Ticari lglerde Akdi Faiiz ve Temerrtit Faizi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ticari lglerde Akdi Faiiz ve Temerrtit Faizi"

Transkript

1 Bankacrlar Dergisi, S ayr 7 t:i, 2011 Ticari lglerde Akdi Faiiz ve Temerrtit Faizi Prof. Dr. Hamdi Yasaman l. Faizin Tanrnr, Hukuki Niteli$i ve Tiirleri Fai:2, bellrli bir mebla$rn, bu mebla$rn alercaklrsrna sa$ladt}t "medeni semc,re",: larak tantntlanmaktadtr. Astl alaca$a ba$lr fer'i bir borgtur ve hukuki mukadderatl itibrariy ( ana para alac;a$tnt takip eder. Faiz talebinin hukuki temelini aglklayan Ug teori mevcuttur: Bunlardan ilki, alacakltntn, alaca$rnr tahsil edemedi$i igin finansal piyasalardan Lr rrglanlp,a u$rayaca$tnt kabul eder ve bu redenle faiz talebini fiili n!,"da,, mum emergens") bir pargast olarak gdrur. ikinci teori, alacakltnrn alaca$rnr elde edemedi$i igin paraslnr igletmek sure:iyle 'iazanabilece(ii geliri esas allr ve faizi yoksun kalrnan kazang ("lucrun cessans") igerisirrde rrutalaa eder. Ugtincu \/e son yaklagrm ise, borglunun odemeyi zamanlnda yapmamasl nedr-.niy l,,r alacakltntn aleyh ne hakstz olarak zenginlegti$ini ve elde etmesi muhtemel tutan ala<l;:rklrya odentesi gerekti$ini kabul eden sebepsi zenginlegme ("negotorium gesfio") gdrugt dur Bilittdi$i i,tzere, faizin turleri bakrmrndan gergitli ayrrmlar yaprlmaktadrr. Bu ay'lml,t ' gergevesind e, faiz:-; - Taraflarca sdzlegmede karadagtrrrlmrg olup olrnamastna gore: akdi faiz/ kanuni fe iz, - Vadeye kadar ya da vadeden itibaren igletilmesine gdre: kapital faizi/ temerrut faizi, - Astl alaca$tn temelinde bulunan iligkininiteli$ine ve uygulanacak faiz oranrne 96'r,r: adi faiz/ ticari faiz, - Faizin ;3n? p;3t'oya eklenerek yeniden faiz igletilip igletilmedigine gore: basit faizjb legi,'r, faiz geklinde turlerr> ayrr lmaktad r r. Kapital 'feilzi, bir alaca$a, akdi veya kanuni olarak vadeye kadar igletilen faizc ir. "l,r:,tn rrut faizi ise, zamantnda 6denmeyen alacaga,,radesinden sonra, vadeyi gegen ' ;Unlr., igin igletilen faizi if.fie eder. Alacakln:trl zaran temerrut faizinden az dahi olsa, akdi ya da kanuni temerru:.fai'l:. ri talep etme hakktna sahiptir. Dolaytsryla, temerrut Iaizi, alacakllntn, aksi ispat olunanaya I farazi zarannln asgari oranda giderilmesine ydnelik: maktu ve gdturu bir tazminat nitcli$irrledir. TemerrUl:.faizi talep edilebilmesi igin borglunun kusurlu bulunmasna gerek yoktur. Galatasaray Uni'rersitesi Hukuk Fakultesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalr Bagkanr. 6'1

2 Prof. Dr. Hamdi Yasaman T-fK md.22 hukmu uyannca, ticari igletmesi ile ilgili bir ig gdren(avans veren ya da masraf yapan) tacir, arada faiz ddenmesine dair sozlegme bulunmasadahi,6d;me larihin- den itibaren liapital (ve gereken hallerde temerrut)faizi talep edebilir. Yiarg rta'y uygulamasrnda, kredi sozlegmel erinde; hesabrn igletildi$i surece vi-' bi r)deme tarihi (vade),sngdrulmugse bu tarihe kadar her;aplan an faiz kapital faizi, hesabtn kat r,rdilme- sinden sonra igleyen faiz ise temerrut faizi alarirk kabul edilmektedir. ll Sayrlr Kanun'un Sistemi 1. Borglar Kanunu ve Ttirk Ticaret Karrunu'nda Faize lligkin Olarak On il rsrtilen Dtizen lemelerin Akr beti 2. Adi l=aiz TLFaiz: Oranlarr (md. 1 ve md. 2): - ArJiglerde: Sd;zlegmede akdi faizkararlagtrrrlmamrg ise yrl rk yuzde 12'dir (md. 1/l), Fitiz ddemelerine iligkin ozel kanun ("lex:specialis") statusundeki 3095 sayrl Ka rrrni Fatzv'e Telmerrrit Faizine itigt<in Kanun'un getirdi!i sistem gu gekilde ozetlenebilir: 3095 Saytlt Kanuni Faiz ve TemerrUt Ferizine lligkin Kanun'un md.5/ll hu<mu, BK ve TTl('nda temerrut faizini duzenleyen hukumlerin uygulanmayaca$lnr ongormektr;dir. )olayrstyla, 3t195 siaytlt Kanun, faiz konusunda "ozel duzenleme" ("lex specialis") konun unc irdrr. D,cktrinrleki bir goruge (Reiso$lu) gore ise, 3095 sayllr Kanun, BK ve TTK'nrii,ki faiz oranlart ile ilgili hukumleri ilga etmemig, sadec;e uygulanmalarrnr durdurmugtur" l:nfli:t :;yonun dugmes;i ve buna ba$ll olarak 3095 sayrlr Karrun'un yururlukten kaldrrrlmasl ha indr,l BK ve TTK'nda dngdrulen hukumler yeniden uygularna alan t kazanabilirler. Bu g6rugtl gc n>, TTK md. 14ti1lll hukmunde ticari igler bakrmrndan,sngdrulen iskonto faiz oran l, enflar;yorrrin dugmesi iler birlikte yeniden uygulam alanr bulabilecektir. (Bakanlar Kurulu, bu orant aylrk olarak belirle>meye, yuzde onuna kadar indirneyereya bir katrna l<adar arttrmaya yetkilidir- md.llll tarihinden itibaren yuzde 9 olilrak rrygulan- 2ll ve maktadtr). Bu oran, hem kapital faizi hem de temerrut faizi bakrmlndan gegerlidir (r rl. 2ilr). Sdzlegmede temerrut faizinin kararlagtrnlmadr$1, yalntzca kapital faizinin kirrar i, gtrrrlmtg oldu$u hallerde; sozlegmede kararlagtrrrlan ka;rital faizi kanunda belirtilen orandan yirll,sek ise, tenterriit faiz,i akdi kapital faizinden az olamaz imd. 2llll). 3. Ticari Fatz Ticariqlerde, TUrkiye Cumhuriyet Merke:z Bankasr'nrn (TCMB) krsa vadelitvarrli ; iglenr leri igin uyguladr$r faiz oranl Uzerinden talepte bulunulabilir. TCMB'nin 6nceki ytltn 31 Araltk gunu krs;a vadeli avanslar igin uyguladrgr f riz o anl kanunda bngbrtllen orandan fazla ise, arada sezlegme olmasa bile ticari iglerde 1Bffr(rrr 'ut bu orern tizerinden istenebilir. 36z konusu avans faiz orant, 30 Haziran gunt 6n:;,>ki 62

3 Bankacrlar Der(risi 31 Araltk gunu u'ygulallan avans fatz oran Indan beg puan veya daha Uzerinde farklt ise yt ln ikinci yarrsrnda bu oran gegerli olur- md. 2/ll). Hem kapitail faizi hem de temerrut faizi bakrmrndan ticari faiz (avans faizi) talebinde bu u- nabilme imkdnt mevcultur. Ticarifaizin dava dilekgesinde agrk ve net olarak talep edilmesi gerekir. Ticari faiztalebincle bulunulmadr$t surece, asrl olan adi faize hrlkmedilmesidir. Ticari feilzin, avans faizi olarak talep edilmesi gerekir. Uygulamada rastlanrldl$l gekil,le avans faizoranlntn alttnda biroran Uzerinden (orne$in 3095 sayrll Kanunun eski haline paralel ofarak reeskont faiz: oranl uzerinden) talepte bulunulmasl halinde, "taleple ba1lrlrd'ilkrisi gere$ince daha azolan bu oran gergevesinde faiz hesabl yaprlacaktrr. 4. Yabancl Para Borglarrnda Faiz Sdzlegnnede daha yuksek kapital veya temerrut faizi kararlagtrnlmadrgl takdirde, yabar cr para borcuna igletilecek faizin hesaplanmastnda, devlet bankalalntn, o yibanct para uzer,nden aelmrg bir yil vade'ti mevduat hesabrna \dediqi en yul<sek faiz orantesas allnrr. Bu duzenleme, hem kapital faizi hem de temerrut faizi bakrmrndan gegerlidir. lll. Bilegik Faiz Yasagr Faizin anaparava eklenerek bilegik faiz yurutulmesi kural olarak yasaktrr: Kanuni kapilal faizi ve temerrut faizi l'resaplanlrken murekkep faiz yurutulemez (309-5 sayrlr Kanun md. EiK md. 104llll- BK md. 30i3/lll). Yasa$rn istisnalanl: TTK'da bilegik faiz igletilmesiner imk6n tanrnan haller saklrdrr (30t)5 sayrlr Kanun md. 3/ll). TTK, iki istisnai halde bilegik faiz igletilmesine imkdrr tanrmaktadlr (TTK md. B/ll): - Cari hesap sdzlegmelerinde, - Borglu bakrmlndan tir:arig mahiyetini haiz olan karz (ojung) akitlerinde, devre itibariyle Ug aydern agagt olmamak Uzere,'faizinarra paraya eklenerek tekrar faizy11rttulmesi (" bileqik faiz") gartl ongorulebilmektedir. Ayrtca, faiz borcunun ddenmesinde temerrude dugulmesi halinde, icraya ya da ma r- kemeye muretcaat gunr)nden itibaren de faize faiz igletih:bilir (BK md ve li). lcraya '',a da mahkeme'ye nturacaat tarihinden once ise bilegikfaiz'. igletilebilmesi mumkun degildir (E K md. 104/lll). TUrk hukukunda, BK md ll ve TTK md. B/ll hiikumlerinde ongdrulen istisnai hall :- rin dtglnda, bilegik faiz igletilmesi yasaktrr. Bu yasaga ilykrrr sozlegmshukumleri, emred ci hukme aykrrrltk nedeni'yle gegersiz kabul edilirler (BK mrj.30b/lll). Bu itibarla, bir cari hesir,p sdzlegmesi ya da borgt'u bakmrndan ticari ig niteli$inde bir karz (6dung) akdi s6z konusu (rlmadrkga, sozlegnre ile rjahi bilegik faizkararragtrnlabilme,si mumkun de$ildir. Meseleye bankacrlrk uygulamasr agrsrndan yaklagrldr!rnda; - Ancak ticari krediler yonunden bilegik faiz uygulanabilecegi (zira TTK md. B/ll hukmunc e kredi igleminin mutlaka borglu bakmrndan ticari olmasl aranmaktadrr), ri3

4 Prof. Dr. Harndi Yasaman - Diger kredi turleri bakrmlndan ise bilegik faiz uy1;ulanmastntn mumkun olmadr$1, [icar i nitelikte olmayan kredilerin "Borglu Cari Hesabr" acll altrnda agllmalarrnrn da bu durumu de$igtirmeyece$i; zira, banka ile kredi mugterisi araslnda kargllrkll alacaklrlrk durumt bu. lunmadr$rndan, gergekte hukuki anlamda (TTK md. il7 vd.) bir cari hesap iligkisinin mtirvcu t olmadt$t, kredi igin agtlan hesabrn "cari hesap" olarak isimlendirilmesinin bu gerge$i d:$igtirmeyeceg i, - Nitekim, tuketici kredileri ve kredi kartlan yonunden, 4077 sayllr Tuketicinin Korun nas I Hakklnda Kanun'un md. 10 ve 10A/ll hukumleri ile bilegik faiz uygulanmaslnrn aglkga!irs?k. landr$r, - Ticari kredik:re bilegik faiz uygulanrrken ise, faizin en az uger aylrk devrelerle ana p rayi,l eklenmesi kogulunun mutlaka gdzetilmesi gerekti$i sonuglarr ortaya grkmaktadlr. Bu noktada ise gu soru akla gelmektedir: Bankantn, sdz konusu mebla$r kredi o ara i vermek igiln yurt dlqlndan borglandr$r (6rne$in sendikasyon kredileri vasltaslyla) ve l:enci alacakllslna bilegik I'aiz odedi$i dugunuldu$unde; acaba kendi kredi borglusundan (ticar kre. diler drgrnda) trilegik faiz talep edememesi adil bir sonug mudur? lv. Haksrz Fiilde Fatz Akdi iligkilerin rjlgtnda, hakstz fiil halinde odenmr>si gereken tazminata uygulanacal:fai:,: de incelenmelidir. TTK md.21ill hukmunde yer alan, bir taraf igin ticari sayllan mukavelelerin diler tarel igin de ticari kabul erdilecekleri ydnundeki karine sdzlegmelere ozgudur; haksrz fiillere Lygu. lanmaz. Bu itibarla, yaln'zca hakslz fiili yapan bakrnlndan ticari nitelikte olan eylemlerderr do$antazrninatyuktrmlulu$uneticari faizuygulanrr(yarg. 11. HD., , E.2OOS1t66i:f K. 2006/4648). Fiili ika eden taraf bakrmtndan ticari olmayan hakslz fiillerde ise ticari fazta. lep edilemez. Hakstz fiil her iki tarafrn da ticari igletmesi ile ilgili ise (ornegin hakslz rekabet ha leril, eylem fiili ika eden bakrmtndan her halukarda ticari olacagrndan, yine ticari faiz talep e dile. bilir. V. Vade Farkl Uygulamada, Laraflar araslndaki sdzlegmede ternerrut faizi konusunda anlagma b rlun. madt$t hallerde, borglunun borcunu vadesinde 6dememesi durumunda belirli bir orand a rcdr,t fark odeyece$ini ongdren faturalar kullanrlmaktadrr. \/ade farkl uygulanmastnr ongoren fatu. raya B gurr igerisindeiliraz edilmemesi halinde ise, Tl'K md.23lll hukmu uyannca fature ige. ri$inin ba$laylcr kabul edilip edilemeyecegi tartrgmasr ortaya grkmaktadtr. Bu mesele tarihli lgtihadr Birlegtirm, Karanna konu olmugtur (E.2OO1'1 K, ). Yarg. IBK tienel Kurulu, haklt olarak, taraflar arasrnda vade farkl (akdi temerr[t fai. zi) odenmesi yonunde sozlegme bulunmayan hallerde; vade farkl igeren faturaya itiraz edil. memig olmastntn, bu faturayt "vade farkr ydnunden" ba$layrcr hale getirmeyece$ine llarar' vermigtir. Gergekten, vatje farkr kaydl faturanrn mutad igerri$ine dahil degildir. Bu nedenle, r;ure" sinde faturaya itiraz edilmemig olmasl vade farkrnln da kabul edilmig oldu$u anlamrna gel. mez. Zira, vade farhlt "akdi temerrut faizi" niteli$inde oldu$undan, sozlegmede agrkga e ngo. rulmug olmadrkga uygulanabilmesi mumkun degildir.

5 Banka;rlar rgisi vl. Temerri,it Faizini Agan (Munzam ) BK rnd' 1ll5 hukmu, temerrude dugen bor(;lunun temerrut sonucu ca$t alacaklrnrrr tum <lan u!t",tyaill r,rnin, sorumlu tutulaca$rnr'ongdreir BK md. 102il para hukmundeki g n(irl borglarrna 6zel bir uygulamasrndan ibjrettir. Bagka bir ifadeyle, (verme, BK yapma md. 1o2tlhri lmu ya da yapmama) her gegit borcu kapsarken, BK mo. 105 munh'srran (,,mu nza para n Zi'i'af") borgrarrna ozgu bir duzenreme.ngdrmektedir.?*3ii:',13:-?11] j"j.l':lyl temerrudu sonucunda bir a ugrar ve otayda :ahe l kuk "r;;;;i,;ri; ffi;,iil;' )"1 nprrocinrla gevesinde farvrnrrii* f^i-i il^ 1-^..^.r -.- temerrut faizi ile kargrlanam-ay an zaran igin iei tazminatalebinde sahiptir. bulunma halr:lr:lna i) Alacagrn elde edilmesine yonelik girigimlerden dogan masraflar, Temerrut faizi ile kargllanamayan.ln tilzmini igin, "Munzam BK md.105 hukmrinun surrnu$u Zaraf'talebinde bulunma lmkanrndan faydalan,luoilir. Soz konusu md' 105i hrikme 1): "Alacaklrnrn 96r::r (BK dugar oldu$ u gegmi; gunler faizinden fazlaoldu$u lu kertdisine sur rtte higbir I org- kusur isnat editemeyerjgiiiisbjt etmedikge bu zarandahi kelleftir". tazmn ik,r mu- ii) Tenrerrtidun alacakllnln kendi afacaklrsr ile arasrndaki iligkiyi olumsuz etkilemesirrderrdo- Qan lar, iii) Borglu taraftndan odenmeyen paranrn farklr kilynaklardan sa$lanmaslna y6nelik ril r:: "af- lar, iv) Yoksun kalrnan kar, v) Parernrn alrm gucunun azalmasrndan do$an zanarlar, vi) Yabancl para borglart baklmtndan kur farkrndarr do$an lar, munzam kavraml igerisinde yer alrrlar. "Munzam z:araf" olarak isimlendirilen bu n gunlardlr: talep edilebilmesi igin gereken ge rttar ise a) Alacakltnln ternerrut faizi ile kargrlanamayan bir nrn bulunmasr b) Munzam ile temerrut arasrnda uygun illiyet ba$lnln butunmasl c) Borglunun kusursuzlu$unu kanrflayamamrg olmasr, genel hayat tecrubeleri ve olaylarrn ola$an;akrgr dikkate rtidunden allndr$rnda borglunur kaynaklanmaya terri>r- elverigli olmalrdrr Burada sozu edilen miktan, borg zamanrnder ifa edilmig olsa idi ntn afacaklrnrn ulaqaca$r malvarl dunum ile borcun zamanrnda!lig nde,u- ifa edilmemesi nedeniyle lundugu malvarlr$rnrn dunum araslndaki farktan ibarettir. Borglu kusurlu bulunmasa dahi temerrut faizinden r;orumlu tutulur. zam Nevar dan ki, borglunr n ff [,nba$lrdlr. Yasa scrrurillu tutulabilmesi kusursuzlu$unu ispat etmesine borglunun kusurlul ka butundu$unu 'i re kabul eder; kusursuzlu$unu ispat yr;kuborgluya aittir.

6 Prof. Dr. Hamdi Yasaman "Muspet " niteli$i tagryan munzam n varlr$rnt ve miktarrnr ispat yuku alacaklrya aittir. Alacaklrnrn zaran ilk planda gdturu bir tazminat niteli$i tagryan temerrut faizi ile giderildi$inden, mriktan temerrut boyunca iglemig bulunan toprlam temerrut faizi tutarrndan az veya ona egit ise ortada ta:zmini gereken bir munzam <Ja bulunmaz. Dolaylslyla, ancak zarann temerrilt faizi topla,nrndan fazla oldugunun ispail halinde BK md. 105 hukmune dayanllarak munzarn talebinde bulunulabilir. ispat konusundia en buyuk gugluk, paranrn alrm gucurrun enflasyo nedeniyle dugmesinden do$an zarann ispatrnda yaganmaktadlr. Paranrn allrn gucunun dugmesinden do$an n munzam olarak kabul edilece$i TUrk Hukuku'rrda neredeyse oybirli$ile kabul edilmektedir (Barlas, Kartal, Tekinay / Akman lburcuollu,'altop, Akman, Klllgo$lu, Uyar, Eren). TemerrUt faizinirr Uzerinde kalan enflasyonun, munzam n varlr$lna iligkin maruf ve meghur bir vakta olarak HLIMK md. 238/ll ve MK md. 7 hukumleri gergevesinde fiili bir karine tegkil edip edemeyece$i konusunda Yargrtay daireleri geligkili kararlar vermigtir. Yargttay 11. HD.si, )rerlegik igtihadr ile yuksek enflasyonun mevcut oldugu durumda munzam n somut delillerle kanrtlanmasrna gerek olmadr$rnr, para n faiz oranlarrnrn UstUnde de$er yitirdi(ji bir donemde para borcunun temerrudunden dogan munzam zarann fiili bir karine olduqunu, alaca$tnt zamanlnda elde eden bir tacirin bunu bir an 6nce yatrrrma ydnlendirmesinin hayatrn ola$an akrgrna uygun bulundu$unu kabul etmigtir. Buna kargrltk, \'argltay 15 ve 19. HD.'leri, bu y6nde hrir karine uygulanmastnr reddetmekte ve parantn ternerrut suresince de$er kaybetmig olmasrna dayanllarak munzam n tazmininin istenilmesi halinde, zarann somut delilterle ispat editmesi gerektifli gdrugunu savunmaktad rrlar. Bu igtihal sr,rktrtlt$rnl gsidermek uzere toplanan igtihatlarr Birlegtirme BUyuk Genel Kurulu, tarih, E. ve 1999/1 K. sayrlr karan ile "igtihatlann birtegtirilmesine yer olmad t Q t na" karar verm i9tir, Bu yaklaglrtln elegtiriye son derece agrk oldu$u ortadadrr. Bu karardan sonra, Yargrtay Hukuk Genel Kurulu'nun,'1999 yrltndan itibaren, yeknesaklr$r sa$lamak adrna mustekar bigimde; "kamulag'rilrmit alac;aqtntn tahsiline iligkin uyugmazttklar dryndakf' tum ihtilaflarda, alaca$rnl geg alan alacakhntn parantn deqer kaybrnr 6nleme,k adtna getiri saqlayan yafirtdara ydneleceqini " karine olarak" kabul etmigtir. Bu hususa iligkin olarak son ornek, HGK'nun tarih ve E K. sayrll karartdtr. Bu karara gdre, munzam n varlr$l fiili bir karine olarak kabul edilmeli ve alacakltntn paraslnr yattrrm araglanna yatrramamasr nedeniyle u$radt}t, yani munzam miktarr: i) enflasyonun artrg orant, ii) bu orantn egya fiyatlarrna yansrma durumu (toptan egya fi1's1;rn endeksi), iii) mevduat faiz oranlan, lv) devlet tahvillerine rsdenern faiz oranlarr ve, v) d6viz kurlarrndaki degigil<likler dikkate allnarak, bfrililrkigi incelemesi yoluyla hesaplanmalr ve gereken hallerde BK md.43/l hukmunun hakime hnd$r takdir yetkisirrden y'ararlanrlmalrdrr.,,' I I i ) \ I \ E c E v n d z a

7 il,fifl::ln:,;i#:idil,",;':d?'{,f,{{i:?llii?:"'"" K rrd. l,l5 T i:[i;#",i]#i i1fi;i,rlni:di?fi1fi.2,20or, zcto/ t lr _ss ff,ni'lli:j'il3il1,1;[:a'-lltzf, r.- z6'6n ts5?:; Kanlm-tzca' fflun zam z?ra,r ru de$ifclir' a.laca$rnrn fvlunz"^ asrl afar:aktan asll ba$rmslz olarak drigrinri,lme zarann ur"""g-,n si dr,r trir piargastdtr; "itr, vadesinder tahsir ed-ilem"-,r.,-"-"i i- dolayrsryfasrl liacar<tan nedeniyre oai',r; -B;l ug.anr z i: obrakn,t"i"noiritemei. n ibar,r, fl:/,:,:riffi!,'!j,eif{aii:::a;i;; ;;;sinin,ui."i tatebi bakmrndan t Q,:, ti son ofarak' rnun zam iglemeve talebine iligkin bagl-ayacao' zamana$rmr ol ia.rtrgmavr suresinin hangi tarihten it bar,:, cak rg,;raj,o,r-ei;i.o;is" gore, r temerrut faizi t:'ihsit eoltoiii;;';;la"11ay,a munzam mikti' E,rcJro,noai, ar.. ="r"nugrmr temerrut firiziri r l?31"'?1i3:3t'b1t:il[?il;l l;*l;nfu:i';6ffi1"is'';"'as oa bu vondedir (ya rg 11, Kantmtz ca' trtunzam tn melidir' temerrilt Bu itibarla' ile birtikte zaman"g't' doqup olugmaya s.iresi de bagtad$r asrl kabut ed,:i, "r"r"ginlir".."r ordugu tarihten itibarer bar,; ',l[til* f;tffi:lil,i^?j"-',ffi1-un;er ordugi t"iir,t*n baslaya-cagrn, ong.ren Br( mrr : I Bankac - lar C r, t.gisi i![:ile:l'il:-'ff!l] Iff TIff,'1;* j-",[[l hff r: : b] '.': r, uza nt ilrrfi:{f';atxrutri*"sl;ff,n*f, riir4i,"iif,fl q:::?iil,'ffii,:"= s, o,a ra k reg i,,a - tin lr-t^^; :li 3 [ 5 *;u:::i r]i.ffi,] ffi:'n"ffi : il[ill :)V- :"T,',Tlffilfl:iHp,S:lllFg"'";,"J,i'il:i?:,:iilf:,1nfl *n?:_i;;"1''i,,u_!;:'.1#l1i:iffj"j;xgifi :;#Tr1ir"'ffi 1 jil::]ff 'x',l j,t:xil"l:fi *x#:il:'j;:ffi,**:yffi ;i''ij:'3;i'ii'"?;;lll,t:',il:'ff:f,,iil:f r,*"rn*:lh,:- jj;n:[i::1,, Kaldr ki' BK nrd' 105/ll htjkmu temerrut uyarlnca, f'aizi alacal:lr, ile kargllanamayacak asrr.a.racak igin dava mrnz"rn ikame nlr ed*rkerr Gergekten' soz konuiu da tarep t'lult" g6re, uo"oirr" hakkrna munzam sarripti, dair karar vertrken derhal takdir bu ln olunabilirse miktarnr hakiffi, o"r'ri sas,rl agarken tayin temerrut faizinin Alacaktr, nr.. asrr "J"nijir. alaca$r kargrfayrp igin Jav,r bunu kargrla'1amayacag,n, hesaplayabilir' Bunun igin, rahatf rkfa soz r..inuj, ongorebir parayt r v,,r orant ile temerrut ii;letme.k faizi suietiyle oranlailnt,kargrlagtnl"r, elde edebilecegi yeteriioir. letii i te talep edifdi$i takdirde' Munza alacaklloan ^ =iirirasrr atacak o"u" yotuila ire trirrik. lanan klsmtnr t"rrp ayrlca ettigi ispat ="ru* etm"tii;iil;;meyecek, t"mer^it faizi,ekargr. ise ayrtca ispat rnunza edilnnesi m orarak aranacaktrr' tarep bolayrsryla, ettigi kr,;mrrr munzam kurert o'r alacaklrnrn da talep asrl etmesi alacagr gerekti$iydnunde talep ederkerr dan kaynaklanan olmalrdrr. Bu bir engel noktada ile ise karglagrtm"akiadlr. usur hukukun iligkin Davilnrn odemenin ne kadar ne za'iran surece$i yaprlicagr ve asrr afar;a$rr o"iii otmaoigino"n, tutarlnt nastl aracakrr befirleyecek've tarep edecegi mun zarr yontemfe bu"tutarizerindei nasrl'nisbi h;rg;j;yecektir? Erozu[ebifir: Nasrl ki talep edilen soru r gr yorsa' temerrut faizi astl igin alaca$a ay.ca elk olarak harg 6denmesi talep gerer<mi. edifen rrn.r* aranmamaltdtr' ieil Bu de terkdirde, ayrca nisbi alacakllnln harg odenrrnes astl alaca.k de bulunabilmesinin igirr agigr davada 6nu munzam agrlmlg ve tare usul bin- ekonomisine gekten' ouyuk munzarn katkr sa$lanmrg naglmsl2 olacaktrr. risr- de$il fer'i yine nitefikte fer'i bir alcat nitelikte olarak-k"ort olan tem6rrtit edilecek faizi ofursa, iini rrn zam meyecektir. zarer igin de ayrrcaharg odenmesi ge.ek- Bu ag;rklamalar gergevesinde, gahsi g6rugum, davada krlral olarak munzam asrl alaca$ln talebinde talep edi nutunutriasr di$i gerekti$i yonundedir. alaca$l da astl Dolayrsryla, alacak ile birlikt" mun;:am tu"..el -hafe asrl alaca$tn 'l6t*is kabuf zamanaglmtnln eoitmlti, zamanagrm bagladrgr da tarinte uaglaiilm"l,b,r. Asrl atacaga iligkin dav ada 67

8 Prof. Dr. Hamdi Yasanran munzam tarebinder igerisinde buf unulmamr$ her zaman ise, asrr rsriah y;_g" araca$rn yacak gekilde ek genigtetif",rii,ri"rr dava yoluyra tarebinr'nuflz?ttt lf1lutundugu zamana$f m I srires i mumkundur. alaca$ln,'j, "k"pr" "".,n1[#,/:iii"l:-ih,!,:ilryiil:ffi '",?,!T;#,T:.i[f iffi'?: :fi "*Ji;?:"Tffi H Jil'i,g$lffi;t T: 3;lTilj 6l mffi #ilt lt : fi :'j: fl :., g n ri i,e n ciil n o ig i '1 fl : iil l? : 3t',f itu k # ri I #ffi i,,*:l,lff *?l f ta n d g, " ilx'j# t[ i;ll T I : t o iat ':lffiiffi :Iffi i; :l#' i l*' ' i ifl nl xl m 13 ip.fi: ii T :li #:,ilj,#:h?= s:i ffi IT; ;Xffi i:eif ffi:'- "j,,ffi B,r ta kd i ro ln:':,*glff L, i,i n=", ) ^, a,,l " u",, o"u^tii)ii"iii']"'"t,tmrs :1il""?,1Tr.o't oh"n"o,r. e;"jr-'haksrz ve adafetsiz bir tabro teskil j8

İçindekiler. Önsöz...7. Kısaltmalar...15. Giriş... 17. Birinci Bölüm TEMEL KAVRAMLAR I. GENEL OLARAK... 19 İL PARA DEĞERİ KAVRAMI...

İçindekiler. Önsöz...7. Kısaltmalar...15. Giriş... 17. Birinci Bölüm TEMEL KAVRAMLAR I. GENEL OLARAK... 19 İL PARA DEĞERİ KAVRAMI... İçindekiler Önsöz...7 Kısaltmalar...15 Giriş... 17 Birinci Bölüm TEMEL KAVRAMLAR I. GENEL OLARAK... 19 İL PARA DEĞERİ KAVRAMI... 19 A. Genel Olarak Para Kavramı...19 1. Paraya İlişkin Genel Ayrımlar...21

Detaylı

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunu Yasası. 3095 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunu Yasası. 3095 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunu Yasası 3095 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 3095 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R.

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ A- FAİZ KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...15 [- Faiz Kavramı...15 II- Faizin Hukuki Niteliği...15 1- Faizin Asıl Alacağa Bağlı Olması... 16 2- Faizin Asıl Alacaktan

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ UYGULAMASINDA REESK()NT FAIZI

TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ UYGULAMASINDA REESK()NT FAIZI TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ UYGULAMASINDA REESK()NT FAIZI Av; Dr. Osman R. GÜNVER (*) Faiz, bir para alaca ğının vadeye bağlanmas ı ya da ödenmesindeki gecikme nedeniyle ve bir oran dahilinde olmak üzere alacaklıya

Detaylı

YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT FAİZİ DÜZENLEMESİ

YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT FAİZİ DÜZENLEMESİ 1 YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT DÜZENLEMESİ GİRİŞ Hukuki açıdan faiz;; para alacaklısına, parasından yoksun kaldığı süre için bir hukuki işlem veya yasa uyarınca ödenmesi

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 * KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞA AYLIK %10 GECİKME FAİZİ UYGULANABİLECEĞİ (3095 S.K.'nun Akdi Faiz Oranı Yönünden Bir

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO : 2001/3922 KARAR NO : 2001/7383 KARAR TARÝHÝ : 30.04.2001 HUKUK KARAR ÖZETÝ : TEÞMÝL Davalýya ait Basýn iþkoluna giren iþyeri için teþmil kararý, 21.12.1995 tarihli Resmi Gazete'de yayýnlanmýþ

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Prof. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Kredi Sözleşmeleri Konut Kredisi Sözleşmeleri

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa No: ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ 1. VEDİA SÖZLEŞMESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 21 I. Roma Hukukunda Vedia 21 II. Eski Hukukumuzda Vedia 23

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/28927 Karar No. 2012/577 Tarihi: 17.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 NEMA ALACAĞI ZORUNLU TASARRUFLARDAN

Detaylı

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener I ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener II Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2009/2 Yay n No : 2564 Hukuk Dizisi

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN YETKİLERİ VESORUMLULUĞU. Prof.Dr Turan Yıldırım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN YETKİLERİ VESORUMLULUĞU. Prof.Dr Turan Yıldırım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN YETKİLERİ VESORUMLULUĞU Prof.Dr Turan Yıldırım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi YETKİ SAĞLIK HİZMETİNİ DÜZENLEMEK KURMAK-İŞLETMEK DENETLEMEK SORUMLULUK HİZMETİN KURULUŞUNDA,

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 15t04t2013 Servet GYO 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU Bu rapor, Yatrrrm Finansman Menkul Degerler A.$. tarafrndan hazrdanmtgttr. Rapor,

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

Kayseri 1.Asliye Ceza Hâkimi

Kayseri 1.Asliye Ceza Hâkimi Kayseri 1.Asliye Ceza Hâkimi 12 13.Haziran 2008 ANKARA 1 l- GENEL OLARAK A-Kavram: B-Edimin Türleri: 1-Olumlu/Olumsuz edim: 2-Ani /Dönemsel/Sürekli edim: 3-Bölünebilen/Bölünmez edim: 4- C- ll- KISMEN A-

Detaylı

HÜLYA ATLAN MANEVİ ZARARI TAZMİN YOLLARI

HÜLYA ATLAN MANEVİ ZARARI TAZMİN YOLLARI HÜLYA ATLAN MANEVİ ZARARI TAZMİN YOLLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 I. Konunun Önemi...1 II. Konunun Sınırlandırılması...3 III. Plan...4 BİRİNCİ BÖLÜM KİŞİLİĞİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

ÝÞE ÝADE EDÝLEN ÝÞYERÝ SENDÝKA TEMSÝLCÝSÝNÝN ÝÞE BAÞLADIÐI TARÝHE KADAR BOÞTA GEÇEN DÖNEMÝ SÝGORTALILIK SÜRESÝ OLARAK DEÐERLENDÝRÝLEBÝLÝR MÝ?

ÝÞE ÝADE EDÝLEN ÝÞYERÝ SENDÝKA TEMSÝLCÝSÝNÝN ÝÞE BAÞLADIÐI TARÝHE KADAR BOÞTA GEÇEN DÖNEMÝ SÝGORTALILIK SÜRESÝ OLARAK DEÐERLENDÝRÝLEBÝLÝR MÝ? Doç. Dr. Haluk Hadi SÜMER 1963 yýlýnda Konya da doðmuþtur. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olmuþtur. Ayný yýl Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde Araþtýrma Görevlisi olarak

Detaylı

HArdM: M.zEKi AYHAN 30676 KATiP: EMRE inginar 156917. GEREKCELi KARAR

HArdM: M.zEKi AYHAN 30676 KATiP: EMRE inginar 156917. GEREKCELi KARAR ab'*@"' T.C. istanbul 3.IS MAHKDMf,Si f,srs-karrr No: 201 3/492 Esas - 2014/ll T.C. istanbul 3. ig MAHKEMESi ESAS NO: 2013/492 Esas KARAR NO: 2014/13 TiJRK MiLLETi ADINA GEREKCELi KARAR HArdM: M.zEKi AYHAN

Detaylı

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir.

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. 6. FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Kanunun tam adı : Finansal Kiralama Kanunu Kanun No. : 3226 Kabul Tarihi : 10 Haziran 1985 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 28 Haziran 1985 / 18795 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

17.04.2006 / 84 KANUNİ FAZİ ORANLARI VE TERKİN EDİLECEK DEVLET ALACAKLARI 01.01.2006 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

17.04.2006 / 84 KANUNİ FAZİ ORANLARI VE TERKİN EDİLECEK DEVLET ALACAKLARI 01.01.2006 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİDEN BELİRLENMİŞTİR 17.04.2006 / 84 KANUNİ FAZİ ORANLARI VE TERKİN EDİLECEK DEVLET ALACAKLARI 01.01.2006 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİDEN BELİRLENMİŞTİR Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 15/04/2006 tarih ve 26140 sayılı

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

2011 L 2 4 5 6 7 8 10 12 14 16 20 24 47 48 49 50 Y L Y Y L L I 51 54 55 57 58 60 61 61 62 62 63 63 64 75 L L L Y L L L 76 77 80 81 81 82 83 87 193 300 2 Y Y L 3 4 21 03 2012 L L L L 5 LI Y I I Y L Y L

Detaylı

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MANEVİ TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ, AMACI VE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKTAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI I. MANEVİ TAZMİNATIN

Detaylı

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M DENETiM RAPORU DENiz YAKASI ratilsitesi or.oz.zor 4qr.ot.zors renihuninnnsl DENET M RApoRU Sitemizin ot'ol.zotq/31'0l.2015 tarihleri arasr igleyici ve hesaplarr,kat Mtilkiyeti Kanunu ve Geneg kararlart

Detaylı

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılan

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/ S.BK/84-86

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/ S.BK/84-86 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/821 Karar No. 2010/30728 Tarihi: 26.10.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/32 1475 S.İşK/14 818 S.BK/84-86 MUACCELİYET TEMERRÜD İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA ALACAĞININ

Detaylı

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu'nun hangi yenilikleri getirdiðini biliyormuyuz 1- KANUNUN AMAÇ VE KAPSAM Çek kanununun amaç ve kapsamý 1. maddesinde Bu Kanunun

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

1 Ocak - (Para birimi - 1. organizasyonu ve faaliyet konusu. Genel TGS. Nisan halka. Faaliyet konusu

1 Ocak - (Para birimi - 1. organizasyonu ve faaliyet konusu. Genel TGS. Nisan halka. Faaliyet konusu 1. organizasyonu ve faaliyet konusu Genel TGS Nisan 2003 n - halka Faaliyet konusu atma D etmek Vergisi (KDV) iadelerini tahsil etmektir. (Tekstil 2. 2.1 (6) 2. ilan. nda ve kanuni finansal Bu konsolide

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13462) Karar Tarihi: 22/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

TRABZ N. igortasr Kanunu.

TRABZ N. igortasr Kanunu. SAH L GUVENL K K UTANLIGI SAHiL GUVENL K TRABZON GRUP KOMUTANLIGI TRABZ N 1 2 $ubat 201 3 LOJ. :73322146-4000 -?ltt -13/Loj.Sb. KONU : Eczane Sdzlegmeleri DAGITIM HANESiNE YAZtLMT$TrR. il-ci: 5510 Sayrh

Detaylı

A)22 B)24 C)zo D)za E)so

A)22 B)24 C)zo D)za E)so üçrırın çıorty 1 1. bir üçgen _...-\ _,.-..\ m() : m() Io1 = 2.. Ia1 = 4.. I + ; = 9.1n 4. 6 üçgeninde [] dı açıortay n1 = 4., IR1 = 6.. l = 12 m 2 x Yukarıdakiverilere göre, = x kaç m dir? )ı )4 )5 )6

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 Av. Hüseyin KARAKOÇ ÖZET Vergi Davaları idare lehine sonuçlandığı zaman davacı aleyhine

Detaylı

le relerin bitiminden itibaren bir ay 26.11.2014 tarihinde Gelir nun (17/4-g) maddesinde 6552. 05.12.2014 tarihinde Gelir

le relerin bitiminden itibaren bir ay 26.11.2014 tarihinde Gelir nun (17/4-g) maddesinde 6552. 05.12.2014 tarihinde Gelir Mevzuat De i iklikleri 26.11.2014 tarihinde Gelir Ba- 2014/2) Bu Genelgede, tirilen af uygulamala. 28.11.2014 tarih ve 29189 KGK Kurulu No: 75935942-050. 01.04 - [01/38] ya Bu Karar ile, in 28/1 (b) mad-

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

Alternatif Kamu Açıı Tanımları: levsel Kamu Açıı

Alternatif Kamu Açıı Tanımları: levsel Kamu Açıı Alternatif Kamu Açıı Tanımları: levsel Kamu Açıı Ercan Türkan DPT -YPKD Genel Müdürlüü Finansman Dairesi Bakanlıı Planlama Uzmanı ODTÜ ktisat Bölümü 12 Kasım 1997 Alternatif Kamu Açıı Tanımları Kamu Kesimi

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

ve BAGLT igvenleni KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 iglerme roplu lg sdzlegruesl

ve BAGLT igvenleni KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 iglerme roplu lg sdzlegruesl KAMU i$letmeleri igvenexlerl seuoixasl KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU ve BAGLT igvenleni iglerme roplu lg sdzlegruesl vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 inaza renixi 05 / 08 t2013

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 478 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ni kapsamaktadır.

tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 478 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ni kapsamaktadır. Vezin Sirküler 2017 009 Sirkülerimizin konusunu VUK 153/A Maddesi Kapsamında Yer Alan Mükelleflerden Ve İştirak Fiili Tespit Edilen Meslek Mensuplarından Teminat İstenilmesi ve Şartları oluşturmaktadır.

Detaylı

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname J Dosya Numarast: 151104/- Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt Aga$tda cins ve miktarr yazrh genel cerrahi klinigi lgin 1 Kalem Trbbi sarf malzeme almt,4734 Sayth Kamu lhale Kanununun 22. Maddesi (f)

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI İÇİNDEKİLER G İR İŞ...15 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAĞI I. KAMU ALACAĞI K A V R A M I...17 II. SGK KURUM ALACAĞI KAVRAM I... 19 A. Genel O larak... 19 B. Kurum Gelirleri...20 1. Prim Gelirleri...21 2. Menkul

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/31 İstanbul, 4 Mart 2005 KONU : Gecikme Zammı ve Tecil

Detaylı

Tarih: 03.20.2014 Sa KDV-67/2014-2

Tarih: 03.20.2014 Sa KDV-67/2014-2 dare Kararlar Tarih: 03.20.2014 Sa KDV-67/2014-2 Konusu: KDV Kanununun (17/4-g) maddesi Vergisi (KDV) Kanununun 6552 -g) paz, safir, zebercet, inci) Sermaye Pi daki ithal ve teslimlerde KDV is- KDV Genel

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

DAMGA VERGİSİ HARÇ BİLGİSİ (ADL202U)

DAMGA VERGİSİ HARÇ BİLGİSİ (ADL202U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. DAMGA VERGİSİ HARÇ BİLGİSİ (ADL202U)

Detaylı

a "o FT. *.=\!ffiffi affi şhi, i,'l': a,ffi H l* iffi, \..ffu, :.* "' ;, -Ç" 4F, ' 'ir,.",.,", ş!. *tr* "._ ffi - -,E -""J i _:.,"} ş E is s k Ğ Ç 11..];l\}:...: i '"']"] l.' ffi 1: -4:#.g l 1,: ji-h 'g.

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

Amaç. Ödeme esasları. Borcun hesaplanması

Amaç. Ödeme esasları. Borcun hesaplanması T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunu, Yasası 4872 sayılı, numaralı,

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete nin 31 Mayıs 2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında

Detaylı

Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009

Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009 Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009 Konu: Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form un doldurulmasına ilişkin açıklamalar. Özet: Kurumlar Vergisi mükelleflerinin,

Detaylı

Vall Adtna. Vali Yarrj,mctst

Vall Adtna. Vali Yarrj,mctst ederim. Bakan. a. Genel luticl:ir Vall Adtna. Vali Yarrj,mctst Dikmsn Caddesi 06100 AI{KrUL{ Telefon: (O312) 415 18 85 e-posta: mileweb@milliemlak.gov.tr {e-*o tuva -r/z'-] - 0 Ayrrntrh bilgi igin irribat:

Detaylı

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 19/2. MADDESiNDEKi RlZA VE MUVAFAKATIN İSBATI HAKKINOA BİR İNCELEME

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 19/2. MADDESiNDEKi RlZA VE MUVAFAKATIN İSBATI HAKKINOA BİR İNCELEME KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 19/2. MADDESiNDEKi RlZA VE MUVAFAKATIN İSBATI HAKKINOA BİR İNCELEME I- OLAY Av. Orhan YILMAZ(*) Davacı, kat mülkiyetine konu bir apartmanda iki kişi tarafından kat maliklerinin

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/ S.BK/84-86

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/ S.BK/84-86 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/8261 Karar No. 2009/30509 Tarihi: 05.11.2009 İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 818 S.BK/84-86 KIDEM TAZMİNATI KISMİ ÖDEME İŞÇİLİK ALACAKLARININ KISMİ ÖDEN-

Detaylı

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz.

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz. DOGRUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruounr-ugu uer ve ruzvmr ALrM rovusyonu BA$KANr-rcrNe Alsancak/ZMIR Teklif Sahibinin Adr Soyadr lticaret Unvanr Agrk Tebligat Adresi Baglr Bulundugu Vergi Dairesi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14 KISMİ ÖDEMENİN FAİZ VE MASRAFLARA SAYILMASI MUACCELLİYET TEMERRÜT

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

ÝÞ SÖZLEÞMESÝNÝN ÝÞÇÝNÝN DAVRANIÞLARINDAN KAYNAKLANAN GEÇERLÝ NEDENLE FESHÝ

ÝÞ SÖZLEÞMESÝNÝN ÝÞÇÝNÝN DAVRANIÞLARINDAN KAYNAKLANAN GEÇERLÝ NEDENLE FESHÝ Karar Ýncelemesi ÝÞ SÖZLEÞMESÝNÝN ÝÞÇÝNÝN DAVRANIÞLARINDAN KAYNAKLANAN GEÇERLÝ NEDENLE FESHÝ (T.C. Yargýtay 9. H.D.nin 02.05.2005 tarih ve E: 2005/12359 - K: 2005/15192 sayýlý kararý) Öðr. Gör. Seçkin

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi. 1 Makalede kısaca Kanun olarak ifade olunacaktır. 2 Kanunun 1. maddesine göre kanunun amacı, finansal kuruluş olarak faaliyet

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_ UBAT Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Söz konusu veriler, özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz

Detaylı

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Değişikliklerin İşlenmiş Hali) R.G.

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

Mrigteri'nin, Kredi Talep Formu doldurmasr, satlctnrn krediye iligkin iglemlere baglamast, kredi

Mrigteri'nin, Kredi Talep Formu doldurmasr, satlctnrn krediye iligkin iglemlere baglamast, kredi Bu "Otomotiv Uriinleri Kredisi ve Rehin Sozlegmesi" ve ayrrlmaz pargasr olan "Geri Odeme Planr" ve Diger Ekleri (krsaca "Sozlegme") Miigteri t[keticinin agrk ve net bir gekilde bilgilendirilmesi amacrna

Detaylı