PERSONEL YÖNETMELĐĞĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERSONEL YÖNETMELĐĞĐ"

Transkript

1 2005-ANKARA 1

2 AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmelik hükümleri; Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünde (bu yönetmeliğin takip eden maddelerinde Dernek olarak anılacaktır), özel sözleşmelerle çalışan veya dışarıdan destek veren danış man, vb. ve aşağıda Geçici Personel başlığıyla tanımlananlar dış ındaki hiz met akidli personelin çalış ma şekil ve şartlarını, niteliklerini, hak ve yükümlülükleri ile ücretlerine ilişkin esasları düzenler. Genel Başkanlığa bağlı olarak görev yapan Teftiş Kurulu Başkanı, Baş Denetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımc ıları özlük hakları hariç bu yönetmelik kapsamı dışında olup harcırahla ilgili hükümler Teftiş Kurulu Başkanlığının Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. İş Kanunu ve çalış ma hayatını ilgilendiren diğer kanun,tüzük ve yönetmelik hükümleri saklıdır. TEM EL İLKE Madde 2: İnsan Kaynaklarının en etkin ve verimli şekilde kullanılmas ı ve yönetim gücünün kuruluş hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi için sürekli kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel ve takım performansını geliştirmek,çalışanlara eşit kariyer ve profesyonel geliş me olanakları tanımaktır. TANIMLAR Madde 3 - Aşağıda yazılı bulunan kavramların bu yönetmelikte anlamları karşılarında gösterilen tanımlar gibidir. a. Dernek: Türkiye Kızılay Derneği ve kendisine bağlı diğer hiz met yerleridir. b. Personel: Dernekte bir görevde hiz met akti ile çalışan ve lüzum görülen hallerde il ve ülke hudutları haricinde verilecek geçici görevleri de yapmakla yükümlü kişilerdir. c. Aylık Ücret : Ay içinde hak kazanılan net ücrettir. d. Geçici Personel: Dernekteki uz manlık gerektiren bir görevin yapılması ve belirli bir işin tamamlanmas ı amac ı ile görev süresince çalıştırılmak üzere bu göreve uygun görülmüş olan belirli süreli sözleş meli personeldir. e. Geçici Görev: Personelin kendi görev yerinin dış ındaki bir görevde geçici olarak çalıştırılmas ıdır. 2

3 İKİNCİ BÖLÜM ELEMAN SEÇM E VE YERLE TİRM E Bu bölüm aşağıda belirtilmiş olan süreç dahilinde uygulanacaktır. AMAÇ Madde 4- Bu prosedürün amacı, TÜRKİY E KIZILAY DERNEĞİ İnsan Kaynakları Bölümü tarafından; boşalan veya ilave kadrolar için seçilen uygun ve nitelikli personelin seç me ve yerleştirme sürecinin ve faaliyetlerinin kurumun günlük iş akışlarının ve diğer çalışanların motivasyonlarını etkilemeyecek şekilde bir sistematik dahilinde yapılmas ını sağlamaktır. KAPSAM Madde 5- Bu prosedür, tüm TÜRKİY E KIZILAY DERNEĞİ Genel Müdürlüğü personelini kapsar. SO RUMLULUKLAR Madde 6- Bu prosedürün uygulanmas ı Genel Müdürlüğün / İnsan Kaynakları Bölümünün sorumluluğunda olup, prosedürde aç ıklanan faaliyetlerle ilgili yetki ve sorumluluklar aşağıdaki gibidir : 3

4 6.1 TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ Personel Seçme İşlemleri : Faaliyetler Eleman talep formunun doldurulmas ı ve İnsan Kaynaklarına ulaştırılmas ı Taleplerin incelenmesi Taleplerin onaylanmas ı Adayların Bulunması Dernek içi kaynakların değerlendirilmesi Adayların değerlendirilmesi İş teklifi İlgili Birim/Kişi Personel talebi yapma yetkisine sahip tüm yöneticiler İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları / Genel Müdür İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları / İlgili Direktör ve Müdür İnsan Kaynakları 6.2 TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ Personel Yerleştirme İşlemleri : Faaliyetler İşe alma sürecinin tamamlanması ve iş teklifine olumlu cevap verilmesi İşe başlayacak personelin SSK işlemlerinin yapılması Personel iş teklif formunun hazırlanmas ı ve imzalatılmas ı Hiz met sözleşmesinin imzalatılması/onay ı İlgili birimlere işe başlama tarihinin bildirilmesi Yöneticiler için verilecek telefon, araba tahsis formlarının hazırlanması Personele ait yasal belgelerin kontrolü Personelin bölümüne götürülüp tanıştırılmas ı Personel oryantasyon programına dahil edilmesi Personele ait bilgilerin programa girilmesi Personele ait belgelerin dosyalanmas ı İlgili Birim / Kişi İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları / Personel Bölümü İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları / Genel Müdür İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları / Personel Bölümü İlgili Yönetici / İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları / Personel Bölümü İnsan Kaynakları / Personel Bölümü 4

5 Madde 7- UYGULAMA 7.1 SEÇME İ LEMLERİ : Personel Talep İşlemleri : Talepte bulunan yönetici Personel Talep Formu nu eksiksiz şekilde doldurur. Personel Talep Formu, talebi yapan bölümün müdürü ve genel müdür tarafından onaylanarak, personelin beklenen başlama tarihinden en az yedi iş günü önce İnsan Kaynaklarına iletilir İnsan kaynakları onaylanan taleplerle ilgili işlemlere başlar. Personel talebi reddedilen bölüme Personel Talep Formu nun bir kopyası İnsan Kaynakları tarafından iletilir Onaylanmayan formlar ilgili bölüme gerekçeleri ile geri gönderilir TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ Personel İhtiyacının Karşılanması : Talebin Mevcut Kadrodan Karşılanması : İnsan kaynakları, talebi yapılan pozisyon için Derneğin mevcut kadrosundan bir atama yapılıp yapılamayacağını belirlemek amac ıyla pozisyonla ilgili iletişim kurar. İletişim sonucu toplanan başvurular incelenir ve mülakat süreci başlar. Pozisyon için uygun olduğu düşünülen aday için, adayın bağlı bulunduğu yöneticinin (direktör/müdür) ve talepte bulunan yöneticinin (direktör/müdür) onayı alınır ve aday ın kabulünü takiben atama gerçekleştirilir Talebin Mevcut Kadro Dışından Karşılanması : Talep mevcut kadrodan karşılanamadığı takdirde İnsan Kaynakları mevcut veri tabanına başvurur. Talebin veri tabanından karşılanamadığı durumlarda, dış kaynaklara başvurulur (Gazete ilanı, danış man firma, kariyer siteleri) Mülakat : İnsan Kaynaklarında toplanan özgeçmişler ve doldurulmuş olan İş Başvuru Formları talep edilen pozisyonun gerektirdiği kriterlere dayanılarak ön elemeden geçirilir.ön elemeden geçen adaylar birinci mülakat için çağrılır. İlk mülakat İnsan Kaynakları tarafından yapılır. Görüş mede olumlu olarak değerlendirilen adaylar ikinci bir mülakata çağrılır. Bu aşamada görüşme, talepte bulunan direktör, müdür ve İnsan Kaynakları tarafından yapılır. Pozisyona uygun bulunmayan adaylara olumsuz mektup posta veya yoluyla gönderilir. 5

6 Görüşmeyi yapan kişiler mülakat esnasında Görüşme Değerlendirme Formunu doldurur. Olumlu olarak değerlendirilen görüş melerde bu form personelin dosyasına konulur,olumsuz olarak değerlendirilen görüş melerde veritabanında saklanır Referans Kontrolü İnsan Kaynakları tarafından gerekli görüldüğü takdirde adayın çalış mış olduğu iş yerlerinden sözlü referans alınarak gerekli araştırma tamamlanır. Pozisyona uygun bulunmayan adayların bilgileri daha uygun olabilecek pozisyonlar için 6 ay süreyle saklanır Aranan Genel artlar : Kuruma alınacak personelde aşağıdaki genel koşulların bulunması gereklidir : T.C. vatandaşı olmak veya yabancı uyruklularda T.C nde ikamet ve çalış ma izni almış olmak, Erkeklerde askerlik görevini tamamlamış olmak veya uygun görülen sürelerde tecilli olmak, Kamu haklarından yoksun bulunmamak, Yüz kızartıc ı suçtan hüküm giymemiş bulunmak, Res mi yada özel kurum ve kuruluşlara zorunlu hiz met yükümlülüğü altında bulunmamak. Dernek, gerektiğinde işe alınacak elemanları genel veya özel nitelikte, sözlü veya yazılı sınava tabi tutabilir. Ayrıca ihtiyaç halinde seçim sürecinde psikometrik testler kullanılır. 6

7 7.2 YERLE TİRME İ LEMLERİ : TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ PERSONEL İ TEKLİFİ : İşe başlamas ı uygun görülen adaya üzerinde karar verilen koşullar, İnsan Kaynakları tarafından, İnsan Kaynaklarının ve Genel Müdürün imzaladığı İş Teklif Formu ile yazılı olarak sunulur. İş Teklif Formu nu imzalayan yada sözlü olarak işi kabul ettiğini beyan eden adaylara işe alım için gerekli evraklar listesi verilir Oryantasyon İşe başlayan personel oryantasyon programına dahil edilir. (Baz ı servis kadroları buna dahil değildir.) Personelin İşbaşı Yapacağı Birim : Bölüm yöneticisi işe başlayacak personel için gerekli ortamın haz ırlanmas ını sağlar Hizmet Sözleşmesinin İmzalanması : İşe başlayan her personelin imzalaması zorunlu hizmet akdidir. Akit gizlilik koşulları göz önüne alınarak imzalattırılır, ve aynı koşullar çerçevesinde İnsan Kaynakları tarafından personelin dosyasına kaldırılır Gerekli Evraklar Listesi : Personelin işe başlayacağı gün yanında getirmesi gerekli kanuni evraklardır. Gerekli Evraklar: Vesikalık fotoğraf (6 adet), ikametgah belgesi, SSK kimlik kartı fotokopisi, nüfus cüzdan sureti, en son bitirilen okulun noter tasdikli diploma fotokopisi, askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge, sabıka kaydı (savcılıktan), sağlık raporu (Devlet Hastanesinden)(Sağlık Ocağından getirilecek raporların ekinde Akciğer röntgeni olması gerekmektedir),kan grubu belgesi,evlilik cüzdanı fotokopisi (ilk üç sayfa), varsa çocukların nüfus cüzdanı fotokopisi,en son iş yerinden hiz met belgesi, tahakkuk eden kümülatif gelir vergisi matrahını ve ödenen vergiyi gösterir belge (önceki iş yerinden). Evraklarını tamamlamayan personelin işe girişi yapılmaz. Eksik evrakları bulunan personel eksik evraklarını 30 işgünü içerisinde tamamlamakla yükümlüdür. Yukarıdaki formları imzalayarak ve tamamlayarak TÜRKİY E 7

8 KIZILAY DERNEĞİ kadrosuna giren personel ile ilgili istenilen tüm bilgiler İnsan Kaynakları programına işlenerek bordro işlemleri için gerekli çalış malar yapılır. Personele ait bilgiler İnsan Kaynakları programında gizliliği sağlanmış bir ortamda saklanır. DÖKÜMANTASYON Adres Saklanan Belge Süre/ Not TÜRKİY E KIZILAY İşbaşı Yapan Adayların Özgeçmişleri DERNEĞİ Personel Dosyası (Kendi haz ırladıkları) ve / veya Başvuru Formları Personel dosyalarında Görüşme Değerlendirme Formu süresiz olarak saklanır İş Teklif Formu Hiz met Sözleşmesi Personele ait yasal belgeler 8

9 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÇALI MA DÜZENİ ATAMA YETKİSİ Madde 8 - Genel Müdür, Genel Merkez Kurulu nca, Direktör ve Müdür düzeyindeki personel Genel Müdür ün talebi ve Yönetim Kurulu nun onay ı ile, Genel Müdürlüğün diğer personeli ise Genel Müdür tarafından atanır. İ E BA LAMA Madde 9 - İşe alınan personel iki (2) aya kadar deneme süresine tabi tutulur (Bu süre içerisinde adaya pozisyon ücreti %20 eksik olarak ödenir). Deneme süresi içerisinde aday yetiştirilmesi ve işe hazırlanmasına ilişkin olarak İnsan Kaynakları tarafından belirlenen program çerçevesinde oryantasyon eğitimine tabi tutulur. Deneme süresi sonunda iki üst yöneticisi adayın işindeki başarı derecesi hakkında bir değerlendirme yapar ve görüşünü yazılı olarak İnsan Kaynakları na sunar. Değerlendirilen adayın bu süre içerisinde uygun bulunmaması durumunda personelin iş akdi feshedilir. KİMLİK KARTI Madde 10 - İşe alınan personele göreve başlamas ını takiben 5 iş günü içinde fotoğraflı ve onaylı bir adet kimlik kartı verilir. Herhangi bir nedenle Dernekle ilişiği kesilenlerden kimlik kartları geri alınır. SİCİL DOSYASI Madde 11 - İşe alınan personele bir sicil numaras ı verilerek, adına bir dosya açılır ve personel hakkındaki tüm bilgi ve belgeler burada saklanır. Aynı numara bilgi işlem kodlamalarında da kullanılır. Bu dosya Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri dışındaki kişilere Genel Müdürden onay alınmaks ızın gösterilemez. Bu dosyalar Özlük İşleri ve Tahakkuk Birimince muhafaza edilir. 9

10 HİZMETTEN AYRILMAYA YOL AÇAN HALLER Madde 12 - Aşağıdaki hallerde personelin Dernekle ilişiği sona erer. İstifa, Emeklilik, İşten ay ırma, Disiplin cezası ile görevine son verilme, Ölüm, Yaş sınırı, Adayda başarısızlık, Dernek dışında bir göreve atanma, Hastalık,süresinin kanuni belirtilen süreleri aşmas ı halinde, İşe alınmada yanlış beyan, Organizasyon Değişikliği Kadro İptali İSTİFA Madde 13 - Dernek personeli, makama yazılı olarak istifa isteğinde bulunabilir. İstifa eden personele kıdem ve ihbar taz minatı ödenmez. Derneğin talebi halinde personele ihbar süresi kullandırılır. ( İş Kanununun istisnai ve gereklilik gösteren maddeleri hariç) Zimmetinde ayni ve nakdi kıy metler bulunanlar gerekli devir teslim işlemlerini bitirmeden görevinden ayrılamaz. EM EKLİLİK Madde 14 - Dernek personelinin emeklilik işlemleri Sosyal Sigortalar Kurumu Mevzuatına göre yapılır. Kıdem Tazminatı İş Yasası hükümlerine göre ödenir. HİZMET SÖZLE M ESİNİN FESHİ Madde 15 - Taraflar, diğer tarafın hizmet akitlerine aykırı davranışlarından dolayı veya yürürlükteki iş Yasasının taraflara tanıdığı ihbarsız fesih hallerinin ortaya çıkmas ı halinde hizmet sözleşmesini İş Yasasının 24. ve 25. maddeleri gereğince ihbars ız feshetmeye yetkilidir. Hizmet Sözleşmesi süresi dolmadan karş ılıklı mutabakat sağlanmak koşulu ile iş akdi sona erdirilebilir.personelin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayandırılarak görevlerine, atanmalarına yetkili organlarca her zaman son verilebilir. DİSİPLİN CEZASI İLE İ E SON VERM E Madde 16 - Dernek, İş Yasasının 25. maddesinde gösterilen ve bu yönetmelikte belirtilen sebeplerin varlığında hiz met sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız feshedebilir. Kurumca hazırlanan ve çıkarılan tüm yönetmelikler ve hükümler iş akidlerine ek olarak kabul edilir ve gerektiğinde bu madde kapsamında değerlendirilir. 10

11 ÖLÜM Madde 17 - Ölen personel için İş Yasasında ödenmesi öngörülen miktarlarda kıdem tazminatı kanuni mirasçılarına ödenir. YA SINIRI Madde 18 - Dernekte görevli iken 60 yaşını dolduran personelin Dernekçe resen ilişiği kesilir. Ancak yararlı çalış maları ile Dernekte hiz metine ihtiyaç duyulan personelin çalışma süreleri, Bağlı bulunduğu yöneticisinin teklifi, personelin talebi ve Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun kararı ile 60 yaşını doldurduğu y ılsonu itibari ile 1 kez, 1 yıl için uzatılabilir. Yaş sınırının tespitinde doğum yılı esas alınır. Yaş sınırı ve uzatma işlemleri, doğum tarihlerindeki ay ve gün nazara alınmaks ızın her yılın 1 Ey lül tarihi esas alınarak hesaplanır ve değerlendirilir. 01 Eylül tarihi itibariyle iş akdi uzatılmayan personelin Dernekçe resen ilişiği kesilir. Uzman niteliğinde olan ve/veya part-time çalışan personelde 60 yaş sınırı aranmaz. Yaş sınırı nedeniyle Dernekle ilişiği kesilen personele mevzuat esasları dahilinde kıdem tazminatı ödenir. Yaş hükmü ihbar niteliğinde olduğundan, bu gibilere ayrıca ihbar öneline ait ücreti ödenmez. İşten ayrılmada işe alınmadaki onay sistemi çalış ır. AYRILANLARIN İSTİHKAKLARI İLE BORÇLARI Madde 19 Dernekten ayrılan personelin her türlü istihkakları Dernek e olan borçları düşüldükten sonra ödenir. NORMAL ÇALI MA Madde 20: -Personelin haftalık çalış ma süresi 45 saattir. Kural olarak personelin günlük çalış ma süresi haftanın beş iş günü 9 saattir.çalışılan bölüm, lokasyon ve işin şartlarına bağlı olarak bu belirtilen süre ve günler değişiklik gösterebilir.iş Kanunu hükümleri ve kurumun akid ve yönetmelikleri doğrultusunda çalış ma düzeni 6 iş günü olarak gerektiğinde revize edilebilir. Haftalık çalış ma sürelerinin iş günlerine bölünmesi, günlük işe başlama,ara dinlenmesi ve iş bitirme zamanları hakkında yapılacak değişiklikler, uygulanmaya başlanmadan en az 2 gün öncesinde personele duyurulur. FAZLA ÇALI MA Madde 21:- Çalışanlar hiz met akdi ile üstlendikleri işi normal süresi içinde yapmak ve tamamlamakla yükümlüdürler. Çalış manın normal süresi bittikten sonra da sürdürülmesini gerektiren durumlarda Ek Protokolün 7.maddesi Özel artlar Bölümünün 2.maddesi gereğince bölüm müdürünün onay ı ile fazla çalış ma yapılabilir. Kuruluş gerekli gördüğü hallerde İş Kanunu hükümlerine bağlı olarak da çalış ma süreleri dışında fazla çalışma yaptırabilir. Olağanüstü haller, afet ve krizlerde fazla çalışmay ı ve süresini Genel Müdürlük kararlaştırır. Çalışanlar kurum tarafından uygulanacak fazla çalışmaya uymay ı peşin kabul ederler. 11

12 HAFTA TATİLİ Madde 22:-Kurum işyerinde personel için hafta tatili Cumartesi ve Pazar günüdür. Hafta içinde tatil yapan personel için o günler tatil günü, Cumartesi ve Pazar günleri ise iş günü olarak işlem görür. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER Madde 23:-Kanunda belirlenen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri çalışanlar için tatil günüdür. Kanunda düzenlenen Ulusal Bayram ve tatil günleri şunlardır. Cumhuriyet Bayramı Yılbaş ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gençlik ve Spor Bayramı Zafer Bayramı Ramazan Bayramı Kurban Bayramı 29 Ekim (28 Ekim günü saat de başlar) 01 Ocak 23 Nisan 19 Mayıs 30 Ağustos 3.5 gün (Arife günü saat de başlar) 4.5 gün (Arife günü saat de başlar) Dernek Yönetimi, yukarıda belirtilen tatil günlerinde zorunlu nedenlerle çalış manın devamını gerekli gördüğünde personel bu günlerde çalışmayı kabul eder. 12

13 ÜCRET ÖDENM ESİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÜCRET V E YAN HAKLAR Madde 24 - Bir aylık çalış ma karşılığında personele net ücreti ödenir. Hafta tatili ile Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri bu ücrete dahildir. Personel ücretleri ve geçici personelin ücretleri, çalıştıkları ayı takip eden ilk gün ödenir. Türkiye Kız ılay Derneği nde ücret yönetiminin esası; çalışanların eğitim düzeyi, üstlendikleri işin nitelikleri, yetkinlikleri, performansları ve ücret araştırma sonuçları dikkate alınarak belirlenmesine dayanır. Çalışanların ücret artış prensipleri Dernek Yönetimince yapılan çalış malara dayalı olarak belirlenir ve Yönetim Kurulunca kabul edilen ölçütler esas alınarak ücret artış ı yapılır. Ücretlere ilişkin tüm bilgilerin kişiye özel olması nedeni ile bu konuda gizlilik esastır. Çalışanların bu konuya özen göstermeleri istenir. ÜCRET HAKLARI Madde 25 - Dernekçe bir göreve atanan personelin işe fiilen başladığı gün ücret hakkı doğar. Ay içinde görevden ayrılan personelin ücreti ise görevden ayrıldığı tarihte ödenir. Personelin ücretleri çalıştıkları süre dikkate alınmak sureti ile hesaplanır PRİM Madde 26 Personele y ıl sonlarında başarı değerlendirmesine (Performans Değerlendirme sonuçları) bağlı olarak prim ödemesi yapılabilir. Bu primler yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Böyle bir prim sistemi o anda dernekte çalış makta olan ilişiği kesilmemiş personele uygulanabilir, ileriki yıllar için hiçbir hak doğurmaz. Performans değerlendirme sistemine bağlı olarak uygulanacak prim sisteminin yürürlüğe girmesi veya kaldırılmas ı Yönetim Kurulun kararlarıyla oluşur. Ayrıca sene içinde ; a) Dernekle ilgili doğmas ı büyük bir tehlike ya da zararı önlemek, b) Önemli bir usulsüzlüğün ortaya çıkmas ını sağlamak c) Ulusal ve uluslar arası dergilerde yazıları çıkan, d) Derneğin giderlerinde önemli bir tasarrufta bulunmak veya gelirlerinde önemli artışlar sağlamak, Yukarıda belirtilen hususların gerçekleşmesinde rol oynayan personele Yönetim Kurulu kararıyla prim verilebilir. 13

14 YEMEK Madde 27 - Yemek pişirilen veya sağlanan işyerlerinde çalışan personele her tam iş günü için bir öğün yemek verilir. Yemek verilen işyerlerinde yemek yemeyenlere yemek yardımı yapılmaz. Yemek pişirilemeyen veya sağlanmayan hizmet yerlerinde çalışan personele, çalıştığı her tam iş günü için nakit olarak yemek yardımı yapılabilir. Uz man doktor onayı ile sağlık sebebiyle iş yerinde çıkan yemekten yararlanamayan personele öğle yemeği karşılığı ayrıca ödenir. ULA IM Madde 28 Personelinin hiz met yerlerine ulaşımının sağlanmas ı için gerekli görüldüğü takdirde tespit edilen güzergahlar dahilinde Genel Müdürlük yönergesi çerçevesinde servis hizmeti konulabilir. DERNEK ARAÇLARININ TAHSİSİ Madde 29 Dernek araçlarının kullanımı Genel Müdürlükçe belirlenen personele tahsis edilebilir. Dernek araçları ile iş gereği gerçekleştirilen seyahatlere ilişkin yakıt, otopark, otoyol vb. ücretler belgelendirmek koşuluyla ayrıca ödenir. 14

15 BE İNCİ BÖLÜM MASRAF V E SEYAHAT Bu prosedürün amac ı, Türkiye Kız ılay Derneği personelinin yapacağı şehir içi, yurt içi ve yurt dışı yolculuklara ilişkin her türlü giderin, temsil ve ağırlama harcamalarının, Dernekçe yüklenilme ilke, koşul ve sınırlarını düzenlemektir. KAPSAM Madde 30-Tüm Kız ılay Derneği personelinin harcamalarını kapsar. Madde 31-TANIMLAR 31.1 SEYAHAT SÜRESİ : Görevlinin, görev seyahati sebebi ile evinden veya işyerinden, hareket gününden başlamak üzere evinin veya işyerinin bulunduğu mahale dönüş gününe kadar geçen zamandır AVANS : SEYAHAT AVANSI : Genel Müdürlüğün görevlendirdiği personele seyahat masraflarını karşılayabilmesi için tutarı seyahatin içeriği ve uzunluğu ile ihtiyaç sahibi personel tarafından belirlenen avanstır İ AVANSI : Genel Müdürlüğün uygun gördüğü görevi nedeni ile sürekli harcama yapan personele ödenen avanstır. Tutar işin içeriğine göre personel tarafından belirlenir. Madde 32. SO RUMLULUKLAR Bu prosedürün uygulanmas ı Mali İşler Bölümü sorumluluğundadır. 15

16 Madde 33. UYGULAMA 33.1 EHİRİÇİ YOLCULUKLAR : ehir içinde sürekli göreve çıkmak durumunda olanlara, Seyahate Çıkış Formu ile talep edilmesi ve onaylanması koşulu ile iş avansı verilir Görevli yaptığı harcamaları Personel Masraf Beyan Formu ile belgeler. Gereken onayları temin ettikten sonra, bu formu Mali İşler Bölümüne iletir. Dernek ödeme talimatına göre masraf beyan tutarı personele ödenir ehir içinde yapılacak yolculuklarda seçilecek araç türü, işin mahiyeti, görevin önemi ve ivediliği ile uyumlu olacaktır. Bu çerçeve içinde giderlerin minimum seviyede tutulmas ı esastır. ehir içi görev için yapılacak ulaş ım normal olarak toplu taşım araçları ile ve en kısa yoldan gidilecek şekilde yapılır. Dernek araçlarından faydalanılması halinde yol parası ödenmez ehir içi görevlendirmelerde birim yönetici ve/veya bölüm müdürü sözlü onay ı yeterlidir. Ayrıca izin için form doldurulması gerekmez YURTİÇİ ve YURTDI I SEYAHATLER : SEYAHAT ÖNCESİ : Yurt içi veya yurt dışı seyahate ç ıkan personelin ulaşım, konaklama masrafları duruma bağlı olarak kendisi yada Dernek tarafından belge karşılığı ödenir Bunun dış ında yapacağı harcamalarda belge karşılığında ödenir. Seyahate çıkacak kişiye seyahat süresince yapacağı harcamalara karşılık seyahat avansı verilir Genel Merkez Kurulu ve Denetçiler Kurulu Üyelerinin yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde ulaş ım, otel ve yemek giderleri karşılanır. Yurt içinde günlük harcırah iz değerden, yurt dış ında ise devletin uyguladığı harcırah kanununa göre ödeme yapılır Yurt içi günlük seyahat harcırahı her yıl Dernekteki her bir kademe için Devletin belirlediği üst limiti aşmamak kaydıyla Genel Müdürlük belirler. Denetim elemanları için Teftiş Kurulu Başkanlığı aynı yöntemle belirler. a-her kadro için yurtiçi geçici görevlendirmede her güne karşılık o y ıl için belirlenen harcırah verilir. b-ayrıca geçici göreve giden personelin otel yemek giderleri faturalandırılmak kaydıyla bir gün için toplam 2 günlük harcırahı geçemez.(genel Müdürlükçe anlaşma yapılan iller hariç) 16

17 c-ancak otelde kalmadığı durumlarda bir günlük yemek bedeli,bir günlük harcırahı aşamaz. Grup halinde görevlendirmede,en yüksek ünvana ait personelin harcırahı esas alınarak bütün personelin otel ve yemek bedeli belirlenir. d-görevin niteliği,görev yeri genel şartları ile konaklama imkanları,kalınacak süre vb durumlar değerlendirilerek otel giderlerinin yurtiçinde tamamının karşılanmasına Genel Müdürlük yetkilidir. e-kız ılay misafirhanelerinin olduğu yerler ile Kız ılay Genel Müdürlüğünün ilgili anlaşmalar yaparak kullanım kolaylığı sağlanacak devlet misafirhanelerinin olduğu yerlerde otellerden yararlanılmaz.genel Müdürlük her yıl söz konusu listeyi harcırah tutarlarını belirlediği genelgeye ek olarak yayınlar Dernek personeli Derneğin yemek ç ıkarttığı yerlerde yemekten ücretsiz yararlanır Yurt dışı günlük seyahat harcırahı Devletin belirlediği üst limitleri aşmamak kaydıyla Genel Müdürlükçe belirlenir. Otel ve yemek giderlerinin ne şekilde karşılanacağı Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Bu kapsam dış ındaki uygulamaları, yönerge ile düzenlemeye Genel Müdürlük yetkilidir. Ulusal ve uluslararası afet müdahale, kriz ve insani yardım operasyonlarında seyahat harcırahları belirlemeye Ekipler Yönergesi içinde Genel Müdürlük belirlemeye yetkilidir Yurt içi ve Yurt dışı Seyahat Avansı almak için Seyahate Çıkış Talep Formu doldurulur ve onaylattırılır Yurt içi seyahatlerde form imzalatmanın olas ı olmadığı acil hallerde telefonla onay alınır. Ancak en kısa zamanda bu form doldurularak onaylattırılır. Aksi halde kişinin harcamaları ödenmez Onaylanmış Seyahate Çıkış Talep Formu nun aslı, avans talebinin karşılanması için Mali İşler Bölümüne verilmesi gerekmektedir SEYAHAT SONRASI : PERSONEL YÖNETMELĐĞĐ Personel seyahati sonrasında yaptığı harcamalara ait belgeleri alır ve dönüşte hesabı kapar Yapılan harcamalar Personel Masraf Beyan Formu düzenlenerek belgelendirilir. Ulaş ım ile ilgili kullanılan ve kullanılmayan biletler ile birlikte diğer tüm belgeler tarih sırasına göre bu forma eklenir Düzenlenen Personel Masraf Beyan Formu onay yetkileri Avans Talep Formu nda belirtildiği s ırada onaylatılır. Formun onaylanması ve takibi seyahate çıkan kişiye aittir. Onaylı formlar ve ekindeki belgeler seyahat dönüş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Mali İşler Bölümüne iletilir. 17

18 Mali İşler Bölümüne gelen masraf formlarının kontrolünün yapılmasından sonra Personel Masraf Beyanı muhasebe kayıtlarına alınır ve ödeme planına göre ödenir Mali İşler Bölümüne gelen masraf listelerinin kontrolünün yapılmas ından sonra alınan avans fazlası Dernek kasasına iade edilir veya harcama fazlası kişiye ödenir. Yurt dış ı seyahatlerde avans, yabancı para cinsinden verilir, iade veya ödeme de aynı para cinsinden yapılır Avans döviz olarak alındı ise, yapılan harcamalar ilgili günkü kurlardan alınan döviz cinsine çevrilir ve hesap kapamaları alınan döviz cinsinden gerçekleşir YOLCULUK SÜRESİ : Yolculuk süresi işin gereğini aşamaz ve Seyahate Çıkış Talep Formu nun ilgili bölümüne form düzenlenirken mutlaka yazılır. Bu sürenin aş ılmas ı halinde, kayıtlı dönüş tarihi görevlendiren tarafından onaylanmadıkça aşan süre için yapılan giderler ödenmez Derneğin normal çalış ma günlerinde, yolculuk süresinin çalış ma saatlerinin dış ına ç ıkmas ı halinde, fazla mesai ödemesi yapılmaz KABUL EDİLEN HARCAMALAR : Geçici görevle gidilen yerlerde yemek ve konaklama giderleri,, Seyahate ilişkin çeşitli resmi giderler Yüklenilen görev zorunlu gereği olan posta, kargo, fotokopi, pul, kırtasiye gibi giderler Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulunun temsil ve ağırlama giderleri YEM EK GİDERLERİ : Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde personelin günlük öğle ve akşam yemek harcama toplamları günlük verilen harcırah limitini aşamaz. Bu limitleri geçen harcamalar için ödeme yapılmaz. Bu limitler gerektikçe güncelleştirilir. 18

19 33.6 KONAKLAMA GİDERLERİ : Yurt dışı otel rezervasyonlarını duruma göre ya personelin kendisi yada Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından yapılır Otel faturaları oda ve kahvaltı bedelini kapsar. Aşağıda yer alanların dışında kalan otel harcamaları ödenmez. Genel Müdürlükçe belirlenen şehirlerde anlaşma yapılan otellerde anlaş ma şartları çerçevesinde otel ücretinin tamamı ödenir Dernekçe planlanan eğitimlere bölge dış ından katılacak personelin eğitimin yapıldığı oteldeki konaklama ücreti anlaşma çerçevesinde ödenir Su veya soda gibi temel içecek bedelleri Dernek tarafından karş ılanır Seyahat eden kişi, otel faturasını Dernekten almış olduğu seyahat avansından veya kredi kartından ödemiş ise, ilgili belgeleri, personel masraf beyan formu ekinde beyan eder. Otel faturalarına, ödenen tutarın ayrıntılarının bulunduğu ekstreler de eklenmelidir ULA IM GİDERLERİ : PERSONEL YÖNETMELĐĞĐ YURTİÇİ SEYAHATLERDE ULA IM : Yurt içinde yapılacak yolculuklarda seçilecek araç türü işin mahiyeti, görevin önemi ve ivediliğiyle uyumlu olacaktır. Bu çerçeve içinde giderlerin minimum seviyede tutulmas ı esastır. Yurt içi görev için yapılacak ulaşım normal olarak, belirli tarifeli araçlarla ve en kısa yoldan gelecek şekilde yapılır. Yurt içi ulaşımlarda kullanılacak araçlar aşağıda s ıralanmıştır : Dernek araçları Toplu taşım araçları Uçak Otobüs Demir yolları Deniz yolları Kiralık araç veya taksi Özel otomobil Seyahatlerde Dernek araçları da dahil kullanılacak ulaşım türünü belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir. Genel Müdürlükçe belirlenecek haller dış ında uçakla yolculuklarda her kademe personel için ekonomi s ınıfı kullanılır. 19

20 YURTDI I SEYAHATLERDE ULA IM : Yurtdışı seyahatlerde uçak rezervasyonu, Seyahate Çıkış Talep Formu na istinaden Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından yapılır. Genel Müdürlük tarafından belirlenecek haller dışında uçakla yolculuklarda her kademe personel için ekonomi s ınıfı kullanılır. Gerekli hallerde yurt dışı seyahatlerde Dernek araçları ve diğer ulaşım araçları da kullanılır Yurtdışında gidilen şehirde ulaş ım (havaalanı-şehir ve şehir içinde), uygunsa öncelikle toplu taşım vasıtaları ile değilse taksi ile yapılır. Yurtdışında şehirlerarası seyahat yapmak durumunda seçilecek araç türü işin mahiyeti, görevin önemi ve ivediliği ile uyumlu olacaktır. Buna uygun olarak ulaşım için toplu taş ım araçları, kiralık araç veya uçak kullanılır. Bu çerçeve içinde giderlerin minimum seviyede tutulması esastır. Ulaş ım en kısa yoldan gidilecek şekilde yapılmalıdır DERNEK ARACI KULANIMI : Yapılan masraflar ve masrafa konu olan dönemin başlangıç ve sonundaki araç kilometre sayaç rakamları, Personel Masraf Beyan Formu Dernek araba giderleri bölümü doldurularak beyan edilir. Kabul edilen masraflar aşağıdaki gibidir : Benzin(özel otomobille seyahatlerde her 100 Km ye 7 litre akaryakıt ücreti ödenir.km hesaplanmasında Karayolları Genel Müdürlüğünün mesafe cetveli baz alınacaktır) Tamir ve bakım (yedek parça, yağ değişimi vs.) Paralı geçişler, otopark Trafik cezaları araç sürücüsü tarafından ödenir ve nedenine bağlı olarak yönetimin uygun onayı halinde ödemesi yapılır ARAÇ KİRALAMA : Yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerinde, diğer ulaş ım araçlarının uygun olmadığı durumlarda Genel Başkan onay ı ile araç kiralanabilir Araç kiralama seçiminde işi görebilecek araçın mahiyet ve güvenlik açısından en uygununun seçilmesi esastır Aracın kiralama süresi bitiminde alınan belgede, kira başlangıç ve bitiş kilometre sayaç rakamının yazdırılmas ı gereklidir. Bu belge Personel Masraf Beyan Formu na eklenir Kiralık aracı kullanan kişi, aldığı benzin faturalarına araç plakasını yazdırmak zorundadır. (Her 100 Km ye 7 litre akaryakıt ücreti ödenir) 20

2. KAPSAM Bu prosedür personel talebinin onaylanmasından itibaren yeni personelin işe başlatılmasına kadar gerçekleştirilen tüm faaliyetleri kapsar.

2. KAPSAM Bu prosedür personel talebinin onaylanmasından itibaren yeni personelin işe başlatılmasına kadar gerçekleştirilen tüm faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu dokümanın amacı; XXXXXXX genelinde, personel ihtiyacının İşe Alım Birimine iletilmesini, boşalan veya ilave kadrolara şirket vizyonu, misyonu ve kurum kültürüne uygun yetkinliklere sahip personelin

Detaylı

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI Sayfa No : 1/7 İŞE ALIM PROSEDÜRÜ DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/7 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı, EMEK BORU (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde işe alınacak

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 07.07.2009 tarih ve 27281

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No madde-2.madde-4.madde-5.madde RV01

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No madde-2.madde-4.madde-5.madde RV01 İNSAN KAYNAKLARI Rev. No/Tarihi:RV01/ 02.04.2015 REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.04.2015 1.madde-2.madde-4.madde-5.madde RV01 1/8 2 1.AMAÇ Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi vizyon,

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ NOT: BU YÖNERGELER 20 NİSAN 2010 TARİH 72/1 SAYILI MÜTEVELLİ HEYETİ KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI Sayfa No : 1/7 İZİN PROSEDÜRÜ DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/7 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı Emek Boru (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde çalışan personelin

Detaylı

ĠġE ALIM YÖNETMELĠĞĠ

ĠġE ALIM YÖNETMELĠĞĠ 1. AMAÇ Bu dokümanın amacı, genelinde personel ihtiyacının Bölümüne iletilmesini, boşalan veya ilave kadrolara uygun ve nitelikli personelin seçilme ve yerleştirilme sürecini Bölümü bünyesi altında toplamayı

Detaylı

İŞ SEYAHATİ PROSEDÜRÜ

İŞ SEYAHATİ PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/6 İŞ SEYAHATİ PROSEDÜRÜ DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/6 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı, Emek Boru (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde çalışan

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı Mevlana Üniversitesi nde görev yapan akademik ve idari personelin izin işlemlerini

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME

SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME ve HARCIRAH YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan ve Üyeleri, Mütevelli Heyeti tarafından oluşturulacak, kurul veya

Detaylı

Bu yönetmeliğin amacı, çalışanların izin talep etmeleri durumunda tabi olacakları ilke, koşul ve sınırları düzenlemektir.

Bu yönetmeliğin amacı, çalışanların izin talep etmeleri durumunda tabi olacakları ilke, koşul ve sınırları düzenlemektir. 1. AMAÇ Bu yönetmeliğin amacı, çalışanların izin talep etmeleri durumunda tabi olacakları ilke, koşul ve sınırları düzenlemektir. 2. KAPSAM Bu yönetmelik tüm XXXXX çalışanını kapsar. 3. TANIMLAR Bu doküman

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMET BİRİMİ 1. Öğrenci İşleri HİZMETİN ADI Öğrenci Başvuru BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. Diploma fotokopisi 2. Transkript 3. Lisans/Yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesinin örneği 4.

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönerge; Mevlana Üniversitesi nde Akran danışmanı olarak görevlendirilebilecek öğrencilerin

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Yönerge, Turgut Özal Üniversitesinde tam zamanlı olarak çalışmakta olan

Detaylı

Döküman No 3 İZİN PROSEDÜRÜ Sayfa No Page 1 of 5 Yayın Tarihi ve No 08.03.2013 Revizyon Tarihi 03.07.2014

Döküman No 3 İZİN PROSEDÜRÜ Sayfa No Page 1 of 5 Yayın Tarihi ve No 08.03.2013 Revizyon Tarihi 03.07.2014 Bu prosedür, Nutricia Anne Bebek Beslenmesi çalışanlarının yılık izin, mazeret izni, ücretsiz izin, hastalık izni, doğum izni, süt izni ile Ulusal Bayram ve Genel Tatil ile ilgili süreçleri kapsamaktadır.

Detaylı

SEYAHAT YÖNETMELİĞİ. Yönetmelik No:RB. YN. 14 Revizyon No: 2 İlk Yayın Tarihi: Mayıs 2014 Revizyon Tarihi :

SEYAHAT YÖNETMELİĞİ. Yönetmelik No:RB. YN. 14 Revizyon No: 2 İlk Yayın Tarihi: Mayıs 2014 Revizyon Tarihi : 1. AMAÇ: Bu yönetmelik, HAYDAN KUYUMCULUK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. MOTİF KUYUMCULUK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TEKİLA KUYUMCULUK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Şirketlerinin tüm birimlerinde çalışan personelin iş seyahatleri

Detaylı

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi SIRA NO HİZMETİN ADI EK-2 T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Belgesi Dilekçe

Detaylı

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU GÖREV YOLLUK HARCIRAH TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU GÖREV YOLLUK HARCIRAH TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU GÖREV YOLLUK HARCIRAH TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu nun düzenlediği ve / veya izin verdiği mahalli,

Detaylı

SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE

SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Somuncu Gruba bağlı birimlerde staj yapacak

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Personel Birimi Sıra No 1 Hizmetin Adı Personelin Göreve Başlama Başvuruda İstenen Belgeler 1. Aile durum bildirimi formu

Detaylı

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK 1 912.02.00.00-912.03.00.00 hususi veya hizmet pasaportu çıkarma ve yenileme talepleri

Detaylı

HARİCİ GÖREVDE MASRAF YAPMA VE HARCIRAH YÖNETMELİĞİ

HARİCİ GÖREVDE MASRAF YAPMA VE HARCIRAH YÖNETMELİĞİ HARİCİ GÖREVDE MASRAF YAPMA VE HARCIRAH YÖNETMELİĞİ Amaç 1) Bu yönetmeliğin amacı, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Yönetim Kurulu nun görevlendireceği ve/veya tayin edeceği Dernek üyeleri ile Dernek çalışanlarının,

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler Öğretim Elemanı Başvuru Alım 3 İzin 4 5 6 7 Askerlik Borçlanması Hizmet Belgesi Talepleri Emeklilik Talepleri İşe Başlama ve Ayrılma CELAL

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 1- Hizmet veya Yeşil Pasaport Formu

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) Bu yönetmeliğin amacı, Oda Genel Sekreteri

Detaylı

EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM ASÜRESİ (EN

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YGS Sonucu Öğrenci Ön Kayıt / Kesin Kayıt İşlemleri İnternet Üzerinden http://ubs.cumhuriyet.edu.tr/index_onkayit_jsp.html.php

Detaylı

Eğitimiş. (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) Amaç 2 Kapsam 2 Dayanak 2 Tanımlar 2

Eğitimiş. (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) Amaç 2 Kapsam 2 Dayanak 2 Tanımlar 2 Eğitimiş (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) PERSONEL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER SAYFA BİRİNCİ BÖLÜM-GENEL BİLGİLER Amaç 2 Kapsam 2 Dayanak 2 Tanımlar 2 İKİNCİ BÖLÜM-İŞE ALINMA VE İŞTEN AYRILMA İşe alma

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi Yüksek Öğretim

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1- İlgiliden Dilekçe 2- Davet Yazısı

Detaylı

OUTSOURCE PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

OUTSOURCE PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ 1. AMAÇ Bu yönetmeliğin amacı, kadrosu. olmayan ama. ait işyerlerinde çalışanların veya uzaktan erişim haklarıyla bilgi varlıklarına erişen kişilerin güvenlik politikalarına uygun olarak çalışabilmeleri

Detaylı

BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARDI

BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARDI BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARDI EK-2 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 İzin İşlemleri 2 Atama işlemleri 1- İzin Formu 2-Mazeret izinlerinde dilekçe 1- Mezuniyet Belgeleri 2-

Detaylı

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SIRA NO T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) ÖĞRENCİ İŞLERİ 1 Özel

Detaylı

Duyurulan Kayıt Belgeleri

Duyurulan Kayıt Belgeleri SIRA NO ÖĞRENCİ İŞLERİ 1 Kesin Kayıt İşlemleri HİZMETİN ADI Ek-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Duyurulan Kayıt Belgeleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) İlan edilen tarihler

Detaylı

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM PROSEDÜRÜ

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/6 ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/6 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı, Emek Boru (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde çalışan

Detaylı

GÖREVLENDİRME VE HARCIRAH YÖNERGESİ

GÖREVLENDİRME VE HARCIRAH YÖNERGESİ GÖREVLENDİRME VE HARCIRAH YÖNERGESİ Belge Kodu: GD-GHY Sayfa: ii İÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI... İ İÇİNDEKİLER... İİ REVİZYON KAYITLARI... İİİ REVİZYON TARİHÇESİ... İV YÜRÜRLÜKTEKİ SAYFALARIN LİSTESİ... İV

Detaylı

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili Yönetim Kurulu Kararı Rektör Onayı

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu staj yönergesi, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikle geliştirmek

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yeni Öğrenci Kabulü Kayıt (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin aslı

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yeni Öğrenci Kabulü Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin

Detaylı

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE. 1-ÖSYS Sonuç Belgesi 2- Öğrenci Bilgi Formu 3- Mezuniyet Belgesi.

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE. 1-ÖSYS Sonuç Belgesi 2- Öğrenci Bilgi Formu 3- Mezuniyet Belgesi. 30.01 Kayıt Sildirme 30.01 Kayıt Dondurma 50 30.0 Derse Yazılma 500 Sunuluyor 30.01 Kimlik Kartı İşlemi 30.01 İlk Defa (Yeni) Kayıt İşlemi Sunuluyor YAPMASI GEREKEN İÇ YAPMASI GEREKEN DIŞ ORDU ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI YURTİÇİ VE YURTDIŞI AKADEMİK ETKİNLİK VE ÇALIŞMALARA KATILMA DESTEĞİ VE İZİN YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI YURTİÇİ VE YURTDIŞI AKADEMİK ETKİNLİK VE ÇALIŞMALARA KATILMA DESTEĞİ VE İZİN YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI YURTİÇİ VE YURTDIŞI AKADEMİK ETKİNLİK VE ÇALIŞMALARA KATILMA DESTEĞİ VE İZİN YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönerge nin amacı, Kadir Has Üniversitesi öğretim elemanlarının

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE İŞE ALMA SÜRECİ

İNSAN KAYNAKLARI VE İŞE ALMA SÜRECİ DOK NO. P.1.3.1 SAYFA 1/5 1. AMAÇ Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde sunulan hizmetler için gerekli nitelik ve sayıda insan kaynağını oluşturarak etkin yönetimiyle ilgili sistem kurmaktır. 2.

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge; SANKO Üniversitesi nde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde

Detaylı

Revizyon Tarihi :

Revizyon Tarihi : 1.0 AMAÇ: AVRASYA MYM bünyesinde tanımlanan sorumluluklar verilen personelin, uygulanabilir öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim konularında yetkin olması, firma kalite politika ve sistemine uygun olarak

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN YURTİÇİ VE YURTDIŞI İDARİ GÖREVLENDİRME, YOLLUK VE SEYAHAT HARCAMALARI YÖNERGESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN YURTİÇİ VE YURTDIŞI İDARİ GÖREVLENDİRME, YOLLUK VE SEYAHAT HARCAMALARI YÖNERGESİ T.C. AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN YURTİÇİ VE YURTDIŞI İDARİ GÖREVLENDİRME, YOLLUK VE SEYAHAT HARCAMALARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönerge, Yaşar Üniversitesi personelinin, yurtiçi ve yurtdışına idari

Detaylı

T.C FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEOKULU İZİN YÖNERGESİ. (Yüksekokul Kurulu nun 13/01/2017 tarih ve 2017/2 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

T.C FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEOKULU İZİN YÖNERGESİ. (Yüksekokul Kurulu nun 13/01/2017 tarih ve 2017/2 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. T.C FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEOKULU İZİN YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 13/01/2017 tarih ve 2017/2 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Göreve Başlama

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Göreve Başlama İş Akış Şemaları: Göreve Başlama DOSYA NO : 27668066-8.5 SORUMLULAR Naklen, Tayin, Geçici Görevlendirme Göreve Atama (Başlama) Evrakları Gelir (Hazırlanır). Evrak Kayıt Birimi Personel Kimlik Formu Mal

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İpek Üniversitesi öğretim

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: 40-d Maddesine Göre Ders Vermek Üzere Görevlendirme İşlemleri

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: 40-d Maddesine Göre Ders Vermek Üzere Görevlendirme İşlemleri İş Akış Şemaları: 40-d Maddesine Göre Ders Vermek Üzere Görevlendirme İşlemleri DOSYA NO : 49800447-8.1 Sorumlular Dönem Öncesinde lisansüstü programlarında bulunan ve enstitüce verilemeyecek olan derslerin

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ORDU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TAHAKKUK BİRİMİ ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 GÖREVDEN AYRILMA 2 YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ÖDEMELERİ a. Ayrılış Yazısı(Anabilim Dalı Başkanlığınca Hazırlanan) b. İlişik Kesme Formu c. Devir Teslim

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI S. 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili

Detaylı

İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER

İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER HARCIRAH TALİMATI İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 4 1. AMAÇ 4 2. KAPSAM 4 3. DAYANAK 4 4. TANIMLAR 4 ESAS HÜKÜMLER 5 5. GÖREVLENDİRME 5 6. GÖREVLE İLGİLİ HARCAMALAR 5 7. GİDERLERİN BELGELENMESİ 5 8. HARCIRAH

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU VE 2547 SAYILI KANUNUN 39. MADDESİ UYARINCA GÖREVLENDİRİLENLERİN İÇİN HARCIRAH İŞLEMLERİ ESASLARI

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU VE 2547 SAYILI KANUNUN 39. MADDESİ UYARINCA GÖREVLENDİRİLENLERİN İÇİN HARCIRAH İŞLEMLERİ ESASLARI 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU VE 2547 SAYILI KANUNUN 39. MADDESİ UYARINCA GÖREVLENDİRİLENLERİN İÇİN HARCIRAH İŞLEMLERİ ESASLARI Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Harcırah işlemleri MADDE 1- (1) Yurtiçi/Yurtdışı

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 1 Yüksek Lisans Doktora Başvuruları 2 Yeni Kayıt 3 Kayıt Dondurma 1) Yüksek Lisans Başvuru Formu 2) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi (Onaylı) 3) Transkript (Onaylı)

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) ÖĞRENCİ İŞLERİ 1- ÖSYS Sonuç Belgesinin

Detaylı

T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERDEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERDEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERDEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) ÖĞRENCİ İŞLERİ 1-Adayın mezun olduğu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi BİRİM HİZMET STANDARTLARI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi BİRİM HİZMET STANDARTLARI TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi BİRİM HİZMET STANDARTLARI Sıra No Hizmet Adı İstenen Belgeler-Geçerli Mevzuat-Hükümler 1 Özel Yetenek Sınavları Ön Kayıt işlemleri

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Öğrenci Kontenjanları 15 Dakika 2 Üniversiteye Kayıt (ÖSYM tarafından Yerleşen Öğrencilerin Kaydı)

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ: Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim süreleri içerisinde kazandıkları

Detaylı

T.C. HOCALAR KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

T.C. HOCALAR KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) T.C. HOCALAR KAYMAKAMLIĞI (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1 2 ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları 634 sayılı Kat

Detaylı

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Eğitim ve Burs Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Eğitim ve Burs Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Eğitim ve Burs Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Türkiye deki Üniversitelerin jeofizik mühendisliği bölümlerindeki

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Ege İhracatçı Birlikleri Uzman Yardımcılığı kadrosuna 1 (bir) adet Maden Mühendisi

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç: Bu yönerge; Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin,

Detaylı

KÖŞK MYO ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ

KÖŞK MYO ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ KÖŞK MYO ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ KÖŞK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu Yönerge ; a) Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, b) Adnan

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) İşbu yönerge, Kapadokya Meslek Yüksekokulunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesine

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

HİZMET STANDARDI TABLOSU

HİZMET STANDARDI TABLOSU HİZMET STANDARDI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLAN MA SÜRESİ 1 Akademik ve İdari Personelin Hususi Pasaport Çıkarma ve Temdit (Süre uzatma) 1- Personelin,

Detaylı

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI  BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Mayıs 2017 BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Konu Madde 1- Bu Yönetmeliğin konusu; Türk Telekom Biriktirme ve Yardım Sandığı

Detaylı

Davet mektubu veya kabul belgesi, dilekçe (İlgilinin Beyanı, Yönetim Kurulu Kararı)

Davet mektubu veya kabul belgesi, dilekçe (İlgilinin Beyanı, Yönetim Kurulu Kararı) SIRA NO T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yurtiçi Ve Yurtdışı

Detaylı

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu TC u Müdürlüğü SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM Başkanlık Makamının

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1-İlgiliden dilekçe 2-Davet yazısı 3-7 güne kadar Dekan /Müdür onayı,15 güne kadar Rektör onayı ve gündelikli yolluklu ise ilgili Yönetim Kurulu kararı Rektör onayı

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ ESASLARI İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ ESASLARI I. GENEL İLKELER Madde 1 Staj, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi; Medya ve İletişim Sistemleri,

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönerge; Turgut Özal Üniversitesinde kısmi zamanlı olarak geçici

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI Adana Ticaret Odası üyelerinin sektörleriyle ilgili bilgi ve tecrübelerinin arttırılması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk Kayıt İşlemleri (ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin kaydı) 2 Yatay Geçiş Başvurusu BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

KPSS BAŞVURU KILAVUZU Erzincan Üniversitesi

KPSS BAŞVURU KILAVUZU Erzincan Üniversitesi KPSS BAŞVURU KILAVUZU Erzincan Üniversitesi Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Sonucu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Üniversitemize Yerleşen Adaylar İçin Hazırlanmıştır. Personel

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması. 30 dk. İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) 30 dk.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması. 30 dk. İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) 30 dk. Maaş İşlemleri 17 Rektörlük ve Birimler Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) İdari ve akademik personelin maaşlarının KBS tarafından

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE- 1 : Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Aliağa Meslek Yüksekokulu nda öğrenim

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Yüksek Lisans Doktora Başvuruları 2 Yeni Kayıt 3 Kayıt Dondurma 1) Yüksek Lisans Başvuru Formu 2) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi (Onaylı) 3) Transkript (Onaylı) 4) 2 Adet Resim (yeni çekilmiş,

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 İlk Kayıt ÖĞRENCİ İŞLERİ 1. LYS sonuç belgesi 2. Diploma veya mezuniyet belgesi (fotokopi veya suret kabul edilmez) 3. Nüfus cüzdanı örneği 4. 6 adet (4,5x6)

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Yüksek Lisans Doktora Başvuruları 2 Yeni Kayıt 3 Kayıt Dondurma 1) Yüksek Lisans Başvuru Formu 2) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi (Onaylı) 3) Transkript (Onaylı) 4) 2 Adet Resim (yeni çekilmiş,

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI İlk Yayım Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 28.04.2007 19.12.2008 BT-0901 1/9 BÜTÇE TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 30 kişi, - Hukuk,

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

İHSAN DOĞRAMACI VAKFI ÖZEL BİLKENT OKULLARI NDA ÖZLÜK HAKLARI UYGULAMA ESASLARI

İHSAN DOĞRAMACI VAKFI ÖZEL BİLKENT OKULLARI NDA ÖZLÜK HAKLARI UYGULAMA ESASLARI İHSAN DOĞRAMACI VAKFI ÖZEL BİLKENT OKULLARI NDA ÖZLÜK HAKLARI UYGULAMA ESASLARI ÇALIŞMA SAATLERİ Okulumuz 08:40 ta başlayıp, 15:40 ta sona erecektir. Giriş ve çıkışlarda kart basımı son derece önemlidir.

Detaylı