T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LEVREK BALIĞI (Dicentrarchus labrax) TOPRAK VE KAFES ĠġLETMELERĠ KARġILAġTIRMALI EKONOMĠK ANALĠZĠ Hikmet ERTEKĠN YÜKSEK LĠSANS Tarım Ekonomisi Anabilim Dalını Ocak 2011 KONYA

2 Her Hakkı Saklıdır TEZ KABUL VE ONAYI Hikmet ERTEKĠN tarafından hazırlanan Levrek Balığı (Dicentrarchus Labrax) Toprak Ve Kafes ĠĢletmeleri KarĢılaĢtırmalı Ekonomik Analizi adlı tez çalıģması 21/02/2011 tarihinde aģağıdaki jüri tarafından oy birliği ile Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı nda YÜKSEK LĠSANS olarak kabul edilmiģtir. Jüri Üyeleri BaĢkan Prof.Dr. Cennet OĞUZ DanıĢman Doç.Dr.Kenan PEKER Üye Doç.Dr.Birol DAĞ Ġmza Yukarıdaki sonucu onaylarım. Prof. Dr. Bayram SADE FBE Müdürü

3 iii TEZ BĠLDĠRĠMĠ Bu tezdeki bütün bilgilerin etik davranıģ ve akademik kurallar çerçevesinde elde edildiğini ve tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalıģmada bana ait olmayan her türlü ifade ve bilginin kaynağına eksiksiz atıf yapıldığını bildiririm. DECLARATION PAGE I hereby declare that all information in this document has been obtained and presented in accordance with academic rules and ethical conduct. I also declare that, as required by these rules and conduct, I have fully cited and referenced all material and results that are not original to this work. Hikmet ERTEKĠN

4 iv ÖZET YÜKSEK LĠSANS LEVREK BALIĞI (Dicentrarchus labrax) TOPRAK VE KAFES ĠġLETMELERĠ KARġILAġTIRMALI EKONOMĠK Hikmet ERTEKĠN Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı DanıĢman: Doç. Dr. Kenan PEKER 2011, 76 Sayfa Jüri DanıĢman: Doç. Dr. Kenan PEKER Prof. Dr. Cennet OĞUZ Doç. Dr. Birol DAĞ Bu araģtırmanın amacı; Ege ve Akdeniz Bölgelerinde çok sayıda ailenin geçim kaynağı haline gelmiģ olan kafes ve toprak havuzlarda Çipura (Sparus auratus) ve Levrek (Dicentrarchus labrax) balığı yetiģtiriciliğinin karģılaģtırmalı ekonomik analizini yaparak faaliyetin karlılığını arttırmak için alınması gereken tedbirleri belirlemektir. AraĢtırma yöresi olarak toprak havuzlarda ve kafeslerde kültür balığı üretiminin yoğun olarak yapıldığı Muğla, Antalya, Mersin ve Hatay illeri seçilmiģtir. AraĢtırmada kullanılan veriler üretim döneminde basit tesadüfî örnekleme yöntemi ile belirlenen 72 balıkçılık iģletmesinde anket yolu ile elde edilmiģtir. Yıllık faaliyet sonuçlarına göre balıkçılık iģletmelerinin ortalama Brüt kârı toprak havuz iģletmeleri için TL, kafes iģletmeleri için TL olarak hesaplanmıģtır. Saf Hasıla toprak havuz iģletmeleri için TL, kafes iģletmeleri için ise TL belirlenmiģtir. Tarımsal Gelir toprak havuz iģletmeleri için TL, kafes iģletmeleri için TL hesaplanmıģtır. Toprak havuz iģletmeleri için Mali Rantabilite %20,16, Ekonomik Rantabilite % 20,71 kafes iģletmeleri için Mali Rantabilite %18,25 Ekonomik Rantabilite % 18,87 belirlenmiģtir. Ġncelenen iģletmelerde Levrek balığı (Dicentrarchus labrax) maliyeti toprak havuz iģletmelerinde 7,66TL/kg, kafes iģletmelerinde 7,09TL/kg bulunmuģtur. Çipura balığı (Sparus aurata) maliyeti ise toprak havuz iģletmeleri için 7,77TL/kg, kafes iģletmeleri için 7,59 TL/kg olarak hesaplanmıģtır. AraĢtırmada toprak havuz iģletmelerinin kafes iģletmelerine göre rantabilitesinin yüksek olma sebebi alet-makine sermayesi ve yem tüketiminin yüksek olmasıdır. Dolayısıyla iģletme masraflarının minimizasyonu için alet-makine sermayesinin azaltılması ve/veya kiralanması ve yem tüketiminde canlı ağırlık artıģı için optimum dozun kullanılması önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Ekonomik analiz, Kafes iģletmesi, Su ürünleri, Toprak havuz

5 v ABSTRACT MS/ THESIS COMPARATIVE ECONOMIC ANALYSIS SEA BASS (Dicentrarchus labrax) IN EARTHEN PONDS AND SEA CAGES Hikmet ERTEKĠN The Graduate School of Natural And Applied Science Of Selçuk University The Degree of Master of Science / Agricultural Economics Advisor: Assoc. Prof. Kenan PEKER Year, 2011, 76 Pages Jury Advisor: Assoc. Prof. Dr. Kenan PEKER Prof. Dr. Cennet OĞUZ Assoc. Prof. Dr. Dr. Birol DAĞ The objective of this survey research is to make comparative economic analysis of the culture of Sea Bream (Sparus auratus) and Sea Bass (Dicentrarchus labrax) which became sours of income of many houses in Mediterranean and Aegean, in earthen ponds and sea cages and to give advices about necessary measurements in order to increase the profitability of the business. Mugla, Antalya, Mersin and Hatay where cultured fish production is intensive in earthen ponds and cage fishing have been selected as research area. Data which has been used in research, has been obtained by simple randomly sampling in production term and by the way of questionnaire performed in 72 agricultural institutions. Based on annual operation results, Gross Margin has been decided as TL for earthen pond enterprises and it has been decided as TL for cage enterprise. Net Income has been decided as TL for earthen pond enterprises and TL for cage enterprises. Agricultural income has been calculated as TL for earthen pond enterprises and TL for cage enterprises. For earthen pond enterprises, financial profitability is 20,16% and economical profitability is 20,71%. For cage enterprises, financial profitability is 18,25% and economical profitability is 18,87%. The cost of sea bass and sea bream were calculate 7,66 TL/Kg, 7,09TL/Kg, and 7,77TL/Kg, 7,59 TL/Kg for earthen pond and cage enterprises respectively. As result of research, machine capital and feed consumption were calculated higher for cage enterprises where economic and financial rantabilities were lower. In this case, decreasing amount of machine capital and feed consumption will minimize the enterprise costs. The enterprises may maximize profitability with renting machine instead of investing, and optimizing amount of feed consumption. Keywords: Aquaculture, Earthen pond, Economical analysis, Cage fishing enterprises.

6 vi TEġEKKÜR ÇalıĢmanın proje safhasından baģlayarak anketlerin hazırlanıp uygulanmasına, anket sonuçlarının değerlendirilmesine kadar geçen tüm aģamalarında her türlü desteğini eksik etmeyen, bu tezin bitirilmesi için beni cesaretlendiren, tezle ilgili her yazdıklarımı titizlikle inceleyen saygıdeğer hocam Doç. Dr. Kenan PEKER e en içten duygularımla teģekkür ederim. Tezi hazırlamamda bana yol gösterici olan, Tarım Ekonomisi ile ilgili temel bilgilendirmeleri yapan baģta Tarım Ekonomisi Bölüm BaĢkanı Prof. Dr. Cennet Oğuz hocam olmak üzere diğer bölüm hocalarıma teģekkür ederim. Ayrıca anketlerde katkısı olan yöre çiftçilerine anket yapma safhasında yardımlarından dolayı Akdeniz Su ürünleri AraĢtırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü (AKSAM) a, tez hazırlama aģamasında tecrübelerinden faydalandığım Hasan KARATAġ a ve çevirilerde yardımını esirgemeyen Funda YILMAZ a teģekkür ederim. Bu çalıģmanın bütün güçlüklerini beraber yendiğimiz, çalıģma boyunca yeterli zaman ayıramadığım aileme gerekli ilgiyi gösteren eģim nadide insan Filiz ERTEKĠN e, bana bu çalıģmada ekstra motivasyon ve Ģevk kaynağı olan biricik kızlarım Fatma Betül ve Sude Zekiye ye, yetiģmemde ve bugünlere gelmemde çok büyük emekleri olan annem Zekiye ve babam Emin e, her türlü desteklerini esirgemeyen sevgili kardeģlerime en derin duygularla teģekkür ederim. Hikmet ERTEKĠN KONYA 2011

7 vii ĠÇĠNDEKĠLER ÖZET... iv ABSTRACT...v TEġEKKÜR... vi ĠÇĠNDEKĠLER... vii SĠMGELER VE KISALTMALAR... ix 1. GĠRĠġ AraĢtırmanın Önemi AraĢtırmanın Amacı AraĢtırmanın Kapsamı KAYNAK ARAġTIRMASI MATERYAL VE METOT Materyal Metot Örnekleme safhasında kullanılan metot Anket Safhasında uygulanan metot ĠĢletmelerin analizi safhasında uygulanan metot DÜNYA SU ÜRÜNLERĠ ÜRETĠMĠ VE TÜRKĠYE NĠN SU ÜRÜNLERĠ POLĠTĠKASI Dünya Su Ürünleri Üretimi Türkiye Su Ürünleri Sektörüne Genel BakıĢ Türkiye de Su Ürünleri Üretimi Türkiye de denizlerden avcılık yoluyla üretim Türkiye de iç sularda avcılık yoluyla su ürünleri üretimi Deniz balıklarının yetiģtiricilik yoluyla üretimi Türkiye nin iç su yetiģtiriciliği ile su ürünleri üretimi Türkiye de Su Ürünleri Politikası ARAġTIRMA ALANI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER Doğal Yapı Coğrafi konum Topoğrafya Toprak yapısı Su kaynakları Ġklim durumu Nüfus Yapısı... 38

8 viii 5.3. Eğitim Durumu UlaĢım Durumu Tarımsal Yapı Arazi varlığı Bitkisel üretim Hayvan varlığı ARAġTIRMA BULGULARI Nüfus ve Eğitim Durumu ĠĢgücü Aktif Sermaye Çiftlik sermayesi ĠĢletme sermayesi Pasif Sermaye Yabancı sermaye Öz sermaye ĠĢletmelerin Yıllık Faaliyet Sonuçları Gayrisafi üretim değeri Gayri Safi Hasıla ĠĢletme masrafları Brüt kar Saf Hasıla Tarımsal gelir Rantabilite ĠĢletme tiplerinin karģılaģtırma tablosu Ġncelenen ĠĢletmelerin GeliĢme Olanakları SONUÇ VE ÖNERĠLER Sonuç Öneriler KAYNAKLAR ÖZGEÇMĠġ... 74

9 ix SĠMGELER VE KISALTMALAR AB :Avrupa Birliği AKSAM :Akdeniz Su Ürünleri AraĢtırma, Eğitim ve Üretim Enstitüsü Müdürlüğü ARGE :AraĢtırma GeliĢtirme BK :Brüt Kar DPT :Devlet Planlama TeĢkilatı DTM :DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı EĠB :Erkek ĠĢgücü Birimi EĠG :Erkek ĠĢ Gücü FAO :BirleĢmiĢ Milletler Gıda ve Tarım Örgütü GAP :Güneydoğu Anadolu Projesi GSÜD :Gayri Safi Üretim Değeri GSH :Gayri Safi Hasıla GZTF :Güçlü, Zayıf, Tehdit, Fırsat SH :Saf Hasıla SK :Saf Kar SUMAE :Su Ürünleri Merkez AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü HACCP :Hazard, Analysis, Critical, Control, Points JICA :Japonya Uluslararası ĠĢbirliği Ajansı kg :Kilogram km :Kilometre $ :Amerikan Doları TAGEM :Tarımsal AraĢtırma Genel Müdürlüğü TÜGEM :Tarımsal Üretim Genel Müdürlüğü TKB :Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı TG :Toplam Gelir TL :Türk Lirası.

10 1 1. GĠRĠġ 1.1.AraĢtırmanın Önemi Tarım sektörü, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla toplumun bütün kesimlerini yakından ilgilendirmektedir. Türkiye nin sahip olduğu ekolojik zenginlik, çok değiģik bitkisel ve hayvansal üretime imkan verdiği için tarım önem arz etmektedir. Türkiye de tarım; ülke ihtiyaçlarını karģılama ve ihracattaki önemi, istihdamdaki payı ve hızla artan nüfusun gelecekteki beslenme ihtiyacını karģılayacak tek alternatif olması nedeniyle önemini korumaya devam etmektedir. Tarım, tüm ekonomilerde birincil faaliyet olarak kabul edilmektedir. Tarım, insanların temel faaliyet alanını oluģturmasının yanında iktisadi kalkınmada da öncü bir sektör olarak önemli bir iģlev görmektedir. Çünkü endüstri tesislerinin büyük bir bölümü tarımsal maddeleri hammadde olarak kullanmaktadır. Özellikle tahıl, Ģeker, et, süt, bitkisel yağ gibi temel endüstriler tarımsal hammadde iģlemektedir. Türkiye de son yıllarda önceliğin sanayi sektörüne kayması sonucunda göreceli olarak tarım ürünlerinin ihracattaki ağırlığı giderek azalmıģtır. Türkiye nin tarım dıģ ticaret verileri Çizelge 1.1 de verilmiģtir. Toplam ihracatta tarımın yeri incelendiğinde, 2000 yılında tarımın ihracatta payı %6 iken, 2010 yılında %4 lere kadar düģtüğü görülmektedir. Çizelge 1.1. Türkiye nin tarımsal ihracatı (Anonim, 2010a) Yıllar Toplam Ġhracat ($) Toplam tarımsal ihracat ($) Toplam ihracatta tarımın payı (%)

11 2 Su ürünleri, Türkiye tarım sektörünün dört alt sektöründen birisi olup (%2,7), insan beslenmesine katkısı, sanayi sektörüne hammadde sağlaması, istihdam imkânı oluģturması ve yüksek ihracat potansiyeline sahip bulunması gibi göstergelerden dolayı önemli bir konuma sahiptir. Ancak su ürünleri sektörü gerek tarım ve gerekse milli ekonomide henüz yeterli düzeyde yer tutmamaktadır. Su ürünleri yetiģtiriciliği, dünya besin ihtiyacının önemli kısmını karģılayan temel endüstridir. Türkiye de su ürünleri 1984 den bu yana her yıl %11 in üzerindeki büyümeyle, gıda sektörleri arasında en hızlı büyüyen ve geliģen sektör olmuģtur (Anonim, 2007). Dünya su ürünleri üretimi 2002 yılında 36,8 milyon ton iken 2007 yılında 50,3 milyon ton, 2009 yılında ise 89,7 milyon tona ulaģmıģtır. Su ürünleri toplam üretim değeri 2007 yılı itibari ile 87 milyar dolar olmuģtur. Çin, 2009 yılında 32,7 milyon ton balık, yumuģakçalar ve kabuklu üretimi ile dünya üretiminin % 62,3 ünü üretmektedir. Aynı yıl Çin i 3,4 milyon ton üretim ile Hindistan, 2,4 milyon ton ile Vietnam, 1,7 milyon ton ile Endonezya ve 1,4 milyon ton Tayland takip etmiģtir. Türkiye ise ton üretim ile dünyada 21 sırada yer almaktadır (Anonim, 2009). Türkiye nin akarsularının toplam uzunluğu km, büyüklüğü 5 km² nin üzerindeki göl sayısı 48, baraj sayısı 66 ve toplam yüzey alanı km², tüketilebilecek yıllık yerüstü suları hacmi 186,1 km³ ve çekilebilecek yeraltı su hacmi ise 12,2 km³ dür. Adalar dâhil toplam kıyı uzunluğu ise km dir (Çelikkale ve ark. 1999). Üç tarafı denizlerle çevrili ve iç su kaynaklarına sahip ülkenin, mevcut potansiyelin değerlendirilmesi halinde bu payın giderek artacağı bir gerçektir. Bu nedenle su ürünleri üretimi ile ilgili faaliyetlerin geliģtirilmesi ve yaygınlaģtırılması gerekmektedir. KiĢi baģına yetersiz hayvansal protein tüketiminin istenilen düzeye çıkarılması gereği bulunmaktadır. Su ürünleri besin değeri yüksek, doğal stokların yanında kültür yoluyla üretimi her geçen gün artıģ gösteren bir hayvansal besin maddesi olarak bu açığın kapatılmasında önemli bir kaynaktır yılı verilerine göre Türkiye de insanlar ortalama günlük 95,9 g. protein almaktadırlar. Bu proteinin 24,8 g. ını hayvansal proteinler oluģturmaktadır. Hayvansal proteinlerinden yalnızca 2 g. ı su ürünleri kaynaklıdır. Yani Türkiye de insanlar tarafından alınan toplam günlük proteinin % 2,1 ini su ürünleri kaynaklı proteinler oluģturmaktadır. Günlük proteinin Çin de % 6,9, Japonya da % 24,2, Almanya da %4,8, Ġtalya da %6,3, Fransa da %12,5 su ürünleri kaynaklıdır (Anonim, 2007).

12 3 Bütün bu rakamlar Türkiye nin su ürünleri kaynaklı protein eksikliğinin olduğunu göstermektedir. Dünyada avcılık yoluyla üretim 2002 yılından beri 90 milyon ton civarında gerçekleģmiģtir. Su ürünleri yetiģtiriciliğinin ise; beģ yıl içerisinde 36,8 milyon ton dan 50,3 milyon tona çıkması, dünyanın en büyük üreticisi olan Çin in toplam üretimi olan 31,4 milyon tonun 16,7 milyon tonunun yetiģtiricilikle elde edilmesi üretimin hızla su ürünleri yetiģtiriciliğine doğru kaydığını göstermektedir. Su ürünleri yetiģtiriciliği veya akuakültür; hayvansal (balık, kabuklu, yumuģakça ve eklembacaklılar) ve bitkisel (algler) su canlılarının kontrolü veya yarı kontrollü Ģartlarda gıda, stok takviyesi, süs, sportif ve bilimsel amaçlı yetiģtirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Anonim, 2010b). Türkiye nin su ürünleri durumu Çizelge 1.2 de sunulmuģtur. Çizelge de görüldüğü üzere 1996 yılı verilerine göre Türkiye su ürünleri toplam üretimi ton olup kiģi baģına tüketim 8,6 kg iken 2009 yılında üretim ton a yükselirken kiģi baģına tüketimi 7,6 kg düģmüģtür yılında ton su ürünleri ithalatı gerçekleģtirilmiģ olup, ton ihracat yapılmıģtır. Su ürünleri üretiminin tonu iç tüketim olarak kullanılmaktadır. Su ürünleri üretimi genel itibariyle yıllar içerisinde dalgalanmalar görülmekte olup üretim ton arasında değiģmektedir yılında küresel ekonomik krizden dolayı sektörde küçük bir rakamsal daralma gözlenmiģtir. Çizelge 1.2. Türkiye de su ürünleri sektörün genel durumu (Anonim, 2010a) Yıllar Üretim (1000 Ton) Ġhracat (1000 ton) Ġthalat (1000 ton) Ġç tüketim (1000 ton) KiĢi baģına tüketim (Kg) , , , , , , , , , , , , , ,59

13 4 Türkiye nin, fakülte ve meslek yüksek okullarından mezun olan genç ve dinamik teknik personellerle birlikte, su kaynaklarından etkin Ģekilde yararlanılması, yem üretimi ile hammadde teminindeki zorlukların aģılması, hastalıklarla mücadelede baģarının artması, açık denizlerde kafes balıkçılığının geliģtirilmesi ile yakın zamanda Türkiye de su ürünleri sektöründe önemli geliģmelere yol açacaktır. 1.2.AraĢtırmanın Amacı Bu araģtırmanın amacı Ege ve Akdeniz Bölgelerinde çok sayıda ailenin geçim kaynağı haline gelmiģ olan kafes ve toprak havuzlarda Levrek (Dicentrarchus labrax) ve Çipura (Sparus aurata) balığı yetiģtiriciliğinin karģılaģtırmalı ekonomik analizini yapmak, faaliyetin karlılığını belirleyerek, sektörün durumunu ortaya koyup ve yapılması gerekenleri öneri halinde sunmaktır. Türkiye de ilk Çipura (Sparus aurata) ve Levrek (Dicantrachus labrax) kuluçkahanesi ve kafes sistemi 1985 yılında Ege denizinde kurulmuģtur. Ege Denizi sahillerinde kafeslerde (yoğun olarak Muğla ili) bulunan Çipura (Sparus aurata) ve Levrek balığı (Dicantrachus labrax) yetiģtiriciliği ile hızla geliģmektedir. Aynı zamanda toprak havuzlarda balık yetiģtiriciliği; gerek dünyada gerekse de Türkiye de yaygın olarak kullanılmaktadır. Zaman içerisinde ağ kafes ve beton havuz gibi birim alanda daha çok stoklama yapılabilen üretim alanlarına yönelmelerle birlikte toprak havuz yetiģtiriciliğine ilgi kısmen azalmaya baģlamıģtır. Ancak, son günlerde kıyıda ve koylarda üretim yapan ağ kafes yetiģtiricilerinden, kıyı ötesi sistemlere geçmelerinin istenmesiyle birlikte, toprak havuz üretimleri yeniden değer kazanmaya ve gündeme yerleģmeye baģlamıģtır. Kafeslerde ve toprak havuzlarda levrek balığı yetiģtiriciliği özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde önemli bir sektör haline gelmiģtir. Son yıllarda özelde Milas yöresinde genelde Ege bölgesinde toprak havuzlarda yetiģtiricilik birçok çiftçi tarafından tercih edilen bir üretim Ģekli haline gelmiģtir. Bu bölgedeki çiftçiler daha önce tarla veya bahçe bitkileri yetiģtiriciliği yaptığı tarım arazilerine toprak havuzlar inģa ederek acı suda kültür levreği üretimine geçmiģlerdir. Toprak havuzlarda yetiģtirilen balıkları daha yüksek fiyattan alıcı bulması, bakım ve besleme kolaylığı toprak havuzlarda üretimi cazip kılmaktadır. Son yıllarda Ege bölgesinde özellikle Milas ovasında verimli araziler su ürünleri üretimine

14 5 ayrılmaktadır. Oysa aynı levrek balığı denizlerde bulunan kafeslerde de üretilebilmektedir. Türkiye de bugüne kadar bu iki üretim Ģeklinin ekonomik durumlarını ortaya koyan ekonomik analizler ile ilgili herhangi bir çalıģmaya rastlanmamıģtır. Bu çalıģmada kafeslerde ve toprak havuzlarda levrek balığı yetiģtiriciliğinin karģılaģtırmalı ekonomik analizi yapılarak bu farklı yetiģtiricilik modellerinin girdi kullanımı ve üretim maliyetleri tespit edilmiģtir. 1.3.AraĢtırmanın Kapsamı AraĢtırma çalıģması 7 kısımdan ibarettir; Birinci bölümde; araģtırmanın önemi, amacı ve kapsamı hakkında genel bilgiler yer almaktadır. Ġkinci bölümde; konuyla ilgili daha önce yapılmıģ çalıģmalara yönelik özet bilgiler yer almaktadır. Üçüncü bölümde; araģtırmada kullanılan kaynaklar, materyal ve metot hakkında genel bilgiler yer almaktadır. Dördüncü bölümde; dünyada ve Türkiye de balık üretimi, tüketimi, Türkiye nin su ürünleri stratejisi hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. BeĢinci bölümde; araģtırma bölgesi hakkında genel bilgiler verilmektedir. Altıncı bölümde; kafes ve toprak havuz balıkçılık iģletmelerinin girdi kullanımı ve üretim maliyeti, karģılaģtırmalı ekonomik analiz sonuçları yer almaktadır. Yedinci bölümde ise araģtırmanın sonuç ve önerileri yer almaktadır.

15 6 2. KAYNAK ARAġTIRMASI Riepe, J., R., (1997), çalıģmasında kuzey merkez bölgesi marketi için Sarı Levrek balığının kültür maliyeti hesaplanmıģtır. Kafes ve havuz üretim sistemleri için iki farklı büyüklük seviyesinde ve pound luk iģletme bütçeleri oluģturulmuģtur. Bu çalıģmada kurulan Sarı Levrek iģletmeleri çok az sayıda olduğu için varsayımsal üretim sistemleri modellenmiģtir. Bu çalıģmada bulunan üretim maliyetlerine göre ancak büyük kapasiteli iģletmelerin kar edilebileceği bulunmuģtur. Bu çalıģmada baģa baģnoktası büyük kapasiteli kafes ve havuz iģletmelerinde benzer bir sonuç olarak yaklaģık 2,0 $ dolar civarında hesaplanmıģtır. Küçük kapasiteli havuz çalıģmalarında ise baģa baģnoktası fiyatı pound baģına 3,48 $ olarak hesaplanmıģtır. Küçük kapasiteli kafes iģletmelerinde ise baģa baģnoktası pound baģına 2,80 $ olarak hesaplanmıģtır. Kıral ve ark. (1999) Tarımsal Ürünler Ġçin Maliyet Hesaplama Metodolojisi ve Veri Tabanı Rehberi isimli çalıģmada; tarım ürünleri maliyetlerinin hesaplanması ile ilgili masraf unsurları, hesaplama yaklaģımları ve tarımsal ürün maliyetlerinin hesaplanmasına yönelik örneklere yer vermiģlerdir. ÇalıĢmada, bazı bitkisel ve hayvansal ürünlere ait üretim maliyetlerinin hesaplanma teknikleri ve tarımsal ürün maliyeti kavramı, kapsam ve amaçları açıklanmıģ, Türkiye de tarım ürünleri maliyetlerinin hesaplanması ile ilgili çalıģmalara değinilmiģtir. Kocaman ve ark. (2002), Erzurum ilindeki 21 adet alabalık iģletmesinde nüfus ve eğitim durumu, iģgücü durumu, iģletme varlığı, üretim ve masraflarla ilgili fiziksel ve parasal verileri belirlenmiģlerdir. Üretim faktörlerinin alabalık yetiģtiriciliğinde kullanım verimliliği iģletmeler ortalaması; a) Bir erkek iģ birimi karģılığında kg alabalık, b) Birim su alandan (100 m 2 ) TL brüt hasıla, c) Brüt hasılanın, aktif sermayeye oranı 0,48. d) Safi kârın, iģletmeler ortalamasında ki değeri TL, e) ĠĢletmeler ortalamasındaki rantabilite faktörü % 2,62 belirlenmiģtir. Koçak ve Tatlıdil (2004), araģtırmalarında kafeslerde çipura (Sparus aurata) ve levrek (Dicantrachus labrax) balığının yetiģtiriciliğinin yoğun yapıldığı yirmi bir iģletme balık maliyetini çıkarmıģlardır. Bu çalıģmanın sonucunda Çipura (Sparus

16 7 aurata) yaklaģık 2,48 $/ kg, levrek (Dicantrachus labrax) için ise 2,34 $/ kg maliyeti olduğunu tespit etmiģlerdir. Uzmanoğlu (2005), Yüksek lisans tezinde Yene deresi üzerinde bulunan su ürünleri iģletmelerinden anket yoluyla elde edilen verilerden ekonomik analiz yapmıģtır. Anket (tamsayım) uygulanarak, iģletmelerin iģgücü durumu, iģletme sermayesi ve üretim masrafları hesaplanmıģtır. Adıgüzel ve Akay (2005), çalıģmalarında Tokat ilinde GökkuĢağı alabalık iģletmelerinin tam sayım metodu uygulanarak 19 adet iģletmeden anket yolu ile elde ettikleri veriler ıģığında ekonomik analizini yapmıģlardır. ÇalıĢmada iģletmelerin sosyo-ekonomik özellikleri olarak, iģletmelerde iģgücü kullanımı, iģletme yöneticileri hakkında bilgiler, iģletme arazilerine iliģkin özellikler, iģletmelerin fiziksel unsurları olan binalar, su kullanım durumları ve havuz-ağ kafesler ile üretim ve pazarlama durumları incelenmiģtir. Aygün ve ark. (2005), Atatürk baraj gölü kafeslerde gökkuģağı alabalığı ve Harran Üniversitesi alabalık yetiģtiricilik iģletmesinin 4x4,5 ebatlı, 31,1 gr olarak stoklanan kafeslerdeki balıkların karlılık ve rantabiliteleri üzerine çalıģmıģlardır. Mali Rantabilite 32,0 Ekonomik Rantabilite %97, Geri Ödeme Süresi 1,21 yıl ve Kara GeçiĢ Noktası %67 olarak bulunmuģtur. Kenanoğlu (2006), Manisa ve Ġzmir illerinde geleneksel olarak ve organik yetiģtirilen çekirdeksiz kuru üzüm üretim dalı bazı ekonomik kriterlere göre karģılaģtırılmıģ ve ekonomik analizi yapılmıģtır. AraĢtırmada, organik çekirdeksiz kuru üzüm veriminin geleneksel çekirdeksiz kuru üzüm verimine göre daha düģük olduğu saptanmıģtır. Alkan (2006), yaptığı araģtırmada, Samsun ili Terme ilçesinin ova ve yüksek kesimindeki iģletmelerin ekonomik yapılarını karģılaģtırmalı olarak analiz etmek, fındık yetiģtiriciliğinde girdi kullanımı ile üretim maliyetini ve fındığın pazarlama durumunu ortaya koymuģtur. Ġncelenen iģletmelerde ortalama iģletme arazisi büyüklüğü ova kesiminde 38 dekar, yüksek kesimde 31 dekar olarak tespit etmiģtir. Ortalama parsel sayısı ova kesimindeki iģletmelerde 2,04 iken, yüksek kesimdeki iģletmelerde 3,39 olarak bulunmuģtur. Çiftlik sermayesinin aktif sermaye içindeki payı ova kesiminde % 92,4, yüksek kesimde ise % 94,0 olarak bulunmuģtur. Mali rantabilite oranı ova kesiminde % 7,2, yüksek kesimde % 6,5 tir. Ekonomik

17 8 rantabilite oranı ise ova kesiminde % 7,3 yüksek kesimde % 6,9 dur. Bir kg fındığın üretim maliyeti ova kesiminde 3,0 TL, yüksek kesimde 3,6 TL olarak hesaplanmıģtır (2005 yılı fiyatları). Ova kesiminde fındık, üretim maliyetinin %92 daha fazlasına satılırken, yüksek kesimde bu oran %59 dur. Buna göre ova kesimde fındık yetiģtiriciliğinden elde edilen kâr, yüksek kesime göre %31 daha fazla olduğu bildirilmiģtir. KarataĢ ve ark. (2008), Sivas ilinde GökkuĢağı alabalık iģletmelerinde tam sayım metodu uygulayarak 14 adet iģletmeden anket yolu ile elde ettikleri veriler ıģığında ekonomik analiz yapmıģlardır. AraĢtırmacılar iģletmelerde iģgücü durumunu Erkek ĠĢgücü Günü (EĠG) olarak belirlemiģlerdir. Anonymous 2010 göre, Sarı Levrek (Yellow Perch) balığı üretim maliyetinde; yavru, yem ve iģçilik olmak üzere üç temel değiģen maliyet esas almıģtır. Yavru hasadı 210 gün ve yaģama oranı % 80-%85 olarak belirlenmiģtir. Bu balık için yem dönüģüm 2,0 belirlenmiģtir. ĠĢçilik ve iģletmecinin yönetim fırsat maliyeti yüksek belirlenmiģtir. ÇalıĢmada dönüm baģına gölet inģaatının ömrü 20 yıl hesaplanmıģtır. Buna göre 1000 poundluk ve 3400 balıkla yapılan bir üretimde balık maliyeti 3,77 $ olarak hesaplanmıģtır. Hoshino ve Hillary 2011, Balıkçılıkta karlılığın, yüksek değer ve hızlı büyüme mümkün olduğunu ortaya koymuģlardır. Bu sonuçlara göre sektörün yönetim stratejisinin üretim modeli ile belirlenmesi ve yatırım maliyetinin düģük tutulması ve ürünün depolama maliyetinin düģürülmesi ile kar maksimizasyonu önerilmiģtir.

18 9 3. MATERYAL VE METOT 3.1. Materyal AraĢtırmanın esas materyalini, Muğla nın Milas ilçesinde toprak havuzda balık yetiģtiriciliği yapan iģletmeler ile Muğla, Antalya, Hatay ve Mersin yörelerinde kafeslerde balık yetiģtiriciliği yapan iģletmelerden anket yoluyla elde edilen bilgiler oluģturmaktadır. Bu iģletmelerde levrek ve çipura yetiģtirilmektedir. Çipura üretimi %20 den az olduğu için Levrek ĠĢletmeleri Ģeklinde tanımlanmıģtır. Levrek iģletmeleri deniz sularında Levrek balığı (Dicentrarchus labrax) yetiģtiriciliği yapan iģletmelerdir. ÇalıĢmada ayrıca, araģtırma konusu ile ilgili daha önce yapılmıģ araģtırma sonuçları, çeģitli kurum ve kuruluģların kayıtları ile istatistik verilerden de yararlanılmıģtır. ÇalıĢmada kullanılan anket formları konunun amacına uygun olarak hazırlanmıģtır. Anketler levrek iģletme sahipleriyle görüģülmek suretiyle, 2010 yılı verileri esas alınarak yapılmıģtır Metot AraĢtırmanın örnekleme, anket ve iģletmelerin analizi safhalarında kullanılan metotlar aģağıda açıklanmıģtır Örnekleme safhasında kullanılan metot Toprak havuzlarda balık yetiģtiriciliğinin ekonomik analizi için veri temini amacıyla üretimin tamamının yapıldığı Muğla nın Milas ilçesinde bulunan köyler seçilmiģtir. Türkiye de toprak havuzlarda balık yetiģtiriciliği tamamen bu bölgede yapılmaktadır. Bu nedenle Milas Bölgesi seçilmiģtir. Toprak havuz yetiģtiricilerinde Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı ndan alınmıģ maksimum kapasite 100 ton/yıldır. Toprak havuzlarda balık yetiģtiren iģletmelerin tamamı aile iģletmesidir. Bu sebeple 100 ton/yıl kapasitenin üzerinde Türkiye de toprak havuz iģletmesi bulunmamaktadır.

19 10 Kafeslerde balık yetiģtiriciliği için veri temininde geniģ bir coğrafyada çalıģılmıģtır. Kafeslerde balık yetiģtiriciliği yapan iģletmeler toprak havuz yetiģtiricileri gibi belli bir bölgede yoğunlaģmamaktadır. Bu sebeple anket yapılacak kafes iģletmelerinin seçiminde homojen olması ve tüm kafes yetiģtiricilerini temsil etmesi dikkate alınmıģtır. Kafes iģletmelerinde; hem aile iģletmeleri hem de büyük ticari firma ve Ģirketlere ait iģletmeler mevcuttur. Bu sebeple kafes iģletmelerinde kapasite 4000 ton/yıl kadar çıkmaktadır. Türkiye de toprak havuz kapasitesi maksimum 100 ton/yıl olduğu için karģılaģtırma yapabilmek için kafes iģletmelerde popülasyon 100 ton/yıl kapasiteye sahip iģletmeler dikkate alınmıģtır. Toprak havuz balık yetiģtiriciliği iģletme tipinde araģtırma popülâsyonunu Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı na kayıtlı 83 adet iģletme oluģturmuģtur. Kafes balık yetiģtiriciliği iģletme tipinde araģtırma popülâsyonu Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı na kayıtlı 100 ton/yıl kapasiteli 55 adet iģletme oluģturmuģtur. Anket yapılacak iģletme sayısı, basit tesadüfî örnekleme yöntemine göre aģağıdaki formülle hesaplanmıģtır (Çiçek ve Erkan 1996). (3.1) n: Örnek hacmini N: Popülasyondaki iģletme sayısını σ²: Popülâsyonun varyansını D²: (d/t): olup d ortalamadan belli bir orandaki (% 0,05) sapmayı, t ise % 95 güven sınırına karģılık gelen tablo değerini (1,645 ) ifade etmektedir. Bu araģtırmada σ, D ve n değerleri çizelge 3.1. verilmiģtir. Çizelge 3.1. AraĢtırmada toprak ve kafes iģletmeleri için σ D ve n değerleri Veriler Toprak Havuz iģletmeleri Kafes iģletmeleri N σ² 17,8 43,0 D ,20 N AraĢtırmada toprak havuzlarda balık yetiģtiriciliği için örnek büyüklüğü 36 belirlenmiģtir. Aynı hesaplama esaslarıyla kafes iģletmeler için de örnek büyüklüğü 36 iģletme hesaplanmıģtır.

20 Anket safhasında uygulanan metot Her iki iģletme tipi de aile iģletmesi oldukları için muhasebe kayıtları tutmamaktadırlar. Dolayısıyla veriler anket yoluyla elde edilmiģtir. Anket formları 2010 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında iģletmelerin bulundukları adreste ve Akdeniz Su Ürünleri AraĢtırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü (AKSAM) iģletmesine gelen iģletme sahipleri veya yetkili kiģilerle yüz yüze görüģülerek bizzat araģtırmacı tarafından doldurulmuģtur. Anket formlarında ilk olarak iģletmenin nüfus, eğitim ve iģ gücü durumu sonraki bölümlerde iģletmenin sermaye unsurları, yıllık faaliyet sonuçları ve pazarlama durumuna yönelik sorular yer verilmiģtir ĠĢletmelerin analizi safhasında uygulanan metot Anket uygulanan iģletmelerden elde edilen veriler üzerinde gerekli kontroller ve hesaplamalar yapıldıktan sonra, ayrıntılı dökümleri yapılmıģ ve elde edilen bilgiler kullanılmaya hazır, özet tablolar haline getirilmiģtir. ĠĢletmelerden elde edilen veriler ile toprak ve kafes balık yetiģtiriciliği iģletmelerinin ekonomik yapıları ayrıntılı olarak ortaya konulmuģ ve her iki iģletme tipi karģılaģtırmalı olarak incelenmiģtir. ĠĢletmelerdeki nüfus yapısı incelenirken yaģ, cinsiyet ve eğitim durumları ele alınmıģtır. ĠĢletmelerdeki nüfusun iģ baģarma güçleri, erkek iģ gücü birimi (EĠB) cinsinden hesaplanarak ortaya konulmuģtur. Nüfusu erkek iģ gücü birimine çevirmede, kiģilerin yaģ ve cinsiyete göre değiģen iģ baģarma katsayıları dikkate alınmıģtır (Çizelge 3.1.). Çizelge 3.2. Erkek iģ gücü birimine çevirmede kullanılan katsayılar (ErkuĢ ve ark., 1995) YaĢ grupları Erkek Kadın ĠĢletmelerin sermaye yapıları, aģağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak ortaya konulmuģtur. ĠĢletmelerin sermaye durumlarının ortaya konulmasında,

21 12 sermayenin fonksiyonlarına göre sınıflandırması yapılmıģ ve sermaye unsurlarının değeri belirlenirken yılsonu değerleri dikkate alınmıģtır. Toprak sermayesine değer biçmede, yerel alım-satım değerleri esas alınmıģtır. Arazi ıslahı sermayesinin değeri, yeniler için maliyet bedeli, eskiler için yeniden inģaat bedeline göre yıpranma ve eskime durumu dikkate alınarak hesaplanmıģtır. Bina sermayesi; yeni binalarda çiftçinin beyan ettiği maliyet bedeli, eski binalarda ise yeniden inģaat bedeline göre yıpranma süreleri göz önünde tutularak hesaplanmıģtır. Hayvan sermayesi; hayvanların yaģ ve verim durumuna göre, yöredeki alım- satım değerleri dikkate alınarak hesaplanmıģtır. Alet-makine sermayesi; yeniler maliyet bedeli, eskiler hali hazır durumları göz önüne alınarak, yöredeki alım-satım değeri üzerinden hesaplanmıģtır. Malzeme sermayesi; dıģarıdan satın alınanlar satın alma değerlerine göre, iģletmede üretilenler ise çiftlik avlusu fiyatları esas alınarak hesaplanmıģtır. Para mevcudu ile iģletmenin borç ve alacaklarının tespit edilmesinde, iģletme sahibinin beyanı esas alınmıģtır. Kiracılıkla iģlenen arazinin değeri, hem aktif sermaye hem de pasif sermaye içinde gösterilmiģtir. Böylece iģletmeler, kira ve borçlarından arınmıģ kabul edilerek aynı bazda karģılaģtırabilme olanağı sağlanmıģtır. ĠĢletmenin Gayri Safi Üretim Değeri (GSÜD); bitkisel ve hayvansal ürün miktarının, çiftlik avlusu fiyatlarıyla çarpılması ile elde edilen değere, bitki ve hayvan sermayesindeki prodüktif demirbaģ kıymet artıģının ilave edilmesi ile bulunmuģtur. Gayri Safi Hasıla (GSH); GSÜD ne, iģletme dıģı tarımsal gelir ve konut kira karģılığı eklenerek bulunmuģtur. ĠĢletme dıģı tarımsal gelir hesaplanırken, iģletme sahibinin beyanı esas alınmıģtır. ĠĢletme dıģı tarımsal gelir, iģletmeye ait alet ve makine ile aile iģ gücünün, iģletme dıģındaki tarımsal iģlerde çalıģmaları karģılığında elde ettikleri gelirlerden oluģmaktadır. Konut kira bedelinin belirlenmesinde, iģletmenin ikametgâh olarak kullandığı bina değerinin %5 i dikkate alınmıģtır. Masraflar, değiģen ve sabit masraflar olarak ele alınmıģtır. Gayri safi Hasıladan iģletme masrafları çıkarılarak Saf Hasıla (SH) bulunmuģtur. Brüt kâr ise, GSÜD den değiģen masrafların çıkarılması ile elde edilmiģtir. Masraflar, değiģen ve sabit masraflar olarak ele alınmıģtır. Gayri safi hasıladan iģletme masrafları çıkarılarak saf hasıla (SH) bulunmuģtur. Brüt kâr ise, GSÜD den değiģen masrafların çıkarılması ile elde edilmiģtir. ĠĢletme sahibi ve ailesinin iģ gücü ücret karģılığı, aile fertlerinin iģletmede çalıģtıkları süre ile yörede aynı iģ için yabancı iģçiye ödenen

22 13 ücretin çarpılması suretiyle bulunmuģtur (ErkuĢ ve ark., 1995). Tamir ve bakım masrafları, bina ile alet ve makinelerde iģletmecinin fiilen yaptığı masraflara göre hesaplanmıģtır. Su ürünleri yetiģtiriciliğinde üretim maliyeti hesaplanırken, genel idare giderleri karģılığı olarak toplam değiģen masrafların %3 ü alınmıģtır. DeğiĢen masrafların faiz karģılığı hesaplanırken, her iģlemin yoğun olarak yapıldığı ay göz önünde bulundurularak iģlemlere ait masraf tutarları % 4 reel faizle yılsonuna biriktirilmiģtir. Arazi kirası, çıplak arazi kıymetinin %5 i göz önünde bulundurularak hesaplanmıģtır. Çıplak arazi kıymeti üretici beyanı esas alınarak belirlenmiģtir. ĠĢletme sahibi ve ailesinin iģ gücü ücret karģılığı, aile fertlerinin iģletmede çalıģtıkları süre ile yörede aynı iģ için yabancı iģçiye ödenen ücretin çarpılması suretiyle bulunmuģtur. ĠĢletme envanterinin tespitinde, sermayenin fonksiyonlarına göre sınıflandırması esas alınmıģtır (Karagölge, 2001). A. Aktif Sermaye I. Sermaye (Çiftlik Sermayesi) a. Toprak sermayesi b. Islah Sermayesi c. Bina Sermayesi d. Bitki sermayesi II. ĠĢletme Sermayesi a. Canlı DemirbaĢ b. Alet-makine Sermayesi c. Malzeme-Mühimmat d. Para B. Pasif Sermaye I. Yabancı Sermaye (Borçlar) 1. Arazi KarĢılığı Ġpotek Borçları 2. Banka ve Kooperatif Borçları 3. Adi Borçlar 4. Cari Borçlar (ÖdenmemiĢ fatura vb) 5. Ġndi Borçlar (Ortakçılık ve kiracılıktan iģletmeye yatırılan sermaye ) II. Öz Sermaye Her ürünle ilgili, girdi ve çıktı verileri anketlerle derlenmiģtir.

23 14 4. DÜNYA SU ÜRÜNLERĠ ÜRETĠMĠ VE TÜRKĠYE NĠN SU ÜRÜNLERĠ POLĠTĠKASI 4.1. Dünya Su Ürünleri Üretimi Su ürünleri sektöründe, avcılık ve yetiģtiricilik (kültür) olmak üzere iki Ģekilde üretim yapılmaktadır. Üretimin büyük bir kısmı avcılık yoluyla olmaktadır. Kültür balıkçılığının toplam su ürünleri üretimi içindeki payı sürekli artmaktadır. Bunun en önemli nedeni okyanuslardan avcılık yoluyla elde edilebilecek ürün miktarının artık çok fazla artırılamamasıdır. Ayrıca okyanuslarda kıyıları olmayan ülkeler için su ürünleri üretiminde en önemli çıkıģ yolu kültür balıkçılığıdır. Su ürünleri yetiģtiriciliği, dünya besin gereksiniminin önemli bir bölümünü karģılayan temel bir endüstridir. Asya ülkelerinde yüzyıllardır uygulanmaktadır. Hızlı teknoloji transferi ile ĢaĢırtıcı bir geliģim göstermiģtir. FAO tarafından dünyada en hızlı büyüyen gıda sektörü olarak belirlenmiģtir. Dünyada yetiģtiricilikle üretilen su ürünleri miktarı 1980 de 7,4 milyon tondan 1990 da 16,8 milyon tona ve 2002 yılında 40 milyon tona ulaģmıģtır. Su ürünleri yetiģtiriciliği, dünya balıkçılık üretiminin yaklaģık % 30 unu karģılamakta ve yılda %10 dan daha fazla artarak büyümektedir ( Davenport ve ark., 2003). Dünyada su ürünlerinin yetiģtiricilik yoluyla üretimi son yıllarda bir artıģ gösterse de hala avcılık yoluyla üretim dünyada önde gelen üretim Ģeklidir. Dünyada avcılık yoluyla üretimde önemli bir paya sahip ülkelerin tamamının okyanus kıyılarında sınırları bulunmaktadır. En büyük üretici 11 ülke toplam üretimin %71 ini avcılıkla, %89 ununu da yetiģtiricilik yoluyla elde etmektedirler (Anonim, 2007). Türkiye, bu açıdan bakıldığında okyanuslara kıyısı olmadığı için üretimde ve ticarette önde gelen ülkelerden değildir. Dünyada teknolojinin çok ileri düzeylere gelmiģ olmasından en çok faydalanan sektörlerin baģında su ürünleri yetiģtiriciliği gelmektedir. Artık günümüzde balıkların doğal yaģam ortamları ( sıcaklık Ģartları, ıģık, su kalitesi, yem) bire bir taklit edilebilmekte bu da su ürünleri yetiģtiriciliğinin baģarısını arttırmaktadır.

24 15 Çizelge 4.1. görüldüğü gibi dünyada avlanan su ürünleri üretiminde sırasıyla Çin, Peru, Endonezya, ABD, Japonya, ġili, ve Rusya Federasyonu gelmekte olup Türkiye dünya su ürünleri avcılığı sıralamasında 31 sırada yer almaktadır (Anonim, 2008). Dünya üretiminin % 36,93 ü iç su avcığından % 63,07 si deniz avcılığından elde edilmektedir. Çin tek baģına dünyada avlanan su ürünlerinin % 16,70 ini üretirken Türkiye su ürünleri üretiminin, toplam üretim içersindeki payı ise % 0,55 olup oldukça düģük seviyede gerçekleģmektedir. Çizelge 4.1 de yer alan ülkeler dünyadaki avcılık yoluyla yapılan su ürünleri üretiminin 41,82 sini gerçekleģtirmektedir (Anonim, 2009a). Çizelge 4.1. Ülkelere göre avcılık yoluyla su ürünleri üretimi (Anonim, 2009a) No Ülkeler Su ürünleri üretim miktarları (1000 ton) Dünya üretimindeki payı (%) 1 Çin ,70 2 Peru ,20 3 Endonezya ,52 4 ABD ,87 5 Japonya ,73 6 Hindistan ,57 7 ġili ,96 8 Rusya Federasyonu ,77 9 Filipinler ,85 10 Myambar ,78 31 Türkiye ,55 TOPLAM ,82 Dünya su ürünleri üretiminin diğer bir çeģidi olan kültür yetiģtiriciliğinde, dünya su ürünleri yetiģtiricilik verileri Çizelge 4.2 de verilmektedir. Avcılık yoluyla su ürünleri üretiminde ilk sırada yer alan Çin yetiģtiricilik yoluyla üretimde %62,30 ile yine ilk sırada yer almaktadır. Çin in, yetiģtiricilik yoluyla su ürünleri üretiminde dünya piyasalarına hakim olduğu görülmektedir. Ġkinci sırada Hindistan yer alırken Vietnam, Tayland, Endonezya, BangladeĢ, ve ġili ise sırayı takip etmektedir. Türkiye nin üretim sıralamasındaki 21 sırasında yer alarak dünya üretiminin sadece %0,29 unu üretmektedir.

25 16 Çizelge 4.2.Ülkelere göre yetiģtiricilik yoluyla su ürünleri üretimi (Anonim, 2009a) No Ülkeler Su ürünleri üretimleri (1000 Dünya üretimindeki ton) payı(%) 1 Çin ,30 2 Hindistan ,62 3 Vietnam ,68 4 Endonezya ,22 5 Tayland ,61 6 BangladeĢ ,91 7 Norveç ,61 8 ġili ,60 9 Japonya ,39 10 Filipinler ,41 21 Türkiye ,29 TOPLAM ,65 Dünya su ürünleri ticaretinde en önemli ithalatçı ülkeler; Japonya, ABD, Ġspanya, Fransa ve Ġtalya dır. En önemli ihracatçı ülkeler ise Çin, Norveç, Tayland, ABD ve Danimarka dır. Türkiye ise net ihracatçı ülkeler arasındadır (Anonim, 2007) yılı verilerine göre Avrupa Birliği nde yetiģtiricilik ve avcılık yoluyla yapılan toplam üretimde Ġspanya lider durumda bulunmaktadır. Bu sırayı Danimarka ve Fransa izlerken Türkiye ise su ürünleri üretiminde beģinci sırada yer almaktadır (Çizelge 4.1.). ġekil 4.1. Avrupa Birliği nin önemli ülkelerinin su ürünleri üretim durumu (Anonim, 2009a)

26 17 Sadece yetiģtiricilik dikkate alındığında Avrupa Birliği nin su ürünleri yetiģtiriciliği üretiminde lider ülkesi Ġspanya olup, bunu sırasıyla Fransa, Ġtalya ve Ġngiltere izlemektedir. Dünya su ürünleri yetiģtiriciliğinin %2,5 u Avrupa Birliği ülkelerinde gerçekleģtirilmektedir (Anonim, 2009a). Su ürünleri sektörü tüm dünyada sürekli geliģen ve üretim miktarı artan bir sektördür. Türkiye gerek yetiģtiricilik ve gerekse avcılık miktarlarında dünyanın gerisindedir. Sektörün gösterdiği geliģme özellikle yetiģtiricilik üzerinedir Türkiye Su Ürünleri Sektörüne Genel BakıĢ Su ürünleri sektörü, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye de önemli sektörler arasındadır. Zengin iç su kaynaklarına ve uzun bir sahil Ģeridine sahip olan Türkiye de, balıkçılık uzun yıllardır avcılık yoluyla yapılmaktadır. Balıkçı teknelerinin sayısının artması ve bilinçsiz yapılan avcılık nedeni ile balık stoklarında azalmalar meydana gelmiģtir. Nüfus artıģına bağlı olarak artan hayvansal protein ihtiyacının karģılanması için, avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri üretiminin yetersiz kalması, dünya ülkelerinde kültür balıkçılığı yoluyla elde edilen üretim miktarının arttırılmasına yönelik çalıģmaları hızlandırmıģtır. Türkiye de su ürünleri yetiģtiriciliği 1970 lerde ilk alabalık çiftliğinin kurulması ile baģlamıģ ve 2004 yılında yetiģtiricilik yapılan toplam tesis sayısı 1659 a yükselmiģtir. YetiĢtiriciliğin toplam su ürünleri üretimindeki payı ise hızla yükselmiģ ve yaklaģık olarak toplam üretimin % 10 una ulaģmıģtır (Aydın ve ark., 2005). Türkiye'de kültür balıkçılığı, diğer dünya ülkelerine göre geç baģlaması, ilk yıllarda bilinçsiz uygulamalar ve teknolojik geliģmelerin takibinde yetersizlik nedeniyle nispeten geri kalmıģtır. 1980'li yıllarda Türkiye de su ürünleriyle ilgili akademik eğitimin baģlaması ve özel sektör ile üniversitelerin konu ile ilgili çalıģmalar yapması, Türkiye'deki kültür balıkçılığının kısa sürede kayda değer bir artıģ göstermesini sağlamıģtır. Türkiye de deniz su ürünleri yetiģtiriciliği 1980 li yıllarda Ege Bölgesi nde denizden yakalanan yavru balıkların kafeslerde Pazar boyuna gelene kadar beslenmesi ile baģlamıģtır. Deniz balıklarının yavru yetiģtiriciliğine yönelik kuluçkahanelerin kurulması ve bunların iģletmelerin ihtiyacına cevap verecek düzeye

27 18 eriģmesiyle 2000 yılından itibaren doğal stoklara zarar veren doğadan balık toplama yöntemi tamamen yasaklanmıģtır yılında 1 si Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı na, 20 u özel sektöre ait olmak üzere, toplam 21 adet çipura ve levrek kuluçkahanesi bulunmaktadır. Bu kuluçkahanelerin toplam üretim kapasitesi 154 milyon adet/yıl dır (Anonim, 2009b). Bunun haricinde Ege Denizi sahillerinde (yoğun olarak Muğla ili) bulunan kafeslerde Çipura ve Levrek balığı yetiģtiriciliği de hızla geliģmektedir yılından sonra Avrupa ülkeleri arasında (Ġspanya, Ġtalya, Yunanistan) hızla geliģmeye ve yaygınlaģmaya baģlayan Orkinos balığı yetiģtiriciliği için Türkiye de birçok giriģim vardır. Bu giriģimlerin bir kısmı baģarı elde etmiģ ve (Ġzmir, Bodrum, Antalya, GazipaĢa) birçok yerde tesislerini kurarak üretime baģlamıģlardır. Son yıllarda Türkiye den Japonya ya bu balık ihracatı da önem kazanmıģtır. Çizelge 4.3. görüldüğü üzere yetiģtiricilik yoluyla üretimin toplam üretimdeki payı 1992 yılında %2,6 iken, 2009 yılında %25,5 çıktığı görülmektedir. Buna paralel olarak avcılık yoluyla üretimin toplam üretimdeki payı düģmektedir. Avcılık yoluyla üretimde bilimsel geliģmelere bağlı olarak artan av gücüne rağmen beklenen ve arzulanan bir artıģ görülmemektedir. Çizelge 4.3. Ġç su ve denizlerde avcılık ve yetiģtiricilikle su ürünleri üretimi (Anonim, 2009b) Yıllar Avcılık (1000 ton) YetiĢtiricilik (1000ton) TOPLAM Deniz % Ġç su % Miktar % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

28 19 Bütün dünya ülkelerinin avcılık yoluyla üretimleri yıldan yıla büyük farklılıklar gösterebilmektedir. Çünkü avcılıkla üretim tamamen doğa koģullarına bağlı olarak gerçekleģtirilen bir üretim Ģeklidir. Üretim alanı olan deniz veya iç sularda görülebilecek bir olumsuzluk (su kalitesindeki değiģmeler, deniz ve iç sularda kirlenme, av döneminde iklim koģullarında meydana gelebilecek değiģme) veya avlanan türler üzerinde geçici de olsa aģırı av baskısı hemen üretimde düģme olarak kendini göstermektedir. Bu nedenle bütün dünya ve Türkiye de balıkların kültür Ģartlarında yetiģtiriciliğine büyük önem verilmektedir. Çünkü bu üretim Ģekli insan kontrolünde yapılmaktadır. Bu nedenle yıllar itibari ile büyük değiģimler görülmez. Çizelge 4,3, de görüldüğü üzere Türkiye de istikrarlı bir artıģ eğilimi görülmektedir. Türkiye de de yetiģtiricilik 1992 yılında ton/yıl iken yıllar geçtikçe ve üretim teknikleri ve tecrübesi arttıkça üretim miktarının da arttığı ve 2009 yılında ton/yıl olarak gerçekleģtiği görülmektedir. Türkiye sektörde yetiģtirdiği eğitimli insanları ile özellikle yetiģtiricilik yoluyla üretimde önemli bir mesafe kaydetmiģtir Türkiye de Su Ürünleri Üretimi AraĢtırmada Türkiye de ki su ürünleri üretimi dört grup ayrılmıģtır, Gruplar; a) Türkiye de denizlerden avcılık yoluyla üretim b) Türkiye de iç sulardan avcılık yoluyla üretim c) Türkiye de deniz balıklarının yetiģtiricilik yoluyla üretim d) Türkiye de iç su balıklarının yetiģtiriciliği yoluyla üretimi olarak ayrılmıģtır Türkiye de denizlerden avcılık yoluyla üretim Ġnsanların en eski uğraģ alanlarından biri olan balıkçılık, baģlangıçta ilkel toplayıcılık Ģeklinde baģlamıģtır. Zamanla insanoğlunun bilgi ve tecrübesinin arttırmasıyla tuzaklar kullanarak avcılığa devam edilmiģtir. Bunu oltacılık, ilkel ağlar, dalyanlar, kayık, bot ve teknelerde vinç ve makara kullanımı, telsiz telefon, radar ve balık bulucuları ve yeni buluģ ve tekniklerin uygulamaya konulmasıyla

29 20 bugünkü seviyesine ulaģmıģtır. Stoklardan alınan ürünün sürekliliğini sağlamak için sürdürülebilir geliģme kavramı kullanılmıģ olup, bunun sürdürülebilir koruma Ģeklinde algılanması daha doğru olacaktır (Anonim, 2006a). II. Dünya SavaĢı sonrasında geliģen teknolojiyle birlikte balıkçılığa mekanizasyon girmesi, az insan gücü ile daha fazla av yapılmasını sağlamıģtır. Bu durum fazla balığın saklanması ve pazarlanması sorununu gündeme getirmiģtir (Anonim, 2006a). Türkiye de avcılığın geliģmesi, mekanizasyon ve teknolojiyle birlikte daha az emekle kullanılmasıyla mümkün olmuģtur yılından sonra balıkçı teknelerinin sayı, boy ve motor güçleri olarak büyük artıģ göstermiģtir de olan toplam tekne sayısı, yıllık ortalama %2 lik bir artıģla 1998 yılında adede ulaģmıģtır yılındaki toplam tekne sayısı dür. Teknelerin sayı ve boy ve motor güçlerinde önemli geliģmeler olmasına karģın avcılık yoluyla üretim miktarında aynı miktarda bir artıģ görülmemektedir. ġekil 4.2. de dönemine ait toplam avcılık yer almaktadır. Türkiye nin denizlerde avcılık yapılabilecek kaynakları sınırlıdır. Türkiye nin okyanuslara sınırı olmadığından yeni av alanları bulması mümkün değildir. Aynı Ģekilde av kaynaklarında herhangi bir artıģ yaģanmamıģtır. Mevcut durumda Türkiye av kaynaklarının tamamının kullanıldığı belirtilmiģtir (Anonim, 2009). ġekil 4.2. Türkiye nin deniz avcılık üretimi (Anonim, 2009b). Türkiye nin dönemine ait deniz ürünleri üretimi % 26,0 artarak tona ulaģmıģtır. Bunun en büyük nedeni hamsi üretimindeki artıģtır. Üretim

30 21 değeri ise %22 azalarak milyon TL olmuģtur. Bu düģüģün nedeni ise hamsi üretim miktarının artmasına bağlı olarak hamsi birim fiyatının düģmesidir. ġekil 4.3. denizlerde toplam avcılık üretimi ile hamsi üretimi arasında yakın bir iliģki gözlenmektedir. Hamsi (Engraulis engrasicholus) avcılığının düģtüğü yıllarda üretim miktarı da düģmektedir. Bunun sebebi avcılık (deniz) üretiminin önemli bir kısmını hamsi üretiminin oluģturmasıdır. ġekil 4.3. Türkiye nin toplam avcılık üretimi ile hamsi balığı üretimi (Anonim, 2009b) Türkiye nin denizlerinde avcılığı yapılan türler ve yakalanma oranlarını ġekil 4.4. de göstermektedir. Denizlerden avcılık yoluyla yapılan üretimin %54 ünü hamsi balığı (Engraulis engrasicholus) oluģturmaktadır. Hamsi balığı üretimini %14 ile Çaça balığı (Sprattua sprattus) balığı takip etmektedir. Bu %8 ile daha çok balık yemi üretiminde hammadde olarak kullanılan Sardalya balığı (Etrumeus teres), %5 ile Ġstavrit balığı (Trachurus tarchurus) ve %3 Mezgit balığı (Merlangius merlangus) takip etmektedir.

31 22 ġekil 4.4. Türkiye nin 2009 yılı avcılık (deniz) üretiminin dağılımı (%) (Anonim, 2009b) Türkiye su ürünleri üretiminin %62 si Doğu Karadeniz Bölgesi nde, %12 Ege Bölgesi, %10 ile Batı Karadeniz Bölgesi, %8 ile Marmara Bölgesi ve %7 ile Akdeniz Bölgesi nde üretilmektedir (ġekil 4.5). ġekil 4.5. Türkiye nin bölgelere göre avcılık yoluyla deniz balığı üretimi (ton) (Anonim, 2009b) Türkiye de en çok avcılığı yapılan balık türleri Hamsi (Engraulis engrasicholus) ve Ġstavrit (Trachurus tarchuru) üretiminin tamamına yakın kısmı Karadeniz de yapılmaktadır. Karadeniz Bölgesini, Ege ve Marmara denizleri izlemektedir yılında avcılık yoluyla üretimi yapılan türlerden ekonomik olarak en yüksek katma değeri yine Hamsi (Engraulis engrasicholus) ve Ġstasvrit (Trachurus tarchuru) balıkları oluģturmaktadır. Bu iki balık türünün 2008 yılı rakamlarına göre Türkiye ekonomisine katkısı milyon TL dir. Bu iki balık türünü Lüfer balığından (Pomatumus saltador) elde edilen ekonomik kazanım takip etmektedir. Lüfer balığı (Pomatumus saltador) gezici ve avcı bir balıktır. Halk arasında 10 cm küçüklere Defne yaprağı 10 15cm arasında olanlara Çinekop, 15 20cm

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KONYA ĠLĠ SELÇUKLU ĠLÇESĠNDE KIRMIZI ET TÜKETĠM ALIġKANLIĞI VE BUNA ETKĠ EDEN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ Erhan TÜZEMEN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ TARIM EKONOMĠSĠ

Detaylı

KONYA ĠLĠ SEYDĠġEHĠR ĠLÇESĠ YAYLACIK KÖYÜNDE BAHÇE TARIMINDA KADINLARIN ROLÜ VE ETKĠNLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠ. Prof. Dr. Cennet OĞUZ (Proje Koordinatörü)

KONYA ĠLĠ SEYDĠġEHĠR ĠLÇESĠ YAYLACIK KÖYÜNDE BAHÇE TARIMINDA KADINLARIN ROLÜ VE ETKĠNLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠ. Prof. Dr. Cennet OĞUZ (Proje Koordinatörü) KONYA ĠLĠ SEYDĠġEHĠR ĠLÇESĠ YAYLACIK KÖYÜNDE BAHÇE TARIMINDA KADINLARIN ROLÜ VE ETKĠNLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠ Prof. Dr. Cennet OĞUZ (Proje Koordinatörü) ArĢ. Gör. Arzu KAN (AraĢtırmacı) Selçuk Üniversitesi Ziraat

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ Eskişehir 2010 i TÜRKĠYE VE DÜNYA DA ORGANĠK TARIMIN EKONOMĠK

Detaylı

ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROJESİ FAALİYET SONUÇ RAPORU

ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROJESİ FAALİYET SONUÇ RAPORU GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROJESİ FAALİYET SONUÇ RAPORU ÇANAKKALE ŞUBAT 2012 İÇİNDEKİLER Ġçindekiler

Detaylı

T.C. DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ KOBĠ BANKACILIĞI HĠZMETLERĠNĠN KOBĠLERĠN ĠHTĠYAÇLARINA CEVAP VEREBĠLME DURUMU Yüksek Lisans Bitirme Tezi Nalan TEKĠN 200782046 Tez DanıĢmanı: Dr. Nurperi

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ PERFORMANS YÖNETĠM YÖNTEMĠ OLARAK DENGELĠ HEDEF KARTI (BALANCED SCORECARD) ve BĠR ĠġLETMEDE UYGULANMASI BarıĢ ÖZKAN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Endüstri Mühendisliği

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN FAALĠYET ALANI 344MV0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Samsun İlinde Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi* Structural and Economic Analysis of Trout Breeding Farms in Samsun Province

Samsun İlinde Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi* Structural and Economic Analysis of Trout Breeding Farms in Samsun Province GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2009, 26(2), 97- Samsun İlinde Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi* Oğuz Aydın 1 Murat Sayılı 2 1- Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

KASTAMONU İLİ TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDE TARIM SİGORTALARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Özlem ALAY

KASTAMONU İLİ TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDE TARIM SİGORTALARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Özlem ALAY KASTAMONU İLİ TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDE TARIM SİGORTALARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Özlem ALAY Yüksek Lisans Tezi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Doç. Dr. Murat SAYILI 2012 Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

TÜRKĠYE NĠN AVRUPA BĠRLĠĞĠ UYUM SÜRECĠNDE TARIMSAL MÜCADELE POLĠTĠKALARI. Ömer YAġA. Tarım Ekonomisi Anabilimdalı Doç. Dr.

TÜRKĠYE NĠN AVRUPA BĠRLĠĞĠ UYUM SÜRECĠNDE TARIMSAL MÜCADELE POLĠTĠKALARI. Ömer YAġA. Tarım Ekonomisi Anabilimdalı Doç. Dr. TÜRKĠYE NĠN AVRUPA BĠRLĠĞĠ UYUM SÜRECĠNDE TARIMSAL MÜCADELE POLĠTĠKALARI Ömer YAġA Tarım Ekonomisi Anabilimdalı Doç. Dr. Nuray KIZILASLAN 2011 Her Hakkı Saklıdır T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI KOBİ LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASINDA KÜMELEMENİN ROLÜ VE ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Hidayet

Detaylı

ERZİNCAN İLİ ALABALIK İŞLETMELERİNİN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İrfan SARGIN Y.Lisans Tezi Su Ürünleri Anabilim Dalı

ERZİNCAN İLİ ALABALIK İŞLETMELERİNİN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İrfan SARGIN Y.Lisans Tezi Su Ürünleri Anabilim Dalı ERZİNCAN İLİ ALABALIK İŞLETMELERİNİN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İrfan SARGIN Y.Lisans Tezi Su Ürünleri Anabilim Dalı Danışman : Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ Doç. Dr. Murat SAYILI 2009 Her hakkı saklıdır

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 EKĠM 2010 EYLÜL 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 Ekim 2010 SUNUġ Cumhuriyetimizin 100. kuruluģ yılında TR21 Trakya Bölgesinin sürdürülebilir bir Ģekilde kalkınan,

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2010 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika BirleĢik Devletleri AR-GE: AraĢtırma GeliĢtirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2014 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika Birleşik Devletleri AR-GE: Araştırma Geliştirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

ANKARA İLİ KIZILCAHAMAM İLÇESİNDE KÖY-TÜR E BAĞLI OLARAK FAALİYET GÖSTEREN BROİLER İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ

ANKARA İLİ KIZILCAHAMAM İLÇESİNDE KÖY-TÜR E BAĞLI OLARAK FAALİYET GÖSTEREN BROİLER İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ ANKARA İLİ KIZILCAHAMAM İLÇESİNDE KÖY-TÜR E BAĞLI OLARAK FAALİYET GÖSTEREN BROİLER İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ Yakup Erdal ERTÜRK Doç. Dr. Füsun TATLIDİL ANKARA Ocak 2001 i ii ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR Tavukçuluk

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BEġ YILDIZLI OTEL YATAK ODALARININ MEKÂNSAL ANALĠZĠ MANAVGAT ÖRNEĞĠ Ġkbal TUGAY YÜKSEK LĠSANS Mimarlık Anabilim Dalını ġubat 2011 KONYA Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠ YATIRIMI ĠÇĠN BĠR KARAR DESTEK SĠSTEMĠ ÖNERĠSĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Özcan ÇAVUġOĞLU

ÇAĞRI MERKEZĠ YATIRIMI ĠÇĠN BĠR KARAR DESTEK SĠSTEMĠ ÖNERĠSĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Özcan ÇAVUġOĞLU ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ÇAĞRI MERKEZĠ YATIRIMI ĠÇĠN BĠR KARAR DESTEK SĠSTEMĠ ÖNERĠSĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Özcan ÇAVUġOĞLU Anabilim Dalı : ĠĢletme Mühendisliği Programı : ĠĢletme

Detaylı

TERSANELERDE VERĠMLĠLĠĞĠ ETKĠLEYEN PARAMETRELERĠN FUZZY AHP YÖNTEMĠ ĠLE ANALĠZĠ. DOKTORA TEZĠ Mehmet KIRDAĞLI

TERSANELERDE VERĠMLĠLĠĞĠ ETKĠLEYEN PARAMETRELERĠN FUZZY AHP YÖNTEMĠ ĠLE ANALĠZĠ. DOKTORA TEZĠ Mehmet KIRDAĞLI ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TERSANELERDE VERĠMLĠLĠĞĠ ETKĠLEYEN PARAMETRELERĠN FUZZY AHP YÖNTEMĠ ĠLE ANALĠZĠ DOKTORA TEZĠ Mehmet KIRDAĞLI Anabilim Dalı : Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Detaylı

TR90 DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠ SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖR RAPORU. SözleĢme No: TR90/11/DFD/21

TR90 DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠ SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖR RAPORU. SözleĢme No: TR90/11/DFD/21 TR90 DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠ SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖR RAPORU SözleĢme No: TR90/11/DFD/21 SU ÜRÜNLERĠ MERKEZ ARAġTIRMA ENSTĠTÜSÜ CENTRAL FISHERIES RESEARCH INSTITUTE TRABZON - 2012 Bu proje 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI KONAKLAMA ĠġLETMELERĠ ĠÇĠN ULUSLARARASILAġMA YOLLARI VE ULUSLARARASILAġMA YOLU OLARAK DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELMA ÜRETİMİ YAPAN TARIM İŞLETMELERİNDE TARIMSAL İLAÇ KULLANIMINDA YAYIM YAKLAŞIMLARI; KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ H. Feyza KARAÇAYIR YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ

Detaylı

SUNUġ. Mustafa TAġKESEN Yönetim Kurulu BaĢkanı Tunceli Valisi. TRB1 2010-2013 TASLAK BÖLGE PLANI i

SUNUġ. Mustafa TAġKESEN Yönetim Kurulu BaĢkanı Tunceli Valisi. TRB1 2010-2013 TASLAK BÖLGE PLANI i SUNUġ Uluslararası ve ulusal alanda yaģanan değiģimler kalkınma kavramına olan bakıģ açısını da farklılaģtırmıģtır. Uluslararası boyutta azalmakta olan kaynakların gelecek nesillere aktarılması ve kalkınmanın

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE SU ÜRÜNLERİNİN SAĞLIK AÇISINDAN FAYDALARI Dr. Nedim YAZICIOĞLU

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

LOJĠSTĠKTE DEPO YER SEÇĠMĠNE ETKĠ EDEN FAKTÖRLERĠN MODELLENMESĠ: ĠSTANBUL ÖRNEĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Ali DURMUġ (516071003)

LOJĠSTĠKTE DEPO YER SEÇĠMĠNE ETKĠ EDEN FAKTÖRLERĠN MODELLENMESĠ: ĠSTANBUL ÖRNEĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Ali DURMUġ (516071003) ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LOJĠSTĠKTE DEPO YER SEÇĠMĠNE ETKĠ EDEN FAKTÖRLERĠN MODELLENMESĠ: ĠSTANBUL ÖRNEĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Ali DURMUġ (516071003) Tezin Enstitüye Verildiği

Detaylı

S v P. TORUNLAR GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Gayrimenkul Değerleme Raporu

S v P. TORUNLAR GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Gayrimenkul Değerleme Raporu STANDART GAYRĠMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI A.ġ. TORUNLAR GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ĠSTANBUL ĠLĠ BEYOĞLU ĠLÇESĠ KEMANKEġ MAHALLESĠ 120 PAFTA 64 ADA 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı