BURAK GÖKLERDE! STUTTGART DA. Þarkýlarýmýzý seviyorum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURAK GÖKLERDE! STUTTGART DA. Þarkýlarýmýzý seviyorum"

Transkript

1 Kostenlos - Üçretsiz AYLIK KÜLTÜR-SANAT VE ENFORMASYON GAZETESÝ YIL: 1/ SAYI: 4 / 1 HAZÝRAN 01 R Baden-Würtenberg ve çevresinde hizmet veren acentalar bir araya gelerek kendi havayollarý þirketini kurdular. S.3 G e t r ä n k e g r o ß h a n d e l G m b H Doðan Yeþil Geschäftsführer Handelstr Gelsenkirchen Tel: * Fax: Handy: BURAK GÖKLERDE! STUTTGART DA TÜRK TOPTANCILARI BIRLEÞTÝ Stuttgart Hal lin de Yaklaþýk 30 yýldýr Türk toptancýsý olarak çalýþan Türk firmalarý bir araya gelerek Türk Toptancýlarý Derneði adý altýnda kendi birlikteliklerini kurdular. s.6 Þarkýlarýmýzý seviyorum Halk müziði sanatçýsý LATÝFE ile Ýbrahim Yýldýz ýn yapmýþ olduðu röportajý olduðu gibi yayýnlýyoruz. s.11 M U N Z U R U N SESÝNE KULAK VER! Munzur Vadisi ve çevresindeki yerleþim alanlarýný tehdit eden baraj ve hidroelektrik santralleri projesine karþý yürütülen kampanya çerçevesinde Hamburg ta, 3 Haziran 2001 Pazar günü HWP de (Hochschule für Wirtschaft und Politik), bir panel düzenlendi. s.13 ÝSTANBUL TOPLA TÜFEKLE MÝ YOKSA SADECE TOPLA MI FETHEDÝLDÝ?.. TARÝHÇÝLER OSMANLI NIN TÜFEÐÝ ÝLK OLARAK NE ZAMAN KULLAN- DIÐINA KARAR VEREMEDÝLER!! s.5

2 Sayý: Haziran HATÝCE ELDENÝZ Nasýlsýn? Ne yapýyorsun? Bu soruyu sorduktan sonrada karþý tarafýn cevabýný dinlememek için elimizde geleni yaparýz. Hani fayda gelmez deriz ya Hem niye sordum ben ya þimdi saatlerce derdini anlatacak deriz kendi kendimize Her ne kadar da çok iyi bir dinleyici olsak ta, yinede dinlerken baþka yerlerde oluruz. Biz insanlar iþte böyleyiz. kimsenin derdini dinlemek istemeyiz. Bunu açýk söylediðimizde belki bize egoistlik damgasý vuracaklardýr. Son dönemlerde zaten bir kaç kelime kulaðýmýzda dolaþýr durur. Her zaman duyarýz birilerinden çýkarcýdýr bencildir. Ama duymazlýktan geliriz. Hani deriz ya biz öylelerinden deðiliz. Oysa biz hepimiz sonuçta gerektiði yerde bencil, gerektiði yerde çýkarcý davranýrýz. Bunu hem insani iliþkilerimizde hem de diðer iliþkilerimizden uygularýz. Düþünüyorum da benciliði gerçekten hiç üzerimizde atabildik mi. Bana kalkýp birisi sen bencilsin dese elbette kýrýlýr, üzülürüm. Oysa bir nevi bencilik var bende ama kabul etmiyorum. Hani bencilik daima olumsuz olarak deðerlendirilmiþ ya, iþte onun için o bende yok diyorum. Bende olan neymiþ? Bende olan daima olumlu olandýr tabi. Mesela ben bencil deðilim. Ben herkesi düþünür kendimi düþünmem. Ben daima herkese iyilik yapmýþým ama karþýlýðýnda kötülük görmüþüm. Ah ne nankörler var bu dünyada.. Ýnsanlar nankördür dostum nankör! Hepimiz kullanýrýz bu cümleyi... Kaç kez kullanmýþýzdýr... Bir gün de gerçekten insanlarýn nankör olduðuna kendimizi inandýrmýþ artýk hiç kimse için hiç bir þey yapmayacaðýz diye yemin ederiz kendi kendimize... Sonra adýmýz çýkar bencile, çýkarcýya... Ýnsanlar böylesi düþünceye eriþtiðinde bir tecrübe kazandýðýný düþünür ve artýk insanlarý tanýdýðýný söyler. Neymiþ bu tanýmlama? Ýnsanlar nankördür, diðer cephede ise insanlar bencildir.. Bu düþünceye sahip olduktan sonra ben insanlarý tanýyorum bana bir þey anlatamazsýnýz. Onca tecrübem var der dururuz Ýyi iyide.. Hani gün gelirde baþka bir olguyu bilince çýkarýr olursak O zaman býrakýr mýyýz bu düþüncemizi.. O zaman acaba ayný düþünceyi savunur muyuz Savunmayýz elbette, çünkü o düþüncenin yerini baþka düþünce alýr Þuna inanmak gerekir: Diðer insanlardaki beklentiler o insanlarýn imkanlarý dahilinden düþünülmesi gerekir. Toplumsal olarak ele alýrsak doðru, insanlarýn üzerinde aðýr yükümlülükler vardýr ve beklentiler çoktur. Fakat her insan bu beklentileri yerine getiremez. Kimisi tembel olur, kimisi atik, kimisi, aðýr düþünür, kimisi çok zekice, kimisi duygusaldýr, kimisi ise mantýksal düþünür. Ama herkesi bir kefeye koyup ayný beklentiyi her insanýn ayný oranda yerine getirmesinin mümkün olmadýðý hiç aklýmýza gelmez. Toplum bunlarý dayatýrken sanki tek düzey insan tasarlamýþ ve ona göre koymuþtur bu kurallý. Dikkat edersek toplumun beklentileri her zaman mükemmel bir insanýn yapmasý gerekenlerdir Acaba toplumda Zerdüþt gibi insan üstü bir insan mý yaratmak istiyor. Ýlginç olan ise, bize dayatýlan bu insan üstü insaný kendi kiþiliðimizde yaþatma çabasý.. Hiç baðdaþmýyor oysa o toplumun beklediði kiþilikle tek tek insanýn sahip olduðu kiþilik. Evet insanlar her zaman denildiði gibi sosyal iliþkiler olmadan yaþamalarýný sürdüremeyecek tek varlýklardýr bu dünyada, eh haliyle birliktelik, beraberlikte bununladýr.. Bir elin nesi var iki elin sesi var misali birlikte hareket etmek öne sürülür. Kiþisel çýkarlar çakýþmasýn diye de ortak çözümler yaratýlmýþtýr toplumda Kimi toplumlar için kutsaldýr bu çözümler.. Yani yardýmsever, hayýrsever, söz dinler, önce komþusu sonra kendisi, gibi erdemlilikler ortaya sürülür.. Ýþte bazý insanlar yukarda belirttiðim özellikler nedeniyle bunlarý yerine getirmediði taktirde aklýmýza gelen tek durum, nankördür, bencildir, çýkarcýdýr bununda ötesine çýkarak, adam oldu da bize selam vermez mala kavuþtu artýk bizlerin seviyesine inmez sonradan görme yürümeyeceði zaten belliydi tarzýndan söylenir. Yargýlamayý zamana býrakmak gerekiyor. Hem insanlarý gerçekten kendi beklentilerimizi yerine getirmedikleri için kalkýp ta yargýlama hakkýna hiç birimiz sahip deðiliz. Þüphesiz hepimiz er veya geç bu nankör veya bencil kelimesini kulanmýþýz ve kullanacaðýz da Fakat unutmamalýdýr ki beklentilerimizi de kiþiye göre, olanaða göre yönlendirmek gerekir. Ve her þeyi önce kendimizde deneyerek yorumlamak gerekir. Biz herkese öyle diyor ama kendimizde uzak tutuyoruz. Ama birde þöyle etrafýmýzý bir dinleyelim.. Kim bilir, kimler de bize ayný þeyleri söylüyordur. Eh her birimiz toplumda örnek kiþileriz ya!. Ama unutulmamalý, toplumun gereklerini yerine getirmesek te yinede içimizde bir deðer vardýr Biz isteriz ki insanlar bizim gibi olsun ama biz nasýlýz. Biz örnek insanlarýz. Eh biz örneksek ki ben burada bizler onlar dan bahsetmiyorum, bir bütünlük içerisinden bahsediyorum, o zaman hepimiz örnek insanlarýz. En doðrusuda budur ya hepimiz kusursuzuz ve hepimiz ayný zamanda kusurluyuz. Kimse kimsenin üstünü örtmez aksine açar... Evet nankörlük, bencilik, çýkarcýlýk..bunlarý bir kenara býrakýrsak daha objektif düþüneceðiz. Bazý durumlarý da hazmetmek gerekir. Nedense hazmedemediðimiz durumlarda daima baþkalarý için olumsuz yakýþtýrmalarda bulunmuþuzdur. Kimi sözüm ona artýk olgun kiþi, iyilik yap denize at terimini sýkça kullanýr. Yani iþte ben zamanýnda iyilik yaptým ama karþýlýðýný alamadým dercesine isyankar bir cümle... Eh sen yaptýn. Bu doðru tabi Ya sana hiç iyilik yapýlmadý mý? Sen ne verdin karþýlýðýnda? O nankör ve bencildir? Sen her þeyini paylaþtýn mý? Dertlerinden bahsedilmiyor elbette! Oysa biz ne yaparsak kendimiz için yapýyoruz. Ýyilikte yapsak, yardým da etsek, birilerine destek de olsak, birileri için üzülsek de, sevinsek de, her þeyi kendimiz için kendi duygularýmýzý tatmin etmek için, kendi huzurumuz için yapýyoruz. O halde niye medet bekleriz ki baþkalarýndan. Onlar için yapmýyoruz ki... Zaman olur birileri için bir þeyler yapýlýr. Ama bazen de þartlar elveriþli olmaz. Fakat bizler bunu görmeyiz. Ýnsanlarýn tamamen bencil olduklarýný ve iliþkilerin sadece çýkara dayandýðýný söylemek büyük bir yalan olacak. Ýnsanlar bir þeyi yaptýklarýnda neden yaptýklarýnýn bilincinden olmadýklarýndan var olan olumsuz deðerlendirmelere giriyorlar. Marifet kolayca bir þeyler bulup yakýþtýrarak damgalamak deðil, marifet insaný olduðu gibi kabul etmektir. Marifet babamýn oðlu mu yapayým diyerek deðil, marifet insani görevlerimden birisidir yapýyorum, bunun içinde madalya beklemiyorum demektir. Ve her insan saðlýklý bir egoya sahip olsun. Neden olmasýn ki? DILARA REISEN SEYAHAT Y e m i n l i t e r c ü m a n l ý k v e d a n ý þ m a n l ý k b ü r o s u Inh: Hatice Eldeniz (übersetzerin/ Dolmetscherin) Hack str. 3, Stuttgart Tel: (0711) Fax: (0711) Mustafa KOCATÜRK & Müslim AÞÇI Langwiesenweg 32 i Stuttgart (Großmarkt) Tel: Fax: Handy: Team mit Pep Gebäudereinigungs-Service Nordheimer Str.7, Stuttgart/ Zuffenhausen Tel: 0711/ / Fax: 0711/ Internet: Inhaberin: Zekiye Kalaycý Geschäftsführer: Özgür Kalaycý DEM GAZETESÝ Hack str. 3, Stuttgart Tel: / 12 Fax: Hatice Eldeniz Herausgeber/ Geschäftsführerin Þükrü Yýldýz Chefredakteur Der Verlag übernimmt keine Haftung für den Inhalt der Anzeigen und Anzeigentexte. Die von Verlag gestalteten Anzeigen sind urheberrechtlich geschützt. Yazýlardan yazarlar sorumludur... KEMER ~OCAKBAÞI~ GRILLHAUS Her cuma ve cumartesi canlý müzik BEUSSELSTR Berlin Tel: 030/ / Öffnungszeiten: Täglich: Uhr

3 Sayý: Haziran 2001 Baden-Würtenberg deki havayollarý Acentalarýndan örnek giriþim Burak göklerde! ÞÜKRÜ YILDIZ Stuttgart da ve çevresinde hizmet veren acentalar bir araya gelerek kendi havayollarý þirketini kurdu. Baden Württemberg de Air Alfa ve Ýstanbul Hava Yollarý nýn kapanmasýndan doðan boþluðu doldurmayý amaçlayan Burak Hava Yollarý þirketine sekiz acenta ortak oldu. Müþterilerini, kendi havayollarý þirketiyle uçurmayý amaçlayan acenta sahipleri, þimdiye kadar baþka þirketlerle çalýþmaktan dolayý yaþadýklarý sorunlarý asgariye indireceklerini düþünüyorlar. Burak Hava Yollarýný bir acentalar þirketi olarak tanýmlayan Halkla Ýliþkilerden Sorumlu Genel Müdür Mehmet Eldeniz, Stuttgart dan Türkiye nin altý noktasýna -Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Kayseri, Trabzon, Adana ya- direk uçak kaldýracaklarýný belirtti. Emniyeti ve tecrübesi kanýtlanmýþ olan Free Bird Hava Yollarýna ait uçaklarý kullanacaklarýný belirten Eldeniz, Amacýmýz, Türkiye ye uçmak isteyen yolculara iyi bir hizmet vermektir. Sabah saatlerinde Stuttgart dan kalkan uçaklarýmýzýn, Türkiye çýkýþlarý ise öðleden sonraya denk gelecek. Böylece, yolcularýmýz rahat bir ulaþým imkaný bulabilecekler dedi. Hedeflerinin uçuþ noktalarýný geliþtirmek olduðunu söyleyen Eldeniz, Almanya nýn diðer noktalarýndan da uçuþlar planladýklarýný belirtti. Acenta sahiplerine çaðrýda bulunan Eldeniz, ayný þekilde kurulacak þirketleri destekleyeceklerini söyledi tarihinden itibaren rezervasyonlarý baþlayan Burak Hava Yollarý þirketini ilk uçuþu 1 Haziran 2001 tarihinde gerçekleþtirdi. t a n ý t ý m d a g ü ç l ü i s i m.... DEM Reklam Ajansý Hack str. 3, Stuttgart Tel: / 12 Fax: Bu çoðrafya bunu hak etmedi! Türkiye nin fazla doðrusu olmadýðýný zaman gösterdi. Olanlar ya uygulanamadý yada yanlýþlarýn gölgesinde kaldý. Bunun sonucunda, medeniyetlere ev sahipliði etmiþ coðrafya, kaprislerin, ilkel güdülerin ve kinin kurbaný haline getirildi. Toplumsal birlik, kardeþlik, dostluk duygularý ortadan kaldýrýldý. Bu güne kadar doðrular olarak sunulanlarýn kimlerin ceplerini doldurduðu görüldü. Gazeteci ve yazarlarý hapislere dolduranlar, türbanlýdýr diye öðrencileri okullara almayanlar, dilleri ve kültürleri yasaklayanlarýn kendi ceplerinin siyasetini yaptýklarý ortaya çýktý. Ýnsanlarýn bir birine güvenmediði, herkesin herkesten kuþkulandýðý ve yararlanmaya çalýþtýðý bir ortam yaratýldý. Þimdi bu yaratýlmýþ ortamýn sýkýntýlarýný hep birlikte çekmekteyiz. Düne kadar devlet idaresinde etkin söz sahibi olan bir çok kiþi þu günlerde kirli iþlerden dolayý tutukludurlar. Bu yöneticiler zamanýnda alýnan kararlarýn, kendi çýkarlarý ve kirli iliþkilerini sürdürmek için kullandýklarý gün gibi ortadadýr. Bundan dolayý kirli iþlere bulaþmýþ olanlarýn yanlýþlarýnýn yaratýcýlarý ve sorumlularý olarak da hesap vermeleri gerekmektedir. Olayýn sadece ekonomik boyutlarý deðil, yaratmýþ olduðu siyasi sonuçlarý da yargýlama konusu olmalýdýr. Bu yapýlmadýkça, hiç bir þey deðiþmeyecektir. Gidenlerin yerine yenileri gelecek ve çark devam ettirilecektir. Çarký devam ettiren ve etmesine neden olan olgularýn ortadan kaldýrýlmasý gerekmektedir. Bunu çarkýn içinde olanlar yapamaz. Yapmaz. Bu durumun deðiþmesinden yana olan bizlerin, toplumu siyah ve beyaz olarak bölmeye çalýþan argümanlara karþý daha etkili mücadele vermemiz gerekmektedir. Kirli siyasetin ve yöneticilerin yararlandýðý türbanlý-türbansýz, Türk-Kürt, sol-sað, dinli-dinsiz gibi kavramlarý bir yana iterek, coðrafyanýn zenginliklerinin tümünün bileþkesi olan bir halk birlikteliði yakalamak zorundayýz. Devleti amaç olmaktan çýkararak, halka hizmet veren bir araç haline getirmek gibi bir hedefimiz olmalýdýr. Devletin bekasý adýna halkýmýza atýlan kazýklara son verilmelidir. Devletin deðil, toplumun ve halkýn bekasý düþünülmedikçe bir yere varýlamayacaðý gün gibi ortadadýr. Halk devletin güvencesidir. Halkýn sosyal, ekonomik ve siyasal talepleri doðru örgütlenmez, garantilere kavuþturulamazsa, devletinde hiç bir garantisi olamaz. Tek tek bireylerin özgürlükleri, yaþam biçim ve iliþkilerinin toplamýndan güvenilir bir devlet ortaya çýkar. Buda devlete sahiplenme duygusunu geliþtirir. Devlet sorunlarýn kaynaðý olmaktan çýkar, refahýn örgütleyicisi olur. Bu ülkeye büyük haksýzlýklar edilmektedir. Kirli iliþkiler cumhuriyetine çevrilmek istenen bu topraklarýn geçmiþi bunu hak etmemektedir. Bu halk bunu hak etmemektedir. Gereðinden fazla fedakarlýkta bulunulmuþtur. Kimse bunun aksisini söyleyemez. Herkes kendinden tavizler vererek gelecek güzel günler için mücadele etmiþtir. Etmektedir.

4 Ýnsan Haklarý Örgütü (ai) Amnesty 40. yýldönümünde avukat Eren Keskin ai-insan haklarý ödülüne layýk görüldü.ödülün, kamuoyunun dikkatini insan haklarý savunucularýnýn çalýþmalarýna çektiði vurgulandý. Hamburg benefiz galasýna katýlan birçok ünlü arasýnda Katja Riemann, siyasi takipte olanlarýn ve iþkence görenlerin haklarýný arayanlarýn günümüzün kahramanlarý olduðunu söyledi. Taciz kurbanlarýnýn haklarýný arýyor TV-modaratörü Maybrit Illner ve ünlü oyuncu Kai Wiesinger in 40. doðum günü kutlamasýnýn sunuculuðunu yaptý. Muharrir Roger Willemsen ödülü vermeden önce yaptýðý konuþmada, Keskin in ülkesinde tavizsiz bir þekilde siyasi takip Sayý: Haziran yýlýn ödülü Eren Keskin e verildi Uluslararasý Af Örgütü 40 yaþýnda altýnda olanlar ve iþkence görenlerin haklarýný savunduðunu öne çýkardý. Willemsen, özellikle insan haklarý savunucusu Eren Keskin in cezaevlerinde güvenlik görevlilerinin cinsel tacizine maruz kalan kadýn tutuklular için verdiði mücadelenin önemini vurguladý. Türkiye de önemli yere sahip Avukat Eren Keskin yaptýðý konuþmada, kendisi için en önemli günlerden biri olduðunu belirterek, amnesty nin Türkiye de önemli bir yere sahip olduðunu kaydetti. Amnesty Ýnternational insan haklarý ödülü 1998 yýlýndan beri veriliyor. Herþey Unutulmuþ Mahkumlar la baþladý 28 Mayýs 1961 de kurulan Uluslararasý Af Örgütü, 40. Yýlýný doldurdu. Bu tarihte Londralý Avukat Peter Benenson un haftalýk Observer gazetesinde yayýmlanan Unutulmuþ Mahkumlar baþlýklý makalesi, örgütün doðum belgesi olarak kabul ediliyor. Bugün 80 yaþýnda olan ve 40 yýl önce yazdýðý makalesinde insanlarý, politik görüþleri nedeni ile hapse atýlan, iþkence gören ya da öldürülen insanlara yapýlanlar nedeniyle sorumlulara mektup yazmaya çaðýran Benenson un bu çabasý sonuçsuz kalmamýþ. Pek çok tutuklu serbest býrakýlmýþ, iþkence sorumlularý yargý önüne çýkarýlmýþ ve politik cinayetler adalet makamlarýnca araþtýrma kapsamýna alýnmýþ. Açadað-Elbistan Vakfý (AK-EL), uzun süredir planladýðý, Kültür Merkezi nin temelini attý tarihinde yapýlan temel atma töreni, coþkulu ve zengin bir protokol katýlýmýyla Yenibosna da gerçekleþtirdi. Mart ayýnda yapýlan kongre ile yönetime gelen yeni yöneticiler, son birkaç yýlýn hedefi olan Kültür Merkezinin yapýlmasý için yoðun bir çalýþmaya giriþtiler. Bu amaçla yapýlan, bir dizi faaliyet sonrasýnda, arzu edilen noktaya gelindi. Yapýlmasý düþünülen merkez için gerekli olan milyarýn, 250 milyarýný toplayan yönetim, yapýlan törenle Merkezin temelini attý. Törene Devlet Bakaný Hasan Gemici, Ýstanbul DSP Milletvekili Rýdvan Budak, Bahçelievler Belediye Baþkaný Saffet Bulut, Avcýlar STUTTGART ALEVÝ KÜLTÜR MERKEZÝ Stuttgart Alevi kültür Merkezi 9. olaðan genel kurulu gerçekleþtirdi Divan baþkanlýðý AABF Yönetim kurulu üyesi Baden Württemberg Bölge Koordinatörü Ýsmail Çelebi ve yardýmcýlýðýný da Baden Württemberg Bölge sekreterliðine baðlý Yýlmaz Kaþýkçý ve SAKM üyesi Veli Arslan ýn yaptýðý kurultayda, yönetim kuruluna; Baþkan: Hakký Þahin 2. Baþkan: Dursun Kýlýç Sekreter: Ferman çaðlar NEUERÖFFNUNG täglich neue Waren ab -,99 Açadað-Elbistan Vakfý Kültür Merkezi nin temelini attý Belediye Baþkaný, Ýstanbul Vali Yardýmcýsý, Hadep Ýl Baþkaný Doðan Erbaþ ve il yöneticileri, Hadep Ýlçe Baþkaný Sabahattin Çelik, CHP Bahçelievler Ýlçe Baþkaný.. CEM Vakfý Baþkaný Ýzzettin Doðan, SEV- DER Baþkaný Av. Rýza Sürensoy, Kürecikliler Derneði Baþkaný Asaf Eligün vs. katýldýlar. Dr. Þahin Özdemir in sunduðu programa, yöre sanatçýlarý Kamil Karakurt ve Münir müzikleriyle katýlýrken, SEV-DER folklor grubunun gösterisi, izleyicilerde coþku yarattý. AK-EL Yönetim Kurulu adýna Baþkan Bektaþ Özbek in açýlýþ Sekreter Yard.: Birgül Metin Sayman: Murat Kral Sayman Yard.: Ekrem Aðýrgöl Diþ Ýliþ.ve Basýn: Ertuðrul Karaca Kültür ve Sanat: Ýsmet Durmaz Dernek Sor. : Adnan Önder Dernek Sor. : Mehmet Yýldýz Halkla iliþkiler Sor: Nazým Meral seçildiler. SCHNÄPPCHEN SHOP AN & VERKAUF, UMTAUSCH DORSTENER STR BOCHUM Tel: 0234 / Händy: 0179 / Händy: 0171 / konuþmasýyla saat 14:30 da baþlayan tören, protokol katýlýmcýlarýn konuþmalarýyla devam etti. Baþkan konuþmasýnda, bölge insanlarýna hizmet üretmekte kararlý olduklarýný, verilen ve verilecek olan destekle bu amaçlarýný gerçekleþtirebileceklerini belirtti. Daha sonra kürsüye gelen Devlet Bakaný Hasan Gemici, toplumdaki dayanýþma ve paylaþma duygularýnýn geliþmesine hizmet eden bu çalýþmalarýn taktir edilmesi gerektiðini belirterek bu çalýþmayý kutladýðýný ifade etti. Daha sonra söz alan, DSP Milletvekili Rýdvan Budak, Akçadað-Elbistanlýlarýn þehre kolay uyum saðladýklarýný ve baþarýlý bir ticari performans sergilediklerini belirterek, bir arada olma ve ortak sorunlara çözüm bulmada gösterilen baþarýlý bir çalýþmanýn ürünü olan bu faaliyetten dolayý taktirlerini dile getirdi. Bahçelievler Belediye Baþkaný Saffet Bulut ise, Belediye Baþkaný olduðu ilçede yapýlan bu Kültür Merkezi için yapabilecekleri her türlü yardýmý yapmaya hazýr olduklarýný ifade ederek bu tür faaliyetlerin yanýnda olacaklarýný gösterdi. Daha sonra söz alan CEM Vakfý Baþkaný Ýzzettin Doðan, gösterilen çaba ve fedakarlýðýn sonucu yaratýlan bu deðerlerin topluma faydalý olmasý dileklerini ifade etti. Yapýlan konuþmalardan sonra, tören sona erdi. ÝNTERNASYONAL C a f f e - B a r - B i l a r d * Demli cayýn, sohbetin, kahvenin tadýna burada varýlýr. * Büyük TV ekranýnda Cine-5 farkýyla futbol maçý ve diðer bütün proðramlarý seyretme imkaný * Bar, Bilardo ve öteki tüm oyun imkanlarýyla hoþ vakit geçirilecek bir buluþma merkezidir; ÝNTERNASYONAL CAFFE... Schütsenstr. 41 * Dortmund Tel: 0231/

5 Sayý: Haziran 2001 Türk þirketlerinin sayýsý ikiye katlanacak Almanya daki refaha büyük katký Avrupa Türk Ýþadamlarý Derneði (ATÝAD) tarafýndan yaptýrýlan bir kamuoyu araþtýrmasýna göre, 2010 yýlýna kadar Almanya da Türk iþadamlarýnýn sayýsý ikiye katlanacak. Öte yandan, þirketlerde çalýþanlarýn sayýsýnýn da 1999 yýlýnda istatistiklerde kaydedilen verilere göre 293 binden 650 bine çýkmasý bekleniyor yýlýnda serbest meslek sahibi olan Türklerin sayýsý da 55 bin olarak tespit edildi. Prof. Mete Tunçay ýn Ýstanbul un fethinde tüfek kullanýlmadý sözü tartýþma yarattý Ýstanbul un fethinin 548. yýldönümü, 29 Mayýs ta kutlandý. Belgradkapý da düzenlenen törende, fetih yeniden canlandýrýldý. Eli tüfekli Yeniçeriler, Mehteran eþliðinde Allah Allah nidalarýyla surlara týrmandýlar. Osmanlý ve Türk bayraklarýný burçlara diktiler. Alýþageldiðimiz bu kutlama, Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü Baþkaný Prof. Mete Tunçay ýn iddialarýyla tartýþmaya neden oldu: Ýstanbul un fethi sýrasýnda Osmanlý ordusu tüfek kullanmadý! Biz de tarihçilere, tarihe meraký olanlara sorduk. Aldýðýmýz cevaplar, fetih ve tüfek tartýþmasýnýn daha çok süreceðini gösterdi. TÜFEK KULLANILMADI DEDÝLER Prof. Mete Tunçay (Bilgi Üniversitesi) Kitaplarda tüfek geçmiyor Osmanlý tarihçisi deðilim, otorite olarak söyleyemem ama tüfek, Ýstanbul un muhasarasýnda kullanýlmadý, Çaldýran Savaþý nda kullanýldý. Tüfek aðýr olduðu için saldýrýda deðil savunmada kullanýlýyor. Bu konuda iddialý deðilim. Tarih hocasý olunca tarihin iddiacýsý olmam þart mý? Þunu biliyorum, ilk tüfekler minyatür top gibi. Taþýnmasý, doldurulmasý bela. Dolayýsýyla saldýrýda deðil, savunmada kullanýlýyor. Ýstanbul un fethiyle ilgili kitaplarda tüfeklerle ilgili birþey görmedim. Prof. Feridun Emecen (Ýstanbul Üniversitesi) Olsa bile kullanýlmadý Kaynaklarda doðru dürüst bilgi yok. Daha sonraki dönemlerde hazýrlanan kaynaklarda ateþli silahlarýn kullanýldýðýný biliyoruz ama tüfekler muallakta kalýyor. Kuþatmalarda tüfekler kullanýlmaz. Meydan muharabesinde kullanýlýr. Yük deðil zenginlik ATÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Eþref Ünsal, araþtýrmanýn sonuçlarýndan yola çýkarak bugünlerde yoðun tartýþýlan göç politikasýna deðindi. Tartýþma düzeyinin, siyaset ve kamuoyu nezdinde göç edenlerin bir zenginlikten ziyade halen bir yük olarak görüldüðüne dikkat çekti. Ünsal, verilerin yabancýlarýn ve gelecek nesillerin bu ülkedeki refaha katkýsýnýn büyük olduðunu ve daha da yükseleceðinin altýný çizdi. Yýllýk iþlem miktarý 192 milyar Yapýlan analize göre serbest meslek sahibi Türklerin oraný bugünlerde yüzde 6.7 den 2010 yýlýnda yüzde dokuza týrmanacak. Ayrýca 50 milyarda seyreden yýllýk iþlem miktarýnýn 2010 yýlýnda 192 milyar dolayýnda bir büyüme göstereceði belirtildi. Ayný zamanda Türkiye kökenli nüfusun 2.49 milyondan 3.09 milyona kadar çoðalmasý bekleniyor. Alýþýlan sektörlerin dýþýna açýlým ÝSTANBUL TOPLA TÜFEKLE MÝ YOKSA SADECE TOPLA MI FETHEDÝLDÝ?.. TARÝHÇÝLER OSMANLI NIN TÜFEÐÝ ÝLK OLARAK NE ZAMAN KULLANDIÐINA KARAR VEREMEDÝLER!! Tahir defterlerinden anlaþýldýðýna göre 15. yüzyýlýn 2. yarýsýnda özellikle Balkanlar daki Osmanlý kalelerinde tüfekli muhafýzlar bulunduðunu biliyoruz. Fakat istanbul un fethinde kullanýldýðýna iliþkin bilgi yok. Tüfek olsa bile faydasý olacaðý þüpheli. Ama buna mukabil geliþmiþ top ve havantoplarý kullanýldýðýný biliyoruz. Tüfeðin böyle bir mevzi yok. Kuþatmada fayda temin etmez. Yýlmaz Karakoyunlu (ANAP milletvekili) Tarihçilerimiz ne yaptý 548 senedir bu meseleyi eðer ilk defa tartýþýyor ve henüz bir sonuca ulaþtýramýyorsak, bunca yýldýr tarihçilerimiz ne yaptý diye sorarým. Bu, tüfeðin kullanýlýp kullanýlmadýðýndan daha önemlidir. Mete Bey in bu yazýlarý, makaleleri görmemesi mümkün deðil. Karþýtýný ifade edecek belgesi, bilgisi var ki böyle söylüyor. Tüfekler vardýr ama fetihte kullanýlmamýþ olabilir. Mete Hoca tarihçi diye tarihin iddiacýsý deðil. Ama kocaman tüfeklerle kale fethedemezsiniz, o tüfekleri taþýyamazsýnýz. Hareketli tüfek deðil ki. Hem o tüfeði bir kere atýp yeniden doldurana kadar okçular kýrk tane ok atar. Herkes zannediyor i pompalý tüfek var, hemen patlayacak! TÜFEK KULLANILDI DEDÝLER Mustafa Armaðan (Zaman Gazetesi) Mete Bey araþtýrmamýþ Mete Bey bence yeterince titiz araþtýrma yapmadan bu görüþe varmýþ. Mesela Ýstanbul kuþatmasýnda kullanýlan ateþli silahlarý anlatan Kelly Devries in kitabýnýn 355. sayfasýnda Ýstanbul un fethinde yeniçerilerin tüfek kullandýklarýný, aþaðý yukarý 10 kadar kuþatmayý izleyen batýlý kaynaklara dayanarak yazmýþ. Bir baþka kaynak da ATÝAD Baþkaný Ünsal, Türk iþverenlerin Avrupa çapýnda da giderek önem kazandýðýný söyleyerek, 3,4 milyon insanýn gelecekte Türkiye nin Avrupa ya entegrasyon sürecinde büyük rol oynayacaðýna da dikkat çekti. ATÝAD tan verilen bilgilere göre Almanya daki Türk þirketleri Ethnic Business olarak tanýmlanan ve ülkede bulunan yabancýlarýn istemlerine cevap veren alanýn dýþýna açýldý. Günümüzde uluslararasý aktif olan þirketlerin turizm, tekstil ve hizmet veren sektörde hareket ettikleri belirtildi. doðrudan Osmanlý tarihi olan Kitab-ý Cihannüma. Bu kitabýn bir baþka adý da Neþr-i Tarihi. 2. cildin 565, 611 ve 639. sayfalarda Ýstanbul un fethinden 30 yýl önceki olaylardan bahsederken Top ve tüfek yaðdýrýp þeklinde ifadeler var. Osmanlý nýn lerde yaptýðý savaþlarda top ve tüfeði kullandýðýný gösteriyor. Kitabýn yazýldýðý tarih de Mete Bey Çaldýran Savaþý nda diyor. Bu kitap Çaldýran dan 22 yýl önce yazýlmýþ. Halil Ýnalcýk Hoca nýn 1975 te Oxford Üniversitesi nin yayýmladýðý Ortadoðu da Savaþ Teknoloji ve Toplum adlý kitapta bir makalesi yer alýyor: Ortadoðu da Ateþli Silahlarýn Yayýlmasýnýn Sosyal ve Siyasi Etkileri. Makalede, Osmanlý ordusunda tüfeðin kullanýlmasýndan bahsediyor. Osmanlý ordusunda tüfeðin kullanýlmasý o kadar meþhur olmuþtu ki 1509 da yani Çaldýran dan beþ yýl önce Hindistan da Moðol hükümdarý Babür Han vardý. Ýstanbul dan tüfekçi istiyor. Halil Ýnalcýk Hoca 1964 de yazdýðý Osmanlý Devrinde Türk Ordusu yazýsýnda 1444 Varna Muharebesi nden itibaren Osmanlý ordusunda tüfek kullanýldýðýný söylüyor lerden itibaren Osmanlý ordusu, batýda yaptýðý savaþlarla ateþli silahlarla tanýþýyor. Ýsmail Özdilek (Emekli Albay) 17 çeþit ateþli silah Ýstanbul un fethinde 17 çeþit ateþli silah kullanýldý. Hepsini kendimiz imal etmedik. Avusturyalý, Alman, Fransýz, Macar, Ýngiliz uzmanlar da tüfek yaptý. Bu tüfeklerin bir kýsmý sert tahtadandý. Tabii bunlar aðýzdan dolma silahlar. Tek atýþ yapar. Tekrar hazýrlanmasý zaman alýr. Tesirli mesafeleri azdýr: 50 metre.

6 STUTTGART DA TÜRK TOPTANCILARI BIRLEÞTÝ Stuttgart Hal lin de Yaklaþýk 30 yýldýr Türk toptancýsý olarak çalýþan Türk firmalarý bir araya gelerek Türk Toptancýlarý Derneði adý altýnda kendi birlikteliklerini kurdular. M. Umut /Stuttgart Stuttgart Baþkonsolosu Ahmet Funda Tezok ve ATA Consult þirket Danýþmanlýk Merkezi nin giriþimleri ile Stuttgart Hal lin de gýda sektöründe faaliyet gösteren 12 Türk firmasý 30 yýl sonra bir dernek çatýsý altýnda birleþtiler. Bu anlamlý birliktelik yapýlan Giriþimciler Günü ile basýna ve kamuoyuna tanýtýldý. Toplantýya Stuttgart Baþkonsolosu Ahmet Funda Tezok, ATA Consult Baþkaný Dr. Ahmet Ertekin, Maliye ve Gümrük Ataþesi Ahmet Kabiloðlu, çalýþma Ataþesi Nail Tanrýverdi, Toptancýlar Derneði Baþkaný Mesut Adýyaman, Firma Schenker Stinnes Logistics den Ilona Hoffmann, Württemberg Perakende Satýþ Föderasyon undan Michael Geschwinder konuþmacý olarak katýldýlar. Açýlýþ konuþmasýný yapan Toptancýlar Derneði Baþkaný Mesut Adýyaman, Toptancýlarýn sorunlarýna ve dernek tanýtýmýna yönelik þunlarý söyledi: Almanya da ve baðlý bulunduðunuz eyalette faaliyet gösteren Türk esnafý son günlerde, yaþanmakta olan olumsuz piyasa koþullarýndan çok ciddi bir þekilde etkilenmektedir. Globalleþen ekonominin getirmiþ olduðu acýmasýz rekabet küçük iþletmeleri çok zor durumda býrakýrken, her gün yeni bir iþ yeri kapanma korkusu ile yüz yüze yaþamaktadýr. Avrupa ülkelerinin hemen hemen tamamýný etkisi altýna alan hayvan hastalýklarý özellikle et sektöründe iþ yapan Türk esnafýný da tehdit etmektedir. Türk ürün ve mamullerini Avrupa ve Almanya pazarýna taþýyan Sayý: Haziran 2001 esnafýmýz Türkiye de yaþanan ekonomik krizden dolayý, oluþan piyasadaki belirsizliðin faturasýný ödemektedir. Öte yandan bizlerin kendi branþlarýmýzda ilerleyip ve hizmet sektörünü geliþtirebilmemiz için büyük bir kalifiye eleman sýkýntýsý yaþamaktayýz. Bütün bu sorunlarý dün ve bugün bireysel çabalarýmýzla çözemedik ama yarýn top yükün, sorunlarýn kurmuþ olduðumuz güçlü bir dernek çatýsý altýnda çözümlenebileceðine inandýðýmýzdan bu derneði kurmuþ bulunmaktayýz. Derneðimiz üyesi 12 firma, Stuttgart Hal line, her gün ortalama 200 ile 300 ton arasý gýda ürünleri bu firmalarýmýz tarafýndan getirilerek pazarlanmaktadýr. Firmalarýmýzýn personel istihdam kapasitesi yaklaþýk olarak 150 li dolayýndadýr. Toplam yýlýk ciromuz 250 milyon DM civarýndadýr. Günlük hitap ettiðimiz müþteri sayýmýz takriben 500 ile 600 arasýndadýr. Bizler Stuttgart Hal line: mal giriþleri, kira, park ve çöp giderleri gibi bir çok ücretler - ödemekteyiz. Bütün bu veriler göz önünde bulundurulduðunda Baden Württemberg Eyaleti ekonomisine katkýlarýmýz küçümsenmeyecek rakamlardadýr dedi. ATA Consult Baþkaný, Dr. Ahmet Ertekin yapmýþ olduðu konuþmada: Küreselleþme eðiliminin giderek hýz kazandýðý dünyamýzda, (KOBÝ) lerin baþarýlý olabilmesi dünya ekonomisi ile entegre olmasýný gerekli kýlmaktadýr. Dünya ekonomisi ile önemli bir aðýrlýðýný oluþturan bu iþletmeler, ekonomiye dinamizm ve rekabetçi bir boyut kazandýrarak piyasa mekanizmasýnýn etkinliðini artýrma, sürdürülebilir kalkýnmayý saðlama, istihdam yaratma, bölgesel sosyo-ekonomik dengesizlikleri giderme ve kalkýnmayý tabana yayma gibi önemli fonksiyonlarý ile Alman ekonomisinin de temel dinamiðini oluþturmaktadýrlar. Alman sanayisi dünya rekabetine açýldýðýndan KOBÝ ler çok önemli darboðazlarla ve uyum sorunlarýyla karþý karþýya kalmaktadýr. Bu nedenle KOBÝ ler için rekabet güçlerini geliþtirmeye yönelik politika ve stratejilerin belirlenmesi Almanya açýsýndan hayati önem taþýmaktadýr. Bu süreçte, Almanya`daki Türk KOBÝ lerinin rekabet güçlerini geliþtirmede teknolojik geliþmeleri yakýndan takip etmeleri, bunun için de teknoloji transferi ya da araþtýrma-teknoloji geliþtirme faaliyetlerine aðýrlýk vermeleri zorunluluk arz etmektedir dedi. Schenker firmasýný temsilen toplantýya katýlan bayan Ilona Hoffmann, Toptancýya lojistik destek konularýnda bilgi verirken, Türk transport firmalarýnýn yaþamakta olduklarý zorluklara dikkat çekerek þularý belirti: Avrupa ve diðer karayollarýnda konulan kotalardan dolayý özellikle Türk transport firmalarý yýlda sýnýrlý rakamlarla Avrupa ya týrlarýný göndere biliyorlar. Özellikle Avusturya bu konuda çok katý davranmaktadýr. Havayolu ile yapýlacak transportlar çok pahalý, Deniz ve Demiryoluyla çok uzun, ancak Karayoluyla transportlar en mantýklýsý onunda büyük zorluklarýnýn olduðunu biliyoruz dedi. Württemberg Perakende Satýþ Föderasyonu nu temsilen toplantýya katýlan Michael Geschwinder, Perakendecilerin sorunlarýna deðinirken Haarstudio GEZER Wir haben auch Montags geöffnet! DAMEN Trockenschneiden 18,- Waschen, Fönen ab 25,- Waschen, Schneiden, Fönen ab 33,- Waschen, Schneiden, Legen 30,- Waschen, Legen 23,- Dauerwelle komplett ab 75,- Färben ab 30,- Strähnchen ab 35,- Tönen ab 25,- HERREN Trockenschneiden 13,- Nassrasur 10,- Waschen, Schneiden, Fönen ab 18,- Kinderhaarschnitt/ Junge ab 10,- Kinderhaarschnitt/ Mädchen ab 15,- Waschen, Schneiden, Fönen, Nassrasur 30,- Westerbleichstr DORTMUND Tel: Öffnungszeiten Mo. bis Fr Samstasg Friseurin wird gesuch! entegrasyon için yapýlmasý gereken zorunlu çalýþmalardan birisi, küçük ve orta ölçekli iþletme (KOBÝ) lere iliþkin ekonomi politikalarýnýn gözden geçirip dünya ekonomisindeki geliþmeler ýþýðýnda yeni strateji ve politikalar geliþtirmektir. Çünkü, toplam iþletmelerin %98-99 gibi Türk iþletmelerinin bu gün büyük zorluklar çektiðini bunun bir çok nedeni olduðunu belirterek þunlarý söyledi: Küçük esnafýn büyüklerle rekabet yapma þansý olmadýðýndan dolayý, büyük bir darboðaza girmiþtir. Önümüzdeki 3 yýl içinde çok ciddi önlemler alýnmaz ise yüzde 60 a aran oranda kapanmalar olur

7 Mahsuni Þerif Deðerli halk ozaný ve gazetemizin yazarý Mahsuni Þerif geçirdiði rahatsýzlýðýndan dolayý, bu sayýya yazýsýný yetiþtirememiþtir. Üstada tekarar geçmiþ olsun diyoruz. En kýsa zamanda tekarar aramýzda görme dileðiyle... Kadýn Olmak Kadýn olmak, aya gidilen zamanda, okumayazma bilmemektir. Gece sokaða çýkmaktan çekinmek, laf atýldýðýnda utanýp tersleyememek, dayak yediðinde yine ne yaptým? deyip kendini koruyamamaktýr. Boðaz tokluðuna dünyayý doyurmak, silip-süpürmek ve yeniden doyurmak, her gün ne piþireceðini düþünüp, baþka þey düþünemez hale gelmektir. Kadýn olmak, günde 24 saat hizmet verip çalýþýyor musunuz? sorusuna cevap aramaktýr. Canýný diþine takýp meslek edindiðinde yine bütün ev iþlerinden sorumlu tutulmak, ev kadýnlýðýndan sýyrýlamamak, ne patrona, ne kocaya yaranamamadýr. Doðurduðu çocuða adýný verememek, erkek doðurana kadar, doðurmaya mecbur olmak, doðuramadýðýnda horlanmaktýr. Kadýn olmak, erkeklerden az beslenmek, az sevilmek, yaþlandýðýnda bunlarý saðlýðýyla ödemektir. Kadýn olmak, insandan sayýlmamak, erkeklerden 150 yýl sonra oy kullanabildiðinde, kendi için kullanamamaktýr. Ýstediði kadar, çocuk doðurmaya kalktýðýnda, ölesiye dayak yemeyi göze almaktýr. Bedeninden utanmak, onu tanýmamak, sevmemek, yük gibi taþýmaktýr. Kadýn olmak, kocasýnýn bakýcýlýðýný, sekreterliðini, menajerliðini, boðaz tokluðuna yapmayý doðal bulmaktýr. Yaþamýnýn vermek olduðunu sanýp, hayatta kalmak için türlü cambazlýklar icat etmek, bunun için ayrýca horlanmaktýr. Kadýn olmak, her türlü gaspa açýk olmak, adý küfürlere tutulmaktýr. Kadýnlarýn, bu görülmeyen adý konulmayan, dolayýsýyla yok sayýlmýþ ezilmiþliklerinin, binlerce yýldýr süren sömürü, horlanma ve dýþlanmadan silkinip yeni bir bilinç geliþtirmesi gerekir. Birlikte yaþamak için var olduðumuzu sandýðýmýz erkeklerin, bizi baský altýnda tutmalarýna izin verildiði sürece, ezilmiþlikten kurtulma bilincinin gerçekleþmesi mümkün müdür, dersiniz? Sayý: Haziran 2001 Hukuk AÝLE HUKUKU DAVALARI Medeni kanun un 82. maddesi ile 438. maddeleri arasý Aile Hukuku olarak düzenlenmiþtir. Aile hukuku çok geniþ kapsamlýdýr. Niþanlanma, evlenme, boþanma, karý koca mallarýnýn idaresi, nesep hükümleri, vesayet, velayet gibi ana baþlýklara ayrýlýr. Aile hukukuna iliþkin hukuki, sorunlarda bu baþlýklarda belirtilen konularda oluþmaktadýr. Vatandaþlarýmýzýn bize hukuki yardým için baþvurduðu konular aðýrlýklý olarak boþanma, tenfiz davalarý ve iddet müddetinin kaldýrýlmasý, nesep, velayet vesayet iliþkin konulardýr. Ýddet müddeti nedir? Iddet müddetinin kaldýrýlmasý davasý nasýl sonuçlandýrýlmaktadýr. Ýddet müddeti; boþanmýþ kadýn için belli süreli kanuni evlenme yasaðýdýr. Söyle ki; boþanmýþ evliliðin butlarýna hükmedilmiþ veya kocasý ölmüþ olan kadýn, boþanma veya evliliðinin butlarýna dair mahkeme kararý veya kocasýnýn ölüm tarihiden itibaren 300 gün geçmedikçe yeniden evlenmez. Ancak kadýn 300 günlük süre dolmadan önce doðum yaptýðý veya mahkemece bu sürenin kýsaltýlmasýna veya kaldýrýlmasýna karar verildiði taktirde, kadýn için kanuni evlenme yasaðý ortadan kalkar. Iddet müddetinin kaldýrýlmasý davalarý medeni kanun madde 95.e göre açýlýr. 95. madde/2 fýkra: kadýnýn gebe kalmasý mümkün olmadýðý veya boþanma ile ayrýlmýþ olan karý ve koca tekrar birbirleriyle evlenme istedikleri taktirde, hakim bu müddeti kýsaltabilir. Kadýn için kanuni evlenme yasaðýnýn amacý NESEB KARIÞIKLARINI ÖNLE- MEKTÝR. Sulh hukuk mahkeme sinde açýlan iddet müddetinin kaldýrýlmasý davalarýnda boþanmýþ kadýnýn hamile olmadýðýna dair doktor raporu mahkemeye sunulunca mahkeme tarafýndan kýsa sürede iddet müddetinin kaldýrýlmasý kararý verilmektedir. Ve kadýn yeni bir evlilik yapabilmektedir. Boþanma davasý açma sebepleri nelerdir? Dava nasýl sonuçlandýrýlmaktadýr? Medeni kanun a göre boþanma sebepleri- Zina- Cana kast, pek fena muamele- Cürüm ve haysiyetsizlik- Terk- Akýl hastalýðý- Evlilik birliðinin sarsýlmasý veya müþterek hayatýn yeniden kurulmasý ( Þiddet geçimsizliði) olarak düzenlenmiþtir. Dava açýlmakla mahkeme hakimi, davanýn devamý için gerekli olan, özellikle eþlerini barýnmasýna, infakýna, karý kocanýn mallarý yönetimine ve çocuklarýn bakýmýna dair geçici tedbirleri kendiliðinden alýr. ( madde 137). Boþanma davasý açan taraf dilerse ayrýlýk kararý dilerse de boþanma kararý isteyebilir. Boþanma sebeplerinden biri sabit olunca hakim ya boþanma ya da aðýrlýða hükmeder. Ayrýlýða bir seneden üç seneye kadar hükmedilebilir. Boþanma halinde, mevcut bir menfaati zarar gören kabahatsiz karý veya kocanýn, kabahatli olan taraftan münasip maddi bir tazminat talep hakký da vardýr. Boþanma yüzünden yoksulluða düþecek eþ, kusuru daha aðýr olmamak kaydýyla geçimi için diðer eþten mali gücü oranýnda süresiz olarak nafaka isteyebilir. Erkeðin kadýndan nafaka isteyebilmesi için kadýnýn mali durumunun iyi olmasý (hali refahta olmasý) gerekmektedir. Tenfiz nedir? Tenfiz davalarý nasýl sonuçlandýrýlmaktadýr? Milletlerarasý usül hukuku madde 34. TENFIZ KARARI olarak düzenlenmiþtir. Yabancý mahkemelerden hukuk davalarýna iliþkin olarak verilmiþ ve o devlet kanunlarýna göre kesinleþmiþ bulunan ilamlarýn Türkiye de icra olunabilmesi etkili Türk mahkemesi tarafýndan tenfiz kararý verilmesine baðlýdýr. Yabancý mahkemelerin ceza ilanlarýndan yer alan kiþisel haklarla ilgili hükümler hakkýnda da tenfiz kararý istenebilir. Tenfiz davalarýnda görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleridir. Kesinleþmiþ yabancý mahkeme kararý aslý ve onanmýþ tercümesi dosyaya sunulunca mahkeme tenfize dair kararýný vermektedir. Yabancý mahkemelerden verilen boþanma, velayet, alacak gibi hukuk davalarýna dair kararlar tenfiz kararý alýnmadan Türkiye de icra olunamaz. Yurtdýþýndaki vatandaþlarýmýz genellikle yabancý ülkelerden aldýklarý boþanma kararlarýnýn Türkiye de tanýnmadan ve tenfiz edilmeden hiçbir hukuki geçerlilik taþýnmaz. Yabancý mahkemede boþanmýþ eþler tenfiz kararý alýnýp nüfusa gönderildikten sonra boþanma kararý icra olunabilir. Yukarýda da belirtmiþ olduðumuz boþanmanýn tüm sonuçlarý, yabancý mahkeme boþanma kararýnda kararýn Türkiye de tenfizi kararý verildikten sonra doðmaya baþlar. El Yakmayan alýþveriþ için ARMAÐAN SÜPERMARKET hizmetinizde... Herkes bize geliyor, çünkü huzurlu alýþveriþi güveni bizde buluyor Hermitege Road, London N4 IMT Tel: Fax: E Z G Ý L Ý Y Ü R E K L E R Ý N C A N L A N D I Ð I Y E R EZGÝ BAR & RESTAURANT ( Pazartesi Bar kapalý Restaurant açýktýr) 783 High Road Tottenham London- N17-8AM Tel: Haftanin 6 günü canli müzik * Fazla söze gerek yok. Canlý müzik ve ezgiler sizide canlandýrsýn. Haydi derviþ çe eðlenmeye... * Ailece ve eþ dostlarýnýzla birlikte güzel bir atmosferde canlý müzik ve hýzlý servisle hizmentinizde...

8 Su Yazýlarý Þimdi sen su olduðunu düþün Su kadar özel, su kadar faydalý ve su kadar çok, tükenmez Ýnanýyorum ki gerçekten de öylesin. Ama ister çeþmelerden dökül, ister göklerden yað, ister nehirler dolusu ak; dibi olmayan bir kovayý dolduramazsýn. Yani seni dinlemeyenlere sesini duyuramazsýn Unutma; Daha çok baðýrdýðýnda daha çok dinlenmezsin Gürültünün parçasý olursun sadece!.. Suyun yanýnda olanlar suyu en az içenlerdir. çünkü; su nasýlsa burada, lüzum yok ki suyu kana kana içmeye diye düþünürler Aynen, sesini sürekli duyanlarýn seni dinlemedikleri gibi! Ormandaki hiç bir hayvan, ýrmaðýn gürültüler koparan yerinden su içmeye çalýþmadý þimdiye kadar. Hepsi, hep sabahýn en sakin anini bekledi suyun durgun yerlerini bulabilmek için.gittiler ve sakin sakin ihtiyaçlarýný giderdiler; Onlar için en uygun olan, kendi istedikleri zamanda Bunca diyar gezdim bunca Ýl gördüm Eylenip dünyada kalan görmedim Yezit Mervan kýlýnç çaldý baðrýma Inkarcýlar kadar çalan görmedim Dünyada insanlar kardeþtir derdim Ümitler baðlanýp emekler verdim Insan kalýbýnda çok hayvan gördüm Sadece sýrtýnda palan görmedim Bitmez imiþ müminlerin çilesi Sayýlmýyor zalimlerin hilesi Çok inkarcý gördüm oldum olasý Ikrar bozan kadar yýlan görmedim Kerbela nýn acýsýna erdimde Parelendi bu baðrýma vurdum da Hak yolunda çok þehitler gördümde Þah Hüseyin im gibi olan görmedim Sayý: Haziran 2001 Sen, hep bir su olduðunu düþün. Su gibi güzel, su gibi yararlý, su gibi vazgeçilmez Ve su gibi hayat kaynaðý olduðunu düþün. Ama su gibi yaþatýcý ol; Su gibi yýkýcý, sürükleyici ve öldürücü deðil!.. Sen bir su ol Ama rahmet ol; Afet deðil! Su isen tarlalarýný basma insanlarýn, yuvalarýný yýkma, ocaklarýný söndürme; Sana felaket denmesin! Su isen bir bardaða sýðabil ki; Damarlara giresin!..su; Yüce Mevla nýn insanlar için yarattýðý en büyük nimetlerden biri Unutma Ve suya benzediðini unutma. Su gibi özel, su gibi güzel, su gibi faydalý, su gibi lüzumlu ve su gibi bitmez-tükenmez olduðunu da unutma. Ayrýca su gibi sakin olabileceðin gibi, su gibi de kýyametler koparýcý olabileceðini unutma Unutma; Senin isin rahmet olmak, afet deðil Vadiler varken önünde ve ovalar varken, yayýlabileceðin; Küçük ýrmaklara ayýrabiliyorsan kendini ve bardaklara bölebiliyorsan, hayat verirsin çevrene Ve yasayabilirsin dünya dönmesine devam ettiði müddetçe. Yoksa hep duyulmayan, dinlenmeyen; korkulan ve kaçýlan olursun seller, afetler gibi.tercih elindeydi hep ve hep de senin ellerinde olacak Ya tutmayý öðreneceksin dilini; veya hiç durmadan konuþtuðun için, sadece bomboþ ve anlamsýz sesler çýkartan birisi olduðunu zannettireceksin çevrendeki insanlara Ama yapman gereken su, deðil mi; Düþüneceksin ne zaman söyleyeceðini. Düþüneceksin kimin dinleyip dinlemediðini, kimin anlayýp anlamadýðýný. Düþüneceksin anlatmak istediklerinin ne kadarýný anlatabildiðini Hatta anlayanlarýn anladýklarýnýn da senin anlattýklarýnýn ne kadarý olduðunu düþüneceksin Ve konuþmak için en uygun zamaný bekleyecek, en az ama en uygun kelimeleri seçmeye çalýþacaksýn Ahmak olmayan yolcularýn, önceden aldýklarý biletleri ceplerinde olduðu halde, saatlerini kontrol ederek, vakit yaklaþtýðýnda, vapurun kalkacaðý iskelede hazýr olmalarý gibi,sen de fikrini bindireceðin kiþinin kýyýya yanaþmasýný bekleyeceksin!.. Demeyeceksin; Ben canim isteyince giderim iskeleye, vapur da o saniyede gelmek zorunda!.. Mümin olan, cana ol Hak ka kadar Kerbela sizisin baðrýnda tadar Içimizden çýkan Yezitler kadar Gelip ayaðýmýz çelen görmedim Hey gidi hey gidi kara cadilar Katlimize feman yazan kadýlar Ali de camiye getti dediler Daha bundan büyük yalan görmedim Demeyeceksin; Ben aklýma geleni aklýma geldiði biçimde söylerim. Karþýmdaki de deðil duymak, deðil dinlemek, anlattýðýmdan bile fazlasýný anlamak zorunda!.. Keþke öyle olsaydý. Keþke hakli olsaydýn, ama maalesef deðil Aðzýný açýp Þelaleden dökülen suyu içmeye çalýþan bir tavsan gördün mü hiç?.. Veya önüne çýkan aðaçlarý dahi sürükleyen bir selden susuzluk gidermeye uðraþan bir ceylan gördün mü? Kaplanlar bile içebilmek için suyun durulmasýný bekler; Beyni olan her yaratýk gibi! Hadi Sen simdi su olduðunu düþün, ve kendini su gibi hisset Su gibi özel, su gibi güzel, su gibi berrak, su gibi yararlý Su gibi hayat kaynaðý ve su gibi bitmez-tükenmez olduðunu hatýrla Ama yine su gibi bir küçük bardaðýn içine sýðdýr ki kendini; Girebilmeyi öðren insanlarýn damarlarýna. Hayat ver Vazgeçilmez ol.. Nilgün Yüksel (Kaynak Ýzdüþüm) Bu günlerden Ankaranýn Ipleri pazara çýktý N oldu böyle Osman dayý Her yanýnda yara çýktý Hiç demeyin insaf eyle Anlasýlmaz bir heceyle Verdikleri güvenceyle Neremiz huzura çýktý Bedir savaþýnda bak neler oldu Hamza þehit düþüp müminler yoldu Muhammed çaðýrýp Ali de geldi Ali ye emredip salan görmedim Güruhu Naci de benim aslýmdan Sürüp geldim Þah Hüseyin in neslinden Kerbela dan sonra mümin müslümden Kahkaha atýpta gülen görmedim Elin yezidini söyle býrakýn Içimizde çýkan yezit e bakýn Yaðmalandi Þahin ol Aymagahýn Yer yüzünden böyle talan görmedim Bir felaket baça gelen Memleketin hali talan Ahmet Dümrül ham iþleri Bocalýyor derviþleri Sözümden yalan yok vallah billaha Gönlüm gözüm ayan ol yüce Þaha Dari geç üstüne ulu Allah a Hünkar gibi secde kýlan görmedim Rehber ettim ol þahýmý Pirimi Kurban verdim can baþýmý serimi Kalu nun Belu nun bütün sýrrýný Þahi Merdan gibi bilen görmedim Zülfikarým Kerbela nýn çölünden Fýrat oldu gözyaþlarýmýn selinden Mazlumun ahýný kanlý zalimden Celal Abbasý gibi alan görmedim Dede Zülfikar Yalcýnkaya Eli cebimize dalan Bir kaç yüzü kara çýktý Geçmiþteki Ermiþleri Akýldan fukara cýktý Ahmet Dümrül MÜJDE MÜJDE MÜJDE Ferhat Deniz Plak ve Kasetçilik Limitet Þirketi sizi arýyor Güzel sesi olan ve kaset yapmak isteyen Bay ve Bayanlar Bizi arayýn Aþýk Seyraný Tel:

9 Sayý: Haziran 2001 YETERKÝ KARARMASIN... Olgun Þensoy TÜRKÜLERLE YEÞERÝR UMUTLAR Takvim yapraklarýnýn 22 kasýmý gösterdiði güneþli bir Pazar sabahý yola çýkýyorduk.türkü dostlarýnýn mutluluklarýný paylaþmak üzere Eryaman dan Ýstanbul a arabamýzýn direksiyonunda Ressam sevgili Ahmet AYDIN yine yanýmýzda. Doðru bildiklerini korkusuzca söyleyen, Ülkemizin dünyaya açýlan penceresi büyük usta Aziz NESÝN n oðlu Ahmet ve sevgili eþi Zeynep NESÝN, kilolarca alýnmýþ mandalina. Ülkemizde çýkan bütün gazete ve dergiler. Yýllardýr giymeye kýyamadýðým her zamanki gibi bagajda yalnýzlýða mahkum ettiðim takým elbisem. Yolculuðumuz boyunca sevgili Ahmet Nesin yakýnda çýkacak olan kitabýndan bölümler okuyor, aldýðý gazetelerdeki haberleri de bizlerle paylaþmayý ihmal etmiyordu; Paparaziler ve onlarýn bizlere sanatçý diye sunduðu Ýnsan-ý Kamil Evet yazýmýn baþlýðýna insaný Kamil attým. Nedir bu insaný kamillik? Ýnsan olmak zor iken insan-ý kâmil olmak çok zordur. Þu dünyada saymakla bitmeyecek kadar olumsuzluklar ve yanlýþlýklar, Kin ve nefretin had safhaya ulaþtýðý bozuk düzen içinde yalan dolanýn, soygunculuðun ve sahtekârlýðýn cirit attýðý bir ortamda insaný Kâmil olarak yer almak çok zordur Ve sözün tam anlamýyla haklý olup haksýz olan þu alemde yaþamaktýr. Ýþte insan-ý kâmilin çizdiði rota ve izlediði yol Yunusun deyimi ile dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek idealini örnek gösterir. Ýnsan-ý Kâmil önyargýdan uzak hoþ görülü, doðru sözlü, sadýk özlü yalandan kaçan, alçak gönüllü, yolundan kaçan, güler yüzlü, Kin nefret ve bühtan ondan çok uzaktýr. Boþa zamaný harcamaz cahilin sözüne gücenmez, kalp kýrýp gönül incitmez, nefsin kulu olmaz. Dünyanýn bütün kötülüklerinden arýnmýþtýr. Kýrýcý olmaz, her attýðý adýmý düþünerek atar, konuþursa sözlerini piþirerek, düþünerek söyler. Bildiðinin alimi bilmediðinin talibidir. Az konuþur çok dinler, ne kadar çok bilse ben bilirim demez. Ýnsanlara sevgi ile bakar, insanlarý sever, onun için en güzel þey insanlarý sevmeli hizmet etmeli. Saygý ve hürmet etmektir. Ne varlýk içinde azar ne yolculuða iszasn eder. Tahammül sabýr onun için kýlýcýdýr. Sermayesi akýldýr o dünyanýn bütün güzelliklerinin þeytanýn insanlarý kandýrmak için diktiði taþlardýr. O bütün yaratýlaný yaratandan ötürü hoþ görür. Hülasasý insanca yaþayýp insanca ölmek, insanca düþünüp insanca olmak için yaþar. Deðerli okurlar, insan-ý kâmilin vasýflarýný saymakla bitirmeme ne kaðýt kalem saymakla nede benim zamaným yeter. Sözlerimi baðlarken hepinize sevgi arzu hürmetlerimi sunarým. Mustafa Kaya BUNALTI dan Bizden rahatsýz olan bir varolanlar yýðýný, ne birilerinin, ne ötekilerinin; hiçbirimizin burada olmak için en ufak hakkýmýz yok. Karýþýk ve belirsizce tedirgin olan her varolan diðerlerine göre kendini fazla hissetmektedir. Fazlalýk, bu aðaçlar, bu kafesler, bu çakýllar arasýnda kurabileceðim tek iliþkidir. Boþuna kestane aðaçlarýný saymaya, onlarýn yerlerini belirlemeye, yüksekliklerini çýnarlarýnkiyle karþýlaþtýrmaya çalýþtým: onlarýn her biri, içine sokmaya çalýþtýðým bu iliþkilerden kaçýyor, yalnýzlaþýyor ve taþýyordu. Bu iliþkilerin (dünyanýn yýkýlýþýný geciktirmek baldýrý çýplaklar üzülmesin diye. Bolu daðýnda mola verdiðimizde Sevgili Nesin evine güveç, Yasemin ve Mazlum dostlara düðünde takmak üzere baþ harflerinin kalp içinde bulunduðu anahtarlýk alýyordu, kahkahalar arasýnda. Güneþle ayrýlýrken Baþkentten, yaðmurlu ilerliyorduk, taþý topraðý altýn denilen Ýstanbul þehrine doðru. 80 li yýllardan itibaren kültür erozyonuna uðratýldýðýmýz Türkülerin ve düþünenlerin hapsedilmesiyle baþlayan serüven. Genciyle, yaþlýsýyla Arabesk bir döneme mahkum edilirken, inatla Türkülerimizi söylemeyi ve savunmayý onur kabul eden dostlarla yan yana, omuz omuza iki güzel insanýn mutluluðunu paylaþacaktýk, Türkülerle Þiirlerle çünkü Mazlum Çimen, tüm dünyanýn gözü önünde Sivas ta Madýmak cehenneminde ölüme türkü söyleyerek giden Nesimi Çimen in bizlere býraktýðý onurlu bir miras, yüreði türkü türkü atan bir dost. Taksim sanatevi nin giriþinde konuklarý her zamanki içtenliðiyle Suavi, Ayfer ve Ekrem Ataer dostlar karþýlýyordu gülen aydýnlýk yüzleriyle. Ayak üstü kýsa sohbetten sonra kendimize ayrýlan masaya ilerliyoruz. Sevgili Tolga Çandar bizden önce almýþ masadaki yerini, kucaklaþýyor, soruyorum Tolga ya neden uçakla geldin, gülüyor, uçakla deðil Uþak tan konserden geliyormuþ meðer. Saatler 20 yi gösterdiðinde evlendirme memurunun yanýnda giymiþ olduklarý þalvarlarla beliriyor Gelin Yasemin ve Damat Mazlum. Nikah þahitleri ise Türkülerimizin yürekli iki sesi Edip AKBAYRAM ve Suavi. Suavi ayný zamanda ev sahipliði yapýyor konuklara, gözlerim yavaþ yavaþ alýþýnca loþ ýþýða, salondaki konuklara bakýyorum kimler yok ki. Gülbahar, Sadýk Gürbüz, Hüzeyin Turan, Fýrat Baþkale, Ýsmail Hazar, H. Hüseyin Demirel, Kubat, Moðollarýn iki paslanmaz yüreði Cahit Berkay, Engin Yörükoðlu, Mansur, Mahsun Kýrmýzýgül, Tiyatro ve Sinamamýz emekcilerinden Tuncer Necmioðlu, Aytaç Arman Menderes Samancýlar, Levent Ýnanýr Bülent Kayabaþ, Ayþegül Ünsal, Reis Çelik, Berhan Þimþek, Baykal Kent, Neslihan Acar, Nevzat Þenol, Mümtaz sevinç, Savaþ Ay, bunlar benim görüp sohbet edebildiklerim. Paparazilerin girmesinin yasak olduðu düðünde Þiirler de Türküler de dostlarýn güzel yorumlarýyla gecenin karanlýðýna üst üste patlýyordu bir þamar gibi, saat 20 de baþlayan düðün ertesi sabah saat 06 da son buluyordu, hep birlikte söylenen Türküler eþliðinde. Onlarca Türkü ve Þiir dostlarýný buluþturan bu mutlu günde bazý dostlarýn eksikliðini hissetmiþ üzülmüþtük neden gelmediler diye ki yaðmurlu bir Salý günü dönerken Baþkent e giþede karþýlaþýyoruz dünyadaki bütün sevgileri o güzel yüreðine sýðdýran Musa Eroðlu na, Ali Çaðan a. Sohbet sýrasýnda anlýyoruz ki unutan deðil,unutulan olmuþ o koþturmaca arasýnda. Yeter ki sevdamýz, sevgimiz eksilmesin, gerisi kolay diyor. Sevgili Eroðlu baþlýyor peþi sýra fýkralarý sýralamaya peþinden Tolga, peþinden Ahmet, Ali Çaðanla birlikte günün nöbetçi gülücüleri oluyoruz adeta. Ankara ya kadar mola yerlerini belirliyor, birazdan buluþacak da olsak öpüþüyor, arabalara bölünüyoruz. Düðün gibi, yolculuðumuzda hoþ geçiyor, 10 saati bulsa da Baþkent e giriþimiz. Tekrar buluþabilmek umuduyla. için korumaya inat ettiðim ölçülerin, niceliklerin, yönlerin iliþkileri) keyfiliðini hissediyordum; artýk þeyleri aþmýyorlardý. Þurada, karþýmda, biraz solda olan kestane aðaçlarý fazlaydýlar. (...) Ve ben, gevþek, edepsiz, iç karartýcý düþünceleri sindiren, sallayan ben de fazlaydým. Bitkiler arasýndaki, bu çakýllar üzerindeki cesedim, kaným fazlaydý. (...) Ve çürümüþ beden onu içine alan toprak için fazlaydý ve nihayet yýkanmýþ, derisi yüzülmüþ, diþler gibi temiz olan kemiklerim de fazlaydýlar: ebediyete kadar fazlaydým. J.P.Sartre

10 Sayý: Haziran Psikolog: Þiddetin tohumu sýnýfta serpilir Yabancý düþmanlýðýnýn nedenleri Stuttgart ta psikologlarýn buluþtuðu bir seminerde tanýtýlan bir araþtýrmaya göre, yabancý oraný yüksek olan okul sýnýflarýnda ýrkçýlýða eðilim daha az oluyor. Bununla birlikte sýnýfýn yüzde onu yabancý öðrencilerden oluþtuðunda genel olarak okulda daha az þiddet olaylarýn yaþandýðý ortaya çýktý. Sonuçlarý meslektaþlarýna ve basýna sunan Psikolog Profesör Rainer Dollase, dayandýðý bilimsel araþtýrmanýn on ila 17 yaþ grubunda olan kýz ve erkek talebe arasýnda gerçekleþtiðini söyledi. Çekmecelere koyma alýþkanlýðý Toplumda insanlarýn hangi etniðe ait olduklarýna verilen önemin, aþýrý saðcýlýðý daha çok körüklediðinden emin olan Bielefeldli uzman, Suriyeli, Polonyalý ve Yunanlý diye insanlarý tanzim etmenin doðru olmadýðýný, araþtýrma sonuçlarýnýn bunun bir kanýtý olduðunu söyledi. Alýnlara Türk etiketi vurulmasýn Özellikle bazý iyi niyetli pedagoglarýn, okullarda uluslararasý haftalar düzenleyerek örneðin çocuklarý Türk olarak damgalamalarýný eleþtirdi. Milli kimliklere fazla önem verilmesini kýnayan Dollase, kiþiler arasýndaki krizlerin ve þiddetin etnik köken farklýlýklarýndan çok insani sorunlardan kaynaklandýðýný düþünüyor. Psikolog, bir insana diðer bir insana nazaran daha çok sempati duyulmasýnýn doðal olduðuna dikkat çekerken, þiddete eðilimde öðretmenlerin de etkili bir rol oynadýðýný söyledi ve bu konuda ilginç bir iddiada bulundu: Öðretmenlerin büyük payý var Okul çaðýndaki çocuklarda aþýrý saðcýlýða yönelik bir eðilimin geliþmesinde öðretmenin kiþiliði önemli olduðunu diyen Profesör Dollase, bu iddiasýný þu sözlerde açýkladý: Bir öðretmene karþý öðrencileri tarafýndan sempati duyulduðunda, çocuklar daha az saldýrgan ve yabancý düþmaný oluyor. Inh. A. Tomar INTERBANK IN ESKÝ SAHÝBÝ CAVÝT ÇAÐLAR ÝLE BANKANIN 12 ESKÝ YÖNETÝCÝSÝ HAKKINDA HÝZMET NEDENÝYLE EMNÝYETÝ SUÝSTÝMAL SUÇUNDAN AÇILAN DAVA, SANIKLARIN DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN YARGILANMASI ÝSTEMÝYLE ÝSTANBUL AÐIR CEZA MAHKEMESÝ NE GÖNDERÝLDÝ!! I nterbank ýn eski sahibi Cavit Çaðlar ile bankanýn 12 eski yöneticisi hakkýnda, Þiþli Asliye Ceza Mahkemesi nde Hizmet nedeniyle emniyeti suiistimal suçundan açýlan dava, sanýklarýn dolandýrýcýlýk suçundan yargýlanmasý istemiyle Ýstanbul Aðýr Ceza Mahkemesi ne gönderildi. Þiþli 3. Asliye Ceza Mahkemesi ndeki duruþmaya, bu davada tutuksuz yargýlanan, ancak DGM nin yürüttüðü Etibank ile Þiþli Cumhuriyet Baþsavcýlýðý nýn sürdürdüðü naylon fatura soruþturmalarý kapsamýnda tutuklu bulunan eski bakan ve iþadamý Cavit Çaðlar ile kýzý Yeþim Hattat, banka eski yöneticileri Erman Yerdelen, Memduh Yaþa, Teoman Koman, Þerif Ercan, Çetin Ersarý, Osman Kayýþoðlu, Ali Sedat Ünal, Ýzzet Reha Poroy, Nedim Ölçer, Þükrü Esat Erkuþ ve Osman Oy katýlmadý. Duruþmada görüþü sorulan Cumhuriyet Savcýsý, Interbank Yönetim Kurulu na Nergis Grubu na verilen kredilerin dondurulmasý istemiyle yazý gönderilmesine raðmen, sanýklarýn usulsüz kredi vermeye devam ederek, bu kredilerin büyük bölümünü Cavit Çaðlar ýn þahsi hesaplarýna aktardýklarýný söyledi. Sanýklarýn bu þekilde, Interbank ý ve devleti zarara uðrattýklarýný anlatan savcý, suçun Dolandýrýcýlýk kapsamýnda ele alýnmasý gerektiðini, bu nedenle de mahkemenin görevsizlik kararý vererek, dosyayý Aðýr Ceza Mahkemesi ne göndermesini talep etti. Hakim, Cumhuriyet Savcýsý nýn mütalaasý doðrultusunda görevsizlik kararý vererek, dosyayý Ýstanbul Aðýr Ceza Mahkemesi ne gönderdi. GÜNAYDIN FOOD AND WINE Günaydýn alýþveriþ þenliði, evdeki hesabýn uyduðu, duyanlarýn uðradýðý yer.. Günün aydýnlýðýndan önce GÜNAYDIN Import & Export West green Road- London Tel: Uygun fiyata kuru gýda, et, meyve, sebze, hediyelik eþya ve katliteyi MARKETÝMÝZDE bulabilirsiniz! GELÝN GÖRÜN KANAAT GETÝRÝN Agima Market Frederichstr Bad Säckingen Tel: 07761/ Açýlýþ saatleri: Pazartesi- Cuma; 09:00-20:00 Cumhartesi; 08:00-16:00 SÝZÝNLE VAR OLAN LEZZET DÝYARBAKIR RESTAURANT Damak tadýnda anlayan bizi tercih ediyor. Bize uðramadan farký anlýyamasýnýz! 69 Grand Parade, Green Lanes London N4 Tel:

11 Sayý: Haziran 2001 Þarkýlarýmýzý Yaptýðým iþi ve içinden geldiðim yeri çok iyi biliyorum seviyorum Halk müziði sanatçýsý LATÝFE ile Ýbrahim Yýldýz ýn yapmýþ olduðu röportajý olduðu gibi yayýnlýyoruz. DEM: Müzikle ne zamandan beri ilgileniyorsunuz? Sizi halk müziðine iten nedenler ne idi? Müzikle ilgilenmem, folklar derneklerinde, korolar ve solo konserlerle baþladý, ayný anda TRT Ýstanbul radyosu sýnavlarýný kazanýp bir süre TRT de görev aldým. ÝTÜ Ttürk müziði devlet konservatuarý þan bölümüne devam ettiðim yýllarda kültür bakanlýðý devlet THM korosu sýnavlarýný yetiþmiþ eleman olarak kazandým ve halen bu koro da görev yapmaktayým. Solist olarak yurtiçinde konser vermediðim il sayýsý üç veya dörttür. ve tabi iki yurt dýþý konserlere de katýldým. Ýsveç, Almanya, Fransa gibi. Beni halk müziðine iten nedene gelince, Anadolu kültürü ile yetiþmiþ bir insan olarak, yaþam tarzýmýzda, doðamýzda, duygularýmýzda zaten þarkýlarda anlatýlan bizim yaþantýmýz var. Dolayýsý ile ben þarkýlarýn içinde yaþayan biriyim. Doðarken dinlediðimiz þey þarkýlarýmýz oldu, yaþarken þarký... Dilerim ki ölünce deþarkýlarla gömsünler beni. Çocukluðumda öðrendiðim ilk ezgi Ozan Meluli den kasetimde de okuduðum, Mihribaným senden kime þikayet adlý türküsü idi. bulmamýzý zorlaþtýrýr diye düþünüyorum. Sonuçta insanlarýn talebine göre müzik yapmak, doðru gelmiyor bana. Ben müzik yaparken çok para kazanýr mýyým diye deðil, beni ne kadar çok insan dinlerse o kadar iyi olur. Ben böyle düþünüyorum. Bir çok firma ile kasetimin daðýtýlmasý doðrultusunda fikir alýþ veriþim oldu. Tabii ki aldýðým yanýtlarýn çoðu kasetimin piyasa iþi olmadýðý doðrultusunda idi. Sonuçta bu firmalar benim kasetimi çýkarmadý ama iyi de oldu. Demek ki benim kasetim onlarýn dediði anlamda piyasa iþi deðilmiþ. DEM: Dinleyicilerin halk müziðine ilgisi nedir? Ýyi dinleyici bulabiliyor musunuz? Bu konuda bir çok sanatçýnýn eleþtirileri var, siz de ayný sýkýntýlarý yaþýyor musunuz? Toplum olarak o kadar duygusalýz ki bize neyi empoze ederlerse etkilenip o verilen þeyin havasýna girebiliyoruz. O þeyin de ne olacaðýný belirleyen insanlarsa o kadar zeki ki bakýyorsunuz, hemen ortama DEM: Bir sanatçý olarak Türkiye deki müzik piyasasýndaki durumu nasýl deðerlendiriyorsunuz? Türkiye deki müzik piyasasý sözü bende tamamýyla ekonomik kazanca dayalý, sektörel bir çaðrýþým uyandýrýyor.. Müziði salt kazanç aracý olarak görmek iyiyi

12 uygun günceli yakalamýþ, duygusal aný deðerlendirivermiþ. Karadeniz e nataþalar hücum etmiþ, anýnda esprisi içinde bir nataþa ezgisi. Doðal felaketler yaþýyoruz, ardýndan deprem þarkýsý v.s ezgisi. Yoksulluk insanlar için çok hassas bir konu. Yapýyorsunuz bir yoksulluk þarkýsý, popüler oluyor. þarkýyý söyleyenin yapmasý gereken de acýklý okuyabilmek. Benim düþüncem yaptýðýmýz iþe saygý duymalý ve sanatsal eksiklerimizin neler olduðunu iyi bilmeli ve iyi þeyler yapabilmek için iþimizi içimize sindirene kadar acele etmeden beklemeliyiz. DEM: Sanat nedir? Sanatçý kimdir sizce? Bunun bir paronomasýný yapar mýsýnýz? Sanat, insanlarýn yaþama dair düþüncelerini yetenekleriyle birleþtirip sunma aracýdýr. Sanatçý da bu yeteneði taþýyan insanlardýr dersek kabaca bir taným olabilir. Tabii ki bu iki cümle ile tanýmlanýrsa da eksik kalan birçok yan anlatýlmamýþ olur. Tanýmý birçok þekilde de yapýlabilir. Ama sanatçý meselesi o kadar kolay tanýmlanýp, kestirilip atýlacak bir þey deðildir. Ýnsanýn kendini sanatçý ilan etmesi, ben sanatçýyým demesi, sanat yapýyorum, bak iþte ben de resim yaptým veya bende þarký söyleyebiliyorum v.s demesi çok önem taþýmýyor. Sanatçýlýk zamanla insanlarýn kabullenip o insaný bir yerlerde görmesi ve onun yaptýðý iþi saygýyla izlemesi ile olur. sanatçýlýk alýn teri ve emek ister. DEM: Ýlk kasetiniz çýktý, gereken ilgiyi gördü mü? bundan sonra ne gibi bir çalýþma yürüteceksiniz? hazýrlýklarýnýz var mý yeni kaset için? Kasetim çýkalý henüz dört ay gibi bir süre geçti. Olumlu eleþtiriler alýyorum ve gururum okþanýyor. Bilindiði gibi sanatçýlarýn insanlara ulaþabilmesinin yolu konserler ve medya aracýlýðý. Kültür Bakanlýðýndaki görevim gereði zaten sürekli turnelere gidiyorum, sanýyorum kasetimi çýkaran þirket Ada müzik bir klip çekecek, bu þekilde insanlar beni daha yakýndan tanýma fýrsatý bulacaklar. Yeni kaset için, kendimi birinci kasetin yorgunluðundan kurtardýðýmda çalýþmaya baþlayacaðým. Uzun bir süre repertuar aranýyor bunun için doküman toplayacaðým. DEM: Size yönelik kimi eleþtiriler var. Özellikle halk müziðinin kendisini tekrarladýðý ve geliþtirilemediði söyleniyor. Yine kültür bakanlýðý sanatçýsý olmanýz çalýþmalarýnýzý nasýl etkiliyor? Sayý: Haziran 2001 Eleþtiriyi doðru kullandýðýnýzda bundan eleþtiren de, eleþtirilen de fayda görür. Eleþtiri bu anlamda güzel bir þeydir. Sonuçta eleþtiren insan eleþtirdiði konularda kendini eksik bulursa eleþtirdiði insandan doðrusunu öðrenir. Eðer eleþtirilen gerçekten eleþtiri aldýðý konularda eksiði varsa onlarý tamamlar ve bu her iki tarafa da yarar saðlar. Ama günümüz politikacýlarýndan TV de duyduðum bir þey var ki senin açýðýný yakalamýþlarsa cevap verme, onun açýklarýndan bahset. Eleþtiri hiçbir zaman çamur at izi kalsýn þeklinde olmamalý. Sonuçta da ben adamý böyle eleþtiririm iþte. yerden yere vururum hazzý huzurlu bir insanýn davranýþý olmaz. Bu tip arkadaþlara cevap vererek onlarý onurlandýrmak pek iþime gelmiyor ama, yine de insanlarýn kafasýndaki soru iþaretini çözmek açýsýndan kýsaca deðineyim. Deniyor ki sýradan halk müziðinin ötesine gidilmemiþ. Efendim kasetinde Erkan Oður a, Musa Eroðlu na v.s gibi isimlere sýrtýný dayamýþ, efendim bir grubu yokmuþ, armonileri iyi seçilmemiþ falan filan. Ben söylenenleri kaile alarak, düþündüm kendime bir yarar saðlayacak mesaj çýkaramadým, ve soruyorum. Sýradan halk müziði ne demek? Sýradan olmayan ne demek? Ýyi müzisyenlerle çalýþmanýn sakýncasý ne Erkan Oður kötü mü çalmýþ? Ýyi müzik yapmanýn tek þartý grup kurmak mýymýþ? Açýkçasý ne bana ne de diðer arkadaþ a bu eleþtiriden hiçbir olumlu sonuç çýkmadý. Dolayýsýyla doðru sonuca götüren her eleþtiriye açýðým. Unutmadan söyleyeyim, bir gazetede Havana ve purosundan bahsediliyordu. Ne Havana ya gittim, nede hayatýmda bir puro içtim. Yaptýðým iþi ve içinden geldiðim yeri çok iyi biliyorum. Þarkýlarýmýzý seviyorum. Kültür Bakanlýðýnda çalýþýyor olmam konusuna gelince; bunu bir eksisini görmedim. Aksine daha çok konser faaliyetiyle iç içe oluyorum. Ýnsanlarla daha birebir diyalog imkaný bulabiliyorum. DEM: Bize zaman ayýrdýðýnýz için teþekkürler ve baþarýlar diliyoruz. Ben teþekkür ederim... DEM gazetesine de hoþ geldin diyorum... Mahmut Yýlmazel Generalagent/ VOT Bausparkasse Wüstenrot Konut Kredileri Banka Kredisi Kredi ciddi iþtir. Uzmanlýk ister. Bize danýþýn. Sizde yararlanýn Yapý Tasarruf Hesaplarý Poststraße Göppingen Her türlü sigorta Telefon: (07161) und Telefax: (07161) Funktelefon: (0172) Damen & Herren Salon Um telefonische Voranmeldungg wird gebeten Geshäftszeiten Däenstag-Freitag Uhr bis Uhr Samstag Uhr bis Uhr Tel: 0711/ Neckarstraße Stuttgart

13 Sayý: Haziran 2001 MUNZUR UN SESÝNE KULAK VER! Ali Þahin 85 km. uzunluðundaki Munzur Vadisi ve çevresindeki yerleþim alanlarýný tehdit eden 2 si tamamlanmýþ olan toplam 8 adet baraj ve hidroelektrik santraller projesine karþý yürütülen kampanya çerçevesinde Hamburg ta Öðrenciler Birliði tarafýndan MUNZUR UN SESÝNE KULAK VER! esprisi altýnda 3 Haziran 2001 Pazar günü HWP de (Hochschule für Wirtschaft und Politik), bir panel düzenlendi. Panele geçtiðimiz Þubat ayýna kadar Dersim Dayanýþma Kurulu koordinatörlüðü yapmýþ olan ve baraj ve hidroelektrik santraller projesine karþý yürütülen çalýþmalarda aktif olarak rol oynayan Celal Turna katýldý. Yaklaþýk 3 saat boyunca ara verilmeden yapýlan panelde Turna: Munzur Vadisi ve çevresinde 2 si tamamlanan bu 8 baraj ve hidroelektrik santraller, Türkiye nin yýllýk elektrik enerjisi ortalamasýnýn % 10 u bile deðildir. Burada asýl amaç yöreyi tamamen kendi insanýndan ayýrarak il olmaktan çýkarmaktýr. Bunun nedeni de bölge insanýnýn kültürel, etnik ve ideolojik kimliðidir. dedi. Celal Turna, kampanya baþlangýcýndan bugüne kadar yurtiçi ve yurtdýþýnda toplam 90 ýn üzerinde panel ve toplantýya katýldýðýný; ancak þimdiye kadar yürütülen çalýþmalarýn birbirinden kopuk lokal çalýþmalar olduðunu, bu nedenle de bu çalýþmalarýn kampanyaya fazla bir katkýsýnýn olmayacaðýný belirterek þöyle devam etti: Munzur Vadisi ni koruma çalýþmalarý kýsa bir süre içerisinde merkezileþtirilmelidir. Bir an önce bu konu hakkýndaki bilgiler bilim adamlarýndan, gönüllü doða severlerden oluþturulacak merkezi bir büroda toplanmalý ve bütün kuruluþlarla iliþki aðý kurulmalýdýr. Ayrýca yapýlacak bütün panel ve toplantýlar bu merkez aracýlýðýyla yürütülmelidir. Devletler, mahkemeler ve çevre örgütleri nezrinde yapýlacak baþvuru ve giriþimleri de bu merkez yapmalýdýr. Lokal çalýþmalar, iyi niyetli olmasýna raðmen birbirinden kopuk olduðu için geçerliliði pek olmuyor. Ayrýca bu çalýþmalarý yapan kurullarla da haberleþme aðý rahatça kurulamýyor; oysa ki kurulu bir merkez olsa bütün çalýþmalardan her zaman haberdar olabiliriz.. Konuya duyarlý 70 in üzerinde dinleyicinin katýldýðý panelde Dersim fotoðraflarýndan oluþturulan bir sergi de açýldý. MUNZUR UN SESÝNE KULAK VER! paneli Öðrenciler Birliði tarafýndan çekim ve montajý yapýlan, Dersim ve Hasankeyf konulu bir film gösteriminin yapýlmasýyla sona erdi. DEM/ Hamburg NERDEN, NEREYE? Yaklaþýk üç haftadýr Londra dayým fýrsat buldukça arada bir gelirim. Londra dünyayý içerisine almýþ küçük bir dünyadýr. Yeryüzünde ne kadar millet ve ne kadar kültür varsa hepsi adeta Londra ya taþýnmýþ. Durum öyle karýþýk ki kimi bölgelerde Ýngiliz bulmak olanaksýzdýr. Her milliyet Londra nýn bir bölgesini gettolaþtýrmýþ. SIZE þimdi bizlerin yoðun yaþadýðý iki bölgeden söz etmeden geçmem imkansýz. HARINGEY Türkiyelilerin zapt ettikleri bir bölge. Buraya Türkiyeliler mülteci olarak gelmeden önce Yunanlýlarýn yaþadýðý tenha bir yermiþ. Tek tuk lambalarýn yandýðý bir iki cafe ve pup in olduðu sesiz sedasýz bir yer.1989 yýlýnda Ýngiltere geçici bir sure için Türkiye ye vize uygulamasýný kaldýrmasý ile Türkiye den yoðun bir göç almýþ. Haringey bölgesinde evlerin boþ olmasý nedeni ile ilk gelen mültecilerin büyük bir kýsmý buraya yerleþtirilmiþ. Eh bizimkiler boþ dururlar mý hiç. Bir çoðu yunanlar ve Kýbrýslý Türklerin yanýnda tekstil atölyelerinde çalýþmaya baþlamýþ, aradan gecen bir iki sene içerisinde bos bulunan cadde üstündeki dükkanlarý kiralayýp bir güzel onardýktan sonra restorant þarküteri ve büyük bakkal dükkanlarý açmýþlar. Haftada 5-6 bin paund kasa yapan bir yeri almaya kalkýþsanýz bin mark gibi fiyatla karsýlaþýrsýnýz. Burada bütün her yer 24 saat açýktýr yani istediðiniz saate Londra nýn hiç bir yerinde bulamayacaðýnýz her þeyi HARIN- GEY de bulabilirsiniz. Bunun yanýnda kahve kültürü o kadar geliþmiþ ki bütün kahvelerde 24 saat açýktýr burada cay kahve parasýzdýr gelip de cay kahve içerseniz lütfen para teklif etmeyiniz yabancý oldunuz anlaþýlýr çünkü. Bütün kahveler ayný zamanda KUMARHANEDÝRLER Almanya da yalnýzca GAZÝNOLARDA müsaade edilen POKER makinalarý burada bütün kahvelerde rastlamanýz gayet normaldir. Bir çok sosyal dernek kuruluþlar olmasýna karþýn kumarhanelere ilgi daha büyüktür. Ýngiltere nin en büyük ve en ciddi Televizyon kanalý BBC bile HARINGEY in ne kadar canlý bir yer olduðunu lüks temiz restorantlarý canlý yayýnda izleyicilerine aktarýyor. Burada Ýngilizce ye ihtiyacýnýz yok. kuyumcusu kahvecisi bakkalýyla küçük MARAS yada DIYARBAKIR zaten burada Diyarbakýr restorantýda var. Ýkinci yer DALSTON burasýnýn HERIN- GEYDE kalýr bir yaný yok bizimkilerin uðrak yeri Halkevi ve Anadolu Kültür Merkezi de burada. LONDRAYA yolunuz düþerse güzel bir kebap ve çorba içmek isterseniz HARINGEYE yani küçük Maraþ a, Diyarbakýr a uðramadan gitmeyiniz. Ýnsan Londra ya gelirde DIYARBA- KIRIN çorbasýný, TIMUR UN çayýný içmeden gider mi?

14 Sayý: Haziran 2001 TAYYÝP ERDOÐAN BAÞKANLIÐINDAKÝ YENÝLÝKÇÝLER ÝN PARTÝ PROGRAMI HAZIR!! Recep Tayyip Erdoðan, hafta sonu Gebze de Fazilet Partili Yenilikçi milletvekillerinin önde gelenleri, akademisyenler, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve iþadamlarýyla bir araya gelerek yeni parti programý için karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulundu. GAZE- TECÝ SERDAR TURGUT UN TESPÝTÝ YENÝ OLUÞUMUN SLOGANI OLDU Toplantýda, yeni oluþumun tabaný olarak Öteki Türkiye adý verilen kesim gösterildi. Ýlk kez Hürriyet yazarý Serdar Turgut tarafýndan dile getirilen Öteki Türkiye nin, karar alma süreçlerinde ve politikalarýn uygulanmasýnda söz sahibi olmadýðý, bu kesimin özlemlerini ve dileklerini karþýlacak bir siyasi partinin bulunmadýðý görüþü dillendirildi. Toplantýda, þu ortak sonuç üzerinde birleþildi: Yeni oluþum Öteki Türkiye nin sesi olacak. FP VE MHP GÝBÝ OLMAYA- CAKLAR Siyasetteki týkanýklýðý aþmak için yerel dinamikler ile uluslararasý dinamiklerin kaynaþmasý gerektiðini düþünen Tayyip ÝSLAMÝ KESÝMÝN PLAJ MODASI BELLÝ OLDU.. BU YIL KADIN MODASI BÝRAZ DAHA KAPALI. KOLLAR VE PAÇALAR DAHA UZUN. SADECE YÜZÜ AÇIKTA BIRA- KAN MAYOLAR VÜCUDA YAPIÞIP HATLARI ORTAYA ÇIKARMIYOR.. Erdoðan, Türkiye de muhafazakar geleneði temsil eden bir partinin kurulmasý gerektiðine inanýyor. Ancak Gebze buluþmasýnda bu partinin içine kapanýk siyaset izlemeyeceði de Fazilet Partisi ve MHP örnekleriyle anlatýldý. Bu iki partinin içine kapanýk olmasý nedeniyle Türkiye yi dünyadan kopardýðýný düþünen yeni oluþumcular, ANAP ýn da dýþa dönük olduðunu ancak muhafazakar olmadýðýný ifade ettiler. Tayyip Erdoðan ýn toplantýda, Devlet Bakaný Kemal Derviþ in siyasetteki yerinden bahsederek, Derviþ teslimiyetçi. Biz ne teslimiyetçiyiz, ne de içine kapanýðýz dediði öðrenildi. HEDEF ÖZAL ÇÝZGÝSÝ Edinilen bilgilere göre; Tayyip Erdoðan önderliðindeki yeni oluþumun Gebze deki toplantýsýnda Türkiye nin Turgut Özal çizgisinde bir partiye ihtiyacý olduðu görüþü vurgulandý. Türk halkýnýn ideolojik deðil, iþlevsel çözüm istediði görüþü dile getirildi. SAKALA DEÐÝL YÖNETENE ÝHTÝYAÇ VAR Toplantýnýn belki de en çarpýcý deðerlendirmesini Tayyip Erdoðan þu sözlerle yaptý: Sakalý düzgün ve iyi Kur an okuyan insanlara deðil, Türkiye yi iyi yönetebilecek kadrolara ihtiyaç var. DÜNYANIN HAKÝMÝNE, ÇIPLAK FOTOÐRAF MÝSÝLLEMESÝ!! AMERÝKALILAR BAÞKAN BUSH UN POPOSU GÖZÜKEN ÇIPLAK FOTOÐRA- FINI KONUÞUYOR!! Deniz mevsimi açýldý. Plajlar þenlendi... Ýslami kesime mayo üreten Haþema Firmasý 2001 kreasyonunu satýþa sundu... Tesettür mayolar geçen yýlkinden daha kapalý! Sýcaklarýn bastýrmasýyla sahiller cývýl cývýl oldu. Dünyaca ünlü mayo firmalarý, birbirinden seksi ve güzel modelleri hanýmlarýn beðenisine sundu... Kimisi bikinisini, kimisi mayosunu, kimisi de tangasýný alýp plaja koþtu. Bu büyük pazarda, Ýslami kesime mayo üreten Haþema Firmasý da boþ durmadý. Türkiye de 12 yýldýr hizmet veren firma, kendi adýyla ürettiði erkek ve bayan deniz kýyafetlerini piyasaya sürdü. Geçtiðimiz yýllarda üretilen tesettür mayolarýn açýk olduðu yönünde þikayet alan firma, 2001 sezonuna, Açýklarýmýzý kapattýk sloganýyla girdi. Firma, tesettürlü hanýmlar için bu yýl Dolphin ve Lady adýnda iki yeni model hazýrladý. Bu iki yeni ürün, Aðabeyi Baþkan George W. Bush tan çýplak fotoðrafla intikam aldý. Baþkan Bush un 2 ay önce Beyaz Saray da bir yemekte 2500 davetliye kardeþinin küçük bir çocukken çekilen çýplak fotoðrafýný büyük ekranda göstermesinden alýndýðý anlaþýlan Vali Jeb Bush, aðabeyinden ayný þekilde intikam aldý. Jeb Bush, Florida nýn Tampa kentinde beyzbol stadyumunda düzenlediði bir davette, misafirlerine George Bush un bebekken çekilmiþ poposu açýkta fotoðrafýný gösterince binlerce davetli kahkahaya boðuldu. Jeb Bush, bu intikam deðil, çünkü biz birbirimizden intikam almayacak kadar aðýrbaþlý insanlarýz dediyse de gözler, Baþkan Bush un kardeþine bundan sonra nasýl karþýlýk vereceði merak ediliyor. geçen yýlki modellerden biraz daha kapalý. Kollar ve paçalar daha uzun. Yani sadece yüz kýsmý açýkta... Ayrýca vücuda da yapýþýp hatlarý ortaya çýkarmýyor! Firma yetkilileri, Bu yýl 3 sloganla piyasa çýktýk. Birincisi taklitlerimizden sakýnýnýz. Ýkincisi kadýn haklarý. Üçüncüsü ise açýklarýmýzý kapattýk. Ege ve Akdeniz de iyi satýþ yapýyoruz. Ayrýca Almanya, Hollanda ve Suudi Arabistan dan da istek var diyor. Fiyatlar ise þöyle: Bayan modeller 25 ile 32 milyon arasýnda. Dizi örten erkek mayolarý ise 8.5 ve 15 milyon arasýnda... Ýyi ki doðdun Hacý Hacý Þahin 1 yýl daha büyüdü. Adam ol Hacý ARTIK METINGEN DE AÝLENIZ VE ARKADAÞLARINIZLA DAMAK TADINIZA GÖRE YEMEK YEMENÝZ ÝÇÝN YER ARAMANIZ GEREKMÝYOR. HUZURLU VE ROMANTIK ATMOSFERDE YEMEK YEMEYE NE DERSINIZ * Zengin Yemek Çeþitlerimiz * Ayda bir canlý müzik ve eðlence * Grubunuzla kutlamalar Için * Bundan sonra gideceðiniz yer Restaurant Treffpunkt ANADOLU SEVGI Treffpunkt Anadolu Sevgi Obertürkheimerstr Es. Mettingen Tel: 0711/ Mobil:

15 Sayý: Haziran 2001 NURA GMBH ORIENTALISCHE LEBENSMITTEL GROSSHANDEL YUFKA UND ARABISCHE BACKWAREN & LEBENSMITTEL Beerenweg 1B Hamburg Tel: 040/ Fax: 040/ MCD A u t o m a t e n 40 kiþiye kadar olan, toplantý, eðelence, parti ve kutlamalarýnýz için uygun yerimiz mevcuttur. Aufstellung in Berlin und Umgebung -Speilautomaten -Unterhaltungsautomaten - Dart Inhaber: M. C. Derin - Bilart -Und andere... Tel: oder Salatalar Çorbalar Izgaralar Döner Fýrýn yemekleri Hamur iþleri Vegeteryan Tatlýlar Salate Suppen Gegrilites Döner Aus dem lehmofen Teigwaren Vegetarisch Nachtisch Bartelsstrasse 43 (Ecke Susannensatraße) Hamburg Tel:

16 Sayý: Haziran Neueöffnung Üretici den Tüketici ye HALK köprüsü 18 Mayýs 2001 den itibaren hizmetinizdeyiz metrekare üzerinde - Park imkaný - Hafta sonu Toplu alýþveriþler de özel indirim - Servis imkaný - Kasa iþi Taze Meyva Sebze - Tüm içecek çeþitleri - Taze ve Donmuþ et çeþitleri - Özel Kasap bölümü - Tüm kuru Gýda ürünleri - Export çeþitleri - Restaurant ve Ýmbis lere servis imkaný ile LIEGEN CENTER Billstedter Hauptstr. 15, HAMBURG TEL:040/ HAKCAN Einzel-und Großhandel

17 Sayý: Haziran 2001

18 Sayý: Haziran Kaliteyi, lezzeti, bereketi ve huzurlu alýþveriþi bulabiliyor! Almanya ve AB ülkelerinde temsilcilik açmaya devam ediyoruz... Sizde temsilci olmayý düþünüyorsanýz acele ediniz. Birtat Dönerproduktýons und fleýschhandels GmbH Boschstrasse Waiblingen-Neustadt Tel: (07151) Fax: (07175) Dönerlerimiz EG satandartlarýna uygun olarak yapýlmaktadýr Tüm Avrupa ya toptan satýþ Harran Grosshandel Kleemannstrasse Stuttgart Tel: 0711/ Fax: 0711/ HARRAN G R O S S H A N D E L GETRÄNKE & LEBENSMITTEL Düðün, Niþan, Sünet, eðlence ve gecelerinize en uygun fiyata Lieferung yapýyoruz. * KEKO BIRASI * ZELAL SUYU * UR ABSOLUT BULL * VÝLLA DELAL ÞARABI * COCA COLA çeþitlerini en uygun fiyata bizde bulabilirsiniz. KEKO NUN YENÝ YERÝ STUTTGART DA

19 Mehmet Yalçýn EÐÝTÝM TEÞVÝKÝ Ýyi bir eðitim çifte fayda saðlar. Bir yandan meslekte baþarýnýn temelini oluþturur, öte yanda iþsizliðe karþý en iyi korunma yöntemidir. Federal Almanya da herkese,mali durumdan baðýmsýz olarak, yeteneði ve eðilimine uygun bir eðitim olanaðýnýn verilmesi hedeflenmektedir. Devlet bunun için eðitim teþviklerinden bulunur. ÖDEMELER VE KOÞULAR Eðitim teþviki, geçiminizi saðlamaya ve eðitim giderlerinizi karþýlamaya yöneliktir. Gerekli miktar ise, nasýl bir öðrenim yaptýðýnýza ve kaldýðýnýz þartlara baðlýdýr. Okul öðrencileri ile yüksek okul öðrencileri için ayrý tarifeler uygulanýr. Gerekli yardým miktarý belirlenirken, kiþisel geliriniz ve servetiniz, ayný zamanda ebeveyninizin ve de eþinizin gelirleri,belli muafiyet sýnýrlarýný aþýyorsa, hesaba katýlýr. Muafiyetler, medeni hale ve aile üyelerinin sayýlarýna baðlýdýr. Bununla birlikte bazý istisnalarda yok deðildir. Eðitiminizin bir kýsmýný 30 yaþýný doldurduktan sonra baþlarsanýz, ancak özel durumlarda BaföG alabilirsiniz. Bir gece lisesine yada daha baþka bir eðitime hazýrlýk kuruluþuna devam ediyorsanýz, sadece sizin gelir ve servetiniz dikkate alýnýr. Ayný durum, eðitimi teþvik yardýmý için baþvurduðunuz eðitim bölümünün baþlangýcýnda 30 yaþýnda olduðunuzda da söz konusudur. Bu durumda ebeveyninizin ve eþinizin gelir ve serveti hiç Sayý: Haziran 2001 bir rol oynamaz. Bu istisna BaföG almak için baþvurduðunuz eðitim bölümünün baþlangýcýndan önce bir süre çalýþtýðýnýz durumlarda, sizin içinde geçerlidir. Þu süreler geçerlidir: En az 3 yýl süreyle meslek niteliði kazandýran bir eðitimden sonra toplam 3 yýl, daha kýsa süre eðitim þartlarýndan buna orantýlý olarak daha uzun çalýþtýysanýz ya da 18 yaþýný doldurduktan sonra beþ yýl süreyle bir iþte çalýþmýþ olduðunuz durumda ebeveyninizin geliri ve serveti dikkate alýnmaz. Ancak, geçiminizi bu çalýþma ile saðlamýþ olmanýz þartý aranýr. Tespit edilen ihtiyacýn hesaplanmasý sonucunda ebeveynin üstlenmesi gereken nafaka ödemeleri, bazen ebeveyn tarafýndan ödenmiyor veya ancak kýsmen ödeniyor. Bu durumda, eðitim teþvik yardýmýný peþin olarak ve de ebeveynin nafakasý hesaba katýlmadan alýrsýnýz. Medeni kanun gereðince ebeveyninizden nafaka alma hakkýnýz mevcut ise, o zaman bu hakkýnýz peþin ödenen eðitim teþviki oranýnda eyalete devir olunur. TEÞVÝK YARDIMI NE ÞEKÝLDE YAPILIR Okul öðrencilerinin teþviki tamamen hibe þeklindedir ve geri ödenilmez. Yüksek okul öðrencilerine verilen teþvik ise, faiz tabi banka kredisi þeklinde ve aþaðýda belirtilen eðitim dalarý hariç, yarý yarýya hibe ve faizsiz devlet kredisi þeklinde verilir. Bundan farklý olarak tamamen hibe þeklinde yapýlan ödemeler þunlardýr. Yurt dýþýnda eðitim veya staj süresince BaföG yapýlan ödenekler ve özürlük, hamilelik yada bir çocuðun bakýmý ve eðitimi nedeniyle azamý teþvik süresini aþan beþ yýl kadar ödenen eðitim teþviki. Yüksek okul öðrencileri, faize tabi banka kredisi þeklindeki eðitim teþvikini þu durumlarda ala bilirler. Öðrenimini bitirme teþviki(studienabschlusförderung) dahil azami teþvik süresinin aþýlmasý durumunda bazý istisnalar vardýr. Önemli ama kaçýnýlmaz olmayan bir nedenle öðrenimini býraktýktan yada öðrenim dalýný deðiþtirdikten sonra ve önceki dalýnýn uzman derslerinin kabulü sonucunda diðer bir eðitim dalýnda eðitim süresinin uzamasýnda, Önceki bir yüksek eðitiminden sonra en az iki yýl süren ve den önce baþlanan derinleþtirici veya tamamlayýcý bir eðitimin yapýlmasýnda, Zaman kýsýtlamasý olmayan ve bir yüksek okul eðitimini, amaçlanan mesleðe gire bilmek için yasal olarak tamamlamasý gereken baþka bir yüksek okul eðitiminin yapýlmasýnda, münferit vakanýn olaðan üstü koþullarý nedeniyle ve amaçlanan eðitim hedefi bunu haklý kýlýyorsa, bir baþka eðitimin daha yapýlmasý durumlarýnda. BaföG ün kredi olarak verilen kýsmýný ilerde geri ödeyeceksiniz. Gerek devlet kredisinin gerekse banka kredisinin geri ödenmesi için 20 yýl vaktýnýz vardýr. Hem devlet kredisi hem de banka kredisi aldýysanýz geri ödeme süresi 22 yýla uzar. Devlet kredisini geri ödenmesinde belirli þartlar altýnda kolaylýk gösterilir. Ancak bunun için baþ vuruda bulunmanýz gerekir. Kazancýnýz düþük olduðu sürece geri ödeme yükümlülüðünden muaf tutulabilirsiniz. On yaþýna kadar bir çocuða Bakýp, eðitiminiz sürece ya da özürlü bir çocuða bakýyorsanýz, bu süreye tekabül eden geri ödeme taksitleri affedilir. Ancak bunun için gelirinizin çok az olmasý hiç çalýþmýyor veya önemsiz ölçüde çalýþýyor olmanýz gerekir. Sýnavýnýzý verdiðiniz yýlda, sýnavda en baþarýlý olan yüzde 30 öðrenci arasýnda bulunuyorsanýz, devlet kredýnýzýn dörtte biri kadar bir kýsmý geri istenmez. Öðreniminizi belirli bir süre içinde, öngörülen zamanda önce bitirseniz, 5000 Marka kadar daha az ödersiniz. Borcunuzu vaktinden önce geri öderseniz de borcun bir miktarý affedilir. Demokratik Alman Cumhuriyetinde siyasi tatbikata uðradýðý belgelerle sabit olan kredi sahiplerine dan sonra ödenen kredi miktarý belirli koþullarda affedilir. KÝMÝN BaföG ALMA HAKI VARDIR? -Her çeþit yüksek okul, yüksek meslek okul ve akademi öðrencileri. -Ailelerinin yanýnda zorunlu nedenlerle kalmayan, ileri götüren okul,10. sýnýftan itibaren meslek okulu ve meslek eðitimini tamamlayan meslek okulu ve meslek lisesi öðrencileri. -Gece okullarý ve diðer eðitime hazýrlýk kuruluþlarý(kolleg) öðrencileri. -En az iki yýlýk eðitim sonunda meslek niteliði kazandýran meslek okullarýnda meslek eðitimini tamamlamamýþ olan öðrenciler. -Meslek geliþme okullarý öðrencileri. -Meslek eðitimi tamamlandýktan sonra devam edebilecek meslek lisesi ve teknik okul öðrencileri... Öffnungszeiten: Mo-Fr: Uhr Sa Dorstener Str. 3, BOCHUM Tel: Händy:

20 Sayý: Haziran dan bu yana Baden Würtenberg futbol federasyonunda amatör ligde mücadele verenen Kurd. J.k E.V. furbol takýmý Bagokspor, bu yýl A lige geçmede iddialý. Lig sýralamsýnda ikinci sýrada olan Bagokspor un birinci takýmla aralarýnda 2 puan farký bulunuyor. Taraftarlarýný kendilerine destek vermeye çaðýran Bagokspor oyuncularý, ligin 2 maç sonraýnda kapacaðýný kaydediyorlar. Böyle doktor olmaz-2 Sene 1999 Antep. Vücudundaki açýk yaralardan muzdarip bir akrabam doktora gider. Doktor bu yaþlýca hastayý önce üstünkörü muayene eder, ardýndan yazdýðý reçeteyi eline tutuþturup; baþka da hastanýn hiç bir sorusuna cevap vermeden baþýndan savar. Devlet Hastahanesi koridorlarýnda tek bir ücretsiz muayene için günlerce beklemiþ olan akrabam, buna da þükür deyip oradan ayrýlýr. Sonra (Doktor) un kendisine yazmýþ olduðu ilacý almak için tanýdýk Eczahanelerden birine girer ve reçeteyi gene tanýdýk olan eczacý kalfasýna uzatýr. Reçeteye þöyle bir göz atan eczacý kalfasý; her ne kadar insanlar için kullanýlmayan bir ilacýn bir doktor reçetesine yazýlmýþ olmasýna bir anlam veremese de, merakýný yenemeyip sorar: Hayrola xaltiké, davarlarýnýz olduðunu bilmiyordum, salgýn hastalýk falan mý var? Valla sýze de helal olsýn. Býz kendýmýzi bile Doxtor bege muayene ettýremiyýx, sýz davarlarinýzi bile muayene ettýrebýlmiþsýz. Helal olsýn, helal olsýn. Buna çokça þaþýran akrabam: Ne davari, ne doxtori evladým. Ben kendým içýn hastahaneye gitmiþým. Doxtor beg de bu ilaçlari bene yazmýþ. Demesiyle eczacý kalfasýnýn suratýndaki muzipçe ifade yerini þaþkýnlýða býrakýr ve Xaltike sana yayýlan bu ilaçta bir yanlýþlýk var. Bu davarlar için kullanýlan bir ilaç. Sen bunu kendýn için kullanamazsýn der. Ne de olsa eczacý kalfasý deði mi, doktor beyden de daha iyi bilecek deðil ya diye içinden geçiren akrabam, eczacý kalfasýnýn bütün ýsrarlarýna raðmen kendisi için yazýlmýþ olan hayvan ilacýný satýn alýr ve evine gider... O gün bekler. Ertesi gün ilacýný bir parça pamuðun üstüne döküp, bütün açýk yaralarýna pansuman yapar. Aradan bir saat geçmemiþtir ki alev ateþ her yaný yanmaya baþlar. Gelini ve kýzý apar topar kendisini özel bir doktorun muayenehanesine atarlar. Durumu Þükrü Yýldýrým inceleyip, ilk müdahaleyi yapan doktor; akrabamýn kullandýðý ilacýn gerçekten de eczacý kalfasýnýn dediði gibi, hayvanlarýn tedavisinde kullanýlan bir ilaç olduðunu söyler ve akrabama, hekimlik mesleðinin yüzkarasý olan bu (Doktoru) bu davranýþýndan dolayý dava etmesini önerir ki bir daha böyle vakalar yaþanmasýn diye... Bu kez yeni doktorun dediklerine kanaat getiren akrabam, kendisine hayvan ilacý yazan doktor hakkýnda, bazý diðer tanýdýklarýnýn da tavsiyesiyle suç duyurusunda bulunmak üzere Cumhuriyet Savcýlýðýna baþvuruda bulunur. Suç duyurusunda bulunmak üzere elinde dilekçesiyle Savcýnýn odasýna nice beklemeden sonra girebilen akrabam; ayakta, hayli yaþlý olmasýna raðmen oturmasýna bile izin verilmeden derdi sorulur. Þiveli Türkçe siyle durumu anlatan akrabam elindeki dilekçeyi de usulca Savcýnýn masasýna býrakýr. Bunun üzerine Savcý; elinin tersiyle yaþlý kadýna odasýndan çýkmasýný iþaret ederken þunlarý söylemekten de geri kalmaz: Git git be kadýn. Hayvan deðilsiniz de nesiniz peki? Doktor bey sizin gibi sýðýrlar sürüsüne olabilecek en uygun ilacý yazmýþ zaten. Daha ne istiyorsun? Belaný mý arýyorsun? Sen dua etki fare zehiri yazmamýþ demekten de geri kalmamýþ üstelik. Niye demesin ki? Bir önceki yazýmda da yazdýðým gibi gene yazýyorum: Ne de olsa devlet onlarýn devleti. Askerler onlardan yana, çeteler onlardan yana. Yasamayý ve istedikleri gibi yürütmeyi hukuk olarak görüyorlar. Ne özgürlük, ne demokrasi, ne de insan haklarý. Onlarýn gücünün yettiði biziz. Biz. Bütün dünyanýn görmezden geldiði bir halk. Birþey olmaz diyorum gene de gönlümü serin tutarak. Gün olur devran döner. Zulmet ki saltanatýn çabuk düþsün diye boþuna dememiþler... Siz hangi masada oturmak isterdiniz? Sadýk Hüseyin Güneþ in tarihinde yapýlan sünnet düþününde gençler bol halay çekip eðlendiler. Korktuðun kadarda zor deðilmiþ Sadýk... TUÐRA GRILL Öffnungszeiten: Täglich von 10:00 bis 01:00 Uhr TEL: Alle Gerichte auch zum Mitnehmen! Borsig str DORTMUND

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı