PC Suite for Nokia 8850

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PC Suite for Nokia 8850"

Transkript

1 PC Suite for Nokia 8850 Kurulum Kýlavuzu

2 The contents of this document are copyright Nokia Mobile Phones All rights reserved. Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the contents in any form without the prior written permission of Nokia is prohibited. Nokia and Nokia Connecting People are registered trademarks of Nokia Corporation. Windows 95/98 are registered trademarks of Microsoft Corporation. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or trade names of their respective owners. The contents of this document is provided "as is". Except as required by the applicable law, no warranty of any kind, either express or implied, is made in relation to the accuracy, reliability or content of the document. Nokia reserves the right to revise the document or withdraw it any time without prior notice. Nokia Mobile Phones operates on a policy of continuous improvement. Therefore we reserve the right to make changes and improvements to any of the products described in this guide without prior notice. Nokia is not responsible for any loss of data, income or any consequential damage howsoever caused. Issue 2

3 Ýçindekiler Önemli Güvenlik Notlarý Ýçindekiler Giriþ...1 Ýçindekiler...1 Donaným ve Yazýlým Gereksinimi...1 Að Ýþleticisinden Servis Satýn Alýnmasý...1 Ýletiþim Yazýlýmýnýn Seçimi...2 PC Suite for Nokia 8850 Kurulumu...2 Baþlamadan Önce...2 Kurulum Adýmlarý...3 Select Action (Ýþlem Seç) Penceresi...3 Software Licence Agreement (Yazýlým Lisans Anlaþmasý) Penceresi...4 Choose Destination Location Penceresi...4 Kýzýlötesi Baðlantýsý...5 Start Copying Files (Dosyalarý Kopyalamaya Baþla) Penceresi...5 Driver Installation (Sürücü Yazýlýmý) Penceresi...5 Kartvizit Bilgisi (Business Card)...5 Kurulumun Tamamlanmasý...6 Baþlangýç...6 Kýsa Mesaj Merkezi Telefon Numarasý...7 Veri ve Faks Ýletiþimi...7 Telefon ve Bilgisayar Pillerinin Þarjý...7 Ýletiþimi Etkileyen Sinyal Gücü...7 Sorun Giderme...8

4 Önemli Güvenlik Notlarý Önemli Güvenlik Notlarý Telefonunuzun ve bilgisayarýnýzýn kullaným kýlavuzlarýnda bulunan güvenlikle ilgili tüm talimatlar, bu ürünü veri ve faks aktarýmý için kullandýðýnýzda da geçerlidir. Kýzýlötesi ýþýný kimsenin gözüne doðrultmayýn ve bunun diðer cihazlarla giriþimde bulunmasýna izin vermeyin. Olasý kayýp veya deðiþikliklere karþý bir önlem olmak üzere, tüm önemli verilerin yedek kopyalarýný almayý unutmayýn.

5 Giriþ Giriþ 1 PC Suite for Nokia 8850 ürününü, mobil ofisinizin kullanýlabilirliðini geliþtirmek amacýyla çok yönlü olarak kullanabilirsiniz. PC Suite for Nokia 8850, cep telefonunuz yardýmýyla ileri düzeyde iletiþim iþlevlerinden yararlanmanýzý saðlayan yazýlým tabanlý bir çözümdür. Faks yollamak ve almak dýþýnda, veri dosyalarýný yollamak veya almak için de bilgisayarýnýzla cep telefonunuzu kolayca birbirine baðlayabilirsiniz. Ayrýca, PC Suite for Nokia 8850 sayýsal cep telefonlarý aðý tarafýndan verilmekte olan kýsa mesaj servisine de eriþmenizi saðlar. Bu kýlavuz, PC Suite for Nokia 8850 yazýlýmýný kiþisel bilgisayarýnýza nasýl kuracaðýnýzý açýklar. PC Suite for Nokia 8850 un ayrýntýlý kullanýmý burada açýklanmamýþtýr; yazýlýmýn kullanýmýyla ilgili daha fazla ayrýntý için PC Suite for Nokia 8850 Online Help e (Çevrimiçi Yardým Programýna) bakmanýz önerilir. PC Suite for Nokia 8850 Online Help yazýlým içinde bulunmaktadýr, Help menüsünden veya Help düðmesini týklatarak eriþebilirsiniz. Veri aramasý yaparken, Nokia PC Suite kullanýcý arabirimini kapatmayý unutmayýn. Ýçindekiler Satýþ paketinin içinde aþaðýdakilerin bulunmasý gerekir: Online Help de dahil olmak üzere yazýlým Bu kurulum kýlavuzu Lisans anlaþmasý Setup ve Online Help içinde deðildir. Donaným ve Yazýlým Gereksinimi PC Suite for Nokia 8850 yazýlýmýný kurmak ve çalýþtýrmak için aþaðýdakilere gereksiniminiz olacaktýr: IrDA baðlantýsý olan Windows 95/98 En az Intel Pentium 60 MHz iþlemcili bir kiþisel bilgisayar. Daha düþük konfigürasyona sahip makinelerde de çalýþma olasýlýðý vardýr. En az 9 MB boþ disk alaný 8 MB RAM önerilir Að Ýþleticisinden Servis Satýn Alýnmasý Program tarafýndan sunulan iþlevlerden yararlanabilmek için, cep telefonu aðý iþleticinizin ilgili servislerine (veri, faks veya SMS) abone olmalýsýnýz. Program yalnýz GSM 900/GSM 1800 þebekelerinde çalýþýr.

6 2 PC Suite for Nokia 8850 Kurulumu Bazý að iþleticileri tüm veri iletiþim servislerini sunmayabilirler. Operatörler, servislerin sunulup sunulmadýðýna iliþkin sorularýnýzý yanýtlayabilir ve servislerden yararlanabilmeniz için sözleþmenizde gerekli deðiþiklikleri yapmanýza yardýmcý olabilirler. Ýletiþim Yazýlýmýnýn Seçimi Bilgisiyarýnýzdan veri ya da faks göndermek için ayrý bir iletiþim yazýlýmýna gereksiniminiz vardýr. Bu yazýlýmlarýn dosya aktarým protokolleri, terminal öykünmeleri, arama rehberleri, makro yetenekleri, uzaktan yükleme özellikleri de dahil olmak üzere bazý ortak nitelikleri bulunmaktadýr. Uzaktan iletiþimde kullanýlan diðer programlar arasýnda, gönderim süresini azaltmak için dosyalarý aktarmadan önce sýkýþtýran veri sýkýþtýrma programlarý da yer almaktadýr. PC Suite for Nokia 8850 Kurulumu Kurma esnasýnda çeþitli seçimler yapýlmaktadýr. Aþaðýda Windows iþletim sisteminde adým adým kurma bilgileri verilmiþtir. Setup programýndan kurmadan veya kurulmuþ olan yazýlýmý silmeden çýkmak isterseniz, sadece Cancel (Ýptal) kutusunu týklatýnýz, Exit Setup (Kurmadan Çýk) penceresi size Setup programýndan çýkma olanaðý saðlar. Setup tan çýkmak için Exit Setup düðmesini týklatýnýz. Tamamlanmadan önce yazýlýmý kurma iþleminden çýktýktan sonra tekrar Setup a dönmek isterseniz, aþaðýdaki yazýlýmý kurma adýmlarýný normal olarak programý ilk defa kuruyormuþ gibi izlemeniz gerekir. Baþlamadan Önce Yazýlýmý kurmaya baþlamadan önce, telefonunuz ve bilgisayarýnýz arasýndaki kýzýlötesi baðlantýnýn çalýþtýðýndan emin olun. Windows START (BAÞLAT) düðmesini týklatýn ve Settings (Ayarlar) menüsünden Control Panel i (Denetim Masasý) seçin. Kýzýlötesi ni açýn. Daha sonra telefonun kýzýlötesi baðlantý noktasýný Infrared (Kýzýlötesi) menüsünden etkinleþtirin ve telefonun ve bilgisayarýn kýzýlötesi baðlantý noktalarýnýn birbirine yönlendirildiðinden emin olun. Baðlantý çalýþýyorsa, kurma iþlemine baþlayabilirsiniz. Baðlantý çalýþmýyorsa, kýzýlötesi desteðini kurmanýz gerekir. Ayrýntýlý yönergeler için kiþisel bilgisayarýnýzýn belgelerine bakýn. Ayrýca Sorun Giderme bölümünde konu hakkýnda daha ayrýntýlý bilgi bulabilirsiniz.

7 PC Suite for Nokia 8850 Kurulumu 3 Kurulum Adýmlarý 1 Tüm Windows programlarýndan çýkýn. 2 Sýkýþtýrýlmýþ dosyayý yeni bir klasörde açýn. 3 Yeni klasörden setup.exe yi çalýþtýrýn. Setup (Kur) programýnýn ilk penceresi ekrana gelecektir. Setup programýnýn çalýþmasýný sürdürmek üzere Next (Ýleri) düðmesini týklatýn. Setup, Windows modem ayarlarýnýzý otomatik olarak kurar ve yapýlandýrýr. Bu ayarlar, cep telefonunuzun ve programýn iþleyiþini kontrol eder. Setup programý Kýzýlötesi ve Windows Sockets bilgilerinin eski bir sürümünü algýlarsa, Setup programý bilgileri güncelleþtirir ve bilgisayarý yeniden baþlatmanýzý ister. Bilgisayarý yeniden baþlatmak için Yes (Evet) i týklatýn. Nokia PC Suite i yeniden baþlattýktan sonra, Setup programý otomatik olarak devam eder. Select Action (Ýþlem Seç) Penceresi Bu pencere sadece PC Suite for Nokia 8850 daha önce bilgisayarýnýzda kurulmuþ ise görüntülenecektir. Üç adet seçenek göreceksiniz: Kurmak için, Install PC Suite for Nokia 8850 ifadesini seçiniz. Setup daha sonra Application Already Installed penceresinde bu seçimi onaylamanýzý ister. Kurmak için Yes kutusunu týklatýnýz. Kurulmuþ olan yazýlýmý silmek isteyebilirsiniz. Programý silmek için Uninstall PC Suite for Nokia 8850 ifadesini seçiniz. Setup daha sonra dosyanýn silinmesini doðrulamanýzý isteyecektir. Yazýlýmý silmek için Confirm File Deletion (Dosya Silinmesini Doðrula) penceresindeki Yes kutusunu týklatýnýz. Silme iþleminden sonra SETUP.EXE dosyasýný tekrar çalýþtýrýnýz. Mevcut Kurulmuþ programý kontrol etmek için, Check PC Suite for Nokia 8850 Installation ifadesini seçiniz. Ýþleme devam etmek için Next kutusunu týklatýnýz. Son olarak Next kutusunu bir daha týklatýnýz.

8 4 PC Suite for Nokia 8850 Kurulumu Software Licence Agreement (Yazýlým Lisans Anlaþmasý) Penceresi Kurma iþlemine devam edebilmeniz için Nokia Mobile Phones Licence Agreement (Nokia Mobile Phones Lisans Anlaþmasýný) belgesini baþtan sona okumanýz ve kabul etmeniz gerekmektedir. Lisans Anlaþmasýný kabul etmezseniz, programý kullanamazsanýz ve Setup programýn kurulmasýný durdurur. Açýlan liste kutusundan anlaþma dilini seçiniz. Lisans Anlaþmasýný kabul etmek için Yes kutusunu týklatýnýz. Choose Destination Location Penceresi Setup programý, ilkayar (default) yükleme dizini olarak C:\Program Files\PC Suite for Nokia 8850\ dizinini kullanmanýzý önerecektir. Programý baþka bir sürücü birimi veya dosya içine yüklemek istiyorsanýz Browse kutusunu týklatýnýz. Program bazý dosyalarý Windows dizinine yerleþtirecek ve Windows modem ayarlarýný otomatik olarak yükleyerek yapýlandýracaktýr. Programýn kendisi sadece 7.5 MB lik disk alaný gerektirmektedir, ancak yazýlýmýn kurulmasý esnasýnda Setup programý yaklaþýk olarak 11 MB lik bir disk alanýný kullanmaktadýr. Bu durumu kabul etmeniz halinde, yüklemeyi baþlatmak için Next kutusunu týklatýnýz.

9 PC Suite for Nokia 8850 Kurulumu 5 Kýzýlötesi Baðlantýsý Setup programý bilgisayarýnýz ve cep telefonunuz arasýnda bir kýzýlötesi baðlantý kurmaya çalýþýr. Infrared menüsünü seçerek cep telefonunuzun kýzýlötesi baðlantý noktasýný etkinleþtirin. Telefonun kýzýlötesi baðlantý noktasýný bilgisayarýn kýzýlötesi baðlantý noktasýna yönlendirin. Baðlantý noktalarý arasýndaki tercih edilen uzaklýk 15 ile 30 cm arasýndadýr. Ýki cihaz arasýnda hiçbir engel bulunmamalýdýr. Devam etmek için Next düðmesini týklatýn. Start Copying Files (Dosyalarý Kopyalamaya Baþla) Penceresi Start Copying Files penceresi mevcut ayar durumlarýný görüntüler. Deðiþiklik yapmadan devam etmek için Next kutusunu, deðiþiklik yapmak için Back kutusunu týklatýnýz. Driver Installation (Sürücü Yazýlýmý) Penceresi Test baþarýlý geçerse, test edilen öðenin yanýnda OK (Tamam) ifadesi belirecektir. Baþarýsýzlýk halinde ise Failed! (Baþarýsýz) ifadesi çýkacaktýr. Testi tekrar baþlatmak için Retest kutusuna veya devam etmek için Next kutusuna basýnýz. Bazý öðeler baþarýsýz olursa, olasý çözümler için Arýza Arama bölümüne bakýnýz. Kartvizit Bilgisi (Business Card) Bu pencereye programla birlikte saklanacak olan kiþisel bilgilerinizi girebilirsiniz. Bu bilgileri daha sonra Options (Seçenekler) menüsündeki User (Kullanýcý) komutuyla düzenleyebilirsiniz..

10 6 Baþlangýç Kurulumun Tamamlanmasý Programýn kurulumu tamamlanmýþ oldu. Yes, I want to restart my computer now seçeneðini seçerek bilgisayarýnýzý yeniden baþlatýn. Son olarak, Finish i (Son) týklatýn. Programa iliþkin en son bilgiler için lütfen Readme (Benioku) dosyasýný okuyun. Baþlangýç PC Suite for Nokia 8850 programýný baþlatmak için, Windows START düðmesini týklatarak Programlar ý ve PC Suite for Nokia 8850 u iþaret edin. Program pencereleri Windows program pencerelerine benzer. Temel Windows özellikleri için lütfen Windows belgelerine baþvurun. Programýn kendisi dört araçtan oluþur: Contacts Directory (Ýrtibat Rehberi), Short Message Editor (Kýsa Mesaj Düzenleyici), Options (Seçenekler) ve Business Card (Kartvizit). Bu araçlarý etkin duruma getirmek için, program çalýþtýðýnda açýlan Monitor penceresinin düðmelerini ve menü komutlarýný kullanabilirsiniz. Cep telefonunuzu, Windows uyumlu faks, terminal veri veri programlarýnýn deðiþik türleriyle veri göndermek ve almak için kullanabilirsiniz. Programýn sunduðu hizmetlerden yararlanmak için, cep telefon aðý iþleticisinin ilgili servislerine (veri, faks veya SMS) abone olmanýz gerektiðini unutmayýn.

11 Baþlangýç 7 Kýsa Mesaj Merkezi Telefon Numarasý Program ve cep telefonunuz aracýlýðýyla SMS (Short Message Service - Kýsa Mesaj Servisi) mesajlarý göndermeden önce, yerel Kýsa Mesaj Servisi Merkezinin (SMSC) telefon numarasýný öðrenmeli ve bu numarayý Options penceresindeki SMS ayarlarýna yazmalýsýnýz. Bu numarayý yerel GSM operatörünüzden öðrenebilirsiniz. Öte yandan, bu numara cep telefonunuzun belleðinde bulunuyorsa, Setup programý söz konusu bilgiyi oradan alabilir. Aksi takdirde, bir kýsa mesaj göndermek istediðinizde numarayý Options penceresine elle yazmanýz gerekecektir. Kýsa mesaj merkezinin telefon numarasýný telefonun belleðinde saklamaya iliþkin daha fazla ayrýntý için, telefonunuzun kullaným kýlavuzuna bakýn. Veri ve Faks Ýletiþimi Cep telefonunuzu, Windows uyumlu faks, terminal veri programlarýnýn deðiþik türleriyle veri göndermek ve almak için kullanabilirsiniz. Veri aramalarý yaparken Nokia PC Suite kullanýcý arabirimini kapatmayý unutmayýn. Veri aktarýmý ve faks iþlevleri, bilgisayara ya da bu programa deðil seçtiðiniz programlara baðlýdýr. Bir iletiþim yazýlýmý paketini nasýl kullanacaðýnýz hakkýnda bilgi edinmek için yazýlýmla birlikte verilen belgelere baþvurun. Telefon, üç kiþisel bilgisayar faks standardýný destekler: EIA/TIA Class 1, Class 2 ve Class 2.0. Programý faks göndermekte kullanmakla ilgili sorununuz varsa, karþý taraftaki faks makinesinin Grup 3 uyumlu olduðundan emin olun. Program tarafýndan sunulan iþlevlerden yararlanabilmek için, cep telefonu aðý iþleticinizin ilgili servislerine (veri, faks veya SMS) abone olmalýsýnýz. Telefon ve Bilgisayar Pillerinin Þarjý Telefonun veri/faks aktarýmýndaki güç tüketimi ayný uzunluktaki ses aktarým görüþmelerininkiyle hemen hemen aynýdýr. Telefon pilinin þarjý için, telefonunuzun kullaným kýlavuzuna baþvurun. Telefonunuzu PC Suite for Nokia 8850 ile, telefonun þarjý sýrasýnda bile kullanabilirsiniz. Mobil kullaným için, þarj edilmiþ bilgisayar pilleri kullanmanýz önerilir. Pili kullanýmda olduðu sýrada þarj etmek mümkündür. Ýletiþimi Etkileyen Sinyal Gücü Faks, veri, veya SMS mesajý gönderirken, aðýn kaplama alaný içinde olan bir yerde bulunmanýz gerekmektedir. Cep telefonunuzun çalýþtýðý her yerde cep telefonu üzerinden baðlantý da kurulabilir. Cep telefonu aðlarý pek çok yönden yerdeki þebekelerden farklýdýr; örneðin bir cep telefonu þebekesindeki yük ve radyo sinyallerinin gücü deðiþebilir ve bu da atlamalara neden olabilir.

12 8 Sorun Giderme Telefonu, sinyallerin en iyi alýnabildiði yerde kullanmanýz önerilir. Sinyal gücü yüksek olduðunda, konuþma kalitesi artar. Sorun Giderme PC Suite for Nokia 8850 un Windows Program Grubu nda bulunan README dosyasýný okuyun. Bu kýsým, programýn kurulumu sýrasýnda karþýlaþabileceðiniz temel sorunlara deðinir. Aþaðýda bir dizi belirti ve söz konusu durumlarda yapabilecekleriniz listelenmiþtir. Setup düzgün çalýþmýyor ve iþletim sisteminin uygun olmadýðýný belirtir bir Hata Mesajý veriyor. PC Suite for Nokia 8850 yalnýz Windows 95/98 ile uyumludur. Setup programý düzgün baþlamýyor veya tamamlanmýyor. Sisteminizde 8 MB lik RAM ve en az 9 MB boþ disk alaný olmasý tavsiye edilmektedir. Gereksiz tüm Windows programlarýný Setup ý baþlatmadan önce kapatýn. Ayrýca Windows DOS Komut Ýsteminde (Prompt) herhangi bir MS-DOS programýnýn çalýþmýyor olduðundan emin olun. Kurulum için disk alaný yetersiz. Seçtiðiniz sürücü üzerinde kurulumu tamamlamaya yetecek kadar yer bulunmamaktadýr. Kurulum için baþka bir sürücü seçin ya da ek disk alaný boþaltmak için gereksiz dosyalarý silin. Sisteminizde birden çok disk sürücü varsa ve programý kurmaya karar verdiðiniz sürücü Windows sistem dosyalarýnýn bulunduðu sürücüden farklýysa, her iki disk sürücüsü üzerinde de yer olmasý gerekir. Program daima Windows dizininize bazý dosyalar yerleþtirmek isteyecektir. Setup yazdýðýnýz hedef dizini kabul etmiyor. Program yalnýz yerel bir dizine kurulabilir. Programý kurmaya çalýþtýðýnýz dizinin READ ONLY (Salt Okunur) olup olmadýðýný kontrol edin. Baþka bir dizin seçin ya da dizinin ayarlarýný Explorer da (Dosya/Özellikler Penceresi / Salt Okunurluk Ayarý) deðiþtirin. Dizininizin yolu çok uzundur. Baþka bir dizin seçin ya da altdizinlerin adlarýný kýsaltýn. Cep telefonu bulunamadý. Cep telefonunuz kapalýdýr. Telefon, kurulum iþlemi sýrasýnda açýk olmalýdýr. Ayrýca, telefonun normal çalýþtýðýndan, yani PIN kodunun girilmiþ

13 Sorun Giderme 9 olduðundan emin olun. Telefonunuzun programla tam uyumlu olduðundan emin olun. Dizüstü bilgisayarda Windows enerji tasarrufu ayarlarýnýn seçilmemiþ olmasýna dikkat ediniz. Bu, PC Suite for Nokia 8850'da sorun çýkmasýna neden olabilir. Cep telefonunuz ve kiþisel bilgisayarýnýz arasýndaki kýzýlötesi baðlantýyý kontrol edin. Windows START düðmesini týklatýn ve Settings menüsünden Control Panel i seçin. Control Panel de Kýzýlötesi simgesi yoksa, bilgisayarýnýza kýzýlötesi desteði kurulmamýþ demektir. Bilgisayarýnýza kýzýlötesi desteðini yükleme ile ilgili yönergeler için kiþisel bilgisayarýnýzýn belgelerine bakýnýz. Control Panel de Kýzýlötesi simgesi varsa, Infrared Monitor ü (Kýzýlötesi Monitörü) açmak için simgeyi týklatýn. Options sayfasýndan Enable infrared communication seçeneðinin seçili olup olmadýðýný kontrol edin. Tak ve Kullan cihazlarý PC Suite for Nokia 8850 un kurulumu sýrasýnda giriþime neden olabileceðinden Enable software install for Plug and Play devices in range seçeneðinin seçilmemesi önerilmektedir. Daha sonra kýzýlötesi baðlantýsýný Status (Durum) sayfasýndan kontrol edebilirsiniz. Cep telefonunuzun kýzýlötesi aktarýmýný Infrared menüsünden etkinleþtirin ve iki cihazýn kýzýlötesi baðlantý noktalarýnýn birbirine yönlendirilmiþ olduðundan emin olun. Baðlantý çalýþýyorsa, Infrared communication is in progress metni Infrared Monitor penceresinde görünür.

14 10 Sorun Giderme Bir iletiþim uygulamasý kullanýyorsanýz, örneðin bir e-posta programý, GSM aðý üzerinden, Nokia 8850 un ayarlarýndan bunu modem olarak belirleyin. SMS parametrelerinin okunuþu baþarýsýz. Telefonunuz yanýt vermedi. Kýzýlötesi baðlantýsýný kontrol edin. Programý yeniden kuramýyorsunuz. Program çalýþýyor. Programý ya Monitor penceresinden (File/Exit) ya da görev çubuðundaki simgeyi farenin sað tuþuyla týklatarak açýlan menüden Exit i seçerek kapatýn. Daha sonra programý yeniden kurmayý deneyin. Data/fax baðlantýsý baþarýlý deðil. Program tarafýndan sunulan iþlevlerden yararlanabilmek için, cep telefonu aðý iþleticinizin ilgili servislerine (veri, faks veya SMS) abone olmalýsýnýz. Kýzýlötesi baðlantýsýný çalýþtýramýyorum. Kýzýlötesi baðlantýsýyla baðlý iki cihaz arasýnda olmasý öngörülen mesafe en fazla bir metredir. Ýki cihaz arasýnda engel teþkil edecek hiçbir nesne olmamalýdýr. Cihazlarýn kýzýlötesi baðlantý noktalarý da birbirine dönük olmalýdýr. Daha ayrýntýlý bilgi alabilmek için telefonunuzun ve bilgisayarýnýzýn kullaným kýlavuzlarýna baþvurunuz.