SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/4 01/02/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından Halka Açılma Diğer Piyasası Araçları 1. Akfen Holding A.ġ. Pay Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.ġ. (1) Pay GüriĢ Holding A.ġ. (2) Tahvil Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. (3) Tahvil Türkiye Garanti Bankası A.ġ. (4) Tahvil Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.ġ. (5) Borçlanma Aracı Akbank T.A.ġ. (6) Borçlanma Aracı Akbank T.A.ġ. (7) Borçlanma Aracı Arçelik A.ġ. ( 8) Borçlanma Aracı Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. (9) Borçlanma Aracı BeĢiktaĢ Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.ġ. Pay Ceylan Yatırım Holding A.ġ. (10) Pay (1) (2) (3) (4) (5) (6) Kurulumuzun 2009/18 sayılı Bülteni nde ilan edilen "Halka Açık Anonim ların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak Esaslar" çerçevesinde Şirketin çıkarılmış sermayesinin TL'den TL'na azaltılması ve eşzamanlı olarak Türk Lirasına artırılmasına ilişkin başvurudur. Yurt dışında halka arzedilmesi planlanan tahvillerin, talep edilen azami ihraç tutarı Euro olup, Merkez Bankası'nın tarihli efektif döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmiştir. Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılması planlanan tahvillerin, talep edilen ihraç tutarı USD ( veya muadili yabancı para) olup, Merkez Bankası'nın tarihli efektif döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmiştir. Yurt dışında tahsisli satış yöntemiyle satılması planlanan tahvillerin, talep edilen ihraç tutarı USD (veya muadili Türk Lirası veya yabancı para) olup, Merkez Bankası'nın tarihli efektif döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmiştir. Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. Yurtiçinde halka arz edilmesi planlanmaktadır.

2 (7) (8) (9) (10) Yurtiçinde tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcıya satılması planlanmaktadır. Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılması planlanan tahvillerin, talep edilen ihraç tutarı USD ( veya muadili yabancı para) olup, Merkez Bankası'nın tarihli efektif döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmiştir. İhraç edilecek borçlanma aracının TL'lik kısmının halka arz edilmesi, TL'lik kısmının ise nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. Başvuru, Şirketin S.İ.S. Sayılgan İplik Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ni devralması suretiyle birleşmesi ile ilgili olarak, birleşme sözleşmesinin onaylanması amacıyla yapılmıştır. 2. Kayıtlı Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvura n lar 1. Mürekkep Matbaacılık Medya Basım Radyo ve Televizyon ĠĢletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.ġ. (*) Önceki Kayıtlı Tavanı Talep Edilen Kayıtlı Tavanı ÖdenmiĢ veya ÇıkarılmıĢ si Biteks Ġplik Sanayi ve Ticaret A.ġ. (*) Endeks Gayrimenkul ve Madencilik Enerji Sanayi ve Ticaret A.ġ. (*) Deniz Yatırım Ortaklığı A.ġ. (**) Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.ġ. (***) Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.ġ. (****) (*) Halka açılmak amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçmeyi planlamaktadır. (**) Şirket in gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümü ve mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle sermayesinin nakit olarak TL ye tahsisli olarak artırılması başvurusu bulunmaktadır. (***) Şirket mevcut kayıtlı sermaye tavanının sürdürülmesi talebi ile Kurulumuza başvurmuştur. (****) Şirket mevcut kayıtlı sermaye tavanının sürdürülmesi talebi ile Kurulumuza başvurmuştur. 3. Yatırım Fonu Katılma Payları ve Emeklilik Yatırım Fonu Payları Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Fon 1. Türkiye Garanti Bankası A.ġ. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Kurucu T. Garanti Bankası A.ġ. Ġhraç Edilmesi Talep Edilen Tutar Ġhraç Edilmesi Talep Edilen Pay Sayısı Ġlk Tutar Son Tutar Piyasası Aracı Ġhraç BaĢvuruları Ertelenen veya ĠĢlemden Kaldırılan lar 1. Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.ġ. BaĢvuru Tarihi Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından Halka Açılma Diğer Piyasası Araçları Pay

3 B. DUYURU VE ĠLKE KARARLARI 1. Kurulumuzun tarih ve 4/88 sayılı kararı: Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ (Seri: IV, No:56 sayılı Tebliğ) kapsamında, payları ĠMKB de iģlem gören ve Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Raporu hazırlamakla yükümlü Ģirketlerin esas alacakları format yeniden belirlenmiģtir yılında yayımlanacak 2012 yılına iliģkin faaliyet raporlarından baģlamak üzere, faaliyet raporlarında yer verilecek Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Raporunun aģağıda yer verilen formata uygun olarak hazırlanması zorunludur. KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU FORMATI 1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı Bu bölümde söz konusu faaliyet döneminde Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim Ġlkelerinden Ģirket açısından uygulanması zorunlu olmayanların Ģirket tarafından uygulanıp uygulanmadığına iliģkin bir beyana yer verilecektir. Uygulanmayan hususlar hakkında aģağıdaki baģlıklar altında gerekçelerin ve bundan kaynaklanan çıkar çatıģmalarının açıklanması gerekmektedir. Ayrıca bu bölümde, dönem içinde uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin uygulanıp uygulanmadığı bilgisi ile uygulanmaması durumunda gerekçesine ilke bazında yer verilir. Tüm Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uyum konusunda yapılan çalıģmalar hakkında bilgi de bu bölümde yer alacaktır. BÖLÜM I - PAY SAHĠPLERĠ 2. Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi Bu bölümde pay sahipleri ile iliģkiler biriminin yöneticisinin ve birim personelinin adı soyadı ve iletiģim bilgileri, dönem içinde birimin yürüttüğü baģlıca faaliyetler, dönem içinde birim e yapılan baģvuru ve pay sahiplerine verilen yanıt sayısı açıklanacaktır. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Bu bölümde, pay sahiplerinin bilgi taleplerinin nasıl değerlendirildiği Ģirketin internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki herhangi bir bilgi ve açıklamaya yer verilip verilmediği açıklanacaktır. Ayrıca, ana sözleģmede özel denetçi atanması talebinin düzenlenip düzenlenmediği, dönem içinde özel denetçi tayini talebinin olup olmadığı ve bunun ne Ģekilde sonuçlandığı belirtilecektir. 4. Genel Kurul Toplantıları Bu bölümde, dönem içinde gerçekleģtirilen genel kurul toplantılarına, toplantılara katılıma (toplantı nisapları, menfaat sahipleri ile medyanın toplantılara katılıp katılmadığı), toplantılara davetin ne Ģekilde yapıldığına, genel kurul öncesi ne tür bilgilerin hangi yollarla pay sahiplerine duyurulduğuna, genel kurulda pay sahiplerinin soru sorma haklarını kullanıp kullanmadığına, kullanılmıģ ise, bu sorulara cevap verilip verilemediğine, genel kurul toplantısında cevaplandırılamaması sebebiyle Pay Sahipleri ile ĠliĢkiler Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanan sorular ve cevaplara, pay sahipleri tarafınd an gündem önerisi verilip verilmediğine, verilmiģ ise bu önerilerin nasıl sonuçl andırıldığına, genel kurula katılımın kolaylaģtırılması amacıyla neler yapıldığına, genel kurul tutanaklarının eriģim yerlerine iliģkin bilgiye yer verilecektir. Ayrıca, dönem içinde yapılan bağıģ ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile bu konudaki politika değiģiklikleri (varsa) hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilip verilmediği de bu bölümde açıklanacaktır. 5. Oy Hakları ve Azlık Hakları Bu bölümde oy hakkında imtiyaz olup olmadığının, varsa içeriğinin ve ne Ģekilde kullanıldığının belirtilmesi; Ģirketle hâkimiyet iliģkisini de getirmesi kaydıyla, karģılıklı iģtirak içinde olan Ģirketlerin genel kurulda oy kullanıp kullanmadığının ve azlığın yönetimde temsil edilip edilmediğinin açıklanması gerekmektedir. 6. Kar Payı Hakkı Bu bölümde, Ģirketin karına katılım konusunda imtiyaz olup olmadığı ve varsa imtiyazın içeriğinin belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca, Ģirketin kar dağıtım politikası olup olmadığı, varsa buna iliģkin bilgi ile bu politikanın genel kur ulda pay sahiplerinin bilgisine sunulup sunulmadığı, faaliyet raporunda yer alıp almadığı ve Ģirketin internet sitesinde kamuya açıkla nıp açıklanmadığı, Ģirketin kar dağıtıp dağıtmadığı, dağıtmaması durumunda gerekçesi hakkında bilgiye yer verilir. 7. Payların Devri Bu bölümde Ģirket esas sözleģmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler olup olmadığı, varsa bunlara iliģkin bilgi yer alacaktır. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ġeffaflik 8. Bilgilendirme Politikası Bu bölümde, Ģirketin bilgilendirme politikası bulunup bulunmadığında, söz konusu politikanın hangi yolla kamuya açıklandığına, bilgilendirme politikasının yürütülmesi ile sorumlu olan kiģilerin isimleri ve görevlerine iliģkin bilgiye yer verilir. Ayrıca, geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmıģ olması durumunda, varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler ile daha önce kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleģmemesi veya gerçekleģmeyeceğinin anlaģılması halinde, güncellenen bilgilere yer verilir. 3

4 9. ġirket Ġnternet Sitesi ve Ġçeriği Bu bölümde Ģirket internet sitesi bulunup bulunmadığı, internet sitesinin adresi, internet sitesinde yer alan bilgilerin Ġngilizce olarak hazırlanıp hazırlanmadığı, internet sitesinde Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde beli rtilen hususlara yer verilip verilmediği ve yer verilmeyen hususların neler olduğu bilgisi yer alacaktır. 10. Faaliyet Raporu Bu bölümde faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde sayılan bilgilere yer verilip verilmediği ve bilgilere yer verilmiyorsa eksik bilgilerin neler olduğu açıklanacaktır. BÖLÜM III - MENFAAT SAHĠPLERĠ 11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Bu bölümde Ģirket ile ilgili menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilip bilgilendirilmedikleri, bilgilendiriliyorlarsa yöntemleri (toplantılara katılım vb.), bilgilendirilmiyorlarsa nedenleri hakkında açıklamaya ve menfaat sahiplerinin Ģirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan iģlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi ne veya Denetimden Sorumlu Komite ye iletebilmesi için gerekli mekanizmaların Ģirket tarafından oluģturulup oluģturulmadığına iliģkin açıklamaya yer verilecektir. 12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Bu bölümde menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ne gibi çalıģmaların yapıldığı ve nasıl bir katılım sağlandığı hakkında açıklamalara ve menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüģlerinin alınıp alınmadığına iliģkin açıklamalara yer verilecektir. 13. Ġnsan Kaynakları Politikası Bu bölümde, Ģirketin insan kaynakları politikasının ana esaslarına; çalıģanlar ile iliģkileri yürütmek üzere temsilci atandı ise adı, görevleri ve yetkilerine, atanmadı ise nedenlerine; çalıģanlardan özellikle ayrımcılık konusunda gelen Ģikâyetler ol up olmadığı, oldu ise çözümü konusunda neler yapıldığı konusundaki açıklamalara, Ģirket çalıģanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin çalıģanlara duyurulup duyurulmadığı hususuna yer verilecektir. 14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Bu bölümde; Ģirket etik kurallarının internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanıp açıklanmadığı hususu ile çevreye, bulunulan bölgeye ve genel olarak kamuya yönelik faaliyetler (desteklenen/öncülük edilen sosyal çalıģmalar, bölge insanlarına yönelik sosyal çalıģmalar v.b.) hakkında bilgiler açıklanacaktır. BÖLÜM IV YÖNETĠM KURULU 15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve OluĢumu Bu bölümde, icracı, icracı olmayan ve bağımsız üye ayrımı yapılması suretiyle yönetim kurulu üyelerinin ve icra kurulu baģkanı/genel müdürün adı soyadı ile özgeçmiģlerine, görev sürelerine ve görev dağılımlarına (varsa) yer verilecektir. Yönetim kurulu baģkanı ve icra kurulu baģkanı/genel müdürün aynı kiģi olması halinde bu durum gerekçesi açıklanacaktır. Aday gösterme komitesine kaç bağımsız üye adayı gösterildiği ve adayların bağımsızlık kriterlerini taģıyıp taģımadığına iliģkin raporun tarihi ve yönetim kuruluna ne zaman sunulduğu açıklanacaktır. Bu bölümde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanlarına ve ilgili faaliyet dönemi itibariyle bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıkması halinde bu kapsamda yapılan iģlemlere de yer verilecektir. Yönetim kurulu üyelerinin Ģirket dıģında baģka görevler almasının belirli kurallara ba ğlanıp bağlanmadığı ve yönetim kurulu üyelerinin Ģirket dıģındaki görevleri (grup içi grup dıģı ayrımı verilmek suretiyle) de ayrıca açıklanacaktır. 16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Bu bölümde yönetim kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi yöntemi, yönetim kurul unun dönem içindeki toplantı sayısı, toplantıya katılım, toplantı katılım ve karar nisapları ve toplantıya çağrı yöntemleri ve süreçleri, toplantıda yönetim kurulu üyeleri tarafından yöneltilen soruların ve farklı görüģ açıklanan konulara iliģkin makul ve ayrıntılı karģı oy gerekçelerinin karar zaptına geçirilip geçirilmediği, yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkının tanınıp tanınmadığ ı, yukarıdaki yer alan ilkelere uyulmaması halinde gerekçesi açıklanacaktır. Ayrıca bu bölümde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan iliģkili taraf iģlemleri ile önemli nitelikte iģlemler ile bu iģlemlerden onaylanmayarak genel kurul onayına sunulanlar hakkında bilgiye de yer verilir. 17. Yönetim Kurulunda OluĢturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Bu bölümde oluģturulan komiteler, komitelerin baģkan ve üyeleri ve nitelikleri (icracı/icracı olmayan/bağımsız), toplanma sıklığı ve ilgili dönemdeki faaliyetleri ile bu faaliyetleri yerine getirirken takip ettikleri prosedürler belirtilecektir. Ayrıca, bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev alması durumunda bunun gerekçesi açıklanacaktır. 18. Risk Yönetim ve Ġç Kontrol Mekanizması Bu bölümde yönetim kurulunca risk yönetim ve iç kontrol sistemleri oluģturulup oluģturulmadığı, oluģturulmuģsa sistemin iģleyiģi, etkinliğinin gözetimi ve etkinliği hakkında bilgi açıklanacaktır. 19. ġirketin Stratejik Hedefleri Bu bölümde, yönetim kurulu tarafından Ģirketin stratejik hedeflerinin oluģturulması, onaylanması ve uygulanması süreci hakkındaki bilgi ile yönetim kurulunun Ģirketin hedeflerine ulaģma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiģ performansını gözden geçirip geçirmediği, geçirmekteyse hangi sıklıkta geçirdiği ve nasıl bir yöntem izlendiği hususları açıklanacaktır. 4

5 20. Mali Haklar Bu bölümde yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esaslarının kamuya açıklanıp açıklanmadığı, açıklamanın yapıldığı yerler (faaliyet raporu, internet sitesi vb) ile açıklamaların hangi bazda (kiģi bazında veya yönetim kurulu ve üst düzey yönetici bazında) yapıldığı bilgisine yer verilecektir. Bu bölümde ayrıca Ģirketin, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç verip vermediği, kredi kullandırıp kullandırmadığı, verilmiģ olan borçların ve kredilerin süresini uzatıp uzatmadığı, Ģartlarını iyileģtirip iyileģtirmediği, üçüncü bir kiģi aracılığıyla Ģahsi kredi adı altında kredi kullandırıp ku llandırmadığı veya lehine kefalet gibi teminatlar verip vermediği, eğer bu hususlardan birisi ya da birden fazlası uygulanmıģ ise bundan doğ an çıkar çatıģmaları açıklanacaktır. 2. Kurulumuzun tarihli 4/89 sayılı kararı: Elektronik Genel Kurul Sisteminin Uygulanmasına ĠliĢkin Duyuru 6362 sayılı Piyasası Kanunu'nun (SPKn) yürürlüğe girmesi sonrasında Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. (MKK) tarafından payları kayden izlenen ortaklıkların elektronik genel kurul yapmalarına iliģkin olarak: a) Payları borsaya kote Ģirketler (Ulusal Pazar ve Kurumsal Ürünler Pazarı) için: i) Fiziki genel kurul yanında zorunlu olan elektronik genel kurul uygulamasına devam edilmesi ve SPKn nun 30 uncu maddesi kapsamında payları borsaya kote Ģirketlerin elektronik genel kurullarının MKK tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleģtirilmesi gerekmektedir. ii) tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Anonim ġirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ĠliĢkin Yönetmelik inin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hüküm kapsamında; konuya iliģkin esas sözleģme değiģikliklerinin ilk genel kurulda yapılacak olması, hak sahiplerinin genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaları için gerekli olan sistemin kurulması ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. b) Payları MKK da kayden izlenen borsa kotunda bulunmayan diğer Ģirketler (ĠMKB Ġkinci Ulusal Pazarı, Serbest ĠĢlem Platformu, Gözaltı Pazarı, GeliĢen ĠĢletmeler Piyasası) için: i) Bu aģamada elektronik genel kurul zorunluluğu bulunmamaktadır. ii) Ġsteğe bağlı olarak elektronik genel kurul yapmak isteyen Ģirketler MKK sistemi aracılığı ile MKK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın ilgili düzenlenmelerine ve duyurularına uymak suretiyle genel kurullarını elektronik ortamda yapabileceklerdir. 5

6 3. Kurulumuzun tarih ve 4/91 sayılı kararı: 6362 sayılı Piyasası Kanununda ve Kurulumuzun çeģitli tebliğleri ile ilke kararlarında yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarlar 2013 yılı için aģağıdaki Ģekilde tespit edilmiģtir SAYILI SERMAYE PĠ YASASI KANUNU (SPKn) ĠLE ĠLGĠLĠ TEBLĠĞLERDE YER AL AN VE YENĠDEN DEĞERLEMESĠ YAPIL AN R AK AML AR Ġlgili Düzenleme Maddedeki Rakam Oranı: %7,7 (2010) Oranı: %10,26 (2011) Oranı: %7,8 (2012) Yatırımcıları Koruma Fonu ndan Hak Sahiplerine Tasfiye Sonucu Beklemeksizin Yapılabilecek Azami Ödeme Tutarı SPKn md.84/ Özel Fon dan Hak Sahiplerine Yapılabilecek Azami Ödeme Tutarı SPKn Geçici md Ġdari Para Cezası Asgari-Azami Tutarları SPKn md.103/1 v e 103/6 SPKn md. 103/5 SPKn md TL TL TL say ılı Sermay e Piy asası Kanunu nun Geçici 8 inci maddesi uy arınca, Kanunun 84 üncü maddesinin beģinci f ıkrasında düzenlenen y eniden değerleme katsay ısı oranı uy gulaması 01/01/2014 tarihinden itibaren baģlay acaktır say ılı SPKn nun 47/A maddesinde y er alan TL tutarındaki para cezalarının y eniden değerlemesi sonucu ulaģılmıģtır say ılı SPKn nun 47/A maddesinde y er alan TL tutarındaki para cezalarının y eniden değerlemesi sonucu ulaģılmıģtır say ılı Kabahatler Kanunu nun 17 nci maddesinin y edinci f ıkrası uy arınca y eniden değerleme oranında artırılm ıģtır say ılı Kabahatler Kanunu nun 17 nci maddesinin y edinci f ıkrası uy arınca y eniden değerleme oranında artırılm ıģtır say ılı Kabahatler Kanunu nun 17 nci maddesinin y edinci f ıkrası uy arınca y eniden değerleme oranında artırılm ıģtır. 6

7 HALK A AÇIK ORTAKLIKLAR Ġlgili Düzenleme Maddedeki Rakam Oranı: %7,7 (2010) Oranı: %10,26 (2011) Oranı: %7,8 (2012) Tasarruf Sahipleri Sirküleri Ġlanında Muafiyet Seri:I, No:40 Tebliği md. 19 Kayıtlı ye GeçiĢ Rakamları Seri:IV, No:38 Tebliği md Bağımsız Denetim Muafiyetine ĠliĢkin Rakamlar Seri:IV, No:39 Tebliği md Kar Dağıtım Muafiyetine ĠliĢkin Rakamlar Seri:IV, No:39 Tebliği md Ġzahname Düzenleme Muafiyetine ĠliĢkin Rakamlar Seri:IV, No:39 Tebliği md SPKn Kapsamından Çıkmaya ĠliĢkin Rakamlar Seri:IV, No:39 Tebliği md Nitelikli Yatırımcı Seri:IV, No:39 Tebliği md Ġdari Sorumluluğu Bulunan KiĢilerin Piyasası Ar açlarına ĠliĢkin ĠĢlemlerinin Açıklanmasına ĠliĢkin Rakam Seri:VIII, No:54 Tebliği md Nitelikleri BelirlenmiĢ Halka Açık lara ĠliĢkin Rakam Seri:VIII, No: Tebliği md /04/2010 tarihli v e say ılı Resmi Gazete de y ay ımlanarak y ürürlüğe giren Seri:I, No:40 say ılı Pay ların Kurul Kay dına Alınmasına v e SatıĢına ĠliĢkin Esaslar Tebliği ile Seri:I, No:26 say ılı eski Tebliğ y ürürlükten kaldırılm ıģtır. Ġlgili maddedeki rakam TL olarak değiģtirilmiģtir. 8 29/02/2012 tarihli v e say ılı Resmi Gazete de y ay ımlanarak y ürürlüğe giren Seri:IV, No:59 say ılı Kay ıtlı Sermay e Sistem ine ĠliĢkin Esaslar Tebliği nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile TL v e 2 TL olan tutarlar TL olarak değiģtirilmiģtir. 9 16/03/2011 tarihli v e say ılı Resmi Gazete de y ay ımlanarak y ürürlüğe giren Seri:IV, No:50 say ılı Ġhraççıların Muaf iy et ġartlarına v e Kurul Kay dından Çıkarılmalarına ĠliĢkin Esaslar Tebliği'nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile TL olan tutar TL y e y üks eltilmiģtir /04/2010 tarihli v e say ılı Resmi Gazete de y ay ımlanan Seri:VIII, No: 66 say ılı Tebliğ ile Seri:VIII, No:22 s ay ılı Tebliğ y ürürlükten kaldırılm ıģtır. Ġlgili rakam TL olarak değiģtirilmiģtir. 7

8 YATIRIM FONL ARI Ġlgili Düzenleme Maddedeki Rakam Oranı: %7,7 (2010) Oranı: %10,26 (2011) Oranı: %7,8 (2012) Yatırım Fonu Asgari BaĢlangıç Tutarı Seri:VII, No:10 Tebliği md Yabancı Yatırım Fonu Paylarının Tahsisli Satılabileceği Gerçek/Tüzel KiĢilerin Sahip Olması Gereken Asgari Piyasası Aracı Tutarı Menkul Kıymet Yatırım ları BaĢlangıç si Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığının Ortaklarından Lider dar Olacak Gerçek KiĢinin Toplam Menkul Ve Gayrimenkul Varlıklarının Rayiç Değeri Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığının Ortaklarından Birden Fazla Gerçek KiĢinin Lider dar Olması Halinde Gerçek KiĢi Lider darların Toplam Menkul ve Gayrimenkul Varlıklarının Rayiç Değeri Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığında Lider dar Olacak Tüzel KiĢiyle Ġlgili Olarak, Tebliğ in 8. Maddesinin (B) Bendinin (C) Alt Bendi Kapsamında Yapılacak Hesaplamalardaki Özsermaye ve Aktif Toplamı Tutarı (En Az) Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının KuruluĢunda BaĢlangıç, DönüĢümünde ise Mevcut ÖdenmiĢ si ile Özsermayesinin Tutarı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının KuruluĢunda BaĢlangıç, DönüĢümünde Ġse Mevcut ÖdenmiĢ sinin Asgari Nakit Kısmının Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Tutar Ġle nin Asgari Nakit Tutarı Seri:VII, No:14 Tebliği md. 15 Seri:VI, No:30 Tebliği md. 5 Seri:VI, No:30 Tebliği md. 8 Seri:VI, No:30 Tebliği md. 8 Seri:VI, No:30 Tebliği md. 8 Seri:VI, No:11 Tebliği md. 6 Seri:VI, No:11 Tebliği md YATIRIM OR TAKLIKL ARI Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının Ortaklarından Lider dar Olacak Gerçek KiĢinin Toplam Menkul ve Gayrimenkul Varlıklarının Rayiç Değeri Seri:VI, No:11 Tebliği md /08/2011 tarihli v e say ılı Resmi Gazete de y ay ımlanarak y ürürlüğe giren Seri:VI, No:30 say ılı Menkul Kıy met Yatırım larına ĠliĢkin Esaslar Tebliği ile eski Tebliğ olan Seri:VI, No:4 say ılı Tebliğ y ürürlükten kaldırılmıģtır. Eski Tebliğ de geçen tutar TL olarak değiģtirilmiģtir /08/2011 tarihli v e say ılı Resmi Gazete de y ay ımlanarak y ürürlüğe giren Seri:VI, No:30 say ılı Menk ul Kıy met Yatırım larına ĠliĢkin Esaslar Tebliği ile uy gulanmay a baģlanmıģtır /08/2011 tarihli v e say ılı Resmi Gazete de y ay ımlanarak y ürürlüğe giren Seri:VI, No:30 say ılı Menkul Kıy met Yatırım larına ĠliĢkin Esaslar Tebliği ile uy gulanmay a baģlanmıģtır /08/2011 tarihli v e say ılı Resmi Gazete de y ay ımlanarak y ürürlüğe giren Seri:VI, No:30 say ılı Menkul Kıy met Yatırım larına ĠliĢkin Esaslar Tebliği ile uy gulanmay a baģlanmıģtır /08/2011 tarihli v e say ılı Resmi Gazete de y ay ımlanarak y ürürlüğe giren Seri:VI, No:30 say ılı Menkul Kıy met Yatırım larına ĠliĢkin Esaslar Tebliği ile uy gulanmay a baģlanmıģtır. 8

9 Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının Ortaklarından Birden Fazla Gerçek KiĢinin Lider dar Olması Halinde Gerçek KiĢi Lider darların Toplam Menkul ve Gayrimenkul Varlıklarının Rayiç Değeri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığında Lider dar Olacak Tüzel KiĢiyle Ġlgili Olarak, Tebliğ in 8. Maddesinin (B) Bendinin (C) Alt Bendi Kapsamında Yapılacak Hesaplamalardaki Özsermaye ve Aktif Toplamı Tutarı (En Az) Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının KuruluĢunda BaĢlangıç sinin Tutarı ve Tebliğ in 4. Maddesinin 5. Fıkrası Gereğince Ortaklardan En Az Birinin Kamu Kurum ve KuruluĢu Niteliğinde Tüzel KiĢi Olması ve sine, En Az Yüzde 80 Oranında ĠĢtirak Etmesi Halinde sinin Tutarı Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının Ortaklarından Lider dar Olacak Gerçek KiĢinin Toplam Menkul ve Gayrimenkul Varlıklarının Rayiç Değeri Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının Ortaklarından Birden Fazla Gerçek KiĢinin Lider dar Olması Halinde Gerçek KiĢi Lider darların Toplam Menkul ve Gayrimenkul Varlıklarının Rayiç Değeri Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığında Lider dar Olacak Tüzel KiĢiyle Ġlgili Olarak, Tebliğ in 6. Maddesinin (B) Bendinin (3) Alt Bendi Kapsamında Yapılacak Hesaplamalardaki Özsermaye Ve Aktif Toplamı Tutarı (En Az) Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının Halka Açılması Ġçin Tanınan Sürenin Hesaplanmasında Kullanılan ÇıkarılmıĢ Tutarı Seri:VI, No:11 Tebliği md. 8 Seri:VI, No:11 Tebliği md. 8 Seri:VI, No:24 Tebliği md. 4 Seri:VI, No:24 Tebliği md. 6 Seri:VI, No:24 Tebliği md. 6 Seri:VI, No:24 Tebliği md. 6 Seri:VI, No:24 Tebliği md PORTFÖY YÖNETĠM ġġrketlerġ Portföy Yönetim ġirketlerinin Asgari ÖdenmiĢ Tutarı Portföy Yönetim ġirketinin Yatırım Fonu Katılma Paylarının Alım Satımına Ar acılık Etmesi Halinde Sahip Olması Gereken Asgari ÖdenmiĢ Tutarı Ġle Asgari Özsermaye Tutarı Seri:V, No:59 Tebliği md. 5 Seri:V, No:59 Tebliği md. 5/E GAYRĠMENKUL DEĞERLEME ġġrketlerġ Kurulca Listeye Alınmaya ĠliĢkin Asgari Tutarı Seri:VIII, No:35 Tebliği md /08/2011 tarihli v e say ılı Resmi Gazete de y ay ımlanan Seri:V, No:22 say ılı Tebliğ ile söz konusu tutar Seri:V, No:59 say ılı Tebliğ e ilav e edilmiģtir. 9

10 AR ACI KURUMLAR Ġlgili Düzenleme Seri:V, No:34 Maddedeki Rakam Oranı: %7,7 (2010) Oranı: %10,26 (2011) Oranı: %7,8 (2012) Tebliği md. 7 ASA 90 mily ar HAA 45 mily ar Ar acı Kurumların Asgari Öz Yeterliliğine ĠliĢkin Rakamlar 17 Repo-Ters Repo PY YD 45 mily ar 36 mily ar 9 mily ar TOPLAM 225 mily ar KAS Ek olarak; Piy asa yapıcılığı 10 katı sermay e ĠĢlem Aracılığı 3 katı sermay e Seri:V, No:65 Sayılı Tebliğ in 35. Maddesi Çerçevesinde Yeniden Değerleme 18 Seri:V, No:65 Tebliği md Kurulumuzun tarihli 4/130 sayılı kararı: Halka açık ortaklıkların yapmayı planladıkları sermaye artırımlarında ortaya çıkan nakit sermaye koyma borcunun, ortaklığa nakit dıģındaki varlık devrinden kaynaklanan borçlara mahsubu suretiyle yerine getirilmesi iģlemlerinin değerlendirilmesi sonucunda; a) i) Halka açık ortaklıkların yapacakları sermaye artırımlarında sermaye koyma borcunun nakit olarak yerine getirilmesi esas olup, gerçek/tüzel kiģilerce ortaklığa sadece nakden konulan fonlar sebebiyle oluģan borçların muaccel olması kaydıyla sermaye koyma borcuna mahsup edilebileceğine, ii) Halka açık ortaklıkların yapmayı planladıkları sermaye artırımlarında ortaya çıkan nakit sermaye koyma borcunun, ortaklığa nakit dıģındaki varlık devrinden kaynaklanan borçlara mahsup edilmek suretiyle yerine getirilmesi iģleminin 6362 sayılı Piyasası Kanunu nun (SPKn) 23 üncü maddesi çerçevesinde önemli nitelikteki iģlemler arasında sayılmasın a ve SPKn nun 29 uncu maddesi kapsamında yapılacak olan genel kurulun ardından uygulanacak ayrılma hakkı yerine, SPKn nun 24/4 maddesinin verdiği yetkiye istinaden sermaye koyma borcunu mahsup yoluyla gerçekleģtirecek olan gerçek/tüzel kiģiye SPKn nun 25/1 maddesi çerçevesinde pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu getirilmesine, b) Halka açık ortaklıkların nakit dıģındaki varlık devri neticesinde ortaya çıkan borçların mahsubu suretiyle gerçekleģtirecekleri sermaye artırım baģvurularının yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendiril eceğine, söz konusu Kurul Kararının dolanılması suretiyle sermaye artırımı gerçekleģtirdiği tespit edilenler hakkında Piyasası Mevzuatı kapsamında iģlem tesis edilebileceğine, c) Ataç ĠnĢaat ve Sanayi A.ġ., Ansa Yatırım Holding A.ġ., Borova Yapı Endüstrisi A.ġ. ve Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.ġ. nin bu nitelikteki mevcut sermaye artırımı baģvurularının olumsuz karģılanarak iģlemden kaldırılmasına, karar verilmiģtir y ılı için belirlenen rakamlar, 2012 y ılı asgari öz sermay e rakamlarına, 2012 y ılı için belirlenen y eniden değerleme oranının (%7,8) %20 sinin (%1,56) uy gulanması sonucu bulunan rakamların, tama iblağ edilmiģ tutarlarıdır y ılı için belirlenen rakamlar, 2012 y ılı asgari öz sermay e rakamlarına, 2012 y ılı için belirlenen y eniden değerleme oranının (%7,8) uy gulanması sonucu bulunan rakamların, tama iblağ edilmiģ tutarlarıdır. 10

11 5. Kurulumuzun tarihli 4/131 sayılı kararı: Borsa ġirketlerinin Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ Hükümleri Uyarınca 2013 Yılı Ġçin Dahil Oldukları Gruplar Hakkında Duyuru A) Kurulumuzun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğinin (Tebliğ/ Seri:IV, No:56 sayılı Tebliğ) uygulanmasına yönelik olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Tebliğ kapsamında, kurumsal yönetim ilkelerinden zorunlu olarak uygulanacak olanların belirlenmesi ve gözetiminde, payları ĠMKB de iģlem gören ortaklıkların (Borsa Ģirketleri), sistemik önemlerine göre piyasa değerleri ve fiili dolaģımdaki payların piyasa değerleri dikkate alınarak 2013 yılı için dahil oldukları gruplar aģağıdaki Ģekilde belirlenmiģtir. 1. Grup Borsa ġirketleri 1) ANADOLU EFES BĠRACILIK VE MALT SANAYĠĠ A.ġ. 2) AKBANK T.A.ġ. 3) ARÇELĠK A.ġ. 4) BĠM BĠRLEġĠK MAĞAZALAR A.ġ. 5) COCA COLA ĠÇECEK A.ġ. 6) EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 7) ENKA ĠNġAAT VE SANAYĠ A.ġ. 8) EREĞLĠ DEMĠR VE ÇELĠK FABRĠKALARI T.A.ġ. 9) FORD OTOMOTĠV SANAYĠ A.ġ. 10) T. GARANTĠ BANKASI A.ġ. 11) TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ. 12) T. Ġġ BANKASI A.ġ. 13) KOÇ HOLDĠNG A.ġ. 14) KOZA ALTIN ĠġLETMELERĠ A.ġ. 15) HACI ÖMER SABANCI HOLDĠNG A.ġ. 16) TÜRKĠYE ġġġe VE CAM FABRĠKALARI A.ġ. 17) TAV HAVALĠMANLARI HOLDĠNG A.ġ.* 18) TURKCELL ĠLETĠġĠM HĠZMETLERĠ A.ġ. 19) TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 20) TOFAġ TÜRK OTOMOBĠL FABRĠKASI A.ġ. 21) TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. 22) TÜRKĠYE PETROL RAFĠNERĠLERĠ A.ġ. 23) T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 24) YAPI VE KREDĠ BANKASI A.ġ. *2012 yılında 2 nci grupta yer alan Ģirket, 2013 yılı itibariyle 1 inci grupta yer alacaktır. 2. Grup Borsa ġirketleri 1) AKÇANSA ÇĠMENTO SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 2) AKENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ.* 3) AKFEN HOLDĠNG A.ġ. 4) ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.ġ.** 5) ASELSAN ELEKTRONĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 6) ASYA KATILIM BANKASI A.ġ. 7) AYGAZ A.ġ. 8) BĠZĠM TOPTAN SATIġ MAĞAZALARI A.ġ.** 9) ÇĠMSA ÇĠMENTO SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 10) DOĞUġ OTOMOTĠV SERVĠS VE TĠCARET A.ġ.** 11) DOĞAN ġġrketler GRUBU HOLDĠNG A.ġ. 12) DOĞAN YAYIN HOLDĠNG A.ġ. 13) EĠS ECZACIBAġI ĠLAÇ, SINAĠ VE FĠNANSAL YATIRIM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 14) FĠNANSBANK A.ġ.* 15) KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ A.ġ.** 16) KARDEMĠR KARABÜK DEMĠR ÇELĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.** 17) MĠGROS TĠCARET A.ġ. 18) PETKĠM PETROKĠMYA HOLDĠNG A.ġ. 19) TEKFEN HOLDĠNG A.ġ. 11

12 20) TRAKYA CAM SANAYĠĠ A.ġ. 21) TÜRKĠYE SINAĠ KALKINMA BANKASI A.ġ 22) TÜRK TRAKTÖR VE ZĠRAAT MAKĠNELERĠ A.ġ. 23) ÜLKER BĠSKÜVĠ SANAYĠ A.ġ. 24) YAZICILAR HOLDĠNG A.ġ. * Bu Ģirketler, 2012 yılı verilerli dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre 2 nci grup Ģartlarını sağlamamakla birlikte, Seri: IV, No:56 sayılı Tebliğ'in 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, 2013 yılında da 2 nci grupta yer almaya devam edecektir. ** 2013 yılı içerisinde, 2 nci gruba dahil olmuģlardır. 3. Grup Borsa ġirketleri GeliĢen ĠĢletmeler Piyasası, Gözaltı Pazarı ve Serbest ĠĢlem Platformu nda iģlem gören ortaklıklar ile birinci ve ikinci gruba dahil olan ortaklıklar hariç olmak üzere, Borsa ġirketlerinin tamamı. B) Birinci grupta yer alan Ģirketlerin yönetim kurullarının, bağımsız üye aday listesini hazırlayarak genel kurul toplantısından en az 60 gün önce Kurulumuza göndermesi gerekmektedir. Geçtiğimiz yıl bir yıl görev yapmak üzere seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerinin tekrar aday olması halinde de, bu süreç aynı Ģekilde iģletilecektir. C) 2013 yılı itibariyle Aday Gösterme Komitesinin sorumlulukları, varsa bu komite tarafından, yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesinin oluģturulamamıģ olması halinde ise, numaralı ilke uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilecektir. D) 2012 yılına iliģkin veriler dikkate alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda, 2013 yılı için üst gruplara yükselen Ģirketlerin, dahil oldukları yeni gruba iliģkin ilkelere yapacakları ilk olağan genel kurul toplantısı ile uyum sağlamaları gerekmektedir. C. ĠZAHNAME / ĠHRAÇ BELGESĠ ONAYLANAN SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI 1. Halka Açılan ların Pay Ġhraçları 1. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ.(Bkz Yeni Faaliyet Ġzinleri Md. No: 2) Mevcut Yeni Artırımı Bedelli Bedelsiz Mevcut Pay SatıĢı Ek Pay SatıĢı SatıĢ Fiyatı ,35 2. Kurul Kaydındaki ların Pay Ġhraçları 1. MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.ġ. Mevcut Yeni Bedelli Artırımı Ġç Kaynaklardan Bedelsiz Artırımı Kâr Payından SatıĢ Türü 3. Borçlanma Araçları 1. Aktif Yatırım Bankası A.ġ. (5) nolu Emek Varlık Finansman Fonu Borçlanma Aracı Türü Nominal Ġhraç Tutarı SatıĢ Türü VDMK Nitelikli Yatırımcı 2. GiriĢim Faktoring A.ġ. Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 3. Deniz Faktoring A.ġ. Tahvil/ Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı / Tahsisli 4. Ziraat Finansal Kiralama A.ġ. Tahvil Halka Arz 12

13 D. YENĠ FAALĠYET ĠZĠNLERĠ 1. IĢık Menkul Değerler A.ġ. nin, Seri:V, No:125 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım ĠĢlemleri ve Bu ĠĢlemleri GerçekleĢtirebilecek Kurumlara ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 2 nci maddesinin (a) bendi uyarınca kaldıraçlı alım satım iģlemleri faaliyet yetki belgesi alma talebiyle yapmıģ olduğu baģvuru Kurulumuzca olumlu karģılanmıģtır. 2. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. nin portföy iģletmeciliği faaliyet yetki belgesi verilmesi talebinin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 3. Paylarının satıģını sadece nitelikli yatırımcılara yapmak üzere, Hisar GiriĢim si Yatırım Ortaklığı A.ġ. unvanlı bir giriģim sermayesi yatırım ortaklığının kuruluģuna iliģkin esas sözleģmenin uygun görülmesi talebinin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 4. Osmanlı Menkul Değerler A.ġ. nin halka arza aracılık yetki belgesi alma talebi olumlu karģılanmıģtır. E. SUÇ DUYURUSU, ĠDARĠ PARA CEZASI ĠLE DĠĞER YAPTIRIM VE TEDBĠRLER 1. Ġdari Para Cezaları Tacirler Yatırım Menkul Değerler Aġ hakkında yapılan inceleme sonucunda aģağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiģtir. ĠPC Uygulanan ġahıs/ġirket 1. Tacirler Yatırım Menkul Değerler Aġ ĠPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Aracı Kurum Adana ġubesi nde mevzuata aykırı hususları zamanında tespit edip engelleyebilecek yeterlikte ve etkinlikte bir iç denetim sisteminin kurulamamıģ olması, Aracı Kurum TeftiĢ Birimi nin somut olayda teftiģ sürecini etkin ve tarafsız Ģekilde yürütmemesi. Eylemin Aykırılık TeĢkil Ettiği Düzenleme Kurulumuzun Seri: V, No:68 sayılı Tebliği nin 3 üncü ve 4 üncü maddeleri Verilen ĠPC Tutarı Diğer Yaptırım ve Tedbirler Ardem TaĢınmaz Değerleme ve DanıĢmanlık A.ġ. nin faaliyetlerinin Kurulumuzun Seri: VIII, No:35 sayılı Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek ġirketler ile Bu ġirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ nin 8/A maddesi çerçevesinde durdurulmasına karar verilmiģtir. 13

14 F. SERMAYE PĠYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞĠġĠKLĠKLERĠ 1. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.ġ. nin, kurucu ortağı olduğu Garanti Yatırım Ortaklığı A.ġ. nin bir diğer kurucu ortağı olan ġadan GÜRTAġ a ait 9.113,01 TL nominal değerli A grubu paylarının nominal değer üzerinden satın alınması kapsamında yapılacak pay devrine Kurulumuzun Seri:VI, No:30 sayılı Menkul Kıymet Yatırım larına ĠliĢkin Esaslar Tebliği nin 14. maddesi uyarınca izin verilmesi talebi olumlu karģılanmıģ olup, pay devri öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aģağıdaki Ģekildedir; Garanti Yatırım Ortaklığı A.ġ. Pay Devri Öncesi ve Sonrası Yapısı Eski Yeni Ortağın Adı Soyadı Pay Grubu Pay Tutarı Pay Oranı (%) Pay Grubu Pay Tutarı Pay Oranı (%) Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.ġ. A ,99 0,21 A ,00 0,24 DoğuĢ Holding A.ġ. A 9.113,01 0,03 A 9.113,01 0,03 DoğuĢ Otomotiv Servis ve Ticaret A.ġ. A 9.113,01 0,03 A 9.113,01 0,03 ġadan GÜRTAġ A 9.113,01 0,03 A - - Diğer Ortaklar B ,98 99,70 B ,98 99,70 TOPLAM ,00 100, ,00 100,00 G. DĠĞER BAġVURU SONUÇLARI 1. Halka Açılma Amacıyla Esas SözleĢme DeğiĢiklikleri AĢağıdaki ortaklıkların halka açılma amacıyla yapacakları esas sözleģme değiģiklikleri Kurulumuzca uygun görülmüģtür. 1. Bakanlar Medya A.ġ. Ġlgili Maddeler Esas sözleģmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 üncü maddelerinin tadiline, esas sözleģmeye 15 ve 16 ncı maddelerin eklenmesine iliģkin tadil tasarıları uygun görülmüģtür. 2. Kayıtlı Sistemine Giren lar AĢağıdaki ortaklıkların kayıtlı sermaye sistemine giriģ baģvuruları Kurulumuzca uygun görülmüģtür. Mevcut Belirlenen Kayıtlı Tavanı 1. Bakanlar Medya A.ġ Kayıtlı Tavanı Artan lar AĢağıdaki ortaklıkların kayıtlı sermaye tavanı artırım baģvuruları Kurulumuzca uygun görülmüģtür. Mevcut Mevcut Kayıtlı Tavanı Yeni Kayıtlı Tavanı 1. Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.ġ. (*) Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.ġ (*) Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının sürdürülmesi talebi kurulumuzca uygun görülmüştür. 14

15 4. Ġspak Ġzmit Sıvı Paketleme Sanayi A.ġ. nin, 6362 sayılı Piyasası Kanunu nun 33/5 maddesi ile Kurulumuzun Seri:IV, No:39 sayılı İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği nin 7/1-a maddesi uyarınca, ödenmiģ sermayesinin % 99,01 oranındaki kısmının sekiz ortağa ait olması nedeniyle 6362 sayılı Piyasası Kanunu kapsamından çıkma talebi olumlu karģılanmıģtır. 5. Mensa Sınai ve Ticari ve Mali Yatırımlar A.ġ. nin, tarihinde ihracı gerçekleģen TL nominal değerli oydan yoksun paylarının (OYP) adi paya dönüģümüne ve eģ zamanlı olarak OYP sahiplerine tahsisli olarak gerçekleģtirilecek sermaye artırımına iliģkin görüģ talebiyle ilgili olarak; a) ĠĢlem görmekte olan OYP lerin son tedavül tarihinin olarak belirlenmesi ve TERMNSM0020 ISIN kodlu MEMS1 oydan yoksun paylarının iģlem sırasının kapatılarak TRAMNSME91B9 kodlu MEMSA adi paylarına dönüģtürülmesi talebinin kabul edilmesine ve bu hususta ĠMKB ye bilgi verilmesine, b) MEMS1 kodlu OYP sahiplerine dönüģümle eģanlı olarak tanınan %20 iskonto ile ilave pay alma hakkının, nominal değerin altında bedelli olarak kullandırılabilmesi talebinin olumsuz karģılanmasına, c) ġirketin 1 TL nominal değerli MEMSA kodlu adi payının ĠMKB de nominal değerinin altında iģlem görmesi ve gerek Seri:I, No:36 sayılı Tebliğin 13 üncü maddesi hükmü ve gerekse OYP ihracı sırasında yayımlanan izahnamede nominal değerin altında pay ihraç edilemeyeceğinin açıkça belirtilmiģ olması nedeniyle, ġirketin OYP sahiplerinin yeni pay alma opsiyonunun 1 TL lik nominal değer üzerinden kullanılması talebinin olumsuz karģılanmasına, karar verilmiģtir. H. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR Ġhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada iģlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına adresinden ulaģabilirsiniz. 15

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/03 22/01/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Paylar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Ġç Kaynaklardan Bedelsiz Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/07 06/03/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Ġç Kaynaklardan Paylar Bedelsiz Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/1 04/01/2013 A. BAġVURULAR 1. Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar Ġhraç Edilecek Kıymetin Türü Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/6 22/02/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı

2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/40 15/10/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senetleri Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/9 14/03/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar 1. Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii (1) 2. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi Ġhraç Edilecek

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/50 HAFTALIK BÜLTEN 12/12/2011 16/12/2011 A. 03.01.2011 16.12.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 12.03.2012 16.03.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/18 30/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Aracı Paylar Kâr Payından Halka Açılma Diğer Araçları 1. Şekerbank T.A.Ş. (1)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/26 29/06/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli Ġç Halka Menkul

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/11 04/04/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/27 23/09/2014 1. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/29 19/07/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/21 21/06/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU a. Bu rapor şirket yıllık faaliyet raporunda ayrı bir bölüm olarak yer alacaktır. b. Raporda, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerden Şirketçe uyulanlar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/39 28/09/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senetleri Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/36 HAFTALIK BÜLTEN 31/08/2010 03/09/2010 A. 04.01.2010 03.09.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 103.2012 16.03.2012 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1. Kılıç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/15 08/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Paylar Bedelsiz Kaynaklardan Payından Halka Açılma

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/9 02.03.2012 A. 27.02.2012 02.03.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Hisse Senetleri Ġhraç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/12 HAFTALIK BÜLTEN 21/03/2011 25/03/2011 A. 03.01.2011 25.03.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/21 05/06/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/01 14/01/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/16 21/04/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/3 03/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/16 15.05.2013 A. BAŞVURULAR 1. Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Egeli & Co Girişim si Yatırım Ortaklığı A.Ş. İhraç Edilecek Aracı Paylar İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/48 HAFTALIK BÜLTEN 22/11/2010 26/11/2010 A. 04.01.2010 26.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/27 14/10/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık Aktif Yatırım Bankası (2) No lu Varlık Finansmanı Fonu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/47 06/12/2012 A. BAġVURULAR 1. Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senetleri Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/01 13/01/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/43 09/11/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Ġç Kaynaklardan Hisse

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU 2010/41 HAFTALIK BÜLTEN 04/10/2010 08/10/2010 A. 04.01.2010 08.10.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/32 30/11/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. (1) İhraç Edilecek Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/7 16.02.2012 A. 13.02.2012 17.02.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/36 12/11/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Paylar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/5 HAFTALIK BÜLTEN 31/01/2011 04/02/2011 A. 03.01.2011 04.02.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/52 HAFTALIK BÜLTEN 20/12/2010 24/12/2010 A. 04.01.2010 21.12.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU DUYURU VE İLKE KARARLARI

SERMAYE PİYASASI KURULU DUYURU VE İLKE KARARLARI SERMAYE PİYASASI KURULU DUYURU VE İLKE KARARLARI 1/1/2013 tarihinden itibaren SPK Haftalık Bültenlerinde yayımlanan İlke Kararları (2013/1 sayılı SPK Haftalık Bülteni nde yayımlanmıştır.) B. DUYURU VE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/27 15/08/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Gedik Girişim si Yatırım Ortaklığı A.Ş. İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/24 16/07/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/33 07/12/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/14 28/04/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/11 31/03/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Teknik Yapı Teknik Yapılar Sanayi ve Ticaret (1)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/35 30/12/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/22 01/06/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Diğer Bedelsiz Menkul Halka

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/19 28/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/4 03/02/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/18 01/06/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/25 04/10/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli 1 Paylar Bedelsiz İç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/5 10/02/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/17 HAFTALIK BÜLTEN 21/04/2008 25/04/2008 A. 02.01.2008 25.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/7 07/03/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(1) İhraç EdilecekSerma ye Piyasası Aracı

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/35 29/08/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Ġç Kaynaklardan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/5 15/02/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (1) İhraç Edilecek Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/7 24/02/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/10 26/03/2013 A. BAġVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Ġhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/6 17/02/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. (1)

Detaylı

Değerli Paydaşlarımız,

Değerli Paydaşlarımız, Değerli Paydaşlarımız, TÜYİD Yeni Yatırımcı ilişkileri Derneği olarak Türkiye'de yatırımcı ilişkileri ile ilişkili farklı hedef kitleleri kurumsal ve bireysel platformda bir araya getirerek, mesleki bilgi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/14 05.04.2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ ALT FONU (1. ALT FON) (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ ALT FONU (1. ALT FON) (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ ALT FONU (1. ALT FON) (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/44 HAFTALIK BÜLTEN 31/10/2011 04/11/2011 A. 03.01.2011 04.11.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

TACĠRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 01.01.2013 30.06.2013 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2013 31.06.2013)

TACĠRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 01.01.2013 30.06.2013 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2013 31.06.2013) TACĠRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 01.01.2013 30.06.2013 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2013 31.06.2013) I. GĠRĠġ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2013 30.06.2013 2. Ortaklığın Ünvanı: Tacirler Yatırım

Detaylı

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/3 27/01/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Demirer Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1)

Detaylı

TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 01.01.2014 31.03.2014 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2014 31.03.2014)

TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 01.01.2014 31.03.2014 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2014 31.03.2014) TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 01.01.2014 31.03.2014 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2014 31.03.2014) I. GĠRĠġ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı: Tacirler Yatırım

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/20 26/05/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/1 HAFTALIK BÜLTEN 02/01/2008 04/01/2008 A. 02.01.2008 04.01.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/30 13/09/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu )

VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/13 31/03/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/32 HAFTALIK BÜLTEN 08/08/2011 12/08/2011 A. 03.01.2011 12.08.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 28.05.2015 TARĠHĠNDE SAAT 11:00 DE YAPILACAK 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp karara

Detaylı

Skor Kartlar Faaliyet Raporu (aynı set Türkçe ve İngilizce olarak bakılacaktır)

Skor Kartlar Faaliyet Raporu (aynı set Türkçe ve İngilizce olarak bakılacaktır) Skor Kartlar Faaliyet Raporu (aynı set Türkçe ve İngilizce olarak bakılacaktır) 1 İnternet sitesinin adresi var mı? 2 TTK 199. Madde kapsamında bağlılık raporu sonuç bölümlerine yer verilmiş mi? 3 İmzalı

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU (5. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU (5. ALT FON) 19 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 12 Mayıs 2011 0 ĠÇĠNDEKĠLER EGELĠ & CO HAKKINDA... 2 YÖNETĠM KURULU

Detaylı

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

ATAKULE GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ESAS SÖZLEġME TADĠL METNĠ ESKİ METİN

ATAKULE GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ESAS SÖZLEġME TADĠL METNĠ ESKİ METİN Yönetim Kurulu ve Görev Süresi ESKİ METİN Madde 12:ġirketin iģleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından bir yıl için seçilen 7 (yedi) üyeden oluģturulacak bir

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/8 HAFTALIK BÜLTEN 21/02/2011 25/02/2011 A. 03.01.2011 25.02.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/2 23/01/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 40.000.000 TL'den 25.000.000 TL'ye düşürülmesi ve eşanlı olarak çıkarılmış

Detaylı

YAYLA ENERJĠ ÜRETĠM TURĠZM VE ĠNġAAT TĠCARET A.ġ. GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

YAYLA ENERJĠ ÜRETĠM TURĠZM VE ĠNġAAT TĠCARET A.ġ. GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI YAYLA ENERJĠ ÜRETĠM TURĠZM VE ĠNġAAT TĠCARET A.ġ. GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2015 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp

Detaylı