ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3028 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇAP SORUNU MU VAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3028 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇAP SORUNU MU VAR"

Transkript

1 Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yolun suyu çýkmýþ galiba... Þimdi Talat bizi Türkiye'ye baðlamayý vadediyor. Denktaþ bunca yýl baþaramamýþ bunu, Talat baþarýr ancak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3028 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý AHLAKSIZLARDAN AHLAK DERSLERÝ l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar YENÝ BÝR AYAR Turgut Afþaroðlu "GIRBAÇ" Mehmet Levent ÇAP SORUNU MU VAR NE BÝRÝ NE ÖTEKÝ... OYUNU GÖREMEMEK... Erdoðan Baybars Ali Osman Dolgun Dalgýçoðlu Denktaþ baðlayamadý Talat baðlayacak n Mehmet Ali Talat'ýn seçim kampanyasýnda kullandýðý afiþler arasýnda en çok dikkati çeken afiþ bu oldu... Vatandaþ bu afiþte þöyle diyor: Talat varsa ben de varým... Çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor... n Toplumumuzu kýrk yýl idare eden Rauf Denktaþ, Türkiye'ye baðlamayý baþaramamýþtý bizi... Þimdi Mehmet Ali Talat'ýn nasýl baðlayacaðý merak ediliyor... n 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta... Arif H.Tahsin yazýyor: Ben da öyle yaptým zaten... n 2. sayfada

2 LEFKOÞA VE GÝRNE'DE HIRSIZLIK Lefkoþa ve Girne'de dün gerçekleþtirilen hýrsýzlýklarda muhtelif ziynet ve market eþyalarý çalýndý. Polis Basýn Bülteni'ne göre, Lefkoþa'da faaliyet gösteren bir markete müþteri olarak giren A.R (E-40), marketten 2 adet votka, bir adet parfüm ve bir adet deodorant çaldý. Zanlý tutuklandý. KALP KRÝZÝ 2 CAN ALDI Kalp krizi, Lefkoþa ve Cihangir'de 2 can aldý. Lefkoþa'da 61 yaþýndaki Halil Kýrtan ile Cihangir'de 44 yaþýndaki Mehmet Tuðantemir, kalp krizinden dolayý yaþamýný yitirdi. Polis Basýn Bülteni'ne göre, Lefkoþa'da önceki gün aniden rahatsýzlanarak yaþamýný yitiren Halil Kýrtan'ýn dün yapýlan otopsisinde ölümüne kalp krizinin neden olduðu tespit edildi. Cihangir'de ise, önceki gün bir benzin istasyonunda müþteri olarak bulunan ve o esnada aniden rahatsýzlanarak yaþamýný yitiren Mehmet Tuðantemir'in de dün yapýlan otopsisinde ölüm sebebinin kalp krizi olduðu açýklandý. TRAFÝK KAZASI: 1 YARALI Girne'de Mustafa Çaðatay Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý. Polis Basýn Bülteni'ne göre, önceki sabah saat sýralarýnda meydana kazada, Hüseyin Zincirkýran (E-21), FS 283 plakalý aracýyla seyrederken virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek Girne Akçiçek Hastanesi'nin çevre duvarýna çarptý, ardýndan da Turgay Þahin'in (E-24) yönetimindeki FA 310 plakalý araçla çarpýþtý. Kazada yaralanan Zincirkýran, Girne Akçiçek Hastanesi'nde yapýlan ilk tedavisinin ardýndan Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. HÝNTKENEVÝRÝ VE UYUÞTURUCU Girne'de faaliyet gösteren "Regi Cafe Bar"da polis tarafýndan yapýlan aramada yaklaþýk 2 gram hintkeneviri ve bir miktar uyuþturucu madde bulundu. Polis, çantasýnda hintkeneviri ve uyuþturucu bulduðu Ö.A (K- 32) ile meselede ilgisi olduðuna inandýðý O.E'yi (E-23) tutukladý. TALAT'IN SEÇÝM AFÝÞLERÝ YIRTILDI Polis, Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Adayý ve Mehmet Ali Talat'ýn, Girne ve Doðanköy'de asýlý bulunan 13 seçim afiþinin meçhul þahýs veya þahýslar tarafýndan yýrtýlarak hasara uðratýldýðýný bildirdi. Polis Basýn Bülteni'ne göre, önceki gece meydana gelen olaylarda, Talat'ýn Girne'de CTP Ýlçe Binasý ile kentin bazý bölgelerinde asýlý olan 11 seçim afiþi ile Doðanköy Çemberi'nde asýlý bulunan 2 seçim afiþi kasti olarak yýrtýldý. GÜNEY KIBRIS'TA ÇIKAN YANGINDA BÝR KÝÞÝ ÖLDÜ Güney Lefkoþa'ya baðlý Engomi semtinde bir evde dün sabaha karþý çýkan yangýnda bir kiþi öldü. Rum Polisi, ölen kiþinin erkek olduðunu ve cesedinin "kömür haline geldiðini" belirtti. Rum radyosu, polisten aldýðý bilgiye dayanarak, cesedin kimliði konusunda güçlü belirtiler olduðunu, ancak DNA incelemeleri sonucunun beklenmesi gerektiðini kaydetti. Bu arada yangýn çýkan evden yaþlý bir kadýnýn canlý olarak çýkarýldýðýný duyuran Rum radyosu, yangýnýn çýkýþ nedeninin araþtýrýldýðýný ifade etti. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Kaç gündür bir karga, posta koydu bize... Olur mu? Olur iþte... Oysa benim bildiðim bugüne kadar, kargalar pek yaklaþmaz insanlara... Farklýsýna bugüne kadar bir kez rastladým. Yýllar önceydi. 1980'li yýllarda... Doktorlar "sabah akþam yürüyeceksin" dedilerdi de, ben de yürüyordum. Bir gün sabahtan yürüyüþe çýktýðýmda, az sonra bir karganýn beni izlediðini farkettim. Ben giderim, o gider... Tele konar, direðe konar, aðaca konar ama, pes etmez ne halse... "Bir hata var" dedim kendi kendime ama, hata falan yoktu... Mahalleye gittim, gene geldi. Elektrik direðine kondu. Gözü bende ama... Eve girdim, çýktým, gitmez... Bir parça ekmek attým, aldý ve, çekti, gitti. Gitti ama, beni bir gaile aldý. Nedir bu? Ne oluyoruz? Çocukluðumda kargalar için duyduklarým, hoþ þeyler deðildi. Baykuþlar hakkýnda söylenenler gibi... Gerçi, ekmek parçasýný aldýktan sonra bir daha görünmedi ama, neden? Sevgili dost Kamil, ehlileþtirdiði bir karganýn kendisine gösterdiði baðlýlýðý anlatýnca, kargalar hakkýndaki endiþelerim bir hayli daðýldý. Gene da yeniden, yýllar sonra da olsa, bu yeni karganýn ilgisi "keyfimi kaçýrmadý" diyemem. Tarlaya çýktým mý gelir, bana en yakýn aðaca konar, gag-gag, gag-gag ile ne demek istersa, tekrarlar durur durmadan... "Gel" derim gelmez, "Git" derim gitmez. Ben yer deðiþtirdim mi, o da deðiþtirir. Ve, her neysa demek istediði, tekrarlar, BEN DA ÖYLE YAPTIM ZATEN... durur. Baþlangýçta, yeni uçmasýný öðrenen bir yavru diye düþündüm ama, ortalýkta, ne ana var, ne da kardaþ... "Bir süre tarlaya çýkma" dedim ama, yapýlacak iþ çok. Gerçi bu yýl biraz erken davrandým ama, beklediðim sonucu alamadým. Ortada henüz, bir ürün yok. O nedenle uðraþmak lazým. Çapa ister, gübre ister, su ister... Bir karga uðruna iþimizi yapmayalým mý yani? Neysa ki, bir dost imdadýma yetiþti bilmeden. "Liza nasýldý?" sorusuna, "Ýnsan gibi" yanýtýný verinca ben, "Yok, hayýr! Ýnsan gibi olamaz bir hayvan" diye tepki gösterdi. "Bir hayvanýn dostluðu nerde, bir insanýn dostluðu nerde? Çocukluðumda kargalar için duyduklarým, hoþ þeyler deðildi. Baykuþlar hakkýnda söylenenler gibi... Gerçi, ekmek parçasýný aldýktan sonra bir daha görünmedi ama, neden? Sevgili dost Kamil, ehlileþtirdiði bir karganýn kendisine gösterdiði baðlýlýðý anlatýnca, kargalar hakkýndaki endiþelerim bir hayli daðýldý. Gene da yeniden, yýllar sonra da olsa, bu yeni karganýn ilgisi "keyfimi kaçýrmadý" diyemem. Tarlaya çýktým mý gelir, bana en yakýn aðaca konar, gag-gag, gag-gag ile ne demek istersa, tekrarlar durur durmadan... Bir insana, bir hayvana güvendiðin kadar güvenebilir misin?" dedi. Sözümü geri aldým ama, dostum devam etti. "Genelde, bizim bildiðimiz hayvanlarýn, dostluk kurduðu insana, zarar vermesi olanaksýz gibi bir þey... Yýlanýn bile... Hem sanýldýðý gibi hayvan, insan tarafýndan yedirildiði için dostluðunu vermez insana... Sevgi, dostluktur hayvaný insana yakýnlaþtýran... O nedenle, meraketme, ve inanma karga için denenlere... Karga göz oymaz" dedi... Gene da, doðrusunu istersanýz, üvey anam sað olsaydý ne derdi bu karga için merakederim. Büyük bir olasýlýkla, birisinin ruhu olduðunu söyleyecekti ve, "Sakýn ha! Dokunma zavallýcýða" diye, sýký sýký tembih edecekti... Ben da öyle yaptým zaten... "Kýþ" bile demedim zavallýcýða... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý AHLAKSIZLARDAN AHLAK DERSLERÝ Ahlak dersinden sýnýfta kalanlar bir de ahlak hocasý kesilmiþler þimdi baþýmýza... Bir tarikat þeyhi gibi öðüt veriyorlar... Bakýn ne diyorlar: Bir çetele tutun... Ve not edin bütün ahlaksýzlarý... Þimdi yaptýklarýný unutmayýn... Bu savaþ bittikten, bu toz-duman daðýldýktan sonra da hatýrlayýn... Cezalandýrýn onlarý... Selam vermeyin... Kahve içmeyin... Çeteleye bakýn bunlarý yapmadan önce... Kim hangi ahlaksýzlýðý yapmýþ... Çetelenizde adý varsa, siz de ona göre davranýn... Herþey geçip gittikten sonra sanki hiçbir þey olmamýþ gibi davranmayýn onlara... Bunlarý öðütlüyorlar iþte þimdi... Kendilerini çok ahlaklý, karþýlarýndakini ise çok ahlaksýz sayarak... TMT kara liste tutardý... Onlar çetele tutacaklar... TMT adamý vururdu... Onlar selamý sabahý kesecekler... Þimdi hazmedemediklerini, kazanacaklarý mutlak zaferden sonra cezalandýracaklar... Bugün yaptýklarýnýn bedelini zaferden sonra ödetecekler onlara! Derken bir doktor giriyor telefonla canlý yayýna... Namlusunu bizim Zeki Beþiktepeli'ye doðrultuyor... Þöyle diyor: -Neden aday oldun sen? Kazanamayacaksýn aha... Ýnsan kazanamayacaðýný bile bile bir seçime girer mi? Çekil adaylýktan... Çekil de ben de zeki bir adam diyeyim sana! Hýzýný alamýyor kolay kolay... Bizim gazeteye de veriþtiriyor sonra... Sanki bu gazetede sorumlu Zeki Beþiktepeli imiþ gibi, "Saçma sapan baþlýklar atýyorsunuz" diyor ona... Ahlak dedikleri bu mu acaba? Bu doktor gibi mi olmak? Ses tonunu aþaðýlamaya ayarlayýp canlý yayýnda kýstýrdýðýn adama telefonla aðýz dolusu hakaretler mi yaðdýrmak? Bu toplumda ahlak dersinden sýnýfta kalanlar bir de ahlak hocasý kesildikten sonra, söylenecek ne kalýr ki baþka? Paraya pula gömülmüþler, mangýr çekmedikleri kasa kalmamýþ memlekette, ama bir de üstünden cebinde zýrnýk olmayan adama "satýldýn" diyorlar! Kim ki kendilerinden yana deðil, satýlmýþ... Ve bunun için bir de ahlak çetelesi tutacaklarmýþ... Büyük zaferden sonra intikam almak için... Hesap sormak için onlardan... Ama canlý yayýnda vargücüyle Talat'ý savunan biçare TDP'linin haberi yok bunlardan... Çetele tutmamýþ ki onlar... Kendilerine yapýlan ahlaksýzlýklarý çok çabuk unutmuþlar... Mustafa Akýncý'nýn mecliste karþýlýksýz verdiði desteðin o 'ahlaklýlar' tarafýndan nasýl reddedildiðini bile unutmuþlar... Beþ yýl boyunca Mehmet Ali Talat tarafýndan nasýl dýþlandýklarýný ve hiç dikkate alýnmadýklarýný da unutmuþlar... Dua edin ki unutmuþlar... Dua edin ki çetele tutmamýþlar sizin gibi... Yoksa tutsalar sizinle hiç yanyana otururlar mýydý þimdi? Kim kime ahlak dersi veriyor... Yazdýðýmýz yazýdan dolayý hapse atmýþlar bizi de, "kendi kendilerini anlaþarak hapse attýrdýlar" demiþler... Gazetemiz iki kere bombalanmýþ da "kendi kendilerini bombaladýlar" diye ahkam kesmiþler... Hristofyas'a gidip bizim "casus" olduðumuzu fýsýldamýþlar kulaðýna... Bir medya tetikçisini yýllarca beslemiþler hazineden bize küfretmesi için... Bu mu ahlak? "Ya dün, ya dünya" diyorlar þimdi de... Ne dünü, ne dünyasý... Ne zaman baþlar, ne zaman biter dün dediðiniz? Yedi yýldýr orada oturan ve memleketin aðzýna yanan siz deðil misiniz? Yoksa dün sayýlmaz mý bu? Þu afiþinize bakýn... "Talat varsa ben de varým... Çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor." Girne'den baðlanan yol yetmemiþ demek... Bir de siz baðlayýn bakalým... Denktaþ baþaramamýþ bizi baðlamayý... Ama siz baþarýrsýnýz mutlaka!

3 AFRÝKA dan mektup... TALAT HATAYLILARA DA SORDU MU ACABA? Kim derdi ki, bir zamanlar "Benim anavataným, Türkiye deðil, Kýbrýstýr" diyen Mehmet Ali Talat, gün gelecek ve bizi Türkiye'ye baðlamak için yanýp tutuþacak... Bakýn... O afiþteki adam ne kadar mesut ve bahtiyar... Talat varsa varmýþ o da... Talat yoksa yok! Neden? Çünkü Türkiye'ye baðlayacakmýþ onu Talat... Ve bunun için de oyunu Talat'a verecekmiþ... Nerden nereye deðil mi? Bir zamanlar taksim lafýný duyamazdýk... Þimdi ise Türkiye'ye baðlanmak bile kanýmýzý kabartýyor... Gördünüz iþte... Vatandaþýn Talat'ý tercih etmesinin nedeni bu... Derviþ Eroðlu'na acaba güvenmiyor mu? Onun da kendisini Türkiye'ye baðlayacaðýna inanmýyor mu? Talat daha güzel mi baðlar yoksa? Ýzci düðümü mü atar? Kalýn halatlarla mý tutturur? * Eroðlu Denktaþ ekolünden... O okuldan mezun... Denktaþ bunca yýl baðlayamadýysa, Eroðlu nasýl baðlasýn ki... Talat'a bundan dolayý daha çok güveniyor adam anlaþýlan... Baðlarsa ancak o baðlar... Denktaþ'ýn nasýl beceriksiz bir adam olduðunu zaten Talat da anlamýþ sonunda... Ne diyor bakýn: "Denktaþ bana oy verirse üzülürüm"... Neden üzülürmüþ? Türkiye'ye bizi baðlayamamýþ herhalde de ondan... Baðlasaydý, þimdi Talat'ýn bu zahmete girmesine gerek kalýr mýydý? * Talat bu karara varýrken, TC'li kardeþlerimize de danýþmýþ mý acaba? Bilemeyiz... Reyhanlýlara... Çukurovalýlara... Karadenizlilere... Konyalýlara falan da sormuþ mu? Fikrini almýþ mý onlarýn da? Biz yine de ona bir hatýrlatalým... Bu iyiliðimizi bilirse bilsin... Burada Hataylý kardeþlerimize danýþmadan alýnacak her karar geri tepebilir... Hele de baðlanma konusunda... Hadi biz neyse... Anavatan aþký ile bunca zaman yanýp tutuþan Kýbrýslýlar... Biz seve seve baðlanýrýz baðlanmasýna da, Hataylý, ya da Diyarbakýrlý kardeþlerimiz de baðlanýr mý ya... Bizim gördüðümüz kadarýyla, onlar çoktan buralý olmuþ... Bizler Türkiye'ye anavatan diyorsak, onlar da Kýbrýs'a anavatan diyorlar artýk... Sabýrsýzlýkla çözüm olmasýný ve AB vatandaþý olmayý bekliyor hepsi de... Ama Türkiye'ye baðlanýrsak, bu iþ yatar... Hava alýrlar hava... Türkiye en az elli yýl daha giremez AB'ye... Hem onlar kaça kaça bir olmuþlar Türkiye'den... Þimdi yeniden oraya baðlanmak isterler mi acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Baraka Kültür Merkezi: Ülkeyi gece kulübü sahipleri mi yönetiyor? Baraka Kültür Merkezi, Gönyeli Belediyesi tarafýndan kapatýlmak istenen Ýmparator Gece Kulübü'ne Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan iþletme izni verilmesini kýnadý... Ancak gece kulübüne beledi hizmetlerde bulunan Gönyeli Belediyesi'nin yaptýðýnýn da göstermelik bir giriþimden baþka birþey olmadýðýný vurgulayan Baraka Kültür Merkezi'nin basýn bildirisi aynen þöyle: Geçtiðimiz aylarda tekrardan açýlmasýna Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan izin verilen "Ýmparator Gece Kulübü" içerisinde yaþananlar diðer gece kulüplerinden pek farklý deðildir. Ancak ilgili yasanýn deðiþmesi ile bu gibi fuhuþ yuvalarýnýn yerleþim yerlerinin dýþýna taþýnmasý bu gece kulübünü etkilememiþtir. Ýmparator yasalara aykýrý olarak; yerleþim yerlerinin yakýnýnda, halkýmýzýn ikamet ettiði bir bölge olan Gönyeli'nin göbeðinde faaliyetini sürdürmeye devam etmektedir. Belediyenin verdiði iþletme iznine sahip olmayan yer, Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan alýnan yasa dýþý izin ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu nedenle geçtiðimiz günlerde Gönyeli Belediyesi'nin mekaný kapatma giriþimi iddiasý da sonuçsuz kalmýþtýr. Ellerinde kapatma izni bulunan zabýta elemanlarý karþýlarýnda Ýçiþleri Bakanlýðý imzalý izinle karþýlaþýp mekana hiçbir þey yapamamýþlardýr. Bir yerel yönetim tarafýndan uygunsuz bulunan bir iþletmenin, Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan uygun bulunmasý akýlda bir çok soru iþareti býrakmakla birlikte ülkemizdeki birçok gerçekliði de gün yüzüne çýkarmýþtýr. Yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasýnda siyasi nedenler dýþýnda da yaþanan iletiþimsizlikler ve anlaþmazlýklar vardýr. Gece kulüplerinin sahipleri belediyelerden ve belediye baþkanlarýndan daha güçlüdür. Daha da önemlisi ülkemizi gece kulübü sahipleri açýk açýk yönetmektedir. Gece kulüplerinde yaþananlarý yediden yetmiþe herkes bilmektedir. Ülkemizdeki uyuþturucu, kumarhane ve gece kulubü (fuhuþ) mafyasý koordineli bir þekilde çalýþmakta ve bu çalýþmaya bir çok tanýdýk siyasi sima destek vermektedir. Gönyeli Belediyesi "kendisinden habersiz" faaliyet gösteren bir iþletmenin çöpünü toplayabiliyor, aydýnlatma ücretini alabiliyor ve su saðlayabiliyor. Buradan da anlaþýlacaðý gibi Gönyeli Belediyesi'nin durumdan haberdar deðilmiþ gibi davranmasý inandýrýcý deðildir, belediye içerisinde görevini kötüye kullananlar olduðu da aþikardýr. Ýçiþleri Bakanlýðý ve Belediye'yi yasalara uymaya, verdikleri izni derhal geri almaya, ev ve okullarýn bulunduðu bu bölgede bir gece kulübü iþletmesine kesinlikle göz yummamaya çaðýrýrýz." Kritik seçim arifesinde Büyükelçi deðiþtirildi... Þakir Fakýlý görev süresini tamamlayamadý Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçiliði'ne Büyükelçi Þakir Fakýlý'nýn yerine Büyükelçi Kaya Türkmen atandý. Kýbrýs görüþmelerini Türkiye Dýþiþleri Bakanlýðý adýna yakýndan izleyen Kerim Uras da Türkiye'nin Ýsrail Büyükelçiliði görevine getirildi. Uzun süredir beklenen Büyükelçiler kararnamesi Ankara'da imzalandý. Hürriyet gazetesinin haberine göre, bir süredir Türkiye'nin dýþ politikasýnda belirleyici olacaðý söylenen en kritik büyükelçi tayinleri Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün onayýndan geçti. Abdullah Gül, 17 yeni büyükelçinin isimlerini belirledi. Kýbrýs'a 5 Ocak 2009'da atanan Büyükelçi Þakir Fakýlý da bu isimler arasýnda yer aldý. Böylelikle Fakýlý görev süresini tamamlamadan deðiþtirilmiþ oldu. Seçimler arifesinde yapýlan bu deðiþiklik siyasi gözlemciler tarafýndan "çok önemli" olarak niteleniyor ve "Fatura Elçi'ye mi çýktý?" diye yorumlar yapýlýyor. Yeþil Barýþ Hareketi: Tecavüze uðramamýþ yeþil alan kalmadý Yeþil Barýþ Hareketi Baþkaný Doðan Sahir, Lefkoþa'da "duyarsýz, bilinçsiz ve yasa tanýmaz" olduðunu savunduðu uygulamalarla neredeyse "tecavüze uðramayan" yeþil alanýn kalmadýðýný öne sürdü. Sahir, kentlerde kamuya ait alanlara yapýldýðýný savunduðu "tecavüzlerin durdurulmasýný, gasp edilen yeþil alanlarýn derhal iade edilmesini ve yeþil alanlarýn, olmasý gerektiði gibi yeþillendirilerek kentin hizmetine sunulmasýný" istedi. Yeþil Barýþ Hareketi Baþkaný Doðan Sahir dün yaptýðý yazýlý açýklamada, planý olan tek kent olduðunu kaydettiði baþkent Lefkoþa'da, Ýmar Yasasý ve Master Plan gibi planlama ve düzenleme yasalarýnýn her gün "delik deþik" edildiðini ileri sürdü. Lefkoþa'da "fütursuzca aykýrý" birçok uygulama yapýldýðýný, yapýlanlara ise Yerel Yönetim ve Þehir Planlama Dairesi gibi imar kontrol makamlarýnca da "artýk doðalmýþ gibi kabul edildiðini" öne süren Sahir, "Kamu düzeni ve kent yönetimi bakýmýndan giderek kontrolden çýkan usulsüzlükler artýk çok tehlikeli sonuçlar doðuracak boyutlara varmýþtýr. Yasa tanýmazlýðýn alýþkanlýk haline gelmesine izin vermek, her yönü ile sosyal bir bunalýmý ve toplumsal çöküþü davet etmektedir" dedi. Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra YENÝ BÝR AYAR Çoðu gitti azý kaldý. 18 Nisan'da hayýrlýsý ile, Ankara'nýn bize münasip gördüðü yeni Cumhurbaþkanýmýz belli olacak. Þimdilik Ankara Talat'ý iþaret ediyor. Açýk açýk olmasa bile, -Benim gönlüm Mehmet Ali'den yanadýr, demeye çalýþýyor. Gelin görün ki, kamuoyu yoklamalarý ise tam tersini söylüyor. Kadem'in son anketinde de Derviþ'in, yarýþý açýk ara önde götürdüðü görülüyor. Aralarýnda en az yüzde 10'luk bir fark var. Bu noktada kafalar karýþýyor. Ankara'nýn desteklediði adayýn seçim kaybettiði bugüne kadar görülmedi. Eðer Ankara gerçekten Talat'ý istiyorsa, Talat'ýn her hal ve þart altýnda kazanmasý gerekir. Ankara'nýn istemediði hiçbir aday, bugüne kadar o makama gelemedi. Ankara Eroðlu'nu gerçekten istemiyorsa, bu kamuoyu yoklamalarý neyin nesi oluyor? Ýki ihtimal var: Birinci ihtimal, Ankara sol gösterip sað vuruyor. Talat'tan yana görünüp, Eroðlu'nu kazandýrmaya çalýþýyor. Ýkinci ihtimal, Ankara sözünü artýk kendi yurttaþlarýna bile geçiremiyor. Ýkinci ihtimal biraz zayýf... Nedeni de þu: Özellikle Türkiyelilerin toplu olarak yaþadýklarý bölgelerde þu veya bu þekilde bir kýsým oylarý Derviþ'ten Mehmet Ali'ye kaydýrmak zor olmasa gerek. Özellikle de Ýskele bölgesinde... Yani 5-6 bin oy Derviþ'ten Mehmet Ali'ye kaydýrýlýrsa aradaki fark kapanýr. Hatta ilk turdan Talat seçimi kazanabilir. Hiç unutulmamasý gereken nokta þu: 164 bin seçmenden en az 104 binini Türkiyeli seçmenler oluþturuyor. Ve bu 104 bin seçmen içinde Ankara'nýn ricasýný kýrmayacak 5-10 bin kiþi bulmak o kadar da zor deðil. O nedenle Talat severler fazla üzülmesin. Ankara Talat'ý kazandýrmaya karar vermiþse, mutlaka kazandýrýr. Ancak bize öyle geliyor ki... Ankara'nýn hesabý bu kez çok farklý. Sol gösterip sað vuracak. Ve esas oyununu Eroðlu ile UBP'nin iliþkisini kestikten sonra oynayacak. Eðer seçimi Eroðlu'na kazandýrýrsa, UBP'nin Meclis'teki sayýsý 24'e düþecek. Tahsin Ertuðruloðlu'nu iþte tam da bu noktada oyuna sürecek. Turgay Avcý, boþuna mý Ankara'ya çaðrýldý. Boþuna mý Erdoðan ve Davutoðlu ile bir saate yakýn görüþtü. Tahsin boþuna mý UBP'den koparýlýp aday yapýldý. Geçen seçimlerde CTP'nin defteri dürüldü. Bu seçimde de hem UBP hem DP'nin defteri dürülecek. UBP'nin 2 aðýr topu vardý. Biri Derviþ Eroðlu, diðeri Tahsin Ertuðruloðlu... Birini Cumhurbaþkaný, diðerini de aday yapýnca UBP'de Genel Baþkanlýk koltuðunu dolduracak biri kalmadý. Üstelik 24'le hükümet etmeleri de mümkün deðil. Seçim sonrasýnda hem UBP'de hem DP'de ortalýk toz duman olacak. Maþþallah Genel Baþkan adaylarý da az deðil. Eroðlu'nun yerine kim gelirse gelsin, birileri UBP'den kopacak ve Tahsin'in yanýna gidecek. Tayyip Erdoðan'ýn hesabý þu: ÖRP ile yakalayamadýðý ivmeyi Tahsin'le yakalamak... Tahsin'in yanýna ÖRP'nin 2 milletvekilini ve UBP ile DP'den kopartacaðý milletvekillerini ekleyip Meclis'te güçlü bir gurup kurmak. Arkasýndan da erken seçime gidip, Kýbrýs'taki siyasi yapýya yeni bir ayar yapmak. Aþikar olan o ki, Erdoðan ne UBP'yi ister ne DP'yi... CTP'yi ise denedi ve memnun olmadý. Kendine yakýn bulmadý. Onun istediði Kýbrýs'ta AKP çizgisinde yeni bir parti... Kýbrýslýlarýn görünecek, ama Türkiyelilerin olacak bir parti.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Biliniz ki mesele falan deðildir öyle Ankara uþaðý kim olacak meselesidir Saðcýsý solcusuyla uþaklýða havale Ýsyaný tek haykýran yaseminlerin sesidir Kalay BEÞPARMAK GRUBU'NUN BAÞPARMAÐI "Beþparmak Grubu" ikide birde baþparmaklarýný görüþme sürecine sokmasa olmaz sanki. Hadi soktu diyelim... Hiç olmazsa parmaðýný doðru yere bassa, o da yok... Bu grubun esas sýkýntýsý kemirile kemirile bir sokum kalan Beþparmak daðlarý olmasý gerekirken, adamlar bir egemenlik tutturdular gidiyorlar. Egemenlik tek olamazmýþ, çift olmalýymýþ. Çapraz oylamayý da beðenmiyorlar, dere tepe dümdüz bir oylama istiyorlar. Pembe bir tablo çizilmeye çalýþýldýðýný görmelerinin bile bir anlamý yok, çünkü kendileri bir tablo çizmiyorlar. Sadece Denktaþ'ýn çizdiði küflenmiþ tabloyu bize yutturmaya çalýþýyorlar... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik NE BÝRÝ NE ÖTEKÝ... Birçoðumuzun evinde uydu anteni vardýr. Maçlar seyredilir, haberler izlenir, bir kanaldan diðerine atlanarak filmler seyredilir... Yani kýsacasý dünyaya baðlanýlýr... Bir damýn üzerinde üç taneden fazla uydu anteni olan yerler dahi vardýr. Biz uydu antenleriyle dünyaya baðlanalý uzun zaman olmadý gerçi. Hatýrlarým, uydu anteni satan dükkanlarýn vitrinlerinde þöyle bir reklam vardý: "Alýn bir uydu anteni ve dünyaya baðlanýn" Bilmem kaç ülkeyi ve kaç kanalý seyredeceksiniz Digitürk, HotBird, Lig TV, erotik kanallar, porno kanallarý gýrla Bulunduðunuz bölgedeki tüm uydulardan dünyayý seyretme þansýnýz vardýr.. Uydu anteninin gücünün de önemli olduðunu unutmadan söyleyelim Günde 20 TL ödeyerek ýþýklý panolarda gece gündüz reklamlar yayýnlanýr... Yeni moda oldu... Talat anlaþýlan o ki bunlara da iyi bir bütçe ayýrdý! Bu panolardaki Talat reklamlarý þöyle: "Dünyaya baðlanmak için Talat'ý seçin" "Benim oyum Talat'a, çünkü beni dünyaya baðlayacak"... "Talat varsa ben de varým! Çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor"... Neyse Reklama bakýn Talat bizi dünyaya baðlayacakmýþ Yahu Talat uydu anteni mi ki bizi dünyaya baðlayacak Yani þimdi Talat'ý fiþe takýp bir de uydu anteninden gelen sýrmalarý yerine sokarsak dünyaya mý baðlanacaðýz Talat üzerinden Mesela ben Brezilya'dan Santos'un maçýný, Piton yýlaný ile timsahýn kavgasýný görebilecek miyim? Erotik filmler de oynuyor mu bu kanalda? Benim aklýma hep bunlar geldi Sizi bilmem ama Derviþ Eroðlu'nun botoks yaptýrdýðýný söylüyorlar Olabilir Adamýn keyfi öyle istemiþse öyle yaptýrmýþtýr... Ya da geçen seçimde Talat kafasýný kazýtýp gözüne bir de deðiþik çerçeve içinde gözlük geçirmemiþ miydi? Ýmaj deðiþikliðiydi bu... Eroðlu da belki imajýný böyle deðiþtirmiþtir. Yapamaz mý? Ama, Eroðlu anavatanýna raðmen bu yarýþa girmiþse, yakýnda botoksunu patlatacaktýr! Eroðlu'nun Ankara'ya karþý kavga verdiði düþünülürse ki Talat tarafýndan topluma yansýtýlan durum da budur Özgürlük yanlýlarýnýn onu alkýþlamasý lazýmdýr Talat Ankara'ya karþý çýkmayý kötülüyor Eroðlu gibi bir anavatancýyý, Türkiye karþýtý ilan edecek kadar düþman ilan eden Talat'ýn afiþlerinde anavatancýlýðýn ve teslimiyetçiliðin ruhu vardýr... Kim daha büyük iþbirlikçidir yarýþýdýr bu... Eroðlu ve Talat bana göre Kýbrýslýtürkler tarafýndan aforoz edilmelidirler... Ýradesini talep eden herkes bunu yapmalýdýr... Yani anlayacaðýnýz ne biri ne öteki Talat, Maðusa ve Ýskele'de konuþtu: "Denktaþ ile Eroðlu Kýbrýslý Türkler'e ve Türkiye'ye kötülük yaptý" Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Adayý, Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, seçim gezileri çerçevesinde Maðusa ve Ýskele bölgelerindeki bazý köyleri ziyaret etti. Talat'ýn seçim bürosundan verilen bilgiye göre, Güvercinlik, Korkuteli ve Dörtyol'u ziyaret eden Talat, köy halký ile sohbet etti ve sorunlarýný dinledi. Talat, köy kahvelerinde ve spor kulüplerinde toplanan halka hitaben yaptýðý konuþmalarda, Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Kýbrýs Türk halkýnýn önemli bir karar vereceðini ve "dün" ile "dünya" arasýnda bir tercih yapacaðýný söyledi. Talat, halký geçmiþ ile bugünü dikkatli bir þekilde kýyaslamaya davet ederken, "eski liderliðin yanlýþ politikalarý nedeniyle Kýbrýslý Türklerin karanlýk günler yaþadýklarýný" dile getirdi ve bugün yürütülen "dünya ile uyumlu" barýþ politikasýnýn önemine vurgu yaptý. Eski liderliðin yürüttüðü politikalarýn Kýbrýs Rum tarafýnýn tek baþýna tüm adayý temsilen Avrupa Birliði'ne girmesine yol açtýðý görüþünü kaydeden Cumhurbaþkaný Talat þunlarý Eroðlu Karpaz'da konuþtu: "Ben Kýbrýs Türk halkýnýn adayýyým... UBP Cumhurbaþkaný Adayý, Baþbakan Derviþ Eroðlu, seçim gezileri çerçevesinde önceki gün Karpaz bölgesini ziyaret etti. UBP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre Eroðlu, bu çerçevede Sipahi, Dipkarpaz, Derince, Gelincik, Boltaþlý, Ziyamet köylerini ziyaret etti, Mehmetçik'te de DP ile UBP'nin düzenlediði kokteyle katýlarak vatandaþlarla bir araya geldi. Baþbakan Derviþ Eroðlu da, gezilerde yaptýðý konuþmalarda, "halkýn desteðini alamadýðýný" dile getirdiði "Talat'ýn dünya devletlerine ve Hristofyas'a mesajlar göndererek müzakerelerin gidiþatý hakkýnda olumlu açýklamalar yapmasýný istediðini", ancak ortada yine de Kýbrýs Türk halkýnýn çýkarlarý için somut bir þey bulunmadýðýný kaydetti. söyledi: "Denktaþ-Eroðlu ikilisi Kýbrýslý Türkler'e ve Türkiye'ye yapýlabilecek en büyük kötülükleri yaptýlar. Niye bu fenalýðý yaptýlar? Niye Kýbrýslý Türkler'i ve Türkiye'yi böyle zor bir durumda býraktýlar. Oy istemeden önce bunu anlatmalarý lazým." Müzakerelerde gelinen noktayý halka açýkladýklarýný hatýrlatan Cumhurbaþkaný Talat, Türkiye'den ve dünyadan, müzakerelerde elde edilen ilerlemelere destek ve tebrik mesajlarý geldiðini kaydetti. Talat, "Kim eleþtirdi? Stefanu, Omiru, Hrisostomos ve Eroðlu eleþtirdi. Hem hamaset yapacaksýn, hem de Türk düþmanlarý ile ayný þeyi söyleyeceksin. Bu nasýl iþtir?" diye sordu. Baþbakan Derviþ Eroðlu'nun "müzakere masasýnda ne görüþeceðini açýklayamadýðý" görüþünü dile getiren Cumhurbaþkaný Talat, Eroðlu'nun amacýnýn; Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ý müzakere masasýndan kaçýrmak olduðunu savundu ve müzakerelerde Kýbrýs Türk tarafýnýn suçlu bulunmasýnýn yol açacaðý tehlikeler konusunda halký uyardý. "Ben Kýbrýs Türk halkýnýn adayýyým. Çünkü halkýn içinden geldim ve beni öncelikle kendi halkýmýn, kendi milletimin çýkarlarý ilgilendirir" diyen Eroðlu, Kýbrýs'ta anlaþma istediklerini, ama bu anlaþmanýn haklarýný teslim edecekleri anlamýna gelmediðini, Cumhurbaþkaný seçildiði zaman da halkýn ne istediðini bilen kiþi olarak müzakere masasýna oturacaðýný ve halkýnýn gerçek istemlerini oraya götüreceðinin kaydetti. Eroðlu, Baþbakanlýk kapýlarý þimdi nasýl bütün halka açýksa, Cumhurbaþkaný seçildiði zaman da Cumhurbaþkanlýðý'nýn kapýlarýnýn herkese açýk olacaðýný ifade ederek, "Halkýmýn adayý olduðumdan halkýmýn sarayýný da herkese açacaðým. Talat gibi, gizli kapýlarýn ardýnda halkýmdan detaylarý saklayarak deðil, halkýmýn isteðini ortaya koyacaðým" dedi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent "GIRBAÇ" Litvanya ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Justas Paleckis geçenlerde KKTC Meclisi Baþkaný Hasan Bozer'i makamýnda ziyaret etmiþ. Bu ziyaret sýrasýnda Hasan Bozer bir hediye paketi sunmuþ Paleckis'e. Paket ceviz macunu ve Kýbrýs reçellerinden oluþuyormuþ. Haberin buraya kadar olan bölümü sýradan bir nitelik taþýyor. Ancak Bozer'in hediye paketini verirken Paleckis'e söyledileri, yerine cük oturan tam bir Kýbrýslý espri. Ne demiþ Hasan bey? "Gündüz deðilse bile geceleri bunlarý mutlaka kullan!" Haberin bundan sonrasý yok. Litvanya kültüründe bu tür þaka ve espriler var mýdýr bilmiyorum. Eðer varsa Paleckis bu þakadaki Kýbrýslý espriyi anlamýþtýr herhalde. Bozer'in tavsiyesinin bir hikmeti olup olmadýðýný anlamak için denemeye ihtiyaç duyar mý bilmem. Ama en azýndan doðal viagra olduðunu düþünerek bir kere denemek isteyecektir. Koskoca parlamento baþkanýnýn tavsiyesini yabana atacak hali yok ya!.. "Geceleri mutlaka kullan" dediyse elbet bir bildiði var... Bizim kültürümüzde yeri çoktur böyle þakalarýn. Mesela eskiden meyhaneye yeyip içmeye giderdik. Ayda en az bir kere üç beþ arkadaþ toplanýr, içki masasýnda kafalarý tütsüleyip stres atmaya çalýþýrdýk. Gecenin sonunda kafalar bir güzel çakýrkeyif olurken, sýra "Gýrbaca" gelirdi. "Gýrbaç" dediysem, sizin bildiðiniz kýrbaç deðil bu. Gecenin sonunda meyhaneci mutlaka bir tabak tatlý getirirdi masaya. Genellikle ya kaymak yaðlý, cevizli sini gadmeri olurdu bu. Ya da ballý sac gadmeri. Ýsim babasý kimdi hatýrlamýyorum. "Gýrbaç" iþte bu tatlýya verilen isimdi. Misyonu da yiyeni ateþli seks için kýrbaçlamaktý! Lâfý açýlmýþken, bir meyhaneden aldýðým deðiþik bir "gýrbaç" tarifini sizinle de paylaþabilirim. Masaya geldiðinde ne olduðunu hiçbirimiz anlayamamýþtýk. Hatta tattýktan sonra bile çözememiþtik içeriðini. Ýsteyen malzemeyi ve tarifi yazabilir. Tuzsuz taze nor, þekerli konsantre kutu sütü, pekmez, fýstýk... Noru kutu sütüyle ezerek humuþ kývamýna gelene kadar karýþtýrýn. Tabaða yayýn... Fýstýklarý ezerek üzerine serpin... En üste de pekmezi gezdirin... "Gýrbaç"ýnýz hazýrdýr!.. Hasan bey bundan sonraki hediye paketlerine bu "Gýrbacý" da ekleyebilir. Etkisini bilmem. Ama tadýnýn çok güzel olduðunu söyleyebilirim. Diyeceðim þu ki, belaltý esprilerinin yaygýn yeri vardýr kültürümüzde. Manilerimize, türkülerimize de yansýmýþtýr bu. Konumuzla az çok yakýn olduðu için birkaç tanesini sizinle paylaþabilirim. Ovalarda labsana Gýz yüzüme bagsana Aha ben geliyorum Arka üsdü yadsana * Bahçalarda alçacýk Hýyardan olur cacýk Gýzlar gýzlýk sürerler Altýndan kapý açýg * Gara tavuk gancýðý Ayaðýnda boncuðu Gýz oðlaný görünca Fýt fýt eder cancýðý Bir de Münüsem türküsü var Hani "Yumurtalar gaynayýyor tavada/ Münüsemin aglý figri havada" diye söylenir ya... Onun aslý da þöyleymiþ... "Yumurtalar gaynayýyor tavada Münüsemin ayaglarý havada" Belaltý espri ve þakalarý halk kültürümüzde bir zenginliktir. Kimsenin bundan gocunmasýna gerek yok.

5 5 Nisan 2010 Pazartesi 5 Þaziye nin Görüþü: "Ýleri gittik" diyenler de çok ileri gitti doðrusu. * Þubat ayýnda KKTC'ye yolcu gelmiþ. - Yüzde 1'i deðil Binde 1'i deðil On binde bir tane uyuþturucu, bir tane tecavüzcü, bir tane dolandýrýcý varsa þu anda aramýzda dolaþýp av arýyorlar demektir * Anketlerin yayýnlanmasý yasaklanmýþ. - Eyvah, narenciye gibi dalýnda kaldýlar desenize. * AÖA öðrencileri okulu sattýrmamak için eylemlerini sürdürecekmiþ. - Sýnavlara kadar zamanlarý var nasýlsa * Hristofyas "Kýbrýs'ý sonsuza kadar çarmýhta tutamayýz" demiþ. - Haklýsýn yoldaþ Bir an önce gömmek gerekiyor. Her an kokabilir bu sýcakta. * YKP boykotun gerekçelerini anlatacakmýþ. - Bu kaçýncý baský Saðýr sultan bile duydu Baþka masallarý yok herhalde. Bir parti gazetesinde yazýyorsan Ya da bir partinin fino sempatizaný isen Rakip adaylarý "iktidar hýrsý" ile suçlayamazsýn Komik kaçar Gülünç olursun. "Hade sen kalk da ben oturayým" demeye benzer. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI ÇAP SORUNU MU VAR ORTAM'da gördüm. TDP'nin tam sayfa bir reklamý var. Sanýrým seçim süresince orada olacak. Çakýcý; þan olsun diye, Talat ile el sýkýþtýðýný gösteren fotoðraflarýný sýraladý yan yana Bir bir baktým ve güldüm kendi kendime Ne garip! Talat, Moon'larla, Clinton'larla, Erdoðan'lar, Gül'lerle çektirdið fotoðraflarla prim yapmaya çalýþýrken; Çakýcý da, Talat'lý fotoðraflarýndan medet umuyor. Gülünmez mi Çap farký ne kadar açýk! ÇÜRÜKLERÝ TEMÝZLEMEK MÜMKÜN DEÐÝLSE Doðrusunu söyleyim. "Gelen gelene" gibi "Ýpini koparan geliyor.." gibi "Kýbrýs Türkü eridi gitti.." gibi yakýnmalardan gýna geldi. Dinlemiyorum.. Es geçiyorum.. Okumuyorum da artýk böylelerini. Boþuna dil tüketiyorlar çünkü. Zamanýnda gözünüzü açmadnýz, sesinizi çýkarmadýnýz þimdi olan oldu, torba doldu Bu saatten sonra, yani günün sonuna gelmiþken, o torbayý boþaltmak ve içindeki çürükleri ayýrmak mümkün deðil ki. Ýstesek de, istemesek de hepsi bizim artýk.. Ha diyorsanýz ki "Bal gibi de mümkündür Erdoðan'cýðým"; ben torbanýn ucundan tutmaya hazýrým.. Ama Kocakarýlar gibi yakýnmayý býrakýp, çare söyleyin, ne yapacaðýmýzý anlatýn. ÇOK ÝLERLEYEN KAYBOLUR "Dünya kadar ilerleme var.." Böyle diyor Talat Sadece Talat deðil.. Ayný balonda uçanlar da tekrarlayýp duruyor. - Çok ilerledik - Çok ilerledik. Tamam yahu, kabul ettik, Erdoðan "yürü ya kulum" dedi, önünüzü açtý, siz de koþa koþa ilerlediniz Ýlerlediniz de nereye kadar ilerlediniz? Denktaþ'ýn yüzde doksan sekizde ayak izleri var. Yarýlayabildiniz mi bari? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Hiç merak etmeyin, ne yapýlýrsa yapýlsýn bu eþekler ters tepmez! Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu OYUNU GÖREMEMEK... Geçen gün evimde beslediðim bir kuþtan bahsetmiþtim. Nedense yem, su verdiðim halde anlamadýðým bir sebepten ötürü beni hep ýsýrýr Parmaklarým neredeyse hep yara bere içinde. Mustafa Tozaký Ýstanbul'daydý dün, bazý iþleri için Birlikte Nevizade'ye (Çiçek Pasajý'nýn bitiþiðinde bir sokak) bira içmeye gittik. Söz, haliyle karikatür, haberler ve Kýbrýs'tan açýldý. "Cumhurbaþkanlýðý" seçimleri tartýþýldý falan "Mustafa..." "Efendim." "Yeri ve zamaný deðil ama sen baytarsýn ya bir sorum var." "Evde beslediðim kuþun hem tüyleri dökülür, hem de beni ýsýrýr, neden?" "Ya mevsimseldir tüy döküþü, ya da stres." "Peki ýsýrmasý?" "Kafeste devamlý býrakýrsan seni düþman bilir ve saldýrýr. Ona bir oda ayýrman ve odada serbest býrakman gerekir." Bugün (dün) hayvaný kafesten çýkarttým, kafesiyle yerlere yaptýklarýný temizledim ve onu güneþ giren bir odaya, benim yanýma getirip serbest býraktým. Ne ýsýrdý ne hýrçýnlaþtý. Aksine "beni sev" der gibi baþýný avucumun içine býraktý. Ýnanamadým Anketler düzenlenir seçimlere az zaman kala da, anketler doðruyu yansýtmýyor. Daha doðrusu bilimsel ve tarafsýz olmasý gereken anketler ayný gün deðiþik gazetelerde farklý rakamlarla çýktýðý için güven vermiyor. Hangisi doðru kime inanabiliriz? Talat'a göre soru sorulan kiþiler korkularýndan doðruyu söylememiþ olabilirlermiþ. Oysa ki anketler yapýlýrken kimlik beyan etmez zorunluluðu olmamalý. Eðer ki kimlik sorulup anket yapýlýyorsa o anket zaten inandýrýcý olamaz. Benim düþüncem Kýbrýs'ýn kuzeyinde yapýlan anketler deðil sadece seçimlerin de gerçeði yansýtmadýðý doðrultusundadýr.. Ne demek, gelecekleri hakkýnda görüþmelerde bulunacak ve "imza yetkisi" olacak kiþiyi seçenlerin, azýnlýk olmalarý?. Diyeceðim o ki gerek anketlerde gerekse seçimin kendisinde çýkan sonuçlar gerçekleri yansýtamaz, çünkü seçileni seçecek olanlar Kýbrýs'a gayri yasal yerleþtirilen yerleþiklerdir. Yani Hataylýsý, Anteplisi, Trabzonlusudur. Zeki Beþiktepeli'nin, tüm Kýbrslýtürklerin oyunu alsa dahi seçilemeyeceði ayan beyan ortadayken bu seçimlere ne kadar güvenebiliriz? Öyle bir seçim iþte. Dolayýsýyla her gün deðinmeden geçmesek de bu seçimler de -kim kazanýrsa kazansýn gidiþat deðiþmeyeceðinden- diðer seçimler gibi fazla ilgimi çekemiyor. "KKTC Cumhurbaþkanlýðýna inanan kazansýn" diyen Eroðlu bile o koltukta otursa günü geldiðinde "laðvedildi" yazýsýna imza at dediklerinde, imza atacak. Hem de görevini iyi yaptýðýný söyleyerek. Acý olan bu oyunu çoðunun görememesi. Bir haber vardý gazetelerde "Direksiyona hakim olamayan sürücü park alanýna girdi" diye. Bu cümle bile nereye götürüldüðümüzün kanýtý olsa gerek Direksiyon = dümen Ben böyle bilirdim Þimdi ne oldu da deðiþti? Bir düþünün Tozaký muhtemelen Kýbrýs'tadýr ve ona, özgürlüðün bir kuþ için bile ne kadar önemli olduðunu bana hatýrlattýðý için teþekkür ederim

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun DANSÖZ GÜNLÜK Derler ki kenar mahalle eðlence yerlerinde sahneye yeni çýkacak olan dansöz, ilk çýkýþta, soyunup raks etmekte sýkýlýr, utanýr, kýzarýrbozarýr. Birinci içki bardaðýný dudaklarýna, elleri titreyerek götürür. Dans ederken ilk kalça savurmalarýný yarým yamalak yapar... Nazarlar, tenine iðne gibi batar... Bir an önce dansý bitirip giyinmeyi hayal eder. Günler geçip de, stros edince (Kýbrýslý dili ile, o yaþama alýþýnca), giyinik dolaþmak onu sýkar. Ýçinden, anadan üryan dolaþmak geçer. Gözleri ile onu yiyecek gibi bakanlara, gülücükler saçar. Ok yaydan çýktý bir kere. Ikýlma da, sýkýlma da geride kaldý. Gözünü hiçbir þey korkutmaz... Ne öfkelisi, ne sevimlisi... Ne büyüðü, ne küçüðü... Herþey výz gelir. O, yeni hayat ve yeni hedefine kilitlenmiþtir. Doðrudan Selma Bolayýr Para koleksiyonu yapar mýsýnýz? Eski metal paralar bana, Çocukluðumun, sömürge dönemi, ortasý delik týrtýllý kuruþlarýný anýmsatýr. O zamandan beri aklýmda kalan resim... Bademcik ameliyatý olmak için gittiðim Kanlý Dere'nin yanýndaki Lefkoþa hastanesinde... Bir hemþirenin doktora gösterdiði siyah beyaz röntgendir.. Röntgen, ýþýða tutulduðunda... Hayretten açýlmýþ kocaman gözlerle gördüðüm ortasý delik týrtýllý kuruþ, onu yutan o "Rum "çocuðun yemek borusunda bir madalyon gibi duruyordu... Belki de onun içindir, unutmadým o delikli kuruþlarý... Hala anýlarýmda saklý.. Çocuðun ameliyat olup olmadýðýný bilmiyorum, o kuruþu o da saklamýþ olabilir.. Uður parasý olarak... Barcelona'daki bir arkadaþým, benden Kýbrýs'a özgü figürlerin olduðu metal Euro istemiþti. Paralarýn üstündeki motifler incelense.. Ülkelerin tarihleri ve kültürleri hakkýnda çok þey söylerler.. Örneðin; Muflonlar, Kýbrýs'ýn yabanî doðasýný.. Girne gemisi, MÖ dördüncü yüzyýldan beri Kýbrýs'ýn ticaretteki yerini... Baf'ýn Pomo köyünde bulunan haç þeklindeki Pomo idolü de prehistorik sanatý yansýtýr. Eski Roma paralarýnýn arka yüzündeki Bereket Tanrýçasý Fortuna'nýn (kader) resmi de bana çok þey çaðrýþtýrýr.. Ýncecik, uçuþan elbisesi içinde güzel Fortuna, önceleri bereketi temsil ederken... Aþk, saðlýk ve para arayanlar da ondan medet ummaya baþlamýþlar.. Elinde tuttuðu boynuz, dilekleri yerine getirme... Dümen de insanlarýn kaderini kötü yöne çevirme gücünü temsil edermiþ.. Her þeyin güzel gittiði bir anda Fortuna dümeni kýrarak... Herkesin kaderini deðiþtirmekte.. Ve her þeyi ters yüz etmekte * * * Önceleri BG'lenen CTP lideri ve sonrasýnda Cumhurreisi olup, rotasýný deðiþtiren Talat... Yeni söylemlerini, öncekilerine ters olduðu için, ýkýla sýkýla veriyordu. Eski söyledikleri ile yeni yaptýklarýnýn mümkün mertebe fark edilmemesine özen gösteriyordu. Ýktidara geliþini saðlayanlarýn istediði gibi konuþurken, sahneye yeni çýkanlar gibi ýkýldý sýkýldý. Zamanla bu rolüne o kadar alýþtý ki... KKTC ilan edildiðinde aðladýðýný kitabýna uydurup... Statüko bayraðýnýn yüksekte tutmayý sürdürdü. Þimdi yaptýðý konuþmalarla, hiç ýkýlmadan, statükonun adamý olduðunu gizleme ihtiyacý duymadan meydanlarda boy gösteriyor. Vaadler yapýyor, umut daðýtýyor.. Atavataný ile uyum(!) içinde barýþ müzakerelerini sürdürüyor. Atavataný'nýn "Kýbýs'taki gerçeklerinin" bekçi ve savunucusu olduðunu... Göðsünü gere gere söylüyor PARANIN ARKA YÜZÜ ustaymýþ... Hani bizde de bir inanýþ vardýr; Çok gülmenin arkasý aðlamaktýr derler.. Sanki Fortuna'nýn azizliðine uðrar insanlar, hiç beklemedikleri bir anda. Ama öyle bir beklenti içinde olursanýz zaten felaket kendiliðinden gelir. Gelmese de olaylarý felakete biz kendimiz dönüþtürürüz. Bu seçim sürecinde Ekranlardan izlediðiniz politikacýlarýn hepsi ayný þeyi söylerler.. Zamanýnda bilerek ve isteyerek çözümü yapmayanlar da dahil.. Çözüm istemeyen yoktur sözde... Ama sözcüklerle tarif ettikleri çözümler arasýnda uçurumlar kadar fark vardýr.. Bu da doðaldýr Çünkü herkes düþündüðü ve inandýðý doðrultuda yapar çözümün tarifini.. Önemli olan aradaki farký fark edebilmek.. Tarif edilen hangi çözümün mümkün olup hangisinin olamayacaðýný anlayabilmektir. "Mümkün" olaný istemek.. "Ýmkansýzdan", yani kýrk elli senedir çözüm getirmeyen ayrýlýkçý politikalardan vazgeçmektir.. Eskiden ders almadan, eski yanlýþlarý býkýp usanmadan tekrarlamak.. Hep "imkansýz" olaný istemekte ýsrarcý olmak... Kendi kaderinizi, yokoluþa doðru sürüklemektir... Bu da Fortuna'nýn laneti ve kötülüðünden deðil... Her þey sizin yüzünüzdendir.. Koca evrende mini minnacýk bir yer tutan bu adada... Tüm dünyadan soyutlanmýþ.. Kendi çizdiðiniz daracýk sýnýrlar içinde.. Tek baþýnýza yaþayabilir misiniz? Gerçekçi olmayan öfke ve inatlaþmalarýn bizi getirdiði bu çýkmaz noktada... Komþular ve tüm dünya ile ortak çýkarlarda buluþup kaynaþarak.. Herkesin kazanacaðý bir geleceði yeniden kendiniz çizebilirsiniz. Deneyin kendinizi, sorun... Hangisi önde? Kiþisel çýkarlarýnýz mý? Vatan sevgisi mi? Siz kimsiniz? * * * Þimdi "yarým inþaatý" bitirip, tapu ve anahtarýný teslim etmek için yetki istiyor. Bu inþaatý tamamlarken ise tek bir Kýbrýslý tuðla veya KýbrIslý bir kürek çamur kullanmýyor Ýnþaatta, Denktaþ ve Eroðlu projelerine sadýk kalýyor. Onlarýn aðzý gibi konuþmaktan sakýnca duymuyor. Alýn söylemlerini... Atýn altýna Denktaþ veya Eroðlu imzalarýný... Sürün piyasaya... Ayýrt edebilene aþkolsun... * * * Talat, Kýbrýs müzakerelerinde gelinen aþama ile ilgili basýn toplantýsý yaptý. Siyasi deðil de teknik toplantý olduðu söylendi... Böyle toplantýlar, basýna yönelik tertiplenir. Ancak toplantý, Talat'a destek veren kurumlarýn güç gösterisine dönüþtürüldü. Amaç, seçmenlere, özellikle Türkiyeli seçmenlere güvence vermek. Talat'a destek olmalarýný saðlamak... Bu seçmenler için en önemli konu, olasý bir antlaþmadaki statüleri. Rumlarýn onlara nasýl baktýðý ve onlarý nasýl kabul edeceði. Bir antlaþmada kaçý burada kalacak, hangileri kalacak, kimler hangi þartlarda Türkiye'ye geri gönderilecek. Bunlar yerleþikler için yaþamsal sorunlar. Talat da hayýrlý müjdeyi bu vesile ile toplantýda verdi. Yerleþikler pazarlýk konusu yapýlamaz... KKTC vatandaþlarýnýn tümü, olasý bir Kýbrýs Federasyonu'nun vatandaþý olacak.. Bu arada Ferderasyondan söz ediliyor ama, Federasyon ile yakýndan uzaktan ilgisi olmayan "Türkiye önerilerine" vurgu yapýlýyor. Ayrý, baðýmsýz devletlerin federasyonu olan, yapýcý diye nitelediði, Konfederasyon önerileri sunuyor. Nedir bu "uluslarasý alanda yapýcý bulunan" Ocak 2010, bellibaþlý önerileri? -Birleþik Kýbrýs'ýn tanýmadýðý devletlerle ilgili olup olmadýðýna veya devletçiklerin bu tür antlaþmalarýnýn federasyonun dýþ politikasýna zarar verip vermediðine bakýlmaksýzýn; devletçiklerin kendi yetkilerindeki bütün alanlarda uluslararasý antlaþma yapmalarý... -Türk vatandaþlarýna - Türkiye'nin AB üyesi olmasýna kadar AB'nin dört özgürlüðünden yararlanma da dahil- eþit muamelede bulunulmasý. Yani 70 milyon Türkiyelinin elini kolunu sallayarak Kýbrýs'ta bulunmasýna yasal olanak saðlanmasýnýn talebi... * * * Diðer önerileri bir tarafa býrakýp sadece bu önerileri sahiplenmek, Talat'ýn safýný ortaya seriyor. Sýrtýný kimlere dayadýðýný ve kimlerin çýkarlarý için mücadele ettiðini gösteriyor. Anavatancý ve ayrý devletçilerin Talat'a destek vermesi gayet normal. Birleþik Kýbrýs arzu eden Çakýcý ve Ýzcan bu basýn toplantýsýndan sonra desteklerini sürdürdüklerine göre Talat'ýn günahýna da sevabýna da ortak oldular demektir. Talat'ýn açýk teslimiyetçiliðini onaylayanlar, kendi programlarýndaki "Birleþik Kýbrýs" ibaresini çýkartýp, onlar da Talat ve CTP gibi Anavatancý kulübe üye olmalý. Kýbrýslýtürk toplumu, bu geliþmeler ýþýðýnda, kendi sesi olmaya aday Yasemin Hareketi ile eski-yeni statükocular arasýnda bir tercih yapmalýdýr. VÝCDANÝ RETÇÝLERE KARÞI DEVLETÝN VÝCDANSIZLIÐI Dini inançlarý gereði askerlik yapmayý kabul etmeyen ve Eskiþehir Askeri Cezaevi'nde 10 ay hapis cezasýna çarptýrýlýp tahliye edilen 33 yaþýndaki Enver Aydemir, askeri kýyafetleri giymeyi kabul etmeyince, yeniden tutuklandý. 24 Temmuz 2007 tarihinde asker kaçaðý olduðu gerekçesiyle evinden alýnýp askeri birliðine götürülen Aydemir, askerlik yapmayý reddedince tutuklanamýþ, 4 Ekim 2007'de tahliye edilerek, iki gün içerisinde birliðine teslim olmasý istenmiþti. E adam vicdani retçi, tabii ki birliðine teslim olmadý. Yine tutuklandý. Bu sefer de firar suçundan yargýlandý ve Askeri Mahkeme'de 29 Mart 2010'da 10 ay hapis cezasýna çarptýrýldý. Mahkeme bu sefer, cezaevinde tutuklu kaldýðý süreyi göz önünde bulundurarak Aydemir'in tahliyesine ve birliðine teslim edilmesine karar verdi. Birliðine götürülen Enver Aydemir askeri kýyafetleri giymeyi kabul etmeyince gene askeri mahkemeye çýkartýldý, gene tutuklandý. Kýsýr döngüye bakar mýsýnýz? Vicdani retçilere reva görülen vicdansýzlýða, iþkenceye bakar mýsýnýz? ÝMPARATOR Tüm gece kulüpleri meskûn yerler dýþýna çýkarýlmýþ... Ama "Ýmparator" duruyor hala yerli yerinde... Gönyeli'nin tam ortasýnda... Neden? Çünkü o bir imparator! TÜRKÝYE'YE BAÐLAYACAK Mehmet Ali Talat Türkiye'ye baðlayacakmýþ bizi! Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yolda iþ yok demek... Demek Denktaþ baðlayamamýþ bunca zaman, ama Talat baðlayacak mutlaka! SON TECAVÜZCÜ Yeþil Barýþ Hareket'ine göre, tecavüze uðramamýþ alan kalmamýþ Lefkoþa'da... Haykýrýn öyleyse: Ey bin kocadan artakalan bakir! Söyle, son tecavüzcün kimdir? KIBRIS TÜRKÜNÜN ADAYI "Ben Kýbrýs Türk halkýnýn adayýyým" demiþ Derviþ Eroðlu... Ne demek istemiþ acaba? Yoksa bizim Zeki gibi o da, "Ben Çankaya'dan deðil, Dikilitaþ'tan haykýrýrým" mý demek istiyor?.. "Talat Ankara'nýn, ben de Kýbrýs Türkünün adayýyým" demek istemiþ olamaz mý? Týrnak... "Bu ülkede 'barýþ ve çözüm' isteyen, Kýbrýslý Rumlarý 'kardeþ veya dost' olarak kabul eden birinin Talat'a oy vermesi için tek bir neden dahi yoktur... 'Eroðlu daha kötüdür' diye oy verecek olanlar da bulunabilir ki onlar da alternatifsiz deðildir; sandýða gitmemek ya da Zeki Beþiktepeli'ye oy vermek; ayný zamnada halkýný aldatan ve salak sananlara verilecek en büyük ders olacaktýr." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Daha geçen gün bir buçuk yýllýk görüþmeler sürecini anlattýk ki 'yazýk oldu zamana' dedik ve ekledikti: 'Durun bakalým Rumun açýklamasý nasýl olacak?' Çok da gecikmedi. Rumun sözcüsü Stefanu þöyle dedi: 'Kýbrýslý Türk lider sözde seçimlerin de ýþýðý altýnda olgularý kendi bakýþ açýsýyla ortaya koydu!" Eþref ÇETÝNEL (Halkýn Sesi) "Þimdiye kadar herhangi bir yazarýn 'Ey ahali ben þimdi ironi, biraz sonra da espri yapacaðým. Haberiniz ola' diye yazdýðýný görmedim. Ýroni olup olmadýðýný okur yazýnýn içeriðine bakar ve anlar. Anlayamazsa, zaten okumasa da olur." Bekir AZGIN (Havadis) "Ýþin altýný daha da kazýrsak, büyük güçlerin çýkarlarý manzumesinde, bir seçim yaþadýðýmýzý görebiliriz." Osman GÜVENÝR (Vatan) Günün Kahramaný ÞAKÝR FAKILI Kritik seçimlerimize iki hafta kala önemli bir geliþme daha oldu. TC Lefkoþa Büyükelçisi Þakir Fakýlý Ankara tarafýndan görevinden alýndý ve yerine Büyükelçi Kaya Türkmen atandý. Aslýnda TC'nin görevden aldýðý tek büyükelçi Þakir Fakýlý deðil. 17 büyükelçi birden deðiþtirildi. Ancak Þakir Fakýlý'nýn bunlar arasýnda yer almasý dikkati çekti. 5 Ocak 2009'da Kýbrýs'taki görevine baþlayan Fakýlý henüz iki yýlýný doldurmadý... Fakýlý'nýn Talat'tan çok Derviþ Eroðlu'na yakýn olduðu ve bu sebepten deðiþtirildiði söyleniyor. Doðru mu, deðil mi bilemeyiz... Ama seçim arifesinde elçinin deðiþtirilmesi yabana atýlmamalý...

7 5 Nisan 2010 Pazartesi Nurhak Kubilay Özkýraç YEDEKLERDE ÝÞ YOKSA... Talat'a destek için Ertuðruloðlu'nu sahaya sürdüler. Yapýlan anketlerde Ertuðruloðlu'nun boyunun ölçüsü de belli oldu Bilmem 200 kiþi dolaþýp Talat için çalýþýyormuþ Turgay Avcý Ankara'ya gidip geliyormuþ Yahu Ankara her dönem müdahale etti, ancak bu kadar ayaða düþmemiþti müdahalesi de.. BKP, TDP ve ÖRP de Talat'a destek beyan ettiler Bunlarýn liderleri pozisyonundaki kiþilerin bu küçük tekke nitelikli partilerin üyelerini veya taraftarlarýný kontrol edebilmeleri mümkün mü? Deðildir. Son günlerde bir de istifa furyasý çýkardýlar. UBP'den beþ kiþi istifa edecekmiþ.. Bunlardan dördü bakan bir tanesi milletvekili Bir maç gibi Son final maçýna benzer ama inanýn ki bildiðimiz maçlarýn heyecaný, rekabeti vardýr. Bu maçýn ne heyecaný, ne rekabeti sözkonusudur. Söylenen sadece Tayyip'in hangi tarafý tuttuðudur. Tayip Talat'ý destekliyor diyen bir tarafa karþý diðer taraf da Tayyip'in Eroðlu'nu desteklediðini söylüyor Olasýlýklara baktýðýmýzda Eroðlu'ndan yana gösteriyor ibre Neden mi? Önce Ankara bu topraklarda kimi isterse onu seçtirir. Bu kabul edilmiþ bir realitedir. Buna karþý ses çýkaran birkaç yerden bir tanesi de Afrika gazetesidir Bunu peþinen söyleyelim ki okuyanlar burada demokratik bir ortamda bulunduðumuzu sanmasýn. Eroðlu önde gidecek ama Türkiye müdahale edip Talat'ý seçtirtmeyecek Mümkün mü bu? Geçen defa "arkamda 41 tane MÝT ajaný var" diyerek adaylýktan çekilmedi mi? Bugün benzeri olsa aynýsýný yapar yine Talat'la Eroðlu arasýndaki maç çekiþmeli deðil dedikodularla dolu bir maç Demagojinin ve yalanýn da geçerli olduðu bu maçýn hakemliðini Tayyip Erdoðan yapýyor. Talat'ýn yanýndakilere yani yedek kulübesine baktýðýmda yedeklerin kalitesinden maçýn sonucunu çýkarmak mümkün Avcý tabansýz Bir dezavantajdýr. Ýzcan için toplumun söyledikleri ortada Çakýcý Akýncý'nýn mirasýný hovardaca harcayan birisi Maç adamý deðiller yani Arkadaþýmýz Ali Osman bu iþleri iyi bilir Hem futbolcu olarak hem de antrenör olarak birçok takýmda çalýþtý. Hangi futbolcunun ne zaman oyuna gireceðini iyi bilir Saha zemin ve hava þartlarý da önemli olduðu kadar rakibe de dikkat etmek lazýmdýr. Bir baþka önemli mesele, iyi kývrak bir oyuncunuz diyelim ki vardýr, ama bu oyuncu parayý gördüðü yerde faydalý oluyor. Yani þikeci Sizi ne zaman satacaðýný tahmin edemezsiniz Tüm bunlarý düþündüðüm zaman hakemin etkisi gelir aklýma Yani hakem de maçý satmýþsa ona karþý da alýnacak önlemler mutlaka vardýr. Tayyip'i hakem olarak düþünürsek ona karþý gelebilecek olan takým yoktur burada Tayyip kazanacak oyuncuyu iþaret etmemiþse ve maðlup olmasýný istediði takým öndeyse ne yapar eder ve istemediði takýmýn sahadan çekilmesini saðlar Önümüzdeki günler her þeyi belli edecek Vidanjör atýk sularý ile ilgili açýklama Çevre Mühendisleri Odasý, vidanjör atýk sularýnýn çevreye geliþigüzel deþarj edildiðini savunarak, söz konusu atýk sularýn ciddi boyutta kirlilik yaratarak yüzeysel akýþ yollarý olan derelere ulaþmakta ve karýþmakta olduðunu kaydetti. Oda, derelerin maruz kaldýðý kirlilik sonucunda koku ve sinek problemlerinin doðduðu ve çevre saðlýðýnýn ciddi þekilde tehdit edilmekte olduðu uyarýsýnda da bulundu. Çevre Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu tarafýndan yapýlan açýklamada, ülkede yaþanan sel felaketinin, beraberinde birçok çevre problemini de gün yüzüne çýkardýðý kaydedilerek þöyle denildi: "Yaz aylarýnda çýkan yangýnlarla devamlý olarak ülke gündemini meþgul eden Dikmen çöp alaný yaðan yaðmurlarla sahada bulunan atýk su göletinin akýþa geçerek derelere karýþmasýyla çevre sorunu yaratmaktadýr. Ülke genelinde ciddi anlamda bir kanalizasyon sisteminin bir türlü kurulamayýþý, septik kuyularýn kullanýmýna neden olmaktadýr. Ülkemizde hýzlý nüfus artýþý nedeniyle septik kuyularýn taþýyabileceði ihtiyacý aþmakta ve dolayýsýyla zaman içerisinde sýzýntý ile yeraltý sularýmýzý da kirletebilmektedir. Çözüm olarak görülen vidanjör ile atýk su çekimi deþarj edildikleri alanlarda arýtým sisteminin olmayýþý sebebiyle geliþigüzel alanlara verilmekte ve yüzeysel akýþla derelere karýþmaktadýr. Ayrýca Dikmen çöp alanýnda yaþanýyor gibi görünen vidanjör atýk sularýnýn yarattýðý kirlilik ülkenin dört bir yanýnda devam etmektedir." Kanalizasyon sisteminin ve atýk su arýtma tesislerinin, uzun vadeli ve tüm yerleþim alanlarýnýn ihtiyacýna karþýlýk verebilecek kapasitelere eriþmesi için gerekli maddi kaynaðýn bulunmasý için en kýsa sürede çalýþmalara baþlanmasý gerektiðini kaydeden Oda, belediyeler ile hükümete çaðrýda bulunarak þöyle dedi: "Bu konuda yasal sorumluluðu olan belediyeler, bir an önce atýk su toplama ve arýtma tesisleri konusunda gerekli projeleri hazýrlamalý, yeterli finansmaný ayýrmalý ve projeleri uygulamalýdýr. Kanalizasyon sistemi kuramayan belediyeler ise vidanjör atýk sularýný arýtacak tesisler kurmalý, altyapý olmadan üst yapýnýn elbet bir gün çökeceðini öngörerek, bu tip altyapýlarý hayata geçirmelidir. Hükümet ise, belediyeleri altyapý yapmak için koordine etmeli, zorlamalý, finansal destek saðlamalý ve gerekli yaptýrýmlarý uygulamalýdýr." BANKALARDAKÝ AKTÝF TOPLAM 7 MÝLYAR 782 MÝLYON TL KKTC'de 2009'un son çeyreðinde bankacýlýk sektöründe aktif toplam (bankalardaki tüm varlýklar ve alacaklar) 7 milyar 782 milyon 600 bin TL'ye; banka þube sayýsý da 184'e ulaþtý. Kamu maliyesinde 2008 yýlýnda 2 milyar 361 milyon 500 bin TL olarak gerçekleþen bütçe gelirleri toplamý, 2009'da yüzde 6.27 artýþ göstererek, 2 milyar 509 milyon 600 bin TL'ye çýktý. Bütçe giderleri de ayný dönemler arasýnda yüzde 8.9 artýþ göstererek, 2 milyar 575 milyon 100 bin TL oldu. Merkez Bankasý'nýn; ülke ekonomisi, finans sektörü ve kamu maliyesinde meydana gelen deðiþimlerle dünya ekonomisindeki geliþmeleri deðerlendiren 2009'un Eylül-Aralýk dönemine ait üç aylýk bülteni yayýmlandý. Bültende yer alan verilere göre, Eylül-Aralýk 2009'da bankacýlýk sektöründe þube sayýsý 178'den 184'e; personel sayýsý da 2 bin 381'den 2 bin 408'e çýktý. Sektörde, 2'si kamu bankasý, 15'i özel sermayeli banka ve 7'si þube bankasý olmak üzere 24 banka faaliyet gösteriyor. Bankacýlýk sektörü aktif toplamý, yýlsonu itibarýyla, Eylül sonuna göre yüzde 2 artýþ göstererek, 7 milyar 782 milyon 600 bin TL seviyesine ulaþtý. Ayný dönemlerde bankacýlýk sektörü krediler kalemi yüzde 9.15, mevduat kalemi ise yüzde 3.57 arttý. Mevduatýn krediye dönüþüm oraný, yýlsonu itibarýyla yüzde 60.57'ye yükseldi. Kamu maliyesinde, 2008'de 2 milyar 361 milyon 500 bin TL olarak gerçekleþen bütçe gelirleri toplamý, 2009'da 2008'e göre yüzde 6.27 artarak 2 milyar 509 milyon 600 bin TL'ye ulaþtý. Bütçe giderleri de ayný dönemler arasýnda yüzde 8.9 artýþ göstererek, 2 milyar 575 milyon 100 bin TL'ye çýktý. Merkez Bankasý bülteninin bu sayýsýnda, bu yýl baþýndan itibaren tüketici fiyatlarý endeksi hesaplamasýnda kullanýlmaya baþlanan "2008 temel yýlý tüketici fiyat endeksi yapýsý" ile ilgili çalýþmalara da yer verildi. ERTUÐRULOÐLU MARAÞ VE TUZLA'YI GEZDÝ Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Adayý, Lefkoþa Milletvekili Tahsin Ertuðruloðlu, seçim kampanyasý çerçevesinde Maðusa Maraþ bölgesi ile Tuzla köyünü ziyaret etti. Tahsin Ertuðruloðlu Seçim Bürosu tarafýndan yapýlan açýklamada, Tahsin Ertuðruloðlu'na ziyaretleri sýrasýnda UBP eski Maðusa Milletvekili ve eski bakanlardan Tansel Doratlý da eþlik etti. Tahsin Ertuðruloðlu gerçekleþtirdiði ziyaretler sýrasýnda yaptýðý konuþmalarda, son dönemde bazý medya organlarýnda yer alan anketlerin gerçekleri yansýtmadýðýný ve halkýn "yapýlan baskýlar ve tehditler sonucunda gerçek tercihini söylemeye korkar hale geldiðini" savundu. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR BÝZ DÜNYAYA DEÐÝL, YENÝDÜNYAYA BAÐLACAYIG Bizim Mandra ÝKÝ ÝÞBÝRLÝKÇÝDEN BÝRÝNÝ TERCÝH ETMÝÞ Gazetemize gönderilen, Önder imzalý bir mektupta Ýzzet Ýzcan'ýn basýn açýklamasý eleþtirildi. Vatandaþýmýzýn mektubu özetle þöyle: "Dün gazetelerde Birleþik Kýbrýs Hareketi'nin almýþ olduðu bir kararý okudum. Belki de onbeþ günden beri BKP'nin Talat'ý destekleyeceði gazetelerde yazýldý, çizildi. Televizyonlarda radyolarda söylendi. BKP Parti Meclisi kararý olarak Cumartesi günü basýn toplantýsý yapýlarak bu durum kamuoyuna duyuruldu. Bu ne perhiz, ne lahana turþusu Ben bir sol görüþlü vatandaþ olarak Ýzcan'a þunu sormak istiyorum. Madem ki BKP Parti Meclisi daha önce böyle bir karar almadýydý, neden Talat'ýn destekleneceði ayyuka çýkmýþtý? Çakýcý imzalanan belgeleri basýna ilan olarak verdi. Acaba Ýzcan da verecek mi? Baþka alternatif kalmamýþ ve ikisi arasýnda kaldýðý için BKP Talat'ý destekleme kararý almýþ. Buna gülünür Ki ben öyle yapýyorum Talat'la Eroðlu'nu çözümcü ve milliyetçi olarak ayýrýyorlar. Bana çözümcülerin dediklerini, çözüme yaptýklarý katkýyý anlatsýnlar. Bir de milliyetçiliðin ne demek olduðunu Ergenekon'cu Denktaþ'la kucak kucaða deðil miydi, CTP daha düne kadar? Bunlar nasýl unutuldu bir anda Bana AKEL'den talimat geldi Talat'ý destekleyeceðim desin olsun bitsin. Hristofyas'la bu konuda görüþme yaptýðýný da söyleyen kendisidir Hristofyas kendisine imzalanan belgeleri gösterdiðini övünerek anlatmýyor mu? Herkesin dilindedir bu Türkiye'nin güdümünde olanlara hizmet için çýrpýnýyor Ýzcan da Eroðlu'yla Talat arasýnda ayýrým olamaz. Ýkisi de Türkiye'nin emrinden bir adým dýþarýya atacak durumda deðiller.. Ýzcan'a iki çift de sözüm olacak Karþýlaþtýðýmýzda Nerede olursa olsun Beþiktepeli'yi neden desteklemedi? Beþiktepeli kendi taleplerinden daha farklý isteklerle mi yola çýktý? BKP yurtsever güçlerin yanýnda duruyormuþ Efendi efendi, aç gözünü uyandýr canýný Biz kimin ne olduðunu biliyoruz Geçmiþini de geleceðini de Ben hizmet için varým de Ama kime Eski partine Yurtseverlere sadece býçak sallýyorsun sen, baþka da deðil Talat'ýn da Ankara'nýn iþbirlikçisi olduðunu çok iyi biliyorsun. Ýki iþbirlikçi arasýnda tercih yapmayý seçtin Ýþbirlikçilikte sana yakýn olan Talat'tý Baþkalarýna da Eroðlu yakýndýr Zeki Beþiktepeli'yi desteklemek sýkar biraz. Giderdi Rum malýna yaptýrdýðýn öðrenci yurtlarý ve de aldýðýn trilyonluk kredi Ve de talep ettiðin söylenen ilave yurt yapýmý kredin Yeme bizi Ýzzet " Kýbrýs Sosyalist Partisi, "Ýþçi ve emekçilere, Kýbrýs'ýn baðýmsýzlýðýna fayda saðlayabilecek aday yoktur" iddiasýyla, hiçbir adaya destek vermeyeceklerini açýklar. Bu açýklama gerçek, ilerici, yurtsever çözüm yanlýlarý tarafýndan oldukça yadýrganýr. Herkes, "madem ki böyle bir aday yok, öyleyse siz neden kendi adayýnýzý çýkarmadýnýz?" diye sorarken sokaktaki adam, "hayret ki ne hayret... Yaseminler de mi bu evsafa haiz deðil?" diye kendi kendine söylenir.

8 8 5 Nisan 2010 Pazartesi Arada Bir Özgün Kutalmýþ Çeþitlemeler KKTC Meclisinde sýradan bir milletvekili olan Turgay Avcý geçtiðimiz hafta Ankara'ya giderek Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu ile birlikte Baþbakan Erdoðan'la birer saatlik görüþmeler yapmýþ. KKTC'ne dönüþte ise Ercan'da basýn mensuplarýna yaptýðý açýklamada Avcý, "Ankara'da TC Baþbakaný Erdoðan ve Dýþiþleri Davutoðlu ile Kýbrýs müzakereleri ve KKTC'nin bugünü, yarýný ve geleceði ile ilgili çok verimli ve faydalý deðerlendirmelerde bulunduklarýný" söylemiþ. Ýnsan Avcý'nýn söylediklerini okuyunca sormadan edemiyor. Vay be, sen neymiþsin de bizim haberimiz yokmuþ. KKTC ile birlikte bizim de bugünümüz, yarýnýmýz ve geleceðimiz Avcý'nýn aziz ellerindeymiþ. Avcý'nýn geçtiðimiz Cuma günkü yerel basýnda yer alan bu söylemi ile birlikte, ayni gün yayýnlanan TDP'nin yayýn organý Ortam Gazetesinde Avcý'nin elinde üzerinde "Direktifler" yazan TC imzalý bir zarf tutan karikatürü de yayýnlanmýþtý. Yani TDP'nin yayýn organýna göre Avcý Ankara'dan aldýðý direktiflerle KKTC'ne dönmüþtü. Tam bir kara mizah. TDP Avcý ile birlikte ayni sepete girip Talat'a destek verirken, TDP'nin yayýn organý Avcý'yý Ankara'dan direktif alan biri olarak nitelendiriyor. Düz mantýk yürütürsek, Ankara'dan direktif alan Avcý ile ayni sepette olan TDP de Ankara'dan direktif alýyor demektir. 18 Nisan'da sandýk baþýnda oy kullanacak olan TDP tabaný bunu iyi deðerlendirsin. Deðerlendirsin de Ankara'nýn deðil, tür tür yasemin tüten Kýbrýslýlarýn adayý Beþiktepeli'yi desteklesin. Çakýcý'nýn TDP'si, Ýzcan'ýn BKP'si ay baþýndan hemen önce maaþlarýn ödenemeyeceðini yazan CTP yandaþý gazeteler ile birlikte CTP'li kalemþörlerin yazdýklarýný iyi okusunlar ve deðerlendirsinler. Türkiye Eroðlu'nu deðil de Talat'ý istediði için KKTC Maliye Bakanlýðý'nýn memur ve emekli maaþlarýný ödemek için eksildiði ve her ay Türkiye'den gönderilen yardýmlarýn bu ay gönderilmeyeceðini ve memurlarýn bu ay, gününde ödenemeyeceklerini adeta zil takýp oynayarak yazýyorlardý. Memur ve emekliler gününde ödenince, bu defa maliyenin eksilen 15 milyon lirayý Yakýn Doðu Bankasý'ndan borçlandýðýný, bunun için de Suat Günsel'e Okul Öncesi ana okullara öðretmen yetiþtiren fakülteye Kýbrýslý öðrenci alýnmasý için izin verildiðini yazmaya baþladýlar. Eðer CTP'li yandaþ basýn ve kalemþörlerin yazdýklarý doðru ise Yani maaþlarýn ödenmesi için gereken para kasýtlý olarak geç yollanmýþ ve hükümet açýðý özel bankadan borçlanarak kapatmýþsa bu seçimlerimize Ankara'nýn direkt müdahalesi deðil mi? Gerçi Ankara bugüne kadar hangi seçimimize müdahale etmedi ki? CTP bu müdahaleyi hazmedebilir. Çünkü 2000 yýlýnda Gelik Restoranda Türkiye'nin sivil ve asker bürokrasisi ile uzlaþtýktan sonra hükümet olunca neler yaptýðýný ve neler yapabileceðini gördük. Eðer yazýlanlar doðru ise sözüm Çakýcý ile Ýzcan'adýr. Türkiye'nin bu açýk müdahalesine raðmen Avcý ile birlikte halâ ayni sepette Talat'a destek vermeye devam edecekler mi? Ederlerse, yarýn hangi yüzle muhalefet yapacaklardýr? Adaylýðýný açýkladýðý þölende 45 dakikalýk konuþma yapan Talat'ýn konuþmasýndan 45 tane köþe yazýsý konusu çýkar diye yazmýþtým. Görüþmelerdeki sözde ilerlemeleri anlatmak için yaptýðý basýn toplantýsýnda ise Sayýn Talat'ýn açýklamalarýndan 45 deðil 450 köþe yazýsý konusu çýkar. Salya sümük görüþmelerde sözde kaydedilen ilerlemeleri yazýlý ortak bir açýklama ile duyurmak için Hristofyas'a yalvar yakar olan Talat, eski yoldaþýndan istediði desteði bulamayýnca, kendi baþýna yaptýðý basýn toplantýsýnda bize birçok konuda nasýl ilerleme (!) saðladýðýný anlattý. Uzaktan duyan veya bilmeyen de yarýn anlaþma olacaðýný sanýr. Gelecek yazýmda görüþmelerde varýlan noktayý irdelemeye çalýþacaðým. Yalnýz eski eserler yani antikalar konusunda bile anlaþamayanlar, mülkiyet, garantiler ve toprak konusunda nasýl anlaþacaklardýr? Þimdilerde moda olan sokak jargonu deyimi ile "Traþý kesip, halka doðrularý söylesinler". EROÐLU LEFKOÞA KÖYLERÝNDE... Cumhurbaþkaný Adayý, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Baþkaný, Baþbakan Derviþ Eroðlu, 18 Nisan Cumhurbaþkanlýðý seçim kampanyasý çerçevesinde dün Lefkoþa Ýlçesi'nin bazý köylerine ziyaretlerde bulundu. UBP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre Eroðlu, sabah baþlayarak öðle saatlerine kadar dolaþtýðý Haspolat, Balýkesir, Meriç, Gaziköy, Kýrýkkale, Yiðitler ve Erdemli'de halkla kucaklaþtý. Yiðitler köyünde düzenlenen "Gafgarýt Festivali"ne de katýlan Baþbakan Eroðlu, burada vatandaþlarýn ilgisi ile karþýlaþtý ve onlarla hatýra fotoðrafý çektirdi. Cumhurbaþkaný Adayý, Ulusal Birlik Partisi Genel Baþkaný, Baþbakan Derviþ Eroðlu ziyaretlerde yaptýðý konuþmalarda, halka hizmeti en önemli görev olarak saydýðýný belirtti. TALAT GAFGARIT FESTÝVALÝ'NE KATILDI Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Adayý, Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat Yiðitler'de düzenlenen Gafgarýt Festivali'ne katýldý. Mehmet Ali Talat Seçim Komitesinden verilen bilgiye göre Talat festivalde standlarý gezdi ve piknik yapan vatandaþlarla sohbet etti. Gezintisi sýrasýnda basýna açýklama yapan Talat, "Bitki çeþitlerimizden en önemlilerinden olan hostes ve gafgarýt adýna düzenlenen bu etkinlik, floramýzýn zenginlikleri ile ilgili bilinci artýrmak ve kim "Halkýmýn iyiliði için, halkýma kulak vererek aday oldum. Görüþme masasýnda da halkýmýn menfaatlerini korumaya çalýþacaðým. Biz de elbette bir anlaþma istiyoruz, ama bu anlaþma var olan gerçeklere dayanmalý" diyen Baþbakan Eroðlu, egemenliði önemseyen, devlete sahip çýkan Kýbrýs Türk halkýnýn mutlaka hedefine ulaþacaðýný vurguladý ve þunlarý kaydetti: "Anavatan Türkiye ile birlikte çalýþacaðýz. Hiç kimse merak etmesin tüm halký kucaklayacaðýz. Ulusal Konseyi kurarak Kýbrýs Türk halkýnýn en geniþ anlamda görüþmeler sürecine katkýsýný saðlayacaðýz. 'Ben bilirim ben yaparým' dönemini sona erdirerek, ekip çalýþmasý ile yolumuzda ilerleyeceðiz. Ben de tabii ki o ekibin lideri olacaðým ve halkýmýn gösterdiði yolda iþlerin ilerlemesi için üzerime düþeni yapacaðým". bilir belki de gelecekte bunlarý uluslararasý alanda da duyurabilmek için çok yararlý olacaktýr" dedi. Talat, Kýbrýslý Türkler'de son zamanlarda, gerek flora gerek diðer alanlardaki zenginlik ve deðerleri tanýtma konusunda büyük bir duyarlýlýk gözlemlediðini de belirtti. Turizm çeþitlendirmesi açýsýndan bu tür festivallerin önemine iþaret eden Cumhurbaþkaný Talat, festivalin düzenlenmesine katký koyan herkesi kutlayarak baþarýlar diledi. Kalem Yalçýn Okut EROÐLU'NUN AVANTAJI Kamuoyu yoklamalarý Sayýn Eroðlu'nu önde gösteriyor. Anketlerin bir de manipülasyon iþlevi ve etkisi olduðu kesin; bunu kimse yadsýyamaz. Anketler bir yana, Derviþ Eroðlu'nun iki büyük avantajý var. Birincisi: Bir çözüme ulaþýlýrsa geri gönderilme endiþesi taþýyan Türkiye kökenliler. Ýkincisi: Rum yurttaþlarýmýzdan gaspedilenlerle ihya olanlar. Her iki kesim de olasý bir çözüme kuþkuyla bakýyorlar. Bu iki kesimin nüfusumuzun önemli bir kýsmýný oluþturduðu da bir gerçek. Geri gönderilmek Ve: Ellerindeki Rum mallarýný geri vermek Ýþte iki en dehþetengiz korku Bu iki dehþetengiz korkuya bir de Ankara'nýn ince hesaplarý eklenince; alýn size seçim sonucu!... Ankara'nýn ince hesaplarý da ne, demeyin Annan Planý dönemindeki referandumda Ankara'nýn ince hesaplarý, güçlü bir 'Evet' çýkarmak ve dünyaya 'barýþçý biziz' mesajýný vermekti. O operasyon baþarýldý; toplumun geniþ kesimleri manipüle edildi ve dünyaya o mesaj verildi. O günden sonra da topluma "onlar barýþ istemiyor, asýl barýþçý biziz" mavalý pompalanmaya baþlandý. Sadece birkaç soru bile bu mavalý çürütmeye yeter. Türk askerinden kurtulmak istemiyorlar mý?.. Yerleþiklerden kurtulmak istemiyorlar mý?.. Kýbrýs'ý birleþtirip yeniden evlerine, mallarýna dönmek istemiyorlar mý?.. Bu sorulara vereceðiniz yanýtlar 'hayýr' ise; evet 'onlar' barýþ istemiyor!.. Barýþçý sizsiniz!.. Nasýl barýþçý sizsiniz?.. Ýþte gerçekler ortada. Geri gönderilmek endiþesi ile yaþayan geniþ bir kesim var. Bir diðer geniþ kesim de ellerindeki ganimetlerin ellerinden alýnacaðý, hatta yargýlanacaklarý endiþesi içindeler Sayýn Talat'ýn, "Hiç kimse geri gönderilmeyecek" ya da "Vatandaþlarýmýn haklarýna dokundurtmam" gibi söylemleri de o geniþ kesimlerin oylarýna yönelik olsa gerek. Tribünlere oynamak gibi Her seçimde olduðu gibi, bu seçimde de kararsýzlarýn oylarý ne tarafa giderse, favori odur. Kararsýzlarýn hangi adaya yöneleceðini ise Ankara belirlediðine göre, Ankara kimi tutarsa sandýktan o çýkacak. Çok yazýldý; seçim oyununda partilerin birer sert çekirdekleri vardýr. Ölürler de baþka partiye ya da adayýna oy vermezler. Sert çekirdeði daha gevþek bir halka izler. Merkezden uzaklaþtýkça da halkalar daha da gevþer. Son belirleyiciler de ortalarda 'gezinen' yüzer-gezer oylar olur. Ülkemizde de, baþka ülkelerde asýl hedef kitle çok kolaylýkla manipüle edilen bu yüzer-gezer oylardýr. Kimi zaman parayla, kimi zaman baþka menfaatlerle manipüle edilip 'gezdirilen' oylar Geçen seçimler sonrasýnda Sayýn Serdar Denktaþ açýklamadý mý?.. "Evet oy satýn aldýk, ama baþkalarý da yaptý" demedi mi?.. Serdar Denktaþ hiç deðilse açýk sözlü ve dürüst davrandý. Birçoklarý onu da yapmýyor. Keza, Öpücük partisi UBP'den kopartýlýr ve CTP ile koalisyona yöneltilirken milyon dolarlarýn havalarda uçuþtuðu ve kimilerinin cebine girdiði basýna yansýmadý mý?.. Lamý cimi yok; Ankara istediði adayý iþbaþýna getirecek. Talat kazanýrsa, Ankara, hükümetin baþýndaki Eroðlu ile O'nu kontrol edecek. Yok eðer Eroðlu kazanýrsa bu kez CTP ile O'nu kontrol edecek. Ankara, ya da herhangi bir egemen güç, arka bahçesinde bütün önemli köþe baþlarýnýn ayný partide olmasýný istemez; her ne kadar geçmiþte bunu CTP'ye bahþetmiþse de, þimdi þartlar deðiþmiþtir. Bu tezden hareket edersek, Talat yerinde kalacak. Fakat, Ankara statükoyu sürdürmek niyetindeyse -ki öyle görünüyor- dünyaya ve AB'ye "Ne yapalým demokrasi var, iradeleri böyle tecelli etti" demek isterse, o zaman Eroðlu'nu iþbaþýna getirecek Kýbrýslýtürkler ve iradeleri mi?.. "O da ne; biz beslemesek açlýktan aðzýnýz kokacak!..."

9 5 Nisan 2010 Pazartesi Tünel ALINTI AKP SORUNU KÝÞÝSELLEÞTÝRDÝ AKP bazý sorunlar saptadý, tanýmladý ve çözüm aramaya baþladý. Önerilere bakýnca, özellikle yargýnýn 'kendisiyle uðraþtýðý' kanýsýnda olduðunu yani sorunu kiþiselleþtirdiði anlaþýlýyor ve çözmek için anayasanýn deðiþtirilmesinden yana. Ortada yaklaþýk 20 maddelik bir paket var ve yarýsýndan çoðu yargýya iliþkin. Diðer deðiþiklikler çoklukla göz kýrpma mahiyetinde. Çoðu tartýþmalý olan önerilerin bir kýsmýnýn demokratikleþme açýsýndan olumlu yanlarýnýn bulunmasý AKP'nin sorunlarý kiþiselleþtirmediði anlamýna gelmez, ikisi ayný anda mümkün. Bir de þu var tabii: Demek ki 2010'un Türkiyesi'nde yargý organlarýna üye seçme yöntemi, Kürt sorunundan çok daha öncelikliymiþ. Murat SEVÝNÇ (Radikal ÝKÝ) DÝPNOT Türkiye'nin Talat'ý desteklemesi üzerine 2005 seçimlerinde Rauf Denktaþ ilk kez aday olmamýþtý. TÜRKÝYE'NÝN MASUM OLDUÐUNA BEN DE ÝNANDIM ARÞÝV TARÝH 22 ÞUBAT, 2009 Bakýn 4 milyon dolarlýk kredinin altýndan daha neler çýktý... Cafer Gürcafer'in KADA Ýnþaat Þirketi'ndeki Ortaðý 'Zeus' Casino'nun patronu Ayhan Kurt çýktý. Gözden kaçmayanlar... BUYRUN SAYIN TALAT Talat "Dün, Denktaþ'ýn Kýbrýs Türk halkýnýn ancak sinek kadar önemli olduðunu ifade etmesiydi" diyor. Hayýr sayýn Talat. Bu dediðiniz dün deðil, ondan önceki gündü. Çünkü dün yine siz vardýnýz. Hükümette de CTP vardý. Dün, CTP'nin eline bir hükümet geçirdi diye yandaþlarýna yaptýðý kýyaklarýn dozunu fazla kaçýrmasý ve kýyaklar yüzünden kayýp gitmesiydi. "Kim KKTC'ye hizmet etmiþ, kim KKTC'yi yüceltecekmiþ, tartýþalým" diyorsunuz, bir de. Tamam bize uyar, Afrika'ya buyrun, yaptýðýnýz hizmetleri ve KKTC'yi yücelteyim derken Kýbrýs Türkünü nasýl batýracaðýnýzý size anlatalým... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Ülkem ve insaným için endiþeleniyorum ve onlarýn mutluluðu, huzuru için her þeyi yaparým gerekirse çöpçülük bile yaparým" Tahsin MERTEKÇÝ (Eski BDH milletvekili) Aklýnýzda bulunsun Böyle beslen, saðlýklý kal! Çok sayýda diyetisyen, antropolog, doktor, hemþire, anne ve büyükanneyle konuþan yazar Michael Pollan beslenme alýþkanlýklarýný sonsuza dek deðiþtirebilecek "Gýda Kurallarý"ný kaleme aldý... Ýþte yazardan 8 beslenme önerisi: Ekmek ne kadar beyazsa, ölümünüz o kadar yakýndýr. Sütün rengini deðiþtiren mýsýr gevreklerini yemeyin. Büyükannenizin tanýmadýðý gýdalarý satýn almayýn. Acýktýðýnýzda yemek yiyin, sýkýldýðýnýz zaman deðil. Tabaðýnýz ne kadar renkliyse, o kadar saðlýklýdýr. Ýçindekiler listesi uzadýkça, zarar artar. Yemeðinizi tadýný çýkarabilecek kadar yavaþ yiyin. Eninde sonunda çürüyeceði kesin olan gýdalarý tercih edin. "Eðer BM parametrelerinin dýþýna çýkan lider baþa gelirse, müzakerelerin sürmesi beklenmemeli." Aleksander DOWNER Memleketimden manzaralar 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... KIBRIS TÜRK BASINI OKULDAN ÇOKTAN ATILDI Kýbrýs Türk Basýný sýnavdan geçiyormuþ ve daha sýnav bitmeden sýnýfta kalanlar çokmuþ. Böyle yazýyor Büyük Gazteci. Yahu Kýbrýs Türk Basýný girdiði bütün sýnavlardan çakalý, okuldan atýlalý yýllar oldu, siz sýnava girdi, sýnýfta kaldý diyorsunuz. Yýllardýr boþta geziniyor üstelik, hükümetteki partilere ve kumarhaneli otellerin sahiplerine yalakalýk yaparak köþe dönüyor. Yeniden okula girmeye hak kazansa, ana sýnýftan baþlayacak. E düþünün artýk bu Basýn okuyacak da, sýnýf geçecek de, gerçek anlamda bir basýn olacak... Ölme eþeðim ölme... Roni Margulies: 'Türkiye'de tüm azýnlýklara karþý yaygýn ve derin bir ýrkçýlýk vardýr'... Faþistlerin ve bazý þeriatçýlarýn ýrkçýlýðý beni rahatsýz etmez. Asýl korkutucu olan, ýrkçý olmamasýný beklediklerimin ýrkçýlýðý. Ýkinci Dünya Savaþý yýllarýnda Ýnönü hükümeti Varlýk Vergisi ni uygular. Kimden ve ne kadar alýnacaðý ýrk temeline göre belirlenmiþtir. Vergi tümüyle Yahudilerden alýnýr. Ýlginç olan, bu vergi karþýsýnda aydýnlarýn tavrý. Ýstisnasýz denebilecek kadar yaygýn bir þekilde, Yaþar Nabi Nayýr, Zekeriya Sertel, Ferit Melen ve daha nice aydýn Yahudiler yüzyýllardýr sülük gibi bu memleketin kanýný emiyor diye yazýlar yazarlar. Yani verginin aslen Yahudilerden alýndýðýnýn farkýndadýrlar ve bunu doðru Afrika nýn sizin için týk ladýklarý... bulurlar! Bir Allah ýn kulu çýkýp bu verginin ýrkçý bir uygulama olduðunu belirtmek ihtiyacýný hissetmez. Ýnönü hükümeti 1964 te Kýbrýs konusunda bir anlaþmazlýk çýktýðýnda 50 bin Rum u sýnýrdýþý eder. Türkiye nin aydýn ve solcu larý, örneðin Niyazi Berkes, bu uygulamayý destekler. 30 yýl sonra, Hülya Demir le Rýdvan Akar bu olayla ilgili bir kitap yayýmladýðýnda, Toktamýþ Ateþ Cumhuriyet sayfalarýndan veryansýn eder ve uslu durmayan Rumlarýn sýnýrdýþý edilmesinin doðal olduðunu anlatýr! Toktamýþ Ateþ in ne aydýn, ne liberal, ne de solcu olduðunu kendisi hariç herkes biliyordur, ama iþin korkunç yönü þu ki bu adam faþist de deðil. Birkaç yýl önce, ÝSKÝ skandalýna adý karýþanlar arasýnda Yahudi asýllý bir holding sahibi de vardý. Saðcý gazeteler holding sahibine sermayeyi temsil ettiði için deðil, Yahudi olduðu için saldýrýyordu. Doðu Perinçek in Aydýnlýk gazetesi ýrkçýlýðýný ortaya döküyordu. Perinçek bugün maalesef sadece Ergenekoncu olduðu iddiasýyla hapiste, ýrkçý olduðu için deðil. En sevdiðim örnek þu: Ben Cahit Tanyol u kültürlü ve aydýn sanýrdým. Yahya Kemal üzerine yazdýðý kitabý okuduðumda, Marksist olduðunu öðrendim. Kitabýn önsözünde þöyle der Tanyol: 20 nci yüzyýlýn burjuvasý, yerini Yahudileþmiþ bir sermayeye býrakýyor. Kendini Marksist olarak tanýmlayan bir kiþinin sermayeyi ýrksal temelde tanýmlamasý cehaletten mi kaynaklanýr bilemem, ama belli ki Cahit Tanyol ýrkçý olduðunun farkýnda bile deðil! Bu örnekleri sýralamamýn nedeni þu: Türkiye de yaþayan bir Ermeniden bir þikâyet duydunuz mu? Yok diyen Bedros Þirinoðlu gibi, Yahudi cemaatinin ileri gelenleri de þikâyet etmez, mutluluk tablolarý çizerler. Ýnanmayýn. Türkiye de tüm azýnlýklara karþý yaygýn ve derin bir ýrkçýlýk vardýr. Daha vahimi, bu ýrkçýlýk saðcýlarla faþistlere özgü deðildir, bizzat Kemalizm den kaynaklanýr, devletin iliklerine iþlemiþtir. (3 Nisan 2010 Taraf)

10 10 5 Nisan 2010 Pazartesi Baþsavcýlýk'ýn 2009 raporu Hukuk sisteminde reform gerekiyor KKTC'de hukuk ve adalet alanýnda yaþanan sýkýntýlar, Baþsavcýlýk'ýn (Hukuk Dairesi) 2009 raporunda dile getirildi. Baþsavcýlýk, mevzuattaki sorunlarýn aþýlmasý için Avrupa Birliði müktesebatýna uyum çalýþmalarýna hýz verilmesi gerektiðini belirtti yýlýnda ceza davalarýnda artýþ olduðu ve baþý; karþýlýksýz çek, uyuþturucu ve adam öldürme gibi suçlarýn çektiði kaydedilen raporda, Ceza Yasasý'nýn gözden geçirilmesi ve özellikle günümüz hukuk anlayýþýna ters diye nitelenen "ahlaka aykýrý suçlar" bölümündeki tüm maddelerin kaldýrýlarak, cinsel konularda çaðdaþ düzenlemeler yapýlmasý gerektiði vurgulandý. Baþsavcýlýk raporunda, dünyada hýzla artýþ gösteren internet suçlarýna karþý da KKTC'de henüz mevzuat olmadýðýna iþaret edildi; mali polis biriminin oluþturulmasý istendi. Baþsavcý Aþkan Ýlgen imzasýyla hazýrlanan ve Cumhurbaþkaný'na, Cumhuriyet Meclisi'ne ve Bakanlar Kurulu'na sunulan "Baþsavcýlýk 2009 raporu"nda, dairenin 2009 yýlýndaki faaliyetlerini gösteren çizelge yanýnda dairenin görüþ ve önerilerine de yer verildi. YÜKSEK MAHKEME'DE 322 DAVADA MÜDAFAA Devletin, Cumhurbaþkaný'nýn, Baþbakan'ýn, Bakanlar Kurulu'nun, bakanlarýn ve diðer devlet organlarýnýn hukuki danýþmaný olan Baþsavcýlýk, geçen yýl Yüksek Mahkeme huzurunda 322 davada müdafaa yaptý. Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nde 16 bin 227; Gazimaðusa Kaza Mahkemesi'nde 7 bin 16; Girne Kaza Mahkemesi'nde 7 bin 785; Güzelyurt-Lefke Kaza Mahkemesi'nde 2 bin 502 dava ve istidada görev yapan Hukuk Dairesi, Lefkoþa'da 2 bin 359, Gazimaðusa'da 473; Girne'de 537 ve Güzelyurt ve Lefke'de 38 polis dosyasýna mütalaa verdi. 2009'da Askeri Mahkeme'de bin 86 dava açýlýrken, daire 653 görüþ verdi. Hükümlülerin iadesiyle ilgili 275 iþlem yapan Hukuk Dairesi, adli yardýmlaþmayla ilgili bin 490 yazýþma yaptý ve 2 bin 641 kiþinin limanlardan geri gönderilmesi iþlemi yürüttü. Baþsavcýlýk raporunda, KKTC ile Türkiye arasýnda Hukuki, Ticaret ve Cezai Konularda Adli Yardýmlaþma, Tanýma ve Tenfiz, Suçlularýn Geri Verilmesi ve Nakil Sözleþmesi (Onay) Yasasý uyarýnca yapýlan iþlemlerin hacminde sürekli bir artýþ trendi n "AB müktesebatýna uyum çalýþmalarýna hýz verilmeli..." n "Ceza yasasý gözden geçirilmeli; ahlaka aykýrý suçlar bölümü kaldýrýlmalý, cinsel konularda düzenleme yapýlmalý..." n "2009'da ceza davalarý arttý, davalarda baþý karþýlýksýz çek, uyuþturucu ve cinayetler çekiyor" n "Ýnternet suçlarýna karþý hýzla mevzuat ve mali polis oluþturulmalý..." görüldüðü belirtiliyor. "ARTAN SUÇLAR CÝDDÝ ÝÞ YOÐUNLUÐU YARATIYOR" 2008'e oranla geçen yýl ceza davalarýnda özellikle bazý suçlarda belirgin artýþ olduðu kaydedilen rapora göre, karþýlýksýz çek, uyuþturucu maddeler, adam öldürmeyle ilgili suçlardaki artýþ ve bu gibi ciddi davalardaki artýþýn çok ciddi iþ yoðunluðu yarattýðý vurgulanýyor. "APARTMAN YÖNETÝMÝYLE ÝLGÝLÝ YASAL DÜZENLEME YOK" Hukuk alanýnda alýnmasý gerekli önlemlerle ilgili tavsiyelere de yer verilen raporda, apartman yönetimiyle ilgili yasal düzenleme yapýlmadýðý için, apartmanlarýn boyanmasý, tamiri ve temiz tutulmasý gibi "basit" sorunlarýn bile çözümlenemediði; 1989'da yürürlüðe konulan ve birçok çaðdaþ ülkedeki yasanýn aynýsý olan Ýmar Yasasý'nýn, yaþanan son tabiat olaylarýyla, özellikle mühendislik alanlarýndaki uygulamalarda adaptasyonunun henüz yeterince yapýlmadýðýnýn görüldüðü anlatýldý. "ÝNTERNET SUÇLARININ ARTACAÐINI SÖYLEMEK KEHANET DEÐÝL" Ýnternet aracýlýðýyla iþlenen suçlarda dünyada çok hýzlý bir artýþ bulunduðuna iþaret edilen raporda, "Bu tür suçlarýn dünyadaki artýþ hýzýna paralel artacaðýný söylemek kehanet deðildir. Uzmanlýk gerektiren bu tür suçlarýn ülkemizde yaygýnlaþmasý halinde, hukuki altyapý olsa bile, bu tür suçlarla mücadele edebilen ve soruþturabilen bir yapýnýn oluþturulmasýnýn da uzun zaman alabileceðini hesaba katarak, en hýzlý bir þekilde mevzuat konusunda çalýþmalar baþlatýlmasý gerektiði kanaatindeyim" ifadelerine yer verildi. Birçok suçun önlenmesine katký saðlayacak gereksinimlerden birinin de mali PAPA: PASKALYA ÝNSANLIÐIN GERÇEK KURTULUÞUDUR Roma Katolik Kilisesi'nin lideri Papa 16. Benediktus, Hristiyanlarýn Paskalya yortusuyla, ete kemiðe bürünmüþ Tanrý olduðuna inandýklarý Ýsa'nýn çarmýha gerilip ölmesinin akabinde yeniden diriliþini yad ettiklerini hatýrlatarak, "Paskalya insanlýðýn gerçek kurtuluþudur. Tanrý'nýn kuzusu olan Mesih, kanýný bizim için dökmeseydi, hiç bir umudumuz olamazdý. Öyle bir durumda bizim ve dünyanýn kaderi de ölüm olurdu" dedi. Paskalya nedeniyle Vatikan'da düzenlenen merasimde konuþma yapan Alman Papa 16. Benediktus, Paskalya mesajýnda Orta Doðu'ya da deðinerek, þu ifadeleri kullandý: "Rab Ýsa'dan, baþta Kutsal Topraklar olmak üzere Orta Doðu'da onun ölümünün ve diriliþinin kutlu olmasýný niyaz ediyorum. Irak baþta olmak üzere oralarda acý çekmekte olan Hristiyan cemaatlerine, Ýsa'nýn diriliþinin bir teselli ve cesaret kaynaðý olmasýný diliyorum. Dirilen Ýsa'nýn, Pakistan ve benzeri ülkelerde ölene dek takibata maruz kalan Hristiyanlara inançlarýnda sebat vermesini diliyorum." polis biriminin oluþturulmasý olduðu kaydedilen Baþsavcýlýk raporunda, birçok suçun kökeninde "büyük paralar döndüðü", bu yüzden mali polise ihtiyaç duyulduðu belirtiliyor. Kara Para Aklanmasýnýn Önlenmesi Yasasý'nýn da bu amaca yönelik olduðu ancak yasa gereðince oluþturulan kurulun yetersiz kaldýðý ifade edilen raporda, gayrý meþru para takibi için hem mali konularda uzman, hem de toplumda gayri meþru para kazanan insanlarý tespit edebilen bir organizasyon ihtiyacýna iþaret ediliyor. CÝNSEL KONULAR Acil konulardan birinin "cinsel konular" olduðu belirtilen raporda, "insaný mahvedici bir takým fiil veya eylemler söz konusudur. Bir kadýnýn veya erkeðin yaþadýðý bir cinsel iliþkinin yüzlerce kiþinin cep telefonu kameralarýnda ve internet sitelerinde dolaþmasý gibi " deniliyor. Anayasanýn 19. maddesinin "özel hayatýn gizliliðini" temel hak saydýðý vurgulanan raporda, þantaj ve çocuklarýn cinsel istismar malzemesi kullanýlmasý, baský ve zorla cinsel iliþkiye girilmesi gibi suçlar nedeniyle Ceza Yasasý'nýn acilen gözden geçirilerek, bu tür suçlarýn mevzuata kazandýrýlmasý gerektiði belirtiliyor. Acilen gereksinim duyulan birtakým suç ve cezalarýn ihdasý dýþýnda, Ceza Yasasý'ndaki birçok maddenin ihdas edilmeleri amacý bakýmýndan da çaðdýþý kaldýðý ifade edilen Baþsavcýlýk raporunda, örnek olarak Ceza Yasasý'ndaki "ahlaka aykýrý suçlar" bölümü gösterildi ve bu bölümdeki tüm maddelerin kaldýrýlarak, tekrardan cinsel konularda düzenleme yapýlmasý gerektiði görüþüne yer veriliyor. Raporda þöyle deniliyor: "GÜNÜMÜZ HUKUK ANLAYIÞINA TAMAMEN TERS" "Çünkü suç maddelerinin ihdasýndaki amaç; namusun korunmasý ve gayrý meþru çocuk doðumunun engellenmesine yöneliktir. Keza bu suçlar, namus anlayýþýný kiþi hakký üzerinde tutan bir anlayýþ olduðu bir yana, kadýn-erkek ayrýmcýlýðý da yapmaktadýr. Mesela bir kadýnýn ýrzýna geçme sayýlmayacak biçimde, yani duhul olmadan, bu kadýnla zorla cinsel iliþkide bulunulursa bu hafif bir suç olur ve cezasý 2 yýla kadar hapislik cezasýdýr. Ancak ayný cinsel iliþkide duhul söz konusu olursa cezasý müebbet hapis cezasýdýr. Bu örnekleri çoðaltmak mümkündür. Böyle bir anlayýþ veya amaçla hazýrlanan bir mevzuat, günümüz hukuk anlayýþýna tamamen terstir." Baþsavcýlýk 2009 raporunda, mevzuatýn günün gerçek ve gereksinimlerine göre bir bütün olarak elden geçirilmesi gerektiði belirtilerek, dünyadaki deðiþim ve deðiþimin yarattýðý koþullarýn, sadece mevcuda sarýlarak veya mevcudu yumurta kapýya dayandýðýnda yapýlan deðiþikliklerle sürdürmenin olasý olmadýðý anlatýlýyor. "YASALAR LALE TARLASI" "Yasalarýn lale tarlasýna benzemeye baþladýðý", birçok yasanýn yýlda 3-4 kez tadilata uðradýðý, bunun hem Meclis'e hem de Hukuk Dairesi'ne gereksiz zaman harcamasýna neden olduðu kaydedilen raporda, teknolojik deðiþim, küreselleþmenin ekonomiye etkilerinin, hukuk alanýnda da deðiþimlere neden olduðu kaydediliyor. Baþsavcý Aþkan Ýlgen raporun sonunda, "Avrupa'nýn, küreselleþmenin hem ekonomik hem de hukuki anlamda laboratuarý haline geldiði bütün dünyaca kabul edilen bir gerçektir. Bütün bu gerçekler ýþýðýnda AB müktesebatýna uyum çalýþmalarýna hýz verilmesi halinde bu tür sorunlarýn çok daha kolay çözüleceði inancýný taþýmaktayým" ifadelerine yer verdi. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Kelimeler de can yakýyormuþ Almanya'da Jena Üniversitesi'nde yapýlan bir araþtýrma, acýyla ilgili kelimelerin, bu konuda verilen danýþmanlýðýn yatýþtýrmaktansa, fiziksel acýnýn þiddetini artýrdýðýný ortaya koydu. Örneðin doktorlarýn aþý yapmadan önce "Bu acýtabilir" uyarýsý yapmasý aslýnda acýyý þiddetlendiriyor. Araþtýrmada "azap", "iþkence", "yorucu" gibi kelimelerin beyindeki acý bölgesini uyardýðý, hatta acý veren bir durum olmamasýna raðmen öyle hissedilmesine neden olduðu keþfedildi. Araþtýrmacýlardan Maria Richter, doktorlarla aðrýlar hakkýnda yapýlan konuþmalarýn beyindeki "acý matriksi" denilen bölgedeki hareketliliði artýrabildiðini ve bu nedenle hissedilen acýnýn da þiddetlenebileceðini söyledi. Araþtýrmacýlar insanlarýn kelimelere olan tepkilerini incelemek için manyetik rezonans (MR) ve tomografiden yararlandý. Reaksiyonlarýn sadece negatif kelimelere dayanýp dayanmadýðýný öðrenmek için insanlara "korkunç", "iðrenç" gibi kelimelerin de söylendiði, ancak ayný etkinin görülmediði açýklandý. Her gün 4 yalan kesin! Ýngiltere'de yapýlan bir anket insanlarýn yalan söyleme alýþkanlýklarýyla ilgili ilginç sonuçlar ortaya çýkardý. Ankete göre en popüler yalan "telefonum çekmiyordu"... Araþtýrma sonucuna göre bir insan her gün ortalama dört yalan söylüyor. Ankete katýlan 6 erkekten biri en çok kýz arkadaþlarý ya da eþlerine yalan söylediklerini itiraf etti. Kadýnlarýn yüzde 40'ýndan fazlasý ise aldýðý kýyafetlerin gerçek fiyatý hakkýnda doðru bilgi vermiyor. Ýnsanlarýn yüzde 75'i kadýnlarýn daha iyi yalancý olduðunu düþünüyor. Araþtýrma, erkeklerin yüzde 58'inin, kadýnlarýnsa yüzde 46'sýnýn yalan söylerken yakalandýðýný gösteriyor. Ýþte en popülerleri: Telefonum çekmiyordu. Üzerimde nakit para yok. Her þey yolunda. Çok güzel görünüyorsun. Seni gördüðüme sevindim. Seni arayacaðým. Biz sadece yakýn arkadaþýz. Yakýn zamanda görüþmeliyiz. Yoldayým. Kalçan onu giyince büyük durmuyor... 'Düþük bel' savaþý baþlattýlar Brooklyn'den senatör Eric Adams, 'düþük bel' savaþý veriyor. Son dönemde erkekler arasýnda popüler hale gelen düþük pantolon modasýna bir son verilmesi çaðrýsýnda bulunan Senatör Eric Adams, 'Pantolonunuzu çekerseniz, insanlarýn size daha fazla saygý duymasýný da saðlayabilirsiniz' dedi. ABD Baþkaný Barack Obama da daha önce 'Bazý insanlar sizin iç çamaþýrýnýzý görmek istemeyebilir. Ben de onlardan biriyim' ifadesini kullanmýþtý. Hiç bitmeyen piller! Güneþ ve rüzgardan daha kolay çevre dostu enerji elde edilebilir mi? Artýk bu sorunun cevabý evet. Çünkü Michigan Üniversitesi'nden araþtýrmacýlar havadaki titreþimleri enerjiye dönüþtürebilen jeneratörler geliþtirdiler. Köprüdeki trafikten, fabrikada çalýþan makinelerden ya da yalnýzca kollarýnýzý salladaðýnýzdaki titreþimleri alýp enerjiye çeviren bu aygýtlar, yakýn bir zamanda arabalarý ya da motorsiklektlerinizi çalýþtýrmayacak ama saatleriniz, kablosuz alýcýlarýnýz için enerji saðlayabilecekler. Araþtýrmacýlar üç adet prototip üretti ve dördüncüsü de yolda. Ýlk iki prototipin enerji dönüþümü elektromanyetik bir ateþlemeyle baþlýyor. Sonuncusu ve boyutu 1 santimetre küp olan en küçüðü ise üstünde gerilim olduðu zaman þarj oluyor.

11 5 Nisan 2010 Pazartesi 11 DÜNYADAN... DÜNYADAN... Gençler çevre için pedal çevirdiler Bisikleti sevdirmek ve geliþtirmek için pedal çeviren gençler, çevre kirliliði karþýtý olarak bisikleti sevdirmeyi amaçlýyorlar... ( Mustafa ERKAN) "Savaþa, küresel ýsýnma, çevre kirliliði ve nükleere karþý" bisiklet sürüþ etkinliði düzenlendi. Etkinlik Pazar gün (Dün) saat 09.00'da dünyanýn en büyük çevre problemlerinden biri haline gelen küresel ýsýnma iklim deðiþikliði hakkýnda kamuoyunun dikkatini çekmek için 60 kadar genç pedal çevirdiler. Genç kýzlarýmýzýn da ilgisini çeken bisiklet sürüþ etkinliði Fuar önünden baþlayýp Gönyeli- Kermiya-Alayköy'e kadar olan toprak yol parkurunda gerçekleþtirildi. Çevreci olan bisikletin kullanýmýný sevdirmek ve geliþtirmek amacýyle gerçekleþtirilen etkinliði Küçük Kaymaklý Spor Klübü, Kanal T, Saðlýk, Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý'na baðlý YDÜ Doða ve Çevre Eðitimi Kulübü, Akcan bisiklet katkýlarýyle ve Faysal Sadýkoðlu hocanýn gözetimiyle gerçekleþti. YDÜ Doða ve Çevre Eðitimi Kulüp Baþkaný Zehra Kundakçý mesajýnda, "Dünyamýz her geçen gün yokoluyor. Gelecek nesillere yaþanabilir bir mekan býrakmamýz lazým. Bize küçük gibi görünen ama kitleler kullanýnca çýð gibi büyüyerek, oldukça etkili önlem alabileceðimiz çevreci olan bisikletlerin kullanýmýný sevdirmek ve geliþtirmek durumundayýz. Çünkü insanlarýn yaþamboyu spor alýþkanlýðý kazanmasý ve saðlýklý nesiller yetiþtirmesi için bisiklet oldukça önemlidir" dedi. 2. GENÇLÝK ÞÖLENÝ DÝPKARPAZ'DA YAPILDI Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý Gençlik Dairesi Müdürlüðü Dipkarpaz'da "Gençlik Þöleni" gerçekleþtirdi. Festivalin açýlýþýna Baþbakan Derviþ Eroðlu da katýldý. Gençlik Dairesi Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre Akdoðan'dan sonra Dipkarpaz'da gerçekleþtirilen festivalin ikincisinin açýlýþýnda konuþan Baþbakan Derviþ Eroðlu, gençlik kötü alýþkanlýklardan ne kadar uzak tutulabilirse toplumda o kadar saðlam ve saðlýklý bir yapý oluþturulacaðýný kaydetti. Eroðlu, Gençlik Dairesi'ne bu anlamda çok büyük bir sorumluluk düþtüðünü dile getirerek, daire personelini baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý tebrik etti. Etkinliklerde Dipkarpaz Ýlkokulu, Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoðan Ortaokulu, Gençlik Dairesi Dipkarpaz Gençlik Merkezi, Gençlik Dairesi Akdoðan Gençlik Merkezi, Gençlik Dairesi Vadili Gençlik Merkezi, Güzelyurt Sanat Derneði (GÜSAD), Güzelyurt Amatör Sanatçýlar Derneði (GASAD), Akçay Kültür Sanat Derneði (AKDER) ve Sinerji Derneði'nin gösterileri yer aldý. Çeþitli gençlik aktivitelerinin de yer aldýðý etkinlikte, çocuklarýn paraþüt gösterisi ile Akademi Sanat Derneði'nin (ASDER) animasyon etkinlikleri, Þölen Grup Garavolli ile Güzelyurt Halk Müziði Derneði'nin mini konseri yer aldý. Dünyanýn en ünlü yumurtalarý ABD'li sanatçý John Lamouranne 32 yýldýr ünlülerin yumurtadan portrelerini yapýyor. 1978'de Paskalya için kýzýna, üzerinde Disney karakterlerinin olduðu yumurtalar boyayan Lamouranne, o günden beri profesyonel olarak yumurta boyuyor. Spiderman'den Bono'ya, Simpsonlar'dan David Beckham'a pek çok ünlünün portresini yumurtaya boyayan Lamouranne'in son eserleri arasýnda Barack Obama, Michael Jackson, Rolling Stones, The Beatles, Elvis Presley var. Lamouranne yumurtalarýný internet üzerinden satýyor. 'Dedikodu nasýl yayýlýr?' sorusuna bilimsel yanýt! Ünlülerin dedikodusu internette son hýzla nasýl yayýlýr sorusunun yanýtý, matematiksel olarak formüle edildi. Roma'daki La Sapienza Üniversitesi uzmanlarý dedikodunun yayýlmasý konusunda internetin gücünü ölçmek için bir denklem yarattý. Ekibin lideri Alessandro Panconesi denklemin, haberler ve dedikodunun bugünlerde nasýl olup da bu kadar hýzlý, virüs gibi yayýlabildiðini açýkladýðýný söylüyor. Fransa Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy ve eski model ve þarkýcý eþi Carla Bruni'nin birbirlerini aldattýklarý yönündeki söylentiler, ondan önce de golf yýldýzý Tiger Woods'un sevgilileriyle mesajlaþmalarý gibi dedikodular, bloglar, Facebook ve Twitter gibi aðlar aracýlýðýyla dakikalar içinde dünyaya yayýlmýþtý. Ekip formüllerini bir söylenti yayýp test de etmiþ. Prof. Panconesi, bir araþtýrma grubunun hükümetin söz verdiði araþtýrma fonunu alamadýðýný 'tweet'ledikten 17 saat sonra Corriere della Sera gazetesinde araþtýrmayla ilgili bir sayfalýk haber yayýmlanmýþ. Ekibin bulduðu formülse þöyle: Dedikodunun yayýlmasý için gereken zaman = (log v / iletkenlik) x (log 2 / iletkenlik)... Formüldeki 'log' logaritmayý,'v' ise iletiþim sürecine katýlan taraflarýn sayýsýný ifade ediyor. Dünyanýn en küçük ve en zeki çocuðu... O henüz 3 yaþýnda... IQ'su 140 çýkan dâhi çocuk daha þimdiden en az dünyanýn en zki insanlarý arasýnda gösterilen eski ABD Baþkaný Bill Clinton ve Fransýz Devrimi'nin Generali Napolyon Bonapart kadar zeki... William Goldstraw, Britanya'daki þehir ve kasabalarýn hemen hepsini biliyor. Yaþýtlarý yoldaki rengârenk otomobillere bakarken, o plakalara bakýp onlarý ezberliyor. Dâhi çocuðun annesi Lynn Goldstraw (45), "William bir þey gördüðünde onu asla unutmuyor" dedi. Annesi ayrýca küçük William'ýn otomobilin arkasýnda oturup, eline geçirdiði bir harita ile yolu izlediðini, kasaba ve þehirleri ezbere bildiðini söyledi. Küçük William daha þimdiden tarihleri anlýyor, saati söylüyor, yabancý çocuk programlarýný TV'den izleyerek Çince ve Ýspanyolca konuþabiliyor. William Goldstraw, sadece ait olduklarý toplumun yüzde 98'inden daha zeki olan kiþilerin dahil olabildiði MENSA'nýn en küçük üyesi olarak da þimdiden tarihe geçti.

12 12 5 Nisan 2010 Pazartesi KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Daðdan endim hýzýnan Çala yedim duzunan Baþým belâya girdi Bir ufacýg gýzýnan BÝR KADIN MASAL ÝSTER Cem Þancý Destek Yayýnevi sayfa "Devir deðiþti. Ýnsanlar artýk komedyenleri ciddiye alýyor. Politikacýlara gülüyor." Will Rogers oysa milyon sebep vardý 'Hayýr' haykýracak olmadý o miskin "Evet"in peþine düþtük insan sevgisi 'iþimiz olana kadar'dýr bizde milyon kere 'Hayýr', bir miskin 'Evet'e yenik düþer kadýnlarýný yalnýz yatakta öpenlerde Aydýn Adamoðlu "Yurttaþým Gardaþimu" adlý þiirinden PAZARTESÝ ÖYKÜLERÝ / Dt. Atilla Bilgen O sabah erkenden kalkmýþ, tekstil atölyesindeki iþime gitmiþtim. Sýradan bir gündü. Her zamanki gibi öðle tatiline kadar çalýþmýþ, sonra da yemekhaneye inmiþtim. Pazartesileri bizim fabrikada menü hiç deðiþmezdi; nohut, beyaz pilav ve kaysý hoþafý. Henüz ilk lokmamý almýþtým ki Ayhan, "Afiyet olsun" diyerek yanýma oturdu. Yaklaþýk on yýldýr birlikte çalýþýyorduk. Uzun boyundan dolayý herkes onu "Sýrýk" diye çaðýrýrdý. Yaþadýðý hayattan sürekli þikâyet ederdi. Bir iþ çevirip kýsa yoldan zengin olmak ve kapaðý Ýstanbul'a atmak, en büyük hayaliydi. "Þuraya bak; yine nohut, hem de etsiz. Allah'ým içimde nohut aðacý çýkacak" dedi homurdanarak. "Þikâyet edeceðine karnýmýz doyuyor mu, sen ona bak." "Nesine þükredeceðim bunun? Yok kardeþim, bu iþ böyle gelmiþ ama böyle gitmez." Can sýkýntýsýndan, "Daha iyi bir fikrin mi var?" diye sordum ve hayatým o anda deðiþti. "Olmaz mý, ben de fikir çok. Yemekten sonra bahçeye çýkýp biraz dertleþelim seninle" "Dertleþecek miyiz?" Çatalýnýn ucuna batýrdýðý nohut tanesine iðrenerek baktýktan sonra ayaða kalktý. "Ben çýkýyorum. Ha bunu yemiþsin ha yetmiþlik karýyla gerdeðe girmiþsin. Arada hiç fark yok. Unutma bahçede bekliyorum seni." Arkasýndan bir süre baktýktan sonra düþünmeye baþladým. "Dertleþecekmiþ? Niyeti yardým istemekse ne yaparým? Belki de yanýlýyorumdur. Ama ya isterse? Gitmesem mi acaba? Evet, en doðru karar bu. Sorarsa; çok sýkýþmýþtým tuvalete gittim derim." Verdiðim kararla biraz olsun rahatlamýþtým. Yemekhanede bir süre daha oyalandýktan sonra dýþarý çýktým. Tuvalete gireceðim sýrada kapýda burun buruna geldik. "Senin de içini kaldýrdý deðil mi bu lanet olasý nohut? Neyse dýþarýda bekliyorum, iþini çabuk bitir." Olmayan ihtiyacýmý giderdikten sonra birlikte bahçeye çýktýk. Sigara paketinden iki sigara çýkartýp birini uzattý. Ýlk nefesimizi sessizce çektikten sonra korktuðum cümleyi bir çýrpýda söyledi. "Yardýmýna ihtiyacým var arkadaþým." "Ne yapabilirim?" "Bilirsin seni çok severim." "Sað ol" "Bak þimdi, çok iyi bir iþ yakaladým. Ýnsana ÇARESÝZ KILIBIK kýsa zamanda köþeyi döndürür. Tam planýmý uyguluyordum ki içimden bir ses, "Ulan Sýrýk kendinden utanmalýsýn. Hep kendine mi Müslüman olacaksýn? Biraz da arkadaþlarýný düþün." dedi. Söyle bir tarttým, hakikatten doðru. Sen tok yatarken komþun aç yatýyorsa, bu delikanlýlýða sýðmaz. Ama benim de durumum belli, herkesi birden zengin edemem ki Bari en iyi arkadaþým sebeplensin dedim." "Kimmiþ o?" "Þuraya bak cevabýný bilmez gibi soruyor. Tabi ki sensin. Bak arkadaþým yapacaðýmýz iþ çok basit. Biliyorsun þimdi Ýstanbul'da saðlýklý yaþam moda. Herkes organik besinlerin peþinde. Burada da yer gök organik. Diyeceksin ki, madem bu iþ bu kadar basit millet neden yapmýyor? Sorun vizyon meselesi koçum. Allah'a þükür o da bende gani. Malý buradan kamyona yükledik mi ver elini Ýstanbul. Orada da elini öpene sat. Hesapladým bir seferde koyduðumuzun en az beþ mislisini kazanýrýz." "Gerçekten mi?" "Bir de soruyorsun. Emin olmasam bu iþe kardeþimi bulaþtýrýr mýyým?" "Kardeþinde mi ortak?" "Býrak onu. Ben gerçek kardeþimden bahsediyorum yani senden. Yalnýz ufak bir sorunumuz var." "Nedir o?" "Sermaye..." "Hani o yoktu bu iþte? Hem parayý verip hem de ortak olmamayý sorun etmez mi?" "Tabi ki eder. Bu yüzden senden istiyorum parayý. Baþka da hiçbir iþe karýþmayacaksýn. Her þeyi ben halledeceðim. Hesapladým, dört bin lira yeter bize ortak." "Ýyi güzel de, benim param yok?" "Nasýl yani? Kýyýda köþede " "Ne varsa eþimde, o da zýrnýk koklatmaz." "Yapma yahu? Ne yapacaðýz þimdi?" Bana bu kadar güvenirken ona yardým edememenin utancýyla donup kalmýþtým. O sýrada, "Araba kimin adýna " diye sordu. "Benim" "O zaman oldu bu iþ. Arabayý satýp bir kýsmýný sermayeye yatýrýrýz." "Eþim duyarsa öldürür beni." "O iþi bana býrak. Araba en az on yýllýk, deðiþme zamaný çoktan gelmedi mi?" "Geldi gelmesine de, para nerede?" "Yolda oðlum yolda. Eþine arabayý bakýma býraktýðýný söyleyeceksin. Bu arada ben de iþi halledip cebim para dolu döneceðim. Haftasýna kalmaz altýna sýfýrý çektik mi, eþin mest olur mest." Hemen ertesi günü arabayý sattýk ve gerekli parayý Sýrýk'a verdim. O da yýllýk iznini alýp iþi halletmek için kollarý sývadý. Eþim arabayý sorunca kararlaþtýrdýðýmýz yalaný söyledim. Önce sesini çýkartmadý fakat aradan günler geçmeye baþlatýnca beni sýkýþtýrmaya baþladý. "Doðru söyle Ahmet kaza mý yaptýn yoksa?" "Yok be Necla, söyledim ya bakýmda" "Nasýl bakýmmýþ bu? Eskiden sabah verip akþamýna alýrdýn?" "Ýþleri çok yoðunmuþ. Hem biliyorsun bizim araba da bayaðý eskidi, haliyle bakýmý da hemen olmuyor." "Bana bak Ahmet, benden gizli bir iþ çeviriyorsan bittin sen." "Bunu da nereden çýkarttýn hayatým?" Günler geçtikçe Necla'ya dert anlatmam zorlaþýyordu. Bu arada Sýrýk'tan da bir haber alamýyordum. Gideli tam bir hafta olmuþtu ve cep telefonu devamlý kapalýydý. Artýk ümitlerimi yitirmeye baþlamýþtým ki, bir sabah karþýma çýktý. Sýkýntýlý bir yüz ifadesiyle yanýma gelip, "Geçmiþ olsun kardeþim" dedi. "Ne oldu ki?" "Daha ne olsun? Kamyonun soðuk hava tertibatý olmadýðý için malýn yarýsýný yolda zayi ettik. Ýstanbul'daki alýcýlar da tam ölü soyucu." "Sonuç" "Sýfýra sýfýr elde var sýfýr" "Nasýl yani?" "Ýflas ettik kardeþim, iflas." "Necla'ya ne söyleyeceðim?" "Sýfýr arabayý götürdüðünde ne diyeceksen þimdi tam tersini söyleyeceksin." Sýrýk'ýn gözünde, bu olay çoktan bitmiþti ve benimle bir iþi kalmamýþtý. Üzerine gitmemin anlamý yoktu Çaresizce yanýndan ayrýlýp yürümeye baþladým. "Bozma moralini" diyordum kendi kendime, "bir çýkýþ yolu mutlaka olmalý, sadece göremiyorsun." Düþüncelerimden sýyrýldýðýmda, ilçenin birkaç kilometre uzaðýndaydým. Buraya nasýl geldiðimi hiç hatýrlamýyordum. Birden sýkýþtýðýmý hissettim. Etrafýma bakýnýnca yüz metre ilerde bir benzinci gördüm. Hýzlý adýmlarla oraya doðru yürümeye baþladým. Tuvalete gireceðim sýrada, duvarýn hemen yanýnda, kontak anahtarý üstünde unutulmuþ arabayý fark ettim. Birkaç dakika sonra altýmda araba yoldaydým. Çalarken, bir an bile tereddüt etmemiþtim. Son derece rahat tavýrla içine girip çalýþtýrmýþtým. Keyifle gülümsedim. "Þuraya bak kilometresi daha beþ binde. Necla'ya; evet arabayý satmýþtým çünkü çok daha güzellerine layýktýn der ve anahtarý uzatýrým. Ýyi ama buna yeni plaka ve ruhsat lazým. Ali'nin bilmediði yol yoktur, aðzý da sýkýdýr. En iyisi onu aramalý; ama önce bir otoparka çekeyim." Arabanýn satýþýndan kalan ikibin lirayý avucuna sayýnca, Ali hiç soru sormadan iki gün içinde yeni bir plaka ve sahte bir isimle satýþýný ayarladý. Arabayý sevgililer gününde eve götürdüm. Anahtarlarý elimde sallayarak; "Canýma, canýndan ufak bir hediye" dedim. Bu olaydan sonra dersimi alýp akýllandýðýmý, Necla'nýn da bana karþý daha anlayýþlý olduðunu ve birlikte uzun yýllar yaþadýðýmýzý söylemeyi çok isterdim; ama yaþam masallardaki gibi seyretmiyor. Pikniðe gitmek için yola çýktýðýmýzýn onuncu dakikasýnda trafik kontrolü yapan polislerce durdurulduk. Kýsa bir zaman diliminde arabanýn çalýntý olduðu ortaya çýktý ve tutuklanarak cezaevine gönderildim. Tutukluluðumun birinci yýlýnda Necla benden boþandý ve baþka biriyle evlendi. Artýk insanlarýn mutlu veya mutsuz olmalarýyla da hiç ilgilenmiyorum Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Veda ( Cuma/Ctesi 23.00) 1. salon Þimþek Hýrsýzý ( Cuma/Ctesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Eyvah Eyvah ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Arthur: Maltazar ýn Ýntikamý ( ) Lefkoþa Astro KAPALI Girne Halk Danslarý Festivali, Uluslararasý Festivaller Birliði'ne dahil edildi Uluslararasý Festivaller Birliði'nin 13. Dönem Toplantýsý Ýstanbul'da gerçekleþtirildi. Toplantýya ülkemizden Lefkoþa Türk Belediyesi UBP Meclis Üyesi Fatma Sabri, HAS-DER Baþkaný Ali Nebih ve FOLK- DER Baþkaný Ali Katipoðlu katýldý. LTB'nin halk danslarý dernekleri ile iþgirliði halinde 7 yýldan beridir düzenlediði ve 8. için de çalýþmalarýn sürdüðü Lefkoþa Uluslararasý Halk Danslarý Festivali yapýlan giriþimler ile söz konusu birliðe üye yapýldý. 3 yýldan beridir yürütülen aktif çalýþmalarýn sonucunda alýnan üyelikten dolayý çok mutlu olduklarýný belirten Fatma Sabri, festivalin Türkiye'de de ses getirdiðini öðrendiklerini ve bundan büyük gurur duyduklarýný belirtti. LTB ve halk danslarý örgütleri olarak Türkiye ile iyi iliþkilerin artarak sürmesi amacý ile bir dizi de çalýþma yaptýklarýný ve aþama kaydettiklerini de dile getiren Sabri, ilerleyen dönemlerde düzenlenecek halk danslarý festivallerinde Türkiye'den daha fazla ülkemize geleceðini sözlerine ekledi. Girne Galeria Sinema Club Recep Ývedik 3 ( ) Maðusa Maðusa Galeria Romantik Komedi ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Recep Ývedik 3 ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

13 5 Nisan 2010 Pazartesi Yaþamýn Ýçinden Kâzým Denizci CTP yönetimi deðiþim ve dönüþümlerini gerçekleþtirebilmek için 1998 yýlýnda Özker Özgür ve arkadaþlarýný partiden uzaklaþtýrdý. CTP den ayrýlanlar siyasi mücadelelerini yine sol çizgide sürdürerek BKP oluþumunu gerçekleþtirdiler Ne yazýktýr ki CTP'deki hastalýklarý da beraberlerinde BKP'ye taþýdýlar. Özker Hoca'mýzý kaybettikten sonra hastalýklar ortaya çýkmaya baþladý. Parti içi gruplaþmalar kavgaya dönüþüp ayrýlýklara yol açtý. Yaþanan sorunlar düzelir, diyerek parti yönetimine yapýlan çýkýþ yollarýný gösteren önerilerimiz olduysa da bizi takan olmadý. Partideki birliði saðlamasý gereken liderlik birleþtirici ve bütünleþtirici olmaktan hep uzak durarak, parti içi demokrasinin yerleþmesine olanak vermedi. Bütün istediðimiz sol partilere olan güvensizliði ortadan kaldýracak örnek ve temiz bir parti yaratmek ve iþte alternatif demekti. Partiyi büyütecek yerde küçültmeyi baþarýrken kendilerini de büyüttüler. Hangi oluþumda yer aldýysam ülkemin ve insanýmýzýn kurtuluþu yolunda bir mücadele aracý olarak gördüðüm için yer aldým. BKP'nin de bu mücadelede yer alan bir parti olsun diye kurulduðunu biliyorum. Siyasi partilerde saptanan ilkeler rayýndan çýkarýlýrsa o partide bulunup müritlik yapmaya hiç gerek kalmaz. 28 Þubat tarihinde yapýlan son parti kurultayýnda partinin daha ileri gitmesi için parti meclisine ben de aday olup ikinci BEN FÝGÜRAN DEÐÝLÝM sýradan parti meclisine seçildim. Yine aday olan Zeki Beþiktepeli arkadaþýmýz da parti meclisine birinci sýradan seçildi. Parti kurultayýmýzdan sonra yapýlan ilk toplantýda MYK seçimi yapýldý ve Cumhurbaþkanlýðý seçiminde izlenecek tavrýn tartýþýlmasý için parti meclisinin toplanmasý kararý alýndý. Yapýlan ilk PM toplantýsýnda partinin bu seçimleri de bir mücadele aracý olarak kullanmasý kararlaþtýrýldý. Ya ittifak yapýlacak, ya da parti kendi adayýný gösterecekti.. Oy çokluðu ile partinin seçimlerde aday çýkarmama kararý alýndý. Ancak daha önce parti genel sekreteri ortada hiçbir karar yokken parti organlarýný hiçe sayarak Talat'ýn destekleneceðini açýkladý. Parti Meclisi iþola toplantýya çaðrýldý ve aday çýkarmama kararý alýnýr alýnmaz ertesi sabah saraya çýkýlýp destek belirtildi. Daha sonra Parti Genel Sekreteri baþkanlýðýnda bir heyet Sayýn Talat'a destek verecek çalýþmalarý baþlattý ancak bu yönde toplantýlar yapýlmasýna raðmen bir manifestoda uzlaþmaya varýlamadý. Talat TC kökenli kesimlerden oy alamayacaðýný düþündüðü için BKP önerilerinin tümünü de reddetti. Buna raðmen Talat'a destek verme kararý aldýrmak için PM toplantýya çaðrýldý. 20 kiþilik parti meclisine ben dahil 13 kiþi katýldý, yani 7 arkadaþýmýz katýlmadý. Toplantýda meselenin enine boyuna tartýþýlmasýna dahi fýrsat verilmeden parti kararlarýna muhalefet edecek olan biri varsa, disiplin kuruluna sevk edileceði tehditleri ile karþýlaþtýk. Kýsa konuþmalar için söz alan arkadaþlar öneri lehinde ve aleyhinde görüþler ortaya koyarken ben konuþma hakkýmý sona sakladým. Ancak Abdullah Korkmazhan arkadaþýmýn hasmane ve kendisine yakýþmayan bir üslupla Zeki Beþiktepeli arkadaþýmýzýn aday olmasý, Afrika gazetesi ve yazarlarýnýn gazetede yaptýðý yayýnlarla UBP adayý Eroðlu'nu desteklediðini iddia edecek kadar kendinden geçmesi ve parti Genel Sekreteri Ýzcan'nýn kayýtsýz kalarak bu tavra destek olmasý benim için bardaðý taþýran son damla oldu ve toplantýyý terk ettim. Toplantý sonucunu öðrenmek için bir arkadaþýmý telefon ile aradýðým zaman MYK'nýn Talat'a destek önerisi bir ret oyuna karþýn onbir oyla yani toplantýya katýlanlarýn oybirliði ile deðil oy çokluðu ile alýndýðýný ret oyunun Derviþ Okan arkadaþýmýza ait olduðunu öðrendim. Alýnan bu kararla BKP yönetimi partinin ilkelerini ve varlýk nedenini kendi elleri ile ortadan kaldýrdýklarýna inanýyorum. Parti yönetiminin Sayýn Talat'a neden destek verme gereði duyduðunu hala daha anlamýþ deðilim. Beni ikna edemedikleri gibi partiye sempati duyan diðer üye ve sempatizanlarý da ikna edemedikleri anlaþýlýyor. Çünkü BKP tabaný Zeki Beþiktepeli ile birlikte olduðu seçim sonucunda ortaya çýkacak. Geçen yýl yapýlan milletvekilliði seçimlerinde olduðu gibi Yasemin Hareketi'ne destek olacak. Sözün kýsasý rejime karþý mücadele için yola çýkanlar çýktýklarý yoldan çark ederek rejimin oyunlarýna alet oldular. Ben bu oyunda figüran rolünü sürdürecek olsaydým, zamanýnda CTP'den ayrýlmazdým... Halk Danslarý Topluluðu'ndan 26. kuruluþ yýlý etkinliði Gazimaðusa Belediyesi Halkdanslarý Topluluðu 26. kuruluþ yýlý etkinliði çerçevesinde görkemli gösterilerle halkýn karþýsýna çýktý. Venedik Sarayý'nda önceki akþam düzenlenen etkinlikte, yýl boyunca yapýlan çalýþmalarýný halka sunan ekipler, büyük beðeniyle izlendi. 25 yaþ üzeri dansçýlarýn yer aldýðý yetiþkinler grubu, 3 minik grup ve orta gurpla birlikte toplam 200 dansçý halkdanslarý gösterilerini sundu. Bünyesindeki 400 dansçýsýyla dev bir halkdanslarý okulu olarak faaliyet gösteren Gazimaðusa Belediyesi Halkdanslarý Topluluðu, bir gecede toplam dansçýlarýnýn ancak yarýsýna yer verebildi. Kalabalýk izleyici topluluðunun izlediði etkinlik boyunca, halk danslarý görevlilerince hazýlanan katmer ve böreklerin ikramý da yapýldý. Etkinlik, tüm dansçýlarýn sahneye gelerek halký selamlamasý ve Belediye Baþkaný Kayalp ile minik folklorcularýn 26. yýl pastasýný kesmesiyle sona erdi. 13 DUBAÝ KULESÝ YENÝDEN AÇILDI Dubai'deki dünyanýn en yüksek kulesi Burc El Halifa'nýn gözlem odasý, asansör arýzasý nedeniyle 2 ay kapalý kaldýktan sonra yeniden açýldý. Kulenin yeniden açýlmasýyla çok sayýda ziyaretçi, gözlem odasýnýn bulunduðu 124. kata asansörle çýkmak için bilet almaya baþladý. Gözlem odasý, Þubat ayýnda, içinde ziyaretçilerin bulunduðu asansörün katlar arasýnda sýkýþmasýnýn ardýndan kapatýlmýþtý. 828 metre yüksekliðindeki Burc El Halifa, görkemli bir törenle Ocak ayýnda açýlmýþtý. LOS ANGELES'TA LOKANTAYA SÝLAHLI SALDIRI: 4 ÖLÜ ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles kentinde, bir lokantaya giren silahlý kiþinin ateþ açmasý sonucu 4 kiþi öldü, 2 kiþi yaralandý. Polis, olay yerinde 3 kiþinin hayatýný kaybettiðini, bir kiþinin de yaralý olarak kaldýrýldýðý hastanede öldüðünü belirterek, hala yaralýlardan birinin durumunun aðýr olduðunu kaydetti. Bir araçla kaçtýðý düþünülen, erkek ve 30 yaþlarýnda olduðu tarif edilen zanlýyý arama çalýþmalarý sürerken, saldýrýnýn nedeni henüz bilinmiyor. TÜRKEÞ ÖLÜMÜNÜN 13. YILINDA ANILDI MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeþ'in ileriyi görebilen bir kiþi olduðunu belirterek, "Henüz milli birlik ve milli kimlik konusundaki tahriklerin bu derece týrmanmadýðý ve hükümet eliyle yýkýlmaya çalýþýlmadýðý yýllarda bile O, bu vahim geliþmeleri görebilmiþ, Türk milletine musallat olacak tehlikeler konusunda da o yýllarda ülkemizi uyarmýþtýr" dedi. Alparslan Türkeþ, ölümünün 13. yýlýnda Beþtepe'deki kabri baþýnda düzenlenen törenle anýldý. Törene Bahçeli'nin yaný sýra, Alparslan Türkeþ'in oðlu ve Ankara milletvekili Tuðrul Türkeþ, parti yöneticileri, partililer, STK ve Türk federasyonlarýný temsilcileri ile vatandaþlar katýldý. TÜRKÝYE "AVRUPA SÝBER SUÇ SÖZLEÞMESÝ"NE TARAF OLACAK Türkiye, siber suçlarý tanýmlayan ve cezai soruþturma ve kovuþturma yöntemlerini belirleyen "Avrupa Siber Suçlar Sözleþmesi"ne taraf olacak. Avrupa Konseyi (AK) Suç Sorunlarý Yürütme Komitesi'ne baðlý "Siber Uzayda Suçlar Uzmanlar Grubu"nun 1997 yýlýnda çalýþmalarýný baþlattýðý "Avrupa Siber Suç Sözleþmesi", 8 Kasým 2001'de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nde onaylanmasýnýn ardýndan 23 Kasým 2001'de Macaristan'da imzaya açýlmýþtý. BAN ÖZBEKÝSTAN'DA Birleþmiþ Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Orta Asya ülkelerini ziyareti çerçevesinde Kýrgýzistan'daki temaslarýnýn ardýndan Özbekistan'a geçti. Özbekistan'daki resmi ziyaretine ülkenin kuzeyindeki Karakalpakistan'dan baþlayan Ban Ki Moon, ilk olarak büyük bir çevre felaketinin meydana geldiði Aral Gölü ve havzasýndaki ekolojik durumu yerinde inceleyecek.

14 14 5 Nisan 2010 Pazartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Çocukluk çaðýndan yetiþkinlik çaðýna geçen kimselerin yüzünde çýkan sivilceler. Tersi "Beyaz". 2-Din iþlerini devlet iþlerine karýþtýrmayan. Hak ve hukuka uygunluk, hakký gözetme. 3-Ünlü Türk erkek Arabesk sanatçýsý. Bulmaya çalýþma. 4-Galyum'un kýsaltmasý. Tersi "Gerçek". Yaydan çýkan. 5-Baþlangýcý belli olmayan zaman, öncesizlik. Derinliði ayný olan sýð su alaný. 6-Çar'ýn karýsýna verilen unvan. Taneli veya un gibi toz durumunda olan DÜN þeyleri yabancý maddelerden ayýklamak veya incesini kabasýndan ayýrmak için kullanýlan tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiþ gözenekli tel, kýl, bez ile yapýlan araç. 7-Sona "T" konursa "Ýhsan, lütuf" olur. Avrupa Birliði'nin kýsa yazýlýþý. Radyum'un kýsaltmasý. 8-Herhangi bir sebeple acelecilik. Adale. 9-Vurgusuz soru eki. Eþi benzeri olmayan, biricik, yegane. Þiþe gibi dar delikleri týkamaya yarayan mantar, cam, tahta veya plastikten týkaç. 10-Gözde sarýya çalan kestane rengi. Geniþliði ve taþýdýðý su niceliði bakýmýndan en büyük akarsu. 11-Yaðýþsýzlýk. Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Cevher Eczanesi: Mehmet Akif Cad. 101/5 E Dereboyu (As-Can Sigorta ve Citroen Karþýsý) Tel: Tuðcan Eczanesi: Ýsmail Beyoðlu Cad. Atýlgan Plaza Dük. No:8 Atatürk Öðretmen Akademisi Karþýsý K. Kaymaklý Tel: Maðusa Tarabya Eczanesi: Salamis Yolu No:43 Tel: Girne Acarkan Eczanesi: Kordonboyu No:38 D Atatürk Heykeli Yaný Tel: Güzelyurt Ýnci Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1-K Terminal Karþýsý Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Yakalamak (iki kelime). 2-Oruç tutulan ay. Yüce. 3-Bir emir. Erden baþgedikliye kadar askerlere verilen genel ad. Namus. 4-Azýnlýk. 5-Helyum'un kýsaltmasý. Çiçek, dal ve yapraklarla yapýlmýþ halka. 6-Bir nota. Zeybek. Kýbrýs Rum Komünist Partisi. 7- Yönetimle ilgili, yönetimsel. Piþirilerek hazýrlanan yemek. Tersi "Deveyi çökürtmek için çýkarýlan ses". 8-Kýþýn yaðar. Eski dilde "Dudak". Herhangi bir kas kümesinin irade dýþý hareketi. 9-Bir nota. Vücudumuzun bir uzvu. Þehir ve kasabalarýn dýþýnda kalan, çoðu boþ ve geniþ yer. 10-Sona "Ý" konursa "Kanser tedavisinde uygulanan bir yöntem" olur. 11-Düþüncesizce her iþe atýlan. Þehirden küçük köyden büyük, henüz kýrsal özelliklerini yitirmemiþ olan yerleþim merkezi. TV'DE BU AKÞAM Türk Malý Türü: Yerli Dizi SHOW / 20:00 Seval, "Kuzu"lardan kurtulmak amacýyla ilaçlama þirketinin parasýný ödemek için þirketle konuþur. Çok akýllýca bir þey yaptýðýný düþünen Seval henüz baþýna geleceklerin farkýnda deðildir. Gökhan, Erman'la birlikte iþ için yola çýkar. Ancak trafikte gergin anlar yaþayacak, Erman'ýn sözünü dinlemesiyle sýký bir dayak yiyecektir. Abiye, Gökhan ve Gülþiþe arasýnda yaþananlarý abartarak Seval'in gözünü açmaya çalýþýr. Ancak kocasýna son derece güvenen Seval, Abiye'nin söylediklerine kulak asmaz. Bunun üzerine Abiye, Seval'i de alýp postaneye gider. Amacý Gökhan ve Gülþiþe'yi suçüstü yapmaktýr. Ancak içeri girdiklerinde Erman ve Zehra'yý sarmaþ dolaþ bulurlar. Ýlaçlama þirketinin evine gelmesiyle "Kuzu"lar Seval ve Gökhan'ýn kapýsýný çalar. Çünkü 2 gün boyunca evlerine giremeyeceklerdir. Kabus gibi dakikalar yeni evli çiftimizi beklemektedir. Benim Annem Bir Melek Türü: Yerli Dizi STAR / 20:00 Bostancý' da kapkaçlar çoðalýp, bizimkilerin apartmaný da bu kötü durumdan payýný alýnca, kadýnlar kendilerini korumaya almak isterler. Tam bu esnada Ýbadullah, hýzýr gibi imdatlarýna yetiþir çünkü kendisi kara kuþak sahibi bir karatecidir. Neriman baþta olmak üzere Turuncu ailesi kadýnlarý ve Hasýla karate dersleri almaya baþlarlar. Ailenin erkekleri önce bu durumla alay ederler ama karýlarýnýn kendilerinden iyi dövüþtüðünü hissedince gizli gizli onlar da Ýbadullah'ýn kapýsýný çalarlar. Artýk tüm apartman ufak çaplý bir karate kursuna dönüþmüþtür. Fakat evdeki hesap çarþýya uymaz ve bu vurdu kýrdýlý maceradan hiç ummadýklarý biri etkilenir. Arka Sokaklar Türü: Yerli Dizi KANAL D / 20:15 Kanal D'nin baþrollerinde; Zafer Ergin, Þevket Çoruh, Özgür Ozan, Çaðla Kubat, Ýlker Ýnanoðlu, Berk Oktay ve Alp Korkmaz'ýn oynadýklarý sevilen dizisi "Arka Sokaklar" bu akþam da macera dolu bir bölümle ekrana geliyor. Beðeniyle izlenen dizinin bu bölümündü; Rýza Baba ve tüm Ekip, ailesinin intikamýný almaya kararlý olan Fatih'i bu iþten uzak tutmaya çalýþýrken, Kudret'in de peþine düþüyor. Fatih, ailesinin intikamýný almaya kararlýdýr. Baþta Rýza Baba olmak üzere tüm Ekip, Fatih'i bu iþten uzak tutmaya çalýþmaktadýr. Kudret'in peþine düþen Ekip, baþka kimse zarar görmeden olayý neticelendirir. Azerbaycan'dan gelip Ýstanbul'a yerleþen Haydar, iþ yerinden bir adamý öldürülünce Ekip tarafýndan sorguya alýnýr. Büyük bir þirket sahibi olan adamýn genç ve güzel karýsý, hýrslarý yüzünden kendi ile birlikte etrafýndakilere de zarar verir. Tekin okulda yine efsane olmanýn eþindedir. Kýz arkadaþýnýn gözüne girmek için Metin'i de içine karýþtýrdýðý kopya planlarý, Ayla Hoca'nýn yakalamasýyla yine hüsranla biter. Bridget Jones: Mantýðýn Sýrrý SINEMA TV / 19:10 Helen Fielding'in çok satan romanýndan sinemaya uyarlanan "Bridget Jones"un ikinci macerasý. Nihayet muradýna eren Bridget; Mark Darcy ile sevgilidir. Her þeyin mükemmel olmasýný beklerken bir yandan da bu mutluluðun bir anda yok olabileceði kaygýsý taþýmaktadýr. Sürekli kendisiyle ve hayatýyla hesaplaþma, sorgulama kaygýsý güden Bridget'in macerasý... Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank BAÐDAT'TA BÝR KÖYE SÝLAHLI SALDIRI Irak'ýn baþkenti Baðdat'ýn güneyindeki bir köyde, Irak askeri üniformalý silahlý kiþilerce düzenlenen saldýrýda resmi verilere göre 25 kiþi öldü. Baðdat'ýn Sünnilerin yaþadýðý Raþid bölgesindeki Sufiya köyünde 3 eve askeri üniformalý kiþilerce baskýn düzenlendi. Saldýrganlar evdekilerin ellerini kelepçeleyerek baþlarýndan vurarak öldürdü. Raþid bölgesindeki köye düzenlenen saldýrýnýn ardýndan evde baþlarýndan vurulmuþ elleri kelepçeli, aralarýnda kadýn ve çocuklarýn olduðu 25 kiþinin cesedi bulundu. Irak askeri üniformalý kiþilerin saldýrdýðý evlerde elleri arkadan kelepçeli 7 kiþi de sað bulundu. "ALMAN ASKERLERÝ, 5 AFGAN ASKERÝNÝ ÖLDÜRDÜ" Afganistan'da görev yapan Alman askerlerinin 5 Afgan askerini öldürdüðü bildirildi. Alman askerlerinin devriye görevi sýrasýnda iki sivil aracýn Alman askerlerinin üzerine doðru gitmesi ve aracýn içindeki Afganlýlarýn kimliklerinin kontrol edilmesi için durmamasý üzerine bir Alman panzeri tarafýndan araçlardan birine ateþ açýldýðý belirtildi. Araçlarýn Afgan ordusuna ait olduðunun ve olayda 5 Afgan askerinin öldüðünün daha sonra belirlendiði ifade edilen açýklamada, Alman Silahlý Kuvvetlerinin olaydan üzüntü duyduðu ve olayýn sebebinin araþtýrýldýðý kaydedildi. PAKÝSTAN'DA ÇATIÞMA: 36 ÖLÜ Pakistanlý askerlerin Taliban militanlarý ile girdiði çatýþmada 6 askerin ve 30 militanýn öldüðü belirtildi. Yetkililer, askerlerin aþiret bölgesi Orakzai'de düzenlenen operasyon çerçevesinde Afganistan sýnýrý yakýnýndaki militan sýðýnaklarýný bombaladýklarý ve çatýþmaya girdiklerini kaydetti. Hükümet yetkilisi Sami Ullah, kara birlikleri ve helikopterlerle düzenlenen operasyonda 30 militanýn öldüðünü, 6 militanýn yakalandýðýný belirtti. DAÐISTAN'DA SALDIRI: 1 ÖLÜ Rusya'ya baðlý Daðýstan Cumhuriyeti'nde polislere karþý yine silahlý saldýrý gerçekleþtirildi. Saldýrýda ilk belirlemelere göre bir güvenlik gücü hayatýný kaybetti. Daðýstan'ýn Kizilyurtovski bölgesi Çontaul kentinde meydana gelen olayda kimliði belirsiz kiþiler, görevli polislere saldýrdý. Daðýstan Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, saldýrýnýn sabah saatlerinde düzenlenen saldýrýda bir polisin öldüðü, bir polisin de yaralandýðý kaydedildi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 5 Nisan 2010 Pazartesi 15 Yasemin Hareketi Bir maþrapa da sen dök, kökün kurumasýn... Yasemin Hareketi Baðýmsýz Aday Zeki Beþiktepeli

16 16 5 Nisan 2010 Pazartesi

17 5 Nisan 2010 Pazartesi 17

18 18 5 Nisan 2010 Pazartesi

19 5 Nisan 2010 Pazartesi 19 ACI KAYIP Çok deðerli büyüðümüz Safa Dalgýçoðlu nu kaybetmiþ olmanýn derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cezanesi bugün Güzelyurt Fatih Camisi nde kýlýnacak öðle namazýndan sonra Lefkoþa Kabristanlýðý na defnedilecektir. Tüm dost ve akrabalara üzüntüyle duyurulur. DALGIÇOÐLU AÝLESÝ Ýlanlarýnýz için i arayabilirsiniz... ARANIYOR Türkmenistanlý yatýlý bakýcý bayan aranýyor. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK 1- Hamitköy de Türk koçanlý 2+1 apt. dairesi 35 bin Stg 2- Lefkoþa hastane yanýnda Türk koçanlý apt. dairesi 65 bin Stg. 3- Ortaköy de Türk koçanlý apt. dairesi 70 bin Stg. 4- Kaymaklý þehit arsasýnda 3+1 zemin üzeri apt. dairesi 50 bin Stg. 5- Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg. 6- Hamitköy anayol üzerinde Türk koçanlý 1 evl ayakkare arsa, 60 bin Stg BKP DEN ÝSTÝFA BKP Genel Sekreterliði. Deðerli dostlar partimiz 28 Þubat tarihinde yapýlan kurultayýn öncesinde ve sonrasýnda yapýlan yanlýþ yapýlanma ve hatalar zincirine yenilerini ekleyerek ardýndan bize göre kuruluþundan bu yana ilk defa ilkelerine ve ideallerine aykýrý olarak yanlýþ kararlar alarak tarihi bir yanlýþa imza atmýþ bulunuyor. Kitleselleþme ve partileþmenin önüne set çekilerek partiyi baþka parti ve bir adayýn iþledikleri suçlara ortak edecek kararlar alýnarak ilkesiz davranýldý. Daha geçen yýl birlikte hazýrladýðýmýz bir manifesto ile gücümüzü birleþtirdiðimiz Afrika gazetesi ve yazarlarýnýn da arasýnda olduðu Yasemin Hareketi çatýsý altýnda verdiðimiz mücadele Kiralýk ev Girne Jasmine Court yaný Belleveu Sitesi nde denize sýfýr, eþyalý kiralýk ev Tel: SATILIK KOLTUK TAKIMI Çok iyi durumda 7 li koltuk takýmý satýlýktýr Tel: Toplu sonuçlar FlyOil 1. Ligi Çetinkaya - Türk Ocaðý L.: Ozanköy - Cihangir: Lapta - Tatlýsu: K. Kaymaklý - Türkmenköy: Esentepe - Gençlik Gücü: Doðan T.B. - B. Baðcýl: Maðusa T.G. - Gönyeli: 'nci Lig'de Y. Boðaziçi - Gençler Birliði: Yalova - A. Yeþilova: Lefke - Görneç: Mehmetçik - Baf Ü.Y.: Binatlý - Düzkaya: Hamitköy - Yenicami: Deðirmenlik - Mormenekþe: 'nci Yükselme Ligi A Grubu'nda Y. Erenköy - Tatlýsu Seracýlar: 0-0 Ýskele Trabzon - Geçitkale: Yarköy - Civisil: Karadeniz 61 - Büyükkaya: 'nci Yükselme Ligi B Grubu'nda Maðusa Ýdman - Güvercinlik:. 1-1 Yiðitler - Çayönü: Yeniþehir - Ötüken: Dörtyol - Alaniçi: 'nci Yükselme Ligi C Grubu'nda Metehan - Gayretköy: Kozan - Serhatköy: Minareliköy - Þirinevler: Taþkent - Haspolat: 'nci Yükselme Ligi D Grubu'nda Tepebaþý - Yeþilyurt: Karþýyaka - Akdeniz: Kalkanlý - Karaoðlanoðlu: Aydýnköy haftayý boþ geçti.. unutularak Afrika gazetesi yazarlarýný ve bizim içimizden biri olan arkadaþýmýz Zeki Beþiktepeli'yi UBP destekçisi olarak parti meclisimizde ilan edilmesi ve genel sekreter Ýzzet Ýzcan tarafýndan da onaylanmasý partinin ray deðiþtirdiðini kanýtlamaktadýr. Ayrýca Partinin kiþisel çýkarlar için kullanýlarak menfaat saðlanmasý... * Bu ve daha birçok nedenden dolayý yapýlan ilkesizliklere ortak olmamak adýna üyesi olduðumuz Birleþik Kýbrýs Partisi nden (BKP) istifa ettiðimizi belirtiriz... Kazým Denizci Parti meclisi üyesi. Cansev Denizci üye Vehbi Denizci üye Hürmüs Denizci üye Kiralýk ev aranýyor Yeniboðaziçi nde müstakil ev aranýyor. Öðretmen için... Tel: 'nci Yükselme Ligi A Grubu'nda Takýmlar O G B M A Y P 1 Civisil Büyükkaya Ýskele Trabzon Geçitkale Yeni Erenköy Tatlýsu Ser Karadeniz Yarköy 'nci Yükselme Ligi B Grubu'nda Takýmlar O G B M A Y P 1 Alaniçi Ötüken Çayönü Mað. Ýdman Güvercinlik Yiðitler Yeniþehir Dörtyol 'nci Yükselme Ligi C Grubu'nda Takýmlar O G B M A Y P 1 Taþkent Gayretköy Þirinevler Kozan Serhatköy Metehan Minareliköy Haspolat 'nci Yükselme Ligi D Grubu'nda Takýmlar O G B M A Y P 1 Kalkanlý Yeþilyurt Karþýyaka Akdeniz Aydýnköy Tepebaþý Karaoðlanoðlu SATILIK DAÝRE 105 metrekare, 3+1. Tel: TERCÜME YAPILIR Türkçe den Ýngilizce ye Ýngilizce den Türkçe ye tercüme yapýlýr... Tel: SATILIK TEKNE 4 HP Yamaha motor. 3,75m. boyunda, G.M Limaný nda yeri ile birlikte satýlýktýr TL. Tel:

20 Sivas-Galatasaray maçý bu akþam Türkiye Süper Ligi'nde bu akþam Sivas- Galatasaray karþýlaþmasý oynanacak. Ligde kümede kalma mücadelesi veren Sivas ile þampiyonluk yarýþýnda olan Galatasaray zorlu bir 90 dakikaya çýkacaklar. Karþýlaþma saat 20.00'de baþlayacak.. Maðusa Türk Gücü'nü deplasmanda 2-0'la geçen lider Gönyeli þampiyonluktaki iddiasýný sürdürdü... Gönyeli, Maðusa'dan þen döndü YER: Maðusa Dr.Fazýl Küçük Stadý HAKEMLER: Mehmet Malek, Ali Özer, Utku Hamamcýoðlu MAÐUSA TÜRK GÜCÜ: Ýbrahim, Cemal Astan (Osman), Abbas, Hasan Tamel, Hüseyin Sadýklar, Hüseyin Küsbeci (Erol), Hüseyin Özbaysal, Uður (Turgut), Adem, Zeki, Reþat GÖNYELÝ: Hasan, Yusuf, Serhan, Serkan, Hüseyin Amcaoðlu, Tarýk (Ýsmail), Tufan, Aziz, Hüseyin Kayalýlar (Can), Kemal Uçaner, Çaðan (Selçuk) KIRMIZI KART: Dk:49 Abbas (MTG) GOLLER: Dk:48 Kemal Uçaner, Dk:64 Aziz Zirveyi yakýndan ilgilendiren haftanýn önemli karþýlaþmasýnda Gönyeli Maðusa Türk Gücü'nü 2-0'la geçti. 8. dakikada Adem'in ara pasýyla buluþan Uður müsait durumda topu dýþarýya attý. 23. dakikada Hüseyin Özbaysal'ýn ceza alaný içerisinde yaptýðý harekette hakem penaltý noktasýný gösterdi. Atýþý kullanan Hüseyin Kayalýlar topu dýþarýya gönderdi. 48. dakikada sol taraftan geliþen Gönyeli ataðýnda Tarýk'ýn yaptýðý ortaya ayaðýnýn ucuyla dokanan Kemal Uçaner topu aðlara gönderdi (0-1). 49. dakikada daha önceden sarý kartý bulunan Abbas, Aziz'i formasýndan çekince önce ikinci sarý kart ardýndan da kýrmýzý kart görerek oyun dýþýnda kaldý. 64. dakikada yine Maðusa defansýnýn ofsayt taktiðinden kurtulan Hüseyin Kayalýlar bu kez kaleye vurmak yerine topu Aziz'e gönderdi ve Aziz de topu aðlara yollayarak farký ikiye çýkaran golü kaydetti (0-2). Karþýlaþmada baþka gol olmayýnca Gönyeli bu zorlu deplasmanda 2-0'lýk galibiyetle üç puaný alan taraf oldu. Kaymaklý Yasin ile Türkmenköy'ü devirdi (3-1) YER: Þht.Hüseyin Ruso Stadý HAKEMLER: Mehmet Özbilgehan, Serkan Durmaz, Bilgin Çelik KÜÇÜK KAYMAKLI: Ali Duvarcý, Nazým, Çaðrý, Mehmet, Ali Akbulut (Yasin Kurt), Hüseyin Adal, Mustafa Yaþinses (Derviþ), Kayhan (Emrah), Hamis, Coþkun, Yasin Kansu TÜRKMENKÖY: Fatih, Hüseyin Genel, Bilal, Güngör, Ayer, Ali Ýmam, Özkan, Adem (Mahmut), Hasan Aksoy, M. Özkan, Erol KIRMIZI KART: Dk:61 Hamis (K.Kaymaklý), Dk:90 Ali Ýmam (Türkmenköy) GOLLER: Dk:62, Dk:89, Dk: Yasin (K.Kaymaklý), Dk:86 Ali Ýmam (Türkmenköy) Türkmenköy'ün Serkan, Ali Bayram,Mustafa ve Hasan Bahtýkara'dan yoksun olarak çýktýðý karþýlaþmaya K.Kaymaklý atak baþlayan taraf oldu. Karþýlaþmanýn henüz birinci dakikasýnda penalti kazandý. Bu dakikada ceza alaný içerisinde Coþkun'un ikili mücadele esnasýnda Ayer tarafýndan düþürülmesini, orta hakem Mehmet Özbilgehan penalti ile cezalandýrdý. Atýþý Coþkun kullandý. Ancak topu fileler yerine dýþarýya gönderdi. 61. dakikada Hamis'in, Hasan Aksoy'a yönelik sert hareketini orta hakem Mehmet Özbilgehan kýrmýzý kart ile cezalandýrdý. Kaymaklý bu dakikadan sonra 10 kiþi ile sahada mücadele etmek zorunda kaldý. 62. dakikada Mustafa Gabira'nýn soldan ortasýnda Fatih hatalý bir þekilde topu bloke edemedi. Yasin boþta kalan topu, Yasin filelere gönderdi (1-0). 86. dakikada Kaymaklý'nýn müdafa hatasýndan yaralanan Ali Ýmam topu Ali Duvarcý'nýn saðýndan filelere gönderdi (1-1). 89. dakikada Kaymaklý korner atýþý kazandý. Çaðrý'nýn kullandýðý korner atýþýnda Türkmenköy kalecisi Fatih topa hatalý çýktý. Yasin'in kafa þutunda top fileler ile kucaklaþtý (2-1) dakikada Kaymaklý, Türkmenköy ceza alaný içerisinde serbest vuruþ atýþý kazandý. Atýþý Coþkun kullandý. Kaleci Fatih'i geçen topu Ali Ýmam bir kaleci gibi plonjon yaparak kornere attý. Mehmet Özbilgehan Ali Ýmam'ý kýrmýzý kart ile oyun dýþýna gönderirken penalti noktasýný göstertti. Atýþý Yasin kullandý ve topu filelere gönderdi (3-1). Fly Oil 1. Lig Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Doðan T. B Gönyeli K. Kaymaklý Maðusa T.G B. Baðcýl T. Ocaðý Çetinkaya Lapta Türkmenköy Tatlýsu Ozanköy Cihangir Esentepe Gençlik Gücü 'nci Lig Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Düzkaya Lefke Yeþilova Yalova Gençlerbirliði Görneç Binatlý Yenicami Mehmetçik Hamitköy Baf Ü.Y Mormenekþe Y. Boðaziçi Deðirmenlik Doðan, Baðcýl engelini de aþtý (2-1) Gollerin ilk yarýda kaydedildiði karþýlaþmada, Doðan Türk Birliði'nin gollerini Ahmet Coþkun ve Raif Selden Bostancý Baðcýl'ýn tek golünü ise Ýbrahim kaydetti... Fly Oil 1'inci Ligi'nin 21'inci haftasýna gol averajý ile lider giren Doðan Türk Birliði, güçlü rakibi Bostancý Baðcýl'ý 2-1 maðlup ederek, liderliðini 22'nci haftaya taþýmayý baþardý. 8. dakikada, geliþen DTB ataðýnda Salih'in saðdan ortasýnda topla ceza sahasý içerisinde buluþan Ahmet Coþkun topu aðlara göndermeyi baþardý dakikada, B. Baðcýl ceza alaný önünde topla buluþan Raif Selden, düzeltip vurdu ve skoru 2-0 yapan golü kaydetti. 32. dakikada, geliþen B. Baðcýl ataðýnda Ýbrahim'in vurduðu top defanstan döndü, dönen topa yine düzgün vuran Ýbrahim, farký bire indiren golü kaydetti ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI. Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli, "Bir maþrapa da sen dök, kökün kurumasýn" diye çaðrý yapýyor. Vatandaþ, "Maþrapa ile deðil lengerle dökeceðiz" diye karþýlýk veriyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman Talat, "Ankara'nýn gönlünde yatan benim" diyor. Amma da raðbete binmiþ Ankara'nýn gönlünü kazanmak! Eski solcular olsa "Ankara'nýn uþaðý" derlerdi ona. Þimdikiler ise alkýþ tutuyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ... Derviþ Eroðlu, ÖRP Genel Baþkaný Turgay Avcý'nýn kendisini desteklemek için 350 bin lira istediðini söylüyor. Avcý av mevsimi ile seçim mevsimini karýþtýrmýþ olmalý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

1. SINIF TÜRKÇE. Copyright 2015. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE

1. SINIF TÜRKÇE. Copyright 2015. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE 1. SINIF TÜRKÇE Bu kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKAYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

RÝYA, RÝYAKAR VE;DEMOKRASÝ DÝYE DÝYE DEVLETÝ YIKMAK!

RÝYA, RÝYAKAR VE;DEMOKRASÝ DÝYE DÝYE DEVLETÝ YIKMAK! RÝYA, RÝYAKAR VE;DEMOKRASÝ DÝYE DÝYE DEVLETÝ YIKMAK! Onaylayan mkm Pazar, 09 Ekim 2011 www.alucra.biz RÝYA, RÝYAKAR VE; DEMOKRASÝ DÝYE DÝYE DEVLETÝ YIKMAK! Önce Riya. Gelin, her zamanki gibi, hep beraber

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM... "Ya dün, ya dünya" diyor size biri... Diðeri "Fark var, arkasýnda halk var" diyor. Biz de size diyoruz ki, varsa da yoksa da yalnýz yaseminler var! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ozan Doðulu. Sen Çaðýr Yeter. Söz: Kenan Doðulu. Müzik: Ozan Doðulu. Alýþmak çok zor inan. Sebebim düþün bir an. Yakýþmaz bize haram

Ozan Doðulu. Sen Çaðýr Yeter. Söz: Kenan Doðulu. Müzik: Ozan Doðulu. Alýþmak çok zor inan. Sebebim düþün bir an. Yakýþmaz bize haram Ozan Doðulu Onaylayan Administrator Salý, 22 Mayýs 2007 Besteciler.org Sen Çaðýr Yeter Alýþmak çok zor inan Sebebim düþün bir an Yakýþmaz bize haram Ayrýlmak kayýp zaman Biz neyin kavgasýný ezberledik

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Eisenhower'dan Reagan'a Jules Feiffer'ýn Amerikasý

Eisenhower'dan Reagan'a Jules Feiffer'ýn Amerikasý 39 Jules Feiffer's America Jules Feiffer Eisenhower'dan Reagan'a Jules Feiffer'ýn Amerikasý Levent Gönenç Elinizde tuttuðunuz bu kitap bugüne kadar Amerikan toplumu üzerine yapýlmýþ en yetkin sosyolojik

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Temmuz 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4236 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Turgay Avcý. Ertuðrul Hasipoðlu

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Temmuz 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4236 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Turgay Avcý. Ertuðrul Hasipoðlu Kurultay döneminden beri suni bir tenefüsle liderlik koltuðunda oturan Ýrsen Küçük çýplak kralýn ta kendisiydi aslýnda... Ama çýplak olduðunu ona çevresinde kimse söylemedi ki! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı