ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3433 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KANSERE YENÝ ÝNSAN!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3433 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KANSERE YENÝ ÝNSAN!"

Transkript

1 Turgay Avcý bastýrýyor... Batýk bankalarda halký ve devleti dolandýranlarý açýklayýn diyor... Siz onu açýklarsanýz, emin olun ki Avcý da size Varyant Ahmet olayýný açýklayacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3433 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KIBRIS'TA EN BÜYÜK TÜRKÝYE DÜÞMANI l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar MEÐER YUTULACAK LOKMAYMIÞIZ! Turgut Afþaroðlu KANSERE YENÝ DAVETÝYE MÝ? Mehmet Levent ÝLAÇ GÝBÝ BÝR ÝNSAN! KKTC bütçe büyüklüðü YARINI GÖRME ÞANSI... Erdoðan Baybars Özgün Kutalmýþ Ali Osman Beyarmudu ndaki kaçakçýlýk olayýyla ilgili dünkü haberimiz polis tarafýndan doðrulandý, ancak neden tutuklama yapýlmadýðý açýklanmadý... Dayý düzeni Torpili olmayan böyle 2 yýldýr mahkeme kararýný bekliyor n 2009 Þubat ýnda mülteci kaçakçýlýðýyla suçlanarak tutuklanan Güray Kafa, uzunca bir süre de tutuklu kaldýktan sonra 20 bin TL kefaletle serbest býrakýldý, ancak bugüne dek mahkeme hep ertelenerek sonuçlandýrýlmadý... n Her hafta polise giderek ispat-ý vücut yapan Kafa Maðusa Emniyet Müdürü Erdal Emanet i istifaya çaðýrdý... n 3. sayfada Afrika dan Mektup ta Tutuklama yok n Dün polisten yapýlan açýklamaya göre, Beyarmudu Kara Giriþ-Çýkýþ Kapýsý nda KKTC ye ithali yasak 61 kutu sütü ele geçirildiði belirtildi... Bunlarýn kimlerin tasarrufunda bulunduðu baþ harfleri yazýlarak duyuruldu, ancak neden tutuklanmadýklarý açýklanmadý... n Polis açýklamasýnda ayrýca el konulan diðer maddeler de þöyle sýralandý: 6 þiþe viski, 12 enerji içeceði, 8 boðaz pastili, 5 paket traþ býçaðý, muhtelif çikolatalar, bir yaþ pasta ve bir kutu poþet çay... Bunlara da el konulmasýnýn olayý saptýrmak için olduðu sanýlýyor... n Et kaçakçýlarý polis tarafýndan tutuklanýrken, kutu sütü kaçakçýlarýnýn olayýn hemen ardýndan serbest býrakýlmasý hayret uyandýrdý... n Beyarmudu nda gazete daðýtýmý yapan kiþi yakalanan kaçakçýlardan birinin yakýný olduðu için, dün köyde Afrika yý satýþa çýkarmadý... l 3. sayfada... Ses getiren eylem... Sürat ve dikkatsizlik Milliyet e de haber oldu n Tarým Bakanlýðý nda Özel Kalem Müdürü nün koltuðunu alan Hüseyin Mercan yine Ruh ve Sinir Hastanesi ne kapatýldý... n 3. sayfada Lefkoþa da ölümlü kaza n Lefkoþa nýn içinde meydana gelen kazada 23 yaþýndaki Ýrem Gül Ýnciler hayatýný kaybetti... Kazada 4 genç de yaralandý... n Kazanýn aþýrý sürat ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiði öðrenildi... Kemal Aþýk Caddesi nde seyreden araç Karayollarý Dairesi önünde kontrolü kaybetti ve önce kaldýrýma, sonra da Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi nin taþ duvarýna çarptý... n 3. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: "Beton Mustafa" devri biterken n2. sayfada

2 MECLÝS TOPLANACAK Meclis Genel Kurulu, yasama gündemiyle bugün toplanacak. Meclis'in gündeminde, Yayýn Yüksek Kurulu'nun 2011 Mali Yýlý Bütçe Yasa Tasarýsý ile Cumhurbaþkanlýðý tarafýndan bir daha görüþülmek üzere geri gönderilen Týp ve Kimya Laboratuarlarý ile Radyasyon Kaynaðý Kullanan Laboratuarlarýn Denetim Altýnda Çalýþmalarý Hakkýnda Yasa Tasarýsý bulunuyor. Sivil Savunma Teþkilatý Personel ve Basýn Ýþ deðiþiklik yasa tasarýlarý ile Hukuk ve Siyasi Ýþler Komitesi'nin Sayýþtay üyeliði münhaliyle ilgili raporu da Genel Kurul'un gündeminde yer alýyor. HAVA TÜFEÐÝYLE ATEÞ EDEREK YARALANMAYA NEDEN OLAN GENÇ TUTUKLANDI Gazimaðusa'da önceki gün hava tüfeði ile geliþigüzel ateþ edilmesi sonucu yolda yürüyen Ebru Çelik sað ayaðýndan yaralandý. Olayla ilgili þüpheli olarak 17 yaþýndaki bir genç tutuklandý. Polis açýklamasýnda, yaralanan Ebru Çelik'in Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nde yapýlan ilkyardým tedavisinin ardýndan taburcu edildiði belirtilirken, þüpheli olarak tutuklanan gencin adý H.G. olarak açýklandý. LEFKOÞA'DA 2 EVDEN PARA ÇALINDI Lefkoþa'da önceki gün meydana gelen hýrsýzlýk olaylarýnda iki ayrý evden para çalýndý. Polis bültenine göre, Ümit Dalgalan'a ait evden 500 TL ve 250 Euro, Zehra Aþýk'ýn evinden de 120 TL nakit para çalýndý. 19 MAYIS KUTLANACAK 19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý'nýn 92'inci yýldönümü, Türkiye ile birlikte KKTC'de de törenlerle kutlanacak. Gençlik ve Spor Bayramý, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst'ün saat 07.50'de Bayrak Radyo Televizyonu (BRT)'de yapacaðý konuþmayla baþlayacak. Bunu saat 08.15'de Lefkoþa'daki ilk tören olan Atatürk Anýtý'na protokol sýrasýna göre çelenklerin sunulmasý izleyecek. Anýtkabir'den gelen toprak Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'na baðlý bir subay tarafýndan Anýt'a sunulmasýnýn ardýndan buradaki tören saygý duruþu, Ýstiklal Marþý eþliðinde bayraklarýn göndere çekilmesiyle tamamlanacak. EUROVISION BÝRÝNCÝSÝ AZERBAYCAN'A KUTLAMA Din Görevlileri Sendikasý, 56. Eurovision Þarký Yarýþmasý'ný Azerbaycan'ýn kazanmasýndan memnuniyet belirtti. Din Görevlileri Sendikasý'ndan yapýlan açýklamada, "Bu baþarýnýn mutluluðunu Türk milleti olarak hep birlikte yaþadýk. 43 ülkede 100 milyondan fazla kiþi tarafýndan izlenen sonuçlarýn açýklanmasýnýn ardýndan Azeri þarkýcýlar büyük sevinç yaþarken, Nigar'ýn sahneye elinde Türkiye bayraðýyla fýrlamasý bizlerin sevincini bir kat daha artýrmýþtýr" denildi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Türkiye'deki seçimleri izlemenin alemi yok. Özeti, sövme, sayma, birbirlerine hakaret... Ve komplo üstüne komplo... Teknoloji Türkiye'de "Pornoloji" oldu... Kim yapar, kim eder bu rezillikleri belli deðil. Ýktidar partisi AKP'nin kendisi mi, yoksa AKP'yi padiþahlýk gücüne denk bir güçle hükümette tutmak isteyen güç veya güçler mi? Bazý Türkiyeli yazarlara göre eski "derin devlet"in yerine yeni bir "derin devlet" kondu. Ve muhalefet partilerine komplolarý kuran bu derin devlettir. Akla yakýn bir tespit... Özel sermaye sýnýfý ülkeyi devletin görünen yüzü ile yönetmez. Demokrasi, insan haklarý, özgürlükler, anayasalar, emekçi kesimin kazanýlmýþ haklarý ve cart curt... Bunlar an gelir, gün gelir, devletin sahibi vurguncu takýmýna ayak baðý olur. Mesela uyuþturucu... Yasaklamazsan para getirmez. Neredeyse getirisi sýfýrlanýr. Yasaklayacaksýn ama, "babalýk" görevi verdiklerini koruyacaksýn. Daha çok gramlarla oynayacaksýn, ara sýra yüklü bir mal ele geçireceksin, yakaladýklarýnla halka uyuþturucu mücadelesindeki baþarýný göstereceksin, sonra bu malý derin devlet, bir baþka derin devlete pazarlayacak. Vurguncu sermaye takýmýna yasal çerçevede zarar verenleri terbiye edemezsan, derin devlet eliyle kellesini alýp faili meçhul listesine kaydedeceksin. Bir EOKA gibi, bir TMT gibi bir örgütlenme... Birisinin arkasýnda Amerikan Ýngiliz desteðinde Yunan derin devleti varken, ötekisinin da arkasýnda Amerikan Ýngiliz desteðinde Türkiye derin devleti vardý. Bunlar tabii derin devletlerin birer dalcýklarý. Fethullah Hocalý örgütlenmeler de derin devletin iþleridir. "Atatükçülüðe son, dinciliðe ön" iþi da derin devlet iþidir. Bin Ladin, Saddam Hüseyin meselesi da Amerikan derin devletinin iþleridir. Türkiye'deki askeri darbeler da Amerikan derin "BETON MUSTAFA" DEVRÝ BÝTERKEN devletinin iþleriydi. Türkiye'de orduyu AKP'ye ezdirten da Amerikan derin devletidir. Fethullah Hoca'nýn Amerika'da iþi ne? Neden Amerika'nýn himayesinde iþ çevirir? Gösterdiklerine bakarak varacaðýnýz sonuç þudur: MHP'nin erkek siyasetçilerinin kadýnlarla iliþkilerine pusu kurup onlarý internet marifetiyle rezil ederek istifalarýný saðlamayý amaçladýklarýna göre hedefledikleri Recep Tayyip Erdoðan'ý, örneðin bir Padiþah Yavuz Sultan Selim gücü ile göreve getirmektir. Bu gücü saðlamanýn da en kolay yolu MHP'yi %10 barajýnýn altýna düþürmektir. Niçin? Erdoðan'ý tek baþýna anayasayý deðiþtirebilecek milletvekili sayýsýna ulaþtýrmak. En son izlediðimde MHP'nin Genel Baþkaný Devlet Bahçeli'nin parti baþkanlýðýndan istifasý talep edildi. "Ya istifa et, ya da kasetler devam edecek" dediler. Ama bu kez seviþme kasetleri deðil, konuþma kasetleri olacakmýþ. Peki, Recep Tayyip Erdoðan'a Yavuz Sultan Selim gücü verirsa bu seçim sonuçlarý ne olacak? Sünni'lik týrmanýþa geçecek.. Tabii önce Erdoðan istersa parlamenter sistem yerie baþkanlýk sistemi gelecek. Erdoðan baþkan olacak. Erdoðan istersa padiþahlýðý da halifeliði da geri getirecek. Ve Yavuz Sultan Selim'in ruhunu þadetmek için kendisi hem padiþah, hem halife olabilir... Erdoðan Araplarýn lideri olmak ister ya, tam Yavuz Sultan Selim'lik. Yavuz Padiþah batý ile hiç uðraþmadý bilirsiniz. Ortadoðu'yu iþgal etti, Araplarýn halifesi oldu. Peki, Aleviler, Kürtler ne olacak? Þimdilik onu Amerikan derin devleti bilir. Gizli Müslüman Obama'yý boþuna getirmediler oraya... Evet görünen o ki Atatürk ve Atatürkçülük devri bitti. Dincilere göre "Beton Mustafa" devri... "Yýkýn bu ucubeleri" komutu sandýktan ha çýktý ha çýkacak. "Ne mutlu Türküm Deyene"nin da sonu geliyor galiba... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý KIBRIS'TA EN BÜYÜK TÜRKÝYE DÜÞMANI Çoktandýr görüþmemiþtik Mustafa Akýncý'yla. En son kurþunlandýðýmýz gece gazetemizdeydi. Gazeteciler ona da sormuþlardý fikrini: -Saldýrganlar yakalanýr mý? -Daha öncekiler yakalandý mý da bu da yakalanacak, demiþti onlara... Dediði çýktý... Daha öncekiler gibi onlar da yakalanmadý. Her zamankinden dinamik ve enerjik görünüyor Akýncý... Aktif politikadan uzaklaþmak yaradý galiba yaþýnda delikanlý... Bana göre erken býraktý... Üstelik yeri de doldurulamadý hala... Gelen giden onu soruyor... Muhalefette boþalan siyasi liderliðin baþýna geçmesini ve daðýnýk güçleri toparlamasýný istiyor. -Ýkna edin onu, diyorlar... Oysa o, sýranýn gençlerde olduðuna inanýyor. Bir gün mutlaka birilerinin bu inisiyatifi ele alacaðýndan emin... Belediyedeki yýllarý ve anýlarý ile ilgili kalýn bir kitap yazmýþ... Þimdi de ikinci kitabýný yazýyor... Siyasi anýlarýný... Zaten bana da geliþi bununla ilgili ya... Birkaç yýl önce bir kitap yayýnlanmýþ. Kýbrýs'tan gelip geçen bazý Türk Büyükelçileri ile söyleþiler... Yazarý Gül Ýnanç... Doðu Akdeniz Üniversitesi öðretim görevlilerinden... 80'li yýllarýn sonunda adada görev yapmýþ olan Ertuðrul Kumcuoðlu ile de geniþ bir söyleþi var bu kitapta... Ve Kumcuoðlu bu söyleþisinde 'Kýbrýs'taki en büyük Türkiye düþmaný'ný da belirliyormuþ meðer... Çok merak ettim... Akýncý gülerek, -Ünvanýný elinden aldým, dedi... Kumcuoðlu, "En büyük Türkiye karþýtý Mustafa Akýncý'dýr" diyor... Kumcuoðlu'nun bu yargýya nasýl vardýðýný daha da çok merak ettim... Ve Akýncý anlatmaya baþladý... Yýl Akýncý Toplumcu Kurtuluþ Partisi lideri... Ben de TKP'nin yayýn organý 'Ortam'da çalýþýyorum... Adadaki Türk Büyükelçisi Ertuðrul Kumcuoðlu... Eþi Ümran Kumcuoðlu da o sýralarda Doðu Akdeniz Üniversitesi'nde lisansüstü eðitim yapýyor. Ümran Haným'la ilgili bir haber yazmýþýz gazeteye... Neydi hatýrlamýyorum þimdi... Akýncý da hatýrlamýyor... Bu haberden sonra Büyükelçi Ertuðrul Kumcuoðlu aramýþ telefonla onu... Þikayetçi olmuþ... Akýncý, -Gazete TKP'nin gazetesi, ama ben karýþmýyorum yayýnlarýna, demiþ ona... Ve bu konunun ikisi arasýnda görüþülecek bir mesele olmadýðýný, bunun için elçiliðin basýn müþavirini görevlendirmesi ve onun gazeteyle temasa geçmesi gerektiðini söylemiþ ona... Kumcuoðlu fena bozulmuþ... Þöyle demiþ: -Sen Mustafa Akýncý olarak Rum Cumhurbaþkaný Vasiliu ile konuþursun, ama bizimle konuþmazsýn öyle mi? Bunun üzerine þöyle olmuþ Akýncý'nýn yanýtý: -Ben senin þamar oðlanýn deðilim! Bu sözleri söyledikten sonra da kapatmýþ yüzüne telefonu... Anlaþýlan Ertuðrul Kumcuoðlu hiç hazmedememiþ bunu... Týpký Erdoðan'ýn Ýspanya'da Akýncý'nýn söylediklerini hazmedemediði gibi... Aradan yýllar geçtiði halde Kumcuoðlu, "En büyük Türkiye karþýtý politikacý Mustafa Akýncý'dýr" diyor 'de yayýnlanan ve okumaya bir türlü fýrsat bulamadýðým bu kitabý yeniden elime aldým... Ertuðrul Kumcuoðlu'nun söyleþisini açtým. Þöyle diyor Akýncý hakkýnda: "Benim Kýbrýs'ta tanýdýðým en büyük Türkiye karþýtý politkacý Mustafa Akýncý'dýr. CTP bile o denli Türkiye karþýtý olmamýþtýr." Akýncý bunlarý daha ayrýntýlý yazacak herhalde siyasi anýlarýnda... Ve sanýrým bilmediðimiz daha pek çok þeyi öðreneceðiz ondan... Merakla bekliyorum yayýnlanmasýný... Umarým, bu yazýda anlatýlan olay bugünün iliþkilerine de ýþýk tutar... Büyükelçi-toplum iliþkilerine... Akýncý 22 yýl önce, kendisini azarlamaya kalkan elçiye, "Ben senin þamar oðlanýn deðilim" diyerek kapatmýþ yüzüne telefonu... Ama bunca yýl sonra hala þamar oðlaný olanlar var aramýzda...

3 AFRÝKA dan mektup... lýyor... Böbrek nakli için bu hastaneye yurtdýþýndan da hastalar geliyor... Bazý Kýbrýslýtürk hastalara da böbrek nakli yapýldý bu hastanede... * Kuzey ile kýyaslandýðýnda, güneydeki saðlýk hizmetleri fersah fersah aþar bizi... Güneyde olanlar bizde yok henüz... Bir kanser merkezimiz yok... Bir böbrek hastanemiz de yok... Ya þimdi ordaki gibi donanýmlý bir kalp hastanemiz var mý? O da yok... Gerçi bizim hastanemizde de özellikle son zamanlarda bir ilerleme kaydedildi bu yönde... Baþarýlý anjiyo ve kalp ameliyatlarý yapýlýyor... Ancak tam teþekküllü bir kalp hastanemiz yok yine de... Kimbilir, cumhurbaþkanýmýz veya baþbakanýmýz belki de bunun için buradaki hastaneye deðil, Türkiye'ye tedaviye gidiyor... Güneydeki saðlýk sistemi ayrýca bizdekinden farklý... Devlet hastanelerinde çalýþan kamu görevlisi doktorlarýn özelde çalýþmalarý yasak... Yani hastane ve klinik doktorlarý ayrýlmýþ birbirinden... Birkaç yýl önce hizmete giren Lefkoþa'daki yeni hastaneyi gördükten sonra bizim hastanenin onun yanýnda ne kadar sönük kaldýðýný anladýk... Odalarý beþ yýldýzlý bir otel odasý gibi... * Saðlýk meselesi bir toplumun en önemli meselesi... Ancak ne yazýk, bizim burada pek anlaþýlmýþ deðil galiba bu... Lefkoþa'daki devlet hastanemizde bir tek MRI cihazý var mesela... Aylar sonrasýna randevu verilir hastalara... Bu cihaz bozulduðunda da özele gönderilir herkes... Lefkoþa'daki hastanede olan cihazlarýn çoðu ise ne Güzelyurt'ta var, ne Girne'de, ne de Maðusa'da... Acil durumlarda bunun için Lefkoþa'ya taþýnýr hastalar... Ve burada da çare yoksa, yurtdýþýna... Kýbrýs'ýn her iki yakasýndaki farklýlýðý anlamak için yalnýz buna bakmak bile yeterli... Deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE LEFKOÞA'DA ÖLÜMLÜ KAZA n 23 YAÞINDAKÝ ÝREM GÜL ÝNCÝLER ÖLDÜ...AÞIRI SÜRATÝN NEDEN OLDUÐU KAZADA 4 GENÇ DE YARALANDI Lefkoþa'nýn içinde gece yarýsý meydana gelen kazada 23 yaþýndaki Ýrem Gül Ýnciler hayatýný kaybetti, ayný yaþlarda 4 genç de yaralandý. TAK muhabirinin polisten aldýðý bilgiye göre, saat sýralarýnda Kemal Aþýk Caddesi'nde meydana gelen kazada, Mesrur Dim (E-23) aþýrý sürat ve dikkatsizlik sonucu 07 NB 004 plakalý aracýyla Karayollarý Dairesi önünde kontrolü kaybetti ve önce kaldýrýma, sonra Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi'nin taþ duvarýna çarptý. Kaza sonucu araçta bulunan Ýrem Gül Ýnciler (K-23) olay yerinde hayatýný kaybederken, araç sürücüsü ve diðer yolcular 24 yaþýndaki Osman Çavuþoðlu, 24 yaþýndaki Tuðba Güney ile 23 yaþýndaki Ömer Faruk Eminoðlu yaralandý. Yaralýlardan Mesrur Dim Lefkoþa Devlet Hastanesi'nde kontrol altýna alýnýrken, diðerleri taburcu edildi. Mesrur Dim'in hayati tehlikesinin bulunmadýðý bildirildi. Kaçakçýlýk olayýnda tutuklama yok Beyarmudu'ndaki kaçakçýlýk olayýyla ilgili dünkü haberimiz polis tarafýndan doðrulandý, ancak neden tutuklama yapýlmadýðý açýklanmadý... Dün polisten yapýlan açýklamaya göre, Beyarmudu Kara Giriþ-Çýkýþ Kapýsý'nda KKTC'ye ithali yasak 61 kutu sütü ele geçirildiði belirtildi... Bunlarýn kimlerin tasarrufunda bulunduðu baþ harfleri yazýlarak duyuruldu, ancak neden tutuklanmadýklarýna dair hiçbir açýklama yapýlmadý... Polis açýklamasýnda ayrýca el konulan diðer maddeler de þöyle sýralandý: 6 þiþe viski, 12 enerji içeceði, 8 boðaz pastili, 5 paket traþ býçaðý, muhtelif çikolatalar, bir yaþ pasta ve bir kutu poþet çay... Bunlara da el konulmasýnýn olayý saptýrmak için olduðu sanýlýyor... Et kaçakçýlarý polis tarafýndan tutuklanýrken, kutu sütü kaçakçýlarýnýn olayýn hemen ardýndan serbest býrakýlmasý hayret uyandýrdý... Mercan'ý yine hastaneye kapattýlar Geçtiðimiz gün Tarým Bakanlýðý'nda bir eylem gerçekleþtiren ve Özel Kalem Müdürü'nün koltuðunu alan Hüseyin Mercan yine Ruh ve Sinir Hastanesi'ne kapatýldý... Dün telefonla gazetemizi hastaneden arayan Mercan, geçmiþte de hak ararken yine ayný durumla karþý karþýya kaldýðýný ve hastaneye kapatýldýðýný söyledi. Mercan, "Hakkýmý aramaktan vazgeçmemi bekliyorlarsa boþuna bekliyorlar" dedi... "MÝLLÝYET"E HABER OLDU Hüseyin Mercan'ýn gerçekleþtirdiði koltuk eylemi "Milliyet" gazetesine de haber oldu. Haberde þöyle denildi: KKTC'de Hüseyin Mercan adlý adam Tarým Bakanlýðý'ndan alacaklý olduðu nedeniyle kendisine ödeme yapýlmayýnca, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý Özel Kalem Müdürü Atýnç Keskin'in koltuðunu aldýðý gibi sokaða fýrladý KKTC'de Hüseyin Mercan adlý adam Tarým TEL-SEN, YARIN EYLEM YAPACAK Tel-Sen Baþkaný Tamay Soysan, 17 Mayýs Dünya Haberleþme Günü'nde "baskýya boyun eðmeyecekleri" mesajýný vermek için, Baþbakanlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'na siyah çelenk koyacaklarýný bildirdi. Soysan yazýlý açýklamasýnda, "Haberleþme Özgürlüðümüzü sýrf birilerine Telekomünikasyon Dairesi'ni peþkeþ çekme uðruna karanlýða býrakmak isteyenler, dairenin gelirlerini artýrmaya yönelik çalýþma yapma yerine tam tersine gelirlerin Bu arada Beyarmudu'nda gazete daðýtýmý yapan kiþi yakalanan kaçakçýlardan birinin yakýný olduðu için, dün köyde 'Afrika'yý satýþa çýkarmadý... Polisten olayla ilgili olarak yapýlan resmi açýklamada þöyle denildi: Beyarmudu Kara Giriþ-Çýkýþ Kapýsý'nda dün, saat 12:00 sýralarýnda A.Ý.(E-29)'nin yönetiminde bulunan ve M.D.(E-51)'in yolcu olarak bulunduðu araçta KKTC'ye ithali yasak 61 kutu sütü, 6 þiþe viski, 12 enerji içeceði, 8 boðaz pastili, 5 paket traþ býçaðý, muhtelif çikolatalar, bir yaþ pasta ve bir kutu (160) poþet çay bulunarak ileri iþlem için Gümrük Dairesi yetkililerine teslim edildi. Saat 12:30 sýralarýnda ise H.H. (E-52)'nin yönetimindeki araçta 60 çikolata ve çeþitli markalarda toplam 266 bisküvi bulundu. Olaylarla ilgili soruþturmalarýn sürdüðü belirtildi. Bakanlýðý'ndan alacaklý olduðu nedeniyle kendisine ödeme yapýlmayýnca, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý Özel Kalem Müdürü Atýnç Keskin'in koltuðunu aldýðý gibi sokaða fýrladý. Bakanlýðýn þikayetçi olmadýðý olayda, koltuk Mercan'dan alýnarak bakanlýða geri götürüldü. azaltýlmasýna göz yumarak halka götürülmesi gereken hizmetlerin önünü týkamaktadýrlar. Niyet bellidir, niyet özelleþtirmedir. Buna müsaade etmemizi bizden kimse beklemesin. Bu yönde atýlacak her adýmýn karþýsýndayýz ve karþýsýnda olmaya devam edeceðiz" dedi. Soysan, Telekomünikasyon Dairesi'nde özelleþtirme süreci yaþandýðýný, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn farklý tanýmlarla oldu bitti yaratmak istediðini savundu. Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra MEÐER YUTULACAK LOKMAYMIÞIZ! Soruyu Cemil Çiçek sormuþtu: -Nüfusunuz kaç? Baþbakan Ýrsen Küçük ülkesinin nüfusunu bilmiyordu. Kaçamak bir cevap verdi. -Kalabalýk bir nüfusumuz var, deyiverdi. Sonra sordu soruþturdu, arkasýndan da demeci patlattý. -KKTC'nin nüfusu 600 binin üzerindedir, dedi. Cemil Çiçek kül yutar mý? -Ben Belediye Baþkanlýðý da yaptým. Bütçeden alacaðýmýz parayý artýrmak için nüfusumuzu þiþirirdik diyerek, bu rakamý beðenmediðini ima etti. Bunun üzerine devreye Maliye Bakaný Ersin Tatar girdi. -KKTC'nin nüfusu 400 bindir, dedi. Belli ki onun cevabý da yanlýþtý. Doðru cevap Halil Ýbrahim Akça'dan geldi. Meðer KKTC'nin nüfusu 285 bin imiþ. Kaçak sayýsý da abartýldýðý kadar deðilmiþ. 10 bin civarýndaymýþ. Bu durumda kaçaklarla birlikte KKTC'nin nüfusu 295 bin kiþi oluyor. Ýtirazý olan var mý? Sakýn bu rakamlarda çeliþki aramayýn. Nüfusu 285 bin olan bir ülkede, araba sayýsý 250 bin olur mu diye sormayýn. Bizim devletimiz fakir ama, vatandaþlarý zengin... Belki baþka ülkelerde, doðmamýþ çocuða don biçilmez ama... Bizde adet baþka... Herkes ilk doðum gününde, çocuðuna hediye olarak araba alýr. Çocuk 18'ine geldiðinde arabasý kapýnýn önünde hazýrdýr. Torunlar da 90'ýna gelmiþ nenelerine, dedelerine araba alýrlar. O nedenle araba sayýmýz nüfusumuza göre biraz fazla... Ama olsun, fazla mal göz çýkarmaz. Su hesabý, elektrik hesabý da tutmaz. Zeki Beþiktepeli hesap yaptý rakamlarýna göre kullandýðýmýz içme suyunu hesapladý. Türkiye'deki ortalama rakama böldü yýlýndaki KKTC nüfusunu 613 bin kiþi buldu. Ama Zeki hocanýn hesabý da yanlýþ. Kýbrýs'ta havalar çok sýcak... Yazda yanýp kavruluruz... O nedenle de çok su kullanýrýz. Elektrik tüketimi de ayni þekilde. Ekmek hesabý da tutmaz. 300 bin kiþi günde 800 bin ekmek tüketiyorsa... Ekmeði çok sevdiðimizdendir. Sözü uzatmaya gerek yok... Akça, nüfusunuz 285 bindir, demiþse... Kaçak sayýsýný da 10 bin olarak vermiþse... Kaçaklarý da kayýt altýna alarak, nüfusumuzun 295 bin olduðunu göðsümüzü gere gere dünyaya ilan edebiliriz. Ve bundan böyle bütün politikalarýmýzý da bu nüfus üstüne oturtabiliriz. Eðitimi, saðlýðý, güvenliði, yargýyý bu rakamlara göre yeniden yapýlandýrabiliriz. Yalnýz yine de birkaç küçük sorun var. Bu 295 bin nüfusun kaçý Kýbrýslý, kaçý Türkiyeli? Biz Kýbrýslýlar olarak kaç kiþi kaldýðýmýzý biliyoruz. Sayýn Akça bize kendi nüfusunu söylesin... Biz de kendi nüfusumuzu söyleyelim... Ve görelim bakalým, 295 bin rakamý tutar mý, tutmaz mý? Tutarsa sorun yok... Tutmazsa, fazlalýklarý atarýz. O zaman darýlmaca, gücenmece olmaz. Bir de seçmen sayýsý meselesi var. Nüfusumuz 295 bin ise, seçmen sayýmýz kaçtýr? Ve bu seçmenlerin çoðunluðu Türkiyeli mi yoksa Kýbrýslý mýdýr? Eðer seçmen çoðunluðu Türkiyeli ise... Yandýk ki ne yandýk? Bizdeki de ne kader ama? Yýllarca Rumun azýnlýðý olmamak için direndik. Geldiðimiz noktaya bakýn! Nüfusumuz 285 binmiþ... Hangi 285 bin, hangi 685 bin, hangi 985 bin... Habire de gelmeye devam ediyorlar. Ama ne farkeder? Nüfusumuz 285 bin olsa da azýnlýðýz, 985 bin olsa da... Bizi lokma gibi yuttular da, farkýna varamamýþýz.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Korkma! Olmaz hiçbir þey bu mandrada Eli kolu birazcýk uzun olanlara Hayvan da kaçýrýrlar, süttozu da, sigara da Hayýf eli kolu kýsacýk olanlara Ali OSMAN Periyodik YARINI GÖRME ÞANSI Bugün, geçtiðimiz haftaya bir dokanalým dedik Önümüzdeki günlerin ne göstereceðini pek düþünmek istemem aslýnda Yarýn bugünün devamýdýr çünkü Bugünden, yarýný görme þansýnýz vardýr dikkatli bakarsanýz.. Geçtiðimiz hafta büyücülük olayý bazý gazetelerin manþetlerindeydi Bu tür olaylar hiç bitmedi ki yaþantýmýzdan Elmas Bacý'nýn falcýlýk parasýyla apartmanlar diktiði söylenir durur Bu toplum Türkiye'de esen rüzgara göre hareket eder hep O günlerde Türkiye'de Atatürkçü idi herkes Tabii ki burada da Þimdi rüzgarýn esiþi doðudan (!) Ýki dakikada renk deðiþtiren toplum bu kez Müslümanlýða yaklaþtý ve Atatürkçülüðü söylemlerinden azalttý Hayatlarýnda caminin kapýsýndan geçmeyenler yüze piyaz "camici" oldular! Camiler için açýlan ihaleleri hemen onayladýlar, desteklediler, alkýþladýlar Þeriat yanlýsý olanlarýn bundan vazgeçmeleri mümkün deðildir. Yani Tayyip Erdoðan ve çevresindekilerin siyasette ve yaþantýda daha farklý bir yaklaþýmlarý yoktur Þimdilik beklemededirler sadece. Amerika izin verirse bekledikleri "o gün"e kavuþacaklarý ümidi vardýr hep içlerinde Büyücü kadýn yakalanmýþ ve yargýya sevkedilmiþ Dua edin Tayyip Erdoðan Haziran seçimlerinde yüzde elliyi geçmesin Ne yargýya sevkedenler, ne de yargýlayanlar hesabýný veremeyecekler sonra bunun Þeriat düzeni ortaçaðýn karanlýklarýndadýr Engizisyon hakimdir orada O dönemi arzulayanlar, yarýn, hakimiyetlerini her alanda elde ederlerse, bugün büyücülükle iþtigal edenleri yargýlayanlarý da, yargýya sevkedenleri de hesaba çekmeyecekler mi? Baþka ne oldu geçtiðimiz hafta? Mersin'in Anamur ilçesindeki Alaköprü Barajý inþaatýna köylüler karþý çýkmýþlar Bu barajýn yapýlmasýndaki amacýn KKTC'ye su getirilmesi olduðunu söylüyorlar Durduruldu Akine köylüleri haklý olarak Türkiye hükümetinin bu giriþimine karþý çýktýlar Kýbrýs demek, bela demektir Bir belanýn onlarý da sarmasýndan korkmuþ olmalýlar Haksýz da deðiller. Esendemir'e ikinci kez bomba kondu Polis bir zanlýya ulaþmýþ... Geçmiþ olsun dileklerimizi iletirken þunu da söyleyelim Derin devletse perdenin gerisinde umut beklenmesin Þimdiden faili meçhullere yazýlsýn bu da Tecavüz olaylarý zaten gündemden düþmüyor Þeriat düzeni gerekmez bu iþin önüne geçmeye Demokratik bir hukuk düzeni ve de uluslararasý hukuktur herþeyin perde gerisinde Mahkeme emeklilerden keislen fazlalýklarýn ödenmesi emrini verdi Maliye Bakaný Tatar, ödemeyeceðini açýkladý Burasý KKTC Öyledir iþler burada Hak ve hukuk nedir ki? Tatar ondan üstün deðil mi? Aðzý olan konuþur denmiyor mu? O da konuþuyor iþte ve de sözü yürüyor Yasalara, kararlara raðmen Geçtiðimiz haftaya hafif bir dokandýk Cerahat inanýlacak gibi deðil. Býraktým diðerlerini Bu yük, bu pislik aðýr Ama gene de unutmayalým bugünler, yarýnlarýn baþlangýcýdýr! Kalay BATIK BANKALAR Avcý: Devleti dolandýranlar açýklanmalý Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP) Genel Baþkaný Turgay Avcý, batýk bankalar dolayýsýyla devlete borcu olanlarýn açýklanmasýný istedi. Avcý yazýlý açýklamasýnda, batýk bankalarýn borçlarý konusunda Maliye Bakaný ve TMSF yönetiminden açýklama beklediklerini yineledi. Avcý, "Ülkemizde batýrýlýp devletin üstüne yýkýlan paralarýn miktarýný açýklayacak mýsýnýz? Ülkede batýrýlan halkýn parasý, 210 milyon TL civarýnda mýdýr? 2001 yýlý dolar kuru üzerinden bir hesap yapýldýðýnda 165 milyon dolar paranýn batýrýldýðý, bu miktarýn da bugünkü TL deðeri üzerinden 250 milyon TL'yi aþtýðý doðru mudur" diye sordu. Bu rakamlar ve sorular konusunda hükümetten ve Maliye Bakanlýðý ile ilgili kurumlardan açýklama beklediklerini belirten Avcý, 250 milyon TL kaynakla KTHY'nin batmasýnýn engellenip, DAÜ ve LAÜ baþta olmak üzere ülkedeki üniversitelerin borçlarýnýn ödenebileceðini; çalýþanlarýn hayat LTB'den geniþ çaplý çevre temizliði Yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkent Lefkoþa genelinde geniþ çaplý çevre temizliði için 2 haftadýr yoðun bir çalýþma gerçekleþtiriyor. Temizlik Þubesi'nin greyder, dozer, kamyon, çekirge araçlarý ve ot kesme makineleri ile sürdürdüðü temizlik çalýþmalarý, özellikle boþ arsalardaki otlarýn temizlenmesini kapsýyor. Yaz aylarýnda kuru otlarýn yangýn riskine sebep olmamasý ve bu yerlerde sinek oluþumunun önüne geçilmesi amaçlanan çalýþmalarda, temiz bir çevre yaratýlmasý hedefleniyor. ÖNET Temizlik Þubesi Amiri Serkan Önet'in verdiði bilgilere göre, mezarlýk temizliðinin tamamlanmasýnýn ardýndan bölge bölge temizlik çalýþmalarýna baþlandý ve þu ana kadar Bakanlýklar bölgesi, Kýzýlbaþ ile Gelibolu'da çalýþmalar tamamlandý. Taþkýnköy bölgesindeki çalýþmalarýn tamamlanmak üzere olduðunu belirten Önet, haziran sonuna kadar temizlik çalýþmalarýný bitirme gayretinde olacaklarýný ifade etti. BULUTOÐLULARI LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý da yaptýðý açýklamada, Baþkent Lefkoþa'da baþlattýklarý çevre temizliðinin süratle devam ettiðini ve tüm bölgelerde gerekli çalýþmalarý yapacaklarýný söyledi. Bulutoðlularý, 2011'in Çevre Yýlý olmasý nedeniyle yaþanabilir bir çevre yaratýlmasý konusunda duyarlý olduklarýný, bu anlamda da tüm ekiplerin hummalý bir çalýþma içinde olduðunu vurguladý. Sinek ve yangýn gibi Lefkoþalýlarý sýkýntýya sokan problemlerin çözümü konusunda çevre YÜKSEK YERLERÝN ALÇAKLIÐI Gazetemizi kurþunlarlar, silah Ercan'da bulunur, polis birkaç kiþiyi sorgular, birkaçýný tutuklar, sonra hepsi de serbest býrakýlýr, silahla yakalanan kiþiye hiç dokunmaz, kapatýr mevzuyu. Emir yüksek yerdendir. Gazetemizi kurþunladýklarýný övünerek üstlenenlere Türkiye'de de Kýbrýs'ta da dokunmazlar. Emir yüksek yerdendir. Artemis'te iþkence gören delikanlýnýn baþýndan geçenler ürperticidir. Polis ne açýklama yapar, ne de birini sorgular. Kurþunlayanlarýn, iþkence yapanlarýn hep yanlarýna kalýr. Emir hep yüksek yerdendir. Þu yüksek yerler de amma alçaktýr ha pahalýlýðý ödemelerinin kesintisiz yapýlabileceðini; bunlarýn yanýnda binlerce insana yeni istihdam kapýlarý açacak sýfýr faizli kredilerle kriz halindeki özel sektörün desteklenebileceðini ifade etti. Batýrdýklarý paralarý geri ödemeyen bankacýlar konusunda devletin ne yaptýðýný da soran Avcý, batýk bankacýlarýn paralarýyla ve destekleriyle ülkede siyaset yapanlarýn teþhir edilmesi gerektiðini kaydetti. "Batýk bankalarýn devlete tam olarak ne kadar maliyeti olmuþtur? Bu paralarýn aradan geçen dönem boyunca yasal faizleriyle birlikte miktarý nedir? Vatandaþlarýmýzýn paralarýný hortumlayýp ya da batýrýp bunu devlet ödetenler var mýdýr? Bunlar kimlerdir? Batýk bankalarýn devlet ödettikleri paralarýn geri alýnmasýyla ilgili hangi çalýþmalar yapýlmýþtýr " diye sorularýný sýralamaya devam eden Avcý, Salih Boyacý ve ailesinin þirketlerinin devlete borcunun da açýklanmasýný istedi. temizliðinin önemine vurgu yapan Bulutoðlularý, Lefkoþalýlara hizmet etmeye her yönden devam ettiklerini kaydetti. YILDIRIM ÝLAÇLAMA Öte yandan, Lefkoþa Türk Belediyesi'nin (LTB) açtýðý sivrisinek, karasinek, pire, hamamböceði ve kemirgen (fare, sýçan) mücadelesi ihalesini kazanan F.Dorman Ltd. hafta sonu Lefkoþa'da yýldýrým ilaçlama operasyonu gerçekleþtirdi. Lefkoþa Belediye sýnýrlarý dâhilinde Ýlaçlama Fizibilite Raporu kapsamýnda haþere kaynak çalýþmalarýný önceden tamamlayan F. Dorman Ltd ekipleri, hafta sonu ilaçlama yaptý. Bir yandan sinek ve böcek üreme alanlarýnda yoðun larvasit uygulamasý yapýlýrken, diðer yandan LTB'ye ulaþan haþere ile ilgili þikayetlerin tümüne müdahale edildi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KANSERE YENÝ DAVETÝYE MÝ? Acý gerçek ortada. Kalpten ve kanserden gidiyoruz en çok. Nerdeyse kalp damar hastalýklarýnýn önüne geçen þu amansýz kanser illeti Kuzey Kýbrýs'ý kasýp kavuruyor. KKTC'de kayýtlý 8 bin kanser hastasý olduðu açýklanmýþtý bir süre önce. Kanser vakalarýnda yaþ oraný da düþtü. Yani yaþa baþa bakmaz oldu bu kahrolasý illet. Her gün iki yeni kanser vakasý kaydediliyor. Ve iki günde bir, bir kiþi kanserden yaþamýný yitiriyor. Biz ise çaresizlik içinde, her an kapýmýzý çalabilecek bu hastalýða karþý yeterli mücadele olanaklarýna sahip olamamanýn kahrýný yaþýyoruz. Kanser o kadar çok cephelerden saldýrýyor ki hangisiyle nasýl baþedeceðimizi bilemiyoruz. Meyve ve sebzelerde hormon tahlillerinin bile, teknik yetersizlikler nedeniyle yapýlmadýðý duyurulmuþtu bir süre önce. Þimdi durum nedir, belli deðil. Yine bu açýklamanýn yapýldýðý günlerde 300 kilo domates, bir miktar çilek ve mandalinanýn böcek ilâcý kalýntýsý nedeniyle imha edildiði haberleri çýkmýþtý. Domates içinde domates... Biber içinde biber... Portakal içinde portakal çýktýðý haberleri de sýk sýk yer almakta gazetelerimizde. Ve çevremiz... Korkunç bir kanserojen kirlenmenin etkisi altýndaki çevremiz... Çöplük yangýnlarý... Meskûn mahallere pervasýzca dikilen baz istasyonlarý... Yine meskûn mahallerden geçirilen yüksek gerilim hatlarý... Elektrik santrallerimizin filtresiz bacalarýndan yükselen zehirli dumanlar... Askeri tatbikatlar... Bilinçsiz ve denetimsiz kullanýlan tarýmsal ilâçlarýn gýdalarda býraktýðý kanserojen kalýntýlar... Hepsi de, soluduðumuz havaya, bastýðýmýz topraða, içtiðimiz suya ve yediðimiz herþeye bir kurþun gibi çökmekte ve aðýr aðýr zehirlemekte yaþamýmýzý. Peki, bizi yeni bir güne, yeni bir haftaya böylesine karamsar bir tablo sergileyerek girmeye iten ne? Haspolat'ta bir araç hurdalýðý var. Bu hurdalýktaki araçlar bir süreden beri, metal aksamlarýný almak için, koltuk ve plastik aksamlarý sorumsuz kiþiler tarafýndan ateþe veriliyor. Bu yangýnlardan çýkan dumanlarýn, kesinlikle kanserojen gazlar içerdiðini belirten Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði Baþkaný Dr. Suphi Hüdaoðlu'nun bu konuda söyledikleri, insanýn kanýný dondurmaya yeter de artar bile. Bakýn ne diyor Hüdaoðlu... "Bu tür plâstik kaplama ve döþeme malzemelerinin yanmasý sonucu çýkan gazlar, genellikle dioksin türü ölümcül gazlardýr. Bunlarýn yanýsýra yanan maddelerin türüne göre karbon monoksit, karbon dioksit, sülfür türü gazlar açýða çýkar ve insan vücuduna solunum yoluyla girerek, uzun vadede kanser hastalýðýna neden olurlar. Bunun yanýsýra havaya karýþan bu tehlikeli gazlar, kolay kolay kaybolmaz ve yaðmurla birlikte topraða, yeraltý sularýna karýþarak risk unsuru olurlar. Etki altýnda kalan bölgelerde uzun süre kalan hamile kadýnlarýn sakat doðum yapma ihtimali de yüksektir. Bu tür gazlarýn çýkmasýna sebep olan, hava kalitesini düþüren, halk saðlýðýný ciddi biçimde tehlikeye sokan ve bu iþi para kazanmak için yapan kiþileri denetlemekle sorumlu makamlarýn hâlâ bir önlem almamasý esef vericidir. Özellikle kaymakamlýklar, Çevre Koruma Dairesi, sanayi sitelerinin kontrolünü elinde bulunduran Sanayi Dairesi'nin ve 2011'i "Çevre Yýlý" ilân eden bakanlýðýn acil önlem alarak halkýn bile bile zehirlenmesine dur demeleri gerekmektedir." Hüdaoðlu, acý gerçeði çok çarpýcý tespit ve uyarýlarla ortaya koydu. Bu ses yurtsever aydýn sorumluluðunun ve bilimselliðin sesidir. Ve mutlaka kulak verilmelidir.

5 16 Mayýs 2011 Pazartesi 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Devlet Planlama Örgütü'nün turist profilini belirleme çalýþmasý yaparken, derin araþtýrmalara girmesine gerek yok. Cezaevine uðrasýn yeter. * Sigortacýlarýn Rumlara daha ucuza sigorta çýkarmasýnýn nedeni, Türklere göre kuzeyde daha az araba kullanmalarýndan kaynaklanýyormuþ. - Ýþ adamlarýmýzýn her testiye kulp uydurma yeteneklerine bayýlýyorum! *Sunat Atun, "Ambargolarý aþmakta kararlýyýz" demiþ. - Kendine güveniyor da böyle konuþuyor sanýp, alkýþlamaya hazýrlanýyordum Meðer anavatana güveniyormuþ. Anavatan desteklerse aþacakmýþ! * Çocuklarýn masal þöleni sona ermiþ. - Büyükler masal þöleni ise asla bitmeyecek. * Turizm Bakaný Üstel projelerini açýklamýþ 'ün projeleri deðil bunlar Hatta 2013'ün de deðil. Ýçinde bulunduðumuz ve yarýsýný da yediðimiz 2011'in projeleridir açýklanan.. Varýn anlayýn hallerimizi. *KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan, "Emeklilik yaþýnýn yükseltilmesi gençlerin iþsiz kalmasýný getirir" demiþ. -Þimdi tu kaka dediðimiz, katlanan mücahitlik, erken emeklilik de, bir zamanlar gençlere iþ açýlsýn diye ortaya atýlmýþtý hatýrlarsanýz..! Ayný gerekçe gibi! *Downer "Kýbrýs yeniden birleþmezse Türkiye asla AB'ye üye olamaz" demiþ. -Olmazsa olmaz Yunanistan oldu da n'oldu yani?! ÝLAÇ GÝBÝ BÝR ÝNSAN! Çileli bir halkýz Her iþimiz eziyetle olur genellikle Zorlama ister Kaktýrma ister Tanýdýk, torpil ister en sýradan iþlerimiz bile Hatta yedirme isteyenler bile vardýr. Bu nedenle, devlete iþi düþenler, biraz tedirgin yaklaþýr o kapýya Bazen iþiniz olur Olur olmasýna da, "eksik olsun" dedirtircesine olur. Yüzü ile döver sizi masa baþýndaki görevli memur Bir çalým Bir ciddiyet Bir asýk surat Burunlarýndan kýl aldýrmazlar. Size yardým etmek için deðil, iþinizi yokuþa sürmek için görevlendirilmiþler sanki Ve bir de "ben buralara düþecek adam mýydým" havalarý var ki, hazmedilir gibi deðil... Elbette tüm çalýþanlarý ayný kefeye koymuyoruz Arada iyileri de çýkýyor Hem öyle mükemmeller var ki aralarýnda, þaþýrýp kalýyorsunuz. Doðrusu ben de þaþýrdým Özlem hanýmý görünce! Ve "Allah Allah bizde böyle memurlar da mý var!" demeden edemedim. Özlem Deler Ýlaç ve Eczacýlýk Dairesi'nde çalýþýyor. Hani o, "batan/batýrýlan/yok edilen/ iç edilen/yenen ve unutulan" Peyak'tan kalma ambarlar var ya, orada görevli.. 20 yýllýk eczacý. Hastalarýn ilaçlarýný veren o. Varsa tabii Çoðu zaman veremiyor, eli boþ gönderiyor ama Çünkü yok Çünkü daha gelmeden bitiyor ilaçlar Ama kendisi, insana ilaç gibi gelen bir insan! Küçük bir odasý var. Temiz, tertipli, düzenli ve ferah.. Ve duvarlar, fotoðraflarla dolu. Özlem haným kendi çektiði doða fotoðraflarý ile dekore etmiþ odasýný. Belli aralýklarla deðiþtiriyor. Raflarda, yine kendisinin el becerisi ile çakýl taþlarýndan yaptýðý biblolar, heykelcikler var Bir sergi salonu gibi Hasta ve yorgunsunuz Canýnýz sýkkýn, moraliniz bozuk Kafanýzda saðlýkla ilgili bin bir dert Bir ilaç alabilmek için, yine bin bir formaliteden sonra geldiniz bu kapýya Ve içinizde "belki de ilacýmdan kalmadý, elim boþ dönebilirim" endiþesi Ne var ki; odayý gördükten sonra, yüzde yüz bir deðiþime uðruyorsunuz Çünkü pozitif bir enerji çarpýyor yüzünüze bir anda Hem fotoðraflardan etkileniyorsunuz, hem Özlem hanýmýn içten ilgisinden. Bir an için de olsa sýkýntýlarýnýzdan kurtuluyorsunuz, rahatlýyorsunuz. Az þey mi! Durumlarýmýz ortada! Para yok, ilaç yok. Ama Özlem hanýmdan gördüðünüz ilgi ve güler yüz sayesinde; "daha anlayýþlý gibi" davranýyor ve hemen köpürmüyorsunuz "bu nasýl devlet?" diye. Biz zaten böyleyiz. Yüzümüze gülün, canýmýzý alýn! Dürüst'ün özel ders veren öðretmenlerden yeni milyarderler yaratma projesi desteklenmelidir.

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun BÝZDE BÖYLE GÜNLÜK Türk Dil Kurumu Sözlüðü'ne göre "Üslup"un anlamlarýndan biri, "Anlatma, oluþ, deyiþ veya yapýþ biçimi, tarz" olarak ifade ediliyor. Üslup, kiþiye göre farklýlýk gösterebilir Bir dil, o dili anadil olarak kullanmayanlar tarafýndan da kullanýlýr. Yabancý bir dili konuþanlarda üslup farklýlýðý, daha çok görülür. Üslubun ceza kesiminde bir kriter olduðu Özellikle yabancý dil kullanan birisinin, Türkçe olarak meramýný anlatýrken üslubunun Ceza yazmada kriter olarak kullanýlmasý insaný hayrete düþürdü. Üslup nedeni ile kesilen trafik cezasýnda insanýn gözleri faltaþý gibi açýldý. Uyuþturucu cezalarý bile bu oranda deðil sýrasýnda. Doðrudan Selma Bolayýr Bir müzisyene; seyirci veya dinleyici topluluðunun, bir iki kiþisi dýþýnda hepsinin, saðýr olduðunu söylerseniz... Kendini coþku ile alkýþlasa da o seyirci kitlesi... Müzisyen sevinç duyup mutlu olabilir mi dersiniz? Günlük gazeteleri okurken; sanki halk bir müzisyen... Ýnsanlar; bir piyanonun tuþlarý üzerinde gezinir gibi, duyulabilecek en tiz perdeden sesler çýkarýrlar... Sanki Kýbrýs'ýn kuzeyinden bir piyano resitali gibi haberler... Sanki ölümü çaðrýþtýran bir ritüel.. Gezinip dururlar piyanonun tuþlarýnda... Çoðu sendikacýlar gündür iþsiz, aç ve soðukta kalan dört yüz eski KTHY çalýþaný... Devletten ödeneklerini alamayanlar... Sorunlarý çözülmeyen ebeler, hemþireler.. Hastanelerde doktor ve ilaç bulamayanlar.. Ýnsan onuruna yaraþmayan çevreden rahatsýz olanlar.. Dinini; kendi vicdaný ve Allah'ý arasýnda bir mesele olarak yorumlayan, bu yüzden de hacýlara, cinci hocalara gereksinimi olmadýðýný söyleyen çoðu Kýbrýslýlar... Çözümle yasal statü kazanmak isteyenler... Türkiye'nin adaya "barýþ" için geldiðini ama þimdi barýþýn önündeki "takoz" olduðunu söyleyenler... Askeri müdahalelerden sonra, nüfus aktarmanýn Cenevre Konvansiyonu'na göre suç olduðu gerçeðini tekrarlayanlar... Deðiþen demografik yapýyla "soy kýrýma" uðrayarak yokoluþu yaþayanlar.. Sigortasýz, saðlýksýz koþullarda çalýþtýrýlan iþçiler.. Ýþsizler.. Kýbrýs'ý ve Kýbrýslýlarý tanýmadan ahkâm kesenlere "Sus, senin benim için konuþma hakkýn yok" deyenler.. Piyanodan yükselen ses aslýnda bir "kakafoni"... Ve adanýn kuzeyinde yaþanan; Aslýnda bu ceza oraný ve ceza yazma nedeni, bizim toplum zihniyeti olarak geldiðimiz noktanýn bir ifadesidir. Hiçbir sorun, temel sorun ile olan iliþkisinden ayýrt edilemeyeceði gibi Trafikte yaþanan sorunlar ve tavýrlar da temel sorundan ayrý deðerlendirilemez. Nedir temel sorun? Sistem sorunu!.. Kuzey Kýbrýs'ta yerleþmiþ çarpýk sistem. Ýnsaný, merkez kabul etmeyen Ýnsaný, her zaman itaat etmekle mükellef tutan sistem. Ýnsandan sadece hizmet bekleyen Ona hizmet etmeyi görev saymayan sistem. Bu sistemde yaþamak zorunda býrakýlanlar Nedenini anlamakta zorluk çekecekleri sorunlar ile her an karþýlaþabilirler. Bürokraside, ticarette, PÝYANO RESÝTALÝ yönetsel ve ahlâki kokuþmuþluk gerçeðinin aynasýdýr. Ama gelin görün ki, dinleyici koltuklarýnda oturan; seçtiðiniz veya seçmediðiniz, ama kesinlikle sizi temsil etmeyen " temsilcilerin" tekmili birden saðýr... Toplumdaki devinimlere, seslere duyarsýz... Hiçbir þeyi bilmediklerini de bilmiyorlar.. Aç mýsýnýz, tok mu, umurlarýnda deðil... Yok olmuþunuz; ne gam! Zaten insan bugün niçin vardýr onlara göre? Mutlu olmak için deðil ama.. Ýnsanýna hiç bir güvence vermeyen... Kendinin bile olmayan bir toprak parçasý üzerinde kurduðu ve de senelerdir hiç bir ülkeye tanýtýp yasallaþtýramadýðý... Hatta idare bile edemediði devlet uðruna ölmek için deðil mi? Yanlýþlarýný onlar da bildikleri içindir saðýrlýklarý.. Saðýrdýrlar çünkü çýkarlarýna ters düþtüðü için yapamayacaklarý þeylerin söylendiðini duymak istemezler.. Demokratik ve ahlâki deðerleri iþlerine geldiði gibi yorumlayan veya yok sayan bir zihniyet... Sizin söylediðiniz hiç bir þeyi kabul etmez... Savunmalarýný da kendi doðrularýna göre; belki de kendi özlerine bile ters düþerek yaparlar.. Ne içindir bu gaflet dersiniz? Ýstifa kavramýnýn onurla iliþkisini anlayamadýklarý için.. Doðruyu yanlýþtan ayýrma yetisinde olmadýklarý içindir... Kendilerine "emredilen" görevlere, karþý durma yürekliliðini gösteremedikleri için saðýrdýrlar. Söylenenleri gözleri kapalý yaparlar; halkýn yararýna olup olmadýðýný düþünmeden.. Ne yaparlarsa yapsýnlar gerçekleri deðiþtiremezler. Zaten "kasaba politikacýlarýndan" da Mahatma Gandi gibi davranmalarýný bekleyemezsiniz sanýrým.. Ýngiliz ; "Yani Hindistan'ý terk etmemizi mi istiyorsun?" diye sorduðu zaman... "Evet" demiþti" Gandi; "ülkemden gitmenizi istiyorum"... Ama o bir liderdi... sözleþmelerde, alýþ-veriþte Hayatýn her alanýnda Ve tabii trafikte. Kuzey'deki trafik sorunlarýnýn artýþý, nüfus artýþý ile paralel geliþmiþtir. Kuzey'den ithal edilen insanlar, beraberlerine sorunlarýný ve sorunlar karþýsýnda tavýrlarýný da Kuzey'e taþýdýlar. Yetkili makamda bulunanýn sýfýr tolerans ile kendi büyüklüðünü ve gücünü, bir altýndakine hissettirme kompleksi bunlardan birisidir. Bu düþünce giderek, Kuzey'deki düþünce þeklini aldý. Gerek polis teþkilatýnda gerekse devlet dairelerindeki memurlarýn önemli bir çoðunluðunun Kuzey kökenli olduklarý hatýrlanýr ve göz önünde tutulursa Memurun, vatandaþa tahakküm etme anlayýþýnýn da ön planda tutulacaðý göz önünde tutulmalý. Eðer ben memuru isem ve bana iþin düþmüþse Ýtiraz etmeyecek sorgulamayacaksýn Gerekirse sana lutfettiðim kadarý ile "Hakkým bu imiþ" deyip yetineceksin Suyuma gitme yollarý arayacaksýn Aksi takdirde sorunun çözüleceði yerde, büyür. Yaklaþýmýndaki ithal sistem, yaþamýmýzýn bir parçasý. Oysa devlet, vatandaþýn hizmetkârýdýr. Aldýðý önlemler, vatandaþýn hayatýný kolaylaþtýrýr olmalý Bizde devletin koyduðu kurallar, vatandaþý cezalandýrmada yasal zemin hazýrlamak için olur çoðunlukla. Birtakým yasalar veya iþaretler ile, toplumun ihlal etmesi halinde Onu cezalandýracak zemin hazýrlanýr. Trafikte mesela. Trafik levhalarýnýn gerçek görevi, olasý tehlikelere karþý sürücüleri uyarmaktýr. Uygulamaya bakýn. Mevcut levhalarýn yüzde doksan dokuzu bu özelliklerinden yoksun. Çembere gireceksiniz, iþaret, tam çember giriþinde Son dakika haberi gibi, levhalar da son saniye karþýnýza çýkar. Tali yola çýkacaksýnýz, iþaret, tam yol ayýrýmýnda Fark ettiðiniz an o noktayý çoktan geçmiþ olursunuz. Geri dönme þansýnýzýn olduðu bir yol ise þanslýsýnýz. Viraj ikaz levhasý, viraja girdiðiniz an görülecek þekilde konulmuþ Otoban diye tabir edilen, trafiðin hýzlý akmasý amacý ile yapýlan yollar üzerine yaya geçitleri konarak 50 km hýz sýnýrlamasý getirildi. Gerekli levha da kondu. Baþlama ve bitiþ noktalarý arasýnda bir de bakarsýnýz trafik polisi pusu kurmuþ, 50 km'yi aþmanýzý bekliyor. Veya 65 km'yi Böyle bir yere yaya geçidi yapýlmasýný sorgulayamazsýnýz Lefkoþa'dan Maðusa'ya yerdeki hýz sýnýrlamasýna uymak zorundasýnýz. Yasal zemini saðlayan kameralar pusuya yatmýþ sizi bekliyor. Veya trafik polisi pusuda. Ýngiltere'de sivil toplum örgütlerinin, belediye ile, hýz sýnýrlama kameralarý konusunda davalarýný iþitiyoruz. Bunlarýn ikaz edici özelliði yerine vatandaþa pusu olduðu iddialarý ile davalaþmalar Örgütler davayý kazanmýþ ve hýz kontrol kameralarýnýn rengi, ýþýkta parlayan fosfor renge boyanmýþ. Vatandaþ dalgýnlýkla gelirse, fark edebilsin diye. Bizde ise kameralar, iyi bir gelir kaynaðý SÖZKONUSU ASKERLÝKSE BÝLÝM TEFERRUATTIR Türkiye'de dini gerekçelerle askerlik yapmayý reddeden vicdani retçi Enver Aydemir'i destekleyen babasý Ahmet Aydemir, yönetmen Mehmet Atak, avukat Davut Erkan, yazar Fatih Tezcan ve vicdani retçi Halil Savda hakkýnda da 'askerlikten soðutma' davasý açýlmýþtý. Geçen hafta görülmeye baþlanan davanýn iddianamesinde, Aydemir için yapýlan eylemde kullanýlan 'Herkes bebek doðar' pankartý da suça delil olarak gösterildi. Bunun dýþýnda "Hiç kimse asker doðmaz", "Biz orduya sadece fýndýða gideriz" sloganlarý da suç sayýldý. "Halký askerlikten soðutmak" suç sayýlýyor da, mesela 'Halký siyasetten soðutmak", halký "iþçilikten", "çiftçilikten", "gazetecilikten" soðutmak neden suç sayýlmýyor sorularý soruluyor þimdi. Gözler þimdi "Her Türkün asker doðup doðmadýðýný kanýtlamak üzere bilirkiþi olarak tayin edilen" doktorda. Bakalým doktor ne diyecek? Her Türk asker mi doðar, yoksa bebek mi? Bilim Türkiye'de ne kadar da hüzünlü bir þey deðil mi? TUTUKLAMA YOK! Polis bülteninde "Beyarmudu kapýsýnda kaçak mallara el kondu" deniliyor. Ya tutuklama? Tutuklama yok! Dayý düzeninin ne olduðunu bizim de daha fazla size anlatmamýza gerek yok! TRAFÝK Trafik konusunda vatandaþýn genel kanýsý þu: "Trafik polisi kazalarý önlemek için deðil, vatandaþa ceza yazýp para toplamak için görev yapýyor!" Ne dersiniz? TURGAY AVCI Turgay Avcý bastýrýyor... Batýk bankalarda halký ve devleti dolandýranlarý açýklayýn diyor... Siz onu açýklarsanýz, emin olun ki Avcý da size Varyant Ahmet olayýný açýklayacak! ODUR OYUN Zorlaya zorlaya Kýbrýslý sanayiciler baþarmýþ bu kez... 6 sanayicimiz Mersin'de maðaza açmýþ... Ne diyorduk? Odur oyun! TARÝHE GEÇECEK AKEL lideri Andros Kiprianu tarihe geçecek bir laf etmiþ. "Solcu Kýbrýslý Türkü saðcý Ruma tercih ederim" diyor... Keþke bunu elli yýl önce de söyleselerdi... Týrnak... "Basýn haberlerinden öðreniyoruz. Birçok hýrsýz, tecavüzcü vs. kanunsuzluklara tevessül edenler tatil zamanlarýnda, insanlarýn çoðunluðu dinlenmekte ve eðlence alemlerine daldýklarýnda daha faal oluyorlar. Ya bombacýlar, voyvodalar, tetikçiler, kurþunlayanlar!! Tecavüzcüler de dinleniyorlar, faaliyetlerine, pardon çalýþmalarýna ara veriyorlar mý? Olur mu caným öyle? Onlarýn her an, her yerde aralýksýz çalýþmalarý gerekiyor, deðil mi?" Özcan ÖZCANHAN (StarKýbrýs) "Ýskele'de þapel olayýyla gündeme gelen yeni otelin sahibi 'küsmüþ'. Eskiden bu ülkenin vatandaþý olmaktan gurur duyuyormuþ ama artýk KKTC'nin vatandaþlýðýný bile istemiyormuþ. Peki ya Ýskele'nin köylerinde mahrumiyet koþullarýnda okumaya çalýþan bu çocuklar kime küsüp, kime darýlsýn? Bu çocuklara kulak verecek kim var ki? Burasý ciddi bir ülke, öyle deðil mi? Burada þapel yýkýlýr ve hep 'papel' konuþulur. Bizim çoluk çocuða ayýracak zamanýmýz yoktur." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "Sarayönü'ndeki Halk Kahvesi müdavimleri arasýnda yaygýn bir söylem vardý: 'Lefkoþa'nýn üç ünlü Rauf'u vardýr: Biri Diþçi Rauf, diðeri Boyacý Rauf, öteki de Cumhurbaþkaný Rauf. Bunlarýn en büyüðü Boyacý Rauf". Bekir AZGIN (Havadis) Günün Kahramaný TURGAY AVCI Özgürlük ve Reform Partisi Genel Baþkaný Turgay Avcý batýk bankalara el attý ve devlete borcu olanlarýn açýklanmasýný istedi. Avcý'nýn yaptýðý hesaba göre, 2001 yýlý dolar kuru üzerinden hesaplandýðýnda 165 milyon dolar batýrýlmýþ, bunun da bugünkü TL üzerinden deðeri 250 milyon TL'yi aþmaktaymýþ... Aslýnda bu hesabý yapmýþ olan Avcý, yetkililere bir soru olarak yöneltiyor bunu ve onlarýn doðrulamasýný bekliyor. "Vatandaþlarýmýzýn paralarýný hortumlayýp, ya da batýrýp bunu devlete ödetenler var mýdýr? Bunlar kimlerdir?" diye soruyor Avcý yýl uyutulan bu paralarýn þimdi hatýrlanmasý ne kadar ilginç!

7 16 Mayýs 2011 Pazartesi Baflýnýn Köþesi Dr. Dolgun Dalgýçoðlu TALANA DUR DEMELÝYÝZ... (Ýstanbul)- Hiç kimse "beni ilgilendirmez" veya "nasýlsa karþý çýksam da yapacak, çýkmasam da " demesin. Dünya bildiðimiz kadarýyla gidebileceðimiz tek yer. Ne Avustralya ayrýdýr, ne de Kanada farklý bir yerkürededir Dünya yýkýldýðýnda hepsi de yýkýlacak. Dolayýsýyla baþkalarýnýn duvarý sökülmeye çalýþýlsa ilk karþý çýkan biz olmalýyýz. Çünkü hem varlýklarýmýzýn tek olmasý, hem de sýranýn ondan sonra bize gelecek olmasý gerçeði var. Cratos Otel, önündeki sahili (ki sahil bize ait) kendi çýkarlarý uðruna doldurup kendi çýkarlarý doðrultusunda platform yapmaya yeltendi. Epeyce yol aldýktan sonra iyi ki basýnýn dikkatini çekti. Þikâyetler, yazýlar, duyurular derken en sonunda kaymakamlýk aykýrý inþaat için "dur" dedi. Dedi de ne oldu? Kýbrýs'ýn kuzeyinde þu anda 87 yerde bu tür sahil iþgalleri var ve her iþgal beraberinde bir yýkým getirmektedir. Girne'de evinde oturup Lefkoþa'ya her gün gidip gelen bir Kýbrýslý bu yýkýmý fark edemez. Karpaz'da köyünde oturup her gün, "eþekleri buradan nasýl kaldýrtýr, soylarýný tüketirim" diye düþünen KKTC'li de görmez. Gerçi görse de onun için rant etmeyeceðinden fark etmez ya Bir tarafta kendi menfaatleri için Kýbrýs'a gelip Kýbrýslýlarýn mallarýna konanlar Diðer tarafta her dönem TC hükümetlerinin yandaþlarýnýn sahilleri sahiplenip Cratos, Artemis, Nuh'un gemisi gibi ne dokuyla, ne de ada kültürüyle uyuþan inþaatlarý yapanlar var. Þimdi siz Kýbrýslýlar olarak Hem çevresel yýkýmlara hem de kendini hükümet yerine koyup baþka hükümetlerin emirlerini yerine getirenlere bakýp ne yapmanýz gerektiðini düþünün. Giden sizin, yani bizim deðerlerimiz. Ýyi veya kötü Eskiden terörden ötürü ölüm korkusu yaþamýmýza damgasýný vursa da ileriye dönük projelerimiz vardý. Kimisi okuyup dönecekti ülkesine, bir þey olup. Kimisi de kendi tarla ve iþinde, kötü dönem geçtikten sonra atýlým yapacaktý. Ama kimse ait olduklarý yerlerden sökülüp atýlmayý düþünmüyordu. Hiç aklýmýzýn ucundan geçmiyordu ki Baflýlarýn Omorfo, Maðusa,Girne ve birçok köye daðýlýp birbirlerini kaybedecekleri... Hiç aklýmýzdan geçmezdi ki hellime, köy çöreðine ve hakiki daþinobittaya hasret yaþayacaðýmýz. Sanýlmasýn ki þu anda yediðimiz hellimler hellim. Veya köy ekmekleri, köy ekmeðidir. Hükümetin yetkilileri son dönemlerde arsa daðýtýyorlar gençlere... Basýndan takip ediyorsunuzdur. Ya benim bilmediðim bir þey var, ya da toplum olarak bittik. Cratos Otel, denizi platform yapmak ve üzerine Ajda Pekkan'ý çýkartmak için betonla dolduruyor... Bir bakýma çevresel felaketin kendine düþen yanýný yapýyor. Birkaç gazete ayaða kalktý ve kaymakamlýk onlara þimdilik" dur " dedi. Peki Tayyip devreye girerse kaymakamýn "dur" yazýsý ne olur? Diyeceðim o ki Ne iki tane dünya var, ki birinde hayat bitince diðerine geçelim, ne de bizim için baþka bir ülke. Ne olur kendi ülkemize sahip çýkýp talanlara, devreye Tayyip bile girse "dur" diyelim. Kýbrýslý sanayicilerden Mersin'e yatýrým Güçlerini birleþtiren Kýbrýslý altý mobilya sanayicisi, bir ilki gerçekleþtirerek Mersin'de "6A furniture" markasýyla maðaza açtý. Maðazanýn açýlýþýný Maliye Bakaný Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun ile Türkiye Devlet Bakaný Zafer Çaðlayan birlikte gerçekleþtirdi. Türkiye basýnýnýn da yoðun ilgi gösterdiði açýlýþa ayrýca, Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, Mersin Büyükþehir Belediye Baþkaný Macit Özcan, Mersin Ýl Jandarma Alay Komutaný Bedri Dursun, Mersin Emniyet Müdürü Arif Öksüz, Adana Sanayi Odasý Meclis Baþkan ve yönetim kurulu üyeleri, Kýbrýs Türk Sanayi Odasý Baþkaný Ali Çýralý ve üst düzey bürokratlar da katýldý. ESENDEMÝR'E SALDIRI KINANDI Atatürkçü Yaþam Derneði, Gazeteci Mutlu Esendemir'e yönelik saldýrýyý kýnadý. Dernek Baþkaný Ahmet Ýþcan yazýlý açýklamasýnda, "Derneðimizin de bilim kurulu üyesi gazeteci, araþtýrmacý-yazar ve üniversite öðretim görevlisi Mutlu Esendemir'in yaklaþýk 40 gün içerisinde ikinci kez arabasýna konulan düzenek ile saldýrýya uðramýþ olmasý asla kabul edilebilir bir durum deðildir" dedi. Açýklamada, KKTC'de bu tür KIB-TEK'in özelleþtirilmesine tepki n EL-SEN BAÞKANI KALYONCU: "KIB-TEK ÖZERKLEÞTÝRÝLMELÝ VE SÝYASÝLERÝN ELÝNDE OYUNCAK OLMAKTAN KURTARILMALIDIR" Elektrik Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý (EL-SEN) Baþkaný Tuluy Kalyoncu, "KIB-TEK mutlaka özerkleþtirilmeli ve siyasilerin elinde oyuncak olmaktan derhal kurtarýlmalýdýr" dedi. Yazýlý açýklamasýnda, Maliye Bakaný Ersin Tatar'ýn devletin kuruma borçlarýný inkâr ettiðini savunan Kalyoncu, "Sayýn Tatar, KIB-TEK'e olan bazý borçlarýn kimin tarafýndan ödeneceðini de bilmiyor" dedi. "KIB-TEK mutlaka özerkleþtirilmeli ve siyasilerin elinde oyuncak olmaktan derhal kurtarýlmalýdýr" diyen Kalyoncu, bazý kurumlarýn borçlarýyla ilgili detaylara yer verdi. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun KIB-TEK'e borcunun 13 Mayýs itibarýyla gecikme zamlarýyla birlikte 14,887,678.66; Yaklaþýk bin metrekarelik maðazada son teknoloji ve dizaynlardan oluþan mutfak, banyo mobilyalarý ve kapýlar yer alýyor. Yüksek kaliteye sahip ürünler, geniþ ve ferah bir ortamda sergileniyor. Açýlýþýn ardýndan Türkiye Devlet Bakaný Zafer Çaðlayan maðazada sergilenen ürünleri inceleyerek firma sahiplerini teke teker kutladý ve baþarýlarýnýn devamý için yanlarýnda olacaklarýný ifade etti. Maðaza sahipleri açýlýþýn ardýndan Mersin Hilton Otel'de bir akþam yemeði düzenledi. Düzenlenen yemekte ilk konuþmayý, 6A Furniture þirket direktörlerinden Sabri Demirbað yaparak böylesine gurur duyduklarý bir günde kendilerini yalnýz býrakmayan herkese teþekkür etti. yöntemlerle gazetecilere saldýrý düzenlenmesinin, akýllara Türkiye'de 24 Ocak 1993'te Uður Mumcu'nun öldürüldüðü saldýrýyý getirdiði ifade edildi. "Eðer bir ülkede toplumu aydýnlatma ve bilgilendirme görevi üstlenmiþ olan gazeteci ve bilim adamlarýna saldýrýlar yoðunlaþýyorsa, o ülkede tam anlamýyla demokrasi ve insan haklarýndan bahsedilemez" denilen açýklamada, gazeteci örgütleri ve basýn-yayýn organlarý saldýrýlar karþýsýnda birlikte hareket etmeye çaðrýldý. Din Ýþleri Dairesi'nin borcunun da ayný tarih itibarýyla 4,410, TL olduðunu kaydeden Kalyoncu, 2010 sonu itibarýyla belediyelerin borcunun 141,379, ve muhtarlýklarýn da 36,565, TL borcu bulunduðunu belirtti. Kalyoncu, "'Bu borç bizim deðil' diyorlar Peki bu borcu kim ödeyecek? Aranan cevap budur" ifadelerini kullandý. Karpaz Rumlarýnýn kullandýklarý ve ödenmeyen borcun da 7,134, TL oladuðunu kaydeden Kalyoncu, "Sayýn Atun, Karpaz Rumlarýnýn elektriklerinin kesilmesi için talimatý ne zaman verecek? Yoksa ne talimat ne de ödeme yapmamaya devam mý edilecek? O zaman KIB-TEK'in hakkýný korumayan bir Bakan, KIB- TEK adýna nasýl konuþmaya devam edecek" ifadelerini kullandý. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI HAMÝTKÖY'ÜN YOLLARI Ýsmini söylemeyen sadece Hamitköylü olduðunu belirten bir vatandaþýmýzýn þikayeti Hamitköy'ün yollarýnýn bozuk olmasýyla ilgili. Vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ben Hamitköy'den arýyorum. Hamitköy eski Hamitköy deðil. Büyük bir geliþim gösterdi. Bana göre Lefkoþa'nýn elit semtlerinden biri oldu. Ancak hala daha inþaatlarýn yapýmý devam ediyor. Buraya kadar her þey güzel. Ya bundan sonrasý? Alt yapýsý hazýrlanmadan ve planý projesi yapýlmadan inþa edilen bu binalar dere yataðýndaymýþ gibi duruyor ortada. Yollar darmaduman. Arabayla bile geçemezsiniz. Eskiden Hamitköy'ün toprak yollarý vardý, ondan beter durumdadýrlar. Son yaðan yaðmurlarla bir kere daha ortaya çýktý ki, iþimiz hap nanaydýr. Böyle bir güzellik yaratýrken yollarý düþünmemek olur mu? Ben buradan belediyenin bu yollarý ne zaman yoluna koyacaðýný merak ediyorum. Arabalarýmýzda þasi kalmadý. Tekerlek kalmadý. Susta kalmadý Vatandaþ olarak bize günah deðil mi?" ÇAKICI'YA SORULAR Eski TKP'li olduðunu söyleyen bir kamu görevlisi vatandaþýmýz Mehmet Çakýcý'nýn vatandaþlýklarla ilgili açýklamalarýna tepki gösterdi "Gazetelerden Mehmet Çakýcý'nýn açýklamalarýný okudum. Ben ona buradan sormak istiyorum. Vatandaþ olarak ve o da bir politikacý olarak bana bunlarý cevaplasýn Sayýn Çakýcý'nýn þikayeti vatandaþlýklarla ilgili Nasýl oldu bu vatandaþlýk konusu? Ancak sorularýma geçmeden önce benim vatandaþlýk konularýna sýcak bakmadýðýmý söyleyeyim. UBP'li falan olmadýðýmý da TKP'liydim Oy kullanma zamaný sandýða gidip oyumu TKP'ye veriyordum. TKP'liliðim böyledir yani Faal deðildim. Onu kapattýlar ben de partisiz kaldým Bunu söyleyebilirim. Kamu görevlisiyim ve de Ýçiþleri Bakanlýðý'nda çalýþýyorum. Bundan ötesini de söylemek istemiyorum. Bu vatandaþlýklar UBP'lilerin akýllarýna geldiði zaman yapýlan bir þey mi? Acaba Çakýcý buna ne der? CTP döneminde yapýlan yasayla vatandaþlýklarýn belli bir kurala baðlandýðýný bilmiyor mu Mehmet Bey? Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Mehmet Ali Talat'a oy toplamak için kürsülerde tepinip durduðu Ferdi Sabit Soyer'e de sorma gereði duymadý mý hiç? Elinde bir parti baþkaný olarak o belgeler yok mu? CTP hükümetinin hazýrladýðý, Talat'ýn da onay verdiði, Türkiye Büyükelçisi'nin de bu yasayý olumlu bulduðunu bilmiyor mu? Þimdi yapýlanlar CTP döneminde hazýrlanan ve KKTC yasalarýna adapte edilenlerdir. Süresi dolan müracaat hakký kazanýyor Sahte evliliklerle vatandaþ olma meselesi devede kulaktýr. Doðrusu CTP'nin geçirttiði yasanýn iptal edilmesi için kampanya baþlatýlmasýdýr. Meclise bu konuda önerge verilmesidir. Neden bunlarý yapmýyor?" BÝZÝM DUVAR HER TÜRK BEBEK DOÐAR Bizim Mandra Ýngilizlerin Kýbrýs'ta "Kýbrýs Aslaný" adlý bir askeri tatbikat yapacaklarýnýn açýklanmasý, gerek mandrada, gerekse Güney Kýbrýs'ta hayret ve tepki ile karþýlanýr. Yaþanmakta olan "çözüm ve barýþ" müzakereleri sürecinde bir iyi niyet göstergesi olarak Nikiforos ve Toros askeri tatbikatlarý karþýlýklý mutabakatla iptal edilirken, Ýngiltere'nin "Kýbrýs Aslaný" tatbikatý vatandaþlar tarafýndan son derece anlamsýz bulunur. Sokaktaki adam "Neden Ýngiliz aslaný deðil de Kýbrýs Aslaný?" diye imalý imalý söylenir.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Temmuz 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3481 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SANATIN. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Temmuz 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3481 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SANATIN. Elvan Levent Toplanan seyirciye raðmen film oynatýlmadý... Bu nasýl iþ? Mecliste izleyici çok, vekil yok! Sinemalar seyirci olmazsa oynatmazlar filmi... Mecliste ise seyirci var, film yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu Kýlýçlar çekildi, aslanlar er meydanýna çýktýlar, ama þimdilik ýsýnma turlarý atýyorlar... Ýrsen Küçük dün Ahmet Kaþif'e 'taþralý' yani 'köylü' dedi. Kendisi Paris'te mi doðdu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Aralýk 2010 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3292 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars. Ergenekon davasýnda

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Aralýk 2010 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3292 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars. Ergenekon davasýnda KKTC'de vatandaþ yapýlan 150 kadar TC'li asker veya üst düzey görevli halen Ergenekon davasýnda yargýlanýyormuþ. Öyleyse nasýl olur da Ergenekon'un burada hiçbir izine rastlanmadý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ONUR HAVAYOLLARI'YLA. Dolgun Dalgýçoðlu. Kendilerine ve hükümete 15 Aralýk'a kadar süre tanýdýlar... Yeniden idam istiyor

ONUR HAVAYOLLARI'YLA. Dolgun Dalgýçoðlu. Kendilerine ve hükümete 15 Aralýk'a kadar süre tanýdýlar... Yeniden idam istiyor Siyasi partilerimiz þimdiden seçim hazýrlýðýna baþladýlar. "Fasulyenin yahnisi, gitti geldi aynisi" demeyesiniz diye canla baþla uðraþýyorlar. Ýnanmayýn, mevzinizde kalýn siz. Kum torbalarý arkasýnda!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Haziran 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3098 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERSANELERÝ DE GELÝYOR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Haziran 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3098 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERSANELERÝ DE GELÝYOR. Güney ile kuzey arasýndaki bir fark da þu: Güneye turist geliyor, bize ise kumarcý! Yeni bir otel daha tamamlanýyor Karpaz'da... "Nuh'un Gemisi"... Tufan yakýn demek ki! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

2015'te hayat pahalýlýðý yok!

2015'te hayat pahalýlýðý yok! Noel Baba herkesi memnun edemez ya... Vere vere, yeye yeye kalmadýðý için bu kez doludan boþa koydu... Noel Baba oburluktan vazgeçse bu iþ daha kolay hallolurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Aralýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Aðustos 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3524 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MAÐUSA'YI

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Aðustos 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3524 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MAÐUSA'YI "Bizim silahýmýz kalemimizdir" demiþtik yýllar önce. Kalem yetmedi, yanýna bir de tabanca koymak gerekti þimdi... Verdiðimiz ifadeler bile poliste kaybolursa, yapacak baþka ne kalýr ki? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mart 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4095 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SANAL.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mart 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4095 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SANAL. Sigara kaçakçýlýðý sanki burada yeni birþeymiþ gibi basýnýmýzda patladý. Oysa yýllardýr bu iþi yapanlar ceplerini çoktan doldurdu. Acaba þimdi haracýný tamam vermeyen mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Haziran 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3461 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR OKUYUCU MEKTUBU.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Haziran 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3461 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR OKUYUCU MEKTUBU. Eski baþbakanlardan Hakký Atun'un evi de hýrsýzlar tarafýndan soyuldu. Hýrsýzlar, adaya nüfus taþýyan anavatancýlara bile iltimas yapmýyorlar demek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Haziran 2011 Pazartesi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4099 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÞÝMDÝ MÝ ÖÐRENDÝNÝZ BEYLER, GÜNAYDIN!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4099 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÞÝMDÝ MÝ ÖÐRENDÝNÝZ BEYLER, GÜNAYDIN! Sýnýrlarda Türk askeri, gece kulüplerinde ise Moldovalý dilberler... Emniyet de, namus da tamam! Ne yapalým þimdi? 40 bin asker bizi halletmediyse, yatýp kalkýp o þahane dilberlere mi dua edelim? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Karpaz Cimbomun Girne Trabzon un

Karpaz Cimbomun Girne Trabzon un Sokaklara dökülmüþler buldozerlerle... Ýhaleler Ankara'da açýlamazmýþ! Neden! Et ve týrnak gibi deðil miyiz? Yoksa Kýbrýslý Türk olduðunuzu siz de mi hatýrladýnýz sonunda? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

HANGÝ KORSAN? SOYLARINI BÝLMEYENLER. Elvan Levent. Ali Osman. Bu da UBP nin akili. AKP nin akil adamlarý var da bizim yok mu?

HANGÝ KORSAN? SOYLARINI BÝLMEYENLER. Elvan Levent. Ali Osman. Bu da UBP nin akili. AKP nin akil adamlarý var da bizim yok mu? Almanlar alay ediyorlar güneydeki mudilerle... "Faturayý ödemesi gereken kumarbazlar" diyorlar onlar için... Ýnsanlarý gaz odalarýnda katledenlerin torunlarý yine herkese tepeden bakmaya baþladýlarsa yandýk!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan. Unutmayýn... Her gün dünya yeniden kurulur, her sabah taze bir baþlangýçtýr. 'Afrika' ile sabah kahvenizi yudumlarken sizin için de öyle olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA. Lefkoþa'nýn göbeðindeki tarihi Saray Otel de elden gitti... Sezars Ltd.'e kiralandý 30 yýllýðýna! Sezar'ýn hakký Sezar'a... Saray Otel de Sezar'a! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9

Detaylı

NE KALDI. Baybars. Ajan avý

NE KALDI. Baybars. Ajan avý Onlar buradan gitmek için deðil, burayý vatan yapmak için gelmiþler Türkiye'den Kýbrýs'a! Neden? Daha önce vatan deðil miydi burasý? Yoksa onlardan önce burada yaþayanlar eþek miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3554 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Eroðlu - Hristofyas

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3554 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Eroðlu - Hristofyas Avrupa Konseyi seks köleliði konusunda Rum tarafýný uyarmýþ... Gözündeki merteði görmeyenler de havalanýyorlar bundan... Dua edin ki korsanýz ve bizi tanýmýyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Eylül 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3201 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ARTIK O SORU SORULMALI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Eylül 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3201 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ARTIK O SORU SORULMALI... Nüfusumuzun ne kadar olduðunu Ýrsen Küçük de bilmiyor. "Ülkede kalabalýk bir insan varlýðý bulunduðu doðrudur" diyor ancak. Soranlara siz de öyle deyin: Kalabalýk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Eylül

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Talat'a göre, Eroðlu çözüm istemiyormuþ ve bunun için de öncü bir rol oynamýyormuþ. Talat, "O zaman çözüm meselesi beytambal gibi ortada kalýyor" dedi. Beytambalýn ne olduðunu anladýnýz deðil mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Tutuklamalar bekleniyor

Tutuklamalar bekleniyor H.C.'nin kim olduðunu mu merak ediyorsunuz? 'Babalar Günü'nü bekleyin o halde... Kimin eli kendinden büyükler tarafýndan öpülürse, 'baba' iþte odur! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2010 Pazar YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Daha önce 7 Mart'ta akacaðý söylenen su için Büyükelçi Akça þimdi yeni bir tarih verdi: 20 Temmuz! Çok isabetli... Kýrk yýl önce 20 Temmuz'da kan akmýþtý, þimdi varsýn su aksýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Faiz ve mazbata maðdurlarý hareketleniyor. Kazým And Bankalar Birliði'nin basýndaki açýklamasýný görünce "Her Kýbrýslý Türk Spartaküs olmalý" dedi... Demek karþýmýzda Sezar olduðu nihayet anlaþýldý! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3007 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERE TEPE.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3007 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERE TEPE. TC Büyükelçiliði okullarda anket yaptýrmaya baþlamýþ... "Cumhurbaþkanýnýz kim?" diye sordular mý acaba? Sorsalar "Abdullah Gül" yanýtýný alýrlardý mutlaka! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2010 Pazartesi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı