık bulunan 3 Anabilim dalı yanı sıra, 2008 yılında 2 Anabilim Dalında (Ġstatistik ve Matematik) daha lisansüstü eğitime baģlanmıģtır. Ayrıca, sadece yüksek lisans programı bulunan Temel Bilimler Anabilim Dalı nda 2008 yılında Doktora programı da açılmıģtır. Biyoloji Anabilim dalı için ise yüksek lisans programı açılmasına dair baģvuru yapılmıģtır. 27

30 SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 17 Mayıs 2007 tarihinde kabul edilerek, 29 Mayıs 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiģ olan 5662 sayılı Kanunla kurulan Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuģtur. Enstitümüzün eğitim-öğretime açılabilmesi için çalıģmalar devam etmektedir. BĠLĠMSEL ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME FAALĠYETLERĠ Öğretim üyelerimizce sunulan ve Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonunca kabul edilen araģtırma-geliģtirme projeleri ile Avrupa Birliğince ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu nca desteklenen AraĢtırma-GeliĢtirme Projelerine Rektörlüğümüzce tüm destek ve imkanlar sağlanmaktadır. BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠNĠN TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖDENEK VE HARCAMA DURUMLARINI GÖSTERĠR ĠCMAL BİRİM ADI PROJE SAYISI TOPLAM HARCANAN KALAN SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ,00 TL ,00TL 46,00TL EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ,00 TL 00,00YTL 2.200,00TL GENEL TOPLAM ,00TL ,00TL 2.246,00TL SIRA NO PROJE NO 2008 YILINDA DEVAM EDEN BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ PROJE ADI PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE MALİYETİ 1 S-100 BAZI DENĠZ BALIKLARININ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ VE ÜRETĠM OLANAKLARININ ARAġ.(2007/121 S.K. ĠLE PROF.DR.MUAMMER ERDEM ĠN YERĠNE DOÇ.DR. SEDAT KARAYÜCEL GÖREVLENDĠRĠLDĠ.) DOÇ.DR. SEDAT KARAYÜCEL ,00 TL 2 SE-005 ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLGĠLĠ SON SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN GENETĠĞĠ DEĞĠġTĠRĠLMĠġ ÜRÜNLERE (GDÜ) YÖNELĠK BĠLGĠ DÜZEYLERĠ VE TUTUMLARI VE TÜKETĠCĠ EĞĠTĠMĠ AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ( TARĠH VE 2005/53 SAYILI KARAR) YRD.DOÇ.DR. HANDAN GÜNEġ ( /7) 2.200,00 TL TOPLAM ,00 TL 2008 YILINDA TAMAMLANAN BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ ĠCMALĠ BİRİM ADI PROJE SAYISI PROJE MALİYETİ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ,00TL GENEL TOPLAM ,00TL SIRA NO PROJE NO 2008 YILINDA TAMAMLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ PROJE ADI PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE MALİYETİ 1 S-100 BAZI DENĠZ BALIKLARININ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ VE ÜRETĠM OLANAKLARININ ARAġ.(2007/121 S.K. ĠLE PROF.DR.MUAMMER ERDEM ĠN YERĠNE DOÇ.DR. SEDAT KARAYÜCEL GÖREVLENDĠRĠLDĠ.) DOÇ.DR. SEDAT KARAYÜCEL ,00TL TOPLAM ,00 TL 28

31 AVRUPA BĠRLĠĞĠNCE 2008 YILINDA DESTEKLENEN ARAġTIRMA PROJELERĠ (AVRO) PROJE NO PROJE ADI PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE ÖDENEĞĠ 2005ABH ASCABOS PROF.DR.LEVENT BAT 5.742, ABH BLACK SAD SCENE PROF.DR.LEVENT BAT ,31 TR-LLP/ERA-2008 TR ERASMUS DOÇ.DR.AHMET ÖZER ( ) PROJE NO TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU (TÜBĠTAK) TARAFINDAN 2008 YILINDA DESTEKLENEN ARAġTIRMA PROJELERĠ (T.L) PROJE ADI PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE ÖDENEĞĠ AÇIK DENĠZDE UZUN HALAT SĠSTEMĠNDE, MĠDYE (MYTLUS GALLOPROVĠNCĠALĠS, LAMARK 1819) YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ DOÇ.DR.SEDAT KARAYÜCEL (01/02/ /08/2010) , BALIK UNU KALĠTESĠNE HAMMADE (HAMSĠ-ENGRRAULĠS ENCRASĠCOLUS PONTĠS) TAZELĠĞĠNĠN ETKĠSĠ ZEOLĠTĠN KOĠ BALIKLARININ (CYPRUS L.,1758) YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠNDE KULLANIMI YRD.DOÇ.DR. HÜNKAR AVNĠ DUYAR (01/05/ /05/2009) ,00 YRD.DOÇ.DR.M.ORHAN ARAL (01/07/ /07/2009) ,00 108Y335 AÇIK DENĠZDE BATIRILMIġ UZUN HALAT SĠSTEMĠNDE YETĠġTĠRĠLEN MĠDYELER ĠLE DOĞAL ORTAMDAN TOPLANAN MĠDYELERDEKĠ ĠZ ELEMENT SEVĠYELERĠNĠN TESBĠTĠ VE KARġILAġTIRILMASI YRD.DOÇ.DR.MEHMET ÇULHA ,00 29

32 BĠLĠMSEL TOPLANTILAR VE YAYINLAR Üniversitemizde düzenlenen Bilimsel toplantılarının yanı sıra, Üniversitemizde görevli Öğretim Elemanları da baģka Üniversite ve kurumlarda düzenlenen bilimsel toplantılara katılmıģlardır. ÜNĠVERSĠTEMĠZ ÖĞRETĠM ELEMANLARI TARAFINDAN GERÇEKLEġTĠRĠLEN BĠLĠMSEL TOPLANTILAR FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL/ ENSTĠTÜ / ARAġTIRMA VE UYGYLAMA MERKEZLERĠ Su Ürünleri Fakültesi Fen- Edebiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Gerze Meslek Yüksekokulu Ayancık Meslek Yüksekokulu Boyabat Meslek Yüksekokulu Fen Bilimleri Enstitüsü TEBLĠĞ / BĠLDĠRĠ / POSTER YURT ĠÇĠ YURT DIġI YURT ĠÇĠ PANEL YURT DIġI KURUM ĠÇĠ SEMĠNER YURT ĠÇĠ YURT DIġI KONFERANS / KONGRE/ TOPLANTI YURT DIġI YURT ĠÇĠ SEMPOZYUM SERGĠ KONSER YURT ĠÇĠ YURT DIġI TOPLAM TOPLAM

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU (BĠRĠMLER ĠÇĠN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĠTÜ/DAĠRE BAġKANLIĞI/HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ)

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ 211 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI-TEMMUZ 211 a) Personel Giderleri: 1.35. 1.2. 1.5. 9. 75. 6. 45. 3. 15. OCAK ŞUBAT MART

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye

Detaylı

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ- NĠĞDE SUNUġ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU ġirnak - 2010 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2015 I. OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Milli eğitimin gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı, olumlu, atılgan, başladığı işleri başarabilecek kabiliyette, dürüst, düşünceli,

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ 2011 I. OCAK - HAZĠRAN 2011 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

Prof.Dr. Sabri GÖKMEN Rektör ÖNSÖZ

Prof.Dr. Sabri GÖKMEN Rektör ÖNSÖZ ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanun la kurulan 17 yeni üniversiteden biridir. Üniversitemiz 2012-2013 eğitim-öğretim faaliyetlerini, beģ fakülte, iki yüksekokul,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 26 Aralık 2014 tarih ve 29217 sayılı mükerrer Resmi Gazetede

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUġ... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 Müdürün Görevleri...

Detaylı

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART-2014 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

2014 YILI ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU

2014 YILI ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU 2014 YILI ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Kapasitesi 251 Üzeri Anfi - - 1 - - - Sınıf 10 - - - - - Bilgisayar Lab. 1 - - - - - Diğer Lab. - - - - - - Toplam 11-1 - - -

Kapasitesi 251 Üzeri Anfi - - 1 - - - Sınıf 10 - - - - - Bilgisayar Lab. 1 - - - - - Diğer Lab. - - - - - - Toplam 11-1 - - - 2007 YILI RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU: ÜST YÖNETĠCĠNĠN SUNUġU: ĠÇĠNDEKĠLER: I-GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon: 03.07.1992 gün ve 3837 Sayılı Kanunla kurulan Rize Ġlahiyat Fakültesinin

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ. ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ. ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2010 KURUM/KURULUġUN TARĠHÇESĠ Öğrenci ĠĢlerinin temelleri 1983 yılında Fırat Üniversitesine bağlı olarak Bingöl Meslek Yüksekokulu adı

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Faaliyet Raporu İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin Bilgiler...7

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 3 I- GENEL BĠLGĠLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

T.C. SÝNOP ÜNÝVERSÝTESÝ 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. SÝNOP ÜNÝVERSÝTESÝ 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. SÝNOP ÜNÝVERSÝTESÝ 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI OCAK-2017 ÖNSÖZ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU 2016 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz Yüksek lisans ve doktora eğitiminin gerektirdiği

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 BİRİM FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 BİRİM FAALİYET RAPORU İçindekiler Tablosu I - GENEL BİLGİLER... 1 A - Misyon ve Vizyon... 1 B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 C - İdareye

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU.3 I- GENEL BĠLGĠLER...4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TEMMUZ İÇİNDEKİLER SunuĢ I.OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri a) 01-Personel

Detaylı

2010 yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2010 yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010 yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tekirdağ, Ocak 2011 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon

Detaylı

2014 YILI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU KONYA 2014 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2013 Üniversitemiz, toplumun yükseköğretim kurumlarından beklediği düzeyde, amaç ve hedeflerini

Detaylı

2015 YILI FAALĠYET RAPORU

2015 YILI FAALĠYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü.

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ġahġn baģkanlığında toplandı. KARAR 04.01- Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın 18.05.2011 tarih ve 4027

Detaylı

Prof. Dr. Recep BİRCAN Rektör

Prof. Dr. Recep BİRCAN Rektör Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir.

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...5

Detaylı

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı Bahar yarıyılı için aģağıda belirtilen sayıda Anabilim Dallarına ve Doktora

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 201 6

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 201 6 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 21 YILI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 21 I. OCAK - HAZİRAN 21 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2015

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 8 A- MĠSYON, VĠZYON VE TEMEL DEĞERLERĠMĠZ... 9 Misyon... 9 Vizyon... 9 Temel Değerlerimiz... 9 B- YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU SUNUġ 2010 yılında kurulan fakültemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak yetki, görev ve sorumlulukları, amaç

Detaylı

TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ

TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2013 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI BÜTÇESĠ PERFORMANS PROGRAMI

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI BÜTÇESĠ PERFORMANS PROGRAMI T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI BÜTÇESĠ PERFORMANS PROGRAMI Ġçindekiler I GENEL BĠLGĠLER... 1 Yetki Görev ve Sorumluluklar... 1 TeĢkilat Yapısı... 2 Fiziksel Kaynaklar... 4 Ġnsan Kaynakları... 10 Diğer

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2012 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...

Detaylı

BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

BĠRĠM FAALĠYET RAPORU TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2011 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 27 Aralık 2013 tarih ve 28864 sayılı mükerrer Resmi Gazetede

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER ; 1- Üst Yönetici Sunuşu 2- Genel Bilgiler 3- Misyon 4- Vizyon 5- Fiziki Yapı; 5-a ) Örgüt Yapısı 5-b ) Enstitü Yönetim Kurulu 6- Bilgi

Detaylı

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI HAVACILIK VE UZAY BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU Ocak 2015, Konya 1 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A. Misyon

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Tarih : / /2013 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İDİL MESLEK YÜKSEK OKULU 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İDİL MESLEK YÜKSEK OKULU 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İDİL MESLEK YÜKSEK OKULU 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2015 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... I- GENEL BĠLGĠLER.. A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar......

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 340 TOPLANTI TARİHİ : 18.02.2010 Üniversitemiz Senatosu Rektör Vekili Prof. Dr. Binnaz BAYTEKİN Başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C.

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz-2016 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A. Bütçe Giderleri 4 B. Bütçe Gelirleri 10 C. Finansman 14 II. 2016 YILI

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ Adı Sayısı Alanı (m²) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf 0 650 Anfi 0 650 Bilgisayar Laboratuvarı 4 00 Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

2014 YILI TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

2014 YILI TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU BĠRĠM FAALĠYET RAPORU 2014 YILI TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU BĠRĠM FAALĠYET RAPORU - 1 - ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I- GENEL BĠLGĠLER.4 A- Misyon ve Vizyon..4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..4 C- Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU. Sürüm No:2.0

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU. Sürüm No:2.0 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU Sürüm No:2.0 Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tekirdağ, Ocak 2010 1 BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 GENEL BĠLGĠLER...4

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI B 30 2 OKA 0 00 00 00 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ B 30 2 OKA 0 01 00 00 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) B 30 2 OKA 0 05 00

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2010 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Fakültemiz ilk olarak 10/09/2007 tarihli ve 2007/12598 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 29 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ 29 NĠĞDE ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ 2 I. Ocak - Haziran 29 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 3

Detaylı