Cratos sorumlulukluk üstlenmedi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cratos sorumlulukluk üstlenmedi"

Transkript

1 Cratos açýklama yaptý ve kendini sorumluluktan sýyýrdý. Tüm kabahati otel görevlilerinin üstüne yýktý. Hoþ ya, o tutuklananlara da sorsak, onlar da kimseden talimat almadýklarýný söyleyecek deðiller mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Mayýs 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3441 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KABIZ VE NABIZ l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... MAYMUN GÖZÜNÜ AÇTI Erdoðan Baybars BU FERYAT NÝYE? Ali Osman KENDÝ ÝNSANINI DIÞLAYANLAR Niyazi Ökten HEP KAZANDILAR Dolgun Dalgýçoðlu CRATOS YANGINI VE KÖTÜ KOKULAR Mehmet Levent Hükümete ve Elektrik Kurumu na soruyoruz: "Cratos Otel'in 1,5 trilyon elektrik borcu olduðu ve kaçak elektrik kullandýðý doðru mu?" Bu soruya El-Sen Baþkaný'ndan da yanýt bekliyoruz... Cratos sorumlulukluk üstlenmedi n Bir kýsým basýnýmýz, "Cratos yaralarý sarýyor" gibi manþetlerle dayaðý gözardý edip Cratos'a yaranmaya çalýþýrken, dün otel yönetiminden yapýlan açýklamada saldýrýnýn 'münferit' bir olay olduðu ve saldýrganlarýn otelle bir iliþkisi olmadýðý öne sürüldü... n Açýklamada, "Basýn mensuplarý ile otel güvenliði ve otelle ilgisi bulunmayan üçüncü þahýslar arasýnda yaþanan tartýþma ne yazýk ki hem otel yönetimi, hem de basýn kuruluþlarý tarafýndan üzüntüyle karþýlanmýþtýr" denildi... n "Otel yönetiminin basýn mensuplarýna yangýný çekmemesi yönünde herhangi bir talimatý olmamýþtýr" denilen açýklamada, olayýn tüm otel yönetimine mal edilmesinin üzücü olduðu belirtildi... l 3. sayfada 43 yýl geçti sayfada Fazýl Önder'in saldýrýya uðradýðý dükkanda çekilmiþ bir fotoðrafý Ekim Fazýl Önder i saygýyla anýyoruz Küçük: Konu yargýda n Cratos'ta yaþanan olaylardan üzüntü duyduðunu belirten Ýrsen Küçük, "Konu artýk yargýnýn gündemindedir" dedi sayfada BKP: Elektriði kaçak n Cratos'un yüklü bir elektrik borcu olduðunu belirten Abdullah Korkmazhan, elektriði kaçak kullandýðýný söyledi... 3 te 4. saldýrgan da tutuklandý (3. sayfada) Arif H.Tahsin yazýyor: "Seni çatlatacaðum" n2. sayfada

2 HIRSIZLIK OLAYLARINDA 3 TUTUKLU KKTC genelinde önceki gün meydana gelen hýrsýzlýk olaylarýnda 3 kiþi tutuklandý. Polis bültenine göre, Lefkoþa'da Naciye Arnavutoðlu'na ait evden ziynet eþyalarý, dikiþ makinesi, 235 Sterlin ve 1600 TL nakit para çalýndý. Gazimaðusa'da da Lynne Christine Stýrzaker'ýn evinden muhtelif ziynet eþyasý çalýndý. Girne'de ise, Can Boranbay'a eve temizlik için giden A.S. (K- 28), 200 TL nakit para ve ziynet eþyasý çaldý. Çalýnan eþyalarý sözkonusu kiþinin tasarrufunda bulan polis, adý geçen þahsý ve olayla ilgisi olduðu tespit edilen Z.S.'yi (E-28) tutukladý. Gazimaðusa'da da "Menekþeli Ltd" isimli iþ yerinin arka bahçesinde bulunan yaklaþýk 200 kilo aðýrlýðýndaki parça inþaat demirleri R.G. (E-44) tarafýndan çalýndý. Adý geçen kiþiyi tutuklayan polisin soruþturmasý devam ediyor. TARÝHÝ YERLERÝ ZÝYARETTEN ELDE EDÝLEN PARAYI ÇALDI Gazimaðusa'da Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Þube Amirliðinde görevli Y.Ç.'nin (E-43), sorumluluðundaki tarihi yerleri ziyaret eden kiþilere kesilen biletler karþýlýðýnda toplanan paranýn içinden bin 50 TL'yi parayý Eski Eserleri Koruma Fonu'na yatýrmayarak, çaldýðý tespit edildi. Polis, adý geçen þahsý tutukladý. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. YANGINLAR ERKEN BAÞLADI Havalarýn ýsýnmasýyla birlikte nedeni tespit edilemeyen arazi yangýnlarý ve kontrolden çýkan temizlik amaçlý yangýnlar artmaya baþladý. KKTC genelinde önceki gün 2 farklý bölgede belirlenemeyen nedenlerden dolayý çýkan yangýnlarda 150 dönümlük biçilmemiþ arpa ve onlarca dönüm anýz zarar gördü. Haspolat'ta Canan Canbilek'e ait 60 dönüm biçilmemiþ arpa; Maðusa- Lefkoþa anayolunda Çukurova Kavþaðý yakýnlarýnda çýkan yangýn sonucu da Cemal Çiftçioðlu, Hasan Çiftçioðlu, Ecevit Yörükoðullarý ve Ali Anadol'a ait toplam 33 dönüm anýz, 85 dönüm biçilmemiþ arpa ve 17 adet balya yandý. Düzova'da H.Y.'nin (E-42), aðýllar bölgesinde yem torbalarýnýn temizlenmesi maksadýyla izinsiz yaktýðý ateþin Engin Altýnbaþ'a ait aðýla sýçramasý sonucu, aðýl içerisinde bulunan 130 adet sano balya, bir inek saðma makinesi, 12 kalas ve 6 oluklu saç yanarak zarar meydana geldi. Adý geçen kiþi hakkýnda yasal iþlem baþlatan polisin soruþturmasý sürüyor. Ýsminin baþ harfleri N.K. (E- 76) olan bir kiþi ise, Gazimaðusa-Lefkoþa anayolu üzerindeki arsa içerisinde yýðýn halinde toplanmýþ kuru otlarý izinsiz yakmasý ve ateþin rüzgarýn etkisiyle etrafa yayýlmasý sonucunda Ýbrahim Nizamoðlu'na ait 10 dönüm anýz yandý. Bostancý'da da Yýldýz Kara'ya ait boþ ve kullanýlmayan binada, henüz tespit edilemeyen nedenle çýkan yangýn sonucunda mutfak dolaplarý ve dikiþ makinesi yandý. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Antlaþmalarý çerçevesinde kurulan, ve halen Birleþmiþ Milletler Örgütü ile Avrupa Birliði'ne üye olan Kýbrýs Cumhuriyeti'nde geçtiðimiz Pazar günü Temsilciler Meclisi'ne girecek üyelerin belirlenmesi için bir kere daha seçim vardý. Dil alýþkanlýðýndan mý nedir, Kýbrýs Cumhuriyeti Meclisi'ne seçilenlere "Milletvekili" denir. Oysa doðrusu Temsilciler Meclisi Üyesi'dir. Türkçe konuþan ve/veya Müslüman olan Kýbrýslýlar da bu Kýbrýs Cumhuriyeti Devleti'nin eþit ortaklarýydýlar. Hala daha da hukuken öyledirler. Neden? Çünkü Kýbrýs Cumhuriyeti Devleti'nin diðer Birleþmiþ Milletler üyelerinden, Avusturya hariç, farklý bir statüsü vardýr. Nedir o? Kýbrýs Cumhuriyeti Devleti uluslararasý bir anlaþmanýn sonucunda kuruldu. Nedir bunun diðer devletlerden farký? Özetle þudur: Bu þekilde kurulan bir devletin Kuruluþ Antlaþmalarýna imza atan tüm taraflarýn onayý olmadan temel maddelerin bir teki bile deðiþtirilemez. Kimler imza attý bu Devlet'in Kuruluþ Antlaþmalarýna? Ýngiltere, Yunanistan, Türkiye, Kýbrýs Rum Toplumu ve Kýbrýs Türk toplumu. Herþey iki toplum (Community) esasý üzerine bina edilmiþtir Kýbrýs Cumhuriyeti Devleti'nde... Ýki Halk (People) üzerinde deðil. Ermenilerle Maronitler, kendi tercihlerini Kýbrýs Rum toplumundan yana yaptýlar ve, Rum toplumunun (Community) bir parçasý oldular. Kýbrýs Cumhuriyeti Devleti'nin 3 da garantörü vardý. Ýngiltere, Yunanistan, Türkiye. Garantörler bu Devlet'in baðýmsýzlýðýný, toprak bütünlüðünü koruyaca, ve bozulmasý halinde Anayasal Düzen'i gerekirse beraber, anlaþamazlarsa birisi tek baþýna müdahale ederek yeniden tesis edecekti. Kýbrýs Cumhuriyeti'nde, Kuruluþ Antlaþmalarýnda bir garantörlük daha var. Buna göre da Türkiye, Yunanistan ve Kýbrýs Cumhuriyeti, Ýngiliz üslerinin garantörüdürler. Ýngiltere'nin beyaný üzerine Garanti Antlaþmalarýna eklendi bu mesele. "SENÝ ÇATLATACAÐUM" Zamanýn Ýngiltere Dýþiþleri bakaný, Zurih Antlaþmalarýný anlatmak ve Ýngiltere'nin onayýný da almak için Londra'ya giden Türkiye ve Yunanistan'ýn Dýþiþleri Bakanýna þöyle dedi: Bizim Kýbrýslýlara itimadýmýz yoktur. Fýrsatýný yakalarlarsa bizi Kýbrýs'tan atarlar. Bizim üslerimizi siz garanti edeceksiniz. Kýbrýs Cumhuriyeti'nin eþit ortaðý olan Kýbrýslý Türkler, 21 Aralýk 1963'te, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin organlarýndan, Mahkemelerinden hariç, ayrýldýlar. Bazýlarýna göre atýldýlar. Her halükarda Kýbrýs Cumhuriyeti Devleti'ndeki ortaklýðýmýz, atýldýk, ya da kaçtýk, altýn tepsi içinde, toplum kandýrýlarak, Denktaþ'la Türkiye'de Ýngilizlerle Amerikalýlarýn kurduðu Özel Harp Dairesi yetkilileri, birlikte, Kýbrýs Cumhuriyeti Devleti'ni Makarios'a sundular. Devrin Baþbakaný Ýsmet Paþa'nýn bizi Devlet Ýdaresi ile köylerimize, evimizebarkýmýza gönderme çabalarý para etmedi. Dr. Küçük imzasý ile Ýsmet Paþa'nýn önerileri reddedildi. Oysa Dr. Küçük'ün o günlerde Yalova Kaymakamý kadar bile hükmü yoktu. 21 Aralýk çatýþmalarýndan sonra ilk karþýlaþmamýzda bana þöyle yakýndýydý: Aziz dostum, sýçtýlar aðzýma. Hem kafama... Ýþte o gün bugün, yani 48 senedir, eþit ortaðý olduðumuz Kýbrýs Cumhuriyeti Devleti'ne uzaktan bakan olduk. Rum'a esir düþmemek için yýllar yýlý silah elde savaþan toplum, hile ve desise ile, ve "Liderlerinin" ihaneti ile Türkiye'ye esir düþtü. Bu rezalet karþýsýnda çýðlýk atacak bir Namýk Kemal'imiz da yok. Aklýmda doðru mu kaldý? Þöyle demiþ: Vatanýn baðrýna düþman dayadý hançerini, Yoðimiþ kurtaracak bahtý kara maderini. Yoksa kaçabilen kaçsýn mý? Giderken þu Türkü'yü mýrýldanýp teselli bulabilir. Pontuslular gibi... "Bulacaðum baþka yar, seni çatlatacaðum!" Çiziktirdi Þener LEVENT Açý KABIZ VE NABIZ Hadi hayýrlýsý sevgili Kýbrýslýrum kardeþlerim... Bir seçimi daha yapýp bitirdiniz kazasýz belasýz... Kavgasýz gürültüsüz... Ölen yok, yaralanan yok... Büyük zafer sevinci yaþayan da yok, büyük hayal kýrýklýðý yaþayan da yok... Birinci gelenle arasýndaki küçük farktan dolayý ikincinin üzülmesine de gerek yok... Bu fark göze batacak kadar bir fark olsaydý eðer, o zaman üzülmeye deðerdi belki... Ama þimdi deðmez... Oy kaybýna uðrayanlar da çok bir þey kaybetmiþ sayýlmazlar... Kýsacasý kutlarým sizi... Toplum seçim istikrarýna kavuþtu... Týpký Kýbrýs'ta çözümsüzlük gibi... O da çok istikrarlý deðil mi? 37 yýldýr vaziyet deðiþmedi... Hep ayný... Zaman 1974'te adada durdu sanki... Hemen söyleyim... Bizde sizdeki gibi bir istikrar yok... Seçimlerimiz bir yaz yaðmuru gibi... Kimin sýrýlsýklam ýslanacaðý, kimin bu doluyla karýþýk yaðmurdan ýslanmadan kurtulacaðý belli deðil... Mübarek oy sandýðý sanki bir tahtaravalli... Kimini fýrlatýr havaya füze gibi... Kimini yere batýrýr... Çok heyecanlý deðil mi? Bizdeki heyecaný göremedim doðrusu sizde... Ama bu da bir kabýz deðil, bir nabýz meselesi... Kurtarýcýmýzýn nabzý... Nasýl isterse keyfi... Caný kimi çekerse... Koltuklar onlara emanet... Ama biz heyecanlanýrýz yine de... Aldýrmayýz þikeye mikeye... Gideriz sandýklara koþa koþa... Ýspat etmek için olmayan siyasi irademizi... Ayarý yapanlar yanýlmazlar hiç... Ruletteki banko gibi... Kim kazanýrsa kazansýn, sonuçta banko kazanýr hep... Aylardýr iki seçimi izledim burada... Bir güneydeki seçimi... Bir Türkiye'deki seçimi... Siz savdýnýz sýranýzý... Sýrada Türkiye þimdi... Ýki seçimi kýyaslayýnca, doðrusunu isterseniz sizinle gurur duydum Kýbrýslý kardeþlerim olarak... Sizin seçim süreciniz Türkiye'deki o kirli sürecin yanýnda zemzem suyunda yýkanmýþ gibi... Gördüðüm kadarýyla ölçüyü kaçýrmadýnýz... Herkes birbirine yüklenip durdu ama dozu iyi ayarlandý onun da... Sanýrým Andros Kiprianu, tam da seçimin son haftasýnda o müthiþ sözü söylememiþ olsaydý, AKEL birinciliði kaçýrmazdý... "Solcu bir Kýbrýslýtürkü saðcý Kýbrýslý bir Ruma tercih ederim" diyebilmek büyük cesaret iþiydi... 'Evetçi' Anastasiadis havada kaptý bunu... Ve AKEL gibi Kýbrýslýtürklere öyle yüz vermediðini ispat etmek için, bu fýrsatý tepe tepe kullandý. Sanýrým birinciliði bununla yakaladý. Türkiye'deki seçimleri siz de izliyorsunuz herhalde... Kýran kýrana... Bu seçimlere damgasýný vuran video kasetleri oldu... Porno kasetler... Bir kaset furyasýdýr gidiyor... Vuran belaltý vuruyor... Milletvekili adaylarýnýn pornýgrafik kasetleri dolaþýyor internette... Ahlakçý islamcýlar ahlak zabýtasý kesilmiþ milletin baþýna... Bu seçimlerden zeka deðil, cinsel organlar fýþkýrýyor... Rusya'da olsa, bu konuþmalarý yapamazdý meydanlarda Erdoðan... Çürük yumurta yaðmuruna tutarlardý onu... Rus halký böyle bir ahlak jandarmasýna katlanamaz... Ben Jirinovski'nin seçim konuþmalarýný izledim Moskova'da.. Bakýn ne diyordu: -Müslümanlara hayraným... En doðrusunu onlar yapýyorlar. Dört karý alýyorlar. Peki, ya bizim kaç karýmýz var? Bizim de en az dört karýmýz yok mu? Bir eþimiz, bir sevgilimiz, bir hizmetçimiz ve bir de orospumuz... Tek kadýnla hayatýný sürdüren var mý aramýzda? Jirinovski bunlarý söyleye söyleye seçildi meclise... Ve yirmi yýldýr hiç seçim kaybetmedi... Meclis baþkaný da oldu... Güneydeki seçimlerden sonra meclisteki 56 sandalye yeni sahiplerini buldu... Geriye kalan 24 sandalyeyi bizim ne zaman dolduracaðýmýzý çok merak ediyorum.

3 AFRÝKA dan mektup... BU KADAR DA YALAKALIK OLMAZ KÝ KARDEÞ... Bunlar aptal mý sanýrlar bizi ne... Yaptýklarý açýklamaya bakýn... 'Münferit' bir olaymýþ bu... Otelle hiçbir ilgisi yokmuþ gazetecileri dövenlerin... Otel yönetiminin gazetecilerin engellenmesi için hiçbir talimatý olmamýþ... Yaðdan kýl çeker gibi iþin içinden sýyrýlmak herhalde buna derler iþte... Yani o heriflerin otelle hiçbir ilgisi yok ve durup dururken gazetecilere saldýrdýlar öyle mi? Aklýndan zoru mu var bu insanlarýn? Bizim muhabirimiz orada, yangýndan görüntü alabilmek için çevredeki evlerden birine çýkmaya kalktý da, ona bile engel oldular... * Aslýnda otel yönetimi þaþkýnlýk içinde... Gelen tepkilerden bunalmýþ... Kendini nasýl savunacaðýný, bu sorumluluktan nasýl sýyrýlacaðýný bilmiyor... Alýn okuyun yaptýklarý açýklamayý... Ne kadar çeliþkili olduðunu görürsünüz siz de... Saldýrganlarýn hem otelle ilgisi yok diyorlar, hem de ardýndan þu cümleyi kuruyorlar: "Olay polise intikal etmiþtir, verilecek karara göre bahsi geçen otel personeli için otel yönetimi tarafýndan da gerekli iþlemler yapýlacaktýr." E, hani da ilgisi yok otelle? * Otel yönetimi toplumumuzdan bu kadar tepki yaðacaðýný tahmin etmemiþ herhalde... Yalaka basýna alýþmýþlar... Bu toplumun da bir onuru olduðunu unutmuþlar... Reklam ve avanta ile kendilerine itaatkar kýldýklarý basýnýmýz, kendini ve çalýþanlarýný bile korumaktan aciz... Muhalif sayýlan iki gazetemizde ayný kafadan çýkmýþ gibi bir baþlýk vardý dün: "Cratos yaralarýný sarýyor"... Ne yarasý kardeþ... Meslektaþýmýzýn diþini kýrmýþlar yumrukla, sen hangi yaradan bahsediyorsun? Yara dediðin ne? Sor bakalým, bu otelin ne kadar elektrik borcu var? Kullandýðý elektrik kaçak mý, deðil mi? Hükümete sor... Elektrik Kurumu'na sor... Sendikaya sor... Çalýþanlarýnýn sosyal sigorta ve ihtiyat sandýðý primlerini yatýrýp yatýrmadýðýný da sor... Lafa bak... Yaralarýný sarýyormuþ Cratos! Yaralý olan Cratos mu kardeþ? Yoksa bu toplum mu? Yetmiþ yerimizden býçaklandýk, sen hala Cratos'un yaralarýyla uðraþýyorsun... Ne dert bu dert... Yurdumuza gelip en mütenasip yerlere kuruluyorlar... Toprak bedava... On yýl vergi muafiyeti... Üstünden bir de teþvik primi... Ýnþaat malzemesi Türkiye'den... Ýþçi Türkiye'den... Ýstihdam Türkiye'den... Mefruþat Türkiye'den... Elektrik kaçak... Sosyal sigorta ve ihtiyat sandýðý da yok! Tüm bunlara ilaveten bir de insanýmýza dayak... Sen hangi yaradan bahsediyorsun daha... Bu kadar da yalakalýk olmaz ki yahu... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE CRATOS ZORBALIÐI... Cratos Otel Yönetimi, geçtiðimiz gün otelde çýkan yangýn sýrasýnda meydana gelen olaylara iliþkin bir açýklama yaptý. Otel yönetimi açýklamasýnda, basýn mensuplarýna yangýný çekmemeleri yönünde bir talimatlarýnýn bulunmadýðýný açýklayarak, "hiç yaþanmamýþ olmasýný dileyeceðimiz bu olaydan dolayý üzüntülerimizi bildiririz" dedi. Açýklamada, otelin olay esnasýnda gerekli açýklamalarý basýnla paylaþtýðý savunularak, basýn, otel güvenliði ve üçüncü þahýslar arasýnda yaþanan olayýn "münferit" olduðu iddia edildi. Açýklamada, olayda bahsi geçen personelle ilgili gerekli iþlemlerin yapýlacaðý belirtildi. Açýklamada þöyle denildi: "Hepinizin takip ettiði üzere, 21 Mayýs günü saat 16:30 sýralarýnda elektrik kesilmesi sonucu jeneratör devredeyken, sebebi henüz netleþmemiþ bir arýzadan dolayý 3 jeneratör yanmaya BKP Birleþik Kýbrýs Partisi, "Cratos Otel'de önceki gün çýkan yangýn sýrasýnda görevlerini yapmaya çalýþan basýn emekçilerinin otel görevlileri tarafýndan darp edilmesini" kýnadý. BKP Örgüt Sekreteri Abdullah Korkmazhan, yazýlý açýklamasýnda, "Basýn emekçilerine saldýranlar hakkýnda derhal gerekli yasal iþlemin baþlatýlarak, sýnýr dýþý edilmelerini" talep etti ve basýn çalýþanlarýna yönelik þiddetin, halkýn haber alma özgürlüðüne yapýlmýþ bir darbe olduðunu kaydetti. Korkmazhan, Artemis ve Cratos Otelleriyle ilgili iddia ve eleþtirilerde bulundu. Korkmazhan, Cratos'un elektrik borcu olduðu ve kaçak elektrik kullandýðý ve gazeteciklerin bunun ortaya çýkmamasý için darp edildiði yönündeki iddialarda bulunarak, bunlarýn araþtýrýlmasýný istedi. baþlamýþtýr. Jeneratörlerin otel binasýndan ayrý ve izole olmasý sebebiyle yangýnýn otel binasýna sýçramasý engellenmiþtir. Saat 18:00 sularýnda yangýn kontrol altýna alýnmýþ ancak kablo ve mazot yanýðýnýn çýkardýðý dumandan dolayý otel odalarý ve genel alanlar tedbir olarak boþaltýlmýþtýr. Otelin hizmetleri saat 21:00 itibariyle verilmeye baþlanmýþtýr. Gerekli tedbirlerin daha önceden alýnmýþ olmasý sebebiyle yangýn can ve mal kaybýna sebep olmadan ve kýsa sürede kontrol altýna alýnmýþtýr. Ýtfaiye, askeriye ve Sivil Savunmanýn yardýmlarýyla yapýlan söndürme çalýþmalarý esnasýnda, basýn mensuplarý ile otel güvenliði ve otelle ilgisi bulunmayan üçüncü þahýslar arasýnda yaþanan tartýþma ne yazýk ki hem otel yönetimi hem de basýn kuruluþlarý tarafýndan üzüntüyle karþýlanmýþtýr. Ancak, münferit gerçekleþen böylesi bir olayýn tüm otel yönetimine mal HAVA DURUMU Bölgede hava sýcaklýðý 33 dereceye kadar çýkarken, cumadan itibaren hafta sonu dahil yaðýþ bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin Mayýs arasýný kapsayan haftalýk raporuna göre, cuma günü bir ara yer yer hafif, cumartesi-pazar ise gök gürültülü saðanak yaðýþ var. Hava sýcaklýðý ise derece dolaylarýnda seyredecek. OTEL YÖNETÝMÝ SORUMLULUK ALMADI KTAMS Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS) Basýn Yayýn Sekreteri Mehmet Envergil, çok zor þartlar altýnda çalýþan basýn emekçilerine karþý kim tarafýndan yapýlýrsa yapýlsýn saldýrýlarý kabul etmenin mümkün olmadýðýný belirterek, kýnadý. Mehmet Envergil, KTHY eyleminde ve otel yangýnýnda gazetecilerin darp edildiðini belirttiði yazýlý açýklamasýnda, demokrasinin en önemli unsurlarýndan birisi olan basýnýn deðerli emekçilerine karþý görevleri baþýnda son günlerde artan saldýrýlarý üzüntü ve endiþe ile izlediklerini kaydetti. Envergil, "Sadece gerçekleri kamuoyuna aktarmaya çalýþan basýn emekçi arkadaþlarýmýzýn gerek polis güçleri gerekse ülkemize konuþlandýrýlan TC sermayesinin 'adamlarý' tarafýndan kaba kuvvet edilmesi üzüntümüzü katlamýþtýr. Otel yönetiminin basýn mensuplarýna yangýný çekmemesi yönünde herhangi bir talimatý olmamýþtýr, üstelik otel Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardýmcýsý tarafýndan gerekli açýklamalar basýn mensubu arkadaþlarla olay yerinde paylaþýlmýþtýr. Bu üzücü olay, sözlü tahrik sonucu þahýslar arasý gerçekleþmiþtir. Otel yönetimi, yangýn söndürme ve misafirlerin-çevre halkýn can ve mal güvenliðini saðlama çabasý içerisinde olduðundan, geç bilgi sahibi olmuþ ve olaya müdahale þansý olamamýþtýr. Olay polise intikal etmiþtir, verilecek karara göre bahsi geçen otel personeli için otel yönetimi tarafýndan da gerekli iþlemler yapýlacaktýr." Açýklamada, yaþanan olaydan dolayý otel yönetiminin duyduðu üzüntü kaydedilerek, bu olaydan dolayý otele destek olan, aralarýnda basýnýn da bulunduðu tüm kuruluþlara teþekkür edildi. Cratos un elektriði kaçak KÜÇÜK: KONU YARGIDA Baþbakan Küçük, geçtiðimiz gün Cratos Premium Otel'de meydana gelen yangýn ve basýna yönelik olaylarýn üzücü olduðunu söyledi. Küçük, polisin olayla ilgili soruþturmasýnýn devam ettiðini ifade ederek "Konu artýk yargýnýn gündemindedir. Bu noktadan sonra saðduyu hakim olmalýdýr" dedi. Küçük, "Yaþananlardan üzüntü duydum. Kamuoyunu bilgilendirmekle görevli basýna yönelik sert müdahale kabul edilemez olmakla birlikte, herkesin görev bilinci içinde hareket etmesi gerektiðini düþünüyorum" diye konuþtu. Küçük, basýnýn da görevini yerine getirirken, ilgili makamlara yardýmcý olmasý gerektiðini söyledi. 4. SALDIRGAN DA TUTUKLANDI Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu, Cratos Oteld'eki yangýný Kaymakamlýk vasýtasýyla yakýndan takip ettiðini, gazetecilere yapýlan saldýrýyý da kýnadýðýný söyledi ve Polis Genel Müdürlüðü ile istiþare içinde olduðunu kaydetti. Çavuþoðlu, dün sabah da konuyla ilgili geliþmeleri takip ettiðini ve 4 kiþinin tümünün tutuklandýðýný, yasal olarak gereken yapýlacaðýný öðrendiðini anlattý. kullanýlarak engellenmesi düþündürücüdür" dedi. TÜRK-SEN Türk-Sen tarafýndan dün yapýlan yazýlý açýklamada, CRATOS Otelde önceki gün meydana gelen yangýn nedeniyle çekim için otele giden basýn mensuplarýnýn otel görevlileri tarafýndan darp edilmesinin kabul edilmez bir davranýþ biçimi olduðu belirtildi. Açýklamada, "Tüm imkansýzlýklara raðmen, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan basýn mensuplarýnýn bu gibi olaylara maruz kalmasý kabul edilemez. Türk-Sen olarak bu olayý þiddetle kýnýyoruz" denildi. AVCILIK FEDERASYONU KKTC Avcýlýk Federasyonu, Cratos Otel'de önceki gün çýkan yangýn sýrasýndan görevlerini yapmaya çalýþan basýn mensuplarýnýn otel çalýþanlarý tarafýndan darp edilmesini kýnadý. KKTC Avcýlýk Federasyonu Baþkaný Nilhan Tayfunlu, olayla ilgili açýklamasýnda, tek amaçlarý halka haber taþýma olan basýn mensuplarýnýn, Cratos Otel'in güvenlik görevlileri tarafýndan saldýrýya uðramalarýný kabul edilemez bulduklarýný belirtti. BAY-SEN Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý (Bay-Sen), Cratos Otel'de meydana gelen yangýný görüntülemek isteyen gazetecilerin darp edilmesini kýnadý. Bay-Sen Baþkaný Salih Sakallý yazýlý açýklamasýnda, gazetecilerin darp edilmesinin menfur bir olay olduðunu kaydetti. Sakallý, "Çaðdaþ dünyanýn en önemli haklarýndan olan haber alma ve haber verme hakkýndan Kýbrýs Türk halkýný þiddete baþvurarak mahrum býrakmaya çalýþan elleri þiddetle kýnýyoruz "dedi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Saldýrý talimatýný onlar vermemiþ Öyle diyor Cratos'un parababalarý Ama buna hiç kimsenin aklý ermemiþ Bu kadar mý baþýboþ Cratos meydanlarý? Ali OSMAN Periyodik BU FERYAT NÝYE? Serdar Denktaþ'ýn söylediklerine bakýn hele... Babasýnýn oðlu... Pazar günü, güneyde seçimler vardý... Kýbrýs Cumhuriyeti seçimleri... Bizim de vatandaþý olduðumuz ülkenin seçimler.. Serdar Denktaþ buyurmuþ ki, "güneydeki seçimlerde oy kullananlar KKTC'deki seçmen listelerinden çýkarýlsýnlar"... Serdar diyor ki "Bu bir ihbardýr. Yüksek Seçim Kurulu hemen gerekeni yapsýn..." Ýrsen Küçük ondan aþaðý kalýr mý? Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kiþilerin kuzeydeki oy haklarýnýn iptal edilmesi için harekete geçtiði müjdesini verdi!.. Diyelim ki Yüksek Seçim Kurulu böyle bir ihbarý deðerlendirdi ve gerekeni yaptý... Bunu KKTC'nin sahte, korsan bir yapý olduðunu, dýþ temsilcilikler adýyla açýlan temsilciliklerin limited þirket olarak þirketler mukayyitliklerine veya þirketleri alakadar eden kuruluþlara kayýt edildiðini de peþinen söyleyelim de okuyanlar da yanlýþ anlayýp KKTC bir devlettir diye düþünmesinler... Bu söylenenlere baktýðýmýzda 1976'ya dönüp, bugüne gelelim bir zahmet yýlýnda yapýlan seçimlerde TC kimlik kartýyla Türkiye'den getirilen vatandaþlara oy kullandýrýlmadý mý? Bu oylarýn da kimlerin hanesine yazýldýðýný herhalde söylememize gerek yoktur... Böyle baþlamadý mý KTFD'nin siyasal yaþamý... Sahtelikle yani... KKTC'nin daha farklý deðildir... Bugün KKTC'de oy kullananlar, yani KKTC vatandaþý denenler Haziran ayýnda Türkiye'ye gidip seçimlerde oy kullanacaklardýr... Tayyip Erdoðan bu konuda seçmenleri taþýyacak uçaklar ve gemileri hazýrlamýþtýr bile... Yani KKTC'de oy kullananlar yeri geldiðinde TC'ye de gidip oylarýný kullanmaktadýrlar... Sýký mý Serdar ortaya çýkýp, "Arkadaþlar KKTC vatandaþý olanlar TC vatandaþlýðýndan istifa edeceklerdir. TC'de oy kullananlar, ya da TC vatandaþlýðýndan istifa etmeyenler KKTC seçmen listelerinden çýkarýlacaklardýr" diyebilsin... Öyle üç yýl ikamet þartý falan hikayedir... KKTC'yi seçerse TC'den vazgeçecek... Denktaþ kapýlar açýlmadan önce çaðrý yapýyordu ve Kýbrýs Cumhuriyeti pasaportlarýný ve kimliklerini topluyordu... Ta ki kapýlar açýlana kadar sürdü bu... Kapýlar açýlýp kendi akrabalarý, torunlarý da Kýbrýs Cumhuriyeti kimlik ve pasaportu almaya baþlayýnca, "haklarýdýr neden almasýnlar" dememiþ miydi? Bu kimliði tutan da, þartlara göre bu hakký yerine getiriyor. O halde, bu feryat niye? Pek çok KKTC kahramanýnýn ceplerinde KKTC kimlik kartýndan baþka kimliklerin olduðuna kalýbýmý basarým... Yüksek Seçim Kurulu'na yaptýðý ve isimleri yayýnlanan güneyde oy kullanabilecek bazý kiþilerin isimlerinin seçmen listesinden çýkarýlmasýný talep edenler bunu çift uyruk ve iki yerde de oy kullanan TC'liler için de söyleyebilirler mi? Kýbrýs Cumhuriyeti seçimlerinde oy kullananlarýn seçmen kütüklerinden isimlerini silecek olanlar çocuklarýný da askerlikten muaf sayacaklar mý? Kalay "CRATOS'UN MAGANDA KORUMALARI" DÝYENLERE BAKIN Cratos'larýn bu ülkeye dikilmesi zaten hukuksuzluðun daniskasý. Dolayýsýyla Cratos'lardan hayýr beklemeyin. Çok çok birkaç gazete reklam alýr, para kazanýr, birtakým köþe yazarlarý gider Cratos'ta misafir edilir falan Bu ülkede çürüme böyle baþladý zaten, kiþisel rahatlarý için memleketin geleceðini satanlar yüzünden. Kimileri, "Cratos'un maganda korumalarý" gibisinden bir þeyler geveliyor bu arada. "Magandavari" bir yöntemle dikilen otellerin korumalarýnýn "maganda" olmasýnda þaþýlacak hiçbir þey yok. Da size ne oluyor? Size mi düþtü Cratos'larý aklamak SERDAR DENKTAÞ'TAN MECLÝSTE EYLEM Meclis Genel Kurulu'nun dünkü toplantýsý, olaylý bir þekilde açýldý ve birkaç dakika içinde kapatýldý. Meclis Genel Kurulu toplantýsý için, Meclis Baþkaný Hasan Bozer baþkanlýðýnda, saat sýralarýnda yoklama yapýldýðý sýrada, DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ aniden kürsüye çýkarak konuþmaya baþladý. Baþkan Bozer, bunun iç tüzüðe aykýrý olduðunu belirtmesine raðmen Denktaþ kürsüde konuþmaya devam etti. Bunun üzerine Baþkan Bozer ve Denktaþ ile milletvekilleri arasýnda tartýþma yaþandý ve Baþkan oturumu kapattý. Bunun ardýndan toplantýya yarým saat ara verildiði öðrenildi. Serdar Denktaþ, CTP, TDP VE DP OTURUMU 5 DAKÝKA AYAKTA ÝZLEDÝ Meclis Genel Kurulu'nda, onaya ve bilgiye sunuþlarýn ardýndan ilk sözü DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ aldý. Denktaþ, Meclis'in "Meclis olmaktan çýkýp iþ takip merkezi haline geldiðini" ve ülkede yaþanan kao-sun görülmediðini savunarak, ülkede yaþananlara dikkat çekmek için Ýçtüzüðe aykýrý davranma kararý aldýklarýný, ancak vardýklarý mutabakat gereði eylemi askýya aldýklarýný söyledi. Ara sýrasýnda Meclis Baþkaný'yla yaptýklarý toplantýda durumu deðerlendirdiklerini ifade eden Denk-taþ, "Bu durumun önüne geçilebilecek ümidiyle eylemi askýya alýyorum, ancak ayný havanýn devam etmesi halinde, dýþarýda kaos varken bizim Ýçtüzüðe uymamýzýn anlamý yoktur" dedi. SOYER CTP genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer, ülkede yaþananlardan duyduklarý rahatsýzlýðý dile getirerek "ül-kede meram anlamaya çalýþan yoktur, anlamaya çalýþana da 'Allah belasýný versin' diye bakýlýyor" dedi. HRÝSTOFYAS: SEÇÝMÝN GALÝBÝ BOYKOTÇULAR Dimitris Hristofyas, Güney Kýbrýs'ta önceki gün yapýlan parlamento seçimlerinin galibinin boykotçular olduðuna dikkat çekti. Rum radyosunun haberine göre yazýlý açýklamasýnda, ülke koþullarýna göre boykotçularýn oranýnýn (yüzde 21) çok yüksek olduðuna dikkat çekti ve bu durumun herkesi düþündürmesi gerektiðini söyledi. Hristofyas, bu kadar yüksek oranda bir boykotun siyasi sistem için saðlýklý bir durum olmadýðýna dikkat çekti. Meclis'e girmeyi baþaran tüm partileri ve konuþmasýnda, hükümetin Anayasa ve yasalara uymadýðýný ileri sürerek, kendilerinin de artýk Ýç Tüzüðe uymama kararý aldýklarýný söyledi. Serdar Denktaþ ile milletvekilleri arasýnda yaþanan kýsa tartýþmada, kendisine, bunlarý birleþim baþladýktan sonra söz alarak söyleyebileceði ifade edilmesi üzerine Denktaþ, "madem ki bu arkadaþlar anayasa, babayasa, yasa, hiçbirþeye uymuyorlar burada bizim de iç tüzüðe uymamýzýn hiçbir anlamý yoktur. Bize baþka yol býrakmadýnýz" dedi. Bunun üzerine Meclis Baþkaný Bozer de, "o zaman ben de oturumu kapatýyorum" diyerek yerinden ayrýldý. Baþkanýn odasýnda yaptýklarý toplantýda bir anlayýþ ýþýðý gördüklerini ve bunun üzerine gideceklerini ifade eden Soyer, ancak muhalefet olmanýn gerektirdiklerini de yapacaklarýný söyledi. Soyer, bugün, KTHY çalýþanlarýna yapýlanlarý protesto etmek için oturumu 5 dakika ayakta izleyecek-lerini, bunun bir baþlangýç olduðunu kaydetti. Soyer'in ardýndan TDP Baþkaný Mehmet Çakýcý söz aldý. Bu sýrada CTP, TDP ve DP milletvekilleri 5 dakika oturumu ayakta izledi. ÇAKICI Çakýcý, vatandaþlýklarla ilgili yasanýn kýrmýzýçizgileri olduðunu ifade ederek bunun geçmesi halinde Meclisteki tüm iliþkilerin bozulacaðýný belirtti, hükümeti "buraya nüfus taþýdýklarý" gerekçesiyle ulus-lar arasý mahkemelere þikâyet edeceðini yineledi. Çakýcý, "TDP sine-i millete gitmek de dahil yeni kararlar alacak. Bu yasayý size geçirtmeyiz" dedi. Çakýcý, bu aþamada Baþbakan'ýn Ýngiltere ziyaretini de eleþtirdi. seçilen milletvekillerini kutlayan Hristofyas, hükümetin Meclis ile diyalogunun geliþmesi ve sýký iþbirliðinin devam etmesi için çalýþacaðýný kaydetti. Hristofyas, "siyasi partiler arasýndaki fikir ayrýlýklarýndan baðýmsýz olarak iç cephede birlik saðlanmasý için çaba göstereceðini" de vurguladý. Açýklamasýnda, Kýbrýs sorununun "Türk tarafýnýn yavaþlatýcý tutumu yüzünden" çözümsüz kalmaya devam ettiðini de savunan Hristofyas, ilkelere baðlý çözüm için çabalarýný sürdüreceklerini yineledi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent CRATOS YANGINI VE KÖTÜ KOKULAR Geçen Cumartesi günkü Cratos yangýnýnda, otel korumasý olarak görev yapan magandalarýn saldýrýsýna uðrayýp aðýr þekilde darbedilen gazetecilerin saldýrýyý kýnayan feryatlarý Afrika, Haberdar ve Star gazetelerinin sayfalarýndan yükselirken... Bu üç gazete dýþýnda kalan diðer gazeteler yangýný öne çýkarýp, saldýrýyý satýr aralarýnda geçiþtirmeye çalýþtýlar! Volkan gazetesi ise, saldýrýdan tek kelime etmedi! Yani 13 gazeteden sadece 3'ü, yangýndan çok daha önemli olan bu zorbalýðý öne çýkararak lânetledi. Kim ne derse desin... Ýsimlerini teþhir etmekte hiçbir sakýnca yok. Gazeteciler, Cratos zorbalarý tarafýndan hoyratça yumruklanýp tartaklanýr ve bütün medya örgütleri, menfur saldýrýyý þiddetle lânetlerken... Kendi kendilerini "en büyük" ilân etmek için sürekli sidik yarýþý yapan Kýbrýs ve Havadis gazeteleri, Pazar günkü sayýlarýyla birlikte, Port Cratos'un lüks kuþe kaðýda basýlmýþ "Lezzet ve eðlence kýlavuzunu" daðýtýp, Cratos'un reklâmýný yaptýlar! Tercih, mide ve tabii ki mangýr meselesi! Yangýnda görevlerini yapmak isteyen gazetecilerin otel magandalarýnýn saldýrýsýna uðradýðý böylesine hassas bir ortamda, Cratos'un reklâmýnýn yapýldýðý broþürleri gazetelerinin arasýnda daðýtmayý reddederek, menfur olayý kýnayan bir tavýr ortaya koyabilirlerdi. Koymadýlar! Para karþýlýðý susmayý tercih eden, kör, saðýr ve dilsizleri oynayan bir basýnýn ne kadar özgür olduðunu varýn siz düþünün artýk. Cratos Yönetim Kurulu üyesi Ýsmail Abidin, olaydan duyduklarý üzüntüyü beyan etmiþ bir gazeteciye. "Basýna saldýrý yönetimin bilgisi dýþýndadýr" demiþ! O gazeteci de dün çekmiþ manþete... Cratos "Yara sarýyor" diye! Gelin de dayanýn þimdi bu yürekler acýsý sözler karþýsýnda... Gelin de göz pýnarlarýnýz þarýl þarýl boþalmasýn... Zavallý Cratos... Yara sarýyormuþ! Oysa Lokman Hekim gelse... Basýnýn yaralasý azdýrýr... Basýna saldýrý yönetimin bilgisi dýþýndaymýþ! Ne demesini beklerdiniz yani? "Saldýrý talimatýný biz verdik" mi diyecekti?! Kim ne derse desin... Bu yangýnda Cratos yönetiminin basýnýn gözünden kaçýrmak istediði birþeyler var. Çünkü basýna da sýzmaya baþlayan kötü kokular, bu konudaki kuþkularý körüklüyor. Cratos'un elektrik projesi, Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu tarafýndan onaylanmamýþ. Kurulduðu günden beri, þantiye elektriði statüsünde kaçak elektrik kullanýyormuþ. Bundan dolayý hâlâ ödemediði 1 trilyon liranýn üstünde bir borcu birikmiþ Kýb-Tek'e! Yangýndan bir gün önce, 35 yaþýndaki bir teknisyeninin elektrik çarpmasý nedeniyle kalbi durmuþ. Akçiçek Hastanesi'nde doktorlarýn yoðun çabasýyla yeniden hayata döndürülen teknisyen, otelin tahsis ettiði bir ambulans uçakla Türkiye'ye gönderilmiþ. Elektrik çarpmasýnýn kaçak elektrikten mi kaynaklandýðý sorusu gündeme gelirken... Bir gün sonra da otelin jeneratör bölümünde yine kaçak elektriðin neden olduðu o yangýn çýkmýþ. Gördüðünüz gibi, otel yönetimine göre, basýnýn öðrenmemesi gereken çok þey var bu olayda! Öyle olunca da, kimseyi binaya yaklaþtýrmayýn emrinin otel yönetimi tarafýndan magandalara verilmiþ olduðu ilk akla gelen olmuyor mu?

5 24 Mayýs 2011 Salý 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Ülke ve dünya geneline daðýlmýþ bütün kaçak iþçiler, nerde olursanýz olun gelin.. Af kapýda! * Hasipoðlu açýkladý. Her konuda ne yapacaklarýný biliyorlarmýþ, sadece "müþavirler" konusunda ne yapacaklarýný bilmiyorlarmýþ.. - Sizin anlayacaðýnýz bu her macunu biliyor, bir diþ macununu bilmiyor.. *TEL-SEN Baþkaný Soysan "Bakanlýðýn iyi niyetini gözlemlediðimiz sürece, süresiz grev kararýmýzý askýda tutacaðýz" demiþ. - Sopa hep kapýnýn arkasýnda duracak demek istiyor. * 2015'e kadar Kýbrýs'ta çözüm ihtimali yüzde 20 olarak gösteriliyormuþ. - Ellerini çabuk tutsunlar öyleyse. Çünkü 2025'te bu ihtimal milyonda 1'e inmiþ olacak * Doðal Kaynaklar Bakaný Amcaoðlu, Beþparmaklar'daki taþ ocaklarýný yerinde incelemiþ. - Ta oralara kadar zahmet etmesine gerek yoktu. Maðusa yolundan baksa, durumun vahametini anlardý. * UBP Genel Sekreteri Hasipoðlu; "devletin sýrtýnda kambur varsa satýp kurtulacaksýn" demiþ. - Tam bir operatör doktor aðzý. Ur varsa, ilaç milaç yok Direkt kesip alacaksýn. * Lefkoþa çiçek bahçesi yapýlacakmýþ. - Dikenli mi, dikensiz mi? * Baþbakan Ýrsen Küçük "Atanýn izindeyiz" demiþ. - Emin misiniz? Yanlýþ yoldayýz gibi geliyor bana Hiç bu kadar çok cami yok o yol boyunca. MAYMUN GÖZÜNÜ AÇTI Havadis'te Baþaran Düzgün yazdý. Cumartesi, erken saatlerde gazetede santralin baþýna oturmuþ. Öðle saatlerine kadar 173 telefon almýþ. Bayiler tarafýndan aldatýldýðýný sanan okuyucular, hemen gazeteyi aramýþ. Ýnanalým mý? 2-3 kiþi belki Ama 173 kiþinin aramasý müthiþ bir rakam. Ucundan azýcýk eklenmiþ gibi geldi bana! Ama yine de inanmak istiyorum Çünkü bu telefonlar, maymunun gözünü açtýðýný gösterir. Sabah gazetenizi alýyorsununuz.. Her zaman verdiðiniz parayý uzatýyorsunuz.. "Ver 50 guruþ" daha diyor satýcý. Doðal olarak soruyorsunuz: -Neçin? -Bahalý oldu. -E hani yazmaz üsdünde. -Ýnanman bana Onuttular yazsýnnar. Çaresiz veriyorsunuz bakkalýn istediði parayý. Ama içinizde bir kuþku? "Acaba gandýrdý beni bakkal?" Hemen telefona sarýlýyorsunuz: - Bugün 50 guruþ fazla aldýlar bizden, artýrdýnýz ama fiyatý? - Haa evet Kusura bakmayýn unuttuk yazalým üsdüne. - Hade hepsi, siz da mý? - Kusura bakmayýn bir yanlýþlýktýr oldu. - Okey Ben zanettim þu bu bizim gazýkçý bakkal arar gene gazýklasýn bizi da ondan aradým. - Yok tamamdýr.. - Saðol eyi günler Eyi ki varsýnýz. - Eyi günler.. Eyi günler Birçok defalar benzincinde zamla karþýlaþtým. Sizi bilmem Ama benim hiç aklýma gelmedi baþbakaný aramak. BÖYLE BÝR ANDI -Sayýn baþbakaným benzine zam mý yaptýnýz yine? -Evet küçük bir fiyat ayarlamasý oldu maalesef. -Ha tamam öyleyse baþbakaným Ben zanettim þu bu benzinci arar gazýklasýn bizi da ondan rahatsýz ettim.. Madem siz goydunuz, tamamdýr! Veya ekmek pahalý olmuþtur. Fýrýna telefon açýp da; "doðru mu yahu ekmeðe zam yaptýðýnýz" diye sormam.. Tüp gaz da öyle Bakkalýn istediði parayý goyun gibi öder, giderim. Ve genellikle Büyük çoðunluðun da Yani sizlerin de, benim gibi davrandýðýný düþünüyorum.. Bu nedenle, ekmeðe, ete, süte, ota, yapýlan zamlar karþýsýnda kimseye hesap sormayan vatandaþýn; gazeteye telefon açýp "zam yaptýðýnýz doðru mu?" diye sormasý, ilginç geldi bana. Yeni ve büyük bir bilinçlenme sürecine girdiðimizin çok açýk ve çok net bir göstergesidir bu. Hade inþallah maymun gözünü açýlýr bundan sonra! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Yangýndan sonra meydana gelen yaralanmalarýn, yangýndan deðil de, dayaktan olmasý ne büyük talihsizlik!

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu HEP KAZANDILAR... (Ýstanbul)- "1964 yýlýndan bu yana inþaattan savunmaya birçok dalda faaliyet gösteren "Boz Grup" isimli þirket þimdi de turizmde yatýrým yapýyor. Ve Trabzonspor'da bir dönem yöneticilik yapan Utku Bozoðlu'nun sahip olduðu grup Girne'de 220 milyon dolarlýk Cratos Premium Otel'i açýyor." Reklamlar böyleydi Cratos açýlmadan önce. Statükocular nasýl da bayram etmiþlerdi, Cratos Otel'i dünya starlarýný Kýbrýs'ýn yasadýþý sayýlan bölgesine getireceði için. Nasýl da zafer edasýyla o otelin salonunda kokteyllerini yudumlamýþlar ve hala yudumluyorlar dünya müzikleri eþliðinde. Basýna göre adamlar elektrik parasýný ödemeyi unutmuþlar iyi mi? Hem de bir buçuk trilyon kadar Ödenmeyen elektrik borçlarýnýn üzerine yenileri eklenmesin diye kaçak elektrik kablolarý baðlamaya çalýþmýþlar Çalýþýrken adamlarýndan birini çalmaya çalýþtýklarý elektrik çarpmýþ, adamýn kalbi durmuþ. Önce yakýndaki hastaneye sonra merkezdekine ve palespandres helikopterle kendi ülkelerine kaçýrmýþlar, basýn duymasýn, sorun çýkmasýn diye. Ancak basýn duymuþ. Ne demiþler,"felaketler gelmeye baþladý mý üst üste gelir" Birinden kaçarken diðerine tutulmuþlar. Baktýlar basýn bela olacak kýrmýþlar gazetecilerin hem kafalarýný, hem kameralarýný. Ne Sadri Alýþýk'tý hatýrlýyor musunuz. Þöyle elini parmaklarý yere gösterir biçimde þapkasýna yapýþtýrýp selam verirdi. Ve aklýmda kalan en güzel sözlerinden birisi de þuydu, "Hey yavrum be". Bu otel ve diðerleri için söylenecek en güzel þey de galiba bu, "Hey yavrum hey." Bizler 'lerde av tüfekleri ile ne nöbetler tuttuk damlarýmýzda. Bizler ne silahlar sakladýk her an savaþ çýkabilir hazýr olalým diye elbise dolaplarýmýzda. Bizler ne kadar da elbise ve ayakkabýlarla yatmýþýz. Meðer tüm bunlar eski Trabzonsporlu yönetici gibiler gelip bedavadan konduklarý sahillerimize kumarhane doldurmalarý ve kazandýklarý ile kendi ülkelerinde yeni yatýrým yapmalarý içinmiþ. Dün adada idim Fakat bu ada Kýbrýs deðil Ýstanbul'un Burgaz Adasý. Fotoðraf grubumuzla gittik oraya. Amaç hem fotoðraf çekmek, hem de dinlenmek. Karþýdan gelen bir adam yanýndaki bayana, "Bodrum'da da böyleydi, son gittiðimde gördüm" diyordu. Karþýda, (Bostancý yakasý) çok katlý binalarý, o binalarla yarýþ yapan yüksek minareli camileri ve gözle seçilen yoðun trafiði ile Ýstanbul varken Adada tam bir sükunet hakimdi. Bitki örtüsüne þaþýrdým. Bahçelerinde yasemin ile portakal aðacý vardý bazýlarýnýn. Soðukta yaþamaz derlerdi, demek ki söz konusu ada olunca yaþýyormuþ Ýþta bu karmaþýk duygularla belli belirsiz yanýmdakine, "Ýyi ki burada çok katlý inþaata izin yok da Aðaoðlu, TOKÝ gibiler burayý mahvedemediler" dedim. Ve daldým o sözle birlikte, kendimi Kýbrýs'ta buldum "Nasýl da, biz bir þey yapmadan kirlettiler ülkemi." -Elektrik parasýný vermediler ha.. -Ne elektrik parasý verdiler, ne de bu ülkeye bir hayýrlarý dokundu. Onlar kendilerine çalýþtýlar... Kendileri için çalýþýrlarken de bizim yolumuza engel koydular. TV KANALLARINDAKÝ SAÐLIK PROGRAMLARI KONUSUNDA UYARI Kýbrýs Türk Diyabet Derneði Baþkaný Caner Arca, son zamanlarda televizyon kanallarýnda "kanserden diyabete, kalpten cinsel yetmezliðe kadar her þeye çare üreten" programlarýn arttýðýna dikkat çekti ve uyarýda bulundu. Arca yazýlý açýklamasýnda, "Sakýn kendi baþýnýza iþ yapmayýn Diyabet doktorunuz size hangi ilacý veriyorsa, o ilacý kullanýn" dedi. "Söz konusu programlarda, dinleyenlerin hoþuna giden sözlerle, bitkilerden kendi kendimize çareler üretebilecekmiþiz gibi bir düþünce enjekte edilmeye çalýþýlýyor" diyen Arca, kiþileri ikna edebilmek amacýyla bu bitkisel preperatlar hakkýndaki bilgilerin doktorlar tarafýndan verildiðine de iþaret etti. Kýbrýs Türk Diyabet Derneði Yürütme Kurulu'nun aldýðý kararla, özellikle diyabetli hastalara ve basýna mesaj vermek istediðini ifade VERGÝ MÜKELLEFLERÝNE 31 MAYIS'A KADAR SÜRE Maliye Bakaný Ersin Tatar, 2010 vergilendirme dönemine ait beyannamelerin bu yýl Resmi Gazete'de erken yayýmlanacaðýný belirterek, bu nedenle mükelleflerin beyannamelerini en geç 31 Mayýs Salý günü mesai bitimine kadar Gelir ve Vergi Dairesi'ne sunmalarýný istedi. Tatar yazýlý açýklamasýnda, her yýlýn nisan ayý sonuna kadar bildirilmesi gereken vergi beyannamelerinin bugün itibarýyla ancak yüzde 50'sinin sunulduðunu, yaþanan gecikme nedeniyle bu açýklamaya yapma ihtiyacý duyduðunu söyledi. Mükelleflerin vergi beyannamelerinin her yýl Resmi Gazete'de yayýmlandýðýna, süresinde yapýlmayan beyannamelerle ilgili de maðduriyetler yaþandýðýna iþaret eden Tatar, "2010 vergilendirme dönemine ait beyannameleri kamuoyu ile de paylaþmak KANSER HASTALARINA BAÐIÞ Uzun yýllardýr Avustralya'da ikamet eden Kýbrýslý Türk Ayhan Sütçüoðlu, "Kýbrýs, Ortaköy, Avustralya ve Ben" adlý kitabýndan elde ettiði 2700 TL geliri, Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'ne baðýþladý yýlýndan itibaren Avustralya'da ikamet eden Ayhan Sütçüoðlu; Avustralya'da yaþayan ailesinin Kýbrýs'taki kökleriyle temasýný koparmamak amacýyla, Kýbrýs'ta ve Avustralya'da yaþayan akrabalarýyla temas kurarak 4 yýlda hazýrladýðý kitabýnda, Kýbrýs'ýn tarihine, coðrafyasýna, kendi çocukluðuna ve aile aðacýna yer verdi. eden Arca, þöyle dedi: "Sakýn kendi baþýnýza iþ yapmayýn..! Diyabet doktorunuz size hangi ilacý veriyorsa o ilacý kullanýn. 'Bitkisel kaynaklýdýr dolayýsý ile týkanan damarlar açýlacak, zararlý olmayacaktýr' diye düþünerek, ne olduðundan emin olmadýðýnýz hiçbir maddeyi kullanmayýn. Mutlaka kendi doktorunuza müracaat edin. Unutmayýn, ilaçla zehir arasýndaki fark kullaným dozudur. Doktorunuzun söyleyeceði ilacý, onun belirlediði oranda kullanýrsanýz bu ilaçtan yarar görürsünüz. Daha yüksek dozda kullanýrsanýz zarar görebilirsiniz. Diyabetli insanlarýmýzýn bu tip ürünleri kullanmadan önce diyabet doktorlarýndan görüþ almalarý gerektiðinin önemli olduðunun altýný çizmek Kýbrýs Türk Diyabet Derneði'nin görevidir." amacýyla bu yýl Resmi Gazete'de erken yayýnlayarak beyanlarý açýklayacaðýz" dedi. Vergi Dairesi'nin yetkili muhasip ve murakýplarýyla da konuyu paylaþarak katký istediðini belirten Tatar, þunlarý kaydetti: "Vergi Dairesi'nin ilgili döneme ait beyannameleri Resmi Gazete'de yayýmlattýktan sonra, süresinde beyan sunmayan mükelleflerin geçmiþte bazý maðduriyet yaþadýðý görülmüþtür. Gelir ve Vergi Dairesi'ne sunulan beyanlar Resmi Gazete'de bu yýl erken yayýmlanacaðýndan, kimsenin maðduriyet yaþamamasý adýna en geç 31 Mayýs 2011 Salý mesai bitimine kadar beyanlarýn sunulmasý gerekir." Tatar, kurumlar ve gelir vergisi mükelleflerinin beyanname sunmamalarý durumunda gerekli iþlemlerin baþlatýlacaðýný da ekledi. 5 BÝN TL Diðer yandan Bintur Turizm Acentesi sahibi Binnur Kaymak da dün Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'ne 5 bin Türk Lirasý baðýþta bulundu. Dernek Baþkaný Raziye Kocaismail, yaptýðý konuþmada, dün açýlýþý yapýlan Bintur Turizm acentesi sahibi Binnur Kaymak'a, acentenin açýlýþýnda izaz, ikram ve etkinlik yapmak yerine Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'nin "Hospice" çaðrýsýna destek çýkarak 5 bin TL baðýþta bulunmasý nedeniyle tüm kanser hastalarý adýna teþekkür etti. AB DÖNEM BAÞKANLIÐI ÝÇÝN RUM POLÝSÝNE 35 ARAÇ Rum polisi, Güney Kýbrýs'ýn AB dönem baþkanlýðý için kullanmak üzere toplam 35 yeni araç alýmý yapmaya karar verdi. Fileleftheros, Polis Genel Müdürlüðü'nde geçen hafta yapýlan toplantýda Rum yönetiminin ekonomik durumu da dikkate alýnarak talep edeceði araç sayýsýný 35 olarak belirlediðini; bunlardan 25'inin Trafik Þubesi'nin; 15'inin (!) de Rum Polisi Çevik Kuvveti (MMAD) tarafýndan kullanýlacaðýný yazdý. Gazete polisin, talep etmeyi kararlaþtýrdýðý araç sayýsýný Kamu Düzeni ve Adalet Bakanlýðý'na, bakanlýðýn da onay için Maliye Bakanlýðý'na ileteceðini, alýmýn ihale usulüyle yapýlacaðýný belirtti. GÜNLÜK "TÜRKÝYE'DE BÜYÜK BÝRADER HÝSTERÝSÝ" MHP'nin çok sayýda yöneticisinin istifasýna yol açan seks kasetleri skandalý, Batý basýnýnýn dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Ýngiliz Financial Times gazetesi, "Seks kasetleri, Türk seçimlerini gölgeliyor" derken, Türkiye muhabiri Delphine Strauss imzasý ve "Seks Kasetleri Türk Seçimleri Gölgeliyor" baþlýðý ile yayýmladýðý analizde "Türkiye'nin seçim kampanyasý, þantaj yapanlar, seks kasetlerini online yayýmlayarak muhalefet politikacýlarý istifaya zorluyor" yorumunu yaptý. CHP eski Genel Baþkaný Deniz Baykal'ýn da kaset yöntemiyle istifa etmeye zorlandýðýný anýmsatan gazete, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn, kaset tezgahý için kullandýðý "çok çirkin ve tehlikeli" sözlerine dikkat çekmekle beraber, skandaldan Erdoðan'ýn "kazançlý" çýkacaðý iddiasýna da yer verdi. Ýngiliz gazetesi, her partiden politikacýlarýn, þantaj taktiklerini kýnadýðýna dikkat çektiði haberinde, MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli'nin "skandal konusunda, Türkiye'deki polis gücüne hakim olduðu inanýlan dini lider Fethullah Gülen'i sorumlu tuttuðunu" yazdý. Haberde seks kasetlerine iliþkin olarak, "Türkiye Büyük Birader histerisinin pençesinde" ifadesi kullanýldý. CRATOS YALANLARI Cratos yetkilileri açýklama yaptý ve kendini sorumluluktan sýyýrdý... Tüm kabahati otel görevlilerinin üstüne yýktý... Hoþ ya, o tutuklananlara da sorsak, onlar da kimseden talimat almadýklarýný söyleyecek deðiller mi? AFRÝKA-ÇANGAR Afrika-Çangar davalarýna bugün devam ediliyor. Bugünkü duruþmada Çangar tanýklýk yapmaya devam edecek. Duruþma saat 10.30'da Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nde yargýç Bertan Özerdað'ýn huzurunda... Ýzlemek serbest... KKTC'YE SÝLAH Türkiye'nin 27 ülkeye silah sattýðý açýklandý. Haberiniz var mý? Meðer KKTC'ye de satmýþ. 2009'da 108 bin liralýk, 2010'da da 1 milyon 758 bin liralýk!!! KIYAK KKTC Bakanlar Kurulu Girne Amerikan Üniversitesi'ne Vakýflar Bankasý'ndan kullandýrýlan fon kaynaklý kredinin 20 yýl vade ile yeniden yapýlanmasýný onaylamýþ... Size hiç böyle kýyak yapmadýlar deðil mi? Týrnak... "Büyük bir aþaðýlama ve onur kýrýcý hareketlere maruz kalmýþlardýr her basýnyayýn organýndan arkadaþlarýmýz... Ama bilecekler ki... Bu kabadayýlýðý yaratan, bu dehþetin ortaya çýkmasýna sebep olanlarýn baþýnda, siyasi rejimin yanýsýra, bizzat kendi gazete patronlarýyla yöneticileri de gelmektedir. Bu tür kabadayýlýklar sergileyenler, parayla satýn aldýklarý gazete sayfalarý ve TV görüntülerinin 'bedeli' olarak yapmaktadýrlar bunlarý çünkü..." Ali TEKMAN (Haberdar) "Bu topluma tekme-tokat kültürüyle saldýrmayý marifet bilenler, tekme-tokatla bedel ödemeye de hazýr olsunlar, can yakýp da canlarý yanmadan kurtulacaklarýný sanýyorlarsa, yanýlýyorlar, kimsenin yaptýðý yanýna kar kalmayacak..." Ediz TUNCEL (Star) "Son Cratos yangýný benim bardaðýmý taþýrdý. Yangýn oluyor. Þirketin güvenlik sorumlusu yangýný söndürmek yerine kameralara saldýrýyor. Güvenlikçiler, bunca telâþ arasýnda habercileri neden hedef alýyor? Acaba yangýnla ilgili gereksiz bir bilgi mi sýzar, diye düþünüyorlar?" Arslan MENGÜÇ (Vatan) "Karanlýk bir durakta durdum dün... Arkama hiç bakmadan... Kirli sakallý bir adamýn orada olduðunu bilerek... Beyaz gömlek giymiþtim... Kravat takmayý unutmuþtum... Rüzgarlarýn önünde giden delikanlýyý aradým... Oralarda yoktu..." Mustafa DOÐRUSÖZ (Güneþ) Günün Kahramaný SERDAR DENKTAÞ Dünkü meclis birleþiminin kahramaný Serdar Denktaþ oldu. Kürsüye söz almadan izinsiz olarak çýkan ve konuþmaya baþlayan Serdar, Meclis Baþkaný Hasan Bozer'in tepkisi ile karþýlaþtý. Serdar "Hükümet ne anayasa, ne babayasa tanýyor, onun için bizim de burada meclis içtüzüðünü çiðnemekten baþka çaremiz yok" falan deyince, Bozer toplantýyý kapattý ve oturuma yarým saat ara verildi. Bu tür isyankâr çýkýþlarý toplumda sempati toplayan Serdar, genel anlamda daha radikal bir politikanýn izleyicisi olsaydý, bu sahada daha baþarýlý olurdu.

7 24 Mayýs 2011 Salý FESLÝKAN Niyazi Ökten KENDÝ ÝNSANINI DIÞLAYANLAR... Talat, Londra'daki Kýbrýs Türk Radyosu'nda söyleþi yaptý... Oradakiler Talat'a, 'Biz seçme- seçilme hakký isteriz Neden seçme hakký olsun vermiyorsunuz?' diye bir soru sordular. Talat'ýn yanýtý, 'Siz Kýbrýs'ta yaþamýyorsunuz, orda yaþayanlarýn kaderini beliryemezsiniz' þeklinde oldu. Talat'tan baþka türlü yanýt sürpriz olurdu zaten. Gerek Kanada, Avustralya, gerekse Londra ve diðer dýþ ülkelerde yaþayan Kýbrýslý Türklerin tümüne yakýný ya TMT, ya da mücahit saflarýnda görev ifa ederek mücadeleye katký koymuþ insanlardýr. Kýbrýslý Türkleri yok etme operasyonunda iþbirlikçilik hizmetinde bulunan Talat'a göre bu insanlar adada yaþamýyorlar ve toplumun geleceði üzerinde söz isteme haklarý yoktur. Ne seçme hakký verilmeli onlara, ne seçilme! Öte yandan; mücadeleye hiç katký koymayan insan kalabalýðýna, adaya taþýnan TC kökenli kardeþlerimize ki Kýbrýslý Türklerin mücadelesine tek katkýlarý ganimete konmak oldu. Evet, onlarýn seçme- seçilme hakkýyla onurlandýrýlmalarý normal sayýldý... Çünkü onlar 'yeni Kýbrýslý' soydaþlarýmýzdý! Ve kendilerinin esas misyonu Kýbrýslý Türkleri vatanlarýndan kovarak yerlerini yeni Kýbrýslýlarla doldurmaktý, deðil mi Talat Paþa?! * Ýktidara taþýnacaktýnýz. Askerlik Yasasý geçirecektiniz meclisten ve yurt dýþýnda yaþayan Kýbrýslý Türklerin çocuklarýnýn adayý ziyaretlerini yýlda üç aylýk vizeye baðlayacaktýnýz... Gencini-yaþlýsýný turist konumuna düþürecektiniz Kayýt altýna alma bahanesiyle adaya taþýnan binlerce kalabalýða vatandaþlýk yolunu açacaktýnýz Böylece, talimatlara uygun olarak yüz binlerce Kýbrýslý Türk'ün adanýn kuzeyinden dýþlanma siyasetleri baþarýyla tamamlanmýþ olacaktý, deðil mi Talat Paþa?! Ve elbette sýra gelecekti Kýbrýslý Türklerin adanýn güneyinden de dýþlanmasýna. * Ýþte bu misyonu da UBP üstlendi. Fýrsatý yakaladýlar Kollar sývandý Güneydeki seçmen kütüklerine kayýtlý 544 Kýbrýslý Türk vardý, güneyde yaþýyorlardý ve güneydeki seçimlerde oy haklarýný kullanacaklardý, 'hayýr ' dediler, 'KKTC Anayasasý'na aykýrýdýr, orda oy kullanýrsanýz, burada oy kullanamazsýnýz. Yani sizi KKTC vatandaþlýðýndan atarýz!' Hangi KKTC? Hangi KKTC Anayasasý, o baþka meseledir. Bundan sonra Kýbrýs Cumhuriyeti' ndeki hiçbir hakkýmýzý istemeye teþebbüs etmeyelim madem, KKTC Anayasasý'na aykýrýdýr, öyle mi? Meselenin özünde yatan þudur; Kýbrýslý Türklerin elinden söz hakkýný aldýlar adanýn kuzeyinde, ayni þeyi güneyinde de yapmak istiyorlar. Ýlla ki adanýn tümünde Kýbrýslý Türklerin söz hakký olmayacak! Konuþun halka, 'Sizi taþýma nüfusla deðiþtirdik, buralarda iþiniz yok artýk ' deyin açýkça. Adanýn ne güneyinde yerleri vardýr, ne de kuzeyinde. * Bakýn Kýbrýs Türklerini adadan hissetirmeden, yavaþca ve sinsice yok etme planý derin plandýr. Ýçeriðinde sosyo- psikolojik unsurlar taþýr. Ve CTP planýn uygulanmasýnda kesin iþbirlikçidir. Hele bir anýmsayýn bakalým iktidarda iken UBP ile el- ele birlikte geçirdikleri yasalarý. Kýsaca, halkýmýz kendini adadan dýþlamak isteyenlerle kýskaca alýndý sayýn okuyucu. Göç yasalarý "Gelen Türk, giden Türk" politikalarý boþuna mý uygulandý, uygulanýr sandýnýz? * Yazýlacak, söylenecek çok þey var. Ama yerimiz doldu. Son olarak, ne kadar acýdýr ki biz halen 13.üncü maaþ kalktýydý, kalkmadýydý, kalkacaktý Hükümet elini emekli ve çalýþanýn cebine attýydý, atmadýydý, atacaktý Ek ödenekler ödendiydi, ödenmediydi hikayeleriyle uðraþýr, birbirimizi yeriz! GÜNEY SEÇÝMLERÝ... SANDALYE SAYILARI DEÐÝÞTÝ ANCAK DENGELER DEÐÝÞMEDÝ Güney Kýbrýs'ta önceki gün yapýlan genel seçimlerde meclise giren partilerin sandalye sayýlarýnda deðiþiklik olmasýna raðmen, dengeler deðiþmedi. DÝSÝ 34, 27 ile meclisteki 18 sandalyesini 20'ye çýkardý. AKEL oylarýn yüzde 32,67'sini alarak 18 sandalye sayýsýný 19'a çýkarýrken DÝKO yüzde 15,77 ile 2 sandalyesini kaybederek 9 sandalye edinebildi. EDEK yüzde 8,93 ile seçimlerden önce sahibi olduðu 5 sandalyeyi korudu. EURO.KO yüzde 3,88 ile sahibi olduðu sandalyelerden birini kaybederek 2 sandalye edinebildi ve Ekologlar ve Çevreciler hareketi yüzde 2,21 ile meclisteki 1 sandalyesini korudu. Alithia ve diðer gazeteler sandýk sonuçlarýný, 2006 genel seçimleri sonuçlarýyla karþýlaþtýrmalý olarak yansýttý. Buna göre DÝSÝ dünkü seçimde oy oranýný (2006'ya göre) yüzde 3,75 oranýnda; AKEL yüzde 1,36 ve Ekologlar yüzde 0,25 oranýnda artýrdý. DÝKO sandýktan yüzde 2,22, EDEK yüzde 0,03 ve EURO.KO yüzde 1,90 kayýpla çýktý. Bu seçimlerde ilk kez yarýþan ELAM oylarýn yüzde 1,08; KÝ.PRO.S yüzde 0,18 ve ZÝGOS yüzde 0,21'ini topladý. MECLÝS ARÝTMETÝÐÝNDE DENGESÝ Simerini "Perde Gerisi Çalýþmalar Bugünden Baþlýyor Meclis Baþkanlýðý Oynanýyor" baþlýðýyla manþete çektiði haberinde dün belirlenen yeni Rum meclisinin, baþkanýný seçeceði 3 Haziran'a kadar siyasi partilerin hararetli bir çalýþma içerisine gireceðini yazdý. Koalisyon ortaklarý AKEL ve DÝKO'nun dünkü seçimde edindikleri toplam sandalye sayýsýnýn 28 olduðuna iþaret edilen haberde, DÝSÝ, EDEK, EURO.KO ve Ekologlar ve Çevreciler Hareketi'nin toplam sandalye sayýsýnýn da 28 olduðuna iþaret edildi. Gazete meclis baþkanýnýn, meclis toplam üye sayýsýnýn yarýsýndan bir fazlasý ile seçilebileceðine iþaret ederek; yapýlacak ilk iki turda dengesinin bozulamamasý halinde üçüncü turda; meclisteki en EN ÜRETKEN BÖLGE YEÞÝLIRMAK Derviþ Eroðlu dün Çilek Festivali'ni organize eden Yeþilýrmak-Yedidalga Üreticiler Birliði yönetim kurulu ile görüþtü. Eroðlu, görüþmede yaptýðý konuþmada, festivallerin, bölgelerin gelenek ve kültürlerini ortaya koymasý bakýmýndan son derece önemli olduðunu söyledi. Çilek Festivali'nin uzun bir aradan sonra yeniden yapýlmasýnýn hem bölge insaný, hem de bölgenin ziyaret edilmesi bakýmýndan çok önemli olduðunu belirten Eroðlu, çalýþkanlýðýyla ünlü Yeþilýrmak halkýnýn, sýnýr kapýsýnýn açýlmasýnda ortaya koyduðu misafirperverliði takdir ettiðini belirterek teþekkür etti. Eroðlu, Londra'da bulunacaðý için Çilek Festivali'ne katýlamayacaðýný, ancak bölgeyi ziyaret sözünü en kýsa sürede yerine getirmeye çalýþacaðýný söyledi. Festivalin arzulandýðý þekilde baþarýlý olmasý yaþlý üye sýfatýyla meclise baþkanlýk edecek milletvekilinin kullanacaðý oyun belirleyici olacaðýný yazdý; aday olacaklarýn isimlerini ise Marios Karoyan (DÝKO) ve Yannakis Omiru (EDEK) olarak verdi. Haberde, Rum meclisinin yeni baþkanýný tek bir oy belirleyeceði için bu konuda çok yoðun perde gerisi çalýþmalar olacaðýna; Ekologlar ve Çevreciler Hareketi'nin meclisteki tek milletvekilinin/ oyunun meclis baþkaný seçiminde belirleyici olacaðýna dikkat çekildiði aktarýldý. MECLÝS BAÞKANLIÐI ÝÇÝN ANAHTARA EKOLOGLAR Politis "Karoyan Meclis Baþkanlýðý Ýçin Favori, Anahtar Ekologlar Þimdilik Tek Baþýna Koþuyor" baþlýklý haberinde AKEL'in 19, DÝKO'nun da 9 sandalye edinmesiyle DÝKO ve eski Meclis Baþkaný Marios Karoyan'ýn ayný makama yeniden seçilmede ilk söz sahibi olduðunu ancak bu konuda anahtar partinin Ekologlar olduðunu yazdý. Gazete edindiði bilgilere dayanarak Ekologlar'ýn Marios Karoyan'ýn yeniden meclis baþkanlýðýna seçilmesini zorlaþtýracak bir tercihte bulunmayacaðýný, DÝKO'dan bazý milletvekillerinin bu makam için Karoyan'a oy vermemeleri halinde bile Karoyan'ýn yeniden seçilmemesi senaryosunun çok uzak görüldüðünü belirtti. Edindiði bilgilere dayanarak AKEL ve DÝKO arasýnda iþbirliði (koalisyon) akdinin dün akþam yenilendiðini vurgulayan gazete Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn DÝKO Baþkaný'ný telefonla arayarak, partisinin elde ettiði baþarýdan dolayý kutladýðý yazdý. Habere göre DÝKO da Ekologlar ve Çevreciler Hareketi milletvekili Yorgos Perdikis'i telefonla arayýp kutladý. Meclis Baþkanlýðý için Marios Karoyan ile anlaþmanýn yenilenmesi halinde Karoyan'ýn bu mevkide, Rum baþkanlýk seçimlerinin yapýlacaðý 2013'e kadar mý kalacaðý gibi bir soru iþareti bulunuyor. temennisinde bulunan Eroðlu, seçilecek Çilek Güzeli'nin Yeþilýrmak için bir simge olacaðýný belirtti. Yeþilýrmak-Yedidalga Üreticiler Birliði Baþkaný Cavit Atalar, 34 yýl aradan sonra Yeþilýrmak'ta gerçekleþtirilecek Çilek Festivali'ne yaptýðý yardýmlardan dolayý Cumhurbaþkaný Eroðlu'na teþekkür ederek baþladýðý konuþmasýnda, gerek stratejik konumu, gerek kahramanlýklarýndan dolayý Kýbrýs Türkü'nün kalbinin yýllarý arasýnda Yeþilýrmak'ta attýðýný söyledi. Atalar, 1977'den sonra bazý köylerin göç etmesine raðmen 9 köyden oluþan Yeþilýrmak bölgesinin KKTC'nin en üretken bölgesi olduðuna iþaret etti. Atalar, Yeþilýrmak bölgesini hak ettiði yere getirmek için bütün bölge halkýnýn uðraþtýðýný ve hep beraber bir þeyler yapamaya çalýþtýðýný belirtti. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ FENER ÞAMPÝYON OLMUÞ!.. Gazetemize resimle birlikte bir de elektronik mektup gönderen vatandaþýmýzýn mektubu þöyle: "Pazar gecesi Dereboyu'nda idim. Fenerbahçe ve Trabzon takýmlarýnýn deðiþik takýmlarla maçlarý vardý. Takýlan þampiyonluktan olacaktý. Ancak Fenerbahçe'nin galip gelmesi halinde Trabzon galip gelse de þampiyon Fenerbahçe olacaktý. Her yer týklým týklým dolu idi. Sokaklar doldu taþtý... Büyük plazma televizyonlarla cafeler, restorantlar müþteri çekmeye çalýþýyorlardý. Bazý yerlerde içeriye girip maç seyretmek için para alanlar da vardý. Sonuçta Fenerbahçe þampiyon oldu. Saatlerce süren boru sesinden saðýr olduk. Yanýmýzda oturan veya duranlara sesimizi duyurmakta zorlandýk. Ben de futbolu severdim ama böyle deðil... Bizim artýk azaldýðýmýzýn resmiydi Pazar akþamki durum. Baþka tuhafýma giden bir olay da þu oldu. Pek Türk bayraðý yoktu. Daha doðrusu varsa da ben göremedim ama Fenerbahçe bayraðý boldu... Bir tanýdýk Hataylý çocuklarý ile maç seyrediyordu. Sýrtlarýnda birer Fenerbahçe üniformasý vardý. Sadece bir tanesinde de Türk bayraðý... Fenerli olduklarýný ve de ayrýca Türk olduklarýný da böyle mi ispata çalýþýyorlardý?" BUKALEMUN ÖZELLÝÐÝ MÝ VAR? Gemikonaðý'ndan gazetemizi arayan bir vatandaþýmýz, LAÜ Rektör Yardýmcýsý Akýn Cellatoðlu'nun Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu'na atandýðýný öðrenmiþ... Þikayetten çok insanlarýn kýsa sürede deðiþkenliklerinden söz eden vatandaþýmýzýn söyledikleri þunlar: "Ben Gemikonaðý'ndan arýyorum. Ýsmim inanýn önemli deðil. Bir LAÜ çalýþanýyým. Benim þikayetim deðil de insanlarýn esen rüzgara göre deðiþimlerini dile getirmek istiyorum. Çalýþtýðým üniversitenin Rektör Yardýmcýsý'ndan söz ediyorum. Akýn Cellatoðlu'ndan... Akýn Bey Lefke Avrupa Üniversitesi'ne 3-4 yýl önce LAÜ Mütevelli Heyeti Baþkaný Eren Adataþ döneminde geldi. Kýsa sürede kendini gösterdi. Arabalarýnda yeþil kurdele ve yeþil Kýbrýs adasý bayracýðý olmayan LAÜ çalýþanlarýný kontrol altýna aldý. Koymayanlarý evine gönderdiði de oldu. Zaman deðiþti. Devran döndü. Ben bir UBP'liydim ve gene UBP'liyim. UBP'nin ahým þahým büyük iþler yaptýðýný falan söylemiyorum. Ancak CTP'lilerin bir dönemde bizlere yaptýklarýný düþündükçe gidip oyumu UBP'ye veriyorum. Ancak geçenlerde öðrendim ki Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu'nda bir münhal varmýþ... Ve bu münhali doldurmak için de UBP hükümeti kurum yönetimine Akýn Cellatoðlu'nu atamýþ... Konu hakkýnda bölgedeki UBP'liler þikayetçi olmuþlar. Görevden alýndý mý, alýnmadý mý bilemem ama önemli olan nedir bilir misiniz? Ýnsanlar nasýl böyle renk deðiþtirebiliyorlar? Dün CTP'li, bugün UBP'li... Yarýn kimbilir baþka bir parti iktidara gelirse eminim ki o partiye geçecek... Nasýl bir deðiþkenlik bu?" ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR "CRATOS"TUR, SEVER DE, DÖVER DE Bizim Mandra Cratos yangýný, otelle ilgili birtakým kötü kokularý, çok çarpýcý biçimde ortaya çýkarýr. Elektrik projesi Kýb-Tek tarafýndan onaylanmadýðý için, açýldýðý günden beri kaçak elektrik kullanan ve "þantiye elektriði" statüsündeki bu enerji kullanýmý için Kýb-Tek'e 1 trilyon liradan fazla borcu bulunan otel, bu borcunu hâlâ ödememiþ bulunmaktadýr. Konunun teknik uzmanlarý, yangýnýn da bu kaçak elektrik kullanýmýndan kaynaklandýðýný belirtirken, sokaktaki adam "Bunlar turizme iþte böyle hizmet ediyorlar" diye imalý imalý söylenir.

8 8 24 Mayýs 2011 Salý YAÞADIKÇA Ýsfendiyar Ciyaslýoðlu KALKINMACI OLACAKSINIZ! Bir ülkede egemen ve baðýmsýz olduðunu iddia eden hiçbir hükümet nüfus artýþ hýzýný kontrol altýna almadan, ne ekonomik programlar yapabilir, ne ileriye dönük planlar projeler üretebilir. Milli formüller gereði 37 yýldýr iþgalin boyunduruðu altýnda, 70 milyonluk Türkiye gibi her yönden geri býraktýrýlmýþ nüfusuna giriþ kapýlarýný ardýna kadar açmýþýz... Kurtlar vadisi KKTC, "Sormadan gir! Ne bulursan, ne görürsen yaðmala! Kýr, dök, öldür, tecavüz et! Sonra eline iki bayrak al! Milli koroya dahil ol! Ve kendine hak ara" haný, olmuþ... * Politikacýlarýmýz, iþgal rejiminin kendilerine saðladýðý devlet olanaklarý sayesinde 37 yýldýr taþýma her Türkü "Kýbrýslý" olarak görmekte, onlarý; memleketi teslim ederek irademizi, hürriyetimizi elimizden alýp bizleri kendi topraklarýmýzdan kovacak kadar küstahlaþmaktadýrlar!.. Memleketin iç ve dýþ sorunlarýyla, kurtarýcýlarýn, toplumumuza uyguladýklarý etnik temizlik iþleriyle o kadar çok meþgul oluyorlar ki, yorgunluktan, ekonomik sorunlarý fark etmiyorlar! Peki, ya anlý-þanlý ekonomistlerimiz... Kemikleþmiþ 55 yýllýk toplum sorunlarýna anýnda milli çareler bulan büyük þefler, büyük profesörler... Beyin fýrtýnasý yaratarak memleketi ve toplumu tozduman içinde býrakan çok bilen akademisyenler... Ya; aþaðýlýk puanlama yasalarýyla malý-mülkü elinden hileyle alýnan insanlarýmýzýn kahýrlarýndan ölmesini saðlayan iþgal rejimine; bir hukuk devletiymiþ gibi muamele eden hukuk adamlarýmýz... Onlar da mý bilmiyor toplumun ve memleketin acýnacak durumunu?.. Þayet bilmiyorlarsa, varlýklarý ne iþe yarýyor bu memlekette? Söyler misiniz? * Sayýn baylar! Toplum periþan... Her geçen gün yanýk mumlar gibi biraz daha eriyip bitiyor... Ýsinden, aþýndan edilen emekçi insanlarýmýz kan aðlýyor... Þehir eþkiyalarý daha da zengin olsunlar diye, vergi yükü altýnda ezilen esnafýmýz, üreticimiz Rum tarafýnda iþ-aþ aramakta... Borçlarýný ödeyemeyip malý mülkü haczedilen dürüst iþ adamlarýmýz feryat ediyor... Memuru, öðretmeni, öðrencisi sendikacýsý þaþkýn, kara çelenklerle, kýnamalarla uðraþýyor... Çünkü, yaratýlan bu ahkalsýz sistemde toplum, saðmal inekler gibi çevresi tel örgülerle kaplanmýþ habire saðýlýyor! Memelerde süt bitti, kan geliyor artýk. Ama hala saðmaya devam ediliyor! Ve sözde hükümetçilik edenler bu rezilliklerden zerre kadar utanýp sýkýlmýyorlar. Ýþgal rejimine göre þekillenmiþ beyinleri hiçbir þey kabul etmiyor yýldýr melanet yuvasýna dönmüþ bu memlekette yaþama hakký bulmanýz için gayet piþkin olacaksýnýz! Verdiðiniz yanlýþ kararlarýnýzý dünya yýkýlsa asla kabul etmeyeceksiniz!.. Toplumsal olaylara kulaklarýnýzý týkayýp, gözlerinizi kapatacaksýnýz... Memleketi Türkleþtirme adýna etnik temizlik yapan Osmanlý zorbalarý hakkýnda hiç konuþmayacaksýnýz! Onlara örtü olacak haklarýnda hiçbir iþlem ya da tutuklama yapmayacaksýnýz! Yaþanan tüm bu rezillikleri örtecek yeni yeni konular icat ederek (örneðin, Düriye'nin güðümleri kalaylý mý, kalaylý deðil mi vb.) topluma milli nutuklar atacaksýnýz! Ya da; aslýnýza döneceksiniz! Çizmelerinizi giyer, elinizde kýlýç, atlarýnýza binerek savaþ tamtamlarý çalar kendi kendinizi tatmin edersiniz! * Sonra da; büyük kalkýnmacý olursunuz! Ekonomide özelleþtirmeye çok önem verir, halkýn (devletin) kurumlarýný eþe-dosta, hýsým-akrabaya daðýtarak onlarý kalkýndýrýrsýnýz. Böylelikle vatana ve millete yapmýþ olduðunuz büyük ve milli hizmetlerinizle gururlanýr, ekranlardan gerdan kýrarsýnýz! BASINA ÞÝDDET BASIN ÖRGÜTLERÝ ÝLK KEZ BÝR ARAYA GELDÝ Basýn alanýndaki meslek örgütleri, son dönemlerde medya mensuplarýnýn görev bölgelerinde maruz kaldýðý þiddet olaylarý üzerine ilk kez bir araya geldi. Basýn Emekçileri Sendikasý (Basýn-Sen)'in çaðrýsýyla Dýþ Basýn Birliði'nde yapýlan toplantýya, Haber Kameramanlarý Birliði, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý (Bay-Sen), Dýþ Basýn Birliði, Spor Yazarlarý Derneði, Gazeteciler Cemiyeti ve Gazeteciler Birliði baþkan ve temsilcileri katýldý. Toplantýnýn ev sahibi Dýþ Basýn Birliði Baþkaný Fevzi Tanpýnar toplantýnýn baþýnda yaptýðý açýklamada, basýn alanýndaki örgütlerin mesleki sorunlarýna yönelik kýsa, orta ve uzun vadeli yol haritalarýný belirleme amacýyla tek çatý altýnda toplanmalarýný devamlý olarak gündeme getirdiðini, ancak son günlerle basýn mensuplarýnýn maruz kaldýðý þiddet olaylarýndan dolayý býçaðýn kemiðe dayandýðýný söyledi. DARBAZ Basýn-Sen Baþkaný Kemal Darbaz da, basýn alanýnda yaþanan istenmeyen olaylarýn sadece son dönemlere ait olmadýðýný, kýsa bir süre içerisinde bir gazetenin kurþunlanmasý, bir gazetecinin arabasýna iki kez bomba konmasý, iki darp olayýnýn vuku bulmasý ve alýnan ölüm ile tehdit mektuplarýnýn basýn mensuplarýný bunaltýr halde getirdiðini kaydetti. Son denemde yaþanan olaylarýn belli dönemlerde nükseden olaylar olduðunu belirten Darbaz, toplantýda amacýn gazetecilerin maruz kaldýðý olaylara dur demek olduðunu söyledi. MUTLUYAKALI Gazeteciler Birliði Baþkaný Cenk Mutluyakalý ise, sektörün ve gazetecilerin çalýþma koþullarýnda ciddi sorunlarý bulunduðunu söyledi. Sön dönemlerde basýn mensuplarýna yönelik þiddet olaylarýndan sonra gazetecilerin örgütlenme ve örgütlerin iþbirliðine ihtiyacýn arttýðýný vurgulayan Mutluyakalý, daha iyi örgütlenerek gazeteciliðin saygýnlýðýný artýrmak ve gazetecilik alanýndaki sorunlarý gidermek gerektiðini kaydetti. KÖPRÜ ÇÝFT ÞERÝT OLUYOR Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Taþkýnköy Bölgesi'nde Devpa Market önünde bulunan ana köprüyü geniþletiyor. Çalýþmalar çerçevesinde geniþliði 10 metreye çýkarýlacak köprü çift þerit yol olacak þekilde düzenlenecek. LTB ekipleri kontrolünde gerçekleþtirilen çalýþmalarýn bir ay içerisinde tamamlanmasý hedefleniyor. LTB açýklamasýna göre, ana köprünün hizmete girmesiyle birlikte geçici olarak yapýlan ve þu anda hizmette olan ikinci köprü iptal edilecek. Ana Köprü çalýþmalarýnýn tamamlanmasýyla birlikte Kemal Aksay Caddesi ile Altýnbaþ Petrol önündeki kavþaða kadar olan kýsým da refüj yapýlarak ayrýlacak ve aydýnlatýlacak. LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý yoðun yaðan yaðýþlar sonrasýnda meydana gelen aþýrý sel sularýnýn tekrar Lefkoþa'da yaþayan halký rahatsýz etmemesi için yaþanan sel baskýnýndan hemen sonra çalýþmalara baþladýklarýný ve bu derelerin geçtiði güzergahlarda düzenlemeler yaptýklarýný ifade etti. Lefkoþa'nýn doðusundan batýsýna kadar derelerin geçtiði tüm güzergahlarý tekrar elden geçirerek geniþlettikleri dile getiren Bulutoðlularý, köprülerin bulunduðu bölgelerde ise araþtýrma yaptýklarýný ve daha sonra geniþletme çalýþmasýna baþladýklarýný kaydetti. En acil olarak geniþletilmesi gereken yer olarak Devpa yanýndaki köprüyü tesbit ettiklerini söyleyen Bulutoðlularý, bu köprüyü geniþletme çalýþmalarýna baþladýklarýný ve elden gelen en kýsa sürede de bu çalýþmalarý tamamlayarak bu bölgedeki sel baskýný tehlikesini de ortadan kaldýracaklarýna vurguladý. Düdüklü Tencere Bülent Aykut YATIRIMLARIMIZIN KARÞILIÐIDIR BUNLAR... Cratos'ta görev yapmaya çalýþan basýn mensuplarýna yapýlan çirkin saldýrýyý gazetem Afrika yeteri kadar eleþtirdi... Bu olayý gizlemeye çalýþan gazetelerin yapmadýðý eleþtiriyi tek baþýna yaptý, her zaman olduðu gibi. Ben de bugün belki en az on defa yazdýðým yatýrýmcý konusuna deðineceðim... Yatýrýmcýlara kurtarýcý, peygamber muamelesi yapýldý bu ülkede... Þýmarttýk, baþýmýza çýkarttýk, cezasýný çekiyoruz. Ýþ adamlarýnýn önünde secde edileceðine, onlarýn bu halkýn önünde secde etmesi lazýmdý... Burada otelden kumarhaneden baþka yatýrým var mý? Gelirler ve ayaklarýnýn tozu ile "ben bu ülkeyi seviyorum, yavru vatan, ülkemizi zengin etmek "gibi kendisinin bile inanmadýðý bir sürü saçma ve anlamsýz konuþmalar yaparlar... Yatýrýmcýnýn tek bir hedefi vardýr para kazanmak... Ülkemizi seviyorlarmýþ gibi karþýlýklý edilen sözler bir komedi alýþveriþidir! Burada otelini açmýþ para kazanan bir yatýrýmcý, Güney Amerika ülkelerinden Surinam'da otel açmaktan bahsediyor. Kýbrýs nire, Surinam nire ne alaka? Benzerlik yine þu; Para kazanmak! Yoksa Kýbrýs'ta oteli olan birinin Surinam'da iþi ne? Orasý yavru vatan deðil ki! Türkiye'li iþadamlarý Mýsýr, Libya, Tunus ve Suriye' de milyarlarca lira yatýrým yaptý. Araplarý çok sevdikleri için midir? Para kazanmak ve ucuz iþ gücü için... Burada yatýrým yaptýðýný iddia edenler; iki misli daha sömürücüdür!.. Bizlerin haklarýný gaspediyorlar. Türkiye'den gelen þarkýcýlarýn aldýklarý ücretleri düþük gösterip vergi kaçýrýyorlar, bu da bizim hakkýmýza yapýlan bir gasptýr. Kumarhanedeki hasýlatlar, kazançlar da çok düþük gösteriliyor. Madem ki kapatamýyorsunuz bu kumarhaneleri bari iyice denetleyin verginizi tam olarak alýn... Yurttaþa gelince þahin, otelciye gelince serçe olmayýn sayýn yöneticiler! Yurtdýþýndan gelen otel, kumarhane yatýrýmcýlarý, yatýrýmlarýný gerçekten bizler için yapmýþ olsalardý ülkemizde bir tane iþssiz KKTC yurttaþý kalmazdý. Yurtdýþýnda yaþayan binlerce Kýbrýslý da ülkesine dönerdi! Buradaki otellerdeki düz iþçileri, Türkiye'den getiriyorlar; Türkiye'deki asgari ücret tutarýnda çalýþtýrarak yatacak yer ve yemek veriyorlar. Halbuki en az, ülkemizdeki asgari ücreti vermeleri lazým. Çalýþanlar da, aldýðý üç kuruþu yavuklusuna, anasýna, babasýna gönderiyor... Çalýþmaya geldiði ülkeye de bir kuruþ hayrý dokunmuyor! Otelin üst düzey çalýþanlarý da Türkiye'den geliyor! Bu otellerde üst düzeyde görev yapan kaç KKTC yurttaþý var. Yatýrýmcýlar gittiði ülkeleri zengin etseydi Mýsýr, Tunus, Suriye'de isyan olmazdý! Vietnam, Bangladeþ dünyanýn en zengin ülkesi olurdu! Bakýn dünyanýn ünlü giyim markalarýna, hepsi üretimini Vietnam, Bangladeþ ve Endonezya gibi ülkelerde yaptýrýyorlar, neden? Onlarý çok sevdiklerinden mi, yoksa onlarda mý yavruvatandýr? Hayýr!. Onlarý aylýk elli dolara çalýþtýrýp sömürmek için yatýrým yapýyor; kazançlarýna kazanç katýyorlar! senedir ayný hikaye... Bizleri seviyorlarmýþ ve ülkemizi tanýtmak ve kalkýndýrmak için yatýrým yapýyorlarmýþ. Güldürmeyin insanlarý artýk. Hani nerede kalkýnma? Dün otelin el kitabý daðýtýldý bazý gazeteler tarafýndan. Kitaptaki tanýtýmda Uzakdoðu, Ýspanya, Fransa, Meksika, Japon, Yunanistan mutfaðý var, olmayan tek mutfak Kýbrýs mutfaðý... Kýbrýs'ta Kýbrýs mutfaðý yok. Fýkra gibi deðil mi? Her þeyi abarttýk, ayrýca... Mankenlerin hepsine Cindy Crawford... Dizi oyuncularýna Hollywood starý... Görev yapan her subaya General Patton... Sosyetiðine kral, kraliçe... Her futbolcuya Pele... Her futbol takýmýna Barselona... Þarkýcýlara, Frank Sinatra, Elvis Presley... Ýþ adamlarýna peygamber muamelesi yaptýk... Þimdi de karþýlýðýný alýyoruz...

9 24 Mayýs 2011 Salý Tünel ALINTI ÝSTANBUL NÂZIM'IN ÝSTANBUL'U DEÐÝL Ortada, AKP'nin "beni maðdur ediyor" diyebileceði bir odak da kalmamýþtýr. Sýra "kalýcýlýk" mesajýnýn verilmesine gelmiþtir. Þiir okuduðu için "maðdur edilen" eski Ýstanbul þehremini, þimdi ayný kenti "Çýlgýn Proje" ile dönüþtürecek bir muktedirdir. Aklý baþýnda insanlar "Çýlgýn Proje" dendiðinde þunlarý düþünüyor: Ýstanbul'un mahvedilmesi, nüfusunun patlamasý, çevre sorunlarý, artan suç oranlarý ve büyük rantlar. Ama bu iþin ucunda baþka bir "vizyon" görünmektedir. Kafadaki niyet Ýstanbul'u bir tür "kent devlet" yapmaktýr. Böyle bir Ýstanbul Monako'ya, Singapur'a ve Vatikan'a benzeyecektir: Ýlkine kumarhaneleriyle, ikincisine ticaret hacmiyle, üçüncüsüne de din adamlarýyla. Ýstanbul zaten Nâzým'ýn Ýstanbul' olmaktan çýkmýþtý; devrime kadar hiç ilgisi kalmayacak. Metin ÇULHAOÐLU (Birgün) DÝPNOT ABD'nin Arizona eyaletinde, doktorlarýnýn verdiði diyeti uygulamayan aþýrý þiþman kiþiler 50 dolar para cezasý ödeyecek. "LEZZET VE EÐLENCE KILAVUZU"NU BOYKOT EDÝYORUM ARÞÝV TARÝH 20 NÝSAN yýldýr fiili kontrolü altýnda bulundurduðu Kuzey Kýbrýs'ta 'demokrasi' olduðunu dünyaya kanýtlamak için Türkiye buradaki seçimlerimizi de kullanýyor... Gözden kaçmayanlar... KUMAR ÇETELERÝ KARÞISINDA ÝKÝ BÜKLÜM Yok elektrik Cratos'u çarpmýþ, yok Cratos yaralarýný sarýyormuþ, yok Cratos bilmem hangi gazeteye kapýlarýný açmýþ, yok korumalar kimseden talimat almadan kendi akýllarýyla gazetecilere saldýrmýþ Ne bunlar be? Sizin kaybetmekten korktuðunuz þey ne? Vatan aþkýna, turizm aþkýna mý dört elle sarýlýyorsunuz Cratos'a? Bu ülke kumar çetelerine teslim edildi baylar ve sizin de çok büyük payýnýz var bunda ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Ekonomik krizden çýkmak için tedbir almak þart. Ama bu tedbirler sosyal patlamalara neden olmayacak þekilde zamana yayýlmasý gerekir." Derviþ EROÐLU VÝRGÜL... IÞILTILI DÜNYANIN ARKA ODALARI Senelerce heykel ve bayrak diktiler, memleketi boydan boya milliyetçi ucubelerle donattýlar, bir garnizon yarattýlar. Sonra kerhanelerle doldurdular memleketi. Adýmýz kadýn ticaretinin merkezi olarak anýlýr oldu. Sonrasýnda sahilleri parselleyip kumarhane çetelerine teslim ettiler. Gazetecilerimiz de, siyasilerimiz de o ýþýltýlý dünyanýn arka odalarýnda neler yaþandýðýný merak etmek yerine, ýþýklý salonlardaki eðlencelere görmemiþler gibi bodoslama daldýlar. Her otel kendi çapýnda bir cumhuriyet oldu nihayette. Kim takar KKTC'yi?.. "Siyasiler bu oteldeki faaliyetlere katýlmamalý, basýn mensuplarý da bu otel ile ilgili tek kelime haber yapmamalý ve medya da yer vermemeli." Prof.Ata ATUN ( )Baþbakanýmýz efendimizin kendi dilini bile banalize etmeyi göze alarak seçim öncesi hepimize salladýðý parmak neydi? Bence Baþbakan ýn çýkardýðý en önemli bakla, özel hayat tanýmýydý. Baþbakan seçmenini gayet iyi tanýyor. Kendi mahremini edinememiþ bir topluma özel hayatýn dokunulmazlýðý gibi kavramlarý anlatabilmenin yolu olmadýðýný biliyor. Mahrem denince aklýna karýsýnýn baþý, kýzýnýn kýçý dýþýnda bir þey gelmeyen halk, kiþisel bir serüvenin kendi iradesi dýþýnda faþ edilmemesi gerektiðini nasýl anlayabilir? Öyleyse, haykýrýrsýn, 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... alkýþ alýrsýn, düþmanýný yuhalatýrsýn. Baþbakan, özel hayatýn-mahremin insanýn ancak nikâhlýsýyla yaþayabileceði bir bütün olduðuna inanýyor. Þaþýrtýcý deðil elbet.( ) Böylesine fütursuzca insanlarýn hayat tarzlarý üstüne atýp tutmak, kendi üç çocuklu aile formülü dýþýndaki bütün hayatlarý saldýrýyý hak eden ilan etmek Tayyip Biraderimizin bu seçim öncesi MHP yi yemek için devreye soktuðu bir taktik. Linç edilecekse ben ederim, faþ edilecekse ben ederim, askerimle kol kola asar, keser, biçerim. Zina gibi genel ahlaksýzlýk karþýsýnda Memleketimden manzaralar "Mahrem denince aklýna karýsýnýn baþý, kýzýnýn kýçý dýþýnda bir þey gelmeyenler " KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu demokratlýk taslamam. Mahremdir, devletimin korumasý altýndadýr, demem. Demeye getiriyor. Diyor. Dolayýsýyla AKP nin bu seçimlerde vatandaþýna vaat ettiði, önce CHP liderini, sonra MHP kadrosunu ciðfe çukurlarýna itiverip milli ve dini deðerlerine sahip, olmasa da sahipmiþ gibi yapmanýn nimetlerine sulanan halkýna þöyle ortaya karýþýk hurma sunmak. Bütün Türk ve Müslümanlarý kanatlarý altýnda toplamak.( ) En beter diktatörler gibi farklý hayatlarý kitlesine sýrýtarak iþaret ediyor. Onlarý korunmaya deðmez ilan ediyor. Bize, doðru hayat nasýl yaþanýrýn dersini vermeye kalkýyor. Bizi Türk milleti olmaktan çýkaracak davranýþlarý cinsellik adý altýnda tasvip etmemiz mümkün deðildir. Siz Fransýz deðilsiniz. Türk olduðunuza göre Türk gibi düþünmek zorundasýnýz sözleriyle dünyayla nasýl bir alýþveriþi olduðunu açýkça ortaya koyuyordu hükümetin en sayýnlarýndan Cemil Çiçek, flört üstüne atýp tutmuþ, sözleri geniþ bir kesimde infial uyandýrýnca açýklamada bulunmuþtu: Sözlerim evlilik niyetlisi olmayan gençlerle alakalýdýr. Flört adý altýnda evliliðe alternatif olarak sunulmak istenen gayri meþru cinsel iliþkilere karþýyým. Çünkü Aile güçlü olmazsa devlet de güçlü olmaz. Mahremimize sahip çýkmak zorundayýz. Mahrem, insanýn sevdiðini, hayatýný, korumaya yemin etmiþ olduðu her þeyi sakýnmasý anlamýna gelir. Mahremi tecavüze uðramýþ, sakýnacak þeyi kalmamýþ insanlardan oluþan kalabalýk, bir hayalet ordusu gibi, her þeyi aþikâr oldukça görünmezleþir. En çok itirafa zorlanan, üzerlerinden göz eksik edilmeyen de onlardýr. Onlar, güçlü karanlýðýn doðal müttefiki olarak sesini yitirmiþ kitledir. Borçlandýrýlarak, tehdit ve þantajla lal edilen dil. AKP iktidarýnýn da hedefi bu iþte. Her bir insaný kendi hayatýndan korkar hale getirmek. Kendi zoraki müttefiki yapmak. (Bu yazý Yýldýrým Türker in Radikal de yayýmlanan AKP nin mahremi baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 24 Mayýs 2011 Salý Bugün 24 Mayýs... Fazýl Önder in 43. katlediliþ yýldönümü... Unutmayacaðýz Fazýl Önder'in anýsýna... Ölümsüzlüðü : 24 Mayýs biz taþlayarak uðurladýk bir devrimciyi hýzlý hýzlý Asmaaltý'ndan geçerken. selâyý 'alelacele' okuyan bir müezzin 'üstünkörü' yýkayan bir ölüyýkayýcý tekbirin yarýsýný yutan bir de imam bulundu zorla. ülküsü seni, beni ve kendini vuranlarý kurtarmaktý/ boyunduruktan, esaretten. bir 'ebedenölmez'i bile çok gördük ona kurþunlanmýþ, býçaklanmýþ bedenine taþ attýk 'ebedenölmez' yerine 58in bir Mayýs günü Asmaaltý'ndan geçerken Girne Kapýsý'na. o öldüðü için yaþadýk biz bu hayatlarý göbeklerimiz onun yokluðundan þiþti þiþti yaðlandý gerdanlarýmýz onun yüzünden sarktý peþkir gibi önümüze siyah havyarýn üstünden onun yüzünden geðirdik uzun uzun Nataþa'larýn yastýklarýna onun yüzünden serpiþtirdik yeþil yeþil dolarlarý bankalarý onun yüzünden kurduk/ onun yüzünden batýrdýk anasýný satayým onun yüzünden ýrzýna geçtik bu topraklarýn. bu eller Bragadino'nun canlý canlý derisini de yüzdü Lokman hekime teneke de çaldý komþu ermeni, rum evlerini de kundakladý kurþun harfler de dizdi zehirli gazetelere gizli mezarlar da kazdý. devrimci mezarý gizlenir diye/ anýtlarý yükselir yurt tepelerinde hýrsýzlarýn yýllarýmýzý, özgürlüðümüzü, kimliðimizi, irademizi, yurdumuzu çalanlarýn mezar anýtlarýna çelenkler konur nutuklar atýlýr bandolar çalar seninse kimbilir onurlu bir 'gavulya' yayýlýr üstüne dikenleri temmuz güneþi sarýsýnda bir çiçek açar hiç sikâyetin olmaz bilirim hatta sevinçlisin bile diyebilirim özgür kökleri uzayýp uzayýp derinlere deðerken bir 'ebedenölmez' sýkýþtýrýrcasýna benden 'farsetta' nasýrlý 'inkýlâpçý' ellerine. Aydýn Adamoðlu (Yurttaþým Gardaþimu isimli kitabýndan No:78) Fazýl Önder'in saldýrýya uðradýðý dükkanda çekilmiþ bir fotoðrafý Ekim Fazýl Önder Kýrný'da ailesiyle birlikte bir piknik sýrasýnda... 1 Eylül Kýzý Ayþe ile birlikte son fotoðraflardan biri... Katledilmezden 1 ay 2 gün önce Nisan Sulh gezisi sonrasý Amianto'da Fazýl Önder ve Ahmet Sadi eþleriyle birlikte Eylül YURTTAN... BÝR KIBRISLI TÜRK MANCHESTER'DA OY KULLANDI Güney Kýbrýs'taki milletvekilliði seçimleri için Güney'de ikamet ettiðini belirtip seçmen listesine giren 544 Kýbrýslý Türk'ün oy kullanma hakký bulunurken ve bunlardan kaçýnýn oy kullandýðý henüz açýklanmazken; Simerini gazetesi, Manchester'da kurulan seçim merkezine, oy kullanmak için bir de Kýbrýslý Türk'ün gitmiþ olduðunu bildirdi. Fileleftheros gazetesi ise, Kýbrýslý Türklerin, oy kullanma hakkýný, 2006 yýlýnda, Ýbrahim Aziz adlý Kýbrýslý Türk'ün Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesinde Güney Kýbrýs aleyhine açtýðý davayý kazanmasýyla elde ettiðini anýmsattý. KIBRIS 30 MAYIS'A KADAR "BAÞSIZ" Simerini "Kýbrýs Cumhuriyeti Bu Akþamdan Ýtibaren 'Baþsýz' Kalýyor Baþkan Hristofyas'ýn Yurtdýþýna Gidecek Olmasý Ciddi Bir Yetki Boþluðu Yaratýyor" baþlýklý haberinde Hristofyas'ýn Avustralya'ya gidecek olmasý nedeniyle Güney Kýbrýs'ýn bu (dün) akþam saat itibarýyla "baþsýz" kalacaðýný yazdý. Gazete Hristofyas'ýn 20.30'da Avustralya'ya gitmek üzere EK108 numaralý uçuþ ile Dubai'ye hareket edeceðini ancak seçimlerin dün yapýlmasý ve yeni meclis baþkanýnýn henüz belirlenmemiþ olmasý nedeniyle kendisine vekâlet edecek kimse olmadýðýný vurguladý. DÝPKARPAZ, SÝPAHÝ, YEÞÝLKÖY VE ZÝYAMETTE KALAN TOPLAM 36 RUM OY KULLANDI Yapýlan milletvekilliði seçimlerinde oy kullanmak üzere KKTC'de yaþayan 36 Rumun otobüsle Güney'e geçtiði bildirildi. Haravgi gazetesi Dipkarpaz'da (Rizokarpasos) yaþayan 17 Rum'un, Sipahi'de (Agia Triada) yaþayan 16 Rum'un, Yeþilköy'de (Agio Androniko) yaþayan 2 Rum'un ve Ziyamet'te (Leonarisso) yaþayan 1 Rum'un oy kullanmýþ olduðunu ve bu süreci Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý (AGÝT) yetkililerinin de izlediðini belirtti. Seçmen kütüklerine Koruçam (Kormakiti), Karpaþa (Karpasia) ve Özhan'da (Asomatos) kalan 89 Maronit'in de kayýtlý olduðunu belirten gazete, bunlarýn seçimlere katýlým oranýyla ilgili herhangi bir bilgi veremedi. SEÇÝM YASAKLARINI ÇÝÐNEYENLER OLDU Rum tarafýnda önceki gün yapýlan milletvekilliði seçimleri sýrasýnda seçim yasaklarýný çiðneyenler olduðu belirtildi. Fileleftheros gazetesi Limasol'da iki kiþinin cep telefonuyla oy pusulasýnýn fotoðrafýný çekmeye çalýþýrken yakalandýðýný, ayrýca Lefkoþa'dan bir kiþinin de oy pusulasýyla çektiði fotoðrafýný sosyal paylaþým sitesi Facebook'a koyduðunu yazdý. Habere göre Larnaka'da da dün sabah, seçim yasaklarýna raðmen milletvekilli adaylarýndan mesaj geldiðine iliþkin þikayette bulunuldu. Öte yandan polisten yapýlan açýklamada dün herhangi bir ciddi olayýn yaþanmadýðý belirtildi. HRÝSTOFYAS AVUSTRALYA'DA KIBRISLI RUM VE TÜRKLERLE DE GÖRÜÞECEK Dimitris Hristofyas oyunu kullandýðý seçim merkezinde açýklamasýný yaptýktan sonra, bir Kýbrýslý Türk gazetecinin sorusu üzerine, Avustralya'ya yapacaðý ziyarette Kýbrýslý Rum ve Türklerle de görüþebileceðini söyledi. Simerini gazetesine göre, gazeteci, Hrsitofyas'a "Bugün gideceði Avustralya'da Kýbrýslý Türklerle de görüþüp görüþmeyeceðini ve bu konuda, bu günlerde Avustralya'da bulunan BM Genel Sekreterinin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer'in arabuluculuk yapýp yapmadýðýný" sordu. Hristofyas da, bu soru üzerine, Avustralya'ya gittiðinde Kýbrýslý Türkler ve Rumlarla görüþtüðünden bahsetti.

11 24 Mayýs 2011 Salý 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Sosyalist Parti kaybetti, Sosyalistler 'Tahrir'in izinde Ýspanya'da yapýlan yerel seçimlerde, iktidardaki Sosyalist Ýþçi Partisi (PSOE) büyük bir düþüþ yaþadý. Sosyalistler, 32 yýl sonra Barcelona'da belediye baþkanlýðýný kaybetti. Seçimlerin galibi, ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) oldu. Ýspanyol basýnýnda yapýlan ilk yorumlarda, PP için "tarihi zafer", PSOE için de "tarihi yenilgi" denildi. Ýspanya Baþbakaný Rodriguez Zapatero, yaptýðý açýklamada, yenilgiyi, "ekonomik krize ve beþ milyona varan iþsiz sayýsýna" baðladý. Madrid'in Puerta del Sol (Güneþ Kapýsý) meydanýnda kamp kuran gençler umudunu seçimlerden kesmiþ görünüyor. Ýþsizlik baþta olmak üzere yaþam koþullarýndan þikayetçi olanlar, Mýsýrlýlarýn yolundan gidiyor. Kahire'nin Tahrir meydanýndaki gösteriler, Ýspanyalýlara ilham verdi. Protestocular, meydanda 24 saat nöbet tutarken, bölgeyi de bir "yaþam alanýna" çevirdi. Ýhtiyaçlarýnýn çoðunu meydanda karþýlayan 30 bin genç Madrid'de otururken, Barcelona, Valencia, Sevilla ve Bilbao'da da eylemler düzenleniyor. Baþkentin ortasýna neredeyse küçük bir kasaba inþa eden eylemcilere, halktan yiyecek yardýmý geliyor. Eylem alanýnda minyatür bir kütüphane bile kuruldu.bbc'nin haberine göre, gençlere yiyecek getiren 80'li yaþlardaki Maria isimli kadýn, "Sonunda ayaklandýlar, zamaný gelmiþti" diyor. Pankartlardan birinde, "Parti vermiyoruz, devrim yapýyoruz" yazýyor. (AS) GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Rum meclisindeki 56 sandalyenin sahipleri belli oldu... DÝSÝ 20, AKEL 19 milletvekili n AKEL'den Kiritsis, Aristotelus, Hacinikolas; DÝSÝ'den Purguridis, Themistokleus, Kiriaku; DÝKO'dan Kleanthus ve Kolokasidis, EDEK'ten Sizopulos ve EVRO-KO'dan Erotokritu dýþta kaldýlar... Güney Kýbrýs'ta önceki gün yapýlan genel seçimlerden DÝSÝ yüzde 34,27 ile birinci parti olarak çýktý ve meclisteki 20 sandalyeyi aldý. AKEL 19, DÝKO 9, EDEK 5, EURO.KO 2, Ekologlar ve Çevreciler Hareketi 1 sandalye kazandý. Politis'e göre Rum halký verdiði oylarla þu 56 ismi meclise gönderdi: DÝSÝ: Nikos Anastasiadis, Averof Neofitu, Stella Kiriakidu, Yonas Nikolau, Nikos Tornaridis, Hristos Stilianidis, Andreas Pitsillidis, Haris Georgiadis, Efthimios Diplaros, Andreas Mihailidis, Andreas Kiprianu, Lefteris Hristoforu, Kiriakos Haciyannis, Sotiris Sampson, Yorgos Georgiu, Tasos Mitsopulos, Georgios Tasu, Zaharias Zahariu, Kostas Konstantinu ve Marios Mavridis. AKEL: Andros Kiprianu, Nikos Katsuridis, Yorgos Kukaidis, Aristos Damianu, Stella Miþaulis, Ýrini Haralambidu, Adamos Adamu, Yannos Lamaris, Andros Kafkalias, Hristos Mesis, Kostas Kosta, Panikos Stavrianos, Yorgos Georgiu, Stavros Evagoru, Hristakis Covannis, Skevi Kukuma, Yannis Gavriil, Pambos Papageorgiu ve Andreas Fakondis. DÝKO: Marios Karoyan, Nikolas Papadopulos, Fitos Konstantinu, Angelos Votsis, Athina Kiriakidu, Georgios Prokopiu, Zaharias Kulias, Andonis Andoniu ve Sofoklis Fittis. EDEK: Yannakis Omiru, Yorgos Varnava, Nikos Nikolaidis, Rula Mavronikola ve Fidias Sarikas. EURO.KO: Dimitris Þilluris ve Nikos Kutsu. Ekologlar ve Çevreciler Hareketi: Yorgos Perdikis. DÝNÝ GRUP TEMSÝLCÝLERÝ Simerini'ye göre Rum meclisinde temsil edilecek dini grup (Ermeni, Maronit ve Latin) temsilcileri ise þu þekilde belirlendi. Ermeni Temsilci: Vartkes MahtesianMaronit Temsilci: Andonis HacirusosLatin Temsilci: Benito Manvovani. MECLÝS DIÞINDA KALANLAR, YENÝ GÝRENLER Fileleftheros meclis dýþýnda kalan ve yeni giren isimlere yer verdi. Buna göre meclis dýþýnda kalan tanýnmýþ isimler Rum Solcu Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (PEO) Genel Sekreteri / AKEL adayý Pambos Kiritsis; yine AKEL adaylarý Aristos Aristotelus ve Dinos Hacinikolas; DÝSÝ adaylarý Hristos Purguridis, Andreas Themistokleus ve Maria Kiriaku; DÝKO eski baþkan vekili ve adayý Nikos Kleanthus ve baþkan yardýmcýsý Yorgos Kolokasidis; EDEK adayý Marinos Sizopulos ve EVRO-KO adayý Rikkos Erotokritu oldu. Meclise giren yeni isimler ise AKEL listesinden Adamos Adamu, Andros Kafkalias ve Kostas Kosta, Pambos Papageorgiu, Yorgos Georgiu, Hristakis Covanis, Georgios Lukaidis, Aristos Damianu ve Ýrini Haralambidu: DÝSÝ listesinden Efthimios Diplaros, Marios Mavridis, Zaharias Zahariu (5 yýl aradan sonra yeniden meclise girdi), Andreas Pitsillidis ve Haris Georgiadis; EDEK listesinden Nikos Nikolaidis; DÝKO listesinden Georgios Prokoipu oldu. Seçmenlerin % 21.32'si boykot etti Batýlý diplomatlar Yemen'de canlarýný zor kurtardý Yabancý diplomatlar, Devlet Baþkaný Salih'in silahlý destekçilerinin elinden helikopterle kaçarak son anda kurtuldu. Yemen'de siyasi krize çözüm bulmaya çalýþan Basra Körfez Ýþbirliði Konseyi (KÝK) ve ABD ile bazý Avrupa ülkelerinin diplomatlarý, Yemen Devlet Baþkaný Ali Abdullah Salih'in silahlý destekçileri tarafýndan kýstýrýldýklarý Birleþik Arap Emirlikleri büyükelçiliðinden helikopter yardýmýyla kurtarýldý. Salih taraftarlarý baþkent Sana'da bulunan Birleþik Arap Emirlikleri elçiliðinin etrafýný sardý. Býçak ve palalarla silahlanan yüzlerce militan elçiliðin giriþini kapayarak diplomatlarýn binadan ayrýlmasýný engelledi. Binada bulunan ABD'li, Avrupalý ve Arap diplomat Birleþik Arap Emirlikleri Dýþiþleri Bakaný'ndan geldi. Elçiliðe gönderilen helikopterle kurtarýlan diplomatlar anlaþmanýn imzalanacaðý baþkanlýk sarayýna götürüldü. Baþkanlýk sarayýnda anlaþma Baþkan Ali Abdullah Salih tarafýndan 3'üncü kez reddedildi. Basra Körfez iþbirliði Konseyi Yemen'deki arabuluculuk çalýþmalarýný askýya aldýðýný açýkladý. Obama: Gerekirse yine vururuz Pakistan'da El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürüldüðü Amerikan operasyonunun devletler hukuku açýsýndan meþruiyeti ile ilgili tartýþmalar durulmadan ABD Baþkaný Barack Obama, "Gerekirse yine vururuz" dedi. Bin Ladin'in Pakistan'da öldürüldüðü ABD operasyonu ile ilgili tartýþmalara yeni bir boyut daha eklendi. Obama, BBC'ye demecinde, 'Pakistan ya da baþka bir ülkede çok önemli bir hedefin keþfedilmesi durumunda ayný þekilde hareket edip etmeyeceði" yönündeki soruyu þöyle yanýtladý: "Bizim iþimiz, ABD'nin güvenliðini saðlamak. Pakistan'ýn egemenliðine saygý duyuyoruz ama bu tür planlarýn uygulanmasýna müdahale etmeyip seyirci kalamayýz." Bu arada Pakistan tüm gücüyle karþýlýk verme hakkýný saklý tutmaktadýr. Hiç kimse Pakistan'ýn ve ordusunun kararlýlýðýný ve kapasitesini hafife almamalýdýr." Pakistan istihbarat teþkilatý Baþkaný Ahmed Þüca Paþa'nýn, CIA'in Baþkan Yardýmcýsý Michael Morell ile yaptýðý görüþmede insansýz hava araçlarýyla yapýlan saldýrýlarýn durdurulmasýný istediði belirtildi. (Deutsche Welle) n 113 bin 282 kayýtlý seçmen oy kullanmadý... Kayýtlý olmayan gençler hesaba katýldýðýnda seçimleri boykot % 25'e çýkýyor... Güney Kýbrýs'ta dün yapýlan milletvekilliði seçimlerinde, kayýtlý seçmenlerin seçimleri boykot ederek seçimlerde oy kullanmamasýnýn önceki yýllara oranla rekor seviyeye ulaþtýðý belirtildi. Seçmen kütüðüne kayýtlý olmayan gençler de hesaba katýldýðýnda, halkýn yüzde 25'inin seçimlerde oy kullanmadýðýna dikkat çekildi. Politis gazetesi "5 Vatandaþtan 1'i Seçimlere Sýrtýný Döndü... Boykot yüzde 21,3..." baþlýklarýyla ilk sayfada verdiði haberinde; seçmen kütüðüne kayýtlý vatandaþlarýn yüzde 21,32'sinin; yani 113 bin 282 kiþinin, seçimlerde oy kullanmadýðýný belirtti. 531 bin 463 kiþinin seçimlerde oy kullanma hakkýnýn olduðunu ve 418 bin 181 kiþinin bu hakkýný kullandýðýný belirten gazete, buna göre seçimlerde oy kullanmayanlar dikkate alýndýðýnda, her 5 seçmenden 1'inin seçimlerde oy kullanmamýþ olduðuna dikkat çekti. 20 bin genç seçmenin, seçmen kütüklerine kayýt olmadýðýný da kaydeden gazete, bu durumda seçimleri boykot edenlerin oranýnýn yüzde 25'e çýktýðýna ve her 4 seçmenden 1'inin seçimlerde oy kullanmamýþ olduðuna iþaret etti. GEÇTÝÐÝMÝZ YILA GÖRE BOYKOT NEREDEYSE 2'YE KATLANDI Gazeteye göre seçim boykotu, önceki yýllara göre rekor seviyeye ulaþtý. Haberde 1996 yýllýnda yapýlan milletvekilliði seçimlerinde kayýtlý seçmenlerin yüzde 3,03'ünün, 2001 yýlýnda yüzde 4,19'unun, 2006 yýlýnda yüzde 11'inin ve 2011 yýlýnda da yüzde 21,32'sinin seçimlerde oy kullanmadýðý aktarýldý. GENÇLERÝN YÜZDE 50'SÝ OY KULLANMADI Öte yandan Fileleftheros gazetesine konuþan RAÝ Müdürü Olimpios Tumazos özellikle gençlerin seçimlerde oy kullanmadýðýna dikkat çekti. Seçmen kütüklerine kayýt olmayan gençler de göz önüne alýndýðýnda, gençlerin yaklaþýk yüzde 50'sinin seçimlerde oy kullanmadýðýný belirtti. Tumazos, gençlerin seçimlerde oy kullanmaya ilgi göstermemesinin, gençlerin siyasete önem vermediðini, ayrýca siyasi partilerin gençleri etkileyemediðini ve (siyasi partilerin) gençlerin ilgilendiði konularla meþgul olmadýðýný gösterdiðini ifade etti. Tumzos ayrýca seçim boykotunun, Kýbrýs sorununun çözüm perspektifine iliþkin büyük kötümserliði de yansýttýðýna iþaret etti. VATANDAÞLARIN OY KULLANMAMASI TEHLÝKE ANLAMINA GELÝYOR Güney Kýbrýs Avrupa ve Uluslararasý Ýþler Merkezi Müdürü ve eðitim görevlisi Andreas Theofandus, seçimlerde düþük katýlýmýn olmasýný yorumlayarak, vatandaþlarýn bu þekilde davranarak "önemsememe" ve "ceza" mesajý vermek istediðini belirtti. Vatandaþlarýn, kendi oylarýyla bir þeyin deðiþmeyeceðini düþündüðünü de söyleyen Theofandus, bunun tehlike anlamýna geldiðini, çünkü bu durumun, siyasete yönelik düþük beklentilerin bulunduðunu yansýttýðýný ifade etti. Theofandus ayrýca, seçmen kütüklerine kayýt olmayanlar da düþünüldüðünde, sorunun daha da büyüdüðüne dikkat çekti. "BOYKOT" BÝR PARTÝ OLSAYDI... Öte yandan Alithia gazetesi seçmenlerin, seçimlerde oy kullanmamasýný "Üçüncü Parti... Boykot" baþlýðýyla aktardý. Gazete " 'Boykot' bir parti olsaydý Meclise girebilecekti ve önümüzdeki 5 yýl içerisinde 11 milletvekiline sahip olacaktý" diye yazdý.

12 12 24 Mayýs 2011 Salý KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Yenidünya bal oldu Dallar yüglendi doldu Yenile bir yar sevdim O da bana dert oldu HOZANDAKÝ KIZ Azimet Ceyhan Belge Yayýnlarý 342 sayfa "Politikacýlarýn her sözüne güvenebilirsiniz. Yeter ki, onlarla konuþurken sýrtýnýzý dönmeyin, duvara verin." Oliver Cromwell Tanýdýk bir hali yok mu bu rüzgârýn Saçlarýný uçuran Dalýp gidiyorum Hatýrlayaraktan geçmiþ günleri bir zaman Sabahattin Kudret Aksal "Hatýra" adlý þiirinden CAROL ANN DUFFY DEN BÝR ÞÝÝR AÞK HASTASI Bir elma buldum. Kýrmýzý, parlak bir elma. Fotoðrafýný çektim. Tavan arasýna sakladým onu. Açtým tavan penceresini ve güneþ ah! dedi. Akþam olunca yerinde midir diye baktým, kýpýr kýpýr yýldýzlarýn altýnda ve kurnaz ayýn. Benim soðuk elmam. Nelerden söz ediyorsan, ýrgalamaz beni. Git! Koca diþli seni. -Seçki þiirler- Penguin-1985 Çeviri: M. KANSU Gerçek ve özgün bir þair Robert Nye -Times- PÝYANÝST TRZECIAK BELLAPAIS'DA Kuzey Kýbrýs 15. Uluslararasý Bellapais Müzik Festivali bu akþam Polonyalý Piyanist Joanna Trzeciak'ýn resitali ile devam edecek. Bu akþam saat 20.30'da vereceði resitalde, sanatçý, Beethoven, Szymanowský, Chopýn ve Hummel'in eserlerini yorumlayacak. 22 Haziran'a kadar sürecek festivalde Türkiye, Polonya, Ýtalya, ABD, Ýtalya, Almanya ve KKTC'den solist, grup ve orkestralar Bellapais Manastýrý'nda toplam 10 konser sunmuþ olacak. 15. Uluslararasý Bellapais Festivali ile ilgili konser takvimi ve tüm ayrýntýlara adresinden ulaþýlabiliyor. Tüm konser ve resitallerin biletleri 20 TL. Bilet satýþ yerleri ise, Bellapais giriþi, Kybele Restaurant, Lefkoþa'da Þifa Taner ( ) ve Girne'de Rezan Nevzat ( ). TÝYATROCU ÖZKARAM "DÝREKLERARASI SEYÝRCÝ ÖDÜLÜ" ÇERÇEVESÝNDE ALDIÐI ÖDÜLÜNÜ ÝADE ETTÝ Tiyatro sanatçýsý Özlem Özkaram, geçtiðimiz yýl, "Direklerarasý Seyirci Ödülü" çerçevesinde aldýðý "Kadýn Oyuncu" dalýndaki ödülü iade ettiðini açýkladý. Özkaram, konuyla ilgili yazýlý açýklamasýnda, Lions Tiyatro Ödülleri'nin Kuzey Kýbrýs ayaðý çerçevesinde verilen ödüller konusunda "öznellik" kriterinin önemine iþaret ederek, Kýbrýs için 64. Cannes Film Festivali... Nuri Bilge Ceylan'a "Bir Zamanlar Anadolu"da filmiyle "Büyük Ödül" Türkiyeli Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, 64. Cannes Film Festivali'nde, "Bir Zamanlar Anadolu"da filmiyle "Büyük Ödül"ü kazandý. Yapýmcýlýðýný Zeynep Özbatur Atakan'ýn üstlendiði, Yýlmaz Erdoðan, Taner Birsel, Muammer Uzuner, Ahmet Mümtaz Taylan'ýn baþ rollerde yer aldýðý filmin çekimleri Keskin'de yapýldý. Bosna Hersek ve Türkiye ortak yapýmý olan ve Eurimages tarafýndan desteklenen film, bir doktor ve bir savcýnýn 12 saatlik gerilimli hikayesini anlatýyor. Görüntü yönetmenliðini Gökhan Tiryaki'nin yaptýðý, 2 saat 35 dakika süren filmin senaryosunu, Ercan Kesal, Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan yazdý. CEYLAN'IN CANNES MACERASI Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, "Bir Zamanlar Anadolu"da filmiyle 5. kez Cannes Film Festivali'ne katýldý. Ceylan'ýn Cannes Film Festivali tecrübesi, 1995 yýlýnda baþlamýþtý. Ceylan'ýn, ilk kýsa filmi Koza, 1995 yýlýnda oluþturulan jürinin üzerine düþen özeni göstermediðini savundu. Özkaram, aldýðý ödülle birlikte kendisini rahatsýz eden "deðerlendirme ölçütü"nün bu yýl açýklanan sonuçlarla anlam kazandýðýný ifade ederek, basýn yoluyla ödül kazandýðýnýn duyurulduðunu, yine basýn yoluyla ödülünü iade ettiðini bildirmenin, seyircilerine ve kendisini tanýyanlara borcu olduðunu kaydetti. Cannes'da gösterildikten sonra, yönetmen çektiði uzun metrajlý "Uzak" filmiyle 2003'te "Büyük Jüri Ödülü"nü kazandý. Ceylan, 2006'da "Ýklimler" isimli filmiyle Cannes'da "FIPRESCI" ödülüne layýk görüldü, son olarak 2008 yýlýnda, "Üç Maymun" filmiyle festivalde en iyi yönetmen seçildi. Yönetmen Ceylan, 2009 yýlýnda festival jürisinde yer aldý. CEYLAN: "BU ÖDÜLÜ BEKLEMÝYORDUM" Ödül töreninde konuþan Ceylan, "festivalde, filminin en son gösterilen filim olmasý itibarýyla ödül kazanmayý beklemediðini" söyledi. Jüri üyelerinin festival sonunda yorgun olacaðý ve filmi yeterince deðerlendiremeyeceði kaygýsý taþýdýðýný ifade eden Ceylan, jüri üyelerine bu ödülden dolayý teþekkür ettiðini söyledi. Ceylan, yine filmin oyuncularý, yapýmcýsý ve tüm ekibe katkýlarýndan dolayý teþekkür etti. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan "Büyük Ödül"ü kazandý... JOSEPH BROOKS ÝNTÝHAR ETTÝ Amerikalý þarký sözü yazarý ve besteci Joseph Brooks intihar etti. Polisin açýklamasýna göre, New York- Manhattan'daki apartmanýnda ölü bulunan 73 yaþýndaki Brooks, Oscar ve Grammy ödülü getiren meþhur þarkýsý "You Light up My Life: Hayatýmý Aydýnlattýn- Neþelendirdin" þarkýsýyla ünlüydü. Öðle yemeði randevusuna gelen arkadaþý tarafýndan ölü bulunan Brooks'un, kadýnlarý evine davet ederek ilaçlý içki içirdiði iddiasýyla hakkýnda tecavüz davasý bulunuyordu. Brooks'un oðlu aðýr metalci müzisyen Nicholas Brooks hakkýnda da Perulu-Amerikalý mayo desinatörü Sylvie Cachay'ý banyo küvetinde boðmaktan dava açýlmýþtý. GÖNYELÝ KÖY KADIN KURSU SERGÝSÝ AÇILIYOR Gönyeli Köy Kadýn Kursu'na devam eden kadýnlarýn bir yýl boyunca ürettiði el sanatý iþleri, nakýþlar ve dekoratif resimler bugün açýlacak sergide halkýn beðenisine sunulacak. Gönyeli Belediyesi dükkanlarý üzerindeki Gönyeli Kadýn Kursu binasýndaki sergi saat 16.00'da açýlacak. Sergi bugün saat 19.00' kadar; Çarþamba ve Perþembe günleri ve arasýnda; 28 Mayýs Cumartesi ise saatleri arasýnda ziyaret edilebilecek. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Karayip Korsanlarý 4 ( ) 1. salon Giþe Memuru ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Çýðlýk 4 ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Aðýr Abi ( Cuma-Cumartesi 23.00) 2. salon Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria Hýzlý ve Öfkeli 5 ( Cuma- Cumartesi 23.15) 1. salon Karayip Korsanlarý 4 ( Cuma- Cumartesi 23.15) 2. salon

13 24 Mayýs 2011 Salý AYNA Musa Özmusaoðlu Son günlerdeki gazetelerimize yansýyan haberlerden birisi gerçekten çok dikkat çekiciydi. Bir taraftan Baþbakan Ýrsen Küçük, öte taraftan DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, Güney Kýbrýs'ta oy kullanacak olan 544 kiþinin kuzeydeki seçmen listelerinden çýkarýlmalarýný talep etmiþler. Neden? Anayasaya aykýrý da ondan. Daimi ikametgahýn son üç yýl içinde KKTC'de olma zorunluluðu varmýþ. Peki referandum ve öncesinde günübirliðine KKTC'ye gelip oy kullananlar ve televizyon ekranlarýnda: "Denktaþ'ý desteklemek için geldik ve oy kullandýk" diye böbürlenenleri ne çabuk unuttuk. Sevgili Serdar o günleri anýmsayamayacak kadar çocuk deðildi herhalde. Mersin, Adana, Antalya, Hatay veya Türkiye'nin herhangi bir ilinde, ilçesinde ikamet edip de seçim günü KKTC'ye gelip oy kullananlar unutuldu mu? Adam Londra'ya göç etmiþ, on yýldan beri KKTC'de yaþamýyor. Ancak seçmen listelerinden adý silinmemiþ gelip oyunu kullanýyor. Hatta tahtalý köye göç edenler bile mezardan çýkýp sandýk baþýna gelenler, oy kullanabilirler. Þimdi, hal böyle iken TC'den gelenlere herhangi bir engel konmazken, Güney'de oy kullanacak 544 kiþiyi cezalandýrmaya kalkýþmak olasý mý? Olasýdýr diyecek olanlar çoktur. Güney'de oy kullanmak ile TC'de oy kullanmayý ayný kefeye koyamazsýnýz. Mersin'le Güney Kýbrýs ayný mý? Mersin söz konusu olunca, Anayasa'yý boþ verirsiniz olur biter. Peki bunun adý ne olur o zaman? Ne olacak? Eþitlik olur, ilkelilik olur, tutarlý davranýþ olur. Çifte standart olacak deðil ya! Neyse, biz bekleyelim ve görelim. Ýnþallah saðduyu galip gelir de Güney'de oy kullanacak bu 544 kiþiyi seçmen listelerinden çýkarmazlar. Yok eðer çýkarýrlarsa, KKTC'yi yönetenler gerçekten Nasrettin Hoca fýkralarýndan birini, veya bazýlarýný güncelleþtirerek yeniden hayata geçireceklerdir. Anýmsayalým: Hoca, kadýlýk görevini ifa ederken, hem davacýyý, hem davalýyý haklý bulunca, hanýmý dayanamayarak: "Hem davacýyý haklý buluyorsun, hem davalýyý, bu nasýl iþ?" deyince, Hoca: "Sen de haklýsýn haným", demiþ. Ýrsen Bey Güney'de oy kullananlarý cezalandýrma yoluna giderse, Türkiye'de ayný suçu iþleyenleri de ayný cezaya çarptýrmasý gerekmeyecek mi? Tabii bunu yapar mý? Yapamaz mý? Bence yapamaz. Yapmasý için mangal kadar yürek gerekir. Hele bir yapmaya kalksýn, Kuzey'den sert ve tok bir ses: -Sen kim oluyorsun lan? Bana oy veren vatandaþlarýmý seçmen listelerinden çýkarýyorsun, derse, Sayýn Küçük: -Efendim, bildiðiniz gibi Anayasamýza göre... -Kes lan! Baþlarým þimdi Anayasandan ha, diye yüklenirse, Sayýn Küçük bu riski göze alabilir mi? Kimbilir, bakarsýnýz gözü kararmýþtýr, alabilir. Anýmsayýn, geçmiþte az mý efelendi Erdoðan'ýn karþýsýnda. Durun yanlýþ anlamayýn, bizim Erdoðan Baybars'tan bahsetmiyorum. Recep Tayyip Erdoðan'dan söz ediyorum. Sayýn Erdoðan "Maaþýn kaç?" diye sorunca birden patlamadý mý? -Sana ne lan benim maaþýmdan, demedi mi?! 28 Ocak'ta Kýbrýs Türk halkýnýn Ýnönü Meydaný'ndaki varoluþ mitinginden sonra, Erdoðan'ýn cinleri tepesine çýkýp, Kýbrýslý Türklere veryansýn etmeye baþlayýnca: -Benim halkým haklýdýr. Burasý KKTC, ülkemde özgürlük var, sen karýþamazsýn, demedi mi? Erdoðan'ýn "Beslemeler" sözünü onun aðzýna týkamadý mý? Hade hade, eðri oturup doðru konuþalým. Böyle yiðit, gözünü daldan budaktan esirgemeyen bir baþbakanýmýz varken Kýbrýs Türkü baþarýdan baþarýya (!) koþacaktýr, kuþkunuz olmasýn! "Bütün bu gerçeklere raðmen, neden bir türlü düzlüðe çýkamýyoruz?" derseniz yanýtý çok kolay. Bunun iki nedeni vardýr. 1) Rumlar ambargolarýný kaldýrýp bizi tanýmýyorlar. 2) Sendikacýlar. ÝKÝ KÜÇÜK ARASINDAKÝ FARK Hükümet "Süt kara" dese, onlar "beyaz" diyorlar. Hak arayacaðýz diye ortalýðý allem gallem ediyorlar. Hele o KTHY eski çalýþanlarý. Azýcýk daha diþlerini sýksalar, yedi ay iþsiz aþsýz kaldýlarsa kýyamet kopmadý ya! Azýcýk daha beklesinler, bakarsýnýz piyangodan KKTC Maliyesine büyük bir para çýkar. O zaman önce akrabalarla yandaþlarýn iþleri yoluna konur, artarsa KTHY çalýþanlarýnýn durumlarý da dikkate alýnýr. Deðil mi ama! Daha ne yapsýn adamlar yani! Bugün Nasrettin Hoca fýkralarý her dersimize deva oluyor sevgili okurlar. Hoca'nýn, birisine yüklü bir borcu varmýþ. Bir gün alacaklý kapýya dayanmýþ: "Hoca þu borcunu öde artýk!" demiþ. Hoca gayet soðukkanlý: Hiç merak etme borcum borç, demiþ. Benim tarlaya çaltý ektim. Koyunlar geçerken yünleri çaltýlara takýlacak, ben de bu yünleri toplayýp eðirecem, iplik yapacam, ipliði pazara getirip satacam, bu parayla da borcumu bir tamam ödeycem, demiþ. Alacaklý gülmeye baþlayýnca, Hoca: Seni köftehor, demiþ, peþin parayý duyunca nasýl da gülersin! Bizim Baþbakan da Nasrettin Hoca gibi KTHY çalýþanlarýný 7 ay oyalamýþ, ha bugün, ha yarýn halledeceðiz umutlarý pompalayarak onlarý uyutmuþ, þimdi de "Bir þekilde bir formülle maðduriyetlerini gidereceðiz" þeklinde bir açýklama yaparak durumu idare etmeye çalýþmýþ. Utanmasa "Çaltýlarý ektim, bekleyin!" diyecek. Fakat bizim KTHY çalýþanlarý kýymet bilmiyorlar ki! Sayýn Baþbakana su þiþesi savuruyorlar. Sayýn Baþbakan bu tepkilere çok içerliyor ve onlara "terörist, zorba suçlamalarýnda bulunuyor. Bu arada polisle göstericiler arasýnda arbede yaþanýyor ve 11 kiþi tutuklanýyorlar. Þimdi herkes elini vicdanýna koysun: Baþbakan haksýz mý? Ne demek su þiþesi savurmak! Alkýþ tutsalar, ya da arabadan iner inmez hücuma geçseler ve onu omuzlara alýp "Ya, ya, ya, þa, þa, þa! Sayýn Küçük çok yaþa!" deseler daha iyi olmaz mýydý? Bundan elli yýl kadar önce Kýbrýs Cumhurbaþkan Muavini rahmetli Dr. Küçük'ün böyle bir omuzlara alýþ macerasýný anýmsýyorum. Eskiden adetti. Liderlere sevgi ve saygýyý omuzlara alarak gösterirlerdi. Yine böyle bir günde halk "Ya, ya, ya, þa, þa, þa" diye Doktoru omuzlara alýnca, Doktor, avazý çýktýðý kadar baðýrmaya baþlamýþtý: "Aman daþþaklarým, durun, ölüyorum!" Evet 50 yýl kadar önce Sayýn Dr. Küçük'e gösterilen sevgi tezahüratýyla, 50 yýl sonra yeðen Ýrsen Küçük'e atýlan þiþeler ne kadar da birbirine benziyor? Anlaþýlan o ki Sayýn Ýrsen Küçük, amcasý Dr. Küçük'ü hiç aratmayacak!.. YILSONU ETKÝNLÝÐÝ- Lefkoþa Özel Eðitim ve Ýþ Eðitim Merkezi öðrencileri, bugün saat 18.00'de Yakýn Doðu Üniversitesi Kütüphane Salon 4'te yýlsonu etkinliði düzenleyecek. Özel eðitime gereksinim duyan çocuklarýn hazýrladýðý etkinlikte step, ront, drama, halk danslarý, modern dans ve koro gibi aktiviteler izleyicinin beðenisine sunulacak. Ayrýca etkinlikte, eðitim yýlý içerisinde Lefkoþa Özel Eðitim ve Ýþ Eðitim Merkezi'ne katkýda bulunan kiþi, kurum ve kuruluþlara da plaket ve teþekkür belgeleri verilecek. Etkinlik tüm vatandaþlara açýk olacak. 13 "NATURA 2000 PROJESÝ" AB'nin mali ve teknik yardýmlarý ile desteklenen "Natura 2000 Projesi", bugün düzenlenecek seminerde, Kýbrýs Türk Rehberler Birliði (KITREB) üyelerine anlatýlacak. Rehberler Birliði'nin açýklamasýna göre, Turizm Bakanlýðý Toplantý Salonunda saat 18:3O'da baþlayacak seminerde, Kuzey Kýbrýs yürüyüþ yollarý ve bisiklet yollarýyla ilgili bilgiler, Natura 2000 Projesi sorumlularýndan Tuðberk Emirzade tarafýndan sunulacak. TÜRK-SEN ETUC ÝCRA KURULUNA SEÇÝLDÝ TÜRK-SEN Genel Baþkaný Arslan Býçaklý ve TÜRK-SEN Uluslararasý Ýliþkiler Sekreteri Saffet Aþýksoy, Avrupa Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu'nun (ETUC) Ýcra Kurulu üyeliðine seçildi. Sendikadan verilen bilgiye göre, Býçaklý ve Aþýksoy'un üyelikleri, Mayýs tarihleri arasýnda, Atina'da yapýlan 12. Genel Kurulda onaylandý. HAC KAYITLARI 1 HAZÝRAN'DA Hacca gitmek isteyen hacý adaylarý için kayýtlar, 1 Haziran'da baþlayacak. TC Lefkoþa Büyükelçiliði Din Hizmetleri Müþaviri Ýbrahim Duman'ýn açýklamasýna göre, baþvuru ve ön kayýt iþlemleri 21 Haziran'da sona erecek. Müracaatlar TC Lefkoþa Büyükelçiliði Din Hizmetleri Müþavirliði'ne yapýlabilecek. Yapýlan müracaatlarýn toplamýnýn 160 kiþilik kontenjaný aþmasý halinde, noter huzurunda kura çekilecek ve kurada hak sahibi olanlarýn kesin kayýtlarý Haziran arasýnda yapýlacak. MECLÝS HEYETÝ BRÜKSEL'E GÝDECEK Cumhuriyet Meclisini temsilen bir heyet, 24 Mayýs-27 Mayýs tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan Avrupa Parlamentosu (AP) toplantýsý nedeniyle Brüksel'e gidecek. Meclis'ten verilen bilgiye göre UBP Girne Milletvekili Dr. Ergün Serdaroðlu ve CTP Gazimaðusa Milletvekili Teberrüken Uluçay'dan oluþan heyet bu sabah adadan ayrýlacak. Heyet, gerçekleþtireceði temaslarýn ardýndan 27 Mayýs Cuma günü adaya dönecek. DANÝÞ KARABELEN ANILDI TMT Derneði ve Mücahitler Derneði, "Türk Mukavemet Teþkilatý'nýn kurucusu, varoluþ mücadelesi mimarlarýndan" Emekli Tümgeneral Daniþ Karabelen'in 28'inci ölüm yýldönümü ve TMT'nin kuruluþunun 50'nci yýldönümü etkinlikleri çerçevesinde Kýrýkkale Mücahitler Evinde anma ve madalyon takdim töreni düzenlendi. Törene, UBP Milletvekili Zorlu Töre, TMT Derneði ve Mücahitler Derneði yetkilileriyle diðer muharip dernek temsilcilerinin yaný sýra Tümgeneral Daniþ Karabelen'in kýzý Özcan Atamert ve oðlu Erdoðan Karabelen de katýldý. LAPTA TURÝZM FESTÝVALÝ 2 HAZÝRAN'DA Lapta Belediyesi'nin bu yýl dördüncüsünü gerçekleþtireceði Kuzey Kýbrýs Lapta Turizm Festivali 2 Haziran'da baþlýyor. Cumhurbaþkaný Dr. Derviþ Eroðlu tarafýndan saat 20.00'de açýlacak festival 4 gün sürecek. Türkiye'nin ünlü pop sanatçýsý Teoman ve Latino Turco'nun konser vereceði festivalde, ayrýca çeþitli ülkelerden gelen ekipler folklor gösterisi düzenleyecek. DAÜ MALTA'DA TEMSÝL EDÝLDÝ Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Malta'da gerçekleþtirilen "Ada Dinamikleri" konulu konferansta temsil edildi. DAÜ Halkla Ýliþkiler ve Basýn Müdürlüðü'nden yapýlan aöýklamaya göre, Kýbrýs Araþtýrmalarý Merkezi (DAÜ-KAM)'ýn Aberdeen Üniversitesi Elphinstone Enstitüsü ve Isle of Man Uluslararasý Ýþletme Okulu ile birlikte düzenlenmesine katký koyduðu üç günlük konferansta, dünyanýn çeþitli yerlerinden gelen katýlýmcýlar tarafýndan adalarla ilgili olarak iþletme, ekonomi, kültür, çevre, mimarlýk, politika, toplum ve müzik konularýnda bildiriler sunuldu.

14 14 24 Mayýs 2011 Salý BULMACA Soldan Saða: 1-Eskiden çarþý ve pazarlarda tartý araçlarýný denetleyen görevli (iki kelime). 2-Çok hareketli kiþiler için kullanýlýr. Kaynaðý mitolojik çaðlara dayanan kiriþli bir çalgý. 3-Sodyum'un kýsaltmasý. Yardým amacýyla toplanan para. Gözü görmeyen. 4-Ters okunuþu "Faizle para alýp veren, kredi, iskonto, kambiyo iþlemleri yapan, kasalarýnda para, deðerli belge, eþya saklayan kuruluþ". 5-Ters okunuþu "Bir müzik sistemi". Tellerden oluþan ve kasýlarak vücut hareketlerini saðlayan organ, adale. 6-Yalnýz Güney Amerika'da yaþayan, zehirsiz, çok iri, güçlü bir yýlan. Serbest býrakma. Ýlaç, merhem. 7-Ters okunuþu "Bir zanaatý gereði gibi öðrenmiþ olan ve kendi baþýna yapabilen kimse". Namus. Ýspanyolca "Yaþa". 8-Þen, þakacý ve güldürücü kimse, dalkavuk. Rütbesiz asker. 9-Ters okunuþu "Hatýra". Halk dilinde "Erkek çocuk". 10-Nikel'in kýsaltmasý. Geri verme. 11-Evlilik yoluyla yakýnlýk kurmak (iki kelime). Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Güney Eczanesi: Þht. Yzb. Tekin Yurdabak Cad. No:1 Ortaköy Tel: Ýsmet Eczanesi: Bedrettin Demirel Cad. No:92 (Ticaret Odasý Yaný) Tel: Maðusa Meva Eczanesi: Belça Yolu Açýk Pazar Karþýsý Ordu Sok. No:15 A Tel: Girne Eminaða Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:10 Tel: Karpuzoðlu Eczanesi: Uður Mumcu Cad. Eren Ýþ Haný No:1 Koop Yaný Karakum Tel: Güzelyurt Güzin Eczanesi: K 288 Þht. Raþit Osman Sok. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Kimseye sormadan, baþkasýnýn payý ve yardýmý olmaksýzýn (iki kelime). 2-Çocuðu olan kadýn. Bitki bilimi. 3-Neon'un kýsaltmasý. Amerika Birleþik Devletleri'nin bir eyaleti. 4-Örülerek dokunan bir cins yün kumaþ. Sona "U" konursa "Yüce" olur. Bir nota. 5-Unutulmamasý için gerekli notlarý yazmaya yarayan takvimli defter. Beyaz. 6-Yan kanatlarý vücuduna yapýþýk, uzun kuyruklu iri bir balýk, týrpana. Yurt içinde genel düzen ve güveni korumakla görevli içiþlerine baðlý kolluk gücü. 7-Ters okunuþu "Kalýcýlýk, ölmezlik". Hastalýk belirtileri, semptom. 8-Alfabenin 14 ve 24. harfleri. Eriþmiþ, kazanmýþ. 9-Ýlgi. Ýyi bir nitelikte bilinip tanýnmýþ olma durumu, þöhret. 10-Ýþlemelerde kullanýlan gümüþ görünümünde ve parlaklýðýnda olan iplik. Bisikletin oturulacak yeri. Bulunma hali eki. 11-Türkiye'ye komþu sorunlu bir ülke. Yapýda kullanýlan dört köþe veya yuvarlak, kalýnca sýrýk. TV'DE BU AKÞAM Tnt Harry Potter ve Azkaban Tutsaðý Türü: Yabancý Sinema Saat: 20:15 Sirus Black, efendisinin hayallerini gerçekleþtirebilmek amacýyla Azkaban'dan kaçýnca Harry Potter'ýn (Daniel Radcliffe) hayatý tehlikeye girer. Sirus'un amacý Harry Potter'ý öldürmektir! Öte taraftan Hogwarts'ý korumak amacý ile Azkaban'dan yüzlerce Ruh Emici gönderilmiþtir. Peki, Ruh Emiciler görevlerini yerine getirebilecekler mi? Harry Potter, þeytani güçlere karþý saðduyusunu koruyabilecek mi? O: Daniel Radcliffe, Richard Griffiths Y: Alfonso Cuaron 2004 Fantastik/Macera Kanaltürk Çýlgýn Çocuklar 2 Türü: Yabancý Sinema Saat: 19:50 Hatýrlayacaðýnýz gibi, küçük ajanlarýmýz Carmen ve Juni'yi en son "aile iþi"ne girip kaçýrýlan anne ve babalarýný kötülerin elinden kurtarýrken býrakmýþtýk. Adeta genlerine ajanlýk olan, iki küçük dostumuz, o akýl almaz orijinallikteki casus alet-edavatlarýyla geri dönüyorlar, üstelik bu sefer mesleði iyice içlerine sindirmiþ bir halde. Artýk saygýdeðer iki ajan haline gelen Carmen ve Juni, kendi iþlerinin peþinden gitmek istemektedirler. Bu amaçla, kendileri gibi iki küçük ajan olan Gary and Gerti Giggles'la birleþerek; gizemli, volkanik bir adaya hükmeden çýlgýn bilimadamý Romero'nun dünyayý ele geçirme yolundaki karanlýk planlarýna engel olmaya çalýþacaklardýr. Her ne kadar ailelerini bu iþten uzak tutmaya çalýþsalar da zamanla iþler sarpa saracak ve yalnýzca aileleri deðil, çevrelerindeki birçok kiþi küçük ajanlarýn serüvenine dahil olacaklardýr. Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ TV 8 Ýskoçyalý Oyunun Sonu Türü: Yabancý Sinema Saat: 21:45 Connor ve Duncan McLeod 15.Yüzyýl Ýskoçya'sýndan günümüz New York'una bir zaman yolculuðu yapar. Bu kez düþmanlarý Connor'ýn karýsý Heather'ýn ölümünden sorumlu Jacop'tur. O Connor'un sonsuz hayatýný mahvederken, yardýmcýsý Kate de, kendisi istememesine raðmen ona ölümsüzlük veren Duncan'dan intikam almaya çalýþmaktadýr. Yönetmen: DOUGLAS AARNIOKOSKI Oyuncular: CHRISTOPHER LAMBERT, ADRIAN PAUL, BRUCE PAYNE, LISA BARBUSCIA, MIHNEA TRUSCA, DONNIE YEN Star Son Durak 3 Türü: Yabancý Sinema Saat: 01:00 Mezuniyet gecesi için düzenlenen eðlenceye katýlmak üzere lunaparka giden Wendy, hýz trenine bindikleri sýrada hayalle gerçek arasýnda korkunç bir kabus görür. Birkaç dakika içinde eðlencenin zirvesini vadeden tren, bir ölüm makinesine dönüþecektir. Trenden inmek isteyen Wendy'e arkadaþý Kevin da katýlýr. Ancak gençler arasýndaki tartýþma uzayýnca görevliler bir grubu trenden indirirler. Kendi aralarýndaki kavgaya devam eden gençler az sonra arkadaþlarýnýn ölümüne tanýk olmaktan kaçamayacaklardýr. Ancak bu hikayenin sonu deðil tam tersine baþlangýcý olacaktýr. Orjinal adý : Final Destination 3, Türü : Gerilim- Korku Yapým Yýlý :2006 Yönetmen :James Wong Oyuncular : Mary Elizabeth Winstead, Ryan Merriman, Kris Lemche, Alexz Johnson, Sam Easton DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G ÇÝN'DE KÖMÜR MADENÝNDE PATLAMA: 6 ÖLÜ Çin'in güneybatýsýndaki Sýçüan eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 6 kiþi öldü, 27 kiþi yaralandý. Þinhua ajansýnýn haberine göre, Þinþýng kömür madeninde meydana gelen patlama sýrasýnda 192 iþçinin madende bulunduðu, bunlardan 186'sýnýn kaçmayý baþarabildiði belirtildi. Yetkililer yaralanan 27 kiþinin çevredeki hastanelere gönderildiðini, olayla ilgili soruþturmanýn sürdüðünü kaydetti. ABD'DE KASIRGADA 24 ÖLÜ ABD'nin Missouri eyaletinde etkili olan kasýrga yüzünden en az 24 kiþinin öldüðü bildirildi. ABD Baþkaný Barack Obama, mesaj yayýmlayarak "içten taziyelerini" sundu, yerel yetkililer de Joplin kentini vuran kasýrga yüzünden aðýr maddi hasar meydana geldiðini aktardý. ABD'de Mayýs baþýndan bu yana kasýrgalar yüzünden 354 kiþi hayatýný kaybetti. PAKÝSTAN'DA SALDIRI: 12 ÖLÜ Pakistan'ýn Karaçi kentinde önceki gece donanma üssüne düzenlenen terörist saldýrýda 12 askerin öldüðü bildirildi. Pakistan Deniz Kuvvetleri, donanmaya düzenlenen terörist saldýrýda 12 deniz piyadesinin hayatýný kaybettiði, 4 Taliban militanýnýn da çatýþmalarda öldürüldüðünü açýkladý. Saldýrýda 15 büyük patlama meydana geldiði ve deniz kuvvetlerine ait 3 adet askeri nakliye uçaðýnýn tahrip edildiði belirtildi. Askeri üste çýkan ve saatlerce süren yangýna müdahale eden bir itfaiye eri hayatýný kaybetmiþ, bir çoðu da yaralanmýþtý. AFGANÝSTAN'DA ÝNTÝHAR SALDIRISI: 4 ÖLÜ Afganistan'ýn kuzeydoðusunda düzenlenen intihar saldýrýsýnda 4 kiþi öldü. Lahman valiliði sözcüsü, ülkenin kuzeydoðusundaki Lahman vilayetindeki bir pazaryerinde intihar eylemcisinin üzerindeki bombalarý patlatmasý sonucu 4 sivilin öldüðünü belirtti. HAMAS, OBAMA'NIN ÇAÐRISINI REDDETTÝ Hamas sözcüsü Sami El Zuhri, gazetecilere yaptýðý açýklamada, "Hamas, Amerikan yönetiminin Ýsrail iþgalini tanýma konusunda Hamas'ý ikna etme giriþimlerinde geçmiþte baþarýsýz olduðunu ve gelecekte de baþarýsýz olacaðýný düþünüyor. Amerikan yönetimi Filistin halkýnýn bir devlet kurma isteði karþýsýnda iþgale tam destek veriyor" ifadesini kullandý

15 24 Mayýs 2011 Salý TEMÝZLÝK KAMPANYASI TÜRKMENKÖY'DE BAÞLADI Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan 60 köyde sürdürülecek temizlik kampanyasý Türkmenköy'de baþladý. Baþlangýç noktasý olarak Türkmenköy'de bulunan moloz yýðýnlarýnýn olduðu bir alan seçildi ve temizlik kampanyasýnda çevre temizliðinin önemine dikkat çekildi. Etkinliðe, ellerinde çevre temizliðinin önemine SÜT GÜNÜ- Dün 21 Mayýs Süt Günü idi Gün nedeniyle tüm dünyada olduðu gibi KKTC'de de sütün önemini vurgulamak ve süt tüketimini özendirmek amacýyla çeþitli etkinlikler düzenleniyor. Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Ali Çetin Amcaoðlu da, gün dolayýsýyla düzenlediði basýn toplantýsýnda halka daha fazla süt tüketmeleri çaðrýsýnda bulundu. Bakanlýkta düzenlenen kahvaltýlý basýn toplantýsýnda konuþan dikkat çeken pankartlar taþýyan Türkmenköy Ýlkokulu öðrenci ve öðretmenleri de destek verdi. Türkmenköy'de baþlatýlan kampanyaya Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu, Merkez Kaymakamý Gürsel Selengil, Gazi Maðusa Kaymakamý Beran Bertuð, Yerel Yönetimler Müdürü Meftun Orkun, Plan Proje Dairesi Müdürü Nazmiye Çelebi, Beyarmudu Belediye Baþkaný Ýlker Edip ve bölge belediye baþkanlarý, muhtarlarý ilee çok sayýda vatandaþ katýldý. Törende konuþan Beyarmudu Belediye Baþkaný Ýlker Edip, temizlik kampanyasýna desteðinden dolayý Ýçiþleri Bakaný Nazým Çavuþoðlu'na teþekkür etti. Bakan Ali Çetin Amcaoðlu, 1956 yýlýndan bu yana 21 Mayýs'ýn çeþitli etkinliklerle Dünya Süt Günü olarak kutlandýðýna iþaret etti. Sütün KKTC için de çok önemli olduðunu ifade eden Amcaoðlu, bu nedenle süt sektörünün TC Lefkoþa Büyükelçiliði ile de istiþare edilerek Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý tarafýndan sürekli desteklendiðini söyledi. Amcaoðlu, süt üretiminin ve üretilen sütün kalitesinin artýrýlmasý için çalýþmalarýn sürdüðünü de kaydetti. EROÐLU: DÝKO'NUN ÞARTLARI DURUMU BELÝRLEYECEK Derviþ Eroðlu, Güney Kýbrýs'ta demokratik bir seçim sonucunda birinci parti çýkan DÝSÝ'yi kutlayarak "Ama bizi ilgilendiren tarafý seçim sonrasý kurulacak olan hükümetin tavrýnýn ne olacaðýdýr. Bunu bekleyip göreceðiz" dedi, DÝKO'nun aðýrlýðý ve þartlarýnýn durumu belirleyeceðini söyledi. Eroðlu dün bir kabulü sýrasýnda Güney Kýbrýs'ta yapýlan seçim sonuçlarýný deðerlendirdi. Güney'de yapýlan seçim sonuçlarýna göre "AKEL'in DÝKO'ya ihtiyacý bulunduðunu, olasý bir koalisyon hükümetinde 'güç bendedir' diyerek Hristofyas'ý daha katý bir tutum içine girmeye zorlayabilir mi diye düþündüklerini" ifade eden Cumhurbaþkaný Eroðlu, bu geliþmeleri bekleyip göreceklerini söyledi. "Demokratik bir seçim oldu. DÝSÝ Genel Baþkaný Anastasiades'i kutluyorum. AKEL güç kaybetmediðini söylüyor. Ama önemli olan hükümet oluþumu ve hükümete girecek olan DÝKO'nun ne gibi þartlar öne süreceðidir. Kendilerine 'kolay gelsin' diyorum. Ama kalýcý ve yaþayabilir bir anlaþma için devam eden müzakere sürecinde 'Hep ben alacaðým, ben isterim' gibi tutum içerisine girilirse sonuç almamýz mümkün deðildir" diyen Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, DÝKO'nun aðýrlýðýnýn ve þartlarýnýn durumu belirleyeceðini vurguladý. 15 SALDIRIYI HASÝPOÐLU DA KINADI Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu, hafta sonu Cratos Otel'de meydana gelen yangýnýn üzücü olduðunu, ayný olayda basýna yönelik hareketleri ise tasvip etmediklerini bildirdi. Hasipoðlu yazýlý açýklamasýnda, Cratos Otel'de çýkan yangýnýn kimsenin burnu kanamadan söndürülmesinin yüreklere su serptiðini belirtti. Yangýnýn, itfaiye ekiplerinin anýnda müdahalesiyle ve Güvenlik Kuvvetleri, Sivil Savunma Teþkilatý, Barýþ Kuvvetleri ile bölge halkýnýn çabalarý sonucu felakete dönüþmeden söndürülmesinin takdire þayan olduðunu kaydeden Hasipoðlu, olayý görüntülemeye çalýþan basýn mensuplarýna karþý bazý otel çalýþanlarýnýn tutum ve davranýþlarýný ise hoþ karþýlamadýklarýn ý ifade etti. BEDESTEN'DE SERGÝ Uluslararasý Kadýn Sanatçýlar Federasyonu'nun uluslararasý etkinlikleri kapsamýnda düzenlediði sergi Bedesten'de açýldý. Serginin açýlýþý 18.00'de Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu tarafýndan yapýlýrken, açýlýþa serginin onursal baþkaný 1. Cumhurbaþkaný Rauf R. Denktaþ ve Lefkoþa Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý da katýldý. Sergide Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, Ýspanya, Ýtalya, KKTC, Peru ve Türkiye'den sanatçýlarýn taþ baský, seramik, pastel, yaðlýboya, ipek baský ve çinko baský eserleri ile heykelleri yer alýyor. Sergi, Bedesten'de 3 Haziran'a kadar açýk olacak. YATIRIMCI ÝÞADAMLARI EROÐLU'NA GÝTTÝ Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Güneþ Güneþoðlu baþkanlýðýndaki Kuzey Kýbrýs Yatýrýmcý Ýþadamlarý Derneði Yönetim Kurulu'nu kabul ederek bir süre görüþtü. Dernek Baþkaný Güneþ Güneþoðlu kabulde, Temmuz 2009'dan bu yana faaliyette olan derneðin çalýþmalarý hakkýnda Eroðlu'na bilgi verdi. Derneðin ülke ekonomisine katký koymak, iþ dünyasý ve yatýrýmcýlara ýþýk tutmak amacýyla kurulduðunu anlatan Güneþ Güneþoðlu, üye sayýsýnýn yüzü aþtýðýný belirtti. NEJAT KOCAÝSMAÝL KKTC'YÝ KORUMA DERNEÐÝ BAÞKANI KKTC'yi Koruma Derneði Genel Baþkanlýðý'na Nejat Kocaismail yeniden seçildi. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, Dernek, 5. Olaðan Genel Kurulu'nu gerçekleþtirdi. Olaðan Genel Kurulda, yönetim, disiplin ve denetleme kuruluna seçilen üyelerin isimleri þöyle: "Yönetim Kurulu: Nejat Kocaismail- Genel Baþkan, Hatice Þahin- Genel Baþkan Yardýmcýsý, Seyyan Uzunoðlu- Genel Sekreter, Mehmet Öztürk- Genel Sayman, Metin Fahriooðlu- Üye, Abdullah Akar-Üye, Bekir Volkan- Üye, Salih Ersoy- Üye, Ahmet Gülay- Üye. Yedek Üyeler: Þule Ulunay, Sadi Yazýcý, Halil Þevket. Disiplin Kurulu: Mehmet Güçlü, Mustafa Alsancak, Nidai Keleþ. Denetleme Kurulu: Ali Fikri Özler, Haydar Çakko, Aynur Gökbörü." BAÞSAÐLIÐI Varoðlu ailesinin çok saygýdeðer büyüðü Ahmet Varoðlu nun ölümünü büyük üzüntü ile öðrendik. Tüm ailesinin acýsýný paylaþýr, baþsaðlýðý dileriz. BAÞSAÐLIÐI Deðerli Üyelerimiz; ESAT VAROÐLU SALÝH VAROÐLU ve KTÖS Genel Baþkaný GÜVEN VAROÐLU nun kýymetli babasý; AHMET VAROÐLU nun Vefatý camiamýzda üzüntü yaratmýþtýr. Merhuma Tanrý dan rahmet, yaslý ailesine baþsaðlýðý dileriz. KIBRIS TÜRK ÖÐRETMENLER SENDÝKASI

16 16 24 Mayýs 2011 Salý

17 24 Mayýs 2011 Salý 17

18 18 24 Mayýs 2011 Salý

19 24 Mayýs 2011 Salý 19 BBC TÜRKÇE SERVÝSÝ KAPANIYOR BBC Türkçe Servisi 72 yýldýr yaptýðý radyo yayýnlarýna 27 Mayýs'ta son veriyor. Servis, internet ve televizyon yayýnlarýna ise devam edecek. Ýngiltere genelinde hükümetin saðlýk sektöründen eðitime kadar çeþitli alanlarda ve kurumlarda yaptýðý kamu kesintileri, Ýngiliz yayýn kuruluþu BBC'ye de yansýdý. Türkçe dahil toplam 32 farklý dilde yayýn yapan BBC Dünya Servisinin bütçesi ise yaklaþýk yüzde 25 oranýnda kesintiye uðradý. Kesintiler, beþ dil servisinin kapatýlmasýna neden oldu. Bunlar arasýnda Makedonca, Arnavutça, Sýrpça, Karayipler için Ýngilizce ve Afrika için Portekizce servisleri bulunuyor. SERGÝ, KORO, DANS, TÝYATRO, MÜZÝK VE KERMES- Gazimaðusa Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yýl Sonu etkinliði baþarý ile gerçekleþti. Protokol tarafýndan açýlan sergi resim öðretmenleri eþliðinde gezildi. Aysu Uçar ve Yeliz Hoþgör isimli öðretmenlerin sunuculuðunda yapýlan gösteriler öncesinde saygý duruþunda bulunuldu ve Ýstiklal Marþýmýz okundu. Türkçe koro ve orkestra,ýngilizce koro, danslar, þarkýlar, tiyatro, taklit ve halk danslarý gösterileri öðretmenler eþliðinde sahnelendi.veliler ve diðer izleyenler gösterileri alkýþlarý ile kutladýlar. Gecede ayrýca yiyecek - içecek standlarý da vardý. ÝZLANDA YANARDAÐI KUZEY ÝNGÝLTERE'YÝ KÜLLE KAPATACAK Ýngiltere Sivil Havacýlýk Dairesi, Ýzlanda'da kül püskürtmeye baþlayan Grimsvötn Yanardaðý'nýn Ýskoçya'da yarýn sabah hava ulaþýmýný aksatmaya baþlayacaðýný bildirdi. Daire, Ýzlanda yanardaðýnýn küllerinin yarýn sabah civarýnda Ýskoçya'ya geleceðini açýkladý. Ýngiltere Sivil Havacýlýk Dairesi ve dünya yanardað bilimi uzmanlarýna göre, Ýzlanda'nýn güneydoðusunda Vatnayökül Buzulu'nun altýndaki Grimsvötn'deki hareket, geçen yýl nisandaki Eyyafyallayökül yanardað patlamasýnýn gücünde olmayacak. SATILIK ARABA 97 model C180 Mercedes otomatik vites TL. Tel: Satýlýk Türk malý arazi Ozanköy de, asfalt yolu, suyu ve elektriði olan Türk malý 1.5 dönüm arazi satýlýktýr. Tel: KIRMIZI ET KONUSUNDA YENÝ UYARI Dünya Kanser Araþtýrma Fonu (DKAF), insanlara kýrmýzý ve iþlenmiþ et tüketimini kýsýtlamalarý konusunda yeni bir uyarýda bulundu. DKAF, 2007'de yayýnladýðý bir raporda, eti farklý kanser türleri için risk faktörü olarak ortaya koymuþtu. 2007'deki raporda analiz edilen 14 araþtýrmaya eklenen 10 yeni araþtýrmanýn bulgularýnýn, gerek kýrmýzý et gerekse salam, sosis gibi iþlenmiþ etlerin baðýrsak kanseri riskini artýrdýðýný teyit ettiði kaydedildi. DKAF'ýn raporunda, insanlara kýrmýzý et tüketimini haftada 500 gramla (piþmiþ aðýrlýk) sýnýrlamalarý gerektiði, bu miktarýn 5-6 orta porsiyona eþit olduðu belirtilirken, iþlenmiþ et ürünlerinden ise kaçýnmalarý çaðrýsýnda bulunuldu. 850 sayfalýk raporda, insanlar daha az yerler ve lifli gýdalarý daha çok tüketirlerse, daha az alkol alýr, saðlýklý bir kiloya sahip olur ve aktivitelerini korurlarsa, sadece Ýngiltere'de yýlda 17 bin vakanýn önlenebileceði belirtildi. DKAF'tan Prof. Alan Jackson, "Et konusunda raporumuzdaki açýk mesaj þudur; kýrmýzý ve iþlenmiþ et baðýrsak kanseri riskini artýrýr ve bu riski azaltmak isteyenler yedikleri et miktarýný düþürmelidirler" dedi. SATILIK OTEL PROJESÝ -Mimari, statik, elektrik projeleri vizelenmiþ -Kumarhane izni hakký kazanmýþ proje satýlýk veya ortak aranýyor KAYIP KÖPEK Bir gözü arýzalý Rotweiller cinsi 4 yaþýnda köpek Kýzýlbaþ bölgesinde kaybolmuþtur SATILIK TARLA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: Toplantýlara, evlere istek üzerine þeftali kebabý hazýrlanýr. Tel: (Zekai nin Yeri) Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. DÝZGÝ, DÝZAYN, CÝLT ve YALDIZ BASKI yapýlýr. Tel: MELÝ EMLAK Lefkoþa terminal yanýnda Türk malý 2+1 apartman dairesi Stg. Hamitköy'de 0 Türk malý 1+1 veya 2+1 daireler Hamitköy'de Türk malý 1 evlek 1600 ayakkare arsa Stg. Boðaz da Türk malý müstakil, 175 metrekare havuzlu villa stg Yenikent'te ikiz villa Stg OTOBÜS TURU Mavi Köþk ü ziyaret... Yeþilýrmak çilek bahçeleri... Çakistez Restorant ta yemek... Tarih: 29 Mayýs 2011 Pazar Hareket Saati: Müracaat: SATILIK DAÝRE Lefkoþa Bedrettin Demirel Caddesi, Gültekin Þengör Sk. Arabacýoðlu Apt., Kat 5, daire 9 satýlýktýr. 40 bin Stg. Tel:

20 Potada kupa maçlarý baþlýyor Basketbolda Federasyon Kupasý, klasman liginde ilk sekiz sýrayý alan takýmlar arasýnda yapýlýyor. Bu akþam saat DAÜ-Soyer Spor ve Saat Koop-YDÜ karþý karþýya gelecek. Bayanlarda Federasyon Kupasý karþýlaþmalarý 27 Mayýs Cuma günü saat 19.30'da Atatürk Spor Salonunda Çetinkaya - Koop arasýnda oynanacak ve maçýn galibi, 30 Mayýs Pazartesi günü saat 18:30'da YDÜ ile final maçýna çýkacak. Narin Ýyici anýsýna futbol turnuvasý düzenlendi Þampiyon Haspolat Ýlkokulu Turnuvada ilk üçe giren takýmlarýn kupalarý, Narin Ýyici'nin ailesi ve okul öðretmenleri tarafýndan verildi Þampiyonlar geliyor n Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi nde play-off maçlarýnýn 1 inci etap karþýlaþmalarý ülkemizde oynanacak... n Champions Cup 2011 Kupasý sahibi Galatasaray dün adaya gelip kampa girerken, Andre Verhaugen Cup 2011 Þampiyonu Beþiktaþ ve Ýzmir Büyükþehir Belediyesi nin bugün gelmesi bekleniyor... Temsilcimiz KKTCELL takýmý ilk maçýný Galatasaray la oynayacak... Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi nde play off 1 inci etap maçlarý, Mayýs tarihleri arasýnda ülkemizde oynanacak. Champions Cup 2011 Kupasý sahibi Galatasaray dün adaya gelip kampa girerken, Andre Verhaugen Cup 2011 Þampiyonu Beþiktaþ ve Ýzmir Büyükþehir Belediyesi nin bugün gelmesi bekleniyor. Lefkoþa Atatürk Spor Salonu nda oynanacak karþýlaþmalarda Süper Lig de normal sezonu ilk 4 sýrada tamamlayan Galatasaray, Beþiktaþ, Ýzmir Büyükþehir Belediye ve KKTCELL play off larda lig usulüne göre karþý karþýya gelecek. 2 nci etap müsabakalarý ise Ýstanbul da gerçekleþtirilecek ve maçlar sonunda en yüksek puana sahip takým þampiyon olacak. 1 inci etap karþýlaþmalarýnýn programý þöyle: 27 Mayýs Cuma KKTCELL-Galatasaray Ýzmir Büyükþehir Belediye-Beþiktaþ 28 Mayýs Cumartesi Ýzmir Büyükþehir Belediye-Galatasaray Beþiktaþ-KKTCELL 29 Mayýs Pazar Ýzmir Büyükþehir Belediye-KKTCELL Beþiktaþ-Galatasaray Masa Teniscilerimiz Türkiye den döndü Ýstanbul da Mayýs 2011 tarihleri arasýnda yapýlan Türkiye Kupasý Masa Tenisi Þampiyonasý na katýlan Masa Tenisi Federasyonu büyükler kafilesi ve LAÜ masa tenisi büyük erkek takýmý dün adaya döndü.takýmlarda Masa Tenisi kafilesi bayan ve erkek takýmlarý grubunda yaptýðý iki karþýlaþmayý da kaybederek ilk 24 takým içinde kalýrken, LAÜ grubundan ikinci takým olarak çýkarak ilk 16 takým arasýna girdi. Yusuf Karayusufoðlu (Baþkan), Pýrlanta Karayusufoðlu (Yönertici), Levent Menteþ Baytaroðlu (Antrenör), Hüseyin S.Bardak (Antrenör), Eser Erenler, Bekir Bekiroðullarý, Hasan Bekiroðullarý, Menteþ Zaifoðlu, Elif Töre, Kezban Yayman, Meliz Özatlý dan oluþan Masa Tenisi Federasyonu kafilesinin takým maçlarý þöyle. Bayanlarda KKTC-Ýstanbul Büyükþehir:0-3 KKTC-Kýrþehir Belediyesi:1-3 Erkeklerde KKTC-Beþiktaþ:0-3 KKTC-Ankara Büyük Þehir:0-3 Çift Bayanlarda: Elif Töre /Kezban Yayman Türkiye 9.su Çift Erkeklerde: Sunay Atakan(LAÜ)/Ýbrahim Pekdoðan (GAÜ)Türkiye 9.su Tek Erkeklerde: Eser Erenler: Türkiye 9.su oldu. Uzun süre kanser tedavisi gördükten sonra geçtiðimiz ay hayata gözlerini yuman 12 yaþýndaki Narin Ýyici anýsýna düzenlenen, "1'inci Narin Ýyici Aný Futbol Turnuvasý" dün Cihangir Futbol Sahasý'nda gerçekleþtirildi. Turnuvaya Deðirmenlik Ýlkokulu, Þht. Mehmet Eray Ýlkokulu, Serdarlý Ýlkokulu, Düzova-Cihangir Ýlkokulu, Haspolat Ýlkokulu, Dilekkaya Ýlkokulu ve Hamitköy Ýlkokulu olmak üzere toplam yedi ilkokul katýlýken, Þht. Ertuðrul Ýlkokulu ise son anda turnuvaya katýlmaktan vazgeçti. Açýlýþ konulmasýný yapan Soydan Sakallý ülkemizde kanser ve trafik kazalarýnýn toplumu tüketen iki büyük tehlike olduðuna dikkat çekerek, "Genç yaþta aramýzdan ayrýlan Narin Ýyici'nin ailesine sabýr diliyoruz" dedi ve düzenlenen turnuvanýn önümüzdeki yýllarda da devam edeceðini belirtti. Konuþmanýn ardýndan bir dakikalýk saygý duruþu gerçekleþtirildi. Turnuvaya Narin Ýyici'nin ailesi, öðretmenler ve öðrencilerin yanýsýra Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý Müdürü Sevgi Deðgin ve Ýlköðretim Dairesi Müdürü Bumin Paþa da katýldý. Turnuvanýn ilkokullar arasýnda gerçekleþmesi ve özellikle sýcak hava nedeniyle maçlar onar dakikalýk olmak üzere toplam yirmiþer dakika oynanýrken, maçlarýn hakemliðini Recep Hazar, Hasan Bulut ve Nazým Ünsal yaptýlar. HASPOLAT ÝLKOKULU ÞAMPÝYON Oynanan maçlar sonucunda, Þht. Mehmet Eray Ýlkokulu, Düzova-Cihangir Ýlkokulu, Deðirmenlik Ýlkokulu ve Haspolat Ýlkokulu son dörde kalmayý baþaran takýmlar oldu. Turnuvanýn üçüncüsünün belirleneceði maç, Düzova-Cihangir Ýlkokulu ile Deðirmenlik Ýlkokulu arasýnda oynandý. Maç sonucunda Düzova- Cihangir Ýlkokulu rakibini 2-0 yenmeyi baþararak, turnuva üçüncü oldu. Öte yandan Þht Mehmet Eray Ýlkokulu ve Haspolat Ýlkokulu arasýnda oynanan final karþýlaþmasý 0-0 sona erdi. Penaltý atýþlarý sonucunda Haspolat Ýlkokulu, Þht. Mehmet Eray Ýlkokulu'nu 1-0 yenmeyi baþararak, turnuvanýn þampiyonu oldu. GOL KRALI VE EN ÝYÝ KALECÝ ÖDÜLÜ DE VERÝLDÝ Turnuvada ilk üçe giren takýmlarýn kupalarý, Narin Ýyici'nin ailesi ve okul öðretmenleri tarafýndan takým kaptanlarýna verildi. Maçýn hakemliðini üstlenen üç hakeme de günün anýsýna birer madalya takýldý. Bununla birlikte düzenlenen turnuva sonucunda Haspolat Ýlkokulu'ndan Uður Çamlýca en iyi kaleci ödülünü alýrken, maçýn gol kralý ödülüne ise Þht. Mehmet Eray Ýlkokulu öðrencilerinden Onur Alp layýk görüldü. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3440 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEREYE KOÞUYOR BU

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3440 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEREYE KOÞUYOR BU Cratos'taki yangýný izleyip haber yapmak çok pahalýya patlamýþ gazetecilerimize Dua edin, gece kulübünde yangýn çýkmasýn bir de Daha fenasýný da yaparlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2011 Pazartesi

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mayýs 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3439 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mayýs 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3439 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Elvan Levent Güneyde daimi ikamet eden Kýbrýslý Türkleri kuzeydeki seçmen kütüklerinden sileceklermiþ. Yetmez! Kýbrýs kimliði ve pasaportu olan doksan bin vatandaþýmýzýn kaydýný da silin, olsun bitsin! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Haziran 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3451 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BANDABULÝYA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Haziran 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3451 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BANDABULÝYA. Hükümet KKTC deki kaçaklara af çýkarmak için acele ediyormuþ... Neden bilir misiniz? Talimat öyle... Türkiye deki seçimlere yetiþip Erdoðan için oy kullanacaklar!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Haziran

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Ekim 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3212 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SORUMLU KALMADI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Ekim 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3212 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SORUMLU KALMADI. Cemil Bey soruyor: Buranýn nüfusu 250 bin mi, 270 bin mi, 300 bin mi, açýk artýrmaya çýkmýþ gibi 1 milyon mu? Ýlahi Cemil efendi, biz biliriz bizimkini. Sizinkini de siz söylesenize... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

AKLIMA TAKILANLAR... ATILIM. Niyazi Ökten

AKLIMA TAKILANLAR... ATILIM. Niyazi Ökten Marþ dinlemek iyi gelmiþ Denktaþ'a... Kendisine 'Dað baþýný duman almýþ' marþý dinletilince tepki vermeye baþlamýþ... Bir de Ýstiklal Marþý'ný çalarlarsa, ayaða da kalkar mutlaka! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Mayýs 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3784 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AYIP ARTIK... SEKÝZ YILDA NE DEÐÝÞTÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Mayýs 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3784 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AYIP ARTIK... SEKÝZ YILDA NE DEÐÝÞTÝ Elektrik çalýþanlarýna verdiði sözü tutmayan Ýrsen Küçük, belediye çalýþanlarýna verdiði sözü de tutmadý. 63 gündür ödenmeyen belediye iþçilerinin zincirlerinden baþka kaybedecek nesi kaldý? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı