Kullanım kılavuzunuz NOKIA MU-SIC PLAYER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz NOKIA MU-SIC PLAYER http://tr.yourpdfguides.com/dref/825130"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: Nokia Mobile Phones Tüm haklarý mahfuzdur. ve "Nokia Connecting People", Nokia Corporation'ýn tescilli markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz. çoðaltmak veya kopyalamak için izin veya lisans almak gerekli olabilir. Bazý ülkelerde geçerli olan yasalar, telif hakký olan malzemenin özel kopyalanmasýný yasaklamaktadýr. Bu malzemelerin kullanýmý hakkýnda lütfen ilgili ülkenin yasalarýný kontrol edin. Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia bayiine danýþýnýz Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Ýçindekiler 1/3 UYGUNLUK BILDIRIMI.. 2 Giriþ Güvenliðiniz Ýçin Nokia Music Player'ýnýzý kullanma yöntemleri Satýþ paketindekiler Nokia Music Player þemanýz..10 Nokia CD Manager'ý Yükleme Yükleme..

3 . 21 Yükleme hatasý Nokia CD Manager'ý Kaldýrma Nokia Music Player Baþlarken Bataryayý takma Kulaklýk kablosunu baðlama Hafýza kartýný takma Hafýza kartýný çýkarma Nokia Music Player'ýnýzý üzerinizde taþýma Yazýlým seçenekleri Nokia CD Manager.

4 ...11 Nokia Audio Manager...11 Müzik yükleme ve dinleme Hýzlý ve Kolay Nokia CD Manager Nokia Audio Manager...14 Nokia Music Player FM radyo..18 Ahizesiz kulaklýklý mikrofon seti...

5 .18 Kiþisel bilgisayarýnýza baðlama Nokia Audio Manager Kullaným Müziðinizi yönetme Nokia Audio Manager'ý Baþlatma Bilgisayar kýsayollarý.. 40 Yardým Buradan nereye gitmeliyim? Nokia Audio Manager'i Yükleme Yükleme Yükleme hatasý...

6 ...20 Nokia Audio Manager'ý Kaldýrma Adým 1. CD'den müzik dinleme.. 42 CD çalma. 42 Small Player'ý Kullanma Adým 2. CD'ler nasýl okunur? CD'lerden þarký ekleme Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Ýçindekiler 2/3 Adým 3. Veritabanýyla çalýþma Internet'ten þarký yükleme 51 Özel bir þarký listesi oluþturma..52 Adým 6. Müzik kaydýný yedekleme ve geri yükleme Nokia Music Player Hafýza kartýndan çalma..

7 .. 72 Hafýza kartýndan çalma denetimleri Çalmak için bir þarký seçme.. 75 Þarkýlarý tarama Çalma seçeneklerini seçme Çalma tonunu seçme Düðme kilidi Ekran aydýnlatma Adým 4. Hafýza kartýnýza müzik aktarma.. 55 Adým 5. Müzik yedekleme ve geri yükleme Nokia CD Manager

8 . 59 Müzik yükleme ve dinleme - Genel bakýþ Help Where to go from here? (Yardým Buradan nereye gitmeliyim?). 60 Adým 1. Müzik yükleme Adým 2. CD Okuma (Read a CD) Adým 3. Þarkýlarý yeniden adlandýrma.. 65 Adým 4. Müzik çalara kopyalama ve müzik dinleme Adým 5. Menüleri kullanma Media On PC (Bilgisayardaki Ortam) Sað Týklatma..67 Media On Device (Cihazdaki Ortam) Sað Týklatma Nokia Music Player FM radyonuzu ayarlama Frekans seçme.. 84 Otomatik FM frekansý arama...

9 . 84 Ýstasyonlarý kaydetme Stereo ve mono yayýn arasýnda geçiþ Nokia Music Player Ahizesiz kulaklýklý mikrofon seti ile kullaným Hangi telefonlar kullanýlabilir? Nokia Music Player'ýnýzý telefonunuza baðlama 88 Aramalarý cevaplama ve arama yapma Gelen aramalarý cevaplama.. 91 Arama yapma Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Ýçindekiler 3/3 Nokia Music Player Ahizesi Kullaným Ses düzeyi ayarlarý ve Müzikli Görüþme Yükseltme Nokia Audio Manager Yükseltme Nokia Music Player Güvenli üretici yazýlýmý hizmet programý Nokia Music Player Batarya Güç tasarrufu için öneriler Açýklamalar.

10 Nokia Audio Manager Hata iletileri Nokia Audio Manager Dosya türleri Nokia Audio Manager ile çalýnabilen dosya türleri Nokia CD Manager Hata iletileri Nokia Music Player Hata iletileri Nokia Music Player Sorun Giderme..105 Bakým ve onarým Nokia Music Player Hafýza kartý Batarya Teknik Özellikler Kiþisel bilgisayar..

11 Hafýza kartý Önerilen þifreleme bit hýzlarý Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Giriþ Güvenliðiniz Ýçin Bu basit talimatlarý okuyun. Bu kurallara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý sonuçlar doðurabilir. Bu kýlavuzda diðer ayrýntýlý açýklamalar yer almaktad&yte;nda bilgi için bkz: Nokia Music Player Ahizesiz kulaklýklý mikrofon seti ile kullaným. Nokia cep telefonunuz ve kiþisel bilgisayarýnýzla kurulan baðlantýlar için ayný kablo Not: baðlantý noktasý kullanýldýðýndan, iki cihazýn ayný anda baðlanmasý mümkün deðildir.

12 Uyumlu bir bilgisayara baðlý olarak kullaným Nokia Music Player, bilgisayarýnýzdan yeni müzik dosyalarý alarak doðrudan hafýza kartýna yükler. Nokia Music Player'ýn bilgisayarýnýza baðlý durumdayken kullanýlmasý hakkýnda bilgi için bkz: Nokia Audio Manager Kullaným veya Nokia CD Manager. Bu ürünü, yüklediðiniz veya çaldýðýnýz müziðe iliþkin telif haklarýný veya diðer haklarý Not: ihlal etmek için uygunsuz bir þekilde kullanmayýn. Lisans, sisteme özeldir. Yazýlýmý birden fazla bilgisayarda kullanmayý planlýyorsanýz, her bir bilgisayar için kaydetmeniz gerekir Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Giriþ Satýþ paketindekiler Nokia Music Player AAA Batarya, (1) USB kablosu Boyun askýsý Telefon artýnýn takýlmasý Nokia Music Player'ýnýzýn Baðlanmasý USB kablosunu Phone/PC (Telefon/Bilgisayar) konektörüne ve kiþisel bilgisayarýnýzýn USB baðlantý noktasýna baðlayýn. Nokia Music Player'ýnýzý Açma audio/off (ses/kapalý) düðmesini audio (ses) konumuna getirin. Nokia CD Manager'ý Baþlatma Baþlat menüsünden Nokia CD Manager'ý seçin. Bir ses CD'si yerleþtirin Kiþisel bilgisayarýnýza bir ses CD'si yerleþtirin Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Hýzlý ve Kolay Þarkýlarý seçme Kiþisel bilgisayarýnýza aktaracaðýnýz þarkýlarý seçmek için þarký isimlerini týklatýn. CD'den þarký aktarma Seçilen þarkýlarý kiþisel bilgisayarýnýza aktarmak için Read a CD seçeneðini týklatýn. Þarkýlarý yeniden adlandýrma Þarkýyý sað týklatýn. Þarký adlarýný girin veya þarkýlarý yeniden adlandýrýn. Yeniden adlandýrdýðýnýz þarkýlarý kaydedin. Kutuyu kapatmak ve þarkýyý yeni adýyla kaydetmek için Rename seçeneðini týklatýn. Nokia Music Player'ýnýza kopyalama Ekranýn sol tarafýndan Nokia Music Player'ýnýza aktarmak istediðiniz þarkýlarý seçin. Add seçeneðini týklatýn. Seçilen þarkýlar Nokia Music Player'ýnýza aktarýlýr. Nokia Audio Manager Nokia Audio Manager'ý Yükleme CD-ROM'u kiþisel bilgisayarýnýza yerleþtirin. Ana Menü'deki simgeyi seçerek yükleyin. Not: Müzik çalarý baðlamadan önce, aþaðýda belirtilenlerin nasýl yapýlacaðýný öðrenmek için bkz: Baþlarken: bataryanýn takýlmasý, kulaklýk kablosunun baðlanmasý, hafýza kartýnýn takýlmasý Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Hýzlý ve Kolay Nokia Music Player'ýnýzýn Baðlanmasý USB kablosunu Phone/PC (Telefon/Bilgisayar) konektörüne ve kiþisel bilgisayarýnýzýn USB baðlantý noktasýna baðlayýn. Nokia Music Player'ýnýzý Açma audio/off (ses/kapalý) düðmesini audio (ses) konumuna getirin. Nokia Audio Manager'ý Baþlatma Baþlat menüsünden Nokia Audio Manager'ý seçin. Bir ses CD'si yerleþtirin Kiþisel bilgisayarýnýza bir ses CD'si yerleþtirin. CD'den þarký yükleme Make a playlist (Þarký listesi oluþtur) ve sonra read a CD (CD oku) seçeneðini týklatýn. CD veritabanýndan þarký adlarýný alma Þarký adlarý CD'ye kaydedilmediyse, Nokia Audio Manager þarký adlarýný Internet'teki CD veritabanýndan yüklemek isteyip istemediðinizi sorar. Yes (Evet) seçeneðini týklatýn. Internet baðlantýsý gerekecektir. Þarkýlarý seçme Müzik veritabanýna kopyalamak istediðiniz þarkýnýn/þarkýlarýn yanýndaki kutuyu týklatýn. Þarkýlarý okumaya baþlama Start Reading (Okumaya Baþla) seçeneðini týklatýn. Seçilen tüm þarkýlar kopyalandýktan sonra, Recording completed successfully (Kayýt iþlemi baþarýyla tamamlandý) iletisi görüntülenir. Bu þarkýlar, þarký veritabanýnýza eklenmiþtir Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Hýzlý ve Kolay Veritabanýndan þarký seçme Select Tracks From Database (Veritabanýndan Þarký Seç) seçeneðini týklatýn. Þarký listesi için þarký seçme Þarký listesine eklemek üzere kopyalamak istediðiniz þarkýnýn/þarkýlarýn yanýndaki kutuyu ve sonra OK (Tamam) seçeneðini týklatýn. Seçilen þarkýlarý þarký listesine kaydetme Save Tracks as Playlist (Þarkýlarý Þarký Listesi Olarak Kaydet) seçeneðini týklatýn ve þarký listesi için bir ad girin. Close (Kapat) seçeneðini týklatýn. Nokia Music Player'ýnýza kopyalama copy to devices (cihazlara kopyala) seçeneðini týklatýn. Nokia Music Player'ýnýza kopyalanacak þarkýlarý veya þarký listelerini seçme Select Tracks From Database veya Select Playlists From Database (Veritabanýndan Þarký Listesi Seç) seçeneðini týklatýn, Nokia Music Player'ýnýza kopyalamak istediðiniz þarkýlarýn veya þarký listelerinin yanýndaki kutularý týklatýn; ve sonra OK seçeneðini týklatýn.

13 Nokia Music Player'ýnýza kopyalama Nokia Music Player'ýnýzýn açýk olduðundan emin olun. Copy To Portable (Taþýnabilir Cihaza Kopyala) seçeneðini týklatýn. Sending to device (Cihaza gönderiyor) iletisi ve iþlemin ilerleme durumunu gösteren bir pencere görüntülenir. Kopyalama tamamlandýðýnda, Finished transferring tracks (Þarkýlarý aktarmayý tamamladý) iletisi görüntülenir. OK seçeneðini týklatýn Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Hýzlý ve Kolay Nokia Music Player Müzik çalarý açma (Bekleme modu) audio/off düðmesini audio konumuna getirin. Çalmayý baþlatýn düðmesine basýn. Ses düzeyi ayarý Ses düzeyi yükseltme + veya düþürme düðmesine basýn. Çalmayý duraklatma Þarký çalarken, düðmesine basýn. Çalmayý yeniden baþlatma Þarký duraklatýlmýþ durumdayken, Þarkýlarý seçme Sonraki þarkýya geçmek için hýzlý bir þekilde düðmesine basýn. Önceki þarkýya geçmek için hýzlý bir þekilde iki defa üst üste düðmesine basýn. Þarkýlarý tarama veya düðmesini basýlý tutun. çalmaya baþlar. veya düðmesini serbest býraktýðýnýzda, cihaz tekrar düðmesine basýn Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Hýzlý ve Kolay FM radyo Müzik çalarý açma audio/off düðmesini audio konumuna getirin. FM radyodan çalmayý seçme FM görüntüleninceye kadar mode (mod) düðmesini birkaç saniye basýlý tutun. Frekans seçme Ýstenilen frekans ayarlanýncaya kadar Ses düzeyi ayarý Ses düzeyini yükseltme + veya düþürme düðmesine basýn. veya düðmesine basýn. Ahizesiz kulaklýklý mikrofon seti Müzik çalarý ahizesiz kulaklýklý mikrofon seti olarak kullanmak için önce Nokia Music Player'ýnýzý Nokia cep telefonunuza baðlayýn. Bkz: Nokia Music Player'ýnýzý telefonunuza baðlama. Arama cevaplama düðmesine bir saniye süreyle basýn. Arama yapma (yalnýzca Nokia 3310 ve 8890 cep telefonlarý için) 1. düðmesine basýn ve kulaklýktan ses baþlangýç tonu duyuluncaya kadar basýlý tutun. 2. Nokia cep telefonunuzda kayýtlý numaranýn ismini söyleyin. Aramayý bitirme düðmesine basýn Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia Audio Manager'i Yükleme Yükleme Nokia Audio Manager'ýn yüklenmesi için minimum gereksinimler þunlardýr: Öðe Bilgisayar CPU Hafýza Sabit disk Gereksinim IBM PC/AT uyumlu. Pentium MMX 266 MHz gerekir. Pentium 300 MHz kullanýlmasý önerilir. En az 48 MB önerilir. Windows 2000 için 64 MB önerilir. Yazýlýmý kurmak için 35 MB boþ alan gereklidir. Ayrýca müzik dosyalarý için boþ alan gerekir. Not: Internet baðlantýnýz yoksa, Nokia CD Manager'ý Yükleme bölümüne bakýn. Nokia Audio Manager veya Nokia CD Manager yükleninceye kadar, Nokia Music Player'ýnýzý kiþisel bilgisayarýnýza baðlamayýn. Yükleme iþlemi, CD-ROM'da bulunan Nokia Music Player Kur Programý'ndaki (Yükleme programý) Install the Nokia Audio Manager (Nokia Audio Manager'ý Yükle) düðmesinin týklatýlmasýyla baþlar. CD-ROM'u kiþisel bilgisayarýnýza yerleþtirin. Diðer tüm uygulamalardan çýkýn ve Nokia Music Player ile birlikte verilen CD-ROM'u kiþisel bilgisayarýnýza yerleþtirin. Ayrýntýlý bilgi için kiþisel bilgisayarýnýzýn kullaným kýlavuzuna bakýn. Nokia Audio Manager, Ana Ürün Menüsündeki yükle düðmesini seçtikten sonra sabit diskinize otomatik olarak yüklenir. Yükleme iþlemini baþarýyla tamamlamak için ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia Audio Manager'ý Yükleme Yükleme hatasý Nokia Audio Manager'ý Kaldýrma Nokia Audio Manager'ý otomatik olarak kaldýrma (Baþlat menüsünden) Baþlat > Programlar > Nokia > Nokia Audio Manager > Uninstall Nokia Audio Manager seçeneðini seçin Nokia Audio Manager'ý baþarýyla kaldýrýncaya kadar iletiþim kutularýndaki yönergeleri uygulayýn Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia CD Manager'ý Yükleme Yükleme Yükleme iþlemi, CD-ROM'da bulunan Nokia Music Player Kur Programý'ndaki (Yükleme programý) Install the Nokia CD Manager (Nokia CD Manager'ý Yükle) düðmesinin týklatýlmasýyla baþlar. CD-ROM'u kiþisel bilgisayarýnýza yerleþtirin Diðer tüm uygulamalardan çýkýn ve Nokia Music Player ile birlikte verilen CD-ROM'u kiþisel bilgisayarýnýza yerleþtirin. Nokia CD Manager, Nokia CD Manager ekranýndaki yükle düðmesini seçtikten sonra sabit diskinize otomatik olarak yüklenir. Yükleme iþlemini baþarýyla tamamlamak için ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin. Nokia CD Manager'ý yüklemeden önce Nokia Music Player'ýnýzý kiþisel bilgisayarýnýza Not: baðlamayýn.

14 Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia CD Manager'ý Yükleme Program dosyalarý için hedef dizin þöyledir: C:\Program Files\Nokia\CD Manager. Devam etmek için Next> (Ýleri) seçeneðini týklatýn. Programýn çalýþtýrýlabilir dosyalarýyla olan baðlantýlar nedeniyle bu dizini kullanmanýz önerilir Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia CD Manager'ý Yükleme Yükleme tamamlanmýþtýr. Close (Kapat) seçeneðini týklatýn Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia CD Manager'ý Yükleme Yükleme hatasý Nokia CD Manager'ý Kaldýrma Nokia CD Manager'ý otomatik olarak kaldýrma (Baþlat menüsünden) CD Manager yükleme hatasý oluþtuðunda Cancel (Ýptal) seçeneðini týklatýn. Baþlat > Programlar > Nokia > Nokia CD Manager > Remove Nokia CD Manager (Nokia CD Manager'ý Kaldýr) seçeneðini seçin. Nokia CD Manager'ý baþarýyla kaldýrýncaya kadar iletiþim kutularýndaki yönergeleri uygulayýn. Nokia CD Manager'ý kaldýrdýktan sonra CD-ROM'da bulunan Nokia Music Player Kur Programý'ndaki (Yükleme programý) Install the Nokia CD Manager (Nokia CD Manager'ý Yükle) düðmesini týklatarak yüklemeyi tekrarlayýn Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia Music Player Baþlarken Nokia Music Player'ýnýzý kullanmaya baþlamadan önce uygulamanýz gereken birkaç kýsa adým vardýr. Bu adýmlarý dikkatle uygulayýn. Bataryayý takma Batarya kapaðýný çýkarýn Nokia Music Player'ý arka kýsmý size bakacak þekilde tutun. Batarya kapaðýný (1) aþaðýya doðru itin ve kapaðýn üzerindeki oklarýn gösterdiði yönde kendinize doðru çekin (2). Batarya kapaðýný dikkatli bir þekilde geriye doðru kaldýrarak batarya bölmesini açýn (3).! Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia Music Player Baþlarken Bataryayý takýn Bataryanýn bölmesine önce bataryanýn artý + kutbunu yerleþtirin. Batarya kapaðýný kapatýn Batarya kapaðýný aþaðý (1) indirin, dikkatli bir þekilde bastýrarak yerine kaydýrýn (2) ve kapatýn Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia Music Player Baþlarken Kulaklýk kablosunu baðlama Kulaklýk kablosunu Nokia Music Player'ýn sað tarafýna takýn. Kulaklýk kablosunu takarken veya çýkarýrken her zaman çok Not: dikkatli olun. Kabloyu, metal fiþin üzerindeki kalýn bölümden tutun. Takarken veya çýkarýrken, kesinlikle kablonun kendisini tutup çekmeyin. Hafýza kartýný takma Hafýza kartý kapaðýný açýn Nokia Music Player'ý ucundan tutun ve hafýza kartý kapaðýný týrnaktan kurtararak açýn Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia Music Player Baþlarken Hafýza kartýný takýn Nokia Music Player'ý yüzü aþaðý gelecek þekilde çevirin ve hafýza kartý kapaðýný açýk tutun. Hafýza kartýný, etiketli yüzü yukarý gelecek þekilde yuvasýna iterek yerleþtirin. Hafýza kartý yerine oturur. Not: Hafýza kartýný takmadan önce, her zaman Nokia Music Player'ýn kapalý olmasýna dikkat edin Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia Music Player Baþlarken Hafýza kartý kapaðýný kapatýn Hafýza kartý kapaðýnýn týrnaðýný hafýza kartý bölmesine kaydýrýn. Not: Hafýza kartý düzgün bir biçimde yerine oturmazsa, hafýza kartý kapaðýný kapatamazsýnýz. Hafýza kartýný aþaðýda açýklanan þekilde çýkarýn ve tekrar yerleþtirin. Hafýza kartýný çýkarma Hafýza kartý kapaðýný açýn Nokia Music Player'ý ucundan tutun ve hafýza kartý kapaðýný kaydýrarak açýn Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia Music Player Baþlarken Hafýza kartýný çýkarma Hafýza kartýný içeri doðru bastýrýn (1). Hafýza kartý tam olarak içeri itildiðinde, kendiliðinden geri çýkar (2). Hafýza kartýný dýþarý çekip Nokia Music Player'dan çýkarýn. Not: Hafýza kartýný hiçbir zaman Nokia Music Player açýk durumdayken çýkarmayýn. Bu, kaydedilmiþ müziðin hafýza kartýndan silinmesine ve hafýza kartýnýn zarar görmesine neden olabilir Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia Music Player Baþlarken Nokia Music Player'ýnýzý üzerinizde taþýma Kulaklýðý takma Sol kulaklýk L harfiyle iþaretlenmiþtir. Bu kulaklýðý sol kulaðýnýza takýn. Daha uzun olan kulaklýk kablosu sað kanaldýr. Sað kulaklýk kablosunu boynunuzun arkasýndan geçirip sað kulaðýnýza takýn.

15 Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia Music Player Baþlarken Nokia Music Player'ýnýzý üzerinizde taþýma Nokia Music Player'ýnýzýn arka kýsmýnda çeþitli kalýnlýklarda giysilere tutturulabilen veya asýlabilen bir klips bulunur. Müzik çalarý cebinizin kenarýna, gömleðinizin yakasýna, kýsacasý istediðiniz her yere tutturabilirsiniz Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia Music Player Baþlarken Kulaklýk kablosunu boyun askýsýna geçirin Kulaklýk kablosunu Nokia Music Player'ýnýza takmadan önce, Nokia etiketli kablo tutucudan geçirin. Askýyý Nokia Music Player'a takýn Nokia Music Player'ýn deri görünümlü askýsýný arka kýsmýndaki çengele geçirin Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia Music Player Baþlarken Boyun askýsýný takma Boyun askýsýný baþýnýzdan geçirerek Nokia Music Player'ý boynunuza asýn. Not: Kulaklýk kablosu FM radyo anteni iþlevi görür. Boyun askýsýnýn kullanýlmasý, kulaklýk kablosunun dolaþmasýný önler ve FM radyo yayýnýn kalitesini artýrýr Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Kiþisel bilgisayarýnýza baðlama Not: Nokia Music Player'ýnýzý kiþisel bilgisayarýnýza baðlamadan önce Nokia Audio Manager veya Nokia CD Manager yazýlýmýný yüklemeniz gerekir. Phone/PC (Telefon/Bilgisayar) konektörü kapaðýný çýkarýn Phone/PC (Telefon/ Bilgisayar) konektörü Phone/PC (Telefon/Bilgisayar) konektörünün üzerindeki kapaðý çekerek açýn. Bu kapak, Phone/PC (Telefon/Bilgisayar) konektöründen çýkarýlabilir, ancak Nokia Music Player'ýnýza baðlý kalýr. Not: Nokia Music Player'ýnýzýn Phone/PC (Telefon/Bilgisayar) konektörü kullanýlmadýðýnda, içinde toz, kir veya su buharý birikmesini önlemek için kapaðýnýn kapatýlmasý gerekir. Nokia Music Player'ýnýzý baðlayýn USB kablosunu, pimleri dikkatle hizalayarak Phone/PC (Telefon/Bilgisayar) konektörüne takýn. Not: Kulaklýk kablosunu takarken veya çýkarýrken her zaman dikkatli olun. Kabloyu, metal fiþin üzerindeki kalýn bölümden tutun. Takarken veya çýkarýrken, kesinlikle kablonun kendisini tutup çekmeyin Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Kiþisel bilgisayarýnýza baðlama Uyumlu bir kiþisel bilgisayara baðlayýn USB kablosunu uyumlu bir kiþisel bilgisayarýn USB konektörüne takýn. Ayrýntýlý bilgi için kiþisel bilgisayarýnýzýn kullaným kýlavuzuna bakýn. Not: Nokia Music Player'ý takarken, müzik çalarý bekleme moduna getirin. Audio/off (ses/ kapalý) düðmesini off (kapalý) konumuna getirin ve sonra tekrar Audio konumuna getirin. Bu, bekleme modudur. Not: Nokia Music Player'ýnýzý uzun süre kullanmayý düþünmüyorsanýz, kiþisel bilgisayarla baðlantýsýný kesin ve kapatýn. Müzik çalarý açýn audio/off düðmesini audio konumuna getirin. Not: Hafýza kartý takýlmamýþsa veya düzgün yerleþtirilmemiþse NoMedia NoTracks görüntülenir. Hafýza kartý boþsa görüntülenir. Müzik çalar üç dakika boyunca kullanýlmazsa, birim uyku moduna geçer ve ekran boþalýr. Müzik çalarý uyandýrmak için düðmesine basýn Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia Audio Manager Kullaným Müziðinizi yönetme Kiþisel bilgisayarýnýza baðlý Nokia Music Player'ýnýz ve birlikte verilen Nokia Audio Manager yazýlýmýný kullanarak aþaðýdakileri yapabilirsiniz: Kiþisel CD arþivinizden müzik kopyalama Nokia Music Player'da kullanmak üzere kiþisel CD arþivinizin içeriðini kopyalayýp hafýza kartlarýna yükleyebilirsiniz. Internet'ten müzik yükleme Internet'ten özel olarak þifrelenmiþ müzik dosyalarýný yükleyebilir ve çalmak için kiþisel bilgisayarýnýza veya hafýza kartýna kaydedebilirsiniz. Müzik arþivinizi düzenleme Þarký listeleri oluþturabilirsiniz. Bu þarký listeleri, Nokia Music Player'ýnýza müzikle birlikte yüklenebilir. Ayrýca, farklý müzik koleksiyonlarýndan oluþan bir arþiv de oluþturabilirsiniz. Yüklemeden sonra, Internet baðlantýsý yalnýzca Internet'teki Compact Disc Not: DataBase'den (CD Veritabaný) CD þarký adlarýný almak için gereklidir. Nokia Music Player'ýnýz için oluþturulmuþ MP3 dosyalarý þifrelidir ve baþka müzik çalarlarda çalýnamaz. Bu ürün, telif hakký korumasýyla cihaza yüklenebilen içeriði sýnýrlar. Bkz: Nokia Audio Manager Dosya türleri Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia Audio Manager Kullaným Nokia Audio Manager'ý Baþlatma Nokia Audio Manager'ý Baþlatýn Baþlat menüsünden Nokia Audio Manager simgesini görüntülenir.

16 seçin. Program baþlar ve açýlýþ ekraný Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia Audio Manager Kullaným Nokia Audio Manager, Nokia Music Player'ýnýzla baðlantý kurmaya çalýþýr. Bilgisayarýnýzýn ekranýnda Looking for hardware player (Donaným aranýyor) iletisi görüntülenir. Nokia müzik çalarýnýz çalýþýr durumdaysa ve düzgün bir þekilde baðlýysa, Nokia Music Player ekraný boyunca kayan PCconnected görüntülenir. Not: Nokia Music Player'ýnýz kiþisel bilgisayarýnýza baðlý olduðu ve PCconnected görüntülendiði sürece, müzik dinlemek için Nokia Music Player'daki denetimleri çalýþtýramazsýnýz. Nokia Music Player'ýnýz kapalýysa veya Phone/PC (Telefon/Bilgisayar) kablosu düzgün bir þekilde baðlý deðilse, bilgisayarýnýzýn ekranýnda Unable to communicate with portable device (Taþýnabilir cihazla baðlantý kurulamýyor) iletisi görüntülenir. Ekrandaki yönergeleri izleyin ve bu el kitabýnýn Nokia Audio Manager Hata iletileri bölümüne bakýn Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia Audio Manager Kullaným Bilgisayar kýsayollarý Bazý komutlar ve menü seçimleri, imleci hareket ettirmeden, bir veya birkaç tuþa birden basarak yapýlabilir. Bu bölümde, söz konusu kýsayollar, kýsayolu oluþturan karakteri kalýn yazý tipinde ve altý çizili olan komut veya menü seçimiyle belirtilir. Menü seçin ALT düðmesine ve kýsayol düðmesine basýn. Açýlacak menü File (Dosya) ise, ALT ve F düðmelerine ayný anda basýn. File (Dosya) menüsü açýlýr. Açýk menüden bir öðe seçin Kýsayol düðmesine basýn. Açýlan Help (Yardým) menüsündeki öðe Help Topics (Yardým Konularý) ise, H düðmesine basýn. Help Topics (Yardým Konularý) paneli görüntülenir. Bir düðme seçin Kýsayol düðmesine basýn. Düðme Select Tracks From Database (Veritabanýndan Þarký Seç) ise, T düðmesine basýn. Select Tracks From Database (Veritabanýndan Þarký Seç) paneli açýlýr Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia Audio Manager Kullaným Yardým Buradan nereye gitmeliyim? Bu yönergeleri dikkatle uygulayýn ve Nokia Audio Manager'ý kullanýrken özel bir sorunuz olursa, çevrimiçi yardým dosyalarýna eriþmek için herhangi bir iletiþim kutusunun sað üst köþesindeki Help "?" düðmesini týklatýn ve ilgili öðeyi seçin. Herhangi bir iþlemi nasýl tamamlayacaðýnýzdan emin deðilseniz, sol üst bölümden Help (Yardým) menüsünden Help Topics (Yardým Konularý) seçeneðini seçip ilgili iþlemi arayýn. Çevrimiçi yardým dosyalarý, bu el kitabýnda yer almayan ek iþlemler de dahil olmak üzere, Nokia Audio Manager ile yapabileceðiniz tüm iþlemler hakkýnda ayrýntýlý yönergeler saðlar. Not: Yüklemeden sonra çevrimiçi Yardým dosyasýný okumanýz önerilir. Help "?" Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Adým 1. CD'den müzik dinleme CD çalma Nokia Audio Manager'ý baþlatýn CD'yi yerleþtirin Kiþisel bilgisayarýnýzýn, CD yerleþtirilmesi ile ilgili yönergelerini uygulayýn. Yerleþtirilen CD'de kayýtlý þarký adlarý yoksa, aþaðýdaki uyarý kutusu görüntülenir. Not: Yes (Evet) seçeneðini týklatýn. Þarký listesi bilgileri Internet'teki CD veritabanýndan yüklenir ve ekranýnýzda görüntülenir. CD veritabanýndan Þarký Listesi bilgilerini almak için Internet'e baðlanmanýz gerekir Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Adým 1. CD'den müzik dinleme CD'den þarký yükleme Make a playlist (þarký listesi oluþtur) seçeneðini ve Get Tracks From CD (CD'den Þarký Yükle) seçeneðini týklatýn Þarký listesi'nde hazýr listelenmiþ þarkýlar varsa, Get Tracks From CD (CD'den Þarký Yükle) seçeneðini týklattýðýnýzda, aþaðýdaki seçenekleri gerçekleþtirmeyi isteyip istemediðiniz soran bir iletiþim kutusu görüntülenir: Play this CD (Bu CD'yi Çal), Append to Playlist (Þarký Listesine Ekle) veya Cancel (Ýptal). Play this CD (Bu CD'yi Çal) seçeneðini týklattýðýnýzda, geçerli olarak listelenen þarkýlar CD'deki þarkýlarla deðiþtirilir. Append to Playlist (Þarký listesine Ekle) seçeneðini týklatýrsanýz, CD'den alýnan þarkýlar þarký listesindeki geçerli þarkýlara eklenir Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Adým 1. CD'den müzik dinleme Þarký seçme Ýmleci, dinlemek istediðiniz þarkýnýn üzerine getirin ve týklatýn. Seçilen þarkýnýn solunda yeþil bir kutu görüntülenir ve þarký vurgulanýr.

17 Seçtiðiniz þarkýyla ilgili bilgiler sað panelde görüntülenir Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Adým 1. CD'den müzik dinleme Þarkýyý dinleme düðmesine basýn. Seçtiðiniz þarký çalmaya baþlar ve yeþil kutu, þarkýnýn çaldýðýný gösteren yeþil bir oka dönüþür. Varsa, çalan þarkýnýn adý, süresi ve sanatçý bilgileri pencerenin alt bölümündeki ekranda görüntülenir. Not: Çalýnan müziði duyabilmek için ses kartý gereklidir. Bkz: Teknik Özellikler. Farklý bir þarký seçin Bir þarký çalarken, farklý bir þarký seçin ve Þarkýyý tarayýn Bir þarký çalarken, imleci SCAN (TARA) düðmesinin üzerine getirin; farenin sol düðmesini basýlý tutarken SCAN (TARA) düðmesini þarkýnýn dinlemek istediðiniz herhangi bir yerine getirebilirsiniz. Çalma, tarama sýrasýnda da devam eder. SCAN REPT SHUF düðmesine basýn. Yeni seçilen þarký çalmaya baþlar. CD'yi tekrar çalma REPT seçeneðini týklatýn. REPT göstergesi yeþile dönüþür ve CD'deki tüm þarkýlar çalýndýktan sonra, çalma ilk þarkýdan itibaren tekrar baþlar. Çalma iþleminin tekrarlanmasýný iptal etmek için REPT seçeneðini tekrar týklatýn. Karýþýk çalma SHUF seçeneðini týklatýn. SHUF göstergesi yeþile dönüþür ve CD'deki þarkýlar rasgele bir sýrayla çalýnýr. Karýþýk çalma iþlemini iptal etmek için SHUF seçeneðini tekrar týklatýn Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Adým 1. CD'den müzik dinleme Small Player'ý Kullanma Small Player'a Geçiþ Nokia Audio Manager'ý Small Player'a dönüþtürmek için panelin sað alt tarafýndaki týklatýn. simgesini SCAN Play SHUF REPT Small Player modunda, geçerli þarký listesindeki þarkýlarý çalabilirsiniz. Big Player'a geri dönmek için Small Player'ý sað týklatýn ve Big Player seçeneðini seçin Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Adým 2. CD'ler nasýl okunur? CD'lerden þarký ekleme Nokia Audio Manager`da, ses CD'lerinizden þarký kaydedebilirsiniz. Þarkýlar, dijital ses dosyalarý olarak kaydedilir ve sabit diskinizde saklanýr. CD'yi yerleþtirin Kiþisel bilgisayarýnýzýn, CD yerleþtirilmesi ile ilgili yönergelerini uygulayýn. CD'yi Nokia Audio Manager açýkken yerleþtirirseniz, CD'deki þarkýlar otomatik olarak Not: þarký listesine eklenir. Yerleþtirilen CD'de kayýtlý þarký adlarý yoksa, aþaðýdaki uyarý kutusu görüntülenir. Yes (Evet) düðmesine basýn. Þarký listesi bilgileri Internet'teki CD veritabanýndan yüklenir ve ekranýnýzda görüntülenir. CD veritabanýndan þarký listesi bilgilerini almak için Internet baðlantýnýz olmalýdýr. CD'den þarký yükleme Read a CD (CD oku) seçeneðini týklatýn Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Adým 2. CD'ler nasýl okunur? Þarký seçme Seçmek istediðiniz þarkýnýn yanýndaki kutuyu týklatýn. Kutuda bir onay iþareti görüntülenir. Þarký seçimini kaldýrma Seçimini kaldýrmak istediðiniz þarkýnýn yanýndaki onay iþaretini týklatýn. Seçme/Seçimi Kaldýrma Tüm þarkýlarý seçme Tag All (Tümünü Seç) seçeneðini týklatýn. Tüm þarkýlarýn seçimini kaldýrma Tag All (Tümünü Seç) 48 Untag All (Tümünün Seçimini Kaldýr) Untag All (Tümünün Seçimini Kaldýr) seçeneðini týklatýn Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Adým 2. CD'ler nasýl okunur? Þarkýlarý okumaya baþlama Start Reading (Okumaya Baþla) seçeneðini týklatýn. Nokia Audio Manager seçilen þarkýlarý þifrelemeye ve sabit diske kopyalamaya baþlar. Ýþlemin ilerleme durumu, panelin sað alt kýsmýndaki ilerleme çubuklarýyla gösterilir. Þarký þifrelenip diske kaydedildikten sonra onay iþareti kaybolur ve simgesi olarak deðiþir. Seçilen tüm þarkýlar þifrelendikten ve sabit diske kopyalandýktan sonra, Recording completed successfully! ( Kayýt baþarýyla tamamlandý!) iletisi görüntülenir. OK (Tamam) seçeneðini týklatýn. Nokia Audio Manager veritabanýnýzda bu CD için bir þarký listesi oluþturmuþ ve yeni þarký kayýtlarýný bu listeye baðlamýþtýr. Okumaya Baþlama Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Adým 2. CD'ler nasýl okunur? Þarký bilgilerini düzenleme Read a cd (CD oku) penceresinde, Edit Track Info (Þarký Bilgilerini Düzenle) seçeneðini týklatýn. Review Playlist (Þarký listesi'ni Gözden Geçir) paneli belirir ve þarkýlarýn adlarý görüntülenir.

18 Düzenlemek istediðiniz þarkýyý týklatýn. Review/Edit (Gözden Geçir/Düzenle) seçeneðini týklatýn. Varolan bilgileri düzenleyin veya her þarký için bilgi ekleyin. Önceki þarkýya dönmek veya sonraki þarkýya geçmek için <<Prev (Önceki) veya Next>> (Sonraki) düðmesine basýn. Yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydedip pencereyi kapatmak için Close (Kapat) düðmesine, deðiþikliklerinizi kaydetmeden pencereyi kapatmak için Cancel (Ýptal) düðmesine basýn Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Adým 3. Veritabanýyla çalýþma Internet'ten þarký yükleme Gelecekte, Internet'ten dijital ses dosyalarý yüklemeniz mümkün olabilir. Bu dosyalar, sabit diskinize kaydedildiðinde Nokia Audio Manager tarafýndan algýlanabilir ve otomatik olarak veritabanýnýza eklenebilir. Internet'e baðlanýn club.nokia.com adresini týklatýn. Nokia Audio Manager, Club Nokia sitesine baðlanmak için Internet baðlantýnýzý kullanýr. Bu, Club Nokia sitesine ilk ziyaretinizse, kaydolun. Join Club Nokia (Club Nokia'ya Not: Katýlýn) seçeneðini týklatýn. Kayýt yönergelerini izleyin. Not: Etkin bir Internet baðlantýnýz yoksa, club.nokia.com adresine gitmek için ilgili baðlantýyý týklatmayýn. Bilgisayarýnýz kilitlenip yeniden baþlatýlmayý gerektirebilir Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Adým 3. Veritabanýyla çalýþma Yüklenebilir dosyalarý görüntüleme Club Nokia, gelecekte çeþitli ortak kuruluþlarýndan (bazýlarý ücretsiz, bazýlarý satýn alýnabilen) yüklemeler sunabilir. Ek yüklemeler için ortak kuruluþlarýn web sitelerine götüren baðlantýlarý izleyin. Ziyaret etmek istediðiniz belirli bir sitenin web adresini biliyorsanýz, adres alanýna yazýn ve klavyenizdeki Enter tuþuna basýn. Bu penceredeki denetimler (Back (Geri), Forward (Ýleri), Stop (Dur) ve Home (Giriþ Sayfasý)) web tarayýcýnýzdaki denetimlerle ayný þekilde çalýþýr. Dosya yükleme Genellikle, Internet'ten bir dosya yüklemek için yüklemek istediðiniz dosyanýn baðlantýsýný týklatýrsýnýz. Dosyayý sabit diskinizde nerede saklamak istediðinizi belirtin. Tarayýcýnýz dosyayý yükler. Yüklenen dosyalar otomatik olarak veritabanýnýza eklenir. Internet'ten dosya yükleme konusunda ayrýntýlý bilgi için web tarayýcýnýzýn belgelerine bakýn. Özel bir þarký listesi oluþturma Þarkýlarýnýz veritabanýna kaydedildikten sonra, özel þarký listeleri oluþturmak üzere þarkýlar seçebilirsiniz. Nokia Music Player'ýnýza göndermek üzere "party mix" veya þarký listeleri oluþturabilirsiniz. Ýstediðiniz þarkýlarý geçerli þarký listesine ekleyin, þarkýlarý dilediðiniz sýrada düzenleyin ve listeyi bir þarký listesi olarak kaydedin Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Adým 3. Veritabanýyla çalýþma Veritabanýndan þarký seçme Make a playlist (þarký listesi oluþtur) ve Select Tracks From Database (Veritabanýndan Þarký Seç) seçeneklerini týklatýn. Select Tracks From Database penceresi belirir ve þarký adý, sanatçý, þarký süresi, sýralama ve tür gibi çeþitli bilgiler dahil olmak üzere, veritabanýnýzdaki tüm þarkýlarýn bir listesi görüntülenir. Herhangi bir sütun baþlýðýný týklatarak þarký listesini sýralayabilirsiniz. Örneðin, listeyi sanatçýya göre alfabetik olarak sýralamak için Artist (Sanatçý) sütun baþlýðýný týklatýn. Þarký listesine eklenecek þarkýlarý seçme Seçmek istediðiniz þarkýnýn yanýndaki kutuyu týklatýn. Seçtiðiniz þarkýnýn yanýndaki kutuda bir onay iþareti görüntülenir. Görüntülenen tüm þarkýlarý seçmek için Tag All (Tümünü Seç) seçeneðini veya tüm þarkýlarýn seçimini kaldýrmak için Untag All (Tümünün Seçimini Kaldýr) seçeneðini týklatabilirsiniz. Eklenecek þarkýlarý seçtiðinizde, OK (Tamam) seçeneðini týklatýn Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Adým 3. Veritabanýyla çalýþma Özel þarký listesini kaydetme Save Tracks as Playlist (Þarkýlarý Þarký Listesi Olarak Kaydet) seçeneðini týklatýn. Save Tracks as Playlist (Þarkýlarý Þarký Listesi Olarak Kaydet) Add Playlist (Þarký Listesi Ekle) penceresi görüntülenir. Bilgileri girerek veya açýlan menü kutularýný týklatarak eklemek istediðiniz özel çalma listeniz ve tüm ek bilgiler için bir ad girin. Bilgi girmeyi tamamladýðýnýzda, özel þarký listenizi kaydetmek için Close (Kapat) seçeneðini veya deðiþikliklerinizi kaydetmeden pencereyi kapatmak için Cancel (Ýptal) seçeneðini týklatýn. Close seçeneðini týklatýrsanýz, The playlist has been saved (Þarký Listesi Kaydedildi) iletisi görüntülenir.

19 Powered by TCPDF ( OK (Tamam) seçeneðini týklatýn. Close (Kapat) Cancel (Ýptal) OK (Tamam) Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Adým 4. Hafýza kartýnýza müzik aktarma Nokia Audio Manager'ý, Nokia Music Player'ýnýza þarký ve þarký listeleri aktarmak için kullanabilirsiniz. Cihazlar penceresini açýn Copy to devices (Cihazlara kopyala) seçeneðini týklatýn. cihazlara kopyala Þarký ekleme Þarký veya þarký listeleri seçmek veya eklemek için Select Tracks From Database (Veritabanýndan Þarký Seç) veya Select Playlists From Database (Veritabanýndan Þarký Listesi Seç) seçeneðini týklatýn. Select Tracks From Database (Veritabanýndan Þarký Seç) Select Playlists From Database (Veritabanýndan Þarký Listesi Seç) Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Adým 4. Hafýza kartýnýza müzik aktarma Aktarýlacak þarkýlarý seçme Seçmek istediðiniz þarkýnýn veya þarký listesinin yanýndaki kutuyu týklatýn. Listedeki tüm þarkýlarý seçmek için Tag All (Tümünü Seç) düðmesini týklatýn. Seçili olan tüm þarkýlarýn seçimini kaldýrmak için Untag All (Tümünün Seçimini Kaldýr) düðmesini týklatýn. Aktarma listenize eklemek istediðiniz þarkýlarý veya þarký listelerini seçtikten sonra, OK (Tamam) seçeneðini týklatýn. Untag All (Tümünün Tag All (Tümünü Seç) Seçimini Kaldýr) OK (Tamam) Not: Þarký veya þarký listesi sayýsý hafýza kartýnýn kapasitesini aþýyorsa, Not enough room (Yeterli alan yok) paneli görüntülenir. Hafýzanýn kapasitesi uygun oluncaya kadar þarký veya þarký listesi seçimlerini kaldýrmak için paneldeki yönergeleri izleyin Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Adým 4. Hafýza kartýnýza müzik aktarma Seçilen þarkýlarý hafýza kartýna kopyalama Copy To Portable (Taþýnabilir Cihaza Kopyala) seçeneðini týklatýn. Converting file for download (Dosya yükleme için dönüþtürülüyor) iletisi ve sonra bir ilerleme penceresiyle birlikte Sending to device (Cihaza gönderiyor) iletisi görüntülenir. Aktarma tamamlandýðýnda, Finished transferring tracks (Þarký Aktarma Tamamlandý) iletisi görüntülenir. OK (Tamam) seçeneðini týklatýn. Copy to Portable (Taþýnabilir Cihaza Kopyala) Þarkýlarý hafýza kartýndan kaldýrma Hafýza kartýndan kaldýrmak istediðiniz þarkýyý seçip düðmesini týklatýn veya þarkýyý sað týklatýp Remove (Kaldýr) seçeneðini týklatýn. Þarký hafýza kartýndan silinir Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Adým 5. Müzik yedekleme ve geri yükleme Bu özellik ileride sunulacaktýr. Bilgi için lütfen club.nokia.com adresini ziyaret edin Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia CD Manager Nokia CD Manager, ses CD'sinden müzik kopyalamanýza, þarkýlarý yeniden adlandýrmanýza ve müziði Nokia Music Player cihazýnýza aktarmanýza olanak verir. Nokia CD Manager için Internet baðlantýsý gerekmemektedir. Müzik yükleme ve dinleme - Genel bakýþ Nokia CD Manager'ý kullanarak hýzlý bir þekilde müzik yükleyebilir ve dinleyebilirsiniz. Get music Read a CD Rename tracks Copy to Nokia Music Player Listen to music See Memory card playback Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia CD Manager Yardým Help Where to go from here? (Yardým Buradan nereye gitmeliyim?) Bu yönergeleri dikkatli bir þekilde izleyin ve Nokia CD Manager'ý kullanýrken herhangi bir sorunuz olursa, uygulama penceresinde sað týklatýn ve çevrimiçi yardým dosyalarýna eriþmek için Help (Yardým) seçeneðini ve sonra söz konusu öðeyi seçin. Çevrimiçi yardým dosyalarý, bu el kitabýnda yer almayan ek iþlemler de dahil olmak üzere, Nokia Audio Manager ile yapabileceðiniz tüm iþlemler hakkýnda ayrýntýlý yönergeler saðlar. Not: Yüklemeden sonra çevrimiçi Yardým dosyasýný okumanýz önerilir Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia CD Manager Yardým Önce, yardým öðesi listesini açmak için sol paneldeki kitap simgelerinden birini çift týklatýn. Daha sonra, yardým bilgilerinin sað panelde görüntülenmesi için herhangi bir baþlýðý týklatýn Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia CD Manager Yardým Sað panelde görüntülenen herhangi bir düðmeyi týklatýn. Açýlan bir bilgi kutusu görüntülenir Nokia Mobile Phones. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia CD Manager Adým 1. Müzik yükleme Baþlat menüsünden Nokia CD Manager simgesini seçin. Aþaðýdaki ekran görüntülenir: Bilgisayarýnýzda bulunan tüm ses dosyalarý sol tarafta, kiþisel cihazýnýzda bulunan tüm ses dosyalarý saðda tarafta listelenir.

Yazýlýmý yüklemeden önce bu kullaným kýlavuzunu okuyun!

Yazýlýmý yüklemeden önce bu kullaným kýlavuzunu okuyun! Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir Yazýlýmý yüklemeden önce bu kullaným kýlavuzunu okuyun! Dijital müzik çalar, FM radyo

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia N72-5 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

Nokia Music Pack 9245925/2

Nokia Music Pack 9245925/2 Nokia Music Pack 9245925/2 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde bir ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir ürün kutusuna atýlmasý gerektiði anlamýna gelir. Bu ürünleri

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 GARANTÝSÝZ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-2. 1. Baskı TR

Baþlangýç. Nokia N95-2. 1. Baskı TR Baþlangýç Nokia N95-2 1. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N95-2. Bundan sonra Nokia N95 8GB olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine eriþmek için

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N77-1 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön ve yan) Model numarasý: Nokia N77-1. Bundan sonra Nokia N77 olarak anýlacaktýr. 1 Iþýk sensörü 2 Daha düþük çözünürlüklü ikincil kamera 3 Seçim

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-12W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-12W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-12W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-12W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu 9232426 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu 9233111 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HDW-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Bu belge, Hyperion Business Performance Management ürünlerinin en son sürümlerini baþarýyla yüklemenize ve yapýlandýrmanýza yardýmcý olur.

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-3W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-3W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1 Nokia FM Vericisi CA-300 6 3 5 7 9203672/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu CA-119 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Nokia Corparation olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-39W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu. 9356197 1. Baský

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu. 9356197 1. Baský Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu 9356197 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, SU-5 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-200 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-200 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-200 Kullaným Kýlavuzu 1 9246088 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-58W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

PC Suite Kurulum Kýlavuzu

PC Suite Kurulum Kýlavuzu PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Detaylı

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N81-3. 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N81-3. 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N81-3 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N81-3. Bundan sonra Nokia N81 olarak anýlacaktýr. 1 Oyun tuþlarý ve 2 Hafýza kartý yuvasý 3 Seçim tuþlarý 4 Medya tuþlarý:

Detaylı

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu Baský TR

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu Baský TR Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu 9250696 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-69 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Nokia Kablosuz Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-12W) Kullaným Kýlavuzu

Nokia Kablosuz Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-12W) Kullaným Kýlavuzu Nokia Kablosuz Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-12W) Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-12W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Çevrimiçi Paylaþým 2.0

Çevrimiçi Paylaþým 2.0 Çevrimiçi Paylaþým 2.0 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu 9238648 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-37W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu. 9356694 2. Baský

Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu. 9356694 2. Baský Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu 9356694 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-3W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu 9235732 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-13W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Konumlandırma Nokia N76-1

Konumlandırma Nokia N76-1 Konumlandırma Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve

Detaylı

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz AR-56/50 Çevrimiçi Kýlavuz Baþlat Bu "Baþlat" düðmesine basýn. Giriþ Bu kitapçýk AR-56/50 dijital çok fonksiyonlu sistemin yazýcý fonksiyonlarýný açýklamaktadýr. Aþaðýdaki konularda bilgi için dijital

Detaylı

PC Suite for Nokia 8850

PC Suite for Nokia 8850 PC Suite for Nokia 8850 Kurulum Kýlavuzu The contents of this document are copyright Nokia Mobile Phones 1999. All rights reserved. Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-501 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-501 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-501 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-71W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-601 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-601 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-601 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-34W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204664/2

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204664/2 Nokia Bluetooth Headset BH-210 1 2 3 5 4 6 7 8 11 9 10 9204664/2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-98W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356113 2. Baský TR

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356113 2. Baský TR Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9356113 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NEM-1 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-700 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-700 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-700 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-57W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-300 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-50W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-55W) Kullaným Kýlavuzu

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-55W) Kullaným Kýlavuzu Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-55W) Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Nokia Corparation olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-55W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Fitness Monitor LS-2 Kullaným Kýlavuzu. 9231526 1. Baský

Nokia Fitness Monitor LS-2 Kullaným Kýlavuzu. 9231526 1. Baský Nokia Fitness Monitor LS-2 Kullaným Kýlavuzu 9231526 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, LS-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352613

Detaylı

Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 9252959/1

Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 9252959/1 Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252959/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-33W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere AD-42W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu. 9356922 2. Baský

Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu. 9356922 2. Baský Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu 9356922 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-11W) Kullaným Kýlavuzu Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-11W) Kullaným Kýlavuzu Baský Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-11W) Kullaným Kýlavuzu 9235347 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-11W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia Kaleidoscope I cep tipi resim görüntüleyici kullaným kýlavuzu. 9311543 1. Baský

Nokia Kaleidoscope I cep tipi resim görüntüleyici kullaným kýlavuzu. 9311543 1. Baský Nokia Kaleidoscope I cep tipi resim görüntüleyici kullaným kýlavuzu 9311543 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-11 ürününün aþaðýdaki

Detaylı

PC Suite Kurulum Kýlavuzu

PC Suite Kurulum Kýlavuzu PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Motorola Phone Tools. Hızlı Başlangıç

Motorola Phone Tools. Hızlı Başlangıç Motorola Phone Tools Hızlı Başlangıç İçerik Minimum Gereksinimler... 2 Motorola Phone Tools Yüklemeden Önce... 3 Yükleme Motorola Phone Tools... 4 Cep Telefonu Cihazını Yükleme ve Yapılandırma... 5 Çevrimiçi

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9357558 Issue 4 TR

Kullaným Kýlavuzu. 9357558 Issue 4 TR 9357558 Issue 4 TR Kullaným Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th

Detaylı

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 GARANTÝ YOK Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan

Detaylı

Nokia Dijital Kalem Kullaným Kýlavuzu (SU-1B) 9356642 1. Baský

Nokia Dijital Kalem Kullaným Kýlavuzu (SU-1B) 9356642 1. Baský Nokia Dijital Kalem Kullaným Kýlavuzu (SU-1B) 9356642 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-1B ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili maddelerine

Detaylı

WAE Music uygulamasını indirin

WAE Music uygulamasını indirin TÜRKÇE 3 1. Açma/Kapama düğmesi 2. FM/Bluetooth modu 3. 4. 3+4. 5. Pil göstergesi 6. FM/Bluetooth göstergesi 7. USB Girişi 8. Giriş Hattı 9. Koruyucu kapak 10. ¼" montaj için vida deliği 11. Bilek askısı

Detaylı

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Yazılım Yazýlým Kurulum Kılavuzu Kýlavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINA KURULUM BİR MACINTOSH OTAMINA

Detaylı

Ek uygulamalar. Nokia N92-1

Ek uygulamalar. Nokia N92-1 Ek uygulamalar Nokia N92-1 NOKIA N92 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda ve cihazla birlikte verilen CD-ROM'da Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulamalar bulacaksýnýz.

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-2) Kullaným Kýlavuzu Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-2) Kullaným Kýlavuzu Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon

Detaylı

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA KAMERAYI KULLANMAYA BAÞLAMA GÖRÜNTÜ ÇEKME HAREKET ALGILAMA ÝÞLEVÝNÝ KULLANMA ZAMANLI GÖRÜNTÜLEMEYÝ KULLANMA SICAKLIÐI KONTROL ETME 1. baský TR 9311319 Güvenliðiniz

Detaylı

Dell Precision M6400 Kurulum ve Hýzlý Baþvuru Kýlavuzu

Dell Precision M6400 Kurulum ve Hýzlý Baþvuru Kýlavuzu Dell Precision M6400 Kurulum ve Hýzlý Baþvuru Kýlavuzu Bu kýlavuz özelliklerin genel bir özetini, teknik özellikleri ve bilgisayarýnýz için çabuk kurulum, yazýlým ve sorun giderme bilgilerini saðlar. Ýþletim

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG YP-T8Z http://tr.yourpdfguides.com/dref/805627

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG YP-T8Z http://tr.yourpdfguides.com/dref/805627 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SAMSUNG YP-T8Z için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki SAMSUNG YP-T8Z tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

GoGEAR SA4ARA 04 SA4ARA 08 SA4ARA 16 SA4ARA 32

GoGEAR SA4ARA 04 SA4ARA 08 SA4ARA 16 SA4ARA 32 www.philips.com/welcome GoGEAR SA4ARA 04 SA4ARA 08 SA4ARA 16 SA4ARA 32 5 10 Kontroller 11 SafeSound 12 13 4 Müzik 14 Çalma listeleri 16 5 Sesli kitaplar 6 Videolar 20 21 8 FM radyo 23 Hoparlörden dinleme

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352124

Detaylı

Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu. 9312021 1. Baský

Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu. 9312021 1. Baský Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu 9312021 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere MD-1 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

YAZILIM KURULUM REHBERÝ

YAZILIM KURULUM REHBERÝ YAZILIM KURULUM REHBERÝ DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM Safya GÝRÝÞ YÜKLEMEDEN ÖNCE YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN KURULUMU BÝLGÝSAYARA BAÐLAMA 9 YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN YAPILANDIRILMASI 0 ÇEVRÝMÝÇÝ KILAVUZUN KULLANILMASI

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

Ýçindekiler. Giriº Gerekli Özen 1 SmartMedia (Akýllý Medya) Kartý 1 Piller 1 Ambalajýn Ýçeriði 1. Fotoðraf Makinemizi Tanýyalým Ön 1 Arka 2

Ýçindekiler. Giriº Gerekli Özen 1 SmartMedia (Akýllý Medya) Kartý 1 Piller 1 Ambalajýn Ýçeriði 1. Fotoðraf Makinemizi Tanýyalým Ön 1 Arka 2 Ýçindekiler Giriº Gerekli Özen 1 SmartMedia (Akýllý Medya) Kartý 1 Piller 1 Ambalajýn Ýçeriði 1 Fotoðraf Makinemizi Tanýyalým Ön 1 Arka 2 Fotoðraf Makinesinin Hazýrlanmasý Kayýþýn Takýlmasý 2 Pillerin

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353374 Sayý 2

Kullaným Kýlavuzu 9353374 Sayý 2 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353374

Detaylı

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu. 9310658 1. Baský

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu. 9310658 1. Baský Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu 9310658 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3 9357235 Issue 3 Kullaným kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Detaylı

Etkin gürültü giderme özellikli Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-905 Kullaným Kýlavuzu

Etkin gürültü giderme özellikli Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-905 Kullaným Kýlavuzu Etkin gürültü giderme özellikli Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-905 Kullaným Kýlavuzu 9216259 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu BH-905 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin

Detaylı

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG YP-D1Z http://tr.yourpdfguides.com/dref/805587

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG YP-D1Z http://tr.yourpdfguides.com/dref/805587 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352768 5. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352768 5. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352768

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı