"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük""

Transkript

1 09 subat pazartesii 5.qxd : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3 AJANDA Minârelerde kandil ya baþlandý (5) - Tarih Öztuna vefât etti () Sigarayý Býrakma G Övülmekten hoþlanmak kad ahmaklýk düþünülemez Biþr-i H "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri Gözlerin Ýstanbul Oluyor Birden Seninle bir yaðmur baþlýyor iplik iplik, Bir güzellik doðuyor yüreðime þiirden. Martýlar konuyor omuzlarýma, Gözlerin Ýstanbul oluyor birden. AYAZ AÐA OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR e Oto Yýkama Ustasý Aranýyor Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda ADRES: KSS. CAD. NO: ÇORUM TEL: 34 4 SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 0 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 5. Sk. No : AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Bayat Belediyesi Meclis Üyesi Canan Aktaþ AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuþan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Canan Aktaþ, "Bilindiði gibi Bayat Ýlçesi AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný iken 4 yerel seçimleri ile birlikte kontenjan belediye meclis üyesi olarak seçildim. Bu olay 5 yýllýk Bayat tarihinde bir ilktir. Sürekli ilkleri gerçekleþtiren ve kendini sürekli yenileyen bir partinin mensubu olmaktan onur duymaktayým" dedi. AK Parti gibi güçlü bir partiden belediye meclis üyesi olarak ilçeye hizmet etmenin sevindirici olduðunu belirten Aktaþ, "Ýl Baþkanýmýz Rumi Bekiroðlu ve ekibinin partimize büyük hizmetler yapacaðýna inanýyorum, kendisine ve ekibine Yýl: 0 Sayý: ÞUBAT CUMARTESÝ 5 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 4 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 00 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 0 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 0 TL. Yurtdýþý : 00 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x0 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : baþarýlar diliyorum" þeklinde kaydetti. Ziyaretlerinden dolayý Bayat Belediye Meclis Üyesi Canan Aktaþ'a teþekkür eden Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ise "Cumhuriyet tarihinde en fazla kadýn vekilin AK Parti iktidarý sonrasýnda seçilerek meclise girdiðini söyledi. Bekiroðlu, partilerinin kadýnýn sadece siyasette deðil, her alanda aktif bir þekilde çalýþmasýný desteklediðini dile getirerek, "30 Mart yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýmýzýn çok büyük payý ve katkýsý oldu. Özellikle Kadýn Kollarýmýz seçim süresi boyunca gece gündüz her zaman yanýmýzdaydý. Bu gayretli çalýþmalarýndan dolayý kendilerine teþekkür ediyorum. Kadýnlarýmýzla önümüzdeki genel seçim süreci içerisinde de her zaman istiþare içerisinde olacaðýz" þeklinde kaydetti. Haber Servisi Pankobirlik'ten Uslu'ya Çeltik Fabrikasý teþekkürü Pankobirlik Çorum Þube Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz, Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Þerafettin Çaðýldoðan, Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Coþkun ve Birlik Müdürü Sevda Akdemir Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ettiler. Pankobirlik Þube Baþkaný Melendiz, "Uðurludað Çeltik Fabrikasý giriþiminiz planlý ve programlý bir þekilde devam ediyor. Bizde yakýndan takip ediyoruz. Fabrika bölgemize ve Çorum'a büyük katký saðlayacak. Her konuda olduðu gibi bu konuda da desteðinizi hep birlikte görüyoruz. Her sýkýntýmýzda Çorum çiftçimizin üreticimizin yardýmýna koþuyorsunuz. Teþekkür ederiz" dedi. Salim Uslu ise, çiftçimizin tarýmsal alanda kalkýnmayý ve geliþmeyi saðlamasýnýn oldukça önemli olduðunu ifade ederek, "Týmarlý ikinci kýsým projemiz ve Çeltik Fabrikasýyla Türkiye'deki pirinç talebinde önemli bir seviyeye ulaþmýþ olacaðýz. Sulu tarým alanýnda çok büyük yatýrýmlar yapýyoruz. Alaca ilçemizden Osmancýk'a Dodurga'dan Laçin'e Ýskilip'e, Bayat'a, Uðurludað'a ve Mecitözü'ne kadar sulu tarýmdan faydalanacak bütün arazilerimizi su ile buluþturuyoruz. Yakýn süreçte bütün projelerimiz tamamlanmýþ olacak. Burada Ziraat Odalarý Pankobirlik gibi tarýmsal kurumlara büyük görevler düþüyor. Biz gerekeni yapýyoruz. Sizde çalýþmalarýnýza yön vererek bu hizmetlerimizi çiftçimize, emekçimize kolay yoldan ulaþtýrýlmasý ve desteklenmesini saðlayýn" þeklinde kaydetti. Daha sonra Uslu Pankobirlik Çorum Þube yönetimini Pankobirlik Genel Müdürü Taner Taþpýnar ile görüþtürerek taleplerine yardýmcý olmasýný istedi. Haber Servisi BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: TL TL Baský yapýldýðý yer: 5.00 TL 5.00 TL TL TL 5.00 TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Akþamlardan, gecelerden, senden uzaðým Þiirlerim rüzgardýr uzak daðlardan esen Durgun sular gibi azalacaðým Bir gün, birdenbire çýkýp gelmesen. Þarkýlarla geleceksin, duygulu, ince Yalnýz gözlerime bak diyeceksin. Ellerim usulca ellerine deðince Kaybolup gideceksin Bir elim seni çizecek bütün pencerelere Bir elim seni silecek. Kalbim: Ebemkuþaðý; günde bin kere Senin için yeni baþtan can kesilecek. Ne güzel seni bulmak bütün yüzlerde Sonra seni kaybetmek hemen her yerde Ne güzel bineceðim vapurlarý kaçýrmak Yapayalnýz kalmak iskelelerde. Seninle bir yaðmur baþlýyor iplik iplik, Bir güzellik doðuyor yüreðime þiirden. Martýlar konuyor omuzlarýma, Gözlerin Ýstanbul oluyor birden. Yavuz Bülent Bakiler HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD,490,49 EUR,39,3 STERLiN 3,354 3,3 JPY YENi,05,05 SAAT:.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KUR NÖBETÇÝ ECZANELE -Önemli Telefonla Valilik.... Belediye... Emniyet Müd.... Kültür ve Turizm Müd... Saðlýk Müdürlüðü... Deftardarlýðý... Müftülük...3 Meteoroloji Müd.... Telekom Müd....4 PTT Müd.... D.S.Ý Müd.... TEDAÞ Müd.... Devlet Hastanesi Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat... Polis... Yangýn... Orman Yangýný Ýhbar... Alo Zabýta... Alo Jandarma... Elektrik Arýza... Su Arýza... Telefon Arýza... Ýþ ve Ýþçi Bulma... Özel Elitpark Hastanesi...

2 09 subat pazartesii 5.qxd : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan aþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3 AJANDA Minârelerde kandil yakýlmaya baþlandý (5) - Tarihçi Yýlmaz Öztuna vefât etti () - Dünya Sigarayý Býrakma Günü Övülmekten hoþlanmak kadar ahmaklýk düþünülemez Biþr-i Hâfî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri Gözlerin Ýstanbul Oluyor Birden Seninle bir yaðmur baþlýyor iplik iplik, Bir güzellik doðuyor yüreðime þiirden. Martýlar konuyor omuzlarýma, Gözlerin Ýstanbul oluyor birden. AYAZ AÐA OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR e Oto Yýkama Ustasý Aranýyor Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda ADRES: KSS. CAD. NO: ÇORUM EL: 34 4 SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 0 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için ecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 5. Sk. No : AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Bayat Belediyesi Meclis Üyesi Canan Aktaþ AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuþan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Canan Aktaþ, "Bilindiði gibi Bayat Ýlçesi AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný iken 4 yerel seçimleri ile birlikte kontenjan belediye meclis üyesi olarak seçildim. Bu olay 5 yýllýk Bayat tarihinde bir ilktir. Sürekli ilkleri gerçekleþtiren ve kendini sürekli yenileyen bir partinin mensubu olmaktan onur duymaktayým" dedi. AK Parti gibi güçlü bir partiden belediye meclis üyesi olarak ilçeye hizmet etmenin sevindirici olduðunu belirten Aktaþ, "Ýl Baþkanýmýz Rumi Bekiroðlu ve ekibinin partimize büyük hizmetler yapacaðýna inanýyorum, kendisine ve ekibine Yýl: 0 Sayý: ÞUBAT CUMARTESÝ 5 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 4 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 00 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 0 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 0 TL. Yurtdýþý : 00 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x0 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : baþarýlar diliyorum" þeklinde kaydetti. Ziyaretlerinden dolayý Bayat Belediye Meclis Üyesi Canan Aktaþ'a teþekkür eden Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ise "Cumhuriyet tarihinde en fazla kadýn vekilin AK Parti iktidarý sonrasýnda seçilerek meclise girdiðini söyledi. Bekiroðlu, partilerinin kadýnýn sadece siyasette deðil, her alanda aktif bir þekilde çalýþmasýný desteklediðini dile getirerek, "30 Mart yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýmýzýn çok büyük payý ve katkýsý oldu. Özellikle Kadýn Kollarýmýz seçim süresi boyunca gece gündüz her zaman yanýmýzdaydý. Bu gayretli çalýþmalarýndan dolayý kendilerine teþekkür ediyorum. Kadýnlarýmýzla önümüzdeki genel seçim süreci içerisinde de her zaman istiþare içerisinde olacaðýz" þeklinde kaydetti. Haber Servisi Pankobirlik'ten Uslu'ya Çeltik Fabrikasý teþekkürü Pankobirlik Çorum Þube Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz, Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Þerafettin Çaðýldoðan, Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Coþkun ve Birlik Müdürü Sevda Akdemir Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ettiler. Pankobirlik Þube Baþkaný Melendiz, "Uðurludað Çeltik Fabrikasý giriþiminiz planlý ve programlý bir þekilde devam ediyor. Bizde yakýndan takip ediyoruz. Fabrika bölgemize ve Çorum'a büyük katký saðlayacak. Her konuda olduðu gibi bu konuda da desteðinizi hep birlikte görüyoruz. Her sýkýntýmýzda Çorum çiftçimizin üreticimizin yardýmýna koþuyorsunuz. Teþekkür ederiz" dedi. Salim Uslu ise, çiftçimizin tarýmsal alanda kalkýnmayý ve geliþmeyi saðlamasýnýn oldukça önemli olduðunu ifade ederek, "Týmarlý ikinci kýsým projemiz ve Çeltik Fabrikasýyla Türkiye'deki pirinç talebinde önemli bir seviyeye ulaþmýþ olacaðýz. Sulu tarým alanýnda çok büyük yatýrýmlar yapýyoruz. Alaca ilçemizden Osmancýk'a Dodurga'dan Laçin'e Ýskilip'e, Bayat'a, Uðurludað'a ve Mecitözü'ne kadar sulu tarýmdan faydalanacak bütün arazilerimizi su ile buluþturuyoruz. Yakýn süreçte bütün projelerimiz tamamlanmýþ olacak. Burada Ziraat Odalarý Pankobirlik gibi tarýmsal kurumlara büyük görevler düþüyor. Biz gerekeni yapýyoruz. Sizde çalýþmalarýnýza yön vererek bu hizmetlerimizi çiftçimize, emekçimize kolay yoldan ulaþtýrýlmasý ve desteklenmesini saðlayýn" þeklinde kaydetti. Daha sonra Uslu Pankobirlik Çorum Þube yönetimini Pankobirlik Genel Müdürü Taner Taþpýnar ile görüþtürerek taleplerine yardýmcý olmasýný istedi. Haber Servisi BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: TL TL Baský yapýldýðý yer: 5.00 TL 5.00 TL TL TL 5.00 TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Akþamlardan, gecelerden, senden uzaðým Þiirlerim rüzgardýr uzak daðlardan esen Durgun sular gibi azalacaðým Bir gün, birdenbire çýkýp gelmesen. Þarkýlarla geleceksin, duygulu, ince Yalnýz gözlerime bak diyeceksin. Ellerim usulca ellerine deðince Kaybolup gideceksin Bir elim seni çizecek bütün pencerelere Bir elim seni silecek. Kalbim: Ebemkuþaðý; günde bin kere Senin için yeni baþtan can kesilecek. Ne güzel seni bulmak bütün yüzlerde Sonra seni kaybetmek hemen her yerde Ne güzel bineceðim vapurlarý kaçýrmak Yapayalnýz kalmak iskelelerde. Seninle bir yaðmur baþlýyor iplik iplik, Bir güzellik doðuyor yüreðime þiirden. Martýlar konuyor omuzlarýma, Gözlerin Ýstanbul oluyor birden. Yavuz Bülent Bakiler HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD,490,49 EUR,39,33 STERLiN 3,354 3,3 JPY YENi,05,053 SAAT:.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý... 0 Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (0) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat... Polis...55 Yangýn...0 Orman Yangýný Ýhbar... Alo Zabýta...53 Alo Jandarma...5 Elektrik Arýza... Su Arýza...5 Telefon Arýza... Ýþ ve Ýþçi Bulma...0 Özel Elitpark Hastanesi...

3 09 subat pazartesii 5.qxd : Page 3 (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER 3 TEBRiK AK Parti Ýl baþkanlýðýna seçilen Sayýn Av. Rumi Bekiroðlu'nu ve Ýl Yönetim kurulu üyeliðine seçilen deðerli yönetim kurulu üyelerini tebri eder, Kendisine ve ekip arkadaþlarýn görevlerinde baþarýlar dileriz. Oto Galericiler Derneði Yönetim Kurulu adýna Baþkan Fahri Yandýk TEBRiK CHP Ýl Baþkanlýðýna seçilen Sayýn Gürsel Yýldýrým'ý tebrik eder, baþarýlar dileriz. Oto Galericiler Derneði Yönetim Kurulu adýna Baþkan Fahri Yandýk TEBRiK MHP Ýl Baþkanlýðýna seçilen Sayýn Av. Bekir Çetin'i ve Ýl Yönetim kurul üyeliðine seçilen deðerli yönetim kurulu üyelerini tebrik eder baþarýlar dileriz. Oto Galericiler Derneði Yönetim Kurulu adýna Baþkan Fahri Yandýk TEBRiK MÜSÝAD Çorum Þube Baþkanlýk görevine seçilen M.Ahmet Köksal ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eder görevlerinde baþarýlar dileriz. Oto Galericiler Derneði Yönetim Kurulu adýna Baþkan Fahri Yandýk

4 09 subat pazartesii 5.qxd : Page 3 (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER 3 TEBRiK AK Parti Ýl baþkanlýðýna seçilen Sayýn Av. Rumi Bekiroðlu'nu ve Ýl Yönetim kurulu üyeliðine seçilen deðerli yönetim kurulu üyelerini tebrik eder, Kendisine ve ekip arkadaþlarýna görevlerinde baþarýlar dileriz. Oto Galericiler Derneði Yönetim Kurulu adýna Baþkan Fahri Yandýk TEBRiK CHP Ýl Baþkanlýðýna seçilen Sayýn Gürsel Yýldýrým'ý tebrik eder, baþarýlar dileriz. Oto Galericiler Derneði Yönetim Kurulu adýna Baþkan Fahri Yandýk TEBRiK MHP Ýl Baþkanlýðýna seçilen Sayýn Av. Bekir Çetin'i ve Ýl Yönetim kurulu üyeliðine seçilen deðerli yönetim kurulu üyelerini tebrik eder baþarýlar dileriz. Oto Galericiler Derneði Yönetim Kurulu adýna Baþkan Fahri Yandýk TEBRiK MÜSÝAD Çorum Þube Baþkanlýk görevine seçilen M.Ahmet Köksal ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eder görevlerinde baþarýlar dileriz. Oto Galericiler Derneði Yönetim Kurulu adýna Baþkan Fahri Yandýk

5 09 subat pazartesii 5.qxd : Page 4 (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER 4 "Nöbeti boykot ediyoruz" Çorum Özgür Eðitim Sen Baþkaný Serdar Efe, eðitim sisteminin yapýsal sorunlarýnýn devam ettiðini dile getirerek, "Kimi lokal iyileþtirmeler yapýlmýþ olmakla birlikte problemli sistem, ana yapýsýný olduðu gibi muhafaza etmektedir. Özellikle de sistemin temel bileþenlerinden olan öðretmenlerin yaþadýðý problemler sistemin iyice içinden çýkýlmaz bir hal almasýna neden oluyor. Tarihsel olarak öðretmen sistem içerisinde sembolik programlar dýþýnda itibarsýzlaþtýrýlmýþ, mali ve özlük haklarý çözülmemiþ, sistematik bir þekilde göz ardý edilmiþtir.yoðun bir müfredatý aktarmasý istenen öðretmenler, ders dýþýnda iþlevsiz bir kýrtasiyeciliðin cenderesine itilmiþlerdir. Diðer taraftan militer bir zihniyetin izdüþümü olan "nöbet" uygulamasý ile hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak aþaðýlanmaktadýr. Ýtibarsýzlaþtýrýlan, kendi kurumunda saygýnlýðý olmayan, mali ve özlük haklarý ile bu durumu iyice pekiþtirilen öðretmenler, militer zihniyetin ve sorumsuz bir bürokrasinin keyfiliði ile þekillenen "Öðretmenin Nöbet Yönetmeliði" üzerinden tabiri caizse "hem etinden, hem sütünden" mantýðý ile bir uygulamaya tabi tutulmaktadýrlar" dedi. Pedagojik açýdan problemli olan bu militer uygulamanýn öðretmenlerin mesleki sýnýrlarýný da erozyona uðrattýðýný dile getiren Efe, "Eðitim-öðretim faaliyetlerinin yanýna eklenmiþ mesleki olmayan pek çok angarya iþi yüklenmek zorunda býrakýlan öðretmenler, hak ve özgürlükleri hiçe sayan yönetmelikler üzerinden kuþatmaya alýnmýþlardýr. Mevcut koþullarýn ve imkanlarýn yetersizliði bahane edilerek üzerine yüklenilen bu görevleri iþinin asli unsuruymuþ gibi konumlandýrarak bugüne kadar getirilen uygulamanýn artýk kaldýrýlmasý zaruridir. Eðitim ortamlarýnýn fiziksel koþularýnýn asgari düzeyde çalýþanlarýnýn gereksinimlerini karþýlayacak donanýmda olmasýna özen gösterilerek çalýþmalarýn yürütülmesi sorumlularý beklemektedir. Milli Eðitim Temel Kanunu'nun 43. Maddesinde tanýmlanan Öðretmenlik Mesleðinin sýnýrlarý dikkate alýnarak görev daðýlýmlarýnýn yapýlmasý gerekmektedir. Mesleki sýnýrlarý içerisinde olmayan ve Anayasa'nýn.Maddesinde "angarya" olarak tanýmlanan bu uygulama hem hak ve özgürlükler hem de pedagojik nedenlerden dolayý kaldýrýlmalýdýr. Ayný zamanda büyük bir sorun olarak karþýmýzda duran eðitim sisteminin nitelik sorunu ancak herkesin özellikle de öðretmenlerin kendi asli iþleri ile hemhal olmasý ile düzeltilebilir. Bu nedenlerden dolayý Öðretmenlerin sýrtýna yüklenilen bu "angarya"nýn kaldýrýlmasýný Özgür Eðitim-Sen olarak kamuoyu ile paylaþýyoruz. Herhangi bir ücrete tabi tutulmayan, norma sayýlmayan bu uygulama mevcut þartlar ve imkanlar ileri sürülerek devam edilmesi asla kabul edilemez. MEB'in acil olarak mevcut uygulamayý ücrete tabi tutmasý ve norma saymasý "Öðretmenlere nöbet görevi verilemez" vizyonu içerisinde tamamen kaldýrmanýn planlamasýna giriþmelidir. Bu yönde adýmlar atýlmasý için Özgür Eðitim-Sen Yönetim Kurulu tarih ve sayýlý kararý ile "üyelerinin 4-5 eðitim-öðretim sezonunun ikinci yarýyýlýnda her ayýn ilk haftasý nöbet tutmamasý" yönünde karar almýþtýr Tüm üyelerimize, eðitim çalýþanlarýna ve kamuoyuna duyurulur" þeklinde kaydetti. Haber Servisi Mustafa Külcü ameliyat oldu Alaca Gündem Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi ve Heri Haber Ýnternet Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Mustafa Külcü, "deri incelmesi" nedeniyle ameliyat oldu.geçtiðimiz yýl mart ayý içerisinde rahatsýzlýðý nedeniyle ameliyat olarak safra kesesini aldýran Mustafa Külcü, ameliyat sonrasý safra kesesinin olduðu bölgede deri incelmesi oluþmasý nedeniyle organlarýnýn zarar görmemesi için bir kez daha ameliyat oldu. Mustafa Külcü'ye geçmiþ olsun diler, Allah'tan acil þifalar temenni ederiz. Haber Servisi Ýstanbulluoðlu'ndan seçim çalýþmasý "Osmancýk yer avantajýn OSB ile zirveye taþýyaca Osmancýk Organize Sanayi Bölgesi Müteþebbis Heyeti ilk toplantýsýný gerçekleþtirerek OSB organlarýnýn seçimini ve görev daðýlýmýný yaptý. Osmancýk Belediye Meclisinde gerçekleþtirilen ilk toplantýda kuruluþ protokolünün imza aþamasý ve gündem maddeleri deðerlendirildi. OSB organlarýnýn seçiminin yapýldýðý toplantýda Müteþebbis Heyeti Baþkanlýðýna Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Yardýmcýsý Yakup Karaca, baþkan vekilliðine ise Osmancýk Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ömer Bülent Karagöz seçildi. Toplantýda OSB Müdürünün de atamasý yapýldý. Osmancýk Belediyesi personelinden Arif Emre Gökel, Osmancýk Organize Sanayi Bölge Müdürü olarak tayin edildi. Osmancýk Organize Sanayi Bölgesinin Yönetim Kurulu Baþkanlýðýna Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, baþkan vekilliðine ise Belediye Baþkaný Hamza Karataþ getirildi. Yönetim Kurulu; Çetin Baþaranhýncal (Çorum TSO Baþkaný), Hamza Karataþ (Belediye Baþkaný), Kadir Eskiadam (Belediye Baþkan Yardýmcýsý), Sakin Bilge (OSMÝAD Baþkaný), Ömer Arslan (Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri) þeklinde oluþturuldu. Denetim kuruluna ise Ömer Bülent Karagöz ve Muharrem Sarýaslan seçildi. Toplantý da konuþan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Osmancýk Organize Sanayi Bölgesinin yapýlanmasýnda Çorum TSO'nun yüzde 40, Osmancýk Belediyesi'nin yüzde 40 ve Ýl Özel Ýdaresi'nin ise yüzde ortaklýkla yer aldýðýný belirtti. Baþaranhýncal, kuruluþ aþamasýnda yer alan kurumlarýn Osmancýk Organize Sanayi Bölgesine maddi kaynak ve bilgi olarak katký saðlayacaðýný kaydetti. Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, OSB'nin ilçenin ekonomisinin güçlenmesine büyük katký saðlayacaðýný söyledi. OSB'nin önemli çalýþmalar sonucunda.5 yýllýk bir sürecin ardýndan kuruluþ aþamasýna geldiðini ifade eden Karataþ, "Ýlçemizin ekonomisi açýsýndan iki can suyumuz vardý. Kýzýlýrmak ve D00 Karayolu ilçe ekonomisi için can suyu konumunda. Organize Sanayi Bölgesi þimdi üçüncü can suyumuz olacak. Þehrimizin geliþmesine, ekonomimizin düzelmesine, istihdamýn artmasýna, gelir düzeyinin yükselmesine, çok büyü saðlayacak. Yaklaþýk.5 yýllýk bir sonucunda bu aþamaya geldik. Bu ça Çorum Milletvekilimiz Sayýn Cahit Ba önemli fedakarlýklarý ve katkýlarý var, sine çok teþekkür ediyorum. Ayrýca Ticaret ve Sanayi Odasýnýn yönetim üyelerine katkýlarýndan dolayý teþekkü orum." diye konuþtu. Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçü Organize Sanayi Bölgesinin ekonomisinin geliþmesine katký saðlay belirterek sürece katký saðlayan kuru teþekkür etti. -"OSMANCIK'IN TAR GEÇECEK"- AK Parti Çorum Milletvekili Cah da, Osmancýk Organize Sanayi Böl ilçenin tarihine altýn harflerle yazýla yatýrým olduðunu belirterek þu ifadel landý: "Osmancýk için gerçekten tarihi b Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýnýn Os Temsilciliðinin, iþadamlarýmýzýn, b baþkanýmýzýn ve o dönemdek baþkanýmýzýn OSB için ilk imzalarý to larýndaki, ilk niyeti ortaya koydukla heyecaný halen taze yaþýyorum. Bu masanýn etrafýndaki 5 kiþi Osma üreterek büyümesine imza atan kiþile anýlacaklardýr. Gelecekte Osmancýk d batýya giden bu güzergahta olmanýn jýný OSB ile zirveye taþýyacaktýr. Osma güne kadar yolun avantajýný küçük b lerle fýrsata dönüþtürmüþtür. Ancak bakanlýðýmýzýn bu kararýyla, çabalarýmýz ve Osmancýk'ýn ortaya k iradeyle ben inanýyorum ki bugün nüfuslu Osmancýk, üretim çark döndürülmesiyle bine ulaþacak -"OSB YANINDAKÝ ÇÖPLÜK KA LACAK"- Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, çöp stok alanýnýn OSB alanýna yakýn ile ilgili eleþtirilere de cevap verdi. Bölgede bir dönüþüm merkezinin masý ile ilgili çalýþmalarýn devam hatýrlatan Baðcý, OSB gibi büyük bir ya küçük bahanelerle karalanmaya ça masý gerektiðini ifade etti. Konuþmalarýn ardýndan müt heyeti tarafýndan toplantýnýn gündem deleri görüþülerek OSB organlarýnýn ve görev daðýlýmý yapýldý. Haber Servi Ders zili yeniden çalýyo Önümüzdeki Salý günü gerçekleþtirilecek olan Ýskilip Ziraat Odasý seçimleri öncesi adaylarýn seçim çalýþmalarý devam ediyor. Seçim çalýþmalarý kapsamýnda Ýskilip'in Kurusaray Köyü'ne ziyarette bulunan Selim Ýstanbulluoðlu burada delegeler ve köylülerle bir araya geldi. Ýstanbulluoðlu ziyaretlerinde projeleri hakkýnda çiftçilere bilgi verdi. Haber Servisi 4-5 eðitim öðretim yýlý yarýyýl tatili bugün bitiyor. Çorum'da okul öncesi eðitimde bin 0, ilkokulda 9 bin 99, ortaokulda 30 bin, özel eðitimde 4, lise ve dengi okullarda da bin 94 olmak üzere toplam 9 bin 5 öðrenci ile bin 49 öðretmen iki haftalýk yarýyýl tatilinin ardýndan bugün ders baþý yapacak.4-5 eðitim öðretim yýlý Haziran 5 Cuma günü sona erecek. Bahadýr YÜCEL Karahindiba sahnelenece Su Gösteri Sanatlarý ve Mask-Kara tiyatrosu yapýmý olan ve Yazar Sinan Sülün'ün ilk kitabý olan Karahindiba'dan alýnarak yine yazar tarafýndan oyunlaþtýrýlan tiyatro eseri Þubat'da Çorumlu tiyatro severlerle buluþacak. Ýnsan, toplum ve etkileþimleri üzerine çarpýcý örnekler veren oyun sahnelendiði her yerde seyircinin büyük ilgisiyle karþýlaþýyor. Davetiyelerinin Devlet Tiyatrosu giþesi ve Dost Radyo'dan temin edilebildiði oyunun baþlama saati ise.00 olarak açýklandý. Haber Servisi

6 09 subat pazartesii 5.qxd : Page 4 (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER 4 Nöbeti boykot ediyoruz" Çorum Özgür Eðitim Sen Baþkaný Serdar Efe, eðitim sisteminin yapýsal sorunlarýnýn devam ettiðiile getirerek, "Kimi lokal iyileþtirmeler yapýlmýþ akla birlikte problemli sistem, ana yapýsýný olduðu gibi afaza etmektedir. Özellikle de sistemin temel enlerinden olan öðretmenlerin yaþadýðý problemler min iyice içinden çýkýlmaz bir hal almasýna neden or. Tarihsel olarak öðretmen sistem içerisinde semborogramlar dýþýnda itibarsýzlaþtýrýlmýþ, mali ve özlük arý çözülmemiþ, sistematik bir þekilde göz ardý miþtir.yoðun bir müfredatý aktarmasý istenen öðretler, ders dýþýnda iþlevsiz bir kýrtasiyeciliðin cendereitilmiþlerdir. Diðer taraftan militer bir zihniyetin þümü olan "nöbet" uygulamasý ile hem fiziksel olarak de zihinsel olarak aþaðýlanmaktadýr. Ýtibarsýýrýlan, kendi kurumunda saygýnlýðý olmayan, mali ve k haklarý ile bu durumu iyice pekiþtirilen öðretmenler, er zihniyetin ve sorumsuz bir bürokrasinin keyfiliði þekillenen "Öðretmenin Nöbet Yönetmeliði" inden tabiri caizse "hem etinden, hem sütünden" týðý ile bir uygulamaya tabi tutulmaktadýrlar" dedi. edagojik açýdan problemli olan bu militer uygulamanýn öðretmenlerin mesleki sýnýrlarýný da erozyona uðrattýðýný dile getiren Efe, "Eðitim-öðretim faaliyetlerinin yanýna eklenmiþ mesleki olmayan pek çok angarya iþi yüklenmek zorunda býrakýlan öðretmenler, hak ve özgürlükleri hiçe sayan yönetmelikler üzerinden kuþatmaya alýnmýþlardýr. Mevcut koþullarýn ve imkanlarýn yetersizliði bahane edilerek üzerine yüklenilen bu görevleri iþinin asli unsuruymuþ gibi konumlandýrarak bugüne kadar getirilen uygulamanýn artýk kaldýrýlmasý zaruridir. Eðitim ortamlarýnýn fiziksel koþularýnýn asgari düzeyde çalýþanlarýnýn gereksinimlerini karþýlayacak donanýmda olmasýna özen gösterilerek çalýþmalarýn yürütülmesi sorumlularý beklemektedir. Milli Eðitim Temel Kanunu'nun 43. Maddesinde tanýmlanan Öðretmenlik Mesleðinin sýnýrlarý dikkate alýnarak görev daðýlýmlarýnýn yapýlmasý gerekmektedir. Mesleki sýnýrlarý içerisinde olmayan ve Anayasa'nýn.Maddesinde "angarya" olarak tanýmlanan bu uygulama hem hak ve özgürlükler hem de pedagojik nedenlerden dolayý kaldýrýlmalýdýr. Ayný zamanda büyük bir sorun olarak karþýmýzda duran eðitim sisteminin nitelik sorunu ancak herkesin özellikle de öðretmenlerin kendi asli iþleri ile hemhal olmasý ile düzeltilebilir. Bu nedenlerden dolayý Öðretmenlerin sýrtýna yüklenilen bu "angarya"nýn kaldýrýlmasýný Özgür Eðitim-Sen olarak kamuoyu ile paylaþýyoruz. Herhangi bir ücrete tabi tutulmayan, norma sayýlmayan bu uygulama mevcut þartlar ve imkanlar ileri sürülerek devam edilmesi asla kabul edilemez. MEB'in acil olarak mevcut uygulamayý ücrete tabi tutmasý ve norma saymasý "Öðretmenlere nöbet görevi verilemez" vizyonu içerisinde tamamen kaldýrmanýn planlamasýna giriþmelidir. Bu yönde adýmlar atýlmasý için Özgür Eðitim-Sen Yönetim Kurulu tarih ve sayýlý kararý ile "üyelerinin 4-5 eðitim-öðretim sezonunun ikinci yarýyýlýnda her ayýn ilk haftasý nöbet tutmamasý" yönünde karar almýþtýr Tüm üyelerimize, eðitim çalýþanlarýna ve kamuoyuna duyurulur" þeklinde kaydetti. Haber Servisi Mustafa Külcü ameliyat oldu Alaca Gündem Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi ve Heri Haber Ýnternet Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Mustafa Külcü, "deri incelmesi" nedeniyle ameliyat oldu.geçtiðimiz yýl mart ayý içerisinde rahatsýzlýðý nedeniyle ameliyat olarak safra kesesini aldýran Mustafa Külcü, ameliyat sonrasý safra kesesinin olduðu bölgede deri incelmesi oluþmasý nedeniyle organlarýnýn zarar görmemesi için bir kez daha ameliyat oldu. Mustafa Külcü'ye geçmiþ olsun diler, Allah'tan acil þifalar temenni ederiz. Haber Servisi stanbulluoðlu'ndan seçim çalýþmasý "Osmancýk yer avantajýný OSB ile zirveye taþýyacak" Osmancýk Organize Sanayi Bölgesi Müteþebbis Heyeti ilk toplantýsýný gerçekleþtirerek OSB organlarýnýn seçimini ve görev daðýlýmýný yaptý. Osmancýk Belediye Meclisinde gerçekleþtirilen ilk toplantýda kuruluþ protokolünün imza aþamasý ve gündem maddeleri deðerlendirildi. OSB organlarýnýn seçiminin yapýldýðý toplantýda Müteþebbis Heyeti Baþkanlýðýna Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Yardýmcýsý Yakup Karaca, baþkan vekilliðine ise Osmancýk Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ömer Bülent Karagöz seçildi. Toplantýda OSB Müdürünün de atamasý yapýldý. Osmancýk Belediyesi personelinden Arif Emre Gökel, Osmancýk Organize Sanayi Bölge Müdürü olarak tayin edildi. Osmancýk Organize Sanayi Bölgesinin Yönetim Kurulu Baþkanlýðýna Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, baþkan vekilliðine ise Belediye Baþkaný Hamza Karataþ getirildi. Yönetim Kurulu; Çetin Baþaranhýncal (Çorum TSO Baþkaný), Hamza Karataþ (Belediye Baþkaný), Kadir Eskiadam (Belediye Baþkan Yardýmcýsý), Sakin Bilge (OSMÝAD Baþkaný), Ömer Arslan (Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri) þeklinde oluþturuldu. Denetim kuruluna ise Ömer Bülent Karagöz ve Muharrem Sarýaslan seçildi. Toplantý da konuþan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Osmancýk Organize Sanayi Bölgesinin yapýlanmasýnda Çorum TSO'nun yüzde 40, Osmancýk Belediyesi'nin yüzde 40 ve Ýl Özel Ýdaresi'nin ise yüzde ortaklýkla yer aldýðýný belirtti. Baþaranhýncal, kuruluþ aþamasýnda yer alan kurumlarýn Osmancýk Organize Sanayi Bölgesine maddi kaynak ve bilgi olarak katký saðlayacaðýný kaydetti. Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, OSB'nin ilçenin ekonomisinin güçlenmesine büyük katký saðlayacaðýný söyledi. OSB'nin önemli çalýþmalar sonucunda.5 yýllýk bir sürecin ardýndan kuruluþ aþamasýna geldiðini ifade eden Karataþ, "Ýlçemizin ekonomisi açýsýndan iki can suyumuz vardý. Kýzýlýrmak ve D00 Karayolu ilçe ekonomisi için can suyu konumunda. Organize Sanayi Bölgesi þimdi üçüncü can suyumuz olacak. Þehrimizin geliþmesine, ekonomimizin düzelmesine, istihdamýn artmasýna, gelir düzeyinin yükselmesine, çok büyük katký saðlayacak. Yaklaþýk.5 yýllýk bir çalýþma sonucunda bu aþamaya geldik. Bu çalýþmada Çorum Milletvekilimiz Sayýn Cahit Baðcý'nýn önemli fedakarlýklarý ve katkýlarý var, kendisine çok teþekkür ediyorum. Ayrýca Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýnýn yönetimine ve üyelerine katkýlarýndan dolayý teþekkür ediyorum." diye konuþtu. Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü de Organize Sanayi Bölgesinin ilçe ekonomisinin geliþmesine katký saðlayacaðýný belirterek sürece katký saðlayan kuruluþlara teþekkür etti. -"OSMANCIK'IN TARÝHÝNE GEÇECEK"- AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý da, Osmancýk Organize Sanayi Bölgesinin ilçenin tarihine altýn harflerle yazýlacak bir yatýrým olduðunu belirterek þu ifadeleri kullandý: "Osmancýk için gerçekten tarihi bir gün. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýnýn Osmancýk Temsilciliðinin, iþadamlarýmýzýn, belediye baþkanýmýzýn ve o dönemdeki ilçe baþkanýmýzýn OSB için ilk imzalarý topladýklarýndaki, ilk niyeti ortaya koyduklarýndaki heyecaný halen taze yaþýyorum. Bu gün bu masanýn etrafýndaki 5 kiþi Osmancýk'ýn üreterek büyümesine imza atan kiþiler olarak anýlacaklardýr. Gelecekte Osmancýk doðudan batýya giden bu güzergahta olmanýn avantajýný OSB ile zirveye taþýyacaktýr. Osmancýk bu güne kadar yolun avantajýný küçük birikimlerle fýrsata dönüþtürmüþtür. Ancak ilk defa bakanlýðýmýzýn bu kararýyla, bizim çabalarýmýz ve Osmancýk'ýn ortaya koyduðu iradeyle ben inanýyorum ki bugün bin nüfuslu Osmancýk, üretim çarklarýnýn döndürülmesiyle bine ulaþacaktýr" -"OSB YANINDAKÝ ÇÖPLÜK KALDIRI- LACAK"- Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, ilçenin çöp stok alanýnýn OSB alanýna yakýn olmasý ile ilgili eleþtirilere de cevap verdi. Bölgede bir dönüþüm merkezinin kurulmasý ile ilgili çalýþmalarýn devam ettiðini hatýrlatan Baðcý, OSB gibi büyük bir yatýrýmýn küçük bahanelerle karalanmaya çalýþýlmamasý gerektiðini ifade etti. Konuþmalarýn ardýndan müteþebbis heyeti tarafýndan toplantýnýn gündem maddeleri görüþülerek OSB organlarýnýn seçimi ve görev daðýlýmý yapýldý. Haber Servisi Ders zili yeniden çalýyor Önümüzdeki Salý günü gerçekleþtirilecek olan Ýskilip Ziraat Odasý seçimleri öncesi adaylarýn seçim çalýþmalarý devam ediyor. eçim çalýþmalarý kapsamýnda Ýskilip'in Kurusaray Köyü'ne ziyarette bulunan Selim Ýstanbulluoðlu burada delegeler ve köylülerle bir araya geldi. Ýstanbulluoðlu ziyaretlerinde projeleri hakkýnda çiftçilere bilgi verdi. Haber Servisi 4-5 eðitim öðretim yýlý yarýyýl tatili bugün bitiyor. Çorum'da okul öncesi eðitimde bin 0, ilkokulda 9 bin 99, ortaokulda 30 bin, özel eðitimde 4, lise ve dengi okullarda da bin 94 olmak üzere toplam 9 bin 5 öðrenci ile bin 49 öðretmen iki haftalýk yarýyýl tatilinin ardýndan bugün ders baþý yapacak.4-5 eðitim öðretim yýlý Haziran 5 Cuma günü sona erecek. Bahadýr YÜCEL Karahindiba sahnelenecek Su Gösteri Sanatlarý ve Mask-Kara tiyatrosu yapýmý olan ve Yazar Sinan Sülün'ün ilk kitabý olan Karahindiba'dan alýnarak yine yazar tarafýndan oyunlaþtýrýlan tiyatro eseri Þubat'da Çorumlu tiyatro severlerle buluþacak. Ýnsan, toplum ve etkileþimleri üzerine çarpýcý örnekler veren oyun sahnelendiði her yerde seyircinin büyük ilgisiyle karþýlaþýyor. Davetiyelerinin Devlet Tiyatrosu giþesi ve Dost Radyo'dan temin edilebildiði oyunun baþlama saati ise.00 olarak açýklandý. Haber Servisi

7 09 subat pazartesii 5.qxd :3 Page 5 (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Oyunlarýn hiç biri seçim sürecini etkilemeyecek 5 KHB Genel Sekreteri Dr. Ömer Sobacý: Komþu il ve ilçeler yoðunluðu artýrýyor Gazetemiz Yazý iþleri Müdürü Nadir Yücel ve Ýmtiyaz sahibi Zekeriya Yurttaþ'ý hayýrlý olsun ziyareti adýna makamýnda kabul eden Kamu Hastaneler Birliði Genel sekreteri Dr. Ömer Sobacý Kamu hastaneleri birliði bünyesinde hizmet veren baþta doktorlar olmak üzere tüm saðlýk çalýþanlarýnýn büyük bir özveri ile çalýþtýklarýný belirtti. Kamu Hastaneler Birliði bünyesinde günlük 5 - bin hasta muayene edildiðini vurgulayan Genel Sekreter Dr. Sobacý, Polikinlikler, Kan alma ve diðer birimlerdeki yýðýlmalarýn Ek Polikinliklik binasýnýn yakýnda hayata geçirilmesi ile birlikte önüne geçilerek çok daha rahat hizmet verileceðinin de altýný çizdi. Sobacý diðer yandan Karayollarý yanýndaki Tarým Müdürlüðü bünyesindeki binada ise Kýsa adý AMATEM olan Alkol ve Madde Baðýmlýlýðý Tedavi ve Eðitim Merkezinin ay sonra hayata geçirilmesini hedeflediklerini belirterek," Öncelikle baþta meslektaþlarýmýz olmak üzere tüm saðlýk çalýþanlarýmýza büyük bir özveri ile hizmet verdikleri için kendilerine yürekten teþekkür ediyorum. Sadece Çorum merkez ve ilçelerimizi bir kenara býrakacak olursak, Komþu il ve ilçelerimizden de ciddi þekilde hasta sayýmýz olduðunu görüyoruz. Özellikle Kardiyoloji bölümünün bugünlere gelmesine sebep olanlardan Allah razý olsun. 5 Bin Yüz Anjiyo ve 3 yüz hastamýza BY Bass yapýldý. Birçok diðer branþta da çok büyük ilgi ve yoðunluða mahzar olan branþlarýmýz var. Ek polikinlik binasý hayata geçince biraz daha rahat nefes alýnacaktýr. Köklü Çözüm ise, yýlýnda tamamlanmasý hedeflenmiþ olan yeni hastane binamýzýn tamamlanmasý olacaktýr. Diðer yandan ya da en geç 3 ay içerisinde Kýsa adý AMATEM olan Alkol ve Madde Baðýmlýlýðý Tedavi ve Eðitim Merkezini de ciddi anlamda önemsiyoruz. Her ne kadar hastane öncesinde madde baðýmlýlýðýnýn önüne geçilmesi çok daha büyük önem arz etse de en az önleyici tedbir kadar tedavi ile topluma yeniden kazandýrýlmasý adýna gençlerimize sahip çýkmak önemlidir" þeklinde konuþtu. Nadir Yücel ve Zekeriya Yurttaþ'ýn hayýrlý olsun ziyareti adýna ikinci uðrak yeri ise Genel Sekreterlik Mali iþlerden sorumlu Daire Baþkaný Nurettin Arslan oldu. Nurettin Arslan ise Gayretli bir ekip çalýþmasý içerisinde kendilerinin de tüm Çorum ve Çorumlular için kendilerine verilen görevi en iyi þekilde yapmak adýna çaba sarf ettiklerini ifade etti. Haber Bahadýr Ömer Yücel AK Parti Teþkilatý geçtiðimiz hafta sonu Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý'ye hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Memur-Sen'e baðlý sendika baþkanlarý ve yönetim kurulu üyeleri hazýr bulundu. Ziyaret konuþan AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, Memur-Sen'e hayýrlý olsun demek için ziyaret ettiklerini söyleyen Baðcý, "Temsil ettikleri camiaya katký saðlamalarý diliyoruz. Ýnþallah güzel iþler yaparsýnýz. Sivil toplum kuruluþlarýnda yer almak fedakarlýk isteyen bir iþtir. Sizlerin düþünceleri bizim için önemlidir. Önemli olmaya da her zaman devam edecektir. Toplumda sesin nasýl geldiðini duymaya alýþkýn olmak lazým bir anlamda sivil toplum kuruluþu olarak sesiniz g ve gür çýkýyor. En çok üyesi olan bir toplum kuruluþusunuz. Sizlerle iliþk imiz her zaman yapýcý oldu. Siz ortaya koyduðu çalýþmalar için bir daha sizleri tebrik ediyorum. Önüm bir seçim var son ayda her kötü sen onun yazýldýðý bir düzleme gi Ülkemizde gerginlik yaratýyorlar oyunlar muhalefetin sevdiði oyunl yýldýr biz bir çok þeyle karþýlaþtýk yüzden bizim için bu oyunlar basitti oyunlarýn hiç biri seçim sürecini et meyecektir. Milletimiz bu oyu gelmeyecektir" dedi. Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatc ziyaretten duyduðu memnuniyeti getirerek AK Parti Ekonomi Ýþleri Ba Yardýmcýsý Çorum Milletvekili ve TB Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. C Baðcý, AK Parti Ýl Baþkaný R Bekiroðlu'na ziyaretlerinden d teþekkür etti. Yasin YÜCEL Engelli genç Adem Oruç çalýþma hayatýna atýld Türkiye'deki binlerce engelliden biri de 5 yaþýndaki Adem Oruç. Anadolu Ýþ Okulu'nda lise eðitimini tamamlayan ardýndan da Þubat 4 yýlýnda Çorum Belediyesi'nin büyük bir gururla açmýþ olduðu Engelli Eðitim Merkezi'ne devam eden Adem Oruç, þimdi çalýþma hayatýna atýldý. Yaklaþýk aydýr Aþçýlar ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak'ýn restoranýnda çalýþan, güleryüzü ve çalýþkanlýðý ile dikkat çeken Adem Oruç, cuma günleri Engelli Eðitim Merkezi'nde Çini ve Seramik kursuna devem ettiðini iþe gitmeden önce de hergün mutlaka merkeze uðradýðýný söyledi. Engelli Eðitim Merkezi'nde çok güzel vakit geçirdiðini, merkezde aþçý yardýmcýlýðý kursuna katýldýðýný ve bu merkezin kendisine çok büyük fayda saðladýðýný anlatan Adem Oruç, kendilerine her türlü desteði veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür etti.restoranýn mutfak bölümünde çalýþan Adem Oruç, spor yapmayý çok sevdiðini ve çok iyi basketbol oynadýðýný anlattý. Daha önce de birkaç iþyerinde kýsa süreli de olsa çalýþma fýrsatý bulduðunu anlatan Adem Oruç, "Çalýþýp para kazanýnca kendime güvenim geldi. Aileme de destek oluyorum ama maaþýmý daha çok kendi ihtiyaçlarým için kullanýyorum. Engelli Eðitim Merkezi'ndeki arkadaþlarýmda çalýþmak istiyor. Sizin aracýlýðýnýzla iþyeri sahiplerine sesleniyorum. Lütfen engellilerin istihdamýna katkýda bulunun" dedi.engelli Eðitim Merkezi'ne gittikten ve çalýþmaya baþladýktan sonra daha güvenli bir þekilde geleceðe baktýðýný anlatan Adem Oruç'un en büyük hayali ise memur olmak ve biran önce yuva kurmak. -"BU GENÇLER TOPLUMA KAZANDIRILSIN"- Adem Oruç'un patronu ayný zamanda Aþçýlar ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný olan Ýsmet Çýtak ise daha önce pek çok engelliyi istihdam ettiðini çoðunu da evlendirip memur olmasýna katkýda bulunduðunu anlattý. Adem'in çalýþkanlýðýnýn ve güler yüzlülüðünün personel tarafýndan da takdir edildiðine vurgu yapan Çýtak, "Benimde yürüme engelli bir oðlum var. Belki hassasiyet oradan geliyor bilmiyorum. Ama bu gençlerin elinden tutmak gerekiyor. Ben Adem'e sürekli söylüyorum. Buralar geçici yerler, derslerine çalýþ ve memur ol diyorum. Ben kendisine her türlü desteði veriyorum. Fýrsat bulursa burada da ders çalýþabilir. Daha sonra evlendiririz kendisini. Bunlar sosyal sorumluluk. Herkes üzerine düþeni yapsýn. Bu gençler topluma kazandýrýlsýn" dedi.ýstihdam ettiði engelli gençlerin bazen müþteriler ile sýkýntý yaþadýðýný ama durumu izah edince onlarýn da anlayýþ ile karþýladýðýný anlatan Aþçýlar ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Çýtak,"Ben diðer iþletme sahiplerine de sesleniyorum. Gelin hep birlikte bu gençlere lamda katký yapalým. Babalýk yapalým. Bunla evlatlarýmýz" þeklinde kaydetti.adem Oruç'u mik kursunda yaptýðý eseri de restoranýn bir ne yerleþtiren Ýsmet Çýtak, hem Adem Oruç iþletmesinde çalýþtýrdýðý diðer engelli genç O Duruakan ile hatýra fotoðrafý çektirdi. Haber

8 09 subat pazartesii 5.qxd :35 Page (,) Ziraat Odasý'nda Mehmet Sayan güven tazeledi Ziraat Odasý Genel Kurulu'nda Mehmet Sayan, oylarýn çoðunu alarak güven tazeledi. Geçtiðimiz hafta sonu Afra Nolu Salonda gerçekleþtirilen Ziraat Odasý Genel Kurulu'nda baþkanlýk için yarýþan mevcut baþkan Mehmet Sayan... DE Mehmet Sayan Uslu'dan CHP'ye Ýstikla Mahkemeleri tepkisi! Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri lim Uslu Ýskilipli Atýf Hoca'nýn vefatýnýn 9. lýnda TBMM de yaþanan gerginliði Kudüs TV'ye deðerlendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ýstiklal Mahkemelerinin verdiði kararlardaki haksýzlýða, hukuksuzluða, vicdansýzlýða, insafsýzlýða... SA 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ 40 KURUÞ Engelli genç Adem Oruç çalýþma hayatýna atýldý KHB Genel Sekreteri Dr. Ömer Sobacý: Komþu il ve ilçeler yoðunluðu artýrýyor Türkiye'deki binlerce engelliden biri de 5 yaþýndaki Adem Oruç. Anadolu Ýþ Okulu'nda lise eðitimini tamamlayan ardýndan da Þubat 4 yýlýnda Çorum Belediyesi'nin büyük bir gururla açmýþ olduðu Engelli Eðitim Merkezi'ne devam eden Adem Oruç, þimdi çalýþma hayatýna atýldý. 5 DE "Hz. Muhammed'e Sevgi Gecesi"ne ilgi yüksek oldu "Özelleþtirme yaparak borç ödenemez" Saadet Partisi (SP) Genel Baþkan Yardýmcýsý Ýlyas Tongüç Çorum'a gelerek partililerle toplantý yaptý. Parti binasýnda gerçekleþtirilen basýn toplantýsýnda konuþan SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Tongüç, üç aylýk program çerçevesinde bütün illerde deðiþik halk kesimleriyle buluþarak, sivil toplum kuruluþlarýný ziyaret edeceklerini bildirdi. SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, SP Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Yýlmaz ve partililerin katýldýðý istiþare toplantýsýnda Tongüç, "Saadet Partimizin Genel Merkezi tarafýndan düzenlenen Halkla Kucaklaþma Programýný icra etmek üzere bir araya gelmiþ bulunmaktayýz. DA Gazetemiz Yazý iþleri Müdürü Nadir Yücel ve Ýmtiyaz sahibi Zekeriya Yurttaþ'ý hayýrlý olsun ziyareti adýna makamýnda kabul eden Kamu Hastaneler Birliði Genel sekreteri Dr. Ömer Sobacý "Oyunlarýn hiç biri seçim Kamu hastaneleri birliði bünyesinde hizmet veren baþta doktorlar olmak üzere tüm saðlýk çalýþanlarýnýn büyük bir özveri ile çalýþtýklarýný belirtti. 5 DE Ýç Anadolu Gençlik ve Spor Kulüpleri Federasyonu ile Gülabibey Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'nin ortaklaþa düzenledikleri Hz. Muhammed'e Sevgi Gecesi programý Þubat Cuma Günü saat 9.00'da Gülüm Düðün Salonunda yapýldý. Programa AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç... "Taþeron iþçiler daimi statüye kavuþturulmalý" CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, ev, iþyeri ve köy ziyaretlerine devam ediyor.milletvekili Köse, ziyaretlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti programý ve politikalarý hakkýnda önemli açýklamalarda bulundu. Daha önceki ziyaretlerinde de bu konularda açýklamalarda bulunduðunu... DE DA sürecini etkilemeyecek" AK Parti Teþkilatý geçtiðimiz hafta sonu Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý'ye hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Memur-Sen'e baðlý sendika baþkanlarý ve yönetim kurulu üyeleri hazýr bulundu. Ziyaret konuþan AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, Memur-Sen'e hayýrlý olsun demek için ziyaret ettiklerini söyleyen Baðcý, "Temsil ettikleri camiaya katký saðlamalarý diliyoruz. Ýnþallah güzel iþler yaparsýnýz. Sivil toplum kuruluþlarýnda yer almak fedakarlýk isteyen bir iþtir. 5 DE Mustafa Külcü ameliyat ol Alaca Gündem Gaz Ýmtiyaz Sahibi ve Heri Ýnternet Gazetesi Gene Yayýn Yönetmeni Must Külcü, "deri incelmesi" nedeniyle ameliyat oldu.geçtiðimiz yýl mart ayý içerisinde... SAY 4 "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" DE Ders zili yeniden çalýyor 4 DE

9 09 subat pazartesii 5.qxd :3 Page (,) Ziraat Odasý'nda Mehmet Sayan güven tazeledi Ziraat Odasý Genel Kurulu'nda Mehmet Sayan, oylarýn çoðunu alarak güven tazeledi. Geçtiðimiz hafta sonu Afra olu Salonda gerçekleþtirilen Ziraat Odasý enel Kurulu'nda baþkanlýk için yarýþan evcut baþkan Mehmet Sayan... DE Mehmet Sayan Uslu'dan CHP'ye Ýstiklal Mahkemeleri tepkisi! Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Ýskilipli Atýf Hoca'nýn vefatýnýn 9. Yýlýnda TBMM de yaþanan gerginliði Kudüs TV'ye deðerlendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ýstiklal Mahkemelerinin verdiði kararlardaki haksýzlýða, hukuksuzluða, vicdansýzlýða, insafsýzlýða... DE ÞUBAT 5 PAZARTESÝ 40 KURUÞ Engelli genç Adem Oruç çalýþma hayatýna atýldý KHB Genel Sekreteri Dr. Ömer Sobacý: Komþu il ve ilçeler yoðunluðu artýrýyor Türkiye'deki binlerce engelliden biri de 5 yaþýndaki Adem Oruç. Anadolu Ýþ Okunda lise eðitimini tamamlayan ardýndan da bat 4 yýlýnda Çorum Belediyenin büyük bir gururla açmýþ olduðu gelli Eðitim Merkezi'ne devam en Adem Oruç, þimdi çalýþma haýna atýldý. 5 DE Hz. Muhammed'e Sevgi Gecesi"ne ilgi yüksek oldu "Özelleþtirme yaparak borç ödenemez" Saadet Partisi (SP) Genel Baþkan Yardýmcýsý Ýlyas Tongüç Çorum'a gelerek partililerle toplantý yaptý. Parti binasýnda gerçekleþtirilen basýn toplantýsýnda konuþan SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Tongüç, üç aylýk program çerçevesinde bütün illerde deðiþik halk kesimleriyle buluþarak, sivil toplum kuruluþlarýný ziyaret edeceklerini bildirdi. SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, SP Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Yýlmaz ve partililerin katýldýðý istiþare toplantýsýnda Tongüç, "Saadet Partimizin Genel Merkezi tarafýndan düzenlenen Halkla Kucaklaþma Programýný icra etmek üzere bir araya gelmiþ bulunmaktayýz. DA Gazetemiz Yazý iþleri Müdürü Nadir Yücel ve Ýmtiyaz sahibi Zekeriya Yurttaþ'ý hayýrlý olsun ziyareti adýna makamýnda kabul eden Kamu Hastaneler Birliði Genel sekreteri Dr. Ömer Sobacý "Oyunlarýn hiç biri seçim Kamu hastaneleri birliði bünyesinde hizmet veren baþta doktorlar olmak üzere tüm saðlýk çalýþanlarýnýn büyük bir özveri ile çalýþtýklarýný belirtti. 5 DE Ýç Anadolu Gençlik ve Spor Kulüpleri Federasyonu ile Gülabibey Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'nin aklaþa düzenledikleri Hz. Muhammed'e vgi Gecesi programý Þubat Cuma Günü t 9.00'da Gülüm Düðün Salonunda pýldý. Programa AK Parti Ýl Baþkaný Av. mi Bekiroðlu, AK Parti Merkez Ýlçe þkaný Av. Yaþar Anaç... "Taþeron iþçiler daimi statüye kavuþturulmalý" CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan se, ev, iþyeri ve köy ziyaretlerine vam ediyor.milletvekili Köse, aretlerinde Cumhuriyet Halk rtisi'nin parti programý ve polialarý hakkýnda önemli açýklalarda bulundu. Daha önceki aretlerinde de bu konularda klamalarda bulunduðunu... DE DA sürecini etkilemeyecek" AK Parti Teþkilatý geçtiðimiz hafta sonu Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý'ye hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Memur-Sen'e baðlý sendika baþkanlarý ve yönetim kurulu üyeleri hazýr bulundu. Ziyaret konuþan AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, Memur-Sen'e hayýrlý olsun demek için ziyaret ettiklerini söyleyen Baðcý, "Temsil ettikleri camiaya katký saðlamalarý diliyoruz. Ýnþallah güzel iþler yaparsýnýz. Sivil toplum kuruluþlarýnda yer almak fedakarlýk isteyen bir iþtir. 5 DE Mustafa Külcü ameliyat oldu Alaca Gündem Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi ve Heri Haber Ýnternet Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Mustafa Külcü, "deri incelmesi" nedeniyle ameliyat oldu.geçtiðimiz yýl mart ayý içerisinde... 4 DE "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" DE Ders zili yeniden çalýyor 4 DE

10 09 subat pazartesii 5.qxd :4 Page 5 (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER 5 "Oyunlarýn hiç biri seçim sürecini etkilemeyecek" KHB Genel Sekreteri Dr. Ömer Sobacý: omþu il ve ilçeler oðunluðu artýrýyor Gazetemiz Yazý iþleri Müdürü Nadir Yücel ve Ýmtiyaz sahibi Zekeriya Yurttaþ'ý hayýrlý olsun ziyareti adýna makamýnda kabul eden u Hastaneler Birliði Genel eteri Dr. Ömer Sobacý Kamu aneleri birliði bünyesinde et veren baþta doktorlar olmak e tüm saðlýk çalýþanlarýnýn k bir özveri ile çalýþtýklarýný tti. Kamu Hastaneler Birliði yesinde günlük 5 - bin hasta yene edildiðini vurgulayan el Sekreter Dr. Sobacý, kinlikler, Kan alma ve diðer birrdeki yýðýlmalarýn Ek kinliklik binasýnýn yakýnda haygeçirilmesi ile birlikte önüne erek çok daha rahat hizmet verileceðinin de altýný çizdi. acý diðer yandan Karayollarý yanýndaki Tarým ürlüðü bünyesindeki binada ise Kýsa adý AMATEM Alkol ve Madde Baðýmlýlýðý Tedavi ve Eðitim Merkezinin ay sonra hayata geçirilmesini hedeflediklerini belirterek," Öncelikle baþta meslektaþlarýmýz olmak üzere tüm saðlýk çalýþanlarýmýza büyük bir özveri ile hizmet verdikleri için kendilerine yürekten teþekkür ediyorum. Sadece Çorum merkez ve ilçelerimizi bir kenara býrakacak olursak, Komþu il ve ilçelerimizden de ciddi þekilde hasta sayýmýz olduðunu görüyoruz. Özellikle Kardiyoloji bölümünün bugünlere gelmesine sebep olanlardan Allah razý olsun. 5 Bin Yüz Anjiyo ve 3 yüz hastamýza BY Bass yapýldý. Birçok diðer branþta da çok büyük ilgi ve yoðunluða mahzar olan branþlarýmýz var. Ek polikinlik binasý hayata geçince biraz daha rahat nefes alýnacaktýr. Köklü Çözüm ise, yýlýnda tamamlanmasý hedeflenmiþ olan yeni hastane binamýzýn tamamlanmasý olacaktýr. Diðer yandan ya da en geç 3 ay içerisinde Kýsa adý AMATEM olan Alkol ve Madde Baðýmlýlýðý Tedavi ve Eðitim Merkezini de ciddi anlamda önemsiyoruz. Her ne kadar hastane öncesinde madde baðýmlýlýðýnýn önüne geçilmesi çok daha büyük önem arz etse de en az önleyici tedbir kadar tedavi ile topluma yeniden kazandýrýlmasý adýna gençlerimize sahip çýkmak önemlidir" þeklinde konuþtu. Nadir Yücel ve Zekeriya Yurttaþ'ýn hayýrlý olsun ziyareti adýna ikinci uðrak yeri ise Genel Sekreterlik Mali iþlerden sorumlu Daire Baþkaný Nurettin Arslan oldu. Nurettin Arslan ise Gayretli bir ekip çalýþmasý içerisinde kendilerinin de tüm Çorum ve Çorumlular için kendilerine verilen görevi en iyi þekilde yapmak adýna çaba sarf ettiklerini ifade etti. Haber Bahadýr Ömer Yücel AK Parti Teþkilatý geçtiðimiz hafta sonu Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý'ye hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Memur-Sen'e baðlý sendika baþkanlarý ve yönetim kurulu üyeleri hazýr bulundu. Ziyaret konuþan AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, Memur-Sen'e hayýrlý olsun demek için ziyaret ettiklerini söyleyen Baðcý, "Temsil ettikleri camiaya katký saðlamalarý diliyoruz. Ýnþallah güzel iþler yaparsýnýz. Sivil toplum kuruluþlarýnda yer almak fedakarlýk isteyen bir iþtir. Sizlerin düþünceleri bizim için önemlidir. Önemli olmaya da her zaman devam edecektir. Toplumda sesin nasýl geldiðini duymaya alýþkýn olmak lazým bir anlamda sizde sivil toplum kuruluþu olarak sesiniz güçlü ve gür çýkýyor. En çok üyesi olan bir sivil toplum kuruluþusunuz. Sizlerle iliþkilerimiz her zaman yapýcý oldu. Sizlerin ortaya koyduðu çalýþmalar için bir kez daha sizleri tebrik ediyorum. Önümüzde bir seçim var son ayda her kötü senaryonun yazýldýðý bir düzleme girdik. Ülkemizde gerginlik yaratýyorlar. Bu oyunlar muhalefetin sevdiði oyunlardýr. yýldýr biz bir çok þeyle karþýlaþtýk. Bu yüzden bizim için bu oyunlar basittir. Bu oyunlarýn hiç biri seçim sürecini etkilemeyecektir. Milletimiz bu oyunlara gelmeyecektir" dedi. Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'na ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. Yasin YÜCEL ngelli genç Adem Oruç çalýþma hayatýna atýldý Türkiye'deki binlerce engelliden biri de 5 yaþýndaki Adem Oruç. Anadolu Ýþ Okulu'nda lise eðitimini tamamlayan ardýndan da Þubat yýlýnda Çorum Belediyesi'nin büyük bir gururmýþ olduðu Engelli Eðitim Merkezi'ne devam Adem Oruç, þimdi çalýþma hayatýna atýldý. aklaþýk aydýr Aþçýlar ve Lokantacýlar Odasý aný Ýsmet Çýtak'ýn restoranýnda çalýþan, gülerve çalýþkanlýðý ile dikkat çeken Adem Oruç, cuünleri Engelli Eðitim Merkezi'nde Çini ve Serakursuna devem ettiðini iþe gitmeden önce de ün mutlaka merkeze uðradýðýný söyledi. Engelli m Merkezi'nde çok güzel vakit geçirdiðini, mere aþçý yardýmcýlýðý kursuna katýldýðýný ve bu kezin kendisine çok büyük fayda saðladýðýný an- Adem Oruç, kendilerine her türlü desteði ve- Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür etstoranýn mutfak bölümünde çalýþan Adem Oruç, spor yapmayý çok sevdiðini ve çok iyi basketbol oynadýðýný anlattý. Daha önce de birkaç iþyerinde kýsa süreli de olsa çalýþma fýrsatý bulduðunu anlatan Adem Oruç, "Çalýþýp para kazanýnca kendime güvenim geldi. Aileme de destek oluyorum ama maaþýmý daha çok kendi ihtiyaçlarým için kullanýyorum. Engelli Eðitim Merkezi'ndeki arkadaþlarýmda çalýþmak istiyor. Sizin aracýlýðýnýzla iþyeri sahiplerine sesleniyorum. Lütfen engellilerin istihdamýna katkýda bulunun" dedi.engelli Eðitim Merkezi'ne gittikten ve çalýþmaya baþladýktan sonra daha güvenli bir þekilde geleceðe baktýðýný anlatan Adem Oruç'un en büyük hayali ise memur olmak ve biran önce yuva kurmak. -"BU GENÇLER TOPLUMA KAZANDIRILSIN"- Adem Oruç'un patronu ayný zamanda Aþçýlar ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný olan Ýsmet Çýtak ise daha önce pek çok engelliyi istihdam ettiðini çoðunu da evlendirip memur olmasýna katkýda bulunduðunu anlattý. Adem'in çalýþkanlýðýnýn ve güler yüzlülüðünün personel tarafýndan da takdir edildiðine vurgu yapan Çýtak, "Benimde yürüme engelli bir oðlum var. Belki hassasiyet oradan geliyor bilmiyorum. Ama bu gençlerin elinden tutmak gerekiyor. Ben Adem'e sürekli söylüyorum. Buralar geçici yerler, derslerine çalýþ ve memur ol diyorum. Ben kendisine her türlü desteði veriyorum. Fýrsat bulursa burada da ders çalýþabilir. Daha sonra evlendiririz kendisini. Bunlar sosyal sorumluluk. Herkes üzerine düþeni yapsýn. Bu gençler topluma kazandýrýlsýn" dedi.ýstihdam ettiði engelli gençlerin bazen müþteriler ile sýkýntý yaþadýðýný ama durumu izah edince onlarýn da anlayýþ ile karþýladýðýný anlatan Aþçýlar ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Çýtak,"Ben diðer iþletme sahiplerine de sesleniyorum. Gelin hep birlikte bu gençlere her anlamda katký yapalým. Babalýk yapalým. Bunlar bizim evlatlarýmýz" þeklinde kaydetti.adem Oruç'un seramik kursunda yaptýðý eseri de restoranýn bir köþesine yerleþtiren Ýsmet Çýtak, hem Adem Oruç hem de iþletmesinde çalýþtýrdýðý diðer engelli genç Oðuzhan Duruakan ile hatýra fotoðrafý çektirdi. Haber Servisi

11 09 subat pazartesii 5.qxd :5 Page (,) Sungurlu, göçü OSB ile önleyecek 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER Çorum'un 'nci organize sanayi bölgesi olan Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilçede yaþanan göçün önüne geçilmesi hedefleniyor. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, yapýlacak sanayi yatýrýmlarý ile vatandaþý iþ sahibi yapmayý hedeflediklerini söyledi. Þahiner, "Geçiþ yollarý üzerinde yer alan ilçemiz yatýrýmcýlar için her türlü imkâna sahip bir yer. Bizim açýmýzdan ise açýlacak istihdam ile nüfus göçünün önüne geçmiþ olacaðýz" dedi. Giriþimcileri ilçeye yatýrým yapmaya çaðýran Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, yatýrým imkânlarý hakkýnda þu bilgileri verdi: "Faaliyete geçen OSB'miz Sungurlu ve Çorum ekonomisi açýsýndan oldukça önemli bir yere sahip. OSB'nin Ankara- Samsun kara yolu üzerinde bulunmasý sanayiciler için büyük avantajlar saðlayacak. 44 hektarlýk alanýyla da oldukça büyük bir yere sahip OSB'de ilk etapta 00 hektarlýk alanda 90 parsel oluþturuldu. Gelecek yýllarda gereksinim duyulmasý halinde parsel sayýsý 3'e çýkarýlabilecek konumda." OSB'de yatýrýmcýlara yüzde 90'ý bedelsiz yüzde 0'u arsa bedeli ile yer tahsis edileceðini aktaran Þahiner, "Bölgemiz karma OSB statüsünde olup makine, gýda, plastik, orman ürünleri, kimya sanayi, seramik döküm, metal ve diðer sanayi alanlarýnda yatýrým yapmak isteyen sanayicilere uygun. OSB sayesinde bölgemize önemli bir yatýrým akýnýnýn olacaðýný düþünüyorum. Bu yatýrýmlar sayesinde ilçeden göçün duracaðýný ve hatta gidenlerin tekrar geri döneceðine inanýyorum" þeklinde konuþtu. OSB'ye 3, milyon TL'ye 54 kilovatlýk trafo, hat gideri ve transfer giderinin olduðu trafo merkezi kurulduðunu ifade eden Þahiner, bölgenin yol, kaldýrým, yaðmur suyu ve diðer altyapý çalýþmalarýnýn da bitirildiðini aktardý. "OSB'NÝN TANITIMINI YAPIYORUZ" Þahiner, Sungurlu'dan göçü önlemek için istihdam sahalarýnýn açýlmasý gerektiðini belirterek, bunun için OSB'ye yatýrýmcýlarý davet ettiklerini söyledi. Belediye olarak OSB'yi tanýtýp yatýrýmcýyý davet etmek için çalýþmalara baþladýklarýný anlatan Þahiner, "Türkiye'de sanayisi geliþmiþ kentleri ziyaret edeceðiz. Gittiðimiz þehirlerde ticaret ve sanayi odalarý, belediye baþkanlarý ve OSB müdürleri ile görüþeceðiz. OSB'mizi tanýtýp yatýrýmcýlarý davet edeceðiz. Ýlkini 5-30 Ocak tarihlerinde Bursa'ya yaptýðýmýz gezide iþadamlarý ile görüþerek, ticaret odasýnýn meclis toplantýsýna katýldýk. Burada OSB hakkýnda üyelere bilgi verip, ilçemize yatýrým yapmaya davet ettik" dedi. Belediye olarak OSB'ye yatýrým yapacak yatýrýmcýya her türlü destek vereceklerinin altýný çizen Þahiner, "Siyaset yapmadan Sungurlu'ya hizmet edeceðiz. Sungurlu bugüne kadar çok þey kaybetti. Artýk kaybettiklerini yerine koyma zamaný sivil toplum kuruluþlarý, siyasiler birlikte göçü önlemek için bir araya gelerek iþ sahalarý açacaðýz" diye konuþtu. Haber Servisi "Özelleþtirme yapara borç ödenemez" Saadet Partisi (SP) Genel Baþkan Yardýmcýsý Ýlyas Tongüç Çorum'a gelerek partililerle toplantý yaptý. Parti binasýnda gerçekleþtirilen basýn toplantýsýnda konuþan SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Tongüç, üç aylýk program çerçevesinde bütün illerde deðiþik halk kesimleriyle buluþarak, sivil toplum kuruluþlarýný ziyaret edeceklerini bildirdi. SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, SP Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Yýlmaz ve partililerin katýldýðý istiþare toplantýsýnda Tongüç, "Saadet Partimizin Genel Merkezi tarafýndan düzenlenen Halkla Kucaklaþma Programýný icra etmek üzere bir araya gelmiþ bulunmaktayýz. Üç günlük program çerçevesinde bütün illerimizde deðiþik halk kesimleriyle buluþup sivil toplum kuruluþlarýmýzý ziyaret edeceðiz. Yapýlacak olan kanaat önderleri, STK, esnaf, mahalle ziyaretleri ile halkýmýzla bire bir görüþme, larý yerinde dinleme, halkýn nabzýný tutma, halkýn b tilerini bir kez daha tespit etme ve bunlarýn çöz konusunda fikir alýþveriþinde bulunarak son önemli bir çalýþma yapacaðýz" dedi.güncel konu deðerlendirdiði konuþmasýnda Tongüç, "Türkiye doðru sürüklenmektedir. Türkiye'nin dýþ poli tekrar gözden geçirmesi gerekmektedir. Ekonomi iyi bir durumda deðildir. Hâlâ Kemal Derviþ po devam etmekte. yerli üretim bitmek üzeredir. 4 dolara varan borçla Türkiye'nin rahata varmasý m deðildir. Özelleþtirme yaparak bu borçlar ödeneme konuþtu. SP'deki toplantý daha sonra basýna kapalý etti. Yasin YÜCEL DP'den istifa edip MHP'ye geçti "Hz. Muhammed'e Sevgi Gecesi"ne ilgi yüksek oldu Ýç Anadolu Gençlik ve Spor Kulüpleri Federasyonu ile Gülabibey Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'nin ortaklaþa düzenledikleri Hz. Muhammed'e Sevgi Gecesi programý Þubat Cuma Günü saat 9.00'da Gülüm Düðün Salonunda yapýldý. Programa AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Ýç Anadolu Gençlik ve Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri Bekir Bolat, Erbakan Vakfý Çorum Þube Baþkaný Mehmet Aþýla, ASKF Genel Sekreteri Recep Yücel ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Ýstiklal Marþý ve Hicret Camii Müezzini Ýlhami Kurt'un Kur'an-ý Kerim tilavetinin ardýndan Ýç Anadolu Gençlik ve Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri Bekir Bolat ve Gülabibey Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Yunus Erdal birer selamlama konuþmasý yaptýlar. "Hz. Muhammed'e Mektup" yarýþmasýnda liseliler kategorisinde. olan Beyzanur Özer katýlýmcýlara bu mektubunu okudu. Ýç Anadolu Gençlik ve Spor Kulüpleri Federasyonu bünyesinde spor yapan öðrenciler ise taekwondo ve wushu gösterisi yaptýlar. Daha sonra sahne alan Sufi-Der ilahi grubu ve semazen eþliðinde birbirinden güzel ilahiler söyleyerek dinleyenleri mestti. Abdulsamet Erdal'ýn okuduðu naat-ý þerif in ardýndan Hz. Muhammed'e Mektup Yarýþmasýnda ortaokullar kategorisinde birinci olan Büþra Nur Taþbaþ mektubunu okudu. Daha sonra Huzur Camii Müezzini Hasan Çakmak katýlýmcýlara Kur'an-ý Kerim ziyafeti sundu. Program Ýlahiyatçý Eðitimci Yrd. Doç. Dr. Selahattin Öz'ün konuþmasý ve "Hz. Muhammed'e Mektup" yarýþmasýnda dereceye giren öðrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Haber Servis Yaklaþýk 5 yýldýr Doðru Yol Partisi ve akabinde Demokrat Parti Ýl Teþkilatlarýnda Ýl Yönetim Kurulu Üyeliði, DP Üst Delegeliði görevlerinde bulunan Av.Muhsin Kocasaraç partisinden istifa ederek MHP'ye geçti. Ýstifasý ile ilgili açýklama yapan Av.Muhsin Kocasaraç, "Bu süreçte hiç küçük hesaplar peþinde koþmadým bildiðim doðru yoldan da ayrýlmayarak yoluma beni hiç yalnýz býrakmayan demokrat dava arkadaþlarým ile devam ettim. Bugün gelinen noktada,ülkenin içinde bulunduðu ekonomik sýkýntýlar,þehit kanlarý ile alýnmýþ topraklarýmýzýn bölücü terör örgütü PKK ya adeta peþkeþ çekilircesine teslim edilmesi, gurur duyduðumuz ve yaþama gayemiz olan Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve bütünlüðüne çözüm süreci adý altýnda bir dinamit konulmasý ve Türküm demenin nerede ise potansiyel tehlike gibi gösterilmesi, ülkede adeta tek adamlýk sistemi kurularak hak ve özgürlüklerin kýsýtlanmasý, adalete olan güvenin %0'lara düþmesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkýlaplarýndan gitgide uzaklaþýlarak yeni bir güç oluþturma çabalarý, ülkede var olan ama görülmek istemeyen yolsuzluklar, Yüce Dinimizin ve inançlarýmýzýn pervasýzca siyasete alet edilmesi karþýsýnda, bugün gelinen kader kavþaðýnda,karþýmýzdaki bu aðýr sorunun milli birlik ve dayanýþma ruhu ile aþýlmasý ve Türkiye'nin dönüþü olmayan bir felakete sürüklenmesinin önüne geçilmesi, hepimizi bekleyen tarihi bir görev ve sorumluluk olarak karþýmýzda durmaktadýr.bu nedenlerle gerek yönetim kurulu arkadaþlarýmýz ile gerekse vicdani hesaplaþmalar neticesinde, mensup olduðum ve halen Ýl Baþkanlýðý görevini yürüttüðüm Demokrat Parti Ýl Baþkanlýðý görevimden ve Demokrat Parti aktif üyeliðimden istifa etmiþ bulunmaktayým. Yaptýðýmýz toplantý ve istiþareler sonucu mevcut konumda faydalý olamayacaklarýný deklare eden Demokrat Parti Çorum Ýl Yönetim Kurulu arkadaþlarýmýzda görevlerinden istifa etme yönünde karar almýþlardýr. Siyasi ikbal peþinde deðilim. Ülkemizin bölünmez bütünlüðü noktasýnda taþýdýðým hassasiyetler nedeniyle yabancýsý olmadýðým, bünyesinde yetiþtiðim M kesin dönüþ yapma fikrimi hayata geçirmek isti Neden MHP denilir ise Unutulmamalýdýr ki Türkiy anda var olan partiler arasýnda, hem milliyetçilið muhafazakarlýðý, hem de demokratlýðý büny eriterek, saðlýklý bir sentez yapabilmiþ tek parti M Ayný zamanda O, Atatürk ilkeleri ve cumhuriyetin maz savunucusu konumundadýr. Anlayacaðýný Milletinin bünyesindeki çoðunluðun kendisine yer bulabileceði yegane parti MHP'dir. Bu sebeple cihimiz MHP çatýsý altýnda önce Yüce Türk Milletin Cumhuriyetine ve Memleketim Çorum ve Çorum hizmetkar olmaktýr. Türkiye Cumhuriyetinin bö bütünlüðünün tek teminatý Milliyetçi Hareket v temsilcisi MHP'dir. Allah yar ve yardýmcýmýz ols saygý ve selamlarýmý sunarým" dedi. Haber Servisi

12 09 subat pazartesii 5.qxd :5 Page (,) Sungurlu, göçü SB ile önleyecek 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER orum'un 'nci organize sanayi bölgesi Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çede yaþanan göçün önüne geçilmesi fleniyor. ungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir ner, yapýlacak sanayi yatýrýmlarý ile ndaþý iþ sahibi yapmayý hedeflediklerini di. ahiner, "Geçiþ yollarý inde yer alan ilçemiz mcýlar için her türlü imkâahip bir yer. Bizim açýmýzise açýlacak istihdam ile s göçünün önüne geçmiþ aðýz" dedi. Giriþimcileri ilçeye yatýrým maya çaðýran Sungurlu diye Baþkaný Abdulkadir ner, yatýrým imkânlarý ýnda þu bilgileri verdi: Faaliyete geçen OSB'miz gurlu ve Çorum ekonomisi ndan oldukça önemli bir sahip. OSB'nin Ankarasun kara yolu üzerinde nmasý sanayiciler için büyük avantajlar yacak. 44 hektarlýk alanýyla da oldukça k bir yere sahip OSB'de ilk etapta 00 arlýk alanda 90 parsel oluþturuldu. cek yýllarda gereksinim duyulmasý nde parsel sayýsý 3'e çýkarýlabilecek umda." OSB'de yatýrýmcýlara yüzde 90'ý bedelsiz e 0'u arsa bedeli ile yer tahsis edileceðiktaran Þahiner, "Bölgemiz karma OSB sünde olup makine, gýda, plastik, orman ürünleri, kimya sanayi, seramik döküm, metal ve diðer sanayi alanlarýnda yatýrým yapmak isteyen sanayicilere uygun. OSB sayesinde bölgemize önemli bir yatýrým akýnýnýn olacaðýný düþünüyorum. Bu yatýrýmlar sayesinde ilçeden göçün duracaðýný ve hatta gidenlerin tekrar geri döneceðine inanýyorum" þeklinde konuþtu. OSB'ye 3, milyon TL'ye 54 kilovatlýk trafo, hat gideri ve transfer giderinin olduðu trafo merkezi kurulduðunu ifade eden Þahiner, bölgenin yol, kaldýrým, yaðmur suyu ve diðer altyapý çalýþmalarýnýn da bitirildiðini aktardý. "OSB'NÝN TANITIMINI YAPIYORUZ" Þahiner, Sungurlu'dan göçü önlemek için istihdam sahalarýnýn açýlmasý gerektiðini belirterek, bunun için OSB'ye yatýrýmcýlarý davet ettiklerini söyledi. Belediye olarak OSB'yi tanýtýp yatýrýmcýyý davet etmek için çalýþmalara baþladýklarýný anlatan Þahiner, "Türkiye'de sanayisi geliþmiþ kentleri ziyaret edeceðiz. Gittiðimiz þehirlerde ticaret ve sanayi odalarý, belediye baþkanlarý ve OSB müdürleri ile görüþeceðiz. OSB'mizi tanýtýp yatýrýmcýlarý davet edeceðiz. Ýlkini 5-30 Ocak tarihlerinde Bursa'ya yaptýðýmýz gezide iþadamlarý ile görüþerek, ticaret odasýnýn meclis toplantýsýna katýldýk. Burada OSB hakkýnda üyelere bilgi verip, ilçemize yatýrým yapmaya davet ettik" dedi. Belediye olarak OSB'ye yatýrým yapacak yatýrýmcýya her türlü destek vereceklerinin altýný çizen Þahiner, "Siyaset yapmadan Sungurlu'ya hizmet edeceðiz. Sungurlu bugüne kadar çok þey kaybetti. Artýk kaybettiklerini yerine koyma zamaný sivil toplum kuruluþlarý, siyasiler birlikte göçü önlemek için bir araya gelerek iþ sahalarý açacaðýz" diye konuþtu. Haber Servisi "Özelleþtirme yaparak borç ödenemez" Saadet Partisi (SP) Genel Baþkan Yardýmcýsý Ýlyas Tongüç Çorum'a gelerek partililerle toplantý yaptý. Parti binasýnda gerçekleþtirilen basýn toplantýsýnda konuþan SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Tongüç, üç aylýk program çerçevesinde bütün illerde deðiþik halk kesimleriyle buluþarak, sivil toplum kuruluþlarýný ziyaret edeceklerini bildirdi. SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, SP Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Yýlmaz ve partililerin katýldýðý istiþare toplantýsýnda Tongüç, "Saadet Partimizin Genel Merkezi tarafýndan düzenlenen Halkla Kucaklaþma Programýný icra etmek üzere bir araya gelmiþ bulunmaktayýz. Üç günlük program çerçevesinde bütün illerimizde deðiþik halk kesimleriyle buluþup sivil toplum kuruluþlarýmýzý ziyaret edeceðiz. Yapýlacak olan kanaat önderleri, STK, esnaf, mahalle ziyaretleri ile halkýmýzla bire bir görüþme, sorunlarý yerinde dinleme, halkýn nabzýný tutma, halkýn beklentilerini bir kez daha tespit etme ve bunlarýn çözümleri konusunda fikir alýþveriþinde bulunarak son derece önemli bir çalýþma yapacaðýz" dedi.güncel konularý da deðerlendirdiði konuþmasýnda Tongüç, "Türkiye kaosa doðru sürüklenmektedir. Türkiye'nin dýþ politikasýný tekrar gözden geçirmesi gerekmektedir. Ekonomimiz hiç iyi bir durumda deðildir. Hâlâ Kemal Derviþ politikasý devam etmekte. yerli üretim bitmek üzeredir. 4 milyon dolara varan borçla Türkiye'nin rahata varmasý mümkün deðildir. Özelleþtirme yaparak bu borçlar ödenemez" diye konuþtu. SP'deki toplantý daha sonra basýna kapalý devam etti. Yasin YÜCEL DP'den istifa edip MHP'ye geçti "Hz. Muhammed'e Sevgi ecesi"ne ilgi yüksek oldu Ýç Anadolu Gençlik ve Spor Kulüpleri derasyonu ile Gülabibey Sosyal rdýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'nin aklaþa düzenledikleri Hz. Muhammed'e vgi Gecesi programý Þubat Cuma ünü saat 9.00'da Gülüm Düðün lonunda yapýldý. Programa AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi kiroðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný v. Yaþar Anaç, Ýl Müftü Yardýmcýsý bdullah Pamuklu, Ýç Anadolu Gençlik ve or Kulüpleri Federasyonu Genel kreteri Bekir Bolat, Erbakan Vakfý Çorum be Baþkaný Mehmet Aþýla, ASKF Genel kreteri Recep Yücel ile çok sayýda vatanþ katýldý. Ýstiklal Marþý ve Hicret Camii Müezzini ami Kurt'un Kur'an-ý Kerim tilavetinin dýndan Ýç Anadolu Gençlik ve Spor ulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri kir Bolat ve Gülabibey Sosyal rdýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Yunus Erdal birer selamlama konuþmasý yaptýlar. "Hz. Muhammed'e Mektup" yarýþmasýnda liseliler kategorisinde. olan Beyzanur Özer katýlýmcýlara bu mektubunu okudu. Ýç Anadolu Gençlik ve Spor Kulüpleri Federasyonu bünyesinde spor yapan öðrenciler ise taekwondo ve wushu gösterisi yaptýlar. Daha sonra sahne alan Sufi-Der ilahi grubu ve semazen eþliðinde birbirinden güzel ilahiler söyleyerek dinleyenleri mestti. Abdulsamet Erdal'ýn okuduðu naat-ý þerif in ardýndan Hz. Muhammed'e Mektup Yarýþmasýnda ortaokullar kategorisinde birinci olan Büþra Nur Taþbaþ mektubunu okudu. Daha sonra Huzur Camii Müezzini Hasan Çakmak katýlýmcýlara Kur'an-ý Kerim ziyafeti sundu. Program Ýlahiyatçý Eðitimci Yrd. Doç. Dr. Selahattin Öz'ün konuþmasý ve "Hz. Muhammed'e Mektup" yarýþmasýnda dereceye giren öðrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Haber Servis Yaklaþýk 5 yýldýr Doðru Yol Partisi ve akabinde Demokrat Parti Ýl Teþkilatlarýnda Ýl Yönetim Kurulu Üyeliði, DP Üst Delegeliði görevlerinde bulunan Av.Muhsin Kocasaraç partisinden istifa ederek MHP'ye geçti. Ýstifasý ile ilgili açýklama yapan Av.Muhsin Kocasaraç, "Bu süreçte hiç küçük hesaplar peþinde koþmadým bildiðim doðru yoldan da ayrýlmayarak yoluma beni hiç yalnýz býrakmayan demokrat dava arkadaþlarým ile devam ettim. Bugün gelinen noktada,ülkenin içinde bulunduðu ekonomik sýkýntýlar,þehit kanlarý ile alýnmýþ topraklarýmýzýn bölücü terör örgütü PKK ya adeta peþkeþ çekilircesine teslim edilmesi, gurur duyduðumuz ve yaþama gayemiz olan Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve bütünlüðüne çözüm süreci adý altýnda bir dinamit konulmasý ve Türküm demenin nerede ise potansiyel tehlike gibi gösterilmesi, ülkede adeta tek adamlýk sistemi kurularak hak ve özgürlüklerin kýsýtlanmasý, adalete olan güvenin %0'lara düþmesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkýlaplarýndan gitgide uzaklaþýlarak yeni bir güç oluþturma çabalarý, ülkede var olan ama görülmek istemeyen yolsuzluklar, Yüce Dinimizin ve inançlarýmýzýn pervasýzca siyasete alet edilmesi karþýsýnda, bugün gelinen kader kavþaðýnda,karþýmýzdaki bu aðýr sorunun milli birlik ve dayanýþma ruhu ile aþýlmasý ve Türkiye'nin dönüþü olmayan bir felakete sürüklenmesinin önüne geçilmesi, hepimizi bekleyen tarihi bir görev ve sorumluluk olarak karþýmýzda durmaktadýr.bu nedenlerle gerek yönetim kurulu arkadaþlarýmýz ile gerekse vicdani hesaplaþmalar neticesinde, mensup olduðum ve halen Ýl Baþkanlýðý görevini yürüttüðüm Demokrat Parti Ýl Baþkanlýðý görevimden ve Demokrat Parti aktif üyeliðimden istifa etmiþ bulunmaktayým. Yaptýðýmýz toplantý ve istiþareler sonucu mevcut konumda faydalý olamayacaklarýný deklare eden Demokrat Parti Çorum Ýl Yönetim Kurulu arkadaþlarýmýzda görevlerinden istifa etme yönünde karar almýþlardýr. Siyasi ikbal peþinde deðilim. Ülkemizin bölünmez bütünlüðü noktasýnda taþýdýðým hassasiyetler nedeniyle yabancýsý olmadýðým, bünyesinde yetiþtiðim MHP'ye kesin dönüþ yapma fikrimi hayata geçirmek istiyorum. Neden MHP denilir ise Unutulmamalýdýr ki Türkiye de þu anda var olan partiler arasýnda, hem milliyetçiliði, hem muhafazakarlýðý, hem de demokratlýðý bünyesinde eriterek, saðlýklý bir sentez yapabilmiþ tek parti MHP'dir. Ayný zamanda O, Atatürk ilkeleri ve cumhuriyetinde yýlmaz savunucusu konumundadýr. Anlayacaðýnýz Türk Milletinin bünyesindeki çoðunluðun kendisine kolayca yer bulabileceði yegane parti MHP'dir. Bu sebeplerle tercihimiz MHP çatýsý altýnda önce Yüce Türk Milletine, Türk Cumhuriyetine ve Memleketim Çorum ve Çorum halkýna hizmetkar olmaktýr. Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüðünün tek teminatý Milliyetçi Hareket ve onun temsilcisi MHP'dir. Allah yar ve yardýmcýmýz olsun der saygý ve selamlarýmý sunarým" dedi. Haber Servisi

13 09 subat pazartesii 5.qxd : Page (,) Ziraat Odasý'nda Mehmet Sayan güven tazeledi 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER Ziraat Odasý Genel Kurulu'nda Mehmet Sayan, oylarýn çoðunu alarak güven tazeledi. Geçtiðimiz hafta sonu Afra Nolu Salonda gerçekleþtirilen Ziraat Odasý Genel Kurulu'nda baþkanlýk için yarýþan mevcut baþkan Mehmet Sayan 4 oy alarak çiftçilerin güvenini kazandý. delegenin oy kullandýðý seçimde oy geçersiz sayýlýrken Mehmet Sayan, Ahmet Pehlivan'a oy fark atarak yeniden baþkan seçildi. Ziraat Odasý Baþkanlýðý için mevcut baþkan Mehmet Sayan ve Pankobirlik Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Ýl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Pehlivan'ýn yarýþtýðý baþkanlýk seçimine yoðun katýlým oldu. Genel Kurula; Türkiye Ziraat Odalarý Birliði Yönetim Kurulu Üyesi ve Çankýrý Ziraat Odasý Baþkaný Nejat Gamzeli, MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, Ýþçi Partisi Ýl Baþkaný Mehmet Patlar, çiftçiler ve delegeler katýldý. Erdoðan Çerikçi'nin baþkanlýðýndaki divan heyeti Tahsin Göçmen, Hacý Kara ve Ahmet Kýydýn'dan oluþtu. Genel kurul saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþladý. Genel kurul çalýþma raporlarý, kesin hesaplar gibi gündem maddelerinin okunmasýyla devam etti. Sýrasýyla (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Çankýrý Ziraat Odasý Baþkaný Nejat Gamzeli, Adem Özdemir, Ali Seçil, Garip Özgür, Sadettin Karaarslan, Tahsin Topaktaþ, Ahmet Pehlivan ve Mehmet Sayan'ýn yaptýðý konuþmalarýn arýndan oy kullanýmýna geçildi. Mehmet Sayan 4 oy alarak yeniden baþkan seçilirken, Ahmet Pehlivan ise 9 oy aldý. Mehmet Sayan'ýn baþkanlýðýndaki yönetim þu isimlerden oluþtu: Hayati Selbeþ, Mehmet Aygüneþ, Celal Orak, Mehmet Saylan, Özgür Puyraz, Metin Badak, Mehmet Yýlmaz, Arap Köse, Zeki Oral, Arif Ceylan, Turabi Üreyen, Arif Babaoðlu, Ýdris Patlak, Mehmet Sarmaþýk, Nurettin Kýlýç, Yüksel Ertürk, Gürbüz Yasakçý, Hacý Cihan, Erol Tan ve Dursun Tiryaki. Yasin YÜCEL "30 bin çiftçinin bini nerede?" "Çiftçimi býrakýp, yu dýþýna çýkmadým" Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, "Ahmet Pehlivan'ý Pankobirlik'e seçtik. Görevim boyunca 3 kere yurt dýþýna çýkma imkaný geldi ve ben çiftçimi býrakýp yurt dýþýna çýkmadým. Ahmet Pehlivan kaç kere yurt dýþýna çýkmýþ?" diye sordu. Geçtiðimiz hafta sonu Afra Nolu Salonda gerçekleþtirilen Ziraat Odasý Genel Kurulu'nda konuþma yapan Mehmet Sayan, Ziraat Odasý Baþkanlýðýnýn sene kayyumla yönetildikten sonra 3 yýlda odanýn bölgenin en güçlü odalarý arasýna girdiðini söyledi. Her daim çiftçilerin sorunlarýyla birebir ilgilenip çözüm yollarý ürettiklerini vurgulayarak, tüm kamu kurum ve kuruluþlarý ile istiþareli olarak çalýþtýklarýný, ilaç, gübre ve emtialarda çiftçilere büyük destek olduklarýný ifade etti. Sayan, odaya yaklaþýk 3 milyon 54 bin TL girdi saðladýklarýný belirterek, Genel Merkez ve personel tazminatý olarak 500 bin TL borç ödediklerini kaydetti Sayan, "Baþkanlýðým döneminde her çiftçiye eþit mesafede davranmayý kendime ilke edindim. Gece gündüz çiftçilerimizin isteklerini dinledim. Makamýmda oturup vakit geçirmedim bizzat çiftçilerimle sorunlu olduðu Kurumlara gittim dertlerini paylaþtým. 30 bin üyesi bulunan Ziraat Odamýzdan bir çiftçi, Baþkan benim sorunumla ilgilenmedi çaba sarf etmedi diyeceðini sanmýyorum. Odamýz Ýlaç maðazasý görev süremde Zirai Ýlaçta hem ucuz hem kaliteli ürün Ziraat Odasýnýn kurulduðundan bu y verimli zamanýný geçirmiþtir. Ben çiftçiyim çiftçilerin sorunlarýný en iyi b ben anlarým Baþkanlýðým dön Odamýzýn hiçbir alanýný ticari faaliye deðil hizmet olarak gördüm. Firmalarl kendim görüþtüm pazarlýk yaptým kaliteli aldým çiftçilerimize ürün verdim. Hesap cüzdaný il larým odanýn 00 bin lira par Banka cüzdanlarýyla kan Çiftçinin lirasýný bir yer cadýysam adaylýktan çekilirim mahkemeyle uðraþtým, ma cebimden ödedim. Çiftçimi diye, yerim diye odaya gelsin i Hitit Üniversitesi Rektörü Pr Reha Metin Alkan ile gö üniversiteye toprak tahlili lab kuracaðýz. Bu laboratuar Türkiye'de 4. Ziraat Odasý'ný seçimden sonra T Müdürlüðü'ne taþýyacaðýz. Çiftçiler bi bir aþaðý gitmesin, eziyet çekmesi Görevim süresince çok þey yaptým d rum. Yapamadým, zaman bulamadým. karanlýk yerleri kapattýk. Para biriktird leri gelip yemesin diye çalýþýyoruz. Od timi hiçbir þaibeye karýþmadý en baþarýmýz, oda yönetimini þaibeye kar mak olmuþtur. Temiz yönetim bizim ilkemizdir. Siz deðerli çiftçilerimizi görmesi halinde Ziraat Odamýzý bölg iyi odasý yapmakla mükellef olan yeniden Baþkanlýk için adayým" ded YÜCEL "Taþeron iþçiler daim statüye kavuþturulma Pankobirlik Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Ýl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Pehlivan, insanlarýn bir göreve talip olduðunu ve talip olurken de bazý sözlerin verildiðini belirterek, "Kendinden emin olan kiþi verdiði sözün arkasýnda durur, hesap vereceðini unutmaz. Her durumda omurgalý bir duruþ sergiler" dedi. Geçtiðimiz hafta sonu Afra Nolu Salon'da gerçekleþtirilen Ziraat Odasý Genel Kurulu'nda baþkanlýða aday olan Pankobirlik Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Ýl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Pehlivan, bir konuþma yaptý. Pehlivan, konuþmasýnda kamunun hakký olan iþlere yalan ve hile karýþtýrmanýn kimseye hayýr getirmeyeceðini söyledi. Ziraat Odasý'nýn yýlýnda bir hayli alacaðýnýn olduðunu ve bu alacaklarýn bir kýsmýnýn tahsil edildiðini ancak son yýllarda üst üste gelen doðal afetler nedeniyle çiftçi borçlarýný yapýlandýrma yoluna gidildiðini dile getiren Pehlivan konuþmasýný þu þekilde sürdürdü: "Beyler bu yapýlandýrma af deðildir. Ziraat Odasý'nda bildiðim kadarýyla gerek genel merkez izni gerekse meclis kararýyla yapýlandýrma uygulamasý baþlatýldý. Bu yapýlandýrmadan faydalananlarýn borçlarý taksitlendirildi. Bu borçlar kamu alacaðý niteliðindedir ve borçlarýn iptali kimsenin keyfiyetinde deðildir. Boþ vaatlerde bulunmanýn kimseye faydasý yoktur. Mehmet Sayan, basýna verdiði beyanatta 30 bin üyemizin olduðunu söylemektedir. Çiftçi kayýt sistemine kayýtlý çiftçilerin sayýsý ise bin civarýndadýr. Kalan bin civarýndaki çiftçi pasif durumdadýr. Bunlarýn düzeltilmesi gerektiði aþikardýr. Þaibeli delege görüntüsüne son vereceðim vaadiyle görev alanlarýn bunu yapmasýný dikkatinize ve takdirinize sunuyorum. Mevcut yönetimin çeþitli kurumlarda odamýzýn ve çiftçimizin haklarýný ne derece savunabildiði, sorunlarýn ilgililere ne derece aktarýldýðý konusunda tereddütler yaþanmaktadýr. Çiftçi periþan diye basýna demeçler verilirken, buðday fiyatý yüksektir diyen siz deðil miydiniz? Bunun adý çiftçiye destek olmak mý?" þeklinde konuþtu. Yasin YÜCEL Seçimde Gergin Anlar Ziraat Odasý'nýn hafta sonu gerçekleþtirilen Genel Kurulu'nda gergin anlar yaþandý. Afra Nolu Salonda düzenlenen genel kurulda konuþmacýlar ile salon arasýnda gerginlik oldu. Bazý konuþmacýlarý baþkan adaylarýný destekleyenler çiftçiler bazý konuþmacýlarý oturduklarý yerden ayaða kalkarak eleþtirdi. Birbirlerine cevap vermek isteyen kiþiler ise diðer katýlýmcýlar tarafýndan susturuldu. Ziraat Odasý mevcut baþkaný Mehmet Sayan'ýn yaptýðý konuþmada ise salonun büyük bir bölümünün alkýþlamasý gözden kaçmadý. Yasin YÜCEL CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, ev, iþyeri ve köy ziyaretlerine devam ediyor. Milletvekili Köse, ziyaretlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti programý ve politikalarý hakkýnda önemli açýklamalarda bulundu. Daha önceki ziyaretlerinde de bu konularda açýklamalarda bulunduðunu ifade eden Milletvekili Köse, seçim dönemi boyunca Çorum'da CHP'nin sözcüsü olacaðýný belirtti. Konuþmalarýnda, çiftçi, iþçi, esnaf ve emekli kesimin sorunlarýna, eðitim reformlarý, basýnýn özgürlüðü gibi konulara, gerekli görülen sosyal yardýmlar olmak üzere, daha birçok konuda net objektif parti programý belirlediklerini ifade eden Köse, örneðin her eve asgari maaþ ve geçim düzeyinde net nakit yardýmý yapýlacaðýný kaydetti. Taþeron iþçilerin çalýþma koþullarý ve özlük haklarýna deðinen Köse, taþeronlarýn daimi iþçi statüsüne kavuþturulmasý gerektiðini anlattý. Çiftçilere maliyeti üzerinden mazot satýþýnýn gerçekleþmesi, yapýlan tarýmsal üretimlerde üretim maliyetleri temel alýnarak verilecek fiyat aralýðý, bu baðlamda etkin pazar ve zararsýz satýþ olanaðý saðlanacaðýný dile getiren Köse, emeklilere dini bayramlarda ikramiye ve asgari geçim standartlarýna göre maaþ iyileþtirmesi, esnafa sigorta desteði, çalýþana asgari geçim düzeyinde maaþ düzenlemeleri yapýlacaðýný ifade etti. Köse, "Bu bahsettiðimiz plan ve projelerimiz devlet bütçesinin yalnýzca bir kýsmýna karþýlýk gelmektedir. Yani bütçeye az miktarda yük getirmektedir" dedi. Ayrýca Milletvekili Köse, vatandaþlarýn tekrar aday olup olmayacaðý yönündeki sorularýný da þu þekilde cevapladý: ""Vatandaþlarýmýzdan ve parti örgütlerimizden gelen olumlu talebi g den gelemiyorum. Üç buçuk yýldýr mi ili olarak parlamentoda Çorum'u CHP dürüstçe, namusluca, ahlaklýca temsil çalýþtým. Yüksek Disiplin Kurulu üy seçildim. Elimden geldiði kadar her yer koþulda, vatandaþlarýmýzýn acý tatl lerinde yanlarýnda olmaya çalýþtým. Bü ve milletvekilliði konusunda büyük t deneyim kazandým. Asýl milletvekillið dan sonra baþlýyor. Eðer halkýmýz verir, omuz verir ve bir daha seç saðlarsa, Çorum'a ve Partililerimize da faydalý olacaðýma inanýyorum. Benim makam mevki davasý deðil. Haklý halk davasý; ezilen, horlanan, insaným Sezar'ýn hakkýnýn Sezar'a verilme dasýdýr. Ayrýca hiç birimizin hepimiz güçlü olamayacaðýný herkesin bilmesin orum." Haber Servisi

14 09 subat pazartesii 5.qxd : Page (,) iraat Odasý'nda Mehmet Sayan güven tazeledi 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER Ziraat Odasý Genel Kurulu'nda Mehmet Sayan, oylarýn çoðunu alarak güven tazeledi. Geçtiðimiz hafta sonu Afra Nolu Salonda gerçekleþtirilen at Odasý Genel Kurulu'nda baþkanlýk için yarýþan cut baþkan Mehmet Sayan 4 oy alarak çiftçilerin nini kazandý. delegenin oy kullandýðý seçimde eçersiz sayýlýrken Mehmet Sayan, Ahmet Pehlivan'a y fark atarak yeniden baþkan seçildi. iraat Odasý Baþkanlýðý için mevcut baþkan Mehmet n ve Pankobirlik Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Ýl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Pehlivan'ýn yarýþtýðý baþkanlýk seçimine yoðun katýlým oldu. Genel Kurula; Türkiye Ziraat Odalarý Birliði Yönetim Kurulu Üyesi ve Çankýrý Ziraat Odasý Baþkaný Nejat Gamzeli, MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, Ýþçi Partisi Ýl Baþkaný Mehmet Patlar, çiftçiler ve delegeler katýldý. Erdoðan Çerikçi'nin baþkanlýðýndaki divan heyeti Tahsin Göçmen, Hacý Kara ve Ahmet Kýydýn'dan oluþtu. Genel kurul saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþladý. Genel kurul çalýþma raporlarý, kesin hesaplar gibi gündem maddelerinin okunmasýyla devam etti. Sýrasýyla (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Çankýrý Ziraat Odasý Baþkaný Nejat Gamzeli, Adem Özdemir, Ali Seçil, Garip Özgür, Sadettin Karaarslan, Tahsin Topaktaþ, Ahmet Pehlivan ve Mehmet Sayan'ýn yaptýðý konuþmalarýn arýndan oy kullanýmýna geçildi. Mehmet Sayan 4 oy alarak yeniden baþkan seçilirken, Ahmet Pehlivan ise 9 oy aldý. Mehmet Sayan'ýn baþkanlýðýndaki yönetim þu isimlerden oluþtu: Hayati Selbeþ, Mehmet Aygüneþ, Celal Orak, Mehmet Saylan, Özgür Puyraz, Metin Badak, Mehmet Yýlmaz, Arap Köse, Zeki Oral, Arif Ceylan, Turabi Üreyen, Arif Babaoðlu, Ýdris Patlak, Mehmet Sarmaþýk, Nurettin Kýlýç, Yüksel Ertürk, Gürbüz Yasakçý, Hacý Cihan, Erol Tan ve Dursun Tiryaki. Yasin YÜCEL "30 bin çiftçinin 0 bini nerede?" "Çiftçimi býrakýp, yurt dýþýna çýkmadým" Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, "Ahmet Pehlivan'ý Pankobirlik'e seçtik. Görevim boyunca 3 kere yurt dýþýna çýkma imkaný geldi ve ben çiftçimi býrakýp yurt dýþýna çýkmadým. Ahmet Pehlivan kaç kere yurt dýþýna çýkmýþ?" diye sordu. Geçtiðimiz hafta sonu Afra Nolu Salonda gerçekleþtirilen Ziraat Odasý Genel Kurulu'nda konuþma yapan Mehmet Sayan, Ziraat Odasý Baþkanlýðýnýn sene kayyumla yönetildikten sonra 3 yýlda odanýn bölgenin en güçlü odalarý arasýna girdiðini söyledi. Her daim çiftçilerin sorunlarýyla birebir ilgilenip çözüm yollarý ürettiklerini vurgulayarak, tüm kamu kurum ve kuruluþlarý ile istiþareli olarak çalýþtýklarýný, ilaç, gübre ve emtialarda çiftçilere büyük destek olduklarýný ifade etti. Sayan, odaya yaklaþýk 3 milyon 54 bin TL girdi saðladýklarýný belirterek, Genel Merkez ve personel tazminatý olarak 500 bin TL borç ödediklerini kaydetti Sayan, "Baþkanlýðým döneminde her çiftçiye eþit mesafede davranmayý kendime ilke edindim. Gece gündüz çiftçilerimizin isteklerini dinledim. Makamýmda oturup vakit geçirmedim bizzat çiftçilerimle sorunlu olduðu Kurumlara gittim dertlerini paylaþtým. 30 bin üyesi bulunan Ziraat Odamýzdan bir çiftçi, Baþkan benim sorunumla ilgilenmedi çaba sarf etmedi diyeceðini sanmýyorum. Odamýz Ýlaç maðazasý görev süremde Zirai Ýlaçta hem ucuz hem kaliteli ürün satarak Ziraat Odasýnýn kurulduðundan bu yana en verimli zamanýný geçirmiþtir. Bende bir çiftçiyim çiftçilerin sorunlarýný en iyi ben bilir ben anlarým Baþkanlýðým döneminde Odamýzýn hiçbir alanýný ticari faaliyet olarak deðil hizmet olarak gördüm. Firmalarla bizzat kendim görüþtüm pazarlýk yaptým ucuza kaliteli aldým çiftçilerimize kaliteli ürün verdim. Hesap cüzdaný ile kanýtlarým odanýn 00 bin lira parasý var. Banka cüzdanlarýyla kanýtlarým. Çiftçinin lirasýný bir yere harcadýysam adaylýktan çekilirim. yýl mahkemeyle uðraþtým, masraflarý cebimden ödedim. Çiftçimiz evim diye, yerim diye odaya gelsin istedim. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile görüþtük, üniversiteye toprak tahlili laboratuarý kuracaðýz. Bu laboratuar Türkiye'de 4. olacak. Ziraat Odasý'ný seçimden sonra Tarým Ýl Müdürlüðü'ne taþýyacaðýz. Çiftçiler bir yukarý bir aþaðý gitmesin, eziyet çekmesin diye. Görevim süresince çok þey yaptým demiyorum. Yapamadým, zaman bulamadým. Sadece karanlýk yerleri kapattýk. Para biriktirdik, birileri gelip yemesin diye çalýþýyoruz. Oda yönetimi hiçbir þaibeye karýþmadý en büyük baþarýmýz, oda yönetimini þaibeye karýþtýrmamak olmuþtur. Temiz yönetim bizim temel ilkemizdir. Siz deðerli çiftçilerimizin layýk görmesi halinde Ziraat Odamýzý bölgenin en iyi odasý yapmakla mükellef olan þahsým yeniden Baþkanlýk için adayým" dedi. Yasin YÜCEL "Taþeron iþçiler daimi statüye kavuþturulmalý" Pankobirlik Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Ýl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Pehlivan, insanlarýn bir göreve talip olduðunu ve talip olurken de bazý sözverildiðini belirterek, "Kendinden emin olan kiþi ði sözün arkasýnda durur, hesap vereceðini unutmaz. durumda omurgalý bir duruþ sergiler" dedi. eçtiðimiz hafta sonu Afra Nolu Salon'da gerçekilen Ziraat Odasý Genel Kurulu'nda baþkanlýða aday Pankobirlik Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Ýl Genel isi Üyesi Ahmet Pehlivan, bir konuþma yaptý. ehlivan, konuþmasýnda kamunun hakký olan iþlere n ve hile karýþtýrmanýn kimseye hayýr getirmeyeceðini di. Ziraat Odasý'nýn yýlýnda bir hayli alacaðýnýn olduðunu ve bu alacaklarýn bir kýsmýnýn tahsil edildiðini ancak son yýllarda üst üste gelen doðal afetler nedeniyle çiftçi borçlarýný yapýlandýrma yoluna gidildiðini dile getiren Pehlivan konuþmasýný þu þekilde sürdürdü: "Beyler bu yapýlandýrma af deðildir. Ziraat Odasý'nda bildiðim kadarýyla gerek genel merkez izni gerekse meclis kararýyla yapýlandýrma uygulamasý baþlatýldý. Bu yapýlandýrmadan faydalananlarýn borçlarý taksitlendirildi. Bu borçlar kamu alacaðý niteliðindedir ve borçlarýn iptali kimsenin keyfiyetinde deðildir. Boþ vaatlerde bulunmanýn kimseye faydasý yoktur. Mehmet Sayan, basýna verdiði beyanatta 30 bin üyemizin olduðunu söylemektedir. Çiftçi kayýt sistemine kayýtlý çiftçilerin sayýsý ise bin civarýndadýr. Kalan bin civarýndaki çiftçi pasif durumdadýr. Bunlarýn düzeltilmesi gerektiði aþikardýr. Þaibeli delege görüntüsüne son vereceðim vaadiyle görev alanlarýn bunu yapmasýný dikkatinize ve takdirinize sunuyorum. Mevcut yönetimin çeþitli kurumlarda odamýzýn ve çiftçimizin haklarýný ne derece savunabildiði, sorunlarýn ilgililere ne derece aktarýldýðý konusunda tereddütler yaþanmaktadýr. Çiftçi periþan diye basýna demeçler verilirken, buðday fiyatý yüksektir diyen siz deðil miydiniz? Bunun adý çiftçiye destek olmak mý?" þeklinde konuþtu. Yasin YÜCEL Seçimde Gergin Anlar Ziraat Odasý'nýn hafta sonu gerçekleþtirilen Genel Kurulu'nda gergin anlar yaþandý. Afra Nolu Salonda düzenlenen genel kurulda konuþmacýlar ile salon arasýnda gerginlik oldu. Bazý konuþmacýlarý baþkan adaylarýný destekleyenler çiftçiler bazý konuþmacýlarý oturduklarý yerden ayaða kalkarak eleþtirdi. Birbirlerine cevap vermek isteyen kiþiler ise diðer katýlýmcýlar tarafýndan susturuldu. Ziraat Odasý mevcut baþkaný Mehmet Sayan'ýn yaptýðý konuþmada ise salonun büyük bir bölümünün alkýþlamasý gözden kaçmadý. Yasin YÜCEL CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, ev, iþyeri ve köy ziyaretlerine devam ediyor. Milletvekili Köse, ziyaretlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti programý ve politikalarý hakkýnda önemli açýklamalarda bulundu. Daha önceki ziyaretlerinde de bu konularda açýklamalarda bulunduðunu ifade eden Milletvekili Köse, seçim dönemi boyunca Çorum'da CHP'nin sözcüsü olacaðýný belirtti. Konuþmalarýnda, çiftçi, iþçi, esnaf ve emekli kesimin sorunlarýna, eðitim reformlarý, basýnýn özgürlüðü gibi konulara, gerekli görülen sosyal yardýmlar olmak üzere, daha birçok konuda net objektif parti programý belirlediklerini ifade eden Köse, örneðin her eve asgari maaþ ve geçim düzeyinde net nakit yardýmý yapýlacaðýný kaydetti. Taþeron iþçilerin çalýþma koþullarý ve özlük haklarýna deðinen Köse, taþeronlarýn daimi iþçi statüsüne kavuþturulmasý gerektiðini anlattý. Çiftçilere maliyeti üzerinden mazot satýþýnýn gerçekleþmesi, yapýlan tarýmsal üretimlerde üretim maliyetleri temel alýnarak verilecek fiyat aralýðý, bu baðlamda etkin pazar ve zararsýz satýþ olanaðý saðlanacaðýný dile getiren Köse, emeklilere dini bayramlarda ikramiye ve asgari geçim standartlarýna göre maaþ iyileþtirmesi, esnafa sigorta desteði, çalýþana asgari geçim düzeyinde maaþ düzenlemeleri yapýlacaðýný ifade etti. Köse, "Bu bahsettiðimiz plan ve projelerimiz devlet bütçesinin yalnýzca bir kýsmýna karþýlýk gelmektedir. Yani bütçeye az miktarda yük getirmektedir" dedi. Ayrýca Milletvekili Köse, vatandaþlarýn tekrar aday olup olmayacaðý yönündeki sorularýný da þu þekilde cevapladý: ""Vatandaþlarýmýzdan ve parti örgütlerimizden gelen olumlu talebi görmezden gelemiyorum. Üç buçuk yýldýr milletvekili olarak parlamentoda Çorum'u CHP adýna dürüstçe, namusluca, ahlaklýca temsil etmeye çalýþtým. Yüksek Disiplin Kurulu üyeliðine seçildim. Elimden geldiði kadar her yerde, her koþulda, vatandaþlarýmýzýn acý tatlý günlerinde yanlarýnda olmaya çalýþtým. Bürokrasi ve milletvekilliði konusunda büyük tecrübe, deneyim kazandým. Asýl milletvekilliði bundan sonra baþlýyor. Eðer halkýmýz destek verir, omuz verir ve bir daha seçilmemi saðlarsa, Çorum'a ve Partililerimize daha çok faydalý olacaðýma inanýyorum. Benim davam, makam mevki davasý deðil. Haklý halkýn, hak davasý; ezilen, horlanan, insanýmýz için Sezar'ýn hakkýnýn Sezar'a verilmesi sevdasýdýr. Ayrýca hiç birimizin hepimiz kadar güçlü olamayacaðýný herkesin bilmesini istiyorum." Haber Servisi

15 09 subat pazartesii 5.qxd : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ YAÞAM 'Anne baba ilgisizliðinden uyuþturucuya Baba ile Oðul Oðlu ile babasý sahile indiler. - Babacýðým þu yerdeki þeylerde neyin nesi? - Çakýl çocuðum. Oðul kafasýný saða çevirdi: - Babacýðým ya bunlar? - Onlarda çakýl taþý evladým. Çocuk kafasýný sola çevirdi: Kelime Avý - Ya bunlar babacýðým? - Hepsi çakýl taþý evladým. - Babacýðým ne kadar çok var bunlardan? - Evet evladým. -Peki babacýðým bunlardan daha çok bir þey var mý dünyada?- Var evladým. - Ne babacýðým? - Benim günahlarým oðlum. Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Baþladým, þimdi Hepatit B oldum' Son yýllarda özellikle gençler arasýnda kullanýmý yaygýnlaþan uyuþturucu, hayat karartmaya devam ediyor. Anne ve babasýnýn ilgisizliðinden uyuþturucu bataðýna düþtüðünü belirten K.L. isimli uyuþturucu baðýmlýsý, "Daha 5- yaþýndayken anne ve babamýn yanýmda þiddetli tartýþmalar yaptýklarýný hatýrlýyorum. Babam ailenin bütün yükünü sýrtýnda taþýyordu, bütün gün eve ekmek getirebilmek için gündelik iþleri takip ediyor, yorgun argýn eve dönüyordu. Annem ise kendi açýsýndan haklýydý, o da bütün gün evin iþleri, çamaþýr, bulaþýk ve temizlik derken gündelik telaþýn içerisinde yorgun düþüyordu. Olan bana ve dört kardeþime oluyordu." dedi. Bir tamirci dükkanýna babasý tarafýndan 3 yaþýnda iþe koyulduðunu belirten K.L. þunlarý ifade etti: "Artýk ben de para kazanýyor, dolayýsýyla evde söz sahibi olabiliyordum. Tamirhanede benimle birlikte çalýþan bir arkadaþýmýn ilk sigara teklifini hatýrlýyorum. Boðazým ne kadar da yanmýþtý. Birkaç öksürüðün arkasýndan zorlansam da o sigarayý bitirmiþtim. Artýk sigara, kazandýðým paranýn önemli bir bölümünü ayýrmam gereken önemli bir alýþkanlýðým olmuþtu. Baþka bir tamirhanede çalýþan arkadaþlarla birlikte düzenlediðimiz madde partileri vardý. Bu iþ için seçtiðimiz mekan ise mezarlýktý. Þimdi yaþadýðým hayata bakýyorum da belki o yýllarda kendimize mekan olarak seçtiðimiz mezarlýk þu an adým adým yaklaþtýðýmýz bir kötü sonu temsil ediyor. Esrar maddesine geçiþim ise yaþýmda en sevdiðim arkadaþýmdan sigara istediðimde 'Sana daha iyi bir sigara vereyim mi?' diyerek bana uzattýðý sarma þeklindeki sigarayla oldu. Artýk kazandýðým paranýn büyük bir bölümü esrara gidiyordu. Esrar beni peþinden koþturan ve bir türlü yakalayamadýðým bir madde haline gelmiþti. Ýlgilendiðim kýz beni hapa baþlattý. Artýk zihnimi toparlayamýyor, bazen nereye gideceðimi ve ne yapacaðýmý hatýrlayamýyor, nefes alýp vermekte de güçlük çekiyordum. Kalbimde çarpýntýlar ve vücudumda dermansýzlýk belirtileri baþ göstermiþti. Kullandýðým maddeler yasa dýþý olduðundan adeta yer altýnda yaþýyor, karanlýk suratlý insanlarla görüþüyor, tanýmadýðým kiþilerle kýsa süreli iliþkiler yaþýyordum." ARTIK HEPATÝT B HASTASIYIM Zamanla kazandýðý paranýn uyuþturucu madde almaya yetmediðini, bu sebeple hýrsýzlýk yaptýðýný da belirten K.L., "Kazandýðým para uyuþturucu giderlerime yetmemeye baþlamýþtý. Emekli olan babamdan zorla aldýðým paralarla takviye yapmaya çalýþýyordum. Bu arada, yine para bulmak amacýyla yaptýðým hýrsýzlýklar da çabasý. Birkaç defa yakalandým ve kýsa süreli hapis hayatým oldu. Þimdi vücudum Hepatit B gibi aðýr bir hastalýðýn pençesinde. Kurtulmak için çok gayret gösterdim. Þu an oldukça pahalý, sýkýntýlý ve zor bir dönem olan tedavi sürecine devam ediyorum." diye konuþtu. (CÝHAN) Karadut pekmezi, aðýz içi yaralarý iyileþtiriyor Kemoterapi alan hastalar üzerinde yapýlan araþtýrmada, karadut pekmezinin mukozit (aðýz içi yaralar) oluþumunu yüzde 3 oranýnda önlediði, mukozit oluþumunu geciktirdiði ve þiddetini azalttýðý belirlendi. Ýstanbul Üniversitesi (ÝÜ) Saðlýk Bilimleri Enstitüsü'nde baþ ve boyun radyoterapisi alan hastalarda karadut pekmezinin oral mukozitleri önleme etkisi araþtýrýldý. Doktora çalýþmasý ay sürdü. Araþtýrma ÝÜ Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalý'nda yapýldý. Çalýþmaya 3 deney, 4 kontrol olmak üzere 0 hasta dahil edildi. Hastalar kontrol ve deney olmak üzere iki ayrý gruba ayrýldý. Radyoterapi tedavisi boyunca kontrol gurubuna kliniðin standart protokolü, deney gurubuna ise standart protokolün yaný sýra karadut pekmezi uygulandý. Çalýþmada hastalardan her gün radyoterapiden 5- dakika önce, 5- dakika sonra ve tedavi bittikten saat sonra olmak üzere günde 3 kez özel koþullar altýnda tek birmerkez tarafýndan hazýrlanmýþ olan karadut pekmezi ile aðýz gargarasý yapmasý ve yutmasý istendi. Hastalara bu iþlemi nasýl yapacaklarý anlatýldýktan sonra ilk uygulama hasta ile birlikte yapýldý. Sonrasýnda ise tedaviye giriþten önceki ve sonraki uygulamalarda hastalarýn yanýnda olmaya çalýþarak hastalarýn uygulamasý gözlemlendi ve uygulamanýn doðru yapýlmasý saðlandý.araþtýrma sonucunda karadut pekmezinin mukozit oluþumunu yüzde 3 oranýnda önlediði, mukozit oluþumunu geciktirdiði ve þiddetini azalttýðý, tedavinin. haftasýnda diþetlerinde hassasiyet oluþumunu önlediði, aðrý, disfaji oluþumunu önlediði ve geciktirdiði ve þiddetini azalttýðý, özefajit oluþumunu önlediði bulundu.atatürk Üniversitesi'nde kemoterapi alan çocuklar üzerinde yapýlan bir baþka araþtýrmada ise, bal ile yapýlan aðýz bakýmýnýn mukozit (aðýz içi yaralar) düzeylerini ve mukozit oluþma oranlarýný düþürdüðü, mukozit iyileþme süresini kýsaltmada ve iyileþme oranýný arttýrmada etkili olduðu belirlenmiþti.mukozit, kanserli hastalarda kemoterapi ve radyoterapi, kemik iliði ve kök hücre transplantasyonunun komplikasyonu olarak sýk görülen, hastalarýn tedaviye uyumunu güçleþtiriyor ve yaþam kalitesini bozuyor. Hastada aðrý, kanama, disfaji, enfeksiyon, total parenteral beslenmeyi gerektirecek þekilde yiyecek alýmýnda bozulma gibi klinik yakýnmalar oluþturabilen mukozit, þiddetine göre kemoterapi ve radyoterapi dozlarýnýn azaltýlmasýna, tedavinin yavaþlatýlmasýna ve hatta tamamen kesilmesine neden olabiliyor. (CÝHAN) 9:55 Yýl Erdem bir zamanlar öðrencisi oldu Kara Lise ye, yýllar sonra edebiyat öðretmen döner. Lise yýllarýnda sevdiði Zehra da ayný coðrafya öðretmenidir. Erdem niþanlýdýr ve Zehra nýn bunu öðrenmesi uzun sürmez. Dü hazýrlýklarýnýn baþladýðý Bayazýtlar konaðý, bü telaþ içindedir. Konaðýn beslemesi Emine, ço luðundan beri hayran olduðu Erdem in evle olmasýný bir türlü kabullenemez. Konaða ge zleri gizlice parçalar, çeþitli planlar yapar. Na Erdem in arasý ise sürpriz bir þekilde, baþka yüzünden açýlýr; Naciye niþaný atar. :00 Yedi Güzel Ad Sinema Düðün Dernek Sivas'ýn Esenyurt köyünde yaþayan Ýsm oðlu Tarýk, bir gün yurt dýþýndan çýkage Önce her zamanki gibi memleket hasre görünse de bu ziyaretin altýndaki esas n çabuk ortaya çýkar: Tarýk görevli olarak çalýþtýðý Letonya'da Monica adlý bir kýzla beraberdir ve ayný ülkede çalýþmak için evlenmeleridir. Kendisinin olurunu alm gelen oðlunu düðünsüz evlendirmemey kararlý olan Ýsmail, alelacele bir düðün t na girer. Ama çok hazýrlýksýz yakalanmý :30 Sinema Gizemli Parçal Telly Paretta, yaþýndaki oðlunun ölüm ac baþa çýkmaya çalýþan üzgün bir annedir. Psikiyatrýnýn ona aslýnda hiç var olmayan b çocuðun hayalini yýl boyunca yaþattýðýný söylemesi üzerine büyük bir þaþkýnlýk yaþar Fakat Telly, benzer bir olay yaþayan baþka hastayla karþýlaþýnca, oðlunun varlýðýný ve k disinin deli olmadýðýný ispatlamaya çalýþýr. Oyuncular : Julianne Moore, Anthony Edw Gary Sinise, Jessica Hecht Yönetmen : Joseph Ruben Emel Sayýn ariyerine küçük yaþlarda adým atan ve ilk olarak 3 yaþýnda Arif Sami Toker'den müzik dersleri almaya baþladý. Toker'in yetiþtirdiði ünlü ve yetenekli sanatçý olarak kabul edilmektedir[kaynak belirtilmeli]. Üç yýl Münir Nurettin Selçuk'tan ders alarak müzik eðitimine devam etti. Uzunköprü, Edirne'de Gazi Turhan Bey Ortaokulu ve Çapa Anadolu Öðretmen Lisesinden mezun olduktan sonra üç yýl süresince Ýstanbul Belediyesi Konservatuvarý Beþiktaþ Þan Bölümü'nde Fransa'da zamanýnda Münir Nurettin Selçuk'a da hocalýk yapmýþ olan þan hocasý Alis Rosenthal'dan dersler aldý. Yine ayný dönem arkadaþlarý Mine Mater, Erkin Koray ile birlikte Muhittin Sadak'tan da solfej dersleri aldý. Bu arada Hürriyet Haber Ajansý'nýn açtýðý yarýþmada Münir Nurettin Selçuk'a ait klasik bir eser okuyarak Ses Kraliçesi seçildi.emel Sayýn, henüz yaþýndayken Ankara Gençlik Parký'nda Necdet Yazar]'ýn gazinosunda ilk defa sahneye çýktý. 93 yýlýnda Ankara Radyosu'na sýnavla solist olarak girdi ve yaklaþýk yedi yýl hizmet verdi. Ankara seyircisi karþýsýnda sahne tecrübesi kazanan sanatçý, Egemen Bostancý'nýn teklifiyle Ýstanbul müzik piyasasýna transfer oldu ve Lalezâr Gazinosu'nda assolist olarak sahne almaya baþladý. Bu arada Ýstanbul Radyosu'na geçti ve Ýstanbul'a yerleþti. Ýstanbul'a gidiþiyle yoðun bir çalýþma dönemine giren Emel Sayýn pek çok müzik albümünün yaný sýra sinema filmlerinde de rol aldý. ÇAM KURABÝYESÝ Malzemeler 5 gr Margarin /3 Su Bardaðý Pudra Þekeri Adet Yumurta Sarýsý Paket Vanilya Su Bardaðý Un Çorba Kaþýðý Kuþ Üzümü Yemeðin Tarifi Ön hazýrlýk olarak fýrýný 0 derecede ýsýtýn.yað, þeker, yumurta sarýsý ve vanilyayý küçük bir kapta karýþtýrýn. Hafif bir krema kývamýna gelene dek mikserle çýrpýn.unu eleyerek kaba alýn. Küþüzümlerini ilave edin. Yumuþak bir hamur haline gelene dek karýþtýrýn. Hafifçe unlanmýþ bir zeminde yumuþak hareketlerle yoðurun. Hamuru ikiye bölün. Hamurun yarýsýný iki yaprak yaðlý kaðýdýn arasýna koyun. Ýnce bir hamur haline gelene dek açýn. Ýkinci hamuru da ayný þekilde açýn. dakika buzdolabýnda dinlendirin.þekilli kalýplar kullanarak hamuru kesin. Fýrýnýn en üst rafýnda dakika piþirin. Çýkarttýktan sonra 5 dakika tepsinin içinde bekletin. Daha sonra tepsiden alýp, servis yapýn. Günümüzde insanlar, yalnýzca fiyatý biliyorlar, Deðeri deðil. Oscar Wilde 0:00 Afacan Beþli 0:45. Sayfa 0:40 Dudaktan Kalbe :30 Öðle Haberleri :50 Derya nýn Dünyasý 5:00 Dudaktan Kalbe :40 Dolu Dolu Anadolu :40 Gagguk :5 Ana Haber 9:30 Spor 9:45 Cinayet Uzmaný :30 Gizemli Parçalar 3: Cesurlar 0:00 Yasemince Þehit in Annesi.30 Aliye.50 Telgrafýn Telleri 4.40 Ebru Yaþar la Her Gün.00 Kumarbazýn Karýsý.50 Ana Haber :50 Elif :00 Umudumuz Þaban :50 Haber Saati :50 Öfkeli Aile 04:30 Dila Haným 0:00 Pis Yedili 0:00 Ayý Kardeþler 0:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 0:00 Her Þey Dahil :00 Nursel in Mutfaðý 3:00 Bu Tarz Benim :00 Evleneceksen Gel 9:00 Ana Haber :00 Düðün Dernek 3:30 Vay Baþýma Gelenler 04:45 Denize Hançer Düþtü 0.00 Geniþ Aile 0.30 Acemi Cadý 0.00 Akasya Duraðý.00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 5.00 Evim Þahane.5 Arka Sokaklar :50 Koca Kafalar 9.00 Ana Haber :00 Ulan Ýstanbul 0.30 Böyle Bitmesin 0.5 Beni Böyle Sev 3.00 Haber 3.35 Küçük Hanýme 5.0 Hayat Yokuþu.5 Zengin Kýz Fakir Oðlan. Yoldaki Haber 9.00 Ana Haber Bül 9:55 Yedi Güzel Ad :00 Þimdi Onlar D 09:0 Maceracý 0:40 Ayna.5 Dizi Filmm 3. Ritmini Ara Kalpler 4:45 Yetim Gönü 5:30 Beþinci Boy :45 Beþinci Boy.00 Ana Haber 9:00 Ýki Dünya A :00 Ötesiz Ýnsa 3:00 Yabancý Sin

16 09 subat pazartesii 5.qxd : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ YAÞAM 'Anne baba ilgisizliðinden uyuþturucuya Baba ile Oðul Oðlu ile babasý sahile indiler. - Babacýðým þu yerdeki þeylerde neyin nesi? - Çakýl çocuðum. Oðul kafasýný saða çevirdi: - Babacýðým ya bunlar? - Onlarda çakýl taþý evladým. Çocuk kafasýný sola çevirdi: Kelime Avý - Ya bunlar babacýðým? - Hepsi çakýl taþý evladým. - Babacýðým ne kadar çok var bunlardan? - Evet evladým. -Peki babacýðým bunlardan daha çok bir þey var mý dünyada?- Var evladým. - Ne babacýðým? - Benim günahlarým oðlum. Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Baþladým, þimdi Hepatit B oldum' Son yýllarda özellikle gençler arasýnda kullanýmý yaygýnlaþan uyuþturucu, hayat karartmaya devam ediyor. Anne ve babasýnýn ilgisizliðinden uyuþturucu bataðýna düþtüðünü belirten K.L. isimli uyuþturucu baðýmlýsý, "Daha 5- yaþýndayken anne ve babamýn yanýmda þiddetli tartýþmalar yaptýklarýný hatýrlýyorum. Babam ailenin bütün yükünü sýrtýnda taþýyordu, bütün gün eve ekmek getirebilmek için gündelik iþleri takip ediyor, yorgun argýn eve dönüyordu. Annem ise kendi açýsýndan haklýydý, o da bütün gün evin iþleri, çamaþýr, bulaþýk ve temizlik derken gündelik telaþýn içerisinde yorgun düþüyordu. Olan bana ve dört kardeþime oluyordu." dedi. Bir tamirci dükkanýna babasý tarafýndan 3 yaþýnda iþe koyulduðunu belirten K.L. þunlarý ifade etti: "Artýk ben de para kazanýyor, dolayýsýyla evde söz sahibi olabiliyordum. Tamirhanede benimle birlikte çalýþan bir arkadaþýmýn ilk sigara teklifini hatýrlýyorum. Boðazým ne kadar da yanmýþtý. Birkaç öksürüðün arkasýndan zorlansam da o sigarayý bitirmiþtim. Artýk sigara, kazandýðým paranýn önemli bir bölümünü ayýrmam gereken önemli bir alýþkanlýðým olmuþtu. Baþka bir tamirhanede çalýþan arkadaþlarla birlikte düzenlediðimiz madde partileri vardý. Bu iþ için seçtiðimiz mekan ise mezarlýktý. Þimdi yaþadýðým hayata bakýyorum da belki o yýllarda kendimize mekan olarak seçtiðimiz mezarlýk þu an adým adým yaklaþtýðýmýz bir kötü sonu temsil ediyor. Esrar maddesine geçiþim ise yaþýmda en sevdiðim arkadaþýmdan sigara istediðimde 'Sana daha iyi bir sigara vereyim mi?' diyerek bana uzattýðý sarma þeklindeki sigarayla oldu. Artýk kazandýðým paranýn büyük bir bölümü esrara gidiyordu. Esrar beni peþinden koþturan ve bir türlü yakalayamadýðým bir madde haline gelmiþti. Ýlgilendiðim kýz beni hapa baþlattý. Artýk zihnimi toparlayamýyor, bazen nereye gideceðimi ve ne yapacaðýmý hatýrlayamýyor, nefes alýp vermekte de güçlük çekiyordum. Kalbimde çarpýntýlar ve vücudumda dermansýzlýk belirtileri baþ göstermiþti. Kullandýðým maddeler yasa dýþý olduðundan adeta yer altýnda yaþýyor, karanlýk suratlý insanlarla görüþüyor, tanýmadýðým kiþilerle kýsa süreli iliþkiler yaþýyordum." ARTIK HEPATÝT B HASTASIYIM Zamanla kazandýðý paranýn uyuþturucu madde almaya yetmediðini, bu sebeple hýrsýzlýk yaptýðýný da belirten K.L., "Kazandýðým para uyuþturucu giderlerime yetmemeye baþlamýþtý. Emekli olan babamdan zorla aldýðým paralarla takviye yapmaya çalýþýyordum. Bu arada, yine para bulmak amacýyla yaptýðým hýrsýzlýklar da çabasý. Birkaç defa yakalandým ve kýsa süreli hapis hayatým oldu. Þimdi vücudum Hepatit B gibi aðýr bir hastalýðýn pençesinde. Kurtulmak için çok gayret gösterdim. Þu an oldukça pahalý, sýkýntýlý ve zor bir dönem olan tedavi sürecine devam ediyorum." diye konuþtu. (CÝHAN) Karadut pekmezi, aðýz içi yaralarý iyileþtiriyor Kemoterapi alan hastalar üzerinde yapýlan araþtýrmada, karadut pekmezinin mukozit (aðýz içi yaralar) oluþumunu yüzde 3 oranýnda önlediði, mukozit oluþumunu geciktirdiði ve þiddetini azalttýðý belirlendi. Ýstanbul Üniversitesi (ÝÜ) Saðlýk Bilimleri Enstitüsü'nde baþ ve boyun radyoterapisi alan hastalarda karadut pekmezinin oral mukozitleri önleme etkisi araþtýrýldý. Doktora çalýþmasý ay sürdü. Araþtýrma ÝÜ Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalý'nda yapýldý. Çalýþmaya 3 deney, 4 kontrol olmak üzere 0 hasta dahil edildi. Hastalar kontrol ve deney olmak üzere iki ayrý gruba ayrýldý. Radyoterapi tedavisi boyunca kontrol gurubuna kliniðin standart protokolü, deney gurubuna ise standart protokolün yaný sýra karadut pekmezi uygulandý. Çalýþmada hastalardan her gün radyoterapiden 5- dakika önce, 5- dakika sonra ve tedavi bittikten saat sonra olmak üzere günde 3 kez özel koþullar altýnda tek birmerkez tarafýndan hazýrlanmýþ olan karadut pekmezi ile aðýz gargarasý yapmasý ve yutmasý istendi. Hastalara bu iþlemi nasýl yapacaklarý anlatýldýktan sonra ilk uygulama hasta ile birlikte yapýldý. Sonrasýnda ise tedaviye giriþten önceki ve sonraki uygulamalarda hastalarýn yanýnda olmaya çalýþarak hastalarýn uygulamasý gözlemlendi ve uygulamanýn doðru yapýlmasý saðlandý.araþtýrma sonucunda karadut pekmezinin mukozit oluþumunu yüzde 3 oranýnda önlediði, mukozit oluþumunu geciktirdiði ve þiddetini azalttýðý, tedavinin. haftasýnda diþetlerinde hassasiyet oluþumunu önlediði, aðrý, disfaji oluþumunu önlediði ve geciktirdiði ve þiddetini azalttýðý, özefajit oluþumunu önlediði bulundu.atatürk Üniversitesi'nde kemoterapi alan çocuklar üzerinde yapýlan bir baþka araþtýrmada ise, bal ile yapýlan aðýz bakýmýnýn mukozit (aðýz içi yaralar) düzeylerini ve mukozit oluþma oranlarýný düþürdüðü, mukozit iyileþme süresini kýsaltmada ve iyileþme oranýný arttýrmada etkili olduðu belirlenmiþti.mukozit, kanserli hastalarda kemoterapi ve radyoterapi, kemik iliði ve kök hücre transplantasyonunun komplikasyonu olarak sýk görülen, hastalarýn tedaviye uyumunu güçleþtiriyor ve yaþam kalitesini bozuyor. Hastada aðrý, kanama, disfaji, enfeksiyon, total parenteral beslenmeyi gerektirecek þekilde yiyecek alýmýnda bozulma gibi klinik yakýnmalar oluþturabilen mukozit, þiddetine göre kemoterapi ve radyoterapi dozlarýnýn azaltýlmasýna, tedavinin yavaþlatýlmasýna ve hatta tamamen kesilmesine neden olabiliyor. (CÝHAN) 9:55 Yýl Erdem bir zamanlar öðrencisi olduðu Kara Lise ye, yýllar sonra edebiyat öðretmeni olarak döner. Lise yýllarýnda sevdiði Zehra da ayný okulda coðrafya öðretmenidir. Erdem niþanlýdýr ve Zehra nýn bunu öðrenmesi uzun sürmez. Düðün hazýrlýklarýnýn baþladýðý Bayazýtlar konaðý, büyük bir telaþ içindedir. Konaðýn beslemesi Emine, çocukluðundan beri hayran olduðu Erdem in evlenecek olmasýný bir türlü kabullenemez. Konaða gelen çeyizleri gizlice parçalar, çeþitli planlar yapar. Naciye ve Erdem in arasý ise sürpriz bir þekilde, baþka bir konu yüzünden açýlýr; Naciye niþaný atar. :00 Yedi Güzel Adam Sinema Düðün Dernek Sivas'ýn Esenyurt köyünde yaþayan Ýsmail'in oðlu Tarýk, bir gün yurt dýþýndan çýkagelir. Önce her zamanki gibi memleket hasreti gibi görünse de bu ziyaretin altýndaki esas neden çabuk ortaya çýkar: Tarýk görevli olarak çalýþtýðý Letonya'da Monica adlý bir kýzla beraberdir ve ayný ülkede çalýþmak için tek yol evlenmeleridir. Kendisinin olurunu almaya gelen oðlunu düðünsüz evlendirmemeye kararlý olan Ýsmail, alelacele bir düðün telaþýna girer. Ama çok hazýrlýksýz yakalanmýþtýr. :30 Sinema Gizemli Parçalar Telly Paretta, yaþýndaki oðlunun ölüm acýsýyla baþa çýkmaya çalýþan üzgün bir annedir. Psikiyatrýnýn ona aslýnda hiç var olmayan bir çocuðun hayalini yýl boyunca yaþattýðýný söylemesi üzerine büyük bir þaþkýnlýk yaþar. Fakat Telly, benzer bir olay yaþayan baþka bir hastayla karþýlaþýnca, oðlunun varlýðýný ve kendisinin deli olmadýðýný ispatlamaya çalýþýr. Oyuncular : Julianne Moore, Anthony Edwards, Gary Sinise, Jessica Hecht Yönetmen : Joseph Ruben Emel Sayýn ariyerine küçük yaþlarda adým an ve ilk olarak 3 yaþýnda Arif mi Toker'den müzik dersleri maya baþladý. Toker'in tiþtirdiði ünlü ve yetenekli natçý olarak kabul edilmekter[kaynak belirtilmeli]. Üç yýl ünir Nurettin Selçuk'tan ders arak müzik eðitimine devam i. Uzunköprü, Edirne'de Gazi rhan Bey Ortaokulu ve Çapa nadolu Öðretmen Lisesinden ezun olduktan sonra üç yýl resince Ýstanbul Belediyesi onservatuvarý Beþiktaþ Þan lümü'nde Fransa'da zamanýn- Münir Nurettin Selçuk'a da calýk yapmýþ olan þan hocasý is Rosenthal'dan dersler aldý. ne ayný dönem arkadaþlarý ine Mater, Erkin Koray ile birte Muhittin Sadak'tan da solfej rsleri aldý. Bu arada Hürriyet Haber Ajansý'nýn açtýðý yarýþmada Münir Nurettin Selçuk'a ait klasik bir eser okuyarak Ses Kraliçesi seçildi.emel Sayýn, henüz yaþýndayken Ankara Gençlik Parký'nda Necdet Yazar]'ýn gazinosunda ilk defa sahneye çýktý. 93 yýlýnda Ankara Radyosu'na sýnavla solist olarak girdi ve yaklaþýk yedi yýl hizmet verdi. Ankara seyircisi karþýsýnda sahne tecrübesi kazanan sanatçý, Egemen Bostancý'nýn teklifiyle Ýstanbul müzik piyasasýna transfer oldu ve Lalezâr Gazinosu'nda assolist olarak sahne almaya baþladý. Bu arada Ýstanbul Radyosu'na geçti ve Ýstanbul'a yerleþti. Ýstanbul'a gidiþiyle yoðun bir çalýþma dönemine giren Emel Sayýn pek çok müzik albümünün yaný sýra sinema filmlerinde de rol aldý. ÇAM KURABÝYESÝ Malzemeler 5 gr Margarin /3 Su Bardaðý Pudra Þekeri Adet Yumurta Sarýsý Paket Vanilya Su Bardaðý Un Çorba Kaþýðý Kuþ Üzümü Yemeðin Tarifi Ön hazýrlýk olarak fýrýný 0 derecede ýsýtýn.yað, þeker, yumurta sarýsý ve vanilyayý küçük bir kapta karýþtýrýn. Hafif bir krema kývamýna gelene dek mikserle çýrpýn.unu eleyerek kaba alýn. Küþüzümlerini ilave edin. Yumuþak bir hamur haline gelene dek karýþtýrýn. Hafifçe unlanmýþ bir zeminde yumuþak hareketlerle yoðurun. Hamuru ikiye bölün. Hamurun yarýsýný iki yaprak yaðlý kaðýdýn arasýna koyun. Ýnce bir hamur haline gelene dek açýn. Ýkinci hamuru da ayný þekilde açýn. dakika buzdolabýnda dinlendirin.þekilli kalýplar kullanarak hamuru kesin. Fýrýnýn en üst rafýnda dakika piþirin. Çýkarttýktan sonra 5 dakika tepsinin içinde bekletin. Daha sonra tepsiden alýp, servis yapýn. Günümüzde insanlar, yalnýzca fiyatý biliyorlar, Deðeri deðil. Oscar Wilde 0:00 Afacan Beþli 0:45. Sayfa 0:40 Dudaktan Kalbe :30 Öðle Haberleri :50 Derya nýn Dünyasý 5:00 Dudaktan Kalbe :40 Dolu Dolu Anadolu :40 Gagguk :5 Ana Haber 9:30 Spor 9:45 Cinayet Uzmaný :30 Gizemli Parçalar 3: Cesurlar 0:00 Yasemince Þehit in Annesi.30 Aliye.50 Telgrafýn Telleri 4.40 Ebru Yaþar la Her Gün.00 Kumarbazýn Karýsý.50 Ana Haber :50 Elif :00 Umudumuz Þaban :50 Haber Saati :50 Öfkeli Aile 04:30 Dila Haným 0:00 Pis Yedili 0:00 Ayý Kardeþler 0:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 0:00 Her Þey Dahil :00 Nursel in Mutfaðý 3:00 Bu Tarz Benim :00 Evleneceksen Gel 9:00 Ana Haber :00 Düðün Dernek 3:30 Vay Baþýma Gelenler 04:45 Denize Hançer Düþtü 0.00 Geniþ Aile 0.30 Acemi Cadý 0.00 Akasya Duraðý.00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 5.00 Evim Þahane.5 Arka Sokaklar :50 Koca Kafalar 9.00 Ana Haber :00 Ulan Ýstanbul 0.30 Böyle Bitmesin 0.5 Beni Böyle Sev 3.00 Haber 3.35 Küçük Hanýmefendi 5.0 Hayat Yokuþu.5 Zengin Kýz Fakir Oðlan. Yoldaki Haber 9.00 Ana Haber Bülteni 9:55 Yedi Güzel Adam :00 Þimdi Onlar Düþünsün 09:0 Maceracý 0:40 Ayna.5 Dizi Filmm 3. Ritmini Arayan Kalpler 4:45 Yetim Gönüller 5:30 Beþinci Boyut :45 Beþinci Boyut.00 Ana Haber Bülteni 9:00 Ýki Dünya Arasýnda :00 Ötesiz Ýnsanlar 3:00 Yabancý Sinema

17 09 subat pazartesii 5.qxd :9 Page 9 (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER 9 "Alaca'da güzel geliþmeler olacak" AK Parti Çorum eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Baþkanlýðý görevini býrakmasý nedeniyle teþekkür ziyaretleri kapsamýnda Alaca Ýlçesi'ni ziyaret etti. Ceylan, beraberindeki partililerle birlikte Alaca Belediyesi'ni ziyaret ederek, Baþkan Muhammet Esat Eyvaz ile bir süre görüþtü. Ceylan, beraberinde Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Eyüp Arslan, Adnan Týðlý, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri, Bayat Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu, Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Boðazkale Ýlçe Baþkaný Sadýk Aþýk, Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, Ýl Genel Meclis Üyeleri, eski Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri ve bazý partililerle birlikte Alaca Belediyesi'ni ziyaret etti. Alaca Belediye Baþkaný Esat Eyvaz, 5 yýl boyunca AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðýný sürdüren ve güzel bir kongre ile görevini Rumi Bekiroðlu'na devreden Ahmet Sami Ceylan'ýn büyük hizmetlerinin olduðunu söyledi. Ceylan'ýn Alaca'da yerel seçimlerin kazýnýlmasýnda da büyük emeðinin geçtiðini anlatan Eyvaz, teþekkürlerini ileterek, "yolunuz açýk olsun" dedi. Ahmet Sami Ceylan ise Belediye Baþkaný Eyvaz'ýn iki dönemdir güzel iþlere imza attýðýný ifade ederek, ilçe baþkanýnýn da, belediye baþkanýnýn da hem tecrübeli olmalarýnýn, hem de uyum içinde çalýþmalarýnýn baþarýyý da beraberinde getirdiðini kaydetti. Alaca'da her seçimde yüksek baþarýnýn yakalandýðýný, AK Parti'ye en çok oy çýkan ilçelerden birinin de Alaca olduðunu dile getiren Ceylan, Alacalýlarýn AK Parti'yi çok iyi anladýðýný belirtti. Ceylan, "Doðalgaz konusunda güzel geliþmeler yaþanýyor. Alaca yakýn bir zamanda doðalgaza kavuþacak" diyerek 5 yýlýnda ve sonraki yýllarda ilçede güzel geliþmeler yaþanacaðýný bildirdi. Haber Servisi Tokgöz'den Ceylan'a teþekkür AK Parti Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn Alaca'ya çok büyük hizmetlerinin geçtiðini söyledi. AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn ilçe ziyaretleri kapsamýnda Alaca AK Parti Teþkilatý'ný ziyareti sýrasýnda bir konuþma yapan Ümit Tokgöz, diðer ilçelerin baþkanlarýnýn da ziyaretlere katýlmasýnýn Ceylan'ýn teþkilatlarda ne kadar sevildiðini ve sayýldýðýný gösterdiðine dikkati çekerek, Ceylan'ýn görev yaptýðý süre içerisinde tüm teþkilatlara önem verdiðini söyledi. Ümit Tokgöz, Ceylan'a bugüne kadar Çorum'a, ilçelere, teþkilatlara ve bu davaya verdiði hizmetler için teþekkür ederek, "Yolunuz açýk olsun. Allah yar ve yardýmcýnýz olsun. Birlikte çok güzel hizmetler yaptýk. Sizlere bundan sonraki siyasi yaþamýnýzda üstün baþarýlar diliyoruz" dedi. "Uyum içinde çalýþtýk" Ahmet Sami Ceyla Alaca'ya veda ett AK Parti Çorum eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, ilçelere teþekkür ve helalleþme ziyaretleri kapsamýnda Alaca'ya çýkarma yaptý. Alaca'da büyük bir ilgiyle karþýlanan Ceylan, partililer ve ilçe halkýyla kucaklaþtý. 5 Ocak'ta yapýlan 5. Olaðan Ýl Kongresi'nde görevini Av. Rumi Bekiroðlu'na devretmesi nedeniyle ilçelere veda ve teþekkür ziyaretleri düzenleyen Ceylan, partili belediye baþkanlýklarý ile ilçe teþkilatlarýndan helallik istiyor. Ahmet Sami Ceylan'ýn sýradaki duraðý Alaca oldu. Ceylan, beraberindekilerle birlikte Alaca Ýlçe Teþkilatý ile Belediye Baþkanlýðý'ný ziyaret etti. Ahmet Sami Ceylan'a Alaca ziyareti sýrasýnda; Siyasi ve Hukuk Ýþlerinden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Arslan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Adnan Týðlý, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri; Adnan Armaðan, Ünal Nalçacý, Mümtaz Yýlmaz, Mehmet Yetim, Memduh Akbaþ, Levent Batman, Kalender Köse, Ahmet Akýn, Çorum Ýl Genel Meclisi Mustafa Alagöz, Bayat Ýlçe Baþkaný Fatih Ba Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Bo Ýlçe Baþkaný Sadýk Aþýk, Boðazkale B Baþkaný Osman Tangazoðlu, Boðazkale, Sungurlu Ýl Genel Meclis eski Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri; Metin Mehmet Bektaþ, Uður Urhan, Sami A Kasým Aksoy, Osmancýklý Ýþadam Osman Fýndýk, Gençlik Kollarý Ü Mustafa Susuz, Samet Can Yýldýrým, M Kayacý, Osman Akar, Davut Partic Tümer, eski Merkez Ýlçe Yönetim Üyesi Ümit (Çelebi) Demirci ile çok partili eþlik etti. Ceylan ve beraberindekiler merkezinde; Ýlçe Baþkaný Ümit T Belediye Baþkaný Muhammet Esat E Genel Meclis Üyeleri, Belediye Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kollarý ve partililer tarafýndan karþýlan Yoðun ilgi ve sevgi gösterileri e karþýlanan Ceylan, partililerle bir süre ederek, birlikte yol yürüdüðü arkadaþl helallik istedi. Haber Servisi Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ile uyum içinde çalýþarak birçok önemli hizmete imza attýklarýný söyledi. AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn ilçe ziyaretleri kapsamýnda Alaca AK Parti Teþkilatý'ný ziyareti sýrasýnda bir konuþma yapan Baþkan Eyvaz, toplantýya yoðun katýlýmýn ve gösterilen sevginin Ceylan'ýn teþkilatçýlýk anlayýþýnýn bir ürünü olduðunu dile getirdi. Ceylan'ýn Ýl Baþkanlýðý yaptýðý 5 yýl boþunca uyum içinde çalýþtýklarýný, kendisinin Alaca'da yerel seçimlerin kazanýlmasýnda da büyük emeðinin geçtiðini ifade eden Eyvaz, "Yolun açýk olsun. Allah gönlüne göre versin. Bundan sonraki çalýþmalarýnýzda ve siyasi hayatýnýzda baþarýlar diliyorum. Alaca'ya yaptýðýnýz hizmetler için ilçem adýna sizlere teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Haber Servisi "Teþkilatýn içinden yetiþmiþ bir kiþiyi milletvekili seçtirmek için uðraþtýk" AK Parti Siyasi ve Hukuk Ýþlerinden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Arslan, eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn Alaca'da çok farklý bir yere sahip olduðunu belirtti. Eyüp Arslan, AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn ilçe ziyaretleri kapsamýnda Alaca AK Parti Teþkilatý'ný ziyareti sýrasýnda bir konuþma yaptý. Kendisi de Alacalý olan Eyüp Arslan, Ceylan'ý milletvekili olarak Ankara'ya göndermek istediklerini vurgulayarak, teþkilatlarýn içinden yetiþmiþ, -0 yýllýk siyasi tecrübesi, birikimi olan bir kiþinin milletvekili olarak çok faydalý olacaðýna inandýðýný söyledi. Ceylan'ýn teþkilatlara büyük önem verdiðini, tüm teþkilatlarýn aðabeyi konumunda olduðunu anlatan Arslan, "5 Ocak'ta yapýlan il kongresinde bir görev deðiþimi oldu. Ahmet Sami Ceylan'ýn yeniden aday olmadýðý Ýl Baþkanlýðýna Av. Rumi Bekiroðlu seçildi. Rumi Bey, göreve yeni baþladýðý için çok yoðun bir ziyaretçi trafiði var. Bu nedenle kendisi gelemedi, O'nun selamlarýný getirdim. Ceylan, yeniden il baþkanlýðýna aday olmadýðý ancak biz kendisini býrakmak istemiyoruz. Milletvekili olarak Çorum'a daha iyi hizmet edeceðine inanýyorum. Kendisini milletvekili seçtirtip Ankara'ya uðurlamak en büyük dileðimizdir. Çünkü yýllardýr teþkilatýn içinden yetiþmiþ bir kiþiyi milletvekili seçtirmek için uðraþtýk. Ceylan, bunun için doðru bir tercih olacaktýr" dedi. Ceylan'ýn Alaca'ya büyük hizmetlerinin dokunduðunu, büyük emeðinin geçtiðini sözlerine ekleyen Eyüp Arslan, kendisini Alaca'da milletvekili olarak karþýlamak istediklerini vurgulayarak, "Yolunuz açýk olsun" ifadesini kullandý. Arslan, "Alaca AK Parti Teþkilatýný hiçbir zaman mahcup etmedi, bizler de Alaca'yý mahcup etmeyeceðiz" diye konuþtu. Haber Servisi "Milletin yönettiði Devle sistemi devam etmeli" AK Parti eski Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, milletin yönettiði devlet sisteminin devamý için, hayatýn her alanýnda baþlayan reformlarýn devamý için AK Parti'nin yeniden güçlü bir þekilde iktidara gelmesi gerektiðini söyledi. Alaca Ýlçe Teþkilatýný ziyaret eden Ceylan, burada partililere hitaben bir konuþma yaptý. Ceylan, 0 yýlýndan beri devam ettiði aktif siyaseti 5 Ocak'taki Ýl Kongresi ile birlikte tamamladýðýný belirterek, alný açýk, baþý dik bir þekilde, teþkilat mensuplarýnýn ve partililerin baþýný yere eðdirecek hiçbir iþe imza atmadan süreci sonlandýrmanýn gururu içerisinde olduðunu söyledi. "Hiçbir þaibeye bulaþmadým, kötü bir iþle anýlmadým. Bilerek yanlýþ yapmadým, yanlýþ yapmak isteyenlere de fýrsat vermedim" diyen Ceylan, yeni il baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nun kendisinden devraldýðý bayraðý daha ileri noktalara taþýyacaðýna inandýðýný bildirdi. Bundan sonra da partililer ve teþkilatlar ne görev verirse o görevi yerine getireceðinin altýný çizen Ceylan, aktif siyasete AK Parti ile baþladýðýný ve AK Parti ile devam edeceðini, bu davaya hizmetlerinin süreceðini kaydetti. Alaca'ya her zaman büyük deðer verdiklerini, Alacalýlarý çok sevdiklerini belirten Ceylan, "Alaca bizi her zaman güleryüzle karþýladý. Alaca teþkilatý her zaman yanýmýzda dimdik durdu. Hep birlikte güzel iþlere imza attýk. Göreve ilk baþladýðýmýzda üye kaydý açýsýndan. sýrada idik, þimdi 3. sýradayýz. Performans sisteminde ise Türkiye beþincisiyiz. Bunu tüm partililerle baþardýk. Bugüne kadar bu davaya ettiniz, birlikte yol yürüdük, ekmek y içtik. Eðer sizler üzerinde hakkým var den yana helal olsun, sizler de hakkýný edin" diye konuþtu. Partililerden helallik isteyen Ceyla Haziran seçimlerinin de önemine deð Alacalýlarýn seçimlere asýlmasýný talep Ceylan, "Eski Baþbakanýmýz, Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erd kurduðu sistem devam etmeli. Ba zulmü sona erdi. Hayatýn her al reformlar yapýldý. Devletin yönettiði sisteminden, milletin yönettiði bir dev temine geldik. Artýk devletimiz Al Çorumluya raðmen hiçbir þey yap Devleti millet yönetiyor. Bu sistemin için AK Parti'nin yeniden güçlü bir iktidara gelmesi gerek. Bu Anayasa b geliyor. Anayasa'yý daha özgürlükçü iþlevsel hale getirmek durumu Önümüzdeki engelleri kaldýrmak Türkiye yolumuza devam etmek is Bunun için de en az 330 milletvekilin olmamýz gerek. Bu bakýmdan Haziran leri Türkiye için büyük önem taþýyo kapý, ev ev gezerek, AK Parti'nin hizm ni vatandaþa anlatarak sandýktan gü þekilde çýkacaðýz" þeklinde ko Konuþmalarýn ardýndan eski Ýl B Ceylan, partililerden haklarýný helal e isteyerek parti binasýndan ayrýldý. Servisi

18 09 subat pazartesii 5.qxd :9 Page 9 (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER 9 Alaca'da güzel geliþmeler olacak" AK Parti Çorum eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl kanlýðý görevini býrakmasý nedeniyle teþekkür ziyaretkapsamýnda Alaca Ýlçesi'ni ziyaret etti. Ceylan, beraberindeki partililerle birlikte Alaca diyesi'ni ziyaret ederek, Baþkan Muhammet Esat az ile bir süre görüþtü. Ceylan, beraberinde Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Eyüp an, Adnan Týðlý, Ýl Yönetim Kurulu eri, Bayat Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu, gurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, azkale Ýlçe Baþkaný Sadýk Aþýk, azkale Belediye Baþkaný Osman gazoðlu, Ýl Genel Meclis Üyeleri, eski Ýl etim Kurulu Üyeleri ve bazý partililerle kte Alaca Belediyesi'ni ziyaret etti. Alaca Belediye Baþkaný Esat Eyvaz, 5 yýl unca AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðýný üren ve güzel bir kongre ile görevini mi Bekiroðlu'na devreden Ahmet Sami an'ýn büyük hizmetlerinin olduðunu söyledi. Ceylan'ýn Alaca'da yerel seçimlerin kazýnýlmasýnda da büyük emeðinin geçtiðini anlatan Eyvaz, teþekkürlerini ileterek, "yolunuz açýk olsun" dedi. Ahmet Sami Ceylan ise Belediye Baþkaný Eyvaz'ýn iki dönemdir güzel iþlere imza attýðýný ifade ederek, ilçe baþkanýnýn da, belediye baþkanýnýn da hem tecrübeli olmalarýnýn, hem de uyum içinde çalýþmalarýnýn baþarýyý da beraberinde getirdiðini kaydetti. Alaca'da her seçimde yüksek baþarýnýn yakalandýðýný, AK Parti'ye en çok oy çýkan ilçelerden birinin de Alaca olduðunu dile getiren Ceylan, Alacalýlarýn AK Parti'yi çok iyi anladýðýný belirtti. Ceylan, "Doðalgaz konusunda güzel geliþmeler yaþanýyor. Alaca yakýn bir zamanda doðalgaza kavuþacak" diyerek 5 yýlýnda ve sonraki yýllarda ilçede güzel geliþmeler yaþanacaðýný bildirdi. Haber Servisi Tokgöz'den Ceylan'a teþekkür AK Parti Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, eski Ýl kaný Ahmet Sami Ceylan'ýn Alaca'ya çok büyük hizmetlerinin geçtiðini söyledi. AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn ilçe ziyaretleri kapsamýnda Alaca AK Parti Teþkilatý'ný ziyareti sýrasýnda bir konuþma yapan Ümit Tokgöz, diðer ilçelerin baþkanlarýnýn da ziyaretlere katýlmasýnýn Ceylan'ýn teþkilatlarda ne kadar sevildiðini ve sayýldýðýný gösterdiðine dikkati çekerek, Ceylan'ýn görev yaptýðý süre içerisinde tüm teþkilatlara önem verdiðini söyledi. Ümit Tokgöz, Ceylan'a bugüne kadar Çorum'a, ilçelere, teþkilatlara ve bu davaya verdiði hizmetler için teþekkür ederek, "Yolunuz açýk olsun. Allah yar ve yardýmcýnýz olsun. Birlikte çok güzel hizmetler yaptýk. Sizlere bundan sonraki siyasi yaþamýnýzda üstün baþarýlar diliyoruz" dedi. Uyum içinde çalýþtýk" Ahmet Sami Ceylan Alaca'ya veda etti AK Parti Çorum eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, ilçelere teþekkür ve helalleþme ziyaretleri kapsamýnda Alaca'ya çýkarma yaptý. Alaca'da büyük bir ilgiyle karþýlanan Ceylan, partililer ve ilçe halkýyla kucaklaþtý. 5 Ocak'ta yapýlan 5. Olaðan Ýl Kongresi'nde görevini Av. Rumi Bekiroðlu'na devretmesi nedeniyle ilçelere veda ve teþekkür ziyaretleri düzenleyen Ceylan, partili belediye baþkanlýklarý ile ilçe teþkilatlarýndan helallik istiyor. Ahmet Sami Ceylan'ýn sýradaki duraðý Alaca oldu. Ceylan, beraberindekilerle birlikte Alaca Ýlçe Teþkilatý ile Belediye Baþkanlýðý'ný ziyaret etti. Ahmet Sami Ceylan'a Alaca ziyareti sýrasýnda; Siyasi ve Hukuk Ýþlerinden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Arslan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Adnan Týðlý, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri; Adnan Armaðan, Ünal Nalçacý, Mümtaz Yýlmaz, Mehmet Yetim, Memduh Akbaþ, Levent Batman, Kalender Köse, Ahmet Akýn, Çorum Ýl Genel Meclisi Mustafa Alagöz, Bayat Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu, Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Boðazkale Ýlçe Baþkaný Sadýk Aþýk, Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, Alaca, Boðazkale, Sungurlu Ýl Genel Meclis Üyeleri, eski Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri; Metin Ulcay, Mehmet Bektaþ, Uður Urhan, Sami Aðýrcan, Kasým Aksoy, Osmancýklý Ýþadamý Salih Osman Fýndýk, Gençlik Kollarý Üyeleri; Mustafa Susuz, Samet Can Yýldýrým, Mustafa Kayacý, Osman Akar, Davut Partici, Üner Tümer, eski Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ümit (Çelebi) Demirci ile çok sayýda partili eþlik etti. Ceylan ve beraberindekiler, ilçe merkezinde; Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, Ýl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik Kollarý ve partililer tarafýndan karþýlandý. Yoðun ilgi ve sevgi gösterileri eþliðinde karþýlanan Ceylan, partililerle bir süre sohbet ederek, birlikte yol yürüdüðü arkadaþlarýndan helallik istedi. Haber Servisi laca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, eski Ýl aný Ahmet Sami Ceylan ile uyum içinde çalýþarak birçok önemli hizmete imza attýklarýný söyledi. AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn ilçe ziyaretleri kapsamýnda Alaca AK Parti Teþkilatý'ný ziyareti sýrasýnda bir konuþma yapan Baþkan Eyvaz, toplantýya yoðun katýlýmýn ve gösterilen sevginin Ceylan'ýn teþkilatçýlýk anlayýþýnýn bir ürünü olduðunu dile getirdi. Ceylan'ýn Ýl Baþkanlýðý yaptýðý 5 yýl boþunca uyum içinde çalýþtýklarýný, kendisinin Alaca'da yerel seçimlerin kazanýlmasýnda da büyük emeðinin geçtiðini ifade eden Eyvaz, "Yolun açýk olsun. Allah gönlüne göre versin. Bundan sonraki çalýþmalarýnýzda ve siyasi hayatýnýzda baþarýlar diliyorum. Alaca'ya yaptýðýnýz hizmetler için ilçem adýna sizlere teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Haber Servisi Teþkilatýn içinden yetiþmiþ bir kiþiyi milletvekili seçtirmek için uðraþtýk" K Parti Siyasi ve Hukuk Ýþlerinden Sorumlu Ýl an Yardýmcýsý Eyüp Arslan, eski Ýl Baþkaný Ahmet i Ceylan'ýn Alaca'da çok farklý bir yere sahip ðunu belirtti. yüp Arslan, AK Parti eski Ýl aný Ahmet Sami Ceylan'ýn ziyaretleri kapsamýnda a AK Parti Teþkilatý'ný eti sýrasýnda bir konuþma. endisi de Alacalý olan Eyüp an, Ceylan'ý milletvekili k Ankara'ya göndermek iklerini vurgulayarak, teþkiýn içinden yetiþmiþ, -0 siyasi tecrübesi, birikimi bir kiþinin milletvekili k çok faydalý olacaðýna inandýðýný söyledi. eylan'ýn teþkilatlara büyük önem verdiðini, tüm teþkrýn aðabeyi konumunda olduðunu anlatan Arslan, Ocak'ta yapýlan il kongresinde bir görev deðiþimi Ahmet Sami Ceylan'ýn yeniden aday olmadýðý Ýl anlýðýna Av. Rumi Bekiroðlu seçildi. Rumi Bey, ve yeni baþladýðý için çok yoðun bir ziyaretçi trafiði var. Bu nedenle kendisi gelemedi, O'nun selamlarýný getirdim. Ceylan, yeniden il baþkanlýðýna aday olmadýðý ancak biz kendisini býrakmak istemiyoruz. Milletvekili olarak Çorum'a daha iyi hizmet edeceðine inanýyorum. Kendisini milletvekili seçtirtip Ankara'ya uðurlamak en büyük dileðimizdir. Çünkü yýllardýr teþkilatýn içinden yetiþmiþ bir kiþiyi milletvekili seçtirmek için uðraþtýk. Ceylan, bunun için doðru bir tercih olacaktýr" dedi. Ceylan'ýn Alaca'ya büyük hizmetlerinin dokunduðunu, büyük emeðinin geçtiðini sözlerine ekleyen Eyüp Arslan, kendisini Alaca'da milletvekili olarak karþýlamak istediklerini vurgulayarak, "Yolunuz açýk olsun" ifadesini kullandý. Arslan, "Alaca AK Parti Teþkilatýný hiçbir zaman mahcup etmedi, bizler de Alaca'yý mahcup etmeyeceðiz" diye konuþtu. Haber Servisi "Milletin yönettiði Devlet sistemi devam etmeli" AK Parti eski Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, milletin yönettiði devlet sisteminin devamý için, hayatýn her alanýnda baþlayan reformlarýn devamý için AK Parti'nin yeniden güçlü bir þekilde iktidara gelmesi gerektiðini söyledi. Alaca Ýlçe Teþkilatýný ziyaret eden Ceylan, burada partililere hitaben bir konuþma yaptý. Ceylan, 0 yýlýndan beri devam ettiði aktif siyaseti 5 Ocak'taki Ýl Kongresi ile birlikte tamamladýðýný belirterek, alný açýk, baþý dik bir þekilde, teþkilat mensuplarýnýn ve partililerin baþýný yere eðdirecek hiçbir iþe imza atmadan süreci sonlandýrmanýn gururu içerisinde olduðunu söyledi. "Hiçbir þaibeye bulaþmadým, kötü bir iþle anýlmadým. Bilerek yanlýþ yapmadým, yanlýþ yapmak isteyenlere de fýrsat vermedim" diyen Ceylan, yeni il baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nun kendisinden devraldýðý bayraðý daha ileri noktalara taþýyacaðýna inandýðýný bildirdi. Bundan sonra da partililer ve teþkilatlar ne görev verirse o görevi yerine getireceðinin altýný çizen Ceylan, aktif siyasete AK Parti ile baþladýðýný ve AK Parti ile devam edeceðini, bu davaya hizmetlerinin süreceðini kaydetti. Alaca'ya her zaman büyük deðer verdiklerini, Alacalýlarý çok sevdiklerini belirten Ceylan, "Alaca bizi her zaman güleryüzle karþýladý. Alaca teþkilatý her zaman yanýmýzda dimdik durdu. Hep birlikte güzel iþlere imza attýk. Göreve ilk baþladýðýmýzda üye kaydý açýsýndan. sýrada idik, þimdi 3. sýradayýz. Performans sisteminde ise Türkiye beþincisiyiz. Bunu tüm partililerle birlikte baþardýk. Bugüne kadar bu davaya hizmet ettiniz, birlikte yol yürüdük, ekmek yedik su içtik. Eðer sizler üzerinde hakkým varsa benden yana helal olsun, sizler de hakkýnýzý helal edin" diye konuþtu. Partililerden helallik isteyen Ceylan, 5 Haziran seçimlerinin de önemine deðinerek, Alacalýlarýn seçimlere asýlmasýný talep etti. Ceylan, "Eski Baþbakanýmýz, þimdiki Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn kurduðu sistem devam etmeli. Baþörtüsü zulmü sona erdi. Hayatýn her alanýnda reformlar yapýldý. Devletin yönettiði millet sisteminden, milletin yönettiði bir devlet sistemine geldik. Artýk devletimiz Alacalýya, Çorumluya raðmen hiçbir þey yapmýyor. Devleti millet yönetiyor. Bu sistemin devamý için AK Parti'nin yeniden güçlü bir þekilde iktidara gelmesi gerek. Bu Anayasa bize dar geliyor. Anayasa'yý daha özgürlükçü, daha iþlevsel hale getirmek durumundayýz. Önümüzdeki engelleri kaldýrmak, yeni Türkiye yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun için de en az 330 milletvekiline sahip olmamýz gerek. Bu bakýmdan Haziran seçimleri Türkiye için büyük önem taþýyor. Kapý kapý, ev ev gezerek, AK Parti'nin hizmetlerini vatandaþa anlatarak sandýktan güçlü bir þekilde çýkacaðýz" þeklinde konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan eski Ýl Baþkaný Ceylan, partililerden haklarýný helal etmesini isteyerek parti binasýndan ayrýldý. Haber Servisi

19 09 subat pazartesii 5.qxd :30 Page 0 (,) Türk Eðitim-Sen Þube Mevzuat Sekreteri Kemal Þanlý meslek gruplarýnýn hemen hepsinin nöbet görevinin karþýlýðý olarak ek ücret aldýklarýný ifade ederek, "Bu durumun istisnasý öðretmenlerdir. Öðretmenler tuttuklarý nöbet için ek ücret alamamaktadýr. Bu ise vicdani olarak kabul edilemeyeceði gibi hukuken de kabul edilebilir deðildir" dedi.öðretmenlerin tuttuklarý nöbet karþýlýðý ek ücret alamamasýnýn Anayasada yer alan "angarya yasaðýna" aykýrýlýk arz ettiði gibi; ÝLO sözleþmelerine de aykýrý bir durum mevcut olduðunu dile getiren Kemal Þanlý, "Türk Eðitim Sen olarak, hakka ve hakkaniyete aykýrý olan söz konusu problemin çözümü için konuyu her türlü platforma taþýmýþ ve ülke genelinde nöbet görevinin ücretli hale gelerek angaryanýn önlenmesi hususunda dilekçe kampanyasý baþlatmýþtýk. En nihayetinde söz konusu talebi en son yapýlan 9.Milli Eðitim Þurasý'na taþýyarak; Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk yönetici ve öðretmenlere verilen nöbet görevinin fazla mesai kapsamýnda deðerlendirilmediðini, nöbetlerde uyulmasý gereken esaslar fiilen okul idarecilerinin inisiyatifine býrakýlarak öðretmenlerin maðdur edildiðini belirterek, "Her ne kadar nöbet görevi nedeniyle eðitim emekçileri ciddi sorunlarla karþý karþýya býrakýlsa da söz konusu görevin eðitim-öðretimin bir parçasý olmasý ve öðretmenler tarafýndan yerine getirilmesi oldukça önemlidir. Bu durumun en önemli nedeni ise öðretmenin, öðrencisini sadece ders sürecinde deðil, okulda geçirdiði süre zarfýnda ruhsal ve bedensel olarak izleyebilmesi, öðrencinin ayrýmcý, þiddet içeren, ötekileþtirici, baskýcý kimi davranýþlarýna karþý yol gösterici olabilmesinde yatmaktadýr. Ýkinci bir neden ise öðretmenlerin nöbet görevinden çekilmesi halinde okullarýn polis, "koruma memuru" ya da taþeronlaþtýrma politikalarý kapsamýnda taþeron iþçilere ya da güvenlik görevlilerine açýlacak olmasýdýr. Bu nedenledir ki "okullarda yaþanan þiddete þiddetle karþý çýkmak" gibi bir yaklaþým kimi sorunlarýn çözümünü deðil, derinleþmesini beraberinde getirecektir. Ancak altýný çizerek belirtmek gerekir ki hali hazýrdaki uygulama, öðretmene ciddi sorumluluklar yükleyen nöbet görevi karþýsýnda öðretmenin haklarýný yok saymaktadýr! Nöbet görevi, her ne kadar Milli Eðitim ile ilgili yasalarda tanýmlanmasa da çýkarýlan yönetmeliklere eklenen birer madde ile yönetici ve öðretmene bu sorumluluk yüklenmektedir. Dolayýsýyla nöbetlerde uyulmasý gereken esaslar, öðretmenler kurulunda görüþülmekte; ancak fiilen okul yönetiminin inisiyatifine devredilmektedir. Sonuç olarak, öðretmenleri cezai ve disiplin iþlemleriyle karþý karþýya býrakabilen bir alanda, öðretmenlerin haklarýnýn ve sorumluluklarýnýn net olarak tanýmlanmamasý en baþta öðretmenleri ciddi bir baský altýnda býrakmaktadýr" dedi. MEB'im ise öðretmene böylesine ciddi bir sorumluluk yükleyen görev süresince öðretmenlerin haklarýný ve sorumluluklarýný tanýmlamadýðýný ve bu görevi "fazla mesai" kapsamýnda deðerlendirmemekteki ýsrarýný sürdürdüðünü dile getiren Öztürk, "Dolayýsýyla eðitim emekçilerine yüklenen bu sorumluluðun maddi bir karþýlýðý da bulunmamakta ve angaryaya dönüþtürülmektedir tarihinde Milli Eðitim Bakanlýðý`na resmi bir yazý ileterek bu konulardaki görüþlerimizi ve taleplerimizi iletmemize raðmen, Bakanlýðýn konuyla ilgili 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER Öðretmenlerde nöbet ücreti istiyor þurada nöbet görevinin ücretlendirilmesinin kabul edilmesine katký saðladýk. Ancak bugüne kadar konuyla ilgili Milli Eðitim Bakanlýðýnca bir çalýþma baþlatýlmamýþtýr. Bu nedenle Türk Eðitim Sen Yönetim Kurulunca sorunun daha hýzlý çözüme kavuþabilmesi adýna 4-5 öðretim yýlý II. Döneminden itibaren MEB'e baðlý tüm okul ve kurumlarda her ayýn ilk haftasýnda ( Þubat, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran) "Nöbet Tutmama" eylemi yapýlmasýna karar verilmiþtir. Konu ile ilgili olarak Çorum Valiliði'ne gerekli bilgilendirme yazýlmýþtýr. Nöbet eylemine katýlacak üyelerimizin eylem öncesi okul müdürlüklerine nöbet tutmayacaklarý hususunda dilekçe vermesi de önem arz etmektedir. Söz konusu dilekçe örneði tarafýmýzca hazýrlanarakhttp:// adresinde yayýnlanmýþtýr" dedi.haber Servisi "Öðretmenin nöbet hizmeti yasal bir zemine kavuþturulmalý" sorunlarý çözecek bir adým atmamasý, öðretmenlerin Bakanlýk karþýsýnda deðerini de göstermektedir. Kaldý ki fiilen yerine getirilen nöbet görevi karþýlýðýnda, nöbet tutulan her gün için 4 saat ek ders ücreti ödenmesi ve bu görevler dahil öðretmenlere birim ders saat içinde ödenen ek ders ücretlerinin artýrýlmasý, Kamu Personeli Danýþma Kurulu (KPDK) Toplantýsýnda görüþülmüþse de henüz bir sonuç doðurmamýþtýr. Konuyla ilgili olarak üç maymunu oynayan MEB`e ve sorunun çözümüne deðil de sendikamýzý karalamaya yönelenlere karþý, sendikamýz Eðitim Sen`in konuya iliþkin taleplerinin bir kez daha altýný çizmek istiyoruz: Öncelikle nöbet hizmetinin ortak-yasal bir zemine dayandýrýlmasý ve uygulamadaki farklýlýklara son verilmesi gerekmektedir. Bu sayede öðretmenlerimiz her türden eðitim kademesinde sadece bir uygulamayý esas alarak nöbet hizmeti verecek ve yöneticilerin kiþisel inisiyatif kullanmalarýndan kaynaklý farklý uygulamalar sona erecektir. Nöbet görevleri en fazla haftada bir gün olmak üzere, Yönetmeliklere koþullarý belirlenmiþ bütün öðretmenlere eþit olarak daðýtýlmalýdýr. Öðretmenlerin nöbetçi olduklarý günlerde ders ve diðer görevleri azaltýlmalý, öðretmenin nöbeti sýrasýnda dinlenecek zaman ve mekan yaratýlmalýdýr. Ek ders ücretleri günün koþullarýna göre uyarlanmalý, her türlü ek ödeme temel ücrete yansýtýlmalýdýr. Diðer meslek gruplarýnda nöbet hizmeti "Fazla Mesai" olarak kabul görmekte ve bunun için ek bir ücret ödemesi yapýlmaktadýr. Öðretmenlere nöbet hizmetleri için herhangi bir ek ücret ödemesinin yapýlmamasý Anayasa`nýn 0. maddesinde düzenlenen eþitlik ilkesine aykýrý olduðundan; nöbet hizmeti angarya olmaktan çýkarýlýp "fazla mesai" olarak kabul edilmeli ve 4 saat ek ders ücreti ödenmelidir. Ayrýca ek ders ücretleri iki katýna çýkarýlmalýdýr. Taleplerimiz karþýlanmadýðý sürece nöbet görevi nedeniyle karþýlaþýlan sorunlara kalýcý çözüm üretilemeyecek ve yeni, daha yakýcý sorunlarla eðitim emekçileri karþý karþýya býrakýlacaktýr. Bu nedenlerle 9 Þubat 5 tarihinde tüm iþ yerlerinde nöbetlerin fazla mesai olarak kabul edilmesini ve ücretlendirilmesini talep eden dilekçelerimiz okul / kurum müdürlüklerine verilecek, öðretmenler kurulu toplantýlarýnda konuya bakýþýmýzý anlatan bildiriler okunacak ve taleplerimiz yerine gelinceye dek nöbet tutulmayacaktýr" ifadelerini kullandý. Haber Servisi TARÝHLERÝ ARASI YAÞ SEBZ VE MEYVE ALIMI KAMU HASTANE BÝRLÝÐÝ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU TARÝHLERÝ ARASI YAÞ SEBZE VE MEYVE ALIMI alýmý 434 sayýlý Ýhale Kanununun 9 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin týlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý :5/53 -Ýdarenin a) Adresi :Gülabibey Man.Millet l.sok.no:3 ÇORUM MERKEZ/ÇO b) Telefon ve faks numarasý :34-34 c) Elektronik Posta Adresi ç) Ýhale dokümanýnýn : görülebileceði internet adresi (varsa) -Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý :4 Kalem Yaþ Sebze ve Meyve Alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKA yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnamede ulaþýlabilir. b) Teslim yeri :Genel Sekreterliðimize baðlý Hitit Üniversitesi Çorum Eðit Araþtýrma Hastanesi, Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanes Çorum Aðýz Ve Diþ Saðlýðý Merkezi ambarlarýna ilgili hasta talebi doðrultusunda peyder pey teslim edilecektir. c) Teslim tarihi : Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim Ve Araþtýrma Hastanesi, Göðüs Hastalýklarý Hastanesi, Çorum Aðýz Ve Diþ SaðlýðýM ambarlarýna ilgili hastanenin talebi doðrultusunda sipariþ tarihinden itibaren (bir) takvim günü içerisinde peyder pey tarihine kadar teslim edilecektir.îdare tarafýnda gün önceden verilecek sipariþler ertesi gün saat ll:00'a ka (iki) nüsha sevk irsaliyesi ile ambara teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer :Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu (Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. No: ÇORUM) b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4... Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya;da ilgili Esnaf ve Sanatk Odasý belgesi; 4... Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðun terir belge, 4... Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya olduðunu gösterir belge, 4... Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4... Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4... Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý il kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu b tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdik sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5.Ekonomik açýdan en tajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:.. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýli Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet No:3 ÇORUM) adresinden alýnabilir. Doküman satýn almak için T.C. Halk Bankasý Çorum TR iban numaralý hesaba para yatýrýlacaktýr, adresinden sat abilir... Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-im lanarak indirmeleri zorunludur.. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði F Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet. Sok. No:3 ÇORUM) adresine elden teslim ed ceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale cu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edile fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 0. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda teminat vereceklerdir.. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 0 (altmýþ) takvim günüdür.. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn No:90 Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Bayat Belediyesi Ýçme Suyu Ana isale Hattýndan abone baðlantýlarýnýn yapýlmasý ve boru döþeme çalýþmalarýnýn bütün hýzýyla devam ettiðini söyledi.yatukcu Mahallesi Þen Sokakta yeni isale hattý çalýþmalarý hummalý bir þekilde yürütülürken, yeni þebeke hattýndan abone baðlantýlarý devam ederken ve ayný zamanda belediye sýnýrlarý içersinde hiçbir noktada su sýkýntýsý da yaþanmadýðýný belirten Bayat Belediye Baþkaný Ünlü, "Hava þartlarýnýn da iyi gidiyor olmasý nedeniyle önümüzdeki günlerde çalýþmalarýmýzda önemli bir mesafe almýþ olacaðýz. Bayat Belediye sýnýrlarý içerisinde hem su sýkýntýmýz yok hem de çalýþmalarýmýz aralýksýz sürüyor. Ýnþallah yeni sezonunda vatandaþlarýmýza su sýkýntýsý yaþatmayacaðýz" dedi. Uður Çýnar Resmi ilanlar de Baþkan Ünlü, su çalýþmalarýný inceled

20 09 subat pazartesii 5.qxd :3 Page 0 (,) Türk Eðitim-Sen Þube Mevzuat Sekreteri Kemal Þanlý meslek gruplarýnýn hemen hepsinin nöbet görevinin karþýlýðý olarak ek ücret klarýný ifade ederek, "Bu durumun istisnasý öðmenlerdir. Öðretmenler tuttuklarý nöbet için ek t alamamaktadýr. Bu ise vicdani olarak kabul emeyeceði gibi hukuken de kabul edilebilir der" dedi.öðretmenlerin tuttuklarý nöbet karþýlýðý cret alamamasýnýn Anayasada yer alan "angarasaðýna" aykýrýlýk arz ettiði gibi; ÝLO sözleþmee de aykýrý bir durum mevcut olduðunu dile ge- Kemal Þanlý, "Türk Eðitim Sen olarak, hakka akkaniyete aykýrý olan söz konusu problemin mü için konuyu her türlü platforma taþýmýþ ve genelinde nöbet görevinin ücretli hale gelerek aryanýn önlenmesi hususunda dilekçe kampanbaþlatmýþtýk. En nihayetinde söz konusu talebi on yapýlan 9.Milli Eðitim Þurasý'na taþýyarak; ðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet rk yönetici ve öðretmenlere verilen nöbet vinin fazla mesai kapsamýnda deðerrilmediðini, nöbetlerde uyulmasý gereken ar fiilen okul idarecilerinin inisiyatifine ýlarak öðretmenlerin maðdur edildiðini erek, "Her ne kadar nöbet görevi nedeniyle m emekçileri ciddi sorunlarla karþý karþýya ýlsa da söz konusu vin eðitim-öðretimin bir asý olmasý ve öðretmenler ýndan yerine getirilmesi kça önemlidir. Bu duruen önemli nedeni ise menin, öðrencisini sadece sürecinde deðil, okulda diði süre zarfýnda ruhsal bedensel olarak izleyeesi, öðrencinin ayrýmcý, et içeren, ötekileþtirici, ýcý kimi davranýþlarýna yol gösterici olaesinde yatmaktadýr. Ýkinci neden ise öðretmenlerin t görevinden çekilmesi de okullarýn polis, "korumemuru" ya da taþeronma politikalarý kapsamýntaþeron iþçilere ya da nlik görevlilerine açýlacak sýdýr. Bu nedenledir ki llarda yaþanan þiddete þiddetle karþý çýkmak" bir yaklaþým kimi sorunlarýn çözümünü deðil, leþmesini beraberinde getirecektir. Ancak altýný ek belirtmek gerekir ki hali hazýrdaki uygulama, tmene ciddi sorumluluklar yükleyen nöbet vi karþýsýnda öðretmenin haklarýný yok saymak- Nöbet görevi, her ne kadar Milli Eðitim ile yasalarda tanýmlanmasa da çýkarýlan yönetklere eklenen birer madde ile yönetici ve tmene bu sorumluluk yüklenmektedir. yýsýyla nöbetlerde uyulmasý gereken esaslar, menler kurulunda görüþülmekte; ancak fiilen yönetiminin inisiyatifine devredilmektedir. ç olarak, öðretmenleri cezai ve disiplin iþleme karþý karþýya býrakabilen bir alanda, öðreterin haklarýnýn ve sorumluluklarýnýn net olarak mlanmamasý en baþta öðretmenleri ciddi bir altýnda býrakmaktadýr" dedi. MEB'im ise öðretmene böylesine ciddi bir mluluk yükleyen görev süresince öðretmenlerin arýný ve sorumluluklarýný tanýmlamadýðýný ve bu vi "fazla mesai" kapsamýnda deðerrmemekteki ýsrarýný sürdürdüðünü dile getiren rk, Dolayýsýyla eðitim emekçilerine yüklenen bu mluluðun maddi bir karþýlýðý da bulunmamakta ngaryaya dönüþtürülmektedir tarie Milli Eðitim Bakanlýðý`na resmi bir yazý ek bu konulardaki görüþlerimizi ve taleplerimetmemize raðmen, Bakanlýðýn konuyla ilgili 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER Öðretmenlerde nöbet ücreti istiyor þurada nöbet görevinin ücretlendirilmesinin kabul edilmesine katký saðladýk. Ancak bugüne kadar konuyla ilgili Milli Eðitim Bakanlýðýnca bir çalýþma baþlatýlmamýþtýr. Bu nedenle Türk Eðitim Sen Yönetim Kurulunca sorunun daha hýzlý çözüme kavuþabilmesi adýna 4-5 öðretim yýlý II. Döneminden itibaren MEB'e baðlý tüm okul ve kurumlarda her ayýn ilk haftasýnda ( Þubat, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran) "Nöbet Tutmama" eylemi yapýlmasýna karar verilmiþtir. Konu ile ilgili olarak Çorum Valiliði'ne gerekli bilgilendirme yazýlmýþtýr. Nöbet eylemine katýlacak üyelerimizin eylem öncesi okul müdürlüklerine nöbet tutmayacaklarý hususunda dilekçe vermesi de önem arz etmektedir. Söz konusu dilekçe örneði tarafýmýzca hazýrlanarakhttp:// adresinde yayýnlanmýþtýr" dedi.haber Servisi "Öðretmenin nöbet izmeti yasal bir zemine kavuþturulmalý" sorunlarý çözecek bir adým atmamasý, öðretmenlerin Bakanlýk karþýsýnda deðerini de göstermektedir. Kaldý ki fiilen yerine getirilen nöbet görevi karþýlýðýnda, nöbet tutulan her gün için 4 saat ek ders ücreti ödenmesi ve bu görevler dahil öðretmenlere birim ders saat içinde ödenen ek ders ücretlerinin artýrýlmasý, Kamu Personeli Danýþma Kurulu (KPDK) Toplantýsýnda görüþülmüþse de henüz bir sonuç doðurmamýþtýr. Konuyla ilgili olarak üç maymunu oynayan MEB`e ve sorunun çözümüne deðil de sendikamýzý karalamaya yönelenlere karþý, sendikamýz Eðitim Sen`in konuya iliþkin taleplerinin bir kez daha altýný çizmek istiyoruz: Öncelikle nöbet hizmetinin ortak-yasal bir zemine dayandýrýlmasý ve uygulamadaki farklýlýklara son verilmesi gerekmektedir. Bu sayede öðretmenlerimiz her türden eðitim kademesinde sadece bir uygulamayý esas alarak nöbet hizmeti verecek ve yöneticilerin kiþisel inisiyatif kullanmalarýndan kaynaklý farklý uygulamalar sona erecektir. Nöbet görevleri en fazla haftada bir gün olmak üzere, Yönetmeliklere koþullarý belirlenmiþ bütün öðretmenlere eþit olarak daðýtýlmalýdýr. Öðretmenlerin nöbetçi olduklarý günlerde ders ve diðer görevleri azaltýlmalý, öðretmenin nöbeti sýrasýnda dinlenecek zaman ve mekan yaratýlmalýdýr. Ek ders ücretleri günün koþullarýna göre uyarlanmalý, her türlü ek ödeme temel ücrete yansýtýlmalýdýr. Diðer meslek gruplarýnda nöbet hizmeti "Fazla Mesai" olarak kabul görmekte ve bunun için ek bir ücret ödemesi yapýlmaktadýr. Öðretmenlere nöbet hizmetleri için herhangi bir ek ücret ödemesinin yapýlmamasý Anayasa`nýn 0. maddesinde düzenlenen eþitlik ilkesine aykýrý olduðundan; nöbet hizmeti angarya olmaktan çýkarýlýp "fazla mesai" olarak kabul edilmeli ve 4 saat ek ders ücreti ödenmelidir. Ayrýca ek ders ücretleri iki katýna çýkarýlmalýdýr. Taleplerimiz karþýlanmadýðý sürece nöbet görevi nedeniyle karþýlaþýlan sorunlara kalýcý çözüm üretilemeyecek ve yeni, daha yakýcý sorunlarla eðitim emekçileri karþý karþýya býrakýlacaktýr. Bu nedenlerle 9 Þubat 5 tarihinde tüm iþ yerlerinde nöbetlerin fazla mesai olarak kabul edilmesini ve ücretlendirilmesini talep eden dilekçelerimiz okul / kurum müdürlüklerine verilecek, öðretmenler kurulu toplantýlarýnda konuya bakýþýmýzý anlatan bildiriler okunacak ve taleplerimiz yerine gelinceye dek nöbet tutulmayacaktýr" ifadelerini kullandý. Haber Servisi TARÝHLERÝ ARASI YAÞ SEBZE VE MEYVE ALIMI KAMU HASTANE BÝRLÝÐÝ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU TARÝHLERÝ ARASI YAÞ SEBZE VE MEYVE ALIMI alýmý 434 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 9 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý :5/53 -Ýdarenin a) Adresi :Gülabibey Man.Millet l.sok.no:3 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý :34-34 c) Elektronik Posta Adresi ç) Ýhale dokümanýnýn : görülebileceði internet adresi (varsa) -Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý :4 Kalem Yaþ Sebze ve Meyve Alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri :Genel Sekreterliðimize baðlý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim Ve Araþtýrma Hastanesi, Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi, Çorum Aðýz Ve Diþ Saðlýðý Merkezi ambarlarýna ilgili hastanenin talebi doðrultusunda peyder pey teslim edilecektir. c) Teslim tarihi : Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim Ve Araþtýrma Hastanesi, Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi, Çorum Aðýz Ve Diþ SaðlýðýMerkezi ambarlarýna ilgili hastanenin talebi doðrultusunda sipariþ tarihinden itibaren (bir) takvim günü içerisinde peyder pey olarak tarihine kadar teslim edilecektir.îdare tarafýndan bir gün önceden verilecek sipariþler ertesi gün saat ll:00'a kadar (iki) nüsha sevk irsaliyesi ile ambara teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer :Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu (Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. No: ÇORUM) b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4... Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya;da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4... Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4... Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4... Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4... Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4... Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:.. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet. Sok. No:3 ÇORUM) adresinden alýnabilir. Doküman satýn almak için T.C. Halk Bankasý Çorum Þubesi TR iban numaralý hesaba para yatýrýlacaktýr, adresinden satýn alýnabilir... Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans- Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet. Sok. No:3 ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 0. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 0 (altmýþ) takvim günüdür.. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn No:90 Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Bayat Belediyesi Ýçme Suyu Ana isale Hattýndan abone baðlantýlarýnýn yapýlmasý ve boru döþeme çalýþmalarýnýn bütün hýzýyla devam ettiðini söyledi.yatukcu Mahallesi Þen Sokakta yeni isale hattý çalýþmalarý hummalý bir þekilde yürütülürken, yeni þebeke hattýndan abone baðlantýlarý devam ederken ve ayný zamanda belediye sýnýrlarý içersinde hiçbir noktada su sýkýntýsý da yaþanmadýðýný belirten Bayat Belediye Baþkaný Ünlü, "Hava þartlarýnýn da iyi gidiyor olmasý nedeniyle önümüzdeki günlerde çalýþmalarýmýzda önemli bir mesafe almýþ olacaðýz. Bayat Belediye sýnýrlarý içerisinde hem su sýkýntýmýz yok hem de çalýþmalarýmýz aralýksýz sürüyor. Ýnþallah yeni sezonunda vatandaþlarýmýza su sýkýntýsý yaþatmayacaðýz" dedi. Uður Çýnar Resmi ilanlar de Baþkan Ünlü, su çalýþmalarýný inceledi

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

"Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý"

Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý CHP milletvekili adaylarýný tanýttý Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. As Kültür Düðün Salonunda

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý

SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Fatih Özcan seçim çalýþmalarýna araçla devam edecek DE EKÝM PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 4 KURUÞ "Davutoðlu, bize koalisyon MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan "Öðrenciye evinizi açýn" ÇESOB

Detaylı

"Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir" Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý

Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý Genç mucitler projelerini Bilim ve Teknoloji Günleri'nde tanýttý Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Fuar Merkezi'nde Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu'na (OKÜP)

Detaylı

"10'da 10 Projesi" giriþimcilik eðitimlerine yeni bir soluk katacak

10'da 10 Projesi giriþimcilik eðitimlerine yeni bir soluk katacak Usulsüz Dinleme Ýddialarý Bakan Ýmzasýyla Çöktü 10 DA 23 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "10'da 10 Projesi" giriþimcilik eðitimlerine yeni bir soluk katacak "AKP terörü kademeli olarak daðdan

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor'

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor' "HÜBTUAM bölgenin seçkin laboratuvarý olacak" Üniversite-Sanayi Ýþbirliði kapsamýnda yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunmak amacýyla Teknokent A.Þ. Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Valisi

Detaylı

Çorum Dubai'de tanýtýldý

Çorum Dubai'de tanýtýldý Borsa'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret Borsasý Yönetimi, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni ziyaret etti.ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile

Detaylı

Veli Paþa Haný 35 yýllýðýna belediyenin

Veli Paþa Haný 35 yýllýðýna belediyenin Fatih Yaðlý MÜSÝAD baþkaný gibi AKP Çorum il baþkanlýðý adýna ilk 6 aday içerisine giren Fatih Yaðlý,sonrasýnda Süleyman Soylu'dan nezaketen izin alarak adaylýk giriþiminden feragat edip Ümre ziyaretine

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Doðan bebek sayýsý azalýyor

Doðan bebek sayýsý azalýyor MÜSÝAD'dan Kaya'ya kutlama Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜ- SÝAD) Çorum Þubesi, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý ziyaret ederek yenigörevinden dolayý tebrik ettiler.müsýad Çorum

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR TARİHİ : 31.10.2013 KARAR NO : 03 İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Gürültünün

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

Hz. Ýbrahim Camii Kuran Kursunu Ülker Mavral yaptýrdý

Hz. Ýbrahim Camii Kuran Kursunu Ülker Mavral yaptýrdý Otopark uygulamasý Haþim Ahlatçý'dan Mecliste yine gündem oldu Çorum Belediye Meclisinin dün yapýlan aralýk ayý toplantýsýnda gündem dýþý söz alan CHP Grup Baþkaný Ayhan Þamlý, sözlerine "3 Aralýk Engelliler

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

Ortaköy'ün adý Þapinuva oluyor

Ortaköy'ün adý Þapinuva oluyor TEÞEKKÜR Saygýdeðer delegelerimize, kýymetli muhtarlarýmýza, çok deðerli çiftçilerimize, Çorum Ziraat Odasý seçimlerinde þahsýma ve meclis üyelerine vermiþ olduklarý destekten dolayý teþekkür eder, saygýlar

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor Yeni Terminal yazýhaneleri kiracýlarýný buldu Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Otobüs Terminali'nin iþyeri ihalesinin ikincisi dün yapýldý. Belediye Meclis salonunda saat 13.30'da baþlayan ihaleye

Detaylı

Mecitözü'de ki kaçak kazýya savcýlýk el koydu

Mecitözü'de ki kaçak kazýya savcýlýk el koydu HGYD'den Vali Kara'ya tebrik Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) yönetim kurulu, Vali Ahmet Kara'ya nezaket ziyaretinde bulundular.dün gerçekleþtirilen ziyarete Dernek Baþkaný Birkan Demirci,

Detaylı

Ören yerlerine hafta sonlarý ücretsiz gezi düzenlenecek

Ören yerlerine hafta sonlarý ücretsiz gezi düzenlenecek Nurettin Kulalý:Vekillik, ''Amaç deðil araçtýr'' AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Nurettin Kulalý Milletvekili seçilmesi durumunda Çorumun devletten hak ettiði payý almasý adýna gayret sarf edeceðini

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

okuyarak öðrenmeliyiz"

okuyarak öðrenmeliyiz Zeki Aþkýn'ýn acý günü Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn'ýn annesi Hacer Aþkýn vefat etti. Hacer Aþkýn, dün akþam saatlerinde rahatsýzlýðý nedeniyle tedavi gördüðü Özel Elitpark

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Hristiyan Batý Medeniyeti'nin sömürgeci, Müslüman Doðu Medeniyeti yapýcýdýr

Hristiyan Batý Medeniyeti'nin sömürgeci, Müslüman Doðu Medeniyeti yapýcýdýr Esnafa borçlarýný yapýlandýrma çaðrýsý! Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, esnaf ve sanatkarlarýn, Torba Yasa'yla getirilen fýrsatlardan yararlanmalarýný istedi. Torba

Detaylı

"2001 krizi maliyeti yüksek bir ders oldu"

2001 krizi maliyeti yüksek bir ders oldu ''Kültür Günleri''ne ilgi yüksek oldu Çorum Eðitim Sevenler Derneði (ÇESDER) ve Kaynak Kültür Yayýn Grubu tarafýndan organize edilen ''Kültür Günleri'' hafta sonu yapýldý. Anvatar Termal Otel'de düzenlenen

Detaylı

Sorunlarýn temelini vergi kaybý oluþturmaktadýr

Sorunlarýn temelini vergi kaybý oluþturmaktadýr Prof. Dr. Arif Ersoy: Ýthal Kopya Anayasa ile Türkiye týkanmýþtýr Beraberindeki Partili heyet ile birlikte gazetemize nezaket ziyaretinde bulunan Prof. Dr. Arif Ersoy Türkiye olarak zor bir süreç üzerinden

Detaylı

"Tarihteki diktatörlerin akýbetleri ortadadýr" Cahit Baðcý Çorum -Osmancýk yolu için ihale müjdesi yakýn

Tarihteki diktatörlerin akýbetleri ortadadýr Cahit Baðcý Çorum -Osmancýk yolu için ihale müjdesi yakýn "Ekonominin sorunlarýna birlikte çözüm üreteceðiz" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, 81 il, 160 ilçeden toplam 365 Oda ve Borsa Baþkaný ile birlikte Cumhurbaþkaný

Detaylı

Ýleri de su yoksulu bir kent olabiliriz

Ýleri de su yoksulu bir kent olabiliriz Apo dayý dualarla hakka uðurlandý Çorum kamuoyunda 'Apo Dayý' olarak bilinen ve sevilen esnaflarý içerisinde yer alan Abdullah Keskin, dün Ulu Mezarlýkta defnedildi. Önceki gün evinde geçirdiði kalp krizi

Detaylı

Uslu, Polis Meslek Okulu için destek istedi

Uslu, Polis Meslek Okulu için destek istedi AKP Ýl Baþkanlýðý süreci adýna Külcü ve Uslu, Soylu ile görüþtü 25 Ocak tarihinde yapýlacak olan AKP Çorum il Kongresi adýna 6 isimden belirlenecek 3 ya da 4 isimin Baþbakan Ahmet Davutoðlu ile görüþülmesi

Detaylı

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu Kültür Sitesi Yýkýmýndaki ganimet kaç kilo gelecek! Kültür sitesinin yýkýlmasýnýn ardýndan iþ makinelerinin rulo haline dönüþtürdüðü hurda demirlerin toplamda kaç kilo geldiði merak konusu oldu. Diðer

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir,

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir, 09 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kent Konseyi güzel çalýþmalara imza atýyor Kent Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Halil Ýbrahim Aþgýn, Kent Konseyi'nin son yýllarda güzel çalýþmalara imza attýðýný

Detaylı

Milönü esnafý Vakýfbank Þubesi'nin kapatýlmasýný istemiyor

Milönü esnafý Vakýfbank Þubesi'nin kapatýlmasýný istemiyor Ziraat Odasý'nda seçim heyecaný 11 DE Ahmet Pehlivan Mehmet Sayan Milli Piyango çekiliþi Hattuþa'da yapýlacak Abdullah Meteoðlu Milli Piyango Ýdaresi'nin 9 Þubat 2015 çekiliþi talihlileri Hititlerin baþkenti

Detaylı

Van'da 5 Ekim'de kaçakçýlarýn kullandýðý kamyonetin çarpmasý sonucu þehit olan polis memuru Yaþar Uysal anýsýna Çorum'un merkez Güney

Van'da 5 Ekim'de kaçakçýlarýn kullandýðý kamyonetin çarpmasý sonucu þehit olan polis memuru Yaþar Uysal anýsýna Çorum'un merkez Güney Sakarya ve Çorum basýný buluþtu Sakarya'da yayýmlanan yerel gazetelerin temsilcilerinden oluþan bir heyet dün Çorum'a geldi. Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) tarafýndan düzenlenen 'Bilgi, Birikim ve Tecrübe Paylaþým

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı

Engellilerin tek istediði, herkesinki gibi bir hayattýr HUZEM yeni yerinde

Engellilerin tek istediði, herkesinki gibi bir hayattýr HUZEM yeni yerinde Bayram Tunç "Çocuklara ne kadar iyi bakarsak bakalým anne baba þefkatini veremeyiz" Sosyal Çalýþmacý Bayram Tunç, Türkiye'de toplum 11 bin 40, Çorum'da 185 çocuðun koruma kararý ile bakým altýnda olduðunu

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

"Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk"

Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk Ýhracatýmýz istikrarlý artýyor Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan, Çorum'da ihracatýn son 5 yýlda istikrarlý þekilde arttýðýný söyledi.gümrük Haftasý nedeniyle yaptýðý açýklamada Çorum'un ihracat ve ithalat

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI MİLLETVEK 01.04.2016 14:00 DİYARBAKIR 02.04.2016 15:00 VİYANA 03.04.2016 17:00 VİYANA 05.04.2016 10:00 ANKARA 07.04.2016 14:00 ANKARA 09.04.2016 12:00 ŞEHZADELER 09.04.2016 15:00 ŞEHZADELER 09.04.2016

Detaylı

Ýþte yeni hastanemiz. Platin Akü Çorum'da istiþare yaptý

Ýþte yeni hastanemiz. Platin Akü Çorum'da istiþare yaptý Ýlhan Çakýr Çorum Özel Hastanesi Biyometrik kimlik uygulamasýna hazýr Hastalarýn muayene öncesi kimlik kontrolü yerine geçecek olan Biyometrik kimlik doðrulama yani bilinen adýyla "avuç içi damar izi"

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

1 milyar dolar mevduatýmýz var "Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar"

1 milyar dolar mevduatýmýz var Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar Kitap ve Kültür Günleri baþlýyor Çorum Belediyesi, Kitap ve Kültür Günleri'nin 3.sünü düzenliyor. 3. Geleneksel Kitap ve Kültür Günleri 15-25 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Saat Kulesi yanýnda gerçekleþtirilecek.

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

5 bin anjiyo, 300 by-pass

5 bin anjiyo, 300 by-pass Erdem Çenesiz''in meclis üyeliðinin düþürülmesine tepki! Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Meclis Üyesi Selim Kefçeli, Erdem Çenesiz'in meclis üyeliðinin düþürülmesine tepki gösterdi. TSO Meclisinin

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı