TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG"

Transkript

1 TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011

2

3 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ olduðunuz güvene teþekkür ederiz ve yüksek teknoloji ile donatýlmýþ bu Fronius ürününü aldýðýnýz için sizi kutlarýz. Elinizdeki bu kýlavuz, sahip olduðunuz ürün hakkýnda bilgi sahibi olmanýza yardýmcý olacaktýr. Bu kýlavuzu dikkatli bir þekilde okuyarak elinizdeki Fronius ürününün çok yönlü kullaným olanaklarýný öðreneceksiniz. Ancak bu þekilde ürününüzün sunduðu avantajlardan en üst düzeyde faydalanabilirsiniz. Lütfen güvenlik talimatlarýna uyun ve ürünün kullanýldýðý yeri daha güvenli hale getirin. Ürünün dikkatli ve hassas bir þekilde kullanýlmasý kalitesinin ve güvenilirliðinin uzun sürmesini saðlayacaktýr. Bu talimatlar üründen kusursuz sonuçlar elde etmenizin de önkoþuludur. 1 ud_fr_st_et_

4

5 Güvenlik kurallarý TEHLÝKE! TEHLÝKE! Doðrudan tehdit oluþturan bir tehlikeyi ifade eder. Bu tehlike önlenmediði takdirde ölüm ya da ciddi yaralanma meydana gelir. UYARI! UYARI! Tehlikeli oluþturmasý muhtemel bir durumu ifade eder. Bu tehlike önlenmediði takdirde ölüm ve ciddi yaralanma meydana gelebilir. DÝKKAT! DÝKKAT! Zarar vermesi muhtemel bir durumu ifade eder. Bu tehlike önlenmediði takdirde hafif ya da küçük çaplý yaralanmalar ve maddi kayýplar meydana gelebilir. NOT! NOT! yapýlan iþlemin sonuçlarýný etkileyebilecek tehlikeleri ve ekipmanda meydana gelebilecek olasý hasarlarý ifade eder. Önemli! Önemli! ibaresi uygulamaya yönelik ipuçlarýný ve diðer önemli bilgileri ifade eder. Zarar verici ya da tehlikeli bir durum için bir ikaz sözcüðü yoktur. Güvenlik talimatlarý bölümünde yer alan sembollerden birini gördüðünüzde çok dikkatli olmanýz gerekir. Genel bilgi Cihaz, günümüz teknolojisine ve geçerliliði kabul edilmiþ düzenlemelere uygun olarak üretilmiþtir. Bununla birlikte hatalý ya da amaç dýþý kullanýmda; - operatörün ya da üçüncü kiþilerin hayatlarý, - cihaz ve iþletme sahibinin maddi varlýklarý, - cihazla verimli çalýþma açýsýndan tehlike mevcuttur. Cihazýn devreye alýnmasý, kullanýlmasý, bakýmý ve onarýmý ile görevli kiþilerin, - gerekli yetkinliðe sahip olmasý, - kaynak bilgisine sahip olmasý ve - bu kullaným kýlavuzunu eksiksiz bir þekilde okuyarak tam olarak uygulamasý zorunludur. Kullaným kýlavuzu, sürekli olarak cihazýn kullanýldýðý yerde muhafaza edilmelidir. Kullaným kýlavuzuna ek olarak, kazalarý önlemeye ve çevrenin korunmasýna yönelik geçerli, genel ve yerel düzenlemelerin þart koþulmasý ve bunlara uyulmasý zorunludur. Cihaz üzerindeki tüm güvenlik ve tehlike notlarý, - okunur durumda bulunacak - zarar görmeyecek, çýkartýlmayacak - üzeri kapatýlamayacak, üzerine herhangi bir þey yapýþtýrýlmayacak ya da üzeri boyanmayacaktýr. Cihaz üzerinde bulunan güvenlik ve tehlike notlarýnýn yerleri için cihazýnýzýn kullaným kýlavuzunun Genel bilgi bölümüne bakýn. Güvenliði etkileyebilecek arýzalarý cihazý devreye almadan önce ortadan kaldýrýn. Söz konusu olan sizin güvenliðiniz! I ud_fr_st_sv_

6 Amaca uygun kullaným Cihaz yalnýzca kullaným amacýna uygun iþler için kullanýlmalýdýr. Cihaz yalnýzca anma deðerleri plakasýnda belirtilen kaynak yöntemleri için tasarlanmýþtýr. Baþka türlü ya da bu çerçevenin dýþýna çýkan kullanýmlar, kullaným amacýna uygun olarak kabul edilmez. Bu türden kullanýmlardan doðan hasarlardan üretici sorumlu deðildir. Amaca uygun kullaným kapsamýna þu hususlar da dahildir: - kullaným kýlavuzundaki tüm bilgi notlarýnýn tam olarak okunmasý ve tatbik edilmesi - tüm güvenlik ve tehlike notlarýnýn tam olarak okunmasý ve tatbik edilmesi - denetim ve bakým iþlerinin yapýlmasý Cihazý aþaðýdaki uygulamalar için asla kullanmayýn: - Borularýn buzunu çözme - Pilleri/Aküleri þarj etme - Motorlara yol verme Cihaz, endüstri ve ticaret alanýnda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Yaþam alanýnda kullanýmdan kaynaklanan zararlardan üretici sorumlu tutulamaz. Kusurlu ya da hatalý iþ sonuçlarý dolayýsýyla üretici hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ortam koþullarý Cihazýn belirtilen alanlar dýþýnda çalýþtýrýlmasý ya da depolanmasý da amaç dýþý kullaným olarak deðerlendirilir. Bu türden kullanýmlardan doðan hasarlardan üretici sorumlu deðildir. Ortam havasýnýn sýcaklýk aralýðý: - iþletme esnasýnda: -10 C ila + 40 C (14 F ila 104 F) - taþýma ve depolama esnasýnda: - 25 C ila + 55 C (-13 F ila 131 F) Baðýl hava nemi: - 40 C de (104 F) % C de (68 F) % 90 Ortam havasý: tozdan, asitlerden, aþýndýrýcý gazlardan ya da kimyasal maddelerden vb. arýndýrýlmýþ olmalýdýr Deniz seviyesinden yükseklik: 2000 m ye kadar (6500 ft.) Ýþletme sahibinin yükümlülükleri Sadece cihaz üzerinde çalýþmasýna izin verilen kiþilerin, - iþ güvenliði ve kazalarý önleme konusunda temel kurallara aþina olmasý ve cihazýn kullanýmý konusunda eðitilmiþ olmasý - bu kullaným kýlavuzunda yer alan Güvenlik kurallarý bölümünü ve uyarý notlarýný okumasý, anlamasý ve bunu imzasý ile doðrulamasý - taleplere uygun iþ sonuçlarý konusunda eðitimli olmasý iþletme sahibinin sorumluluðundadýr. Personelin güvenlik bilinciyle çalýþýp çalýþmadýðý düzenli aralýklarla kontrol edilmelidir. ud_fr_st_sv_ II

7 Personel yüküm- lülükleri Cihazda çalýþmakla yükümlü tüm kiþiler, çalýþma öncesinde - iþ güvenliði ve kazalarý önleme konusunda temel kurallara uymakla - bu kullaným kýlavuzundaki Güvenlik kurallarý bölümünü ve uyarý notlarýný okumakla ve bunlarý anladýðýný ve uyguladýðýný imza ile onaylamakla mükelleftir. Ýþ yerini terk etmeden önce, kimse yokken dahi can ve mal kayýplarýnýn oluþmayacaðýndan emin olun. Þebeke baðlantýsý Yüksek güçlü cihazlar güç tüketimleri nedeniyle þebekenin enerji kalitesini etkileyebilirler. Bu durum bazý cihaz tiplerini aþaðýdaki þekillerde ilgilendirebilir: - Baðlantý ile ilgili sýnýrlamalar - Ýzin verilen maksimum þebeke empedansý ile ilgili þartlar *) - Ýzin verilen minimum kýsa devre kapasitesi *) *) umumi þebekeye yapýlan her bir arabirim üzerinde teknik özelliklere bakýnýz Bu durumda iþletme sahibi ya da cihaz kullanýcýsý, cihaz baðlantýsýnýn yapýlýp yapýlamayacaðýna elektrik daðýtým þirketine danýþarak karar vermek zorundadýr. Kendini koruma ve çalýþanlarýn korunmasý Kaynak esnasýnda çok sayýda tehlike oluþur, örn.: - Kývýlcým, etrafa saçýlan sýcak metal parçalar - gözlere ve deriye zarar veren ark ýþýnýmý - kalp pili taþýyan kiþiler için hayati tehlike anlamýna gelen tehlikeli elektromanyetik alanlar - þebeke ve kaynak akýmý nedeniyle elektrik kazalarý - artan gürültü kirliliði - zararlý kaynak dumaný ve gazlar Kaynak iþlemi esnasýnda iþ parçasý üzerinde çalýþan kiþiler aþaðýda belirtilen özelliklere sahip uygun koruyucu giysiler kullanmalýdýr: - aleve dayanýklý - yalýtýcý ve kuru - tüm bedeni kaplayan, hasar görmemiþ ve iyi durumda - Koruyucu kask - paçasýz pantolon III ud_fr_st_sv_

8 Kendini koruma ve çalýþanlarýn korunmasý (devam) Koruyucu giyinme ayrýca þunlarý içerir: - Uygun filtre içeren koruyucu siperlik vasýtasýyla gözleri ve yüzü UV ýþýnlarýna, ýsýya ve kývýlcýma karþý koruyun. - Koruyucu siperlik gerisinde kenar korumasý olan uygun bir koruyucu gözlük takýn. - Saðlam, ýslak yüzeylerde bile yalýtým saðlayan ayakkabý giyin - Elleri uygun eldivenlerle koruyun (elektrik yalýtýmý, ýsýdan koruma). - Gürültü maruziyet düzeyini azaltmak ve yaralanmalardan korunmak için kulaklýk takýn. Ýnsanlarý, özellikle çocuklarý, cihazlarýn iþletimi ve kaynak prosesi esnasýnda uzak tutun. Buna raðmen etrafta insanlar bulunduðu takdirde - ortaya çýkabilecek tehlikeler konusunda (ark nedeniyle parlama, kývýlcým, saðlýða zararlý kaynak dumaný, gürültü kirliliði nedeniyle yaralanma tehlikesi, þebeke ya da kaynak akýmý nedeniyle olasý kazalar vb.) bu kiþileri bilgilendirin, - uygun korunma araçlarý bulundurun ya da - uygun koruyucu duvarlar ve perdeler inþa edin. Gürültü emisyonu deðerlerine iliþkin bilgiler Cihaz boþta iken ve EN uyarýnca standart yükte izin verilen maksimum çalýþma noktasýna uygun olarak çalýþma sonrasý soðuma evresinde 80dB(A) dan düþük bir maksimum ses þiddeti seviyesi (ref. 1pW) üretir. Yönteme ve ortama göre deðiþiklik gösterdiði için, iþyeri ile ilgili bir emisyon deðeri kaynak esnasýnda (ve kesme esnasýnda) belirtilmeyebilir. Kaynak yöntemi (MIG/MAG kaynaðý, TIG kaynaðý), seçilen akým tipi (doðru akým, alternatif akým), güç aralýðý, kaynatýlmýþ metal tipi, iþ parçasýnýn rezonans karakteristiði, iþ yeri ortamý gibi çok farklý parametrelere baðlýdýr. Zararlý gazlar ve buharlar nede- niyle tehlike Kaynak esnasýnda ortaya çýkan duman saðlýða zararlý gazlar ve buharlar içerir. Kaynak dumaný doðum kusurlarýna ve kansere yol açabilecek kimyasal maddeler içerir. Baþýnýzý ortaya çýkan kaynak dumanýndan ve gazlardan uzak turun. Ortaya çýkan duman ve zararlý gazlarý - solumayýn - uygun araçlarla çalýþma alanýndan tahliye edin. Yeterli taze hava giriþi saðlayýn. Yetersiz havalandýrma durumunda, hava giriþi olan solunum koruyucu maske kullanýn. Emiþ gücünün yeterli olup olmadýðý konusunda belirsizlik varsa, ölçülen zararlý madde emisyon deðerlerini izin verilen sýnýr deðerlerle karþýlaþtýrýn. ud_fr_st_sv_ IV

9 Zararlý gazlar ve buharlar nede- niyle tehlike (devam) Aþaðýdaki parçalar diðerlerine nazaran kaynak dumanýnýn zararlýlýk derecesinden sorumludur: - Ýþ parçasý için teþkil edilen metaller - Elektrotlar - Kaplamalar - Temizleyiciler, yað gidericiler ve benzerleri Bu nedenle listelenen bileþenlere iliþkin uygun malzeme güvenliði veri sayfalarýný ve üretici verilerini göz önünde bulundurun. Alev alabilir buharlarý (örn. solvent buharlarý) arkýn ýþýnýn alanýndan uzak tutun. Kývýlcým nedeniyle tehlike Kývýlcým, yangýnlara ve patlamalara neden olabilir. Yanýcý maddelerin yakýnýnda asla kaynak yapmayýn. Yanýcý malzemeler arktan en az 11 metre (35 ft.) uzakta olmalýdýr ya da test edilmiþ bir kapak ile kaplanmýþ olmalýdýr. Uygun, test edilmiþ yangýn söndürücüleri hazýr bulundurun. Kývýlcým ve sýcak metal parçalarý küçük çatlak ve deliklerden bile etraftaki alanlara ulaþabilir. Yaralanma ve yangýn tehlikesi oluþmamasý için uygun tedbirler alýn. Uygun ulusal ve uluslararasý standartlara göre hazýrlanmayan, yangýn ve patlama tehlikesi olan alanlarda ve kapalý tanklarda, varillerde ya da borularda kaynak yapmayýn. Ýçinde gaz, yakýt, mineral yaðý vb. depolanmýþ olan konteynerlerde kaynak yapýlmamalýdýr. Artýk madde nedeniyle patlama tehlikesi olabilir. Þebeke ve kaynak akýmý nedeniyle tehlikeler Elektrik çarpmasý çok tehlikelidir ve öldürücü olabilir. Cihazýn içindeki ve dýþýndaki gerilim altýnda bulunan parçalara dokunmayýn. MIG/MAG ve TIG kaynaðýnda, kaynak teli, tel makarasý, tahrik makaralarý ve kaynak teli ile baðlantýlý olan tüm metal parçalar da gerilim altýnda bulunur. Tel sürme ünitesini daima yeterli þekilde yalýtýlmýþ alt zemine yerleþtirin ya da uygun, yalýtýlmýþ tel sürme ünitesi giriþi kullanýn. Kiþisel korunma ve çalýþanlarýn korunmasý için toprak ya da toprak potansiyeli karþýsýnda bulunan yeterli þekilde yalýtýlmýþ, kuru altlýk ya da kapak saðlayýn. Altlýk ya da kapak, tüm bölgeyi gövde ve toprak ya da toprak potansiyeli arasýnda tamamen kaplamalýdýr. Tüm kablo ve iletim hatlarý sýký, hasarsýz, izole edilmiþ ve yeterli ölçülere sahip olmalýdýr. Gevþek baðlantýlarý, yanýk, hasar görmüþ ya da yetersiz ölçülere sahip kablolarý ve iletim hatlarýný derhal uzaklaþtýrýn. V ud_fr_st_sv_

10 Þebeke ve kaynak akýmý nedeniyle tehlikeler (devam) Kablolarý ya da iletim hatlarýný ne gövde ne de gövde parçalarý etrafýna dolamayýn. Kaynak elektrotu (örtülü elektrot, tungsten elektrot, kaynak teli,...) - soðutmak için asla sývý içine daldýrmayýn - devrede bulunan güç kaynaðýna asla temas etmeyin. Ýki kaynak cihazýnýn kaynak elektrotlarý arasýnda, örneðin bir kaynak cihazýnýn iki kat boþta gerilimi ortaya çýkabilir. Her iki elektrot potansiyeline ayný anda temas edince muhtemelen hayati tehlikeye neden olabilir. Þebeke ve cihaz besleme kablolarýný, koruyucu iletkenin fonksiyonel etkinliði açýsýndan uzman bir elektrikçiye düzenli olarak kontrol ettirin. Cihazý sadece koruyucu iletken içeren bir þebekede ve koruyucu iletken kontaðý olan bir prizde çalýþtýrýn. Cihaz, koruyucu iletken içermeyen bir þebekede ve koruyucu iletken kontaðý olmayan bir prizde çalýþtýrýldýðý takdirde, bu aðýr ihmal olarak sayýlýr. Bu türden kullanýmlardan doðan hasarlardan üretici sorumlu deðildir. Gerekirse iþ parçasýný yeterli düzeyde topraklamak için uygun araçlar temin edin. Kullanýlan cihazlarý devreden çýkarmayýn. Yüksekte çalýþýrken düþmeyi önlemek için emniyet kemeri takýn. Cihaz üzerinde çalýþmadan önce, cihazý kapatýn ve þebeke fiþini çekin. Cihazý, þebeke fiþi takýlmasýn ve tekrar açýlmasýn diye açýk þekilde okunabilen ve anlaþýlýr bir uyarý levhasý ile güvenceye alýn. Cihazý açtýktan sonra: - elektrik yükleri depolayan tüm yapý parçalarýný deþarj edin - cihazýn tüm bileþenlerinin enerjisiz olduðundan emin olun. Gerilim altýnda bulunan parçalarda çalýþmak gerekirse, ana þalteri zamanýnda devreden çýkaracak ikinci bir kiþi çaðýrýn. Kaçak kaynak akýmlarý Aþaðýda belirtilen uyarýlar dikkate alýnmazsa, kaçak kaynak akýmý oluþmasý mümkündür, bu akýmlar aþaðýdakilere neden olabilir: - Yangýn tehlikesi - Ýþ parçasýna baðlý olan yapý parçalarýnýn aþýrý ýsýnmasý - Koruyucu iletkenlerin tahrip olmasý - Cihazýn ve diðer elektrik tesisatýnýn hasar görmesi Ýþ parçasý klempinin iþ parçasýna saðlam þekilde baðlanmasýný saðlayýn. Ýþ parçasý klempini, kaynak yapýlacak yere mümkün olduðunca yakýn þekilde sabitleyin. Elektriði ileten zeminde, yeterli izolasyona sahip cihazý zemine yerleþtirin. ud_fr_st_sv_ VI

11 Kaçak kaynak akýmlarý (devam) Akým bölücü, çift baþlýklý yuva vb. kullanýmýnda, aþaðýdakilere dikkat edin: Kullanýlmayan torç / elektrot tutucu elektrotu bile gerilim taþýr. Kullanýlmayan torç / elektrot tutucu için yeterli düzeyde yalýtýlmýþ bir depolama alaný saðlayýn. Otomatik MIG/MAG uygulamalarýnda, tel sürme için sadece kaynak teli fýçýsýndan, büyük makaradan ya da tel makarasýndan izole edilen kaynak teli sürün. EMU cihaz sýnýfla- rý Emisyon sýnýfý A olan cihazlar: - yalnýzca sanayi bölgelerinde kullaným için uygundur - bunun dýþýndaki bölgelerde performansý etkileyen ve tahrip edici arýzalara yol açabilir. Emisyon sýnýfý B olan cihazlar: - yerleþim ve sanayi bölgeleri için öngörülen emisyon þartlarýný saðlarlar. Bu durum enerjinin umumi bir alçak gerilim þebekesinden temin edildiði yerleþim bölgeleri için de geçerlidir. Anma deðerleri plakasýna ya da teknik özelliklere uygun EMU cihaz sýnýfý EMU ile ilgili önlemler Bazý özel durumlarda normlarda belirtilen emisyon sýnýr deðerlerinin aþýlmamasýna raðmen öngörülen uygulama alanýna yönelik bazý etkiler ortaya çýkabilir (örn.kurulumun yapýldýðý yerde hassas cihazlar varsa ya da kurulumun yapýldýðý yerin yakýnlarýnda radyo ya da televizyon alýcýlarý varsa). Bu türden bir durumda arýzanýn ortadan kaldýrýlmasý için gerekli önlemleri almak iþletme sahibinin sorumluluðundadýr. Ortamdaki olasý sorunlarý ve tesisatýn arýzalara karþý dayanýklýlýðýný ulusal ve uluslararasý hükümlere göre test edin ve deðerlendirin: - Güvenlik ekipmanlarý - Þebeke, sinyal ve veri aktarým hatlarý - EDV ve telekomünikasyon ekipmanlarý - Ölçme ve kalibrasyon ekipmanlarý EMU sorunlarýný önleyecek destekleyici tedbirler: a) Þebeke beslemesi - Uygun þebeke baðlantýsýna raðmen elektromanyetik bozulmalar ortaya çýkarsa, ek tedbirler alýn (örn. uygun þebeke filtresi kullanýn). b) Kaynak iletken hatlarýný - mümkün olduðunca kýsa tutun - birbirine yakýn çektirin (ayrýca EMA sorunlarýný önlemek için) - diðer hatlardan oldukça uzaða yerleþtirin c) Potansiyel dengeleme d) Ýþ parçasýný topraklama - Gerekirse, toprak baðlantýsýný uygun kondansatörler üzerinden yapýn. e) Gerekirse perdeleme - Ortamdaki diðer ekipmanlarý perdeleyin - Komple kaynak donanýmýný perdeleyin VII ud_fr_st_sv_

12 EMA ile ilgili önlemler Elektromanyetik alanlar sebebi henüz bilinmeyen saðlýk sorunlarýna neden olabilirler, - Yakýnda bulunan kiþilerin saðlýðý üzerinde etkiler, örn. kalp pili ve iþitme cihazlarý taþýyanlar - Kalp pili taþýyan kiþiler, cihazýn ve kaynak prosesinin hemen yakýnýnda durmadan önce, doktorundan tavsiye almalýdýr - Kaynak kablolarý ve torcun baþlýk/gövde kýsýmlarý arasýndaki mesafe güvenlik nedeniyle mümkün olduðunca büyük tutulmalýdýr - Kaynak kablolarýný ve hortum paketlerini sýrtýnýzda taþýmayýn ve vücut ve vücut parçalarý etrafýna sarmayýn Özel tehlike noktalarý Elleri, saçlarý, giysi parçalarýný ve aletleri hareketli parçalardan uzak tutun, örneðin: - Vantilatörler - Diþliler - Makaralar - Akslar - Tel makaralarý ve kaynak dikiþleri Tel tahrik motorunun dönen diþlilerini ya da dönen tahrik parçalarýný tutmayýn. Kapaklar ve yan parçalar sadece bakým ve onarým çalýþmasý esnasýnda açýlabilir / uzaklaþtýrýlabilir. Çalýþma esnasýnda - Tüm kapaklarýn kapalý ve tüm kenar parçalarýnýn düzenli þekilde monte edildiðinden emin olun. - Bütün kapaklar ve kenar parçalarý kapalý halde tutulmalýdýr. Torçtan kaynak teli sýzýntýsý yüksek yaralanma riski anlamýna gelir (elin delinmesi, yüzün ve gözlerin yaralanmasý,...). Bu nedenle torcu daima vücuttan uzak tutun (tel sürme ünitesi içeren cihazlar). Kaynak esnasýnda ve kaynaktan sonra iþ parçasýna dokunmayýn - yanma tehlikesi. Soðuyan iþ parçalarýndan cüruf dökülebilir. Bu nedenle iþ parçasýný düzeltme çalýþmasýnda dahi uygun koruyucu ekipman takýn ve diðer kiþilerin yeterli þekilde korunmasýný saðlayýn. Yüksek çalýþma sýcaklýðý olan torç ve diðer donaným parçalarýný üzerinde çalýþmadan önce soðumasýný saðlayýn. Yangýn ve patlama tehlikesi olan yerlerde özel kurallar geçerlidir - ilgili ulusal ve uluslararasý hükümlere riayet edin. Elektrik tehlikesi yüksek olan alanlarda çalýþacak güç kaynaklarý (örn. boyler), (Safety) iþareti ile iþaretlenmelidir. Güç kaynaðý yine de bu tür yerlerde bulunmamalýdýr. Kaçak soðutucu madde nedeniyle yanýk tehlikesi. Ýleri ve geri su akýþý için baðlantýlarý tanýmlamadan önce, soðutma ünitesini devre dýþý býrakýn. ud_fr_st_sv_ VIII

13 Özel tehlike noktalarý (devam) Cihazlarý vinçle taþýmak için, sadece üreticinin uygun yük taþýma araçlarý kullanýn. - Uygun yük taþýma aracýnýn ön görülen tüm aský noktalarýna zincir ya da halat asýn. - Zincir ya da halatlar dikeyden olabildiðince küçük bir açý ile durmalýdýr. - Gaz tüpünü ve tel sürme ünitesini (MIG/MAG ve TIG cihazlarý) uzaklaþtýrýn. Kaynak esnasýnda tel sürme ünitesinin vinç askýsýnda, daima uygun, yalýtýlmýþ tel sürme ünitesi askýsý kullanýn (MIG/MAG ve TIG cihazlarý). Cihaz taþýma kayýþý ya da taþýma tutamaðý ile teçhiz edilmiþse, bu özellikle elle taþýma yapmaya yarar. Vinç, forklift ya da diðer mekanik kaldýrma araçlarý vasýtasýyla taþýma yapmak için, taþýma kayýþý uygun deðildir. Koruyucu gaz baðlantýsý için adaptör kullanýmýnda, renksiz ve kokusuz koruyucu gazýn fark edilmeden sýzýntý yapma tehlikesi. Koruyucu gaz baðlantýsý için, adaptörün cihaz tarafýndaki vida diþlerini montaj öncesinde uygun teflon bantla sarýn. Koruyucu gaz tüpleri nedeniyle tehlike Koruyucu gaz tüpleri basýnç altýnda bulunan gaz içerir ve hasar gördüðünde patlayabilir. Koruyucu gaz tüpleri, kaynak ekipmanýnýn parçasý olduðu için, çok dikkatli bir þekilde kullanýlmalýdýr. Sýkýþtýrýlmýþ gaz içeren koruyucu gaz tüplerini, aþýrý ýsýya, mekanik þoklara, cürufa, çýplak ateþe, kývýlcýma ve arka karþý koruyun. Koruyucu gaz tüplerini dikey monte edin ve devrilmemesi için kýlavuza göre sabitleyin. Koruyucu gaz tüplerini kaynak ya da diðer elektrik devrelerinden uzak tutun. Torcu asla koruyucu gaz tüpüne asmayýn. Koruyucu gaz tüpünü asla kaynak elektrotuna temas ettirmeyin. Patlama tehlikesi - basýnçlý koruyucu gaz tüpü üzerinde asla kaynak yapmayýn. Sadece uygun koruyucu gaz tüplerinin ilgili kullanýmý için daima buna uyan, uygun aksesuar (regülatör, hortum ve baðlantý elemanlarý,...) kullanýn. Koruyucu gaz tüplerini ve aksesuarý sadece iyi durumda kullanýn. Koruyucu gaz tüpü vana ile açýlýrsa, yüzünüzü aðýzdan öteye çevirin. Kaynak yapýlmadýðý takdirde, koruyucu gaz tüpünün vanasýný kapatýn. Koruyucu gaz tüpü baðlý deðilken, kapaðý koruyucu gaz tüpünün vanasý üzerinde býrakýn. Koruyucu gaz tüplerine ve aksesuar parçalarýna yönelik üretici verilerine ve ilgili ulusal ve uluslararasý hükümlere uyun. IX ud_fr_st_sv_

14 Kurulum yerinde ve taþýma esna- sýnda güvenlik tedbirleri Devrilecek bir cihaz hayati tehlike anlamýna gelebilir! Cihazý düz, saðlam alt zemine dengeli bir þekilde yerleþtirin - Maksimum 10 eðim açýsýna izin verilir. Yangýn ve patlama tehlikesi olan yerlerde özel kurallar geçerlidir - ilgili ulusal ve uluslararasý hükümlere riayet edin. Kurum içi talimatlar ve kontroller yardýmýyla çalýþma alaný çevresinin daima temiz ve ferah olmasýný saðlayýn. Cihaz yalnýzca anma deðerleri plakasýnda belirtilen koruma sýnýfýnda kurulmalý ve çalýþtýrýlmalýdýr. Cihaz kurulumunda, cihaz çevresinde 0,5 m (1 ft in.) boþluk olmasýný saðlayýn, böylece soðutma havasýnýn serbestçe içeri akmasýný ve dýþarý çýkmasýný saðlamýþ olursunuz. Cihazý taþýma esnasýnda, geçerli ulusal ve bölgesel direktiflere ve kazalarý önleme kurallarýna uyulduðundan emin olun. Bu özellikle taþýma ve sevk esnasýnda oluþan hasarla ilgili direktifler için geçerlidir. Cihaz her taþýndýðýnda, soðutucu maddeyi tamamen boþaltýn ve aþaðýdaki parçalarý demonte edin: - Tel sürme ünitesi - Tel makarasý - Koruyucu gaz tüpü Ýþletmeye almadan önce, taþýma sonrasýnda cihazý hasar açýsýndan gözle kesinlikle kontrol edin. Ýþletmeye alma öncesi olasý hasarlar eðitimli servis personeline tamir ettirilmelidir. Normal çalýþma esnasýndaki güvenlik önlemleri Cihazý, tüm koruma tertibatlarýnýn tam olarak iþlevlerini yerine getirdiklerinden emin olduktan sonra çalýþtýrýn. Koruma tertibatlarýnýn tam olarak iþlevlerini yerine getirmemesi durumunda: - operatörün ya da üçüncü kiþilerin hayatlarý, - cihaz ve iþletme sahibinin maddi varlýklarý - cihazla verimli çalýþma açýsýndan tehlike mevcuttur. Cihazý devreye almadan önce tam fonksiyonlu olmayan güvenlik ekipmanlarýný tamir edin. Koruma tertibatlarýný asla baypas etmeyin ya da devre dýþý býrakmayýn. Cihazý devreye almadan önce kimsenin risk altýnda olmadýðýndan emin olun. - Cihazý en azýndan haftada bir defa, dýþarýdan fark edilebilir hasarlar ve güvenlik ekipmanlarýnýn fonksiyonelliði açýsýndan kontrol edin. - Koruyucu gaz tüpünü daima iyi sabitleyin ve vinçle taþýma esnasýnda önceden aðýrlýðýný azaltýn. - Cihazlarýmýzda kullanýlmak üzere özellikleri nedeniyle (elektriksel iletkenlik, donma koruma, malzeme uygunluðu, yanabilirlik,...) sadece üreticinin orijinal soðutucu maddesi uygundur. - Sadece üreticinin uygun orijinal soðutucu maddesini kullanýn. - Üreticinin orijinal soðutucu maddesini diðer soðutucu maddelerle karýþtýrmayýn. ud_fr_st_sv_ X

15 Normalçalýþma esnasýndaki güvenlik önlemleri (devam) - Baþka soðutucu madde kullanýmý esnasýnda hasarlar ortaya çýkarsa, üretici bundan sorumlu tutulamaz ve bu tür durumlarda garanti geçersizdir. - Soðutucu madde belirli koþullar altýnda yanýcýdýr. Soðutucu maddeyi sadece kapalý orijinal kutusunda taþýyýn ve ateþleme kaynaklarýndan uzak tutun - Artýk kullanýlmayan soðutucu maddeyi ulusal ve uluslararasý kurallara uygun olarak profesyonel þekilde atýða çýkartýn. Güvenlik veri sayfasýný servis noktanýzdan ya da üreticinin giriþ sayfasýndan elde edebilirsiniz. - Soðutulan tesiste her kaynak baþlangýcýndan önce soðutucu madde seviyesini kontrol edin. Bakým ve onarým Dýþarýdan satýn alýnan parçalarýn, strese dayanýklý ve güvenlik þartlarýný yerine getirecek þekilde tasarlanmýþ ve üretilmiþ olduðu garanti edilmez. Yalnýzca orijinal yedek parçalar ve aþýnmaya maruz kalan parçalarý kullanýn (norm parçalar dahil). Üreticinin onayý olmadan cihaz üzerinde deðiþiklik, ilave ya da tadilat yapmayýn. Kusursuz durumda olmayan yapý parçalarýný derhal deðiþtirin. Sipariþ esnasýnda yedek parça listesine göre tam adý ve malzeme numarasýný yaný sýra cihazýn seri numarasýný belirtin. Teknik güvenlikle ilgili denetimler Üretici, en az her 12 ayda bir cihaz üzerinde teknik güvenlikle ilgili bir denetim yaptýrmanýzý tavsiye eder. Üretici, ayný 12 aylýk zaman aralýðý içinde bir güç kaynaðý kalibrasyonu tavsiye eder. Teknik güvenlikle ilgili denetimi sertifikalý uzman bir elektrikçinin gerçekleþtirmesi tavsiye edilir - modifikasyon ardýndan - montaj ve tadilat ardýndan - tamirat, bakým ve onarým ardýndan - en azýndan her on iki ayda bir. Teknik güvenlikle ilgili denetimler için uygun ulusal ve uluslararasý standartlara ve direktiflere uyun. Teknik güvenlikle ilgili denetimlere ve kalibrasyona yönelik daha fazla bilgiyi servis noktasýndan elde edebilirsiniz. Bu, istek üzerine size gerekli dokümanlarý temin eder. Ýmha etme Bu cihazý ev çöpüne atmayýn! Eskimiþ elektrik ve elektronik aletlerle ilgili 2002/96/AB direktifine ve ulusal yasada yapýlan deðiþikliðe göre kullanýlmýþ elektrikli aletler ayrý olarak toplanmak ve çevresel koruma çerçevesinde geri kazanýma yönlendirilmek zorundadýr. Kullanýlmýþ cihazýnýzý, satýcýnýza iade edin ya da yerel ve yetkili toplama ve imha etme sistemi hakkýnda bilgi edinin. Bu AB direktifinin göz ardý edilmesi, çevreniz ve saðlýðýnýz üzerinde potansiyel bazý etkilerin ortaya çýkmasýna yol açabilir! XI ud_fr_st_sv_

16 Güvenlik iþaretlemesi CE iþareti olan cihazlar, alçak gerilim ve elektromanyetik uyumluluk direktiflerinde belirtilen temel þartlarý yerine getirir (örn. EN standart serisinin ilgili ürün normlarý). CSA uygunluk markasý ile iþaretlenmiþ cihazlar, Kanada ve ABD için ilgili standartlarýn þartlarýný yerine getirir. Veri yedekleme Fabrika ayarlarýnda yapýlacak deðiþikliklere iliþkin verilerin yedeklenmesi kullanýcýnýn sorumluluðundadýr. Kiþisel ayarlarýn silinmesi durumunda üretici hiçbir sorumluluk kabul etmez. Telif hakký Bu kullaným kýlavuzunun telif hakký üreticiye aittir. Metin ve resimler, baskýnýn hazýrlandýðý tarihte geçerli olan teknik düzeyi yansýtmaktadýr. Deðiþiklik yapma hakký saklýdýr. Kullaným kýlavuzunun içeriði, alýcýya hiçbir hak vermez. Ýyileþtirme önerileri ve kullaným kýlavuzundaki hatalara yönelik bilgilendirmeler için teþekkür ederiz. ud_fr_st_sv_ XII

17 Indekiler Genel bilgi... 3 Prensip... 3 Cihaz konsepti... 3 Kullaným alanlarý... 3 Kumanda elemanlarý ve baðlantýlar... 4 Güvenlik... 4 Baðlantýlar... 4 Kumanda elemanlarý... 5 Ýþletmeye almadan önce... 6 Güvenlik... 6 Amaca uygun kullaným... 6 Kurulum hükümleri... 6 Þebeke baðlantýsý... 6 Þebeke gerilimini deðiþtirme (sadece MVm modelleri)... 7 Genel bilgi... 7 Þebeke gerilimini deðiþtirme... 7 Tek fazlý iþletim... 7 Örtülü elektrot kaynaðý... 8 Güvenlik... 8 Hazýrlýk... 8 Yöntem seçme... 8 Kaynak akýmýný ayarlama, ark ateþleme... 8 Sýcak Çalýþtýrma fonksiyonu (Rutil ve Cel yönteminde aktiftir)... 9 Yumuþak Yol Verme fonksiyonu (Bazik yönteminde aktiftir)... 9 Anti-Stick fonksiyonu... 9 TIG kaynaðý Güvenlik Genel bilgi Hazýrlýk Yöntem seçme Kaynak akýmýný ayarlama, ark ateþleme Koruyucu gaz miktarýný ayarlama...11 TIG-Comfort-Stop Fonksiyonu Ayar menüsü Ayar olanaklarý Çalýþma prensibi Parametre ayarlamak Dinamik parametresi CEL karakteristik eðri parametresi TIG-Comfort-Stop parametresi Darbe frekansý parametresi Voltage Reduction Device (sadece VRD modelleri) Genel bilgi Güvenlik prensibi Jeneratör iþletimi Gereksinimler Hata tespiti ve sorun giderme Güvenlik Hata tespiti Statü görüntülemek Bakým, onarým ve atýk yönetimi Genel bilgi Her iþletmeye alma sýrasýnda Her 2 ayda bir

18 Her 6 ayda bir Ýmha etme Teknik özellikler Güvenlik TP 2500, TP 2500 RC, TP 2500 TIG TP 2500 MVm, TP 2500 TIG MVm TP 3500, TP 3500 RC, TP 3500 TIG TP 3500 MVm, TP 3500 TIG MVm

19 Genel bilgi Prensip TP 2500 ve TP 3500 güç kaynaklarý yeni nesil kaynak inverterlerinin bir baþka önemli konusudur. Yüksek güç elektroniði sayesinde yüksek performanslý ve düþük aðýrlýða sahip eþsiz bir güç kaynaðý yapýlmýþtýr. Þekil 1 Güç kaynaðý TP 2500 Güç kaynaðý rezonans inverter prensibine göre çalýþýr ve bu nedenle bir dizi avantaj saðlar: - Kararlý ark ve ideal karakteristik eðrisi için akýllý kontrol - Mümkün olan en düþük aðýrlýkta ve en küçük boyutlarda üstün ateþleme ve kaynak özellikleri - Optimum verimde yüksek anahtarlama frekansý Elektronik regülatör güç kaynaðý karakteristiðini kaynak yapýlacak elektrota uyarlar. Rutil elektrot (rutil), bazik elektrot (bazik) veya selüloz elektrot (CEL) kullanýmýnda mükemmel kaynak sonuçlarý için özellikle tercih edilen bir iþletim modu saðlar. Cihaz konsepti TP 2500 / 3500 güç kaynaðýnýn bütün farklý modelleri küçük ve kompakt yapýdadýr, bununla birlikte zor kullaným alanlarýnda bile güvenilir þekilde iþlev görmesi için ayný zamanda çok saðlam bir þekilde tasarlanmýþtýr. Paslanmaz çelik kýzaklar içeren toz boya kaplanmýþ sac mahfazalar ve plastik çerçeve ile korunan bayonet sürgüye sahip uygun kumanda elemanlarý ve baðlantý soketleri en üst talepleri bile karþýlar. Taþýma kayýþý rahat taþýmaya olanak saðlar, hem iþyeri içinde hem de þantiyelerde kullanmak için uygundur. TP 2500 / 3500 standart güç kaynaðýnýn kapsamlý donanýmýna ek olarak TP 2500 / 3500 RC, TP 2500 / 3500 TIG, TP 2500 / 3500 VRD ve TP 2500 / 3500 MVm modelleri diðer birçok olanaklar saðlar. Kullaným alanlarý Örtülü elektrot kaynaðýnýn yanýnda TP 2500 / 3500 serisi cihazlar ayrýca TIG kaynaðýna yönelik konforlu fonksiyonellik saðlar, örn. temaslý ateþleme ve pratik TIG-Comfort-Stop (TCS) fonksiyonu. Buna ek olarak TP 2500 / 3500 TIG modeli darbeli ark kaynak iþletim moduna sahiptir. TP 2500 / 3500 serisi cihazlar küçük boyutlarý dolayýsýyla özellikle þantiyelerde mobil kullaným için ve montaj iþleri için uygundur. Ayrýca cihazlar endüstriyel ve ticari iþletmelerdeki yerleþik uygulamalarda verimli ve ekonomik alternatiflerdir. 3

20 Kumanda elemanlarý ve baðlantýlar Güvenlik UYARI! Hatalý kullaným ciddi can ve mal kayýplarýna yol açabilir. Burada tarif edilen iþlevleri aþaðýdaki dokümanlarý tam olarak okuduktan ve anladýktan sonra kullanýn: - bu kullaným kýlavuzu - baþta güvenlik talimatlarý olmak üzere sistem bileþenlerine ait tüm kullaným kýlavuzlarý Baðlantýlar (2) (1) (4) (5) (6) (3) Þekil 2 Ön ve arka tarafta bulunan elemanlar ve baðlantý noktalarý (1) Þebeke þalteri (2) Koruyucu gaz baðlantý soketi (sadece TP 2500 / 3500 TIG durumunda)... gaz hortumu baðlantýsý içindir (3) Toz oz filtresi... fanýn emiþ bölgesinde bulunur - Yoðun toz durumunda mahfaza iç kýsmýnýn kirlenmesini önler NOT! Üretici firma güç kaynaðýnýn özellikle toz filtresi ile çalýþtýrýlmasý önermektedir. (4) (+) Bayonet kilit mekanizmalý akým soketi... aþaðýdakilerin baðlantýsý için kullanýlýr - Örtülü elektrot kaynaðýnda örtülü elektrot ya da þasi kablosu için (elektrot tipine baðlý olarak) - TIG kaynaðý durumunda þasi kablosu için (5) (-) Bayonet kilit mekanizmalý akým soketi... aþaðýdakilerin baðlantýsý için kullanýlýr - Örtülü elektrot kaynaðýnda örtülü elektrot ya da þasi kablosu için (elektrot tipine baðlý olarak) - TIG kaynaðý durumunda torç için (elektrik baðlantýsý) (6) Uzaktan kumanda baðlantý soketi... kullaným amacý - uzaktan kumanda baðlantýsý içindir 4

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

TransSynergic 4000 / 5000 TransPuls Synergic 2700 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / 5000 TIME 5000 Digital CMT 4000 Advanced

TransSynergic 4000 / 5000 TransPuls Synergic 2700 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / 5000 TIME 5000 Digital CMT 4000 Advanced TransSynergic 4000 / 5000 TransPuls Synergic 2700 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / 5000 TIME 5000 Digital CMT 4000 Advanced t Kullanım kılavuzu Yedek parça listesi MIG/MAG güç kaynakları 42,0426,0001,TR

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

Kullaným. ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi 3A0048C TUR

Kullaným. ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi 3A0048C TUR Kullaným ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi US Patent No. D619,625 S 3A0048C TUR - Termoplastik trafik iþaretleme bileþen malzemelerinin profesyonel uygulamasý için (þaplamayla ayný anda uygulanan

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Deutsch Installation manual Installationsanleitung Manuel d installation Montagehandleiding Manual de instalación Manuale d installazione

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

Titreþim Denetleyici Tip 640

Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim hýzý (mm/s, rms) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz Ýþletim kýlavuzu Türkçe Ýþletim kýlavuzu Titreþim Denetleyici Tip 640 Standart

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 37 ÖN PANEL... 63 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı