ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mayýs 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3439 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Elvan Levent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mayýs 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3439 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Elvan Levent"

Transkript

1 Güneyde daimi ikamet eden Kýbrýslý Türkleri kuzeydeki seçmen kütüklerinden sileceklermiþ. Yetmez! Kýbrýs kimliði ve pasaportu olan doksan bin vatandaþýmýzýn kaydýný da silin, olsun bitsin! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mayýs 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3439 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý MÜZEYE DEÐÝL, HAMAMA... l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... MÜCADELEYÝ YÜKSELTMEK GEREKÝR... Ali Osman MERHEM SÜRDÜRMÜYORUZ KÝ!.. Erdoðan Baybars AYDINLIKLA KARANLIK ARASINDA Elvan Levent YASEMÝNLER TÜKENMEDÝKÇE Mehmet Levent ÝRADEYE TECAVÜZ... Niyazi Ökten Gazetecileri dövmek moda oldu... Dün Girne'de Cratos Otel'de yangýný izlemeye giden gazetecilerimiz hem otele yaklaþtýrýlmadý, hem de otel korumalarý tarafýndan feci þekilde dövüldü... Cratos zorbalýðý n Dün Girne'deki Cratos Otel'de jeneratör bölümünde baþlayan ve yakýt tanklarýna sýçrayan yangýn, ana binayý sarmadan kontrol altýna alýndý... Yangýný izlemeye giden gazeteciler ise otel görevlilerinin saldýrýsýna uðradý ve darp edildi... n Gazeteciler Birliði dün bir bildiri yayýnlayarak gazetecilere yapýlan bu saldýrýyý kýnadý... Bildiride, "Gazetecilerin bir kýsmý ciddi þekilde darp edilmiþ ve hakarete uðramýþtýr" denildi... n Gazeteciler Birliði Baþkaný Cenk Mutluyakalý hükümeti, Turizm Bakanlýðý'ný ve Polis Genel Müdürlüðü'nü saldýrganlar hakkýnda yasal iþlem baþlatýlmasý için göreve çaðýrdý... n "Siyasi otorite ve güvenlik birimleri gazetecilere yönelik saldýrýlara sessiz kaldýðý sürece, farklý kesimler, kendilerinde gazetecilere saldýrma hakký görüyorlar..." l 3. sayfada VARAN 4 Bellapais te 18 dönüm 380 bin dolar n Batýk bankalarýn kelepir fiyatýna satýlan mallarýný yayýnlamaya devam ediyoruz... Finansbank'ýn Bellapais'te bulunan 18 dönümlük arazisi, içindeki tatil köyü ile birlikte 380 bin dolara satýldý... n 80 bungalowu, restoranlarý ve yüzme havuzlarý da bulunan tatil köyü arazisinin bugünkü en düþük deðeri 5 milyon dolar olarak hesaplanýyor... n Alýcýnýn Yurtbank'ta bulunan alacaðýna karþýlýk bu malýn kendisine satýldýðý öðrenildi... En ucuza giden mallardan biri olarak bu mal kabul ediliyor... l Yayýnlarýmýzýn arkasý gelecek... Bekleyin... Gazetemizle birlikte... Arif H.Tahsin yazýyor: Serdar Denktaþ haklýdýr n2. sayfada

2 FÝRARÝ YAKALANAMADI "Irza geçme, ev açma, vahim zarar ve ciddi darp" suçlamalarýyla Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olan Ayhan Aydýn (E-29), Girne Aðýr Ceza Mahkemesi huzuruna çýkarýlmak üzere bulunduðu mahkeme binasýndayken firar etti. Polis Basýn Bülteni'ne göre, önceki gün saat 14:30 sýralarýnda, tuvalet ihtiyacýný karþýlamak üzere tuvalete götürüldüðü esnada, polis memurunun yüzüne tokat atýp darp ettikten sonra firar eden zanlý, polis tarafýndan aranýyor. HIRSIZLIK Lefkoþa'da faaliyet gösteren "Neveser Gümrükleme Ltd" isimli iþ yerinde çalýþan M.C.'nin (E-35), kendisine þirket hesaplarýna yatýrým yapmasý için verilen 14 bin 75 TL nakit parayý ilgili hesaba yatýrmayýp zimmetine geçirmek suretiyle çaldýðý tespit edildi. Polis M.C.'yi tutukladý. BAÞKASININ KÝMLÝÐÝNE BÜRÜNDÜ K.Y. (K-33) kimlikli kiþi, vize borcu olduðunda dolayý, KKTC'ye girebilmek için kardeþine ait kimlik kartýný Ercan Havalimaný'nda görevli memuruna vermek suretiyle baþkasýnýn kimliðine bürünüp sahte davranýþla kayýt temin ettirdiði tespit edildi ve tutuklandý. PARA KAMBÝYO YASASINA AYKIRI HAREKET Ercan Havalimaný'nda, önceki gün P.B.(E-35) kimlikli kiþi, para ve kambiyo yasasýna aykýrý olarak tasarruflarýnda Euro muadili döviz veya Türk Lirasýndan fazla olarak ABD Dolarý ve 5000 TL ile M.P. (E- 44) kimlikli ise ABD Dolarý para ve S.G. (E-26) ise ABD Dolarý nakit parayla yurt dýþýna çýkýþ yapmak istedikleri esnada tespit edildi. Polis, üç kiþi hakkýnda da yasal iþlem baþlattý. SAHTEKARLIKLA MAL TEMÝNÝ Gazimaðusa'da faaliyet gösteren "Ekenel Ticaret" isimli iþ yerine önceki gece müþteri olarak giden, E.C. (E-30), tasarrufunda bulundurduðu Güney Kýbrýs'a ait, Hayriye Hüseyin adýna düzenlenmiþ, 376 Euro meblaðlý çek yapraðý ekstresini, dolandýrmak kastýyla çek olduðunu söyleyip sahtekarlýkla bir adet cep telefonu, bir adet erkek kol saati, telefon kontörü ve 170 TL para üstü aldý. Zanlý polis tarafýndan aranýyor. KUMAR Bafra'da faaliyet gösteren "Kaya Artemis Casino" isimli kumarhanede, önceki gece, polis tarafýndan yapýlan kontrolde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmalarý yasak olan iki kiþi tespit edildi. Söz konusu þahýslar ve kumarhane sorumlularý hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Polis olaylarla ilgili soruþturmalarýný sürdürüyor. AÇIK PAZAR OTOBÜS TERMÝNALÝNDE Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) tarafýndan organize edilen ve her pazar Fuar Alaný'nda kurulan "Açýk Pazar", bugünden itibaren Lefkoþa Otobüs Terminali'nde yer alacak. LATSÝ'DE 600 KÝLOLUK KÖPEK BALIÐI YAKALANDI Baf'a baðlý "Latsi" köyü sahilinden bir balýkçý, önceki sabah 600 kilo aðýrlýðýnda köpek balýðý yakaladý. Alithia gazetesi, köpek balýðýnýn kýyýdan 30 metre uzaklýkta, 8-10 metre derinlikte yakalandýðýný yazdý. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Medya'da yazýlanlar, konuþulanlar doðruysa, DP'nin Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, önümüzdeki seçimlerde DP'nin birinci parti olacaðýný söyledi. Olamaz mý? Neden olmasýn? Aslýnda diðer parti baþkanlarý ile kýyaslandýðýnda, dýþ görünüþ itibarýyla Serdar birincidir. Doðrusunu istersanýz ben, Derviþ Eroðlu'nu Cumhurbaþkaný seçtiren Serdar Denktaþ'ýn, UBP'nin Genel Baþkanlýðýna getirileceðini düþündüm. Doðrusu da oydu. UBP'de Derviþ'ten sonra Parti Baþkanlýðý sýkýntýsý çekileceði belli idi. Derviþ'in boþluðunu dolduracak kimse yoktu UBP'de. Ama meraklýsý çoktu. Her neysa... UBP bu fýrsatý deðerlendiremeyinca, erken bir zamanda eniþe geçti. Yeni bir seçimde UBP'nin bu dönemdeki icraatýyla yüzde 40'larda tutunmasý mümkün görünmez bana... CTP'nin iþi da zor. Hele Ferdi baþkanlýktan gittikten sonra... Her nedense bir genç yýldýz çýkaramadýlar CTP'liler da... CTP bu gidiþle, parti baþkanlýk seçimini kim kazanýrsa kazansýn, parti son seçimde aldýðý oy oranýný zor korur. Büyük bir olasýlýkla 2 bin yýlýndaki oylarýna döner. TKP'nin yerini alan TDP'nin, TKP'nin eski oylarýný alabilme olasýlýðý da çok zayýf... Alsa da, Akýncý'lý TKP'nin mirasý %15'in altýnda bir yerde idi. Bu durum karþýsýnda Serdar'ýn baþkanlýðýndaki Demokrat Parti'nin, Recep Tayyip Erdoðan'ýn bir azizliðine uðramazsa, birinci parti olma þansý yüksektir. SERDAR DENKTAÞ HAKLIDIR Peki, seçime kadar Erdoðan'ýn Kýbrýs'ta, Türkiyeli bir parti kurma ihtimali karþýsýnda durum ne olur? Eðer büyük oranda yeni "yurttaþlýklar" verilmezsa, büyük hayal kýrýklýðýna uðrar Erdoðan da, partiyi kuracak olanlar da. Çünkü Kýbrýs'ta uzun süredir yaþayan Türkiyelilerin burayý tercih etme nedeni, sadece ekonomik deðildir. Türkiye'deki idare ile burdakini düþününca, burda, Türkiye'deki idare kadar gaddar bir idare olmadýðýný görürler. O nedenle Türkiye'deki mentaliteyi buraya taþýmak istemeyeceklerini sanýrým. Gene da yanýlgý payým düþük olmayabilir. Tabii þu gerçek da var: Recep Tayyip Erdoðan'ýn ne saðý bellidir ne da solu. O zaman hiçbir hesap tutmaz. Serdar Denktaþ bir da þunu söyledi: Kýbrýs Cumhuriyeti seçim listelerinde Kýbrýs'ta uzun süredir yaþayan Türkiyelilerin burayý tercih etme nedeni, sadece ekonomik deðildir. Türkiye'deki idare ile burdakini düþününca, burda, Türkiye'deki idare kadar gaddar bir idare olmadýðýný görürler. O nedenle Türkiye'deki mentaliteyi buraya taþýmak istemeyeceklerini sanýrým. Gene da yanýlgý payým düþük olmayabilir. Kuzey'de yaþayan bir miktar Kýbrýslý da var. Bunlar, KKTC seçmen listelerinden silinmelidirler. Ve, bu konuda Yüksek Seçim Kurulu'na çaðrýda bulundu. Haklýdýr. Benim hiçbir itirazým yoktur. Kendisini alkýþlarým. Ancak þunu da söyledi mi acaba? "Hem Türkiye vatandaþý, hem da Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti vatandaþý olan Türkiyeliler da, KKTC seçmen listelerinden silinmelidirler." Neden? Çünkü bu, Almanya'da yaþayan Türkiyelilere uygulanan yöntemdir. Eðer Türkiyeli, ve Alman vatandaþý isan sadece, seçimlerde oy kullanabilirsin. Deðil isa, ve hem Alman yurttaþý, hem Türkiye yurttaþý isan, Almanya'nýn seçimlerinde oy kullanamazsýn. Her halde Serdar Denktaþ, bu konuyu da ele alýr, almadýysa tabii. Ve Yüksek Seçim Kurulu'ndan, Türkiye yurttaþý ile KKTC yurttaþý olanlarýn KKTC seçmen listelerinden silinmesini talep eder... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý MÜZEYE DEÐÝL, HAMAMA... Bir seçim afiþi gördüm Makarios Caddesi'nde... Girne Kalesi fonunda bir aday... Rumca bilen dostuma sordum: -Afiþte ne yazýyor? -Girne'ye arý bir bakýþla, diye çevirdi bana. Anlamadým... Ne demek arý bir bakýþla? Çeviri tam yerine oturmadý belki... Bizde Larnaka fonunda seçim afiþi bastýran hiçbir aday çýkmadý þimdiye kadar... Anlaþýlan Rumlarýn Girne'yi kendilerinin saydýklarý gibi Larnaka'yý kendimizin saymýyoruz biz... Aslýnda her iki taraf da birbirinden koptukça koptu... Geçiþler serbest ama Kýbrýslýrum genci kuzeyde, Kýbrýslýtürk genci de güneyde evindeki gibi hissetmiyor kendini... Misafir ya da turist gibi hissediyor... Her iki tarafta da yaþama mutluluðunu tatmýþ olan eski kuþaklardan söz etmiyorum. Zaten o kuþaðýn son temsilcisi de öldükten sonra, daha da büyüyecek bu kopukluk... Ama doðrusunu isterseniz, 1974'ten sonraki Kýbrýslýtürk kuþaðý daha da bahtsýz Rum kuþaðýndan... Larnaka'da kendini bir turist gibi hisseder de Girne'de mi öyle hissetmez? Artýk bir tek Kýbrýslýya rastlanmayan o güzelim limanda bir yabancýdan baþka nedir ki? Fiyakalý Ýstanbul kumarbazlarýnýn keyiflendiði ve Hataylý sefillerin tahta sýralarda pineklediði bir mekandýr artýk orasý... "Baþka Girne yok" diye feryat edenler ve yapýlacak gökdelene karþý çýkanlar farkýnda deðiller herhalde... Sanýrlar ki gökdelen yapýlýrsa biter Girne... Girne çoktan bitti... Çýkýn daðlara ve þöyle bir bakýn manzaraya... Bir beton yýðýný... Kendini buldozer kepçesinden kurtarabilen yeþillik bir hýrsýz gibi gizlenmiþ bu betonlarýn arasýna... Bir de eski fotoðraflarýna bakýn Girne'nin... Ben 1950'li yýllarýn sonunda Kýbrýs'ta çekilmiþ olan ünlü 'Exodus' filminde gördüm... St. Hillarion'un tepelerinden aþaðýya kayýp giden kameraya yeþillikler vurmuþ damgasýný... Beton çarpmýyor bile göze... Bugün asýl yazmak istediðim konu bu deðildi aslýnda... Ama kalem yola çýktýktan sonra söz mü dinler hiç? Akar gider, baþka yollara sapar... Ve engel de olamazsýn ona... Diyeceðim þu: Bizim yönetim güneyde yaþayan Kýbrýslýtürklere takmýþ kafasýný þimdi de... Güneyde sürekli ikamet eden ve bunun için seçimlerde kendilerine oy hakký tanýnan 544 Kýbrýslýtürk topun aðzýnda... Ne diyorlar? Daimi ikamet yerleri güneyde olduðu için kuzeydeki seçimlerde oy kullanamazlarmýþ... Anayasamýza aykýrýymýþ bu... Çünkü anayasamýza göre, oy kullanabilmeleri için son üç yýl burada yaþamýþ olmalarý gerekirmiþ... Dikkatinizi çekerim... Askerlik yapmak için böyle bir þart yok... Vatandaþýmýz güneyde yaþasa da, askerliðini kuzeyde yapar. Yapmak zorunda... Ama sýra kuzeyde oy kullanmaya gelince, hakký yok! Öyle mi? Eðer öyleyse, bir öneri de ben sunayým efendilere... Bununla kalmayýn yalnýz... Bir adým daha atýn... Cebinde Kýbrýs Cumhuriyeti pasaportu ve kimliði olanlara da kuzeyde oy kullanmayý yasaklayýn. Bakýn... Doksan bin Kýbrýslýtürkün cebinde doksan bin Kýbrýs kimliði ve pasaportu var. Hepsi de Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþý... Güneyde yaþamak sizin için geçerli bir neden de, bu geçerli deðil mi? Yasaklayýn... "Siz Rum devletinin vatandaþýsýnýz, bunun için kuzeyde oy kullanamazsýnýz" deyin... Olsun bitsin... Burada oy kullanýrsa, yalnýz Türkiye'den gelenler kullansýn! Güneyde yaþayan vatandaþý yurtdýþýnda yaþayan vatandaþ sayan aklýnýza þaþarým... Ne akýllar bu akýllar... Çifte vatandaþlýðý olan TC'liler hem Kýbrýs'ta, hem Türkiye'de oy kullanýyorlar da, Kýbrýslýtürkler kendi yurdunun her iki yakasýnda da kullanamazlar ha... Vay be... Bir politikacýmýz, "Müzeye koymalýyýz sizi" demiþ yönetimdekilere... Ne müzesi... Hamama gidersiniz ancak bu aklýnýzla hamama...

3 AFRÝKA dan mektup... ARTEMÝS, CRATOS, DAYAK VESAÝRE Kaya Artemis'te otel ve casino yönetimi tarafýndan feci þekilde dövülen ve kendisine iþkence yapýlan genç, gazetemize geldiði zaman acý acý yakýnmýþtý... -Bütün gazetelere gittim, hiçbiri yazmadý, siz de mi yazmayacaksýnýz, diye sordu... Çelik puro makasý ile parmaklarýný kesmeye çalýþmýþlardý... Dayaktan kan-revan içindeydi... Ortaya çýkmasýn diye banyoya sokup yýkadýlar... Temiz giysiler verdiler ona... Yerlerdeki kan lekelerini sildiler... Biz böyle bir vahþeti yazmazsak neyi yazacaðýz? Yazdýk tabii... Manþete çektik... Tüm baþ sayfamýzý ayýrdýk buna... Ama ses çýkmadý kimseden... Ne GKK'dan, ne polisten, ne de hükümetten... Diðer gazetelerden de ses çýkmadý... Olayý sahiplenen ve destek veren olmadý Levent Özadam kardeþimiz dýþýnda... Yapanýn yaptýðý yanýna kaldý... Ülkemizdeki mafya bozuntularý rahat bir nefes daha aldý... Bu rahat nefesi onlara bahþeden ne yazýk basýnýmýz, örgütlerimiz ve partilerimiz oldu... Hesap soran olmayýnca konu kapandý... * Susma, sustukça sýra sana gelir derler... Hem derler, hem de susarlar... Çünkü bunu söyleyenler de sýranýn hiçbir zaman kendilerine gelmeyeceðini sanýrlar... Ama kural þaþmaz... Gelirmiþ iþte... Bakýn, dünkü yangýnda Cratos'un voyvoda korumalarý nasýl saldýrmýþlar gazetecilerimizin üstüne... Nasýl dövmüþler onlarý... Bir yangýný izlemeye ve haber yapmaya giden gazetecilere yapýlýr mý bu? Yapýlýyor... Bu otel sahipleri maalesef çok þýmartýlmýþ gazete patronlarýmýz tarafýndan... Eli kolu uzun cinsten bunlar... Kimi isterlerse döverler... Kimi isterlerse ezerler... Ne polisin baðlý olduðu GKK ses çýkarýr onlara, ne hükümet... Bunlar devlet içinde devlet kesilmiþ baþýmýza... Zavallý gazetecilerimiz hep artist ve þarkýcý þovlarý için göreve gönderilirler oraya... Sonra da renkli magazin sayfalarýnda 'Kýbrýs'ý salladý' veya 'unutulmaz gece' falan diyerek yayýnlarlar... Gazeteler sürekli reklam aldýklarý bu oteller aleyhinde bir þey yazamazlar... Oteller basýndan korkmaz, basýn otellerden korkar... Hani, gelip giden TC'li sanatçýlarýn yayýnlanan kýytýrýk vergi beyanlarýný mercek altýna almaya cesaret eden var mý? * Kaya Artemis'te çelik puro makasýyla parmaklarý kesilmek istenen gencin feryatlarýna kulak týkayanlar, þimdi Cratos zorbalarý tarafýndan uðradýklarý saldýrýya isyan ediyorlar... Siz yalnýz basýn mensubu dövülünce mi yükseltirsiniz sesinizi? Vatandaþýn yediði dayak dayak deðil mi? Susma, sustukça sýra sana gelecek diyen siz deðil misiniz? O halde ne? Susarak sýrayý beklediðinizin hala farkýna varmadýnýz mý yoksa? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Girne'deki Cratos Otel'de jeneratör bölümünde baþlayan ve yakýt tanklarýna sýçrayan yangýn, ana binaya sýçramadan kontrol altýna alýndý. Dün saat sýralarýnda elektriklerin kesilmesinin ardýndan baþlayan ve bir anda jeneratör bölümünü alevler altýna alan, bölgeyi dumana boðan yangýn, itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle yaklaþýk 2 saatte kontrol altýna alýndý. Ýtfaiye ekipleri soðutma çalýþmalarýný sürdürürken; Oteldeki yangýn sýrasýnda bölgede gerekli önlemleri alan Polis ve Sivil Savunma Teþkilatý ekipleri de halen bölgede bulunuyor. Oteldeki müþteriler ve çalýþanlar herhangi bir zarara uðramazken; bir ara boþaltýlan Otelde yeniden hizmetler verilmeye baþlandý. TAK muhabirine bilgiler veren Cratos Otel yöneticileri, yangýnýn ana binaya sýçramadýðýný, hizmetlerinin devam edeceðini, bu geceki Serdar Ortaç konserinin de gerçekleþeceðini belirttiler. "BASIN MENSUPLARI DARP EDÝLDÝ" Bu arada, Gazeteciler Birliði, yangýn sýrasýnda görev yapmak isteyen bazý basýn mensuplarýnýn Otel görevlileri tarafýndan darp edildiðini belirtti ve olayý kýnadý. Birlik Baþkaný Cenk Mutluyakalý, yaptýðý yazýlý açýklamada, "Gazetecilere yönelik þiddet, geçtiðimiz hafta içerisinde toplumsal eylemlerde yaþandý, protesto edildi; ancak kimse bu yaþananlardan ders almadýðý ve hiçbir siyasi otorite basýn özgürlüðü ile gazetecilere sahip çýkmadýðý için, çok daha üzücü bir saldýrý bu kez Girne'deki otel yangýnýnda karþýmýza çýktý" dedi. Girne Cratos Otel'deki yangýnýn üzücü olduðunu ifade edip hem turizm camiasýna hem de otel yönetimine ve otelde konaklayan Fotoðraflar: Mustafa ERKAN Cratos Otel'de yangýn... Gazeteciler dövüldü n Gazeteciler Birliði yangýn sýrasýnda otel görevlilerinin basýn mensuplarýný darp ettiðini belirtip yasal iþlem istedi... turistlere geçmiþ olsun dileðinde bulunan Mutluyakalý, þunlarý kaydetti: "Gazetecilere yönelik þiddet, geçtiðimiz hafta içerisinde toplumsal eylemlerde yaþandý, protesto edildi; ancak kimse bu yaþananlar ders almadýðý ve hiçbir siyasi otorite basýn özgürlüðü ile gazetecilere sahip çýkmadýðý için, çok daha üzücü bir saldýrý bu kez Girne'deki otel yangýnýnda karþýmýza çýktý. Girne Cratos Otel'deki yangýn üzücüdür, hem turizm camiasýna hem de otel yönetimine ve otelde konaklayan turistlere geçmiþ olsun dileklerimizi iletiriz. Ancak, oteldeki yangýn sýrasýnda, en doðal görevlerini yerine getiren gazetecilerin tartaklanmasý kabul edilebilir deðildir. Otel yangýný sýrasýna kamuoyunun haber alma ve bilgilenmesi adýna görev yapan gazetecilerin bir kýsmý ciddi þekilde darp edilmiþ, hakarete uðramýþtýr. Bilinmelidir ki, bu ülkede gazeteciler sahipsiz deðildir. Siyasi otorite ve güvenlik birimleri, gazetecilere yönelik saldýrýlara sessiz kaldýðý sürece, farklý kesimler, kendilerine gazetecilere saldýrma hakký görmektedirler. Hükümeti ve Turizm Bakanlýðý'ný, Polis Genel Müdürlüðü'nü ve tüm ilgili kesimleri, gazetecileri darp eden, gazetecilerin görev yapmasýný engelleyen otel görevlileri ve yöneticileri hakkýnda yasal iþlem yapmaya, artýk sorumluluk üstlenmeye davet ederiz. Hafta sonu, tatil ve dinlenme nedir bilmeden görev yapan foto muhabiri, muhabir ve kameramanlara yönelik bu saldýrýlara tepkisiz kalmayacaðýmýzý, gazetecilerin görev yapmasýna tahammülü olmayan çevrelere cesaret verenleri ve bu saldýrýlarý yönlendirenleri kýnadýðýmýzý ve her türlü yasal hakkýn aranacaðýný da kamuoyuna duyururuz..." ex istence Elvan Levent AYDINLIKLA KARANLIK ARASINDA Lady GaGa'nýn, dünyanýn en güçlü ünlüsü ünvanýyla Forbes dergisinin hazýrladýðý listede bir numaraya oturduðunu okuduðumda, bunun insanlýðýn gittikçe daha da dibe batmaya doðru gidiþatýnda bir kilometre taþý olduðu kanýsýna vardým. Facebook'ta 32 milyon, Twitter'de de 10 milyon hayraný varmýþ Lady GaGa'nýn... Bir absürd filmdeki komik karakter, eline basýn camiasýnda otorite sahibi bir dergiyi alýp, "Lady GaGa bir numara", þeklinde bir replik telafuz etseydi mesela, bunun normalde izleyiciyi güldürmesi beklentisi olurdu. Ne var ki, bu absürd vaziyetin en gerçek haliyle tam ortasýnda olmamýzýn, sinemanýn da kendine absürdün ötesinde bir yer aramasýný kaçýnýlmaz kýlacaðýný düþünüyordum. Lars Von Trier'in Cannes Film Festivali'nde çýkýp þakayla karýþýk "Ben bir naziyim", demesi sadece bir baþlangýçtý bana kalýrsa. Bu noktaya kadar belirli konular üzerine odaklanan düþüncelerimin elektriklerin tam þimdi, þu anda kesilmesiyle akýþýndan sapmýþ durumda olduklarýný belirtmem gerekirdi. Birkaç dakika için bilgisayarý kapatmakla, þarjý bitene kadar yazmaya devam etmek arasýnda bir ikilemde kaldým açýkçasý. Bilgisayarý kapatýp, karanlýk ekrana baktým bir süre. Anýlarýma daldým sonra. Sanýrým elektrik kesintileriyle ilgili yazdýðým ilk yazý, ortaokul yýllarýma dayanýyordu. O sýrada bilgisayarým yoktu, eski bir daktilonun baþýna oturup, elektrik kesintisinin vatandaþýn özgürlüðünü ne þekilde kýsýtladýðýna dair bir iki sayfalýk birþeyler yazmýþtým. Yazýn ortasýydý. Çýkýp, sokaklarda yürümek delilikti o sýcakta. Þimdi bir bahar vaktiydi ve artýk bir daktilom yoktu, bilgisayarda yazýyordum. Zaman geçip, teknoloji de ilerlediðinden, yazý da bir þekilde elektriðe baðlanmýþtý yani... Büyük bir aldanmaydý bu oysa. Çünkü, Kýbrýs'ýn kuzeyinde o günden bu yana elektrikler birdenbire kesilmeye devam ediyordu. Ve eskisine oranla daha fazla yerde jeneratör olsa da burada, eskisinden bu yana daha fazla trafik kazasý, daha fazla hýrsýzlýk, daha fazla cinayet ve daha fazla tecavüz de vardý. Elektrikler geldi yaklaþýk bir saat sonra. Elektriklerin gelmesiyle birlikte Cratos Hotel'de büyük bir yangýn çýktýðý haberi de geldi. Bilgisayarý açýp devam ettim yazýya. Üzerinden daha bir saat geçmeden yeniden gitti elektrikler. Bir komedi filmi olsa gülüp geçecektik ama deðildi. Þarjý henüz bitmemiþ olan bilgisayarým birkaç dakika içinde garip bir þekilde kendiliðinden kapandý. Jeneratörü olan bir mekanda bilgisayarý yeniden çalýþtýrdýðýmda, ekranýn sol köþesinde sanýrým ebediyen oraya yerleþmiþ olan dikey, sinir bozucu bir çizgi duruyordu. Týpký elektrik kesintilerinden kalan bir yara gibi... Bu adada elektrik kesintilerinin dýþýnda hayatýmýzý zehirleyen daha çok þey vardý. Barikatlar, telörgüler, katliamlar, siyahbeyaz kanlý fotoðraflar, týpký elektrik kesintileri gibi kafamýza kazýnmýþlardý. Aðýr travmalý bu topraklarda geçmiþimizle yüzleþmediðimiz sürece de hayatýmýz zehirlenmeye devam edecektiler. Ve en kötüsü biz bunun farkýnda bile olmayacaktýk. Çünkü alýþmýþtýk. Ermeni kökenli Fransýz fotoðraf sanatçýsý Antoine Agudjian 'affetmek'le ilgili þu sözleri sarfetmiþti: "Elbette affedebilirsin, ama ancak affedilmek isteyeni affedebilirsin. Hata yaptýðýný kabul etmeyen, inkâr eden birine durup dururken 'seni affediyorum' diyemezsin." Bana kalýrsa bu adadaki Kýbrýslýrumlarla Kýbrýslýtürklerin durumunu da karþýlýklý olarak oldukça iyi özetliyordu bu sözler.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Cebinde "Rum kimliði" taþýyan herkesi "Rum vatandaþý" diye listelerden çýkarýn Bakalým elinizde kalacak mý kimsesi? Halis muhlis Türklerle yeni listeler yapýn Kalay BABA DENKTAÞ ÝLE OÐUL DENKTAÞ'A BÝR ÖNERÝ Lafý dolandýrmaya hiç gerek yok. Radikal çözümler bulmak lazým. Sözgelimi güneyde oy kullanan Kýbrýslýtürklerin kuzeyde oy kullanmamasý gerektiðini anlatmaya çalýþýrken, sol elimizle sað kulaðýmýzý, sað elimizle sol kulaðýmýzý tutmayalým. Komik oluyoruz. Keskin ve kesin çareler üretelim. Baba Denktaþ ile Oðul Denktaþ son günlerde bu meseleyi dert ettiklerine göre, iþte bir öneri: Kýbrýs Cumhuriyeti kimlik ve pasaportu taþýyan KKTC vatandaþý Kýbrýslýtürklere kuzeyde oy kullanma yasaðý getirsenize. Gelen Türklerle yaparsýnýz seçimleri, deðil ama!!! Kalaycý Ali OSMAN Periyodik MÜCADELEYÝ YÜKSELTMEK GEREKÝR... Bugün Pazar... Mayýs ayýnýn 22'si... KTHY eylemi dýþýnda üzerimize çöken ölü topraðý devam ediyor... Herkes bir alemde... KTHY eski çalýþanlarýnýn haklarý az çok verilmeye baþlasa onlar da susacaklar, bundan eminim. Burasý böyledir iþte... Hükümetin eski alýþkanlýklarýna baþvurmasýdýr talep edilen... Bankalar battýðýnda ne yapýlmýþtý? Banka çalýþanlarý devlette bazý dairelere istihdam edilmiþti... Türk Hava Kurumu da ismini deðiþtirip eski çalýþanlarýný kapý dýþarý etmedi mi? Kendi uðraþýyla iþ bulanlar dýþýnda geriye kalanlar iþsizdir hala daha... KTHY eski çalýþanlarýnýn bir kýsmýnýn imtihanla yeni kurulacak þirkete geri alýnacaðý söylendi... Bu konuda imtihan yapýldý ve imtihanda sorulan sorulara tepki gösteren eski çalýþanlar salonu terkettiler... Eylemlerinde haksýz deðiller... Sosyal Sigortalarý, Ýhtiyat Sandýðý yatýrýmlarý yapýlmamýþ... Ýþsizlik parasý ve de saðlýk tedavi hakký ellerinden alýnmýþ... Herkes birbirini suçluyor bu konuda... Ýrsen Küçük hem yönetimi, hem de sendikayý ve çalýþanlarý sorumlu tutuyor KTHY'nin batmasýndan... Bu suçlama ve "terörize" açýklamasý eski çalýþanlarý fena kýzdýrdý... Neyse... Görünen o ki, "Bugün bana yarýn sana" anlayýþý içinde hareket etmekten kaçýnan sendikalarýmýzýn birbirlerine güvenleri hala yok gibi... Kavga, mücadele toplumsal olmaktan çýktý... Kimse kusura bakmasýn ama durum ve görüntü böyledir... Eyleme gidenler "kan ayaklýlarýn" üzerine yüklenmeye devam ediyorlar... Onlarýn ellerinden gelen birþey yok ki... Eroðlu baþbakan olduðu dönemde, onu ziyarete giden sendikacýlara, "Elçilikten bu paketi geçirmemiz için bastýrýyorlar, ona göre" dediðini yine kendisi söyledi. Ne yapmýþtý o günlerde sendikacýlar? Mecliste görüþtükleri Eroðlu'nun yanýndan çýktýktan sonra doðru TC Elçiliði'ne gidip Eroðlu'nun söylediklerini aktarmýþ ve þikayette bulunmuþlardý... Sendikal Platform veya baþka bir oluþum... Konu siyasi mücadeleye yönlenmedikçe sendikalarýn birbirlerine güvensizlikleri ve destekleri hep muallakta kalacak... Ýrsen Küçük iþi kýzýþtýrdý... Arý kovanýna deðnek sokmak gibidir bu da... Ve o deðneði soktu... Dolayýsýyla tasvip edilmeyen bazý olaylarýn yaþanmasýna neden oldu... Eylemciler KTHY çalýþanlarýnýn ihtiyat sandýðý yatýrýmlarýnýn Türkiye'de olan TC'lilere ödendiðine de þikayetçi oldular. Ayýrýmcýlýða karþý çýktýlar... "Biz TC'lilere karþý deðiliz...", "Ýsmimizi vermek istemiyorum, ben bir KTHY eski çalýþanýyým" demekle de bir yere varýlamaz... Eðer ayýrýmcýlýk yapýlmýþsa, bunun önüne geçilmesinin yolu bunu yapana haddini bildirmektir. Düzen ayrýmcýlýk üzerine kurulmuþtur... Baþka türlü Ankara burada bizi yok edemeyeceðini iyi bilir... Yapýlmasý gereken de iþgale karþý kavgayý yükseltmektir ve sonuca varana kadar da sürdürmektir... Grev ve eylemlerin ardýndan... Bakan Tel-Sen i ikna etmeye çalýþtý Telekomünikasyon Dairesi'nin geleceði, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ersan Saner ile daire personelinin örgütlü olduðu Kýbrýs Türk Telekomünikasyon Çalýþanlarý Sendikasý (Tel-Sen) yöneticilerinin katýlýmýyla düzenlenen toplantýda görüþüldü. Bakanlar Kurulu'nun "Þirketler Yasasý altýnda devlet iþtiraki ile þirket kurulmasý ve Telekomünikasyon Dairesi altyapýsýnýn bu þirkete devredilmesi" kararýný kýnamak amacýyla önceki gün grev ve eylem yapan Tel-Sen'in yetkilileri, dün sabah 10.00'da Bakan Saner'le bir araya geldi. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'ndaki toplantýya Telekomünikasyon Üst Kurulu Baþkaný Kadri Bürüncük ve bazý bakanlýk yetkilileri de katýldý. VEDÝA BARUT MEZARI BAÞINDA ANILDI Kýbrýs Türk toplumunun ilk iþ kadýnlarýndan Vedia Barut, vefatýnýn 8'inci yýldönümünde mezarý baþýnda anýldý. Akrabalarý ve aile yakýnlarýnýn katýldýðý anma töreninde Gazeteci Akay Cemal bir konuþma yaptý. Akay Cemal, Vedia Barut'un bugünkü gençlere örnek teþkil edecek bir hayatý olduðunu, Barut'un Kýbrýs Türk toplumunda çýkan ilk iþ kadýnlarýndan, sanatçý ve toplumun sorunlarý ile yekinen ilgilenen bir kiþi olduðunu ifade etti. Konfeksiyon alanýnda faaliyet gösterdiði dönemde Barut'un bir marka GÜNEY KIBRIS SANDIK BAÞINDA Güney Kýbrýs'ta, bugün milletvekilliði seçimleri yapýlacak. Seçimlerde Meclisteki 56 sandalye için 10 parti yarýþacak. Toplam 531 bin 136 kayýtlý seçmenin bulunduðu Güney Kýbrýs'ta, oy verme iþlemi 07.00'de baþlayacak ve 18.30'a kadar devam edecek. Oy verme iþlemi ve saatleri arasýnda yapýlacak. Sonuçlarýn ise 23.00'e doðru açýklanmasý hedefleniyor. Seçimlere AKEL, DÝSÝ, DÝKO, EDEK, LASOK, ELAM, EVROKO, ZÝGOS, Çevreciler ve Ekologlar Hareketi ile KÝPROS partileri katýlacak. Sürekli Güney Kýbrýs'ta ikamet eden 544 Bakan Saner, toplantýnýn baþýnda TAK muhabirine yaptýðý açýklamada, önceki gün grev yapan sendikanýn eylemine saygý duyduklarý için önceki gün saat 16.00'da veya dün sabah görüþebileceklerini söylediðini ve sendikanýn bugünü tercih ettiðini belirterek, toplantýda Tel-Sen'in önerilerini dinleyeceklerini dile getirdi. Saner, Telekomünikasyon Dairesi'nin geleceðini nasýl gördükleri konusunu ele alarak, bakanlýðýn çalýþmalarý hakkýnda bilgi vereceðini kaydetti. Toplantýdan sonra yapýlan açýklamada Telekomünikasyon Dairesi'ndeki mevcut yapýnýn sürdürülebilir olmadýðý konusunda hemfikir olunduðu teyit edildi ve yeniden yapýlandýrma için çalýþmalarýn Pazartesi günü baþlamasý kararý verildi. olarak bilindiðini kaydeden Cemal, Barut'un Vakýflara ait binalarda çýkan yangýn felaketinden sonra uðradýðý çöküntüye raðmen yeniden kendi ayaklarý üzerinde durmayý baþarmýþ bir kiþi olduðunu anlattý. Vedia Barut'un basýn ve medya için de çok hizmetleri bulunduðunu belirten Akay Cemal, Barut'un geçiþlerin çok sýký denetimler altýnda sadece Ledra Palace kapsýndan yapýldýðý dönemlerde Kýbrýs Türk gazetelerini Kýbrýs Rum Kesimine Rum gazetelerini de Kýbrýs Türk tarafýna geçirme misyonunu üstlendiðini anlattý. Kýbrýslý Türk de seçmen listesinde bulunuyor. 9 bin 311 kayýtlý seçmen için de yurt dýþýnda sandýk kurulacak. ÝLÇELERDEKÝ SEÇMENLER Güney Kýbrýs'ta, Lefkoþa ilçesine kayýtlý 191 bin 517, Limasol'a kayýtlý 109 bin 294, "Maðusa bölgesi"ne kayýtlý 107 bin 913, Larnaka'ya kayýtlý 53 bin 598, Baf'a kayýtlý 40 bin 534 ve "Girne bölgesi"ne kayýtlý 28 bin 280 seçmen bulunuyor. Rum Yönetimi Yüksek Seçim Kurulu, KKTC'de yaþayan 326 Rumun da oy kullanma hakkýna sahip olduðunu açýkladý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent YASEMÝNLER TÜKENMEDÝKÇE Volkan gazetesi, Güney Kýbrýs'ta bugün yapýlacak olan seçimlerde oy kullanacak Kýbrýslýtürklerin listesini "ele geçirip" yayýnladýktan sonra, vatan-millet-sakarya, ettýrnak cephesi yýldýrým hýzýyla harekete geçti. Güney'de oy kullanacak olan Kýbrýslýtürklerin, Kuzey'deki seçmen listelerinden çýkarýlmasý için çalýþmalar baþlatýlmýþ! Öyle bir kin ve düþmanlýk ki bu, þu veya bu nedenle güneyde yaþamak durumunda kalan Kýbrýslýtürklere karþý, 544 Kýbrýslýtürk kellesi, bizim et-týrnakçýlara bir kin bile ödemez! Yarýn öbür gün vatandaþlýktan da atarlarsa onlarý, sakýn þaþmayýn. Volkan, o listeyi "ele geçirme" haberini þu spotla vermiþti: "Güney Kýbrýs'ta 22 Mayýs'ta yapýlacak olan Rum devleti seçimlerinde Rum devleti vatandaþlarý olarak oy kullanacak olan Kýbrýslý Türklerin listesini ele geçirdik. Listede bulunan 544 kiþiden 257'sinin isimlerini bugün, geri kalanýný ise yarýn açýklýyoruz." "Rum devleti seçimlerinde, Rum devleti vatandaþlýklarý" deniyor, bugün oy kullanacak olan Kýbrýslýtürkler için! Sanki Kuzey'de yaþayan bütün Kýbrýslýtürkler, kendilerinin "Rum devleti" dedikleri Kýbrýs Cumhuriyeti'nin vatandaþlarý deðilmiþ gibi... Sanki Kuzey'de yaþayan bütün Kýbrýslýtürklerin, hatta en et-týrnakçýlarýn, en kaþarlanmýþ Rum düþmanlarýnýn bile cebinde o "Rum devleti" dedikleri Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kimlik ve pasaportlarý yokmuþ gibi... Güney'de yaþayan Kýbrýslýtürklere "Rum devleti vatandaþý" diyenler, önce kendi ceplerindeki "Rum devleti" kimlik ve pasaportlarýna baksýnlar. "Rum devleti seçimleri" diyorlar güneydeki seçimlere. Ama söylediklerine kendileri bile inanmýyor. Kendi gönüllerini bile avutmuyor bu sözler. Bütün dünyanýn, hatta Türkiye'nin bile bildiði ve tanýdýðý gerçeði onlar da biliyor aslýnda. Onlar da biliyor o devletin "Rum devleti" deðil, 1960'ta Kýbrýslýtürk toplumunun ortaklýðýyla kurulan Kýbrýs Cumhuriyeti Devleti olduðunu. Uluslararasý anlaþmalarla tescil edilmiþ bu devletin BM ve AB'nin muteber üyesi olduðunu. Ve bu künyesinden dolayý da uluslararasý hukukun tam korumasý altýnda bulunduðunu. Ama gözleri öylesine körelmiþ ki... Biliyorlar ama bilmezden geliyorlar! Kabul ediyorlar ama etmezden geliyorlar! Bugün güneyde yapýlmakta olan Kýbrýs Cumhuriyeti Meclis seçimlerini bütün dünya tanýyor. Uluslararasý hukukta ve siyasi arenada tam geçerliliði var. Kuzeydeki seçimleri ise dünyada hiçbir devlet tanýmýyor. Buradaki seçmen listelerinin ne uluslararasý hukukta, ne de uluslararasý siyasette hiçbir geçerliliði yok. Þimdi bu korsan devletin korsan seçmen listelerinden, bugün güneydeki Kýbrýs Cumhuriyeti meclis seçimlerinde oy kullanmakta olan Kýbrýslýtürkleri çýkaracaklarmýþ! Sanki bu listelerden 544 kiþi eksildiðinde, batmýþ KKTC yeniden yüzmeye baþlayacak! Sanki ekonomiden siyasete bütün sorunlarýmýz çözülmüþ olacak! Sanki Türkiye'nin iþgali altýnda bulunan siyasi irademiz bize geri verilecek! Soygunlar, hýrsýzlýklar, tecavüzler, cinayetler son bulacak! Günden güne tükeniyoruz zaten kiþi daha mý eksilteceksiniz bizi? Eksiltin... Ama bilin ki... Son Kýbrýslýlar hiçbir zaman tükenmeyecek. Yaseminler tükenmedikçe hayatýmýzda...

5 22 Mayýs 2011 Pazar 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Vatandaþ "öðretmen isteriz" diye sesini yükseltmedikçe, "imam ve müezzin" isteyenlerin boþluðu doldurmasý çok olaðan... * Ferdi Sabit Soyer,CTP'ye baþkan olarak "kimin deðil, neyin seçileceði önemli" demiþ. - Fark ne abi! * TC Jokey Kulübü Baþkaný, Türkiye'deki sistemi KKTC'de de kurmak istediklerini söylemiþ. - Hahhh! Bir o sistem eksikti Onu da getirin da tamam olsun. * Hýrsýzlýk yapan 2 kiþi polis tarafýndan aranýyormuþ. - Eðer sadece 2 kiþi aranýyorsa boþ verin! Ellemeyin gitsin onlar da. * Mayýs ayýnýn sonuna gelindiði halde havalar düzelmiyormuþ. - Dondurma satýcýlarý ile mayo satýcýlarý, bir araya gelip de, hükümetin kapýsýna dayanýrsa hiç þaþmam. * Güney'de oy kullananlar, kuzeyde sandýða gidemeyecekmiþ. - Hiçbir þey kaybetmiþ olmazlar! Hani, bunca zamandýr biz oy kullandýk de ne kazandýk Haaa, güneyde oy kullanmakla da bir þey kazanmadýklarýný söylememize gerek yok sanýrým. *Eski KTHY çalýþanlarý çok zor günler yaþýyormuþ - Tamam da, takýlýp kalmayalým Bu ülkede çok zor günler geçiren ve kimsenin arayýp da sormadýðý daha binlerce insan var. * Avrupa IMF'nin baþýna bir Türk olan Derviþ'i istemiyormuþ.. - Onlarda çifte standart çok. Kendi derviþleri anýnda yaratabiliyorlar. MERHEM SÜRDÜRMÜYORUZ KÝ!.. Bir trafik polisi, kaç rapor yapýyor acaba günde? 10? 20? 40? Bilemiyorum Ama bildiðim ve gördüðüm bir durum var ki, kaç kiþi rapor ederlerse etsinler, yine de çok az! Evet Çok çok az. Tam köþede, kaldýrýmýn kenarýnda durdum. Karþýya geçecektim. Sýký mý! Arabalar arýlar gibi. Výn výn peþpeþe geçiyorlar. Bulunduðum noktadan 7 köþe baþýný izleyebiliyorum. Aman tanrým Bu ne keþmekeþ! Bu trafik deðil ki, bu tam bir curcuna! Eðer þu anda benim bulunduðum noktada, bir trafik polisi dursa ve suç iþleyenleri bir bir rapor edecek olsa, inanýn bana rapor yememiþ sürücü kalmazdý. Herkes hatalý ve hiç kimse kurallara uymuyor. Sayabildiðim en az 10 araba var kaldýrýma park etmiþ. Saðda solda geçiþi engelleyenleri, trafiði aksatanlarý sayamadým. 14 araba da, köþe baþýnda park halinde bulunuyor. Köþe baþlarýna da park edilmeyeceðini biliyorsunuz deðil mi? Evet, yasa gereðidir Köþe baþýna park edip görüþü engelleyemezsiniz. Ýþte 14 araba bu kuralý ihlal etmiþ. 10 araba da kaldýrýmda var. BÖYLE BÝR ANDI Etti dakikada, al sana 24 rapor sadece hatalý parktan. Neyine yetmez. Acý bir gerçek var. Polisin hoþgörüsünü suistimal ediyoruz. Diðer sürücülere saygýmýz kalmadý. Bencilleþtikçe bencilleþtik "Ben yeyim " "Ben alayým " ADA DA GEÇ POLÝTÝKASI Bugün Güney'de seçim var. Rum komþularýmýz sandýk baþýna gidecek. Bir beklentiniz Bir dileðiniz Var mý bu seçimlerden Yoksa "bana ne" diyenlerden misiniz! Ben ikincilerdenim. Çünkü biliyorum ki, onlarýn politikacýlarý da, bizimkiler gibi "ada da geç" türünden. Yine de vatana millete hayýrlý olsun diyelim! "Hep benim.." Ve þimdi de "önce ben geçeyim" huyu. Çok oluyoruz! Polisin bir an önce bu keþmekeþe son vermek için harekete geçmesi gerekiyor. Biliyorum, o zaman da polisi göz açtýrmadýðý için eleþtireceðiz. Gerçek sorunumuz þu: Hiçbir yaraya merhem sürülmesine katlanamýyor, hemen yaygaraya baþlýyoruz. Bu durumda nasýl tedavi olacaðýz? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Güney'e geçmemekle milliyetçilik yaptýðýný düþünenler olduðunu biliyor muydunuz?

6 Kalem Yalçýn Okut YEMÝNLÝ KIBRIS CUMHURÝYETÝ DÜÞMANLARI Yeminli Kýbrýs Cumhuriyeti düþmanlýðý her vesile ile nüksedip sýrýtýyor. Þimdi de 544 Kýbrýslý Türk bugünkü seçimde oy kullanacaklar diye cezalandýrýlarak KaKaTeCe seçmen listelerinden çýkarýlmalarý tantanasý baþlatýldý. Aslýnda bu bir ceza deðil, bir mükâfat olur ya; Kýbrýs Cumhuriyeti ne düþmanlýk ve kin gözlerini okadar bürümüþ ki bunun bile ayýrdýnda deðiller. Zaten ne zaman, neyin ayýrdýnda oldular ki?.. Denktaþ Bey, yýllarca Ýngiliz sömürgeciliðine hizmet ettikten sonra, Ankara da kýzaða çekildiði ve her hafta karakola gidip imza atmak zorunda býrakýldýðý lerde yazdýðý 12 ye Beþ Kala Kýbrýs adlý broþürde, Körü körüne Ýngiliz dostluðu güttük diyerek itiraf etmiþti o hizmetlerini. Onlarca yýl sonra... Zaten bir TMT üyesi olarak yaptýðý yemin, Kýbrýs Cumhuriyeti ni deðil, Ýstirdat programý çerçevesinde Taksimi öngörüyordu. Kýbrýs Cumhuriyetini benimsese idi, dilerse milletvekili olurdu, dilerse bakan olurdu. Cemaat Meclisi Baþkaný olmayý tercih edip kendisini merkezi hükümetin dýþýnda býraktý. Ogün bugündür o ayrýlýkçý tavrýný sürdürüyor de Ankara dan Ýstanbul a gelip bizleri yurt kantininde topladýðý zaman, nutkunu atarken Orhun Ülfet arkadaþýmýz, Niye Filistin halkýný destekleyen beyanat vermiyorsunuz? deyince, Bizim arap-çorapla iþimiz yok dediydi de o anda kýyamet kopmuþtu. Dernek Baþkaný Ergün Vehbi hemen müdahale etmiþ ve: Þerefli Arap ulusuna bu þekilde hakaret edemezsiniz, buna izin veremeyiz demiþti. Ergün ün o çýkýþýndan sonra protestolar baþlamýþ, Denktaþ Bey konferansýný bitirmeden kalkýp gitmiþti. Filistin Kurtuluþ Örgütü (FKÖ) ne ve Filistin halkýna karþý, Batý nýn bölgemizdeki uþaklarý kukla devletler yanýnda yer aldý hep. Oysa Cumhuriyet makamlarý FKÖ ile çok yakýn ve sýcak iliþkiler içinde idiler. (*) Þimdilerde, tam da masada çapraz oylama konusu görüþülürken Taksimci cephenin birkaç yüz Kýbrýslýtürkün Güneyde oy kullanmalarýna bile tahammül gösterememeleri sittin senedir izledikleri Taksimci politikalarýný ýsrarla ve körükörüne tekrarýndan baþka bir þey deðildir. Kimbilir, bakarsýnýz, yýllarca sonra bir baþkasý da çýkar ve Yýllarca körü körüne Kýbrýs Cumhuriyeti düþmanlýðý güttük diye yazar!.. - (*) Kýbrýs Cumhuriyeti nin FKÖ, sosyalist blok ve Üçüncü Dünya Ülkeleri ile iyi iliþkiler geliþtirmesi Ýstanbul da okuyan Kýbrýslý öðrenciler arasýnda büyük bir sempati oluþmasýna yol açýyordu. Okadar ki, 1970 yýlýnda Makarios un helikopterine ateþ açýldýðý zaman, Kýbrýs Türk Ulusal Öðrenci Federasyonu olarak Makarios a bir telgraf çekmiþ ve Þahsýnýzý hedef alan bu saldýrýyý protesto ediyor, geçmiþ olsun diyoruz demiþtik. O telgraftan sonra, Ankara daki Kýbrýslý arkadaþlarýmýzla gergin günler yaþamýþ fakat iplerin kopmasýný önlemiþtik. O telgrafýn asýl önemli sonucu bir süre sonra 6 arkadaþýmýzýn Türkiye den sýnýrdýþý edilmesi olmuþtu. BKP: TARÝHÝ MÝRAS ÝSLAMIN SALDIRISI ALTINDA Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP), "Kýbrýs Türk toplumunun ve ülkenin kültürel, tarihi mirasýnýn siyasal Ýslam'ýn saldýrýsý altýnda olduðunu" iddia etti. BKP Örgüt Sekreteri Abdullah Korkmazhan, yaptýðý yazýlý açýklamada, Türkiye'deki Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn sadece Türkiye sýnýrlarý içerisinde faaliyet yürütmediðini, Türk kökenli Müslümanlarýn bulunduðu çeþitli ülkelerde din görevlilerini (imam) yetiþtirmek amacýyla Ýlahiyat Fakülteleri ile Ýmam Hatip Liseleri açýlmasýný ve siyasal Ýslam'ýn günlük hayata egemen kýlýnmasý için yapýlan çeþitli çalýþmalarý ve AKÇA'YA UBP GENÇLERÝNDEN DESTEK Ulusal Birlik Partisi Lefkoþa Ýlçesi Gençlik Kollarý, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça'ya "destek ve güven" belirtti. UBP'den verilen bilgiye göre, Lefkoþa Ýlçesi Gençlik Kollarý Yönetim Kurulu, önceki gün 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý dolayýsýyla ziyaret etti ve görüþlerini belirten bir yazý sundu. Ulusal Birlik Partisi Lefkoþa Ýlçesi Gençlik Kollarý olarak Bayram dolayýsýyla düzenledikleri etkinlikler hakkýnda bilgi verilen yazýda, "Sayýn Büyükelçimiz, Anavatan Türkiye'ye yürekten baðlý Ulusal Birlik Partili gençler olarak sizlere desteðimiz ve güvenimiz tamdýr" denildi. UBP Lefkoþa Ýlçesi Gençlik Kollarý'nýn, Baþkan Sami Osmanlý imzasýyla Akça'ya sunduðu yazýda, özetle þunlar dile getirildi: "Bizler Anavatan Türkiye ile en sýcak iliþkilerin devamýný diliyor, karþýlýklý sevgi ve saygý çerçevesinde bu iliþkilerin geliþmesine takoz koyacaklarýn her zaman için karþýlarýnda UBP gençliðini bulacaklarýný huzurunuzda ifade etmek istiyoruz. KKTC-Türkiye iliþkilerinin daha da güzel noktalara gelmesi için üzerimize düþeni yapmakta cami inþaasý projelerini yönetip, finanse ettiðini ileri sürerek, TC Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn, Din Ýþleri Baþkanlýðý aracýlýðýyla faaliyetlerini ülkede de sürdürdüðünün savundu. "AKP'nin dini gericiliði ve Sünni Siyasal Ýslamý Kýbrýs'ýn kuzeyine taþýmaya çalýþtýðýný, Din Ýþleri Baþkaný Talip Atalay'ýn açýklamalarýnýn siyasal Ýslam'ýn fetih ve yayýlmacý zihniyetinin bir ürünü olduðunu" iddia eden Korkmazhan, "Eðitim, saðlýk ve toplumumuzun diðer temel ihtiyaçlarýna gerekli bütçe ayrýlmazken, ülkemizin her yerine hastane ve okuldan çok cami ve külliye dikilmektedir" dedi. kararlýyýz. Ulusal Birlik Partisi Lefkoþa Ýlçesi Gençlik Kollarý olarak özellikle gençlerimizin yaþamakta olduklarý istihdam ve beyin göçü sorununun aþýlmasý için çalýþýlmasýný hükümetimizden, Devletimiz'den talep ediyor Anavatan Türkiye'nin bu yönde bize destek vereceðine inanýyoruz. Sayýn Cumhurbaþkanýmýz ve Anavatan Türkiye ve KKTC hükümetinin Kýbrýs konusundaki tutumlarýný benimsiyor ve destekliyoruz. Devletimizin devamý ve Ada'da var olan gerçekler göz önünde tutularak bir çözüme ulaþýlmasý esastýr. Egemenlik, iki bölgeliliðin sulandýrýlmamasý, Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin devam etmesi, oluþacak çözümün Kýbrýs Türk Halký'nýn Kuzey'de sarih bir nüfus ve mal çoðunluðuna sahip olacaðýný güvence altýna almasý bizler için yaþamsal öneme sahiptir. AB'nin yanlý tutumundan ve bizlere verdiði sözleri yerine getirmemesinden dolayý büyük bir hayal kýrýklýðý ve tepki içindeyiz. BM'den beklentimiz Rum tarafýnýn oylama taktiklerine daha fazla alet olmamasý ve gereken tavrý takýnmasýdýr." BAYRAÐI EROÐLU DALGALANDIRDI- KKTC 3'üncü Gençlik ve Spor Rallisi, dün yapýlýyor. Rallinin startýný, Lefkoþa Girne Kapýsýnýn önünde düzenlenen törende Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu verdi. KKTC 3'üncü Gençlik ve Spor Rallisi, Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðýnýn sponsorluðunda, Gençlik Haftasý etkinlikleri kapsamýnda, Kuzey Kýbrýs Turing ve Otomobil Kurumu ve Türkiye Otomobil sporlarý Federasyonu (TOSFEP) iþbirliði ile düzenlendi. Ýki gün sürecek yarýþa, birinin sürücüsü ve yardýmcý pilotu bayan olan, biri de Türkiye'den olmak üzere 16 araba katýlýyor. BASIN-SEN DÝJÝTAL KURGU VE SES KURGUSU KURSLARI DÜZENLÝYOR Basýn Emekçileri Sendikasý (Basýn-Sen), televizyon kanallarýnda çalýþan teknik personele yönelik ücretsiz 'Dijital Kurgu' ve 'Ses' kursu düzenliyor. Basýn-Sen'den yapýlan açýklamaya göre, eðitim kurslarý Avrupa Birliði tarafýndan desteklenen "Televizyon Kanallarýnda Çalýþan Teknik Personelin Eðitilmesi" projesi kapsamýnda Haziran ayýnda yer alacak. Eðitimlere katýlmak için üniversite mezunu olmak ve ülkede faaliyet gösteren bir televizyonun ilgili biriminde çalýþýyor olmak gerekiyor. Eðitimler, alanýnda uzman eðitmenler tarafýndan bire bir gerçekleþtirilecek ve patrik uygulamalar da içerecek. Eðitimlere katýlacak katýlýmcý sayýsý sýnýrlý tutulacak. 2010'da gerçekleþtirilen kurslar için baþvuru yapan ancak eðitimlere çaðýrýlmayanlara öncelik verilecek. Eðitimlere baþvurular 26 Mayýs Perþembe gününe kadar kabul edilecek. Baþvurular için Sendika Koordinatörü Doðuþ Özokutan'a mail adresinden ulaþmasý gerekiyor. Basýn-Sen, proje kapsamýnda geçen yýl Haziran ayýnda da "Kamera" ve "Iþýk" alanlarýnda eðitimler vermiþti. GÜNLÜK Bir süre önce gözaltýna alýnan ve serbest býrakýlan Grup Yorum üyesi Caner Bozkurt yaþadýklarýný bianet'e anlattý: "Bizi yerlerde sürüklediler, darp ettiler" "Operasyon gecesinde içeride dokuz kiþiydik. Yeni albüm hazýrlýðýnda olduðumuz için gece geç saatlere kadar Ýdil Kültür Merkezi'nde kalýyorduk. Saat 02 civarýnda kapý vurulmaya baþladý. Biz kapýyý açmayacaðýmýzý, bu saatte bu þekilde yapýlan bir baskýnýn meþru olmadýðýný söyledik. Camlarý açýp "Türküler susmaz halaylar sürer" diye slogan attýk. Polis birkaç dakika sonra içeri girdiler, ellerinde arama kararý olduðunu söylediler. Bizi yere yatýrdýlar, benim üzerime iki kiþi çýktý biri kafama bastýrýyordu. Kelepçeleyerek dýþarý çýkardýlar. Bir arkadaþýmýza þiddet uyguladýlar, dizkapaðý kýrýldý. Emniyet'e götürüldük. Burada da parmak izi alma, üst arama adý altýnda þiddet uyguladýlar. Yerlerde sürükleyip darp ettiler. Akþam savcýlýk talimatýyla serbest býrakýldýk. Ancak bize neyle suçlandýðýmýz söylenmedi. Dýþarý çýkýnca gözaltýna alýnan diðer arkadaþlarýmýzýn þiddete maruz kaldýðýný öðrendik. Ali Papur ÝMF protestosuna katýldýðý gerekçesiyle bizden daha fazla gözaltýnda tutuldu. 1 Mayýs'taki ya da önceki konserlerimizdeki coþkunun bu operasyonda rolü olduðunu düþünüyoruz. Kendimizi ne zaman kitlesel bir þekilde ifade etsek, operasyonlar, karalamalar, yalan haberler peþ peþe geliyor. Son konserlerimiz çok kalabalýktý, basýnda daha önce hiç olmadýðý kadar yer aldý. Ýktidarýn bütün muhalif kesime olan hazýmsýzlýðýný herkes biliyor." SUSTUKÇA SIRA GELÝR Kaya Artemis Otel'de vatandaþýmýza yapýlan iþkenceye hiç ses çýkarmamýþtý gazetecilerimiz. Þimdi de Cratos'ta kendilerinin dövüldüðünden þikayet ediyorlar. Susma, sustukça sýra sana gelecek dememiþler boþuna! HANDE ATAÝZÝ Kanser Hastalarý yararýna oynanacak oyunda yer alan Hande Ataizi gelmeyince oyun iptal edildi ve biletlerin de iade edileceði duyuruldu... Ama Hande Ataizi önceki akþam geldi... Tiyatro için deðil, sevgilisiyle eðlenmeye... Bu kadar da piþkinlik olur mu? SEÇÝM Kýbrýs'ýn güneyinde seçim var bugün... Rum kardeþlerimiz sandýk baþýnda... Bize birþey var mý? Yok! SÝLÝN Güneyde daimi ikamet eden Kýbrýslý Türkleri kuzeydeki seçmen kütüklerinden sileceklermiþ. Yetmez! Kýbrýs kimliði ve pasaportu olan doksan bin vatandaþýmýzýn kaydýný da silin, olsun bitsin! ÝMAM VE MÜEZZÝN Ýmam ve müezzin lazýmmýþ bize... Lazým tabii... Her iþimiz Allaha kalmadý mý? Týrnak... "Yok, 'bütçemizin üçte birini o veriyormuþ da; bu yüzden karýþmaya hakký varmýþ da... Yok, hesap sorulacaksa kendilerinden deðil hükümetten sorulmalýymýþ da... Yok, kendini eleþtirenler bir iki kiþiymiþ de...' Onun bu fütursuz tavýrlarýndan cesaret aldýðýndan mý ne eski kabile reisi de nutuklar çekip 'demokrasi dersi' veriyor herkese..." Tamer ÖNCÜL (Yenidüzen) " 'Sabah ola, hayýr ola' denir ama, bizim sabahlarýmýz hiç olmayacak gibi Sabahsýz gecelerin insanlarý olduk çýktýk!" Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) "Ýþte bütün mesele buydu... Bunu görebilmek, anlayabilmek ve herkesin yavrularý için verdiði hayat mücadelesine saygý duyabilmekti... Ýþsizin isyanýný, yavrusu için ne yapamadýðý ile örtüþtürebilmek; evine yeterince para götüremeyen, iþ güvencesi olmayan ananýn, babanýn ne hissettiðini hissedebilmek... Yuva kuracak olanlarýn, dünyaya gelecek yavrularýna nasýl 'bir gelecek' vereceklerine dair taþýdýklarý aðýr yüklerini hissedebilmekti..." Fevzi TANPINAR (Haberdar) "Strauss-Kahn'ýn 'sol' bir gelenekten geldiði biliniyor... Her ne kadar dünya kapitalizminin zirvesinde yer alan bir kuruluþta görev yapsa da düþünceleri uluslararasý para babalarýnkilerle çok yerde uyuþmuyordu... Ne de olsa '68' kuþaðýndandý... 'Farklý'ydý... Diyetini böyle ödedi... Kadýnlý bir komployla saf dýþý býrakýldý... Kim býraktý? Soru bu." Metin ÇOLAK (Vatan) Günün Kahramaný CRATOS KORUMALARI Girne'deki Cratos Otel'de dün çýkan yangýný izlemeye giden gazeteciler, otelin korumalarý tarafýndan saldýrýya uðradý ve feci þekilde dövüldü. Bizim toplumumuzda gazetecileri dövmek moda oldu artýk... Geçtiðimiz gün de KTHY çalýþanlarýnýn eyleminde yine saldýrýya uðramýþ ve tartaklanmýþtý gazetecilerimiz... Galiba bizim meslektaþlar da ektiklerini biçiyorlar þimdi... Bu otellere fazla yüz verdiler... Otellerdeki rezaletlerle ilgileneceklerine gelip giden TC'li sanatçýlarýn 'Kýbrýs'ý sallayan' þovlarýyla ilgilendiler... Gazete patronlarý reklam kapýyor, susuyor... Gazeteci de konsere bedava ve yemeðe de avantadan girdiðinde susarsa, bu durumda baþka ne beklenir ki?

7 22 Mayýs 2011 Pazar FESLÝKAN Niyazi Ökten ÝRADEYE TECAVÜZ... Bugünkü konumuz dünkü yorumumuzun devamý olacak sayýn okuyucu. Ancak dünkü baþlýðý atmadým. Esasýnda öteki güne sarkan yazýlar yorumda bir kopukluk yaratýr. Ayni baþlýðý kullanýr, karþýsýna (2) yazarsýnýz ama olmaz. Gazetenin aboneleri için mesele yok tabii. Ara sýra veya sadece önemli gündem yakaladýðý zamanlar gazeteyi alanlar içindir sorun. Neyse, lafazanlýðý býrakalým da konuya dönelim. Konumuz, hükümetin üzerinde çalýþtýðý Yurttaþlýk Yasa Tasarýsý. * Bir parti gazetemiz geçen günkü sayýsýnda yasa tasarýsýnýn neler öngördüðünü öyle abartýlý þekilde duyurdu ki okuyucuya, sanki 75 milyon TC nüfusuna KKTC vatandaþlýðý verilecek! Eh, Ana Muhalefet Partisi ya... Normal sayýlmalý. Fakat haberi duyururken amma hata içine düþtüler ha! Kalktýlar, parti baþkanýnýn tasarýya tepkisini de yayýnladýlar. Halbuki eski bakanlardan Ýlkay Kamil tasarýnýn çalýþma safhasýnda olduðunu, Meclise gelerek tartýþýlacaðýný, komitelerin gündemine geleceðini açýklamýþtý. Ben anlamam arkadaþ; gerçi parti liderlerinin meselenin özünden uzaktý tepkileri, ancak CTP liderinin demeci tam anlamýyla ikiyüzlülüðün sergilenmesi oldu. * Diðer þeyler yanýnda ne demiþti Soyer, 'vatandaþlýk ýsrarýnýn nedeni nedir bize izah edilmeli Ve, vatandaþlýklar Kýbrýslý Türkler'in iradesine tecavüzdür.' Böyle demagoji görülmedi. Kendileriydi iktidar koltuklarýndayken kaçak iþçileri kayýt altýna alma gerekçesiyle binlerce kiþiye vatandaþlýk yolunu açan. Vatandaþ yapýlan ve seçme seçilme hakký verilen TC kökenlilere 'Yeni Kýbrýslý yurttaþlarýmýz' deyen kendileriydi. Kýsaca, Kýbrýslý Türklerin iradesine çoktan tecavüz edilmiþti ve tecavüze oy kaygýlarýyla çanak tutan partilerin baþýnda geliyordu CTP. * Verilen vatandaþlýklarýn iptal edilmesini ve TC kökenlilere kapsamlý çözüme kadar KKTC'de yaþam hakký tanýnmasýný savunacaklarýna, istiþare yokluðundan þikayet ediyor parti liderleri. Vatandaþlýk verilmesi uygulamalarý tümden durdurulacak, verilen vatandaþlýklar da iptal edilecek efendim. Tek çare budur. Ýþte o zaman Kýbrýslý Türklerin iradesine tecavüz son bulur. Aksi takdirde, parti liderleri bilmez mi sanýyorsunuz Kýbrýslý Türklerin iradesine halen þu anda tecavüzün kesintisizkýsýntýsýz devam ettiðini? Siyasal tecavüzün inanýlmaz acýsýndan gelen baðrýþmalarý, haykýrmalarý duymayan kalmadý da sadece parti liderlerimiz mi saðýr! Hayýr, halktan bu kadar kopukluk olamaz. Ve evet, yaþam hakký verilmeli TC kökenli kardeþlerimize. Beyaz kimlikle mi saðlayacaksýnýz yaþam hakkýný? Yoksa siyah ve kýrmýzý, fark etmez! Bugüne kadar verilen vatandaþlýklarýn iptal edilmesinin ve Kýbrýs Türklerinin siyasi iradesine tecavüzün son verilmesinin ve yeni vatandaþlýk verilmesi tartýþmalarýna, çalýþmalarýna son vermenin zamaný geldi ve geçti bile. LAÜ'NÜN 2 YURDU TC KREDÝ VE YURTLAR KURUMUNA TAHSÝS EDÝLDÝ Lefke Avrupa Üniversitesi'nde (LAÜ), 2 yurdun iþletmesi Türkiye Cumhuriyeti Baþbakanlýk Yüksek Öðretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü'ne tahsis edildi. LAÜ Basýn Halkla Ýliþkiler Müdürlüðünden verilen bilgiye göre, iki yurdun tahsisini öngören protokol, LAÜ ve Türkiye Cumhuriyeti Baþbakanlýk Yüksek Öðretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü tarafýndan önceki gün LAÜ'de imzalandý. Protokole, LAÜ Mütevelli Heyeti Baþkaný Mehmet Zafer, Rektör Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel, TC Baþbakanlýk Yüksek BKP ULUSLARARASI SÝYASÝ GÜÇLERE DAYANIÞMA ÇAÐRISI YAPTI Birleþik Kýbrýs Partisi, "ülkede polis terörü ve baskýlar yaþandýðý" iddiasýyla, gözlemci üyesi olduðu Avrupa Sol Partisi, Avrupa Parlamentosu Birleþik Sol ve Ýskandinav Yeþil Sol Grubu ile bazý uluslararasý siyasal güçlere mesaj gönderdi ve dayanýþma çaðrýsý yaptý. BKP'den konuyla ilgili olarak yapýlan yazýlý açýklamada, gönderilen mesajda, eski KTHY çalýþanlarýnýn gerçekleþtirdiði eylemdeki tutuklamalarýn gündeme getirildiði YATÇILAR EÐLENDÝ- Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, bu yýl 22'ncisi gerçekleþtirilen Uluslararasý Doðu Akdeniz Yat Rallisi (EMYR) çerçevesinde Girne'ye gelen yatçýlar onuruna Girne Kalesinde resepsiyon verdi. Girne Gençlik Merkezi Halk danslarý ekibinin gösteri sunduðu önceki geceki organizasyonda Cumhurbaþkaný Eroðlu'nu Cumhurbaþkanlýðý Müsteþarý Hasan Güngör temsil etti. Geceye, Cumhurbaþkanlýðý Müsteþarý Hasan Güngör'le birlikte, EMYR Organizasyon Komitesi üyeleri Hasan Kaçmaz, David Gerrard, organizasyonun KKTC temsilcisi Gülden Plümer Küçük ile ralli kapsamýnda ülkeye gelen yatçýlar katýldý. ÜÇLÜ GÖRÜÞME 7 TEMMUZ'DA CENEVRE'DE Birleþmiþ Milletler, BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un Derviþ Eroðlu ve lideri Dimitris Hristofyas ile bir araya geleceði üçlü görüþmenin 7 Temmuz'da Cenevre'de yapýlacaðý bildirildi.bm Sözcülüðünden yapýlan açýklamada, Genel Sekreter Ban'ýn 7 Temmuz'da Cenevre'de iki liderle ortak görüþme düzenleyeceði belirtildi. Açýklamada, Genel Sekreterin iki lidere, Kýbrýs'ta en kýsa zamanda iki tarafýn da kabul edebileceði, kalýcý bir anlaþmaya ulaþabilmeleri için Öðretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Hasan Albayrak ve Dýþ Ýliþkiler Daire Baþkan Vekili Abdurrahman Çakýr imza koydu. Protokol çerçevesinde, LAÜ'nün 1 ve 2 numaralý yurtlarýnýn iþletmesi Türkiye Cumhuriyeti Baþbakanlýk Yüksek Öðretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü'ne tahsis edildi. Bu sayede, LAÜ'de öðrenim görecek TC uyruklu öðrencilerin, beslenme, barýnma, kredi, burs hizmetleri ve öðrenimlerine Türkiye Cumhuriyeti Baþbakanlýk Yüksek Öðretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü tarafýndan katkýda bulunulacak. belirtildi þunlar öne sürüldü: "Türkiye'nin askeri kontrolü altýnda bulunan Kýbrýs'ýn kuzeyinde, Kýbrýs Türk toplumunun demokratik taleplerine, çalýþanlarýn ve ilerici güçlerin eylemlerine karþýlýk polis terörü ve faþizm týrmandýrýlmakta ve çeþitli sivil toplum örgütü, sendika ve siyasi partilere yönelik baský ve þiddetin boyutlarý artmaktadýr. Özellikle partimizin kadrolarýna ve üyelerine yönelik ciddi baský ve tehditler yapýlmaktadýr." müzakerelerdeki ilerlemeyi hýzlandýrmalarý gereðini vurguladýðý kaydedildi. Genel Sekreterin iki liderden, yapýlacak bu görüþmeden ve o zamana kadarki zamandan faydalanmalarýný ve amaca ulaþma yönünde birlikte ve somut þekilde çalýþmalarýný beklediði de bildirildi. Genel Sekreter Ban, Eroðlu ve Hristofyas ile ilk kez New York'ta 18 Kasým 2010'da, ikinci defa da Cenevre'de 26 Ocak 2011'de üçlü görüþmede bir araya gelmiþti. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI AMAÇ ÖRGÜTLERÝ ELE GEÇÝRMEKTÝR... Aslen Ýzmirli olduðunu söyleyen bir KKTC vatandaþý, üniversite seçme sýnavlarýnda meydana gelen ve 'þifre' olarak kayýtlara geçen olayýn kendine göre yorumunu yaptý. "Ben aslen Ýzmirliyim yýlýnda KKTC'ye geldim. Evlendim... Ýsteyen kabul eder, istemeyen etmez... Arada sýrada Ýzmir'e giderim... Pek bir kimsem de kalmadý oralarda. Çoluk çocuk burada yuvarlanýp gidiyoruz. Küçük oðlum bu yýl üniversite imtihanlarýna katýldý. Sýnavlar sýrasýnda bir 'þifre' olayý ortaya çýktý ya... Konuþmak istediðim buydu. Bu þifre olayý aslýnda Ýmam Hatip liselerinde okuyan öðrencilerin hukuk, týp, mimarlýk gibi fakültelere girilmesini saðlamak içindi. Ortalýk kalktý oturdu... Türkiye AKP hükümeti geri adým attý. Herkes sanýyor ki bu iþ bitmiþtir. Öyle deðil. Geri adým atarak göz boyadý ve geçirdiði bir yasa ile konuyu Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðladý. Yani iþi liseden halledecek. Ýmam Hatip'liler liseden ayrýlýp belli okullara gidecekler. Amaç nedir? Türkiye'de doktorlarýn, hukukçularýn ve mimar mühendislerin büyük bir potansiyeli vardýr. Büyük bir sivil toplum örgütüdürler. Ve yönetimleri de sol dünya görüþüne sahiptirler. Ýþte AKP bu üç büyük örgütü içinden vurmak istemektedir. Nasýl yapacak? O okullarda okuyan kendi düþüncesindekileri, mezun ederek ele geçiremediði sivil toplum örgütlerini ele geçirmeye çalýþacak... Bu Ali Cengiz oyunu deðil... Tayyip Erdoðan oyunudur. Dikkatli olunmalý... Bunun farkýnda mýsýnýz diye merak ettim ve size yazdým. Rahatladým da dersem rahatladým..." KUMSAL PARKI'NIN KÜFÜRBAZ ÇOCUKLARI... Kumsal parký civarýnda oturan bir vatandaþýmýz, kapýlarý parka açýlan iki evdeki çocuklardan þikayetçi oldu. Çocuklarýn küfürbaz olduðundan söz edeb vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ben Lefkoþa'da oturan bir vatandaþým. Ýsmim hiç önemli deðildir. Kumsal Park'a yakýn otururum. Hafta sonu çocuklarý alýr ve bu parka götürürüm. Maksat hava alsýnlar, oynasýnlar, eðlensinler diye... Önderler denen supermarketin arka tarafýnda 2 ev vardýr. Üstleri muþamba falan kaplý... Kapýlarý da yola deðil de parkýn içine bakan iki ev... Sadece hafta sonlarý deðil günün belli saatlerinde bu parkta yürüyenler de anlatacaðým olaylardan rahatsýzlýk duymaktadýrlar... O evlerde oturan küçük çocuklar bilir misiniz ki o kadar küfürbazdýrlar ki inanamam... Çocuklarým parkta top oynarlarken bunlarýn küfürlerini duyarlar. Herkese olduðu gibi kendi kendilerine de küfrederler. Benim çocuklarým da duyduklarý küfürleri evde söylemeye baþladýlar. Rahatsýz olmaz mýsýnýz? Tüm þikayetlerime raðmen kimse bu konularla ilgilenmedi. Belki gazetede yayýnlarsýnýz da ilgililer de bu ailelere bir çeki düzen verirler..." BÝZÝM DUVAR EY KIBRISLI TÜRK ÝMAMIN KADAR KONUÞ Bizim Mandra Kýbrýs Cumhuriyeti seçimlerinde oy kullanacak olan 544 Kýbrýslýtürkün mandranýn seçmen listelerinden çýkarýlmasý için çalýþma baþlatýlmasý, büyük tepkilere neden olur. 544 Kýbrýslýtürkü "Rum Devleti vatandaþý" ilân edecek kadar gözü dönenler, bu yalan ve iftiralarla, kendi ceplerinde taþýdýklarý Kýbrýs Cumhuriyeti kimlik ve pasaportlarýný gizleyebileceklerini düþünmektedirler. Sokaktaki adam, "Sanki þikârýn listeleri var da çýkaracaklar" diye kendi kendine söylenir.

8 8 22 Mayýs 2011 Pazar 50 Yýl Önce 50 Yýl Sonra Ediz Özünlü (Foto Basýn) Arþivinden Tel: 'de 19 Mayýs törenleri Taksim Sahasý'nda yapýlýyordu. O günkü Viktorya Kýz Lisesi öðrencileri resmi geçit esnasýnda. Lefkoþa Türk Lisesi öðrencileri 19 Mayýs 1967 törenlerinde. 19 Mayýs'lar Taksim Sahasý'ndan sonra Yusuf Kaptan Sahasý'nda kutlanmaya baþlandý. Haydarpaþa Ticaret Lisesi kýzlarý 19 Mayýs 1967'de Yusuf Kaptan Sahasý'nda resmi geçitte Mayýs törenlerinin vazgeçilmesi milli oyunlar idi yýlýndaki kutlamalarda Milli Oyunlar Ekibi izleyenleri ve protokolu selamlýyor. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. EN ÇOK OKUNAN GAZETE FÝLELEFTHEROS Fileleftheros, Rum tarafýndaki en çok okunan gazete olma özelliðini koruyor. Alithia, Watch Media'nýn 1-15 Nisan 2011 döneminde yaptýðý, günlük gazetelerin Pazartesiden Cumartesine kadar okunma oranlarýyla ilgili araþtýrma sonucuna yer verdi. Buna göre Güney'de en çok okunan gazete yüzde 18,9 ile Fileleftheros oldu. Onu, yüzde 10,8 ile Politis, yüzde 7,6 ile Alithia, yüzde 6,5 ile Simerini, yüzde 6 ile Haravgi izledi. Sportday'in okunma oraný yüzde 4,9; Goalnews'ün yüzde 4,2 ve Cyprus Mail'in yüzde 0,6. KUMYALI'DA KAYIP KALINTISI BULUNDU Fileleftheros gazetesi, Kumyalý sakini Kýbrýslý Rum kayýplarýn kalýntýlarýnýn tespit edilmesi zamanýnýn yaklaþtýðýný yazdý. Elde ettiði bilgilere dayanarak, Otonom Kayýp Þahýslar Komitesinin, aldýðý bilgi üzerine, bir mezarda dört kiþinin kalýntýlarýný aradýðýný kaydeden gazete, son günlerde bunlardan birinin tespit edildiðini ifade etti. Kazýlarýn devam ettiðini yazan gazete, geriye kalan kalýntýlarýn da tespit edilmesinin ümit edildiðini belirtti. Kumyalý'dan 2'si yedek asker, 5 tanesi de normal vatandaþ olmak üzere toplam 7 Kýbrýslý Rum'un kaybolduðunu anlatan gazete, haberinin devamýnda kayýp kiþilerin isimlerine, doðum tarihlerine ve nerede kaybolduklarýna yer verdi. Aranmakta olan büyük toplu mezarlarýn bazýlarýnýn tespit edilmemesinden dolayý, kayýplarýn kalýntýlarýna ulaþýlmasý amacýyla gerçekleþtirilen kazýlarýn temposunun son dönemde düþtüðünü ileri süren gazete, elde ettiði bilgilere dayanarak bu mezarlardan birinin de Parekliþa'da bulunduðunu; içerisinde de yaklaþýk olarak 40 Kýbrýslý Türk'e ait kalýntýlar bulunduðunu yazdý. "KIBRIS HAVAYOLLARININ" ÖDENEÐÝ ÝLE ÝLGÝLÝ BRÜKSEL KARAR VERECEK Brüksel'in, "Kýbrýs Havayollarý" þirketine, Türkiye üzerinden uçuþ yapamamasý nedeniyle yaþadýðý kayýp için 20 milyon Euro verilmesi konusunu araþtýrdýðý ve nihai kararý önümüzdeki haftalar içerisinde vereceði bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Rum Maliye Bakanlýðý ile Sivil Havacýlýk Dairesi'nden bazý yetkililerin, konuyla ilgili açýklama yapmak ve 20 milyon Euro'luk yardýmýn haklý bir yardým olduðunu ispatlamak üzere geçtiðimiz günlerde Brüksel'e gittiðini yazdý. "KIBRIS HAVAYOLLARI" KRÝZ NEDENÝYLE 50 BÝN YOLCU KAYBETTÝ Öte yandan Simerini gazetesi de, "Kýbrýs Havayollarý" þirketinin, küresel ekonomik kriz nedeniyle Ocak-Mayýs aylarý arasýnda, geçtiðimiz yýla kýyasla 50 bin yolcu kaybettiðini yazdý. Gazete, "Kýbrýs Havayollarý" þirketinin yolcu kaybý nedeniyle bazý seferleri kaldýrdýðýný ve bazý güzergahlarý iptal ettiðini kaydetti. BÜTÇE 310,7 MÝLYON EURO AÇIK VERDÝ Rum Ýstatistik Dairesi; devlet bütçesinin 2011'in ilk üç ayýnda 310,7 milyon Euro açýk verdiðini, 2010'un ayný dönemindeki açýðýn 104,8 milyon Euro olduðunu açýkladý. Simerini, Daire tarafýndan dün açýklanan verilere dayanarak; Avrupa'da uygulanan sisteme göre yapýlan hesaplamalarýn Ocak-Mart 2011 dönemindeki toplam gelirin 1 milyar 598 milyon 600 bin Euro (geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 6,6 oranýnda azalma var) olduðunu yazdý. Gazeteye göre toplam giderin ise 1 milyar 909 milyon 300 bin Euro olduðu saptandý. Bu 2010'un ayný dönemine göre yüzde 5,2 artýþ olduðu anlamýna geliyor. GAZETECÝLER BÝRLÝÐÝ'NDEN KINAMA Güney Kýbrýs'taki Gazeteciler Birliði (ESK), "Kýbrýslý Türk gazetecilere saldýrdýðý" gerekçesiyle KKTC polisini kýnayan bir bildiri yayýmladý. Simerini gazetesinin haberine göre, Birlik, "gazeteci Mutlu Esendemir'in aracýna ikinci kez bomba konmasý ve Afrika gazetesine yapýlan saldýrýnýn ardýndan, yasadýþý rejimin polisinin son saldýrýsýnýn da, özgür basýnýn Kýbrýs'ýn iþgal altýndaki bölgelerinde darbe aldýðýný teyit ettiðini" öne sürdü. FANEROMENÝ KÝLÝSESÝ'NÝN EOKACI GEÇMÝÞÝ Irkçý ve ýrkçýlýk karþýtý iki grubun, eylemlerine sahne olarak seçtikleri ancak çatýþma çýkmasýný önlemek maksadýyla Rum makamlarýn baskýsý üzerine son anda etkinliklerini yapmaktan vazgeçtikleri Faneromeni Kilisesi'nin; terör örgütü EOKA'nýn mensuplarýnýn yetiþtirildiði bir merkez olduðu açýklandý. Fileleftheros "Panagia Faneromeni'nin 'Altýn Asrý' Tarih Sayfalarýnda 100 Parlak Yýl EOKA'nýn Fidanlýðý ve Mücadelenin 7 Kahramaný" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, 1931 Ekimi'ndeki isyanda yer alanlarýn merkezlerinin Faneromeni Kilisesi olduðu, Kilise'nin bilinmeyen yönünün ise EOKA'cýlar için bir katýlým ve eðitim yuvasý olmasý olduðunu yazdý, þunlarý ekledi: "Faneromeni din adamlarý ve öðretmenleri Papastavros Papagathangelu ve Foýtios Kaloyiru EOKA'nýn 'askere alma' memuru idi çünkü din okulu ile OXEN (Ortodoks Hristiyan Gençler Birliði) mücadeleyi genç kýz ve erkeklerle besliyordu. Bilindiði gibi OXENli kýz ve erkek gençlerin tamamý daha sonra EOKA'ya katýldý. Papastavros ve Papafotios Kilise çevresinde gençlerin EOKA yeminlerini yaptýrýyordu. Bilindiði gibi Grivas ve adamlarý Faneromeni'nin yeraltýndaki odalarýnda görüþüyordu. Saldýrý gruplarýna ilk derslerini orada veriyordu. Dahasý Urania Kokkinu baþkanlýðýndaki Faneromeni kadýn gruplarý EOKA mücadelesinde kadýnlarý örgütlüyordu." Haberde, Lefkoþa surlariçinde yer alan ve daha önce manastýr olarak görev yapan binanýn 1715, yýllarýnda tamir gördüðü ve bugünkü þekline kavuþtuðu, 5 Haziran 1911'de de resmen kilise olarak açýldýðý belirtildi. Adýný; kadýnlar manastýrý iken yýkýldýðýnda duvarýnda "beliren" (Rumcasý fanerothike) Meryemana figüründen alan binanýn 1571 sonrasýnda Türkler tarafýndan camiye çevrilmek istendiði ancak göreve atanan bütün imamlarýn kýsa süre sonra ölmesinden dolayý bundan vazgeçildiði de savunuldu. Gazete Faneromeni Kilisesi'nin 100'üncü yýldönümünün 5 Haziran 2011'de düzenlenecek; Rum Ortodoks Kilisesi Baþpiskoposu II. Hrisostomos'un yöneteceði ve bütün bölge piskoposlarýnýn katýlacaðý bir dini törenle kutlanacaðýný; 4 Haziran günü de özel pul ve ilk gün zarflarý tedavüle sokulacaðýný yazdý. RUM KUMARCILAR CÝMRÝLEÞTÝ Rumlarýn KKTC'deki kumarhanelerde kredi kartlarýyla harcadýðý paranýn azaldýðý öne sürüldü. Alithia gazetesi, JCC þirketinin verilerine dayanarak aktardýðý haberinde, Rumlarýn 2010 yýlýnda KKTC'deki kumarhanelerde harcadýðý paranýn, 2009 yýlýna kýyasla neredeyse yarý yarýya azaldýðýný savundu. Gazete, "büyük bir olasýlýkla" ekonomik kriz kaynaklý bu düþüþün, rakamlara yansýmasýný 2009 yýlý için 3 milyon 176 bin 63 Euro, 2010 yýlý içinse 1 milyon 668 bin 100 Euro olarak aktardý. POED'DE YENÝ YÖNETÝM Rum Ýlkokul Öðretmenleri Sendikasý'nda (POED) görev yapacak 100 temsilci için önceki gün seçim yapýldýðý bildirildi. Simerini gazetesi, seçime katýlan 5 örgütten "PADED-Protoporia" örgütünün birincilikle çýktýðýný kaydederken, 16 Haziran'da da sendika baþkanýný seçmek üzere bir seçim daha yapýlacaðýný yazdý.

9 22 Mayýs 2011 Pazar Tünel ALINTI 19 MAYIS'IN ANLAMI NE? Ben Atatürk'ü anmak için 19 Mayýs'ýn 10 Kasým'dan daha önemli olduðunu iddia edenlerdenim. "Bayramlar olmamalý" demek komik olur; her milletin bayramlara ihtiyacý vardýr. Dolayýsýyla bayram icat edilir. Amerikalýlar nasýl Washington'un doðum gününü kutluyorsa bizim de Atatürk'ün doðum gününü kutlamamýzda hiçbir beis yok. Asýl sorun "bunu niye bayram ettik" noktasýnda.19 Mayýs için öne sürülen "Kurtuluþ Savaþý'nýn baþlangýcý", "baðýmsýzlýk ateþinin yakýldýðý tarih" gibi iddialar doðru deðil.19 Mayýs, sadece yüksek rütbeli bir Osmanlý memurunun, görev yerine gitmek üzere bindiði gemiden indiði tarihtir; baþka bir þey deðil. Bu 19 Mayýs'ýn kutlanmamasý anlamýna gelmiyor. Atatürk'ü anmak isteyenler için çok güzel. Ama Kurtuluþ Savaþý 19 Mayýs 1919'da baþlamaz. Bu akademik tarih açýsýndan son derece yanlýþ bir bilgi. Doç. Dr. Ahmet KUYAÞ (bianet.org) DÝPNOT 5 yýldýr hapiste tutulan Atýlým Gazetesi genel yayýn yönetmeni Ýbrahim Çiçek serbest býrakýldý KKTC'NÝN VARLIÐI TARTIÞILMAZ, KIBRISLI TÜRKLERÝN VARLIÐI TARTIÞILIR ARÞÝV TARÝH 18 NÝSAN, 2010 Kuzey Kýbrýs seçmenleri cumhurbaþkanýný seçmek için bugün bir kez daha sandýk baþýna gidiyor. Seçimde 164 bin 72 seçmen oy kullanma hakkýna sahip. Bir adayýn seçilebilmesi için geçerli oylarýn en az %50'den bir fazlasýný almasý gerekiyor. Gözden kaçmayanlar... "BÝR GECE ANSIZIN" GELDÝ DE NE OLDU? Hüseyin Özgürgün "Kýbrýs'ýn Dünü, Bugünü ve Yarýný"ný anlatýrken "Yeþil Hat 30 Aralýk 1963'te Ýngilizler tarafýndan çizildi. Ada 1974'te Türkiye'nin müdahalesiyle bölünmedi" diyor. Ama arkasýný getiremiyor. "Ýngiltere piþirdi, Türkiye yedi" diyecek hali yok ya Bir de kalkmýþ, eski zamanlarýn Türkiye'yi Kýbrýs'a çaðýran mitinglerini hasretle anýyor. Vah vah Siz hâlâ "Bir gece ansýzýn gelebilirim" þarkýsýnda mýsýnýz Hüseyin bey. Geldi de ne oldu, söyler misiniz? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Telekomünikasyon Dairesi'ndeki mevcut yapý sürdürülebilir bir yapý deðil." Ersan SANER (Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný) VÝRGÜL... SOFULAR HARAM DEMEDEN ÝÇTÝÐÝN ÞARABA Öyle görünüyor ki, AKP Hükümeti Kýbrýslýtürkleri iki koldan terbiye etmeyi kafasýna taktý. Hem maddi hem manevi. Bir taraftan yoksullaþacaðýz, diðer taraftan da bu fani dünyada daha iyi bir hayat ummaktan vazgeçip bütün umutlarýmýzý öteki dünyaya baðlamayý öðreneceðiz. Din Ýþleri Baþkaný'nýn buyurduðuna göre, acilen Ýmamlara ihtiyacýmýz varmýþ. Ey cemaat ölüysen otur da Ýmamlarýn gelmesini bekle. Yok eðer, yaþýyorsan, "Sofular haram demeden içtiðin þaraba", kalk ayaða, Nesimi'den bir þeyler söyle de, meydanlar iman görsün hiç olmazsa "Türk garantisi tartýþýlmazdýr. 29 yaþýna gelmiþ KKTC'nin varlýðý da tartýþýlmazdýr." Rauf RAÝF DENKTAÞ NATO'nun Libya'ya karþý yürüttüðü bataklýk savaþýnda gerçek þu: Batý kamuoyu, BM Sözleþmesi'ni ihlal etmeyen egemen bir ülkeye karþý askeri saldýrýlardan býktý. Kuzu postunda kurda (yani neo-sömürgeciliðe) 'insani savaþ' denmesinden yýldý. Kuzey Afrika'daki kirli operasyon, Libya'ya yönelik savaþýn Fransa'nýn tehlikeye düþen çýkarlarý üzerinden tasarlandý. Suudi Arabistan Kaddafi'den kurtulmak ve Bahreyn'deki protestolarý ezmek istediði için ABD adýna Arap Birliði'nden sahte bir karar çýkardý. Libya Pentagon'un Africom KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... çerçevesinde Afrika'da kuracaðý üs için mükemmel bir seçenekti. Washington/Londra/Paris finans seçkinlerinin Bingazi Merkez Bankasý'na, Trablus'taki devlete baðlý baðýmsýz Libya ulusal bankasýndan farklý olarak, kendi para politikasýný uygulama talimatý verdiðini; Kaddafi'nin isyan öncesinde hem ABD Dolarý hem eurodan kurtulmak ve ortak Afrika para birimi mahiyetinde altýn dinara geçmek istediðini ve birçok hükümetin de bu öneriye olur verdiðini öðrendiðinizde mideniz iyice bulanýyor. Libya savaþý dünyaya Koruma Sorumluluðu sloganýyla satýldý; Memleketimden manzaralar "Bizim piçlerimizden biriyseniz, diktatör deðilsiniz..." bu, üç Amazon ponpon kýz tarafýndan (ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton, ABD BM Büyükelçisi Susan Rice ve baþkanlýk danýþmaný Samantha Power) ortaya konan 'yeni' insani emperyalizm kavramý. Geliþmekte olan dünyanýn geniþ kesimleri (Batý gazetelerinin sayfalarýndaki uydurma deðil, gerçek 'uluslararasý toplum') neyin ne olduðunu görüyor: Ulusal egemenlik kavramýnýn sonu. Libya NATO bombalarýyla dövülürken, Bahreyn, Yemen'e dokunulmadýðýný görüyorlar. Velhasýl 'uluslararasý hukukun' yeni anlamý þu: Washington, NATO yoluyla müdahale eder ve sivil kayýplar karþýsýnda kimse aðzýný açmaz. Bahreyn'de El Halife ailesi, Yemen'de Ali Abdullah Salih gemisini yürütürken, Kaddafi'nin tepesine çökmelerinin sebebi basit: 'Bizim' piçlerimizden biriyseniz, diktatör deðilsinizdir. Kaddafi gibi 'baðýmsýzlarýn' kaderi ezilmektir. Ülkenizde kilit önemde bir ABD askeri üssü varsa, yaþadýnýz. Týpký ABD 5. Filosuna ev sahipliði yapan El Halifeler gibi. El Halife ailesi ABD'nin uþaðý olmasaydý ve ülkelerinde bir ABD askeri üssü bulunmasaydý, Washington kendi halkýný ezmek için Suudi Sarayý'na ihtiyaç duyan bir Sünni tiranlýðýna karþý ayaða kalkan barýþçý protestocularýn lehine bir müdahaleyi gözünü kýrpmadan pazarlardý. Kaddafi'nin mahkemeye çýkarýldýðýný düþünün. Bu askeri mahkeme mi, yoksa sivil mahkeme mi olacak? Saddam Hüseyin'e layýk görülen türden uyduruk bir mahkeme mi olacak, yoksa Kaddafi'ye kendisini savunmasý için bütün 'medeni' imkânlar saðlanacak mý? Ne kadar sürecek? Yýllarca mý? Kaç tanýk olacak? Binlerce mi? Bütün meseleyi bir Tomahawk füzesi veya kafaya sýkýlan bir kurþunla halletmek ve sonra buna 'adalet' demek çok daha kolay. (PEPE ESCOBAR/Asia Times/ 19 Mayýs 2011)

10 10 22 Mayýs 2011 Pazar Düdüklü Tencere Bülent Aykut "19 Mayýs Türkiye de ve KKTC'de coþku ile kutlandý" diye söylenir yýllardýr. Coþku ile kutlanýlmadýðý, Türkiye ve KKTC'de gösteriyi yapanlar da, seyreden yetkililer ve medya da bilir ve hep "coþku ile kutlandý" yalaný söylenir, ve çok ilginçtir inanýlýr da!!! Dün bu konuda yazdým ve üç tane elektronik mektup aldým, hem de olumlu! Bu palavra söylemlerden yurttaþlar da çok sýkýlmýþ anlaþýlan. Bugün de bu konuyu yazmaya devam: Atletizm Fedarasyonu tarafýndan 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý etkinlikleri çerçevesinde her yýl geleneksel olarak düzenlenen sabah saat 09.00'da yapýlacaðý açýklanan 10 km'lik yol koþusu, protokolun stadyumda yerini alabilmesi için 45 dakika gecikme ile 09.45'de baþladý. Bu yazdýklarým, gazetem Afrika'nýn dünkü spor sayfasýndan verilmiþ bir haberdir. Protokol neden vaktinde gelmez? Sabah 9'da yapýlacaðý daha önceden açýklanan koþu, neden vaktinde baþlamaz? Protokol bu iþi neden ciddiye almaz? Protokol ciddiye almazsa yurttaþ neden ciddiye alsýn ki? Protokol gelmeden koþu baþlasa ne olurdu? Koþudaki dereceler geçersiz mi sayýlýrdý? Sporcular gecikmeyi protesto edip koþmaktan vazgeçseler ne olurdu? Koþanlarýn birçoðu da asker; bu protesto da olamazdý? 10 kilometre koþacak sporcunun durumu ne olmuþtur, beklerken konsantre düzeyi ne durumdaydý acaba? Ben protokolleri hiç anlayamadým sanýrým anlayamayacaðým da... Özel þöförleri ile gelecekler yollarda eskortlarý olacak, yollar kesilecek ve yine de geç kalacaklar! Bu anlaþýlýr bir durum deðil?! 19 Mayýs için deðil bu gecikmeler. Milli bayramlar ve bütün özel günler için muhakkak protokolden bir geciken olur! Atatürk yaþasaydý bu gecikmeler için ne derdi acaba? Atatürk sizlere stadyum gösterisinde ýsrar mý edin dedi? O zamanki Türkiye ile þimdiki Türkiye ayný mý? Ülkemiz ayný mý? Yetkililere sesleniyorum; o zamanki dünya, Türkiye, Kýbrýs artýk yok! Sanki o dünya gitti, yerine bir baþka dünya geldi; farkýnda deðil misiniz, görmüyor musunuz? 19 Mayýs coþku ile kutlanmýyor deðerli okurlar. Aslýnda hiçbir bayram coþku ile kutlanmýyor! Benim Ýzmir'de 76 yaþýnda olan annem, evinden çýkacak, 2 saat otobüsle gidecek ve bayramý coþku ile kutlayacak!! Ya da 20 yaþýnda olan yeðenim tatil gününde sevgilisiyle beraber stadyuma gidecek, bayramý coþku ile kutlayacak!.. Buna Kadir Ýnanýr bile inanmaz! Böyle "coþku ile kutlama" yalanýna da böyle soðuk espri yakýþýr!!! Stadyumlarda seyirci yok ama 19 Mayýs'ta güneye geçiþlerde sýnýr kapýlarýnda izdiham var. Lefkoþa'daki Uzunyol'da maðazalarýn vitrinlerine bakanlar stadyumdaki seyircilerden fazla! Hala coþkudan bahsediyorlar... Olmuyor artýk bu kadarý da... Batýnýn en modern, en Atatürk'çü ve CHP'li ili ilan edilen dört milyon nüfuslu Ýzmir'in elli bin seyirci kapasiteli Atatürk Stadý'nda üç bin seyirci yok! On beþ milyon nüfuslu Ýstanbul'da seyirci sayýsý beþ bin. Ne coþku ne coþku! Yýllardýr uydur uydur yaz, uydur uydur söyle! Ben þahsen; gözümün içine bakýp da yalan COÞKU NERDE? söylenmesini anlayamýyorum. Neden bizi aptal yerine koyuyorlar? Buna TC ve KKTC medyasý da dahil Mayýs'ta yurttaþlarýn vergileri Türkiye'de ve ülkemizde yýllardýr boþ tribünlere yapýlan gösterilerle heba ediliyor!!! Yýllardýr boþ tribünlere gösteriler yapýlýyor; sonra da bizleri aptal yerine koyup olmayan coþkudan bahsediyorlar! Atatürk'e yurttaþlara ve o gösterileri yapan gençlerimize saygýsýzlýk yapýlmasýn artýk yýlýndayýz, 1945 yýlýnda deðil. En azýndan bunu idrak etmeleri lazým! 19 Mayýs ayný zamanda Atatürk'ün doðduðu gün olarak da kabul ediliyor. Boþ tribünler önünde Atatürk'ün doðum günü mü kutlanýr? 19 Mayýs'ta Atatürk'ü anmanýn baþka þekli yok mu? Ýlla ki stadyumda gençler jimnastik gösterisi mi yapacak? Bu mu gençlik anlayýþý? Dün KKTC devlet kanalýnda gösteri yapan öðrencilerle röportaj yapýlýyordu. Öðrenciler gösteri öncesindeki provalardan ve gösterilerdeki olumsuzluklardan ve sýcaktan þikayetçiydiler. Çok da naziktiler ayrýca; bize bu boþ tribünlere gösteri eziyetini yýllardýr neden yapýyorsunuz da diyebilirlerdi! Bu kadar çalýþ, uðraþ, didin ve gösteriye çýk; stadyumdaki seyirci sayýsý gösteri yapanlardan az olsun! (Seyirci azlýðýný ve olmayan coþkuyu defalarca yazdýðýmýn farkýndayým) Medya, atanmýþlar ve seçilmiþler sizlere sesleniyorum: Yurttaþlarla artýk bu oyunu oynamanýn ne anlamý var? Coþkudan, heyecandan eser yok... Bunu neden kabullenip baþka çareler aramýyorsunuz? Körler, saðýrlar memleketinde yaþamýyoruz! Bu kandýrmaca neden, niye, kime? Dýþ mihraklara mý? Türkiye'nin ve KKTC'nin topraklarýnda gözü olanlara mý? Yoksa bize Eurovizyon Þarký Yarýþmasý'nda oy vermeyen Avrupa'lýya olan tepkiden mi? Bizi bir gecede yutabileceði söylenen Rum'a mý bu olmayan çoþku yalaný? Ya da Atatürk'e saygýsýzlýk olmasýn diye mi? Boþ tribünler bence; Atatürk'e yapýlan en büyük bir saygýsýzlýk. Sonra da; Atatürkün bu bayramý emanet ettiði gençlere büyük saygýsýzlýk! Gençler günlerce uðraþýyorlar çabalýyorlar güneþin altýnda defalarca provalar yapýyorlar, sonra heyecanla gösteriye gidiyorlar bomboþ tribünler geciken protokol ve gereksizce uzatýlan konuþmalar! Yurttaþlarý boþ tribünler konusunda asla suçlamýyorum ve gitmedikleri için de ayrýca takdir ediyorum. Neden mi? Törenler ve gösteriler, içinde bulunduðumuz yýla ve anlayýþa uygun olmalýdýr. Yurttaþlar bu devirde bu saçmalýklara artýk prim vermiyor! 19 mayýs 2011'de orta ve lise öðrencilerinin yaptýðý gösteriler, siyasetçi ve genarallerin uzun uzadýya konuþtuklarý törenler artýk geri kalmýþ ülkelerde yapýlýyor. Protokol, saatinde yerinde olmalý ve gereksiz, uzun konuþmalar yapýlmamalý. "Coþku" ile kutlandýðý söylenen bütün milli bayramlar için bu yalanlarý söylemeyi býraksýnlar ve çare üretsinler. Medya da bu yalana alet olmasýn. Haksýz mýyým sizce deðerli okurlar? Haksýzsam elektronik mektuplarla pretosto edin beni! Bütün milli bayramlarda, daha önce de yazdýðým gibi, olan aksaklýk, saçmalýk, komiklik ve gereksizlikleri de yazmaya devam edeceðim... TARTICI ÇOCUKLAR- Lefkoþa surlar içine ilerlerken rastladýk onlara "Tartalým mý? Abi" diye soruyorlar gelip geçene Oyun oynayacak yaþta iþlemek zorunda býrakýlan çocuklar sanki bu iþ için yaratýlmýþ gibi davranýyorlar Ellerinde çanta hazýr... Gelen arabalarý takip ediyorlar. Belli ki zabýtadan çok korkuyorlar. Henüz okul çaðýnda, 5-6 yaþýnda... iþleri boylarýndan büyük... Ekmek parasýný bu yaþta kazanmaya baþlýyorlar... (EMK) GÜNGÖR'DE ÇEVRE VE SAÐLIK FELAKETÝ Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ), Güngör köyünde hazýrlanan katý atýk depolama sahasýnda, Çevre Yasasý'na ve Avrupa Birliði'nin çevre direktiflerine uyulmayacaðýný ve geri dönüþü imkansýz bir þeklide tüm Lefkoþa için çevre ve saðlýk felaketi getirileceðini savundu. UKÜ, "Güngör Katý Atýk Depolama Sahasý"ndaki çalýþmalara tepki göstererek hemen durdurulmasýný istedi. UKÜ'den yapýlan yazýlý açýklamada, "Bünyesinde KKTC üniversiteleri arasýnda tek çevre mühendisliði bölümü ve bu bölüme baðlý pek çok uzman barýndýran UKÜ'nün tüm çabalarýna ve ortaya koyduðu verilere raðmen bilimsel gerçekleri kamuoyundan saklayarak, ilkel teknoloji içeren Katý Atýk Depolama Sahasý'nýn inþaatý, Avrupa Birliði'nin dayatmasýna boyun eðilerek Güngör köyünde devam ediyor" denildi. UKÜ ve Boðaziçi Üniversitelerinin birlikte hazýrladýðý raporlarýn hiçe sayýldýðý, KKTC'deki Çevre Yasasý'na, Çevre Etki Deðerlendirme Raporu'na, AB direktiflerine aykýrý bir çalýþma yapýldýðý ileri sürülen açýklamada, tesisin, geri dönüþü imkansýz, tüm Lefkoþa için çevre felaketini beraberinde getireceði savunuldu. AB'nin direktiflerinde neler öngörüldüðüne yer verilerek bunlarýn Güngör'deki katý atýk depolama alanýnda uygulanmayacaðý savunulan UKÜ açýklamasýnda, AB'nin KKTC'deki tüm atýklarý AB direktiflerine aykýrý olarak gömün dayatmasýnda bulunduðu öne sürüldü. "ÇIKMAZ BÜROKRATLARIN BÝLGÝ VE TECRÜBE EKSÝKLÝÐÝ " Açýklamada þöyle denildi: "Mekanik biyolojik arýtma sisteminin geri dönüþüm, tekrar kullaným ve enerji kazanýmýný içeren uygar bir katý atýk yönetim planýnýn maliyeti, AB fizibilite çalýþmalarý rakamlarýna göre 120 milyon Euro olmasý gerekirken, AB'nin kendi kaynaklarýndan sadece 6,5 milyon Euro ayýrmasý, KKTC'nin çöplük sorununu içinde bulunduðu çýkmazdan baþka bir çýkmaza götüreceðinin kaçýnýlmaz bir gerçeðidir. Geriye kalan 113,5 milyon Euro'nun nerden geleceðine dair tek bir ipucu bile yoktur! Kýsaca, AB, bedelinin sadece yüzde 6'sýný karþýlayarak kendi ülkelerinde asla kabul etmeyeceði bir projeyi, KKTC ve özellikle Lefkoþa'ya getireceði sorunlarý hiçe sayarak empoze edebilmiþtir. Konuyla ilgili KKTC bürokratlarýnýn bilgi ve tecrübe eksikliði ve siyasileri yanlýþ yönlendirmeleri neticesinde bugünkü duruma gelmiþ bulunuyoruz." "HEMEN DURDURULMALI" UKÜ açýklamasýnda, Lefkoþa halkýný yeni bir çevre ve saðlýk felaketine sürükleyen bu projenin hemen durdurulmasý istenerek, UKÜ yönetim, çalýþan ve öðrencilerinin bilimsel gerçeklere dayalý, KKTC halkýna yaraþýr bir katý atýk bertaraf sistemini ülkeye kazandýrmak için haklarýný her platformda ýsrarla arayacaðý kaydedildi. GÖLGELER ÝÞGAL ALTINDA- Ülkemizdeki parklar bahçeler artýk yeni misafirlere açtý kapýlarýný... Banklarýnda ve aðaç gölgelerinde yatan insan manzaralarýna artýk alýþmak gerek. Gölgelerde suretler de iþgal altýnda... (EMK)

11 22 Mayýs 2011 Pazar KÜLTÜR - SANAT 11 Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Gancellinin esgisi Demirdendir pekisi Agþama gýndýrýk brak Gýcýrdamasýn sesi ÖZGÜNLÜÐÜN POLÝTÝKASI Marshall Berman Çeviren: Nursel Yýldýz Sel Yayýncýlýk "Az þey bilen, bileceði þeyin doðruluðundan emin olabilir. Bilgi arttýkça kuþku da artar." Goethe sen bir kadýn ýssýzlýðýna koþulmuþ yarýdan fazla mavi gözlü eylülden eylüle gülümseyen ben görünmez raylara düðümlü garlarda yankýlanan bir erkek deðerinden eksiðine bozulmuþ Attila Ýlhan "Yanlýþ yaþamak" adlý þiirinden Maaike Bausch'un resim sergisi açýldý (Mustafa Erkan)- Maaike Bausch'un kiþisel sergisi 19 Mayýs Perþembe akþamý saat 19,00'da açýldý. Ledra Palace bölgesinde bulunan Dorian Restaurant bahçesinde gerçekleþtirilen açýlýþta resimseverler hazýr bulundu. Ressam Maaike Bausch'un tuval üzerine yaðlýboya resim çalýþmalarýndan oluþan sergi izleyicilerin beðenisine açýldý. Kokteylli açýlýþý gerçekleþtirilen sergi, katýlýmcýlar tarafýndan ilgi gördü. Sergi 2 Haziran tarihine kadar gezilebilecek. 15. ULUSLARARASI BELLAPAÝS MÜZÝK FESTÝVALÝ BAÞLADI Kuzey Kýbrýs 15. Uluslararasý Bellapais Müzik Festivali baþladý. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun himayelerinde, TC Lefkoþa Büyükelçiliði, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý, Türk Hava Yollarý (THY) ve birçok kurum kuruluþun katkýlarýyla gerçekleþtirilen festival, önceki gece Hacettepe Oda Orkestrasý'nýn gala konseriyle start aldý. Þef Erol Erdinç yönetimindeki Oda Orkestrasý, Bach'ýn 'Mi ve E Majör' keman ile Piazzola'nýn 'Dört Mevsim' konçertolarýný sundu. Bu yýl 22 Haziran tarihine dek sürecek festivalde, Türkiye, Polonya, Ýtalya, ABD, Ýtalya, Almanya ve KKTC'den solist, grup ve orkestralar sahne alacak. Festival programý kapsamýnda, 24 Mayýs'ta Polonyalý Sanatçý Joanna Trzeciak'ýn piyano resitali, 29 Mayýs'ta Ýtalyan Sanatçýlar Alessandro Magnasco ve Francesco Gardello'nun Piyano-Klarinet resitali, 1 Haziran'da Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutanlýðý Bölge Bandosu konseri, 5 Haziran'da Burcu Göker ile Eric Jenkins'in keman-piyano resitali, 8 Haziran'da Ensemble Arhhitek Türk-Dostum Ravel konseri, 10 Haziran'da Azeri Sanatçýlar Ogrul Ganiev ile Murat Adýgüzel'in Keman-Piyano resitali, 14 Haziran'da Ýtalyan Sanatçý Maurizio Moretti'nin piyano resitali, 17 Haziran'da Sonat Sözer-Tolga Alpay ile Talia Özlem Alpay'dan oluþan flüt-fagot-piyano üçlüsünün konseri, 19 Haziran'da Alman Sanatçý Frank Wasser'in piyano resitali yer alacak. Kuzey Kýbrýs 15'inci Uluslararasý Bellapais Müzik Festivali, 22 Haziran Çarþamba akþamý, þef Ýbrahim Yazýcý yönetiminde, soprano Selva Erdener'in solisti olduðu Ýzmir Oda Orkestrasý'nýn konseriyle son bulacak. 15'inci Kuzey Kýbrýs Uluslararasý Bellapais Müzik Festivali kapsamýnda gerçekleþecek konserlere giriþ 20 TL olup Bellapais Manastýrý giþesi ile giriþten temin edilebilecek. 6. KÖY SERGÝSÝ AÇILIYOR Yeþilýrmaklý heykel sanatçýsý Ýsmail Iþýlsoy, "6. köy sergisini", 5 Haziran Pazar günü açýyor. "Eski kerpiç evlerin ahþap kapý ve pencere kasalarýndan üretilen oyma yapýtlarýn" yer alacaðý sergi, 25 Haziran'a dek açýk olacak ve gündüzleri izlenebilecek. "Yaseminlerin Onuru" adýný taþýyan serginin açýlýþý, 5 Haziran Pazar günü saat 18.00'de yapýlacak. Açýlýþa, müzisyen Muharrem Cemoðlu çellosuyla, Androulla Shati de "geleneksel Kýbrýs türkülerini" seslendirerek katýlacak. Fatih Akýn: "Solcular Yýlmaz Güney'i ciddiye almadýlar" "Die Welt" gazetesinde yayýnlanan röportajýnda, Yýlmaz Güney ile ilgili bir senaryo üzerinde çalýþtýðýný söyleyen Fatih Akýn, "Onu etkileyenler de benim ilgimi çekiyor. Bunlardan birisi 'Hudutlarýn Kanunu' adlý filmin yönetmeni Lütfü Akad'dýr" dedi. Güney'in bu filmde, Sergio Leones'in Dollar filmindeki Clint Eastwood gibi oynadýðýný ifade eden Akýn, Güney'in de Eastwood gibi dar bir yüzü ve benzer bir sakalý olduðunu, benzer bir þapkayla þal taktýðýný kaydetti. Akýn, "Filmde maço biri gibi görünüyor" þeklinde yorum yapýlmasý üzerine de, "Maçoydu. Silah tutkunu, kadýnlarýn kahramaný, Maocu, entelektüel, þair ve bir film yapýmcýsýydý. Filmleri severdi. Bu büyük bir çatýþmaydý. Solcular ondan, olduðundan daha çok didaktik çalýþmasýný istiyordu. Sinemacý olduðu için ciddiye almadýlar. Fransýz 'Cahiers du Cinema' yapýmcýlarý onu cezaevinde ziyaret etti. Ýçine kapanýk bir entelektüel bekliyorlardý. Bunun yerine bir gangster tipiyle karþýlaþtýlar" þeklinde konuþtu. Güney'in hapiste yattýðý yýllarý ve ceza evinden film yaptýðýný anlatan Akýn, ceza evinden kanser olduðu için kaçan Güney'in 47 yaþýnda Paris'te hayatýný kaybettiðini kaydetti. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Karayip Korsanlarý 4 ( ) 1. salon Giþe Memuru ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Çýðlýk 4 ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Aðýr Abi ( Cuma-Cumartesi 23.00) 2. salon Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria Hýzlý ve Öfkeli 5 ( Cuma- Cumartesi 23.15) 1. salon Karayip Korsanlarý 4 ( Cuma- Cumartesi 23.15) 2. salon

12

13

14 14 22 Mayýs 2011 Pazar DÜN Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Caneþ Devrim Eczanesi: Þht. Mustafa Mehmet Sok. D. No:3 Turgut Yenaðralý Pasajý (Life Hospital Yaný) Tel: Ýyigün Eczanesi: Muhtar Yusuf Galleria No:2 K. Kaymaklý Tel: Maðusa Ada Eczanesi: Salamis Yolu Sakarya Dükkan No:3 Tel: Güloðlu Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Alasya Park Sitesi Dük. No:4 Eski Lefkoþa Yolu Tel: BULMACA Soldan Saða: 1-Politikada, amaca ulaþmak için ahlâka aykýrý olsa da, her türlü aracý hoþ gören anlayýþ. 2-Naz, iþve. Bir cins iri at. 3-Bir buçuk dirhem deðerinde eski bir aðýrlýk ölçü birimi. Sýçangillerden, küçük vücutlu, kemirgen, memeli hayvan. 4-Ýnce yapýlý, nazik. 5-Erkek hizmetçi. Ters okunuþu "Üniversitelerde ve yüksek okullarda öðrencilerin veya öðretim üyelerinin hazýrlayýp bazen bir sýnav kurulu önünde savunduklarý bilimsel eser". Anlam bakýmýndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine baðlar. 6-Bir erkekle bir kadýnýn evlilik birliði kurmasýný saðlayacak kanuni iþlem. Manda yavrusu. 7-Ýlave. Bir iþi baþarmak için uðraþma. 8-Eþi olmayan, biricik, yegâne. Radyum'un kýsaltmasý. 9-Bir þeyi olduðundan büyük veya çok göstererek anlatma, mübalâða etme. 10-Mýsýr firavunlarýnýn piramit biçimindeki mezarlarýna verilen ad. Dernek veya kuruluþ üyelerinin dernek kasasýna ödemeyi üstlerine aldýklarý para. 11-Topluca öldürme, soykýrým. Yünden dövülerek yapýlan kalýn ve kaba kumaþ. Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Girne Karpuzoðlu Eczanesi: Uður Mumcu Cad. Eren Ýþ Haný No:1 Koop Yaný Karakum Tel: Ýyilik Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:36 Tel: Güzelyurt Ýncirli Eczanesi: Büyük Ada Sok. No:22 A/B (Ýncirli Çocuk Kliniði Önü) Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Bir kimseyi sevindirmek (iki kelime). 2-Bayaðý, sýradan, hiçbir özelliði olmayan. Maddi veya manevi bir çýkar karþýlýðý anlaþma ile bir maçýn sonucunu deðiþtirme, danýþýk spor karþýlaþmasý yapma. Bir þeyin birdenbire hatýrlandýðýný anlatýr. 3-Kalbur ve tef gibi þeylerin tahta çemberi. Tazeliði ve körpeliði kalmamýþ. 4-Manda pastýrmasý. Arýnýn yaptýðý. 5-Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân gibi mülk. Eski dilde "Hýrsýz, haydut". 6-Elde taþýnabilir küçük çanta. Ayaküstü içki içilen meyhane. 7-Bir gýda maddesi. Büyüme, geliþme, çoðalma. Eksiksiz, bütün. 8-Söz, lakýrdý. Ters okunuþu "Hammadde iþlenerek yapýlan her türlü mal". 9-Bir konuda direnme, ayak direme. Bir nota. Etrafý su ile çevrili kara parçasý. 10-Tavla onsuz oynanmaz. Silah olarak kullanýlan, ucu sivri, iki aðzý da keskin uzun býçak. Avrupa Birliði'nin kýsa yazýlýþý. 11-Ters okunuþu "Þekerin kaynatýlarak aðda durumuna getirilmesi yolu ile yapýlmýþ renkli ve kokulu, aðýzda güç eriyen þeker". Baba. DÜÐÜN FOTOÐRAFLARI SERGÝSÝ AÇILDI Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP-BG) Kadýn Örgütü Maðusa Ýlçesi'nin "Kültürümüzden, geleneklerimizden unutulmaz anýlarýn kareleri" isimli düðün fotoðraflarý sergisi önceki akþam açýldý. CTP Basýn Bürosu'nun açýklamasýna göre, Gazimaðusa'daki Bandabuliya'da yer alan sergide, 1920'lerden 1970'li yýllara kadar Kýbrýs'ta yapýlan düðünlerden fotoðraflar yer alýyor. Sergi, 25 Mayýs Çarþamba gününe kadar ile saatleri arasýnda ziyaret edilebilecek. Düðün fotoðraflarý sergilenen Safiye ve Altan Harmani çifti tarafýndan açýlýþý yapýlan etkinlikte hellim ve çörek ikramý da yapýldý. Açýlýþta konuþan CTP-BG Kadýn Örgütü Maðusa Ýlçesi Baþkaný Dudu Soyer, serginin toplumun geleneklerinde var olan ancak unutulan kültürünü canlandýrmak ve yeni nesillere aktarmak amacýyla düzenlendiðini, 400 yýldýr bu topraklarda yaþayan halkýn varlýðýnýn devamý için kültürün yaþatýlmasý gerektiðini söyledi. Dudu Soyer, serginin düzenlenmesinde katký koyan Maðusa Belediyesi, Çiðdem Gelinlik ve tüm emeði geçenlere teþekkür etti. SOKAK DÜÐÜNÜ BUNA DERLER- Yaz aylarý düðün dernek aylarý ülkemizde... Sünnetler, niþanlar gýrla... Ama objektifimize takýlan bu düðün baþka düðün... Arabahmet bölgesindeki Þht. Salahi Þevket Sokaðý nýn sonunda bulunan bir park yeri geçtiðimiz akþam davullar zurnalarla inledi. Neden mi? Sokaklar kimsenin deðil çünkü! Ýzin gereksiz... Aldýran yok! Vur patlasýn çel oynasýn... Uyuyan uyansýn... Uyuyamayan uyuyamasýn! Alkol su gibi akmýþ, göbekler atýlmýþ, yenilmiþ içilmiþ, meyve gelmiþ masaya... Arabahmet te anadolu rüzgarý baþka... Dingili mi kopmuþ memleketin? Kopsun anasýný satayým... (EMK)

15 22 Mayýs 2011 Pazar 15 Futbolda toplu sonuçlar Yükselme 1 inci Ligi Doðu Grubu Civisil-Aydoðan: (7-0 iken Aydoðan sahada 6 kiþi kalýnca maç sona erdi) Alaniçi-Vadili: Paþaköy-Dörtyol: Beyarmudu-Ergazi: Dilekkaya-Kumyalý: Yükselme 2 nci Ligi D Grubu Metehan-Þirinevler: Dünyaca ünlü iki vücutçu Johnnie Jackson ve Dennis James hayranlarý ile buluþtu Arena'da vücut þov CIU Arena, dünyaca ünlü iki vücutçu Johnnie Jackson ve Dennis James'i konuk etti. Halter ve Vücut Geliþtirme Federasyonu tarafýndan önceki akþam düzenlenen etkinlikte, yüzlerce vücut sever CIU Arena'da bir araya geldi. Ýki vücutçu Johnnie Jackson ve Dennis James sporlarý ve baþarýlarý hakkýnda bilgiler verdikten sonra, hayranlarýný kendilerine yönelttiði sorularý yanýtladýlar. Halter ve Vücut Geliþtirme SATILIK ARABA 97 model C180 Mercedes otomatik vites TL. Tel: SATILIK DAÝRE Lefkoþa Bedrettin Demirel Caddesi, Gültekin Þengör Sk. Arabacýoðlu Apt., Kat 5, daire 9 satýlýktýr. 40 bin Stg. Tel: Federasyonu'na üye vücutçularýn da göster yaptýklarý etkinlikte Johnnie Jackson da kýsa bir gösteri sundu. Teþekkür Plaketleri Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baþkaný Mete Boyacý ile Öðrenci Geliþim ve Danýþma Merkezi Müdürü Erinç Aydýnova tarafýndan konuk sporculara teþekkür plaketleri verildi. Giriþin ücretsiz olduðu etkinlikte, Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. DÝZGÝ, DÝZAYN, CÝLT ve YALDIZ BASKI yapýlýr. Tel: Federasyonun gerçekleþtirdiði 2'nci kademe Vücut Geliþtirme ve Fitness Antrenörlük Kurusu'nda baþarýlý olanlara belgeleri Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Koordinatörü Süleyman Göktaþ ve Üniversite Sporlarý Federasyonu Baþkaný Beyhan Gürgöze tarafýndan verildi. Etkinliðe Serpin Onay Eczanesi, Perfect Nutrition ve Esenem Ltd. katký koydular. TJK Kupasý için geri sayým n Türkiye Jokey Kulübü Baþkaný Ömer Faruk Girgin ve yönetim kurulu üyesi Hücum Tolgar da, yarýþý izleyenler arasýnda olacak Kuzey Kýbrýs Jokey Kulübü tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen Türkiye Jokey Kulübü Kupasý'nýn 3'üncü yarýþý için geri sayým baþladý. KKJK Alayköy Hipodromu'nda bugün koþulacak olan ve atlarýn 3 ayrý kategoride start alacaklarý yarýþýn ikincisinde Türkiye Jokey Kulübü Kupasý koþulacak. 1'inci koþu olan C Grubu Ýngiliz Atlarý koþusunda 5; 2'nci koþu olan TJK Koþusu'nda 6 ve 3'üncü koþu olan B Grubu Ýngiliz atlar koþusunda 5 olmak üzere toplam 16 at start alacak. 1 ve 3'üncü koþular 1400 metrelik parkurda koþulurken, TJK Kupasý 1500 metrelik parkurda koþulacak. Yarýþlarýn ilk startý saat 15.00'da verilecek ve Türkiye Jokey Kulübü Baþkaný Ömer Faruk Girgin ve yönetim kurulu üyesi Hücum Tolgar da, yarýþý izleyenler arasýnda olacak. Satýlýk Türk malý arazi Ozanköy de, asfalt yolu, suyu ve elektriði olan Türk malý 1.5 dönüm arazi satýlýktýr. Tel: Tamek U-14 Ligi A Grubu Çetinkaya-K.Kaymaklý: G.T.Onay-Yenicami: Tamek U-14 Ligi C Grubu 1907 F.Akademisi-Akdeniz SB:6-0 Tamek U-14 Ligi E Grubu Baf Ü.Yurdu-Denizli: Lefke-Yalova: Günün Programý Yükselme 1 inci Ligi Batý Grubu nda Ortaköy-Zümrütköy (Emre Öztaþlý) Pýnarbaþý Ç.-Yýlmazköy (Murat Sapsýzoðlu) Karþýyaka-Minareliköy (Serdar Bilgimer) Dikmen Gücü-Aydýnköy M. (Hakký Emir) Alayköy-Kozan (Ömer Demirboða) Yükselme 2 nci Ligi C Grubu Kýrýkkale-Güvercinlik (Hüseyin Kýzmazoðlu) Canbulat-Ötüken (Irmak Emin) Yeniþehir-Çayönü (Hacý Arif Bahçebaþý) Yükselme 2 nci Ligi D Grubu Serhatköy-Kalkanlý (Ali Özer) Karaoðlanoðlu-Yeþilyurt (Turgay Misk) Tamek U-14 Ligi B Grubu Paþaköy-Cihangir Tamek U-14 Ligi C Grubu Gönyeli-Doðan TB Tamek U-14 Ligi D Grubu Maraþ-Maðusa ÝY Çanakkale-Canbulat SATILIK TARLA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: Toplantýlara, evlere istek üzerine þeftali kebabý hazýrlanýr. Tel: (Zekai nin Yeri) MELÝ EMLAK Lefkoþa terminal yanýnda Türk malý 2+1 apartman dairesi Stg. Hamitköy'de 0 Türk malý 1+1 veya 2+1 daireler Hamitköy'de Türk malý 1 evlek 1600 ayakkare arsa Stg. Boðaz da Türk malý müstakil, 175 metrekare havuzlu villa stg Yenikent'te ikiz villa Stg DUYURU Açýk Pazar, geçici olarak Terminal'de Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) tarafýndan organize edilen ve her pazar Fuar Alaný'nda kurulan 'Açýk Pazar', bugünden itibaren (22 Mayýs 2011 Pazar) geçici olarak Lefkoþa Otobüs Terminali'nde kurulacaktýr. Lefkoþa Türk Belediyesi

16 Þampiyon kim olacak? Türkiye Spor Toto Süper Ligi'nde son maçlar bugün oynanacak. Zirvede ayný puanlý Fenerbahçe ile Trabzon arasýnda þampiyonluk düðümü çözülecek. Ýkili averajda üstün olan Fenerbahçe Sivas deplasmanýnda kazanmasý durumunda þampiyon olacak. Trabzonspor ise Karabük deplasmanýnda galibiyet arayýp, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek Üniversiteler Basketbol Þampiyonasý tamamlandý... Potanýn kralý YDÜ n CIU Arena da oynanan kadýnlar finalinde Girne Amerikan Üniversitesi ni, erkekler finalinde ise, Orta Doðu Teknik Üniversitesi ni farklý maðlup eden Yakýn Doðu Üniversitesi, basketbol þampiyonasýnda da iki þampiyonluk birden elde etti... Üniversite Sporlarý Federasyonu tarafýndan düzenlenen 2011 Üniversite Oyunlarý, dün oynanan Basketbol Þampiyonasý finalleri ile tamamlandý. Ev sahipliðini Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi nin yaptýðý ve CIU Arena da oynanan Üniversiteler Basketbol Þampiyonasý nda, bayanlar kategorisinde Girne Amerikan Üniversitesi ile Yakýn Doðu Üniversitesi olmak üzere 2 üniversite mücadele etti. Erkekler kategorisi nde ise 6 takým iki grup halinde oynadý. Doðu Akdeniz Üniversitesi, Orta Doðu Teknik Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi A Grubu nda GAÜ, YDÜ ve UKÜ ise B Grubu nda final þansý aradýlar. A Grubu nda birinci olan ODTÜ ile B Grubu nda birinci olan YDÜ finalde karþý karþýya gelirken gruplarýnda ikinci olan UKÜ ile DAÜ ise üçüncülük karþýlaþmasýna çýktýlar. Bayanlar finalinde Girne Amerikan Üniversitesi ni erkekler finalinde ise, Orta Doðu Teknik Üniversitesi ni farklý maðlup eden YDÜ, bir önceki gün Üniversiteler Yüzme Þampiyonasý nda olduðu gibi, Üniversiteler Basketbol Þampiyonasý nda da iki þampiyonluk birden elde etti. Ödüller Baþarýlý takým sporcularýna madalyalarýný Üniversite Sporlarý Federasyonu Baþkaný Beyhan Gürgöze, GAÜ BESYO Müdürü Mustafa Apak ve YDÜ Antrenörü Bilgin Gündoðuþ verdiler. Görkemli Töreni 2011 Üniversite Oyunlarý nda baþarýlý olan üniversitelere kupalarý 2 Haziran 2011, Perþembe akþamý düzenlenecek görkemli törenle verilecek. Üniversite Oyunlarý nýn ödül törenine bu yýl Atatürk Öðretmen Akademisi ev sahipliði yapacak Üniversite Basketbol Þampiyonasý nda dün alýnan sonuçlar: UKÜ DAÜ: (Erkekler Üçüncülük) YDÜ GAÜ: (Kadýnlar Final) YDÜ ODTÜ: (Erkekler Final) Tamek U-14 Ligi A Grubu karþýlaþmasýnda Yenicami, Gündüz Tekin Onay engelini de rahat geçti Yýldýz Kartallar rahat kazandý Tamek U-14 Futbol Ligi'nin 7'nci hafta A Grubu karþýlaþmasýnda lider Yenicami en yakýn takipcisi Gündüz Tekin Onay'ý 5-0'la geçerek grup maçlarýnýn tamamlanmasýna 1 hafta kala gruptan lider çýkmayý garantilemiþ oldu. Karþýlaþmaya her iki takým da temkinli baþlarken ilk yarýnýn ortalarýnda gelen Yenicami golü Yenicami'nin rakibi üzerine daha sýk gitmesini de saðladý ve kazanýlan ikinci golle Yenicami ilk yarýyý 2-0 önde tamamladý. Havanýn çok sýcak olmasý her iki takým oyuncularýný da olumsuz yönde etkilerken, teknik heyetler ve saha komiseri tarafýndan su molasý verilmesi yönündeki uyarýyý karþýlaþmanýn hakemi bu konuda talimat olmadýðý gerkçesiyle uygulamadý. Karþýlaþmanýn ikinci yarýsýnda da oyun üstünlüðünü elinde tutan Yenicami bulduðu 3 golle karþýlaþmadan 5-0 galip ayrýlmasýna raðmen birçok gollü fýrsatý da deðerlendiremedi. Bu sonuçla gruptan lider çýkmayý garantileyen Yenicami oynadýðý 7 karþýlaþmanýn tümünü kazanarak puanýný 21'e yükseltti. Yencami ayrýca attýðý 28 gole karþýlýk kalesinde sadece bir gol gördü. Dün oynanan karþýlaþmalarda alýnan sonuçlar þöyle: Tamek U-14 Ligi A Grubu Çetinkaya-K.Kaymaklý: 0-1 G.T.Onay-Yenicami: 0-5 Tamek U-14 Ligi C Grubu 1907 F.Akademisi-Akdeniz SB: 6-0 Tamek U-14 Ligi E Grubu Baf Ü.Yurdu-Denizli: 7-0 Lefke-Yalova: 2-3 Rallide büyük heyecan Kuzey Kýbrýs Gençlik ve Spor Rallisi dün start aldý. Girne Kapýsý önündeki startý Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu verdi. Kuzey Kýbrýs Turing Otomobil Kurulu ile Türkiye Otomobil Sporlarýnýn Birlikte düzenlediði ralli, iki gün sürecek. Türkiye'den de bir aracýn katýlacaðý rallide 18 araç yarýþacak. Eroðlu spor ambargosunun uygulandýðý bir ülkede gençlerin spor yapmasýnýn güzel olduðunu söyledi. Startýn ardýndan Balýkesir etabý iki kez geçilirken ekipler günün son etabý olan Tuðberk Ahmet Raþit Seyirci Özel etabýnda yarýþtýlar. Rallinin ikinci günü olan bugün ise ilk etabýn startý saat 09.03'te Kanlýköy Etabý'ndan verilecek. Üç kez geçilecek Kanlýköy etabýnýn ardýndan saat 12.17'den itibaren Hamitköy etabý 3 kez koþulacak. Kuzey Kýbrýs Gençlik ve Spor Rallisi'nde günün son etabý olan BRT etabý saat 15.18'de baþlayacak ve ralliciler bu etaptan 3 keç geçecek. Yarýþ saat 18.00'de Lefkoþa dereboyundaki Cadde Restaurant önünde tamamlanacak. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3440 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEREYE KOÞUYOR BU

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3440 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEREYE KOÞUYOR BU Cratos'taki yangýný izleyip haber yapmak çok pahalýya patlamýþ gazetecilerimize Dua edin, gece kulübünde yangýn çýkmasýn bir de Daha fenasýný da yaparlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2011 Pazartesi

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Amfibi (suda ve karada giden) Klasik Arabalar Gönderen : bigshark - 08/02/2008 18:10 http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/01_amfibii_110110.jpg http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/02_amfibii_88030.jpg

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU 129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU Kadınlar Günü MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde Coşkuyla Kutlandı MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine,

Detaylı

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Kasım 2014 GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Anketin Amacı 29 Haziran

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Mayýs 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3784 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AYIP ARTIK... SEKÝZ YILDA NE DEÐÝÞTÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Mayýs 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3784 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AYIP ARTIK... SEKÝZ YILDA NE DEÐÝÞTÝ Elektrik çalýþanlarýna verdiði sözü tutmayan Ýrsen Küçük, belediye çalýþanlarýna verdiði sözü de tutmadý. 63 gündür ödenmeyen belediye iþçilerinin zincirlerinden baþka kaybedecek nesi kaldý? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi Cratos açýklama yaptý ve kendini sorumluluktan sýyýrdý. Tüm kabahati otel görevlilerinin üstüne yýktý. Hoþ ya, o tutuklananlara da sorsak, onlar da kimseden talimat almadýklarýný söyleyecek deðiller mi?

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4897 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Acýlarla dolu Kýbrýs tarihi günlerinden birini daha yaþadý

TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4897 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Acýlarla dolu Kýbrýs tarihi günlerinden birini daha yaþadý Bir vekalet Dýþiþleri Bakanlýðý'nda, bir vekalet BRT'de ve bir vekalet de Polis Genel Müdürlüðü'nde... Boþuna mý derler Renga Cumhuriyeti diye! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14

Detaylı