TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG"

Transkript

1 TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011

2

3 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ olduðunuz güvene teþekkür ederiz ve yüksek teknoloji ile donatýlmýþ bu Fronius ürününü aldýðýnýz için sizi kutlarýz. Elinizdeki bu kýlavuz, sahip olduðunuz ürün hakkýnda bilgi sahibi olmanýza yardýmcý olacaktýr. Bu kýlavuzu dikkatli bir þekilde okuyarak elinizdeki Fronius ürününün çok yönlü kullaným olanaklarýný öðreneceksiniz. Ancak bu þekilde ürününüzün sunduðu avantajlardan en üst düzeyde faydalanabilirsiniz. Lütfen güvenlik talimatlarýna uyun ve ürünün kullanýldýðý yeri daha güvenli hale getirin. Ürünün dikkatli ve hassas bir þekilde kullanýlmasý kalitesinin ve güvenilirliðinin uzun sürmesini saðlayacaktýr. Bu talimatlar üründen kusursuz sonuçlar elde etmenizin de önkoþuludur. 1 ud_fr_st_et_

4

5 Güvenlik kurallarý TEHLÝKE! TEHLÝKE! Doðrudan tehdit oluþturan bir tehlikeyi ifade eder. Bu tehlike önlenmediði takdirde ölüm ya da ciddi yaralanma meydana gelir. UYARI! UYARI! Tehlikeli oluþturmasý muhtemel bir durumu ifade eder. Bu tehlike önlenmediði takdirde ölüm ve ciddi yaralanma meydana gelebilir. DÝKKAT! DÝKKAT! Zarar vermesi muhtemel bir durumu ifade eder. Bu tehlike önlenmediði takdirde hafif ya da küçük çaplý yaralanmalar ve maddi kayýplar meydana gelebilir. NOT! NOT! yapýlan iþlemin sonuçlarýný etkileyebilecek tehlikeleri ve ekipmanda meydana gelebilecek olasý hasarlarý ifade eder. Önemli! Önemli! ibaresi uygulamaya yönelik ipuçlarýný ve diðer önemli bilgileri ifade eder. Zarar verici ya da tehlikeli bir durum için bir ikaz sözcüðü yoktur. Güvenlik talimatlarý bölümünde yer alan sembollerden birini gördüðünüzde çok dikkatli olmanýz gerekir. Genel bilgi Cihaz, günümüz teknolojisine ve geçerliliði kabul edilmiþ düzenlemelere uygun olarak üretilmiþtir. Bununla birlikte hatalý ya da amaç dýþý kullanýmda; - operatörün ya da üçüncü kiþilerin hayatlarý, - cihaz ve iþletme sahibinin maddi varlýklarý, - cihazla verimli çalýþma açýsýndan tehlike mevcuttur. Cihazýn devreye alýnmasý, kullanýlmasý, bakýmý ve onarýmý ile görevli kiþilerin, - gerekli yetkinliðe sahip olmasý, - kaynak bilgisine sahip olmasý ve - bu kullaným kýlavuzunu eksiksiz bir þekilde okuyarak tam olarak uygulamasý zorunludur. Kullaným kýlavuzu, sürekli olarak cihazýn kullanýldýðý yerde muhafaza edilmelidir. Kullaným kýlavuzuna ek olarak, kazalarý önlemeye ve çevrenin korunmasýna yönelik geçerli, genel ve yerel düzenlemelerin þart koþulmasý ve bunlara uyulmasý zorunludur. Cihaz üzerindeki tüm güvenlik ve tehlike notlarý, - okunur durumda bulunacak - zarar görmeyecek, çýkartýlmayacak - üzeri kapatýlamayacak, üzerine herhangi bir þey yapýþtýrýlmayacak ya da üzeri boyanmayacaktýr. Cihaz üzerinde bulunan güvenlik ve tehlike notlarýnýn yerleri için cihazýnýzýn kullaným kýlavuzunun Genel bilgi bölümüne bakýn. Güvenliði etkileyebilecek arýzalarý cihazý devreye almadan önce ortadan kaldýrýn. Söz konusu olan sizin güvenliðiniz! I ud_fr_st_sv_

6 Amaca uygun kullaným Cihaz yalnýzca kullaným amacýna uygun iþler için kullanýlmalýdýr. Cihaz yalnýzca anma deðerleri plakasýnda belirtilen kaynak yöntemleri için tasarlanmýþtýr. Baþka türlü ya da bu çerçevenin dýþýna çýkan kullanýmlar, kullaným amacýna uygun olarak kabul edilmez. Bu türden kullanýmlardan doðan hasarlardan üretici sorumlu deðildir. Amaca uygun kullaným kapsamýna þu hususlar da dahildir: - kullaným kýlavuzundaki tüm bilgi notlarýnýn tam olarak okunmasý ve tatbik edilmesi - tüm güvenlik ve tehlike notlarýnýn tam olarak okunmasý ve tatbik edilmesi - denetim ve bakým iþlerinin yapýlmasý Cihazý aþaðýdaki uygulamalar için asla kullanmayýn: - Borularýn buzunu çözme - Pilleri/Aküleri þarj etme - Motorlara yol verme Cihaz, endüstri ve ticaret alanýnda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Yaþam alanýnda kullanýmdan kaynaklanan zararlardan üretici sorumlu tutulamaz. Kusurlu ya da hatalý iþ sonuçlarý dolayýsýyla üretici hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ortam koþullarý Cihazýn belirtilen alanlar dýþýnda çalýþtýrýlmasý ya da depolanmasý da amaç dýþý kullaným olarak deðerlendirilir. Bu türden kullanýmlardan doðan hasarlardan üretici sorumlu deðildir. Ortam havasýnýn sýcaklýk aralýðý: - iþletme esnasýnda: -10 C ila + 40 C (14 F ila 104 F) - taþýma ve depolama esnasýnda: - 25 C ila + 55 C (-13 F ila 131 F) Baðýl hava nemi: - 40 C de (104 F) % C de (68 F) % 90 Ortam havasý: tozdan, asitlerden, aþýndýrýcý gazlardan ya da kimyasal maddelerden vb. arýndýrýlmýþ olmalýdýr Deniz seviyesinden yükseklik: 2000 m ye kadar (6500 ft.) Ýþletme sahibinin yükümlülükleri Sadece cihaz üzerinde çalýþmasýna izin verilen kiþilerin, - iþ güvenliði ve kazalarý önleme konusunda temel kurallara aþina olmasý ve cihazýn kullanýmý konusunda eðitilmiþ olmasý - bu kullaným kýlavuzunda yer alan Güvenlik kurallarý bölümünü ve uyarý notlarýný okumasý, anlamasý ve bunu imzasý ile doðrulamasý - taleplere uygun iþ sonuçlarý konusunda eðitimli olmasý iþletme sahibinin sorumluluðundadýr. Personelin güvenlik bilinciyle çalýþýp çalýþmadýðý düzenli aralýklarla kontrol edilmelidir. ud_fr_st_sv_ II

7 Personel yüküm- lülükleri Cihazda çalýþmakla yükümlü tüm kiþiler, çalýþma öncesinde - iþ güvenliði ve kazalarý önleme konusunda temel kurallara uymakla - bu kullaným kýlavuzundaki Güvenlik kurallarý bölümünü ve uyarý notlarýný okumakla ve bunlarý anladýðýný ve uyguladýðýný imza ile onaylamakla mükelleftir. Ýþ yerini terk etmeden önce, kimse yokken dahi can ve mal kayýplarýnýn oluþmayacaðýndan emin olun. Þebeke baðlantýsý Yüksek güçlü cihazlar güç tüketimleri nedeniyle þebekenin enerji kalitesini etkileyebilirler. Bu durum bazý cihaz tiplerini aþaðýdaki þekillerde ilgilendirebilir: - Baðlantý ile ilgili sýnýrlamalar - Ýzin verilen maksimum þebeke empedansý ile ilgili þartlar *) - Ýzin verilen minimum kýsa devre kapasitesi *) *) umumi þebekeye yapýlan her bir arabirim üzerinde teknik özelliklere bakýnýz Bu durumda iþletme sahibi ya da cihaz kullanýcýsý, cihaz baðlantýsýnýn yapýlýp yapýlamayacaðýna elektrik daðýtým þirketine danýþarak karar vermek zorundadýr. Kendini koruma ve çalýþanlarýn korunmasý Kaynak esnasýnda çok sayýda tehlike oluþur, örn.: - Kývýlcým, etrafa saçýlan sýcak metal parçalar - gözlere ve deriye zarar veren ark ýþýnýmý - kalp pili taþýyan kiþiler için hayati tehlike anlamýna gelen tehlikeli elektromanyetik alanlar - þebeke ve kaynak akýmý nedeniyle elektrik kazalarý - artan gürültü kirliliði - zararlý kaynak dumaný ve gazlar Kaynak iþlemi esnasýnda iþ parçasý üzerinde çalýþan kiþiler aþaðýda belirtilen özelliklere sahip uygun koruyucu giysiler kullanmalýdýr: - aleve dayanýklý - yalýtýcý ve kuru - tüm bedeni kaplayan, hasar görmemiþ ve iyi durumda - Koruyucu kask - paçasýz pantolon III ud_fr_st_sv_

8 Kendini koruma ve çalýþanlarýn korunmasý (devam) Koruyucu giyinme ayrýca þunlarý içerir: - Uygun filtre içeren koruyucu siperlik vasýtasýyla gözleri ve yüzü UV ýþýnlarýna, ýsýya ve kývýlcýma karþý koruyun. - Koruyucu siperlik gerisinde kenar korumasý olan uygun bir koruyucu gözlük takýn. - Saðlam, ýslak yüzeylerde bile yalýtým saðlayan ayakkabý giyin - Elleri uygun eldivenlerle koruyun (elektrik yalýtýmý, ýsýdan koruma). - Gürültü maruziyet düzeyini azaltmak ve yaralanmalardan korunmak için kulaklýk takýn. Ýnsanlarý, özellikle çocuklarý, cihazlarýn iþletimi ve kaynak prosesi esnasýnda uzak tutun. Buna raðmen etrafta insanlar bulunduðu takdirde - ortaya çýkabilecek tehlikeler konusunda (ark nedeniyle parlama, kývýlcým, saðlýða zararlý kaynak dumaný, gürültü kirliliði nedeniyle yaralanma tehlikesi, þebeke ya da kaynak akýmý nedeniyle olasý kazalar vb.) bu kiþileri bilgilendirin, - uygun korunma araçlarý bulundurun ya da - uygun koruyucu duvarlar ve perdeler inþa edin. Gürültü emisyonu deðerlerine iliþkin bilgiler Cihaz boþta iken ve EN uyarýnca standart yükte izin verilen maksimum çalýþma noktasýna uygun olarak çalýþma sonrasý soðuma evresinde 80dB(A) dan düþük bir maksimum ses þiddeti seviyesi (ref. 1pW) üretir. Yönteme ve ortama göre deðiþiklik gösterdiði için, iþyeri ile ilgili bir emisyon deðeri kaynak esnasýnda (ve kesme esnasýnda) belirtilmeyebilir. Kaynak yöntemi (MIG/MAG kaynaðý, TIG kaynaðý), seçilen akým tipi (doðru akým, alternatif akým), güç aralýðý, kaynatýlmýþ metal tipi, iþ parçasýnýn rezonans karakteristiði, iþ yeri ortamý gibi çok farklý parametrelere baðlýdýr. Zararlý gazlar ve buharlar nede- niyle tehlike Kaynak esnasýnda ortaya çýkan duman saðlýða zararlý gazlar ve buharlar içerir. Kaynak dumaný doðum kusurlarýna ve kansere yol açabilecek kimyasal maddeler içerir. Baþýnýzý ortaya çýkan kaynak dumanýndan ve gazlardan uzak turun. Ortaya çýkan duman ve zararlý gazlarý - solumayýn - uygun araçlarla çalýþma alanýndan tahliye edin. Yeterli taze hava giriþi saðlayýn. Yetersiz havalandýrma durumunda, hava giriþi olan solunum koruyucu maske kullanýn. Emiþ gücünün yeterli olup olmadýðý konusunda belirsizlik varsa, ölçülen zararlý madde emisyon deðerlerini izin verilen sýnýr deðerlerle karþýlaþtýrýn. ud_fr_st_sv_ IV

9 Zararlý gazlar ve buharlar nede- niyle tehlike (devam) Aþaðýdaki parçalar diðerlerine nazaran kaynak dumanýnýn zararlýlýk derecesinden sorumludur: - Ýþ parçasý için teþkil edilen metaller - Elektrotlar - Kaplamalar - Temizleyiciler, yað gidericiler ve benzerleri Bu nedenle listelenen bileþenlere iliþkin uygun malzeme güvenliði veri sayfalarýný ve üretici verilerini göz önünde bulundurun. Alev alabilir buharlarý (örn. solvent buharlarý) arkýn ýþýnýn alanýndan uzak tutun. Kývýlcým nedeniyle tehlike Kývýlcým, yangýnlara ve patlamalara neden olabilir. Yanýcý maddelerin yakýnýnda asla kaynak yapmayýn. Yanýcý malzemeler arktan en az 11 metre (35 ft.) uzakta olmalýdýr ya da test edilmiþ bir kapak ile kaplanmýþ olmalýdýr. Uygun, test edilmiþ yangýn söndürücüleri hazýr bulundurun. Kývýlcým ve sýcak metal parçalarý küçük çatlak ve deliklerden bile etraftaki alanlara ulaþabilir. Yaralanma ve yangýn tehlikesi oluþmamasý için uygun tedbirler alýn. Uygun ulusal ve uluslararasý standartlara göre hazýrlanmayan, yangýn ve patlama tehlikesi olan alanlarda ve kapalý tanklarda, varillerde ya da borularda kaynak yapmayýn. Ýçinde gaz, yakýt, mineral yaðý vb. depolanmýþ olan konteynerlerde kaynak yapýlmamalýdýr. Artýk madde nedeniyle patlama tehlikesi olabilir. Þebeke ve kaynak akýmý nedeniyle tehlikeler Elektrik çarpmasý çok tehlikelidir ve öldürücü olabilir. Cihazýn içindeki ve dýþýndaki gerilim altýnda bulunan parçalara dokunmayýn. MIG/MAG ve TIG kaynaðýnda, kaynak teli, tel makarasý, tahrik makaralarý ve kaynak teli ile baðlantýlý olan tüm metal parçalar da gerilim altýnda bulunur. Tel sürme ünitesini daima yeterli þekilde yalýtýlmýþ alt zemine yerleþtirin ya da uygun, yalýtýlmýþ tel sürme ünitesi giriþi kullanýn. Kiþisel korunma ve çalýþanlarýn korunmasý için toprak ya da toprak potansiyeli karþýsýnda bulunan yeterli þekilde yalýtýlmýþ, kuru altlýk ya da kapak saðlayýn. Altlýk ya da kapak, tüm bölgeyi gövde ve toprak ya da toprak potansiyeli arasýnda tamamen kaplamalýdýr. Tüm kablo ve iletim hatlarý sýký, hasarsýz, izole edilmiþ ve yeterli ölçülere sahip olmalýdýr. Gevþek baðlantýlarý, yanýk, hasar görmüþ ya da yetersiz ölçülere sahip kablolarý ve iletim hatlarýný derhal uzaklaþtýrýn. V ud_fr_st_sv_

10 Þebeke ve kaynak akýmý nedeniyle tehlikeler (devam) Kablolarý ya da iletim hatlarýný ne gövde ne de gövde parçalarý etrafýna dolamayýn. Kaynak elektrotu (örtülü elektrot, tungsten elektrot, kaynak teli,...) - soðutmak için asla sývý içine daldýrmayýn - devrede bulunan güç kaynaðýna asla temas etmeyin. Ýki kaynak cihazýnýn kaynak elektrotlarý arasýnda, örneðin bir kaynak cihazýnýn iki kat boþta gerilimi ortaya çýkabilir. Her iki elektrot potansiyeline ayný anda temas edince muhtemelen hayati tehlikeye neden olabilir. Þebeke ve cihaz besleme kablolarýný, koruyucu iletkenin fonksiyonel etkinliði açýsýndan uzman bir elektrikçiye düzenli olarak kontrol ettirin. Cihazý sadece koruyucu iletken içeren bir þebekede ve koruyucu iletken kontaðý olan bir prizde çalýþtýrýn. Cihaz, koruyucu iletken içermeyen bir þebekede ve koruyucu iletken kontaðý olmayan bir prizde çalýþtýrýldýðý takdirde, bu aðýr ihmal olarak sayýlýr. Bu türden kullanýmlardan doðan hasarlardan üretici sorumlu deðildir. Gerekirse iþ parçasýný yeterli düzeyde topraklamak için uygun araçlar temin edin. Kullanýlan cihazlarý devreden çýkarmayýn. Yüksekte çalýþýrken düþmeyi önlemek için emniyet kemeri takýn. Cihaz üzerinde çalýþmadan önce, cihazý kapatýn ve þebeke fiþini çekin. Cihazý, þebeke fiþi takýlmasýn ve tekrar açýlmasýn diye açýk þekilde okunabilen ve anlaþýlýr bir uyarý levhasý ile güvenceye alýn. Cihazý açtýktan sonra: - elektrik yükleri depolayan tüm yapý parçalarýný deþarj edin - cihazýn tüm bileþenlerinin enerjisiz olduðundan emin olun. Gerilim altýnda bulunan parçalarda çalýþmak gerekirse, ana þalteri zamanýnda devreden çýkaracak ikinci bir kiþi çaðýrýn. Kaçak kaynak akýmlarý Aþaðýda belirtilen uyarýlar dikkate alýnmazsa, kaçak kaynak akýmý oluþmasý mümkündür, bu akýmlar aþaðýdakilere neden olabilir: - Yangýn tehlikesi - Ýþ parçasýna baðlý olan yapý parçalarýnýn aþýrý ýsýnmasý - Koruyucu iletkenlerin tahrip olmasý - Cihazýn ve diðer elektrik tesisatýnýn hasar görmesi Ýþ parçasý klempinin iþ parçasýna saðlam þekilde baðlanmasýný saðlayýn. Ýþ parçasý klempini, kaynak yapýlacak yere mümkün olduðunca yakýn þekilde sabitleyin. Elektriði ileten zeminde, yeterli izolasyona sahip cihazý zemine yerleþtirin. ud_fr_st_sv_ VI

11 Kaçak kaynak akýmlarý (devam) Akým bölücü, çift baþlýklý yuva vb. kullanýmýnda, aþaðýdakilere dikkat edin: Kullanýlmayan torç / elektrot tutucu elektrotu bile gerilim taþýr. Kullanýlmayan torç / elektrot tutucu için yeterli düzeyde yalýtýlmýþ bir depolama alaný saðlayýn. Otomatik MIG/MAG uygulamalarýnda, tel sürme için sadece kaynak teli fýçýsýndan, büyük makaradan ya da tel makarasýndan izole edilen kaynak teli sürün. EMU cihaz sýnýfla- rý Emisyon sýnýfý A olan cihazlar: - yalnýzca sanayi bölgelerinde kullaným için uygundur - bunun dýþýndaki bölgelerde performansý etkileyen ve tahrip edici arýzalara yol açabilir. Emisyon sýnýfý B olan cihazlar: - yerleþim ve sanayi bölgeleri için öngörülen emisyon þartlarýný saðlarlar. Bu durum enerjinin umumi bir alçak gerilim þebekesinden temin edildiði yerleþim bölgeleri için de geçerlidir. Anma deðerleri plakasýna ya da teknik özelliklere uygun EMU cihaz sýnýfý EMU ile ilgili önlemler Bazý özel durumlarda normlarda belirtilen emisyon sýnýr deðerlerinin aþýlmamasýna raðmen öngörülen uygulama alanýna yönelik bazý etkiler ortaya çýkabilir (örn.kurulumun yapýldýðý yerde hassas cihazlar varsa ya da kurulumun yapýldýðý yerin yakýnlarýnda radyo ya da televizyon alýcýlarý varsa). Bu türden bir durumda arýzanýn ortadan kaldýrýlmasý için gerekli önlemleri almak iþletme sahibinin sorumluluðundadýr. Ortamdaki olasý sorunlarý ve tesisatýn arýzalara karþý dayanýklýlýðýný ulusal ve uluslararasý hükümlere göre test edin ve deðerlendirin: - Güvenlik ekipmanlarý - Þebeke, sinyal ve veri aktarým hatlarý - EDV ve telekomünikasyon ekipmanlarý - Ölçme ve kalibrasyon ekipmanlarý EMU sorunlarýný önleyecek destekleyici tedbirler: a) Þebeke beslemesi - Uygun þebeke baðlantýsýna raðmen elektromanyetik bozulmalar ortaya çýkarsa, ek tedbirler alýn (örn. uygun þebeke filtresi kullanýn). b) Kaynak iletken hatlarýný - mümkün olduðunca kýsa tutun - birbirine yakýn çektirin (ayrýca EMA sorunlarýný önlemek için) - diðer hatlardan oldukça uzaða yerleþtirin c) Potansiyel dengeleme d) Ýþ parçasýný topraklama - Gerekirse, toprak baðlantýsýný uygun kondansatörler üzerinden yapýn. e) Gerekirse perdeleme - Ortamdaki diðer ekipmanlarý perdeleyin - Komple kaynak donanýmýný perdeleyin VII ud_fr_st_sv_

12 EMA ile ilgili önlemler Elektromanyetik alanlar sebebi henüz bilinmeyen saðlýk sorunlarýna neden olabilirler, - Yakýnda bulunan kiþilerin saðlýðý üzerinde etkiler, örn. kalp pili ve iþitme cihazlarý taþýyanlar - Kalp pili taþýyan kiþiler, cihazýn ve kaynak prosesinin hemen yakýnýnda durmadan önce, doktorundan tavsiye almalýdýr - Kaynak kablolarý ve torcun baþlýk/gövde kýsýmlarý arasýndaki mesafe güvenlik nedeniyle mümkün olduðunca büyük tutulmalýdýr - Kaynak kablolarýný ve hortum paketlerini sýrtýnýzda taþýmayýn ve vücut ve vücut parçalarý etrafýna sarmayýn Özel tehlike noktalarý Elleri, saçlarý, giysi parçalarýný ve aletleri hareketli parçalardan uzak tutun, örneðin: - Vantilatörler - Diþliler - Makaralar - Akslar - Tel makaralarý ve kaynak dikiþleri Tel tahrik motorunun dönen diþlilerini ya da dönen tahrik parçalarýný tutmayýn. Kapaklar ve yan parçalar sadece bakým ve onarým çalýþmasý esnasýnda açýlabilir / uzaklaþtýrýlabilir. Çalýþma esnasýnda - Tüm kapaklarýn kapalý ve tüm kenar parçalarýnýn düzenli þekilde monte edildiðinden emin olun. - Bütün kapaklar ve kenar parçalarý kapalý halde tutulmalýdýr. Torçtan kaynak teli sýzýntýsý yüksek yaralanma riski anlamýna gelir (elin delinmesi, yüzün ve gözlerin yaralanmasý,...). Bu nedenle torcu daima vücuttan uzak tutun (tel sürme ünitesi içeren cihazlar). Kaynak esnasýnda ve kaynaktan sonra iþ parçasýna dokunmayýn - yanma tehlikesi. Soðuyan iþ parçalarýndan cüruf dökülebilir. Bu nedenle iþ parçasýný düzeltme çalýþmasýnda dahi uygun koruyucu ekipman takýn ve diðer kiþilerin yeterli þekilde korunmasýný saðlayýn. Yüksek çalýþma sýcaklýðý olan torç ve diðer donaným parçalarýný üzerinde çalýþmadan önce soðumasýný saðlayýn. Yangýn ve patlama tehlikesi olan yerlerde özel kurallar geçerlidir - ilgili ulusal ve uluslararasý hükümlere riayet edin. Elektrik tehlikesi yüksek olan alanlarda çalýþacak güç kaynaklarý (örn. boyler), (Safety) iþareti ile iþaretlenmelidir. Güç kaynaðý yine de bu tür yerlerde bulunmamalýdýr. Kaçak soðutucu madde nedeniyle yanýk tehlikesi. Ýleri ve geri su akýþý için baðlantýlarý tanýmlamadan önce, soðutma ünitesini devre dýþý býrakýn. ud_fr_st_sv_ VIII

13 Özel tehlike noktalarý (devam) Cihazlarý vinçle taþýmak için, sadece üreticinin uygun yük taþýma araçlarý kullanýn. - Uygun yük taþýma aracýnýn ön görülen tüm aský noktalarýna zincir ya da halat asýn. - Zincir ya da halatlar dikeyden olabildiðince küçük bir açý ile durmalýdýr. - Gaz tüpünü ve tel sürme ünitesini (MIG/MAG ve TIG cihazlarý) uzaklaþtýrýn. Kaynak esnasýnda tel sürme ünitesinin vinç askýsýnda, daima uygun, yalýtýlmýþ tel sürme ünitesi askýsý kullanýn (MIG/MAG ve TIG cihazlarý). Cihaz taþýma kayýþý ya da taþýma tutamaðý ile teçhiz edilmiþse, bu özellikle elle taþýma yapmaya yarar. Vinç, forklift ya da diðer mekanik kaldýrma araçlarý vasýtasýyla taþýma yapmak için, taþýma kayýþý uygun deðildir. Koruyucu gaz baðlantýsý için adaptör kullanýmýnda, renksiz ve kokusuz koruyucu gazýn fark edilmeden sýzýntý yapma tehlikesi. Koruyucu gaz baðlantýsý için, adaptörün cihaz tarafýndaki vida diþlerini montaj öncesinde uygun teflon bantla sarýn. Koruyucu gaz tüpleri nedeniyle tehlike Koruyucu gaz tüpleri basýnç altýnda bulunan gaz içerir ve hasar gördüðünde patlayabilir. Koruyucu gaz tüpleri, kaynak ekipmanýnýn parçasý olduðu için, çok dikkatli bir þekilde kullanýlmalýdýr. Sýkýþtýrýlmýþ gaz içeren koruyucu gaz tüplerini, aþýrý ýsýya, mekanik þoklara, cürufa, çýplak ateþe, kývýlcýma ve arka karþý koruyun. Koruyucu gaz tüplerini dikey monte edin ve devrilmemesi için kýlavuza göre sabitleyin. Koruyucu gaz tüplerini kaynak ya da diðer elektrik devrelerinden uzak tutun. Torcu asla koruyucu gaz tüpüne asmayýn. Koruyucu gaz tüpünü asla kaynak elektrotuna temas ettirmeyin. Patlama tehlikesi - basýnçlý koruyucu gaz tüpü üzerinde asla kaynak yapmayýn. Sadece uygun koruyucu gaz tüplerinin ilgili kullanýmý için daima buna uyan, uygun aksesuar (regülatör, hortum ve baðlantý elemanlarý,...) kullanýn. Koruyucu gaz tüplerini ve aksesuarý sadece iyi durumda kullanýn. Koruyucu gaz tüpü vana ile açýlýrsa, yüzünüzü aðýzdan öteye çevirin. Kaynak yapýlmadýðý takdirde, koruyucu gaz tüpünün vanasýný kapatýn. Koruyucu gaz tüpü baðlý deðilken, kapaðý koruyucu gaz tüpünün vanasý üzerinde býrakýn. Koruyucu gaz tüplerine ve aksesuar parçalarýna yönelik üretici verilerine ve ilgili ulusal ve uluslararasý hükümlere uyun. IX ud_fr_st_sv_

14 Kurulum yerinde ve taþýma esna- sýnda güvenlik tedbirleri Devrilecek bir cihaz hayati tehlike anlamýna gelebilir! Cihazý düz, saðlam alt zemine dengeli bir þekilde yerleþtirin - Maksimum 10 eðim açýsýna izin verilir. Yangýn ve patlama tehlikesi olan yerlerde özel kurallar geçerlidir - ilgili ulusal ve uluslararasý hükümlere riayet edin. Kurum içi talimatlar ve kontroller yardýmýyla çalýþma alaný çevresinin daima temiz ve ferah olmasýný saðlayýn. Cihaz yalnýzca anma deðerleri plakasýnda belirtilen koruma sýnýfýnda kurulmalý ve çalýþtýrýlmalýdýr. Cihaz kurulumunda, cihaz çevresinde 0,5 m (1 ft in.) boþluk olmasýný saðlayýn, böylece soðutma havasýnýn serbestçe içeri akmasýný ve dýþarý çýkmasýný saðlamýþ olursunuz. Cihazý taþýma esnasýnda, geçerli ulusal ve bölgesel direktiflere ve kazalarý önleme kurallarýna uyulduðundan emin olun. Bu özellikle taþýma ve sevk esnasýnda oluþan hasarla ilgili direktifler için geçerlidir. Cihaz her taþýndýðýnda, soðutucu maddeyi tamamen boþaltýn ve aþaðýdaki parçalarý demonte edin: - Tel sürme ünitesi - Tel makarasý - Koruyucu gaz tüpü Ýþletmeye almadan önce, taþýma sonrasýnda cihazý hasar açýsýndan gözle kesinlikle kontrol edin. Ýþletmeye alma öncesi olasý hasarlar eðitimli servis personeline tamir ettirilmelidir. Normal çalýþma esnasýndaki güvenlik önlemleri Cihazý, tüm koruma tertibatlarýnýn tam olarak iþlevlerini yerine getirdiklerinden emin olduktan sonra çalýþtýrýn. Koruma tertibatlarýnýn tam olarak iþlevlerini yerine getirmemesi durumunda: - operatörün ya da üçüncü kiþilerin hayatlarý, - cihaz ve iþletme sahibinin maddi varlýklarý - cihazla verimli çalýþma açýsýndan tehlike mevcuttur. Cihazý devreye almadan önce tam fonksiyonlu olmayan güvenlik ekipmanlarýný tamir edin. Koruma tertibatlarýný asla baypas etmeyin ya da devre dýþý býrakmayýn. Cihazý devreye almadan önce kimsenin risk altýnda olmadýðýndan emin olun. - Cihazý en azýndan haftada bir defa, dýþarýdan fark edilebilir hasarlar ve güvenlik ekipmanlarýnýn fonksiyonelliði açýsýndan kontrol edin. - Koruyucu gaz tüpünü daima iyi sabitleyin ve vinçle taþýma esnasýnda önceden aðýrlýðýný azaltýn. - Cihazlarýmýzda kullanýlmak üzere özellikleri nedeniyle (elektriksel iletkenlik, donma koruma, malzeme uygunluðu, yanabilirlik,...) sadece üreticinin orijinal soðutucu maddesi uygundur. - Sadece üreticinin uygun orijinal soðutucu maddesini kullanýn. - Üreticinin orijinal soðutucu maddesini diðer soðutucu maddelerle karýþtýrmayýn. ud_fr_st_sv_ X

15 Normalçalýþma esnasýndaki güvenlik önlemleri (devam) - Baþka soðutucu madde kullanýmý esnasýnda hasarlar ortaya çýkarsa, üretici bundan sorumlu tutulamaz ve bu tür durumlarda garanti geçersizdir. - Soðutucu madde belirli koþullar altýnda yanýcýdýr. Soðutucu maddeyi sadece kapalý orijinal kutusunda taþýyýn ve ateþleme kaynaklarýndan uzak tutun - Artýk kullanýlmayan soðutucu maddeyi ulusal ve uluslararasý kurallara uygun olarak profesyonel þekilde atýða çýkartýn. Güvenlik veri sayfasýný servis noktanýzdan ya da üreticinin giriþ sayfasýndan elde edebilirsiniz. - Soðutulan tesiste her kaynak baþlangýcýndan önce soðutucu madde seviyesini kontrol edin. Bakým ve onarým Dýþarýdan satýn alýnan parçalarýn, strese dayanýklý ve güvenlik þartlarýný yerine getirecek þekilde tasarlanmýþ ve üretilmiþ olduðu garanti edilmez. Yalnýzca orijinal yedek parçalar ve aþýnmaya maruz kalan parçalarý kullanýn (norm parçalar dahil). Üreticinin onayý olmadan cihaz üzerinde deðiþiklik, ilave ya da tadilat yapmayýn. Kusursuz durumda olmayan yapý parçalarýný derhal deðiþtirin. Sipariþ esnasýnda yedek parça listesine göre tam adý ve malzeme numarasýný yaný sýra cihazýn seri numarasýný belirtin. Teknik güvenlikle ilgili denetimler Üretici, en az her 12 ayda bir cihaz üzerinde teknik güvenlikle ilgili bir denetim yaptýrmanýzý tavsiye eder. Üretici, ayný 12 aylýk zaman aralýðý içinde bir güç kaynaðý kalibrasyonu tavsiye eder. Teknik güvenlikle ilgili denetimi sertifikalý uzman bir elektrikçinin gerçekleþtirmesi tavsiye edilir - modifikasyon ardýndan - montaj ve tadilat ardýndan - tamirat, bakým ve onarým ardýndan - en azýndan her on iki ayda bir. Teknik güvenlikle ilgili denetimler için uygun ulusal ve uluslararasý standartlara ve direktiflere uyun. Teknik güvenlikle ilgili denetimlere ve kalibrasyona yönelik daha fazla bilgiyi servis noktasýndan elde edebilirsiniz. Bu, istek üzerine size gerekli dokümanlarý temin eder. Ýmha etme Bu cihazý ev çöpüne atmayýn! Eskimiþ elektrik ve elektronik aletlerle ilgili 2002/96/AB direktifine ve ulusal yasada yapýlan deðiþikliðe göre kullanýlmýþ elektrikli aletler ayrý olarak toplanmak ve çevresel koruma çerçevesinde geri kazanýma yönlendirilmek zorundadýr. Kullanýlmýþ cihazýnýzý, satýcýnýza iade edin ya da yerel ve yetkili toplama ve imha etme sistemi hakkýnda bilgi edinin. Bu AB direktifinin göz ardý edilmesi, çevreniz ve saðlýðýnýz üzerinde potansiyel bazý etkilerin ortaya çýkmasýna yol açabilir! XI ud_fr_st_sv_

16 Güvenlik iþaretlemesi CE iþareti olan cihazlar, alçak gerilim ve elektromanyetik uyumluluk direktiflerinde belirtilen temel þartlarý yerine getirir (örn. EN standart serisinin ilgili ürün normlarý). CSA uygunluk markasý ile iþaretlenmiþ cihazlar, Kanada ve ABD için ilgili standartlarýn þartlarýný yerine getirir. Veri yedekleme Fabrika ayarlarýnda yapýlacak deðiþikliklere iliþkin verilerin yedeklenmesi kullanýcýnýn sorumluluðundadýr. Kiþisel ayarlarýn silinmesi durumunda üretici hiçbir sorumluluk kabul etmez. Telif hakký Bu kullaným kýlavuzunun telif hakký üreticiye aittir. Metin ve resimler, baskýnýn hazýrlandýðý tarihte geçerli olan teknik düzeyi yansýtmaktadýr. Deðiþiklik yapma hakký saklýdýr. Kullaným kýlavuzunun içeriði, alýcýya hiçbir hak vermez. Ýyileþtirme önerileri ve kullaným kýlavuzundaki hatalara yönelik bilgilendirmeler için teþekkür ederiz. ud_fr_st_sv_ XII

17 Indekiler Genel bilgi... 3 Prensip... 3 Cihaz konsepti... 3 Kullaným alanlarý... 3 Kumanda elemanlarý ve baðlantýlar... 4 Güvenlik... 4 Baðlantýlar... 4 Kumanda elemanlarý... 5 Ýþletmeye almadan önce... 6 Güvenlik... 6 Amaca uygun kullaným... 6 Kurulum hükümleri... 6 Þebeke baðlantýsý... 6 Þebeke gerilimini deðiþtirme (sadece MVm modelleri)... 7 Genel bilgi... 7 Þebeke gerilimini deðiþtirme... 7 Tek fazlý iþletim... 7 Örtülü elektrot kaynaðý... 8 Güvenlik... 8 Hazýrlýk... 8 Yöntem seçme... 8 Kaynak akýmýný ayarlama, ark ateþleme... 8 Sýcak Çalýþtýrma fonksiyonu (Rutil ve Cel yönteminde aktiftir)... 9 Yumuþak Yol Verme fonksiyonu (Bazik yönteminde aktiftir)... 9 Anti-Stick fonksiyonu... 9 TIG kaynaðý Güvenlik Genel bilgi Hazýrlýk Yöntem seçme Kaynak akýmýný ayarlama, ark ateþleme Koruyucu gaz miktarýný ayarlama...11 TIG-Comfort-Stop Fonksiyonu Ayar menüsü Ayar olanaklarý Çalýþma prensibi Parametre ayarlamak Dinamik parametresi CEL karakteristik eðri parametresi TIG-Comfort-Stop parametresi Darbe frekansý parametresi Voltage Reduction Device (sadece VRD modelleri) Genel bilgi Güvenlik prensibi Jeneratör iþletimi Gereksinimler Hata tespiti ve sorun giderme Güvenlik Hata tespiti Statü görüntülemek Bakým, onarým ve atýk yönetimi Genel bilgi Her iþletmeye alma sýrasýnda Her 2 ayda bir

18 Her 6 ayda bir Ýmha etme Teknik özellikler Güvenlik TP 2500, TP 2500 RC, TP 2500 TIG TP 2500 MVm, TP 2500 TIG MVm TP 3500, TP 3500 RC, TP 3500 TIG TP 3500 MVm, TP 3500 TIG MVm

19 Genel bilgi Prensip TP 2500 ve TP 3500 güç kaynaklarý yeni nesil kaynak inverterlerinin bir baþka önemli konusudur. Yüksek güç elektroniði sayesinde yüksek performanslý ve düþük aðýrlýða sahip eþsiz bir güç kaynaðý yapýlmýþtýr. Þekil 1 Güç kaynaðý TP 2500 Güç kaynaðý rezonans inverter prensibine göre çalýþýr ve bu nedenle bir dizi avantaj saðlar: - Kararlý ark ve ideal karakteristik eðrisi için akýllý kontrol - Mümkün olan en düþük aðýrlýkta ve en küçük boyutlarda üstün ateþleme ve kaynak özellikleri - Optimum verimde yüksek anahtarlama frekansý Elektronik regülatör güç kaynaðý karakteristiðini kaynak yapýlacak elektrota uyarlar. Rutil elektrot (rutil), bazik elektrot (bazik) veya selüloz elektrot (CEL) kullanýmýnda mükemmel kaynak sonuçlarý için özellikle tercih edilen bir iþletim modu saðlar. Cihaz konsepti TP 2500 / 3500 güç kaynaðýnýn bütün farklý modelleri küçük ve kompakt yapýdadýr, bununla birlikte zor kullaným alanlarýnda bile güvenilir þekilde iþlev görmesi için ayný zamanda çok saðlam bir þekilde tasarlanmýþtýr. Paslanmaz çelik kýzaklar içeren toz boya kaplanmýþ sac mahfazalar ve plastik çerçeve ile korunan bayonet sürgüye sahip uygun kumanda elemanlarý ve baðlantý soketleri en üst talepleri bile karþýlar. Taþýma kayýþý rahat taþýmaya olanak saðlar, hem iþyeri içinde hem de þantiyelerde kullanmak için uygundur. TP 2500 / 3500 standart güç kaynaðýnýn kapsamlý donanýmýna ek olarak TP 2500 / 3500 RC, TP 2500 / 3500 TIG, TP 2500 / 3500 VRD ve TP 2500 / 3500 MVm modelleri diðer birçok olanaklar saðlar. Kullaným alanlarý Örtülü elektrot kaynaðýnýn yanýnda TP 2500 / 3500 serisi cihazlar ayrýca TIG kaynaðýna yönelik konforlu fonksiyonellik saðlar, örn. temaslý ateþleme ve pratik TIG-Comfort-Stop (TCS) fonksiyonu. Buna ek olarak TP 2500 / 3500 TIG modeli darbeli ark kaynak iþletim moduna sahiptir. TP 2500 / 3500 serisi cihazlar küçük boyutlarý dolayýsýyla özellikle þantiyelerde mobil kullaným için ve montaj iþleri için uygundur. Ayrýca cihazlar endüstriyel ve ticari iþletmelerdeki yerleþik uygulamalarda verimli ve ekonomik alternatiflerdir. 3

20 Kumanda elemanlarý ve baðlantýlar Güvenlik UYARI! Hatalý kullaným ciddi can ve mal kayýplarýna yol açabilir. Burada tarif edilen iþlevleri aþaðýdaki dokümanlarý tam olarak okuduktan ve anladýktan sonra kullanýn: - bu kullaným kýlavuzu - baþta güvenlik talimatlarý olmak üzere sistem bileþenlerine ait tüm kullaným kýlavuzlarý Baðlantýlar (2) (1) (4) (5) (6) (3) Þekil 2 Ön ve arka tarafta bulunan elemanlar ve baðlantý noktalarý (1) Þebeke þalteri (2) Koruyucu gaz baðlantý soketi (sadece TP 2500 / 3500 TIG durumunda)... gaz hortumu baðlantýsý içindir (3) Toz oz filtresi... fanýn emiþ bölgesinde bulunur - Yoðun toz durumunda mahfaza iç kýsmýnýn kirlenmesini önler NOT! Üretici firma güç kaynaðýnýn özellikle toz filtresi ile çalýþtýrýlmasý önermektedir. (4) (+) Bayonet kilit mekanizmalý akým soketi... aþaðýdakilerin baðlantýsý için kullanýlýr - Örtülü elektrot kaynaðýnda örtülü elektrot ya da þasi kablosu için (elektrot tipine baðlý olarak) - TIG kaynaðý durumunda þasi kablosu için (5) (-) Bayonet kilit mekanizmalý akým soketi... aþaðýdakilerin baðlantýsý için kullanýlýr - Örtülü elektrot kaynaðýnda örtülü elektrot ya da þasi kablosu için (elektrot tipine baðlý olarak) - TIG kaynaðý durumunda torç için (elektrik baðlantýsý) (6) Uzaktan kumanda baðlantý soketi... kullaným amacý - uzaktan kumanda baðlantýsý içindir 4

TransPocket 2500 / 3500 TIG. TransPocket 2500 / 3500 RC. / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics

TransPocket 2500 / 3500 TIG. TransPocket 2500 / 3500 RC. / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

7201 2600 10/2003 TR(TR)

7201 2600 10/2003 TR(TR) 7201 2600 10/2003 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Önsöz Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V.

7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V. 7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Sayýn Müþterimiz, Buderus ürünü yoðuþmalý kazanlar Logamax

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Titreþim Denetleyici Tip 640

Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim hýzý (mm/s, rms) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz Ýþletim kýlavuzu Türkçe Ýþletim kýlavuzu Titreþim Denetleyici Tip 640 Standart

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ SÜSPANSÝYON GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ... R-1 ÖN TEKERLEK DÜZENÝ AYARI... R-2 ÖN SÜSPANSÝYON... R-3 ARAÇ YÜKSEKLÝÐÝ AYARI... R-3 ÖN AMORTÝSÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI...

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU Türkiye den Dünya ya GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK Dikkat Etmeniz Gerekenler Kılavuzları okuyun Montajý gerçekleþtirmeden ve ilk kez çalýþtýrmadan önce, bu kýlavuzu okuyun. Güç kondansatörlerinin

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

Önemli Güvenlik Bilgileri

Önemli Güvenlik Bilgileri Türkçe 31-1 Önemli Güvenlik Bilgileri Sunucu, Saklama, Güç, Að ve Raf Ürünleri için Ürünü Kurmadan Önce Okuyun Tüm ürün güvenlik ve kullanma talimatlarýný izleyin ve uygulayýn. Daima ekipmanla birlikte

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Durum simgeleri Telefonunuz Akü þarj durumu Sesli posta kutusunun aktif edilmesi / Görülmesi gereken bilgiler Programlanmýþ randevu hatýrlatmasý

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Lincoln Electric. Örtülü Elektrod Kaynaðý

Lincoln Electric. Örtülü Elektrod Kaynaðý Lincoln Electric Örtülü Elektrod Kaynaðý Örtülü elektrod ark (MMA) Kaynak yöntemi Örtülü Elektrod Ark Kaynaðý (MMA Manual Metal Arc) Örtülü elektrodlarla gerçekleþtirilen ark kaynaðý yöntemi (MMA), metallerin

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

/2015 TR(TR)

/2015 TR(TR) 72012600 03/2015 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Önsöz Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ l CORONA DISHARGE SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ > Uygulanan yüksek voltaj, ultra keskin noktasal sensör çevresinde dairesel ýþýn dalgasý oluþturur.

Detaylı

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý 3. DONANIM Daha öncede belirtildiði gibi gazaltý kaynak yöntemi yarý otomatik veya otomatik olarak kullanýlabilir. Her iki halde de yöntemin temel elemanlarý aþaðýdaki gibidir : a) Kaynak torcu (hava veya

Detaylı

TIG Kaynak Makineleri

TIG Kaynak Makineleri Lincoln Electric Precision TIG 275 / TIG 375 SINIFININ EN GELÝÞMÝÞ PROFESYONEL TÝP TIG KAYNAK MAKÝNESÝ TIG Kaynak Makineleri KUSURSUZ ARK BAÞLANGICI KARARLI ve ODAKLANMIÞ ARK HASSAS KRATER DOLGUSU Precision

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý

Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý Talimat Sayfasý P/N 73573D Turkish Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý. Giriþ Bu talimat sayfasý, Metrik Porselen Sýr Pudra Pompasý. Pompa, verimliliði yüksek venturi tipi pudra pompasý. Akýþkanlaþtýrýlmýþ

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Montaj ve bakým kýlavuzu

Montaj ve bakým kýlavuzu Montaj ve bakým kýlavuzu Duvar tipi yoðuþmalý kazan Logamax plus GB62-65/80/00 Yetkili Firmalar için Lütfen montajdan ve bakýmdan önce dikkatlice okuyunuz 725 6200 (02/20) TR Ürün tanýmý Ürün tanýmý 5

Detaylı

HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu

HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Aksesuarlar 3 Kurulum ve Programlama HeartSine samaritan PAD Trainer PAK'ýn

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU 1 Maddenin ya da preparatýn özdeþliði ve tedarikçi Ürün Adý: METHANOL Bilgi Formu Numarasý: 661934 4. 0. 0 Madde/Preparat Kullanýmý: Temizleme maddesi, /, Reaktif Ürün Parça Numarasý: 661934 GÜVENLÝK BÝLGÝ

Detaylı

HYDRONIC M. Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý. Dizel yakýt için motordan baðýmsýz su ýsýtma cihazý

HYDRONIC M. Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý. Dizel yakýt için motordan baðýmsýz su ýsýtma cihazý HYDRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Isýtma cihazý Sipariþ numarasý HYDRONIC 10 12 Volt 25 2160 05 00 00 HYDRONIC 10 24 Volt 25 2161 05 00 00 Dizel yakýt için motordan baðýmsýz

Detaylı

Ürün özellikleri: AX ve BIAS deðerleri baðýmsýz ayarlanabilir. Aþaðý açýlan panel ile kolay sigorta deðiþimi yapýlabilir. ax ve S için, ön panelde kurulan VR ile kolay ayarlama imkaný sunar. ulti-led ekran

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek E n e r j i K o n t r o l M o n i t ö r S i s t e m i Enerji yüklerini akýllýca düþürmek Desentral I/O Profibus DP V0 Modbus RTU Modem/PC Yazýcý Prorem ý Enerji Kontrol Monitör Sistemi Kullanýmý Kullanýmý

Detaylı

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn

Detaylı

Alan Sensörü Boyutlar Braket montajý Opsiyon Opsiyon Opsiyon

Alan Sensörü Boyutlar <Verici> <Alýcý> Braket montajý Opsiyon Opsiyon Opsiyon Plastik gövdeli alan sensörü Özellikler Fresnel lensli mm ince gövde Plastik (P/AS) enjeksiyonlu gövde Ýletimi durdurma fonksiyonu, Karþýlýklý enterferans önleme fonksiyonu, Ýþ göstergesi yanýp sönme fonksiyonu,

Detaylı