ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi"

Transkript

1 Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan cýktan mý acýr? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Ocak 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3666 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) TUTUKLU GAZETECÝLERE ÖZGÜRLÜK Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar YILINDA NE BEKLERSÝNÝZ Ülker Fahri KÝMBÝLÝR NE AÞKLARDA KAYBETTÝ! Erdoðan Baybars ZÝRVE... Dolgun Dalgýçoðlu TÜRKÝYE'NÝN KALIN BARSAÐI Mehmet Levent NE HALE DÜÞTÜLER? Ali Osman Lokmacý bölüðünde askerlik yaptýðý sýrada yaþadýðý ve tanýklýk ettiði komutan þiddeti ile ilgili olaylarý gazetemize yazan Halil Karapaþaoðlu GKK mahkemesi tarafýndan yargýlandý ve mahkum edildi... Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi 10 gün hapis Halil Karapaþaoðlu Boðaz daki Askeri Disiplin Mahkemesi nde üç ayrý davadan yargýlandý. Asker olduðu süre içerisinde güneye geçmekten, basýna beyanat vermekten ve GKK nýn prestijini sarsmaktan... Karapaþaoðlu nun avukatlýðýný üstlenen Barýþ Mamalý ile Öncel Polili mahkeme salonuna sokulmadý... n Çok sayýda polis duruþma sýrasýnda sýký güvenlik önlemleri aldý ve kimseyi karargahýn yanýna yaklaþtýrmadý... Karapaþaoðlu na Baraka ile YKP üyeleri ve vatandaþlar destek verdiler... n Kararýn okunmasýndan sonra Karapaþaoðlu Hamitköy deki askeri cezaevine sevkedildi... n Dün akþam Baraka, KTÖS, KTOEÖS ve YKP üyeleri cezaevi önünde davullu ve meþaleli eylem yaptýlar. Örgütler Karapaþaoðlu serbest býrakýlana kadar her akþam de Hamitköy deki cezaevi önünde bu eylemlerini sürdüreceklerini açýkladýlar... n 3. sayfada Keyfe bak... Eroðlu ile Hristofyas Pile'deki Rum restoranýnda yemek yediler, sonra da bir Türk restoranýnda Kýbrýs hamurunu tattýlar. Rumda doy, Türkte tatlý ye! Demek federasyonun formülü bulundu! Trafikte ölüm n Maðusa-Lefkoþa anayolunda meydana gelen kazada 19 yaþýndaki Dudu Karagil yaþamýný yitirdi n Kaza, Dudu Karagil'in kullandýðý salon aracýn DAÜ yönetimindeki van araç ile çarpýþmasý sonucu meydana geldi... n Karagil olay yerinde can verirken, araçta yolcu olarak bulunan 19 yaþýndaki Dilek Karip ile van sürücüsü Cengiz Çelensoy yaralandý... n 3. sayfada Ýbrahim Aziz yazýyor: Aziz Nesin Kýbrýs'ta n 2. sayfada

2 KUMARDA 7 KÝÞÝ ENSELENDÝ Polis, önceki gün yaptýðý denetimlerde Lefkoþa'da "Pasha Casino ve Royal Casino" isimli kumarhanelerde, kumarhaneye girmesi ve bulunmasý yasak 7 kiþiyi tespit etti. Polis basýn bülteninden alýnan bilgiye göre, 7 kiþi ve kumarhane sorumlularý hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. MÝSAFÝR OLARAK KALDIÐI EVDEN PARA VE PASAPORT ÇALDI Polis'in Gazimaðusa'da isminin baþ harfleri TT olarak açýklanan 33 yaþýndaki erkeði, misafir olara kaldýðý Farhang Matin'in evinden 500 Amerikan dolarý nakit para ile pasaport çaldýðý gerekçesiyle tutukladýðý bildirildi. Polis basýn bülteninden alýnan bilgiye göre hýrsýzlýk 3 Ocak Salý günü saatleri arasýnda meydana geldi. ÇALIÞTIÐI ÝÞYERÝNDEN HIRSIZLIK YAPAN BÝR KADIN TUTUKLANDI Polis Gazimaðusa "Sarar" isimli iþerinde çalýþan, isminin baþ harfleri ER olarak açýklanan 39 yaþýndaki kadýný, bir müþteriye sattýðý kýyafeti kendisi satýn almýþ gibi göstererek personel indirimi karþýlýðý 183 TL 40 kuruþu kasaya teslim etmeyerek çaldýðý gerekçesiyle tutukladý. POLÝS ÝÞYERÝNE AÝT BEÞ ÇEKÝ BOZDURARAK ÇALAN BÝR KÝÞÝYÝ TUTUKLADI Polis'in isminin baþ harflerini EP olarak açýkladýðý 30 yaþýndaki erkeði, çalýþtýðý "Plater Print Limitet" tarafýndan iþyerine malzeme almak amacýyla kedisine verilen toplam 10 bin 700 TL tutarýndaki beþ çeki bozdurarak çaldýðý gerekçesiyle tutukladýðý açýklandý. Polis basýn bülteninde "Emanetçi Tarafýndan Hýrsýzlýk" baþlýðýyla yer alan olay, 30 Aralýk Cuma günü meydana geldi. Tutuklanan EP'ye verilen çeklerin Viya Bank kaþeli 2 bin 600, bin 800, 2 bin 300, 2 bin ve 2 bin TL tutarýnda olduðu belirtildi. SAHTEKARLIKLA PARA TEMÝN EDEN ÝKÝ KÝÞÝ TUTUKLANDI Polis'in sahtekarlýkla para temin ettiðini tespit ettiði 54 yaþýndaki A.B.'yi tutukladýðý bildirildi. Polis basýn bülteninden alýnan biliye göre, A.B yýlý içinde Üniversal Bank Lefkoþa Þubesi tarafýndan Pliny Ltd Þti adýna ýsdar edilen, 3 bin TL meblaðlý çek yapraðýnýn karþýlýðýný Þener Erbekçi isimli þahýstan tahsil etmesine karþýn, Pliny Ltd Þti direktörü Abdullah Bilgen'e çeki kaybettiðine dair kayýp belgesi ibraz etti. AB'nin kayýp belgesi ibraz ettiði çekin karþýlýný tahsil ettiðinin tespiti üzerine tutuklandýðý belirtilen polis bülteninde olayla ilgili soruþturmamýn devam ettiði kaydedildi. Öte yandan, polisin Lefkoþa'da 51 yaþýndaki N.P. isimli adamý Cemaliye Ýnce'den eþinin hasta olduðunu söyleyerek geri ödemek kaydýyla 100 TL nakit parayý sahtekarlýkla temin ettiði suçlamasýyla tutukladýðý bildirildi. HASPOLAT'TA 3 SAAT ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Lefkoþa orta gerilim þebekesinde yapýlacak çalýþmalar nedeniyle bugün 10:00-13:00 saatleri arasýnda, Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi'nde elektrik kesintisi olacak. Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ Aziz Nesin Kýbrýs'a Yazarlar Birliðinin daveti ile geldi. Ziyaret Aralýk 1990 tarihleri arasýnda gerçekleþti. Aziz Nesin'i Kýbrýs'a davet etme fikrini, o dönemde Kýbrýs Yazarlar Birliði Genel Sekreteri olan Hristos Hacýpapas, ortaya attý. Bir gün dairesinde kahvelerimizi alýr ve sohbet ederken, Aziz Nesin'in mizahýndan ne kadar etkilendiðini anlatmaya baþlamýþ "onu acaba Kýbrýs'a davet edebilir miyiz" fikrini ortaya atmýþtý. Davet için karar Yazarlar Birliðinde bu sohbetten sonra alýndý. Aziz Nesin'in o dönemde Yunanistan'da tercüme edilen öyküleri Kýbrýs'a da getirilmiþti. Genellikle okur yazarlar arasýnda okunan ve sevilen bir yazardý. Bunun yaný sýra "Kahve ve Demokrasi" ve "Arsa" öyküleri "Satiriko" tiyatrosunda monolog þeklinde sahnelenmiþ, seyircilerin takdirini kazanmýþtý. Hacýpapa, sohbetimiz sýrasýnda oluþan davet fikrini Yazarlar Birliði Yönetim Kuruluna götürmüþ, davet kararý oybirliði ile alýnmýþtý. Hacýpapa ve Yazarlar Birliði ile baþka etkinlikler de düzenlemiþ, bu yönde çabalarýmýzý sürdürüyorduk. Araya çekilen tel örgüler nedeniyle temaslarýn yasaklanmýþ olduðu o günlerde Aziz Nesin'in ziyaretinin karþýlýklý temas ve iletiþime katkýda bulunacaðýna inanýyorduk. Hacýpapas'ýn Türk yazýný ile ilgisini daha Sofya'da yüksek öðrenimde olduðumuz yýllarda fark etmiþtim. Ben 1964'te Tarým Fakültesini bitirdim ve 1965 yýlýnda Kýbrýs'ta idim. Doktora tezi için 1971 yýlýnda tekrar gidiþimde Hacýpapas'ý Sofya'da buldum. Bursunu Bulgaristan Hükümetinin Kýbrýs Hükümetine tahsis ettiði burslardan saðlamýþtý. Veteriner okulunun birinci sýnýfýnda idi. Hacýpapa yazýna ta o yýllardan ilgi gösteriyordu. Diðer öðrencilerden farklý olarak, vaktini derslerinin yaný sýra, çalýþma masasýnýn üzerine, kitaplýðýna ve yer darlýðý nedeniyle þuraya buraya yýðdýðý kitaplarý arasýnda geçiriyordu. Yazýyordu. Yüksek öðrenime gitmesinden önce "Endoskop" (Ýçe Bakýþ) adlý ilk öykü kitabýný da Yayýmlamýþtý. Arkadaþlýðýmýz ta o günlerde baþlamýþtý. Þiiri seven ve þiir de yazan Hacýpapa, Sofya'da öðrencilik yýllarýnda þiir geceleri düzenler, Ritsos, Kavafis, Seferis gibi ünlü Yunanlý ve Kýbrýslý þairlerin þiirleriyle, Nazým Hikmet'in tercüme edilmiþ þiirleri okunurdu. Türklere yakýnlýðýnda farklý samimi duygularý hemen dýþa yansýyor, sakin ve düþünceli konuþma tarzýyla içinden gelen duygularýný muhatabýna hissettiriyordu. Öykülerinin bir çoðunda arkadaþlýk yaptýðý veya etkisi altýnda kaldýðý olaylarda Kýbrýslýtürklerle iliþkileri irdeliyor. Çoðu öykü kahramanlarýnýn adý Türk. "Yýlanýn gözünde" adlý gerçek olan öyküsünün odaðýna, köylerine su getirmeye gelen Silikulu Aziz Nesin Kýbrýs'ta Derviþ adlý ustayý ve geçmiþ günlerimizde iki dilde söylenen bir beyiti koyuyor: Ethela narto esso su (evine gelmek isterdim)/ Ma bubandan gorkardým/tze pia pu to spiti mu (ve evime giddim)/da duvardan bakardým. Hacýpapa ile Sofya'da ayrýldýk. Kýbrýs'ta buluþtuk yýlýnda AKEL'den ayrýlýp Tarýmsal Araþtýrmalar Enstitüsünde iþe baþladýðýmda, bu sefer ona Veteriner Dairesinde Rastladým. O da 1976 yýlýnda dönmüþ ve Veteriner Dairesinde iþe baþlamýþtý. Veteriner Dairesi Atalasa yöresindeydi... Enstitü de öyle. Vakit aralarýnda bir kahve için ziyaretine gider, bir kahvelik zaman süresinde þiirden, yazýndan bahseder. Bazan okuduðu ve tercümesini yaptýðý þiirler için bana danýþýr, Rumcanýn yaný sýra, ortak üniversite dilimiz Bulgarcadan da faydalanýrdýk. O sýralarda Mehmet Yaþýn'ýn ilk þiir kitabý "Sevgilim ölü asker"çýkmýþ. Kitaptan birkaç þiir baþka yazarlar tarafýndan tercüme edilmiþ. Hacýpapas'ýn da dikkatini çekmiþ ve boþ vaktimizde bir araya gelerek, Mehmet'in þiirlerini tercüme etmeye baþlamýþtýk. Þiirlerin Türkçe - Rumca bir kitapta basýlmasýný tasarlamýþtýk. Epeyce þiiri tercüme ettikten sonra, M. Yaþýn þiirlerinin Rumca basýlmasýný istemediðini söyledi. Vazgeçtik. Aziz Nesin'i Kýbrýs'a davet fikri, iþte bu çalýþmalar ve koþullar altýnda ortaya atýldý. Aziz Nesin'in gelmesi için uzun süren bir çalýþma yapýldý. Önce temas yollarý arandý. Ben hâlâ Kýbrýs Radyo Yayýn Kurumu RÝK'te çalýþýyordum. 1990'lý yýllarýn ilk üç yýlý, Yorðo Vasiliu'nun beþ yýllýk baþkanlýk döneminin ikinci yarýsý yýlýnýn Þubat ayýnda, baðýmsýz aday olarak seçimlere katýlmýþ ve AKEL'in desteði ile seçimleri kazanmýþtý. Aziz Nesin'in Kýbrýs'a gelmesi için Vasiliu'nun da desteðini saðladýk. Þanar Yurdatapan ile iliþkilerim vardý. Aracýlýk yaptý. Yardým etti. Aziz Nesin 15 Aralýk 1990 Cumartesi günü ö.s. saat 14.45'te Larnaka hava alanýna indi. Yazarlar Birliði Sekreteri Hristos Hacýpapas ile birlikte onu karþýlamaya gittik. Devam edecek Çiziktirdi Þener LEVENT Açý KALIN BAÐIRSAK VE MÝDE Gazetede kocaman bir fotoðraf... Yemekli bir masa... Ve önünde de uzun bir kuyruk... Fakir fukaraya bedava yemek daðýtýlýyor. Nerde? Somali'de mi? Sudan'da, Etiyopya'da falan mý? Deðil... Kýbrýs'ta... Paralimni'de... Bu fotoðrafý gören bir vatandaþýmýz sordu bana: -Durum çok mu kötü o tarafta? Bizimkinden de berbat mý? Ne diyeyim? Berbat herhalde... Ahali bir tabak yemeðe muhtaç duruma geldiyse.. Kuponla gýda yardýmý alýyorsa, gemi karaya toslamýþ olmalý... Vatandaþýmýz, -Ne bu tarafta hayýr kaldý, ne de o tarafta demek, diye mýrýldanarak yürüdü gitti... Dýþtan bakýlýnca kendini ele vermeyen cilt hastalýklarýna benzer Kýbrýs'ýn hastalýklarý galiba... "Dýþý seni yakar, içi de beni" dememiþler boþuna... Yaldýzlý Noel ve yýlbaþý süslerinin parlaklýðýna baktýðýmýzda, bu adada bir tabak yemeðe muhtaç olan insanlar da olduðu geldi mi hiç aklýnýza? Güneyde tavernalar, kuzeyde de diskolar maþallah geçilmiyor izdihamdan... Gözde restoranlarýn da iþleri týkýrýnda... Millet yeyip içiyor... Týka-basa... Dansediyor... Göbek atýyor... Gazetelerin renkli magazin sayfalarý hep yemek, dans, eðlence... Türkiye'den gelen bir sanatçýya lüks bir otelimizdeki bir saatlik konser için ödenen para altmýþ bin Euro... Yolunacak iyi bir kaz bulmuþlar... Yol yolabildiðin kadar... Kaz diyorum ama kaz deðil burasý aslýnda... Olsa olsa kalýn baðýrsak... Türkiye'nin kalýn baðýrsaðý... Barýþ ve Demokrasi Partisi Ýstanbul Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder bu teþhisi koydu kuzey Kýbrýs'a Ankara'daki meclis genel kurulunda... Buraya Türkiye'den su getirilecek ya, bu vesileyle kalýn baðýrsak benzetmesi yaptý Sýrrý Süreyya... -Suyu götürün tabii, dedi, bu pisliði temizlemeniz için bu su da yetmez belki... Biz hep "Türkiye'nin arka bahçesi" derdik buraya... Sýrrý Süreyya daha güzel bir isim bulmuþ: -Kalýn baðýrsak... Tam isabet... Ayný partinin diðer Kürt milletvekili Hasip Kaplan da iyi bir isim bulmuþtu bize... Biz "hayali devlet" falan derdik... O "Dandik cumhuriyet" dedi... Bu yazým Rumcaya da çevrilecek... Acaba "dandik" sözünün karþýlýðý var mý Rumcada? Bizim siyasi partilerimizle örgütlerimizin hala söylemeye cesaret edemedikleri þeyleri Kürt milletvekilleri söylüyor artýk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... Meclis kürsüsünden yüksek sesle: -Kýbrýs Türkiye'nin iþgali altýnda... "Sözde" olan Kýbrýs Cumhuriyeti ve hükümeti deðil, kuzeydeki "devlet"tir diyorlar. "Sözde" sözüne uyan tek yer burasý... Biz söyledik bunca zaman... Þimdi de Ankara'daki mecliste söyleniyor. Bu gerçekleri hala inkar edenlerin veya Türkiye'yi karþýsýna almamak için söylemeye korkanlarýn utanmasý gerekir bundan... Biz mücadele vermiyoruz kurtulmak için... Bu mücadeleyi bizim yerimize baþkalarý veriyor... Nerden baþladýk, nereye geldik bu yazýda... Paralimni'deki yemek kuyruðundan kuzeydeki kalýn baðýrsaða... Ahmet Davutoðlu'na da bir bakalým öyleyse... Ne diyor? "Kýbrýs sorunu deðil altý ayda, altý haftada bile çözülebilir"... Yanýldýnýz Ahmet Bey... Altý haftada deðil, altý saatte bile çözülebilir... Neden çözülmesin ki... Rum tarafý Türk askerinin ve adaya taþýnan tüm yerleþiklerin ebediyen burada kalmasýný; Omorfo'nun ve Maraþ'ýn kendilerine iade edilmemesini; mülkiyet meselesinin global takas ve tazminat yoluyla çözümlenmesini kabul ettikten sonra, bir saatte bile biter bu iþ... Deðil mi? Senden çok daha iddialý olanlarý ve altý haftada deðil, 24 saatte bu meseleyi çözebileceðini söyleyenleri de çok gördük bu diyarda... Hepsi de hava aldýlar... Öyle görünüyor ki bu yýl da su döveceðiz havanda... Açlarýmýzý doyurabilsek hiç olmazsa...

3 AFRÝKA dan mektup... SERDAR ORTAÇ'A BÝR GECEDE 150 BÝN TL VAR DA KÜÇÜK TURAN'A YOK MU? 5 yaþýndaki Turancýk kanser... Ameliyat gerekiyor... Zorlu ve tehlikeli bir ameliyat... Ve bu ameliyat yarýn yapýlacak... Doktorlar saðlýðýna kavuþma ihtimali olduðunu söylüyorlar. Turan halen Ýstanbul Acýbadem Kozyataðý Hastanesi'nde... Geçtiðimiz yýl Hacettepe Týp Fakültesi'nde sekiz ay kadar kemoterapi uygulanmýþ kendisine... Bir sonuç alýnamamýþ bundan ancak... Ameliyat en büyük umut þimdi... Ama para gerekiyor bin lira... Aile bu parayý nerden bulacak? * Paranýn toplanmasý için yardým kampanyasý baþlatýlmýþ toplumumuzda... Doðu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikasý, üniversitenin eski öðretim görevlilerinden Ali Katýrcýoðlu'nun oðlu Turan için bir kermes düzenlemiþ... Bu akþam da Maðusa'da 'The Wall Bar'da ayrýca bir gece düzenleniyor. Giriþ 15 lira... Tüm gelir Turan'ýn ameliyat masraflarý için kullanýlacak. Turkcell de devreye girmiþ bu arada... Atýlacak her boþ SMS'den 5 TL katký Turancýða... * 150 bin lira... Çok mu? Kimine göre dünyanýn parasý... Kimine göre ise sadece çerez parasý... Kavanoz dipli dedikleri dünya zaten bu ya... Küçücük toplumumuzda bile halimiz bu... Kimi torununun torununa yetecek kadar servet sahibi olmuþ burada... Kimi de kuruþa kurþun atýyor... Ya da borçlarýndan dolayý çile dolduruyor demir parmaklýklar arkasýnda... Bir de milli birlik ve beraberlik talep ederler bu topluluktan... Aralarýnda bu kadar yaþam farký olanlarla... Paçalarýndan para akanlarla, parasýzlýktan paçalarý tutuþanlar birlik mi olur? * Diyeceðimiz þu: Küçük Turan'ýn ameliyatý için gerekli olan para topu topuna 150 bin lira... Sezen Aksu'nun... Serdar Ortaç'ýn... Buradaki bir saatlik konserde beþ yýldýzlý otellerimizden aldýklarý para... Evet... Bir saatte 150 bin lira! Ne dersiniz... Bir saatte bir Ýstanbul þarkýcýsýna verilen bu parayý küçük Turan için bulmak çok mu zor? Nerde o aslan Cratos... Serdar Ortaç'a var da Turancýða yok mu? Artemis... Merit... Rock's... Ajda Pekkan'dan acýmazlar da Turancýktan mý acýrlar? Ya Turkcell için, Telsim için, Çangar ve Altýnbaþ ve de Suat Bey için çerez parasý deðil mi bu? Hatta elini cebine atsa, Ermataþ bile tek baþýna verir bu parayý... Özok da verir, Yahya Kurt da verir, Halil Falyalý da verir... Ve eminiz verecekler... Yoksa kazandýklarý bu servetin ne anlamý olur ki... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE 103 GAZETECÝ ÖLDÜRÜLDÜ Uluslararasý Basýn Enstitüsü (IPI), geçen yýl dünyada 103 gazetecinin öldürüldüðünü bildirdi. IPI'nýn dün yayýmladýðý bildiride, 36 gazetecinin öldürüldüðü Latin Amerika'nýn geçen yýl en çok gazetecinin hayatýný kaybettiði bölge olduðu belirtildi. En riskli ülke olan Meksika'nýn 10 gazeteciyle, 9 gazetecinin hayatýný kaybettiði Irak'ýn önünde yer aldýðý belirtildi. Askerin adaleti Karapaþaoðlu'na 10 gün hapis cezasý n Ýþkenceci askerlere dava okunmadý... (Haber ve Fotoðraflar: Evrim Kamalý)- Gazetemizde askerde yaþadýðý olaylarý yazan ve bulunduðu bölükte, yetkili askerler tarafýndan uygulanan iþkence ve kötü muameleleri kamuoyu ile paylaþtýðý için geçen hafta Lokmacý Kapýsý'ndan geçerken tutuklanan ve ifadesi alýndýktan sonra "asker olduðu süre içerisinde güneye geçmek, asker olduðu süre zarfýnda basýna beyanat vermek ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'nýn prestijini sarsmak"tan dolayý üç ayrý dava okunduktan sonra serbest býrakýlmýþtý. Karapaþaoðlu dün saat 10.00'da Girne Boðaz'da toplanan Askeri Disiplin Mahkemesi huzuruna çýkarýldý. Disiplin Mahkemesi Karapaþaoðlu'nu bu suçlarý iþlediði gerekçesiyle 10 gün hapis cezasýna çarptýrdý.. 3 saat süren mahkemede Halil Karapaþaoðlu'nun avukatlýðýný Avukat Öncel Polili ile Barýþ Mamalý üstlendi. Karapaþaoðlu'nun avukatlarý polis engeli ile karþýlaþtýlar ve davaya sokulmadýlar. Basýn mensuplarýnýn da karargah yakýnlarýna gitmelerine izin verilmedi. Kimse alýnmadýðý karargâh etrafýnda çok sayýda polis sýký bir güvenlik önlemi aldý. Karargâh yakýnlarýnda toplanan Baraka ile YKP üyeleri yanýsýra pek çok duyarlý vatandaþ mahkeme sonucunu merakla bekledi. Karapaþaoðlu'nun kamuoyu ile paylaþtýðý darp ve hakaret olaylarýnda isimleri geçen Hasan Coþkun ve Mustafa Kaygýsýz isimli iþkenceci askerlere dava okunmadýðý ve görev yerleri olan 1. Alay, 3. Piyade Taburu, 7. Piyade Bölüðü'nde yani Lokmacý Sýnýrýnda görevlerine ayný þekilde devam ettikleri öðrenildi. Dün akþam saat sýralarýnda Baraka Kültür, KTÖS, KTOEÖS, YKP ve bir grup vatandaþ askeri hapisane önünde eylem yapmak için Hamitköy'e gittiklerinde spor kulübü yanýnda polisler tarafýndan yollarý kesilen eylemciler hapisane yakýnýna sokulmadýlar. Eylemciler davullar ve meþaleler eþliðinde "Halil seninleyiz" sloganlarý attýlar ve her akþam ayný saatte orada buluþmak için sözleþtiler... TRAFÝKTE ÖLÜMLÜ KAZA KAZADA 19 YAÞINDAKÝ DUDU KARAGÝL YAÞAMINI YÝTÝRDÝ Gazimaðusa-Lefkoþa anayolunun Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) kavþaðýnda dün sabah meydana gelen trafik kazasýnda 19 yaþýndaki Dudu Karagil'in olay yerinde yaþamýný yitirdiði bildirildi. Polis basýn subaylýðýndan yapýlan açýklamaya göre kaza saat 08.30'da Dudu Karagil'in kullandýðý JE 595 plakalý salon aracýn DAÜ kavþaðýnda beklemeden ana yola çýkarak Cengiz Çelensoy (47) yönetimindeki KL 279 plakalý van ile çarpýþmasý sonucu meydana geldi. Karagil olay yerinde ölürken ayný araçta yolcu olarak bulunan 19 yaþýndaki Dilek Karip ile Cengiz Çelensoy'un ise yaralandýðý belirtildi. Polis açýklamasýna göre, kazada yaralanan Karip ile Çelensoy kaldýrýldýklarý Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nde kontrol altýna alýndý. EROÐLU ÝLE HRÝSTOFYAS PÝLE'DE YEMEK YEDÝ Derviþ Eroðlu ve Dimitris Hristofyas, dün akþam Pile'de yemekte buluþtular. Kýbrýs'taki Türk ve Rumlarýn karýþýk yaþadýðý tek köy özlelliði taþýyan Pile'de gerçekleþen akþam yemeðinde liderler meydanda buluþtu, köyde bazý kahvehaneleri gezdiler ve bir Rum restoranýnda yemek yediler. Ardýndan da bir Türk restorandýnda Kýbrýs'a özgü hamur iþleri tattýlar.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL En doðru ismi buldu Önder Kakatece'ye Türkiye'nin kalýn baðýrsaðý diyor kürsüden Gerek var mý söyleyin bunu bir tercümeye? Önder daha iyi tanýyormuþ bizi bizden Kalay TÜRKÝYE'NÝN KALINBAÐIRSAÐINDAN NEMALANAN SOLCULAR Senelerce Türkiye'de bütün kesimlerin Kýbrýs'a "milli dava" gibi baktýklarýndan þikayet edip duranlar, Türkiye'de ne sosyalistlerle, devrimcilerin verdikleri mücadeleyi gördüler, ne de Kürt halkýnýn TC Devleti'nin zulmüne karþý verdiði mücadeleyi. Kürtlerle Türk sosyalistlerin yükselttikleri mücadeleyi, son dönemlerde gerçekleþtirdikleri dayanýþmayý da görmediler. Ertuðrul Kürkçü'ler, Sýrrý Süreyya'lar, Hasip Kaplan'lar TBMM kürsüsünden Türkiye'nin Kýbrýs'ta "iþgalci" olduðunu baðýrýrken CTP camiasý susuyorsa, "Türkiye'nin kalýnbaðýrsaðý"ndan beslenerek sýnýf atlamayý içlerine sindirdiklerindendir. Kýbrýs'ta sorun bu yüzden her þeyden önce mide sorunudur Kalaycý Ali OSMAN Periyodik NE HALE DÜÞTÜLER KKTC'de eylem yapanlar "Katil AKP" diye slogan atýp pankart taþýrken, CTP Ankara yollarýndaydý Ve hedefi AKP'nin kapýsýydý! Hedef belli... Yeniden o koltuklara oturmak Bu durumda Ankara'ya kimi þikayet edecekler? Derviþ Eroðlu ve Ýrsen Küçük'ü.. Küçük için "memleketi idare edemez" diyecekler Eroðlu için yapacaklarý þikayet, mutlaka Kýbrýs sorunuyladýr. Zaten kaç gündür bunun iþaretini veriyorlar Bu oyuna öyle bir kaptýrdýlar ki kendilerini tekmil kör oldular Ýçte ve dýþta KKTC'nin yönetimi zaten malum... Eskiden de öyleydi, bugün de öyledir Düzen devam ettiði müddetçe de böyle olacaktýr. Gelelim CTP'nin hala daha toplum üzerinde uygulamaya çalýþtýðý karartmalara Aslýnda CTP'nin toplumsal politikasýdýr karartma... Ve bu karartmanýn toplum tarafýndan kabullenildiðini sanmaktadýrlar Memleketin kimin idaresi altýnda olduðunu bilmeyen yoktur. CTP'nin inkarcýlýðý da para etmiyor bu konuda Beþ-altý yýllýk idarecilikleri döneminde topluma bunu empoze edemediler Aksine onlarý gören toplum gözlerini daha fazla açmak zoruna kaldý Ankara'ya varmadan önce, gidiþ nedenlerinden bir tanesini, "CTP MYK" imzasýyla yayýnladýlar. Ne diyorlar? Eroðlu Kýbrýs görüþmelerinde iyi yolda deðilmiþ Yapýlan tüm açýklamalar ve strateji yanlýþmýþ Doðru olan neymiþ? Mehmet Ali Talat'ýn görüþmeciliðiymiþ doðru olan ve Eroðlu da bu yolu takip etmeliymiþ Türkiye'yi ve Kýbrýslý Türkleri zorda býrakacak maceracý giriþimlerin zamaný deðilmiþ... Maceracý giriþim dedikleri nedir? KKTC'nin KKTD olmasý Nedir bu? CTP'lilere göre bu açýklamayý Eroðlu, zamlarý, yeni yapýlan yasalarý gözden kaçýrmak için uydurmuþ Önce CTP Türkiye'yi buradaki yönetimin dýþýnda tutmaya çalýþýyor Bunu yaparken bile AKP'nin kapýsýna dayanarak kendisiyle çeliþkiye düþüyor.. Neyse, CTP'nin tüm yaptýðý, dediðim gibi toplumu yanýltmaktýr CTP'nin tezleri Ankara'yý göz ardý eden tezlerdir.. Yeni devlet tezi, zamlarý, yasalarý göz ardý etmek için ortaya atýlmýþsa bile adama sormazlar mý, "Yasalarý hazýrlayan ve zorla geçirilmesini isteyen Türkiye deðil miydi?" Eroðlu yeni bir devlet tezi ortaya atabilecek kapasitede midir? Ya da Eroðlu'nun Talat'ýn yaptýðýný yapmasýný istemek gerçek olan mýdýr? O günlerde Türkiye'nin iþine gelen Kýbrýs siyaseti oydu, bugün de Eroðlu'nun siyaseti CTP artýk "utanmayý" da bir kenara býraktý ve KKTC'nin savunuculuðuna geçti Bu konuda bakýn ne diyor? "Yeni bir devlet kurarak kendimizi uluslararasý camiadan soyutlayamayýz" Ya ne yapýlmalýymýþ? KKTC Devleti'nin verimliliði artýrýlmalý ve sosyal devlet anlayýþý alabildiðine uygulanýr hale getirilmeliymiþ. Cevap kuzeyden geldi... KKTC Türkiye'nin baðýrsaðýdýr... Yani Kýbrýs'ýn kuzeyinin içine 30 yýldýr sýçýlýyor ve bunu yapan da iþbirlikçilerle Ankara hükümetleridir... Kendilerinin de bu "bok deryasý"nda katkýlarý olduðunu gizlemeleri mümkün deðildir. Hayat bebek ile annesinin tüm bakýmýný bakanlýk üstlenecek Para karþýlýðýnda annesi tarafýndan satýldýðý tespit edildikten sonra sahip çýkýlan Hayat bebek ile annesi T.Þ'nin tüm bakýmýný Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý üstleniyor. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi dün Lapta Huzurevi'nde kalan Hayat bebek ile annesini ziyaret etti. Ünverdi, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Cansel Hýdýroðlu'nun da eþlik ettiði ziyaret sýrasýnda, Hayat bebek ve annesinin bundan sonra doðacak ihtiyaçlarýnýn bakanlýk tarafýndan karþýlanacaðýný açýkladý. YKP: Yeniden nüfus sayýmý yapýlsýn Yeni Kýbrýs Partisi (YKP), "tüm kesimlerin katýlýmý, uluslararasý gözlemcilerin nezdinde yeniden nüfus sayýmý yapýlmasý" talebini yineledi. YKP'den yapýlan yazýlý açýklamada, "Nüfus konusu kapanmamýþtýr. Ortada hala daha ciddi çeliþkiler mevcuttur ve her gün kamuoyuna yansýyan yeni rakamlar bu çeliþkiyi daha da belirginleþtirmektedir" denildi. Nüfus sayýmýndaki resmi gözlemcilerin gözlemlerini kamuoyu önünde açýklamadýklarý Eroðlu Anastasiadis'in yemeðine katýlacak Derviþ Eroðlu, Güney Kýbrýs Ana Muhalefet Partisi DÝSÝ'nin Genel Baþkaný Nikos Anastasiadis'in, Pazar akþamý vereceði yemeðe katýlacak. Cumhurbaþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve eþi Meral Eroðlu, DÝSÝ'nin lideri Nikos Ünverdi, "Toplumda yaþanan sosyal olaylar sonucu maalesef kadýnlarýmýz, çeþitli maðduriyetler yaþamaktadýr. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý olarak kadýna her zamankinden daha fazla önem verdiðimizi ve bu tür üzücü olaylara maruz kalan kadýnlarýmýzýn maðduriyetini azaltmak için Sosyal Hizmetler Dairesi desteðiyle çalýþmalarýmýza devam edeceðiz" dedi. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Ünverdi ziyareti sýrasýnda, huzurevinde kalan yaþlýlar ve rehabilitasyon için geçici olarak huzurevine sevk edilen iki genç ile de görüþtü. belirtilerek eleþtirilen açýklamada þunlar kaydedildi: "Herhangi bir raporlarý da açýklanmamýþtýr. BM konunun neresinden sürece ne kadar dahil olduðunu da resmi olarak açýklamamýþtýr. Kýbrýs'ýn kuzeyindeki kimi yetkililer onlar adýna açýklama yapmýþ, herkesin sayýmý beðendiðini açýklamýþtýr ama üzerinden aylar geçmesine raðmen ilgili taraflarýn birinci aðýzdan açýklama ortaya koymamasý dikkat çekçidir." Anastasiadis'in daveti üzerine Pazar akþamý Limasol'a gidecekler. Anastasiadis'in Limasol'da bulunan ikametgâhýnda saat 20.00'de Eroðlu onuruna vereceði yemekte Cumhurbaþkaný'na, Özel Temsilcisi Kudret Özersay da eþlik edecek. KANSER HASTASI KÜÇÜK TURAN'A YARDIM- DAÜ öðretim üyesi Ali Katýrcýoðlu'nun kanser hastasý 5 yaþýndaki oðlu Turan'ýn ameliyat masraflarýnýn karþýlanmasýna katký koymak isteyen Kuzey Kýbrýs Turkcell abonelerinin, 3254'e mesaj gönderebilecekleri belirtildi. Kuzey Kýbrýs Turkcell'den yapýlan açýklamaya göre, yollanacak her SMS ile kampanyaya 5 TL'lik katký yapýlmýþ olunacak. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent TÜRKÝYE'NÝN KALIN BARSAÐI Bravo Sýrrý Süreyya Önder'e... BDP Ýstanbul milletvekili. Diline yüreðine saðlýk... Bugünlerde adý deðiþecek dedikodularýyla çalkalanan KKTC'ye 30 yýlýn en doðru, en yakýþan, en cük diye oturan tanýmýný yaptý. "Türkiye'nin kalýn barsaðý!" Daha önce de "Türkiye'nin arka bahçesi, çöplüðü" gibi yakýþtýrmalar yapýlmýþtý ama bu kadar çarpýcý, KKTC'nin üstüne bu kadar güzel oturan ve bu ada yarýsýnýn en karakteristik vasfý haline gelen bir teþhiste bulunmamýþtý kimse. TBMM'de, Kuzey Kýbrýs'ýn Türkiye'nin iþgali altýnda bulunduðunu söyleyen yine BDP milletvekili Ertuðrul Kürkçü'den sonra þimdi de BDP Ýstanbul milletvekili Sýrrý Süreyya Önder, KKTC'ye en çok yakýþan adý buldu ve TBMM kürsüsünden dünyaya ilan etti. "Türkiye'nin kalýn barsaðý" Nedir kalýn barsak? Ýnsan dýþkýsýnýn toplanýp atýldýðý kanal. Öyle olduðuna göre, "Türkiye'nin kalýn barsaðý" tanýmlamasýnýn açýlýmýný yapmaya gerek yok. Boþu boþuna kimsenin midesini kaldýrmaya da... Ýþte Sýrrý Süreyya Önder'in çok konuþulacak ve Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti gerçeðini, en çarpýcý ve en doðru þekilde dünyanýn gözünün içine sokacak meclis konuþmasýndan bazý pasajlar... "Mecliste 'sözde' kelimesi kullanýlarak bazý deðerlendirmeler yapýlmaktadýr. Bu tanýma uyan tek yer KKTC'dir." "Bizden baþka uluslararasý toplumda buna devlet diyen bir Allahýn kulu yoktur... Biz devlet olduðu yalanýný bu halka 30 yýldýr riyakârca söylemeye devam ediyoruz. Yakýn dönem cumhuriyet tarihinde bu kadar veballe, bu kadar sýk söylenen bir baþka yalan yoktur. Devlet deðil, niye yalan söylüyorsunuz bu halka? Kendimiz çalýp kendimiz söylüyoruz. Bu ülkenin 82. vilâyeti yapmaya çalýþýyoruz." "KKTC'yý bu ülkenin kalýn baðýrsaðý haline getirdiniz. Bu kalýn baðýrsaðý temizlemek için çok su götürmeniz lâzým." "Kýbrýs iþgal altýndadýr. Ýþgal eden zihniyet, bu neo-liberal, orayý fuhuþ, kumar, binbir türlü mafya pisliði ile yönetmeye çalýþan zihniyettir. Hangi ülkenin bayraðýný taþýdýðýnýn önemi yoktur. Kapitalizmin dini imaný ulusu olmaz." KKTC'ye su getirme projesinin çok doðru ve yerinde olduðunu belirtiyor Sýrrý Süreyya Önder. Ve bununla kalýn barsak arasýnda çok yerinde bir iliþki kuruyor. Bu suyu götürmek zorundasýnýz diyor. Çünkü bu kalýn barsaðýnýzý temizlemek için oraya çok su götürmeniz lâzým, diyor. "KKTC'yi Türkiye'nin kalýn baðýrsaðý yaptýnýz" ifadesi þimdiden tarihe çarpýcý bir not olarak düþülmüþtür. Bu ifadede, Türkiye'nin tüm pisliklerini buraya yýðdýðý vardýr... Bu ifadede, Kýbrýslýtürkleri amansýz bir tükeniþ güzergâhýna sokma pahasýna, Türkiye'nin burada yarattýðý tüm hukukdýþý oldu-bittiler ve olumsuzluklar vardýr. Bu ifadede, KKTC'nin bir cennet olmasý gerekirken, nasýl bir bok kuyusuna dönüþtürüldüðü vardýr! Buradaki vatan millet sakaryacýlar, akýllarýnca tefe koyup çalacaklar þimdi Önder'i. Bu lâðým çukurundan çýkacak bu sözlere karþý, baþka ses veren yok mu?

5 6 Ocak 2012 Cuma 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Böyle sakin sakin durduðumuza bakmayýn maaþlarý kapmanýn hatýrý geçsin, yapacaðýmýzý biz biliriz! KÝMBÝLÝR NE AÞKLARDA KAYBETTÝ! * Hristofyas, "çözümün anahtarý Türkiye'de" demiþmiþ - Vah garibim Erdoðan'ýn anahtar kullandýðýný sanýyor Her kilidi açan maymuncuk taþýdýðýný ne bilsin! * Ýrsen Küçük kabinede deðiþiklik yapmakta zorlanýyormuþ. - Haksýz da deðil yani Sahaya çýkýnca skoru etkileyecek, imajý deðiþtirecek yetenekli oyuncu yok ki kulübede. * Rum tarafý çözüm istemiyormuþ. - Duyan da sanýr ki; Türk tarafýnýn çözüm aramaktan eli ayaðý koptu! Tarafsýz olun, taraflar çözüm istemiyor deyin, çoluk çocuðu da boþu boþuna umutlandýrmayýn. * Girne'de minibüsler yolcu kapma savaþý veriyormuþ. - Neylersin Ekmek trafik canavarýnýn aðzýnda Hatta midesinde. * Baþbakan Küçük, istihdam edileceklerin listesini evde hazýrlýyormuþ. - Son rötuþlarý bayan Küçük mü yapýyor acaba? * Eski bakanlardan Hasan Taçoy, "Ben de artýk doðrularý söyleyeceðim" demiþ. - "Ben de" ne demek? Kimi örnek alýyor kendine? Henüz doðru konuþaný görmedik ki.! * Karpaz eþekleri için yeni proje hazýrlanýyormuþ. - Eþekleri toplu taþýmacýlýkta kullanmak gerçekten güzel fikir. Kumarcýlar Haný'nýn tamirine de bu çerçevede baþlanýyor herhalde. * KTÖS ve KTOEÖS "askerde iþkence iddialarý karþýsýnda ne yapýlacaðýný sormuþ. - Hiç Ciddiye alýnmayacak, cip inkar Allah kerim taktiði uygulanacak yine! Helal be Þarkýcý Serdar Ortaç, 1 milyon dolardan fazla para kazanmýþ kumarda. Dile kolay. 1 milyon dolar! Züðürdün aklý gider! Þimdi pek çoklarýnýz hayýflanacak ve diyecek ki; "Ömür boyu eþek gibi sabah akþam çalýþsak, bu kadar çok parayý denkleþtiremeyiz." Hem doðrudur Hem yanlýþtýr. Önce þunu söyleyelim: Serdar Ortaç çalýþarak kazanmadý bu parayý Kumarda kazandý. Ve hemen kýskanmayýn Ýmrenmeyin Nerde bizde öyle talih demeyin! Kim bilir ne aþklar da kaybetmiþtir... Ki þimdi önüne milyonlarý koysan, bir daha yaþanmasý mümkün deðil. Diðer konuya gelince.. BÖYLE BÝR ANDI Bir ömür çalýþma faslýna yani. Hemen þunu söyleyeyim. Çalýþmakla edinilemeyecek bir miktar deðil bu.! Tabii "Damlaya damlaya göl olur" Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS hesabý ve tutumluluðu ile deðil. "Dere akarken doldurma" fýrsatçýlýðý ile olur ancak. Öyle çalýþacaksýnýz Öyle iþlerle uðraþacaksýnýz ki küp dolsun. Gerisi, bizimki gibi akýntýya kürek çekmektir. KENDÝNÝ GÜVENDE HÝSSEDEN 8 KÝÞÝ! KIBRIS bir araþtýrma yaptý. Muhabirler vatandaþlarla konuþtu, "ne var ne yok, kendinizi güvende hissediyor musunuz?" diye soruldu. Sonuçlar hiç de sürpriz deðil.! Maðusa'da 80 kiþiden, sadece 8 kiþi kendini güvende hissediyormuþ. Evet 80 kiþide 8 kiþi. Yani her 10 kiþide 1 kiþi. E hani kurtulmuþtuk? Hani bayraðýn ve süngünün gölgesinde güvendeydik? Yoksa yine mi kandýrýldýk? Kim bu 8 kiþi? Araþtýrdým konuyu. Bence kendini en güvende hisseden Emniyet Müdürü. Ýkincisi Kaymakam. Üçüncüsü Belediye Baþkaný Dördüncüsü Hastane Baþ Doktoru 3 de bakanýmýzý eklerseniz eder 7. Geriye kalan diðer kiþiyi de siz tahmin edin artýk! Be sanatçý arkadaþlar, bu sergilerinizi açarken niye hep mesai saatlerine baðlý kalýyorsunuz ama Vazgeçin bu memur zihniyetinden artýk yahu!

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri Bizim Kýbrýs cýðýmýzda neler olacak tahmininden önce, Birleþmiþ Milletler ve Avrupa Birliði adýnda, iki önemli örgütlenme kurarak veya kurdurarak, bu kuruluþlar yoluyla dünyaya hükmeden ve kendi istediklerini yaptýran ülkelerde neler olacak ona bakmakta yarar var. Haberiniz olsun Dünyaya hükmeden Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi 5 daimi üyesi ülkeden 4 ünde 2012 yýlýnda seçimler var Amerika, 6 kasým da Cumhurbaþkanlýðý seçimi. Obama kalacak mý gidecek mi, dünden itibaren 50 eyalette ön seçimler baþladý bile; Rusya, 4 mart ta Cumhurbaþkanlýðý seçimi, Medvedev gidecek, Putin gelecek mi; Çin, ekim de parti kongresi yapýlýp, Devlet Baþkaný belirleyecek; Fransa, 22 nisan da Cumhurbaþkanlýðý seçimi, Sarkozy gidecek François Hollande gelecek mi; Deðiþen liderlerden sonra, politikalarý ne olacak? Ve Ýngiltere, seçim yok ama, temmuz ve aðustos da Olimpiyatlara ev sahipliði yapacak, ayrýca Kraliçe nin diamon jubilesi kutlanacak, milyonlarca turist bekliyor, ekonomisini düzeltecek. Avrupa Birliði ülkeleri, ekonomik krizle boðuþuyor. Euro kullanan ve kullanmayan üye ülkeler birbirine düþmüþ durumda. Almanya ve Fransa gibi zengin ülkeler, ekonomisi zora girmiþ ve borç bataðýna batmýþ Yunanistan, Ýtalya, Ýspanya, Portekiz, Ýrlanda ve eski doðu blokundan gelme yeni AB üyesi ülkeleri, daha fazla sýrtýnda taþýmak istemiyor. Diktatörlerini devirdiklerini zanneden, Tunus, Mýsýr, Libya gibi 2012 YILINDA NE BEKLERSÝNÝZ ülkeler, Amerika ve uþaklarýnýn oyununa geldiklerini yeni yeni anlamaya baþladýlar Ekonomisi dünyanýn en hýzlý geliþen ülkesi olan Çin, en büyük müþterisi Amerika ya ihraç ettiði ürünlerin bedeli olan milyarlarca dolarý alamýyor, yerine Amerika dan tahvil alarak, karþýlýðýnda Çin parasý basýp kendi halkýný ödüyor. Ama, Çin halký da artýk uyanýyor, daha iyi maaþ, daha iyi çalýþma koþullarý, daha iyi saðlýk, daha iyi eðitim talep ediyor. Her an bir sosyal patlama olup ülke kan gölüne dönebilir. Nükleer silah var diye Irak a giren ve 1 milyondan fazla Iraklý ile 5 binden fazla Amerikan askerinin öldüðü Amerikan iþgali sona ererken, Amerika ya þimdi Ýran meydan okuyor, Suriye, zaten kan gölü Dünya, iklim deðiþikliði ve ýsýnma sonucu doðal olmayan doðal felaketlerle boðuþmaya devam ediyor. Bir uçtan bir uca, kuraklýk, sel, fýrtýna, deprem Dünyada bunlar yaþanýrken Bütün bu olacaklar la baþ etmek zorunda kalacak belirleyici ülkeler, dünyayý ve kendilerini etkileyecek meseleleri çözmeye çalýþýrken, sanýr mýsýnýz ki Kýbrýs la ve Kýbrýs sorunu ile uðraþacak zaman bulacaklardýr. Üstelik Hiç düþündünüz mü, bu koþullarda, dünya gündeminde Kýbrýs taki sorunun önemi ve yeri kaçýncý sýradadýr diye Ben size söyleyeyim, Savaþ olmayan, ateþkesin sorunsuz sürdüðü, hatta güya birbirlerini öldürmesinler diye araya yeþil hat boyunca BM askerleri yerleþtirilen ülkemizde, açýlan kapýlardan, kimisi iþ, kimisi alýþveriþ, kimisi yeme içme, kimisi eðlence vb. korkmadan ve güle oynaya bir taraftan diðer tarafa, gece ve gündüz, karþýlýklý geçiþlerin milyon sayýsýný çoktan aþtýðý; Kuraklýktan ve kýtlýktan, kimsenin aç ve sefil duruma düþmediði; Sel ve fýrtýna gibi doðal afetlerle boðuþmayan; VETERÝNER HEKÝMLER BÝRLÝÐÝ: Aflatoksinli sütler imha edildi Kýbrýs Türk Veteriner Hekimler Birliði, piyasadaki sütlerin tüketilmesinde bir sakýnca olmadýðýný, "aflatoksin" (aflatoxin) zehri içeren sütlerin fazlasýyla imha edildiðini, Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) tarafýndan da sürekli denetimlerin sürdürüldüðünü açýkladý. Kýbrýs Türk Veteriner Hekimler Birliði Baþkaný Hüseyin Hepgüler, TAK ve BRT'ye basýnda yer alan "sütte zehir" haberleriyle ilgili açýklamalarda ve uyarýlarda bulundu. "ZEHRÝN KAYNAÐI KÜF VE MANTAR" Veteriner Hekimler Birliði Baþkaný Hüseyin Hepgüler, küflü yemlerde oluþan "aspergillus flavus" ve "aspergillus parasiticus" mantarlarýnýn çok büyük kanserojen etkisi bulunan aflatoksin zehrini ürettiðini ifade etti.hepgüler, aflatoksinin hayvanlarýn yediði yemlere baðlý olarak uzun bir süre sonra meme bezleri yoluyla sütlere geçtiðini kaydederek, aflatoksinli sütleri tüketen insanda; büyüme aþamasýnda olanlarda vücutta tahribata yol açtýðýný, hamilelerde anomali doðumlara neden olduðunu, ayrýca kansere kadar giden vakalara ve özellikle karaciðerde siroz hastalýðýna yol açtýðýný söyledi. Aflatoksin zehrinin kaynaðýnýn, küflü yemler, balyalar, slajlar ve yem katký maddeleri olduðunu ifade eden Hepgüler, limanlara gelen bu ürünlerin piyasaya sürülmeden önce limanlarda numunelerinin alýnarak tahlillerinin yapýlmasý gerektiðini, yasanýn bunu emrettiðini, ancak bunun da yeterli olmadýðýný, analizleri temiz çýkan ürünlerin de uygun koþullarda mantarlarýn üreyemediði, ýsýsý çok düþük ortamlarda saklanmasý gerektiðini vurguladý. Hepgüler, bir anda çok miktarda aflatoksinli yem ürünleri alan hayvanlarda da zehrin tahribata ve kanser vakalarýna yol açtýðýna iþaret etti. "SÜTÜN TÜKETÝLMESÝNDE SAKINCA YOK" Hepgüler, vatandaþlarýn þu anda sütü tüketmelerinde bir sakýnca olmadýðýný, tespit edilen aflatoksinli sütlerin anýnda imha edildiðini, denetimlerin de SÜTEK tarafýndan sürekli yapýldýðýný söyledi.hepgüler, Veteriner Dairesi'nin geliþmiþ gýda laboratuarý bulunduðunu vurgulayarak, bu laboratuarýn çalýþtýrýlmasý ve burada süt ve süt ürünleri yanýnda et ve et ürünlerinin de sürekli tahlillerinin yapýlmasý gerektiðini söyledi. Ýç savaþ, isyan, ayaklanma, silahlý çatýþma olmayan; Ve Benzeri felaketler yaþanmayan bir ülkenin, dünya gündemindeki sorun sýrasý, olsa olsa listenin sonlarýnda olur ancak Hele Kýbrýs sorunu denen meselenin, aslýnda her iki tarafta da, artýk halkýn meselesi olmaktan çýktýðý ve çýkar gruplarý ný arkalarýna almýþ siyasilerin, modasý çoktan geçmiþ devrimcilik veya milliyetçilik maskesi arkasýna gizlenmiþ iktidar kavgasý olduðu artýk dünya tarafýndan bilindiði bir ortamda, Kýbrýs üzerinde kendi çýkarlarý olan ülkeler dýþýnda, Kýbrýs la kim ilgilenir sanýyorsunuz. Sakýn ola Güya siyaset yaptýklarýný iddia eden, aslýnda Kýbrýs ve Kýbrýs halkýnýn geleceði ile ilgili ekonomik ve sosyal vb. hiçbir fikirleri ve projeleri olmadýðýdan, Kýbrýs sorunu diye bir siyasi malzemeye sarýlan ve yatýp kalkýp bir kesim barýþ ve çözüm diðer kesim vatan, millet, sakarya ezberinden öteye gidememiþ siyasetçilerin ne dediðine kulak asmaya kalkmayýnýz Onlarýn bir tek derdi vardýr hükümet makamýna gelmek, bakan olmak bunun için de Türkiye deki hükümete hoþ görünmek ve kendi halkýnýn yok olmasý pahasýna sadakatýný kanýtlamak Sizin ise Onlara ihtiyacýnýz yoktur. Sizin ihtiyacýnýz onlardan kurtulmak týr. O nedenle Bu ülkenin ve ülke insanýnýn geleceði adýna Öyle, ulaþýlmasý mümkün olmayan hayaller peþinde koþan deðil, ayaklarý yere basan devlet adamýna ihtiyaç olduðunu anlamalý ve tercihimizi ona göre yapmalýyýz. Devlet adamý, siyaset sahnesinde mümkün olaný hayata geçirmeye çalýþan ve onu baþarabilen kiþidir. Sabahtan, akþam yatana kadar, televizyonu her açtýðýnýzda iþkembeden atan siyasetçiler ve bakanlarýn arkasýndan koþarak deðil; Halkýn desteði, kendisine doðrularý söyleyen ve mümkün olaný hayata geçirme uðraþý içinde olanýn yanýnda olmalýdýr. Kýbrýs sorunu! Kaç yýldýr ayni þeyleri dinliyoruz Bir adým önde olacakmýþýz, masadan kaçan taraf olmayacakmýþýz 1960 haklarý ymýþ, federasyon muþ, konfederasyon muþ, iki devlet miþ, iki kesimli ymiþ, iki bölgeli ymiþ, siyasi eþitlik miþ, KKTC sonsuza dek yaþatýlacak mýþ Be arkadaþlar Hayat devam ediyor Ve Ulaþýlmasý mümkün olmayacak hayal peþinde koþarak ve koþturtularak tükeniyoruz aklýmýzý baþýmýza alalým Bugün için, aslolan, bu taopraklarda varlýðýmýzý sürdürmek tir O nedenle Býrakýn kýsýr çekiþmeleri Keþke Bir imkan yaratýp, ekonomik olarak dünyaya baðlayacak bir ara formül saðlanmasýný baþarabilip, kapsamlý çözüme ulaþýlýncaya kadar, tekrar bu topraklara tutunmanýn imkanýný yaratabiliriz. Unutmayýn Herþeyin baþý ekonomi dir. Ekonomi de dünyaya baðlanmakla geliþebilir. Ekonomini geliþtireceksin ki baðýmsýz olabilesin ve kendi geleceðini belirleyebilesin Gerisi hikaye GÜNLÜK "SADDAM'IN KÜRTLERE YAPTIÐINI BUGÜN TÜRKÝYE YAPIYOR" 35 köylünün Türk Silahlý Kuvvetleri'nin "insansýz uçaklarý" ile bombalanarak öldürüldüðü Uludere katliamýna uluslararasý tepkiler devam ediyor. Alman parlamenterlerden sonra Ýsveçli parlamenterler de, dünya kamuoyunu Türkiye'ye karþý tavýr almaya çaðýrdý. Ýsveç Sol Parti Milletvekili Amineh Kakabaveh, Roboski'de yaþananlarýn yalnýzca bölgedeki Kürtler açýsýndan deðil, tüm insanlýk için büyük bir trajedi olduðunun altýný çizdi. "Ben insaným" diyen herkesi katliama karþý çýkmaya çaðýran Kakabaveh, "Yaþananlar, Türkiye'nin kendi halkýna karþý politik, ahlaki ve etik olarak sorumluluk duymadýðýnýn göstergesidir. Kaygý verici olan bir diðer husus ise bu katliama uluslararasý kamuoyunun sessiz kalmasýdýr" dedi. "Kendi vatandaþlarýný katleden Türkiye karþýsýnda tüm dünya ayaða kalkmalýdýr" diyen Kakabaveh, þöyle konuþtu: "Saddam'ýn Kürtlere yaptýðýný bugün Türkiye yapýyor. Köyleri yakýyor, köylüleri bombalýyor ve kimyasal silah kullanýyor. Katliamýn yanlýþlýkla yapýldýðýný kabul etmemiz mümkün deðil." Ýsveç Sosyal Demokrat Ýþçi Partisi Milletvekilleri Roza Hedin ile Shadiye Heydari de yaptýklarý ortak açýklama ile katliamý kýnadý. BÝR GECEDE 150 BÝN Sezen Aksu ile Serdar Ortaç en pahalý yýldýzlarý olmuþ meðer yýlbaþý gecesinin KKTC'de... Bir saatlik bir konser için her birine 150 bin lira! Amma da bonkörmüþüz ha! Ýstanbul'dan nur yaðýyor Kýbrýs'ta yolunacak kaza! DAYIYA BAK MTG futbolcusu Mehmet Çil'in yaptýðýna bakýn arkadaþý ile saldýrýp Cafer Sadýkoðlu'nun aðzýný burnunu daðýtmýþ... Ama Çil'in dayýsý Sadi Kocadal yeðeninden daha hýzlý galiba... "Ben olay yerindeydim, ama yeðenim Lefkoþa'da uyuyordu" diyor. Hayret... Sadýkoðlu kendisine vuranýn kim olduðunu bilmez de o mu bilir? Dayý düzeni dememiþler boþuna... VÝCDANÝ RETÇÝ OLUN Gençlere sesleniyoruz... Halil Karapaþaoðlu'nun baþýna gelenleri gördünüz... Askere gidenlerin baþýna gelecek olan budur. Vicdani retçi olun... Askere gitmeyin... Yargýlayacaklarsa sizi, varsýn yargýlasýnlar! CTP VE SIRRI SÜREYYA CTP'nin Ankara'da ne iþi var? Derviþ Eroðlu'nu ve UBP'yi þikayete mi gitti? Yeniden hükümet koltuklarýna oturmanýn yollarýný mý arýyorlar? Sýrrý Süreyya mecliste kalýn baðýrsak olduðumuzu söylerken, CTP'nin AKP yetkilileri karþýsýnda eðilip büzülmesi ayýp deðil mi? Týrnak... "Rumlara gözdaðý vermek, Ban Ki Moon'a da, 'bak birþeyler yap. Rum tarafýný, Hristofyasý suçla, aksi takdirde KKTC ismini deðiþtirir yolumuza devam ederiz' þeklinde tehdit etmek istemiþse de yine baþaramamýþtýr. Süte saldýðý maya tutmamýþtýr, yoðurt olmamýþtýr." Özcan ÖZCANHAN (Star) "Geçmiþte, Amerikan Kýzýlderilileri çocuklarýna kýrdaki çiçeði kopararak deðil, yerinde sevmesini öðretirlerdi! Kýzýlderili kabileleri göç ettiklerinde veya zorla topraklarýndan atýldýklarýnda dahi mümkün olduðu kadarýyla arkalarýnda saðlýklý, korunmuþ bir doðayý býrakmaya özen gösterirlerdi." Barýþ MAMALI (Kýbrýslý) "Büyükkonuk Belediyesi Baþkaný Sezai Sezen, bölgeye yapýlacak olan petrol dolum tesisinin çok akçeli bir iþ olduðunu fark etmiþ ki, koltuðuna aldýðý medya kuruluþlarýyla birlikte doða katli için çalýþýyor. Bunu yaparken bölge halkýna bol keseden iþ vaat ediyor. Oysa bölge alternatif turizm merkeziydi." Arslan MENGÜÇ (Vatan) "Böyle bir tesisin ülkenin herhangi bir bölgesine uydurulup uydurulmamasý deðil esas konu... Böyle bir tesisi bu topraklar kaldýramaz. Ne Lefke, ne Maðusa, ne Büyükkonuk, ne de baþka bir yer... Hiçbir yer bu tesisin mekaný olamaz." Tayfun ÇAÐRA (Yenidüzen) Günün Kahramaný HALÝL KARAPAÞAOÐLU Askerliðini Lefkoþa'da Lokmacý bölüðünde yapan Halil Karapaþaoðlu, askerliði sýrasýnda gördüklerini ve yaþadýklarýný gazetemize yazýp kamuoyuna duyurduðu için Askeri Mahkeme'de yargýlandý ve 10 günlük hapse mahkum edildi. Karapaþaoðlu dünkü duruþmadan sonra Hamitköy'deki askeri cezaevine gönderildi. Ýbret verici bir olaydýr bu da tarihimizde... Kuzey Kýbrýs'taki militarist düzenin en açýk kanýtý... Bu olaya yalnýz sendikalarýn deðil, basýn örgütlerimizin de þiddetli bir tepki göstermesi gerekir... Bir genç, gördüðü þiddet ve baskýyý da yazamazsa, neyi yazacak bu basýnda? Dandik bir cumhuriyette hiç þaþmamak gerekir böyle þeylere, deðil mi?

7 6 Ocak 2012 Cuma Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ZÝRVE... (Ýstanbul)- "Zirveyi biraz ertelesek iyi olacak" diyen Hristofyas'a anýnda cevap geldi Eroðlu'ndan "Hristofyas Green Tree'ye gidecek ama bunun bir anlaþma için olduðunu söylemek zor" dedi. Yaþým ilerledi, 60'a doðru ufak ufak yaklaþýyor. Bu yaþtaki bir adam neler gördü neler geçirdi. Bugünlere nasýl geldi. Ne tehlikeler, ne hastalýklar atlattý. Bir sürü teferruat var geçen ömürde. Kitap yazýlsa sayfalar sýðmaz. Hikâye yazmaya kalkýlsa yaþadýklarýnýn hepsi de ayrý birer hikâye olur. Ýnsan ne bekler hayattan Birazcýk huzur biraz da istikrar. -Siz Ýstanbul'da komþunuzu seçerek bir eve yerleþirsiniz.oysa ki bizim komþularýmýzý baþkalarý seçer, getirip yanýmýza yerleþtirir. Bir þey anlamamýþtým o sözden. Ýçimden, "Daha nesten be ama. Evindesin. Kiran yok. Üstelik havan temiz, deniz dibinde. Ýstediðin an girersin. Isýnma problem deðil. Bir de savaþ yok " diye düþünmüþtüm. Bugün ise zamanla deðiþen görüþlerim ve geçen zamanda gördüklerimle, anlamaya baþladým arkadaþýmýn o gün dedikleri ile ne demek istediðini. YKP, bu nüfus sayýmýnda "doðru olmayan bir þeyler var, uluslararasý gözlemcilerin nezdinde tekrar yapýlsýn", diye bildiri yayýnladý. Kalabalýðýz ya... Hem de epeyce kalabalýk. Çýkan 294 bin nüfus hiç de inandýrýcý deðil. Sadece Lefkoþa'da bundan fazla insan var gibi sokaklara baktýðýmýzda. 300 bin ne ki? Çýk Bakýrköy'e Rasgele bir sokaða gir. Onbeþ dakika dur, geçenlere bak 300 bin kiþi göreceksin. Git Arasta'ya ve dur. Rasgele say geçenleri. Bilemedin yarým saatte göreceksin nüfusun kaç olduðunu. Çoðu zaman yapýlanlara ve yalanlara caným sýkýlýr Hakkýmdýr da. Çünkü 60'a yaklaþmýþ hayatýmda yaþadýklarým boru deðil. Kah ölüm tehlikesi geçirdim, kah aþaðýlandým, kah sindim. Nedendi tüm bunlar Ne için sabrettim Bugünleri görmek için miydi? Zirveyi biraz ertelesek iyi olacak diyen Hristofyas'a anýnda cevap geldi Eroðlu'ndan "Hristofyas Green Tree'ye gidecek ama bunun bir anlaþma için olduðunu söylemek zor" dedi. Çünkü Hristofyas gördü maskaralýklarý. Komþuculuk oynar gibi görüþmelere gidilirse. Ciddiyetten uzak ve baltalamaya yönelikse masaya sunulanlar Ne beklerdik ki haftalýk görüþmelerden veya ne umardýk gidilecek Green Tree'deki zirveden. Ýnsan bekler ki huzurlu olsun. Ýnsan ister ki ülkesinde istikrar olsun. Talat- Tasos Papadopulos görüþmeleri baþladýðýnda, "Görüþmelerin bir zararý yok. Masada olsunlar da " zihniyeti hakimdi Bugün geldiðimiz nokta ortada Sinirlerimize zirve yaptýrdýlar ama kendileri hala zirveye gitsek mi gitmesek mi tartýþmasý yapmaktalar. Dünya Ýnternet Þampiyonasý için KKTC öðrencilerine çaðrý "Uluslararasý Bilgi Ýþlem Federasyonu - INTERSTENO", Dünya Ýnternet Þampiyonasý'na katýlmalarý için KKTC okullarýndaki öðrencilere çaðrý yaptý. Intersteno tarafýndan yapýlan açýklamada, kuruluþ tarafýndan 1955 yýlýndan beri organize edilmekte olan Dünya Klâvye ve Bilgisayar þampiyonalarýna ilâve olarak 2003 yýlýndan beri her yýl Mart - Mayýs aylarýnda dünyada, bilgisayar kullanmayý öðrenen tüm öðrencilerin, kendi okullarýndan internete baðlanarak (kendi anadilleriyle) katýlabildikleri Dünya Ýnternet Þampiyonalarý da düzenlendiði kaydedildi. Açýklamada, geçmiþ yýllarda olduðu gibi, çalýþkan ve üstün yetenekli KKTC'li tecrübelilerden ve öðrencilerden yeni Türkiye ve Dünya þampiyonluklarýyla rekorlarý beklendiði kaydedildi. Açýklamada, "Uluslararasý Bilgi Ýrsen Küçük'e anjiyo yapýldý n BAÞBAKAN'IN SAÐLIK DURUMU SON DERECE ÝYÝ..AKTÝF SÝYASET HAYATINA DEVAMINDA SAKINCA YOK.. Rutin saðlýk kontrolü için önceki akþam Ankara'ya giden Baþbakan Ýrsen Küçük'e, dün sabah Ankara Ýbn-i Sina Hastanesi'nde anjiyo yapýldý. Baþbakan Küçük'ün doktoru Prof. Dr. Çetin Erol anjiyo iþleminden sonra yaptýðý açýklamada, Baþbakan'ýn saðlýk durumunun son derece iyi olduðunu ve aktif siyaset hayatýna devamýnda hiçbir mahsur bulunmadýðýný söyledi. Prof. Dr. Erol'un Baþbakan Ýrsen Küçük'ün saðlýk durumuyla ilgili Ýþlem Federasyonu - INTERSTENO" tarafýndan 1955 yýlýndan beri organize edilmekte olan Dünya Klâvye, Bilgisayar ve Ýnternet þampiyonalarýnda Türk gençlerinin, 2011 sonuna kadar 27 rekorla, 63 kez Dünya Þampiyonu olduklarý anýmsatýldý. Öðrencileri bilimsel yöntemlerle daha çok çalýþmaya teþvik amacýyla her yýl okullarda yapýlan; Türkiye Ýnternet Þampiyonasý Ölçme Deðerlendirme ve Kayýtlarý, KKTC için 7 Ocak'a kadar, finalleri ise 21 Ocak - 28 Ocak tarihleri arasýnda yapýlacak. Açýklamada, öðretmenlere çaðrý yapýlarak, sitesindeki testlerle baþarýlý öðrencilere ölçme ve deðerlendirmeler yapýp, dakikada en az 200 vuruþu en çok % 1 hata ile yapabilenlerini belirleyerek, adresine bildirmeleri istendi. olarak yaptýðý açýklama þöyle: "2 yýl önceki anjiyonun ardýndan Sayýn Baþbakan'a stent takýlmýþtý. O zaman alýnan karar gereði 2 yýl sonra anjiyo tekrarý düþünülmüþtü. Anjiyo sonucuna göre stentler açýk. Damarlarýndaki durumda ise iki yýl önceki duruma göre hiç bir deðiþiklik yaþanmamýþ. Baþbakanýmýzýn saðlýk durumu son derece iyi. Aktif siyaset hayatýna devamýnda hiç bir mahsur yok, gayet saðlýklý." MECLÝS HEYETÝ ANKARA'DA- Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer baþkanlýðýndaki Meclis Baþkanlýk Divaný ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, resmi temaslarda bulunmak üzere önceki gün geldiði Ankara'da temaslarýna baþladý. Heyet, dün sabah, ziyaretinin ilk duraðý olan Anýtkabir'i ziyaret etti.cumhuriyet Meclisi heyeti, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný Cemil Çiçek, Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan, Türkiye Cumhuriyeti Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Türkiye Cumhuriyeti Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay ile görüþmelerde bulundu, bugün de sýrasýyla CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, DSP Genel Baþkaný Masum Türker ve MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. TATAR'I ZÝYARET ETTÝLER- Ekonomik Örgütler Platformu'ndan bir heyet, ekonomik konularla ilgili görüþlerini paylaþmak ve 2012 yýlýnda izlenecek "yol haritasýný" birlikte çizmek isteklerini ifade etmek amacýyla Maliye Bakaný Ersin Tatar'ý ziyaret etti. Platform, elektrik fiyatlarýna yapýlan zammý, KKTC ekonomisinin kaldýrabilmesinin hiçbir þekilde mümkün olmadýðýný da ileri sürdü. Platform, bu konuda bir þey yapýlmadýðý takdirde rekabet edebilirliðe sahip iki sektör olan eðitim ve turizm sektörünün de rekabet edebilirliðini kaybedeceðini savundu. Maliye Bakaný Ersin Tatar ise, petrol fiyatlarýndaki artýþla birlikte elektrik üretim maliyetinde yükselme olduðunu ve bunu hep birlikte göðüslemek gerektiðini düþündüðünü söyledi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ÖZYALÇIN SÝTESÝ'NÝN SORUNLARI Gazetemize mektup gönderen ve Boðazköy'de Özyalçýn Þirketi'nin inþa ettiði bir sitede ikamet ettiðini söyleyen vatandaþýmýzýn þikayetleri, inþaat þirketine trafo parasýný ödedikleri halde hala daha telefonlarýnýn takýlmamasý ve kendilerinden ekstradan para talep edilmesi ve bir de anayola çýkýþta tehlikelere karþý yerleþtirilen aynanýn kýrýlmasý... Vatandaþýmýz þunlarý yazdý mektubunda: "Ben Girne Boðazköy'den arýyorum. Ýçine yerleþtiðimiz Özyalçýn Þirketi'nin inþa ettiði sitede sorunlar bitmiyor. Zamanýnda 2500 Stg trafo parasý ödememize raðmen bizlere þirket tarafýndan verilen sözler hala yerine getirilmedi. 3-4 yýldýr telefonlarýmýz baðlanmadý. Her sorduðumuzda ya iki þirketin anlaþamadýðý, ya da Telefon Dairesi'ne ödeme yapýlmadýðý söylendi. Bizi oyalamak için ellerinden geleni yaptýlar. Biz site sakinleri olarak bizim önümüze uzatýlan belgeleri imzaladýk ve üzerimize düþeni de yaptýk. Paramýzý ödememize ve sözleþmeler de elimizde olmasýna raðmen hala ortada gözle görünen bir þey yok. Geçenlerde sitede bir ekip gördüm. Sordum... Telefon Dairesi'nden geldiklerini öðrendim. Bir sevindim ki sormayýn... Birþeyler yapmaktaydýlar. Meðer siteye getirilecek telefon hatlarý için altyapý hazýrlamaktaymýþlar. Telefonlarýmýzý ne zaman baðlayacaklarýný öðrenmek için onlara sordum. 'Biz sadece altyapýyý yapýyoruz' dediler sadece. Yolun baþýndaki iþi bitirince ayrýldýlar. Altyapýyý yaptýklarýný ve telefon baðlama iþinin, daha doðrusu topun Özyalçýn Þirketi'nde olduðunu söylediler. Oðuz Özyalçýn bize evlerimizin tapularýný hala vermedi. Bizi soydu soðana çevirdi. Þimdi de telefonlarýmýzýn baðlanmasý için bizlerden hane baþýna 472 TL talep ediyor. Peki telefon trafosu için bizden aldýðý 2500 Stg neyin parasýydý? Ben bilmiyorum ama sitede konuþulanlara göre Özyalçýn hasta olmuþ. Adam hasta yataðýnda bile bizden nasýl para koparabilir hesabýnda... Telefon sorunumuz böyle de, sadece bunlarla bitmiyor þikayetlerimiz. Girne Boðazköy'deki sitenin yoluna aþaðýdan gelen araçlarý görebilmemiz ve aracýmýzla çýkarken kazaya sebebiyet vermememiz için yol kenarýna bir ayna konmuþtu. Ne acýdýr ki birileri onu da kýrdýlar. Bunu Dikmen Belediyesi'ne bildirdik. Kimse ilgilenmedi. Bir kaza meydana gelebilir. Çünkü kaza olmasýna müsait bir yerdir orasý. Para veriyoruz, sorunlarýmýz çoðalýyor... Sorunlarýmýzýn çözülmesi için elimizden geleni yapýyoruz sorumlularýn umurunda dahi olmuyor. Çivisi çýkmýþ... Umutlarýmýzý koruyabilir miyiz bu keþmekeþlik içinde?" LEFKOÞA-MAÐUSA ANAYOLU... Haspolat'tan telefonla gazetemizi arayan bir vatandaþýmýzýn þikayeti de bölgedeki aðaçlarýn kesilmesiyle ilgili. Vatandaþýmýz telefonda þunlarý söyledi: "Ben Haspolat'tan arýyorum. Memleketimizdeki hastalýklarýn artmasýna sebep ormansýz oluþumuzdur... Ýsteyen sorup öðrenebilir aðacýn saðlýk yönünden faydalarýný... Lefkoþa- Maðusa anayolunda Haspolat çemberini geçtikten sonra aðaçlar vardý. Orman Dairesi midir, belediye midir bilmem, kesim ekipleri oradaki bütün aðaçlarý kestiler. Her tarafý kuruttular. Yazýklar olsun... Tam bir rezillik yaþamaktayýz..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR BAÐIRSAKTAYIZ EY HALKIM BAÐIRMASAK DA Bizim Mandra KALIN BARSAK CUMHURÝYETÝ BDP Ýstanbul milletvekili Sýrrý Süreyya Önder'in TBMM kürsüsünden yaptýðý konuþmada, AKP iktidarýna seslenerek "KKTC'yi Türkiye'nin kalýn baðýrsaðý yaptýnýz" demesi, toplumsal varoluþ mücadelesi veren mandra halký arasýnda büyük heyecan ve takdirle karþýlanýr. Vatandaþlar, KKTC'nin ne olduðunu bundan daha güzel anlatacak bir ifade olmadýðýný belirtirken, sokaktaki adam "En iyisi KKTC'nin adýný kalýn barsak cumhuriyeti koymak" diye imalý imalý söylenir.

8 8 6 Ocak 2012 Cuma Arada Bir Özgün Kutalmýþ Çevrecilerden sitem Çarþamba günkü yazýma çevreci dostlarýmdan sitem içeren mail ve mesaj aldým. Aslýnda o yazýdaki amacým onlarý yermek deðil dürtüklemekti. Ayrýca abes ve abartýlý yazýlý protestolarla bir yere varamayacaklarý mesajýný vermekti. Örneðin ova nergislerinin toplanýp satýlmasýnýn yasaklanmasýný istemek, abartýdan da öte iþgüzarlýktýr. Ben yaþça birçok çevreci örgütte görev yapanlardan daha büyüðüm. Kendimi bildim bileli ova nergislerinin toplanýp satýlmasýný hep hatýrlarým. On yýllardýr böyle olmasýna raðmen ova nergisleri tükenmedi. Soðanýna zarar verilmediði sürece de tükenmeyecek. Ancak çam kese böcekleriyle ve farelerle etkin mücadele yapýlmazsa aðaç fukarasý olan yurdumuzda çam, harup ve þinya aðacý kalmayacak. Çam kese böceði ile mücadelede kullanýlmak üzere biyolojik mücadele için modern ve güzel bir lâbaratuvarýn Alevkayasý'nda kurulduðunu biliyorum. Ancak bir bildiðim de, gerek Türkiye'den getirilen, gerekse de bu lâbaratuvarda üretilecek olan çam kese böceðine karþý kullanýlacak böcekler bu yýl ve belki de gelecek yýl da çam kese böceðine karþý mücadelede sayýca yetersizdirler. Ancak çam kese böceði, bir salgýn gibi tüm genç orman ve koruluklardaki aðaçlarý sarmýþtýr. Genç fidanlar yanýnda yetiþmiþ aðaçlarda da yaygýn bir þekilde görülen çam kese böceði ile kýsa sürede mücadele edip, salgýnýn önünü almak için kimyasal mücadele yapmak þarttýr. Salgýn önlendikten sonra, zaten gerekli yatýrýmlarý ve hazýrlýklarý yapýlan biyolojik mücadele ile çam aðaçlarýmýzý korumak mümkün olacaktýr. Ama önce salgýnýn önü alýnmalýdýr. Çevre sorunlarý deðil, çevre felâketi yaþanan ve geçen yýl "Çevre Yýlý" ilân edilen ülkemizde, mevcut çevre örgütleri ile çevreye duyarlý diðer sivil toplum örgütlerinden protesto bildirileri dýþýnda etkin bir mücadele görülmedi. Ben "Ona da þükür" diyenlerden deðilim. Üstelik çevreye geliþi güzel atýlan veya dökülen çöp ve molozlardan da çok rahatsýz olmam. Çünkü elbet birgün çevreye duyarlý ve saygýlý olan belediye baþkanlarý ile birlikte bakanlarý da seçebileceðimize inanýyorum. Ýþte o zaman o görsel ama hoþ olmayan görüntüleri bir hafta içinde temizleyebiliriz. Ancak yok olan aðaçlarýmýz ve hergün atýk sular ve su arýtma tesislerinden çýkan tuzla öldürülen denizlerimizi geri getirmek için insan ömrü yetmeyecektir. Benim çevreye duyarlý örgütlerden isteðim fiili eylemlerle doðamýzý yok edenlere karþý mücadele baþlatmalarýdýrlar. Örneðin Girne Belediyesi'bin yeterli arýtýmý yapmadan denize atýk su býrakmasýný gerekirse borularý týkayarak önleyelim. Dome Hotel yanýndan denize hiçbir iþlemden geçmeyen atýk su boþaltan borularý da kapatalým. Bafra Bölgesinde atýk tüm sularýný denize akýtan otellerin borularýný týkayalým. Denizden tatlý su elde eden tesis ve otellerin çýkan tuzu hemen sahile boþaltan borularýný da yok edelim. Tarým Bakanlýðýndan gerekli yardýmý göremesek dahi kendi imkânlarýmýzla farelere karþý mücadele baþlatalým. Fareler tarafýndan kurutulan harup aðaçlarýndan üçünü kesip bir utanç abidesi gibi Baþbakanlýðýn, Tarým ve Çevre Bakanlýklarýnýn önüne dikelim. KTOEÖS ve KTÖS'ten hükümete masaya oturma çaðrýsý n "10 OCAK'A KADAR HÜKÜMET KANADINDAN DAVET GELMEDÝÐÝ TAKDÝRDE EYLEMLERÝMÝZ SINIRSIZ OLACAK" Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmeler Sendikasý (KTOEÖS) ile Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), hükümeti, yeni asgari ücreti belirleme, vergi matrahlarýnda düzenleme, ileri sürdükleri "oynanan yasalarda oluþan adaletsizlikleri" giderme ve diðer maaþ düzenlemeleri için "masaya oturmaya" çaðýrdý ve 10 Ocak tarihine kadar hükümet kanadýndan davet gelmediði takdirde tepkilerinin ve eylemlerinin sýnýrsýz olacaðýný belirtti. UBP Hükümeti'nin ülke sorunlarýna çare üretmediðini savunan sendikalar, hükümetin kararnamelerle ülkeyi yönetmekten, yasalarla oynamaktan, hak budamaktan vazgeçmesi gerektiðini savundu. KTOEÖS Mali Sekreteri Vedat Tek ve KTÖS Genel Saymaný Mustafa Baybora tarafýndan yapýlan ortak açýklamada, "Tüm dünyada hükümetler mevcut haklara dokunmadan sadece süreli olarak hak dondurma yolunu seçerken, UBP ÞENER ELCÝL: Ayrýlýkçý politikalar için düðmeye basýldý KTÖS, Kýbrýs Türk toplumunun toplumsal varlýðýnýn tehlike altýnda olduðunu vurguladý. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, "Kýbrýs sorununun çözümüne yönelik toplumsal talebin önüne geçmeye çalýþan Ankara merkezli çözümsüzlük yanlýsý ayrýlýkçý anlayýþ yeni politikalarýn ipuçlarýný vermeye baþladýðýný" belirterek, bu konuda þunlarý ifade etti: " Kýbrýs Sorununun çözümüne yönelik toplumsal talebin önüne geçmeye çalýþan "Ankara Merkezli" çözümsüzlük yanlýsý ayrýlýkçý anlayýþ yeni politikalarýn ipuçlarýný vermeye baþlamýþtýr. Yýllarca "çözümsüzlük çözümdür" politikasý ile ayrýlýkçýlýðýn bayraktarlýðýný yapan Sn. Eroðlu, referandum sürecinde hayýr kampanyasý yürüttüðünü unutarak, Ankara'dan aldýðý talimatlarla "barýþ meleði" kesilmiþtir. Bir yandan barýþ isteklerini Rum tarafýný suçlayarak dile getirirlerken, diðer yandan ise adanýn kuzeyinin "kolonize" edilmesi için hiçbir uðraþtan geri durulmamaktadýr. Adanýn kuzeyine nüfus taþýnýp, vatandaþlýk daðýtýlýr ve yanýltýcý nüfus sayýmlarý ile dünya adlatýlmaktadýr. Bunun yanýnda dini dayatmalarla toplumsal ve kültürel kimlik deðiþtirilmeye çalýþýlmakta; Kýbrýslý GAÜ'YE ÞÜKRAN MEKTUBU- Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sinema Kulübü ve Öðrenci kulupleri ile akademik ve idari kadrosunun öncülüðünde düzenlenen "Van Ýçin Tek Yürek Herþey Van Ýçin " yardým kampanyasýnda toplanan yardýmlarýn Van'a ulaþmasýnýn ardýndan Türk Kýzýlay'ý GAÜ'ye teþekkür ve þükran mektubu gönderdi. DAÜ-SEN: DAÜ'de Senato ve ÜYK devre dýþý Doðu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikasý (DAÜ - SEN), DAÜ'nün her geçen gün daha kötüye gittiðini vurguladý. DAÜ-SEN'den yapýlan yazýlý açýklamada, "Sosyal Sigortalara ve Ýhtiyat Sandýðý'na borcunu ödemeyen" rektörlüðün, geçen sene yarýsýný zamanýnda ödediði 13. maaþlarýn, bu sene yarýsýný da zamanýnda ödeyemediði savunuldu. ÇAVUÞOÐLU BASINA ÇATTI n ÇAVUÞOÐLU: "UBP'NÝN GENEL BAÞKANI VE KKTC BAÞBAKANI KÜÇÜK'TÜR. BAÞBAKAN KÜÇÜK DE GÖREVÝ BAÞINDADIR" Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu, Ulusal Birlik Partisi'nin Genel Baþkaný ve KKTC Baþbakaný'nýn Ýrsen Küçük olduðunu vurgulayarak, "Baþbakan Küçük ve görevi baþýndadýr. Biz de onun oluþturduðu bakanlar kuruluyuz, görevdeyiz. Hükümetin baþarýsý için sonuna kadar çalýþacaðýz ve sonuna kadar KKTC'ye hizmet edeceðiz" dedi. Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu dün Lefkoþa Sanayi Bölgesi'ni ziyareti sýrasýnda bir gazetecinin "bugün bir gazetede yer hükümeti krizi fýrsat bilerek kazanýlmýþ haklarýn yasalarla ve kararnamelerle hepten budanmasý yolunu seçmiþtir. Bunun krizle bir ilgisi yoktur. Kriz bahane edilerek fatura çalýþanlara çýkarýlmýþtýr" iddiasýnda bulunuldu; çalýþanlarýn alým gücünü koruyan, gelir daðýlýmýný dengeleyen, orta sýnýfý koruyan eþel-mobil sistemi derhal uygulamaya konmalýdýr" denildi. Hükümetin yeni yýl gelmeden kimlik, ehliyet, pasaport harçlarý ve birçok hizmetlere "yüklü zamlar" yaptýðýna dikkat çekilen açýklamada, Aralýk Aralýk 2011 tarihleri arasýnda benzine ortalama yüzde 30, mazota yüzde 36, elektriðe yüzde 25-30, tüp gaza yüzde 24, harçlara yüzde oranýnda zamlar yapýldýðýnýn altý çizildi. Türk Lirasý'nýn yüzde 24 deðer yitirdiði ifade edilen açýklamada, Devlet Planlama Örgütü'nün (DPÖ) yayýnladýðý resmi enflasyon rakamlarýnýn ise yýllýk bazda yüzde 15'lerde seyrettiði kaydedildi. Türkler'e ait kurumlar ise Türkiye sermayesine peþkeþ çekilmektedir. Kýbrýs Türk toplumunun toplumsal varlýðý büyük bir tehlike altýndadýr. Ankara'dan dayatýlan bu politikalarýn devamý ve ayrýlýkçý politikalarýn kalýcýlaþmasý için düðmeye basýlmýþ görünmektedir. Anlaþýlan odur ki, görüþme masasýnda sýkýþan Türkiye ve onun adanýn kuzeyindeki kuklalarý, Annan Planý'ndaki "Kýbrýs Türk Devleti"nin arkasýna saklanarak rejimi gizleme gayreti içine girmiþlerdir. AKP'nin bu yeni oyununu sahneye koyma görevi de Sn. Eroðlu'na havale edilmiþ görünmektedir. Adanýn kuzeyinde Ankara'nýn kurdurduðu ayrýlýkçý rejimi devam ettirmek için "makyaj" yapma politikasý sahneye konulmuþ, muhalefet de Ankara'ya çaðrýlmýþtýr. Çözümsüzlüðü, ayrýlýkçýlýðý ve militarizmi kendilerine yaþam felsefesi yapanlarýn sivilleþme, demokratikleþmeden bahsetmeleri ve barýþ meleði kesilmeleri bu politikalarýn sinyalleridir Bilinmelidir ki Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý sadece bunlarý söyleyenleri deðil, söyleteni de çok iyi tanýmaktadýr ve toplumsal yokoluþun kimler tarafýndan dayatýldýðýný çok iyi bilmekte toplumumuzu da uyarmayý görev saymaktadýr.." Açýklamada ayrýca, Rektörlüðün lojman ödeneklerini gizlice ve usulsüz olarak kestiði öne sürüldü. "Çalýþanlara 13. maaþlarýnýn ödenmediði üniversitede, ÜYK ve Senato gibi kurumlarýn da bilgilendirilmediði" öne sürülen açýklamada, üniversite yönetimi tarafýndan bu konuda açýklama yapýlmamasý ve lojman ödenekleri ile 13. maaþlarýn ödenmemesi kýnandý. alan dokuzlar hareketi ve 9 kiþiden oluþan bir grubun baþbakan Küçük'e karþý cephe aldýðý" haberi hakkýndaki deðerlendirmesini istemesi üzerine, "basýn camiasýnýn artýk bir etik sorunu" olduðunu söyledi. Bakan Çavuþoðlu, etik ilkelerin göz ardý edilerek, gazetelerin satýþlarýný arttýrmak için flaþ manþet yarattýklarýný ifade ederek, "gazeteler bunun için bizim isimlerimizi de kullanýyorlar. Bilinsin ki bizim partimizde böyle bir faaliyet hiç bir þekilde yoktur" dedi. Kalem Yalçýn Okut Hristofias, haddini bil! Hristofias'ýn, "Erdoðan davet ederse Ankara'ya kahve içmeye giderim" demesi üzerine KaKaTeCe'nin acar politikacýlarý köpürdü: "Haddini bil Hristofias" diye höykürdü bazýlarý. Yahu ne oluyorsunuz allahaþkýna?.. Adam medeni bir þekilde diyalog kurmak istediðini belirtti. Ne var bunda?.. Velev ki, Ankara'da kahve içmek ve hasbihal etmek istediði kiþi Kýbrýs'ýn yarýsýný istila eden bir devletin Baþbakaný olsa da Önceki (Vasiliu hariç) saðcý baþkanlar gibi, sýrtýný dönüp: "Sen iþgalcisin, seninle asla ve kat'a görüþmem, konuþmam, küstüm ve de ezel-ebed küs kalacaðýz" mý desindi?.. Ha, belki de içinizin içinde bu vardýr, gerçekten bunu istiyorsunuz Dilinizin altýndaki baklayý böylece çýkarmýþ oldunuz: Sittin sene 'küs' kalalým, ayrý yaþayalým KaKaTeCe de daha çok serpilsin, kökleþsin ve de ayrýlýk perçinlensin Daha çok hava alýrsýnýz Ýnsanoðlunun hayal dünyasý çok geniþ olsa da, hayallerle gerçekler baðdaþmaz. Birleþmiþ Milletler Örgütü hernekadar son zamanlarda ABD'nin kuklasý haline geldiyse de, Kýbrýs Cumhuriyeti'ni üye olarak tanýyan en üst örgüttür. KaKaTeCe'nin ise gayrý meþru olduðu þeklinde kararlarý ve tanýnmamasý yönünde çaðrýlarý vardýr. Bir nükleer savaþ çýkmaz ve BM feshedilmezse bu kararlar geçerli olmaya devam edecektir. Üçüncü dünya savaþý çýkarsa, ki bu seferki nükleer savaþ olacaktýr, hepimiz zaten ayvayý yiyip gebereceðiz O zaman ne KKTC kalýr, ne þu ne bu O nedenle, çözüm ve barýþ için iþgalcisinin ayaðýna kadar gitmeye bile hazýr olduðunu belirten bir lidere "haddini bil" deme densizliðini gösterenler asýl, hadlerini bilmeliler Hristofias o sözleri ne zaman ve hangi þartlarda söyledi?.. Erdoðan'ýn Yunanistan baþbakanýna "beraber kahve içelim, konuþalým, sorunlarý görüþelim" çaðrýsý yapmasý üzerine. Yunanistan'da ve Güney Kýbrýs'ta büyük yanký uyandýran ve günlerdir gündeme oturan bu ortamda Hristofias niye bir diyalog kapýsý aralanmasýný istemesin?.. Diyalog kötü mü?.. Hep silahlar mý konuþsun?.. Adam daha önce de, Kýbrýs açýklarýnda bulunan doðal gazla ilgili barýþçýl mesajlar vermiþti. Bulunan gazdan Kýbrýslýtürklerin payýný unutmayacaklarýný, o gazýn Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakline açýk olduklarýný ve bundan Türkiye'nin de yararý olacaðýný açýk açýk söylemiþti. Hristofias bu barýþ ataklarýný geliþtirdikçe masada sýkýþan ýrkçý Türk istilacýlarý ve adamýzdaki kuklalarý köpürüyorlar. Fakat bir Fransýz atasözü vardýr, 'Gerçekler inatçýdýr' der. Evet baylar, gerçekler inatçýdýr Hristofias'ýn bu pür iyi niyetleriyle ilgili de söylenecek þeyler var ama yerimiz doldu, baþka yazýya (*) Tam sýrasý geldi þu fýkrayý aktarmak istiyorum. Daha önce aktardým mý anýmsamýyorum, aktarmýþsam ikinci baský olacak affola Üçüncü dünya savaþý çýkmýþ ve dünyadaki bütün insanlar ölmüþ. En son havada 'it dalaþý' yapan bir Rus ve bir Amerikan pilotu kalmýþ. Onlar da birbirlerine çarpýp Afrika ormanlarýna düþüp ölmüþler. O gürültü ve faciayý gören diþi maymun uyuklamakta olan erkek maymunu dürtmüþ ve: 'uyan iþ gene bize kaldý, baþtan baþlayacaðýz' demiþ Bu fýkra Ümmetcilere yönelik deðildir, ama Darwin teorisine inanan-inanmayan herkese dersler verir

9 6 Ocak 2012 Cuma 9 Tünel ALINTI LÝBERAL EKONOMÝNÝZE TÜKÜREYÝM Tepedekiler bu köylülerden söz ederken ha bire "kaçakçý" demiþlerdi ya, BDP milletvekili Ertuðrul Kürkçü onlara tokat gibi verdi cevabý: "Kaçakçýlýk olarak adlandýrýlan þey yurtlarý bölünmüþ insanlarýn karþýlýklý olarak alýþveriþ yapmasýdýr!" Liberal ekonominiz ne diyordu? "Býrakýnýz yapsýnlar býrakýnýz geçsinler!" Ama Kürt iseler geçmesinler. Öyle mi? Liberal ekonominize tüküreyim sizin. Egemen Baðýþ "Bu olay kaçak sigara olayýnýn masaya yatýrmak için fýrsat" demiþ. Yandaþ basýnlarý kem küm ettikten sonra bu kaçakçýlarýn PKK ile iliþkisini filan kurcalamýþ. Yandaþ basýnmýþ! Ne yandaþý be, düpedüz "besleme basýn" bunlar ve kanla da besleniyorlar. Duyduk, okuduk ki, yine tazminat ödeyip özür filan dileyeceklermiþ. Yine "pardooon" diyeceklermiþ. Ama biz de diyeceðimizi peþinen söylemiþtik: Pardon icat olalý burjuvalar çoðaldý MELÝH PEKDEMÝR (Birgün) DÝPNOT Eski TC Baþbakaný Mesut Yýlmaz'ýn Türkiye'nin '90'larda Yunanistan'da orman yangýnlarý çýkardýðýný ima etmesi üzerine Yunanistan Türkiye'ye milyonlarca Euroluk tazminat davasý açacaðýný açýkladý. HARÝTAYA DOKUNMADAN ÇÖZÜM MÜ OLUR DERVÝÞ BEY?!.. ARÞÝV Tarih 1 ARALIK Hükümetin tek mesai kararý bardaðý taþýran son damla oldu... Bakanlar Kurulu'nun tek mesai sisteminde açýkladýðý yeni mesai saatlerine tepki büyük. Bugünden itibaren greve gidecek olan sendikalar, sivil itaatsizlik için çaðrý yapýyorlar... Gözden kaçmayanlar... SINIF ATLAMAK BAÞKA, SINIF GEÇMEK BAÞKA Saðýyla, soluyla, ortasýyla, Kýbrýslýtürk siyasetçilerin KKTC makamlarýnda otura otura, beslene beslene, kirli rejimden nemalana nemalana sýnýf atladýklarý ortada. Ama sýnýfta kaldýklarý da ortada. Sýnýf atlamak baþka, sýnýf geçmek baþka. CTP'sinden, UBP'sine ayný sýðlýk, ayný bönlük, ayný samimiyetsizlik. Biri "Anavatan" der baþka da bir þey demez. Diðeri koltuða kurulmuþ, 50 sene önce Dr. Küçük'ün kurduðu cümlelerle siyaset yaptýðýný zanneder. Diðeri hükümette geçirdiði günlerin hasretiyle yanýp tutuþtuðundan, el etek öper Ankara'larda. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Bunu artýk insanlarýmýzýn bilmesi gerekir. Müzakere masasýnda biz sayýn Hristofyas'ý sýkýþtýrýyoruz" Derviþ EROÐLU VÝRGÜL FELEÐÝN ÇEMBERÝNDEN GEÇMEYEN KALMAMIÞ Gazetemizi kurþunlatan eroin kaçakçýsý Ýsmet Felek'in sadece Doðu Akdeniz Üniversitesi'nde, Yakýn Doðu Üniversitesi'nde ya da Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda aðýrlandýðýný sanýyorduk. Meðer UBP'nin Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif ile de muhabbeti varmýþ Felek'in. Öyle görünüyor ki, "Feleðin Çemberinden geçmeyen" politikacý kalmadý. 142 kilo eroinle yakalanan ve gazetemizi kurþunlatan bir zatla bir arada bulunmaktan gocunmayan adamlar oturuyor bu memleketin tepesinde. Ey Kýbrýs Türkü memnun musun bari? "Hristofyas, harita ve rakamlar en son görüþülecek þeklinde prensip anlaþmasý olmasýna raðmen, haritayý gündeme getirdi." Derviþ EROÐLU (KKTC Cumhurbaþkaný) 1950'deki Lincoln Günü kutlamalarýnda Wisconsin Senatörü Joseph McCarthy, onu dinleyen Cumhuriyetçi kitleye elindeki kaðýt parçasýný gösterip 205 Devlet Bakanlýðý çalýþanýnýn Komünist Parti üyesi olduðunu iddia etmiþti. Kalabalýk birden galeyana gelmiþti. Basýn da öyle. McCarthy'nin iddialarýný haber yapan basýn, suçlamalarýn doðruluðunu araþtýrmaya ya da komünist olduðu iddia edilen isimlerin listesini ondan istemeye bile yeltenmedi. McCarthy'nin elinde liste filan yoktu. Amacý manþet yaratmaktý ve baþardý.( ) 20 Aralýk'ta Türkiye'de 48 gazeteci tutuklandý ancak buna raðmen, Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... hâlâ içeri alýnanlarýn gazeteci olup olmadýðýný sorgulayýp konuyu saptýrmaya ve meselenin büyüklüðünü gizlemeye çalýþanlar var. Sorunun kendisi o denli kötüniyetli ki yanýtlanmaya bile deðmez; ama þu anda 35 meslektaþ ve arkadaþýmýz hapiste ve aðýr cezalarla karþý karþýya ve bu tutuklamalarýn karþýsýndaki sessizlik giderek yoðunlaþýyor. Özellikle de Avrupa'da. ( ) Baðýmsýz gazeteciliðin köþeye sýkýþtýðý ve nadir istisnalar tarafýndan temsil edildiði Avrupa'da, Kürt gazetecilerin tutuklanmasý konusunda bir çýðlýk beklenemez. Avrupa'daki basýn özgürlüðü yasalarla giderek daha Memleketimden manzaralar "Þirket çýkarlarýnýn medyaya nasýl diz çöktürdüðünü gördük" KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu da kýsýtlanýyor. (100'den fazla baðýmsýz medya kuruluþu kapandý. Avrupa'da da, yeni bir sansür dalgasý ve medyanýn siyasi güdümlü davalarla sindirilmesi söz konusu). Gazetecilik ancak, halkýn hikayesini anlattýðýnda kendisi olabilir; erkin ve statükonun aracýsý olduðunda kendisi olmaktan çýkar. Eðer, yaþamlarýmýz otoritenin sinsi propagandasýnýn boyunduruðu altýndaysa gazetecilik bunun ilacý olmalýdýr. Türkiye'deki egemenleri rahatsýz eden þu: Özgür Gündem, Fýrat News, BirGün, DÝHA ve diðer birçok benzeri yayýn organýna mensup tutuklu gazeteciler halkýn hikayelerini aktarýyor ve onlarýn sözcülüðünü yapýyor. Bu nedenle de tehlikeli addediliyorlar. Egemen güç, onlarý "militan" gazeteci olarak niteliyor. Þirket gazeteciliði, halkýn çýkarlarý yerine þirket çýkarlarýný temsil eder. Þirket çýkarlarýnýn medyanýn bir kýsmýna diz çöktürmede ne denli güçlü olduðunun örneklerini son dönemde Türkiye'de gördük. Kürt meselesini eleþtirel bir gözle haber yapan gazeteciler, yetkililer tarafýndan ayrýlýkçýlarý desteklemekle itham ediliyor.( ) Türkiye'nin doðusunda olup bitenlerin tam ve tarafsýz bir biçimde haber yapýlmasý Kürt meselesinde barýþçýl bir çözüme ulaþmanýn vazgeçilmez ön þartýdýr. Ancak devlet baþka bir yol seçmiþtir. Halka dair þeyler yazan medyayý "militan", yani PKK yanlýsý diye yaftalayarak bastýrmaktadýr. Tutuklamalardan bir gün sonra Özgür Gündem "Bu ateþ sizi de yakar- Susturamazsýnýz" manþetini attý. Halklarýn sözcülüðünü yapacak, bayraðý tutuklanan Özgür Gündem'deki arkadaþ ve yoldaþlarýmýzdan devralarak buna devam edecek gazeteciler her zaman olacaktýr. ( Bu yazý Orsola CASAGRANDE'nin 05/01/2011 tarihli "Özgür Gündem"de yayýmlanan "Özgür Basýn" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr. Çeviren: Leyla Gamsýz)

10 10 6 Ocak 2012 Cuma GÜNEYDEN... ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE KRÝZ Simerini gazetesi, "Ýnþaat Endüstrisi Yýkýlýyor" baþlýðýyla ilk sayfadan verdiði haberinde, Rum tarafýnda inþaat sektörünün zorda olduðundan, taþýnmaz mallarýn satýþýnýn nadirleþtiðinden bahsetti. Ekonomik krizden dolayý inþaat sektöründe çalýþanlarýn iþlerini kaybetme korkusu içerisinde yaþadýðýný yazan gazete, yine ekonomik krizle baðlantýlý olarak iþverenlerin daha az iþçiyi iþe almaya baþladýðýný belirtti. Habere göre müteahhit þirketleri bir bir kapanýyor ve bu þirketlerin baþýndaki kiþiler iþsizlik ödeneðiyle yaþamlarýný sürdürüyor. Gazete taþýnmaz mallarýnýn satýþýnýn da son 2 yýldýr çok nadir olduðuna dikkat çekti. LTB, Maðusalý çocuklarý unutmadý- Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Sosyal Ýþler Komitesi Lefkoþa, Girne ve Güzelyurt'un ardýndan Gazimaðusa'da bulunan Ýrfan Nadir 18 yaþ üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi öðrencilerinin de yeni yýlýný kutlayarak hediyeler verdi. LTB Sosyal Ýþler Koordinatörü Tülay Umut, komite üyeleri Fatma Sabri ve Celal Cin geçtiðimiz gün Ýrfan Nadir 18 yaþ üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek okul öðrencilerine hediyeler verdi. Merkezde eðitim gören çocuklarla yakýndan ilgilenen komite üyeleri yardýmlarýnýn süreceðini belirtti. ELEKTRÝÐE YENÝ BÝR ZAM Rum tarafýnda elektriðe yeni bir zammýn daha yapýlmasýna karar verildiði bildirildi. Politis gazetesi "Elektriðe Yüzde 1,5 Zam Daha... Ev Elektriði Tüketimi Daha Çok Aðýrlaþýyor... Artýþlar PAEK Tarafýndan Bugün Resmi Olarak Açýklanacak" baþlýklarýyla manþetten verdiði haberinde Rum Enerji Düzenleme Kurulu'nun (PAEK) kararý temelinde elektrik fiyatlarýna yeni artýþlarýn yapýlacaðýný, kararýn bugün resmi olarak açýklanacaðýný belirtti. Gazete elektrik fiyatlarýnda beklenenden az artýþ yapýlacaðýna dikkat çekti. Buna göre ev elektriðine yüzde 1.5, küçük ticari iþletmelerin elektriðine yüzde 0.5, küçük sanayilerin elektriðine yüzde 2 ve orta büyüklükteki sanayilerin elektriði ile yol ýþýklandýrmalarý gibi elektriðe de yüzde 2 oranýnda zam yapýlýyor. Þu ana kadar 903 kiþi aftan yararlandý Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu, "temennimiz ve hedefimiz bu ülkede kayýt dýþý yaþamý sonlandýrmaktýr" dedi. Çavuþoðlu, Lefkoþa Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek, çalýþanlarý ve iþverenleri af konusunda bilgilendirdi, kaçak iþçilerin son aftan yararlanmasý için çaðrýda bulundu. Çavuþoðlu'na Lefkoþa Kaymakam Yardýmcýsý Kemal Deniz Dana, Sanayi Bölgesi Muhtarý ve Muhtarlar Derneði Baþkaný Derviþ Dizliklioðlu, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðýna Baðlý Muhaceret Dairesi yetkilileri ile bakanlýk LAÜ Tanýtým Günleri - Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ülke genelinde baþlatmýþ olduðu kapsamlý tanýtým günlerine ara vermeden devam ediyor. LAÜ Tanýtým ve Sosyal Ýþlerden Sorumlu Rektör Yardýmcýsý Doç. Dr. Münevver Ç. Bektaþ ve Meslek Yüksek Okul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ozan Serdaroðlu 4 Ocak 2012 tarihinde Kurtuluþ Lisesi Müdürü Veli yetkilileri eþlik etti. Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu ziyaretleri esnasýnda basýna yaptýðý açýklamada, 5. affýn sürecinin devam ettiðine iþaret ederek, af için bilinçlendirme çalýþmalarýnýn da yürütüldüðünü kaydetti. Yapýlan bilgilendirme çalýþmalarý çerçevesinde bugün Lefkoþa Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ettiklerini belirten Bakan Çavuþoðlu, bugün hem iþçilerle, hem iþverenlerle görüþerek, bilgilendirme yaptýklarýný ve broþürler daðýttýklarýný söyledi. Bugün ayrýca 6 Þubat'tan sonra yapýlacak denetimler için uyarýlarda bulunduklarýný da ifade eden Bakan Çavuþoðlu, 6 Þubat'tan sonra ilk denetimlere basýn camiasýndan baþlanacaðýna iþaret etti.. Bu affýn artýk son olduðunu vurgulayan Bakan Çavuþoðlu, haksýz rekabetin, insanlarýn sömürülmesinin önüne geçmek için devletin, hükümetin çok ciddi bir mücadele baþlattýðýný belirtti. Af süresi içinde kaçaklara sunulan imkanlardan herkesin yararlanmasý için çaðrýda bulunan Bakan Nazým Çavuþoðlu, bu sabah itibarýyla aftan yararlanan insan sayýsýnýn bin 903 olduðunu kaydetti. Büyükaða'ya nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyaretin ardýndan, son sýnýf öðrencilerine saatleri arasýnda LAÜ Ýletiþim Bilimleri Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Faruk Kalkan, Turizm Ýþletmeciliði ve Biliþim Bilimleri Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Ayþen Türkman, Saðlýk Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nilgün Sarp tarafýndan tanýtým gerçekleþtirildi. KIBRIS TÜRK ARAZÝLERÝ DEÐER KAZANDI Þirketler, avukatlar ve diðer arabulucularýn, Limaosl'a baðlý "Pentakomo" (Beþevler) köyündeki Kýbrýs Türk arazilerini hedef tahtalarýna aldýklarý ve bu arazileri kar elde ederek baþkalarýna satma amacýyla satýn almak için Kýbrýslý Türkler ya da mirasçýlarýyla anlaþmaya varmaya çalýþtýklarý belirtildi. Fileleftheros gazetesi "Vurguncularýn 'Gözünde'... Kýbrýs Türk Mallarý Hedef Tahtasý... Þirketler, Avukatlar, Arabulucular ve Diðerleri Fýrsat Kolluyor" baþlýklarýyla verdiði haberinde Kýbrýs Türk arazilerine gösterilen bu ilginin bölgede gerçekleþmesi umut edilen kalkýnmalara baðlý olduðunu yazdý. Elde ettiði bilgilere göre Kýbrýs Türk malýnýn satýlmasý için 5 baþvuru yapýldýðýný ve tüm baskýlara raðmen bunun reddedildiðini yazan gazete, bazý durumlarda da çeþitli yollarla kamuyu yanýltma çabalarýnýn olduðunu belirtti. ABD GÜNEY KIBRIS'TA DOÐALGAZLA ÝLGÝLÝ BÜRO AÇTI Simerini gazetesi "Kýbrýs'ta Ofis Açtýlar... ABD Hidrokarbon Yataklarýyla Ýlgili Geliþmeleri Yakýndan Takip Ediyor" baþlýklarýyla aktardýðý haberinde, söz konusu büronun müdürlüðünü ABD Dýþiþleri Bakanlýðý çalýþanlarýndan birinin devraldýðýný ve birkaç haftadýr Güney Kýbrýs'ta bulunan bu kiþinin, doðalgazla ilgili yetkililerle temaslar yapmaya baþladýðýný yazdý. Gazete, edindiði bilgilere dayanarak, Amerikalý yetkiliye hidrokarbon yataklarý ve özellikle de, hidrokarbon yataklarýnýn ekonomik boyutuna iliþkin konularýn idaresi sorumluluðunun yüklendiðini kaydetti. HRÝSTOFYAS GERÝ ADIM ATTI Alithia, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn son günlerde gerek Türk medyasýna verdiði mülakatta gerek Rum tarafýndaki çeþitli etkinliklerde yaptýðý açýklamalarý "takke düþtü..." sözüyle yorumladý. Haberi; "Hristofyas'ýn Söyleþisi ve Konuþmasý... Takke Düþtü" baþlýðýyla manþete çeken gazete, "takke düþtü" yorumuna, Rum Yönetimi Baþkaný'nýn; Güney Kýbrýs'ta yarattýðý "adil toplumdan" sonra þimdi de Avrupa'da "adil toplum yaratmak isteði", üçlü görüþmeye gitmeme tehdidinde bulunup sonra sözünü geri almasý, doðalgazý Türkiye üzerinden ihraç etme fikri ve çýkan sansasyondan sonra geri adým atarak AB Savunma Bakanlarý gayrý resmi toplantýsýnýn Güney'de düzenlenmesini kabul etmesini gerekçe gösterdi.

11 6 Ocak 2012 Cuma 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE yýl önce Mamak'taydý, þimdi Silivri'de OdaTV Davasý'nýn tutuklu sanýðý gazeteciyazar Doðan Yurdakul ilk kez savunma yaptý. Yurdakul, "Ben bu acayip filmi daha önce iki askeri darbe döneminde gördüm. Kýyasýya eleþtirdiðim hiçbir sivil hükümet zamanýnda düþüncelerim nedeniyle hapse atýlmadým. Kendisine ileri demokrat diyen bir hükümet döneminde yazdýðým yazýlar nedeniyle hapse atýlmak ilk kez baþýma geliyor" dedi. 12 MART'TA MAMAK'TAYDI Kimlik tespiti sýrasýnda medeni durumunun sorulmasý üzerine acý acý gülümseyen Yurdakul sözlerine þöyle devam etti: "Ýlk eþimle Mamak Cezaevi'nde tutukluyken evlendim. Ýkinci eþimi Silivri sivil kampüsünde tutukluyken kaybettim" diye konuþtu. Yurdakul, "12 Mart'ta 20 ay Mamak askeri cezaevinde tutuklu kaldým. 12 Eylül'de yazýlarým nedeniyle 200 yýlý aþan hapis cezasýna çarptýrýldým. O zaman da düþüncelerinden hoþlanýlmayan bir kiþi tutuklanýp ona uygun bir suç uydurulurdu. Þimdi de öyle yapýlýyor" dedi. "30 yýl önce bir öðretim üyesinin katledildiðini Trabzon'a gazeteci olarak araþtýrmak için giderken gözaltýna alýndým. 30 yýl önceki bu olay þimdi iddianamede 'suç delili' olarak yer alýyor! Nedeni, o olaylarý birlikte izlemiþ olduðum iki arkadaþýmýn Ergenekon davasýnýn tutuksuz sanýðý olmalarý. Sanýk, adý üstünde sanýktýr. Onunla telefonda konuþmanýn örgütsel irtibat sayýlmasý gülünçtür" diye konuþtu. YURDAKUL ANLATTI SALON GÜLDÜ Yurdakul þunlarý söyledi: "1981 yýlýnda gittiðim Brüksel'de Türk iþçileriyle resmi makamlar arasýnda tercümanlýk yapýyordum. Türk lokantalarýndan birinde bir gün bir olay olmuþ. Bir Türk, bir baþ soðaný 'bizim usul' kýrmak istiyor. Soðana yumruðu indirince cücüðü fýrlýyor ve karþý masada yemek yemekte olan baþka bir Türk'ün gözüne geliyor. Bu iki kiþi arasýnda uzun zamandýr süren bir husumet var. Gözüne tesadüfen soðanýn cücüðü isabet eden kiþi, çatalý, býçaðý kapýp saldýrýyor. Olay mahkemeye intikal ediyor. Gözüne cücük isabet eden kiþi, soðaný yumrukla kýrmak isteyenden 'beni öldürmek istedi' diye davacý olmuþ. Duruþmada 'soðanýn cücüðüyle adam öldürmeye teþebbüs eden' kiþinin ve avukatýnýn tercümanýyým. Yargýç, olaydan hiçbir þey anlamadýðý için zor durumda. Benden yardým almak istiyor ve soruyor: 'Mösyö, sizin ülkenizde buna çok sýk rastlanýr mý? Yani insanlar, böyle soðana yumruk atmak suretiyle kavga ederler mi?' Belçikalý yargýca bu kiþilerin zaten uzun zamandýr kavgalý olduklarýný, soðanýn bahane olduðunu anlatýyorum. Bu iddianameyi okumuþ olsa acaba bana þöyle sorar mýydý: 'Mösyö, sizin ülkenizde terör örgütü böyle mi oluyor? Yazýyla, kitapla mý adam öldürülüyor?' Bu davadaki suçlamalar aynen 'soðanýn cücüðüyle adam öldürmeye' benzemektedir." Doðan'ýn bu konuþmasý salonda gülüþmelere neden oldu. "12 MART VE 12 EYLÜL'DE HAPSE ATILDIM, ÝÞKENCE GÖRDÜM" "12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde yazdýklarým nedeniyle suçlandým, iþkence gördüm, hapse atýldým. Çýktým, yazmaya devam ettim. Þimdi yine hapisteyim. Bu kötü gerilim filmini sayýn heyetinizin sona erdirmesini umuyorum. Tahliyemi talep ederim" diye konuþtu. Yurdakul'un avukatý Hüseyin Ersöz ise müvekkilinin saðlýk sorunlarýnýn ciddi olduðunu belirterek tahliyesine karar verilmesini istedi.(t24) Ahmet Þýk: Kitapla gelmedim patlar diye Gazeteci Ahmet Þýk savunmasýnda þunlarý söyledi: ''Neden burada olduðumu hala bilmiyorum. Tahliyemi de talep etmiyorum. Ben gazeteciyim. Gerçeðin peþinde bir gazeteciyim. Kimseden talimat alarak haber yazmadým. Kitapla gelmedim patlar falan diye. Haberler ve yorumlar delil olmuþ. Odatv'de yayýnlanan 84 alýntý yazý suç diye delil klasörüne konmuþ. Atatürk'ün Gençliðe Hitabesi delil olarak iddianameye konmuþ. Savcý için de söylemiþtim 'dokunan yanar' diye. O da yandý.'' (t24) GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Hristofyas Greentree Zirvesi'nin ertelenmesini istedi Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn liderler görüþmesinin dünkü ayaðýnda dolaylý ancak net þekilde "Bu þartlar altýnda, Mülkiyet ve Toprak baþlýklarýnýn özlü müzakeresine zaman tanýnmasý için Greentree'deki yeni üçlü görüþmenin ertelenmesi gerekir" dediði bildirildi. Politis "Müzakereler... Üçlü Görüþmenin Ertelenmesi Talebi" baþlýklý haberinde Hristofyas'ýn ayný þeyi Türk medyasýna verdiði mülakatta da dile getirdiðini ancak kamuoyu önünde, Rum tarafýnýn Ocak sonunda New York'a gitmeyi reddetmesinin söz konusu olmadýðýný net þekilde ortaya koyduðunu yazdý. Gazete BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Aleksander Downer'ýn halen yapýlmasý gereken çok þey olmasýna karþýn üçlü görüþmenin 22 Ocak'ta gerçekleþeceðini, iki tarafýn önümüzdeki dönemde; Kýbrýs sorununun çözümüne iliþkin vizyonlarýný ortaya koyacaklarý, bir çeþit ilke beyaný niteliði taþýyacak belge teatisinde bulunacaðýný söylediðine iþaret etti. Haberi "Ya Ýlerleme Veya Üçlü Görüþmeye Erteleme... Baþkan Hristofyas'tan Yeni Üçlü Görüþmenin Bir Süreliðine Ertelenmesi Talebi... Hristofyas Bugünkü Þartlar Altýnda Yeni Üçlü Görüþmenin Manasý Olmadýðýný Açýkça Belirtti" baþlýðýyla iç sayfasýnda detaylandýran gazete özetle þunlarý yazdý: "Diplomatik kaynaklara göre Baþkan Hristofyas önce, Ekim'deki üçlü görüþmenin ardýndan gerçekleþtirilen verimsiz müzakereleri uzun ve dokunaklý þekilde anlattý ve bu þartlar altýnda ve yeni üçlü görüþmeye kadar sadece bir liderler görüþmesi kalmasý dolayýsýyla Greentree- 2'nin yapýlmasýnda bir fayda görmediðini söyledi. Bu çerçevede Hristofyas iki tarafýn yeni üçlü görüþmeye; mülkiyet ve toraðý müzakere etmeyi baþaramadan gideceðini, Kýbrýs Türk tarafýnýn harita üzerinde ve somut rakamlarla müzakere etmeyi ýsrarla (Rum mallarý, göçmenlerin geri dönüþü, v.b. için) reddettiðini, Kýbrýs Türk tarafý önceki görüþ birliklerinden caydýðý için Yönetim ELAM, kaçak mültecilik ve iþsizliðe karþý protesto yürüyüþü düzenledi Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM), iþsizlik ve kaçak mülteciliði protesto etme amacýyla dün akþam Limasol'da yürüyüþ düzenledi. Rum Ýçiþleri Bakaný Neoklis Silikiotis ise, kaçak mültecilikle iþsizlik arasýnda bir baðlantýnýn olmadýðýný belirtti. Simerini gazetesi " 'Ýþ Ýstiyoruz, Kaçak Mülteciler Deðil'... ELAM'ýn Dün Akþam Limasol'da Protesto Yürüyüþü... Protestocular Kaçak Mültecilerin Kýbrýs'taki Varlýðýna Set Konulmasýný Ýstedi" baþlýklarýyla ve fotoðraflarla verdiði haberinde ELAM'ýn dün akþamki protesto yürüyüþüyle ilgili ayrýntýlarý aktardý. "Enaerio"da toplanan yaklaþýk 200 kiþinden oluþan protestocular topluluðunun, "Grigori Afksendiu" Meydanýna yürüdüðünü yazan gazete, protestocularýn, yürüyüþ sýrasýnda "iþ istiyoruz, kaçak mülteci deðil", "her kaçak bir Yunan iþsiz", "kaçaklar mahallelerimizden dýþarý" ve "sevdiðim bayrakta mavi haç var" baþlýðýnda da ilerleme olmadýðýný söyledi. Aleksander Downer'ýn birkaç saat önce dile getirdiði; bütün ana baþlýklarda görüþ birliklerine varýlmasý gerektiði açýklamasýna da atýf yapan Hristofyas bu þartlar altýnda BM'nin koyduðu hedefe ulaþýlamayacaðýný söyledi. Ayný kaynaklar gazetemize; Hristofyas'ýn bu noktalara iþaret ederek, Greentree-2'nin gerçekleþtirilme zamanýnýn yeniden düþünülmesi gerektiðini söyledi ve yeni üçlü görüþme öncesinde Kýbrýs Türk tarafýnýn mülkiyet ve toprakla ilgili gerekli verileri üretmesi gerektiðini kaydetti. Derviþ Eroðlu ise Kýbrýs Türk tarafýnýn; Rum tarafýnýn istediði rakamsal verileri yeni liderler görüþmesine (Pazartesi) kadar göndermeye hazýr olduðunu kaydetti. Aleksander Downer'ýn görüþme sýrasýnda Hristofyas'ýn dolaylý talebiyle ilgili görüþ belirtmediði haber veriliyor. Ancak görüþme sonrasýnda yaptýðý açýklamada üçlü görüþmenin Ocak'ta gerçekleþeceðini, o zamana kadar müdahil taraflarýn çok þey yapmasý gerektiðini vurguladý. Hristofyas görüþmeden dönüþünde yaptýðý açýklamada iki tarafýn kendilerini tekrar ettiklerini söyledi. 'Anlaþmazlýklar da, doðal olarak BM'nin, Greentree'den önce ilerleme olmasý ve bazý sonuçlara varabilmemiz için çabalarýmýzý yoðunlaþtýrma çaðrýsý aðrýsý da varlýðýný koruyor' dedi. Türk medyasýna yaptýðý açýklamada, önümüzdeki görüþmelerde ilerleme kaydedilmezse Greentree görüþmesinin yapýlmasýnýn bir nedeni olmadýðý açýklamasý sorulduðunda; Kýbrýs Rum tarafýnýn BM Genel Sekreteri'nin davetini reddetmesinin söz konusu olmadýðý cevabýný veren Hristofyas þunlarý söyledi: 'Greentree'deki görüþmenin bir anlamý -nedeni deðil - yokken; oraya gidip ne yapacaðýz manasýnda... kendimizi yeniden tekrarlamak için mi? Kýbrýs Rum tarafýnýn böyle bir durumda gitmeyi reddedeceðini söylemedim. Gitmeyi neden reddedelim? Elbette gidecek ve orada tezlerimizi söyleyecek, iyi niyetimizi ve irademizi ortaya koyacaðýz' þekilde sloganlar atarak kaçak mültecilerin adadaki varlýðýna set konulmasýný istediðini kaydetti. Habere göre ELAM sözcüleri yaptýklarý açýklamalarda, artan kaçak mültecilik ve iþsizliðe karþý etkinliklerin ve protesto yürüyüþlerinin sayýsýnýn artýrýlacaðýný belirttiler. ELAM yayýmladýðý açýklamada da, kaçak mülteciliðin denetimsiz bir boyut aldýðýný ve yoðunlaþan ekonomik krizle birlikte toplumsal bütünlüðü, ekonomik refahlarýný, hatta "Kýbrýs Helenizm'i" olarak geleceklerini ve varlýklarýný tehdit ettiðini iddia etti. ELAM, kurulduklarý günden bu yana tehlike çanlarý çaldýklarýný, ancak "hali vakti yerinde kurnaz politikacýlarýn" kendilerini dinlemeyi reddettiklerini savundu. ELAM, "güzel sözlerden ve bugünkü durumdan sýkýlanlarý" kendileriyle birlik olmaya çaðýrdý yýlýnda 33 bin kiþi iþsiz Rum tarafýnda 2011 yýlýnýn yaklaþýk 33 bin kayýtlý iþsizle kapandýðý kaydedilirken, 2012 yýlýnda ne olacaðýna iliþkin þimdiden yoðun endiþeler baþ göstermeye baþladý. Politis gazetesi "33 Bin Kiþi Ýþsiz... Ýþsizlik 2011'i Yeni Bir Olumsuz Rekorla Kapattý" baþlýklarýyla geniþ bir þekilde verdiði haberinde, iþsizliðin yeni bir olumsuz rekor kýrmasýyla, çalýþma piyasasýnýn 2011 yýlýný en kötü bir þekilde kapattýðýný yazdý yýlýndaki iþsizlik oranýna bakýldýðýnda 2012 yýlý için iyimser olunamayacaðýndan bahseden gazete, iþsizlerin sayýsýnda artýþýn yaný sýra, 12 aydan uzun bir zamandýr herhangi bir iþte çalýþmayanlarýn sayýsýnda da artýþ olduðuna dikkat çekti. Gazete, Rum Ýstatistik Dairesinin 2011 yýlýna iliþkin dün yayýmladýðý verilere göre 2011 Aralýk ayýnda kayýtlý iþsizlerin 32 bin 895 olduðunu aktardý. Habere göre 2011 Kasým ayýnda 31 bin 826 kayýtlý iþsiz varken; Aralýk ayýnda iþsizler listesine bin 69 kiþinin daha eklenmesiyle, 2011 Aralýk ayý ve 2011 yýlý 32 bin 895 kayýtlý iþsizle kapandý. Yýllýk bazda kayýtlý iþsizlerin oranýnda yüzde 28 artýþ olduðunu aktaran gazete, 2010 Aralýk ayýnda 25 bin 693 kayýtlý iþsizin olduðunu anýmsattý. Mevsimsel dalgalanmalar göz önünde bulundurularak yapýlan düzeltmelerde de iþsizliðin arttýðýnýn gözle görülür olduðunu yazan gazete bu düzeltilmiþ verilere göre iþsizlerin sayýsýnýn 2011 Kasým ayýnda 30 bin 991, 2011 Aralýk aylýnda ise 31 bin 432 olduðunu belirtti. Habere göre ayný veriler temelinde iþsizlik 2010 Aralýk ayýna oranla yüzde 28,3 artýþ gösterdi. BÝR YILDA BÝN KÝÞÝ UZUN SÜRELÝ ÝÞSÝZ 2011 Ocak ayýndan, Aralýk ayýna kadar uzun süreli iþsizlerin, yani 12 aydan fazla bir zamandýr herhangi bir iþte çalýþmamýþ olanlarýn sayýsýnda yüzde 58 artýþ olduðunu kaydederek durumun ciddiyetine dikkat çeken gazete, 2011 Ocak ayýnda bin 674 kiþinin bir yýldan fazladýr iþsiz olduðunu, 2011 Aralýk ayýnda ise bu sayýnýn 2 bin 643'e ulaþtýðýný belirtti. Ýþsizliðin özellikle ticaret, inþaat, imalat gibi sektörlerde artýþ gösterdiðini aktaran gazete, meslek kategorilerine bakýlacak olursa, en çok iþsizin temizlikçilik, din adamlýðý, vasýfsýz iþçilik, satýcýlýk, yazýcýlýk gibi meslek alanlarýnda olduðunu yazdý.

12 12 6 Ocak 2012 Cuma KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Giderim yollar bidmez Söylerim sözler bidmez Gel yarim sarýlalým Uzagdan sevmeg yedmez Kitap Dünyasý Bir Delinin Aný Defteri Nikolay Vasilyeviç Gogol, çeviren: Mazlum Beyhan, Ýþ Bankasý Kültür Yayýnlarý.. ÖZDEYÝÞLER "Bir tek kiþiye yapýlan haksýzlýk, bütün topluma yönelmiþ bir tehdittir." Montesquieu TADIMLIK Bir bakýþý vardý Esma'nýn Kavak yapraklarý gibi pýrýl pýrýl Koynundan çýkardýðý çaðlayý Yemesi baþka olur... Efendime söyleyim, bir gün Kýzý býrakmadýlar dýþarý Cihanda tek baþýma kalmýþtým Düþünerek Esma'yý... Cahit Külebi "Esma'nýn hikâyesi" adlý þiirinden Eski kemanlarýn büyüsü kaçtý! n Genç kemancýlarýn hayallerini milyon dolarlarý bulan eski ve ünlü keman modelleri süsler. Ancak uzmanlarýn yaptýðý yeni bir araþtýrma bu yargýyý alt üst etti. ÝSTANBUL - Müzik dünyasýnda bugüne kadar yaygýn olan kaný, eski kemanlarýn daha iyi ve kýymetli olduðu yönündeydi. Ýtalyan keman ustalarý Antonio Stradivari ve Guarneri del Gesù'nun yaptýðý kemanlarýn sýrrýný çözmek için sayýsýz araþtýrma yapýldý ama bulunamadý. Bu iki ustanýn yaþadýðý 18. yüzyýl keman yapma sanatýnýn altýn yýlý olarak tarihe geçti. 19. yüzyýldan bu yana yaþayan bütün ünlü keman virtüözünün mutlaka bir Antonio Stradivari ya da Guarneri del Gesù marka kemaný vardýr. Genç kemancýlarýn hayallerini de milyon dolarlarý bulan bu eski ve ünlü keman modelleri süsler. Ancak Fransýz ve Amerikan keman uzmanlarýnýn yaptýðý yeni bir araþtýrmanýn sonuçlarý bu yargýyý alt üst etti. Ayný araþtýrma en iyi keman ustalarýn hangi kemaný çaldýðýný gözü kapalý bileceði iddiasýný da çürüttü. n Çaðdaþ edebiyatýn sýra dýþý isimlerinden Dave Eggers'ýn Vahþi Þeyler'i, kurallara uyanlardansa kendi kurallarýyla oynayanlarýn, sürüye ait olmaktansa bildiðini okuyanlarýn kitabý. "Renkler ve Gölgeler" sergisinin geliri Ortopedik Özürlüler Derneði'ne baðýþlandý Hasan Daniþ'in "Renkler ve Gölgeler" resim sergisinden elde ettiði geliri, Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði'ne baðýþladýðý bildirildi. Derneðin Basýn-Yayan ve Halkla Ýliþkiler Sorumlusu tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Ortopedik Özgürlüler Derneði Baþkaný Orkun Bozkurt, resim sergisinden elde edilen gelirin Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði'ne baðýþlanmasýnýn anlamlý olduðunu belirterek, "Sizlerin destekleri bizi çalýþmalarýmýzda güçlü kýlýyor" dedi. Bildiðini okuyanlarýn baþucu kitabý Bir Zamanlar Anadolu'da'ya 11 adaylýk 44. SÝYAD Ödülleri'nde 11 adaylýk alan 'Bir Zamanlar Anadolu'da' ile birlikte 'Gelecek Uzun Sürer', 'Gölgeler ve Suretler', 'Press' ve 'Saç' En Ýyi Film'e aday oldu. 16 Ocak Pazartesi akþamý yapýlacak 44. SÝYAD Ödülleri töreninde, açýklanan dallarla birlikte, Perihan Savaþ, Erden Kýral ve Osman Þahin'e 'SÝYAD Onur Ödülü' verilecek. 'En Ýyi Kýsa Film' ve 'En Ýyi Belgesel' ödülleri de gecede sahiplerini bulacak. 'En Ýyi Kýsa Film' dalýnda beþ film yarýþýrken, 'En Ýyi Belgesel' dalýnda SÝYAD bu sene sekiz filmi aday göstermeye deðer buldu. Ayrýca gecede Ahmet Uluçay'ýn anýsýna verilen "Ahmet Uluçay Umut Ödülü" de, sinema sektöründe ismini yeni duyuran genç bir yeteneðe takdim edilecek. SÝYAD 2011 yýlýnýn en iyi yabancý gösterim filmini de bir SÝYAD ödülüyle açýklýyor. 44. SÝYAD Ödülleri, 16 Ocak Pazartesi akþamý Cemal Reþit Rey Konser Salonu'nda yapýlacak törenle sahiplerini bulacak. Sinemalarda Bugün-bu gece ÝSTANBUL - Müthiþ Dâhiden Hazin Bir Eser ve Ne Nedir kitaplarýnýn on parmaðýnda on marifet yazarý Dave Eggers, Vahþi Þeyler'de bu defa sýra dýþý bir çocuðun sýra dýþý hikâyesini olanca içtenliði ile sayfalara döküyor. Kahramanýmýz, içinde yaþadýðý dünyaya hayal gücünü sýðdýrmakta güçlük çeken, dünya karþýsýnda kafasý karýþan ama onu keþfetme hevesi ve enerjisi hiç azalmayan, sekiz yaþýnda yaramaz bir çocuk: Max. Vahþi Þeyler Max'in, düþlerin özgürleþtirici gücünü hatýrlatan, yaratýcý ve eðlenceli hikâyesi. Romanýn ilginç de bir geçmiþi var. Dave Eggers'ýn Vahþi Þeyler'i Maurice Sendak'ýn, 1963 yýlýnda ABD'de yayýmlanýþýndan itibaren çevrildiði tüm dillerde toplamda 19 milyon okura ulaþan aykýrý ve kült çocuk kitabý Where The Wild Things Are'a dayanýyor. Eggers ayný zamanda kitabýn sinemaya uyarlanmasýnda senaryo için Spike Jonze ile birlikte çalýþmýþ ve kendi çocukluðundan unsurlarla harmanlayarak vahþi þeylerin "nerede" olduklarýna deðil, "kim" olduklarýna ve Max'ten ne istediklerine odaklanan keyifli bir evren yaratmýþ. Bir Ýsveç çakýsýyla yapamayacaðý þey olmayan, ama uzaktaki bir þehirde yaþayan babasý; çoðunlukla meþgul olan ve kendi dertlerine dalmýþ annesi; Max'le eskisi gibi ilgilenmeyen ve oynamak istediði oyunlara burun kývýran ablasý ve annesinin, devamlý anlaþýlmaz laflar edip yayýldýðý her odayý kirleten sevgilisi Kurt kostümünün çaðrýsýna boyun eðip etrafýnda olan bitene karþý isyan bayraðýný açan Max, kendisini içinde yapayalnýz ve kaybolmuþ hissettiði bu baskýcý dünyanýn dýþýna, yepyeni bir diyara yelken açar. Denizde geçen yorucu günlerin ardýndan vardýðý o ýssýz adada karþýsýna çýkan "vahþi þeyler"in dünyasýna adým atýp dizginlerinden kurtulacak, bu defa her þeyin daha iyi olmasý umuduyla hayal gücünün sýnýrlarýnda dilediðince dolanacaktýr. Vahþi Þeyler, harekete geçmeye ve kendi yolunu çizmeye, baðýrmak yerine ulumaya, söz dinlemektense 'hayýr' diye haykýrmaya ve en önemlisi, ne olursa olsun düþlerden kopmamaya yönelik bir güzelleme. Çaðdaþ edebiyatýn sýra dýþý isimlerinden Dave Eggers'ýn Vahþi Þeyler'i, kurallara uyanlardansa kendi kurallarýyla oynayanlarýn, sürüye ait olmaktansa bildiðini okuyanlarýn kitabý. Yediden yetmiþe her yaþta okurun Max'ten öðrenecek çok þeyi var! Begüm Güzel'in çevirisiyle 'Vahþi Þeyler' Siren Yayýnlarý'ndan çýktý. Dave Eggers 1970 doðumlu Amerikalý yazar Dave Eggers; McSweeney's yayýnevinin ve web sitesinin kurucusu olmasýnýn yaný sýra The Believer, McSweeney's Quarterly Concern ve The Wholpin dergilerini çýkarýyor, ayný zamanda senelik Okumanýz Gerekmeyenler antolojilerinin de arkasýndaki isim. Çaðdaþ edebiyatýn en çok öne çýkan ve üretken yazarlarýndan biri olan Eggers, kendi hayat hikâyesinden yola çýkarak yazdýðý Müthiþ Dahiden Hazin Bir Eser ile Pulitzer'e aday olmuþ, Türkiye'de Ne Nedir adýyla yayýmlanan kitabýyla Fransa'da 2009 yýlý Prix Médicis Étranger ödülüne layýk görülmüþtür. Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Mission: Impossiple Ghost Protocol ( Cuma- Cumartesi 23.00) 1. salon Sherlock Holms 2 ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Kurtuluþ Son Durak ( Cuma- Cumartesi 23.00) Labirent ( Cuma- Cumartesi 23.15) 2. salon Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria Alvin Ve Sincaplar ( Cuma-Cumartesi) 1. salon Mission: Impossiple Ghost Protocol ( Cuma- Cumartesi 23.30) 2. salon

13 6 Ocak 2012 Cuma 13 AYNA Musa Özmusaoðlu AYNASI ÝÞTÝR KÝÞÝNÝN Tarih: Yer: KKTC Meclisi Oturumu yöneten: Meclis Baþkaný ve iki katip. Bugün Sosyal Sigortalar ve Emekli Sandýðý Deðiþiklik Yasa Tasarýlarý Meclisin gündeminde. Bu yasanýn yarýsý CTP'nin devr-i iktidarýnda, sendikalarýn, sivil toplum örgütlerinin, muhalefetin (UBP dahil) tüm itirazlarýna raðmen, savurduklarý yumurtalara raðmen, KKTC Meclisinden Sosyal Güvenlik Yasasý, ya da Tek Güvenlik Yasasý adý altýnda geçirilmiþti. Bu yasaya 2009 öncesinde, muhalefet saflarýnda karþý duranlar arasýnda yer alan UBP, 2009 seçimlerinden sonra CTP ile iktidar konusunda yer deðiþtirince, her konuda olduðu gibi bu yasa konusunda da fikir deðiþikliðine uðramýþ yasanýn yasalaþmasý için varýný yoðunu ortaya koymuþtur öncesinde bu yasa tasarýsýný savunan CTP ise þu anda tasarýya karþý olduðunu (!) söylemektedir. Hal böyle iken CTP'nin yasa tasarýsý ile ilgili samimiyetine inanmak olasý mýdýr? Ya da UBP'nin 2009 öncesindeki muhalefetine ne ad verilebilir? Bu yasa tasarýsýnýn geçirilmek istenmesindeki amaç neydi? UBP'ye göre primler artacak ve daha uzun bir zamanda emekli olunacaktý ya, bu Sosyal Sigortalarýn içine düþtüðü çýkmaza bir çözüm getirecekti. Halbuki madalyonun arka yüzünde baþka acý gerçekler vardý. Emekli yaþý 50'den 60'a çýkarýlýnca sigortalýlar hem daha uzun süre prim yatýracak, hem prim artýþý nedeniyle sigortalara daha fazla para ödeyecek, sonuçta da asgari ücretin yarýsý kadar emekli maaþý alabilecekti. Muhalefet milletvekilleri tasarýyý ellerinden geldiðince eleþtirdiler. Eksik ve yanlýþ taraflarýný dile getirmeye çalýþtýlar. Sadece o kadar. UBP ise "Nor dedi, hellim demedi". Neden? Çünkü emir büyük yerden herhalde. Tartýþmalar gece saat 22.00'ye kadar sürdü. O ana kadar, dört saat, beþ saat konuþan vekiller vardý. Saatlar 22.00'yi gösterdiðinde TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý kürsüye çýktý. Çakýcý konuþtukça, bu iþin 1 Kasým'da olduðu gibi on üç saat uzayacaðýndan kuþku duyulmaya baþlandý. Daha henüz bir saat olmamýþtý ki Meclis Baþkaný Hasan Bozer Çakýcý'yý uyarmaya baþladý. -Sayýn Çakýcý lütfen konuya giriniz. Çakýcý ise konunun, halkýn, sigortalýlarýn konusu olduðunu, Meclis kürsüsünün ise halkýn kürsüsü olduðunu, kendisinin halký temsil ettiðini söyleyerek konuþmasýný sürdürdü. Birkaç uyarýdan sonra, Sayýn Meclis Baþkaný Meclis iç tüzüðünün bilmem kaçýncý maddesine dayanarak oylama yaptý ve Çakýcý'yý kürsünden indirmeye çalýþtý. Çakýcý bu karara uymayacaðýný ve kürsüyü terk etmeyeceðini söyleyince oturuma on dakika ara verildi. Ara uzadý, bir saat on dakika oldu, hâlâ oturum açýlmamýþtý. Herkes merak içinde, saða sola telefon ediyor, fakat bir türlü bilgi alamýyordu. Meðer bir saat on dakikalýk arada itiþmeler kakýþmalar olmuþ. Bu arada gruplar toplanmýþ Çakýcý için nasýl bir önlem alýnacaðý tartýþýlmýþ. CTP de toplanmýþ ve Çakýcý'ya yapýlacak müdahalede taraf olmama kararý almýþ. Bir saat on dakikanýn ardýndan Hasan Bozer oturumu tekrar açmak isteyince TDP milletvekilleri Çakýcý, Emiroðullarý ve Angolemli kürsüye çýkarak "Oyun Bitti!" ibareli bir pankart açtýlar. Ýþte ne olduysa o andan itibaren oldu. Önceden görev bölümü yaptýðý anlaþýlan UBP'li vekiller hareketlendi. Ýlk olarak Ali Rýza Usluel sinsice Angolemli'nin yanýna sokuldu. Angolemli'yi kolundan tuttu. KKTC Meclisinde ikinci kez kürsüye gelmiþti. Ýlki yemin töreninde. Kimbilir yemin esnasýnda tek ayaðý havada mýydý? Bir vekil olduðunu deðil, polisliðini hatýrladý ve ilk müdahaleyi o yaptý. Artýk Usluer'e de bir bakanlýk verilmeli bence. Zira operasyonun ilk adýmýný o attý. Derken Tancer midýr, nedir adýný hep karýþtýrýrým, çoðu kez "Tancar" derim, o geldi; Emiroðullarý ile Çakýcý'nýn arasýna girdi ve arbede baþladý. Daha itiþme henüz baþlamýþtý ki, Hasipoðlu, Özgürgün, Aslanbaba, Tatar, Hasan Taçoy, Ersan Saner ve tanýyamadýklarým hep birlikte taarruza geçtiler. Bunlar jandarma mýydý, inzibat mýydý, yoksa Çakýcý'nýn deyimiyle gestapo muydu? Saldýrýda kullanýlan yöntem, kalça operasyonuymuþ. Bu yöntemin, ne olduðu henüz anlaþýlmadý. Kalçaya vurma mý, yoksa kalça ile vurma mý? Her ne þekilde olursa olsun TDP'li vekiller yaka paça Genel Kurul salonundan dýþarýya atýldýlar. Bu olay KKTC Meclisinde bir ilkti. Sorun deðil, bardak fýrlatma da bir ilkti. Bundan böyle bakalým ne ilkler göreceðiz Meclisimizde UBP sayesinde. Daha sonra Çakýcý ve TDP'nin diðer iki vekili, Genel Kurul salonuna gelerek Meclis Baþkaný Hasan Bozer'i protesto eden sloganlar attýlar. TDP'ye yapýlan saldýrýlarý yoldaþlar sadece seyretti. Arka çýkmadýklarý gibi ayýrmaya bile kalkýþmadýlar. Kimbilir onlar bu yaþananlardan hangi ruh hali içindeydiler? -Yazýk keþke olmasa mý, dediler. Yorum yapamayýz. Yalnýz bildiðim bir þey vardýr, CTP zor anlar yaþasa, TDP sorgusuz sualsiz CTP'nin yanýnda olurdu. Her neyse protestolar devam ederken konuþma hakký Kalyoncu'ya verildi. Ortalýk henüz yatýþmamýþtý, konuþma yapma imkâný yoktu. Kalyoncu, kürsüye çýkar çýkmaz sözlerine þöyle baþladý ve zehirini kustu: "Çakýcý öyle istedi diye CTP'li vekiller ona uymak zorunda deðil. CTP, TDP'nin arkasýndan gitmez." Ýþte o an gerçekler tüm çýplaklýðý ile ortaya çýktý: CTP gerek UBP'ye gerekse Erdoðan'a bu sözleriyle göz kýrptý. O gece sabaha karþý her üç yasa da oy çokluðu ile kabul edildi. Geriye demokrasi tarihimizde, halkýn temsilcilerinin susturulmasý için uygulanan kaba kuvvet yöntemi kara bir leke olarak kaldý. Bu demokrasi ayýbýný iþleyenlerle, seyirci kalanla Kýbrýslý Türkler arasýnda, yüzlerindeki maske düþmüþ olarak sonsuza dek unutulmayacaklardýr. CTP'yi yakýndan tanýmayanlar ve ona gönül verenler, bir hafta önceki "Af Yasasý"nda UBP ile iþbirliði yaparak kendi halkýna, nasýl kazýk attýðýný anýmsarlarsa, maskesi düþmüþ CTP'nin ne mal olduðunu bir kez daha anlamýþ olacaklardýr. Ziya Paþa þöyle demiþti: Ayinesi (aynasý) iþtir kiþinin lâfa bakýlmaz! Yani siz, CTP'nin söylediklerine deðil yaptýklarýna bakýnýz! Tapu ve Kadastro (Özel Kurallar) Yasasýnýn 5(2) Maddesi Gereðince Ýlân Aþaðýda tarif edilen malýn/mallarýn aktarma kütüklerinde mal sahibi olarak görünen Emete Mustafa Hasan Ter bu mala/mallara yeniden kayýt yapmak için sattýðýna/baðýþladýðýna/ipoteke verdiðine dair Lefkoþa Kaza Tapu Dairesine takrir/dilekçe vermiþtir. Dilekçe No:DÖK 311/93 mal/mallar üzerinde hak iddia eden veya bu malýn/mallarýn ipotek veya herhangi bir hacizle veya herhangi bir kiþinin, bu ilânýn gazetede yayýnlandýðý tarihten/ bu günden itibaren 30 gün içinde, yapýlmasý tasarlanan muamelenin yapýlmamasý için bu daireye yazýlý sebep göstermesi gerektiði duyurulur. Tarih: Lefkoþa Tapu Dairesi (a) MALIN TARÝFÝ Kasaba/Köy Kayýt No: Pafta/Plân Mevki/Sokak Malýn Cinsi Hisse D-E-Ay2 Ve tarih Parsel Ýsmi Yiðitler XXX I-40EI - Tarla Hepsi Parsel:76/1 Tapu ve Kadastro (Özel Kurallar) Yasasýnýn 5(2) Maddesi Gereðince Ýlân Aþaðýda tarif edilen malýn/mallarýn aktarma kütüklerinde mal sahibi olarak görünen Hüseyin Ahmet Boþnak bu mala yeniden kayýt yapmak için sattýðýna/baðýþladýðýna/ipoteke verdiðine dair Lefkoþa Kaza Tapu Dairesine takrir/dilekçe vermiþtir. Dilekçe No:DÖK 333/11 mal üzerinde hak iddia eden veya bu malýn/mallarýn bir hacizle veya herhangi bir kiþinin, bu ilânýn gazetede yayýnlandýðý tarihten/ bu günden itibaren 30 gün içinde, yapýlmasý tasarlanan muamelenin yapýlmamasý için bu daireye yazýlý sebep göstermesi gerektiði duyurulur. Tarih: Lefkoþa Tapu Dairesi (a),malin TARÝFÝ SATILIK ZEYTÝNYAÐI Litresi 12 TL den satýlýk zeytinyaðý... Tel: Kasaba/Köy Kayýt No: Pafta/Plân Mevki/Sokak Malýn Cinsi Hisse D-E-Ay2 Ve tarih Parsel Ýsmi Kýrýkkale 1130 XXXI-30 Bað ½ P.153 Doðu Akdeniz Üniversitesi Saðlýk Merkezine Labaratuvar Hizmeti Alýmý Ýçin Teklif Kabul Edilmektedir Doðu Akdeniz Üniversitesi Saðlýk Merkezine Labaratuvar hizmeti satýnalýnacaktýr. 1. Ýhale ile ilgili belgeler DAÜ Satýnalma ve Envanter Kontrol Müdürlüðü nden 50 TL karþýlýðýnda temin edilebilir. 2. Ýhalede Geçici Teminat en az 1000 TL olup teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr.teminat olarak 23 Nisan 2012 tarihine kadar geçerli banka teminat mektubu kabul edilmektedir. 3. Teklifler en geç 24 Ocak 2012 tarihinde Salý günü saat 10:00 a kadar üzerinde DAÜ SAÐLIK MERKEZÝ LABARATUVAR HÝZMETÝ ALIMI ÝHALESÝ (ÝHALE NO:3340) yazýlý kapalý zarf içinde Üniversite Yönetsel Hizmetler Binasýndaki Ýhale Kutusuna atýlmýþ olmalýdýr. Tapu ve Kadastro (Özel Kurallar) Yasasýnýn 5(2) Maddesi Gereðince Ýlân Aþaðýda tarif edilen malýn/mallarýn aktarma kütüklerinde mal sahibi olarak görünen Þerife Arif Kara Mehmet bu mallara yeniden kayýt yapmak için sattýðýna/baðýþladýðýna/ipoteke verdiðine dair Lefkoþa Kaza Tapu Dairesine takrir/dilekçe vermiþtir. Dilekçe No:DÖK 334/11 mallar üzerinde hak iddia eden veya bu malýn/mallarýn bir hacizle veya herhangi bir kiþinin, bu ilânýn gazetede yayýnlandýðý tarihten/ bu günden itibaren 30 gün içinde, yapýlmasý tasarlanan muamelenin yapýlmamasý için bu daireye yazýlý sebep göstermesi gerektiði duyurulur. Tarih: Lefkoþa Tapu Dairesi (a) MALIN TARÝFÝ Kasaba/Köy Kayýt No: Pafta/Plân Mevki/Sokak Malýn Cinsi Hisse D-E-Ay2 Ve tarih Parsel Ýsmi Kýrýkkale 1100 XXXI-30 Meinkes Tarla Hepsi P.40 Kýrýkkale Kiracýköyü Tarla 2/ P. 134/1/1 Yolu

14 14 6 Ocak 2012 Cuma BULMACA Soldan Saða: 1-Saðlamlaþtýrmak, güçlendirmek. 2-En çok, maksimum. Kural. 3-Özellikle çay demlemekte kullanýlan, kömür yakacak ocaðý kendi içinde bulunan, bakýr, pirinç gibi metallerden yapýlmýþ musluklu kap. Açýk seçik olan, anlaþýlmaz yaný bulunmayan. 4-Bir erkek adý. Herkes, yabancýlar. 5-Kan kanseri. Ýlave. 6-Bir nota. Buðdaygillerden, bahçelerin yeþillendirilmesinde yararlanýlan bir bitki. Delik, yýrtýk veya eski bir yeri uygun bir parça ile onarma, kapatma. 7-Sýcaklýk. Güzellik, incelik. 8-Baba. Sona "L" konursa "Bir yerden alýp baþka bir yere iletme, aktarma, taþýma" olur. 9-Satýn almak isteyen kimse, müþteri. Yürüyerek giden kimse. 10-Ön ayaklarý perdeli kanat biçiminde geliþmiþ, vücudu yumuþak sýk kýllarla kaplý, iskeletleri hafif yapýlý, uçabilen memeli hayvan. Keçinin erkeði. 11-Beyaz. Razý olma, isteme, istek. Halk dilinde "Dilsiz". Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Derya Eczanesi: Mehmet Akif Cad. No:53/3 Dereboyu (Adidas ve KK Turkcell Karþýsý) Tel: Saðlýk Eczanesi: Ýstanbul Sok. No:51/B Mücahitler Sitesi Karþýsý Tel: Maðusa Öznergis Eczanesi: Salamis Yolu, Vakýflar Bankasý Karþýsý Tel: Özay Eczanesi: Altay Sok. No:2 Baykal Tel: Girne Küçük Eczanesi: Canbulat Sok. No:5/C Astsubay Orduevi ve Bandabuliya Karþýsý Tel: Emin Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. HASEM Ýþhaný No:1 Alsancak Tel: Güzelyurt Nilgün Eczanesi: 25 Ecevit Cad. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Giyimine veya eþyanýn temizliðine, düzenine önem vermeyen, çapaçul. Elin parmak dipleriyle bilek arasýndaki iç bölümü, avuç için. 2-Baþlangýcý belli olmayan zaman, öncesizlik. Mecazi anlamda "Baþkasýnýn sýrtýndan geçinen kimse." 3-Eriþkin, aðýrbaþlý, mükemmel kimseler için kullanýlýr. Güzel koku. 4-Dolaylý anlatým. Kötü bir davranýþ veya sözü cezalandýrmak için kötülükle karþýlýk verme isteði ve iþi, intikam. Gözü pek, yiðit, kabadayý. 5-Söyleyiþi kusurlu, bozuk olan. Sýcaklýk. Alýþýlmýþ olandan, umulandan ve gerekenden eksik. 7-Konuðu aðýrlama. Tren, tramvay gibi taþýtlarýn üzerinde hareket ettiði demir yol. 8-Radyum'un kýsaltmasý. Yaraþýrlýk, uygunluk. 9-Metal eþya üzerine vurulan renkli cam katmaný. Hasta olmama durumu, saðlýk, esenlik. 10-Rahat olamamak, kendinde bir eksiklik duymak. Büyük kardeþ, aðabey. 11-Engel. Kesin. Bir gýda maddesi. TV'DE BU AKÞAM Dejavu KANALTÜRK / Saat: 19:50 Yönetmen : Tony Scott Oyuncular: Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, James Caviezel, Adam Goldberg Yapým Yýlý: 2007 Carlin polis teþkilatýnda çalýþan bir ajandýr. New Orleans'ta meydana gelen bir patlamayla ilgili yaptýðý soruþturma esnasýnda dejavu olarak bilinen tekrarlanma halini yaþar. Bu durum Carlin'in beyninde soruþturmayla ilgili olarak bazý fikirler verir. Yaþamýþ olduðu dejavu sayesinde patlamanýn öncesine dönerek çok kýsa bir zaman dilimi içerisinde her þeyi döndürebileceðini keþfeder. Üstelik patlamanýn kurbanlarýndan biri olan genç bir kadýnla da duygusal bir baðý vardýr ve bazý sýrlar bu kadýnýn geçmiþinde saklýdýr. Þiddet Uçuþu TV 8 / Saat: 20:45 Orijinal Adý : Flight Of Fury Yönetmen : Michael Keusch Oyuncular : Steven Seagal, Steve Toussaint, Angus Maclnnes John Sands, Amerika Birleþik Devletleri Hava Kuvvetlerinin gizli bir bölümü için çalýþan özel bir ajandýr. Teþkilatý, John Sands'in eski operasyonlardan topladýðý bilgiler yüzünden kendisini tehdit altýnda hissetmesi yüzünden onu hapse atmaya ve hafýzasýný silmeye karar verir. Aþk Ateþi CNBC-E / Saat: 22:00 Orijinal adý: THE BURNING PLAIN Yönetmen: GUILLERMO ARRIAGA Oyuncular: CHARLIZE THERON, JOHN CORBETT, JOSÉ MARIA YAZPIK, JENNIFER LAWRENCE Yapým Yýlý: 2008 Ünlü senarist Guillermo Arriaga, ilk yönetmenlik denemesi The Burning Plain / Aþk Ateþi ile hedefi on ikiden vuruyor. Amores perros, 21 Grams ve Babel filmlerinin senaristi olarak olarak tanýdýðýmýz Guillermo Arriaga'nýn hem yazýp hem de yönetmenliðe soyunduðu The Burning Plain / Aþk Ateþi çarpýcý öyküsü ve mükemmel oyunculuklarýyla baþarýyý yakalayan bir yapým. Film, farklý kuþaklardan üç insanýn birbirleriyle iliþkilendirilmiþ dünyalarýný zaman ve mekanda sýçramalar yaparak sergiliyor. Charlize Theron'un performansýyla öne çýkan Aþk Ateþi, genç yetenek Jennifer Lawrence'ýn da çýkýþ filmi. Sex and The City TNT / Saat: 22:30 YÖN: MICHAEL PATRICK KING OYN:SARAH JES- SICA PARKER, KIM CATTRALL, KRISTIN DAVIS, CYNTHIA NIXON 2008 (COMEDY / DRAMA Filmin konusu, kariyer sahibi ve baþarýlý New York'lu dört kadýn arkadaþýn hikâyesini anlatan HBO'nun ünlü dizisinin bitiþinden dört yýl sonrasýnda baþlýyor. Kadýn erkek iliþkileri üzerine köþe yazýlarý yazmakta olan Carrie Bradshaw, hayatýnýn aþký Mr. Big(Büyük) ile saðlam ve kalýcý bir iliþki kurmak üzeredir. Bu iliþkinin ilk baþladýðýndan beri 10 yýl geçmiþtir. Artýk çýtalar daha yüksektir; daha çok güven ve potansiyel vardýr ve iliþki evlilik teklifi noktasýna gelmiþtir. Miranda, Charlotte ve Samantha, arkadaþlarý Carrie'nin büyük günü için hazýrlýklara baþlar. Ancak onlarý bazý sürprizler beklemektedir. Hazine Avcýsý KANALTÜRK / Saat: 23:30 Yönetmen: MARK ROPER Oyuncular: THOMAS IAN GRIFFITH, GERIT KLING, BARRY FLATMAN, SOFIA MAZAGATOS, STEFANO SANTOSPAGO ABD Deniz Kuvvetleri'ndeki görevinden itaatsizlik nedeniyle çýkarýlmýþ olan Jeffrey Thorpe, açýk denizlerde kendi gemisi Sea Wolf ile taþýmacýlýk yapmaktadýr. Helena adlý bir müþterisinin define avý teklifini kabul eden Thorpe, kendini bir anda tehlikeli bir maceranýn içinde bulur. Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank PAPANDREU ADAY DEÐÝL Yunanistan'da PASOK lideri eski baþbakan Yorgo Papandreu, önümüzdeki aylarda yapýlacak seçimlerde baþbakan adayý olmayacaðýný açýkladý. Yunan basýnýnda çýkan haberlere göre, PASOK'un bugün yapýlan siyasi konsey toplantýsýnda yaptýðý konuþmada baþkanlýk görevini býrakmaya hazýr olduðunu belirten Papandreu, PASOK'un yeni baþkanýnýn erken seçimlerden önce belirlenmesini önerdi. NEPAL'DE BÝR KÖYE GÝREN FÝL 3 KÝÞÝYÝ EZDÝ Nepal'in güneydoðusundaki bir köye giren fil 3 kiþiyi ezdi. Polis, Prithvinagar köyüne dün gece giren filin köylüler tarafýndan kovalanmadan önce 3 kiþiyi ezerek öldürdüðünü, 2 kiþiyi yaraladýðýný belirtti. Nepal'de fillerin yiyecek aramak için köylere girmesi alýþýldýk bir durum olmasýna raðmen, baþkent Katmandu'nun 400 kilometre kadar güneydoðusunda bulunan Prithvinagar köyünün daha önce hiç fil saldýrýsýna uðramadýðý kaydedildi. ÇÝN'DE KÝMYA FABRÝKASINDA PATLAMA: 3 ÖLÜ, 4 YARALI Çin'in doðusundaki Cýciang eyaletinde bir kimya tesisinde meydana gelen patlama sonucu 3 iþçi öldü, 4 kiþi yaralandý. Þinhua ajansýnýn haberine göre, Ciaþing kentinde meydana gelen kazaya bir su ýsýtýcýsýnýn patlamasýnýn tetiklediði yangýnýn neden olduðu bildirildi. PAKÝSTAN'DA KAÇIRILAN 15 GÜVENLÝK GÖREVLÝSÝ ÖLDÜRÜLDÜ Pakistan'ýn Afganistan sýnýrý yakýnlarýnda geçen ay kaçýrýlan 15 güvenlik görevlisi öldürüldü. Pakistan Taliban Örgütü (TTP) sözcüsü Ýhsanullah Ýhsan, yerel bir ajansýn muhabiriyle yaptýðý telefon görüþmesinde, ellerinde rehin bulunan 15 güvenlik görevlisinin öldürüldüðünü açýkladý. FÝLÝPÝNLER'DE TOPRAK KAYMASI: 25 ÖLÜ Tayfun ve sel felaketinin yerle bir ettiði Filipinler'in güneyinde meydana gelen toprak kaymasýnda 25 kiþi öldü. Yerel yetkililer toprak kaymasýnýn Mindanao adasýndaki Pantukan kenti yakýnýndaki daðlýk bir bölgede meydana geldiðini belirtilirken, yaklaþýk 100 kiþinin de toprak altýnda kalmýþ olabileceði bildirildi. MEKSÝKA'DA 31 ÖLÜ, 13 YARALI Meksika'nýn kuzeyinde bir uyuþturucu kartelinin faaliyet gösterdiði Tamaulipas eyaletindeki bir cezaevinde mahkumlar arasýnda çýkan kavgada 31 kiþi öldü. Yetkililer, Körfez kýyýsýnda bulunan Altamira kentindeki cezaevinde çýkan kavgada 13 mahkumun da yaralandýðýný belirtti. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 6 Ocak 2012 Cuma 15 KKTC'NÝN SU MESELESÝ TBMM'DE ONAYLANDI Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, KKTC'nin su ihtiyacýnýn karþýlanmasýna iliþkin çerçeve anlaþmasýnýn onaylanmasýnýn uygun bulunduðuna dair kanun tasarýsý kabul edildi. Genel Kurulda, ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Arasýnda Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin Su Ýhtiyacýnýn Karþýlanmasýna Ýliþkin Hükümetlerarasý Çerçeve Anlaþmasýnýn Onaylanmasýnýn Uygun Bulunduðuna Dair Kanun Tasarýsý'' maddelerinin görüþülmesinin ardýndan yapýlan oylamada kabul edilerek yasalaþtý. Söz konusu anlaþmayla, Türkiye'den Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyetine içmekullanma suyu saðlanmasý amaçlanýyor. Daha sonra, Genel Kurulda, TOKÝ'nin, kamuda ''eþit iþe eþit ücret'' uygulamasýný içeren 666 sayýlý KHK kapsamýndan çýkarýlmasýný öngören kanun teklifinin görüþülmesine geçildi. Mersinlik piknik alanýnda tarihi eser bulundu Geçitkale Belediyesi'ne baðlý Mersinlik Piknik Alaný'nda yapýlan restorasyon ve yenileme çalýþmalarý sýrasýnda, eski dönemlere ait testi, tabak ve çeþitli tarihi eser kalýntýlarý bulundu. Geçitkale Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, tarihi eser kalýntýlarýnýn bulunmasýnýn ardýndan çalýþmalara ara verildi ve Eski Eserler ÜNVERDÝ: SÝGORTA AFFI 29 ÞUBAT'A KADAR Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi, dünkü Bakanlar Kurulu toplantýsýnda alýnan kararla sigorta affý için baþvuru süresinin 29 Þubat'a kadar uzatýldýðýný ve prim borçlarýnýn en geç 30 Mart'a kadar ödenmesi gerektiðini belirtti. Prim borçlarý için çýkarýlan aftan yararlanma süresinin uzatýlmasýnda, 6 Þubat'ta sona erecek olan Muhaceret Affý'nýn dikkate alýndýðýný kaydeden Ünverdi, "Amacýmýz; maðdur olan çalýþanlarýmýza, prim ödeme güçlüðüne düþmüþ kiþi ve kurumlara, gecikmiþ prim ile gecikme zamlarýný ödeyebilmeleri amacýyla, 29 Þubat 2012 tarihine kadar sigorta affýndan faydalanma fýrsatý sunmaktadýr" dedi. TÝCARET ODASI'NDAN TURAN ÝÇÝN 5 BÝN TL Kýbrýs Türk Ticaret Odasý, akciðer kanserine yakalanan Turan Katýrcýoðlu'nun ameliyatý için açýlan kampanyaya 5bin TL'lik baðýþ yaptý. Dairesi ile Geçitkale Polisi tarafýndan, bölgedeki kazýlar sýrasýnda elde edilen bulgularla ilgili incelemeler yapýldý. Geçitkale Belediye Baþkaný Dr. Kývanç Buhara, Mersinlik Piknik Alaný'nda yaptýðý inceleme sonrasýnda, Kýbrýs Adasý'nýn çok zengin bir tarih mirasýnýn bulunduðuna vurgu yaptý ve bu gibi YKP: Nüfus konusu kapandý mý? YKP, vatandaþlýk verilip verilmemesi konusunda son günlerde gazetelerdeki haberleri deðerlendirdi. Konu ile ilgili açýklama þöyle: Geçen aylarda defakto nüfus açýklanmýþtý. Bazý kiþiler de çýkýp bu sayýnýn beþ-on bin yukarý olabileceðini ama genel tabloyu yansýttýðý söylemiþti. De-fakto nüfus Kýbrýs'ýn kuzeyindeki tüm yaþayanlarý anlatmaktaydý 165 bin seçmen olduðu 2010 seçimleri öncesi açýklanmýþtý. Bu 165 bin 18 yaþ üstü nüfusu anlatmaktadýr. DPÖ'nün kaynaklarýna temel alýndýðýnda nüfusun yüzde 22sinin 18 yaþ altý olduðu görülmektedir. Bunun ne kadar gerçekçi olduðu tartýþýlsa bile bu rakam temel alýndýðýnda 165 bin seçmenin karþýlýðý 210 vatandaþ nüfusa tekabül etmektedir. Bunun yanýnda Kýbrýs'ýn kuzeyindeki üniversitelerde 50 bin öðrencinin olduðu, bunlarýn da ciddi kýsmýnýn yabancý uyruklu olduðu bilinmektedir. Son birkaç gündür gazetelere yansýyan 60 bin vatandaþlýk almaya hak kazandýðý iddia edilen eserlerin toprak altýnda yýllarca bozulmadan durduðunu söyledi. Bu tarihi eserlerin, özellikle belediye personeli tarafýndan bulunmasýnýn kendilerini "heyecanlandýrdýðýný" belirten Buhara, yetkililerin geniþ kapsamlý bir çalýþma yaparak, bölgede farklý tarihi zenginliklerin olup olmadýðýnýn araþtýrýlmasý gerekliliðine vurgu yaptý. dosya bu sayýlara ilave edildiðinde iddia edilen de-fakto nüfusa ulaþýlmýþ olunur. Vatandaþlýk konusunda aile reisinin baþvurduðu, onun vatandaþlýðý ile birlikte ailenin diðer fertlerinin de vatandaþlýða hak kazandýðý bilinen bir gerçektir. Ýkincil evsiz diye adlandýrýlabilecek ve kaçaklar diye kamuoyunda da belirtilenlerin barakalarda, yarým inþaatlarda, fabrika ve benzeri üretim yerleri arkasýndaki yatý yerlerinde kalanlarýn sayýlmadýðý da kamuoyu tarafýndan net olarak bilinmektedir. Tüm bunlar yanýnda nüfus sayýmý yapýldýðýnda adada olan yabancý askeri personel ailesi ve turistlerin, özellikle kumar turizmi için adaya gelenlerin de bu sayýya eklenmesi gerekir. Daha önce Maðusa Belediyesi, son olarak da Gönyeli Belediyesi hizmet verdiði kiþi ile bölgede yapýlan nüfus sayýmý rakamlarýnýn tutmadýðýný açýkladýlar Nüfus konusu kapanmamýþtýr. Ortada hala daha ciddi çeliþkiler mevcuttur ve her gün kamuoyuna yansýyan yeni rakamlar bu çeliþkiyi daha da belirginleþtirmektedir YILI HAYAT PAHALILIÐI ORANI %14.72 Devlet Planlama Örgütü, 2011 yýlý hayat pahalýlýðý oranýný yüzde olarak açýkladý. DPÖ Müsteþarý Ali Korhan tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, Tüketici Fiyatlarý Genel Endeksi'nde, bir önceki aya göre yüzde 0.71, bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre yüzde ve bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde deðiþim gerçekleþtiði belirtildi. Ana harcama gruplarý itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artýþýn yüzde 2.49 ile Giyim ve Ayakkabý grubunda gerçekleþtiði ifade edilen açýklamaya göre, Gýda ve Alkolsüz Ýçecekler de yüzde1.58; Lokanta ve Otellerde yüzde 0.75; Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diðer Yakýtlarda yüzde 0.59; Eðitimde yüzde 0.53; Alkollü Ýçecekler ve Tütünde yüzde 0.44; Ulaþtýrmada yüzde 0.41; Eðlence ve Kültürde yüzde 0.29; Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakým Hizmetlerinde yüzde 0.16; Haberleþmede yüzde 0.10 artýþ oldu. Çeþitli Mal ve Hizmetlerde ise yüzde 0.60 düþüþ gerçekleþti. "KADINLARA ÖZEL MEME KANSERÝNDE FARKINDALIK EÐÝTÝMÝ EV SOHBETLERÝ PROGRAMI" Kanser Hastalarýna Yardým Derneði, "Kanser Konusunda Toplumu Bilinçlendirme ve Eðitim Projesi" çalýþmalarý kapsamýnda, "Kadýnlara Özel Meme Kanserinde Farkýndalýk Eðitimi Ev Sohbetleri Programýna" baþlýyor. Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'nden verilen bilgiye göre, "Meme Kanserinde Farkýndalýk Eðitimi Ev Sohbetleri" programý kapsamýnda kadýnlara, meme kanseri, erken tanýnýn önemi ve meme kanserinin erken tanýsýnda ilk ve önemli bir adým olan kendi kendine meme taramalarý konusunda bilgiler verilecek, kendi kendine meme taramasýndaki uygulamalar özel maket üzerinden aktarýlmaya çalýþýlacak. Ev sohbet programlarýnýn 10 Ocak tarihinden itibaren uygulanmaya baþlanacaðý belirtilirken, proje kapsamýnda Ocak ayý sohbetlerinin 10 Ocak Salý saat 10.00'da Tuzla Bölgesi, 17 Ocak Salý saat 10.00'da Boðaztepe Bölgesi, 24 Ocak Salý saat 10.00'da Mormenekþe Bölgesi, 31 Ocak Salý saat 10.00'da Kilitkaya Bölgesi'nde yer alacaðý kaydedildi. GÜNEÞKÖY REHABÝLÝTASYON MERKEZÝNE MALZEME BAÐIÞI Lefke Merkez Lions Kulübü, Güneþköy 18 Yaþ Üstü Rehabilitasyon Merkezine müzik cihazý ve malzemeleri baðýþladý. Kulüpten verilen bilgiye göre, Lefke Merkez Lions Kulübü Derneði Baþkaný Halil Çorba Rehabilitasyon Merkezine ziyarette yaptýðý konuþmada Merkezi'nin acil ihtiyacý olan cihaz ve malzemeleri temin ettiklerini belirtti. Çorba, Merkeze katkýlarýnýn kulüp olanaklarý ölçüsünde devam edeceðini söyledi. Petrol tesisi istemeyen örgütlere Tabipler Birliði'nden destek Karpaz'da Ýskele Ýlçesine baðlý Büyükkonuk ile Yedikonuk köyleri bölgesine yapýlmasý düþünülen petrol dolum tesislerine karþý giriþim baþlatan çevre örgütleri bundan sonra atýlacak adýmlarý belirlemek ve yeni stratejileri oluþturmak üzere K.T.Tabipleri Birliði'nde bir toplantý gerçekleþtirdi. Kýbrýs Çevre Platformu'nun K.T.Tabipleri Birliði ile iþbirliði içinde gerçekleþtirdiði toplantýya hukukçular da katýldý. Yeþil Barýþ Hareketi Baþkaný Doðan Sahir, platform adýna TAK'a yaptýðý açýklamada, petrol dolum tesisine karþý baþlatýlan mücadelede daha neler yapýlabileceðini deðerlendireceklerini söyledi. Sahir, bu çerçevede dün gerçekleþtirdikleri temaslarda elde ettikleri bilgileri de göz önünde bulundurarak, yeni stratejiler belirleyeceklerini belirtti. Sahir, petrol dolum tesisinin kurulmasýný destekleyen çevrelerin yarattýðý bilgi kirliliðine karþý gerek ülkede faaliyet gösteren, gerekse yurt dýþýndan uzmanlar davet edecekleri bilgilendirme toplantýlarý gerçekleþtireceklerini söyledi. Doðan Sahir, "Çevre adýna ortalýðý bulandýrmak isteyen bilgi karartmasý yaratmak isteyen kesimlere yanýt olmasý bakýmýndan uzman davet edeceðiz. Bunlar halk saðlýðý, çevre, hukuk, ekonomi ve turizm uzmanlarý olacak. Bilgi aydýnlatmasý yapmak istiyoruz" dedi. Sahir, þöyle devam etti: "Bulanýk suda balýk avlamaya çalýþan kesimlere bir çeþit yanýt vermek istiyoruz çünkü biz eveleyip, gevelemek istemiyoruz. Doðruyu ve bilimi ortaya koyup, olmasý gerekeni tartýþýyoruz. Biz tüm ülkemizin ve insanlarýmýzýn geleceði adýna uðraþýyoruz. Parasal kaygýmýz yoktur ama onlarýn, sadece parasal kaygý adýna, insanlara yanlýþ bilgi vermesine izin vermeyiz" ASGARÝ ÜCRET TESPÝT KOMÝSYONU TOPLANDI Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yýlýn ilk asgari ücretini belirlemek için dün toplandý. Ýhtiyat Sandýðý'nda Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi'nin de katýldýðý toplantýya iþçi tarafýný temsilen Hür Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (HÜR - ÝÞ) Genel Baþkaný Yakup Latifoðlu, iþveren tarafýný temsilen sendika temsilcisi Mustafa Aroðlu katýldý. Toplantýda hükümet kanadýnýysa Asgari Ücret Tespit Komisyonu Baþkaný Mehmet Metçaoðlu temsil etti. Dünkü toplantýdan sonuç çýkmadý. Komisyon, asgari ücretin belirlenmesi için 12 Ocak Perþembe günü saat 10.00'da yeniden toplanacak.

16 16 6 Ocak 2012 Cuma

17

18 18 6 Ocak 2012 Cuma

19 6 Ocak 2012 Cuma IRAK'TA 72 ÖLÜ Irak'ta bugün baþkent Baðdat'taki Þii mahallelerinde ve Nasiriye'de düzenlenen saldýrýlarda ölenlerin sayýsý 72'e yükseldi. Iraklý güvenlik ve saðlýk yetkilileri, bu sabah baþkentte Þiilerin yoðun olarak yaþadýðý Sadr ve Kazimiye semtlerinde meydana gelen 4 ayrý patlamada 27, Nasiriye'de Kerbala'ya gitmeye hazýrlanan Þiileri hedef alan intihar saldýrýsýnda 45 kiþinin öldüðünü söylediler. Saldýrýlarda 100'den fazla kiþinin de yaralandýðý belirtildi. BAÞBUÐ HAKKINDA SORUÞTURMA Eski Genelkurmay Baþkaný emekli Orgeneral Ýlker Baþbuð, özel yetkili Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcývekilliðince, hakkýnda baþlatýlan soruþturma kapsamýnda ''þüpheli'' sýfatýyla ifade vermek üzere Beþiktaþ'taki Ýstanbul Adliyesi'ne geldi. Beþiktaþ'taki Ýstanbul Adliyesi'ne Çýraðan Caddesi'ndeki savcý ve hakimlerin kullandýðý kapýdan giriþ yapan Baþbuð, daha sonra savcýlýk katýna çýktý. Baþbuð'un adliyeye geliþi sýrasýnda yoðun güvenlik önlemleri alýndý. Baþbuð'un soruþturmayý yürüten özel yetkili Ýstanbul Cumhuriyet Savcýsý Cihan Kansýz tarafýnda ''þüpheli'' sýfatýyla ifadesinin alýnmasý bekleniyor. ÝNGÝLTERE'DE 2 BÝN YILLIK GENELEV JETONU BULUNDU Ýngiltere'de amatör arkeolog Roma dönemine ait 2 bin yýllýk genelev jetonu buldu. Daily Telegraph gazesindeki habere göre, baþkent Londra'nýn batýsýndaki Putney köprüsü yakýnlarýnda dedektör ile arama yapan Regis Cursan, Roma dönemine ait olduðu belirlenen ve üzerinde seviþen erkek ve kadýn resimlerinin bulunduðu bronz jeton buldu. Uzmanlar, asýl mesleði pastacý olan Cursan'ýn bulduðu jetonun Ýngiltere'deki ilk örnek olduðunu belirtti. ROMANYA'DA PREZERVATÝFLER MERMÝ OLDU Romanya iç istihbarat servisi, prezervatifleri mermi olarak kullanýyor. Ýç istihbarat servisi SRI, bir ekibinin Bükreþ'te 50 prezervatif aldýðýnýn ortaya çýkmasýnýn ardýndan, konuyla ilgili bilgi verdi. Romanya haber ajansý Mediafax'ýn haberine göre, istihbarat servisi sözcüsü Marius Bercaru yaptýðý açýklamada, prezervatifleri mermiye dönüþtürdüklerini söyledi. Su, jel veya kumla doldurulan prezervatiflerin mermilere göre çok daha hýzlý olduðunu belirten sözcü, bu plastik mermileri özellikle bomba imha operasyonlarýnda kullandýklarýný kaydetti. TALÝBAN 17 REHÝNEYÝ SERBEST BIRAKTI Pakistan Taliban Örgütü'nün (TTP) üç aydýr elinde bulunan 17 sivil rehine serbest býrakýldý. Afganistan sýnýrýndaki Bacur'da eylül ayýnda TTP militanlarýnca kaçýrýlan 17 kiþinin serbest býrakýldýðý açýklandý. Bajur bölgesel yönetiminin yetkilisi Ýslam Zeb, saðlýk durumlarý iyi olan rehinelerin sorgusunun tamamlanmasýndan sonra evlerine döneceklerini söyledi. KAYIP KÖPEÐÝN SAHÝBÝ ARANIYOR Hamitköy kavþaðýnda Daxa cinsi köpek bulunmuþtur. Sahibi aranýyor KÝRALIK DAÝRE Metehan Devlet Sosyal Konutlarýnda kiralýk daire. Tel: DÜNYADAN SPOR HABERLERÝ... DÜNYADAN SPOR HABERLERÝ... Hoeness'ten Blatter'e istifa çaðrýsý Bayern Münih'in kulüp baþkaný Uli Hoeness, Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptýðý açýklamada, FIFA'da yaþanan son olaylarýn Blatter'e yeniden görev süresinin sonuna kadar zaman verilmemesini gösteren kesin bir delil olduðunu savunarak, Blatter'in görev süresi bitmeden istifa etmesini talep etti. Bugün 60'ýncý yaþ gününü kutlayan Hoeness, Bayern Münih'in bundan sonra FIFA'daki sorunlarý sürekli dile getireceðini ifade ederek, bir süre FIFA'da bir þeyler deðiþtiðini hissettiklerinden dolayý bu konuda sessiz kaldýklarýný kaydetti. Seçimlerde Blatter'e yardým etmesi karþýlýðýnda televizyon yayýn hakkýnýn kendisine verilmesine öncelik tanýdýðýný söyleyen eski FIFA Baþkan Yardýmcýsý Jack Warner'in sözlerine atýfta bulunan Hoeness, her hafta yeni bir þeyler ortaya çýktýðýna iþaret etti. Blatter'in bu bataklýktan nasýl çýkacaðýný bir yýl içinde açýklamasý gerektiðini vurgulayan Hoeness, bunu baþaramadýðýnda ise onu görevinden almak için olanaklarýn oluþturulmasý gerektiðini kaydetti. Trezeguet resmen River Plate'te David Trezeguet, þike skandalý nedeniyle küme düþürülen Juventus'ta bir sezon Ýkinci Lig'de oynadýktan sonra kariyerinin sonbaharýnda kendisini yine bir Ýkinci Lig takýmýnda buldu. Ancak bu takýmýn adý Arjantin futbol tarihinin en köklü kulübü River Plate. Yeni kulübüyle 3 yýllýk sözleþme imzalayan Trezeguet, ilk antrenmanýna da çýktý. Golcü oyuncu yeni takým arkadaþlarýnýn kendisini þimdiden baðýrlarýna basmalarýndan çok etkilenmiþti. Trezeguet, "Duygu yüklü bir antrenman oldu. Böylesine büyük bir tarihi olan bir kulübün formasýný giyeceðim için çok mutluyum. Takýmdaki oyuncular beni çok sýcak karþýladý. Birbirimize hemen alýþtýk. Bana destek vermeleri çok önemliydi. Çünkü bundan böyle hepimiz ayný amaç için mücadele edeceðiz" diye konuþtu. Aslýnda Arjantin, Trezeguet için hiç de yabancý bir ülke deðil. Babasý Arjantinli olan golcü oyuncu, kariyerine Atletico Platense'nin genç takýmýnda baþlamýþtý. Uzun yýllar sonra babasýnýn ülkesine döndüðü için büyük bir mutluluk duyan Trezeguet, River Plate formasýný giyecek olmanýn heyecanýný hala üzerinden atamamýþ göründü. Trezeguet, "Burada yaþadýklarým kariyerimin hiçbir dönemi ile kýyaslanamaz. Hayatýmýn büyük bir bölümünü dostlarým ve akrabalarým ile Fransa'da geçirmiþ olsam da doðup büyüdüðüm Arjantin'e dönmek harika bir duydu. Sahaya çýkmak ve takýmýmýn kazanmasýna yardýmcý olmak istiyorum. Kariyerimin en önemli deneyimini yaþayacaðýmý düþünüyorum" dedi. River Plate, büyük kulüplerin küme düþmesini önlemeyi hedefleyen 3 yýllýk puan toplamý kuralýna karþýn geçen sezon Arjantin Birinci Ligi'ne veda etmiþti. Kulübün ikinci lige düþmesi sonrasý taraftarý baþkent Buenos Aires'te büyük olaylar çýkarmýþtý. SATILIK Kýbrýs birincisi Husky Sibirya Kurdu yavrularý DEVREN KÝRALIK ÝÞYERÝ Köþklüçiftlik te devren kiralýk eþyalý, müstakil ofis. Tel : KAYIP KEDÝ Ýpek isimli beyaz renkli, yeþil gözlü diþi kedi, pembe tasmasýyla Yenikent'te kaybolmuþtur. Aranýyor Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel: KAYIP KÝMLÝK DAÜ öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ege Adanýr 19 Ýspanya'da gündem Lionel Messi Barcelona'nýn yýldýzý Lionel Messi'nin hasta olduðu söylenmesine karþýn Osasuna maçýnda sonradan oyuna girerek 2 gol atmasý Ýspanya'da gündemin bir numaralý maddesi haline geldi. Osasuna ile oynanan Kral Kupasý maçý öncesi ülkesi Arjantin'den dönen Messi'nin grip olduðu ve forma giyemeyeceði söyleniyordu. Yýldýz oyuncu karþýlaþmaya yedek kulübesinde baþladý. Ýkinci yarýda oyuna girdi ve attýðý iki golle takýmýnýn çeyrek finali büyük ölçüde garantilemesini saðladý. Real Madrid'e yakýnlýðý ile bilinen Madrid merkezli gazeteler, maç sonrasý teknik direktör Pep Guardiola'yý küçük oyunlara baþvurmakla suçladý. Barcelona'nýn Messi olsun ya da olmasýn Osasuna'yý yenecek güçte olduðunu savunan Marca ve As gibi gazeteler, Guardiola'nýn rakibini aldatmaya çalýþtýðýný iddia etti. Guardiola ise eleþtiriler karþýsýnda þaþkýndý. Messi'nin saðlýk durumu hakkýnda kimseye yalan söylemeye ihtiyaçlarý olmadýðýný vurgulayan baþarýlý teknik adam, "Messi'yi kimseden saklamak gibi bir düþüncemiz yok. Maç öncesi gerçekten hastaydý. Evine gidip dinlenmesini söyledim, ancak maç öncesi beni aradý ve kendisini iyi hissettiði bilgisini verdi. Bu yüzden Messi'yi 2. yarýda oyuna aldým" diye konuþtu. Osasuna maçýnýn bir diðer yýldýzý Cesc Fabregas'tý. Barcelona formasýyla çok baþarýlý maçlar çýkaran Fabregas, Osasuna'ya attýðý 2 golle þimdiden toplam gol sayýsýný 13'e çýkardý. Bu arada Katalan ekibi, evi Nou Camp'ta bininci galibiyetini elde ederek önemli bir kilometre taþýný da geride býraktý. "Inter'den ayrýlmayý düþünmüyorum" Wesley Sneijder, ''Inter'de þu an için mutluyum ve ara transfer döneminde ayrýlmayý düþünmüyorum'' dedi. Adý Manchester United ile anýlan Hollandalý futbolcu, Voetbal International'a yaptýðý açýklamada, ocak ayýnda takýmdan ayrýlma ihtimalini yüzde 1 olarak gördüðünü, çok büyük ihtimalle yaz sonuna kadar Inter'de kalacaðýný belirtti. Manchester City'den Carlos Tevez'i almak isteyen Inter'in, bu futbolcunun maliyetini karþýlamak için Sneijder'i Manchester United'a satabileceði iddia edilmiþti. Vieirinha, Wolfsburg'da Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg, PAOK'un Portekizli futbolcusu Vieirinha ile sözleþme imzaladý. Alman ekibinden yapýlan açýklamada, daha önce Porto formasýný da giyen 25 yaþýndaki futbolcu ile 3,5 yýllýk anlaþma imzalandýðý duyuruldu. Wolfsburg Teknik Direktörü Felix Magath, Vieirinha'nýn yaný sýra Fransýz Giovanni Sio'nun da takýma katýldýðýný söyledi. Magath, Sio'nun, hem forvette hem de orta sahada oynayabilen yetenekli bir futbolcu olduðunu, yeni transferlerle hücum bölgesinin güçlendirildiðini söyledi. KAYIP KÝMLÝK KKTC kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Sevhal Köprülü Satýlýk arsa Alsancak ta alt yapýsý, yolu hazýr 600 metrekare arsa Stg. Tel: SATILIK EV Kozanköy de metrekare, müstakil, bahçeli ev Stg

20 Masa tenisi ligi devam ediyor Masa Tenisi büyük erkekler ligi bu akþam saat 18.00'de oynanacak olan üç karþýlaþma ile devam edecek.yedi kulüp takýmýyla süren lig maçlarýnda bu akþam Gençlik Merkezi bay geçecek. LAÜ-Levent Spor, Bekiroðullarý-YDÜ ve MAGEM-GAÜ karþýlaþmalarý oynanacak. Çetinkaya'ya "sentetik" müjdesi n Çetinkaya Spor Kulübü yanýnda þu anda otopark olarak kullanýlan alanýn Sentetik Saha yapýlacaðý açýklandý. Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst akýlcý projelere her zaman katký koyacaklarýný ve Çetinkaya'ya yapýlacak olan bu sahanýn Lefkoþa takýmlarý ve okul sporlarýnda da kullanýlabileceðini söyledi Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst, dün Çetinkaya Türk Spor Kulübü'nü ziyaret ederek bugünlerde oto park olarak kullanýlan alanýn sentetik çim saha yapýlacaðýný ve spor kompleksine dönüþtürüleceðini müjdeledi. Lefkoþa'da Yusuf Kaptan Sahasý'nýn bu yýl içerisinde sentetik saha yapýlacaðýný daha önceden açýkladýklarýný söyleyen Bakan Dürüst, Çetinkaya yöneticilerinin geçtiðimiz Gönyeli son periyotta kazandý n Gönyeli son periyotta coþtuðu maçta 15 sayý geriden gelerek rakibi Yakýn Doðu Üniversitesi'ni farklý yenerek yenilmezliðini sürdürdü Basketbol Büyük Erkekler Liginin flaþ takýmý Gönyeli geçtiðimiz Çarþamba akþamý Yakýn Doðu Üniversitesi'ni de son periyottaki etkili oyunu ile yenerek yenilimezliðini sürdürdü. Karþýlaþmaya iyi baþlayan Yakýn Doðu Üniversitesi hýzlý hücumlardan ve içerde Arda ile Cenk dýþarda ise Özer ile Çaðakan'ýn þutlarýyla çok etkili oldu ve 3. Periyotun sonuna kadar üstünlüðünü korudu. 3. Periyot sonu skor Yakýn Doðu'nun üstünlüðü ile geçildi Ýlk 3 periyotta bir türlü þut isabeti bulamayan Gönyeli'nin yýldýzý Halil Kutruza arkadaþlarýna verdiði paslarla takýmýný ayakta tutumayý baþardý. Son periyotta ise hem savunmada hem de hücumda sahanýn en etkili adamý olan Kutruza, son periyotta rakip potaya 16 sayý býrakarak takýmýn galip gün kendisini ziyarete geldiklerinde böyle bir projeden bahsettiklerini belirterek, bu projenin hem Çetinkaya'ya hem de Lefkoþa bölgesindeki okullara yararlý bir proje olduðunu gördüklerini ifade etti. Okullar da yararlanabilecek Yapmayý düþündükleri spor kompleksi içerisinde ailelerin de kullanabileceði fitness alaný ve basketbol sahasýnýn da bulunacaðýný belirten Bakan Dürüst, 2012 yýlý içerisinde okul sporlarýnda ciddi açýlýmlara gideceklerini, bu konuda önümüzdeki haftadan itibaren bölgelerde Beden Eðitimi öðretmenleriyle toplantýlar yapacaklarýný da açýkladý. Okul sporlarýna büyük önem verdiklerini söyleyen Bakan Dürüst, Lefkoþa'da Yusuf Kaptan Sahasý ve Çetinkaya'nýn kullanýmýndaki alana yapýlacak olan sentetik sahadan özellikle Lefkoþa ilkokullarýnýn da faydalanabileceðini, böylelikle kulüplerin idman sahasý bulma sýkýntýsý ile okullarýn maç yapacak saha bulma sýkýntýsýnýn sona gelmesinde en büyük etken oldu. Maçýn bir diðer kilit noktasý Yakýn Doðu Poing Guardý Serkan'ýn son periyotta yaptýðý 4 top kaybýnýn yaný sýra yabancý statüsünde oynayan Çaðrý'nýn maç boyunca takýmýna skor anlamýnda katký yapamamasý Yakýn Doðu ereceðini de söyledi. Katký koymaya hazýrýz Tesisleþmeye çok fazla önem verdiklerini de söyleyen Bakan Dürüst, bu yýl içerisinde Yusuf Kaptan Sahasý ve Çetinkaya'ya yapmayý düþündükleri sentetik sahasýnýn tamamlanacaðýný, bunun dýþýnda ülke genelindeki spor kulüplerinin, kendilerine sunacaklarý tüm akýlcý projelere de maddi manevi her türlü katkýyý yapmaya da hazýr olduklarýný sözlerine ekledi. Tatar teþekkür etti Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst'ten sonra söz alan Çetinkaya Türk Spor Kulübü Baþkaný Mehmet Tatar da yaptýðý konuþmada Bakan Dürüst'e teþekkür ederek, uzun zamandan beri bu projelerinin olduðunu, geçtiðimiz gün gerçekleþtirdikleri ziyarette bu projeden Bakan Dürüst'e bahsettiklerini, Bakan Dürüst'ün de buna sýcak bakarak hemen konuyla ilgilendiðini ifade etti. Üniversitesi'nin maðlubiyetinin en büyük etkenleri arasýnda oldu. 1.Periyot: Gönyeli YDÜ 2.Periyot: Gönyeli YDÜ 3. Periyot: Gönyeli YDÜ 4. Periyot: Gönyeli 32-6 YDÜ Dairelerde yarý final günü Devlet Daireleri arasý Halý Saha Futbol Turnuvasý'nda yarý final günü. Tiga Otomotiv sponsorluðunda gerçekleþen ve Metehan Kemal Küçük Halý Sahasý'nda oynanan maçlarda 4 takým bugün finale kalabilmek için karþý karþýya gelecek. Geçtiðimiz Salý akþamý oynanan çeyrek final maçlarýnda Çevre ve Turizm Dairesi'nin 5-2 yenen Maliye Bakanlýðý, Milli Piyangolarý 6-2 yenen Ýçiþleri Bakanlýðý, Telefon Dairesi'ni 5-3 yenen Devlet Hastanesi ve Ekonomi Bakanlýðý'ný 6-5 yenen Sosyal Sigortalar Dairesi adýný yarý finale yazdýrmýþlardý. Bu akþam saat 17.00'da baþlayacak olan yarý final heyecanýnda Maliye Bakanlýðý ile Devlet Hastanesi ve Ýçiþleri Bakanlýðý ile Sosyal Sigortalar karþý karþýya gelecek. "A" grubundan çýkan iki takým olan Maliye Bakanlýðý ile Devlet Hastanesinin yarý final karþýlaþmasý rövanþ niteliðinde olacak ve galip gelen þampiyonluk mücadelesi vermeye hak kazanacak. Gruptaki karþýlaþmayý Maliye Bakanlýðý 7-2 kazanmýþtý. Yarý final diðer maçýnda ise saat 18.00'da bugüne kadar oynadýðý tüm karþýlaþmalarý kazanan tek takým olan Sosyal Sigortalar ile Ýçiþleri Bakanlýðý karþýlaþmasý baþlayacak. Yarý final programý BUGÜN Saat 17.00: Maliye Bakanlýðý-Devlet Hastanesi Saat 18.00: Ýçiþleri Bakanlýðý-Sosyal Sigortalar Dairesi Satrançcýlarýmýz Türkiye yolcusu n Türkiye Satranç Þampiyonasý'na katýlmak üzere Yaþ Grubu Satranç Birincilikleri'nde baþarýlý olan minik ve küçük satranççýlar 21 Ocak, Cuma; kadýn ve erkek KKTC Satranç Milli Takýmlarý ise 28 Ocak Cuma günü Antalya'ya gidecek Satranç Federasyonu tarafýndan düzenlenen KKTC 2011 M. Kemal Deniz Satranç Birinciliði'nde belirlenen kadýn ve erkek KKTC Satranç Milli Takýmlarý, Türkiye satranç Þampiyonasý'na katýlýyor. Türkiye Satranç Þampiyonasý'na katýlmak üzere Yaþ Grubu Satranç Birincilikleri'nde baþarýlý olan minik ve küçük satranççýlar 21 Ocak, Cuma; kadýn ve erkek KKTC Satranç Milli Takýmlarý ise 28 Ocak Cuma günü Antalya'ya gidecek. Türkiye Yaþ Grubu karþýlaþmalarý bir hafta, Türkiye Satranç þampiyonasý 8-9 gün sürerken; Türkiye Kadýnlar Satranç Þampiyonasý 3 gün sürecek. KKTC Satranç Milli Takýmý Mustafa Sakallý, Haluk Ramon Serhun, Yamaç Samani, Çaðýn Kansal, Hüseyin Sertbay, Halil Þentuð, Emin Sensay, Gökmen Coþan, Nejat Kýraçoðlu ve Ekin Arca'dan oluþuyor. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

İstanbul 13. Müebbet çıktı

İstanbul 13. Müebbet çıktı 19 MART 2013 www.reisgida.com.tr Müebbet çıktı ERGENEKON davasında Savcı Pekgüzel, mütalaasını mahkemeye sundu. İlker Başbuğ dahil 64 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi. İstanbul 13. Ağır Ceza

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/ :31

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \Sýðýr Boynuzu \ Gönderen : papatya54-29/12/ :31 Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/2010 13:31 Teksas, Amerika Birleþik Devletleri 'nin güneyinde yer alan bir eyalet. Baþkenti Austin'dir. Yüzölçümü

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı