Yrd. Doç. Dr. Utku ALTUNÖZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd. Doç. Dr. Utku ALTUNÖZ"

Transkript

1 I FİNANSAL KRİZLER, ERKEN UYARI SİSTEMLERİ ve 2008 KRİZİ için TR-ABD ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Utku ALTUNÖZ

2 Yay n No : 2851 İşletme-Ekonomi Dizisi : Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet ha lin de, fotokopi, faksimile ve ya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Baskı - Cilt Kapak Tasar m : Beta Bas m A.fi. : Net K rtasiye tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. fiti. Taksim Cad. Yo urtçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyo lu/ STANBUL (Sertifika No: 13723) Tel: ( ) : Müge Günbaş Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Narl bahçe Sokak Damga Binas No: 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III Annem Meral Altunöz ve babam Hasip Altunöz e

4 IV

5 V ÖZET Çalışmada 2008 Krizi, kriz teorileri, İktisat düşünce okulları ve ekonometrik kriz modelleri çerçevesinde ele alınmıştır. Geleneksel kriz teorileri ve tek bir iktisat düşünce okulu ile açıklanamayacağı anlaşılan 2008 Krizinin Türkiye için erken uyarı ve rip ve rmediği gerek geleneksel KLR Sinyal Yaklaşımı gerekse Logit-Probit modeller ile test edilmiştir. Ekonometrik analiz öncesi ABD ile Türkiyedeki öncü kriz göstergeleri grafiksel analiz yöntemi ile incelenmiş ve krizin ABD de Türkiye ye göre çok daha güçlü hissedildiği karşılaştırmalı olarak gözlenmiştir. Probit-Logit modelleri, ve 2001 krizi ve 2008 krizlerine yönelik ilişki çıkarabilmek için ve ri seti 1996 Ocak Kasım dönemini kapsamaktadır. ve riler aylık alınmıştır. Değişkenler olarak Bankacılık Kesimi ve rilen Krediler, TUFE, İhracatın İthalatı Karşılama Oranı, Brüt Rezervler, Vadesiz Döviz Tevdiat Hesabı, İç Borç Stoku ve Otomotiv Üretimi, değişkenleri kullanılmış ve probit-logit modellerle erken uyarı sistemi arasındaki ilişki sınanmıştır. Genişletilmiş Dickey Fuller Testi sonuçlarına göre Logit modelde diğer değişkenler sabitken iç borç stoklarındaki artışın, ihracatın ithalatı karşılama oranındaki artışın ve vadesiz döviz tevdiat hesabındaki artışın krize ilişkin ve rilen sinyal olasılığını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Probit modelde ise yalnızca vadesiz döviz tevdiat hesabındaki artışının, diğer değişkenler sabitken, krize ilişkin ve rilen sinyal olasılığını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır Sinyal yaklaşımında ise Türkiye Ekonomisi nin 2002: :12 dönemi, devamlı kullanılan Yurt içi krediler, büyüme oranı, rezerv yeterliliği, ihracat, sanayi üretim endeksi, reel efektif döviz kuru, ithalat, dış ticaret dengesi, reel faiz oranı ve cari işlemler dengesi değişkenleri kullanılmış ve bileşik öncü gösterge endeksinin 2008 krizini öngörmede başarılı olduğunu ve seçilen öncü göstergelerin bütün olarak krizi öngörmede iyi performans sergilediğini göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Kriz, Erken Uyarı Sinyali, Genişletilmiş Dickey Fuller Testi, Probit-Logit model

6 VI

7 VII ÖNSÖZ Doktora tezim Yaklaşık 3 yıllık bir çalışmanın ürünüdür. Geniş bir literatür taraması yapılarak hazırlanan bu çalışma sırasında, her ne kadar 2008 krizi nedeniyle Türkçe hazırlanan çalışma sayısında artış olsa da, Türkçe kaynakların yetersizliği dikkatimden kaçmamıştır. Lisans ve yüksek lisans öğrenimim boyunca ekonometri dersi almamam ve tez süresince ekonometriyi öğrenmem sürecin yaklaşık 1 yıl uzamasına neden olmuştur. Çalışmada finansal kriz modelleri açıklanırken, ardından gerçekleşen krizlere değinilerek konunun daha iyi anlaşılması sağlanmıştır. Yine aynı şekilde bankacılık krizleri konusunun ardından, gerçekleşen önemli bankacılık krizleri detaylı olarak irdelenmiştir. Teorik açıklamaların ardından, 2008 krizinin oluşum süreci tüm detayları ile ele alınmış ve Türkiye-ABD örneği olarak grafiksel eğilimleri analiz edilmiştir. Bu çalışmada bir kısım ekonomist tarafından iddia edildiği gibi, ekonometrik modellerin krizlerin öngörülmesinde çok önemli pay sahibi olduğu tezinin aksine, söz konusu modellerin tutarsız sonuçlar ve rdiği tezi vurgulanmaktadır. Kriz dönemlerinden önce grafiksel analizlerin, finansal krizlerin önceden tahmininde daha güçlü ve rilere ulaşabileceğimiz, çalışmamızda açıkça görülebilmektedir. Çalışmada 4 farklı yöntemin kullanılması çalışmanın güvenilirliğini daha da arttırmıştır Krizinin patlak ve rmesi ve çalışmamı bitirdiğim 2012 yılının son aylarında krizin hala devam ediyor olması finansal krizlere olan ilgiyi arttırmıştır. Bu krizin üstesinden gelinememişken Yunanistan ın ve ardından diğer Avrupa ülkelerinin borç krizi ile boğuşmaya başlaması, finansal krizlere olan ilgiyi perçinlemiştir. Bu nedenle çalışma hazırlarken sadece akademisyenler değil, ekonomiye ilgi duyan her kesim hedef alınmıştır. Çalışmanın yazılması aşamasında ve uygulama bölümde sürekli yardımlarını aldığım danışman hocam Prof. Dr. Serdar ONGAN a, ve Prof. Dr. Kaya ARDIÇ hocama teşekkürü borç bilirim. Doktora eğitimim süresince doktora başarı bursu ile yaptığım çalışmaları destekleyen İstanbul Ticaret

8 VIII Odasına teşekkür ederim. Çalışmamın siz değerli okuyucularıma ulaşmasını sağlayan Beta Yayıncılığa ve değerli sahibi Seyhan SATAR a teşekkür ederim. Her konuda desteklerini yanımda hissettiğim biricik Annem Meral Altunöz e ve biricik babam Hasip Altunöz e bu süreçte bana gösterdikleri anlayış ve sabır için teşekkür ederim.

9 IX İÇİNDEKİLER ÖZET...V ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER...IX GRAFİKLER LİSTESİ...XVIII ŞEKİLLER LİSTESİ...XXII TABLOLAR LİSTESİ...XXIII KISALTMALAR LİSTESİ... XXVII GİRİŞ BÖLÜM FİNANSAL KRİZ TANIMI ve FİNANSAL KRİZLERİ ANLAYABİLMEK İÇİN BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Finansal krizin Tanımı ve Finansal Krizleri Anlayabilmek İçin Bilinmesi Gereken Bazı Kavramlar Krizlerin Özellikleri ve Oluşum Süreci Körlük Tembellik Yanlış Karar ve Faaliyetler Asimetrik Bilgi: (Asimetric Information) Ters Seçim (Adverse Selection) Ahlaki Tehlike (Moral Hazard) Kredi Tayınlaması (Credit Rationing) Sinyal ve rme (Signaling) Screening (ayırt etme-ekranlama)... 11

10 X 1.2. Uluslar Arası Para Sistemleri ve Tarihsel Gelişimi Altın Standardı Sistemi ( ) Bretton Woods Sistemi ( ) Bretton Woods Sonrası Dönem ABD Finans Sisteminin Denetim Mekanizması, Sistemi Küresel Krize Sürükleyen Finansal Enstrümanlar ve Fed in Yeni Politika Araçları Federal Mevduat Sigorta Kurumu (Federal Deposit Insurance corporation-fdic) Sorunlu Varlıkları Kurtarma Programı: (Troubled Asset Relief Program-TARP) ABD Sermaye Piyasa Kurulu (Securuties and Exchange Comission-SEC) Varlığa Dayalı Finansman Bonosu (Asset Backed Commercial Papers-ABCP) Teminatlı Kredi servisi (Collateralized Loan Obligation CLO) Finansman Bonosu (Comercial Paper) Kredi Temerrüt riski (Credit Default Swap-CDS) Kaldıraçlı Satın Alma (Leveraged Buyouts LBO) Yapılandırılmış Yatırım Araçları (Structured Investment ve hicle SIV) Vadeli İhale Olanağı(Term Auction Facility TAF) Varlığa Dayalı Ticari Kâğıt Para Piyasası Yatırım Fonu Olanağı (Asset-Backed Commercial paper Money Market Mutual Fund Liquidity Facility ABCPMMLF) Piyasa Yapıcısı Kredi Olanağı (Primary Dealer Credit Facility PDCF) Vadeli Menkul Değerler Borç ve rme Olanağı (Term Securities Lending Facility TSLF) Ticari Kâğıt Fonlama Olanağı (Commercial Paper Funding Facility CPFF)... 23

11 XI Para Piyasası Yatırımcı Fonlama Olanağı (Money Market Investor Funding Facility MMIFF) Vadeli Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Borç Olanağı (Term Asset- Backed Securities Loan Facility TALF) BÖLÜM FİNANSAL KRİZLERİN TEORİK ALTYAPISI 2.1. Klasik Yaklaşımda Finansal Krizler Say ve Piyasalar Yasası Ricardo nun Bunalımlar Görüşü Malhus ve Efektif Talep Marksist Yaklaşımda Finansal Krizler Neo-klasik (Marjinalist)Yaklaşımda Finansal Krizler: İlk Marjinalistler: William Stanley Jevons,Carl Menger ve Leon Walras İkinci Nesil Marjinalistler: Marshall ve Fisher Avusturyalılar: Mises, Hayek, Schumpeter Yeni Keynesci Yaklaşımda Finansal Krizler Keynes ve Bankacılık sistemi Yeni Keynesyen Yaklaşımda Finansal Krizler Post Keynesyen Yaklaşımda Finansal Krizler, Finansal Kırılganlık Hipotezi ve Minsky Anı Hedge Finansman Spekülatif Finansman Ponzi Finansman (Saadet Zinciri) Parasalcı (Monetarist) Yaklaşımda Finansal Krizler Rasyonel Beklentiler Kuramında Finansal Krizler... 53

12 XII 3. BÖLÜM DÖVİZ (PARA) ve BANKACILIK KRİZLERİ 3.1. Birinci Nesil Kriz Modelleri (Latin Tipi Kriz Modelleri) Rezerv Seviyesi ve Spekülatif Atağın Zamanlaması Birinci Nesil Krizlere örnek olay 1:1980 Latin Amerika Krizleri Meksika Krizi Birinci Nesil Krizlere Örnek Olay 2: 1994 Türkiye Krizi İkinci Nesil Kriz Modelleri Kendi Kendini Besleyen beklentiler ve Çoklu Dengeler: Uyumsuzluk konuları: (İhtilaflı Konular) Sürü Psikolojisi (Herd Behaviour) Bulaşıcılık (Contagion, Sirayet) İkinci Nesil Krizlere Örnek Olay 1: Avrupa Döviz Kuru Mekanizması Krizi (Exchange Rate Mechanism Crisis) İkinci Nesil Krizlere Örnek Olay 2: 1994 Meksika Krizi (Tekila Krizi) Üçüncü Nesil Kriz modelleri Üçüncü Nesil Krizlere Örnek Olay: Asya Krizi Bankacılık Krizleri Bankacılığın Riske Açık Yapısı Finansal Serbestleşme (Finansal Liberalizasyon) ve (De) Regülasyon Finansal Baskılama (Financial Repression) Finansal Derinleşme (Financial Deepening) Deregülasyon Finansal Serbestleşmeyi Destekleyen Yaklaşımlar McKinnon-Shaw Modeli (Liberal Yaklaşım) Kapur Modeli...116

13 XIII Finansal Serbestleşmeyi Eleştiren Yaklaşımlar Yeni Yapısalcı Yaklaşım ve Taylor Modeli Neo-Keynesyen Yaklaşım Post-Keynesyen Yaklaşım Tesadüfi Çekme Riski (Random Withrawal Risk) Makro ekonomik yapı ve Bankacılık Krizlerindeki Rolü Bankacılık Krizlerine Karşı Alınabilecek Önlemler Son Durak Borç Mercii (Lender of Last Resort) Mevduat Sigortası Riske Dayalı Primler (Riske Göre Prim Ödemesi) Batmayacak Kadar Büyük (Too Big To Fail) (Re) Regülasyon Dar ve Serbest Bankacılık Mevduat Sigorta Sisteminin Tamamen kaldırılması Mevduat Sigorta Sisteminin Özel Sektöre Devredilmesi Şili Krizi Brezilya Krizi Meksika Krizi (Tekila Krizi) Asya Krizi Rusya Krizi Kasım 2000 Krizi Şubat 2001 Krizi BÖLÜM FiNANSAL KRiZLERiN TAHMiNiNDE istatistiki MODELLER ve ÖNCÜ GÖSTERGELERLE ERKEN UYARI SİSTEMLERİ 4.1. Finansal Krizlerin Tahmininde Kullanılan Ampirik Yaklaşımlar Erken Uyarı Göstergeleri (Öncü Göstergeler)...168

14 XIV Erken Uyarı Sistemleri: Standart Yaklaşımlar Sinyal Yaklaşımı Methodu: Göstergelerin Anlamlılıklarının Analizi Sinyal Yaklaşımı ile ilgili Örnek Ampirik Çalışmalar Doğrusal Olasılık Modeli (DOM) Probit Model ve Model ile ilgili Örnek Ampirik Çalışmalar Logit Model ve Model ile ilgili Örnek Ampirik Çalışmalar Probit ve Logit Modellerin Karşılaştırılması Erken Uyarı Sistemleri: Yeni Yaklaşımlar Panel ve ri Analizi ile Krizlerin Öngörülebilirliği ve Örnek Ampirik Çalışmalar Fisher in Discriminant (Ayırma) Analizi ile Finansal Krizlerin Öngörülebilirliği ve Örnek Ampirik Çalışmalar Kümeleme (Cluster) Analizi ile Finansal Krizlerin Öngörülebilirliği ve Örnek Ampirik Çalışmalar Sürekli Modelleme Yaklaşımı (Continuous Modelling Approach) ile Finansal Krizlerin Öngörülebilirliği ve Örnek Ampirik Çalışmalar Yapay Sinir Ağları Yaklaşımı ile Finansal Krizlerin Öngörülebilirliği ve Örnek Ampirik Çalışmalar Markov Geçiş Modellemesi ile Finansal Krizlerin Öngörülmesi ve Örnek Ampirik Çalışmalar Finansal Krizlerin Öngörülmesi için Yapılan Diğer Ampirik Çalışmalarla İlgili Literatür...205

15 XV 5. BÖLÜM 2008 KÜRESEL KRİZİNİN NEDENLERİ, GELİŞİMİ ve TÜRKİYE ile ABD AÇISINDAN SONUÇLARI 5.1. Küresel Krizin Nedenleri: Yüksek Likidite Menkul Kıymetleştirme ve Borcun Sirayeti Faiz Oranları Reyting Kuruluşlarının yetersizlikleri Çin Alan Greenspan Politikaları IMF ve Dünya Bankası Politikaları Türev Ürünler Küresel Kriz ve ABD ABD Ekonomisini Krize Götüren Önemli Finansal Başarısızlıklar: Bearn Stearn İflası: Panik, Zararına Satış ve Risk Lehman Brothers ın İflası Merrill Lynch in Bank of America ya Satılması American International Group un Kurtarılması Mutual Bank ın Sonu Wachovia Bank ın Faaliyetlerinin Sona Ermesi ABD Hükümetinden Kurtarma Paketi ve İlgili Düzenlemeler (12 Ekim 2008) Citigroup ta Tehlike Çanları ve ABD Hükümetinin Yeni Önlemler Alması Yılına Girerken Citigroup a İkinci Yardımın Yapılması Obama Hükümeti Krize El Atıyor: İkinci Büyük Teşvik ABD Kaynaklı Küresel Kriz in Dünyaya Sirayeti (Yayılması) İngiltere Küresel Krizin Etkisinde...240

16 XVI Belçika, Fransa ve Lüksemburg Küresel Krizin Etkisinde İzlanda Küresel Krizin Etkisinde İrlanda Küresel Krizin Etkisinde Almanya Küresel Krizin Etkisinde Diğer Belli Başlı Avrupa Ülkeleri Krizin Etkisinde Japonya Küresel krizin Etkisinde Latin Amerika Ülkeleri Küresel Krizin Etkisinde Diğer Asya ülkeleri Küresel Krizin Etkisinde Ocak-Aralık 2009 Tarihleri Arası Avrupa, Asya ve Latin Amerika da Küresel Kriz in Etkileri Öncü Göstergelerle ABD nin Küresel Kriz Analizi Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Amerika nın Dış Ticaret Gerçekleşmeleri Küresel Kriz Öncesinde ve Sonrasında Amerika da ki İhracat / İthalat (İhracatın İhracatı karşılama) Oranı Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Amerika nın Büyüme, İşsizlik, TÜFE de ki Değişim, Bütçe ve Cari Açık Gerçekleşmeleri Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Amerika nın Dış Borç Gerçekleşmeleri Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Amerika da Parasal Gerçekleşmeler Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Amerika da Borsa Endeksleri Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Amerika da Rezervler Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Amerika da Üretim Sanayi Endeksi Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Amerika da Yurtiçi Krediler Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Amerika da Kapasite Kullanım Oranı Öncü Göstergelerle Türkiye nin Küresel Kriz Analizi...274

17 XVII Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Türkiye nin Dış Ticaret Gerçekleşmeleri Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Türkiye nin Büyüme, İşsizlik, Enflasyon, Bütçe ve Cari Açık Gerçekleşmeleri Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Türkiye nin Dış Borç Gerçekleşmeleri Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Türkiye de Parasal Gerçekleşmeler Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Borsa Endeksleri Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Rezervler Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Türkiye de Üretim Sanayi Endeksi Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Türkiye de Yurtiçi Krediler Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Türkiye de Kapasite Kullanım Oranı BÖLÜM FİNANSAL KRİZLERİN TAHMİN EDİLEBİLİRLİĞİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE DE 2008 KRİZİ İÇİN PROBİT MODEL, LOGİT MODEL ve SİNYAL YAKLAŞIMI UYGULAMASI 6.1. Probit ve Logit Modellerle 2008 Krizi nin Türkiye Analizi Çalışmanın ve ri seti Analiz Logit Model ile Analiz Probit Model ile Analiz Sinyal Yaklaşım ile 2008 Krizi nin Türkiye Analizi Sinyal yaklaşımı İçin Finansal Baskı endeksinin Hesaplanışı Öncü Göstergelerin Ne Derecede Öncü Olduğu Sorunsalı DEĞERLENDİRME ve SONUÇ KAYNAKÇA...321

18 XVIII GRAFİKLER LİSTESİ Grafik 1 : CDS lerin Gelişimi ( ) Grafik 2 : Global CDO Piyasası İhraç ve rileri Grafik 3 Grafik 4 Grafik 5 Grafik 6 Grafik 7 : Döneminde ABD Para Stokundaki Değişim : Para Arzı ve Safi Milli Hasıla Yıllık Değişim Oranları ( ) : Meksika nın yılları arası sabit fiyatlarla GSYH : Meksika nın Yılları Arası Tüketici Fiyatları ile Enflasyon Oranları : Meksika nın Yılları Arasında Cari İşlemler Dengesi Grafik 8 : TCMB Rezervleri (Kasım1993-Haziran 1994) Grafik 9 : Kamu Kesimi Fon İhtiyacı ( ) Grafik 10 : Almanya da Yılları arasındaki Faiz Oranları Grafik 11 : Finansal Kalkınma, Açıklık, Finansal Liberalizasyon ve GSMH Büyümesi İlişkisi Grafik 12 : Türkiye de Toplam Mevduatlar/ Toplam Yükümlülükler ( yılları arası) Grafik 13 : Çeyrek Dönemler İtibariyle Mevduatın Gelişimi (Aralık Aralık Grafik 14 : Şili Enflasyon oranları ( ) Grafik 15 : Şili de İhracat/GSYİH ( ) Grafik 16 : Şili de İşsizlik ( Yılları Arası İş Gücüne Oran) Grafik 17 : Asya Ülkelerinin Sermaye Hareketleri (GSYİH nun Yüzdesi) Grafik 18 : Banka Toplam kredileri ( ) Grafik 19 : Ulusal 100 Endeksi ( ) Grafik 20 : Kısa Vadeli Borçlar ( )...156

19 XIX Grafik 21 : Reel Kur ( ) Grafik 22 : Rezervler ( ) Grafik 23 : M2Y/Rezerv Para ( ) Grafik 24 : Reel Faiz Oranı ( ) Grafik 25 : Ortalama toplam Kapasite kullanımı ( ) Grafik 26 : Sanayi Üretim endeksi ( ) Grafik 27 : GSYH ( ) Grafik 28 : Cari İşlemler Dengesi ( ) Grafik 29 : İhracat ( ) Grafik 30 : İhracat ( ) Grafik 31 : Kısa Dönem FED Faiz oranları ( ) Grafik 32 : Üç ayda bir yayımlanan datalardan oluşturulmuş yılları arasını kapsamaktadır Grafik 33 : Standart & Poors Grafik 34 : ABD de Konut Balonunun Patlaması Grafik 35 : En İyi Kısa Vadeli Kredi Oranları (25 banka ortalaması) Grafik 36 : Ürünlere Göre Türev Sözleşmeleri ( ) Grafik 37 : Bearn Stearn ın Yılları Arasındaki Hisse Değerlerinin Grafiği Grafik 38 : Bearn Stearn hisselerinin tarihli Seans hareketleri Grafik 39 : FED Gösterge Faiz Oranları (FED Benchmark İnterest Rates) Grafik 40 : Dow Jones 12/ /2008 Tarihleri Arası Fiyat Grafiği Grafik 41 : Kriz dönemi ve sonrasında Citigroup Hisse Senedi Grafik 42 : Gelişmekte Olan Ülkelere Sermaye Akımları Grafik 43 : GSYH Büyümesi (%) Grafik 44 : Enflasyon oranlaro (%) Grafik 45 : İşsizlik Oranları (%) Grafik 46 : ABD nin İhracat ve İthalat Rakamları( )...248

20 XX Grafik 47 : ABD de İhracatın ithalatı karşılama oranı( ) Grafik 48 : ABD Gıda ve enerji hariç tüm kalemler Enflasyonu ( yılları arası) Grafik 49 : ABD nin GSYİH Yüzdelik Gerçekleşmeleri ( ) Grafik 50 : ABD nin GSYİH ve Katma Değer Esaslı Fiyat Endeksleri ( ) Grafik 51 : 2008 yılı dolar fiyatlarına göre hesaplanmış petrol fiyatları Grafik 52 : ABD de Bina izin sayıları ( yılları arası) Grafik 53 : ABD İnşaat Harcamaları ( yılları arası) Grafik 54 : ABD de Yapımına başlanan konut sayısı ve var olan konutların satış sayısı ( arası) Grafik 55 : ABD de Yeni Konut Satışları ve Satılmayı Bekleyen Konut Endeksi ( Arası) Grafik 56 : ABD de konut Ruhsatlarının Yüzde Değişimleri Grafik 57 : Dünyada Yılları Arasında Genç Nüfus İçinde İstihdam Edilenlerin Oranı (%) Grafik 58 : ABD nin Kamu Borç Tavanı ( yılları arası) Grafik 59 : ABD nin Kamu Borç Stoğu ve Açıktaki Artış ( yılları arası) Grafik 60 : Amerika nın Cari Açığı ( ) Grafik 61 : Amerika nın Uzun ve Kısa Vadeli Dış Borçları ( ) Grafik 62 : ABD nin M1 Para Arzı Gelişimi ( ) Grafik 63 : ABD nin M2 Para Arzı Gelişimi ( ) Grafik 64 : ABD nin M2/GSMH Gelişimi ( ) Grafik 65 : ABD nin M2/Rezervler Gelişimi ( ) Grafik 66 : Dow Jones endüstri endeksi ortalaması ve Yıllık Yüzde değişim Grafik 67 : Amerika nın Rezerv değişimleri ( ) Grafik 68 : ABD nin Sanayi Üretim Endeksi ( )...271

21 XXI Grafik 69 : ABD nin NetYurt içi Kredi Stoğu ( ) Grafik 70 : ABD nin kapasite Kullanım oranı ( ) Grafik 71 : Türkiye nin İhracat ve İthalat Gerçekleşmeleri ( ) Grafik 72 : Yıllık Tüfe Grafiği ( ) Grafik 73 : Türkiye Ekonomisi büyük depresyondan günümüze büyüme gerçekleşmeleri Grafik 74 : Türkiye nin Yüzdesel Büyüme Rakamları ( ) Grafik 75 : Türkiye de yılları Arası işsizlik Oranları Grafik 76 : Net Kamu Borç Stoğu / GSYH yüzdesi ( ) Grafik 77 : Net Kamu Borç Stoku ( ) Grafik 78 : Türkiye nin cari Açığı ( ) Grafik 79 : IMKB Endeksi ( ) Grafik 80 : TCMB Rezerv Durumu ( ) Grafik 81 : Türkiye nin kısa Vadeli Dış borcu ( ) Grafik 82 : Türkiye nin İmalat Sanayi endeksi ( ) Grafik 83 : Net yurtiçi Kredi ( ) Grafik 84 : Türkiye nin Kapasite Kullanım Oranı ( ) Grafik 85 : Türkiye nin Kapasite Kullanım Oranı ( ) Grafik 86 : Probit Logit model İçin Finansal Baskı Endeksi Grafik 87 : Serilerin düzey değerlerindeki grafikleri Grafik 88 : Sinyal Yaklaşımı İçin Finansal baskı Endeksi Grafik 89 : Bileşik Öncü Göstergeler (Finansal Kırılganlık)Endeksi...312

22 XXII ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1 : Yüksek Kaliteli Arabalar... 6 Şekil 2 : Düşük kaliteli arabalar... 7 Şekil 3 : Avusturya Okulu nun iktisadi Dalgalanma teorisi Şekil 4 : Keynes in Kriz Hakkındaki Görüşleri Şekil 5 : Keynes e göre Finansal Sistemin dengesi Şekil 6 Şekil 7 : Daralma Döneminin Paracı AS-AD Modeline Göre Gösterimi : Genişleme Döneminin Paracı AS-AD Modeline Göre Gösterimi Şekil 8 : Sermaye Hesabı Krizi ve Kredi Daralması Etkileşimi Şekil 9 : Altın fiyatının satışlar yolu ile sabitlenmesi Şekil 10 : Spekülatif Atak Sonucunda Rezervlerin Tükenmesi Şekil 11 : Ödemeler Dengesi Krizinin Ortaya Çıkışı Şekil 12 : Esnek kur oranı ile dinamik davranış Şekil 13 : Spekülatörlerin Davranışları ve Merkez Bankası rezervleri etkileşim Şekil 14 : Tüneldeki Yılan (Snake in The Tunnel) Şekil 15 : Milli Paraların ECU değerleri ve Pariteler Şekil 16 : Faiz Tavanı Altında Tasarruf ve Yatırım Şekil 17 : Konjonktürel Dalgalanmalar Şekil 18 : Doğrusal Olasılık Modeli Şekil 19 : Birikimli Dağılım Fonksiyonu Şekil 20 : Probit ve Logit Modellerin Aynı Grafikte Gösterilmesi Şekil 21 : Yapay Nöronların Yapısı Şekil 22 : İleri sürümlü YSA Şekil 23 : Geri bildirimli YSA Şekil 24 : Menkul Kıymetleştirme Süreci...214

23 XXIII TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 : Madof a En Fazla Para Kaptıranlar Tablo 2 : Para Stokunda Azalmanın Gerçekleştiği Dönemler Tablo 3 Tablo 4 : Seçilmiş bazı Latin Amerika Ülkeleri nden yılları arasındaki sermaye çıkışları (milyar $) : Türkiye nin Kamu Kesim Borçlanma Gerçekleşmeleri ( ) Tablo 5 : Kamu Kesimi Fon İhtiyacı Detayları ( ) Tablo 6 : Türkiye Ekonomisinde Net Sermaye Girişinin Net Toplam Sermaye Hareketleri içindeki Payları (%) Tablo 7 : Kısa Vadeli Dış Borç stoğu Tablo 8 : Cari işlemler Dengesi Tablo 9 : Yılları Arasında Meksika nın Temel Ekonomik Göstergeleri Tablo 10 : Örnek Banka Bilançosu ve Türk bankacılık Sistemindeki Yüzdeleri Tablo 11 : 1980 li Yıllar Sonrası Bankacılık Krizleri Kronolojisi ve Finansal serbestleşme Dönemleri Tablo 12 : Brezilya ya Ait Büyüme ve Enflasyon Oranları ( ) Tablo 13 : Brezilya nın Dış Ticaret Hadleri (Milyar Dolar) ( ) Tablo 14 : Meksika da Kamu Borcunun GSYİH ya Oranı (%) Tablo 15 : Meksika nın dönemleri arası Uzun Vade Ekonomik Performansı Tablo 16 : Meksika nın Tasarruf, Yatırım ve Cari Hesap Kalemlerinin GSYİH ya Oranı ( ) Kaynak: Jeffrey Sachs, Aaron Tornell andandres ve lasco The Collapse of the Mexican Peso: What Have We Learned?. NBER Working Paper No , Tablo 17 : Meksika nın yılları arasındaki iç borç yapısı (Milyon ABD Doları) Tablo 18 : Cari İşlemler Dengesi(GSYİH nin yüzdesi)...136

24 XXIV Tablo 19 : Özel Sektöre Açılan Krediler (GSYİH nin yüzdesi) Tablo 20 : Krizdeki Ülkelere Yönelen Net Sermaye Akımları (Milyar Dolar) Tablo 21 : Asya Ekonomilerinde Enflasyonun % Gelişimi ( ) Tablo 22 : Krizi Yaşayan Asya Ülkelerindeki reel GSMH Artışı Tablo 23 : Asya Krizi Öncesi Bölge Ülkelerine Ait Kısa Vadeli Borç Oranları (%) Tablo 24 : Asya Krizi Sonrası Devalüasyon ve Hisse Senedi Değer Kaybı Oranları Tablo 25 : Rusya Federasyonu Cari İşlemler Dengesi (milyar USD) Tablo 26 : Rusya nın Yılları Arasındaki Büyüme ve Enflasyon Rakamları Tablo 27 : Rusya Federasyonu Bütçe Dengesi nin GSYİH ya Oranı Tablo 28 : Kriz Öncesi Dönemde Döviz Kurlarında Gözlenen Gelişmeler Tablo 29 : Konsolide Bütçe Gelir ve Harcamalarının % Dağılımı ( ) Tablo 30 : Konsolide Bütçe Gelir ve Harcamalarının % Dağılımı ( ) Tablo 31 : Toplam Mali Varlıklar ( ) Tablo 32 : 2000 İstikrar Programı Performans Kriterleri ve Hedefleri Tablo 33: Ortalama Hazine Bileşik Faizi-12 Aylık TEFE ve 12 ay sonra Beklenen TEFE Tablo 34 : Ödemeler Dengesi (Milyon ABD Doları) Tablo 35 : Potansiyel öncü Göstergeler Tablo 36 : Para ve Bankacılık Krizleri: En İyi Göstergeler Tablo 37 : Erken Uyarı Göstergeler ve Öngörü Beklentileri Tablo 38 : Öncü Göstergeler Tablo 39 : Sinyal Yaklaşımında Göstergelerin Değerlendirilmesi Tablo 40 : Sinyal Yaklaşımı Altında Gösterge performansları...177

25 XXV Tablo 41 : ABD Mortgage Kredilerinde Genel Durum ( ) Tablo 42 : ABD Bankacılık Sektöründe Türev Ürünlerdeki Gelişimi( /1) Tablo 43 : Washington Mutual Bank ın Yılları Arasındaki Hisse Senedi Fiyatları Tablo 44: Tablo 45: ABD nin 700 Milyar dolarlık Yardım paketinin Dağılımı Ocak 2007-Haziran 2010 tarihleri Arası Fed Gösterge Faiz Oranları Tablo 46 : ABD nin yılları arası dış ticaret dengesi Tablo 47 : 2008 Krizi öncesi Dünya ve Seçilmiş Ülkelerin GSYH Oranları Tablo 48 : Seçilmiş Ülkelerin İşsizlik Oranları ( ) Tablo 49 : ABD nin Bütçesi ve Borçları ( ) Tablo 50 : Türkiye nin Dış Ticaret Gerçekleşmeleri ( ) Tablo 51 : TÜFE Önceki Ayın Aynı Dönemine Göre Değişim Tablo 52 : Türkiye de yılları Arası işsizlik Detayları Tablo 53 : Türkiye nin Brüt Dış Borç Stoku ( Yılları) Tablo 54 : Türkiye nin M1 Gerçekleşmeleri ( /Q1) Tablo 55 : Türkiye nin M2 Gerçekleşmeleri ( /Q1) Tablo 56 : ADF birim kök testi sonuçları Tablo 57 : KPSS Test Sonuçları Tablo 58 : FBE nin Bir Finansal Krize İşaret Ettiği Dönem ve Değerler Tablo 59 : Probit ve Logit Modele İlişkin TahminlerTablosu Tablo 60 : FBE nin Bir Finansal Krize İşaret Ettiği Dönem ve Değerler Tablo 61 : Değişkenlerin Önem Sıralarının Hata-Sinyal Oranları ile Belirlenmesi Tablo 62: Değişkenlerin öncü Sinyal ve rme Zamanı ve sinyallerin Sürekliliği...311

26 XXVI

27 XXVII KISALTMALAR LİSTESİ A.Ş. : Anonim Şirketi ABCP : Asset Backed Comercial Papers ABD : Amerika Birleşik Devletleri AIG : American International Group APİ : Açık Piyasa İşlemleri BDDK : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Bkz. : Bakınız CDS : Credit Default Swap CLO : Colleteralized Loan Obligation CPFF : Commercial Paper Funding Facility EPB : Ekonomik parasal birlik ERM : European Exchange Rate Mechanism FDIC : Federal Deposit Insurance Corporation FED : federal Reserve G.O.Ü : Gelişmekte Olan Ülke GSMH : Gayri Safi Milli Hasıla IMF : International Monetary Fund İMKB : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası IS : Investment&Saving KİT : Kamu İktisadi Teşekkülü KLR : Kaminsky/ Lizondo / Reinhart LAS : Long run aggregate Suply Curve LAS : Long-term aggregate Supply

28 XXVIII LBO : Leveraged Buyouts LM : Liquidity Demand and Money Supply MMIFF : Money Market Investor Funding Facility NBER : The National Bureau of Economic Research OECD : Organization for Economic Co-operation and Development OPEC : Organization of the Petroleum Exporting Countries PDCF : Primary Dealer Credit facilityu SAS : Short-term aggregate Supply SEC : Securuties and Exchange Comission SIV : Structured Investment ve hicle TAF : Term Auction Facility TALF : Term Asset- Backed Securities Loan Facility TAO : Türkiye Anonim Ortaklığı TARP : Troubled Asset Relief Program TAŞ : Türkiye AnonimŞirketi TCMB : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası TC : Türkiye Cumhuriyeti TEFE : Toptan Eşye Fiyat Endeksi TMSF : Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu TSLF : Term securities Lending Facility TUİK : Türkiye İstatistik Kurumu YP : Yabancı Para YY : Yüzyıl FBE : Finansal Baskı Endeksi

GÖLGE BANKACILIK ve TÜRKİYE

GÖLGE BANKACILIK ve TÜRKİYE Mart 2014 GÖLGE BANKACILIK ve TÜRKİYE Ömer Tuğsal Doruk GÖLGE BANKACILIK ve TÜRKİYE Ömer Tuğsal Doruk Yay n No: 300 stanbul, 2014 Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSMAN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSMAN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSMAN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2008 KÜRESEL KRİZİ VE SONRASINDA FİNANSAL PİYASALARLA İLGİLİ ALINAN TEDBİRLERİN İNCELENMESİ İLE

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI GENEL OLARAK GÖLGE BANKACILIK VE TÜRKİYE DE GÖLGE BANKACILIK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ömer Tuğsal DORUK YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ASKON EKONOMİ RAPORLARI

ASKON EKONOMİ RAPORLARI ASKON EKONOMİ RAPORLARI 17 ÇÖZÜM BAĞLAMINDA YÜKSELEN İMAJ VE BÜYÜYEN ÜMİTLER 2013 TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİ 2012 DEĞERLENDİRMELERİ 2013 BEKLENTİLERİ Bu Araştırma Raporu ASKON, Anadolu Aslanları İşadamları

Detaylı

ÖNCÜ GÖSTERGELER YAKLAŞIMINA GÖRE FİNANSAL KRİZLER VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Dr. Cüneyt SEVİM

ÖNCÜ GÖSTERGELER YAKLAŞIMINA GÖRE FİNANSAL KRİZLER VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Dr. Cüneyt SEVİM ÖNCÜ GÖSTERGELER YAKLAŞIMINA GÖRE FİNANSAL KRİZLER VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ Dr. Cüneyt SEVİM ANKARA 2012 BDDK Kitapları No: 11 Öncü Göstergeler Yaklaşımına Göre Finansal Krizler ve Türkiye Örneği Dr. Cüneyt SEVİM

Detaylı

F NANSAL ST KRAR ve BANKACILIK DÜZENLEMELER (1990-2010 Türkiye Tecrübesi Ifl nda)

F NANSAL ST KRAR ve BANKACILIK DÜZENLEMELER (1990-2010 Türkiye Tecrübesi Ifl nda) KASIM 2012 F NANSAL ST KRAR ve BANKACILIK DÜZENLEMELER (1990-2010 Türkiye Tecrübesi Ifl nda) Dr. Göksel Tiryaki Finansal İstikrar ve Bankacılık Düzenlemeleri (1990-2010 Türkiye Tecrübesi Işığında) Finansal

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN DARALMA VE GENİŞLEME DÖNEMLERİNDE EMİSYON HACMİNİN ÖNCÜ GÖSTERGE OLARAK ANALİZİ

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN DARALMA VE GENİŞLEME DÖNEMLERİNDE EMİSYON HACMİNİN ÖNCÜ GÖSTERGE OLARAK ANALİZİ TÜRKİYE EKONOMİSİNİN DARALMA VE GENİŞLEME DÖNEMLERİNDE EMİSYON HACMİNİN ÖNCÜ GÖSTERGE OLARAK ANALİZİ Suphi Can UÇAK Uzmanlık Yeterlik Tezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Emisyon Genel Müdürlüğü Ankara,

Detaylı

FİNANSAL KRİZLERİN SİNYAL YAKLAŞIMI İLE ÖNGÖRÜLMESİ: TÜRKİYE, ARJANTİN, TAYLAND VE İNGİLTERE İÇİN BİR ANALİZ*

FİNANSAL KRİZLERİN SİNYAL YAKLAŞIMI İLE ÖNGÖRÜLMESİ: TÜRKİYE, ARJANTİN, TAYLAND VE İNGİLTERE İÇİN BİR ANALİZ* FİNANSAL KRİZLERİN SİNYAL YAKLAŞIMI İLE ÖNGÖRÜLMESİ: TÜRKİYE, ARJANTİN, TAYLAND VE İNGİLTERE İÇİN BİR ANALİZ* Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 14, 2013, Sayfa 47-58 Muhammet

Detaylı

KÜRESEL FİNANSAL KRİZ VE SERMAYE HAREKETLERİ ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

KÜRESEL FİNANSAL KRİZ VE SERMAYE HAREKETLERİ ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ KÜRESEL FİNANSAL KRİZ VE SERMAYE HAREKETLERİ ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı İktisat Bilim Dalı Övgü Irmak ŞAHİN Danışman:

Detaylı

FİNANSAL KRİZLER VE ERKEN UYARI SİSTEMLERİ T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS VE BANKACILIK ANA BİLİM DALI

FİNANSAL KRİZLER VE ERKEN UYARI SİSTEMLERİ T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS VE BANKACILIK ANA BİLİM DALI T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS VE BANKACILIK ANA BİLİM DALI FİNANSAL KRİZLER VE ERKEN UYARI SİSTEMLERİ Yüksek Lisans Tezi ÖZGÜR YAMAN İstanbul, 2010 Danışman: YRD. DOÇ.DR.

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE FİNANSAL KRİZLER VE FİNANSAL KRİZ MODELLERİ

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE FİNANSAL KRİZLER VE FİNANSAL KRİZ MODELLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE FİNANSAL KRİZLER VE FİNANSAL KRİZ MODELLERİ Bülent ERDOĞAN YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI 1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YÜKSEK

Detaylı

ÜÇ AYLIK BÜLTEN. Sayı: 2015-I

ÜÇ AYLIK BÜLTEN. Sayı: 2015-I ÜÇ AYLIK BÜLTEN Sayı: 2015-I I: ÖNSÖZ 2015 yılı birinci çeyrek döneminde de küresel para politikalarındaki farklılaşmanın devam ettiği, finans piyasalarındaki belirsizlik ve oynaklığın gelişmekte olan

Detaylı

2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı 2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Fatih MEMİŞ Yüksek Lisans

Detaylı

FİNANSAL KIRILGANLIK ENDEKSİ (TÜRKİYE 1989-2011) ve YORUMLAR

FİNANSAL KIRILGANLIK ENDEKSİ (TÜRKİYE 1989-2011) ve YORUMLAR Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt/Vol. XXXII, Sayı/No. 1, 2013, pp. 239-260 FİNANSAL KIRILGANLIK ENDEKSİ (TÜRKİYE 1989-2011) ve YORUMLAR Özet Umut ÇAKMAK * Makalenin

Detaylı

Finansal Krizlerin Öncü Göstergeleri ve Ülke Ekonomilerini Etkileme Kanalları: Türkiye Örneği 1

Finansal Krizlerin Öncü Göstergeleri ve Ülke Ekonomilerini Etkileme Kanalları: Türkiye Örneği 1 Finansal Krizlerin Öncü Göstergeleri ve Ülke Ekonomilerini Etkileme Kanalları: Türkiye Örneği 1 Fatih YÜCEL * Hüseyin KALYONCU ** Özet Küreselleşen dünyada, geçilen yüzyıl içinde çıkış noktaları ve sonuçları

Detaylı

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 6 2. TÜRKİYE EKONOMİSİ NE GENEL BAKIŞ... 11 2.1. Büyüme

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası

Türkiye Sermaye Piyasası SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ

Detaylı

Emlak Konut GYO A.Ş. Türk gayrimenkul sektörü çerçevesinde konut ve konuta bağlı gelişmelerin analizi

Emlak Konut GYO A.Ş. Türk gayrimenkul sektörü çerçevesinde konut ve konuta bağlı gelişmelerin analizi Emlak Konut GYO A.Ş. Türk gayrimenkul sektörü çerçevesinde konut ve konuta bağlı gelişmelerin analizi GAYRİMENKUL VE KONUT SEKTÖRÜNE BAKIŞ 2014 İÇİNDEKİLER 1. Dünya Ekonomisine Bakış 07 1.1 Dünya Ekonomisi

Detaylı

PETROL ÜRETEN ÜLKELERDE EKONOMİK BÜYÜMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

PETROL ÜRETEN ÜLKELERDE EKONOMİK BÜYÜMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PETROL ÜRETEN ÜLKELERDE EKONOMİK BÜYÜMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Hazırlayan Özlem Gül BOZKURT İktisat Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011. ISBN: 978-605-137-079-8 TOBB Yayın No: 2012/151. TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir.

Ekonomik Rapor 2011. ISBN: 978-605-137-079-8 TOBB Yayın No: 2012/151. TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. 67. GENEL KURUL EKONOMİK RAPOR 2011 67. genel kurul ISBN: 978-605-137-079-8 TOBB Yayın No: 2012/151 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks : (0312)

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YILLIK RAPOR 2000 MAYIS 2001 ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM 1: DÜNYA VE TÜRKĐYE EKONOMĐSĐNDEKĐ GELĐŞMELER...1 1.1. Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler...1 1.1.1. Ekonomik Gelişmeler...1

Detaylı

Faaliyet Raporu SPK. Sermaye Piyasası Kurulu

Faaliyet Raporu SPK. Sermaye Piyasası Kurulu Faaliyet Raporu SPK SERMAYE PİYASASI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... İV GRAFİKLER... Vİ KISALTMALAR...Vİİ KURUL BAŞKANININ MESAJI... Vİİİ 1. SERMAYE PİYASASI KURULU... 1 1.1. MİSYON,

Detaylı

ÜLKE KREDİ NOTLARININ BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNUN ÜLKE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ÜLKE KREDİ NOTLARININ BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNUN ÜLKE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Yayın No: 2923 ÜLKE KREDİ NOTLARININ BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNUN ÜLKE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Uzmanlık Tezi Fatih Bahadır HASPOLAT EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Finansal Kırılganlık Göstergeleri ve Türkiye Uygulaması

Finansal Kırılganlık Göstergeleri ve Türkiye Uygulaması Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Anabilim Dalı Yüksek Lisansı Ülke Analizi Dersi Finansal Kırılganlık Göstergeleri ve Türkiye Uygulaması Kıvanç Duru İçindekiler Finansal

Detaylı

FİNANSAL KRİZLER: TEORİK VE TARİHSEL BİR PERSPEKTİF

FİNANSAL KRİZLER: TEORİK VE TARİHSEL BİR PERSPEKTİF Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 20, Ocak-Haziran 2003, ss. 57-81. FİNANSAL KRİZLER: TEORİK VE TARİHSEL BİR PERSPEKTİF Güven DELİCE * ÖZET Finansal piyasaların giderek

Detaylı

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015 Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Bütçe Tasarısı 2015-2016 Yönetim Kurulu* Yönetim Kurulu Başkanı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Hüseyin Aydın

Detaylı

EKONOMİK RAPOR. genel kurul

EKONOMİK RAPOR. genel kurul genel kurul EKONOMİK RAPOR 2010 EKONOMİK RAPOR 2010 ISBN: 978-9944-60-897-8 TOBB Yayın No: 2011/135 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks : (0312)

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI DEVLETİN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DÜZENLEYİCİ DENETLEYİCİ ROLÜ VE TÜRKİYE UYGULAMASI. HAZIRLAYAN Dr. Selami Er

İSTANBUL TİCARET ODASI DEVLETİN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DÜZENLEYİCİ DENETLEYİCİ ROLÜ VE TÜRKİYE UYGULAMASI. HAZIRLAYAN Dr. Selami Er İSTANBUL TİCARET ODASI DEVLETİN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DÜZENLEYİCİ DENETLEYİCİ ROLÜ VE TÜRKİYE UYGULAMASI HAZIRLAYAN Dr. Selami Er YAYIN NO: 2009-34 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu

Detaylı

YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ. Emrah DOĞAN. (Yüksek Lisans Tezi)

YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ. Emrah DOĞAN. (Yüksek Lisans Tezi) TÜRKİYE DE CARİ AÇIK SORUNUNUN YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Emrah DOĞAN (Yüksek Lisans Tezi) Eskişehir, 2014 TÜRKİYE DE CARİ AÇIK SORUNUNUN YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Emrah DOĞAN

Detaylı