BKişiye özgün yaklaşım. R!NOPLAST! burun esteti"i. burun estetiği ameliyatları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BKişiye özgün yaklaşım. R!NOPLAST! burun esteti"i. burun estetiği ameliyatları"

Transkript

1 R!NOPLAST! burun esteti"i burun estetiği ameliyatları 1 BKişiye özgün yaklaşım Burun insan yüzünün en yapısının mutlaka dikkate çarpıcı ve öne çıkan özelli!idir. alınması gerekti!ine inanırım. Burun yapısındaki en küçük bir Modern burun esteti!i de!i"iklik bile yüzün bütün görünümü üzerinde çok büyük etki yaratır. Güzel bir burun, do!aldır ve yüzün di!er yapıları ile uyum içerisindedir. Evrensel, tek bir ideal burun kavramı yoktur.!!deal bir burun üst dudak, çene ucu ve! yanaklar gibi di"er yüz yapıları ile! uyum içersinde olmalıdır.. Her yüz yapısı için ideal burun tanımı ve özellikleri farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle burun esteteti!i ameliyatlarında, burun "ekli, büyüklü!ü ve karakteristikleri de!i"tirilirken ki"iye özgün yüz ameliyatı teknikleri ile çok küçük ve hiç belli olmayan kesiler ile do!al görünümlü burunlar elde edilebilmektedir. Güzel bir burnun özelliklerinin nasıl olması gerekti!i hakkındaki dü"ünceler ve görü"ler zaman içerisnde hatırı sayılır de!i"ikliklere u!ramı"tır. Burun esteti!i ameliyatlarında modern görü", ki"inin beklentilerini kar"ılayacak yeterli de!i"iklikleri yaparak burun "eklini ve projeksiyonunu daha iyi hale getiririken, orjinal burun yapısını belirleyen pozitif karakteristikleri n korunması yönündedir. Her insanın yüz yapısı farklı oldu!u için, muayene etti!im her burnun kendine özgün ve benzersiz karaktersitiklere sahip oldu!unu söyeleyebilirim. Bu yüzden, burun esteti!i ameliyatlarında hastaların beklentilerinin kar"ılanabilmesi için ki"iye özgün bir yakla"ım gereklidir. Burun esteti!i ameliyatlarında temel amacım, ki"inin yüzüne uyumlu do!al görünümlü bir burun "eklini yaratmaktır. Do!al bir burun üst dudak, çene ucu ve yanaklar gibi yüz yapıları ile uyum içersinde olmalıdır. Burun esteti!i ameliyatlarında do!al ve ideal sonuçlar elde etmek için en önemli faktörlerden birisi burna kaliteli bir yapısal destek sa!lamaktır.

2 Bu amaca ula"mak için burun esteti!i ameliyatlarında açık(eksternal) ya da kapalı(endonazal) tekniklerinden en uygun olanı tercih ederim. Gerçekle"tirdi!im çok sayıda burun ameliyatlarının yakla"ık %40 ı sekonder giri"imlerdir. Sekonder giri"imler daha önce ba"ka cerrahlar tarafından burun ameliyatı yapılmı" ancak arzu ettikleri sonuçları alamamı" hastalarda uyguladı!ım giri"imleri ifade eder. Bu hastalarda daha sık olarak kullandı!ım teknik açık (eksternal) tekniktir. Burun "eklinin belirlenmesinde kıkırdakların rolü büyüktür. Özellikle burun ucu "eklini belirleyen yapılar kıkırdaklardır. Burun esteti!i ameliyatlarında kullandı!ım teknik, bu kıkırdakların diki" ve greft yöntemleri ile "ekillendirilmesidir. Bu sayede kalıcı ve daha iyi sonuçlar elde edilebilmektedir. Burun estetik öneminin yanı sıra fonksiyonel açıdan da nefes alma gibi hayati i"levleri olan bir organdır. Bu nedenle, burun esteti!i ameliyatlarında burun içerisinde nefes almayı zorla"tıracak anatomik bozukluklar var ise mutlaka düzeltirim. Özellikle burun iç orta kıkırda!ında (septum) yer alan e!rilik ve düzensizlikler(septum deviasyonu) ve/veya burun etlerinde (konka) a"ırı büyüklük oldukça sık görülen, hava yolunu daraltarak nefes almayı zorla"tıran patolojilerdir. Bu durumların varlı!ında, burun esteti!i ameliyatı sırasında septoplasti/konka radyofrekans/konka submukozal rezeksiyonu gibi teknikleri de uygulayarak bu rahatsızlıkları da tedavi ederim. Bu sayede, pek çok hastanın arzusu ve ihtiyacı olan fonksiyonel onarım da estetik yakla"ım ile birlikte aynı seansta gerçekle"tirilmi" olur. Burun insan yüzünün en karma"ık anatomiye sahip yapılarından birisidir. Bu nedenle, burun esteti!i ameliyatları yüksek düzeyde cerrahi maharet gerektirir ve usta mertebesine ula"manın en güç oldu!u estetik ameliyatlardan birisidir. Burun iç yapısı kıkırdak ve kemik yapılar tarafından olu"turulan hassas bir çatıdan meydana gelir. Bu nedenle, en ufak bir yanlı" hesaplama bile umulan sonuçların elde edilememesine neden olabilir. Hastaları de!erlendirirken en önemli belirleyici faktörlerden birisi de, burun yapılarına destek sa!layan yeterli kıkırdak Burun insan yüzünün en karmaşık anatomiye sahip yapılarından birisidir. Bu nedenle, burun estetiği ameliyatları ileri düzeyde cerrahi beceri gerektirir ve usta mertebesine ulaşmanın en güç olduğu estetik ameliyatlardan birisidir... deste!inin olup olmadı!ının saptanmadır. E!er burun ucu yeterli bir kıkırdak deste!ine sahipse, basit kıkırdak eksizyonları ve diki" teknikleri gibi daha basit yöntemler ile burun ucuna istenilen "ekil verilebilir. Kıkırdak deste!ini yetersiz olması durumuna daha karma"ık diki" teknikleri ile birlikte yeterli deste!i sa!layacak di!er yöntemlerin mutlaka uygulanması gerekir. Bu amaçla en sık kullanılan kıkırdak grefti teknikleridir. Burun içerisinden çıkartılan fazla kıkırdaklar "ekillendirilerek gerekli görülen yerlere yerle"tirilir. Böylece burun yapısal deste!i istenilen seviyeye çıkartılarak ideal sonuçlara ula"ılmı" olur. Açık ve Kapalı Rinoplasti Tekniği Kapalı rinoplasti tekniğinde (sol) tüm kesiler burun içerisinden yapılır. Açık rinoplasti (sağ) tekniğinde ise burun içinden yapılan kesilere ek olarak kolumella adı verilen ve her iki burun deliğini ayıran burun kısmına yapılan çok küçük bir kesi uygulanır. Teknik seçimi planlanan rinoplasti ameliyatına ve cerrahın tercihine göre değişmektedir. Her iki teknikte deneyimli ve eğitimli cerrahlar tarafından uygulandığında aynı sonuçları verir. Açık vs. Kapalı Teknik avantaj vs. dezavantaj Burun esteti!i ameliyatlarında hem açık(eksternal) hem de kapalı (endonazal) teknik kullanılabilir. E!er burun esteti!i ameliyatı e!itimli ve deneyimli cerrahlar tarafından yapılırsa kullanılan teknik ne olursa olsun sonuçlar tatmin edici olacaktır. Teknik seçimi hastanın burun yapısı ve cerrahın tercihine göre de!i"iklik gösterebilir. Açıkçası, kapalı tekni!i uygulayan cerrah açık tekni!i uygulayandan daha iyidir ya da açık teknik ile daha iyi sonuçlar alınır gibi bir durum yoktur. Her iki teknik arasında en önemli fark açık teknikte küçükte olsa burun cildine bir kesi yapılıyor olmasıdır. Bu kesi yeri ve küçüklü!ü nedeniyle hastaların çok büyük bir ço!unlu!unda herhangi bir soruna da yol açmamaktadır. Benim ki"isel tercihim önce kapalı tekniktir. E!er burun deformitesi ileri boyutta ise ya da sekonder bir burun ameliyatı söz konusu ise açık tekni!i tercih ederim. 2

3 3 Burun yapısı ile ilgili di!er önemli bir faktör ise burun cildinin kalınlı!ıdır. Kalın burun cildi bazen sorun yaratabilir. Burun iç yapıları istenilen biçimde "ekillendirilse de, kalın burun cildi yeni verilen "eklin dı"arıdan bakıldı!ında istenilen düzeyde olmamasına neden olabilmektedir. Özellikle kaba, geni" ve yuvarlak bir burun ucu görüntüsü kalın burun cildine sahip olan hastalarda sık görülen bir durumdur. Ayrıca, bu tip burna sahip ki"ilerde ya" ilerledikçe, burun ucu daha fazla büyüme ve dü"me e!ilimde olur. Detyalı ve tam bir burun muayenesinden sonra, burun kıkırdaklarının yapısını ve cildin kalınlı!ını analiz ederim. Bu sayede burun kıkırdaklarının deste!i yetersiz ise ameliyat esnasında bu deste!i yeterli düzeye ta"ıyacak diki" ve kıkırdak grefti uygulamalarından hangilerini gerçekle"tirece!imi planlarım. Bazı ki"ilerde burun görüntüsünde soruna neden olan sadece bir bölge olabilir. En sık görülen burun sırtındaki(burun köprüsü) çıkıntıdır. Bu çıkıntıya hump (kambur,hörgüç,tümsek ya da çıkıntı) adı verilir. Bu "ikayetin hafif boyutta oldu!u durumlarda sadece burun sırtı törpülenerek ya da tra"lanarak sorun çözülebilir. Bu çıkıntının fazla oldu!u durumlarda ya da burun tabanının geni" oldu!u hastalarda, burun tabanının inceltilmesi ve daraltılması gerekir. Böylece çok daha uyumlu ve estetik bir sonuç elde edilebilmektedir. Hastaları rahatsız eden di!er bir burun deformitesi ise burun ucunda yer alan büyüklük,dü"üklük,geni"lik gibi durumlardır. E!er sorun sadece burun ucunda ise, bu bölgeye yönelik planlanan uygun cerrahi teknikler ile bu sorunlar kolaylıkla çözülebilir. Burun muayenesi ve de!erlendirmelerimde di!er önemli a"amalarından birisi de burun septumunda(burun iç orta kıkrıda!ı) e!rilik olup olmadı!ını belirlemektir. Burun orta Muayene esnasında sadece burun şekli ve görünümü değil burun iç yapılarıda değerlendirilmelidir. Bu sayede ameliyat sonrası burun tıkanıklığına yol açabilecek patolojilerde rinoplasti ameliyatı sırasında uygun teknikler ile düzeltilebilir. Hem estetik hem de fonksiyonel açıdan arzu edilen sonuçlara ulaşmanın tek yolu budur. kıkırda!ı e!rilikleri bazen dı"arıdan fark edilmeyebilir. Bazı durumlarda ise bu e!rilik burun uzun aksının sa!a ya da sola kayması (deviasyon) "eklinde ortaya çıkabilmektedir. Septum deviasyonları hem burun tıkanıklı!ına hem de burun aksının e!rilmesine yol açtı!ı için rinoplasti ameliyatı esnasında düzeltilmeleri önemlidir. Bulgu vermeyen ve sadece muayene esnasında saptanan septum deviasyonları, e!er burun estetik ameliyatı sırasında düzeltilmezlerse, ameliyat sonrası burun tıkanıklı!ına yol açabilirler. Bu nedenle her türlü septum deviasyonunun iyi analiz edilmesi ve rinoplasti sırasında düzeltilmesi önemlidir. Burun hava yolunu etkileyen di!er unsurlardan birisi de burun etleri olarak ifade edilen konkalardır. A"ırı büyük bir alt konka zaten hava yolunu tıkayabilecek boyutta olabilir ya da önceden burun tıkanıklı!ına neden olmayacak büyüklükte olan bir konka rinoplasti ameliyatı sonrası buna yol açabilir. Bu nedenle konkaların de!erlendirilmesi büyük önem ta"ır. Ameliyat esnasında konka büyüklü!üne göre seçilecek Radyofrekans ya da submukozal rezeksiyon gibi teknikler ile konkalar ideal büyüklüklerine getirilmeye çalı"ılır. Bu sayede sadece estetik de!il fonksiyonel sonuçlarda optimum düzeye getirilir.

4 Estetik ve doğal bir burun yapısının nasıl olması gerektiği ile ilgili pek çok standart ve ölçü tanımlanmıştır. Ancak her hastanın yüz yapısının biribirinden farklı olması ve hastalar arası beklentilerinde birbirine benzememesi nedeniyle tek ve evrensel bir burun standartından bahsetmek mümkün değildir. Bu nedenle, burun estetiği ameliyatları, bilim ve sanatın ayrılmaz bir biçimde birleştiği ameliyatlardır ya da en azından öyle olmalıdır... Burun Estetiği Ameliyatları doğal sonuçlar Do!al ve estetik bir burnu tanımlayan pek çok kriter olsa da her yüz yapısının ve hastaların beklentilerinin farklı olması evrensel ya da tek bir do!al burun tanımını yapmayı imkansız kılmaktadır. Ancak, burnun alın ve üst dudak ile yaptı!ı açıların do!al olması, burun ucu ile burun sırtı arasındaki geçi"in yum"aklı!ı, natural ve estetik bir burun için en önemli kriterlerdir. Ayrıca, yumu"ak hatlara sahip, a"ırı sivri ve yukarı kalkık olmayan bir burun ucu ve çok fazla inceltilmemi" bir burun sırtıda estetik bir burun görünümüne katkısı olan etkenlerdir. Estetik ve do!al bir burun için burun uzunlu!uda önemli bir kriterdir. Burun uzunlu!unun yüz ile uyumlu olması do!al görünümlü bir burnu belirleyen önemli bir faktördür. Burun esteti!i ameliyatı sırasında uzun bırakılmı" ya da çok fazla kısaltılmı" burunlar do!al ve estetik görüntüden uzak olurlar. Burun ucunun üst dudak ile yaptı!ı açının normal sınırlarda tutulmaması da a"ırı kalkık, kar"ıdan bakıldı!ında burun deliklerinin görüldü!ü, ho" olmayan bir ameliyat sonrası sonuca yol açar. Ameliyat sonrası burun deliklerinin çökük ve mandalla sıkı"mı" gibi görünmeside ho"a gitmeyecek sonuçlar arasındadır. Deneyimli ve e!itimli cerrahlar tarafından gerçekle"tirilen rinoplasti ameliyatlarında istenmeyen sonuçların görülme sıklı!ı en alt düzeydedir. Estetik ve do!al bir burun için pek çok standart tanımlanmı" olsa da, burun esteti!i ameliyatları sanat ve bilimin birle"ti!i ameliyatlardır.bu nedenle, ameliyatı gerçekle"tirecek cerrahın e!itimi ve deneyimi tatmin edici sonuçlara ula"mak açıdan büyük önem ta"ır. 4

5 Sekonder Rinoplasti ikinci burun ameliyatı Daha önce burun ameliyatı geçirmi" ancak sonuçlardan memnun kalmamı" hastaların muayene ve de!erlendirme a"aması daha fazla dikkat ve zaman gerektirir. Hastaların ço!unda, kötü sonuçlar sekonder(ikinci) bir burun ameliyatı ile daha iyi hale getirilebilmek mümkündür. Bu tip hastalarda en büyük sorun, daha önce geçirdikleri burun ameliyatının fazla agresif olamsıdır. E!er ilk ameliyatta fazla miktarda kıkırdak ve kemik dokusu çıkartılmı" ise, sekonder ameliyatta bunların yerine konulması için vücudun ba"ka bölgelerinden alınacak kemik ya da kıkırdak greftlerine ihtiyaç duyulur. Plastik ve Estetik Cerrahi Uphill Towers Residence A Blok Kat:16 D:93 Batı Atasehir - Istanbul Telefon: 0 (216) Telefon: 0 (530) eposta: web: yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi nden dönem 10.su olarak mezun oldu. Aynı yıl girdiği Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) ilk 10 da yer alarak ilk tercihi olan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı nda uzmanlık eğitimine başladı yılında ABD de Indiana University Medical Center ve The University of Chicago da çalıştı. Yaklaşık 6.5 yıl süren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi eğitimi sonrası 2002 yılında ihtisasını tamamlayarak Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı oldu. Aynı yıl TPRECD Uzman Deneysel Araştırma Yarışmasında birincilik ödülünü aldı. Çalışmalarına uzmanlık eğitimini aldığı İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı nda uzman doktor olarak devam etti. Dr. Can Çınar yılları arasında çalışmalarını ve ameliyatlarını Anadolu Sağlık Merkezi-Johns Hopkins Medicine da sürdürdü.2007 yılında Estetik Plastik Cerrahi Derneği nin Yönetim Kuruluna seçildi ve bu görevini 2009 yılına kadar sürdürdü yılında Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi temel alanında Üniversite Doçenti unvanını aldı. Üyesi olduğu diğer meslek kuruluşları arasında Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Estetik Plastik Cerrahi Derneği, Çene Yüz Cerrahları Derneği, ISAPS (Internatonal Society of Aesthetic Plastic Surgery) sayılabilir. Dr. Can Çınar ın ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş çok sayıda bilimsel çalışması vardır. Her yıl ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılmakta ve ulusal ve uluslararası bilimsel toplantının düzenlenmesinde görev almaktadır. Dr. Can Çınar özellikle, estetik burun ve yüz cerrahisi, estetik meme cerrahisi ve vücut şekillendirme cerrahisi konuları ile ilgilenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract HZMET KALTESNN ÖNEM-PERFORMANS ANALZ LE ÖLÇÜLMES: ÜNVERSTE SOSYAL TESSLERNN KONAKLAMA ÜNTELER ÜZERNDE BR UYGULAMA MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY WITH IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS: AN APPLICATION ON

Detaylı

Ameliyatsız Yüz Esteti!i HA Dolgu Uygulamaları

Ameliyatsız Yüz Esteti!i HA Dolgu Uygulamaları Ameliyatsız Yüz Esteti!i HA Dolgu Uygulamaları Çabuk, güvenilir, etkili ve konforlu! Doç. Dr. Can Çınar Plastik & Estetik Cerrahi www.drcancinar.com Doç.Dr.Can Çınar Yüz Gençleş tirme Konsepti Yüzümüz

Detaylı

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ TIPTAUZMANLIK SEÇİMİ EDİTÖRLER Prof.Dr.HakanYONEY Doç.Dr.DilekGOGASYAVUZ TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ PROF. DR. HAKAN YONEY & DOÇ. DR. DİLEK GOGAS YAVUZ 1 TIPTA UZMANLIK TERCİHİ Marmara Üniversitesi Yayınları

Detaylı

Tıp Eğitiminde Senkron Eğitim ve Selçuklu Tıp Fakültesi ndeki Uygulamaları

Tıp Eğitiminde Senkron Eğitim ve Selçuklu Tıp Fakültesi ndeki Uygulamaları Tıp Eğitiminde Senkron Eğitim ve Selçuklu Tıp Fakültesi ndeki Uygulamaları M. İ. Safa KAPICIOĞLU-Prof. Dr. 1, Veysi İŞLER-Doç. Dr. 2, Mustafa BULUN-Dr. 1, Şakir TOPRAK-Arş. Gör. 3, Aydın Okutanoğlu 2,

Detaylı

Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları. Millis ve Willard Raporları

Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları. Millis ve Willard Raporları Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları Millis ve Willard Raporları Editörler Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk Yrd. Doç. Dr. Nezih Dağdeviren 1 2 The Millis Commission Report General Practitioner 1966;34(6):174-188

Detaylı

Sağlık Olsun. Küba. Konuşma Bozuklukları. Hastalıkları. Şok Diyetler Metabolizmanızı Bozuyor! Boyun Egzersizleri

Sağlık Olsun. Küba. Konuşma Bozuklukları. Hastalıkları. Şok Diyetler Metabolizmanızı Bozuyor! Boyun Egzersizleri Sağlık Olsun ÜCRETSİZDİR ÖZEL AVCILAR HOSPITAL YAYIN ORGANIDIR SAYI 16 / 2013 Boyun Ağrılarına Karşı Boyun Egzersizleri Çocuklarda Konuşma Bozuklukları Kronik Barsak Hastalıkları Büyük Göğüslerden memnun

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

A ZINIZA SA LIK ÇENE CERRAH S. ESTET K D Ş Laminate - Empress - Zirkonyum Kuronlar. BLEACH NG Diş Beyazlatma. MPLANTOLOJ Vidalı diş sistemi

A ZINIZA SA LIK ÇENE CERRAH S. ESTET K D Ş Laminate - Empress - Zirkonyum Kuronlar. BLEACH NG Diş Beyazlatma. MPLANTOLOJ Vidalı diş sistemi A ZINIZA SA LIK ESTET K D Ş Laminate - Empress - Zirkonyum Kuronlar PROTEZLER Sabit kuron köprü protezler Hareketli protezler PER ODONTOLOJ Diş eti hastalıkları ve tedavisi ÇENE CERRAH S MPLANTOLOJ Vidalı

Detaylı

başkanın mesajı1 başkanınmesajı Değerli meslektaşlarım

başkanın mesajı1 başkanınmesajı Değerli meslektaşlarım başkanınmesajı başkanın mesajı1 Değerli meslektaşlarım Bilindiği gibi periferik sinir cerrahisi nörolojik cerrahinin temel konularından biridir. Bu konuda ülkemizdeki gelişmelere bakıldığında, nöroşirürjinin

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Bahar GÜNEŞ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU İZMİR

Detaylı

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi ICOMOS Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi nin bir yayınıdır. Ocak 2011 1 Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Kültür Mirası Etki Değerlendirmesi

Detaylı

İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz

İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz İÇİNDEKİLER 1. İLGİLİ PAZAR...2 1.1. İlgili Ürün ve İlgili Coğrafi Pazar...2 1.2. İlgili Pazar Kavramı ve Rekabet Politikasının Hedefleri...3 1.3. Pazar Tanımlamasının Temel İlkeleri...3 1.3.1. Talep İkamesi...3

Detaylı

ÖNSÖZ. Haziran 2005 Zafer Çağlayan ASO Yönetim Kurulu Başkanı

ÖNSÖZ. Haziran 2005 Zafer Çağlayan ASO Yönetim Kurulu Başkanı ÖNSÖZ Gerek Dünyada ve gerekse ülkemizde kurulmuş ve başarılı olmuş şirketlerin büyük oranda aile şirketi hüviyetinde olduğu, bu yüzden bu şirketlerin faaliyetlerini gelişerek devam ettirebilmelerinin

Detaylı

2011 Sağlık Yılınız Olsun

2011 Sağlık Yılınız Olsun Ocak / Şubat 2011 Yıl:7 / Sayı 63 Memorial Sağlık Grubu nun hasta, refakatçi ve ziyaretçileri için hazırladığı ücretsiz yayınıdır, alabilirsiniz. 2011 Sağlık Yılınız Olsun Memorial Antalya da da Vinci

Detaylı

TÜRKİYE DE BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİNİN MİMARLAR TARAFINDAN ALGILANMASI, AKILLI BİNA TASARIM SÜRECİ VE KALİTESİ

TÜRKİYE DE BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİNİN MİMARLAR TARAFINDAN ALGILANMASI, AKILLI BİNA TASARIM SÜRECİ VE KALİTESİ 1 TÜRKİYE DE BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİNİN MİMARLAR TARAFINDAN ALGILANMASI, AKILLI BİNA TASARIM SÜRECİ VE KALİTESİ H.Murat GÜNAYDIN Selin ZAĞPUS ÖZET Bu çalışmada, Türkiye de yaklaşık olarak son 10 yıldır

Detaylı

TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ

TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ HAZIRLAYAN Dr. Dursun Aydın Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Kurucu Başkanı Visitturkeyforhealthcare Platformu Başkanı 2014 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON İL SAĞLIK

Detaylı

BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 17/7/2008 TARİH VE 26939 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLER BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 5 / KIŞ 2012. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 5 / KIŞ 2012. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sağlıkta Adres Başkent Sayı 5 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji - Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

Temmuz / Ağustos 2011 Yıl:7 / Sayı 66

Temmuz / Ağustos 2011 Yıl:7 / Sayı 66 Temmuz / Ağustos 2011 Yıl:7 / Sayı 66 İçindekiler 4-Tatilde Ağır ve Dengesiz Beslenmeden Kaçının 5-Çocuğunuzla Sağlıklı Bir Tatil İçin Önemli İpuçları 6-Havuz Suyu Vajinal Mantar Enfeksiyonuna Yol Açıyor

Detaylı

Meme Büyütme, gögüslere hacim vermek amacıyla meme dokusu veya kas altına protez yerleştirilerek yapılan bir ameliyattır.

Meme Büyütme, gögüslere hacim vermek amacıyla meme dokusu veya kas altına protez yerleştirilerek yapılan bir ameliyattır. Memeler kadının beden görünümde fiziği tamamlayan yapılardır. Omuz genişliği, göğüs çevresi, bel ve kalça çevresi ölçümlerinde meme hacmi önemli bir yer tutar. Günümüzde bayanların en çok tercih ettikleri

Detaylı

DİŞETİ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ. Sağlıklı bir yaşam için YAŞAR DİYABETTE AĞIZ SAĞLIĞI NEDEN ÖNEMLİDİR? GÖRÜNMEYEN TELLER

DİŞETİ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ. Sağlıklı bir yaşam için YAŞAR DİYABETTE AĞIZ SAĞLIĞI NEDEN ÖNEMLİDİR? GÖRÜNMEYEN TELLER YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ VE DİŞ HASTANESİ HAZİRAN 2013 - YIL: 2 - SAYI: 6 Hastanenizi düzenli olarak ziyaret ediyorum YAŞAR DİYABETTE AĞIZ SAĞLIĞI NEDEN ÖNEMLİDİR? Estetik beklentilere

Detaylı

Kalça Protezi Nedir?

Kalça Protezi Nedir? Sonbahar Sayısı - Sayı: 3 sa lık Ortopedi Kalça Protezi Nedir? Saç Ekimi ve Medikal Estetik Merkezi Kalp Yetersizliği Kronik Bel Ağrıları Ağız ve Diş Sağlığı Burun Estetiği İçindekiler 2 içindekiler 05

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar-

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar- Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü -- Çeviri Sacit Yörüker Uzman Denetçi 5. Grup Mart 2004 ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü --

Detaylı

İçindekiler. Sabah Oturumu Deşifre Mustafa ÜNLÜ Cem TERZİ Sadık KILIÇTURGAY İskender SAYEK Cem TERZİ Ersin ÖZTÜRK Fatih AĞALAR İskender SAYEK

İçindekiler. Sabah Oturumu Deşifre Mustafa ÜNLÜ Cem TERZİ Sadık KILIÇTURGAY İskender SAYEK Cem TERZİ Ersin ÖZTÜRK Fatih AĞALAR İskender SAYEK İçindekiler Sabah Oturumu Deşifre Mustafa ÜNLÜ Cem TERZİ Sadık KILIÇTURGAY İskender SAYEK Cem TERZİ Ersin ÖZTÜRK Fatih AĞALAR İskender SAYEK Öğlen Oturumu Deşifre Alihan GÜRKAN Gökhan MORAL Hikmet AKGÜL

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

Yüz Estetiği. Üst Yüz Gençleştirme ve Kaş Kaldırma İşlemleri

Yüz Estetiği. Üst Yüz Gençleştirme ve Kaş Kaldırma İşlemleri Yüz Estetiği Yüzümüz vücudumuzun dış dünyaya en açık olan kısmıdır. Diğer insanlarla yüzümüzle iletişim kurarız, kendimizi onunla ifade ederiz. Birisi hakkındaki ilk izlenimi yüzüne bakarak ediniriz. Sağlıklı

Detaylı