ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi"

Transkript

1 Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan cýktan mý acýr? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Ocak 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3666 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) TUTUKLU GAZETECÝLERE ÖZGÜRLÜK Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar YILINDA NE BEKLERSÝNÝZ Ülker Fahri KÝMBÝLÝR NE AÞKLARDA KAYBETTÝ! Erdoðan Baybars ZÝRVE... Dolgun Dalgýçoðlu TÜRKÝYE'NÝN KALIN BARSAÐI Mehmet Levent NE HALE DÜÞTÜLER? Ali Osman Lokmacý bölüðünde askerlik yaptýðý sýrada yaþadýðý ve tanýklýk ettiði komutan þiddeti ile ilgili olaylarý gazetemize yazan Halil Karapaþaoðlu GKK mahkemesi tarafýndan yargýlandý ve mahkum edildi... Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi 10 gün hapis Halil Karapaþaoðlu Boðaz daki Askeri Disiplin Mahkemesi nde üç ayrý davadan yargýlandý. Asker olduðu süre içerisinde güneye geçmekten, basýna beyanat vermekten ve GKK nýn prestijini sarsmaktan... Karapaþaoðlu nun avukatlýðýný üstlenen Barýþ Mamalý ile Öncel Polili mahkeme salonuna sokulmadý... n Çok sayýda polis duruþma sýrasýnda sýký güvenlik önlemleri aldý ve kimseyi karargahýn yanýna yaklaþtýrmadý... Karapaþaoðlu na Baraka ile YKP üyeleri ve vatandaþlar destek verdiler... n Kararýn okunmasýndan sonra Karapaþaoðlu Hamitköy deki askeri cezaevine sevkedildi... n Dün akþam Baraka, KTÖS, KTOEÖS ve YKP üyeleri cezaevi önünde davullu ve meþaleli eylem yaptýlar. Örgütler Karapaþaoðlu serbest býrakýlana kadar her akþam de Hamitköy deki cezaevi önünde bu eylemlerini sürdüreceklerini açýkladýlar... n 3. sayfada Keyfe bak... Eroðlu ile Hristofyas Pile'deki Rum restoranýnda yemek yediler, sonra da bir Türk restoranýnda Kýbrýs hamurunu tattýlar. Rumda doy, Türkte tatlý ye! Demek federasyonun formülü bulundu! Trafikte ölüm n Maðusa-Lefkoþa anayolunda meydana gelen kazada 19 yaþýndaki Dudu Karagil yaþamýný yitirdi n Kaza, Dudu Karagil'in kullandýðý salon aracýn DAÜ yönetimindeki van araç ile çarpýþmasý sonucu meydana geldi... n Karagil olay yerinde can verirken, araçta yolcu olarak bulunan 19 yaþýndaki Dilek Karip ile van sürücüsü Cengiz Çelensoy yaralandý... n 3. sayfada Ýbrahim Aziz yazýyor: Aziz Nesin Kýbrýs'ta n 2. sayfada

2 KUMARDA 7 KÝÞÝ ENSELENDÝ Polis, önceki gün yaptýðý denetimlerde Lefkoþa'da "Pasha Casino ve Royal Casino" isimli kumarhanelerde, kumarhaneye girmesi ve bulunmasý yasak 7 kiþiyi tespit etti. Polis basýn bülteninden alýnan bilgiye göre, 7 kiþi ve kumarhane sorumlularý hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. MÝSAFÝR OLARAK KALDIÐI EVDEN PARA VE PASAPORT ÇALDI Polis'in Gazimaðusa'da isminin baþ harfleri TT olarak açýklanan 33 yaþýndaki erkeði, misafir olara kaldýðý Farhang Matin'in evinden 500 Amerikan dolarý nakit para ile pasaport çaldýðý gerekçesiyle tutukladýðý bildirildi. Polis basýn bülteninden alýnan bilgiye göre hýrsýzlýk 3 Ocak Salý günü saatleri arasýnda meydana geldi. ÇALIÞTIÐI ÝÞYERÝNDEN HIRSIZLIK YAPAN BÝR KADIN TUTUKLANDI Polis Gazimaðusa "Sarar" isimli iþerinde çalýþan, isminin baþ harfleri ER olarak açýklanan 39 yaþýndaki kadýný, bir müþteriye sattýðý kýyafeti kendisi satýn almýþ gibi göstererek personel indirimi karþýlýðý 183 TL 40 kuruþu kasaya teslim etmeyerek çaldýðý gerekçesiyle tutukladý. POLÝS ÝÞYERÝNE AÝT BEÞ ÇEKÝ BOZDURARAK ÇALAN BÝR KÝÞÝYÝ TUTUKLADI Polis'in isminin baþ harflerini EP olarak açýkladýðý 30 yaþýndaki erkeði, çalýþtýðý "Plater Print Limitet" tarafýndan iþyerine malzeme almak amacýyla kedisine verilen toplam 10 bin 700 TL tutarýndaki beþ çeki bozdurarak çaldýðý gerekçesiyle tutukladýðý açýklandý. Polis basýn bülteninde "Emanetçi Tarafýndan Hýrsýzlýk" baþlýðýyla yer alan olay, 30 Aralýk Cuma günü meydana geldi. Tutuklanan EP'ye verilen çeklerin Viya Bank kaþeli 2 bin 600, bin 800, 2 bin 300, 2 bin ve 2 bin TL tutarýnda olduðu belirtildi. SAHTEKARLIKLA PARA TEMÝN EDEN ÝKÝ KÝÞÝ TUTUKLANDI Polis'in sahtekarlýkla para temin ettiðini tespit ettiði 54 yaþýndaki A.B.'yi tutukladýðý bildirildi. Polis basýn bülteninden alýnan biliye göre, A.B yýlý içinde Üniversal Bank Lefkoþa Þubesi tarafýndan Pliny Ltd Þti adýna ýsdar edilen, 3 bin TL meblaðlý çek yapraðýnýn karþýlýðýný Þener Erbekçi isimli þahýstan tahsil etmesine karþýn, Pliny Ltd Þti direktörü Abdullah Bilgen'e çeki kaybettiðine dair kayýp belgesi ibraz etti. AB'nin kayýp belgesi ibraz ettiði çekin karþýlýný tahsil ettiðinin tespiti üzerine tutuklandýðý belirtilen polis bülteninde olayla ilgili soruþturmamýn devam ettiði kaydedildi. Öte yandan, polisin Lefkoþa'da 51 yaþýndaki N.P. isimli adamý Cemaliye Ýnce'den eþinin hasta olduðunu söyleyerek geri ödemek kaydýyla 100 TL nakit parayý sahtekarlýkla temin ettiði suçlamasýyla tutukladýðý bildirildi. HASPOLAT'TA 3 SAAT ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Lefkoþa orta gerilim þebekesinde yapýlacak çalýþmalar nedeniyle bugün 10:00-13:00 saatleri arasýnda, Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi'nde elektrik kesintisi olacak. Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ Aziz Nesin Kýbrýs'a Yazarlar Birliðinin daveti ile geldi. Ziyaret Aralýk 1990 tarihleri arasýnda gerçekleþti. Aziz Nesin'i Kýbrýs'a davet etme fikrini, o dönemde Kýbrýs Yazarlar Birliði Genel Sekreteri olan Hristos Hacýpapas, ortaya attý. Bir gün dairesinde kahvelerimizi alýr ve sohbet ederken, Aziz Nesin'in mizahýndan ne kadar etkilendiðini anlatmaya baþlamýþ "onu acaba Kýbrýs'a davet edebilir miyiz" fikrini ortaya atmýþtý. Davet için karar Yazarlar Birliðinde bu sohbetten sonra alýndý. Aziz Nesin'in o dönemde Yunanistan'da tercüme edilen öyküleri Kýbrýs'a da getirilmiþti. Genellikle okur yazarlar arasýnda okunan ve sevilen bir yazardý. Bunun yaný sýra "Kahve ve Demokrasi" ve "Arsa" öyküleri "Satiriko" tiyatrosunda monolog þeklinde sahnelenmiþ, seyircilerin takdirini kazanmýþtý. Hacýpapa, sohbetimiz sýrasýnda oluþan davet fikrini Yazarlar Birliði Yönetim Kuruluna götürmüþ, davet kararý oybirliði ile alýnmýþtý. Hacýpapa ve Yazarlar Birliði ile baþka etkinlikler de düzenlemiþ, bu yönde çabalarýmýzý sürdürüyorduk. Araya çekilen tel örgüler nedeniyle temaslarýn yasaklanmýþ olduðu o günlerde Aziz Nesin'in ziyaretinin karþýlýklý temas ve iletiþime katkýda bulunacaðýna inanýyorduk. Hacýpapas'ýn Türk yazýný ile ilgisini daha Sofya'da yüksek öðrenimde olduðumuz yýllarda fark etmiþtim. Ben 1964'te Tarým Fakültesini bitirdim ve 1965 yýlýnda Kýbrýs'ta idim. Doktora tezi için 1971 yýlýnda tekrar gidiþimde Hacýpapas'ý Sofya'da buldum. Bursunu Bulgaristan Hükümetinin Kýbrýs Hükümetine tahsis ettiði burslardan saðlamýþtý. Veteriner okulunun birinci sýnýfýnda idi. Hacýpapa yazýna ta o yýllardan ilgi gösteriyordu. Diðer öðrencilerden farklý olarak, vaktini derslerinin yaný sýra, çalýþma masasýnýn üzerine, kitaplýðýna ve yer darlýðý nedeniyle þuraya buraya yýðdýðý kitaplarý arasýnda geçiriyordu. Yazýyordu. Yüksek öðrenime gitmesinden önce "Endoskop" (Ýçe Bakýþ) adlý ilk öykü kitabýný da Yayýmlamýþtý. Arkadaþlýðýmýz ta o günlerde baþlamýþtý. Þiiri seven ve þiir de yazan Hacýpapa, Sofya'da öðrencilik yýllarýnda þiir geceleri düzenler, Ritsos, Kavafis, Seferis gibi ünlü Yunanlý ve Kýbrýslý þairlerin þiirleriyle, Nazým Hikmet'in tercüme edilmiþ þiirleri okunurdu. Türklere yakýnlýðýnda farklý samimi duygularý hemen dýþa yansýyor, sakin ve düþünceli konuþma tarzýyla içinden gelen duygularýný muhatabýna hissettiriyordu. Öykülerinin bir çoðunda arkadaþlýk yaptýðý veya etkisi altýnda kaldýðý olaylarda Kýbrýslýtürklerle iliþkileri irdeliyor. Çoðu öykü kahramanlarýnýn adý Türk. "Yýlanýn gözünde" adlý gerçek olan öyküsünün odaðýna, köylerine su getirmeye gelen Silikulu Aziz Nesin Kýbrýs'ta Derviþ adlý ustayý ve geçmiþ günlerimizde iki dilde söylenen bir beyiti koyuyor: Ethela narto esso su (evine gelmek isterdim)/ Ma bubandan gorkardým/tze pia pu to spiti mu (ve evime giddim)/da duvardan bakardým. Hacýpapa ile Sofya'da ayrýldýk. Kýbrýs'ta buluþtuk yýlýnda AKEL'den ayrýlýp Tarýmsal Araþtýrmalar Enstitüsünde iþe baþladýðýmda, bu sefer ona Veteriner Dairesinde Rastladým. O da 1976 yýlýnda dönmüþ ve Veteriner Dairesinde iþe baþlamýþtý. Veteriner Dairesi Atalasa yöresindeydi... Enstitü de öyle. Vakit aralarýnda bir kahve için ziyaretine gider, bir kahvelik zaman süresinde þiirden, yazýndan bahseder. Bazan okuduðu ve tercümesini yaptýðý þiirler için bana danýþýr, Rumcanýn yaný sýra, ortak üniversite dilimiz Bulgarcadan da faydalanýrdýk. O sýralarda Mehmet Yaþýn'ýn ilk þiir kitabý "Sevgilim ölü asker"çýkmýþ. Kitaptan birkaç þiir baþka yazarlar tarafýndan tercüme edilmiþ. Hacýpapas'ýn da dikkatini çekmiþ ve boþ vaktimizde bir araya gelerek, Mehmet'in þiirlerini tercüme etmeye baþlamýþtýk. Þiirlerin Türkçe - Rumca bir kitapta basýlmasýný tasarlamýþtýk. Epeyce þiiri tercüme ettikten sonra, M. Yaþýn þiirlerinin Rumca basýlmasýný istemediðini söyledi. Vazgeçtik. Aziz Nesin'i Kýbrýs'a davet fikri, iþte bu çalýþmalar ve koþullar altýnda ortaya atýldý. Aziz Nesin'in gelmesi için uzun süren bir çalýþma yapýldý. Önce temas yollarý arandý. Ben hâlâ Kýbrýs Radyo Yayýn Kurumu RÝK'te çalýþýyordum. 1990'lý yýllarýn ilk üç yýlý, Yorðo Vasiliu'nun beþ yýllýk baþkanlýk döneminin ikinci yarýsý yýlýnýn Þubat ayýnda, baðýmsýz aday olarak seçimlere katýlmýþ ve AKEL'in desteði ile seçimleri kazanmýþtý. Aziz Nesin'in Kýbrýs'a gelmesi için Vasiliu'nun da desteðini saðladýk. Þanar Yurdatapan ile iliþkilerim vardý. Aracýlýk yaptý. Yardým etti. Aziz Nesin 15 Aralýk 1990 Cumartesi günü ö.s. saat 14.45'te Larnaka hava alanýna indi. Yazarlar Birliði Sekreteri Hristos Hacýpapas ile birlikte onu karþýlamaya gittik. Devam edecek Çiziktirdi Þener LEVENT Açý KALIN BAÐIRSAK VE MÝDE Gazetede kocaman bir fotoðraf... Yemekli bir masa... Ve önünde de uzun bir kuyruk... Fakir fukaraya bedava yemek daðýtýlýyor. Nerde? Somali'de mi? Sudan'da, Etiyopya'da falan mý? Deðil... Kýbrýs'ta... Paralimni'de... Bu fotoðrafý gören bir vatandaþýmýz sordu bana: -Durum çok mu kötü o tarafta? Bizimkinden de berbat mý? Ne diyeyim? Berbat herhalde... Ahali bir tabak yemeðe muhtaç duruma geldiyse.. Kuponla gýda yardýmý alýyorsa, gemi karaya toslamýþ olmalý... Vatandaþýmýz, -Ne bu tarafta hayýr kaldý, ne de o tarafta demek, diye mýrýldanarak yürüdü gitti... Dýþtan bakýlýnca kendini ele vermeyen cilt hastalýklarýna benzer Kýbrýs'ýn hastalýklarý galiba... "Dýþý seni yakar, içi de beni" dememiþler boþuna... Yaldýzlý Noel ve yýlbaþý süslerinin parlaklýðýna baktýðýmýzda, bu adada bir tabak yemeðe muhtaç olan insanlar da olduðu geldi mi hiç aklýnýza? Güneyde tavernalar, kuzeyde de diskolar maþallah geçilmiyor izdihamdan... Gözde restoranlarýn da iþleri týkýrýnda... Millet yeyip içiyor... Týka-basa... Dansediyor... Göbek atýyor... Gazetelerin renkli magazin sayfalarý hep yemek, dans, eðlence... Türkiye'den gelen bir sanatçýya lüks bir otelimizdeki bir saatlik konser için ödenen para altmýþ bin Euro... Yolunacak iyi bir kaz bulmuþlar... Yol yolabildiðin kadar... Kaz diyorum ama kaz deðil burasý aslýnda... Olsa olsa kalýn baðýrsak... Türkiye'nin kalýn baðýrsaðý... Barýþ ve Demokrasi Partisi Ýstanbul Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder bu teþhisi koydu kuzey Kýbrýs'a Ankara'daki meclis genel kurulunda... Buraya Türkiye'den su getirilecek ya, bu vesileyle kalýn baðýrsak benzetmesi yaptý Sýrrý Süreyya... -Suyu götürün tabii, dedi, bu pisliði temizlemeniz için bu su da yetmez belki... Biz hep "Türkiye'nin arka bahçesi" derdik buraya... Sýrrý Süreyya daha güzel bir isim bulmuþ: -Kalýn baðýrsak... Tam isabet... Ayný partinin diðer Kürt milletvekili Hasip Kaplan da iyi bir isim bulmuþtu bize... Biz "hayali devlet" falan derdik... O "Dandik cumhuriyet" dedi... Bu yazým Rumcaya da çevrilecek... Acaba "dandik" sözünün karþýlýðý var mý Rumcada? Bizim siyasi partilerimizle örgütlerimizin hala söylemeye cesaret edemedikleri þeyleri Kürt milletvekilleri söylüyor artýk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... Meclis kürsüsünden yüksek sesle: -Kýbrýs Türkiye'nin iþgali altýnda... "Sözde" olan Kýbrýs Cumhuriyeti ve hükümeti deðil, kuzeydeki "devlet"tir diyorlar. "Sözde" sözüne uyan tek yer burasý... Biz söyledik bunca zaman... Þimdi de Ankara'daki mecliste söyleniyor. Bu gerçekleri hala inkar edenlerin veya Türkiye'yi karþýsýna almamak için söylemeye korkanlarýn utanmasý gerekir bundan... Biz mücadele vermiyoruz kurtulmak için... Bu mücadeleyi bizim yerimize baþkalarý veriyor... Nerden baþladýk, nereye geldik bu yazýda... Paralimni'deki yemek kuyruðundan kuzeydeki kalýn baðýrsaða... Ahmet Davutoðlu'na da bir bakalým öyleyse... Ne diyor? "Kýbrýs sorunu deðil altý ayda, altý haftada bile çözülebilir"... Yanýldýnýz Ahmet Bey... Altý haftada deðil, altý saatte bile çözülebilir... Neden çözülmesin ki... Rum tarafý Türk askerinin ve adaya taþýnan tüm yerleþiklerin ebediyen burada kalmasýný; Omorfo'nun ve Maraþ'ýn kendilerine iade edilmemesini; mülkiyet meselesinin global takas ve tazminat yoluyla çözümlenmesini kabul ettikten sonra, bir saatte bile biter bu iþ... Deðil mi? Senden çok daha iddialý olanlarý ve altý haftada deðil, 24 saatte bu meseleyi çözebileceðini söyleyenleri de çok gördük bu diyarda... Hepsi de hava aldýlar... Öyle görünüyor ki bu yýl da su döveceðiz havanda... Açlarýmýzý doyurabilsek hiç olmazsa...

3 AFRÝKA dan mektup... SERDAR ORTAÇ'A BÝR GECEDE 150 BÝN TL VAR DA KÜÇÜK TURAN'A YOK MU? 5 yaþýndaki Turancýk kanser... Ameliyat gerekiyor... Zorlu ve tehlikeli bir ameliyat... Ve bu ameliyat yarýn yapýlacak... Doktorlar saðlýðýna kavuþma ihtimali olduðunu söylüyorlar. Turan halen Ýstanbul Acýbadem Kozyataðý Hastanesi'nde... Geçtiðimiz yýl Hacettepe Týp Fakültesi'nde sekiz ay kadar kemoterapi uygulanmýþ kendisine... Bir sonuç alýnamamýþ bundan ancak... Ameliyat en büyük umut þimdi... Ama para gerekiyor bin lira... Aile bu parayý nerden bulacak? * Paranýn toplanmasý için yardým kampanyasý baþlatýlmýþ toplumumuzda... Doðu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikasý, üniversitenin eski öðretim görevlilerinden Ali Katýrcýoðlu'nun oðlu Turan için bir kermes düzenlemiþ... Bu akþam da Maðusa'da 'The Wall Bar'da ayrýca bir gece düzenleniyor. Giriþ 15 lira... Tüm gelir Turan'ýn ameliyat masraflarý için kullanýlacak. Turkcell de devreye girmiþ bu arada... Atýlacak her boþ SMS'den 5 TL katký Turancýða... * 150 bin lira... Çok mu? Kimine göre dünyanýn parasý... Kimine göre ise sadece çerez parasý... Kavanoz dipli dedikleri dünya zaten bu ya... Küçücük toplumumuzda bile halimiz bu... Kimi torununun torununa yetecek kadar servet sahibi olmuþ burada... Kimi de kuruþa kurþun atýyor... Ya da borçlarýndan dolayý çile dolduruyor demir parmaklýklar arkasýnda... Bir de milli birlik ve beraberlik talep ederler bu topluluktan... Aralarýnda bu kadar yaþam farký olanlarla... Paçalarýndan para akanlarla, parasýzlýktan paçalarý tutuþanlar birlik mi olur? * Diyeceðimiz þu: Küçük Turan'ýn ameliyatý için gerekli olan para topu topuna 150 bin lira... Sezen Aksu'nun... Serdar Ortaç'ýn... Buradaki bir saatlik konserde beþ yýldýzlý otellerimizden aldýklarý para... Evet... Bir saatte 150 bin lira! Ne dersiniz... Bir saatte bir Ýstanbul þarkýcýsýna verilen bu parayý küçük Turan için bulmak çok mu zor? Nerde o aslan Cratos... Serdar Ortaç'a var da Turancýða yok mu? Artemis... Merit... Rock's... Ajda Pekkan'dan acýmazlar da Turancýktan mý acýrlar? Ya Turkcell için, Telsim için, Çangar ve Altýnbaþ ve de Suat Bey için çerez parasý deðil mi bu? Hatta elini cebine atsa, Ermataþ bile tek baþýna verir bu parayý... Özok da verir, Yahya Kurt da verir, Halil Falyalý da verir... Ve eminiz verecekler... Yoksa kazandýklarý bu servetin ne anlamý olur ki... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE 103 GAZETECÝ ÖLDÜRÜLDÜ Uluslararasý Basýn Enstitüsü (IPI), geçen yýl dünyada 103 gazetecinin öldürüldüðünü bildirdi. IPI'nýn dün yayýmladýðý bildiride, 36 gazetecinin öldürüldüðü Latin Amerika'nýn geçen yýl en çok gazetecinin hayatýný kaybettiði bölge olduðu belirtildi. En riskli ülke olan Meksika'nýn 10 gazeteciyle, 9 gazetecinin hayatýný kaybettiði Irak'ýn önünde yer aldýðý belirtildi. Askerin adaleti Karapaþaoðlu'na 10 gün hapis cezasý n Ýþkenceci askerlere dava okunmadý... (Haber ve Fotoðraflar: Evrim Kamalý)- Gazetemizde askerde yaþadýðý olaylarý yazan ve bulunduðu bölükte, yetkili askerler tarafýndan uygulanan iþkence ve kötü muameleleri kamuoyu ile paylaþtýðý için geçen hafta Lokmacý Kapýsý'ndan geçerken tutuklanan ve ifadesi alýndýktan sonra "asker olduðu süre içerisinde güneye geçmek, asker olduðu süre zarfýnda basýna beyanat vermek ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'nýn prestijini sarsmak"tan dolayý üç ayrý dava okunduktan sonra serbest býrakýlmýþtý. Karapaþaoðlu dün saat 10.00'da Girne Boðaz'da toplanan Askeri Disiplin Mahkemesi huzuruna çýkarýldý. Disiplin Mahkemesi Karapaþaoðlu'nu bu suçlarý iþlediði gerekçesiyle 10 gün hapis cezasýna çarptýrdý.. 3 saat süren mahkemede Halil Karapaþaoðlu'nun avukatlýðýný Avukat Öncel Polili ile Barýþ Mamalý üstlendi. Karapaþaoðlu'nun avukatlarý polis engeli ile karþýlaþtýlar ve davaya sokulmadýlar. Basýn mensuplarýnýn da karargah yakýnlarýna gitmelerine izin verilmedi. Kimse alýnmadýðý karargâh etrafýnda çok sayýda polis sýký bir güvenlik önlemi aldý. Karargâh yakýnlarýnda toplanan Baraka ile YKP üyeleri yanýsýra pek çok duyarlý vatandaþ mahkeme sonucunu merakla bekledi. Karapaþaoðlu'nun kamuoyu ile paylaþtýðý darp ve hakaret olaylarýnda isimleri geçen Hasan Coþkun ve Mustafa Kaygýsýz isimli iþkenceci askerlere dava okunmadýðý ve görev yerleri olan 1. Alay, 3. Piyade Taburu, 7. Piyade Bölüðü'nde yani Lokmacý Sýnýrýnda görevlerine ayný þekilde devam ettikleri öðrenildi. Dün akþam saat sýralarýnda Baraka Kültür, KTÖS, KTOEÖS, YKP ve bir grup vatandaþ askeri hapisane önünde eylem yapmak için Hamitköy'e gittiklerinde spor kulübü yanýnda polisler tarafýndan yollarý kesilen eylemciler hapisane yakýnýna sokulmadýlar. Eylemciler davullar ve meþaleler eþliðinde "Halil seninleyiz" sloganlarý attýlar ve her akþam ayný saatte orada buluþmak için sözleþtiler... TRAFÝKTE ÖLÜMLÜ KAZA KAZADA 19 YAÞINDAKÝ DUDU KARAGÝL YAÞAMINI YÝTÝRDÝ Gazimaðusa-Lefkoþa anayolunun Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) kavþaðýnda dün sabah meydana gelen trafik kazasýnda 19 yaþýndaki Dudu Karagil'in olay yerinde yaþamýný yitirdiði bildirildi. Polis basýn subaylýðýndan yapýlan açýklamaya göre kaza saat 08.30'da Dudu Karagil'in kullandýðý JE 595 plakalý salon aracýn DAÜ kavþaðýnda beklemeden ana yola çýkarak Cengiz Çelensoy (47) yönetimindeki KL 279 plakalý van ile çarpýþmasý sonucu meydana geldi. Karagil olay yerinde ölürken ayný araçta yolcu olarak bulunan 19 yaþýndaki Dilek Karip ile Cengiz Çelensoy'un ise yaralandýðý belirtildi. Polis açýklamasýna göre, kazada yaralanan Karip ile Çelensoy kaldýrýldýklarý Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nde kontrol altýna alýndý. EROÐLU ÝLE HRÝSTOFYAS PÝLE'DE YEMEK YEDÝ Derviþ Eroðlu ve Dimitris Hristofyas, dün akþam Pile'de yemekte buluþtular. Kýbrýs'taki Türk ve Rumlarýn karýþýk yaþadýðý tek köy özlelliði taþýyan Pile'de gerçekleþen akþam yemeðinde liderler meydanda buluþtu, köyde bazý kahvehaneleri gezdiler ve bir Rum restoranýnda yemek yediler. Ardýndan da bir Türk restorandýnda Kýbrýs'a özgü hamur iþleri tattýlar.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL En doðru ismi buldu Önder Kakatece'ye Türkiye'nin kalýn baðýrsaðý diyor kürsüden Gerek var mý söyleyin bunu bir tercümeye? Önder daha iyi tanýyormuþ bizi bizden Kalay TÜRKÝYE'NÝN KALINBAÐIRSAÐINDAN NEMALANAN SOLCULAR Senelerce Türkiye'de bütün kesimlerin Kýbrýs'a "milli dava" gibi baktýklarýndan þikayet edip duranlar, Türkiye'de ne sosyalistlerle, devrimcilerin verdikleri mücadeleyi gördüler, ne de Kürt halkýnýn TC Devleti'nin zulmüne karþý verdiði mücadeleyi. Kürtlerle Türk sosyalistlerin yükselttikleri mücadeleyi, son dönemlerde gerçekleþtirdikleri dayanýþmayý da görmediler. Ertuðrul Kürkçü'ler, Sýrrý Süreyya'lar, Hasip Kaplan'lar TBMM kürsüsünden Türkiye'nin Kýbrýs'ta "iþgalci" olduðunu baðýrýrken CTP camiasý susuyorsa, "Türkiye'nin kalýnbaðýrsaðý"ndan beslenerek sýnýf atlamayý içlerine sindirdiklerindendir. Kýbrýs'ta sorun bu yüzden her þeyden önce mide sorunudur Kalaycý Ali OSMAN Periyodik NE HALE DÜÞTÜLER KKTC'de eylem yapanlar "Katil AKP" diye slogan atýp pankart taþýrken, CTP Ankara yollarýndaydý Ve hedefi AKP'nin kapýsýydý! Hedef belli... Yeniden o koltuklara oturmak Bu durumda Ankara'ya kimi þikayet edecekler? Derviþ Eroðlu ve Ýrsen Küçük'ü.. Küçük için "memleketi idare edemez" diyecekler Eroðlu için yapacaklarý þikayet, mutlaka Kýbrýs sorunuyladýr. Zaten kaç gündür bunun iþaretini veriyorlar Bu oyuna öyle bir kaptýrdýlar ki kendilerini tekmil kör oldular Ýçte ve dýþta KKTC'nin yönetimi zaten malum... Eskiden de öyleydi, bugün de öyledir Düzen devam ettiði müddetçe de böyle olacaktýr. Gelelim CTP'nin hala daha toplum üzerinde uygulamaya çalýþtýðý karartmalara Aslýnda CTP'nin toplumsal politikasýdýr karartma... Ve bu karartmanýn toplum tarafýndan kabullenildiðini sanmaktadýrlar Memleketin kimin idaresi altýnda olduðunu bilmeyen yoktur. CTP'nin inkarcýlýðý da para etmiyor bu konuda Beþ-altý yýllýk idarecilikleri döneminde topluma bunu empoze edemediler Aksine onlarý gören toplum gözlerini daha fazla açmak zoruna kaldý Ankara'ya varmadan önce, gidiþ nedenlerinden bir tanesini, "CTP MYK" imzasýyla yayýnladýlar. Ne diyorlar? Eroðlu Kýbrýs görüþmelerinde iyi yolda deðilmiþ Yapýlan tüm açýklamalar ve strateji yanlýþmýþ Doðru olan neymiþ? Mehmet Ali Talat'ýn görüþmeciliðiymiþ doðru olan ve Eroðlu da bu yolu takip etmeliymiþ Türkiye'yi ve Kýbrýslý Türkleri zorda býrakacak maceracý giriþimlerin zamaný deðilmiþ... Maceracý giriþim dedikleri nedir? KKTC'nin KKTD olmasý Nedir bu? CTP'lilere göre bu açýklamayý Eroðlu, zamlarý, yeni yapýlan yasalarý gözden kaçýrmak için uydurmuþ Önce CTP Türkiye'yi buradaki yönetimin dýþýnda tutmaya çalýþýyor Bunu yaparken bile AKP'nin kapýsýna dayanarak kendisiyle çeliþkiye düþüyor.. Neyse, CTP'nin tüm yaptýðý, dediðim gibi toplumu yanýltmaktýr CTP'nin tezleri Ankara'yý göz ardý eden tezlerdir.. Yeni devlet tezi, zamlarý, yasalarý göz ardý etmek için ortaya atýlmýþsa bile adama sormazlar mý, "Yasalarý hazýrlayan ve zorla geçirilmesini isteyen Türkiye deðil miydi?" Eroðlu yeni bir devlet tezi ortaya atabilecek kapasitede midir? Ya da Eroðlu'nun Talat'ýn yaptýðýný yapmasýný istemek gerçek olan mýdýr? O günlerde Türkiye'nin iþine gelen Kýbrýs siyaseti oydu, bugün de Eroðlu'nun siyaseti CTP artýk "utanmayý" da bir kenara býraktý ve KKTC'nin savunuculuðuna geçti Bu konuda bakýn ne diyor? "Yeni bir devlet kurarak kendimizi uluslararasý camiadan soyutlayamayýz" Ya ne yapýlmalýymýþ? KKTC Devleti'nin verimliliði artýrýlmalý ve sosyal devlet anlayýþý alabildiðine uygulanýr hale getirilmeliymiþ. Cevap kuzeyden geldi... KKTC Türkiye'nin baðýrsaðýdýr... Yani Kýbrýs'ýn kuzeyinin içine 30 yýldýr sýçýlýyor ve bunu yapan da iþbirlikçilerle Ankara hükümetleridir... Kendilerinin de bu "bok deryasý"nda katkýlarý olduðunu gizlemeleri mümkün deðildir. Hayat bebek ile annesinin tüm bakýmýný bakanlýk üstlenecek Para karþýlýðýnda annesi tarafýndan satýldýðý tespit edildikten sonra sahip çýkýlan Hayat bebek ile annesi T.Þ'nin tüm bakýmýný Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý üstleniyor. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi dün Lapta Huzurevi'nde kalan Hayat bebek ile annesini ziyaret etti. Ünverdi, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Cansel Hýdýroðlu'nun da eþlik ettiði ziyaret sýrasýnda, Hayat bebek ve annesinin bundan sonra doðacak ihtiyaçlarýnýn bakanlýk tarafýndan karþýlanacaðýný açýkladý. YKP: Yeniden nüfus sayýmý yapýlsýn Yeni Kýbrýs Partisi (YKP), "tüm kesimlerin katýlýmý, uluslararasý gözlemcilerin nezdinde yeniden nüfus sayýmý yapýlmasý" talebini yineledi. YKP'den yapýlan yazýlý açýklamada, "Nüfus konusu kapanmamýþtýr. Ortada hala daha ciddi çeliþkiler mevcuttur ve her gün kamuoyuna yansýyan yeni rakamlar bu çeliþkiyi daha da belirginleþtirmektedir" denildi. Nüfus sayýmýndaki resmi gözlemcilerin gözlemlerini kamuoyu önünde açýklamadýklarý Eroðlu Anastasiadis'in yemeðine katýlacak Derviþ Eroðlu, Güney Kýbrýs Ana Muhalefet Partisi DÝSÝ'nin Genel Baþkaný Nikos Anastasiadis'in, Pazar akþamý vereceði yemeðe katýlacak. Cumhurbaþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve eþi Meral Eroðlu, DÝSÝ'nin lideri Nikos Ünverdi, "Toplumda yaþanan sosyal olaylar sonucu maalesef kadýnlarýmýz, çeþitli maðduriyetler yaþamaktadýr. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý olarak kadýna her zamankinden daha fazla önem verdiðimizi ve bu tür üzücü olaylara maruz kalan kadýnlarýmýzýn maðduriyetini azaltmak için Sosyal Hizmetler Dairesi desteðiyle çalýþmalarýmýza devam edeceðiz" dedi. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Ünverdi ziyareti sýrasýnda, huzurevinde kalan yaþlýlar ve rehabilitasyon için geçici olarak huzurevine sevk edilen iki genç ile de görüþtü. belirtilerek eleþtirilen açýklamada þunlar kaydedildi: "Herhangi bir raporlarý da açýklanmamýþtýr. BM konunun neresinden sürece ne kadar dahil olduðunu da resmi olarak açýklamamýþtýr. Kýbrýs'ýn kuzeyindeki kimi yetkililer onlar adýna açýklama yapmýþ, herkesin sayýmý beðendiðini açýklamýþtýr ama üzerinden aylar geçmesine raðmen ilgili taraflarýn birinci aðýzdan açýklama ortaya koymamasý dikkat çekçidir." Anastasiadis'in daveti üzerine Pazar akþamý Limasol'a gidecekler. Anastasiadis'in Limasol'da bulunan ikametgâhýnda saat 20.00'de Eroðlu onuruna vereceði yemekte Cumhurbaþkaný'na, Özel Temsilcisi Kudret Özersay da eþlik edecek. KANSER HASTASI KÜÇÜK TURAN'A YARDIM- DAÜ öðretim üyesi Ali Katýrcýoðlu'nun kanser hastasý 5 yaþýndaki oðlu Turan'ýn ameliyat masraflarýnýn karþýlanmasýna katký koymak isteyen Kuzey Kýbrýs Turkcell abonelerinin, 3254'e mesaj gönderebilecekleri belirtildi. Kuzey Kýbrýs Turkcell'den yapýlan açýklamaya göre, yollanacak her SMS ile kampanyaya 5 TL'lik katký yapýlmýþ olunacak. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent TÜRKÝYE'NÝN KALIN BARSAÐI Bravo Sýrrý Süreyya Önder'e... BDP Ýstanbul milletvekili. Diline yüreðine saðlýk... Bugünlerde adý deðiþecek dedikodularýyla çalkalanan KKTC'ye 30 yýlýn en doðru, en yakýþan, en cük diye oturan tanýmýný yaptý. "Türkiye'nin kalýn barsaðý!" Daha önce de "Türkiye'nin arka bahçesi, çöplüðü" gibi yakýþtýrmalar yapýlmýþtý ama bu kadar çarpýcý, KKTC'nin üstüne bu kadar güzel oturan ve bu ada yarýsýnýn en karakteristik vasfý haline gelen bir teþhiste bulunmamýþtý kimse. TBMM'de, Kuzey Kýbrýs'ýn Türkiye'nin iþgali altýnda bulunduðunu söyleyen yine BDP milletvekili Ertuðrul Kürkçü'den sonra þimdi de BDP Ýstanbul milletvekili Sýrrý Süreyya Önder, KKTC'ye en çok yakýþan adý buldu ve TBMM kürsüsünden dünyaya ilan etti. "Türkiye'nin kalýn barsaðý" Nedir kalýn barsak? Ýnsan dýþkýsýnýn toplanýp atýldýðý kanal. Öyle olduðuna göre, "Türkiye'nin kalýn barsaðý" tanýmlamasýnýn açýlýmýný yapmaya gerek yok. Boþu boþuna kimsenin midesini kaldýrmaya da... Ýþte Sýrrý Süreyya Önder'in çok konuþulacak ve Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti gerçeðini, en çarpýcý ve en doðru þekilde dünyanýn gözünün içine sokacak meclis konuþmasýndan bazý pasajlar... "Mecliste 'sözde' kelimesi kullanýlarak bazý deðerlendirmeler yapýlmaktadýr. Bu tanýma uyan tek yer KKTC'dir." "Bizden baþka uluslararasý toplumda buna devlet diyen bir Allahýn kulu yoktur... Biz devlet olduðu yalanýný bu halka 30 yýldýr riyakârca söylemeye devam ediyoruz. Yakýn dönem cumhuriyet tarihinde bu kadar veballe, bu kadar sýk söylenen bir baþka yalan yoktur. Devlet deðil, niye yalan söylüyorsunuz bu halka? Kendimiz çalýp kendimiz söylüyoruz. Bu ülkenin 82. vilâyeti yapmaya çalýþýyoruz." "KKTC'yý bu ülkenin kalýn baðýrsaðý haline getirdiniz. Bu kalýn baðýrsaðý temizlemek için çok su götürmeniz lâzým." "Kýbrýs iþgal altýndadýr. Ýþgal eden zihniyet, bu neo-liberal, orayý fuhuþ, kumar, binbir türlü mafya pisliði ile yönetmeye çalýþan zihniyettir. Hangi ülkenin bayraðýný taþýdýðýnýn önemi yoktur. Kapitalizmin dini imaný ulusu olmaz." KKTC'ye su getirme projesinin çok doðru ve yerinde olduðunu belirtiyor Sýrrý Süreyya Önder. Ve bununla kalýn barsak arasýnda çok yerinde bir iliþki kuruyor. Bu suyu götürmek zorundasýnýz diyor. Çünkü bu kalýn barsaðýnýzý temizlemek için oraya çok su götürmeniz lâzým, diyor. "KKTC'yi Türkiye'nin kalýn baðýrsaðý yaptýnýz" ifadesi þimdiden tarihe çarpýcý bir not olarak düþülmüþtür. Bu ifadede, Türkiye'nin tüm pisliklerini buraya yýðdýðý vardýr... Bu ifadede, Kýbrýslýtürkleri amansýz bir tükeniþ güzergâhýna sokma pahasýna, Türkiye'nin burada yarattýðý tüm hukukdýþý oldu-bittiler ve olumsuzluklar vardýr. Bu ifadede, KKTC'nin bir cennet olmasý gerekirken, nasýl bir bok kuyusuna dönüþtürüldüðü vardýr! Buradaki vatan millet sakaryacýlar, akýllarýnca tefe koyup çalacaklar þimdi Önder'i. Bu lâðým çukurundan çýkacak bu sözlere karþý, baþka ses veren yok mu?

5 6 Ocak 2012 Cuma 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Böyle sakin sakin durduðumuza bakmayýn maaþlarý kapmanýn hatýrý geçsin, yapacaðýmýzý biz biliriz! KÝMBÝLÝR NE AÞKLARDA KAYBETTÝ! * Hristofyas, "çözümün anahtarý Türkiye'de" demiþmiþ - Vah garibim Erdoðan'ýn anahtar kullandýðýný sanýyor Her kilidi açan maymuncuk taþýdýðýný ne bilsin! * Ýrsen Küçük kabinede deðiþiklik yapmakta zorlanýyormuþ. - Haksýz da deðil yani Sahaya çýkýnca skoru etkileyecek, imajý deðiþtirecek yetenekli oyuncu yok ki kulübede. * Rum tarafý çözüm istemiyormuþ. - Duyan da sanýr ki; Türk tarafýnýn çözüm aramaktan eli ayaðý koptu! Tarafsýz olun, taraflar çözüm istemiyor deyin, çoluk çocuðu da boþu boþuna umutlandýrmayýn. * Girne'de minibüsler yolcu kapma savaþý veriyormuþ. - Neylersin Ekmek trafik canavarýnýn aðzýnda Hatta midesinde. * Baþbakan Küçük, istihdam edileceklerin listesini evde hazýrlýyormuþ. - Son rötuþlarý bayan Küçük mü yapýyor acaba? * Eski bakanlardan Hasan Taçoy, "Ben de artýk doðrularý söyleyeceðim" demiþ. - "Ben de" ne demek? Kimi örnek alýyor kendine? Henüz doðru konuþaný görmedik ki.! * Karpaz eþekleri için yeni proje hazýrlanýyormuþ. - Eþekleri toplu taþýmacýlýkta kullanmak gerçekten güzel fikir. Kumarcýlar Haný'nýn tamirine de bu çerçevede baþlanýyor herhalde. * KTÖS ve KTOEÖS "askerde iþkence iddialarý karþýsýnda ne yapýlacaðýný sormuþ. - Hiç Ciddiye alýnmayacak, cip inkar Allah kerim taktiði uygulanacak yine! Helal be Þarkýcý Serdar Ortaç, 1 milyon dolardan fazla para kazanmýþ kumarda. Dile kolay. 1 milyon dolar! Züðürdün aklý gider! Þimdi pek çoklarýnýz hayýflanacak ve diyecek ki; "Ömür boyu eþek gibi sabah akþam çalýþsak, bu kadar çok parayý denkleþtiremeyiz." Hem doðrudur Hem yanlýþtýr. Önce þunu söyleyelim: Serdar Ortaç çalýþarak kazanmadý bu parayý Kumarda kazandý. Ve hemen kýskanmayýn Ýmrenmeyin Nerde bizde öyle talih demeyin! Kim bilir ne aþklar da kaybetmiþtir... Ki þimdi önüne milyonlarý koysan, bir daha yaþanmasý mümkün deðil. Diðer konuya gelince.. BÖYLE BÝR ANDI Bir ömür çalýþma faslýna yani. Hemen þunu söyleyeyim. Çalýþmakla edinilemeyecek bir miktar deðil bu.! Tabii "Damlaya damlaya göl olur" Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS hesabý ve tutumluluðu ile deðil. "Dere akarken doldurma" fýrsatçýlýðý ile olur ancak. Öyle çalýþacaksýnýz Öyle iþlerle uðraþacaksýnýz ki küp dolsun. Gerisi, bizimki gibi akýntýya kürek çekmektir. KENDÝNÝ GÜVENDE HÝSSEDEN 8 KÝÞÝ! KIBRIS bir araþtýrma yaptý. Muhabirler vatandaþlarla konuþtu, "ne var ne yok, kendinizi güvende hissediyor musunuz?" diye soruldu. Sonuçlar hiç de sürpriz deðil.! Maðusa'da 80 kiþiden, sadece 8 kiþi kendini güvende hissediyormuþ. Evet 80 kiþide 8 kiþi. Yani her 10 kiþide 1 kiþi. E hani kurtulmuþtuk? Hani bayraðýn ve süngünün gölgesinde güvendeydik? Yoksa yine mi kandýrýldýk? Kim bu 8 kiþi? Araþtýrdým konuyu. Bence kendini en güvende hisseden Emniyet Müdürü. Ýkincisi Kaymakam. Üçüncüsü Belediye Baþkaný Dördüncüsü Hastane Baþ Doktoru 3 de bakanýmýzý eklerseniz eder 7. Geriye kalan diðer kiþiyi de siz tahmin edin artýk! Be sanatçý arkadaþlar, bu sergilerinizi açarken niye hep mesai saatlerine baðlý kalýyorsunuz ama Vazgeçin bu memur zihniyetinden artýk yahu!

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kofi Annan Suriye'deki teröristlere silah yardýmý yapan Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ý uyardý. Ýster misiniz þimdi Erdoðan Annan'a "Al ananý da git" desin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Baca deðil kanser borusu

Baca deðil kanser borusu Ülkemizdeki baz istasyonlarý tam defilelik! Ne estetik bir dizayn bu... Ya bir yapay palmiyenin tepesine gizlenmiþ, ya da baca diye evin damýna! Sanki maskeli balo! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata!

Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata! PazaR Tarih: 24 Kasým 2013 YIL:(8) SAYI: 445 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata! Aziz Þah Bu sayýda; Aziz Þah, Ümit Ýnatçý, Sungur Savran, Fatma Akilhoca,

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

Kardeþe dua, katile lanet

Kardeþe dua, katile lanet Baðcý dan Rektör Alkan a tam destek Köstek deðil, destek olacaðýz AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, ziyaret ettiði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn çalýþmalarýndan duyduðu

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek MÝSYONUMUZ MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ VÝZYONUMUZ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ECZACILIK ÖÐRENCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ Uluslar arasý platformda; Istanbul University Pharmaceutical Students Association (IUPSA) olarak bilinmektedir.

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

Pir Sultan ýn evine konuk olduk!

Pir Sultan ýn evine konuk olduk! YIL:3 SAYI:675 35 YKR 24 HAZÝRAN 2008 SALI Pir Sultan ýn evine konuk olduk! Banaz(lar) Sivas, Yýldýzeli Ýlçesi, Çýrçýr Bucaðýna baðlý.. Ankara-Sivas Devlet Karayolu üzerinde, Yýldýzeli Ýlçesinin çýkýþýndan

Detaylı