ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Aralýk 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4750 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Aralýk 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4750 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Önümüzdeki yýl çözüm olup olmayacaðýndan emin deðiliz, ama portokal, çilek, enginar, zeytin ve hurma festivallerinden eminiz. Hatta gulumbra festivali bile yapabiliriz yeni yýlda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Aralýk 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4750 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý TURGUT AFÞAROÐLU 2. sayfada Bu baþka bir skandal! Yabancýlara KKTC vizesini TC veriyor Nijeryalýya KKTC Bu baþka bir skandal! Yabancýlara KKTC vizesini TC veriyor Vizesi TC den KKTC'nin esamesi bile okunmuyor... Nijerya vatandaþýna giriþ vizesi Londra'daki KKTC Temsilciliði tarafýndan deðil, Türkiye Londra Baþkonsolosluðu tarafýndan verildi... Oysa KKTC vize mevzuatýna göre Nijerya vatandaþlarýnýn KKTC'ye giriþ yapabilmeleri için yurtdýþýndaki KKTC temsilciliklerine baþvurmalarý gerekiyor... "Türkiye'ye giriþ vizesi" olarak Nijerya vatandaþýna verilen vizenin "amaç" bölümünde "KKTC'ye giriþ" yazýyor... Nijeryalýnýn pasaportundaki mühürlere bakýldýðýnda, bu vize ile KKTC'ye giriþ-çýkýþ yaptýðý anlaþýlýyor... KKTC Dýþiþleri'nin resmi web sitesinde ise þöyle yazýyor: Vize uygulamalarý... Nijerya Federal Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti vatandaþlarýnýn KKTC'ne gelmeden önce yurtdýþý KKTC Temsilciliklerine þahsen vize baþvurusunda bulunmalarý gerekiyor sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Hükümetten bu kadar KTHY çalýþanlarýnýn dört yýldan beri mahkeme kararý ile tescil edilmiþ yasal alacaklarýnýn ancak %10'a yakýn kýsmý Salý günü ödenecek sayfada 2 yýl hapis Bir kaza sonucu eþini öldüren Ördel Çaðdaþoðullarý 2 yýl hapse mahkum oldu sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... HÜKÜMETÝN YENÝ YIL PLANLAMALARI Erdoðan Baybars BERABER UÇMAK Dolgun Dalgýçoðlu DÜNYANIN MERKEZÝNDEN NAKLEN Ali Osman "ÇARPITILDI" DEMEK ÖZÜR DÝLEMEKTÝR Mehmet Levent ÝÇÝM ACIDI Ali Kiþmir Ýzzet Ýzcan Eþit maaþ artýþýnýn nasýl yapýlacaðý belirlenmeli sayfada

2 47 YAÞINDAKÝ ÜLKÜ YAÞAMINI YÝTÝRDÝ Lefkoþa'daki Barýþ Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi'nde tedavi gören Mustafa Ülkü (E- 47) dün akþam aniden rahatsýzlanarak yaþamýný yitirdi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, Ülkü'nün ölüm sebebinin tespiti için bugün Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde yapýlan otopside doku örnekleri alýndý. ARANIYOR Güney Kýbrýs'tan Kuzey'e geçerken gerekli iþlemleri yaptýrmayan 20 yaþýndaki genç aracýyla bariyerlere zarar verdi ardýndan da kaçtý. Polisin verdiði bilgiye göre, G.T. (E-20) isimli genç Güney Kýbrýs'tan Gazimaðusa'daki Akyar Kara Giriþ Kapýsý'na geldiðinde gerekli muhaceret iþlemlerini yaptýrmadý ve aracýný demir bariyerlere sürerek birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal etti. Olay önceki gün öðle saatlerinde meydana geldi. KKTC'ye kanunsuz yollardan giren G.T. aracýyla demir bariyerleri kasten ve kanunsuz þekilde hasara uðrattý. Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek yetkili makamdan izinsiz KKTC'ye kanunsuz þekilde giriþ yapan G.T. aracýný olay mahallinde terk ederek koþarak ayrýldý. Söz konusu kiþi aranýyor. DEMÝR SOPAYLA BARA SALDIRDI Gazimaðusa'da M.Y. (E-27), kendisini darp ettikleri gerekçesiyle demir sopayla "The North Bar" isimli iþyerine saldýrdý. Ýþ yerinin reklam tabelasýný, pencerelerini ve kapý camýný kýran M.Y. iþyerinin dýþ kýsmýnda asýlý bulunan 3 kamerayý da kýrdý. Önceki gün saat sýralarýnda meydana gelen olayda M.Y. tutuklandý. 16 YAÞINDAKÝ SEVÝNDÝK KAYIP Yedikonuk'da sakin Berna Sevindik (K-16) önceki sabah okula gitmek için evinden ayrýldý ve geri dönmedi. Polisin söz konusu olaylarla ilgili soruþturmasý sürüyor. NAMÝ, AA'NIN "YILIN FOTOÐRAFI" OYLAMASINA KATILDI Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami, Anadolu Ajansý'nýn (AA) "Yýlýn Fotoðrafý" oylamasýna katýldý. Dýþiþleri Bakaný Nami, makamýnda AA'nýn "haber" ve "yaþam" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoðraflarýný inceledi ve iki fotoðraf için oy kullandý. Dýþiþleri Bakaný Nami, "haber" kategorisinde Ahmed Zakarla'nýn "Mýsýrda Referandum" baþlýklý fotoðrafýna oy verdi. Fotoðrafta, Mýsýr'da anayasa referandumunda Giza'nýn Mansheyat Albaraki semtinde oylama sürerken günlük yaþam yansýtýlýyor. Nami, "yaþam" kategorisinde ise Rame Alsayed'in "Yermük Kampý Piyanisti" adlý fotoðrafýný seçti. Fotoðrafta, dünyanýn, açlýðýn neden olduðu ölümlerle tanýdýðý Yermuk kampýnda 26 yaþýndaki Eyhem Ahmed ve arkadaþlarý, piyona eþliðinde marþ söylerken görülüyor. Gülle: Güzelyurt'un çaðdaþ bir hastaneye gereksinimi var Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle, yeni yýl öncesinde bakanlýða baðlý saðlýk merkezlerine ve hastanelere baþlattýðý ziyaretlerini dün de sürdürdü. Güzelyurt Saðlýk Merkezi ile Cengiz Topel Hastanesini ziyaret eden Bakan Gülle, hastalarýn ve saðlýk personelinin yeni yýlýný kutladý. Saðlýk turizmi konusunda bölgeye yeni bir vizyon getirmeyi amaçladýklarýný belirten Bakan Gülle, Güzelyurt'a özellikle saðlýk alanýnda uzun yýllar yatýrým yapýlmadýðýný, Güzelyurt'un çaðdaþ bir hastane gereksinimi bulunduðunu söyledi. Gülle, yaptýklarý çalýþmalarda merkeze hasta akýþýný önlemek ve bunun için de bölgelerdeki hastanelerin güçlendirilmesi gerektiði düþüncesine vardýklarýný anlattý. KTHY ÇALIÞANLARININ ALACAKLARININ YÜZDE 10'A YAKIN KISMI ÖDENECEK Hava-Sen Baþkaný Buran Atakan, eski Kýbrýs Türk Hava Yollarý çalýþanlarýnýn dört yýldan beridir mahkeme kararý ile tescil edilmiþ yasal alacaklarýnýn yüzde 10'a yakýn kýsmýnýn Salý günü ödeneceðini bildirdi. Hava-Sen ve Kamu-Sen adýna yazýlý bir açýklama yapan Atakan, Baþbakan Yardýmcýsý Serdar Denktaþ'ýn söz verdiði gibi KTHY'nýn uçak aksamlarý, araç-gereçlerin satýþýndan ve mevcut biriken para doðrultusunda ödemelerin salý günü çalýþanlara yapýlacaðýný kaydetti. Biriken paranýn pazartesi Vakýflar Bankasý'na aktarýlacaðýný ve ödemelerin gerçekleþeceðini belirten Atakan, açýklamasýnda "Bir nebze olsun çalýþanlarýmýzýn rahatlamasýna sebep olacak ödemelerin yapýlacak olmasý, çalýþanlarýmýz Nükleere Hayýr Platformu imza masasý açacak "Nükleer Güç Santrali'' ile ilgili olarak halkýn karþý duruþunu sergilemek amacýyla oluþturulan Nükleere Hayýr Platformu, imza kampanyasýnýn tanýtýmý ve halka ulaþmasý adýna bugün imza masasý açacak. Nükleere Hayýr Platformu'ndan yapýlan açýklamaya göre, imza masasý bugün ayný anda, büyük ilçe ve bazý köy merkezlerinde açýlacak. Hükümetin bu çerçevede Güzelyurt'a yeni bir hastane yapma kararý aldýðýný anýmsatan Gülle, Güzelyurt'a çaðdaþ bir hastane kazandýrýrken, bir yandan da bölgeye ekonomik canlýlýk kazandýracak Cengiz Topel Hastanesi'ne rehabilitasyon merkezi yapma çalýþmalarý bulunduðunu kaydetti. Ahmet Gülle, Güzelyurt'taki yeni hastane ile Cengiz Topel Hastanesi'ne yapýlacak rehabilitasyon merkezinin projesinin çizilmesi, temelinin atýlmasý ve hizmete açýlmasýnýn beraber yapýlacaðýna deðindi Nisan ayýnda Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Turizm ve Saðlýk Bakanlýðý'nýn iþbirliðiyle bir saðlýk çalýþtayý yapmayý planladýklarýný aktaran Gülle, Lefke'yi saðlýk turizmi yönünden öncelikli bölge haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti. tarafýndan memnuniyetle karþýlanmýþtýr" ifadelerini kullandý. Atakan, Denktaþ'tan talep edildiði üzere, mevcut biriken paranýn vefat eden dört çalýþanýn ailelerine eksiksiz ödenecek olmasýnýn, çalýþanlar arasýnda memnuniyetle karþýlandýðýný da bildirdi. Atakan þöyle devam etti: "Hava-Sen ve Kamu-Sen olarak bu geliþmelerden üyelerimiz adýna memnuniyet getirirken, dün itibarý ile Baþbakanlýkta KTHY ve ETÝ çalýþanlarý için hayati önem arz eden konularla ilgili azýnlýk üyeye sahip bir sendika ve müdür arasýnda imzalanan, hiçbir anlam içermeyen bu teslimiyetçi protokolü kabul etmeyeceðimizi de bu beyanda belirtir, saygýlar sunarýz." Platformun, þu an itibarýyla 26 dernek, oda, vakýf, birlik, sendika ve siyasi partinin de katýlýmýyla çalýþmalarýný sürdürdüðü kaydedildi. Açýklamada, bugün saat 12.00'de Lefkoþa Sarayönü'nde kurulacak imza masasý ile birlikte bazý etkinlikler de gerçekleþtirileceði belirtilerek, tüm halk imza vermeye ve ses yükseltmeye davet edildi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý TURGUT AFÞAROÐLU Arif Hoca da öyleydi... Ona kalsa hastaneye hiç gitmezdi... Turgut'u da zorla götürdüler... Kolunda uyuþukluk ve midesinde aðrý vardý... Siyasi konularýmýzýn arasýna bunlarý da sýkýþtýrýrdýk bazan... Tansiyon... Þeker... Kolesterol... Ve kalp... En son ne zaman doktora gittik... Aort kaç... Geniþleme var mý vesaire... Turgut hep, -Altmýþýndan sonra cepten yaþarýk, derdi... Ama sýrasý geldikçe esprisini de patlatýrdý... Denktaþ bir gün dedesinin 120 yaþýna kadar yaþayacaðýný söylemiþti ya, Turgut da, -Denktaþ'tan önce ölmek yok, derdi... Arif Hoca'ya da öyle takýlýrdý hep... Ve bir de þunu eklerdi: -Vasta gala! "Kendine iyi bak" demenin Rumcasý... "Saðlam bas!" Kalp iki kere kapýyý çalmasýna raðmen Turgut hala hastaneye gitmemekte diretiyordu... Neyse ki ikna ettiler onu... Hiçbir þeyi yok gibi gitti hastaneye... Sedyede deðil, yürüyerek girdi içeri... Ama doktorlar muayene eder etmez anjiyoya aldýlar onu... Aort büyümüþtü... Ýki damarda da fena halde týkanýklýk vardý... Biri yüzde yüz týkanmýþtý, diðeri de yüzde doksan... Anjiyonun ardýndan da by-pass... Ameliyata girerken bile þakayý elden býrakmamýþ... Oðlu Ercan'a demiþ ki: -Aha bu iþler böyle oðlum... Yetmiþ yýl arabayý servis yapmazsan böyle olur iþte... Þunu da eklemeyi ihmal etmemiþ ama yine de: -Ýþte ameliyata giriyorum, oysa buraya gelmesem bunlar baþýma gelmeyecekti... Elli yýllýk dostluðumuz var Turgut'la... Ýlk tanýdýðýmdan bu yana hiç deðiþmemiþ... Dünyaya bakýþý ve düþünceleri hiç deðiþmeyen ender insanlardan biri... Altmýþlý yýllarýn sonunda kurmayý tasarladýðýmýz Kýbrýs Türk Devrimciler Güçbirliði'ne öncülük etmiþti... Kimler kimler yoktu ki aramýzda... Özker Özgür'den Hizber Hikmet'e kadar sayýsý elliyi bulan bir grup aydýn... Öðretmenler, gazeteciler, yazarlar... Ýki toplantý yaptýk... Biri Abdi Çavuþ Sokaðý'ndaki bir dükkanda, diðeri ise bir arkadaþýn evinde... Katledilen Ayhan Hikmet'in kardeþi olan Hizber Hikmet'in aramýzda olmasýndan rahatsýz olanlar vardý... Turgut bir toplantýda þu soruyu sordu: -Bedel ödemeye hazýr mýyýz?.. Canýmýzý ortaya koyuyor muyuz? Bu soru üzerine sayýmýz çok azaldý... Belli ki pek çoðu hazýr deðildi buna... Daha sonra ise istihbarat nasýl olduysa katýlanlarýn listesini ele geçirdi... Herkes takip altýna alýndý... Ve örgüt iþi de kapandý... Arif Hoca da, Turgut Afþaroðlu da Öðretmenler Sendikasýnýn temsilcileri olarak Federe Devlet Kurucu Meclis üyesiydiler... Cumhurbaþkanlýðýnýn iki dönemle sýnýrlanmasýný anayasaya onlar koydu... Ama KKTC kurulunca ortadan kaldýrýldý ve Denktaþ'ýn önü açýldý... Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý da, Öðretmenler Bankasý da Arif Hoca ve Turgut ile arkadaþlarýnýn omuzlarýnda yükseldi... Bu toplumda gerçek muhalefet tohumlarýný da ilk atanlar onlar oldu... Her telefonda bana ilk sorusu hep þuydu: -Devrim var mý oðlum? Yoðun bakýmdan çýkýnca, -Yenilendim, demiþ... Yenilendiðine göre devrime hazýr demek... Ama bana göre hiç eskimemiþti ki...

3 AFRÝKA dan mektup... ESAMESÝ BÝLE OKUNMAYAN KKTC SONSUZA DEK YAÞAYACAK DEÐÝL MÝ? Üst yönetim deðil... Alt yönetim bu... Ve üst yönetimin yanýnda esamesi bile okunmuyor... Bunca örnekten sonra hala örnek mi istersiniz? Alýn size iþte taptaze bir örnek daha... Nijeryalý... Londra'dan kalkýp KKTC'ye gelecek... Vize almasý için nereye gitmesi gerekiyor? Londra'daki KKTC Temsilciliði'ne... Peki o nereye gidiyor? TC Londra Baþkonsolosluðu'na... Ve orada kimse "Senin bu vizeyi alman için KKTC Temsilciliði'ne gitmen gerekir" demiyor ona... Takan yok KKTC'yi... TC'li konsolosluk görevlisi basýyor ona mührü... Hesapta Türkiye'ye giriþ vizesi! Ama "KKTC'ye giriþ" yazýyor ona... Alýyor harcýný... Gönderiyor bize! Nijeryalý da þaþýyor herhalde bu iþe... KKTC diye bir yere gelecek... Ama giriþ vizesi TC'den... Maþallah! Vizeyi TC Londra Baþkonsolosluðu'ndan almýþ olmasý da hiçbir sorun yaratmamýþ anlaþýlan Nijeryalý için... Rahat rahat giriþ-çýkýþ yapmýþ KKTC'ye... Pasaportundaki mühürlerinden anlaþýlýyor bu... Yani bizim burada da sorun olmamýþ... Kimse "Hani senin KKTC vizen" diye sormamýþ! Dedik ya mandra! Ahýr! Dingo'nun ahýrý! Sormak gerek... Vize iþi de TC konsolosluklarýna býrakýldýðýna göre KKTC dýþ temsilcilikleri ne iþe yarýyor? Milyonlar harcanýyor bu temsilciliklere... Boþu boþuna... KKTC'nin kuruluþ yýldönümünde konuklarý çaðýrýp resepsiyon düzenlemelerinden baþka ne iþe yarýyorlar? KKTC Dýþiþleri resmi web sitesinde bakýn ne yazýyor: "Nijerya Federal Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti vatandaþlarýnýn KKTC'ne gelmeden önce yurtdýþý KKTC Temsilciliklerine þahsen vize baþvurusunda bulunmalarý gerekmektedir." Nasýl? Beðendiniz mi? Mevzuat böyleymiþ meðer... Ama uygulama bu iþte! Sonsuza dek yaþayacak olan KKTC... Ye, iç, öl! LTB YENÝ YIL ETKÝNLÝÐÝ DÜZENLEDÝ Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) tarafýndan tarihi Belediye Pazarý'nda (Bandabuliya) çocuklara yönelik yeni yýl etkinliði düzenlendi. LTB'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Atatürk ve Arabahmet Ýlkokulu öðrencilerinin katýldýðý AL-PA, Belça ve Aksoy Ltd'nin sponsorluðunda gerçekleþen etkinlikte Oytun Andaþ Tiyatrosu'nun illüzyon, hokkabazlýk ve jonglör gösterisi gerçekleþtirildi. Etkinlik kapsamýnda Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun sahnelediði, yönetmenliðini Hatice Tezcan'ýn yaptýðý "Canýný En Çok Ne Yakar" tiyatro oyunu çocuklarýn beðenisini topladý. "Bandabuliya Hatýrasý" yazýlý panonun önünde Noel Baba ile bol bol fotoðraf çektirmenin keyfini de yaþayan çocuklar, Noel Baba'nýn kendilerine verdiði hediyeleri de sevinerek aldýlar. HARMANCI ÇOCUKLARA LEFKOÞA'YI ANLATTI LTB Baþkaný Mehmet Harmancý da etkinliðe katýlarak çocuklar ile vakit geçirip hediyeler verdi. Çocuklarla sohbet eden Harmancý, kendisine sorulan sorulara cevap verirken, çocuklara Lefkoþa'yý anlattý ve Bandabuliya'nýn önemini aktardý.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Çarpýtýldý diyerek kendini yiyenler var Oysa çarpýtýldý demek özür dilemektir Ömer Faruk'un bu konuda yarasý var Yarasý olduðu için gocundu demektir Kalay YÜZLEÞME DERKEN Elbette tarihimizle yüzleþmeliyiz. Elbette o tarihin içindeki cinayetlerle, tecavüzlerle yüzleþmeliyiz. Elbette Kýbrýslýrumlar ve Türkler olarak karþýlýklý birbirimizden özür dilemeli, birbirimizin yaralarýný görmeli ve bir daha ayný yaralarýn açýlmamasý için çaba harcamalýyýz. 1974'le de öncesiyle de yüzleþmeliyiz. Bunu yaparken 74'te de öncesinde ve sonrasýnda da Kýbrýs'a damgasýný vuran Türkiye hükümetlerini gözardý edebilir miyiz? Eski Türkiye ile de yeni dedikleri eskisinden daha eski Türkiye ile de yüzleþmeliyiz. Bu yüzleþmeye, haddini aþanlara cesaretle cevap vererek baþlamazsak, kendi felaketimizin örtüsü olmaktan öteye geçemeyeceðiz Kalaycý Ali OSMAN Periyodik DÜNYANIN MERKEZÝNDEN NAKLEN Bugün Tayyip'in cumhurbaþkaný olduðu Türkiye'den ve Türk askerlerinin silahlarýnýn gölgesinde kurdurulan ve kurduranlarýn bile " mýna koyduklarý" KKTC'den bahsetmek istemiyorum. " mýna koyma" meselesini kimse uydurdum sanmasýn KKTC'nin bir kurumunda yetkili olan bir görevli ile zamanýn generali arasýnda geçen konuþmanýn bir parçacýðýdýr sadece! Herkes Türkiye KKTC'yi tanýr der ya Ýþte böyle tanýr Her neyse Dünya bir yok oluþa doðru son sürat gidiyor. Her bölgede hemen hemen savaþ Soykýrým, ölüm, kan Bu savaþlar genelde emperyalist ülkelerin desteðinde onlarýn çýkarlarý doðrultusunda sürüp gidiyor. Büyük devletler arasýndaki paylaþýmdan dolayý da birçok insan ölüyor, doða mahvoluyor. Yapýlan araþtýrmalar sonrasýnda, 2020 yýlýnda, ki buna çok kalmadý, Çin dünyanýn bir numaralý ekonomik gücü olacak Rusya, Hindistan ve ABD ile aralarýndaki ekonomik savaþ son sürat devam ederken, Çin'in Rusya ile yaptýðý anlaþmalar sonucunda aralarýndaki soðukluðun giderilmesi sonrasýnda Hindistan ve ABD ile süren yarýþý daha da hýzlandý. Bu yarýþ bilhassa Hindistan ile Çin sýnýrýndaki askerlerin küçük çatýþmalarýna kadar varýyor. Ve Çin'in yeni baþkaný Þi Cinping etrafýna topladýðý generallere "orduyu sýcak savaþa hazýr" etmeleri emrini verdi Çin'in nüfusu 2010 yýlý hesaplamasýna göre 1.35 milyar Askeri gücü 1,5 milyon Pentagon'dan zaman zaman açýklanan veriler ýþýðýnda Çin, ordusunu modernize etmek için 137 milyar dolar harcanmýþ Ve yine Pentagon'a göre zamanýn en tehlikeli ordusu Çin ordusuymuþ! Çin son on yýlda dünyanýn en büyük ihracatçýsý ve rekor düzeyde dýþ yatýrým çeken bir ülke olarak anýlmaktadýr. ABD ve Hindistan'la olan ekonomik kavgasý bir sýcak askeri savaþa dönüþebilir Yanýna müttefik olarak Rusya'yý da alan Çin'in bu savaþtan maðlup çýkmasý düþünülemez bile. Büyük bir yýkým var iþin ucunda Sadece fiili asker sayýsý olarak bakmamak gerek Çin ordusuna Seferileri de hesaba katmak lazým Sonra savaþta kadýn erkek olayý da yok Vietnam savaþýnda kadýnlarýn ve çocuklarýn dahi birlikte nasýl mücadele verdiklerini unutmadýk Þimdi dünyanýn en büyük ekonomik gücüne sahip Çin, Hindistan, ABD ve Rusya arasýnda çýkacak bir savaþý düþünün Taraflar belli gibi Büyük güç olarak Çin ve Rusya bir tarafta, Amerika ve Hindistan diðer yanda Ve tabii Ýngiltere, Almanya, Fransa, Japonya da iþin içine girdiðinde pirincin taþýný kimse ayýklayamaz Dünyanýn ekseninde sandýðýmýz bu adacýðýn esamesi bile okunmaz bu ortamda Ha denizin dibine batmýþ, ha batmamýþ Kimsenin umurunda bile olmaz. Ama biz kendimizi kahve köþelerinde pinekleyerek dünyanýn merkezinde sanmaya devam ediyoruz Caðdaþoðullarý'na 2 yýl hapis (Kamalý Haber)- Lefkoþa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde eþi Necla Çaðdaþoðullarý'ný öldürmekten dolayý yargýlanan Ördel Çaðdaþoðullarý, adam öldürmek baþta olmak üzere yargýlandýðý 10 davadan suçlu bulup mahkûm edildikten son dün de hapis cezasýna çarptýrýldý. Baþkan Ömer Güran, Kýdemli Yargýç Melek Esendaðlý ve Yargýç Alev Ulunay'dan oluþan heyet, sanýðý 2 yýl hapis cezasýna çarptýrdý. Kararý okuyan Baþkan Ömer Güran, sanýðýn mahkum olduðu 1.dava olan adam öldürme suçunun müebbet hapis cezasý ön gördüðünü ancak huzurundaki meseleyi deðerlendirirken, suçun iþleniþ þeklinin titizlikle 382 karton kaçak sigara ele geçirildi Gamze BAYKUR- Kaçak sigara ihbarý alan Maðusa Polis Müdürlüðü Cürümleri Önleme Þubesi ekipleri ve Dörtyol Polis Karakolu ekipleri Kaan Baþbuð'un arabasýnda 2 karton, Beyarmudu-Ýnönü arasýnda yol kenarýnda bulunan yarým inþaatta ise 380 karton kaçak sigara ele geçirdi. "Kanunsuz mal tasarrufu" suçlamasýyla tutuklanarak dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Baþbuð aleyhine 3 gün tutukluluk süresi temin edildi. Polisin "Dur" emrine uymadý Meselenin tahkikat memuru Osman Örs, zanlý Kaan Baþbuð'un 25 Aralýk tarihinde alýnan bir ihbar üzerine Korkuteli kavþaðýnda polis ekiplerince durdurulup aranmak istediði sýrada "dur" emrine uymayýp kullanýmýndaki aracý ile süratli bir þekilde olay yerinden kaçtýðýný belirtti. Zanlýnýn olay yerinden kaçmasý üzerine polis ekiplerinin takibe baþladýðýný belirten Örs, zanlýnýn Beyarmudu-Ýnönü arasýnda yol kenarýnda bulunan yarým inþaattan çýkarken tespit edildiðini ve takip sonucu zanlýnýn Beyarmudu-Ýnönü yolu üzerinde durdurulduðunu açýkladý. Zanlý Baþbuð'un aracýnda yapýlan aramada 2 karton kaçak sigara bulunduðunu belirten Örs, Beyarmudu-Ýnönü yolu arasýnda yol kenarýnda bulunan yarým inþaatta yapýlan aramada ise 380 karton daha HAFTA BOYUNCA YAÐMUR BEKLENÝYOR KKTC'de bu haftanýn yaðmurlu geçmesi bekleniyor. Hava sýcaklýðý 14 dereceye kadar düþecek. Meteoroloji Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamada, 27 Aralýk Ocak 2015 tarihleri arasýnda bölgenin genellikle alçak basýnç ve buna baðlý cephe sistemleri ile üst atmosferdeki soðuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altýnda kalmasýnýn beklendiði kaydedildi. Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgede havanýn; yarýn parçalý çok bulutlu ve yaðmurlu, Pazar günü parçalý çok bulutlu saðanak veya gökgürültülü saðanak yaðmurlu, Pazartesi günü parçalý bulutlu yer deðerlendirdiklerini söyledi. Her suçun kendi olgularý içinde deðerlendirdiklerini kaydeden Güran, sanýðýn davasý görüþülmeye baþlandýðý günden bugüne kadar dikkatli bir þekilde gözetlediklerini, sanýðýn son derece üzgün ve nadim olduðunu gördüklerini söyledi. Güran, sanýðýn 9 çocuðunun annesini ve 45 yýllýk hayat arkadaþýný kaybetmiþ olmasýnýn derin üzüntüsünü duyduðunu, sanýðýn olayda ciddi þekilde tahrik ve provoke edildiðini belirten Güran, sanýðýn lehine ve aleyhine olan tüm olgularý deðerlendirdiklerini söyledi. Güran, eþinin acýsýný hayatý boyunca taþýyacaðýna inandýklarýný ve sanýða 2 yýl hapis cezasý vermeyi uygun ve adil bulduklarýný açýkladý. kaçak sigara bulunduðunu açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Örs, zanlýnýn 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. 3 gün tutuklu kalacak Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Ayþen Toroslu, zanlý Kaan Baþbuð'un tahkikat maksatlarý bakýmýndan 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. yer saðanak yaðmurlu, Salý günü parçalý çok bulutlu, Çarþamba parçalý çok bulutlu akþam saatleri yer yer saðanak yaðmurlu, Perþembe günü parçalý bulutlu yer yer saðanak yaðmurlu, Cuma günü parçalý bulutlu yer yer saðanak yaðmurlu geçmesi bekleniyor. En yüksek hava sýcaklýðýnýn iç kesimler ve sahillerde derece Perþembe ve Cuma günleri derece dolaylarýnda seyretmesi bekleniyor. Rüzgarýn, periyodun ilk günü Kuzey ve Doðu diðer günlerde ise Güney ve Batý yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent "ÇARPITILDI" DEMEK ÖZÜR DÝLEMEKTÝR "Milletvekili bir arkadaþýmýzýn savaþýn acý sonuçlarýndan bahsetmesini çarpýtarak baþlatýlan tartýþmalar beni üzdü". Yukarýdaki sözler DPUG Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'a ait. Derya'nýn sözlerinin çarpýtýldýðýný belirtip, TBMM Ýdare Amiri AKP milletvekili Ömer Faruk Öz'ü yumuþatmaya çalýþýyor! Yani bir anlamda, Yorgancýoðlu ve Siber gibi, Derya adýna o da özür diliyor Ömer Faruk'tan! Ama Ömer efendi aldý ele çýktý yola... Özürü ille de Derya'nýn aðzýndan duymak istiyor! Koskoca KKTC Meclis Baþkaný, koskoca KKTC Baþbakaný, koskoca KKTC Baþbakan Yardýmcýsý "çarpýtýldý" diyor ama nafile! Kral Faruk -pardon Ömer Faruk- nor diyor da peynir demiyor! Aslýnda Doðuþ'ýn sözlerini çarpýtan biri varsa... O da Türkiye'deki AKP iktidarýnýn temsilcisi Ömer Faruk Öz'dür. Ki onun Derya'ya ahlâksýzlýk basan ve derhal özür dilemesini talep eden söylemi de bir çarpýtmadan ileri geliyor. O sadece yarasý olduðu için gocunmuþtur. Bu tavýr, 74 savaþýnda, Türk askerlerinin de, dünyadaki bütün askerler gibi tecavüzlerde bulunduðunun itirafýndan baþka birþey deðildir. Ömer Faruk Öz, yarasý olduðu için gocunmuþ ve Derya'nýn savaþlarýn acý gerçeklerini dile getiren sözlerini çarpýtarak ona yüklenmiþtir. 74'te Kýbrýs'ta yaþanan gerçekler de onun yarasýný deþince, bunlarý reddetme adýna kýyameti koparmýþtýr! Mesele bundan ibarettir... Doðuþ Derya olayýnýn gereðinden fazla konuþulup abartýldýðýný ve gündemi boþu boþuna meþgul ettiðini söyleyenler olmuþtu geçtiðimiz günlerde. Bense daha çok konuþulmasý gerektiðini ve konuþulacaðýný yazmýþtým. Doðuþ Derya'nýn mecliste yaptýðý konuþmanýn bu kadar gündem olmasýnýn nedeni, tarihi gerçeklerin dile getirildiði o konuþma deðildir. TBMM Ýdare Amiri Ömer Faruk Öz'ün, bu konuþmasýndan dolayý Derya'ya ahlâksýzlýk basýp, derhal özür talep etmesi ve sosyal medyada Derya'ya aðýza alýnmayacak ahlâksýzlýk ve iðrençlikle yapýlan saldýrýlardýr. Ömer Faruk Öz, hiçbir siyasal ve hukuksal etiðe sýðdýrýlamayacak bu tavrýndan dolayý Doðuþ Derya'dan özür dilemedikçe, ben kendi adýma söyleyim, bu konunun daha çok konuþulmasýndan yanayým. Çünkü bu, TC ile KKTC arasýndaki çarpýk, saðlýksýz ve sorunlu iliþkilerin aynadaki son yansýmasýdýr. Bunu konuþmayýp da neyi konuþacaksýnýz? Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði'nin Ömer Faruk Öz'e verdiði yanýt bu anlamda her türlü övgüyü haketmektedir. "Çarpýtýldý" absürdlüðüne yatmadan... "Derya'nýn konuþmasýný bir daha dinle" denmiþtir Öz'e. Hem de Türkiye'de giderek kötüleþen basýn özgürlüðü ve demokrasi konularýnda çaðdýþý uygulamalar hatýrlatýlarak. Uzun lâfýn kýsasý, Derya'nýn sözlerinin çarpýtýldýðýný söyleyen herkes, Ömer Faruk'tan Derya adýna özür diliyor demektir!

5 27 Aralýk 2014 Cumartesi 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Olaylarý bilmeden konuþuyor olabiliriz Geçerli sebebimiz var ama... Oyuncularý biliyoruz. HÜKÜMETÝN YENÝ YIL PLANLAMALARI MÝÞ-MIÞLAR Özkan Yorgancýoðlu da Ýrsen Küçük gibi sandýða gömülecekmiþ. - Hiç sanmam Küçük kadar þanslý deðil. Küçük'ün mezarý olsun belli, Yorgancýoðlu'nun bilinmeyecek bile! Kaçak elektriðin önüne geçilecekmiþ. - Sakýn ha Ters teper Hayatýnýzla oynamyýn. LTB çeþitli hizmetlere %62 oranýnda zam yapmýþ. - Maþallah belediye de hükümet ile uyum içinde çalýþýyor Kafa ayný Yapýlan zamlardan amaç, alandan alýp, almayana hizmet götürmek! 2015 trendi! Ödeme yapýldýðý gün, hayat pahalýlýðýnýn kalkmadýðý anlaþýlacakmýþ. - Ayný hesap Ödeme yapýlacak güne kadar kalktý demenin mahsuru yok o zaman! KKTC'ye yeni gelen 2 uyuþturucu satýcýsý ihbar üzerine yakalanmýþ. - Muhtemelen yerli satýcýlar ihbar etmiþtir Rakip çýkmasýn diye! Ürdün'de de nükleer santral kuruluyormuþ. - Hep Rusya'nýn baþýnýn altýndan çýkýyor bu iþler Yoksa bize kastý mý var! Her on Amerikalý'dan yedisi, bahçe ile uðraþmayý, sekse tercih ediyormuþ. - Ektikleri þeyin mutlaka meyvesini görmek isterler de ondan herhalde. Sahte solcular varmýþ. - Hakikisi kalmadý ki zaten. Görmesek bile, seslerini duyardýk olsa! Anjiyo yapmadan, meclisi bypass yapmayacak. Her þeyi dengeli bölüþtürecek Çok alandan kýrpýp, az alana ulamaya niyetlenmiþtir. Borçlarýný günü gününe ödemeye gayret edecek. Eylem için Baþbakanlýk önünde toplananlara gazoz, meclis önünde toplananlara ayran ikram edilecek. Ýki yanlýþtan bir doðru çýkarmak huyundan vazgeçilecek. Demokratik, parlamenter sistemin en az 2 ayda bir bakýmý yapýlacak. Rafa kaldýrýlan dosyalarýn tozlarý her hafta düzenli olarak alýnacak. BÖYLE BÝR ANDI Müþavirler ordusundan 2015 içinde herhangi bir terhis yapýlmayacak. Koalisyonun týkýr týkýr çalýþmaya devam etmesi için yeni bir teknik ekip kurulacak ve ihtiyaç duyulan araç ve gereçler saðlanacak. Günü kurtarma çalýþmalarýna ek olarak geceyi kurtarma çalýþmalarýna da baþlanacak. Türkiye'den gelecek suyun ne zaman geleceði konusunda ihtiyatlý konuþulacak. Büyük koalisyon ortaðý, küçük koalisyon ortaðýnýn ihtiyaç fazlasý koltuklarýna göz koymayacak. Meclisin zamanýnda açýlmasý için özen gösterilecek. BAÞIMIZ BELADA 3 küçük haber vardý dün gazetelerde. 1. Telekomünikasyon Dairesi Maðusa þubesinde çalýþan bir görevli, tahsil ettiði 5 bin 919 TL parayý zimmetine geçirmiþ. Tutuklandý. 2. Gönyeli'de "Bizim Restoran"da çalýþan bir kiþi, çekmece içerisindeki 250 TL nakit parayý çalmýþ. Tutuklandý. 3. Lefkoþa'da bir iþyerinde daðýtýmcý olarak çalýþan Y.A., Temmuz- Kasým arasý kasadan para gaspetmiþ. Tutuklandý. Hemen her gün yer alýyor basýnda böyle haberler. "N'oluyoruz?" demenin zamaný geldi. Bir taraf, "çaresizlikten, yoksulluktan" çalýþtýðý iþyerine ihanet ederken, diðer taraf da güvenilir insan bulup çalýþtýrma sýkýntýsý çekiyor. Belki henüz farkýnda deðiliz ama baþýmýz çok büyük belada demektir bu. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Siz, sizden daha akýllý bir kutuyu, sað elinizle havaya kaldýrýyorsunuz, sonra kafa kafaya verip, kutuya bakýp bakýp gülüyorsunuz. Ömürsünüz.

6 GÜNLÜK GÜNLÜK Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu "AHLAKSIZ MÜSLÜMAN TÝPÝ YETÝÞTÝRÝLÝYOR" BERABER UÇMAK (Ýstanbul)- Birden karþýma geldi Cem Karaca "Bu son olsun bu son" dedi 1972 yýlý olmalýydý Çýktýðýnda yer yerinden oynamýþtý. Kýbrýslýlar ve bilhassa Baflýlar bu þarkýyý nerede duysalar, durup dinlerler Eskiye giderler. Cengiz Topel Sinemasý'na giderler, Papatya Sinemasý'ný tekrar yaþarlar. Baf'ýn güneþini Güneþin batýþýný. Sanki Baf için ayrý bir güneþ yaratýldý, ona has bir batýþý var, derler. Baþka bir þeydir Baf meselesi Cem Karaca karþýma gelip þarkýsýný okumaya baþlayýnca O anda zamaným durdu. Týpký yýllar önce Tom Jones karþýma gelip Delilah þarkýsýný söylemeye baþladýðý gibi oldum. Durdum. Dinledim O söylerken yanýmdakileri unuttum. Durdum. Öyle oldum Cem karþýsýnda Buraya nokta Geçmiþ geçmiþte kaldý diyerek bugüne bakalým Yýllar önceydi KTHY batmamýþtý. Zor günler geçiriyordu Arkadaþlarla durumunu konuþurken, kuruluþunun, KKTC tanýnmadýðý için Ankara'da olduðunu öðrendim. Þaþýrdým. Olur mu, dedim. Olurmuþ. Peki, batýyor bir þeyler yapalým deyince, "ne yapabiliriz batýyor", demiþlerdi. Ve ben bir öneri getirmiþtim Kuruluþunu Ankara'dan çekelim, Larnaka'ya yazalým, olsun bitsin. Böylece direkt uçuþlar baþlar Ýki yönlü müþteriler olur Ayrýca bir adým daha Ankara'ya baðýmlýlýktan kurtulduðumuz gibi dünyaya da yaklaþmýþ oluruz. Olur mu, dediler. Aslýnda olurdu. Olmalýydý. Ama KKTC sýnýrlarý þartmýþ gibi düþünceler hakim iken, imkânsýzlýklar daha fazlaymýþ. O gün gördüm. KTHY battýktan epey sonra Cyprus Airways de batmak üzere haberleri gelmeye baþladý Ve nitekim dün bir haber gördüm Öneri Denktaþ'tan Gelin yarý parayý verelim ortak olalým, dedi Bir ayaðýmýz Timbu'da, diðeri Larnaka'da olsun Þimdiden söyleyeyim ki karþýdan cevap gelmeyecek. Kan kusup kýzýlcýk þerbeti içerim, diyenler batar, ama yanaþmaz Keþke benim önerim yýllar önce duyulsaydý Keþke þirketimiz cumhuriyette kurulabilseydi Keþke Olmadý. Bu arada Cem Karaca, "Bu son olsun, bu son" demeye devam ediyordu Keþke yapýlan yanlýþlarýn sonunu bulabilseydik. Ve ayrý ayrý çýkýþ yolu arayacaðýmýza Feneri tek elde tutup, çýkýþý bulabilseydik Çünkü bu maðarada çýkýþ tek. Ya beraber çýkarýz, ya da o maðara bizim son mekanýmýz olur. SÝBER'ÝN ZÝYARETÝ - Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber, kurumlarý ziyaretleri çerçevesinde Barýþ, Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi'ni ziyaret etti. Siber, ziyarette, Barýþ, Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi Baþhekimi Dr. Ýnci Taþyürek'den hastane ve hastalar hakkýnda bilgi alarak, incelemelerde bulundu. Siber'in ziyaretinde ayrýca Saðlýk Bakanlýðý ile hastane yetkilileri de hazýr bulundu. Barýþ, Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi'nin ülkenin 2. büyük yataklý hastanesi olduðuna dikkat çeken Siber, 160 yataklý hastaneye, yaklaþýk 100 hastanýn girip çýktýðýný öðrendiðini belirtti. CHP Ýstanbul Milletvekili Ýhsan Özkes, AKP'yi Alevilere bakýþýndan dolayý yerden yere vurdu. Özkes, "Hahamla, papazla kucaklaþýyorsun, dedeyle neden kucaklaþmýyorsunkardeþim?" dedi. AKP'nin siyaseten Alevileri dýþladýðýný söyleyen Özkes, Sünni köylerin aksine Alevi köylerin yollarýnýn da yapýlmadýðýný; Türkiye'de bugün Alevi bir Vali'nin, emniyet müdürünün olmadýðýný, AKP Genel Merkezinde çalýþan bir Alevi çaycýnýn dahi olmadýðýný kaydetti.17 Aralýk soruþturmasýnda gözaltýna alýnan Zarrab'ýn el konulan para ve altýnlarýnýn faizi ile iade edilmesine yönelik bir soruyu Özkes þöyle cevaplandýrdý: "Elhamdülillah Müslümanýz. Ýslam'a, göre hýrsýzlýk haramdýr. Din, iman, Allah peygamber söylemleri ile iktidar olanlarýn, çok tuhaf iþleri ortaya çýkarýyor. Adam diyor ki, devletin iþini yapan kiþinin aldýðý rüþvet, hediyedir. Ýslam'da rüþvet haramdýr, yozluk, devlet malýný aþýrmakharamdýr. Siz bunlarý helalsayarsanýz, ne yapmýþ olursunuz? Bunu bir emekli müftü olarak söylüyorum. Ahlaksýz Müslüman tipi çoðaltýlýyor. Yani harama helal diyen, haram, helal demeyip sadece mal toplayan, servet edinen sözde Müslüman, yani ahlaksýz Müslüman tipi yetiþtiriliyor." SON DAKÝKA GOLÜ ÝÞ KADINLARI- Baþbakan Yardýmcýsý Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ, Semral Erel baþkanlýðýndaki Ýþ Kadýnlarý Derneði Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, görüþmede söz alan Ýþ Kadýnlarý Derneði Baþkaný Semral Erel, Yönetim Kurulu üyeleri ile Baþbakan Yardýmcýsý Denktaþ'a gerçekleþtirmiþ olduklarý ziyaretin amacýnýn dernek faaliyetleri hakkýnda bilgi vermek olduðunu söyledi. Derneðin vizyonu gereði, kadýnlarýn ekonomiye katkýlarýnýn arttýrmasý için mücadele ettiklerini belirten Erel, iþkadýnlarýnýn ve kadýn giriþimcilerin teþvik edilmesi için Baþbakan Yardýmcýsý Serdar Denktaþ'ýn desteðini istedi. Aktivist Düþünce Topluluðu Avrupa'da eðitim gören öðrencilere destek belirtti Aktivist Düþünce Topluluðu, Avrupa'da öðrenim gören öðrencilere destek belirtti. Aktivist Düþünce Topluluðu'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, Kýbrýs ve Türkiye dýþýnda öðrenim gören ve devlet tarafýndan 'Üçüncü Dünya Ülkeleri' olarak adlandýrýlan Güney Kýbrýs dahil diðer Avrupa ülkelerinde bulunan öðrencilere, anayasada yeri olmasýna karþýn hiçbir hak tanýnmadýðýný savunarak Avrupa Kýbrýslý Öðrenciler Platformu'na (AKÖP) destek belirtti. Yeni yýla dört gün var daha... Ama kutlamalar þimdiden baþladý... Noel Baba'lar gelip gidiyor, hediye daðýtýyor... Herkes yeni yýla konsantre oldu artýk ve 31'ine kadar baþka bir þey yapmak istemiyor. Ancak unutmayýn, yýl bitmedi henüz... Ve goller hep son dakika atýlýr... Tedbiri elden býrakmayýn! YENÝ UMUTLAR Barbaros'un ay sonu çekileceði ile ilgili haberler yeni bir umut ýþýðý yaktý yýlýn son günlerinde... Hatta bu kez ciddi çözüm yorumlarýna yol açtý 'i çözüm yýlý olarak görenler var... Amerika ve Ýngiltere bir deðiþiklik yapmaya karar verdilerse neden oýlmasýn? YILIN OLAYI Düþünün bakalým, burada yýlýn en önemli olayý neydi? O kadar silik geçti ki, doðrusunu isterseniz bunu bulmakta zorlanýyoruz... FESTÝVALLER Önümüzdeki yýl çözüm olup olmayacaðýndan emin deðiliz, ama portokal, çilek, enginar, zeytin ve hurma festivallerinden eminiz. Hatta gulumbra festivali bile yapabiliriz yeni yýlda! Týrnak... "Dediðiniz gibi yaparsanýz bravo! Ama karneniz çok zayýf, özür dilerim! Bugüne kadar ne söylediyseniz, tam tersini yaptýnýz! Ne malum Ocak ayýnda bu söyleminizi gerçekleþtireceðiniz? Dedim ya karneniz çok zayýf, nasýl inanalým size? Ne malum 'ekonomik durumun el verip vermeyeceði'!" Aytuð TÜRKKAN (Diyalog) "Bugün için yapýlan sadece günü kurtarmaktýr. %50 kayýt dýþý ekonomiden söz ediliyor. Bunu söyleyenler ekonomide söz sahibi isimler. Hükümet iþin kolayýna kaçmadan, pastayý küçültmeyi deðil, büyütmeyi hedef almalý. Vergi veren kesim zaten belli, kayýt dýþý verginin, vergi vermeyenlerin peþine düþülsün, sadece kamudan maaþ çekenlerin maaþlarýna deðil, bizzat hükümet kendi giderlerinde de tasarrufa gitsin." Erçin ÞAHMARAN (Star) "Eþel mobil uygulamasýnýn sonlandýrýlmasýyla yaþanan kayýplar ortada. Eþel Mobil tamamen kaldýrýldýðý zaman çalýþanlarýn felaket yolculuðu geri dönülmez bir sürece girecektir. Eþel mobil uygulamasýný kaldýrmak, 'emek en yüce deðerdir' diyen CTP'ye yakýþýr mý? CTP yetkilileri 'evet yakýþýr' diyorsa, hiçbir þey demem!.." Hasan HASTÜRER (Kýbrýs) Günün Kahramaný NÝKOS ANASTASÝADÝS Atatürk koþularý Geçitkale'de yapýldý Mesarya ilkokullarý arasýnda düzenlenen 27 Aralýk Atatürk Koþularý dün Gazimaðusa Kaymakamlýðý ve Geçitkale Belediyesi'nin katkýlarýyla yapýldý. Geçitkale Belediyesi'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Geçitkale'de gerçekleþtirilen koþulara 13 okul katýldý. Yarýþlarda dereceye giren öðrenciler ve okullar sýrasý ile þöyle: "800 Metre Kýzlar'da birinci Bilge Yiðen (Dörtyol Ýlkokulu), ikinci Derya Toprak (Geçitkale Ýlkokulu), üçüncü Hatice Kübra Gezer (Akova- Yýldýrým Ýlkokulu); 1000 Metre Erkekler'de birinci Mustafa Batular ( Akova - Yýldýrým Ýlkokulu), ikinci Hasan Civan Tabakçý (Akova - Yýldýrým Ýlkokulu), üçüncü Emre Zengin (Akdoðan Dr. Fazýl Küçük Ýlkokulu), Takým Dereceleri: Kýzlar Takýmý; birinci Akova - Yýldýrým Ýlkokulu, ikinci Geçitkale Ýlkokulu, üçüncü Dörtyol Ýlkokulu, Erkekler Takýmý; birinci Dörtyol Ýlkokulu, ikinci Akova Yýldýrým Ýlkokulu, üçüncü Türkmenköy Ýlkokulu". Amerika'da kalbini yeniledikten sonra adaya dönen Nikos Anastasiadis çok hýzlý bir tempoyla daldý yeniden politika kazanýna... Kabinede deðiþiklik yapacaðýný açýkladý hemen ve ilk tepkilerle karþýlaþtý. Ama Anastasiadis müzakere masasý için Türkiye ile girdiði çatýþmadan galip çýktý... "Barbaros buradan gitmedikçe ben masaya oturmam" diye diretti ve kazandý... Barbaros'un ay sonu gideceði söyleniyor. Demek ki müzakereler Ocak'ta yeniden baþlayacak...

7 27 Aralýk 2014 Cumartesi 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI AKINCI: SEÇÝLÝRSEM ÇEVRE KONULARINA DUYARLI BÝR CUMHURBAÞKANI OLACAÐIM Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý çevre konusunda farkýndalýk yaratmak gerektiðini söyleyerek "Gelecek kuþaklara miras býrakmak zorunluluðumuzun yaný sýra sürdürülebilir bir ekonomi ancak sürdürülebilir çevre politikalarýyla mümkündür. O nedenle çevre duyarlýlýðý yalnýz eskiyi koruyarak miras býrakmakla ilgili deðil, günümüzle de çok yakýndan ilgili bir konudur" dedi. Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý dün sýrasýyla saat 10.30'da Kýbrýs Türk Kadýnlar Konseyi, 11.30'da Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Kurucu Rektörü Suat Günsel ve 12.30'da da Kýbrýs Türk Çevre Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Akýncý, ilk olarak ziyaret ettiði Latife Birgen Baþkanlýðýndaki Kýbrýs Türk Kadýnlar Konseyi'nde Birgen ve konsey üyelerine adaylýk süreciyle ilgili bilgi vererek, vizyonunu anlattý ve konsey üyelerinin Kýbrýs sorunu ile ilgili sorularýný yanýtladý Daha sonra YDÜ Kurucu Rektörü Suat Günsel'e nezaket ziyaretinde bulunan Akýncý, üniversitenin geliþimi ve özellikle hastanenin durumuyla ilgili bilgiler aldý. YDÜ'de gördüðü geliþmelerden Ýzcan: Eþit maaþ artýþýnýn nasýl yapýlacaðý biran önce belirlenmeli Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan, hayat pahalýlýðýnýn tüm çalýþanlara eþit artýþ ile yansýtýlmasýný desteklediklerini belirterek, "Ancak eþit artýþýn nasýl yapýlacaðýný belirlemeden, meclisi bypass ederek yasa gücünde kararname ile Hayat Pahalýlýðý Ödeneðini dondurmak yanlýþtýr" dedi. Bugüne kadar hayat pahalýlýðýnýn maaþlara yüzdelikler üzerinden yansýtýldýðýný, bu uygulama ile çok alana daha çok, az alana daha az artýþ yapýldýðýný ve sosyal adaletsizliðin derinleþtiðini kaydeden Ýzcan, "Hayat pahalýlýðý herkesi eþit etkilemektedir. Dolayýsý ile hayat pahalýlýðý ödeneði de eþit miktarda maaþlara yansýtýlmalýdýr. BKP bunu yýllardýr talep etmektedir" dedi. Ýzcan yaptýðý yazýlý açýklamada, "CTP-BG ile DP-UG Hükümeti, 2015 yýlý içerisinde ortaya çýkacak hayat pahalýlýðý ödeneðini dondurduðu yasa gücünde kararnamede, eþit maaþ artýþýnýn nasýl yapýlacaðýný belirtmemiþtir. Eþit maaþ artýþýnýn nasýl verileceði biran önce belirlenmeli ve yasal güvenceye kavuþturulmalýdýr" ifadelerini kullandý. Özel sektörde çalýþan iþçilerin, asgari ücretlilerin, üreticilerin, hayvancýlarý, halkýn ve dar gelirli kesimlerinin büyük bir yoksulluk içerisinde bulunduðunu ve borçlanarak yaþam memnuniyetini ifade eden Akýncý, Suat Günsel'i, bu baþarýlarýndan dolayý kutladý. Günsel de Akýncý'ya çýktýðý yolda baþarý diledi. Akýncý hastanede by-pass ameliyatý geçiren ve yoðun bakýmda bulunan Turgut Afþaroðlu'nu da ziyaret ederek kendisine acil þifalar diledi. Akýncý, Kýbrýs Türk Tabipler Birliði Merkez Binasý'nda Kýbrýs Türk Çevre Platformu'nu oluþturan örgüt temsilcileriyle bir araya geldi. Platform üyelerinin dile getirdikleri sorunlarý dinleyen Akýncý, çevre konusunun devlet politikalarýnda yer almasý için büyük çaba gösterilmesi gerektiðini vurguladý. Kendisini bir çevreci olarak gördüðünü ifade eden Akýncý, çevreciler seslerini yükselttiðinde yatýrýmýn engeli gibi görüldüklerine iþaret ederek Akkuyu'da yapýlacak olan nükleer santrale karþý çýktýklarý için de bazý çevrelerin tepkilerini alabileceklerini söyledi. Akýncý, bu konudaki düþüncelerini herhangi bir siyasi kaygý duymadan açýkladýðýný kaydederek, zamanýnda ses verilmemesi durumunda meydana gelecek olumsuzluklarýn sorumluluðuna da ortak olunacaðýný vurguladý. "Ben göreve geldiðimde orada kuþkusuz, çevre konularýna duyarlý bir Cumhurbaþkaný göreceksiniz" diye konuþan Mustafa Akýncý, Cumhurbaþkanýnýn önemli konularda rehberlik, yol göstericilik görevi olduðunu ifade ederek, gerek Belediye Baþkanlýðý gerekse Baþbakan Yardýmcýlýðý Turizm Bakanlýðý döneminden çevre konularýyla ilgili bilgi, birikim ve deneyim sahibi olduðunu kaydetti. Akýncý Cumhurbaþkanlýðý'nda mevcut 40 sözleþmeli kadrosu olduðunu da anýmsatarak, bu kadroda mutlaka, olaylarý takip ederek daha oluþmadan Cumhurbaþkaný'ný uyaracak, rehberlik görevinde ona verileri saðlayabilecek çevre ile ilgili bir uzman bulunmasý gerektiðini vurguladý. mücadelesi verdiklerini belirten Ýzcan, Hayat Pahalýlýðý Ödeneðinin yalzýnca kamuya deðil tüm kesimlere uygulanmasýný talep etti. Hükümetin aldýðý son kararýn eksik olduðunu kaydeden Ýzzet Ýzcan, Hayat Pahalýlýðý Ödeneðinin tüm çalýþanlarýn, iþçilerin, üreticilerin, hayvancýlarýn, asgari ücretlilerin maaþ ve ücretlerini hayat pahalýlýðý karþýsýnda koruyacak ve fiyat artýþlarý ile doðru orantýlý ve eþit bir þekilde artmasýný saðlayacak bir þekilde uygulanmasý gerektiðini bildirdi. "ÖZEL SEKTÖRDE SENDÝKALAÞMANIN ÖNÜ AÇILMALIDIR" CTP-BG ile DP-UG Hükümetini özel sektörde sendikalaþmanýn önünü açacak yasal reformlarý hayata geçirmeye çaðýran Ýzcan, "Özel sektör çalýþanlarý örgütsüz, sosyal ve iþ güvencesiz koþullarda, sömürünün en aðýrýna maruz kalmaktadýrlar. CTP-DP hükümeti özel sektörde sendikalaþmanýn önünü açýp çalýþanlarýn örgütlenmelerine olanak saðlayacak yasal düzenlemeyi biran önce meclisten geçirmeli, kaçak esnek ve kuralsýz çalýþma yaþamýna derhal son vermelidir" dedi. NARENCÝYE ÜRETÝCÝSÝNDEN MEKTUP Gazetemize mektup gönderen Güzelyurtlu bir narenciye üreticisi gönderdiði mektupta Yorgancýoðlu'nun kendilerine verdiði sözleri yerine getirmediðinden dolayý þikayetlerini aktardý. "Ben Güzelyurtlu bir narenciyeciyim. Uzun zamandýr haklarýmýzý alabilmek için hükümet edenlerin kapýlarýna dayanýyoruz. Ve her seferinde bizi kandýrýp duruyorlar. Benim anlamadýðým bir insanýn bir koltuða oturduktan veya bir makam sahibi olduktan sonra bir anda nasýl deðiþtiðidir. Atalarýmýz hep söylerlerdi. Birisine bir makam ver ve gör bakalým nasýl hareket eder, derlerdi. Doðruymuþ. Ben diðerlerini bilmem ama Sayýn Yorgancýoðlu'nun, seçilip Baþbakan olmadan önce bana deðiþeceðini söyleseler, iddiaya girer ve hayatýmý ortaya koyardým. Deðiþmez derdim. Gerekirse koltuðu býrakýr ve gider diye düþünürdüm. Þimdi koltuða oturduktan sonra, en azýndan bizimle olan ve bizi ilgilendiren konularda söylediklerine, verdikleri sözlere bakýyorum ve iyi ki böyle bir iddia ortaya atýlmadý ve ben de iddiaya girmedim diye seviniyorum. Her eylem yapýldýðýnda önce neden kapýsýna dayandýklarýný sorar Ardýndan merak edilmemesini ve gerekeni en kýsa sürede yapacaklarýný söyler ama bir türlü söylediklerini yerine getiremez. Bir süre önce kapýsýna dayandýðýmýzda bizlere merak etmeyin Aralýk ayý içerisinde bir tamam haklarýnýzý size vereceðiz diyerek bizi evimize gönderdi. Bizlerin borcumuz harcýmýz vardýr. Evimize ekmek götüremeyecek durumdayýz. Baþkalarýndan yardým görüyoruz. Ayýptýr söylemesi kayýnvalidem emekli maaþýndan çocuklarýma yardým yapýyor. Eve döndükten bir süre sonra öðrendik ki Baþbakan bizi kandýrmýþ. Verdiði sözleri tutmayacakmýþ. Geçen gün yeniden kapýya dayandýk. Ve bize söylediði, alacaðýmýzýn yarýsýný halletmiþ geri kalaný da halletmeye çabalýyormuþ. Verilen sözün tutulmamasý deðilse nedir bu? Sayýn Yorgancýoðlu gerek haklarý verme konusunda, gerekse istihdam konusunda birçok sözler verdi ve bize verilen sözlerle bunlarý bir araya getirdiðim zaman onlara da ayný þekilde davranacaðýný düþünüyorum. Bu konuda verilen sözleri yerine getirecek deseler ve iddiaya girseler þimdi verdiði sözleri yerine BÝZÝM DUVAR getiremeyecek diye iddiaya girebilirim. Sayýn Yorgancýoðlu unutmamalý ki, siyasetin bir tepesi vardýr bir de alt düzeyi. Ýrsen Küçük'e bir baksýn da geleceðini düþünsün." AMAN DÝKKAT ESKÝ BÝR YILA GÝREBÝLÝRÝZ Bizim Mandra Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði'nin, Doðuþ Derya'dan özür talep eden TBMM Ýdare Amiri Ömer Faruk Öz'e, kimilerinin yaptýðý gibi "çarpýtýldý" absürdlüðüne sýðýnmadan verdiði yanýt, mandra halký arasýnda övgü ve takdirle karþýlanýr. Baþbakan ve meclis baþkaný el etek öpüp özür dilerken Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði'nin onurlu duruþu, "Mahallenin namusunu kurtarmak" olarak deðerlendirilir.

8 8 27 Aralýk 2014 Cumartesi Baðýmsýz Köþe Kalem Ali Kiþmir Yalçýn Okut ÝÇÝM ACIDI GÜLE GÜLE BARBAROS Haberi 'büyük gazete' Kýbrýs verdi. TC ile Kýbrýs Cumhuriyeti arasýnda çok ciddi bir krize sebep olan Barbaros adlý gemi erken bir zamanda geri dönüyormuþ. Doðrusu da buydu. Zaten, manþetlere çýkmasa da uluslararasý kamuoyu ne zamandýr bu konuda Türkiye'ye baský yapýyordu. Bakan ve görmesini bilen gözler bunu çoktan görüyordu. Sen kalk, Karadeniz dururken, Marmara denizi ve Ege ve de AntalyaMersin-Adana önleri dururken gel Kýbrýs'ýn güneyinde dolaþmaya baþla... Neymiþ, sismik araþtýrma yapýyormuþ... Külahýma anlatsýnlar. Senin anakaran etrafýnda onca uçsuz bucaksýz deniz varken gel zaten yarýsýný iþgal ettiðin ve kýrk senedir geri çekilmediðin Kýbrýs Cumhuriyeti'nin burnunun dibinde gemilerini dolaþtýr. Kim yer bunu?.. Yerler mi?.. Yemezler. Neo-liberal saldýrý çaðýnda ortaçað yöntemleri ile küçük ve komþu ülkelere hot-zot etmek sökmez. Yeni Sultan'ýn bu hot-zotçu tavýrlarý ne Türkiye halklarýna herhangi bir yarar saðlar, ne komþu ülklerin halklarýna; ne de Kýbrýs'ta olasý bir antlaþmaya... Eskiden 'maliyen kadar konuþ' diyen bir deyiþ vardý. TC'deki yandaþ medyanýn palavra yayýnlarý ve AKP kodamanlarýnýn atmasyonlarý bir yana, ekonomisi ve maliyesi býçak sýrtýnda olan ve de kýrýlgan ve keskin düþüþlere namzet bir zeminde bulunan TC'nin kodamanlarý kimseyi korkutamazlar. Barbaros adlý gemiyi ve diðer gemilerini böyle kuzu kuzu geri çekmek zorunda kalýrlar, býrakýlýrlar... Hiç tutmadýðým saðcý bir politikacý olan Anastasiadis haklý çýktý iþte. Barbaros gemisi gidecek ve görüþmeler kaldýðý yerden devam edecek. Gerçi, Anastasiadis ile Eroðlu görüþselere ne yazar, görüþmeseler ne yazar... Fakat Barbaros gemisinin geliþi ile baþlayan krizdeki bilek güreþini Anastasiadis kazandý iþte. Bir kere daha gördük ki, ülkelerin coðrafya büyüklüðü ya da nüfus ve toplam asker sayýsý ile bitmiyor iþ. Uçsuz bucaksýz bir ülke olan ve nüfusu ile askeri ile ve de uzay çalýþmalarý ve nükleer gücü ile Türkiye'den kat kat daha güçlü olan Rusya Federasyonu'nun ekonomisini bile darbeledi emperyalist mihraklar. Ya da, günümüzdeki mafios kaptalist finans oligarþileri. Türkiye'deki AKP vurguncularýnýn Almanya, Ýngiltere, Fransa, hele de ABD karþýsýnda hükmü nedir ki... Bir iþaretle Türkiye'deki sýcak para baronlarýna 'paranýzý çekin' derlerse TC ekonomisi tepe taklak gider. Tabii demezler. Demezler çünkü Türkiye'deki o sýcak paranýn tatlý getirisi onlara da, ekonomilerine de yað bal sürer. Günümüzde dünyayý okumak ve ayakta durmak akýlcýl politikalar gerektirir. AKP kodamanlarý akýlcýl politikalar belirleyip uygulayabilirler mi?.. Ýkinci paylaþým savaþýnýn en büyük güçlerinden ve hem karada hem denizlerde birbirleri ile kýyasýya savaþan Almanya ve Ýngiltere Türkiye'yi de sýcak savaþýn içine çekmek için çok uðraþmýþlardý. Fakat Ýsmet Paþa ekmeði karneye baðlama pahasýna direndi, o emperyalist merkezlerin baskýlarýna boyun eðmedi. Yoksa Anadolu ve Trakya yoksul gençleri gene cephelerde boþu boþuna telef olup gideceklerdi. AKP kodamanlarýndan böyle kararlý bir duruþ ve direnç beklenebilir mi?.. Ölü gözünden yaþ beklemek olur NOT: Boz renkli terrier cinsi bir köpek kaç haftadýr bizim mahallede dolanýp duruyor. Belli ki, evcil bir köpek. Çok munis, hiç saldýrganlýðý yok. Zaten tasmasý da var. Kedileri beslerken 'insan gibi' bakýyor, bana da ver, diyor. Bir kutu da ona verdiðim zaman bir dakikada buldozer gibi silip süpürüyor ve yine kedilerin mamalarýna dalýyor. Eminim ki, sahip veya sahipleri onu arýyordur, o da evini özlüyordur. Sahip veya sahipleri bana þu numaradan ulaþabilirler: BRTK'NIN 51. YILI- Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun (BRTK) 51. kuruluþ yýldönümü önceki akþam düzenlenen resepsiyonla kutlandý. Hidden Garden'da yer alan resepsiyonda konuklarý kapýda BRTK Müdürü Mete Tümerkan ile BRTK Koordinatörü Mustafa Tosun karþýladý. Resepsiyona Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, TC Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutaný Korgeneral Ýsmail Serdar Savaþ, Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Tümgeneral Ýlyas Bozkurt, devlet ve hükümet yetkilileri, milletvekilleri, siyasi parti baþkan ve temsilcileri, kurum kuruluþ dernek temsilcileri, basýn mensubu konuklar ve BRTK çalýþanlarý katýldý. ÖZERSAY: HALKIN BEKLENTÝSÝ YENÝ VE FARKLI BÝR SÝYASET ANLAYIÞIDIR Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Kudret Özersay, Gazimaðusa'da perþembe pazarýný gezerek, esnaf ve vatandaþlarla sohbet etti. Özersay'ýn basýn bürosundan verilen bilgiye göre, bölgelere ve köylere gerçekleþtirdiði ziyaretler çerçevesinde Maðusa'daki perþembe pazarýný gezen Kudret Özersay, bu ziyaretinin ardýndan otobüs terminali bölgesindeki esnaf ile de sohbet toplantýsýnda bir araya geldi. Kudret Özersay, çok sayýda siyasinin beklentilerin altýnda kaldýðýný ve hala güven vermediðini savunarak, vatandaþlarýn bundan þikayetçi olduklarýna dikkat çekti ve "Artýk halkýn beklentilerine cevap verecek bir siyaset anlayýþý ortaya koymak zorundayýz. Yeni bir siyaset anlayýþýna, yeni bir zihniyete ihtiyaç var" dedi. "YETKÝLERÝMÝ EKSÝKSÝZ KULLANACAÐIM" Cumhurbaþkaný adayý Özersay, vatandaþýn siyasete yeniden güven duyabilmesi için Cumhurbaþkanlýðý seçiminin önemli bir imkan yarattýðýný belirterek, Cumhurbaþkanlýðýnýn Anayasal yetkilerinin bu ülkedeki bazý önemli sorunlarýn çözümü için yeterli olduðunu ancak bugüne deðin kimsenin bu konuya deðinme ihtiyacý hissetmediðini kaydetti. ORGANÝK ÜRETÝCÝLER DESTEK ÝSTEDÝ Gýda, Tarým ve Enerji Bakaný Önder Sennaroðlu, Organik Üreticiler Birliði baþkan ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Organik Üreticiler Birliði Baþkaný Engin Savim, ülkede organik tarýmla uðraþan üreticilerin sorunlarýný anlatarak, birlik olarak organik tarým ile ilgili projelerin içinde aktif olarak yer almaya hazýr olduklarýný söyledi. Bakan Sennaroðlu da gýda güvenliðine oldukça önem veren bir hükümet olarak, organik tarýmý da önemsediklerini ifade etti. Gýda, Tarým ve Enerji Bakaný Önder Sennaroðlu, kabulde yaptýðý konuþmada, organik tarýmýn öneminin ve kimyasallarýn yarattýðý etkilerin tüm dünyada anlaþýldýðýný belirterek KKTC'de de organik tarým konusundaki farkýndalýðýn giderek artmakta olduðunu söyledi. Gýda güvenliði konusunda hassasiyeti olan bir hükümet ve bakanlýk olarak, organik tarýmýn ülkede geliþtirilmesinin hedefleri arasýnda olduðunu belirten Sennaroðlu, organik tarýma hem þimdi hem de bundan sonra katký koymanýn kaçýnýlmaz olduðunu ifade ederek, bu amaçla Organik Üreticiler Birliði ile iþbirliði içinde çalýþmaya hazýr olduklarýný kaydetti. Organik Üreticiler Birliði Baþkaný Engin Savim de, hâlihazýrda sertifikasyon masraflarýnýn Tarým Bakanlýðý tarafýndan karþýlandýðýný belirterek, organik tarýmýn geliþtirilebilmesi için bu desteklerin artýrýlmasý gerektiðini söyledi. Savim, Mecliste Organik Tarým Yasasý'nýn bir an önce geçirilmesi yönündeki taleplerini de ilettiði konuþmasýnda, pazarlama sýkýntýlarýnýn en önemli sorunlarý arasýnda olduðunu belirtti. Savim, bu sorunun giderilmesi için organik ürünlerin satýþýnýn yapýlabileceði ortak bir satýþ noktasý oluþturulmasý için destek istedi. Yýl BRT haber spikeri istihdam edecek... Bir yarýþma düzenlendi ve jüri olarak TRT'den yetkililer adaya geldi... Yarýþma sonucunda Kýbrýslý bir kadýn birinci oldu... Ve BRT'ye istihdam edildi... Daha sonra bu kadýnýn UBP'li olmadýðý ortaya çýktý... Birçok kez UBP'nin parti binalarýna çaðrýldý ve UBP'ye üye olmasý istendi... Ancak kadýn sosyalist bir görüþe sahip olduðu ve Kýbrýs'ta bir çözümü arzuladýðý için bu isteðe karþý çýktý... Sonuçta girdiði yarýþmadan birinci olarak çýkan bir kiþiden bahsediyoruz... Fakat UBP'li yetkililer rahat durmadý ve kadýný sürekli bir þekilde taciz ederek partilerine üye olmasýný istediler... Ve olmadýðý takdirde iþine son verileceðini söylediler... Hatta söylemekle de kalmayýp onu iþten attýlar... Hem de hiç gözünün yaþýna bakmadan... Ailesi, çocuklarý ve geleceði hiç kimse tarafýndan önemsenmedi... Bu olay bundan tam 25 yýl önce yaþandý... Geçtiðimiz gün BRTK 51'inci yaþýný kutladý... Ve bu kutlamada kurum da 25 yýlýný dolduran kiþilere ödül verdiler... Ýþte o anda içim çok acýdý... Annemin hakkýný çalanlara nefretim bir o kadar daha büyüdü... Benim ve kardeþimin geleceðini çaldýlar... Yýllarca hem maddi, hem de manevi anlamda acýlar çekmemize neden oldular... Yalnýz nefretim sadece 1989 yýlýndaki UBP hükümetine deðil... Ondan sonra hükümete gelen tüm partileredir... Yani CTP, TKP ve DP'ye de... Hepsinin adaleti batsýn!.. Kutlay Erk, "2009 yýlýnda istihdam edilenleri UBP iþten durdurarak maðdur etti" diyerek bu kiþiler yeniden kamuya istihdam etti... Yani CTP'nin partizanlýk yaparak istihdam ettikleri baþkasý tarafýndan iþten durdurulunca adaletsizlik oluyor... Ancak girdiði yarýþmadan hakký ile birinci olan bir kiþi sýrf siyasi görüþleri nedeniyle iþten çýkartýlýnca bunun adýna adalet deniliyor!.. Bu kadýnýn elinden alýnan hakkýnýn yeniden tahsis edilmemesinin nedeni CTP'li olmamasý mýdýr? Yoksa birçoðu gibi onursuzluk yaparak UBP'ye üye yazýlmamasý mýdýr? Bu mudur sizin adaletiniz... O kadýn bugün 25'inci yýlýný dolduruðu için ödül alacaktý... Ve bugüne kadar çektiði sýkýntýlarýn yarýsýný bile çekmeyecekti... Hayatýmdan çalýnaný düþündükçe çýldýrasým geliyor... Üstelik bu yaþadýklarýmýzýn sebebinin sýrf onurlu ve þerefli bir duruþ olduðunu bildikçe öfkem ve nefretim daha da bir artýyor... Ýnanýnýz sinirimden cümleleri kurmakta bile zorlanýyorum... Ýçim çok acýyor... Ve bu partileri yönetenlerin ahlaksýzlýklarýný gördükçe midem bulanýyor... Bu kadar onursuz olmalarýna katlanamýyorum... Ahlaksýzlýklarý icraatmýþ gibi göstermelerinden, kendilerini sosyalist olarak lanse etmelerinden tiksiniyorum... Soytarý kýlýklý bu kiþilerden nefret ediyorum... Gerek o kurumun baþýnda, gerek devlet dedikleri bu yasa dýþý yapýnýn baþýnda bulunan kiþilerin hepsi ama hepsi o mevkileri toplumu sömürerek gelmiþlerdir... Hayatlarýný yalan üzerine kurmuþ bu kiþiler aslýnda bu toplumun utancýdýrlar... Umarým bizler gibi hayatlarýný çaldýklarý diðer kiþilerden çok daha kötü durumlara düþerler... Zaten bu kiþiler o kadar bir kirlendi ki, bunlarý toprak bile kabul etmeyecek... Nefretim ve öfkemsiniz!.. Bir gün o fýrsat elime geçerse inanýnýz bu tür kiþilerin hiçbirinin gözünün yaþýna dahi bakmam... Çünkü bu ülkede maðdur ettikleri kiþi sayýsý, zengin ettikleri kiþi sayýsýndan çok daha fazladýr...

9 27 Aralýk 2014 Cumartesi 9 Tünel ALINTI MEHMET EMÝN VE KUBÝLAY Bugün Gündemimiz Mehmet Emin'dir. Gündemimiz 16 yaþýndaki lise öðrencisi Mehmet Emin'i Konya'da okul basarak dersten aldýranlarýn diktacý karakteridir ve buna karþý mücadeledir."mehmet Emin "hýrsýz" dediði için okuldan apar topar alýnarak tutuklandý" demek gündem deðiþtirmenin ta kendisidir. Hakaretse ve bu kadar çok kýzdýrýyorsa, bu suçu sokakta, meydanda, evlerde, sosyal medyada milyonlar iþliyor.mehmet Emin'in yaptýðýný diðer örneklerden ayýrdeden þey, "hýrsýz" demesi deðildir.mehmet Emin'i okuldan aldýracak ve cezaevine hemen gönderecek kadar pervasýzlaþan diktayý kýzdýran, bu deðildir. Kubilay'ýn öldürülmesinin yýldönümünde, Konya'da bir lise öðrencisi olarak meydanlara çýkýp "Halkçý Liselier yeni Derviþ Mehmetler'e izin vermeyecek" demesidir. Ýradedir, kararlýlýktýr, tam "kazandýk" dedikleri anda beklemedikleri yerden parlamaya baþlayan bu ýþýldaklarýn yarattýðý korkudur. Mehmet Emin, "kazandýk" dedikleri anlarda ortaya çýkan "kaybedeceksiniz" yazýlý tabeladýr. Deniz YILDIRIM (ilerihaber.org) DÝPNOT Ankara Gazi, Sütçü Ýmam, Bingöl ve Çukurova üniversitelerinde çýkan olaylarda toplam 167 kiþi gözaltýna alýndý. ARÞÝV TARÝH 30 KASIM 2013 Siyasilerin yapamadýðýný futbol federasyonlarý yaptý... Zürih'te KTFF ile KOP arasýnda varýlan anlaþma güneyden sonra dün kuzeyde de onaylandý... Gözden kaçmayanlar... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Hareketli demek bereketli demek, hareketli olan kazanýr." Derviþ EROÐLU (Cumhurbaþkaný) VÝRGÜL... HEPÝNÝZ TAYYÝP MÝSÝNÝZ, NESÝNÝZ? Tayyip Erdoðan, Türkiye'nin yerlerde sürünen basýn özgürlüðü karnesini hiçe sayarak dünyanýn hiçbir ülkesinde medyanýn Türkiye'deki kadar özgür olmadýðýný söylüyor. Hapiste 25 tutuklu gazeteci olduðu halde, 7 tutuklu gazeteci olduðunu iddia ediyor. Göz göre göre yalan söylüyor. Tayyip Erdoðan harikalar diyarýnda, anladýk da, keþke harikalar diyarýnda olan sadece Tayyip bey olsa. Buralarda da Türkiye'deki geliþmelerden ilham almamýz gerektiðini söyleyenler var. Birisi sizi cimciklese de kendinize gelseniz Hepiniz Tayyip misiniz, nesiniz?? GÜNAYDIN BAYRAK RADYOSUNUN MUHTEREM DÝNLEYÝCÝLERÝ SAÐIMIZ HAMASET, SOLUMUZ HAMASET Bütün belediyeler, kurumlar, kuruluþlar ve dernekler "yeni" bir yýla girmeye hazýr olduklarýný beyan ediyorlar. Haber bülteni "yeni" yýl haberleriyle ve hazýrlýklarýyla dolu. Memleketin haline baktýðýmýzda hiç de "yeni" bir yýla gireceðimizi söyleyemeyiz. Kimsenin dili varmýyor aslýnda "eski" bir yýla bodoslama girmekte olduðumuzu söylemeye. Saðýmýzda hamaset, solumuzda hamaset. Oysa biz mi "yeni" bir yýla giriyoruz, yoksa "yeni" bir yýl bize mi giriyor, belli deðil "BRT'de sorunlar var, ama çözüm bizdedir, özgüvenimizi yüksek tutmalý ve ileriye bakmalýyýz." Sibel SÝBER (Meclis Baþkaný) Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar Ýnsanlarý korkutmak istemiyorum ama sosyal aðlardaki bütün aktiviteleriniz kaydediliyor Her gün en az 1 milyar insanýn ne yaptýðýný, nereye gittiðini, ne içip nelere baktýðýný gözetleyen Facebook 1 Ocak 2015 tarihiyle artýk iyice zývanadan çýkýp evin baþ köþesinde oturacaðýný duyurdu! Ama bunu öyle tatlý bir dille yaptý ki, kimse açýp da yeni Kullaným Þartlarý Sözleþmesi'ne bakmaya lüzum dahi görmedi. Hem o kadar sayfalarca sözleþmeyi kim okuyacak!sözleþmenin içinde yazýyor, buyurun: "Facebook'u her kullandýðýnýzda, örneðin bir baþkasýnýn zaman tüneline baktýðýnýzda, mesaj gönderdiðinizde veya aldýðýnýzda, bir þeylere týkladýðýnýzdaveya Facebook üzerinden alýþveriþler yaptýðýnýzda sizin hakkýnýzda veriler alýrýz." Girip bakarsanýz göreceksiniz, bu okumadan imzayý bastýðýmýz, 'Kabul ediyorum' kutusuna týkladýðýmýz her sözleþme en az 25 sayfa, en az 100 bin vuruþ. 'Kabul ediyorum' rýzasý KARÝKATÜR / Peristerona... Ýkisi bir arada... verdiðiniz her sözleþmeyi okumaya kalkarsanýz 180 saatinizi bu iþe vermeniz gerekiyor. Wall Street Journal ise acý gerçeði açýklýyor: Rýza verdiðimiz her metnin arkasýnda tüketicinin kaybý 250 milyar dolar! Mahir Yavuz, büyük þirketlerle çalýþan bir veri görselleþtirme uzmaný, kabul ettiðimiz her sözleþmeyle aslýnda telefon defterlerimizi dahi paylaþtýðýmýzý anlatýyor.sürekli bir þey oluyor, link yolluyoruz, fotoðraf yüklüyoruz. Bütün yapabileceðimiz hareketleri önceden varsayýp önümüze bu kadar uzun sözleþmeler geliyor. Bunun ekrandan okunmasý mümkün deðil. Tasarým olarak zorlayýcý! Bu sözleþmeleri okuyan var mýdýr? Yoktur. Okumuyoruz, çünkü pratik deðil. Eski tasarýmýnda itunes sözleþmesini okumasan dahi sayfanýn en altýna gelip 'onaylýyorum' butonuna basýyorduk, kimileri muhtemelen Serhan Gazioðlu okuyordu, þimdi tasarýmý deðiþti, sözleþme açýlýr açýlmaz onaylýyorum diye en baþta kabul ediyorsun, onlar da en baþtan senin okumadýðýný biliyor. Ýþin çýðrýndan çýktýðý nokta þu, biz hangi þirketlerin veri tabanlarýndayýz farkýnda deðiliz. Perdenin arkasýnda online reklam þirketlerinin bilgimizin olmadýðý bir profilimiz var ve buna onayýmýz yok! Ve bundan kaçýþ da yok.güvenlikte sen potansiyel olarak risk listesinde bir insansan, Amerikan vatandaþý deðilsen, seni koruyan hiçbir þey yok. Sen makul þüphelilerden biriysen þirketin onay verdiði ölçüde hükümetler sana dair her türlü bilgiye ulaþacaktýr.bunlar bu bilgilerle analiz yapabilir, hükümete verebilir ve bu onun yasal hakký. Biz bir imzamýzla her türlü bilgimizi kullanýma açýk hale getiriyoruz. Lakin büyük þirketler ne dostumuz ne düþmanýmýz, onlar þirket ve kendi çýkarlarýna en uygun neyse onu yapýyorlar. ( ) Ýnsanlarý korkutmak istemiyorum ama sosyal aðlardaki bütün aktiviteleriniz kaydediliyor, buna silme iþlemi ve hatta sizin kimlerin profillerinde dolaþtýðýnýz da dahil!'sildim' sandýðýnýz þey baþka 'cloud'da, bir karanlýk dünyada varolmaya devam edebiliyor. Zaten delil karartma olmasýn diye bazý þirketler sildiðinizi sandýðýnýz þeyleri belli bir süre tutmak zorunda! Ebediyen silinip silinmediði muamma.whatsapp kullandýnýz, ve sonra uygulamayý komple sildiniz, ama oradaki yazýþmalarým nereye gittiðini bilmiyorsunuz deðil mi, iyi ben de bilmiyorum! Bunlarýn kaybolduðunu sanmýyorum. Sildiðimizi sandýðýmýz çoðu þey silinmiyor. Bu bilgiler neredekaydoluyor ve ne zaman, hangi koþullarda ortaya çýkabilir bilmiyoruz.facebook sözleþmeyi revize edemeyeceðinizi baþtan söylüyor ve imzalatýyor. Üzgünüm ama bu tarz hareketler Facebook'un umurunda deðil ve hukuki olarak geçersiz iþlem. (Bu yazý Elif Key'in diken.com.tr'de yayýmlanan "Dost görünümlü düþman: Facebook" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 27 Aralýk 2014 Cumartesi Ece Ünsal Bugün bir acý ile gün doðdu bizim için... O, 1968 kuþaðýnýn gençlerindendi.. Tertemiz bir kalbi... muhteþem bir duruþu vardý... Ýnsan sevgisi koskocaydý yüreðinde... Herkesin Ahmet Abisi... Bizlerin dayýsý... Çok erken veda etti ardýndaki sevenlerine... Acýlara koydu yüreklerimizi... Aylar önce çok sevdiði arkadaþý Ali arkadaþýný kaybettiði zaman yüreklere dokunan bir yazýyla veda etmiþti dostuna.. Zamansýz vedasýna isyan edercesine... Her veda erkendir... Ýþýklar seni hep koruyacak.. ÇOK OZLEYECEÐÝZ... Burak Maviþ Hükümetin 'eþitlik' kavramý meselesini dübüründen anladýðýný düþünüyorum. Hayat pahalýlýðý alma hakkýný kaldýrýp, herkese yoksulluk sýnýrýnda sabit artýþ vermeyi eþitlik, göç yasasýndan etkilenenlere de 20 TL artýþ vermeyi adalet sanýyor. Çiðdem Aydýn Ýnsanlardan hiç bir zaman fazla beklentim olmadý huzur versinler yeter. Onu da veremiyorlarsa hiç bir þey yapmasýnlar Senar Ali Üncü Bu soðuk havada, evimizde sýcak odalarýmýzda sobamýzýn önünde, sýcak çorbamýzý içerken göz ardý ettiðimiz bazý insanlarýmýz, çocuklarý için ne soba ne de beslenmeleri için yeterli gýdayý bulabiliyorlar... Biz bu gibi feleðin sillesini yemiþ insanlarýmýza yardým etmeyecek kadar düþmüþ müyüz? Sadece benim, onun ve diðer bir kimsenin yardýmýyla deðil tüm herkesin elele, gönül gönüle vermesiyle her insaný insan gibi yaþatabiliriz! Rýdvan Arifoðlu Platon'dan Nietzsche'ye, Wittgenstein'a pekçok düþünür felsefeye "dil" ile, dili dillendirerek baþladýlar. Mesela Platon'un Kratilos Diyaloðu, Nietzsche'nin Ahlakýn Soykütüðü Üzerine eseri. Acaba Erdoðan'a bu ne düþündürür? Bir þey düþündürür mü? Osman Acaroðlu Günaydýn. Daireleri bakanlýklarý kimler yönetiyor? Odacýlar mý þoförler mi? Maalesef öyle Siz devlet gücünü kullanarak halký sindireceðinizi zannediyorsunuz. Bu halk size öyle bir þamar indirecek ki kaçacak delik dahi bulamayacaksýnýz. Ertaç Hazer Herkes bu Kýbrýs'tan bir þeyler alýr. Kimisi para verir toprak alýr, kimisi kan döker arsa alýr, kimisi iþgal eder her yeri alýr. Kýbrýslýya ise havagazý kalýr. ANLAYANA!!! Mehmet Hamisoðlu Bu memleketin insanlarýný anlamak gerçekten zor. Bir özentidir gidiyor. Herkes ekonomik durumunun bozukluðundan bahsediyor ancak eðlenceyi de kaçýrmýyor. Cadýlar bayramýndan sonra þimdi de Crismas kutlamalarýna baþladýk. Hesapta Müslüman bir ülkede yaþýyoruz. Burada yaþayan yabancýlara bir diyeceðim yok, onlar tabi ki kutlayacaklar. Ama bize ne oluyor anlamadým. Biz niye Ýsa'nýn doðuþunu kutluyoruz. Üstelik de restoran ve gazinolarda eðlenceler düzenliyoruz. Hz. Muhammedin doðumunu kutlayan Hristiyanlar da var mý acaba. Bu gidiþle yakýnda namazlar Kilisede kýlýnmaya baþlanacak. Belli mi olur bakarsýnýz cenazelerde kiliseden kaldýrýlýr. Eeee burasý KKTC. Dudu Dilek Pýnar Yýllar sonra öðretmenleriyle buluþan Kurtuluþ Lisesi öðrencilerinden bir grup Yazar: Yonca Þenyiðit / Mandýra Times HERKESÝ ÝLGÝLENDÝREN DEDÝ-KODU'LAR! MANDIRA TIMES yaptýðý araþtýrmada, ülkede herkesin ilgi alanýnýn en fazla 'dedikodular' olduðunu tespit ederken, ülke genelinde en popüler güncel dedikodularý sizin için toparladý. Buna göre: - Dün akþam Ömerli Meyanesini kapatýp sadece erkeklere meyhane keyfi yaþatan Cumurbaþkaný Eroðlu, yarýn feministler tarafýndan protesto edilecekmiþ. - CB Eroðlu'nun meyhane keyfinden sonra, CB adayý Sibel Siber'in de Pazartesi gecesi meyhane kapatacaðý ve dansöz de çýkaracaðý gelen dedikodular arasýnda. - Meyhane alemlerini duyan CB adayý Mustafa Akýncý "zaten ayýk kafayla bu memlekette aday olunur mu? Keþke Eroðlu'ndan önce benim aklýma gelseydi" dediði ve ekibine hemen önümüzdeki 4 ay boyunca her gece bir meyhane ayarlamalarý talimatýný verdiði gelen haberler arasýnda. - Cumurbaþkanlýðý seçimlerine kadar, mecliste bulunan tüm doktorlarýn kendi özel hastane ve kliniklerinde ücretsiz muayene yapacaðý, tedavilerin; ayrýca botox ve dolgunun da ücretsiz olacaðý bugünkü Bakanlar Kurulu toplantýsýnda karara Ahmet Gürses... Kýbrýslýlar bizden içimizden birileri... Kalavaç... baðlanmýþ. Ancak bu kararýn açýklanmasýndan utanan bakanlarýn açýklamayý haftaya baþkasýna yaptýracaklarý da dedikodu kulislerinde. - Baþbakanlýða yeni bir müsteþar atanacaðý haberini alan bazý sendika baþkanlarý yine ve yeniden "isterim, isterim, ben de isterim" diye tutturunca parti binasýnda olanlar olmuþ. Ýsteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü. Haftaya grev var! - Mandýra Times'ýn anketini duyan eski Baþbakan Ýrsen Küçük, en çok özlenen siyasi kiþi olma yolunda ilerlediðini öðrenince olanlar olmuþ. Memleketteki bütün internet kafeleri tek tek dolaþmaya baþlayan Küçük'ün, her bilgisayardan kendine oy attýðý sýrada vatandaþlar tarafýndan yakalandýðý gelen dedikodular arasýnda. - Bugün, Lefkoþa gümrüðündeki bir týrda 213 ayakkabý kutusu ele geçirilmiþ. Ayakkabý kutularýnýn Ak Saray tarafýndan gönderildiði anlaþýlýnca olay örtbas edilmiþ. Ayakkabý kutularýnýn kime gönderildiði ise sýr gibi saklanýyor. Devamý sonra.. HABER: Gossip Girl Agency Hakký Celal Önen 21Aralýk 1963 tarihinde Lefkoþa Tahtakale mahallesinde þehit edilen ve müteakiben de Kýbrýs olaylarýnýn baþlamasý sürecine girilen þehitlerimiz CEMALÝYE EMÝRALÝ ile ZEKÝ HALÝL KARABÜLÜK hangi ÞEHÝTLÝKTE yatýyorlar, bilen varsa lütfen bizi aydýnlatýrsa memnun olurum. Osman Yaðýz Kýrmýzý Lefkoþa Belediyesi'nin Dikmen yolundaki mezarlýðýn giriþ kapýsýnýn hemen yanýnda yatýyorlarmýþ. Düne kadar hiç anýlmamýþlar. (dün bir grup yurtsever emekli subay mezar baþýnda anma düzenledi) Cy Hassan Kemal Zeki Halil babamýn yeðeni idi Hakký Celal Önen Öðenmiþ oldum ve olduk, TEÞEKKÜR EDERÝM Cy Hassan Kemal, bu vesile ile ne kadar vefasýz olduðumuzu da öðendim, acý bir durum!!! Lefkoþa mezarlýðýna ilk gidiþimde ziyaret edeceðim bu þehitlerimizi. Ahmet Ersöz Nereye gitti bu HP Çýktýk dümdüz dere tepe Gitmezsan koçum mektebe Tekmeyi yeycen be kelepe xxx Sessiz bir bekleyiþ var Bekliyor herkesi borçlar Arena olacak tüm yollar Bayram edecek lokantalar (a.e.) Semen Yonsel Saygun Tunceli'de, 1938 yýlýnda meydana gelen katliamda yakýlarak öldürülen 10'u çocuk 21 köylünün gömüldüðü iddia edilen toplu mezarýn açýlmasýna karar verildi. Bu iþlem, 'Dersim Katliamý'na iliþkin atýlmýþ ilk adým olacak. Murat Kanatlý Polis teþkilatý ile ilgili neler çekerim... Haziran 2011'den beri Askeri Mahkeme'de sayýsýný unuttuðum kadar sanýk olarak davaya girdim, duruþmalar sýrasýnda vicdani ret, insan haklarý ve hukuksal onlarca gönderme, açýklama olduðu için davalarýn çoðunda ama özellikle karar alýnýrken hep not aldým... Bugün tam da karar okunurken polis teþkilatýndan bir meraklý tip aniden, yargýçtan da izin almaksýnýz aniden bana not alamayacaðýmý, avukatýmýn not alabileceðini söyleyip beni "uyardý"... hoppala ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim... Eðer gerçekten böyle bir "kural" varsa gerçekten kökenini merak ettim, neden? bana yapýlan suçlamalarýnýn notunu, bana itham edilenleri, benim davamla ilgi konularý neçin not alamýyorum? biri bana açýklarsa sevinirim, yok eðer böyle kural yoksa polis teþkilatýnýn herþeye maydanoz olma haline deyceklerimi þimdilik erteleyim... Ne de olsa teþkilatýn baþý Pervin haným herþeyin üstünde olunca, yaverleri de nasýl olsun bekleriz deyip, hoca cemaat iliþkisi hatýrlatayým... evet, bilen varsa desin, sanýk mahkemede not alamaz?

11 27 Aralýk 2014 Cumartesi 11 Hamza Irkad Resmi tarih kitaplarýnda, alay komutanlýðýnda hizmet eden doktorun çocuklarýnýn hunharca katledildiði evde, katledilen anne ve çocuklarýndan mada baþka insanlarýn da o esnada evde olduðu yazýlmamýþtý. Bu olayda diðer insanlarýn da yaralandýðý ve olaya görgü tanýklýðý yaptýklarý yazýlmamýþtý. Bu insanlar bir þekilde susturulmuþ, varlýklarý hep gizlenilmiþ. Bu olayla ilgili sorulan sorular cevapsýz kalmýþ mý? Bumin Bezmen Nuklear Energy Dünyada uzun zamandan beri kullanýlmakta olan nükleer energy sistemleri son yýllarda yaþanan kazalar neticesinde, gözden düþmüþ, insanlar üzerinde, derin bir korku, bölgede yaþayan insanlar için de huzursuzluk ve endiþe sebebi olmakta. Nükleer reactörlerin etrafa saçtýðý çevre kirliliði tehlikesi de uzmanlar tarafýndan sürekli dile getirilmekte. Bu sebeple ileri teknolojiye sahip ülkelerde bile bu energy kolundan vazgeçilmeye baþlandý ve yeni seçenekler aranmaya baþlandý. Yaklaþýk 15 yýl önce Ukrayna'da, bu yýl içinde de ileri teknolojiye sahip Japonya'da yaþanan felaket var olan kuþkuyu daha da artýrdý, ancak ne yazýk ki Türkiye'deki hükümet yaný baþýmýzda Mersin ilinin sýnýrlarý içerisinde nükleer santral kurma kararý aldý. Bu santralýn Mersin'de kurulma kararý bizi yani Kýbrýsýmýzý olasý bir kazada çok yakýndan etkýleyecektir. Bu yüzden bu nükleer energy santralýna kesinlikle karþý çýkmalýyýz. Gecen yýl Ledra Caddesi'nde bu konu ile ilgili iki toplumlu bir karþý gosteri yapýlmýþtý ama bizleri idare ettiðini sanan bazý partiler bu gösteriyi önemsememiþlerdi. Yine ayni þekilde hükümette olanlar bu tehlikenin henüz farkýnda olmayýp geçiþtirme beyanatlarla iþi idare etmeðe çalýþmaktalar. Önce ortaya çýkýp TC hükümetine çaðrý yapýp kamuoyu yaratmalý, eðer dikkate alýnmazlarsa þikayetlerini uluslararasý hukuk yoluyla mahkemeler yoluyla durdurmaða çalýþmalý, tabii ki cesurca, korkmadan konuþarak ve de çekinmeyerek elbette. Korkup sinerek bu tehlikeyi Kýbrýs adamýzýn baþýna bela edeceklerse tarih bu hükümet edenleri asla affetmez. Benim þahsi görüþüm çekinip korkuyorlar ve geçiþtirmeye çalýþýyorlar, o yüzden tek çýkýþ yolumuz Kýbrýs Cumhuriyeti'ne dayanýp onun üzerinden bu mücadeleyi sendika ve sivil toplum örgütleriyle baþlatmak gerekiyor, umarým sendikalar baþta KTÖS olmak üzere ve sivil örgütler bu mücadeleyi baþlatýr, yoksa tüm Kýbrýs halkýnýn çok büyük bir tehdit altýna gireceði kesin! Bilgin Günsoy Can dostlarým 2014 yýlýný geride býrakýyoruz.. Koskoca bir yýl diyoruz ama bana o kadar uzun gelmedi erken bitti.. Hüzünlerimle, acýlarýmla sevinçlerimle, mutluluklarýmla, bir yýlý geride býrakýyoruz yýlýnýn gözyaþlarý akmayan, savaþlarýn olmadýðý, çocuklarýmýzýn annesiz babasýz kalmadýðý, dünyaya barýþ gelmesini dilerim.. Tüm dostlarýma, arkadaþlarýma, sokaktaki canlarýma zor durumda olan insanlarýmýza, ve en önemlisi yüce rabbimin en sevgili kullarý olarak bildiðimiz merhametli vijdanlý yüreklerinde kocaman sevgi taþýyan cins, ýrk. ayrýmý yapmadan soðuk,fýrtýna demeden her ihbara koþan tüm hayvanseverlere 2015 yýlýnýn saðlýk huzur mutluluk ve bol bol kazanç getirmesini dilerim. Tuncer Hüseyin Baðýþkan Deveciler Haný. (Fotoðraf: Altay Sayýl & Halkýn Sesi & Dr. Fazýl Küçük fotoðraf arþivi.) Songuç Kürþad Facebook yeni bir uygulama baþlattý. "Harika bir yýldý! Bunun parçasý olduðunuz için teþekkürler" diyerek kendi seçtiði fotoðraflarýnýzla sizin adýnýza paylaþým yapýyor. Genellikle mutluluk, kutlama, eðlence, alem ahkam olan fotoðraflar. Harika bir yýl ya, cenazede iken, kaza geçirmiþ halde yerde yatýrken, yangýn sonrasýnda evden kaçarken, vurulmuþ tavþan ve kekliklerin önünde silah ile poz verirken, bir köpeði arabanýn arkasýna baðlayarak çekerken, kedileri zehirlerken, hastanede kolunuzda serumla kývranýrken, salya sümük aðlarken olan fotoðraflarýnýzý seçecek deðil ya. Mutluluk dolu bir yýl geride kaldý ve Facebook size bunu hatýrlatýyor. Þimdi düþününüz. Facebook sporumuz için böyle bir derleme yapsa fotoðraf olarak ne koyacaktý? Sporumuz için harika bir yýldý, bunun parçasý olduðunuz için teþekkürler, diyerek ne paylaþacaktý? Bir fotoðraf düþününüz. Bütün federasyon baþkanlarý yüzleri bir karýþ toplantýda. Gerekirse ülkedeki sporu durdurma tehdidi yapýyorlar. Talepleri spor fonunda biriken gelir fazlasý 26 milyon TL'nin kendilerine verilmesi. Spor Bakanlýðý ile Maliye'nin avucunuz yalayýn ki bir tarafýnýz þiþmesin mesajýný aldýklarý için yüzlerinde mutsuz bir ifade. Ne harika bir yýl ya. Bir fotoðraf düþününüz. NE HARÝKA YILDI YA! Spor Bakaný Serdar Denktaþ ile Futbol Federasyonu Baþkaný Hasan Sertoðlu sürekli olarak didiþiyorlar. Satranç oyunu gibi birkaç hamle sonra kim kimi mat ederek þahýný devirecek diye hesap yapýyorlar. Denktaþ futbola tek kuruþ artýþ yok diyor. Sertoðlu para yoksa futbol da yok, ligleri durdururum diyor. Ne harika bir yýl ya. Bir fotoðraf düþününüz. Karpaz'dan Yeþilýrmak'a kadar dökülen sahalar var. Patates ekimi yapýlanlar. Ýçerisinde hayvan otlatýlanlar. Direkleri sökülüp hurda demir olarak satýlanlar. Soyunma odalarý geceleri berduþlarýn mekaný olanlar. Çim yerine gömeçlerin yeþil görüntü verdiði zeminleri olanlar. Ne harika bir yýldý ya. Bir fotoðraf düþününüz. Ülkede 30'dan fazla federasyon var. Yarýsý tabela. Yarýsý tek organizasyonla idare eden. Yarýsý hiç faaliyet yapmadan sanki federasyonmuþ gibi yapan. Federasyon olanlarýn da koskoca yýl geçtiði halde, tek bir dýþ temasý bile yok. Ülkemize gerçekleþen gerçek anlamda uluslar arasý bir etkilik yok. Kendimiz çalýp kendimizi söylediði bir hava. Ne harika yýldý ya. Keþke Facebook sporumuz için de ne harika bir yýldý bunun parçasý olduðun için teþekkürler diyerek bir düzenleme yapsaydý. Kaç "Like" alýrdý bilmem ama "Yok ebenin yýlý" diyen çok olurdu kesinlikle. Mehmet Altuner - Tarihi Eserlerimize Sahip Çýkýyoruz- Kilise avlusundaki çamaþýrlar Hasan Recep BOXýNG DAY Bu gün Ýngiltere, Ýrlanda ve Commonwelth (Eski Ýngiltere colonisi) 53 ülkeye has bir gün!! Sakýn box derken güreþ günü falan sanmayýn; taa 8. yüzyýllardan süregelen bir alýþkanlýðýn kültürleþmesi!! Kimilerine göre, Hristiyanlarýn evlerine kapanýp, yiyip içtikleri özel bir gün olan 25 Aralýk'tan kalan yemek ve yiyeceklerin, kutulara konup fakirlere daðýtýldýðý bir gün!! KUTU,PAKET;BOXing günü anlýyacaðýnýz!! Kimilerine gore de; Chrismast günü (25 Aralýk) kiliselere giden zenginlerin bir kutuya býraktýklarý paralarýn papazlar tarafýndan, bölüþülmesi!! Bir baþka anlatýya gore de; o günlerin köle sahiplerinin,yanlarýnda çalýþan kölelere yýlda bir daðýttýklarý hediyelerin küçük kutular(box)içinde verilmiþ olmasýndan alýrmýþ ismini 'BOX- ING DAY'!! Her ne olursa olsun; günümüzde, bugün aptallarýn, doymak bilmez kapitalistlerce kuruþsuz býrakýlma sistematiðinin uygulandýðý günlerden biri olduðu apaçýktýr artýk!! Birkaç bin yýllýk kölelikler kapitalizmle uygulanýyor günümüzde!! Ellerindeki stoðu, nakit'e çevirmek için uygulanan ALÝ- CENGÝZ' oyunlarý!! ''Amaan bakýn bu elbisey'i 9.99"dan 3.00 ya düþürmüþler!!''.. Elbette, mevsimi, modasý geçmiþler satýlýp,onlardan gelen kapitalle, yeni ürünler, maliyetin yüz misline tekrar size satýlacak,, ýphone'larda olduðu gibi!! Siz de yine, hanginiz daha önce alacak diye, birbirinizin üzerine basýp ilk olmaya çalýþacaksýnýz!! 'BOXÝNG DAY'ÝNÝZ, PARDON; 'KAPÝTALÝST DÜZEN'ÝNÝZ KUTLU OLSUN!! Kani Kanol Bu ülkede her þeyi özelleþtirerek, daha iyi hizmet alacaðýmýza inananlar gerçekten halen "özelleþmiþ" hizmetlerden memnun mudurlar acaba? TELSÝM müþteri hizmetleri bugün bana aylýk faturalarýmý e- mailime GÜVENLÝK nedeniyle göndermediklerini söyledi... Tam bir komedi!!! "Kimlik kartýnýzla, bayimize gideceksiniz, forum dolduracaksýnýz vs vs.." Memnun musunuz TELSÝM'den? Memnun musunuz TÜRKCEL'den? Ha gayret o zaman... Özelleþtirin elektriði da, suyu da, hatta DEVLETÝ da!!! Bu ülke "NORMALLEÞMEDEN" bir konuda bir þey baþarýn, ben da diþimi kýrayým be gardaþ!!!

12 12 27 Aralýk 2014 Cumartesi Eroðlu, "Önümüzdeki birkaç yýl kritik geçecek" diyor. Kýrk yýldýr ayný nakarat... Sanki kritik geçmeyen bir tek yýlýmýz mý var? Bizim Duvar Kritik doðduk... Kritik yaþadýk... Kritik ölüyoruz!.. GIDI GIDI Mehmet Levent Pano Savaþ eþittir tecavüz artý katliam! MUHABBETLÝLER HÝÇ OLMAZSA BÝR GURÞUN SIKAYIM BARÝ GARANNIÐA! -Allah kahredsin! Þindi dilime gelen ne gadar pis kelime varýsa sýralaycayým gendilerine! -Dur yahu sinirlenme be caným... Bir kibrid goduydum merdiven ayaðýnýn kenarýna, dur gideyim alayým... -Geþ be Raziye otur yerine... Geþ da ben gider alýrým yavaþ yavaþ... Garannýgda düþecen da bir tarafýn da gýrýlsýn allah edme... Nerdedir lâmba onu söyle bana... -Bag da tegnenin altýna goduydum dün. Sanki da bilirmiþim gibi temizledim bir güzel fanuzunu da. -Amman dizim! -Noldun be caným, nere çarptýn yahu? -Ne bileyim, galiba merdivenin gorkuluðuna... -Güya senin gözlerin daha çok görür benimkilerden? -Söylenme be Razi ha... Hem seni düþüneyim, düþüp bir tarafýný gýrmayasýn, hem da bana lâf tokuþdur. -Egsik olma be Kemal... Allah razý olsun ama, diggad ed be caným gendine... Sen da okunmuþ öfürülmüþ deðilsin ya asýndan. -Nereþededir be o lâmba? Tegnenin altýnda dedin ama yoglarým yoglarým yok. Hah!.. Buldum iþde. Az galsýn deviriyordum vallahi gendini... Lambasuyu var ya içinde? -Tabii yau, dün doldurdum derim saa... -Oh be!.. Iþýk gibi var mý vallahi... -Getir go masanýn üsdüne... Berikat da sobamýz lâmbasuyuludur. Yogsa donacaydýk þindiye... -Bakalým kaþda gelir artýk elektrikler? Sen oturup begleycen yani? Ben yatýyorum... -Ne beglemesi? Gid da geliyorum ben da... Hiç olmazsa bir gurþun sýkayým bari garannýða!.. Asmaaltý konuþmalarý -Duydun ne dedi Eroðlu? -Vallahi gardaccýðým söyleyim sana biþey? Ne duyarým ne da görürüm, görmek isderim gendilerini. Belki inanmaycan ama var on gün televizyon da açmam, haber da diynemem. -Hayýrdýr... N'oldu? Küstün gendilerine? -Usandým yahu... Býgdým usandým her gün ayný martavallarý diynemegden... -Neyisa, ben söylemeyim öyleysa sana bu konuyu da daha beter canýn sýkýlabilir. -Söyle yahu söyle... Sýkýldý zaten sýkýlacaðý gadar... Bir egsik bir fazla farketmez ya... -Eminsin? Sora demeyesin geldim da bozdum gene asaplarýný... -E dedik ya zaten bozuldu bozulacaðý gadar... Bir seninki fazla gelecek? -Neyisa, benden günah giddi... Dedi ki Derviþ bey, önümüzdeki birkaç yýl kritik geçecekmiþ. -U gâvole... Amma mühim þey söyledi ha... Demek önümüzdeki birkaç yýl kritik geçecek ha... -Öyle... -E be gâvvole yýldýr diynediðimiz masal deðil mi bu? Kýrk yýldýr kritik geçmeyen bir tek yýlýmýz oldu mu bu pezevengin memleketinde? Gel da sinirlenme þimdi bu lâflara... Yok gardaccýðým yok... Mahsus yapar bunnar... Sinir sara edsinner bizi da galbden kanserden geberip gidelim çapýk çapýk... Doðuþumuz kritik... Hayatýmýz kritik... Geberip gidiþimiz daha beter kritik! Da deycek bana önümüzdeki üç beþ yýl kritik geçecek ha... Kritiðinizi yesinner sizin!.. Haftanýn Gýdýgýdýsý Derviþ Eroðlu'nun, "Önümüzdeki birkaç yýl kritik geçecek" þeklindeki açýklamasý, yalnýz vatandaþlarý deðil, mandranýn da bütün kargalarýný gülmekten kýrýp geçirdiði için bu haftanýn gýdýgýdýsý seçilmeye lâyýk görülmüþtür. Uluslararasý Altýn Muflon Karikatür Yarýþmasý Albümü nden... Mik Jago (ÝSRAÝL) MEKTUPLAÞMA Genç adam sevgilisine yazýyor: "Sevgili Jenny, kusura bakma, fakat çok unutkan olmaya baþladým. Geçen gece senden bir þey istediðimi hatýrlýyorum, ama 'evet' mi yoksa 'hayýr' mý dediðini unuttum..." Jenny'nin cevabý: "Sevgili Henry, mektubuna çok sevindim. Geçen gece birine 'hayýr' dediðimi hatýrlýyorum, fakat kime 'hayýr' dediðimi ben de unutmuþum." ÞANTAJ Evin uþaðý bütün mücevherlerini çalmýþtý. Kadýn durumu anladý, ama adama acýdýðý için, polise þikâyet etmeden önce, hýrsýzý bir kenara çekip þu teklifte bulundu: "Fehmi, bir an için zaafa kapýldýðýný kabul ediyorum. Bana mücevherleri nereye sakladýðýný söyle, ben de seni þikâyet etmeyeyim. Olur mu?" "Olur mu hanýmefendi?" diye diklendi uþak. "Bu sizin yaptýðýnýza þantaj derler..." Fikrinin Fikri GÝTTÝ BÝLÂL OÐLAN'IN KOLU Sibel Siber, "Her milletvekilinin bir danýþmaný olmalý" demiþ. -Ha þimdi bir de 50 danýþman atayýn ha sizi göreyim! Halký yolunacak kaz gibi görüyorsunuz nasýl olsa! Ama sizi seçtiði için, müstahakýdýr bu halkýn! Özersay, "Bu kendi geleceðimizi belirleme seçimi olacak" demiþ. -Çok doðru... Bir yanda statüko... Bir yanda Mustafa Akýncý... Geleceðimizi kime emanet edeceðinizi iyi düþünün... Davutoðlu "Kim herhangi bir þekilde harama bulaþýrsa, kardeþimiz de olsa onun kolunu koparmaya kararlýyýz" demiþ. -Vay kurban... Desenize gitti Bilâl oðlanýn kolu! "Kýbrýs Huzur Adasý Derneði" kurulmuþ. -Hayret... Dünya kuruldu kurulalý bir tek gün huzur yüzü görmedi ki bu fahiþe kaltak, huzurun ne olduðunu bilsin!.. TC Enerji Bakanlýðý'ndan bir heyet ve uzmanlar Teknecik ve AKSA'da incelemeler yapacakmýþ. -Yandýk! Akkuyu nükleer ölüm santralýnýn mimarlarý, bizi daha çabuk nasýl kanser edip öteki dünyaya yollayacaklarýnýn hesaplarýný yapacaklar herhalde! Yok mudur onlara "Gölge etmeyin baþka ihsan istemez" diyecek bir babayiðit? 2015 yýlý için hayat pahalýlýðý ödeneði kaldýrýlmýþ. -Mesele anlaþýldý. Bundan sýnra senede bir defa herkese 100'er TL verip, alt gelirle üst gelir arasýnda eþitliði saðlayacaklar! Sen neymiþsin be Cetepe?!! Sibel Siber, "Kýbrýs'ýn acý deðil, barýþ adasý olmasýný arzuluyoruz" demiþ. -Gördünüz mü? Siz de yýllardýr sorup duruyordunuz ne arzuluyoruz diye... Ýyi ki Sibel haným söyledi de herkes ne arzuladýðýmýzý öðrendi!!! Eroðlu, "Önümüzdeki birkaç yýl kritik geçecek" demiþ. -Kýrk yýldýr ayný nakarat... Bir ömür tükettik de kritik geçmeyen bir yýlýmýz olmadý! Kritik doðduk... Kritik yaþadýk... Kritik ölüp gidiyoruz! Kadýnlarýn araba kullanmasý, Suudi Arabistan'da terör suçuymuþ. -Türkiye'nin geleceðini merak edenlere güzel bir örnek!! "Babasý belli deðil" diyerek doðurduðu bebeði istememiþ. -Þimdi birþey söyleyecektim ama, çok terbiyesizlik olacak diye vazgeçtim... Varýn siz anlayýn artýk!.. Sibel Siber, "Harita siyasetinin modasý geçti" demiþ. -Þimdi moda lobicilik mi demek istedi acaba?! Davutoðlu "Kim harama bulaþýrsa onun kolunu koparacaðýz" diyor... Desenize gitti Bilâl oðlanýn kolu!

13 13 27 Aralýk 2014 Cumartesi KENDÝMÝZLE YÜZLEÞMELÝYÝZ 1990'larda iþlenen 18 faili meçhul cinayete iliþkin, aralarýnda Mehmet Aðar, özel harekat polisleri ve "Yeþil" kod adlý Mahmut Yýldýrým'ýn da bulunduðu 19 kiþinin yargýlandýðý davada, eski Özel Harekat Polisi Ayhan Çarkýn, "Bunlar, dönemin cumhurbaþkanýnýn, baþbakanlarýnýn, MGK'nýn, Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn, bakanlýða baðlý Ýstihbarat ve Özel Harekat Daire Baþkanlýklarýnýn ve MÝT'in içinde bulunan daire ve kurumlarýnýn talimatlarý, bilgileri ve koordinasyonlarý vasýtasýyla, yani o dönemki devletin yöneticilerinin bilgileri dahilinde iþlenmiþ cinayetlerdir" diyerek itiraflarda bulundu ve tahliye edildi. 'Türk Devletin bekasý' uðruna seri cinayetler iþlemeyi, banka soymayý, köy ve kasaba yakmayý meþru sayanlarýn sakat zihniyetlerini en iyi gösterecek olan kamuoyunca bilinen somut olaylardýr ve 1990'lý yýllarda sözde terörle mücadele adý altýnda masum solcularý ve Kürtleri hedef alan on binlerce cinayet iþlendi. Failleri herkesçe bilinen, ama devlet tarafýndan korunduklarý için kovuþturulmayan bu öldürme olaylarý 'faili meçhul cinayet' olarak saklý tutuldu. Ýþlenen bu cinayetlerin cüzi bir bölümü Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne taþýndý ve devlet mahkûm oldu. Buna karþýn öldürme olaylarý on yýllarca devam etti. Türkiye'de büyük basýn bu cinayetlere ilgisiz kaldý. Sanki olaylar Türkiye dýþýnda geçmiþçesine basýndan ve kamuoyundan anlamlý bir tepki gelmedi. Kaçýrýlýp katledilen çocuklarý için polis coplarý altýnda sessizce gösteri yapan Cumartesi Anneleri yeterince destek görmedi. Ancak onlar usanmadan, korkmadan yýlmadan gösteri ve eylemlerine devam ediyorlar. Daha birkaç yýl öncesine kadar oðlunun resimleri ile eylemelere katýlan BERFO ana isimli kadýn ölmemiþ olsaydý bu eylemlerde muhakkak ön saflarda yerini alacaktý. Hala daha devam eden bu gösterilere karþýn kaybedilen insanlarýn akýbetiyle ilgilenen yeterince kimse yok. Tesadüfen gün ýþýðýna çýkan bazý cinayetler ise ya savsaklanarak zaman aþýmý kapsamýna sokulmakta ya da salt devlete hizmet için var olan yargýnýn çarklarý içinde hasýraltý edilerek unutturulmaya çalýþýlýyor. Oysa Türkiye devletin varlýk nedeni, vatandaþlarýnýn can ve mal güvenliðini korumak olmalýydý. Vatandaþlarýný katlettiren ya da katilleri koruyarak iþlenen cinayetleri örtbas eden bir devlet, 21. yüzyýlda uluslararasý toplumda menfur sayýlýr ve itibar görmez. 'Türk Devletin bekasý' uðruna seri cinayetler iþlemeyi, banka soymayý, köy ve kasaba yakmayý meþru sayan kimi sözde devlet adamlarýnýn, sakat zihniyetlerini en iyi gösterecek olan kamuoyunca bilinen somut olaylar ortada duruyor. Burada anlatacaðým ve tesadüfen yargýya intikal eden kimi Kürt aydýn ve iþadamýnýn dava dosyalarýnýn seyri ve muhtemel akýbeti, bu hastalýklý zihniyet sahiplerinin davranýþ kalýplarýný bütün çýplaklýðý ortaya koymaktadýr. Örneðin, Ankara Barosu avukatlarýndan Yusuf Ekinci varlýklý bir Kürt olduðu için, zamanýn baþbakanlarýndan olan Tansu ÇÝLLER'in ölüm listesine alýndý (Milliyet, , MÝT Raporu baþlýklý yazý) ve yirmi yýl önce, 24 Þubat 1994 günü, Emniyet Ýstihbarat Þefi ÝBRAHÝM ÞAHÝN baþkanlýðýndaki infaz timi tarafýndan kaçýrýlarak Gölbaþý ilçesinde katledildi. O tarihte cinayetin aydýnlatýlmasý için yapýlan bütün baþvurulara hükümet ve devlet yetkilileri ilgisiz kaldý. Somut delillere dayanarak cinayetin organize bir suç olduðu yolundaki iddialar da kabul görmedi. Devlet adýna iþlenen bu menfur cinayetlerin karanlýkta kalmasýný önlemek ve failinin bir devlet çetesi olduðunu kanýtlamak için davayý Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne (AÝHM) taþýndý. Mahkeme, ortaya konan somut verilere dayanarak cinayetin aydýnlatýlmasý için etkin bir soruþturma yapmadýðýna hükmederek TC. Devletini para cezasýyla cezalandýrdý. Yukarýda örneðini verdiðim sözde faili meçhul cinayetleri TSK içinde örgütlenen JÝTEM tarafýndan iþlendiði gün yüzüne çýkmýþken bunlarý yazmak ve konuþmak suç sayýlarak nerde ise hain ilan ediliyoruz. Türkiye'de mevcut hükümete ters düþen konular hemen yargýda altüst ediliyor. Aslýnda Kýbrýslýlar da 1974 ve sonrasýyla yüzleþmelidir. Bu olmazsa her fýrsatta birileri karþýmýza çýkýp, "suçlu sizsiniz" diyeceklerdir. "FOTOÐRAFLARLA BENÝM KIBRISIM: KIBRIS'TA ÇOCUK OLMAK"- Telsim ve Kýbrýs Türk Fotoðraf Derneði (FODER) iþbirliðinde düzenlenen "Fotoðraflarla Benim Kýbrýsým: Kýbrýs'ta Çocuk Olmak" fotoðraf sergisi, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu himayelerinde Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði'nde açýldý. Telsim'den yapýlan açýklamaya göre, açýlýþa Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan Taçoy, Telsim Genel Müdürü Rasim Karas, Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði Baþkaný Günay Kibrit, Telsim Genel Müdür Yardýmcýsý Fevzi Tanpýnar ve FODER Baþkaný Mehmet Gökyiðit ve konuklar katýldý. "ENGELÝMLE DEÐÝL, YETENEÐÝMLE VARIM" Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'na baðlý Güneþköy 18 Yaþ Üstü Rehabilitasyon Merkezi'ne devam eden gençler, Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi'nde "Engelimle Deðil, Yeteneðimle Varým" sloganýyla gösteri düzenledi. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Aziz Gürpýnar, CTP-BG Güzelyurt Milletvekilleri Mehmet Çaðlar ve Armaðan Candan da engelli gençlerin etkinliðine katýldý. Merkez sorumlusu Gülay Efendi yaptýðý konuþmada, engelli gençlerin bir yýl boyunca özveriyle çalýþarak gösterilerine hazýrlandýðýný ifade etti. Gençlerin gösteriler için çok istekli ve heyecanlý olduðunu belirten Efendi, kendilerine imkan tanýnýrsa tüm engellerin aþýlabileceðini kaydetti. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Aziz Gürpýnar da konuþmasýnda, Güneþköy 18 Yaþ Üstü Merkezi'nde Engelsiz Çiçek Serasý'ný hayata geçirdiklerini söyleyerek, ilerleyen günlerde sebze yetiþtiriciliði baþta olmak üzere farklý alanlarda gençlerin üretim yapmasýna katký saðlayacaklarýný ifade etti. Gençlerin yeteneklerini ortaya koyarak üretime katkýda bulunan, sosyalleþen bireyler olmasý için Bakanlýðýn çalýþmalarýna devam edeceðini söyleyen Gürpýnar, geceye katký koyan herkese teþekkür etti. Gecede, engelsiz gençler, müzik ritm grubu dinletisi, tiyatro gösterisi, skeçler ve 80'li yýllar defilesi sunarak, izleyicilerden büyük alkýþ ve beðeni aldý. "ARTIK MATERYAL TASARIMI" SERGÝSÝ AÇILDI Atatürk Eðitim Fakültesi Okul Öncesi Öðretmenliði Öðrencilerinin düzenlemiþ olduðu "Artýk Materyal Tasarýmý" sergisi gerçekleþtirildi. Yakýn Doðu Üniversitesi Basýn ve Halkla iliþkiler Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, serginin açýlýþýnda Atatürk Eðitim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, Ýlköðretim Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Engin Baysen, Anadolu Üniversitesi Eðitim Fakültesi'nden Doç. Dr. Abdullah Kuzu ve Doç. Dr. Aþkýn Kurt, öðretim üyeleri ve öðrenciler hazýr bulundu. Açýlýþ konuþmasýný Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu yaparken, sergide Okul Öncesi Öðretmenliði öðrencilerinin iþe yaramayacaðý düþünülerek çöpe atýlan artýk materyalleri kullanarak yarattýðý eserler sergilendi. Öðretmenleri Emine Ýyikalp öncülüðünde çeþitli materyaller tasarlayan öðrencilerin eserleri arasýnda plastik bardaktan kardan adam, karton bardaktan Kýz Kulesi de yer aldý.

14 14 27 Aralýk 2014 Cumartesi Nöbetçi Eczaneler DÜN DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Lefkoþa Caneþ Devrim Eczanesi: Þht. Mustafa Mehmet Sok. No:3 Turgut Yenaðralý Pasajý Taþkýnköy (Life Hospital Yaný) Tel: Gülnur Eczanesi: Aydemet Kemal Þemiler Cad. No:48/ B Yeni Alayköy-Güzelyurt Yolu Üzeri Köseoðlu Market Yaný Tel: Maðusa Demet Eczanesi: New Castle Apt. No:1 Bayraktar Yolu Eski Lemar Yaný Tel: Ören Eczanesi: Tunalý Hilmi Sokak 3 A Maraþ Bölgesi Saðlýk Ocaðý Karþýsý Tel: Girne Girne Eczanesi: Bedreddin Demirel Cad. Bekiroðlu Maðazalarý 12/A TEB Bankasý Yaný Tel: Aþar Karaoðlanoðlu Eczanesi: Karaoðlanoðlu, Ziraat Bankasý ve StorMax Yaný Tel: Güzelyurt Ýncirli Eczanesi: Büyük Ada Sok. No:22 A/B (Ýncirli Çocuk Kliniði Önü) Tel: IÞÝD'in Ýslam devleti 'çatýrdýyor' BULMACA Soldan Saða: Eþcinselleri yüksek binalardan atarak öldürüyorlar Washington Post, Suriye'de bazýlarýnýn IÞÝD'i Esad'a tercih ettiðini, örgütün þu katý kurallarýyla korku saldýðýný da yazdý: Namaz saaatinde, günde beþ defa dükkanlarý kapatma zorunluluðu; Sigara içenlere üç gün hapis cezasý; Hýrsýzlýk, zina ve muhalefete halkýn önünde idam cezasý; Eþcinseller için yeni getirilern, yüksek bir binadan atýlarak idam cezasý. 'Musul, devasa hapishane' Hazýrlayan: Osman Levent 1-Teklifsiz 1 2 konuþmada "Davranýþlarý 1 yapmacýklý olan 2 kimse" anlamýnda kullanýlýr. Ýskambil 3 oyununda "Birli". 2-Korunmak için 4 bir yere býrakýlan 5 eþya veya kimse. Ýkinci derecede 6 olan yol. 3-Eþi ölmüþ veya 7 eþinden 8 boþanmýþ kimse. Piþmanlýk. 9 4-Buyruk. Bir olayýn sözlü veya 10 yazýlý olarak 11 anlatýlmasý. 5-Yalvarma yakarma. Radyum'un kýsaltmasý. 6-Bir iþin erbabý. Yeryüzünün dört yönünden biri. 7-Çayýr. Bir kadýn ismi. Yabancý. 8-Parlak ve saydam bir taþ (iki kelime). 9-Tren, tramvay gibi taþýtlarýn üzerinde hareket ettiði demir yol. Birini bir göreve getirmek, tayin etmek. 10-Binek hayvaný. Sýk sýk küçük, önemsiz kazalar yapan kimse. 11-Bilim. Bir erkek adý. Dünün çözümü Zor'da yaþayan bir aktivist, "IÞÝD yenilmez bir canavar deðil. Ýyi örgütlendiði fikri sadece imaj" dedi.iþýd militanlarýyla sýk sýk iletiþim kurmak zorunda olan Suriyeli bir yardým çalýþanýysa, "IÞÝD o kadar büyüdü ki, kendini kontrol edemez hale geldi. Akýllý ve becerikli deðiller" dedi. IÞÝD'in Irak ve Suriye'de kurma iddiasýnda olduðu 'Ýslam Devleti'nin sýnýrlarýnda yaþayanlardan giderek daha fazla þikayet geliyor. Washington Post gazetesi, IÞÝD'in Rakka ve Musul'da halkýn çektiði ekonomik sýkýntýlarý kaleme aldý. Buna göre, IÞÝD'in Müslümanlar için model yönetim iddiasý çöküyor; zira kamusal hizmetler verilemiyorve ilaç sýkýntýsý yaþanýyor. Bir zamanlar Irak'ýn en refah içindeki kentlerinden biri olan Musul'da artýk temiz içme suyu bile zor bulunuyor. Liz Sly imzalý haberde öne çýkan ayrýntýlar þöyle: IÞÝD'in kontrol ettiði bölgelerde yaþayanlara göre, örgütün iþleyen hükümet kurumlarý ve yardým daðýtýmlarýna iliþkin videolarý gerçeði yansýtmýyor.okullar çalýþmýyor, doktor sayýsý azaldý ve hastalýklar artýyor. Musul'da su içilemez hale geldi, sarýlýk yayýlýyor.bir gazeteci, "Kentte hayat neredeyse tamamen öldü; devasa bir hapishanede yaþýyor gibiyiz" ifadelerini kullandý. Namaz vakti çalýþana kýrbaç Gazeteye göre, ironik biçimde bu katý kurallar hizmet verilmesini de engelliyor. Deyrül Zor'da hükümet bombardýmaný nedeniyle zarar gören kablolarý hýzla tamir etmeye çalýþan yetkililer, namaz vaktinde çalýþtýklarý için kýrbaç cezasýna çarptýrýlmýþ. Kentteki hastanelerden birinde, bir toplantýda üç kiþi sigara içti diye bütün personal tutuklanmýþ. (diken.com.tr) Ýmaj olarak devlet Gazete, ayrýca IÞÝD'in aðýr cezalarýnýn halký çok korkuttuðunu yazdý.iþýd'in kontrolündeki Deyrül Yukarýdan Aþaðýya: 1-Aradan bir hayli zaman geçince (iki kelime). 2-Genel. Karþýlýklý alýp verme. 3-Devlet gelir ve giderlerini yöneten kuruluþ. Alfabenin 3 ve 28. harfleri. 4-En kýsa zaman. Üzerinde kitap okunan, yazý yazýlan, bazýlarý açýlýp kapanabilen alçak, küçük masa. Bir nota. 5-Avrupa'da bir nehir. Ters okunuþu "Ýþletmek için bir yere ödünç verilen paraya karþýlýk alýnan kâr". Amerikyum'un kýsaltmasý. 6-Bunak, bunaklýk. Ters okunuþu "Ýnsan öldüren kimse". 7-Kaval, baldýr ve uyluk kemiðinin birleþtiði yer. Birleþik Arap Emirlikleri'nden biri. 8-Ters okunuþu "Sývý olmayan". Nuvaffakiyet. 9-Baþa "K" konursa "Gemilerde oda" olur. Ters okunuþu "Vurgusuz soru eki". 10-Karþýt, zýt. Etrafý su ile çevrili kara parçasý. 11-Daha çok belli meslek adamlarý için yapýlmýþ veya belli amaçlarla kurulmuþ konutlar topluluðu. Soðukla sýcak arasý, ne soðuk ne de sýcak. 'Babam beni Boko Haram'a verdi' 'Bunu yaparsan cennete gideceksin' dediler, 'Hayýr, yapamam' dedim. Beni vuracaklarýný ya da bir zindana atacaklarýný söylediler." Bunun üzerine saldýrýya katýlmayý kabul ettiðini söyleyen kýz, bunu yapmaya niyeti olmadýðýný belirtti. Diðer kýzlarýn üzerlerindeki bombalarý patlatmalarý ardýndan yaralandýðýný ve hastaneye kaldýrýldýðýný söyledi. Ýslamcý grup Boko Haram son aylarda Nijerya'nýn kuzeydoðundaki bazý bölgeleri kontrol altýna aldý ve buralarda Ýslam devleti kuracaðýný söyledi. Nijerya'da bu yýl yaklaþýk 2000 kiþi, Ýslamcýlar tarafýndan gerçekleþtirildiði belirtilen saldýrýlarda öldü. (ilerihaber.org) Nijerya'da 13 yaþýnda bir kýz çocuðu, intihar bombacýsý olmasý için babasýnýn kendisini Ýslamcý Boko Haram örgütüne verdiðini söyledi. Polis tarafýndan düzenlenen bir basýn toplantýsýnda konuþan kýz, örgüt tarafýndan Kano þehrine götürüldüðünü ve burada iki kýzýn üzerlerindeki bombalarý patlattýðýný söyledi. 10 Aralýk'ta gerçekleþtirilen saldýrýda dört kiþi ölmüþtü.polis, basýn toplantýsýnda konuþan kýzýn o gün üzerinde patlayýcýlarla yakalandýðýný açýklamýþtý. Al Jazeera'nýn haberine göre, ismi açýklanmayan kýz, babasýnýn kendisini, militanlarýn yanýna götürdüðünü, buradaki kiþilerin kendisinden intihar bombacýsý olmasýný istediðini aktardý: "Bunu yapabilir misin' dediler. 'Hayýr' dedim. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 15 27 Aralýk 2014 Cumartesi YENÝ YIL GÝRNE'DE 2 FARKLI ETKÝNLÝK Girne Belediyesi 2015'e hazýr. Yeni yýlý Ramadan Cemil Meydaný'nda karþýlayacak Girneliler, 2015'e SOS konseriyle girecek. Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi bu yýl, yeni yýlý karþýlamak için iki farklý organizasyon düzenledi. Girne Belediyesi'nin organize ettiði ilk etkinlik, yarýn Karaoðlanoðlu Parký'nda yer alacak yeni yýl kokteyli olacak. Yeni yýl kokteyli, saatleri arasýnda yapýlacak ve saat 15.00'te Grup EzgiSalahi Konal konser verecek. Yeni yýl Meydan Konseri ise, Ramadan Cemil Meydaný'nda 31 Aralýk Çarþamba akþamý saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Havai fiþek gösterilerinin de yer alacaðý etkinlikte SOS sahne alacak. BEROVA: "E-KÝTAP UYGULAMASI HEDEFLÝYORUZ" RAÝF RAUF DENKTAÞ, KABRÝ BAÞINDA ANILDI Rauf Raif Denktaþ'ýn genç yaþta trafik kazasý sonucunda hayatýný kaybeden oðlu, eski milletvekili, öðretim üyesi, müzisyen Raif Rauf Denktaþ, ölümünün 29'uncu yýldönümünde kabri baþýnda anýldý. Lefkoþa Mezarlýðý'nda yer alan anma etkinliðinde, mezara çelenkler konuldu, dua okundu, kardeþi Baþbakan Yardýmcýsý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ bir konuþma yaptý. Anma etkinliðine Raif Rauf Denktaþ'ýn annesi Aydýn Denktaþ ve aile yakýnlarýnýn yanýnda Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan Taçoy, Milli Eðitim Bakaný Özdemir Berova, bazý milletvekilleri ile kurum kuruluþ temsilcileri de katýldý. Serdar Denktaþ, kardeþi Raif Rauf Denktaþ'ýn kabri baþýnda yaptýðý konuþmada, onun yazdýklarýnýn bugün halen geçerliliðini koruduðunu ancak, bugünkü gençlerin Raif Denktaþ'ý müziði ile tanýdýðýný, siyasi yaklaþýmý, düþünceleri, insan sevgisi, devlete baðlýlýðý ve geleceðe olan inancýyla pek bilmediðini bunun giderilmesi gereken bir eksiklik olduðunu belirtti. SONBAHAR PATATES ALANLARI ÝTÝRAZ SÜRESÝ 5 OCAK'A KADAR UZATILDI MAÐUSA BELEDÝYESÝ'NDEN 2 GÜNLÜK KUTLAMA n GAZÝMAÐUSA 2015'Ý NAMIK KEMAL MEYDANI'NDA ZAKKUM KONSERÝYLE KARÞILAYACAK Gazimaðusa Belediyesi 2015'i Zakkum konseriyle karþýlayacak. Gazimaðusa Belediyesi Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Gazimaðusa Belediyesi yeni Milli Eðitim Bakaný Özdemir Berova, yakýn zamanda eðitim alanýnda e-kitap uygulamasý konusunda giriþimlerde bulunmayý hedeflediklerini açýkladý. Berova, Oxford Üniversitesi Bölge Yayýn Direktörü Yýldýray Karaaslan ve Deniz Plaza Müdürü Turgay Deniz ile bakanlýkta biraraya geldi. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, Milli Eðitim Bakaný Berova görüþmede yaptýðý konuþmada, Deniz Plaza'nýn Milli Eðitim Bakanlýðý'na verdiði destek ve Oxford yayýnlarýnýn son derece önemli olduðunu kaydetti. Yakýn zamanda eðitim alanýnda e-kitap uygulamasý konusunda giriþimlerde bulunmayý hedeflediklerini açýklayan Berova, bu uygulamanýn yazýlý kitaplarýn yayýnýnda yer alacaðýný, eðitimi daha kolay hale getirecek deðiþimler öngördüðünü, gerek Deniz Plaza gerekse Oxford yayýnlarý ile projelere devam edileceðini belirtti. yýla 2 gün olarak organize ettiði kutlamalarla merhaba diyecek. Maraþ Maðusa Geliþim Akademisi (MGA) ve Namýk Kemal Meydaný'nda yapýlacak yeni yýl kutlamalarýnda bir araya gelecek. Gazimaðusalýlar yeni yýl coþkusunu kapsamlý organizasyonlarla yaþayacak. Gazimaðusa Belediyesi'nin ana caddelerini ýþýklý süslemelerle donattýðý Gazimaðusa'da, yeni yýl eðlenceleri 30 Aralýk Salý gecesi baþlayacak. 30 Aralýk Salý akþamý saat 18.00'de Maraþ MGA'da çeþitli etkinliklerle yeni yýl eðlenceleri yapýlacak. Maraþ MGA tesisinde kurulacak sahnede saat 18.00'den itibaren Gazimaðusa Halk Danslarý Ekibi, Grup Türkü Konseri ve Çilem Þahan ve Orkestrasý sahne alacak. Gecede, ayrýca palyaço ve noel babalar bulunacak ve çocuklara sürpriz etkinlikler yapýlacak. Halk, 31 Aralýk Çarþamba gecesi ise 22.00'den itibaren Namýk Kemal Meydaný'nda Zakkum konseriyle ve havai fiþek gösterileriyle yeni yýlý karþýlayacak. ARTER Gazimaðusa Belediye Baþkaný Ýsmail Arter yeni yýlla ilgili yaptýðý açýklamada, sevinçleri ve hüzünleri ile bir yýlýn daha geride kalmak üzere olduðuna dikkat çekerek, 2 güne yaydýklarý kutlamalarý 2 farklý noktada yapacaklarýný söyledi. Arter, 30 Aralýk Salý akþamý Maraþ Bölgesi'nde baþlayacak eðlencelerin, ertesi gün Namýk Kemal Meydaný'nda devam edeceðini belirterek, hazýrladýklarý organizasyonlarda halkýn eðlenceli bir þekilde yeni yýlý karþýlamasýný istediklerini vurguladý. Yeni yýl akþamý yaþanacak sevinç ve coþkunun yýl boyunca sürmesini temenni eden Ýsmail Arter, 2015 yýlýnýn ülke ve her yurttaþ için sýkýntýnýn olmadýðý bir refah yýlý olmasýný diledi. KKTC'de 2014 Sonbahar Patates Üretim döneminde Genel Tarým Sigortasý Fonu' na beyan edilen Sonbahar Patates alanlarý için itiraz süresi üreticilerin gereken belgeleri tamamlayamamasý nedeniyle 5 Ocak'a kadar uzatýldý. Genel Tarým Sigortasý Fonu Müdür Vekili Savaþ Uzun'un yaptýðý açýklamaya göre, aský listelerindeki bulgulara itirazý olan üreticiler 5 Ocak Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Tarým Sigortasý Fonu'na itirazda bulunabilecek. Ýtirazda bulunacak üreticilerin ne þekilde itirazda bulunabileceklerinin aský listeleri üzerinde bulunan Duyuru kýsmýnda belirtildiðini kaydeden Uzun, itirazlarýn Lefkoþa Merkez'de Genel Tarým Sigortasý Fonu'na yapýlacaðýný vurguladý. Aský listelerine itiraz edilmemesi halinde bulgularýn doðru kabul edileceðine de dikkat çeken Uzun, "Komite tarafýndan patates olarak saptanan parseller üretim yýlýnda münavebe yapýlmýþ alan kabul edilerek tahýl ekilmesi halinde gübre kullanma mecburiyeti aranmayacaktýr" dedi. DENÝZ PLAZA'DA NAMIK KEMAL KONUÞULDU Deniz Plaza Ýmza Günleri çerçevesinde düzenlenen imza gününde bu kez Namýk Kemal konuþuldu. Deniz Plaza'dan yapýlan açýklamaya göre, Gazimaðusa Deniz Plaza'da gerçekleþen ve 2014 yýlýnýn son imza günü olan etkinlikte, üç yazar Ali Nesim, Fehmi Tuncel ve Þevket Öznur'un birlikte kaleme aldýklarý "Kýbrýs'ta Namýk Kemal Efsanesi, Maðusa'da Bir özgürlük Anýtý" adlý kitap tanýtýldý. DENKTAÞ, KKTC KARADENÝZ KÜLTÜR DERNEÐÝ'NÝ KABUL ETTÝ Baþbakan Yardýmcýsý Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ, Turan Büyükyýlmaz baþkanlýðýndaki KKTC Karadeniz Kültür Derneði Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Bakanlýkta dün gerçekleþen kabulde konuþan KKTC Karadeniz Kültür Derneði Baþkaný Turan Büyükyýlmaz ziyaretin, derneðin çalýþmalarý hakkýnda bilgi vermek, fikir alýþveriþi yapmak amacýyla gerçekleþtirildiðini belirtti.

16 16 27 Aralýk 2014 Cumartesi

17 27 Aralýk 2014 Cumartesi 17

18 18 27 Aralýk 2014 Cumartesi

19 27 Aralýk 2014 Cumartesi 19 Atatürk koþularýnda dereceye girenlere ödülleri verildi Ýskele'de düzenlenen 27 Aralýk Atatürk Koþularý'nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi. Ýskele Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, ödülleri Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Azizi Gürpýnar, Ýskele Kaymakamý Ahmet C. Musaoðullarý, Ýskele Belediye Baþkaný Hasan Sadýkoðlu, Büyükkonuk Belediye Baþkaný Ahmet Sennaroðlu, Ýskele Sivil savunma Teþkilat Baþkanlýðý iskele Bölge amiri Ali Orçan ve Bölge Okullarý adýna Ýskele Bekirpaþa Lisesi Müdürü verdi. Açýklamaya göre dereceye girenler þöyle: "800 M Minik Kýzlar : Odunda þok Þöminelik ve sobalýk odun. Not: 2,5 ton, 370 TL Tel: MELÝ EMLAK SATILIK K. Kaymaklý'da müstakil villa Stg. Tel: Lefkoþa'da 3+1apartman dairesi Stg. Tel: Kiralýklar... Lefkoþa'da 2+1, 3+1 full eþyalý apartman dairesi. Tel: Köþklüçiftlik'te 2+1 full eþyalý daire. Tel: Küçük Kaymaklý'da 1+1, 2+1 full eþyalý daire. Tel: Büyükkonuk Ýlkokulu Nejla Usbahalý 2. Çayýrova Ýlkokulu Esra Erçelik 3. Çayýrova Ýlkokulu Nur Çalýþ 1000 M Minik Erkekler : 1. Þht. Menteþ Zorba Ýlkokulu Hüseyin Kansu 2. Ziyamet Ýlkokulu Metim Þ. Ayað 3. ÇayýrovaÝlkokulu Demirhan Yüzüak 800 M Yýldýz Kýzlar : 1. Polatpaþa Lisesi Þenay Hüdaverdioðlu 2. Bekirpaþa Lisesi Edanur Genç 3. Bekirpaþa Lisesi Melisa Aylanç Satýlýk Arazi Çatalköy þehit arsalarý yaný 22 dönüm arazi. Tel: Eleman aranýyor 1-Kültürel faaliyetlerde aktif rol alabilecek yönetici kabiliyetine sahip olan, bilgisayar kullanabilen yaþlarýnda part-time eleman 2-Kýbrýs mutfaðýnda tecrübe sahibi þefyönetici ve iþletme tecrübesi olan eleman 3-Düz iþçi Müracaat: arasý Kýbrýs Özel Etnografya Müzesi Tel: SATILIK DAÝRE Haspolat kavþaðýnda 2+1 daire M Yýldýz Erkek : 1. Polatpaþa Lisesi Kürþat Özdinç 2. Bekirpaþa Lisesi Mustafa Özalp 3. Bekirpaþa Lisesi Emre Tohumserper 1500 M Genç Kýzlar : 1. Ýskele Ticaret Lisesi Kader Cilasýn 2. Polatpaþa Lisesi Sevim Ketençi 3. Bekirpaþa Lisesi Cemre Köse 3000 M Genç erkekler : 1. Bekirpaþa Lisesi Mehmet Ali Aylanç 2. Karpaz Meslek Lisesi Onur Büyükdað 3. Erenköy Lisesi Serhat Biçim" BAÞBAKANA DÝLEKÇE Sayýn Özkan Yorgancýoðlu, Köyüm Elye ye gitmem konusundaki yasaðý ne zaman kaldýracaksýnýz? Zeki ELYELÝ Tel: SATILIK ARAZÝ Elye'de 2 evlek 3300 ayakkare anayol üzeri, yol, su, elektriði olan süpermarket veya benzin istasyonu olabilecek arazi satýlýktýr Stg Tel: BAÞBAKANLIK ÝLE KTAMS ARASINDA MUTABAKAT Baþbakanlýk ile Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS), Özelleþtirme Yasasý tahtýnda devlette görevlendirilen personelin izin hakkýnýn kamu görevlilerine uygulanan izin haklarýna paralel olarak düzenlenmesi için mutabakata vardý. Baþbakanlýk ile KTAMS arasýnda dün imzalanan mutabakat metnine göre, taraflar, söz konusu kesimin "izin hakký ve yýllýk izinleri, zorunlu saðlýk izni; hamilelik, doðum ve emzirme izni, hastalýk izni, ödeneksiz izinler ve mazaret izninin", Kamu görevlilerine uygulanan izin haklarýna paralel olarak ve yeni Kamu Görevlileri Yasasý Meclisten geçinceye kadar düzenlenmesi konusunda mutabakata vardý. Mutabakat metninde, "Yukardaki hususlar (Ýzin Hakký) Kamu Görevlileri Yasasýnýn yerini alacak olan yeni yasada da düzenlendiði þekliyle uygulanacaktýr" denildi. Mutabakat metni Baþkakanlýk Dairesi Müdrü Ýlhak Nurluöz ile KTAMS Genel Sekreteri Ýhsan Güven Bengihan tarafýndan imzalandý. KTAMS Genel Sekreter Güven Bengihan yaptýðý yazýlý açýklamada, mutabakat metni çerçevesinde Özleþtirme Yasasý'nda deðiþiklik yapýlacak olup, Özelleþtirme Yasasý kapsamýnda çalýþanlarýn yýllýk izinleri, zorunlu saðlýk izinleri, hamilelik doðum ve emzirme izni, hastalýk izni, ödeneksiz izin hakký ve mazeret izinlerinin kamu görevlileri yasasý kapsamýnda çalýþanlar ile eþitlenmiþ olacaðýný kaydetti. KADEME ÝLERLEMELERÝ Bengihan, Baþbakanlýk ile, Özelleþtirme Yasasý kapsamýnda Devlet'te görevlendirilen personelin kademe ilerlemeleri ve diðer haklarýna yönelik görüþmelere 2 Ocak 2015 Cuma günü devam edeceklerini söyledi. DEVLET PÝYANGOSU 2015'TE AVRUPA STANDARTLARINA UYGUN HALE GETÝRÝLÝYOR Baþbakan Yardýmcýsý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ, KKTC Devlet Piyangosu biletlerinin tükenmek üzere olduðunu, "biletlere raðbet yok" haberlerinin doðru olmadýðýný ifade ederek, halký, ülke sporunu ayakta tutan devlet piyangosuna itibar göstermeye çaðýrdý. Denktaþ, 2015 yýlýnda KKTC Devlet Piyangosu biletlerinin Avrupa standartlarýna uygun hale getirileceðini, biletlerin birçok üst düzey yeni güvenlik özellikleriyle donatýlacaðýný ifade ederek, biletlerin satýþlarýnýn yapýlacaðý noktalarýn da yeniden düzenleneceðini ve standartlarýnýn yükseltileceðini kaydetti. Denktaþ, dün düzenlediði basýn toplantýsýnda, KKTC Devlet Piyangosu biletlerinde 2015 yýlýnda yapýlacak deðiþiklikleri açýkladý. Basýn toplantýsýnda Denktaþ'a, Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoðlu ile Devlet Piyangolarý Birimi Sorumlusu Yudum Miþon da eþlik etti. Denktaþ, KKTC Devlet Piyangosunun yeni yýla birçok sorunu geride býrakarak, yeni özelliklerle gireceðini ifade ederek, KKTC Devlet Piyangosunda bundan böyle Avrupa standartlarýna uygun biletler basýlacaðýný kaydetti. PÝYANGO ERTELEMESÝ Geçitkale Günay Spor Klübü'nün 31 Aralýk 2014 tarihinde gerçekleþtireceði Dayanýþma Piyangosu çekiliþi görülen lüzum üzerine 29 Ocak 2015 tarihine ertelenmiþtir. Ýlgililere duyurulur. GGSK Baþkaný Sadi Esendað Ýlanlarýnýz için i arayýnýz.

20 Minderde son ayak Güreþ Federasyonu tarafýndan organize edilen 2014 Güreþ Gençler Ligi'nin 6'ýncý ayaðý Gençler Serbest Güreþ Turnuvasý bugün yapýlýyor. Lefkoþa Rifat Þener Güreþ Salonu'nda gerçekleþtirilecek Gençler Serbest Güreþ Turnuvasý'nda tartýlar 14.30'da müsabakalar 15.00'de baþlayacak. Müsabakalarý Mertdoðan Soyalan, Oruç Ertürk, Cengiz Öktem, Murat Doðan, Mesut Ayar ve Erol Avunç yönetecek. Federasyon kupasý 1.tur maçlarý bugün oynanýyor Heyecan kupada devam edecek Pepsi Kýbrýs Kupasý 1.Turunda bugün 32 takým sahaya çýkacak. Maçlar saat 13.30'da baþlayacak. Süper Lig lideri Yenicami, Çatalköy'de Halk Evi ile karþýlaþacak. 1.Lig lideri Ocak ise sahasýnda Dumlupýnar'ý konuk edecek. Maçlar eleme usulüne göre oynanacak. Futbolda lig sezonu ilk devresi tamamlanýrken heyecan kupa ile devam edecek. Pepsi Kýbrýs Kupasý 1.Tur maçlarýnda 32 takým mücadele edecek. Bugün oynanacak 16 maç saat 13.30'da baþlayacak ve karþýlaþmalar tamamlandýðýnda 16 takým adýný bir üst tura yazdýrmýþ olacak. Kupa 1.Tur maçlarý eleme usulüne göre oynanacak. 90 dakikasý berabere tamamlanan maçta, 15'er dakikalýk iki uzatma bölümüne geçilecek. Uzatmalarda da eþitlik bozulmamasý halinde bir üst tura çýkacak takýmý seri penaltý atýþlarý belirleyecek. Ligde ilk devreyi 4 sarý kartla bitiren ve cezalý duruma düþen futbolcular kupada forma giyebilecek. Sarý kart cezasýný ligdeki ilk karþýlaþmalarýnda çekecekler. Ligi kýrmýzý kart görerek tamamlayan futbolcular ise bugünkü maçlarda forma giyemeyecekler. Pepsi Kýbrýs Kupasý 1.Turunda tam 16 maç oynanacak. Ülkenin çeþitli bölgelerinde yapýlacak karþýlaþmalar Girne bölgesinde daha yoðun olacak. Süper Lig yenilgisiz lideri Yenicami kupa 1.turunda Çatalköy'de Girne Halk Evi ile karþýlaþacak. 1.Lig'in yenilgisiz lideri Türk Ocaðý ise 20 Temmuz Stadý'nda Dumlupýnar'ý konuk edecek. Liselerde potanýn þampiyonlarý Levent ve GAK Okul öðrencilerinin büyük ilgi göstererek renk kattýklarý dünkü final karþýlaþmalarýnda kýzlarda rakibi Yakýn Doðu Koleji'ni maðlup eden Levent Koleji þampiyon olurken, büyük mücadelenin verildiði erkeklerde rakibi Anafartalar Lisesi'ni maðlup eden Girne Amerikan Koleji þampiyon oldu Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý Milli Günler Okul Sporlarý ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Birimi'nin düzenlediði Liseler Basketbol Þampiyonasý dün tamamlandý. Basketbol Federasyonu'nun katkýlarýyla gerçekleþen þampiyonalarýn üçüncülük karþýlaþmalarý Necati Taþkýn Ýlkokulu Spor Salonu'nda, final karþýlaþmalarý ise Atatürk Spor Salonu'nda oynandý. Okul öðrencilerinin büyük ilgi göstererek renk kattýklarý dünkü final karþýlaþmalarýnda Genç Kýzlar Finali sabah saat 09:30'da baþladý. Rakibi Yakýn Doðu Koleji'ni 60-29'luk skorla farklý maðlup eden Levent Koleji þampiyon oldu. Saat 12:00'de baþlayan Genç Erkekler final karþýlaþmasýnda büyük mücadele verildi. Rakibi Anafartalar Lisesi'ni 67-64'lük skorla maðlup eden Girne Amerikan Koleji þampiyon kupasýný müzesine götürmeyi baþardý. Üçüncülük mücadelelerinde genç kýzlarda rakibi Türk Maarif Koleji'ni 44-17'lik skorla maðlup eden Girne Amerikan Koleji ile genç erkeklerde rakibi Doðu Anadolu Doða Koleji'ni 57-37'lik skorla maðlup eden Yakýn Doðu Koleji üçüncü oldular. Lise Basketbol Þampiyonasý'nda sýralamalar þöyle oldu: Liseli Genç Kýzlar Basketbol Þampiyonasý'nda 1.Levent Koleji 2.Yakýn Doðu Koleji 3.Girne Amerikan Koleji 4.Türk Maarif Koleji Liseli Genç Erkekler Basketbol Þampiyonasý'nda 1.Girne Amerikan Koleji 2.Anafartalar Lisesi 3.Yakýn Doðu Koleji 4.Doðu Anadolu Doða Koleji Kupa maçlarý programý ve hakemleri Lefkoþa Atatürk Stadý: Çetinkaya-Göçmenköy (Fehim Dayý) Karþýyaka Sahasý: Karþýyaka-Doðan Tb (Serhan Þimþek) Yakup Özorun Stadý: B. Baðcýl-G.Gücü (Osman Küçük) Hamitköy Stadý: Hamitköy-G.Birliði (Hakan Muhtaroðlu) Denizli Stadý: Denizli-Mormenekþe (Mehmet Sezener) Güzelyurt Zafer Stadý: Binatlý-Gönyeli (Mustafa Öztugay) Girne 20 Temmuz Stadý T.Ocaðý-Dumlupýnar (Mehmet Malek) M.Ali Toker Stadý: Türkmenköy-K. Kaymaklý (Serkan Durmaz) Cihangir Stadý: Cihangir-Geçitkale (Hüseyin Eyyüpler) Erdal Barut Stadý: Esentepe-Y.Boðaziçi (Emre Öztaþlý) Lefke 16 Aðustos Stadý: Lefke-Görneç (Serdar Bilgimer) Canbulat Stadý: Maðusa Tg-Düzkaya (Kerem Eran) Nihat Baðcýer Stadý: Girne H.E.-Yenicami (Timur Ercan Bodi) 14 Aðustos Sahasý: Serdarlý-Baf Ü.Y. (Irmak Emin) Özgürlük Stadý: Akýncýlar-Deðirmenlik (Tufan Çerçioðlu) Fikri Karayel Stadý: Yalova-Lapta (Osman Özpaþa) Not: Pepsi Kýbrýs Kupasý 1.Eleme Turu'nda Tüm Karþýlaþmalar Saat 13.30'da Baþlayacak Okullarda tenis þampiyonasý tamamlandý Tenis Federasyon Kortlarý'nda hem Liseli Gençler Tenis Þampiyonasý hem de Ortaokullu Yýldýzlar Tenis Þampiyonasý birlikte düzenlendi. Liseler Kýzlar Tenis Þampiyonasý'nda 1.Türk Maarif Koleji 2.Levent Koleji 3.English School Of Kyrenia Liseler Erkekler Tenis Þampiyonasý'nda 1.Namýk Kemal Lisesi 2.Levent Koleji 3.English School Of Kyrenia Ortaokullu Yýldýz Kýzlar Tenis Þampiyonasý'nda 1.Gazi Maðusa Türk Maarif Koleji 2.Türk Maarif Koleji 3.Levent Koleji 4.English School Of Kyrenia Ortaokul Erkekler Tenis Þampiyonasý'nda 1.Türk Maarif Koleji 2.Levent Koleji 3.English School Of Kyrenia ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KKTC deki Türk Vatandaşları İçin Sağlık Hizmetlerinde Yeni Dönem

KKTC deki Türk Vatandaşları İçin Sağlık Hizmetlerinde Yeni Dönem KKTC deki Türk Vatandaşları İçin Sağlık Hizmetlerinde Yeni Dönem BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY: -TÜRKİYE SON YILLARDA SAĞLIK ALANINDA BÜYÜK REFORMLAR YAPARAK BİRÇOK UYGULAMA BAŞLATTI SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

AYŞEGÜL ARSLAN IN KATİL ZANLISI MÜEBBET YEDİ

AYŞEGÜL ARSLAN IN KATİL ZANLISI MÜEBBET YEDİ AYŞEGÜL ARSLAN IN KATİL ZANLISI MÜEBBET YEDİ Geçtiğimiz 28 Mayıs ta kendisinden ayrılan iki çocuğunun annesi dini nikahlı eşi 29 yaşındaki Ayşegül Aslan ı çalıştığı işyerinde silahla öldüren, işyeri sahibini

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

2015'te hayat pahalýlýðý yok!

2015'te hayat pahalýlýðý yok! Noel Baba herkesi memnun edemez ya... Vere vere, yeye yeye kalmadýðý için bu kez doludan boþa koydu... Noel Baba oburluktan vazgeçse bu iþ daha kolay hallolurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Aralýk

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde KKTCyi Azerbaycanda düzenlediği road show etkinliğiyle tanıttı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde KKTCyi Azerbaycanda düzenlediği road show etkinliğiyle tanıttı. AVRASYA İNCELEMELERİ MERKEZİ CENTER FOR EURASIAN STUDIES KKTC, AZERBAYCAN'DA TANITILDI - 06.12.2016 6 Aralık 2016 kibrispostasi.com Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

AKP'li Başkan, Peygamberin oğlu Tayyip dedi mi? Sözcü yalan mı söylüyor?

AKP'li Başkan, Peygamberin oğlu Tayyip dedi mi? Sözcü yalan mı söylüyor? AKP'li Başkan, Peygamberin oğlu Tayyip dedi mi? Sözcü yalan mı söylüyor? AKP'li başkan Hz. Muhammed in nüfus cüzdanını çıkarttı. Tayyip adını çocuklarının arasına koydu. 9 Ekim 2012 AKP li başkan, peygamberi

Detaylı

10SORUDA AİLE SİGORTASI

10SORUDA AİLE SİGORTASI 10 SORUDA AİLE SİGORTASI T.C. ANAYASASI MADDE 60: Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 1. AİLE SİGORTASI Nedir? Aile Sigortası,

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4879 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4879 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Mustafa Akýncý Derviþ Eroðlu ndan cumhurbaþkanlýðý deðil, baþ muhtarlýk forsunu aldý. Þu anda cumhurbaþkaný mý, yoksa baþ muhtar mý olduðunu bugün göreceðiz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2015

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Þubat 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4434 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝMÝ KARGA GÝBÝ HÝSSEDÝYORUM!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Þubat 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4434 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝMÝ KARGA GÝBÝ HÝSSEDÝYORUM! Zorlu bir cümle kurdu Zorlu... Güzelyurt Omorfo, Gemikonaðý da Ksero olamazmýþ! Neden olamazmýþ? Omorfo Güzelyurt olur da, Güzelyurt Omorfo olamaz mý? Hem zaten Omorfo deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı