KTÜ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STRATEJĠK PLANLAMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KTÜ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STRATEJĠK PLANLAMASI"

Transkript

1 KTÜ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STRATEJĠK PLANLAMASI ARALIK 28

2 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER TARĠHÇE ORGANĠZASYON ÖĞRENCĠ DURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ MEVCUT DURUMUN ANALĠZĠ PAYDAġLAR GZFT(SWOT) ANALĠZĠ GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDĠTLER MĠSYON ve VĠZYON MĠSYON (ÖZGÖREV) VĠZYON (ÖZGÖRÜġ) DEĞERLER-ĠLKELER DEĞERLER ĠLKELER STRATEJĠK AMAÇLAR Eğitim Öğretim Kalitesini Arttıran Amaçlar Eğitim Öğretim Kalitesinin Arttırılması... 8 Hedefler... 8 Faaliyetler/Projeler Akademik Kadronun Niteliğini Arttırmak... 9 Hedefler... 9 Faaliyetler/Projeler Bilimsel AraĢtırmalara Yönelik Amaçlar... 9 Hedefler... 1 Faaliyetler/Projeler Altyapıya Yönelik Amaçlar... 1 Hedefler... 1 Faaliyetler/Projeler PaydaĢlarla ĠĢbirliğine Yönelik Amaçlar Hedefler Faaliyetler/Projeler PERFORMANS GÖSTERGELERĠ

3 1. TARĠHÇE KTÜ Maden Mühendisliği Bölümü, 1991 yılında, ülkemizin en büyük maden potansiyeline sahip Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, tespit edilmiģ cevher oluģumlarının ekonomiye kazandırılması, madencilik konusundaki sorunlara çözüm getirmek ve yörenin ihtiyacı olan nitelikli Maden Mühendislerinin yetiģtirilmesini sağlamak amacıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulmuģtur. Bölüm ders programı ve ders içerikleri dünyadaki eģdeğerleri ile aynı paralelde eğitim vermek ve çağın yeniliklerine ayak uydurmak üzere teorik derslerin yanı sıra laboratuar çalıģmaları ve bilgisayar uygulamaları ile desteklenmektedir. Kurulduğunun ilk zamanlarında çok kısıtlı akademik kadro ve laboratuar olanaklarıyla eğitim-öğretimine baģlayan bölümümüz kısa zamanda imkânlarını geliģtirmiģtir. Mevcut durumda Maden ĠĢletme ve Cevher-Kömür Hazırlama Anabilim Dallarında hizmet veren 1 Profesör, 6 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi ve 8 AraĢtırma Görevlisi olmak üzere toplam 15 öğretim elemanından oluģan akademik kadrosuyla eğitim-öğretim hayatına devam etmektedir eğitim-öğretim döneminde yüksek lisans programı, döneminde doktora programı açılmıģtır. Ġlk mezunlarını 1995 yılında veren bölümümüz, her yıl yaklaģık 15 öğrenciye maden mühendisliği eğitimi vermektedir ve bugüne kadar ülkemize 25'ün üzerinde maden mühendisi kazandırmıģtır. 2. ORGANĠZASYON Akademik ve Ġdari Organizasyon BÖLÜM BAġKANI (MADEN ĠġLETME ABD BAġK.) CEVHER ve KÖMÜR HAZIRLAMA ABD BAġK. BÖLÜM BAġK. YARD. BÖLÜM SEK. HĠZMETLĠLER TEKNĠSYENLER 3

4 3. ÖĞRENCĠ DURUMU Öğrencilerin Dağılımı 1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf +4.sınıf TOPLAM Kız Erkek TOPLAM Lisansüstü Öğrencilerin Dağılımı Kız Erkek Toplam Hazırlık Yüksek Lisans Doktora Toplam ĠNSAN KAYNAKLARI Akademik Personel Ünvan Bayan Bay Toplam Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi AraĢtırma Görevlisi TOPLAM Ġdari Personel Ünvan Bayan Bay Toplam Bölüm Sekreteri 1 1 Bölüm Teknisyenleri Bölüm Hizmetlileri TOPLAM STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ Stratejik planlama sürecinde aģağıdaki aģamalar dikkate alınmıģtır. Bunlar; 1- Mevcut durum 1.1 PaydaĢlar 1.2 GZFT Analizi 2- Misyon, Vizyon 3- Değerler-Ġlkeler 4- Stratejik Amaçlar 4

5 4.1 Stratejik Hedefler 4.2 Faaliyetler/Projeler 5- Performans Göstergeleridir. 5.1 MEVCUT DURUMUN ANALĠZĠ PAYDAġLAR PaydaĢlar, bölümümüzün ana görevleri ile ilgisi olan, bölümümüzü olumlu ya da olumsuz ancak genel anlamda olumlu yönde katkılar sağlayan kiģi, grup ve kurumlardır. Bölümümüzün stratejik planının hazırlanmasında da akademik birimlerimiz paydaģlarla durum analizi yapmıģ ve aģağıda açıklanan paydaģlardan oluģturulmaya çalıģılmıģtır. Enerji ve Çevre Bakanlıkları Devlet Planlama TeĢkilatı Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı Üniversiteler Maden Tetkik Arama (MTA) Eti Holding A.ġ. Maden Dairesi Türkiye Kömür ĠĢletmeleri Devlet Su ĠĢleri (DSĠ) Kömür iģletmeleri Mermercilik sanayi TaĢ ocakları Cam sanayi Kimya kuruluģları GZFT(SWOT) ANALĠZĠ Bölümümüzün durum analizini yapmak için GZFT analizi kullanılmıģtır. Bu analiz stratejik planlamanın diğer aģamalarına temel teģkil eder. Güçlü(G), Zayıf(Z), Fırsatlar(F) ve Tehditler(T) iç ve dıģ çevresel unsurlar dikkate alınarak belirlenmiģtir GÜÇLÜ YÖNLER Öğretim elemanlarının genç ve dinamik olması, Öğretim elemanlarının kariyerlerinin baģında olması, Öğretim elemanları arasındaki iliģki ve iletiģimin güçlü olması, Öğretim elemanlarının tamamının yurt içi veya yurt dıģı kaliteli üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktoralarını tamamlamıģ olmaları, Bölümün Doğu Karadeniz Bölgesindeki tek Maden Mühendisliği bölümü olması, Yüksek lisans ve doktora eğitiminin veriliyor olması. Maden Müh. Bölümü nün yeni yapılan binasına kavuģması ZAYIF YÖNLER 5

6 Bölümde Ġngilizce hazırlık sınıfının olmaması, Genelde öğretim elemanlarının endüstriyel deneyim eksiklikleri, Laboratuar ekipmanların yetersiz olması, Bölümün yeni olması sebebiyle yeterince tanınmıyor olması, Bölümün henüz ABET kriterlerinin öngördüğü altyapıya sahip olmaması. Maden Müh. Bölümü nün yeni yapılan binasının bölümün misyon ve vizyonunu dikkate alarak ABET kriterlerine uygun olarak (laboratuar, ofis, vb. mekan sayısının yetersizliği) planlanması. Bölüm elemanlarının, üniversitemiz kurul ve komisyonlarındaki sorumluluk ve görevlendirilmelerindeki yetersizliği, Bölümümüzün üniversitemiz döner sermaye gelirlerine yapmıģ olduğu önemli katkıları dikkate alındığında; bu katkılardan bölüm laboratuar imkânlarımızın geliģmesine yönelik olarak yeterince faydalanılamadığı, Spesifik laboratuarlarımızın (kaya mekaniği ve kömür zenginleģtirme laboratuarı) eksik oluģu, AraĢtırma görevlisi kadrosundaki yetersizlikler Ġdari kadrolardaki yetersizlikler FIRSATLAR Üniversite yönetiminin eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bir iyileģtirme yapmak için kararlı oluģu, GeliĢen teknolojiler sebebiyle bilgiye ulaģımın kolaylaģmıģ olması, Madencilik sektörüyle ilgili önemli beklentilerin olması ve madencilik politikalarının geliģiyor olması, Bölgemizde halen faaliyet gösteren Çayeli Bakır ĠĢletmeleri ve GümüĢhane Kale Mastra altın üreten iģletmelerinin var olması ve diğer firmaların da maden arama faaliyetlerinin devam ediyor olması, Bor madeninin öneminin giderek artıyor olması ve son yıllarda ülkenin bor politikasındaki geliģmeler, Madencilikte yabancı sermaye artıģındaki geliģmeler, Maden çıkarma ve zenginleģtirme iģlemlerindeki son yıllardaki geliģmeler, Bağımsızlıklarını yeni kazanan ve Türkiye ile tarihi bağları olan Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin zengin maden rezervlerine sahip olması, Türkiye de ve dünyada enerji ihtiyacının ve enerji hammaddelerinin öneminin giderek artması, Bölgede büyük bir otoyol, tünel projelerinin ve gerekse agrega temini için yoğun taģocağı faaliyetlerinin olması, Üniversitenin kütüphane hizmetlerinin iyi olması, Üniversitenin yabancı dil hazırlık programına kademeli olarak geçiģi, TEHDĠTLER Çevreci faaliyetlerin ülkedeki madencilik yatırımlarını olumsuz yönde etkilemesi ve bazı durumlarda da engelliyor olması, Trabzon ilinin geliģmiģ bölgelere uzak oluģu, 6

7 Öğrencilerdeki abartılı gelecek kaygısı, Proje tekliflerinde daha önce kurulmuģ köklü bölümlerin yeni açılmıģ bölümlere tercih ediliyor olması, Madenciliğin ülke ekonomisindeki payının düģük bırakılması, Madencilik yatırımlarının riskli olması ve büyük sermaye gerektirmesi sebebiyle yatırımların diğer sektörlere kayıģı, BaĢta kömür olmak üzere yurt içinden temin edilebilecek bazı kaynakların yurt dıģından ithal ediliyor olması, Son yıllarda bölümü tercih eden öğrenci kalitesinin düģüklüğü, Ülkede çok fazla üniversite ve Maden Mühendisliği Bölümü nün açılmıģ olması, Bölgedeki sermaye sahiplerinin yatırımlarını genelde Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi ne yapıyor olmaları, Ülkede son yıllarda yaģanan ekonomik krizler sebebiyle ekonomide yaģanan belirsizlik, Üniversite ve sanayii iģbirliğinde yaģanan eksiklikler, Üniversite bütçesinin kısıtlı olması nedeniyle bölümlere ekipman alımı için az ödeneğin düģmesi. Eğitim ve öğretim alt yapı eksiklikleri, öğretim üyeleri için yeterli alt yapının oluģturulmaması ve maddi imkânların sınırlı olması. Bölümün vizyon ve misyonu doğrultusunda büyüme ve geliģme stratejisinin üniversite yönetimince paylaģılmaması yılında inģasına baģlanan Maden Mühendisliği Bölümü binasının bölümün vizyonuna ve ABET kriterlerine uygun olarak inģa edilmesinden sonra bölüm binasının üniversitemiz ve bölümümüzün vizyonu dikkate alınmadan iki bölüm arasında paylaģtırılması. 5.2 MĠSYON ve VĠZYON MĠSYON (ÖZGÖREV) Bölümün misyonu, doğal kaynakların bulunmasında, iģletilmesinde, korunmasında, pazarlanmasında, ürün ve üretim kalitesinin artırılmasında ve yurt sanayinin ulusal çıkarlara uygun hale getirilmesinde görev alacak bilgi ve beceri sahibi, kamu ve özel sektörde istenen vasıflara sahip maden mühendisi yetiģtirmek, bilim ve teknolojiye katkıda bulunmaktır. Ülkemizde yakın gelecekte özellikle kömür, altın, bor, mermer ve agrega sektöründe teknolojik geliģmelerin hızlı artıģı, yetiģmiģ teknik elemanlara olan talebi artıracaktır. Böylece teknolojiye paralel genç ve dinamik mühendislerin yetiģtirilmesi gerekmektedir VĠZYON (ÖZGÖRÜġ) Bölümün vizyonu, ülkemizin kaynaklarının değerlendirilmesine ve teknolojide kullanılabilir uç ürünler üretimine yönelik çözümler üreten bir Türkiye için dünya çapında bir Maden Mühendisliği Bölümü olmaktır. Aynı zamanda, Doğu Karadeniz Bölgesindeki maden kaynaklarının çıkartılıp iģletilerek ülke ve ekonomisine katkı sağlanmasında öncülük etmektir. 7

8 5.3 DEĞERLER-ĠLKELER DEĞERLER Bilimsellik, ÇağdaĢlık, Üretkenlik, Akademik yarıģ, Akademik özgürlük, Özgünlük, Yenilikçilik, Verimlilik, Dinamiklik, Katılımcılık, PaylaĢımcılık, GiriĢimcilik, Dürüstlük, Ġdealistlik, Açıklık, HoĢgörü, Liderlik, Liyakat, Hesap verebilirlik, Etik değerlere bağlı olmak, Hizmette mükemmellik, Özverili olmak, Duyarlı olmak, Görev bilinci ve sorumluluğu, Pratiklik, GeliĢimcilik, Güvenirlik ĠLKELER Bölümün ilkesi, bilimsel ve etik yönü yüksek öğretim elamanları ile, Atatürk Ġlke ve Ġnkılapları ndan taviz vermeyen, meslek etiği çerçevesi içersinde, objektif, kaliteli, bilim ve teknoloji dünyasındaki değiģme ve geliģmeleri takip eden bir eğitim vermek, mesleğinde kendini çok iyi yetiģtirmiģ, sorunlara pratik çözüm getirebilen, Ġngilizce yi çok iyi bilen, meslektaģlarıyla rekabet edebilen maden mühendisleri yetiģtirmek ve de yurt içi veya yurt dıģından gelecek projelere kısa sürede en iyi çözümü üreterek ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Hedefler 5.4 STRATEJĠK AMAÇLAR Eğitim Öğretim Kalitesini Arttıran Amaçlar Eğitim Öğretim Kalitesinin Arttırılması Yüksek lisans ve doktora çalıģmalarında, madencilik sektörü, endüstri ve toplumsal sorunlar açısından son yıllarda önemi daha da artan aģağıdaki konuların çalıģılmasına özen gösterilecektir: 1. Nükleer hammadde madenciliği ve zenginleģtirilmesi 2. Ülke kömürlerinin kalitesinin artırılması 3. Bor madenciliği, zenginleģtirilmesi ve kullanım alanları yaratılması 4. Endüstriyel hammaddelerin zenginleģtirilmesi 5. DüĢük tenörlü cevherlerin zenginleģtirilmesi 6. Süspansiyonların reolojik özelliklerinin belirlenmesi 7. Altın madenciliği ve zenginleģtirilmesi 8. Biyoliç, biyooksidasyon, basınç liçi vb. yöntemlerle cevher zenginleģtirme 9. Ġyon flotasyonu ve kolon flotasyonu 1. Mikrodalga ve ultrasonik dalgaların cevher zenginleģtirmede kullanımı. 11. Maden atıklarının geri kazanımı, değerlendirilmesi, çevresel etkilerinin yok edilmesi 12. Maden atıklarının yeraltında depolanması ve macun dolgu teknolojisi 8

9 13. Kontrollü patlatma teknikleri ve çevresel önlemler. 14. Yeraltı ve açık ocak madenciliğindeki geliģmeler. 15. Tahkimat sistemlerindeki geliģmeler 16. Maden ekonomisi ve maden hukuku konularındaki değiģme ve geliģmeler. Bölümü yeni kazanan öğrencilerle tanıģma toplantısının düzenlenmesi, öğrencilere bölüm, maden mühendisliği ve iģ imkanları hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirilerek abartılı gelecek kaygıları en aza indirilmesi, maden mühendisliği mesleğini tanımayan kiģilerden meslek hakkında edindikleri bazı olumsuz izlenimlerin yok olması sağlanacaktır. Böylece öğrencilerin derslere daha fazla motive olmaları ve kalitelerini eğitimlerine daha fazla yansıtmaları da sağlanmıģ olacaktır. Faaliyetler/Projeler Bölümde kısa süre içinde Ġngilizce hazırlık eğitiminin baģlaması için çalıģılacak, bu konuda diğer üniversitelerdeki maden mühendisliği bölümleriyle rekabet edebilmeleri sağlanacaktır. Bu durum bölüm öğrencilerinin kendine güvenlerini artıracağı gibi gelecek endiģelerini de bir ölçüde azaltacaktır Akademik Kadronun Niteliğini Arttırmak Hedefler Önümüzdeki üç yılın sonunda, ABD na göre oluģturulması hedeflenen toplam kadro dağılımı aģağıdaki çizelgede özet olarak sunulmuģtur. Ünvanı Maden ĠĢletme Hedef Cevher ve Kömür Hazırlama Hedef Toplam Profesör Doç. Dr Yrd. Doç. Dr ArĢ. Gör Öğretim Gör Uzman Faaliyetler/Projeler Madencilik bilimindeki son geliģmeler ve değiģiklikler bölüm öğretim elemanlarınca sürekli takip edilecek, yüksek lisans ve doktora çalıģmalarında klasik konu ve yöntemler yerine teknolojideki muhtemel geliģmelere ıģık tutacak, madencilik sektörünün, endüstrinin ve toplumun sorunlarına çözüm getirebilen ve ihtiyaçlarına cevap verebilen, daha önce hiç veya gerektiği ölçüde çalıģılmamıģ, iddialı konulara yer verilecektir Bilimsel AraĢtırmalara Yönelik Amaçlar 9

10 Hedefler Bölümdeki her öğretim üyesi baģına yılda en az,7 makale düģecek Ģekilde yayın faaliyeti yapılacaktır. Ülke kaynaklarının geliģmesi ve yer altı kaynaklarının ekonomiye kazandırılması için tehdit oluģturan çevresel faaliyetler ve giderek artan çevresel sorunlar göz önüne alınarak, atıkların rehabilitasyonu (Bu konuda; macun dolgu teknolojisi adı altında Türkiye de ilk ve tek çalıģan bölüm olup bir adet D.P.T. projemiz tamamlanmakta ve bir adet Tübitak projemiz devam etmekte, gerek SCI kapsamında ve gerekse diğer uluslar arası yayınlar ve atıflarımız bulunmaktadır. Bu konu açısından, bizim bölüm olarak diğer Türkiye deki diğer Maden Mühendisliği Bölümlerine kıyasla güçlü olduğumuzu göstermektedir. Bu konuda laboratuar alt yapısını da oluģturma çabası içindeyiz.), atıklardan geri kazanım, madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan sarsıntıların çevrede oluģturduğu hasarın belirlenmesi ve bunlara yönelik kontrollü çalıģma teknikleri ve projelere önem verilecektir. Faaliyetler/Projeler Ülkenin kömür madeni potansiyelinin en iyi değerlendirilmesi ve ülke kömürlerinin kalitelerinin artırılması konusunda yoğun olarak çalıģılacak ve kömürün yurtdıģından ithal edilmesinin önüne geçilmesi konusunda öncülük edilecektir. Bölüm öğretim elemanlarının yurtdıģı ve yurtiçi yayın sayısının artması sağlanarak KTÜ Maden Mühendisliği Bölümü nün bu konudaki iddiası ortaya koyulacak ve bölüm en iyi Ģekilde tanıtılmıģ olacaktır Altyapıya Yönelik Amaçlar Hedefler Bölüm, 5 yıl içinde ABET kriterlerini sağlar duruma gelecektir. Bölüm beģ yıl içinde laboratuar, ekipman, derslik, bilgisayar gibi eğitim öğretim ve akademik faaliyetler için temel olan alt yapı sorunlarını çözmeye yönelik olarak üniversite ve diğer kaynaklardan yararlanmak için çalıģmalar yapmak. Faaliyetler/Projeler Maden Müh. Bölümünde tam teçhizatlı ve donanımlı araģtırma laboratuarı kurarak DPT, TÜBĠTAK ve sanayiden projeler almak ve endüstriye proje geliģtirmek. AraĢtırma fonu projeleri ve diğer projeler kapsamında ayrılan ödeneklerle bölümün laboratuar ekipmanları eksiği tamamlanarak öğrencilerin mesleki pratik kabiliyetleri, eğitimin kalitesi ve bölümdeki bilimsel çalıģmaların yoğunluğu artırılacaktır. 3 yıl içerisinde öncelikle aģağıda isimleri yazılı ekipmanlar baģta olmak üzere KTÜ Maden Mühendisliği Bölümü laboratuarının eksikleri tamamlanması halinde, söz konusu hedeflerimizin yerine getirilmesinde büyük önem arz edecektir. 1

11 MAKĠNE-TEÇHĠZATIN ADI ADET ÖNCELĠK SIRASI BĠRĠM FĠYATI (KDV DAHĠL) TUTARI (YTL) RF Analiz Ünitesi , 13., Yüksek Alan ġiddetli YaĢ Manyetik , 6., Ayırıcı Zeta Metre , 1., Temas Açısı Ölçme Cihazı , 3., Yüzey Gerilimi Ölçme Cihazı , 2., Yüzey Alanı ve Porozite Ölçme Cihazı , 15., Basınç Liçi Otoklavı , 35., Kömür ve Sıvı Yakıt Analizi Ġçin Kalorimetre , 3., Cihazı Su Sirkülatör Cihazı , 5., SEM Analiz Cihazı , 7., TaĢ Kesme Makinesi , 2., Karot Kesme Makinesi , 2., Laboratuar Ölçekli Sondaj Makinesi , 2., PaydaĢlarla ĠĢbirliğine Yönelik Amaçlar Hedefler Bölgedeki sermaye sahibi kiģiler ziyaret edilerek madencilik alanlarında yatırım yapmaları için telkinde bulunulacaktır. Faaliyetler/Projeler Türkiye deki devlet ve özel sektör elindeki maden iģletmelerine mümkün olduğunca fazla gidilerek bölümün yeterince tanınması sağlanacak, Trabzon un ve de bölümün geliģmiģ bölgelere uzak oluģu konusundaki dezavantajı ortadan kaldırılacak, endüstriüniversite iliģkisi geliģtirilecek, proje teklifleri götürülecektir. 5.5 PERFORMANS GÖSTERGELERĠ G25: Lisans programlarında yan dal ve çift dal program (AB, ÖĠD) 25.1 Yan dala izin veren lisans program 25.2 Her bir programın izin verdiği yan dal lisans program 25.3 Çift ana dala izin veren lisans program (Yan dala izin veren lisans programlarının sayısı/toplam lisans programlarının sayısı)*1 (Her bir programın izin verdiği yan dal lisans program sayılarının toplamı/toplam lisans program sayısı)*1 (Çift ana dala izin veren lisans programlarının sayısı/toplam lisans programlarının sayısı)*1 11

12 25.4 Her bir programın izin verdiği çift ana dal lisans program (Her bir programın izin verdiği çift ana dal lisans program sayılarının toplamı/toplam lisans program sayısı)*1 G26: Lisans programlarında yan dal ve çift dal programlarına katılan öğrenci (AB, ÖĠD) 26.1 Yan dal lisans öğrenci (Yan dal lisans öğrenci sayısı/toplam lisans öğrenci sayısı)* Çift ana dal lisans öğrenci (Çift ana dal lisans öğrenci sayısı/toplam lisans öğrenci sayısı)*1 G35: Değerlendirme yılının bir önceki yılında mezun olan öğrencilerin değerlendirme yılı içerisinde iģe yerleģme (AB, E) Mezun olan ön lisans (Değerlendirme yılı içinde iģe yerleģen bir önceki 35.1 öğrencilerin değerlendirme yılın ön lisans mezun sayısı/değerlendirme yılının bir yılı içersinde iģe yerleģme önceki yılında mezun olan toplam ön lisans öğrenci sayısı) * Mezun olan lisans öğrencilerin değerlendirme yılı içersinde iģe yerleģme Mezun olan yüksek lisans öğrencilerin değerlendirme yılı içersinde iģe yerleģme Mezun olan doktora öğrencilerin değerlendirme yılı içersinde iģe yerleģme Değerlendirme yılında iģe yerleģen bir önceki yıl mezun (Değerlendirme yılı içinde iģe yerleģen bir önceki yılın lisans mezun sayısı/değerlendirme yılının bir önceki yılında mezun olan toplam lisans öğrenci sayısı)*1 (Değerlendirme yılı içinde iģe yerleģen bir önceki yılın yüksek lisans mezun sayısı/değerlendirme yılının bir önceki yılında mezun olan toplam yüksek lisans öğrenci sayısı)*1 (Değerlendirme yılı içinde iģe yerleģen bir önceki yılın doktora mezun sayısı/değerlendirme yılının bir önceki yılında mezun olan toplam doktora öğrenci sayısı)*1 (Değerlendirme yılı içinde iģe yerleģen bir önceki yılın mezun sayısı/değerlendirme yılının bir önceki yılında mezun olan toplam öğrenci sayısı)*1 G36: Öğrenci konseyleri seçimlerine katılma (AB, ÖĠD) 27/36*1=75 (Bölüm öğrenci temsilcisinin seçildiği turda seçime 36.1 Bölüm temsilci seçiminde katılan öğrenci sayısı/ġlgili birimlerdeki toplam seçime katılan öğrenci öğrenci sayısı)* Fakülte temsilci seçiminde seçime katılan öğrenci 36.3 Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu seçimlerine katılan Genel Kurul üyeleri (Fakülte öğrenci temsilcisinin seçildiği turda seçime katılan bölüm öğrenci temsilci sayısı/ġlgili birimlerdeki toplam bölüm öğrenci temsilci sayısı)*1 (Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu seçimlerinde seçime katılan Genel Kurul üyelerinin sayısı/ Öğrenci Konseyi Genel Kurul üyelerinin toplam sayısı)*1 G37: Uluslar arası öğrenci değiģim programlarına katılma (AB, E, ÖĠD) 37.1 Lisans programlarına gelen (Lisans programlarına gelen yabancı uyruklu 12

13 yabancı uyruklu öğrenci Yüksek lisans programlarına gelen yabancı uyruklu öğrenci Doktora programlarına gelen yabancı uyruklu öğrenci Lisans, yüksek lisans, doktora programlarına gelen yabancı uyruklu öğrenci Lisans programlarına giden yabancı uyruklu öğrenci Yüksek lisans programlarına giden yabancı uyruklu öğrenci Doktora programlarına giden yabancı uyruklu öğrenci Lisans, yüksek lisans, doktora programlarına giden yabancı uyruklu öğrenci öğrenci sayısı/toplam lisans öğrenci sayısı)*1 (Yüksek lisans programlarına gelen yabancı uyruklu öğrenci sayısı/toplam yüksek lisans öğrenci sayısı)*1 (Doktora programlarına gelen yabancı uyruklu öğrenci sayısı/toplam Doktora öğrenci sayısı)*1 (Lisans, yüksek lisans, doktora programlarına gelen yabancı uyruklu öğrenci sayısı/toplam lisans, yüksek lisans, doktora öğrenci sayısı)*1 (Lisans programlarına giden öğrenci sayısı/toplam lisans öğrenci sayısı)*1 (Yüksek lisans programlarına giden öğrenci sayısı/toplam yüksek lisans öğrenci sayısı)*1 (Doktora programlarına giden öğrenci sayısı/toplam doktora öğrenci sayısı)*1 (Lisans, Yüksek lisans, doktora programlarına giden öğrenci sayısı/toplam lisans, yüksek lisans, doktora öğrenci sayısı)*1 G38: Sınıfların (Ģubelerin) ortalama öğrenci sayısı (AB) 38.1 Hazırlık okulu öğrenci Hazırlık okulu öğrenci sayısı/hazırlık okulu sayısının sınıflara sınıflarının (Ģubelerinin) sayısı 38.2 Ön lisans öğrenci sayısının Ön lisans öğrenci sayısı/ön lisans sınıflarının sınıflara (Ģubelerinin) sayısı 38.3 Lisans öğrenci sayısının Lisans öğrenci sayısı/lisans sınıflarının (Ģubelerinin) sınıflara sayısı 21/5=4, Toplam öğrenci sayısının sınıflara Toplam öğrenci sayısı/toplam sınıf (Ģube) sayısı 221/5=44,2 G39: Program baģına ortalama ders sayısı (AB) Mezun olmak için ön lisans Mezun olmak için ön lisans programlarında 39.1 programlarında alınması alınması gereken ders sayısı toplamı/ön lisans gereken ders program sayısı Mezun olmak için lisans programlarında alınması gereken ders Mezun olmak için tezli yüksek lisans programlarında alınması gereken ders Mezun olmak için tezsiz yüksek lisans programlarında alınması gereken ders Mezun olmak için doktora programlarında alınması gereken ders Mezun olmak için lisans programlarında alınması gereken ders sayısı toplamı/lisans program sayısı Mezun olmak için tezli yüksek lisans programlarında alınması gereken ders sayısı toplamı/tezli yüksek lisans program sayısı Mezun olmak için tezsiz yüksek lisans programlarında alınması gereken ders sayısı toplamı/tezsiz yüksek lisans program sayısı Mezun olmak için doktora programlarında alınması gereken ders sayısı toplamı/doktora program sayısı G4: Program baģına ortalama haftalık ders saati sayısı (AB, E) 87/1=87 7/1=7 7/1=7 Ön lisans programlarında haftalık ders saati sayısı 4.1 Ön lisans programlarında (ders, uygulama ve laboratuar) toplamı/ön lisans haftalık ders saati program sayısı 4.2 Lisans programlarında haftalık ders saati Lisans programlarında haftalık ders saati sayısı (ders, uygulama ve laboratuar) toplamı/lisans program

14 Yüksek lisans programlarında haftalık ders saati Doktora programlarında haftalık ders saati G41: Seçmeli derslerin (AB, E) sayısı Yüksek lisans programlarında haftalık ders saati sayısı (ders, uygulama ve laboratuar) toplamı/yüksek lisans program sayısı Doktora programlarında haftalık ders saati sayısı (ders, uygulama ve laboratuar) toplamı/doktora program sayısı (Ön lisans programlarında açılan seçmeli derslerin 41.1 Ön lisans seçmeli ders sayısı/ön lisans programlarında toplam ders sayısı)* Lisans seçmeli ders Yüksek lisans seçmeli ders Doktora seçmeli ders Ön lisans programlarından mezun olmak için gerekli seçmeli ders Lisans programlarından mezun olmak için gerekli seçmeli ders Yüksek lisans programlarından mezun olmak için gerekli seçmeli ders Doktora programlarından mezun olmak için gerekli seçmeli ders G42: Yeni açılan ders (AB, E) (Lisans programlarında açılan seçmeli derslerin sayısı/lisans programlarında toplam ders sayısı)*1 (Yüksek lisans programlarında açılan seçmeli derslerin sayısı/yüksek lisans programlarında toplam ders sayısı)*1 (Doktora programlarında açılan seçmeli derslerin sayısı/doktora programlarında toplam ders sayısı)*1 (Ön lisans programlarından mezun olmak için gerekli seçmeli ders sayısı/ön lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken toplam ders sayısı)*1 (Lisans programlarından mezun olmak için gerekli seçmeli ders sayısı/lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken toplam ders sayısı)*1 (Yüksek lisans programlarından mezun olmak için gerekli seçmeli ders sayısı/yüksek lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken toplam ders sayısı)*1 (Doktora programlarından mezun olmak için gerekli seçmeli ders sayısı/ön lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken toplam ders sayısı)*1 36/54*1=66,7 8/54*1=14,8 (Ön lisans programlarında yeni açılan ders sayısı/ön 42.1 Ön lisans programlarında yeni lisans programlarında açılan (kayıt olunan) toplam açılan ders ders sayısı)* Lisans programlarında yeni açılan ders Yüksek lisans programlarında yeni açılan ders Doktora programlarında yeni açılan ders (Lisans programlarında yeni açılan ders sayısı/lisans programlarında açılan (kayıt olunan) toplam ders sayısı)*1 (Yüksek lisans programlarında yeni açılan ders sayısı/yüksek lisans programlarında açılan (kayıt olunan) toplam ders sayısı)*1 (Doktora programlarında yeni açılan ders sayısı/doktora programlarında açılan (kayıt olunan) toplam ders sayısı)*1 G43: Ders veren öğretim elemanı baģına düģen haftalık ortalama ders saati (ön lisans, lisans, lisansüstü programlarının tamamında) (AB, E) 43.1 Ders veren kadrolu öğretim Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının verdiği 265/9=29.4 elemanlarının verdiği haftalık haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması 14

15 ders saati sayısının (uygulama, laboratuar ve tez danıģmanlığı hariç) Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının (uygulama, laboratuar ve tez danıģmanlığı dahil) Ders veren kadrolu ve ek zamanlı öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının Ders veren kadrolu ve tam zamanlı öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının (uygulama, laboratuar ve tez danıģmanlığı hariç)/ders veren tam zamanlı öğretim elemanlarının sayısı Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (uygulama, laboratuar ve tez danıģmanlığı dahil)/ders veren tam zamanlı öğretim elemanlarının sayısı Ders veren kadrolu ve ek zamanlı öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (uygulama, laboratuar ve tez danıģmanlığı hariç)/ders veren kadrolu ve ek zamanlı öğretim elemanlarının sayısı Ders veren kadrolu ve ek zamanlı öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (uygulama, laboratuar ve tez danıģmanlığı dahil)/ders veren kadrolu tam zamanlı öğretim elemanlarının sayısı 33/9=33.67 G5: Akredite olmuģ program sayısı (AB) No Gösterge Birimi 5.1 Akredite olmuģ bölüm sayısı 5.2 Akreditasyona baģvurmuģ bölüm sayısı G52: Pedagojik formasyonlu öğretim üyesi sayısı (AB) 52.1 Pedagojik formasyon sertifikası almıģ öğretim üyesi (Pedagojik formasyon sertifikası almıģ öğretim üyesi sayısı/toplam öğretim üyesi sayısı)* Pedagojik formasyonlu ders (Pedagojik formasyonlu ders almıģ öğretim üyesi almıģ öğretim üyesi sayısı/toplam öğretim üyesi sayısı)*1 G53: Değerlendirme yılı içinde emekli olan veya ayrılan eleman sayısı (AB, PD) No Gösterge Birimi 53.1 Emekli olan veya ayrılan idari personel sayısı (memur ve iģçi dahil) 53.2 ĠĢe yerleģen idari personel sayısı (memur ve iģçi dahil) 53.3 Emekli olan veya ayrılan öğretim üyesi sayısı 53.4 ĠĢe yerleģen öğretim üyesi sayısı 53.5 Emekli olan veya ayrılan öğretim elemanı sayısı 53.6 ĠĢe yerleģen öğretim elemanı sayısı G55: Lisansüstü eğitimini baģka üniversitede yapmıģ öğretim üyesi (AB, PD) Yüksek lisans eğitimini baģka Yüksek lisans eğitimini baģka üniversitede (yurt içi) 55.1 üniversitede (yurt içi) yapmıģ yapmıģ öğretim üyesi sayısı/toplam öğretim üyesi 8/7=1,14 öğretim üyesi sayısı Doktora eğitimini baģka üniversitede (yurt içi) yapmıģ öğretim üyesi Yüksek lisans eğitimini yurt dıģında yapmıģ öğretim üyesi Doktora eğitimini yurt dıģında yapmıģ öğretim üyesi Doktora eğitimini baģka üniversitede (yurt içi) yapmıģ öğretim üyesi sayısı/toplam öğretim üyesi sayısı Yüksek lisans eğitimini yurt dıģında yapmıģ öğretim üyesi sayısı/toplam öğretim üyesi sayısı Doktora eğitimini yurt dıģında yapmıģ öğretim üyesi sayısı/toplam öğretim üyesi sayısı 7/7=1 2/7=,28 2/7=,28 15

16 G57: Bilimsel toplantılarda sunulan bildiri (AB) 57.1 Yurt içinde sunulan poster (Yurt içinde sunulan poster bildiri sayısı/toplam bildiri bildiri sayısı)*1 3/15*1= Yurt içinde sunulan sözlü (Yurt içinde sunulan sözlü bildiri sayısı/toplam bildiri bildiri sayısı)*1 1/15*1=6, Yurt içinde sunulan toplam (Yurt içinde sunulan toplam bildiri sayısı/toplam bildiri (öğretim öğretim elemanı sayısı)*1 elemanı) 1/17*1=5, Yurt içinde sunulan toplam (Yurt içinde sunulan toplam bildiri sayısı/toplam bildiri (öğretim üyesi) öğretim üyesi sayısı)*1 4/7*1=57, Yurt dıģında sunulan poster (Yurt dıģında sunulan poster bildiri sayısı/toplam 2/15*1=13,33 bildiri 57.6 Yurt dıģında sunulan sözlü bildiri Yurt dıģında sunulan toplam 57.7 bildiri (öğretim elemanı) 57.8 Yurt dıģında sunulan toplam bildiri (öğretim üyesi) G59: Öğretim üyesi baģına düģen atıf sayısı (AB, R) bildiri sayısı)*1 (Yurt dıģında sunulan sözlü bildiri sayısı/toplam bildiri sayısı)*1 (Yurt dıģında sunulan toplam bildiri sayısı/toplam öğretim elemanı sayısı)*1 (Yurt dıģında sunulan toplam bildiri sayısı/toplam öğretim üyesi sayısı)*1 9/15*1=6 11/17*1=64,7 11/7*1= Öğretim üyesi baģına düģen atıf Doçentlikte geçerli indeksli dergilerde yer alan 35/7=5 sayısı toplam atıf sayısı/öğretim üyesi sayısı G6: Öğretim üyesi baģına düģen bilimsel ve sanatsal ödül sayısı (AB) Kazanılan bilimsel ve sanatsal 6.1 Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı (yayın ödül sayısı 7/7=1 teģvik ödülleri hariç)/öğretim üyesi sayısı (yayın teģvik ödülleri hariç) 6.2 Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı (yayın teģvik ödülleri dahil) Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı (yayın teģvik ödülleri dahil)/öğretim üyesi sayısı G61: Alınan patent sayısı (faydalı model endüstriyel tasarım tescili dahil) (AB) No Gösterge Birimi 61.1 Alınan patent sayısı (faydalı model endüstriyel tasarım tescili dahil) G62: Öğretim üyesi baģına düģen hakemlik sayısı (AB) 62.1 Dergilerde yapılan hakemlik sayısı/öğretim üyesi Hakemlik sayısı 7/7=1 sayısı G63: Editörlük yapan öğretim üyesi (AB) 63.1 (Editörlük yapan öğretim üyesi sayısı/toplam Editörlük x öğretim üyesi)*1 16

17 G64: Hakemli dergilerde editorial board üyeliği yapan öğretim üyesi (AB) (Ulusal ve uluslar arası hakemli dergilerdeki editorial 64.1 Editörial board board üyeliği yapan öğretim üyesi sayısı/toplam x öğretim üyesi)*1 G65: Kurum tarafından düzenlenen ulusal ve uluslar arası bilimsel kongre, sempozyum, konferans, panel, seminer vb. faaliyetlerin sayısı (AB) No Gösterge Birimi 65.1 Kurum tarafından düzenlenen ulusal ve uluslar arası bilimsel kongre, sempozyum, konferans, panel, seminer vb. faaliyetlerin sayısı G66: Öğretim üyesi baģına düģen DPT, TÜBĠTAK ve diğer kamu finanslı projelerin sayısı (değerlendirme yılı içinde tamamlanan) (AB, BAP) Öğretim üyesi baģına düģen Öğretim üyesi baģına düģen DPT, TÜBĠTAK ve 66.1 DPT, TÜBĠTAK ve diğer kamu diğer kamu finanslı projelerin sayısı (değerlendirme 4/7=,57 finanslı projelerin yılı içinde tamamlanan)/öğretim üyesi sayısı 66.2 Öğretim üyesi baģına düģen Öğretim üyesi baģına düģen kurum içi destekli proje 2/7=,28 kurum içi destekli proje sayısı/öğretim üyesi sayısı Öğretim üyesi baģına düģen Öğretim üyesi baģına düģen sanayi destekli proje sanayi destekli proje Öğretim üyesi baģına düģen uluslar arası ortaklı veya destekli proje Öğretim üyesi baģına düģen proje G69: Öğrenci baģına düģen derslik alanı (AB) sayısı/öğretim üyesi sayısı Öğretim üyesi baģına düģen uluslar arası ortaklı veya destekli proje sayısı (değerlendirme yılı içinde tamamlanan) /Öğretim üyesi sayısı Toplam proje sayısı/öğretim üyesi sayısı 5/7=, Ön lisans sınıflarındaki toplam derslik alanı/ön Ön lisans sınıfları lisans öğrenci sayısı 69.2 Lisans sınıflarındaki toplam derslik alanı/lisans Lisans sınıfları öğrenci sayısı 6/21=2, Lisansüstü sınıfları Lisansüstü sınıflarındaki toplam derslik alanı/ Lisansüstü öğrenci sayısı 69.4 Toplam derslik alanı Toplam derslik alanı/toplam öğrenci sayısı G7: Öğrenci baģına düģen öğrenci kullanımına açık bilgisayar sayısı (AB, KD) Ön lisans programlarında Ön lisans programlarında öğrenci kullanımına açık 7.1 öğrenci kullanımına açık bilgisayar sayısı/ön lisans programlarındaki öğrenci bilgisayar sayısı Lisans programlarında öğrenci kullanımına açık bilgisayar Öğrenci kullanımına açık toplam bilgisayar Lisans programlarında öğrenci kullanımına açık bilgisayar sayısı/lisans programlarındaki öğrenci sayısı Öğrenci kullanımına açık toplam bilgisayar sayısı/toplam öğrenci sayısı 5/21=,25 5/221=,23 17

18 G71: Öğrenci baģına düģen laboratuar alanı (AB) 71.1 Ön lisans programlarında Ön lisans programlarında laboratuar alanı/ön lisans laboratuar alanı programlarındaki öğrenci sayısı 71.2 Lisans ve lisansüstü Lisans ve lisansüstü programlarındaki laboratuar programlarındaki laboratuar alanı/lisans ve lisansüstü programlarındaki öğrenci 1/29=4,78 sayısı 71.3 Toplam laboratuar alanı Toplam laboratuar alanı/toplam öğrenci sayısı G72:Akredite olmuģ laboratuar sayısı (AB) No Gösterge Birimi 72.1 Akredite olmuģ laboratuar sayısı G82: Üniversitedeki toplam bilgisayar uç sayısı (AB, BĠD) No Gösterge Birimi 82.1 Üniversitedeki toplam bilgisayar uç sayısı G83:Teknolojik donanımlı sınıf (AB) No Gösterge Birimi 83.1 Teknolojik donanımlı sınıf G9: Burs alan öğrenci (AB, ÖĠD) Yüksek Öğretim Kurumu (Yüksek Öğretim Kurumu tarafından desteklenen 9.1 tarafından desteklenen öğrenci (yemek, yurt vb.) öğrenci sayısı/toplam öğrenci - sayısı)* Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrenim katkı payı ve öğrenim kredisi verilen öğrenci Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından karģılıksız burs verilen öğrenci Diğer kurum ve kuruluģlar tarafından burs verilen öğrenci Burs kredi ve destek verilen öğrenci (Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrenim katkı payı ve öğrenim kredisi verilen öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı)*1 (Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından karģılıksız burs verilen öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı)*1 (Diğer kurum ve kuruluģlar tarafından burs verilen öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı)*1 (Burs kredi ve destek verilen öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı)*1 G94: Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklerin sayısı (58. maddede sayılanlar hariç) (AB, SKS) No Gösterge Birimi 94.1 Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklerin sayısı (58. maddede sayılanlar hariç) 18

19 G95: YaĢam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklerin sayısı (AB, R) No Gösterge Birimi 95.1 Kurum çalıģanları ve öğrenciler için 95.2 Topluma yönelik G96: Öğrenci memnuniyeti (AB) 96.1 Öğrenci memnuniyeti Anket (%) G97: Akademik personel memnuniyeti (AB) 97.1 Akademik personel Anket (%) memnuniyeti G98: Ġdari personel memnuniyeti (AB, R, H) 98.1 Ġdari personel memnuniyeti Anket (%) G99: Mezun memnuniyeti (AB, R) 98.1 Mezun memnuniyeti Anket (%) G1: Hizmet verilen kurum dıģı toplum kesimlerinin memnuniyeti (AB, R) 98.1 Hizmet verilen kurum dıģı toplum kesimlerinin memnuniyeti Anket (%) 19

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Performans Göstergeleri 2008 G7: Öğretim elemanı (Prof, Doç, Yrd.Doç, Öğr.Gör., Okutman, Arş.Gör., Uzman) başına düşen döner

Detaylı

2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ G35:

2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ G35: 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ G35: Değerlendirme yılının bir önceki yılında mezun olan öğrencilerin değerlendirme yılı içerisinde işe yerleşme oranı 35.2 (değerlendirme yılı içinde işe yerleşen bir

Detaylı

Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal program oranı

Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal program oranı Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal program oranı 25.1 Yan dala izin veren lisans programlarının /toplam lisans programlarının 18/57 31,57 G25 25.2 25.3 Her bir programın izin verdiği yan dal

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 Ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm

Detaylı

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması 152.43

Detaylı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme Verileri

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme Verileri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2011-2013 Kurumsal Değerlendirme Verileri İSTATİSTİKSEL GÖSTERGE A. GENEL GÖSTERGELER NO 2011 2012 2013 1 Öğrenci Sayıları 2 Personel Sayıları A.1.1 Önlisans Öğrenci Sayısı

Detaylı

No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2014 2015 2016 2017 2018

No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2014 2015 2016 2017 2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ (Her diploma programı ayrı ayrı dolduracak, daha sonra her birim Fakülte, YO kendi tablosunu oluşturacak) (SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ) No Gösterge Ölçme Yöntemi

Detaylı

KESKİN MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM PERFORMANS GÖSTERGELERİ

KESKİN MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi 2014 2015 2016 2017 2018 YGS4 %100 YGS4 %100 YGS4 %100 YGS4 %100 YGS4 %100 YGS6 %92.5 YGS6 %94 YGS6 %97 YGS6 %99 YGS6 %100 1 2 Önlisans programlarına kabul edilen Lisans programlarına

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Tayfun ÇİÇEK Yrd. Doç. Dr. Alper GÖNEN Yerüstü ve yeraltı zenginliklerimizin teknik, ekonomik ve çevresel

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR Eğitim-Öğretim Stratejik Amaçları STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri Tablolar 1.1 Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2019 yılına kadar kademeli

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, ATAMA, YÜKSELTME VE YENĠDEN DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ (Kabulü: 05/03/2014 tarih ve 02/8 sayılı Senato Kararı) Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ STRATEJĠK PLANI (2012-2016)

T.C. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ STRATEJĠK PLANI (2012-2016) T.C. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ STRATEJĠK PLANI (20122016) KARS 2011 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Mart 2007 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 2 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU VE ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU Müracaat Eden Adayın Adı Soyadı : Adayın Şu andaki Başvurduğu Unvanı Kadrosu Fakülte/Yüksekokul/MYO

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

2008 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU

2008 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2008 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Mayıs 2009 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU ÇALIŞMA SÜRECİ... 3 3. BELİRLENEN PERFORMANS GÖSTERGELERİ...

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ Hiç Yeterli Kararsızım Oldukça Tamamen KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ AKADEMĠK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler Karadeniz Teknik Üniversitesi akademik personelinin

Detaylı

ODTÜ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ

ODTÜ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ NEDĠR? YaĢanılan çevrenin planlaması ve geliģmesi üzerine çalıģan bir bilim dalıdır. ĠnĢaat Mühendisleri, gördüğünüz her yapının analizinden, tasarımından, proje yönetiminden, ve inģaasından

Detaylı

İYTE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK GENEL KURULU. Nisan 2013 Kütüphane Gösteri Merkezi

İYTE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK GENEL KURULU. Nisan 2013 Kütüphane Gösteri Merkezi İYTE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK GENEL KURULU Nisan 2013 Kütüphane Gösteri Merkezi İÇERİK Akademik ve İdari Personel Lisans ve Lisansüstü Eğitim Mevcut Altyapı Mali Bilgiler Araştırma Yayın Anket Değerlendirmeleri

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

2014 Yılı MU Fen Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu

2014 Yılı MU Fen Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu Toplam Öğrenci sayısı 2014 Yılı MU Fen Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu Üniversitemizin Fen Bilimleri Enstitüsü nde Fen, Mühendislik ve Teknik Eğitim alanlarında 35 Anabilim dalı altında toplam

Detaylı

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU SUNUġ 2010 yılında kurulan fakültemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak yetki, görev ve sorumlulukları, amaç

Detaylı

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE BAġVURU KOġULLARI VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE BAġVURU KOġULLARI VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE BAġVURU KOġULLARI VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 30. 05. 13 tarih ve 12 sayılı oturumunda alınan 5 nolu karar ile uygun bulunmuştur.

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI una universa academia in Anatolia 2015 2019 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I.DURUM ANALİZİ. 4 1.TARİHÇE VE TANIMI. 4 1.1.Tarihçe.. 4 2.SAĞLIK

Detaylı

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2017 Tercih zamanı Meslek seçimi Mühendislik mi, başka bir meslek mi? İnşaat mühendisliği mi başka bir mühendislik mi? Üniversite seçimi Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. EMİN TACER BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. EMİN TACER BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. EMİN TACER BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 1 Ekonomik - Sosyal - Teknolojik - Politik Ekolojik DÜNYA Siyasi ve Ekonomik Birliktelik Çok Uluslu Şirketler Uluslararsı Sivil

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi, 2011-2012

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Bölümü FAALİYET RAPORU 2013 Yılı Ankara 2014 1 İnsan Kaynakları Akademik Personel Hizmet Sınıflandırması Yıl Akademik Personel

Detaylı

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27 MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği dir. Müdek, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AKADEMĠK YILI ÖĞRETĠM PLANI (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM)

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AKADEMĠK YILI ÖĞRETĠM PLANI (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ ÖLÜMÜ 2015-2016 KDEMĠK YILI ÖĞRETĠM PLNI (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) 2015-2016 KDEMĠK YILI 1. YRIYIL (Ġ.Ö.) DI ġue T+U+L KREDĠ KTS ÖNġRT NOT ÖĞRETĠM ELEMNI

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ http://muhendislik.sdu.edu.tr/endustri Ocak, 2014 Isparta SDÜ MF Endüstri Mühendisliği Bölümü 2006-2014 2 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ NDEN İTİBAREN UYGULANACAK

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ NDEN İTİBAREN UYGULANACAK T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ NDEN İTİBAREN UYGULANACAK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM DERS PLANI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL MAT 175

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU

UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU MĠSYON Kuruluş Yılı : 2016 MĠSYON Nahcivan, Ġran ve Ermenistan a komģu, geliģime müsait bir yerleģim yeri olan Iğdır, Uygulamalı bilimler Yüksekokulu nun beklentilerine

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI Strateji Geliştirme Sayfa 1 / 13 Sıra No Hedef Hedefin Gerçekleşmesi için Planlanan Faaliyetler Sorumlu Kişi/Birim Ocak-Haziran Dönemi Değerlendirme Sonuçları ve Kararlar Temmuz-Aralık Dönemi Hedef Değerlendirme

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 12.08.2011 tarih ve 19 sayılı oturumunda alınan 8 nolu karar ile uygun bulunmuştur.

Detaylı

Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar)

Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar) Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar) Mekatronik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi, Çankaya Üniversitesi Akademik Dereceler 1981, Lisans, Makina Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI Ekim 2009 I. Durum Analizi A- Tarihi Gelişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde

Detaylı

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü. Enerjinin Önemi? Enerji Sistemleri Mühendisi Kimdir?

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü. Enerjinin Önemi? Enerji Sistemleri Mühendisi Kimdir? Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Enerjinin Önemi? Enerji, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri olması yanısıra, yaşamın sürdürülebilmesi

Detaylı

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUġ... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 Müdürün Görevleri...

Detaylı

ATATÜRK KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ SÜREÇLERĠ ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER SÜREÇ SAHĠBĠ

ATATÜRK KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ SÜREÇLERĠ ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER SÜREÇ SAHĠBĠ Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi Süreç Yönetimi Okulumuzda süreç yönetimi,tky Ödül El Kitabına uygun olarak yönetsel ve iģlevsel süreçler olmak üzere iki baģlıkta değerlendirilir. Öncelikle okul liderlerimiz

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI KASIM 2010 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. 3 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI. 4 PUANLAMA. 4 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 5 1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)..

Detaylı

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI B 30 2 GYE 0 00 00 00 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ B 30 2 GYE 0 01 00 00 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) B 30 2 GYE 0 05 00 00 KURULLAR B 30 2 GYE

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

İYTE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK GENEL KURULU. 8 Mayıs 2014 Kütüphane Gösteri Merkezi

İYTE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK GENEL KURULU. 8 Mayıs 2014 Kütüphane Gösteri Merkezi İYTE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK GENEL KURULU 8 Mayıs 2014 Kütüphane Gösteri Merkezi İÇERİK Akademik ve İdari Personel Lisans ve Lisansüstü Eğitim Mevcut Altyapı Mali Bilgiler Araştırma Yayın Anket

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü AHMET SELAMOĞLU, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi,, Umuttepe YerleĢkesi, Eski Ġstanbul Yolu, 10. Km. Ġzmit / Kocaeli 0262 303 15 50 direkt / 0262 303 15 48 sekreter 0262 303 15 03 faks 0532 661 88

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

BÖLÜM AKADEMĠK KURULU

BÖLÜM AKADEMĠK KURULU BÖLÜM AKADEMĠK KURULU Toplantı Tarihi : 17.06.2013 Toplantı No : 2013 / 1 Toplantıya Katılanlar : Prof.Dr. M. Kemal Gökay Prof.Dr. Veysel Zedef Prof.Dr. Alper Özkan Prof.Dr. Salih Aydoğan Doç.Dr. Ġhsan

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESĠ ÜYK Toplantı Tarihi: 03/03/2010 Senato Toplantı Tarihi: 08/12/2010 Toplantı Sayısı:3: Karar:1 Toplantı Sayısı: 21 Karar:_3 T.C. TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESĠ

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

2007 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2007 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2007 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Temmuz 2008 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 2 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU VE ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI MAD-6501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MAD-6601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI MAD-6502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA YENĠDEN ATANMA FORMU

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA YENĠDEN ATANMA FORMU Adayın Adı : Soyadı : Son Atanma Tarihi : T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA YENĠDEN ATANMA FORMU SON ATANDIĞI TARĠNTEN SONRAKĠ BĠLĠMSEL ARAġTIRMA, YAYIN VE EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

Ek Ödeme Uygulama Deneyimi

Ek Ödeme Uygulama Deneyimi AĠBÜ TIP FAKÜLTESĠ VE SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ Ek Ödeme Uygulama Deneyimi PROF. DR. HAYRETTĠN ÖZTÜRK ÇOCUK CERRAHĠSĠ VE ÇOCUK ÜROLOJĠSĠ UZMANI BAġHEKĠM AĠBÜ TIP FAKÜLTESĠ VE SAĞLIK ARAġTIRMA

Detaylı

RAPORUN TESLĐM TARĐHĐ: 22.12.2006 GZFT ANALĐZĐ: DEĞERLER: PAYDAŞLAR: MĐSYON: STATEJĐK AMAÇ, HEDEF, FAALĐYET VE PERFORMANS GÖSTERGELERĐ VĐZYON:

RAPORUN TESLĐM TARĐHĐ: 22.12.2006 GZFT ANALĐZĐ: DEĞERLER: PAYDAŞLAR: MĐSYON: STATEJĐK AMAÇ, HEDEF, FAALĐYET VE PERFORMANS GÖSTERGELERĐ VĐZYON: ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ STRATEJĐK PLANLAMA RAPORU BĐRĐM STRATEJĐ GRUBU ADI: ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜM BAŞKANI: Prof. Dr. HULUSĐ BARLAS hbarlas@istanbul.edu.tr BĐRĐM ÜYELERĐ: Yrd.Doç.

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Fakültemiz, 13 Kasım 2010 tarih ve 2010/25 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılan FenEdebiyat Fakültesi yerine kurulan iki fakülteden (Fen Fakültesi ve

Detaylı

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir?

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir? Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü Polimer Nedir? Monomer olarak adlandırılan basit moleküllerin kimyasal bağlarla bağlanması sonucu oluşan yüksek molekül ağırlıklı maddelerdir.

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi AKADEMİK ÖZDEĞERLENDİRME FORMU (BİRİM ADI)

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi AKADEMİK ÖZDEĞERLENDİRME FORMU (BİRİM ADI) AKADEMİK ÖZDEĞERLENDİRME FORMU (BİRİM ADI) Değerli Akademisyen arkadaşım, sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek için akademik çalışmalarınız ile ilgili görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıdaki

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 1: ÜYE ĠHTĠYAÇ VE BEKLENTĠLERĠNĠ KARġILAMAK ÖNCÜ KURUM OLMAK Stratejik Hedef HEDEF 1.1 Hizmet ÇeĢitliliğinin Artırılması HEDEF 1.2 Hizmet Kalitesinin Artırılması Stratejik Faaliyetler Faaliyet

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 21280 Kampus/DİYARBAKIR Tlf.: 0 (412) 248 80 20 Faks: 0 (412) 248 80 21 e-mail: veteriner@dicle.edu.tr Fotoğraflar: Yrd.

Detaylı

III- Doçentlik Kadrosuna Başvurma ve Atanma 1. ÜAK tarafından verilen doçentlik unvanını almış olmak.

III- Doçentlik Kadrosuna Başvurma ve Atanma 1. ÜAK tarafından verilen doçentlik unvanını almış olmak. T.C. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATAMA EK KOŞULLARI (Senato Karar Tarihi: 19.07.2017 - Karar No: 2017-25-01) (YÖK Genel Kurul Tarihi: 03.08.2017) Ankara Yıldırım

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Plan ile Uyumlu Anahtar Performans Göstergeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Plan ile Uyumlu Anahtar Performans Göstergeleri Akredite Merkezi Laboratuvar sayısı (İlave edilmesi hedeflenen) Laboratuvar Sayısı Akreditasyon Çalışması Yapılan Laboratuvar Adı Akreditasyon Çalışması Yapılan Yetkili Kurum ve Belge Adı Akreditasyon

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI ERZĠNCAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI 2010 2014 Ocak 2008 SUNUġ Yüksekokul stratejik planının amacı, yüksekokulun güçlü ve zayıf yönlerinin, yüksekokul için fırsat ve tehditlerin nesnel bir Ģekilde

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL MAD-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MAD-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS 20 1 21 12 30

Detaylı