BURAK GÖKLERDE! STUTTGART DA. Þarkýlarýmýzý seviyorum

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURAK GÖKLERDE! STUTTGART DA. Þarkýlarýmýzý seviyorum"

Transkript

1 Kostenlos - Üçretsiz AYLIK KÜLTÜR-SANAT VE ENFORMASYON GAZETESÝ YIL: 1/ SAYI: 4 / 1 HAZÝRAN 01 R Baden-Würtenberg ve çevresinde hizmet veren acentalar bir araya gelerek kendi havayollarý þirketini kurdular. S.3 G e t r ä n k e g r o ß h a n d e l G m b H Doðan Yeþil Geschäftsführer Handelstr Gelsenkirchen Tel: * Fax: Handy: BURAK GÖKLERDE! STUTTGART DA TÜRK TOPTANCILARI BIRLEÞTÝ Stuttgart Hal lin de Yaklaþýk 30 yýldýr Türk toptancýsý olarak çalýþan Türk firmalarý bir araya gelerek Türk Toptancýlarý Derneði adý altýnda kendi birlikteliklerini kurdular. s.6 Þarkýlarýmýzý seviyorum Halk müziði sanatçýsý LATÝFE ile Ýbrahim Yýldýz ýn yapmýþ olduðu röportajý olduðu gibi yayýnlýyoruz. s.11 M U N Z U R U N SESÝNE KULAK VER! Munzur Vadisi ve çevresindeki yerleþim alanlarýný tehdit eden baraj ve hidroelektrik santralleri projesine karþý yürütülen kampanya çerçevesinde Hamburg ta, 3 Haziran 2001 Pazar günü HWP de (Hochschule für Wirtschaft und Politik), bir panel düzenlendi. s.13 ÝSTANBUL TOPLA TÜFEKLE MÝ YOKSA SADECE TOPLA MI FETHEDÝLDÝ?.. TARÝHÇÝLER OSMANLI NIN TÜFEÐÝ ÝLK OLARAK NE ZAMAN KULLAN- DIÐINA KARAR VEREMEDÝLER!! s.5

2 Sayý: Haziran HATÝCE ELDENÝZ Nasýlsýn? Ne yapýyorsun? Bu soruyu sorduktan sonrada karþý tarafýn cevabýný dinlememek için elimizde geleni yaparýz. Hani fayda gelmez deriz ya Hem niye sordum ben ya þimdi saatlerce derdini anlatacak deriz kendi kendimize Her ne kadar da çok iyi bir dinleyici olsak ta, yinede dinlerken baþka yerlerde oluruz. Biz insanlar iþte böyleyiz. kimsenin derdini dinlemek istemeyiz. Bunu açýk söylediðimizde belki bize egoistlik damgasý vuracaklardýr. Son dönemlerde zaten bir kaç kelime kulaðýmýzda dolaþýr durur. Her zaman duyarýz birilerinden çýkarcýdýr bencildir. Ama duymazlýktan geliriz. Hani deriz ya biz öylelerinden deðiliz. Oysa biz hepimiz sonuçta gerektiði yerde bencil, gerektiði yerde çýkarcý davranýrýz. Bunu hem insani iliþkilerimizde hem de diðer iliþkilerimizden uygularýz. Düþünüyorum da benciliði gerçekten hiç üzerimizde atabildik mi. Bana kalkýp birisi sen bencilsin dese elbette kýrýlýr, üzülürüm. Oysa bir nevi bencilik var bende ama kabul etmiyorum. Hani bencilik daima olumsuz olarak deðerlendirilmiþ ya, iþte onun için o bende yok diyorum. Bende olan neymiþ? Bende olan daima olumlu olandýr tabi. Mesela ben bencil deðilim. Ben herkesi düþünür kendimi düþünmem. Ben daima herkese iyilik yapmýþým ama karþýlýðýnda kötülük görmüþüm. Ah ne nankörler var bu dünyada.. Ýnsanlar nankördür dostum nankör! Hepimiz kullanýrýz bu cümleyi... Kaç kez kullanmýþýzdýr... Bir gün de gerçekten insanlarýn nankör olduðuna kendimizi inandýrmýþ artýk hiç kimse için hiç bir þey yapmayacaðýz diye yemin ederiz kendi kendimize... Sonra adýmýz çýkar bencile, çýkarcýya... Ýnsanlar böylesi düþünceye eriþtiðinde bir tecrübe kazandýðýný düþünür ve artýk insanlarý tanýdýðýný söyler. Neymiþ bu tanýmlama? Ýnsanlar nankördür, diðer cephede ise insanlar bencildir.. Bu düþünceye sahip olduktan sonra ben insanlarý tanýyorum bana bir þey anlatamazsýnýz. Onca tecrübem var der dururuz Ýyi iyide.. Hani gün gelirde baþka bir olguyu bilince çýkarýr olursak O zaman býrakýr mýyýz bu düþüncemizi.. O zaman acaba ayný düþünceyi savunur muyuz Savunmayýz elbette, çünkü o düþüncenin yerini baþka düþünce alýr Þuna inanmak gerekir: Diðer insanlardaki beklentiler o insanlarýn imkanlarý dahilinden düþünülmesi gerekir. Toplumsal olarak ele alýrsak doðru, insanlarýn üzerinde aðýr yükümlülükler vardýr ve beklentiler çoktur. Fakat her insan bu beklentileri yerine getiremez. Kimisi tembel olur, kimisi atik, kimisi, aðýr düþünür, kimisi çok zekice, kimisi duygusaldýr, kimisi ise mantýksal düþünür. Ama herkesi bir kefeye koyup ayný beklentiyi her insanýn ayný oranda yerine getirmesinin mümkün olmadýðý hiç aklýmýza gelmez. Toplum bunlarý dayatýrken sanki tek düzey insan tasarlamýþ ve ona göre koymuþtur bu kurallý. Dikkat edersek toplumun beklentileri her zaman mükemmel bir insanýn yapmasý gerekenlerdir Acaba toplumda Zerdüþt gibi insan üstü bir insan mý yaratmak istiyor. Ýlginç olan ise, bize dayatýlan bu insan üstü insaný kendi kiþiliðimizde yaþatma çabasý.. Hiç baðdaþmýyor oysa o toplumun beklediði kiþilikle tek tek insanýn sahip olduðu kiþilik. Evet insanlar her zaman denildiði gibi sosyal iliþkiler olmadan yaþamalarýný sürdüremeyecek tek varlýklardýr bu dünyada, eh haliyle birliktelik, beraberlikte bununladýr.. Bir elin nesi var iki elin sesi var misali birlikte hareket etmek öne sürülür. Kiþisel çýkarlar çakýþmasýn diye de ortak çözümler yaratýlmýþtýr toplumda Kimi toplumlar için kutsaldýr bu çözümler.. Yani yardýmsever, hayýrsever, söz dinler, önce komþusu sonra kendisi, gibi erdemlilikler ortaya sürülür.. Ýþte bazý insanlar yukarda belirttiðim özellikler nedeniyle bunlarý yerine getirmediði taktirde aklýmýza gelen tek durum, nankördür, bencildir, çýkarcýdýr bununda ötesine çýkarak, adam oldu da bize selam vermez mala kavuþtu artýk bizlerin seviyesine inmez sonradan görme yürümeyeceði zaten belliydi tarzýndan söylenir. Yargýlamayý zamana býrakmak gerekiyor. Hem insanlarý gerçekten kendi beklentilerimizi yerine getirmedikleri için kalkýp ta yargýlama hakkýna hiç birimiz sahip deðiliz. Þüphesiz hepimiz er veya geç bu nankör veya bencil kelimesini kulanmýþýz ve kullanacaðýz da Fakat unutmamalýdýr ki beklentilerimizi de kiþiye göre, olanaða göre yönlendirmek gerekir. Ve her þeyi önce kendimizde deneyerek yorumlamak gerekir. Biz herkese öyle diyor ama kendimizde uzak tutuyoruz. Ama birde þöyle etrafýmýzý bir dinleyelim.. Kim bilir, kimler de bize ayný þeyleri söylüyordur. Eh her birimiz toplumda örnek kiþileriz ya!. Ama unutulmamalý, toplumun gereklerini yerine getirmesek te yinede içimizde bir deðer vardýr Biz isteriz ki insanlar bizim gibi olsun ama biz nasýlýz. Biz örnek insanlarýz. Eh biz örneksek ki ben burada bizler onlar dan bahsetmiyorum, bir bütünlük içerisinden bahsediyorum, o zaman hepimiz örnek insanlarýz. En doðrusuda budur ya hepimiz kusursuzuz ve hepimiz ayný zamanda kusurluyuz. Kimse kimsenin üstünü örtmez aksine açar... Evet nankörlük, bencilik, çýkarcýlýk..bunlarý bir kenara býrakýrsak daha objektif düþüneceðiz. Bazý durumlarý da hazmetmek gerekir. Nedense hazmedemediðimiz durumlarda daima baþkalarý için olumsuz yakýþtýrmalarda bulunmuþuzdur. Kimi sözüm ona artýk olgun kiþi, iyilik yap denize at terimini sýkça kullanýr. Yani iþte ben zamanýnda iyilik yaptým ama karþýlýðýný alamadým dercesine isyankar bir cümle... Eh sen yaptýn. Bu doðru tabi Ya sana hiç iyilik yapýlmadý mý? Sen ne verdin karþýlýðýnda? O nankör ve bencildir? Sen her þeyini paylaþtýn mý? Dertlerinden bahsedilmiyor elbette! Oysa biz ne yaparsak kendimiz için yapýyoruz. Ýyilikte yapsak, yardým da etsek, birilerine destek de olsak, birileri için üzülsek de, sevinsek de, her þeyi kendimiz için kendi duygularýmýzý tatmin etmek için, kendi huzurumuz için yapýyoruz. O halde niye medet bekleriz ki baþkalarýndan. Onlar için yapmýyoruz ki... Zaman olur birileri için bir þeyler yapýlýr. Ama bazen de þartlar elveriþli olmaz. Fakat bizler bunu görmeyiz. Ýnsanlarýn tamamen bencil olduklarýný ve iliþkilerin sadece çýkara dayandýðýný söylemek büyük bir yalan olacak. Ýnsanlar bir þeyi yaptýklarýnda neden yaptýklarýnýn bilincinden olmadýklarýndan var olan olumsuz deðerlendirmelere giriyorlar. Marifet kolayca bir þeyler bulup yakýþtýrarak damgalamak deðil, marifet insaný olduðu gibi kabul etmektir. Marifet babamýn oðlu mu yapayým diyerek deðil, marifet insani görevlerimden birisidir yapýyorum, bunun içinde madalya beklemiyorum demektir. Ve her insan saðlýklý bir egoya sahip olsun. Neden olmasýn ki? DILARA REISEN SEYAHAT Y e m i n l i t e r c ü m a n l ý k v e d a n ý þ m a n l ý k b ü r o s u Inh: Hatice Eldeniz (übersetzerin/ Dolmetscherin) Hack str. 3, Stuttgart Tel: (0711) Fax: (0711) Mustafa KOCATÜRK & Müslim AÞÇI Langwiesenweg 32 i Stuttgart (Großmarkt) Tel: Fax: Handy: Team mit Pep Gebäudereinigungs-Service Nordheimer Str.7, Stuttgart/ Zuffenhausen Tel: 0711/ / Fax: 0711/ Internet: Inhaberin: Zekiye Kalaycý Geschäftsführer: Özgür Kalaycý DEM GAZETESÝ Hack str. 3, Stuttgart Tel: / 12 Fax: Hatice Eldeniz Herausgeber/ Geschäftsführerin Þükrü Yýldýz Chefredakteur Der Verlag übernimmt keine Haftung für den Inhalt der Anzeigen und Anzeigentexte. Die von Verlag gestalteten Anzeigen sind urheberrechtlich geschützt. Yazýlardan yazarlar sorumludur... KEMER ~OCAKBAÞI~ GRILLHAUS Her cuma ve cumartesi canlý müzik BEUSSELSTR Berlin Tel: 030/ / Öffnungszeiten: Täglich: Uhr

3 Sayý: Haziran 2001 Baden-Würtenberg deki havayollarý Acentalarýndan örnek giriþim Burak göklerde! ÞÜKRÜ YILDIZ Stuttgart da ve çevresinde hizmet veren acentalar bir araya gelerek kendi havayollarý þirketini kurdu. Baden Württemberg de Air Alfa ve Ýstanbul Hava Yollarý nýn kapanmasýndan doðan boþluðu doldurmayý amaçlayan Burak Hava Yollarý þirketine sekiz acenta ortak oldu. Müþterilerini, kendi havayollarý þirketiyle uçurmayý amaçlayan acenta sahipleri, þimdiye kadar baþka þirketlerle çalýþmaktan dolayý yaþadýklarý sorunlarý asgariye indireceklerini düþünüyorlar. Burak Hava Yollarýný bir acentalar þirketi olarak tanýmlayan Halkla Ýliþkilerden Sorumlu Genel Müdür Mehmet Eldeniz, Stuttgart dan Türkiye nin altý noktasýna -Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Kayseri, Trabzon, Adana ya- direk uçak kaldýracaklarýný belirtti. Emniyeti ve tecrübesi kanýtlanmýþ olan Free Bird Hava Yollarýna ait uçaklarý kullanacaklarýný belirten Eldeniz, Amacýmýz, Türkiye ye uçmak isteyen yolculara iyi bir hizmet vermektir. Sabah saatlerinde Stuttgart dan kalkan uçaklarýmýzýn, Türkiye çýkýþlarý ise öðleden sonraya denk gelecek. Böylece, yolcularýmýz rahat bir ulaþým imkaný bulabilecekler dedi. Hedeflerinin uçuþ noktalarýný geliþtirmek olduðunu söyleyen Eldeniz, Almanya nýn diðer noktalarýndan da uçuþlar planladýklarýný belirtti. Acenta sahiplerine çaðrýda bulunan Eldeniz, ayný þekilde kurulacak þirketleri destekleyeceklerini söyledi tarihinden itibaren rezervasyonlarý baþlayan Burak Hava Yollarý þirketini ilk uçuþu 1 Haziran 2001 tarihinde gerçekleþtirdi. t a n ý t ý m d a g ü ç l ü i s i m.... DEM Reklam Ajansý Hack str. 3, Stuttgart Tel: / 12 Fax: Bu çoðrafya bunu hak etmedi! Türkiye nin fazla doðrusu olmadýðýný zaman gösterdi. Olanlar ya uygulanamadý yada yanlýþlarýn gölgesinde kaldý. Bunun sonucunda, medeniyetlere ev sahipliði etmiþ coðrafya, kaprislerin, ilkel güdülerin ve kinin kurbaný haline getirildi. Toplumsal birlik, kardeþlik, dostluk duygularý ortadan kaldýrýldý. Bu güne kadar doðrular olarak sunulanlarýn kimlerin ceplerini doldurduðu görüldü. Gazeteci ve yazarlarý hapislere dolduranlar, türbanlýdýr diye öðrencileri okullara almayanlar, dilleri ve kültürleri yasaklayanlarýn kendi ceplerinin siyasetini yaptýklarý ortaya çýktý. Ýnsanlarýn bir birine güvenmediði, herkesin herkesten kuþkulandýðý ve yararlanmaya çalýþtýðý bir ortam yaratýldý. Þimdi bu yaratýlmýþ ortamýn sýkýntýlarýný hep birlikte çekmekteyiz. Düne kadar devlet idaresinde etkin söz sahibi olan bir çok kiþi þu günlerde kirli iþlerden dolayý tutukludurlar. Bu yöneticiler zamanýnda alýnan kararlarýn, kendi çýkarlarý ve kirli iliþkilerini sürdürmek için kullandýklarý gün gibi ortadadýr. Bundan dolayý kirli iþlere bulaþmýþ olanlarýn yanlýþlarýnýn yaratýcýlarý ve sorumlularý olarak da hesap vermeleri gerekmektedir. Olayýn sadece ekonomik boyutlarý deðil, yaratmýþ olduðu siyasi sonuçlarý da yargýlama konusu olmalýdýr. Bu yapýlmadýkça, hiç bir þey deðiþmeyecektir. Gidenlerin yerine yenileri gelecek ve çark devam ettirilecektir. Çarký devam ettiren ve etmesine neden olan olgularýn ortadan kaldýrýlmasý gerekmektedir. Bunu çarkýn içinde olanlar yapamaz. Yapmaz. Bu durumun deðiþmesinden yana olan bizlerin, toplumu siyah ve beyaz olarak bölmeye çalýþan argümanlara karþý daha etkili mücadele vermemiz gerekmektedir. Kirli siyasetin ve yöneticilerin yararlandýðý türbanlý-türbansýz, Türk-Kürt, sol-sað, dinli-dinsiz gibi kavramlarý bir yana iterek, coðrafyanýn zenginliklerinin tümünün bileþkesi olan bir halk birlikteliði yakalamak zorundayýz. Devleti amaç olmaktan çýkararak, halka hizmet veren bir araç haline getirmek gibi bir hedefimiz olmalýdýr. Devletin bekasý adýna halkýmýza atýlan kazýklara son verilmelidir. Devletin deðil, toplumun ve halkýn bekasý düþünülmedikçe bir yere varýlamayacaðý gün gibi ortadadýr. Halk devletin güvencesidir. Halkýn sosyal, ekonomik ve siyasal talepleri doðru örgütlenmez, garantilere kavuþturulamazsa, devletinde hiç bir garantisi olamaz. Tek tek bireylerin özgürlükleri, yaþam biçim ve iliþkilerinin toplamýndan güvenilir bir devlet ortaya çýkar. Buda devlete sahiplenme duygusunu geliþtirir. Devlet sorunlarýn kaynaðý olmaktan çýkar, refahýn örgütleyicisi olur. Bu ülkeye büyük haksýzlýklar edilmektedir. Kirli iliþkiler cumhuriyetine çevrilmek istenen bu topraklarýn geçmiþi bunu hak etmemektedir. Bu halk bunu hak etmemektedir. Gereðinden fazla fedakarlýkta bulunulmuþtur. Kimse bunun aksisini söyleyemez. Herkes kendinden tavizler vererek gelecek güzel günler için mücadele etmiþtir. Etmektedir.

4 Ýnsan Haklarý Örgütü (ai) Amnesty 40. yýldönümünde avukat Eren Keskin ai-insan haklarý ödülüne layýk görüldü.ödülün, kamuoyunun dikkatini insan haklarý savunucularýnýn çalýþmalarýna çektiði vurgulandý. Hamburg benefiz galasýna katýlan birçok ünlü arasýnda Katja Riemann, siyasi takipte olanlarýn ve iþkence görenlerin haklarýný arayanlarýn günümüzün kahramanlarý olduðunu söyledi. Taciz kurbanlarýnýn haklarýný arýyor TV-modaratörü Maybrit Illner ve ünlü oyuncu Kai Wiesinger in 40. doðum günü kutlamasýnýn sunuculuðunu yaptý. Muharrir Roger Willemsen ödülü vermeden önce yaptýðý konuþmada, Keskin in ülkesinde tavizsiz bir þekilde siyasi takip Sayý: Haziran yýlýn ödülü Eren Keskin e verildi Uluslararasý Af Örgütü 40 yaþýnda altýnda olanlar ve iþkence görenlerin haklarýný savunduðunu öne çýkardý. Willemsen, özellikle insan haklarý savunucusu Eren Keskin in cezaevlerinde güvenlik görevlilerinin cinsel tacizine maruz kalan kadýn tutuklular için verdiði mücadelenin önemini vurguladý. Türkiye de önemli yere sahip Avukat Eren Keskin yaptýðý konuþmada, kendisi için en önemli günlerden biri olduðunu belirterek, amnesty nin Türkiye de önemli bir yere sahip olduðunu kaydetti. Amnesty Ýnternational insan haklarý ödülü 1998 yýlýndan beri veriliyor. Herþey Unutulmuþ Mahkumlar la baþladý 28 Mayýs 1961 de kurulan Uluslararasý Af Örgütü, 40. Yýlýný doldurdu. Bu tarihte Londralý Avukat Peter Benenson un haftalýk Observer gazetesinde yayýmlanan Unutulmuþ Mahkumlar baþlýklý makalesi, örgütün doðum belgesi olarak kabul ediliyor. Bugün 80 yaþýnda olan ve 40 yýl önce yazdýðý makalesinde insanlarý, politik görüþleri nedeni ile hapse atýlan, iþkence gören ya da öldürülen insanlara yapýlanlar nedeniyle sorumlulara mektup yazmaya çaðýran Benenson un bu çabasý sonuçsuz kalmamýþ. Pek çok tutuklu serbest býrakýlmýþ, iþkence sorumlularý yargý önüne çýkarýlmýþ ve politik cinayetler adalet makamlarýnca araþtýrma kapsamýna alýnmýþ. Açadað-Elbistan Vakfý (AK-EL), uzun süredir planladýðý, Kültür Merkezi nin temelini attý tarihinde yapýlan temel atma töreni, coþkulu ve zengin bir protokol katýlýmýyla Yenibosna da gerçekleþtirdi. Mart ayýnda yapýlan kongre ile yönetime gelen yeni yöneticiler, son birkaç yýlýn hedefi olan Kültür Merkezinin yapýlmasý için yoðun bir çalýþmaya giriþtiler. Bu amaçla yapýlan, bir dizi faaliyet sonrasýnda, arzu edilen noktaya gelindi. Yapýlmasý düþünülen merkez için gerekli olan milyarýn, 250 milyarýný toplayan yönetim, yapýlan törenle Merkezin temelini attý. Törene Devlet Bakaný Hasan Gemici, Ýstanbul DSP Milletvekili Rýdvan Budak, Bahçelievler Belediye Baþkaný Saffet Bulut, Avcýlar STUTTGART ALEVÝ KÜLTÜR MERKEZÝ Stuttgart Alevi kültür Merkezi 9. olaðan genel kurulu gerçekleþtirdi Divan baþkanlýðý AABF Yönetim kurulu üyesi Baden Württemberg Bölge Koordinatörü Ýsmail Çelebi ve yardýmcýlýðýný da Baden Württemberg Bölge sekreterliðine baðlý Yýlmaz Kaþýkçý ve SAKM üyesi Veli Arslan ýn yaptýðý kurultayda, yönetim kuruluna; Baþkan: Hakký Þahin 2. Baþkan: Dursun Kýlýç Sekreter: Ferman çaðlar NEUERÖFFNUNG täglich neue Waren ab -,99 Açadað-Elbistan Vakfý Kültür Merkezi nin temelini attý Belediye Baþkaný, Ýstanbul Vali Yardýmcýsý, Hadep Ýl Baþkaný Doðan Erbaþ ve il yöneticileri, Hadep Ýlçe Baþkaný Sabahattin Çelik, CHP Bahçelievler Ýlçe Baþkaný.. CEM Vakfý Baþkaný Ýzzettin Doðan, SEV- DER Baþkaný Av. Rýza Sürensoy, Kürecikliler Derneði Baþkaný Asaf Eligün vs. katýldýlar. Dr. Þahin Özdemir in sunduðu programa, yöre sanatçýlarý Kamil Karakurt ve Münir müzikleriyle katýlýrken, SEV-DER folklor grubunun gösterisi, izleyicilerde coþku yarattý. AK-EL Yönetim Kurulu adýna Baþkan Bektaþ Özbek in açýlýþ Sekreter Yard.: Birgül Metin Sayman: Murat Kral Sayman Yard.: Ekrem Aðýrgöl Diþ Ýliþ.ve Basýn: Ertuðrul Karaca Kültür ve Sanat: Ýsmet Durmaz Dernek Sor. : Adnan Önder Dernek Sor. : Mehmet Yýldýz Halkla iliþkiler Sor: Nazým Meral seçildiler. SCHNÄPPCHEN SHOP AN & VERKAUF, UMTAUSCH DORSTENER STR BOCHUM Tel: 0234 / Händy: 0179 / Händy: 0171 / konuþmasýyla saat 14:30 da baþlayan tören, protokol katýlýmcýlarýn konuþmalarýyla devam etti. Baþkan konuþmasýnda, bölge insanlarýna hizmet üretmekte kararlý olduklarýný, verilen ve verilecek olan destekle bu amaçlarýný gerçekleþtirebileceklerini belirtti. Daha sonra kürsüye gelen Devlet Bakaný Hasan Gemici, toplumdaki dayanýþma ve paylaþma duygularýnýn geliþmesine hizmet eden bu çalýþmalarýn taktir edilmesi gerektiðini belirterek bu çalýþmayý kutladýðýný ifade etti. Daha sonra söz alan, DSP Milletvekili Rýdvan Budak, Akçadað-Elbistanlýlarýn þehre kolay uyum saðladýklarýný ve baþarýlý bir ticari performans sergilediklerini belirterek, bir arada olma ve ortak sorunlara çözüm bulmada gösterilen baþarýlý bir çalýþmanýn ürünü olan bu faaliyetten dolayý taktirlerini dile getirdi. Bahçelievler Belediye Baþkaný Saffet Bulut ise, Belediye Baþkaný olduðu ilçede yapýlan bu Kültür Merkezi için yapabilecekleri her türlü yardýmý yapmaya hazýr olduklarýný ifade ederek bu tür faaliyetlerin yanýnda olacaklarýný gösterdi. Daha sonra söz alan CEM Vakfý Baþkaný Ýzzettin Doðan, gösterilen çaba ve fedakarlýðýn sonucu yaratýlan bu deðerlerin topluma faydalý olmasý dileklerini ifade etti. Yapýlan konuþmalardan sonra, tören sona erdi. ÝNTERNASYONAL C a f f e - B a r - B i l a r d * Demli cayýn, sohbetin, kahvenin tadýna burada varýlýr. * Büyük TV ekranýnda Cine-5 farkýyla futbol maçý ve diðer bütün proðramlarý seyretme imkaný * Bar, Bilardo ve öteki tüm oyun imkanlarýyla hoþ vakit geçirilecek bir buluþma merkezidir; ÝNTERNASYONAL CAFFE... Schütsenstr. 41 * Dortmund Tel: 0231/

5 Sayý: Haziran 2001 Türk þirketlerinin sayýsý ikiye katlanacak Almanya daki refaha büyük katký Avrupa Türk Ýþadamlarý Derneði (ATÝAD) tarafýndan yaptýrýlan bir kamuoyu araþtýrmasýna göre, 2010 yýlýna kadar Almanya da Türk iþadamlarýnýn sayýsý ikiye katlanacak. Öte yandan, þirketlerde çalýþanlarýn sayýsýnýn da 1999 yýlýnda istatistiklerde kaydedilen verilere göre 293 binden 650 bine çýkmasý bekleniyor yýlýnda serbest meslek sahibi olan Türklerin sayýsý da 55 bin olarak tespit edildi. Prof. Mete Tunçay ýn Ýstanbul un fethinde tüfek kullanýlmadý sözü tartýþma yarattý Ýstanbul un fethinin 548. yýldönümü, 29 Mayýs ta kutlandý. Belgradkapý da düzenlenen törende, fetih yeniden canlandýrýldý. Eli tüfekli Yeniçeriler, Mehteran eþliðinde Allah Allah nidalarýyla surlara týrmandýlar. Osmanlý ve Türk bayraklarýný burçlara diktiler. Alýþageldiðimiz bu kutlama, Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü Baþkaný Prof. Mete Tunçay ýn iddialarýyla tartýþmaya neden oldu: Ýstanbul un fethi sýrasýnda Osmanlý ordusu tüfek kullanmadý! Biz de tarihçilere, tarihe meraký olanlara sorduk. Aldýðýmýz cevaplar, fetih ve tüfek tartýþmasýnýn daha çok süreceðini gösterdi. TÜFEK KULLANILMADI DEDÝLER Prof. Mete Tunçay (Bilgi Üniversitesi) Kitaplarda tüfek geçmiyor Osmanlý tarihçisi deðilim, otorite olarak söyleyemem ama tüfek, Ýstanbul un muhasarasýnda kullanýlmadý, Çaldýran Savaþý nda kullanýldý. Tüfek aðýr olduðu için saldýrýda deðil savunmada kullanýlýyor. Bu konuda iddialý deðilim. Tarih hocasý olunca tarihin iddiacýsý olmam þart mý? Þunu biliyorum, ilk tüfekler minyatür top gibi. Taþýnmasý, doldurulmasý bela. Dolayýsýyla saldýrýda deðil, savunmada kullanýlýyor. Ýstanbul un fethiyle ilgili kitaplarda tüfeklerle ilgili birþey görmedim. Prof. Feridun Emecen (Ýstanbul Üniversitesi) Olsa bile kullanýlmadý Kaynaklarda doðru dürüst bilgi yok. Daha sonraki dönemlerde hazýrlanan kaynaklarda ateþli silahlarýn kullanýldýðýný biliyoruz ama tüfekler muallakta kalýyor. Kuþatmalarda tüfekler kullanýlmaz. Meydan muharabesinde kullanýlýr. Yük deðil zenginlik ATÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Eþref Ünsal, araþtýrmanýn sonuçlarýndan yola çýkarak bugünlerde yoðun tartýþýlan göç politikasýna deðindi. Tartýþma düzeyinin, siyaset ve kamuoyu nezdinde göç edenlerin bir zenginlikten ziyade halen bir yük olarak görüldüðüne dikkat çekti. Ünsal, verilerin yabancýlarýn ve gelecek nesillerin bu ülkedeki refaha katkýsýnýn büyük olduðunu ve daha da yükseleceðinin altýný çizdi. Yýllýk iþlem miktarý 192 milyar Yapýlan analize göre serbest meslek sahibi Türklerin oraný bugünlerde yüzde 6.7 den 2010 yýlýnda yüzde dokuza týrmanacak. Ayrýca 50 milyarda seyreden yýllýk iþlem miktarýnýn 2010 yýlýnda 192 milyar dolayýnda bir büyüme göstereceði belirtildi. Ayný zamanda Türkiye kökenli nüfusun 2.49 milyondan 3.09 milyona kadar çoðalmasý bekleniyor. Alýþýlan sektörlerin dýþýna açýlým ÝSTANBUL TOPLA TÜFEKLE MÝ YOKSA SADECE TOPLA MI FETHEDÝLDÝ?.. TARÝHÇÝLER OSMANLI NIN TÜFEÐÝ ÝLK OLARAK NE ZAMAN KULLANDIÐINA KARAR VEREMEDÝLER!! Tahir defterlerinden anlaþýldýðýna göre 15. yüzyýlýn 2. yarýsýnda özellikle Balkanlar daki Osmanlý kalelerinde tüfekli muhafýzlar bulunduðunu biliyoruz. Fakat istanbul un fethinde kullanýldýðýna iliþkin bilgi yok. Tüfek olsa bile faydasý olacaðý þüpheli. Ama buna mukabil geliþmiþ top ve havantoplarý kullanýldýðýný biliyoruz. Tüfeðin böyle bir mevzi yok. Kuþatmada fayda temin etmez. Yýlmaz Karakoyunlu (ANAP milletvekili) Tarihçilerimiz ne yaptý 548 senedir bu meseleyi eðer ilk defa tartýþýyor ve henüz bir sonuca ulaþtýramýyorsak, bunca yýldýr tarihçilerimiz ne yaptý diye sorarým. Bu, tüfeðin kullanýlýp kullanýlmadýðýndan daha önemlidir. Mete Bey in bu yazýlarý, makaleleri görmemesi mümkün deðil. Karþýtýný ifade edecek belgesi, bilgisi var ki böyle söylüyor. Tüfekler vardýr ama fetihte kullanýlmamýþ olabilir. Mete Hoca tarihçi diye tarihin iddiacýsý deðil. Ama kocaman tüfeklerle kale fethedemezsiniz, o tüfekleri taþýyamazsýnýz. Hareketli tüfek deðil ki. Hem o tüfeði bir kere atýp yeniden doldurana kadar okçular kýrk tane ok atar. Herkes zannediyor i pompalý tüfek var, hemen patlayacak! TÜFEK KULLANILDI DEDÝLER Mustafa Armaðan (Zaman Gazetesi) Mete Bey araþtýrmamýþ Mete Bey bence yeterince titiz araþtýrma yapmadan bu görüþe varmýþ. Mesela Ýstanbul kuþatmasýnda kullanýlan ateþli silahlarý anlatan Kelly Devries in kitabýnýn 355. sayfasýnda Ýstanbul un fethinde yeniçerilerin tüfek kullandýklarýný, aþaðý yukarý 10 kadar kuþatmayý izleyen batýlý kaynaklara dayanarak yazmýþ. Bir baþka kaynak da ATÝAD Baþkaný Ünsal, Türk iþverenlerin Avrupa çapýnda da giderek önem kazandýðýný söyleyerek, 3,4 milyon insanýn gelecekte Türkiye nin Avrupa ya entegrasyon sürecinde büyük rol oynayacaðýna da dikkat çekti. ATÝAD tan verilen bilgilere göre Almanya daki Türk þirketleri Ethnic Business olarak tanýmlanan ve ülkede bulunan yabancýlarýn istemlerine cevap veren alanýn dýþýna açýldý. Günümüzde uluslararasý aktif olan þirketlerin turizm, tekstil ve hizmet veren sektörde hareket ettikleri belirtildi. doðrudan Osmanlý tarihi olan Kitab-ý Cihannüma. Bu kitabýn bir baþka adý da Neþr-i Tarihi. 2. cildin 565, 611 ve 639. sayfalarda Ýstanbul un fethinden 30 yýl önceki olaylardan bahsederken Top ve tüfek yaðdýrýp þeklinde ifadeler var. Osmanlý nýn lerde yaptýðý savaþlarda top ve tüfeði kullandýðýný gösteriyor. Kitabýn yazýldýðý tarih de Mete Bey Çaldýran Savaþý nda diyor. Bu kitap Çaldýran dan 22 yýl önce yazýlmýþ. Halil Ýnalcýk Hoca nýn 1975 te Oxford Üniversitesi nin yayýmladýðý Ortadoðu da Savaþ Teknoloji ve Toplum adlý kitapta bir makalesi yer alýyor: Ortadoðu da Ateþli Silahlarýn Yayýlmasýnýn Sosyal ve Siyasi Etkileri. Makalede, Osmanlý ordusunda tüfeðin kullanýlmasýndan bahsediyor. Osmanlý ordusunda tüfeðin kullanýlmasý o kadar meþhur olmuþtu ki 1509 da yani Çaldýran dan beþ yýl önce Hindistan da Moðol hükümdarý Babür Han vardý. Ýstanbul dan tüfekçi istiyor. Halil Ýnalcýk Hoca 1964 de yazdýðý Osmanlý Devrinde Türk Ordusu yazýsýnda 1444 Varna Muharebesi nden itibaren Osmanlý ordusunda tüfek kullanýldýðýný söylüyor lerden itibaren Osmanlý ordusu, batýda yaptýðý savaþlarla ateþli silahlarla tanýþýyor. Ýsmail Özdilek (Emekli Albay) 17 çeþit ateþli silah Ýstanbul un fethinde 17 çeþit ateþli silah kullanýldý. Hepsini kendimiz imal etmedik. Avusturyalý, Alman, Fransýz, Macar, Ýngiliz uzmanlar da tüfek yaptý. Bu tüfeklerin bir kýsmý sert tahtadandý. Tabii bunlar aðýzdan dolma silahlar. Tek atýþ yapar. Tekrar hazýrlanmasý zaman alýr. Tesirli mesafeleri azdýr: 50 metre.

6 STUTTGART DA TÜRK TOPTANCILARI BIRLEÞTÝ Stuttgart Hal lin de Yaklaþýk 30 yýldýr Türk toptancýsý olarak çalýþan Türk firmalarý bir araya gelerek Türk Toptancýlarý Derneði adý altýnda kendi birlikteliklerini kurdular. M. Umut /Stuttgart Stuttgart Baþkonsolosu Ahmet Funda Tezok ve ATA Consult þirket Danýþmanlýk Merkezi nin giriþimleri ile Stuttgart Hal lin de gýda sektöründe faaliyet gösteren 12 Türk firmasý 30 yýl sonra bir dernek çatýsý altýnda birleþtiler. Bu anlamlý birliktelik yapýlan Giriþimciler Günü ile basýna ve kamuoyuna tanýtýldý. Toplantýya Stuttgart Baþkonsolosu Ahmet Funda Tezok, ATA Consult Baþkaný Dr. Ahmet Ertekin, Maliye ve Gümrük Ataþesi Ahmet Kabiloðlu, çalýþma Ataþesi Nail Tanrýverdi, Toptancýlar Derneði Baþkaný Mesut Adýyaman, Firma Schenker Stinnes Logistics den Ilona Hoffmann, Württemberg Perakende Satýþ Föderasyon undan Michael Geschwinder konuþmacý olarak katýldýlar. Açýlýþ konuþmasýný yapan Toptancýlar Derneði Baþkaný Mesut Adýyaman, Toptancýlarýn sorunlarýna ve dernek tanýtýmýna yönelik þunlarý söyledi: Almanya da ve baðlý bulunduðunuz eyalette faaliyet gösteren Türk esnafý son günlerde, yaþanmakta olan olumsuz piyasa koþullarýndan çok ciddi bir þekilde etkilenmektedir. Globalleþen ekonominin getirmiþ olduðu acýmasýz rekabet küçük iþletmeleri çok zor durumda býrakýrken, her gün yeni bir iþ yeri kapanma korkusu ile yüz yüze yaþamaktadýr. Avrupa ülkelerinin hemen hemen tamamýný etkisi altýna alan hayvan hastalýklarý özellikle et sektöründe iþ yapan Türk esnafýný da tehdit etmektedir. Türk ürün ve mamullerini Avrupa ve Almanya pazarýna taþýyan Sayý: Haziran 2001 esnafýmýz Türkiye de yaþanan ekonomik krizden dolayý, oluþan piyasadaki belirsizliðin faturasýný ödemektedir. Öte yandan bizlerin kendi branþlarýmýzda ilerleyip ve hizmet sektörünü geliþtirebilmemiz için büyük bir kalifiye eleman sýkýntýsý yaþamaktayýz. Bütün bu sorunlarý dün ve bugün bireysel çabalarýmýzla çözemedik ama yarýn top yükün, sorunlarýn kurmuþ olduðumuz güçlü bir dernek çatýsý altýnda çözümlenebileceðine inandýðýmýzdan bu derneði kurmuþ bulunmaktayýz. Derneðimiz üyesi 12 firma, Stuttgart Hal line, her gün ortalama 200 ile 300 ton arasý gýda ürünleri bu firmalarýmýz tarafýndan getirilerek pazarlanmaktadýr. Firmalarýmýzýn personel istihdam kapasitesi yaklaþýk olarak 150 li dolayýndadýr. Toplam yýlýk ciromuz 250 milyon DM civarýndadýr. Günlük hitap ettiðimiz müþteri sayýmýz takriben 500 ile 600 arasýndadýr. Bizler Stuttgart Hal line: mal giriþleri, kira, park ve çöp giderleri gibi bir çok ücretler - ödemekteyiz. Bütün bu veriler göz önünde bulundurulduðunda Baden Württemberg Eyaleti ekonomisine katkýlarýmýz küçümsenmeyecek rakamlardadýr dedi. ATA Consult Baþkaný, Dr. Ahmet Ertekin yapmýþ olduðu konuþmada: Küreselleþme eðiliminin giderek hýz kazandýðý dünyamýzda, (KOBÝ) lerin baþarýlý olabilmesi dünya ekonomisi ile entegre olmasýný gerekli kýlmaktadýr. Dünya ekonomisi ile önemli bir aðýrlýðýný oluþturan bu iþletmeler, ekonomiye dinamizm ve rekabetçi bir boyut kazandýrarak piyasa mekanizmasýnýn etkinliðini artýrma, sürdürülebilir kalkýnmayý saðlama, istihdam yaratma, bölgesel sosyo-ekonomik dengesizlikleri giderme ve kalkýnmayý tabana yayma gibi önemli fonksiyonlarý ile Alman ekonomisinin de temel dinamiðini oluþturmaktadýrlar. Alman sanayisi dünya rekabetine açýldýðýndan KOBÝ ler çok önemli darboðazlarla ve uyum sorunlarýyla karþý karþýya kalmaktadýr. Bu nedenle KOBÝ ler için rekabet güçlerini geliþtirmeye yönelik politika ve stratejilerin belirlenmesi Almanya açýsýndan hayati önem taþýmaktadýr. Bu süreçte, Almanya`daki Türk KOBÝ lerinin rekabet güçlerini geliþtirmede teknolojik geliþmeleri yakýndan takip etmeleri, bunun için de teknoloji transferi ya da araþtýrma-teknoloji geliþtirme faaliyetlerine aðýrlýk vermeleri zorunluluk arz etmektedir dedi. Schenker firmasýný temsilen toplantýya katýlan bayan Ilona Hoffmann, Toptancýya lojistik destek konularýnda bilgi verirken, Türk transport firmalarýnýn yaþamakta olduklarý zorluklara dikkat çekerek þularý belirti: Avrupa ve diðer karayollarýnda konulan kotalardan dolayý özellikle Türk transport firmalarý yýlda sýnýrlý rakamlarla Avrupa ya týrlarýný göndere biliyorlar. Özellikle Avusturya bu konuda çok katý davranmaktadýr. Havayolu ile yapýlacak transportlar çok pahalý, Deniz ve Demiryoluyla çok uzun, ancak Karayoluyla transportlar en mantýklýsý onunda büyük zorluklarýnýn olduðunu biliyoruz dedi. Württemberg Perakende Satýþ Föderasyonu nu temsilen toplantýya katýlan Michael Geschwinder, Perakendecilerin sorunlarýna deðinirken Haarstudio GEZER Wir haben auch Montags geöffnet! DAMEN Trockenschneiden 18,- Waschen, Fönen ab 25,- Waschen, Schneiden, Fönen ab 33,- Waschen, Schneiden, Legen 30,- Waschen, Legen 23,- Dauerwelle komplett ab 75,- Färben ab 30,- Strähnchen ab 35,- Tönen ab 25,- HERREN Trockenschneiden 13,- Nassrasur 10,- Waschen, Schneiden, Fönen ab 18,- Kinderhaarschnitt/ Junge ab 10,- Kinderhaarschnitt/ Mädchen ab 15,- Waschen, Schneiden, Fönen, Nassrasur 30,- Westerbleichstr DORTMUND Tel: Öffnungszeiten Mo. bis Fr Samstasg Friseurin wird gesuch! entegrasyon için yapýlmasý gereken zorunlu çalýþmalardan birisi, küçük ve orta ölçekli iþletme (KOBÝ) lere iliþkin ekonomi politikalarýnýn gözden geçirip dünya ekonomisindeki geliþmeler ýþýðýnda yeni strateji ve politikalar geliþtirmektir. Çünkü, toplam iþletmelerin %98-99 gibi Türk iþletmelerinin bu gün büyük zorluklar çektiðini bunun bir çok nedeni olduðunu belirterek þunlarý söyledi: Küçük esnafýn büyüklerle rekabet yapma þansý olmadýðýndan dolayý, büyük bir darboðaza girmiþtir. Önümüzdeki 3 yýl içinde çok ciddi önlemler alýnmaz ise yüzde 60 a aran oranda kapanmalar olur

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 DEHA PREFABRÝK ÝMALAT LTD.ÞT BÝRLÝK NE YAPIYOR DEDÝK!!! Üzümcüler Birliði ne Yapýyor diye geçen haftalarda sorduk. Cevabý da geç kalmadý geldi. Geldi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

Hayvan Pazarý na kazma

Hayvan Pazarý na kazma Bu haber üç dönemlik vekiller için AK Parti, üç dönem kuralýný kaldýrmayý düþünmüyor. Koalisyon kurulamaz ve Türkiye erken seçime giderse, 25. Dönem parlamentosunu pas geçmeyi planlýyor. Böylece 7 Haziran'da

Detaylı

Baca deðil kanser borusu

Baca deðil kanser borusu Ülkemizdeki baz istasyonlarý tam defilelik! Ne estetik bir dizayn bu... Ya bir yapay palmiyenin tepesine gizlenmiþ, ya da baca diye evin damýna! Sanki maskeli balo! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler Defol Bush sayfa: 7 Katil Bush, hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? sayfa: 8-9-10 sosyalist isci SAYI: 221 8 Temmuz 2004 1.000.000 TL. Yeni bir sol üzerine tartýþmalar Sosyalistler hareketi ve ondan çýkan

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

Mali kriz Belçika yý da vurdu

Mali kriz Belçika yý da vurdu Brüksel güzeli Zeynep 19 Yaþýndaki Türk kýzý Zeynep Sever Brüksel i Belçika güzellik yarýþmasýnda temsil etmeye layýk görüldü. 4 te Belçika nýn göbeðindeki küçük Türkiyeler Bizim Sokaklar yazý dizimiz,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı