ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3433 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KANSERE YENÝ ÝNSAN!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3433 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KANSERE YENÝ ÝNSAN!"

Transkript

1 Turgay Avcý bastýrýyor... Batýk bankalarda halký ve devleti dolandýranlarý açýklayýn diyor... Siz onu açýklarsanýz, emin olun ki Avcý da size Varyant Ahmet olayýný açýklayacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3433 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KIBRIS'TA EN BÜYÜK TÜRKÝYE DÜÞMANI l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar MEÐER YUTULACAK LOKMAYMIÞIZ! Turgut Afþaroðlu KANSERE YENÝ DAVETÝYE MÝ? Mehmet Levent ÝLAÇ GÝBÝ BÝR ÝNSAN! KKTC bütçe büyüklüðü YARINI GÖRME ÞANSI... Erdoðan Baybars Özgün Kutalmýþ Ali Osman Beyarmudu ndaki kaçakçýlýk olayýyla ilgili dünkü haberimiz polis tarafýndan doðrulandý, ancak neden tutuklama yapýlmadýðý açýklanmadý... Dayý düzeni Torpili olmayan böyle 2 yýldýr mahkeme kararýný bekliyor n 2009 Þubat ýnda mülteci kaçakçýlýðýyla suçlanarak tutuklanan Güray Kafa, uzunca bir süre de tutuklu kaldýktan sonra 20 bin TL kefaletle serbest býrakýldý, ancak bugüne dek mahkeme hep ertelenerek sonuçlandýrýlmadý... n Her hafta polise giderek ispat-ý vücut yapan Kafa Maðusa Emniyet Müdürü Erdal Emanet i istifaya çaðýrdý... n 3. sayfada Afrika dan Mektup ta Tutuklama yok n Dün polisten yapýlan açýklamaya göre, Beyarmudu Kara Giriþ-Çýkýþ Kapýsý nda KKTC ye ithali yasak 61 kutu sütü ele geçirildiði belirtildi... Bunlarýn kimlerin tasarrufunda bulunduðu baþ harfleri yazýlarak duyuruldu, ancak neden tutuklanmadýklarý açýklanmadý... n Polis açýklamasýnda ayrýca el konulan diðer maddeler de þöyle sýralandý: 6 þiþe viski, 12 enerji içeceði, 8 boðaz pastili, 5 paket traþ býçaðý, muhtelif çikolatalar, bir yaþ pasta ve bir kutu poþet çay... Bunlara da el konulmasýnýn olayý saptýrmak için olduðu sanýlýyor... n Et kaçakçýlarý polis tarafýndan tutuklanýrken, kutu sütü kaçakçýlarýnýn olayýn hemen ardýndan serbest býrakýlmasý hayret uyandýrdý... n Beyarmudu nda gazete daðýtýmý yapan kiþi yakalanan kaçakçýlardan birinin yakýný olduðu için, dün köyde Afrika yý satýþa çýkarmadý... l 3. sayfada... Ses getiren eylem... Sürat ve dikkatsizlik Milliyet e de haber oldu n Tarým Bakanlýðý nda Özel Kalem Müdürü nün koltuðunu alan Hüseyin Mercan yine Ruh ve Sinir Hastanesi ne kapatýldý... n 3. sayfada Lefkoþa da ölümlü kaza n Lefkoþa nýn içinde meydana gelen kazada 23 yaþýndaki Ýrem Gül Ýnciler hayatýný kaybetti... Kazada 4 genç de yaralandý... n Kazanýn aþýrý sürat ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiði öðrenildi... Kemal Aþýk Caddesi nde seyreden araç Karayollarý Dairesi önünde kontrolü kaybetti ve önce kaldýrýma, sonra da Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi nin taþ duvarýna çarptý... n 3. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: "Beton Mustafa" devri biterken n2. sayfada

2 MECLÝS TOPLANACAK Meclis Genel Kurulu, yasama gündemiyle bugün toplanacak. Meclis'in gündeminde, Yayýn Yüksek Kurulu'nun 2011 Mali Yýlý Bütçe Yasa Tasarýsý ile Cumhurbaþkanlýðý tarafýndan bir daha görüþülmek üzere geri gönderilen Týp ve Kimya Laboratuarlarý ile Radyasyon Kaynaðý Kullanan Laboratuarlarýn Denetim Altýnda Çalýþmalarý Hakkýnda Yasa Tasarýsý bulunuyor. Sivil Savunma Teþkilatý Personel ve Basýn Ýþ deðiþiklik yasa tasarýlarý ile Hukuk ve Siyasi Ýþler Komitesi'nin Sayýþtay üyeliði münhaliyle ilgili raporu da Genel Kurul'un gündeminde yer alýyor. HAVA TÜFEÐÝYLE ATEÞ EDEREK YARALANMAYA NEDEN OLAN GENÇ TUTUKLANDI Gazimaðusa'da önceki gün hava tüfeði ile geliþigüzel ateþ edilmesi sonucu yolda yürüyen Ebru Çelik sað ayaðýndan yaralandý. Olayla ilgili þüpheli olarak 17 yaþýndaki bir genç tutuklandý. Polis açýklamasýnda, yaralanan Ebru Çelik'in Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nde yapýlan ilkyardým tedavisinin ardýndan taburcu edildiði belirtilirken, þüpheli olarak tutuklanan gencin adý H.G. olarak açýklandý. LEFKOÞA'DA 2 EVDEN PARA ÇALINDI Lefkoþa'da önceki gün meydana gelen hýrsýzlýk olaylarýnda iki ayrý evden para çalýndý. Polis bültenine göre, Ümit Dalgalan'a ait evden 500 TL ve 250 Euro, Zehra Aþýk'ýn evinden de 120 TL nakit para çalýndý. 19 MAYIS KUTLANACAK 19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý'nýn 92'inci yýldönümü, Türkiye ile birlikte KKTC'de de törenlerle kutlanacak. Gençlik ve Spor Bayramý, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst'ün saat 07.50'de Bayrak Radyo Televizyonu (BRT)'de yapacaðý konuþmayla baþlayacak. Bunu saat 08.15'de Lefkoþa'daki ilk tören olan Atatürk Anýtý'na protokol sýrasýna göre çelenklerin sunulmasý izleyecek. Anýtkabir'den gelen toprak Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'na baðlý bir subay tarafýndan Anýt'a sunulmasýnýn ardýndan buradaki tören saygý duruþu, Ýstiklal Marþý eþliðinde bayraklarýn göndere çekilmesiyle tamamlanacak. EUROVISION BÝRÝNCÝSÝ AZERBAYCAN'A KUTLAMA Din Görevlileri Sendikasý, 56. Eurovision Þarký Yarýþmasý'ný Azerbaycan'ýn kazanmasýndan memnuniyet belirtti. Din Görevlileri Sendikasý'ndan yapýlan açýklamada, "Bu baþarýnýn mutluluðunu Türk milleti olarak hep birlikte yaþadýk. 43 ülkede 100 milyondan fazla kiþi tarafýndan izlenen sonuçlarýn açýklanmasýnýn ardýndan Azeri þarkýcýlar büyük sevinç yaþarken, Nigar'ýn sahneye elinde Türkiye bayraðýyla fýrlamasý bizlerin sevincini bir kat daha artýrmýþtýr" denildi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Türkiye'deki seçimleri izlemenin alemi yok. Özeti, sövme, sayma, birbirlerine hakaret... Ve komplo üstüne komplo... Teknoloji Türkiye'de "Pornoloji" oldu... Kim yapar, kim eder bu rezillikleri belli deðil. Ýktidar partisi AKP'nin kendisi mi, yoksa AKP'yi padiþahlýk gücüne denk bir güçle hükümette tutmak isteyen güç veya güçler mi? Bazý Türkiyeli yazarlara göre eski "derin devlet"in yerine yeni bir "derin devlet" kondu. Ve muhalefet partilerine komplolarý kuran bu derin devlettir. Akla yakýn bir tespit... Özel sermaye sýnýfý ülkeyi devletin görünen yüzü ile yönetmez. Demokrasi, insan haklarý, özgürlükler, anayasalar, emekçi kesimin kazanýlmýþ haklarý ve cart curt... Bunlar an gelir, gün gelir, devletin sahibi vurguncu takýmýna ayak baðý olur. Mesela uyuþturucu... Yasaklamazsan para getirmez. Neredeyse getirisi sýfýrlanýr. Yasaklayacaksýn ama, "babalýk" görevi verdiklerini koruyacaksýn. Daha çok gramlarla oynayacaksýn, ara sýra yüklü bir mal ele geçireceksin, yakaladýklarýnla halka uyuþturucu mücadelesindeki baþarýný göstereceksin, sonra bu malý derin devlet, bir baþka derin devlete pazarlayacak. Vurguncu sermaye takýmýna yasal çerçevede zarar verenleri terbiye edemezsan, derin devlet eliyle kellesini alýp faili meçhul listesine kaydedeceksin. Bir EOKA gibi, bir TMT gibi bir örgütlenme... Birisinin arkasýnda Amerikan Ýngiliz desteðinde Yunan derin devleti varken, ötekisinin da arkasýnda Amerikan Ýngiliz desteðinde Türkiye derin devleti vardý. Bunlar tabii derin devletlerin birer dalcýklarý. Fethullah Hocalý örgütlenmeler de derin devletin iþleridir. "Atatükçülüðe son, dinciliðe ön" iþi da derin devlet iþidir. Bin Ladin, Saddam Hüseyin meselesi da Amerikan derin devletinin iþleridir. Türkiye'deki askeri darbeler da Amerikan derin "BETON MUSTAFA" DEVRÝ BÝTERKEN devletinin iþleriydi. Türkiye'de orduyu AKP'ye ezdirten da Amerikan derin devletidir. Fethullah Hoca'nýn Amerika'da iþi ne? Neden Amerika'nýn himayesinde iþ çevirir? Gösterdiklerine bakarak varacaðýnýz sonuç þudur: MHP'nin erkek siyasetçilerinin kadýnlarla iliþkilerine pusu kurup onlarý internet marifetiyle rezil ederek istifalarýný saðlamayý amaçladýklarýna göre hedefledikleri Recep Tayyip Erdoðan'ý, örneðin bir Padiþah Yavuz Sultan Selim gücü ile göreve getirmektir. Bu gücü saðlamanýn da en kolay yolu MHP'yi %10 barajýnýn altýna düþürmektir. Niçin? Erdoðan'ý tek baþýna anayasayý deðiþtirebilecek milletvekili sayýsýna ulaþtýrmak. En son izlediðimde MHP'nin Genel Baþkaný Devlet Bahçeli'nin parti baþkanlýðýndan istifasý talep edildi. "Ya istifa et, ya da kasetler devam edecek" dediler. Ama bu kez seviþme kasetleri deðil, konuþma kasetleri olacakmýþ. Peki, Recep Tayyip Erdoðan'a Yavuz Sultan Selim gücü verirsa bu seçim sonuçlarý ne olacak? Sünni'lik týrmanýþa geçecek.. Tabii önce Erdoðan istersa parlamenter sistem yerie baþkanlýk sistemi gelecek. Erdoðan baþkan olacak. Erdoðan istersa padiþahlýðý da halifeliði da geri getirecek. Ve Yavuz Sultan Selim'in ruhunu þadetmek için kendisi hem padiþah, hem halife olabilir... Erdoðan Araplarýn lideri olmak ister ya, tam Yavuz Sultan Selim'lik. Yavuz Padiþah batý ile hiç uðraþmadý bilirsiniz. Ortadoðu'yu iþgal etti, Araplarýn halifesi oldu. Peki, Aleviler, Kürtler ne olacak? Þimdilik onu Amerikan derin devleti bilir. Gizli Müslüman Obama'yý boþuna getirmediler oraya... Evet görünen o ki Atatürk ve Atatürkçülük devri bitti. Dincilere göre "Beton Mustafa" devri... "Yýkýn bu ucubeleri" komutu sandýktan ha çýktý ha çýkacak. "Ne mutlu Türküm Deyene"nin da sonu geliyor galiba... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý KIBRIS'TA EN BÜYÜK TÜRKÝYE DÜÞMANI Çoktandýr görüþmemiþtik Mustafa Akýncý'yla. En son kurþunlandýðýmýz gece gazetemizdeydi. Gazeteciler ona da sormuþlardý fikrini: -Saldýrganlar yakalanýr mý? -Daha öncekiler yakalandý mý da bu da yakalanacak, demiþti onlara... Dediði çýktý... Daha öncekiler gibi onlar da yakalanmadý. Her zamankinden dinamik ve enerjik görünüyor Akýncý... Aktif politikadan uzaklaþmak yaradý galiba yaþýnda delikanlý... Bana göre erken býraktý... Üstelik yeri de doldurulamadý hala... Gelen giden onu soruyor... Muhalefette boþalan siyasi liderliðin baþýna geçmesini ve daðýnýk güçleri toparlamasýný istiyor. -Ýkna edin onu, diyorlar... Oysa o, sýranýn gençlerde olduðuna inanýyor. Bir gün mutlaka birilerinin bu inisiyatifi ele alacaðýndan emin... Belediyedeki yýllarý ve anýlarý ile ilgili kalýn bir kitap yazmýþ... Þimdi de ikinci kitabýný yazýyor... Siyasi anýlarýný... Zaten bana da geliþi bununla ilgili ya... Birkaç yýl önce bir kitap yayýnlanmýþ. Kýbrýs'tan gelip geçen bazý Türk Büyükelçileri ile söyleþiler... Yazarý Gül Ýnanç... Doðu Akdeniz Üniversitesi öðretim görevlilerinden... 80'li yýllarýn sonunda adada görev yapmýþ olan Ertuðrul Kumcuoðlu ile de geniþ bir söyleþi var bu kitapta... Ve Kumcuoðlu bu söyleþisinde 'Kýbrýs'taki en büyük Türkiye düþmaný'ný da belirliyormuþ meðer... Çok merak ettim... Akýncý gülerek, -Ünvanýný elinden aldým, dedi... Kumcuoðlu, "En büyük Türkiye karþýtý Mustafa Akýncý'dýr" diyor... Kumcuoðlu'nun bu yargýya nasýl vardýðýný daha da çok merak ettim... Ve Akýncý anlatmaya baþladý... Yýl Akýncý Toplumcu Kurtuluþ Partisi lideri... Ben de TKP'nin yayýn organý 'Ortam'da çalýþýyorum... Adadaki Türk Büyükelçisi Ertuðrul Kumcuoðlu... Eþi Ümran Kumcuoðlu da o sýralarda Doðu Akdeniz Üniversitesi'nde lisansüstü eðitim yapýyor. Ümran Haným'la ilgili bir haber yazmýþýz gazeteye... Neydi hatýrlamýyorum þimdi... Akýncý da hatýrlamýyor... Bu haberden sonra Büyükelçi Ertuðrul Kumcuoðlu aramýþ telefonla onu... Þikayetçi olmuþ... Akýncý, -Gazete TKP'nin gazetesi, ama ben karýþmýyorum yayýnlarýna, demiþ ona... Ve bu konunun ikisi arasýnda görüþülecek bir mesele olmadýðýný, bunun için elçiliðin basýn müþavirini görevlendirmesi ve onun gazeteyle temasa geçmesi gerektiðini söylemiþ ona... Kumcuoðlu fena bozulmuþ... Þöyle demiþ: -Sen Mustafa Akýncý olarak Rum Cumhurbaþkaný Vasiliu ile konuþursun, ama bizimle konuþmazsýn öyle mi? Bunun üzerine þöyle olmuþ Akýncý'nýn yanýtý: -Ben senin þamar oðlanýn deðilim! Bu sözleri söyledikten sonra da kapatmýþ yüzüne telefonu... Anlaþýlan Ertuðrul Kumcuoðlu hiç hazmedememiþ bunu... Týpký Erdoðan'ýn Ýspanya'da Akýncý'nýn söylediklerini hazmedemediði gibi... Aradan yýllar geçtiði halde Kumcuoðlu, "En büyük Türkiye karþýtý politikacý Mustafa Akýncý'dýr" diyor 'de yayýnlanan ve okumaya bir türlü fýrsat bulamadýðým bu kitabý yeniden elime aldým... Ertuðrul Kumcuoðlu'nun söyleþisini açtým. Þöyle diyor Akýncý hakkýnda: "Benim Kýbrýs'ta tanýdýðým en büyük Türkiye karþýtý politkacý Mustafa Akýncý'dýr. CTP bile o denli Türkiye karþýtý olmamýþtýr." Akýncý bunlarý daha ayrýntýlý yazacak herhalde siyasi anýlarýnda... Ve sanýrým bilmediðimiz daha pek çok þeyi öðreneceðiz ondan... Merakla bekliyorum yayýnlanmasýný... Umarým, bu yazýda anlatýlan olay bugünün iliþkilerine de ýþýk tutar... Büyükelçi-toplum iliþkilerine... Akýncý 22 yýl önce, kendisini azarlamaya kalkan elçiye, "Ben senin þamar oðlanýn deðilim" diyerek kapatmýþ yüzüne telefonu... Ama bunca yýl sonra hala þamar oðlaný olanlar var aramýzda...

3 AFRÝKA dan mektup... lýyor... Böbrek nakli için bu hastaneye yurtdýþýndan da hastalar geliyor... Bazý Kýbrýslýtürk hastalara da böbrek nakli yapýldý bu hastanede... * Kuzey ile kýyaslandýðýnda, güneydeki saðlýk hizmetleri fersah fersah aþar bizi... Güneyde olanlar bizde yok henüz... Bir kanser merkezimiz yok... Bir böbrek hastanemiz de yok... Ya þimdi ordaki gibi donanýmlý bir kalp hastanemiz var mý? O da yok... Gerçi bizim hastanemizde de özellikle son zamanlarda bir ilerleme kaydedildi bu yönde... Baþarýlý anjiyo ve kalp ameliyatlarý yapýlýyor... Ancak tam teþekküllü bir kalp hastanemiz yok yine de... Kimbilir, cumhurbaþkanýmýz veya baþbakanýmýz belki de bunun için buradaki hastaneye deðil, Türkiye'ye tedaviye gidiyor... Güneydeki saðlýk sistemi ayrýca bizdekinden farklý... Devlet hastanelerinde çalýþan kamu görevlisi doktorlarýn özelde çalýþmalarý yasak... Yani hastane ve klinik doktorlarý ayrýlmýþ birbirinden... Birkaç yýl önce hizmete giren Lefkoþa'daki yeni hastaneyi gördükten sonra bizim hastanenin onun yanýnda ne kadar sönük kaldýðýný anladýk... Odalarý beþ yýldýzlý bir otel odasý gibi... * Saðlýk meselesi bir toplumun en önemli meselesi... Ancak ne yazýk, bizim burada pek anlaþýlmýþ deðil galiba bu... Lefkoþa'daki devlet hastanemizde bir tek MRI cihazý var mesela... Aylar sonrasýna randevu verilir hastalara... Bu cihaz bozulduðunda da özele gönderilir herkes... Lefkoþa'daki hastanede olan cihazlarýn çoðu ise ne Güzelyurt'ta var, ne Girne'de, ne de Maðusa'da... Acil durumlarda bunun için Lefkoþa'ya taþýnýr hastalar... Ve burada da çare yoksa, yurtdýþýna... Kýbrýs'ýn her iki yakasýndaki farklýlýðý anlamak için yalnýz buna bakmak bile yeterli... Deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE LEFKOÞA'DA ÖLÜMLÜ KAZA n 23 YAÞINDAKÝ ÝREM GÜL ÝNCÝLER ÖLDÜ...AÞIRI SÜRATÝN NEDEN OLDUÐU KAZADA 4 GENÇ DE YARALANDI Lefkoþa'nýn içinde gece yarýsý meydana gelen kazada 23 yaþýndaki Ýrem Gül Ýnciler hayatýný kaybetti, ayný yaþlarda 4 genç de yaralandý. TAK muhabirinin polisten aldýðý bilgiye göre, saat sýralarýnda Kemal Aþýk Caddesi'nde meydana gelen kazada, Mesrur Dim (E-23) aþýrý sürat ve dikkatsizlik sonucu 07 NB 004 plakalý aracýyla Karayollarý Dairesi önünde kontrolü kaybetti ve önce kaldýrýma, sonra Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi'nin taþ duvarýna çarptý. Kaza sonucu araçta bulunan Ýrem Gül Ýnciler (K-23) olay yerinde hayatýný kaybederken, araç sürücüsü ve diðer yolcular 24 yaþýndaki Osman Çavuþoðlu, 24 yaþýndaki Tuðba Güney ile 23 yaþýndaki Ömer Faruk Eminoðlu yaralandý. Yaralýlardan Mesrur Dim Lefkoþa Devlet Hastanesi'nde kontrol altýna alýnýrken, diðerleri taburcu edildi. Mesrur Dim'in hayati tehlikesinin bulunmadýðý bildirildi. Kaçakçýlýk olayýnda tutuklama yok Beyarmudu'ndaki kaçakçýlýk olayýyla ilgili dünkü haberimiz polis tarafýndan doðrulandý, ancak neden tutuklama yapýlmadýðý açýklanmadý... Dün polisten yapýlan açýklamaya göre, Beyarmudu Kara Giriþ-Çýkýþ Kapýsý'nda KKTC'ye ithali yasak 61 kutu sütü ele geçirildiði belirtildi... Bunlarýn kimlerin tasarrufunda bulunduðu baþ harfleri yazýlarak duyuruldu, ancak neden tutuklanmadýklarýna dair hiçbir açýklama yapýlmadý... Polis açýklamasýnda ayrýca el konulan diðer maddeler de þöyle sýralandý: 6 þiþe viski, 12 enerji içeceði, 8 boðaz pastili, 5 paket traþ býçaðý, muhtelif çikolatalar, bir yaþ pasta ve bir kutu poþet çay... Bunlara da el konulmasýnýn olayý saptýrmak için olduðu sanýlýyor... Et kaçakçýlarý polis tarafýndan tutuklanýrken, kutu sütü kaçakçýlarýnýn olayýn hemen ardýndan serbest býrakýlmasý hayret uyandýrdý... Mercan'ý yine hastaneye kapattýlar Geçtiðimiz gün Tarým Bakanlýðý'nda bir eylem gerçekleþtiren ve Özel Kalem Müdürü'nün koltuðunu alan Hüseyin Mercan yine Ruh ve Sinir Hastanesi'ne kapatýldý... Dün telefonla gazetemizi hastaneden arayan Mercan, geçmiþte de hak ararken yine ayný durumla karþý karþýya kaldýðýný ve hastaneye kapatýldýðýný söyledi. Mercan, "Hakkýmý aramaktan vazgeçmemi bekliyorlarsa boþuna bekliyorlar" dedi... "MÝLLÝYET"E HABER OLDU Hüseyin Mercan'ýn gerçekleþtirdiði koltuk eylemi "Milliyet" gazetesine de haber oldu. Haberde þöyle denildi: KKTC'de Hüseyin Mercan adlý adam Tarým Bakanlýðý'ndan alacaklý olduðu nedeniyle kendisine ödeme yapýlmayýnca, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý Özel Kalem Müdürü Atýnç Keskin'in koltuðunu aldýðý gibi sokaða fýrladý KKTC'de Hüseyin Mercan adlý adam Tarým TEL-SEN, YARIN EYLEM YAPACAK Tel-Sen Baþkaný Tamay Soysan, 17 Mayýs Dünya Haberleþme Günü'nde "baskýya boyun eðmeyecekleri" mesajýný vermek için, Baþbakanlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'na siyah çelenk koyacaklarýný bildirdi. Soysan yazýlý açýklamasýnda, "Haberleþme Özgürlüðümüzü sýrf birilerine Telekomünikasyon Dairesi'ni peþkeþ çekme uðruna karanlýða býrakmak isteyenler, dairenin gelirlerini artýrmaya yönelik çalýþma yapma yerine tam tersine gelirlerin Bu arada Beyarmudu'nda gazete daðýtýmý yapan kiþi yakalanan kaçakçýlardan birinin yakýný olduðu için, dün köyde 'Afrika'yý satýþa çýkarmadý... Polisten olayla ilgili olarak yapýlan resmi açýklamada þöyle denildi: Beyarmudu Kara Giriþ-Çýkýþ Kapýsý'nda dün, saat 12:00 sýralarýnda A.Ý.(E-29)'nin yönetiminde bulunan ve M.D.(E-51)'in yolcu olarak bulunduðu araçta KKTC'ye ithali yasak 61 kutu sütü, 6 þiþe viski, 12 enerji içeceði, 8 boðaz pastili, 5 paket traþ býçaðý, muhtelif çikolatalar, bir yaþ pasta ve bir kutu (160) poþet çay bulunarak ileri iþlem için Gümrük Dairesi yetkililerine teslim edildi. Saat 12:30 sýralarýnda ise H.H. (E-52)'nin yönetimindeki araçta 60 çikolata ve çeþitli markalarda toplam 266 bisküvi bulundu. Olaylarla ilgili soruþturmalarýn sürdüðü belirtildi. Bakanlýðý'ndan alacaklý olduðu nedeniyle kendisine ödeme yapýlmayýnca, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý Özel Kalem Müdürü Atýnç Keskin'in koltuðunu aldýðý gibi sokaða fýrladý. Bakanlýðýn þikayetçi olmadýðý olayda, koltuk Mercan'dan alýnarak bakanlýða geri götürüldü. azaltýlmasýna göz yumarak halka götürülmesi gereken hizmetlerin önünü týkamaktadýrlar. Niyet bellidir, niyet özelleþtirmedir. Buna müsaade etmemizi bizden kimse beklemesin. Bu yönde atýlacak her adýmýn karþýsýndayýz ve karþýsýnda olmaya devam edeceðiz" dedi. Soysan, Telekomünikasyon Dairesi'nde özelleþtirme süreci yaþandýðýný, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn farklý tanýmlarla oldu bitti yaratmak istediðini savundu. Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra MEÐER YUTULACAK LOKMAYMIÞIZ! Soruyu Cemil Çiçek sormuþtu: -Nüfusunuz kaç? Baþbakan Ýrsen Küçük ülkesinin nüfusunu bilmiyordu. Kaçamak bir cevap verdi. -Kalabalýk bir nüfusumuz var, deyiverdi. Sonra sordu soruþturdu, arkasýndan da demeci patlattý. -KKTC'nin nüfusu 600 binin üzerindedir, dedi. Cemil Çiçek kül yutar mý? -Ben Belediye Baþkanlýðý da yaptým. Bütçeden alacaðýmýz parayý artýrmak için nüfusumuzu þiþirirdik diyerek, bu rakamý beðenmediðini ima etti. Bunun üzerine devreye Maliye Bakaný Ersin Tatar girdi. -KKTC'nin nüfusu 400 bindir, dedi. Belli ki onun cevabý da yanlýþtý. Doðru cevap Halil Ýbrahim Akça'dan geldi. Meðer KKTC'nin nüfusu 285 bin imiþ. Kaçak sayýsý da abartýldýðý kadar deðilmiþ. 10 bin civarýndaymýþ. Bu durumda kaçaklarla birlikte KKTC'nin nüfusu 295 bin kiþi oluyor. Ýtirazý olan var mý? Sakýn bu rakamlarda çeliþki aramayýn. Nüfusu 285 bin olan bir ülkede, araba sayýsý 250 bin olur mu diye sormayýn. Bizim devletimiz fakir ama, vatandaþlarý zengin... Belki baþka ülkelerde, doðmamýþ çocuða don biçilmez ama... Bizde adet baþka... Herkes ilk doðum gününde, çocuðuna hediye olarak araba alýr. Çocuk 18'ine geldiðinde arabasý kapýnýn önünde hazýrdýr. Torunlar da 90'ýna gelmiþ nenelerine, dedelerine araba alýrlar. O nedenle araba sayýmýz nüfusumuza göre biraz fazla... Ama olsun, fazla mal göz çýkarmaz. Su hesabý, elektrik hesabý da tutmaz. Zeki Beþiktepeli hesap yaptý rakamlarýna göre kullandýðýmýz içme suyunu hesapladý. Türkiye'deki ortalama rakama böldü yýlýndaki KKTC nüfusunu 613 bin kiþi buldu. Ama Zeki hocanýn hesabý da yanlýþ. Kýbrýs'ta havalar çok sýcak... Yazda yanýp kavruluruz... O nedenle de çok su kullanýrýz. Elektrik tüketimi de ayni þekilde. Ekmek hesabý da tutmaz. 300 bin kiþi günde 800 bin ekmek tüketiyorsa... Ekmeði çok sevdiðimizdendir. Sözü uzatmaya gerek yok... Akça, nüfusunuz 285 bindir, demiþse... Kaçak sayýsýný da 10 bin olarak vermiþse... Kaçaklarý da kayýt altýna alarak, nüfusumuzun 295 bin olduðunu göðsümüzü gere gere dünyaya ilan edebiliriz. Ve bundan böyle bütün politikalarýmýzý da bu nüfus üstüne oturtabiliriz. Eðitimi, saðlýðý, güvenliði, yargýyý bu rakamlara göre yeniden yapýlandýrabiliriz. Yalnýz yine de birkaç küçük sorun var. Bu 295 bin nüfusun kaçý Kýbrýslý, kaçý Türkiyeli? Biz Kýbrýslýlar olarak kaç kiþi kaldýðýmýzý biliyoruz. Sayýn Akça bize kendi nüfusunu söylesin... Biz de kendi nüfusumuzu söyleyelim... Ve görelim bakalým, 295 bin rakamý tutar mý, tutmaz mý? Tutarsa sorun yok... Tutmazsa, fazlalýklarý atarýz. O zaman darýlmaca, gücenmece olmaz. Bir de seçmen sayýsý meselesi var. Nüfusumuz 295 bin ise, seçmen sayýmýz kaçtýr? Ve bu seçmenlerin çoðunluðu Türkiyeli mi yoksa Kýbrýslý mýdýr? Eðer seçmen çoðunluðu Türkiyeli ise... Yandýk ki ne yandýk? Bizdeki de ne kader ama? Yýllarca Rumun azýnlýðý olmamak için direndik. Geldiðimiz noktaya bakýn! Nüfusumuz 285 binmiþ... Hangi 285 bin, hangi 685 bin, hangi 985 bin... Habire de gelmeye devam ediyorlar. Ama ne farkeder? Nüfusumuz 285 bin olsa da azýnlýðýz, 985 bin olsa da... Bizi lokma gibi yuttular da, farkýna varamamýþýz.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Korkma! Olmaz hiçbir þey bu mandrada Eli kolu birazcýk uzun olanlara Hayvan da kaçýrýrlar, süttozu da, sigara da Hayýf eli kolu kýsacýk olanlara Ali OSMAN Periyodik YARINI GÖRME ÞANSI Bugün, geçtiðimiz haftaya bir dokanalým dedik Önümüzdeki günlerin ne göstereceðini pek düþünmek istemem aslýnda Yarýn bugünün devamýdýr çünkü Bugünden, yarýný görme þansýnýz vardýr dikkatli bakarsanýz.. Geçtiðimiz hafta büyücülük olayý bazý gazetelerin manþetlerindeydi Bu tür olaylar hiç bitmedi ki yaþantýmýzdan Elmas Bacý'nýn falcýlýk parasýyla apartmanlar diktiði söylenir durur Bu toplum Türkiye'de esen rüzgara göre hareket eder hep O günlerde Türkiye'de Atatürkçü idi herkes Tabii ki burada da Þimdi rüzgarýn esiþi doðudan (!) Ýki dakikada renk deðiþtiren toplum bu kez Müslümanlýða yaklaþtý ve Atatürkçülüðü söylemlerinden azalttý Hayatlarýnda caminin kapýsýndan geçmeyenler yüze piyaz "camici" oldular! Camiler için açýlan ihaleleri hemen onayladýlar, desteklediler, alkýþladýlar Þeriat yanlýsý olanlarýn bundan vazgeçmeleri mümkün deðildir. Yani Tayyip Erdoðan ve çevresindekilerin siyasette ve yaþantýda daha farklý bir yaklaþýmlarý yoktur Þimdilik beklemededirler sadece. Amerika izin verirse bekledikleri "o gün"e kavuþacaklarý ümidi vardýr hep içlerinde Büyücü kadýn yakalanmýþ ve yargýya sevkedilmiþ Dua edin Tayyip Erdoðan Haziran seçimlerinde yüzde elliyi geçmesin Ne yargýya sevkedenler, ne de yargýlayanlar hesabýný veremeyecekler sonra bunun Þeriat düzeni ortaçaðýn karanlýklarýndadýr Engizisyon hakimdir orada O dönemi arzulayanlar, yarýn, hakimiyetlerini her alanda elde ederlerse, bugün büyücülükle iþtigal edenleri yargýlayanlarý da, yargýya sevkedenleri de hesaba çekmeyecekler mi? Baþka ne oldu geçtiðimiz hafta? Mersin'in Anamur ilçesindeki Alaköprü Barajý inþaatýna köylüler karþý çýkmýþlar Bu barajýn yapýlmasýndaki amacýn KKTC'ye su getirilmesi olduðunu söylüyorlar Durduruldu Akine köylüleri haklý olarak Türkiye hükümetinin bu giriþimine karþý çýktýlar Kýbrýs demek, bela demektir Bir belanýn onlarý da sarmasýndan korkmuþ olmalýlar Haksýz da deðiller. Esendemir'e ikinci kez bomba kondu Polis bir zanlýya ulaþmýþ... Geçmiþ olsun dileklerimizi iletirken þunu da söyleyelim Derin devletse perdenin gerisinde umut beklenmesin Þimdiden faili meçhullere yazýlsýn bu da Tecavüz olaylarý zaten gündemden düþmüyor Þeriat düzeni gerekmez bu iþin önüne geçmeye Demokratik bir hukuk düzeni ve de uluslararasý hukuktur herþeyin perde gerisinde Mahkeme emeklilerden keislen fazlalýklarýn ödenmesi emrini verdi Maliye Bakaný Tatar, ödemeyeceðini açýkladý Burasý KKTC Öyledir iþler burada Hak ve hukuk nedir ki? Tatar ondan üstün deðil mi? Aðzý olan konuþur denmiyor mu? O da konuþuyor iþte ve de sözü yürüyor Yasalara, kararlara raðmen Geçtiðimiz haftaya hafif bir dokandýk Cerahat inanýlacak gibi deðil. Býraktým diðerlerini Bu yük, bu pislik aðýr Ama gene de unutmayalým bugünler, yarýnlarýn baþlangýcýdýr! Kalay BATIK BANKALAR Avcý: Devleti dolandýranlar açýklanmalý Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP) Genel Baþkaný Turgay Avcý, batýk bankalar dolayýsýyla devlete borcu olanlarýn açýklanmasýný istedi. Avcý yazýlý açýklamasýnda, batýk bankalarýn borçlarý konusunda Maliye Bakaný ve TMSF yönetiminden açýklama beklediklerini yineledi. Avcý, "Ülkemizde batýrýlýp devletin üstüne yýkýlan paralarýn miktarýný açýklayacak mýsýnýz? Ülkede batýrýlan halkýn parasý, 210 milyon TL civarýnda mýdýr? 2001 yýlý dolar kuru üzerinden bir hesap yapýldýðýnda 165 milyon dolar paranýn batýrýldýðý, bu miktarýn da bugünkü TL deðeri üzerinden 250 milyon TL'yi aþtýðý doðru mudur" diye sordu. Bu rakamlar ve sorular konusunda hükümetten ve Maliye Bakanlýðý ile ilgili kurumlardan açýklama beklediklerini belirten Avcý, 250 milyon TL kaynakla KTHY'nin batmasýnýn engellenip, DAÜ ve LAÜ baþta olmak üzere ülkedeki üniversitelerin borçlarýnýn ödenebileceðini; çalýþanlarýn hayat LTB'den geniþ çaplý çevre temizliði Yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkent Lefkoþa genelinde geniþ çaplý çevre temizliði için 2 haftadýr yoðun bir çalýþma gerçekleþtiriyor. Temizlik Þubesi'nin greyder, dozer, kamyon, çekirge araçlarý ve ot kesme makineleri ile sürdürdüðü temizlik çalýþmalarý, özellikle boþ arsalardaki otlarýn temizlenmesini kapsýyor. Yaz aylarýnda kuru otlarýn yangýn riskine sebep olmamasý ve bu yerlerde sinek oluþumunun önüne geçilmesi amaçlanan çalýþmalarda, temiz bir çevre yaratýlmasý hedefleniyor. ÖNET Temizlik Þubesi Amiri Serkan Önet'in verdiði bilgilere göre, mezarlýk temizliðinin tamamlanmasýnýn ardýndan bölge bölge temizlik çalýþmalarýna baþlandý ve þu ana kadar Bakanlýklar bölgesi, Kýzýlbaþ ile Gelibolu'da çalýþmalar tamamlandý. Taþkýnköy bölgesindeki çalýþmalarýn tamamlanmak üzere olduðunu belirten Önet, haziran sonuna kadar temizlik çalýþmalarýný bitirme gayretinde olacaklarýný ifade etti. BULUTOÐLULARI LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý da yaptýðý açýklamada, Baþkent Lefkoþa'da baþlattýklarý çevre temizliðinin süratle devam ettiðini ve tüm bölgelerde gerekli çalýþmalarý yapacaklarýný söyledi. Bulutoðlularý, 2011'in Çevre Yýlý olmasý nedeniyle yaþanabilir bir çevre yaratýlmasý konusunda duyarlý olduklarýný, bu anlamda da tüm ekiplerin hummalý bir çalýþma içinde olduðunu vurguladý. Sinek ve yangýn gibi Lefkoþalýlarý sýkýntýya sokan problemlerin çözümü konusunda çevre YÜKSEK YERLERÝN ALÇAKLIÐI Gazetemizi kurþunlarlar, silah Ercan'da bulunur, polis birkaç kiþiyi sorgular, birkaçýný tutuklar, sonra hepsi de serbest býrakýlýr, silahla yakalanan kiþiye hiç dokunmaz, kapatýr mevzuyu. Emir yüksek yerdendir. Gazetemizi kurþunladýklarýný övünerek üstlenenlere Türkiye'de de Kýbrýs'ta da dokunmazlar. Emir yüksek yerdendir. Artemis'te iþkence gören delikanlýnýn baþýndan geçenler ürperticidir. Polis ne açýklama yapar, ne de birini sorgular. Kurþunlayanlarýn, iþkence yapanlarýn hep yanlarýna kalýr. Emir hep yüksek yerdendir. Þu yüksek yerler de amma alçaktýr ha pahalýlýðý ödemelerinin kesintisiz yapýlabileceðini; bunlarýn yanýnda binlerce insana yeni istihdam kapýlarý açacak sýfýr faizli kredilerle kriz halindeki özel sektörün desteklenebileceðini ifade etti. Batýrdýklarý paralarý geri ödemeyen bankacýlar konusunda devletin ne yaptýðýný da soran Avcý, batýk bankacýlarýn paralarýyla ve destekleriyle ülkede siyaset yapanlarýn teþhir edilmesi gerektiðini kaydetti. "Batýk bankalarýn devlete tam olarak ne kadar maliyeti olmuþtur? Bu paralarýn aradan geçen dönem boyunca yasal faizleriyle birlikte miktarý nedir? Vatandaþlarýmýzýn paralarýný hortumlayýp ya da batýrýp bunu devlet ödetenler var mýdýr? Bunlar kimlerdir? Batýk bankalarýn devlet ödettikleri paralarýn geri alýnmasýyla ilgili hangi çalýþmalar yapýlmýþtýr " diye sorularýný sýralamaya devam eden Avcý, Salih Boyacý ve ailesinin þirketlerinin devlete borcunun da açýklanmasýný istedi. temizliðinin önemine vurgu yapan Bulutoðlularý, Lefkoþalýlara hizmet etmeye her yönden devam ettiklerini kaydetti. YILDIRIM ÝLAÇLAMA Öte yandan, Lefkoþa Türk Belediyesi'nin (LTB) açtýðý sivrisinek, karasinek, pire, hamamböceði ve kemirgen (fare, sýçan) mücadelesi ihalesini kazanan F.Dorman Ltd. hafta sonu Lefkoþa'da yýldýrým ilaçlama operasyonu gerçekleþtirdi. Lefkoþa Belediye sýnýrlarý dâhilinde Ýlaçlama Fizibilite Raporu kapsamýnda haþere kaynak çalýþmalarýný önceden tamamlayan F. Dorman Ltd ekipleri, hafta sonu ilaçlama yaptý. Bir yandan sinek ve böcek üreme alanlarýnda yoðun larvasit uygulamasý yapýlýrken, diðer yandan LTB'ye ulaþan haþere ile ilgili þikayetlerin tümüne müdahale edildi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KANSERE YENÝ DAVETÝYE MÝ? Acý gerçek ortada. Kalpten ve kanserden gidiyoruz en çok. Nerdeyse kalp damar hastalýklarýnýn önüne geçen þu amansýz kanser illeti Kuzey Kýbrýs'ý kasýp kavuruyor. KKTC'de kayýtlý 8 bin kanser hastasý olduðu açýklanmýþtý bir süre önce. Kanser vakalarýnda yaþ oraný da düþtü. Yani yaþa baþa bakmaz oldu bu kahrolasý illet. Her gün iki yeni kanser vakasý kaydediliyor. Ve iki günde bir, bir kiþi kanserden yaþamýný yitiriyor. Biz ise çaresizlik içinde, her an kapýmýzý çalabilecek bu hastalýða karþý yeterli mücadele olanaklarýna sahip olamamanýn kahrýný yaþýyoruz. Kanser o kadar çok cephelerden saldýrýyor ki hangisiyle nasýl baþedeceðimizi bilemiyoruz. Meyve ve sebzelerde hormon tahlillerinin bile, teknik yetersizlikler nedeniyle yapýlmadýðý duyurulmuþtu bir süre önce. Þimdi durum nedir, belli deðil. Yine bu açýklamanýn yapýldýðý günlerde 300 kilo domates, bir miktar çilek ve mandalinanýn böcek ilâcý kalýntýsý nedeniyle imha edildiði haberleri çýkmýþtý. Domates içinde domates... Biber içinde biber... Portakal içinde portakal çýktýðý haberleri de sýk sýk yer almakta gazetelerimizde. Ve çevremiz... Korkunç bir kanserojen kirlenmenin etkisi altýndaki çevremiz... Çöplük yangýnlarý... Meskûn mahallere pervasýzca dikilen baz istasyonlarý... Yine meskûn mahallerden geçirilen yüksek gerilim hatlarý... Elektrik santrallerimizin filtresiz bacalarýndan yükselen zehirli dumanlar... Askeri tatbikatlar... Bilinçsiz ve denetimsiz kullanýlan tarýmsal ilâçlarýn gýdalarda býraktýðý kanserojen kalýntýlar... Hepsi de, soluduðumuz havaya, bastýðýmýz topraða, içtiðimiz suya ve yediðimiz herþeye bir kurþun gibi çökmekte ve aðýr aðýr zehirlemekte yaþamýmýzý. Peki, bizi yeni bir güne, yeni bir haftaya böylesine karamsar bir tablo sergileyerek girmeye iten ne? Haspolat'ta bir araç hurdalýðý var. Bu hurdalýktaki araçlar bir süreden beri, metal aksamlarýný almak için, koltuk ve plastik aksamlarý sorumsuz kiþiler tarafýndan ateþe veriliyor. Bu yangýnlardan çýkan dumanlarýn, kesinlikle kanserojen gazlar içerdiðini belirten Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði Baþkaný Dr. Suphi Hüdaoðlu'nun bu konuda söyledikleri, insanýn kanýný dondurmaya yeter de artar bile. Bakýn ne diyor Hüdaoðlu... "Bu tür plâstik kaplama ve döþeme malzemelerinin yanmasý sonucu çýkan gazlar, genellikle dioksin türü ölümcül gazlardýr. Bunlarýn yanýsýra yanan maddelerin türüne göre karbon monoksit, karbon dioksit, sülfür türü gazlar açýða çýkar ve insan vücuduna solunum yoluyla girerek, uzun vadede kanser hastalýðýna neden olurlar. Bunun yanýsýra havaya karýþan bu tehlikeli gazlar, kolay kolay kaybolmaz ve yaðmurla birlikte topraða, yeraltý sularýna karýþarak risk unsuru olurlar. Etki altýnda kalan bölgelerde uzun süre kalan hamile kadýnlarýn sakat doðum yapma ihtimali de yüksektir. Bu tür gazlarýn çýkmasýna sebep olan, hava kalitesini düþüren, halk saðlýðýný ciddi biçimde tehlikeye sokan ve bu iþi para kazanmak için yapan kiþileri denetlemekle sorumlu makamlarýn hâlâ bir önlem almamasý esef vericidir. Özellikle kaymakamlýklar, Çevre Koruma Dairesi, sanayi sitelerinin kontrolünü elinde bulunduran Sanayi Dairesi'nin ve 2011'i "Çevre Yýlý" ilân eden bakanlýðýn acil önlem alarak halkýn bile bile zehirlenmesine dur demeleri gerekmektedir." Hüdaoðlu, acý gerçeði çok çarpýcý tespit ve uyarýlarla ortaya koydu. Bu ses yurtsever aydýn sorumluluðunun ve bilimselliðin sesidir. Ve mutlaka kulak verilmelidir.

5 16 Mayýs 2011 Pazartesi 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Devlet Planlama Örgütü'nün turist profilini belirleme çalýþmasý yaparken, derin araþtýrmalara girmesine gerek yok. Cezaevine uðrasýn yeter. * Sigortacýlarýn Rumlara daha ucuza sigorta çýkarmasýnýn nedeni, Türklere göre kuzeyde daha az araba kullanmalarýndan kaynaklanýyormuþ. - Ýþ adamlarýmýzýn her testiye kulp uydurma yeteneklerine bayýlýyorum! *Sunat Atun, "Ambargolarý aþmakta kararlýyýz" demiþ. - Kendine güveniyor da böyle konuþuyor sanýp, alkýþlamaya hazýrlanýyordum Meðer anavatana güveniyormuþ. Anavatan desteklerse aþacakmýþ! * Çocuklarýn masal þöleni sona ermiþ. - Büyükler masal þöleni ise asla bitmeyecek. * Turizm Bakaný Üstel projelerini açýklamýþ 'ün projeleri deðil bunlar Hatta 2013'ün de deðil. Ýçinde bulunduðumuz ve yarýsýný da yediðimiz 2011'in projeleridir açýklanan.. Varýn anlayýn hallerimizi. *KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan, "Emeklilik yaþýnýn yükseltilmesi gençlerin iþsiz kalmasýný getirir" demiþ. -Þimdi tu kaka dediðimiz, katlanan mücahitlik, erken emeklilik de, bir zamanlar gençlere iþ açýlsýn diye ortaya atýlmýþtý hatýrlarsanýz..! Ayný gerekçe gibi! *Downer "Kýbrýs yeniden birleþmezse Türkiye asla AB'ye üye olamaz" demiþ. -Olmazsa olmaz Yunanistan oldu da n'oldu yani?! ÝLAÇ GÝBÝ BÝR ÝNSAN! Çileli bir halkýz Her iþimiz eziyetle olur genellikle Zorlama ister Kaktýrma ister Tanýdýk, torpil ister en sýradan iþlerimiz bile Hatta yedirme isteyenler bile vardýr. Bu nedenle, devlete iþi düþenler, biraz tedirgin yaklaþýr o kapýya Bazen iþiniz olur Olur olmasýna da, "eksik olsun" dedirtircesine olur. Yüzü ile döver sizi masa baþýndaki görevli memur Bir çalým Bir ciddiyet Bir asýk surat Burunlarýndan kýl aldýrmazlar. Size yardým etmek için deðil, iþinizi yokuþa sürmek için görevlendirilmiþler sanki Ve bir de "ben buralara düþecek adam mýydým" havalarý var ki, hazmedilir gibi deðil... Elbette tüm çalýþanlarý ayný kefeye koymuyoruz Arada iyileri de çýkýyor Hem öyle mükemmeller var ki aralarýnda, þaþýrýp kalýyorsunuz. Doðrusu ben de þaþýrdým Özlem hanýmý görünce! Ve "Allah Allah bizde böyle memurlar da mý var!" demeden edemedim. Özlem Deler Ýlaç ve Eczacýlýk Dairesi'nde çalýþýyor. Hani o, "batan/batýrýlan/yok edilen/ iç edilen/yenen ve unutulan" Peyak'tan kalma ambarlar var ya, orada görevli.. 20 yýllýk eczacý. Hastalarýn ilaçlarýný veren o. Varsa tabii Çoðu zaman veremiyor, eli boþ gönderiyor ama Çünkü yok Çünkü daha gelmeden bitiyor ilaçlar Ama kendisi, insana ilaç gibi gelen bir insan! Küçük bir odasý var. Temiz, tertipli, düzenli ve ferah.. Ve duvarlar, fotoðraflarla dolu. Özlem haným kendi çektiði doða fotoðraflarý ile dekore etmiþ odasýný. Belli aralýklarla deðiþtiriyor. Raflarda, yine kendisinin el becerisi ile çakýl taþlarýndan yaptýðý biblolar, heykelcikler var Bir sergi salonu gibi Hasta ve yorgunsunuz Canýnýz sýkkýn, moraliniz bozuk Kafanýzda saðlýkla ilgili bin bir dert Bir ilaç alabilmek için, yine bin bir formaliteden sonra geldiniz bu kapýya Ve içinizde "belki de ilacýmdan kalmadý, elim boþ dönebilirim" endiþesi Ne var ki; odayý gördükten sonra, yüzde yüz bir deðiþime uðruyorsunuz Çünkü pozitif bir enerji çarpýyor yüzünüze bir anda Hem fotoðraflardan etkileniyorsunuz, hem Özlem hanýmýn içten ilgisinden. Bir an için de olsa sýkýntýlarýnýzdan kurtuluyorsunuz, rahatlýyorsunuz. Az þey mi! Durumlarýmýz ortada! Para yok, ilaç yok. Ama Özlem hanýmdan gördüðünüz ilgi ve güler yüz sayesinde; "daha anlayýþlý gibi" davranýyor ve hemen köpürmüyorsunuz "bu nasýl devlet?" diye. Biz zaten böyleyiz. Yüzümüze gülün, canýmýzý alýn! Dürüst'ün özel ders veren öðretmenlerden yeni milyarderler yaratma projesi desteklenmelidir.

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun BÝZDE BÖYLE GÜNLÜK Türk Dil Kurumu Sözlüðü'ne göre "Üslup"un anlamlarýndan biri, "Anlatma, oluþ, deyiþ veya yapýþ biçimi, tarz" olarak ifade ediliyor. Üslup, kiþiye göre farklýlýk gösterebilir Bir dil, o dili anadil olarak kullanmayanlar tarafýndan da kullanýlýr. Yabancý bir dili konuþanlarda üslup farklýlýðý, daha çok görülür. Üslubun ceza kesiminde bir kriter olduðu Özellikle yabancý dil kullanan birisinin, Türkçe olarak meramýný anlatýrken üslubunun Ceza yazmada kriter olarak kullanýlmasý insaný hayrete düþürdü. Üslup nedeni ile kesilen trafik cezasýnda insanýn gözleri faltaþý gibi açýldý. Uyuþturucu cezalarý bile bu oranda deðil sýrasýnda. Doðrudan Selma Bolayýr Bir müzisyene; seyirci veya dinleyici topluluðunun, bir iki kiþisi dýþýnda hepsinin, saðýr olduðunu söylerseniz... Kendini coþku ile alkýþlasa da o seyirci kitlesi... Müzisyen sevinç duyup mutlu olabilir mi dersiniz? Günlük gazeteleri okurken; sanki halk bir müzisyen... Ýnsanlar; bir piyanonun tuþlarý üzerinde gezinir gibi, duyulabilecek en tiz perdeden sesler çýkarýrlar... Sanki Kýbrýs'ýn kuzeyinden bir piyano resitali gibi haberler... Sanki ölümü çaðrýþtýran bir ritüel.. Gezinip dururlar piyanonun tuþlarýnda... Çoðu sendikacýlar gündür iþsiz, aç ve soðukta kalan dört yüz eski KTHY çalýþaný... Devletten ödeneklerini alamayanlar... Sorunlarý çözülmeyen ebeler, hemþireler.. Hastanelerde doktor ve ilaç bulamayanlar.. Ýnsan onuruna yaraþmayan çevreden rahatsýz olanlar.. Dinini; kendi vicdaný ve Allah'ý arasýnda bir mesele olarak yorumlayan, bu yüzden de hacýlara, cinci hocalara gereksinimi olmadýðýný söyleyen çoðu Kýbrýslýlar... Çözümle yasal statü kazanmak isteyenler... Türkiye'nin adaya "barýþ" için geldiðini ama þimdi barýþýn önündeki "takoz" olduðunu söyleyenler... Askeri müdahalelerden sonra, nüfus aktarmanýn Cenevre Konvansiyonu'na göre suç olduðu gerçeðini tekrarlayanlar... Deðiþen demografik yapýyla "soy kýrýma" uðrayarak yokoluþu yaþayanlar.. Sigortasýz, saðlýksýz koþullarda çalýþtýrýlan iþçiler.. Ýþsizler.. Kýbrýs'ý ve Kýbrýslýlarý tanýmadan ahkâm kesenlere "Sus, senin benim için konuþma hakkýn yok" deyenler.. Piyanodan yükselen ses aslýnda bir "kakafoni"... Ve adanýn kuzeyinde yaþanan; Aslýnda bu ceza oraný ve ceza yazma nedeni, bizim toplum zihniyeti olarak geldiðimiz noktanýn bir ifadesidir. Hiçbir sorun, temel sorun ile olan iliþkisinden ayýrt edilemeyeceði gibi Trafikte yaþanan sorunlar ve tavýrlar da temel sorundan ayrý deðerlendirilemez. Nedir temel sorun? Sistem sorunu!.. Kuzey Kýbrýs'ta yerleþmiþ çarpýk sistem. Ýnsaný, merkez kabul etmeyen Ýnsaný, her zaman itaat etmekle mükellef tutan sistem. Ýnsandan sadece hizmet bekleyen Ona hizmet etmeyi görev saymayan sistem. Bu sistemde yaþamak zorunda býrakýlanlar Nedenini anlamakta zorluk çekecekleri sorunlar ile her an karþýlaþabilirler. Bürokraside, ticarette, PÝYANO RESÝTALÝ yönetsel ve ahlâki kokuþmuþluk gerçeðinin aynasýdýr. Ama gelin görün ki, dinleyici koltuklarýnda oturan; seçtiðiniz veya seçmediðiniz, ama kesinlikle sizi temsil etmeyen " temsilcilerin" tekmili birden saðýr... Toplumdaki devinimlere, seslere duyarsýz... Hiçbir þeyi bilmediklerini de bilmiyorlar.. Aç mýsýnýz, tok mu, umurlarýnda deðil... Yok olmuþunuz; ne gam! Zaten insan bugün niçin vardýr onlara göre? Mutlu olmak için deðil ama.. Ýnsanýna hiç bir güvence vermeyen... Kendinin bile olmayan bir toprak parçasý üzerinde kurduðu ve de senelerdir hiç bir ülkeye tanýtýp yasallaþtýramadýðý... Hatta idare bile edemediði devlet uðruna ölmek için deðil mi? Yanlýþlarýný onlar da bildikleri içindir saðýrlýklarý.. Saðýrdýrlar çünkü çýkarlarýna ters düþtüðü için yapamayacaklarý þeylerin söylendiðini duymak istemezler.. Demokratik ve ahlâki deðerleri iþlerine geldiði gibi yorumlayan veya yok sayan bir zihniyet... Sizin söylediðiniz hiç bir þeyi kabul etmez... Savunmalarýný da kendi doðrularýna göre; belki de kendi özlerine bile ters düþerek yaparlar.. Ne içindir bu gaflet dersiniz? Ýstifa kavramýnýn onurla iliþkisini anlayamadýklarý için.. Doðruyu yanlýþtan ayýrma yetisinde olmadýklarý içindir... Kendilerine "emredilen" görevlere, karþý durma yürekliliðini gösteremedikleri için saðýrdýrlar. Söylenenleri gözleri kapalý yaparlar; halkýn yararýna olup olmadýðýný düþünmeden.. Ne yaparlarsa yapsýnlar gerçekleri deðiþtiremezler. Zaten "kasaba politikacýlarýndan" da Mahatma Gandi gibi davranmalarýný bekleyemezsiniz sanýrým.. Ýngiliz ; "Yani Hindistan'ý terk etmemizi mi istiyorsun?" diye sorduðu zaman... "Evet" demiþti" Gandi; "ülkemden gitmenizi istiyorum"... Ama o bir liderdi... sözleþmelerde, alýþ-veriþte Hayatýn her alanýnda Ve tabii trafikte. Kuzey'deki trafik sorunlarýnýn artýþý, nüfus artýþý ile paralel geliþmiþtir. Kuzey'den ithal edilen insanlar, beraberlerine sorunlarýný ve sorunlar karþýsýnda tavýrlarýný da Kuzey'e taþýdýlar. Yetkili makamda bulunanýn sýfýr tolerans ile kendi büyüklüðünü ve gücünü, bir altýndakine hissettirme kompleksi bunlardan birisidir. Bu düþünce giderek, Kuzey'deki düþünce þeklini aldý. Gerek polis teþkilatýnda gerekse devlet dairelerindeki memurlarýn önemli bir çoðunluðunun Kuzey kökenli olduklarý hatýrlanýr ve göz önünde tutulursa Memurun, vatandaþa tahakküm etme anlayýþýnýn da ön planda tutulacaðý göz önünde tutulmalý. Eðer ben memuru isem ve bana iþin düþmüþse Ýtiraz etmeyecek sorgulamayacaksýn Gerekirse sana lutfettiðim kadarý ile "Hakkým bu imiþ" deyip yetineceksin Suyuma gitme yollarý arayacaksýn Aksi takdirde sorunun çözüleceði yerde, büyür. Yaklaþýmýndaki ithal sistem, yaþamýmýzýn bir parçasý. Oysa devlet, vatandaþýn hizmetkârýdýr. Aldýðý önlemler, vatandaþýn hayatýný kolaylaþtýrýr olmalý Bizde devletin koyduðu kurallar, vatandaþý cezalandýrmada yasal zemin hazýrlamak için olur çoðunlukla. Birtakým yasalar veya iþaretler ile, toplumun ihlal etmesi halinde Onu cezalandýracak zemin hazýrlanýr. Trafikte mesela. Trafik levhalarýnýn gerçek görevi, olasý tehlikelere karþý sürücüleri uyarmaktýr. Uygulamaya bakýn. Mevcut levhalarýn yüzde doksan dokuzu bu özelliklerinden yoksun. Çembere gireceksiniz, iþaret, tam çember giriþinde Son dakika haberi gibi, levhalar da son saniye karþýnýza çýkar. Tali yola çýkacaksýnýz, iþaret, tam yol ayýrýmýnda Fark ettiðiniz an o noktayý çoktan geçmiþ olursunuz. Geri dönme þansýnýzýn olduðu bir yol ise þanslýsýnýz. Viraj ikaz levhasý, viraja girdiðiniz an görülecek þekilde konulmuþ Otoban diye tabir edilen, trafiðin hýzlý akmasý amacý ile yapýlan yollar üzerine yaya geçitleri konarak 50 km hýz sýnýrlamasý getirildi. Gerekli levha da kondu. Baþlama ve bitiþ noktalarý arasýnda bir de bakarsýnýz trafik polisi pusu kurmuþ, 50 km'yi aþmanýzý bekliyor. Veya 65 km'yi Böyle bir yere yaya geçidi yapýlmasýný sorgulayamazsýnýz Lefkoþa'dan Maðusa'ya yerdeki hýz sýnýrlamasýna uymak zorundasýnýz. Yasal zemini saðlayan kameralar pusuya yatmýþ sizi bekliyor. Veya trafik polisi pusuda. Ýngiltere'de sivil toplum örgütlerinin, belediye ile, hýz sýnýrlama kameralarý konusunda davalarýný iþitiyoruz. Bunlarýn ikaz edici özelliði yerine vatandaþa pusu olduðu iddialarý ile davalaþmalar Örgütler davayý kazanmýþ ve hýz kontrol kameralarýnýn rengi, ýþýkta parlayan fosfor renge boyanmýþ. Vatandaþ dalgýnlýkla gelirse, fark edebilsin diye. Bizde ise kameralar, iyi bir gelir kaynaðý SÖZKONUSU ASKERLÝKSE BÝLÝM TEFERRUATTIR Türkiye'de dini gerekçelerle askerlik yapmayý reddeden vicdani retçi Enver Aydemir'i destekleyen babasý Ahmet Aydemir, yönetmen Mehmet Atak, avukat Davut Erkan, yazar Fatih Tezcan ve vicdani retçi Halil Savda hakkýnda da 'askerlikten soðutma' davasý açýlmýþtý. Geçen hafta görülmeye baþlanan davanýn iddianamesinde, Aydemir için yapýlan eylemde kullanýlan 'Herkes bebek doðar' pankartý da suça delil olarak gösterildi. Bunun dýþýnda "Hiç kimse asker doðmaz", "Biz orduya sadece fýndýða gideriz" sloganlarý da suç sayýldý. "Halký askerlikten soðutmak" suç sayýlýyor da, mesela 'Halký siyasetten soðutmak", halký "iþçilikten", "çiftçilikten", "gazetecilikten" soðutmak neden suç sayýlmýyor sorularý soruluyor þimdi. Gözler þimdi "Her Türkün asker doðup doðmadýðýný kanýtlamak üzere bilirkiþi olarak tayin edilen" doktorda. Bakalým doktor ne diyecek? Her Türk asker mi doðar, yoksa bebek mi? Bilim Türkiye'de ne kadar da hüzünlü bir þey deðil mi? TUTUKLAMA YOK! Polis bülteninde "Beyarmudu kapýsýnda kaçak mallara el kondu" deniliyor. Ya tutuklama? Tutuklama yok! Dayý düzeninin ne olduðunu bizim de daha fazla size anlatmamýza gerek yok! TRAFÝK Trafik konusunda vatandaþýn genel kanýsý þu: "Trafik polisi kazalarý önlemek için deðil, vatandaþa ceza yazýp para toplamak için görev yapýyor!" Ne dersiniz? TURGAY AVCI Turgay Avcý bastýrýyor... Batýk bankalarda halký ve devleti dolandýranlarý açýklayýn diyor... Siz onu açýklarsanýz, emin olun ki Avcý da size Varyant Ahmet olayýný açýklayacak! ODUR OYUN Zorlaya zorlaya Kýbrýslý sanayiciler baþarmýþ bu kez... 6 sanayicimiz Mersin'de maðaza açmýþ... Ne diyorduk? Odur oyun! TARÝHE GEÇECEK AKEL lideri Andros Kiprianu tarihe geçecek bir laf etmiþ. "Solcu Kýbrýslý Türkü saðcý Ruma tercih ederim" diyor... Keþke bunu elli yýl önce de söyleselerdi... Týrnak... "Basýn haberlerinden öðreniyoruz. Birçok hýrsýz, tecavüzcü vs. kanunsuzluklara tevessül edenler tatil zamanlarýnda, insanlarýn çoðunluðu dinlenmekte ve eðlence alemlerine daldýklarýnda daha faal oluyorlar. Ya bombacýlar, voyvodalar, tetikçiler, kurþunlayanlar!! Tecavüzcüler de dinleniyorlar, faaliyetlerine, pardon çalýþmalarýna ara veriyorlar mý? Olur mu caným öyle? Onlarýn her an, her yerde aralýksýz çalýþmalarý gerekiyor, deðil mi?" Özcan ÖZCANHAN (StarKýbrýs) "Ýskele'de þapel olayýyla gündeme gelen yeni otelin sahibi 'küsmüþ'. Eskiden bu ülkenin vatandaþý olmaktan gurur duyuyormuþ ama artýk KKTC'nin vatandaþlýðýný bile istemiyormuþ. Peki ya Ýskele'nin köylerinde mahrumiyet koþullarýnda okumaya çalýþan bu çocuklar kime küsüp, kime darýlsýn? Bu çocuklara kulak verecek kim var ki? Burasý ciddi bir ülke, öyle deðil mi? Burada þapel yýkýlýr ve hep 'papel' konuþulur. Bizim çoluk çocuða ayýracak zamanýmýz yoktur." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "Sarayönü'ndeki Halk Kahvesi müdavimleri arasýnda yaygýn bir söylem vardý: 'Lefkoþa'nýn üç ünlü Rauf'u vardýr: Biri Diþçi Rauf, diðeri Boyacý Rauf, öteki de Cumhurbaþkaný Rauf. Bunlarýn en büyüðü Boyacý Rauf". Bekir AZGIN (Havadis) Günün Kahramaný TURGAY AVCI Özgürlük ve Reform Partisi Genel Baþkaný Turgay Avcý batýk bankalara el attý ve devlete borcu olanlarýn açýklanmasýný istedi. Avcý'nýn yaptýðý hesaba göre, 2001 yýlý dolar kuru üzerinden hesaplandýðýnda 165 milyon dolar batýrýlmýþ, bunun da bugünkü TL üzerinden deðeri 250 milyon TL'yi aþmaktaymýþ... Aslýnda bu hesabý yapmýþ olan Avcý, yetkililere bir soru olarak yöneltiyor bunu ve onlarýn doðrulamasýný bekliyor. "Vatandaþlarýmýzýn paralarýný hortumlayýp, ya da batýrýp bunu devlete ödetenler var mýdýr? Bunlar kimlerdir?" diye soruyor Avcý yýl uyutulan bu paralarýn þimdi hatýrlanmasý ne kadar ilginç!

7 16 Mayýs 2011 Pazartesi Baflýnýn Köþesi Dr. Dolgun Dalgýçoðlu TALANA DUR DEMELÝYÝZ... (Ýstanbul)- Hiç kimse "beni ilgilendirmez" veya "nasýlsa karþý çýksam da yapacak, çýkmasam da " demesin. Dünya bildiðimiz kadarýyla gidebileceðimiz tek yer. Ne Avustralya ayrýdýr, ne de Kanada farklý bir yerkürededir Dünya yýkýldýðýnda hepsi de yýkýlacak. Dolayýsýyla baþkalarýnýn duvarý sökülmeye çalýþýlsa ilk karþý çýkan biz olmalýyýz. Çünkü hem varlýklarýmýzýn tek olmasý, hem de sýranýn ondan sonra bize gelecek olmasý gerçeði var. Cratos Otel, önündeki sahili (ki sahil bize ait) kendi çýkarlarý uðruna doldurup kendi çýkarlarý doðrultusunda platform yapmaya yeltendi. Epeyce yol aldýktan sonra iyi ki basýnýn dikkatini çekti. Þikâyetler, yazýlar, duyurular derken en sonunda kaymakamlýk aykýrý inþaat için "dur" dedi. Dedi de ne oldu? Kýbrýs'ýn kuzeyinde þu anda 87 yerde bu tür sahil iþgalleri var ve her iþgal beraberinde bir yýkým getirmektedir. Girne'de evinde oturup Lefkoþa'ya her gün gidip gelen bir Kýbrýslý bu yýkýmý fark edemez. Karpaz'da köyünde oturup her gün, "eþekleri buradan nasýl kaldýrtýr, soylarýný tüketirim" diye düþünen KKTC'li de görmez. Gerçi görse de onun için rant etmeyeceðinden fark etmez ya Bir tarafta kendi menfaatleri için Kýbrýs'a gelip Kýbrýslýlarýn mallarýna konanlar Diðer tarafta her dönem TC hükümetlerinin yandaþlarýnýn sahilleri sahiplenip Cratos, Artemis, Nuh'un gemisi gibi ne dokuyla, ne de ada kültürüyle uyuþan inþaatlarý yapanlar var. Þimdi siz Kýbrýslýlar olarak Hem çevresel yýkýmlara hem de kendini hükümet yerine koyup baþka hükümetlerin emirlerini yerine getirenlere bakýp ne yapmanýz gerektiðini düþünün. Giden sizin, yani bizim deðerlerimiz. Ýyi veya kötü Eskiden terörden ötürü ölüm korkusu yaþamýmýza damgasýný vursa da ileriye dönük projelerimiz vardý. Kimisi okuyup dönecekti ülkesine, bir þey olup. Kimisi de kendi tarla ve iþinde, kötü dönem geçtikten sonra atýlým yapacaktý. Ama kimse ait olduklarý yerlerden sökülüp atýlmayý düþünmüyordu. Hiç aklýmýzýn ucundan geçmiyordu ki Baflýlarýn Omorfo, Maðusa,Girne ve birçok köye daðýlýp birbirlerini kaybedecekleri... Hiç aklýmýzdan geçmezdi ki hellime, köy çöreðine ve hakiki daþinobittaya hasret yaþayacaðýmýz. Sanýlmasýn ki þu anda yediðimiz hellimler hellim. Veya köy ekmekleri, köy ekmeðidir. Hükümetin yetkilileri son dönemlerde arsa daðýtýyorlar gençlere... Basýndan takip ediyorsunuzdur. Ya benim bilmediðim bir þey var, ya da toplum olarak bittik. Cratos Otel, denizi platform yapmak ve üzerine Ajda Pekkan'ý çýkartmak için betonla dolduruyor... Bir bakýma çevresel felaketin kendine düþen yanýný yapýyor. Birkaç gazete ayaða kalktý ve kaymakamlýk onlara þimdilik" dur " dedi. Peki Tayyip devreye girerse kaymakamýn "dur" yazýsý ne olur? Diyeceðim o ki Ne iki tane dünya var, ki birinde hayat bitince diðerine geçelim, ne de bizim için baþka bir ülke. Ne olur kendi ülkemize sahip çýkýp talanlara, devreye Tayyip bile girse "dur" diyelim. Kýbrýslý sanayicilerden Mersin'e yatýrým Güçlerini birleþtiren Kýbrýslý altý mobilya sanayicisi, bir ilki gerçekleþtirerek Mersin'de "6A furniture" markasýyla maðaza açtý. Maðazanýn açýlýþýný Maliye Bakaný Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun ile Türkiye Devlet Bakaný Zafer Çaðlayan birlikte gerçekleþtirdi. Türkiye basýnýnýn da yoðun ilgi gösterdiði açýlýþa ayrýca, Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, Mersin Büyükþehir Belediye Baþkaný Macit Özcan, Mersin Ýl Jandarma Alay Komutaný Bedri Dursun, Mersin Emniyet Müdürü Arif Öksüz, Adana Sanayi Odasý Meclis Baþkan ve yönetim kurulu üyeleri, Kýbrýs Türk Sanayi Odasý Baþkaný Ali Çýralý ve üst düzey bürokratlar da katýldý. ESENDEMÝR'E SALDIRI KINANDI Atatürkçü Yaþam Derneði, Gazeteci Mutlu Esendemir'e yönelik saldýrýyý kýnadý. Dernek Baþkaný Ahmet Ýþcan yazýlý açýklamasýnda, "Derneðimizin de bilim kurulu üyesi gazeteci, araþtýrmacý-yazar ve üniversite öðretim görevlisi Mutlu Esendemir'in yaklaþýk 40 gün içerisinde ikinci kez arabasýna konulan düzenek ile saldýrýya uðramýþ olmasý asla kabul edilebilir bir durum deðildir" dedi. Açýklamada, KKTC'de bu tür KIB-TEK'in özelleþtirilmesine tepki n EL-SEN BAÞKANI KALYONCU: "KIB-TEK ÖZERKLEÞTÝRÝLMELÝ VE SÝYASÝLERÝN ELÝNDE OYUNCAK OLMAKTAN KURTARILMALIDIR" Elektrik Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý (EL-SEN) Baþkaný Tuluy Kalyoncu, "KIB-TEK mutlaka özerkleþtirilmeli ve siyasilerin elinde oyuncak olmaktan derhal kurtarýlmalýdýr" dedi. Yazýlý açýklamasýnda, Maliye Bakaný Ersin Tatar'ýn devletin kuruma borçlarýný inkâr ettiðini savunan Kalyoncu, "Sayýn Tatar, KIB-TEK'e olan bazý borçlarýn kimin tarafýndan ödeneceðini de bilmiyor" dedi. "KIB-TEK mutlaka özerkleþtirilmeli ve siyasilerin elinde oyuncak olmaktan derhal kurtarýlmalýdýr" diyen Kalyoncu, bazý kurumlarýn borçlarýyla ilgili detaylara yer verdi. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun KIB-TEK'e borcunun 13 Mayýs itibarýyla gecikme zamlarýyla birlikte 14,887,678.66; Yaklaþýk bin metrekarelik maðazada son teknoloji ve dizaynlardan oluþan mutfak, banyo mobilyalarý ve kapýlar yer alýyor. Yüksek kaliteye sahip ürünler, geniþ ve ferah bir ortamda sergileniyor. Açýlýþýn ardýndan Türkiye Devlet Bakaný Zafer Çaðlayan maðazada sergilenen ürünleri inceleyerek firma sahiplerini teke teker kutladý ve baþarýlarýnýn devamý için yanlarýnda olacaklarýný ifade etti. Maðaza sahipleri açýlýþýn ardýndan Mersin Hilton Otel'de bir akþam yemeði düzenledi. Düzenlenen yemekte ilk konuþmayý, 6A Furniture þirket direktörlerinden Sabri Demirbað yaparak böylesine gurur duyduklarý bir günde kendilerini yalnýz býrakmayan herkese teþekkür etti. yöntemlerle gazetecilere saldýrý düzenlenmesinin, akýllara Türkiye'de 24 Ocak 1993'te Uður Mumcu'nun öldürüldüðü saldýrýyý getirdiði ifade edildi. "Eðer bir ülkede toplumu aydýnlatma ve bilgilendirme görevi üstlenmiþ olan gazeteci ve bilim adamlarýna saldýrýlar yoðunlaþýyorsa, o ülkede tam anlamýyla demokrasi ve insan haklarýndan bahsedilemez" denilen açýklamada, gazeteci örgütleri ve basýn-yayýn organlarý saldýrýlar karþýsýnda birlikte hareket etmeye çaðrýldý. Din Ýþleri Dairesi'nin borcunun da ayný tarih itibarýyla 4,410, TL olduðunu kaydeden Kalyoncu, 2010 sonu itibarýyla belediyelerin borcunun 141,379, ve muhtarlýklarýn da 36,565, TL borcu bulunduðunu belirtti. Kalyoncu, "'Bu borç bizim deðil' diyorlar Peki bu borcu kim ödeyecek? Aranan cevap budur" ifadelerini kullandý. Karpaz Rumlarýnýn kullandýklarý ve ödenmeyen borcun da 7,134, TL oladuðunu kaydeden Kalyoncu, "Sayýn Atun, Karpaz Rumlarýnýn elektriklerinin kesilmesi için talimatý ne zaman verecek? Yoksa ne talimat ne de ödeme yapmamaya devam mý edilecek? O zaman KIB-TEK'in hakkýný korumayan bir Bakan, KIB- TEK adýna nasýl konuþmaya devam edecek" ifadelerini kullandý. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI HAMÝTKÖY'ÜN YOLLARI Ýsmini söylemeyen sadece Hamitköylü olduðunu belirten bir vatandaþýmýzýn þikayeti Hamitköy'ün yollarýnýn bozuk olmasýyla ilgili. Vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ben Hamitköy'den arýyorum. Hamitköy eski Hamitköy deðil. Büyük bir geliþim gösterdi. Bana göre Lefkoþa'nýn elit semtlerinden biri oldu. Ancak hala daha inþaatlarýn yapýmý devam ediyor. Buraya kadar her þey güzel. Ya bundan sonrasý? Alt yapýsý hazýrlanmadan ve planý projesi yapýlmadan inþa edilen bu binalar dere yataðýndaymýþ gibi duruyor ortada. Yollar darmaduman. Arabayla bile geçemezsiniz. Eskiden Hamitköy'ün toprak yollarý vardý, ondan beter durumdadýrlar. Son yaðan yaðmurlarla bir kere daha ortaya çýktý ki, iþimiz hap nanaydýr. Böyle bir güzellik yaratýrken yollarý düþünmemek olur mu? Ben buradan belediyenin bu yollarý ne zaman yoluna koyacaðýný merak ediyorum. Arabalarýmýzda þasi kalmadý. Tekerlek kalmadý. Susta kalmadý Vatandaþ olarak bize günah deðil mi?" ÇAKICI'YA SORULAR Eski TKP'li olduðunu söyleyen bir kamu görevlisi vatandaþýmýz Mehmet Çakýcý'nýn vatandaþlýklarla ilgili açýklamalarýna tepki gösterdi "Gazetelerden Mehmet Çakýcý'nýn açýklamalarýný okudum. Ben ona buradan sormak istiyorum. Vatandaþ olarak ve o da bir politikacý olarak bana bunlarý cevaplasýn Sayýn Çakýcý'nýn þikayeti vatandaþlýklarla ilgili Nasýl oldu bu vatandaþlýk konusu? Ancak sorularýma geçmeden önce benim vatandaþlýk konularýna sýcak bakmadýðýmý söyleyeyim. UBP'li falan olmadýðýmý da TKP'liydim Oy kullanma zamaný sandýða gidip oyumu TKP'ye veriyordum. TKP'liliðim böyledir yani Faal deðildim. Onu kapattýlar ben de partisiz kaldým Bunu söyleyebilirim. Kamu görevlisiyim ve de Ýçiþleri Bakanlýðý'nda çalýþýyorum. Bundan ötesini de söylemek istemiyorum. Bu vatandaþlýklar UBP'lilerin akýllarýna geldiði zaman yapýlan bir þey mi? Acaba Çakýcý buna ne der? CTP döneminde yapýlan yasayla vatandaþlýklarýn belli bir kurala baðlandýðýný bilmiyor mu Mehmet Bey? Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Mehmet Ali Talat'a oy toplamak için kürsülerde tepinip durduðu Ferdi Sabit Soyer'e de sorma gereði duymadý mý hiç? Elinde bir parti baþkaný olarak o belgeler yok mu? CTP hükümetinin hazýrladýðý, Talat'ýn da onay verdiði, Türkiye Büyükelçisi'nin de bu yasayý olumlu bulduðunu bilmiyor mu? Þimdi yapýlanlar CTP döneminde hazýrlanan ve KKTC yasalarýna adapte edilenlerdir. Süresi dolan müracaat hakký kazanýyor Sahte evliliklerle vatandaþ olma meselesi devede kulaktýr. Doðrusu CTP'nin geçirttiði yasanýn iptal edilmesi için kampanya baþlatýlmasýdýr. Meclise bu konuda önerge verilmesidir. Neden bunlarý yapmýyor?" BÝZÝM DUVAR HER TÜRK BEBEK DOÐAR Bizim Mandra Ýngilizlerin Kýbrýs'ta "Kýbrýs Aslaný" adlý bir askeri tatbikat yapacaklarýnýn açýklanmasý, gerek mandrada, gerekse Güney Kýbrýs'ta hayret ve tepki ile karþýlanýr. Yaþanmakta olan "çözüm ve barýþ" müzakereleri sürecinde bir iyi niyet göstergesi olarak Nikiforos ve Toros askeri tatbikatlarý karþýlýklý mutabakatla iptal edilirken, Ýngiltere'nin "Kýbrýs Aslaný" tatbikatý vatandaþlar tarafýndan son derece anlamsýz bulunur. Sokaktaki adam "Neden Ýngiliz aslaný deðil de Kýbrýs Aslaný?" diye imalý imalý söylenir.

8 8 16 Mayýs 2011 Pazartesi Arada Bir Özgün Kutalmýþ KKTC bütçe büyüklüðü KKTC Bütçe büyüklüðüne baktýðýmýz zaman, bu bütçe büyüklüðü içerisinde personel giderleri ile cari transferlerin %80 civarýnda bir yer tuttuðunu görürüz. Bundan dolayý da vur abalýya misali personel giderleri ile cari transferlerde nasýl kýsýntýya gidilirin çaresi aranýrken ilk akla gelenler memur ve emekli maaþlarý olur. Kimsenin aklýna en yetkili aðýzlarca açýklanan KKTC Ekonomisinin %50'den fazlasýnýn kayýt dýþý olduðu ve kaçaklarýn kayýt altýna alýnmasý gelmez. KKTC'nin Kemal Derviþ'i valinin de iþine gelmediði için bunu hiç dillendirmez. Sadece Kýbrýs Türklerinin daha da bedel ödemesinden dem vurur. Kaçak ekonomi derken sadece TC'den gelip de kaçak çalýþan iþçi veya taþeronlarý kastetmiyorum. KKTC vatandaþý olup da ikinci iþ yapanlarla, ek gelirlerini beyan etmeyenler, bankalarda bir þahsi bir de þirket hesabý olan ithalâtçý tüccarlarla eksik gelir beyan edenler, ihalesi Ankara'da açýlan ve TC'li müteahhitlerce yapýlan KKTC alt yapýsý ile ilgili iþlerde çalýþanlarla çalýþtýranlar, lüks oteller inþa edip kumarhane çalýþtýran TC sermayesi ve TC'den gelip bu otellerde program yapan sanatçýlar da hepsi kayýt dýþý ekonomi kapsamýndadýrlar. Bir de sivil halka da satýþ yapan askeri kantinler de bu kayýt dýþýlýðýn içerisindedirler. Þimdi bu kadar kayýt dýþýlýk olan bir ekonomide devletin gelirleri artmaz. Devletin gelirleri artmayýnca da yamalý bohça misali bir bütçe hazýrlanýr. Bu bütçe de olmasý gereken büyüklükte bir bütçe olamaz. Olmasý gereken büyüklükte bir bütçe olmayýnca da, bütçe içerisinde yer alan en önemli kalemlerden devlet gelirlerinin azlýðý ile personel giderleri ile cari transfer harcamalarýnýn büyüklüðü sýrýtýr. Bu durum aynen nüfusumuzun olduðundan çok az gösterilmesiyle kamuda çalýþan mevcut kamu çalýþanlarýnýn sayýsýnýn nüfusumuza oranla anormal yüksek çýkmasýyla da birebir örtüþmektedir. KKTC'nin Kemal Derviþ'i sayýn valimizin iþine gelmediði için, sürekli olarak nüfusumuzun 285 bin olduðunda ýsrar etmektedir. Eðer nüfusumuz gerçekten 285 bin olsaydý kamuda çalýþan sayýsýnýn nüfusa oraný fazla olacaktý. Ancak nüfusumuz enaz 750 bin ve üstünde olduðuna göre mevcut kamu çalýþanlarýnýn nüfusa oraný az biledir. Fransa'da nüfusun %7'si, Almanya'da da nüfusun %8'i kamuda çalýþmaktadýr. Onlar nüfuslarýný bildikleri ve ülkelerine de kontrolsuz bir nüfus akýþý olmadýðý için kamu çalýþanlarýnýn nüfusa oranýný bulabiliyorlar. Ama bizim Kemal Derviþ'imizin iþine gelmediði için, istatistik özürlü DPÖ Ýstatistik Dairesi'nin açýkladýðý 285 bin rakamýna can kurtaran simidi gibi sarýlmakta ve DPÖ'nün açýklamalarýný kendine dayanak yapmaktadýr. Hükümetin bakanlarýnýn ýsrarla nüfus sayýmý yapýlmasýnýn þart olduðunu söylemelerine karþýn, nüfus sayýmý da gizli ama bilinen bir el tarafýndan engellenmekte ve þu anda bir baþka bahara kalmýþ bulunmaktadýr. Kayýt dýþýlýðý kayýt altýna almadýkça, kendi evinin efendisi olmadýkça bütçemizi büyütemeyeceðiz. Mevcut bütçe büyüklükleri içerisinde de personel giderleri ile cari transfserler hep yüksek olacaðý için de, alýnacak önlemlerde kabak hep kamu çalýþanlarý ile emeklilerin baþýnda patlayacaktýr. Bu arada gerek bizim Kemal Derviþ'imize gerekse de TC yetkililerine bir hatýlatmada bulunayým yýlýnýn ilk üç ayýnda TC'nin cari iþlemler açýðý tam 22 milyar dolar olmuþ. Böyle giderse kriz kapýdadýr. Bizim kriz ise devede kulak bile deðildir. Onun için bize kurtarýcý olarak gönderilen Halil Ýbrahim Akça'yý derhal Ankara'ya geri çaðýrsýnlar. Bize Halil Ýbrahim bereketi getiremedi ama engin bilgisi ile Ankara'nýn ufkunda ikinci bir Kemal Derviþ olarak doðacaðýndan þüphem yoktur. Tatar ve Atun Adana ve Mersin'de Maliye Bakaný Ersin Tatar, "Giriþimci üreticilerimiz ve iþadamlarýmýz sayesinde ürünlerimizi anavatan üzerinden üçüncü ülkelere satýyor, izolasyonlara meydan okuyoruz" dedi. Maliye Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre Tatar, Gümrük ve Rusumat Dairesi Müdürü Mustafa Çobanoðlu, Maliye Bakanlýðý Özel Kalem Müdürü Coþkun Bundak, T.C. Lefkoþa Büyükelçiliði Ticaret Ateþesi Nilüfer Sandalcý, Sanayi Odasý Baþkaný Ali Çýralý, Narenciye Ýhracatçýlarý Birliði Baþkaný Ahmet Hastürk'ten oluþan bir heyetle önceki gün öðle saatlerinde Adana'ya gitti. Tatar, Adana'da Mersin Konsolosu Zalihe Erden, Sanayi Odasý Baþkaný Sadi Sürenkök ÝSTANBUL'DA KKTC KÜLTÜR GECESÝ 2011 yýlýnýn Türkiye'de "Kuzey Kýbrýs Yýlý" ilan edilmesi ile ilgili çalýþmalar sürüyor... Kýbrýs Türk Kültür Derneði Ýstanbul Þubesi, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu'nun himayelerinde "KKTC Kültür ve Tanýtým Gecesi" düzenledi. BRT'nin haberine göre, Maltepe Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yer alan etkinliðe, Derviþ Eroðlu da eþi Meral Eroðlu ile birlikte katýldý. Maltepe Belediye Baþkaný Mustafa Zengin, Kýbrýs Türk Kültür Derneði yetkilileri ve çok sayýda vatandaþ da gecede hazýr bulundu. Etkinlik sýrasýnýnda, çörek-hellim ve ve Adana Vali Yardýmcýsý Ýbrahim Avcý tarafýndan karþýlandý. Adana þehir turu sonrasýnda Seyhan nehri kýyýsýnda Adana sanayici ve iþadamlarýyla öðle yemeði yiyen Tatar yaptýðý konuþmada, sanayici ve iþadamlarýný iþbirliði yaparak KKTC ürünlerini Türkiye ve Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere ihracat yapmaya davet etti. Öðleden sonra Mersin'e geçen heyet burada TC Baþbakanlýk Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý Akdeniz Ýhracatçý Birlikleri'ni ziyaret etti. Burada heyete, geçtiðimiz gün Mersin'e giden Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, Ticaret Dairesi Müdürü Nalan Nazým ile Sanayi Dairesi Müdürü Soley Akçaba da katýldý. limonata gibi yerel lezzetler ikram edildi. Etkinlikte ilk olarak Cunhurbaþkaný Eroðlu, Ýstanbul'da yaþamýný sürdüren Kýbrýslý Türk Ressam Mübeccel Siber'in resimleri ile Orhan Seyfi Tosun'un patchwork ürünlerinin yer aldýðý sergiyi açtý. Sergide, Kýbrýs el sanatlarý ürünleri, KKTC'yi tanýtýcý kitaplar, broþürler de yer aldý. KKTC'yi tanýtan sinevizyon gösterisinin sunulmasýnýn ardýndan bir konuþma yapan Kýbrýs Türk Kültür Derneði Ýstanbul Þubesi Baþkaný Zehra Eray, baþta Meral Eroðlu ve Maltepe Belediyesi olmak üzere etinliðe katký koyanlara teþekkür etti... Düdüklü Tencere Bülent Aykut TANITIM YILI YALANI... Ýzmir'de olduðum günlerde, Hüseyin Özgürgün Ýzmir Ticaret Odasý'nýn davetlisi olarak Ýzmir'e geldi. Haberi 5 yerel gazetede yayýnlandý. Ýzmir Valisi'nin Özgürgün'e plaket verirken çekilen resmin altýnda Özgürgün'ün özlemi vardý: "Anavatandan Kýbrýs'a bir milyon turist gelmesini bekliyoruz"... Ýzmir Valisi Cahit Kýraç, "Ýki devlet tek milletiz, Kýbrýs yavruvatanýmýz" diyor ve "2011yýlý Türkiye'de Kýbrýs yýlý ilan edildi. Nisan sonu itibarýyla Kýbrýs yýlý çalýþmalarýna aðýrlýk verilecek" diyordu. Bu konuþmalar Mart ayýnda oluyor... Mayýs ayýný yarýladýk hala týk yok. Acaba þu mesaj mý verilmek isteniyor? "Nisan sonu, Mayýs baþý çünkü deniz mevsimi geliyor..." Ýzmir'in 30 dakika uzaðýnda Çeþme, Teos, Gümüldür, Foça gibi dünyaca ünlü plajlar varken, Türkiyeli neden gelsin ki Kýbrýs'a? Ben de tatile gitmek istesem, derim ki: Ülkemizdeki deniz kýyýlarýnýn çoðu askeri kamplar, tesisler, orduevleri, oteller ve paralý plajlar yüzünden yurttaþlara kapalý olsa da, buranýn þahane denizi dururken benim Ýzmir'e, Antalya'ya deniz kýyýsýna tatile gitmemin anlamý var mý? Amaç Türkiye'den turist getirmekse Ýzmirliye verilen mesajla, Konyalýya, Ankaralýya verilen mesaj ayný olmamalý... Konya ve Ankaralýya deniz cazip gelebilir ama; Ýzmirliye denizi satamazsýn... Deniz artý tarihi eserler, alýþveriþ olabilir... Gelelim tekrar tanýtýma: Ben Ýzmir'de tek bir ilan dahi görmedim, Kýbrýs hakkýnda. Bu ne biçim Kýbrýs yýlý? 2011 yýlý Türkiye'de Kýbrýs yýlý ise, 2011 yýlýnda olduðumuzun farkýndalar demek ki yýlýnda bu söylemlerle turist gelir mi? Anavatan, yavruvatan söylemleri ile hala turist geleceðini mi sanýyorlar? Artýk bu söylemlerle turist geleceði varsa da gelmiyor! "Anavatan, yavruvatan" bu tür haberleri gazete okurlarýnýn yarýsýndan çoðu okumuyor bile! 30 yýllýk turizmle uðraþmýþ biri olarak ve en azýndan bu gazeteye turizm ile ilgili otuz yazý yazmýþ biri olarak çok basit bir örnek vereyim: Karý, koca memur biner lira aylýk alýyorlar... Diþlerinden, týrnaklarýndan keserek tatil parasý biriktirmiþler... Yýllýk izinlerinde, Kýbrýs'ý yavru vatan olduðu için mi tercih edecekler sanýlmasýn... Böyle olsaydý yýllardýr kardeþlik mesajlarý verilen Türkiye, Azerbaycan arasýnda günde 50 uçak seferi olurdu! Günde 50 uçak seferi olmadýðý gibi iki ülke arasýnda vize var vize! Bu ne demek? Turizmde duygusallýk olmaz demek! Olursa ne olur? Karþýlýklý menfaatlar olur. Týpký Türkiye'ye yakýn olan Sakýz, Midilli, Rodos adalarý arasýnda olan turizm dayanýþmasý gibi. Dayanýþma kiminle? Yunanistan'la. Bu ne demek "anavatan,yavruvatan" edebiyatýnla turist gelmez demek! Rodos adasýnýn en iyi turisti Türk müþteriler, Ayvalýk'ýn en iyi müþterileri de Yunanlý kardeþlerimiz... Türk müþteri demek en az 10 Alman'a bedel müþteri demek Yunanlý için... Ayrýca kimse kimseye hain demiyor Yunanistan'a gittiði için... Milli duygularla olsa bu iþler, Yunanistan'a hiç turist gitmez... Hele ki Mikonos Adasý'na hiç Türk turist gitmez... Mikonos'a gidenler için milli ve manevi deðerlerimizi alt üst ediyorlar diyenler olduðunu duydunuz mu? Türkiye ile Kýbrýs arasýnda gidip gelenlere de kimse madalya vermiyor! Tanýtýma devam: Türkiye de 2011 yýlý Kýbrýs yýlý, ama turizm acentalarýnýn camlarýnda Kýbrýs'la ilgili tanýtýmlar yok. Sadece "Sakýz Adasý, Çeþme gidiþ dönüþ 10 Euro" ilanlarý dolu. 10 Euro'ya gidiþ, dönüþ Sakýz Adasý Euro Ayvalýk, Midilli gidiþ dönüþ... Kuþadasý 3 gün, üç yýldýzlý otel tam pansiyon 200 TL. Buna benzer ilanlarla dolu her yer... Daha yüzlercesi var. Olmayan tek ilan 2011 Kýbrýs yýlý ilaný! 2011 Kýbrýs yýlý için hiç bir tanýtým yok Türkiye'de... En büyük tanýtým pretosto mitingleri ile oldu. Öyle bir tanýtým ve Kýbrýs yýlý oldu ki bence unutulmazdý 'ten sonraki en büyük tanýtýmdý bana göre. Yazacak çok þey var ama yerimiz bu kadar... Son olarak, þehirlerin en güzel, en merkezi yerleri askeri bölge olur mu? En güzel deniz kenarlarýnýn olduðu yerler askeri bölge, askeri kamp, orduevi olur mu? Þehrin göbeðinde aðýr askeri araçlar normal araç gibi istediði saatte trafiðe çýkar mý? Þehrin anayollarýnda en iþlek saatlerde trafiði alt üst eden askeri konvoylar olur mu? Þehrin en merkezi yerlerindeki lojmanlarýn önünde kum torbalarýnýn arkasýnda askerler nöbet tutar mý? Bunlar olursa ve bunlara ilaveten tarihi eserler de katledilerse o memlekete turist gelir mi? Bence gelmez... Sizce gelir mi?

9 16 Mayýs 2011 Pazartesi 9 Tünel ALINTI KASET DEMOKRASÝSÝ Türkiye siyasette yeni bir dönemece girdi. Bu iþ siyasi yollarla devrilemeyen Deniz Baykal'ýn bir kaset operasyonuyla CHP'den istifa etmek zorunda kalmasýyla baþlamýþtý. O gün Türkiye meseleye ya kiþisel ya ahlaki ya da parti içi bir tartýþma olarak yaklaþtý. Türk siyaseti bu iþin ciddiyetini kavrayamadý. Geçmiþ olsun. Maalesef Türkiye artýk bir 'kaset demokrasisi.' Mesele artýk ne Baykal ne de Bahçeli. Kaset ve þantajla dizayn edilen Türk siyaseti. Türk demokrasisi yýllarca askeri vesayetin gölgesinde kaldý. Yýllarca 'postal demokrasisinde' yaþadýk. Asker vesayetinden büyük ölçüde kurtulduk. Ama þu anda yeni bir tehlikeyle karþý karþýyayýz. Bunun adý 'kaset demokrasisi.' CHP'de amacýna ulaþtý, MHP'de çok yaklaþtý. Hedef, topyekün demokratik siyasetin kendisi. Acý olan þu ki, kaset mühendisliði tuttu! EYÜP CAN (Radikal) DÝPNOT Türkiye'de milyonerler kulübüne son 1 yýlda 5 bin 590 milyoner eklendi. FARKLI YOLLARI YÜRÜYORLAR AMA AYNI YERE VARACAKLAR ARÞÝV TARÝH 12 NÝSAN 'Hristofyas bana korkunç zarar verdi' diyen Talat, bu destek beyanýnýn kendisine büyük zarar verdiðini bile bile Hristofyas'ýn bundan kaçýnmadýðýný söyledi... Talat, 'Destek bu kadar doðrudan belirtildiðinde olumsuz olur' dedi... Gözden kaçmayanlar... ÖZ YURDUNDA GARÝPSÝN, ÖZ VATANINDA PARYA Sakarya Üniversitesi'nde "Kýbrýs Gazileri ile Kýbrýs Barýþ Harekatý" konulu programa katýlan Eroðlu adaya mutlu döndü. Derviþ beyin "Kýbrýs konusunda bilgilendirmek"ten söz etmesi, "Sakarya" sözkonusu olunca biraz tuhaf kaçýyor yine de. Ýçimiz dýþýmýz yýllardýr "Sakarya" olmuþ. Hâlâ mý sesimizi duyuramadýk. Ne demiþ Necip Fazýl "Vicdan azabýna eþ, kayna kayna Sakarya/ Öz yurdunda garipsin, öz vatanýnda parya!" ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Devlet araç kayýt ve seyrüsefer ücretlerini yükseltirken, devlete borcu olanlardan niçin bu paralarý tahsil etmiyor?" Turgay AVCI (ÖRP Genel Baþkaný) VÝRGÜL... ÇÝFTE KAVRULMUÞ MERHAMET SEREMONÝSÝ Tayyip Erdoðan Filistinli çocuklarý görür, Kürt çocuklarý görmez. Tam bir çifte kavrulmuþ bir merhamet seremonisi. "Hamas terör örgütü deðildir, Hamas seçimlere giren halkýn desteðini alan bir örgüttür" der ama Kürt milletvekillerine gelince, onlarý "seçilmiþ" bile saymaz, ikide birde de "terör örgütü baðlantýsý"ndan söz eder. Mesela BDP milletvekili Gültan Kýþanak Kürt halkýnýn oylarýyla seçilmedi mi? Sebahat Tuncel'i uzaylýlar mý seçti? Tayyip beyin ruh hali gerçekten tuhaf. Bir gün kendini baþka biri sanýyor, diðer gün baþka Bir gün Baþbakan, bir gün Padiþah mesela. "Kýbrýs Türk ve Rum taraflarýnýn yaklaþýmlarý farklý olsa da ayný þeyi müzakere ettikleri algýsýndayýz." Alexander DOWNER (BM Genel Sekreteri Kýbrýs Özel Danýþmaný) Kýbrýs harekatý sýrasýnda türküler yakýlmýþtý memlekette. Radyolar gümbür gümbür çalar dururdu; Irkýmýn Akdeniz de bir sevinci var/ Yurdumun Mersin den öte bir devamý var/ Girne den yol baðladýk Anadolu ya/þanlý ordumun Kýbrýs ta bir zaferi var diye. Keþke bir yol baðlayabilsek Kütahya dan Lefke ye mesela. O yoldan geçirip Kütahyalýlarý, þu siyanür havuzlarýnýn altýndaki Gümüþköylüleri hiç deðilse, Kýbrýs a taþýsak. Tatil için deðil. Lefke dolaylarýnda dolaþtýrmak için. Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... CMC den kalanlarý göstermek için! CMC: Cyprus Mines Cooperation: 74 harekatý sonrasýnda adadan arkasýnda milyonlarca ton siyanürlü atýk býrakarak giden Amerikan þirketi. Keþke Kütahyalýlar, CMC nin adadan ayrýlýþýndan bunca yýl sonra manzarayý görebilseler. Ortadoðu nun en büyük çevre felaketine yakýndan bakabilseler. Felaketi ortadan kaldýrmak için KKTC bütçesinin, kaça katlanýrsa katlansýn, yetmediðini öðrenebilseler. Türkiyeli ve Avrupalý biliminsanlarýnýn Lefke de CMC den Memleketimden manzaralar Keþke Kütahyalýlar Lefke de CMC den kalan manzarayý görebilse KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu geride kalan siyanür havuzlarýna bakarak söyledikleri þu: Burada korkunç ve evrensel boyutta bir felaket var. Yaþamýn olmadýðý bir gezegenin yüzeyine bakar gibiyiz. Bu alana her türden canlýnýn girmesi yasaklanmalý! Aðýr metallerin en kötü tarafý yýl sonra ortaya çýkmasýdýr. Herkes burada biraz asit yiyor, ama farkýnda bile deðil! CMC, güzelim adada, maden çýkarmanýn en ucuz yolu olan siyanürü kullanarak topraðýn baðrýný yaran, börtü böceði, kuþu çiçeði, zavzuyu zapaðý öldüren atýklarý býrakýp giden þirket.( ) Kütahyalýlar bunu görmeliler iþte. Kütahyayý, Gümüþköy ü görmeyen medyamýz da görmeli. Yukarda zavzu zapak diye özellikle yazdým. Kütahya dan çok, Bahçeli nin pesküvit ini diline dolayanlara gönderme olsun diye. Sebzeye zavzu derler bizim oralarda; zavzu zapak da zebze falan demek iþte. Kýbrýs ta Adanalý nýn pesküvit dediðine piskot diyorlar. Çikolata dediðimize de çakulet Þimdi, Lefke yi, CMC yi es geçip, piskot u, çakulet i aðýza sakýz etmek mi gazetecilik? Umarým, Kütahya da kazasýz belasýz atlatýlýr tehlike. O barajlar yýkýlmasa da, tehlike orada kim bilir kaç on yýllar boyunca öylece duracak. Yavaþ yavaþ salarak zehrini. 110 hektarlýk alaný kaplayan üç dev zehir havuzu. Zehre teslim olmuþ 150 hektar alan. O alana hapsedilmiþ 25 milyon ton siyanürlü atýk. ( ) O tehlikenin altýnda, bir ana ile oðlun kavgasýna tanýk oluyoruz. Oðul ekmeðini yediði maden iþletmesini savunuyor. Ýþsizlikten ölmek dururken önünde, yavaþ yavaþ zehirlenerek ölmenin dehþetini görecek durumda deðil. Ana sýkýþmýþ, oðlu ve zehirle yavaþ yavaþ gelecek ölüm arasýnda. Devlet bu zamanlar için lazým. O anne ile oðlu karþý karþýya getirmemek için. Ýþsizlik ve açlýk ile zehir arasýnda bir tercihe zorlamamak için vatandaþlarýný, bunun için lazým. Keþke Lefke den bir yol baðlayabilsek Kütahya ya. O siyanür havuzlarýnýn etrafýnda, yarým yüzyýl sonra bile, her þeyin nasýl da ölü olduðunu gösterebilmek için. (Bu yazý L.Doðan Týlýç ýn Birgün de yayýmlanan Lefke den yol baðlasak Kütahya ya baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 16 Mayýs 2011 Pazartesi GÜNEY KIBRIS.. ANARÞÝSTLER, BROÞÜR DAÐITTI Kendilerini "anarþist-otorite karþýtý" olarak adlandýran bir grup, birkaç yabancý uyruklu þahýs ile birlikte dün akþam Lefkoþa Rum kesimindeki "Faneromeni" meydanýnda broþür daðýttý. Fileleftheros gazetesi, hareketlilik nedeniyle çevre sakinlerinin paniðe kapýlarak polisi haberdar ettiðini, fakat bölgedeki kilisenin avlusunda bulunan Yunan bayraðýnýn indirilmesi dýþýnda polisin müdahalesini gerektirecek herhangi bir durumun yaþanmadýðýný yazdý. Gazete, grubun "Faþistlere Tahammül Yok-Irkçýlýk ve Ýstismar Olmayan Bir Dünya" sloganýyla, adada yabancý uyruklularýn varlýðýna karþý çýkanlar aleyhinde broþür daðýttýklarýný ve broþürlerden bazýlarýný da tepki olarak yollara attýklarýný kaydetti. Köy yaþamý ve kültürü Büyükkonuk ta hayat buldu Eko turizmmde pilot bölge ilan edilen Büyükkonuk'ta 8. Geleneksel Eko Gün düzenlendi. Büyükkonuk Belediyesi tarafýndan düzenlenen etkinlikte, eko-turizmin ruhuna uygun olarak Kýbrýs Türk kültürünü yansýtan ev yapýmý yemekler sergilenerek, geleneksel köy yaþamýndan kesitler sunuldu, unutulmaya yüz tutmuþ Kýbrýs Türk el sanatlarý da canlandýrýlarak gözler önüne derildi.bölge halkýnýn yanýsýra ülke genelinden katýlýmlarla büyük raðbet gören etkinlikte halk danslarý gösterileri, konserler, kerpiç çamuru yoðurma, zembil örme gibi kültürel aktiviteler; ayrýca Kýbrýs Türk köy yaþamýný yansýtan fotoðraf sergileri de yer aldý. Eko Gün kapsamýnda ayrýca 1. Çocuk Eko Gün etkinlikleri de gerçekleþtirildi. "Gelin, Köyün Tadýný Birlikte Çýkaralým" sloganýyla düzenlenen ve gün boyu süren etkinlik kapsamýnda bu akþam "Gelenek ve Göreneklerimizle Yaþayan Kýbrýs" baþlýðý altýnda geleneksel Kýbrýs Türk köy kýyafetlerinden oluþan bir defile de gerçekleþtirilecek. KEMAL TUNÇ UNUTULMADI Büyükkonuk Belediyesi, 8. Eko Gün'de anlamlý bir açýlýþa da imza attý. Kýbrýs Türk Tiyatrosu'nun öncülerinden, Bayrak Radyosu'nun ilk anonsunu yapan, Ýlk Sahne'nin kurucularýndan, "Alikko ve Caher" tiplemesinin yaratýcýsý merhum tiyatrocu Kemal Tunç'un adý doðduðu topraklarda ölümsüzleþtirildi. Büyükkonuk Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Kemal Tunç Çocuk Parký ve park içinde yaptýrýlan Alikko ve Caher tiplemelerinin kahramanlarý Kemal Tunç ile Osman Bakkaloðlu'nun birlikte yer aldýklarý heykelin açýlýþý gerçekleþtirildi. Açýlýþlarý Baþbakan Ýrsen Küçük yaptý.kemal Deveci ve 20 ilkokul öðrencisi tarafýndan sunulan kaval dinletisiyle baþlayan etkinliðin açýlýþýna, Baþbakan Ýrsen Küçük yanýnda bazý bakanlar, milletvekilleri, belediye baþkanlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. PARK VE HEYKEL AÇILIÞI Açýlýþ töreninin tamamlanmasýnýn ardýndan Kemal Tunç Çocuk Parký ve heykelinin açýlýþý gerçekleþtirildi. Eski Devlet Tiyatrolarý Müdürü Tiyatrocu Mehmet Ulubatlý da, Kemal Tunç'la ayný sahneyi paylaþma þansýna eriþtiðini kaydederek, sanatçýya karþý gösterilen duyarlýlýðýn önemini vurguladý. Ulubatlý, Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrolarý'nýn da bir an önce sahneye kavuþturulmasý gerektiðini kaydetti. TUNÇ Kemal Tunç'un kýzý Türegün Tunç ise, Kemal Tunç'un kýzý olmaktan büyük mutluluk duyduðunu belirterek, "Alikko ve Caher" tiplemesinin yaratýcýsý ve topluma büyük hizmetler veren babasýnýn anýsýnýn ebedileþtirilmesinin kendileri için mutluluk verici olduðunu kaydetti. BOÞANMALARDA PATLAMA Güney Kýbrýs'taki boþanmalarda patlama yaþandýðý ve her bin evlilikten 245'inin boþanmayla sonuçlandýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi, son 2 yýlda boþanmalarda büyük bir artýþ kaydedildiðini belirtirken, Rum Ýstatistik Dairesi'nin 2009 yýlý verilerine göre 1738 çiftin boþandýðýný yazdý. Gazete, 1989 yýlýnda yalnýzca 335 çiftin boþandýðýný, fakat 10 yýl içerisinde bu rakamýn 2 bine yaklaþtýðýný kaydetti. KUMARHANELERE 4 AYDA 1 MÝLYON EURO Rumlarýn, KKTC'deki kumarhanelerde 2011 yýlýnýn ilk 4 ayýnda kredi kartlarýyla harcadýklarý paranýn 1 milyon Euro'yu geçtiði iddia edildi. Haravgi gazetesi, JCC þirketinin kredi kartý harcamalarýyla ilgili verilerine dayanarak aktardýðý haberinde, Rumlarýn 2011 yýlýnýn ilk 4 ayý içerisinde KKTC'deki kumarhaneler ile otellerde bir milyon 50 bin Euro harcadýðýný yazdý.gazete, 370 bin Euro'luk bir meblaðýn da Ercan Havalimaný üzerinden Türkiye'ye gidiþ için kesilen biletlere harcandýðýný iddia etti. Haberde, Rumlarýn KKTC'deki otellerde kalmak için de kredi kartlarýyla 628 bin 929 Euro ödediði savunuldu. HRÝSTOFYAS: "FEDERASYONDAN VAZGEÇMEK ÝNTÝHAR OLUR" Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, "iki toplumlu, iki kesimli federasyon çözümünden vazgeçmenin tarihi bir hata ve intihar giriþimi olacaðýný" söyledi. Haravgi gazetesinin haberine göre, Limasol'da dün yapýlan kayýp cenazesinde konuþan Hristofyas, bazýlarýnýn güçleri olmadýðý için birlik olmaya izin vermediðini kaydetti. "Kýbrýs Dosyasý" sürecine de deðinerek dosyanýn onaylanmamasýndan duyduðu üzüntüyü dile getiren Hristofyas, herkesi geçmiþteki hatalara düþmeden ve yanlýþlarý ayýrt ederek saðlam temeller üzerinde birlik olmaya çaðýrdý. RUM POLÝSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ÖNÜNDE EYLEM Rum polis teþkilatýnda çalýþan kiþilerin örgütlü bulunduðu Kýbrýs Polis Örgütü (SAK) önceki gün Polis Genel Müdürlüðü'nün önünde ailelerin de katýlýmýyla eylem yaptý. Fileleftheros gazetesi, Rum Polisi Genel Müdürü Mihalis Papageorgiu'nun, bir aydan fazla bir süredir aleyhindeki cezai kovuþturma nedeniyle açýða alýnan SAK Basýn Sözcüsü Andreas Simeu aleyhindeki tutumunu protesto etmek amacýyla eylem yaptýklarýný yazdý. Habere göre SAK, eylemde yaptýðý açýklamada, Simeu'nun Papageorgiu tarafýndan sendikal faaliyetleri ve kendisi aleyhinde yaptýðý açýklamalarý nedeniyle açýða alýndýðýný kaydetti. Gazete, Polis Basýn Sözcüsü Mihalis Katsunotos'un ise, SAK'ýn suçlamalarýný reddettiðini yazdý.

11 16 Mayýs 2011 Pazartesi DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Türkiye'de 31 ilde internet sansürüne karþý yürüyüþ "Ýnternetime dokunma, özgürlüðüme týklama" Biliþim Teknolojileri ve Ýletiþim Kurulu'nun (BTK) internete dört farklý filtre getireceðini duyurmasý üzerine bunun "sansür" olduðunu belirten internet kullanýcýlarý dün sokaða çýktý. Filtrelere karþý eylem duyurusu internet siteleri aracýlýðýyla ýþýk hýzýyla yayýldý. Türkiye'nin 31 þehrinde binlerce kiþi sokaða çýkýp "Yasaklamak yasaktýr' ve 'Ýnternetime dokunma" dedi. Bunun için facebook'ta oluþturulan sayfaya üye olanlarýn sayýsý 594 bini aþmýþ durumda. Ayrýntýlý bilgiler için bir de internet sayfasý var: NATO fotoðraflarýný çekip ölüme terk etti Ýngiliz The Guardian gazetesinin Libya'dan Avrupa'ya küçük bir tekne ile kaçmaya çalýþan 72 Afrikalý mültecinin yardým çaðrýlarýna raðmen NATO ve AB tarafýndan Akdeniz'de ölüme terk edildiðini ortaya çýkarmasýnýn ardýndan Birleþmiþ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliði soruþturma baþlattý Kurtulmayý baþaran 10 mülteci yanlarýna sürüklendikleri NATO savaþ gemisinin yardým etmek yerine fotoðraflarýný çekerek uzaklaþtýðýný anlattý. Etiyopyalý bir mülteci, "Büyük bir savaþ gemisinin yanýna sürüklendik. Güvende olmak için onlarla gitmek istedik ancak gemilerine çýkmamýza izin 'Yasaklamak yasaktýr' sloganýyla oluþturulan ayný adlý sitede þu manifesto yer alýyor: "Uyuma Türkiye! Elini sürdürme klavyene, ayarlarýna dokundurtma! Mouse'una dokunan eline dokunur. Unutma Türkiye! Blog yazmak, video izlemek, müzik dinlemek, porno izlemek, haktýr! Bugün internetini kirleten, yarýn hayatýný kirletecek. Ýnternetine dokunmalarýna izin verme! Yasaklamak yasaktýr!" vermediler. Daha sonra bir askeri geminin daha yanýndan geçtik. Yardým istedik ancak bizi kurtarmadýlar, gemiden fotoðraflarýmýzý çekip gittiler" dedi. NATO hâlâ mültecilerin bulunduðu tekneyi görmediklerini savunuyor. Guardian mültecilerin verdiði bilgilerden yola çýkarak o geminin Fransýzlara ait olabileceðini tespit etmiþti. Ancak Fransýz yetkililer yorum yapmayý reddediyor. Trablus'tan yola çýkan teknenin yardým çaðrýlarýna cevap gelmeyince, aralarýnda kadýnlar ve iki bebeðin bulunduðu 61 mülteci açlýk ve susuzluktan ölmüþtü. Siyanür felaketi- Siyanür Kütahya'da, Eti Gümüþ AÞ'ye ait tesiste siyanürlü atýklarýn depolandýðý dev barajýn setleri çöktü. Çevre Mühendisleri Odasý Baþkaný Murat Taþdemir "Son duvar da yýkýlýrsa, sonuçlarý hayal edemeyeceðimiz boyutlara ulaþabilir. Siyanürün çok küçük miktarý bile zehirliyor" dedi. Kesinlikle yeraltý sularýnýn kullanýlmamasýný öneren Taþdemir, "Barajýn tamamý çökerse, yüzlerce insan hayatýný kaybedecek" uyarýsýnda bulundu. 11 GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. ANDROS KÝPRÝANU: Solcu Kýbrýslý Türkü saðcý Ruma tercih ederim AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn dönüþümlü baþkanlýk önerisine itirazlarý eleþtirdi ve "Baþkanlýk için solcu bir Kýbrýslý Türk'ü saðcý bir Rum'a tercih ederim" dedi. Politis, "Andros Kiprianu Genel Seçimlerde Birincilik Mücadelesini Býrakmýyor Baþkanlýk Ýçin Solcu Kýbrýslý Türkü Saðcý Rum'a Tercih Ediyor" baþlýðýyla verdiði haberde, AKEL Genel Sekreteri'nin bir radyo kanalýnýn canlý yayýnýnda yaptýðý açýklamaya yer verdi. Habere göre, Hristofyas'ýn müzakere masasýna koyduðu önerileri, diðer Rum siyasi partiler "bonkör" diye nitelemesine raðmen "birleþtirici, uzlaþýcý ve gerçekçi" olarak deðerlendiren Kiprianu, "EURO.KO'nunki gibi iki bölgeli, iki toplumlu federasyonun dýþýnda olan yaklaþýmlarýn baþaracaðý tek þey 70'li yýllarda baþlayan felaketin tamamlanmasýdýr" dedi. Andros Kiprianu, "Bir Kýbrýslý Türk'ün 2 yýl baþkan olmasý bizi rahatsýz ediyor. Yalnýz Kýbrýslý Rumlar iyidir!!! Ayný zamanda bütün Kýbrýslý Rumlar iyi midir? Kýbrýs Cumhuriyeti'ne saðcý bir baþkan istemezdim, solcu bir Kýbrýslý Türkü tercih ederim. Solcu bir Kýbrýslý Türk'ün izleyeceði politika benim izlenmesini istediðim politikalara daha yakýndýr" ifadesini kullandý. AKEL dýþýndaki bütün siyasi partileri, Kýbrýs sorunundaki tezleri nedeniyle "riyakarlýkla" suçlayan ve federasyona karþý olduklarýnýn aþikar olduðunu belirten Kiprianu, çok daha önceleri sunulan dönüþümlü baþkanlýk önerisinin Kasým 2002'de Annan Planý'nda benimsendiðini ve Rum tarafýnýn bunun iyileþtirilmesi için müzakere ettiðini hatýrlattý. Kiprianu, dönüþümlü baþkanlýk önerisinin Hristofyas tarafýndan çapraz oy da eklenerek masaya konduðunu hatýrlattý ve "Biz bunu ülke siyasetinde diriliþ olarak görüyoruz" dedi, özetle þunlarý ekledi: "Dönüþümlü baþkanlýk bizim tarafça 1989'da ilke olarak kabul edildi ve hepimiz Kýbrýslý Türk'ün de adaylýk koyabileceðini kabul ettik. Þimdi anlýyoruz ki bazýlarý bunu kafalarýnda baþka þeyler varken; Kýbrýslý Rumlarýn çoðunluk olacaðýný ve hiçbir zaman bir Kýbrýslý Türkün baþkan olmasýna müsaade etmeyeceðini düþünerek yaptý. Bugün, kendi içlerinde etnik köken temelinde iþleyen devletler yoktur." Seçim öncesinde yapýlan anketlerde AKEL'in ikinci sýrada görünmesini de yorumlayan Kiprianu, bütün Avrupa ülkelerinde iktidar partilerinin oy oranlarýnýn küresel ekonomik kriz dolayýsýyla düþtüðüne iþaret etti. Kiprianu, "Ancak birincilik mücadelesini býrakmýþ deðiliz" dedi. Kiprianu, hükümetteki ortaklarý DÝKO'nun "koalisyon ortaðý deðiliz sadece hükümete iþtirak ediyoruz" söylemini de, Hristofyas'ýn seçim programýný hazýrlarken birlikte hareket etmedikleri için doðru bulduðunu söyledi. AKEL olarak itiraz ettikleri þeyin aleni itirazlarýn kural haline gelmesi olduðunu söyleyen Andros Kiprianu, "Nikolas Papadopulos, Yorgos Kolokasidis ve Kirianos Kenevezos'un Hristofyas'la uzlaþtýklarý hiçbir þey yok" ifadesini kullandý. Haravgi de, genel seçimlere bir hafta kala AKEL Genel Sekreteri ile yaptýðý söyleþiyi "Fiilî Durum Bazýlarýnýn Ýþine Geliyor Bu Þartlar Altýnda Mümkün Olan Tek Çözüm 1977'de Uluslararasý Camiaya ve Kýbrýslý Türklere Taahhüt Ettiðimiz Çözümdür" baþlýðýyla manþete çekti. Gazeteye göre Andros Kiprianu, EURO.KO, EDEK, bazý DÝKO yetkilileri ile Ekologlar ve Çevreciler Hareketi tarafýndan yapýlan açýklamalara göz atýlmasý halinde, Kýbrýs'taki fiilî durumun iþlerine geldiðinin anlaþýlacaðýna dikkat çekti. Mevcut þartlar altýnda mümkün olan tek çözümün, Rum tarafýnýn 1977'de uluslararasý camiaya ve Kýbrýslý Türklere karþý taahhüt ettiði çözüm olduðuna vurgu yapan Kiprianu, özetle þunlarý söyledi: "Bundan daha fazlasýný istememizin gerçek dýþý olduðuna inanýyorum. Böyle bir talepte bulunursak bizi kim destekler? En azýndan þifahen iki bölgeli, iki toplumlu federasyonu taahhüt eden ancak aslýnda baþka istikamete - üniter devlet veya federasyonun dýþýna çýkacak bir çözüme- yönelenler aslýnda Kýbrýs sorununun çözümünü erozyona uðratýyorlar. Bütün baþkanlarýn taahhüt ettiði bu çözüme karþý çýkýlmasý, Kýbrýs sorununun çözümsüzlüðüne, bugünkü durumun kalýcýlaþmasýna göndermede bulunur. 56 SANDALYEDEN 41'Ý ÝKÝ PARTÝNÝN Güney Kýbrýs'ta gelecek hafta yapýlacak genel seçimlerle ilgili anketler, Rum gazetelerinde yayýnlanmaya devam ediyor. "Public Issue" ve "Cymar" þirketleri tarafýndan Rum Radyo ve Televizyon Kurumu (RIK) hesabýna yapýlan ankete göre, iki büyük siyasi parti DÝSÝ ile AKEL, genel seçimlerde oylarýn yüzde 70'inden fazlasýný alacak. Politis gazetesinde yayýmlanan habere göre, anket 1400 kiþinin katýlýmýyla 26 Nisan-7 Mayýs tarihleri arasýnda yapýldý. Ankete göre, DÝSÝ ile AKEL'in Rum Meclisi'ndeki 56 koltuktan 41'ini almasý bekleniyor. DÝKO küçük fakat istikrarlý yükseliþini koruyor, KS EDEK ile EURO. KO ise ciddi bir düþüþ yaþýyor. Çevreciler ve Ekologlar Hareketi'nin ise Meclis'teki tek koltuðunu korumasý bekleniyor. Ankete göre ana muhalefet DÝSÝ, seçmenden yüzde 30 oranýnda oy alacak, kararsýzlardan gelecek oylarýn da katýlmasýyla oy oraný yüzde 36'ya çýkacak. Bu oy oranýna göre DÝSÝ, Meclis'te 21 koltukla birinci sýrada. Ýktidar partisi AKEL ise, ankete göre seçmenden yüzde 28 oranýnda oy alacak, kararsýzlardan gelecek oylarýn da katýlmasýyla oy oraný yüzde 34'e yükselecek. Bu oy oranýna göre AKEL'in Meclis'teki muhtemel sandalye sayýsý 20. Hükümet ortaðý DÝKO da, seçmenden yüzde 12,5 oranýnda oy alacak, kararsýzlardan gelecek oylarla oy oraný yüzde 15'e yükselecek. Buna göre DÝKO, Meclis'te 9 koltuk alacak. Ankete göre, oy oranýnda düþüþ yaþadýðý görülen KS EDEK ise, seçmenden yüzde 6 oranýnda oy alacak, kararsýzlardan gelen oylarla da bu oran yüzde 7 olacak. Buna göre KS EDEK, Meclis'te ancak 4 koltuk kazanacak. EURO. KO ile Çevreciler ve Ekologlar Hareketi ise, seçmenden yüzde 2,5 oranýnda oyla ancak birer milletvekili kazanabilecek. KKTC'deki dini anýtlarla ilgili kitap Rum basýnýnda bugün yer alan bir haberde, Kýbrýslý Rum Haralambos Hocakoðlu'nun "KKTC'deki dini anýtlar" ile ilgili kitap yazdýðý belirtildi. Rum gazetelerinden Fileleftheros, kitapta anlatýlanlara fotoðraflarla yer verildiðini belirtti ve kitabýn kiliselerin bugünkü kullanýmýyla ilgili birçok bilgi sunduðunu yazdý. Gazete, Hocakoðlu'nun kitabýnda 500 kilisenin kayda geçirildiðini; geriye kalan 50 kilisenin de askeri bölgelerde veya ara bölgede bulunduðunu belirtti. Haberde, Hocakoðlu'nun kitabýnýn adýnýn "Türk Egemenliði Altýnda Bulunan Kýbrýs'taki Dini Anýtlar: Süregelen Tahribatýn Vaziyeti ve Deneyimleri" olduðunu ekledi. "BM'YE ÝKÝ LÝSTE YOLLANDI" Gazete, yukarýdaki ara baþlýkla yayýmladýðý haberinde ise, Rum Kilisesi'nin, Kuzey'de bulunan sorunlarla karþý karþýya kalan kilise ve anýtlarla ilgili olarak BM'ye iki liste gönderdiðini yazdý. Ýçerisinde 44 anýtýn bulunduðu ilk listenin BM'ye yaklaþýk iki yýl önce gönderildiðini ve bu listedeki dini anýtlarýn durumunun "umutsuz" olarak tarif edildiðini yazan gazete, ayrýntýlý araþtýrmalar ve Kuzey Kýbrýs'a yapýlan ziyaretlerden, anýtlarýn sayýsýnýn zamanýn geçmesiyle 100'e çýktýðýný ve hazýrlanan yeni listenin de BM'ye gönderildiðini belirtti. Rum kilisesinin, "anýtlarýn/kiliselerin tamir edilmesi için BM'nin müdahalesini talep ettiðini" kaydeden gazete, yýpranma problemiyle karþý karþýya bulunan kiliselerle ilgili listenin gerek zamanýn geçmesi, gerek kapý ve pencerelerinin sökülmesinden dolayý yýpranmanýn hýzlanmasýndan dolayý sürekli arttýðýný ekledi.

12 12 16 Mayýs 2011 Pazartesi KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Odaya serdim halý Üsdünde yarin þalý Yarimin dudaglarý Sanki tülümbe balý VARLIK VE ZAMAN Martin Heidegger Çeviren: Kaan H. Ökten Agora Kitaplýðý 463 sayfa "Politikacýnýn hayatýnýn yarýsý seçmeni, yarýsý birbirini aldatmakla geçer." Mark Twain Barbarlar, "Barbarlýk Müzesi" açtýlar devletlerinde. Küvetlerde ölmeyen çocuklar, teller arasýnda yaþadýlar. Mutlu. Aydýn Adamoðlu "Yokoluþ" adlý kitabýndan Larnaka'dan barýþ karþýtlarýna mesaj... Amaç 'Tek vatan, tek kültür' ile güzel bir Kýbrýs gecesi... ( Haber ve Fotoðraflar Mustafa ERKAN)- Larnaka Belediye Tiyatrosu 11 Mayýs akþamý güzel bir etkinliðe ev sahipliði yaptý. Düzenlenen etkinliðin, Vasilica Dernek Baþkaný Antonis Lazaru ve Deðirmenlik Sanat Derneði Ekip Eðitmeni Ali Tümsoy'un kýsa konuþmalarýndan sonra açýlýþý yapýldý. Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum gençler tarafýndan ayni müzik ve ayni figürlerle, dostluða olan inancý güçlendiren ortak bir etkinlik sundular. Halk oyunlarý, müzik ve þarkýlarla, ortak köklerimiz, ortak kültürel mirasýmýz aracýlýðý ve 'Tek vatan-tek kültür' sloganý ile barýþ karþýtlarýna mesaj gönderildi. Deðirmenlik Sanat Derneði oldukça güçlü performansýyla halkýn beðenisini topladý... Birbirlerine eþlik eden gruplar halkýn coþkusunu artýrdýlar. Ali Tümsoy "Bu güzel adada sorunsuz ve mutlu yaþayan Kýbrýslý Türk ve Rumlarý, böl ve yönet politikalarý ile savaþtýrmayý baþaran Ýngiliz emperyalizmi Kýbrýsta binlerce insanýn ölmesine, sebep olmuþtur. Bugünkü koþullarda bile, emperyalistler, bizlere dikte ettikleri düþünceler ve baskýlarla kaosun, çözümsüzlüðün devamýný istiyorlar. Ama kendi sorunumuzu kendimiz çözmeyi baþarmalýyýz. Bu konuda iki tarafýn sivil toplum örgütlerine büyük görevler düþmektedir. Vasilica ve Des-Der olarak bizler de bu çorbaya tuzumuzu eklemeye devam edeceðiz" dedi. Larnaka Vasilica Halk Danslarý Grubu ile (Des-Der) Deðirmenlik Sanat Derneði'nin birlikte düzenlediði gece barýþ karþýtlarýna iyi bir mesaj oldu. Sergilenen ortak oyunlara ilgi büyüktü. Ýzleyiciler oyunlarý dakikalarca ayakta alkýþladýlar... GAÜ LÝSELER ARASI ÖYKÜ YARIÞMASI SONUÇLANDI Girne Amerikan Üniversitesi (GAU) Eðitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði Bölümü ve Türkoloji kulübü tarafýndan düzenlenen ve bundan sonra her yýl geleneksel olarak yapýlmasý planlanan birinci Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Liseler Arasý Öykü Yarýþmasý 'nda dereceye giren eserler belirlendi. 25 Nisan 2001 tarihinde sona eren baþvuru süresi içinde yarýþmaya gönderilen toplam 17 adet öykü, Prof. Dr. Mustafa Uðurlu, Doç. Dr. Hasan Köksal, Yard. Doç. Dr. Fýrat Caner, Dr. Mehmet Toran Öðr. Gör Çiðdem Çan Aslan tarafýndan deðerlendirildi. Türk Dili ve Edebiyatý Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Saadettin yýldýz'ýn yaptýðý açýklamaya göre, ilk üç dereceyi alan öðrenciler þunlar: Birinci ''Amer'' adlý öyküsüyle Elçin Bolatlýoðlu, ikinci ''Memleketten Anýlar'' adlý öykü ile Kezban Aksu, üçüncü ''Düþüþ'' adlý öykü ile Ümmühan Avþar'dýr. Bu öðrencilere, ileride GAÜ'da eðitim görmeleri durumunda, sýrayla,%100, %75 ve %50 burs verilecek. Seçilen kurul, Leyla Öztemiz, Serdar Ersöz, irfan Asmacý, Cemre Serpal, Elçin Bolatoðlu'nun Öykülerinide ''Dikkate Deðer'' buldu. Öyküleri dikkate deðer bulunan öðrencilere baþarý belgesi verildi. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa "ÖZEL HAYATLAR" OYUNU KANSER HASTALARI YARARINA SAHNELENECEK n GÖSTERÝLERDEN ELDE EDÝLECEK GELÝR "HOSPÝCE" YAPIMINDA KULLANILACAK Türkiye'nin tanýnmýþ sanatçýlarýndan Cihan Ünal ile Hande Ataizi'nin rol aldýðý ve "Tiyatro Ýstanbul" tarafýndan sahnelenen "Özel Hayatlar" oyunu, Mayýs tarihleri arasýnda Kanser Hastalarýna Yardým Derneði yararýna KKTC'de sahnelenecek. Dernek Baþkaný Raziye Kocaismail tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, oyun ilk olarak 20 Mayýs cuma günü saat 21.00'de Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Spectrum Kongre Salon'da, Mayýs cumartesi ve pazar ise Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde ayný saatte sahnelenecek. Açýklamada, üç kez sahnelenecek oyundan elde edilecek gelirin Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'nin projeleri arasýnda olan Hospice'in yapýmýnda kullanýlacaðý kaydedildi. Yazýlý açýklamada, kültür sanata ilgili yardýmsever halkýn yardým amaçlý gösterimlerde Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'ni yalnýz býrakmamasý istendi. Açýklamaya göre, 30 TL'lik biletler derneðin Çaðlayan bölgesindeki binasýndan temin edilebiliyor. Bilet satýþlarýnýn oyun geceleri kapýdan da alýnabileceði kaydedildi. Mýsýrlýzade Galeria Thor ( Cuma- Cumartesi 23.00) 1. salon Winnie The Pooh ( ) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Aþkýn Büyüsü ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria Hýzlý ve Öfkeli 5 ( Cuma- Cumartesi 23.15) 1. salon Thor ( Cuma- Cumartesi 23.15) 2. salon

13 16 Mayýs 2011 Pazartesi 13 BÖYLESÝ DE OLMAZ KÝ Spor üzerine yazý yazmayý bu güne kadar aklýma getirmedim. Geç oldu ama önemli deðil... Lefke Çetinkaya maçýnda ve sonrasýnda yaþanan olaylarý izledikten sonra, kendi fikrimi yazarak, bana göre varolan bir yanlýþa, kendimce yorumlamak istedim. Denktaþ beyin damadý merhum Urcan Vangöl kalp krizi sonucu hayatýný kaybettikten sonra onun anýsýna isimlendirilen bu kupa için, Çetinkaya takýmý bu kupayý müzesine götürmek için þartlandý. Urcan Vangöl Federasyon Kupasý'ný alarak merhum kulüp baþkanlarýný mezarýnda onore etmek için maçlara asýldý ve sonuçta da Lefke takýmý ile finale kaldý. Ancak yýllardýr kendi taraftarýna bir kupa kazandýramayan ve iniþli çýkýþlý bir grafikten sonra bu yýl baþarýyý yakalayan Lefke de þeytanýn ayaðýný kýrarak federasyon kupasýný taraftarlarýna armaðan etmek istiyordu. Hedef yýllar önce kazanýlan kupaý ikinci kez müzelerine götürmekti. Bu nedenle çok hýrslý bir þekilde maçlara asýlarak finale kadar gelme baþarýsý elde ettiler. Final maçýnýn günü ve saati geldiðinde hakem baþlama düdüðünü çalarak oyunu baþlattý. 90 dakika Lefke'nin üstünlüðünde tamamlandýðýnda maçýn hakemi maç sýrasýndaki duraklamalarý da dikkate alarak dört dakika uzatma süresi verdi. Maçýn Lefke takýmý lehinde bitmek üzere olduðu sýrada hakem dakikada Çetinkaya yararýna olacak bir penaltý yaratarak ortalýðý savaþ alanýna çevirmek için sanki görev üstlendi. Maç sonrasý Lefke takýmý yargýsýz infaz edildi. Ceza kurulunun verdiði cezalar Lefke'nin gelecek sezon bir alt kümeye düþürülmesinin zemininin hazýrlanmasýdýr. Çetinkaya kupayý aldý. Serhat Ýncirli arkadaþýmýn dediði gibi Çetinkaya onurlu bir takým ise o kupayý götürüp hisarlardan aþaðýya atar. Kupayý atar mý bilmem ama böyle bir haksýzlýðý içine sindirip sindirmediðine bakarým ben Verilen kararlar, bana göre Futbol Federasyonu Ceza Kurulu'nun boynunda bir kara leke olarak asýlý kalacak. Lefke Çetinkaya arasýnda oynanan kupa maçý hakkýndan bir futbol hakemi bakýn ne diyor. "Bu maçta kupa Lefke takýmýnýn hakkýdýr çünkü üstün oynadýðý maçta kupayý almasý kesinleþmek üzere iken verilen haksýz penaltý kararý ile hakem camiasý töhmet altýnda býrakýlmýþtýr." Ceza Kurulu kararý verirken Lefke'nin savunmasýný alma gereði dahi duymadý... Kirlenmemiþ neyimiz kaldý ki futbolumuz bundan nasibini almasýn, her yanýmýz pislik içinde, adeta dökülüyoruz. Ancak her þey de normal seyrindeymiþ gibi devam ediyoruz. Vatandaþ dert küpü, sorunlarýn hiçbiri ile ilgilenmeyen bir yönetim anlayýþýmýz var. Saðlýk Bakanlýðý koltuðunda oturan Ahmet Kaþif doktor kökenli olmasýna raðmen saðlýk sorunlarýný çözmekte yetersiz ve aciz kalýyor. Lefkoþa Devlet Hastanesi'nde insanýmýza hizmet verilemiyor. Tomografi cihazý arýzalý, MR cihazýnýn filmi bitmiþ, röntgen makineleri hurda halinde, eczane bölümünde birçok hayati önemi olan ilaç yok... Vatandaþ özel eczanelere gönderiliyor. Yatýlý servislerde yatan hastalar kötü muamele ve ilgisizlikten þikâyet ediyor. Anlayacaðýnýz saðlýk servisleri de diðer hizmet alanlarý gibi doðru dürüst çalýþmýyor. Siyasiler koltuklarýnda oturarak dolgun maaþlarý ile mutlu bir yaþam sürerken halk kesimleri periþanlarý oynuyor Ancak iþbirlikçi Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoþa Ýlçe Baþkanlýðý, bazý bakanlarýn ve milletvekillerinin katýlýmýyla, köylerin ve halkýn sorunlarýný yerinde görmek ve dinlemek için köy gezilerine baþlamýþ. Ýlk olarak Yýlmazköy ve Alayköy'ü ziyaret eden UBP Lefkoþa Ýlçesi Yönetim Kurulunun gezisinde, UBP Genel Sekreteri Dr. Ertuðrul Hasipoðlu, Maliye Bakaný Ersin Tatar, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Dt. Þerife Ünverdi, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Ali Çetin Amcaoðlu, UBP Lefkoþa Milletvekili Zorlu Töre ve Ýlçe Yönetim Kurulu üyeleri hazýr bulunmuþlar. Hasipoðlu gittikleri gezilerde 2009'da hükümeti devralýrken, bir enkaz devralýndýðýný ve UBP hükümetlerinin bu enkazlarý düzeltmek, devleti kurtarmak, halkýn refah seviyesini artýrmak için gecesini gündüzüne katarak çalýþtýðýný belirterek, önlemlerin meyvelerini vermeye baþladýðýný, çok güzel günlerin kendilerini beklediðini söylüyor Hasipoðlu, doðru yolda olduklarýný ifade ederek, ne yaptýklarýný bildiklerini ve yapmaya devam edeceklerini söylüyor. Sanki bu adamlar baþka bir gezegende yaþýyorlar, olur ama bu kadar da körlük ve iþbirlikçilik olmaz ÇARÞAMBA GÜNÜ TÜM MÜZELER ÜCRETSÝZ Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, 18 Mayýs Uluslararasý Müze Günü ile Mayýs Müzeler Haftasý'ný bir dizi etkinlikle kutlayacak. Daire Müdürü Emine Pilli'nin açýklamasýna göre, Müze Günü ve Hafta dolayýsýyla bir dizi etkinlik yapýlacak. Bu çerçevede, Kültür Varlýklarýný Koruma-Onarým Merkezi açýlacak. Eski Victoria Kýz Okulu binasýnda salý günü saat 18.30'da yapýlacak açýlýþla birlikte, bir dizi etkinlik de düzenlenecek. Eski eserleri koruma ve onarým iþlemlerinin yapýlacaðý Merkez'in Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'nin 4 yýllýk çalýþmasý sonucunda hayata geçirileceðini belirten Pilli, müze veya depolarda korunmakta olan on binlerce eski esere rutin olarak uygulanmasý gereken koruma iþlemlerinin bundan sonra çaðdaþ bir laboratuar ortamýnda yapýlabileceðini kaydetti. KONFERANS Ayný gün müzecilikle ilgili yabancý konuklarýn da yer alacaðý bir dizi konuþma gerçekleþtirilecek. Bu etkinlikte Eski Eserler ve Müzeler Dairesi 2010 yýlý faaliyetleri konusunda bilgi verilecek. Etkinlikte, Ankara Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Berna Alpagut, bu yýl Uluslararasý Müze Günü temasý olarak belirlenen "Müze ve Bellek: Geçmiþi Hatýrlamak Üzerine Bir Söyleþi"; Bursa Kent Müzesi Müdürü Ahmet Erdönmez "Bursa'nýn Belleði: Kent Müzesi" adlý bildirilerini sunacak. ÝLOKULLARA YÖNELÝK RESÝM YARIÞMASI Açýlýþla birlikte, Müzeler Haftasý'nda toplumsal farkýndalýk yaratmak amacýyla düzenlenen etkinlikler arasýnda ilköðretim öðrencilerine yönelik "Müzeler ve Eski Eserlerimiz" temalý resim yarýþmasýnýn ödül töreni de yapýlacak. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Kuzey Kýbrýs Müze Dostlarý Derneði tarafýndan birlikte düzenlenen yarýþma, 13 Mayýs Cuma günü sonuçlandý ve 9 Eylül Ýlkokulu öðrencisi Ýrem Budak birinci oldu. Yarýþmada ayný okul öðrencilerinden Ýpek Yýlmaz ikinci, Helin Daðlýkoca üçüncü olurken; Akdoðan Dr. Fazýl Küçük Ýlkokulu öðrencisi Melisa Ernaz ve Lapta Ýlkokulu'ndan Nadide Keleþ ise jüri özel ödülüne layýk bulundu. Ödül töreni salý günü saat 18:30'da Kültür Varlýklarýný Koruma-Onarým Merkezi'nde yapýlacak. FODER SERGÝSÝ Müzeler Haftasý nedeniyle Kýbrýs Türk Fotoðraf Derneði (FODER) üyeleri tarafýndan hazýrlanan "Kültürel Miras" konulu fotoðraf sergisinin ödül töreni de salý günü yapýlacak. Sergi, Kültür Varlýklarýný Koruma-Onarým Merkezi'nde hafta boyunca ziyaret edilebilecek. MÜZELER ÜCRETSÝZ Öte yandan, Uluslararasý Müze Günü dolayýsýyla 18 Mayýs Çarþamba günü Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüðü'ne baðlý tüm müze ve ören yerleri ücretsiz ziyaret edilebilecek. Ayný gün, ilköðretim öðrencilerine yönelik rehberler eþliðinde müze ziyaretleri gerçekleþtirilecek. Uluslararasý Müze Günü, müzelerin toplumsal geliþmedeki rolü konusunda farkýndalýk yaratmak amacýyla 1977 yýlýnda Uluslararasý Müzeler Komitesi (International Council of Museums- ICOM) tarafýndan ilan edildi. Müzeler Haftasý da, 1986'dan itibaren Mayýs tarihleri arasýndaki etkinliklerle kutlanýyor. MORMENEKÞE'DE ENGÝNAR, TAÞKENT'TE KÜLTÜR FESTÝVALÝ KKTC hafta sonu farklý bölgelerde bir çok etkinliðe ev sahipliði yaptý. Mormenekþe'de geleneksel hale gelen Enginar Festivali, bölgede faaliyet gösteren derneklerin gönüllü organizasyonuyla renkli etkinliklere sahne oldu. Bu yýl 3'üncüsü düzenlenen Mormenekþe Enginar Festivali, dün akþam yemek yarýþmasýný kazananlara ödüllerin verilmesiyle tamamlandý. Festival etkinlikleri çerçevesinde önceki akþam, Lefkoþa Türk Belediyesi Orkestrasý'nýn Latin Pop Müziði dinletisi yapýldý. Enginar Dolmasý isimli skeçle devam eden gece, Grup Ertesi Gün'ün müzikleriyle tamamlandý Taþkent'te ise, Dikmen Belediyesi'nin katkýlarý ve köydeki iki muhtarlýðýn organizasyonuyla kültür festivali düzenlendi. Bu yýl ilki yapýlan festivalde þiirden danslara, tiyatrodan doða yürüyüþlerine kadar bir dizi etkinlik yapýldý. Büyükkonuk'taki Eko gün etkinliði de, yoðun katýlýmla devam ediyor. 8'inci yýlýna giren Eko Gün, renkli gösterilerle akþam saatlerine kadar sürecek. Girne Belediyesi, Yeþil Barýþ Hareketi ve Beylerbeyi (Bellapais) Muhtarlýðý'nýn katkýlarýyla Bellapais'da düzenlenecek 6'ýncý Ýpek Festivali ise hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

14 14 16 Mayýs 2011 Pazartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Birine tutkun olmak, aþk tutkusu içinde olmak (iki kelime). 2-Sýcaklýk. Argoda "Kolayca kandýrýlabilen kumarcý". 3-Eski dilde "Yapýlmasý gerekli olan". Hayvan yuvasý. 4-Sýcak bir duruma getirmek. Ters okunuþu "Kýzgýn, yakýcý". 5-Maddi veya manevi bir çýkar karþýlýðý anlaþma ile bir maçýn sonucunu deðiþtirme, danýþýk spor karþýlaþmasý yapma. Delik, yýrtýk veya eski bir yeri uygun bir parça ile onarma. 6-Alfabenin 27 ve 16. harfleri. Zeki ve yaramaz çocuklar için kullanýlýr. 7-Bal yapan hayvan. Akýllýca. 8-Yaþlý kadýn. 9-Býçak, kýlýç gibi kesici araçlarýn kabý. Yönelme durumu. 10-Ýçine baþka bir içki veya su karýþtýrýlmamýþ içki. Vazgeçmek, usanmak. 11-Bir gýda maddesi. Eski dilde saygýlý konuþmada "Kýz evlât". Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Tuna Eczanesi: Þht. Ecvet Yusuf Cad. Hacýbulgur Apt. No:16 B Yeniþehir Tel: Çaðansoy Eczanesi: Kenan Evren Cad. M. Dereli Ýþ Merkezi No:4 Yenikent (Mirage Rest. Yolu-Damdelen Petrol Yaný) Tel: Maðusa Bahar Eczanesi: Salamis Yolu No:45 Haklýgil Petrol Ýstasyonu Yaný Tel: Petek Eczanesi: Zafer Anýtý Ticaret Merkezi No:3/4 Tel: Girne Enver Eczanesi: Mete Adanýr Cad. No:31 Tel: Sertaç Eczanesi: Kurtuluþ Cad. Yýlmaz Sami Apt. No:1/B Öðretmenevi Karþýsý, Bektaþ Gýda Pazarý Yaný Tel: Güzelyurt Güzelyurt Eczanesi: K 166 Alemdar Sok. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Haber vermeden sessizce gidivermek. Selenyum'un kýsaltmasý. 2-Asýl ve temel olanla ilgili. Atýþ sýrasýnda mekanik olarak yön verilen, yörüngesinin baþlangýcýnda öz itmeli olarak yol alan ve daha sonra yalnýz balistik kanunlarýna baðlý kalan mermi. 3-Kývamý çok gevþemiþ, yumuþamýþ, sulu (iki kelime). 4- Ýskan Topraklandýrma ve Eþdeðer Mal Yasasý'nýn kýsa yazýlýþý. En kýsa zaman. 5-Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin kýsa yazýlýþý. Beyaz. Demir'in kýsaltmasý. 6-Harf okunuþu. Ýlgili. 7-Bir yaz meyvesi. Kaçmýþ olan kimse, kaçak. 8-Öç almayý amaçlayan gizli düþmanlýk. Elektrik ve ýsý akýmýný engelleme olayý, izolasyon. 9-Alfabenin 16 ve 29. harfleri. Hindistan'da prenslere verilen unvan. Baþa "L" konursa "Eski dilde, parça" olur. 10-Türlü ekinlerin taneleri ayrýldýktan sonra kalan saplarý ve daha çok bunlarýn harmanda parçalanmýþý. Bir nota. 11-Harf okunuþu. Halk dilinde "Söz, konuþma". Anlam bakýmýndan birbirleriyle ilgil cümleleri birbirine baðlar. TV'DE BU AKÞAM Kusursuz Dünya Türü: Yabancý Sinema TV 8 / Saat: 19:45 Orijinal Adý : A Perfect World Yönetmen : Clint Eastwood Oyuncular : Kevin Costner, Clint Eastwood, Laura Dern, T. J. Lowther, Keith Szarabajka. Yapým : 1993 Dram Huntsville Hapisanesi'nden kaçtýktan sonra mahkum Butch Haynesve arkadaþý Terry Pugh küçük bir çocuk olan Philip Perry'i rehin alýrlar ve sonra Teksa'a kaçarlar. Birlikte yolculuk ederlerken Butch ve Philip birbirlerine karþý yakýnlýk hissederler ve 'mükemmel dünya'nýn dýþýndaki yanlýþlýklardan acý çekerler. Onlarý, Teksas Rençeri 'Kýzýl' Garnett ve kriminilojist Sally Gerber takip etmektedir. Gün Iþýðý Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / Saat: 19:50 Türü: Aksiyon - Macera, 1996 Orijinal Adý : Daylight Yönetmen : Rob Cohen Oyuncular : Sylvester Stallone, Amy Brenneman Bir grup soyguncu, Manhattan ile New Jersey'i birleþtiren tünele hýzla dalýp, patlayýcýlarla dolu bir kamyonla çarpýþýnca büyük bir patlama gerçekleþir ve tünelin her iki ucu da kapanýr. Ancak içeride kurtarýlmayý bekleyen kazazedeler vardýr. Kit Latura, bu kurtarma operasyonunu gerçekleþtirebilecek yetenek ve tecrübeye sahip tek isimdir. Ancak zaman azalmaktadýr ve Kit'in mahsur kalan insanlarý içerideki hava bitmeden ve Hudson Nehri içeriye dolmadan kurtarmasý gerekmektedir. Yeniden Baþlamak Türü: Yabancý Sinema CNBC-E / Saat: 23:00 Orijinal adý: AN UNFINISHED LIFE Yönetmen: Lasse Hallström Oyuncular: Robert Redford, Jennifer Lopez, Morgan Freeman, Josh Lucas Yapým Yýlý: 2005 Yýllar önce bir kazada ölen oðlunu bir türlü unutamayan çiftlik sahibi, sevmediði gelini yanýna sýðýnýnca bir torunu olduðunu öðrenir. Lasse Hallström'ün Chocolat ve Shipping News'dan sonraki filmi An Unfinished Life'ýn temelinde aile iliþkileri var. Tacizci sevgilisi Gary Winston'dan (Damian Lewis) kaçan Jean Gilkyson (Jennifer Lopez), 11 yaþýndaki küçük kýzý Griff (Becca Gardner) ile birlikte kayýnpederi Einar'ýn (Robert Redford) Wyoming'deki çiftliðine sýðýnýr. Aralarý kötüdür, çünkü Einar sevgili oðlunun bir araba kazasýnda ölmesinden, o sýrada direksiyon baþýndan olan Jean'i sorumlu tutar. Onu cenazeden beri görmediði için, torunu olduðundan da haberi yoktur. Bir yandan da yakýn dostu Mitch Bradley (Morgan Freeman) ile ilgilenir. Mitch'i bir ayý yaralamýþtýr, çok acý çeker. An Unfinished Life, özellikle acýlý ihtiyar kovboyda Redford ve ruh zengini arkadaþýnda Freeman'ýn oyunlarýyla ilgiyle izlenen, iyi kotarýlmýþ bir film. Ayý Bart'ýn da hakkýný yememek gerek. Annesi de filmlerde rol almýþ olan Bart'ý izlediðimiz yapýmlar arasýnda The Clan of the Cave Bear, The Bear, White Fang ve Legends of the Fall'u sayabiliriz. Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank KÜBALILAR HOMOFOBÝA'YA KARÞI YÜRÜDÜ Kübalýlar dün Homofobia'ya (Eþcinselik Korkusu) karþý kýsa ancak renkli bir yürüyüþ düzenledi. Uluslararasý Homofobia ile Mücadele Günü çerçevesinde baþkent Havana'da yapýlan ve cinsel farklýlýklara dikkati çekmek için yapýlan yürüyüþte onlarca kiþi gökkuþaðý bayraðý taþýdý, davul çaldý. Katýlýmcýlarýn birinin Küba lideri Fidel Castro'nun portresini taþýdýðý görülürken, Castro'nun eþcinsel haklarý için mücadele veren ve hükümetin desteklediði Ulusal Cinsel Eðitim Merkezi'nin baþkaný olan yeðeni Mariela Castro, yürüyüþle ayrýmcýlýða dikkati çekmek istediklerini söyledi. NATO UÇAKLARI TRABLUS CÝVARINI BOMBALADI NATO uçaklarý dün akþam Trablus'un güneybatýsýndaki Bir El-Ganam ve Njila bölgeleriyle El-Aziziye kentini bombaladý. Jana ajansýnýn askeri bir kaynaða dayanarak verdiði haberde, bu bölgelerdeki "sivil ve askeri" tesislerin "haçlý sömürgeci NATO saldýrganlýðýnýn hedefi" olduðu belirtildi. Ajans, bombardýmanýn "can ve mal kaybýna yol açtýðýný" duyurdu. SURÝYE'DEN AÇILAN ATEÞTE 1 ÖLÜ, 5 YARALI Suriye ile Lübnan arasýndaki El Bukaya sýnýr kapýsýnda, Suriye'den Lübnan'a kaçanlara Suriye tarafýndan açýlan ateþte bir kiþinin öldüðü, biri Lübnan askeri 5 kiþinin yaralandýðý bildirildi. Güvenlik kaynaklarýnýn verdiði bilgiye göre, bir grup Suriyelinin Lübnan'ýn sýnýrdaki Vadi Halid yerleþim birimine kaçtýðý sýrada ateþ açýldý. Ateþte, kaçan Suriyelilerden bir kadýnýn öldüðü bildirildi. MISIR'DA 22 YARALI Mýsýr'ýn baþkenti Kahire'de Hristiyan azýnlýða yönelik Selefi saldýrýlarýný protesto eden Kýptilere kimliði belirsiz kiþiler tarafýndan düzenlenen saldýrýda 22 kiþi yaralandý. Mýsýr'da yayýmlanan yarý resmi The Egptian Gazette'nin haberine göre, devlet televizyonunun da bulunduðu Enformasyon Bakanlýðý önünde gösteri yapan Hristiyanlara, kimliði bilinmeyen kiþiler tarafýndan ateþ açtý. Hristiyanlar ile saldýrganlar arasýnda çýkan çatýþmada 22 kiþi yaralanarak hastaneye kaldýrýldý. Mýsýr devlet televizyonu ERTU 1 ise saldýrýnýn "Baltacý" tabir edilen suç gruplarý tarafýndan gerçekleþtirildiðini duyurdu. Olay ile ilgili soruþturma baþlatýlýrken, yaralýlardan en az üçünün durumunun aðýr olduðu belirtildi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 16 Mayýs 2011 Pazartesi Medoþ Laleleri KKTC Telsim'den ödül kazandýrdý Yaptýðý projelerle, doðanýn korunmasý ve halkýn bu konuda bilinçlendirilmesi konularýnda büyük duyarlýlýk gösteren KKTC Telsim, önceki gün, Genel Merkezi'nde düzenlenen bir törenle, Mart ayýnda Tepebaþý Kültür Sanat ve Doðayý Koruma Derneði tarafýndan düzenlenen "7. Geleneksel Lale Festivali"nde gerçekleþtirilen fotoðraf yarýþmasýnda dereceye girenlere ödüllerini verdi. Yarýþmanýn birincisi Fotoðraf Büyüsü Dostlarý Derneði As Baþkaný Alper Eroðlu, ikincisi Bige Altýok ve üçüncüsü Kemal Hüray, Telsim'den 3 aylýk 1 GB hediyeli Vodafone modem kazandý. Tepebaþý Kültür Sanat ve Doðayý Koruma ZEYTÝN ÜRETÝCÝLERÝNE EÐÝTÝM Zeytin ve Zeytinyaðý Üreticileri Birliði (ZEYBÝR), Kuzey Kýbrýs zeytinciliðinin sorunlarý olan dikim, bakým, budama, sulama, hasat, deðirmen iþlemleriyle pazar sorunlarýna yönelik üreticiyi bilinçlendirme çalýþmalarýna davam ediyor. ZEYBÝR Baþkaný Ýrfan Çelik, birliðin eðitim çalýþmalarý çerçevesinde hazýrlanan budama, sulama, gübreleme ve zararlýlarla mücadele konularýný içeren Zeytin Eðitim Çalýþtayý'nýn yarýn baþlayacaðýný ve 21 Mayýs cumartesi gününe kadar belirlenen köylerde uygulama yapýlacaðýný bildirdi. Çelik, uygulamalý eðitimin yarýn ve saatleri arasýnda Gaziköy'de Vedat Özünlü Zeytinliði'nde; Salý günü 10:00-12:30 saatleri arasýnda Beyarmudu Belediye Çiftliði Zeytinliði'nde ve 14:30-17:30 saatleri arasýnda Beyarmudu Ýrfan Önsoy Zeytinliði'nde; Çarþamba günü 10:00-12:30 saatleri arasýnda Çatalköy Spor Kulübü Zeytinliði'nde ve 14:30-17:30 saatleri arasýnda Menteþ Soyumert Zeytinliði'nde; Perþembe günü 10:00-13:00 saatleri arasýnda Akdeniz'de Tayfun Tüccar Zeytinliði'nde ve 16:00-19:00 saatleri arasýnda Kalkanlý Anýt Zeytin Aðaçlarý bölgesinde; 21 Mayýs Cumartesi günü de 10:00-13:00 saatleri arasýnda Fota'da Ali Borucu kahvehanesinde eðitim verileceðini anlattý. Çelik, eðitimlerini Türkiye Zeytin ve Zeytinyaðý Konseyi Baþkaný Dr. Mustafa Tan ile Avrupa Birliði (AB) Bitkisel Üretim Projesi Uzmaný Dr. Ýlhami Tozlu tarafýndan verileceðini Derneði As Baþkaný Ahmet Gürol Ersun ve Derneðin Mali Ýþler Sorumlusu Ünsal Vatan Keyfiala'nýn da hazýr bulunduðu törene, festivale destek veren kurumlar da katýldý. Dernek temsilcileri, destek verenlere plaket, fotoðraf yarýþmasýnda dereceye girenlere katýlým belgesi, yarýþmanýn 1.'si Alper Eroðlu'na fotoðraf makinesi ve 2.'si Bige Altýok'a dijital çerçeve armaðan ettiler. Serkan Tahir Törende bir konuþma yapan KKTC Telsim Pazarlama Müdürü Serkan Tahir, geçtiðimiz Mart Ayý'nda Tepebaþý Kültür Sanat ve Doðayý Koruma Derneði tarafýndan 7. Geleneksel Lale kaydetti. Ýrfan Çelik, uygulamalý eðitime tüm zeytin ve zeytinyaðý üreticilerinin davetli olduðunu belirterek, üreticilerin verecekleri yað örneklerinin asit ve peroksit oranlarýnýn bedelsiz olarak ölçüleceðini de açýkladý. ZEYBÝR Baþkan Ýrfan Çelik, Kýbrýs'ýn, zeytinin ikinci anavataný olarak kabul edildiðine dikkat çekerek, adanýn zeytin yetiþtiriciliði için ideal ikimle sahip olduðunu kaydetti. Çelik, eðitim programýnýn hedefinin üreticiyi bilinçlendirmek, zeytin bahçelerini yeniden yapýlandýrarak Kýbrýs'ý bir zeytin adasý haline getirmek, zeytini Kýbrýs'a has aromasý ve tadýyla Kuzey Kýbrýs'ýn simgesi yapmak istediklerini anlatarak, "Hedefimiz, dünyadaki en lezzetli zeytin ve zeytinyaðlarýný üreterek, Kuzey Kýbrýs'ý uluslararasý piyasalarýn en çok güvendiði ve tercih ettiði tedarikçi ülke haline getirmektir" dedi. ZEYBÝR NEDÝR Kýsa adý ZEYBÝR olan Kuzey Kýbrýs Zeytin ve Zeytinyaðý Üreticileri Birliði, Kuzey Kýbrýs zeytincilik sektörünün önemli sorunlarý olan dikim, bakým, budama, sulama, hasat, deðirmen iþlemleri ve pazarlama konularýndaki üreticiyi bilinçlendirmek amacýyla 21 Þubat 2011 tarihinde faaliyetlerine baþladý. ZEYBÝR, bugüne kadar Çayýrova, Sipahi, Güzelyurt, Zeytinlik, Alsancak, Mehmetcik, Gönendere, Cihangir, Minareliköy, Alsancak, Çamlýköy ve Balýkesir bölgelerinde 205 kiþiye Festivali düzenlendiðini hatýrlattý. KKTC Telsim olarak, sadece Karpaz Bölgesi ve Tepebaþý ovalarýnda yetiþen bir çiçek olan 'Medoþ Lalesi''nin bilinçsizce kesilip sökülmesine karþý halkta bilinç oluþturmak amacýyla gerçekleþtirilen festivalde, kurduklarý stantla yerlerini aldýklarýný belirtti. Festival kapsamýnda birbirinden renkli etkinliklerin düzenlendiðini dile getiren Tahir, "Bunlardan biri de sponsorluðumuzda gerçekleþtirilen fotoðraf yarýþmasýydý. Bugün burada, dereceye giren arkadaþlarýmýza ödüllerini vermek üzere bir araya geldik. Arkadaþlarýmý tüm içtenliðim ile kutluyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyorum" dedi. uygulamalý budama eðitimi verdi. Birlik, eðitim programlarýna katýlan zeytin yetiþtiricileri çaðdaþ sulama, gübreleme ve zararlýlarla mücadele yöntemleri konusunda bilgi veriyor. ZEYBÝR, zeytin ve zeytinyaðý üreticilerini zeytinyaðýnýn kalite kriterleri ve kaliteyi etkileyen faktörler konusunda bilinçlendirmek için Lefke Avrupa Üniversitesi ve Kýbrýs Türk Sanayi Odasý konferans salonlarýnda "Zeytinyaðýnda Tat" ve "Kalite Kriterleri" konulu birer günlük bilgilendirme, eðitim ve sunum çalýþmasý da gerçekleþtirdi. Yoðun olarak yürüttüðü eðitim ve bilinçlendirme çalýþmalarýna paralel olarak zeytin üreticilerinden aldýðý zeytinyaðý örneklerinin asit ve peroksit oranlarýný ücretsiz olarak analiz ettirip, üreticileri yaðýn kalitesinde çok önemli olan bu iki kriter konusunda bilinçlendirmekte olan ZEYBÝR'in tüm çalýþmalarýndan elde edilecek teknik verilerin ihraç edilecek zeytinyaðýnýn tespitinde belirleyici olacaðý ifade ediliyor. ZEYBÝR, zeytin üreticilerinin önümüzdeki üretim sezonunda daha yüksek verim alma ve yüksek kalitede zeytinyaðý elde etmelerine yardýmcý olmak amacýyla, AB Bitkisel Üretim Projesi'nin ve K.T.Sanayi Odasý'nýn desteðiyle Þubat ayýnda Zeytin Eðitim Çalýþtayý programýný baþlattý. Birlik, zeytin eðitim çalýþtaylarýný Türkiye, Ýsrail ve Ýtalya'dan getirdiði deneyimli hocalarla her yýl 12 ay boyunca sürdürmeyi planlýyor. 15 ZÜRÝH'TE "ÝNTÝHARA YARDIMA DEVAM" Ýsviçre'nin Zürih kantonunda ''ölüm turizmi'' ile ilgili yapýlan referandumdan, "intihara yardýma devam" kararý çýktý. Ýsviçre'nin en büyük kantonunda yaþayan seçmenler, çok sayýda yabancýnýn yaþamýna son vermek için geldiði kantonda, intihara yardýmýn mevcut uygulamayla devam etmesi yönünde oy kullandý. Uygulamanýn devamý yönünde oy kullananlarýn sayýsý 151 bini geçerken, 42 bini aþkýn karþý görüþü dile getirdi. Ulusal düzeyde intihara yardýmýn yasaklanmasýna iliþkin giriþim de yaklaþýk 27 bin oya karþý 147 bin oyla reddedildi. Federal Demokratik Birliði (UDF) ve Evangelist Parti'nin (PEV) söz konusu giriþimleri, yaþamýna son verecek yabancý kiþilerin en az bir yýl Zürih kantonunda ikamet etmeleri zorunluluðunu getirmeye çalýþýyordu. Saðýn ve solun büyük partileri ise seçmenlerini giriþime karþý oy kullanmaya çaðýrmýþtý. Mevcut uygulama, ''egoist'' bir nedene dayanmýyorsa, intihara yardýmý mümkün kýlýyor. Bu yardým ise ancak ilaç temini gibi dolaylý yoldan yapýlabiliyor. Yaþamýna son vermek isteyen kiþiye doðrudan ilaç vermek ya da ilaç içmesine yardýmcý olmak yasaklanmýþ bulunuyor. ''SAVAÞ SONA ERÝNCEYE KADAR PETROL YOK'' Libya'da muhaliflerin eline geçen en büyük petrol þirketi, savaþ sona erinceye kadar petrol üretimini durdurduklarýný bildirdi. Arap Körfez Petrol Þirketi'nin enformasyon müdürü Abdülcelil Muhammed Mayuf, Muammer Kaddafi güçlerinin yeni saldýrýlarýndan duyulan endiþe nedeniyle þirketin üretimi durdurduðunu açýkladý. Mayuf, ''her petrol sahasýna bir ordu koyamayacaklarýný'' söyleyerek, üretimin yeniden baþlamasýnýn ''Kaddafi'nin çekilmesine ve bu askeri operasyona baðlý olduðunu'' ifade etti. Bu açýklamanýn, Messla'ya 4 Nisanda düzenlenen roket saldýrýsýnda üretim tesisleri ile bir pompalama istasyonunun hasar görmesi ve Tobruk limanýna giden boru hattýndaki bir pompalama istasyonunun saldýrýya uðramasýndan sonra geldiðine iþaret ediliyor. Libya'da Muammer Kaddafi yönetimine karþý üç aydýr süren ayaklanma petrol fiyatlarýnýn týrmanmasýna yol açtý. LÝBYA'DAN GEMÝYLE KAÇAN 222 KÝÞÝ TUNUS'TA YAKALANDI Tunus denizcilik yetkililerinin, deniz yoluyla Libya'dan kaçan 222 kiþiyi kurtardýðý bildirildi. Resmi haber ajansý TAP, Ýtalya'ya ulaþmayý hedefleyen geminin su almaya baþladýðýný ve ciddi hasar gördüðünü, imdat çaðrýsý üzerine yetkililerin kaçak göçmenleri Tunus'un güneydoðu kýyýlarýnda Libya'ya yakýn olan Cerba açýklarýnda kurtardýðýný duyurdu. TAP, kaçaklarýn tamamýnýn Tunus'taki Choucha kampýna alýndýðýný belirtti. Bu arada Tunuslu güvenlik yetkilileri, Libya sýnýrý yakýnlarýnda patlayýcý kemeri ve bombalar taþýyan iki El Kaide üyesinin tutuklandýðýný bildirdi. SATILIK ARABA 97 model C180 Mercedes otomatik vites TL. Tel: SATILIK DAÝRE Lefkoþa Bedrettin Demirel Caddesi, Gültekin Þengör Sk. Arabacýoðlu Apt., Kat 5, daire 9 satýlýktýr. 40 bin Stg. Tel: Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. CÝLT ve YALDIZ BASKI itinayla yapýlýr. Tel: Satýlýk Türk malý arazi Ozanköy de, asfalt yolu, suyu ve elektriði olan Türk malý 1.5 dönüm arazi satýlýktýr. Tel:

16 16 16 Mayýs 2011 Pazartesi ÜCRETSÝZLER

17 ÜCRETSÝZLER

18 18 16 Mayýs 2011 Pazartesi ÜCRETSÝZLER

19 16 Mayýs 2011 Pazartesi "Doðan Nadiri Federasyon Kupasý Bilardo Þampiyonasý"nda finalistler belirlendi Finalin adý Lefke-Akdeniz Spor Birliði n Geçtiðimiz gün oynanan karþýlaþmalarda ilk finalist Vakýflar Spor Kulübü'nü 6-2 maðlup eden Lefke Türk Spor Kulübü olurken, ikinci finalist penaltý atýþlarý sonrasýnda rakibini maðlup eden Akdeniz Spor Birliði oldu 19 Toplu sonuçlar Yükselme 1'inci Ligi Batý Grubu Dörtyol-Beyarmudu: Vadili-Paþaköy: Aydoðan-Alaniçi: Ergazi-Kumyalý: Civisil-Dilekkaya... : 5-1 Kuzey Kýbrýs Bilardo Federasyonu tarafýndan organize edilen "Doðan Nadiri Federasyon Kupasý Bilardo Þampiyonasý"nda finale kalan takýmlar Lefke Türk Spor Kulübü ile Akdeniz Spor Birliði oldu. Geçtiðimiz gün Lefkoþa Number Eight Bilardo Salonu'nda oynanan yarý final karþýlaþmalarýnda Lefke Türk Spor Kulübü ile Vakýflar Spor Kulübü, Akdeniz Spor Birliði ile de Çetinkaya Türk Spor Kulübü karþý karþýya geldi. Saat 15.00'de oynanan ve hakemliðini Onur Türken'in yaptýðý karþýlaþmalarýn sonunda rakibi Vakýflar Spor Kulübü'nü 6-2 maðlup eden Lefke Türk Spor Kulübü ile penaltý atýþlarý sonrasýnda rakibi Çetinkaya Türk Spor Kulübü'nü 3-1 maðlup eden Akdeniz Spor Birliði finale adýný yazdýran takýmlar oldular. Lefke kolay kazandý Lefke Türk Spor Kulübü Vakýflar Spor Kulübü ile oynadýðý karþýlaþmaya Hüseyin Borankan, Timur Eren, Güner Özalp, Ali Karanfiloðlu ve Fýrat Leylek ile çýkarken, Vakýflar Spor Kulübü ise Hüseyin Çelikað, Berk Mehmetçik, Ýrfan Demirkýran ve Serkan Taydaþ ile mücadele etti. "8 Top" disiplininde oynanan ilk karþýlaþmalarda Timur Eren Hüseyin Çelikað'ý, Güner Özalp ise Ýrfan Demirkýran'ý ayný skor ile 5-4 maðlup ederken, Berk Mehmetcik Hüseyin Borankan'ý, Ali Karanfiloðlu ise Serkan Taydaþ'ý ayný skor ile 5-3 maðlup etti. Ýlk yarýsý 3-1 Lefke'nin üstünlüðünde tamamlanan karþýlaþmanýn ikinci yarýsýnda oynanan "9 Top" disiplinindeki karþýlaþmalarda Timur Eren Serkan Taydaþ'ý 7-4, Ýrfan Demirkýran ise Güner Özalp'ý 7-3 maðlup etti. "10 Top" disiplininde oynanan karþýlaþmalarda ise Ali Karanfiloðlu Hüseyin Çelikað'ý 5-2, Fýrat Leylek ise Berk Mehmetcik'i 5-4 maðlup etti. Bu sonuçlarýn ardýndan Lefke finale adýný yazdýran ile takým oldu. Penaltý atýþlarý belirledi Günün diðer karþýlaþmasýnda ise Akdeniz Spor Birliði ile Çetinkaya Türk Spor Kulübü karþýlaþtý. Akdeniz Spor Birliði, büyük bir çekiþmenin yaþandýðý karþýlaþmaya Emete Anýl, Özbil Kiremitçioðlu, Bülent Yüksekbaþ ve Orçun Altur'dan oluþan takým ile çýkarken, Çetinkaya Türk Spor Kulübü Çaðrý Anýl, Yusuf Ertuð, Çaðýn Çolak ve Kerem Özgen dörtlüsü ile mücadele etti. "8 Top" disiplininde oynanan ilk karþýlaþmalarda Emete Anýl Çaðrý Anýl'ý, Orçun Altur ise Kerem Özgen'i ayný skor ile 5-0 maðlup ederken, Özbil Kiremitçioðlu Yusuf Ertuð'u, Çaðýn Çolak ise Bülent Yüksekbaþ'ý ayný skor ile 5-2 maðlup etti. Bu sonuçlarýn ardýndan karþýlaþmanýn ilk yarýsý Akdeniz Spor Birliði'nin 3-1 üstünlüðünde tamamlandý. Karþýlaþmanýn ikinci yarýsýnda "9 Top" disiplininde oynanan karþýlaþmalarda Yusuf Ertuð Orçun Altur'u 7-1, Çaðýn Çolak ise Emete Anýl'ý 7-6 maðlup etti. "10 Top" disiplininde oynanan karþýlaþmalarda ise Kerem Özgen Bülent Altýnbaþ'ý, Özbil Kiremitçioðlu ise Çaðrý Anýl'ý ayný skor ile 5-4 maðlup etti. Bu sonuçlarýn ardýndan karþýlaþmanýn 4-4 eþitlikle tamamlanmasý nedeniyle penaltý atýþlarýna geçildi. Penaltý atýþlarý sonunda rakibi Çetinkaya Türk Spor Kulübü'nü 3-1 maðlup etme baþarýsý gösteren Akdeniz Spor Birliði finale adýný yazdýran ikinci takým oldu. "Doðan Nadiri Federasyon Kupasý Bilardo Þampiyonasý"nýn þampiyonu yarýn akþam saat 19.00'da Number Eight Bilardo Salonu'nda oynanacak final karþýlaþmasýnýn ardýndan belirlenecek. Yükselme 1'inci Ligi Batý Grubu Minareliköy-Dikmen G: Yýlmazköy-Karþýyaka: Zümrütköy-Pýnarbaþý Ç: Aydýnköy M-Kozan: Ortaköy-Alayköy: Yükselme 2'nci Ligi D Grubu Gayretköy-Karaoðlanoðlu:. 0-0 Yeþilyurt-Metehan: Þirinevler-Serhatköy: Limasol Bankasý Kadýnlar Ligi Akdeniz SB-Gönyeli: Düzova-Ortaköy: Tamek U-14 Ligi A Grubu Hamitköy-G.Tekin Onay: K.Kaymaklý-Yenicami: Tamek U-14 Ligi B Grubu Paþaköy-Deðirmenlik: Dörtyol-Vadili: (hükmen) 2'nci Sýnýf Aday Hakem Kursu baþladý Yeni satranç hakemleri yolda n Satranç Federasyonu Baþkaný Bahadýr Volkan, yeni hakemler yetiþtirilmesi yanýnda, Haziran'2011 ayýnda mevcut hakemlere yönelik geliþim kurslarý da düzenleyeceðini söyledi Satranç Federasyonu tarafýndan düzenlenen 2'nci Sýnýf Aday Hakem Kursu baþladý. Maðusa ve Lefkoþa olmak üzere iki ayrý bölgede baþlatýlan 2'nci Sýnýf Aday Hakem Kursu'na toplam 16 aday katýldý. Maðusa'da, Maðusa Gençlik Merkezi (MAGEM) Lokali'nde; Lefkoþa'da ise, Sporcu Eðitim Merkezi'nde baþlatýlan kurslar 21 Mayýs 2011 tarihinde tamamlanacak. Kurslar Maðusa'da Ahmet Kansal, Lefkoþa'da Özerkman tarafýndan veriliyor. Toplam 30 saatlik kurs programý sonunda yapýlacak sýnavda baþarýlý olan adaylar, yardýmcý Hakem olarak görev yapacaklar. Kurslarýn açýlýþýna katýlan Satranç Federasyonu Baþkaný Bahadýr Volkan, yeni hakemler yetiþtirilmesi yanýnda, Haziran'2011 ayýnda mevcut hakemlere yönelik geliþim kurslarý da düzenleyeceðini söyledi. Bu amaçla Türkiye Satranç Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Baþkaný Selçuk Büyükvural KKTC'ye davet edilecek. Kurslara Katýlan Hakem Adaylarý: 1.Ramadan Þehitoðullarý, 2.Zarif Þehitoðullarý, 3.Davut Öksüzcan, 4.Þakir Özlü 5.Selma Demirsöz, 6.Sinem Kaptan, 7.Esen Sabriler, 8.Esin Özaydýn, 9.Rüçhan Giriþ, 10.Rifat Celiloðlu, 11.Simay Sertbay, 12.Zafer Aðdelen, 13.Benan Aðdelen, 14.Atilla Deva 15.Serdar Çam, 16.Behçet Çelebi MELÝ EMLAK Lefkoþa terminal yanýnda Türk malý 2+1 apartman dairesi Stg. Hamitköy'de 0 Türk malý 1+1 veya 2+1 daireler Hamitköy'de Türk malý 1 evlek 1600 ayakkare arsa Stg. Boðaz da Türk malý müstakil, 175 metrekare havuzlu villa stg Yenikent'te ikiz villa Stg SATILIK TARLA 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: Toplantýlara, evlere istek üzerine þeftali kebabý hazýrlanýr. Tel: (Zekai nin Yeri) Tamek U-14 Ligi C Grubu Türk Ocaðý-Gönyeli: Akdeniz SB-Doðan TB: Tamek U-14 Ligi D Grubu Maðusa ÝY-Çanakkale: Canbulat-Maðusa TG: Tamek U-14 Ligi E Grubu Binatlý-Lefke: Yükselme 1'inci Ligi Doðu Grubu TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Vadili Dörtyol Civisil Alaniçi Beyarmudu Ergazi Dilekkaya Paþaköy Kumyalý Aydoðan Yükselme 1'inci Ligi Batý Grubu TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Pýnarbaþý Yýlmazköy Minareliköy Karþýyaka Kozan Ortaköy Zümrütköy Dikmen G Alayköy, Aydýnköy

20 Basketbol Antrenör Kursu tamamlandý Basketbol Federasyonu ile Türkiye Basketbol Federasyonu iþbirliðinde düzenlenen ve 10 Mayýs 2011 Salý günü baþlayan Antrenör Kursu sona erdi. Girne Amerikan Üniversitesi'nin katkýlarýyla düzenlenen ve 5 gün boyunca Girne Amerikan Üniversitesi'nde devam eden C ve D Kademe Antrenör Kursu'na Türkiye'den 3 ve ülkemizden 13 olmak üzere toplam 16 kursiyer katýldý. Yýldýzlar Ferdi Türkiye Atletizm Þampiyonasý Adana da tamamlandý Yýldýzlarýmýz baþaramadý n Türkiye'de gerçekleþen Ortaokul Atletizm Þampiyonasýnda birincilik elde ederek büyük bir baþarýya imza atan Þht. Turgut Ortaokulu'ndan sonra gözler yine Adana'daki yýldýz atletizm takýmýmýza çevriþlmiþti. Dün tamamlananan Ferdi Türkiye Atletizm Þampiyonasý'nda sporcularýmýz dereceye girmeyi baþaramadýlar Yýldýzlar Ferdi Türkiye Atletizm Þampiyonasý Adana'da gerçekleþti. Ýlk gün yarýþlarýnda atletlerimiz arasýnda en iyi dereceyi 100 metrede Türkiye 4'üncülüðüne ulaþan Umut Öztekin elde etti. Önceki gün sabah yapýlan seçmelerde 110 metre engellide yarýþan Erdal Sakaoðlu ile 100 metrede yarýþan Umut Öztekin baþarýlý olarak finale yükseldi. Öðleden sonra koþulan finallerde Umut Öztekin Türkiye 4'üncüsü, Erdal Sakaoðlu ise Türkiye 5'inci oldular. Ýlk gün yarýþan diðer bir sporcumuz Mehmet Ýstanbullu ise gülle atmada Türkiye 7'inciliðini elde etti. Dün yapýlan ikinci gün yarýþlarýnda Mehmet Ýstanbullu disk atmada, Ýmge Kemaloðlu uzun atlamada, Umut Öztekin 200 metrede ve Mehmet Baykent de üç adým atlamada mücadele ettiler. Piste çýkan bu Drift & Auto Show etkinliði dün gerçekleþtirildi Lastik ve egsoz dumanlarý arasýnda yarýþ Alým Satým Dergisi ve Dünya Oto Ltd. Mercedes Benz'in birlikte düzenledikleri "Drift & Auto Show" dün gerçekleþti. Zet Uluslararasý Karting Pisti'nde gerçekleþen Drift & Auto Show heyecanýný oldukça kalabalýk bir araba sever izledi. Ýzlemeye gelenler araçlarýný park edecek yer bulamayýnca Lefkoþa-Güzelyurt ana yolunun her iki tarafýnda uzun kuyruklar oluþtu. Hýz ve heyecan tutkunlarýný bir araya getiren organizasyon yaðmur nedeniyle 30 dakikalýk bir gecikmeyle saat 15.30'da baþladý. "Drift & Auto Show" süresince, Zet Karting'de lastik kokularý ile eksoz dumaný bir birine karýþtý. Güney Kýbrýs'tan konuk sporcular da arabalarýyla yaptýklarý þovlarla etkinliðe büyük renk kaarken, DJ Barisso da canlý performansý ile etkinliðe katký koydu. sporcularýmýzdan derece gelmedi. Yarýþlarýn son gününde üç adým atlamada Mehmet Baykent 13.54'lük derecesi ile altýncý sýrada yer alýrken, Ýmge Kemaloðlu, 'uzun atlama'da, Mehmet Ýstanbullu da 'disk atma' dalýnda finale kalamayarak elendi. Ýlk gün yarýþlarýnda 100 metrede aldýðý dördüncülükle sporcularýmýz arasýnda en iyi dereceyi elde eden Umut Öztekin ise dünkü 200 metre mücadelesine geçirdiði sakatlýktan dolayý çýkamadý. Atletlerimizin ilk gün sonuçlar : 100 m. Yýldýz Erkek Umut Öztekin (Türkiye 4'üncüsü) 110 m. Engelli Yýldýz Erkek Erdal Sakaoðlu (Türkiye 5'incisi) Gülle Atma Yýldýz Erkek Mehmet Ýstanbullu (Türkiye 7'ncisi) Minik Kartallar doludizgin Þht.Hüseyin Ruso Stadý'nda dün oynanan Tamek U-14 Futbol Ligi 6'ncý hafta karþýlaþmasýnda Küçük Kaymaklý ile Yenicami takýmlarý karþý karþýya geldi. A Grubu'nda lider durumda bulunan ve bugüne kadar oynadýðý tüm karþýlaþmalardan galibiyetle ayrýlan Yenicami bu geleneði devam ettirdi. Karþýlaþmanýn ilk yarýsýnda oldukça üstün bir oyun sergileyen Yenicami takýmý Nedim'in 2, Halil'in 2 ve Mustafa'nýn 1 golü ile devreyi 5-0 önde tamamladý. Yenicami, ikinci yarýya 6 oyuncu birden deðiþtirerek baþladý. Oyuncu deðiþiklikleri sonrasýnda oyuna denge gelse de her iki takýmýn çabalarý gol getirmeyince karþýlaþma ilk yarýda atýlan gollerle Yenicami'nin 5-0 üstünlüðünde sona erdi.bu sonuçla ligde oynadýðý 6 karþýlaþmadan da galibiyetle ayrýlan Yenicami puanýný 18'e yükselterek liderliðini sürdürdü. Buna karþýlýk Küçük Kaymaklý takýmý aldýðý bu maðlubiyetle 9 puanla ligde 3'üncü sýrasýnda kaldý. Lefkoþa Klasik Otomobil Rallisi tamamlandý Ercan Akanlar ve Çaðan Ilgar birinci Lefkoþa Türk Belediyesi'nin sponsorluðunda Kuzey Kýbrýs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü tarafýndan organize edilen ve Mayýs tarihlerinde yapýlan 1. Lefkoþa Klasik Otomobil Rallisi tamamlandý. Çeþitli kategorilerde yapýlan 2 günlük rallinin Genel Klasman birincisi 1985 model Mercedes Benz 200 ile Ercan Akanlar-Çaðan Ilgar oldu. Baþbakan Ýrsen Küçük ve LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'nýn da ödülleri rallinin ödül töreni yine rallinin bitiþ noktasý olan Golden Tulip Otel'de gerçekleþti. Lefkoþa- Maðusa-Lefkoþa etabýnda gerçekleþen ralliye ülkemiz rallicilerinin yanýsýra yabancý ralliciler de katýldý. Hiçbir aracýn yolda kalmadýðý ve kaza gerçekleþmeyen yarýþta tüm yarýþçýlar finish gördü. Törende Kulüp Baþkaný Tamer Konat, LTB Baþkaný Bulutoðlularý'na özel plaket sundu. Törende yarýþmacýlarýn çocuklarýna da ödüller verildi. Ödül alanlar þöyle: Genel Klasman Ercan Akanlar-Çaðan Ilgar(1985 Mercedes Benz 200) Hüseyin Esengöl- Yaðmur Özyalçýn (1982 Mercedes Benz 300 D) Hakan Ýþçi- Bora Sarphan (1984 Mercedes Benz 500 Sec) ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/ :31

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \Sýðýr Boynuzu \ Gönderen : papatya54-29/12/ :31 Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/2010 13:31 Teksas, Amerika Birleþik Devletleri 'nin güneyinde yer alan bir eyalet. Baþkenti Austin'dir. Yüzölçümü

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı