PC Suite for Nokia 8850

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PC Suite for Nokia 8850"

Transkript

1 PC Suite for Nokia 8850 Kurulum Kýlavuzu

2 The contents of this document are copyright Nokia Mobile Phones All rights reserved. Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the contents in any form without the prior written permission of Nokia is prohibited. Nokia and Nokia Connecting People are registered trademarks of Nokia Corporation. Windows 95/98 are registered trademarks of Microsoft Corporation. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or trade names of their respective owners. The contents of this document is provided "as is". Except as required by the applicable law, no warranty of any kind, either express or implied, is made in relation to the accuracy, reliability or content of the document. Nokia reserves the right to revise the document or withdraw it any time without prior notice. Nokia Mobile Phones operates on a policy of continuous improvement. Therefore we reserve the right to make changes and improvements to any of the products described in this guide without prior notice. Nokia is not responsible for any loss of data, income or any consequential damage howsoever caused. Issue 2

3 Ýçindekiler Önemli Güvenlik Notlarý Ýçindekiler Giriþ...1 Ýçindekiler...1 Donaným ve Yazýlým Gereksinimi...1 Að Ýþleticisinden Servis Satýn Alýnmasý...1 Ýletiþim Yazýlýmýnýn Seçimi...2 PC Suite for Nokia 8850 Kurulumu...2 Baþlamadan Önce...2 Kurulum Adýmlarý...3 Select Action (Ýþlem Seç) Penceresi...3 Software Licence Agreement (Yazýlým Lisans Anlaþmasý) Penceresi...4 Choose Destination Location Penceresi...4 Kýzýlötesi Baðlantýsý...5 Start Copying Files (Dosyalarý Kopyalamaya Baþla) Penceresi...5 Driver Installation (Sürücü Yazýlýmý) Penceresi...5 Kartvizit Bilgisi (Business Card)...5 Kurulumun Tamamlanmasý...6 Baþlangýç...6 Kýsa Mesaj Merkezi Telefon Numarasý...7 Veri ve Faks Ýletiþimi...7 Telefon ve Bilgisayar Pillerinin Þarjý...7 Ýletiþimi Etkileyen Sinyal Gücü...7 Sorun Giderme...8

4 Önemli Güvenlik Notlarý Önemli Güvenlik Notlarý Telefonunuzun ve bilgisayarýnýzýn kullaným kýlavuzlarýnda bulunan güvenlikle ilgili tüm talimatlar, bu ürünü veri ve faks aktarýmý için kullandýðýnýzda da geçerlidir. Kýzýlötesi ýþýný kimsenin gözüne doðrultmayýn ve bunun diðer cihazlarla giriþimde bulunmasýna izin vermeyin. Olasý kayýp veya deðiþikliklere karþý bir önlem olmak üzere, tüm önemli verilerin yedek kopyalarýný almayý unutmayýn.

5 Giriþ Giriþ 1 PC Suite for Nokia 8850 ürününü, mobil ofisinizin kullanýlabilirliðini geliþtirmek amacýyla çok yönlü olarak kullanabilirsiniz. PC Suite for Nokia 8850, cep telefonunuz yardýmýyla ileri düzeyde iletiþim iþlevlerinden yararlanmanýzý saðlayan yazýlým tabanlý bir çözümdür. Faks yollamak ve almak dýþýnda, veri dosyalarýný yollamak veya almak için de bilgisayarýnýzla cep telefonunuzu kolayca birbirine baðlayabilirsiniz. Ayrýca, PC Suite for Nokia 8850 sayýsal cep telefonlarý aðý tarafýndan verilmekte olan kýsa mesaj servisine de eriþmenizi saðlar. Bu kýlavuz, PC Suite for Nokia 8850 yazýlýmýný kiþisel bilgisayarýnýza nasýl kuracaðýnýzý açýklar. PC Suite for Nokia 8850 un ayrýntýlý kullanýmý burada açýklanmamýþtýr; yazýlýmýn kullanýmýyla ilgili daha fazla ayrýntý için PC Suite for Nokia 8850 Online Help e (Çevrimiçi Yardým Programýna) bakmanýz önerilir. PC Suite for Nokia 8850 Online Help yazýlým içinde bulunmaktadýr, Help menüsünden veya Help düðmesini týklatarak eriþebilirsiniz. Veri aramasý yaparken, Nokia PC Suite kullanýcý arabirimini kapatmayý unutmayýn. Ýçindekiler Satýþ paketinin içinde aþaðýdakilerin bulunmasý gerekir: Online Help de dahil olmak üzere yazýlým Bu kurulum kýlavuzu Lisans anlaþmasý Setup ve Online Help içinde deðildir. Donaným ve Yazýlým Gereksinimi PC Suite for Nokia 8850 yazýlýmýný kurmak ve çalýþtýrmak için aþaðýdakilere gereksiniminiz olacaktýr: IrDA baðlantýsý olan Windows 95/98 En az Intel Pentium 60 MHz iþlemcili bir kiþisel bilgisayar. Daha düþük konfigürasyona sahip makinelerde de çalýþma olasýlýðý vardýr. En az 9 MB boþ disk alaný 8 MB RAM önerilir Að Ýþleticisinden Servis Satýn Alýnmasý Program tarafýndan sunulan iþlevlerden yararlanabilmek için, cep telefonu aðý iþleticinizin ilgili servislerine (veri, faks veya SMS) abone olmalýsýnýz. Program yalnýz GSM 900/GSM 1800 þebekelerinde çalýþýr.

6 2 PC Suite for Nokia 8850 Kurulumu Bazý að iþleticileri tüm veri iletiþim servislerini sunmayabilirler. Operatörler, servislerin sunulup sunulmadýðýna iliþkin sorularýnýzý yanýtlayabilir ve servislerden yararlanabilmeniz için sözleþmenizde gerekli deðiþiklikleri yapmanýza yardýmcý olabilirler. Ýletiþim Yazýlýmýnýn Seçimi Bilgisiyarýnýzdan veri ya da faks göndermek için ayrý bir iletiþim yazýlýmýna gereksiniminiz vardýr. Bu yazýlýmlarýn dosya aktarým protokolleri, terminal öykünmeleri, arama rehberleri, makro yetenekleri, uzaktan yükleme özellikleri de dahil olmak üzere bazý ortak nitelikleri bulunmaktadýr. Uzaktan iletiþimde kullanýlan diðer programlar arasýnda, gönderim süresini azaltmak için dosyalarý aktarmadan önce sýkýþtýran veri sýkýþtýrma programlarý da yer almaktadýr. PC Suite for Nokia 8850 Kurulumu Kurma esnasýnda çeþitli seçimler yapýlmaktadýr. Aþaðýda Windows iþletim sisteminde adým adým kurma bilgileri verilmiþtir. Setup programýndan kurmadan veya kurulmuþ olan yazýlýmý silmeden çýkmak isterseniz, sadece Cancel (Ýptal) kutusunu týklatýnýz, Exit Setup (Kurmadan Çýk) penceresi size Setup programýndan çýkma olanaðý saðlar. Setup tan çýkmak için Exit Setup düðmesini týklatýnýz. Tamamlanmadan önce yazýlýmý kurma iþleminden çýktýktan sonra tekrar Setup a dönmek isterseniz, aþaðýdaki yazýlýmý kurma adýmlarýný normal olarak programý ilk defa kuruyormuþ gibi izlemeniz gerekir. Baþlamadan Önce Yazýlýmý kurmaya baþlamadan önce, telefonunuz ve bilgisayarýnýz arasýndaki kýzýlötesi baðlantýnýn çalýþtýðýndan emin olun. Windows START (BAÞLAT) düðmesini týklatýn ve Settings (Ayarlar) menüsünden Control Panel i (Denetim Masasý) seçin. Kýzýlötesi ni açýn. Daha sonra telefonun kýzýlötesi baðlantý noktasýný Infrared (Kýzýlötesi) menüsünden etkinleþtirin ve telefonun ve bilgisayarýn kýzýlötesi baðlantý noktalarýnýn birbirine yönlendirildiðinden emin olun. Baðlantý çalýþýyorsa, kurma iþlemine baþlayabilirsiniz. Baðlantý çalýþmýyorsa, kýzýlötesi desteðini kurmanýz gerekir. Ayrýntýlý yönergeler için kiþisel bilgisayarýnýzýn belgelerine bakýn. Ayrýca Sorun Giderme bölümünde konu hakkýnda daha ayrýntýlý bilgi bulabilirsiniz.

7 PC Suite for Nokia 8850 Kurulumu 3 Kurulum Adýmlarý 1 Tüm Windows programlarýndan çýkýn. 2 Sýkýþtýrýlmýþ dosyayý yeni bir klasörde açýn. 3 Yeni klasörden setup.exe yi çalýþtýrýn. Setup (Kur) programýnýn ilk penceresi ekrana gelecektir. Setup programýnýn çalýþmasýný sürdürmek üzere Next (Ýleri) düðmesini týklatýn. Setup, Windows modem ayarlarýnýzý otomatik olarak kurar ve yapýlandýrýr. Bu ayarlar, cep telefonunuzun ve programýn iþleyiþini kontrol eder. Setup programý Kýzýlötesi ve Windows Sockets bilgilerinin eski bir sürümünü algýlarsa, Setup programý bilgileri güncelleþtirir ve bilgisayarý yeniden baþlatmanýzý ister. Bilgisayarý yeniden baþlatmak için Yes (Evet) i týklatýn. Nokia PC Suite i yeniden baþlattýktan sonra, Setup programý otomatik olarak devam eder. Select Action (Ýþlem Seç) Penceresi Bu pencere sadece PC Suite for Nokia 8850 daha önce bilgisayarýnýzda kurulmuþ ise görüntülenecektir. Üç adet seçenek göreceksiniz: Kurmak için, Install PC Suite for Nokia 8850 ifadesini seçiniz. Setup daha sonra Application Already Installed penceresinde bu seçimi onaylamanýzý ister. Kurmak için Yes kutusunu týklatýnýz. Kurulmuþ olan yazýlýmý silmek isteyebilirsiniz. Programý silmek için Uninstall PC Suite for Nokia 8850 ifadesini seçiniz. Setup daha sonra dosyanýn silinmesini doðrulamanýzý isteyecektir. Yazýlýmý silmek için Confirm File Deletion (Dosya Silinmesini Doðrula) penceresindeki Yes kutusunu týklatýnýz. Silme iþleminden sonra SETUP.EXE dosyasýný tekrar çalýþtýrýnýz. Mevcut Kurulmuþ programý kontrol etmek için, Check PC Suite for Nokia 8850 Installation ifadesini seçiniz. Ýþleme devam etmek için Next kutusunu týklatýnýz. Son olarak Next kutusunu bir daha týklatýnýz.

8 4 PC Suite for Nokia 8850 Kurulumu Software Licence Agreement (Yazýlým Lisans Anlaþmasý) Penceresi Kurma iþlemine devam edebilmeniz için Nokia Mobile Phones Licence Agreement (Nokia Mobile Phones Lisans Anlaþmasýný) belgesini baþtan sona okumanýz ve kabul etmeniz gerekmektedir. Lisans Anlaþmasýný kabul etmezseniz, programý kullanamazsanýz ve Setup programýn kurulmasýný durdurur. Açýlan liste kutusundan anlaþma dilini seçiniz. Lisans Anlaþmasýný kabul etmek için Yes kutusunu týklatýnýz. Choose Destination Location Penceresi Setup programý, ilkayar (default) yükleme dizini olarak C:\Program Files\PC Suite for Nokia 8850\ dizinini kullanmanýzý önerecektir. Programý baþka bir sürücü birimi veya dosya içine yüklemek istiyorsanýz Browse kutusunu týklatýnýz. Program bazý dosyalarý Windows dizinine yerleþtirecek ve Windows modem ayarlarýný otomatik olarak yükleyerek yapýlandýracaktýr. Programýn kendisi sadece 7.5 MB lik disk alaný gerektirmektedir, ancak yazýlýmýn kurulmasý esnasýnda Setup programý yaklaþýk olarak 11 MB lik bir disk alanýný kullanmaktadýr. Bu durumu kabul etmeniz halinde, yüklemeyi baþlatmak için Next kutusunu týklatýnýz.

9 PC Suite for Nokia 8850 Kurulumu 5 Kýzýlötesi Baðlantýsý Setup programý bilgisayarýnýz ve cep telefonunuz arasýnda bir kýzýlötesi baðlantý kurmaya çalýþýr. Infrared menüsünü seçerek cep telefonunuzun kýzýlötesi baðlantý noktasýný etkinleþtirin. Telefonun kýzýlötesi baðlantý noktasýný bilgisayarýn kýzýlötesi baðlantý noktasýna yönlendirin. Baðlantý noktalarý arasýndaki tercih edilen uzaklýk 15 ile 30 cm arasýndadýr. Ýki cihaz arasýnda hiçbir engel bulunmamalýdýr. Devam etmek için Next düðmesini týklatýn. Start Copying Files (Dosyalarý Kopyalamaya Baþla) Penceresi Start Copying Files penceresi mevcut ayar durumlarýný görüntüler. Deðiþiklik yapmadan devam etmek için Next kutusunu, deðiþiklik yapmak için Back kutusunu týklatýnýz. Driver Installation (Sürücü Yazýlýmý) Penceresi Test baþarýlý geçerse, test edilen öðenin yanýnda OK (Tamam) ifadesi belirecektir. Baþarýsýzlýk halinde ise Failed! (Baþarýsýz) ifadesi çýkacaktýr. Testi tekrar baþlatmak için Retest kutusuna veya devam etmek için Next kutusuna basýnýz. Bazý öðeler baþarýsýz olursa, olasý çözümler için Arýza Arama bölümüne bakýnýz. Kartvizit Bilgisi (Business Card) Bu pencereye programla birlikte saklanacak olan kiþisel bilgilerinizi girebilirsiniz. Bu bilgileri daha sonra Options (Seçenekler) menüsündeki User (Kullanýcý) komutuyla düzenleyebilirsiniz..

10 6 Baþlangýç Kurulumun Tamamlanmasý Programýn kurulumu tamamlanmýþ oldu. Yes, I want to restart my computer now seçeneðini seçerek bilgisayarýnýzý yeniden baþlatýn. Son olarak, Finish i (Son) týklatýn. Programa iliþkin en son bilgiler için lütfen Readme (Benioku) dosyasýný okuyun. Baþlangýç PC Suite for Nokia 8850 programýný baþlatmak için, Windows START düðmesini týklatarak Programlar ý ve PC Suite for Nokia 8850 u iþaret edin. Program pencereleri Windows program pencerelerine benzer. Temel Windows özellikleri için lütfen Windows belgelerine baþvurun. Programýn kendisi dört araçtan oluþur: Contacts Directory (Ýrtibat Rehberi), Short Message Editor (Kýsa Mesaj Düzenleyici), Options (Seçenekler) ve Business Card (Kartvizit). Bu araçlarý etkin duruma getirmek için, program çalýþtýðýnda açýlan Monitor penceresinin düðmelerini ve menü komutlarýný kullanabilirsiniz. Cep telefonunuzu, Windows uyumlu faks, terminal veri veri programlarýnýn deðiþik türleriyle veri göndermek ve almak için kullanabilirsiniz. Programýn sunduðu hizmetlerden yararlanmak için, cep telefon aðý iþleticisinin ilgili servislerine (veri, faks veya SMS) abone olmanýz gerektiðini unutmayýn.

11 Baþlangýç 7 Kýsa Mesaj Merkezi Telefon Numarasý Program ve cep telefonunuz aracýlýðýyla SMS (Short Message Service - Kýsa Mesaj Servisi) mesajlarý göndermeden önce, yerel Kýsa Mesaj Servisi Merkezinin (SMSC) telefon numarasýný öðrenmeli ve bu numarayý Options penceresindeki SMS ayarlarýna yazmalýsýnýz. Bu numarayý yerel GSM operatörünüzden öðrenebilirsiniz. Öte yandan, bu numara cep telefonunuzun belleðinde bulunuyorsa, Setup programý söz konusu bilgiyi oradan alabilir. Aksi takdirde, bir kýsa mesaj göndermek istediðinizde numarayý Options penceresine elle yazmanýz gerekecektir. Kýsa mesaj merkezinin telefon numarasýný telefonun belleðinde saklamaya iliþkin daha fazla ayrýntý için, telefonunuzun kullaným kýlavuzuna bakýn. Veri ve Faks Ýletiþimi Cep telefonunuzu, Windows uyumlu faks, terminal veri programlarýnýn deðiþik türleriyle veri göndermek ve almak için kullanabilirsiniz. Veri aramalarý yaparken Nokia PC Suite kullanýcý arabirimini kapatmayý unutmayýn. Veri aktarýmý ve faks iþlevleri, bilgisayara ya da bu programa deðil seçtiðiniz programlara baðlýdýr. Bir iletiþim yazýlýmý paketini nasýl kullanacaðýnýz hakkýnda bilgi edinmek için yazýlýmla birlikte verilen belgelere baþvurun. Telefon, üç kiþisel bilgisayar faks standardýný destekler: EIA/TIA Class 1, Class 2 ve Class 2.0. Programý faks göndermekte kullanmakla ilgili sorununuz varsa, karþý taraftaki faks makinesinin Grup 3 uyumlu olduðundan emin olun. Program tarafýndan sunulan iþlevlerden yararlanabilmek için, cep telefonu aðý iþleticinizin ilgili servislerine (veri, faks veya SMS) abone olmalýsýnýz. Telefon ve Bilgisayar Pillerinin Þarjý Telefonun veri/faks aktarýmýndaki güç tüketimi ayný uzunluktaki ses aktarým görüþmelerininkiyle hemen hemen aynýdýr. Telefon pilinin þarjý için, telefonunuzun kullaným kýlavuzuna baþvurun. Telefonunuzu PC Suite for Nokia 8850 ile, telefonun þarjý sýrasýnda bile kullanabilirsiniz. Mobil kullaným için, þarj edilmiþ bilgisayar pilleri kullanmanýz önerilir. Pili kullanýmda olduðu sýrada þarj etmek mümkündür. Ýletiþimi Etkileyen Sinyal Gücü Faks, veri, veya SMS mesajý gönderirken, aðýn kaplama alaný içinde olan bir yerde bulunmanýz gerekmektedir. Cep telefonunuzun çalýþtýðý her yerde cep telefonu üzerinden baðlantý da kurulabilir. Cep telefonu aðlarý pek çok yönden yerdeki þebekelerden farklýdýr; örneðin bir cep telefonu þebekesindeki yük ve radyo sinyallerinin gücü deðiþebilir ve bu da atlamalara neden olabilir.

12 8 Sorun Giderme Telefonu, sinyallerin en iyi alýnabildiði yerde kullanmanýz önerilir. Sinyal gücü yüksek olduðunda, konuþma kalitesi artar. Sorun Giderme PC Suite for Nokia 8850 un Windows Program Grubu nda bulunan README dosyasýný okuyun. Bu kýsým, programýn kurulumu sýrasýnda karþýlaþabileceðiniz temel sorunlara deðinir. Aþaðýda bir dizi belirti ve söz konusu durumlarda yapabilecekleriniz listelenmiþtir. Setup düzgün çalýþmýyor ve iþletim sisteminin uygun olmadýðýný belirtir bir Hata Mesajý veriyor. PC Suite for Nokia 8850 yalnýz Windows 95/98 ile uyumludur. Setup programý düzgün baþlamýyor veya tamamlanmýyor. Sisteminizde 8 MB lik RAM ve en az 9 MB boþ disk alaný olmasý tavsiye edilmektedir. Gereksiz tüm Windows programlarýný Setup ý baþlatmadan önce kapatýn. Ayrýca Windows DOS Komut Ýsteminde (Prompt) herhangi bir MS-DOS programýnýn çalýþmýyor olduðundan emin olun. Kurulum için disk alaný yetersiz. Seçtiðiniz sürücü üzerinde kurulumu tamamlamaya yetecek kadar yer bulunmamaktadýr. Kurulum için baþka bir sürücü seçin ya da ek disk alaný boþaltmak için gereksiz dosyalarý silin. Sisteminizde birden çok disk sürücü varsa ve programý kurmaya karar verdiðiniz sürücü Windows sistem dosyalarýnýn bulunduðu sürücüden farklýysa, her iki disk sürücüsü üzerinde de yer olmasý gerekir. Program daima Windows dizininize bazý dosyalar yerleþtirmek isteyecektir. Setup yazdýðýnýz hedef dizini kabul etmiyor. Program yalnýz yerel bir dizine kurulabilir. Programý kurmaya çalýþtýðýnýz dizinin READ ONLY (Salt Okunur) olup olmadýðýný kontrol edin. Baþka bir dizin seçin ya da dizinin ayarlarýný Explorer da (Dosya/Özellikler Penceresi / Salt Okunurluk Ayarý) deðiþtirin. Dizininizin yolu çok uzundur. Baþka bir dizin seçin ya da altdizinlerin adlarýný kýsaltýn. Cep telefonu bulunamadý. Cep telefonunuz kapalýdýr. Telefon, kurulum iþlemi sýrasýnda açýk olmalýdýr. Ayrýca, telefonun normal çalýþtýðýndan, yani PIN kodunun girilmiþ

13 Sorun Giderme 9 olduðundan emin olun. Telefonunuzun programla tam uyumlu olduðundan emin olun. Dizüstü bilgisayarda Windows enerji tasarrufu ayarlarýnýn seçilmemiþ olmasýna dikkat ediniz. Bu, PC Suite for Nokia 8850'da sorun çýkmasýna neden olabilir. Cep telefonunuz ve kiþisel bilgisayarýnýz arasýndaki kýzýlötesi baðlantýyý kontrol edin. Windows START düðmesini týklatýn ve Settings menüsünden Control Panel i seçin. Control Panel de Kýzýlötesi simgesi yoksa, bilgisayarýnýza kýzýlötesi desteði kurulmamýþ demektir. Bilgisayarýnýza kýzýlötesi desteðini yükleme ile ilgili yönergeler için kiþisel bilgisayarýnýzýn belgelerine bakýnýz. Control Panel de Kýzýlötesi simgesi varsa, Infrared Monitor ü (Kýzýlötesi Monitörü) açmak için simgeyi týklatýn. Options sayfasýndan Enable infrared communication seçeneðinin seçili olup olmadýðýný kontrol edin. Tak ve Kullan cihazlarý PC Suite for Nokia 8850 un kurulumu sýrasýnda giriþime neden olabileceðinden Enable software install for Plug and Play devices in range seçeneðinin seçilmemesi önerilmektedir. Daha sonra kýzýlötesi baðlantýsýný Status (Durum) sayfasýndan kontrol edebilirsiniz. Cep telefonunuzun kýzýlötesi aktarýmýný Infrared menüsünden etkinleþtirin ve iki cihazýn kýzýlötesi baðlantý noktalarýnýn birbirine yönlendirilmiþ olduðundan emin olun. Baðlantý çalýþýyorsa, Infrared communication is in progress metni Infrared Monitor penceresinde görünür.

14 10 Sorun Giderme Bir iletiþim uygulamasý kullanýyorsanýz, örneðin bir e-posta programý, GSM aðý üzerinden, Nokia 8850 un ayarlarýndan bunu modem olarak belirleyin. SMS parametrelerinin okunuþu baþarýsýz. Telefonunuz yanýt vermedi. Kýzýlötesi baðlantýsýný kontrol edin. Programý yeniden kuramýyorsunuz. Program çalýþýyor. Programý ya Monitor penceresinden (File/Exit) ya da görev çubuðundaki simgeyi farenin sað tuþuyla týklatarak açýlan menüden Exit i seçerek kapatýn. Daha sonra programý yeniden kurmayý deneyin. Data/fax baðlantýsý baþarýlý deðil. Program tarafýndan sunulan iþlevlerden yararlanabilmek için, cep telefonu aðý iþleticinizin ilgili servislerine (veri, faks veya SMS) abone olmalýsýnýz. Kýzýlötesi baðlantýsýný çalýþtýramýyorum. Kýzýlötesi baðlantýsýyla baðlý iki cihaz arasýnda olmasý öngörülen mesafe en fazla bir metredir. Ýki cihaz arasýnda engel teþkil edecek hiçbir nesne olmamalýdýr. Cihazlarýn kýzýlötesi baðlantý noktalarý da birbirine dönük olmalýdýr. Daha ayrýntýlý bilgi alabilmek için telefonunuzun ve bilgisayarýnýzýn kullaným kýlavuzlarýna baþvurunuz.

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

PC Suite Kurulum Kýlavuzu

PC Suite Kurulum Kýlavuzu PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Yazılım Yazýlým Kurulum Kılavuzu Kýlavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINA KURULUM BİR MACINTOSH OTAMINA

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz AR-56/50 Çevrimiçi Kýlavuz Baþlat Bu "Baþlat" düðmesine basýn. Giriþ Bu kitapçýk AR-56/50 dijital çok fonksiyonlu sistemin yazýcý fonksiyonlarýný açýklamaktadýr. Aþaðýdaki konularda bilgi için dijital

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Bu belge, Hyperion Business Performance Management ürünlerinin en son sürümlerini baþarýyla yüklemenize ve yapýlandýrmanýza yardýmcý olur.

Detaylı

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:11:37 PM TR3656 Birinci Basım Ocak 2008 Copyright 2008 ASUSTeK Computers, Inc.

Detaylı

PC Suite Kurulum Kýlavuzu

PC Suite Kurulum Kýlavuzu PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

AutoCAD 2011 Kurulumu

AutoCAD 2011 Kurulumu AutoCAD 2011 Kurulumu AutoCAD Installation Wizard Kurulum için AutoCAD 2011 DVD sini sürücüye yerleştirdiğinizde, DVD-ROM un içeriğinin okunduğunu belirten Setup Initialization penceresinden sonra, karşınıza

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 GARANTÝSÝZ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ

Detaylı

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler WeldEYE Kurulum Kılavuzu İçindekiler Giriş... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Kurulum... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sistem/Ortam gerekleri... 3 Yazılımın kurulması... 3 Kamera sürücüsünün kurulumu...

Detaylı

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Bu bölüm V- Ray License Server lisans sunucusu uygulamasının kurulumundan

Bu bölüm V- Ray License Server lisans sunucusu uygulamasının kurulumundan Lisans Sunucusu Kurulumu bahsedecektir. Bu bölüm V- Ray License Server lisans sunucusu uygulamasının kurulumundan V-Ray in bazı dağıtımlarında V-Ray License Server uygulamasını kuruludur. Yine de V- Ray

Detaylı

ÞEBEKE ANALÝZÖRÜ ÝZLEME PROGRAMI MPR-SW

ÞEBEKE ANALÝZÖRÜ ÝZLEME PROGRAMI MPR-SW 2 programý Windows 98, Windows XP ve Windows 2000 iþletim sistemlerinde çalýþan PC tabanlý bir SCADA programýdýr. 2, ENTES markalý haberleþmeli cihazlarla çalýþýr ve bu cihazlarýn elektrik þebekesinde

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA MU-SIC PLAYER http://tr.yourpdfguides.com/dref/825130

Kullanım kılavuzunuz NOKIA MU-SIC PLAYER http://tr.yourpdfguides.com/dref/825130 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI

CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI License manager ile lisanslamanın tamamlandığına emin olunduktan sonra son kullanıcıların makinalarına IBM SPSS Statistics 21 client kurulumu yapılabilir.

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

www.muhendisiz.net AutoCAD 2009 Kurulumu

www.muhendisiz.net AutoCAD 2009 Kurulumu Autocad i nasıl kurucam diye gelen sorular üzerine sayısalgrafik.com.tr adresinden kurulum hakkındaki notu sitemizden yayınlamayı uygun buldum.artık aşağıdaki resimli anlatım yoluyla kendiniz adım adım

Detaylı

ENTES RS-USB2 RS485 / USB CONVERTER

ENTES RS-USB2 RS485 / USB CONVERTER ENTES RS-USB2 RS485 / USB CONVERTER Entes RS-USB2 Converter connects the computer to the devices, which communicate on RS485 communication port via USB port. In this case, you can use your USB port as

Detaylı

Yazýlýmý yüklemeden önce bu kullaným kýlavuzunu okuyun!

Yazýlýmý yüklemeden önce bu kullaným kýlavuzunu okuyun! Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir Yazýlýmý yüklemeden önce bu kullaným kýlavuzunu okuyun! Dijital müzik çalar, FM radyo

Detaylı

Kablosuz USB Adaptörü AirTies WUS-200 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1 Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies WUS-200 Kablosuz USB Adaptörü nün kurulmasý ve ilk ayarlarýnýn yapýlmasý için gereken basamaklarý

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 2. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Nokia 30 GSM Connectivity

Detaylı

Dell Precision M6400 Kurulum ve Hýzlý Baþvuru Kýlavuzu

Dell Precision M6400 Kurulum ve Hýzlý Baþvuru Kýlavuzu Dell Precision M6400 Kurulum ve Hýzlý Baþvuru Kýlavuzu Bu kýlavuz özelliklerin genel bir özetini, teknik özellikleri ve bilgisayarýnýz için çabuk kurulum, yazýlým ve sorun giderme bilgilerini saðlar. Ýþletim

Detaylı

KWorld. PlusTV DVB-S USB. PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu. İçindekiler

KWorld. PlusTV DVB-S USB. PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu. İçindekiler KWorld PlusTV DVB-S USB PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.1 Bölüm 1 : PlusTV DVB-S USB Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanım Kurulumu...2 Bölüm

Detaylı

VOIP021_USBadapter_TR_ book Seite 1 Dienstag, 21. Juni :18 15 Kullaným Kýlavuzu FI NO ES IT

VOIP021_USBadapter_TR_ book Seite 1 Dienstag, 21. Juni :18 15 Kullaným Kýlavuzu FI NO ES IT Kullaným Kýlavuzu FI NO ES IT Ýçindekiler TR 3 Ýçindekiler 4 Önemli Bilgiler 7 Ambalaj içeriði 8 Telefon adaptörü 9 Kurulum 11 Baðlantý iþlemi 15 Arama yapmak 17 Hata giderme 19 Bilgiler 3 TR Önemli Bilgiler

Detaylı

KONSOL CM NET-KONSOL SUNUCU PROGRAMI KURULUM KILAVUZU

KONSOL CM NET-KONSOL SUNUCU PROGRAMI KURULUM KILAVUZU NET KONSOL CM NET NET-KONSOL SUNUCU PROGRAMI 08/2003 KURULUM KILAVUZU Net-KONSOL - Net-CM KK - REVAAC 25/08/2003 KAREL bu dokümanda belirtilen ürün özelliklerinde, geliþtirme ve iyileþtirme yapmak amacý

Detaylı

Spss 14 İçin İhtiyaç Duyulan Minimum Donanım Ve Yazılım Gereçleri; SPSS 14.0 programını License sunucusu üzerinden kurulumu:

Spss 14 İçin İhtiyaç Duyulan Minimum Donanım Ve Yazılım Gereçleri; SPSS 14.0 programını License sunucusu üzerinden kurulumu: Spss 14 İçin İhtiyaç Duyulan Minimum Donanım Ve Yazılım Gereçleri; Microsoft Windows Me, Windows 98, Windows XP, Windows 2000, or Windows NT 4.0, Service Pack 6. Pentium veya Pentium-class işlemci. 128

Detaylı

Bu bölümde Trend Micro Internet Security nin nasıl yüklendiği anlatılıyor. Bu bölümün içindeki başlıklar;

Bu bölümde Trend Micro Internet Security nin nasıl yüklendiği anlatılıyor. Bu bölümün içindeki başlıklar; Kurulum Rehberi Bu bölümde Trend Micro Internet Security nin nasıl yüklendiği anlatılıyor. Bu bölümün içindeki başlıklar; 1) Bilgisayar Gereksinimleri 2) Yüklemeden önce Trend Micro Internet Security Yükleme

Detaylı

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLAMA KILAVUZU MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N KULLANMADAN ÖNCE Bu bölümde, makineyi kullanýma iliþkin emniyet bilgileri yer

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Dijital Kalem Kullaným Kýlavuzu (SU-1B) 9356642 1. Baský

Nokia Dijital Kalem Kullaným Kýlavuzu (SU-1B) 9356642 1. Baský Nokia Dijital Kalem Kullaným Kýlavuzu (SU-1B) 9356642 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-1B ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili maddelerine

Detaylı

KWorld PlusTV Analog USB Stick

KWorld PlusTV Analog USB Stick KWorld PlusTV Analog USB Stick PlusTV Analog USB Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.5 Bölüm 1 : PlusTV Analog USB Stick Donanım Kurulumu Kurulum...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3 9357235 Issue 3 Kullaným kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Detaylı

RT-102 TÜRKÇE TANITIM, KURULUM, KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ

Detaylı

MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 24 nin KURULMASI. IBM SPSS Statistics 24 Yüklemeye Başlamadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler

MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 24 nin KURULMASI. IBM SPSS Statistics 24 Yüklemeye Başlamadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 24 nin KURULMASI IBM SPSS Statistics 24 Yüklemeye Başlamadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler 1. Antivirüs programları kapalı olmalı 2. Kurulum süresince Administrator yetkisi

Detaylı

Motorola Phone Tools. Hızlı Başlangıç

Motorola Phone Tools. Hızlı Başlangıç Motorola Phone Tools Hızlı Başlangıç İçerik Minimum Gereksinimler... 2 Motorola Phone Tools Yüklemeden Önce... 3 Yükleme Motorola Phone Tools... 4 Cep Telefonu Cihazını Yükleme ve Yapılandırma... 5 Çevrimiçi

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Çevrimiçi Paylaþým 2.0

Çevrimiçi Paylaþým 2.0 Çevrimiçi Paylaþým 2.0 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu. 9310658 1. Baský

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu. 9310658 1. Baský Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu 9310658 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

8 port 10/100 Mbps Ethernet Switch NSW-108 KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

YAZILIM KURULUM REHBERÝ

YAZILIM KURULUM REHBERÝ YAZILIM KURULUM REHBERÝ DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM Safya GÝRÝÞ YÜKLEMEDEN ÖNCE YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN KURULUMU BÝLGÝSAYARA BAÐLAMA 9 YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN YAPILANDIRILMASI 0 ÇEVRÝMÝÇÝ KILAVUZUN KULLANILMASI

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu 9233111 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HDW-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Autodesk Revit Architecture 2012 Kurulumu

Autodesk Revit Architecture 2012 Kurulumu Autodesk Revit Architecture 2012 Kurulumu Kurulumdan Önce Bu doküman Autodesk Revit Architecture 2012' un tek kullanıcı lisansı kurulumu içindir. Seri Numarası ve Product Key Ürün paketinin üzerinde bulunan

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9362105 4. Baský TR

Kullaným Kýlavuzu. 9362105 4. Baský TR Kullaným Kýlavuzu 9362105 4. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NHL-10 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

LMS PC aracı ACS420. LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı. Kurlum ve çalıştırma talimatları

LMS PC aracı ACS420. LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı. Kurlum ve çalıştırma talimatları LMS PC aracı ACS420 LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı Kurlum ve çalıştırma talimatları 1 İçindekiler 1. ACS420 programının kurulumu.. 3 2. OCI430 ara yüzün sürücü kurulumu.. 7 OCI430

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Nokia Music Pack 9245925/2

Nokia Music Pack 9245925/2 Nokia Music Pack 9245925/2 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde bir ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir ürün kutusuna atýlmasý gerektiði anlamýna gelir. Bu ürünleri

Detaylı

WinZip 16 + Courier 3.5

WinZip 16 + Courier 3.5 WinZip 16 + Courier 3.5 Yükleme Kılavuzu Değerli Müşterimiz, Müşterilerimizin programımızdan memnun kalması ETİ Bilgisayar için çok önemlidir. Programımız ile ilgili herhangi bir talep, soru ve problem

Detaylı

Bilgisayar Kurulumu Kullanýcý Kýlavuzu

Bilgisayar Kurulumu Kullanýcý Kýlavuzu Bilgisayar Kurulumu Kullanýcý Kýlavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasýdýr ve Hewlett-Packard Company tarafýndan lisanslý olarak kullanýlmaktadýr.

Detaylı

54Mbps Kablosuz Eriþim Noktasý Tekrarlayýcý Köprü AP-302 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9357558 Issue 4 TR

Kullaným Kýlavuzu. 9357558 Issue 4 TR 9357558 Issue 4 TR Kullaným Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Montaj Kýlavuzu

Kullaným Kýlavuzu. Montaj Kýlavuzu Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RV-1 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu beyan eder. Ürün,

Detaylı

Autodesk Revit Architecture 2013 Kurulumu

Autodesk Revit Architecture 2013 Kurulumu Autodesk Revit Architecture 2013 Kurulumu Kurulumdan Önce Bu doküman Autodesk Revit Architecture 2013' un tek kullanıcı lisansı kurulumu içindir. Seri Numarası ve Product Key Ürün paketinin üzerinde bulunan

Detaylı

7162 7600-02/2007 TR (tr) Teknik kullaným için. Service Tool ve PC/Dizüstü Bilgisayar için Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

7162 7600-02/2007 TR (tr) Teknik kullaným için. Service Tool ve PC/Dizüstü Bilgisayar için Montaj ve Kullaným Kýlavuzu 7162 7600-02/2007 TR (tr) Teknik kullaným için Service Tool ve PC/Dizüstü Bilgisayar için Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Service Tool, önemli normlarýn ve talimatlarýn temel koþullarýna uygundur. Teknik deðiþiklikler

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

ZWCAD +2012. Önemli. Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu

ZWCAD +2012. Önemli. Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu Sayfa - 2 ZWCAD +2012 Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu Önemli ZWCAD de aktivasyon işlemini yaptığınızda lisans kodu, yükleme yapılan bilgisayara kilitlenir. Bu sebeple lisans

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Ek uygulamalar. Nokia N80-1 Internet Edition

Ek uygulamalar. Nokia N80-1 Internet Edition Ek uygulamalar Nokia N80-1 Internet Edition NOKIA N80 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda ve cihazla birlikte verilen CD-ROM'da Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek

Detaylı

TELEKOM SAGEM MF 5461. Kullanım Kitapçığı 3000267964_01

TELEKOM SAGEM MF 5461. Kullanım Kitapçığı 3000267964_01 TELEKOM SAGEM MF 5461 Kullanım Kitapçığı 3000267964_01 Sayın müşteri Güvenliğiniz ve rahatlığınız için, herhangi bir kullanımdan önce,güvenlik, sayfa 1dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz. Bu çok fonksiyonlu

Detaylı

10 EYLÜL 2010 ORMAN MAKİNE YAYINLARI SOFTSERVO YAZILIM KURULUMU KİTABI MURAT ORMAN

10 EYLÜL 2010 ORMAN MAKİNE YAYINLARI SOFTSERVO YAZILIM KURULUMU KİTABI MURAT ORMAN 10 EYLÜL 2010 ORMAN MAKİNE YAYINLARI SOFTSERVO YAZILIM KURULUMU KİTABI MURAT ORMAN 1 BÖLÜM-4 = CNC YAZILIMININ KURULMASI 1- SOFTSERVOYA KAYIT YAPTIRARAK LİSANS KODUNU ALALIM. ADIM AÇIKLAMA ŞEKİL 1 CNC

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu i ÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 3 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5111S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016827

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5111S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016827 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu 9236267 1. Baský 2004 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir

Detaylı

Önemli ipuçlarý. N91 ve N91 8GB ortak. Dosya Yönetimi. Nokia PC Suite (özellikle Nokia Audio Manager)

Önemli ipuçlarý. N91 ve N91 8GB ortak. Dosya Yönetimi. Nokia PC Suite (özellikle Nokia Audio Manager) Önemli ipuçlarý N91 ve N91 8GB ortak Nokia PC Suite (özellikle Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite, telefon hafýzasýnda [C:] veri yönetimi için optimal olarak tasarlanmýþtýr. Nokia PC Suite, rehber, takvim

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353595

Detaylı

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Durum simgeleri Telefonunuz Akü þarj durumu Sesli posta kutusunun aktif edilmesi / Görülmesi gereken bilgiler Programlanmýþ randevu hatýrlatmasý

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu 9235732 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-13W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5251S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016830

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5251S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5" (8,89cm)

USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5 (8,89cm) USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5" (8,89cm) Kullanım Kılavuzu DA-71051 Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için tebrik ederiz! Güvenilir ve sağlam yeni depolama konseptini göstereceğiz. HDD kapasitenizi artırmak

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı