ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3690 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUKAVEMET OLACAK?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3690 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUKAVEMET OLACAK?"

Transkript

1 Sýnýrdýþý edilen pek çok kiþiye yeniden adaya giriþ izni verilmiþ ve yasak kaldýrýlmýþ. Herkese af var da, ailesi ve çocuklarý Kýbrýs'ta kalan bizim Necmettin Çapa'ya neden yok? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3690 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BU DÜZENÝ BAÞLARINA YIKMADIKÇA... l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... SUÇUN YARISIDIR ANKARA'NIN... Turgut Afþaroðlu YÜRÜYÜÞE ÇIPLAK ÇIKMALI! Erdoðan Baybars MUKAVEMET KÝME KARÞI OLACAK? Dolgun Dalgýçoðlu TOPLUMSAL VAROLUÞU TAKMAYANLAR Mehmet Levent ÞAÞIRMA, SABRIMIZI TAÞIRMA! Sezan Artun Bulut Ýnþaat ýn Kýbrýs a geliþiyle TC Baþbakanlýðý nýn ilgisi yoktur diyen Akça nýn iddialarýný Gürcafer in açýklamalarý çürütüyor... Ya buna ne dersin n Bulut Ýnþaat ýn arkasýnda hem Erdoðan ýn, hem de Bülent Arýnç ýn olduðu ortaya çýktý No lu telefondan Kýbrýs Türk Ýnþaat Müteahhitleri Birliði ni arayan Ahmet Bingöl, TC Baþbakanlýðý ndan aradýðýný söyledi. n Bingöl, Bulut Ýnþaat için randevu talep etti, ayrýca bu ziyarete iki de elçilik görevlisinin katýlacaðýný belirtti. Turizm Bakaný Ünal Üstel de Bülent Arýnç adýna Müteahhitler Birliði ni arayarak onlara yardýmcý olunmasýný istedi... Gürcafer: Sayýn Erman Çitim, kendilerinin buraya Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan gönderildiklerini, birçok yatýrýmlar yapacaklarýný, ama esas görevlerinin ucuza ev yapýp satmak olduðunu, kâr etmenin söz konusu olmadýðýný söyledi... n Bulut Ýnþaat Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Erman Çitim, önceden belirlenmiþ olan randevu gününde yanýnda iki kiþiyle geldi ve yönetim kurulumuzla görüþtü... n Asbaþkanýmýz Faik Daðaþtý ise Turizm Bakaný Ünal Üstel tarafýndan arandý... Üstel, Bülent Arýnç ýn müsteþarýndan mesaj aldýðýný söyleyerek Bulut Ýnþaat a yardýmcý olunmasýnýn istendiðini iletti... n 3. sayfada n 3. sayfada Ýbrahim Aziz yazýyor: Bayrak Radyosu'nun kurulmasý için Dikelya üssünden aygýtlar çalýndý n2. sayfada

2 DÜZOVA'DA VOYVODALIK Düzova'da önceki gece yol keserek 66 yaþýndaki Mehmet Pirpiroðlu'nu döven, para ve kredi kartlarý ile kimlikleri yanýnda numaralý gözlüðünü bile çalan, ardýndan da "kimseye söyleme, yoksa öldürürüm" diye tehdit ederek kaçan 37 yaþýndaki H.Ö. aranýyor. Polis bültenine göre, sýralarýnda yaþanan olayda H.Ö, Düzova'da yol içerisinde Mehmet Pirpiroðlu'nun aðzýný kapattý, boðazýný sýktý ve cebinden 1500 TL civarýnda nakit para, kendisi ve eþi Bedirnaz Pirpiroðlu'na ait TC kimlik kartlarýný, Ziraat Bankasý'na ait iki kredi kartýný ve bankamatik kartlarýný, ayrýca numaralý gözlüðünü zor kullanarak çaldý. ÇALIÞTIÐI ÝÞ YERÝNDEN SU POMPASI ÇALDI Çalýþtýðý iþyerinden su pompasý çalan ve pompayý satýp parayý paylaþmalarý için verdiði kiþi tutuklandý. Polis'ten yapýlan açýklamaya göre, cuma günü saat 16:30 sýralarýnda M.Y (E-32) direktörlüðünü Tahir Selviler'in (E-38) yaptýðý Kýyal Tahir LTD isimli iþ yerinden Volvo FH 12 marka su pompasý çaldý ve pompayý satmasý için M.D'ye (E- 34) verdi. FÝLEYLE AVLANAN 2 KÝÞÝ TUTUKLANDI Ortaköy'de file kullanarak kuþ avlayan 2 kiþi hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Polis bülteninde ilgili kiþiler Y.D (E-60) ve H.Ü (E-50) olarak açýklandý. ÖDEME YAPMASI ÝÇÝN VERÝLEN KREDÝ KARTLARINDAN PARA ÇALDI Çalýþtýðý iþyerinin elektrik, su faturalarýný ödemesi için verilen kredi kartýndan, bankamatik yoluyla 27 bin TL çalan A.S (E-35) ve yardýmcý olduðu belirlenen arkadaþý E.B (E-30) tutuklandý. Polis bültenine göre, olay üzerine A.S'nin evinde yapýlan aramada, Limasol Türk Kooperatif Bankasý'na ait Hasan Berkant adýna ýsdar olunan 4 boþ çek yapraðý ve iki adet her biri TL meblaðlý Hürkay Ltd adýna imzalý, biri ileri bozdurulma tarihli toplam 6 çek yapraðý da bulundu. A.S'nin sorgulamasýnda, çek yapraklarýný çalýþtýðý Berkant Foto isimli iþyerinden ocak ayý içerisinde çaldýðý, A.S tarafýndan doldurulup imzalanarak sahtelenen çek yapraklarýnýn birlikte yaþadýðý E.B tarafýndan Hürkay Ltd isimli iþ yeri sahibi Hüseyin Erzurumlu'ya bozdurularak tedavüle sürüldüðü tespit edildi. Polis, olayla ilgili soruþturma baþlattý. PARK HALÝNDEKÝ ARAÇTA UYUÞTURUCU Girne'de park halindeki araçta uyuþturucuyla yakalanan 20 yaþlarýndaki 2 genç tutuklandý. Polis'ten yapýlan açýklamaya göre, önceki gün saat sýralarýnda Mustafa Çaðatay Caddesi üzerinde yol kenarýnda park halinde bulunan CZ 253 plakalý araçta þüphe üzerine yapýlan kontrolde, M.K. ve S.Ç. isimli gençlerin üzerinde Sentetik Cannabinoid türü uyuþturucu bulundu. 5. SINIF SBS SONUÇLARI AÇIKLANDI Ýlkokul 5. sýnýflarýn Seviye Tespit Sýnavý (SBS) sonuçlarý açýklandý. TAK muhabirinin edindiði bilgiye göre, 4. sýnýflarýn sýnav sonuçlarý ise hafta içinde açýklanacak. Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ Bayrak Radyosu'nun kurulmasý için Dikelya üssünden aygýtlar çalýnacaktý. Lider bu iþi yöre köylerinden birinde ikamet eden Hüsnü'ye havale etti. Aygýtlarý söküp almaya Hüsnü ile birlikte Beha ve köyün eski muhtarý Gömer'in oðlu Sanan gidecekti. Hüsnü, üs bekçilerinden ADP (Army Depo Police) polisi olan bir Kýbrýslýtürkle görüþtü ve iþi ayarladý. ADP polisi gece bekçisi iken, üçü birlikte gidip aygýtlarý alacaklardý. Olay sonucu bekçinin iþten atýlacaðýný düþünerek, bekçiye Londra'ya gitmesi için altmýþ lira vadettiler. Parayý Lider verecekti. Öyle anlaþmýþlardý. Anlaþtýklarý gece üsse gittiler. Bekçi yalnýz idi. Direniþ göstermedi. Odun saplý büyükçe bir balta ile elektrik kablosunu kestiler. Balta kabloya vurduðu an havaya þimþek gibi bir alev savruldu. Kablo koptu, baltanýn aðzý eridi. Aygýtlarý söktüler, Hüsnü'nün 'Themes' marka van tipi arabasýna yükleyip, köye götürdüler. Olay yatýþsýn diye birkaç gün köyde beklettiler. Uygun bir günde alýp Lefkoþa'ya, Lider'in kaldýðý saraya götürdüler. Hüsnü, Beha ve Sanan üçü birlikte aygýtlarý teslim etmek için Lefkoþa'ya giderken, silâhlarýný da aldýlar. Sarayda kendilerini Lider ve adamlarý Alpay ve Topal karþýladý. Lider aygýtlarý indirmelerini söyledi. Hüsnü: "Önce verdiðin sözü yerine getir" dedi. Lider: "Sonra... Parayý sonra veririz" diye karþýlýk verdi. Hüsnü: "Yok, þimdi" dedi ve paranýn hemen verilmesini istedi. Lider'in caný sýkýldý. Adamlarý hemen silâhlarýný çektiler. Onlar da üçü birlikte hemen forsalara karþý silâh çektiler. Lider hidetlendi, tehdit etmeye baþladý. "Davayý zora soktunuz" dedi. Hüsnü: "Verdiðin sözü dut" diye cevap verdi. Lider altmýþ lirayý vermedi, aygýtlar da teslim edilmedi. Silâhlar patlamadan üçü birlikte saraydan çýktýlar, vana bindiler ve geri köye döndüler. Lider bir süre sonra adamlarýný yolladý, aygýtlar alýndý ve Lefkoþa'ya taþýndý. Bayrak Radyosu'nun ilk anonsu 25 Aralýk, 1963 günü duyuruldu**. Köy halký her zaman Dr. Küçük'ün yanýnda Bayrak Radyosu'nun kurulmasý için Dikelya üssünden aygýtlar çalýndý* idi. Doktor köyde çok sevilirdi. Her ziyaretinde köyde kendisini atlarla karþýlarlardý. Lider köyde pek sevilmezdi. Bir süre sonra Hüsnü için ölüm emri çýktý. Larnaka'ya çaðrýldý, mazgala götürüldü. Mazgal, Larnaka'daki Türk mahallesinde, Sancaktarlýðýn ve Karargâhýn biraz ötesinde, o zaman meþhur olan sýra sýra dizili babutsalarýn ortasýnda idi. Babutsalarýn ortasýnda görünmez þekilde bir gizlenme yeri, atýþ ve eðitim alaný yapýlmýþtý. "Davaya ihanet edenler" oraya götürülür, vur emrine uyan tetikçiler tarafýndan vurulur, babutsalardan canlý çýkmazlar, ortadan kaybolurlardý.?üsnü ile birlikte o gün mazgala vurulmak için birkaç kiþi daha götürülmüþtü. Hüsnü mazgala götürülürken, aile fertlerinden biri, eþinin kýzkardeþinin kýzý ile evli olan damadý Müstafi orada görevli idi. Hüsnü'yü görünce neden getirildiðini sordu. "Emir yukarýdan geldi" cevabýný aldý. Larnakalý olan Müstafi, dürüst bir insan olarak bilinirdi. Larnaka'da Amerikan Akademisini bitirmiþti. Ýngilizce, Rumca, Türkçe bilir, mazgalda kâtiplik iþleri yapardý. Mazgalda görevli olan subayla konuþtu. Hüsnü'nün davaya ihanet edebilecek bir adam olmadýðýný, köyde büyük bir aileden geldiðini ve birbirlerini vurup, kan davasý baþlayacaðýný anlattý. Olayýn tekrar araþtýrýlmasýný istedi. O gün mazgalda sorumlu subay kim idi ise, olayýn ihanetle ilgisi olmadýðýndan, baþka bir þeyle baðlantýlý olduðundan þüphelendi. Hüsnü'yü vurmaya götürmediler, mazgaldan çýkardýlar. Hüsnü ile birlikte götürülenlerden iki kiþi o gün mazgalda vurulup öldürülmüþtü. Babutsalarda vurulup, ortadan kaybolanlarý Rumlarýn öldürdüðü iddia edilirdi. Hüsnü daha sonra baþýndan geçenleri anlatýrken: "Keþke genneri o gün sarayda vursaydýk" diye yakýnýp dururdu. "O gün iþi orada bitirebilirdik" derdi. *Olay aslýna uygundur, isimler deðiþtirilmiþtir. **Altay Sayýl, "Kýbrýs Türk Mücahitler Derneði yayýný", Bayrak Radyosu'nun ilk üç ayýnda yaptýðý tarihi yorumlar. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BU DÜZENÝ BAÞLARINA YIKMADIKÇA... Tek tek konularý tartýþmayý artýk býrakmalý ve bu düzeni toptan baþlarýna yýkacak çareler aramalýyýz artýk. Bir bütündür sorunumuz... Ve bu bütünün ayrý ayrý parçalarý ile uðraþmak bizi kurtarmaz. Hurdaya çýkmýþ bir kere araç... Onarýlmaz... Hiçbir tarafý tutmaz... Tekerleklerini yenilesen ne, yenilemesen ne... Kangrenleþen yaraya tuz basmak iþe yarar mý? Kesip atacaksýn... Baþka çare yok... Temelleri sallanan çürük binanýn kýrýk pencerelerini deðiþtirmenin bir faydasý var mý? Yok! Deðiþtirsen de yýkýlacak, deðiþtirmesen de... Narenciye, patates, zeytin, nar ve enginar üreticileri... Ve elektrik... Ve telefon iþçileri... Mimar, mühendis ve müteahhitler... Esnaf ve kamu görevlileri... Sanayiciler... Ýthalat ve ihracatçýlar... Taksiciler... Gazeteciler... Ve doðramacýlar... Hepsinin de bir bütündür dertleri... Tek tek çözülemez hiçbiri... Birini çözüp diðerini çözmemek olmaz... Bu düzeni toptan baþlarýna yýkmadýkça kimse kurtulmaz... Öyle pervasýz, öyle alçak bir düzen içinde debelenip gidiyoruz ki, çok þaþýyorum bu sessiz, bu sakin, bu sabýrlý halimize... Bu kadar anormal, bu kadar insanlýk dýþý bir düzeni nasýl olur da hepimize 'hukuk düzeni' olarak yutturdular? Bu memlekette bir halk mahkemesi kurulsa, hesaba çekilecek o kadar makam ve o kadar adam var ki... Sözde bize bir anayasa ve yasalar yaptýlar deðil mi? Ama bunlara bile uymadýklarýnýn ve yalnýz kendi iþlerine geldiði gibi onlarý kullandýklarýnýn siz de farkýnda deðil misiniz? Bakýn faiz meselesi mesela... Anayasa Mahkemesi'nin kararý var. Faiz anaparayý geçemez diye... Mahkeme, faiz belirleme yetkisinin meclisten alýnýp Merkez Bankasý'na devredilmesini de ayrýca anayasaya aykýrý buluyor. Peki, kim uydu ki buna? Mahkemelerimizdeki yargýçlar bile hiç dikkate almadýlar o kararý... Önlerine gelen davalara o kararý hiç dikkate almadan baktýlar... Güçlünün yanýnda durarak vatandaþlarý yaktýlar... Ya hükümet? O dikkate aldý mý? Ne münasebet... O da hiç takmadý Anayasa Mahkemesi'ni... Hatta en son yapýlan yeni faiz düzenlemelerinde bile hiç umursamadý... Öyle bir karar yokmuþ gibi davrandý. Ve maðdur vatandaþý deðil, para hýrsý ile gözü kararan parababalarýný korudu. Haberiniz var mý? Þu meþhur Kulaksýz sitesinde bedelini ödedikleri halde Akfinans Bank tarafýndan evleri ellerinden alýnan insanlar Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne gittiler. Davalarý kabul edildi ve sýraya kondu. AÝHM yargýçlarý maðdurlarýn þikayetini okuyunca çok þaþmýþlar... Ýnanamamýþlar okuduklarýna... Bu kadarý da olur mu diye... Olur iþte... Burada bizde olur... Bizim mahkemelerimizde... Böyle kararlar da verir yargýçlar... Bu yazýnýn asýl konusu deðil bu ancak... Yazacak çok þey var bunun gibi... Ama tek tek yazmakla artýk iþin içinden çýkamayýz dedim ya, bu düzeni toptan baþlarýna yýkmaktan baþka çare mi var? Kokuþtu ve çürüdü herþey... Bu memlekette bir tek petrol dolum tesisini engellemek için bile hep birden sokaklara ve meydanlara dökülmeye ve o karar geri alýnýncaya kadar hayatý durdurmaya deðer... Bir tek ilahiyat vesaire için... Yalnýz daðlarýmýzýn daha fazla oyulmasýna izin vermemek için bile deðer... Meclise iade edilen faiz yasasýnda Anayasa Mahkemesi'nin kararý yine dikkate alýnmadan eften püften bir deðiþiklik yapýlacaksa, o zaman kimse oturmamalý evinde, kimse iþe gitmemeli... Hep birden ayaklanmalý... Kimse kurtulamaz tek baþýna, bu düzeni toptan baþlarýna yýkmadýkça...

3 AFRÝKA dan mektup... HALÝL ÝBRAHÝM AKÇA'DAN YANIT BEKLÝYORUZ Müteahhitler Birliði Baþkaný Cafer Gürcafer'in yaptýðý açýklamalardan sonra Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça'yý da açýklama yapmaya davet ediyoruz. Ne demiþti birkaç gün önce: "Bulut Ýnþaat'ýn Kýbrýs'a geliþiyle ilgili TC makamlarýnýn ilgisi yok." Hele baþbakanlýðýn hiç yok! Gürcafer'in açýklamalarý onu yalanlýyor ancak... Meðer TC Baþbakanlýðý da, Bülent Arýnç da devreye girmiþ bu þirketin adaya geliþiyle ilgili... Ýþte bakýn... Gürcafer telefon numarasý da veriyor... Bu numarayý ararsanýz, karþýnýza TC Baþbakanlýðý çýkar... Bu numaradan aramýþlar üç ay kadar önce bizim Müteahhitler Birliði'ni... Arayan þahýs Ahmet Bingöl... Bulut Ýnþaat yetkilileri için randevu almýþ kendilerinden ve Kýbrýs'a yatýrým yapmaya gelecek olan bu þirkete yardýmcý olmalarýný istemiþ... Bu arada Turizm Bakanýmýz Ünal Üstel de sokulmuþ devreye... Onu da Bülent Arýnç'ýn müsteþarý aramýþ Ankara'dan... O da Bulut Ýnþaat'a Kýbrýs'taki faaliyetlerinde yardýmcý olunmasýný istemiþ... Ünal Bey de Müteahhitler Birliði'ni arayarak iletmiþ Arýnç'ýn bu dileðini... Tüm bunlar ortada iken, siz nasýl oluyor da TC makamlarýnýn bu iþle hiç ilgisi yok dersiniz Sayýn Büyükelçi? * Saptanan randevu gününde Müteahhitler Birliði'ni ziyaret eden Bulut Ýnþaat yetkilileri de gizlememiþler zaten TC Baþbakaný Tayyip Erdoðan tarafýndan buraya gönderildiklerini... Þirketin Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Erman Çitim bakýn ne demiþ müteahhitlerimize: "-Bizi buraya Sayýn Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan gönderdi... Birçok yatýrýmlar yapacaðýz, esas görevimiz ucuza ev yapýp satmak... Kâr peþinde deðiliz, gerekirse zararýmýza yapýp satacaðýz." Ýþte bu kadar açýk ve net Sayýn Büyükelçi... Þimdi tüm bunlara ne dersiniz? * NECMETTÝN ÇAPA'YA NEDEN AF YOK? Dünkü baþ sayfamýzý gördünüz... KKTC Bakanlar Kurulu daha önce buradan ihraç ettiði pek çok kiþinin giriþ yasaðýný kaldýrmýþ ve yeniden adaya dönüþlerine izin vermiþ... Sebep, ailelerin birleþtirilmesi... Bilirsiniz... Daha önce suç dosyasý oldukça kabarýk olan Ýsmet Felek'e de yapýlmýþ ayný kýyak... Yeniden giriþine izin verilenlerin çoðu, daha önce muhaceret izni olmaksýzýn burada bulunduklarý için sýnýrdýþý edilmiþler... Peki, onlara af var da, burada aramýzda 20 yýl yaþamýþ olan ve halen eþi ile çocukalrý da burada bulunan bizim Necmettin Çapa'ya neden af yok... Sayýn Nazým Çavuþoðlu, bu sorumuza yanýt isteriz mutlaka... Bunu görmzlikten gelir ve açýklama yapmazsanýz, siz bu açýklamayý yapana kadar yine soracaðýz. Siz darp suçu olanlara da, hakkýnda uyuþturucu kaçakçýlýðý suçlamalarý olanlara da, Hepatit 'C' hastalarýna da kapýnýzý açtýnýz sonuna kadar... Söyleyin o halde... Çapa'nýn günahý ne? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Bulut Ýnþaat için Erdoðan da, Arýnç da devreye girdi TC Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça'nýn Bulut Ýnþaat'la ilgili açýklamalarýna Ýnþaat Müteahhitleri Birliði Cafer Gürcafer'den yanýt geldi. "Bulut Ýnþaat'ýn Kýbrýs'a geliþiyle TC Baþbakanlýðý'nýn ilgisi yoktur" diyen Akça'nýn iddialarýný Gürcafer'in açýklamalarý çürütüyor... Gürcafer in yazýlý açýklamasýný aþaðýda aynen yayýnlýyoruz: Sn. Halil Ýbrahim Akça'nýn Bulut Ýnþaat'la ilgili olarak yapmýþ olduðu 'ne elçiliðin ne de Ankara hükümetinin Bulut Ýnþaat'la ilgili herhangi bir talebi olmamýþtýr' açýklamasýnýn ardýndan kanaatimce hem elçiliðin, hem de hükümetin acilen soruþturma baþlatmalarý gerekmektedir. Gelinen noktada gerek Sn. Büyükelçi'nin yaptýðý açýklamalar, gerekse bizim tarafýmýzdan yapýlmýþ olan açýklamalarýn her halükarda Bulut Ýnþaat'a saðlanmýþ olan imtiyazlarýn ve kaynaklarýnýn araþtýrýlarak ortaya çýkarýlmasýný kaçýnýlmaz kýlmýþtýr. Bu nedenle konunun nasýl geliþtiði hususunda kamuoyuna açýklamada bulunmamýz þart olmuþtur. Yaklaþýk 3 ay kadar önce birliðimiz telefondan aranmýs, TC Baþbakanlýðý adýna arandýðý söylenmiþ, isminin Ahmet Bingöl olduðu Bulut Ýnþaat için aradýðý, bu çerçevede bir randevu talep edildiði ve görüþmeye gelecek olan þirket yetkililerine iki elçilik görevlisinin de refakat edeceði tarafýmýza söylenmiþti. Bu görüþmenin ardýndan Bulut Ýnþaat Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý olduðunu söyleyen Erman Çitim önceden belirlenmiþ olan randevu gününde yanýnda iki kiþiyle gelmiþ ve yönetim kurulumuzla görüþme yapmýþtýr. Söz konusu görüþmede Sn. Erman Çitim kendilerinin buraya Sn. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan gönderildiklerini birçok yatýrýmlar yapacaklarýný ama esas görevlerinin ucuza EYLEMLER ÇADIRLA BAÞLIYOR Sendikal Platform'un bazý partilerin de desteðiyle bugünden itibaren planladýðý eylemlerin çadýr kurulmasýyla baþlayacaðý bildirildi. TAK muhabirinin Sendikal Platform adýna Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý Baþkaný Tahir Gökçebel'den aldýðý bilgiye göre, eylemler bugün 10. Yýl Parký (Kuðulu Park)'ýn bulunduðu bölgeye çadýr ELCÝL RUM BASININA AÇIKLADI Þubat'ta genel grev ve miting Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Genel Sekreteri Þener Elcil, özelleþtirmeye tepki olarak þubat ayýnda genel grev ve miting düzenleyeceklerini söyledi. Haravgi'ye konuþan Elcil, yarýn için planlanan mitingin ertelendiðine de dikkat çekti. "Ýþgal Bölgelerinde Hareketlilikler Aþamalý Olarak Týrmandýrýlacak" baþlýðýyla verilen haberde, "Toplumsal Varoluþ Hareketi'nin çeþitli hareketlerle Kýbrýslý Türklere ulaþmak maksadýyla yarýnki mitingi erteleme kararý aldýðý" kaydedildi. Habere göre Elcil, Türkiye'nin KKTC'ye özelleþtirme dayattýðýný, Kýbrýslý Türklere ait zenginliklerin Türk sermayesine satýlmak istendiðini anlattý ve "Toplumsal Varoluþ Hareketi adý altýnda Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi'nin tahriklerine, Ankara'nýn ev yapýp satmak olduðunu kar etmenin söz konusu olmadýðýný, gerekirse zararlarýna vereceklerini çünkü kendilerinin Sn. Erdoðan'la çok farklý iþ iliþkilerinin olduðunu söylemiþlerdir. Bunun yaný sýra Asbaþkanýmýz Sn. Faik Daðaþtý, KKTC Turizm Bakaný Sn. Ünal Üstel tarafýndan bahse konu þirkete yardýmcý olmasý hususunda aranmýþ, yapýlan görüþmede kendisinin bu konu ile ilgili Sn. Bülent Arýnç'ýn Müsteþarý tarafýndan arandýðý Asbaþkanýmýza söylenmiþtir. Bütün bu geliþmelerin ardýndan peþpeþe bir takým geliþmeler olmuþ ve bahse konu þirkete imtiyazlar saðlanmýþtýr. Gelinen noktada ciddi bir soruþturma baþlatýlmasý ve bahse konu þirkete verilmiþ olan vatandaþlýk dahil tüm imtiyazlarýn iptal edilmesi ve eðer birilerinin ismini imtiyaz elde etmek için kullandýðý ortaya çýkarýlýrsa da gerekli cezai koðuþturmanýn yapýlmasý gerekmektedir. Konuyu takip etmeye devam edeceðiz. kurulmasýyla baþlayacak. Eylemlerle ilgili detay vermeyen Gökçebel, "Eylemler süreç içerisinde týrmandýrýlarak halk tarafýndan verilen iradeyi yanlýþ kullanan hükümet gidene kadar sürdürülecek" dedi. Gökçebel, eylemlerin baþlamasý dolayýsýyla bugün saat 10:00'da Kuðulu Park önünde basýn toplantýsý düzenleyeceklerini de ekledi. dayatmasýna karþý çadýr eylemi yapacaklarýný" ifade etti. Yunanistan'daki çelik sanayi grevine destek amacýyla önceki gün Kýbrýs Türk sendikalarýnýn da katýlýmýyla düzenlenen konserle ilgili soruya karþýlýk da Elcil þunlarý söyledi: "PEO'dan ve Dünya Sendikal Federasyonu'ndan bu dayanýþma konseri ve Yunanistan'daki grevcilerin finanse edilmesiyle ilgili mektup aldýk. Mutlulukla katýldýk ve mücadelelerine ekonomik destek verdik. Grevci kardeþlerimize iyi bir dayanýþma örneði oldu." Gazete, cuma günü düzenlenen dayanýþma konserine Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi Kýbrýs Türk sendikalarý Dev-Ýþ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS ve BES'in katýldýðýný ekledi. Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra SUÇUN YARISIDIR ANKARA'NIN... Sayýn Büyükelçimize niye tepki gösteriyorsunuz? Yok, içiþlerimize karýþmýþ... Yok, hükümetimizi aþaðýlamýþ... Yok, Kýb-tek'in özerkleþtirilmesine karþý çýkmýþ... O bir elçi deðil ki! O bir vali... Hem yabancý bir ülkenin valisi de deðil... Anamýzýn valisi. Anamýzý temsil eder O... Analar ya da temsilcileri... Sever de döver de... Sen ananýn talimatlarýna harfiyen uymazsan... Sana 'elektriði, telefonu özelleþtireceksin' derlerse... Ve sen 'özelleþtirmeyi', 'özerkleþtirme' olarak anlarsan... Bir vali kýzmasýn da ne yapsýn? -Aferin oðlum Þaban, deyip... Ýki yanaðýndan öpsün mü? Daha 20 Temmuz 1974 öncesinde, CHP'nin Dýþiþleri Bakaný Turan Güneþ söylemiþti. -Benim Kýbrýs'taki elçim orada validir,demiþti. Biz de ona sormuþtuk: -Adalet Partisi döneminde Kýbrýs'taki elçiler valiydi. CHP döneminde de mi, bu böyledir? Evet öyleydi. AP, CHP, AKP hiç farketmiyor öncesi ya da sonrasý da farketmiyor. Türkiye'nin Kýbrýs'taki elçileri validir. Daha bir süre önce, yüzüne karþý söylediler: -Yavru bile deðil, beslemesin sen... Ve besleme olarak da kalacaksýn. Ananýn çýkarlarý, beslemenin çýkarlarýndan önce gelir. Bunu bileceksin. Bir vali boþuna konuþmaz. Durduk yerde hükümete fýrça atmaz. Herhalde ona da yüksek yerlerden emir gelmiþtir. -Elektriði özelleþtirin, bizim çocuklar devralmak için sabýrsýzlanýyor. Bu iþi bir an önce bitirin, denmiþtir. Hem yalnýz elektrik deðil... Sýrada telefon var, havaalaný var... ETÝ var, belki saðlýk ve eðitim bile var. Allah nasip ederse, gün gelir KKTC'yi de özelleþtiririz. Ve o zaman hepten kurtuluruz. Aslýnda Halil Ýbrahim Akça'ya teþekkür borçluyuz. Açýk sözlü olduðu için... Düþüncelerini hepimizle paylaþtýðý için... Kapalý kapýlar arkasýnda iþ yapmadýðý için... Gerçek bir vali gibi davrandýðý için... Yoksa istese... Týpký geçmiþteki valilerin yaptýðý gibi... Elçi numarasý yapardý. Yapacaklarýný gizli kapaklý yapardý. Yani çok mu zordu? Baþbakaný makamýna çaðýrýp, -Sayýn baþbakan, talimatlara aykýrý hareket ettiniz. Söylediklerimizi yapmadýnýz. O nedenle de 3 ay süreyle size tek kuruþ para vermeyeceðiz, dese... Baþbakan ne yapardý, dersiniz? -Al emanetini, ben istifa ediyorum diyerek, sine-i millete mi dönerdi? -Sen kimsin be adam, deyip onu 'istenmeyen kiþi' mi ilan ederdi? Yoksa, -Ben kukla deðilim diyerek... Bütün resmi görevlerinden sýyrýlýp, partisi ile beraber 'Toplumsal Varoluþ Hareketi'ne mi katýlýrdý? Yani kim size daha nasýl anlatsýn? Burasý baðýmsýz bir devlet deðil... KKTC dedikleri, Türkiye'nin bir alt yönetimidir. Kararlarý Ankara alýr, yerel yöneticiler de uygular. Mýzýkçýlýk yapan olursa gider. Yerine gelen de laf anlamazsa, o da gider. Bu iþleri en iyi Baba Denktaþ bilirdi. Hep, -Türkiye kimi isterse, Kýbrýs'ta o seçilir, derdi. Nitekim 2005 seçimlerinde Erdoðan onu istemedi. O da aday olmadý. Çünkü Türkiye'ye raðmen seçilebilmenin mümkün olmadýðýný çok iyi biliyordu. Farkýnda mýsýnýz? Bugünlere, 'Türkiye olmasa Rum bizi lokma gibi yutar' diye diye geldik. Yaðmurdan korkarken doluya tutulduk. Rum bizi lokma gibi yutamadý ama... Türk yuttu. Bir halký yutulacak lokma haline getirenler utansýn. Vali'den önce, kendimize kýzalým. Suçun yarýsýdýr Ankara'nýn... Yarýsý da bizim uþaklarýn...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Sýnýrdýþýlara af çýkmýþ duydunuz mý? Kim olursan ol gel, sen de gel diyor Kakatece Bakýn kimler geliyor bir kere saydýnýz mý? Daha da kararacak bu katran karasý gece Kalay BAÞROLDE OYNAYANLAR FÝGÜRAN SEVÝYESÝNDE BÝLE DEÐÝL TBMM'yi sinemacý gözüyle deðerlendiren Barýþ ve Demokrasi Partisi Ýstanbul milletvekili Sýrrý Süreyya Önder "Bir sinema sahnesi olarak ýþýk kötü. Oyunculuklar berbat. Reji yerlerde sürünüyor" dedi. Ah sevgili Önder, ah!.. Bir de KKTC Meclisi'ni deðerlendirseniz sinema gözüyle, kimbilir neler söyleyeceksiniz. Oyunculuk diye bir þey yok. "Baþrol"de oynadýklarýný iddia edenler figüran ayarýnda bile deðil. Reji olsaydý yerlerde sürünürdü ama ne yazýk ki, yok. Iþýk mý dediniz? O da ne? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik MATRUÞKA... Geçen haftanýn bence en önemli olaylarý El-Sen ve Tel-Sen grevlerinin sona erdirilmesi... Toplumsal Varoluþ Hareketi'nin kurulmasý... TC Valisi Halil Ýbrahim Akça'nýn fetvasýydý! Bu olaylar birbirlerine zýt bir görünüm arzetseler bile sonuçta birbirlerine baðlantýlýdýrlar... Özelleþtirme emri Ankara'dan geldi... CTP döneminde verilen bu talimatý uygulamak CTP'nin pek iþine gelmedi... "Erken seçime gidelim. Halk bizi seçerse özelleþtirmeyi hayata geçiririz. Yok seçmezse, seçilecek olan düþünsün" diyerek erken seçime gitti ve muhalefete düþtü... Þimdi iktidara getirilen UBP'yi alaþaðý etmek için uðraþýp duruyor... Zaman zaman Türkiye'ye karþýymýþ gibi açýklamalar da yapýyor ancak temelde böyle deðildir CTP politikasý... Neden böyle yaptýðýna gelince, CTP içerisinde hala hatýrý sayýlýr, kendilerine "kýrmýzý" diyen bir grup vardýr ki bunlar CTP'nin teslimiyetçiliðinden rahatsýzdýrlar. Bunlarýn gönlünü alabilmek için yapýlýyor bu çýkýþlar! CTP'nin durumu malum yani... El-Sen ve Tel-Sen'in grevden vazgeçmeleri bankalarýn felç olma noktasýna gelmek üzere olduklarý, dairelerin iþlevlerinin durmayla karþý karþýya geldiði bir zamanda oldu... "Daha fazla ileri gitmeyelim. Devletimize zarar veririz" nasihatleri sendikacýlarýn kulaðýna fýsýldandýktan sonra mesele kapandý ve bir telefonla herþey sonlandýrýldý... UBP hükümeti özelleþtirmeden vazgeçmeden Elektrik Kurumu'nun özerkleþtirilme çalýþmalarýný baþlatacaðýný söyledi... Grevin kaldýrýlmasý ve hükümetin özerkleþtirme sözü vermesi TC Büyükelçisi Akça'yý fena kýzdýrdý... KKTC idarecilerinin çözüm üretme, sorunlarý çözme iradelerinin olmadýðýný söyledi. Halil Ýbrahim Akça'nýn içiþlerimize karýþmasýna kýzdýlar... Memleket çatýr çatýr satýlýrken ses çýkarmayanlar, KKTC'de valilik görevi ifa eden birisine kýzar gibi yapýyorlar aslýnda... Kýzsalar, yapýlanlarý aþaðýlanma olarak algýlasalar baþka türlü davranýrlardý... Tüm bunlar olurken, nereden çýktýðý ve neye hizmet ettiði belli olan bir oluþum kuruldu!.. Toplumsal Varoluþ Hareketi... Bu hareket amacýný da açýkladý... UBP gidene kadar eylemlere devam edilecek... Gelecek olan UBP'den daha farklý mý davranacak diye sorsak alacaðýmýz cevap belli... Yaþadýk da zaten... Bugün yapýlacak eylemler için çalýþmalar hafta içerisinde yapýldý. Perþembe günkü toplantýda Ankara'ya, TC Elçisi'ne ve TC hükümetine karþý slogan atýlmamasý, pankart taþýnmamasý istendi... Ancak birliktelik saðlanamadýðýndan CTP aðýrlýklý örgütlerin isteðiyle çadýr kurulup çadýra girilmesine karar verildi. Toplumsal Varoluþ Hareketi kime karþý kuruldu? Toplumu yok etmek isteyen kimlerdir? Burada hükümet edenler Ankara'nýn talimatýndan dýþarý çýkabilirler mi? Ankara'ya, AKP hükümetine ve KKTC Valisi'ne tepki koyulmayacaksa bu hareketin kurulmasýnýn ne anlamý var o halde? Ýþin içinde CTP var ya... Geçen defa kuyruðuna maþrapa gibi bir BG baðlamýþtý... Þimdi de TVH'yi yakaladý... Geriye kalanlar mý? Matruþkalar... TDP'de Çakýcý ile yola devam n KURULTAYA, TÜRKÝYE'DEN VE GÜNEY'DEN BÝR ÇOK KONUK KATILDI Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) III. Olaðan Kurultayý "Þimdi 3. Siyaset Zamaný" sloganýyla YDÜ Kütüphanesi'nde dün yapýldý. TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý'nýn tek baþkan adayý olduðu kurultayda, anamuhalefet CTP-BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, DP Genel Sekreteri Bengü Þonya, ÖRP'den Baþkan Yardýmcýsý Ramazan Özçelik ve Oðuz Çaðatan, BKP Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan, KSP'den Mehmet Birinci, sendika, sivil toplum örgütü baþkan veya temsilcileri de hazýr bulundu. Türkiye'den AKP'yi temsilen TBMM Grup Baþkanvekili ve Ýstanbul Milletvekili Ayþenur Bahçekapýlý ve Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, CHP'yi temsilen PM üyesi Ýlay Aksoy, DSP'yi temsilen Genel Baþkan Yardýmcýsý Tuncer Ertürk; Güney Kýbrýs'tan da AKEL'i temsilen Fani Hristodulu ve Yorgos Stilyanu, DÝSÝ'den Katherine Klerides, DÝKO'dan Rogiros Kyrris ve Spyrus Stephou, EDEK'ten Andreas Panayides, EDÝ'den Spyros Hadjigregoriou katýldý. Ayrýca kurultaya katýlanlar arasýnda AB Komisyonu Güney Kýbrýs Temsilcisi Androulla Kaminara ile Slovakya'nýn Güney Kýbrýs Büyükelçisi Anna Turenikova, Alman Sosyal Demokrat Parti temsilcisi Ozan Ceyhun yeraldý. Kurultay, "Ada" grubunun sunduðu müzik dinletisiyle baþladý. Ardýndan Baþkanlýk Divaný belirlendi. Baþkanlýða Cemal Özyiðit, yardýmcýlýðýna Seval Oyaltan, sekreterliklere de Sinem Görüþ, Ahmet Sait Sayýn ve Murat Soytaç getirildi. Saygý duruþunun ardýndan, sinevizyon gösterimi gerçekleþtirildi. Kurultayda, TDP Genel Baþkaný Çakýcý'nýn konuþmasýnýn ardýndan, konuklar da birer konuþma yaptý. Kurultayda Lefkoþa, Gazimaðusa ve Güzelyurt ilçe örgütlerine aday baþvurusunun kontenjan sayýsýndan fazla olmasý nedeniyle sadece bu ilçeler için seçim yapýldý. Girne ve Ýskele ilçesinin örgüt adaylarý kontenjanla eþit sayýda olduðu için seçim yapýlmasýna gerek kalmadý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent TOPLUMSAL VAROLUÞU TAKMAYANLAR Bundan 10 gün kadar önce, El-Sen grevinin baþladýðý günlerde, "Ne köy olur ne kasaba" baþlýklý bir yazý yazmýþ, halkýn bu greve ve grevcilere karþý duyduðu öfke ve tepkileri eleþtirmiþ, "bu halktan hiçbir umudum kalmadý, ne köy olur ne kasaba" demiþtim. Geleceðin aydýnlýk ve insanca yaþanabilir olmasý adýna, bir gecelik karanlýða bile tahammül edemeyen ve El-Sen grevcilerine veryansýn ederken, grevin asýl sorumlusu olan hükümete herhangi bir tepki göstermeyen bir halk, ne yalan söyleyim bende umut deðil, umutsuzluk yaratmýþtý bir kez daha. Elbette grevi bilinçli bir þekilde destekleyen ve grev nedeniyle elektriksizliðin yarattýðý sýkýntýlarý, toplumsal mücadelenin bir bedeli olarak görenleri bu çerçevenin dýþýnda tutuyorum. Grevden hem grevcileri hem hükümeti sorumlu tutan ve "Grev bir haktýr ama böyle yapýlmamalý, halk maðdur edilmemeli" diyenler de umudun deðil, umutsuzluk çemberinin içindedir. O yazýyý yazarken, belki bir özeleþtiriyi kýþkýrtýr, greve ve grevcilere yüklenenlerin, kendilerini bir kez daha sorgulamaya ve takýndýklarý tavrý gözden geçirmeye yöneltir diye düþünmüþtüm. Bir okurum rahatsýz olmuþ o yazýdan. "Bu halktan ne köy olur ne kasaba" deyiþime hak vermemiþ. "Ondan öyle bir yazý beklemiyordum" diye sitem etmiþ. Amacým kimseyi incitmek ya da rencide etmek deðil. Hele hele, bütün sýkýntýlarýna raðmen grevi ve grevcileri sonuna kadar destekleyenleri asla. Gene de bu konudaki duyarlýlýðý anlayýþla karþýladýðýmý belirtmek isterim. Üzülerek söylemeliyim ki "Ne köy olur ne kasaba" baþlýklý yazýdaki düþüncelerimde hiçbir deðiþiklik yok. Çünkü beni yanýltacak, haksýzlýk ettiðimi düþündürecek hiçbir þey yaþamadým o günden sonra. Tam aksine, bu görüþü daha da güçlendirecek, içimdeki umutsuzluðu daha da körükleyecek bir durum sözkonusu. Bilindiði gibi KTOEÖS, Haspolat Meslek Lisesi'nde imam hatip bölümü açýlmasýyla ilgili olarak haftalardýr grev uygulayýp bu bölümün kapatýlmasýný istiyor. Kuzey Kýbrýs, AKP iktidarýnýn her geçen gün daha da yaygýnlaþtýrarak empoze ettiði dini uygulamalarla, Atatürk ilkeleri de açýktan çiðnenerek bir karanlýða götürülmektedir. Bu gidiþe dur demek için 23 Kasým 2011'den beri grev uygulayan KTOEÖS, bakanlýðýn buna gösterdiði vurdumduymazlýk karþýsýnda, öðrencilere dönem sonu karnelerinin verilmeyeceðini açýklayýnca yine kýyametler koptu! Maðusa Okul Aile Birlikleri Federasyonu, öðretmenlerin bu çok haklý mücadelesine karþý ayaklandý! Lâfa bakýn... Okullarda ilâhiyat bölümleri açýlmasý çok doðalmýþ! Almanca ve Fransýzca bölümleri açýlmasý kadar normalmiþ bu! Çocuklara karne vermemek suçmuþ ve karneler yarýn verilmezse yasal süreç baþlatacaklarmýþ! Bu amaçla düzenledikleri basýn toplantýsýnda öyle bir öfke kustular ki sendikaya, gözlerinde ve ses tonlarýnda ortalýðý parçalayacakmýþ gibi bir halleri vardý! Öyle bile hýzýný alamadý Federasyon Baþkaný ve "Bundan sonraki tepkilerimiz çok daha sert olacaktýr" diye bir de tehdit salladý! Birileri yine kýzýp sitem edebilir bana. Canlarý saðolsun... Ama çerçevenin dýþýnda tuttuklarýmý tenzih ederek bir daha söylüyorum. Bu halktan ne köy olur ne kasaba.

5 30 Ocak 2012 Pazartesi 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Son zamanlarda çalýþtýðý iþ yerinden hýrsýzlýk yapanlarýn ne kadar arttýðý dikkatinizi çekti mi? Neden dersiniz. * Güneyde yaþayan birçok fanatik Rum varmýþ. - O kadar abartmayýn caným Arada iyileri de çýkýyor.! * TC Saðlýk Bakanlýðý KKTC'ye 3 ambulans hediye etmiþ. - Allah razý olsun Allah muhtaç etmez inþallah * Akça "Yanlýþ anlaþýldým" demiþ. - Ne önemi var ki.. Doðrusu belki de daha acý gelecekti. * KTÖS hükümete "Gestapo" demiþ. - Ne derse desin "bana mýsýn" diyen yok Bir kulaktan giriyor, diðerinden çýkýyor söylenenler. * Politikada ne zaman ve nerede duracaðýný bilmek gerekiyormuþ. - Mümkün deðil O iþ biraz zor. Daha durmaya fýrsat kalmadan geriden gelenler basýp geçebilir Ya da omuzlara alabilir. Politikanýn kaç beden giydiði belli deðil çünkü. * KIB-TEK'in 275 milyon borcu varmýþ. - Kesin gennere elektrikleri Pardon, kesin gennere maaþlarý da akýllarý baþlarýna gelsin! * Pis kokular Dikmen'i sarmýþ. - Sadece Dikmen'i deðil. Siyaset çöplüðünün aðzý açýk kalýnca doðudan batýya bütün adayý sardý pis kokular. * Saðanak yaðýþ ve soðuk hava bekleniyormuþ. - Yeter ama artýk Usandýrdý Yaðacaksa kar yaðsýn da, kardan adam olsun yapalým bari! YÜRÜYÜÞE ÇIPLAK ÇIKMALI! Allah, doktor vasýtasý ile "yürü ya kulum" dedi bana. Ve ben her sabah yürüyorum. Yaz kýþ Yaðmur çamur, fark etmiyor Sabah, daha gün doðumunda vuruyorum kendimi dýþarý, oh, mis gibi hava.! Bir yaným çamur, bir yaným çöplük Varsýn olsun Ama bir yaným deniz, bir yaným da orman Cennette miyim neyim! Taa Trabzon'a gitmenize gerek yok (Öyle derler ya) yeþilin her tonunu görmek için. Bizim çevremiz de yemyeþil.. Yeter ki bakýn Yeter ki görmesini bilin.. Ot ve yaprak, öyle görsel þölenler sunar ki size, gözünüzü alamazsýnýz. Hele çiðliyseler. Hele uçlarda su damlacýklarý sarkýyorsa Ve hele pýrýl pýrýl bir de güneþ vuruyorsa dal uçlarýna, "bir baþkadýr benim memleketim" demeden duramazsýnýz. Ottan da olsa, yeþil ada demeleri boþuna deðilmiþ.! Kulaklýk takýp yürüyenleri gördükçe, imrenirdim onlara Daha fazla dayanamadým, gittim ben de aldým. Vay be Bir baþkaymýþ müzikle yürümenin keyfi.! Açýyordum radyoyu, hem haber dinliyordum hem yürüyordum. Ýlk zamanlar çok hoþ geldi bana Ama Ama bu haber dinleme alýþkanlýðýný edindikten sonra, daha erken yorulmaya baþladýðýmý hissettim. Önce bir anlam veremedim. Nedenini bulamadým Sonra sonra fark ettim! Bütün haberler moral bozucuydu Dinledikçe öfkeleniyor, sinirleniyordum Her adýmda daha çok stres basýyordu beni. Ve sonunda çýkarýp attým kulaklýklarý Ohh bee.. Dünya varmýþ. Sessizliði duydum. Meðer ne güzelmiþ o sessizlik. BÖYLE BÝR ANDI Meðer ne güzelmiþ geliþimden ürken fassalarýn, tünedikleri kurumuþ efgalipto dallarýndan havalanýrken çýkardýklarý kanat seslerini dinlemek! Ve bir þey daha fark ettim. Meðer ne güzelmiþ bir kekliðin süzülüþünü seyretmek Elinde tüfek olmayýnca ama Elinde tüfek olduðu sürece, bu güzel aný yaþayamazsýn.. Süzülüp giden bir kekliðin ardýndan deðil, kaçýp giden bir avýn arkasýndan bakmýþ olursun elinde tüfek varken. Ne tüfek, ne radyo ve hatta ne de fotoðraf makinesi Yürüyüþe çýkýp doðayý hissetmek istiyorsan, çýplak çýkacaksýn ille! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS "Kafa nereye biz oraya" dedik ama nereye gittikse yaðmur vardý. Çok fena ýslandýk ve biraz akýllandýk.

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun TC Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça'nýn, Kuzey Kýbrýs'ta, Elektrik Kurumu'nun özelleþtirilmesi sürecinde yaþanan geliþmeler sonunda yaptýðý açýklama toplumdan büyük tepki gördü. Ýstemeye istemeye yarým aðýzla bile olsa Meclis'te(!) temsil edilen siyasi partilerin de tepkisini çekince, ikinci bir açýklama ile söylenenlerin "yanlýþ anlaþýldýðý"na getirmek istedi. Tepkileri abartýlý buldu. Hakkýnda yapýlan yorumlardan pek de mutlu olmadý. Bu açýklamalarda bulunan siyasi partilere nasýl bir fatura kesileceði Veya siyasi partilerin bundan sonra, Kýbrýslýtürkler için hayati önem taþýyan sorunlarda Ankara'nýn politikalarý karþýsýnda nasýl bir tutum takýnacaklarý merak konusu. Bu yaþananlar, yeni bir dönemin Doðrudan Selma Bolayýr Bilimsel araþtýrmalar; insanýn Afrika'da doðduðunu, deðiþik yollar izleyerek tüm dünyaya yayýldýðýný söyler. Onun için hepimiz rahatlýkla Afrikalý olduðumuzu söyleyebiliriz. Ama bazýlarýnýn, bazen da çok abartarak yaptýðý gibi, kimin Türk, kimin Rum veya Alman olduðunu söylemek o kadar kolay deðildir.. Onun için Milliyetçi aidiyetleri ile gurur duyup bunu kanýtlamaya çalýþanlar, bu uðurda ölmeye veya öldürmeye hazýr olanlar ve bu konuda henüz daha bilgi sahibi olmayanlar hayal kýrýklýðýna uðrayabilirler.. Neden mi? Çünkü; Boðaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü araþtýrmacýlarý DNA çeþitlilik haritasýný çýkartmak için Türkiye genelinde araþtýrma yapmýþlar. Bu sayede genetik hastalýklarý tedavi etmek kolaylaþacak.. Halk için olumlu bir geliþme sayýlýr.. Türkiye'nin asýrlarca geçit yolu üzerinde bulunmasý nedeni ile genetik açýdan çok çeþitlilik göstermesi doðaldýr. Bu kadar çeþitlilik yanýnda... Doðal olan bir baþka þey de... Profesörün dediði gibi... "Bir Türk ýrkýndan söz etmenin mümkün olamayacaðýdýr" Kim? Kimin kimden daha fazla veya az Türk olduðunu söyleyebilir? "Âri ýrk" yaratmak için yapýlan onca deneyler ve beþ altý milyon Yahudi'yi gaz odalarýna gönderdikten sonra bile... Var mýdýr Âri bir Alman ýrký? Veya bir Fransýz ýrký? Profesörün saptamasýnýn bilimsel bir veri olarak kabul görebilmesi, otuz iki buçuk milletten insanýn yaþadýðý Türkiye'de etnik farklýlýklar yüzünden bu gün bile hala çýkan kavgalarý sonlandýrabilir. Herkesin neden Hrant Dink... Herkesin neden Lefter Küçük Andoniadis olduðu.. Olmasý gerektiði daha iyi ÞAÞIRMA, SABRIMIZI TAÞIRMA! baþlangýcý mý olacak? Yoksa bir sabun köpüðü mü? Meclis'te temsil edilen muhalif siyasi partilerimiz bundan sonra sorumlu olduklarý Kýbrýslýtürk halkýnýn sesine kulak mý asacaklar? Onun sesi olmaya mý karar verdiler? Öyle ya da böyle. Hükümetin(!) Elektrik Kurumu'nu özelleþtirmesi ile baþlayan geliþmeler El-Sen grevleri Toplumun elektrik çalýþanlarýna sahip çýkmasý Az da olsa iktidarýn bir adým geri atmasý Statükonun uydusu konumuna dönüþen muhalefetin, bir nebze olsun hareketlenmesi Sorunlara çözüm aranýrken, doðru hedefin seçilmesi olumlu geliþmelerdir. Ve bu gerçekleþtiði zaman, Kuzey Kýbrýs'ta yaþanan sorunlarýn büyük bir çoðunluðunu çözücü niteliktedir. DNA KARDEÞLÝÐÝ anlaþýlabilir.. Temizlenirdi beyinler, etrafýndaki zehirli ve dikenli tellerden.. Ülkeler arasýna çizilen çizgilerin ötesinde yaþayanlar "öteki" olmaktan çýkar.. Hýsým akraba olurlardý. Kimbilir belki de;yaptýrdýðýnýz bir DNA testi de bunu size kanýtlayabilir.. Böyle bilimsel veriler dururken politikacýlar size artýk yalan söyleyemezdi.. Irklarý, dinleri, dilleri, renkleri farklýdýr diye onlarý "Kürtleþtirip", "Ermenileþtirip" "Rumlaþtýrýp" ötekileþtirerek size düþmanlýk ve nefret aþýlayamazlardý.. Türkiye'de Misaký Milli sýnýrlarý içinde yaþayan tüm yurttaþlar... Ölmeden, öldürmeden.. Sýfýr sorunla refah ve mutluluk içinde yaþarlardý. Kürt sorunu, Ermeni veya azýnlýklar diye bir sorunu olmazdý Garanti ve Ýttifak anlaþmalarýna uyarak Kýbrýs'ýn bütünlüðü bozulmadan anayasal düzen saðlanýr.. Onurlu bir duruþla halka teslim edilirdi... Rumlar buna izin vermez, deyebilirsiniz. Ama üç yüz sene Osmanlý idaresinde yaþayan Rumlarýn da Osmanlý bakiyesi olduklarýný unutmamak lazým. Uzun seneler beraber yaþadýklarý için.. Genlerde oluþan mutasyonlarla DNA'larý da benzer Kýbrýslýlarýn.. Onun için ayný yanlýþlarý yaparlar.. Korkularý, davranýþ ve düþünce biçimleri de nesilden nesile aktarýlýr. Kurtarýcý olarak seçtikleri "analarýnýn" boyunduruðu altýna girmekte sakýnca görmezler Bir adalý kimliði oluþturamadýklarý için de yarým asýrdýr bunun ceremesini öderler. Hadi sýradan insan; tüm canlýlarýn ayný ananýn ve ayný Allah'ýn çocuklarý olduðunu bilmezler.. Piskoposlara ne diyelim? Adada bir anlaþma yapmak için akýllarýný baþlarýna devþirmezlerse.. Bir yanlýþ daha yaparak öngörüsüzlük ve aç gözlülüklerinin ceremesini aðýr ödeyecekler... Kuzey'deki sorunlarýn büyümesi ve çözümsüz kalmasýnýn temel nedeni (gerek iç, gerek dýþ), Kýbrýslýtürklerin varlýðý, iradeleri, konu hakkýndaki görüþ ve düþüncelerinin dikkate alýnmamasýndan kaynaklanmaktadýr. Kýbrýslýlar da aðýrlýklarýný koymaktan kaçýndýlar. Kuzey Kýbrýs'ta kurulan düzen, Kýbrýslýlara raðmen kurulup yürütülüyor. Kýbrýslýtürkler de haklarýný doðru adreste aramýyor. Sorunlarýn kaynaðý olarak Ankara hükümetlerini gördükleri halde; Kuzey'deki "alt birimi" hedef alýrlar. Kuzey'de ihdas edilen ve adýna KKTC denen sistemde Kýbrýslýtürklerin seslerini duyurmalarý mümkün deðil. Çünkü KKTC'de Kýbrýslýtürk iradesi yoktur. KKTC'de, sadece TC'nin Kýbrýs'taki çýkarlarýna dönük, resmi görüþün Türkiyeliler tarafýndan; Kýbrýslýtürkler adýna seslendirdiði düzen vardýr. Buna raðmen TC yetkilileri bile, KKTC ve halkýndan, sadece Kýbrýslýtürkler ve Ankara'nýn iç poltikasýna yönelik olarak söz edilir. Uluslararasý platformlarda KKTC halký deðil, "Kýbrýslýtürkler" vardýr. Kýbrýslýtürkler þöyle istiyor böyle istiyor deniliyor. Küçük Hükümeti'ni üstü kapalý eleþtiren Büyükelçi'nin Kýbrýslýlar tarafýndan doðrudan hedef alýnmasý Özelleþtirmeyi de özerkleþtirmeyi de gölgede býraktý. Bu olaylar, doðru adrese yapýlmak kaydý ile, Kýbrýslýnýn yapacaðý eylemlerin her zaman buradaki sistemi sarsýcý olduðunu göstermiþtir. Kýbrýslýtürklerin, Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki haklarýný talep etmeleri nasýl ki Kýbrýslýrumlarýn korkulu ruyasýdýr Ankara'nýn da korkulu ruyasý, Kýbrýslýtürklerin, onun, Kuzey'de bulunuþunu tartýþmaya açmalarý Görev ve sorumluluklarýnýn sýnýrlarýna çekilmesini istemeleridir. Çoðu kiþinin kabul ettiðinin aksine Kýbrýslýnýn eli kolu mahkûm deðil. KKTC'nin varlýðý ve KKTC halkýnýn Ankara hakkýndaki tutumu ve oyu, Ankara'nýn beklediði rahatlýðý saðlamaz. Üç Kýbrýslýnýn sesi, 300 KKTC'linin sesinden güçlüdür. 300 KKTC'lin çektiði Þükran mitinglerinin deðeri Üç Kýbrýslýnýn TC protestosundan daha siliktir. Taþýnan 300 "Anavatana Þükran" pankartý "Ankara, ne paraný ne memurunu istemiyoruz" "Ankara, elini yakamýzdan çek" pankartlarýnýn yanýnda çok cýlýz kalýr. Ermeni soykýrým yasasýnýn Fransa Parlamentosu'ndan geçmesinden sonra Paris'te, Avrupa'nýn çeþitli merkezlerinden toplanan on binlerce Türkiyeli, Sarkozi aleyhine gösteri yürüyüþü yaptý. Fransa topraklarýnda, Fransa'ya meydan okundu. "Sarkozi þaþýrma, sabrýmýzý taþýrma" "Vur vur inlesin Sarkozi dinlesin" sloganlarý atýldý. Sarkozi'nin çarpý iþareti ile çizilmiþ resimleri taþýndý. Kýbrýslýtürklerin, resim ve sloganlardaki Sarkozi'nin yerine "Erdoðan" adýný yerleþtirdiðini bir düþünün. Kýbrýslýnýn elinde, elinden alýnamaz öyle bir güç var ki Kullanmaya görsün. GÜNLÜK 18 YIL SONRA OTOPSÝ Mardin Jandarma Alay Komutaný'yken öldürülen Albay Rýdvan Özden'in mezarýnýn 18 yýl sonra açýlýp otopsi yapýlmasýna karar verildi. Albay Özden'in 14 Aðustos 1995'te "Mardin'in Ormancýk köyünde PKK'lilerce iki korumasýyla birlikte öldürüldüðü" açýklanmýþtý. Tomris Özden, eþinin faili meçhul cinayete kurban gittiðini söyleyerek detaylý otopsi talebinde bulunmuþtu. O dönem reddedilen talep 18 yýl sonra iþleme konuluyor. Eski JÝTEM'ci Bedran Akdað, Özden'in korumasý tarafýndan vurulduðunu söylemiþti. Albay Özden Kürt sorunu "askeri tedbirlerle çözülemeyeceðini" savunuyordu. Yýllardýr mücadele eden Tomris Özden þöyle konuþtu: "Eþimin alnýnda söylendiði gibi kurþun deliði yoktu ama kafasýnýn arkasý kötü durumdaydý. Eþimin ölümüne tanýk olan astsubaylarýn 'iki adým öteden vuruldu' þeklinde ifadeleri var. Otopsi için 18 yýldýr uðraþýyorum. Eþim yaþamýný yitirdi, ben onun ölümünün aydýnlanmasýyla ilgili verdiðim mücadelede saðlýðýmý yitirdim. O zaman 41 yaþýndaydým, 18 yýl acýlarla, gözyaþlarýyla geçti. Rýdvan'ýn ölmesini takip eden 10 yýl içinde sürekli gözaltýna alýndým, yazdýklarým, söylediklerim nedeniyle. Gözaltýnda dövüldüm, hakarete uðradým. Bu süreç sonuçlandýðýnda, yaþamaya iþte o zaman baþlayacaðým." HERKESE VAR ÇAPA'YA YOK KKTC Bakanlar Kurulu daha önce sýnýrdýþý ettiði pek çok kiþiye yeniden dönüþ izni vermiþ ve yasaðý kaldýrmýþ... Ailesi Kýbrýs'ta kalan bizim Necmettin Çapa'ya da bu kýyak neden yapýlmadý acaba? ÖÐRENCÝLER HARÝÇ Þunu da hatýrlatalým: Hepatit 'C' hastasý olanlara, darp suçu iþleyenlere, ya da Ýsmet Felek gibi suç dosyasý kabarýk olanlara giriþ yasaðý kaldýrýldýysa, YDÜ öðrencilerine neden kaldýrýlmýyor? ÇADIR Toplumsal Varoluþ Hareketi'nin eylemleri bugün çadýrlarla baþlýyor. Havalar yaðmurlu... Çadýrýn üstüne týp deyip damlayacak... Canýmýzý Allah deðil, bu düzen alacak! ÇATIR ÇATIR Dünkü TDP kurultayýnda tek aday olarak yeniden baþkan seçilen Mehmet Çakýcý "Çatýr çatýr iktidara yürüyeceðiz" dedi. Siz çatýr çatýr yürüyün Memedim, biz de satýr satýr nasýl yürüdüðünüzü yazalým. Kimsenin gözü arkada kalmasýn. Kimse "Vatan mahzun, ben mahzun" diye hayýflanmasýn! Týrnak... "Bu aralar en merak ettiðim, El-Sen grevi sonrasý tarihe ne tür bir efsanenin yazýlarak, býrakýlacaðý... Müsadenizle gerçekte olacak olaný yazayým: Kýbrýs sömürgeler tarihi yoluna devam edecektir, efsanelerinde taþ üstünde taþ býrakmasa da! Toplumsal mücadeleler tarihinin üç kuruþluk çýkarý için sineni affettiði görülmemiþtir, benden söylemesi..." Can SARVAN (Haberdar) "Günlerdir yer gök inleyecek. Hükümet 30 Ocak'ta koltuktan indirilecek. Bu bir kýrýlma noktasý olacak. 60'lar, 70'ler hatta 80 binler yeniden meydana inecek ve UBP'yi kulaðýndan tuttuðu gibi aþaðý indirecek diyen sendikalar, meydaný býrakarak çadýra inmeye karar verdi." Taner ULUTAÞ (Kýbrýslý) "Kýbrýslý Rumlar, en fazla da bunu anlamýyor... Anadolu insaný da görmüyor bunu, Avrupalý da... Yani bizim... Yalnýzca 'Kýbrýs sorunumuz' yok! Bir de kuzey sorunumuz var ki!.. Tükeniyoruz sürekli, 'anlamsýz' zenginlikler arasýnda 'keyif sürdüðümüzü' zannederek..." Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) "Mücadeleyi kime karþý veriyorsunuz? UBP'ye karþý mý? Yani 'Ben UBP'den daha iyi Türkiye'yi ikna ederim' diyenleri yeniden baþa getirdiðiniz zaman 'toplum' dediðiniz zümre var mý olacak?" Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) Günün Kahramaný CAFER GÜRCAFER TC Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça'nýn Bulut Ýnþaat ile ilgili iddialarýna, Kýbrýs Türk Ýnþaat Müteahhitleri Birliði Baþkaný Cafer Gürcafer'den yanýt geldi. Bakalým Akça'nýn iddialarýný çürüten bu yanýta Akça'dan da bir yanýt gelecek mi? Büyükelçi, Bulut Ýnþaat'ýn Kýbrýs'a gelmesinde ve sahibinin vatandaþlýk almasýnda TC makamlarýnýn hiçbir rolü olmadýðýný öne sürmüþtü. Yani bizim iddia ettiðimiz gibi TC Baþbakanlýðý devreye girmemiþ... Gürcafer dün yaptýðý açýklamalarla, TC Baþbakanlýðý'nýn Bulut Ýnþaat'ýn Kýbrýs'a geliþiyle çok yakýndan ilgili olduðunu ortaya koydu. Akça'nýn þimdi buna nasýl bir karþýlýk vereceðini merak ediyoruz doðrusu...

7 30 Ocak 2012 Pazartesi Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu MUKAVEMET KÝME KARÞI OLACAK? (Ýstanbul)- "O daðlar GKK'nýn korumasýnda Yok öyle bir þey Orada, "PKK kamp kurdu" diyorlar, billahi de yalan, vallahi de yalan.. Öteki durur mu, hemen atýlýp, "Ama sayýn baþbakaným, öyle diyorsunuz da GKK dediðiniz de TC komutanlarýnýn baþýnda bulunduðu, askerlerin çoðunun TC-KKTC'li olduðunu hepimiz de biliyoruz. Üstelik adada GKK sayýsýndan çok daha fazlasý Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri adý ile TC askeri var. PKK nokta kadar daðlara o kadar askeri uyutup nasýl kamp kurar, deðil mi ama". Böyle bir sohbeti ile, ki siz de baþbakanla yalakasý deðil ama baþkalarýnýn aðzýndan duymuþ olmalýsýnýz Ada küçük, daðlar küçük, nüfuz fazla olunca da ne bakir bir alanýmýz kalýr kamp kuracak ne de terör örgütünün saklanabileceði bir maðara. Neyse Hazýr PKK'nýn ve baþka örgütlerin burada barýnamayacaðýný yazmýþken Hazýr Kýbrýs'ýn kuzeyinde TC askeri korumayý saðladýðýný söylemiþken Kafama takýlan bir konuya deðineyim. Abim, babam ve benden sadece iki yaþ büyük diðer lisedeki arkadaþlarým Hepsi de mücahitti 1974 öncesi Hepsi de TMT'ciydiler Hatta bizi yaþýmýzdan dolayý mücahit yazmadýklarý halde 1973'te Mandirga ovalarýnda kampa alarak silah eðitiminden geçirdiler ve 1974 yýlýnda elimize piyade tüfeði tutturarak, "Sen aha bu siperde savaþacan" dediler Kimse itiraz dahi edemezdi bu dayatmalara. Kimse "Bana ne sizin savaþýnýzdan" diyemezdi." Hatta kimse geri bile duramazdý çünkü gerimiz de yoktu.. Tüm evler ön cephe, tüm sokaklar muharebe alanlarýmýzdý Camiyi, Rumlar çýkýp bizi vurmasýnlar diye biz (TMT) yýkmýþtýk Kötü günlerdi o günler. Bugün bile o günleri düþündükçe bir tuhaf olurum. Hala daha o savaþ günlerine nasýl geldiðimizi anlamýþ deðilim Ancak bir þekilde toplum oldu iki toplum Sonra da bu küçük adanýn bölünmüþ halký iki toplum halinde birbirlerine düþman oldu Silahlandý Birbirini vurdu. Ýþte o kötü günlerde Türk tarafý önce Volkan sonra TMT adý ile örgütlendi.. Örgütlendi ki anavataný bildiði Türkiye gelip onu kurtarana kadar ayakta kalabilsin Varlýðýný korusun Eldeki silahlar her ne kadar eski olsa da bir þekilde 1974'e kadar dayanabildi toplum Ve bugün O kadar kurtarýldýk ki bugün ülkede kurtarýlanlarýn sayýsýndan çok daha fazlasý var kurtaranlardan Bir o kadar da asker Ve askerlerin en modern silahlarý Ýþin özeti þu: Ne kurtarýlmaya deðecek kadar Kýbrýslýtürk kaldý ne de kurtarýlmayý bekleyecek sayýda Kýbrýslýtürk kaldý Ki bir haber TMT Derneði ve Kýbrýs Türk Mücahitler Derneði birleþerek "Kýbrýs TMT Mücahitler Derneði"ni kurmuþlar Bir an düþündüm de Bu yeni oluþumla Kýbrýslýtürkler kimi kimden kurtarmak için kime karþý mukavemet edecekler? Yoksa TEL-SEN BAÞKANI SOYSAN: Yolda býrakmadýk, yolda býrakýldýk Telekomünikasyon Çalýþanlarý Sendikasý (Tel-Sen) Baþkaný Tamay Soysan, Türk-Sen ile bazý sýkýntýlar yaþadýklarýný ancak baþka bir sendikalar federasyonuna kaymalarýnýn söz konusu olmadýðýný kaydetti. Soysan, "Türk-Sen ile iliþkilerini tekrar gözden geçirerek yola devam edeceklerini" ifade etti. Yazýlý açýklamasýnda, beþ günlük grevlerinin telekomünikasyon emekçilerinin birlik içinde nasýl bir direniþ gösterdiðini ortaya koyduðunu belirten Soysan, grevin sendika tarafýndan askýya alýnmadýðýný veya geri çekilmediðini, grevin Bakanlar Kurulu tarafýndan ertelendiðini hatýrlattý. YOLDA BIRAKMADIK, YOLDA BIRAKILDIK Grevin yasaklanmasý durumunda nasýl bir tavýr sergileyeceklerini daha yolun baþýnda Türk-Sen ve El-Sen ile paylaþtýklarýný belirten Soysan, "Kamuoyunda yansýtýlmak istenen 'Tel-Sen yola çýktýklarýný yolda býraktý, El-Sen'i yolda býraktý' düþüncesi tamamen yanlýþ, kýþkýrtýcý ve Tel-Sen'i bölmeye çanak tutan açýklamalardýr. Hiç kimse heveslenmesin; Tel-Sen bölünemez, bölünmeyecek" ifadelerini kullandý. Tel-Sen'in Baþbakan ve Ulaþtýrma Bakaný ile yaptýðý dört toplantýda "El-Sen'siz hiçbir öneri vermeyeceðini ve hiçbir öneriyi tartýþmayacaðýný, bu aþamada sadece yasanýn geri çekilmesi önerisini masaya koyduðunu" belirtilen Soysan, "Yolda býrakýlan biri varsa, o da Tel-Sen'dir" dedi. Çakýcý: Çatýr çatýr iktidara yürüyeceðiz TDP III. Olaðan Genel Kurultayý'nda Mehmet Çakýcý tek aday olarak yeninden parti genel baþkanlýðýna seçildi. Çakýcý, teþekkür konuþmasýnda, partinin "neferi" olduðunu söyledi ve teþekkür etti. TDP'li olmaktan onur duyduðunu, kendisi için partide grup olmadýðýný ifade eden Çakýcý, konularý daima demokratik þekilde ortaya koyduðunu belirtti ve stratejik ama doðru adýmlar attýklarýný ifade etti. SBS SINAVI Dürüst: Katýlým oraný yüzde 72 oldu Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst, önceki gün yapýlan Öðretim Yýlý 5'inci sýnýf Seviye Belirleme Sýnavý (SBS)'ye yüzde 72 oranýnda katýlým olduðunu söyledi. SBS'nin dün yapýlan birinci aþamasýnýn aðýrlýðýnýn yüzde 25 olduðunu ifade eden Dürüst, "Bu sýnavdan sonra bir sýnav daha olacak ve haziranda koleje giriþ sýnavý yapýlacak" dedi. Sorularýn 1 tanesinin hatalý, 3'ünün ise ikinci dönem konusu olmasý nedeniyle deðerlendirme dýþý Tel-Sen'in 450 çalýþandan sorumlu bir sendika olduðunu ve üye yapýsýnýn farklýlýklar gösterdiðini de belirten Soysan, þunlarý kaydetti: "Bunu en iyi bilenin de Türk Sen Genel Baþkaný olmasý gerekir. Ancak Baþkan anlamsýz bir tutum içerisine girerek El-Sen ile Baþbakan arasýnda aracýlýk yapmýþ, araya aracýlar koymuþ, masaya oturmuþ ve iki evladým dediklerinden birini, bizi, Tel-Sen'i dýþarýda tutmuþtur. Bu bizim masada yakaladýðýmýz anlaþma þanslarýna baktýðýmýzda anlatýmý mümkün bir davranýþ deðildir. Bunu bizden kabul etmemizi kimse beklemesin, istemesin. Ancak Tel- Sen'in baþka bir sendikalar federasyonuna kayacaðýný da hiç hayal etmesin. Biz Tel-Sen'in Türk-Sen ile olan iliþkilerini tekrar gözden geçirip saðlýklý bir karar vererek yolumuza devam edeceðiz." Soysan, "Türk-Sen ile yaþadýklarý olumsuz süreci erken atlatmalarý, saðlýklý çözüm bulmalarý adýna giriþim yapan" baþta KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan olmak üzere herkese teþekkür de etti. KAVGA BÝTMEDÝ Mücadelelerinin uzun soluklu bir mücadele olduðunu ifade eden Soysan, önemli olanýn bu mücadelenin en sonunda kazanýmlarla, baþý dik þekilde çýkmak olduðunu kaydetti. Soysan, "Tel-Sen bunu baþaracak bilgi, dayanýþma ve güce sahiptir. Sahip olduðunu da göstermiþtir. Bu kavga bitmemiþtir, bitemez" diye ekledi. Çakýcý, tek aday olarak kendisine bir görev daha verildiðini, bu ekibin seçime gideceðini söyledi. Çakýcý, son imtihanlarýnýn seçim olduðunu ve hazýrlýklarýn iktidara gelmek için olacaðýný vurguladý. TDP Genel Baþkaný, Kýbrýs Türkü'nün deðiþimine menfaat beklemeden öncü olacaklarýný, halkýn kendilerinden sadece bunu beklediðini söyledi. Çakýcý, "Çatýr çatýr iktidara yürüyeceðiz Size layýk olmaya çalýþacaðým" dedi. tutulduðunu da belirten Dürüst, sonuçlarýn internet adresinden aday numarasýna göre öðrenilebileceðini yineledi. Dürüst, orta dereceli okullarda "karne vermeme" eyleminin yeniden deðerlendirilmesi için sendikalara çaðrýda da bulundu. Dürüst, "Ýlgili mevzuatlara göre öðretmenlerimizin öðrencilerimize okul idarelerine, notlarý gösterme ve verme asli görevleridir. Tüm öðretmenlerimizi daha duyarlý davranmaya davet ediyoruz" dedi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ YENÝ PATATES YERÝNE ESKÝ PATATES... Telefonla gazetemizi arayan bir patates üreticisi, katýldýðý bir patates ihalesini kaybettiðini, kazanan larýn da yeni patates yerine eski patatesleri satýn alarak ihaleye verdiklerini söyledi. "Ben bir üreticiyim. Þikayetimi isim vermeden açýklamak istiyorum. Devlette olduðu gibi askerde de ihaleler açýlmaktadýr. Bu ihalelere girenler belli bir rakam verirler. Ýhale komisyonundaki üyeler de verilen rakamlara göre deðerlendirmede bulunurlar. Bu yýl askerin açtýðý ihaleye katýlanlarýn çoðu ihaleyi kaybetti. Bu ihaleyi iki kiþi kazandý. Bunlar da kazandýklarý ihale ile askere binlerce ton patates vermek zorundadýrlar. Þartlara göre verilecek ihale yeni patates olacak... Ancak edindiðim bilgilere göre bu ihaleyi kazanan kiþiler de Maðusa'daki patates ambarlarýndaki bütün eski patatesleri satýn almýþlar ve askere vermiþler. Vermekteymiþler de... Oysa yeni patatesler üzerinde durulsa hem üreticiler patateslerini satabilecekler, hem de her zaman olduðu gibi eski patates olarak gelecek seneye kalmayacaklar. Ben bir patates üreticisi olarak ektiðim dönümlerce patates elimde kaldý. Ben de ihaleye katýldým ama bu ihaleyi alamadým. Alanlarýn en azýndan benim patateslerime de talip olacaklarýný sanýrdým. Ben kazanmýþ olsaydým bu üretici vatandaþlarýmýzýn patateslerini de satýn almak isteyecektim. Ancak ben askere eski patates deðil yeni patates verecektim. Ayrýca söylemek istediðim bir baþka konu daha vardýr. Baðlantýlýdýr bununla... Maðusa ambarlarýndan 35 kuruþ kilosu alýnan eski patatesler piyasaya verilmekte ve vatandaþa da 42 kuruþa satýlmaktadýr. Söylemek istediðim þu, ne denetleyen var bu iþleri ne de umursayan..." ÜÇ GÜN ÜÇ GECE ÞÖLEN TERTÝPLENSÝN... Telefonla gazetemizi arayan bir vatandaþýmýz, gazetemiz vasýtasýyla TC Lefkoþa Büyükelçisi'ne bir talepte bulundu... "Ben bir vatandaþým. TC Büyükelçisi, yani sizin deyiþinizle Vali Bey'den bir þölen hazýrlamasýný talep etmekteyim. Ne þöleni diye soracaksýnýz deðil mi? Söyleyeyim... Kulüpler, kurumlar, kuruluþlar ve de hatta devletler kazandýklarý baþarýlarýný kutlarlar. Yemeler içmeler tertip edilir, hatta müzik topluluklarý da bu þölene eþlik ederler. Türkiye yýlýnda AÝHM'nin yaptýðý açýklamalarda insan haklarý ihlalinde þampiyondu... Geçen gün yapýlan açýklamada da 2011 yýlýnda insan haklarý ihlalinde açýk ara birinci geldi gene... Ben buradan Vali Bey'e bir çaðrýda bulunuyorum. Þehitler Abidesi'nden itibaren Elçilik önündeki yolu Maliye Bakanlýðý hizasýna kadar kapattýrsýn. Eylemlerde, mitinglerde kapatýldýðý için pek sorun çýkmaz... Þoförler alýþkýndýrlar. Bir ip çekildi mi, polis koymaya bile gerek kalmaz... Ve bu yol üzerine masalar, sandalyeler dizilmeli. Tam üç gün üç gece bu þampiyonluk kutlanmalý... Anavatanýmýzýn bu baþarýsý az bir baþarý mý?" ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR TÜRKÝYE GÜLEN CUMHURÝYETÝ'NÝN AÐLAYAN ÇOCUÐU KKTC Bizim Mandra Mandrada suç iþleyip de sýnýrdýþý edilen TC uyruklu suçlularýn ve Hepatit C hastalarýnýn aile bütünlüðünün saðlanmasý gerekçesiyle ülkeye giriþ yasaklarýnýn Bakanlar Kurulu kararýyla kaldýrýlmasý halk arasýnda þok etkisi yaratýr. Kararlarýn son derece yanlýþ olmasý bir yana, adil olmaktan çok uzak ayrýcalýklar taþýdýðýný belirten vatandaþlar, ülkede her gün alýnan dayatma ve "hükmügaraguþi" kararlarla ülkede huzur, saðlýk ve umuttan eser kalmadýðýný belirtmekten kendilerini alamazlar.

8 Arada Bir Özgün Kutalmýþ Greentree Masalý Masallar gerçek olmayan, kliþe sözlerle baþlayýp kliþe sözlerle biten hayal ürünü sözlü anlatým türüdür. Genellikle masallarýn sonu hep olumlu bitmektedir. Ancak bizim anlattýðýmýz Greentree Masalý bazýlarýnýn beklentilerinin aksine sürekli olumsuz bitmektedir. Nitekim son yapýlan Kýbrýs Sorununa çözüm maksatlý Greentree Zirvesinden de yine birþey çýkmamýþ, çözüm umutlarý bir baþka bahara kalmýþtýr. Aslýnda bu masalýn 3 kahramaný olan Hristofyas'ýn, Eroðlu'nun ve BM Genel Sekreteri Ban'ýn Greentree Masalýnýn sonunu getirecek iradeleri de, güçleri de yoktur. Kýbrýs sorununda çözüm iradesine sahip sadece ABD ve bir dereceye kadar da Ýngiltere'dir. ABD'nin sadýk müttefiði AKP yönetimindeki Türkiye de, ABD izin vermediði sürece Kýbrýs'ta herhangibir çözüm þekline evet demeyecektir. Bunu da görüþme masasýnda sadece bedenen bulunan Kýbrýslý Türk liderler vasýtasý ile yapacaktýr. Rum liderliði de her ne kadar da Kýbrýs Türk liderliðine göre daha baðýmsýz hareket edebilir görünse de, onlar da Yunanistan'ýn evet demeyeceði bir anlaþmaya Yunanistan'a raðmen evet diyemezler. ABD, Ortadoðu'yu yeniden dizayn ettiði þu sýralarda Kýbrýs sorunu ile uðraþacak durumda deðildir. Ayrýca Kýbrýs'ýn Kuzeyinde bulunan sadýk müttefik Türkiye'nin 40 bin askerine de her an ihtiyacý olabilir. Bundan dolayýdýr ki, þimdiye kadar hiçbir Amerikan Hükümeti Türkiye'den askerlerini Kýbrýs'tan çekmesini istememiþtir. Türkiye'ye silâh ambargosu uygulayan fýstýkçý ABD baþkaný Jimmy Carter yönetimi de Türkiye'den böyle bir talepte bulunmamýþtý. Zaten silâh ambargosunun nedeni de Kýbrýs'ýn Kuzeyinin Türkiye tarafýndan iþgâli deðil, iþgâl sýrasýnda Amerikan silâhlarýnýn kullanýlmasý idi. Amerika'nýn Ortadoðu'yu nasýl þekillendireceði bittiði zaman, bu yeni Ortadoðu olgusunda Kýbrýs'ýn yeri nasýl olacaksa ona uygun bir çözüm de Kýbrýs sorununa bulunacaktýr. Kýbrýslýlarýn görüþlerinin yeni bulunacak çözüm þeklinde kýymeti harbiyesi yoktur. Kýbrýs'ta bulunan iki toplum fertleri ve liderleri de, geçmiþte yaþananlardan ders çýkarýp kendi aralarýnda anlaþamadýklarý sürece, bölgede çýkarlarý bulunan süper güçlere hizmet ettiklerinin farkýnda olamayarak sürekli bir çatýþma ortamýnda yaþayacaklardýr. Ekonomik geliþim ve halklarýnýn refahý için harcanacak paralar da çevreye kanser yayan silâhlara harcanmaya devam edecektir Ocak 2012 Pazartesi Merkez Bankasý raporu açýklandý n BANKACILIKTA BÝLANÇO 9 MÝLYAR 632 MÝLYON; MEVDUATLAR 8 MÝLYAR 118 MÝLYON TL'YE ULAÞTI n TOPLAM MEVDUAT ÝÇÝNDE BÝR AY VADELÝ MEVDUATLARIN PAYI YÜZDE 60; VADESÝZ MEVDUATLAR YÜZDE 16 n HAZÝRAN - EYLÜL 2011 VERÝLERÝNE GÖRE KKTC'DE 1484 ÝÞSÝZ VAR YABANCI YOLCU SAYISI YÜZDE 15 ARTTI, BÜTÇENÝN 127 MÝLYON FAZLASI VAR n 189 BANKA ÞUBESÝ BULUNAN ÜLKEDE BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKÝ ÝSTÝHDAM 2 BÝN 403 (T.A.K/Özgül Gürkut Mutluyakalý): KKTC'de 2011 yýlýnýn Eylül ayý itibarýyla bankacýlýk sektörünün bilanço büyüklüðü 9 milyar 632 milyon TL'ye; mevduatlar ise 8 milyar 118 milyon TL'ye ulaþtý. Merkez Bankasý'nýn, KKTC ekonomisiyle ilgili çalýþma yapanlara faydalý olabilecek verilere de yer verdiði ve özellikle kapsadýðý üç aylýk dönemlerde KKTC bankalarýndaki durumu içeren bülteninin Haziran - Eylül 2011 dönemini kapsayan sayýsý yayýmlandý. Bültende, bazý geliþmiþ ülkelerde ve Türkiye'deki ekonomik geliþmeler deðerlendirilerek, KKTC ekonomisindeki göstergelere "Ýstihdam ve Fiyatlar", "Dýþ Ekonomik Ýliþkiler", "Bütçe Geliþmeleri" ana baþlýklarý altýnda yer veriliyor. Bültende, bankacýlýk sektörüne iliþkin bilgiler, kooperatifler, sigorta þirketleri, uluslararasý bankacýlýk birimleri, döviz bürolarý ile Kalkýnma Bankasý'na ait bankacýlýk dýþý finans sektörü bilgileri, ekonomik kararlar ve istatistik tablolarý da bulunuyor. Merkez Bankasý Baþkaný Bilal San, göreve baþlamasýnýn ardýndan bankanýn üç aylýk bültenlerinden ilkini yayýmladý. San, bültenin önsözünde, Merkez Bankasý'nýn KKTC'deki bankalarýn denetim, gözetim ve düzenlemesinden sorumlu otorite olduðunu kaydederek, ülkede ve dünya genelinde yaþanan ekonomik sorunlarýn, bankacýlýk sektörünün ekonomiler üzerindeki önemini ortaya koyduðunu belirtti. Bankacýlýk sektörünün bilanço büyüklüðünün, 2011 Eylül ayý sonu itibarýyla 9 milyar 632 milyon Türk Lirasý'na ulaþtýðýný açýklayan San, bu rakamýn, cari fiyatlarla 2011 yýlý gerçekleþme tahminine göre 6 milyar 600 milyon Türk Lirasý olmasý beklenen gayrisafi yurtiçi hasýlanýn yüzde 145'ine tekabül ettiðini bildirdi. San, ekonomideki ve finansal piyasalardaki geliþmelerle deðiþimlere baðlý olarak önümüzdeki süreçte yayýmlanacak bültenlerde deðiþiklikler yapýlmasýnýn planlandýðýný da ekledi ÝÞSÝZ Merkez Bankasý'nýn bülteninde, "yönetici özeti" baþlýðý altýnda, tüm bilgiler özetleniyor. Çalýþma Dairesi iþsizlik verilerine göre, 2011'in üçüncü çeyreðinde 511'i erkek, 973'ü kadýn olmak üzere 1484 kayýtlý iþsiz bulunuyor. Bu sayý, 2010'un ayný döneminde yüzde 9.51 daha yüksekti ve 710'u erkek, 930'u kadýn olmak üzere 1640 iþsiz vardý yýlý üçüncü çeyreðinde, kayýtlý erkek iþsiz sayýsý yýllýk bazda yüzde 28,03 oranýnda azalýrken, kayýtlý kadýn iþsiz sayýsý ise, yüzde 4,62 oranýnda arttý yýlýnýn ikinci çeyreðinde, birinci çeyreðe nazaran kayýtlý iþsiz sayýsýnda görülen artýþ eðilimi, üçüncü çeyrekte de devam etti. ENFLASYON Mart 2011'de 7.28 olan yýllýk enflasyon, Haziran'da yüzde 9.08'e ve Eylül'de 11.13'e çýktý. KKTC'nin 2011 yýlý üçüncü çeyreði toplam ihracatý, TL bazýnda bir önceki yýlýn ayný çeyreðine göre yüzde 19,52 oranýnda artarak, 25,1 milyon TL'den 30 milyon TL'ye yükseldi. Dolar bazýnda karþýlaþtýrýldýðýnda, 2010 yýlý üçüncü çeyreðinde toplam 16,7 milyon ABD Dolarý olan toplam ihracat tutarý, 2011 yýlýnýn ayný döneminde yüzde 3,59 oranýnda artarak 17,3 milyon ABD Dolarý oldu. Eldeki en son verilere göre Ocak - Haziran 2011 dönemi toplam ithalat ise, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 16 oranýnda artarak 711 milyon ABD Dolarý'ndan 823 milyon ABD Dolarý'na ulaþtý. YABANCI YOLCU SAYISI YÜZDE ARTTI KKTC'ye gelen yabancý yolcu sayýsý, 2011 yýlýnýn üçüncü çeyreðinde, bir önceki yýlýn ayný çeyreðine göre yüzde 15,44 oranýnda artarak toplam 273 bin 859 kiþiden 316 bin 131 kiþiye ulaþtý. BÜTÇE FAZLA VERDÝ 2011 mali yýlý KKTC bütçesi, yýlýn ilk dokuz ayýnda 1 milyar 897 milyon TL giderine karþýlýk, 2 milyar 24 milyon TL gelir elde ederek, 127 milyon TL bütçe fazlasý verdi. Yýlsonu itibarýyla gerçekleþmesi öngörülen toplam bütçe gelirlerinin yüzde 66,34'ü tahsil edildi, bütçe giderlerinin yüzde 57,63'ü kullanýldý. BANKA ÞUBE SAYISI 189 Banka þube sayýsý, Haziran - Eylül 2011'de 2 artarak 189'a ulaþtý. Toplam þube sayýsýnýn yüzde 59,26'sý özel sermayeli bankalara, yüzde 22,22'si þube bankalarýna, yüzde 18,52'si kamu bankalarýna ait. BANKACILIKTA ÝSTÝHDAM EDÝLENLERÝN SAYISI 2 BÝN 403 Bankacýlýk sektöründe istihdam edilen personel sayýsý, Haziran - Eylül 2011 döneminde 6 kiþi artarak 2 bin 397'den 2 bin 403'e yükseldi. Söz konusu personelin 1396'sý özel sermayeli bankalarda, 554'ü kamu bankalarýnda, 453'ü þube bankalarýnda çalýþýyor. Bankacýlýk sektörünün aktif toplamý Haziran 2011'e göre yüzde 5,82 oranýnda arttý ve Eylül 2011 itibarýyla 9 milyar 632 milyon TL seviyesine ulaþtý yýlýnýn üçüncü çeyreði sonunda bankacýlýk sektörü likit aktiflerini oluþturan nakit deðerler ile bankalardan, Merkez Bankasý'ndan ve bankalararasý para piyasasý (BPP) iþlemlerinden alacaklar kalemlerinin toplamý, bir önceki çeyreðe göre 153 milyon TL artarak 2 milyar 312 milyon TL'den 2 milyar 465 milyon TL'ye yükseldi. Brüt krediler, Eylül 2011 sonunda ikinci çeyreðe göre yüzde 5,06 oranýnda geniþledi. Eylül 2011 itibarýyla artan iþletme kredileri 2 milyar 582 milyon TL ile kredi türleri arasýnda birinci sýrada yer alýyor. Bunu 1 milyar 637 milyon TL ile tüketici kredileri izledi. Eylül Eylül 2011 döneminde iþletme kredileri 1 milyar 972 milyon TL'den 2 milyar 582 milyon TL'ye, tüketici kredileri ise 1 milyar 183 milyon TL'den 1 milyar 637 milyon TL'ye çýktý. TAHSÝLÝ GECÝKMÝÞ ALACAKLAR Haziran 2011 sonunda 447 milyon TL olan toplam tahsili gecikmiþ alacaklar, Eylül 2011 sonu itibarýyla, yüzde 5,19 oranýnda azalarak 424 milyon TL seviyesine geriledi. Ayný dönemlerde, özel sermayeli bankalar ile þube bankalarýnýn toplam tahsili gecikmiþ alacaklar içindeki paylarýnda artýþ, kamu bankalarýnýn payýnda ise azalýþ oldu. Haziran Eylül 2011 döneminde özel sermayeli bankalarýn toplam tahsili gecikmiþ alacaklar içindeki payý yüzde 51,66 oranýndan yüzde 56,17'ye; þube bankalarýnýn tahsili gecikmiþ alacaklar içindeki payý ise yüzde 6,66'dan yüzde 7,21'e yükseldi. Kamu bankalarýnýn toplam tahsili gecikmiþ alacaklarý içindeki payý ise, yüzde 41,68'den yüzde 36,62'ye geriledi. Eylül Eylül 2011 dönemini kapsayan bir yýllýk dönemde, özel sermayeli bankalarýn sektör içindeki tahsili gecikmiþ alacaklar payý yüzde 63,17'den yüzde 56,17'ye gerilerken; kamu bankalarýnýn payý 30,45'den yüzde 36,62'ye, þube bankalarýnýn payý ise yüzde 6,38'den yüzde 7,21'e yükseldi. MEVDUAT 8 MÝLYAR 118 MÝLYON TL KKTC bankalarýndaki mevduat, bir önceki çeyreðe göre 460 milyon TL artarak, Eylül 2011 dönemi itibarýyla 8 milyar 118 milyon TL'ye ulaþtý. Mevduatýn türlerine göre daðýlýmýnda en büyük payý yüzde 75,90 oran ile tasarruf mevduatý alýrken, bunu yüzde 11,15'lik ticari mevduat ve 6,53'lük resmi mevduat izliyor. EN ÇOK 1 AY VADELÝ MEVDUAT VAR Bir ay vadeli mevduatýn toplam mevduat içindeki payý yüzde 60,84, vadesiz mevduatýn payý 16,03, üç ay vadeli mevduatýn payý ise yüzde 11,68 olurken, sektörün mevduat toplamý bir yýllýk dönemde yüzde 20,49 oranýnda ve 1 milyar 380 milyon TL tutarýnda artýþ gösterdi. Bankacýlýk sektörünün derinliði ile aracýlýk fonksiyonunun göstergelerinden biri olan kredilerin toplam mevduata oraný, yýlýn üçüncü çeyreðinde bir önceki çeyreðe göre 0,59 puan azalarak yüzde 66,23 oranýnda gerçekleþti. Kredilerin toplam mevduata oraný, geçen bir yýllýk dönemde 2,99 puan arttý. Kalem Yalçýn Okut HEM SAVCI HEM YARGIÇ Eskiden sanýklara doðru dürüst savunma hakký tanýmadan verilen peþin hükümler karþýsýnda, o peþin hükmü verenler için hem savcý hem yargýç oldu denirdi. Ankara'daki Yeni Sultan'ýn yaptýðý da tam o hesap Uyduruk gerekçelerle içeri týktýðý gazeteciler için, "Bunlar gazeteci deðil, katil, terörist, tacizci" deyiverdi. E hani, bir duruþma devam ederken yargýçlarý etkilememek için o dava hakkýnda yorum yapýlamazdý?.. Erdoðan Bey bulunduðu o en yüksek mevkiden yargýçlarý en çok etkileyebilecek zattýr. Bu yaptýðý da kelimenin tam manasýyla kendini hem savcý hem de yargýç yerine koymaktýr. Bir ülkede Yargý Yürütme'nin kontrolüne geçerse, artýk o ülkeden hayýr gelmez. Fransýz Ýhtilali'nden beri okullarda Kuvvetler Ayrýlýðý prensibi öðretilir. O prensibe göre Yasama, Yargý ve Yürütme ayrý olmalý ve Yargý Yürütme'nin uygulamalarýný denetlemeli. Türkiye'de ise her üç güç de Yeni Sultan'ýn kontrolünde Kömür ve cehalet daðýtarak Yasama'da çoðunluðu ele geçirdikten ve çeþitli manevralarla Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu'nu da kontrolüne aldýktan sonra artýk ona dur diyebilecek merci kalmamýþtýr. Astýðý astýk kestiði kestik Zaten, öteden beri býktýrýcý bir müsamere haline getirilen, her 23 Nisan'da bir çocuðu birkaç dakikalýðýna baþbakanlýk koltuðuna oturtma komedyasýnda ne demiþti?.. "Þimdi bütün yetkiler senin, istediðini asarsýn istediðini kesersin" dememiþ miydi?.. Ýçindeki habis ruhun dýþa vurumu deðil miydi bu?.. Bu kafa istediðini katil ilan eder, istediðini terörist, istediðini de tacizci O zaman, Yargýya ve zanlýlarý yargýlamaya ne gerek kalýr ki?.. Asýver gitsin!.. 12 Mart ve 12 Eylül faþistleri de öyle yapmýyorlar mýydý?.. Asýver gitsin!.. Erdoðan'ýn onlardan farký "asmayýp da belemesi" mi?.. Baþkalarý da vardý bütün yetkileri kendilerinde toplayan: "Kanun Benim" diyen 16. Lui bunlardan en ünlüleridir.. Sonuçta ne oldu?.. Kelleyi Giyotine kaptýrdý. Mussolini'yi bacaklarýndan astýlar. Hitler ise, dehlizlerde zehir içerek hayatýna son verdi Çok mu uç örnekler verdim?.. Daha yakýnlardan baþka örnekler de var. Haþa, Erdoðan'ýn sonu da onlarýnkine benzeyecek demek istemiyorum bu satýrlarla. Sadece, Kuvvetler Ayrýlýðý prensibi hilafýna her üç güç de tek elde toplanýrsa durum fecaatini artýrarak devam ediyor, diyorum. Yine de, tarihin zikzaklarý belli olmaz. Baksanýza daha kýsa bir süre önce, "Bütün komþularla sýfýr sorun" diyen Davutoðlu ve Erdoðan þimdi bütün komþularýna saldýrý hazýrlýklarý içinde. Küçük Kýbrýsçýða durmadan tehdit ve þantajlar. Suriye'ye aba altýndan sopa göstermeler. Ýran'ýn karþýsýna Sünni ittifaký ile çýkmak Oysa Suriye ile asýrlýk denebilecek hasým politikalarý deðiþtirmek için sýnýrdaki mayýnlarýn temizlenmesi ve o verimli topraklarýn tarýma açýlarak yöredeki aç Arap ve Kürtlere iþ ve aþ saðlanmasý gibi olumlu adýmlar atýlmýþtý. Çok kýsa zamanda terk edildi. Terk edilmekle kalmadý, birkaç kuruþ için katýrlarla sýnýrý geçen o yoksul ve iþsiz insanlara en modern savaþ uçaklarýyla bomlar yaðdýrýldý. Suriye'ye henüz bomba yaðdýramadýlarsa da, bir sürü ajan provakatörü sýnýrýn öbür tarafýna göndererek Müslüman Kardeþleri eðitme ve silah ve mühimmat temin etme nasýl "sýfýr sorun" olur?.. Kim deðiþtiriyor bu politikalarý ve nasýl deðiþtiriyor?.. Kim, kim?.. Asýl soru(n) budur

9 30 Ocak 2012 Pazartesi Tünel ALINTI ÝFADE ÖZGÜRLÜÐÜNÜN ÖNÜ AÇIK, GÖZLERÝ BAÐLI Baþbakan diyor ki, "Ýfade özgürlüðünün önü açýk" Medyada, ister iktidara çok yakýn ister az mesafeli, nice gazete ve TV'de sansür ile oto sansürün gýrla gitmesinin, kiminin korktuðu için yazmamasýnýn, kiminin yazdýðý için korkmasýnýn, kiminin iþinden olmasýnýn, konmayan, gizlenen haberlerin "açýk" bir izahý olmalý. Tamam, bunlar dün de vardý Ama bugün de var! Bir de þu var: "Önü açýk ifade özgürlüðü"nü, Baþbakan dahil hepimiz, sadece gazeteciye mahsus þýklýk sanýyoruz. Oysa "ifade özgürlüðü" bir insan hakký. Herkesin her yerdeki hakký. Baþbakan'ýn yargýlanan herkesi katil, tacizci, darbeci gölgesi altýna soktuðu ortamda; sözde özgürlük yuvasý üniversiteler de paldýr küldür öðrenci atýyor. "Þu kadar gazeteci" diye sayarken, güçlülerin susturduðu milyonlarca insan aklýmýza bile gelmiyor. Ýfade özgürlüðünün önü açýk; ama maalesef gözleri baðlý, göremiyor, gidemiyor! Umur TALU (Habertürk) DÝPNOT TC Kültür Bakanlýðý ISBN Ajansý'nýn verilerine göre Türkiye'de geçen yýl okul kitaplarý dahil 493 milyon kitap yayýmlandý. NERDE TALAT'IN CESARETÝ! DEÐÝL AMA!! ARÞÝV TARÝH 25 ARALIK 2010 Türkiye'de Ergenekon davasýnda 500'den fazla kiþinin yargýlandýðýný söyleyen Ahmet Çaluda, bunlarýn 'sinin KKTC vatandaþý olduðunu açýkladý... Bunlarýn, KKTC'de görev yapan asker veya üst düzey yetkili olduðu belirtildi... Gözden kaçmayanlar... HEPSÝ BÝRDEN "TUMBA" Senelerce UBP ile Denktaþ vardý. Muhalefetin siyaseti, içerde "UBP tumba olsun biz her þeyi hallederiz", dýþarýda "Denktaþ devrilsin biz Kýbrýs sorununu çözeriz" þeklindeydi. UBP tumba oldu, CTP geldi, hiçbirþey deðiþmedi. Denktaþ devrildi Talat geldi, yine bir þey deðiþmedi. Sonra CTP gitti, gene UBP geldi, Talat devrildi Eroðlu geldi. Þimdi tek umudumuz UBP'nin tumba olup CTP'nin gelmesi ve bize barýþ ve çözüm getirmesi. Hepsi birden "tumba" oldu, farkýnda bile deðiliz daha ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Onlar çözemezse biz gelir çözeriz, onlar bu yapýyý geliþtiremezse biz geliþtirir ve deðiþtiririz." Mehmet ÇAKICI (TDP Genel Baþkaný) VÝRGÜL ÇÖZÜMDEN ÖNCE, ÇÖZÜMDEN SONRA Rum basýnýna göre Derviþ Eroðlu çözümden sonra adada kalacak TC kökenlilerin sayýsýna iliþkin rakam sunmuþ. Çözümden önceki rakamlar neydi ki, Eroðlu çözümden sonrasýnýn rakamlarýyla ilgili konuþuyor? Çözümden önceki rakamlarý çok mu biliyoruz? Bunlar bize bile kafalarýndaki nüfusu yutturmaya çalýþýrken, Rumlara söyledikleri rakamlara kim inanýr!!? Eroðlu çözümden sonra Kýbrýs'ta kalacak TC kökenlilerin sayýsýný söyleyeceðine, bize Kýbrýs'ýn kuzeyindeki gerçek nüfusu söylesin önce? "Her iki lider de cesaret göstermekten aciz" Özdil NAMÝ (CTP milletvekili) Habur, insana çok þey anlatýyor. Tahtakale ayakçýlýðýyla, Amerikan hödüklüðü iç içe. Gizli kapaklý görüþmeler, pazarlýklar; ki, mutlaka tehditli, þantajlý; ama mutlaka vaatli, tavizli, rüþvetli de. AKP bu konularda tecrübeli ve mahir: Beyaz Saray/ Dolmabahçe türü mutabakatlar; otellerin servis kapýlarýnýn kullanýldýðý iþ baðlama/ adam ayarlama temaslarý Bunlarýn yaný sýra, iþlerin avam tarafýndan görünür kýsmýnda iyi bir 'halkla iliþkiler' kampanyasý da patlattýn 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... mýydý, 'Kürt sorunu'nu bitti bil. Habur giriþleri iþte böyle bir paradigma çerçevesinde. Çadýr mahkemeleri kuruluyor; açýkça ve mertçe "piþman deðilim, örgütün ve liderin talimatýyla geldim" diyen insanlar 'piþman' sayýlýyor: Ýlk bakýþta tam bir komedi gibi ama, aslýnda meþum bir oyun. Zira, burada yargýnýn oyuncak hâline getirilmesi var siyasal irade tarafýndan. ( ) Habur'da yapýlmak isteneni anlatmak için elin pislik Nazi'sine gitmeye de hiç gerek yok: Giriþ günü ve onu takip Memleketimden manzaralar "AKP iktidarýnda Tahtakale ayakçýlýðýyla, Amerikan hödüklüðü iç içe" KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu eden birkaç gün boyunca Erdoðan, oðlunun sünneti münasebetiyle tebasýna altýn daðýtan aþiret reisi konumundadýr. Olan biteni 'olumlu bir geliþme' olarak deðerlendiriyor. DTP'lileri mümkün olduðunca sürecin dýþýnda tutmak istiyor ki, onlarý iþlevsiz, çözüm yolunda birer ayak baðý gibi gösterip siyaseten etkisiz kýlabilsin: Son Van depreminde de ayný amaç uðruna BDP'li belediyeyi iþ göremez kýlmaktan kaçýnmamýþlardýr, üstelik insanlarýn enkaz altýnda can vermeleri söz konusu iken. Ýnsaný asýl çýldýrtan, Habur'daki hokkabazlýðý, barýþ yolunda atýlmýþ, ancak devamý getirilememiþ bir adým olarak gören bir sürü insanýn olmasýdýr. Evet, burada bir adým atýlmýþtýr ama barýþ ve demokrasi yolunda deðil, Erdoðan'ýn þahsýnda sivil siyasetin AKP'nin tekeline sokulmasý yolunda. Hukukun tek bir kiþinin iradesiyle askýya alýnmasý, ne demokrasiye götürür ne de barýþa. Kitlevî KCK tutuklama, toplama kamplarý ve mezaliminin paradigmasý, Habur'da çizilmiþtir. ( ) 'Açýlým' bir oryantalizmdi: Kürtlere özel çözüm; sanki Kürt farklý bir canlý türüymüþ gibi. Bunlar, üzerinde varlýk kazanýp semirdikleri darbe düzeninden vazgeçemezler, 12 Eylül tarafýndan gaspedilmiþ en temel vatandaþlýk haklarýný halka iade edemezlerdi; o yüzden de bölgesel kahyalýðýna soyunduklarý Yeni Dünya Düzeni'nin dayattýðý model uyarýnca insanlarý dinsel, mezhepsel, etnik, olmadý cinsel, takýmsal aidiyetleri temelinde sosyal-psikolojik tekniklerle manipüle edilebilecek 'kolektif nesne'lere indirgemenin peþine düþeceklerdi. Devir artýk, projeyle 'millî birlik ve kardeþlik' kurmaya kalkýp, toplumsal gruplarý ve siyasal hareketleri örgütlerine indirgerken, örgütleri þirket, siyasal önderleri de þirket sahibi gibi görüp, pazarlýklarla 'barýþ'a ulaþýlabileceðini sanan -olsa olsa, ancak Amerikan mamulatý olabilecek- canlýlarýn devriydi. Barýþ, pazarlýk üzerinden deðil, eþit vatandaþlarýn gönül birliði olarak varlýk kazanabilir; 'eþit vatandaþ'ýn ahlakî ve felsefî karþýlýðý ise Aydýnlanma'nýn 'tanrýyý parantez içine almýþ' insanýdýr: AKP iktidarýnda barýþ, ulaþabileceðimiz belki de en zor þeydir. (Bu yazý KADÝR CANGIZBAY'ýn "Birgün"de yayýmlanan "AKP ÝKTÝDARINDA BARIÞ ÇOK UZAK" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 30 Ocak 2012 Pazartesi Erol Atabek NE OLUYORUZ YA... Uzun zamandýr geçmediðim Güney Kýbrýs'a dün geçemedim yýlýndan yani kapýlarýn açýldýðý günden bu yana Güney'e defalarca geçtim.. Ancak, bilgisayarlardaki bilgilerin sistem deðiþikliði nedeniyle silindiðini ve yeniden kayýt yaptýrmak gerektiðini söylediler.. Kýbrýslý anadan doðma ve Kýbrýslý bir bayanla evli olduðumu iddia etmeme raðmen dinlemediler.. Sonuçta, eve dönüp evrak alýp tekrar geçmem gerekti.. Bir sonraki güne býraktým geçmeyi! Bu kez geçerken "uluslararasý ehliyet"im olup olmadýðýný sordu Kýbrýs Cumhuriyeti'nin polisi! "O nereden çýktý" dedim, eðer anam, babam Türkiyeli ise yani Kýbrýslý bir ana ya da babadan olmadýysam ehliyetimin "uluslararasý" olmasý gerekirmiþ! Son günlerde ya da haftalarda hemen her KKTC kimliðini verenlere bu tür muamele yapýlýyormuþ... Kapýda beklerken þikayette bulundu orada bulunanlar. Yani, KKTC ehliyetini tanýmýyorum diyemiyor... KKTC ehliyeti ile bu tarafa geçemezsin diyemiyor... Kýbrýs Cumhuriyeti kimliði ile KKTC ehliyetin varmýþ, önemli deðil... Bu ehliyet burada geçmez diyemiyor. Kýsacasý biraz sýkýyor bir taraflarý... Aksi halde Kýbrýs Cumhuriyeti ehliyetine sahip bir iki kiþiden gerisi araçlarýyla Güneye geçemez... O zaman ticaret erbabý ne yapacak? Kim milyon Euro'ya varan kredi kartlarýndan harcama yapacak? Ama, KKTC ehliyetini kullananýn anasý babasý Kýbrýslý biri deðilse "???"... Eþi Kýbrýslý olan güneye geçebiliyor, ancak, ehliyetinin geçerli olmasý için bu yeterli deðil. Madem öyle geçirme... Yayan da geçirme, araçla da... Bir taraftan Greentree'de Kýbrýslý Rum ve Türk liderler görüþüyor -ki sanki bir þey olacamýþ gibi- bir tarafta da bu adanýn sahipleri gibi davranan Rumlar, istediði gibi oynuyorlar. Oyunu kurallarýyla oynamak gerekli... Eðer, Türkiye'den gelenleri güneye almam diyorsan o zaman alma. Kendince haklý olabilirsin. Ama bunu yapamazsýn, bunu bal gibi biliyorsun. Bizimki sahte devlet olabilir, istediðine istediði gibi davranabilir, istediði yasalarý çýkarýp, uygulayabilir... Ama Kýbrýs Cumhuriyeti sahte bir devlet olmadýðýna göre onun polisi de istediðine istediði gibi davranamaz... Yasalar ne gerektiriyorsa onu yapmak zorundadýr. Davranýþý, uygulamasý yasalarýn emrettiði þekilde olmalýdýr ve de olacaktýr... Bir taraftan liderler, partiler birbirleriyle anlaþmak için görüþürken, bir taraftan Kýbrýs Cumhuriyeti'nin polisi mesnetsiz ve de yasasýz bir uygulama yapýyorsa ciddi devlet anlayýþýna aykýrý... Eðer, bir yasa varsa Kýbrýs'ýn kuzeyine gelen ve yerleþen Türkiyelilerin -evli olsalar bile- geçmesine engel koyuyorsa o zaman adam gibi açýklasýnlar bilelim. Araçla geçiþlerde "uluslararasý "ehliyet yasal zorunluluk ise bu yasasýnýn da adýný, maddesini ve de muhteviyatýný açýklasýnlar. Ama, orada üç yýldýzlý bir polis amiri ya da polis çavuþunun keyfi uygulamasý ise iþte o zaman orada dursunlar... Bu iþin daha üst makamlarý, hatta mahkemeleri var. Gerçek devletin gerçek hak arama yollarý... Kýsacasý, Kermiya da ucube bir anýt yapýp, üstüne iki bayrak koyan zihniyetin diline sakýz olacak uygulamalar yapacaklarýna doðru dürüst AB üyesi bir ülke gibi davranmasý daha uygun deðil mi? Umarým, birileri bu konuda gereken tedbirleri alýr. Aksi halde Türkiyelilerin de hakkýný savunacak avukatlar, kurum ve kuruluþlar vardýr her halde. TDP kurultayýnda konuklar da konuþtu TDP III. Olaðan Kurultayý'nda konuklar da birer konuþma yaparak kurultayý selamladý. AKP'yi temsilen kurultaya katýlan TBMM Grup Baþkanvekili ve Ýstanbul Milletvekili Ayþenur Bahçekapýlý konuþmasýnda, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn selamlarýný ileterek, Türkiye'nin KKTC duruþunun, "her alanda tam potansiyeline ulaþmasý ve Kýbrýs Türkü'nün yaþam standardýnýn yükselmesi için her desteði verme" üzerine kurulu olduðunu söyledi. AKSOY CHP PM üyesi Ýlay Aksoy da, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun selamlarýný iletti ve bu kurultayýn ambargolar altýnda yaþayan Kýbrýs Türkü'nün demokrasi anlamýnda Avrupa'dan çok ileride olduðunu gösterdiðini belirterek, dün olduðu gibi bugün ve yarýn da CHP'nin KKTC'nin yanýnda olacaðýný söyledi. ERTÜRK DSP Genel Baþka Yardýmcýsý Tuncer Ertürk ise konuþmasýnda, parti genel baþkaný Masum Türker'in selamlarýný ileterek, kurultayýn dünya barýþýna katký saðlamasýný diledi. Ertürk konuþmasýnda, partilerinin kurucusu Bülent Ecevit'in sözüne atýfta bulunarak, "Ne ezen ne ezilen, hakça bir düzen" dedi. Ertürk, TC ve KKTC'nin dünya durdukça var olacaðýný kaydetti. SENDÝKAL PLATFORM TEMSÝLCÝSÝ Törende Sendikal Platform adýna konuþan KTÖS Genel Baþkaný Güven Varoðlu, yarýn (bugün) Toplumsal Varoluþ Hareketi'nin yapacaðý eylemden dolayý konuþmasýný erkene almak durumunda kaldýðýný söyledi. Kýbrýslý Türklerin varoluþ mücadelesi verdiklerini belirten Varoðlu, Kýbrýslý Türklerin ekonomik, kültürel yapýlarýyla, anlayýþlarýyla bir varlýk olduðunu; bu varlýðýn kendi yapýsýyla yaþamasý, çocuklarýný bu adada büyütmesi ve gençlerini bu adada tutmasýnýn bir hak olduðunu söyledi. HRÝSTODULU AKEL temsilcisi Fani Hristodulu ise konuþmasýný Rumca yaptý. Hristodulu'nun konuþmasý daha sonra Türkçe'ye tercüme edildi. Hrsitodulu, Kýbrýs sorununa çözüm bulunmasý için çaba gösterdiklerini ve Kýbrýslýlar olarak adayý yeniden birleþtirmek için çaba gösterdiklerini kaydetti. KETÝ KLERÝDES DÝSY Temsilcisi Keti Klerides de konuþmasýnda, parti baþkaný Nikos Anastasiades'in kongreye iyi dileklerini sundu. Klerides, yýllardýr TDP'nin Kýbrýs'ta bir çözüme ulaþýlmasý için yaptýklarýný ve adanýn yeniden birleþtirilmesi için verdikleri kavgayý takip ettiklerini belirtti. Klerides, "Bilmenizi istiyoruz ki parti olarak biz de gücümüzü ve enerjimizi bu hedefe harcýyoruz" dedi. Klerides, Kýbrýs'ta liderlerin, BM kararlarý çerçevesinde iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eþitliðe dayalý bir çözüm arayýþýyla sürdürdüðü müzakere sürecini desteklediklerini söyledi. KYRRÝS DÝKO temsilcisi Rogiros Kyrris ise konuþmasýnda, TDP kurultayýnýn organizasyonunu överek, "Baþarý dilemeyeceðim, zaten baþarmýþsýnýz" dedi. Kyrris, adanýn yeniden birleþtirilmesi için çok çalýþmak gerektiðini ifade ederek, DÝKO olarak adanýn yeniden bütünleþmesi taahhütleri çerçevesinde Kýbrýslý Türk muhataplarýnýn daha büyük bir Avrupa ailesi için çalýþmasýndan memnuniyet duyduklarýný kaydetti. PANAYÝDES EDEK temsilcisi Andreas Panayides ise, TDP'nin Kýbrýs konusundaki "olumlu ve yapýcý yaklaþýmýný" kutladýðýný belirterek, sosyalistler olarak demokratik, dayanýþma içinde uyumlu ve müreffeh bir toplum için mücadele ettiklerini ve devam eden Kýbrýs müzakereleri sürecini desteklediklerini ifade etti. Panayides, BM kararlarý ve doruk anlaþmalarý çerçevesinde adil ve kalýcý çözüm getirilmesini istediklerini söyledi. NEOKLOUS Kurultaya gecikmeli katýlabilen Kýbrýs Yeþiller Partisi'nden Panikos Neoklous ise konuþmasýna Türkçe "merhaba" diyerek baþladý. Neoklous, adadaki þovenizme zamanýnda tepki veremediklerini ve bu nedenle þimdi çok zor bir durumda tepenin kenarýnda durulduðunu kaydetti. "Bu anavatan ortak vatanýmýzdýr" diyen Neoklous, çocuklarýn geleceði için barýþa ulaþma mücadelesi verilmesi çaðrýsýnda bulundu. HADJÝGREGORÝOU EDÝ temsilcisi Spyros Hadjigregoriou de, TDP kurultayýný selamladý ve partilileri kutladý. Hadjigregoriou, TDP'nin siyasetinin sessiz çoðunluðu ve kendilerini fethettiðini belirterek, Grentree Zirvesi'nde adanýn birleþtirilmesine yönelik bir vizyon konulmaksýzýn çok fazla zaman ve para harcandýðýný savundu. CEYHUN Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) temsilcisi Ozan Ceyhun da kurultayda partisinin mesajýný okudu. Ceyhun, parti baþkanlarýnýn mesajýný Almanca okudu. SPD Baþkaný mesajýnda TDP'ye iyi niyetlerini ve baþarý dileklerini gönderdi. YORGANCIOÐLU CTP-BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu ise konuþmasýnda, bir ülkenin ve bir halkýn ileriye taþýnabilmesi adýna üretimin temel alýnmasý gerektiðini belirterek, ülkede üretimin istenilen noktada olmadýðýný söyledi. Yorgancýoðlu, hükümetin geçmiþteki UBP hükümetlerinden daha da kötü bir yönetim gösterdiðini söyledi. Eskiden kamuda çalýþanlarýn þikayet ettiðini ancak þimdi tüm kesimlerin þikayetçi olduðunu, çünkü üretime deðer verilmediðini savunan Yorgancýoðlu, üretime deðer verilmemesinden dolayý Kýbrýs Türk halkýný zor günler beklediðini kaydetti. ÞONYA DP adýna konuþan Genel Sekreter Bengü Þonya ise, siyasi partilerin kendi halkýnýn ileri gitmesini isteyen insanlardan oluþtuðunu, bu yüzden birbirlerine saygý duymalarý gerektiðini ifade etti. Þonya, liderliðin her þeyin en fazlasýný istemek olmadýðýný ifade ederek, "halkýn çýkarý için nerede durabileceðini bilmenin" gerçek liderlik olduðunu söyledi. ÝZCAN BKP Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan konuþmasýnda, "Keþke þimdi birbirini mazgal deliklerinde silahla gözleyen çocuklarýmýz da ayný huzuru yaþayabilse" dedi. Ýzcan, hala daha malýnýn mülkünün peþinde olan, hala kayýplarýný bekleyen Kýbrýslý analarýn da huzur ve mutluluðu yaþamasýný dilediðini ancak yaþamadýðýný çünkü bu ülkede cinayetler iþlendiðini söyledi. BÝRÝNCÝ KSP adýna konuþan Mehmet Birinci ise, partilerinin farklý bir toplumsal kurtuluþ projesi olduðunu belirterek bunu özetledi. Birinci, Kuzey Kýbrýs'ta baðýmsýz bir devlet olmadýðýný, ayrýca ülkedeki ekonomik krizin nedeninin küresel kriz deðil Türkiye'nin politikalarý olduðunu öne sürdü. Konuþmalarýn ardýndan mesajlar okundu ve seçimlere geçildi. GÜNEYDEN... DROMOLAKSÝA'DA GÜNEÞ PARKI Dromolaksia (Mormenekþe) bölgesindeki güneþ parkýnýn aralýk baþlarýnda faaliyet göstermeye baþladýðý belirtildi. Simerini gazetesi, güneþ parkýnýn yýlda 150 bin kwh enerji üretebilecek kapasitede olduðunu aktardý. ANDONÝADU ÖFKELENDÝ Rum Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakaný Praksula Andoniadu, bir milletvekilinin "Türkiye'nin bakaný" suçlamasýný karþýlýk "bir bakanýn veya siyasinin hayatý boyunca duyabileceði en kötü hakaret" olarak niteledi. Politis gazetesine demeç veren Andoniadu, bu suçlamanýn Kýbrýs Cumhuriyeti tarihinde bugüne kadar hiç yapýlmadýðýný söyledi. Hristofyas kabinesinin kadýn bakanlarýndan Andoniadu, þahsýna yönelik saldýrýlarýn Kýbrýs konusundaki siyasi tezleri ile cinsiyetinden kaynaklandýðýný ekledi. BAN ULUSLARARASI KONFERANS ÇAÐRISI YAPACAK Politis gazetesi, Greentree zirvesine iliþkin haberlerini, "Erteleme ve Konferans - Greentree'nin Perde Gerisi" baþlýklarý altýnda verirken; BM'de hakim olan düþüncenin, Ban'ýn her halükarda uluslararasý konferans çaðrýsýnda bulunacaðý yönünde olduðunu yazdý. Gazete, Greentree zirvesinden sonra Ban'ýn yaptýðý açýklama göz önüne alýndýðýnda, Kýbrýs sorununda çözümün mümkün olduðu ve müzakerelerin teknik açýdan anlaþmaya yakýn olmalarýna karþýn taraflarýn, özellikle de Kýbrýs Rum tarafýnýn buna hazýr olmadýðýný iddia etti. VASÝLÝU: MÜZAKERELER HÝÇBÝR ZAMAN KIBRISLILARA AÝT OLMADI Eski Rum Yönetimi Baþkaný Yorgos Vasiliu, Kýbrýs konusunda zamanýn Türkiye lehine Rum tarafýnýn aleyhine iþlediðini belirtti ve müzakerelerin hiçbir zaman Kýbrýslýlara ait olmadýðýný vurguladý. Vasiliu, "Eðer Greentree görüþmesine gitmeseydik, onu tüm yükümlülüklerinden arýndýrdýðýmýz için Türkiye bize Nobel ödülü verecekti" ifadelerini de kullandý. Politis gazetesine demeç veren Vasiliu, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn Greentree zirvesine gitmekle çok iyi ettiðini, çünkü bu konuda baþka bir seçeneðin bulunmadýðýný kaydederken; birilerinin bu görüþmenin ertelenmesi gerektiðini desteklemesinin þaka gibi bir durum olduðunu ifade etti. NEOFÝTU: KIBRIS SORUNU ÝFLAS SÜRECÝNDE DÝSÝ Baþkan Vekili Averof Neofitu, Kýbrýs sorununun nereye doðru sürüklendiði ve ne yapýlmasý gerektiði konusunun Ulusal Konsey'de ele alýnmasý gerektiðini söyledi. Alithia gazetesine demeç veren Neofitu, Kýbrýs sorunuyla ilgili son 10 yýllýk sürecin ele alýnmasý gerektiðini belirtti ve "Ýflasa doðru gidiliyor" dedi. Kaçýnýlmaz olarak çözümün ana hatlarýnýn da gündeme geleceðini söyleyen Neofitu, aslýnda sorunun çözümün ana hatlarý deðil Kýbrýs Türk tarafýnýn iki toplumlu, iki kesimli federasyonla ilgili yorumlamalarý olduðunu iddia etti. VASÝLÝKO'DA 10 MÝLYAR EURO'LUK DOÐALGAZ TESÝSÝ GÜNDEMDE Vasiliko bölgesinde 10 milyar Euro'luk harcamayla doðalgaz sývýlaþtýrma merkezinin kurulmasý yönünde çalýþmalar olduðu belirtildi. Alithia gazetesi, "Vasiliko Ýçin Ýddialý Planlar... Hükümet, Vasiliko Bölgesinde Süper Modern Enerji Merkezi Yapmayý Planlýyor" baþlýklý haberinde, Münhasýr Ekonomik Bölge'de doðalgaz bulunduðuna iþaret ederek, Vasiliko bölgesinde 8 yýl içerisinde doðalgaz sývýlaþtýrma merkezinin kurulmasýnýn planlandýðýný aktardý.

11 30 Ocak 2012 Pazartesi 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Uludere Uluslararasý Ceza Mahkemesi'nde BDP Uludere katliamýný Uluslararasý Ceza Mahkemesi'ne taþýdý. Baþvuruda Türkiye'de etkin bir soruþturma yürütülmeyeceði þüphesi vurgulanarak, sorumlularýn ancak uluslararasý yargýlama mekanizmalarý sayesinde açýða çýkarýlacaðý belirtildi. BDP Eþ Baþkanlarý Gültan Kýþanak ve Selahattin Demirtaþ imzasýyla gönderilen baþvuruda, hükümet temsilcilerinin beyanlarýna yer verilerek gerçek bir yargýlama yapýlmayacaðý ihtimalinin çok yüksek olduðundan söz edildi. Þýrnak ve Diyarbakýr Savcýlýklarýnca baþlatýlan soruþturma dosyasý hakkýnda gizlilik kararý verildiðine de dikkat çekildi ve "Kurban yakýnlarýnýn dosyaya eriþimi engellenmiþtir. Soruþturmaya dönük gizlilik kararý þeffaf bir soruþturma yapýlmayacaðýnýn kanýtýdýr" denildi. Baþvuruda, adli soruþturma yürüten savcýlýðýn halen hayatýný kaybedenlerin ailelerinin ifadelerini almadýðý ve yakýnlarýn soruþturmaya dahil edilmediði, olaydan sað kurtulan tanýklarýn dinlenmediði de vurgulandý. Bu katliamýn sorumlularýnýn ve faillerinin "ancak uluslararasý yargý mekanizmalarý sayesinde" açýða çýkarýlabileceðinin söylendiði baþvuruda "Savcýlýðýn olayla ilgili soruþturmayý re'sen baþlatmasý" talep edildi. (bianet.org) Uludere'de AKP'yi aklama çabasý 34 yurttaþýn yaþamýný yitirdiði Uludere Katliamý'na iliþkin hazýrlanan ve Baþbakanlýða gönderilen bir rapor hükümete yakýnlýðýyla bilinen Sabah gazetesinde manþetten verildi. Haberde, katliamýn sorumluluðu hükümetin sýrtýndan alýnýyor ve "bölgedeki 2 ülke"ye yükleniyor. Ayrýca katliamdan "olay" diye bahsediliyor. Raporda "Çýplak gözle bakýldýðýnda olay kaçakçý-köylülerin savaþ uçaklarý tarafýndan bombalanmasý olarak görünse de derin bir hadiseyle karþý karþýya olduðumuz muhakkaktýr" deniliyor. Dýþ baðlantýlardan, "Bölgede bu ölçekte bir olay tasarlayacak birkaç ülke vardýr" ifadeleriyle söz ediliyor. "ÝSRAÝL ÝLE ÝÞBÝRLÝÐÝ YAPAN AKP'DÝR" BDP Eþbaþkaný Gültan Kýþanak konuyla ilgili þunlarý söyledi: "Kara propagandayla katliamý örtbas etmeye çalýþtýklarý açýk. Ankara'da herkes, bombalamadan hemen önce Baþbakan'a telefon açýlýp sorulduðunu, onun da vurun talimatý verdiðini konuþuyor. Sabah gazetesinde çýkan haber, AKP'nin niyetinin de göstergesidir. AKP, dediði gibi yabancý istihbarat güçleri tarafýndan yanýltýlmýþsa bile, o ülkelerle, ABD ve Ýsrail ile iþbirliði yapan bu hükümettir ve bizim için sorumlu AKP'nin ta kendisidir." Uludere Katliamý'nýn ardýndan Baþbakan Tayyip Erdoðan, ilk yaptýðý açýklamada bombalama kararýný savunmuþtu. Erdoðan, olaya komplo olarak bakmadýðýný ve sorumluluk üstlenildiðini þu sözlerle ifade etmiþti: "Gediktepe'de silahlar bu tür hayvanlarla taþýnmýþtý ve 'niçin müdahale edilmedi' diye o zaman medya eleþtiri yapmýþtý. Bunlarýn hepsi birer tedbirdi. Ama talihsiz bir netice." (birgün) Ricciardone: Uludere'de hedefi biz seçmedik ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, 34 sivilin katledildiði Uludere'de hedef seçimi konusunda hiçbir þey yapmadýklarýný söyledi. CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu ise "Uludere'yi bir de Ýsrail'e sorun" dedi. Gazetecilerin Ankara temsilcileri ile toplantý yapan Ricciardone, 28 Aralýk'ta gerçekleþen katliamda hedef seçimini kendilerinin yapmadýðýný söyledi. Ricciardone, "ABD, Türkiye'nin hedef seçimi sürecine dahil deðildir. Biz PKK'ya karþý istihbarat desteði saðlýyoruz, hedef belirleme tamamýyla Türkiye'ye baðlý. Türkiye, hedef belirlerken kendi yeteneklerini kullanýyor" dedi. " Biz de eksik bilgi nedeniyle hata yapýyoruz. Bu normal" diye. CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, 34 köylünün hayatýný kaybettiði Uludere olayý konusunda üstü kapalý cevaplar veren ABD Büyükelçisinin açýklamalarýný deðerlendirdi. Kýlýçdaroðlu, "Amerikan Büyükelçisi'ne Uludere'yi sormuþlar. Cevabýný üstü kapalý vermiþ. Basýn mensuplarýna bir önerim var. Bir de gidin Ýsrail Büyükelçisi'ne sorun, belki açýk bir cevap alýrsýnýz" dedi. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Guardian: Kýbrýs Rus sömürgesi Simerini gazetesi, Ýngiltere'de yayýnlanan "Guardian" gazetesinin, "Kýbrýs'ýn Rus sömürgesi" olduðuna iliþkin haber yayýmladýðýna dikkat çekti. Gazete, Guardian'ýn bu haberini, Limasol'da yaþayan Rus iþadamlarýna dayandýrdýðýný ve bu kiþilerin gazeteye "Kýbrýs'ta kendilerine yabancý gibi davranýlmadýðýný" söylediklerini kaydetti. Habere göre Rus iþadamlarý, Güney Kýbrýs'ý seçmelerindeki ana nedenin düþük þirket vergileri ile vize alýmýnýn kolay olmasý olduðunu belirttiler. Gazete, "Kýbrýs'ýn Rus sömürgesi olduðu" Hristofyas itiraz ederse uluslararasý konferans olmayacak AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un Greentree Zirvesi'nde Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'a "itirazý olmasý halinde uluslararasý konferans toplamayacaðýný" söylediðini bildirdi; bu yöndeki bilgiyi doðrudan Hristofyas'dan aldýðýný açýkladý. Andros Kiprianu Politis'e verdiði demeçte, Greentree zirvesine iliþkin deðerlendirmeleri yanýnda Rum siyasilerin ayný konudaki deðerlendirmelerini yorumladý ve 2013'te yapýlacak baþkanlýk seçimleri için zamanýn henüz erken olduðunu, AKEL'in kararýný parti organlarýnda vereceðini söyledi. Kiprianu, BM Genel Sekreteri'nin Greentree sonucuyla ilgili açýklamasýnýn AKEL'i tam olarak tatmin etmemesine karþýn, açýklamada olumlu ve olumsuz unsurlar gördüklerini belirterek, özetle þöyle devam etti: "Genel Sekreter'i etkileyen birilerinin 1 Temmuz'dan önce þartlarý, uluslararasý konferansý ve mümkünse referandumlarý gündeme getirmelerine olanak tanýyacak þekilde þekillendirme yönünde hareket ettiði açýktýr. tezini kanýtlamak adýna, geçtiðimiz haftalarda mühimmat taþýdýðý gerekçesiyle, yakýt almak için yanaþtýðý Limasol Limaný'nda alýkonulan ve ardýndan sürpriz bir þekilde serbest býrakýlan "Chariot" gemisi olayýna da atýfta bulunan "Guardian"ýn, Güney Kýbrýs'ýn Rus menfaatlerine hizmet ettiðini, hatta Rusya'nýn Güney Kýbrýs'a verdiði 2,5 milyar Euro'luk krediye de iþaret ettiðini yazdý. Habere göre "Guardian" ayrýca, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn Rusya'da öðrenim gördüðüne ve "Kýbrýs'ýn Rusya'ya Ýngiltere'den daha yakýn olduðuna" da dikkat çekti. Bazýlarýnýn aklýnda bu niyetin olduðu kesindir ve bu olumsuzdur. Genel Sekreter'in açýklamasýna bazý ifadeler eklendiði için, sürecin ilerisi konusunda uyanýk olmamýz gerekir. Genel Sekreter Kýbrýslýlara dýþarýdan çözüm dayatýlamayacaðýný, çözümün Kýbrýslý Rumlar ile Türklerin müzakerelerinin sonucu olacaðýný söyledi. Bize göre hakemlik ihtimali yoktur. Birileri tarafýndan bir þeyler planlanýyor mu Evet. Bununla baþ edebilir miyiz; birlik olmamýz þartýyla evet. Baþkan'ýn etrafýnda deðil, bazý ilkeler etrafýnda toplanýlmasýný istiyoruz ki Genel Sekreter'i de, Güvenlik Konseyi üyelerini de Kýbrýs sorununa bir çözüm dayatýlmasýnýn uluslararasý camianýn da çýkarýna olmadýðýna, prosedürlerin izlenmesi gerektiðine ikna edebilelim Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden 3'ünün Baþkan tarafýndan ön þartlar olmadan uluslararasý konferansa sürüklenmememiz gerektiði konusunda ikna edildiði nettir. Baþkan, gördüðü baskýlar altýnda, Genel Sekreter'in açýklamasýna güvenlik sübablarý ekletmeyi baþardý. Raporu ise her zaman Aleksander Downer tarafýndan hazýrlanýyor." ANASTASÝADÝS: Seçilirsem Kýbrýs Rum tarafýnýn müzakerecisi olmayacaðým DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis, Güney Kýbrýs'ta 2013'te yapýlacak seçimlerde baþkan seçilmesi halinde müzakereci olmayacaðýný ve referandumda Annan Planý'na evet demesinden dolayý milli davadaki politikasýndan kuþku duyanlarý rahatlatacak þekilde hareket edeceðini açýkladý. Kathimerini, Anastasiadis'le yaptýðý röportajý, "Evet'i Dolayýsýyla Kendisinden Kuþku Duyanlarýn Kabulüyle Baþkan Seçilmesi Durumunda Taahhüt: Müzakereci Olmayacaðým" baþlýðýyla manþetten verdi. Gazeteye göre, 2004'teki tavrýndan dolayý kendisinden kuþku duyanlara hitaben "Baþkan seçilmem halinde müzakereci olmayacaðým" ifadesini kullanan Anastasiadis, geçmiþte baþka liderlerden de kuþku duyulduðunu belirterek "Glafkos Klerides'ten de kuþku duyuluyordu ama baþkan oldu" dedi. Rum Yönetimi baþkan adaylýðýna parti içerisinden tepki almadýðýný belirterek parti yetkililerinden birinin aday olmak istemesi halinde bunu özgürce yapabileceðini söyleyen Anastasiadis, Greentree zirvesiyle ilgili görüþlerini ise özetle þöyle aktardý: "Genel Sekreter'in prosedüre dâhil olmasýna karar verildiði andan itibaren bir ara son aþamaya doðru yönlenecektik. Genel Sekreter'in Özel Danýþmaný Aleksander Downer'ýn rolünün yükselmesiyle diyaloðun sözde Kýbrýs aidiyetinin ortadan kalktýðý ve özellikle de olasý bir çýkmaz ilanýnýn bizim tarafa yapacaðý olumsuz etki görmezden gelinemez. Bazýlarýnýn vermeye çalýþtýðý 'takvimler olmadýðý ve Greentree'de hedeflerimizi baþardýðýmýz' yorumunun gerçekleri yansýtmadýðý, propaganda amaçlý olduðu izlenimine sahibim. Çeþitli baþlýklarda ilerleme kaydedilmeden, son aþamadan nasýl olumlu bir þey çýkabilir? Genel Sekreter'in net biçimde sorumluluk paylaþtýrmadan yetkisini muhtemel iade etmesi yýkýcý olabilir. Çünkü Kýbrýs Türk tarafý Genel Sekreter'in takvim, hakemlik ve uluslararasý konferans çaðrýlmasý önerilerine olumlu yanýt verirken, Rum tarafý reddetti. Biz tam da bu nedenle Kýbrýs aidiyetli diyaloða itiraz ettik. Çýkmazdan baþka bir yere götüremeyeceðini biliyorduk. Her zaman BM himayesinde olacak diyaloða AB ve Yunanistan gibi Türkiye'nin de dahil olmasý gerektiðini söyledik ki Türkiye'nin çözüm bulunmasýna katký koyma arzusu kontrol edilebilsin. Türkiye bugün zarar almamýþ, rahatsýz olmamýþ duruyor ve ne o ne de Kýbrýslý Türk lider uzlaþmaz görünüyor... KASULÝDÝS VE PAPADOULOS'TAN HRÝSTOFYAS'A: Ýstifa etsin de kurtulalým BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon baþkanlýðýnda Greentree'de yapýlan zirvenin sonuçlarýndan endiþe ve kaygý belirten DÝKO Baþkan Yardýmcýsý Nikolas Papadopulos ve DÝSÝ Avrupa Milletvekili Yannakis Kasulidis, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas için "istifa etsin de kurtulalým" ifadelerini kullandýlar. Mahi'nin "Ýstifa Etsin de Kurtulalým... Ban Ki Moon'un Yol Haritasýndan ve Þantajcý Ýkilemlerden Ancak Bu Þekilde Kaçabiliriz" baþlýðýyla manþete çektiði habere göre Papadopulos'un ve Kasulidis'in Hristofyas'ýn ulusal konseye ve halka verdiði "hakemliði, takvimleri ve uluslararsý konferansý kabul etmeyeceði" sözünü tutamadýðýný belirttiler. Habere göre Papadopulos ve Kasulidis, "Baþkan Hristofyas BM Genel Sekreteri'nin iki tarafla istiþareleri konusunda ne derse desin çok taraflý konferansý çaðýrmaya 'objektif ve tarafsýz' Downer'ýn baðýmsýz þekilde karar vereceði gerçeðinin deðiþmediði" görüþüne vurgu yaptý. Hristofyas'ýn yanýndaki danýþmanlarý Yorgos Yakovu ve Tumazos Çelebis'in, Hristofyas'a hatalarýný veya farklý görüþ gösterebilecek güçte olmadýklarýný da belirten Kasulidis, þunlarý söyledi: "Baþkan'ýn önünde Ban Ki Moon'un yol haritasý ve þantajcý ikilemleri, nahoþ bir son alameti olan bir dolu takvim bulunuyor. Ben tereddütlü seçimleri sevmem. Bizi böyle bir felaket sürecinden kurtarmak isterse mart baþlarýnda istifa etsin, erken seçim ilan etsin."

12 12 30 Ocak 2012 Pazartesi KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Tabagda acý padem Ne uðurdur ne gadem Bende göynün yoðusa Neçin göz kýrpan madem SEN DÜNYASIN J. Krishnamurti Çeviren: Orhan Düz Omega Yayýnlarý 184 sayfa "Yazýlý yasalar, örümcek aðlarý gibidir; yoksullarý, zayýflarý yakalar; zenginleri, güçlüleri býrakýverir." Anarckhasis Aykýrý anlamlar arayýp durma güz biter sular köpürür de kapanmaz gülüþünün açtýðý yara uçurum olur cellat olur her gece Ahmet Telli "Gülüþün eklenir kimliðime" adlý þiirinden 3. Uluslararasý "Ramiz Gökçe" Karikatür Yarýþmasý þartlarý açýklandý "Mühendislerin Olmadýðý Bir Dünya" temasýyla yarýþacaklar Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði, Karikatürcü Örgütleri Federasyonu Kýbrýs [FECO - CYPRUS], DAÜ Mimarlýk Fakültesi ve DAÜ Karikatür ve Mizah Kulübü iþbirliðinde Uluslararasý Ramiz Gökçe Karikatür Yarýþmasý düzenleniyor... (Haber ve fotoðraflar Mustafa Erkan)- 'Mühendisler Olmasaydý Dünya Nasýl Olurdu' temalý "Uluslararasý Ramiz Gökçe Karikatür Yarýþmasý", Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði, Karikatürcü Örgütleri Federasyonu- Kýbrýs [FECO - CYPRUS], DAÜ Mimarlýk Fakültesi ve DAÜ Karikatür ve Mizah Kulübü iþbirliðinde yeniden düzenleniyor. Bu amaçla geçtiðimiz gün, Göçmenköy'deki Eziç Lokantasý'nda düzenlenen yemekli basýn toplantýsýnda, karikatür yarýþmasý ve Ramiz Gökçe hakkýnda basýna bilgiler verildi... Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Genel Sekreteri Serhan Gazioðlu, Karikatürcü Örgütleri Federasyonu - Kýbrýs [FECO - CYPRUS] Baþkaný Hüseyin Çakmak, DAÜ Mimarlýk Fakültesi Dekaný Hasan Amca, Ramiz Gökçe Ailesi adýna Sýtký Gökçe, K. T. Karikatürcüler Derneði Yönetim Kurulu Üyeleri Arif A. Albayrak, Cemal Tunceri ve Mustafa Tozaký'nýn katýldýðý basýn toplantýsýnda, Arif A. Albayrak,Diþ Hekimi Oscar'da elektronik oylama Sinema Sanatlarý ve Bilimleri Akademisi, 84. Oscar ödüllerinin belirlenmesinde kullanýlacak elektronik oylama sistemi geliþtirmesi için bir þirketle anlaþmaya vardýðýný açýkladý. Everyone Counts adlý þirket, þimdiye kadar oy pusulalarýný sayýlarý yaklaþýk 6 bine ulaþan üyelerine posta ile gönderen Akademi için güvenilir ve kullanýþlý bir elektronik oylama sistemi geliþtirecek. Martin Scorsese'nin "Hugo" adlý filminin 11 dalda, siyah beyaz "The Artist" filminin ise 10 dalda aday olduðu 84. Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Kodak Tiyatrosunda Billy Crystal'in sunuculuðunu yapacaðý törenle daðýtýlacak. Oscar Ödül Töreni özel yayýný 26 Þubat Pazar gecesi "Oscar Gecesi" programý ile baþlayacak. Ardýndan "Kýrmýzý Halý" seremonisi ve ödül töreni ile devam edecek muhteþem geceyi NTV simultane çeviriyle ekrana getirecek. Ramiz Gökçe'nin siyasi, sanatsal, kültürel ve örgütçülük yönlerinden bahsetti. DAÜ Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof.Dr. Hasan Amca karikatür yarýþmasýnýn içeriðini anlatýrken "Mühendisliðin en etkili þekilde karikatürle anlatýlacaðýný düþünüyoruz. Ýnþaat mühendisliði dýþýnda bu alanla ilgili yüzden fazla dal var" dedi. Böyle bir organizasyona ortak olduðu için memnuniyetini dile getirdi. Hüseyin Çakmak ise yarýþma þartlarýný þöyle aktardý Uluslararasý "Ramiz Gökçe" Karikatür Yarýþmasý Þartlarý þöyle: Yarýþma din, dil veya ýrk ayrýmý yapýlmaksýzýn, amatör ve profesyonel, tüm dünya karikatürcülerine veya karikatür çizebilen herkese açýktýr. Konu: "Mühendislerin Olmadýðý Bir Dünya" [Mühendisler Olmasaydý Dünya Nasýl Olurdu] Yarýþmaya gönderilecek eserler dijital olacaktýr. Ölçü: A4 veya A3... En az 100, en fazla 300 dpi... Siyah-beyaz veya renkli. Her katýlýmcý isim, soy isim, adres, telefon, e-posta adresini yazacaktýr. Gönderilecek karikatürler yazýsýz olacaktýr. Yarýþmaya en çok 2 eser ile katýlmak mümkündür. Eserlerlerle birlikte word [.doc] formatýnda [isim, soyisim, adres, telefon, e- posta bilgilerini içeren bilgiler] kýsa özgeçmiþ ve.jpg formatýnda bir adet fotoðraf gönderilmelidir. Eserler en geç 20 Mart 2012 tarihine dek adresine ulaþtýrýlmýþ olmalýdýr. En son katýlým tarihi: 20 Mart 2012 Ödüller: Birincilik Ödülü: 1000 USD + Plaket; Ýkincilik Ödülü: 500 USD + Plaket; Üçüncülük Ödülü: 300 USD + Plaket; Özel Ödüller [Plaket] Sponsör: Gökçe Medical [Sýtký Gökçe]. Seçici Kurul: Musa Kayra, M. Serhan Gazioðlu, Hüseyin Çakmak, Arif A. Albayrak, Mustafa Tozaký, Cemal Tunceri, Hasan Amca, Ulaþ Gökçe, Dudu Cumaoðullarý, Özgür Kofalý, Mehdi Sadeghi Mungan'dan BDP'ye destek! Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Merkezi'nden yapýlan açýklamada, Prof. Büþra Ersanlý, Ayþe Berktay, Deniz Zarakolu ve Ragýp Zarakolu'nun da aralarýnda bulunduðu pek çok kiþinin, BDP siyaset akademisinde bulunmak, ders dinlemek ve ders vermek gibi sebeplerle tutuklu olarak yargýlandýðý belirtilerek, "Bu siyaset ve ifade özgürlüðü ihlaline dikkat çekmek üzere, þair ve yazar Murathan Mungan BDP Genel Merkezinde ders verecektir" denildi. Mungan'ýn ders konusu "Tarihe Kayýt Düþmenin Yollarý" olacak. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Puss in Boots ( Cuma- Cumartesi 23.00) 1. salon Sherlock Holms 2 ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Alvin ve Sincaplar 3 ( Cuma- Cumartesi 23.00) Labirent ( Cuma- Cumartesi 23.15) 2. salon Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria Kurtuluþ Son Durak ( Cuma-Cumartesi) 1. salon Puss in Boots ( Cuma- Cumartesi 23.30) 2. salon

13 30 Ocak 2012 Pazartesi 13 ONUR MADALYASI VE BELGE- Þehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneði, milli mücadeleye katkýlarý nedeniyle Maðusa Mücahit Komutanlarý Derneði Yönetim Kurulu üyeleri Ýle GaziMaðusa TMT Mensuplarý Derneði Maðusa Yönetim Kurulu üyelerine onur madalyasý ve onur belgesi takdim etti. Þehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneði'nden yapýlan açýklamaya göre, madalya ve belgeler Doðu Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen törende takdim edildi. PAKÝSTAN'DA SAÐLIK SKANDALI n ÖLENLERÝN SAYISI 116'YA YÜKSELDÝ Pakistan'ýn Pencap eyaletinde kalp hastalarýna ücretsiz daðýtýlan ilaçtan ölenlerin sayýsý 116'ya yükseldi. Bölgesel yönetimin saðlýk bakanlýðý yetkilileri, bazý ilaçlardaki hatalý etken maddenin kemik iliði ve kandaki beyaz hücrelerin azalmasýna sebep olmasý nedeniyle 116 kiþinin öldüðünü açýkladý. Pencap saðlýk bakanlýðýndan yapýlan açýklamada ise, skandalda sorumluluðu bulunan üst düzey Peru'da uyuþturucu tedavi merkezinde yangýn: 26 ölü Peru'nun baþkenti Lima'nýn doðu kesimindeki banliyösü San Juan de Lurigancho'da bulunan bir uyuþturucu tedavi merkezinde çýkan yangýn sonucu en az 26 kiþinin öldüðü, onlarca kiþinin yaralandýðý bildirildi. Saðlýk bakanlýðýndan bir doktor, yaralýlarýn üçünün durumunun ''çok kritik'' olduðunu Ödüllü Bilgi Yarýþmasý Kurallar: Aþaðýdaki 10 adet seçmeli soruyu doðru yanýtlayýp, en geç 23 Aralýk 2011 Cuma günü saat e kadar soru kupürünü gazetemize ulaþtýran okurlar arasýnda çekeceðimiz kurada bir okurumuz Khora Yayýnlarýndan çýkan Baf Çarpýþmalarý Ve Kocatepe Olayý - Ýþçi Sýnýfýmýzýn Ýlk Öncüleri 1958 e Kadar Emek Hareketinde Kýbrýslý Türkler - Paþalar Ve Papazlar - Tarihe Iþýk Tutan Anýlar Kelebekler Eksilmesin Baþýndan isimli kitaplardan veya gazetemiz yazarlarý Þener Levent, Faize Özdemirciler, Ümit Ýnatçý, Mehmet Levent ve Emre Ýleri nin kitaplarýndan birini seçme þansý bulacaktýr. Geçen haftanýn Cevap Anahtarý: 1-a 2-d 3-a 4-c 5-d 6-a 7-d 8-d 9-a 10-b Baþvuru için: Ad / Soyad : Tel : Sorular: sonrasý ismi Alsancak olarak deðiþtirilen yerleþim yerimizin gerçek adý ne idi? a) Karava b) Fota c) Avlona d) Mirti 2. Kýbrýs ýn eþsiz sahilleri Akdeniz de nesli tükenmekte olan hangi hayvan türünün yumurtlama merkezleridir? a) Tavþan b) Kurbaða c) Kaplumbaða d) Yengeç 3. Ýngiltere Kralý I. Richard tarafýndan 1191 yýlýnda Kýbrýs ýn alýnmasýndan sonra Kýbrýs halkýnýn bu yönetimi beðenmeyip ayaklanmalarý üzerine adayý kime satmýþtýr? a) Tapýnak Þovalyelerine b) Cenevizlilere c) Memluklulara d) Venediklilere 4. Kýbrýs hangi yýllar arasýnda Ýngiltere nin egemenliði altýnda kalmýþtýr? a) b) c) d) Hiroþima ya atom bombasýný atan bombardýman uçaðýnýn adý nedir? a) Girond Way b) Asrley Way c) Enola Gay d) Minnay Lone yýlýnýn en iyi film Oscar ý dahil olmak üzere 11 akademi ödülü sahibi filmin adý nedir? a) Ben Hur b) The Turning Point c) Limelight d) Kurtlarla Dans 7. Týpta kanser hastalýklarýný inceleyen bilim dalýna ne ad verilir? a) Gastroenteroloji b) Kardiyoloji c) Ortopedi d) Onkoloj 8. Otizm nedir? a) Geri zekâlýlýk b) Þüphecilik c) Ýçe yöneliklik d) Beslenme bozukluðu 9. Carmen operasý hangi bestecinindir? a) Sergei Rachmaninov b) Antonio Vivaldi c) Volfgang Amadeus Mozart d) Georges Bizet lý yýllarda neredeyse bütün dünyada çýlgýnlýk haline gelen, bele takýlý bir çemberi döndürmeye dayanan oyun/dans hangisiydi? a) Rock n hoop b) Twist c) Shake d) Hula hoop Sponsorluðunda hazýrlanmaktadýr bütün yöneticilerin görevlerinden alarak soruþturmanýn geniþletilmesi için ilgili makamlara talimat verildiði duyuruldu. Eyaletteki yanlýþ ilaç uygulamasý nedeniyle bazýlarýnýn durumu aðýr 300 kadar kiþi tedavi altýnda bulunduruluyor. Pakistan'da son yýllarýn en büyük saðlýk skandalý gecen hafta ortaya çýkmýþtý. Polis bugüne kadar doktor ve firma sahiplerinin de aralarýnda bulunduðu çok sayýda kiþiyi tutukladý. söylerken, itfaiye yetkilileri, yangýnýn merkezde kalan bir kiþinin þiltesinin tutuþmasý sonucu çýktýðýnýn düþünüldüðünü, yangýnýn daha sonra kontrolden çýktýðýný belirtti. Polis sözcüsü, yangýn esnasýnda merkezin kapýlarýnýn kapalý olduðunu ve insanlarýn içeride sýkýþtýðýný söyledi. Geçen haftaki bilgi yarýþmasýný Serkan Soyalan kazandý. FG plakalý Nissan Terrano Jeep satýlýktýr. Kayýttan düþmüþ TL. Tel: ARANIYOR Cihangir de ailece çalýþabilecek acil hayvan bakýcýsý aranýyor. Tel: KÝRALIK EV Demirhan da Erülkü market yaný 200 metrekare 4+1 eþyalý ev Tel: Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel: model Toyota Vitz Stg. Tel: Satýlýk odun Þöminelik ve sobalýk zeytin ve karýþýk odun. Tel:

14 14 30 Ocak 2012 Pazartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Mecazi anlamda "Oyalamak veya kandýrmak üzere boþ sözler söylemek" (iki kelime). 2-Olay, düþünce, duygu ve imajlarýn dil aracýlýðý ile biçimlendirilmesi sanatý, literatür. Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. 3-Harf okunuþu. Rütbesiz asker. Bir þeyin yere bakan yaný. 4-Dolaylý anlatým. Bir kimsenin geçimini saðlamak için yaptýðý sürekli iþ. 5-Uzun, sarý ve yumuþak saç için kullanýlýr. 6-Karþýlýk beklenilmeden yapýlan yardým. Yünden dövülerek yapýlan kalýn ve kaba kumaþ. 7-Yatakta giyilen giysi, gömlek. "O yer" anlamýnda kullanýlýr. 8-Çoðalma. Ters okunuþu "Bir Hristiyan kadýn ismi". 9-Neon'un kýsaltmasý. Müslümanlarýn dini. 10-Rumcada "Bir". Yürüme uzvumuz. Kýrmýzý. 11-Uskumru balýðýnýn öteki adý. Yeni olmayan. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Gül Eczanesi: Salih Mecit Sok. 16/3 Haydarpaþa Ticaret Lisesi Yaný Turkcell Yolu Tel: Fatma Tahsin Eczanesi: Atatürk Cad. No:107 B Eski Gönyeli Belediyesi Yaný-Askeri Birlik Karþýsý Gönyeli Tel: Maðusa Tarabya Eczanesi: Salamis Yolu No:43 Tel: Özçað Eczanesi: Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:411 Salamis Yolu Tel: Girne Küçük Eczanesi: Canbulat Sok. No:5/C Astsubay Orduevi ve Bandabuliya Karþýsý Tel: Emin Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. HASEM Ýþhaný No:1 Alsancak Tel: Güzelyurt Güzin Eczanesi: K:288 Þht. Raþit Osman Sok. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Ýtinasýz, rastgele. 2-Dini inançlara göre ilk yaratýlan insan ve ilk peygamber. Bir þeyin, bir kimsenin kapladýðý veya kaplayabileceði boþluk, mahal, mekan. Nikel'in kýsaltmasý. 3-Harf okunuþu. Eski dilde "Cömert". 4-Doðum iþini gerçekleþtiren kadýn. Çeyrek sona katýlacak sporcu ve takýmlarý ayýrmak için düzenlenen seçme yarýþý. 5-Kaynaðý mitolojik çaðlara dayanan kiriþli bir çalgý. Kýbrýs'ta Türklerle Rumlarýn bir arada, Barýþ Gücü kontrolünde yaþadýklarý tek köy. Namus. 6-Rey. Çizgi filmlerin çocuk dilinde adý. Ýstenilen, beðenilen nitelikleri taþýyan, beðenilecek biçimde olan. 7-Vahþi hayvanlar için demir çubuklarla yapýlmýþ taþýnabilir bölme. Ýçine para ve deðerli þeyler koymaya yarar çelik dolap. 8-Ýri karýnlý, kiriþli, mýzrapla çalýnan bir Türk müziði çalgýsý. Ters okunuþu "Tekerleklerin merkezinden geçen ve taþýtýn altýna enlemesine yerleþtirilmiþ mil, dingil". Temel düþünce, prensip. 9-Geminin devrilecek kadar yan yatmasý. 10-Ters okunuþu "Bir kýþ meyvesi". Bulmaya çalýþmak. 11-Bir iþin yapýlmasýna, gerçekleþmesine emek, bilgi, para vs. ile katýlmak, yardým. Amerikyum'un kýsaltmasý. Lityum'un kýsaltmasý. TV'DE BU AKÞAM Beþikten Mezara KANALTÜRK / Saat: 19:50 Orijinal Ýsmi: CRADLE 2 THE GRAVE Türkçe Ýsmi: BEÞÝKTEN MEZARA Yapým Yýlý: 2003 Tür: AKSÝYON / MACERA Yönetmen: ADRZEJ BARTKOWIAK Oyuncular: JET LI, DMX, MARK DACASCOS, KELLY HU, ANTHONY ANDERSON Bir mücevher hýrsýzý çok deðerli siyah elmaslar çalmýþtýr. Bunun üzerine de kýzý kaçýrýlýr. Ancak siyah elmaslarý deðerli yapan, görüldüðü gibi deðerli taþlar olmalarý deðil, içlerinde gizledikleri sýrdýr. Elmaslarla kýzýný takas etmek zorunda kalan adam, bambaþka bir plan yaparak iþin boyutunu deðiþtirmek üzeredir Prens ve Ben 3 TNT / Saat: 20:15 O: Kam Heskin, Chris Geere. Y: Catherine Cyran. Prenses ve Ben 3 (Prince & Me Holiday Honeymoon) Çiçeði burnunda kral ve kraliçenin balayý, bir boru hattý projesi ve eski bir sevgili yüzünden mahvolur. Kaplan ve Ejderha TV 8 / Saat: 20:45 Orijinal Adý : Crouching Tiger, Hidden Dragon Yönetmen : Ang Lee Oyuncular : Chow Yun Fat, Michelle Yeoh, Zhang Ziyi. "Crouching Tiger,Hidden Dragon" 4 Oscar'lý, 76 ödüllü ve 91 ödül adaylýðý olan bir film Ýhanet ve iktidar hýrsýna karþý gelen epik bir aþk hikayesi. Efsanevi savaþçý Li Mu Bai, Yeþil Kader adýný verdiði sihirli kýlýcýný bölge valisine vermesi için Yu Shu Lien'e teslim eder. Ancak kýlýç çalýndýðý zaman tüm þüpheler, Li'nin ustasýný öldüren kötü þöhretli bir kaçak olan Jade Fox üzerinde toplanýr. Kasýrga CNBC-E / Saat: 22:00 Orijinal adý: HURRICANE Yönetmen: NORMAN JEWISON Oyuncular: DENZEL WASHINGTON, VICELLOUS REON SHANNON, DEBORAH KARA UNGER Yapým yýlý: 1999 Denzel Washington'a dördüncü Oscar adaylýðýný kazandýran The Hurricane, ýrkçýlýk üzerine çarpýcý bir yapým. Bob Dylan'ýn 1976 tarihli albümü Desire, Hurricane adlý þarký ile açýlýr. Dylan sekiz buçuk dakikalýk bu olaðanüstü parçada haksýz yere hapse atýlan boksör Rubin "Hurricane" Carter'ýn yaþadýklarýný anlatýr. Norman Jewison da bu unutulmaz filminde 20. yüzyýl Amerikan tarihinin en kara olaylarýndan birini gözler önüne seriyor. Irkçýlýk kurbaný Rubin Carter, 1966 yýlýnda iþlenen bir cinayetin zanlýsý olarak tutuklandýðýnda onu suçlu konuma düþürecek tek þey derisinin rengidir. Sadece siyah derili olduðu için, bir takým düzmece tanýklarýn da yardýmýyla hapse atýlan ve yaklaþýk 20 yýlýný içeride geçiren Carter'ýn özgür kalmasý için 70'li yýllarda birçok giriþimde bulunulmuþ, ama þampiyon boksör ancak 1985'te serbest kalabilmiþti. Daha önce Malcolm X ve Steve Biko gibi tarihi karakterleri baþarýyla canlandýran Denzel Washington, ona dördüncü kez Oscar adaylýðý getiren bu rolle bir kez daha birinci sýnýf bir iþ çýkarýyor. Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank Cennet TNT / Saat: 22:00 O: Cate Blanchett, Giovanni Ribisi. Y: Tom Tykwer. Aþýrý doz uyuþturucudan ölen kocasýnýn intikamýný almaya yemin eden öðretmen Philippa'nýn hikayesi. BAÐIÞ: GELSÝNLER BENÝ TUTUKLASINLAR Türkiye'nin AB Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, Ýsviçre'nin Davos kasabasýnda düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu yýllýk toplantýsýnýn ardýndan geçtiði Zürih'te Sezen Aksu'nun konserini izledi. Baðýþ, Fransa'daki 1915 olaylarýna iliþkin Ermeni iddialarýnýn reddini suç sayan yasa teklifiyle ilgili bir soru üzerine ''Bu konuda sayýn Baþbakanýmýz (Recep Tayyip Erdoðan) gerekenleri söyledi. Bu karar bizim için yok hükmündedir. Fransa'da akýl sahiplerinin akýl sahibi olmayanlardan fazla olduðuna inanýyoruz. Ýsviçre de bildiðimiz kadarýyla sözde soykýrýmý reddetmenin suç olduðu bir ülke. Biz bugün Ýsviçre'deyiz ve ben diyorum ki 1915 olaylarý soykýrým deðildir. Gelsinler beni tutuklasýnlar. Bu tür çabalarýn ben yaþama þansý olduðuna inanmýyorum. Bunlar bir kaðýt parçasýndan öteye gitmez'' ifadesini kullandý. DAVUTOÐLU CLINTON'A TEÞEKKÜR ETTÝ TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton ile bir telefon görüþmesi yaptý. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Davutoðlu, Clinton'ý telefonla arayarak, Fransa Senatosunda kabul edilen yasa tasarýsý hakkýndaki açýklamasý nedeniyle teþekkür etti. OTOBÜS BÜYÜKLÜÐÜNDE BÝR GÖK TAÞI DÜNYA'NIN YAKININDAN GEÇTÝ Otobüs büyüklüðündeki bir gök taþýnýn, Yeryüzüne dün 60 bin kilometre yaklaþtýðý, ancak uzmanlarýn çarpma olasýlýðý konusunda kaygý duymadýðý bildirildi. Güneþ sisteminde bu cisimleri izleyen Minor Planet Center'dan Gareth Williams, 2012 BX34 adý verilen gök taþýnýn, 6 ila 19 metre çapýnda olduðunu belirtti. Williams, gök taþýnýn Arizona'daki bir teleskop tarafýndan çarþamba günü saptandýðýný ve bir çarpýþmanýn az farkla önlendiðini kaydetti. ABD'DE 8 DENÝZ ASLANI ÖLÜ BULUNDU Washington eyaleti Doðal Yaþamý Koruma memurlarý son haftalarda 8 deniz aslanýnýn ölü bulunduðunu bildirdi. Memurlar, deniz aslanlarýnýn vurularak öldürüldüðünün tahmin edildiðini belirttiler. Yerel bir televizyon kanalý, 7 deniz aslanýnýn Puget Sound bölgesindeki Nisqually Nehri'nde bulunduðunu, 1 deniz aslanýnýn da Doðu Seattle'daki Lincoln Parký sahilinde bulunduðunu bildirdi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 30 Ocak 2012 Pazartesi 15 ÜCRETSÝZ

16 16 30 Ocak 2012 Pazartesi

17

18 18 30 Ocak 2012 Pazartesi Çetinkaya'nýn "Ruso" kaderi Zirvenin iki iddalý takýmýnýn Lefkoþa Þht Hüseyin Ruso Stadýnda'ki maçýnda ev sahibi Küçük Kaymaklý golcüsü Ertaç'tan gelen iki golle 2-0 galip ayrýlmayý bildi... Kaleci Hasan Piro maçýn son dakikalarýnda kýrmýzý kart gördü Her iki ekip de maça çok temkinli baþladý. Defanslarýný hiç ileri çýkarmayarak orta alandan da defansa destek verdiler. Bu sebeple karþýlaþmanýn ilk bölümünde çok fazla tehlikeli atak geliþmedi. 12. dakikada Akýn soldan topu taþýdý yaptýðý ortaya hareketlenen Esin kafa ile topu arka direðe indirdi. Arka alanda topla buluþan Musa Büyük, ayak içi ile topu kaleye gönderdi ancak top üst direðe çarparak dýþarý gitti. Maçýn 32. dakikasýnda sað taraftan Tunç topu getirerek ortaladý. Esin yatarak vole ile topu aðlara göndermek istedi ancak top dýþarý gitti. 76. dakikada sað taraftan Yasin son çizgiye kadar inerek kale alaný içine sert ve güzel bir orta yaptý. O bölgenin en etkili ismi olan Ertaç tam zamanýnda kafasýný koyarak topu aðlara gönderdi.ve Kaymaklý'yý 1-0 öne FUTBOLDA TOPLU SONUÇLAR Telsim Süper Ligi nde Lefke Türk Ocaðý L.: Cihangir Göçmenköy: Yenicami Gönyeli: Doðan T.B. B.Baðcýl: K. Kaymaklý Çetinkaya: Tatlýsu Lapta: Maðusa T.G. Düzkaya: Telsim 1 nci Ligi nde Hamitköy Dumlupýnar: Serdarlý Baf Ü.Y.: Çanakkale Ozanköy: Mormenekþe Türkmenköy: Esentepe Y. Boðaziçi: Binatlý Görneç: A. Yeþilova Gençlik Gücü: Telsim 2 nci Ligi Doðu Grubu nda Maraþ Akova... (Ertelendi) Turunçlu Vadili... (Ertelendi) Mehmetçik Akýncýlar... (Ertelendi) Mutluyaka H. Dörtyol: Dipkarpaz Gençler B.: Telsim 2 nci Ligi Batý Grubu nda Doðancý Daðyolu: Gaziveren Karþýyaka: Pýnarbaþý Deðirmenlik: Girne H.E. Aðýrdað: Denizli Yalova: Yükselme Ligi Doðu Grubu nda Ötüken Civisil: Alaniçi Beyarmudu: Paþaköy Ergazi: Geçitkale Ýncirli: Çayönü Bahçeli: Yükselme Ligi Batý Grubu nda Gayretköy Gaziköy: Yýlmazköy Dikmen: Karaoðlanoðlu Zümrütköy: Ortaköy Kozan: Akçay Minareliköy: Telsim 1'nci Ligi Puan Durumu: TAKIMLAR O G B M A Y P 1 G. Gücü Mormenekþe Serdarlý Esentepe Türkmenköy Görneç Hamitköy Binatlý Ozanköy Y. Boðaziçi A. Yeþilova Dumlupýnar Baf Ü.Y Çanakkale geçirdi. Geriye düþen ve tüm hatlarýyla gol arayan Çetinkaya defansýný boþ býrakýnca karþýlaþmanýn 84. dakikasýnda topla buluþan Ertaç, Abbas tarafýndan gole giderken önlendi. Kýrmýzý kart beklentisi vardý fakat Abbas sarý kart gördü. 86. dakikada kendi yarý alanýndan topu alan defans oyuncusu Mehmet ceza sahasý önüne kadar gitti. Kaleci Hasan Piro ile ceza sahasý dýþýnda karþý karþýya kaldýðý anda topu boþta bekleyen Ertaç'ýn önüne yuvarladý. Ancak hakem Savaþ Tilki Ertaç'ýn topa yetiþememesi üzerine Hasan Piro'nun Mehmet'e yaptýðý harekete faul çalarak serbest vuruþ kararý verdi. Ve kaleci Hasan Piro'yu kýrmýzý kartla oyundan attý. Bu dakika öncesinde 3 oyuncu deðiþtirme hakkýný kullanan Çetinkaya kaleye 10 numaralý orta saha futbolcusu Ertan'ý geçirdi dakikada Uður'un yüksekten gelen topa ters vuruþu sonrasýnda topla buluþan Mustafa Yaþýnses ceza sahasýna kadar topu taþýyarak soldan gelen Ertaç'ýn önüne pasýný verdi. Ertaç da boþ kaleye topu göndererek Kaymaklý'yý 2-0 öne geçirdi. Maðusa'nýn zirve inadý (2-1) n Ýkinci yarýnýn ilk maçýnda ilk devrede zor günler geçiren Düzkaya önünde zorlanan MTG istediði 3 puaný tek farkla da olsa aldý. MTG'nin gollerini Yasin penaltýdan ve Ferdun atarken konuk ekip Düzkaya Sherman ile farký bire indirdi. YER: Ýskele Cumhuriyet Stadý HAKEMLER: Serdar Bilgimer-Niyazi Nizam-Hüda Özenen M.TÜRK GÜCÜ: Ýbrahim-Kadir Erol- Erdoð-Kemal-Obadai-Derviþ-Feridun- Yasin(M.Çil dk.82)-salih(uður dk.67)- Deniz(H.Sadýkler dk.75) DÜZKAYA: Devrim-Hüseyin Þevki- Tüner(Gabriel dk.58)-serdar-tolga- Serkan(Türkay dk.88)-ýbrahim-volkan- Sherman-Þenol-Mustafa(Hüseyin Türk dk 58) GOLLER: Dk.25 Yasin (Pen), dk.61 Feridun(M.Türk Gücü) Dk.82 Sherman(Düzkaya) Ýkinci yarýnýn ilk maçýnda ilk devrede zor günler geçiren Düzkaya önünde zorlanan MTG istediði 3 puaný tek farkla da olsa aldý. MTG'nin gollerini Yasin penaltýdan ve Ferdun atarken konuk ekip Düzkaya Sherman ile farký bire indirdi. 7. dakikada Serdar'ýn pasý ile buluþan Þenol'un þutunda top direkten döndü ve defans uzaklaþtýrdý. 25. dakikada Türk Gücü öne geçti. Bu dakikada geliþen Türk Gücü ataðýnda Telsim 2'nci Ligi Doðu Grubu Puan Durumu: TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Vadili G. Birliði Akýncýlar Dipkarpaz Akova Mehmetçik M. Hilal Maraþ T. Ulukýþla Dörtyol Serkan'ýn Deniz'e ceza alanýnda yaptýðý hareketi hakem Serdar Bilgimer penalti olarak deðerlendirdi. Atýþý kullanan Yasin takýmý Türk Gücü'nü 1-0 öne geçirdi. 41. dakikada deniz'in þutunda kaleci Devrim topu havalandýrdý, kale içerisine inen topa Yasin hamle yaptý. Ayni anda Güzkaya oyuncularý da hamle yapýnca topun çizgiyi geçtiði konusunda Türk Gücü oyuncularý itiraz etse de hakem oyunu devan etti. 61. dakikada Feridun rakip alanýn ortasýnda topla buluþtu, kaleye baktý ve mükemmel bir vuruþla topu köþeden aðlara yollayarak takýmýný 2-0 öne geçiren golü attý. 80. dakikada Sherman'ýn vuruþunda top önce üst direðe sonra çizgiye vurup oyun alanýna döndü. 82. dakikada. Sað taraftan þenol'un kullandýðý serbest vuruþta kale içerisinde oluþan karambolde topa en son vuran Sherman'ýn topu önce üst direðe vurarak aðlara gitti ve skor da 2-1 oldu. 90. dakikada Hüseyin Sadýklar'ýn pasýnda Mehmet Çil kaleciyi de geçmesine raðmen topu ayaðýnda fazla tutunca rakip defans topu ayaðýndan alarak uzaklaþtýrdý. Az sonra maç da Türk Gücü'nün 2-1üstünlüðü ile sona erdi. Yalova, Denizli'de 3 puan aldý n 2. Lig Batý Gurubunun önemli maçýnda Yalova deplasmanda Denizli'yi 2-1 yendi. Konuk ekibi galibiyete taþýyan goller Ertuð ve Burak'tan geldi Yer: Denizli Stadý Hakemler: Hakan Ustaoðlu, Hakan Gök, Ömer Doðru Denizli: Ahmet, Fadýl, Salih(Kemal), Mustafa, Fýrat, Erhan,Azmi, Ö. Tahsildaroðlu, Ýbrahim(Tarkan) Hüseyin(Murat) Yalova: Mustafa, Azad, Burak Baðlaþ, Gülbay, Uluç, Talip, Muammer(Cemal), Mehmet, Yusuf(Ali), Burak Koçar, Ertuð Kötü bir zeminde oynanan karþýlaþma 2-1 Yalova'nýn üstünlüðünde sona erdi. Ýlk yarýda konuk ekip Yalova Ertuð ve Burakla iki gol bularak 2-0 öne geçti. Ýkinci yarýda Denizli aradýðý golü 85. Dakikada Fýrat ile buldu. Geriye kalan dakikalarda baþka gol olmadý ve Yalova 3. Puaný alan takým oldu. Telsim 2'nci Ligi Batý Grubu Puan Durumu: TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Yalova Deðirmenlik Gaziveren Doðancý Girne H.E A. Boðaz Karþýyaka Denizli Pýnarbaþý Daðyolu Gün Iþýðýnda Necati ÖZSOY 2 pozisyon 2 gol Baþkent derbisinde Küçük Kaymaklý ile Çetinkaya takýmlarý futbolseverlere son 15 dakikada oynadýklarý futbolla keyif verdiler. Öyle bir derbi karþýlaþmasý oldu ki özellikle kendi sahasýnda, etkili bir taraftar desteði alan Küçük Kaymaklý tam 75 dakika pozisyon bulamadý. Vehbi Özerem göreve gelip ilk sýnavýnda zor bir 90 dakikaya çýkarken belli ki temkinli oyunu tercih etti. Nazým, Çaðan ve Mehmet savunmasýnýn saðýnda Çaðrý, solunda Yasin yer alýrken Hüseyin Adal, Hamis ve Debola orta sahada hiç etkili olamadýlar. Dolayýsý ile orta sahasý çalýþmayan Kaymaklý'da pozisyona girmek da imkansýz oldu. Ertaç ve ilk kez forvet arkasý görevi alan Mustafa Yaþinses bir kez bile top alýp yüzlerini kaleye dönemediler. Maçýn baþýndan 75. dakikasýna kadar bu düzen böyle giderken, Çetinkaya'nýn Kaymaklý'dan kalýr yaný yoktu. Belki oyunun büyük bölümünde ayakta daha fazla top tutan Çetinkaya oldu. Ama bir kez bile net pozisyona giremedi. Ýlk 45 dakikada Musa'nýn üst direkten çýkan bir topu ve Esin'in gelen bir ortaya rövaþata vuruþunun dýþýnda atak yapamadý. Savunmada Serkan, Serhan ve Abbas son dakikalara kadar hatasýz oynadýlar. Tunç ve Taþçý kanatlarda etkili olamadýlar. Zaman zaman Ertan, Batshi ve Akýn aldýklarý toplarla ceza sahasýna kadar girdiler. Ancak sonuç alabilme adýna etkili olamadýlar. Esin ilerideki hareketliliði ile birþeyler yapmak istedi ama tek baþýna sonuca gidemedi. Çetinkaya'da Cedric'in ayrýlýþý takýmýn oyun kalitesini ve ofansif yönünü büyük ölçüde etkiledi. Cedric bu maçta olsaydý en az 2-3 kez þutlarý ile tehlike yaratacaktý. Çetinkaya Cedric'siz düzene kýsa sürede alýþýp yeni bir sistem yaratmalýdýr. Küçük Kaymaklý maçýn 75. dakikasýnda ilk kez pozisyona yaratýp gol buldu. Yasin'in ortaladýðý topa Ertaç kafa ile vurarak takýma hayat veren golü kaydetti. Çetinkaya için bu kýsa sürede maçý çevirebilmek imkansýzdý. Zaten oyun düzenlerinde pozisyona girebilmek mücizelere kalmýþ bir görüntüdeydi. Rakip takým hata yapmadan Çetinkaya'nýn gol atmasý mümkün deðildi. Nitekim 85. dakikadan sonra hatalar da Çetinkaya'da baþladý. Ertaç'ýn bir pozisyonunda Abbas'ýn onu durdurmasý bana göre net bir kýrmýzý karttý. Çünkü Ertaç kaleci ile karþý karþýya kalacaktý. 2 dakika sonra Mehmet'in savunma hatasýndan kaleci ile karþý karþýya kalmasýnda Hasan da yaptýðý müdahaleden sonra bir gole engel oldu ama kýrmýzý kartla cezalandýrýldý. Oyuncu deðiþikliðinin tamamlanmasýndan dolayý kaleye Ertan geçti. Son dakikalarda çizgide oynayan Yaþinses savunmayý geçip yaptýðý ortada Ertaç'a bir goldaha attýrdý. Son 15 dakikalarda gelen goller, verilen ve verilmeyen kýrmýzý kart derbiye damgasýný vurdu. 1'inci Yükselme Ligi Doðu Grubu: TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Ötüken Geçitkale Beyarmudu Civisil Çayönü Alaniçi Ergazi Ýncirli Paþaköy Bahçeli 'inci Yükselme Ligi Batý Grubu: TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Zümrütköy Ortaköy Gaziköy Akçay Kozan Yýlmazköy D. Gücü Minareliköy Gayretköy K.oðlu

19 30 Ocak 2012 Pazartesi 19 Tatlýsu'ya tatil yaradý Binatlý ve Görneç puanlarý paylaþtý n Ligin ilk devresinde farklý yenildikleri Lapta'yý konuk eden Tatlýsu hem o maçýn rövanþýný aldý hem de çok önemli 3 puaný alarak tehlike bölgesinden az da olsa uzaklaþtý. Tatlýsu'nun golleri ikinci yarýda Burak ve Kamil'den geldi YER: Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadý HAKEMLER: Ecvet Kanatlý, Sertan Alkýn, Ömer Ateþ TATLISU: Özgür, Hüseyin, Emre, Taner, Ýsmail, Ali, Burak(dk.85 Emin), Nurettin, Onurcan, Kamil, Samra(dk.73 Mehmet) LAPTA: Cenk, Gökhan, Ýbrahim, Mustafa Avcý, Þahin, Bayram(dk.53 Mithat), Emmanuel, Mustafa Arnavut(dk.70 Özgür), Devrim, Kemal(dk.70 Cevdet), Nana GOLLER: Dk.48 Burak, dk.50 Kamil (TATLISU) Ligin ilk devresinde farklý yenildikleri Lapta'yý konuk eden Tatlýsu hem o maçýn rövanþýný aldý hem de çok önemli 3 puaný alarak tehlike bölgesinden az da olsa uzaklaþtý. Tatlýsu'nu golleri ikinci yarýda Burak ve Kamil'den geldi ilk yarýsý 0-0 golsüz biten karþýlaþmada, ikinci yarýnýn hemen baþlarýnda iki dakika içerisinde bulduðu iki golle Tatlusu, Lapta önünde sahadan 2-0 galip ayrýlarak üç puaný hanesine yazdýrmayý bildi. 15. dakikada geliþen Tatlýsu ataðýnda ceza sahasý içinde topla buluþan Murat'ýn sert þutunda, kaleye giden topu Lapta defansý kale çizgisi üzerinde son anda önledi. 30. dakikada saðdan Ýsmail ile baþlayan Tatlýsu ataðýnda, Ýsmail'in ceza sahasý içerisine yaptýðý ortada arka direkte topla buluþan Kamil'in vuruþunu Lapta kalecisi Cenk önledi. Ýlk devre'de kalan dakikalarda gol olmayýnca devre 0-0 beraberlikle tamamlandý. 48. dakikada Tatlýsu ataðýnda Kamil ile kaleci Cenk karþý karþýya kaldýðý pozisyonda Kamil'in plase vuruþunu Cenk ancak çelebildi. Top yine Kamil'in önünde boþta kalýnca, penaltý noktasý üzerende uygun pozisyonda Burak'a çýkardýðý topa, Burak düzgün bir vuruþ yaptý ve Tatlýsu'nýn ilk golünü kazandýrarak ev sahibi maçta 1-0 öne geçti. 50. dakikada hýzlý baþlayan Tatlýsu ataðýnda bu sefer ilk golün sahibi Burak sað kanatta sýfýra indi ve ön direk önünde bulunan Kamil'e yerden kestiði topa, Kamil tek vuruþ yaparak Tatlýsu'nun maçtaki ikinci golünü kazandýrarak skoru 2-0 yaptý. 70. dakikada Lapta'nýn baskýlý atak giriþimleri sýrasýnda Lapta oyuncusu Gökhan'ýn sol kenardan ceza sahasý içinde buluþtuðu pozisyonda çaprazdan sert ve düzgün vuruþunda, kaleci Özgür'ü de geçen topu Tatlýsu defans oyuncularý çizgi üzerinden önleyerek tehlikeyi uzaklaþtýrdý. Beylerbeyi'ndeki bu zorlu mücadelede kalan dakikalarda baþka gol olmayýnca ev sahibi Tatlusu konuk ettiði Lapta'yý ikinci devrede bulduðu gollerle 2-0 maðlup ederek, üç puaný kazanan taraf oldu. Yer: Güzelyurt Zafer Stadý Hakemler: Osman Özpaþa, Ahmet Dayý, Hüseyin Kýzmazoðlu Binatlý: Yusuf Ayhabn, Salih, Emir, Kemal, Sertaç(Yasin), Lütfi, Berkem, Reþat, Niyazi Hüseyin(Eren) Görneç: Hasan, Burçin(Özdemir), Haþim, Davut, Ümit, Ýrfan, Mehmet, Yaþar, Fýrat, Uður, Seyit(Günay) Telsim 1. Lig'de Binatlý ile Görneç Güzelyurt'ta karþýlaþtýlar. Maça sonradan giren Yasin girer girmez Binatlý'yý öne geçirdi. Ancak Görneç pes etmedi ve 83. Dakikada beraberliði yakalayarak 1 puaný aldý. 10. dakikada soldan gelen Bþnatlý ataðýnda ceza sahasý içinde Niyazi sert vurdu üstten dýþarý gitti 22. dakikada Kemal kendi taþýdðý topu Hüseyin Sarro'nun önüne býraktý. Hüseyin'in sert vuruþunu kaleci kornere çeldi 30. dakikada kalecinin pasýyla topu alan Ýrfan'ýn sert vuruþu Binatlý kalecisi Yusuf'ta kaldý Ýlk yarý 0-0 sona erdi. 80. dakikada ceza sahasý üzerinde topla buluþan Yasin sert vurdu ve Binatlý'yý 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 83. dakikada köþe vuruþundan gelen topa iyi yükselen Ýrfan kafa ile topu aðlara yollayarak skoru belirleyen golü kaydetti 1-1 Karþýlaþmada baþka gol olmadý ve her iki takým da birer puan alarak haftayý kapattýlar. Temsilcimiz, ikinci turu da kolay geçmeyi baþardý Kemal, ana tabloda n Ýkinci turdaki rakibini 2-0'lýk skorla maðlup eden KKTC Tenisinin 1 numaralý tenisçisi Kemal Türker 27'nci Antalya Tenis Turnuvasý'nda en iyi 32 sporcu arasýna girdi ve ana tabloda yer aldý Meliz Redif'ten sonra Baykent, Türkiye ikincisi n Gençler Üç Adým Atlama Kategorisi'ndeki temsilcimiz Mehmet Baykent, metre atlayarak ikincilik madalyasýnýn sahibi oldu... n Meliz Redif saniyelik derecesi ile Türkiye Birincisi olurken; 60 metre Engelli Büyük Kadýnlar Kategorisi'nde Suzan Ýçen 9.24 saniyelik derecesi ile Türkiye Üçüncüsü; 60 metre Genç Erkekler Kategorisi'nde Umut Öztekin 7.17 saniye koþup, Türkiye dördüncüsü olmuþlardý Türkiye'deki Ataköy Atletizm Salonu'nda devam eden Türkiye Salon Atletizm Þampiyonasý'nýn üçüncü gününde temsilcimiz Mehmet Baykent, Gençler Üç Adým Atlama Kategorisi'nde Türkiye Ýkincisi oldu. Türkiye'de düzenlenecek Dünya Salon Atletizm Þampiyonasý'nýn da gerçekleþeceði 7500 kiþilik Ataköy Atletizm Salonu'nda devam etmekte olan þampiyonada yaklaþýk 400 atlet mücadele ediyor. Büyükler ve gençlerde toplam 44 kategoride rekor katýlýmla devam eden þampiyonanýn üçüncü gününde Gençler Üç Adým Atlama Kategorisi'ndeki temsilcimiz Mehmet Baykent, metre atlayarak ikincilik madalyasýnýn sahibi olmayý baþardý. Þampiyonanýn ikinci gününde 400 metre Büyük Kadýnlar Kategorisi'ndeki temsilcimiz Meliz Redif saniyelik derecesi ile Türkiye Birincisi olurken; 60 metre Engelli Büyük Kadýnlar Kategorisi'nde Suzan Ýçen 9.24 saniyelik derecesi ile Türkiye Üçüncüsü; 60 metre Genç Erkekler Kategorisi'nde Umut Öztekin 7.17 saniye koþup, Türkiye Dördüncüsü olmuþlardý. Türkiye'de devam eden 27'nci Antalya Tenis Turnuvasý'nýn ikinci turunu da rahat bir galibiyet ile geçen KKTC Tenis Federasyonu Genel Klasman Birincisi Kemal Türker, en iyi 32 tenisçi arasýna girdi Ýkinci turdaki rakibi Emre Aradal'ý 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 maðlup eden KKTC Tenisinin 1 numaralý tenisçisi Kemal Türker 27'nci Antalya Tenis Turnuvasý'nýn ana tablosunda yer almayý baþardý. 3 Þubat 2012, Cuma günü tamamlanacak olan 27'nci Antalya Tenis Turnuvasý'nda ilk kez 18 Yaþ Kategorisi'nde mücadele eden Kemal Türker'in sponsorluðunu Nike Lefkoþa üstlendi. Ýlk sekize girmeyi hedefleyen Kemal Türker, 1'nci turda rakibi Hasan Muammer'i 6-0 ve 6-0'lýk setlerle karþýlaþmayý 2-0 maðlup etmiþti.

20 Djokoviç, Nadal'ý devirdi Avustralya Açýk Tenis Turnuvasý'nýn tek erkekler finalinde 1 numaralý seri baþý Novak Djokovic ile 2 numaralý seri baþý Rafael Nadal karþýlaþtý. Muhteþem bir mücadeleye sahne olan maçý Djokovic, 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 ve 7-5'lik setlerle 3-2 kazanarak Avustralya Açýk'taki 3. þampiyonluðunu kazandý. Çetinkaya'nýn "Ruso" kaderi n Baþkent derbisinde Çetinkaya ezeli rakibi Küçük Kaymaklý'ya 2-0 maðlup oldu ve liderliði kaptýrdý. Çetinkaya sezonun ilk devresindeki tek maðlubiyetini yine Þht. Hüseyin Ruso Stadý'nda Küçük Kaymaklý'dan almýþtý n Zirvenin iki iddialý takýmýnýn Lefkoþa Þht. Hüseyin Ruso Stadý'ndaki maçýnda ev sahibi Küçük Kaymaklý gol kralý golcüsü Ertaç'tan gelen iki golle 2-0 galip ayrýlmayý bildi. Kaleci Hasan Piro maçýn 85. dakikasýnda kýrmýzý kart gördü Yer: Þht Hüseyin Ruso Stadý Hakemler: Savaþ Tilki, Timur Ercan Bodi, Ali Özer K. Kaymaklý: Ufuk, Mehmet, Çaðan, Çaðrý, Nazým, Hüseyin, Yasin, Hamis, Debola(Coþkun, Ertaç(Bilal), Musafa Çetinkaya: Hasan, Tunç(Ediz), Hüseyin, Serhan, Serkan, Abbas(Uður), Akýn, Ertan, Musa Büyük(Cemre), Batshi, Esin, Kýrmýzý Kart: Hasan Piro (Çetinkaya Dk 86) Goller: Ertaç (Dk77 ve Dk 90 Kaymaklý) n (Haberi sayfa 18'de) Çetinkaya kalecisi Hasan karþýlaþmanýn son dakikalarýnda Mehmet'i ceza sahasý dýþýnda düþürdü ve kýrmýzý kart gördü. Fotoðrafta Hasan'ýn bir kurtarýþý görülüyor.. Küçük Kaymaklý'nýn yabancý futbolcusu Debola Çetinkaya karþýsýnda beklenen performansý sergileyemedi. Fotoðrafta Debola ile Serhan'ýn bir mücadelesi görülüyor. (FOTOÐRAFLAR: NECATÝ ÖZSOY) Gün Iþýðýnda Necati ÖZSOY 2 pozisyon 2gol (Yazýsý sayfa 18 de) Telsim Süper Ligi Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Yenicami Çetinkaya M. T.G K. Kaymaklý Doðan T.B Cihangir Lefke B. Baðcýl Tatlýsu T. Ocaðý L Lapta Göçmenköy Gönyeli Düzkaya Tatlýsu ya tatil yaradý n Ligin ilk devresinde farklý yenildikleri Lapta yý konuk eden Tatlýsu hem o maçýn rövanþýný aldý, hem de çok önemli 3 puaný alarak tehlike bölgesinden az da olsa uzaklaþtý. Tatlýsu nu golleri ikinci yarýda Burak ve Kamil den geldi... n (Haberi sayfa 19 da) Maðusa nýn zirve inadý (2-1) n Ýkinci yarýnýn ilk maçýnda ilk devrede zor günler geçiren Düzkaya önünde zorlanan MTG istediði 3 puaný tek farkla da olsa aldý. MTG nin gollerini Yasin penaltýdan ve Ferdun atarken konuk ekip Düzkaya Sherman ile farký bire indirdi... n (Haberi sayfa 18 de) ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı