Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 Sadece Türkiye'nin Deðil Artýk Dünya nýn da Takip Edip, Merakla Beklediði Fuar: TURKCHEM CHEM SHOW EURASIA 2012 Kimyasallar ve üretim teknolojilerinin bir arada olduðu, katýlýmcý ve ziyaretçi sayýsý ile Dünya'nýn önde gelen uluslararasý kimya sanayi grup fuarlarý arasýnda gösterilen ve ilk kez 2006 yýlýnda düzenlenen TURKCHEM CHEM SHOW EURASIA, Ekim 2012 tarihleri arasýnda, Ýstanbul Fuar Merkezi'nde katýlýmcý ve ziyaretçilerine beþinci kez kapýlarýný açmaya hazýrlanýyor. TURKCHEM CHEM SHOW EURASIA 2012 yýlýnda; "Kimyasallar, Laboratuvar, Teknoloji, Su Þartlandýrma, Petrokimya, Kozmetik & Deterjan, Gýda & Ýlaç, Boya & Yüzey Ýþlem, Tekstil & Deri, Ambalaj & Geri Dönüþüm, Kompozit" konularýný ayrý baþlýklar altýnda ele alarak kimya endüstrisinde geniþ bir alaný kuþatmaya hazýrlanýyor. 4. Uluslararasý Kimya Sanayi Grup Fuarý TURKCHEM CHEM SHOW EURASIA 2010, 7-10 Ekim tarihleri arasýnda Ýstanbul Fuar Merkezi'nde büyük bir baþarý ile gerçekleþtirildi. 13 ülkeden 312 doðrudan katýlýmcý ile 3 salonda m 2 alanda gerçekleþtirilen ve özellikle yurtdýþýndan katýlýmcý firmalarýn yoðun olarak yer aldýðý fuar; Mýsýr, Çin ve Hindistan olmak üzere 3 ülke pavyonu, ABD, Almanya, Avusturya, Avustralya, Hollanda, Ýngiltere, Ýtalya, Özbekistan, Tayvan'dan 100'ün üzerinde yabancý firmanýn doðrudan katýlýmý ile artýk uluslararasý bir platform olduðunu da kanýtladý. Ziyaretçilerinin de "Kimya ile ilgili Her Þey"e ulaþtýðý TURKCHEM CHEM SHOW EURASIA 2010 fuarýný 4 günlük sürede 65 ülkeden 1.478'i yabancý, kiþi ziyaret etti. TURKCHEM CHEM SHOW EURASIA 2010; boya, mürekkep, ilaç, gýda, deterjan, kozmetik, yapýþtýrýcý, yapý kimyasallarý, plastik, kauçuk, kablo, kompozit, petrokimya, tekstil, deri, su þartlandýrma sektörüne hammadde, yardýmcý madde üreten / satan firmalar ile nihai ürün üreten firmalarý bir araya getirdi. Fuarda ayný zamanda, ambalaj, geri dönüþüm, kimya sanayi makine ekipmanlarý, pompalar, iþ güvenliði ve saðlýðý, lojistik, depolama firmalarýnýn yetkilileri ile bu hizmetleri almak isteyen sektör profesyonelleri dört gün boyunca ayný çatý altýnda görüþmeler gerçekleþtirdiler. TURKCHEM CHEM SHOW EURASIA, iki yýlda bir tüm sektör profesyonellerini ayný çatý altýnda buluþturmaya devam edecek. Artkim Grup; fuarcýlýk ve yayýncýlýk hizmetleriyle yýllardýr kimya sanayine renk katmaktan, sektöre hizmet etmekten gurur duyuyor!

4 Ana Kimyasallar Elektro Kimyasallar Endüstriyel Dolgu Maddeleri Fotoðrafik Kimyasallar Genel Kimyasallar Ýnorganik Kimyasallar Kaðýt Kimyasallarý Kimyasal Ara Maddeler Oleo Kimyasallar Organik Kimyasallar Özel Kimyasallar Seramik, Cam, Emaye ve Çimento Kimyasallarý Solventler Tarým Kimyasallarý Endüstriyel Temizlik Ürünleri Yapýþtýrýcýlar Diðer Kimyasallar Laboratuvar Kimyasallarý Laboratuvar Analiz Kitleri ve Cihazlarý Laboratuvar Filtrasyon Sistemleri Laboratuvar Plastik ve Cam Malzemeleri Laboratuvar Araç ve Gereçleri Laboratuvar Mobilyalarý Laboratuvar Tipi Sentez Makinalarý Renk Ölçüm Cihazlarý Test Kitleri Kimya Sanayii Makinalarý ve Ekipmanlarý Basýnçlý Kaplar Eþanjörler Isýtýcýlar Karýþtýrýcýlar (Mikserler) Reaktörler Pompalar, Vanalar Tanklar Kurutucular Proses Makinalarý Otomatik Makinalar Kondansörler Konveyör ve Asansörler Katý Atýk Yönetimi ve Eliminasyon Tesisleri Termal Prosesler Mekanik Prosesler Toz Karýþtýrma ve Öðütme Tesisleri Kimya Sanayi Tesisleri Ýmalatý ve Montajý Paslanmaz Malzemeler Biyoteknoloji Ölçüm ve Kontrol Cihazlarý Proses Otomasyon Sistemleri Diðerleri Aðartýcý / Beyazlaþtýrýcý Ajanlar Asitler, Alkoller ve Glikoller Antioksidanlar Çözücüler ve Nemlendiriciler Emülgatörler ve Stabilizatörler Enzimler Koku ve Katký Maddeleri Korozyon Ýnhibitörleri Renklendiriciler Silikonlar Soðutma ve Isýtma Ajanlarý Surfaktanlar UV Filtreler Vakslar ve Esterler Yaðlar Aromalar, Emülsiyonlar Vitaminler, Mineraller Koruyucular, Antimikrobialler Doðal ve Sentetik Renklendiriciler Doðal ve Yapay Tatlandýrýcýlar Asitliði Düzenleyiciler, Bazlar Kývam Vericiler, Gumlar Harman Yapma Sistemleri / Ekipmanlarý Ýlaç Hammaddeleri, Yardýmcý Malzemeler ve Ara Mamüller Saðlýk ve Güvenlik Ürünleri Tablet, Kapsül Dolgularý Temiz Oda ve Ekipmanlarý Boya, Mürekkep ve Yapýþtýrýcý Hammaddeleri Yapý Kimyasallarý ve Ýzolasyon Hammaddeleri Laboratuvar ve Üretim Ekipmanlarý Yüzey Ýþlem Kimyasallarý Boya, Emaye, Plastik Kaplamalar Sývý ve Toz Kaplamalar Elektro Kaplamalarý Endüstriyel Plazma Kaplamalarý PVD ve CVD Sistemleri Plazma Nitrasyon & Polimerleþme Püskürtme ve Islak Temizleme Çevre Koruma ve Özel Amaç Tesisleri Tekstil ve Deri Kimyasallarý Üretimi Ýçin Hammaddeler, Yardýmcý Maddeler Tekstil Kimyasallarý Denim Kimyasallarý Tekstil Boyalarý Deri Kimyasallarý Deri Finisaj Kimyasallarý Boyar Maddeler Ambalaj ve Sanayi Polimerleri Kauçuk Katký Maddeleri Kauçuk Kimyasallarý Masterbatchler Mühendislik Plastikleri ve Polimerleri Pigmentler Plastik Katký Maddeleri Renklendiriciler Solventler Temel ve Ara Kimyasallar Endüstriyel Yaðlar ve Gazlar Hammaddeler Reçineler, Dolgular, Katký Maddeleri, Termoplastikler Takviyeler ve Lifler Tamamlama ve Ýþleme Prosedürleri Konvertör ve Son Ýþlem Ara Ürünler, Yarý Bitmiþ ve Bitmiþ Ürünler Servis ve Hizmetler Su Þartlandýrma Kimyasallarý Soðutma, Su ve Buhar Sistemleri Atýksu Arýtma Kimyasallarý Havuz Kimyasallarý Kazan Eþanjör ve Sistem Temizliði Kimyasallarý Plastik, Metal, Cam, Kaðýt Ambalaj Dolum, Etiketleme ve Paketleme Makinalarý Atýk Kimyasal ve Ambalaj Geri Dönüþümü Geri Dönüþüm Sistemleri Tank Temizleme Hava Arýtma Donaným ve e-ticaret REACH Hizmetleri Yazýlým Danýþmanlýk Araþtýrma ve Geliþtirme

5 Yýl Yerli Katýlýmcý Uluslararasý Katýlýmcý Toplam Katýlýmcý Günlük Ziyaretçi Sayýsý TURKCHEM CHEM SHOW EURASIA 2010, 65 Ülkeden Profesyonel Ziyaretçiyi Aðýrladý... Yerli Ziyaretçi Uluslararasý Ziyaretçi Toplam Ziyaretçi Gün 2. Gün 3. Gün 4. Gün Toplam yýlýnda ziyaretçilerin ilgilendikleri ürün gruplarý ( çoktan seçmeli ) Ürün Gruplarý Agrokimyasal Ara Ürünler Ambalaj ve Geri Dönüþüm Aroma & Esanslar Biyositler Biyoteknoloji Boya ve Baský Mürekkebi Kimyasallarý Elektronik Kimyasallar Farmasötik Katký ve Ara Ürünleri Fotoðrafçýlýk Kimyasallarý Genel Kimyasallar Ýnorganik Kimyasallar Katalizörler Kimyasal Ara Ürünler Laboratuvar Cihaz ve Ekipman Makine & Ekipmanlar Oleo Kimyasallar Organik Ara Ürünler Organik Kimyasallar Petrol ve Maden Kimyasallarý Pigmentler ve Boyalar Plastik Katký Maddeleri Proses ve Otomasyon Sistemleri Reçineler Reoloji Düzenleyiciler Reprografik Kimyasallar Stabilizörler Su Þartlandýrma Kimyasallarý Sürfaktanlar Diðer % 18,0 6,0 12,0 4,0 7,0 21,0 2,0 24,0 2,0 31,0 19,0 5,0 17,0 36,0 30,0 5,0 7,0 8,0 14,0 24,0 16,0 13,0 23,0 5,0 2,0 10,0 15,0 14,0 3,0 Araþtýrma ve Geliþtirme % 14,2 Yönetim % 16,3 Satýþ ve Pazarlama % 15,6 Diðer % 2,0 Satýn Alma % 19,1 Kalite Kontrol % 9,7 Üretim % 23,1 Karar Verici % 56 Yetkisi Yok % 4 Tavsiye Yetkisine Sahip % 17 Kolektif Karar Verici % 23 Üretici % 62 Diðer % 2 Ticaret % 3 Distribütör, Temsilcilik % 33 Sorumluluk Alaný Satýn Alma Yetkisi Þirket Tipi

6 Ak-Kim / Ahmet Serdar Yeðin: Türkiye Her iki yýlda bir Turkchem Fuarý'na katýlýyoruz. Bu fuara katýlarak özellikle Türkiye'deki bütün müþterilerimize ulaþmayý, ziyaret edemediðimiz müþterilerimizi Ýstanbul'da aðýrlayarak hem ürünlerimizi tanýtmayý hem de onlarla teknik bilgileri paylaþarak pazar bilgileri ve pazar paylaþýmý hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunmayý tercih ediyoruz. Bu bakýmdan fuar bizim için çok faydalý oluyor. Sanýyorum bundan sonra yapýlacak yýllarda da fuara katýlmaya devam edeceðiz. Akpa Kimya / Kemal Darcan: Türkiye Fuarla ilgili olarak 2010 senesinde çok olumlu geliþmeler olduðunu düþünüyorum. Þöyle ki son 4-5 senedir katýldýðýmýz bu fuarda her sene ileriye yönelik bir hareket, pazara daha fazla nüfuz etme, hem iç pazar hem de dýþ pazar anlamýnda bir hareketlenme olduðunu görüyorum. Özellikle bu sene yurtdýþýndan gelen ziyaretçilerimizin sayýsýnda çok büyük bir artýþ var. Özellikle Orta Doðu ülkeleri, Kuzey Afrika ülkelerinden gelen ziyaretçi sayýsýnda artýþ oldu. Bununla birlikte Balkan ülkelerinden gelen ziyaretçilerimiz de oldu. Ýnþallah el birliðiyle bu fuarý daha iyi noktalara getiririz. Türk sanayisini Balkanlar, Orta Doðu ve Afrika ülkelerinde tanýtma imkaný bulabiliriz. Bu bölgelerde kendi sanayi ürünlerimizi tanýtma ve pazarlama imkanýmýz oldukça yüksek Bu fýrsatlarý hep birlikte deðerlendirip, bu fuarý daha iyi noktalara getireceðimize inanýyorum. Bayegan / Merih Akyol: Türkiye Bayegan olarak her sene düzenli olarak katýlýyoruz. Þu ana kadar gayet iyi geçiyor. Hem yurt dýþý katýlým hem de kendi müþterilerimiz hepsi burada bizi ziyaret ediyorlar. Burada katýlýmcý olan müþterilerimiz de bulunmakta, onlarý da biz ziyaret ediyoruz. Yerimiz güzel, katýlýmcýlar iyi Onun dýþýnda bu katýlýmlarýn genel sebebi bütün büyük firmalarýn zaten bir arada toplanmasý Bu fuarda olmak piyasada da olmanýn göstergesidir. Dolayýsýyla her sene katýlýyoruz. Güzel geçiyor, memnunuz. Teþekkür ederiz. Çað Kimya / Burak Baþsoy: Türkiye Fuarýmýz dün baþladý, bugün ikinci günümüz. Dün güzel bir trafik yaþadýk, hem potansiyel yeni müþterilerimizle karþýlaþma þansýmýz oldu, ayný zamanda da mevcut müþterilerimizle bir araya geldik. Fuarý son derece iyi buluyoruz. Birçok ülkeden iyi firmalar ziyaretçi olarak geldi, hem tedarik hususunda hem de ihracat konusunda da faydalanabileceðimizi düþünüyoruz. Artkim'e bu konuda teþekkür ederiz. Ayný zamanda Workshop'larda faydalý oluyor, böyle bir çalýþmanýn da baþlatýlmýþ olmasý bizce son derece yararlý DuPont / Cengizhan Okur: Türkiye Fuara katýlmaktaki amacýmýz DuPont'un iki iþ birimini fuarda temsil etmekti. Bir tanesi Koruma Teknolojileri diðeri Özel Kimyasallar, Kimyasal Çözümler bölümüydü. Açýkçasý DuPont zaten endüstride bilinir bir firma olduðu için ürünlerimizi tanýtmak konusundan ziyade yeni geliþtirdiðimiz ürünleri son kullanýcýya ulaþtýrma konusunda faydalý oldu. Ýlgili kiþilerle görüþme fýrsatýmýz oldu. Yeni çözümleri anlatma konusunda tabi burada zaman konusunda daha esnek olduðumuz için faydalý olduðunu düþünüyorum. Genel olarak fuar organizasyonundan, yerleþim düzeninden ve ziyaretçilerin þu ana kadar konuyla ilgili olmasýndan memnunuz. Everlight / Bernardo Yang: Tayvan Bu etkinlik benim için oldukça ilgi çekici, bu nedenle Tayvan'dan özellikle etkinlikte bulunmak için geldim. Tekstil boyalarý ile baþladýðýmýz için, seneler içinde Türkiye de endüstrinin sadece tekstilde deðil, birçok alanda oldukça ilerlemiþ olduðu görünmektedir. Eral - Protek / Nilay Midilli: Türkiye Bu iki gün boyunca özellikle yurtdýþýndan birçok ziyaretçimiz oldu. Artkim'in organizasyonu birçok ülkede ve Türkiye çapýnda iyi tanýtmýþ olmasýnýn sayesinde beklentimizin üzerinde bir ziyaretçi sayýsýyla buluþtuk. Bizim açýmýzdan önceki senelerden farklý olarak gelen müþteri profili açýsýndan bir farklýlýk yok. Çünkü dediðim gibi farklý sektörlere hitap ettiðimiz için birçok sektörden müþteri geldi ama pazarda piyasada bu fuarýn bilinirliðinin arttýðýný gözlemledik. Birçok yayýn organýnda fuarla ilgili duyurular, haberler yapýldý. Bazý ülkelerin fuarý desteklemesi kamuoyunda belli bir reklam etkisi yarattý. Tüm bu reklamlarýn faydasýný biz de ziyaretçi olarak gördük. Harke Chemicals / Dirk Forler: Almanya Alman kökenli kimyasal distribütörlüðü yapan bir firma olarak, fuar þu ana kadar bizim için oldukça ilgi çekici Türkiye de Avrupa ve Asya'yý birleþtiren bir ülke olmasý nedeni ile oldukça ilgi çekici Bu nedenle ilk defa bu platformda bulunuyoruz ve etkinlik ilk günden çok çok heyecanlý ve ilginç geçiyor. Oldukça güzel görüþmeler yapýyoruz. Þimdiden gelecek fuarda burada olacaðýmýzý söyleyebilirim. Diðer Katýlýmcý görüþleri için /index.php?sayfa=video

7 Günlük Ziyaretçi Sayýsý Helm Kimya / Levent Koç: Türkiye Ýki yýlda bir düzenlenen Turkchem Fuarý'nýn firmamýz için verimli geçtiðini düþünüyorum. Düzenli þekilde müþterilerimizi ziyaret etme þansý her zaman bulamýyoruz. Müþterilerimizle bu fuarda buluþuyoruz. Yeni müþteriler, yeni kaynaklar bulma þansý yakalayabiliyoruz. Artkim Fuarcýlýk'ýn düzenlediði bu fuar organizasyon anlamýnda bütün talebimizi karþýlýyor, bu konuda hizmetlerinden dolayý teþekkür ederiz. IMCD / Gökhan Oran: Türkiye Bu fuara 2007 yýlýndan beri sürekli katýlýyoruz. Bütün yýllar çok baþarýlý geçiyor ve gittikçe de büyüyen bir fuar Bu nedenle sürekli destek olmayý arzuluyor ve planlýyoruz. Fuar, gerek üreticiler, gerek kimya daðýtýcýlarý olsun tüm sektör oyuncularýný bir araya getiriyor. Birçok nedenden dolayý müþterileri de bir araya getiriyor. Ýsteðimiz de zaten Türkiye'deki fuarlarýn aslýnda tek bir çatý altýnda bu fuarda birleþmesi ve bizimde her iki yýlda bir bu spesifik fuara katýlmamýz. International Process Plants - IPP / Narendra Vaswani: ABD Bu bizim ilk katýlýmýmýz Güzel deneyimler edindik. Ýlk gün çok cesaret verici olmamasýna raðmen, ikinci ve üçüncü gün gibi eminim takip eden dördüncü günde güzel geçecek. Çok fazla ziyaretçimiz olmadý ancak çok ilgili ziyaretçileri aðýrladýk. Bu bir fuar için çok önemlidir. Bu nedenle genel olarak diyebilirim ki, evet biz memnun olduk fuardan ve mutluyuz. Saðlanan hizmetlerden de memnun kaldýk. Umut ediyorum önümüzdeki senelerde katýlým gerçekleþtireceðiz. Ýlmor Kimya / Ýzi Morhayim: Türkiye Bizim ikinci katýlýmýmýz Ýkinci kere katýlmamýzýn en önemli nedenlerinden biri herkesin fuara ilgi gösteriyor olmasý... Hakikaten sektörümüzü buluþturan bir kimya fuarý olmayý baþardý. Satýþtan ziyade iliþkilerimizi güçlendirmek, karþýlýklý görüþme fýrsatýný bulmak beklentilerimizdi. Bu açýdan fuar hakikaten faydalý oluyor. Böyle bir fuarda bir diðer beklentimiz de yurtdýþýndan gelen müþterilere ulaþmaktý. Biraz daha fazla beklentimiz o yönde Çünkü yurtdýþýna açýlým açýsýndan bu fuar bizim için ciddi bir beklenti Onun dýþýnda her þey gayet güzel, fuarý organize edenlere tebriklerimi sunuyorum. Ýnþallah bir sonraki fuarda hep beraber tekrar görüþmek dileðiyle size teþekkür ediyorum. Nüve A.Þ. / F. Nur Karakurum Okbay: Türkiye Bu fuara ikinci kez katýlýyoruz. Ýlk katýlýmýmýz fuarýn ilk düzenlendiði sene 2006 yýlýnda idi. Fuar sektörde bir boþluðu dolduruyor. Artkim Yayýncýlýk ve Fuarcýlýk bu boþluðu iyi doldurdu diye düþünüyorum yýlýnda verdiðimiz ilk katýlým desteðiyle bunu görmüþtük. Zaman içerisinde de fuarý izledik. Gerçekten baþarýlý bir grafiði var. Bu sene de fuara katýlým saðlayarak firmamýzý temsil ettik. Ömer Lütfü Özgül Kimyevi Mad. / Haluk Özgül: Türkiye Fuarýmýz uluslararasý bir fuar olmasý nedeniyle her geçen sene daha fazla dýþ katýlýmcýyý çekiyor. Bu da tabi ki hem ziyaretçilere hem de mevcut katýlýmcýlara kazanç saðlýyor. Kimyaya her geçen sene ilginin arttýðýný gelen ziyaretçi sayýsýndan ve katýlýmcýlarýn çeþitliliði açýsýndan gözlemleyebiliyoruz. Tüm bunlar tabiki Türkiye için çok önemli kazanýmlar ve inþallah 2 sene sonra tekrarlanacak fuar bence çok daha iyi olacak. Çok olumlu geliþmeler görüyorum. Organizasyon gayet iyi, memnunuz. Çünkü biliyoruz ki organizatör firma dýþ ülkelerde, diðer fuarlarda da epey bir tanýtým faaliyetinde bulundu. Bunun da meyvesini topluyorlar. Petkim Petrokimya / Lütfi Dörter: Türkiye Petkim olarak Turkchem Fuarý'na ilk düzenlendiði 2006 yýlýndan bu yana her yýl düzenli olarak katýlan bir firmayýz. Turkchem Fuarý Petkim'in katýldýðý fuarlar içerisinde en düzgün, en verimli, en faydalý fuar diyebiliriz. Her sene daha geliþerek ve büyüyerek devam ediyor. Ýlk senelerde coatings ve kimya fuarý beraberken daha sonra bir yýl coatings, bir yýl kimya fuarý olarak ayrýldý. Buna raðmen þu anda ilk yýldaki iki fuar kadar katýlýmcýyý görüyoruz bu fuarda, bunun sebebi fuarýn verimli ve faydalý olmasý Uzun seneler devam edecek bir fuar olmasýný temenni ediyorum. Þirketimize çok faydalý olan bu fuar için, fuarda emeði geçen herkese katkýlarýndan dolayý teþekkür ediyorum. Veskim Kimyevi Mad. / Selim Genç: Türkiye Biz Turkchem'e ilk organizasyonundan bu yana katýlýyoruz. Gerek ziyaretçilerimizin yorumlarý gerek bizim gözlemlerimiz fuarýn çok faydalý olduðu yönünde. Bu fuar geleneksel diðer fuarlar gibi sadece satýþ odaklý bir fuar deðil bizim gözümüzde Bizim gibi firmalar için özellikle diðer rakiplerimizle, arkadaþlarýmýzla görüþmek, tanýþmak, telefonla görüþtüðümüz yüzlerini göremediðimiz müþterilerimizle bir arada olmak ve aðýrlýklý þirkette çalýþan arkadaþlarýmýzýn müþterilerimizle tanýþmasýný saðlamak adýna çok güzel bir fuar bence. Onun dýþýnda yurtdýþýndan da oldukça fazla katýlýmcý var. Bu da bizi memnun ediyor. Bu nedenle doðru karar verdiðimize inanýyoruz. Ýnþallah bir dahaki fuarda da burada olacaðýz. Çünkü gerçekten çok faydasýný görüyoruz. Kýsa zamanda çok fazla iþ yapmak diye ben bu fuara diyorum. Sadece satýþ yapmak deðil çünkü bizim iþimiz Satýþýn alt yapýsýný oluþturmak için bu fuara ihtiyacýmýz var. Organizasyondaki tüm arkadaþlara teþekkür ediyorum.

8 Sponsor olmanýn avantajlarý? Fuar Sponsoru olmanýn size sunduðu fýrsatlar doðrultusunda kendinizi uluslararasý bir platformda etkin olarak tanýtacak, marka deðerlerinizle hedef kitlenizi bütünleþtirme fýrsatý yakalayacaksýnýz. Sponsorluk seçeneklerinin size sunduðu fýrsatlar sonucu fuar alanýnda marka tanýnýrlýðýnýzý optimum bir noktaya taþýyarak, uzun dönemde satýþ rakamlarýnýza ivme kazandýrabilirsiniz. Fuar Ana Sponsorluðu Fuar Sponsorluðu Fuar Alanýnda Reklam ve Tanýtým Yaka Kartý, Ziyaretçi Çantalarý, Oturma Alanlarý, Fuar Yerleþim Planý, Fuar Kalemleri, Kayýt Alaný, Kokteyl, Ýnternet Alanlarý, Yaka Kartlarý, Davetiyeler, Workshop Alaný... Ýç Mekan Reklamlarý Dijital Reklamlar Yurtdýþý acentalýk aðýmýz için web sitemizi ziyaret ediniz.

9 Paket Stand: AVRUPA Halý Standart gri renk Kapalý Oda 1 m 2 perdeli (ücretsiz) veya kilitlenebilir kapý ekstra ücret karþýlýðý (50,-Euro) Stand renk seçenekleri Mavi Kýrmýzý Yeþil Turuncu 1 Masa, 3 Sandalye 1 Adet Çöp kutusu 1 Adet Askýlýk, 1 Adet Banko Her 3 m 2 için bir aydýnlatma spotu 1 adet 3'lü priz 220 V 40 / m 2 Paket Stand: ASYA Stand m m 2 arasý m 2 arasý m 2 arasý 90 m 2 ve üzeri Katýlým Ücretleri (Standsýz) En küçük katýlým 12 m 2 'dir. Fiyatlar 176 /m 2 +KDV 166 /m 2 +KDV 156 /m 2 +KDV 146 /m 2 +KDV Ödemeler Euro veya ödemenin yapýldýðý günkü Merkez Bankasý efektif satýþ kuru üzerinden TL olarak yapýlacaktýr. Katýlým bedelinin %25 i sözleþme ile birlikte nakit, kalan bakiye ise sözleþme tarihini izleyen 3 ayda eþit taksitler halinde ödenecektir. Standart Paket Stand Halý Standart gri renk Kapalý Oda 1 m 2 perdeli (ücretsiz) veya kilitlenebilir kapý ekstra ücret karþýlýðý (50,-Euro) Alýnlýk Renk Seçeneði Mavi Kýrmýzý Yeþil Turuncu Sarý Dikey Kenarlýk Renk Seçeneði Mavi Kýrmýzý Yeþil Turuncu Sarý 1 Masa, 3 Sandalye 1 Adet Çöp kutusu 1 Adet Askýlýk, 1 Adet Banko Her 3 m 2 için bir aydýnlatma spotu 1 adet 3'lü priz 220 V Halý Standart gri renk 1 Masa 3 Sandalye 1 Adet Çöp kutusu Her 3 m 2 için bir aydýnlatma spotu 1 adet 3'lü priz 220 V 40 / m 2 20 / m 2

10 Medya Partneri Organizatör Tel : Faks : E-posta Bu fuar 5174 sayýlý kanun gereðince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) izni ile düzenlenmektedir.

Ýstanbul Doðu ile Batý Arasýndaki Köprü Coatings Show Eurasia 4. Uluslararasý Boya, Mürekkep, Yapýþtýrýcý, Ýzolasyon, Yapý Kimyasallarý Hammadeleri ve Üretim Teknolojileri Fuarý 6-8 Ekim Ýstanbul Fuar

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERÝ BÝRÝNÝZ BÝN OLSUN! "Turkchem Chem Show Eurasia & Eurasian Coatings Platform Sponsorluk Seçenekleri" Sponsorluk seçeneklerinin size sunduðu fýrsatlar sonucu fuar alanýnda marka tanýnýrlýðýnýzý

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERÝ BÝRÝNÝZ BÝN OLSUN! "Putech Eurasia & Eurasian Composites Show Sponsorluk Seçenekleri" Sponsorluk seçeneklerinin size sunduðu fýrsatlar sonucu fuar alanýnda marka tanýnýrlýðýnýzý

Detaylı

www.turkcoat-paintistanbul.com / www.paintistanbul-turkcoat.com 24-26 Mart 2016

www.turkcoat-paintistanbul.com / www.paintistanbul-turkcoat.com 24-26 Mart 2016 www.turkcoat-paintistanbul.com / www.paintistanbul-turkcoat.com 6. Uluslararası Boya, Boya Hammaddeleri, Yapı Kimyasalları, Yapıştırıcı ve Hammaddeleri, Laboratuvar ve Üretim Ekipmanları Fuarı Türkiye

Detaylı

7. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı. 10-12 Kasım 2016. İstanbul Fuar Merkezi. www.chemshoweurasia.com

7. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı. 10-12 Kasım 2016. İstanbul Fuar Merkezi. www.chemshoweurasia.com 7. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı 10-12 Kasım 2016 İstanbul Fuar Merkezi Chemicals 7. Uluslararası Özel, Spesifik Kimyasallar, Genel Kimyasallar, Petrokimya ve Kimyasal Ara Ürünler Fuarı Laboratory

Detaylı

24-26 Mart 2016. İstanbul Fuar Merkezi. Türkiye ve Avrasya nın En Büyük Boya, Boya Hammaddeleri, Yardımcı Maddeler ve Teknolojileri Fuarı ve Kongresi

24-26 Mart 2016. İstanbul Fuar Merkezi. Türkiye ve Avrasya nın En Büyük Boya, Boya Hammaddeleri, Yardımcı Maddeler ve Teknolojileri Fuarı ve Kongresi www.turkcoat-paintistanbul.com / www.paintistanbul-turkcoat.com 6. Uluslararası Boya, Boya Hammaddeleri, Yapı Kimyasalları, Yapıştırıcı ve Hammaddeleri, Laboratuvar ve Üretim Ekipmanları Fuarı Türkiye

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERÝ BÝRÝNÝZ BÝN OLSUN! "Turkchem Chem Show Eurasia & Eurasian Coatings Platform Sponsorluk Seçenekleri" Sponsorluk seçeneklerinin size sunduðu fýrsatlar sonucu fuar alanýnda marka tanýnýrlýðýnýzý

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları SPONSORLUK SEÇENEKLERİ 08-10 Kasım 2018 İstanbul Fuar Merkezi Medya Partneri İş Birliği ile Destekleyen Organizatör K mya Sektör Platformu ve Üyeler BU FUAR 5174 SAYILI

Detaylı

2013 TANITIM DOSYASI www.chemmedia.com.tr Renklerin Dünyasýný Keþfedin Boyatürk Dergisi, boya firmalarýnýn kendilerini ve ürünlerini büyüyen boya pazarýna daha iyi anlatmalarýna destek olmak, satýcý ve

Detaylı

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010 www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. ÞTÝ. ÞTÝ. 19 yýlýndan günümüze kadar kauçuk ve plastik

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ BİRİNİZ BİN OLSUN! www.artkim.com.tr

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ BİRİNİZ BİN OLSUN! www.artkim.com.tr SPONSORLUK SEÇENEKLERİ BİRİNİZ BİN OLSUN! "Chem Show Eurasia Sponsorluk Seçenekleri" Sponsorluk seçeneklerinin size sunduğu fırsatlar sonucu fuar alanında marka tanınırlığınızı optimum bir noktaya taşıyarak,

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ 5. Uluslararası Poliüretan Sanayi Fuarı 3. Uluslararası Kompozit Sanayi Fuarı 9-11 Kasım 2017 İstanbul Fuar Merkezi SPONSORLUK SEÇENEKLERİ Medya Partneri İş Birliği ile Destekleyen Organizatör Kimya Sektör

Detaylı

www.stteurasia.com 3. Uluslararası Yüzey İşlem, Galvaniz Kimyasalları ve Teknolojileri Fuarı 12-14 Ekim 2017 İstanbul Fuar Merkezi

www.stteurasia.com 3. Uluslararası Yüzey İşlem, Galvaniz Kimyasalları ve Teknolojileri Fuarı 12-14 Ekim 2017 İstanbul Fuar Merkezi www.stteurasia.com 3. Uluslararası Yüzey İşlem, Galvaniz Kimyasalları ve Teknolojileri Fuarı 12-14 Ekim 2017 Eş Zamanlı Olarak İstanbul Fuar Merkezi Medya Partneri İş Birliği ile Destekleyenler Organizatör

Detaylı

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR. . EVLİLİK HAZIRLIKLARI, EV GEREÇLERİ VE MOBİLYA FUARI 10-14 NİSAN 201 TRABZON DÜNYA TİCARET MERKEZİ BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

15 18 HAZİRAN 2015 FRANKFURT - ALMANYA

15 18 HAZİRAN 2015 FRANKFURT - ALMANYA ACHEMA 2015 ULUSLARARASI KİMYA VE İŞLEME SANAYİ FUARI ZİYARET RAPORU 15 18 HAZİRAN 2015 FRANKFURT - ALMANYA Aykut TERZİOĞLU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık Şefi 1 ACHEMA 2015 ULUSLARARASI KİMYA

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ 7. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı SPONSORLUK SEÇENEKLERİ 10-12 Kasım 2016 FARKINIZI YARATIN Türkiye ve Avrasya nın En Geniş Kapsamlı Kimya Platformu, 7. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı Chem

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ 24-26 Mart 2016 İstanbul Fuar Merkezi 22-23 Mart 2016 SPONSORLUK SEÇENEKLERİ 6. Uluslararası Boya, Boya Hammaddeleri, Yapı Kimyasalları, Yapıştırıcı ve Hammaddeleri, Laboratuvar ve Üretim Ekipmanları Fuar

Detaylı

24-26 Mart 2016 REKLAM VE TANITIM. İstanbul Fuar Merkezi

24-26 Mart 2016 REKLAM VE TANITIM. İstanbul Fuar Merkezi www.turkcoat-paintistanbul.com / www.paintistanbul-turkcoat.com REKLAM VE TANITIM 6. Uluslararası Boya, Boya Hammaddeleri, Yapı Kimyasalları, Yapıştırıcı ve Hammaddeleri, Laboratuvar ve Üretim Ekipmanları

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ipaf09 KÜLTÜRPARK - ÝZMÝR Plastik ve ambalaj sektöründe yeni trendler... 30 NÝSAN - 3 MAYIS 2009 www.ipaffuarlari.com Plastik, Ambalaj, Makine ve Kalýp Sektörünün Aylýk Teknik Dergisi ipaf2009 ÝPAF plastik

Detaylı

12-14 Eylül / September 2013 Istanbul Expo Center "Endüstriyel Kaplama Teknolojileri" konusunda alanýnýn lider ihtisas fuarý olan ve yýllardýr Almanya'da düzenlenen PaintExpo Fuarý'nýn Avrasya ayaðý PaintExpo

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu 2 BAŞARI GÜVEN TECRÜBE BİLGİ TEKNOLOJİ Plast Eurasia İstanbul Avrasya Plastik Sektörünün Buluşma Noktası T 10 Salon 98.000 m2 S Avrasya nın En Büyüğü SAYISAL

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ SPONSORLUK SEÇENEKLERİ 10-12 Kasım 2016 FARKINIZI YARATIN Türkiye ve Avrasya nın En Geniş Kapsamlı Kimya Platformu, 7. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı Chem Show Eurasia 2016 da bütün sektörün gözleri

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

WIN EURASIA Metalworking

WIN EURASIA Metalworking WIN EURASIA Metalworking Sac işleme ve metal işleme süreçleri için eşsiz platform 11-14 Şubat 2016 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi İstanbul TÜRKİYE www.win-metalworking.com Türkiye nin Önemi WIN EURASIA Metalworking

Detaylı

İLAÇ ENDÜSTRISI, TEKNOLOJILERI VE BILEŞENLERI FUARI API ÜRÜN TEKNOLOJİ ÜRETİM NİSAN 2018

İLAÇ ENDÜSTRISI, TEKNOLOJILERI VE BILEŞENLERI FUARI API ÜRÜN TEKNOLOJİ ÜRETİM NİSAN 2018 İLAÇ ENDÜSTRISI, TEKNOLOJILERI VE BILEŞENLERI FUARI API ÜRÜN TEKNOLOJİ ÜRETİM 19-21 NİSAN 2018 ICEC Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı İSTANBUL www.expopharmanext.com ORGANİZASYON MEDYA SPONSORLARI

Detaylı

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ ALİ UZUN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ Yaşadığınız ortamı incelediğinizde kullandığınız pek çok malzemenin kimya endüstrisi sayesinde üretildiğini görürsünüz. Duvarlarda, kapılarda

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8 KİMYA SEKTÖR RAPORU İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8 DÜNYA TİCARETİ Dünyada kimya sanayinin yaklaşık % 38 ini ana kimyasallar,

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

ASİAD Daimi İhracat Ürünleri Ticaret ve Fuar Merkezi Anketi Ocak 2012

ASİAD Daimi İhracat Ürünleri Ticaret ve Fuar Merkezi Anketi Ocak 2012 ASİAD Daimi İhracat Ürünleri Ticaret ve Fuar Merkezi Anketi Ocak 2012 FİRMA İLE İLGİLİ BİLGİLER Firma : Genel Müdür : İhracat ve Yurt Dışı Pazarlarından Sorumlu Müdür: Telefon : Faks : Gsm : E-Posta :

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ. Kimya Mühendisleri;

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ. Kimya Mühendisleri; KİMYA MÜHENDİSLİĞİ Kimya mühendisliği; temel olarak kimya bilimi ile matematik, fizik, biyoloji, çevre, kalite ve ekonomi bilimlerini kullanarak proses tasarlayabilen ve önemli endüstriyel, teknolojik

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

SPONSORLUK GENEL BİLGİLER

SPONSORLUK GENEL BİLGİLER 19-22 Mayıs 2016 tarihlerinde ANKARA BAL ve ARICILIK FUARI ATO Congresium Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı nda ATİS Fuarcılık A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir. Arı yetiştirici birlikleri, bal üreticileri

Detaylı

SPON SOR LUK. 10-12 Mart 2016 SEÇENEKLERİ. İstanbul Fuar Merkezi. www.interdyeprinting.com. Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği

SPON SOR LUK. 10-12 Mart 2016 SEÇENEKLERİ. İstanbul Fuar Merkezi. www.interdyeprinting.com. Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği SPON SOR LUK SEÇENEKLERİ 10-12 Mart 2016 İstanbul Fuar Merkezi www.interdyeprinting.com Medya Partneri Destekleyen Organizatör İş birliği ile Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği FARKINIZI YARATIN

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

01-05 KASIM 2016 İSTANBUL

01-05 KASIM 2016 İSTANBUL AVRASYA AMBALAJ FUARI ŞEMSİYE STAND ORGANİZASYONU RAPORU 01-05 KASIM 2016 İSTANBUL Ahmet SABUNCU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık Şefliği Uzmanı 1 AVRASYA AMBALAJ 22. ULUSLARARASI AMBALAJ ENDÜSTRİSİ

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

İthal Edilen Kimyasallar İhraç Edilen Kimyasallar Kimya Temelli Meslekler

İthal Edilen Kimyasallar İhraç Edilen Kimyasallar Kimya Temelli Meslekler İthal Edilen Kimyasallar İhraç Edilen Kimyasallar Kimya Temelli Meslekler KİMYA SEKTÖRÜ : Kimya sektörü ürünleri oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Sektör; mineral yakıtlar/yağlar, inorganik

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fuar Hakkında. Katılımcı Ürün Grupları. Ziyaretçi Profili

Fuar Hakkında. Katılımcı Ürün Grupları. Ziyaretçi Profili Fuar Hakkında Ülkemizin ilk ve tek güneş enerjisi konulu fuarı olan Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı, Türkiye nin güneş enerjisi alanında üretim merkezi olması yolunda büyük adımlar atmasına fırsat

Detaylı

Kimya Mühendisi Kimdir?

Kimya Mühendisi Kimdir? Kimya Mühendisi Kimdir? Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan tesislerin tasarlanması, kurulması ve işletilmesi alanlarında çalışan kişidir. İyi bir kimya mühendisi olmak için

Detaylı

2015 TANITIM DOSYASI

2015 TANITIM DOSYASI 2015 TANITIM DOSYASI Kimya 2-14 Yıllardır kimya sektörüne yönelik yayınlarıyla alanında tanınan ve güvenilen bir kuruluș olan Chem Media; firmalarla hedef kitleleri arasında köprü görevi görerek firmaların

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kuyumculuk; sadece deðerli taþlarýn alýnýp satýldýðý bir sektör olmayýp, metal ve taþlara insan ruhunun güzelliklerini iþleyen, nakþeden bir sanat dalý olmuþtur. Amacýmýz; sektörün tüm ustalarýný, üstadlarýný

Detaylı

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON Firmamýz 2003 yýlýnda Ýstanbul'da kurulmuþtur. Sektörde,

Detaylı

Rapor. Toyzeria 2014. Türkiye ve Orta Doğu nun Çocuk Fuarı. www.toyzeria.com

Rapor. Toyzeria 2014. Türkiye ve Orta Doğu nun Çocuk Fuarı. www.toyzeria.com Rapor Türkiye ve Orta Doğu nun Çocuk Fuarı www.toyzeria.com Rapor Oyuncak sektörünün Orta Doğu daki merkezi Toyzeria büyüyor Toplam 117 ulusal ve uluslararası katılımcı (2013 de 105) Toyzeria yı 30 Ekim

Detaylı

09-11 Kasım 2017 İstanbul Fuar Merkezi

09-11 Kasım 2017 İstanbul Fuar Merkezi 3. Uluslararası Kozmetik, Kişisel Bakım, Deterjan ve Ev Bakım Ürünleri Bileşenleri, Hammaddeleri ve Teknolojileri Fuarı 09-11 Kasım 2017 Medya Partneri İş Birliği ile Destekleyenler Organizatör P: +90

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

SPON SOR LUK. 10-12 Mart 2016 SEÇENEKLERİ. İstanbul Fuar Merkezi. www.interdyeprinting.com. Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği

SPON SOR LUK. 10-12 Mart 2016 SEÇENEKLERİ. İstanbul Fuar Merkezi. www.interdyeprinting.com. Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği SPON SOR LUK SEÇENEKLERİ 10-12 Mart 2016 İstanbul Fuar Merkezi www.interdyeprinting.com Medya Partneri Destekleyen Organizatör İş birliği ile Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği FARKINIZI YARATIN

Detaylı

2. ART ANKARA / ÇAĞDAŞ SANAT

2. ART ANKARA / ÇAĞDAŞ SANAT 9-13 Mart 2016 tarihlerinde uluslararası 2. ART ANKARA / ÇAĞDAŞ SANAT Fuarı ATO Congresium Kongre ve Sergi Sarayı nda Atis Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecektir. Ankara'da bu boyutta ikinci defa düzenlenecek

Detaylı

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI 08 11 ARALIK 011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI Firma ana sponsorluk sözleþmesini imzaladýktan sonra; Logosu Ana Sponsor olarak tanýtým çalýþmalarý ve fuar süresince belirlenmiþ her türlü yazýlý,

Detaylı

BÜYÜYEN FUAR... 3-6 EYLÜL 2015. İstanbul Fuar Merkezi BÜYÜYEN İHRACAT BÜYÜYEN SEKTÖR

BÜYÜYEN FUAR... 3-6 EYLÜL 2015. İstanbul Fuar Merkezi BÜYÜYEN İHRACAT BÜYÜYEN SEKTÖR 3-6 EYLÜL 2015 İstanbul Fuar Merkezi BÜYÜYEN SEKTÖR BÜYÜYEN İHRACAT BÜYÜYEN FUAR... Organizasyon Destekleyenler +90 212 321 10 02 www.ulusalfair.com BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

İmalat endüstrisinin kazandıran 3 uluslararası fuarı. www.win-fair.com. 05-08 Haziran 2014. Tüyap Büyükçekmece - İstanbul / Türkiye

İmalat endüstrisinin kazandıran 3 uluslararası fuarı. www.win-fair.com. 05-08 Haziran 2014. Tüyap Büyükçekmece - İstanbul / Türkiye İmalat endüstrisinin kazandıran 3 uluslararası fuarı 05-08 Haziran 2014 www.win-fair.com Tüyap Büyükçekmece - İstanbul / Türkiye 2 2 3 3 AVRASYA NIN LİDER SANAYİ ETKİNLİĞİNE HOŞ GELDİNİZ WIN EURASIA METAL

Detaylı

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP Ürün Kodu: 26000 Ürün Kodu: 2600 Ürün Kodu: 260 CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP ISO Class D standardýna göre test edilen CAT 5e kablolar 55 Mbit/Sn hýza kadar

Detaylı

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ATIK KODU ATIK AÇIKLAMASI 16 01 03 Ömrünü tamamlamış lastikler 08 03 19* Dağıtıcı yağ 08 04 17* Reçine yağı KULLANILMIŞ LASTİKLER

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

İMALAT ENDÜSTRİSİNİN BULUŞMA NOKTASI WIN FUARI 2.FAZ OTOMASYON, ENERJİ, ELEKTRİK, ELEKTRONİK FUARI ZİYARET SONUÇLARI

İMALAT ENDÜSTRİSİNİN BULUŞMA NOKTASI WIN FUARI 2.FAZ OTOMASYON, ENERJİ, ELEKTRİK, ELEKTRONİK FUARI ZİYARET SONUÇLARI İMALAT ENDÜSTRİSİNİN BULUŞMA NOKTASI WIN FUARI 2.FAZ OTOMASYON, ENERJİ, ELEKTRİK, ELEKTRONİK FUARI ZİYARET SONUÇLARI Nurel KILIÇ 29 Mart - 01 Nisan 2012 tarihlerinde İstanbul da; WIN 2. Faz, OTOMASYON

Detaylı

4. Uluslararası Boyarmadde, Pigmentler, Tekstil Kimyasalları, Dijital Tekstil Baskı, Boyama ve Baskı Teknolojileri Fuarı

4. Uluslararası Boyarmadde, Pigmentler, Tekstil Kimyasalları, Dijital Tekstil Baskı, Boyama ve Baskı Teknolojileri Fuarı 4. Uluslararası Boyarmadde, Pigmentler, Tekstil Kimyasalları, Dijital Tekstil Baskı, Boyama ve Baskı Teknolojileri Fuarı İş Birliği ile TÜRKİYE TEKSTİL TERBİYE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 25-27 Ekim 2018 İstanbul

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

FUAR ÖZET RAPORU 30 Nisan 3 Mayıs 2014

FUAR ÖZET RAPORU 30 Nisan 3 Mayıs 2014 FUAR ÖZET RAPORU 30 Nisan 3 Mayıs 2014 ÇUKUROVA GIDA / GIDA-TEK FUARI Adana 8. Gıda, İçecek Ürünleri, Gıda İşleme, Unlu Mamüller Teknolojileri, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Mağaza Market Ekipmanları Fuarı

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

REKLAM SPONSORLUK FIRSATLARI. 12. Uluslararası Kozmetik, Güzellik, Kuaför Fuarı 21-23 Nisan 2016

REKLAM SPONSORLUK FIRSATLARI. 12. Uluslararası Kozmetik, Güzellik, Kuaför Fuarı 21-23 Nisan 2016 12. Uluslararası Kozmetik, Güzellik, Kuaför Fuarı 21-23 Nisan 2016 IFM, Istanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy ( Atatürk Havaalanı Karşısı ) REKLAM SPONSORLUK FIRSATLARI 1 Index Led Ekran ( Fuar Kayıt Bankosu

Detaylı

Destek veren kuruluşlar

Destek veren kuruluşlar Destek veren kuruluşlar Kocaeli Artistik Kuaförler Derneği Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Terziler Odası MOBESKO Teknoloji Bilişim Ses Sistemleri Bu fuara ait defilenin ses ve ışık sistemleri

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ BİRİNİZ BİN OLSUN! www.artkim.com.tr

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ BİRİNİZ BİN OLSUN! www.artkim.com.tr SPONSORLUK SEÇENEKLERİ BİRİNİZ BİN OLSUN! Interdye & Printing Eurasia Sponsorluk Seçenekleri" Sponsorluk seçeneklerinin size sunduğu fırsatlar sonucu fuar alanında marka tanınırlığınızı optimum bir noktaya

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

farklı tasarlanan modern çizgisi ile etkinliğin yeterli ilgi ve katılımı sağlaması hedeflenmektedir.

farklı tasarlanan modern çizgisi ile etkinliğin yeterli ilgi ve katılımı sağlaması hedeflenmektedir. Değerli İş Ortağımız, İMSAD tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek 3. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi 11, düzenlenmeye başladığı 2009 yılından buyana inşaat endüstrisinin gündemini değiştiriyor İMSAD

Detaylı

BÝZ... yürüttüğü kalite anlayışını, çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmektedir.

BÝZ... yürüttüğü kalite anlayışını, çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmektedir. Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2012 yılında İstanbul da kurulan İVME MÜHENDİSLİK, enerji sektöründe Mühendislik, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doğalgaz mekanik tesisat alanlarında faaliyet gösteren

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI DÜNYADA KİMYA SEKTÖRÜ DÜNYA KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATI. HS No: (2705-2715, 28-39, 4001-4010, 4014-4017)

SEKTÖRÜN TANIMI DÜNYADA KİMYA SEKTÖRÜ DÜNYA KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATI. HS No: (2705-2715, 28-39, 4001-4010, 4014-4017) SEKTÖRÜN TANIMI HS No: (2705-2715, 28-39, 4001-4010, 4014-4017) Kimya sektörü ürünleri oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Sektör; mineral yakıtlar/yağlar (27 GTİP li), inorganik kimyasallar (28

Detaylı

SERTİFİKALAR ÜYELİKLER TAYSAD

SERTİFİKALAR ÜYELİKLER TAYSAD SERTİFİKALAR ÜYELİKLER TAYSAD Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği İstanbul 3.Bölge Sanayici ve İş Adamları Derneği(SAN-DER) HAKKIMIZDA 1989 1990 1996 1998 2004 2008

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı