Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zaman baþka nasýl olabilirdi?"

Transkript

1 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem darbeyi destekleyenler, darbe ortamýný yaratanlar postmodern darbenin gerçekleþmesi için her türlü entrikayý çeviren kim varsa elbette ki bunlar sorumludur. Ama ben merak ediyorum; mesela Fethullah Gülen i Türkiye de sorgulayacak yürekli savcý var mý? Kendisi darbeyi desteklemiþtir ve övmüþtür. Darbe yapýldýktan sonra orduya teþekkür etmiþtir. Fakat o yürekli savcý Türkiye de var mý bilmiyorum diye konuþtu. ORTADA BÝR HESAPLAÞMA YOK Darbe ile hesaplaþma, darbe ile yüzleþmenin baþlý baþýna olumlu bir konu olduðunu belirten Demirtaþ, Yani hiçbir darbe giriþiminin ve gerçekleþmiþ bir darbenin hesapsýz sorgusuz bir þekilde kalmamasý lazým. Burasý muhakkak. Ýtalya, Çek Cumhuriyeti ve Romanya dan gelen gençler, Nevþehir de Türk gençleri ile þiddete karþý mücadele için bir araya geldi. "Þiddete Karþý Birlikte Hareket Edelim" konulu gençlik projesi kapsamýnda el ilanlarý daðýtýldý. Nevþehir Valiliði Avrupa Birliði Projeler ve Dýþ Ýliþkiler Koordinasyon Merkezi ve Avrupa Birliði Kapadokya Gençlik Platformu iþ birliðinde düzenlenen "Þiddete Karþý Birlikte Hareket Edelim" konulu gençlik projesi kapsamýnda; Ýtalya, Çek Cumhuriyeti ve Romanya dan 18 genç Türkiye ye geldi. Nevþehir de Türk gençler ile buluþan Avrupalý gençler, her türlü þiddete karþý birlikte hareket etmek ve vatandaþlarý bu konuda bilinçlendirmek amacýyla alýþveriþ merkezlerinde þiddete karþý ürettikleri sloganlarý sergileyip vatandaþlara, "Þiddete Karþý Birlikte Harekete Geçelim" yazýlý kartlarý daðýttý. Geçtiðimiz hafta 16 Nisan 2012 Perþembe günü Nevþehir Dedeman Otel de Uluslararasý Ergen Ýntiharlarý ile Mücadele konulu çalýþtay yapýldý. Nevþehir Dedeman Otel de Nevþehir Valiliði nin koordinatörlüðü ve Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalý ile Nevþehir Emniyet Müdürlüðü tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen çalýþtaya; Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ, Vali Yardýmcýsý Mustafa Kemal Keskin, Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Turgay Aras, Nevþehir Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Çetin Pekacar, Nevþehir Ýl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Gurulkan, Ýntiharý Önleme Derneði Baþkaný Prof. Dr. Iþýk Sayýl, Türkiye nin yaný sýra Almanya, Yunanistan, Ýspanya gibi bazý yabancý ülkelerden uzmanlar, diðer vilayetlerin Ýl Emniyet Müdürlüðü yetkilileri katýldý. Ýntiharýn bir hastalýk olmadýðýný, bir davranýþ þekli olduðunu söyleyen... Zaman baþka nasýl olabilirdi? Avanos Belediyesinin "Avanos-Kýzýlýrmak 3. Kültür ve Sanat Günleri" kapsamýnda düzenlediði yazar söyleþilerinin üçüncü konuk... Meral Taþdemir Alan Lightman ýn ilk romaný Einstein ýn Düþleri bir tablo olsaydý, güzel ama huzur kaçýrýcý imgeleri, akla dadanan felsefi alt metninin üzerine titizlikle iþlenmiþ göz oyunlarýyla tam bir Magritte eseri olurdu. Kitabýn bölümlerinden birinde insanlar bülbül þekline bürünmüþ zamaný, yaþamlarýnýn akýþýný durdurabilmek amacýyla bir kavanoza kapatabilmek için çýlgýnca kovalýyorlar. Bir baþka bölümde insanlar zamanda bir ana sýkýþýp kalýyor, ilerleyemiyor, ayný ritüelleri defalarca, ebediyen tekrarlýyorlar.

2 Bir zamanlar 8 Martlar, baþlýklý yazýsýnda Nazým Alpman bakýn ne demiþ: Ýlhan Selçuk 1970'li yýllardaki bir yazýsýnda insanlýðýn ileriye doðru attýðý her adýmýn toplumsal geliþmiþliðin sol adýmý olduðunu ileri sürmüþtü. Ýnsanýn atasý kabul edilen insansýlar arasýndan örnek vermiþti: - Ýlk ayaða kalkýp iki ayak üzerinde yürüyen solcudur! Tarihi geliþmiþliðe bakýnca solcu olmanýn ayrýcalýðý daha iyi ortaya çýkýyor. Mesela bugün 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü olarak her kesimde kutlanýyor. Peki, nasýl oldu da 8 Mart Kadýnlar Günü kabul edildi? Çok özet olarak 1910, II. Enternasyonal ve Clara Zetkin diye anlatýlmaya baþlanýr. Ayrýca 8 Mart'ýn gerçek adý da Kadýnlar Günü deðildir. Uluslararasý Emekçi Kadýnlar Günü dür! Türkiye'de 1970'li yýllarda kutlamaya baþladýðýnda sað cenahta yer alan siyasetçiler, akademisyenler, yazarlar, gazeteciler, sanatçýlar hep birlikte bu etkinliklere karþý çýkmýþlardý: - 8 Mart komünist kadýnlarýn günüdür! Þaka deðil aynen böyle demiþlerdi. Þimdi hep birlikte 8 Mart kutlamalarý yapýyoruz. Onlar da ayaða kalktýlar sonunda!.. Türkiye'nin birçok yerinde olduðu gibi þehrimiz Kýrþehir'de de kadýnlar alana çýktý. Kendilerini KESK'e baðlý sendikalar, sol siyasi parti ve gençlik örgütleri destekledi, bayraklarý flamalarý ile. Herkes kadýnlarý hatýrladý. Kimi nutuk attý, kimi çiçek verdi, kimi sergi açtý, kimi mesaj yolladý telefon ile. Bana göre en anlamlýsý kadýnlarýn alana çýkabilmesi idi. Yalnýz dikkatimi çeken bir an önce olsun bitsin havasý vardý sanki kalabalýkta. Bir halay dahi çekilmedi. Topluluk bayraklar arasýnda daire þeklinde büzüþtü kaldý. Hem kendi, hem çamaþýr reklamý yapan Ferme grubunun kadýna yönelik þiddeti protesto eyleminde bulunan gazete ve televizyoncu sayýsýnýn beþte biri de bizim kadýnlarýn basýn açýklamasýný kayýt altýna aldý. Bir tek televizyon kanalý verdi açýklamayý. Bir kaç tanede yerel gazetede haber oldu. Bütün bu kameralar, deklanþörler, MOBESE kayýtlarý yetmez gibi yüksek binalardan nokta fotoðraf çekimleri vardý. Güvenlik güzel de bu kadarýna pes. Bunun adý güvenlik deðil galiba. Umarým bu masum nümayiþ ve beyanatýn kayýtlarý baþka yerlerde kullanýlmaz. Sanki öðrencilerin destek ve katýlýmlarýný caydýrýcý bir mühendislik emareleri sezdim. Katýlýmlar bu þekilde caydýrýcý önlemlerle azaltýlmaya çalýþýlýyorsa, yazýk ediliyor bu topluma. - Böyle giderse toplum da kalmayacak. Büyük abi uydularý ile ülkemizi izliyor, bizde muhalifleri mi izliyoruz? Tepkisiz, muhalefetsiz, baský altýnda tutulan toplumlarýn sonunu hatýrlatmak istemiyorum. Karamsarlýða düþtüm diyebilirim. Karamsarlýk öðrenilmiþ hale getiriliyor adeta. Dev bir akvaryum düþünün. Ortadan cam bölme ile ayrýlsýn. Bir tarafa büyük bir balýk bir tarafa küçük balýklar konsun. Aç olan balýk bir kaç kez saldýrdýðýnda cam bölmeye çarpsýn. Cam bölme açýldýktan sonra bile aç olan büyük balýk karþý tarafa geçip küçük balýðý yutamýyor ve ölüyor. Yani þartlanýyor. Yine baþka bir deney anlatalým. Kafeste tutulan maymunlarýn önüne muz asýlýyor. Ancak muza her uzandýklarýnda büyük cezalara çarptýrýlýyorlar. Muz ve maymun birbirine bakýyor. Ayný kafese baþka bir maymun konduðunda yeni gelen maymun muza ilk elini uzattýðýnda kafesteki diðer maymunlar tarafýndan dövülüp uzaklaþtýrýlýyor. Bu oyun sürekli devam ediyor. Yine þartlandýrma var görüldüðü gibi. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde parasýz eðitim istiyoruz pankartý açan 51 öðrenci hakkýnda soruþturma açýlmýþ, selam verenler dahi suçlu sayýlmýþ. Öðrenciler, muhalif eylem ve etkinliklerden sürekli soyutlanýyor. Aileler kibarca uyarýlýyor. Aileler de gereðini yapýyor zaten... Eyleme kadýnlar günü münasebeti ile toplumdaki absürtlükleri hicveden fotoðraf sergisinde, tesadüfen tanýþtýðým, özellikle kadýn öðrencileri davet ettim; gel(e)mediler inanýn. Üzüldüm. Bir batýlý ülkede adam yerde kývranýyor. Yanýndan onlarca insan geçiyor tepki vermiyor. 20 dakika sonra bir bina bekçisi yardým ediyor. Herkes o kadar bireysel olmuþ ki anlatýlamaz. Ýþte bizdeki toplumsal dayanýþmayý da böyle çözmek istiyorlar. Kimse, kimse ile ilgilenmesin. Ayný olay ülkemizde olsa yirmi dakikada yüzlerce insan birikir ve bir kýsmý da yardým etmeye çalýþýr. Meclis te aile içi þiddet ile ilgili yasa çýkarýlýrken bir parlamenter þiddeti engellerken feministlerin de oyununa gelmeyelim mealinde bir konuþma yapýyor. Yazýklar olsun. Ucube, dörtlere bölünmüþ eðitim tasarýsý sonrasý zaten þiddeti yasalarla da engelleyemezsiniz. Çocuk iþçi ve çocuk gelinleri yasa ile mi koruyacaðýz? Çocukluktan itibaren aile baskýsý ve koruma altýnda büyümüþ, kiþiliði geliþememiþ kendisini koruyamayacak küçük bireyleri kim koruyacak? Madem patronlarýn hükümeti deðilsiniz baþlýklý yazýsýnda Aziz Çelik bakalým ne söylemiþ: Biz seçkinlerin, elitlerin, patronlarýn hükümeti deðiliz (aa.com.tr 1 Mart 2012). Bu ifade irdelenmeye deðer. Patronlarýn hükümeti deðilseler, aþaðýdaki uygulamalarý kim yaptý? Patronlarýn hükümeti olup olmamanýn turnusol kaðýdý iþçi-iþveren, emeksermaye iliþkileridir. 10 yýllýk hükümetiniz döneminde iþveren örgütlerinin çalýþma hayatýna iliþkin temel isteklerinin tümü yerine getirildi. Ýþte ispatý: 1) Toplu Ýþ Ýliþkileri Yasasý, 2) Esneklik ve Ulusal Ýstihdam Stratejisi (UÝS) 3) Kýdem Tazminatý Fonu 4) Grev ertelemeleri 5) Teþmilde U dönüþü 6) Ýþ Yasasý'nda iþverenlerin dediði oldu 7) Piyasa toplumu yaratma hedefi Þimdi soru þu; madem patronlarýn hükümeti deðilsiniz, neden patronlarýn bir dediðini iki etmiyorsunuz? Dünya emekçi kadýnlar günü ile bu alýntýnýn ne alakasý var derseniz; bu yasal düzenlemelerden yoksulluklardan, iþten çýkarýlmalardan en fazla kadýnlar etkileniyor. 8 Martlarýn emekçi kadýnlarýmýza tatil edilmesi dileklerimle... Yine de karamsar olmayalým. 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem darbeyi destekleyenler, darbe ortamýný yaratanlar postmodern darbenin gerçekleþmesi için her türlü entrikayý çeviren kim varsa elbette ki bunlar sorumludur. Ama ben merak ediyorum; mesela Fethullah Gülen i Türkiye de sorgulayacak yürekli savcý var mý? Kendisi darbeyi desteklemiþtir ve övmüþtür. Darbe yapýldýktan sonra orduya teþekkür etmiþtir. Fakat o yürekli savcý Türkiye de var mý bilmiyorum diye konuþtu. ORTADA BÝR HESAPLAÞMA YOK Darbe ile hesaplaþma, darbe ile yüzleþmenin baþlý baþýna olumlu bir konu olduðunu belirten Demirtaþ, Yani hiçbir darbe giriþiminin ve gerçekleþmiþ bir darbenin hesapsýz sorgusuz bir þekilde kalmamasý lazým. Burasý muhakkak. Þimdi hem 12 Eylül ile ilgili olarak, hem de 28 Þubat için yapýlan soruþturmalarda yürütülen davalarda darbe ile yüzleþmek ve darbe ile bütün kurumlarýnýn zihniyetini ortadan kaldýrmak gibi geniþ kapsamlý bir yaklaþým yok. Ortada bir darbe ile yüzleþme darbe ile hesaplaþma yok. Keþke bu olsa. Bu olsaydý sonuna kadar destek vereceðiz. Ama bütün bu olanlara da tabii ki biz karþý duruyor ve yetersiz buluyoruz dedi. Hükümetin iki kiþiyi sorgulayarak darbeyle hesaplaþýldýðý izlenimini vermeye çalýþmasýnýn abes olduðuna deðinen Demirtaþ, darbe kurumlarýnýn bugün ayakta ve AKP tarafýndan tam kapasite kullanýlmasýnýn yaratýlan izlenimle çeliþkisine iþaret etti. KÝMLERE DOKUNULACAK? 28 Þubat muhtýrasýndan o dönem darbe ortamýný yaratanlar, postmodern darbenin gerçekleþmesi için her türlü entrikayý çeviren kim varsa sorumlu olduðunu vurgulayan Demirtaþ, þunlarý söyledi: Ama ben merak ediyorum; mesela Fethullah Gülen i Türkiye de sorgulayacak yürekli savcý var mý? Kendisi darbeyi desteklemiþtir ve övmüþtür. Darbe yapýldýktan sonra orduya teþekkür etmiþtir. Fakat o yürekli savcý Türkiye de var mý bilmiyorum? Yoksa bir gazeteciye dokunmak kolay. Gazeteciyi tutup içeriye atarlar. 100 tane gazeteci var içeride, 50 daha alýr 150 olur. Mesela Milli Güvenlik Kurulu nu kaldýrabilecek yürekli bir hükümet var mý? Sanmýyorum. Suçu olan varsa alsýnlar soruþtursunlar. Özel Yetkili Mahkemeleri kaldýrabilecekler mi? Önemli olan budur. ÜLKEYÝ GÜLEN VE EKÝBÝ YÖNETÝYOR Demirtaþ sözlerine þöyle devam etti: Darbeyi destekleyen Gülen þu an Türkiye yi yönetiyor. Demek ki darbe ile yüzleþilmiyor. Fethullah Gülen in ekibi ve kadrolarý vali, polis, savcý, hâkim, bakan, milletvekili, öðretmen olmuþ. Her yerde Gülen in zihniyeti ile hareket ediyorlar. Gülen in talimatý ile kurduklarý hücre örgütlenmeleri ile her yeri yönetiyorlar. Sanýyor musunuz ki Diyarbakýr Valisi kendi baþýna kararlar alýp yapýyor? Diyarbakýr Emniyet Müdürü tek baþýna karar alabiliyor mu? Yok. Cemaatin hücre örgütlenmeleri izin vermeden operasyon yapabiliyorlar mý? Yapamýyorlar. Hani darbe ile yüzleþme, darbe ile hesaplaþma? O yüzden kimse kimseyi kandýrmasýn. Biz gerçekleri görüyor ve onlarý söylüyoruz. Bu darbe ile hesaplaþýlacaktýr er ya da geç. Ama böyle deðil. Yarým yamalak deðil. Bu þekilde hesaplaþýlmaz, bu hükümet hesaplaþamaz. 28 Þubat soruþturmasýnda 9 tutuklama Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Baþsavcývekilliði nin yürüttüðü 28 Þubat Soruþturmasý kapsamýnda tutuklanan 9 kiþi Sincan Cezaevi ne konuldu. Aralarýnda emekli tuðgeneraller Abdullah Kýlýçarslan ve Ýdris Koralp in de bulunduðu tutuklular, hakkýnda kuvvetli suç þüphesinin varlýðýný gösterir olgular ve þüphelilerin yurtdýþýna kaçma ihtimali göz önünde bulundurularak adli kontrolün yetersiz kalacaðý gerekçesiyle tutuklama kararý verdiði öðrenildi. Tutuklananlarýn kimlikleri þöyle: Emekli tuðgeneraller Abdullah Kýlýçarslan, Ýdris Koralp; emekli kurmay albaylar Hüsnü Dað, Sezai Kürþat Ökte; emekli albaylar Abdurrahman Yavuz Gürcüoðlu, Ýsrafil Aydýn; emekli Binbaþý Salih Eryiðit; emekli yüzbaþýlar Mustafa Babacan, Orhan Nalcýoðlu. Tutuklanan isimler Sincan F tipi cezaevine götürüldü. Mahkeme, emekli kurmay albaylar Arslan Daþtan, Ahmet Nazmi Solmaz; emekli Kýdemli Albay Ýbrahim Selman Yazýcý; emekli albaylar Mustafa Kemal Savcý, Mehmet Þinasý Çalýþ; emekli binbaþý Ahmet Aka ve emekli Astsubay Baþçavuþ olduðu bildirilen Aydýn Karaþahin in serbest býrakýlmasýna karar verdi. Serbest býrakýlanlardan emekli Kurmay Albay Ahmet Nazmi Solmaz, Adalete güveniyoruz dedi. ÇEVÝK BÝR ADLÝYEDEYDÝ Soruþturma kapsamýnda Ankara Emniyet Müdürlüðü nde iþlemleri tamamlanan, aralarýnda eski Genelkurmay 2. Baþkaný emekli Orgeneral Çevik Bir in de bulunduðu 12 zanlý daha sabah saatlerinde adliyeye getirilmiþti. Emniyet teki iþlemleri tamamlanan zanlýlardan emekli Orgeneral Çevik Bir ve 5 kiþi saðlýk kontrolü için Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesine, diðer 6 kiþi ise Ulus Devlet Hastanesi ne götürüldü. Zanlýlar, doktor kontrolünün ardýndan Ankara Adliyesi ne getirildi. Zanlýlarýn adliyedeki iþlemleri gazetemiz baskýya gittiði saatlere kadar devam etti. Sincan eski Belediye Baþkaný: Ýlahi adalet 28 Þubat tan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen dönemin Sincan Belediye Baþkaný Bekir Yýldýz, Çevik Bir ve diðer emekli askerlerin tutuklandýðý takdirde Sincan Cezaevi ne gönderilecek olmalarýný Ýlahi adalet olarak nitelendirdi ve davaya müdahil olacaðýný söyledi. 28 Þubat ta Ankara Sincan da tanklar yürümüþ, o kareler dönemin sembolik fotoðraflarý arasýnda yerini almýþtý. NE OLMUÞTU? Fethullah Gülen, 28 Þubat sonrasýnda Necmettin Erbakan ý sert þekilde eleþtirenler arasýnda yer almýþ, dönemin hükümetine býrakýn gidin çaðrýsý yapmýþtý. Gülen 29 Mart 1997 de Samanyolu TV da katýldýðý bir programda silahlý kuvvetleri muhtýra vermekle eleþtirenlere seslenerek, Burada Askeriye muhtýra verdi diye suçlanmak isteniyor. Ýsteselerdi, bu öyle bu böyle olacak diyebilirlerdi. Oturup onlarla meseleyi altý saat mülahaza etmezlerdi. Demokratik yollarla problemler çözülsün istediler demiþti. 16 Nisan 1997 de Kanal D den Yalçýn Doðan a verdiði röportajda ise, askerlerin anayasanýn kendilerine verdiði yetkiyi kullandýklarýný belirtmiþti: Onlar konumlarýnýn gereðini anayasanýn kendilerine verdiði þeyleri yerine getiriyorlar. Hatta dahasý, ben zannediyorum, onlar, bazý sivil kesimlerden daha demokrat. BirGün, 28 Þubat soruþturmasý baþladýðýnda arþivlerden Gülen in övgülerini çýkarýp, Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað ýn CHP ye yönelik kullandýðý Korkmasýnlar 28 Þubat ý alkýþlayanlara bir þey olmayacak ifadelerine gönderme yaparak, Gülen de telaþlanmasýn manþeti atmýþtý. (Kaynak BirGün)

3 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Güneþ KAÝM Ýtalya, Çek Cumhuriyeti ve Romanya dan gelen gençler, Nevþehir de Türk gençleri ile þiddete karþý mücadele için bir araya geldi. "Þiddete Karþý Birlikte Hareket Edelim" konulu gençlik projesi kapsamýnda el ilanlarý daðýtýldý. Nevþehir Valiliði Avrupa Birliði Projeler ve Dýþ Ýliþkiler Koordinasyon Merkezi ve Avrupa Birliði Kapadokya Gençlik Platformu iþ birliðinde düzenlenen "Þiddete Karþý Birlikte Hareket Edelim" konulu gençlik projesi kapsamýnda; Ýtalya, Çek Cumhuriyeti ve Romanya dan 18 genç Türkiye ye geldi. Nevþehir de Türk gençler ile buluþan Avrupalý gençler, her türlü þiddete karþý birlikte hareket etmek ve vatandaþlarý bu konuda bilinçlendirmek amacýyla alýþveriþ merkezlerinde þiddete karþý ürettikleri sloganlarý sergileyip vatandaþlara, "Þiddete Karþý Birlikte Harekete Geçelim" yazýlý kartlarý daðýttý. Nevþehir Valiliði Avrupa Birliði Projeler ve Dýþ Ýliþkiler Koordinasyon Merkezi Genel Koordinatörü Serkan Baþar, Nevþehir Valiliði AB Projeler Dýþ Ýliþkiler ve Koordinasyon Merkezi olarak, Kapadokya AB Gençlik Platformu adý altýnda bir platform kurduk. Bu platform kapsamýnda, Avrupa nýn 3 farklý ülkesinden gençleri 'Þiddete Karþý Birlikte Hareket Edelim' konulu proje dahilinde þehrimize davet ettik. Çek Cumhuriyeti, Ýtalya ve Romanya dan 18 genç Nevþehir e gelip insan haklarý, demokrasi ve þiddete karþý yapýlacak çalýþmalarla ilgili eðitim aldý. Bu eðitimler çerçevesinde bir faaliyetimizi Forum Kapadokya AVM de gerçekleþtirdik. Gençler þiddete karþý çeþitli sloganlar üreterek bunlarý Ýngilizce ve Türkçe sergileme fýrsatý buldu dedi. Proje kapsamýnda Nevþehir e gelerek þiddete karþý ortak duyarlýlýk oluþturmak amacýyla çalýþmalar yapan Avrupalý gençler ise, Þiddet dünyanýn her tarafýnda mevcut. Bu bazen fiziksel, bazen ise psikolojik olarak ortaya çýkabiliyor. Bizler gençler olarak her türlü þiddete karþýyýz ve bunun için tüm dünya gençleri olarak ortak hareket etmeliyiz. Bu kapsamda bu proje oldukça faydalý olacaktýr diye konuþtu. (HABER 50 ) Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Geçtiðimiz hafta 16 Nisan 2012 Perþembe günü Nevþehir Dedeman Otel de Uluslararasý Ergen Ýntiharlarý ile Mücadele konulu çalýþtay yapýldý. Nevþehir Dedeman Otel de Nevþehir Valiliði nin koordinatörlüðü ve Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalý ile Nevþehir Emniyet Müdürlüðü tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen çalýþtaya; Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ, Vali Yardýmcýsý Mustafa Kemal Keskin, Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Turgay Aras, Nevþehir Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Çetin Pekacar, Nevþehir Ýl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Gurulkan, Ýntiharý Önleme Derneði Baþkaný Prof. Dr. Iþýk Sayýl, Türkiye nin yaný sýra Almanya, Yunanistan, Ýspanya gibi bazý yabancý ülkelerden uzmanlar, diðer vilayetlerin Ýl Emniyet Müdürlüðü yetkilileri katýldý. Ýntiharýn bir hastalýk olmadýðýný, bir davranýþ þekli olduðunu söyleyen Ýntiharý Önleme Derneði Baþkaný Prof. Dr. Iþýk Sayýl, Ýntihar bir davranýþtýr, hastalýk deðildir. Ýntihar her zaman bir davranýþ olarak da ortaya çýkmaz, bazen de planlanan bir kurgu, bir düþünce olarak da gündeme gelir. Bu nedenle intiharlarýn yalnýzca ölümle sonuçlanan bir olgu olarak deðil, bir giriþim, bir düþünce, bir tehdit olarak da karþýmýza çýktýðýný görüyoruz. Ýntihar davranýþý bir dikkat çekme olgusu deðildir. Çünkü intihar insanýn en deðerli hayatýný ortaya koyduðu, ondan vazgeçtiði bir durumdur. Bunu bir dikkat çekme olgusu olarak gündeme getirmek çok yanlýþtýr kayýtlarýna göre ülkemizde 2933 kiþi intihar ederek yaþamlarýna son vermiþtir. Bunun 2073 ü erkek, 860 ýný bayanlar oluþturuyor. Bu rakamý biraz daha büyütmemiz gerekiyor. Nedeni ise, bazý intihar olaylarý aileler tarafýndan saklanýyor. Ýntiharlar hiç sýnýr tanýmaz; zengin, fakir tanýmaz, her statüde her meslekte görülebilen bir olgudur. Bir kiþi eðer intihar etmek veya kendini öldürmek istediðinden söz ediyorsa, bunu ciddiye almak gerekir. Ülkemizde son yýllarda intihar büyük sorun olmaya devam ediyor dedi. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü olarak Ýlimize diðer illerden gelecek olan veya Ýlimizden diðer Ýllere Gezginci arýcý olarak gidecek arýcýlarýmýzýn bilmesinde fayda gördüðümüz aþaðýdaki hususlar kamuoyu ile paylaþýlmýþtýr. Konu hakkýnda Nevþehir Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Vekili Okan YILMAZ, yaptýðý açýklamalarda þunlarý söyledi. Ýlimizde, 2012 yýlýnda Gezginci Arýcýlýk faaliyetlerini düzenlemek amacýyla, Arýcýlýk Yönetmeliði ve 5996 sayýlý Veteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý, Gýda ve Yem Kanunu gereðince alýnan tedbirler þunlardýr: 1- Konaklayacaðý yeri anlaþarak belirleyen arýcý, çýkýþ yapacaðý ilin Ýl/Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne gideceði adresi sözlü ya da yazýlý beyan ederek Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Saðlýk Raporu alýr ve arýlarýný sevk eder. Rapordaki sevk adresi ile konaklayacaðý adres ayný olmalýdýr. Beþ gün içerisinde konakladýðý ilin Ýl/Ýlçe Müdürlüðüne, veteriner saðlýk raporu ile baþvurarak Arý Konaklama Belgesini (AKB) alýr. AKB si olmayan arýcýnýn veteriner saðlýk raporu vize edilmez. Gezginci arýcýlýk yapan, kayýtlý olduðu adrese ve/veya kendi arazisine dönen arýcýnýn da arý hareketlerinin kontrolü ve takibi için AKB almasý gerekir. 2- Belirlenmiþ bölgede konaklayacak gezginci arýcý, konaklayacaðý yer gerçek kiþiye ait ise þahýsla, köy arazisi ise köy muhtarlýðýyla, diðer tüzel kiþiliklere ait arazi ise yetkililerle, Devlet ormanlarýnda konaklayacak arýcýlar da Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðýnýn ilgili birimlerinden izin alacaklardýr. 3- Alýnacak Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Saðlýk Raporunda belirtilen adresten farklý bir adreste usule aykýrý yerleþen arýcýnýn arýlarý, Ýl/Ýlçe Müdürlüðünün talebi ile mülki amirlikçe güvenlik güçleri marifetiyle bulunduðu yerden kaldýrýlýr. Ýl/Ýlçe müdürlüðü, iþgal edenler hakkýnda 5237 sayýlý Türk Ceza Kanununun 154 üncü maddesine göre iþlem yapýlmak üzere, Cumhuriyet Savcýlýðýna suç duyurusunda bulunacaklardýr. Kaldýrma sürecinde meydana gelen zarardan ve bununla ilgili nakliye masraflarýndan ilgili arýcý sorumlu olacaktýr. 4- Arýlýklar, trafiðin yoðun olduðu bölgelerde yoldan en az 200 metre, stabilize ara yollarda ise en az 30 metre uzaklýða yerleþtirilecektir. Gezginci arýcýlýk yapan arýcýlarýmýz, arýlarýný çevreye rahatsýzlýk vermeyecek þekilde meskûn mahal dýþýnda bir yere yerleþtirecektir. GEZGÝNCÝ ARICILARA ÖNEMLE DUYURLUR! (Nevþehir Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdrlüðü)

4 Düzgün Doðan Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu (FUAF) 27 Mayýs'ta Olagan Genel Kurulunu topluyor. Yeni yönetimin seçileceði kongrede, FUAF'ýn önümüzdeki üç yýlý inþaa edilecek. Hem Federasyonun geçmiþ üç yýlýný deðerlendirmek, hem de geleceðe dönük projeler ve Türkiye ile ilgili geliþmeleri konuþmak için FUAF 2. Baþkaný Erdal Kýlýçkaya ile bir röportaj yaptýk. Güler yüzü, bitmek bilmeyen enerjisi, sürekli üretkenliði ile Erdal Kýlýçkaya, çok etkileyici bir kiþilik. Söylediði þeyler, kullandýðý dil herkesi etkisi altýna alýyor. Yaptýðýmýz röportajda bu durumu sizlerde göreceksiniz. Sayýn Kýlýçkaya Fransa Alevi hareketinde son durum nedir? Fransa genelinde 200 bin'e yakýn Alevi yaþýyor. Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu (FUAF) çatýsý altýnda 30 Alevi Kültür Merkezi (AKM) hizmet yürütüyor. FUAF'a üye olmak isteyen AKM'lerin baþvurularý inceleniyor. Lisieux, St-Etien, Dijon, Druex, Verdun, La Rochelle, Paris Anadolu Alevi Kültür Evi, Chalons en Champagne, Quemper, St-Lois gibi AKM'lerimizin FUAF'a üyelik çalýþmlarý devam ediyor. Þunu rahatlýkla söyleyebilirim ki ; FUAF istikrarlý bir þekilde büyüyor ve geliþiyor. Memleketi, siyasi görüþü ne olursa olsun, Türkiye'nin farklý yerlerinden gelen Canlarý bir çatý altýnda topladýk. Fransa'da ki kurumlarýmýza özgüven kazandýrdýk. Fransa ve Avrupa genelinde bir «FUAF Ruhu» yaratýldý diye düþünüyorum. Avrupalýlarýnda Alevi yaþam biçimine, felsefesine ihtiyaç duyduðunu düþünüyoruz. «FUAF Ruhu»'ndan kastýnýz nedir? FUAF, Alevi hareketi için bir kazançtýr. Dünya'da bireysellik, yalnýzlaþma hakimken, Fransa Alevilerinin kendi köþelerinde yalnýz baþlarýna olmadýklarýný kanýtlayýp, FUAF çatýsý altýnda birliði saðlamýþtýr. Önce Fransa'da, sonra dünyanýn diðer ülkelerindeki Alevi canlarla ve diðer demokrat, aydýnlarla birlikte yol yürümeyi baþarmýþlardýr. Fransa'da ki Alevilerin birliðinde FUAF belirleyici bir rol oynarken, Konfederasyona güç katmýþ ve Türkiye'de ki geliþmelere de kayýtsýz kalmamýþtýr. Dergahta Birliðe maksimum düzeyde pratik katký sunduk. Zini Gediði katliamýnýn gün yüzüne çýkmasý konusunda yoðun çalýþma yürüttük. En baþarýlý projeleri ortaya koyabilirsiniz. Ama gerekli enerjiyi ve profesyonel desteði görmez ise, o baþarýlý projenin hayat bulma þansý yoktur. Ýþte «FUAF ruhu» bu ayaklarýn hepsini bir araya getirmeyi baþardý. Önümüzdeki dönem de durum nasýl geliþecek? Kurumlarýmýzda ki canlar arasýnda farklý görüþler olabilir. FUAF, ilkeler ve inancýndan taviz vermeyen bir çatý örgütü olmaya devam edecektir. Ýçsel çekiþmelerin Alevilerin, örgütün önüne geçmesine asla izin vermeyeceðiz. FUAF kiþilere, yöneticilere deðil, Alevi toplumuna hizmet etmeye devam edecektir. Alevi örgütünün olmazsa olmaz ilkeleri üzerine kafa yorup, Alevi örgütünden toplumun ve örgüt yöneticilerinin neler beklediðini ortaya koymamýz gerekiyor. AKM'lerimizdeki canlarýmýzýn sivil toplum bilincini yükseltmeye ve Alevi örgütlenmesinin çaðdaþ düzeylere yüceltilmesi için çalýþacaðýz. Alevilerin istemlerini Fransa ve Avrupa Parlementosuna, binlerce imza ile birlikte göndermemizin önünde ne engel var? Aleviler Fransa'da ve Avrupa genelinde temsiliyet haklarýný talep edecekler. Bunu eþit haklar talebi temelinde yapacaklar. Fransa'da gençler ile ilgili ciddi çalýþmalar yapýyorsunuz. Tam olarak gençlerden beklentiniz nedir? Bir hafta önce FUAF Gençlik Komisyonu Fransa'nýn çesitli Üniversitelerinde eðitim görmüþ, en seçkin kurumlarda çalýþan, eðitimli, donanýmlý 70 gençle birlikte üç günlük bir kamp yaptý. Son üç yýlda neler yaptýklarýný gözden geçirip, önümüzdeki üç yýlýn çalýþma programýný çýkardýlar. Kýsa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirlediler. FUAF olarak önümüzdeki beþ yýlýn programýný, hedeflerini belirleyip ona göre bir kadro ve çalýþma programý oluþturmaya çalýþýyoruz. Tabanda ki gençlerimizi «siyaset'e nasýl müdahil olurlar» konusunda eðitmemiz gerekiyor. Fransýzlarýn bize nasýl müdahale edeceklerini deðil, Alevilerin haklý taleplerini partilerin içine nasýl taþýyacaðýmýzý çalýþma programlarýmýza koymaya çalýþýyoruz. Bu projenin ana ayaðýný gençler oluþturacak. Fransa Alevi hareketinin bu eðitimli, donanýmlý gençlerle sýçrama saðlayacaðý âþikar. Önümüzdeki dönemde gençlerden somut olarak ; Alevilerin diplomatlarý, elçileri, lobi faliyeti yürütenleri olmasýný bekliyoruz. Fransýz ve Avrupa Parlamentosunda, Üniversitelerde, Demokratik Kitle kurumlarýnda Alevileri temsil etmelerini bekliyoruz. FUAF olarak Türkiye de ki Alevilerin durumu ile ilgili endiþeli olduðunuzu belirten bir basýn bildirisi yayýnladýnýz. Bu endiþeniz halen devam ediyor mu? Evet biz Aleviler Türkiye'de mevcut hükümetin uygulamalarýndan düne göre bugün daha da endiþeliyiz. Üzerindeki baskýlardan dolayý Alevilerin depresyon moduna girmesi isteniyor. Tarihten günümüze devam eden tekçi, asimilasyoncu zihniyetin bugün de devam ettiðini düþünüyoruz. Alevilerin sorunlarýnýn eþitlikçi ve özgürlükçü, demokratik bir anlayýþla çözüleceðini düþünüyoruz. AKP hükümetinin ve Baþbakanýnýn ötekileþtirmeyi eksenine koyarak, kindar ve dindar nesil yetiþtirme yönündeki arzusunu doðrudan kamuoyuna deklare etmesinden, Aleviler olarak endiþe duymayýp da ne yapalým? Adýyaman'da, Erzincan'da Alevilerin duvarlarýna iþaretler konuyor, Ýzmir'de evlerin kapýlarýna bildiriler asýlýyor, Baþbakan Alevilere her fýrsatta nefret söylemi ile saldýrýyor. Bu bazen Kýlýçtaroðlu'nun Alevi kimliðinden dolayý, bazen Suriye Devlet Baþkaný'nýn Alevi oluþu, ya da Alevilerin istem ve taleplerine gösterilen tahammülsüzlükle karþýmýza çýkýyor. Hatay'da kurulan Müslüman Kardeþler örgütü kamplarýna bilinen güçlerce destek sunuluyor. Müslüman Kardeþler örgütü de «Aleviler kendi kanlarýnda boðulacaklar» türünden açýklamalar yapýyor. Suriye'ye girip, binlerce Aleviyi katledip, sonrada Libya'da olduðu gibi ülkeyi Müslüman Kardeþler örgütüne teslim edecekler. Bütün Ortadoðuda Sunni Ýslamý hakim kýlacaklar. Alevilere ise gözyaþý düþecek. Biz Aleviler tehlikenin farkýndayýz. Bundan dolayý da endiþeliyiz. Alevilere karþý bir nefret söylemi mi geliþtiriliyor? Nefret suçlarý kavramlarý yüzyýlýmýza damgasýný vuruyor. Alevilere karþý nefret söylemini bizzat Recep Tayyip Erdoðan Türkiye'de uyguluyor. AÝHM nezlinde suç iþliyor. Ülkeyi adým adým savaþýn eþiðine götürenler, komþularýmýzýn gözyaþlarýndan kazanç elde edeceðini düþünenler, Türkiye'de ki Aleviler üzerine de hesaplar yapýyorlar. Alevilerin siyasi yönünü solculuktan saðcýlýða çekmek istiyorlar. Bütün deðerlerimizi ters yüz etmek istiyorlar. Yüreðimizi ve cesaretimizi kaybettiðimizi zannediyorlar. Bir toplum yüreðini ve cesaretini kaybetmiþse zaten yok olmaya mahkumdur. Alevilerin ruhlarý ve bedenleri yaralanmýþtýr. Ruh iyileþmeden beden, beden iyileþmeden ruh iyileþmiyor. Onun için biz Aleviler cesur olmak zorundayýz. Ne yapmak gerekiyor? Bir kere tarihten günümüze devam eden tekçi, asimilasyoncu zihniyetle hesaplaþmadan vahþete son vermenin mümkün olmadýðýný düþünüyorum. Aleviliðimiz siyasetler üstü bir gerçekliktir. Sorunlarýmýzýn çözümü ise konsensüs, bir proje ile mümkündür. Artýk Alevilerin temsil sorunlarý yoktur. Federasyonlarýný, Konfederasyonu'nu kurmuþ olan, milyonlarý temsil eden kurumlarla birlikte, eþitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir anlayýþla, konunun muhataplarý bir araya gelerek sorunu çözebilirler. Yeterki devlet tekçi, asimilasyoncu, dayatmacý olmasýn. Alevilerin istem ve talepleri karþýlanmayacak þeyler deðildir. Aleviler dünya da benzer konularda ne yapýlýyorsa onu istiyorlar. Bizler Avrupa da istediðimiz gibi Alevi Kültür Merkezlerimizi, Cemevlerimizi açýp, çocuklarýmýza Aleviliði öðretebiliyoruz. Türkiye de ise halen Cemevlerimizin yasal statüsü yok. Bu ve benzeri konularý Avrupa normlarý referans alýnarak çözmek mümkün. Yeterki sorunun çözümü konusunda samimi olunsun. Aleviler sorunun çözümü konusunda hazýr ve istekliler mi? Aleviler kaderlerini deðiþtirmeye karar verdiler. Omurgalarýný oluþturuyorlar. Omurgasýzlaþanlar ise berteraf olacaklar. Bizim yolculuðumuz daha yaþanýlabilir bir dünya için. Rosa Luxemburg «Cüret etmek gerekiyor» der. Aleviler de artýk haklý talepleri ile ilgili cüretkar davranýyorlar. Bunu da yüzbinlerin katýldýðý mitinklerle haykýrýyorlar. Bizleri cüretkar kýlan bu zalimler ise, zalimliklerine devam ediyorlar. Alevilerin ruhlarý ve bedenleri yaralanmýþtýr. Ruh iyileþmeden beden, beden iyileþmeden ruh iyileþmiyor. Onun için biz Aleviler cesur olmak zorundayýz. Ruh ve beden saðlýðýmýz açýsýndan bunu yapmak zorundayýz. Dinine, kinine sahip çýkan bir nesil yetiþtirmek isteyenlerin karþýsýnda olmak gibi bir görevimizden dolayý bunu yapmak zorundayýz. Özgürlüðümüz için, karanlýða meydan okumak için bunu yapmak zorundayýz. Toplumun diðer ezilmiþleri ile Aleviler ortak platformlarda buluþuyorlar mý? Son Kadiköy mitinginde bunun kýsmen baþarýldýðýný düþünüyorum. Ama alýnacak daha çok mesafe var. Biz Aleviler çevremizdeki dayanýþma çemberinin biraz dar olduðunu düþünüyoruz. Kendimizi yalnýz hissetmesekte, toplumun her kesiminden dayanýþma gördüðümüzü söyleyemeyiz. Halen bazý meslek örgütleri, partiler Alevi sorunlarýný görmezden, duymazdan gelmeyi yeðliyor. Bizim açýmýzdan konu son derece açýk. Dünya'nýn diðer ezilmiþleri ile birlikte, hep beraber ayný bataktayýz. Kapitalist sistem erkeði de, kadýný da, Aleviyi de, Sunniyi de, solcuyu da, Kürdü, Türkü'de köþeye sýkýþtýrmýþ durumda. Biz bu katliamcý, asimilasyoncu, tek tipleþtirici düzeni artýk çocuklarýmýza devretmek istemiyoruz. Artýk karanlýk hesaplarda harcanacak bir canýmýzýn dahi olmadýðýný hesaba katarsak, mazlumlar olarak, birlikte zalime karþý durmaktan baþka çaremizin olmadýðýný biliyoruz. Sunniler Alevinin, Türkler Kürdün, erkekler kadýnýn sorunlarýný kendilerine dert edinirse mücadele anlamlý olur. Bu topluma, hepimizin geleceðine yazýk etmemek için ortak platformlarda biraraya geliþleri saðlamamýz gerekiyor. Gelecek nesiller için, toplumsal vicdani sorumluluklarýmýz bunu gerektiriyor. Sokrates «Kurtarýcý bekleyen toplumlar, kurtulmamayý baþtan kabul etmiþlerdir» der. Yani ; dert bizde, derman kendi ellerimizde. Umutlusunuz yani? Biz Aleviler hâlâ umutluyuz. Umudumuz acý deneyimlerle daha da bileniyor. Çünkü acý deneyimler, insana dostluðun, dayanýþmanýn, duyarlýlýðýn güzelliðini bir kez daha gösteriyor. «Uðruna mücadele ettiðimiz bütün deðerler adýna, boyun eðmeden YOLumuzu sürdürmek. Ýþte bu bizim Aþkýmýz, serüvenimiz.» Biraz önce Zini Gediði Katliamýndan bahsettiniz. Son durum nedir? Bu ülke çocuklarýna hepacý, ölüm, sürgün verdi. Bundan nasibini alanlarýn çoðunluðuda Aleviler oldu. Zini'de de yaþanan buydu. Yüze yakýn insan, sorgusuz, yargýsýz, hiçbir suçlarý olmadýðý halde kurþuna dizildiler. Cesetleri kurda, kuþa yem olsun diye yaðmurun, çamurun ortasýnda býrakýldý. Zini Gediði katliamýnýn üzerinden 74 yýl geçmesine raðmen devlet halen somut bir adým atmak istemiyor. Yasal baþvurularýmýzýn hepsine þu ana kadar olumsuz cevap verildi. Baharla birlikte katledilen yüz insanýn ilk toplanýldýðý yere, onlarýn anýsýna yüz aðaç dikeceðiz. Anýt mezar yapma, kemiklerin DNA teslerinin yapýlarak kayýp yakýnlarýna teslim edilme taleplerimiz ise halen güncelliðini koruyor. Konuyu siyasi malzeme olarak kullanmak isteyenlerde var. Zini katliamý, siyasi malzeme konusu yapýlmamasý gereken, acýlý bir hadisedir. Kayýp yakýnlarýnýn çýðlýðýdýr. Bu ve benzeri katliamlarýn siyasetini yapanlar insanlýk adýna utanç duymalýdýrlar. Zini'de kefensiz ve mezarsýz yatan büyüklerimizin acý hatýralarý parayla ölçmeye çalýþanlarýn ahlaksýzca ve vicdansýzca saygýsýzlýðýný þiddetle lanetliyoruz. AKP bu ve benzeri katliamlar üzerinden kendisine rant saðlamak yerine, yakýnlarýn insâni taleplerine cevap versin. Çalýþmalarýnýzý FUAF'ta, Konfederasyon'da, YOL tv de, Alevilerin Sesi Dergisinde görüyoruz. Deyim yerindeyse heryerdesiniz. Zaman sorununuz var mý? Bazen «keþke günler daha uzun olsaydý» diye düþündüðüm olmuyor deðil. Ama yüzyýllardýr Alevilerin ödedikleri bedelleri, çektikleri acýlarý bildiðim için, bu yapýlanlarýn ne kadar az olduðunu biliyorum. Yorulmadan YOLa devam etmek gerekiyor. Bunun için herkesin kendince bir sýrrý vardýr. Benim sýrrým ise; kendime ve baþkalarýna güven duymam, onlarý sevmem. Yani özetlersek içimizdeki «AÞK». Ýþte bu AÞK bizi güçlü, þanslý ve YOLumuza baðlý kýlýyor. AÞK ile ayakta kalmayý, büyümeyi ve büyütmeyi saðlamaya çalýþýyoruz. Uðruna mücadele ettiðimiz bütün deðerler adýna, boyun eðmeden YOLumuzu sürdürmek. Ýþte bu bizim Aþkýmýz, serüvenimiz.

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1

MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1 MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1 1. m Z, x y(mod m) ise xy=m.k, k Z olduðuna göre, aþaðýdaki eþitliklerden hangisi yanlýþtýr? 5. 3x+1 2(mod 7) olduðuna göre, x in en küçük pozitif tam sayý deðeri kaçtýr? A)

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı