Egemenlerin gözü emekçi halk n üç kuruflunda...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Egemenlerin gözü emekçi halk n üç kuruflunda..."

Transkript

1 Say : 08 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin *Y l:1 * Ocak 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: X DUYURU 13 Ocak ta Kad köy Alt yol da saat te Herkese Sa l k, Güvenli Gelecek Platformu nun düzenledi i eylemde buluflal m! PART ZAN Egemenlerin gözü emekçi halk n üç kuruflunda kad nlar için nas l geçti? BM rakamlar na göre dünya genelinde her y l 5 bini aflk n kad n namus gerekçesi ile katlediliyor y l nda Türkiye de de kad nlar polisin, efllerinin, yak nlar n n ya da tan mad klar n n tacizine, sald r s na ve tecavüzüne u rad ; e itim, sa l k, çal flma gibi yaflam n tüm alanlar nda ayr mc l - a tabi tutuldu. Bir y lda onlarca kad n n yaflam hakk namus ad alt nda sonland r ld. Kad nlar, Türkiye nin farkl bölgelerinde farkl illerinde ayn nedenler gerekçe gösterilerek yak nlar taraf ndan katledildi. Sayfa y l n n ilk günlerine emekçi halk m z I. Kürdistan na yönelik askeri operasyon ve elektrikten do algaza kadar yap lan zamlarla, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasas, TEKEL in özellefltirilmesi gibi sald r larla, asgari ücrete y ll k % 9.2 lik, memur maafllar na ise y ll k % 4 lük sadakayla açt gözlerini. Emperyalistlerin kanatlar alt nda gerçeklefltirmekte oldu u s n r ötesi harekât n giderleriyle karfl laflt r ld nda temel ihtiyaç ürünlerine yap - lan zamlar n, dolayl vergilerin art r lmas n n, özellefltirmelerle elde edilecek gelirlerin nereye gidece i anlafl l yor. E itime, sosyal güvenli e, sa l a kaynak bulamayan devlet, s n r ötesi operasyon için ayda 100 Milyon Dolar harcamaktan çekinmiyor. Örne in F 16 n n bir saatlik uçufl maliyeti yaklafl k 50 bin YTL iken, bir helikopterin bir saatlik uçuflu ise 10 bin YTL dir. Yani bir asgari ücretli bir F 16 y bir saat uçurmak için 9 y l, bir helikopteri bir saat uçurmak için ise 2 y l çal flmak zorunda. Ya da farkl bir hesaplamayla bir F 16 y bir saat uçurmak için 115 asgari ücretli bir ay boyunca maafllar n TSK ya vermek durumunda. Tüm bu sömürü ve sald r - lara karfl bir yandan Kürt halk na yönelik s n r ötesi operasyon ad alt nda gelifltirilen haks z savafla hay r derken di er yandan bu haks z savafl n giderlerinin emekçi halk m z n cebinden karfl - lanmas na karfl mücadeleyi yükseltelim! Haks z savafl n bedelini emekçilere ödetmek istiyorlar! Yeni y l direnifllerle bafllad OLEY S e ba l iflçiler, yeni y la Derbent Uygulama Oteli nin önünde kurulan grev çad rda girdiler. Yine Demsan Deri Fabrikas ndan at - lan 21 iflçi de so uk havaya ald rmadan fabrika önündeki direnifllerini sürdürüyor. Yeni y l n ilk günlerini sokaklarda karfl - layan TEKEL iflçileri de Bitlis, Adana, Tokat ve Kertal-Cevizli de Özellefltirmeye hay r! slogan n hayk rd. Sayfa 4 Tütüncülük bitiriliyor AKP hükümeti, izlemifl oldu u IMF, DB, AB eksenli tar m politikalar - n n bir parças olan TEKEL in özellefltirilmesinin y l sonuna kadar bitirilece- ini, babam n mal gibi satar m diyen Maliye Bakan Kemal Unak tan n a z ndan sevinçle aç klam flt. TEKEL de bu yönlü haz rl klar sürerken, özellefltirmeden en çok etkilenecek kesimlerin bafl nda tütün üreticileri geliyor. Sayfa 5 Butto nun ölümü ve yar - sömürgelerdeki politikalar ABD emperyalizminin bölgedeki en sad k uflaklar ndan olan Benazir Butto, ABD ile yap lan anlaflmalar ve bu anlaflmalarda verilen taahhütler sonucu 8 y ld r bulundu- u sürgünden döndü ü gün gerçeklefltirilen bombal sald r dan kurtuldu, ancak 28 Aral k ta gerçeklefltirilen sald r dan kurtulamad. Butto ya dönük ilk suikast n ard ndan giderek t rmanan çat flmalar n akabinde OHAL ilan eden Müflerref, böylelikle kendi iktidar n da pekifltirme gayretini sürdürdü. OHAL ilan, hem Butto ile Müflerref aras ndaki hem de Pakistan burjuva klikleri aras ndaki çat flmalar daha da su yüzüne ç kard. Butto nun, gerek Pakistan burjuva klikleri aras ndaki gerekse emperyalistlerin bölgede oynamaya çal flt klar oyun çerçevesindeki ölümü, gerçekte ise tasfiyesi ile birlikte, emperyalist k flk rtmalar sonucu zaten barut f ç s haline gelen ülkedeki çat flmalar n dozu üst seviyeye ç kt. Pakistan tam bir yang n yerine döndü. Sayfa 8 Halklar n kardeflli ine kurflun ifllemez 19 Ocak 2007 tarihi ülkemiz topraklar nda yaflayan çeflitli milliyetlerden halk n aras na ekilmeye çal fl - lan kin tohumlar n n filizlenmeye oldu. Agos Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Hrant Dink, bu tarihte, arkas ndaki güçlerin kimler oldu u çok aç k olan, faflist bir tetikçinin hain kurflunlar na hedef oldu. Bir gazeteci olman n ötesinde, ilerici, demokrat ve ayd n bir kifliydi Hrant Dink. Ama ayn zamanda da bu topraklarda binlerce y ld r yaflayan, ancak Türk egemen s n flar n n Türklefltirme politikas do rultusunda, tehcire ve soyk r ma u rat lan Ermeni ulusunun bir mensubuydu. Kin tohumlar iyi tutsun diye, egemenler ve onlar n uzant s faflist zihniyetlerce katliamda öne ç kar lan yan da bu oldu. Hrant n yerde yatan cans z bedeni üzerine örtülen örtünün d fl nda kalan ayaklar nda ilk göze çarpan, alt y rt k ayakkab lar oldu. O, bu s radan haliyle asl nda, ne kadar içimizden biri oldu unun da mesaj n veriyordu. bafllad n n, en önemli iflaretlerinden milyonlarla ifade edilen bir kesimi, Sayfa 9 flçi köylü den En küçü ünden en büyü- üne kadar yapt m z her iflin daha iyisi vard r. Hiçbir zaman mükemmel bir gazete ç kar yoruz demedik, hiçbir zaman da böyle demeyece iz. Çünkü ne kadar iyi ç kart rsak ç kartal m bu gazeteyi hedefimiz hep daha iyisi olacak. Sayfa 2 S n fsal Yaklafl m Emekçinin Gündemi Pusula Evrensel Bak fl Hesaplaflman n alan flçi s n f ve emekçilere sald r n n yeni ad : SSGSS Teorik derinlik, militanca durufl baflar n n teminat d r! Tedbirler bumerang etkisi yarat yor Sayfa 3 Sayfa 4 Sayfa 11 Sayfa 13

2 Yaşamın İçinden İşçi-köylü Ocak 2008 Üretim üzerine Planl, srarl çal flma kazan r Çal flmay yapt m z köy daha önce gidip geldi imiz, belli oranda çal flmalar m z n oldu u bir köydü. Ancak buna ra men ilk gitti imiz dönemde, insanlar belli bir mesafe koyarak bizi karfl l yorlar. Hatta kald m z evin sular ilk zamanlar akmad için bir komfludan su isteyen arkadafllar m za su verilmemifltir. (Bu komflumuza kendimizi anlatt ktan sonra aram z düzeliyor, hatta birçok defa yemeklerimizi onlarda yiyoruz.) Anarflistler gelmifl çal fl - yor, Bafl m z belaya girecek, Bunlar çal flamaz vb. birçok söylenti ve dedikodu bafl n alm fl gidiyordu. Ancak daha sonra gerek tarlalardaki çal flmalar m z, gerekse de kitleyle kurdu umuz iliflkilerden sonra, bu dedikodular n büyük oranda azald n, en az ndan insanlar üzerindeki etkisinin k r ld n söyleyebiliriz. fiunun alt n önemle çizmek gerekmektedir ki, yap lan dedikodular n temel nedenlerinden biri köylülerin korkmalar d r. Bunda köyde bulunan Jandarma Karakolu nun yapt anti-propagandan n etkisi büyüktür. Bunlar buraya tarlada çal flmay bahane ederek gelmifller, amaçlar baflkad r diyerek köylüleri korkutmaya, sindirmeye, bizimle ba kurmalar n engellemeye çal flm fllard r. Elbette bununla da yetinmeyerek çeflitli bahanelerle kimlik kontrolleri yapm fl, hatta gizli bir flekilde çal flt m z tarlalar n etraf - na pusu atarak resimlerimiz çekilerek, kamerayla görüntülerimiz kaydedilmifltir. Ancak tüm bu çabalar, ne çal flmam z engellemifl, ne de köylülerin bizi sahiplenerek destek sunmalar n... Hemen ilk günlerde köyde bulunan okurlar m z n da gayretleriyle yata ndan, tüpüne, kafl k-çatal ndan, taba na kadar birçok imkan - n bize sunmufltur köylüler. Bunlara ra men kimi köylüler de yapt klar yard mlar gizli bir flekilde yapmaya çal flm fllard r. Bunlarla da yetinmeyip gelip tarlada bizimle çal - flarak iflin zaman nda ve düzgün olarak teslim edilmesi için ellerinden geleni yapm fllard r. Tarlaya gelemeyenler ise özellikle ellerinden geldi i kadar yla yiyecek ihtiyaçlar - m z karfl lamaya çal flm fllard r. Tabii bunun yan nda Erzincan merkezden ve farkl köylerden de yan m za gelerek tarlada çal flan, destek sunan hat r say l r bir kesim bulunmaktad r. Köylülü ün bu sahiplenmesi, bizi kabullenmesi bizlerde ayr bir sevinç kayna olurken, bir kez daha kitlelere olan güvenimiz tazelenmifl, devrim inanc - m z perçinlenmifltir. Bunlardan adam olmaz bofl laflar na da ne kadar yersiz oldu unun bir göstergesi olarak haf zalar m za kaz yarak pratikte kan tl yoruz. Bu çal flmayla bir kez daha görmüfl olduk ki, kitlelerin içine girildi- inde, onlar n hem ö rencisi hem de ö retmeni olundu unda, onlar örgütlemenin önüne hiçbir güç geçememektedir. Mesele çal flmaktad r. Planl, programl, srarl, do ru bir çal flmayla yap lmayacak hiçbir fley yoktur Üreten, üretimin içinde yer alan bireyler eme in, al nterinin de erini daha iyi anlarlar. Haz rc, kafa ve kol eme ini birlefltiremeyen, üretemeyen kifliler, kurumlar, örgütler, bulunduklar yerden bir ad m daha ileri gidemez, kendini tekrarlamaktan kurtulamazlar. Bugün ülkemizde yetiflen gençlerimizin büyük bir kesiminin ezberci olmas, sorgulamaktan, sorgulatmaktan, araflt r p-incelemekten uzak olmas n n en büyük nedenlerinden birisi de, ö rendiklerini pratikte uygulayacak bir ortama sahip olmamalar d r. Kimyay, fizi i bile teorik bir ders gibi ezberleyerek ö reten, üretimden tamamen kopuk bir e itim sistemi, insanlar n körelmesine, geliflmemesine ya da tek tarafl bir üretimin içine sokularak eme in de- erini anlamamas na, dolay s yla da kifliler, meslekler, konumlar aras ndaki uçurumun giderek derinleflmesine neden olmaktad r. Devrimciler ve sosyalistler e itimi tek yanl ele almaz, kafa ve kol eme inin iç içe geçti i, yani teori ve prati in birleflti i bir e itim sisteminin veya üretim sisteminin en yararl olaca n düflünür ve bu yönde pratiklerini belirlerler/belirlemelidirler. çinde yaflad m z toplumun ve üretim iliflkilerinin de getirdi i bir sonuç olarak birço umuz küçük burjuva bir yaflam sürdürmekteyiz. Özellikle ö renci gençlik bu konuda ön s rada bulunmaktad r. Son birkaç Yukar da YDG nin yapm fl oldu u köy çal flmalar na k saca de inmifltik. Bizlerin Erzincan da planlad çal flma, bu çal flmalar gibi ele al nmad. Çal flman n ele al n fl ndan, hedeflerine kadar bir dizi farkl l bar nd rsa da, sonuç itibariyle benzer dersler, pratikler ç kar lm flt r. Bir süredir yaflad m z bir tak m ihtiyaçlar m z bu çal flmay yapmam za vesile olsa da, üretimin içine girmek gibi bir hedefimiz her zaman vard ve her f rsatta bunu yerine getirmek gibi bir düflüncemiz ve pratik ad mlar m z bulunmaktad r. Bu nedenle köylülü ü tan mak, sorunlar n n ne oldu unu ö renmekten çok (bir flekliyle kitle çal flmas vesilesiyle içinde oldu umuz için bunlar büyük oranda bilmekteyiz) onlarla ayn havay teneffüs etmek ve bunun sonucunda da ihtiyaç olan örgütlenme çal flmalar na bafllamak gibi bir hedef ve bahsetti imiz ihtiyaçlar m z çal flmam z n esas n oluflturdu. y ld r Yeni Demokrat Gençlik yapt köy çal flmalar yla kendi kitlesini belli bir dönemde de olsa üretimin içine sokmakta, özellikle köylülerle iç içe yaflayarak onlar n sorunlar n daha yak ndan gözlemleyebilmekte ve ayn zamanda da üretimin, al nterinin nas l oldu unu, bunun zorluklar n bire bir görerek, teorik olarak ö rendiklerini pratik içinde harmanlama f rsat bulmaktad rlar. Bu çal flmalar n kuflkusuz say s z faydas n da görmektedirler. Yukar da k saca üretimin öneminden bahsetmeye çal flt k. Bu yaz m zda Erzincan ilimizde köylerde üretimin içine girdi imiz bir süreçte yaflad klar m z paylaflmaya çal flaca- z. Elbette her çal flma nas l ele al n rsa al ns n, gerekli dersler ç kar ld ktan sonra bir e itim çal flmas niteli indedir. Ki, bu çal flma da içinde birçok önemli deneyimi bar nd rmaktad r. Kendimizi, kitlemizi daha yak ndan tan ma, köylünün düflünme ve çal flma sistemati i hakk nda Köylü üretemez halde Yaflad klar m za, ö rendiklerimize de inmeden önce k saca bölgemizdeki köylülü ün yaflad s k nt - lar aktaral m; Erzincan ilinde küçük ve büyük bafl hayvanc l n yan nda, topra olan köylülerin bir k sm da tar mla u raflmaktad r. fieker pancar, fasülye, bu day, arpa, üzüm vb. ürünler topra n durumu, iklim koflullar gibi durumlar da göz önünde bulundurularak ekilmektedir. Ekilmektedir dedi imize bakmay n siz, asl nda köylü bugün üretemez, tarlas n ba n ekemez duruma getirilmifltir. Örne in; bizim de bir ay boyunca çal flt m z fleker pancar n ele al rsak; daha önceki y llarda üreticinin karfl s nda herhangi bir kota s n rlamas bulunmamaktayd. Bu nedenle köylü istedi i kadar ekebilmekteydi. Ancak son y llarda konulan kotalarla köylü zor durumda kalm flt r. Verilen kotadan fazla ürün ç kt nda köylünün elinde kalmakta, fabrika taraf ndan al nmamaktad r. Ya da konulan kotan n alt nda bir ürün elde edilmiflse, bu sefer de eksik olan miktar tamamlamak zorunludur, tamamlanmazsa paras ödenmek zorundad r. Bununla birlikte kotay tam doldursan bile her y l kota miktar nda kesintiler yap lmaktad r. Bununla birlikte sürekli düflürülen taban fiyatlar da köylünün belini bükmektedir. ki y l önce pancar n 1 kg fiyat 110 TL civar nda iken geçen y l 80 küsur, bu y l ise 90 küsur TL civar ndad r. Yani bugün fiyat hala iki-üç y l öncesinin alt ndad r. Bununla birlikte mazota, gübreye, ilaca vb. birçok fleye sürekli zam yap lmaktad r. Fiyatlar sürekli artarken köylünün üretti i sürekli düflmekte, al m gücü azalmaktad r. Tabii verdi iniz ürünün paras n da hemen alam yorsunuz. Eylül-Kas m aras hasad yap larak fabrikaya verilen ürünün paras, bir sonraki y l Nisan-May s ay gibi al nmaktad r. Bununla birlikte iflçi paras n, gübre paras n, traktör paras n peflin ödemek zorunda üretici. Bu verilen paray da tam olarak alamamaktalar. Paran n bir k sm yerine üreticiye fleker verilmektedir. Ama bilindi- i üzere flekerle kar n doyurulmamaktad r. Hayvanc l k yapan köylünün durumu da bundan çok farkl de ildir. Yeme, samana, arpaya sürekli zam yap l rken, üreticinin elindeki hayvanlar n al m sürekli düflürülmektedir. Köylü elindeki hayvan de erinin alt nda üstelik peflin para yerine uzun süreli vadelerle veresiye vermek zorunda kalmaktad r. Bunlarla birlikte sübvansiyonlar n kesilmesi, destekleme kredilerinin astronomik faizlerle engellenmesi, kotalar vb. yöntemlerle k skaç daha da daralt lmaktad r. Konufltu- umuz birçok köylü ya üretimden vazgeçmeyi düflünmekte, ya da ek olarak farkl u rafl alanlar aray fl içine girmektedir. Erzincan dan bir -K okuru Köylüyle içiçe üretimin içinde bilgi edinme konusunda da önemli dersler ç karmam za vesile olmufltur. Elbette yaz n n en bafl nda de indi imiz, eme in de eri konusunda da olumlu ve olumsuz dersler ç kar lm flt r. Küçük burjuva yaflam tarz n n getirdi i al flkanl klar, rahatl klar, disipline gelememe bu çal flmada da belli s k nt lar yaflanmas na neden olmufltur. Ancak hemen flunu belirtelim ki, bu durum yap lan müdahalelerin de etkisiyle esasa damgas n vuran bir hattan uzak, birkaç münferit ayak diremeyle s n rl kalm flt r. Çal flmam z n en büyük s k nt lar ndan biri bafl ndan itibaren yap lan planlar m z n pratikte karfl l k bulmamas d r. Bunun en büyük nedeni de yap lan çal flman n öneminin kavranmamas d r. Zira çal flmaya kat lmak isteyen hat r say l r bir kesimin sonradan bu çal flmadan haberinin olmas bunun en iyi göstergelerinden biridir san r z. işçi-köylü den Merhaba Gazetemizin Demokratik Halk Devrimi çin flçi Köylü ismiyle ç kt süreçte gazetemizde yapt m z bir tak m yeniliklerle birlikte okurlar m zla daha s k, daha yak n ve daha nitelikli bir iliflki a oluflturmak için önümüze çeflitli il ve bölgelerde okur toplant lar yapmay da görev olarak koymufltuk. Bu toplant lar n ikili yönü vard. Birincisi okurlar m z n (ve kitlelerle aram zdaki ba olan okurlar m z vas tas yla gazetemizin ulaflt kitlelerin) gazeteyi nas l de erlendirdi ini ö renmek, elefltirilerini almak, bu elefltiriler do rultusunda yeni de iflikliklere gitmekti. Buna ek olarak okurlar m zda belli eksikliklerin oldu unu düflündü ümüz destek ve sahiplenifli yaratmak, yani ülkenin çeflitli yerlerinde faaliyet gösteren okurlar m z n çal flmalar n n gazeteye yans mas n sa lamakt. Di er bir yan da gazete çal flanlar olarak kitlelerin içine giderek bu kitle ba m z gelifltirmenin küçük bir ad m olsun istedik. Üç ayl k bir süreç içerisinde stanbul un 5 ayr semtinde, Bursa, Ankara, zmir, Adana, Tarsus, Mersin, Malatya, Erzincan (Kars ve Sivas tan kat l mlarla) ve Diyarbak r da bu toplant lar gerçeklefltirdik. Buralarda çok verimli oldu unu düflündü ümüz tart flmalar yafland. Tüm okurlar m z n önerilerini küçük büyük demeden, bunun uygulama koflulu yok peflin hükmüne varmadan, bu önerilerin nas l yaflama geçirilebilece ini de belli oranlarda tart flmaya çal flarak not ettik. Tüm okurlar m z n elefltirilerini, ço una yerinde yan t vererek ama daha sonras nda çok daha ayr nt l de erlendirece imiz konu bafll klar olarak ald k. Yine birçok toplant da okurlar m z n kendi aralar nda tart flmalar na ve bize gerek kalmadan kimi noktalarda kararlar almalar na tan k olduk. Örne in Gazi Mahallesi nde gazetemizi yeni okumaya bafllayan kad n arkadafllar m - z n neler yap labilece ine/yap lmas gerekti ine dair yapt klar konuflmalar gazeteden çok semt özgülünde neler yap labilece- ine iliflkindi. Ya da Erzincan da kitlelere nas l gidilece inin konufluldu u noktalarda kitlelere gidiflte gazetenin daha etkili hale nas l getirilmesinin yan nda okurlar m z n nas l gitmesi gerekti ini genç arkadafllara anlatan deneyimli arkadafl m z, çok de- erli anlat mlarda bulunuyordu hepimize. Yine Tarsus ta çok genç bir arkadafl m z örgüt ve örgütlenmenin önemine kendi örnekleriyle son derece güzel de iniyor, Diyarbak r da YDG ile flçi-köylü nün ba n kurma konusunda verimli tart flmalar yaflan yor, Malatya da büro faaliyetiyle kendi faaliyetleri aras nda verimli bir ba kurmak tart fl l yor, da t m konusundaki eksikliklerine vurgu yap l yordu. Birçok tart flma da gazetemizi aflan meseleler üzerine oldu undan bu tart flmalardan uzak durmaya çal flsak da, bunlar n önemli oldu unu ve okur toplant lar nda de il ama tart flmaya ihtiyaç oldu unu gösteriyordu. Gülsuyu Mahallesi nde kad n arkadafllar m z n sahiplenici ve kafa yorucu yaklafl mlar, genç arkadafllar m z n kesinlikle de- erlendirilmesi gereken kampanya benzeri önerileri, Sar gazi Mahallesi nde gazetenin misyonu üzerine yapt m z tart flmalar çok de erli veriler sundu bizlere. Bu toplant larda ald m z tüm notlar, konu bafll klar n gazete çal flanlar olarak tek tek de erlendirecek, uygulama koflullar n tart flacak ve daha derli toplu bir hale getirece iz. Bu çal flma sonucunda elde etti imiz verileri hem bu köfleden hem de bu öneriler do rultusunda yapaca m z de iflikliklerden gazetemizin sayfalar ndan görebileceksiniz. Bu toplant lar burada bitmifl midir? Afla yukar tüm okur toplant lar nda ald m z sorulardan biri de buydu. Bu sorunun yan t toplant lar de erlendirdikten sonra ortaya ç kacak. Ancak bu konuda iki noktaya vurgu yap labilir. Birincisi bu toplant lar olmasa dahi, okurlar m z n kendi aralar nda dönem dönem gazeteyi de erlendirmeleri, üzerinde tart flma yürütmeleri ve bunun sonuçlar n da gazetemize aktarmalar önemlidir. kincisi bu toplant lar tekrar yapt m z durumda ilkinde tart flt m z konular dönüp dolafl p yine ayn düzlemde tart flamayaca m zd r. Yani bir üst düzeyde tart flma gerçeklefltirmezsek bu toplant lardan son tahlilde çok da bir verim al nm fl say lamaz. Yapt m z 13 toplant da tart flt klar m z yaflama geçirme konusunda ortaya koyaca m z çaba içinde karfl laflt m z sorunlar, s - k nt lar tart fl p daha ileri meseleleri önümüze koymal y z ki, bu toplant lar n kendini tekrar etmesi s k nt s na düflmeyelim. Bizler bundan sonra buna dikkat edece iz, daha önce düflünmemifltik vb. söylemlerle karfl lad m z elefltirileri derhal dikkate alarak gazetemize yans tt m z, okurlar m z da da t mdan, yaz larla gazeteyi beslemeye kadar bir dizi konuda ad m att durumda, bir sonraki toplant larda sizler bize ayn elefltirileri getirmeyecek, bizler de sahiplenifl konusunda ayn cümleleri tekrar etmeyece iz. En küçü ünden en büyü üne kadar yapt m z her iflin daha iyisi vard r. Hiçbir zaman mükemmel bir gazete ç kar yoruz demedik, hiçbir zaman da böyle demeyece iz. Çünkü ne kadar iyi ç kart rsak ç kartal m bu gazeteyi hedefimiz hep daha iyisi olacak. Örne in 15 günlük ç kartt m z gazetenin periyodunu haftal a düflürdü ümüz gün, günlük gazete tart flmas n bafllataca z ayn zamanda. Bu toplant larda bir kez daha teyit ettik; her fley bize ba l. Biz kolektif hareket edersek, tek bir vücudun organlar olarak davran rsak baflaramayaca m z, alt ndan kalkamayaca m z hiçbir fley yok. Burjuva-feodal medyayla kuflat lm fl, devletin soruflturma açmaktan, yay n durdurmaya kadar kimi silahlar yla bask alt nda tutmaya çal flt, da t m flirketlerinin devrimci bas n n karfl layamayaca koflullarda sözleflme dayatarak da t m n engelleme ad mlar att yerde bizlerin gücü hakl l m z n, meflrululu umuzun yan s ra halk kitlelerindedir. Halk kitleleriyle bulufltu umuz oranda devletin hiçbir yapt r m, cezas anlaml olmayacakt r; halk kitlelerinden koptu- umuz oranda ise zaten bu tür bask lardan muaf tutulaca z. O zaman gücümüzü sakl oldu u yerden ezilen halk kitlelerin içinden ç kartal m, y k lmaz bir güç haline getirelim.

3 11-24 Ocak 2008 İşçi-köylü 3 Politika gündem Faflizmin rengi zifiri karanl a evriliyor S n r ötesine bombalar n ya d r ld, bölgedeki Kürt halk n n bombalardan kurtulmak için bir kez daha göç yollar na düfltü ü bir döneme denk gelen toplant n n sonras nda yap lan aç klamalarda, s n r ötesi operasyonun ne kadar baflar l oldu u, Irak n toprak bütünlü ü vb. Irak ve Irak Kürdistan odakl aç klamalar yer almakta. Faflist TSK n n, ABD den al nan icazetle, 16 Aral k ta bafllatt s n r ötesi operasyonlar n sürdü ü günlerde devletin zirvesi bir kez daha bir araya gelerek, y l n son MGK toplant s n gerçeklefltirdi. S n r ötesine bombalar n ya d - r ld, bölgedeki Kürt halk n n bombalardan kurtulmak için bir kez daha göç yollar na düfltü ü bir döneme denk gelen toplant n n sonras nda yap lan aç klamalarda, s n r ötesi operasyonun ne kadar baflar l oldu u, Irak n toprak bütünlü ü vb. Irak ve Irak Kürdistan odakl aç klamalar yer almakta. Ancak toplant öncesi ve sonras yaflanan geliflmelere bak ld nda, bu toplant n n merkezine oturtulan esas konunun, s n r ötesinden çok s n r n berisi oldu u görülmekte. Ayn zamanda terörle mücadele dediklerinde gerçekte neyi, daha do rusu kimleri, hangi kesimleri kast ettikleri de. Egemen s n flar n hedefi genifl Ülkenin faflist egemen s n flar taraf ndan bugün öncelikle terör olarak adland r lan ve imha etmek, sindirmek, sistem içine çekmek için büyük bir seferberlik bafllat lan kesimin, Kürt Ulusal Hareketi oldu u noktas nda hiç kuflku yoktur. Kardefl halklar birbirine düflman etme temelinde yükseltilen, tüm rkç -faflist dalga da yine öncelikle Kürt Ulusal Hareketi ni hedeflemektedir. Kürt halk n n yasal temsilcileri üzerinde bile yo un bir linç kampanyas gerçeklefltirmenin nedeni de, yine Kürt Ulusal Hareketi ne dönük niyetlerin ürünüdür. Ve tüm bu yönlü faaliyetler, bu topraklarda egemen olan s n flar n en iyi bildikleri yöntemlerle gerçeklefltirilmektedir. Bu yöntemler ise, Osmanl dan ttihat Terakki ye, onlardan da TC nin kuruluflundan bugüne kadarki temsilcilerine devir yoluyla gelen kontra faaliyetler, imha-inkar politikalar d r. Gerek ba l olduklar emperyalist efendileri ile gerekse kendi aralar nda yapt klar bafl bafla görüflmelerin hemen akabinde, ya bir kontra sald r n n gerçekleflmesi ya da ortal a çeflitli bilgilerin s zmas (s zd r lmas ) ise art k ola an bir hal alm flt r. Bu durum ise, sadece Kürt Ulusal Hareketi aç s ndan de il, tüm ilerici-demokrat- devrimci-komünist güçler aç s ndan, sürecin çok iyi analiz edilmesini ve mevcut geliflmelere uygun bir konumlanman n zorunlulu unu da beraberinde getirmektedir. Çünkü egemenlerin hedefi oldukça genifl tuttu u, geliflmelerin seyrinden çok net biçimde anlafl lmaktad r. K sacas hedef ülkedeki tüm toplumsal muhalefettir. Dahas iflçi-emekçi y nlar n hak arama mücadelesidir. Ve de bu mücadelelerin üzerinde yükselece i s - n f mücadeleleridir. Emniyet araflt rm fl! Emperyalistlerle yap lan görüflmeler ve ülke egemenleri aras nda yaflanan sözde çat flmalar eflli inde bafllat lan s n r ötesi operasyonun sürdü ü günlerde ve MGK toplant - s ndan hemen birkaç gün önce, durumdan vazife ç kararak (daha do rusu vazifelendirilen) bofl durmayan emniyet güçleri, yapt klar bir araflt rmay, ayn günlerde kamuoyu ile paylaflma ihtiyac duymufllar! Bu araflt rman n kapsam nda Türkiye de aktif olan terör örgütleri bulunuyor. Ancak Emniyet, sadece bu örgütlerin hangileri oldu unu tespit etmekle kalm yor, bunlar içinde yer alanlar n, yafl gruplar n, e itim durumlar n araflt r yor. Ulusal-sosyal kurtulufl hareketleri saflar nda mücadeleye kat lanlar n e itim, yafl ve hangi toplumsal koflullardan-çevrelerden geldiklerine iliflkin bu araflt rmalar n hedefi ise, bunlar n önde gelen kadrolar n ve saflar nda yer alanlar, toplumdan soyutlama vard r. Yine toplumu bunlarla korkutma da ayn hedefler içinde yer almaktad r. Ulusalsosyal kurtulufl mücadelesi verenlere dönük yap lan tespitlerde, e itim seviyesinin düflüklü ü, ailede psikolojik sorunlar n oldu u, anne-baba ayr ld için sevgisiz büyüdü ü vb. argümanlar öne ç kar larak, bu argümanlar, insanlar n baflka ç k fl yolu görememek, kand r lmak vs. nedenlerle örgütlere kat ld klar tezi ne dayand r lmaya çal fl l r. Bununla söylemeye çal flt klar, dahas topluma empoze etmek istedikleri fley ise aç kça bunlar zaten toplumun d fllad klar fikridir. Ancak Emniyet in flu süreçteki giriflimleri sadece yukar da sözü edilen araflt rma ile s n rl kalm yor. E itimcilere terör brifingi, ö rencilere ajanl k Emniyet yetkilileri, gençlerin terör bata na düflmemesi için, baflta ebeveynler olmak üzere yak n çevresine önemli görevler düfltü ünü söyleyerek, bir kez daha harekete geçiyorlar. Bu defa hedefte ilkö retim okullar nda okuyan ö renciler var. Bu okullar n, idarenin iflbirli iyle, polise zimmetlenmesine dönük çabalar sürerken, ö renciler üzerinde birebir etkili olmaya dönük giriflimler gündeme geliyor. Bu giriflimler ise, terör örgütlerinin ö rencilere dönük beyin y kama faaliyetlerini engellemeyi hedefliyor! Bu yönlü somut ad mlar n at ld yerlerin bafl nda ise, Diyarbak r daki okullar geliyor. Diyarbak r l Emniyet Müdürlü ü, lise ö rencilerine yönelik terör konulu konferanslar veriyor ve ö rencilere Terör mü?, Üniversite mi?, Gelecek mi?, Güzel bir yaflam m? bafll kl bildiriler da t yor. stanbul da yaflanan örnekte ise, birçok ilçedeki liselerden seçilen pedagoglar Vatan Caddesi ndeki stanbul Emniyet Müdürlü ü ne ça r - l yor ve kendilerine bir brifing veriliyor. Bu brifingde yine terör konulu olup, pedagoglar n, emniyetin çizdi i çerçeve dahilinde, ö rencilerle tek tek konuflmas isteniyor. Ö rencilerin terör örgütleri ile iliflkiye geçmesinin önünü kesmeye dönük oldu u söylenen bu konuflmalar n gerçek amac n ise kesinlikle, ö rencilerin beyninin rkç -faflist politikalarla doldurulmas. Ayn zamanda sorgulama olarak alg - lanmas gereken bu görüflmelerde, devrimci, yurtsever, ilerici ö rencilerin tespit edilmesi, yani fifllenmesi gibi bir amaç da güdülmekte. E itimcilerin, ö rencileri terörden koruma ad alt nda özde ajanlaflt r lmas anlam na gelen bu uygulama, sadece e itimcilerle de s - n rl kalm yor. En son fi rnak taki bir ilkö retim okulunda okuyan 50 ye yak n ö renci Emniyet Müdürlü ü - ne götürülüyor. Bu ziyarette çocuklara iflsiz kal rsan z bize gelin denerek, aç kça ajanl k teklif ediliyor. Bununla da bitmiyor, ö rencilere üzerinde ben gönüllü polis olarak her türlü kanun d fl davran fltan uzak duraca m, suç ve suçlular 155 polis imdata bildirece im yaz l kokartlar veriliyor. Sözlü olarak da ö rencilerden, miting vb. eylemlere kat lanlar ihbar etmeleri isteniyor. Faflizmin, afla dan yukar ya tüm topluma yay lmas n hedefleyen bu uygulama, tüm faflizmle yönetilen ülkelerde, bu ülkelerin faflist egemen s n flar n n ortak yöntemidir. Örne- in, Hitler faflizmi de, benzer yöntemler kullanarak, Alman toplumunu Yahudilerle ilgili her türden bilgiyi ihbar etmeye teflvik etmifl ve Nazi soyk r m bu bilgilendirmeler üzerinden gerçekleflmiflti. Bugün bu yöntem faflist Türk egemen s n flar n n bir kez daha üzerinde yo unlaflt bir yöntem olarak karfl m za ç kmaktad r. Bugün bir yandan faflist ordusunu Kürt halk n n üzerine salarak, imha-inkar sürdürmesi, di er yandan yetkilerini art rarak, son dönemde s kça ortaya ç kan yarg s z infazlar için elini güçlendirdi i polisini, toplumsal muhalefetin, hatta sokaktaki insan n üzerine salmas da, ayn politikalar n ürünüdür. Ancak bu politikalar, her fleyden önce de emperyalistlerle yap lan ve özü onlar n bölgedeki gücünü art rmaya dönük olan pazarl klar n ürünüdür. Bu kapsamda da, emperyalist ekonomik-siyasal politikalar n ülkede daha yo un hayata geçirilmek istenmesinin ve böylelikle de uflakl k pozisyonunu pekifltirmeye dönük verilen sözlerin yerine getirilme çabas n n ürünüdür. Faflizmin rengi zifiri karanl a evriliyor Faflizmin en koyu biçimi, ekonomik-siyasal krizlerin derinleflti i dönemlerde hayata geçirilir. Emperyalist-kapitalist sistemin içine girdi i kriz de, faflizmin tüm dünyada en koyu rengine bürünmesini getirmektedir. Faflizmin renginin, yönetim biçimi faflizme dayal olan ülkemiz özgülünde de giderek daha koyu bir hal ald - n ise mevcut geliflmeler göstermektedir. Rengin zifiri karanl a evrilmesi için çabalar ise olanca h z yla sürmekte. Bu çabalar n h zlanmas nda ise iflçi-emekçi y nlar n dört bir yanda yükselttikleri grev vb. direnifller büyük rol oynamakta. Giderek büyüyen ekonomik-siyasi krizin yaratt bu tablo ise asl nda meselenin özünü oluflturmakta. Ardarda gelen zamlar n da katk - s yla, had safhaya ç kan yoksullu un, sefaletin, iflsizli in genifl y nlarda yaratt hoflnutsuzlu un giderek daha boyutlu d fla vurmas, kitlelerin art k eskisi gibi yönetilemez olmas. Çok yönlü sald r lar n artmas n n ard nda yatan gerçek neden de iflte, yoksul y nlar n büyüyen öfkesinden duyulan bu korkudur. Ortak mücadeleyi örerek, bu korkular n büyütelim! Karanl klar ayd nl a çevirmenin yegane yolu budur! S n fsal Yaklafl m Hesaplaflman n alan Reform paketi halinde devreye sokmaya çal flt klar yasa tasar s için devletin iflas n önlemek amaçl misyondan söz ediliyor, di er yandan IMF nin 2008 fiubat ndaki gözden geçirmesinde 1.6 milyar dolarl k kredi dilimini onaylayabilmesi de buna endeksleniyorsa, ortada san ld ndan da ciddi bir durum var demektir. Bu durum, asgari ücretin açl k s n r alt nda tutulmas na karfl n böyledir. Bu durum, iflçi s n f hareketi üzerinde kontrol ve denetimin üst düzeyde seyretti i koflullarda böyledir. Bu durum, ulusal sorunla ilgili rkç -floven kampanyada sahneye TSK bütün heybetiyle ç km flken, hava bombard manlar ile yapt klar katliam-flovlar, ez-çöz formülüne kitlenerek yürütülürken böyledir. Kandil e ya d r lan bombalar ile Dersim de atefllenen roketlerin bir maliyeti vard r. 1 May s Mahallesi nde kullan lan biber gaz ile K z lay daki panzerlerin benzini de bir maliyet gerektirmektedir. F tipi iflkencehaneler kumdan infla edilmemektedir 1.5 milyonu aflk n asker, polisle, yüz binlerce korucu ve gardiyanla bu devleti korumaya çal flman n bedeli elbette ki halka ödettirilecektir. Bu sömürü ve talan düzeninin d flsal etkenlerden baflka yap sal olarak içten gelecek tehlikelerden de kendini sürekli sak nma derdi vard r. Bununla beraber, sömürü çarklar na yön veren mekanizmalar n iflletilmesinde, emperyalist planlara uygun bir do rultuda hareket etme önceli i bulunmaktad r. Her iki durumun kesiflme noktas na oturan sosyal devlet ilkesinin minimalize edilme politikas, belli bir süredir yürütülmeye çal fl lmaktad r. Sosyal devlet ; Ekim Devrimi ile aç lan yolda Sosyalist Sistem in bas nc yla, ekonomik, kültürel, toplumsal nitelikli kolektif haklar n tan nmas yla, burjuva demokratik rejimlerde aç lan gedikler sonucu gelifltirilen bir kavram olarak literatürde yerini alm flt r. Bunlardan bir k sm n n karikatürlefltirilmifl biçimde bizimki gibi yar -sömürge yar -feodal ülkelerin anayasal/yasal düzenlemelerine yans t lmas söz konusudur. Sosyal devlet ilkesi kapsam nda Türk mevzuat nda zaten geri düzeyde bulunan bir tak m haklar n gasp edilmesine ve/veya budanmas na yönelik sald r yla daha da yoksullaflt r lacak olan emekçilerin s rt ndan yeni bir sömürü kayna yarat lmak istenmektedir. Meseleyi önemli ve kritik k lan husus, bunun kal c bir yap laflma haline getirilmesi ve sosyal güvenlik sisteminin bu flekilde kurgulanmas d r. Kat l m pay ad alt nda sa l k hizmetlerini paral hale getiren ve sermayenin ya mas na açan, emeklilik ücretini düflüren ve emeklili i mezara tafl yan, çal flmada y pranma pay faktörünü ortadan kald ran, k sacas birçok yönüyle sa l k ve sosyal güvenlik hakk n sakatlayan SSGSS yasa tasar s ile önemli bir hesaplaflma alan aç lm fl olmaktad r. Bu alan, iflçi ve emekçi kitlelerine yönelik sald r lar n yo unlaflt, yoksullu un daha da derinleflti i, sefalete iliflkin tablonun ortal a saç ld bir süreçte aç lm flt r. Asgari ücret, bu kez Türk- fl in aç k oluru ve imzas ile yine açl k s n r n n çok alt nda (435/690), yüzde 4 lük art flla belirlenmifltir. 3.5 milyon kifliyi do rudan ilgilendiren bu durumdan di er çal flanlar n ve ailelerin etkilenece i de unutulmamal d r. Temel g da ve tüketim maddelerindeki y ll k enflasyonun yüzde 25 in üzerinde oldu u belirlenirken; yeni y lla beraber elektrikten do algaza, toplu tafl - mac l ktan benzine ve dolay s yla her fleye yönelik zam furyas n n bafllat ld koflullarda, hesaplaflma kendisini dayatmaktad r. Böylesi durumlarda kitab n ortas ndan konuflarak rest çekmek, flartlar n gere i olarak alg lanmal - d r: Devlet Bakan Mehmet fiimflek, Bizim ülkemizdeki ortalama asgari ücret ço u Avrupa ülkesinden yüksektir ( ) diye konuflurken, Sanayi Bakan Zafer Ça layan, Türkiye de iflsizlik oldu una inanm yorum. Milyonlarca insan arayan yüz binlerce iflletme var. Problem istihdamdad r, arz ile talebin çak flt r lamamas ndad r ( ) demektedir. Gerçekler bu kadar aç k biçimde ters yüz ediliyorsa, Tayyip Erdo an da pekala 2008 bütçe görüflmelerinde, sosyal politikalar n baflar s ndan söz edebilmektedir. Sosyal politika diye bahsetti i, AKP yi yüzde 47 ile hükümete tafl yan dilenci/sadaka ekonomisidir(!). Emekçi kitleler h zla yoksullaflt r lmakta, ili ine kadar sömürülmekte, tar mdaki tasfiye neticesinde milyonlarca üretici göç ettirilmekte, özellefltirmeler sonucu s n rs z ya ma iflsizler ordusuna yeni bölükler eklemektedir. Di er yandan, belediyeler, tarikatlar, vak flar, sosyal yard m kurulufllar devreye sokularak, açl a ve sefalete itilen kitleler, oya (siyasi ranta) tahvil edilecek biçimde sosyal yard mlar ile kuflat lmaya, sat n al nmaya çal fl lmaktad r de seçimler vesilesiyle zirveye vuran biçimde, bu sadaka ekonomisinin mali bilançosu, bütçedeki aç kla k yas kabul etmeyecek kadar fazlad r! Tayyip in kendi beyan na göre 8 milyon aileye kömür için yap lan yard m miktar 6 milyon tondur. AKP nin di er etmenlerin de devreye girmesiyle bu taktik neticesinde son seçimlerden kazançl ç kmas, esasta uygulad emperyalist y k m politikalar n n sonuçlar ile yüzleflmesini erteleyemeyecektir. Nitekim emekçiler aç s ndan daha da kararan ekonomik ve sosyal tablodaki gidiflata ald rmaks z n, yeni yasalar getirmeye çal flmak ve yeni kararlar n alt na imza atmakla kendileri aç - s ndan da sürecin son derece zorlu hale gelmesi, göze al n yor demektir. Esasen egemen s n flar, bilhassa çal flma alan na iliflkin herhangi bir politikay devreye sokarken geliflebilecek muhalefet konusunda uzun y llard r büyük hesap ve taktikler içerisinde olmad lar. Bunda, iflçi/emekçi örgütlerini gerici ve reformistler sayesinde yedeklemifl, büyük ölçüde pasifize etmifl, denetim ve kontrol alt na alm fl olmalar n n büyük pay bulunmaktad r. Bu durum konfederasyon üst yönetimleri bak m ndan giderek daha da pekiflmifltir. Hak- fl ve Türk- fl teki son geliflmeler buna örnektir. Ne var ki, bu iflbirlikçi, uzlaflmac, s n f düflman sendikac l n teflhir olma süreci de h z kazanmakta, sendikal muhalefetin bas nc bürokrat mevzileri zorlamaktad r. Bunlar n düzene eklemlenmifl oldu u görüldükçe tecrit olma süreci h z kazanacakt r. Bu h za ivme kazand racak olan da yine soysal prati in kendisi, yani s n f mücadelesidir. Sözünü etti imiz hesaplaflma alan, s n f mücadelesinin yükseltecek bir dönemin kap s n aralamaktad r. Mücadele ve direnifl aç s ndan, örgütlü güçler cephesinde parçal ve sorunlu bir duruflun olmas elbette ki ciddi bir zaaft r ama süreci sekteye u ratacak düzeyde öne ç kar lacak bir boyut kazanmas na izin verilmemelidir. Zira bugün aç s ndan öncelik, demokratik çerçevede oluflturulacak en genifl ittifak ile sald r ya karfl konulabilmesi ve bu zemin üzerinden iflçi ve emekçi kitlelerini politize etmek amaçl yeni platformlara do ru yönelinmesidir. flçi s n f hareketinin süreklilik kazanm fl mücadele hatt yakalamaya, bu eylem hatt üzerinde s n f iflbirlikçilerinden ar nmaya, örgütlenme ve karar mekanizmas nda demokratik bir tarz edinmeye fliddetle ihtiyac vard r. S n f bilincinin kazan lmas süreci bu eksen üzerinden gidildi i takdirde iflletilebilecektir.

4 İşçi/köylü İşçi-köylü Ocak 2008 Tekstil iflçileri sömürü k skac nda! Egemenler ömürlerini biraz daha uzatmak için sald r ve katliamlara baflvurmaktad r. Bugün Irak Kürdistan nda yap lan s n r ötesi operasyonla baflta Kürt halk olmak üzere toplumun tüm kesimler bask alt na al nmak istenmektedir. Bizim yapmam z gereken ise ezilen kitlelerin içinde olmak ve iflçi s - n f yla bütünleflmektir. Biz Gazi Mahallesi K okurlar olarak bir tekstil iflçisiyle yapt m z bir röportaj sizinle paylaflmak istiyoruz. - Bize ifl ortam n zdan bahseder misiniz? flçi: Gazi Mahallesi nde bir tekstil atölyesinde çal fl yorum. Çal flt m atölyede her ifl yerinde oldu u gibi haks zl klar yaflanmaktad r. Bunlardan etkilenmemek elde de il. Mesailerimizi alam yoruz, zam yap lm yor, yemekler çok kötü ve s nma problemi var. - Çal flma saatleriniz nas l? Merhaba, Ben tekstil sektöründe çal flan bir iflçiyim. Her tekstil iflçisi gibi ben de yaflad m sorunlar gazetemize yazma gere i duydum. Bilindi i gibi özellikle burjuva medyada her 5 6 ayda bir ekonomideki büyümeyi gösteren haberler yay nlan r. Bu gurur tablolar n n yafland yerlerden biri de tekstil sektörüdür. Ama bizim aç m zdan bak ld nda bu gurur tablosunun bir de arka plan var. Tekstil sektörü, çal flanlar n patronlar taraf ndan Oleyis üyeleri grevde! Otel, Lokanta ve E lence Yerleri flçi Sendikas (OLEY S) Kocaeli Üniversitesi ne ba l Derbent Uygulama Oteli, Kocaeli Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi, T p Fakültesi, ktisadi ve dari Birimler Fakültesi ve letiflim Fakültesi kantinlerine grev pankart ast. flçilerin grev ilan n ard ndan Umuttepe Yerleflkesi ndeki T p Fakültesi Hastanesi önünde OLEY S Genel Sekreteri Mehmet Emin Ünal taraf ndan bir bas n aç klamas yap ld. Aç klamada, iflçilerin geçinebilecek kadar ücret almad na, sosyal haklardan yoksun b rak ld na dikkat çekildi ve sendikaya üye iflçilerin sendikadan istifa etmek yönünde zorland ve tehdit edildi i söylendi. OLEY S e ba l iflçiler grev karar yla birlikte, yeni y la Derbent Uygulama Oteli nin önünde kurulan grev çad rda girdiler. 50 iflçi taraf ndan sürdürülen grevle ilgili görüfltü ümüz OLEY S Marmara Bölge Baflkan ve OLEY S Genel Sekreteri Mehmet Emin Ünal, gazetemize yapt aç klamada, grev karar n n asl nda Ekim ay ndaki T S görüflmeleri s ras nda al nd n belirterek, haklar n al ncaya kadar grevi sürdüreceklerini söyledi. Grev noktas ndaki kararl l klar n gören patronun, grev bafllamadan on gün önce ayak oyunlar na baflvurmaya bafllad n söyleyen dövüldü ü, paralar n n verilmedi i, sigortas z çal flt r ld ve denetlemeye gelen memurlar n da cebine para s k flt r l p, iflin kald yerden devam etti i bir sektördür. Buna bir örnek, benim çal flt m ifl yerinde yaflad m sorunlard r. Örne in; yeni gelen iflçiye iflyerinin vermesi gereken önlükler 18 YTL ye sat l yor. Yine bir iflçi arkadafl m z çocu una pantolon alacak paras olmad ndan, yerden toplad kumafl parçalar ndan pantolon dikti. Bunu gören müdür herkesi Emekçinin Gündemi flçi s n f ve emekçilere sald r n n yeni ad ; SSGSS Sigortal olarak çal flan kifli say s n n 15 milyon 800 bin civar nda oldu u ve bunlar n bakmakla yükümlü olduklar ailelerini de hesaba katt m zda Sosyal Güvenlik Genel Sa l k Sigortas n n toplumun yüzde 90 n ilgilendirdi ini ve ne kadar ciddi bir sald r ile karfl karfl ya oldu umuzu görürüz. AKP hükümeti, toplumun büyük bölümünün ç kar na bir yasa haz rlad klar n söyleyedursun yasan n yürürlük kazanmas yla iflçi, köylü, kamu emekçisi, çeflitli kesimlerden emekçilerin birçok hakk n n gasp edilece i anlafl l yor. Reform ad alt nda halka dayat lan bu kapsaml yasa, asl nda emperyalist kapitalizmin halklara dönük en önemli sald r lar ndan birini oluflturuyor. Yasayla birlikte sosyal güvenlik alan nda gerçeklefltirilecek sald r lar haz rlan rken, yap lan en önemli propagandalardan biri Sosyal Güvenlik Sistemi ndeki aç n bir kara delik haline geldi i yalan d r. Bunu kan tlanmak amac yla gazete ve TV haberlerinde birçok rakam ve aç klama yans t lmaktad r. Buna göre 2006 da 18 Milyar YTL olan aç k, 2007 y l nda 26.4 Milyar YTL olmufl. Bu rakam 205 Milyar YTL olan 2007 bütçesinin yüzde da bafll yoruz. flimiz yorucu ve konuflma yasa var. Çay molas ve yemek aralar 1 saat olmas gerekirken patronun keyfi uygulamas nedeniyle 20 dakikam z gasp ediliyor. Akflam saat da paydos etmemiz laz m. Ama 10 dakika gecikmeli oluyor. Bu saatlerde para isteyece imizi bilen patron ortadan kayboluyor. Mesailere kald m z da oluyor. - Mesailerinizin karfl l n hak etti iniz oranda al yor musunuz? - Alam yoruz. - Neden? - Çal flt m z saatler içinde bazen elektrikler kesiliyor ve mesaiye kald m z zamanlar bu süreye ekleniyor. - Sigortan z var m? - Hay r, sigorta yap l yor, ancak maafl m zdan kesilerek yap l yor. Uygulama böyle olunca sigorta yapam yoruz. Ald m parayla geçinemeyece imi bildi im için sigorta yapam yorum. Ayr ca yol ücretleri verilmiyor, bu da maafla dâhil. - Ulafl m sorununu nas l çözüyorsun? - Yaklafl k 1 km yol yürüyorum, kimi zaman üflüyorum do all nda hastalan yoruz. Doktora gitmek için izin alam yoruz, izin ald m z zamanlar da maafl m zdan kesiliyor. zin günümüz yaln zca Pazar, o da yeterli olmuyor. - Patron neler yap yor? - Çal flt m z ifl yerinde ücretler dengesiz. Patron akrabalar na fazla veriyor, bu yüzden birlik olam yoruz, itiraz etti imizde iflten atmakla tehdit ediyor. Ayr ca ifl yerinde kamera sistemi oldu undan toplan p konuflam yoruz. Sadece paydos saatlerini kullanmaya çal fl yoruz. O da yeterli olmuyor. fl saatlerinde tuvalete dahi ç kmam z yasak. Yaflanan tüm bu sorunlara karfl toplu hareket etmek, yani örgütlenmek bizim için önemli, ama bunu nas l, hangi toplad ve dedi ki; Bak n bu arkadafl n z n yapt h rs zl kt r, gelip benden isteseydi ben ona verirdim. Ma azada sat yorum, 6 YTL, gidin al n. Bununla kalmay p arkadafl iflten ç kard. Peki, iflçilerin senelik izinlerini 15 günden 9 güne düflüren, izni de hafta sonuna denk getirip izin gününü 5 e düflüren iflverenin yapt h rs zl k de il mi? flçiler 4 ayd r zam alm - yor. flçilerin mesaisini % 25 ten % 50 ye ç kararak kendince iflçiye iyilik yapm fl gibi görünüyor. Bunlar da Ünal, baz iflçilerin yüksek maafl, zam vb. vaatlerle sendikadan istifaya zorland n belirtti. Patronun Kocaeli 1. fl Mahkemesi ne greve tedbir koymak için dava açt n, ancak davan n sendika lehine sonuçland n belirten Ünal, grevden baflka yol kalmamas üzerine mücadeleyi bafllatt klar n söyledi. Grevle ilgili görüfltü ümüz bir di er kifli ise, OLEY S Kocaeli temsilcisi Bar fl Aflan d. Aflan yapt aç klamada; Bu grev Türkiye tarihinde üniversitelerde bu çapta yap lan ilk grev özelli- i tafl maktad r ve baflar yla sonuçland rmak gibi bir amac m z var dedi ve kamuoyunu grevci iflçilerle dayan flmaya ça rd. (Kartal) yöntemlerle yapaca m z bilmiyoruz. San r m burada sizin yard m n - za ihtiyac m z var. - Baflka bir söyleyece iniz var m? - Benim gibi bir emekçiye gazetenizde yer verdi iniz ve zaman ay rd n z için teflekkürler. Yay n - n z yeni takip etmeye bafllad m ve devam edece im. yi çal flmalar. (Gazi Mahallesi K okurlar ) yetmezmifl gibi çay s ras nda çatlayan 3 tane barda n hesab n sormaktan geri kalm yor. Üstelik bardak almayarak kafas na göre iflçileri cezaland r yor. fle bafllayanlar n 4. aydan sonra sigortalar yapt r l yor ya da iflçi iflten ç kar l yor. Tabi ki bununla da s n rl de il. Tuvaletlere bile kartla yollay p kart olmayanlar n hemen ifline son veriyorlar. Müdür, e er bak n bana veya ustabafl na karfl gelirseniz size 3 kere ihtar yapar sonra da tazminats z yollar m diyor. Tuzla Deri Organize Sanayii nde bulunan DEMSAfi Deri Fabrikas ndan at lan 21 deri iflçisinin 14 Haziran da bafllatt direnifl sürüyor. Deri sektöründeki en eski fabrikalardan biri olan DEMSAfi tan ç kar lan 21 iflçinin tamam, fabrika önündeki bekleyifllerini, hiç aksatmadan devam ettiriyor. Uzun y llard r sendikal örgütlülü ün bulundu u fabrikadan ç kar lan iflçilerin tümü, sendika üyesi ve büyük ço unlu u en az y ld r fabrikada çal fl yor. Direniflin 18. gününde direniflteki iflçilerin yan na gittik. Direniflteki iflçilerin üçü kad n. flçilerin yan na yaklafl p, direniflle ilgili bilgi almaya bafll yoruz. flçiler, y llard r sendikal çal flt klar n, ancak bu durumun bafl ndan beri patronun ifline gelmedi ini söylüyorlar. fiu an içinde bulunduklar durumun özünde de örgütlülü ü tasfiye etme anlay fl n n yatt n düflünüyorlar. Patron önce çal - flanlar n say s n azaltaca n, üretime ara verece ini söylemifl, buna karfl konunca da üretimi tamamen durdurup, 21 iflçiyi 12.8 ine denk geliyormufl. Yine 2006 da devlet sosyal güvenlik sistemine 22.9 Milyar YTL ay r rken, bu rakam 2007 de 32.2 Milyar YTL ulaflm fl. Bu rakamlar n gerçekli i ve ayr lan kaynaklar n gerçekte nerede ve nas l harcand bir yana, e er bir aç k söz konuysa bunun sorumlusunun halk olmad aç kt r. Sosyal Güvenlik Sistemi ndeki aç k ortaya konurken temel argümanlardan birini de emekliler ile aktif çal flanlar aras ndaki orant - s zl k oluflturuyor. Bu y l ilk kez, emekli bafl na düflen aktif çal flan say s n n 2 nin alt na düflerek 1.99 oldu u belirtiliyor. K sacas çal - flanlardan kesilen paralar n emekli ayl klar n karfl lamad anlat l - yor. Emeklili i zorlaflt rarak birçok kiflinin emekli ayl klar ndan mahrum b rak lmas na veya daha k sa süre emekli ayl alabilmesine yol açan yasalar da bu sorunun bir parças olarak hayata geçiriliyor. Devletin sosyal güvenlikle ilgili kara delik aç klamalar n n emperyalizme peflkefl çekilen, özellefltirme kapsam na al nan kurumlara iliflkin belirtilen zarar ediyor gerekçesinden özde bir farkl l yoktur. Yine devletçe bu kurumlar zarar etmesi sa lan yor, yine sermayenin ç karlar garantiye al n yor ve özellikle emperyalist flirketler ihya ediliyor. Fakat bu sald r n n en çarp c yanlar ndan birini y llarca devletin bir ifllevi olarak yerine getirilen görevlerin bir ç rp da iktisadi kârzarar hesaplar na kurban edilmesi oluflturmaktad r. Anayasal temelleri de bulunmas na ra men bugün devletin sosyal güvenlik görevi gibi bir zorunlulu unun olmad art k aç kça ifade ediliyor. Aksi halde e er bir aç k veya dengesizlik varsa bunun giderilmesinin de yine devletin görevi oldu- u kabul edilmifl olacakt r. Birçok yönüyle ifllenebilecek Sosyal Güvenlik Yasa Tasar s n n özünde emperyalizmin artan sömürüsüyle ilgili oldu unu tekrar belirtmek gerekir. Bu amaçla hemen her kurulufl özellefltirilir ve devletin yükümlülükleri ortadan kald r l rken, genifl kitleler de ölüm, açl k, hastal k veya özel flirketlerin azg n sömürüsüne maruz b rak lmaktad r. Ad m ad m yasalarla ve peflinden gelen uygulamalarla devlet her alanda bir bütün olarak yap lanmaktad r. Bu yeniden yap land rma geçmiflten bugüne hala devam etmektedir ancak bugün halka yönelik son büyük darbelerle en üst seviyelere gelmifl durumdad r. Sonuç olarak tüm halk kapsayacak bir yasa tasar s reform ad alt nda halka yutturulmaya çal fl lmaktad r. Baflta en Sömürünün ve kurals z çal flman n en yo un oldu u sektörlerden biri de tekstil sektörüdür Sorunlar m z ortak oldu u gibi çözüm yolu da birdir. Bizim sömürüden baflka kaybedecek hiçbir fleyimiz yok. Örgütlü bir tutum ve bunun sonucu sendikal olabilirsek, bunlar n üstesinden gelebiliriz. Fabrikalarda bunlar yaflan rken öte yandan Kentsel Dönüflüm ad alt nda evlerimizi de y k yorlar. Yani iflçi ve emekçiler her yönden k skaç alt nda. Bu k skaçlardan kurtulman n yolu örgütlü bir flekilde yap lanlara sessiz kalmamakt r. (Alt nflehir den bir K okuru) Deri iflçisinin DEMSAfi direnifli sürüyor iflten ç karm fl. fiimdi art k Organize Sanayii nde çal flmayaca n, fabrikay tamamen tasfiye edece ini söylüyormufl. Ancak iflçiler bunda da samimi olmad n, kendi yerlerine asgari ücretle çal flt raca- yeni iflçilerin al nmak istendi ini söylüyorlar. DEMSAfi patronuyla sendika aras nda, direniflin ilk günlerinde bir görüflme yap lm fl. Patron, iflçileri geri almama tutumunu bu görüflmede de sürdürmüfl. Tazminatlar ise, 6-7 ay gibi bir süreye yaymaya çal fl yormufl. flçiler, ifle geri al nmalar söz konusu olmazsa, tazminatlar n sürece yay larak ödenmesini, hiçbir biçimde kabul etmeyeceklerini söylüyorlar. Direnifllerini sonuna kadar sürdüreceklerini vurgulayan deri iflçilerinin kamuoyundan beklentisi, direnifllerinin en genifl kesimlerce sahiplenilmesi. Bize dönük bu iflten ç karma sald r s, tüm iflçi s n f na dönük sald r lar n bir parças d r diyorlar son olarak. (Kartal) yoksullar olmak üzere iflçi s n f, köylülük ve di er tüm emekçilerin bu sald r dan büyük kay plar yaflayaca ortadad r. Bu noktada oluflturulan birlikteliklerde, ortak hareket etmek, bildiri da t mlar ndan bas n aç klamalar na, panellerden yürüyüfllere kadar bir dizi eylem ve etkinli i örgütlemek sald r lar karfl s nda önemli ve örgütlü bir güç yaratmak gerekmektedir. 27 Aral k günü stanbul da Saraçhane de Herkese Sa l k, Güvenli Gelecek Platformu nun örgütledi i ve ü aflk n kitlenin kat ld eylem bu noktada ilk olmas aç s ndan önemlidir. Ve izlenmesi gereken rotay göstermektedir. Geliflmelerin seyri bundan sonraki görevlerimizi de aç k bir biçimde ortaya sermektedir. Bunun araçlar n yaratmak ise yine bize düflmektedir. Biz kazanaca z! Tarsus taki SCT iflçilerinin 15 Mart 2006 dan bu yana devam eden grevi, toplu sözleflme yap lana kadar sürecek. Birleflik Metal- fl Anadolu fiube Baflkan Seyfettin Gülengül, geçen y l n grevdeki iflçiler için çok zor geçti ini, ancak yine de mücadeleye devam ettiklerini söyledi. Fabrikan n Alman kökenli oldu unu ve sadece servis, yemek, 12 saat çal flma flartlar oldu unu belirterek, iflçilerin haklar n n anayasaya dayanarak korundu unu, fakat hiçbir hak taleplerinin karfl lanmad n, bu yüzden 2 y ld r grevde olduklar n söyledi. fiu aflamada fabrikada sadece iki bekçi, bir müdür ve bir sekreter istihdam edildi ini söyleyen gülen Gül, grev çad r nda 37 iflçinin 17 si kad n olmak üzere dönüflümlü olarak nöbet tutuyorlar. Di er iflçiler geçimlerini sa lamak için çevrede bulunan ba, bahçe ifllerinde yevmiye usulü olarak çal flmaktad r dedi. (Mersin) Kalibre den ç kar lan iflçiler direniflte Gebze de bulunan Kalibre Fabrikas ndan, Birleflik Metal- fl Sendikas na üye olduklar için bayram arifesinde iflten ç kar lan iflçilerin fabrika önündeki direniflleri sürüyor. Direnifllerini fabrika önüne kurduklar çad rda sürdüren iflçilere, di er iflyerlerinde çal flan s n f kardeflleri de büyük destek veriyor. flçilerin üye oldu u Birleflik Metal- fl Sendikas Kocaeli fiubesi, 5 Ocak günü fabrika önünde bir bas n aç klamas gerçeklefltirdi. Yaklafl k 300 kiflinin kat ld eylemde çeflitli sloganlar at ld. Aç klamay yapan Sendika fiube Baflkan Hami Baltac, 2006 y l nda Kalibre Boru iflçilerinin insanca yaflamak talebiyle sendikalaflt klar n ve sendikal örgütlenmenin duyulmas üzerine patron ve vekilleri taraf ndan çal flanlar üzerinde çeflitli bask ve tehditler uyguland n vurgulad. (Kartal) Yorsan iflçileri yeni y la direniflle girdi! Bal kesir Susurluk ta bulunan Yorsan Fabrikas nda sendika hakk için mücadele eden iflçiler direnifllerini yeni y la tafl d. Süt ve süt ürünleri imalat yapan Yorsan Fabrikas nda iflçiler sendikalaflmak isteyince Yorsan patronu 400 iflçiyi iflten ç karm flt. Tek G da- fl Sendikas na üye olan ve sendikay fabrikaya sokmak için Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl na yetki baflvurusunda bulunan iflçiler, sendikalaflmakta kararl. Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl n n fabrikadaki sendikalaflma mücadelesini Yorsan patronuna bildirmesi üzerine iflçileri iflten ç karan patron, iflçiler üzerinde bask kuruyor. flçilerin ailelerini ziyaret eden patronun temsilcileri, iflçilerin istedi i tüm haklar vereceklerini ancak iflçilerin sendikadan istifa etmesini istiyor. S kça bahsedilen yeflil sermaye söylemleri yaflanan bu örnekte oldu u gibi bir kez daha yalanlanmaktad r. Yeflil sermaye ülkemizde iflçilerin dini duygular n kullanarak örgütlenmelerini engellemek için kullan lan bir argümand r sadece. Ne zaman ki, iflçiler sömürüye karfl koyar iflte o zaman sermaye üstündeki yeflil örtüyü atarak gerçek yüzünü gösterir. flçiler, patronun bask lar na ra men sendikalar na sahip ç karak fabrika önünde kurduklar çad rlarda bir aya yak n bir süredir direnifle devam ediyor. Yeni y l direnifl çad r nda geçiren iflçiler yeni y ldan umutlu. (H. Merkezi)

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa Yalan ve talan n maskesi TOK Her y l n belli dönemlerinde televizyonlarda ev sahibi olmak için kuyruklara giren, ev sahibi olma umudunu tafl yanlar n TOK bürolar önündeki çilelerini seyrediyoruz. Daha

Detaylı

Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi!

Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi! Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi! Uzmanlar ekonomik kriz ve onun etkisiyle yükselmekte olan iflsizli in, önümüzdeki süreçte de artaca n, krizin y llara varan etkileri olaca - n belirtiyorlar. Bu öngörüye

Detaylı

Kuruçeflme de direnifl kazand

Kuruçeflme de direnifl kazand iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin ÇIKTI Say : 23 *Y l:1* 8-21 A ustos 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com Sald r lara karfl barikat Bat da rant, Do u da

Detaylı

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi.

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi. POL T KA GÜNDEM TC devleti imha ve rkç politikas n sürdüyor! Halk kitlelerinin gerçekleri görmesi, bizlerin olgular, olaylar inceleme, çözümleme ve onlara tafl ma çabam za ba l d r. Sayfa 3 POL T K-GÜNDEM

Detaylı

Emekçiler bahar erken getirdi!

Emekçiler bahar erken getirdi! ±CMYK iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin fis ZL E SYAN EDEL M, ÖRGÜTLÜ MÜCADELEY YÜKSELTEL M KURULTAYINDA BULUfiALIM! Yer: Mecidiyeköy Kültür Merkezi Adres: Fulya Mahallesi Mevlüt Pehlivan Sokak No:

Detaylı

S f r toleransl cinayet

S f r toleransl cinayet Y kal m bu köhne düzeni Kapitalizmin merkezinde yaflanan mali kriz k sa zaman içerisinde neo-liberalizm denen paradigman n temel yarg s n yerle bir etmifl durumda. Benzer ama daha küçük çapta yaflanan

Detaylı

±CMYK. Baflka bir dünya mümkün de il, zorunluluktur!

±CMYK. Baflka bir dünya mümkün de il, zorunluluktur! ±CMYK Baflka bir dünya mümkün de il, zorunluluktur! K. Marks, daha önceki üretim tarzlar n n aksine burjuvazinin üretim araçlar n ve böylelikle üretim iliflkilerini ve onlarla birlikte, toplumsal iliflkilerin

Detaylı

*Y l:1 * 5-18 Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1303-9350. gibi patron örgütlenmelerini de içine alarak sürüyor. Sayfa 8. flte devlet terörü

*Y l:1 * 5-18 Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1303-9350. gibi patron örgütlenmelerini de içine alarak sürüyor. Sayfa 8. flte devlet terörü iflflççi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttnet.net.tr Say : 2007-01 01 *Y l:1 * 5-18 Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1303-9350 Komprador sermaye, evdeki bulgurdan olmak

Detaylı

19 fiubat-4 Mart 2010

19 fiubat-4 Mart 2010 TEKEL direnişi işçi sınıfının tarihsel bilincidir TEKEL direnişi sınıf hareketine güçlü bir canlanma getirdi. Bunun çok yönlü kazanımları hiçbir biçimde gözardı edilemez. Ankara daki kitlesel miting ve

Detaylı

pleri emekçilerin bildirisi koparacak!

pleri emekçilerin bildirisi koparacak! ±CMYK Katlediliflinin 35. y l nda iflkencede k z l bir direnifl... Bundan tam 35 y l önce, Proletarya Partisi nin kurucusu ve teorik kuramc s, Türkiye proletaryas n n komünist önderi, brahim Kaypakkaya,

Detaylı

fiovenist dalgaya karfl birleflik mücadele

fiovenist dalgaya karfl birleflik mücadele Irkç l k ve sald rganl a meflruluk Egemen s n flar n, özellikle kiral k kalemflorlar n, görsel medyan n yapt savafl ç rtkanl öyle bir hal ald ki, egemenlerin parlamentodaki figüranlar n n bafl Tayyip bile

Detaylı

Halk muhalefetine tesettür!

Halk muhalefetine tesettür! POL T KA GÜNDEM Düzen, hizmetkârlar n dinlenmeye ald! 22 Ocak günü sürpriz bir flekilde 8 ayl k bir takip ve haz rl k sürecinin ard ndan yap ld söylenen Ergenekon Operasyonu yla 50 nin üzerinde insan gözalt

Detaylı

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas Su yaflamd r! Dünya Su Forumu 16-22 Mart tarihleri aras nda stanbul da Feshane ve Sütlüce Kongre Merkezinde gerçeklefltirildi. 110 ülkeden 33 binden fazla kiflinin kat ld foruma kat lanlar aras nda 3 prens,

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

Devlet terörde s n r tan mad!

Devlet terörde s n r tan mad! ±CMYK Say : Kapitalizmin gündemi kriz... fiimdiye kadar ekonomik kalk nman n önündeki engellerin özellefltirmeyle kald r lmas ndan ve yabanc sermayenin topyekün ülkeyi istila etmesinden büyük sevinç ve

Detaylı

Nepal de burjuvazinin ihaneti Temmuz da gerekli oy

Nepal de burjuvazinin ihaneti Temmuz da gerekli oy iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin ÇIKTI Say : 22 www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 25 Temmuz-7 A ustos 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Halk n kendi gündemi var! 8 Sömürücü,

Detaylı

İşçi-köylü. * 2-15 Ekim 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Zulmün olduğu yerde direnişler de olacaktır

İşçi-köylü. * 2-15 Ekim 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Zulmün olduğu yerde direnişler de olacaktır Açılım sınırları aştı: Esat ve Erdoğan ın tasfiye kardeşliği Kürt ulusal sorununun yaşandığı tek alanın TC sınırları içerisinde olmadığı bilinmektedir. Emperyalist anlaşma masalarında dört parçaya bölünen

Detaylı

±CMYK. rinlefltirecek yasalar ç kart ld -ç kar lmaya devam ediyor.

±CMYK. rinlefltirecek yasalar ç kart ld -ç kar lmaya devam ediyor. ±CMYK Yeni bir sald r yasas daha... AKP hükümetinin ikinci dönemi, kendi aralar nda yaflad klar fliddetli dalafllara ra men halk m za-emekçilere yönelik sald r lar n yo unlaflt bir dönem oldu. Varolan

Detaylı

İşçi-köylü. * 2-15 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 2-15 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X İşçi-köylü Demokratik Halk İktidarı İçin Ç I K T I Sayı: 62 * * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X DEĞİŞEN ANAYASA, DEĞİŞMEYEN ZİHNİYET 4 Bileşik kuvvetler üzerinden it dalaşı Tekel direnişi ve balyoz operasyonunun

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

yedeklemek, oy toplamak için sosyal yardım adı altında kullanıyor. Reformist yaklaşımlara düşülmeden ekonomik örgütlenmeler

yedeklemek, oy toplamak için sosyal yardım adı altında kullanıyor. Reformist yaklaşımlara düşülmeden ekonomik örgütlenmeler Açlığın dili olmaz, yoksulluğun vatanı... Kapitalizm öncesi toplumlarda açlık sorunu, var olmasına karşın kapitalizmin en yüksek aşaması olan emperyalizmde olduğu gibi, hiçbir toplumsal evrede bugünkü

Detaylı

halefeti sar, hükümeti ise k rm z kart göstererek protesto etti. Sayfa 5 Bayra n kap p sokaklara f rlayan in- tutukland

halefeti sar, hükümeti ise k rm z kart göstererek protesto etti. Sayfa 5 Bayra n kap p sokaklara f rlayan in- tutukland Emperyalist-kapitalist sistem a r hasta Önce flunu anlayal m. Bu 50 y lda, hatta muhtemelen 100 y lda bir yaflanabilecek bir olay diyor Amerikan Merkez Bankas Eski Baflkan Greenspan. Emperyalizmin 1929

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Kathmandu sokaklar nda devrim coflkusu flte 1 May s ALANLARDAYIZ... Ç D E K L E N R SUNU Merhabalar, Yo

Detaylı

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER!

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 139 *Kas m-aral k 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! YDG 3. Konferans taslak metinleri Genç-Sen Genel Kurul de erlendirmesi

Detaylı

İşçi-köylü. * 30 Ekim-12 Kasım 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Gerçek açılımı emekçiler yapacak! İzmir, Karşıyaka Belediyesi

İşçi-köylü. * 30 Ekim-12 Kasım 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Gerçek açılımı emekçiler yapacak! İzmir, Karşıyaka Belediyesi Dış politika açılımlarında yeni bir şey var mı? TC nin son dönemde dış politikada attığı adımlar gündemde ön sıralarda yerini almakta. AKP nin hükümete geldiği günden bu yana dış politikasını arka plandan

Detaylı

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Ali Yetgin gözaltında kaybedilmek isteniyor! Sicili katliam ve kaybetmelerle hayli kabarık olan TC devletinin yeni bir kaybetme girişimiyle karşı karşıyayız. Partizan Dergisi okuru Ali Yetgin den 8 Mart

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 128 2007-12 *Ocak 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 128 2007-12 *Ocak 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 128 2007-12 *Ocak 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 SUNU Merhabalar, 2. Konferans m z n coflkusuyla tüm okurlar m z selaml yoruz. Yo un bir sürecin ard

Detaylı

CMYK CMYK. *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

CMYK CMYK. *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 CMYK CMYK Halk gençli iyle birlikte 20.y l CMYK *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Bir garip e itim sistemi Sayfa 4 YDG nin geleneksel

Detaylı

SUSTURULAMAZ! Orman iflçilerinin dram sabah n 5 inde bafll yor... Çözümsüzlükte srar ediyorlar. Mücadelesi sabit görüldü ünden kapat lmas na...

SUSTURULAMAZ! Orman iflçilerinin dram sabah n 5 inde bafll yor... Çözümsüzlükte srar ediyorlar. Mücadelesi sabit görüldü ünden kapat lmas na... flçi-köylü kapat ld SUSTURULAMAZ! Özgür gelecek. DESA patronunun gücü direnifli sat n almaya yetmiyor Özel Say : 2008/1 *Y l:1 *14-27 Kas m 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X umutyayimcilik@ttmail.com

Detaylı