Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda"

Transkript

1 "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para Cezalarý (ÝPC) Fonu kullanýlarak hizmetlerin sunulduðunu açýkladý. Ýþ ve meslek danýþmanlýðý hizmeti mesleki eðitim kurslarý ve rehabilitasyon imkaný mesleki deneyim için Ýþbaþý Eðitim Programý Giriþimcilik eðitimi sonrasý kendi iþini kurma hibe desteði Korumalý iþyeri hibe desteði iþe ve iþyerine uyum proje desteði iþe yerleþtirme hizmeti engelliler doðuþtan veya sonradan bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini en az % 40 oranýnda kaybettiklerine iliþkin olarak "engelli saðlýk kurulu raporu" ile durumlarýný belgelendirmeleri ve internet üzerinden veya Ýl Müdürlüklerine veya Hizmet Merkezlerin gelerek kayýt olmalarý gerektiðini... 3 DE Zafer Eyvaz Erdem Çenesiz, "Finans Cafe"ye konuk oldu 12 ÞUBAT 2015 PERÞEMBE 40 KURUÞ ECE Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz, Cnbc-e kanalýnda yayýnlanan Melda Yücel'in sunduðu "Finans Cafe" programýna katýlarak, dünya markasý Ideal Standard ile gerçekleþtirdikleri ortaklýðý anlattý. 68 yýl önce Çorum'da küçük bir atölyeyle temelleri atýlan yapý sektörünün lider markasý ECE Holding ile 200 yýllýk köklü bir geçmiþe sahip... 3 DE MHP teþkilatlarýndan Bahçeli'ye ziyaret Kongreler sonucunda oluþan MHP Ýl ve Merkez Ýlçe teþkilatlarý MHP Genel Merkezine giderek Genel Baþkan Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiler. 10 DA Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "Toplu sözleþme seçimden önce imzalanmalý" Ülker Mavral Bulut Ankara'dan aday adayý olacak Çorum AK Parti'den bir dönem milletvekili bir dönem ise belediye baþkan adayý olan Yeminli Mali Müþavir Ülker Mavral Bulut, 7 Haziran'da yapýlacak olan milletvekili seçimlerinde bu sefer þansýný Ankara'da deneyecek. Ülker Mavral Bulut, gazetemizi ziyaret ederek aday adaylýðý hakkýnda bilgi verdi. Baðýmsýz Büro-Sen Çorum Ýl Temsilcisi Musa Topbaþ, sendika olarak aðustos ayýnda imzalanmasý planlanan yýllarýný kapsayacak memurlarýn toplu sözleþmesinin 7 Haziran'da yapýlacak seçimlerin öncesine çekilmesini istediklerini söyledi. Sendika olarak diðer memur konfederasyonlarýna da çaðrýda bulunduklarýný belirten Topbaþ, "Eðer hükümeti seçimlerden önce masaya oturmaya ikna edersek masadan daha fazla kazanýmla ayrýlýrýz. 4 DE Oktay Usta'dan Sümer Tilmaç'a leblebi sipariþi Samanyolu Televizyonu'nun sevilen yemek programý Yeþil Elma'nýn önceki gün yayýnlanan bölümünde Çorum konuþuldu.program yapýmcýsý ve sunucusu Oktay Usta, programýnda yine ünlü isimleri konuk etti. Salý günü yayýnlanan programýn konuklarý televizyon ve tiyatro dünyasýnýn ünlü isimleri... Ahmet Saatçi 4 DE 4 DE Musa Topbaþ Emniyet Genel Müdürlüðü yatýrým programý detaylarý belli oldu. Çorum Polis Okulu, Uðurludað ve Dodurga Ýlçe Emniyet Amirlikleri Hizmet Binalarý, Polis Merkezi Amirlikleri ve Polis Lojmanlarý yatýrým programýna girdi.konuya iliþkin açýklamada bulunan Çorum Çorum MÜSÝAD, Rumi Bekiroðlu'nu kutladý MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Ahmet Köksal ve yönetim kurulu üyeleri AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nu ziyaret ederek tebriklerini ilettiler. Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ziyarette yaptýðý konuþmada, 2013 yýlýnda kurulan MÜSÝAD Çorum Þubesinin kentte iyi bir ivme kazandýðýný bu ivmenin Ahmet Köksal baþkanlýðýnda ve yönetim kurulu ile devam edeceðini söyledi. Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Yaklaþýk bir ay önce Emniyet Genel Müdürümüz Celalettin Lekesiz'e yapmýþ olduðumuz ziyaretimizde, Çorum'da devam eden yatýrýmlarý deðerlendirmiþ... 3 DE Ömer Arslan 5 DE Kapalý köy yolu yok Çorum'da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle kapalý köy yolunun bulunmadýðý bildirildi. Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan konu hakkýnda açýklamada Ýl genelinde yaþanan kar yaðýþý... yaptýðý 3 DE Siyer-i Nebi yarýþmasý birincisi Umre'ye gitti 2 DE TOKÝ konutlarý için Bayat'ta yer belirlenecek 2 DE

2 HABER 2 Siyer-i Nebi yarýþmasý birincisi Umre'ye gitti EKOL SPOR SALONU na Bayan Antrenör Aranýyor Fitness plates ve aerobik konularýnda tecrübeli Bayan antrenör aranýyor müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur ADRES: YAVRUTURNA MAH. GAZÝPAÞA SOK. NO:66 ÇORUM Çorum (0364) Anadolu Gençlik Derneði genel merkezi tarafýndan Türkiye geneli 'Liseli Gençler Efendimizin Ýzinde' sloganýyla organize edilen yarýþmada birinci olan ve umre hediyesi kazanan Ýskilip Anadolu Öðretmen Lisesi öðrencisi Yasin Gaip umre yolculuðuna çýktý. TOKÝ konutlarý için Bayat'ta yer belirlenecek Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü ve AK Parti Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ederek, çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdiler. Ünlü ziyarette yaptýðý konuþmada, "Ýlçemizde TOKÝ destekleriniz sonucu belli bir aþamaya geldi. Belediye Meclisi olarak yer belirleme çalýþmasý içerisindeyiz. Çalýþmalarýmýzý tamamladýktan sonra TOKÝ ile yeniden görüþeceðiz. Sosyal Güvenlik Merkezi Binasý ve 89 afet konutlarýnýn yer teslimi yapýldý. Temellerini atmaya hazýrýz. Sayenizde hayallerimiz gerçekleþiyor. Teþekkür ederiz. Geçtiðimiz hafta Milletvekillerimizle ilçemize ziyaret ederek çalýþmalarýmýzý anlatma imkaný saðladýðýnýz için de ayrýca teþekkür ederiz" dedi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu da hemen hemen bütün ilçelerimizde olduðu gibi Bayat ilçesinin de bütün ihtiyaçlarý ya tamamlanmýþ, ya yapým, ya ihale ya da proje aþamasýnda olduðunu ifade ederek, "Daha neler yapýlabilir, ne gibi projeler üretilebilir aþamasýna geldik. Hem teþkilatýmýz hem de belediyelerimiz olarak yeni projeler üretmeniz ve bize düþen konularda gereken desteði her zaman saðlayacaðýz" þeklinde kaydetti. Aþdaðul Belediyesinin, Uslu'dan destek talebi Ýmsâk : 05:05 Güneþ : 06:32 Öðle : 12:01 Ýkindi : 14:50 Akþam : 17:19 Yatsý : 18:39 Bilinmeyene yürümek garipti Hayat belki de Bilinmeyene yürümekten ibaretti Bir sonraki Atýlýp atýlamayacaðý bilinmeyen bir adýmýn Götürüp götüremeyeceði bilinmeyen bir yolun Sonundaki bilinmeyenlerden oluþuyordu herþey Ve hiçbirþeyi önceden bilmek mümkün deðildi Aslýnda yürütülmekti sonunu bilmeden yürümek cesur atýlmalýydý adýmlar korkuyla umut arasýnda Güneþ açar ya da yaðmur yaðardý. Deprem ne zaman nereyi yýkar belli olmazdý En iyisi hazýrlýklý olmaktý herþeye Umudu ve korkuyu elden býrakmadan... Kimin ne zaman, nerede, ne kadar olacaðý belli olmadan. Önemli olan bir yerlerde olduðumuz sürece oranýn hakkýný vermek ve geride birþeyler býrakmaktý. Bir iþ, bir eser ya da bir iyilik, Belki de kýyamet son iyilik yapýldýktan sonra kopacaktý. Uður Arslan AJANDA Kahramanmaraþ'ýn kurtuluþu (1920) - Mahmûd Sâmi Ramazanoðlu Hocanýn Vefâtý (1984) Yumuþaklýk, öfke ateþini söndürür. Hiddet ise, öfke ateþini körükler. Hazret-i Ali Radýyallahü anh Günün Þiiri Korkuyla Umut Arasý HAVA DURUMU SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Aþdaðul Belediye Baþkaný Dursun Uzunca, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ederek, beldenin ihtiyaç ve taleplerini iletti. Baþkan Uzunca ziyarette yaptýðý konuþmada, "Beldemizde düzenli olarak çöp toplama çalýþmasý yapamýyoruz. 75 adet çöp konteynýrý temin ettik. Ancak konteynýrlarýn toplanmasý için çöp toplama aracýna ihtiyacýmýz var. Ayrýca belediyemizin geçmiþten gelen TEDAÞ'a elektrik borcu var. Yasal faizi ile birlikte 500 Bin TL'nin üzerinde. Günden güne de artýyor. Bu konularda Yýl: 10 Sayý: ÞUBAT PERÞEMBE 2015 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : desteklerinizi bekliyorum" dedi. Uslu ise "Çöp kamyonu ihtiyacýyla ilgili, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýmýzýn çevre destekleri kapsamýnda il özel idaremize yönelik bir araç desteði çalýþmamýz var. Ýhtiyacý olan belediyelerimize yardýmcý olmaya çalýþacaðýz" þeklinde kaydetti. Aþdaðul Belediyesinin elektrik borcunun yapýlandýrýlmasý ve çözüm yollarý konusunda TEDAÞ Genel Müdürü Mükremin Çepni ile görüþen Uslu, Ýller Bankasý kanalýyla borcun 10 yýl vadeli olarak çalýþma yapýlmasý ile çözüme kavuþabileceðini söyledi. Uslu, Ýller Bankasý kredisi konusunda da gereken desteði saðlayacaklarýný belirtti. Yapýlan görüþmenin ardýndan Aþdaðul Belediye Baþkaný Dursun Uzunca ve Uslu'nun Danýþmaný Orhan Özdemir, TEDAÞ Genel Müdürü Mükremin Çepni ile Mali Ýþler ve Finans Yönetimi Daire Baþkaný Sabri Þimþek'i makamýnda ziyaret ederek, elektrik borcu ile ilgili gerekli ön görüþmeleri yaptýlar. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,4190 2,4196 EUR 2,7379 2,7383 STERLiN 3,6354 3,6377 JPY YENi 2,0566 2,0573 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para Cezalarý (ÝPC) Fonu kullanýlarak hizmetlerin sunulduðunu açýkladý. Ýþ ve meslek danýþmanlýðý hizmeti mesleki eðitim kurslarý ve rehabilitasyon imkaný mesleki deneyim için Ýþbaþý Eðitim Programý Giriþimcilik eðitimi sonrasý kendi iþini kurma hibe desteði Korumalý iþyeri hibe desteði iþe ve iþyerine uyum proje desteði iþe yerleþtirme hizmeti engelliler doðuþtan veya sonradan bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini en az % 40 oranýnda kaybettiklerine iliþkin olarak "engelli saðlýk kurulu raporu" ile durumlarýný belgelendirmeleri ve internet üzerinden veya Ýl Müdürlüklerine veya Hizmet Merkezlerin gelerek kayýt olmalarý gerektiðini ifade eden Eyvaz, "Raporunu onaylatmayan engellilere normal statüde hizmet sunulmaktadýr. Raporlarýnda herhangi bir iþte çalýþamaz bilgisi olanlarýn engelli kaydý alýnmayacaktýr. Raporu süreli olanlarda bu süreye göre iþlem yapýlmaktadýr Sayýlý Ýþ Kanunun 30. maddesi gereði 50 ve üzerinde çalýþaný olan özel sektör iþyerleri toplam çalýþan sayýsýnýn %3'ü ve kamu kurumlarý ise % 4'ü kadar engelli personel istihdam etmek zorundadýr. Engelli çalýþtýrma maliyeti TL, Engelli çalýþtýrmama maliyeti ise TL'dir. Kurumumuz tarafýndan yürütülen çalýþmalarla her yýl ortalama 30 bin engellinin özel sektörde ve kamuda istihdamý saðlanmaktadýr yýllarý arasýnda 1825'i erkek, 226' sý kadýn olmak üzere toplamda 2045 engellinin istihdamý saðlanmýþtýr. Gerek ayný il sýnýrlarý içinde elli ve üzerinde sigortalý çalýþtýran iþverenlerden kontenjan dâhilinde veya kontenjan fazlasý engelli sigortalý çalýþtýran iþverenlerin, gerekse engelli çalýþtýrmakla yükümlü olmadýklarý halde engelli çalýþtýran iþverenlerin, çalýþtýrdýklarý her bir engelli sigortalýnýn prime esas kazanç alt sýnýrý üzerinden hesaplanan sigorta primine ait iþveren hissesinin tamamý, Hazinece karþýlanmaktadýr. Dolayýsýyla engelli teþvikinden yararlanýlmasý sýrasýnda kapsama giren sigortalýlarýn tamamý, kanun numarasý seçilerek düzenlenecek aylýk prim ve hizmet belgeleri (APHB) ile bildirilecektir.ýþkur tarafýndan düzenlenen kurs ve programlarda kursun/programýn niteliðine ve kursiyer sayýsýna göre istihdam edilebilirliði güç olan engelli bireylere öncelik verilmektedir. Bu kapsamda Özel Politika ve Uygulamalarýn Geliþtirilmesine Ýliþkin Genelge ile engelliler ve ailelerine yönelik proje bazlýkurs düzenlenebilmektedir. Bu kapsamda illere tahsis edilen özel bütçeler kullanýlarak özellikle engellilerin ve ailelerinin gelir getirici ve istihdam olmalarýný saðlayýcý mesleklerde kurslara katýlmasý saðlanmaktadýr. Engelli ve eski hükümlü çalýþtýrmayan iþverenlerden veya iþveren vekillerinden 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayýlý Ýþ Kanunu'nun 101. maddesi uyarýnca tahsil edilen idari para cezalarýnýn kullanýmý hakkýnda karar vermeye yetkili Komisyonun kuruluþu ile çalýþmasýna ve hazýrlanacak projelere iliþkin usul ve esaslar, "Engelli ve Eski Hükümlü Çalýþtýrmayan Ýþverenlerden Tahsil Edilen Ýdari Para Cezalarýný Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik", 09/01/2014 tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanmýþtýr.ayrýca Yönetmeliðin uygulanmasýnda ortaya çýkabilecek tereddütlere ve hazýrlanacak projelere iliþkin olarak açýklamalar yapmak amacý ile "Engelli ve Eski Hükümlü Çalýþtýrmayan Ýþverenlerden Tahsil Edilen Ýdari Para Cezalarýný Kullanmaya Yetkili Komisyonun Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda Genelge ile belirlenmiþtir" dedi. Çorum MÜSÝAD, Rumi Bekiroðlu'nu kutladý MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Ahmet Köksal ve yönetim kurulu üyeleri AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nu ziyaret ederek tebriklerini ilettiler. Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ziyarette yaptýðý konuþmada, 2013 yýlýnda kurulan MÜSÝAD Çorum Þubesinin kentte iyi bir ivme kazandýðýný bu ivmenin Ahmet Köksal baþkanlýðýnda ve yönetim kurulu ile devam edeceðini söyledi.bekiroðlu, özü itibariyle yine gönülden birlikte olduklarýný belirterek ziyaretten teþekkür etti. Haber Kapalý köy yolu yok Çorum'da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle kapalý köy yolunun bulunmadýðý bildirildi. Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan konu hakkýnda yaptýðý açýklamada Ýl genelinde yaþanan kar yaðýþý nedeniyle saat itibariyleyolu kapalý köy bulunmadýðýný dile getirerek, "622 köye ulaþýmý saðlayan 4 bin 354 km yol açma çalýþmasý yapýlmýþtýr. Karlý yol açma mücadelesinde 27 greyder, 4 kar býçaklý kamyon ve 3 kepçe görev yapmýþtýr. Diyaliz, doðum, cenaze ve öðrenci servislerinden yolda maðdur olan 100 acil çaðrýya müdahale edilmiþtir" dedi. Erdem Çenesiz, "Finans Cafe"ye konuk oldu Genç MÜSÝAD'tan Uslu'ya teþekkür ECE Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz, Cnbc-e kanalýnda yayýnlanan Melda Yücel'in sunduðu "Finans Cafe" programýna katýlarak, dünya markasý Ideal Standard ile gerçekleþtirdikleri ortaklýðý anlattý. 68 yýl önce Çorum'da küçük bir atölyeyle temelleri atýlan yapý sektörünün lider markasý ECE Holding ile 200 yýllýk köklü bir geçmiþe sahip dünyanýn lider banyo ürünleri firmasý Ideal Standard International, geçen hafta imzaladýklarý ortaklýk ile yapý sektöründeki birleþmelere bir yenisini daha eklediler. Canlý yayýn konuðu olduðu "Finans Cafe" programýnda Ideal Standard ile var olan iþ birlikteliklerini bir adým daha ileriye taþýdýklarýný ve bundan son derece mutluluk ve gurur duyduklarýný anlatan Erdem Çenesiz, yeni yapýda bundan böyle Ideal Standard Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný ve CEO görevini de yürüteceðini belirtti. Erdem Çenesiz, "Yaptýðýmýz ortaklýk ile 3 ve 5 yýllýk kýsa ve uzun vadeli planlar hazýrladýk. 5 yýl sonrasý için 75 milyon TL ciro hedefi kondu, ancak ben bu þirketin CEO'su olarak 100 milyon TL ciroya 5. yýlda ulaþacaðýmýza inanýyorum. Böylelikle Türkiye'deki iddiamýzý net olarak ortaya koyuyoruz" dedi. Ideal Standard'ýn dünyada liderlik ettiði inovasyon odaklý ürünlerini Türk tüketicileri ile buluþturacaklarýný söyleyen Erdem Çenesiz, "Yapý sektörü Türkiye pazarýnda gelecek vaad ediyor. Bu yüzden Türkiye'de, Ar-Ge ve yeni teknolojilere ait yatýrýmlarý da ilk biz yapalým istiyorum. Bu sebeple de gerçekleþtirdiðimiz ortaklýðý sektör adýna da çok önemsiyorum" diye konuþtu yýlýný da deðerlendiren Erdem Çenesiz, "Geçen seneye göre rakamlarda cüzi bir artýþ söz konusu ancak gerileme yok yani stabil bir durumdan bahsedebiliriz. Bu sene inþaat sektöründe iç pazar talebinin ikinci çeyrekten itibaren yükseleceðini öngörüyoruz. Ertelenmiþ talep var, stoklarda son çeyrekte azalmalar oldu bu durum orta vadede sektörümüze olumlu geri dönecek. Yenileme pazarýnda da daralma söz konusu. Çünkü kentsel dönüþümü bekleyen kiþiler banyolarýný yenilemekten vazgeçti. Ancak yenileme süresi 15 yýl iken giderek düþüyor ve önümüzdeki yýl 5-6 yýla kadar inecek. Dolarýn artýþý ile Mart ayýndan sonra bizim sektörümüzde de piyasanýn kabul edebileceði oranda bir artýþ bizleri bekliyor" þeklinde kaydetti. Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði'nin gençlik kuruluþu olan Çorum Genç MÜSÝAD Baþkaný Alper Týðlý, Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Küçükaltan ve Yusuf Kürkçü Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ettiler. Týðlý ziyarette yaptýðý konuþmada, "Kongremize katýlarak ve sonrasýnda da bizleri ziyaret ederek onurlandýrdýðýnýz için teþekkür ederiz.çorum ilimizin manevi deðerlerine önem veren, dinamik, giriþimcilik ruhuna sahip ve ekip ruhunu benimseyen genç iþ adamlarý olarak ilimize katký saðlayacak baþarýlý iþlere imza atacaðýmýza inanýyoruz. Marka ve kurumsallaþmaya yönelik çalýþmalarýmýzý arkadaþlarýmýzla paylaþýyor ve yönlendiriyoruz. Çalýþmalarýmýzla ülkemizin 2023 vizyonunda Çorum sanayisinin lokomotif iller arasýnda yer almasýný hedeflemekteyiz" dedi. Salim Uslu ise "Çorum'da ortak kanaat ortak beklenti "Çorum büyük kent olsun" söylemi her zaman gündemde yer almaktadýr. Ancak düþünce ve kültürel olarak kendi yapýmýzý, anlayýþýmýzý gözden geçirmemiz gerekiyor. Burada eðitimin, insan yetiþtirmenin önemi ortaya çýkýyor. Bu doðrultuda sizlerde kuruluþ, amaç ve gayeleriniz içerisinde iþ hayatýný bilen, iþ hayatýnda baþarýlý olmuþ kiþileri konuk edip üyelerinize bilgi paylaþýmý saðlayýnýz. Bu alanda birikimleri olan örneðin; deðerli hocamýz Prof. Dr. Vedat Bilgin'in " Türkiye'de Deðiþimin Dinamikleri", Ortaklýk üzerine çok önemli tespitlerde bulunan Dünya Gazetesi yazarlarýndan Rüþtü Bozkurt'un "Eltiler Kavgasý" üzerine yazdýðý yazýlarýný okumanýzý tavsiye ediyorum" þeklinde kaydetti. Zabýta, dilencilere göz açtýrmýyor Çorum Belediyesi, insanlarýn manevi duygularýný istismar ederek kazanç elde etmeye çalýþan dilencilere göz açtýrmýyor. Özellikle çevre illerden gelen dilencilere yönelik zabýta ekiplerinin denetimleri tüm hýzýyla sürüyor. Çorum Belediyesi Zabýta Müdürü Mustafa Kanat, yaptýðý açýklamada Çorum halkýnýn sokaklarda ve cami önlerinde dilenenlere itibar etmemeleri gerektiðini söyledi. Dilencilerin özellikle çevre illerden geldiðine dikkat çeken Kanat, "Dilenciler, vatandaþlarýmýzýn temiz duygularýný istismar ediyor. Bunlar gerçek ihtiyaç sahibi deðiller. Gerçek ihtiyaç sahiplerine hem belediyemiz hem de hükümetimiz her türlü yardýmda bulunuyor. Çorum Emniyeti ile iþbirliði içerisinde yaptýðýmýz çalýþma ile dilencilere göz açtýrmýyoruz" dedi. Mustafa Kanat, Çorum halkýndan özellikle dilencilere para vermemelerini ve dilenen birilerini gördüklerinde hemen Alo 153'ü aramalarýný istedi.haber

4 HABER 4 "Toplu sözleþme seçimden önce imzalanmalý" Baðýmsýz Büro-Sen Çorum Ýl Temsilcisi Musa Topbaþ, sendika olarak aðustos ayýnda imzalanmasý planlanan yýllarýný kapsayacak memurlarýn toplu sözleþmesinin 7 Haziran'da yapýlacak seçimlerin öncesine çekilmesini istediklerini söyledi. Sendika olarak diðer memur konfederasyonlarýna da çaðrýda olarak görerek, ayaklarýna kadar gelen bu fýrsatý geri tepmemelidir" þeklinde kaydetti. -"ÝLK YIL 500 LÝRA, ÝKÝNCÝ YIL YÜZDE ZAM"- Sendika olarak bir önceki toplu sözleþmenin oluþturduðu maðduriyetin bu toplu sözleþmede giderilmesi çaðrýsýnda bulunduklarýný bulunduklarýný belirten Topbaþ, "Eðer belirten Topbaþ, "Yine ayný þekilde ilk yýl seyyanen hükümeti seçimlerden önce masaya oturmaya ikna edersek masadan daha fazla kazanýmla ikinci yýl da yüzdelik zam oraný þeklinde anlaþýlmasý halinde, ilk yýl için her bir memur maaþýna ayrýlýrýz. En azýndan geçtiðimiz toplu 500 lira, ikinci yýl ise yüzde enflasyon zammýnda sözleþmede oluþan hak kaybýnýn önüne bu toplu sözleþmede geçebiliriz. Sonraki yýllarýn muhasebesinin yapýlacaðý toplu sözleþme anlaþýlmasýnýn memurlarýn hak ettikleri maaþa biraz daha yaklaþmasý anlamýna gelecektir. Talep edilen bu artýþ toplu sözleþme masasýnýn bir masasýna üç dört ay önce oturmanýn pazarlýk pazarlýk masasý olduðunun bilinci ile ruhuna da uygun olacaðýný düþünüyoruz " dedi. düþünülmüþtür. Pazarlýk farký bile düþünülmeden sunulan tekliflerin deðerinin olmayacaðý gün gibi -"KONFEDERASYONLAR AYAÐINA ortadadýr. Unutulmamalýdýr ki memura yapýlan GELEN FIRSATI GERÝ TEPMEMELÝDÝR"- Baðýmsýz Büro-Sen Ýl Temsilcisi Musa Topbaþ yaptýðý açýklamada, memurlarýn zam; esnafa, iþçiye, emekliye ve toplum refahýna yansýyan en önemli gerçek ücrettir" ifadelerini kullandý yýllarýna iliþkin mali, sosyal ve özlük haklarýnýn Tüm memurlarýn baðlý bulunduklarý belirleneceði toplu sözleþmenin aðus- tos ayýnda imzalanmasýnýn düþünüldüðünü ifade ederek, toplu sözleþme masasýna oturma sendikalarýn kurum, ilçe ve il yöneticilerini harekete geçirmelerini beklediklerini belirten Topbaþ, "Toplu sözleþme tarihinin seçim öncesine yetkisi bulunan konfederasyonlara bu tarihi Musa Topbaþ çekilmesinde öncelikli kararlýlýk sendika üyesi seçim öncesine çekmek için giriþimde bulunmalarý memurlarýndýr. Sendikacýlýkta hareketi domino çaðrýsý yaptýklarýný söyledi. Toplu sözleþmenin 7 Haziran 2015'te yapýlacak milletvekili genel seçimlerinin öncesine çekilmesi halinde memurlarýn masada elinin çok daha kuvvetli olacaðýný belirten Topbaþ, "Eðer toplu sözleþme tarihi seçim öncesine çekilebilirse kamu çalýþanlarý daha en baþýndan masaya galip oturacaktýr. Hükümet memurlarý üzecek bir zam oraný sunamayacaðý gibi özlük haklarýna iliþkin bir çok iyileþtirmenin yapýlmasý imkaný da olacaktýr. Konfederasyonlar genel seçimleri bir fýrsat taþlarýna benzetirsek, bireyden baþlayan hareketin genel merkezde istenilen karþýlýðý bulmasý kaçýnýlmazdýr. Memurlar, masada yetki sahibi olup iki yýl boyunca yaþanan hak kaybý karþýsýnda "ilgileniyoruz" tavrýyla oyalayan ve "yetkim yok" bahanesine sýðýnýp üretici olmayan sendikacýlýk anlayýþlarýnýn tükendiðinin artýk farkýndadýr. Bugüne kadar özgüvenleri üzerine küller serpilmeye çalýþýlan tüm memur arkadaþlarýmýzýn, doðru sonuç için doðru adýmlarý atmalarýný temenni ediyoruz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Muharrem Þemsek, Bekir Çetin'i kutladý Mahir ODABAÞI IRAKLI - SURÝYELÝ BÝR AÝLEYÝ ZÝYARET-1 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Geçen hafta bir arkadaþým ziyaretime geldi. Biraz sohbet ettikten sonra gel falanýn da bir çayýný içelim deyip baþka bir arkadaþýn yanýna gittik. Sohbet esnasýnda Iraklý - Suriyeli ailelerden laf açýlýnca herkesin kendine göre bir deðerlendirmesi oldu. Doðrusu ben de farklý deðerlendirenlerdendim. Arkadaþ durumun hiç te öyle olmadýðýndan bahisle; '' benim tanýdýðým birkaç aile var. Bir evde iki üç aile yani kiþi duruyor. Ülkelerinde savaþ çýkýnca, yakýnlarý þehit olmuþ. Bunlarda can havliyle tüm birikintilerini gözyaþlarý içerisinde býrakarak çoluk çocuk sýðýnacak liman aramýþlar. Tarihte olduðu bugünde dost kardeþ diye ülkemizi tercih etmiþler. ''Biliniz ki, mallarýnýz ve çocuklarýnýz birer imtihan sebebidir. Ve büyük mükâfat Allah katýndadýr' (En-fal / 28) sýrrýnca hiçbir þey sebepsiz deðildir. Ýskilipli genç yazar Tuðba Mýhçý ''giden için mi zordur ayrýlýk yoksa geride kalanlar için mi?' der. Bu baðlamda insanýn doðduðu topraklarý, evini yurdunu terk etmesi ne kadar acýdýr. Bir tarafta açlýk sefalet diðer tarafta her an ölüm korkusuyla yaþamak öyle uzaktan görüldüðü kadar kolay deðildir. Çoðunun tüm serveti, gelirken ellerinde taþýyabildikleri bir iki poþetten ibarettir. Bunun yanýnda çoluk çocuk, yaþlý, hasta aile boyu bilmedikleri, görmedikleri farklý þehirlere doðru gitmek, orada kendilerini hangi sürprizin beklediðini bilmemek tarifi mümkün olmayan bir korku olsa gerek. Bunu ancak hem-hal olabilenler hissedebilir '' diye lisaný kibarla izah etmeye çalýþtý. Sohbet epey uzadý. Bu arada arkadaþ, 'bu akþam ben bir aileye uðrayacaðým, arzu ederseniz beraber gidelim. Bir bardak çaylarýný içelim. Kendilerine deðer verildiðini hissedip Ýnanýn çok mutlu oluyorlar 'deyince hemen 'olur' dedim. Çünkü biz millet olarak ekseriya bardaðýn boþ tarafýna bakýp hüküm vermeye çalýþan bir yapýya sahibiz. En azýndan bu vesile ile yakýndan tanýma imkâný bulurum diye düþündüm. Eskiden büyüklerimiz; ''Sakýn ne oldum deme. Ne olacaðým de. Düþmez kalkmaz bir Allah'týr. Yarýnýn neye gebe olduðu hiç belli olmaz'' diye zaman zaman nasihatler ederlerdi. Makamýmýz mevkiimiz ne olursa olsun bu ikazý hayatýmýzýn her deminde unutmamak lazýmdýr. Bu noktada örnek vermemi beklemeyiniz. Dünden bugüne çevremize bakýnca epey görürsünüz * IRAKLI - SURÝYELÝ AÝLE Gece kondu, kýrýk dökük, delme çatma evler Çatýdan yaðmur, pencereden soðuk girer Þükür kurtulduk diyecek kadar mütevazidirler MHP eski Milletvekili Muharrem Þemsek, MHP Ýl Baþkanlýðýna seçilen Av. Bekir Çetin'i ziyaret ederek yeni görevinde baþarýlar diledi.ziyarette konuþan Muharrem Þemsek, haziran ayýnda yapýlacak olan genel seçimlerin çok önemli olduðunu ifade ederek, Türkiye'nin tarihin en buhranlý döneminden geçtiðini söyledi. En büyük tehlikenin iç savaþ ve bölüme olduðunu ifade eden Þemsek, "Herkesin ülkemizin içinde bulunduðu durumu iyi tahlil etmesi lazým. Saðduyu sahiplerinin ülkemizi iç savaþa götürmekten alýkoyacaðýna inanýyorum. Ülkemizin bir bölümünde devlet otoritesi yok olmuþ durumdadýr.þehir içlerinde hendekler kazýlýyor, insanlarýn Timur Cevher'den Mecitözü'ne ziyaret AK Parti'den aday adayý olmasý beklenen Timur Cevher istiþare amaçlý ziyaretlerine devam ediyor. Bu amaçla AK Parti Mecitözü Ýlçe Teþkilatý'ný ziyaret eden Cevher'i ilçe Baþkaný Aliþan Yaþar ve yönetim kurulu üyeleri karþýladý.samimi geçen görüþmede Çorum ve Mecitözü ilçesi üzerine fikir alýþveriþinde bulunuldu. Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar Cevher'e hayýrlý olsun temennisinde bulunarak teþkilatlarýn yakýndan tanýdýðý Cevher'in hem eðitimci hemde iþ dünyasýnýn içinden birisi olarak milletvekili aday adayý olmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Timur Cevher ise gösterilen ilgiye ve güzel temennilere teþekkür ederek "AK Parti bir neslin hareketi deðil, inþallah nesillerin hareketi olacaktýr. Önümüzdeki 7 Haziran 2015 genel seçimleri Türkiye'nin büyük deðiþiminin tescillendiði, Yeni Anayasa'nýn þekillendiði bir dönemin habercisi olacaktýr" dedi. özgürlükleri kýsýtlanýyor. AK Parti bu hendekleri kapatmýyor. Mecliste yolsuzluk dosyalarýný kapatýyor. Bu bölgede AK Parti binalarý önünde kum torbalarý ve polisler tarafýndan korunuyor. Böyle bir yönetim olmaz. Ýktidar ülkeyi yönetememektedir. Ýþsizlik söylendiðinden daha yüksektir. Gerçek iþsizlik yüzde 20'lerdedir" dedi. Þemsek, sözlerini Bekir Çetin ve yönetim kurulunu tebrik ederek tamamladý. Bekir Çetin ise toplumun hem ahlaki hemde ekonomik açýdan iyi durumda olmadýðýný ifade ederek, Þemsek'e teþekkür etti. Fatih AKBAÞ Oktay Usta'dan Sümer Tilmaç'a leblebi sipariþi Samanyolu Televizyonu'nun sevilen yemek programý Yeþil Elma'nýn önceki gün yayýnlanan bölümünde Çorum konuþuldu. Program yapýmcýsý ve sunucusu Oktay Usta, programýnda yine ünlü isimleri konuk etti. Salý günü yayýnlanan programýn konuklarý televizyon ve tiyatro dünyasýnýn ünlü isimleri, Ahmet Çevik, Sinan Bengier ve Dost Elver oldu. Ahmet Çevik, programda oyunlarýyla ilgili olarak bilgiler verirken, 'Sümerce' oyunu ile 15 Þubat Pazar günü Çorumlularla buluþacaklarýný dile getirdi.bu arada, Sümer Tilmaç da programa telefonla katýldý. Oktay Usta ile Sümer Tilmaç arasýnda koyu bir yemek muhabbeti yaþanýrken Tilmaç, Pazar günü Çorum'da olacaklarýný ve leblebi isteyip istemediðini sordu. Sümer Tilmaç'ýn bu teklifine anýnda karþýlýk veren Oktay Usta, hangi çeþitlerinden getireceðini sorarken, kamera arkasýndaki çalýþanlar ise hep bir aðýzdan kendilerinin de leblebi istediklerini ilettiler. Bu teklifi geri çevirmeyen Sümer Tilmaç, 17 Þubat Salý günü katýlacaðý Yeþil Elma programýna bol miktarda leblebi getireceði sözünü verdi. Çocuklarýn kimi eþikte, kimi de beþikte Kimi ilkokul, kimi ortaokul, kimi de lisede Baþlý kalmýþ eðitimleri ülkeyi resen terk edince Biliriz ki, elden gelen öðün olmaz Olsa da vakti saatinde bulunmaz Sofra tam kurulmayýnca da göz doymaz Bazen körler saðýrlar, birbirlerini aðýrlar Emsalin emsale yaptýðý lüks ikramlar Yarýsý tabakta kalýp, yarýsý çöpü boylar Bugün Filistin, Suriye, Mýsýr ve Irak Kim bilir yarýn, kimlere kurulacak ayný tuzak Âlemi Ýslam bir olmadýkça Ortadoðu kaynayacak Bey, 'halýnýn rengi soldu, koltuðun modasý bitti Telefonum akýllý deðil diye çocuklar dert etti ' Mülteci evine misafir olunca, þikâyetler toptan bitti Allah razý olsun duyarlý olanlardan Verirken, poþete en iyisini koyanlardan Sað elle verdiðini, sol ele duyurmayanlardan (yazar: ) Ülker Mavral Bulut Ankara'dan aday adayý olacak Çorum AK Parti'den bir dönem milletvekili bir dönem ise belediye baþkan adayý olan Yeminli Mali Müþavir Ülker Mavral Bulut, 7 Haziran'da yapýlacak olan milletvekili seçimlerinde bu sefer þansýný Ankara'da deneyecek. Ülker Mavral Bulut, gazetemizi ziyaret ederek aday adaylýðý hakkýnda bilgi verdi. Bulut, milletvekili seçimlerinde Ankara'dan aday adayý olacaðýný ifade ederek ikinci tercine de yine Çorum'u yazacaðýný kaydetti. Yýlmaz Mert

5 TEK Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda HABER 5 Emniyet Genel Müdürlüðü yatýrým programý detaylarý belli oldu. Çorum Polis Okulu, Uðurludað ve Dodurga Ýlçe Emniyet Amirlikleri Hizmet Binalarý, Polis Merkezi Amirlikleri ve Polis Lojmanlarý yatýrým programýna girdi. Konuya iliþkin açýklamada bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Yaklaþýk bir ay önce Emniyet Genel Müdürümüz Celalettin Lekesiz'e yapmýþ olduðumuz ziyaretimizde, Çorum'da devam eden yatýrýmlarý deðerlendirmiþ, Polis Okulu ile ilgili sürece destek talebinde bulunmuþ ve yatýrým programýna teklif ettiðimiz yer tahsisi yapýlan, Çevik Kuvvet Þube Müdürlüðü hizmet binasý, Kapalý Spor Salonu, Uðurludað, Kargý, Mecitözü ilçe Emniyet Amirliði ve Polis Merkezi Amirlikleri ile Uðurludað Polis Lojmanlarý taleplerimizle ilgili de desteklerini talep etmiþtik. Baþarýlý hizmetlerini yakýndan tanýdýðýmýz ve takip ettiðimiz Genel Müdürümüz taleplerimizi öncelikleri dikkate alarak deðerlendireceklerini,en kýsa zamanda sonuçlandýracaklarýný ifade etmiþlerdi. Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü yeni hizmet binasý 2015 yýlý ödeneði ile tamamlanýyor. Polis Meslek Yüksek Okulu, Uðurludað ve Dodurga Ýlçe Emniyet Amirlikleri Hizmet Binalarý, Polis Merkezi Amirlikleri ve Polis Lojmanlarý yatýrým programýna alýndý. Genel Müdürümüze teþekkür ediyoruz. Hayýrlý uðurlu olsun. Polis Meslek Yüksek Okulu ile Uðurludað ilçemizin yer tahsis iþlemleri hazýr durumda. Dodurga ilçemizin ise yer tahsis süreci sonrasý çalýþmalar baþlatýlacaktýr. Diðer taleplerimizin de takibini sürdüreceðiz" dedi. "Büyük ve Güçlü Türkiye" idealine hizmet edebilecek yeterlilikte bir gençlik yetiþtirmeyi hedefleyen Türkiye Gençlik Vakfý (TÜGVA) Türkiye genelinde teþkilatlanma çalýþmalarýna hýzla devam ediyor. Kýsa adý TÜGVA olan Türkiye Gençlik Vakfý, Çorum'da teþkilatlanma çalýþmalarýna baþladý. Bu kapsamda TÜGVA Genel Merkezinde, TÜGVA Genel Baþkaný Ýsmail Emanet tarafýndan Çorum Þubesi Baþkanlýðý'na Ferudun Batan atandý. TÜGVA Çorum'da yapýlanýyor Teþkilatlanma çalýþmalarýna baþlayan Ferudun Batan'ýn Türkiye Gençlik Vakfý'nýn ilerleyen günlerde Çorum'daki yapýlanma çalýþmalarýna hýz kazandýrmasý bekleniyor. Ferudun Batan kimdir? 1985 Çorum Merkez doðumlu olan Ferudun Batan, Ýstanbul Üniversitesi Psikolojik Danýþmanlýk ve Rehberlik bölümü mezunudur. Alanýnda yüksek lisansýný tamamlayan Ferudun Batan, þu anda ticaret ile uðraþmakta. Karadeniz Ýl Genç Giriþimciler Kurul Baþkanlarý istiþare yaptý "3-6 yaþ Aile Eðitimi" kursiyerleri sertifikalarýný aldý Karadeniz Ýl Genç Giriþimciler Kurul Baþkanlarý Tanýþma ve Ýstiþare Toplantýsý, 11 ilin katýlýmýyla Samsun'da gerçekleþtirildi. Samsun TSO ev sahipliðinde gerçekleþtirilen toplantýya, Çorum'un yaný sýra Artvin, Rize, Trabzon, Kastamonu, Giresun, Ordu, Gümüþhane, Tokat ve Bartýn illerinin Genç Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi Baþkanlarý ve üyeleri katýldý. Çorum'dan TOBB Ýl Genç Giriþimciler Ýcra Komitesi Baþkaný Elvan Can Çabuk'un katýlýmýyla gerçekleþtirilen toplantýda, birlikte hareket edip, ortak proje üreterek bölge ekonomisine katký saðlanmasý yönünde karar alýndý. -GENÇ GÝRÝÞÝMCÝ SAYISI ARTIYOR- Toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Samsun TSO Ýl Genç Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi Baþkaný Ümit Bener Ayla, giriþimciliðin artýk gençlerin kariyer planlarý arasýna girmeye baþladýðýný belirterek "Türkiye'de fýrsatlarý deðerlendirmek amacýyla giriþimcilik faaliyetlerinde bulunan kiþilerin yüzdesinin, özellikle 2011 yýlýndan bu yana artýþ eðiliminde olduðunu gösteriyor. Bununla birlikte, genç giriþimcilerin sayýsýnýn da yükseldiði görülüyor. Üniversite mezunu giriþimci oranýnýn 2006 yýlýnda yüzde iken, 2013 bu rakamýn yüzde 44'e yükselmesi, gençlerin artýk giriþimciliðe daha fazla ilgi gösterdiðini ve alternatif kariyer olarak görmeye baþladýðýný gösteriyor. Türkiye'de yetiþkin nüfusun yüzde 73.95'i baþarýlý giriþimcilerin toplumda yüksek bir statüye sahip olduklarýný belirtiyor. Geliþmekte olan ekonomilerin ortalamasýnýn, yani yüzde 72.73'ünün üzerinde olan bu oran, insanlarýmýzý giriþimciliðe yönlendirmek için önemli bir motivasyon aracý olarak dikkati çekiyor. Bu amaca hizmet ederken, 'birlikten kuvvet doðar' anlayýþý ile Karadeniz kentleri olarak hep birlikte ortak hareket edeceðimize, dayanýþma içerisinde olacaðýmýza, belki de ortak projeler üreterek bölge ekonomisine katký vereceðimize inancým sonsuzdur. Önceliðimiz, bu kurul vesilesiyle pek çok giriþimciyi cesaretlendirmek, yeni fikirlerin hayata geçmesine vesile olmaktýr" dedi. Ardýndan ise, Ýl Genç Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitelerinin Baþkanlarý, yürüttükleri çalýþmalar ve projeler hakkýnda bilgi verdiler. Toplantýda ayrýca, birlikte yapýlabilecek projeler konusunda fikir alýþveriþinde bulunuldu. Toplantý sonunda birlikte hareket edip, ortak proje üreterek bölge ekonomisine katký saðlanmasý yönünde karar alýndý. Toplantýya katýlan misafirler, daha sonra Samsun TSO'nun ev sahipliðinde þehir turu yapmýþtýlar. Haber Mecitözü Belediyesi'nde toplu sözleþme sevinci Halk Eðitim Merkezi tarafýndan açýlan "3-6 yaþ Aile Eðitimi" kursu sona erdi. Sevgi Anaokulunda yapýlan kursun katýlýmcýlarý sertifikalarýný Lila Pastanelerin de düzenlenen programla aldýlar.kursun Milli Eðitim Bakanlýðý destekli olduðunu dile getiren Aile Eðitimi öðretmeni Hatice Þahin "Kursumuzun amacý anne-babalarýn anne babalýk becerilerini artýrmaktýr. Geleceðimizi oluþturacak olan çocuklarýmýzýn daha saðlýklý ve bilinçli yetiþtirilmelerinin toplumumuzu daha ileri götüreceðini ve 0-6 yaþ çocuklarýmýzýn kiþilik geliþimlerinin temelini oluþturur. Bir binanýn temeli ne kadar saðlam olursa o bina fýrtýnalarda ayakta kalýr. Çocuklarýmýzla 0-6 yaþ aralýðýnda etkin iletiþim kurup desteklersek kendine güvenen gelecek vadeden, fýrtýnalarda ayakta kalabilen bireyler yetiþtirmiþ oluruz. Bilinçli anne baba olmak saðlýklý toplum olmak demektir" dedi. Þahin, Sevgi Anaokulu'nda açacaklarý, "12-18 yaþ ergen" grubu kayýtlarý için anneleri beklediklerini ifade etti. Haber Sel kontrolü uygulama projeleri ihale edilecek Mecitözü Belediyesi ile yetkili Belediye-Ýþ Sendikasý arasýnda 2015 yýlýný kapsayan toplu iþ sözleþmesi imzalandý. Yaklaþýk 1 aydýr süren toplu iþ sözleþme müzakereleri 10 Þubat 2015 Salý günü tamamlandý ve sözleþme imzalandý. Belediye-Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Mehmet Þen konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Bu toplu iþ sözleþmesinde emeði geçen baþta belediye baþkanýmýz sayýn Ünal Yavuz olmak üzere, Muhasebe Müdürümüz Tülay Yýlmaz ve yapýlan tüm istiþare toplantýlarýmýzda bize güvenen iþçi arkadaþlarýmýza teþekkür ediyor bu toplu iþ sözleþmesinin baþta Mecitözü Belediyemize, belediyede çalýþan iþçilerimize ve sendikamýza hayýrlý olmasýný diliyor saygýlarýmý sunuyorum" dedi. Sungurlu Merkez Budaközü Deresi ile Kargý Baðyüzü, Örencik, Zeytin Dereleri Sel Kontrol Uygulama Projesi Yapýmý Hizmet alým iþi 27 Þubat'ta ihale ediliyor. Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Sungurlu Merkez Budaközü Deresi Sol Sahil Yandereleri ile Kargý Baðyüzü, Örencik, Zeytin Dereleri Sel Kontrolü Uygulama Projeleri Yapýmý Hizmet alýmý iþleri Çölleþme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüðünce 27 Þubat Cuma günü ihale ediliyor.zaman zaman aþýrý yaðýþlar sonucu sel felaketleri meydana gelmekte, sellere sebep olan derelerle ilgili de Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðýmýz aracýlýðýyla derlerin ýslahý ve sel kontrolü çalýþmalarýmýz yapýlmaktadýr. Bu konuda gelen bütün talepleri Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü dikkate alarak deðerlendirmekte ve gerekli önlemleri almaktadýr. Bu kapsamda geçtiðimiz yýl Sungurlu ilçe merkezinde yaþanan sel nedeniyle "Sungurlu Ýlçe Merkezi Dereleri Islahý Planlama ve Proje Yapýmý" 30 Aralýk 2014'de yapýldý. Süreç devam ediyor. Proje kapsamýnda deðerlendirilecek Sungurlu Merkez Budaközü Deresinin mücavir alan dýþýnda kalan Sol Sahil Yan dereleriyle ilgili de Çölleþme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüðümüz proje ihalesi yapmýþ olacaktýr. Hayýrlý olsun" dedi.

6 HABER 6 "Sendikalar ne kadar güçlü olursa Türkiye o kadar iyi kalkýnýr" Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök, Kamu Sen'e baðlý sendika baþkanlarý ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Ziyaret CHP Ýl Binasýnda gerçekleþti. Ziyarete Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök, Kamu Sen'e baðlý sendika baþkanlarý katýldý. Ziyarette konuþan Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým'a yeni görevinde ve önümüzde ki seçimler de baþarýlar diledi. Gök, "Hükümet kendilerinden olmayanlarý öcü gibi görüyor. En son okul müdürlerin hükümetin nasýl bir zihniyete sahip olduklarýný gördük. Utanmasalar okullar da ki sýnýf baþkanlarýný bile kendilerinden olsun isteyecekler. Geçmiþte ki CHP teþkilatý ile bir telefon kadar yakýndýk bir birimize sizle öyle ayný þekilde olmasýný istiyorum" dedi. CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök, Kamu Sen'e baðlý sendika baþkanlarýna nazik ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. Yýldýrým, "Sivil toplum kuruluþlarýnýn ülkemize büyük faydasý var. Sendikalar ne kadar güçlü olursa Türkiye o kadar iyi kalkýnýr. Hükümetin dini imaný para halkýn, memurun, esnafýn ne çektiðini bilmezler sendikalarýn da bize sahip çýkmasý lazým. Bizi hiç kimse hiçbir þeyden korkutamaz. Bazýlarý bulunduklarý koltuklardan güç almaya kalkmasýn. Biz CHP olarak herkesi kucaklayacaðýz. Kimseyi ötekileþtirmeden eþit hizmetlerde bulunacaðýz" þeklinde konuþtu Yasin YÜCEL Turgut Ýlgü'den Bektaþ'a ziyaret CHP Çorum Milletvekili aday adayý Turgut Ýlgü Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette Ýlgü'ye partililerde eþlik etti. Ziyarette açýklamalarda bulunan CHP Çorum Milletvekili aday adayý Turgut Ýlgü, "Ben sizlerin içinden biriyim. Aday adayý olurken düþüncem Ülkemin ve halkýmýn geleceðine olumlu katký sunabilmektir. Bizler bugün taþýn altýna elimizi hatta gövdemizi koymasak ülkemizin geleceði tehlikeye girecek. Bende tüm varlýðýmla Ülkemin ve halkýmýn menfaatlerini gözetmek için aday adayý olarak sizlerden destek istiyorum" dedi. Turgut Ýlgü'nün ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getiren Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ise "Turgut bey ile birlikte Ticaret Sanayi Odasý yönetim kurulunda 4,5 yýl birlikte çalýþtýk. Kendisi milletvekilliðine yakýþan dinamizmi ve tecrübesiyle bu görevi en iyi þekilde yapabilecek bir arkadaþýmýz kendisine çýktýðý bu yolda baþarýlar diliyorum" ifadelerini kullandý. Kamu Sen'den Bekir Çetin'e hayýrlý olsun Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök, Kamu Sen'e baðlý sendika baþkanlarý ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Baþkaný Bekir Çetin'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Parti binasýnda gerçekleþtirilen ziyarete Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök, Kamu Sen'e baðlý sendika baþkanlarý katýldý. Ziyarette konuþan Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök, "Yeni göreviniz hayýrlý olsun biz sendika olarak milli hassasiyeti olan bir sendikayýz tekrardan yeni görevinizde ve seçim sürecinde baþarýlar diliyorum" dedi.mhp Ýl Baþkaný Bekir Çetin ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök, Kamu Sen'e baðlý sendika baþkanlarýna nazik ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. Çetin, "Kamu-Sen'in milli hassasiyetini biliyoruz. Ayrýmýz gayrýmýz yok hep birlikte el ele omuz omuza milletimiz ve vatanýmýz için mücadele edeceðiz" þeklinde konuþtu Yasin YÜCEL "Saðlýklý Yaþam Projesi" Bilge Kaðan'da tanýtýldý "Emeklilere verilen zamlar zam deðil sadakadýr" CHP Çorum Milletvekili aday adayý Turgut Ýlgü Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarette emeklilerin sorunlarýyla ilgili görüþ alýþ veriþinde bulunuldu. Ziyarette açýklama yapan Ýlgü, "Sizler Türkiye'nin önemli bir kesimini temsil ediyorsunuz. Nüfus olarak sayýca fazla pozisyon olarak maðdur durumdasýnýz. 13 yýldýr Türkiye'yi yöneten zihniyet sizleri maðdur etmektedir. Emekli maaþlarýn yapýlan zamlar komik zaten emekli maaþlarý açlýk sýnýrýnýn altýnda size reva görülen bu zulüm bizi rahatsýz ediyor her fýrsatta söylüyoruz bunlarý. Her ailede mutlaka bir emekli var bizim ailemizde de var biz emeklilerimizin içinde bulunduðu durumu biliyoruz ve bu durumu da haketmediðinizi düþünüyorum. Sizlere verilen maaþlar zaten az bunun yaný sýra saðlýk hizmetlerinde yapýlan kesintiler var bizi sizinle ilgili tüm sorunlarýn çözümünün bir parçasý olmaya adayýz bu anlamda da sizden destek bekliyoruz" dedi. Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ise, "Biz Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi olarak göreve geldiðimizde 1000 üyemiz vardý. Halka hizmet Hakka hizmet dedik ve çalýþmalara baþladýk üye sayýsýný on katýna çýkarttýk bizim buradan bir maaþ almamýz söz konusu deðil biz burada bir teþekküre hizmet veriyoruz çünkü emeklimiz muzdarip, sahipsiz birilerine büyük zamlar verilirken emeklilerimize verilen zamlar zam deðil sadakadýr.biz buna basýn açýklamasý yaparak tepki gösterdik.emeklilerimiz borçlu emeklilerimiz muzdarip bizim davamýz bu size hayýrlý uðurlu olsun diyorum ziyaretiniz için teþekkür ediyorum" þeklinde kaydetti. Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan baþlatýlan "Saðlýklý Yaþam Projesi" kapsamýnda Bilge Kaðan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, okul öðretmen ve personeline yönelik olarak eðitim çalýþmasý gerçekleþtirildi. Çorum'daki tüm mesleki ve teknik Anadolu liselerinde yapýlacak çalýþmalar çerçevesinde düzenlenen programa Milli Eðitim Þube Müdürü Ali Rýza Ekmekyapar, Rehberlik Araþtýrma Merkezi Müdürü Tahir Demir, Bilge Kaðan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Güneysu ile birlikte okul müdür yardýmcýlarý, öðretmen ve okul personeli katýldý. Milli Eðitim Þube Müdürü Ali Rýza Ekmekyapar yaptýðý konuþmada "Saðlýklý Yaþam Projesi" hakkýnda bilgi verdi. Eðitimde okul, veli ve çevrenin önemine dikkat çeken Ali Rýza Ekmekyapar, bu projede iþbirliði içerisinde çalýþmanýn gerekli olduðunu vurguladý. Toplantýda Rehberlik Psikolojik Danýþma Hizmetleri Bölüm Baþkaný Dinçer Öbekçi tarafýndan proje ile ilgili sunum yapýldý.

7 HABER "Eylemleri masum göstermeye 7 çalýþmak akýl tutulmasýdýr" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý iç güvenlik paketi, tartýþmalarýna iliþkin olarak yaptýðý açýklamada, "Gezi ve 6-7 Ekim olaylarýnda yüzlerini gizleyerek insanlarýn malýna, canýna kast edenleri gördük. Bunlarý muhalefetin savunmasý ve bu eylemleri masum göstermeye çalýþmasý akýl tutulmasýdýr" dedi. Ýç güvenlik paketinin, özellikle "molotofkokteyli ve benzeri el yapýmý olanlar dahil patlayýcý maddeler" ibaresi üzerinden tartýþýldýðýna dikkat çeken ve oysa bu önlemin, isabetli olduðunu kaydeden Saatcý, "Son dönemde, çözüm sürecini provoke etmek isteyen yapýlarýn legal eylemlere bile sýzarak eylemleri illegal hale getirdikleri bilinmekte ve görülmektedir. Bu illegal eylemlerde maskeli gruplarýn molotofkokteyli kullanarak sokaklarý yangýn yerine çevirdiklerini, vatandaþýn ortak kullaným araçlarýný yaktýklarýný, "Ýstanbul'da belediye otobüsünün içindeyken yakýlan Serap Eser'i unutmuþ deðiliz" ifadelerini kullandý. Pakette, eylemlerde taþ, sopa, lastik çubuk, zincir, demir bilye veya sapanla katýlmanýn, kimliðin gizlenmesi amacýyla yüzün tamamen veya kýsmen örtülmesinin 2 yýl 6 aydan 4 yýla kadar hapis öngördüðüne iþaret eden Saatcý, "Bu da özgürlükleri kýsýtlama deðil, aksine güvenliði saðlamak için atýlan bir adýmdýr ve doðrudur. Gezi ve 6-7 Ekim olaylarýnda yüzlerini gizleyerek insanlarýn malýna, canýna kast edenleri gördük. Bunlarý muhalefetin savunmasý ve bu eylemleri masum göstermeye çalýþmasý da akýl tutulmasýdýr. Kimliðini gizlemek amacýyla yüzü örtmek veya örtmeye çalýþmak zaten kiþinin illegal bir eylem içerisinde olduðunun göstergesidir. Hak ve halk mücadelesi yapan kiþi kendini gizlemez. Amacý kaos olan ise elbette kimliðini gizlemek ister. Þunu da belirtmeliyim ki kamu düzeni ve kamu güvenliði, yeni maðduriyetler oluþturulmadan, orantýsýz güç kullanmadan saðlanmalýdýr. Biz özgürlüklerin arkasýndayýz ve özgürlükleri sonuna kadar savunuyoruz. Özgürlükleri tehdit edecek, baþkalarýnýn özgürlüklerini kýsýtlayacak bir özgürlük anlayýþýný da reddediyoruz" diyerek açýklamasýný tamamladý. "Alternatif Enerji Sistemleri" projesinin meslek eðitimleri tamamlandý Alaca Hükümet Konaðý yatýrým programýnda Geçtiðimiz yýl Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala ile görüþen Milletvekili Salim Uslu, Alaca'ya yeni Hükümet Konaðý proje çalýþmalarý için sürecin baþlatýlmasý talimatýn verilmesini saðlamýþ, Ýçiþleri Bakanlýðý Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi emrine 100 bin TL ödenek gönderilmesi süreci de baþlatýlmýþtý. Ayrýca yatýrým programý için de talepte bulunmuþ ve defaten görüþmelerde yapmýþtý. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun takibi sonuç verdi yýlýnda taþ bina olarak yapýlmýþ mevcut Hükümet Konaðýnýn yapý ve kapasite olarak yetersiz kalmasý nedeniyle Uslu tarafýndan bir çalýþma baþlatýlmýþ, ilk etapta 5 bin 383 metrekare arsa temin edilmiþ, imar çalýþmalarý tamamlanarak tahsis iþlemleri bitirilmiþti. Ancak planlama yapýlan yerin merkezde olmamasý nedeniyle yeni bir arayýþa gidilmiþ ve mevcut Kaymakamlýk binasý ile Dumlupýnar Ýlkokulunun arazisinin birleþtirilerek Alaca merkeze yakýþacak bir Hükümet Konaðý yapýlmasýna karar verildi. Dumlupýnar Ýlkokulu için de yakýn bir bölgede arsa temin edilerek imar düzenlemesi yapýlmýþ ve önümüzdeki günlerde yapýmý için Ýl Genel Meclisinin karar almasý beklenmekte. Konuyla ilgili Uslu, sürecin hýzlandýrýlmasý için Vali Ahmet Kara ve Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ile de görüþtü.uslu yaptýðý açýklamada, "Alaca ilçemiz için büyük ihtiyaç olan, kamu kurumlarý ofislerinin bir araya toplanmasý ve vatandaþa daha iyi hizmet sunulmasý saðlayacak Hükümet Konaðýmýz yatýrým programýna alýndý. Hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Haber Baþkan Torun'dan milletvekillerine teþekkür Barodan "Hukuk ve Etik" söyleþisi Çorum Barosu "Hukuk ve Etik" konulu söyleþi düzenleyecek. 14 Þubat Cumartesi günü saat 13.30'da Baro konferans salonunda yapýlacak olan söyleþiye konuþmacý olarak Ýstanbul Barosu eski Baþkaný Turgut Kazan, Yarsav eski Baþkaný Ömer Faruk Eminaðaoðlu, Hukukçular Derneði Genel Baþkaný hemþehrimiz Av. Cavit Tatlý ve Yarsav eski Baþkaný Nuh Hüseyin Köse katýlacak. Cavit Tatlý Ömer Faruk Eminaðaoðlu Ýskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafýndan, Mesleki ve Teknik Eðitimin Kalitesinin Artýrýlmasý Projesi kapsamýnda Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Avrupa Birliði Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðýna sunulan, "Alternatif Enerji Sistemleri" isimli projenin meslek eðitimleri tamamlandý. Rüzgar ve güneþ enerjisi konusunda eðitimler Ocak 2015 tarihleri arasýnda Ankara ve Ýskilip'te gerçekleþtirildi. Ýskilip'te yapýlan eðitimler yenilenebilir enerji eðitim seti üzerinde konunun uzmaný Doç. Dr. Necmi Altýn tarafýndan uygulamalý olarak verildi. Ankara'da ki eðitimlerde ise Doç. Dr. Ýbrahim Sefa tarafýndan rüzgar ve güneþ enerjisi sistemlerinin kurulumlarý, sistem hesaplamalarý, projelendirme konularýnda uygulamalý olarak verildi. Eðitimler esnasýnda Gazi Üniversitesi Gölbaþý yerleþkesinde Teknopark'ta kurulu bulunan 1.5 Megawattlýksabit ve hareketli güneþ enerjisi sistemleri ile Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesinde kurulu olan rüzgar ve güneþ enerjisi sistemleri yerinde görülerek incelemeler gerçekleþtirildi. Eðitimlere Ýskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 13 teknik öðretmen ile Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulundan 4 akademisyen katýldý. Haber Nuh Hüseyin Köse Turgut Kazan Uðurludað Ýlçesi Belediye Baþkaný Remzi Torun, müstakil emniyet binasý ve lojman ihtiyaçlarýnýn 2015 yýlý yatýrým programýna alýnmasýndan dolayý AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý, Salim Uslu ve Murat Yýldýrým'a teþekkür etti. Uðurludað ve Dodurga ilçelerinin müstakil emniyet binasý ve lojman ihtiyaçlarýnýn dile getirilmesi ve Ýçiþleri Bakaný'ndan destek talep edilmesinin üzerine Milletvekili Cahit Baðcý, geçtiðimiz günlerde Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun ve Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüþtü. Baðcý, konuyu Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz ile görüþerek, Uðurludað ve Dodurga ilçelerinin müstakil emniyet binasý ve lojman taleplerini 2015 yýlý yatýrým programýna alýnmasý hususunda destek istemiþti. Yatýrým programýnýn detaylarýnýn belli olduðu bu günlerde, iki ilçe için müjde Baðcý'dan geldi.uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, emniyet binasýnýn Uðurludað için önemli bir kurum olduðunu belirterek, huzur ve güvenliðin saðlanmasýnda emniyet mensuplarýnýn büyük görevi olduðunu söyledi. Torun, yapýlacak olan emniyet binasý ve lojman için ayrýca ilçeye bu zamana kadar yapýlan hizmetlerden dolayý Milletvekilleri Cahit Baðcý, Salim Uslu ve Murat Yýldýrým'a teþekkür etti. Kargý Muhtarlar Derneði hizmet bürosu açýldý Kargý Muhtarlar Derneði'nin hizmet bürosu düzenlenen törenle açýldý. Açýlýþ törenine protokol üyeleri ile çok sayýda davetli katýldý.açýlýþta konuþan Kargý Muhtarlar Derneði Baþkaný Muharrem Türk, "Sivil toplum katýlýmcýlýðýn, çoðulculuðun, beraberliðin, demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Dernekler birlik beraberlik içinde güzel çalýþmalar yapacak olan derneðimiz,yaþlýlarýn,yalnýzlarýn,mazlumlarýn yanýnda olacaktýr" dedi. Milletvekili aday adayý Prof.Dr.Þakir Þahin ise sivil toplum kuruluþlarýnýn demokrasinin geliþmesinde en önemli unsur olduðuna deðinerek "Memleketimizin geliþmesi için hepimize görevler düþüyor. Kargý ilçemizde henüz tescil edilmemiþ deðerler var bunlarýn acil bir þekilde tescil edilmesi gerekiyor" þeklinde kaydetti.yapýlan konuþmalarýn ardýndan derneðin açýlýþ kurdelesi dualarla kesildi.

8 s YAÞAM 8 Yabancý cisim yutan Ýki deli akýl hastanesinden kaçmaya karar verir. Fakat kapýdaki bekçiyi atlatmalarý lazým. Bunun üzerine otlar yardýmýyla bekçiye ses verirler. _ Bekçi: kim o _ Deli: miyavvv Bekçi inanmýþ.bunlar tam kaçacak bekçi þüphelenmiþ Kelime Avý tekrar sormuþ _ kim o? _ Deli: miyaaavvv Bekçi ikna olmuþ gitmiþ.bizimkiler tam tüyecek bekçide tekrar dönüp baðýrmýþ. _ Bekçi: kim o? _ Deli: kedi dedik ya bee...! Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü çocuklar ani hareket etmemeli! Büyüme çaðýnda olan çocuklar cisimleri merak edip aðýzlarýna atabilirler. Yabancý cisim aspirasyonlarý ve yutmalar, önlenebilir ev kazalarý içinde en önemli sýradadýr. Çocuklarýn aðzýnda bir yabancý cisim görüldüðünde onu korkutmadan panik olmadan aðzýndan almalý; aksi takdirde ani gülme, aðlama veya koþma sýrasýnda aðýzdaki yabancý cisim yemek borusuna veya nefes borusuna kaçabilir. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmaný Prof. Dr. Pelin Oðuzkurt, ailelerin alacaðý önlemler hakkýnda bilgiler verdi. Ailelerin bu konuda dikkatli olmasý gerektiðini söyleyen Prof. Dr. Pelin Oðuzkurt, "Üç yaþýndan küçük çocuklara oyuncak seçerken küçük parçalý tarzda olanlardan uzak durun, kuruyemiþ, pil gibi eþyalarý ortada býrakmayýn!" dedi.prof. Dr. Pelin Oðuzkurt; yabancý cisim yutma ve aspirasyonu ile ilgili þunlarý sýraladý: "Yabancý cisim yutma gastrointestinal sistemde (yemek borusu, mide, ince ve kalýn barsaklarda) bulunan yabancý cisimleri, yabancý cisim aspirasyonu ise hava yolunda (trakea, ana bronþlar ve küçük bronþ dallarý) bulunan cisimleri ifade eder. Çocuklarýn birçok materyali merak veya oyun olsun diye aðza götürmeleri, bazen de yaþlarýna uygun olmayan, çiðneyip yutamayacaklarý yiyeceklerin küçük çocuklara yedirilmesi nedeniyle olur. Çocuklarýn hareketli olmalarý, yemek yerken veya oyun oynarken oturmak yerine koþuþturmalarý, âni gülme veya aðlama gibi kontrol edilemeyen durumlarýn çocuklarda sýk olmasý nedeniyle sýk karþýlaþýlan bir tehlikedir. 6 ay ile 3 yaþ arasý yabancý cisim yutma ve aspirasyonu için en riskli yaþ grubudur ancak ilkokul çaðý öncesi ve ilkokul çaðýnda da bazý yabancý cisimlerin yutulmasý veya aspirasyonu sýk görülür." OYUNCAK PARÇALARINA DÝKKAT! "Küçük oyuncak parçalarýna dikkat edilmeli" diyen Prof. Dr. Pelin Oðuzkurt, "En sýk yutulan yabancý cisimler bozuk para, misket, küçük oyuncak parçalarý, meyve çekirdekleri, disk þeklindeki küçük pillerdir. En sýk yabancý cisim aspirasyonlarý ise kuruyemiþ (leblebi, fýndýk, fýstýk, çekirdek), mýsýr, bakliyatlar, küçük oyuncak parçalarýdýr. Ýlkokul çaðýndaki çocuklarda kalem arka kapaklarý sýk aspire edilen cisimler arasýndadýr." ifadelerini kullandý. KÜÇÜK BÝR MISIR PARÇASI SOLUÐUNU KESEBÝLÝR Küçük mýsýr parçasýnýn bile tehlike oluþturduðunu söyleyen Prof. Dr. Oðuzkurt, "Yutulan yabancý cisme ve takýldýðý bölgeye göre sorunlar deðiþir. Yemek borusunda takýlmýþ bozuk para, bir oyuncak parçasý veya büyük bir meyve çekirdeði çocuðun tükürüðünü yutmasýna engel olur ve aðzýndan salya akýtýr. Yemekleri yutmasý mümkün olmayacaðý için aðzýndan geri çýkarýr. Disk þeklindeki piller alkalin pillerdir ve 24 saat içinde çýkarýlmazsa yemek borusunda derin yanýklara neden olur, yemek borusunda delinme olabilir veya yerleþtiði bölgede daralmalar olabileceði için yutma güçlüðü meydana gelir. Mide çýkýþýnda takýlan bir yabancý cisim kusmaya neden olur. Yine piller yanýk oluþturur ve hayati risk taþýr. Yabancý cisim aspirasyonlarýnda ise solunum yolu þikâyetleri görülür. Büyük bir yabancý cismin ses telleri arasýnda kalmasý veya ana hava yolunu týkamasý boðulmaya yol açabilir. Hava yollarýndaki yabancý cisimler sýk öksürük, akciðer enfeksiyonu ve fark edilmezse akciðerde geri dönüþü olmayan hasara yol açabilir." þeklinde konuþtu. BULGU VERMEYEBÝLÝR "Çocuklar herhangi bir cisim yuttuðunda fark edilemeyebilir" diyen Prof. Dr. Pelin Oðuzkurt, "Yabancý cisim yutma hiçbir bulgu vermeyebilir. Yabancý cisimler bazen çok geç veya tesadüfen fark edilebilir. Uzun süre yemek borusunda kalan bozuk para çocukta yutma güçlüðü, salya akýtma veya göðüs aðrýsýna neden olabilir. Yabancý cisim aspirasyonlarýn da ise tedaviye raðmen düzelmeyen pnömoni, sýk ve iritan öksürük bazen de morarma görülür." dedi. ÞÝKAYETLER ÝYÝ DEÐERLENDÝRÝLMELÝ Þikayetlerle ilgili Prof. Dr. Pelin Oðuzkurt, þunlarý sýraladý: "Yutulan cisim metalse çekilen göðüs veya karýn röntgeninde görülür. Eðer plastik veya organik bir yabancý cisim yutulmuþsa direkt grafilerde görülmez. Bunun için baryumlu (opak madde içirilerek çekilen röntgen) grafilerden veya direkt olarak üst gastrointestinal sistem endoskopisinden yararlanýlýr. Endoskopi iþlemi hem taný hem de tedavi iþlevini görür. Ayný seansta yabancý cisim görülürse, yabancý cisim tutucularý ile çýkarýlabilir. Yabancý cisim aspirasyonunda taný daha zordur. Aspire edilen yabancý cisimler genellikle yiyecekler olduðu için direkt röntgende görülmez. Akciðer röntgenindeki bazý bulgular ve deðiþiklikler yabancý cisim aspirasyonu göstergesidir. Bunlarýn iyi deðerlendirilmesi gerekir. Hasta öyküsünün ayrýntýlý sorgulanmasý ve þikâyetlerinin deðerlendirilmesi yol göstericidir." FARK EDÝLÝR EDÝLMEZ DOKTORA BAÞVURULMALI Herhangi bir durum olduðu zaman muhakkak doktora baþvurulmasý gerektiðini söyleyen Oðuzkurt, "Ailelerin yapacaðý en önemli þey, yabancý cisim yutma veya aspirasyon bir büyük tarafýndan görüldüyse hemen bir saðlýk kurumuna baþvurmak ve olaný anlatmaktýr. Bu hastalara gerekli müdahale çocuk cerrahisi doktorlarý tarafýndan yapýlmaktadýr. Bu nedenle çocuk cerrahisi kliniði bulunan hastaneler tercih edilmelidir." diye konuþtu. YABANCI CÝSÝM YUTMAYA KARÞI ALINACAK ÖNLEMLER Prof. Dr. Pelin Oðuzkurt alýnacak önlemeleri þöyle sýraladý: "Küçük çocuklarýn her þeyi aðýzlarýna götürdüðü unutulmamalý. Bu nedenle oyuncak seçiminde dikkatli olunmalý. Küçük parçalý oyuncaklar özellikle aspirasyon açýsýndan risk oluþturduðu için 3 yaþýndan küçük çocuklara bu tarz oyuncaklar verilmemeli. Evde bulunan kuruyemiþler ortalýkta býrakýlmamalý, 1 yaþ altý çocuklara yedirilmemeli. 19:55 Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide görecek. 20:00 Seksenler Asla Vazgeçmem Babasýnýn ölümüyle kimsesiz kalan Nur, Ýstanbul un sayýlý çiftliklerinden Kozan Çiftliði nde çalýþan halasýnýn yanýna sýðýnmak zorunda kalýr. Kozan Çiftliði, katý kurallarý ve odalarýnda fýsýldanan büyük sýrrýyla Yiðit Kozan ýn yýkýlmaz kalesidir. Nur un çiftlik sahibi Yiðit Kozan la tanýþmasý ise çiftliði altüst edecek fýrtýnalý günlerin habercisidir. Nur, ilk andan beri çiftlik sakinlerinin tepkisini çekerken, Yiðit in anne hasreti ile kavrulan küçük oðlu Mert le sýcacýk bir yakýnlýk kurar. Ancak sert mizacý ve fevri tavýrlarýyla çevresine nam salmýþ Yiðit le inatçý ve dik baþlý Nur un yýldýzlarý ilk andan beri barýþmaz. Kartal 1 19:45 Sinema General Frank Lewis, Filipinli isyancýlarla birlikte saklanan teröristleri yakalamak için tartýþmalý bir baskýný yönetmektedir. Ancak helikopter pilotu Kaptan Amy Jennings ve onun ekibi, düþman sýnýrýnda düþürülür ve böylece görevleri tehlikeye girer. Onu kurtarmak için Lewis, en iyi adamý olan Matt Daniels'ý seçer. Tüm imkansýzlýklara raðmen Daniels, Jennings i kurtarmak için düþman bölgenin derinliklerine ilerler. Jennings gizli bir þarbon laboratuvarýnda tutulmaktadýr. Acaba Jennings i zamanýnda bulup, biyolojik silahlar kullanýlmadan önce onlarý yok edebilecek midir? Kartal 1 operasyonu bitiðinde gerçek savaþ baþlar. TAZE ÝÇ BEZELYELÝ Robert Fulton Londra'da mekaniðe büyük ilgi duyan Fulton, yeni buluþlarla ilgili araþtýrma yapmak ve mühendis olmak için resmi býraktý. Ýngiltere'de zamanýný genellikle kanal yapýmýnda yeni bir yöntem geliþtirme ve köprü tasarýmýyla geçirdi. Ayný zamanda, mermer kesme ve cilalama makinesi, keten eðirme makinesi ve halat örme makinesi gibi pek çok buluþun patentini aldý. Artýk ünlü biir mucit olan Fulton, 1797'de Paris'e gitti. Orada sualtýnda kol gücüyle çevrilen bir uskur (pervane) yardýmýyla ilerleyen bir denizaltý yaptý. Bu tekne torpil fýrlatacak biçimde tasarlanmýþtý. Ne var ki, Fransýzlar ve Ýngilizler için ayrý ayrý yaptýðý iki deneme baþarýsýzlýða uðrayýnca buluþuna ilgi gösterilmedi. Fulton, uzun süreden beri buharlý gemi tasarýmýyla ilgileniyordu. O zamana kadar bu düþünceyi uygulamada kimse baþarýlý olamamýþtý. Fulton 1801'de Fransa'daki ABD büyükelçisi Robert R. Livingston'la tanýþtý ve birlikte buharlý gemi tasarýmý üzerine çalýþtýlar.1803'te Fulton Sen Irmaðý'nda küçük bir buharlý gemiyi suya indirdi. Gemi çalýþtý ama Fransýz Hükümeti'nin ilgisini çekmedi. Birkaç yýl sonra New York'a döndü ve 1807'de Clermont adlý gemisini Hudson'da suya indirdi. Yelken ya da kürek kullanýlmadan, akýntý ve rüzgara karþý New York'tan Albany'ye doðru ilerleyen bu deðiþik araç tarihsel bir olaydý.fulton arasýnda, ABD yönetiminince ýsmarlanan ve kendi adýný taþýyan ilk buharlý savaþ gemisini de yapmýþtýr. TAVUK BUDU Malzemeler 4 tavuk budu 1 kg taze iç bezelye 3 soðan 3 domates 2 sivri biber 8-9 yemek kaþýðý sývýyað Tuz, biber Yemeðin Tarifi Tavuk butlarýný temizleyin, yýkayýn, tuz ve biberle ovalayýn. Bir tencerede kýzdýracaðýnýz 3 kaþýk sývýyaðda butlarý çevirerek her iki taraflarýný iyice kýzartýn ve bekletin. Bezelyenin içlerini ayýklayýn. Soðanlarý ince ince kýyýn, domatesleri ufak küpler halinde kesin ve sivri biberleri de küçük küçük doðrayýn.büyük bir tencerenin içinde kalan yaðý kýzdýrýp, soðan ve biberleri hafif pembeleþtirin. Domatesleri ekleyerek birlikte 2-3 dakika çevirin. Tavuk butlarýný, bezelyeleri ve üzerini örtecek kadar suyu ilave edin ve kaynayýnca ateþi kýsýn. Tavuk eti ve bezelyeleri dakika kadar piþirin. Bizim Peygamberimizin yolu aþk yoludur. Biz aþktan doðmuþuz, annemiz aþktýr. Hz.Mevlana 07:00 Afacan Beþli 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:15 Ana Haber 19:30 Spor 19:45 Kartal 1 21:30 Ölüm Emri 23:40 Glory 19 Kickboks 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 18:50 Elif 20:00 Garip 21:50 Haber Saati 22:50 Tai Chi Hero 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 19:00 Ana Haber 20:00 Asla Vazgeçmem 23:30 Bu Tarz Benim 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:55 Seksenler 23:00 Duman Olmadan 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Küçük Gelin 23:00 Yabancý Sinema

9 HABER 9 CHP Milletvekili Köse'den Ýskilip ve Osmancýk eleþtirisi CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, TBMM'de yaptýðý konuþmada "Buraya bazen AK Partili hatipler çýkýyor, özellikle bizim Çorum milletvekilleri de çýkýyor, Ýskilipli Atýf Hoca diyorlar, Ýskilipli Atýf Hoca'nýn adýný kullanarak bizim dindar yurttaþlarýmýzýn duygularýný kullanýyorlar. Ýskilipli Atýf Hoca'nýn adýný kullanýrken gidiyorlar, örnek olsun, Ýskilip'teki devlet hastanesine Ýskilipli Atýf Hoca'nýn adýný veriyorlar. Veriyorlar da ne oluyor? Bülent Arýnç gidiyor, temel atýyor, o dönemdeki bakan yardýmcýsý gidiyor temel atma töreninde konuþuyor ama bugün hastane inþaatýnýn temelinde sokak köpekleri kedileri, kediler de tarla farelerini kovalýyor yani iþin peþine düþmüyorlar. Ýskilipli Atýf Hoca'nýn ismini bir hastane inþaatýna vermek yetmiyor demek ki, yetmiyor" dedi.ýskilip'te yaþandýðý iddia edilen bir olayý TBMM kürsüsüne taþýyan Köse, "Ýskilip'te neler oluyor? Ýskilip'te AK Parti'nin bir kongresi yapýlýyor, Adalet ve Kalkýnma Partisinin. Ýlçe Kongresi'ni kazanan ekip kaymakamlýða ait bir sosyal tesiste, Seyirtepe Sosyal Tesislerinde dansözlü eðlence düzenliyor. Kimler yok ki orada? Kazanan ekip orada, bir kýsým belediye meclisi orada. Yani, sosyal tesis olmuþ bir pavyon. Belediye meclis üyelerinin keyifleri yerinde, bunlarý basýndan alýyorum. Basýna göre dansözlerle samimiyetleri gözden kaçmýyor. Kaçmýyor da ne oluyor? Çýkýyor Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma diyor ki, bombayý patlatýyor: "Görüntüler montaj, þantaja boyun eðmeyeceðiz, ilçenin huzurunu kimseye bozdurmayacaðýz." Ya, senin ilçenin sokaklarýnda çamurdan insanlar gezemiyor, ilçenin huzurunu bozan sensin. Ýskilip köyden farksýz, yüzlerce yýllýk ilçe. Önce sen sokaklarýný temizle, çamurdan kurtar Ýskilip'i. Peki, deðerli arkadaþlarým, gene bizim belediye baþkanlarýmýz ne yapmýþ? Yani, düþtükleri duruma üzülüyorum gerçekten. Osmancýk Belediye Baþkanýmýz var, geçen dönem ne yaptýysa tekrardan göstermemiþler. Þimdi, Halk Bankasý Genel Müdürü Süleyman Aslan Osmancýklýdýr. Hani, evinde 17 Aralýk operasyonunda bir para yakalanmýþtý ya 4,5 milyon dolar, hani Sayýn Baþbakan, o dönemin Baþbakaný demiþti ya: "Bu kumpas. Vaiz lobisi yaptý, kumpas." Ne demiþti? "Osmancýk'taki imam-hatip inþaatý için topladým Üsküp'teki üniversiteyle beraber." demiþti hatýrlarsanýz. Þimdi, basýný takip ettim, aslýnda basýný takip edince yalanlarý da bir bir ortaya çýkýyor. Tabii, o dönemde hem bizim milletvekillerimiz hem de o dönemin Osmancýk Belediye Baþkaný þýracýnýn þahidi bozacý hesabýyla þahitlik yapýyorlar: "Evet, efendim, bir ramazan günüydü, Osmancýk'a geldi, iftar veriyordu -hemen dinî duygularýmýzý kullanýyorlar- iftardan hemen önce biz toplandýk." diyorlar. Kimler toplanmýþlar? Ýþte, kaymakam toplanmýþ, AK Parti il baþkaný toplanmýþ ve Osmancýk'taki imam-hatip lisesinden Halk Bankasý Genel Müdürünün biraz rahatsýz olduðunu yani eski bina olduðunu, bunun yapýlmasý gerektiði filan konuþmuþlar aralarýnda. "Hayýrseverlerden para toplayacaðýz." demiþler. Bakýn, þýracýnýz þahidi bozacýya, hep din duygularý istismar ediliyor. Ne olmuþ biliyor musunuz arkadaþlar? Osmancýk'taki imam-hatip lisesinin pansiyonu 2013 yýlýnýn Temmuz ayýnda Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan, Proje, Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðünce ihale edilmiþ yani kamu kaynaklarýndan yapýlmýþ. Yani öyle paralarýn imamhatip lisesi inþaatý için toplandýðý filan yalan olduðu ortaya çýkmýþ ve bir belediye baþkaný yalancý konumuna, yalancý þahit konumuna, þýracýnýn þahidi bozacý konumuna düþürülmüþ. Üzülüyorum, Ýskilip Belediye Baþkanýna da üzülüyorum, Osmancýk Belediye Baþkanýna da üzülüyorum. Þimdi, bundan sonra biraz yurttaþlarýma seslenmek istiyorum, ortaya çýkan din adýna yapýlan rezillikleri hep beraber görüyorsunuz. Türkiye bundan önce de karanlýk günler yaþadý, Türkiye iþgalleri gördü, Türkiye ihaneti gördü, yolsuzluklarý gördü, yoksulluklarý gördü ama Türkiye bütün iþgal ve ihanetler içerisinde bile her zaman halkýnýn onurlu baðýmsýzlýðý hakça ve insanca yaþam için canýný seve seve vermeye hazýr evlatlarýný da gördü. Ýþte o evlatlarýnýn toplandýðý parti Cumhuriyet Halk Partisi geçmiþte Türkiye'nin kaderini deðiþtirdi. Omuz verin bugün de Türkiye'nin kaderini deðiþtirmeye hazýrýz" þeklinde kaydetti. "Boðazkale sahip çýkýlmayý bekliyor" AK Parti Çorum eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, ilçelere teþekkür ve helalleþme ziyaretleri kapsamýnda Boðazkale'yi ziyaret ederek partililer ve vatandaþlarla buluþtu. Boðazkale'de büyük bir ilgiyle karþýlanan Ceylan, parti binasý önünde halka seslendi. Ceylan'ý parti binasý önünde Ýlçe Baþkaný Sadýk Aþýk, Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, Yönetim Kurulu Üyeleri ile partililer karþýladý. 25 Ocak'ta yapýlan 5. Olaðan Ýl Kongresi'nde görevini Av. Rumi Bekiroðlu'na devretmesi nedeniyle ilçelere veda ve teþekkür ziyaretleri düzenleyen Ceylan, partili belediye baþkanlýklarý ile ilçe teþkilatlarýndan helallik istiyor. Ahmet Sami Ceylan'ýn sýradaki duraðý Boðazkale oldu. Ceylan, beraberindekilerle birlikte parti binasý önünde sohbet toplantýsý düzenledi. Ahmet Sami Ceylan'a Boðazkale ziyareti sýrasýnda; Siyasi ve Hukuk Ýþlerinden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Arslan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Adnan Týðlý, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri; Adnan Armaðan, Ünal Nalçacý, Mümtaz Yýlmaz, Mehmet Yetim, Memduh Akbaþ, Levent Batman, Kalender Köse, Ahmet Akýn, Çorum Ýl Genel Meclisi Mustafa Alagöz, Bayat Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu, Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Boðazkale Ýl Genel Meclis Üyeleri, eski Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri; Metin Ulcay, Mehmet Bektaþ, Uður Urhan, Sami Aðýrcan, Kasým Aksoy, Osmancýklý Ýþadamý Salih Osman Fýndýk, Gençlik Kollarý Üyeleri; Mustafa Susuz, Samet Can Yýldýrým, Mustafa Kayacý, Osman Akar, Davut Partici, Üner Tümer, eski Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ümit (Çelebi) Demirci ile çok sayýda partili eþlik etti. -"BOÐAZKALE SAHÝP ÇIKILMAYI BEKLÝYOR"- AK Parti Boðazkale Ýlçe Baþkaný Sadýk Aþýk, ziyarette yaptýðý konuþmada ilçenin sahip çýkýlmaya, hizmete ve ilgiye ihtiyacýnýn olduðunu söyledi. Sadýk Aþýk, "Bizler Sungurlu'da mola verip, Boðazkale'ye el sallayýp geçen bir milletvekili istemiyoruz. Bizimle ilgilenecek, bize sahip çýkacak bir vekil istiyoruz. Ahmet Sami Ceylan, bizleri bugüne kadar hiç yalnýz býrakmadý. O'nun milletvekili olmasýný istiyoruz, çünkü Çorum'u ve ilçeleri en iyi þekilde temsil edeceðine inanýyorum" dedi. Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu ise Ceylan'ýn ilçeye büyük emek ve hizmetlerinin olduðunu dile getirerek, "Ceylan eðer milletvekili olursa Boðazkale'nin vekili olacaðýna ve çok daha faydalý olacaðýna inancým tamdýr. Ceylan'a yolun açýk olsun diyor, dualarýmýzý eksik etmiyoruz" ifadesini kullandý. -"BOÐAZKALE'YÝ ÖNEMSÝYORUZ"- AK Parti eski Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ise konuþmasýnda Boðazkale'yi önemsediklerini, bu ilçede her zaman sýcak ve güler yüzle karþýlandýklarýný anlatarak, Boðazkale'nin AK Parti'nin baþarýsýna güç katan bir ilçe olduðunu söyledi. 30 Mart yerel seçimlerinde büyük bir çaba göstererek, ilçe halkýnýn da yoðun desteði ile büyük bir baþarýya imza attýklarýnýn altýný çizen Ceylan, "Bugüne kadar bu davaya hizmet ettiniz, birlikte yol yürüdük, ekmek yedik su içtik. Eðer sizler üzerinde hakkým varsa benden yana helal olsun, sizler de hakkýnýzý helal edin" diye konuþtu. Ceylan, 2006 yýlýndan beri devam ettiði aktif siyaseti 25 Ocak'taki Ýl Kongresi ile birlikte tamamladýðýný belirterek, alný açýk, baþý dik bir þekilde, teþkilat mensuplarýnýn ve partililerin yüzünü yere eðdirecek, kýzartacak hiçbir iþe imza atmadan süreci sonlandýrmanýn mutluluðu içerisinde olduðunu söyledi. "Hiçbir þaibeye bulaþmadým, kötü bir iþle anýlmadým. Bilerek yanlýþ yapmadým, yanlýþ yapmak isteyenlere de fýrsat vermedim" diyen Ceylan, yeni il baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nun kendisinden devraldýðý bayraðý daha ileri noktalara taþýyacaðýna inandýðýný bildirdi. Bundan sonra da partililer ve teþkilatlar ne görev verirse o görevi yerine getireceðinin altýný çizen Ceylan, aktif siyasete AK Parti ile baþladýðýný ve AK Parti ile devam edeceðini, bu davaya hizmetlerinin süreceðini kaydetti. Konuþmalarýn ardýndan eski Ýl Baþkaný Ceylan, partililerden haklarýný helal etmesini isteyerek parti binasýndan ayrýldý. "BOÐAZKALE ÞANTÝYE HALÝNDE" Ceylan ve beraberindekiler daha sonra Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu'nu ziyaret ettiler. Ziyaret sýrasýnda konuþan Baþkan Osman Tangazoðlu, Ceylan'a hizmetlerinden dolayý teþekkür ederek,bundan sonraki siyasi hayatýnda baþarýlar diledi. Tangazoðlu, "Boðazkale þu anda þantiye halinde. Bu durumun yaþanmasýnda Ceylan'ýn büyük katkýlarý oldu. Kendisini milletvekili olarak görmek istiyoruz. Eðer milletvekili olursa bundan 10 kat daha fazla faydalý olacaðýna inanýyorum" diye konuþtu. Ceylan ise davaya ve millete hizmet etmeye devam edeceðini vurguladý. 4. Çorum Tanýtým Günleri hazýrlýklarý baþladý Ankara Çorum Dernekler Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek 4. Çorum Tanýtým Günleri hakkýnda bilgiler verdi. Dünya Medeniyetler Baþkenti Çorum 4. Tanýtým Günlerinin Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde yapýlacaðýný belirten Çaðýr, "Geleneksel hale getirdiðimiz tanýtým günlerimiz için sizin destek ve görüþleriniz bizim için son derece önemlidir" dedi. Uslu ise, "Çorum Tanýtým Günlerinin iyi bir þekilde yapýlmasý için milletvekilleri olarak elimizden gelen katkýyý geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi vermeye devam edeceðiz. Tanýtým Günlerinin Çorum'a ve Çorumlulara ekonomik ve kültürel katkýsý olacaktýr. Emeði geçen ve katký sunanlara þimdiden teþekkür ediyorum" dedi. Araç sayýmýz 149 bin 324 Türkiye'de trafiðe kayýtlý araç sayýsý aralýk ayý sonu itibarýyla 18 milyon 828 bin 721 oldu. Aralýk ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 18 milyon 828 bin 721 adet taþýtýn %52,4'ünü otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %15'ini motosiklet, %8,6'sýný traktör, %4,1'ini kamyon, %2,3'ünü minibüs, %1,1'ini otobüs, %0,2'sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Çorum'da ise trafiðe kayýtlý araç sayýsý aralýk ayý sonu itibarýyla 149 bin 324 oldu. Çorum'da trafiðe kayýtlý araçlarýn 96 bin 493'ü otomobil, 36 bin 411'i traktör, 16 bin 487'si motosiklet, 17 bin 639'u kamyonet, 5 bin 223'ü kamyon, 2 bin 663'ü minibüs, 1130'u otobüs 278'i ise özel amaçlý araçlardan oluþtu. Canik Baþarý Üniversitesi, Kamu-Senle iþbirliði yapacak Canik Baþarý Üniversitesi yurt içi ve yurt dýþýndaki üniversitelerle yapmýþ olduðu ikili anlaþmalarýn yanýnda ticaret, sanayi ve sivil toplum örgütleri ile de anlaþmalar yapmaya devam ediyor. Bu baðlamda Canik Baþarý Üniversitesi ile Türkiye Kamu-Sen arasýnda yapýlan protokolle Türkiye Kamu-Sen'e baðlý sendika çalýþanlarýna akademik destek verilmesi kararlaþtýrýldý. Türkiye Kamu-Sen Samsun Ýl Temsilcisi Þuayip Deniz Demir konuyla ilgili olarak, "Türkiye Kamu-Sen olarak eðitimden enerjiye, saðlýktan ulaþýma 11 iþkolunda sendikalarýmýz faaliyet göstermektedir. Sendikalar olarak amacýmýz kamu çalýþanlarýnýn sosyal ve ekonomik hak ve menfaatlerini gözetmekle birlikte, çalýþanlarýmýzýn eðitim düzeyine de katkýda bulunmak, bu anlamda ekonomik katkýlar saðlamak hedefindeyiz. Canik Baþarý Üniversitesi ile yapýlan protokol gereði üyelerimiz yaklaþýk % 30 indirimle Sosyal Bilimler Enstitüsünde Ýþletme alanýnda Tezsiz Yüksek Lisans eðitimi alabileceklerdir. Türkiye Kamu-Sen üyelerine hayýrlý olmasýný diliyoruz" dedi. Canik Baþarý Üniversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Müdürü Doç. Dr. Ahmet Dinç ise, "Tezsiz Yüksek Lisansýmýz On dokuz Mayýs Üniversitesi ve Canik Baþarý Üniversitesi'nin ortak bir programýdýr. Bu program kamu ve özel sektörde çalýþanlar için yöneticilik hakkýnda bilgi sahibi olmalarýný saðlayacak ve ayný zamanda terfi almalarýný kolaylaþtýracak. Genç bir üniversite olmamýza raðmen 200'den fazla bu programdan mezun verdik. Bu gibi anlaþmalarla eðitim almak isteyen tüm bireylere destek olmayý istiyor Kamu- Sen çalýþanlarýna da hayýrlý olmasýný temenni ediyorum" þeklinde konuþtu. Uslu'dan, Ýskilip Akpýnar köyüne geçmiþ olsun Akpýnar Köyünde dün sabaha karþý çýkan yangýnda 3 ev kullanýlamaz hale geldi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'da yangýnla ilgili Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy'u ve Ýl Afet Acil Durum Müdürü Elvan Kaya'yý arayarak bilgiler aldý. Uslu Kaymakam Gürsoy'a ve köy muhtarýna geçmiþ olsun dileklerini ileterek, "Yangýnda her hangi bir can kaybýnýn yaþanmamasý en büyük tesellimiz" dedi.

10 HABER "Çorum'un sorunlarý kökten çözülemedi" CHP Çorum Milletvekili aday adayý Cengiz Atlas, mart ayý içerisinde yapýlacak olan ön seçim çalýþmalarýný dün de Ticaret Borsasý'nda sürdürdü. Ýlk olarak Borsa Baþkaný Ali Bektaþ'la ayaküstü görüþen Atlas, daha sonra Borsa'da faaliyet gösteren iþyerlerini tek tek gezerek, esnafa hayýrlý ve bol kazanç temennisinde bulundu. Cengiz Atlas'a borsa esnafý milletvekilliði sürecinde baþarýlar dilediler. Milletvekili olmasý durumunda yapacaðý çalýþmalardan bahseden Atlas, ayrýca gündeme iliþkin açýklamalarda da bulundu. Cengiz Atlas, yýpranmýþ, yozlaþmýþ, yolsuzluk ve israf bataklýðýna saplanmýþ, halkýndan kopmuþ olan AK Parti iktidarýna karþý demokratik yollardan mücadele yapmak, milletin baþýna örülen çorabý çýkarmak üzere, Türkiye'nin en güçlü iktidar alternatifi CHP 'den aday adayý olduðunu söyledi seçimlerinin Türkiye'ye CHP iktidarýný getireceðine inandýðýný ifade eden Atlas, "CHP iktidarýnda demokrasi, özgürlük ve eþitlik deðerleri; ülkenin her yanýna yayýlacak, bilim ve akla dayalý çaðdaþ yönetim anlayýþý ile ülke sorunlarý bir bir çözülecektir. Türkiye ile birlikte bölgemiz de barýþ ve huzura kavuþacaktýr. CHP kadrolarý iþ baþýna gelmelidir, gelecektir" dedi. Çorum'a bakýldýðýnda sorunlarýn kökten çözümlenmediðini, hatta artarak devam ede geldiðini gözlemediklerini dile getiren Atlas, "Örnek mi istiyorsunuz? Ýþte trafik ve park sorunu. Ýþte ilçe ve köylerimizdeki yol ve ulaþým sorunlarý" diye konuþtu. Atlas, seçilmesi halinde tüm bu sorunlara çare olmak istediðini de sözlerine ekledi. 10 DÜZELTME ÝHALE ÝLANI 2015 YILI 58 KALEM ÝLAÇ ALIMI KAMU HASTANE BÝRLÝÐÝ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU 2015 YILI 58 KALEM ilaç ALIMI alýmý 4734 sayýlý Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi :Gülabibey Mah.Millet l.sok.no:37 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) 2-Düzeltmeye konu ilanýn yayýmlandýðý a)gazetenin adý ve tarihi :https://ekan.kik.qov.tr/ekap/ :Çorum Tekyýldýz Gazetesi Basýn:10345 Sayfa 10 Eski Hali : 2-Ýhale konusu malýn; c) Teslim tarihi :1-Sözleþme imzalanmasýndan itibaren iþe baþlanacak ve tarihine kadar 60 günlük (2 aylýk ) stoklarda yapýlan talepler doðrultusunda teslimat yapýlacaktýr. Ýþin süresi 295 takvim günüdür. Ýþe baþlama tarihi ; iþi bitirme tarihi tir. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzamasý nedeniyle öngörülen tarihte iþe baþlanýlamamasý halinde, Ýdare tarafýndan yeni tarihler yükleniciye bildirilir.yeni Hali : c) Teslim tarihi :1-Sözleþme imzalanmasýndan itibaren iþe baþlanacak ve tarihine kadar 60 günlük (2 aylýk ) stoklarda yapýlan talepler doðrultusunda teslimat yapýlacaktýr. Ýþin süresi 288 takvim günüdür. Ýþe baþlama tarihi ; iþi bitirme tarihi tir. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzamasý nedeniyle öngörülen tarihte iþe baþlanýlamamasý halinde, Ýdare tarafýndan yeni tarihler yükleniciye bildirilir. Eski Hali: 3- Ýhalenin b) Tarihi ve saati: :00 Yeni Hali: 3- Ýhalenin b) Tarihi ve saati: :00 Teslim tarihi ve Ýhale tarihinin deðiþmesi nedeniyle ihale ilaný düzenlenmiþtir. Basýn No: Resmi ilanlar de Ercüment ve Aylin'in mutlu günü Ankara'da yaþayan Çorumlu iþadamý Hadi Diler ile Adeviye Diler'in oðlu Ercüment düzenlenen düðün töreni ile hayatýný Aylin Diler ile birleþtirdi. Genç çiftin düðünleri Rixos Otel Premium Salonda gerçekleþtirilirken nikahlarýný ise Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa Ak kýydý. Nikah þahitliklerini ise Emekli Hava Korgeneral Erdoðan Karakuþ, Prof. Dr. Kadirhan Sunguroðlu, Çorumlular Federasyonu Genel Baþkaný Hayri Çaðýr, Esnaf sanatkarlar Derneði (ESDER) Genel Baþkaný Mahmut Çelikus, Ankara Vali Yardýmcýsý Mustafa Hotman yaptýlar. Düðüne Çorsiad Yönetim Kurulu Baþkan Halis Durkaya, Hitit Fed Baþkaný Cemal Emir, Ankara'da yaþayan çok sayýda Çorumlu ile davetliler katýldý. Tek Yýldýz Gazetesi genç çifte ömür boyu mutluluklar diler. Yýlmaz MERT "Hem Boðazkale'yi hemde Çorum'u birlikte kalkýndýracaðýz" AK Parti'den milletvekili aday adayý olacak Timur Cevher istiþare amaçlý ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Bu amaçla AK Parti Boðazkale Ýlçe Teþkilatý'ný ziyaret eden Cevher, ilçe Baþkaný Sadýk Aþýk, Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu Ýl genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ilçe yönetim kurulu üyeleri ve çok sayýda partili ile görüþtü. AK Parti Ýlçe Baþkaný Sadýk Aþýk Timur Cevher'e hayýrlý olsun temennisinde bulunarak teþkilatlarýn yakýndan tanýdýðý Cevher'in kendilerini hiç yalnýz býrakmadýðýný seçim ve kongre süreçlerinde Boðazkale teþkilatýyla birlikte omuz omuza mücadele verdiðini söyledi. Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu ise Timur Cevher'in çalýþkanlýðýyla,samimiyetiyle,gönüllerde yer tuttuðunu gittiði yolda Allah'ýn kendisine en iyi olaný nasip etmesi dileðinde bulunarak, Ankara ile sýcak iliþkileri olan Cevher'in milletvekili olmasý halinde Boðazkale'ye faydalý hizmetleri olacaðýna yürekten inandýðýný söyledi. Timur Cevher ise gösterilen ilgiye ve güzel temennilere teþekkür ederek, Boðazkale'yi ve Boðazkale'leri iyi tanýdýðýný milletvekili olmasý halinde iki deðerli insan Ýlçe Baþkaný ve Belediye Baþkanýyla birlikte güzel çalýþmalar yapacaklarýný kaydetti. Bacasýz fabrika olan Turizmin bacasýnýn tütmesi için yerel ve genel dinamikleri birlikte harekete geçireceklerini kaydeden Cevher, hem Boðazkale'yi hemde Çorum'u birlikte kalkýndýracaklarýný dile getirdi. MHP teþkilatlarýndan Bahçeli'ye ziyaret Saðlýkta yapýlan deðiþikliklere tepki Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý üyeleri, Aile Saðlýðý Merkezi, Toplum Saðlýðý Merkezi çalýþanlarýna yönelik, deðiþikliklere tepki gösterdiler. Ýl Saðlýk Müdürlüðü önünde yapýlan eylemde konuþan Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, "AK Parti Ýktidarýnýn saðlýkta dönüþüm programý adý altýnda yürüttüðü piyasalaþtýrma ve çalýþanlara yönelik esnek ve kuralsýz çalýþtýrma uygulamalarý artarak sürmektedir. Bu uygulamalardan birinci basamak kamu saðlýk kurumlarý da (Aile Saðlýðý Merkezi, Toplum Saðlýðý Merkezi) fazlasýyla nasibini almaktadýr. Saðlýkta dönüþüm programýnýn önemli ayaklarýndan biri olan aile hekimliði düzenine bir yönetmelikle resmen 06 Temmuz 2005'de girdik.hükümetinin övünerek uygulamaya koyduðu aile hekimliði düzeni, öncelikle koruyucu saðlýk hizmetleri alanýnda faaliyet yürütmesi gerekirken, aradan geçen dokuz yýla raðmen yönetmelik sürekli deðiþtirilerek vatandaþýn saðlýk talebi doðrudan doðruya tedavi edici hizmetlere kaydýrýldý ve bununla baþ edebilmek için neredeyse her saðlýk kuruluþuna nöbet getirtilerek tüm kuruluþlar muayene ve tedavi yapan birer ticarethaneye dönüþtürülmeye çalýþýldý. Aile Hekimliði Kanununa Ocak 2014'te getirilen düzenleme sonucu aile hekimlerine ve aile saðlýðý çalýþanlarýna haftalýk çalýþma süresi ve mesai saatleri dýþýnda ayda asgari 8 saat nöbet görevi verileceði düzenlendi. Zorunlu nöbetin öncelikle hastane acil servislerinde tutulmasý ile ilgili 9 Nisan 2014'te genelge çýkarýldý. Yetmedi. Hastaneler ve 112 acil saðlýk hizmetlerinin yaný sýra aile saðlýðý merkezleri ve toplum saðlýðý merkezlerinde de nöbet tutulacaðýna dair aile hekimliði kanununa Eylül 2014'te yeni düzenleme getirildi.9 Nisan 2014 tarihinden itibaren birinci basamakta çalýþan emekçiler fazla çalýþmaya/angaryaya karþý direniyorlar. Aile Hekimliði düzeni ile halkýn saðlýðýnýn korunmasý konusu önceliðini kaybetti. Aile Hekimliði düzeni, Toplum Saðlýðý Hekimliði anlayýþýný yok etti. Hekimi hastaya mahkum etti. Aile Hekimliði düzeni Halk Saðlýðý Hemþireliðini yok etti. Hemþireyi hastaya mahkum etti. Aile Hekimliði düzeni, Hemþirelik Kanununda ve yönetmeliðinde açýklýða kavuþturulan hemþireliði yok etti. Aile Hekimliði düzeni, farklý meslekleri yok etti. Hekim dýþýnda ki farklý meslekler olan hemþire, ebe, acil týp teknisyenini bir meslek olarak kabul edip, onlara topluca eleman deyip, hepsine niteliði çok zayýf olan ayný görevleri verdi. Aile Hekimliði düzeni, çalýþanlarý normal mesai saatlerinin dýþýnda daha fazla sürelerle çalýþmaya ve acil nöbetleri tutmaya zorunlu kýldý. Aile Hekimliði düzeni, koruyucu saðlýk hizmetlerini deðil muayenehaneciliði ön plana çýkardý. Bu düzenin ne halkýn saðlýðýna ne de saðlýk çalýþanlarýnýn insanca yaþam mücadelesine bir katkýsý yoktur. Olmayacaktýr.Yetkililerden, halkýn ve saðlýk çalýþanlarýnýn taleplerine kulak vermesini ve sorunlarý çözecek adýmlarý atmasýný bekliyoruz" dedi. Bahadýr YÜCEL Salim Uslu'nun acý günü Uzun süredir Almanya'da tedavi gören AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun yengesi Hatice Yýlmaz vefat etti. Hatice Yýlmaz için dün Alaca'da cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ve Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz baþta olmak üzere çok sayýda vatandaþ katýldý. Cenazeye katýlanlar Salim Uslu'ya taziyelerini ilettiler. Haber Kongreler sonucunda oluþan MHP Ýl ve Merkez Ýlçe teþkilatlarý MHP Genel Merkezine giderek Genel Baþkan Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiler. Ziyarete MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan ile yönetim kurulu üyeleri katýldý. Rektör Alkan, Çalýþkan'ý kutladý Alaca Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, kýsa bir süre önce Alaca Meslek Yüksekokulu Müdürlüðü görevine baþlayan Yrd. Doç. Dr. Sinan Çalýþkan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak görevinde baþarýlar diledi. Meslek Yüksekokulunda yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgiler alan Rektör Prof. Dr. Alkan, Meslek Yüksekokulu öðretim elemanlarý ile de bir araya gelerek genel durum deðerlendirmesi yaptý. Rektör Prof. Dr. Alkan, öðrenciler daha iyi bir eðitim alabilmesi için çaðýn gerektirdiði eðitim öðretim yaklaþýmlarý göz önünde tutularak yapýlan Alaca MYO kampüsünün tamamlanmasý ile birlikte Meslek Yüksekokulunun daha da büyüyerek güçleneceðini açýkladý. Meslek Yüksekokulu ziyareti sonrasýnda Rektör Prof. Dr. Alkan, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz'ý makamýnda ziyaret etti. Alaca MYO kampüsünün kýsa sürede baþarýyla tamamlanacak olmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Alkan, bu süreçteki katkýlarýndan dolayý Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz'a ve üniversitenin geliþim sürecine katký saðlayan tüm paydaþlara teþekkür etti. Haber

11 2 AÐUS- 12 ÞUBAT 2015 PERÞEMBE SPOR Dodurga güreþ þenliklerine hazýrlanýyor 11 Dodurga Güreþ Alanýna 288 Kiþilik 2 Adet Portatif Kapalý Tribün yapýlacaðýný söyleyen Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "2005 yýlýnda yapýlan Dodurga Güreþ alanýmýzda her yýl gelenekselleþen Kaynaþma, Dayanýþma, Kültür ve Güreþ Þenlikleri ile hem ata sporumuzun sahiplenilmesi hem de sosyal, kültürel açýdan halkýmýzýn birlik, beraberlik ve kaynaþmasý saðlanmaktadýr. 2 Adet Portatif Kapalý Tribün yapýlmasý iþi Ýl Özel Ýdaremiz tarafýndan 9 Mart Pazartesi günü ihale edilecektir. Güreþ alanýna yapýlacak olan tribünlerin bu yýl yapýlacak etkinliklere kadar tamamlanmasý planlanýyor. Sürecin iþleyiþine göre bu yýl Dodurgalýlar Güreþleri yeni yapýlmýþ olacak Tribünlerde rahatça izleyebileceklerdir. Hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Spor Türkiye kupasýný getir, evini al..! Tuzla Belediye Baþkaný Dr. Þadi Yazýcý, Tuzlaspor yöneticilerine, teknik heyet ve futbolcularýna Ayyýldýz Sosyal Tesislerinde moral yemeði verdi. Yemekte Tuzla Belediye Baþkaný Dr. Þadi Yazýcý, takýma büyük bir sürpriz yaparak " Türkiye Kupasý'ný almanýz halinde hepinize birer daire vereceðiz" dedi.ayyýldýz Sosyal Tesisleri'ndeki moral yemeðinde konuþan Tuzlaspor Kulüp Baþkaný Ahmet Çabuk, " Tuzlaspor Kulübü olarak önemli bir maça çýkacaðýz. Ýlk kez yer aldýðýmýz Ziraat Türkiye Kupasý'nda bir tarih yazarak, grup aþamasýný lider tamamladýk. Tabi ki takýmýmýzýn buralara gelmesinde Belediye Baþkanýmýz Dr. Þadi Yazýcý'nýn maddi manevi katkýlarýný es geçemeyiz. Kendisinin destekleri için teþekkür ediyoruz" dedi.türkiye Kupasý'nda bugün oynanacak olan Manisaspor maçý öncesi Tuzlaspor'a moral yemeði veren Tuzla Belediye Baþkaný Dr. Þadi Yazýcý, yemekte yaptýðý konuþmada, " Kupada alacaðýnýz baþarýlar sonrasý biz de elimizden geleni yapacaðýz. Perþembe günü oynayacaðýnýz Manisaspor maçýnda galip gelmeniz halinde, yönetimin vereceði primden ayrý biz de ilçemizdeki sanayi kuruluþlarýndan temin ettiðimiz 150 bin TL'yi sizlere prim olarak daðýtacaðýz" dedi. Baþkan Yazýcý'nýn bu sözlerine alkýþlarla karþýlýk veren Tuzlasporlu futbolculara, Manisaspor maçý öncesi adeta doping etkisi yarattý.baþkan Þadi Yazýcý ayrýca, "Türkiye Kupasý'ný almanýz halinde bütün futbolculara birer tane daire vereceðiz. Ýmkansýz diye bir þey yoktur. Ýnsan istedikten arzuladýktan sonra, baþarý mutlaka kendiliðinden gelir. Siz de eðer çok isterseniz Ziraat Türkiye Kupasý'ný kazanabilirsiniz. Eðer Ziraat Türkiye Kupasý'ný alýrsanýz, bütün futbolcularýmýza birer tane daire vereceðiz" dedi. Baþkan Yazýcý, Ziraat Türkiye Kupasý'nda bir üst tura çýkýlmasý halinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafýndan verilecek olan 1 Milyon TL'lik paranýn yarýsýný da futbolculara prim olarak daðýtýlacaðýnýn müjdesini verdi. Yazýcý, "Yeter ki inanýn. Ben inanýyorum, sizler Ziraat Türkiye Kupasý'ný Tuzla'ya getireceksiniz. Öncelikli olarak önümüzdeki Manisaspor maçýný kazanmak hedefimiz olmalý. Sonra baþarý kendiliðinden gelecektir" dedi. Yemekte Tuzla Belediye Baþkaný Dr. Þadi Yazýcý'ya teþekkür eden Tuzlaspor takým kaptaný Kemal Samet Özen, "Güzel sürprizinizden dolayý sizlere teþekkür ediyorum. Biz takým olarak elimizden geleni yapacaðýz" dedi. Tuzlaspor takým hocasý Zafer Yiðit de yaptýðý kýsa konuþmada, "Takým olarak her maçý bir final havasýnda oynuyoruz. Þimdi hedefimiz Manisaspor engelini aþarak, çeyrek finale kalmak" dedi. (Spor servisi) 'Maçý kazanarak play- off sýralamasýnda olmak istiyorduk' Spor Toto 3.Lig 1.Grup 20.Hafta karþýlaþmasýn da Darýca Gençlerbirliði þle sahasýnda 1-1? lik beraberlikle ayrýlan Kýzýlcabölükspor Teknik Direktörü, Hasan Þermet açýklamalarda bulundu.maça 3 puan parolasýyla çýktýklarýný belirten Teknik Direktör Hasan Þermet, ' Öncelikle üzgünüz. Maça kazanmak için çýkmýþtýk. 1 puanýn son dakikada gelmesine de ayrýca sevinçliyiz. Oyuncularým çok iyi mücadele ettiler. Rakibimizin gücünü biliyorduk. Maça hýzlý baþladýk. Rakip kalede gol ararken yapýlan basit hatayla kontradan gol yedik. Maç içinde basit hatalar yapsakta oyunu býrakmadýk. Rakibimizin ikinci devrelerde tempolarýnýn düþmesini lehimize çevirmeye çalýþtýk. Özellikle ikinci yarýda çoþkulu ve istekli oynadýk. Bir çok pozisyona da girdik. Son dakika da gol geldi. En azýndan lidere yenilmediðimiz için mutluyuz. Ama bu maçý kazanarak Play-off hattýna da yaklaþmak istiyorduk.' diye konuþtu. (Spor servisi) Caner: Bize yapýlanlara sahada cevap vereceðiz Çorum deplasmanýndan 1 puanla dönen Zonguldakspor'a gözler Bursa Nilüfer maçýna çevrildi. Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, 2-2 biten ilk maçýn rövanþýný alarak gerekli cevabý sahada vereceklerini söyledi Spor-Toto üçüncü lig birinci grupta mücadele eden Zonguldakspor, 21'inci hafta maçýnda Pazar günü kendi sahasýnda Bursa Nilüferspor'u konuk edecek. Kýrmýzý-Lacivertli camia bu maça büyük önem veriyor. Nedeni ise; 28 Eylül 2014'te oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan ilk müsabakada çýkan olaylar maçýn önene geçmesiydi. Zonguldakspor bu karþýlaþma sonrasý 1 maç seyircisiz oynama cezasý almýþ ve bir hafta sonraki Kýzýlcabölük maçýnda tribünler boþ kalmýþtý. Pazar günü oynanacak olan bu karþýlaþmanýn rövanþý öncesi bir açýklamada bulunan Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, ilk maçta kendilerine uygulanan kötü davranýþa en güzel cevabý sahada vereceklerini belirtti. Caner yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi;" Çorum Belediyespor maçý sonrasý tamamen Nilüfer maçýna odaklandýk. Hazýrlýklarýmýz devam ediyor. Biliyorsunuz Bursa'da ilk maçta hiç hoþ olmayan davranýþlara maruz kalmýþtýk. Seyircimiz dýþarý atýlmýþ, yaðmur altýnda bekletilmiþti. Bize orada yapýlan davranýþýn en güzel cevabýný Pazar günü sahada vereceðiz. Futbolcularýmýz farklý bir galibiyet alarak onlara gerekli cevabý vereceklerdir. Ben taraftarlarýmýzdan birlik beraberlik içinde takýmý desteklemelerini bekliyorum. Bir sonraki hafta evimizde oynayacaðýz Darýca maçý öncesi takýma zarar verecek davranýþlardan kaçýnsýnlar. Çünkü Darýca maçýnda da taraftarýmýzýn desteðine ihtiyacýmýz var. Oyuncularýmýz Pazar günü çýkýp sahaya en iyi þekilde mücadele ederek farklý bir galibiyet alarak rakibe gerekli cevabý vereceklerdir. Ben bu konuta teknik ekibimize, futbolcularýmýza ve taraftarýmýza güveniyorum" dedi. (Spor servisi) Saðlýk çalýþanlarýnýn talepleri Bakan Müezzinoðolu'nda Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý Saðlýk-Sen genel merkez yöneticilerinin Saðlýk Bakaný Müezzinoðlu'nu ziyaret ederek bazý sorunlarýn çözümü için taleplerini ilettiklerini belirtti. Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu'na iletilen konular hakkýnda açýklamalarda bulunan Lafcý, "63 Çevre Saðlýðý Teknikerinin göreve iade edilmesi. Bu sorun ilk ortaya çýktýðýnda, Saðlýk Bakanlýðý Bakan Yardýmcýsý Erkan Kandemir ve Halk Saðlýðý Kurumu Baþkaný Seçil Özkan ile görüþerek sorunu ilettik ve çözülmesi yönünde uzlaþýya varýldý. Saðlýk Bakanlýðý, çalýþanlarýn maðduriyetini en kýsa zamanda gidermelidir. Bir anda iþsiz kalan çevre saðlýðý teknikerleri, ekonomik, psikolojik bir sýkýntý içindeler. Bu maðduriyetin en kýsa sürede bitirilmesi gerekiyor. 112'ye taþeron alýnmasý. Atama bekleyen çok sayýda vatandaþýmýz varken, taþeron üzerinden sorunu çözmek, mesleki riskleri de beraberinde getirmektedir. Saðlýk hizmeti özellikli bir hizmettir ve devlet eliyle, liyakat sahibi kamu görevlileri tarafýndan verilmelidir. Aile hekimlerinin nöbet tutmasý ve mesleki mali sorumluluk sigortasý. Aile hekimleri, bu sistemin kuruluþ amacýna yönelik görev yapmalýdýr. Aile hekimleri önleyici veya koruyucu saðlýk hizmetlerini baþarýyla yerine getirdikleri takdirde bir çok sorun çözülecektir" dedi. Zorla nöbet tutturulmak istenmesinin, sistemin ruhuna aykýrý olduðu gibi, aile hekimleri tarafýndan da tepkiyle karþýlandýðýný ve iþ barýþlarýný bozduðunu dile getiren Lafcý, "Bu konuda aile hekimlerini yaptýklarý iþe motive etmek için, nöbet uygulamasýndan vazgeçilmelidir. Bu, bir geri adým deðil, saðlýk hizmetlerinde ileri bir adým olacaktýr. Sendikamýzca açýlan dava sonucu Danýþtay'ýn verdiði karar neticesinde Aile Hekimlerinin mesleki mali sorumluluk sigortasýnýn yarýsý devlet tarafýndan karþýlanacaktýr. Bu konuda döneminde ödenen ücretlerin yarýsýnýn herhangi bir davaya gerek olmadan aile hekimlerine geri ödeme yapýlmalýdýr. Görevde yükselme sýnavý. Çerçeve yönetmeliðin Baþbakanlýk tarafýndan yayýnlanmasýnýn ardýndan, kurumlar kendi görevde yükselme ve unvan deðiþikliði sýnav yönetmeliðini yayýnladý. Bakanlýðýmýz da bu yönetmeliði yayýnladý. Ancak, sýnav takvimi açýklanmadý. Bu takvim en kýsa sürede açýklanarak, beklentiler karþýlanmalýdýr. KÝK toplantýlarý bakanla birlikte yapýlmalý. Kamu görevlilerinin sorunlarýnýn ele alýndýðý ve çözüm üretildiði mekanizmalardan birisi de Kurum Ýdari Kurul Toplantýlarý'dýr. Bu toplantýlar, bakanlýk ve baðlý kuruluþlarda bazen kurum baþkanlarý bazen de baþkan yardýmcýlarýnýn katýlýmlarýyla yapýlmaktadýr. Ancak bu toplantýlara iþlerlik kazandýrmak ve amacýna uygun yapmak için, Sayýn Bakan'ýn baþkanlýðýnda yapýlmasý gerekmektedir. Yýpranma payý. Yýpranma payý konusunda, Saðlýk-Sen'in de içinde yer aldýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ile SGK ve ilgili diðer bakanlýk veya kuruluþ temsilcilerinin katýlýmý ile bir çalýþma komisyonu kurulmalý ve bu komisyon çalýþmalarýný en kýsa sürede tamamlamalýdýr. Milyonlarca saðlýk çalýþanýnýn beklentisi, bu yasama yýlý bitmeden hayata geçmelidir. Bunun hayata geçmemesi için ellerini ovuþturanlara da fýrsat verilmemelidir. Lisans tamamlama. Lisans tamamlama konusunda yasal düzenleme yapýlmasýna karþýn, YÖK tarafýndan bazý bölümlerin üst öðrenimi ve lisans tamamlama takvimi konusunda bir takvim ortaya konmamýþtýr. Bakanlýðýmýzýn YÖK ile görüþmeleri üst seviyede gerçekleþtirerek sonuç almasý gerekmektedir. Yüzbinlerce saðlýk çalýþaný, bu yöndeki müjdeli haberi beklemektedir. Kreþ Sorunu. Kreþ konusunda genelge yayýnlanmasýna karþýn, kurumlarda bu genelgeye uyum konusunda sorun yaþanmaktadýr. Bizim talebimiz, 24 saat esasýna göre hizmet veren saðlýk kuruluþlarýnda, 24 saat açýk kalacak kreþ açýlmasý ve gündüz hizmet veren kuruluþlarýn tamamýnda da kreþ bulunmasýdýr. Ek ödemelerin emekliliðe yansýtýlmasý. Saðlýk çalýþanlarý, diðer kamu görevlilerine göre düþük maaþ almakta, aradaki fark ek ödeme/döner sermaye ile kapatýlmaya çalýþýlmaktadýr. Ancak, verilen ek ödemeler emekliliðe yansýtýlmamakta, saðlýk çalýþanlarý emeklilikte hem ikramiye, hem emekli maaþý açýsýndan büyük maðduriyet yaþamaktadýr. Saðlýkta dönüþümün mimarý olmalarý ve fedakârlýklarý ile övündüðümüz saðlýk çalýþanlarý, biraz da kendileri için çalýþma yapýlmasýný beklemektedir. Personel istihdamý. Öðretmen istihdamý her yýl 'li sayýlarda yapýlmaktayken saðlýk çalýþaný istihdamý 'lerde kalmaktadýr. Her yýl, en az saðlýk çalýþaný istihdamý yapýlmalýdýr. Bugünlerde 112'lerde sorunlu bir sistem olan taþeron sistemi ile istihdam yapýlacaðýna 5000 þoför, ATT istihdam edilmesi sorunun çözümü açýsýndan daha mantýklý olacaktýr" dedi. Ziraat Mühendisleri Odasý (ZMO) Çorum Þube Baþkaný Necati Gül, AK Parti, MHP ve CHP'yi ziyaret etti. ZMO Çorum Þube Yönetim Kurulu Üyeleri'nin de katýlýmý ile AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin ve CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ziyaret edildi. Ziyaretlerde Necati Gül, ZMO'nun çalýþmalarý hakkýnda bilgiler vererek, Ýl Uslu'dan, Ýskilip Akpýnar köyüne geçmiþ olsun Akpýnar Köyünde dün sabaha karþý çýkan yangýnda 3 ev kullanýlamaz hale geldi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'da yangýnla ilgili Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy'u ve Ýl Afet Acil Durum Müdürü Elvan Kaya'yý arayarak bilgiler aldý. Uslu Kaymakam Gürsoy'a ve köy muhtarýna geçmiþ olsun dileklerini ileterek, "Yangýnda her hangi bir can kaybýnýn yaþanmamasý en büyük tesellimiz" dedi. ZMO, yeni Ýl Baþkanlarýný kutladý Baþkanlarýndan destek istedi. Ýl Baþkanlarý ise, ziyaretten duyduklarý memnuniyetleri dile getirerek, her türlü desteði sunacaklarýný söylediler. Bahadýr YÜCEL

12 12 ÞUBAT 2015 PERÞEMBE Tatlýlar Öz-Ak gýda'dan Çorum Belediyespor,'un dün yaptýðý antrenman sonrasý ÖZK-AK Gýda yetkilileri tarafýndan tatlý ikramýnda bulunuldu. Mimar Sinan Sahasý'nda yapýlan antrenman sonrasý ÖZ-AK Gýda yetkilisi Ömercan Özdoðan tarafýndan teknik heyet ve futbolculara tatlý ikramýnda bulunuldu. Genel Kaptan Hamit Iþýk, yaptýklarý jestten dolayý Özdoðan'a teþekkür etti. Ömercan Özdoðan ise teknik heyet ve futbolculara Tire maçýnda baþarý dileklerinde bulundu. (Spor servisi) Görevini yapamayana þýnav cezasý Futbolcular hýrs küpü Belediyespor taktik çalýþtý Çorum belediyespor hafta sonu deplasmanda karþýlaþacaðý Tire 1922spor hazýrlýklarýný dün Mimar Sinan semt sahasýnda yaptýðý tek çalýþma ile sürdürdü.teknik direktör Ýncedal yönetiminde yapýlan çalýþmaya kadro dýþý kalan 4 futbolcu Akif, Sefa, Utku ve Ali, alt yapý takýmý ile antrenmana çýkýyorlar.dün antrenman öncesi Teknik patron Ýncedal, futbolcular ile saha içinde 10 dakikalýk bir toplantý yaparak Pazar günü deplasmanda karþýlacaklarý Tire 1922spor'un zaaflarýný futbolculara aktardý. Kýsa bir serbest top çalýþmasý yapan kýrmýzý siyahlý futbolcular, Tire 1922spor'un zaaflarý üzerinde taktik çalýþmasý yaptý. Ýncadal, dün yapýlan taktik çalýþmasýn da rakip Tirespor'un orta alan savunma ve forvetleri üzerinde futbolcularýna rakip alanda neler yapmalarýný uygulamalý olarak gösterdi. Antrenmanýn son bölümnde tam saha taktik çift kale maç yapan kýrmýzý siyahlýlar antrenmaný Antrenman Mimar Sinan sahasýnda yapýldý tamamladýlar. Çorum belediyespor bugün yapacaðý son çalýþma ile Pazar günü deplasmand a karþýlaþacaðý Tire 1922 spor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamlayarak, bu gece yarýsý Ýzmir Ödemiþe Ýncedal Tire hareket edecek. Ödemiþte konaklama Ýmtihanýna Çorum Belediyespor, çalýþtýrýyor Tire 1922 ile oynayacaðý maç için bugün Ýzmir'e hareket edecek. Kýrmýzý-Siyahlýlar, Tire'ye 40 km mesafedeki Ödemiþ'e geçerek kamp yapacaðý Güven Otel'e yerleþecek. Futbol Þube Sorumlusu ve Genel Kaptan Hamit Iþýk, yarýný dinlenerek geçireceklerini ve Cumartesi günü de Ödemiþ'te yapacaklarý ter antrenmanýnýn ardýndan maç saatini beklemeye baþlayacaklarýný dile getirdi. (Spor servisi) Zonguldak Kömür'ün de kredisi bitti...! Çorum belediyespor dün Mimam Sinan semt sahasýnda Pazar günü karþýlaþacaðý Tire 1922 spor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürürken Teknik direktör Ýncedal, yapýlan taktik çift kale çalýþmasýnda verdiði görevleri yerine getirmeyen futbolculara þýnav cezasý verek cezalandýrdý. Oyun içinde takým arkadaþýna olumlu pas kulanamayan Çaðlar ve Samet'e 5 kez þýnav çekme cezasý verdi. (Spor servisi) Musa Kaya hayatýný kaybetti Bir dönemler Çorumspor'un kaptanlýk pazubandýný taþýyan daha sonra Sivasspor'a transfer olan Cemil Kaya'nýn babasý Musa Kaya hayatýný kaybetti.musa Kaya (86), önceki gün akþam saatlerinde vefat etti. Merhumun cenazesi dün öðle namazýnýn ardýndan ikamet ettiði Gökçepýnar Köyü'nde topraða verildi. Musa Kaya'nýn cenazesine ailesi ve sevenlerinin yaný sýra bazý CHP Milletvekili Aday Adaylarý da katýldý. Tek Yýldýz Gazetesi merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ise baþsaðlýðý diler.(spor servisi) Genç erkekler basketbol maçlarý Zonguldak Kömürspor, ikinci yarýda 3 maçta 4 puanlýk performansýyla ilk yarýnýn 3 puan gerisinde kaldý. Sezona 1-0'lýk Batman Petrolspor galibiyetiyle baþlayan, ardýndan da Gaziosmanpaþa'yý yine ayný skorla 1-0 yenen Kömürspor, Çorum Belediyespor beraberliðiyle 3 haftalýk periyotu 7 puanla geçmiþti. Kömürspor, ikinci yarýda ise bu puan barajýnýn altýnda kaldý. Ýkinci yarýya Batman Petrolspor'a 2-1 yenilerek baþlayan Kömürspor, devamýn da sahasýn da Gaziosmanpaþa'yý 3-1 maðlup etti. Bu maçla birlikte çýkýþ yakalayan Kömürspor, galibiyet hedeflediði Çorum deplasmanýn da berabere kalýnca puan hesaplarýnda açýk verdi. Ýlk yarýda 12 maçlýk seri tutturmuþtu Lacivert,Kýrmýzýlý takým, 32 puanla 3'üncü sýrada tamamladýðý ilk yarýda tam 12 maçlýk yenilmezlik serisi tutturarak istikrarý saðlamýþtý. Ýlk 12 haftalýk bu bölümde 7 galibiyet, 5 beraberlikle 26 puanlýk baþarý grafiði çizen Kömürspor'un, þampiyonluk hedefine ulaþabilmesi için ilk yarýda olduðu gibi yine en az 12 maçlýk yenilmezlik serisi tutturmasý gerekiyor. Kömür'ünde kredisi bitti Bu sezon oynadýðý 20 maçýn 9'unu beraberlikle tamamlayan Kömürspor, ligin en çok berabere kalan ikinci takýmý oldu. Temsilcimiz, son Çorum beraberliðiyle puan kaybetme kredisini tüketti SPOR Toto 3. Lig'de 5 takýmla birlikte þampiyonluk hedefleyen Zonguldak Kömürspor, 20'nci haftada deplasmanda Çorum Belediyespor'la 0-0 berabere kalarak bu sezon ki 9'uncu beraberliðini aldý. Lacivert,Kýrmýzýlý takým, ligde en fazla beraberliði bulunan ikinci takým durumunda. Zonguldak Kömürspor, mücadele ettiði 1'inci grupta bu sezon þuana kadar 20 maç yaptý. Bu maçlarýn 9'unu kazanan temsilcimiz, 9 maçtan da berabere ayrýldý. Zonguldak ekibinin 2 de yenilgisi bulunuyor. Beraberlik sayýsý Çorum da 9'a çýktý ZONGULDAK Kömürspor, ligdeki ilk beraberliðini 3'üncü haftada Çorum Belediyespor'la 0-0 berabere kalarak aldý. Bu maçýn ardýndan 4'üncü haftada deplasmanda oynadýðý Bursa Nilüferspor maçýndan da 2-2'lik skorla berabere ayrýlarak peþ peþe 2'nci beraberliðini alan Kömürspor, 7'nci haftada Darýca Gençlerbirliði'yle 0-0, 9'uncu haftada Kýrýkhanspor, 11'inci haftada Ýstanbulspor, 14'üncü haftada Çatalcaspor, 15'inci haftada Tuzlaspor ve 16'ncý haftada Tutap Þekerspor'la 1-1 ve son olarak Çorum Belediyespor'la 0-0 berabere kalarak beraberlik serisini sürdürdü. Yine Çorum deplasmaný yine ilk beraberlik Kömürspor, bu sezon ligdeki ilk beraberliðini ligin ilk yarýsýnýn 3'üncü haftasýnda sahasýnda Çorum Belediyespor'la oynadýðý maçta almýþtý. Saha ve seyircisi önünde oynadýðý maçta 0-0 berabere kalan Kömürspor'a ilk puan kaybýný Çorum belediyespor sahasýnda yaþattý. Laciert Kýrmýzýlý takým, týpký ilk yarýda olduðu gibi ikinci yarýda da ilk beraberliðini yine Çorum Belediyespor karþýsýnda aldý. Bu kez deplasmanda karþýlaþtýðý Çorum ekibiyle týpký ilk yarýda ki gibi bu kez de ev sahibi ekibin sahasýnda golsüz berabere kalan Kömürspor, böylelikle ilginç bir tesadüfe imza atmýþ oldu. (Spor servisi) Genç Ülker Basketbol Basketbol Ýhtisas Ýl Özel Ýdare: 40 Genç Ülker Basketbol:55 Salon: Atatürk Hakemler-Ýbrahim Coþkun-Hakan Kaya Ýl Özel Ýdaresi-Buðra-Taha-Gökhan-Burak Ölçer- Emrehan-Ýsmail-Yýlmaz-Oytun-Sami-Burak Kazak- Berkay-Ataberk Genç Ülker Basketbol-Onurcan-Doðukan- Mehmetcan-Oðulcan-Ozan-Ahmet-Muhammed- Rafican-Hakan Periyodlar Basketbol Ýhtisas: 59 Gençlikspor:22 Salon: Atatürk Hakemler-Dursun Uðral-Serkan Demirdöken Basketbol Ýhtisas-Özgür-Deniz-Mücahit-Çaðatay- Harun-Sercan-Alperen Leblebici-Olcan-Alperen karataþ- Talha-Mehmet -Gençlikspor-Taha-Burak-Alparslan- Mertcan-Tarýk-Emre-Çaðatay-Ýsmail-Buðra-Hakan Periyodlar Penaltýlarý kurtaran kaleci Sülo Taraftarýn 'Sülo' diye hitap ettiði Petrolspor'un baþarýlý file bekçisi Süleyman Kasap, 'penaltý kurtarýcýsý' gibi. Tire 1922 ve Kýrýkhan maçlarýnda penaltý kurtaran Süleyman, takýmý ateþliyor. Sezon baþýnda Petrol'den ayrýlan, devre arasýnda ise yuvaya yeniden dönen Süleyman Kasap, performansýyla alkýþ alýyor. Tire 1922 deplasmanýn penaltý kurtaran Süleyman, geçen Pazar günü oynanan Kýrýkhan maçýnda da kurtardýðý penaltýyla galibiyette büyük pay sahibi oldu. Kýrýkhan maçý sonrasý ilk tebriði Belediye Eþbaþkaný Sabri Özdemir'den alan Süleyman: "Baþkan siz geldikçe biz kazanýyoruz. Penaltýyý yeseydik uðurun da gidecekti. Sen maçlara gelmeye devam et, biz de galibiyet almaya devam edeceðiz" dedi.(spor servisi)

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝSKENDER n LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42. Fatih Maden den anlamlý hediye

ÝSKENDER n LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42. Fatih Maden den anlamlý hediye Hemþehrimiz Özçatalbaþ Antalya dan aday adayý Akdeniz Universitesi Ziraat Fakültesi Tarým Ekonomisi Bölümü Öðretim Üyesi hemþehrimiz Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ, Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ AK Parti Antalya

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor'

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor' "HÜBTUAM bölgenin seçkin laboratuvarý olacak" Üniversite-Sanayi Ýþbirliði kapsamýnda yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunmak amacýyla Teknokent A.Þ. Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Valisi

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Hizmet aþkýyla çalýþacaðýz

Hizmet aþkýyla çalýþacaðýz Vali Kara, su tasarrufunun yaygýnlaþmasý konusunda uyarýlarda bulundu. Su krizi kapýda! Vali den su tasarrufu çaðrýsý HABERÝ 10 DA Ýl nüfusumuz düþtü, þehir merkezi arttý ÝL GENELÝ 5 BÝN DÜÞTÜ TÜÝK Adrese

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Comenius Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Programý 2007-2013 GRUNDTVIG PROGRAMI Eðitim ve Öðretim Grundtvig

Detaylı

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar 1 Temmuz 2009 sayý 1 ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bu program, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan desteklenmektedir.

Detaylı

"Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý"

Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý CHP milletvekili adaylarýný tanýttý Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. As Kültür Düðün Salonunda

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı