EURO T'REND YATIRtM ortakligt ANoNiM pinrrri. 31 Aralrlk 2013 tarihi itibariyle Finansal Tarblolar ve Balrnrsrz Denetgi Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EURO T'REND YATIRtM ortakligt ANoNiM pinrrri. 31 Aralrlk 2013 tarihi itibariyle Finansal Tarblolar ve Balrnrsrz Denetgi Raporu"

Transkript

1 URO T'RD YATIRtM RTAKIGt AiM pinrrri 31 Aralrlk 2013 tarihi itibariyle Finansal Tarbllar ve Balrnrsrz Denetgi Rapru

2 URO TRD yattrtm OFTTAK Gt AOiM $irkt 31 Arahk 2013 tarihinde sna eren ula ait FinansaI Tabttar ve Balrmsrz enetgi Rapru icimiun Savfa Balrmsrz Denetgi Rapru FinansaI Durum Tabltarr Kar veya Tarar ve Diler Kapsamtr Getir Tabttarr Ozkaynak Deligim Tabttarr akit Akrg Tabtlarr Finansal Tabltara itigkln Dipnttar

3 Te[: O Fax: ? 01 e-mait: cm. tr IqT Denetim rik A.S. slii : 14 Pa rk Mastak / istanbut Tunkey FIASA TAB OAR I-IAKKI II DA BAGtMstz DHTCi FTAPORIJ ur Trend Yatrrrm Ortaktrlr A.$. Yiinetim Kurulu,na ur Trend Yattnm rtaktr!r A.$. ($irket)'in 31 Arahk 2rc13 tarihi itibarrvta hazrlanan ve ekte yer atan finansal durum tabtsunu, aynr tarihte sna eren yrta ait kar veya zarar ve diler kapsamtr gelir tabtsunu, cizkaynaktar de!igim tabtsunu, nal,rit akr;; tablsunu ve cinemti muhasebe plitikalarrnrn cizeti ite diler agrklaycr dipntlannr denettemi; butunuyruz. Finansl rabllarla ilgili larak girket yiinetiminin Srumlululu $irket ycinetimi bu finansal tabtlarrn Kamu Gci:zetimi Muhasebre ve Denr-.tim Standartlan Kurumu ("KGK") taraftndan yaymtanan Ti.irkiye Muhasebe standarttan'na ("TMs") uygun tarak hazrlanmastndan ve gergele uygun larak sunumundan ve bunun iin finansat tabllarrn usulsiizliik veya hatadan kaynaklanan cinemli yantrgtrkltar igerrmeyecel< bigimde hazrtanmasrnr saltamak amactyta ycinetim taraftndan gerekti gcirtiten iq: knirtterden sgrumludur. Bafi mtz Denetim Ku rulusu nun Srumlu lulu srumlululumuz, yaptrltmtz balrmsrz denetime dayanarak bu finansal tabttar hakkrnda grirlig bildirmektir. Balrmsrz denetimimiz, sermaye P'iyasasr l(urulu'nca yaymtanan balrmsrz denetim standartlanna uygun larak gergektegtiritmigtir. Bu standartlar, etilrr itketere uyulmasrnr ve balrmsrz denetimin, finansal tabttann gergeli d!ru ver di.iriisrt bir biinnde yansrtrp yansrtmadrgr knusunda makui bir giivenceyi saltamak lizere ;rtantanarak yi.irutiitmesini gerektirmektedir. Balrmsrz denetimimiz, finansal tabttardaki tutarrtar ve clipnttar ite itgiti balrmsrz denetim kanrtr tplamak amactyla, balrmsrz denetim teknikterinin kutlanrlmasrnr igermektedir" Balrmsrz denetim teknikterinin segimi, finansai tabtlarrn, hata ve,/veya hiteden ve usutsijzt[jkten kaynaklanrp kaynaklanmadr!t hususu da dahit lmak ijzere cinemli yantrgtrk igerip igermediline dair risk delertendirmesini de kapsayacak pekitde, mesteki kanaatimize gcire yaprtmrptrr. Bu risk delerlendirmesinde, istetmenin ig kntri sistemi gz cintinde br-rtunduruimugtur. Ancak, amactmtz ig kntri sisteminin etkinti!i hakkrnda gciriig v'ermek delit, balrmsrz denetim teknikterini kguttara uygun larak tasarlamak amacryla, $irket ycinetirni tarafrndan hazrrtanan finansal tabtlar ile i kntrl sistemi arasrndaki itigkiyi rtaya kymaktrr. Balrmsrz denetimimiz, ayrlca $irket ycinetimi tarafrndan benimsenen muhasebe ptitikalan ile yaprtan rinemti muhasebe tahminlerinin ve finansal tabttann bir biittjn tanak sunumunun uyguntulunun delerlendiritmesini icermektedir. Balrmsrz denetim srrasrnda veter Hbts'f temin ettilimiz derretim kanrtlannrn, giirfigiimi.izi.in tugturutmasrna tupturdu{una inanlyruz. Yenrinli BDO Denet Baglmstz by guarantee, and $, Mu savirtik A.5., a Turkish jint stck cmpany, is a member f tldo Internatina imited, a UK cmpany timited I inte nal BDO netwrk f independent member firms. Garantjsj ite srnlrtt bir Bjrefik Kr tan BD Internatinat imited,in iivr:si ve bir Tllrk annim sirketi lan BD Denet Badrmsrz enetim yeminti Muravirlik A Mati 5, barmsrz riye kururugtardan ru;an UO agrnrn bir pargasrnr terkjr. etmektedir

4 GdrilS Gcirligiimi.ize gcire, itigikteki finansai tabllar, ur lfrend \/atrnm ntaktr!r A.g.,nin 31 Aratrk 2013 tarihi itibarryla finansal durumunu, aynr t,arihte sr)na eren yrta ait finansal perfrmansrnr ve nakit akrglannr, TMS gergevesinde d!ru ve diirlist bir bigimde yansrtmaktadrr. Diler ilgili lvlevzuttn Kynklann Bafimsrz Dtenetgi l'iikiimtiiliikleri krkktnda Raprlr 6102 sayrh Ttirk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402 inci Maddesi uyannca; ycinetim Kurulu taraflmtza denetim kapsamtnda istenen agrktamalan yapmrg ve istenen lbetgeteri vermiptir, ayrca $irket'in 1 cak - 31 Aratrk 2013 hesap dcineminde defter tutma duzeninin, kanun ile girket esas scizlesmesinin finansal raprlamaya itigkin hukiimlerine uygun lmadr{rna dair cjnemti bir hususa rastlanmamrgtrr. Gcirli$ijmlize gdre, ycinetim kurulunun yrttrk faatiyet rapru iq:inde yer atan bitgiter, denetlenen finansai tabllar ile tutartrtrk gdstermektedir sayrtr Tlirk Ticaret Kanununun 378 inci Maddesine gcire, pay senetleri brsada iptem gciren girketlerde, ytinetim kurutu, girketin varh!rnr, getigmesini ve de,vi:rmrnr tehtikeye di.igi.iren sebeplerin erken teghisi, bunun igin gerekti cinlemler ite gareterin uygulanmasr ve riskin ycinetilmesi amactyla, uzman bir kmite kurmak, sistemi gahgtrrmak ve getigtirmekte yiikiimtiidiir. Aynr kanunun 398 inci Maddesirrin 4 i.incii frkrasrna gtire, denetginin, yrinetim kurutunun Sirketi tehdit eden veya edebitecek nitetiktelki riskk:ri zamanrnda teghis edebilmek ve risk ycinetimini gergeklegtirebitmek igin 378 inci madderde cingciri.iten s;i:;temi ve yetkiti kmiteyi kurup kurmadt!tnt, bciyte bir sistem varsa bunun yaprsr ite kmitenin uygulamatannr agrklayan, esaslan KGK tarafrndan betirtenecek, ayn bir rapr dijzentey,gtgk, denetim rapruy[a birtikte, ycinetim kurutuna sunmasl gerekmektedir. Drenetimimiz, bru riskteri ycinetmek igin $irket Ycjnetimi'nin, gergektegtirdigi faatiyetterin perasynel etkinti!i ve yet,ertitilini delertendirmeyi kapsamamaktadrr. Bilang tarihi itibarryta KGK l-arafrndan henliz bu raprun esastan hakkrnda bir agtklama yaprlmamtgttr. Dlaystyta bu knuya itigkin ayrr bir rapr hilzrrlanmamrgtrr. Bununla birlikte, $irket, sciz knusu kmiteyi 25 yti.it tarihinde 1 i.iye ite kurmug tup, gye sayrsr 20 $ubat 2014 tarihli Ycjnetim Kurutu karan ile 2 riiyeye rkarrtmrgtrr. Krnite ilk raprunu 1 Kasrm Aratrk 2013 dcinemi igin hazrrlayarak 31 Ocak 2014 tarihinde ycjnetim Kurutu,na sunmu$tur. istanbu[, 28 $ubat 2014 BDO Denet Balrmsrz Denetim Yeminli Mali Miigavirlik A.g. Member, BDO InternatinaI etwrk DT Bi.il Srumtu Ortak Bag denetqi

5 URO TRD yatlrlm ORTAK G AOiM $irk,ti 31 Arahk 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle Finansal Durum Tabllarr (Tutarlar aksi belirtilm Tijrk irasr ('T") larak ifade erdilm VARIKAR Dipnt Referanslarr Ba$rmsrz Denetimden Gegmig Cari Dtinem Onceki Dtinem 31 Arahk Arahk 2012 Ddnen Varhklar 19.'t akit ve akit Benzerleri FinansaI Yatrnmtar Ticari Atacaklar -i iski li lmayn taraf lardan ti cari alacaklar Diler Dcinen Vartrktar 2,3 2,4 2,5 2, ' Duran Varhklar Maddi Duran Vartrktar Maddi Otmayan Duran Vartrklar 2,9 2, TOPAM VARIKAR O70 T 6netlm Ugavirlik A.$. iligit<tet<i dipnttar bu finansal tabttarrn tamamta,yrcr bir pargasrdrr. 1

6 URO TRD yattrtm ORTAKTGTAOI. im $irkti 31 Arahk 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle Finansal Durum Tabllarr utarlar aksi belirtilmed Tijrk irasr ("T") larak ifade rtdil KAYAKAR Balrmsrz Denetimden Gegmig Dipnt Cari Dtinem dnceki Diinem Ref,eranslart 31 Arahk Arahk 2012 Krsa Vadeli Yii ki.i m li.i lii kler Ticari Brglar -itts*iti Taraf lra Ticari Brglar -Diler Ticari Brqlar Diler Brlar -Diler Brglar i.,5,19 2,5 2, Uzun Vadeli Yiikiim lii liikler Uzun Vadeli Kargrtrktar - CltSnlr Sallanan Fydalara itis*in ljzun Vadeli Karshktar zxnyaxl-rr 2, Ana Ortakhla Ait dzkaynaklar Odenmig Sermaye Kar veya Tararda Yeniden Srnrflandrrmayacak Birikmig Diler Kapsamtr Gelirler veya Giderler - Yeniden Delerleme ve Olqilm Kazang/ Kytplarr Kardan Ayrrtan Krsrtlanmrp Yedekler Gegmig Yrttar Kar/(Zararlarr) et Drinem Karr/(Zararr) lt (:i.621) (:i.621) 8iZ;570 s TOPAM KAYAKAR O70 B Bagtm Yeminli Mati itiglt<tekl dipntlar bu finansal tabltann 2 tamamlalncr bir pangasrdrr.

7 URO TRD yattrtm ORTAK G AiM $irkti 31 Arahk 2013 ve 2012 tarihlerinde sna eren,ylllara ait Kar veya Zarar ve Diler Kapsamh Gelir Tabllarr utarlar aksi belirtilmedikge Tijrk irasr (,,T', Balrmsrz Denetimden Ger;mig Cari Diinenn dnceki Dtinem Dipnt 1 Ocak ZO13-1 Ocak ZOIZ- Referanslarr 31 Arahk Arahk 2012 Hasrlat Satrglann Matiyeti (-) i ( s1) ( \ BRUT KAR / (ZARAR) ::=: y4.289 Genel Ycjnetim Giderteri (-) sas Faatiyetlerden Diler Getirter sas Faaliyetterden Diler Giderter (-) (967.44e) (e05.67e) (10.27e1 SAS FAiyr KAR /IZ4AR ) Finansman Gideri 17 - (e73) (ZARARt) S[jrdijrijlen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) - Drinem Vergi Gelir/(Gideri) - rtetenmig Vergi Gelir/(Gideri) sununulr FAAivTR DOM KARI/(ZARARI Pay Bagrna Kazang/(Zarar) Diler Kapsamh Gelirler Kar veya Zararda Yeniden Srnrflandrnlmayacaklar 18 0,0001 Ja78 - mektitik Ptanlanndan AktUerya[ Kazan ve Kayrplar - rtelenmig Vergi Getir/Gideri (6.5e4) (e23) Diler Kapsamh Gelir (Vergi Snrasr) (6.5e4) (e'23) TOPAM KAPSAMT KAR/(ZARAR) iligixtetd dipnttar bu finansai tabttarrn tamamtayncr bir pargasrdrr. 3 Y"ti OT lmslz etlm! Miigavlrlik A.$.

8 tr _S -.d Pi ': \f \ \ - ^\ rr).v-'6 ul d F v rn s - ro ;> 60 t,l :c) lr n r r..t \ -u'l '': u'l :-r q) v\ \l: q,!+ s : P z G t- l- Y $ r \ s rn c\ rn tn. s (Yl a c : P z \-.lj \- J FJ - (t Y: (\. n u) r.r) 'xl rt\ 's:, f rl c t = z c 0.} Hr Ol= t ( Y \ 6 t\ \ u'l v \ \ rl \ r.rl s F8 VI l-:3 =n \ r rl '= F( = 3t - (t - llt I. (tt v: r \ ra v\ \ \ ral \ r \f! S,n i_u ir cj ;f!r? = di - Y, g tr )On:f u, :5 F,A i>. l- ( ( Y (.1 c( :<. 1..t Y \ rn u-) tr.) f aa t\ u'l - S.n. i- :-r {e} (- Y q,i::t O tj' :5 *>. I ( tu :< rl 1.) \ q an c\ \ rn c\. tft F 1.).U u" - U p rd p (U F- = r :<C ( t-.o.s tt1^.=f O 6s z )(9 'f - - Y S ' F('U P= O 31 -Y = 5,' d. l- ea : I'F fr x? / * -- v. < = u.j -.n: P - P vl : n! I J F ll +J - IA! ( P P F.rF C, : th v \ t\ (Yl...d v. = \rr \ rn UI J ( c ra CJ! n CJ n ō- (6 J )n ( f (U Y CJ z. qj q (g :< - P c) c CJ F OJ (g F ra $ \ t\ (Y)..g! : VI (Yl $ \ t\ 14 ta ( ccl -Y '6 C) v.- A \ = 14 $ \ n F ; P c, -Y c CJ n i: \ l'j.:d cj l-> lt \- ats +q) :< :ij ht, :F ti az. OJ! () O - ( >< OJ CJ c( F fn \t \ 04 J (d c J 5.d ra P ō- J CJ :

9 URO TRD yattrtm ORTAK G AOiM $irkt.i 31 Arahk 2013 ve 2012 tarihlerinde sna eren yrrllara ait: akit Akrg Tabllarr (Ti.im tutarlar aksi belirtilmedikge T larak giisterilmigtir.) llalrmsrz Denetimden Gegmig fiari Diinem dnceki Diinem 1 Ocak Ocak212 Dipnt 31 Arahk Arahk 2012 A. i$tm FAA vtrid AK T AKIsARI Vergi iincesi net karl(zarar) Diizeltmeler: Amrtisman Finansat varhk deler azatrglarr (+) Finansal varhk deler artrgtarr (-) Krdem tazminatr kargrtr!rndaki deli9im sermayesindeki faaliyet karr/(zararr) 8,9t ( e3) (2.e50) 3.4A (703.81e) (45e) ( ) 868"305 FinansaI Yatrnmtardaki Delisim Ticari ve diler atacaktardaki deli9im Di!er dcinen varhktardaki deligim Ticari brglardaki deli9im Diler brgtardaki deli9im sas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit ( se) (1 10.e81 ) (235) (35e.538) (1.800) (22.373) ( ) B. YATIRIM FAA YTRiD KAYAKAA AKr$ARI AKiT Maddi duran vartrk satrn ahmlarr (-) Maddi varhk satrgr nedeniyle etde editen nakit girigteri (+) Yatrrrmfaaliyetlerindesaflanan/(kullanrlan)n"t nakit grkrgr (4.941) C. FiASMA FAA YTRi D KAYAKAA AKiT AKt$ARI - 8 B - (1.041) - (3.e00) Ortaktara Temetti.i 6demesi ( ) Finansman faaliyetlerinde sa!lanan/(kullanrlan) net nakit grkrgr ( ',) akit ve nakit benzerlerinde meydana gelen azal Dcinem bagrndaki nakit ve nakit benzerteri mevcudu Dcinem snundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (637.3 s6) B nc) itlglktefl dipnttar bu finansal tabtlarrn tamamlayncr bir piargasrdrr. 5

10 UR rrd yatlrtm RTAKIGIAiM ginrni 31 Arahk 2013 ve 2012 tarihlerinde sna eren ylllara ait: Finansal Tabllara itigtin Agrklayrcr Dipntlar um si belirti T 1. Orqanizasvn ve Faalivet Knusu ur Trend Yattrtm Ortaktr!r Annim $irketi ("$irket"), 5 Kasrm 2007 tarihinde istanbut Ticaret Sicili'ne tescii ve 11 kim 2007 tarihti, 6914 sayrti'ti.jrkiye Ticaret Sicit Gazetesi,nde ilan editerek kurutmu$tur. $irket, faatiyetterini Sermaye Piyasasr Kanunu'nun (SF,K), Yal-rrrm rtaktrktarrna itipkin saslannr belirtedi!i tebti!tere gcire silrdiirmektedir. $irket'in ana faatiyeti, sernnaye plyisasr aragtarrndan tugan prtfciyun ycinetilmesinden lu5maktadrr. $irket fiiti faaliyet knusu gergevesinde; a) Ortakttk prtfciyiinii lugturur, ycinetir ve gr:rekti!irrde prtfciyde derligiktikler yapar. b) Prtfciy gegitlemesiyte yattrtm riskini, faalliyet alantanna ve rtal,rtrktann durumlarrna en aza indirecek bir bigimde dalrtrr. gre c) Menku[ krymetlere, mati piyasa ve kurumlara, rta,khktaril itigkin getigmeteri prtfriy ycinetimiyle itgiti gerekti cjntemleri ahr. siirekli izter ve d) Prtftiyi.in delerini krumaya ve artrrmaya'ycinetik ara;trrnnatar yapi:lr. $irketin ycinetim merkezinin adresi, "Ceyhun Atrf Kansu Cad. Oluztarr Mah. 46. Skak : 66 Balgat, Ankara" drr. $irketin gubesi bulunmamaktadrr. $irketin grkarrtmrg sermayesi T'dir. A grubu imtiyaztr payllara sahip Mustafa gahin, $irket'i kntrl eden ana rtaktrr (Dipnt 12) $irket'in hisseleri 16 isan 2008 de hatka arz edillmigtir. 31 Aratlk 2013 itibariyte girket sermayesini temsii eden hisse senetterin %94,4f i Brsa istanrul'da ("BiST") iglem gcirmektedir. $irket'in knstidasyna dahii ba!tr rtaktrk, igtirak gibi yatrrrmtan bulunmamaktacrr. 31 Arattk 2013 tarihi itibariyle $irket'in 4 gahganr bulunmaktadrr (31 Arilhk 2012:4kiqi). 2. Finansal Tabllarrn Sunumuna iti$kin sastar i. Sunuma iligkin Temel sastar: $irket, muhasebe kaytlannt ve kanuni clefterlerini yiiri.irti.ikteki ticari ve mati mevzuatr esas alarak Ti.irk irasr (T) tarak tutmaktadrr. itigit<tet<i finansal tabtlar, Sermaye Piyasast Kurulu'nun (SPK) 13 Haziran 2013 tarih ve saytr Resmi Gazete'de yaymtanan Seri ll, 14.1 '[u "sermaye Piyasasrnda FinansaI Raprlamaya itigt<ln saslar Tebti!i" (Tebtig) hiikiimterine uygun larak hazrrlanmrg tup Tebtilin 5. Maddesine istinaden Kamu Gcizetimi Muhasebe ve Denetim Stanclartlan Kurumu (KGK) tarafrndan yiirurtule knutmup lan Tilrkiye Muhasebe Standarttarr / Tiirlliye Finansal Raprlama Standartlan ite bunlara itigkin ek ve yrurnlarr (TMS/TFRS) esas ahnmr5trr. B [3ag Yrnirrli D Deneiim gavirlik A.$.

11 URO TRD YATIRIM ORTAKIGI AOiM SiRKT' 31 Arahk 2013 ve 2012 tarihlerinde sna eren yrllara ait Finansal Tabllara itigtin Agrktayrcr Dipntlar tutarlar aksi T larak eiisterilm Z. levam) i. Sunuma itigkin Temel saslar (devam): itigit<tet<l finansai tabllar, SPK'nrn 7 lhaziran 2013 tarihti vel 2013/19 sayrtr Haftatrk Biilteni'nde yayrmladr!r duyuru ite uygulanmasr zrunlru krlrnan, finansai tabi ve dipnt gdsterim esastanna uygun larak sunulmugtur. $irket'in igtevse[ ve raprtama para birinri Ttjrk l-irasr (-f) tup, itigikteki finansat tabtlar ve dipntlar Tiirk irasr (T) cinsinden sunulmugtur. Finansal tabllar 28 $ubat 2014 tarihinde Ycjnetim Kurulu tarafrndan naytanmrgtrr. Genel Kurul'un ve itgiti yasal kuruluglarrn yasal mevzua,ta gcire dlizenlenmi5 finansal tabllarr ve bu finansal tabtlarr tashih etme hakkr vardrr. ii. Dtizeltmeler :, itiglt<tet<i finansal tabltar TMS / TFRS'ye gcire haarliinmr$trlve kanuni kayrtlarda yer atmayan agalrdaki dlizettmeteri igermektr:dir. - Maddi ve maddi tmayan varttklann eknmil< cimurlerine iliskin tarak amrtisman ve itfa payr dijzeltmesi - Krdem tazminatr diizettmesi - Brsada iglem gciren finansal vartrktarrn brsa rayici ile delerl,enmesi iii. Karflta$tlrmatr Bilgiter ve Onceki Dcinem l-arihti FinansaI Tabltarrn Dlizettilmesi: Mali durum ve perfrmans delertendirnreterinin tespitine imkan vermek iizere lirket'in finansal tabllarr cinceki dcinemle kargrtagtrrmatr tarak hazrrlanmaktadrr. $irket, 31 Arahk 2013 tarihti finansal durum tabtsunu 31 Aratrk 2012 tarihli finarnsal durum tabtsu ite 1 Ocak - 31 Arahk 2013 dtjnemine ait kar veya zarar ve diler kap:;amtr gelir tablsu, nakit aktg tabtsu ve cizkaynak deligim tabtsunu ise'l Orcak - 3'l Aratrk 2012 dcinemi ite karprlagtrrmatr larak duzentemigtir. iv. etlegtirme: FinansaI varltk ve brgtann nettegtirilmesi, sadece hukurken miirnkiin tmasr ve igtetmenin bu ytinde bir niyetinin lmasr veya varl,rktann etde editmesi itr:: yuki.imtuti.ikterin yerine getiritmesinin ep zamantr tdulu durumlarda mijmklindiir. v. Muhasebe Plitikalarr, Muhasebe Tahminterinde Degigiktik ve Hatalar: $irket, muhasebe ptitikatarrnr bir cjnceki yrt ite tutarh larak uygulamrgtrr. Muhasebe ptitikatarrnda yaprtan cinemti deligiktikter ve ltespit editen cinemti muhasebe hatatarr geriye dcintik tarak uygutanrr ve cjncel.ii dcinenn finansal tabllan yeniden diizentenir. Muhasebe tahminterindeki de!igiktikter, yalnrzca bir dcineme itigkin ise, degigikti!in yaprldrlr cari dcjnemde, getecek dcinemlere itigkin ise, l"rem defigiktilin yaprtdrlr drinemde hem de gelecek dtinemde, ileriye yrinetik tarak uygulanrr. TMS l9 "Qattganlara Sa!tanan Faydatar":;tandardrna gcire 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren gegerli tmak i..izere, krdem tazminatt kargrtrktarrna iti;l.iin aktlierryai kayrp/kazancrn diler kapsamtr getir altrnda gcisterilmesi gerekmektedir. itgiti standardrn yeniden diizenlenmesi sebebiyte muhasebe plitikasrndaki sciz knusu degigiktik, standa,rdrn betirtedili gekitde 1 Ocak 201'l tarihinden itibaren uygulanrnrg ve bu dglruttuda i:inceki dcinemterde gelir tablsunda yer alan akti.ieryal kayrp/kazan tutarlarr, rjiler kapsamtr gelire srnrftanarak, finansal tablla r ve di pntlar yeni den d i.izen lenmi:;ti r. bja Yernrrrli srz De Mi.l ivirlik A,$.

12 URO TRD yattrtm ORTAK GI AOiM $ RKTi 31 Arahk 2013 ve 2012 tarihlerinde sna eren ylllara ait Finansal Tabllara itlgtin Agrklayrcr Dipntlar ksi belir T lar Z. levam) v. Muhasebe Plitikatarr, Muhasebe Tahminlerinde Dreliliktik ve Hatatar (devam): Finansal tabllarrn haarlanmasrnda lirket ycineltiminin, raprtilnan varhk ve yuki]mtiitiik tutartartnt etkileyecek, raprtama tarihi itibari i[e vukuu muhtemei yiiki.imtiitiik ve taahhtitteri ve raprlama dcinemi itibariyte getilve giderr tutarlarrnr belirleyen varsaymtar ve tahminler yapmasl gerekmektedir. Gergektegmig snug[ar tahminterden farktr labilmektedir. Tahminler duzenti larak gciz:den- ggegiritmeftte, gerekti duzeltmeter yapttmakta ve gergeklegtikteri dcinemde kar veyil zarar ve diler kapsamh gelir tabtsuna yansrtrlmaktadr rlar. vi. Yeni ve Di.izettilmis Standartlar ve yrumlar: $irket, cari dcjnemde KGK taraftndan yaynlanan ve 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren gegerti lan yeni ve revize editmig standart[,ardan kendi f aatiyet linusu ite itgiti lanlarr uygulamrgtrr. 1 Ocak 2013 tarihinden snra gegerti lan standartlar ile cjnceki standartlara getiriten deligiktikter ve yrumtar apalrdaki gibidir. - TFRS 10 "Knslide Finansal Tabllar"; 1 Ocak 2013 tarrihinde veya snrasrnda ba5layan yr[[rk raprlama dcjnemteri iin gegertidir. StanrCart bir kntrt mdeti lulturmug ve yattrtm yaprlan igletmenin knstidasyn kapsamrna dahit lup tmamasrnda bu mdei betirleyici un:sur tarark kabut editmigtir. - TFRS 11 "MUgterek Antagmatar"; 1 Ocak 2013i tarihirrde veya:;nrasrnda bagtayan yrtsk raprlama dcinemleri igin geertidir. Standart miigtrerek ycinertilen ip rtaktrktalnln ve m[jgterek faaliyetlerin nasri muhilsebelegtiritecerlini duzenlemektedir. Miigterek faaliyetler ayrr bir mugterek antagrna tlirti laralrl tanrmlandrlrnda genel larak ig rtakhlr gektinde ele atrnacak ve,yalnrzca cizkayrn6p ycinetimine gcire muhasebelegtiritecektir. Bu durumda c,ransai knsl,irjasyn ycintemi artlk uygulanmayacaktrr. - TFRS 13 "Gergele Uygun Deler Otq:iimii"; 1 Ocali 2013 tarihinde veya snraslnda baglayan yrttrk raprtama dcjnemteri iq:in geertidir, TFRS'13, finansal durum tablsunda gcisterilen veya finansai tabltarrn agrklaycr ntlarrna dalril editen finansai ya da finansal lmayan katemlerin gergele uygun cleler citilmterinin duzenlemesini tek bir standart altrnda tptar. - TMS 19 "Qaltganlara Sallanan Faydatar" (Deligiktik); 1 Ocak 20'13 tarihinde veya snrastnda bagtayan yritrk raprlama dlcjnemleri igin gegertidir" Standart'ta tanrmlanmrg fayda planlartnda kazang ve zarar[,ann ertelenmesine ili:;l,iin uygulanan "kridr" yaktasrmr etimine editmigtir. Tanrmlanmrg fayda plantanna itigkin aktiieryal kazang ve zarartar, gelecek dcinemterde kar l.zarar yr:rine diler kapsamh gelirter arasrnda gcisterilecektir. Tazminat ve emektilik taahhiitterine itigkin yi.ikiimti.iti.ikterin muhasebelegtirilmesinde zamanlamayra itigkin deligiktikter ya;ltmr gtrr. - TFRYK 20 "Yeriistij Maden igtetmeterinde Uretim Agamasrnderl<i Harfiyat"; 1 Ocak 2013 tarihinde veya snrastnda baptayan yrttrk raprlama drjrnemteri igin gegertidir. Madenlerte itgiti [iretim strasrnda lugan scjknre maliyetlerinin muhasebele5tirilmesine yer veritmigtir. Yeminli i.igavirlik A.S

13 UR rrd yattrtm RTAKtctAiM 5inrrri 31 Arahk 2013 ve 2012 tarihlerinde sna eren yrllara ait Finansal Tabllara itigt<in Agrklayrcr Dipntlar i belirtilmed 2. FinansaI Tabltarrn Sunumuna itiskin sastar (devam) vi. Yeni ve Diizettitmig Standarttar ve yrumtar (devam): TFRS lyilegtirmeleri; Mevcut standarttarda defi;iktikler ier<ln dcjnemi Y'rttrk TFRS iyilegtirmeleri yayntanmtpttr. Bu delipiktikter acil tnrayan fakat gerekti deligiktikterdir. 1 Ocak 2013 tarihinde veya snrasrnda baptayan yrthk raprlama dcjnermteri igirrr gegertidir. - TFRS 12 "Diler igtetmeterdeki Paytara itigkin Agrktarnatar"; 1 Ocak 2013 tarihinde veya snrastnda bagtayan yr[[rk raprlama dcinemteri igin geerlircir. fms 27 Knslide ve Bireysel Finansal Tabllar, TMS 28 igtliraklercleki Yatrnmlar ve TMS 31 is Ortakhktarrndaki Paytarda mevcut butunan agrklamintarr birtergtirir. igtirakterdeki ve ig rtakltklanndaki paytara itigkin yeni arklama ktgullan ite knstide edilmeyen yaptlandtrtlmtg igtetmelere itigkin yeni l<gutlanr getirir. Bu standart sadece agtklamalara itigkin tdu!u igin, firransai tabltara ahnan tutartar iizerinde etkisi tmayacaktrr. - TFRS 7 "FinansaI Araglar: Agrklamiatar (Derligiktikr)"; 1 Ocak 2013 tarihinde veya snrastnda ba;tayan yrltrk raprtama dcjnemleri igirr gegerticlir. Deligiktik, igletmenin netlegtirmeye itigkin haktar ve netle,gtirmeye itigkirr uygutanabilir ana sciztepme veya benzer dl.izenlemelere tabi lan finansal aragtarrylar ilgiti larrak dipnttarda arklama yapr [masrnr gerektirir. - TMS 2T "BireyseI FinansaI Tabltar"; 1 Ocak 2013 l.arihinde'veya snrasrnda bagtayan ytttk raprlama dcinemteri iin gegertidir. TAAS 27'nin iptal erdilmesi ile knstidasyn partlan ve diler iptetmelerdeki paylara itiplkin agrktamalar TFRS 10 ve TFRS 12'ye eklenmigtir. - MS 28 "igtirakter ve ig Ortaktrktarrndalki Paytar (Degigiktik)"; 1 Ocak 2013 tarihinde veya snrastnda baglayan yrlhk raprtama dijnemleri igin geger(idir, Deligiktik ite TFRS 12'ye agrktamalar ektenmigtir. - TFRS 10, TFRS 11 V TFRS 12 "Gegi:p Rehbeni- Knslide Firransal Tabltar, MU;terek Antagmalar ve Diler igtetmeterdeki Pilylara itiigkin l<;rktamatat"; 1 Ocak 2013 tarihinde veya snrastnda baptayan yrlhk raprtama drirremleri igin gegerrlidir. Deligiktikler, gegig sijrecine itigkin hususlara agrktrk getiirmekte(lir. Deijigiktik, sildece krlavuz niteti!inde tmast ve zruntu yilriirtuk tarihinin standarttann kerrdi yiiriirtilk tarihter ile aynr lmasr nedeniyte, finansai tabttara yansrtrlan tutarlar iizeriinde higbir etki yaratmayacaktrr. - TMS 1 "FinansaI Tabltarrn Sunumu"; 1 Ocak 2013 ltarihinder veya snrasrnda bagtayan yttltk raprlama dcinemleri igin ger;ertidir. Kargrt;rgtrrmatr bitgiterde asgari tmasr gereken bitgiter ile muhasebe ptitil,latarrndar bir deligiktik, geriye dcini.ik bir hatanrn diizeltitmesi veya yeniden srnrftandrrma stjz knusu ldulunda kargrtagtrrmatr tarak sunutacak bitgitere agrktrk getiritmigtin. - TMS 16 "Bina, Tesis ve Cihaztar; 1 Or:ak 2013i tarihirrde veya:snrasrnda bagtayan yr[[rk raprtama dcinemleri igin gegertidir. Yedek parga ve bakrm t'rkipmanlannrn bina, tesis ve teghizat tanrmrna uyduklarr takldirde bu srnrftandlrma)/a dahii lmalannr, aksi takdirde, bu katemlerin stk larak srnrf [andrntmasr gert:kti!i knusunda arktrk getirmektedir.

14 URO TRD yattrtm ORTAK GtAOiM $irk- -i 31 Arahk 2013 ve 2012 tarihlerinde sna eren yrllara ait: Finansal Tabllara itlgtln Agrklayrcr Dipntlar m tutarlar T Z. levam) vi' Yeni ve Revize ditmig Ti.irkiye Muhasebe / Finan:;al Raprtama Standarttan (devam): - TMS 32 "Finansal Araglar: Sunum"; 1 Ocak 2013 ttarihinder veya snrasrnda bagtayan ylhk raprtama dcjnemteri igin gegertidir. Ozkaynala dayatr finansal arag sahipterlne yaprtan daltlma itigkin getir vergi:si ve cizkaynala dayatr bir finansal iracrn igtem maliyetterine itigkin gelir verglilerinin TMS 12 Gelir Vergiteri uyannca muhasebetegtiritmesini agrklrk getirnrektedir. Heniiz yi..irijrli..ige girmemig ve erken uygulanmasr $irket tarafrndan benirnsenmemig standartlar ve yrum lar; Ara dcinem finansai tabllartn naylanma tarihi itibariyle yayrmlanmrg fakat cari raprlama dcinemi igin henijz yiiri.irtule girmernip ve girket tarafrndan erken uyguianraya bagtanmamts yeni standartlar, yrumlar ve delligiktikter agafirdaki gibidir. -glrket aksi belirtitmedike yeni standart ve yrumlann yi.iri.irtule girrrresinden snra finansal tabllannr ve dipntlannr etkileyecek gerekti deligiktikteri yapacaktrr. TMS 32 Finansal Aralar: Sunum - Finansal Vartrk ve Brglann etlegtirilmesi (Deligiktik) Degigiktik "muhasebelegtiriten tutarlan nettegtirnne knusunda rnevcut yasat bir hakkrnrn bulunmast" ifadesinin anlamtna agrkhk getirmekte ve TMS 32 rrettegtirme prensibinin eg zamantt larak gergektegmeyen ve briit cideme yaprtan hesaptapma (takas btjrtan gibii sistemlerindeki uygutama atanrna agrklrrk getirrnektedir. Deligiktikter 1 Ocak 2014 ve snrastnda baglayan yrthk hesap dcinemleri igin geriye dciniik tarak uygulanacaktrr. Sciz knusu standardtn Ana Ortakh!rn finansai durunru veya perfrmansr iizerinde cinemti bir etkisi tmasr beklenmemektedir. TFRS 9 Finansal Araglar - Srnrflandrrma ve Arklanra Arattk 2011 de yaprtan degigiktikte yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve snrasrnda bagtayan yttttk hesap dcinemleri igin geerti tacaktrr. I'FRS 9 FinansaI Araqtar standardrnrn itk safhast finansal varltklartn ve yijkijmli.itiikterin citgi.itmesi ve srnrfllandrrrlmasrna itipkin yeni hijkiimter getirmektedir. TFRS 9'a yaprlan deligiktikterr esas llarak finansai vartrktarrn stntflama ve citgumunii ve gerele uygun deler l'arkr kar veya zarara yansrtrlarak citgi.iten tarak stntflandrrrlan finansai yilkiimtiiti.il,rlerin rik;ijmi.inu etkiteyercektir ve bu ti.jr finansal yi.ikiimti.iti.iklerin gergele uygun deler dr:!igiktikterinin kredi ri:;l,iine itigkin tan krsmrnrn diler kapsamh gelir tabtsunda sunumunu gerektirmekterdir. Standardrn erken uygutanmastna izin veritmektedir. Ana Orrlakhk, standardrn finansill durumu ve perfrmansr Uzerine etkiterini delerlendirmektedir. Uluslararast Muhasebe Standartlan Kurumu (UTMSK) tarafrndan yayrnlanmrg fakat KGK tarafrndan yayrnlanmamrg yeni ve dijzelrtilmig standartlar ve yrumlar A$a!tda listelenen yeni standartlar, yrumlarr ve mevcut UFRS standarttanndaki deligiktikter UMSK taraftndan yaynlanrrrg fakat cari raprtama dcinemi igin heniiz yuriirti.ile girmemigtir. Fakat bu yeni st,andartlarr, yrumlar v<l deligiktikter henilz KGK taraftndan TFRS'ye uyarlanmamrgtrr/yayrntanmamrgtrr ve bu sebeple TFRS'nin bir pargasrnr lugturmaztar. $irket, finansai tabtlarrnda ve dipntlarcla gerekti deligiktikteri bu standart ve yrumtar TFRS'de yi.iriirtiile girdikten s,nra yapacaktrr. 10 'Yeminli OD T z Denetim Mtigavirlik A.$.

15 UR rrd yattrtm RTAKtGt AiM ginxrli 31 Arahk 2013 ve 2012 tarihlerinde sna eren yrllara ait: Finansal Tabllara iligt<in Agrklayrcr Dipntlar aksi belir T larak 2. Finansal Tabllarrn Sunumuna itiskin saslar (devam) vi. Yeni ve Revize ditmig Ti.jrkiye Muhaseber / Finansat Raprrlama liltandarttan (devam): TFRS 10 Knstide FinansaI Tabttar (Degigiktik) TFRS 10 standardt yatlnm girketi tanrmrna uyarr girketterin kn:;tidasyn hiiklimterinden muaf tutulmastna itigkin bir istisna getirmek igin deliptiritmigtir. Knstidasyn hiikijmlerine getiriten istisna ile yatrnm girketterrinin baltr rtal<trktarinr UFRS 9 Finansat Aragtar standardt hilkiimleri gergevesincle gergele uygun deler(ijen muhasebetegtirmeteri gerekmektedir. Scjz knusu degigiktigin $irket'in finansal durumu ve perfrmansr iizerinde herhangi bir etkisinin lmasr bektenmemektedir. UMS 36 Varhklarda Deler Di.igi.iktiigii - Finansal tmay'an varlrk[ar igin geri kazanrlabitir deler agrklamatan (Degigiktik) UMSK, UFRS 13'Gergele uygun deler rilgiimleri'ne geltirilen deligiktikten snra UMS 36 Varttktarda deler dugi.iktiilij standardrn,caki deiger du:;i.iktii!iine u!ramrg varhklarrn geri kazanrtabilir delerlerine itigkin bazr agrklama hiikijmterini deligtirmiptir. Defipiktik, deler di.ipuktiiliine ulramrg varltklartn (ya da bir var[rk grubunun) grlrgele uygun delerinden etden tkarma maliyetleri dupiltmi.ig geri kazanrtalbitir tutarrnrn dtr;:iim[i ite itgiti ek arklama hi.ikiimteri getirmigtir. Bu delipiktik, 1 Ocak 2t014 ve snrasrnda bagtayan yrttrk hesap dcinemleri igin geriye dcjniik larak uygutanacakltrr. iglertme UFRS 13'U uygutamrgsa erken uygutamaya izin verilmektedir. Sciz knusu sterndardrn!irket'in finansal durumu veya perfrmanst iizerinde cjnemti bir etkisi trnasr bektenmernektedir. UMS 39 Finansal Aralar: Muhasebetegtirme ve ()tgme - Tiirev iiriinlerin devri ve riskten krunma muhasebesinin devamtrtrgr (Deligiktik) UMSK, Haziran 2013'de UMS 39 Finansal Araglar: Muhasebeleptirrne ve Otgme standardrna getirilen deligtikteri yayrntamrgtrr. Bu deliigiklik, I'inansaI riskten lirunma araclnln kanunen ya da diizenlemeler snucunda merkezi bir kargr tarafa devred'ilmesi durumunda riskten krunma muhasebesinin durdurutmasrnr z:runtu krtan hiikme dar bir istisna getirmektedir. Bu deligiktik, 1 Ocak 2014 ve snrasrnda bagtayan yrttrk hesap drirremteri igin geriye dcjni..ik larak uygutanacaktrr. Sriz knusu standilrdrn $irket'in finansai rlurumu veya perfrmansr ljzerinde bir etkisi lmasr bektenmemekterdir. vii. Onemli Muhasebe Ptitikalarrntn Ozeti ve Delerterndirme Ycjntemtt,rri: Gelir ve Giderlerin Muhasebelegtirilmesi $irket, prtfciyundeki finansal varhktann satrg gellirterini, satrp anrnda tahsit edilebilir hate getdiginde; temettij ve benzeri gelirleri ise bu getirlerin vade:;inde tahsii editebitir hate getdi!inde getir kaydetmekte ve raprtamraktadrr. Ahm-Satrm Amagh Finansal Varhklar Attm-satrm amaglt finansal vartrktar, bilangya iil< tarak igtem nrraliyetleri de dahii lmak iizere maliyet delerteri ite yansrtrtmakta've kaydzr ahnmalannr izk:yen drinemterde gerele uygun delerleri lizerinden delertenmekterdir. B T Ba$t etlm 11 Yeminli M avirlik,a.9

16 UR rrd yattrtm RTAKtGt AiM ginrrri 31 Arahk 2013 ve 2012 tarihlerinde sna eren yrrllara ait Finansal Tabllara itigtin Agrklayrcr Dipnttar erilmistir. ) 2. Finansal Tabltarrn Sunumuna iliskin saslar (<Jevam) vii. Onemli Muhasebe Plitikalarrnrn Ozeti ve DelertendirmerYcintem:ri (devam): Altm-sattm amaglt finansai varhklann ahm-sa1[rmrndzr etde erciten ve gergele uygun delerinde meydana geten gergeklegmenrig deler artrg azahgtan snucu rtayi lrt<an kar veya zarar drjnem kar zaranna yansrtrlmaktadrr. A[tm-sattm amaglt finansai vartrktar ticari igtem tarihti muhaserbelegtirme rndetine gcire kayda ahnmakta ve kayrtlardan grkarrlmaktadrr. Ters Rep iglemlerinden Alacaklarr Geri satmak kaydryla attnan finansai varhktar, ("ters; rep"), satrg ve geri aig fiyatr arastndaki farktn etkin faiz ycintemine gcire ddnreme i:;abet ede'n krsmrnln ters reptann matiyetine eklenmesi suretiyle kaydedilmektedir. Faiz Gelir ve Gideri Faiz gelir ve giderleri kapsamtr getir tablsunda tilhakkuk esaslna gcire muhasebelegti ri Imektedi r. akit ve akit Benzerleri akit ve nakit benzerteri bitanda maliyet deler'teri ile yansrtrtrraktadrrtar. akit ve nakit benzerteri, etdeki nakit, banka mevduattan ile tutarr belirli, nakde klayca gevrilebiten klsa vadeli ve yiiksek tikiditeye sahip ve delerindeki deliigim riski rjnemsiz lan ve vadesi 3 ay veya daha krsa lan yatrnmlarr igermel<tedir. Bilang tarihinden itibaren n iki aydan daha uzun bir si.ire iginde bir brcun ddenmesi iin kuttanrlmak [izere veya bagka bir nedente srnrflandrrrtmr:; nakit ve benzerteri var ise, duran vartrktarda yer ahr. Vadeli iglem ve Opsiyn Piyasasr ("V OP") lglemleri V OB piyasasrnda igtem yapmak igin veriten nalkit teminatlar nakit ve nakit benzerleri larak stntflandtnlmaktadtr. Dcinem iginde yaprlan iglenrter snur::u lugan kar ve zararlar kapsamtr gelir tablsu ite itigkitendirilmigtir. Agrk lan iglemterin piyasa fiyattarr iizerinden delertenmesi snucunda kapsamh gelir tabtsuna yansryan deriilerteme farktan, cidenen kmisynlar ve kalan teminat tutannrn nemalandrrnrasr snrcu lugan faiz gelirteri nettegtirilerek nakit ve nakit benzerleri igerisinde gcisterilmigtir. 1Z tl D Ba$t z Yeminli Mali

17 UR rrd yattrtm RTAKtGt AiM ginxrr-i 31 Arahk 2013 ve 2012 tarihlerinde sna eren yrllara ait: Finansal Tabllara itigtin Agrklayrcr Dipntlar arlar aksi arak Z. levam) vii. Onemti Muhasebe Ptitikatarrnrn Ozeti ve Delerlendirmer Ycintemlr:ri (devam): FinansalAraglar Finansal Vrhklar: Finansal yattrtmtar, gergele uygun deler farkr kar veya zarara yansrtrtan ve gergele uygun delerinden kayrtlara attnan finansal varhktar haricinde, gergege uygun plyaia deierinden attm i9[emiyle d!rudan itigkitendiritebiten harcamalar OU'gUlOUt<len snra katin tutar ijzerinden muhasebelegtiritir. Yatrnmlarr, yatlnm araglannrn itgi(i piyasa tarafrndan belirtenen sijreye uygun tarak teslimatr kgutunu ta;ilyan bir l,lntrata baftr tan igtem tarihinde kayrtlara ahnrr veya kayrttardan grkarrhr'. Finansal varltklar "gergele uygun deler I'arkr kar veya zarara yansrtrtan finansai varhklar", "vadesine kadar elde tututacak finansal varhklar", "satrlmaya lraar finansal vartrktar" ve "kredi ve alacaklar" larak srnrflandrnhr. tkin fiz viintemi: tkin faiz ycintemi, finansai varh!rn itfil editmig mati'yet ile dr:lferlenmesi ve itgiti faiz gelirinin itigkiti tdulu dcjneme dalrtrtmasr ycintemidir. tkin faiz ranr; finansai- aracrn beklenen cimru byunca veya uygun lma:;r durumunda daha krsa bir zartlan dilimi sijresince tahsit editecek tahmini nakit tplamrnrn, itgiti finansall varhlrrr tam larak net bugi]nku delerine indirgeyen randrr. Gergele uygun deler farkr kar veyil zarar;a yansrtr(an f inansai varhklar drsrnda stntflandtrrtan finansal varhklar ite itgiti gelirter etkin faiz y<intemi kultanmak suretiyle hesaptanmaktadr r. GerQede uvqun deder farh kr vev zarara vnstttlan fingltgllgttlgl; Gergele uygun deler farkt kar veya zarara 'yansrtrl,an finansal varlrklar; atrm-satrm amactyla etde tutulan finansal varhktardrr. Bir finansai vartrk krsa vadede elden grkanlmasr amayta edinitdili zaman scjz knusu kategrider srnrftandrrrhr. Finansal riske kargr etkiti bir kruma aract tarak belirlenmemig lan tijrev i.iri.interi tegkit,llden bahse knu iinansal varltklar da gergele uygun deler farkr kar veya zarara yansrtr[;rn finansai varhklar larak stntflandtrrttr. Bu kategride yer alan varhklar, dcinen varhklar lilrak srnrftandrnhr. Vadesine kadr elde tutuln finnsl varhklar: $irket'in vadesine kadar elde tutma tanalr ve niyeti tdulu, sabit veya betirtenebitir bir <jdeme ptantna sahip, sabit vadeli brg:tanma araglal, vadesine kadar elde tutulacak yattnmtar tarak stntftandtnttr. Vadesine kadar etde tututacark yatrnmtar etkin faiz ycintemine gcire itfa editmig matiyet bedetinden deler dijpiiktiilii rlutarr dijpiiterek kaytlara atrnrr ve itgiti getirter etkin faiz yrintemi kutlanrtmak suretiyte heserptanrr. $irket'in bitang tarihi itibarryla vadeye kadar ellde tutu lacak finansai var[!r butunmamaktadr r. 13

18 UR rrd yattrtm RTAKtctAiM 5inrrri rllara ailt :erilmistir. ) 2. vii. Onemli Muhasebe Ptitikatarrnrn zeti ve Delerlefndirme ycinterrleri (devam): Finansal Araglar (devam) Stt lmava hzt r fi nansal vrhklr : Satrtmaya haztr finansai varhklar (a) vadresine ka,car etde tututacak finansai varlk lmayan Y.eya (b) gerqele uygun deler farkt kar veya zarara yansrtrliln finansal vartrk tmayan finansal varltklardan tugmaktadrr. Satrlmaya hzrzrr finansai varllrktar kayrtlara atrndrktan citijtebitiyc luyta gerr delerteriyte uygun dele gekitde ve aktif bir ymetler mal gcisteritn rlmaya hazrr verirmektedir. Bu tur.varrrrlatnur"jrl"ui" '-,.'1"J"# '?"gl$i,,,i3i Q-zkgvlaf hesaplarr iinde gcisteritmekted rlrn etder v"yi eg", dilgilktilgii lmasr durumunda cizkaynak,i tutar I larat gerir tablsuna transfer editir. Satrlmaya hazrr finan:sal varhk larali srnrflandrrrlan dzkaynak aragtanna ycinetik yattnmlardan kaynaktanan ve rletir tabtsunda muhasebelegtiriten d'efer diigij$ karsrttktan, snraki dcinemterde gelir tablbsundan iptal editemez. Sairtmaya hazrr tarak stntflandtntan tizkaynak araglarr haricinde, deler di.ipijkli.ilril zararr snraki dcinemde azaltrsa ve azattg deler dilgiiktijgii zarannrn mruhasebelegtiritnresi snrasrnda meydana geten bir tayla itiskitendiritebitiyrsa, cinceden nnuhaselbelegtiril.eln deler diipiiktillii 2ararr gelir tabtsunda iptai edilebitir. Geri ahm ve sailm sijzlesmeleri: Geri almak kaydry_ta.lg!]lan menkul ktymeltler ("rr:p") finansal terbtlara yansrtrhr ve Kar$r tarafa tan yukiimtiitiik milgterilere brglar hesabrna kaydeditir. Geri satmak kaydryfa altnan menkul krymetler ("ters rep"), siltrg ve geri atr;; fiyatr arilsrndaki farkrn ig lst<nt rant ycintemine gcire dcineme isabet eden krsminrn ters rephlnn matiyetine eklenmesi suretiyte nakit ve nakit benzerleri he:;abrna ters rep i9lemk:rinden alacaklar larak kaydedilir. Krediler ve alcaklr: Sabit ve belirtenebilir tidemeteri lan, piyasada iplem gcirmeyen tir:ari ve diler atacaklar ve krediler bu kategride srntftandrrrhr. Krerjiler ve atacakllar etkin tfaiz ycintjmi kutlanrtarak isknt editmis matiyeti ijzerinden deler diigiiktiigi.i di.igilterek gcistr:ritii. Fi nnsal va r Ir kla r d dede r d lj stj klij dij : Gerele uygun deler farkt kar veya zara[a yansrtrlan fiinansai vartrktar drgrndaki finansai varttk veya finansal varhk gruplarr, her bitang tzrrihinde deler di.igiiktiiliine ulradrklarrna itigkin gcistergelerin bulunup butunmadrlrna dair delertendirmeye tabi tututrlr. Finansal varhlrn ilk muhasebelegtirilmesinden snra bir verya birrjen faztii tayrn meydana gelmesi ve scjz knusu tayn ilgili finansal varhk v'eya vartrk grubunun guvenilir bir biimde tahmin edilebiten getecekteki nakit akrmtan ijzerindeki lumsuz etkisi snucuna itgiu finansal varh!rn deler diigiiktiiliine ulradr!rna itiskin tarafsrz bir gcistergenin butunmasr-durumuna deler dtigi.lkliilii zararr tugur. Kredi ve alacaklar igin deler Oi:gtit<tUgti tutarr gelecekte beklenen tahmini nakit akrmlannrn finarrsal varlhlrn el-kin faiz rani iizerinden isknt editerek hesaplanan bugiinkil deleri ite defter deleri arasrndaki finrktrr. 14 B Basj

19 UR rrd yatrrlm RTAKtct AiM ginxeri 31 Arahk 2013 ve 2012 tarihlerinde sna eren yrllara ailt Finansal Tabllara ifigt.in Agrklayrcr Dipntlar Z. Cevam) vii. Onemti Muhasebe Ptitikatarrnrn Ozeti ve Delerlerndirmer yrjntenrleri (devam): Finansal Araglar (devam) usu) defter de!erinin a;zattrldr!r ticari alacaklar r dilgi.iktugij d!rudan ilgili finansai varlr!rn hsil edilememesi durumunda sciz knusu tutar hk hesabrrrdaki deiiiipimler gelir tablsunda Sattlmaya haztr zkaynak araglan harir:inde, deler cli.igi.iktiifij zaran snraki dcjnemde azattrsa ve azaltg deler di.isuktiigii zararrnrn muhasebeiegtiritnnesi snrasrnda meydana geen bir layla itigkitendiritebitiyrsa, cinrceden muhasebeleitirlte'n deler diigiiktijlii zararr, deler di.igukti.iliini.in iptat editeceli tarihte yietrrrmrn aeger augiiitilgil'higbir zaman muhasabetegtirilmemig lmast durumunda utapacarlr itfa editmig rnatiyet tjtanniagmayacak Sekitde gelir tablsunda iptat editir.satrtmaya hazr riz:kaynak araitarrnrn gergele uygun delerinde deler di.igi.iktulu snrastnda meydana gelern 'artr9, dlruoan "ciz[ay'naklarda muhasebelegtirilir. Fi nansal Y ii kiim lii lu kle r : $irket'in finansal yiikiimli.itiikteri, scizlegmeye ba!tr diizenlemelere, finansai bir yijkumti.itiigiin ve cizkaynala dayalr bir aracrn tanrrnlanma esasrna gcire stntflandtnltr.$irket'in tum brgtarr dugi.ltdiikten snra katan vilrhktarrndaki hakkr temsit gden stizlegme cizkaynala dayatr finansai aragtrr. Uetirti finansai yi.lkiimti.lti.lkter ve cizkaynala dayah finansai araglar iq:in uygtrtanan muhase,be piitikatarr agagrda belirtilmigtir. Finansal yilki.imtutiikter gergele uygun deger farkr kar veya zarara yansrtr(an finansal yi.lki.imtiiti.ikter veya diler finansat yukumtijti.ikter c,tarak srnrflandrrrhr. GerQede Uveun Deder Fark Kar veva Zrra yansffiln Finnsat ylikilmlijlijkler: Gergele uygun deler farkt kar veya zaffara yansrtrtan finansal yiikiimtuttikter, gergele uygun deleriyle kayda altntr ve her raprlama dcineminde, biti:rng tarihindefd geriege uygun deleriyte yeniden delertenir. Ger;e!e uygun delenlerindeki deligim-, geiir tablsunda muhasebetegtiritir. Getir tabtsunda muhasebetegtirilen net Xaiing 'ya da kayptar, scjz knusu finansal yukiimti.ituk igin ciderren faiz: tutannr da kapsar. Di de r Fi nnsl Yti kilm lii lilkle r : Diler finansat yiiki.imtuti.ikter baglangrgta ittem maliyetterrinden anndrntmrg gergele uygun delerleriyle muhasebelegtiritir. Diler finansat yiikiimtiitijkler snraki dcinermlerde etkin faiz ranr izerinden hesaptanan faiz gideri ile birtikte etkin faiz ycintemi kuttanrtarak itfa editnnis mativet bedelinden muhasebeteptiritir. tkin faiz ycintemi, finansal yiiki.imtiitiigiin itfa editmig matiyetterinin hesaptanmasl ve itgiti faiz giderinin itigkiti tdulu dcineme dalrtrtmasr ycintemidir. tkin I'aiz ranr; finansai aracrn beklenen rimrii byunca veya uygun lmasr halinde daha krsa bin zaman dilimi sijresince getecekte yaprtacak tahmini nakit cidemel,erini tam tarak itgiti finansat yi.ikijmtuti.jlun net bugiinku delerine indirgeyen randrr. 15

20 URO TRD yattrtm ORTAK ciaim $irk- i rllara ait lerilmistir. ) 2. vii' nemti Muhasebe Plitikalarrnrn Ozeti ver Delerterndirme ycjntemt.eri (devam): Ticari Alacak ve Brclar 'lar girketin prtfciy iltetmecitii esas faaliyeti ;[annr ifade etrmektedir.!irket,in ticari alaca(tarr gergele uygun delerterri ile kayda ahnmaktadrr. etkin faiz vcintemi kurranrrarak indirgenmie,",,u",'jlt??,1i#i[:1ru;:uii,#:""mrerinde' Dier Alacak ve Brclar Ticari alacak ve brg stntftna girmeyen diler ataciak ve brglar bu kalemterde gcisteritir. Diier Varhk ve Yiikiimliiliikler Diler Diinen/Duran Varhk Bilangda yer atan diler vartrk stntflarrnia girmeyen he:iaplar Diler Dcinen/Duran Vartrklar kaleminde raprlanrr. Diler Krsa/Uzun Vadeli yijki.jmli.jlijkler Bilangda yer atan diler yiiki.lmti.iti.ik srnrftanna girmeye'n hesaptar Diler Krsa/Uzun Vadeti Yiiki.imtiitijkler kaleminde raprlanr r. Maddi Duran Varhklar $irket'in, mai ve hizmet ijretimi veya arzndzr kuitanrlmak {izere, bagkatarrna kiraya verjlmek (gayrimenkuller drgrndaki duran 'arhktar iin) veya idari amaglar gergevesinde kullanrlmak ijzere elde tututan ve bir dcinemden fazta kuttanrmr cingririllen tizikl kalemleri matiyet mdeli gergevesinde, maliyet delerteriyter ifade editmekterdir, Maddi duran vartrlrn maliyet deleri; atr:p fiyatr, ithatait vergiteri ve geri iadesi mijmkijn lmayan vergiler, maddi duran vartr!r kultanrma hazrr hate getlrmek igin yaprtan masraflardan lugmaktadrr. Maddi duran rartrlrn kuttanrmrna baglandrktan snra lugan tamir ve bakrm gibi harcamalar, tugtuktarr <lcjnemcle gider tarak getir tablsunda raprlanmaktadtr. Yaprlan harcamalar itgili nraddi vartr!a getecekteki ku[[anrmrnda eknmik bir deler artrgr sa![ryrsa bu harcamalar varh!tn mitiyertine eklenmektedir. Arazi ve yaprlmakta lan yattnmlar harig, amrtismana tabi vartrktar, girket ycinetimi taraftndan belirlenen faydah cimiirteri teme[,ahnarak hesaptanan rantarta d!rusat amrtisman ycintemine g6re krst amrtismana tabi tututmaktadrr. vartrktann tahmini faydah cimi.irlerine itigkin bitgiter agalrdaki gibirlir ; Tesis, Makine ve Cihazlar Demirbagtar 5 yrt 4-5 yrt 16 BD Ba$tt Yeminli M il' etim avirlik A,S

21 UR rrd yattrtm RTAKIGI AiM 5inrrr.i 31 Aralrk 2013 ve 2012 tarihlerinde sna eren ylllara ait: Finansal Tabllara itigtdn Agrklayrcr Dipntlar Z. levam) vii. Onemti Muhasebe Plitikatarrnrn 0zeti ve DelertendirmerYcintemteri (devam) : Maddi Duran Varhklar (devam) $irket, her bitang tarihinde maddi duran vartrktannrn, matiyet delerinden birikmig amrtismantar ve itfa paylarr dliguterekr bulunan defter delerine iti;kin deger kayrnrn lduluna dair herhangi bir gcisterge tup lmadrlrnr anralize labi tutmaktadrri ler bciyte bir gcisterge mevcutsa, de!er diigilktilijii tutarinr betirteyebitrnek igin varir!rn geri kazanrlabilir tutart tahmin editmektedir. itipiktel<i finansal tabt[arda, deler tiguittigijne knu varhk butunmamaktadrr. Maddi Olmavan Duran Varhklar $irket'in maddi lmayan duran varhktan,, satrn alma matiyeti dr:ferinden, birikmig itfa ve ttikenme paylarr ile kahcr deler kayrptanr diigutrni.ig terrak gcisterrilmektedir. Satrn atlnan maddi lmayan duran varttktar, cizettikt,e yazhrnlar, 5 yrttrk fa'ydatr cimiirle'ri ijzerinden d!rusai itfa y6ntemi kuttanrtarak itfa editir. iliskili Taraflar Bu rapr kapsamtnda $irket'in hissedartan veya rjlayh sermaye ve ycinetim itigkisi iinde bulundulu igtirakteri ve baltr rtakhktarr ve baltr rtalkhklarr chprndaki kurutuglar, girket faaliyetterinin planlanmasr, yiiri.iti.itmesi rre denettenmesi ite dlirudan veya dtaytr tarak yetkiti ve srumlu lan, $irket'in ycinetim kurulu ilyesi, glenel miidi.ir gibi ycinetici persnel, bu kigiterin yakrn aite iiyeleri ve bu kigiterin dlrudan veya dlayh tarak kntrlijnde butunan girketler, itigkiti taraflar larak kabut editmekterlir. Verqiler 1 Ocak 2006 tarihinden geerti lmak ii;zere yuriirtille giren, 21 Haziran 2006 tarihti ve 5520 sayrh Kurumlar Vergisi Kanunu'nurr 5'inci Maddersi'nin (1) numaratr frkrasrnrn (d) bendine gtire Ti.irkiye'de kurulu menkul krymetler yatlrrrn fntan ve rtaktrklarrnrn prtfciy igtetmecililinden dlan kazangtarr kurunnlar verl3isinden istisnadrr. Sciz knusu kurumlar vergisi istisnasr geici vergi uygutamasr bakrmrndan da gegertidir. Aynt Kanun'un 15'inci Maddesi'nin (3) numaratr frkrasrnia gtire, rnenkui krymet yatrnm fn ve rtakttktanntn kurumlar vergisinden istisna editen scjz knusu prtfciy igtetmeciti!i kazantart i.izerinden dalrtrlsrn dalrtrtmasrn %15 ranrnda vergi kesintisi yaprhr. Bakantir Kurutu, bu vergi kesintisi ranlnr her bir ciderne ve gelir iq:in ayrr ayn srfrra kadar indirmeye, kurumtar vergisi ranrna kadar yiiksettmeye yetkitidir. lscjz knusu tevkifat ranr 2009/14594 saytr Bakantar Kurulu Karan ile %0 terrak uyr3ulanmaktadrr. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 34'iincij Maddesi'nin (8) numaratr frkrasrnda, menkul krymet yatlrlm fn ve rtakttktarrntn, prtfciy igtetmecitili kazanlarrnrn elde editmesi srrasrnda 15'inci Madde gerelince kenditerinden l,resiten I'ergiteri, vergi k:esintisi yapanlarca itgiti vergi dairesine cjdenmig lmak gartryla, aynr Kanun'un 15'inci Maddesi'nin (3) numarai ftkrastna gdre kurum biinyesinde yapacaklarr vergi kesintisinden mahsup edebitecekleri, mahsup edilemeyen kesinti tutannrn ba$vuru hatinde ]<enditerine red ve iade editecei belirtitmistir. 17 BDO Bagtmstz Yeminli Mali

22 UR rrd yatlrtm RTAKtGt AiM 5inrrr.i 31 Arahk 2013 ve 2012 tarihlerinde sna eren yrrllara ait Finansal Tabllara ititin Agrklayrcr Dipntlar Z. levam) vii. Onemti Muhasebe Ptitikatarrnrn Ozeti ve Delerlendirme ycintemteri (devam): Vereiler (devam) 5281 sayrh Kanun ite, 1 Ocak 2006 ita 3'l Aratrk 2015 tarihteri arasrnda uygulanmak Uzere 193 sayrtr Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen 5527 sayrtr Kanun ite Deligik Cegili 67,nci Madde'nin (1) numaralt ftkrastna gcire menkut krymet yatrrrm fn-ve rt;ktrktannrn banka ve aracl kurumlar vasltastyla etde ettikteri mr:nkul krymet ver diler sermaye piyasasr aragtartntn attm-sattm kazanglarr ite dcinr:mset gertiriteri lizerinden 1 kim 2006 tarihinden itibaren %0 ranrnda gelir vergisi kesintisi yaprtmerktadrr, Degigik Gegici 67'nci Madde'nin (2)ve (a) numararh frkralanna gcire, *gr:tirteri menkut krymet yatrlm fnu ve rtakttklannrn bu maddeye gcire tevkifatar tabi trututan tizerinden Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunlan'na gcire aynca tevkifat yaprlma:2. Yabancr Para Cinsinden Varhk ve yiiklimliili.ikter FinansaI durum tablsunda yer alan y,abancr paraya ba!tr vartrktar ve yijkumtutukter raprlama tarihindeki T.C. Merkez Bankasr d,5viz krurlan kr-rtlanrtarak Tiirk irasr'na gevrilmektedir. Dcinem iginde gergeklegern yabancr para\/a baltr igtemter, iglem tarihindeki fiili kurlar kul[anrlarak Tiirk irasr'na gevrilmektedir. Bu igtemterijen dgan kur farkr gelir ve giderteri kapsamtr getir tabtlarrna dahii edilmektedir. rtelenmis Verqiler rtelenmig vergiler, yilkiimtiiti.ik metclu kutlanrtarak,, vartrklann ve yi.ikiimtijliikterin indiritebitir vergi matrahr ite bunlann finansal tabllardaki kayrttr tutarlarr arasrnda lugan gegici farktar tizerinden hesaptanmaktadrr. Ba$[rca gegici farl.ilar, getir ve giderterin TMS/TFRS ile vergi kanunlanna gcire degigik finansal tabt dcinemterinde muhasebelesmesinden kaynaklanmaktadrr. rtetenmig vergi ytiki.irntiitiigii vergiye tabi tiim gegj!i farklar igin hesaptantrken, indiritecek gergici farrktardan lugan ertelenmig vergi varltklan, $irket'in, getecek dcjnemterde vergiye tabi l<azangtarrnrn tacalr varsayrmryla hesaptanmaktadr r. Aynt iitkenin vergi mevzuattna tabi lmak $artl\/[a ve cari vergi varhklannrn cari vergi y0ki.imtiitilklerinden mahsup edilmesi knusunda yasal, larak urygulanabitir bir hakkrn bulunmast durumunda ertetenmig vergi varhklarn ve ertelenrni$ vergi yi.ikijmtiitiikteri, kargrtrktr larak birbirinden mahsup editir. Kurumlar Vergisi Kanununun 5-d/1 istisnartar maddesi gerrelince Menkut Krymetter yatrrrm Fntart ve Ortaktrklanntn prtfciy igtetmer:itilinden dlan kazanglan Kurumlar vergisinden mijstesna tmasrndan dtayr ertelenmi9 vergi hesaplanmamlttlr. Cah$anlara Salanan Favdalar ig Kanunu'na gcire, $irket, bir senesini dldurrnu$ trup, Kanun'un 25lll. maddesinde betirtiten haktr nedenler lmaksrzrn girketle itigkisi kesilen, askere galrrlan, evlenip bir yrt iginde igten ayrrtan (kadrntar igin), emerkti lan veya vefat eden persneti igin krdem tazminatt cidemekte mlikelteftir. Odenecek tazminat, galhgrlan herr sene igin bir ayhk maag tutan tup, bu bu tutar 31 Arahk 2013 tarihi itibariyte hrer hizmet yrtr igin 3.254,44Ii\e srnrrtandrrrlml$tlr (31 Arahk ,98 T). BD Bag 18 Yeminli Ma

/f\, TUKA$ GrDA SANAYI VE ricnner ANONIM $IRKETI. nir,cilnnn iligrin srnrrlr BAdrMSrz DENETivT naporu. Crowe Horwath-

/f\, TUKA$ GrDA SANAYI VE ricnner ANONIM $IRKETI. nir,cilnnn iligrin srnrrlr BAdrMSrz DENETivT naporu. Crowe Horwath- A t /f\, Crwe Hrwath- Crwe Hrwath Olgu Ba$rmsrz Denetim ve YMM A.$. RaprTarihi: 6.8.215 Rapr Sayrsr: 215/97-89 TUKA$ GrDA SAAYI V ricnnr aaa AOIM $IRKTI 1 OCAK - 3 HAZIRA 215 ARA DOM FIASAL nir,cilnnn

Detaylı

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM 1 OCAK - 2009 ARA Yönetim Kurulu na, 1. ( Grup ) ekte yer alan 30 Haziran 2009 ait konsolide gelir tablosu, konsolide özkaynaklar Grup konusu ara dönem konsolide finansal 2. konusunda güvence Sonuç 3.

Detaylı

SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAMDA NİTELİKLİ DEĞİŞİM VE GELİŞİME DESTEK DERNEĞİ

SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAMDA NİTELİKLİ DEĞİŞİM VE GELİŞİME DESTEK DERNEĞİ SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAMDA NİTELİKLİ DEĞİŞİM VE GELİŞİME DESTEK DERNEĞİ 6 ŞUBAT 2012 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İçindekiler Bağımsız denetim raporu Mali durum

Detaylı

At}A TEAGIFI$IZ l}t=t{i=ttfr A-:i.

At}A TEAGIFI$IZ l}t=t{i=ttfr A-:i. l> At}A TEAGF$Z l}t=t{=ttfr A-:i. METSA KlrMETr,i vranenler ric.tnnri a.g.,nin 20 rt -2012 _2013 o ounwrr,nninn lir KAR$LA$TRMAL nagrvrsrz DENErivr RApoRU ,u)/\ traeti.tst= t)t!ntlttv r\.5- METSA KYMET,i

Detaylı

odnenlrc lilsrln rlueusrttaaloll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI M RAPONA

odnenlrc lilsrln rlueusrttaaloll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI M RAPONA W k{wnu enetlm ve Dangatr,al'* A.$, WD tldce.nd.atfimltlng nd Cnsthlrtg tru, sumas SUNI TAHTA VE MOBILYA SANAYi A.5. 07 OAK. il ANALIK 2A74 HESAP dnenlrc lilsrln rlueusrttaalll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI

Detaylı

Anonim irketi ve Ba Ortak. Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

Anonim irketi ve Ba Ortak. Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL)) 1. Ana Ortakl organizasyonu ve faaliyet konusu o - - dur. 09.03.2015 tarihinde Faaliyet konusu en dir. 6 2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar lan Finansal tablolar, tarihi i olan ve 17 Mart 2005

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

Anonim irketi ve Ba Ortak

Anonim irketi ve Ba Ortak 1. Ana Ortakl organizasyonu ve faaliyet konusu ve faaliyetlerine 13 - dur. - nde 5,60 TL birim fiyat ile Sabit Fiyatla talep toplayarak 2.500.000 TL Nominal bedelli Faaliyet konusu 30.06.2015 tarihi iti

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

1 Ocak - (Para birimi - 1. organizasyonu ve faaliyet konusu. Genel TGS. Nisan halka. Faaliyet konusu

1 Ocak - (Para birimi - 1. organizasyonu ve faaliyet konusu. Genel TGS. Nisan halka. Faaliyet konusu 1. organizasyonu ve faaliyet konusu Genel TGS Nisan 2003 n - halka Faaliyet konusu atma D etmek Vergisi (KDV) iadelerini tahsil etmektir. (Tekstil 2. 2.1 (6) 2. ilan. nda ve kanuni finansal Bu konsolide

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

Anonim irketi ve Ba Ortak

Anonim irketi ve Ba Ortak 1. Ana Ortakl organizasyonu ve faaliyet konusu - - dur. 31.03.2015 tarihi iti 11.05.2015 tarihinde Faaliyet konusu 2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar uygun olarak haz 17 Mart 2005 tarih ve 11/367

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

SAYFA 1-2 3 KAR VEYA ZARAR 4 5 6 7-59

SAYFA 1-2 3 KAR VEYA ZARAR 4 5 6 7-59 SAYFA 1-2 3 KAR VEYA ZARAR 4 5 6 7-59 finansal durum tablosu ile, konso muhasebe politikala leyen dipnotlar hesap 1 konsolide sunumuyla ilgi uygun Ba denetim ra elde etti imiz ba denetim ka la g z a in

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

r H &s ii? sifisee A 5i1 gejg is d *l 1E*i S[+ g s'fi i : 'v =*3 :.; d : P ! F Eq $ fie E ::*t i g [+e t ;' +gc r 1 #, *a 5' 1 * E:.

r H &s ii? sifisee A 5i1 gejg is d *l 1E*i S[+ g s'fi i : 'v =*3 :.; d : P ! F Eq $ fie E ::*t i g [+e t ;' +gc r 1 #, *a 5' 1 * E:. e f, +'r' Q r-l "a Ct '+** D!' 3 B 3-, 1 t!?c'ncr'lb -:1.' l, -.91 l, \..D i.!' l ii? siis A 5i1 gjg is d G\ (, r:.0'a a d g :ls& t?5:,+ e ii + *B;9c; i *l 1*i S[+ g $.*Ti' A -.t *fii-> :' $ fi ::*t g

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız İnceleme'den Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 30.06.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 47,694,745 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. Sürekli Olumlu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri:

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri: 6245 sayrh Harcrrah Kanunu Yurtigi Gegici Gtirev Yollulu Hazrrlama Ktlavuzu 1.GiRi9 Bu krlavuz, 6245 sayrh Harcrrah Kanunu hukiimlerine gdre diizenlenen yurtigi ge9ici gdrev yolluf,u i$lemlerinin Kamu

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU. ane ooxem KoNSoripE, rnensar. ANONIM $irketi TABLOLAR VE. SANIFOAM SLJNGER SANAYi VE TiCARET 01 OCAK.

6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU. ane ooxem KoNSoripE, rnensar. ANONIM $irketi TABLOLAR VE. SANIFOAM SLJNGER SANAYi VE TiCARET 01 OCAK. SANIOAM SLJNGR SANAYi V TiCART ANONIM $irkti 01 OCAK.3O IIAZIRAN 2011 ITSAP ronevrine eir ane ooxem KoNSorip, rnensar TABLOLAR V 6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU SA\lOA}I SU:\'GTR SANAYI Vf TICARI,T A,$.'nin

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU......

Detaylı

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 31 ARALIK 2012 TARİHLİ BİLANÇO Bağımsız Denetim'den Referansları 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 3.475.052 Finansal Yatırımlar 7 20.933 Ticari Alacaklar - İlişkili

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 30 Eylül 2010 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve inceleme raporu İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklık Ünvanı Adres : Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU A. Rapr dönemi ve Yönetim Kurulu hakkında bilgi: Şirket Ünvanı: Gdyear Lastikleri

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RtM ORTAKUGT A.g EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 L - 12-16 -r7 - L8 -r9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

Türk Telekom Halka Arz Bilgi Notu (28/04/2008)

Türk Telekom Halka Arz Bilgi Notu (28/04/2008) Türk Telekm Halka Arz Bilgi Ntu (28/04/2008) Bu çalışma, şirket içi bilgilendirme amaçlı larak, Türk Telekm internet sitesi ve şirketin düzenlemiş lduğu Analist sunumundan yararlanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM

GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2010 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve inceleme raporu İçindekiler Sayfa İnceleme raporu 1 Özet bilanço 2 Özet kapsamlı gelir tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU......

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR Denizbank Anonim Şirketi Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono Fonu Fon Kurulu na DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ Giriş 10 ŞUBAT 2009-30 HAZİRAN 2009 ARA DÖNEMİNE

Detaylı

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl EURO TREND YAT R M ORTAKL G A.$ EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 I-L2-L6 -L7 -r8 -L9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 ve 3z'ttci MADDrleniN TADiL,4o'Ncl MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl 2010 ESK

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2016 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 Ref: RPR/MBK-2016/SPK-001-01 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Eylül 2013 tarihinde sona eren dokuz aylık ara döneme ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Eylül 2013 tarihinde sona eren dokuz aylık ara döneme ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Eylül 2013 tarihinde sona eren dokuz aylık ara döneme ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar Finansal Tablolar ve Dipnotlar İÇİNDEKİLER Sayfa 30 Eylül 2013 ve 31 Aralık

Detaylı

CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1-2 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3

Detaylı

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, 2013/3 Aylık [] 03.05.2013 18:51:17 Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Finansal Tablo Türü Dipnot Referansları Cari Dönem Konsolide Olm ayan Önceki Dönem Konsolide

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

ir,nriginn nir,cir,nni

ir,nriginn nir,cir,nni r- cnnnr- nir,cir,nn TREND FAKToRiNG ANor\iM $inrnri 0 t, 0 1.2 0 1 3-3 t.t2,20tg n onrvri yrl,r,rk r,n ar,iynr RApoRU Raporun Ait Oldu[u Diinem t 0ll0tl20l3-3Ut2l\0l3 Ticaret unvanl Ticaret sicili numarasl

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu İçindekiler Sayfa Özet finansal durum tablosu 1 Özet gelir

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU A. Rapr dönemi ve Yönetim Kurulu hakkında bilgi: Şirket Ünvanı: Gdyear Lastikleri

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

Bankamn krsa donemde YP yukumluluklerini karqrlamasr elverigli ancak ekonomik kogullardaki depigimlerden nispeten etkilenebilecesini s0sterrr.

Bankamn krsa donemde YP yukumluluklerini karqrlamasr elverigli ancak ekonomik kogullardaki depigimlerden nispeten etkilenebilecesini s0sterrr. Yabancr Para Uzun Donem BBB. Iyi kredi kalitesi not seviyesidir. Bankanm uzun vadeli yabancr para finansal ytikfiml0ltiklerini yerine getirmede, elveriqli ancak ekonomideki koqullardaki de[igimlerden nispeten

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı

GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.09.2013 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.09.2013 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.09.2013 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İçindekiler Özet finansal durum tablosu (Bilanço) Özet kar veya zarar ve

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

UBS Menkul Değerler Anonim Şirketi

UBS Menkul Değerler Anonim Şirketi UBS Menkul Değerler Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Haziran 2010 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız inceleme raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız inceleme raporu 1 Özet bilanço 2-3 Özet

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Döneme Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Döneme Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Döneme Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar Finansal Tablolar ve Dipnotlar İÇİNDEKİLER Sayfa 30 Eylül

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015 6 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 9.057.644 12.772.138 Nakit ve Nakit

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇOLAR VARLIKLAR AKSİGORTA A.Ş. TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ VARLIKLAR I- Varlıklar Not 31/12/2007 31/12/2006 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 58.580.501 37.208.737 1- Kasa 434 30.368 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar

Detaylı

Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar

Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal durum tablosu (bilanço) 2 Ara dönem

Detaylı

HEDEF MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30.09.2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

HEDEF MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30.09.2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI HEDEF MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30.09.2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İçindekiler Sayfa Bilançoları 1-2 Kapsamlı gelir tabloları 3-4 Özsermaye değişim tabloları 5 Nakit

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M DENETiM RAPORU DENiz YAKASI ratilsitesi or.oz.zor 4qr.ot.zors renihuninnnsl DENET M RApoRU Sitemizin ot'ol.zotq/31'0l.2015 tarihleri arasr igleyici ve hesaplarr,kat Mtilkiyeti Kanunu ve Geneg kararlart

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİİNCELEME RAPORU

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİİNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİİNCELEME RAPORU ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Akmerkez Gayrimenkul Yatırım OrtaklığıA.Ş.

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i T.C. RMAN V SU i$lri BAKANLTGT Tiirkiye Su nstitiisii Sayr : B.23.1.SU.0.00.00.00-821.051 0i Knu : Tiirkiye Su nstitiisl (SUN) Lg Tasanm Yangmasr c).2 0/./2013 SULYMAN DMIRL UNIVRSiTSI RKTORLUGUN 32260

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

EURO KAPİTAL MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Eylül 2013 tarihinde sona eren dokuz aylık ara döneme ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar

EURO KAPİTAL MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Eylül 2013 tarihinde sona eren dokuz aylık ara döneme ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar EURO KAPİTAL MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. tarihinde sona eren dokuz aylık ara döneme ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar EURO KAPİTAL MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Tablolar

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIŞ TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 15t04t2013 Servet GYO 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU Bu rapor, Yatrrrm Finansman Menkul Degerler A.$. tarafrndan hazrdanmtgttr. Rapor,

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 166.723.582 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 6.211 1.365 2- Alınan Çekler

Detaylı

Ak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Ak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Ak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi özet finansal tablolar 31 Mart 2012 TARİHLİ ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı