Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 Sadece Türkiye'nin Deðil Artýk Dünya nýn da Takip Edip, Merakla Beklediði Fuar: TURKCHEM CHEM SHOW EURASIA 2012 Kimyasallar ve üretim teknolojilerinin bir arada olduðu, katýlýmcý ve ziyaretçi sayýsý ile Dünya'nýn önde gelen uluslararasý kimya sanayi grup fuarlarý arasýnda gösterilen ve ilk kez 2006 yýlýnda düzenlenen TURKCHEM CHEM SHOW EURASIA, Ekim 2012 tarihleri arasýnda, Ýstanbul Fuar Merkezi'nde katýlýmcý ve ziyaretçilerine beþinci kez kapýlarýný açmaya hazýrlanýyor. TURKCHEM CHEM SHOW EURASIA 2012 yýlýnda; "Kimyasallar, Laboratuvar, Teknoloji, Su Þartlandýrma, Petrokimya, Kozmetik & Deterjan, Gýda & Ýlaç, Boya & Yüzey Ýþlem, Tekstil & Deri, Ambalaj & Geri Dönüþüm, Kompozit" konularýný ayrý baþlýklar altýnda ele alarak kimya endüstrisinde geniþ bir alaný kuþatmaya hazýrlanýyor. 4. Uluslararasý Kimya Sanayi Grup Fuarý TURKCHEM CHEM SHOW EURASIA 2010, 7-10 Ekim tarihleri arasýnda Ýstanbul Fuar Merkezi'nde büyük bir baþarý ile gerçekleþtirildi. 13 ülkeden 312 doðrudan katýlýmcý ile 3 salonda m 2 alanda gerçekleþtirilen ve özellikle yurtdýþýndan katýlýmcý firmalarýn yoðun olarak yer aldýðý fuar; Mýsýr, Çin ve Hindistan olmak üzere 3 ülke pavyonu, ABD, Almanya, Avusturya, Avustralya, Hollanda, Ýngiltere, Ýtalya, Özbekistan, Tayvan'dan 100'ün üzerinde yabancý firmanýn doðrudan katýlýmý ile artýk uluslararasý bir platform olduðunu da kanýtladý. Ziyaretçilerinin de "Kimya ile ilgili Her Þey"e ulaþtýðý TURKCHEM CHEM SHOW EURASIA 2010 fuarýný 4 günlük sürede 65 ülkeden 1.478'i yabancý, kiþi ziyaret etti. TURKCHEM CHEM SHOW EURASIA 2010; boya, mürekkep, ilaç, gýda, deterjan, kozmetik, yapýþtýrýcý, yapý kimyasallarý, plastik, kauçuk, kablo, kompozit, petrokimya, tekstil, deri, su þartlandýrma sektörüne hammadde, yardýmcý madde üreten / satan firmalar ile nihai ürün üreten firmalarý bir araya getirdi. Fuarda ayný zamanda, ambalaj, geri dönüþüm, kimya sanayi makine ekipmanlarý, pompalar, iþ güvenliði ve saðlýðý, lojistik, depolama firmalarýnýn yetkilileri ile bu hizmetleri almak isteyen sektör profesyonelleri dört gün boyunca ayný çatý altýnda görüþmeler gerçekleþtirdiler. TURKCHEM CHEM SHOW EURASIA, iki yýlda bir tüm sektör profesyonellerini ayný çatý altýnda buluþturmaya devam edecek. Artkim Grup; fuarcýlýk ve yayýncýlýk hizmetleriyle yýllardýr kimya sanayine renk katmaktan, sektöre hizmet etmekten gurur duyuyor!

4 Ana Kimyasallar Elektro Kimyasallar Endüstriyel Dolgu Maddeleri Fotoðrafik Kimyasallar Genel Kimyasallar Ýnorganik Kimyasallar Kaðýt Kimyasallarý Kimyasal Ara Maddeler Oleo Kimyasallar Organik Kimyasallar Özel Kimyasallar Seramik, Cam, Emaye ve Çimento Kimyasallarý Solventler Tarým Kimyasallarý Endüstriyel Temizlik Ürünleri Yapýþtýrýcýlar Diðer Kimyasallar Laboratuvar Kimyasallarý Laboratuvar Analiz Kitleri ve Cihazlarý Laboratuvar Filtrasyon Sistemleri Laboratuvar Plastik ve Cam Malzemeleri Laboratuvar Araç ve Gereçleri Laboratuvar Mobilyalarý Laboratuvar Tipi Sentez Makinalarý Renk Ölçüm Cihazlarý Test Kitleri Kimya Sanayii Makinalarý ve Ekipmanlarý Basýnçlý Kaplar Eþanjörler Isýtýcýlar Karýþtýrýcýlar (Mikserler) Reaktörler Pompalar, Vanalar Tanklar Kurutucular Proses Makinalarý Otomatik Makinalar Kondansörler Konveyör ve Asansörler Katý Atýk Yönetimi ve Eliminasyon Tesisleri Termal Prosesler Mekanik Prosesler Toz Karýþtýrma ve Öðütme Tesisleri Kimya Sanayi Tesisleri Ýmalatý ve Montajý Paslanmaz Malzemeler Biyoteknoloji Ölçüm ve Kontrol Cihazlarý Proses Otomasyon Sistemleri Diðerleri Aðartýcý / Beyazlaþtýrýcý Ajanlar Asitler, Alkoller ve Glikoller Antioksidanlar Çözücüler ve Nemlendiriciler Emülgatörler ve Stabilizatörler Enzimler Koku ve Katký Maddeleri Korozyon Ýnhibitörleri Renklendiriciler Silikonlar Soðutma ve Isýtma Ajanlarý Surfaktanlar UV Filtreler Vakslar ve Esterler Yaðlar Aromalar, Emülsiyonlar Vitaminler, Mineraller Koruyucular, Antimikrobialler Doðal ve Sentetik Renklendiriciler Doðal ve Yapay Tatlandýrýcýlar Asitliði Düzenleyiciler, Bazlar Kývam Vericiler, Gumlar Harman Yapma Sistemleri / Ekipmanlarý Ýlaç Hammaddeleri, Yardýmcý Malzemeler ve Ara Mamüller Saðlýk ve Güvenlik Ürünleri Tablet, Kapsül Dolgularý Temiz Oda ve Ekipmanlarý Boya, Mürekkep ve Yapýþtýrýcý Hammaddeleri Yapý Kimyasallarý ve Ýzolasyon Hammaddeleri Laboratuvar ve Üretim Ekipmanlarý Yüzey Ýþlem Kimyasallarý Boya, Emaye, Plastik Kaplamalar Sývý ve Toz Kaplamalar Elektro Kaplamalarý Endüstriyel Plazma Kaplamalarý PVD ve CVD Sistemleri Plazma Nitrasyon & Polimerleþme Püskürtme ve Islak Temizleme Çevre Koruma ve Özel Amaç Tesisleri Tekstil ve Deri Kimyasallarý Üretimi Ýçin Hammaddeler, Yardýmcý Maddeler Tekstil Kimyasallarý Denim Kimyasallarý Tekstil Boyalarý Deri Kimyasallarý Deri Finisaj Kimyasallarý Boyar Maddeler Ambalaj ve Sanayi Polimerleri Kauçuk Katký Maddeleri Kauçuk Kimyasallarý Masterbatchler Mühendislik Plastikleri ve Polimerleri Pigmentler Plastik Katký Maddeleri Renklendiriciler Solventler Temel ve Ara Kimyasallar Endüstriyel Yaðlar ve Gazlar Hammaddeler Reçineler, Dolgular, Katký Maddeleri, Termoplastikler Takviyeler ve Lifler Tamamlama ve Ýþleme Prosedürleri Konvertör ve Son Ýþlem Ara Ürünler, Yarý Bitmiþ ve Bitmiþ Ürünler Servis ve Hizmetler Su Þartlandýrma Kimyasallarý Soðutma, Su ve Buhar Sistemleri Atýksu Arýtma Kimyasallarý Havuz Kimyasallarý Kazan Eþanjör ve Sistem Temizliði Kimyasallarý Plastik, Metal, Cam, Kaðýt Ambalaj Dolum, Etiketleme ve Paketleme Makinalarý Atýk Kimyasal ve Ambalaj Geri Dönüþümü Geri Dönüþüm Sistemleri Tank Temizleme Hava Arýtma Donaným ve e-ticaret REACH Hizmetleri Yazýlým Danýþmanlýk Araþtýrma ve Geliþtirme

5 Yýl Yerli Katýlýmcý Uluslararasý Katýlýmcý Toplam Katýlýmcý Günlük Ziyaretçi Sayýsý TURKCHEM CHEM SHOW EURASIA 2010, 65 Ülkeden Profesyonel Ziyaretçiyi Aðýrladý... Yerli Ziyaretçi Uluslararasý Ziyaretçi Toplam Ziyaretçi Gün 2. Gün 3. Gün 4. Gün Toplam yýlýnda ziyaretçilerin ilgilendikleri ürün gruplarý ( çoktan seçmeli ) Ürün Gruplarý Agrokimyasal Ara Ürünler Ambalaj ve Geri Dönüþüm Aroma & Esanslar Biyositler Biyoteknoloji Boya ve Baský Mürekkebi Kimyasallarý Elektronik Kimyasallar Farmasötik Katký ve Ara Ürünleri Fotoðrafçýlýk Kimyasallarý Genel Kimyasallar Ýnorganik Kimyasallar Katalizörler Kimyasal Ara Ürünler Laboratuvar Cihaz ve Ekipman Makine & Ekipmanlar Oleo Kimyasallar Organik Ara Ürünler Organik Kimyasallar Petrol ve Maden Kimyasallarý Pigmentler ve Boyalar Plastik Katký Maddeleri Proses ve Otomasyon Sistemleri Reçineler Reoloji Düzenleyiciler Reprografik Kimyasallar Stabilizörler Su Þartlandýrma Kimyasallarý Sürfaktanlar Diðer % 18,0 6,0 12,0 4,0 7,0 21,0 2,0 24,0 2,0 31,0 19,0 5,0 17,0 36,0 30,0 5,0 7,0 8,0 14,0 24,0 16,0 13,0 23,0 5,0 2,0 10,0 15,0 14,0 3,0 Araþtýrma ve Geliþtirme % 14,2 Yönetim % 16,3 Satýþ ve Pazarlama % 15,6 Diðer % 2,0 Satýn Alma % 19,1 Kalite Kontrol % 9,7 Üretim % 23,1 Karar Verici % 56 Yetkisi Yok % 4 Tavsiye Yetkisine Sahip % 17 Kolektif Karar Verici % 23 Üretici % 62 Diðer % 2 Ticaret % 3 Distribütör, Temsilcilik % 33 Sorumluluk Alaný Satýn Alma Yetkisi Þirket Tipi

6 Ak-Kim / Ahmet Serdar Yeðin: Türkiye Her iki yýlda bir Turkchem Fuarý'na katýlýyoruz. Bu fuara katýlarak özellikle Türkiye'deki bütün müþterilerimize ulaþmayý, ziyaret edemediðimiz müþterilerimizi Ýstanbul'da aðýrlayarak hem ürünlerimizi tanýtmayý hem de onlarla teknik bilgileri paylaþarak pazar bilgileri ve pazar paylaþýmý hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunmayý tercih ediyoruz. Bu bakýmdan fuar bizim için çok faydalý oluyor. Sanýyorum bundan sonra yapýlacak yýllarda da fuara katýlmaya devam edeceðiz. Akpa Kimya / Kemal Darcan: Türkiye Fuarla ilgili olarak 2010 senesinde çok olumlu geliþmeler olduðunu düþünüyorum. Þöyle ki son 4-5 senedir katýldýðýmýz bu fuarda her sene ileriye yönelik bir hareket, pazara daha fazla nüfuz etme, hem iç pazar hem de dýþ pazar anlamýnda bir hareketlenme olduðunu görüyorum. Özellikle bu sene yurtdýþýndan gelen ziyaretçilerimizin sayýsýnda çok büyük bir artýþ var. Özellikle Orta Doðu ülkeleri, Kuzey Afrika ülkelerinden gelen ziyaretçi sayýsýnda artýþ oldu. Bununla birlikte Balkan ülkelerinden gelen ziyaretçilerimiz de oldu. Ýnþallah el birliðiyle bu fuarý daha iyi noktalara getiririz. Türk sanayisini Balkanlar, Orta Doðu ve Afrika ülkelerinde tanýtma imkaný bulabiliriz. Bu bölgelerde kendi sanayi ürünlerimizi tanýtma ve pazarlama imkanýmýz oldukça yüksek Bu fýrsatlarý hep birlikte deðerlendirip, bu fuarý daha iyi noktalara getireceðimize inanýyorum. Bayegan / Merih Akyol: Türkiye Bayegan olarak her sene düzenli olarak katýlýyoruz. Þu ana kadar gayet iyi geçiyor. Hem yurt dýþý katýlým hem de kendi müþterilerimiz hepsi burada bizi ziyaret ediyorlar. Burada katýlýmcý olan müþterilerimiz de bulunmakta, onlarý da biz ziyaret ediyoruz. Yerimiz güzel, katýlýmcýlar iyi Onun dýþýnda bu katýlýmlarýn genel sebebi bütün büyük firmalarýn zaten bir arada toplanmasý Bu fuarda olmak piyasada da olmanýn göstergesidir. Dolayýsýyla her sene katýlýyoruz. Güzel geçiyor, memnunuz. Teþekkür ederiz. Çað Kimya / Burak Baþsoy: Türkiye Fuarýmýz dün baþladý, bugün ikinci günümüz. Dün güzel bir trafik yaþadýk, hem potansiyel yeni müþterilerimizle karþýlaþma þansýmýz oldu, ayný zamanda da mevcut müþterilerimizle bir araya geldik. Fuarý son derece iyi buluyoruz. Birçok ülkeden iyi firmalar ziyaretçi olarak geldi, hem tedarik hususunda hem de ihracat konusunda da faydalanabileceðimizi düþünüyoruz. Artkim'e bu konuda teþekkür ederiz. Ayný zamanda Workshop'larda faydalý oluyor, böyle bir çalýþmanýn da baþlatýlmýþ olmasý bizce son derece yararlý DuPont / Cengizhan Okur: Türkiye Fuara katýlmaktaki amacýmýz DuPont'un iki iþ birimini fuarda temsil etmekti. Bir tanesi Koruma Teknolojileri diðeri Özel Kimyasallar, Kimyasal Çözümler bölümüydü. Açýkçasý DuPont zaten endüstride bilinir bir firma olduðu için ürünlerimizi tanýtmak konusundan ziyade yeni geliþtirdiðimiz ürünleri son kullanýcýya ulaþtýrma konusunda faydalý oldu. Ýlgili kiþilerle görüþme fýrsatýmýz oldu. Yeni çözümleri anlatma konusunda tabi burada zaman konusunda daha esnek olduðumuz için faydalý olduðunu düþünüyorum. Genel olarak fuar organizasyonundan, yerleþim düzeninden ve ziyaretçilerin þu ana kadar konuyla ilgili olmasýndan memnunuz. Everlight / Bernardo Yang: Tayvan Bu etkinlik benim için oldukça ilgi çekici, bu nedenle Tayvan'dan özellikle etkinlikte bulunmak için geldim. Tekstil boyalarý ile baþladýðýmýz için, seneler içinde Türkiye de endüstrinin sadece tekstilde deðil, birçok alanda oldukça ilerlemiþ olduðu görünmektedir. Eral - Protek / Nilay Midilli: Türkiye Bu iki gün boyunca özellikle yurtdýþýndan birçok ziyaretçimiz oldu. Artkim'in organizasyonu birçok ülkede ve Türkiye çapýnda iyi tanýtmýþ olmasýnýn sayesinde beklentimizin üzerinde bir ziyaretçi sayýsýyla buluþtuk. Bizim açýmýzdan önceki senelerden farklý olarak gelen müþteri profili açýsýndan bir farklýlýk yok. Çünkü dediðim gibi farklý sektörlere hitap ettiðimiz için birçok sektörden müþteri geldi ama pazarda piyasada bu fuarýn bilinirliðinin arttýðýný gözlemledik. Birçok yayýn organýnda fuarla ilgili duyurular, haberler yapýldý. Bazý ülkelerin fuarý desteklemesi kamuoyunda belli bir reklam etkisi yarattý. Tüm bu reklamlarýn faydasýný biz de ziyaretçi olarak gördük. Harke Chemicals / Dirk Forler: Almanya Alman kökenli kimyasal distribütörlüðü yapan bir firma olarak, fuar þu ana kadar bizim için oldukça ilgi çekici Türkiye de Avrupa ve Asya'yý birleþtiren bir ülke olmasý nedeni ile oldukça ilgi çekici Bu nedenle ilk defa bu platformda bulunuyoruz ve etkinlik ilk günden çok çok heyecanlý ve ilginç geçiyor. Oldukça güzel görüþmeler yapýyoruz. Þimdiden gelecek fuarda burada olacaðýmýzý söyleyebilirim. Diðer Katýlýmcý görüþleri için /index.php?sayfa=video

7 Günlük Ziyaretçi Sayýsý Helm Kimya / Levent Koç: Türkiye Ýki yýlda bir düzenlenen Turkchem Fuarý'nýn firmamýz için verimli geçtiðini düþünüyorum. Düzenli þekilde müþterilerimizi ziyaret etme þansý her zaman bulamýyoruz. Müþterilerimizle bu fuarda buluþuyoruz. Yeni müþteriler, yeni kaynaklar bulma þansý yakalayabiliyoruz. Artkim Fuarcýlýk'ýn düzenlediði bu fuar organizasyon anlamýnda bütün talebimizi karþýlýyor, bu konuda hizmetlerinden dolayý teþekkür ederiz. IMCD / Gökhan Oran: Türkiye Bu fuara 2007 yýlýndan beri sürekli katýlýyoruz. Bütün yýllar çok baþarýlý geçiyor ve gittikçe de büyüyen bir fuar Bu nedenle sürekli destek olmayý arzuluyor ve planlýyoruz. Fuar, gerek üreticiler, gerek kimya daðýtýcýlarý olsun tüm sektör oyuncularýný bir araya getiriyor. Birçok nedenden dolayý müþterileri de bir araya getiriyor. Ýsteðimiz de zaten Türkiye'deki fuarlarýn aslýnda tek bir çatý altýnda bu fuarda birleþmesi ve bizimde her iki yýlda bir bu spesifik fuara katýlmamýz. International Process Plants - IPP / Narendra Vaswani: ABD Bu bizim ilk katýlýmýmýz Güzel deneyimler edindik. Ýlk gün çok cesaret verici olmamasýna raðmen, ikinci ve üçüncü gün gibi eminim takip eden dördüncü günde güzel geçecek. Çok fazla ziyaretçimiz olmadý ancak çok ilgili ziyaretçileri aðýrladýk. Bu bir fuar için çok önemlidir. Bu nedenle genel olarak diyebilirim ki, evet biz memnun olduk fuardan ve mutluyuz. Saðlanan hizmetlerden de memnun kaldýk. Umut ediyorum önümüzdeki senelerde katýlým gerçekleþtireceðiz. Ýlmor Kimya / Ýzi Morhayim: Türkiye Bizim ikinci katýlýmýmýz Ýkinci kere katýlmamýzýn en önemli nedenlerinden biri herkesin fuara ilgi gösteriyor olmasý... Hakikaten sektörümüzü buluþturan bir kimya fuarý olmayý baþardý. Satýþtan ziyade iliþkilerimizi güçlendirmek, karþýlýklý görüþme fýrsatýný bulmak beklentilerimizdi. Bu açýdan fuar hakikaten faydalý oluyor. Böyle bir fuarda bir diðer beklentimiz de yurtdýþýndan gelen müþterilere ulaþmaktý. Biraz daha fazla beklentimiz o yönde Çünkü yurtdýþýna açýlým açýsýndan bu fuar bizim için ciddi bir beklenti Onun dýþýnda her þey gayet güzel, fuarý organize edenlere tebriklerimi sunuyorum. Ýnþallah bir sonraki fuarda hep beraber tekrar görüþmek dileðiyle size teþekkür ediyorum. Nüve A.Þ. / F. Nur Karakurum Okbay: Türkiye Bu fuara ikinci kez katýlýyoruz. Ýlk katýlýmýmýz fuarýn ilk düzenlendiði sene 2006 yýlýnda idi. Fuar sektörde bir boþluðu dolduruyor. Artkim Yayýncýlýk ve Fuarcýlýk bu boþluðu iyi doldurdu diye düþünüyorum yýlýnda verdiðimiz ilk katýlým desteðiyle bunu görmüþtük. Zaman içerisinde de fuarý izledik. Gerçekten baþarýlý bir grafiði var. Bu sene de fuara katýlým saðlayarak firmamýzý temsil ettik. Ömer Lütfü Özgül Kimyevi Mad. / Haluk Özgül: Türkiye Fuarýmýz uluslararasý bir fuar olmasý nedeniyle her geçen sene daha fazla dýþ katýlýmcýyý çekiyor. Bu da tabi ki hem ziyaretçilere hem de mevcut katýlýmcýlara kazanç saðlýyor. Kimyaya her geçen sene ilginin arttýðýný gelen ziyaretçi sayýsýndan ve katýlýmcýlarýn çeþitliliði açýsýndan gözlemleyebiliyoruz. Tüm bunlar tabiki Türkiye için çok önemli kazanýmlar ve inþallah 2 sene sonra tekrarlanacak fuar bence çok daha iyi olacak. Çok olumlu geliþmeler görüyorum. Organizasyon gayet iyi, memnunuz. Çünkü biliyoruz ki organizatör firma dýþ ülkelerde, diðer fuarlarda da epey bir tanýtým faaliyetinde bulundu. Bunun da meyvesini topluyorlar. Petkim Petrokimya / Lütfi Dörter: Türkiye Petkim olarak Turkchem Fuarý'na ilk düzenlendiði 2006 yýlýndan bu yana her yýl düzenli olarak katýlan bir firmayýz. Turkchem Fuarý Petkim'in katýldýðý fuarlar içerisinde en düzgün, en verimli, en faydalý fuar diyebiliriz. Her sene daha geliþerek ve büyüyerek devam ediyor. Ýlk senelerde coatings ve kimya fuarý beraberken daha sonra bir yýl coatings, bir yýl kimya fuarý olarak ayrýldý. Buna raðmen þu anda ilk yýldaki iki fuar kadar katýlýmcýyý görüyoruz bu fuarda, bunun sebebi fuarýn verimli ve faydalý olmasý Uzun seneler devam edecek bir fuar olmasýný temenni ediyorum. Þirketimize çok faydalý olan bu fuar için, fuarda emeði geçen herkese katkýlarýndan dolayý teþekkür ediyorum. Veskim Kimyevi Mad. / Selim Genç: Türkiye Biz Turkchem'e ilk organizasyonundan bu yana katýlýyoruz. Gerek ziyaretçilerimizin yorumlarý gerek bizim gözlemlerimiz fuarýn çok faydalý olduðu yönünde. Bu fuar geleneksel diðer fuarlar gibi sadece satýþ odaklý bir fuar deðil bizim gözümüzde Bizim gibi firmalar için özellikle diðer rakiplerimizle, arkadaþlarýmýzla görüþmek, tanýþmak, telefonla görüþtüðümüz yüzlerini göremediðimiz müþterilerimizle bir arada olmak ve aðýrlýklý þirkette çalýþan arkadaþlarýmýzýn müþterilerimizle tanýþmasýný saðlamak adýna çok güzel bir fuar bence. Onun dýþýnda yurtdýþýndan da oldukça fazla katýlýmcý var. Bu da bizi memnun ediyor. Bu nedenle doðru karar verdiðimize inanýyoruz. Ýnþallah bir dahaki fuarda da burada olacaðýz. Çünkü gerçekten çok faydasýný görüyoruz. Kýsa zamanda çok fazla iþ yapmak diye ben bu fuara diyorum. Sadece satýþ yapmak deðil çünkü bizim iþimiz Satýþýn alt yapýsýný oluþturmak için bu fuara ihtiyacýmýz var. Organizasyondaki tüm arkadaþlara teþekkür ediyorum.

8 Sponsor olmanýn avantajlarý? Fuar Sponsoru olmanýn size sunduðu fýrsatlar doðrultusunda kendinizi uluslararasý bir platformda etkin olarak tanýtacak, marka deðerlerinizle hedef kitlenizi bütünleþtirme fýrsatý yakalayacaksýnýz. Sponsorluk seçeneklerinin size sunduðu fýrsatlar sonucu fuar alanýnda marka tanýnýrlýðýnýzý optimum bir noktaya taþýyarak, uzun dönemde satýþ rakamlarýnýza ivme kazandýrabilirsiniz. Fuar Ana Sponsorluðu Fuar Sponsorluðu Fuar Alanýnda Reklam ve Tanýtým Yaka Kartý, Ziyaretçi Çantalarý, Oturma Alanlarý, Fuar Yerleþim Planý, Fuar Kalemleri, Kayýt Alaný, Kokteyl, Ýnternet Alanlarý, Yaka Kartlarý, Davetiyeler, Workshop Alaný... Ýç Mekan Reklamlarý Dijital Reklamlar Yurtdýþý acentalýk aðýmýz için web sitemizi ziyaret ediniz.

9 Paket Stand: AVRUPA Halý Standart gri renk Kapalý Oda 1 m 2 perdeli (ücretsiz) veya kilitlenebilir kapý ekstra ücret karþýlýðý (50,-Euro) Stand renk seçenekleri Mavi Kýrmýzý Yeþil Turuncu 1 Masa, 3 Sandalye 1 Adet Çöp kutusu 1 Adet Askýlýk, 1 Adet Banko Her 3 m 2 için bir aydýnlatma spotu 1 adet 3'lü priz 220 V 40 / m 2 Paket Stand: ASYA Stand m m 2 arasý m 2 arasý m 2 arasý 90 m 2 ve üzeri Katýlým Ücretleri (Standsýz) En küçük katýlým 12 m 2 'dir. Fiyatlar 176 /m 2 +KDV 166 /m 2 +KDV 156 /m 2 +KDV 146 /m 2 +KDV Ödemeler Euro veya ödemenin yapýldýðý günkü Merkez Bankasý efektif satýþ kuru üzerinden TL olarak yapýlacaktýr. Katýlým bedelinin %25 i sözleþme ile birlikte nakit, kalan bakiye ise sözleþme tarihini izleyen 3 ayda eþit taksitler halinde ödenecektir. Standart Paket Stand Halý Standart gri renk Kapalý Oda 1 m 2 perdeli (ücretsiz) veya kilitlenebilir kapý ekstra ücret karþýlýðý (50,-Euro) Alýnlýk Renk Seçeneði Mavi Kýrmýzý Yeþil Turuncu Sarý Dikey Kenarlýk Renk Seçeneði Mavi Kýrmýzý Yeþil Turuncu Sarý 1 Masa, 3 Sandalye 1 Adet Çöp kutusu 1 Adet Askýlýk, 1 Adet Banko Her 3 m 2 için bir aydýnlatma spotu 1 adet 3'lü priz 220 V Halý Standart gri renk 1 Masa 3 Sandalye 1 Adet Çöp kutusu Her 3 m 2 için bir aydýnlatma spotu 1 adet 3'lü priz 220 V 40 / m 2 20 / m 2

10 Medya Partneri Organizatör Tel : Faks : E-posta Bu fuar 5174 sayýlý kanun gereðince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) izni ile düzenlenmektedir.

Ýstanbul Doðu ile Batý Arasýndaki Köprü Coatings Show Eurasia 4. Uluslararasý Boya, Mürekkep, Yapýþtýrýcý, Ýzolasyon, Yapý Kimyasallarý Hammadeleri ve Üretim Teknolojileri Fuarý 6-8 Ekim Ýstanbul Fuar

Detaylı

7. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı. 10-12 Kasım 2016. İstanbul Fuar Merkezi. www.chemshoweurasia.com

7. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı. 10-12 Kasım 2016. İstanbul Fuar Merkezi. www.chemshoweurasia.com 7. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı 10-12 Kasım 2016 İstanbul Fuar Merkezi Chemicals 7. Uluslararası Özel, Spesifik Kimyasallar, Genel Kimyasallar, Petrokimya ve Kimyasal Ara Ürünler Fuarı Laboratory

Detaylı

2013 TANITIM DOSYASI www.chemmedia.com.tr Renklerin Dünyasýný Keþfedin Boyatürk Dergisi, boya firmalarýnýn kendilerini ve ürünlerini büyüyen boya pazarýna daha iyi anlatmalarýna destek olmak, satýcý ve

Detaylı

12-14 Eylül / September 2013 Istanbul Expo Center "Endüstriyel Kaplama Teknolojileri" konusunda alanýnýn lider ihtisas fuarý olan ve yýllardýr Almanya'da düzenlenen PaintExpo Fuarý'nýn Avrasya ayaðý PaintExpo

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Baþarýya aralanan kapý. Mayýs 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Baþarýya aralanan kapý. Mayýs 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2011 TGDF Gýda ve Ýçecek Sektörü 2010 Envanteri Mahir Görür: Cargill gerçek bir okul Kolesterolünüz kontrol altýnda Sohbet: M. Savaþ Çýngýr Baþarýya aralanan kapý

Detaylı

Tüm ana sektörler masaya yatýrýldý

Tüm ana sektörler masaya yatýrýldý Hisarcýklýoðlu: Deðiþen dünyayý yakalamak için öðrenmek zorundayýz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, dünyanýn büyük bir hýzla deðiþtiðine vurgu yaparak, "Beþikten

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Kasým 2009 Gýda güvenilirliði Zafer Yaðcýoðullarý: Çalýþýlabilecek çok proje var Fark yaratmaya hazýr olun Eþeðin Türküsü Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

perder baþkandan 2 Mart - Nisan Selamet Aygün TPF Baþkaný

perder baþkandan 2 Mart - Nisan Selamet Aygün TPF Baþkaný baþkandan Deðerli Dostlarým, Seçim atmosferine girdiðimiz þu günlerde meydanlarda, sokaklarda ve iþ çevrelerinde oldukça hareketli günler yaþanýyor. Ýþ dünyasýna hâkim olan rekabet kavramý bu defa siyaset

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2015 Sayý: 1 2 Baþyazý Þamil ÖZOÐUL UKUB 7. Dönem Yönetim Kurulu Baþkaný Amaca uygun eðitimleri almýþ nitelikli insanlarýmýz olmadýðý müddetçe

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2010 Kültürler farklý, etik deðerler ayný Orhangazi ye bakýþýnýz deðiþecek Ýnceden bir eðitim öyküsü Ýnovasyonu geliþtiren sihirli deðnek Yerken suçluluk duymayacaðýnýz

Detaylı

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý baþkandan Deðerli Dostlarým, Nisan ayýnda üçüncüsünü gerçekleþtirdiðimiz Yerel Zincirler Buluþuyor (YZB)organizasyonu, önceki yýllara göre rekor katýlýmla gerçekleþti. 10 binin üzerinde katýlýmcý, bir

Detaylı

13 2015 FATÝH Fatih Projesinin "Fatih"i Federal Termik ve Manyetik Ayarlý F31 Tip Þalterler Bayi Raflarýnda Yerini Alýyor 25 yýldýr yanýmýzda olan çalýþanlarýmýza, tedarikçilerimize ve müþterilerimize

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mükemmellik yolculuðumuzda herkesin bir izi var! Kasým 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mükemmellik yolculuðumuzda herkesin bir izi var! Kasým 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Kasým 2010 Türk lokumu ya da nâm-ý diðer Hacý Bekir Bahri Boz: Evime huzurla gidiyorum Ýbrahim Aydýn: Öðretmenliðin keyfi apayrý Hiç tanýmadýðýnýz insanlarýn yaþamýna dokunmak

Detaylı

I I S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3

I I S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3 Sayý : 3 2004/3 Dizel Motor Yaðlarý S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3 EDÝTÖR "Merhaba" TEKNOLOJÝ Geri Dönüþüm Sektörü ve JCB BÝLGÝ Yeni Türk Lirasý SÖYLEÞÝ John Patterson SATÞ SONRAS HÝZMETLER Yýllarca sorunsuz

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým,

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, baþkandan Deðerli Dostlarým, Bugün itibariyle yerel zincirlerin geldiði noktayý oldukça sevindirici buluyorum. Uzun yýllar daðýnýk bir yapýda faaliyet gösteren yerel zincir markalarý önce organize oldu.

Detaylı

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar Devamý arka kapakta ÝÇÝNDEKÝLER Yayýnýn Adý Farba Haber Yayýn ve Ýmtiyaz Sahibi Farba A.Þ. Ahmet BAYRAKTAR Genel Müdür Ayhan GÜRBAY Koordinatör Ýlknur YILMAZ Dergi Yayýn Kurulu Sosyal Etkinlik Komitesi

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin! Eylül 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin! Eylül 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2009 Sizin kriteriniz ne? Basit þeyler, büyük iþler baþarýr! Katsan: Türk pastacýlýðýnda bir mihenk taþý Orhangazi nin yardým eli Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin!

Detaylı

perder baþkandan 2 Eylül - Ekim Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Eylül - Ekim Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli Dostlarým, Kýsa bir süre önce Türkiye ekonomisinin orta vadeli programýna iliþkin açýklamalar yapýldý. Ticari çevreleri yakýndan ilgilendiren söz konusu program, büyüme rakamlarýnda iyimser

Detaylı

2013 - XV BANU DOÐU KEÇE Genel Müdür Asistaný Bir fincan kahve içer miyiz? Tüm Maysan Mando dostlarýna merhaba. EDÝTÖR Yeni bir sayýmýzla daha yeniden karþýnýzdayýz. Eminim ki iþ hayatýnýzda her biriniz

Detaylı

www.turkcoat-paintistanbul.com / www.paintistanbul-turkcoat.com 24-26 Mart 2016

www.turkcoat-paintistanbul.com / www.paintistanbul-turkcoat.com 24-26 Mart 2016 www.turkcoat-paintistanbul.com / www.paintistanbul-turkcoat.com 6. Uluslararası Boya, Boya Hammaddeleri, Yapı Kimyasalları, Yapıştırıcı ve Hammaddeleri, Laboratuvar ve Üretim Ekipmanları Fuarı Türkiye

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı

ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ 2007

Detaylı