SERMAYE PİYASASI KURULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/44 HAFTALIK BÜLTEN 31/10/ /11/2011 A TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi , ,86 Borçlanma Araçları , Yatırım Fonu Katılma Payı Emeklilik Yatırım Fonu Payı Aracı KuruluĢ Varantı TOPLAM , , tarihleri arasında 1 i bu hafta olmak üzere, kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul a yapılan baģvuru sayısı 49 a ulaģmıģtır. Aynı dönem içinde Kurul tarafından kabul edilen baģvuru sayısı 23 olmuģtur. 1

2 B TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Tablo: 2 Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli Ġç Halka Menkul Kıymetin Türü Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. MataĢ Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.ġ. Hisse Senedi Finansman 2. DD Konut Finansman A.ġ. (*) Bonosu (*) Yurt içinde nitelikli yatırımcılara tahsis edilmesi planlanmaktadır. 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Tablo: 3 Önceki Kayıtlı Yeni Kayıtlı ÖdenmiĢ veya Ortaklığın Unvanı Sermaye Tavanı Sermaye Tavanı ÇıkarılmıĢ Sermayesi 1. Altınyağ Kombinaları A.ġ Menkul Kıymet Ġhraç BaĢvuruları Ertelenen veya ĠĢlemden Kaldırılan Ortaklıklar: Tablo: 4 Hisse Senetleri BaĢvuru Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Tarihi Menkul Bedelli Ġç Halka Menkul Kıymetin Türü Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. Altınyağ Kombinaları A.ġ Hisse Senedi Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Fon Unvanı Tablo: 5 Ġhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Toplam Pay/Katılma Belgesi Sayısı (Adet) Artırılan Tutar 1. Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. B Tipi Altın Fonu Yatırım Fonu Katılma Payı Türkiye Garanti Bankası A.ġ. EKO10 Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu 3. Vakıf Emeklilik A.ġ. Gelir Amaçlı Grup Esnek Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu 4. Vakıf Emeklilik A.ġ. Gelir Amaçlı Grup Kamu Borçlanma Araçları Mavi Emeklilik Yatırım Fonu 5. Vakıf Emeklilik A.ġ. Gelir Amaçlı Grup Esnek Alternatif Emeklilik Yatırım Fonu Yatırım Fonu Katılma Payı Emeklilik Yatırım Fonu Emeklilik Yatırım Fonu Emeklilik Yatırım Fonu

3 C TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: 1. Hisse Senedi Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Ortaklığın Unvanı 1. Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.ġ. 2. Rhea GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ġ.(*) Kayıtlı Sermaye Tavanı Tablo: 6 ÖdenmiĢ veya ÇıkarılmıĢ Sermayesi Ġhraç Edilecek Nom. Tutar Bedelsiz Eski Yeni Bedelli Ġç Temettüden Kaynaklardan (*) Toptan Satışlar Pazarında tahsisli olarak satılacak olan payların satış fiyatının, İMKB nin Toptan Satışlar Pazarı nın Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi çerçevesinde belirlenecek baz fiyata +/- % 5 uygulanarak bulunacak fiyat aralığında ve nominal değerin üzerinde belirlenmesi koşuluyla kayda alınmıştır. 2. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar : Ortaklığın Unvanı Tablo: 7 1. Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ. Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Fon Tutarı Pay Sayısı (Adet) Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ. Dinamik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Axa Hayat ve Emeklilik A.ġ. Para Piyasası Likit Karma Emeklilik Yatırım Fonu 4. Axa Hayat ve Emeklilik A.ġ. Gelir Amaçlı Karma DıĢ Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 5. Axa Hayat ve Emeklilik A.ġ. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 6. Axa Hayat ve Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 7. Axa Hayat ve Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 8. Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Grup Esnek Alternatif Emeklilik Yatırım Fonu Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Grup Kamu Borçlanma Araçları Mavi Emeklilik Yatırım Fonu Vakıf Emeklilik Grup Esnek Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu Türk Ekonomi Bankası A.ġ. B Tipi Global Varlık Dağılımı Fon Sepeti (Bakınız Yeni Faaliyet Ġzinleri Md. No: 3) 12. Rhea Portföy Ata Yatırım Büyüme Amaçlı A Tipi DeğiĢken Fonu (Bakınız Yeni Faaliyet Ġzinleri Md. No: 4)

4 D. DUYURU 1. Kurul Karar Organı nın tarih ve 37/989 sayılı kararı: Kurulumuzun Seri:V, No:125 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım ĠĢlemleri ve Bu iģlemleri GerçekleĢtirebilecek Kurumlara ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ inin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında faaliyet gösterecek aracı kurumların, bu faaliyetlerine iliģkin olarak kullanacakları bilgi iģlem altyapısında benimsenmek üzere aģağıda yer alan ilkelerin belirlenmesine karar verilmiģtir: SERĠ:V, NO:125 SAYILI KALDIRAÇLI ALIM SATIM ĠġLEMLERĠ VE BU ĠġLEMLERĠ GERÇEKLEġTĠREBĠLECEK KURUMLARA ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ ÇERÇEVESĠNDE BĠLGĠ ĠġLEM ALTYAPISINA ĠLĠġKĠN ĠLKELER (2/a maddesi kapsamındaki faaliyetlerde bulunacak kurumlar için) 1) Aracı kurum tarafından belirlenecek çalıģma saatlerinde, bilgi iģlem altyapısının kesintisiz çalıģmasına iliģkin gerekli tedbirler alınır. Bu çerçevede bilgi iģlem altyapısındaki tüm veri Türkiye sınırları içerisinde en az bir lokasyonda gerçek zamanda tutulur. 2) Aracı kurum, iģlem platformu kapsamında müģteri tarafında çalıģacak uygulama için müģterinin kullanacağı cihazın donanımsal ve yazılımsal gereksinimleri ile minimum gerekli internet bağlantı hızını belirler ve internet sitesinde ilan eder. 3) Bilgi iģlem altyapısının iģleyiģindeki tüm süreçler belirlenir ve dokümante edilir. Bu dokümanlar asgari olarak bu ilkelerde belirlenen konuları içerecek Ģekilde hazırlanır. 4) EriĢim kontrolü a. Bilgi iģlem altyapısında yetki seviyeleri belirlenir ve yetki seviyelerine göre kullanıcı tanımlamaları yapılır. Kullanıcı tanımlamalarını yapacak ve yetki seviyelerini belirleyecek kiģiler açıkça belirtilir. Bu çerçevede kullanıcıların yetki seviyelerini gösteren bir yetki tablosu oluģturulur. b. Bilgi iģlem altyapısına eriģim sırasında kullanılacak kimlik doğrulama yöntemi belirlenir ve uygulanır. c. Bilgi iģlem altyapısının kullanımı ve yönetimi ile ilgili her türlü eriģim talebi kullanıcı bilgisini içerecek Ģekilde tutulur. 5) Fiziksel ve çevresel güvenlik a. Bilgi iģlem altyapısının yangın, duman, sel, deprem ve diğer doğal afetler ile elektrik kesintisi, patlama, hırsızlık, terör ve yıkıcılık olaylarından en az düzeyde etkilenecek Ģekilde fiziksel güvenlik tedbirleri alınır. b. Bilgi iģlem altyapısına fiziksel eriģimin yetkili kiģilerce yapılması için fiziksel güvenlik tedbirleri alınır. 6) Ağ güvenliği a. Bilgi iģlem altyapısına yerel ağ üzerinden eriģim kısıtlanır ve sadece yetkililerin eriģimine izin verilir. b. Bilgi iģlem altyapısına uzaktan yapılan tüm eriģimlerde iletiģim güvenliği sağlanır. c. Uzaktan eriģim yapılacak servisler belirlenir ve buna uygun olarak ağ altyapısında gerekli kısıtlamalar yapılır. d. Bilgi iģlem altyapısına yapılacak olası saldırıları tespit etmek ve önlemek amacıyla gerekli tedbirler alınır. 7) Bilgi iģlem altyapısı yönetimi a. Bilgi iģlem altyapısını yöneten ve kullanan tüm kurum personelinin görev ve sorumlulukları tanımlanır ve ilgililere tebliğ edilir. b. Bilgi iģlem altyapısı yönetiminde görevler ayrılığı ilkesine uyulur. Görevler ayrılığı ilkesini iģletebilecek yeter sayıda personeli bulunmayan kurumlarda gerekli gözetim mekanizmaları kurulur. c. Bilgi iģlem altyapısı yönetici ve operatörlerinin bilgi iģlem altyapısı üstünde gerçekleģtirdikleri tüm iģlemler kayıt altına alınır. d. Bilgi iģlem altyapısı yazılımında yapılacak değiģiklikler (güncelleme, özelleģtirme, yapılandırma değiģiklikleri vb.) kayıt altına alınır. Bu kayıtlarda asgari olarak yapılan değiģiklik, değiģiklik açıklaması, gerekçesi, değiģikliğin kim tarafından yapıldığı ve ne zaman uygulamaya alındığı ile değiģikliği kimin talep ettiği bilgileri tutulur. e. Bilgi iģlem altyapısı yönetimine iliģkin belirlenen kurallara uygulanacak ayrıcalıklar gerekçeleriyle birlikte dokümante edilir. 8) Kayıtların tutulması, saklanması ve yedeklenmesi a. Tebliğde tutulması öngörülen bilgiler, bilgi iģlem altyapısı yönetici ve operatör iģlemleri, ayrıcalıklar ve yetki tablosundaki değiģiklikler kayıt altına alınır. b. Bilgi iģlem altyapısında oluģan bilgi güvenliği ihlalleri, hatalar ve bunlara karģı yapılan iyileģtirici iģlemler kayıt altına alınır. c. Bilgi iģlem altyapısında gerçekleģtirilen tüm değiģiklikler kimlerce yapıldığı bilgisi ile birlikte kayıt altına alınır. d. Kayıt araçları ve kayıt bilgileri, değiģtirilmeye ve yetkisiz eriģime karģı korunur. e. Kayıtları doğruluğunun ve bütünlüğünün sağlanması için kayıtların gün sonunda dosya bütünlük değerleri (hash) zaman damgası ile alınır. Kayıtlar ile oluģturulan zaman damgalı hash dosyası kurumda saklanır. f. Asgari olarak Tebliğde tutulması öngörülen bilgilerin, ayrıcalıkların, bilgi iģlem altyapısı yapılandırmalarının, kayıtların ve veri tabanının günlük, haftalık, aylık ve yıllık yedekleri alınır ve yasal mevzuata uygun sürelerde farklı bir lokasyonda saklanır. Alınan yedeklerin geri dönme testleri en az yılda bir kez yapılır. Yedeklerin alındığı ortamların (media) zaman içerisinde bozulmasını engellemek, bu ortamları yangın, sel gibi doğal afetlerden ve hırsızlıktan korumak için ortamlar uygun koģul ve alanlarda saklanır. 9) Bilgi iģlem altyapısında üretilecek olan uyarılar a. Bilgi iģlem altyapısı iģleyiģinde kesinti olması halinde bilgi iģlem altyapısının otomatik uyarı üretmesi sağlanır. 4

5 b. Bilgi iģlem altyapısı kayıtlarının tutulmasında kesinti olması (kapasite aģımı, diskin yetersiz kalması, kayıt bilgi iģlem altyapısında anlık kesintiler vb.) durumunda da bilgi iģlem altyapısının otomatik uyarı üretmesi sağlanır. c. Üretilen uyarı bilgi iģlem altyapısı yöneticilerine ve kurum yetkililerine iletilir. d. Bilgi iģlem altyapısında oluģan tüm uyarılara ve bu uyarılara iliģkin yapılan iģlemler kayıt altına alınır. Bu kayıtlarda asgari olarak tarih, saat, uyarıya iliģkin iģlemlerin hangi kullanıcı/kullanıcılar tarafından yapıldığı bilgileri yer alır. 10) Kötü niyetli yazılım a. Bilgi iģlem altyapısını kötü niyetli yazılımdan korumak amacıyla kötü niyetli yazılımı tespit etme, önleme ve bilgi iģlem altyapısını kötü niyetli yazılımlardan kurtarma önlemleri alınır. b. Kötü niyetli yazılımlara karģı alınan önlemlerin güncelliği sağlanır. 11) Sızma testi a. Bilgi iģlem altyapısıe dıģarıdan sızma testi en az yılda bir kez dıģ kaynak alım yoluyla yaptırılır. b. Sızma testi sonucundaki açıklıklar ivedi olarak giderilir. 12) DıĢ kaynak kullanımı a. DıĢ kaynak kullanımı yoluyla alınacak hizmetin düzeyi hizmet seviyesi anlaģmasında açıkça belirtilir. b. Bu ilkelerde belirtilen hususlardan dıģ kaynak hizmeti kapsamına girenlerin nasıl karģılanacağı yapılacak anlaģmalarda belirtilir. c. DıĢ kaynak hizmetini verecek Ģirket ile Ģirketin vereceği hizmet süresince edineceği bilgileri kendisi veya üçüncü taraflar için kullanmayacağına ve yaymayacağına iliģkin gizlilik anlaģması yapılır. 2. Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK) ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlerin (VTMK) kayden izlenmesine iliģkin olarak; Kurulumuzun 03/11/2011 tarih ve 37/990 sayılı toplantısında; 1) Seri: III, No:35 Varlık Finansmanı Fonlarına ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile Seri: III, No:38 Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere ĠliĢkin Esaslar Tebliği uyarınca Kurul kaydına alınan ve yurtiçinde satıģı gerçekleģtirilecek VDMK ve VTMK lerin MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmesine, 2) VDMK ve VTMK ler için yatırımcılar tarafından blokaj koyma imkanının sağlanmasına, 3) VDMK ve VTMK ler için yatırımcılara Ģifre gönderiminde herhangi bir eģik değer aranmamasına, 4) VDMK ve VTMK lerin Kurulumuzun tarih ve 35/1022 sayılı ile tarih ve 27/763 sayılı kararlarına paralel olarak iģlem yapma yasağına konu kıymetler arasında yer almamasına karar verilmiģtir. E. YENĠ FAALĠYET ĠZNĠ 1. ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. nin, TL baģlangıç tutarlı ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Ġstanbul Portföy Serbest Yatırım Fonu nun kuruluģuna izin verilmesi talebi olumlu karģılanmıģtır. 2. Halk Portföy Yönetimi A.ġ. nin yatırım danıģmanlığı yetki belgesi verilmesi talebiyle Kurulumuza yapmıģ olduğu baģvurunun olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 3. Türk Ekonomi Bankası A.ġ. nin, TL baģlangıç tutarlı Türk Ekonomi Bankası A.ġ. B tipi Global Varlık Dağılımı Fon Sepeti nin kuruluģuna izin verilmiģtir. 4. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.ġ. nin, TL baģlangıç tutarlı Rhea Portföy Ata Yatırım Büyüme Amaçlı A Tipi DeğiĢken Fonu nun kuruluģuna izin verilmiģtir. F. ÖZEL DURUMLAR 1. Ortadoğu Nakliyat ĠnĢaat Turizm Ġhracat Pazarlama A.ġ. ve Ġnnovida Teknoloji ve ĠnĢaat Sanayi Ticaret A.ġ. nin, Kapital Yatırım Holding A.ġ. nin (ġirket) sermayesinin %1 ini temsil eden A grubu imtiyazlı payları iktisap etmesi sebebiyle Kurulumuzun Seri:IV, No:44 sayılı Tebliğinin 6 ncı maddesi kapsamında ortaya çıkan ġirket in diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere çağrıda bulunma yükümlülüklerini yerine getirmek için yaptıkları baģvurunun; a) Çağrı fiyatının, A grubu imtiyazlı payların satıģına iliģkin anlaģma yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihinden önceki altı aylık dönem ( ) içinde ġirket in ĠMKB de iģlem gören B grubu paylarının günlük ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının ortalaması olan 1,22 TL den düģük olmayacak Ģekilde belirlenmesi, b) Çağrı yükümlülüğünün doğduğu günden itibaren çağrı iģlemine fiilen baģlanması için tanınan 45 iģ günü sürenin tarihinde dolduğu dikkate alınarak, çağrı iģleminin fiilen baģlayacağı güne kadar 45 iģ gününü aģan her gün için Türkiye Bankalar Birliğince açıklanan haftalık TRLIBOR oranının (her gün için ilgili tarihteki haftalık TRLIBOR oranı) %30 fazlası ile hesaplanacak faizin çağrı fiyatına eklenmesi, koģuluyla olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 5

6 2. Polisan Holding A.ġ. nin, halka açılma amacıyla esas sözleģmesinin 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 30. maddelerinin değiģtirilmesi, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39. maddeler ile Geçici 1, 2 ve 3. Maddelerin iptal edilmesi suretiyle tadiline ve TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçiģine izin verilmesi talebi olumlu karģılanmıģtır. 3. Hedef Mali Yatırımlar Holding A.ġ. nin ,- TL lik sermayesinin %1 ine karģılık ,-TL nominal değerli A grubu imtiyazlı payların tamamının ,-TL ye, sermayesinin %2 sine karģılık gelen ,-TL nominal değerli B grubu payların ,-TL ye Levent ERDOĞAN tarafından tarihinde satın alınması sonucunda, Kurulumuzun Seri:IV, No:44 sayılı Tebliğinin 6. maddesi uyarınca Levent ERDOĞAN için ortaya çıkan, ġirket in diğer ortaklarına ait payları satın alma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla yapılan baģvurunun değerlendirilmesi sonucunda, çağrıda bulunma baģvurusunun; a) Çağrı fiyatının, A grubu imtiyazlı payların satıģının kamuya duyurulduğu tarihinden önceki altı aylık dönem içinde ġirket in ĠMKB de iģlem gören B grubu paylarının günlük ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının ortalaması olan 1,25 TL den düģük olmayacak Ģekilde belirlenmesi, b) Çağrı yükümlülüğünün doğduğu günden itibaren çağrı iģlemine fiilen baģlanması için tanınan 45 iģ günü sürenin dolduğu dikkate alınarak, çağrı iģleminin fiilen baģlayacağı güne kadar 45 iģ gününü aģan her gün için Türkiye Bankalar Birliğince açıklanan haftalık TRLIBOR oranının (her gün için ilgili tarihteki haftalık TRLIBOR oranı) %30 fazlası ile hesaplanacak faizin çağrı fiyatına eklenmesi, koģuluyla olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 4. Credit Suisse Securities (Europe) Limited (Credit Suisse) unvanlı yatırımcının tarihinde EczacıbaĢı Yatırım Ortaklığı A.ġ. hisse senedinde gerçekleģtirdiği iģlemlere iliģkin tarihinde gerçekleģtirdiği özel durum açıklamasının incelenmesi sonucunda Credit Suisse hakkında; Kurulumuzun Seri: VIII, No: 54 Tebliği nin 21 inci maddesinin 1 inci fıkrasının ve 3 üncü fıkrasının hükümlerine aykırı olarak Credit Suisse in açıklamasının yanıltıcı, doğru ve tam olmaması sebebiyle 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 47/A maddesinde öngörülen idari para cezalarının 2011 yılı için asgari tutarı olan TL idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiģtir. 5. Altın Yunus ÇeĢme Turistik Tesisler A.ġ. hisse senedinde döneminde gerçekleģtirilen iģlemlerin incelenmesi sonucunda; a) döneminde Altın Yunus ÇeĢme hisse senedinde gerçekleģtirilen manipülatif nitelikli iģlemlerde sorumluluğu bulunan Lülüfer ÇAVUġ, Ersin AGBULUT, Sebahat HÜR ÇAKIR ve Ġbrahim ġahġn adlı Ģahıslar hakkında SPKn nun 47/I-A-2 maddesi kapsamında iģlem yapılmak üzere, SPKn nun 49 uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmasına, b) Kurulumuzun iģlem yasaklarına iliģkin tarih ve 22/678 sayılı kararı çerçevesinde tüm iģlem yasaklarının kaldırıldığı, Ġnceleme Dönemi nin söz konusu Kurul karar tarihinden önce olduğu da dikkate alınarak, Lülüfer ÇAVUġ, Ersin AGBULUT, Sebahat HÜR ÇAKIR ve Ġbrahim ġahġn adlı yatırımcılar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu nun 46 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasının (i) bendi kapsamında iģlem yasağı uygulanmamasına, karar verilmiģtir. 6. Ġzinsiz olarak gerçekleģtirilen kaldıraçlı alım satım iģlemlerine iliģkin olarak yapılan incelemeler sonucunda; A) adresli internet sitesinin içerik sağlayıcıları hakkında, SPKn nun 47/1-(A)-4 maddesi kapsamında iģlem yapılmak üzere, aynı Kanun un 49 uncu maddesi uyarınca ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına B) SPKn nun 46 ncı maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendi uyarınca, adresli internet sitesine eriģimin engellenmesi ve bu sitenin faaliyetlerinin durdurulması için gerekli hukuksal iģlemlerin yapılmasına, karar verilmiģtir. 7. Fokus Portföy Yönetimi A.ġ. nin sermayesinin TL den TL ye çıkarılması nedeniyle esas sözleģmesinin sermayeye iliģkin 9. maddesinin tadil edilmesi talebinin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 8. ING Portföy Yönetimi A.ġ. nin, ING Bank A.ġ. ile acentelik tesisine izin verilmesi amacıyla Kurulumuza yapmıģ olduğu baģvurusunun, Banka nın acentelik faaliyetinde bulunabilmek için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ndan izin alması koģuluyla, olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 9. Ġstanbul Portföy Yönetimi A.ġ. nin sermayesinin TL den TL ye çıkarılması nedeniyle esas sözleģmesinin sermayeye iliģkin 9. maddesinin tadil edilmesi talebinin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 6

7 10. Erinç ALPER in Sardes Portföy Yönetimi A.ġ. de sahip olduğu % oranındaki payının tamamının Emin Hakan EMĠNSOY a, Cenk TÜLÜMEN e ve Özlem TÜLÜMEN e devredilecek olması sonucu Sardes Portföy Yönetimi A.ġ. de meydana gelecek olan ortaklık yapısı değiģikliğine izin verilmesi talebi olumlu karģılanmıģtır. 11. DenizTürev Menkul Değerler A.ġ. nin ticaret unvanının EndeksTürev Menkul Değerler A.ġ. olarak değiģtirilmesi ve iģletme adının DenizTürev yerine EndeksTürev olarak kullanılması uygun görülmüģtür. 12. Morgan Stanley Menkul Değerler A.ġ. nin (Aracı Kurum), Kurulumuzun Seri:V, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı KuruluĢlara ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ inin 8 inci maddesi uyarınca mevcut sermayesinin tamamı nakit olmak üzere, TL den TL ye artırımı talebiyle Kurulumuza yapmıģ olduğu baģvurusu sermaye piyasası mevzuatı açısından uygun görülmüģtür. 13. Tera Menkul Değerler A.ġ. nin bildirime tabi pay devri baģvurusundan bilgi edinilmiģ olup, pay devri öncesi ve pay devri sonrası ortaklık yapısı aģağıdaki Ģekildedir; ESKĠ Aracı Kurum un Ortaklık Yapısı Ortağın Adı Pay Oranı Ortağın Adı Pay Oranı Soyadı/Ticaret Ünvanı (%) Soyadı/Ticaret Ünvanı (%) Oğuz TEZMEN ,00 44,62 Oğuz TEZMEN ,00 40,85 Emre TEZMEN ,00 31,56 Emre TEZMEN ,00 28,89 Gül AyĢe ÇOLAK ,00 12,09 Gül AyĢe ÇOLAK ,00 11,07 Süleyman YILDIRIM ,00 6,40 Süleyman YILDIRIM ,00 5,86 KBW Ventures Inc ,00 5,33 KBW Ventures Inc ,00 5,33 MYRA Eğitim MYRA Eğitim 0,00 0,00 DanıĢmanlık Ltd. DanıĢmanlık Ltd ,00 8,00 Toplam ,00 100,00 Toplam ,00 100,00 YENĠ 14. Ulukartal Kapital Vadeli ĠĢlemler Aracılık A.ġ. nin bildirime tabi pay devri baģvurusundan bilgi edinilmiģ olup, pay devri öncesi ve pay devri sonrası ortaklık yapısı aģağıdaki Ģekildedir; Vadeli ĠĢlem Aracılık ġirketi nin Ortaklık Yapısı Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı Pay Devri Öncesi Ortaklık Yapısı Pay Oranı (%) Pay Devri Sonrası Ortaklık Yapısı Pay Oranı (%) Sabri Hakkı ULUKARTAL ,00 94, ,00 94,41 Ulukartal Holding A.ġ ,00 8, ,00 8,59 Kıvanç MEMĠġOĞLU 1,00 0 1,00 0 Osman Önder ULUKARTAL 1, Kamile Oya ULUKARTAL 1, Ġsmet Kemal ÇELĠK 0 0 1,00 0 Aslı Usul SEVER 0 0 1,00 0 TOPLAM ,00 100, ,00 100,00 G. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR 1. Ġhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada iģlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına adresinden ulaģabilirsiniz. MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No: ANKARA Tel: (312) Faks:(312) İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No: Şişli İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212)

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/36 HAFTALIK BÜLTEN 31/08/2010 03/09/2010 A. 04.01.2010 03.09.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/50 HAFTALIK BÜLTEN 12/12/2011 16/12/2011 A. 03.01.2011 16.12.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/48 HAFTALIK BÜLTEN 22/11/2010 26/11/2010 A. 04.01.2010 26.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 12.03.2012 16.03.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/5 HAFTALIK BÜLTEN 31/01/2011 04/02/2011 A. 03.01.2011 04.02.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı

2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/40 15/10/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senetleri Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/29 19/07/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/07 06/03/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Ġç Kaynaklardan Paylar Bedelsiz Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU 2010/41 HAFTALIK BÜLTEN 04/10/2010 08/10/2010 A. 04.01.2010 08.10.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/15 HAFTALIK BÜLTEN 07/04/2008 11/04/2008 A. 02.01.2008 11.04.2008 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/1 HAFTALIK BÜLTEN 02/01/2008 04/01/2008 A. 02.01.2008 04.01.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/12 HAFTALIK BÜLTEN 21/03/2011 25/03/2011 A. 03.01.2011 25.03.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/39 28/09/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senetleri Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/21 21/06/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/14 HAFTALIK BÜLTEN 05/04/2010 09/04/2010 A. 04.01.2010 09.04.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 103.2012 16.03.2012 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1. Kılıç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/03 22/01/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Paylar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Ġç Kaynaklardan Bedelsiz Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/26 29/06/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli Ġç Halka Menkul

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/19 HAFTALIK BÜLTEN 09/05/2011 13/05/2011 A. 03.01.2011 13.05.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/32 HAFTALIK BÜLTEN 08/08/2011 12/08/2011 A. 03.01.2011 12.08.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/17 HAFTALIK BÜLTEN 21/04/2008 25/04/2008 A. 02.01.2008 25.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/11 04/04/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/26 HAFTALIK BÜLTEN 21/06/2010 25/06/2010 A. 04.01.2010 25.06.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/8 HAFTALIK BÜLTEN 21/02/2011 25/02/2011 A. 03.01.2011 25.02.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/1 04/01/2013 A. BAġVURULAR 1. Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar Ġhraç Edilecek Kıymetin Türü Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/31 HAFTALIK BÜLTEN 26/07/2010 30/07/2010 A. 04.01.2010 30.07.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/22 01/06/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Diğer Bedelsiz Menkul Halka

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/15 08/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Paylar Bedelsiz Kaynaklardan Payından Halka Açılma

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/2 HAFTALIK BÜLTEN 11/01/2010 15/01/2010 A. 04.01.2010 15.01.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/40 HAFTALIK BÜLTEN 22/09/2008 26/09/2008 A. 02.01.2008 26.09.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/22 HAFTALIK BÜLTEN 30/05/2011 03/06/2011 A. 03.01.2011 03.06.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/52 HAFTALIK BÜLTEN 20/12/2010 24/12/2010 A. 04.01.2010 21.12.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/23 HAFTALIK BÜLTEN 31/05/2010 04/06/2010 A. 04.01.2010 04.06.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/21 05/06/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/37 HAFTALIK BÜLTEN 19/09/2011 23/09/2011 A. 03.01.2011 29.09.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/20 HAFTALIK BÜLTEN 12/05/2008 16/05/2008 A. 02.01.2008 16.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/34 HAFTALIK BÜLTEN 11/08/2008 15/08/2008 A. 02.01.2008 15.08.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Talep Edilen Tablo: 1 Kurul Kaydına Alınan (YTL)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/47 06/12/2012 A. BAġVURULAR 1. Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senetleri Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/35 29/08/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Ġç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/7 16.02.2012 A. 13.02.2012 17.02.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/4 HAFTALIK BÜLTEN 19/01/2009 23/01/2009 A. 02.01.2009-23.01.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/13 HAFTALIK BÜLTEN 29/03/2010 02/04/2010 A. 04.01.2010 02.04.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/9 21/03/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç EdilecekSermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/18 30/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Aracı Paylar Kâr Payından Halka Açılma Diğer Araçları 1. Şekerbank T.A.Ş. (1)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/27 14/10/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık Aktif Yatırım Bankası (2) No lu Varlık Finansmanı Fonu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/6 22/02/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/13 31/03/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/43 09/11/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Ġç Kaynaklardan Hisse

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/14 05.04.2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/8 HAFTALIK BÜLTEN 18/02/2008 22/02/2008 A. 02.01.2008 22.02.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/25 HAFTALIK BÜLTEN 16/06/2008 20/06/2008 A. 02.01.2008 20.06.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/39 17/11/2017 A. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Ortaklık Mevcut Yeni Bedelli Artırımı Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/23 HAFTALIK BÜLTEN 25/05/2009 29/05/2009 A. 02.01.2009-29.05.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/16 HAFTALIK BÜLTEN 16/04/2007 20/04/2007 A. 01.01.2007 20.04.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/10 26/03/2013 A. BAġVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Ġhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/51 HAFTALIK BÜLTEN 21/11/2005 25/11/2005 A. 1.1.2005 25.11.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.11.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/27 23/09/2014 1. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/19 28/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/16 15.05.2013 A. BAŞVURULAR 1. Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Egeli & Co Girişim si Yatırım Ortaklığı A.Ş. İhraç Edilecek Aracı Paylar İç Kaynaklardan

Detaylı

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. PAYLARININ ĠSTEĞE BAĞLI ÇAĞRI YOLUYLA YAPI VE KREDĠ BANKASI A.ġ.TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. PAYLARININ ĠSTEĞE BAĞLI ÇAĞRI YOLUYLA YAPI VE KREDĠ BANKASI A.ġ.TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. PAYLARININ ĠSTEĞE BAĞLI ÇAĞRI YOLUYLA YAPI VE KREDĠ BANKASI A.ġ.TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret Unvanı:

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/9 02.03.2012 A. 27.02.2012 02.03.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Hisse Senetleri Ġhraç

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/20 HAFTALIK BÜLTEN 14/05/2007-18/05/2007 A. 01.01.2007 18.05.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİ FORMU

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİ FORMU ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.. PAYLARININ KAYA SINAİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN VERİLEN TAAHHÜT ÇERÇEVESİNDE SATIN ALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU 1. Çağrıya Konu Şirket e İlişkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/15 HAFTALIK BÜLTEN 30/03/2009 03/04/2009 A. 02.01.2009-03.04.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/8 14/03/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (*) İhraç EdilecekSerma ye Piyasası

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 12 Mayıs 2011 0 ĠÇĠNDEKĠLER EGELĠ & CO HAKKINDA... 2 YÖNETĠM KURULU

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/9 14/03/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar 1. Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii (1) 2. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi Ġhraç Edilecek

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/11 31/03/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Teknik Yapı Teknik Yapılar Sanayi ve Ticaret (1)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/5 10/02/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/39 HAFTALIK BÜLTEN 20/09/2010 24/09/2010 A. 04.01.2010 24.09.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/32 30/11/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. (1) İhraç Edilecek Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/16 21/04/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/27 15/08/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Gedik Girişim si Yatırım Ortaklığı A.Ş. İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/30 13/09/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/7 HAFTALIK BÜLTEN 14/02/2011 18/02/2011 A. 03.01.2011 18.02.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

1,39 AKBANK T.A.Ş (B GRUBU ) ,65 EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (B ,

1,39 AKBANK T.A.Ş (B GRUBU ) ,65 EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (B , EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI: AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.) PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/03/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 1.3.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/3 03/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/12 14/05/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı