Çal flanlar Gelifltirmek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çal flanlar Gelifltirmek"

Transkript

1 Çal flanlar Gelifltirmek

2 Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar n z tespit etmeye ve kritik becerilerinizi keskinlefltirmeye yarayan kullan fll araçlar, testler ve gerçek yaflamdan al nm fl örnekler yer al yor. ster masa bafl nda, ister bir toplant da ya da yolda olun, bu cep kitapç klar size iflinizin günlük talepleriyle daha h zl, daha kavray fll ve daha etkin bir biçimde bafla ç kma imkân n verecektir. Dizinin kitaplar : Ekip Liderli i Toplant Yönetimi Zaman Yönetimi Proje Yönetimi Liderlik Koçluk Geribildirim Etkili fl Yaz lar Sonuç Al c Müzakere Etkin Sunumlar Stres Yönetimi nsanlar kna Etmek Kriz Yönetimi Kariyerinize Yön Vermek Üstünüzü Yönetmek Görev Devretmek Bir Çal flan flten Ç karmak Zor Etkileflimleri Yönetmek Bir Çal flan fle Almak Performans De erlendirmesi novasyon Yapmak

3 Çal flanlar Gelifltirmek Her Gün Karfl laflt n z Sorunlara Uzman Çözümler

4 ISBN Developing Employees Harvard Business School Publishing Corporation, 2009 Optimist Yay nlar Türkçe yay n haklar Akçal Telif Haklar taraf ndan sa lanm flt r. Optimist Yay nlar Telefon: Faks : e-posta: Optimist yay n no. : 173 Konu : nsan Kaynaklar Çeviren : Melis nan Yay ma haz rlayan : Cemal Engin Bas m Düzelti Düzenleme Bask ve cilt : Eylül 2009, stanbul : Fevzi Gölo lu : Selim Talay : Acar Bas m ve Cilt San. Tic. A.fi. Beysan San. Sit. Birlik Cad. No: 26 Acar Binas Haramidere - AVCILAR / STANBUL Tel: Faks:

5 çindekiler Yönderin Mesaj : Çal flanlar n z Neden Gelifltirmelisiniz? 9 Çal flanlar n z Gelifltirmek: Temel Bilgiler 11 Çal flanlar Gelifltirmenin Önemi 13 Çal flanlar gelifltirmenin kuruluflunuza nas l yard mc olaca na ve sürecin nas l çal flt na dair genel bir görünüm. Kuruluflunuz nas l fayda sa lar? 15 Yeni ve eski geliflim yaklafl mlar n n karfl laflt rmas 17 Sizin Rolünüz 19 Bu baflrolü nas l yerine getirebilece inize tutulan bir fl k. Neden baz yöneticiler çal flanlar gelifltirmeyi ihmal ederler? 20 hmal ederseniz ne olur? 21 Bu rolü nas l yerine getirebilirsiniz? 23 Gelifltirme Stratejilerini Çal flanlara Uyarlamak 27 Gelifltirme planlar n çal flanlar n özgün ihtiyaçlar na uyarlaman z için taktikler. Çal flanlar n farkl l klar n görmenin önemi 28 Çal flanlar ay rt etmenin yollar 30 çindekiler 5

6 Performans ve Potansiyel Matrisini Kullanmak 33 Güçlü bir gelifltirme arac kullanman z için ipuçlar. Matrisin tan t m 34 Bir çal flan n performans n de erlendirmek 35 Bir çal flan n potansiyelini de erlendirmek 36 Çal flan matrise yerlefltirmek 39 Sonraki ad mlar belirlemek için matrisi kullanmak 40 En Üstün Çal flanlar Motive Tutmak 45 En iyi performansa sahip çal flanlar n size ba l kalmas n garanti etmeniz için fikirler. çsel ve d flsal motivasyon kaynaklar n karfl laflt rmak 46 En iyi çal flanlar n z neyin motive etti ini belirlemek 47 Uygun meydan okumalar sa lamak 49 En yetenekliler için yönderler sa lamak 53 Yetkin Çal flanlar Yetifltirmek 57 Yetkin çal flanlar yeni baflar seviyelerine götürmeniz için öneriler. fiirketinizin omurgas n anlay p takdir etmek 58 Sa lam kat l mc lar gelifltirmek 59 Çal flanlar devaml olumlamak 61 Düflük Performansl larla lgilenmek 63 C oyuncular yla ilgili yap labilecek fleyler. Yönetim getirisi oran n hesaplamak 64 C oyuncular tespit etmek 65 6 çindekiler

7 Düflük performansl lar yukar ya ya da d flar ya ç karmak 66 flten ç karman n yerinde olup olmad na karar vermek 67 Çal flanlar n zla Kariyer Geliflimini Görüflmek 69 Çal flan n bir sonraki kariyer ad mlar hakk ndaki konuflman za dair fikirler. Görüflmeye haz rlanmak 70 Güven kurmak 74 Görüflmeyi yürütmek 75 Geliflim plan n tan mlamak 77 puçlar ve Araçlar 81 Çal flanlar n z Gelifltirmeniz çin Araçlar 83 Performans ve Potansiyel Örgüsüne aflinal k kazanman z, bir geliflim görüflmesine haz rlanman z ve çal flan için bir geliflim plan oluflturman z için kullanabilece iniz çal flma ka tlar. Kendinizi S nay n 95 Bu k lavuzda sunulan kavramlar n yararl bir özeti. Neler ö rendi inizi görebilmeniz için bu testi bir kere kitab okumadan önce, bir kere de sonra yapman zda yarar vard r. Test sorular n n do ru yan tlar 99 Notlar 104 Akl n za gelen fikirleri an nda not etmek için kullanabilirsiniz. çindekiler 7

8 Yönderin Mesaj : Çal flanlar n z Neden Gelifltirmelisiniz? Size ba l çal flan insanlar n hepsi hakk nda düflünmek için bir dakikan z ay r n. Her birinin, kendi potansiyellerinin sonuna kadar çal flabildi ini hayal edin sürekli geliflip yeni beceriler edindiklerini ve düzenli olarak ekibinize ve tüm kuruluflunuza önemli de erler katt klar n. Büyüleyici bir vizyon, de il mi? Bu vizyonu, çal flanlar n z gelifltirerek gerçekli e dönüfltürebilirsiniz. Çal flanlar gelifltirmek, astlar n z n kuruluflunuza gitgide daha büyük de erler katmalar için profesyonel geliflimlerine yard m etmeyi hedefleyen bir süreçtir. Çal flanlar n gelifltirmek konusunda uzmanlaflm fl bir yönetici, böylelikle flirket için de erli bir kaynak haline gelir. Bu k lavuzda, çal flanlar n z gelifltirme konusunda zengin tavsiyeler bulacaks n z astlar n z n performans ve potansiyeli bak m ndan aralar ndaki farkl l klar nas l tespit edece iniz, geliflim stratejinizi her bir kiflinin özgün kapasite ve ihtiyaçlar na nas l uyarlayaca n z ve de astlar - n zla geliflim görüflmelerini nas l yürütece iniz de bunlar aras nda yer al yor. Yönderin Mesaj 9

9 Çal flanlar n z gelifltirmek zaman ve enerji al r. Ancak elde edece iniz sonuç yüksek performansl, sad k bir ekip buna kesinlikle de er. Susan Alvey, Yönder Susan Alvey, üst düzey bir koç ve liderlik geliflimi uzman d r. Babson College n MBA program nda e itim vermektedir. Susan, 2001 y l ndan 2006 ya dek Harvard Business Publishing de ö renim ve kurumsal geliflim konular nda liderlik yapm flt r. Çeflitli kurulufllarda de iflim ve stratejik düflünme kolaylaflt r c s olarak hizmet vermifltir. nsan stratejilerinin ifl stratejilerini desteklemesini sa lamak ve kurumsal ifllevleri en iyi flekilde kullanmak üzere yap, rol ve performans ölçütlerini ayn do rultuda tutmak için yöneticilerle yak n iflbirli i içinde çal flmaktad r. 10 Çal flanlar Gelifltirmek

10 Çal flanlar n z Gelifltirmek: Temel Bilgiler

11 Çal flanlar Gelifltirmenin Önemi

12 Kuruluflunuzdaki üç kifliden çal flan gelifltirmeyi tan mlamalar n isteyin, muhtemelen üç farkl yan t alacaks n z. Örne in: Ast, yukar ya do ru hareketlili e odaklanabilir. ( Terfi almak için ne yapabilirim? ) Yönetici, çal flanlar n motivasyonu, üretkenli i ve taahhütlerinden bahsedebilir. ( Çal flanlar m, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya cesaretlendirmek için ne yapabilirim? ) Üst düzey yönetici, gelecekte flirkete liderlik yapmaya yard mc olmalar için en yeteneklileri elde tutup gelifltirmenin ne gerektirdi i gibi meselelere de inebilir ( Gelecekte, flirketimizdeki en becerili insanlar n do ru yerlerde olmalar n sa lamak için ne yapmam z gerekiyor? ) Kuruluflunuzda bulundu uz nokta ne olursa olsun çal flanlar gelifltirmek, çal flanlar n profesyonel büyümelerini yönetme amaçl bir süreç olarak tan mlanabilir. deal olarak bu süreç, kuruluflun performans yönetimi program yla bütünlük oluflturur, ancak rutin performans de erlendirmelerinden ba ms z kal r. 14 Çal flanlar Gelifltirmek

13 Kuruluflunuz nas l fayda sa lar? Çal flanlar n z gelifltirmek, kuruluflunuzun baflar s için kritik önem tafl r. Asl nda, Marcus Buckingham ve Curt Coffman n (Gallup taraf ndan, çal flan kat l m üzerine yürütülen bir araflt rmay tart flt klar ) lk Önce Tüm Kurallar Çi ne, [First, Break All the Rules] adl kitaplar nda belirtildi i gibi, araflt rmalar, potansiyellerini sonuna kadar kullanmak konusunda tutkulu çal flanlara sahip flirketlerin genel içinde en iyi ticari sonuçlar kârl l k, pazar pay, inovasyon ve verimlilik dahil olmak üzere elde etti ini göstermifltir. flte ellerinden gelenin en iyisini yapan çal flanlar, iflletmenin sorunlar na yeni çözümler oluflturmak için gereken enerjiye sahiptirler. Yenilikçi ürün, hizmet ve süreçler oluflturmak konusunda da daha iyi iflbirli i yaparlar. Dahas, tutkulu çal flanlar genellikle iflleriyle gurur duyarlar ve birim ya da kurulufllar n n refah ndan kendilerini sorumlu tutarlar. Çal flma çevreleri kendilerini teflvik etti i için kurulufla sad k olma e ilimi de gösterirler. fiirketinizin çal flanlar n gelifltirme konusundaki plan, iflletmenin en yeteneklilerinin dikkatini firman z n bilançosuna katk da bulunmak için en iyi donan ma sahip bireyler ne kadar baflar l bir flekilde çekip elinde tutaca konusunda da kilit bir etmendir. Yüksek performansl bireyler, kendilerine düzenli olarak büyüme f rsatlar verildi ini hissederlerse s k nt l zamanlarda bile flirketle birlikte kalma e ilimini daha çok gösterirler. Bu, flirketinizi ifle alma ve e itim maliyetlerinden oluflan bir kamburdan kurtar r. Çal flanlar Gelifltirmenin Önemi 15

14 TABLO 1 ki Gelifltirme Yaklafl m Eski Yaklafl m Yaln zca düflük performansl lar geliflim ihtiyac duyarlar. Gelifltirme, insan kaynaklar grubunun sorumlulu udur. Kariyer gelifltirme, yetenekli çal flanlar öngörülebilir bir flirket merdiveninde yukar do ru ç karmaya odakl d r. Gelifltirme e itim (ör. flirket içi seminerler ya da hafta sonu çal fltaylar ) anlam na gelir. Yeni Yaklafl m Kurulufl içindeki herkes, özellikle yüksek ve eksiksiz performansl lar gelifltirilebilir. Çal flanlar gelifltirmek her yöneticinin sorumlulu udur. Kariyer gelifltirmek, profesyonel yeteneklerini güçlendirmek için çal flanlar yeni meydan okumalara yönlendirmeye odakl d r. Gelifltirme e itimi içerebilir, ama ayn zamanda flu tür görevler s ras nda ö renim biçimleri anlam na da gelir: Gerilme görevlendirmeleri Görev rotasyonu Özellefltirilmifl e-ö renim Eylem üzerinde ö renim Yönetici koçlu u ve geribildirim Yönderlik Keza, elveriflli bir kariyer geliflimi program na sahip olmak, kuruluflunuzun gelece e haz rlanmas na yard mc olur. Nas l m? Gelecek y llarda, departman ya da ekibinizdeki hangi elveriflli kiflilerin hangi görevleri alaca n belirlemenize yard mc olur. Bu yolla çal flanlar n z, ihtiyaç belirdi inde kilit rollere geçmek için haz r olacaklard r. Bu tür bir baflar planlamas yla kuruluflunuzu yeni meydan okumalara karfl l k verecek flekilde konumland r- 16 Çal flanlar Gelifltirmek

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar novasyon Yapmak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

Ekipyonetimi_2baski 1/9/14 10:56 AM Page 1 Ekip Yönetimi

Ekipyonetimi_2baski 1/9/14 10:56 AM Page 1 Ekip Yönetimi Ekip Yönetimi Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

Çal flanlar Elde Tutmak

Çal flanlar Elde Tutmak Çal flanlar Elde Tutmak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Dizinin kitaplar :

Cep Yönderi Dizisi. Dizinin kitaplar : nsanlar kna Etmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Etkili fl Yaz lar Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

KNOW-HOW. Sonuç Alan nsanlar Almayanlardan Ay ran 8 Beceri RAM CHARAN. Geri Willigan. Çeviren Ümit fiensoy. ile

KNOW-HOW. Sonuç Alan nsanlar Almayanlardan Ay ran 8 Beceri RAM CHARAN. Geri Willigan. Çeviren Ümit fiensoy. ile KNOW-HOW KNOW-HOW Sonuç Alan nsanlar Almayanlardan Ay ran 8 Beceri RAM CHARAN ile Geri Willigan Çeviren Ümit fiensoy ISBN 978-9944-186-40-7 Mnow-How 2007, Ram Charan Optimist Yay nlar Türkçe yay n haklar

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden De iflim Yönetimi ve Uygulama Metodolojisi P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 06 De iflim Yönetimi Yazan

Detaylı

Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON

Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON Balanced Scorecard Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 01 Balanced Scorecard Yazarlar Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof.

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M. K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M. K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M NSAN KAYNAKLARI 19 YÖNET M K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK)

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden Kurumlarda Baflar l ve Etkin tibar Yönetimi Burcu Akar Kuyucu tibar Paradigmas Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Ölçme Gary Davies ile

Detaylı

ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 07 Entelektüel Sermaye. Yazan ve Derleyen. Dr. Y lmaz Argüden

ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 07 Entelektüel Sermaye. Yazan ve Derleyen. Dr. Y lmaz Argüden Entelektüel Sermaye ARGE Dan flmanl k 14. Ulusal Kalite Kongresi Entelektüel Sermaye Oluflturma, Etkili Yararlanma oturumu sponsoru ARGE Dan flmanl k n kongre kat l mc lar na arma an d r. ARGE Dan flmanl

Detaylı

ADIM ADIM PROJE YÖNET M

ADIM ADIM PROJE YÖNET M ADIM ADIM PROJE YÖNET M ADIM ADIM PROJE YÖNET M BAfiARILI PROJE YÖNET M Ç N KANITLANMIfi VE PRAT K B R REHBER Richard Newton Çeviren lker Gülfidan ISBN 978-605-5655-27-3 Pearson Education Limited 2006

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

nsan Kaynaklar n n E itimi ve Gelifltirilmesi

nsan Kaynaklar n n E itimi ve Gelifltirilmesi I nsan Kaynaklar n n E itimi ve Gelifltirilmesi Raymond A. NOE Çeviren Prof. Dr. Canan ÇET N I Raymond A. NOE, EMPLOYEE TRAINING & DEVELOPMENT, McGraw-Hill Irwin, Fourth Edition, 2008, kitab ndan tercüme

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

KAZANMAK ST YORSANIZ

KAZANMAK ST YORSANIZ KAZANMAK ST YORSANIZ Jack Welch Suzy Welch KAZANMAK ST YORSANIZ Çeviren Ahmet Kardam Yay ma Haz rlayan Zülfü Dicleli ISBN 978-975-6225-47-9 Winning 2005, Jack Welch bzd Yay n ve letiflim Hizmetleri Türkçe

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

ZENG N OLMANIN KURALLARI

ZENG N OLMANIN KURALLARI ZENG N OLMANIN KURALLARI ZENG N OLMANIN KURALLARI Bolluk çinde Yaflamaya Yönelik Kiflisel Bir Anahtar RICHARD TEMPLAR Çeviren: Ümit fiensoy ISBN 978-9944-186-62-9 The Rules of Wealth Richard Templar 2007

Detaylı

ÜRÜN GEL fit RME KILAVUZU. ÜRÜN GEL fit RMEYE KARAR VERME ÜRÜN GEL fit RME SÜREC B LG SAYAR DESTEKL MÜHEND SL K ÜRGE VE PROJE YÖNET M RAPORLAMA

ÜRÜN GEL fit RME KILAVUZU. ÜRÜN GEL fit RMEYE KARAR VERME ÜRÜN GEL fit RME SÜREC B LG SAYAR DESTEKL MÜHEND SL K ÜRGE VE PROJE YÖNET M RAPORLAMA ÜRÜN GEL fit RME 3 KILAVUZU ÜRÜN GEL fit RMEYE KARAR VERME ÜRÜN GEL fit RME SÜREC B LG SAYAR DESTEKL MÜHEND SL K ÜRGE VE PROJE YÖNET M RAPORLAMA stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu (

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Tepe yöneticilerden gençlere mektup Cazip ifl alanlar Özgeçmifl ve baflvuru hatalar ISSN 1308-5689 2011 fiirketler ve dahas Yeni Mezunun fl Rehberi 2011 Yeni Mezunun fl Rehberi

Detaylı

PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M

PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2586 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1555 PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Cavide UYARG L (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Dilek ACAR (Ünite 2) Dr. Hakan YILMAZ

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 02 De er Yönetimi Yazarlar Murat YALNIZO LU & Emre ERKUT Stanley F. SLATER & Eric M. OLSON Philippe HASPESLAGH & Tomo NODA & Fares BOULOS

Detaylı

Merhaba. Derginin di er bölümlerinde yine sizlere faydal olaca n ve ilgiyle okuyaca- n z düflündü ümüz makale ve yaz lar yer almaktad r.

Merhaba. Derginin di er bölümlerinde yine sizlere faydal olaca n ve ilgiyle okuyaca- n z düflündü ümüz makale ve yaz lar yer almaktad r. 3 Merhaba ç Denetimle ilgili ülkemizdeki ilk ve tek mesleki yay n olan dergimizin 5. y l n kutluyoruz. Mesle in profesyonel sesi olan dergimiz, kurumsal kimli ini baflar ile devam ettirmektedir. Bildi

Detaylı

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü Dr. Yeflim Toduk Akifl Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü iflbir ile reklam ve iletiflim sektörünün türkiye deki

Detaylı