Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zaman baþka nasýl olabilirdi?"

Transkript

1 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem darbeyi destekleyenler, darbe ortamýný yaratanlar postmodern darbenin gerçekleþmesi için her türlü entrikayý çeviren kim varsa elbette ki bunlar sorumludur. Ama ben merak ediyorum; mesela Fethullah Gülen i Türkiye de sorgulayacak yürekli savcý var mý? Kendisi darbeyi desteklemiþtir ve övmüþtür. Darbe yapýldýktan sonra orduya teþekkür etmiþtir. Fakat o yürekli savcý Türkiye de var mý bilmiyorum diye konuþtu. ORTADA BÝR HESAPLAÞMA YOK Darbe ile hesaplaþma, darbe ile yüzleþmenin baþlý baþýna olumlu bir konu olduðunu belirten Demirtaþ, Yani hiçbir darbe giriþiminin ve gerçekleþmiþ bir darbenin hesapsýz sorgusuz bir þekilde kalmamasý lazým. Burasý muhakkak. Ýtalya, Çek Cumhuriyeti ve Romanya dan gelen gençler, Nevþehir de Türk gençleri ile þiddete karþý mücadele için bir araya geldi. "Þiddete Karþý Birlikte Hareket Edelim" konulu gençlik projesi kapsamýnda el ilanlarý daðýtýldý. Nevþehir Valiliði Avrupa Birliði Projeler ve Dýþ Ýliþkiler Koordinasyon Merkezi ve Avrupa Birliði Kapadokya Gençlik Platformu iþ birliðinde düzenlenen "Þiddete Karþý Birlikte Hareket Edelim" konulu gençlik projesi kapsamýnda; Ýtalya, Çek Cumhuriyeti ve Romanya dan 18 genç Türkiye ye geldi. Nevþehir de Türk gençler ile buluþan Avrupalý gençler, her türlü þiddete karþý birlikte hareket etmek ve vatandaþlarý bu konuda bilinçlendirmek amacýyla alýþveriþ merkezlerinde þiddete karþý ürettikleri sloganlarý sergileyip vatandaþlara, "Þiddete Karþý Birlikte Harekete Geçelim" yazýlý kartlarý daðýttý. Geçtiðimiz hafta 16 Nisan 2012 Perþembe günü Nevþehir Dedeman Otel de Uluslararasý Ergen Ýntiharlarý ile Mücadele konulu çalýþtay yapýldý. Nevþehir Dedeman Otel de Nevþehir Valiliði nin koordinatörlüðü ve Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalý ile Nevþehir Emniyet Müdürlüðü tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen çalýþtaya; Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ, Vali Yardýmcýsý Mustafa Kemal Keskin, Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Turgay Aras, Nevþehir Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Çetin Pekacar, Nevþehir Ýl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Gurulkan, Ýntiharý Önleme Derneði Baþkaný Prof. Dr. Iþýk Sayýl, Türkiye nin yaný sýra Almanya, Yunanistan, Ýspanya gibi bazý yabancý ülkelerden uzmanlar, diðer vilayetlerin Ýl Emniyet Müdürlüðü yetkilileri katýldý. Ýntiharýn bir hastalýk olmadýðýný, bir davranýþ þekli olduðunu söyleyen... Zaman baþka nasýl olabilirdi? Avanos Belediyesinin "Avanos-Kýzýlýrmak 3. Kültür ve Sanat Günleri" kapsamýnda düzenlediði yazar söyleþilerinin üçüncü konuk... Meral Taþdemir Alan Lightman ýn ilk romaný Einstein ýn Düþleri bir tablo olsaydý, güzel ama huzur kaçýrýcý imgeleri, akla dadanan felsefi alt metninin üzerine titizlikle iþlenmiþ göz oyunlarýyla tam bir Magritte eseri olurdu. Kitabýn bölümlerinden birinde insanlar bülbül þekline bürünmüþ zamaný, yaþamlarýnýn akýþýný durdurabilmek amacýyla bir kavanoza kapatabilmek için çýlgýnca kovalýyorlar. Bir baþka bölümde insanlar zamanda bir ana sýkýþýp kalýyor, ilerleyemiyor, ayný ritüelleri defalarca, ebediyen tekrarlýyorlar.

2 Bir zamanlar 8 Martlar, baþlýklý yazýsýnda Nazým Alpman bakýn ne demiþ: Ýlhan Selçuk 1970'li yýllardaki bir yazýsýnda insanlýðýn ileriye doðru attýðý her adýmýn toplumsal geliþmiþliðin sol adýmý olduðunu ileri sürmüþtü. Ýnsanýn atasý kabul edilen insansýlar arasýndan örnek vermiþti: - Ýlk ayaða kalkýp iki ayak üzerinde yürüyen solcudur! Tarihi geliþmiþliðe bakýnca solcu olmanýn ayrýcalýðý daha iyi ortaya çýkýyor. Mesela bugün 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü olarak her kesimde kutlanýyor. Peki, nasýl oldu da 8 Mart Kadýnlar Günü kabul edildi? Çok özet olarak 1910, II. Enternasyonal ve Clara Zetkin diye anlatýlmaya baþlanýr. Ayrýca 8 Mart'ýn gerçek adý da Kadýnlar Günü deðildir. Uluslararasý Emekçi Kadýnlar Günü dür! Türkiye'de 1970'li yýllarda kutlamaya baþladýðýnda sað cenahta yer alan siyasetçiler, akademisyenler, yazarlar, gazeteciler, sanatçýlar hep birlikte bu etkinliklere karþý çýkmýþlardý: - 8 Mart komünist kadýnlarýn günüdür! Þaka deðil aynen böyle demiþlerdi. Þimdi hep birlikte 8 Mart kutlamalarý yapýyoruz. Onlar da ayaða kalktýlar sonunda!.. Türkiye'nin birçok yerinde olduðu gibi þehrimiz Kýrþehir'de de kadýnlar alana çýktý. Kendilerini KESK'e baðlý sendikalar, sol siyasi parti ve gençlik örgütleri destekledi, bayraklarý flamalarý ile. Herkes kadýnlarý hatýrladý. Kimi nutuk attý, kimi çiçek verdi, kimi sergi açtý, kimi mesaj yolladý telefon ile. Bana göre en anlamlýsý kadýnlarýn alana çýkabilmesi idi. Yalnýz dikkatimi çeken bir an önce olsun bitsin havasý vardý sanki kalabalýkta. Bir halay dahi çekilmedi. Topluluk bayraklar arasýnda daire þeklinde büzüþtü kaldý. Hem kendi, hem çamaþýr reklamý yapan Ferme grubunun kadýna yönelik þiddeti protesto eyleminde bulunan gazete ve televizyoncu sayýsýnýn beþte biri de bizim kadýnlarýn basýn açýklamasýný kayýt altýna aldý. Bir tek televizyon kanalý verdi açýklamayý. Bir kaç tanede yerel gazetede haber oldu. Bütün bu kameralar, deklanþörler, MOBESE kayýtlarý yetmez gibi yüksek binalardan nokta fotoðraf çekimleri vardý. Güvenlik güzel de bu kadarýna pes. Bunun adý güvenlik deðil galiba. Umarým bu masum nümayiþ ve beyanatýn kayýtlarý baþka yerlerde kullanýlmaz. Sanki öðrencilerin destek ve katýlýmlarýný caydýrýcý bir mühendislik emareleri sezdim. Katýlýmlar bu þekilde caydýrýcý önlemlerle azaltýlmaya çalýþýlýyorsa, yazýk ediliyor bu topluma. - Böyle giderse toplum da kalmayacak. Büyük abi uydularý ile ülkemizi izliyor, bizde muhalifleri mi izliyoruz? Tepkisiz, muhalefetsiz, baský altýnda tutulan toplumlarýn sonunu hatýrlatmak istemiyorum. Karamsarlýða düþtüm diyebilirim. Karamsarlýk öðrenilmiþ hale getiriliyor adeta. Dev bir akvaryum düþünün. Ortadan cam bölme ile ayrýlsýn. Bir tarafa büyük bir balýk bir tarafa küçük balýklar konsun. Aç olan balýk bir kaç kez saldýrdýðýnda cam bölmeye çarpsýn. Cam bölme açýldýktan sonra bile aç olan büyük balýk karþý tarafa geçip küçük balýðý yutamýyor ve ölüyor. Yani þartlanýyor. Yine baþka bir deney anlatalým. Kafeste tutulan maymunlarýn önüne muz asýlýyor. Ancak muza her uzandýklarýnda büyük cezalara çarptýrýlýyorlar. Muz ve maymun birbirine bakýyor. Ayný kafese baþka bir maymun konduðunda yeni gelen maymun muza ilk elini uzattýðýnda kafesteki diðer maymunlar tarafýndan dövülüp uzaklaþtýrýlýyor. Bu oyun sürekli devam ediyor. Yine þartlandýrma var görüldüðü gibi. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde parasýz eðitim istiyoruz pankartý açan 51 öðrenci hakkýnda soruþturma açýlmýþ, selam verenler dahi suçlu sayýlmýþ. Öðrenciler, muhalif eylem ve etkinliklerden sürekli soyutlanýyor. Aileler kibarca uyarýlýyor. Aileler de gereðini yapýyor zaten... Eyleme kadýnlar günü münasebeti ile toplumdaki absürtlükleri hicveden fotoðraf sergisinde, tesadüfen tanýþtýðým, özellikle kadýn öðrencileri davet ettim; gel(e)mediler inanýn. Üzüldüm. Bir batýlý ülkede adam yerde kývranýyor. Yanýndan onlarca insan geçiyor tepki vermiyor. 20 dakika sonra bir bina bekçisi yardým ediyor. Herkes o kadar bireysel olmuþ ki anlatýlamaz. Ýþte bizdeki toplumsal dayanýþmayý da böyle çözmek istiyorlar. Kimse, kimse ile ilgilenmesin. Ayný olay ülkemizde olsa yirmi dakikada yüzlerce insan birikir ve bir kýsmý da yardým etmeye çalýþýr. Meclis te aile içi þiddet ile ilgili yasa çýkarýlýrken bir parlamenter þiddeti engellerken feministlerin de oyununa gelmeyelim mealinde bir konuþma yapýyor. Yazýklar olsun. Ucube, dörtlere bölünmüþ eðitim tasarýsý sonrasý zaten þiddeti yasalarla da engelleyemezsiniz. Çocuk iþçi ve çocuk gelinleri yasa ile mi koruyacaðýz? Çocukluktan itibaren aile baskýsý ve koruma altýnda büyümüþ, kiþiliði geliþememiþ kendisini koruyamayacak küçük bireyleri kim koruyacak? Madem patronlarýn hükümeti deðilsiniz baþlýklý yazýsýnda Aziz Çelik bakalým ne söylemiþ: Biz seçkinlerin, elitlerin, patronlarýn hükümeti deðiliz (aa.com.tr 1 Mart 2012). Bu ifade irdelenmeye deðer. Patronlarýn hükümeti deðilseler, aþaðýdaki uygulamalarý kim yaptý? Patronlarýn hükümeti olup olmamanýn turnusol kaðýdý iþçi-iþveren, emeksermaye iliþkileridir. 10 yýllýk hükümetiniz döneminde iþveren örgütlerinin çalýþma hayatýna iliþkin temel isteklerinin tümü yerine getirildi. Ýþte ispatý: 1) Toplu Ýþ Ýliþkileri Yasasý, 2) Esneklik ve Ulusal Ýstihdam Stratejisi (UÝS) 3) Kýdem Tazminatý Fonu 4) Grev ertelemeleri 5) Teþmilde U dönüþü 6) Ýþ Yasasý'nda iþverenlerin dediði oldu 7) Piyasa toplumu yaratma hedefi Þimdi soru þu; madem patronlarýn hükümeti deðilsiniz, neden patronlarýn bir dediðini iki etmiyorsunuz? Dünya emekçi kadýnlar günü ile bu alýntýnýn ne alakasý var derseniz; bu yasal düzenlemelerden yoksulluklardan, iþten çýkarýlmalardan en fazla kadýnlar etkileniyor. 8 Martlarýn emekçi kadýnlarýmýza tatil edilmesi dileklerimle... Yine de karamsar olmayalým. 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem darbeyi destekleyenler, darbe ortamýný yaratanlar postmodern darbenin gerçekleþmesi için her türlü entrikayý çeviren kim varsa elbette ki bunlar sorumludur. Ama ben merak ediyorum; mesela Fethullah Gülen i Türkiye de sorgulayacak yürekli savcý var mý? Kendisi darbeyi desteklemiþtir ve övmüþtür. Darbe yapýldýktan sonra orduya teþekkür etmiþtir. Fakat o yürekli savcý Türkiye de var mý bilmiyorum diye konuþtu. ORTADA BÝR HESAPLAÞMA YOK Darbe ile hesaplaþma, darbe ile yüzleþmenin baþlý baþýna olumlu bir konu olduðunu belirten Demirtaþ, Yani hiçbir darbe giriþiminin ve gerçekleþmiþ bir darbenin hesapsýz sorgusuz bir þekilde kalmamasý lazým. Burasý muhakkak. Þimdi hem 12 Eylül ile ilgili olarak, hem de 28 Þubat için yapýlan soruþturmalarda yürütülen davalarda darbe ile yüzleþmek ve darbe ile bütün kurumlarýnýn zihniyetini ortadan kaldýrmak gibi geniþ kapsamlý bir yaklaþým yok. Ortada bir darbe ile yüzleþme darbe ile hesaplaþma yok. Keþke bu olsa. Bu olsaydý sonuna kadar destek vereceðiz. Ama bütün bu olanlara da tabii ki biz karþý duruyor ve yetersiz buluyoruz dedi. Hükümetin iki kiþiyi sorgulayarak darbeyle hesaplaþýldýðý izlenimini vermeye çalýþmasýnýn abes olduðuna deðinen Demirtaþ, darbe kurumlarýnýn bugün ayakta ve AKP tarafýndan tam kapasite kullanýlmasýnýn yaratýlan izlenimle çeliþkisine iþaret etti. KÝMLERE DOKUNULACAK? 28 Þubat muhtýrasýndan o dönem darbe ortamýný yaratanlar, postmodern darbenin gerçekleþmesi için her türlü entrikayý çeviren kim varsa sorumlu olduðunu vurgulayan Demirtaþ, þunlarý söyledi: Ama ben merak ediyorum; mesela Fethullah Gülen i Türkiye de sorgulayacak yürekli savcý var mý? Kendisi darbeyi desteklemiþtir ve övmüþtür. Darbe yapýldýktan sonra orduya teþekkür etmiþtir. Fakat o yürekli savcý Türkiye de var mý bilmiyorum? Yoksa bir gazeteciye dokunmak kolay. Gazeteciyi tutup içeriye atarlar. 100 tane gazeteci var içeride, 50 daha alýr 150 olur. Mesela Milli Güvenlik Kurulu nu kaldýrabilecek yürekli bir hükümet var mý? Sanmýyorum. Suçu olan varsa alsýnlar soruþtursunlar. Özel Yetkili Mahkemeleri kaldýrabilecekler mi? Önemli olan budur. ÜLKEYÝ GÜLEN VE EKÝBÝ YÖNETÝYOR Demirtaþ sözlerine þöyle devam etti: Darbeyi destekleyen Gülen þu an Türkiye yi yönetiyor. Demek ki darbe ile yüzleþilmiyor. Fethullah Gülen in ekibi ve kadrolarý vali, polis, savcý, hâkim, bakan, milletvekili, öðretmen olmuþ. Her yerde Gülen in zihniyeti ile hareket ediyorlar. Gülen in talimatý ile kurduklarý hücre örgütlenmeleri ile her yeri yönetiyorlar. Sanýyor musunuz ki Diyarbakýr Valisi kendi baþýna kararlar alýp yapýyor? Diyarbakýr Emniyet Müdürü tek baþýna karar alabiliyor mu? Yok. Cemaatin hücre örgütlenmeleri izin vermeden operasyon yapabiliyorlar mý? Yapamýyorlar. Hani darbe ile yüzleþme, darbe ile hesaplaþma? O yüzden kimse kimseyi kandýrmasýn. Biz gerçekleri görüyor ve onlarý söylüyoruz. Bu darbe ile hesaplaþýlacaktýr er ya da geç. Ama böyle deðil. Yarým yamalak deðil. Bu þekilde hesaplaþýlmaz, bu hükümet hesaplaþamaz. 28 Þubat soruþturmasýnda 9 tutuklama Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Baþsavcývekilliði nin yürüttüðü 28 Þubat Soruþturmasý kapsamýnda tutuklanan 9 kiþi Sincan Cezaevi ne konuldu. Aralarýnda emekli tuðgeneraller Abdullah Kýlýçarslan ve Ýdris Koralp in de bulunduðu tutuklular, hakkýnda kuvvetli suç þüphesinin varlýðýný gösterir olgular ve þüphelilerin yurtdýþýna kaçma ihtimali göz önünde bulundurularak adli kontrolün yetersiz kalacaðý gerekçesiyle tutuklama kararý verdiði öðrenildi. Tutuklananlarýn kimlikleri þöyle: Emekli tuðgeneraller Abdullah Kýlýçarslan, Ýdris Koralp; emekli kurmay albaylar Hüsnü Dað, Sezai Kürþat Ökte; emekli albaylar Abdurrahman Yavuz Gürcüoðlu, Ýsrafil Aydýn; emekli Binbaþý Salih Eryiðit; emekli yüzbaþýlar Mustafa Babacan, Orhan Nalcýoðlu. Tutuklanan isimler Sincan F tipi cezaevine götürüldü. Mahkeme, emekli kurmay albaylar Arslan Daþtan, Ahmet Nazmi Solmaz; emekli Kýdemli Albay Ýbrahim Selman Yazýcý; emekli albaylar Mustafa Kemal Savcý, Mehmet Þinasý Çalýþ; emekli binbaþý Ahmet Aka ve emekli Astsubay Baþçavuþ olduðu bildirilen Aydýn Karaþahin in serbest býrakýlmasýna karar verdi. Serbest býrakýlanlardan emekli Kurmay Albay Ahmet Nazmi Solmaz, Adalete güveniyoruz dedi. ÇEVÝK BÝR ADLÝYEDEYDÝ Soruþturma kapsamýnda Ankara Emniyet Müdürlüðü nde iþlemleri tamamlanan, aralarýnda eski Genelkurmay 2. Baþkaný emekli Orgeneral Çevik Bir in de bulunduðu 12 zanlý daha sabah saatlerinde adliyeye getirilmiþti. Emniyet teki iþlemleri tamamlanan zanlýlardan emekli Orgeneral Çevik Bir ve 5 kiþi saðlýk kontrolü için Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesine, diðer 6 kiþi ise Ulus Devlet Hastanesi ne götürüldü. Zanlýlar, doktor kontrolünün ardýndan Ankara Adliyesi ne getirildi. Zanlýlarýn adliyedeki iþlemleri gazetemiz baskýya gittiði saatlere kadar devam etti. Sincan eski Belediye Baþkaný: Ýlahi adalet 28 Þubat tan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen dönemin Sincan Belediye Baþkaný Bekir Yýldýz, Çevik Bir ve diðer emekli askerlerin tutuklandýðý takdirde Sincan Cezaevi ne gönderilecek olmalarýný Ýlahi adalet olarak nitelendirdi ve davaya müdahil olacaðýný söyledi. 28 Þubat ta Ankara Sincan da tanklar yürümüþ, o kareler dönemin sembolik fotoðraflarý arasýnda yerini almýþtý. NE OLMUÞTU? Fethullah Gülen, 28 Þubat sonrasýnda Necmettin Erbakan ý sert þekilde eleþtirenler arasýnda yer almýþ, dönemin hükümetine býrakýn gidin çaðrýsý yapmýþtý. Gülen 29 Mart 1997 de Samanyolu TV da katýldýðý bir programda silahlý kuvvetleri muhtýra vermekle eleþtirenlere seslenerek, Burada Askeriye muhtýra verdi diye suçlanmak isteniyor. Ýsteselerdi, bu öyle bu böyle olacak diyebilirlerdi. Oturup onlarla meseleyi altý saat mülahaza etmezlerdi. Demokratik yollarla problemler çözülsün istediler demiþti. 16 Nisan 1997 de Kanal D den Yalçýn Doðan a verdiði röportajda ise, askerlerin anayasanýn kendilerine verdiði yetkiyi kullandýklarýný belirtmiþti: Onlar konumlarýnýn gereðini anayasanýn kendilerine verdiði þeyleri yerine getiriyorlar. Hatta dahasý, ben zannediyorum, onlar, bazý sivil kesimlerden daha demokrat. BirGün, 28 Þubat soruþturmasý baþladýðýnda arþivlerden Gülen in övgülerini çýkarýp, Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað ýn CHP ye yönelik kullandýðý Korkmasýnlar 28 Þubat ý alkýþlayanlara bir þey olmayacak ifadelerine gönderme yaparak, Gülen de telaþlanmasýn manþeti atmýþtý. (Kaynak BirGün)

3 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Güneþ KAÝM Ýtalya, Çek Cumhuriyeti ve Romanya dan gelen gençler, Nevþehir de Türk gençleri ile þiddete karþý mücadele için bir araya geldi. "Þiddete Karþý Birlikte Hareket Edelim" konulu gençlik projesi kapsamýnda el ilanlarý daðýtýldý. Nevþehir Valiliði Avrupa Birliði Projeler ve Dýþ Ýliþkiler Koordinasyon Merkezi ve Avrupa Birliði Kapadokya Gençlik Platformu iþ birliðinde düzenlenen "Þiddete Karþý Birlikte Hareket Edelim" konulu gençlik projesi kapsamýnda; Ýtalya, Çek Cumhuriyeti ve Romanya dan 18 genç Türkiye ye geldi. Nevþehir de Türk gençler ile buluþan Avrupalý gençler, her türlü þiddete karþý birlikte hareket etmek ve vatandaþlarý bu konuda bilinçlendirmek amacýyla alýþveriþ merkezlerinde þiddete karþý ürettikleri sloganlarý sergileyip vatandaþlara, "Þiddete Karþý Birlikte Harekete Geçelim" yazýlý kartlarý daðýttý. Nevþehir Valiliði Avrupa Birliði Projeler ve Dýþ Ýliþkiler Koordinasyon Merkezi Genel Koordinatörü Serkan Baþar, Nevþehir Valiliði AB Projeler Dýþ Ýliþkiler ve Koordinasyon Merkezi olarak, Kapadokya AB Gençlik Platformu adý altýnda bir platform kurduk. Bu platform kapsamýnda, Avrupa nýn 3 farklý ülkesinden gençleri 'Þiddete Karþý Birlikte Hareket Edelim' konulu proje dahilinde þehrimize davet ettik. Çek Cumhuriyeti, Ýtalya ve Romanya dan 18 genç Nevþehir e gelip insan haklarý, demokrasi ve þiddete karþý yapýlacak çalýþmalarla ilgili eðitim aldý. Bu eðitimler çerçevesinde bir faaliyetimizi Forum Kapadokya AVM de gerçekleþtirdik. Gençler þiddete karþý çeþitli sloganlar üreterek bunlarý Ýngilizce ve Türkçe sergileme fýrsatý buldu dedi. Proje kapsamýnda Nevþehir e gelerek þiddete karþý ortak duyarlýlýk oluþturmak amacýyla çalýþmalar yapan Avrupalý gençler ise, Þiddet dünyanýn her tarafýnda mevcut. Bu bazen fiziksel, bazen ise psikolojik olarak ortaya çýkabiliyor. Bizler gençler olarak her türlü þiddete karþýyýz ve bunun için tüm dünya gençleri olarak ortak hareket etmeliyiz. Bu kapsamda bu proje oldukça faydalý olacaktýr diye konuþtu. (HABER 50 ) Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Geçtiðimiz hafta 16 Nisan 2012 Perþembe günü Nevþehir Dedeman Otel de Uluslararasý Ergen Ýntiharlarý ile Mücadele konulu çalýþtay yapýldý. Nevþehir Dedeman Otel de Nevþehir Valiliði nin koordinatörlüðü ve Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalý ile Nevþehir Emniyet Müdürlüðü tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen çalýþtaya; Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ, Vali Yardýmcýsý Mustafa Kemal Keskin, Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Turgay Aras, Nevþehir Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Çetin Pekacar, Nevþehir Ýl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Gurulkan, Ýntiharý Önleme Derneði Baþkaný Prof. Dr. Iþýk Sayýl, Türkiye nin yaný sýra Almanya, Yunanistan, Ýspanya gibi bazý yabancý ülkelerden uzmanlar, diðer vilayetlerin Ýl Emniyet Müdürlüðü yetkilileri katýldý. Ýntiharýn bir hastalýk olmadýðýný, bir davranýþ þekli olduðunu söyleyen Ýntiharý Önleme Derneði Baþkaný Prof. Dr. Iþýk Sayýl, Ýntihar bir davranýþtýr, hastalýk deðildir. Ýntihar her zaman bir davranýþ olarak da ortaya çýkmaz, bazen de planlanan bir kurgu, bir düþünce olarak da gündeme gelir. Bu nedenle intiharlarýn yalnýzca ölümle sonuçlanan bir olgu olarak deðil, bir giriþim, bir düþünce, bir tehdit olarak da karþýmýza çýktýðýný görüyoruz. Ýntihar davranýþý bir dikkat çekme olgusu deðildir. Çünkü intihar insanýn en deðerli hayatýný ortaya koyduðu, ondan vazgeçtiði bir durumdur. Bunu bir dikkat çekme olgusu olarak gündeme getirmek çok yanlýþtýr kayýtlarýna göre ülkemizde 2933 kiþi intihar ederek yaþamlarýna son vermiþtir. Bunun 2073 ü erkek, 860 ýný bayanlar oluþturuyor. Bu rakamý biraz daha büyütmemiz gerekiyor. Nedeni ise, bazý intihar olaylarý aileler tarafýndan saklanýyor. Ýntiharlar hiç sýnýr tanýmaz; zengin, fakir tanýmaz, her statüde her meslekte görülebilen bir olgudur. Bir kiþi eðer intihar etmek veya kendini öldürmek istediðinden söz ediyorsa, bunu ciddiye almak gerekir. Ülkemizde son yýllarda intihar büyük sorun olmaya devam ediyor dedi. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü olarak Ýlimize diðer illerden gelecek olan veya Ýlimizden diðer Ýllere Gezginci arýcý olarak gidecek arýcýlarýmýzýn bilmesinde fayda gördüðümüz aþaðýdaki hususlar kamuoyu ile paylaþýlmýþtýr. Konu hakkýnda Nevþehir Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Vekili Okan YILMAZ, yaptýðý açýklamalarda þunlarý söyledi. Ýlimizde, 2012 yýlýnda Gezginci Arýcýlýk faaliyetlerini düzenlemek amacýyla, Arýcýlýk Yönetmeliði ve 5996 sayýlý Veteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý, Gýda ve Yem Kanunu gereðince alýnan tedbirler þunlardýr: 1- Konaklayacaðý yeri anlaþarak belirleyen arýcý, çýkýþ yapacaðý ilin Ýl/Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne gideceði adresi sözlü ya da yazýlý beyan ederek Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Saðlýk Raporu alýr ve arýlarýný sevk eder. Rapordaki sevk adresi ile konaklayacaðý adres ayný olmalýdýr. Beþ gün içerisinde konakladýðý ilin Ýl/Ýlçe Müdürlüðüne, veteriner saðlýk raporu ile baþvurarak Arý Konaklama Belgesini (AKB) alýr. AKB si olmayan arýcýnýn veteriner saðlýk raporu vize edilmez. Gezginci arýcýlýk yapan, kayýtlý olduðu adrese ve/veya kendi arazisine dönen arýcýnýn da arý hareketlerinin kontrolü ve takibi için AKB almasý gerekir. 2- Belirlenmiþ bölgede konaklayacak gezginci arýcý, konaklayacaðý yer gerçek kiþiye ait ise þahýsla, köy arazisi ise köy muhtarlýðýyla, diðer tüzel kiþiliklere ait arazi ise yetkililerle, Devlet ormanlarýnda konaklayacak arýcýlar da Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðýnýn ilgili birimlerinden izin alacaklardýr. 3- Alýnacak Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Saðlýk Raporunda belirtilen adresten farklý bir adreste usule aykýrý yerleþen arýcýnýn arýlarý, Ýl/Ýlçe Müdürlüðünün talebi ile mülki amirlikçe güvenlik güçleri marifetiyle bulunduðu yerden kaldýrýlýr. Ýl/Ýlçe müdürlüðü, iþgal edenler hakkýnda 5237 sayýlý Türk Ceza Kanununun 154 üncü maddesine göre iþlem yapýlmak üzere, Cumhuriyet Savcýlýðýna suç duyurusunda bulunacaklardýr. Kaldýrma sürecinde meydana gelen zarardan ve bununla ilgili nakliye masraflarýndan ilgili arýcý sorumlu olacaktýr. 4- Arýlýklar, trafiðin yoðun olduðu bölgelerde yoldan en az 200 metre, stabilize ara yollarda ise en az 30 metre uzaklýða yerleþtirilecektir. Gezginci arýcýlýk yapan arýcýlarýmýz, arýlarýný çevreye rahatsýzlýk vermeyecek þekilde meskûn mahal dýþýnda bir yere yerleþtirecektir. GEZGÝNCÝ ARICILARA ÖNEMLE DUYURLUR! (Nevþehir Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdrlüðü)

4 Düzgün Doðan Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu (FUAF) 27 Mayýs'ta Olagan Genel Kurulunu topluyor. Yeni yönetimin seçileceði kongrede, FUAF'ýn önümüzdeki üç yýlý inþaa edilecek. Hem Federasyonun geçmiþ üç yýlýný deðerlendirmek, hem de geleceðe dönük projeler ve Türkiye ile ilgili geliþmeleri konuþmak için FUAF 2. Baþkaný Erdal Kýlýçkaya ile bir röportaj yaptýk. Güler yüzü, bitmek bilmeyen enerjisi, sürekli üretkenliði ile Erdal Kýlýçkaya, çok etkileyici bir kiþilik. Söylediði þeyler, kullandýðý dil herkesi etkisi altýna alýyor. Yaptýðýmýz röportajda bu durumu sizlerde göreceksiniz. Sayýn Kýlýçkaya Fransa Alevi hareketinde son durum nedir? Fransa genelinde 200 bin'e yakýn Alevi yaþýyor. Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu (FUAF) çatýsý altýnda 30 Alevi Kültür Merkezi (AKM) hizmet yürütüyor. FUAF'a üye olmak isteyen AKM'lerin baþvurularý inceleniyor. Lisieux, St-Etien, Dijon, Druex, Verdun, La Rochelle, Paris Anadolu Alevi Kültür Evi, Chalons en Champagne, Quemper, St-Lois gibi AKM'lerimizin FUAF'a üyelik çalýþmlarý devam ediyor. Þunu rahatlýkla söyleyebilirim ki ; FUAF istikrarlý bir þekilde büyüyor ve geliþiyor. Memleketi, siyasi görüþü ne olursa olsun, Türkiye'nin farklý yerlerinden gelen Canlarý bir çatý altýnda topladýk. Fransa'da ki kurumlarýmýza özgüven kazandýrdýk. Fransa ve Avrupa genelinde bir «FUAF Ruhu» yaratýldý diye düþünüyorum. Avrupalýlarýnda Alevi yaþam biçimine, felsefesine ihtiyaç duyduðunu düþünüyoruz. «FUAF Ruhu»'ndan kastýnýz nedir? FUAF, Alevi hareketi için bir kazançtýr. Dünya'da bireysellik, yalnýzlaþma hakimken, Fransa Alevilerinin kendi köþelerinde yalnýz baþlarýna olmadýklarýný kanýtlayýp, FUAF çatýsý altýnda birliði saðlamýþtýr. Önce Fransa'da, sonra dünyanýn diðer ülkelerindeki Alevi canlarla ve diðer demokrat, aydýnlarla birlikte yol yürümeyi baþarmýþlardýr. Fransa'da ki Alevilerin birliðinde FUAF belirleyici bir rol oynarken, Konfederasyona güç katmýþ ve Türkiye'de ki geliþmelere de kayýtsýz kalmamýþtýr. Dergahta Birliðe maksimum düzeyde pratik katký sunduk. Zini Gediði katliamýnýn gün yüzüne çýkmasý konusunda yoðun çalýþma yürüttük. En baþarýlý projeleri ortaya koyabilirsiniz. Ama gerekli enerjiyi ve profesyonel desteði görmez ise, o baþarýlý projenin hayat bulma þansý yoktur. Ýþte «FUAF ruhu» bu ayaklarýn hepsini bir araya getirmeyi baþardý. Önümüzdeki dönem de durum nasýl geliþecek? Kurumlarýmýzda ki canlar arasýnda farklý görüþler olabilir. FUAF, ilkeler ve inancýndan taviz vermeyen bir çatý örgütü olmaya devam edecektir. Ýçsel çekiþmelerin Alevilerin, örgütün önüne geçmesine asla izin vermeyeceðiz. FUAF kiþilere, yöneticilere deðil, Alevi toplumuna hizmet etmeye devam edecektir. Alevi örgütünün olmazsa olmaz ilkeleri üzerine kafa yorup, Alevi örgütünden toplumun ve örgüt yöneticilerinin neler beklediðini ortaya koymamýz gerekiyor. AKM'lerimizdeki canlarýmýzýn sivil toplum bilincini yükseltmeye ve Alevi örgütlenmesinin çaðdaþ düzeylere yüceltilmesi için çalýþacaðýz. Alevilerin istemlerini Fransa ve Avrupa Parlementosuna, binlerce imza ile birlikte göndermemizin önünde ne engel var? Aleviler Fransa'da ve Avrupa genelinde temsiliyet haklarýný talep edecekler. Bunu eþit haklar talebi temelinde yapacaklar. Fransa'da gençler ile ilgili ciddi çalýþmalar yapýyorsunuz. Tam olarak gençlerden beklentiniz nedir? Bir hafta önce FUAF Gençlik Komisyonu Fransa'nýn çesitli Üniversitelerinde eðitim görmüþ, en seçkin kurumlarda çalýþan, eðitimli, donanýmlý 70 gençle birlikte üç günlük bir kamp yaptý. Son üç yýlda neler yaptýklarýný gözden geçirip, önümüzdeki üç yýlýn çalýþma programýný çýkardýlar. Kýsa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirlediler. FUAF olarak önümüzdeki beþ yýlýn programýný, hedeflerini belirleyip ona göre bir kadro ve çalýþma programý oluþturmaya çalýþýyoruz. Tabanda ki gençlerimizi «siyaset'e nasýl müdahil olurlar» konusunda eðitmemiz gerekiyor. Fransýzlarýn bize nasýl müdahale edeceklerini deðil, Alevilerin haklý taleplerini partilerin içine nasýl taþýyacaðýmýzý çalýþma programlarýmýza koymaya çalýþýyoruz. Bu projenin ana ayaðýný gençler oluþturacak. Fransa Alevi hareketinin bu eðitimli, donanýmlý gençlerle sýçrama saðlayacaðý âþikar. Önümüzdeki dönemde gençlerden somut olarak ; Alevilerin diplomatlarý, elçileri, lobi faliyeti yürütenleri olmasýný bekliyoruz. Fransýz ve Avrupa Parlamentosunda, Üniversitelerde, Demokratik Kitle kurumlarýnda Alevileri temsil etmelerini bekliyoruz. FUAF olarak Türkiye de ki Alevilerin durumu ile ilgili endiþeli olduðunuzu belirten bir basýn bildirisi yayýnladýnýz. Bu endiþeniz halen devam ediyor mu? Evet biz Aleviler Türkiye'de mevcut hükümetin uygulamalarýndan düne göre bugün daha da endiþeliyiz. Üzerindeki baskýlardan dolayý Alevilerin depresyon moduna girmesi isteniyor. Tarihten günümüze devam eden tekçi, asimilasyoncu zihniyetin bugün de devam ettiðini düþünüyoruz. Alevilerin sorunlarýnýn eþitlikçi ve özgürlükçü, demokratik bir anlayýþla çözüleceðini düþünüyoruz. AKP hükümetinin ve Baþbakanýnýn ötekileþtirmeyi eksenine koyarak, kindar ve dindar nesil yetiþtirme yönündeki arzusunu doðrudan kamuoyuna deklare etmesinden, Aleviler olarak endiþe duymayýp da ne yapalým? Adýyaman'da, Erzincan'da Alevilerin duvarlarýna iþaretler konuyor, Ýzmir'de evlerin kapýlarýna bildiriler asýlýyor, Baþbakan Alevilere her fýrsatta nefret söylemi ile saldýrýyor. Bu bazen Kýlýçtaroðlu'nun Alevi kimliðinden dolayý, bazen Suriye Devlet Baþkaný'nýn Alevi oluþu, ya da Alevilerin istem ve taleplerine gösterilen tahammülsüzlükle karþýmýza çýkýyor. Hatay'da kurulan Müslüman Kardeþler örgütü kamplarýna bilinen güçlerce destek sunuluyor. Müslüman Kardeþler örgütü de «Aleviler kendi kanlarýnda boðulacaklar» türünden açýklamalar yapýyor. Suriye'ye girip, binlerce Aleviyi katledip, sonrada Libya'da olduðu gibi ülkeyi Müslüman Kardeþler örgütüne teslim edecekler. Bütün Ortadoðuda Sunni Ýslamý hakim kýlacaklar. Alevilere ise gözyaþý düþecek. Biz Aleviler tehlikenin farkýndayýz. Bundan dolayý da endiþeliyiz. Alevilere karþý bir nefret söylemi mi geliþtiriliyor? Nefret suçlarý kavramlarý yüzyýlýmýza damgasýný vuruyor. Alevilere karþý nefret söylemini bizzat Recep Tayyip Erdoðan Türkiye'de uyguluyor. AÝHM nezlinde suç iþliyor. Ülkeyi adým adým savaþýn eþiðine götürenler, komþularýmýzýn gözyaþlarýndan kazanç elde edeceðini düþünenler, Türkiye'de ki Aleviler üzerine de hesaplar yapýyorlar. Alevilerin siyasi yönünü solculuktan saðcýlýða çekmek istiyorlar. Bütün deðerlerimizi ters yüz etmek istiyorlar. Yüreðimizi ve cesaretimizi kaybettiðimizi zannediyorlar. Bir toplum yüreðini ve cesaretini kaybetmiþse zaten yok olmaya mahkumdur. Alevilerin ruhlarý ve bedenleri yaralanmýþtýr. Ruh iyileþmeden beden, beden iyileþmeden ruh iyileþmiyor. Onun için biz Aleviler cesur olmak zorundayýz. Ne yapmak gerekiyor? Bir kere tarihten günümüze devam eden tekçi, asimilasyoncu zihniyetle hesaplaþmadan vahþete son vermenin mümkün olmadýðýný düþünüyorum. Aleviliðimiz siyasetler üstü bir gerçekliktir. Sorunlarýmýzýn çözümü ise konsensüs, bir proje ile mümkündür. Artýk Alevilerin temsil sorunlarý yoktur. Federasyonlarýný, Konfederasyonu'nu kurmuþ olan, milyonlarý temsil eden kurumlarla birlikte, eþitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir anlayýþla, konunun muhataplarý bir araya gelerek sorunu çözebilirler. Yeterki devlet tekçi, asimilasyoncu, dayatmacý olmasýn. Alevilerin istem ve talepleri karþýlanmayacak þeyler deðildir. Aleviler dünya da benzer konularda ne yapýlýyorsa onu istiyorlar. Bizler Avrupa da istediðimiz gibi Alevi Kültür Merkezlerimizi, Cemevlerimizi açýp, çocuklarýmýza Aleviliði öðretebiliyoruz. Türkiye de ise halen Cemevlerimizin yasal statüsü yok. Bu ve benzeri konularý Avrupa normlarý referans alýnarak çözmek mümkün. Yeterki sorunun çözümü konusunda samimi olunsun. Aleviler sorunun çözümü konusunda hazýr ve istekliler mi? Aleviler kaderlerini deðiþtirmeye karar verdiler. Omurgalarýný oluþturuyorlar. Omurgasýzlaþanlar ise berteraf olacaklar. Bizim yolculuðumuz daha yaþanýlabilir bir dünya için. Rosa Luxemburg «Cüret etmek gerekiyor» der. Aleviler de artýk haklý talepleri ile ilgili cüretkar davranýyorlar. Bunu da yüzbinlerin katýldýðý mitinklerle haykýrýyorlar. Bizleri cüretkar kýlan bu zalimler ise, zalimliklerine devam ediyorlar. Alevilerin ruhlarý ve bedenleri yaralanmýþtýr. Ruh iyileþmeden beden, beden iyileþmeden ruh iyileþmiyor. Onun için biz Aleviler cesur olmak zorundayýz. Ruh ve beden saðlýðýmýz açýsýndan bunu yapmak zorundayýz. Dinine, kinine sahip çýkan bir nesil yetiþtirmek isteyenlerin karþýsýnda olmak gibi bir görevimizden dolayý bunu yapmak zorundayýz. Özgürlüðümüz için, karanlýða meydan okumak için bunu yapmak zorundayýz. Toplumun diðer ezilmiþleri ile Aleviler ortak platformlarda buluþuyorlar mý? Son Kadiköy mitinginde bunun kýsmen baþarýldýðýný düþünüyorum. Ama alýnacak daha çok mesafe var. Biz Aleviler çevremizdeki dayanýþma çemberinin biraz dar olduðunu düþünüyoruz. Kendimizi yalnýz hissetmesekte, toplumun her kesiminden dayanýþma gördüðümüzü söyleyemeyiz. Halen bazý meslek örgütleri, partiler Alevi sorunlarýný görmezden, duymazdan gelmeyi yeðliyor. Bizim açýmýzdan konu son derece açýk. Dünya'nýn diðer ezilmiþleri ile birlikte, hep beraber ayný bataktayýz. Kapitalist sistem erkeði de, kadýný da, Aleviyi de, Sunniyi de, solcuyu da, Kürdü, Türkü'de köþeye sýkýþtýrmýþ durumda. Biz bu katliamcý, asimilasyoncu, tek tipleþtirici düzeni artýk çocuklarýmýza devretmek istemiyoruz. Artýk karanlýk hesaplarda harcanacak bir canýmýzýn dahi olmadýðýný hesaba katarsak, mazlumlar olarak, birlikte zalime karþý durmaktan baþka çaremizin olmadýðýný biliyoruz. Sunniler Alevinin, Türkler Kürdün, erkekler kadýnýn sorunlarýný kendilerine dert edinirse mücadele anlamlý olur. Bu topluma, hepimizin geleceðine yazýk etmemek için ortak platformlarda biraraya geliþleri saðlamamýz gerekiyor. Gelecek nesiller için, toplumsal vicdani sorumluluklarýmýz bunu gerektiriyor. Sokrates «Kurtarýcý bekleyen toplumlar, kurtulmamayý baþtan kabul etmiþlerdir» der. Yani ; dert bizde, derman kendi ellerimizde. Umutlusunuz yani? Biz Aleviler hâlâ umutluyuz. Umudumuz acý deneyimlerle daha da bileniyor. Çünkü acý deneyimler, insana dostluðun, dayanýþmanýn, duyarlýlýðýn güzelliðini bir kez daha gösteriyor. «Uðruna mücadele ettiðimiz bütün deðerler adýna, boyun eðmeden YOLumuzu sürdürmek. Ýþte bu bizim Aþkýmýz, serüvenimiz.» Biraz önce Zini Gediði Katliamýndan bahsettiniz. Son durum nedir? Bu ülke çocuklarýna hepacý, ölüm, sürgün verdi. Bundan nasibini alanlarýn çoðunluðuda Aleviler oldu. Zini'de de yaþanan buydu. Yüze yakýn insan, sorgusuz, yargýsýz, hiçbir suçlarý olmadýðý halde kurþuna dizildiler. Cesetleri kurda, kuþa yem olsun diye yaðmurun, çamurun ortasýnda býrakýldý. Zini Gediði katliamýnýn üzerinden 74 yýl geçmesine raðmen devlet halen somut bir adým atmak istemiyor. Yasal baþvurularýmýzýn hepsine þu ana kadar olumsuz cevap verildi. Baharla birlikte katledilen yüz insanýn ilk toplanýldýðý yere, onlarýn anýsýna yüz aðaç dikeceðiz. Anýt mezar yapma, kemiklerin DNA teslerinin yapýlarak kayýp yakýnlarýna teslim edilme taleplerimiz ise halen güncelliðini koruyor. Konuyu siyasi malzeme olarak kullanmak isteyenlerde var. Zini katliamý, siyasi malzeme konusu yapýlmamasý gereken, acýlý bir hadisedir. Kayýp yakýnlarýnýn çýðlýðýdýr. Bu ve benzeri katliamlarýn siyasetini yapanlar insanlýk adýna utanç duymalýdýrlar. Zini'de kefensiz ve mezarsýz yatan büyüklerimizin acý hatýralarý parayla ölçmeye çalýþanlarýn ahlaksýzca ve vicdansýzca saygýsýzlýðýný þiddetle lanetliyoruz. AKP bu ve benzeri katliamlar üzerinden kendisine rant saðlamak yerine, yakýnlarýn insâni taleplerine cevap versin. Çalýþmalarýnýzý FUAF'ta, Konfederasyon'da, YOL tv de, Alevilerin Sesi Dergisinde görüyoruz. Deyim yerindeyse heryerdesiniz. Zaman sorununuz var mý? Bazen «keþke günler daha uzun olsaydý» diye düþündüðüm olmuyor deðil. Ama yüzyýllardýr Alevilerin ödedikleri bedelleri, çektikleri acýlarý bildiðim için, bu yapýlanlarýn ne kadar az olduðunu biliyorum. Yorulmadan YOLa devam etmek gerekiyor. Bunun için herkesin kendince bir sýrrý vardýr. Benim sýrrým ise; kendime ve baþkalarýna güven duymam, onlarý sevmem. Yani özetlersek içimizdeki «AÞK». Ýþte bu AÞK bizi güçlü, þanslý ve YOLumuza baðlý kýlýyor. AÞK ile ayakta kalmayý, büyümeyi ve büyütmeyi saðlamaya çalýþýyoruz. Uðruna mücadele ettiðimiz bütün deðerler adýna, boyun eðmeden YOLumuzu sürdürmek. Ýþte bu bizim Aþkýmýz, serüvenimiz.

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı