Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l"

Transkript

1 Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l

2 C HAN BEKTAfi I Vefat n n 2. Y l nda Sayg yla And k ( ) SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY ve T CARET A.fi. N N 33. Ola an Genel Kurul Toplant s Tarih: 22 Nisan 2005 Saat: den itibaren Adres: Hilton Oteli (Convention and Exhibition Center) Cumhuriyet Caddesi, Harbiye - STANBUL 2

3 Ç NDEK LER SAYFA SARKUYSAN K ML...4 GÜNDEM...5 YÖNET M KURULUMUZ...6 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI...9 G R fi VE SERMAYE YAPISI...11 fit RAKLER M Z...15 YATIRIMLARIMIZ...23 ÜRET M M ZE L fik N B LG LER...27 SATIfiLARIMIZ...33 YÖNET M KADROMUZ...38 DAR VE SOSYAL FAAL YETLER...40 KURUMSAL YÖNET M LKELER...43 DENETÇ LER RAPORU...52 BA IMSIZ DENETÇ RAPORU...53 KONSOL DE B LANÇO VE AÇIKLAYICI NOTLAR...54 KONSOL DE GEL R TABLOSU VE AÇIKLAYICI NOTLAR...73 KONSOL DE FON AKIM TABLOSU...80 KONSOL DE NAK T AKIM TABLOSU...81 KAR DA ITIM ÖNER S...83 KONSOL DE KAR DA ITIM TABLOSU

4 SARKUYSAN K ML Firma Ad : Sarkuysan Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. Kurulufl Tarihi : Kay tl Sermaye Tavan : ,00 YTL Ç kar lm fl Sermaye : ,00 YTL Merkez; Adres : Sarkuysan fl Merkezi Okçumusa Cad. No: 1 fiiflhane, Beyo lu - STANBUL Telefon : (0 212) (20 hat) Fax : (0 212) : (0 212) : (0 212) Ticaret Sicil No. : / Fabrika; Adres Telefon : Osmangazi Tren stasyonu Karfl s GEBZE - KOCAEL : (0 262) (3 Hat) : (0 262) (4 Hat) : (0 262) (4 Hat) Fax : (0 262) : (0 262) Sanayi Sicil No. : Sat fl Ma azas ; Adres Telefon : Perpa fl Merkezi, B Blok 8. Kat, 5. Cad. No: Okmeydan fiiflli- STANBUL : (0 212) (2 Hat) Fax : (0 212) Web Sitesi : 4

5 GÜNDEM Saat de A GRUBU PAY SAH PLER TOPLANTI GÜNDEM 1 Aç l fl, Baflkanl k Divan teflekkülü ve toplant tutana n n A grubu pay sahipleri ad na imzalanmas hususunda Divana yetki verilmesi. 2 A grubu pay sahiplerinin ana mukavelenin 8. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeleri çin namzet tesbiti. 3 Kapan fl. Saat de B GRUBU PAY SAH PLER TOPLANTI GÜNDEM 1 Aç l fl, Baflkanl k Divan teflekkülü ve toplant tutana n n B grubu pay sahipleri ad na imzalanmas hususunda Divana yetki verilmesi 2 B grubu pay sahiplerinin ana mukavelenin 8. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeleri için namzet tesbiti. 3 Kapan fl. Saat da PAY SAH PLER OLA AN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEM 1 Aç l fl, Baflkanl k Divan teflekkülü ve toplant tutana n n Genel Kurul ad na imzalanmas hususunda Divana yetki verilmesi dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlar n n ayr ayr okunmas, müzakeresi dönemi konsolide bilanço ve gelir tablolar n n ayr ayr okunmas, müzakeresi ve tasdiki ile kâr da t m yla ilgili teklifin görüflülerek tesbiti. 4 Yönetim Kurulu üyelerinin ibras 5 Denetçilerin ibras 6 fiirketimizce 2004 y l içinde yap lan ba fllar n ortaklar n bilgisine sunulmas 7 Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin tesbiti ve seçimi 8 Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklar n n tesbiti 9 Denetçilerin ücretlerinin tesbiti 10 Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddelerinde yaz l muamelelerin ifas hususunda mezuniyet verilmesi 11 Dilek ve temenniler, kapan fl. 5

6 YÖNET M KURULUMUZ Görev Süresi: Mart Mart 2005 Yetkileri: T. Ticaret Kanunu ve Ana Sözleflme ile belirlenmifltir. 6

7 1- brahim GÜNGÖR (Baflkan) 2- Sami SUCU (Baflkan Vekili) 3- At f fioho LU (Üye) Köksal AHISKA (Üye) 5- Maksut URUN (Üye) 6- Hayrettin ÇAYCI (Üye) 7- Hamdi BEKTAfi (Üye) Fikret GÜNAY (Üye) Hamit MÜCELL T (Üye) 7

8 Yönetim Kurulu Baflkan m z n Mesaj 8

9 Say n Ortaklar m z, 33. Ola an Genel Kurulumuza hofl geldiniz. Hepinize sayg ve sevgilerimi sunuyorum. Sizlere öncelikle 2004 y l sonuçlar n n gerçekleflti i ekonomik ve siyasal zemin ile ilgili özet bilgiler vermek istiyorum. Genel olarak dünya ekonomisi geçen y l verimli olarak geçirmifl, ortalama % 4 lük büyüme oran ile son 30 y l n en yüksek de erini yakalam flt r. fiüphesiz elde edilen bu parlak sonuçlar ile birlikte ABD ekonomisindeki afl r cari aç n yaratt belirsizlik, Çin ekonomisindeki h zl büyümenin hammadde ve metal fiyatlar üzerindeki güçlü bask s sonucu fiyatlar n bütün tahminlerin üzerinde yükselmesi ve üretiminin dünya pazarlar ndaki arz-talep dengelerini sarsmas, petrol fiyatlar n n, rezervlerin bulundu u bölgelerdeki siyasi istikrars zl a paralel h zla yükselen bir e ilim göstermesi, küresel ticarette risk unsurlar olarak gündemde yer alm flt r y l ülkemiz aç s ndan da bir baflar y l olmufltur. Bu baflar, siyasi istikrar ve kararl sosyoekonomik politikalarla beslenmifltir. Türkiye nin Cumhuriyet ile birlikte ortaya koydu u temel öncelik ve vizyonu olan Bat Dünyas üyeli i hedefi do rultusunda 1963 y l nda Ankara Antlaflmas ile bafllayan Avrupa Birli i ne kat l m süreci, 41 y l sonra müzakere tarihi al narak somut bir gerçe e dönüflmüfltür. Böylelikle hükümetimiz, ülkemizin Avrupa ile entegrasyonunun h zland r lmas, dünya katma de erinden daha çok pay al nmas, etkili bir bölgesel güç haline gelinmesi, makro ekonomik istikrar n sa lanmas ve ça dafll n en ileri aflamas na ulaflm fl bir dünya devleti olunmas hedefine odaklanm flt r. Ayr ca uygulanan dinamik d fl politika ile K br s sorununda insiyatif kazan lm fl, komflular m zla iyi iliflkiler gelifltirilmifltir y l n n tarihi ekonomik baflar lar ndan önde geleni ülkemizin on y llar boyunca mahkum oldu u ve neredeyse çözülemez bir sorun olarak kabullenilen yüksek enflasyon canavar n n tamamen yenilmesidir. Y ll k enflasyon TÜFE de 9,32 ile uzun y llar sonra tek haneli rakama inmifl, TEFE de de gerçekleflme % 13 olmufltur. Bu sonuçlar uygulanan bütçe disiplini, mali politikalar ve tesis edilen güven ortam nda filizlenen siyasi istikrarla kazan lm flt r. Bu olumlu hava içinde y llarca süren yüksek enflasyon oranlar yla s f rlar giderek ço alan param z Yeni Türk Liras na dönüfltürülmüfl, h zla de er kazanarak yat r m arac haline gelmifltir y l nda d fl ticaret hacmimiz de yeni bir rekor de ere ulaflm fl, d fl sat fllar m zda döviz kurlar na endeksli yap k r larak teknolojik yenilenme ve verimlilik ön plana ç km fl, ihracat m z TL deki de erlenmeye ra men % 32,8 lik art fl h z ile 62,7 milyar dolara, ithalat m z da % 40 art flla 97,2 milyar dolara yükselmifltir. Sanayide kapasite kullan m oran % 80 ni aflm fl, y ll k büyüme oran n n ülkemizin son 38 y l n n ve 2004 te dünyan n en yüksek büyüme oran olarak % 9,9 gerçekleflmifl bulunmas ekonomik iyileflmeyi tescil etmifltir. Kifli bafl na milli gelir de ilk defa 4172 dolar olmufltur. Ayr ca geçen y l tüketim talebinde, yat r mlarda ve verimlilikte art fllar gerçekleflmifl, borç faizlerindeki düflüflle de desteklenerek kamu kesimi aç azalmaya devam etmifltir. En önemlisi Türk ekonomisi art k siyaseten kritik karar süreçleri öncesinde k r lganl k göstermemektedir. Bütün bu olumlu geliflmeler yan nda cari aç ktaki art fl n sürmesi, reel faiz oranlar n n hala yüksekli ini korumas, kay t d fl sektörün etkinli inin sürmesi, sosyal güvenlik sisteminin bütçe üzerindeki bask s, iflsizlik oranlar nda yeterli iyileflmenin sa lanamamas çözülmesi gerekli sorunlar olarak gündemde yerini korumaktad r. Bunun için yat r m girifliminin önündeki bütün engellerin kald r lmas, ücret d fl iflgücü maliyetinin düflürülerek kay t d fl istihdama engel olunmas, bütçe aç n n ve kamu borçlar n n milli gelire oran n n makul seviyeye düflürülmesi sürecinde mali disipline harfiyen uyulmas büyük önem tafl maktad r. Say n Ortaklar m z, fiirketimiz 2004 y l n rekor sonuçlar elde ederek kapatm fl bulunmaktad r. Üretim ve sat fl m z önemli s çramalar yapm flt r y l nda geçen seneye göre % 22,55 oran nda art flla ton üretim yap larak YTL brüt sat fl has lat ve konsolide edilen bilançomuza göre YTL vergi öncesi kar elde edilmifltir. Bu güzel rakamlar n arkas nda Sarkuysan n çok de erli, baflar l ve deneyimli kadrosu bulunmaktad r. Huzurlar n zda bu ailenin çal flkan, özverili tüm personeline teflekkür ederek tebriklerimi, bizlere her zaman güç veren siz say n ortaklar m z n desteklerine de flükranlar m sunuyor, aram zdan ayr lan tüm mensuplar m z n aziz hat ralar önünde sayg yla e ilerek genel kurulumuzun ülkemiz ve flirketimiz için hay rl olmas n temenni ediyorum. Sayg lar mla, brahim GÜNGÖR Yönetim Kurulu Baflkan 9

10 10

11 G R fi VE SERMAYE YAPISI YILLAR T BAR YLE SERMAYE ARTIRIMLARI Y llar ç Rüçhan Temettüden Toplam Art r lan Toplam Kaynaklar hakk verilen Art fl Sermaye Sermaye % % % % YTL YTL 1972 (Kurulufl Sermayesi) - - 0,50 0, (Halka arz) ,50 100, ,00 150, ,00 600, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 11

12 Raporumuz dönemini kapsamaktad r. Bu dönem içinde ortaklar m z ile 19 Nisan 2004 tarihinde 32. Ola an Genel Kurulumuz yap lm flt r. Toplant da al nan karar do rultusunda tarihinde % 20 oran nda temettü da t lmas na bafllanm flt r. Da t lan temettü miktar Kurumlar Vergisinden istisna kazançlar içerisinde bulundu undan ortaklar m za ödenen temettüden Gelir Vergisi kesintisi yap lmadan brüt temettü net olarak ödenmifltir. Ayr ca Yönetim Kurulumuzun tarihli karar gere i ,00 YTL lik kay tl sermaye tavan içinde ç kar lm fl sermayemiz tarihinde ,00 YTL art r larak ,00 YTL ye ç kart lm flt r. Art r lan ,00 YTL lik sermayenin tamam iç kaynaklardan karfl lanm fl olup karfl l nda ortaklar m za 10 no lu yeni pay alma kuponlar karfl l nda % 400 oran nda bedelsiz hisse senedi verilmifltir. fiirketimiz 1972 y l nda sermayesinin tamam halka aç k bir anonim flirket olarak kurulmufl ve 1981 y l nda 2499 say l kanun ile kurulan Sermaye Piyasas Kuruluna ayn tarihte üye olmufltur. Aral k 1985 tarihinde kurulan stanbul Menkul K ymetler Borsas na ise yine ayn tarihte üye olmufltur. Hisse senetlerimiz Ocak 1986 tarihinde ilk defa Ca alo lu nda aç lan stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ifllem görmeye bafllam flt r. Orta m z Mehmet Kilimci ve fiükrü Kilimci nin fiirketimiz sermayesindeki hisseleri % 12,72 düzeyindedir. Yönetim Kurulu üyelerimizden Say n brahim Güngör ün % 1,86, Hayrettin Çayc n n % 1,22 ve Hamdi Bektafl n % 1,88 oran nda fiirketimiz sermayesine ifltirakleri vard r. Di er Yönetim Kurulu üyelerimizin hisseleri sermayemizin % 1 inin alt ndad r. Ödenmifl sermayemizin yar s ndan fazlas na tekabül eden hisse senetlerimiz Takasbank A.fi. nezdinde bulunmaktad r tarihinde hisse senetlerimizin stanbul Menkul K ymetler Borsas ndaki kapan fl fiyat 7,10 YTL iken tarihinde yap lan % 400 oran ndaki sermaye art r m nedeniyle fiyat bölünerek 2,10 YTL olmufl ve daha sonra genel endekse paralel olarak hareket etmifl ve y l sonunda 1,97 YTL ye ulaflm flt r. 12

13 H SSE SENETLER M Z N BORSADAK F YAT HAREKETLER 2004 YILI 13

14 fit RAKLER M ZDEN SARMAK NA NIN ÜRET M fit RAKLER M ZDEN DEM SAfi IN ÜRET M Otomotiv ve Beyaz Eflya Endüstrileri çin Muhtelif Parçalar 14

15 fit RAKLER M Z 15

16 DEM SAfi DÖKÜM EMAYE MAMULLER SANAY A.fi y l nda kurulan Demisafl A.fi. nin fabrikas Bilecik te bulunmaktad r. Ayn sahada iki ayr döküm tesisinde, kupol oca ve endüksiyon ocaklar nda ergitme ve 5 adet Disamatic otomatik kal plama hatt nda üretim yap lmaktad r. Beyaz eflya endüstrisi için; Hermatik pistonlu kompresör parçalar, Scroll kompresör parçalar, Çamafl r makinesi rulman yuvalar, Otomotiv endüstrisi için; (Sfero ve gri pik döküm) Fren diskleri, Haval fren diskleri, Fren kampanalar, Volanlar, Egzost manifoldlar, Kasnaklar, Fren silindirleri, Çeflitli braketler ve parçalar, Fren emniyet parçalar üretmektedir. Y ll k üretimi tondur. Üretiminin % 85 civar nda bir bölümünü baflta Bat Avrupa ülkeleri olmak üzere, muhtelif ülkelere ihraç edilmektedir. Merkez Adres : Sarkuysan fl Merkezi Okçumusa Cad. No:1 Kat: A1, 1,2 fiiflhane Beyo lu / stanbul Tel : (0 212) (pbx) (3 hat) Fax : (0 212) Tic. Sic. No. : / Web Sitesi : Fabrika Adres : Vezirhan Beldesi Bilecik P.K Tel : (0 228) Fax : (0 228) DEM SAfi DÖKÜM EMAYE MAMÜLLER SAN. A.fi. N N YILLAR T BAR LE SERMAYE ARTIRIMLARI VE fi RKET M Z N fit RAK PAYI Sermaye Art r m YTL Sarkuysan fltiraki YTL Y llar % Bedelli Bedelsiz Toplam Kümülatif Sermaye Kümülatif fltirak Toplam Art r m Toplam Oran Miktar % 1974 Kurulufl 0,80-0,80 0, ,20-14,20 15, ,00-15,00 30,00 10,00 10,00 33, ,00-15,00 45,00 5,00 15,00 33, ,00-45,00 90,00 32,99 47,99 53, ,00 135,00 270,00 360,00 144,00 191,99 53, ,00 108,00 216,00 576,00 115,20 307,19 53, ,00 288,00 864, ,00 460,79 767,98 53, , , , , , ,59 53, , , , , , ,17 53, , , , , ,07 53, , , , , ,23 53, , , , , , ,39 44, , , , , , ,09 44, , , , , ,32 44,44 SARDA DA ITIM ve T CARET A.fi. fiirketimizin mamullerini tan tma ve pazarlama faaliyetlerinin bir bölümünü realize etmektedir. Her y l elde etti i baflar l neticeleri ile geliflen Sarkuysan a olumlu katk sa lamaktad r. Adres : Sarkuysan fl Merkezi Okçumusa Cad. No:1 Kat: A-2 fiiflhane Beyo lu / stanbul Tel : (0 212) (Pbx) Fax : (0 212) Tic. Sic. No. : /

17 SARDA DA ITIM VE T CARET A.fi. N N YILLAR T BAR LE SERMAYE ARTIRIMLARI VE fi RKET M Z N fit RAK PAYI Sermaye Art r m YTL Sarkuysan fltiraki YTL Y llar % Bedelli Bedelsiz Toplam Kümülatif Sermaye Kümülatif fltirak Toplam Art r m Toplam Oran % Miktar 1979 Kurulufl 0,50-0,50 0,50 0,46 0, ,50-149,50 150,00 149,50 149,96 99, ,00-600,00 750,00 599,84 749,80 99, , , , , ,00 99, , , , , , ,00 99, Apel , , , , ,34 99, Apel , , , , ,68 99, , , , , ,69 99, , , , , ,08 99, , , , , , ,76 99,97 SARMAK NA SAN. ve T C. A.fi. Sarmakina, tel ve kablo sanayii için çelik makara, standart ve özel makine üretimini baflar yla sürdürmektedir. Dünyan n önde gelen tel ve kablo üreticilerine makara ve makinelerini ihraç etmifltir. Ayr ca Sarkuysan ve di er müflterilerine, proje ve imalat dahil, anahtar teslimi anahtar teslimi, taahhüt iflleri yapmaktad r.. Merkez Adres Tel Fax : (0 212) Tic. Sic. No. : / Fabrika Adres : Sarkuysan fl Merkezi Okçumusa Cad. No:1 Kat: 4 fiiflhane Beyo lu / stanbul : (0 212) (20 Hat) : Afliro lu Deresi Mevkii 2. Bölge stasyon Mah. Gebze / Kocaeli Tel : (0 262) Fax : (0 262) Web Sitesi : SARMAK NA SAN. VE T C. A.fi. N N YILLAR T BAR LE SERMAYE ARTIRIMLARI VE fi RKET M Z N fit RAK PAYI Sermaye Art r m YTL Sarkuysan fltiraki YTL Y llar % Bedelli Bedelsiz Toplam Kümülatif Sermaye Kümülatif fltirak Toplam Art r m Toplam Oran % Miktar 1991 Kurulufl 1.000, , ,00 990,00 990, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

18 BEKTAfi BAKIR EMAYE KABLO SAN. ve T C. A.fi y l nda üretim faaliyetini durduran Bektafl A.fi y l nda Emsan A.fi., Kavi A.fi. ve Botel A.fi. ile bir araya gelerek 20 trilyon lira sermaye ile Bemka Emaye Bobin Teli ve Kablo Sanayi Ticaret A.fi. ni kurmufllard r. Türkiye nin en büyük Emaye Tel Tesisine sahip Bemka A.fi. çok k sa bir zaman içinde faaliyete geçerek gerek yurt içi gerekse yurt d fl piyasalarda mamüllerinin kalite üstünlü ü ve etkin pazar politikas ile talep potansiyelini devaml yükseltmifltir. Bektafl A.fi. nin, Bemka A.fi. ye olan ifltirak hissesi % 17 oran ndad r. Adres Tel : (0212) Fax : (0212) : Sarkuysan fl Merkezi Okçumusa Cad. No: 1 Kat: A/1 fiiflhane, Beyo lu/ stanbul Tic. Sic. No. : / BEKTAfi BAKIR EMAYE KABLO SAN. VE T C. A.fi. N N YILLAR T BAR LE SERMAYE ARTIRIMLARI VE fi RKET M Z N fit RAK PAYI Sermaye Art r m (YTL.) Sarkuysan fltiraki (YTL.) Y llar % Bedelli Bedelsiz Toplam Kümülatif Sermaye Devir Kümülatif fltirak Toplam Art r m Toplam Oran % Miktar 1979 Kurulufl 10,00-10,00 10,00 1,00-1, ,00-10,00 20,00 1,00-2, ,00 50,00 90,00 110,00 9,00-11, ,00-165,00 275,00 24,75-35,75 13, ,00-275,00 550,00 118,59 163,67 318,01 57, ,36 322,37 58, ,00-550, ,00 322,38-644,75 58, , , ,00 967,13 446, ,00 74, , , , , , ,00 91, , , , , , ,00 91, , , , ,03 5, ,50 91, , , , , ,01 91, , , , , ,52 91, , , , , ,46 91,50 SARK- USA, INC fiirketimizin ürünlerini Amerika da direkt olarak pazarlama amac yla kurulmufltur. Sermayesi $ d r. Adres : Park 80 West, Plaza II Suite 410 Saddle Brook, NJ USA Tel : Fax : Tic. Sic. No : EIN

19 fiubeler M Z SARKUYSAN A.fi. EGE SERBEST BÖLGE fiubes fiubemizin tesislerinde 1996 y l ndan itibaren elektrolitik bak r tel üretimi yap lmakta ve mamüllerimiz çeflitli ülkelere pazarlanmaktad r. Adres : Ege Serbest Bölgesi Nilüfer Sok. No: 19 Gaziemir / ZM R Tel : (0 232) (0 232) Fax : (0 232) Tic. Sic. No. : / K SARKUYSAN S.P.A. fiirketimiz mamüllerinin talya baflta olmak üzere Avrupa ülkelerinde direkt pazarlamas n yapmak amac yla kurulmufltur. Adres Tel : (0039) Fax : (0039) : Via Caracciolo Milano-ITALIA Tic. Sic. No. :

20 YILLAR T BAR YLE fit RAKLER M Z (YTL) Demisafl Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.fi. Ödenmifl Sermayesi , , , ,00 fltirak Pay m z , , , ,32 fltirak Kazanc m z Bektafl Bak r Emaye Kablo Sanayi ve Tic. A.fi. Ödenmifl Sermayesi , , , ,00 fltirak Pay m z , , , ,46 fltirak Kazanc m z ,34 Sarda Da t m ve Tic. A.fi. Ödenmifl Sermayesi , , , ,00 fltirak Pay m z , , , ,76 fltirak Kazanc m z , , , ,91 Sarmakina San. ve Tic. A.fi. Ödenmifl Sermayesi , , ,00 2, ,00 fltirak Pay m z , , , ,00 fltirak Kazanc m z , , ,67 (*) ,00 SARK - USA INC. Ödenmifl Sermayesi , , ,17 fltirak Pay m z , , ,17 fltirak Kazanc m z 2002 de Kuruldu - - (*) Gayrimenkul sat fl kazanc ndan flirketimize verilen bedelsiz hisse senedi tutar ,00 YTL, konsolidasyon nedeni ile ifltirak kazanc m za dahil edilmifltir. 20

21 4 YILLIK FAAL YETLER M Z N NET CELER (YTL) Kay tl Sermaye , , , ,00 Ç kar lm fl Sermaye , , , ,00 Bedelli Senet Toplam , , , ,50 Bedelsiz Senet Toplam , , , ,50 Sermaye Art r m (%) Nakit lavesi % si Bedelsiz Senet % si Hisse Senedi Fiyat (Y l sonu tibariyle) 16,00 5,30 6,85 1,97 Y l çinde Sabit K ymet lavesi , , , ,00 Da t lan Toplam Temettü Miktar , , , ,00 Da t lan Nakit Temettü Miktar , , , ,00 Temettü Nisbeti (%) Üretim Miktar (ton) Sat fl Miktar (ton) hracat Tutar (CIF $ 000.) Personel Mevcudu (Kifli)

22 22

23 YATIRIMLARIMIZ TOPLAM SAB T KIYMETLER M Z (Konsolide) 23

24 fiirketimizin planl yat r m faaliyetlerine, özellikle bilgi teknolojilerindeki h zl geliflmeler dikkate al narak 2004 y l nda da devam edilmifl ve fiirketimizin rekabet gücünü art r c yönde en son teknolojilerle donat lm fl yeni makinalar n tesis edilmesi yan nda AR-GE ve Çevre Koruma alanlar ndaki yenilikçi proje çal flmalar da y l içinde sürdürülmüfltür. Özellikle fiirketimizin temel misyonunu teflkil eden katma de eri yüksek ihracata odakl Çok Telli ve Bükümlü tel üretimine yönelik gerekli makina park yat r mlar na devam edilmifltir. Bu paralelde fiirketimizin sahip oldu u bilgi birikimi kullan larak dünyan n önde gelen yurt d fl ndaki üretici firmalarla ortak çal flmalara girilmifl ve bu alanda yenilikçi özelliklere sahip makinalar n üretimine önemli katk lar sa lanm flt r. Yat r m faaliyetlerini Baflbakanl k Hazine Müsteflarl taraf ndan düzenlenen teflvik belgeleri kapsam nda gerçeklefltiren fiirketimiz 2004 y l nda da teflvik belgesi almak için müracaatta bulunmufl ve fiirketimiz ad na toplam yat r m tutar 10 trilyon TL olan afla daki teflvik belgesi düzenlenmifltir. Mevcut Yat r m Teflvik Belgelerimiz Belge No Belge Al nma Tarihi Belge Bitifl Tarihi Konusu Tel Çekme Tevsi Bu flekilde; bilgiye dayal yat r m anlay fl n benimsemifl olan fiirketimiz, global rekabet yar fl ndaki yerini daha ön s ralara tafl mak üzere mevcut üretim kalite ve maliyetlerinin iyilefltirilmesine yönelik AR-GE faaliyetlerine de gereken önem ve önceli i vermeye devam etmektedir. 24

25 25

26 LME BAKIR F YATLARI (Y l ortalamas itibariyle) 26

27 ÜRET M M ZE L fik N B LG LER ÜRET M M Z 27

28 SARKUYSAN ENTEGRE ÜRET M TES SLER Sarkuysan tesislerinde ana girdi maddesi blister bak r ve belli miktarda hurda bak rd r. Tesislerimizde kullan lan blister bak r n belli bir k sm ülkemizde blister bak r üreten tek tesis olan Samsun daki Karadeniz Bak r flletmeleri nden temin edilmekte, bir k sm ise çeflitli yurt d fl kaynaklardan sa lanmaktad r. Sat n al nan hammaddeler, afla da ayr ayr özet olarak aç klanan entegre tesislerimizde pirometalurjik ve elektro kimyasal rafinasyon, sürekli döküm, s cak ve so uk haddeleme, çekme, kaplama ve tavlama gibi bir çok ifllemden geçirilerek dünya standartlar na uygun ç plak tel, kalay veya nikel kapl tel, profil, boru ve lama ürünlerine dönüfltürülerek dünyan n dört bir taraf nda telekomünikasyon, elektrik ve elektronik sanayilerinin hizmetine sunulmaktad r. Sarkuysan Rafinasyon Tesisleri * Anod Döküm Ünitesi (Pirometalürjik Rafinasyon) Üretim sürecinin ilk aflamas blister bak rdan anod bak r üretilmesidir. Blister bak r ve belli bir miktar hurda bak r rafinasyon f r nlar nda prometalürjik rafinasyona tabi tutularak rafine edilir ve PLC kontrollü otomatik döküm çark nda döner kal plara dökülerek uygun safl kta anod bak r elde edilir. * Elektroliz Ünitesi (Elektro Kimyasal Rafinasyon) Anod Dökümhanesi nden gelen anod bak r Elektroliz Tesisi nde elektroliz küvlerine yerlefltirilir ve elektro kimyasal rafinasyon yöntemi ile çözündürülerek katod bafllang ç plakalar üzerinde toplanmas sonucunda uygun safl kta high grade katod bak ra dönüfltürülür. Elektro kimyasal ifllem s ras nda küv dibine çöken ve alt n, gümüfl, platin, paladyum gibi k ymetli metaller içeren anod çamuru ayr ca de erlendirilmektedir. Sarkuysan Sürekli Döküm Tesisleri Sarkuysan Sürekli Döküm Tesisleri nde üç ayr üretim tekni i yer almakta ve bu bak mdan dünyada üç ayr üretim tekni ini birarada bünyesinde bulunduran tek flirket olma özelli ine sahip bulunmaktad r. * Southwire Sürekli Döküm Ünitesi Elektroliz Tesisi nde üretilen elektrolitik bak r katodlar atmosfer kontrollü bir flaft f r n nda eritilerek yine atmosfer kontrollü yolluk ve s cak tutma f r n ndan geçirilip otomatik çal flan bir döküm makinas na aktar lmaktad r. Döküm makinas nda otomatik döküm sistemi (AMPS) kontrolü alt nda bir döküm tekerle inin kanal içerisine ak t lan s v bak r n döküm bara halinde ve istenilen iç yap da kat laflmas sa lanmaktad r. Döküm bara daha sonra senkronize çal flan bara haz rlama, s cak haddeleme ve dekapaj bölümlerinden geçerek 8.00 mm ( mm) çapl tavl filmaflin olarak kangal halinde sar lmaktad r. * Contirod Sürekli Döküm Ünitesi Atmosfer kontrollü bir flaft f r n nda eritilen elektrolitik bak r katodlar yolluk ve s cak tutma f r n ndan geçerek döküm makinas na ulaflmaktad r. Döküm makinas nda s v bak r yan taraflar kapal iki döküm band aras na ak t lmakta ve otomatik kontrollü so utma yap larak istenilen iç yap da, dikdörtgen kesitli döküm bara elde edilmektedir. Döküm bara daha sonra senkronize çal flan bara haz rlama, s cak haddeleme ve dekapaj bölümlerinden geçirilerek tavl filmaflin olarak kangal halinde sar lmaktad r. 28

29 * Outokumpu Sürekli Döküm Ünitesi Elektrolitik bak r katodlar, koruyucu gaz atmosferi alt nda endüksiyon f r n nda eritilerek, yukar do ru up-cast sürekli döküm metodu ile, oksijensiz 8.00 mm filmaflin veya mm çubuk halinde dökülmekte ve 2,5-3,0 ton a rl nda kangal olarak sar lmaktad r. Sarkuysan da iki ayr Outokumpu Sürekli Döküm Ünitesi mevcut olup bu ünitelerde gümüfl alafl ml bak r gibi baz bak r alafl mlar n n da üretimi yap lmaktad r. * Kütük Döküm Ünitesi Elektrolitik bak r katodlar n endüksiyon f r n nda eritilerek sürekli döküm makinas nda çeflitli çaplarda yuvarlak kütük olarak döküldü ü ve istenilen boylarda otomatik olarak kesildi i bu tesiste üretilen kütükler ekstrüzyon ifllemine tabi tutulmak üzere Boru, Lama ve Profil Tesisi ne gönderilmektedir. Sarkuysan Tel Üretim Tesisleri * Tel Çekme Üniteleri Southwire, Contirod ve Outokumpu sürekli döküm tesislerinde üretilen filmaflin, kal n ( mm), orta ( mm), ince ve süper ince ( mm) tel çekme makinalar nda istenen çaplara çekilir ve müflteri taleplerine göre ç plak, kalay ve nikel kapl, sert veya tavl tel olarak sevk edilir. * Kalay / Nikel Kaplama Üniteleri Çaplar mm aras nda de iflen teller, kalay kaplanmak üzere, çaplar mm aras nda olan teller nikel kaplanmak üzere kaplama banyolar nda elektro kimyasal kaplama yöntemi ile istenilen kal nl kta kalay veya nikel ile kaplan r. Kaplanan teller daha sonra tel çekme makinalar nda tavl ve sert olarak istenen çapta 0.05 mm ye kadar çekilirler. * Çok Telli / Bükümlü Tel Üniteleri Ayn anda 24 adet tele kadar çok say da tellerin birlikte çekim iflleminin yap labildi i çok telli tel çekme makinalar nda tavl olarak dinamik sar ml ( mm), statik sar ml ( mm) ç plak, kalay veya nikel kapl teller üretilmekte ve bu teller bükümlü tel makinalar nda bükülerek istenen hatve ölçüsünde, demet kesiti mm 2 den 300 mm 2 ye kadar bükümlü tel yap lmaktad r. Ayr ca max 6 mm 2 kesite kadar 7 ve 19 telli konsantrik örgülü tel üretilmektedir. * Trafllama ve Ön Çekme Ünitesi Kal n çapl çubuk ve filmaflinler trafllama ve / veya ön çekme makinalar nda çekilerek ara çaplarda yuvarlak tel haline getirilmektedir. * Yass Tel / Profil Çekme Ünitesi Ön çekme makinalar ndan geçirilen kal n çapl elektrolitik bak r ve / veya gümüfl alafl ml çubuk ve teller, profil ve yass tel makinalar nda çekilerek istenen profil ve yass tel ölçülerine getirilirler. Bu ürünler, müflteri taleplerine ba l olarak istendi inde koruyucu gaz atmosferli parlak tav tesislerinde tavlan r. Yass tel ürünlerinin kal nl 1-10 mm, geniflli i 3-20 mm aras nda de iflir. Max. yass tel kesiti 120 mm 2 olup geniflli i max. 25 mm ye kadar olan özel kesitli profil üretilmektedir. Sarkuysan Boru, Lama ve Profil Tesisi Boru, Lama ve Profil Tesisi nde; Kütük Döküm Tesisi nde üretilen kütükler uygun proses s cakl na kadar s t larak ekstrüzyon presinde bas larak önce taslak boru, taslak lama veya taslak profil haline getirilmekte ve daha sonra bu taslaklar çekim makinalar nda çekilerek istenilen ölçülere getirilmektedir. Düz boy veya kangal halinde çekilen boru, lama ve profiller müflteri taleplerine göre kalibre edilmekte ve koruyucu gaz alt nda çal flan parlak tav f r n nda tavlanmaktad r. 29

30 Sarkuysan Savurma Döküm Tesisi Pota ocaklar, santrifuj döküm makinalar, maçahane ve talafll iflleme makinalar ndan oluflan Savurma Döküm Tesisi nde yuvarlak kesitli bronz ve pirinç döküm yap lmakta, döküm parçalar n d fl yüzeyleri tornalanarak piyasaya verilmektedir. Kalite Güvence Sarkuysan n geleneksel kalite politikas çevreye sayg l olmak, müflterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karfl layacak kaliteli ürünler üretmek ve bu ürünler ile ilgili teknik hizmet vermektedir. Bu esaslar do rultusunda gerek fabrikaya giren her türlü hammadde, yard mc madde ve iflletme malzemesi ve gerekse üretim zincirinin her safhas nda ortaya ç kan yar ürün, ürün ve ç kt maddeler sistematik olarak kalite kontrolden geçirilmekte ve uygulanmakta olan ISO ile ISO/TS kalite sistemleri kapsam nda de erlendirilmektedir. Her türlü fiziksel, kimyasal metalografik ve mekanik inceleme ve testlerin yap lmas için gerekli olan en geliflmifl cihaz ve donan mlar Kalite Güvence Ünitesinde mevcut bulunmaktad r. 30

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

34. Hesap Y l. SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY ve T CARET A.fi. nin 34. Ola an Genel Kurul Toplant s

34. Hesap Y l. SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY ve T CARET A.fi. nin 34. Ola an Genel Kurul Toplant s Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 34. Hesap Y l SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY ve T CARET A.fi. nin 34. Ola an Genel Kurul Toplant s Tarih: 21 Nisan 2006 Saat: 14.00 den itibaren Adres: Hilton

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET

SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 35. Hesap Y l Ç NDEK LER SAYFA SARKUYSAN K ML...2 GÜNDEM...3 YÖNET M KURULUMUZ...4 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI...6 G R fi VE SERMAYE YAPISI...8 fit RAK

Detaylı

38. Hesap Y l. SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A.fi. nin 38. Ola an Genel Kurul Toplant s

38. Hesap Y l. SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A.fi. nin 38. Ola an Genel Kurul Toplant s 38. Hesap Y l Ç NDEK LER SAYFA GÜNDEM...2 SARKUYSAN K ML...3 YÖNET M KURULUMUZ...4 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI...6 G R fi VE SERMAYE YAPISI...8 fit RAK M Z VE BA LI ORTAKLIKLARIMIZ...10 YATIRIMLARIMIZ...13

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET VARLIKLAR Dip Not 31/12/2006 31/12/2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 366.211.357,10 267.895.204,47 1- Kasa 16.271,94 36.245,45 2- Al nan Çekler 70.002,00 56.455,00 3- Bankalar

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) Varl klar Dip Not 31.12.2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 267.895.204,47 1- Kasa 36.245,45 2- Al nan Çekler 56.455,00 3- Bankalar 1 267.898.543,74 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI H.Ö. Sabanc Holding A.fi. (Bundan böyle fiirket diye an lacakt r) 1 Ocak -31 Aral k döneminde Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yay nlanan ne uymaktad r

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 1,707,665 2,632,169 A. Hazır Değerler 70 6,683

Detaylı

SM 50 SMMM 43 SM 32 SMMM 22. Bay 46 Bayan 4 Bay 39 Bayan 4 Bay 28 Bayan 4 Bay 20 Bayan 2 7.3.2 Stajyer

SM 50 SMMM 43 SM 32 SMMM 22. Bay 46 Bayan 4 Bay 39 Bayan 4 Bay 28 Bayan 4 Bay 20 Bayan 2 7.3.2 Stajyer 1.3 Odanın Misyonu ve Vizyonu Misyonumuz : Meslek mensupları arasında birlik ve beraberliği sağlamaktır Vizyonumuz: Mesleği şehrimizde en iyi şekilde temsil etmektir. 1.4. Temel Bilgiler 1.4.1. Yönetim

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLE SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU 2010 HAZİRAN ARA DÖNEM FAALİYET

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bundan böyle şirket diye anılacaktır) 1 Ocak 2006-31 Aralık 2006 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE KAYNAK LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda BFS - 2015/03 stanbul, 02.02.2015 Kurumlar n ve kiflilerin yat r mlar n yönlendirdikleri çeflitli finansal araçlar içerisinde

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR KONSOL DE OLMAYAN B LANÇOSU Dipnot B N YEN TÜRK L RASI (31.12.2006) (31.12.2005) AKT F KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 3.055.130 2.540.976 5.596.106 3.593.135

Detaylı

Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda. BFS - 2012/04 stanbul, 02.02.2012

Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda. BFS - 2012/04 stanbul, 02.02.2012 Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda BFS - 0/04 stanbul, 0.0.0 Kurumlar n ve kiflilerin yat r mlar n yönlendirdikleri çeflitli finansal araçlar içerisinde

Detaylı

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k 2005 TAKV M YILINA A T KURUMLAR VERG S LE STOPAJ GEL R VERG S BEYANNAMES N N DÜZENLENMES VE KAR DA ITIMINA L fik N B R ÖRNEK ÇALIfiMA Dr. Ahmet KAVAK Yeminli Mali Müflavir B ir Anonim fiirketin sermayesi

Detaylı

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ İSTENMESİ Madde 1 Borsa da işlem gören

Detaylı

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Doç.Dr. Lerzan KAVUT stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Doç.Dr. Oktay TAfi stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi Dr. Tuba fiavli

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Buz Pateni Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2012-31.08.2012 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 26

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 31.03.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 31.03.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No: 1 ĠÇĠNDEKĠLER Konu Sayfa No 1- Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyeleri Ve Görev Süreleri.. 2 2- Sermayenin %10 undan Fazlasına Sahip Ortaklar Ve Ortaklık Yapısı. 2 3- Son 5 Yılda Dağıtılan Temettüler

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU Bu rapor, 09.04.2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 8. HAFTA Menkulkıymetleraşağıdaki amaçlardoğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2015 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

N SAN 2013 VE ÖNCES TAR H BASKILI GENEL MUHASEBE-II DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL

N SAN 2013 VE ÖNCES TAR H BASKILI GENEL MUHASEBE-II DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL N SAN 2013 VE ÖNCES TAR H BASKILI GENEL MUHASEBE-II DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL 1. Ünite 1, Sayfa 11, kinci Yevmiye Kayd afla daki flekilde düzeltilmifltir. 240.BAĞLI MENKUL KIYMETLER HS. 150.000

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı