S. Sayısı: 187. POSTA, TELGRAF ve TELEFON U. M. BÜTÇESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S. Sayısı: 187. POSTA, TELGRAF ve TELEFON U. M. BÜTÇESİ"

Transkript

1 S. Sayısı: 87 9 POSTA, TELGRAF ve TELEFON U. M. BÜTÇESİ

2

3 Posta, Telgraf ve Telefon Umumî müdürlüğü 9 malî yılı bütçe kanunu lâyihaeı ve Bütçe encümeni mazbatası(l/58) T. C. Başvekâlet 8--9 harar Da. Müdürlüğü Sayı : 6/767 Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine lev'd Vekilleri Heyetince 8--9 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Posta ve Telgarf umum müdürlüğünün 9 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. Başvekil Dr. B. Saydam Masraf mucip sebepleri Fasl : - Madde : Maaş 656 sayılı kanun ilk mektep mezunlarına onar lira maaş verilebileceğini âmir bulunmasına, müvezzi ve bakıcılıklara tayin edilmekte olanların da ilk mektep mezunları arasından seçileceğine ve müvezzi, bakıcılık hizmetinin ağırlığına binaen müvezzi ve bakıcıların da on liralık dereceden başlattı rılması muvafık görülmüş ve bu maksatla 9 malî yılındaki adet 9 liralık kadronun daha yüksek derecelere taksim edilmek suretile tay edilmesinden fark olarak 8 lira ilâve edilmiştir. Bundan başka () numaralı cetvelinde mevkuf bazı memuriyetlerin istimaline zaruret hâsıl olmasından bunlar mezkûr cetvelden çıkarılmış ve mukabilinde diğer bazı kadrolar ithal edilmiştir. Bu suretle hasıl olan 7 G lira fark da bu tertibe ilâve olunmuştur. Fasıl : - Madde : Açık maaşı Geçen seneden lira noksanile lira teklif edilmiştir. Geçen senenin aynıdır. Fasıl : Tekaüt ikramiyesi Fasıl : - Madde : Merkez daimî memurları ücreti 656 sayılı kanun hükmüne tabi bulunan ücretli memurların kadroları karşılığıdır. Fasıl : - Madde : Merkez müteferrik müstahdemleri ücreti Geçen seneki tahsilat 6 liradır. Bu arada hâsıl olan 96 lira fark idare hizmetlerinin ( S. Sayısı : 87 )

4 genişlemiş olması dolayısile hesap işleri müdürlüğü için bir daktilografla hukuk müşavirliği için bir daktilograf evrak ve istatistik müdürlüğü için bir evrak müvezzi, levazım müdürlüğü için fabrikaya mahsus olmak üzere bir fabrika usta basısı, fabrika daktilografı ve depolar için 5 daktilograf ve bunlardan başka bir anbalâjcı, dikici, kaloriferci ve meremetci, başodacı, odacı, 8 gece bekçisi, 6 hamal, kapıcı ile 5 lira ücretli resmî daireler tahsildarı ücretinin liraya tenzil edilerek buna mukabil 5 liralık bir evrak tasnifcisinin ilâve edilmesinden mütevellit bulunmaktadır. Geçen senenin aynıdır. Fasıl : - Madde : Merkez muvakkat müstahdemleri ücreti Fasıl : - Madde : Vilâyet daimî memurları ücreti 656 sayılı kanun hükmüne tâbi bulunan ücretli memurların kadroları karşılığıdır. Fasıl : - Madde : Vilâyetler müteferrik müstahdemleri ücreti Geçen sene için vaz edilen tahsisat 7 6 liradır. Bu sene ise lira konmuştur. Aradaki 5 liralık fark, idare hizmetlerinin genişlemesi dolayısile telgraf merkezlerine tevzi edilmek üzere Telgraf işleri reisliği için daktilograf. Levazım müdürlüğü için bir idare memuru, 7 kaloriferci ve meremetci, 5 beş odacı, 76 odacı, kapıcı bir kutu tamircisi ile posta işleri reisliği için bir gemici, bir silici, 8 hamal ve İzmir telefon için iki hat bakıcı, bir makinist, bir akkü memurluğu İstanbul P. T. T. Müdürlüğü ile İzmir ve İstanbul Telefon müdürlüklerinde bazı ücretlere cüzi miktarda zam yapılmasından ve buna mukabil kaloriferci kadrosu ile 7 liralık bir telefoncu baş operatrisi kadrosunun santral baş makinisti namile 5 liraya tenzil edilmesinden tevellüt etmiş olup bu meyanda bazı memuriyet unvanları değiştirilmiş ve vilâyetler kısmından 5 liralık bir baş makinist İstanbul telefon kısmına nakil olunmuştur. Fasıl : - Madde : Vilâyetler muvakkat müstahdemler ücreti Geçen seneye nazaran 5 lira noksanile teklif edilmiştir. Fasıl : 5 Muvakkat tazminat 656 sayılı kanun mucibince Ankarada bulunan memurlara verilmesi icap eden mesken bedeli karşılığı olup geçen seneye nazaran lira noksanile 6 lira teklif olunmuştur. Fasıl : 6 Merkez mefruşat ve demirbaşı 9 malî yıhndakinin aynidir. Fasıl : 7 - Madde : Merkez tenvir ve teshini Gecen seneden lira noksanile lira teklif edilmiştir. 9 malî yılındnkiniıı aynidir. Fasıl : 7 - Madde : Merkez kırtasiyesi Fasıl : 8 Fasıl : 8 Temsil tahsisatı ve resmi kuşat masrafları 9 malî yılmdakinin aynidir, ( S. Sayısı : 87 )

5 5 Fasıl : 9 Merkez müteferrikası 9 malî yılmdakinin aynidir. Fasıl : Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı Eşya Hatlarındaki teroffü dolayısile geçen seneye nazaran 8 lira fazlasile lira teklif edilmiştir. 9 malî yılmdakinin aynidir. Fasıl : - Madde : Vilâyetler tenvir ve teshini Fasıl : - Madde : Vilâyetler kırtasiyesi Kâğıt fiatlarınm yükselmiş olması dolayısile geçen seneye nazaran lira fazlasile 5 lira teklif olunmuştur. Fasıl : Vilâyetler müteferrikası Ankara, İstanbul ve îzmir telefonları da dahil olmak üzere P. T. T. Merkezlerinin adedi yedi yüz yirmi bire baliğ olduğundan bu merkezlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 9 malî yılı için geçen seneye nazaran 6 lira fazlasile lira teklif olunmuştur. Fasıl : - Madde : îcar bedeli P. T. T. Merkezi ittihaz olunan 78 binadan üç yüz kadarı icarlıdır. 9 bütçesile alman 85 lira tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiş ve lira münakale yapılmıştır. Yeniden açılması melhuz olan merkezler de nazarı itibara alınarak 9 malî yılı için 9 5 lira fazlasile 6 lira teklif olunmuştur. Fasıl : - Madde : Mahkeme masrafları 9 malî yılı için 5 lira teklif edilmiştir. 9 malî yılmdakinin aynidir. Fasıl : - Madde : Defatir ve matbu evrak Fasıl : - Madde : Matbaa ve hesap makineleri mubayaa, tesis, işletme ve idare masraflarile memur ve müstahdemin ücret ve yevmiyeleri 9 malî yılının aynidir. Fasıl : - Madde : 5 P. T. T. Mecmuası ve masrafları 9 malî yılmdakinin aynidir. Fasıl : - Madde : 6 Melbusat Kumaş ve malzeme fiatlarmdaki artış dolayısile 9 malî yılı için geçen seneye nazaran 7 9 lira fazlasile lira teklif olunmuştur. Fasıl : - Madde : 7 Banka ile olan nakdî muamelelerin faiz, komüsyon ve sair masrafları 9 malî yılı için 86 lira noksanile 5 lira teklif edilmiştir. ( S. Sayısı : 87 )

6 9 malî yılının aynidir. 6 Fasıl : - Madde : 8 Sigorta Fasıl : - Madde : 9 Süvari müvezzilerine verilecek hayvan yem bedeli Adlî tebligat dolayısile istihdam edilen süvari mü velilerinin hayvan yem. bedeli olup 9 malî yılmdakinin aynidir. # 9 malî yılmdakinin aynidir. Fasıl : Daimî menıı riyet harcırahı Fasıl : 5 Muvakkat memuriyet 9 malî yılmdakinin aynidiv. harcırahı Fasıl : 6 Müfettişler harcırahı Geçen seneye nazaran 5 lira noksanıle lira teklif edilmiştir. Fasıl : 7 Bütçe kanununun 6 ncı maddesi mucibince verilecek ücret ve yevmiyeler. Her gün en az sekiz saat çalışan telgraf muhabere memurları pazar ve diğer tatil günleri de vazife görmekte olduklarından bunların hafta ve bayram tatilleri yoktur. Bütün Devlet memurlarile diğer müessesat memur ve müstahdemlerinin istifade ettikleri haftalık ve dinî, millî tatil günlerinde bu zümre mahrum bulunmaktadır. Devamlı vazife gören bu memurlara hafta ve bayram tatillerindeki mesaileri için hiç olmazsa bir buçuk iki lira arasında yevmiye verilmesi nisfet ve madelet icabı görülerek bu tertipteki tahsisat geçen seneye nazaran lira fa^lasile 9 lira teklif olunmuştur. Fasıl : 8 Ücretli muhabere ve nıükâleme masrafı 9 yılı için lira teklif olunmuştur. Fasıl : 9 - Madde : Mahkeme harçları 9 yılı için lira noksanile 5 lira teklif edilmiştir. Fasıl : 9 - Madde : Pul aidatı beyiyesi 9 yılı için alınan lira tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiş, Muhasebei umumiye kanununun 8 nci maddesine tevfikan 5 liranın ilâveten sarfına mecburiyet hâsıl olmuştur. Bu husus nazarı itibara alınarak 9 malî yılı için 5 lira teklif olunmuştur. 9 malî yılmdakinin aynıdır. Fasıl: 9 - Madde: Tahsildarlar aidatı Fasıl: 9 - Madde: Umumî telefon merkezleri aidatı 9 malî yılmdakinin aynıdır. ( S. Sayısı : 87 )

7 7 Fasıl: 9 - Madde: 5 Reddiyat Geçen seneye nazaran 7 lira noksanile lira teklif edilmiştir. Fasıl: 9 - Madde: 6 Sai ücreti Geçen seneye nazaran 5 lira noksanile 5 lira teklif olunmuştur. Fasıl; 9 -Madde: 7 Bina, arsa, tanzifat ve tenvirat vergileri Geçen seneye nazaran lira noksanile 5 lira teklif olunmuştur. Fasıl: 9 - Madde; 8 Ecnebi P. T. T. idare ve konpanyalarile vuku bulan bilûmum münasebetlerden mütevellit eski ve yeni sene borçlarile Bern bürosuna ve beynelmilel birlik ve komitelere verilecek senelik iştirak hisseleri ve bunlardan celbedilecek risale, mecmua ve matbua bedelleri 9 yılı bütçesile alman lira tahsisat ihtiyaca kâfi gelmediğinden 9 yılı için 5 lira fazlasile 5 lira teklif olunmuştur. Fasıl: Bilûmum bina, arsa, istimlâk, inşaat ve tesisat ve tamirat bedellerile kontrol memurları ücret ve sair masrafları İdarenin merkez ve taşra teşkilâtının işgali altında 7 küsur bina mevcut olup bunun kadarının Hazine mali binalar teşkil etmektedir. İdare malı binaların tamir ve ıslahiie önümüzdeki senede inşaatı ikmal edilecek olan umumî müdürlük binasının bakiye bedeline ait olmak üzere 9 malî yılı için 5 lira fazlasile lira teklif edilmiştir. Fasıl : - Madde : Nakliyat önümüzdeki senede posta seferlerinin tezyidi ve yeniden merkez ihdas olunması gibi hususlar nazarı itibara alınarak 9 yılı için lira teklif olunmuştur. Fasıl : - Madde - Bendiye Ambalaj kâğıdı, sicim, kurşun, etiket,kapsul ve mühür mumu fiatlarmdaki 9 malî yılı için lira fazlasile lira teklif olunmuştur. Fasıl : - Madde : Hurç, çanta ve çuval mubayaa bedellerile tamir masrafları 9 malî yılmdakinin aynidir. 9 malî yılmdakinin aynidir. Fasıl : - Madde : Seyyar primleri Fasıl : - Madde : 5 Havale teahhütlü ve kıymetli mektup ve paket tazminatı 9 malî yılı için 5 lira teklif olunmuştur. tereffü dolayısile Fasıl : - Madde : 6 Seyyar hamal primleri Posta seyyar memurlarının istasyonlarda - Posta çantalarını vagonlardan alıp verirken bizzat bulunan meşgul olmalarının vazifelerini ifada müşkülât ve tcahlmrlara sebep olduğu nazarı dikkate alınarak her seyyar memurun yanma bir hamal verilmesi zarurî görülmüş ve bunun için (D) cetve- ( S. Sayısı : 87 )

8 . 8 linde kâfi miktar hamal kadrosu ilâve edildiğinden bunlara da scyriscfer esnasında verilmesi gelen prime karşılık olmak üzere lira teklif edilmiştir. Fasıl: - Madde: Avrupada bastırılacak pul ve yaptırılacak kalıplar için gönderilecek memurların harcırah ve masrafları 9 malî yılındakinin aynıdır. Fasıl: Cevaplı kuponlar mukabilinde veya vusulü ihbarlı telgrafınım el er için yapıştırılan veya battala kalan pullar bedeli 9 malî yılındakinin aynıdır. Fasıl: - Madde: Mubayaa 9 malî yılmdakine nazaran 5 lira noksan ile 5 lira teklif olunmuştur. 9 malî yılındakinin aynıdır. Fasıl: - Madde: Tamir ve yedek malzeme Fasıl: - Madde: İşletme, hayvan yem bedelleri ve sair masrafları Mevcut olanlarla yeniden alınacak nakil vasıtalarının işletmesi için geçen seneye nazaran lira fazlasile 5 lira teklif olunmuştur. Fasıl: 5 - Madde: Telgraf ve telefon tesisat, inşaat ve tamiratında çalıştırılacak amele yevmiyesi 9 malî yılındakinin aynıdır. Fasıl: 5 - Madde: Telgraf ve telefon tesisat, inşaat ve tamiratı ve her nevi makine, alât, edevat ve malzeme bedellerile nakliye ve sair masrafları Geçen seneye nazaran lira noksanile lira teklif edilmiştir. Fasıl : 5 Madde : Telgraf ve telefon işletme masrafı Malzeme fiatlerindeki tereffü dolayısile 9 malî yılı için 5 lira fazlasile 5 lira teklif edilmiştir. Fasıl : 6 Telsiz telgraf servisi için mubayaa olunacak makine, alât, edevat ve malzeme bedellerile ilân ücretleri tesis, tamir, işletme, nakliye ve sair masraflarili amele yevmiyeleri 9 malî yılma nazaran lira noksanile 5 lira teklif edilmiştir. Fasıl : 7 Mühendis, makinist ve sair fen memurlarile mmtakaları haricinde çalıştırılacak hat bakıcılarının muvakkat memuriyet harcırahları 9 malî yılı için 5 lira noksanile 5 lira teklif edilmiştir. Fasıl : 8 P. T. T. Fabrikası demirbaş eşya ve işletme masraflarile amele yevmiyeleri, ilân ücreti ve fabrikanın nakil ve tesis masrafı P. T. T. Fabrikası için bütçenin 8 nci faslının ve nci maddelerine konulmuş olan tahsisat tevhit edilerek fabrikanın geriye nakil ve tesis masraflarile eşya ve malzeme fiatlerindeki tereffüler ( S. Sayısı : 87 ) lâzım

9 9 nazarı itibare alınarak 9 malî yılı ihtiyacı geçen seneye nazaran lira fazlasile lira teklif edilmiştir. Fasıl : 9 Ecnebi mütehassıslar masrafı 9 malî yılı için 5 lira tesbit ve teklif olunmuştur. ""' ^ Fasıl : Kongre, konferans ve staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah ve sair masrafları Geçen seneye nazaran 6 lira noksanile lira teklif olunmuştur. Fasıl : - Madde : Telgraf, telefon ve telsiz mühendisi yetiştirilmek üzere ecnebi memleketlere gönderilecek talebeler masrafı 9 malî yılı için bir lira teklif olunmuştur. Fasü..: - Madde : Yüksek Mühendis mektebinde okutturulacak talebe masrafı Mühendis mektebindeki talebe adedinin arttırılması lüzumlu görülerek bir sene için 7 ye çıkarılan talebenin tahsil masrafını karşılamak üzere geçen sene bütçesine nazaran 7 lira fazlasile lira teklif edilmiştir. Fasıl : - Madde : Makinist yetiştirilmek üzere sanat mekteplerinde okutturulacak talebe masrafı P. T. T. Servisinin teknik elemanlarla takviyesi icap ettiğinden makinist yetiştirilmek üzere teknik sanat mekteplerinde okutturulacak talebeler için yeniden açılan bu fasla 9 malî yılı için 5 lira teklif edilmiştir. Fasıl : Stajyer ücretleri Muhabere memuru yetiştirilmek üzere P. T. T. Servislerinde çalıştırılmakta olan stajyerler adedinin tezyidi icap ettiğinden 9 malî yılı için geçen seneye nazaran lira fazlasile 8 lira teklif olunmuştur. Fasıl : - Madde : Kurs muallim ücreti Mevcut memurların malûmatını tevsi için geçen sene tesis edilmiş olan kurslarda ancak yedi aylık bir tedrisat devresi takip edilebilmiş ve geçirilen bir senelik tecrübe neticesinde ders saatlerinin arttırılması. Lüzum hâsıl olduğundan bunlarda istihdam edilecek muallimlerin ücretleri karşılığı olmak üzere geçen seneye nazaran lira fazlasile lira teklif olunmuştur. Fasıl : - Madde : Kurs masrafları Kurs idare masrafları da dahil olmak üzere 9 malî yılı ihtiyacı için 8 lira tesbit ve teklif olunmuştur. Fasıl. - Madde : 5 sayılı kanun mucibince verilecek tedavi, yol ve sair masrafları Geçen seneye nazaran lira noksanile 5 lira teklif edilmiştir. Fasıl : -Madde : Telgraf ve telefon fabrikasile telsiz istasyonları ve servis salonları için alınacak edviye bedeli 9 malî yılmdakinin aynidir. ( S. Sayısı : 87 )

10 ' ' " ' "~ ~ Fasıl : 5 Vazife esnasında kazaya uğrayanların tedavi ve yol masrafları, ölen ve sakatlanan müstahdemler ile işçilerin kendilerine veya ailelerine verilecek tazminat ve bunların cenaze, sıhhî muavenet, levazım, edviye ve nakliye masrafları 9 malî yılı için 5 lira tesbit ve teklif olunmuştur. Fasıl : 6 Pasif korunma masrafları Pasif korunma masrafları karşılığı olmak üzere 9 malî yılı için 5 lira teklif edilmiştir. Fasıl : 7 Mütekait, dul ve yetim maaşjarı Mevcut mütekait dul ve yetimlerle önümüzdeki senede tekaüdü icra edileceklere veya ölenlerin ailelerile yetimlerine tahsis olunacak maaşlar karşılığı olmak üzere 9 malî yılı için 5 lira fazlasile lira teklif olunmuştur. v Fasü : 8 Hükmo/unmuş borçlar 9 malî yılı için lira teklif olunmuştur. Fasıl : 9 5 sayılı beden terbiyesi kanunu hükümlerine göre yapılacak masraf ve ücretler Beden terbiyesi kanununa göre yapılacak masraflar karşılığı olmak üzere yeniden açılan bu fasla 9 malî yılı için lira teklif olunmuştur. Fasıl : Geçen yıl borçları 9 malî yılında tahakkuk edecek borçlar karşılığı olmak üzere 6 lira teklif olunmuştur. Fasıl: - Madde: 99 yılı borçları karşılığı Tahakkuk etmiş ve edecek borçlar karşılığıdır. Fasıl: - Madde: 98 yılı borçları karşılığı Tahakkuk etmiş ve edecek borçlar karşılığıdır. Fasıl: - Madde: 97 yılı borçlar karşılığıdır. Tahakkuk etmiş ve edecek borçlar karşılığıdır. Fasıl: - Madde: 96 yılı borçlar karşılığı Tahakkuk etmiş ve edecek borçlar karşılığıdır. Fasıl: 5 numaralı kanun mucibince mülga İstanbul telefon şirketine verilecek taksit bedeli karşılığıdır. Fasıl: numaralı kanun mucibince mülga İzmir telefon şirketine verilecek taksit bedeli karşılığıdır. Fasıl: numaralı kanunun 8 nci maddesi mucibince Cumhuriyet Merkez bankasına verilecek itfa karşılığıdır. ( S. Sayısı : 87 )

11 Varidat mucip sebepleri Birinci fasıl Posta ve telekomünikasyon hasılatı Fasıl : Posta varidatı 9 malî yılındaki muhammenata nazaran lira noksanile 8 68 lira olarak tahmin edilmiştir. Bu miktarın lirası 7 sayılı kanun hükmüne tevfikan maktuiyet esasını kabul etmeyen muvazene! umumiyeye dahil bazı dairelerin tahakkuk eden posta ücretleridir. Görülen noksanlık ise adlî tebligat işlerinin idaremize devri esnasında müteşekkil komisyona, salahiyetli adlî mercilerden verilen ihsaî malûmatta şehir dahili tebligata ait olarak gösterilen miktarın ancak % nisbetiııde tahakkuk etmiş ve bu yüzden posta varidatının takriben iki milyon lira gibi bir noksanlık arzetmesinden, ileri gelmekte olup idarenin normal posta varidatı ahvali haziranın dünya iktisadiyatında bıraktığı mühim tesire rağmen nisbî bir inkişaf arzetmektedir. İkinci madde Telgraf varidatı 9 malî yılının ilk altı ayı zarfındaki tahsilat liradan ibaret olup sene sonuna kadar bu membadan 5 lira kadar bir varidat elde edileceği tahmin olunmaktadır. Bu miktar 7 sayılı kanun hükümlerine tevfikan mak'tniyet esasını kabul etmeyen umumî bütçeye dahil bazı devairin telgraf ücretleri olarak tahakkuk eden 7 76 lira ilâve edilmiş ve bu suretle 9 malî yılı telgraf varidatı muhammenatı 76 liraya baliğ olmuştur. Üçüncü madde Telefon varidatı 9 malî yılının ilk altı aylık tahsilat 8 87 lira olup muhammenata nazaran 687 lira bir fazlalık müşahede edilmektedir. Bu fazlalığın, sene sonuna kadar artması memul bulunduğundan 9 varidatı 58 lira olarak tahmin edilmiştir. Dördüncü madde Telsiz telgraf 9 malî yılının ilk altı ayı zarfındaki tahsilat 7 98 lira olup muhammenata nazaran 6 98 lira fazlalık vardır. Varidat tahsilatında müşahede edilen fazlalık dolayısile 9 malî yılı telsiz varidatının liraya baliğ olacağı tahmin olunmuştur. Fassıl : Resmî dairelerden maktuan alınacak posta ve telgraf ücretleri Birinci madde Umumî bütçeye dahil daireler Umumî bütçeye dahil dairelerin, 7 ve 7 sayılı kanunlar mucibince maktuiyet esasını kabul edenlere ait olmak üzere 9 malî yılı posta ve telgraf ücretleri 5 97 liradan ibaret bulunmuştur. İkinci madde Mülhak bütçeli daireler Mülhak bütçeli dairelerin 9 malî yılı posta ve telgraf ücretleri, tutulan istatistiklere göre 8 56 liradan ibaret bulunmuştur. ( S. Sayısı-: 87 )

12 Fasıl : Mütenevvi hasılat Geçen seneye nazaran 8 lira fazlasile 67 5 lira tahmin edilmiştir. Fasıl : Radyo aidatı 9 yılının altıncı ayı zarfında radyo ücretlerinden vaki olan tahsilat liradır. Bu miktarın, sene sonuna kadar biraz daha artacağı derpiş edilerek vaki olacak tahsilattan 87 numaralı kanunun muvakkat nci maddesi mucibince alınması icap eden % aidat T9 yılı için 9 lira olarak tahmin olunmuştur. Fasıl : 5 Geçen senelerden müdevver nakit mevcuda 99 yılı sonundaki nakit mevcudu lira olup bunun 7 97 lirası 9 yılı zarfında Bütçe varidatına inkilâp ettirilmiş ve bakiyesi de 8 numaralı kanunun beşinci maddesile verilen salâhiyete istinaden yapılacak taahhütlere karşılık tutulmak üzere açılan faslı mahsusa tahsisat olarak kaydedilmiştir. Faslı mahsusa konulmuş olan tahsisattan şimdiye kadar bin küsur lira kadarı tediye safhasına intikal ettirilmiştir. Kalan tahsisatın mühim bir miktarı taahhüde bağlanmış ve bu miktar 9 yılı bütçesinde alâkalı tertiplere tahsisat olarak ilâve edilmiş olduğundan idareye ait mevcuttan 9 senesinde sarfı mümkün görülmeyen kısmından 6 lirası varidat bütçesinde açılan bu tertibe konulmuştur. Posta, telgraf ve telemon umumî müdürlüğünün 9 malî yılı Bütçe kanunu esbabı mucibesi P. T. T. umumî müdürlüğünün 9 malî yılı bütçesi mütevazin olarak hazırlanmış ve Yüksek Meclisin tetkik ve tasdikma arzolunmuştur. Bu sene için teklif edilen varidat masraf bütçeleri geçen seneye nazaran 95 lira bir fazlalık arzetmektedir. Masraf kısmındaki fazlalık, şu sebeplerden ileri gelmektedir. 9 malî yılı Bütçe kanununa bağlı (C) cetvelinde müvezzi ve hat bakıcılardan nün maaşı idarenin malî vaziyeti sebebile 9 lira olarak tesbit edilmiştir. Bu vazifelere ilk mektep mezunları arasından imtihanla tayinler yapılmakta ve 656 sayılı barem kanununun ncü maddesinin A fıkrasına göre bu derece tahsili olanlar için maaş başlangıcı lira olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu memurların gördükleri işlerin ağırlığı ve tayinlerinde aranılan şartlar nazarı itibare alınarak Barem kanunu ile emsali derecede tahsili olanlara veirlmiş olan haklardan mahrumiyetlerinin idamesi madelete uygun görülmemiş ve bu sene bütçesine konulan tahsisat bunlara.ait maaşların liraya çıkarılmasından ve diğer müvezzi kadrolarının da ihtiyaçla mütenasip bir şekilde tadil ve tebdil olunmasmdandır. Bundan başka ücretli müstahdem kadrolarında yapılan değişiklik ve ilâvelerle (L) cetveline dahil memuriyetlerden bir kısmının filî kadroya alınması ve diğer bazı masraf tertiplerine yapılan zamlar da bu yükselişin âmilleri arasında bulunmuştur. Bütçe kanununun,, 5, 7, 8, 9,,,, 6, 7 ve 8 nci maddeleri geçen senekinin ayni bırakılmış 6, ve nci maddeleri de tadil edilmiştir. ( S. Sayısı : Wi )

13 9-V-9: Rapor Tetkiki uhdeme tevdi buyurulmuş olan Posta, telgraf ve telefon idaresinin 9 malî yılı masraf ve varidat bütçelerinde elde ettiğim neticeleri encümenimizin yüce huzurlarına arzediyorum: a-masraf bütçesi : I nci faslın I nci maddesindeki maaş, tahsisatında liralık bir zam görülmektedir. Bu zammın 8 lirası (O) cetvelinde bulunan müvezzilerin maaş derecelerinin yükseltilmesinden, 8 lirası 9 lira maaşlı ilk mektep mezunu müvezziin maaşlarının 656 numaralı kanun hükümlerine göre liraya iblağından; 7 5 lirası (L) cedvelinde yapılan değişiklikten ve lilirasıda geçen sene münakale suretile tenzil edilen bu paranın bu sene tahsisatına tekrar ilâvesinden mütevellittir. Bunlardan 9 lira maaşlı ilk mektep mezunu müvezziin maaşlarının liraya çıkarılarak hasıl olan 8 liralık farkın kabulü, kanun hükmüne göre zarurî ise de derece yükseltmelerinden mütevellit 8 liranın bu sene tasarrufu muvafık olacağını encümenimizin yüksek takdirlerine bırakırım. L cedvelindeki değişiklik tahsisata ilâveyi tazammın etmeyecek bir şekilde tespit edilmiş ve bu fasıldaki tahsisatın filî kadroya muvafık olarak konulduğu görülmüştür. Kadrodaki münhaller her ay açılıp kapatılan memurluklardan ibaret olup idarenin vaziyetine nazaran tasarruf yapılması imkânı yoktur. nci maddedeki açık maaşı bu sene lira noksan teklif edilmektedir. ncü faslın ikinci maddesindeki müteferrik müstahdemler adet Ve ücretlerinin tezyidi ile maddede 96 liralık bir zam yapılarak tahsisat yekûnu 8 8 liraya iblağ edilmiş ise de fabrika kadrosuna ilâve olunan birer usta başı ve modelci ile bu sene zarfmda bitirilecek umumî müdürlük binasının iki kalorifercisi tahsisatı tutarı olan 5 5 liranın ilâvesile iktifa edilmiş; adet ve ücretlere yapılan zamaimden mütevellit 6 liranın tasarrufu düşünülmüştür. ncü faslın ikinci maddesine lira ilâvesile lira konulmuştur. 5 5 nci muvakkat tazminat faslında liralık bir tasarruf yapılmıştır. 6 6 nci fasıldaki merkez mefruşat ve demirbaşına ait tahsisattan 5 lirası yapılmakta olan merkez binasının tefrişine sarfedildiği ve mütebaki para ile de havale kontrolünün makineleştirilmesi için makine ve diğer mefruşat ihtiyaçlarınınkapatılaeağı ifade edilmiştir. 7 7 nci faslın merkez tenvir ve teshin maddesinden geçen sene liralık bir münakale yapılmış ve bu sene maddeye lira noksan konulmuştur. 8 9 ncu merkez müteferrikası faslına geçen sene liralık munzam tahsisat almdığı için bu sene tahsisatı arttırılmamış ise de bu fasıldan ödenen ilân ücretleri masrafları ait oldukları fasıl ve maddelere nakledilmiştir. 9 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşına ait ncu fasla 8 liralık bir ilâve mevcut ise de bu ilâvenin tasarrufu mümkün görülmüştür. nci faslın kırtasiye maddesindeki zam kâğıt ve karton fiatlarındaki yükselme karşılığıdır. Vilâyetler müteferrikasına ait nci fasla 7 liralık bir zam teklif edilmekte ise de (5) liraya kadar olan tamirlerin bu fasıldan tediyesi için bütçe formülündeki değişiklik muvafık ( S. Sayısı : 87 )

14 görülmüg ve fasıl yekûnu 8 lira olarak tespit edilmiştir. ncü faslın birinci maddesindeki icar bedeli için 6 lira istenilmektedir. Geçen sene bu maddeye lira munzam tahsisat alınmıştır. İçinde bulunduğumuz vaziyete göre bazı yerlerde şubeler açılması zarureti de kabul edildiği takdirde teklif edilen mikdarm kabulü icap eder. nci madde ( ) lira noksandır: 5 nci maddedeki tahsisata müsteniden neşredilmekte olan P.T.T. mecmuası ve neşir masrafları tetkik edilerek ( 5) liralık bir tasarruf temini imkân dahilinde bulunmuştur. 6 nci maddedeki melbusat tahsisatına Hatların yükselmesi ve kirli yerlerde çalışan memurlara birer iş gömleği verilmesi ve servis salonlarına karyola ve yatak çarşafı gibi zarurî levazım satın alınacağı maksadile 8 lira zam yapılmış ve tahsisat yekûnu ( ) e iblağ edilmiştir. Yedinci maddede 86 liralık bir tasarruf vardır. 6 nci fasıldaki müfettişler harcırahında bazı müfettişlerin silâh altına alınması sebebile (5 ) lira kadar bir tasaruf elde edilmiştir. Her gün sekiz saatten fazla çalışan P.T.T. idaresinin aktif servisindeki memurların kanunî tatil saatlerinde vazife gören müstahdemlerine emekleri mukabili bir mikdar ücret vermek maksadile bütçe kanunu lâyihasında tadil yapılmakta ve bu ücretleri karşılamak üzere 7 nci fasla liralık bir tahsisat ilâvesi teklif edilerek 8 liralık fasıl yekûnunun 9 liraya iblağı istenilmektedir. Geçen sene bu fasıldan liralık bir münakale yapılmıştır. İçinde bulunduğumuz vaziyet ve P.T.T. gelirleri bakımından bu mühim zammın gelecek senelere tehiri icap etmekte ise de vekâlet, bu ücretlerin verilmesini madelet esaslarına uygun bulmaktadır. Encümenimizin yüksek takdirine arzediyorum. 5 8 nci fasıl, 9 ncu faslın birinci maddesi ; 5 nci maddesi 7; 6 nci maddesi 5 ve 7 nci maddesi lira noksan olarak teklif edilmektedir. Pul beyiye şubelerinin arttırılmasından dolayı nci maddedeki liralık tahsisata 5 lira eklenmiş; madde yekûnu (5 ) e çıkarılmıştır. 8 nci maddedeki tahsisata da 5 lira ilâve edilmektedir. Fazla teklifin sebebi P.T.T. idaresindeki inkişaf neticesi beynelmilel müesseselerle temasın artmasından ve alelıtlak deniz kablolarının tamirini temin için, formülde yapılan değişikliklerden ibarettir. 6 Geçen sene 5 lira tahsisat verilmiş olan inşaata ait nci fasıl bu sene bütçesi ile liraya çıkarılmıştır. Bu tahsisattan lirası Ankaradaki merkez binasının lirası Gölcükdeki binanın bitirilmesine lirası Beyoğlu P.T.T. binasının tamirine ve 68 lirası Mersin Kayseri, Zonguldak,Kozlu ve İzmitteki telefon binalarının 9 de ödenecek inşaat bedelleri taksitlerine ve 5 kadar binanın zarurî tamirlerine karşılık tutulmaktadır. Bu binaların yapılıp bitirilmesi için Koordinasyon heyetinden karar alındığı ifade edilmiştir. nci faslın birinci maddesindeki 8 liralık tahsisata bu sene zarfında 5 lira münakale suretile zammedilmiş olduğundan 9 malî senesi için bu madde lira olarak teklif olunmaktadır. nci maddedeki bendiye tahsisatına da malzeme fiatlarmdaki yükselme sebebile lira ilâve edimiş madde yekûnu liraya baliğ olmuştur. ncü maddeden geçen sene münakale suretile tenzil edilen 5 lira bu seneki tertipten düşürülerek maddeye 5 liralık tahsisat konulmuştur. 5 nci madde de 5 liralık bir tasaruf vardır. Seyyar memurlara tefrik için (D) cetveline ilâve olunan 8 hammala seyahatleri zamanındaki masraflarını karşılamak üzere prim verilmesi düşünülerek nci fasla 6 nci madde eklenmiş ve liralık bir tahsisat konulmuştur. 8 nci faslın birinci maddesindeki posta pulu ve kart tabiyesi tahsisatı bu sene 5 lira noksanı ile 5 lira olarak teklif olunmaktadır. 9 ncü faslın birinci maddesindeki nakil vasıtaları mubayaası tahsisatı 9 bütçesinde 5 liraya baliğ olduğu halde vaziyeti hazıra sebebile istenilen mubayaalar yapılamamış ve ( S. Sayısı : 87 )

15 5 bu maddeden 788 lira münakale suretile tenzil edilmiş olduğu için maddeye 5 lira konulmuştur. istenilen bu para ile mubayaası mümkün olduğu takdirde. servis otomobili) Kamyonet ) 8 Motosiklet ) 5 Bisiklet ) alınması düşünülmektedir. Bu faslın ncü maddesindeki liralık işletme tahsisatı da lira fazlasile (5 ) e çıkarılmıştır. Geçen sene bu maddeye lira munzam tahsisat verilmişti.. 5 nci faslın nci maddesine mevzu 56 liraya müsteniden 66 9 liralık taahhüde girilmiş ve 8 lira da münakale suretile tenzil edilmiş olduğundan bu sene alınacak malzeme için lira noksanı ile lira istenilmiştir. ncü maddeye de 5 lira zam yapılmış ve tahsisat yekûnu 5 liraya baliğ olmuştur. Gecen sene bu maddeden lira münakale suretile tenzil edilmiş ise de bu sene vilâyette yeniden santral kurulacağı için zam yapılması zarureti hasıl olmuştur. 6 nci fasılda lira bir tasarruf vardır. Geçen sene bu fasıldan liralık bi** münakale yapılmış ve fasıl yekûnu buna göre (5 ) e indirilmiştir. 7 nci fasıldaki ücretli memurların muvakkat memuriyet harcırahları tahsisatı 5 lira noksanı ile 5 lira olarak tesbit edilmiştir. 8 nci fasıldaki maddeler kaldırılmış ve lira tahsisat konulmuş ise de bu fasıl tekrar maddelere ayrılmış; ve nci maddelerdeki tahsisat aynen kabul edilmiş ve yeniden açılan ncü maddeye mevzu 5 liralık tahsisat i] e Istanbuldaki P. T. T. fabrikasının nakli ve tesisi masrafı karşılanmıştır. Buna göre fasıl yekûnuna lira eklenmiştir. Hala ecnebi mütehassıs olarak 5 lira ücretli bir Macar vardır. Ayrıca celbi düşünülen diğer bir mütehassıs için de 6 liralık ücret karşû^ konulduğu takdirde 9 ncu fasla mevzu 5 liralık tahsisatın ( ) e indirilmesi mümkün olur. 5 ncu faslın geçen sene bütçesinde olduğu gibi tekrar iki maddeye ayrılması ve staj için ecnebi memleketlere memur izamı imkânı yok ise imkân husulünde Macaristana memur göndermek maksadile idareyi tahsisatsız bırakmamak için ikinci maddeye 5 lira konulması ve mütebaki (5 ) liranın tasarrufu kolay olur mütaleasmdayrm. 6 Ecnebi memleketlere talebe gönderilemediğinden nci faslın nci maddesindeki lira kaldırılmış; buna mukabil mühendis mektebindeki talebe adedi arttırılarak ikinci maddeye 7 lira fazlasile liralık tahsisat konulmuştur. Makinist ve çırak yetiştirilmek maksadile teknik sanat okullarında okutturulacak talebe için bu fasılda veni açılan ncü maddeve 5 lira vazolunmuştur. 7 Staiiverler istihdamında fazla favda elde edildiği cihetle adetleri 6 dan () e çıkarılmış ve nci fasıldaki liralık tahsisat da (8 ) liraya iblağ edilmiştir. 8 neüfasılda liralık bir tasarruf vardır. Birinci maddedeki muallimler ücretine adetlerinin arttırılmasından dolayı lira zam varsa da kurs masraflarından 6 lira tenkis edilmekte ve kurs idare masrafları da bu paradan ödenmek maksadı güdülmektedir. Formülde buna göre değişiklik yanılmıştır. 9 ncü fasılda lira ve 5 nci fasılda ( 5) liralık bir tasaruf vardır. Bu sene yeniden açılan 6 nci fasla pasif korunma için 5 liralık tahsisat konulmuştur. Tekaüt, dul ve yetim maaşlarına ait 7nci fasıldaki tahsisatın geçen sene kifayetsizliği anlaşılmış ve 5 liralık bir zam yabılmıştır. Bu sebeple faslın yekûnu bu sene liraya çıkarılmıştır. Yeniden açılan 9 ncu fasla beden terbiyesi masrafları için lira konulmuştur. Bütçe kanunu lâvihasınm 6 nci maddesinde bahis mevzuu olan resmî tatil günlerinde çalıştırılacaklara verilmek üzere 7 nci fasla ilâve edilen ve kabulü tarafımdan Yüksek encümenimizin takdirine arzolunan lira hariç tutulduğu halde muhtelif fasıl ve maddelerdeki tetkiklere ( S. Sayısı : 87 )

16 6 nazaran idare hizmetlerinin ifasına ve işlerinin inkişafına mâni olmamak şartile, içinde bulunduğu muz vaziyetin malî ve iktisadî müşkülleri daima göz önünde tutularak masraf bütçesinden (8 ) lira kadar bir tasaruf temini mümkündür. Sebeplerini yukarıdaki fasıl ve maddelerde arzettiğim bu tetkiklerimi encümenimizin tasvip nazarına arzediyorum. Raportör Malatya Mebusu M. Öker B - Varidat bütçesi : 9 malî senesi için P. T. T. idaresinin 6 )7 lira lalı m in edilen varidatı 9 malî senesi için 9 9 lira olarak tahakkuk ettirilmiştir. Bu varidatı teşkil eden kalemlerin 9 ve 9 deki vaziyetleri aşağıda gösterilmiştir Posta Telgraf Telefon Telsiz a) 5 Umumî bütçeye dahil dairelerden b) Mülhak bütçeli dairelerden 6 Mütenevvi hasılatı 7 Radyo hasılatı 8 Geçen seneden müdevver nakit mevcudu Bu rakmalardan posta hasılatında görülen lira noksanlığın sebepleri Hükümetin esbabı mucibe mazbatasında izah edilmektedir. Diğer kalemlerden 9 senesi için telgraf varidatından 66 6, telefonda 55, telsizde 5, radyoda da lira tahmin fazlalığı vardır. Bu rakamların gerek üç senelik vasatileri ve gerek 9 senesi içindeki 9 aylık hasılatı göz önünde tutulacak olursa fevkalâde bir vaziyet hadis olmadığı halde 9 senesi için takdir edilen varidatın elde edilebileceği kuvvetle ümit edilebilir. M. Öker ( S. Sayısı : 87)

17 T. B. M. M. Bütçe encümeni Mazbata No. Esas No. /58 7 Bütçe encümeni mazbatası Yüksek Reisliğe Başvekâletin 8--9 tarih ve 6/767 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan Posta Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü 9 malî yılı bütçe kanunu lâyihası encümenimize havale Duyurulmakla Münakalât vekili Cevdet Kerim încedayı ve Posta,Telgraf ve Telefon Umum Müdürü ve Maliye Vekâleti namına Bütçe Müdürü hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu: Masraf bütçesi : Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğünün 9 malî yılı masraf bütçesi bu yıl 9 9 lira olarak teklif edilmiş olup geçen yıla nisbetle 95 lira bir fazlalığı ihtiva etmektedir. Bu fazlalığın sebepleri Hususî Mazbata Muharririn raporunda tafsilen izah edilmiştir. Ancak encümenimiz bu yekûndan 66 8 liralık bir tasarrufun mümkün bulunduğuna dair Raportörün noktai nazarına iştirak etmiş ve muhtelif tertiplerden bu tenzilâtı icra ve masraf bütçesini 855 lira olarak kabul eylemiştir Varidat bütçesi : İdarenin 9 malî yılı varidatı da geçen yıla nazaran. 95 lira fazlasile 9 9 lira olarak tahmin edilmiş bulunmaktadır. Bu yıl varidatın en mühim kalemini teşkil eden Posta muhammenatında geçen yıla nazaran lira bir noksanlık arzetmektedir. Bunun başlıca sebebi gecen yıl bu İdareye tevdî edilmiş bulunan adlî tebligat işlerinden rtîmılan varidatın temin edilmemiş olması gösterilmektedir. Adlî tebligatın postaya devri hakkındaki kanun hükümlerine <röre mahkemelerin lüzumlu görec'o'i bazı tebligatı mübaşirler vasıtasile de yaptırabiliri esi esası kabul edilmiş bulunduğundan bu hüküm sebebile bilhassa büyük şehirlerimizdeki asıl varidat membaım teşkil edecek olan şehir dahili tebligat işlerinin postaya intikal etmediği ve ancak masrafı müstelzim bulunan şehir harici köy ve kasabalara vapflacak tebligatın posta vasıtasile icra edildiği verilen izahlardan anlaşılmış ve bu sebeple pos - V - 9 ta varidatı bu yıl yukarıda arzedilen noksanlıkla teklif edilmiş bulunmaktadır. Buna mukabil telgraf varidatında bir inkişaf kaydedilmiş ve bu varidat lira bir fazlalıkla tahmin edilmiştir. İdare, tahminlerini yaparken 9 yılının altı aylık tahsilâtına ikinci altı ay için geçen seneler vasatilerin ve inkişaf seyirlerine nazaran tahmin edilen miktarın ilâvesile bu yekûna varmış bulunmaktadır. Lâyihanmn encümenimizde müzakeresi sırasında 9 yılının dokuz aylık tahsilatı elde edilmiş bulunduğundan yapılan hesaba göre: Dokuz aylık hasılat Postadan Telgraftan ( S, Sayısı : 87 ) lira tutmaktadır. Bu miktara maktuiyete bağlanmayan muhtelif dairelerin muhaberat tahakkukatı olan 8 lira ilâve edilirse 7 8 liraya baliğ olduğu görülür. O erci maktuiyet esasına gitmemiş bulunan dairelerin bütçelerine Posta, Telgraf ücreti olarak konan tahsisat mecmuu yukarda arzedilen tahakkukat mikdarınm dununda ve bilhassa bu noksanlık Millî Müdafaa bütçesinde bin lira gibi bir rakamla ifade edilmekte ise de tahakkuk edecek alacakların Vekâlet ve dairelerden velev teehhürle olsun tahsili daima mümkün olması itibarile tahakkukatı dahili hesap ederek bu iki kalem varidat için yapılan tahminin muvafık olduğu anlaşılmıştır. Devairin Posta, telgraf ücretlerinin Posta ve Telgraf kanunları esasları dairesinde tesbiti ve maktuiyet esasına raptı menfaatleri icabatmdan olduğu gibi Posta, Telgraf ve Telefon idaresinin de varidatmın müstakar bir hale gelmesini temin edecek bir esas bulunması itibarile bu hükmün tamamii tatbikinin Hükümetçe nazarı itibare alınmasını encümenimiz temenniye şayan görmüştür,

18 Telefon varidatında örülen tezayüt şehirler arası telefon tesisatının gittikçe mütekâmil bir seyr takip etmesinden ve bu sebeple muhaberatın tezayüdünden ve telsiz muhaberatı da ahvali hazıra sebehile artmış bulunmasından ileri gelmiş ve bu halin önümüzdeki sene de aynen devamını kabul etmemek için bir sebep bulunmadığından 9 varidatına göre konan rakam kabul edilmiştir. Maktuiyet esasına bağlanmış olan resmî dairelere ait Posta, Telgraf muhaberctı varidatı da istatistiklere müstenit ve İm dairelerin bütçelerine mevzu tahsisata tekabül etmektedir. "Radyo idaresi her ne kadar Matbuat Umum Müdürlüğüne bağlanmış ise de Radyo kanunu mucibince radyoların tescil, takip ve varidatının tahsili vazifesi Posta, Telgraf ve Telefon i- daresine mevdu bulunduğundan bu hizmete mukabil radyo varidatının yüzde onu bu idare varidatı meyanmda gözükmektedir. Geçen yıla. nazaran lira bîr fazlalrk arzetmekte olan bu varidat memleketteki radyo abonelerinin artışile mütenasip olduğundan aynen kabul edilmiş ve diğer kalenderdeki muhammenat da gecen yıllara nazaran tahakkuk etmiş miktarlara ^öve tespit edildiği anlaşıldığından varidat bütçesi 9 lira olarak aynen kabul edilmiştir. Bütçe Kanunu Lâyihası : Birinci madde (A) cetvelinin encümence kabul edilen veknnuna Q:ÖVQ düzeltilmiş, iki ve ü- 8 çüııcü maddeler aynen, dördüncü madde küçük bir tashih yapılmak suretile, 5-5 nci maddeler aynen, Ki ncı madde Muvazenei Umumiye kanıınuntında kabul edilen esasa göre tadilen, 7 nci ve müteakip maddeler aynen kabul edilmişlerdir. Yukarıda arzedilen değişiklikleri ihtiva etmek üzere kabul edilen Kanun Lâyihası Uuıu-,mî Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek İlei si i ğe su nul m ustur. Reis Reis V. M. M orıı ı rı Kastan ı o n Mı ı ğl a. Eker T. Coşkan. Kilabm Kâtib İstanbul Bolu Bursa F. öyınen (!. Sait Siren Fazlı Güleç Bursa, Elâzığ Giresun N. Ayaş M. F. Altay M. Ahîeaya Gümüşane İsparta İsparta D. Sakarya Kemal Turan M, Karaağaç îsparta Kayseri Kayseri R. Ünlü S,. Ürgüblü F. Baysal Kırklareli Konya Kütahya Ti. Denker R. Türel A. Tiridoğlu Malatya Maraş Mardin M. fiher M. Bozdoğan R. Erten Muş Ordu Samsun S. Ataman II. Yalman M. Ali Yörük er Seyhan Sivas Trabzon S. Çam, Remzî Çiner Sim T>ay Tunceli Yozgad M. Yenel S. Tçaz ( S. Sayısı : 87)

19 İâ TT- Posta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğünün 9 malî yılı Bütçe kanunu HÜKÜMETİN TEKLİFİ ı T5ÜTCK ENOÜMKNİXfN DEĞİŞTİRÎŞİ MADDE Posta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğünün 9 malî yılı masrafları için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 9 9 lira tahsisat verilmiştir. MADDE Posta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğünün 9 malî yılı masraflarına karşılık olan varidat bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 9 9 lira olarak tahmin edilmiştir. MADDE 8 sayılı kanunun 8 nci maddesi mucibince her sene bütçesile maaş miktarları tesbit edilecek olan hat başbakıcı, başmüvezzi, hat bakıcı ve müvezzilerin adetlerile maaş ve tahsisatları bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bunlardan Ankarada bulunanlara, maaşları barem derecelerinden birine tekabül edenler için 656 sayılı kanunun ncu maddesile ayni maaş derecesinde bulunanlara verilen miktarlarda ve etmeyenler için de ayda onar lira olmak üzere mezkûr madde hükümleri dairesinde muvakkat tazminat verilir. MADDE 89 sayılı kanuna bağlı kadro cetveli haricinde kalan müstahdemlerin adet ve ücretlerile nakil vasıtaları bağlı (D) işaretli cetvelde ve mezkûr kanunun 7 nci maddesi mucibince 9 yılı zarfında mevkuf tutulan memuriyetler de bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE Posta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğünün 9 malî yılı masrafları için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere lira tahsisat verilmiştir. MADDE Posta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğünün 9 malî yılı masraflarına karşılık olan varidat bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 9 9 lira olarak tahmin edilmiştir. MADDE Aynen kabul edilmiştir. MADDE 89 sayılı kanuna bağlı kadro cetveli haricinde kalan müstahdemlerin adet ve ücretlerile nakil vasıtaları bağlı (D) işaretli cetvelde ve 8 sayılı kanunun 7 nci maddesi mucibince 9 yılı zarfında mevkuf tutulan memuriyetler de bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Fasıl numaralı ile unvanları bağlı (E) işaretli cetvelde yazılı tertiplerden 656 sayılı kanunun 9 ncu maddesi mucibince idaresi zarurî görülen muvakkat mahiyetteki hizmetler için aylık ücretli müstahdemler kullanılabilir. Bunların kadroları ile 656 sayılı kanunun ncü maddesine tâbi ihtisas mevkileri İcra Vekilleri Heyeti kararı ile tesbit ve müteakip yıl bütçesi ile Büyük Millet Meclisine tevdi olunur. Bu tertipten idare olunacak hizmetler kadrolarının bütçede mevcut diğer bir hizmetin ifasına müteallik kadrolara ilâve mahiyetinde bulunmaması şarttır. MADDE 5 Telgraf, telefon ve telsiz telgraf tesis, inşa ve tamiratile malzeme ve posta (S. Sayısı : 87 ) MADDE 5 Aynen kabul edilmiştir.

20 pullarile nakil vasıtaları mubayaasına veya arsa istimlâk ve inşaatına sarfedilmek üzere üç buçuk milyon liraya kadar gelecek senelere geçici taahhüdat ve sarfiyat icrasına umumî müdürlük mezundur. 9 malî yılı hesabı katisine nazaran hâsıl olacak varidat fazlaları bu taahhütlere karşılık tutulmuştur. Bu suretle tahakkuk edecek varidat fazlası 9 malî yılı varidat bütçesinde açılacak hususî fasla irat ve diğer taraftan masraf bütçesinde açılacak hususî fasla tahsisat kayit ve sarfolunur. Taahhütlerin bu suretle karşılanmayan kısmı için 9 malî yılı masraf bütçesi tertiplerinden tasarruf edilen miktarı da açılacak hususî fasla nakletmek suretile taahhütlere karşılık tutmağa Münakalât vekili mezundur. 9 ve müteakip yıllara geçici olarak girişilecek taahhütler idarenin ayni yıllar bütçesine konacak tahsisatla karşılanır. MADDE 6 Hastalıklarına mebni kısa müddetle nöbet vazifelerine gelemiyen posta, telgraf ve telefon memurlarının yerlerinde istihdam olunacaklarla idarî lüzum ve zaruretlere binaen mesaî saatleri haricinde çalıştırılacak memur, müvezzi ve sair müstahdemlere, gece nöbet vazifesile mükellef olmayıp ta saat den sonra posta müraselâtı alıp vermeğe mecbur olanlara ve telgraf merkezlerinin kapalı bulunduğu saatlerde rasat telgrafı alıp yazmakla mükellef tutulan memurlara gece nöbet tutmakla mükellef olan telefon memurlarına, kanunî tatil günlerinde aktif serviste çalıştırılacak P. T. T. memurlarına umumî idare encümenince tesbit edilecek miktarda yevmiye veya ücret verilir. MADDE 7 Masraf bütçesinin 9 ncu faslının ve ncü ve nci faslın ncü maddelerile ve 5 nci fasıllardan tediye olunacak mebaliğin nisbet ve miktarları Münakalât vekâletince tayin olunur. MADDE 8 5 ve 88 sayılı kanunların ve ncü maddeleri hükümleri 9 malî yılı için tatbik edilmez. MADDE 9 Havale muamelâtının tedviri için Millî bankalarda (5 ) liraya kadar kı- MADDE G Aynen kabul edilmiştir, MADDE 7 Aynen kabul edilmiştir. MADDE 8 Aynen kabul edilmiştir. MADDE 9 Aynen kabul edilmiştir. ( S. Say : 87 )

21 sâ vadeli kredi ve borçlu hesabı cari açtırmağa P. T. T. umumi müdürlüğü mezundur. MADDE Bu kanuna bağlı (A) işaretli cetvelin nci faslının nci maddesine mevzu olup Hazineye tevdi edilecek olan ( ) lira Nafia vekâleti 9 yılı bütçesinin Yüksek mühendis mektebi kısmında Nafia vekâletince lüzum gösterilecek tertiplere tahsisat olarak ilâve ve 9 yılı hesabı umumisinde irae olunur. MADDE Bu kanuna bağlı (A) işaretli cetvelin nci faslının ncü maddesine mevzu olup Hlazineye tevdi edilecek olan (5 ) lira 9 malî yılı umumî bütçesinin varidat kısmına irat ve diğer taraftan mezkûr sene Maarif vekâleti bütçesinde açılacak ayrı bir tertibe tahsisat kayit ve sarfolunur. MADDE Merkez ve vilâyet kadrosuna dahil ve dereceleri 9 dan aşağı olan memur ve müstahdemler kendi unvanlarile lüzum görülecek yerlerde umumî hükümlere göre yevmiyeleri verilmek şartile istihdam olunabilir. Bu şekildeki istihdam müddeti memurun bulunduğu mahal belediyesi hudutları haricinde üç ayı geçemez. MADDE Memleketin müdafaası, inzibat ve asayişi, umumî menfaat ve sıhhate taallûk eden hizmetlerin ifası için lüzum görülecek mahallerde tesisat masraflarile şehir dahili mükâleme ücreti alınmaksızın meccani telefonlar tesisine Münakalât vekili salahiyetlidir. MADDE İhtiyaç görülen posta, telgraf ve telefon merkezlerile servislerinde karşılığı maaş ve ücret tertipleri tasarrufatından tediye edilmek üzere Münakalât vekâletince tensip olunacak miktarda ücretli muvakkat memur, hat bakıcı ve müvezzi istihdam edilebilir. MADDE 5 Geçen yıl borçları tertibine mevzu tahsisat kifayet etmediği takdirde işbu borçlar taallûk ettikleri hizmetlere tekabül etmek üzere cari yıl bütçesine mevzu tahsisattan mezkûr tertibe Münakalât vekâletinin muvafakatile naklen tesviye olunur yıllarına ait olup da Muhasebe! umumiye kanununun 9 ncü maddesi mucibince müruru zamana uğramayan ve karşılıkları taallûk ettiği seneler bütçesinde mevcut bulunan borçlar 9 malî yılı bütçesinin masraf tertip- MADDE Aynen kabul edilmiştir. MADDE Aynen kabul edilmiştir. MADDE Aynen kabul edilmiştir. MADDE Aynen kabul edilmiştir. MADDE Aynen kabul edilmiştir. MADDE 5 Aynen kabul edilmiştir. ( S. Sayısı : 87 )

22 & leri tasarrutatmdan borç tertiplerine Münakalât vekâletinin muvafakatile naklen tediye olunur. MADDE 6 58 sayılı kanun hükümleri mahfuz olmak üzere 98-9 malî yıllarına ait karşılıksız borçlar 9 malî yılı bütçesinin umumî tasarrufatmdan karşılık temini suretiie Umumî müdürlük bütçesinde açılacak rakamssız bir fasıl tahsisat kaydederek ödemeğe Münakalât vekili salahiyetlidir. Bu madde mucibince yapılacak tediyata ait ita emirleri evvelemirde Divanı muhasebaün vizesine tâbidir. Divanın vizesine iktiran etmedikçe bu evrakın muhteviyatı muhasebeciler tarafından tediye olunmaz. MADDE 7 Hükmedilmiş borçlar tertibindeki tahsisat, hükmedilmiş borcun tediyesine kifayet etmediği takdirde üst tarafı Münakalât vekâletinin muvafakatile 9 malî yılı bütçesinin sonunda açılacak bir fasla tahsisat kaydedilmek suretiie ödenir, Bu suretle tahsisat keydedilip ödenecek miktar hesabı katide ayrıca gösterilir. MADDE 8 Bu kanun haziran 9 tarihinden muteberdir. MADDE 9 Bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. MADDE 6 58 sayılı kanun hükümleri mahfuz olmak üzere 96-9 malî yıllarına ait olan ve inşaat, imalât, icar ve her nevi mübayaata teallûk öden karşılıksız borçlar 9 malî yılı bütçesinin umumî tasarrufatmdan karşılık temini suretiie Umumî müdürlük bütçesinde açılacak rakamsız bir fasla tahsisat kaydederek ödemeğe Münakalât vekili salahiyetlidir. Bu madde mucibince yapılacak tediyata ait ita emirleri evvel emirde Divanı muhasebatın vizesine tâbidir. Divanın vizesine iktiran etmedikçe bu evrakın muhteviyatı muhasebeciler tarafından tediye olunmaz. MADDE 7 Aynen kabul edilmiştir. MADDE 8 Aynen kabul edilmiştir. MADDE 9 Aynen kabul edilmiştir. Bş. V. Dr. B. Saydam H Da. V. Fayık Öztrak Mf. V. Yücel S. î. M. V. Dr. H. Alataş Mü. V. (J. K. Incedayı Ad. V. Menemencioğlu Ha. V. Ş. Saraçoğlu Na. V. A. F. Cebesoy G. t V. K. Karadeniz Ti. V. M. ökmen M. M. V. S. Arıkan Ma. V. Ik. V. //. Çakır Zr. V. M. Erkmcn (S. Sayısı : İSİ)

23 A - CETVELİ F. M. Muhassasatın nev'i 9 Malî yılı tahsisatı 9 malî Hükümetçe talep edilen yılı için Encümence kabul ediler Birinci kısım Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat Maaş Memurlar maaşı Açık maaşı Fasıl yekûnu numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Merkez müstahdemleri ücreti Memurlar Müteferrik müstahdemler Muvakkat müstahdemi er Fasıl yekûnu Vilâyetler müstahdemler ücreti Memurlar Müteferrik müstahdemler Muvakkat müstahdemler Fasıl yekûnu Muvakkat tazminat 6 6 Birinci bap yekûnu İkinci bap - Müteferrik masrafla i' 6 Merkez mefruşat ve demirbaşı Merkez levazımı Tenvir ve teshin 6 6 ( S. Sayısı : 87 )

24 9 malî yılı için Hükümetçe Encümence talep edilen kabul edilen M- MuhaSSaSatm nev'i 9 Malî yılı tahsisatı 5 Kırtasiye Fasıl yekûnu 5 8 Temsil tahsisatı ve resmi kuşat masrafları Merkez müteferrikası ["Muakkip ile evrak müvezzilerinin şehir dahilindeki yol masrafları hu tertipten verilir.] Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı Terazi, kasa, saat dahil. Vilâyetler levazımı Tenvir ve teshin Kırtasiye Fasıl yekûnu Vilâyetler müteferrikası f) liraya kadar olan küçük tamirler ile muakkip ve evrak müvezzilerinin şehir dahilindeki yol masrafları İm tertipten verilir.] Mütenevvi masraflar İcar bedeli Mahkeme masrafları?> Def'atir ve matbu evrak Matbaa ve hesap makineleri mubayaa, tesis, işletme ve idare masraflarile memur ve müstahdemin ücret ve yevmiyeleri 5 I\ T. T. Mecmuası masrafı (i Tahrir, tereüme, tertip, tab, neşir ve ilân ücretlerile her nevi masrafları.] 6 M el bu saf 5 Mııvezzilerle bakıcılara, odacı, bekçi, hamal, şoför ve diğer müstahdemlere verilecek elbise, kasket, ayakkabı veya çizme, palto veya pelerin ile sı- ( S. Sayısı : 87 )

25 F. M. Muhassasatın nev'i 5 9 Malî yılı tahsisatı 9 malî yılı için Hükümetçe Encümence talep edilen kabul edilen 8 9 nıflarma göre Posta seyyar nakliye ambar memurları için elbise, kasket, pelerin veya muşamba, kaptan ve makinistlere elbise, kasket ve muşamba, gemici ve kayıkçılara elbise, kasket, ayakkabı veya çizme, balıkçı muşambası ve tahsildarlara yalnız muşamba, makinistlere pil, akkü veya dosya mcmıırlarile atelye müstahdemlerine diktirilecek iş gömleği bedelleri, servis ihtiyacı için alınacak karyola, yatak, battaniye ve müteferri levazımat ile her nevi masrafları ve ilân ücretleri.] Banka ile olan naktî muamelelerin faiz, komisyon A^e sair masrafları Sigorta Süvari müvezzilerine maktuan verilecek hayvan yem bedeli Fasıl yekûnu Daimî memuriyet harcırahı 5 6 Muvakkat memuriyet harcırahı Müfettişler harcırahı 9 7 Bütçe kanununun 6 ncı maddesi mucibince verilecek ücret, yevmiye ve primler Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı Mukannen masraflar Mahkeme harçları Pul aidatı beyiyesi Tahsildarlar aidatı Umumî telefon merkezleri aidatı Reddiyat Sai ücreti ( S, Sayısı : 87 )

26 6 Muhassasatm nev'i 9 Malî yık tahsisatı 9 malî Hükümetçe talep edilen yılı için Encümence kabul edilen Bina, arazi, tanzifat ve tenvirat vergileri Ecnebi P. T. T. İdare ve kumpanyalar ile vukubulan bilûmum münasebetlerden mütevellit veya anlaşmalara müstenit eski ve yeni sene borçlarile Bern bürosuna ve beynelmilel birlik ve komitelere verilecek senelik iştirak hisseleri ve buralardan celbedilecek risale, mecmua ve matbua bedelleri [Telgraf ve telefon kuranportör tesisatı masraflarile deniz kablolarının tecdit ve ıslâhı için Ecnebi idare ve kumpanyalarına verilecek masraflar bu tertibe dahildir.] Fasıl yekûnu 6 95 Bilûmum bina, arsa istimlâk, inşaat, tesisat ve tamirat bedellerile kontrol memurları ücret ve sair masrafları [Tapu ve harç masraflarile keşif için mahalline gönderilecek mühendis ve sair memurların muvakkat memuriyet harcirahlarile ilân ücretleri bu tertibe dahildir.] 5 îkinci bap yekûmı Üçüncü bap Posta masrafları Nakliyat [Yataklı vagonlarla yapılacak nakliyat ücreti ile ecnebi vapur kumpanyalarına verilecek posta nakliye ücretleri bu tertibe dahildir.] Bendiye Hurç, çanta ve çuval mubayaası bedelile tamir masrafları Seyyar primleri ( S. Sayısı : 87 )

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur.

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. S.Sayısı: 9 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 1943 malîydi bütçesinde değişiklik yapıl ması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/156, 171) Devlet Demiryolları

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528)

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528) 809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /V/90 - ayı : 58) No. Kabul tarihi 88 - V -90 BİRlNCl MADDE Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî

Detaylı

Devlet havayolları hizmetleri için 1939 malî yılına geçici taahhüd icrası hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/13)

Devlet havayolları hizmetleri için 1939 malî yılına geçici taahhüd icrası hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/13) S. Sayısı: 32 malî yılına geçici taahhüd icrası hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/13) T. C. Başvekâlet 22 - II - 1939 Kavrarlar müdürlüğü Sayı: 6/797 Büyük Millet Meclisi

Detaylı

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası (1159)

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası (1159) S. Sayısı:20 Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası (1159) T. G. Başvekâlet Muamelât Umum Müdürlüğü Kararlar Müdürlüğü Sayı':

Detaylı

Esibabı mucibe lâyihası

Esibabı mucibe lâyihası SıraNo 193 Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları hakkındaki kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine dair olan kanunun 8 inci maddesinin değiştirilmesi

Detaylı

SıraNo 293 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNo 293 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNo 29 94 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Havayolları Devlet işletme idaresinin 94 senesi bütçesi hakkında /875 numaralı kanuri lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet Kararlar

Detaylı

S. Sayısı: 175 POSTA, TELGRAF VE TELEFON U. M. BÜTÇESİ

S. Sayısı: 175 POSTA, TELGRAF VE TELEFON U. M. BÜTÇESİ S. Sayısı: 75 94 POSTA, TELGRAF VE TELEFON U. M. BÜTÇESİ Posta, telgraf ve telefon Umum müdürlüğü 94 malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (/34) T. C. ' T * ' T Başvekâlet _ - 8

Detaylı

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin S. Sayısı: 27 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı muhesebat riyaseti tezkeresiyle Posta, telgraf ve telefon umum

Detaylı

SıraNe 292 YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ BÜTÇESİ

SıraNe 292 YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ BÜTÇESİ SıraNe 292 934 YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ BÜTÇESİ Yüksek mühendis mektebi 934 mal! senesi bütçesi hakkında /872 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası r. c. Başvekâlet --933 Kararlar müdürlüğü

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186)

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186) S. Sayısı: 46 Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186) Orman umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/1i)40 - Sayı : 4">28)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/1i)40 - Sayı : 4>28) Vakıflar umum müdürlüğünün 828 9 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/i) - Sayı : 4">28) No. Kabul tarihi 387 3 - V -9 BİRİNCİ MADDE Vakıflar umum müdürlüğü 9 malî yılı masrafları

Detaylı

855 Posta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğünün 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete île neşir ve ilânı : 6/V1/1940 - Sayı : 4528)

855 Posta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğünün 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete île neşir ve ilânı : 6/V1/1940 - Sayı : 4528) 8 Posta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğünün 9 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete île neşir ve ilânı : 6/V/9 - Sayı : 8) No. Kabul tarihi 8 -VI-9 "BÎRÎN'eî MADDE Posta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğünün

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun f Resmi gazete ile neşir ve ilâm : îöljljuzo - Sayı : to

Detaylı

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları Sıra ^ 46 1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları T. C. Başvekâlet 11 - VI - 1931 Muamelât Müdürlüğü Sayı: 6/1650 B. M. M. Yüksek Reisliğine Mektep

Detaylı

Tasarruf bonoları ihracına dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/593)

Tasarruf bonoları ihracına dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/593) S. Sayısı: 184 Tasarruf bonoları ihracına dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/593) T. C. Başvekâlet 27 - III - 1941 Kararlar dairesi müdürlüğü Sayı : 6/1232 Büyük Mille i

Detaylı

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur.

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. Devre : XI Q /Q İçtima: S. SAYISI : üö İdare Âmirleri Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu ve iki arkadaşının, malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa ek kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası (/33) Yüksek

Detaylı

Muvakkat encümen mazbatası. T. B. M. M. Muvakkat encümen 20 - IX -1941 Esas No. 1/685 Karar No. 3. Yüksek Reisliğe

Muvakkat encümen mazbatası. T. B. M. M. Muvakkat encümen 20 - IX -1941 Esas No. 1/685 Karar No. 3. Yüksek Reisliğe S. Sayısı: Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 5 ve sayılı kanunlara bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına ve mal! yılı Muvazenei nmumiye kanununa bağlı L ve D işaretli

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

İ23 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu

İ23 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu İ23 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu No. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 9/V/1935 - Sayı : 2998) Kabul tarihi 2716 6-V -1935 BİRİNCİ MADDE Hudud ve sahiller sıhhat

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 1934 malî senesi bütçe kanunu

667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 1934 malî senesi bütçe kanunu 667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 934 malî senesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 30/V/J9J4 - Sayı : 27 ) No. Kabul

Detaylı

SıraNQ 160 HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ

SıraNQ 160 HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ SıraNQ 934 HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 934 senesi bütçesi hakkında /879 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T. C. Başvekâlet

Detaylı

Iktısad encümeni mazbatası

Iktısad encümeni mazbatası S. Sayısı: 71 Gümrük tarife kanununa bağli idhalât umumî tarifesinin 607/ D pozisyonuna bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası ve İktısad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları

Detaylı

S. Sayısı; 108,.. -.'\v 7 --. - '. - " - t " ' T *

S. Sayısı; 108,.. -.'\v 7 --. - '. -  - t  ' T * S. Sayısı; 108,.. -.'\v 7 --. - '. - " - t " ' T * Resmî devair ve müessesat ile Devlete aid idare ve şirketlerde ve menafii umumiyeye hadim müesseselerde bulundurulacak vesaiti nakliye hakkındaki 1296

Detaylı

B.M.M. Yüksek Reisliğine

B.M.M. Yüksek Reisliğine SıraNQ 139 Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları T.C. Başvekâlet Muamelat

Detaylı

: - -- - - : ^,; j^^-. :,..,,-.,',. - 120 000'

: - -- - - : ^,; j^^-. :,..,,-.,',. - 120 000' S.Sayısı: 35 inhisarlar Umum Müdürlüğü 943 malî yılı Bütçe kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/9) T.C. Başvekâlet Muamelât Umum

Detaylı

Hariciye vekâleti 1932 senesi bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/478 numaralı kanun lâyihası

Hariciye vekâleti 1932 senesi bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/478 numaralı kanun lâyihası SıraNo 5 Hariciye vekâleti 932 senesi bütçesinde 5 liralık münakale yapılması hakkında /478 Maarif vekâleti 932 senesi bütçesinde 05 035 liralık münakale yapılması hakkında /480 ve Dahiliye vekâleti 932

Detaylı

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1)

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) 3105 RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6940 Kabul Tarihi : 25/3/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/3/1957 Sayı : 9572 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin gümrük tarife kanununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 2/25 numaralı kanun teklifi

Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin gümrük tarife kanununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 2/25 numaralı kanun teklifi SıraNo 52 Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin gümrük tarife kanununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 2 25 numaralı kanun teklifile gümrük tarifesi kanununun 28 inci maddesinin tadili hakkında

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/1939 - Sayı : 4216)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/1939 - Sayı : 4216) İ938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire bütçelerine munzam ve fevkalâde tahsisat verilmesine ve bazı bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/1939

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 9 - Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 99 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair sayılı Kanunla sayılı Kanunun nci maddesinde ve sayılı

Detaylı

MADDE 3- Harita Genel Komutanı'nın tâyini Müdafaa-İ Milliye Vekâletinin inhası üzerine Başvekâletin tasvibiyle Reisicumhur'un tasdikına arzolunur.

MADDE 3- Harita Genel Komutanı'nın tâyini Müdafaa-İ Milliye Vekâletinin inhası üzerine Başvekâletin tasvibiyle Reisicumhur'un tasdikına arzolunur. KANUN NUMARASI : 657 KABUL TARİHİ : 22/4/1925 YAYIMLANDIĞI R.GAZETE : TARİH : 2/5/1925 SAYI : 99 YAYIMLANDIĞI DÜSTUR : TERTİP : 3 CİLT : 6 SAYFA: 278 MADDE 1- Müdafaa-İ Milliye Vekâletine merbut olmak

Detaylı

Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49

Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49 Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49 İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1955 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Vygunlıak Büdirimiai» sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (8/459)

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Vygunlıak Büdirimiai» sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (8/459) S. Sayıs:ı 172 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 yılı

Detaylı

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150)

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :.. 959 - Sayı,: 050) No. Kabul tarihi 73. II. 959 MADDE. Devlet Hava Meydanları İşletmesi- Umum Müdürlüğü

Detaylı

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Devre: XI içtimaa Kt\ S. SAYISI : OU 959 Yılı Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/265) T, c. ~~~

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

Esbabı Imucibe projesi

Esbabı Imucibe projesi S. Sayısı: 72 Devlet demiryolları ve limanları ve Devlet denizyolları işletme umum müdüriüklerıle Devleı havayolları umum müdürlüğüne muktazi alelûmum vesait ve teçhizat ve malzemenin temini hakkında kanun

Detaylı

SıraNg 122. Ankara: 8 - III Yüksek Reisliğe

SıraNg 122. Ankara: 8 - III Yüksek Reisliğe SıraNg 122 Konya mebusu Kâzım Hüsnü ve Giresun mebusu Hakkı Tarık Beylerin, halkevleri namına ithal olunacak radyo ve sinema makinaları hakkında 2/62 numaralı kanun teklifi ve gümrük ve inhisarlar, Maliye

Detaylı

ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD

ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD Devre : X OAC ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD Konservecilik ve gıda maddeleri muhafazası uzmanı celbi hususunda Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Teknik yardım Teşkilâtı arasında akdolunan 14 sayılı Ek

Detaylı

ESBABI MUCİBE CETVELİ

ESBABI MUCİBE CETVELİ Devre : XI içtima: 2 S. SAYISI : 13 inhisar Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçe kanununa bağlı (A/l) : işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 235) T. C.

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT (1) (2) (3) (4) KANUNU Kanun Numarası : 7460 Kabul Tarihi : 27/2/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/2/1960 Sayı : 10444 Yayımlandığı

Detaylı

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekaleti 1933 senesi bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması haklanda 1/760 numaralı kanun lâyihası

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekaleti 1933 senesi bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması haklanda 1/760 numaralı kanun lâyihası Sıra M 351 Sıhhat ve içtimaî muavenet vekaleti 1933 senesi bütçesinde 3 liralık münakale yapılması hakkmda 1/76, Gümrük ve inhisarlar vekâletile İstatistik umum müdürlüğü 1933 senesi bütçelerinde 7 267

Detaylı

Devlet havayolları umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 3424 sayılı kanunun bazı maddelerinin

Devlet havayolları umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 3424 sayılı kanunun bazı maddelerinin S Sayısı: 4 Devlet havayolları umum müdürlüğü teşkilât kadrolarına müteallik /6 ve Devlet havayollan umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 344 sayılı kanunun bazı maddelerinin tadiline dair /347 sayılı kanun

Detaylı

S. SAYISI : 109. Devre :XI İçtima: 3

S. SAYISI : 109. Devre :XI İçtima: 3 Devre :XI İçtima: 3 S. SAYISI : 109 Maarif Vekâleti kuruluş kadroları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanunla ek ve zeyilleri

Detaylı

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.4. II 195 Fayı : 8034) No. Kabul tarihi 5876. 8.II.195 BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları

Detaylı

321 Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 28/V/ Sayı : 2712 )

321 Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 28/V/ Sayı : 2712 ) Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 9 malî senesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V/9 - Sayı : 7 ) No. Kabul tarihi -V-9 BÎRtNCl MADDE Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 9

Detaylı

_ 3 - Sözcü Ağrı Kasım Küfrevi Çankırı Söz hakkım mahfuzdur K. Arar. Millî Eğitim Komisyonu raporu

_ 3 - Sözcü Ağrı Kasım Küfrevi Çankırı Söz hakkım mahfuzdur K. Arar. Millî Eğitim Komisyonu raporu S. SAYISI : Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair sayılı Kanuna bağlı ve sayılı cetvellerde değişiklik yapılması

Detaylı

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 )

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 ) 87 Müze ve rasathane teşkilât kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/934 - S ay i : 2742 ) No. Kabul tarihi 25 23 - VI -934 BİRİNCİ MADDE Maarif vekâletine bağlı umumî müzelerle rasathanenin teşkilâtı

Detaylı

Mimari S. SAYISI : /O

Mimari S. SAYISI : /O Devre : X Tf/t Mimari S. SAYISI : /O 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve 926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi ve 195 malî yılı Muvazenei

Detaylı

Ulaştırma Komisyonu raporu

Ulaştırma Komisyonu raporu S. Sayısı: 75 Posta Kanununa ek 2721 ve bu kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 4646 sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları raporları

Detaylı

İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs Sayı : 890 )

İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs Sayı : 890 ) - 167 - İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs 1928 - Sayı : 890 ) No. 1242 BİRİNCİ MADDE İstanbul Darülfünunu re müteşekkil bulunduğu medreselerin

Detaylı

-I Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. '" : '"y- : -T;^^>.M. Maarif Encümeni

-I Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. ' : 'y- : -T;^^>.M. Maarif Encümeni Ifltal: ı S. SAYISI : 7 Y& K 35 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve 492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi ve 1954 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa

Detaylı

S. Sayısı: 186 DEVLET LİMANLARI İŞLETME UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ

S. Sayısı: 186 DEVLET LİMANLARI İŞLETME UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ S. Sayısı: 186 1940 DEVLET LİMANLARI İŞLETME UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ Devlet Limanları işletme umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/310) T. a. Başvekâlet 28

Detaylı

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİNİN İZAHI TATBİK TARZINA DAİR UMUMİ HÜKÜMLER 1 Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki Barolar vilâyet itibarile üç sınıfa ayrılmıştır. A. Birinci sınıfa dahil

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248)

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) Hudut ve Sahiller Sıhhat 345 Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) 3So. Kabul tarihi 6681, 27.11.1956 MADDE 1. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü.

Detaylı

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı

Tahlisiye İdaresinin 1929 malî senesi bütçe kanunu

Tahlisiye İdaresinin 1929 malî senesi bütçe kanunu - 525 - Tahlisiye İdaresinin 1929 malî senesi bütçe kanunu M 1444 ( Resmi Gazete ile neşir ve ilânı: 19(5/1929 - Sayı : a96 ) BİRİNCİ MADDE Tahlisiye İdaresinin 1929 malî senesi masarifi için merbut (

Detaylı

1955 Yılı. İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesi

1955 Yılı. İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesi 955 Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesi İstanbul Teknik Üniversitesi 955 yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/35) T, C. Başvekâlet 3. XI. 954 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi

Detaylı

Devlet 'Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı Hesabı Katisine ait mutabakat,

Devlet 'Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı Hesabı Katisine ait mutabakat, Toplantı: OT I Dönem ı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : / / Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğünün 957 malî yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi

Detaylı

Emekli dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1/713)

Emekli dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1/713) S. SAYISI : 83 Emekli dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1/713) T. C. Başvekâlet 21. XII. 1953 Muamelât Umum Müdürlüğü Sayı : 71/2699,

Detaylı

S. Sayısı: 16 İNHİSARLAR U. M. BÜTÇESİ

S. Sayısı: 16 İNHİSARLAR U. M. BÜTÇESİ S. Sayısı: 6 939 İNHİSARLAR U. M. BÜTÇESİ İnhisarlar umum müdürlüğü 939 malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (î/6) T. C. Başvekâlet 8 - II - 989 Kararlar müdürlüğü Sayı : 6/896

Detaylı

- 2 - 'riııı ııisbeti 10 S 6 4 ' )

- 2 - 'riııı ııisbeti 10 S 6 4 ' ) SıraNo 143 İktisat vekâleti 1932 senesi bütçesinin 636 ncı faslı unvanının değiştirilmesine ve bu fasla 95 000 liralık tahsisat konulmasına dair 1/598, Dahiliye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 3 998 liralık

Detaylı

İstanbul Üniversitesi 1955 Bütçe yılı hesabı katisine ait Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/50)

İstanbul Üniversitesi 1955 Bütçe yılı hesabı katisine ait Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/50) Devre : XI İçtima : 1 S. SAYISI : 162 İstanbul Üniversitesi 1955 bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile istanbul Üniversitesi 1955

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU I - KURULUŞ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU I - KURULUŞ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 6219 Kabul Tarihi : 11/1/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/1/1954 Sayı : 8608 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt: 35 Sayfa

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 17. VII. 1951 - Sayt: 7860)

(Resmî Gazete ile ilâm : 17. VII. 1951 - Sayt: 7860) 022 Millî Korunma Kanununun 3954 sayılı Kanunla değiştirilen 6 nci maddesinin verdiği salâhiyete istinaden ihdas edilmiş olan kadrolarla bu kadrolarda yapılan değişiklik ve ilgalara dair kararların tasdiki

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM: 1 Kanunun

Detaylı

S. Sayısı: 193. Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ihracına dair kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/585)

S. Sayısı: 193. Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ihracına dair kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/585) S. Sayısı: 193 Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ihracına dair kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/585) T. C. Başvekâlet 21 - III -1941 Kararlar dairesi müdürlüğü Sayı

Detaylı

ö. i. v, it. Ürgüblil

ö. i. v, it. Ürgüblil S Sayısı :55-' Münakalât "vekâleti 1942 mal? yılı bütçesinde değişiklik yapssması hakkında 1/7, 1942 malî ysla muvâzenei umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklîk yapılması hakkında 1/81,

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlık İl Müdürlükleri ile Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde düzenlenen çiftçi eğitim kurslarında teknik ve sağlık hizmetleri sınıfındaki personelden öğretici/uzman öğretici veya

Detaylı

esim Gazete KANUNLAR Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI : 5703 PERŞEMBE 11 MAYIS 1944

esim Gazete KANUNLAR Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI : 5703 PERŞEMBE 11 MAYIS 1944 c esim Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 336-90 İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur MAYIS 944 PERŞEMBE SAYI : 5703 KANUNLAR Kibrit ve çakmak

Detaylı

Devre : X İçtima: 3 S. SAYISI :

Devre : X İçtima: 3 S. SAYISI : Devre : X İçtima: 3 S. SAYISI : 255 Ankara Üniversitesi Tıp ve Siyasal Bilgiler fakültelerinin bina ihtiyaçlarını karşılamak üzere gelecek yıllara sâri taahhüde girişilmesi hakkında kanun lâyihası ve Nafıa,

Detaylı

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 407 9 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III.9- Sayı: 894) No. Kabul tarihi 07 8. II. 9 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 9 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU 2543 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 6219 Kabul Tarihi : 11/1/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/1/1954 Sayı : 8608 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt: 35

Detaylı

İdare heyetinin, Divanı muhasebat teşkilâtı hakkında kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası (2/71)

İdare heyetinin, Divanı muhasebat teşkilâtı hakkında kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası (2/71) S. Sayısı: 77 İdare heyetinin, Divanı muhasebat teşkilâtı hakkında kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası (/7) T.B.M.M. îdare Amirliği - IV - 98 No. 706/406 " ı Yüksek Reisliğe 8 - VI - 94 tarih ve

Detaylı

Sıra N» 152 TAHLİSİYE UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ

Sıra N» 152 TAHLİSİYE UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ Sıra N» 5 934 TAHLİSİYE UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ Tahlisiye umum müdürlüğünün 934 senesi bütçesi hakkında /877 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet Kararlar müdürlüğü - İT/

Detaylı

i. Sayıss: 53 I94i B> ÖStâc, t< raf we telefon bütçes"

i. Sayıss: 53 I94i B> ÖStâc, t< raf we telefon bütçes i. Sayıss: 53 I94i B> ÖStâc, t< raf we telefon bütçes" Posta, Telgraf ve Telefon Umum müdürlüğü 943 mal? yılı bütçe kanunu lâyitıase ve Bütçe ncümem -mazbatası (/0) r """" t. d - Başvekâlet. 37. II.943

Detaylı

îctima: 1 S. SAYISI : f O 1955 Yılı İnhisarlar U. M. Bütçesi

îctima: 1 S. SAYISI : f O 1955 Yılı İnhisarlar U. M. Bütçesi Devre : X "TC îctima: 1 S. SAYISI : f O 1955 Yılı İnhisarlar U. M. Bütçesi inhisarlar Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/133) T. G. Başvekalet 30.XI. 1954 Kanunlar

Detaylı

izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348)

izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348) S. Sayısı: 15 izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348) T.C. Başvekâlet \ "" ^23.111.1940 Kararlar dairesi

Detaylı

719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun

719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun 719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 29. III. 195? - Sayı : 9572) No. 6940 Kabul tarihi 25. İH. 1957 MADDE 1.' Maarif Vekâletine bağlı Riyaseti Cumhur

Detaylı

206 Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ue&ir ve ilânı : 25.V. 1944 - Sayı : 5713)

206 Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ue&ir ve ilânı : 25.V. 1944 - Sayı : 5713) 06 Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Müdürlüğü 944 malî yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ue&ir ve ilânı : 5.V. 944 - Sayı : 57) No. Kabul tarihi 4564 7. V. 944 BİRİNCİ MADDE Posta, Telgraf ve Telefon

Detaylı

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun - 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun (Resmî Gazele ile Ham ; 27. VI. 194.5 - Sayı : 6042) üfo. Kabul tarihi 4763 22. VI. 1945 BİRİNCİ MADDE Çalışma Bakanlığı, iş hayatiyle ilgili

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

232 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 1944 malî yılı âdi masraflarına

232 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 1944 malî yılı âdi masraflarına 232 944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve İlâm :.VI. 944 - Sayı : 579) No. Kabul tarihi 4566 29. V. 944 BİRİNCt MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 944 malî yılı masrafları

Detaylı

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI KANUNU

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI KANUNU 281 HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 22/4/1925 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/5/1925 Sayı : 99 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt : 6 Sayfa : 278 * * * Bu

Detaylı

bütçesinde 4 104 liralık münakale yapılması ve fevkalâde tahsisat verilmesine dair kanun'lâyihası (1/63)

bütçesinde 4 104 liralık münakale yapılması ve fevkalâde tahsisat verilmesine dair kanun'lâyihası (1/63) S. Sayısı: 32 Nafıa vekâleti 934 yılı bütçesinde 4 04 liralık münakale yapılmasına ve fevkalâde tahsisat verilmesine dair /63, Bazı dairelerin 934 yılı bütçelerinde 33 800 liralık münakale yapılması hakkmda

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI BiLANÇOSU KAT I HESABI

istanbul TiCARET ODASI BiLANÇOSU KAT I HESABI istanbul TiCARET ODASI 31.12.1992 BiLANÇOSU VE KAT I HESABI ODA MECLİSİ SAYIN BAŞKANLIGINA, Odamızın, 31.12.1992 tarihindeki hesap sonuçlarını gösteren ve Odalara ait yürürlükteki yasa ve yönetmelik ile

Detaylı