EURO T'REND YATIRtM ortakligt ANoNiM pinrrri. 31 Aralrlk 2013 tarihi itibariyle Finansal Tarblolar ve Balrnrsrz Denetgi Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EURO T'REND YATIRtM ortakligt ANoNiM pinrrri. 31 Aralrlk 2013 tarihi itibariyle Finansal Tarblolar ve Balrnrsrz Denetgi Raporu"

Transkript

1 URO T'RD YATIRtM RTAKIGt AiM pinrrri 31 Aralrlk 2013 tarihi itibariyle Finansal Tarbllar ve Balrnrsrz Denetgi Rapru

2 URO TRD yattrtm OFTTAK Gt AOiM $irkt 31 Arahk 2013 tarihinde sna eren ula ait FinansaI Tabttar ve Balrmsrz enetgi Rapru icimiun Savfa Balrmsrz Denetgi Rapru FinansaI Durum Tabltarr Kar veya Tarar ve Diler Kapsamtr Getir Tabttarr Ozkaynak Deligim Tabttarr akit Akrg Tabtlarr Finansal Tabltara itigkln Dipnttar

3 Te[: O Fax: ? 01 e-mait: cm. tr IqT Denetim rik A.S. slii : 14 Pa rk Mastak / istanbut Tunkey FIASA TAB OAR I-IAKKI II DA BAGtMstz DHTCi FTAPORIJ ur Trend Yatrrrm Ortaktrlr A.$. Yiinetim Kurulu,na ur Trend Yattnm rtaktr!r A.$. ($irket)'in 31 Arahk 2rc13 tarihi itibarrvta hazrlanan ve ekte yer atan finansal durum tabtsunu, aynr tarihte sna eren yrta ait kar veya zarar ve diler kapsamtr gelir tabtsunu, cizkaynaktar de!igim tabtsunu, nal,rit akr;; tablsunu ve cinemti muhasebe plitikalarrnrn cizeti ite diler agrklaycr dipntlannr denettemi; butunuyruz. Finansl rabllarla ilgili larak girket yiinetiminin Srumlululu $irket ycinetimi bu finansal tabtlarrn Kamu Gci:zetimi Muhasebre ve Denr-.tim Standartlan Kurumu ("KGK") taraftndan yaymtanan Ti.irkiye Muhasebe standarttan'na ("TMs") uygun tarak hazrlanmastndan ve gergele uygun larak sunumundan ve bunun iin finansat tabllarrn usulsiizliik veya hatadan kaynaklanan cinemli yantrgtrkltar igerrmeyecel< bigimde hazrtanmasrnr saltamak amactyta ycinetim taraftndan gerekti gcirtiten iq: knirtterden sgrumludur. Bafi mtz Denetim Ku rulusu nun Srumlu lulu srumlululumuz, yaptrltmtz balrmsrz denetime dayanarak bu finansal tabttar hakkrnda grirlig bildirmektir. Balrmsrz denetimimiz, sermaye P'iyasasr l(urulu'nca yaymtanan balrmsrz denetim standartlanna uygun larak gergektegtiritmigtir. Bu standartlar, etilrr itketere uyulmasrnr ve balrmsrz denetimin, finansal tabttann gergeli d!ru ver di.iriisrt bir biinnde yansrtrp yansrtmadrgr knusunda makui bir giivenceyi saltamak lizere ;rtantanarak yi.irutiitmesini gerektirmektedir. Balrmsrz denetimimiz, finansal tabttardaki tutarrtar ve clipnttar ite itgiti balrmsrz denetim kanrtr tplamak amactyla, balrmsrz denetim teknikterinin kutlanrlmasrnr igermektedir" Balrmsrz denetim teknikterinin segimi, finansai tabtlarrn, hata ve,/veya hiteden ve usutsijzt[jkten kaynaklanrp kaynaklanmadr!t hususu da dahit lmak ijzere cinemli yantrgtrk igerip igermediline dair risk delertendirmesini de kapsayacak pekitde, mesteki kanaatimize gcire yaprtmrptrr. Bu risk delerlendirmesinde, istetmenin ig kntri sistemi gz cintinde br-rtunduruimugtur. Ancak, amactmtz ig kntri sisteminin etkinti!i hakkrnda gciriig v'ermek delit, balrmsrz denetim teknikterini kguttara uygun larak tasarlamak amacryla, $irket ycinetirni tarafrndan hazrrtanan finansal tabtlar ile i kntrl sistemi arasrndaki itigkiyi rtaya kymaktrr. Balrmsrz denetimimiz, ayrlca $irket ycinetimi tarafrndan benimsenen muhasebe ptitikalan ile yaprtan rinemti muhasebe tahminlerinin ve finansal tabttann bir biittjn tanak sunumunun uyguntulunun delerlendiritmesini icermektedir. Balrmsrz denetim srrasrnda veter Hbts'f temin ettilimiz derretim kanrtlannrn, giirfigiimi.izi.in tugturutmasrna tupturdu{una inanlyruz. Yenrinli BDO Denet Baglmstz by guarantee, and $, Mu savirtik A.5., a Turkish jint stck cmpany, is a member f tldo Internatina imited, a UK cmpany timited I inte nal BDO netwrk f independent member firms. Garantjsj ite srnlrtt bir Bjrefik Kr tan BD Internatinat imited,in iivr:si ve bir Tllrk annim sirketi lan BD Denet Badrmsrz enetim yeminti Muravirlik A Mati 5, barmsrz riye kururugtardan ru;an UO agrnrn bir pargasrnr terkjr. etmektedir

4 GdrilS Gcirligiimi.ize gcire, itigikteki finansai tabllar, ur lfrend \/atrnm ntaktr!r A.g.,nin 31 Aratrk 2013 tarihi itibarryla finansal durumunu, aynr t,arihte sr)na eren yrta ait finansal perfrmansrnr ve nakit akrglannr, TMS gergevesinde d!ru ve diirlist bir bigimde yansrtmaktadrr. Diler ilgili lvlevzuttn Kynklann Bafimsrz Dtenetgi l'iikiimtiiliikleri krkktnda Raprlr 6102 sayrh Ttirk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402 inci Maddesi uyannca; ycinetim Kurulu taraflmtza denetim kapsamtnda istenen agrktamalan yapmrg ve istenen lbetgeteri vermiptir, ayrca $irket'in 1 cak - 31 Aratrk 2013 hesap dcineminde defter tutma duzeninin, kanun ile girket esas scizlesmesinin finansal raprlamaya itigkin hukiimlerine uygun lmadr{rna dair cjnemti bir hususa rastlanmamrgtrr. Gcirli$ijmlize gdre, ycinetim kurulunun yrttrk faatiyet rapru iq:inde yer atan bitgiter, denetlenen finansai tabllar ile tutartrtrk gdstermektedir sayrtr Tlirk Ticaret Kanununun 378 inci Maddesine gcire, pay senetleri brsada iptem gciren girketlerde, ytinetim kurutu, girketin varh!rnr, getigmesini ve de,vi:rmrnr tehtikeye di.igi.iren sebeplerin erken teghisi, bunun igin gerekti cinlemler ite gareterin uygulanmasr ve riskin ycinetilmesi amactyla, uzman bir kmite kurmak, sistemi gahgtrrmak ve getigtirmekte yiikiimtiidiir. Aynr kanunun 398 inci Maddesirrin 4 i.incii frkrasrna gtire, denetginin, yrinetim kurutunun Sirketi tehdit eden veya edebitecek nitetiktelki riskk:ri zamanrnda teghis edebilmek ve risk ycinetimini gergeklegtirebitmek igin 378 inci madderde cingciri.iten s;i:;temi ve yetkiti kmiteyi kurup kurmadt!tnt, bciyte bir sistem varsa bunun yaprsr ite kmitenin uygulamatannr agrklayan, esaslan KGK tarafrndan betirtenecek, ayn bir rapr dijzentey,gtgk, denetim rapruy[a birtikte, ycinetim kurutuna sunmasl gerekmektedir. Drenetimimiz, bru riskteri ycinetmek igin $irket Ycjnetimi'nin, gergektegtirdigi faatiyetterin perasynel etkinti!i ve yet,ertitilini delertendirmeyi kapsamamaktadrr. Bilang tarihi itibarryta KGK l-arafrndan henliz bu raprun esastan hakkrnda bir agtklama yaprlmamtgttr. Dlaystyta bu knuya itigkin ayrr bir rapr hilzrrlanmamrgtrr. Bununla birlikte, $irket, sciz knusu kmiteyi 25 yti.it tarihinde 1 i.iye ite kurmug tup, gye sayrsr 20 $ubat 2014 tarihli Ycjnetim Kurutu karan ile 2 riiyeye rkarrtmrgtrr. Krnite ilk raprunu 1 Kasrm Aratrk 2013 dcinemi igin hazrrlayarak 31 Ocak 2014 tarihinde ycjnetim Kurutu,na sunmu$tur. istanbu[, 28 $ubat 2014 BDO Denet Balrmsrz Denetim Yeminli Mali Miigavirlik A.g. Member, BDO InternatinaI etwrk DT Bi.il Srumtu Ortak Bag denetqi

5 URO TRD yatlrlm ORTAK G AOiM $irk,ti 31 Arahk 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle Finansal Durum Tabllarr (Tutarlar aksi belirtilm Tijrk irasr ('T") larak ifade erdilm VARIKAR Dipnt Referanslarr Ba$rmsrz Denetimden Gegmig Cari Dtinem Onceki Dtinem 31 Arahk Arahk 2012 Ddnen Varhklar 19.'t akit ve akit Benzerleri FinansaI Yatrnmtar Ticari Atacaklar -i iski li lmayn taraf lardan ti cari alacaklar Diler Dcinen Vartrktar 2,3 2,4 2,5 2, ' Duran Varhklar Maddi Duran Vartrktar Maddi Otmayan Duran Vartrklar 2,9 2, TOPAM VARIKAR O70 T 6netlm Ugavirlik A.$. iligit<tet<i dipnttar bu finansal tabttarrn tamamta,yrcr bir pargasrdrr. 1

6 URO TRD yattrtm ORTAKTGTAOI. im $irkti 31 Arahk 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle Finansal Durum Tabllarr utarlar aksi belirtilmed Tijrk irasr ("T") larak ifade rtdil KAYAKAR Balrmsrz Denetimden Gegmig Dipnt Cari Dtinem dnceki Diinem Ref,eranslart 31 Arahk Arahk 2012 Krsa Vadeli Yii ki.i m li.i lii kler Ticari Brglar -itts*iti Taraf lra Ticari Brglar -Diler Ticari Brqlar Diler Brlar -Diler Brglar i.,5,19 2,5 2, Uzun Vadeli Yiikiim lii liikler Uzun Vadeli Kargrtrktar - CltSnlr Sallanan Fydalara itis*in ljzun Vadeli Karshktar zxnyaxl-rr 2, Ana Ortakhla Ait dzkaynaklar Odenmig Sermaye Kar veya Tararda Yeniden Srnrflandrrmayacak Birikmig Diler Kapsamtr Gelirler veya Giderler - Yeniden Delerleme ve Olqilm Kazang/ Kytplarr Kardan Ayrrtan Krsrtlanmrp Yedekler Gegmig Yrttar Kar/(Zararlarr) et Drinem Karr/(Zararr) lt (:i.621) (:i.621) 8iZ;570 s TOPAM KAYAKAR O70 B Bagtm Yeminli Mati itiglt<tekl dipntlar bu finansal tabltann 2 tamamlalncr bir pangasrdrr.

7 URO TRD yattrtm ORTAK G AiM $irkti 31 Arahk 2013 ve 2012 tarihlerinde sna eren,ylllara ait Kar veya Zarar ve Diler Kapsamh Gelir Tabllarr utarlar aksi belirtilmedikge Tijrk irasr (,,T', Balrmsrz Denetimden Ger;mig Cari Diinenn dnceki Dtinem Dipnt 1 Ocak ZO13-1 Ocak ZOIZ- Referanslarr 31 Arahk Arahk 2012 Hasrlat Satrglann Matiyeti (-) i ( s1) ( \ BRUT KAR / (ZARAR) ::=: y4.289 Genel Ycjnetim Giderteri (-) sas Faatiyetlerden Diler Getirter sas Faaliyetterden Diler Giderter (-) (967.44e) (e05.67e) (10.27e1 SAS FAiyr KAR /IZ4AR ) Finansman Gideri 17 - (e73) (ZARARt) S[jrdijrijlen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) - Drinem Vergi Gelir/(Gideri) - rtetenmig Vergi Gelir/(Gideri) sununulr FAAivTR DOM KARI/(ZARARI Pay Bagrna Kazang/(Zarar) Diler Kapsamh Gelirler Kar veya Zararda Yeniden Srnrflandrnlmayacaklar 18 0,0001 Ja78 - mektitik Ptanlanndan AktUerya[ Kazan ve Kayrplar - rtelenmig Vergi Getir/Gideri (6.5e4) (e23) Diler Kapsamh Gelir (Vergi Snrasr) (6.5e4) (e'23) TOPAM KAPSAMT KAR/(ZARAR) iligixtetd dipnttar bu finansai tabttarrn tamamtayncr bir pargasrdrr. 3 Y"ti OT lmslz etlm! Miigavlrlik A.$.

8 tr _S -.d Pi ': \f \ \ - ^\ rr).v-'6 ul d F v rn s - ro ;> 60 t,l :c) lr n r r..t \ -u'l '': u'l :-r q) v\ \l: q,!+ s : P z G t- l- Y $ r \ s rn c\ rn tn. s (Yl a c : P z \-.lj \- J FJ - (t Y: (\. n u) r.r) 'xl rt\ 's:, f rl c t = z c 0.} Hr Ol= t ( Y \ 6 t\ \ u'l v \ \ rl \ r.rl s F8 VI l-:3 =n \ r rl '= F( = 3t - (t - llt I. (tt v: r \ ra v\ \ \ ral \ r \f! S,n i_u ir cj ;f!r? = di - Y, g tr )On:f u, :5 F,A i>. l- ( ( Y (.1 c( :<. 1..t Y \ rn u-) tr.) f aa t\ u'l - S.n. i- :-r {e} (- Y q,i::t O tj' :5 *>. I ( tu :< rl 1.) \ q an c\ \ rn c\. tft F 1.).U u" - U p rd p (U F- = r :<C ( t-.o.s tt1^.=f O 6s z )(9 'f - - Y S ' F('U P= O 31 -Y = 5,' d. l- ea : I'F fr x? / * -- v. < = u.j -.n: P - P vl : n! I J F ll +J - IA! ( P P F.rF C, : th v \ t\ (Yl...d v. = \rr \ rn UI J ( c ra CJ! n CJ n ō- (6 J )n ( f (U Y CJ z. qj q (g :< - P c) c CJ F OJ (g F ra $ \ t\ (Y)..g! : VI (Yl $ \ t\ 14 ta ( ccl -Y '6 C) v.- A \ = 14 $ \ n F ; P c, -Y c CJ n i: \ l'j.:d cj l-> lt \- ats +q) :< :ij ht, :F ti az. OJ! () O - ( >< OJ CJ c( F fn \t \ 04 J (d c J 5.d ra P ō- J CJ :

9 URO TRD yattrtm ORTAK G AOiM $irkt.i 31 Arahk 2013 ve 2012 tarihlerinde sna eren yrrllara ait: akit Akrg Tabllarr (Ti.im tutarlar aksi belirtilmedikge T larak giisterilmigtir.) llalrmsrz Denetimden Gegmig fiari Diinem dnceki Diinem 1 Ocak Ocak212 Dipnt 31 Arahk Arahk 2012 A. i$tm FAA vtrid AK T AKIsARI Vergi iincesi net karl(zarar) Diizeltmeler: Amrtisman Finansat varhk deler azatrglarr (+) Finansal varhk deler artrgtarr (-) Krdem tazminatr kargrtr!rndaki deli9im sermayesindeki faaliyet karr/(zararr) 8,9t ( e3) (2.e50) 3.4A (703.81e) (45e) ( ) 868"305 FinansaI Yatrnmtardaki Delisim Ticari ve diler atacaktardaki deli9im Di!er dcinen varhktardaki deligim Ticari brglardaki deli9im Diler brgtardaki deli9im sas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit ( se) (1 10.e81 ) (235) (35e.538) (1.800) (22.373) ( ) B. YATIRIM FAA YTRiD KAYAKAA AKr$ARI AKiT Maddi duran vartrk satrn ahmlarr (-) Maddi varhk satrgr nedeniyle etde editen nakit girigteri (+) Yatrrrmfaaliyetlerindesaflanan/(kullanrlan)n"t nakit grkrgr (4.941) C. FiASMA FAA YTRi D KAYAKAA AKiT AKt$ARI - 8 B - (1.041) - (3.e00) Ortaktara Temetti.i 6demesi ( ) Finansman faaliyetlerinde sa!lanan/(kullanrlan) net nakit grkrgr ( ',) akit ve nakit benzerlerinde meydana gelen azal Dcinem bagrndaki nakit ve nakit benzerteri mevcudu Dcinem snundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (637.3 s6) B nc) itlglktefl dipnttar bu finansal tabtlarrn tamamlayncr bir piargasrdrr. 5

10 UR rrd yatlrtm RTAKIGIAiM ginrni 31 Arahk 2013 ve 2012 tarihlerinde sna eren ylllara ait: Finansal Tabllara itigtin Agrklayrcr Dipntlar um si belirti T 1. Orqanizasvn ve Faalivet Knusu ur Trend Yattrtm Ortaktr!r Annim $irketi ("$irket"), 5 Kasrm 2007 tarihinde istanbut Ticaret Sicili'ne tescii ve 11 kim 2007 tarihti, 6914 sayrti'ti.jrkiye Ticaret Sicit Gazetesi,nde ilan editerek kurutmu$tur. $irket, faatiyetterini Sermaye Piyasasr Kanunu'nun (SF,K), Yal-rrrm rtaktrktarrna itipkin saslannr belirtedi!i tebti!tere gcire silrdiirmektedir. $irket'in ana faatiyeti, sernnaye plyisasr aragtarrndan tugan prtfciyun ycinetilmesinden lu5maktadrr. $irket fiiti faaliyet knusu gergevesinde; a) Ortakttk prtfciyiinii lugturur, ycinetir ve gr:rekti!irrde prtfciyde derligiktikler yapar. b) Prtfciy gegitlemesiyte yattrtm riskini, faalliyet alantanna ve rtal,rtrktann durumlarrna en aza indirecek bir bigimde dalrtrr. gre c) Menku[ krymetlere, mati piyasa ve kurumlara, rta,khktaril itigkin getigmeteri prtfriy ycinetimiyle itgiti gerekti cjntemleri ahr. siirekli izter ve d) Prtftiyi.in delerini krumaya ve artrrmaya'ycinetik ara;trrnnatar yapi:lr. $irketin ycinetim merkezinin adresi, "Ceyhun Atrf Kansu Cad. Oluztarr Mah. 46. Skak : 66 Balgat, Ankara" drr. $irketin gubesi bulunmamaktadrr. $irketin grkarrtmrg sermayesi T'dir. A grubu imtiyaztr payllara sahip Mustafa gahin, $irket'i kntrl eden ana rtaktrr (Dipnt 12) $irket'in hisseleri 16 isan 2008 de hatka arz edillmigtir. 31 Aratlk 2013 itibariyte girket sermayesini temsii eden hisse senetterin %94,4f i Brsa istanrul'da ("BiST") iglem gcirmektedir. $irket'in knstidasyna dahii ba!tr rtaktrk, igtirak gibi yatrrrmtan bulunmamaktacrr. 31 Arattk 2013 tarihi itibariyle $irket'in 4 gahganr bulunmaktadrr (31 Arilhk 2012:4kiqi). 2. Finansal Tabllarrn Sunumuna iti$kin sastar i. Sunuma iligkin Temel sastar: $irket, muhasebe kaytlannt ve kanuni clefterlerini yiiri.irti.ikteki ticari ve mati mevzuatr esas alarak Ti.irk irasr (T) tarak tutmaktadrr. itigit<tet<i finansal tabtlar, Sermaye Piyasast Kurulu'nun (SPK) 13 Haziran 2013 tarih ve saytr Resmi Gazete'de yaymtanan Seri ll, 14.1 '[u "sermaye Piyasasrnda FinansaI Raprlamaya itigt<ln saslar Tebti!i" (Tebtig) hiikiimterine uygun larak hazrrlanmrg tup Tebtilin 5. Maddesine istinaden Kamu Gcizetimi Muhasebe ve Denetim Stanclartlan Kurumu (KGK) tarafrndan yiirurtule knutmup lan Tilrkiye Muhasebe Standarttarr / Tiirlliye Finansal Raprlama Standartlan ite bunlara itigkin ek ve yrurnlarr (TMS/TFRS) esas ahnmr5trr. B [3ag Yrnirrli D Deneiim gavirlik A.$.

11 URO TRD YATIRIM ORTAKIGI AOiM SiRKT' 31 Arahk 2013 ve 2012 tarihlerinde sna eren yrllara ait Finansal Tabllara itigtin Agrktayrcr Dipntlar tutarlar aksi T larak eiisterilm Z. levam) i. Sunuma itigkin Temel saslar (devam): itigit<tet<l finansai tabllar, SPK'nrn 7 lhaziran 2013 tarihti vel 2013/19 sayrtr Haftatrk Biilteni'nde yayrmladr!r duyuru ite uygulanmasr zrunlru krlrnan, finansai tabi ve dipnt gdsterim esastanna uygun larak sunulmugtur. $irket'in igtevse[ ve raprtama para birinri Ttjrk l-irasr (-f) tup, itigikteki finansat tabtlar ve dipntlar Tiirk irasr (T) cinsinden sunulmugtur. Finansal tabllar 28 $ubat 2014 tarihinde Ycjnetim Kurulu tarafrndan naytanmrgtrr. Genel Kurul'un ve itgiti yasal kuruluglarrn yasal mevzua,ta gcire dlizenlenmi5 finansal tabllarr ve bu finansal tabtlarr tashih etme hakkr vardrr. ii. Dtizeltmeler :, itiglt<tet<i finansal tabltar TMS / TFRS'ye gcire haarliinmr$trlve kanuni kayrtlarda yer atmayan agalrdaki dlizettmeteri igermektr:dir. - Maddi ve maddi tmayan varttklann eknmil< cimurlerine iliskin tarak amrtisman ve itfa payr dijzeltmesi - Krdem tazminatr diizettmesi - Brsada iglem gciren finansal vartrktarrn brsa rayici ile delerl,enmesi iii. Karflta$tlrmatr Bilgiter ve Onceki Dcinem l-arihti FinansaI Tabltarrn Dlizettilmesi: Mali durum ve perfrmans delertendirnreterinin tespitine imkan vermek iizere lirket'in finansal tabllarr cinceki dcinemle kargrtagtrrmatr tarak hazrrlanmaktadrr. $irket, 31 Arahk 2013 tarihti finansal durum tabtsunu 31 Aratrk 2012 tarihli finarnsal durum tabtsu ite 1 Ocak - 31 Arahk 2013 dtjnemine ait kar veya zarar ve diler kap:;amtr gelir tablsu, nakit aktg tabtsu ve cizkaynak deligim tabtsunu ise'l Orcak - 3'l Aratrk 2012 dcinemi ite karprlagtrrmatr larak duzentemigtir. iv. etlegtirme: FinansaI varltk ve brgtann nettegtirilmesi, sadece hukurken miirnkiin tmasr ve igtetmenin bu ytinde bir niyetinin lmasr veya varl,rktann etde editmesi itr:: yuki.imtuti.ikterin yerine getiritmesinin ep zamantr tdulu durumlarda mijmklindiir. v. Muhasebe Plitikalarr, Muhasebe Tahminterinde Degigiktik ve Hatalar: $irket, muhasebe ptitikatarrnr bir cjnceki yrt ite tutarh larak uygulamrgtrr. Muhasebe ptitikatarrnda yaprtan cinemti deligiktikter ve ltespit editen cinemti muhasebe hatatarr geriye dcintik tarak uygutanrr ve cjncel.ii dcinenn finansal tabllan yeniden diizentenir. Muhasebe tahminterindeki de!igiktikter, yalnrzca bir dcineme itigkin ise, degigikti!in yaprldrlr cari dcjnemde, getecek dcinemlere itigkin ise, l"rem defigiktilin yaprtdrlr drinemde hem de gelecek dtinemde, ileriye yrinetik tarak uygulanrr. TMS l9 "Qattganlara Sa!tanan Faydatar":;tandardrna gcire 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren gegerli tmak i..izere, krdem tazminatt kargrtrktarrna iti;l.iin aktlierryai kayrp/kazancrn diler kapsamtr getir altrnda gcisterilmesi gerekmektedir. itgiti standardrn yeniden diizenlenmesi sebebiyte muhasebe plitikasrndaki sciz knusu degigiktik, standa,rdrn betirtedili gekitde 1 Ocak 201'l tarihinden itibaren uygulanrnrg ve bu dglruttuda i:inceki dcinemterde gelir tablsunda yer alan akti.ieryal kayrp/kazan tutarlarr, rjiler kapsamtr gelire srnrftanarak, finansal tablla r ve di pntlar yeni den d i.izen lenmi:;ti r. bja Yernrrrli srz De Mi.l ivirlik A,$.

12 URO TRD yattrtm ORTAK GI AOiM $ RKTi 31 Arahk 2013 ve 2012 tarihlerinde sna eren ylllara ait Finansal Tabllara itlgtin Agrklayrcr Dipntlar ksi belir T lar Z. levam) v. Muhasebe Plitikatarr, Muhasebe Tahminlerinde Dreliliktik ve Hatatar (devam): Finansal tabllarrn haarlanmasrnda lirket ycineltiminin, raprtilnan varhk ve yuki]mtiitiik tutartartnt etkileyecek, raprtama tarihi itibari i[e vukuu muhtemei yiiki.imtiitiik ve taahhtitteri ve raprlama dcinemi itibariyte getilve giderr tutarlarrnr belirleyen varsaymtar ve tahminler yapmasl gerekmektedir. Gergektegmig snug[ar tahminterden farktr labilmektedir. Tahminler duzenti larak gciz:den- ggegiritmeftte, gerekti duzeltmeter yapttmakta ve gergeklegtikteri dcinemde kar veyil zarar ve diler kapsamh gelir tabtsuna yansrtrlmaktadr rlar. vi. Yeni ve Di.izettilmis Standartlar ve yrumlar: $irket, cari dcjnemde KGK taraftndan yaynlanan ve 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren gegerti lan yeni ve revize editmig standart[,ardan kendi f aatiyet linusu ite itgiti lanlarr uygulamrgtrr. 1 Ocak 2013 tarihinden snra gegerti lan standartlar ile cjnceki standartlara getiriten deligiktikter ve yrumtar apalrdaki gibidir. - TFRS 10 "Knslide Finansal Tabllar"; 1 Ocak 2013 tarrihinde veya snrasrnda ba5layan yr[[rk raprlama dcjnemteri iin gegertidir. StanrCart bir kntrt mdeti lulturmug ve yattrtm yaprlan igletmenin knstidasyn kapsamrna dahit lup tmamasrnda bu mdei betirleyici un:sur tarark kabut editmigtir. - TFRS 11 "MUgterek Antagmatar"; 1 Ocak 2013i tarihirrde veya:;nrasrnda bagtayan yrtsk raprlama dcinemleri igin geertidir. Standart miigtrerek ycinertilen ip rtaktrktalnln ve m[jgterek faaliyetlerin nasri muhilsebelegtiritecerlini duzenlemektedir. Miigterek faaliyetler ayrr bir mugterek antagrna tlirti laralrl tanrmlandrlrnda genel larak ig rtakhlr gektinde ele atrnacak ve,yalnrzca cizkayrn6p ycinetimine gcire muhasebelegtiritecektir. Bu durumda c,ransai knsl,irjasyn ycintemi artlk uygulanmayacaktrr. - TFRS 13 "Gergele Uygun Deler Otq:iimii"; 1 Ocali 2013 tarihinde veya snraslnda baglayan yrttrk raprtama dcjnemteri iq:in geertidir, TFRS'13, finansal durum tablsunda gcisterilen veya finansai tabltarrn agrklaycr ntlarrna dalril editen finansai ya da finansal lmayan katemlerin gergele uygun cleler citilmterinin duzenlemesini tek bir standart altrnda tptar. - TMS 19 "Qaltganlara Sallanan Faydatar" (Deligiktik); 1 Ocak 20'13 tarihinde veya snrastnda bagtayan yritrk raprlama dlcjnemleri igin gegertidir" Standart'ta tanrmlanmrg fayda planlartnda kazang ve zarar[,ann ertelenmesine ili:;l,iin uygulanan "kridr" yaktasrmr etimine editmigtir. Tanrmlanmrg fayda plantanna itigkin aktiieryal kazang ve zarartar, gelecek dcinemterde kar l.zarar yr:rine diler kapsamh gelirter arasrnda gcisterilecektir. Tazminat ve emektilik taahhiitterine itigkin yi.ikiimti.iti.ikterin muhasebelegtirilmesinde zamanlamayra itigkin deligiktikter ya;ltmr gtrr. - TFRYK 20 "Yeriistij Maden igtetmeterinde Uretim Agamasrnderl<i Harfiyat"; 1 Ocak 2013 tarihinde veya snrastnda baptayan yrttrk raprlama drjrnemteri igin gegertidir. Madenlerte itgiti [iretim strasrnda lugan scjknre maliyetlerinin muhasebele5tirilmesine yer veritmigtir. Yeminli i.igavirlik A.S

13 UR rrd yattrtm RTAKtctAiM 5inrrri 31 Arahk 2013 ve 2012 tarihlerinde sna eren yrllara ait Finansal Tabllara itigt<in Agrklayrcr Dipntlar i belirtilmed 2. FinansaI Tabltarrn Sunumuna itiskin sastar (devam) vi. Yeni ve Diizettitmig Standarttar ve yrumtar (devam): TFRS lyilegtirmeleri; Mevcut standarttarda defi;iktikler ier<ln dcjnemi Y'rttrk TFRS iyilegtirmeleri yayntanmtpttr. Bu delipiktikter acil tnrayan fakat gerekti deligiktikterdir. 1 Ocak 2013 tarihinde veya snrasrnda baptayan yrthk raprlama dcjnermteri igirrr gegertidir. - TFRS 12 "Diler igtetmeterdeki Paytara itigkin Agrktarnatar"; 1 Ocak 2013 tarihinde veya snrastnda bagtayan yr[[rk raprlama dcinemteri igin geerlircir. fms 27 Knslide ve Bireysel Finansal Tabllar, TMS 28 igtliraklercleki Yatrnmlar ve TMS 31 is Ortakhktarrndaki Paytarda mevcut butunan agrklamintarr birtergtirir. igtirakterdeki ve ig rtakltklanndaki paytara itigkin yeni arklama ktgullan ite knstide edilmeyen yaptlandtrtlmtg igtetmelere itigkin yeni l<gutlanr getirir. Bu standart sadece agtklamalara itigkin tdu!u igin, firransai tabltara ahnan tutartar iizerinde etkisi tmayacaktrr. - TFRS 7 "FinansaI Araglar: Agrklamiatar (Derligiktikr)"; 1 Ocak 2013 tarihinde veya snrastnda ba;tayan yrltrk raprtama dcjnemleri igirr gegerticlir. Deligiktik, igletmenin netlegtirmeye itigkin haktar ve netle,gtirmeye itigkirr uygutanabilir ana sciztepme veya benzer dl.izenlemelere tabi lan finansal aragtarrylar ilgiti larrak dipnttarda arklama yapr [masrnr gerektirir. - TMS 2T "BireyseI FinansaI Tabltar"; 1 Ocak 2013 l.arihinde'veya snrasrnda bagtayan ytttk raprlama dcinemteri iin gegertidir. TAAS 27'nin iptal erdilmesi ile knstidasyn partlan ve diler iptetmelerdeki paylara itiplkin agrktamalar TFRS 10 ve TFRS 12'ye eklenmigtir. - MS 28 "igtirakter ve ig Ortaktrktarrndalki Paytar (Degigiktik)"; 1 Ocak 2013 tarihinde veya snrastnda baglayan yrlhk raprtama dijnemleri igin geger(idir, Deligiktik ite TFRS 12'ye agrktamalar ektenmigtir. - TFRS 10, TFRS 11 V TFRS 12 "Gegi:p Rehbeni- Knslide Firransal Tabltar, MU;terek Antagmalar ve Diler igtetmeterdeki Pilylara itiigkin l<;rktamatat"; 1 Ocak 2013 tarihinde veya snrastnda baptayan yrlhk raprtama drirremleri igin gegerrlidir. Deligiktikler, gegig sijrecine itigkin hususlara agrktrk getiirmekte(lir. Deijigiktik, sildece krlavuz niteti!inde tmast ve zruntu yilriirtuk tarihinin standarttann kerrdi yiiriirtilk tarihter ile aynr lmasr nedeniyte, finansai tabttara yansrtrlan tutarlar iizeriinde higbir etki yaratmayacaktrr. - TMS 1 "FinansaI Tabltarrn Sunumu"; 1 Ocak 2013 ltarihinder veya snrasrnda bagtayan yttltk raprlama dcinemleri igin ger;ertidir. Kargrt;rgtrrmatr bitgiterde asgari tmasr gereken bitgiter ile muhasebe ptitil,latarrndar bir deligiktik, geriye dcini.ik bir hatanrn diizeltitmesi veya yeniden srnrftandrrma stjz knusu ldulunda kargrtagtrrmatr tarak sunutacak bitgitere agrktrk getiritmigtin. - TMS 16 "Bina, Tesis ve Cihaztar; 1 Or:ak 2013i tarihirrde veya:snrasrnda bagtayan yr[[rk raprtama dcinemleri igin gegertidir. Yedek parga ve bakrm t'rkipmanlannrn bina, tesis ve teghizat tanrmrna uyduklarr takldirde bu srnrftandlrma)/a dahii lmalannr, aksi takdirde, bu katemlerin stk larak srnrf [andrntmasr gert:kti!i knusunda arktrk getirmektedir.

14 URO TRD yattrtm ORTAK GtAOiM $irk- -i 31 Arahk 2013 ve 2012 tarihlerinde sna eren yrllara ait: Finansal Tabllara itlgtln Agrklayrcr Dipntlar m tutarlar T Z. levam) vi' Yeni ve Revize ditmig Ti.irkiye Muhasebe / Finan:;al Raprtama Standarttan (devam): - TMS 32 "Finansal Araglar: Sunum"; 1 Ocak 2013 ttarihinder veya snrasrnda bagtayan ylhk raprtama dcjnemteri igin gegertidir. Ozkaynala dayatr finansal arag sahipterlne yaprtan daltlma itigkin getir vergi:si ve cizkaynala dayatr bir finansal iracrn igtem maliyetterine itigkin gelir verglilerinin TMS 12 Gelir Vergiteri uyannca muhasebetegtiritmesini agrklrk getirnrektedir. Heniiz yi..irijrli..ige girmemig ve erken uygulanmasr $irket tarafrndan benirnsenmemig standartlar ve yrum lar; Ara dcinem finansai tabllartn naylanma tarihi itibariyle yayrmlanmrg fakat cari raprlama dcinemi igin henijz yiiri.irtule girmernip ve girket tarafrndan erken uyguianraya bagtanmamts yeni standartlar, yrumlar ve delligiktikter agafirdaki gibidir. -glrket aksi belirtitmedike yeni standart ve yrumlann yi.iri.irtule girrrresinden snra finansal tabllannr ve dipntlannr etkileyecek gerekti deligiktikteri yapacaktrr. TMS 32 Finansal Aralar: Sunum - Finansal Vartrk ve Brglann etlegtirilmesi (Deligiktik) Degigiktik "muhasebelegtiriten tutarlan nettegtirnne knusunda rnevcut yasat bir hakkrnrn bulunmast" ifadesinin anlamtna agrkhk getirmekte ve TMS 32 rrettegtirme prensibinin eg zamantt larak gergektegmeyen ve briit cideme yaprtan hesaptapma (takas btjrtan gibii sistemlerindeki uygutama atanrna agrklrrk getirrnektedir. Deligiktikter 1 Ocak 2014 ve snrastnda baglayan yrthk hesap dcinemleri igin geriye dciniik tarak uygulanacaktrr. Sciz knusu standardtn Ana Ortakh!rn finansai durunru veya perfrmansr iizerinde cinemti bir etkisi tmasr beklenmemektedir. TFRS 9 Finansal Araglar - Srnrflandrrma ve Arklanra Arattk 2011 de yaprtan degigiktikte yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve snrasrnda bagtayan yttttk hesap dcinemleri igin geerti tacaktrr. I'FRS 9 FinansaI Araqtar standardrnrn itk safhast finansal varltklartn ve yijkijmli.itiikterin citgi.itmesi ve srnrfllandrrrlmasrna itipkin yeni hijkiimter getirmektedir. TFRS 9'a yaprlan deligiktikterr esas llarak finansai vartrktarrn stntflama ve citgumunii ve gerele uygun deler l'arkr kar veya zarara yansrtrlarak citgi.iten tarak stntflandrrrlan finansai yilkiimtiiti.il,rlerin rik;ijmi.inu etkiteyercektir ve bu ti.jr finansal yi.ikiimti.iti.iklerin gergele uygun deler dr:!igiktikterinin kredi ri:;l,iine itigkin tan krsmrnrn diler kapsamh gelir tabtsunda sunumunu gerektirmekterdir. Standardrn erken uygutanmastna izin veritmektedir. Ana Orrlakhk, standardrn finansill durumu ve perfrmansr Uzerine etkiterini delerlendirmektedir. Uluslararast Muhasebe Standartlan Kurumu (UTMSK) tarafrndan yayrnlanmrg fakat KGK tarafrndan yayrnlanmamrg yeni ve dijzelrtilmig standartlar ve yrumlar A$a!tda listelenen yeni standartlar, yrumlarr ve mevcut UFRS standarttanndaki deligiktikter UMSK taraftndan yaynlanrrrg fakat cari raprtama dcinemi igin heniiz yuriirti.ile girmemigtir. Fakat bu yeni st,andartlarr, yrumlar v<l deligiktikter henilz KGK taraftndan TFRS'ye uyarlanmamrgtrr/yayrntanmamrgtrr ve bu sebeple TFRS'nin bir pargasrnr lugturmaztar. $irket, finansai tabtlarrnda ve dipntlarcla gerekti deligiktikteri bu standart ve yrumtar TFRS'de yi.iriirtiile girdikten s,nra yapacaktrr. 10 'Yeminli OD T z Denetim Mtigavirlik A.$.

15 UR rrd yattrtm RTAKtGt AiM ginxrli 31 Arahk 2013 ve 2012 tarihlerinde sna eren yrllara ait: Finansal Tabllara iligt<in Agrklayrcr Dipntlar aksi belir T larak 2. Finansal Tabllarrn Sunumuna itiskin saslar (devam) vi. Yeni ve Revize ditmig Ti.jrkiye Muhaseber / Finansat Raprrlama liltandarttan (devam): TFRS 10 Knstide FinansaI Tabttar (Degigiktik) TFRS 10 standardt yatlnm girketi tanrmrna uyarr girketterin kn:;tidasyn hiiklimterinden muaf tutulmastna itigkin bir istisna getirmek igin deliptiritmigtir. Knstidasyn hiikijmlerine getiriten istisna ile yatrnm girketterrinin baltr rtal<trktarinr UFRS 9 Finansat Aragtar standardt hilkiimleri gergevesincle gergele uygun deler(ijen muhasebetegtirmeteri gerekmektedir. Scjz knusu degigiktigin $irket'in finansal durumu ve perfrmansr iizerinde herhangi bir etkisinin lmasr bektenmemektedir. UMS 36 Varhklarda Deler Di.igi.iktiigii - Finansal tmay'an varlrk[ar igin geri kazanrlabitir deler agrklamatan (Degigiktik) UMSK, UFRS 13'Gergele uygun deler rilgiimleri'ne geltirilen deligiktikten snra UMS 36 Varttktarda deler dugi.iktiilij standardrn,caki deiger du:;i.iktii!iine u!ramrg varhklarrn geri kazanrtabilir delerlerine itigkin bazr agrklama hiikijmterini deligtirmiptir. Defipiktik, deler di.ipuktiiliine ulramrg varltklartn (ya da bir var[rk grubunun) grlrgele uygun delerinden etden tkarma maliyetleri dupiltmi.ig geri kazanrtalbitir tutarrnrn dtr;:iim[i ite itgiti ek arklama hi.ikiimteri getirmigtir. Bu delipiktik, 1 Ocak 2t014 ve snrasrnda bagtayan yrttrk hesap dcinemleri igin geriye dcjniik larak uygutanacakltrr. iglertme UFRS 13'U uygutamrgsa erken uygutamaya izin verilmektedir. Sciz knusu sterndardrn!irket'in finansal durumu veya perfrmanst iizerinde cjnemti bir etkisi trnasr bektenmernektedir. UMS 39 Finansal Aralar: Muhasebetegtirme ve ()tgme - Tiirev iiriinlerin devri ve riskten krunma muhasebesinin devamtrtrgr (Deligiktik) UMSK, Haziran 2013'de UMS 39 Finansal Araglar: Muhasebeleptirrne ve Otgme standardrna getirilen deligtikteri yayrntamrgtrr. Bu deliigiklik, I'inansaI riskten lirunma araclnln kanunen ya da diizenlemeler snucunda merkezi bir kargr tarafa devred'ilmesi durumunda riskten krunma muhasebesinin durdurutmasrnr z:runtu krtan hiikme dar bir istisna getirmektedir. Bu deligiktik, 1 Ocak 2014 ve snrasrnda bagtayan yrttrk hesap drirremteri igin geriye dcjni..ik larak uygutanacaktrr. Sriz knusu standilrdrn $irket'in finansai rlurumu veya perfrmansr ljzerinde bir etkisi lmasr bektenmemekterdir. vii. Onemli Muhasebe Ptitikalarrntn Ozeti ve Delerterndirme Ycjntemtt,rri: Gelir ve Giderlerin Muhasebelegtirilmesi $irket, prtfciyundeki finansal varhktann satrg gellirterini, satrp anrnda tahsit edilebilir hate getdiginde; temettij ve benzeri gelirleri ise bu getirlerin vade:;inde tahsii editebitir hate getdi!inde getir kaydetmekte ve raprtamraktadrr. Ahm-Satrm Amagh Finansal Varhklar Attm-satrm amaglt finansal vartrktar, bilangya iil< tarak igtem nrraliyetleri de dahii lmak iizere maliyet delerteri ite yansrtrtmakta've kaydzr ahnmalannr izk:yen drinemterde gerele uygun delerleri lizerinden delertenmekterdir. B T Ba$t etlm 11 Yeminli M avirlik,a.9

16 UR rrd yattrtm RTAKtGt AiM ginrrri 31 Arahk 2013 ve 2012 tarihlerinde sna eren yrrllara ait Finansal Tabllara itigtin Agrklayrcr Dipnttar erilmistir. ) 2. Finansal Tabltarrn Sunumuna iliskin saslar (<Jevam) vii. Onemli Muhasebe Plitikalarrnrn Ozeti ve DelertendirmerYcintem:ri (devam): Altm-sattm amaglt finansai varhklann ahm-sa1[rmrndzr etde erciten ve gergele uygun delerinde meydana geten gergeklegmenrig deler artrg azahgtan snucu rtayi lrt<an kar veya zarar drjnem kar zaranna yansrtrlmaktadrr. A[tm-sattm amaglt finansai vartrktar ticari igtem tarihti muhaserbelegtirme rndetine gcire kayda ahnmakta ve kayrtlardan grkarrlmaktadrr. Ters Rep iglemlerinden Alacaklarr Geri satmak kaydryla attnan finansai varhktar, ("ters; rep"), satrg ve geri aig fiyatr arastndaki farktn etkin faiz ycintemine gcire ddnreme i:;abet ede'n krsmrnln ters reptann matiyetine eklenmesi suretiyle kaydedilmektedir. Faiz Gelir ve Gideri Faiz gelir ve giderleri kapsamtr getir tablsunda tilhakkuk esaslna gcire muhasebelegti ri Imektedi r. akit ve akit Benzerleri akit ve nakit benzerteri bitanda maliyet deler'teri ile yansrtrtrraktadrrtar. akit ve nakit benzerteri, etdeki nakit, banka mevduattan ile tutarr belirli, nakde klayca gevrilebiten klsa vadeli ve yiiksek tikiditeye sahip ve delerindeki deliigim riski rjnemsiz lan ve vadesi 3 ay veya daha krsa lan yatrnmlarr igermel<tedir. Bilang tarihinden itibaren n iki aydan daha uzun bir si.ire iginde bir brcun ddenmesi iin kuttanrlmak [izere veya bagka bir nedente srnrflandrrrtmr:; nakit ve benzerteri var ise, duran vartrktarda yer ahr. Vadeli iglem ve Opsiyn Piyasasr ("V OP") lglemleri V OB piyasasrnda igtem yapmak igin veriten nalkit teminatlar nakit ve nakit benzerleri larak stntflandtnlmaktadtr. Dcinem iginde yaprlan iglenrter snur::u lugan kar ve zararlar kapsamtr gelir tablsu ite itigkitendirilmigtir. Agrk lan iglemterin piyasa fiyattarr iizerinden delertenmesi snucunda kapsamh gelir tabtsuna yansryan deriilerteme farktan, cidenen kmisynlar ve kalan teminat tutannrn nemalandrrnrasr snrcu lugan faiz gelirteri nettegtirilerek nakit ve nakit benzerleri igerisinde gcisterilmigtir. 1Z tl D Ba$t z Yeminli Mali

17 UR rrd yattrtm RTAKtGt AiM ginxrr-i 31 Arahk 2013 ve 2012 tarihlerinde sna eren yrllara ait: Finansal Tabllara itigtin Agrklayrcr Dipntlar arlar aksi arak Z. levam) vii. Onemti Muhasebe Ptitikatarrnrn Ozeti ve Delerlendirmer Ycintemlr:ri (devam): FinansalAraglar Finansal Vrhklar: Finansal yattrtmtar, gergele uygun deler farkr kar veya zarara yansrtrtan ve gergele uygun delerinden kayrtlara attnan finansal varhktar haricinde, gergege uygun plyaia deierinden attm i9[emiyle d!rudan itigkitendiritebiten harcamalar OU'gUlOUt<len snra katin tutar ijzerinden muhasebelegtiritir. Yatrnmlarr, yatlnm araglannrn itgi(i piyasa tarafrndan belirtenen sijreye uygun tarak teslimatr kgutunu ta;ilyan bir l,lntrata baftr tan igtem tarihinde kayrtlara ahnrr veya kayrttardan grkarrhr'. Finansal varltklar "gergele uygun deler I'arkr kar veya zarara yansrtrtan finansai varhklar", "vadesine kadar elde tututacak finansal varhklar", "satrlmaya lraar finansal vartrktar" ve "kredi ve alacaklar" larak srnrflandrnhr. tkin fiz viintemi: tkin faiz ycintemi, finansai varh!rn itfil editmig mati'yet ile dr:lferlenmesi ve itgiti faiz gelirinin itigkiti tdulu dcjneme dalrtrtmasr ycintemidir. tkin faiz ranr; finansai- aracrn beklenen cimru byunca veya uygun lma:;r durumunda daha krsa bir zartlan dilimi sijresince tahsit editecek tahmini nakit tplamrnrn, itgiti finansall varhlrrr tam larak net bugi]nku delerine indirgeyen randrr. Gergele uygun deler farkr kar veyil zarar;a yansrtr(an f inansai varhklar drsrnda stntflandtrrtan finansal varhklar ite itgiti gelirter etkin faiz y<intemi kultanmak suretiyle hesaptanmaktadr r. GerQede uvqun deder farh kr vev zarara vnstttlan fingltgllgttlgl; Gergele uygun deler farkt kar veya zarara 'yansrtrl,an finansal varlrklar; atrm-satrm amactyla etde tutulan finansal varhktardrr. Bir finansai vartrk krsa vadede elden grkanlmasr amayta edinitdili zaman scjz knusu kategrider srnrftandrrrhr. Finansal riske kargr etkiti bir kruma aract tarak belirlenmemig lan tijrev i.iri.interi tegkit,llden bahse knu iinansal varltklar da gergele uygun deler farkr kar veya zarara yansrtr[;rn finansai varhklar larak stntflandtrrttr. Bu kategride yer alan varhklar, dcinen varhklar lilrak srnrftandrnhr. Vadesine kadr elde tutuln finnsl varhklar: $irket'in vadesine kadar elde tutma tanalr ve niyeti tdulu, sabit veya betirtenebitir bir <jdeme ptantna sahip, sabit vadeli brg:tanma araglal, vadesine kadar elde tutulacak yattnmtar tarak stntftandtnttr. Vadesine kadar etde tututacark yatrnmtar etkin faiz ycintemine gcire itfa editmig matiyet bedetinden deler dijpiiktiilii rlutarr dijpiiterek kaytlara atrnrr ve itgiti getirter etkin faiz yrintemi kutlanrtmak suretiyte heserptanrr. $irket'in bitang tarihi itibarryla vadeye kadar ellde tutu lacak finansai var[!r butunmamaktadr r. 13

18 UR rrd yattrtm RTAKtctAiM 5inrrri rllara ailt :erilmistir. ) 2. vii. Onemli Muhasebe Ptitikatarrnrn zeti ve Delerlefndirme ycinterrleri (devam): Finansal Araglar (devam) Stt lmava hzt r fi nansal vrhklr : Satrtmaya haztr finansai varhklar (a) vadresine ka,car etde tututacak finansai varlk lmayan Y.eya (b) gerqele uygun deler farkt kar veya zarara yansrtrliln finansal vartrk tmayan finansal varltklardan tugmaktadrr. Satrlmaya hzrzrr finansai varllrktar kayrtlara atrndrktan citijtebitiyc luyta gerr delerteriyte uygun dele gekitde ve aktif bir ymetler mal gcisteritn rlmaya hazrr verirmektedir. Bu tur.varrrrlatnur"jrl"ui" '-,.'1"J"# '?"gl$i,,,i3i Q-zkgvlaf hesaplarr iinde gcisteritmekted rlrn etder v"yi eg", dilgilktilgii lmasr durumunda cizkaynak,i tutar I larat gerir tablsuna transfer editir. Satrlmaya hazrr finan:sal varhk larali srnrflandrrrlan dzkaynak aragtanna ycinetik yattnmlardan kaynaktanan ve rletir tabtsunda muhasebelegtiriten d'efer diigij$ karsrttktan, snraki dcinemterde gelir tablbsundan iptal editemez. Sairtmaya hazrr tarak stntflandtntan tizkaynak araglarr haricinde, deler di.ipijkli.ilril zararr snraki dcinemde azaltrsa ve azattg deler dilgiiktijgii zarannrn mruhasebelegtiritnresi snrasrnda meydana geten bir tayla itiskitendiritebitiyrsa, cinceden nnuhaselbelegtiril.eln deler diipiiktillii 2ararr gelir tabtsunda iptai edilebitir. Geri ahm ve sailm sijzlesmeleri: Geri almak kaydry_ta.lg!]lan menkul ktymeltler ("rr:p") finansal terbtlara yansrtrhr ve Kar$r tarafa tan yukiimtiitiik milgterilere brglar hesabrna kaydeditir. Geri satmak kaydryfa altnan menkul krymetler ("ters rep"), siltrg ve geri atr;; fiyatr arilsrndaki farkrn ig lst<nt rant ycintemine gcire dcineme isabet eden krsminrn ters rephlnn matiyetine eklenmesi suretiyte nakit ve nakit benzerleri he:;abrna ters rep i9lemk:rinden alacaklar larak kaydedilir. Krediler ve alcaklr: Sabit ve belirtenebilir tidemeteri lan, piyasada iplem gcirmeyen tir:ari ve diler atacaklar ve krediler bu kategride srntftandrrrhr. Krerjiler ve atacakllar etkin tfaiz ycintjmi kutlanrtarak isknt editmis matiyeti ijzerinden deler diigiiktiigi.i di.igilterek gcistr:ritii. Fi nnsal va r Ir kla r d dede r d lj stj klij dij : Gerele uygun deler farkt kar veya zara[a yansrtrlan fiinansai vartrktar drgrndaki finansai varttk veya finansal varhk gruplarr, her bitang tzrrihinde deler di.igiiktiiliine ulradrklarrna itigkin gcistergelerin bulunup butunmadrlrna dair delertendirmeye tabi tututrlr. Finansal varhlrn ilk muhasebelegtirilmesinden snra bir verya birrjen faztii tayrn meydana gelmesi ve scjz knusu tayn ilgili finansal varhk v'eya vartrk grubunun guvenilir bir biimde tahmin edilebiten getecekteki nakit akrmtan ijzerindeki lumsuz etkisi snucuna itgiu finansal varh!rn deler diigiiktiiliine ulradr!rna itiskin tarafsrz bir gcistergenin butunmasr-durumuna deler dtigi.lkliilii zararr tugur. Kredi ve alacaklar igin deler Oi:gtit<tUgti tutarr gelecekte beklenen tahmini nakit akrmlannrn finarrsal varlhlrn el-kin faiz rani iizerinden isknt editerek hesaplanan bugiinkil deleri ite defter deleri arasrndaki finrktrr. 14 B Basj

19 UR rrd yatrrlm RTAKtct AiM ginxeri 31 Arahk 2013 ve 2012 tarihlerinde sna eren yrllara ailt Finansal Tabllara ifigt.in Agrklayrcr Dipntlar Z. Cevam) vii. Onemti Muhasebe Ptitikatarrnrn Ozeti ve Delerlerndirmer yrjntenrleri (devam): Finansal Araglar (devam) usu) defter de!erinin a;zattrldr!r ticari alacaklar r dilgi.iktugij d!rudan ilgili finansai varlr!rn hsil edilememesi durumunda sciz knusu tutar hk hesabrrrdaki deiiiipimler gelir tablsunda Sattlmaya haztr zkaynak araglan harir:inde, deler cli.igi.iktiifij zaran snraki dcjnemde azattrsa ve azaltg deler di.isuktiigii zararrnrn muhasebeiegtiritnnesi snrasrnda meydana geen bir layla itigkitendiritebitiyrsa, cinrceden muhasebeleitirlte'n deler diigiiktijlii zararr, deler di.igukti.iliini.in iptat editeceli tarihte yietrrrmrn aeger augiiitilgil'higbir zaman muhasabetegtirilmemig lmast durumunda utapacarlr itfa editmig rnatiyet tjtanniagmayacak Sekitde gelir tablsunda iptat editir.satrtmaya hazr riz:kaynak araitarrnrn gergele uygun delerinde deler di.igi.iktulu snrastnda meydana gelern 'artr9, dlruoan "ciz[ay'naklarda muhasebelegtirilir. Fi nansal Y ii kiim lii lu kle r : $irket'in finansal yiikiimli.itiikteri, scizlegmeye ba!tr diizenlemelere, finansai bir yijkumti.itiigiin ve cizkaynala dayalr bir aracrn tanrrnlanma esasrna gcire stntflandtnltr.$irket'in tum brgtarr dugi.ltdiikten snra katan vilrhktarrndaki hakkr temsit gden stizlegme cizkaynala dayatr finansai aragtrr. Uetirti finansai yi.lkiimti.lti.lkter ve cizkaynala dayah finansai araglar iq:in uygtrtanan muhase,be piitikatarr agagrda belirtilmigtir. Finansal yilki.imtutiikter gergele uygun deger farkr kar veya zarara yansrtr(an finansal yi.lki.imtiiti.ikter veya diler finansat yukumtijti.ikter c,tarak srnrflandrrrhr. GerQede Uveun Deder Fark Kar veva Zrra yansffiln Finnsat ylikilmlijlijkler: Gergele uygun deler farkt kar veya zaffara yansrtrtan finansal yiikiimtuttikter, gergele uygun deleriyle kayda altntr ve her raprlama dcineminde, biti:rng tarihindefd geriege uygun deleriyte yeniden delertenir. Ger;e!e uygun delenlerindeki deligim-, geiir tablsunda muhasebetegtiritir. Getir tabtsunda muhasebetegtirilen net Xaiing 'ya da kayptar, scjz knusu finansal yukiimti.ituk igin ciderren faiz: tutannr da kapsar. Di de r Fi nnsl Yti kilm lii lilkle r : Diler finansat yiiki.imtuti.ikter baglangrgta ittem maliyetterrinden anndrntmrg gergele uygun delerleriyle muhasebelegtiritir. Diler finansat yiikiimtiitijkler snraki dcinermlerde etkin faiz ranr izerinden hesaptanan faiz gideri ile birtikte etkin faiz ycintemi kuttanrtarak itfa editnnis mativet bedelinden muhasebeteptiritir. tkin faiz ycintemi, finansal yiiki.imtiitiigiin itfa editmig matiyetterinin hesaptanmasl ve itgiti faiz giderinin itigkiti tdulu dcineme dalrtrtmasr ycintemidir. tkin I'aiz ranr; finansai aracrn beklenen rimrii byunca veya uygun lmasr halinde daha krsa bin zaman dilimi sijresince getecekte yaprtacak tahmini nakit cidemel,erini tam tarak itgiti finansat yi.ikijmtuti.jlun net bugiinku delerine indirgeyen randrr. 15

20 URO TRD yattrtm ORTAK ciaim $irk- i rllara ait lerilmistir. ) 2. vii' nemti Muhasebe Plitikalarrnrn Ozeti ver Delerterndirme ycjntemt.eri (devam): Ticari Alacak ve Brclar 'lar girketin prtfciy iltetmecitii esas faaliyeti ;[annr ifade etrmektedir.!irket,in ticari alaca(tarr gergele uygun delerterri ile kayda ahnmaktadrr. etkin faiz vcintemi kurranrrarak indirgenmie,",,u",'jlt??,1i#i[:1ru;:uii,#:""mrerinde' Dier Alacak ve Brclar Ticari alacak ve brg stntftna girmeyen diler ataciak ve brglar bu kalemterde gcisteritir. Diier Varhk ve Yiikiimliiliikler Diler Diinen/Duran Varhk Bilangda yer atan diler vartrk stntflarrnia girmeyen he:iaplar Diler Dcinen/Duran Vartrklar kaleminde raprlanrr. Diler Krsa/Uzun Vadeli yijki.jmli.jlijkler Bilangda yer atan diler yiiki.lmti.iti.ik srnrftanna girmeye'n hesaptar Diler Krsa/Uzun Vadeti Yiiki.imtiitijkler kaleminde raprlanr r. Maddi Duran Varhklar $irket'in, mai ve hizmet ijretimi veya arzndzr kuitanrlmak {izere, bagkatarrna kiraya verjlmek (gayrimenkuller drgrndaki duran 'arhktar iin) veya idari amaglar gergevesinde kullanrlmak ijzere elde tututan ve bir dcinemden fazta kuttanrmr cingririllen tizikl kalemleri matiyet mdeli gergevesinde, maliyet delerteriyter ifade editmekterdir, Maddi duran vartrlrn maliyet deleri; atr:p fiyatr, ithatait vergiteri ve geri iadesi mijmkijn lmayan vergiler, maddi duran vartr!r kultanrma hazrr hate getlrmek igin yaprtan masraflardan lugmaktadrr. Maddi duran rartrlrn kuttanrmrna baglandrktan snra lugan tamir ve bakrm gibi harcamalar, tugtuktarr <lcjnemcle gider tarak getir tablsunda raprlanmaktadtr. Yaprlan harcamalar itgili nraddi vartr!a getecekteki ku[[anrmrnda eknmik bir deler artrgr sa![ryrsa bu harcamalar varh!tn mitiyertine eklenmektedir. Arazi ve yaprlmakta lan yattnmlar harig, amrtismana tabi vartrktar, girket ycinetimi taraftndan belirlenen faydah cimiirteri teme[,ahnarak hesaptanan rantarta d!rusat amrtisman ycintemine g6re krst amrtismana tabi tututmaktadrr. vartrktann tahmini faydah cimi.irlerine itigkin bitgiter agalrdaki gibirlir ; Tesis, Makine ve Cihazlar Demirbagtar 5 yrt 4-5 yrt 16 BD Ba$tt Yeminli M il' etim avirlik A,S

21 UR rrd yattrtm RTAKIGI AiM 5inrrr.i 31 Aralrk 2013 ve 2012 tarihlerinde sna eren ylllara ait: Finansal Tabllara itigtdn Agrklayrcr Dipntlar Z. levam) vii. Onemti Muhasebe Plitikatarrnrn 0zeti ve DelertendirmerYcintemteri (devam) : Maddi Duran Varhklar (devam) $irket, her bitang tarihinde maddi duran vartrktannrn, matiyet delerinden birikmig amrtismantar ve itfa paylarr dliguterekr bulunan defter delerine iti;kin deger kayrnrn lduluna dair herhangi bir gcisterge tup lmadrlrnr anralize labi tutmaktadrri ler bciyte bir gcisterge mevcutsa, de!er diigilktilijii tutarinr betirteyebitrnek igin varir!rn geri kazanrlabilir tutart tahmin editmektedir. itipiktel<i finansal tabt[arda, deler tiguittigijne knu varhk butunmamaktadrr. Maddi Olmavan Duran Varhklar $irket'in maddi lmayan duran varhktan,, satrn alma matiyeti dr:ferinden, birikmig itfa ve ttikenme paylarr ile kahcr deler kayrptanr diigutrni.ig terrak gcisterrilmektedir. Satrn atlnan maddi lmayan duran varttktar, cizettikt,e yazhrnlar, 5 yrttrk fa'ydatr cimiirle'ri ijzerinden d!rusai itfa y6ntemi kuttanrtarak itfa editir. iliskili Taraflar Bu rapr kapsamtnda $irket'in hissedartan veya rjlayh sermaye ve ycinetim itigkisi iinde bulundulu igtirakteri ve baltr rtakhktarr ve baltr rtalkhklarr chprndaki kurutuglar, girket faaliyetterinin planlanmasr, yiiri.iti.itmesi rre denettenmesi ite dlirudan veya dtaytr tarak yetkiti ve srumlu lan, $irket'in ycinetim kurulu ilyesi, glenel miidi.ir gibi ycinetici persnel, bu kigiterin yakrn aite iiyeleri ve bu kigiterin dlrudan veya dlayh tarak kntrlijnde butunan girketler, itigkiti taraflar larak kabut editmekterlir. Verqiler 1 Ocak 2006 tarihinden geerti lmak ii;zere yuriirtille giren, 21 Haziran 2006 tarihti ve 5520 sayrh Kurumlar Vergisi Kanunu'nurr 5'inci Maddersi'nin (1) numaratr frkrasrnrn (d) bendine gtire Ti.irkiye'de kurulu menkul krymetler yatlrrrn fntan ve rtaktrklarrnrn prtfciy igtetmecililinden dlan kazangtarr kurunnlar verl3isinden istisnadrr. Sciz knusu kurumlar vergisi istisnasr geici vergi uygutamasr bakrmrndan da gegertidir. Aynt Kanun'un 15'inci Maddesi'nin (3) numaratr frkrasrnia gtire, rnenkui krymet yatrnm fn ve rtakttktanntn kurumlar vergisinden istisna editen scjz knusu prtfciy igtetmeciti!i kazantart i.izerinden dalrtrlsrn dalrtrtmasrn %15 ranrnda vergi kesintisi yaprhr. Bakantir Kurutu, bu vergi kesintisi ranlnr her bir ciderne ve gelir iq:in ayrr ayn srfrra kadar indirmeye, kurumtar vergisi ranrna kadar yiiksettmeye yetkitidir. lscjz knusu tevkifat ranr 2009/14594 saytr Bakantar Kurulu Karan ile %0 terrak uyr3ulanmaktadrr. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 34'iincij Maddesi'nin (8) numaratr frkrasrnda, menkul krymet yatlrlm fn ve rtakttktarrntn, prtfciy igtetmecitili kazanlarrnrn elde editmesi srrasrnda 15'inci Madde gerelince kenditerinden l,resiten I'ergiteri, vergi k:esintisi yapanlarca itgiti vergi dairesine cjdenmig lmak gartryla, aynr Kanun'un 15'inci Maddesi'nin (3) numarai ftkrastna gdre kurum biinyesinde yapacaklarr vergi kesintisinden mahsup edebitecekleri, mahsup edilemeyen kesinti tutannrn ba$vuru hatinde ]<enditerine red ve iade editecei belirtitmistir. 17 BDO Bagtmstz Yeminli Mali

22 UR rrd yatlrtm RTAKtGt AiM 5inrrr.i 31 Arahk 2013 ve 2012 tarihlerinde sna eren yrrllara ait Finansal Tabllara ititin Agrklayrcr Dipntlar Z. levam) vii. Onemti Muhasebe Ptitikatarrnrn Ozeti ve Delerlendirme ycintemteri (devam): Vereiler (devam) 5281 sayrh Kanun ite, 1 Ocak 2006 ita 3'l Aratrk 2015 tarihteri arasrnda uygulanmak Uzere 193 sayrtr Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen 5527 sayrtr Kanun ite Deligik Cegili 67,nci Madde'nin (1) numaralt ftkrastna gcire menkut krymet yatrrrm fn-ve rt;ktrktannrn banka ve aracl kurumlar vasltastyla etde ettikteri mr:nkul krymet ver diler sermaye piyasasr aragtartntn attm-sattm kazanglarr ite dcinr:mset gertiriteri lizerinden 1 kim 2006 tarihinden itibaren %0 ranrnda gelir vergisi kesintisi yaprtmerktadrr, Degigik Gegici 67'nci Madde'nin (2)ve (a) numararh frkralanna gcire, *gr:tirteri menkut krymet yatrlm fnu ve rtakttklannrn bu maddeye gcire tevkifatar tabi trututan tizerinden Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunlan'na gcire aynca tevkifat yaprlma:2. Yabancr Para Cinsinden Varhk ve yiiklimliili.ikter FinansaI durum tablsunda yer alan y,abancr paraya ba!tr vartrktar ve yijkumtutukter raprlama tarihindeki T.C. Merkez Bankasr d,5viz krurlan kr-rtlanrtarak Tiirk irasr'na gevrilmektedir. Dcinem iginde gergeklegern yabancr para\/a baltr igtemter, iglem tarihindeki fiili kurlar kul[anrlarak Tiirk irasr'na gevrilmektedir. Bu igtemterijen dgan kur farkr gelir ve giderteri kapsamtr getir tabtlarrna dahii edilmektedir. rtelenmis Verqiler rtelenmig vergiler, yilkiimtiiti.ik metclu kutlanrtarak,, vartrklann ve yi.ikiimtijliikterin indiritebitir vergi matrahr ite bunlann finansal tabllardaki kayrttr tutarlarr arasrnda lugan gegici farktar tizerinden hesaptanmaktadrr. Ba$[rca gegici farl.ilar, getir ve giderterin TMS/TFRS ile vergi kanunlanna gcire degigik finansal tabt dcinemterinde muhasebelesmesinden kaynaklanmaktadrr. rtetenmig vergi ytiki.irntiitiigii vergiye tabi tiim gegj!i farklar igin hesaptantrken, indiritecek gergici farrktardan lugan ertelenmig vergi varltklan, $irket'in, getecek dcjnemterde vergiye tabi l<azangtarrnrn tacalr varsayrmryla hesaptanmaktadr r. Aynt iitkenin vergi mevzuattna tabi lmak $artl\/[a ve cari vergi varhklannrn cari vergi y0ki.imtiitilklerinden mahsup edilmesi knusunda yasal, larak urygulanabitir bir hakkrn bulunmast durumunda ertetenmig vergi varhklarn ve ertelenrni$ vergi yi.ikijmtiitiikteri, kargrtrktr larak birbirinden mahsup editir. Kurumlar Vergisi Kanununun 5-d/1 istisnartar maddesi gerrelince Menkut Krymetter yatrrrm Fntart ve Ortaktrklanntn prtfciy igtetmer:itilinden dlan kazanglan Kurumlar vergisinden mijstesna tmasrndan dtayr ertelenmi9 vergi hesaplanmamlttlr. Cah$anlara Salanan Favdalar ig Kanunu'na gcire, $irket, bir senesini dldurrnu$ trup, Kanun'un 25lll. maddesinde betirtiten haktr nedenler lmaksrzrn girketle itigkisi kesilen, askere galrrlan, evlenip bir yrt iginde igten ayrrtan (kadrntar igin), emerkti lan veya vefat eden persneti igin krdem tazminatt cidemekte mlikelteftir. Odenecek tazminat, galhgrlan herr sene igin bir ayhk maag tutan tup, bu bu tutar 31 Arahk 2013 tarihi itibariyte hrer hizmet yrtr igin 3.254,44Ii\e srnrrtandrrrlml$tlr (31 Arahk ,98 T). BD Bag 18 Yeminli Ma

/f\, TUKA$ GrDA SANAYI VE ricnner ANONIM $IRKETI. nir,cilnnn iligrin srnrrlr BAdrMSrz DENETivT naporu. Crowe Horwath-

/f\, TUKA$ GrDA SANAYI VE ricnner ANONIM $IRKETI. nir,cilnnn iligrin srnrrlr BAdrMSrz DENETivT naporu. Crowe Horwath- A t /f\, Crwe Hrwath- Crwe Hrwath Olgu Ba$rmsrz Denetim ve YMM A.$. RaprTarihi: 6.8.215 Rapr Sayrsr: 215/97-89 TUKA$ GrDA SAAYI V ricnnr aaa AOIM $IRKTI 1 OCAK - 3 HAZIRA 215 ARA DOM FIASAL nir,cilnnn

Detaylı

odnenlrc lilsrln rlueusrttaaloll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI M RAPONA

odnenlrc lilsrln rlueusrttaaloll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI M RAPONA W k{wnu enetlm ve Dangatr,al'* A.$, WD tldce.nd.atfimltlng nd Cnsthlrtg tru, sumas SUNI TAHTA VE MOBILYA SANAYi A.5. 07 OAK. il ANALIK 2A74 HESAP dnenlrc lilsrln rlueusrttaalll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI

Detaylı

6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU. ane ooxem KoNSoripE, rnensar. ANONIM $irketi TABLOLAR VE. SANIFOAM SLJNGER SANAYi VE TiCARET 01 OCAK.

6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU. ane ooxem KoNSoripE, rnensar. ANONIM $irketi TABLOLAR VE. SANIFOAM SLJNGER SANAYi VE TiCARET 01 OCAK. SANIOAM SLJNGR SANAYi V TiCART ANONIM $irkti 01 OCAK.3O IIAZIRAN 2011 ITSAP ronevrine eir ane ooxem KoNSorip, rnensar TABLOLAR V 6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU SA\lOA}I SU:\'GTR SANAYI Vf TICARI,T A,$.'nin

Detaylı

akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S.

akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. AKTENTAS AKSARAY TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. 0r.0r.-31.l 2.201 3 HESAP DONEMiNE AiT riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr akadernilr Yrtdrzevter Mahaltesi

Detaylı

rlgrltsrz oonnriu n rponu

rlgrltsrz oonnriu n rponu DUBAi srarr siconr.t ANoNiM sirketi I OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNn lir FINANSAL TABLOLAR VE rlgrltsrz oonnriu n rponu DUBAi STARR SiGORTA ANONiM SiRKETi I OCAK. 3I ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT

Detaylı

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re DUBAi GROUP SiGORTA A.S. l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re BAGIMSIZ DENETQi SINIRII DENETiM RAPORU DUBAi GROUP SiGORTA A.S. 30 EYLUL 2011 TARIHI ITIBARIYLE DUZENLENEN

Detaylı

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RtM ORTAKUGT A.g EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 L - 12-16 -r7 - L8 -r9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

Bankamn krsa donemde YP yukumluluklerini karqrlamasr elverigli ancak ekonomik kogullardaki depigimlerden nispeten etkilenebilecesini s0sterrr.

Bankamn krsa donemde YP yukumluluklerini karqrlamasr elverigli ancak ekonomik kogullardaki depigimlerden nispeten etkilenebilecesini s0sterrr. Yabancr Para Uzun Donem BBB. Iyi kredi kalitesi not seviyesidir. Bankanm uzun vadeli yabancr para finansal ytikfiml0ltiklerini yerine getirmede, elveriqli ancak ekonomideki koqullardaki de[igimlerden nispeten

Detaylı

*T. li internet sitesi ile. r. Aynca bagvuru. \ L [ssist$t

*T. li internet sitesi ile. r. Aynca bagvuru. \ L [ssist$t Gedik Yatrnm Menkul Deferler Anonim $irketi'nden ortakhfrmtztn kayda altnmrq olan 200.000.000 TL nominal defierli finansman bonolanntn halka arz edilecek 20.000.000 TL'lik nominal defierli krsmrnri sahqrna

Detaylı

$eker Faktoring Hizmetleri Anonim Sirketi

$eker Faktoring Hizmetleri Anonim Sirketi $eker Faktoring Hizmetleri Anonim Sirketi 30 Eyliil 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz AyLk Hesap Diinemine Ait Bagrmsz Denetimdcn Gegmemit Finansal Tablolar ICINDEKiLER Bildgo t-2 l Ozla)na,klarda Muhasebelestirilen

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Detaylı

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RIM ORTAKUGI A.$ EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N EKLENMESiNE iil$rin TADIL TASARILARI M N\S

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31Arahk2013 Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve BagimsiZ Denetim Raporu

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31Arahk2013 Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve BagimsiZ Denetim Raporu Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31Arahk2013 Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve BagimsiZ Denetim Raporu DESPECBiLGiSAYARPAZARLAMA VETiCARET A.~ FiNANSAL TABLOLARIN i

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve BagimSIZ Denetim Raporu indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIŞ TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* cinig. I>rof. Dn Hamdi YASALIAN.

SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* cinig. I>rof. Dn Hamdi YASALIAN. SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* I>rof. Dn Hamdi YASALIAN. cinig Sermaye piyasasr hukukunda Av:rupa Birlili btinyesinde yaganan geligmeler

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU stanbul, 2010 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU NDEK

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2012-31.03.2012 Ara Hesap Dönemi İtibariyle Finansal Tablolar ve Dipnotları

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2012-31.03.2012 Ara Hesap Dönemi İtibariyle Finansal Tablolar ve Dipnotları EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2012-31.03.2012 Ara Hesap Dönemi İtibariyle Finansal Tablolar ve Dipnotları İÇİNDEKİLER SAYFA Finansal Durum Tablosu... 1 Kapsamlı Gelir Tablosu... 2 Özsermaye Değişim

Detaylı

Sayfa o: 1 NOT 1 - İRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Başkent Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.. ( irket ) 20.01.2006 tarihinde İstanbul da kurulmuştur. irket, Sermaye Piyasası Kurulu nun Menkul

Detaylı

NOT 1 - İRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Başkent Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.. ( irket ) 20.01.2006 tarihinde İstanbul da kurulmuştur. irket, Sermaye Piyasası Kurulu nun Menkul Kıymet

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa No FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KAR VEYA

Detaylı

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR TABLOSU DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU

Detaylı