Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l"

Transkript

1 Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l

2 C HAN BEKTAfi I Vefat n n 2. Y l nda Sayg yla And k ( ) SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY ve T CARET A.fi. N N 33. Ola an Genel Kurul Toplant s Tarih: 22 Nisan 2005 Saat: den itibaren Adres: Hilton Oteli (Convention and Exhibition Center) Cumhuriyet Caddesi, Harbiye - STANBUL 2

3 Ç NDEK LER SAYFA SARKUYSAN K ML...4 GÜNDEM...5 YÖNET M KURULUMUZ...6 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI...9 G R fi VE SERMAYE YAPISI...11 fit RAKLER M Z...15 YATIRIMLARIMIZ...23 ÜRET M M ZE L fik N B LG LER...27 SATIfiLARIMIZ...33 YÖNET M KADROMUZ...38 DAR VE SOSYAL FAAL YETLER...40 KURUMSAL YÖNET M LKELER...43 DENETÇ LER RAPORU...52 BA IMSIZ DENETÇ RAPORU...53 KONSOL DE B LANÇO VE AÇIKLAYICI NOTLAR...54 KONSOL DE GEL R TABLOSU VE AÇIKLAYICI NOTLAR...73 KONSOL DE FON AKIM TABLOSU...80 KONSOL DE NAK T AKIM TABLOSU...81 KAR DA ITIM ÖNER S...83 KONSOL DE KAR DA ITIM TABLOSU

4 SARKUYSAN K ML Firma Ad : Sarkuysan Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. Kurulufl Tarihi : Kay tl Sermaye Tavan : ,00 YTL Ç kar lm fl Sermaye : ,00 YTL Merkez; Adres : Sarkuysan fl Merkezi Okçumusa Cad. No: 1 fiiflhane, Beyo lu - STANBUL Telefon : (0 212) (20 hat) Fax : (0 212) : (0 212) : (0 212) Ticaret Sicil No. : / Fabrika; Adres Telefon : Osmangazi Tren stasyonu Karfl s GEBZE - KOCAEL : (0 262) (3 Hat) : (0 262) (4 Hat) : (0 262) (4 Hat) Fax : (0 262) : (0 262) Sanayi Sicil No. : Sat fl Ma azas ; Adres Telefon : Perpa fl Merkezi, B Blok 8. Kat, 5. Cad. No: Okmeydan fiiflli- STANBUL : (0 212) (2 Hat) Fax : (0 212) Web Sitesi : 4

5 GÜNDEM Saat de A GRUBU PAY SAH PLER TOPLANTI GÜNDEM 1 Aç l fl, Baflkanl k Divan teflekkülü ve toplant tutana n n A grubu pay sahipleri ad na imzalanmas hususunda Divana yetki verilmesi. 2 A grubu pay sahiplerinin ana mukavelenin 8. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeleri çin namzet tesbiti. 3 Kapan fl. Saat de B GRUBU PAY SAH PLER TOPLANTI GÜNDEM 1 Aç l fl, Baflkanl k Divan teflekkülü ve toplant tutana n n B grubu pay sahipleri ad na imzalanmas hususunda Divana yetki verilmesi 2 B grubu pay sahiplerinin ana mukavelenin 8. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeleri için namzet tesbiti. 3 Kapan fl. Saat da PAY SAH PLER OLA AN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEM 1 Aç l fl, Baflkanl k Divan teflekkülü ve toplant tutana n n Genel Kurul ad na imzalanmas hususunda Divana yetki verilmesi dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlar n n ayr ayr okunmas, müzakeresi dönemi konsolide bilanço ve gelir tablolar n n ayr ayr okunmas, müzakeresi ve tasdiki ile kâr da t m yla ilgili teklifin görüflülerek tesbiti. 4 Yönetim Kurulu üyelerinin ibras 5 Denetçilerin ibras 6 fiirketimizce 2004 y l içinde yap lan ba fllar n ortaklar n bilgisine sunulmas 7 Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin tesbiti ve seçimi 8 Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklar n n tesbiti 9 Denetçilerin ücretlerinin tesbiti 10 Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddelerinde yaz l muamelelerin ifas hususunda mezuniyet verilmesi 11 Dilek ve temenniler, kapan fl. 5

6 YÖNET M KURULUMUZ Görev Süresi: Mart Mart 2005 Yetkileri: T. Ticaret Kanunu ve Ana Sözleflme ile belirlenmifltir. 6

7 1- brahim GÜNGÖR (Baflkan) 2- Sami SUCU (Baflkan Vekili) 3- At f fioho LU (Üye) Köksal AHISKA (Üye) 5- Maksut URUN (Üye) 6- Hayrettin ÇAYCI (Üye) 7- Hamdi BEKTAfi (Üye) Fikret GÜNAY (Üye) Hamit MÜCELL T (Üye) 7

8 Yönetim Kurulu Baflkan m z n Mesaj 8

9 Say n Ortaklar m z, 33. Ola an Genel Kurulumuza hofl geldiniz. Hepinize sayg ve sevgilerimi sunuyorum. Sizlere öncelikle 2004 y l sonuçlar n n gerçekleflti i ekonomik ve siyasal zemin ile ilgili özet bilgiler vermek istiyorum. Genel olarak dünya ekonomisi geçen y l verimli olarak geçirmifl, ortalama % 4 lük büyüme oran ile son 30 y l n en yüksek de erini yakalam flt r. fiüphesiz elde edilen bu parlak sonuçlar ile birlikte ABD ekonomisindeki afl r cari aç n yaratt belirsizlik, Çin ekonomisindeki h zl büyümenin hammadde ve metal fiyatlar üzerindeki güçlü bask s sonucu fiyatlar n bütün tahminlerin üzerinde yükselmesi ve üretiminin dünya pazarlar ndaki arz-talep dengelerini sarsmas, petrol fiyatlar n n, rezervlerin bulundu u bölgelerdeki siyasi istikrars zl a paralel h zla yükselen bir e ilim göstermesi, küresel ticarette risk unsurlar olarak gündemde yer alm flt r y l ülkemiz aç s ndan da bir baflar y l olmufltur. Bu baflar, siyasi istikrar ve kararl sosyoekonomik politikalarla beslenmifltir. Türkiye nin Cumhuriyet ile birlikte ortaya koydu u temel öncelik ve vizyonu olan Bat Dünyas üyeli i hedefi do rultusunda 1963 y l nda Ankara Antlaflmas ile bafllayan Avrupa Birli i ne kat l m süreci, 41 y l sonra müzakere tarihi al narak somut bir gerçe e dönüflmüfltür. Böylelikle hükümetimiz, ülkemizin Avrupa ile entegrasyonunun h zland r lmas, dünya katma de erinden daha çok pay al nmas, etkili bir bölgesel güç haline gelinmesi, makro ekonomik istikrar n sa lanmas ve ça dafll n en ileri aflamas na ulaflm fl bir dünya devleti olunmas hedefine odaklanm flt r. Ayr ca uygulanan dinamik d fl politika ile K br s sorununda insiyatif kazan lm fl, komflular m zla iyi iliflkiler gelifltirilmifltir y l n n tarihi ekonomik baflar lar ndan önde geleni ülkemizin on y llar boyunca mahkum oldu u ve neredeyse çözülemez bir sorun olarak kabullenilen yüksek enflasyon canavar n n tamamen yenilmesidir. Y ll k enflasyon TÜFE de 9,32 ile uzun y llar sonra tek haneli rakama inmifl, TEFE de de gerçekleflme % 13 olmufltur. Bu sonuçlar uygulanan bütçe disiplini, mali politikalar ve tesis edilen güven ortam nda filizlenen siyasi istikrarla kazan lm flt r. Bu olumlu hava içinde y llarca süren yüksek enflasyon oranlar yla s f rlar giderek ço alan param z Yeni Türk Liras na dönüfltürülmüfl, h zla de er kazanarak yat r m arac haline gelmifltir y l nda d fl ticaret hacmimiz de yeni bir rekor de ere ulaflm fl, d fl sat fllar m zda döviz kurlar na endeksli yap k r larak teknolojik yenilenme ve verimlilik ön plana ç km fl, ihracat m z TL deki de erlenmeye ra men % 32,8 lik art fl h z ile 62,7 milyar dolara, ithalat m z da % 40 art flla 97,2 milyar dolara yükselmifltir. Sanayide kapasite kullan m oran % 80 ni aflm fl, y ll k büyüme oran n n ülkemizin son 38 y l n n ve 2004 te dünyan n en yüksek büyüme oran olarak % 9,9 gerçekleflmifl bulunmas ekonomik iyileflmeyi tescil etmifltir. Kifli bafl na milli gelir de ilk defa 4172 dolar olmufltur. Ayr ca geçen y l tüketim talebinde, yat r mlarda ve verimlilikte art fllar gerçekleflmifl, borç faizlerindeki düflüflle de desteklenerek kamu kesimi aç azalmaya devam etmifltir. En önemlisi Türk ekonomisi art k siyaseten kritik karar süreçleri öncesinde k r lganl k göstermemektedir. Bütün bu olumlu geliflmeler yan nda cari aç ktaki art fl n sürmesi, reel faiz oranlar n n hala yüksekli ini korumas, kay t d fl sektörün etkinli inin sürmesi, sosyal güvenlik sisteminin bütçe üzerindeki bask s, iflsizlik oranlar nda yeterli iyileflmenin sa lanamamas çözülmesi gerekli sorunlar olarak gündemde yerini korumaktad r. Bunun için yat r m girifliminin önündeki bütün engellerin kald r lmas, ücret d fl iflgücü maliyetinin düflürülerek kay t d fl istihdama engel olunmas, bütçe aç n n ve kamu borçlar n n milli gelire oran n n makul seviyeye düflürülmesi sürecinde mali disipline harfiyen uyulmas büyük önem tafl maktad r. Say n Ortaklar m z, fiirketimiz 2004 y l n rekor sonuçlar elde ederek kapatm fl bulunmaktad r. Üretim ve sat fl m z önemli s çramalar yapm flt r y l nda geçen seneye göre % 22,55 oran nda art flla ton üretim yap larak YTL brüt sat fl has lat ve konsolide edilen bilançomuza göre YTL vergi öncesi kar elde edilmifltir. Bu güzel rakamlar n arkas nda Sarkuysan n çok de erli, baflar l ve deneyimli kadrosu bulunmaktad r. Huzurlar n zda bu ailenin çal flkan, özverili tüm personeline teflekkür ederek tebriklerimi, bizlere her zaman güç veren siz say n ortaklar m z n desteklerine de flükranlar m sunuyor, aram zdan ayr lan tüm mensuplar m z n aziz hat ralar önünde sayg yla e ilerek genel kurulumuzun ülkemiz ve flirketimiz için hay rl olmas n temenni ediyorum. Sayg lar mla, brahim GÜNGÖR Yönetim Kurulu Baflkan 9

10 10

11 G R fi VE SERMAYE YAPISI YILLAR T BAR YLE SERMAYE ARTIRIMLARI Y llar ç Rüçhan Temettüden Toplam Art r lan Toplam Kaynaklar hakk verilen Art fl Sermaye Sermaye % % % % YTL YTL 1972 (Kurulufl Sermayesi) - - 0,50 0, (Halka arz) ,50 100, ,00 150, ,00 600, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 11

12 Raporumuz dönemini kapsamaktad r. Bu dönem içinde ortaklar m z ile 19 Nisan 2004 tarihinde 32. Ola an Genel Kurulumuz yap lm flt r. Toplant da al nan karar do rultusunda tarihinde % 20 oran nda temettü da t lmas na bafllanm flt r. Da t lan temettü miktar Kurumlar Vergisinden istisna kazançlar içerisinde bulundu undan ortaklar m za ödenen temettüden Gelir Vergisi kesintisi yap lmadan brüt temettü net olarak ödenmifltir. Ayr ca Yönetim Kurulumuzun tarihli karar gere i ,00 YTL lik kay tl sermaye tavan içinde ç kar lm fl sermayemiz tarihinde ,00 YTL art r larak ,00 YTL ye ç kart lm flt r. Art r lan ,00 YTL lik sermayenin tamam iç kaynaklardan karfl lanm fl olup karfl l nda ortaklar m za 10 no lu yeni pay alma kuponlar karfl l nda % 400 oran nda bedelsiz hisse senedi verilmifltir. fiirketimiz 1972 y l nda sermayesinin tamam halka aç k bir anonim flirket olarak kurulmufl ve 1981 y l nda 2499 say l kanun ile kurulan Sermaye Piyasas Kuruluna ayn tarihte üye olmufltur. Aral k 1985 tarihinde kurulan stanbul Menkul K ymetler Borsas na ise yine ayn tarihte üye olmufltur. Hisse senetlerimiz Ocak 1986 tarihinde ilk defa Ca alo lu nda aç lan stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ifllem görmeye bafllam flt r. Orta m z Mehmet Kilimci ve fiükrü Kilimci nin fiirketimiz sermayesindeki hisseleri % 12,72 düzeyindedir. Yönetim Kurulu üyelerimizden Say n brahim Güngör ün % 1,86, Hayrettin Çayc n n % 1,22 ve Hamdi Bektafl n % 1,88 oran nda fiirketimiz sermayesine ifltirakleri vard r. Di er Yönetim Kurulu üyelerimizin hisseleri sermayemizin % 1 inin alt ndad r. Ödenmifl sermayemizin yar s ndan fazlas na tekabül eden hisse senetlerimiz Takasbank A.fi. nezdinde bulunmaktad r tarihinde hisse senetlerimizin stanbul Menkul K ymetler Borsas ndaki kapan fl fiyat 7,10 YTL iken tarihinde yap lan % 400 oran ndaki sermaye art r m nedeniyle fiyat bölünerek 2,10 YTL olmufl ve daha sonra genel endekse paralel olarak hareket etmifl ve y l sonunda 1,97 YTL ye ulaflm flt r. 12

13 H SSE SENETLER M Z N BORSADAK F YAT HAREKETLER 2004 YILI 13

14 fit RAKLER M ZDEN SARMAK NA NIN ÜRET M fit RAKLER M ZDEN DEM SAfi IN ÜRET M Otomotiv ve Beyaz Eflya Endüstrileri çin Muhtelif Parçalar 14

15 fit RAKLER M Z 15

16 DEM SAfi DÖKÜM EMAYE MAMULLER SANAY A.fi y l nda kurulan Demisafl A.fi. nin fabrikas Bilecik te bulunmaktad r. Ayn sahada iki ayr döküm tesisinde, kupol oca ve endüksiyon ocaklar nda ergitme ve 5 adet Disamatic otomatik kal plama hatt nda üretim yap lmaktad r. Beyaz eflya endüstrisi için; Hermatik pistonlu kompresör parçalar, Scroll kompresör parçalar, Çamafl r makinesi rulman yuvalar, Otomotiv endüstrisi için; (Sfero ve gri pik döküm) Fren diskleri, Haval fren diskleri, Fren kampanalar, Volanlar, Egzost manifoldlar, Kasnaklar, Fren silindirleri, Çeflitli braketler ve parçalar, Fren emniyet parçalar üretmektedir. Y ll k üretimi tondur. Üretiminin % 85 civar nda bir bölümünü baflta Bat Avrupa ülkeleri olmak üzere, muhtelif ülkelere ihraç edilmektedir. Merkez Adres : Sarkuysan fl Merkezi Okçumusa Cad. No:1 Kat: A1, 1,2 fiiflhane Beyo lu / stanbul Tel : (0 212) (pbx) (3 hat) Fax : (0 212) Tic. Sic. No. : / Web Sitesi : Fabrika Adres : Vezirhan Beldesi Bilecik P.K Tel : (0 228) Fax : (0 228) DEM SAfi DÖKÜM EMAYE MAMÜLLER SAN. A.fi. N N YILLAR T BAR LE SERMAYE ARTIRIMLARI VE fi RKET M Z N fit RAK PAYI Sermaye Art r m YTL Sarkuysan fltiraki YTL Y llar % Bedelli Bedelsiz Toplam Kümülatif Sermaye Kümülatif fltirak Toplam Art r m Toplam Oran Miktar % 1974 Kurulufl 0,80-0,80 0, ,20-14,20 15, ,00-15,00 30,00 10,00 10,00 33, ,00-15,00 45,00 5,00 15,00 33, ,00-45,00 90,00 32,99 47,99 53, ,00 135,00 270,00 360,00 144,00 191,99 53, ,00 108,00 216,00 576,00 115,20 307,19 53, ,00 288,00 864, ,00 460,79 767,98 53, , , , , , ,59 53, , , , , , ,17 53, , , , , ,07 53, , , , , ,23 53, , , , , , ,39 44, , , , , , ,09 44, , , , , ,32 44,44 SARDA DA ITIM ve T CARET A.fi. fiirketimizin mamullerini tan tma ve pazarlama faaliyetlerinin bir bölümünü realize etmektedir. Her y l elde etti i baflar l neticeleri ile geliflen Sarkuysan a olumlu katk sa lamaktad r. Adres : Sarkuysan fl Merkezi Okçumusa Cad. No:1 Kat: A-2 fiiflhane Beyo lu / stanbul Tel : (0 212) (Pbx) Fax : (0 212) Tic. Sic. No. : /

17 SARDA DA ITIM VE T CARET A.fi. N N YILLAR T BAR LE SERMAYE ARTIRIMLARI VE fi RKET M Z N fit RAK PAYI Sermaye Art r m YTL Sarkuysan fltiraki YTL Y llar % Bedelli Bedelsiz Toplam Kümülatif Sermaye Kümülatif fltirak Toplam Art r m Toplam Oran % Miktar 1979 Kurulufl 0,50-0,50 0,50 0,46 0, ,50-149,50 150,00 149,50 149,96 99, ,00-600,00 750,00 599,84 749,80 99, , , , , ,00 99, , , , , , ,00 99, Apel , , , , ,34 99, Apel , , , , ,68 99, , , , , ,69 99, , , , , ,08 99, , , , , , ,76 99,97 SARMAK NA SAN. ve T C. A.fi. Sarmakina, tel ve kablo sanayii için çelik makara, standart ve özel makine üretimini baflar yla sürdürmektedir. Dünyan n önde gelen tel ve kablo üreticilerine makara ve makinelerini ihraç etmifltir. Ayr ca Sarkuysan ve di er müflterilerine, proje ve imalat dahil, anahtar teslimi anahtar teslimi, taahhüt iflleri yapmaktad r.. Merkez Adres Tel Fax : (0 212) Tic. Sic. No. : / Fabrika Adres : Sarkuysan fl Merkezi Okçumusa Cad. No:1 Kat: 4 fiiflhane Beyo lu / stanbul : (0 212) (20 Hat) : Afliro lu Deresi Mevkii 2. Bölge stasyon Mah. Gebze / Kocaeli Tel : (0 262) Fax : (0 262) Web Sitesi : SARMAK NA SAN. VE T C. A.fi. N N YILLAR T BAR LE SERMAYE ARTIRIMLARI VE fi RKET M Z N fit RAK PAYI Sermaye Art r m YTL Sarkuysan fltiraki YTL Y llar % Bedelli Bedelsiz Toplam Kümülatif Sermaye Kümülatif fltirak Toplam Art r m Toplam Oran % Miktar 1991 Kurulufl 1.000, , ,00 990,00 990, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

18 BEKTAfi BAKIR EMAYE KABLO SAN. ve T C. A.fi y l nda üretim faaliyetini durduran Bektafl A.fi y l nda Emsan A.fi., Kavi A.fi. ve Botel A.fi. ile bir araya gelerek 20 trilyon lira sermaye ile Bemka Emaye Bobin Teli ve Kablo Sanayi Ticaret A.fi. ni kurmufllard r. Türkiye nin en büyük Emaye Tel Tesisine sahip Bemka A.fi. çok k sa bir zaman içinde faaliyete geçerek gerek yurt içi gerekse yurt d fl piyasalarda mamüllerinin kalite üstünlü ü ve etkin pazar politikas ile talep potansiyelini devaml yükseltmifltir. Bektafl A.fi. nin, Bemka A.fi. ye olan ifltirak hissesi % 17 oran ndad r. Adres Tel : (0212) Fax : (0212) : Sarkuysan fl Merkezi Okçumusa Cad. No: 1 Kat: A/1 fiiflhane, Beyo lu/ stanbul Tic. Sic. No. : / BEKTAfi BAKIR EMAYE KABLO SAN. VE T C. A.fi. N N YILLAR T BAR LE SERMAYE ARTIRIMLARI VE fi RKET M Z N fit RAK PAYI Sermaye Art r m (YTL.) Sarkuysan fltiraki (YTL.) Y llar % Bedelli Bedelsiz Toplam Kümülatif Sermaye Devir Kümülatif fltirak Toplam Art r m Toplam Oran % Miktar 1979 Kurulufl 10,00-10,00 10,00 1,00-1, ,00-10,00 20,00 1,00-2, ,00 50,00 90,00 110,00 9,00-11, ,00-165,00 275,00 24,75-35,75 13, ,00-275,00 550,00 118,59 163,67 318,01 57, ,36 322,37 58, ,00-550, ,00 322,38-644,75 58, , , ,00 967,13 446, ,00 74, , , , , , ,00 91, , , , , , ,00 91, , , , ,03 5, ,50 91, , , , , ,01 91, , , , , ,52 91, , , , , ,46 91,50 SARK- USA, INC fiirketimizin ürünlerini Amerika da direkt olarak pazarlama amac yla kurulmufltur. Sermayesi $ d r. Adres : Park 80 West, Plaza II Suite 410 Saddle Brook, NJ USA Tel : Fax : Tic. Sic. No : EIN

19 fiubeler M Z SARKUYSAN A.fi. EGE SERBEST BÖLGE fiubes fiubemizin tesislerinde 1996 y l ndan itibaren elektrolitik bak r tel üretimi yap lmakta ve mamüllerimiz çeflitli ülkelere pazarlanmaktad r. Adres : Ege Serbest Bölgesi Nilüfer Sok. No: 19 Gaziemir / ZM R Tel : (0 232) (0 232) Fax : (0 232) Tic. Sic. No. : / K SARKUYSAN S.P.A. fiirketimiz mamüllerinin talya baflta olmak üzere Avrupa ülkelerinde direkt pazarlamas n yapmak amac yla kurulmufltur. Adres Tel : (0039) Fax : (0039) : Via Caracciolo Milano-ITALIA Tic. Sic. No. :

20 YILLAR T BAR YLE fit RAKLER M Z (YTL) Demisafl Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.fi. Ödenmifl Sermayesi , , , ,00 fltirak Pay m z , , , ,32 fltirak Kazanc m z Bektafl Bak r Emaye Kablo Sanayi ve Tic. A.fi. Ödenmifl Sermayesi , , , ,00 fltirak Pay m z , , , ,46 fltirak Kazanc m z ,34 Sarda Da t m ve Tic. A.fi. Ödenmifl Sermayesi , , , ,00 fltirak Pay m z , , , ,76 fltirak Kazanc m z , , , ,91 Sarmakina San. ve Tic. A.fi. Ödenmifl Sermayesi , , ,00 2, ,00 fltirak Pay m z , , , ,00 fltirak Kazanc m z , , ,67 (*) ,00 SARK - USA INC. Ödenmifl Sermayesi , , ,17 fltirak Pay m z , , ,17 fltirak Kazanc m z 2002 de Kuruldu - - (*) Gayrimenkul sat fl kazanc ndan flirketimize verilen bedelsiz hisse senedi tutar ,00 YTL, konsolidasyon nedeni ile ifltirak kazanc m za dahil edilmifltir. 20

21 4 YILLIK FAAL YETLER M Z N NET CELER (YTL) Kay tl Sermaye , , , ,00 Ç kar lm fl Sermaye , , , ,00 Bedelli Senet Toplam , , , ,50 Bedelsiz Senet Toplam , , , ,50 Sermaye Art r m (%) Nakit lavesi % si Bedelsiz Senet % si Hisse Senedi Fiyat (Y l sonu tibariyle) 16,00 5,30 6,85 1,97 Y l çinde Sabit K ymet lavesi , , , ,00 Da t lan Toplam Temettü Miktar , , , ,00 Da t lan Nakit Temettü Miktar , , , ,00 Temettü Nisbeti (%) Üretim Miktar (ton) Sat fl Miktar (ton) hracat Tutar (CIF $ 000.) Personel Mevcudu (Kifli)

22 22

23 YATIRIMLARIMIZ TOPLAM SAB T KIYMETLER M Z (Konsolide) 23

24 fiirketimizin planl yat r m faaliyetlerine, özellikle bilgi teknolojilerindeki h zl geliflmeler dikkate al narak 2004 y l nda da devam edilmifl ve fiirketimizin rekabet gücünü art r c yönde en son teknolojilerle donat lm fl yeni makinalar n tesis edilmesi yan nda AR-GE ve Çevre Koruma alanlar ndaki yenilikçi proje çal flmalar da y l içinde sürdürülmüfltür. Özellikle fiirketimizin temel misyonunu teflkil eden katma de eri yüksek ihracata odakl Çok Telli ve Bükümlü tel üretimine yönelik gerekli makina park yat r mlar na devam edilmifltir. Bu paralelde fiirketimizin sahip oldu u bilgi birikimi kullan larak dünyan n önde gelen yurt d fl ndaki üretici firmalarla ortak çal flmalara girilmifl ve bu alanda yenilikçi özelliklere sahip makinalar n üretimine önemli katk lar sa lanm flt r. Yat r m faaliyetlerini Baflbakanl k Hazine Müsteflarl taraf ndan düzenlenen teflvik belgeleri kapsam nda gerçeklefltiren fiirketimiz 2004 y l nda da teflvik belgesi almak için müracaatta bulunmufl ve fiirketimiz ad na toplam yat r m tutar 10 trilyon TL olan afla daki teflvik belgesi düzenlenmifltir. Mevcut Yat r m Teflvik Belgelerimiz Belge No Belge Al nma Tarihi Belge Bitifl Tarihi Konusu Tel Çekme Tevsi Bu flekilde; bilgiye dayal yat r m anlay fl n benimsemifl olan fiirketimiz, global rekabet yar fl ndaki yerini daha ön s ralara tafl mak üzere mevcut üretim kalite ve maliyetlerinin iyilefltirilmesine yönelik AR-GE faaliyetlerine de gereken önem ve önceli i vermeye devam etmektedir. 24

25 25

26 LME BAKIR F YATLARI (Y l ortalamas itibariyle) 26

27 ÜRET M M ZE L fik N B LG LER ÜRET M M Z 27

28 SARKUYSAN ENTEGRE ÜRET M TES SLER Sarkuysan tesislerinde ana girdi maddesi blister bak r ve belli miktarda hurda bak rd r. Tesislerimizde kullan lan blister bak r n belli bir k sm ülkemizde blister bak r üreten tek tesis olan Samsun daki Karadeniz Bak r flletmeleri nden temin edilmekte, bir k sm ise çeflitli yurt d fl kaynaklardan sa lanmaktad r. Sat n al nan hammaddeler, afla da ayr ayr özet olarak aç klanan entegre tesislerimizde pirometalurjik ve elektro kimyasal rafinasyon, sürekli döküm, s cak ve so uk haddeleme, çekme, kaplama ve tavlama gibi bir çok ifllemden geçirilerek dünya standartlar na uygun ç plak tel, kalay veya nikel kapl tel, profil, boru ve lama ürünlerine dönüfltürülerek dünyan n dört bir taraf nda telekomünikasyon, elektrik ve elektronik sanayilerinin hizmetine sunulmaktad r. Sarkuysan Rafinasyon Tesisleri * Anod Döküm Ünitesi (Pirometalürjik Rafinasyon) Üretim sürecinin ilk aflamas blister bak rdan anod bak r üretilmesidir. Blister bak r ve belli bir miktar hurda bak r rafinasyon f r nlar nda prometalürjik rafinasyona tabi tutularak rafine edilir ve PLC kontrollü otomatik döküm çark nda döner kal plara dökülerek uygun safl kta anod bak r elde edilir. * Elektroliz Ünitesi (Elektro Kimyasal Rafinasyon) Anod Dökümhanesi nden gelen anod bak r Elektroliz Tesisi nde elektroliz küvlerine yerlefltirilir ve elektro kimyasal rafinasyon yöntemi ile çözündürülerek katod bafllang ç plakalar üzerinde toplanmas sonucunda uygun safl kta high grade katod bak ra dönüfltürülür. Elektro kimyasal ifllem s ras nda küv dibine çöken ve alt n, gümüfl, platin, paladyum gibi k ymetli metaller içeren anod çamuru ayr ca de erlendirilmektedir. Sarkuysan Sürekli Döküm Tesisleri Sarkuysan Sürekli Döküm Tesisleri nde üç ayr üretim tekni i yer almakta ve bu bak mdan dünyada üç ayr üretim tekni ini birarada bünyesinde bulunduran tek flirket olma özelli ine sahip bulunmaktad r. * Southwire Sürekli Döküm Ünitesi Elektroliz Tesisi nde üretilen elektrolitik bak r katodlar atmosfer kontrollü bir flaft f r n nda eritilerek yine atmosfer kontrollü yolluk ve s cak tutma f r n ndan geçirilip otomatik çal flan bir döküm makinas na aktar lmaktad r. Döküm makinas nda otomatik döküm sistemi (AMPS) kontrolü alt nda bir döküm tekerle inin kanal içerisine ak t lan s v bak r n döküm bara halinde ve istenilen iç yap da kat laflmas sa lanmaktad r. Döküm bara daha sonra senkronize çal flan bara haz rlama, s cak haddeleme ve dekapaj bölümlerinden geçerek 8.00 mm ( mm) çapl tavl filmaflin olarak kangal halinde sar lmaktad r. * Contirod Sürekli Döküm Ünitesi Atmosfer kontrollü bir flaft f r n nda eritilen elektrolitik bak r katodlar yolluk ve s cak tutma f r n ndan geçerek döküm makinas na ulaflmaktad r. Döküm makinas nda s v bak r yan taraflar kapal iki döküm band aras na ak t lmakta ve otomatik kontrollü so utma yap larak istenilen iç yap da, dikdörtgen kesitli döküm bara elde edilmektedir. Döküm bara daha sonra senkronize çal flan bara haz rlama, s cak haddeleme ve dekapaj bölümlerinden geçirilerek tavl filmaflin olarak kangal halinde sar lmaktad r. 28

29 * Outokumpu Sürekli Döküm Ünitesi Elektrolitik bak r katodlar, koruyucu gaz atmosferi alt nda endüksiyon f r n nda eritilerek, yukar do ru up-cast sürekli döküm metodu ile, oksijensiz 8.00 mm filmaflin veya mm çubuk halinde dökülmekte ve 2,5-3,0 ton a rl nda kangal olarak sar lmaktad r. Sarkuysan da iki ayr Outokumpu Sürekli Döküm Ünitesi mevcut olup bu ünitelerde gümüfl alafl ml bak r gibi baz bak r alafl mlar n n da üretimi yap lmaktad r. * Kütük Döküm Ünitesi Elektrolitik bak r katodlar n endüksiyon f r n nda eritilerek sürekli döküm makinas nda çeflitli çaplarda yuvarlak kütük olarak döküldü ü ve istenilen boylarda otomatik olarak kesildi i bu tesiste üretilen kütükler ekstrüzyon ifllemine tabi tutulmak üzere Boru, Lama ve Profil Tesisi ne gönderilmektedir. Sarkuysan Tel Üretim Tesisleri * Tel Çekme Üniteleri Southwire, Contirod ve Outokumpu sürekli döküm tesislerinde üretilen filmaflin, kal n ( mm), orta ( mm), ince ve süper ince ( mm) tel çekme makinalar nda istenen çaplara çekilir ve müflteri taleplerine göre ç plak, kalay ve nikel kapl, sert veya tavl tel olarak sevk edilir. * Kalay / Nikel Kaplama Üniteleri Çaplar mm aras nda de iflen teller, kalay kaplanmak üzere, çaplar mm aras nda olan teller nikel kaplanmak üzere kaplama banyolar nda elektro kimyasal kaplama yöntemi ile istenilen kal nl kta kalay veya nikel ile kaplan r. Kaplanan teller daha sonra tel çekme makinalar nda tavl ve sert olarak istenen çapta 0.05 mm ye kadar çekilirler. * Çok Telli / Bükümlü Tel Üniteleri Ayn anda 24 adet tele kadar çok say da tellerin birlikte çekim iflleminin yap labildi i çok telli tel çekme makinalar nda tavl olarak dinamik sar ml ( mm), statik sar ml ( mm) ç plak, kalay veya nikel kapl teller üretilmekte ve bu teller bükümlü tel makinalar nda bükülerek istenen hatve ölçüsünde, demet kesiti mm 2 den 300 mm 2 ye kadar bükümlü tel yap lmaktad r. Ayr ca max 6 mm 2 kesite kadar 7 ve 19 telli konsantrik örgülü tel üretilmektedir. * Trafllama ve Ön Çekme Ünitesi Kal n çapl çubuk ve filmaflinler trafllama ve / veya ön çekme makinalar nda çekilerek ara çaplarda yuvarlak tel haline getirilmektedir. * Yass Tel / Profil Çekme Ünitesi Ön çekme makinalar ndan geçirilen kal n çapl elektrolitik bak r ve / veya gümüfl alafl ml çubuk ve teller, profil ve yass tel makinalar nda çekilerek istenen profil ve yass tel ölçülerine getirilirler. Bu ürünler, müflteri taleplerine ba l olarak istendi inde koruyucu gaz atmosferli parlak tav tesislerinde tavlan r. Yass tel ürünlerinin kal nl 1-10 mm, geniflli i 3-20 mm aras nda de iflir. Max. yass tel kesiti 120 mm 2 olup geniflli i max. 25 mm ye kadar olan özel kesitli profil üretilmektedir. Sarkuysan Boru, Lama ve Profil Tesisi Boru, Lama ve Profil Tesisi nde; Kütük Döküm Tesisi nde üretilen kütükler uygun proses s cakl na kadar s t larak ekstrüzyon presinde bas larak önce taslak boru, taslak lama veya taslak profil haline getirilmekte ve daha sonra bu taslaklar çekim makinalar nda çekilerek istenilen ölçülere getirilmektedir. Düz boy veya kangal halinde çekilen boru, lama ve profiller müflteri taleplerine göre kalibre edilmekte ve koruyucu gaz alt nda çal flan parlak tav f r n nda tavlanmaktad r. 29

30 Sarkuysan Savurma Döküm Tesisi Pota ocaklar, santrifuj döküm makinalar, maçahane ve talafll iflleme makinalar ndan oluflan Savurma Döküm Tesisi nde yuvarlak kesitli bronz ve pirinç döküm yap lmakta, döküm parçalar n d fl yüzeyleri tornalanarak piyasaya verilmektedir. Kalite Güvence Sarkuysan n geleneksel kalite politikas çevreye sayg l olmak, müflterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karfl layacak kaliteli ürünler üretmek ve bu ürünler ile ilgili teknik hizmet vermektedir. Bu esaslar do rultusunda gerek fabrikaya giren her türlü hammadde, yard mc madde ve iflletme malzemesi ve gerekse üretim zincirinin her safhas nda ortaya ç kan yar ürün, ürün ve ç kt maddeler sistematik olarak kalite kontrolden geçirilmekte ve uygulanmakta olan ISO ile ISO/TS kalite sistemleri kapsam nda de erlendirilmektedir. Her türlü fiziksel, kimyasal metalografik ve mekanik inceleme ve testlerin yap lmas için gerekli olan en geliflmifl cihaz ve donan mlar Kalite Güvence Ünitesinde mevcut bulunmaktad r. 30

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI fiirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu, fiirket Ana Sözleflmesi, Sermaye Piyasas Kanunu ve Sermaye Piyasas Kurulu Tebli leri nin ve

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI SMMMO MEVZUAT SER S 2 MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli leri Enflasyon düzeltmesi hesaplar dahil stanbul,

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Mehmet Baba KARAN (Ünite 1, 4, 7) Prof.Dr. Hatice DO UKANLI (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Güler

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

Sempozyum Açıfl Konuflması

Sempozyum Açıfl Konuflması Sempozyum Aç fl Konuflmas - Yahya Ar kan Sempozyum Açıfl Konuflması Yahya ARIKAN SMMMO Baflkanı Yak n geçmiflte yaflanan Enron, WorldCom, Global Crossing, Adelphia Communications, Tyco ve Vivendi gibi

Detaylı

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DIfi T CARETTE

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI Bu broflür Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen Avrupa flletmeler A stanbul Merkezi faaliyetleri

Detaylı