ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3028 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇAP SORUNU MU VAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3028 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇAP SORUNU MU VAR"

Transkript

1 Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yolun suyu çýkmýþ galiba... Þimdi Talat bizi Türkiye'ye baðlamayý vadediyor. Denktaþ bunca yýl baþaramamýþ bunu, Talat baþarýr ancak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3028 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý AHLAKSIZLARDAN AHLAK DERSLERÝ l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar YENÝ BÝR AYAR Turgut Afþaroðlu "GIRBAÇ" Mehmet Levent ÇAP SORUNU MU VAR NE BÝRÝ NE ÖTEKÝ... OYUNU GÖREMEMEK... Erdoðan Baybars Ali Osman Dolgun Dalgýçoðlu Denktaþ baðlayamadý Talat baðlayacak n Mehmet Ali Talat'ýn seçim kampanyasýnda kullandýðý afiþler arasýnda en çok dikkati çeken afiþ bu oldu... Vatandaþ bu afiþte þöyle diyor: Talat varsa ben de varým... Çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor... n Toplumumuzu kýrk yýl idare eden Rauf Denktaþ, Türkiye'ye baðlamayý baþaramamýþtý bizi... Þimdi Mehmet Ali Talat'ýn nasýl baðlayacaðý merak ediliyor... n 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta... Arif H.Tahsin yazýyor: Ben da öyle yaptým zaten... n 2. sayfada

2 LEFKOÞA VE GÝRNE'DE HIRSIZLIK Lefkoþa ve Girne'de dün gerçekleþtirilen hýrsýzlýklarda muhtelif ziynet ve market eþyalarý çalýndý. Polis Basýn Bülteni'ne göre, Lefkoþa'da faaliyet gösteren bir markete müþteri olarak giren A.R (E-40), marketten 2 adet votka, bir adet parfüm ve bir adet deodorant çaldý. Zanlý tutuklandý. KALP KRÝZÝ 2 CAN ALDI Kalp krizi, Lefkoþa ve Cihangir'de 2 can aldý. Lefkoþa'da 61 yaþýndaki Halil Kýrtan ile Cihangir'de 44 yaþýndaki Mehmet Tuðantemir, kalp krizinden dolayý yaþamýný yitirdi. Polis Basýn Bülteni'ne göre, Lefkoþa'da önceki gün aniden rahatsýzlanarak yaþamýný yitiren Halil Kýrtan'ýn dün yapýlan otopsisinde ölümüne kalp krizinin neden olduðu tespit edildi. Cihangir'de ise, önceki gün bir benzin istasyonunda müþteri olarak bulunan ve o esnada aniden rahatsýzlanarak yaþamýný yitiren Mehmet Tuðantemir'in de dün yapýlan otopsisinde ölüm sebebinin kalp krizi olduðu açýklandý. TRAFÝK KAZASI: 1 YARALI Girne'de Mustafa Çaðatay Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý. Polis Basýn Bülteni'ne göre, önceki sabah saat sýralarýnda meydana kazada, Hüseyin Zincirkýran (E-21), FS 283 plakalý aracýyla seyrederken virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek Girne Akçiçek Hastanesi'nin çevre duvarýna çarptý, ardýndan da Turgay Þahin'in (E-24) yönetimindeki FA 310 plakalý araçla çarpýþtý. Kazada yaralanan Zincirkýran, Girne Akçiçek Hastanesi'nde yapýlan ilk tedavisinin ardýndan Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. HÝNTKENEVÝRÝ VE UYUÞTURUCU Girne'de faaliyet gösteren "Regi Cafe Bar"da polis tarafýndan yapýlan aramada yaklaþýk 2 gram hintkeneviri ve bir miktar uyuþturucu madde bulundu. Polis, çantasýnda hintkeneviri ve uyuþturucu bulduðu Ö.A (K- 32) ile meselede ilgisi olduðuna inandýðý O.E'yi (E-23) tutukladý. TALAT'IN SEÇÝM AFÝÞLERÝ YIRTILDI Polis, Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Adayý ve Mehmet Ali Talat'ýn, Girne ve Doðanköy'de asýlý bulunan 13 seçim afiþinin meçhul þahýs veya þahýslar tarafýndan yýrtýlarak hasara uðratýldýðýný bildirdi. Polis Basýn Bülteni'ne göre, önceki gece meydana gelen olaylarda, Talat'ýn Girne'de CTP Ýlçe Binasý ile kentin bazý bölgelerinde asýlý olan 11 seçim afiþi ile Doðanköy Çemberi'nde asýlý bulunan 2 seçim afiþi kasti olarak yýrtýldý. GÜNEY KIBRIS'TA ÇIKAN YANGINDA BÝR KÝÞÝ ÖLDÜ Güney Lefkoþa'ya baðlý Engomi semtinde bir evde dün sabaha karþý çýkan yangýnda bir kiþi öldü. Rum Polisi, ölen kiþinin erkek olduðunu ve cesedinin "kömür haline geldiðini" belirtti. Rum radyosu, polisten aldýðý bilgiye dayanarak, cesedin kimliði konusunda güçlü belirtiler olduðunu, ancak DNA incelemeleri sonucunun beklenmesi gerektiðini kaydetti. Bu arada yangýn çýkan evden yaþlý bir kadýnýn canlý olarak çýkarýldýðýný duyuran Rum radyosu, yangýnýn çýkýþ nedeninin araþtýrýldýðýný ifade etti. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Kaç gündür bir karga, posta koydu bize... Olur mu? Olur iþte... Oysa benim bildiðim bugüne kadar, kargalar pek yaklaþmaz insanlara... Farklýsýna bugüne kadar bir kez rastladým. Yýllar önceydi. 1980'li yýllarda... Doktorlar "sabah akþam yürüyeceksin" dedilerdi de, ben de yürüyordum. Bir gün sabahtan yürüyüþe çýktýðýmda, az sonra bir karganýn beni izlediðini farkettim. Ben giderim, o gider... Tele konar, direðe konar, aðaca konar ama, pes etmez ne halse... "Bir hata var" dedim kendi kendime ama, hata falan yoktu... Mahalleye gittim, gene geldi. Elektrik direðine kondu. Gözü bende ama... Eve girdim, çýktým, gitmez... Bir parça ekmek attým, aldý ve, çekti, gitti. Gitti ama, beni bir gaile aldý. Nedir bu? Ne oluyoruz? Çocukluðumda kargalar için duyduklarým, hoþ þeyler deðildi. Baykuþlar hakkýnda söylenenler gibi... Gerçi, ekmek parçasýný aldýktan sonra bir daha görünmedi ama, neden? Sevgili dost Kamil, ehlileþtirdiði bir karganýn kendisine gösterdiði baðlýlýðý anlatýnca, kargalar hakkýndaki endiþelerim bir hayli daðýldý. Gene da yeniden, yýllar sonra da olsa, bu yeni karganýn ilgisi "keyfimi kaçýrmadý" diyemem. Tarlaya çýktým mý gelir, bana en yakýn aðaca konar, gag-gag, gag-gag ile ne demek istersa, tekrarlar durur durmadan... "Gel" derim gelmez, "Git" derim gitmez. Ben yer deðiþtirdim mi, o da deðiþtirir. Ve, her neysa demek istediði, tekrarlar, BEN DA ÖYLE YAPTIM ZATEN... durur. Baþlangýçta, yeni uçmasýný öðrenen bir yavru diye düþündüm ama, ortalýkta, ne ana var, ne da kardaþ... "Bir süre tarlaya çýkma" dedim ama, yapýlacak iþ çok. Gerçi bu yýl biraz erken davrandým ama, beklediðim sonucu alamadým. Ortada henüz, bir ürün yok. O nedenle uðraþmak lazým. Çapa ister, gübre ister, su ister... Bir karga uðruna iþimizi yapmayalým mý yani? Neysa ki, bir dost imdadýma yetiþti bilmeden. "Liza nasýldý?" sorusuna, "Ýnsan gibi" yanýtýný verinca ben, "Yok, hayýr! Ýnsan gibi olamaz bir hayvan" diye tepki gösterdi. "Bir hayvanýn dostluðu nerde, bir insanýn dostluðu nerde? Çocukluðumda kargalar için duyduklarým, hoþ þeyler deðildi. Baykuþlar hakkýnda söylenenler gibi... Gerçi, ekmek parçasýný aldýktan sonra bir daha görünmedi ama, neden? Sevgili dost Kamil, ehlileþtirdiði bir karganýn kendisine gösterdiði baðlýlýðý anlatýnca, kargalar hakkýndaki endiþelerim bir hayli daðýldý. Gene da yeniden, yýllar sonra da olsa, bu yeni karganýn ilgisi "keyfimi kaçýrmadý" diyemem. Tarlaya çýktým mý gelir, bana en yakýn aðaca konar, gag-gag, gag-gag ile ne demek istersa, tekrarlar durur durmadan... Bir insana, bir hayvana güvendiðin kadar güvenebilir misin?" dedi. Sözümü geri aldým ama, dostum devam etti. "Genelde, bizim bildiðimiz hayvanlarýn, dostluk kurduðu insana, zarar vermesi olanaksýz gibi bir þey... Yýlanýn bile... Hem sanýldýðý gibi hayvan, insan tarafýndan yedirildiði için dostluðunu vermez insana... Sevgi, dostluktur hayvaný insana yakýnlaþtýran... O nedenle, meraketme, ve inanma karga için denenlere... Karga göz oymaz" dedi... Gene da, doðrusunu istersanýz, üvey anam sað olsaydý ne derdi bu karga için merakederim. Büyük bir olasýlýkla, birisinin ruhu olduðunu söyleyecekti ve, "Sakýn ha! Dokunma zavallýcýða" diye, sýký sýký tembih edecekti... Ben da öyle yaptým zaten... "Kýþ" bile demedim zavallýcýða... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý AHLAKSIZLARDAN AHLAK DERSLERÝ Ahlak dersinden sýnýfta kalanlar bir de ahlak hocasý kesilmiþler þimdi baþýmýza... Bir tarikat þeyhi gibi öðüt veriyorlar... Bakýn ne diyorlar: Bir çetele tutun... Ve not edin bütün ahlaksýzlarý... Þimdi yaptýklarýný unutmayýn... Bu savaþ bittikten, bu toz-duman daðýldýktan sonra da hatýrlayýn... Cezalandýrýn onlarý... Selam vermeyin... Kahve içmeyin... Çeteleye bakýn bunlarý yapmadan önce... Kim hangi ahlaksýzlýðý yapmýþ... Çetelenizde adý varsa, siz de ona göre davranýn... Herþey geçip gittikten sonra sanki hiçbir þey olmamýþ gibi davranmayýn onlara... Bunlarý öðütlüyorlar iþte þimdi... Kendilerini çok ahlaklý, karþýlarýndakini ise çok ahlaksýz sayarak... TMT kara liste tutardý... Onlar çetele tutacaklar... TMT adamý vururdu... Onlar selamý sabahý kesecekler... Þimdi hazmedemediklerini, kazanacaklarý mutlak zaferden sonra cezalandýracaklar... Bugün yaptýklarýnýn bedelini zaferden sonra ödetecekler onlara! Derken bir doktor giriyor telefonla canlý yayýna... Namlusunu bizim Zeki Beþiktepeli'ye doðrultuyor... Þöyle diyor: -Neden aday oldun sen? Kazanamayacaksýn aha... Ýnsan kazanamayacaðýný bile bile bir seçime girer mi? Çekil adaylýktan... Çekil de ben de zeki bir adam diyeyim sana! Hýzýný alamýyor kolay kolay... Bizim gazeteye de veriþtiriyor sonra... Sanki bu gazetede sorumlu Zeki Beþiktepeli imiþ gibi, "Saçma sapan baþlýklar atýyorsunuz" diyor ona... Ahlak dedikleri bu mu acaba? Bu doktor gibi mi olmak? Ses tonunu aþaðýlamaya ayarlayýp canlý yayýnda kýstýrdýðýn adama telefonla aðýz dolusu hakaretler mi yaðdýrmak? Bu toplumda ahlak dersinden sýnýfta kalanlar bir de ahlak hocasý kesildikten sonra, söylenecek ne kalýr ki baþka? Paraya pula gömülmüþler, mangýr çekmedikleri kasa kalmamýþ memlekette, ama bir de üstünden cebinde zýrnýk olmayan adama "satýldýn" diyorlar! Kim ki kendilerinden yana deðil, satýlmýþ... Ve bunun için bir de ahlak çetelesi tutacaklarmýþ... Büyük zaferden sonra intikam almak için... Hesap sormak için onlardan... Ama canlý yayýnda vargücüyle Talat'ý savunan biçare TDP'linin haberi yok bunlardan... Çetele tutmamýþ ki onlar... Kendilerine yapýlan ahlaksýzlýklarý çok çabuk unutmuþlar... Mustafa Akýncý'nýn mecliste karþýlýksýz verdiði desteðin o 'ahlaklýlar' tarafýndan nasýl reddedildiðini bile unutmuþlar... Beþ yýl boyunca Mehmet Ali Talat tarafýndan nasýl dýþlandýklarýný ve hiç dikkate alýnmadýklarýný da unutmuþlar... Dua edin ki unutmuþlar... Dua edin ki çetele tutmamýþlar sizin gibi... Yoksa tutsalar sizinle hiç yanyana otururlar mýydý þimdi? Kim kime ahlak dersi veriyor... Yazdýðýmýz yazýdan dolayý hapse atmýþlar bizi de, "kendi kendilerini anlaþarak hapse attýrdýlar" demiþler... Gazetemiz iki kere bombalanmýþ da "kendi kendilerini bombaladýlar" diye ahkam kesmiþler... Hristofyas'a gidip bizim "casus" olduðumuzu fýsýldamýþlar kulaðýna... Bir medya tetikçisini yýllarca beslemiþler hazineden bize küfretmesi için... Bu mu ahlak? "Ya dün, ya dünya" diyorlar þimdi de... Ne dünü, ne dünyasý... Ne zaman baþlar, ne zaman biter dün dediðiniz? Yedi yýldýr orada oturan ve memleketin aðzýna yanan siz deðil misiniz? Yoksa dün sayýlmaz mý bu? Þu afiþinize bakýn... "Talat varsa ben de varým... Çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor." Girne'den baðlanan yol yetmemiþ demek... Bir de siz baðlayýn bakalým... Denktaþ baþaramamýþ bizi baðlamayý... Ama siz baþarýrsýnýz mutlaka!

3 AFRÝKA dan mektup... TALAT HATAYLILARA DA SORDU MU ACABA? Kim derdi ki, bir zamanlar "Benim anavataným, Türkiye deðil, Kýbrýstýr" diyen Mehmet Ali Talat, gün gelecek ve bizi Türkiye'ye baðlamak için yanýp tutuþacak... Bakýn... O afiþteki adam ne kadar mesut ve bahtiyar... Talat varsa varmýþ o da... Talat yoksa yok! Neden? Çünkü Türkiye'ye baðlayacakmýþ onu Talat... Ve bunun için de oyunu Talat'a verecekmiþ... Nerden nereye deðil mi? Bir zamanlar taksim lafýný duyamazdýk... Þimdi ise Türkiye'ye baðlanmak bile kanýmýzý kabartýyor... Gördünüz iþte... Vatandaþýn Talat'ý tercih etmesinin nedeni bu... Derviþ Eroðlu'na acaba güvenmiyor mu? Onun da kendisini Türkiye'ye baðlayacaðýna inanmýyor mu? Talat daha güzel mi baðlar yoksa? Ýzci düðümü mü atar? Kalýn halatlarla mý tutturur? * Eroðlu Denktaþ ekolünden... O okuldan mezun... Denktaþ bunca yýl baðlayamadýysa, Eroðlu nasýl baðlasýn ki... Talat'a bundan dolayý daha çok güveniyor adam anlaþýlan... Baðlarsa ancak o baðlar... Denktaþ'ýn nasýl beceriksiz bir adam olduðunu zaten Talat da anlamýþ sonunda... Ne diyor bakýn: "Denktaþ bana oy verirse üzülürüm"... Neden üzülürmüþ? Türkiye'ye bizi baðlayamamýþ herhalde de ondan... Baðlasaydý, þimdi Talat'ýn bu zahmete girmesine gerek kalýr mýydý? * Talat bu karara varýrken, TC'li kardeþlerimize de danýþmýþ mý acaba? Bilemeyiz... Reyhanlýlara... Çukurovalýlara... Karadenizlilere... Konyalýlara falan da sormuþ mu? Fikrini almýþ mý onlarýn da? Biz yine de ona bir hatýrlatalým... Bu iyiliðimizi bilirse bilsin... Burada Hataylý kardeþlerimize danýþmadan alýnacak her karar geri tepebilir... Hele de baðlanma konusunda... Hadi biz neyse... Anavatan aþký ile bunca zaman yanýp tutuþan Kýbrýslýlar... Biz seve seve baðlanýrýz baðlanmasýna da, Hataylý, ya da Diyarbakýrlý kardeþlerimiz de baðlanýr mý ya... Bizim gördüðümüz kadarýyla, onlar çoktan buralý olmuþ... Bizler Türkiye'ye anavatan diyorsak, onlar da Kýbrýs'a anavatan diyorlar artýk... Sabýrsýzlýkla çözüm olmasýný ve AB vatandaþý olmayý bekliyor hepsi de... Ama Türkiye'ye baðlanýrsak, bu iþ yatar... Hava alýrlar hava... Türkiye en az elli yýl daha giremez AB'ye... Hem onlar kaça kaça bir olmuþlar Türkiye'den... Þimdi yeniden oraya baðlanmak isterler mi acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Baraka Kültür Merkezi: Ülkeyi gece kulübü sahipleri mi yönetiyor? Baraka Kültür Merkezi, Gönyeli Belediyesi tarafýndan kapatýlmak istenen Ýmparator Gece Kulübü'ne Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan iþletme izni verilmesini kýnadý... Ancak gece kulübüne beledi hizmetlerde bulunan Gönyeli Belediyesi'nin yaptýðýnýn da göstermelik bir giriþimden baþka birþey olmadýðýný vurgulayan Baraka Kültür Merkezi'nin basýn bildirisi aynen þöyle: Geçtiðimiz aylarda tekrardan açýlmasýna Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan izin verilen "Ýmparator Gece Kulübü" içerisinde yaþananlar diðer gece kulüplerinden pek farklý deðildir. Ancak ilgili yasanýn deðiþmesi ile bu gibi fuhuþ yuvalarýnýn yerleþim yerlerinin dýþýna taþýnmasý bu gece kulübünü etkilememiþtir. Ýmparator yasalara aykýrý olarak; yerleþim yerlerinin yakýnýnda, halkýmýzýn ikamet ettiði bir bölge olan Gönyeli'nin göbeðinde faaliyetini sürdürmeye devam etmektedir. Belediyenin verdiði iþletme iznine sahip olmayan yer, Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan alýnan yasa dýþý izin ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu nedenle geçtiðimiz günlerde Gönyeli Belediyesi'nin mekaný kapatma giriþimi iddiasý da sonuçsuz kalmýþtýr. Ellerinde kapatma izni bulunan zabýta elemanlarý karþýlarýnda Ýçiþleri Bakanlýðý imzalý izinle karþýlaþýp mekana hiçbir þey yapamamýþlardýr. Bir yerel yönetim tarafýndan uygunsuz bulunan bir iþletmenin, Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan uygun bulunmasý akýlda bir çok soru iþareti býrakmakla birlikte ülkemizdeki birçok gerçekliði de gün yüzüne çýkarmýþtýr. Yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasýnda siyasi nedenler dýþýnda da yaþanan iletiþimsizlikler ve anlaþmazlýklar vardýr. Gece kulüplerinin sahipleri belediyelerden ve belediye baþkanlarýndan daha güçlüdür. Daha da önemlisi ülkemizi gece kulübü sahipleri açýk açýk yönetmektedir. Gece kulüplerinde yaþananlarý yediden yetmiþe herkes bilmektedir. Ülkemizdeki uyuþturucu, kumarhane ve gece kulubü (fuhuþ) mafyasý koordineli bir þekilde çalýþmakta ve bu çalýþmaya bir çok tanýdýk siyasi sima destek vermektedir. Gönyeli Belediyesi "kendisinden habersiz" faaliyet gösteren bir iþletmenin çöpünü toplayabiliyor, aydýnlatma ücretini alabiliyor ve su saðlayabiliyor. Buradan da anlaþýlacaðý gibi Gönyeli Belediyesi'nin durumdan haberdar deðilmiþ gibi davranmasý inandýrýcý deðildir, belediye içerisinde görevini kötüye kullananlar olduðu da aþikardýr. Ýçiþleri Bakanlýðý ve Belediye'yi yasalara uymaya, verdikleri izni derhal geri almaya, ev ve okullarýn bulunduðu bu bölgede bir gece kulübü iþletmesine kesinlikle göz yummamaya çaðýrýrýz." Kritik seçim arifesinde Büyükelçi deðiþtirildi... Þakir Fakýlý görev süresini tamamlayamadý Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçiliði'ne Büyükelçi Þakir Fakýlý'nýn yerine Büyükelçi Kaya Türkmen atandý. Kýbrýs görüþmelerini Türkiye Dýþiþleri Bakanlýðý adýna yakýndan izleyen Kerim Uras da Türkiye'nin Ýsrail Büyükelçiliði görevine getirildi. Uzun süredir beklenen Büyükelçiler kararnamesi Ankara'da imzalandý. Hürriyet gazetesinin haberine göre, bir süredir Türkiye'nin dýþ politikasýnda belirleyici olacaðý söylenen en kritik büyükelçi tayinleri Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün onayýndan geçti. Abdullah Gül, 17 yeni büyükelçinin isimlerini belirledi. Kýbrýs'a 5 Ocak 2009'da atanan Büyükelçi Þakir Fakýlý da bu isimler arasýnda yer aldý. Böylelikle Fakýlý görev süresini tamamlamadan deðiþtirilmiþ oldu. Seçimler arifesinde yapýlan bu deðiþiklik siyasi gözlemciler tarafýndan "çok önemli" olarak niteleniyor ve "Fatura Elçi'ye mi çýktý?" diye yorumlar yapýlýyor. Yeþil Barýþ Hareketi: Tecavüze uðramamýþ yeþil alan kalmadý Yeþil Barýþ Hareketi Baþkaný Doðan Sahir, Lefkoþa'da "duyarsýz, bilinçsiz ve yasa tanýmaz" olduðunu savunduðu uygulamalarla neredeyse "tecavüze uðramayan" yeþil alanýn kalmadýðýný öne sürdü. Sahir, kentlerde kamuya ait alanlara yapýldýðýný savunduðu "tecavüzlerin durdurulmasýný, gasp edilen yeþil alanlarýn derhal iade edilmesini ve yeþil alanlarýn, olmasý gerektiði gibi yeþillendirilerek kentin hizmetine sunulmasýný" istedi. Yeþil Barýþ Hareketi Baþkaný Doðan Sahir dün yaptýðý yazýlý açýklamada, planý olan tek kent olduðunu kaydettiði baþkent Lefkoþa'da, Ýmar Yasasý ve Master Plan gibi planlama ve düzenleme yasalarýnýn her gün "delik deþik" edildiðini ileri sürdü. Lefkoþa'da "fütursuzca aykýrý" birçok uygulama yapýldýðýný, yapýlanlara ise Yerel Yönetim ve Þehir Planlama Dairesi gibi imar kontrol makamlarýnca da "artýk doðalmýþ gibi kabul edildiðini" öne süren Sahir, "Kamu düzeni ve kent yönetimi bakýmýndan giderek kontrolden çýkan usulsüzlükler artýk çok tehlikeli sonuçlar doðuracak boyutlara varmýþtýr. Yasa tanýmazlýðýn alýþkanlýk haline gelmesine izin vermek, her yönü ile sosyal bir bunalýmý ve toplumsal çöküþü davet etmektedir" dedi. Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra YENÝ BÝR AYAR Çoðu gitti azý kaldý. 18 Nisan'da hayýrlýsý ile, Ankara'nýn bize münasip gördüðü yeni Cumhurbaþkanýmýz belli olacak. Þimdilik Ankara Talat'ý iþaret ediyor. Açýk açýk olmasa bile, -Benim gönlüm Mehmet Ali'den yanadýr, demeye çalýþýyor. Gelin görün ki, kamuoyu yoklamalarý ise tam tersini söylüyor. Kadem'in son anketinde de Derviþ'in, yarýþý açýk ara önde götürdüðü görülüyor. Aralarýnda en az yüzde 10'luk bir fark var. Bu noktada kafalar karýþýyor. Ankara'nýn desteklediði adayýn seçim kaybettiði bugüne kadar görülmedi. Eðer Ankara gerçekten Talat'ý istiyorsa, Talat'ýn her hal ve þart altýnda kazanmasý gerekir. Ankara'nýn istemediði hiçbir aday, bugüne kadar o makama gelemedi. Ankara Eroðlu'nu gerçekten istemiyorsa, bu kamuoyu yoklamalarý neyin nesi oluyor? Ýki ihtimal var: Birinci ihtimal, Ankara sol gösterip sað vuruyor. Talat'tan yana görünüp, Eroðlu'nu kazandýrmaya çalýþýyor. Ýkinci ihtimal, Ankara sözünü artýk kendi yurttaþlarýna bile geçiremiyor. Ýkinci ihtimal biraz zayýf... Nedeni de þu: Özellikle Türkiyelilerin toplu olarak yaþadýklarý bölgelerde þu veya bu þekilde bir kýsým oylarý Derviþ'ten Mehmet Ali'ye kaydýrmak zor olmasa gerek. Özellikle de Ýskele bölgesinde... Yani 5-6 bin oy Derviþ'ten Mehmet Ali'ye kaydýrýlýrsa aradaki fark kapanýr. Hatta ilk turdan Talat seçimi kazanabilir. Hiç unutulmamasý gereken nokta þu: 164 bin seçmenden en az 104 binini Türkiyeli seçmenler oluþturuyor. Ve bu 104 bin seçmen içinde Ankara'nýn ricasýný kýrmayacak 5-10 bin kiþi bulmak o kadar da zor deðil. O nedenle Talat severler fazla üzülmesin. Ankara Talat'ý kazandýrmaya karar vermiþse, mutlaka kazandýrýr. Ancak bize öyle geliyor ki... Ankara'nýn hesabý bu kez çok farklý. Sol gösterip sað vuracak. Ve esas oyununu Eroðlu ile UBP'nin iliþkisini kestikten sonra oynayacak. Eðer seçimi Eroðlu'na kazandýrýrsa, UBP'nin Meclis'teki sayýsý 24'e düþecek. Tahsin Ertuðruloðlu'nu iþte tam da bu noktada oyuna sürecek. Turgay Avcý, boþuna mý Ankara'ya çaðrýldý. Boþuna mý Erdoðan ve Davutoðlu ile bir saate yakýn görüþtü. Tahsin boþuna mý UBP'den koparýlýp aday yapýldý. Geçen seçimlerde CTP'nin defteri dürüldü. Bu seçimde de hem UBP hem DP'nin defteri dürülecek. UBP'nin 2 aðýr topu vardý. Biri Derviþ Eroðlu, diðeri Tahsin Ertuðruloðlu... Birini Cumhurbaþkaný, diðerini de aday yapýnca UBP'de Genel Baþkanlýk koltuðunu dolduracak biri kalmadý. Üstelik 24'le hükümet etmeleri de mümkün deðil. Seçim sonrasýnda hem UBP'de hem DP'de ortalýk toz duman olacak. Maþþallah Genel Baþkan adaylarý da az deðil. Eroðlu'nun yerine kim gelirse gelsin, birileri UBP'den kopacak ve Tahsin'in yanýna gidecek. Tayyip Erdoðan'ýn hesabý þu: ÖRP ile yakalayamadýðý ivmeyi Tahsin'le yakalamak... Tahsin'in yanýna ÖRP'nin 2 milletvekilini ve UBP ile DP'den kopartacaðý milletvekillerini ekleyip Meclis'te güçlü bir gurup kurmak. Arkasýndan da erken seçime gidip, Kýbrýs'taki siyasi yapýya yeni bir ayar yapmak. Aþikar olan o ki, Erdoðan ne UBP'yi ister ne DP'yi... CTP'yi ise denedi ve memnun olmadý. Kendine yakýn bulmadý. Onun istediði Kýbrýs'ta AKP çizgisinde yeni bir parti... Kýbrýslýlarýn görünecek, ama Türkiyelilerin olacak bir parti.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Biliniz ki mesele falan deðildir öyle Ankara uþaðý kim olacak meselesidir Saðcýsý solcusuyla uþaklýða havale Ýsyaný tek haykýran yaseminlerin sesidir Kalay BEÞPARMAK GRUBU'NUN BAÞPARMAÐI "Beþparmak Grubu" ikide birde baþparmaklarýný görüþme sürecine sokmasa olmaz sanki. Hadi soktu diyelim... Hiç olmazsa parmaðýný doðru yere bassa, o da yok... Bu grubun esas sýkýntýsý kemirile kemirile bir sokum kalan Beþparmak daðlarý olmasý gerekirken, adamlar bir egemenlik tutturdular gidiyorlar. Egemenlik tek olamazmýþ, çift olmalýymýþ. Çapraz oylamayý da beðenmiyorlar, dere tepe dümdüz bir oylama istiyorlar. Pembe bir tablo çizilmeye çalýþýldýðýný görmelerinin bile bir anlamý yok, çünkü kendileri bir tablo çizmiyorlar. Sadece Denktaþ'ýn çizdiði küflenmiþ tabloyu bize yutturmaya çalýþýyorlar... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik NE BÝRÝ NE ÖTEKÝ... Birçoðumuzun evinde uydu anteni vardýr. Maçlar seyredilir, haberler izlenir, bir kanaldan diðerine atlanarak filmler seyredilir... Yani kýsacasý dünyaya baðlanýlýr... Bir damýn üzerinde üç taneden fazla uydu anteni olan yerler dahi vardýr. Biz uydu antenleriyle dünyaya baðlanalý uzun zaman olmadý gerçi. Hatýrlarým, uydu anteni satan dükkanlarýn vitrinlerinde þöyle bir reklam vardý: "Alýn bir uydu anteni ve dünyaya baðlanýn" Bilmem kaç ülkeyi ve kaç kanalý seyredeceksiniz Digitürk, HotBird, Lig TV, erotik kanallar, porno kanallarý gýrla Bulunduðunuz bölgedeki tüm uydulardan dünyayý seyretme þansýnýz vardýr.. Uydu anteninin gücünün de önemli olduðunu unutmadan söyleyelim Günde 20 TL ödeyerek ýþýklý panolarda gece gündüz reklamlar yayýnlanýr... Yeni moda oldu... Talat anlaþýlan o ki bunlara da iyi bir bütçe ayýrdý! Bu panolardaki Talat reklamlarý þöyle: "Dünyaya baðlanmak için Talat'ý seçin" "Benim oyum Talat'a, çünkü beni dünyaya baðlayacak"... "Talat varsa ben de varým! Çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor"... Neyse Reklama bakýn Talat bizi dünyaya baðlayacakmýþ Yahu Talat uydu anteni mi ki bizi dünyaya baðlayacak Yani þimdi Talat'ý fiþe takýp bir de uydu anteninden gelen sýrmalarý yerine sokarsak dünyaya mý baðlanacaðýz Talat üzerinden Mesela ben Brezilya'dan Santos'un maçýný, Piton yýlaný ile timsahýn kavgasýný görebilecek miyim? Erotik filmler de oynuyor mu bu kanalda? Benim aklýma hep bunlar geldi Sizi bilmem ama Derviþ Eroðlu'nun botoks yaptýrdýðýný söylüyorlar Olabilir Adamýn keyfi öyle istemiþse öyle yaptýrmýþtýr... Ya da geçen seçimde Talat kafasýný kazýtýp gözüne bir de deðiþik çerçeve içinde gözlük geçirmemiþ miydi? Ýmaj deðiþikliðiydi bu... Eroðlu da belki imajýný böyle deðiþtirmiþtir. Yapamaz mý? Ama, Eroðlu anavatanýna raðmen bu yarýþa girmiþse, yakýnda botoksunu patlatacaktýr! Eroðlu'nun Ankara'ya karþý kavga verdiði düþünülürse ki Talat tarafýndan topluma yansýtýlan durum da budur Özgürlük yanlýlarýnýn onu alkýþlamasý lazýmdýr Talat Ankara'ya karþý çýkmayý kötülüyor Eroðlu gibi bir anavatancýyý, Türkiye karþýtý ilan edecek kadar düþman ilan eden Talat'ýn afiþlerinde anavatancýlýðýn ve teslimiyetçiliðin ruhu vardýr... Kim daha büyük iþbirlikçidir yarýþýdýr bu... Eroðlu ve Talat bana göre Kýbrýslýtürkler tarafýndan aforoz edilmelidirler... Ýradesini talep eden herkes bunu yapmalýdýr... Yani anlayacaðýnýz ne biri ne öteki Talat, Maðusa ve Ýskele'de konuþtu: "Denktaþ ile Eroðlu Kýbrýslý Türkler'e ve Türkiye'ye kötülük yaptý" Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Adayý, Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, seçim gezileri çerçevesinde Maðusa ve Ýskele bölgelerindeki bazý köyleri ziyaret etti. Talat'ýn seçim bürosundan verilen bilgiye göre, Güvercinlik, Korkuteli ve Dörtyol'u ziyaret eden Talat, köy halký ile sohbet etti ve sorunlarýný dinledi. Talat, köy kahvelerinde ve spor kulüplerinde toplanan halka hitaben yaptýðý konuþmalarda, Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Kýbrýs Türk halkýnýn önemli bir karar vereceðini ve "dün" ile "dünya" arasýnda bir tercih yapacaðýný söyledi. Talat, halký geçmiþ ile bugünü dikkatli bir þekilde kýyaslamaya davet ederken, "eski liderliðin yanlýþ politikalarý nedeniyle Kýbrýslý Türklerin karanlýk günler yaþadýklarýný" dile getirdi ve bugün yürütülen "dünya ile uyumlu" barýþ politikasýnýn önemine vurgu yaptý. Eski liderliðin yürüttüðü politikalarýn Kýbrýs Rum tarafýnýn tek baþýna tüm adayý temsilen Avrupa Birliði'ne girmesine yol açtýðý görüþünü kaydeden Cumhurbaþkaný Talat þunlarý Eroðlu Karpaz'da konuþtu: "Ben Kýbrýs Türk halkýnýn adayýyým... UBP Cumhurbaþkaný Adayý, Baþbakan Derviþ Eroðlu, seçim gezileri çerçevesinde önceki gün Karpaz bölgesini ziyaret etti. UBP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre Eroðlu, bu çerçevede Sipahi, Dipkarpaz, Derince, Gelincik, Boltaþlý, Ziyamet köylerini ziyaret etti, Mehmetçik'te de DP ile UBP'nin düzenlediði kokteyle katýlarak vatandaþlarla bir araya geldi. Baþbakan Derviþ Eroðlu da, gezilerde yaptýðý konuþmalarda, "halkýn desteðini alamadýðýný" dile getirdiði "Talat'ýn dünya devletlerine ve Hristofyas'a mesajlar göndererek müzakerelerin gidiþatý hakkýnda olumlu açýklamalar yapmasýný istediðini", ancak ortada yine de Kýbrýs Türk halkýnýn çýkarlarý için somut bir þey bulunmadýðýný kaydetti. söyledi: "Denktaþ-Eroðlu ikilisi Kýbrýslý Türkler'e ve Türkiye'ye yapýlabilecek en büyük kötülükleri yaptýlar. Niye bu fenalýðý yaptýlar? Niye Kýbrýslý Türkler'i ve Türkiye'yi böyle zor bir durumda býraktýlar. Oy istemeden önce bunu anlatmalarý lazým." Müzakerelerde gelinen noktayý halka açýkladýklarýný hatýrlatan Cumhurbaþkaný Talat, Türkiye'den ve dünyadan, müzakerelerde elde edilen ilerlemelere destek ve tebrik mesajlarý geldiðini kaydetti. Talat, "Kim eleþtirdi? Stefanu, Omiru, Hrisostomos ve Eroðlu eleþtirdi. Hem hamaset yapacaksýn, hem de Türk düþmanlarý ile ayný þeyi söyleyeceksin. Bu nasýl iþtir?" diye sordu. Baþbakan Derviþ Eroðlu'nun "müzakere masasýnda ne görüþeceðini açýklayamadýðý" görüþünü dile getiren Cumhurbaþkaný Talat, Eroðlu'nun amacýnýn; Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ý müzakere masasýndan kaçýrmak olduðunu savundu ve müzakerelerde Kýbrýs Türk tarafýnýn suçlu bulunmasýnýn yol açacaðý tehlikeler konusunda halký uyardý. "Ben Kýbrýs Türk halkýnýn adayýyým. Çünkü halkýn içinden geldim ve beni öncelikle kendi halkýmýn, kendi milletimin çýkarlarý ilgilendirir" diyen Eroðlu, Kýbrýs'ta anlaþma istediklerini, ama bu anlaþmanýn haklarýný teslim edecekleri anlamýna gelmediðini, Cumhurbaþkaný seçildiði zaman da halkýn ne istediðini bilen kiþi olarak müzakere masasýna oturacaðýný ve halkýnýn gerçek istemlerini oraya götüreceðinin kaydetti. Eroðlu, Baþbakanlýk kapýlarý þimdi nasýl bütün halka açýksa, Cumhurbaþkaný seçildiði zaman da Cumhurbaþkanlýðý'nýn kapýlarýnýn herkese açýk olacaðýný ifade ederek, "Halkýmýn adayý olduðumdan halkýmýn sarayýný da herkese açacaðým. Talat gibi, gizli kapýlarýn ardýnda halkýmdan detaylarý saklayarak deðil, halkýmýn isteðini ortaya koyacaðým" dedi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent "GIRBAÇ" Litvanya ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Justas Paleckis geçenlerde KKTC Meclisi Baþkaný Hasan Bozer'i makamýnda ziyaret etmiþ. Bu ziyaret sýrasýnda Hasan Bozer bir hediye paketi sunmuþ Paleckis'e. Paket ceviz macunu ve Kýbrýs reçellerinden oluþuyormuþ. Haberin buraya kadar olan bölümü sýradan bir nitelik taþýyor. Ancak Bozer'in hediye paketini verirken Paleckis'e söyledileri, yerine cük oturan tam bir Kýbrýslý espri. Ne demiþ Hasan bey? "Gündüz deðilse bile geceleri bunlarý mutlaka kullan!" Haberin bundan sonrasý yok. Litvanya kültüründe bu tür þaka ve espriler var mýdýr bilmiyorum. Eðer varsa Paleckis bu þakadaki Kýbrýslý espriyi anlamýþtýr herhalde. Bozer'in tavsiyesinin bir hikmeti olup olmadýðýný anlamak için denemeye ihtiyaç duyar mý bilmem. Ama en azýndan doðal viagra olduðunu düþünerek bir kere denemek isteyecektir. Koskoca parlamento baþkanýnýn tavsiyesini yabana atacak hali yok ya!.. "Geceleri mutlaka kullan" dediyse elbet bir bildiði var... Bizim kültürümüzde yeri çoktur böyle þakalarýn. Mesela eskiden meyhaneye yeyip içmeye giderdik. Ayda en az bir kere üç beþ arkadaþ toplanýr, içki masasýnda kafalarý tütsüleyip stres atmaya çalýþýrdýk. Gecenin sonunda kafalar bir güzel çakýrkeyif olurken, sýra "Gýrbaca" gelirdi. "Gýrbaç" dediysem, sizin bildiðiniz kýrbaç deðil bu. Gecenin sonunda meyhaneci mutlaka bir tabak tatlý getirirdi masaya. Genellikle ya kaymak yaðlý, cevizli sini gadmeri olurdu bu. Ya da ballý sac gadmeri. Ýsim babasý kimdi hatýrlamýyorum. "Gýrbaç" iþte bu tatlýya verilen isimdi. Misyonu da yiyeni ateþli seks için kýrbaçlamaktý! Lâfý açýlmýþken, bir meyhaneden aldýðým deðiþik bir "gýrbaç" tarifini sizinle de paylaþabilirim. Masaya geldiðinde ne olduðunu hiçbirimiz anlayamamýþtýk. Hatta tattýktan sonra bile çözememiþtik içeriðini. Ýsteyen malzemeyi ve tarifi yazabilir. Tuzsuz taze nor, þekerli konsantre kutu sütü, pekmez, fýstýk... Noru kutu sütüyle ezerek humuþ kývamýna gelene kadar karýþtýrýn. Tabaða yayýn... Fýstýklarý ezerek üzerine serpin... En üste de pekmezi gezdirin... "Gýrbaç"ýnýz hazýrdýr!.. Hasan bey bundan sonraki hediye paketlerine bu "Gýrbacý" da ekleyebilir. Etkisini bilmem. Ama tadýnýn çok güzel olduðunu söyleyebilirim. Diyeceðim þu ki, belaltý esprilerinin yaygýn yeri vardýr kültürümüzde. Manilerimize, türkülerimize de yansýmýþtýr bu. Konumuzla az çok yakýn olduðu için birkaç tanesini sizinle paylaþabilirim. Ovalarda labsana Gýz yüzüme bagsana Aha ben geliyorum Arka üsdü yadsana * Bahçalarda alçacýk Hýyardan olur cacýk Gýzlar gýzlýk sürerler Altýndan kapý açýg * Gara tavuk gancýðý Ayaðýnda boncuðu Gýz oðlaný görünca Fýt fýt eder cancýðý Bir de Münüsem türküsü var Hani "Yumurtalar gaynayýyor tavada/ Münüsemin aglý figri havada" diye söylenir ya... Onun aslý da þöyleymiþ... "Yumurtalar gaynayýyor tavada Münüsemin ayaglarý havada" Belaltý espri ve þakalarý halk kültürümüzde bir zenginliktir. Kimsenin bundan gocunmasýna gerek yok.

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tam da seçimlerin arifesinde Halil Ýbrahim Akça'nýn yerine Baðdat Büyükelçisi Derya Kanbay atandý... Derya Bey bilir herhalde... Yanlýþ hesap her zaman Baðdat'a varmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER Ahmet Kaptan'a bakýlýrsa, ülke bir ateþ topu içindeymiþ... Top yuvarlak... Yuvarlanýyor da yuvarlanýyor... Alevlenmeyen ocak yok! En iyisi topu taca atýn siz de! Bu topla oynayamaz Messi bile! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi Türkiye'deki savcý operasyonundan sonra Tayyip Erdoðan "Çok baþarýlý bir operasyon" dedi. Baþarý ne? Rehin alýnan savcýnýn diðerleriyle birlikte polis tarafýndan öldürülmesi mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kofi Annan Suriye'deki teröristlere silah yardýmý yapan Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ý uyardý. Ýster misiniz þimdi Erdoðan Annan'a "Al ananý da git" desin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE. Sulara gömülüp batan KTHY deðil, KKTC'dir aslýnda... Altý uçaðý olan bir havayolu þirketini yönetemeyenler devlet yönetmesini mi bilir? Karada emekleyenler hiç havada mý uçar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Rüzgar gibi geçti... Baþrollerde Joe Biden, Jill Biden... Yönetmen Joe Biden... Prodüksiyon Biden Company. Türü kurgu. Konu: Gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR UBP'li bakanlar küsmüþ ve koltuklarýný devretmeye gitmemiþ! Hiç þýk olmadý doðrusu... Bu küslük size hiç yakýþmadý... Koltuða kurulmak tatlý da, veda etmek bu kadar mý zor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2012 Pazar YIL: 12 SAYI: 4024 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2012 Pazar YIL: 12 SAYI: 4024 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güney Kýbrýs'a "Allah kurtarsýn" deyip duran Egemen Baðýþ'ýn, bizim belediye iþçilerinin yeni yýla aç girdiklerinden haberi yok galiba! Rumlarý Allah kurtarsýn da, bizimkileri kim kurtarsýn? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3812 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... YÜREK MESELESÝ. Ülker Fahri.

TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3812 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... YÜREK MESELESÝ. Ülker Fahri. Büyük Hamam ihalesine girecek olanlara KTÖS'ten mesaj: "Siyasilere beleþ!" Beleþ ama bu kadar kirliliði deðil küçük hamam, Büyük Hamam bile temizleyemez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Faiz ve mazbata maðdurlarý hareketleniyor. Kazým And Bankalar Birliði'nin basýndaki açýklamasýný görünce "Her Kýbrýslý Türk Spartaküs olmalý" dedi... Demek karþýmýzda Sezar olduðu nihayet anlaþýldý! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4837 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4837 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kýbrýs'ta ilk özerklik kazanacak olan köy Elye'dir herhalde... Boþuna mý da "Elye Cumhuriyeti" diyenler var... Bir zamanlar UBP'yi, þimdi de CTP'yi köyden kovdular! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart

Detaylı

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi Anastasiadis 'çözümcü' yarýþýný býraktý. Önce "Noel'e kadar" dedi, þimdi ise "2014'ün yarýsý" diyor! Osmanlý ile yarýþmasý için Bizans entrikalarýný biraz daha öðrenmesi lazým! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı