ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK"

Transkript

1 Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý VASÝYET l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... SOYTARILARIN GELECEÐÝ Ali Osman BUGÜNLERÝN YARINLARI DA VAR! Erdoðan Baybars "DAVA KÝSSÝNGER'E DANIÞILARAK YÜRÜTÜLEMEZ" Yalçýn Okut KARA BULUTLAR VE TOZ ZERRECÝKLERÝ Dolgun Dalgýçoðlu KENDÝLERÝ ÇALIP KENDÝLERÝ OYNAYACAK Mehmet Levent Sendikal Platform dün Baþbakanlýk önünde son zamanlarýn en anlamlý eylemlerinden birini yaptý... Baþbakanlýk'ýn önüne siyah poþete sarýlmýþ turuncu kurdeleli bir koltuk býrakýldý... Alýn da hayrýný görün n Koltuðu Baþbakanlýk'ýn giriþine býraktýktan sonra, "Dertleri koltuksa, alsýnlar da hayrýný görsünler" diyen sendikacýlar bir de basýn açýklamasý yaptýlar... n Gencal: Koltuðu padiþah koltuðu sanýp hiç kalkmayacaðýný düþünen sayýn bakanlara biz bugün bir hediye getirdik. Ýþte koltuk! n Gökçebel: 15 bin iþsizin olduðu ülkemizde 40 bin kayýt dýþý çalýþan var. Bu yapýnýn devamý ve kaçaklarýn kalmasý yönünde de icraatlar yapýlýyor... n Elcil: Yapýlanlar komiktir. Kukla bir hükümetle karþý karþýyayýz. Sadece sandalye gündemiyle, toplumu ilgilendirmeyen meselelerle toplum meþgul ediliyor... l 3. sayfada Sunat Atun ihalesiz iþ yapýlmadý diyor ama... Belgeler yalan söylemez n El-Sen Baþkaný Tuluy Kalyoncu Uzaktan Sayaç Okuma Projesi'nin ihalesiz gerçekleþtiðini belirtti ve imzalanan belgenin fotokopisini de basýna daðýttý... n Kalyoncu ayrýca Bakan Atun'un Ýtalya'ya KKTC devletinin olanaklarýyla gidildiðini söylediðini, ancak bunun doðru olmadýðýný belirtti... n Kalyoncu, Ýtalya ziyaretinde ulaþým ve konaklama giderlerinin, daveti yapan Ericsson þirketi tarafýndan karþýlandýðýný ve bununla ilgili KIB-TEK Yönetim Kurulu kararý da bulunduðunu belirterek bu durumu Sayýþtay Baþkanlýðý'na aktardýklarýný da açýkladý... l 8. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Yazýk oldu TKP'ye... n2. sayfada

2 AKDOÐAN'DA ELEKTRÝK HIRSIZLIÐI Akdoðan'da, 51 yaþýndaki G.T.'ye ait ikametgahta yapýlan kontrolde, bahse konu ikametgahýn elektriðinin borcundan dolayý ilgili kurum tarafýndan kesilmesine raðmen elektrik akýmý hýrsýzlýðý yapýldýðýnýn tespit edildiði belirtildi. Söz konusu ev sahibini tutuklayan polisin olayla ilgili soruþturmasýnýn devam ettiði açýklandý. HÝNT KENEVÝRÝ Polis, Karaoðlanoðlu'nda önceki gün saat sabah 30 yaþýndaki D.D'nin evinde yaptýðý aramada, içerisinde uyuþturucu madde kalýntýsý olduðuna inanýlan bir cam kavanoz ve evin çevresinde yapýlan aramada ise yaklaþýk 50 gr. aðýrlýðýnda hintkeneviri türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde ele geçirdi. Söz konusu kiþiyi tutuklayan polisin olayla ilgili olarak baþlattýðý soruþturmanýn devam ettiði bildirildi. KUMAR Gazimaðusa'da, faaliyet gösteren "Palm Beach Casino", Bafra'da faaliyet gösteren "Kaya Artemis Casino" ve Girne'de faaliyet gösteren "Liman Casino" isimli kumarhanelerde polis tarafýndan önceki akþam yapýlan kontrollerde, kumarhaneye giriþleri yasak olan 11 kiþi tespit edildi. Polis, bahse konu þahýslar ile kumarhane sorumlularý hakkýnda yasal iþlem baþlattý. NECMÝ ZORALÝ BULUNDU Mehmetçik'te 20 Nisan'da polise kayýp olarak bildirilen 45 yaþýndaki Necmi Zorali'nin dün bulunduðu bildirildi. Polisin olayla ilgili olarak baþlattýðý soruþturma sürüyor. SAHTEKARLIK Gazimaðusa'da, 34 yaþýndaki B.B'nin remi evraký sahtelemek ve tedavüle sürmek suçundan tutuklandýðý bildirildi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre BB'nin, Aykut Satvet Trading Ltd'e ait çekle Gümrük Müdürlüðü'ne ödeme yapabilmek amacýyla, baþka iki ayrý þirket tarafýndan yurt dýþýndan ithal edilen bir adet araba ve bir adet "ATV" aracýn gümrük iþlemlerini yaptýðý sýrada resmi evrak olan Gümrük Beyannamesi formu üzerine ithal eden þirketlerin ismi yerine "Aykut Satvet Trading Ltd" yazýp sahteledikten sonra görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdüðü tespit edildi. Söz konusu kiþiyi tutuklayan polisin olayla ilgili soruþturmasý devam ediyor. SAHTE ABD DOLARI Gönyeli'de, 25 yaþýndaki Ý.F (E), tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduðu, 10 adet sahte 100'lük ABD Dolarý banknotu, bir banka görevlisine vermek suretiyle tedavüle sürdüðü tespit edildi. Söz konusu þahýs ve meseleyle baðlantýsý olduðu tespit edilen 31 yaþýndaki C.F.'yi (E) tutuklayan polisin olayla ilgili soruþturmasý devam ediyor. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Bir zamanlar bir TKP vardý belediye seçimlerinde UBP'yi neredeyse geride býrakan, 1981 milletvekilliði seçimlerinde %29.5, Cumhurbaþkanlýðýnda %30.5 oy alan bir TKP... Çeþitli müdahaleler olmasa, birinci parti olma olasýlýðý çok yüksekti. Mesela ne gibi müdahaleler? Mesela 1980 yerel seçimlerinde askerlere ayrý sandýklarda oy kullandýrýldýydý. Bu sandýklar açýldýklarýnda, görüldü ki UBP neredeysa sýfýr çekecekti. O zaman verilen rakamlar doðru idiyse askerin oy miktarý 4800 (dört bin sekiz yüz) idi. Ne oldu? Þöyle bir karar aldýlar: Askerler, oylarýný bulunduklarý yerlerde deðil, kayýtlý olduklarý yerlerde kullanabileceklerdi artýk. Ve böyle yapýldý. Böylece muhalefet, baþta TKP ve CTP, en azýndan 4 bin oy kaybetti. Bir örnek daha: 1981 seçimlerinden kýsa bir süre önce UBP dairelere 3 bin kýzý geçici olarak istihdam etti. Nerde buldu parayý? Parayý UBP Türkiye Büyükelçiliði'nden buldu. Türkiye Büyükelçiliði bu üç bin memurun parasýný birkaç ay ödedikten sonra, geri çekildi ve parayý ödeme toplumun sýrtýna yüklendi. Birkaç yýl sonra, son Kurucu Meclis'te, Amme Memurlarý Sendikasý'nýn milletvekili Baþkaný, UBP, TKP, CTP ve diðer üyelerin olumlu oylarýyla bu üç bin kiþi üç bin altý yüze çýkarýlarak oy çokluðuyla daimi kadroya alýndý. Tabii TC Elçiliði'nin, yani Türkiye'nin onayý ile... Bu yasaya karþý bir tek oy vardý. O da Öðretmenler Sendikasý'nýn. Öðretmenler Sendikasý'nýn konuya iliþkin önerisi þuydu: Kimseyi kadrolamayalým ama, kendilerine iþsizlik parasý adý altýnda maaþ ödemeye devam edelim. Ve 18 yaþýný tamamlayan iþsizlere da, bir maaþ baðlayalým. Para nereden bulunacaktý? Öðretmenler Sendikasý onu da gösterdi. Gümrük kapýlarýndan ihraç ve ithal edilen her þeyden %10 alýnacak ve bu fona yatýrýlacaktý. Ayrýca, Rumca konuþan Kýbrýslý ahaliden kalan hoteller, dükkanlar, iþ yerleri ve saire, kiþilere malen verilmeyecek, ve kamu yararýna kiraya verilecekti. Ýcabýnda bazý ithal maddeleri devlet eli ile ithal edilip kârý bir fona yatýrýlacaktý. Meclis'te bu öneri kabul YAZIK OLDU TKP'YE... edilmedi. UBP'li Salih Coþar'ýn desteðine raðmen seçimlerinden sonra Denktaþ "Sol güçlendi, tedbir almak gerekir" diye beyanatta bulunduðu halde TKP ve CTP tedbir alma yönüne gitmedi. TKP bir de Anayasa'ya "evet" deyince kolu kanadý kýrýldý ve CTP'nin gerisine düþtü. Bir taraftan Denktaþ, öte taraftan CTP, TKP'nin yuvasýný yaptý. Belki bir rastlantýdýr ama TKP'nin defterini, tuzaklarý göremeyen Akýncý ile Angolemli dürdü. Adýný TDP koydular ve Çakýcý'yý Baþkan yaptýlar. Ama gömülen TKP'nin yerini alan TDP de CTP'nin kuyruðuna takýldý gider. TKP'nin oylarýnýn CTP'de olduðunu düþünmeden. CTP'den oylarýný geri almadan nasýl büyüyecek TDP? Ve CTP'den farklý bir politika ortaya koymadan nasýl varlýðýný koruyacak ve TKP'nin eski günlerini yakalayacak. TKP'yý yýkan nedenlerden birisi da UBP ile kurduðu son koalisyonda takýndýðý tavýrdý. Türkiye'den gelen paketi savunmayý, Derviþ Eroðlu'nun hastalýðýnýn arkasýna saklanarak TKP'ye býraktý. TKP de seve seve savundu. Bir çok büyük yanlýþ da 1990'da, CTP ve Yeni Doðuþ Partisi ile bir hülle partisi altýnda seçime girmiþ olmasýdýr. Bu davranýþý TKP'yi destekleyen kitlelerin düþünce tarzý ile uyuþmayan çok farklý bir politik düþünce idi. TKP'ye öldürücü darbeyi, Annan Planý'nda CTP ile ittifak içerisinde olduklarýný sanan, oysa CTP'nin kuyruðunda giden, yöneticileri vurdu. Çünkü TKP'nin zamanýnda dayandýðý seçmenlerin emperyalizmin ürünü olan Annan Planý'ný içlerine sindirebilmeleri mümkün deðildi. Ayný seçmen kitlesi, körü körüne, Türkiye istedi diye Annan Planý'ný onaylayacak tiynette kimselerden oluþan bir kitle deðildi. Amerika'nýn Kýbrýs'taki Elçilik mensuplarý ile omuz omuza emperyalizmin borusunu diðer "sol" partilere öttüren TKP, 1981'de kendine destek verenlerin düþüncelerinden uzaklaþan bir TKP idi. Ve haritadan silindi. Toplumun tükrükleri ile... Þimdi gene CTP'nin kuyruðunda 24 Nisan'ý kutlayacakmýþ TKP'nin mirasýnýn peþinde olan TDP... Yazýk oldu TKP'ye 'in TKP'si ayakta iken toplumun varlýðýnýn, özgürlüðünün, baðýmsýzlýðýnýn çiðnenmesi mümkün deðildi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý VASÝYET Tam da stüdyoda yayýndayken kapý açýldý ve Arif Hoca'nýn kahvesini getirdi büfeci... Hoca gayet rahat, -Sade mi, diye sordu... Böylelikle damdan düþer gibi bir 'sade' sözü girdi yayýna. Durumu ve bizim yüzümüzdeki ifadeyi farkedince, Hoca idare etti vaziyeti: -Ne yapalým yahu duyulduysa, dedi... Doðru... Duyulduysa duyuldu... Garipsenecek ne var ki bunda? Bu kadar ciddiyet de fazla deðil mi? Relax olmalý... Ben de idare ettim durumu... Ve toplumsal varoluþ analizlerinden kahveye çevirdim sözü... -Sen sade içersin deðil mi, diye sordum ona... -Sade, dedi Hoca... -Adam kahvesi yani... Hoca güldü... -Bakýn bir fýkra anlatayým size, dedi... Ve baþladý anlatmaya... Bir delikanlý varmýþ bir zamanlar... Býyýklarý terlemeye baþlayýnca "ben artýk adam oldum" demiþ ve kahveye gitmeye baþlamýþ... Onun bu halini farkeden kahvedeki pos býyýklý eski kurtlardan biri kahveciye seslenmiþ: -Yap efendiye bir erkek kahvesi! Kahveci bir sade kahve yapýp koymuþ delikanlýnýn önüne... Ertesi gün yine ayný hava... Adam delikanlýnýn kahveye girdiðini görür görmez yine seslenmiþ kahveciye: -Yap efendiye bir erkek kahvesi... Kahveci yine bir sade yapýp getirmiþ... Delikanlý onu da içmiþ... Bir sonraki gün de tekrarlanmýþ bu sahne... Adam yine, "Yap efendiye bir erkek kahvesi" deyince, bu kez tutamamýþ kendini delikanlý ve onun arkasýndan bir ses de o atmýþ kahveciye: -Biraz da 'puþtliki' koy içine! Rivayet Rumlarla ilgili olduðu için bu söz de Rumca! Ýnanmazsýnýz belki ama bizim stüdyo da bir alem... Kapýcýsý bakýcýsý yok... Bir gün de tam yayýndayken yine açýlýverdi kapý, elinde enginarlarla bir adam dalýverdi içeriye... Enginar satýyormuþ... -Ýstemez misiniz, diye sordu... Biz stüdyoda 'kafa ütülüyoruz', vatandaþ ise ekmek kavgasýnda! Bir terslik olmalý bunda da... Aklýma Che Guevara'nýn son anlarý geldi... Bolivya daðlarýnda yaralanýp da esir alýnýnca bir kulübeye kapatmýþlardý onu... Sonra da bir çoban çaðýrýp yüzleþtirmiþlerdi Guevara'yla... Askerler çobana onu göstererek, -Bak, bu adam senin için savaþmýþ, senin kurtuluþun için, demiþler... -Bu mu, demiþ çoban Che'ye bakarak... Sonra da þu sözler dökülmüþ aðzýndan: -Bunlarýn silah seslerinden ürküp kaçýyordu benim hayvanlarým... Ne kadar ironik deðil mi? Týpký 'Buzlar Çözülmeden' oyunundaki o deli kaymakamýn son sözleri gibi... Þöyle demiþti: "Ýnsan olup da insanlýðýn bu halini gördükten sonra delirmemek mümkün mü?" Dünkü programýn bitimine iki dakika kalmýþtý... Finali yapmaya hazýrlanýyordum. Sözümü kesti Arif Hoca... -Bir þey söyleyeceðim, dedi... Ve öyle þeyler söyledi ki kanýmýz dondu... Ne diyeceðimizi þaþýrdýk... -Bu topraðýn Türkünde de, Rumunda da hayýr yok, dedi... Ömrümü çaldý bu topraklar. Onun için gömülmek istemem bu topraða öldüðümde... Bakýn, bu da vasiyetimdir size... Öldüðümde yakýn beni... Götürün bir deniz kenarýna orda yakýn... Küllerimi de denize atýn... Hocaya imama teslim etmeyin sakýn beni... Girdim araya: -Þair "Hangi mahallede imam yoksa ben orda öleceðim" der diyecek oldum... -Olmaz, dedi, mahalleden de alýp camiye götürürler... Turgut karýþtý söze: -Ýmkansýzý isteme bizden Hoca, dedi... Ona da itiraz etti Hoca: -Eðer bu yapacaðýnýz suç sayýlsa da, buna karþý direnin, yoksa affetmem sizi, dedi... Bir kahve sohbetiyle baþlayan program radyoda iþte böyle bitti... Dýþarýda boþalmaya hazýrlanan bulutlar vardý...

3 AFRÝKA dan mektup... MADEM KÝ GÜLÜYORUM, O HALDE VARIM Kimdir, nedir, ne iþ yapýyor, sormayýn. Gülüyor. Hep gülüyor... En olmadýk þeylere gülüyor. "Bakanlar Kurulu toplandý" diyorlar... Basýyor hemen kahkahayý... Baþbakan, "Anavatana sevdalýyýz" diyor. O yine kah-kah-kah-kah... Neden niçin bilen yok... Futbol spikeri, -Top kale direðini yalayarak dýþarý çýktý, diyor. Gülüyor. Deli olmadýðý kesin... Çünkü hiçbir deli gibi akýllý olduðunu iddia etmiyor... Birisi, -Maraþ'taki mallar vakýf mallarýdýr, diye demeç veriyor. O ise, "malýma bak malýma" türküsünü söyleyip gülüyor. Mesaileri henüz alamadýðýndan dert yanan bir memur görse, sabah sabah gazetedeki döviz kurlarýna bakan birisi ile karþýlaþsa gülüyor. Aðzý kulaklarýna varýyor gülerken... Ne gülme ne gülme... Bir sempozyumda, ya da kalkýnma ile ilgili bir konferansta herkes ciddi ciddi, nefes almadan kürsüdeki konuýþmacýyý dinlerken o gülüyor. Gülünce herkes ona bakýyor, deli mi, zoli mi diye... Muhtaçlara yardým yapanlarýn getirdikleri baðýþ paketleriyle çekilen fotoðraflarýný gazetelerde görünce, ellerini dizlerine vurarak katýla katýla gülüyor. Münhal, teklif kabulü, ihale ve kayýp diploma duyurularýný okurken... Kahvenin önünden geçen makam arabalarýný izlerken... Ekranlarda sigaraya yapýlan buzlamaya bakarken... Sigara paketlerindeki "sigara saðlýða zararlýdýr" uyarýsýný okurken basýyor yine kahkahayý... Akaryakýta zam yapýlýnca gülüyor. Birisi ona, "Londra'ya kaçacaðým, bu memlekette hayat kalmadý" dese, gülüyor. Evde sular akmayýnca, çocuk okul harçlýðý isteyip de veremeyince, elektrik faturasý gelince, bankadan istediði krediyi alamayýnca, büyük oðlan Avustralya'dan sarýþýn kýzlarla çektirdiði resimleri gönderince, çalýþtýðý yerde dernek yararýna piyango bileti satýlýnca hep gülüyor. "KKTC sonsuza dek yaþayacak" diyorlar. Gülüyor... "Nasýlsýn" diye yolda belde soranlara... Kafiyeli sünnet duyurularýna... Amorti kazanýnca masrafý çýkardýðýna sevinenlere gülüyor. Bir kurdele kesme töreninde on kiþiyi birden elinde makasla görünce, Türkiye'den ithal edilen unu limanda davul zurnayla karþýlayanlara bakýnca "iþimiz zurna" deyip gülüyor. Bir kahkaha ki sormayýn... Bazan birisi çýkýyor ve soruyor: -Delirdin mi be adam? Bir kahkaha daha atýyor bunun üzerine ve diyor ki: -Bir zamanlar düþünen insanlar vardý bu memlekette... Madem ki düþünüyorlardý, o halde vardýlar. Þimdi düþünen herkes yok oluyor. Ben yok olmamak için düþünmüyorum. Gülüyorum sadece... Ve madem ki gülüyorum, o halde varým! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE "Halk zamlarla geçim kavgasý verirken hükümet partisi üyeleri kendi þahsi çýkarlarý için koltuk kavgasý yaparak halký hiçe sayýyor" iddiasýnda bulunan Sendikal Platform, dün sabah Baþbakanlýk önünde "koltuklu eylem" yaptý. Baþbakanlýk önüne siyah poþete sarýlmýþ, turuncu kurdeleli bir koltuk getiren eylemciler, basýn açýklamasý yaptýktan sonra "Dertleri koltuksa iþte koltuk, alsýnlar hayrýný görsünler" diyerek koltuðu Baþbakanlýk giriþinde býrakarak ayrýldý. GENCAL: "HÜKÜMET HALKIN VE ÜLKENÝN SORUNLARINDAN UZAK" Eylemde konuþan KTAMS Genel Sekreteri Ýbrahim Gencal, bu eylemle "iktidar olduðunu sananlarýn trajikomik halini kamuoyunun gündemine taþýdýklarýný" savunarak, bir süre önceki kabine deðiþikliðinin, hükümetin, halk ve ülke sorunlarýndan ne kadar uzak olduðunu gösterdiðini ileri sürdü. Gencal, "ülkede yýðýnla sorun varken, her kesim feryat içindeyken, bakanlarýn, koltuklarýný koruma; bakan olmak isteyenlerin de, koltuk uðruna trajikomik çýkar ve menfaate dayalý hareketler içine düþtüklerini" iddia etti. Hükümetin siyasi iradesi olmadýðýný savunup böyle bir hükümetten hiçbir beklentileri olmadýðýný kaydeden Ýbrahim Gencal, "akaryakýt zamlarý, partizanlýklar, vatandaþlýklar, her geçen gün deðiþen demografik yapý nedeniyle artan kayýt dýþýlýk yüzünden Kýbrýslý Türklerin yok olmaya sürüklendiði" görüþünü dile getirdi. "ÝÞTE KOLTUK, ALSINLAR HAYRINI GÖRSÜNLER" KTAMS Genel Sekreteri Gencal, "Bakan olabilmek için hiçbir siyasi ve ahlaki etiðe sýðmayan davranýþlarda bulunan, akþamdan sabaha parti deðiþtiren, bakan olmak için yýrtýnan ancak koltuða ulaþamayan ve oturduðu koltuðu padiþah koltuðu sanýp hiç kalkmayacaðýný düþünen sayýn bakanlara biz bugün bir hediye getirdik. Ýþte koltuk. Dertleri koltuksa, iþte koltuk, alsýnlar hayrýný görsünler" dedi. 60 NUMARA AYAKKABI Dünyanýn en uzun adamý olan ve ayakkabý bulmakta zorluk çeken Sultan Kösen için Ayakkabý Dünyasý Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Akbacakoðlu, özel kalýp kullanarak 60 numara ayakkabýlar yaptýrdý. Kösen'e yapýlan 2 kilogram aðýrlýðýnda bir çift ayakkabý için, 5 çift ayakkabýya harcanan malzeme kullanýldý. BAÞBAKANLIK ÖNÜNDE "KOLTUK BIRAKMA EYLEMÝ" ALSINLAR DA HAYRINI GÖRSÜNLER UBP'nin halka verecek hiçbir þeyi olmadýðýný savunan Gencal, hükümetin bir an önce istifa edip paketleriyle birlikte gitmesini istediklerini söyledi. Gencal, "Bizler onlarýn yolunu açmak, toplumun baþýndan göndermek için mücadelemizi Sendikal Platform olarak artan þekilde sürdürmeye devam edeceðiz" dedi. ÜNVERDÝ'NÝN ÝLK ÝCRAATI ÝDDÝASI Ýbrahim Gencal, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi'nin makama gelir gelmez, "daha önce kriter dýþý bulunarak sosyal yardým maaþlarý durdurulan bazý kiþilere yeniden maaþ baðlatmak için daire müdürü ve personeline baský yaptýðý" duyumu aldýklarýný, bunun takipçisi olacaklarýný belirtti. GÖKÇEBEL: "YÖNETENLER KOLTUK DERDÝNE DÜÞTÜ" KTOEÖS Genel Baþkaný Tahir Gökçebel de, "Yönetenler koltuk derdine düþmüþse, anayasayý deðiþtirsinler, kaç tane milletvekili varsa hepsi de bakan olsun" dedi. Gökçebel, ülkenin en büyük problemlerinden birinin nüfus olduðunu kaydederek, 15 bin iþsizin olduðu bir ülkede 40 bin kayýt dýþý çalýþan bulunduðunu; bu yapýnýn devamý ve kaçaklarýn sistem içinde kalmasý yönünde icraatlar yapýldýðýný savundu. Geçici tedbirlerle bu soruna çözüm arandýðýný, örneðin kaçak çalýþanlarýn çocuklarýnýn kaydýnýn yapýlmamasý yönünde okullara yazý gönderildiðini belirten Tahir Gökçebel, bunu "içler acýsý bir durum" diye niteledi ve ülkenin gerçek sorunlarý dururken, koltuk sevdasýna düþüldüðünü öne sürdü. ELCÝL: "KUKLA BÝR HÜKÜMETLE KARÞI KARÞIYAYIZ" KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil de, eski Çalýþma Bakaný'nýn 40 bin kaçak iþçiden bahsettiðini, Çalýþma Dairesi'nin kaçak iþçi belirlemekle görevli 6 çalýþaný bulunduðunu ve 1 yýlda sadece 256 kaçak tespit edildiðini söyledi. Bu kiþilerin geri gönderilmesinde de sorun yaþandýðýný, TC Lefkoþa Büyükelçiliðin geri göndermeden vazgeçilmesini istediðini savunan Þener Elcil, "Yapýlanlar komiktir, kukla bir hükümetle karþý karþýyayýz. Sadece sandalye gündemiyle, toplumu ilgilendirmeyen meselelerle toplum meþgul ediliyor. Sorunlar büyüktür, toplum patlama noktasýndadýr. Biz bunlarý dile getiriyoruz, maalesef dikkate alan yok. O halde bu makamlarda niye oturuyorlar diye sormak bizim görevimiz" diye konuþtu.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bugün 23 Nisan, neþe dolmuyor insan Dolaþýyor heyûlâ gibi imamýn ordusu Yarýnlarda umut yok sanki bir karabasan Kurulmuþ önümüze sanki hain bir pusu Kalay BÝR ADIM ÝLERÝ BÝR ADIM GERÝ Yüksek Seçim Kurulu'nun veto kararý Türkiye'yi darmadaðýn etti. Önce seçime giremezsiniz diyen YSK, sonra girebilirsiniz dedi. Ancak bunu söyleyene kadar geçen iki günlük süre içinde, kararýn protesto edildiði gösterilerde gencecik insanlar öldü, yüzlerce insan yaralandý Seçimlere giremez dediðin adaylarýn tek sorunu madem eksik belgeydi, bunu baþvurularýný alýrken söyleseydin ya Sonuçta cana zerre kadar deðer vermeyen bir basiretsizlik örneði daha sergilendi. Olan ölenlere oldu. Önce bir adým geriye gidildi, sonra bir adým ileriye. Mehter adýmlarýyla ileri demokrasiye ulaþmak mümkün mü? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik SOYTARILARIN GELECEÐÝ Türkiye'de yapýlacak Haziran genel seçimleriyle ilgili konuþmak bazýlarýnýn dediði gibi erken deðildir. Ülkemizi ikiye bölen, nüfus taþýyýp demografik yapýmýzý bozan bir ülkede yapýlacak seçimlerin bizi de ilgilendirdiðini söylemek için bence geç bile kaldýk AKP yüzde elliyi aþmak hedefiyle yola çýktý Aþarsa ne olacak? Ben Kemalist falan deðilim Atatürk'ün devrimleri diye bize anlatýlanlara hep gülerdim Þapka giymek, halifeliði kaldýrmak falan devrim mi, diye genelde içimden, ama arada sýrada da yüksek sesle dile getirirdim Türkiye'nin o dönemleri malum Cahillik diz boyu.. Atatürk'ün yanýnda aslýnda pek birisi de yoktu bu konuda Ve tek baþýna bugüne kadar gelebilen bir þeyleri baþardý Atatürk'ü þimdi daha iyi anlýyorum 21. yüzyýlda baþarýlamayanlarý bir asýr önce baþaran bir devlet adamýydý Atatürk. Kimler yoktu o zaman Atatürk'ün karþýsýnda? Ýçte padiþah ile çevresi ve kapitülasyon devletleri denen dýþtakiler Yapmaya çalýþtýðýmýz tarih dersi vermek deðildir. Haziran seçimlerinde AKP yüzde elliyi aþarsa ne olacaðýdýr tartýþmak istediðimiz Eðer AKP Haziran seçimlerinde yüzde elliyi aþarsa zaman içerisinde Atatürk'ün heykellerine kadar varan bir Atatürk'ü TC'den söküp atma giriþimleri baþlayacak Milli günler bir yolu bulunarak absorbe edilecek Kutlu Doðum Haftasý denerek 23 Nisan'ýn unutturulmaya çalýþýlmasý gibi Unutulmamalý ki AKP'nin hedefinde þeriat vardýr... Nereye kadar mý? Amerika izin verdiði yere kadar gidecek bu konuda Ve Büyük Ortadoðu Projesi kapsamýnda da parçalanacak Nasýl gerçekleþecek bu bilemem... Ancak proje kapsamýnda yanýlmýyorsam 29 ülkenin fiziki yapýsý deðiþecek ve Türkiye de bunun içindedir. Diðerlerine nazaran daha geç de gerçekleþebilir bu durum Bize gelince Süreç içinde tüm bunlarýn acýsýný bizden çýkaracak TC yöneticileri Ne kadar az zararla geçirirsek bu dönemi o kadar faydamýza olacak Bizim iþbirlikçiler gücü kimde hissederlerse onun yanýnda yer alýrlar.. Bir gün ola ki bu ülkeye baþka bir idare gelecek olsa, emin olun ki þu anda AKP'nin yanýnda yer alanlar yarýn o güçlerin hizmetinde olacaklar Ancak unutmayalým ki Tayyip Haziran seçimlerinde istediðini elde ederse sadece Atatürk'ün yaptýklarýný yýkmakla kalmayacak Baþka ne yapmýþtý Atatürk? Halifeliði yýkmýþtý Ve iþte Fethullah Gülen halife olarak gelecek Amerika'dan Belki onu karþýlamaya gidecek birkaç milyon kiþinin arasýnda onlar da olacak Bunlarýn kimler olabileceðini söylememe gerek yok, siz tahmin ettiniz onlarý... Soytarýlýk kolay mý? CHARTER SÖZLEÞMESÝ ÝMZALANDI Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý ile Northern Travel ve Akmina Travel Club arasýnda "Charter Katký Sözleþmesi" imzalandý. KKTC'yi ziyaret eden turist sayýsýný ve konaklama süresini artýrmak amacýyla mevcut ulaþým teþviði uygulamalarý içerisinde hazýrlanan sözleþme çerçevesinde, 1 Nisan Nisan 2012 tarihleri arasýnda Avrupa ve/veya üçüncü ülkelerden KKTC'ye, KKTC veya TC'de kayýtlý herhangi bir havayolu þirketi kanalýyla charter uçuþlarý düzenlenecek. Sözleþme uyarýnca söz konusu tur operatörleri Ercan Havaalaný üzerinden ülkeye 30 bin turist getirmeyi taahhüt ediyor. Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Ünal SOYER VE ÇAKICI'DAN ÞÖLENE DAVET Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleþik Güçler (CTP-BG) Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer ile Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, halký, 24 Nisan Annan Planý Referandumu'nun yýldönümü nedeniyle 25 Nisan Pazartesi akþamý ortaklaþa düzenledikleri þölene davet etti. Soyer ile Çakýcý, Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon'da yaptýklarý ortak basýn toplantýsýnda, Kýbrýs'ta çözüm isteyen herkesin Ýnönü Meydaný'nda buluþmasýný istedi. Ferdi Sabit Soyer, yaptýðý konuþmada, referandumun yýldönümü nedeniyle 25 Nisan Pazartesi akþamý Ýnönü Meydaný'nda yapýlacak þölenle ilgili hazýrlýklarýn devam ettiðini belirterek, "Halký, Kýbrýs'ta barýþýn ve çözüm dinamiðinin büyük ölçüde yansýyacaðý ve bu ýþýðý vereceðimiz eyleme katýlmaya çaðýrýyoruz" dedi. Nato'nun AB iliþkileri toplantýsýnda, pekçok Nato ve AB üyesi ülkenin Güney Kýbrýs'ýn çözüm olmadan AB'a girdiði gibi Nato'ya da girmesi yönünde yaklaþým sergilediklerini anlatan Soyer, buna Türkiye Dýþiþleri Bakaný'nýn veto hakkýný kullandýðýný belirtti. Üstel, Bakanlýkta düzenlenen imza töreninde yaptýðý konuþmada, "Turizm Yýlý"nýn baþladýðýný; yapýlan giriþimler ve uygulamaya konan projeler ve TC Lefkoþa Büyükelçiliðinin teþviklerde saðladýðý katkýlarla charter seferlerin baþlatýldýðýný kaydetti. Üstel, yaz mevsiminin yaklaþmasýyla ülkedeki turist miktarýnýn gözle görülür þekilde arttýðýnýn görüldüðünü ve Nisan 2012'ye kadar 30 bin turist hedefine ulaþmayý umduklarýný söyledi ve sözleþmenin hayýrlý olmasýný diledi. Konuþmanýn ardýndan Akmina Travel Club Direktörü Ýsmail Abidin, Northern Travel Direktörü Erhan Özerden ve Bakan Üstel sözleþmeye imza koydu. ÇAKICI TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý da, konuþmasýnda, eylemin nedeninin kendilerine sorulmakta olduðunu dile getirerek, "Biz çözüm istiyoruz. Çözüm istediðimiz için yola çýkýyoruz ve yürüyoruz. Bunun altýnda baþka birþey aramayý anlamak mümkün deðil" ifadelerini kullandý. Çözüm sürecinin týkandýðýný ve halkýn ümitsizliðe düþtüðünü savunan Çakýcý, içeride yaþanan kaosun düzeltilmeye çalýþýlabileceðini ancak bütün bu sorunlarýn çözülmesi yönündeki en büyük projenin çözüm ve AB projesi olduðunu söyledi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KENDÝLERÝ ÇALIP KENDÝLERÝ OYNAYACAK Sendikal Platform'un meclis ve elçilik önünde düzenlediði 7 Nisan mitinginin amacý neydi? Siyasi irademizi geri almak. Talimatla yönetilmeye ve dayatmalara hayýr demek. Kendi ülkemizi kendimiz yönetmek ve kendi geleceðimizi kendimiz tayin etmek istediðimizi haykýrmak. O mitingin amacýnýn ana baþlýklarý bunlar. CTP, TDP ve DP o mitinge katýlmadýlar. Katýlmayacaklarýný da herhangi bir gerekçe göstermeden açýklamýþlardý zaten. Hoþ ya, mazeret beyan etmek zorunda deðillerdi ve buna da gerek yoktu. Vatandaþ yorumunu yapmýþ, kararýný vermiþti. Demek ki CTP, TDP ve DP, Kýbrýslýtürk toplumunun siyasi iradesini geri almak istemiyorlardý. Demek ki bu partiler, talimatla yönetilmekten ve dayatmalardan þikâyetçi deðillerdi. Ve demek ki ülkemizi kendimizin yönetmesini ve kendi geleceðimizi kendimizin tayin etmemizi istemiyorlardý. 7 Nisan mitingine katýlmamanýn, baþka bir yoruma açýk hiçbir yaný yok. Nitekim halk, çok yerinde ve büyük bir tepki gösterdi kendilerine. Yuhaladý... Miting alanýndan, polis korumasý altýnda çýkabildiler ancak. Þimdi kendi adlarýna bir miting düzenliyorlar. CTP-TDP mitingi. Niçin? "Kýbrýs'ta barýþ engellenemez" diye haykýrmak için! 7 yýldýr Erdoðan ve tayfasý tarafýndan günde beþ vakit terennüm edilen "Biz evet dedik, Rumlar hayýr dedi" teranesini tekrarlamak için! Ve nihayet... Bütün bunlardan daha elim ve daha vahim olmak üzere... "UBP kalksýn, koltuða biz oturalým" demek için! Güya 24 Nisan iradesini sahiplenecek, bunun yýldönümünü kutlayacaklarmýþ. Adýný öyle koydular, 7 Nisan'da halktan yedikleri tokadýn acýsýný çýkarma mitinginin. Sanki 24 Nisan iradesi, Kýbrýslýtürk toplumuna aitmiþ gibi... Sanki Kýbrýslýtürkler ve KKTC vatandaþý yapýlmýþ Türkiyelitürkler, hiçbir etki ve dayatma altýnda kalmadan tamamen kendi özgür iradeleriyle, Türkiye'de generallerin bile evet diyeceði bir kýlýða sokulan Annan Planýna evet demiþler gibi... Kýbrýslýtürklerin 24 Nisan iradesi, bir yutturmacadan baþka birþey deðil. Çünkü bu irade tamamen Ankara'ya aittir ve kendi önünü açmak, Kýbrýs'ta çözümün ve Kýbrýslýtürklerin önünü kapamak için Ankara tarafýndan dayatýlmýþtýr. TC Baþbakaný R.T. Erdoðan, bunu defalarca ve böbürlene böbürlene itiraf etmiþ, "Kýbrýs Türk halkýna referandumda biz evet dedirttik" demiþtir. Ankara'nýn uþaklýðýna soyunanlar, Ankara'nýn "24 Nisan iradesinin" yýldönümünü kutlamaya çaðýrýyorlar herkesi!.. Kýbrýs'ta barýþ engellenemezmiþ. Engellendi bile... Annan Planý'ný 5 defa deðiþtirip, Türk tarafýnýn evet, Rum tarafýnýn ise hayýr diyeceðine yüzde yüz emin olduktan sonra referanduma götürmek ve hiç aksamadan, hedeflenen sonucu almak Kýbrýs'ta barýþýn ve çözümün, kimler tarafýndan nasýl engellendiðinin kesin kanýtýdýr. CTP ile TDP de sentebaþ deli gönlüm, Ýnönü Meydaný'nda toplanýp Ankara'nýn 24 Nisan iradesini, yani Türkiye'nin önünün açýlýp, Kýbrýslýtürk toplumunun önünün kapanmasýný, Kýbrýs Türkünün iradesi niyet ve yutturmacasýyla kutlasýnlar! Kimsenin katýlmadýðý bir düðünde kendileri çalýp, kendileri oynayarak!

5 23 Nisan 2011 Cumartesi 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Çakýcý açýkça istiyor ve "Biz yönetelim" teklifinde bulunuyor. Tamam, sandýktan çýksýn gelsin, baþýmýz üstüne.. Hoþ Sandýktan çýkanlarý da gördük ya Bir sürü demo-de! BUGÜNLERÝN YARINLARI DA VAR! Hisarcýklýoðlu "Kýbrýs'la ilgili bilgi" almak için gelmiþ. - Kýbrýsla ilgili bilgi almak isteyenin Lefkoþa'da iþi ne Ankara'ya uðrasa tek ve en yetkili aðýzlardan, Kýbrýs ile ilgili her þeyi öðrenebilirdi. TC Lefkoþa Büyükelçisi Akça; planýn, kalkýnma planý olmadýðýný açýklamýþ. - Tamam efendim, biz de onu diyoruz zaten. Bu plan kalkýnma planý deðil, bu plan batýrma, ya da kaçýrma planý Biz bunu diyoruz. CTP ile TDP, halký, 25 nisan akþamý Ýnönü meydanýnda yapýlacak mitinge davet ediyormuþ. - Eðer o gece maç, ya da televizyonda güzel bir dizi yoksa geliriz. Hele canlý müzik de varsa, sabaha kadar oynarýz. Þener Elcil öðretmenlerin fiþlendiðini söylemiþ. - Aman be hoca senin da dert ettiðin þeye bak Daha anamadýn mý yahu Fiþlerler fiþlerler sonra da gaynadýp suyunu içerler. Nedir olacaðý fiþlediysa.. Çakýçý ile görüþen Akça, TDP'nin UMUT programýný incelediðini ve kaynak içermediðini söylemiþ. - Anlaþýlan elçi dalga geçiyor Umut paketinde kaynak ne arasýn efendi! Kaynak olsa adý umut olmaz zaten... Bir yolcu otobüsüne en son ne zaman bindiðimi anýmsamýyorum. Çok düþündüm Hala düþünüyorum ama aklýma gelmiyor. Uzun yýllar önce olmalý. Geçen gün, bir grup gezisi nedeni ile otobüse bindim, Maðusa'dan Lapta'ya kadar gidip döndüm Bir tuhaf oldum Yadýrgadým Kendimi buralarýn yabancýsý gibi hissettim! Her gün, kendi arabam ile geçtiðim yollara, otobüs penceresinden bakýnca, hani nerdeyse tanýyamadým dersem inanýn! Biz bu pislik Bu rezillik Bu baþýbozukluk içinde mi yaþýyoruz yani! Aman allahým Bizi AB de kurtaramaz artýk! Ýlk fýrsatta, bir otobüse binin ve bir turist gözü ile pencereden bakýn lütfen. Dehþete düþeceksiniz. Kimbilir Belki siz çoktan farkýndasýnýz da, ben yeni uyanýyor olabilirim! Hoþ görün. Dün gençlere "kýrsal kesim" arsalarý daðýtýldý törenlerle. Hayýrlýsý olsun Tez zamanda yuvalarýný kurarlar inþallah. Bugün de 23 Nisan Binlerce çocuðumuz yürüyecek Ardýndan 19 Mayýs geliyor.. Yine binlerce gencimiz yürüyecek Onlara parlak nutuklar atacak, "geleceðimiz sizlersiniz" diyeceðiz yine. E lütfen söyleyin sayýn Baþbakaným: 5 yýl sonra, 10 yýl sonra, bugün çocuklarý, yarýnýn gençlerine nerde bulup da arsa vereceksiniz? Daðýt gitsin kolay.. Bugünlerin yarýnlarý da var. Yarýnlarda ne var? Yarýnlarda farklý bir þey yok ne yazýk Bugün ne varsa, yarýn da o var. Yine kazýklanmaya devam.. Yine enayi yerine konmaya devam.. Tuncer Baðýþkan'ýn baþýna gelenleri okudunuz dün. 2 yýl garantili bir ürünü Comaks firmasý deðiþmedi Türkiye'deki firma ile kendi olanaklarý ile halledebildi. Hani ticari ahlak? Hani dürüstlük? Hani tüketici haklarý? Koymadýlar ki bulalým! Sonunda Þaziye haklý çýkýyor ve ister istemez "Gel de Rum'a gitme" deme noktasýna geliyorsunuz. Adam toptancý Siz de bir esnafsýnýz, dükkanýnýz var. Ondan alýp satýyorsunuz, ekmek parasýný çýkarmaya çalýþýyorsunuz Sizin gibi birkaç maðaza daha var çevrede. Bir de bakýyorsunuz, hepinize mal veren o toptancý geliyor, sizin yakýnýnýzda maðaza açýyor, parakente satýþa baþlýyor Var mý yahu bunun din ile, insaf ile, ticaret ile, ahlak ile, insanlýk, adamlýk ile bir izahý. Yoktur. Tek izahý vardýr.. BÖYLE BÝR ANDI Para hýrsý gözünü bürümüþtür. "Ben yeyim da gerisini eþek öpsün." umursamazlýðýndadýr. Maalesef anlayýþ bu. Bugün 23 Nisan Bugün çocuk bayramý "Bu yazý, günün anlamýna uymadý" diye düþünüyorsanýz yanýlýyorsunuz. Ben bu yazý ile, bu çocuklarý kendiniz gibi yetiþtirmeyin demek istiyorum açýkçasý! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Ve futbol için de kavgalara baþladýk Stadlar da gösteriyor ki, hiçbir konuda Rumlara gülecek yüzümüz kalmadý...

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu KARA BULUTLAR VE TOZ ZERRECÝKLERÝ (Ýstanbul)- Afrika üzerinden gelen toz zerrecikleri görüþ mesafesini azaltmýþ, nefes almayý zorlaþtýrmýþtýr. Yaþlý ve akciðer hastalarýnýn dýþarýya çýkmamalarý, saðlýkçýlar tarafýndan önemle duyurulmuþtur. Meteoroloji yetkilileri birkaç gün sürecek bu toz bulutunun yaðmurla etkisini yitireceðini merak edilecek bir durumun olmadýðýný açýkladý. Nedense Kýbrýs üzerinde dolaþan bu kara bulutlara, son yýllarda daha sýk rastlar olduðumuzu hissettiriyor, hava durumcularý. Ve vatandaþlara, "aman ha" diye uyarýlarda bulunuyorlar. Oysa ki Kýbrýs'ýn üzerindeki kara bulutlar 1960'lý yýllardan beridir hep var. Ama halk bunun farkýnda deðil. Kaldý ki halka uyarýda bulunan da yok. -Durumlar? -Meclis karýþtý, burada olay var Öyleydi dünün özeti. Meclisin karýþtýðýný yazýyordu ajanslar ve çoðu kiþiler gözlerini açarak hayret ediyorlardý bu duruma. Neymiþ, bize yakýþmýyormuþ bu davranýþlar. Kýbrýs Cumhuriyeti baðýmsýz ve tek parça olmasý gerekirken ikiye bölmüþler. Kuzeyde kalan kýsmýna Türkiye dýþýnda hiçbir ülkenin tanýmadýðý ve korsan diye nitelendirdiði bir yapý kondurmuþlar. O yapýda yaþayanlarý bu durumun yasallaþýp herkesin takdirini kazanacaðýna inandýrmýþlar. Kendilerinin deðil, ülkede gayri yasallarýn seçtiklerinin toplandýklarý yere meclis... O meclis denilen yerdekilere de milletvekili demiþler. Sonra da o meclisteki milletvekillerinin birbirleri ile "ülke" adýna yaptýklarý kavgalara hayretle bakarlar. Buna sadece "cýk cýk" denir. Kuzeyde yollardan sorumlu daire açýkladý: Kavþak düzenleme çalýþmalarý nedeniyle trafiðe kapatýlan Maðusa- Karpaz anayolu ile Ýskele-Ercan kavþaðý 19.30'dan itibaren "dönel kavþak" sisteminde trafiðe açýlacak. Dönel kavþak ne? Var mý Kýbrýs'ýn herhangi bir yerinde dönel kavþak? Yok Peki ne var? Roundabout var Akþam bir yerde, Beyarmudu'nda geçen bir olaydan bahsediliyordu. Beyarmudu var mý? O da yok. Ne var? Pergama var 1972 yýlý olmalý Amcamýn oðlu Ýstanbul'da okuyordu ve o yýl Baf'a tatile gelmiþti. -Okul kazanýp otobüsle Mersin'den Ýstanbul'a gidersem Ýstanbul'a girdiðimi nasýl anlaycam? diye sormuþtum ona. Aldýðým cevap, "Çok basit, her tarafta cami varsa Ýstanbul'dasýn." Þimdi adres soranlara bakarým, bir de aldýklarý cevaplara "( )camiyi dön karþýna ( )cami gelecek onu düz geç saðdaki ( ) caminin hemen bitiþiðindeki mescidin yaný " Ne yazýk ki durum böyleyken Meclis karýþtý, Hristofyas askeri tedbirler almaya baþladý, Eroðlu da, "Biz savaþ için deðil barýþ için çalýþýyoruz" dedi. Afrika üzerinden gelen toz zerrecikleri haberlerini sýklýkla duyar olduk. Mecliste tartýþmalar bizleri þaþýrttý Oysa ki ne 2. meclis olmalý, ne de bize ait olanlarýn deðiþtirilmesine izin vermeliyiz. Kara bulutlardan ancak o zaman kurtulabiliriz... LOKMACI'DA ÝKÝ TOPLUMLU EYLEM n 26 NÝSAN'DA LOKMACI BÖLGESÝNDE SAAT 21.00'DE BAÞLAYACAK EYLEMDE AKKUYU NÜKLEER SANTRAL ÝNÞASI PLANI DA PROTESTO EDÝLECEK... Çernobil faciasýnýn 25. yýldönümü olan 26 Nisan Avrupa Anti Nükleer Eylem Günü'nde bazý Kýbrýslý Türkler ve Rumlar, Lokmacý bölgesinde ortak eylem düzenleyerek mumlarýyla insan zinciri oluþturup Çernobil maðdurlarýný anacak. Eylemde, Türkiye'de yapýlmasý gündemde olan Akkuyu nükleer santralýnýn da protesto edileceði belirtildi. AKEL, Yeni Kýbrýs Partisi (YKP), Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP), Kýbrýs Yeþiller Partisi, EDON, KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, DAÜ - BÝR - SEN, BES, ÇAÐ - SEN ileýngiltere Kýbrýs Türk Demokrasi Derneði'nin TÝCARET ODASI: SENDÝKALARI DIÞLAMADIK Kýbrýs Türk Ticaret Odasý, düzenledikleri çalýþma yemeðinde bazý sendikalarýn dýþlandýðýna iliþkin haberlerin asýlsýz olduðunu, çalýþma yaþamýyla ilgili olan bütün örgütlere davet yapýldýðýný belirtti. Kýbrýs Türk Ticaret Odasý'ndan konuyla ilgili olarak yapýlan açýklamada, "Türkiye-AB Karma Ýstiþare Komite'nin Türkiye kanadýný oluþturan seçkin heyetin, KKTC temaslarý sýrasýnda, Kýbrýs Türk sivil toplum örgütleriyle bir araya gelmesi öngörülmüþ ve özellikle çalýþma yaþamýyla ilgili olabileceði düþünülen bütün örgütlerimize davet yapýlmýþtýr" denildi. Açýklamada, bütün davetler gibi, bu davetlerin de Kýbrýs Türk Ticaret Odasý yöneticileri tarafýndan bizzat takip edildiði kaydedildi. Kýbrýs Türk Ticaret Odasý'nýn, Kýbrýs Türk halkýnýn karþý karþýya bulunduðu ekonomik ve sosyal sorunlarýn aþýlabilmesi için ENGELLÝ ÇOCUKLARA YÖNELÝK ETKÝNLÝK Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý vesilesiyle engelli çocuklara yönelik etkinlik düzenledi. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, dün, Sivil Savunma Sosyal Tesisler Gazinosu'nun bahçesinde "Engelli çocuklarýn da 23 Nisan'ý kutlamaya hakký olmalý" anlayýþýyla gerçekleþtirilen eðlenceye; Lefkoþa Özel Eðitim ve Ýþ Merkezi, R.R. Denktaþ Görme Engelliler Özel Eðitim Okulu, Gazimaðusa Özel Eðitim Merkezi, Lefkoþa Özel Eðitim Merkezi, Özev, Girne Özel Eðitim Merkezi, Yeþilyurt Özel Eðitim Merkezi ve Ziyamet Özel Eðitim Okulu'ndan toplam 182 çocuk katýldý. Onay Fadýl Demirciler Eðitim ve Bilim Vakfý'nýn mali katkýlarýyla Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Matematik Bölümü tarafýndan düzenlenen "17. Liselerarasý Matematik Yarýþmasý" yapýldý. Yarýþmanýn bireysel kategorisinde Lefkoþa TMK'dan Hüseyin Gültekin birinci; 20 Temmuz Fen Lisesi'nden Veli Kýrbaç ikinci; Gazimaðusa TMK'dan Nizam Nizamoðlu ile Güzelyurt TMK'dan Ferhunde Yarsel de üçüncü oldular. Bu yýl özel ödülleri almaya hak kazanan öðrenciler ise þöyle açýklandý: "Emine TECEN (Güzelyurt TMK) ve Ilgaz GENÇ (Lefkoþa TMK) "17. Yýl Özel Ödülü"; Osman Çetintaþ (GMTMK), Erdoðan Deniz düzenleyeceði ortak eylemle ilgili açýklamaya göre, eylem 26 Nisan Salý akþamý saat 21.00'de Güney Lefkoþa'daki Ledra Sokaðý'nda (Uzun Yol) yer alacak. Bütün "Kýbrýslýlarýn" mumlarýyla toplanýp insan zinciri oluþturmaya davet edildiði eylemle ilgili "Unutma, nükleer güç tehlikelidir. Nükleerin tehlikesini dün Çernobil'de, bugün Fukushima'da yaþadýk, Girne'nin kýyýsýndan 90 km uzakta olan Akkuyu'da böyle bir senaryonun tekrarlanmamasý için hiç bir gerekçe yok! Gelin, sesimizi çocuklarýmýzýn geleceði için yükseltelim!" çaðrýsý yapýldý. toplumsal diyalogun büyük bir önem taþýdýðýna inanmakta olduðu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu baþkanlýðýndaki heyetin KKTC ziyaretinin de bu amaçla deðerlendirmeye çalýþýldýðý ifade edilen açýklamada, þöyle denildi: "Ekonomik ve sosyal sorunlarýn aþýlmasýnda toplumsal diyalogun önemli olduðuna inananlar için yitirilmiþ herhangi bir fýrsat yoktur. Kýbrýs Türk Ticaret Odasý, toplumsal diyalogun devamý, ayrýca Türkiye sivil toplum örgütleri ile iliþkilerin en verimli þekilde devam ettirilmesi için üstüne düþeni yapacaktýr. 20 Nisan Çarþamba günü gerçekleþen çalýþma yemeðine katýlmayan veya katýlamayan bütün sivil toplum kuruluþlarýmýzý, önümüzdeki dönemdeki çalýþmalarda aramýzda görmek bizleri mutlu edecek ve çalýþmalarýmýza güç katacaktýr." MATEMATÝK YARIÞMASI YAPILDI (Lefkoþa TMK) ve Mine Oðuzcan (Lefkoþa TMK) "Onay Fadýl Demirciler Özel Ödülü"; Bahri Eker (BEAL), Ýldem Garanti (Lefkoþa TMK) ve Seval Tayançlý (Güzelyurt TMK) "Doç. Dr. Murat Kirezci Özel Ödülü"; Sevilay Arifoðlu (Lefkoþa TMK) "Doç. Dr. Peter KAS Özel Ödülü"; Behiç Çaðlar (Güzelyurt TMK) "Doç. Dr. Daoud S. Daoud Özel Ödülü" aldý." Yarýþmada þu isimler de "baþarý belgesi" almaya hak kazandý: "Yunus Emre BÝLÝR (19 Mayýs TMK); Nezif TAMSON (Güzelyurt TMK); Simge ALTUNTAÞ (Lefkoþa TMK); Gülay AZÝMLÝ (Güzelyurt TMK); Hasan BEREKET (Gazimaðusa TMK)" GÜNLÜK BOZKURTLARLA ÝMAMLARIN MEYDAN KAVGASI Tayyip Erdoðan, üniversite sýnavýndaki þifre skandalýný protesto etmek için eylem yapan liseli öðrencilere "Taksim'de 2 bin kiþiyi yürütmek kolay. Ýstesek karþýlarýna 5-10 bin genci çýkartýrýz" diyerek tehdit savurur. Ardýndan MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli Erdoðan'a çaðrý yapar: "Sen on bin milisinle Taksim'e gel, ben de bin Bozkurtumla oraya geleyim.kasýmpaþa'ya kadar ardýna bakmadan kaçacaksýn." Tayyip bey altta kalýr mý, Bahçeli'ye yapýþtýrýr cevabý: "Taksim'den 1000 bozkurtla Kasýmpaþa'ya kadar kovalayacakmýþ beni. Allah Allah... Sen bozkurtlarla mý dolaþýyorsun? Ben eþref-i mahluk olan insanla dolaþýyorum." Türkiye'yi ileriye taþýyacaðýný söyleyen ve doðrusu pek çok solcuyu entelektüeli de tuhaf bir biçimde inandýran, hatta Kýbrýslýtürk ilericilerin gönüllerinde taht kuran Tayyip beyin kullandýðý dil ile Bahçeli'nin küflenmiþ dili arasýnda hiçbir fark yok gördüðünüz gibi. Ýmamlarla Bozkurtlarýn meydan kavgasýdýr bu Ýyi izleyin KOLTUK Baþbakanlýk giriþine turuncu kurdeleli bir koltuk býrakan sendikacýlar, "Alsýnlar da hayrýný görsünler" dediler. Hayrýný kim görmüþ ki þimdiye kadar da onlar da görecek? 23 NÝSAN Bugün 23 Nisan... Neþe doluyor insan... Keyfinize bakýn... Gün çocuklarýn... Mangal ve raký sizin! MAÞALLAH Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! BELGELER Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun "Herþeyi ihale yoluyla yaptýk" diyor, ama belgeler doðrulamýyor onu... Hadi diyelim ki kargalar yalan söyler, belgeler de mi yalan söyler? ONA GÖRE Halkýn Adalet Konseyi Kýbrýs'ýn kuzeyindeki tüm Türkiyelileri temsil ediyormuþ... HAK yetkilisi öyle diyor ekranda... Ona göre ha... Ýsterlerse koltucuklarýnýzý da elinizden alýrlar Ankara'dan gelirse posta! Týrnak... "Kýbrýslýtürkler için durum çok vahimdir. Ne grevler ne mitingler, ne hükümetler kendi halkýný rahatlatacak, huzura kavuþturacak uygulama yapamýyor. Yani bizim siyasi partilerimiz, bir yerde siyaset yapmaktan engelleniyor. Burasý kimsenin umurunda deðil." Fatma AZGIN (Yenidüzen) "Bizim þu KKTC'de ise caný çýkarýlmadýk, rahmeti okunmadýk tek bir devlet sektörü kalmadýðý gerçeðine nazire, bakýyorsunuz ki iþte bu devlette tepenin politikacýlarý Bakan olmak için kavga ediyor, hükümeti yýkacak tehditler sallýyorlar " Eþref ÇETÝNEL (Halkýn Sesi) "Her gün artan adi suçlar toplum için büyük tehlike. Ýþ öyle bir noktaya geldi ki, iþin birinci derece içinde olan hukuk insanlarý bile artýk isyan noktasýnda. Adaletin etkin olmadýðý, çaresiz kaldýðý yerde hukuk dýþýlýk ve kuralsýzlýk hüküm sürer." Erçin ÞAHMARAN (Star) "Halka yalan söyleniyor. UBP halkýn ulusal duygularýný gýdýklýyor. CTP çözüm yalanýný sonuna kadar istismar ediyor. Herþey statüko için yapýlýyor. Her gelen gideni aratýyor. Ve baþta kalabilmek için kamu, habire, þiþiriliyor. Halk ve adalet duygusu kaybolmuþ vaziyette." Erdoðan NAÝM (Vatan) Günün Kahramaný SENDÝKAL PLATFORM Son büyük mitinglere damgasýný vuran Sendikal Platform, dün Baþbakanlýk önünde bir koltuk eylemi yaptý. Siyah poþete sarýlmýþ turuncu kurdeleli bir koltuðu Baþbakanlýk önüne getiren eylemciler daha sonra "Dertleri koltuksa iþte koltuk, alsýnlar hayrýný görsünler" diyerek koltuðu orada býrakarak ayrýldýlar. Bir de basýn açýklamasý yaptýlar ayrýca. Ülkede 15 bin iþsiz ve 40 bin de kayýtdýþý çalýþan bulunduðunu vurgulayan sendikacýlar, kaçaklarýn sýnýrdýþý edilmesinin durdurulmasýný da eleþtirdiler. Sendikal Platform mitinglerden sonra mücadelenin durmadýðýný ve halkýmýzý ezen tedbirlere karþý eylemlerin devam edeceðini de vurgulamýþ oldu dünkü eylemiyle...

7 23 Nisan 2011 Cumartesi 7 FESLÝKAN Niyazi Ökten GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ VATANDAÞLIK KAOSU KKTC hükümetlerinin bir uygulamasý vardý geçmiþ yýllarda mý diyelim, aylarda mý, haftalarda mý, günlerde mi, bilmem. Gerçi pek gündeme oturmaz, gündemi meþgul etmezdi, etmez ama, suçlu ve kaçaklar güya sýnýr dýþý edilirdi. Ýþte bu uygulama Ankara'nýn talimatýyla durduruldu. Tepkiler gýrla doðal olarak. Sanki tek sýkýntýmýz, birkaç kaçak ve suçlunun sýnýrdýþý edilmesidir. Sýkýntýnýn kaynaðý, Türkiye'nin 1974 yýlýndan sonra 1960 Antlaþmalarý'nýn garantörlük maddelerini istismar etmesinde yatar. Uluslararasý hukuk dýþýna hem kendisini hem Kýbrýs Türklerini itmesinde yatar esas sorun. Ve Kýbrýs halký açýsýndan sýkýntýnýn kaynaðý; Ankara'nýn uluslararasý hukuk ve Cenevre Konvansiyonu'na aykýrý olarak adaya nüfus taþýmasýnda ve iþgalci konumuna düþmesinde yatar. Son günlerde adaya taþýnan nüfusa vatandaþlýk verilmesi veya verilmemesi, nüfus patlamasý gibi tartýþmalar oturdu gündeme. Yeni mesele deðildir. Yeni olan; taþýnan nüfusun olumsuz sonuçlarýný beraberinde getireceðini yýllar önce söyleyen marjinal çevrelere hain, Rumcu, ýrkçý yakýþtýrmasý yapan kesimlerin de tartýþmaya katýlmasýdýr. Elbette nüfus taþýnmasý sonuçlarýný da beraber taþýyacaktý. Kültürel... Sosyal... Ekonomik yönlerden. Ve vatandaþlýk. KKTC'nin Muhaceret Dairesi'nde 42 bin vatandaþlýk müracaatýný içeren dosya yýðýldý. Ayrýca, vatandaþlýk hakký kazananlarýn ise 220 bin cývarýnda olduðu söylenmekte. 'Verilmöelidir' derler. Derler ki, 'verilmemesi ýrkçýlýktýr, Türkiyeli- Kýbrýslý ayýrýmýný körüklemektir.' ' Madem tüm kurumlarýyla ister tanýnsýn, ister tanýnmasýn bir devlet var' derler, 'kendi yasalarýna uymalýdýr ve hak kazananlara vatandaþlýðýný vermelidir.' 'Neden olmaz...' derler, 'herþeyimizi AB normlarýna göre uygulamaya çalýþýyoruz da vatandaþlýða gelince neden yok?!' Söylesinler, dilin kemiði yok ki... Ancak bu teorilerin içi boþ! Ancak bilsinler, vatandaþlýk konusu öyle hafife alýnacak, üzerinde demagoji yapýlacak mesele deðildir. Çünkü yerli halkýn iradesi söz konusudur. Taþýnan nüfusun vatandaþlýk haklarýndan söz edenler Kýbrýs Türklerinin çalýnan iradesini, bozulan demokratif yapýyý aðýzlarýna almaz maalesef. Nasýl insandýr bunlar, nasýl bir mentalite taþýrlar? Bilmezler mi ki örneðin Ürdün nüfusunu üçte ikisi Filistin kökenlidir ve vatandaþlýk haklarý yoktur. Ya Kuveyt? Evliliklerde bile vatandaþlýk zor verilir orda, bilmezler ama! Hele sorma gir hanýna dönüþen kuzey Kýbrýs' ta artan kriminal olaylardan, tecavüzlerden bahset bakalým yandýn, hazýrdýr yanýt. 'Kýbrýslý Türkler de tecavüz eder!' Tanýnmayan devletin geçersiz vatandaþlýðý üzerinde durmak abes belki. Fakat tartýþmak zorunda býrakýldýk. Neden mi? Çünkü, adaya taþýnan nüfusa Annan Planý referandumunda oy hakký tanýnmasý ve Hristofyas'ýn 50 bin kadarýný kabul edeceðini açýklamasý, KKTC vatandaþlýðý elde netmenin önemini artýrdý. Tartýþacaðýz tabii. Hem de Kýbrýs Türklerinin çalýnan iradesini aðzýmýza almadan! Çocuk burda doðmuþ, burda büyümüþ, bildiði ülke sadece burasý, insan haklarýna sýðar mý, yakýþýr mý Kýbrýs Türklerine onu geri göndermek? Ama be efendiler, Kýbrýs Türkleri mi sorumlu yaratýlan trajediden? ÝTEM yasasý çýkardýlar, engel koydular çözüm ve barýþýn önüne. Bileþik Faiz yasasýný geçirdiler, finans kurumlarýnýn insafýna terkettiler toplumu. KDV yasasý ile de Devletin toplumu sömürmesinin önünü açtýlar. Ve sayýn okuyucular, bilirmisiniz ki Kýbrýslý Türklerin iradesini taþýnan nüfusa teslim eden Muhaceret Yasasý'ný da UBP'nin desteði ile CTP geçirmiþti. DP'yle koalisyon kurduðu günlerde. GELÝR VE VERGÝ DAÝRESÝ'NE YENÝ BÝNA Gelir ve Vergi Dairesi'nin yeni yapýlacak binasý için Maliye Bakanlýðý ve Karalým Co. LTD. arasýnda ihale anlaþmasý imzalandý. Ýmza töreninde Maliye Bakaný Ersin Tatar'ýn yaný sýra Karalým Co. LTD. Direktörü Mehmet Salih Karalým ve TC Yardým Heyeti Koordinatörü Ertan Tosun, Maliye Bakanlýðý, Merkezi Ýhale Komisyonu, Ýnþaat ve Planlama Dairesi yetkilileri ile diðer ilgililer de hazýr bulundu. Maliye Bakaný Ersin Tatar imza töreninde yaptýðý konuþmada, devlet gelirleri için önemli olan Vergi Dairesi'nin bugünkü yapýsýyla ne çalýþanlarýna ne de halka çaðdaþ bir ortam sunmadýðýna iþaret ederek, yeni binanýn hem dýþ görünüþü hem de teknolojik altyapýsýyla vergi mükelleflerinin takibinde ve ekonominin kayýt ÇOCUK YUVASINDA ÇOCUKLAR ÝÇÝN ETKÝNLÝK Genç Giriþimciler ve Liderler Derneði JCI Kuzey Kýbrýs, Sosyal Hizmetler Dairesi'ne baðlý Çocuk Yuvasý'nda bulunan çeþitli yaþlardaki çocuklar için bugün bir etkinlik gerçekleþtirecek. JCI Kuzey Kýbrýs 2011 Baþkaný Nilay Tuncalp yaptýðý yazlý açýklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý çerçevesinde saat 12.00'de yer alacak etkinlikte çocuklara çeþitli hediyeler daðýtýlacaðýný, bunun yanýnda yemek ve pasta sunumu yapýlacaðýný kaydetti. GELÝRÝ BAÐIÞLADILAR Ulusal Birlik Partisi (UBP) Kadýn Kollarý, düzenlediði bir etkinlikten elde ettiði geliri Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'ne verdi. Baþbakan Ýrsen Küçük'ün eþi Gülin Küçük, 500 TL'lik baðýþ çekini Dernek Baþkaný Raziye Kocaismail'e takdim ederken, UBP Kadýn Kollarý'nýn derneðin baþarýlý çalýþmalarýný izlediðini ve yakýn takipçisi olduklarýný belirterek, "Her zaman yanýnýzda olduk ve olmaya devam edeceðiz. Sizleri baþarýlý çalýþmalarýnýzdan altýna alýnmasýnda önemli rol oynayacaðýný kaydetti. Tatar binanýn UBP iktidarý döneminde tamamlanmasýnýn hükümet için "önemli bir baþarý" olacaðýný da ifade ederek, "doðru iþlerin doðru zamanda yapýlmasýna örnek olacak" projenin süratle tamamlanmasý için gerek Karalým LTD. gerek TC yardým heyetinin ellerinden gelen çabayý göstereceði yönünde inancýný belirtti. Toplamda 7000m2 kapalý alana sahip olacak ve 18 ayda tamamlanmasý planlanan bina 5 milyon 887 bin TL'ye ihale edildi. Binanýn ihaledeki bitiþ süresi ise 10 Ocak 2013 olarak belirtildi. Tatar imza töreninin ardýndan sürenin daha da kýsaltýlmasý ve binanýn 15 Kasým 2012 tarihine yetiþtirilmesi için taraflardan söz aldý. Tuncalp, "ayýcýk adamýn müzik eþliðinde dans da edeceði etkinlikle amacýn; çocuklara maddi ve manevi katkýda bulunmak olduðunu vurguladý. Etkinlikte, çocuklarýn çizmiþ olduklarý resimlerin de sergileneceðini ifade eden Tuncalp, etkinliðin Saray Otel'in sað tarafýnda, Posta Dairesi bölgesinde, taksiciler yanýnda bulunan "City Coffes"de yer alacaðýný, yaðmur yaðmasý halinde ise Çaðlayan bölgesinde bulunan Çocuk Yuvasý'nda yapýlacaðýný duyurdu. dolayý kutluyoruz" dedi. UBP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Süreyya Gürses baþkanlýðýndaki UBP Lefkoþa Ýlçesi Kadýn Kollarý Yönetim Kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu törende, bir etkinlikten bir vatandaþa çýkan 500 TL'lik çek de yine Gülin Küçük tarafýndan Dernek Baþkaný Raziye Kocaismail'e verildi. Törende UBP Gençlik Kollarý Baþkaný Sami Osmanlý ve bazý yönetim kurulu üyeleri de hazýr bulundu. ALO AFRÝKA HATTI HER AY MAKBUZSUZ ONAR TL ALINIYOR... Ýsmini vermek istemeyen ve Lefkoþa Polis Müdürlüðü'nde görev yaptýðýný söyleyen bir vatandaþýmýzýn þikayeti de þöyle: "Ben bir polis görevlisiyim. Takdir edersiniz ki ismimi vermem sonumu kendimin hazýrlamasý anlamýný taþýr. Ýdam mahkumunun ipi kendi eliyle çekmesi gibi... Lefkoþa Polis Müdürlüðü'nde hizmet vermekteyim. Pervin Haným þu anda Lefkoþa Polis Müdürü'dür. Þikayetim de Pervin Haným'ýn göreve geldikten sonra yaptýðý uygulamalarla alakalýdýr. Daha önce de baþka bir arkadaþým bu konuyu gazetenizin bilgisine getirmiþti. Bir kez daha getirmek istedim. Bu konuyu yakýn zaman dilimi içerisinde emekli olan polis arkadaþlarýmýz da bilmekte ama tüm ýsrarlarýmýza raðmen dile getirmemektedirler. Sorun þu: Lefkoþa Polis Müdürlüðü'nde 600'e yaklaþan bir personel görev yapmaktadýr. Her ay müdürlüðe kiþi baþý 10 TL verilmektedir. Baðýþ adý altýnda yapýlmaktadýr bunlar. El altýndan sordurduk, bu para her ay toplanýyor ve nereye gidiyor diye... Toplanan para ayda 6000 TL etmektedir. Evlenen polislere çiçek, buket ve üstdüzey misafirlere yemek ýsmarlama amacýyla toplanmaktaymýþ bu para... Bazý arkadaþlarýmýz 10 TL olmasýna raðmen vermekte zorlanýyorlar. Ekonomik durum ortada zaten. Ancak Müdürümüz hemen vermeyen þahsýn amiri veya çavuþu vasýtasýyla bu 10 TL'yi talep ediyor. Herkes de mecburen veriyor. Bu toplanan paranýn karþýlýðýnda makbuz falan verildiði de yoktur. Bu paranýn diðer müdürlüklerde toplanmadýðýný öðrendik. Bizim merakýmýz bunca zamandýr toplanan paranýn nerelere gittiðini öðrenmektir. Ne gitti, ne kaldý? Makbuzsuz para toplanmasý suçtur. Bunu polis yaparsa suçtan muaf mý sayýlýr? Müdürümüz kendi inisiyatifi ile mi bu parayý topluyor, yoksa Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'nýn da bilgisi dahilinde midir yapýlanlar? Gazetenizin þikayet köþesinde yer verirseniz yapýlan uygulamalardan rahatsýz olan biz polisleri memnun edeceksiniz..." OKUYAN CEVAPLASIN... Kalkanlý'dan arayan Kemal Saramalý internetinin kesilmesinden þikayetçi oldu. Bize telefoniyen yaptýðý þikayet þöyle: "Ben Kalkanlý'dan Kemal Saramalý... Þikayetim Telefon Dairesi ile ilgili. Bir aydýr internetim kesiktir. Ýnternetimin bilerek kesildiðini öðrendim. Sadece benim deðil tabii, dahalarýnýn da... Extend firmasýný aradým. 'Bu mesele için bize gelirseniz iþinizi yaparýz' dediler. Sizce bunun arkasýnda yatan birþeyler var mý?" BÝZÝM DUVAR DUT YEMÝÞ BÜLBÜLÜN ÞARKISINDAN HAYIR GELMEZ Bizim Mandra Mandradaki TC elçiliðinin suçlularýn ve kaçaklarýn sýnýrdýþý edilmesini yasaklamasý, Halil Ý. Akça'nýn Kýbrýslýtürkleri cezalandýrmak için kollarý sývadýðýnýn ve ilk adýmlarý atmaya baþladýðýnýn bir göstergesi olarak yorumlanýr. Toplumun hemen hemen tüm kesimlerinin büyük tepki gösterdiði karara, kukla UBP hükümetinin hiç itiraz etmemesi ve baþüstüne efendim diye önünü iliklemesi ise, mandra halkýný bundan sonra çok daha çirkin hakaret ve aþaðýlamalarýn beklediðini ortaya koyar.

8 8 23 Nisan 2011 Cumartesi Kalem Yalçýn Okut "ÇOCUK BALOSU" ÝKRAMLARI ÝÇÝN SPONSOR- Kýbrýs Türk Kadýnlar Birliði Merkez Þubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle Arabahmet Ýlkokulu'na "Çocuk Balosu" ikramlarý için sponsor oldu. Birlikten verilen bilgiye göre, Baþkan Gülten Feridun, Eren Çakýn, Nazire Maneoðlu ve Ayþe Eyüp, yönetim kurulunu temsilen okulu ziyaret ederek, çocuklarýn bayramýný da kutladý. HIRSIZLIK Yeniboðaziçi'nde, Mahmut Hersh'in evine önceki gün öðle saatlerinde tespit edilemeyen bir yerden giren hýrsýzlar, bir fotoðraf makinesi, muhtelif ziynet eþyalarý, 4'ü altýn 6 kol saati, 3 bin TL, 50 Dolar, 20 Sterlin, 2 milyon Dinar nakit para, 6 pasaport, 1 kimlik kartý, bir çelik kasa ve çeþitli banka hesaplarýna ait 4 çek defterini çalarak kaçtý. Polisin olayla ilgili baþlattýðý soruþturma sürüyor. YAÐMUR BEKLENÝYOR Ülke genelinde önümüzdeki günlerde yer yer saðanak yaðmur bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, 23 Nisan-29 Nisan tarihleri arasýnda, ilk günlerinde üst atmosferdeki soðuk ve nemli, diðer günlerde ise genellikle ýlýk hava kütlesi etkili olacak. Hava, bugün ve Pazar günü parçalý ve çok bulutlu, yer yer saðanak yaðmurlu olacak. GÝRNE VE GÜZELYURT'TAKÝ TÖRENLER ERTELENDÝ Güzelyurt ve Girne'de kötü hava koþullarý nedeniyle bugünkü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý törenleri gelecek cumartesine ertelendi. Girne Kaymakamý Gürkan Kara ve Güzelyurt Kaymakamý Menteþ Gündüz TAK'a yaptýklarý açýklamada, yaðýþlý hava nedeniyle Girne ve Güzelyurt'ta stadyumlardaki merkezi törenlerin gelecek cumartesi ayný saatlerde yapýlacaðýný belirttiler. Gündüz, Lefke'deki törenlerin ise bugün yapýlacaðýný kaydetti. EL-SEN: KIB-TEK'E NE OLURSA OLSUN SAHÝP ÇIKACAÐIZ Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý (EL-SEN), Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu'na (KIB-TEK) her ne pahasýna olursa olsun sahip çýkma konusunda verdikleri sözü tutmakta kesin kararlý olduklarýný belirtti. El-Sen Baþkaný Tuluy Kalyoncu yazýlý açýklamasýnda, ciddi ve bilimsel çalýþmalarý ýþýðýnda, aylardýr KIB-TEK'te "oynanmak istenen oyunlar" konusunda yetkilileri ve kamuoyunu uyarmaya devam ettiklerini belirterek ilgili Bakan ve hükümeti seçilirken halka verdikleri sözü hatýrlamaya çaðýrdý. KKTC Anayasasý'nýn hükümetlere kamu kuruluþlarýný özelleþtirme ile ilgili herhangi bir yetki vermediðini savunan Kalyoncu, "Türkiye Cumhuriyeti deneyimi dikkate alýndýðýnda özelleþtirme ile ilgili yasa çýkarýlsa bile Anayasa'nýn bu haliyle böyle bir yasa, Anayasa'ya aykýrýdýr. Dolayýsýyla ne hükümetin, ne bakanlýðýn, ne de KIB-TEK Yönetim Kurulu'nun kurumu parçalamak ve özel kiþi ve/veya kurumlara her ne isim altýnda olursa olsun vermesine veya devretmesine yetkisi yoktur" dedi. El-Sen Baþkaný Tuluy Kalyoncu yazýlý açýklamasýnda, "Akýllý Sayaç" uygulamasýnýn bir önceki hükümet döneminde baþlatýldýðý ve sendika tarafýndan dün de bugün de desteklenmekte olduðunu belirterek KIB- TEK'in yararýna bir giriþim olarak deðerlendirildiðini de pek çok kez kamuoyuna açýkladýklarýný anýmsattý. Kalyoncu, Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun'un "her þeyi ihale yolu ile yaptýklarý" yönündeki söylemlerini de eleþtirerek Uzaktan Sayaç Okuma Projesi konusunda ortada gerçekleþtirilmiþ bir ihale olmadýðý iddiasýnda bulundu. Kýb-Tek ve Turkcell arasýnda imzalanan "Niyet ve Çerçeve Belgesi"nde söz konusu iþin ihalesiz olarak verileceðinin de açýk olarak görüldüðünü belirten Kalyoncu, söz konusu "Niyet ve Çerçeve Belgesi"nin fotokopisini de basýna daðýttý. Tuluy Kalyoncu, EL-SEN'in, ihale konusunu Sayýþtaylýða aktardýðýný ve süratle incelenmesini talep ettiðini kaydetti. ÝTALYA ZÝYARETÝ KONUSU SAYIÞTAYLIKTA Kalyoncu, Bakan Atun'un, Ýtalya'ya KKTC devletinin olanaklarýyla gidildiðini söylediði, ancak söz konusu Ýtalya ziyaretinde ulaþým ve konaklama giderlerinin, daveti yapan Ericsson Telekomünikasyon A.Þ. tarafýndan karþýlandýðýna iliþkin KIB-TEK Yönetim Kurulu kararý bulunduðunu da ileri sürdü ve bu konuyu Sayýþtay Baþkanlýðý'na aktardýklarýný kaydetti. Kalyoncu, Atun'u, geçmiþ hükümet döneminde yapýlan ihalelerle þimdi yapýlan ihaleleri karþýlaþtýrarak kendisini haklý çýkarmaya çalýþmakla suçladýðý açýklamasýnda, "EL-SEN hangi dönemde olursa olsun her türlü usulsüzlük ve yasa dýþýlýða karþýdýr" dedi. KANSER HASTALARINA YARDIM- Kanser Hastalarýna Yardým Derneði yararýna Salamis Otel'de yemek düzenlendi. Derneðin Maðusa bölge sorumlusu Zarifþen Menteþoðlu ve Maðusa bölgesi yönetim üyeleri tarafýndan düzenlenen yemekte yapýlan konuþmalarda, Kýbrýs'ýn kanser vakasý en çok görülen ilk beþ ülke arasýnda yer aldýðýna dikkat çekildi ve daha çok önlem istendi. Derneðin Maðusa bölge sorumlusu Menteþoðlu yemekte, "Kýbrýs Yemekleri ve Tatlýlarý" isimli kitabýyla derneðe gelir saðlayan Nezire Özkayalar'a onur belgesi de verdi. "DAVA KÝSSÝNGER'E DANIÞILARAK YÜRÜTÜLEMEZ" Baþlýktaki sözler Ahmet Mithat Berberoðlu'nundur ve 5 Haziran 1976 tarihli Yenidüzen'de çýkmýþtýr. Sami Özuslu'nun, "Ankara'ya Kafa Tutan Adam - (Persona Non Grata) adýyla yayýmladýðý kitaptan aldým. O zaman Yenidüzen gazetesi Zihni arkadaþýmýn yönetiminde henüz haftalýk çýkýyordu. Birkaç gün önce, A. Mithat Berberoðlu baþkanlýðýnda bir CTP heyeti Hamitköy'ü ziyaret etmiþ ve Berberoðlu baþlýktaki sözleri Hamitköy'de yaptýðý konuþmasýnda söylemiþti. Ahmet Mithat Berberoðlu Hamitköy'deki konuþmasýnda devam ediyor: "Denktaþ 1975'te New York'a gitti. Kissinger'le yaptýðý görüþmeden sonra anavatan Türkiye'ye de, toplumumuza da ters düþen ve dünya siyasi konjonktüründe bize çok þey kaybettiren bir görüþ ortaya attý. Bu görüþ 'Baðýmsýz Türk Devleti' görüþüydü ki, Anavatan'ýn politikasýna karþý bir görüþtü. Denktaþ'ýn bu olumsuz ve hem Anavatan'a hem toplumumuza ters düþen önerisinin sonucunu hepimiz biliyoruz. Birleþmiþ Milletler'de yapýlan oylama 117'ye karþý 1 oyla aleyhimize sonuçlandý. Bu dava Kissinger'e deðil, Anavatan'a danýþýlarak yürütülür." Kim ne derse desin; A. Mithat Berberoðlu'nun yakýn tarihimizde yadsýnamýyacak önemli bir yeri olduðu kesin. Yukarýda alýntýladýðým paragrafta eleþtirilebilecek birkaç nokta olmakla birlikte Kissinger-Denktaþ görüþmesi ile ilgili söyledikleri gayet sarih ve doðru.. Doðru söze ne denir Herkes bilir ya, 'Kýlavuzu karga olanýn burnu boktan kalkmazmýþ' diyen çok ünlü bir deyiþ vardýr. Ayný þekilde, kýlavuzu Kissinger olan(lar)ýn da, hem burunlarýnýn hem de ellerinin kandan çýkmadýðý 20 yy'da birçok ülkede, birçok trajedide somut olarak görülmüþtür. Ben 1976 yýlýnýn ilk yarýsýnda Almanya'da idim. O nedenle, Mithat Bey' in Hamitköy'de yaptýðý Denktaþ Bey'i itham eden ve Yenidüzen'de çýkan o sözlerini kaçýrmýþtým. Sami'nin yayýmladýðý Ankara'ya Kafa Tutan Adam kitabýnda okuduðum zaman, Berberoðlu'nun o yýllarda o sözleri söylemiþ olmasýnýn bile önemli bir aþama olduðunu göstermesi bakýmýndan ilginç buldum. Kissinger, demek ki, Denktaþ'ýn 'Baðýmsýz Türk Devleti' görüþlerine karþý çýkmamýþ; ya sessiz kalmýþ, ya da 'go ahead' demiþtir. Yoksa, o anlý-þanlý -yýlýþýk demokrat gülücükleri arkasýna sakladýðý- astýðý astýkkestiði kestik Kissinger, Denktaþ'a "Deli olma be!" deseydi, Denktaþ, ayrý baðýmsýz Türk devleti politikasýný sürdürebilir miydi?.. Çocuk olmayýn, çocukluk etmeyin, lütfen!.. Kissinger, kaçýn kurasýdýr Denktaþ gibi kaç politikacýyý elinde oynatmýþtýr Ve ABD Dýþiþleri Bakanlýðý hâla daha kaç geri ülke politikacýlarýný dansöz gibi oynatmaktadýr Bilinmiyor mu?.. Sýr mý?.. Bilinmiyor, sýrdýr diyenler öne çýksýn Ýlk þamarý onlar yiyecekler! Sami Özuslu'ya not/ileti: Sami Özuslu yakýn siyasi tarihimizin o sürecini kitaplaþtýrmakla kuþkusuz ki kutlanmasý gereken iyi bir iþ yapmýþtýr. Yoksa, 2002 yýlýnda Mithat Bey'le SÝM Radyo'da yaptýðý o söyleþi unutulup gidecekti. Ama, keþke Sami o süreci, Elçilik ve Bayraktarlýðýn o günlerde 'demokrasi savunucu'larýna karþý yönelttiði - öldürme dahil- bütün o baskýlarý aný-anýna, birebir yaþayan; (Naci'yi erken yitirdik ama), bir Þefik Rifat(Par)'ýn, bir Fadýl Çaðda'nýn, bir Zihni Durmuþ'un; ve hatta, hâlâ ayný çatý altýnda olduklarý bir Salih Usar'ýn görüþlerini alýp ayrý bir bölüm olarak yayýmlasaydý... BEY Faþizmi'nin yazýlý deðil ama, þifahi 5 kiþilik ölüm listesi de yazýlý tarihe geçmiþ olurdu... Ýkinci baskýya koyar umarým...

9 23 Nisan 2011 Cumartesi 9 Tünel ALINTI ARÞÝV Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar SOSYALÝST SEÇMENÝN SEÇENEÐÝ Bu sefer siyasi kurumlar, Cumhurbaþkanlýðý vesaire devreye girdi, YSK'ya sorumluluðunu hatýrlattý. Tabii ki sokakta süren mücadele, medyanýn ayaða kalkmasý, kanaat önderlerinin bu konuda haksýzlýða açýk tavýr almasý YSK'nýn da manevra yapmasýný kolaylaþtýrdý ama, bunlarýn hiç birisi olmayabilirdi. Bu arada Bismil'de bir kardeþimiz hayatýný kaybetti. Yüzlerce insan darp edildi. Enerjimize yazýk oldu. Enerjimizi bunun için harcamamalýydýk. YSK'nýn kararý bir çok kötülüðe yol açtýysa da, iyi bir þeye de yol açtý. Burada esaslý bir bütünleþme oldu. BDP'nin daha önce kazanmýþ olduðu politik mevzi ile bu adaylýk arasýnda tam bir örtüþme saðlandý, sosyalist seçmenler þimdi önlerinde yeni bir seçenek olduðunu düþünüyorlar. Ertuðrul KÜRKÇÜ (Radikal) DÝPNOT Diyarbakýr'daki protestolarda 157 kiþi gözaltýna alýndý. BU DURUMDA KKTC'NÝN DA, UBP'NÝN DA HÝÇBÝRÞEYÝ YOKTUR TARÝH 20 MART, 2010 DP Parti Meclisi dün gece Merit Otel'de yaptýðý toplantýda oyçokluðu ile Derviþ Eroðlu'na 'tam ve aktif destek' verme kararý aldý... Gözden kaçmayanlar... ÝMAMLARIN STANDARTLARI Mýsýr'da halk ayaklandýðýnda 'Sivil halka karþý silah kullanýlmamalý' çaðrýsý yapan Tayyip Erdoðan, Türkiye'de kan gövdeyi götürürken, gencecik çocuklar polis kurþunuyla ölürken aðzýný bile açmýyor. Üstelik, Filistinli çocuklara, Mýsýrlý sivillere gösterdiði ilginin bir damlasýný Kürt çocuklarýna gösteremiyor. Ayaklanan Mýsýr halkýna saygý, ayaklanan Kürt halkýna þiddet, ayaklanacak gibi olan Kýbrýslýtürklere "oturun lan beslemeler yerinize" Çifte standart bile diyemeyiz bütün bunlara. Bunlar Ýmamlarýn standartlarýdýr Zemzem suyuyla yýkanmýþ ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Devletimiz için, halkýmýz için ve gençlerimiz için her türlü tedbirler düþünülmekte ve alýnmaktadýr." Þerife ÜNVERDÝ (Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný) VÝRGÜL... SINIRDIÞI Bu sýnýrlar senin sýnýrlarýn deðil, bu sýnýrlarýn dahilindeki topraklar senin topraklarýn deðil. Bu topraklarý vatan yapan sen deðilsin, Türkiye'nin 74'ten bu yana adaya pompaladýðý nüfustur. Bu yüzden senin haddine düþmemiþtir bu topraklarý vatan yapanlarý sýnýrdýþý etmek. Aðýr olacaksýn, hop yani. Yok öyle "suçlu" veya "kaçak" buralarda Ýlla ki kendini iktidar gibi hissetmek adýna birilerini sýnýrdýþý etmek istiyorsan, Türklere dokunmayacaksýn, Kürtleri sýnýrdýþý edeceksin ki, Türklüðe bir katký yapasýn Annan ya "UBP, KKTC'nin her þeyi, KKTC de UBP'nin her þeyidir." Dr. Faiz SUCUOÐLU (UBP Lefkoþa Ýlçe Baþkaný) Eyüp Can "Radikal"de yazdý: "Geriye YSK'nýn hepimize yedirdiði b.k kaldý..." Dün gün boyu YSK'nýn 12 baðýmsýz adayla ilgili vereceði kararý bekledik. Ülkenin batýsýnda herkes nefesini tutmuþ kararý beklerken, ülkenin doðusu çoktan yangýn yerine dönmüþtü. Seçim þenliði yerini ölümcül gösterilere býrakmýþtý. Protestolar sonrasý Bismil'de öldürülen gencin cenazesinde sinirler iyice gerildi. Taþ, sopa, gaz, molotofkokteyli, kepçe, panzer derken ortalýk savaþ alanýna döndü. Bismil'de gencecik bir çocuk öldürüldü. Batman'da bir polis aðýr yaralandý. Van'da bir banka þubesi ateþe verildi. Ýçeride bulunan müþteriler adeta diri diri yanma tehlikesi yaþadý. Tüm bunlar YSK'nýn 'hukuk yoluyla iþlediði siyasi cinayetin' sonucunda yaþandý. ( ) YSK yaptýðý vahim hatadan döndü. Doðal olarak herkesin aklýna þu meþhur borsacý fýkrasý geldi. Dünkü açýklama sonrasý sosyal medyada bu fýkra dolaþýp durdu. Geriye YSK'nýn üç gündür hepimize yedirdiði b.k kaldý.( )Yaþlý borsacý ile genç borsacý parkta sohbet ederek dolaþýyorlar. Yaþlý, gence mesleðin püf noktalarýný KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu anlatýyor. "Bu meslekte baþarýlý olmak için sadece fýrsatlarý deðerlendirmek yetmez. Zaman zaman fýrsatlarý senin yaratman gerekir. Umulmadýk olaylar çok büyük fýrsatlara dönüþebilir." Genç borsacý pek bir þey anlamamýþ gibi bakakalýr. Usta borsacý etrafa bakýnýr ve devam eder: "Bak mesela þu karþýda gördüðün taze köpek pisliði. Muhtemelen sana iðrenç bir þey olarak görünüyordur. Ama ben eðer, 'þu pislikten bir lokma alýp aðzýna atarsan sana 1 milyon TL veririm' dersem, bu durum senin açýndan nasýl bir fýrsata dönüþür?" Genç borsacý anlamýþ gibi kafasýný sallar. Yaþlý olan "Bu fýrsatý deðerlendirmek istemez misin?" diye sorar. Genç borsacý 'tabii efendim' der, parmaðýný pisliðe daldýrýr, bir lokma alýr yutar. Yaþlý borsacý çek defterini çýkarýr ve 1 milyon TL'lik çeki gence verir. Parkta bir süre sessizce yürürler. Fakat genç dayanamaz sorar: "Üstadým ben size ayný teklifte bulunsaydým kabul eder miydiniz?" Bu kez yaþlý borsacý neden olmasýn der gibi bakar. Genç atýlýr: "Bakýn ileride baþka bir pislik var. Bu kez büyük fýrsat sizin. 1 milyon TL karþýlýðý dener misiniz?" Yaþlý borsacý 'tabi ki' der, bir lokma alýp yutar. Genç borsacý da çýkartýr, biraz önce kazandýðý 1 milyon TL'lik çeki iade eder. Bir süre yine sessiz sessiz yürürler. Genç dayanamaz ve sorar: "Üstadým ne sizin cebinizdeki para miktarý deðiþti ne de benim cebimdeki. Allah aþkýna söyler misiniz, biz bu b.k'u niye yedik?" Kurt borsacý cevap verir. "Öyle deme evladým. Bak bu sayede tam 2 milyon TL'lik iþlem hacmi yarattýk!!!" (Bu yazý Eyüp Can'ýn "Radikal"de yayýmlanan "YSK'nýn yarattýðý vahim iþlem hacmi" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr)

10 10 23 Nisan 2011 Cumartesi GÜNEYDEN... BÝRDEN FAZLA EMEKLÝLÝK MAAÞI ALINMASI YASAKLANDI Rum Meclisi dün, genel seçimler öncesinde son kez yaptýðý toplantýsýnda, birden fazla emeklilik maaþý uygulamasýnýn kaldýrýlmasý ile ilgili yasa tasarýsýný oy birliðiyle kabul etti. Haravgi gazetesi, hükümetin hazýrladýðý yasa tasarýsýnýn dün bazý küçük deðiþikliklerle kabul edildiðini yazdý. Meclis, dün yaptýðý son toplantýnýn ardýndan, 22 Mayýs'taki seçimlerin ardýndan 2 Haziran'da yeniden toplanmak üzere kapandý. Gazete, DÝKO Milletvekili Andreas Angelidis'in, Meclis'in genel seçimler nedeniyle kapanmasýnýn anayasal bir yanlýþlýk olduðunu savunduðunu da yazdý. EROÐLU KOLTUÐUNU VEDÝA ÖZKADER'E BIRAKTI Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, dün Necati Taþkýn Ýlkokulu Müdürü Sami Özverel baþkanlýðýndaki 24 öðrenciden oluþan 23 Nisan çocuklarýný kabul etti. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinden 24 ilkokuldan öðrencileri temsil eden çocuklarýn ziyaretinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle yapýldýðý bildirildi. Kabulde, Cumhurbaþkaný Eroðlu koltuðunu temsili olarak Þehit Ertuðrul Ýlkokulu öðrencisi Vedia Özkader'e býraktý. Derviþ Eroðlu yaptýðý konuþmada, çocuklarýn 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'ný kutlayarak, bu günün Atatürk tarafýndan çocuklara armaðan edildiðini ve tüm dünya çocuklarýyla birlikte kutlandýðýný söyledi. Eroðlu, çocuklarýn, Cumhurbaþkaný seçilince yaþadýðý duygularýn ne olduðu yönündeki soruyu, "Seçilince insan seviniyor, ama masaya oturunca varolan sorunlarý görüp düþünmeye baþlýyor" þeklinde yanýtladý. Eroðlu, ülkede bugüne kadar hiç kadýn cumhurbaþkaný olmadýðýný, dileðinin bir kadýn cumhurbaþkaný seçilmesi olduðunu anlattý. Eroðlu, cumhurbaþkanýnýn görevleri hakkýnda bilgi vererek, adada bir daha savaþ olmamasý için Rum Yönetimi Baþkaný'yla kalýcý bir anlaþma için görüþtüðünü söyledi. Eroðlu, cumhurbaþkanýnýn tek görevinin anlaþma yapmak olmadýðýný, bunun dýþýnda görevleri de olduðunu belirterek, bunlar hakkýnda bilgi verdi. Derviþ Eroðlu, öðrencilere, bir gün onlarýn da cumhurbaþkaný olabileceðini ifade ederek, "Ama öncelikle okullarýnýzý bitirmek, bir meslek sahibi olmak, sevilmek ve çalýþmak gerekir" dedi. GENEL SEÇÝMLERÝN TAKVÝMÝ BELLÝ OLDU Güney Kýbrýs'ta 22 Mayýs'ta yapýlacak olan genel seçimler, dün resmen ilan edildi ve seçim takvimi de açýklandý. Fileleftheros gazetesi, Resmi Gazeteye göre adaylýk resmi baþvurularýnýn tarihinin 3 Mayýs olduðunu yazdý. Gazeteye göre, Meclis'te temsil edilecek olan dini gruplarla (Maronitler, Ermeniler ve Latinler) ilgili adaylýk baþvurularý için de ayrý bir talimatname yayýmlandý. ASKERLÝK SÜRESÝNÝN KISALTILMASI EKONOMÝK ENGELE TAKILDI Rum Savunma Bakaný Kostas Papakostas, ekonomik sorunlarýn askerlik süresinin düþürülmesine engel olduðunu söyledi. Fileleftheros gazetesi, "Ekonomik Krizden Dolayý Askerlik Süresinin Düþürülmesi 'Buzdolabýna'... Papakostas: Yýlda Yaklaþýk 30 Milyon Euro Gerekiyor" baþlýklarýyla yansýttýðý haberinde, Papakostas'ýn ELDÝK (Yunan Alayý) kýþlasýný ziyaretinde, 24 aylýk askerlik süresinin uzun olduðunu herkesin bildiðini, ancak sürenin düþürülmesinin mali bedeli olduðunu ifade etti. Askerlik süresinin düþürülmesi için personel alýmý gerektiðini ve bunun maliyetinin de yýlda yaklaþýk 30 milyon Euro olduðunu söyleyen Papakostas, "Bu ekonomik kriz atmosferinde bu para var mý?" diye sordu. DÝSÝ, ERMENÝLERÝN MÜCADELESÝNE DESTEK BELÝRTTÝ DÝSÝ'nin sözde "Ermeni soykýrýmýnýn" 96'ncý yýl dönümü dolayýsýyla yaptýðý açýklamada, Ermenilerin mücadelesine yönelik desteðini belirttiði bildirildi. Fileleftheros gazetesi; "DÝSÝ: Ermenilerin Mücadelesine Destek" baþlýðýyla aktardýðý haberinde, DÝSÝ'nin dün yaptýðý açýklamada, "soykýrýmýn tanýnmasýna ve çiðnenmiþ milli haklarýn tamamýyla iade edilmesine iliþkin Ermenilerin adil mücadelesine yönelik destek" belirttiðini yazdý. BAKANLARIN KOLTUKLARI DA ÇOCUKLARIN OLDU ÇOCUK BAÞBAKAN, DAHA YEÞÝL VE TEMÝZ BÝR ÇEVRE ÝÇÝN TALÝMAT VERDÝ Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý öncesinde Bakanlar Kurulu koltuklarý dün çocuklarla doldu. Bakanlar Kurulu'ndaki Baþbakanlýk koltuðuna oturan Þehit Zeki Salih Ýlkokulu öðrencisi Çamay Duran, daha yeþil bir doða, daha temiz bir çevre istediðini belirterek, bakanlara talimat verdi. Temsili bakanlar arasýnda yer alan Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst'ün oðlu, Maliye Bakaný Ersin Tatar'ýn yerini alýrken, tüm bakanlar temsili bakanlara hediyeler takdim etti ve onlarla sohbet etti. Baþbakan Ýrsen Küçük ve bakanlar, Bakanlar Kurulu toplantý salonunda 24 ilkokuldan öðrenciler ve onlara liderlik eden Necati Taþkýn Ýlkokulu Müdürü Sami Özverel'le buluþtu; kýsa süreliðine makam koltuklarýný çocuklara býraktý. Öðrenciler, Baþbakan Ýrsen Küçük'e buket sunarken, Baþbakan Küçük de heyet lideri Sami Özverel'e ziyaretin anýsýna plaket; öðrencilere de hediyeler verdi. Necati Taþkýn Ýlkokulu Müdürü Sami Özverel, ülke genelindeki 24 okuldan 24 öðrencinin yer aldýðý heyette baþbakan olmak isteyen çok öðrenci bulunduðunu kaydederek, birini seçmek durumunda olduklarýný söyledi. Bunun üzerine Baþbakan Ýrsen Küçük, "Baþbakanlýk yapmak isteyen çok öðrencimiz olmasý ülkemiz için çok güzel bir þey" diyerek, koltuðunu kýz öðrenci Çamay Duran'a verirken, "Kabinemizde güzel bir kadýn bakanýmýz var, þimdi bir de baþbakanýmýz oluyor" dedi. Çocuklarý görmekten duyduðu mutluluðu ifade eden Baþbakan Küçük, temsili Baþbakan'a ve bakanlara, ülke için ne düþündüklerini, neler yapmak istediklerini sordu. TEMSÝLÝ BAÞBAKAN ÇEVRECÝ ÇIKTI! Çocuk Baþbakan Çamay Duran'ýn "Doðamýza, yeþilliklere, aðaçlara daha fazla önem verilmesini, daha fazla fidan dikilmesini istiyorum" demesi üzerine Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün, "O zaman bak Çevre Bakaný karþýnda, ona talimat ver" dedi. Bu sýrada Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu, "Pet þiþeler sokaklara, yol kenarlarýna atýlmasýn" derken, Dýþiþleri Bakaný Özgürgün "Kapalý alanlarda sigara içilmesin", Baþbakan Küçük de "Daha fazla yeþilimiz olsun" diyerek küçük Baþbakan'ýn görüþlerini destekledi. Kabinenin tek kadýn bakaný Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi ise kýz öðrencinin kadýn bakýþ açýsýný yansýttýðýný söyledi. KIBRIS DOSYASI PAPAKOSTAS'A, ÇALÝKÝDÝS'E VE KÝP'E DE VERÝLDÝ Kýbrýs'ta 1974 yýlýnda yaþanan olaylarý araþtýran Rum Meclisi'ndeki Kýbrýs Dosyasý Komitesi, hazýrlamýþ olduðu "Kýbrýs Dosyasý"ný, dün, Rum Savunma Bakaný Kostas Papakostas, Rum Milli Muhafýz Ordusu (RMMO) Baþkomutaný Korgeneral Petros Çalikidis ve Rum Milli Ýstihbarat Teþkilatý'na (KÝP) da verdi. Haravgi gazetesinin haberine göre, dosyayý teslim alan Papakostas, Kýbrýs Dosyasý Komitesi'nin hazýrlamýþ olduðu Kýbrýs Dosyasý'nýn, "Kýbrýs aleyhindeki büyük ihanetle ilgili" gerçekten neler olduðunu öðrenebilme hususunda yardýmcý olacaðýný söyledi. YUNAN ÞÝRKETLER MERKEZLERÝNÝ KIBRIS'A TAÞIYOR Haravgi gazetesine göre, "Kýbrýs Merkez Bankasýnýn" verilerine dayanýlarak son 18 ay içerisinde 1500 Yunan þirketinin merkezlerini Güney Kýbrýs'a taþýdýðýný belirtti.

11 23 Nisan 2011 Cumartesi 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. "KIBRIS CUMHURÝYETÝ" VATANDAÞLIÐI OLMAYAN YABANCI UYRUKLULARA ÖZEL "KIBRIS CUMHURÝYETÝ" KÝMLÝÐÝ VERÝLMEYECEK Rum Muhaceret Dairesi, bundan böyle "Kýbrýs Cumhuriyeti" vatandaþlýðý olmayan yabancý uyruklulara özel "Kýbrýs Cumhuriyeti" kimliði verilmeyeceðini duyurdu. Alithia gazetesinin; "Yabancýlara Kýbrýs Kimliði Verilmesine Son" baþlýðýyla aktardýðý habere göre, Rum Muhaceret Dairesi bu kararý, yabancý uyruklulara nüfus kaydý için verilen ve "05" numarasýyla baþlayýp, yabancý ülke vatandaþý olduðunu gösteren özel kimlik kartlarýnýn, yabancý uyruklular tarafýndan "seyahat belgesi" olarak kullanýlmasýnýn Avrupa tüzüklerine aykýrý olmasý nedeniyle aldý. Gazete, Güney Kýbrýs'taki havalimanlarýnda çalýþan yetkililerin, yabancý uyruklular tarafýndan kandýrýlarak, yabancý uyruklularýn özel "Kýbrýs Cumhuriyeti" kimlikleriyle AB ülkelerine seyahat etmelerine izin verdiklerini ve Rum hükümetinin bu nedenle, diðer Avrupa ülkeleri makamlarý karþýsýnda zor durumda kaldýðýný yazdý. Haberde, yaþanan bu sorunlar nedeniyle, yabancýlara verilen özel "Kýbrýs Cumhuriyeti" kimliklerinin kaldýrýldýðý kaydedildi. Ýsrailli aydýnlardan Filistin'e baðýmsýzlýk bildirisi "Ýþgalin sonlanmasý ahlaki bir zorunluluktur" Ýsrailli aydýnlar ve sanatçýlar Tel Aviv'de toplanarak Filistin'in baðýmsýz bir devlet olarak tanýnmasý için bir bildiri okudular. Dýþiþleri Bakaný ise aydýnlara Filistinlilere boþ umutlar vadetmemelerini söyledi. Ýsrailli aydýnlar, sanatçýlar ve akademisyenler Tel Aviv'de toplanarak Filistin'in tanýnmasý için bir bildiri yayýnladýlar. Kalabalýk, 1967 yýlýnda baþbakan David Ben Gurion'un Baðýmsýzlýk Bildirgesini okuduðu binanýn önünde toplandý. Bildiriyi ülkenin en tanýnmýþ aktrislerinden Hanna Maron okudu. Sað görüþlü gruplar da toplanarak bu açýklamayý "hainler" sloganlarýyla protesto etti. Polis iki taraf arasýnda barikat kurdu. Ýsrail Dýþiþleri Bakaný Danny Ayalon "Bu gibi hareketler ateþkes þansýný azaltýr ve Filistinlilere Ýsrail'le pazarlýða girmeden bir devlet kurmalarý gibi boþ umutlara yöneltir. Giriþimin liderleri Filistinlileri bizimle pazarlýk yapmaya ikna etseler daha iyi olur" diye konuþtu. Giriþimin adýna Maron'un okuduðu bildiri þöyle: "Ýsrail topraklarý Musevi toplumunun, kimliðinin þekillendiði, doðum yeridir. Filistin topraklarý Filistin halkýnýn, kimliðinin oluþtuðu, doðum yeridir. 63 yýl önce açýklanan Ýsrail Baðýmsýzlýk Bildirgesi'nde, yeni devletin dine, ýrka ve cinsiyete baðlý olmaksýzýn, tüm yerleþik halklarýn sosyal ve politik haklarýnýn eþit olacaðýnýn garantisini verdiði ifade ediliyordu. Biz, bu iþgalin sonlanmasýný ahlaki ve varoluþsal bir zorunluluk ve iyi bir komþuluk iliþkisi için þart olarak deðerlendiriyoruz. Aþaðýda imzasý olan Ýsrail vatandaþlarý olarak tüm yurttaþlarýmýzý, Ýsrail hükümetini ve dünyadaki tüm hükümetleri, 1967 sýnýrlarý temelinde doðacak Filistin devletinin tanýnmasýnda bize katýlmaya davet ediyoruz. Ýþgalin sonu ve Ýsrail'den baðýmsýz yeni bir Filistin devletinin tanýnmasý iki halký da baðýmsýzlaþtýracak ve kalýcý barýþýn yolunu açacaktýr."(çt/eö) Kadýnlar barýþ için pedal çevirecek Follow The Women For Peace (FTW, Barýþ Ýçin Kadýnlarý Ýzle) giriþimi öncülüðünde kadýnlar Ortadoðu'da barýþ için 6'ýncý kez pedal çevirecekler. 400 kadýnýn katýlacaðý bisiklet turunda rota Lübnan, Suriye, Ürdün ve Filistin. Barýþ Ýçin Kadýnlarý Ýzle Giriþimi (Follow The Women For Peace- FTW) öncülüðünde kadýnlar Ortadoðu'da barýþ için 6. kez pedal çevirecekler. Nobel Barýþ Ödülü adayý Detta Regan'ýn baþlattýðý giriþim, 40 ülkeden 400'ye yakýn kadýný biraraya getiriyor. Bisiklet turu Lübnan'dan baþlayýp, Suriye ve Ürdün üzerinden geçerek Filistin'de sonlanýyor. Giriþimin amacý Ortadoðu'daki istikrarsýzlýk durumunun kadýnlar ve çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekebilmek; Orta Doðu'da yaþayan kadýnlarýn tartýþabilmeleri için bir platform yaratabilmek ve barýþ sürecinde kadýnlarýn aktif rol almasýný teþvik etmek. FTW'nin Türkiye takýmý 21 kadýndan oluþuyor. Daha önceki senelerde bisiklet turuna katýlmýþ kadýnlarýn tanýklýklarýna Follow The Women For Peace internet sitesinden ulaþabilirsiniz.(bianet.org) Sakine için Ahmedinejad'a mektup Ýngiliz Times gazetesi, zina yaptýðý gerekçesiyle recm cezasýna çarptýrýlan Sakine Aþtiyani için Ýran Cumhurbaþkaný Mahmud Ahmedinejad'a mektup iletti. Gazetenin haberinde, 2009 cumhurbaþkanlýðý seçiminin ardýndan Ýran'da Ýngiliz gazetecilerin görev yapmasýna izin verilmediði, ancak Times gazetesi muhabiri Ben Hoyle'un Ýran Ulusal Müzesindeki bir sergi için Ýran'a gittiði belirtildi. "Ýran, Times'ýn Aþtiyani'nin durumunun gözden geçirilmesi çaðrýsý yapýlan mektubunu kabul ediyor" baþlýðýyla verilen haberde, mektubun Ahmedinejad'a iletilmek üzere, Ahmedinejad'ýn, özel kalem müdürü Hamid Beghaie'ye verildiði belirtildi. Aþtiya'nin yeterince acý çektiði ve bu konunun bir an önce çözümlenmesi gerektiði kaydedilen, Times editörü James Harding imzalý mektupta, Ahmedinejad'dan Aþtiyani ile ilgili röportaj yapýlmasý ve muhabirlerinin Ýran'a giriþlerinin saðlanmasý talep edildi. SEÇÝM ANKETÝ... DÝSÝ BÝRÝNCÝLÝÐÝ KORUYOR Güney Kýbrýs'taki "Prime" þirketinin gerçekleþtirmiþ olduðu genel seçimlerle ilgili anket sonuçlarýnýn, ana muhalefet partisi DÝSÝ'nin birinciliði istikrarlý þekilde koruduðunu gösterdiði bildirildi. Simerini gazetesinin; "DÝSÝ'nin Birinciliði Ýstikrarlý" baþlýklý haberine göre, 6-14 Nisan tarihleri arasýnda, rastgele telefon görüþmeleri yöntemiyle 2 bin 736 kiþinin katýlýmýyla gerçekleþen ankette katýlýmcýlar, önceki seçimlerde hangi partiye oy verdiklerinden baðýmsýz olarak, önümüzdeki Pazar günü seçim yapýlsa hangi partiye oy verecekleri sorusuna yüzde 24,73 oranýnda DÝSÝ, yüzde 22,87 oranýnda AKEL, yüzde 10,68 oranýnda DÝKO, yüzde 7,43 oranýnda KS EDEK, yüzde 3,70 oranýnda EURO. KO, yüzde 2,76 oranýnda Çevreciler ve Ekologlar, yüzde 0,66 oranýnda diðer partiler yanýtýný verirken, yüzde 13,44'ü "bilmiyorum/ cevaplamýyorum", yüzde 9,31'i de "seçimlere katýlmayacaðým" yanýtýný verdi. Habere göre katýlýmcýlar, kendilerine sorulan "Dimitris Hristofyas'a Kýbrýs sorununun çözümünde Rum tarafýnýn müzakerecisi olarak ne kadar güvendikleri" sorusuna ise yüzde 33,19 oranýnda "hiç güvenmiyorum", yüzde 17,76'sý "çok güveniyorum", yüzde 20,54'ü "az güveniyorum", yüzde 8,70'i "çok az güveniyorum", yüzde 4,53'ü ise "bilmiyorum" yanýtýný verdi. Ankete göre; iç yönetimle ilgili deðerlendirme yapmalarý istenen katýlýmcýlardan yüzde 34,87'lik kesim, "iç yönetimin iyi olduðu", yüzde 29,46'lýk kesim "iç yönetimin çok kötü olduðu", yüzde 22,59'u "iç yönetimin kötü olduðu", yüzde 9,21'i "iç yönetimin çok iyi olduðu" görüþünü ortaya koyarken, yüzde 3,87'lik kesim bu konuyla ilgili görüþ belirtmedi. Katýlýmcýlar, seçime katýlýp katýlmayacaklarý sorusuna da, yüzde 71,27 oranýnda "kesinlikle evet", yüzde 11,55 oranýnda "belki", yüzde 4,9 oranýnda "belki hayýr", yüzde 10,01 oranýnda "kesinlikle hayýr", yüzde 3,08 oranýnda da "bilmiyorum/cevaplamýyorum" yanýtýný verdiler. Seçimlerden hangi partinin birinci çýkacaðý ile ilgili soruya ise katýlýmcýlarýn yüzde 51,97'si DÝSÝ, yüzde 17,18'i de AKEL yanýtýný verirken, geriye kalan kýsým da sýrasýyla DÝKO, KS EDEK, Çevreciler ve Ekologlar ve EURO. KO yanýtýný verdi ORTAOKUL ÖÐRENCÝSÝ OKUMA - YAZMA BÝLMÝYOR Bin 500 ortaokul öðrencisi Rum'un okuma, yazma ve matematikte ilkokul 2'nci sýnýf düzeyinin altýnda olduðu haber verildi. Fileleftheros; "Bin 500 Ortaokul Öðrencisi Okuma - Yazma Bilmiyor" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, Rum Eðitim ve Kültür Bakanlýðý'nýn 2010 yýlý verilerine dayanarak; geçen yýl bin 500 ortaokul öðrencisinin iþlevsel açýdan okuma - yazma bilmez addedilerek okuma - yazma programlarýna katýldýðýný, bir önceki dönem bu sayýnýn bin 275 olduðunu yazdý. Gazete ilgili programýn; okuma - yazma - matematikte ilkokul 2'nci sýnýf düzeyinin altýnda olanlara yönelik olduðuna iþaret etti. Okuma - yazma programlarýnýn artýk bütün ortaokullarda uygulandýðýný ve geçen yýl açýlan toplam 197 gruba bin 500 ortaokul öðrencisinin katýldýðý kaydedildi. Haberde; okuma - yazma bilmeyen ortaokul öðrencilerinin en çok Limasol ve Larnaka'da saptandýðýna da iþaret edildi. ARA BÖLGEDEKÝ MALLARIN ÝADESÝ VEYA ÝSTÝMLAK ÖDENMESÝ ÝSTENÝYOR Titina Loizidu davasýyla ünlenen Rum Avukat Ahilleas Dimitriadis, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nde (AÝHM) Aresti Davasý görülürken bir deðerlendirmecinin; Maraþ kapalý bölgesi için bir analiz yaparak Türkiye'nin bölge için günlük 1 milyon Euro kira ödemesi gerektiðini söylediðini hatýrlattý. Dimitriadis, ara bölgede malý olan Rumlarýn da, Rum yönetiminden ya mallarýný veya istimlâk ödenmesini talep edebileceklerini söyledi. Alithia; "Ara Bölge: Mal Sahipleri Mallarýný veya Tazminat Ýstiyorlar" baþlýklý haberinde, Rum yönetiminin kayýplar konusunda Rumlarý yýllarca propagandasýna alet ettiði yolundaki haberlerinden sonra okurlarýnýn; ara bölgenin statüsü ve burada malý olanlarýn mallarýný veya buna karþýlýk tazminat talebinde bulunmasý konusunu gündeme getirdiðini belirterek, bu konuda Dimitriadis'in yaptýðý açýklamalara yer verdi. Habere göre, Rum tarafýnda yayýn yapan Super Sport FM'e dünkü açýklamasýnda; ara bölgenin statüsünü "biraz tuhaf" olarak niteleyen Ahilleas Dimitriadis þu izahta bulundu: "Bir yandan Kýbrýs Cumhuriyeti topraðý olmaya devam ediyor, ancak öte yandan Kýbrýs Cumhuriyeti, BM kararýndan sonra bu bölgenin denetimini BM Barýþ Gücü'n e verdi. Kýbrýs Cumhuriyeti topraðýnýn yüzde 3'üne tekabül eden ve 1974'ten beri ulaþýlamayan bu bölge için kira bedellerini kimin ödeyeceði sorunu ortaya çýkýyor. Bu bölgedeki mallarýn, mal sahiplerine kira ödenmeksizin BM tarafýndan mý yoksa Kýbrýs Cumhuriyeti tarafýndan mý kullanýldýðý sorusu da var." Dimitriadis "1974'ten sonra özgür bölgelerin korunmasý gerekçesiyle kullanýlmakta olan bu bölgenin mal sahipleri bana göre tazminat hakkýna sahiptir" dedi. Mammari'nin de ara bölge içerisinde olduðunu, insanlarýn orada yaþayabildiðini; diðerlerinin neden ayný hakka sahip olamayacaðýný da soran Rum avukat, Kiracýköy'ün bir bölümünün de ara bölge içerisinde olduðunu hatýrlattý. Bu bölgede mal sahibi olanlar menfi ayrýmcýlýða tabi tutulup Rum yönetiminden kira alamazken baþkalarýnýn; mallarý ara bölgede olup diðerlerinin güvenliði için kullanýldýðý bahanesiyle servet yaptýðýný söyledi. KÝRA ÖDEMEDEN KULLANIYOR "Evet ama genel olarak; Kýbrýs sorununda yaþadýðýmýz sorunlardan biri de Türkiye'nin Kuzey Kýbrýs olarak adlandýrýlan taþýnmazlarý, gerçek mal sahiplerine kira ödemeden kullanmasýndan ve bu nedenle Kýbrýs sorununu çözmekte acele etmemesidir. Bizim taraf, Kýbrýs Cumhuriyeti için de konuþacak olursak; o da 400 bin dönüm Kýbrýs Türk malýný kira ödemeden kullanýyor. Bir de, Kýbrýs topraðýnýn yüzde 3'üne tekabül eden ara bölge var ki burayý da kira ödemeden kullanýyor. Anlayacaðýnýz gibi bütün bunlarýn kirasý ödenseydi, Kýbrýs sorunu çok önceleri çözülecekti çünkü kendilerine ait olmayan mallarý kullanmakta olan hükümetlerin üzerinde ekonomik baský olacaktý, Elbette büyük ölçüde Türkiye'ye, çünkü iþgal bölgelerindeki Kýbrýs Rum mallarý 1,2 milyon dönümdür."

12 12 23 Nisan 2011 Cumartesi 24 Nisan iradesi diye birþey yok ki. Bize evet dedirten Ankara deðil miydi? Þimdi nerden çýktý bu irade meselesi? Bizim Duvar Kýbrýs'ta barýþ engellenemezmiþ. Aha engellendi! Ve engelleniyor da... GIDI GIDI Mehmet Levent Pano Turizmi patlatalým derken... Ercan'da adamlarýn sidik torbalarýný patlattýk! MUHABBETLÝLER BENÝM AÞGIM BAÞGA -Raziyem guzzum! ! -Raziyem guzzum!!! ! -Ma duyman beni be Raziye? -Duyarým... -E ne cevap vermen? -E cevap verecek bir soru mu var da cevap verecem? -Var tabii... Hiçbiþey annadmaz mý sana bu sözler? -Bilmem... -E o zaman Ýrsen Güçüðün modelinde söyleyim sana da öðrenesin... -Ýrsen Güçüðün? E neçün onun ayrý modeli mi var? -Tabii var. Yengile çýkarddý bunu... -U... E söyle bakayým nasýldýr? -Sevdalýyým sana Raziye!.. -Hus yahu... Gomþular da duyacag da "Deli oldu adam" deycegler, vakýddan sora aþk ilan eder. Utanýrým vallahi... Alýþdýrmadýn ki mubarek adam! -Ama ne dedin be Razi? Vakýddan sora dedin? Aha þimdi yaraladýn beni galbimin tam göbeðinden. Yani eddin bizi yaþ yedmiþ iþ bidmiþ? -Yok yahu o gadar da demek isdemedim. -Bag Raziye... Düzgün bag gözlerimin içine... Oku bakayým ne yazar? -Ne yazar? -Sevdalýyým sana... -Baþga? -Sevdalýyým sana... -Baþga? -Ma öyle baþga baþga deme bana da þimdi gelirsam aþga... Herþey olacak baþga! Güçüg "Anavatana sevdalýyým" diye gelirsa aþga... Da her köpek þey eddiðinde, "anavatana sevdalýyým" dersa... O zaman ben da derim ki benim aþgým baþga!.. Asmaaltý konuþmalarý -Sen da sevdalýmýn oðlum anavatanýna?.. -Kim? Ben? Hem da nasýl?.. Geceleri potinnerinan yatýrým aþgýmdan. Gene da uyku girmez gözüme. Beþ defa da iþemeye gakarým. -Ne demek isden yani? Uyuyamadýk sora iþeme gelir sana? -Bilir miyim oðlum ben nasýl aþgdýr bu? Ýnanmaycan ama belki de onbeþ giþiye aþýg oldum þimdiye gadar. Ama hiçbiri bu anavatan sevdasý gadar olmadý. Meselâ bir Hayriye varýdý ortaokulda. Beni hayýr Haftanýn Gýdýgýdýsý Derviþ Eroðlu'nun "Bizim burasý biraz fazla demokratik olduðu için her tedbire muazzam tepki oluyor" þeklindeki sözleri kargalarý bile güldürdüðü için bu haftanýn gýdýgýdýsý seçilmeye lâyýk görülmüþtür. Uluslararasý Altýn Muflon Karikatür Yarýþmasý Albümü nden... Sahil Balýkçý (TÜRKÝYE) eddirmek için herþeyi yapardý. Ama nerde bizde o cibilliyet? Giddik baþgasýna aþýk olduk üsdüne. -Sen da amma þýpsevdiydin ha... -Deyceðim gardaccýðým... Ne Reyhan'lar ne Muallâ'lar gelip geþdi ondan sora... Ama hiçbiri bu anavatan sevdasý gadar hügmedmedi. Þeytan tüyü var bunda mudlaka... Demediðni yabmadýðný bragmaz... Ne köryiyiciliðim, ne nankörlüðüm, ne Rumculuðum, ne beslemeliðim galdý... Gene da vazgeçemeyiyorum bu sevdadan. Artýk büyüye da inanacayým bu gidiþinan... -Acaba bizim Güçüg da senin gibidir be yeðen? O da günde beþ vakýd "Sana sevdalýyým anavataným" demeye baþladý zerem. Gorkarým bu gidiþinan kafayý da yemeyesiniz ha!.. Günün Sorusu Bugün 23 Nisan... Neþe dolabiliyor mu insan? YARDIMA ÝHTÝYACI YOKTU Yargýç, kaynanasýný döven adamýn davasýnda tanýða sorar: -Bu adamý kaynanasýný döverken gördün mü? -Gördüm efendim. Yargýç: -Peki, neden müdahale etmedin? -Neden müdahale edeyim? Yardýma ihtiyacý yoktu ki, evire çevire dövüyordu... Fikrinin Fikri GAYLEYÝ ÇEKSÝN HRÝSTOFYAS Ýrsen Küçük "Kýbrýs Türkü anavatanýna sevdalý" demiþ. -Ýdi Ýrsen bey idi... Ama bu sevda çoktan mezara gömüldü. Hastanenin tomografi, polikliniðin de röntgen cihazý bozulunca, hastalar sedyelere konarak özele taþýnmýþ. -E ne ile taþýnmasýný bekliyordunuz yani? Limuzin'le mi? Uyuyakalan sürücü takla atmýþ. -Doðrusu büyük yetenek. Uykusunda bile takla atýyor. Ýrsen Küçük "Toplantý çok iyi geçti, baksanýza yüzlere" demiþ. -Gazetelerdeki resimlere baktým. Hepsinin suratýndan düþen bin parça oluyor. Kaçak avcýlar, asma yapraðý toplayan kadýný gözünden vurmuþ. -Turnayý gözünden vurduklarýný çok duydum da, böylesini ilk kez... Bakalým daha neler duyacaðýz bu dingili kopmuþ memlekette. CTP ile TDP, 25 Nisan mitingi için destek arýyorlarmýþ. -Bayraðýný al ve mitinge gel mi diyorlar acaba? Þubat ayýnda 86 bin yolcu gelmiþ, 73 bin yolcu gitmiþ. -Demek nüfusumuz 13 bin kiþi daha kalabalýklaþtý, öyle mi Ýrsen bey? Öðretmen fiþleniyormuþ. -Önce fiþ, sonra da þiþ mi yoksa? Türkiye'de Kürt milletvekili adaylarýnýn adaylýklarýyla ilgili vizeyi sokak almýþ. -Bizde ise siyasi irademizi geri alma vizesini meydanlar alamadý! CTP ve TDP, "24 Nisan iradesine sahip çýkalým" demiþler. -Böyle birþey yok ki sahip çýkalým. Bize evet dedirten Ankara deðil miydi? Þimdi nerden çýktý bu irade maskaralýðý? Avcý, "Erken seçime gidilse de birþey deðiþmez" demiþ. -Kaynatamýn deyiþiyle "müddet-i hayatýnda" ilk defa doðru birþey söyledi. Özgürgün "Bu yýl Türkiye'den 1 milyon turist bekliyoruz" demiþ. -1 milyon zaten vardý. Þimdi 1 milyon daha gelecek! Olacaðýz 2 milyon! Gayleyi çeksin Hristofyas! Girne Kalesi hýrsýz yuvasý olmuþ. -Ne Girne Kalesi yahu... KKTC olduðu gibi hýrsýz yuvasý... Þubat'ta 86 bin yolcu gelmiþ, 73 bin gitmiþ. Demek nüfusumuz 13 bin kiþi daha kalabalýklaþtý, öyle mi Ýrsen bey?

13 23 Nisan 2011 Cumartesi AJANDA Nisan Cumartesi Murat Ýlkan Akustik Konseri Haziran ayýnda yýllarca vokalistliðini üstlendiði Pentagram grubundan ayrýlan Murat Ýlkan, 2009 yazýndan bu yana sürdürdüðü akustik projesi kapsamýnda Kýbrýs ta da konser verecek. Pentagram parçalarýnýn yaný sýra Dream Theatre, Metallica, Whitesnake gibi gruplarýn þarkýlarýný da dinleme þansý bulacaðýnýz konserin bilet ücreti 25 TL/ Lefkoþa, Narnia Pub, 22:00-01:30. Latin Dansý Partisi Latin müziðini ve dans etmeyi sevenler için ideal bir haftasonu etkinliði. Giriþ: 15 TL/ Lefkoþa, Sinema Nostalji Bar, 23:00-02:00. Tiyatro Oyunu: Ermiþliðin Ezgisi Sami Erdal Alhun un yazmýþ olduðu Ermiþliðin Ezgisi isimli tiyatro oyunu Baraka Tiyatro Ekibi tarafýndan Nisan ayý boyunca her Salý ve Cumartesi akþamý sahnelenecek. Kýbrýslý þair Aydýn Adamoðlu nun þiirlerinin de yer aldýðý oyunun biletleri 5 TL olup, Baraka Kültür Merkezi nden, Khora Kitap Cafe den veya oyun günleri giriþten temin edilebilir/ Lefkoþa, Arabahmet Kültür Evi, 20: Nisan Salý Zumba Dans/Fitness Kursu Her Salý ve Perþembe günü, 20:00-21:00 saatleri arasýnda Yalýn Guest House da gerçekleþen olan Zunba dans/ fitness kurslarýnýn ücreti ders baþýna 30 TL, 4 dersin ücreti ise 100 TL dir. Daha fazla bilgiye (Isabelle) ve (Handan) numaralý telefonlardan ulaþabilirsiniz. 29 Nisan Cuma Niyal Öztürk & Umut Karacaoðlu Latin ve jazz parçalarýn yanýsýra, Türkçe þarkýlarý da kendi tarzlarýnda yorumlayan ikiliyi her Cuma Casablanca nýn sýcak ortamýnda dinleyebilirsiniz/ Girne Belediye Pazarý nýn yanýndan (sola dönüþ) 50 metre ilerde, 22:30-01:00. 5 Mayýs Perþembe Kaðýt Üzerine Resim ve Özgün Baský Sergisi DAÜ Ýletiþim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü tarafýndan düzenlenen ve birçok sanatçýnýn eserinin yer alacaðý sergiyi sanat severlerin kaçýrmayacaðýný tahmin ederiz/ Lefkoþa, Atatürk Kültür Merkezi, 18:00-19:00. 7 Mayýs Cumartesi Cem Adrian Konseri Lefkoþa daki Narnia Pub, yaz sezonunun açýlýþýný otantik bahçesinde düzenleyeceði Cem Adrian konseriyle kutlamaya hazýrlanýyor. Bilet ücreti 30 TL olan konserle ilgili daha fazla bilgiye numaralý telefondan ulaþabilirsiniz/ 21:00-24:00. 8 Mayýs Pazar Deep Purple Konseri Efsanevi rock grubu Deep Purple ýn Lefkoþa daki Elefteria Sports Arena da vereceði konserin bilet fiyatlarý 40, 50 ve 80 Euro olarak belirlendi. Bilet satýþ noktalarý Güney Lefkoþa da: Megaland, Acapela Music Store, T.G.I. Fridays, Oktagono Kiosk ve Mix FM/ 19:00-24:00. Eskiden Yeniye... Tuncer BAÐIÞKAN 21 Nisan.2011 tarihli Afrika gazetesindeki köþemde Sultan Mahmut Kütüphanesine Çifte Açýlýþ ve Çifte Kilit baþlýklý yazýmýn tahminin üzerinde yanký uyandýrdýðýný belirtmek isterim. Hiçbir yetkili kütüphanenin üst üste iki kez açýldýðýný inkar edemediði gibi, açýldýktan sonra kilitlendiðini de inkar eden olmadý. Ve köþe yazým üzerine kendisini aramamý isteyen Evkaf yetkililerinden sayýn Ali Yeltekin i arayýp bu konuyu onunla uzun uzun konuþuyorum. Aramýzda geçen konuþmalar kiþiye özel olduðundan bunlarý üçüncü þahýslarla paylaþmanýn etik olmadýðýný düþünüyorum. Sadece belli bir süre sonra bir araya gelip birlikte kahve içme önerisini kýrmadýðýmý belirtmekle yetineceðim. Ve bugün Afrika gazetesininden Ali Osman ý arayan Evkaf Ýdaresi nden Mustafa Kemal Kasapoðlu, yazýmda örtülü olmasýna ayrý bir özen gösterdiðim bir olayla ilgili olarak, bazý evraklarý zimmetine geçirdiði þeklinde bir ifadeden dolayý beni polise þikayet edeceði tehdidinde bulundu.. Ali Osman dan aldýðým telefon numarasý ve önerisi üzerine kendini aramama karþýn beni muhatap almadýðýný söyledi; demek ki kalp kalbe karþýymýþ! Þikayet konusu olan söz dizelerimizi önce aktaralým, sonra da konuyu baþýndan sonuna kadar birlikte irdeleyelim. Yazdýðým þuydu: Ayrýca açýlýþýndan iki gün sonra araþtýrmacýlara kapalý olduðu anlaþýlan bir kütüphanenin sorumlusu bize, yararlanmadýðýmýz bir kütüphaneyle ilgili olarak iki form da imzalatmak istiyor. Bu formlardan biri de araþtýrmacýlarý potansiyel hýrsýz sayan bir yaklaþýmla kaleme alýnmýþ! Tabii ki eðer Evkaf Ýdare si Larnaka daki Camii Kebir camisinin altýndaki odada bulunan arþiv belgelerini gizlice zimmetine geçirme ustalýðýna sahip bir arslaný araþtýrmacý ile kütüphaneci kýstasýna sokup Sultan Mahmut Kütüphanesinde kütüphaneci olarak görevlendirirse, tüm araþtýrmacýlarýn da potansiyel evrak hýrsýzý olarak damgalanmasý kaçýnýlmaz olur diyelim! Evet þimdi gelelim olayýn detayýna. Ancak öncelikle þunu söyleyelim. Larnaka Cami-i Kebir de görevli Arap hocanýn Evkaf yetkililerine teslim ettikten sonra Kuzey Kýbrýs a geçirilen eski Türkçe belgeler, Evkaf Dairesi yetkilileri tarafýndan Halkýn Adalet Konseyi (HAK), Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'a verilmek üzere hazýrladýðý ve yazýlý taleplerini içeren mektubu Ledra Palace'da bulunan BM temsilcisine sundu. HAK Dönem Baþkaný Ahmet Ýþcan, yaklaþýk 25 kiþilik bir heyetle birlikte gittiði Ledra Palas Sýnýr Kapýsý'nda basýna açýklamalarda da bulundu. Ýþcan açýklamasýnda devam eden görüþme sürecinde sonradan vatandaþlýk hakký kazananlara iliþkin gündeme gelen sayýsal argümanlarýn ve adadaki gelecekleriyle ilgili belirsizliklerin rahatsýzlýk verici olduðunu Girne Milli Arþiv Dairesi ne tutanakla teslim edilmiþtir. Dolayýsýyla þu anda bu belgelerin Mustafa Kemal Kasapoðlu nun zimmetinde bulunduðunu dün de iddia etmedik, bugün de iddia etmediðimizi vurgulamýþ olalým. Konuyu baþýndan itibaren aktaracak olursak, 2005 yýlýndan önce Larnaka Camii Kebir in altýndaki odaya girmeme izin verildiði zaman, orada bazý belgelerin yaný sýra, bir cenaze arabasý ve bazý mezar taþlarýnýn bulunduðunu gördüðümü Mustafa Kemal Kasapoðlu na söylemiþtim. Yaklaþýk 3 yýl kadar önce Mustafa Kasapoðlu da bana bu belgeleri KKTC ye kazandýrdýðýný söylemiþti. Bunu da herkese böbürlene böbürlene anlattýðýný sonradan öðrendim yýlý itibarýyle bu camide Mýsýrlý hocalardan Abdul Kalik Ahmet ile Þeyh Muhammet Havasi görev yapmaktaydý. Ara yerdeki geliþmeleri bilmiyor olmama karþýn, anlaþýlan odur ki bu bilgiler zamanýn Evkaf Müdürünün bilgisine götürüldü. O sýrada kurumun bünyesinde eski Türkçe okuyabilen tek kiþinin Mustafa Kemal Kasapoðlu olduðunu da söylemiþ olayým. Ve Larnaka Cami-i Kebir in alt katýndaki odada bulunan eski Türkçe belgelerin 13 LARNAKA CAMÝ-Ý KEBÝR BELGELERÝ belirtti ve hazýrladýklarý metnin aynýný AB Komisyonu Temsilcisi Andrulla Kaminara'ya da ileteceklerini söyledi. Mektubun genel içeriðinde sýnýrlardan geçiþlerin eþitlik ilkesine uygun olarak Güney Kýbrýs vatandaþlarýna olduðu gibi Kuzey Kýbrýs vatandaþlarýna da saðlanmasýnýn talep edildiðini kaydeden Ýþcan, Güney Kýbrýs'ta bulunan Müslümanlara ait ibadet yerlerinin ziyaret edilebilmesi izninin de verilmesi istendiðini bildirdi. Mektupta ayrýca, KKTC vatandaþlarýnýn Güney Kýbrýs'takiler gibi eþit statüde olduklarýnýn, acil çözüme ulaþýlabilmesi için okunmasýndan sonra kýymetli olduklarýna karar veriliyor. Ancak bu belgelerin Evkaf Ýdaresi ne teslim edilebilmesi için orada görevli Arap hocanýn Evkaf Ýdaresinden talebi, camiye bir su sebili ile bir vantilatörün hediye edilmesi oluyor. En sonunda bu hediyeleri Evkaf yetkililerinden alan cami görevlisi, camideki eski Türkçe evraklarý oraya giden Evkaf yetkililerine teslim ediyor. Arap hocadan teslim alýnan evraklar Kuzey Kýbrýs a getirildikten sonra, Evkaf yetkilileri tarafýndan Girne Milli Arþiv e tutanakla teslim ediliyorlar. Bu olaydan sonra Girne Milli Arþiv sorumlusunu arayýp sorduðumda, Larnaka Cami-i Kebir den gelen evraklarýn Evkaf Ýdaresi yetkilileri tarafýndan Girne Milli Arþive tutanakla teslim edildiði teyit edilmiþ oluyor. Dua edelim de bu konu iki toplumlu görüþmelerde kültür komitesinin baþkaný olan sayýn Takis Hadjidemetriou ile yardýmcýsý arkeolog Sophocles Hadjisavvas ýn kulaðýna gitmez. Bu nedenle bu konuyu bundan böyle irdelemek istemiyorum; inþallah daha ileri boyutlarda irdelemek zorunda býrakýlmayýz! Bilmem anlatabildim mi? HAK'TAN LEDRA PALACE'TA BM YETKÝLÝSÝNE MEKTUP temel insan hak ve hürriyetlerini koruyucu önlemler alýnmasýnýn gerekli olduðunun da belirtildiðini söyleyen Ýþcan, bunun yaný sýra ýrkçýlýk ve ötekileþtirme hareketlerinin engellenmesi için gerekli tedbirlerin alýnmasýnýn da talep edildiðini bildirdi. Ýþcan mektubun detaylarýnýn daha sonra basýn-yayýn organlarýyla paylaþýlacaðýný da sözlerine ekledi. Ýþcan'ýn konuþmasýnýn ardýndan BM yetkilisine verilen mektup; saat 16.00'da da Saray Otel karþýsýnda bulunan AB ofisindeki yetkililere, Avrupa Birliði Kýbrýs Temsilcisi Androulla Kaminara'ya iletilmek üzere verilecek.

14 14 23 Nisan 2011 Cumartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Altüst, karmakarýþýk (iki kelime). 2-Ters okunuþu "Tahtta hükümdar olmadýðý zaman veya hükümdarýn çocukluðu sýrasýnda devleti yöneten kimse". Yabancý. Sesin tonuna göre piþmanlýk, öfke, özlem, beðenme, sevgi gibi duygular anlatýr. 3-Türkiye'nin, ayný isimli gölü ile ünlü bir doðu ili. Bir devletin yönetimi altýnda bulunan kimse, tebaa. 4-Mecazi anlamda "Baþkasýnýn sýrtýndan geçinen kimse". Anadolu Ajansý'nýn kýsa yazýlýþý. 5-Türlü eðlence ve oyun kuruluþlarý bulunan alan. Avrupa Birliði'nin kýsa yazýlýþý. 6-Ters okunuþu "Yuvasýný yüksek kayalýklar üzerinde kuran, çok güçlü, iri bir yýrtýcý kuþ". Lütesyum'un kýsaltmasý. 7-Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. Çok konuþan, çenesi düþük, geveze. 8-Harf okunuþu. Ýlâç, merhem. Erkek hizmetçi. 9-En kýsa zaman. Ýnsan eti yiyen kimse. 10-Gelecek. Bir tür halk türküsü. Bir nota. 11-Çiçekleri mavi renkte ve beþ taç yapraklý, lifleri dokumacýlýkta kullanýlan bir bitki. Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleþtiði yer, mafsal. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Sonuç Eczanesi: Ýnönü Meydaný No:24 Tel: Gönül Eczanesi: Þht. Gazeteci Hasan Tahsin Cad. No:13 Hacý Ali Apt. Lemar Yolu Tel: Maðusa Gülgün Eczanesi: Þht. Ýbrahim Han Sok. No:1 Tel: Özay Eczanesi: Altay Sok. No:2 Baykal Tel: Girne Küçük Eczanesi: Canbulat Sok. No:5/C Astsubay Orduevi ve Bandabuliya Karþýsý Tel: Ömrüm Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. No:256 Tempo Süpermarket Yaný Tel: Güzelyurt Güzin Eczanesi: K 288 Þht. Raþit Osman Sok. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Zekâsýný iþletemez olmak, ahmaklaþmak. 2-Lityum'un kýsaltmasý. Gece yapýlan sinema, tiyatro gösterisi. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. 3-Çiçeðinden ispirtolu esans yapýlan bir bitki. Ýlgilendiren, ilgili. 4-Çocuðu olan kadýn (çoðul). Geniþlik. 5-Ayný isimli yangýn bombalarýnýn doldurulmasýnda kullanýlan madde. Manganez'in kýsaltmasý. 6-Harf okunuþu. Çocuk dilinde "Kötü, çirkin". Hayret bildirir. 7-Yüce. Bir gösteri veya toplantý binasýnda, temsil veya toplantý aralarýnda kullanýlan dinlenme yeri. 8-Arada az bir aralýk kalacak biçimde ilerlemek, aradaki uzaklýðý azaltmak veya büsbütün ortadan kaldýrmak için ileri gitmek. 9-Girne'nin doðusunda Vakýflar Ýdaresi'ne ait olmasý gereken bir plaj. Bütün gök cisimlerinin içinde bulunduðu sýnýrsýz boþluk, feza. 10-Ceylân. Sona "T" konursa "Baþarýsýzlýk, sonuçsuzluk" olur. 11-Kalçayý örten, paltoya benzer üst giysisi. Eski Yunan ve Roma'da yaþamý, töreleri taklit amacý güden komedi türü. TV'DE BU AKÞAM Kanaltürk Katil Komþum Geri Döndü Türü: Yabancý Sinema Saat: 19:50 Eski bir kiralýk katil olan Jimmy "The Tulip" eski hayatýndan cok uzakta, Meksika sahilinde sessiz ve huzurlu bir hayat sürdürmektedir. 'Komþum Bir Katil'in finalinde Jimmy, komþusu ve arkadaþý Nicholas "Oz" Oseransky, D.D.S. 'nin saðladýðý düzmece diþ raporu sayesinde, kendini öldü gösterip, hem aralarýndan iki kiþiyi hakladýðý Gogolak mafyasýný hem de peþindeki federal polisi atlatýp sýyrýlmýþtýr. Güvenli sýðýnaðýnda, silahýný elektrikli süpürge ile deðiþtirmiþ, ev iþleriyle ilgilenerek, karýsý Jill ile yemek piþirerek, huzurlu bir yaþam sürmektedir. Bu arada kendi içinde onu suç dünyasýna sürükleyen kiþisel nedenleri düþünmektedir. Karýsý Jill ise vahþi erkeði Jimmy'nin temizlemekle uðraþtýðý tek þeyin deliller olduðu eski günleri özlemle anmaktadýr. Beklenmedik bir þekilde, Jimmy'nin geçmiþiyle ilgili, davetsiz bir misafir kapýsýný çalar... Orijinal Ýsmi: Whole Ten Yards Yapým Yýlý: 2004 Tür: Komedi, Gizem, Gerilim Yönetmen: Steve Carr Oyuncular: Bruce Willis, Matthew Perry, Amanda Peet Ülke: Amerika TV 8 Sen Ben ve Dupree Türü: Yabancý Sinema Saat: 22:00 "You Me And Dupree" 1 ödül ve 1 adaylýðý olan bir film Yeni evli Carl ve Molly Peterson için hayat bundan daha tatlý olamazdý. Yeni bir evleri vardý ve kariyerleri devamlý olarak geliþim halindeydi. Ancak Carl, düðünlerine katýldýðý için evinden ve iþinden olan en iyi dostu Dupree için arkadaþlýðýn ne kadar önemli olduðunu anlamak üzeredir. Orijinal Adý : You Me And Dupree Yönetmen : Anthony Russo, joe Russo Oyuncular : Owen Wilson, Kate Hudson, Matt Dilon, Michael Douglas, Seth Roger. Yapým : 2006 Tür: Komedi Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank PAKÝSTAN'DA BOMBA PATLADI: 14 ÖLÜ Pakistan'ýn en büyük kenti Karaçi'de meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 14 kiþi öldü. Polis, patlamaya bir bombanýn yol açtýðýný belirtti. Polis yetkilisi, bombanýn daha önceden yerleþtirildiðini, ayrýntýlarý belirlemeye çalýþtýklarýný söyledi. BANGLADEÞ'TE FERÝBOT KAZASI: 33 ÖLÜ Bangladeþ'te meydana gelen feribot kazasýnda ölenlerin sayýsý 33'e çýktý. Bir hükümet yetkilisi, Brahmanbaria'daki Meghna nehrinde dün 100 yolcusuyla birlikte batan feribotun çýkarýldýðýný, yeni cesetlere ulaþýldýðýný belirtti. Kazanýn ardýndan pek çok kiþi kýyýya yüzmeyi baþarmýþtý. PAKÝSTAN'DA ABD FÜZE SALDIRISI: 6 ÖLÜ Pakistan istihbarat yetkilileri, ülkenin Afganistan sýnýrýndaki bir aþiret bölgesine ABD'nin insansýz uçakla düzenlediði füze saldýrýsýnda 6 kiþinin öldüðünü bildirdi. Ýstihbarat yetkilileri, hava saldýrýsýnda Kuzey Veziristan bölgesindeki bir evin hedef alýndýðýný söyledi. KAMBOÇYA ÝLE TAYLAND ARASINDA SINIR ÇATIÞMASI: 5 ÖLÜ Kamboçya ile Tayland arasýnda, aðýr silahlarýn kullanýldýðý sýnýr çatýþmasýnda, iki ülkeden toplam 5 askerin öldüðü bildirildi. Kamboçya savunma bakanlýðý, yaptýðý açýklamada, çatýþmada üç askerlerinin öldüðünü, yaralanan askerlerinin de olduðunu belirtti. Tayland ordusu sözcüsü de iki askerlerinin öldüðünü, yedi askerlerinin yaralandýðýný bildirdi. YEMEN'DE ÇATIÞMA: 8 ÖLÜ Yemen'in güneyindeki Lehc vilayetinde silahlý aþiret üyeleriyle Yemen Cumhuriyet Muhafýzlarý arasýnda çýkan çatýþmada 8 kiþi öldü. Bir güvenlik görevlisi, 5 kiþinin de yaralandýðý çatýþmalarda ölenlerin 6'sýnýn asker olduðunu belirtti. PAKÝSTAN'DA MÝLÝTANLARIN SALDIRISINDA 14 ÖLÜ Pakistan'da, militanlarýn Afganistan sýnýrýndaki bir kontrol noktasýna düzenlediði saldýrýda 14 kiþi öldü. Pakistanlý yetkililer, yüzlerce militanýn Aþaðý Dir bölgesine baðlý Hankai mýntýkasýndaki bir kontrol noktasýna gece yarýsý düzenledikleri saldýrýda güvenlik güçlerine mensup 14 kiþinin öldüðünü bildirdi. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ TRT1 Cesur Yürek Türü: Yabancý Sinema Saat: 23:15 Mel Gibson'dan 10 dalda Oscar'a aday gösterilmiþ bir film Kendisini ülkesine adayan Ýskoçyalý William Wallace'ýn özgürlük adýna verdiði inanýlmaz mücadelesi... Mel Gibson'un, gösterime girdiði 1995 yýlýnda büyük ilgi toplayan ve 1996 Oscar ödüllerinin gözdesi olan filmi "Cesur Yürek", 13. yüzyýlda Ýskoçya topraklarýndaki baðýmsýzlýk mücadelesini anlatýyor. William Wallace, babasýný Ýngilizlerle mücadelede kaybetmiþ, amcasý tarafýndan yetiþtirilen ve ülkesindeki toplumsal sorunlarla yoðrulan bir asidir. Kral Edward tarafýndan yeni evlenmiþ gelinlerin bekaretlerinin Ýngiliz askerleri tarafýndan bozulmasýný öngören bir emrin açýklanmasý, zaten yüzyýllardýr sömürülmüþ ve ezilmiþ bir halk olan Ýskoçyalýlarý harekete geçirir. Sevgilisi Murron'un Ýngilizler tarafýndan katlediliþi üzerine büyük bir nefret duyan Wallace'ýn bireysel mücadelesi geniþler ve Ýskoç özgürlük mücadelesine dönüþür. Yönetmen: Mel Gibson, Oyuncular: Mel GIBSON, Sophie MARCEAU, Sean LAWLOR, James COSMO, Sean MCGINLEY, Sandy NELSON, Alan TALL, Andrew WEIR, Yapým Yýlý: 1995, Türü: Drama / Savaþ Tnt Testere Türü: Yabancý Sinema Saat: 23:30 Birbirini tanýmayan iki adam, pis bir banyoda kendilerini borulara ve birbirlerine zincirle baðlanmýþ halde bulur. O: Cary Elwes, Leigh Whannel, Danny Glover. Y: James Wan... DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G

15 23 Nisan 2011 Cumartesi 15 "GÖNÜL TÜRKÜLERÝMÝZ" Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý Kültür Dairesi Müdürlüðü bünyesinde faaliyet gösteren Devlet Türk Hak Müziði Topluluðu, 2011 yýlý etkinlikleri çerçevesinde bir dizi konser düzenliyor. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, Þef Ýlker Dölek yönetiminde çalýþmalarýný sürdüren topluluk, yurt içinde gerçekleþtirecekleri turne programý çerçevesinde ülkenin deðiþik beldelerinde konserler sunacak. EROÐLU'NDAN 1. YIL RESEPSÝYONU Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Cumhurbaþkanlýðý görevine geliþinin birinci yýlý nedeniyle 26 Nisan Salý akþamý basýna yönelik resepsiyon düzenleyecek. Cumhurbaþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, saatleri arasýnda Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda yer alacak resepsiyonda Cumhurbaþkaný Eroðlu, bir yýldýr müzakere heyeti ve danýþma heyetiyle beraber sürdürdüðü görüþmeler ve temaslarýyla ilgili basýna bilgi verecek. THY'DEN MÝNÝKLERE HAVACILIK DERSÝ- Türk Hava Yollarý (THY) Kýbrýs Müdürlüðü, KKTC'deki çocuklara havacýlýðýn sevdirilmesine katký saðlamak amacýyla düzenlediði etkinliklerin ilkini önceki gün gerçekleþtirdi. THY A.O. Kýbrýs Müdürlüðü Basýn ve Halkla Ýliþkiler Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'yla iþbirliði içinde gerçekleþtirilen etkinlikte Ercan Havaalaný'na götürülen Þehit Ertuðrul Ýlkokulu öðrencilerine burada konuþlanmýþ THY Uçaðý gezdirildi. Etkinlikten oldukça memnun kalan öðrencilerin özellikle pilot kabinine girdiklerinde büyük heyecan yaþadýklarý bildirildi. Günün anýsýna öðrencilere THY þapkasý hediye edildi. ORTOPEDÝK ÖZÜRLÜLER DERNEÐÝ BAÞKANI YENÝDEN MUSTAFA ÇELÝK Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði (KTOÖD) Baþkanlýðý'na yeniden Mustafa Çelik seçildi. Dernek binasýnda gerçekleþtirilen olaðan genel kurulda Mustafa Çelik, tek aday olarak oybirliðiyle baþkanlýða seçilirken, Denetleme Kurulu üyeliklerine Mustafa Keski, Aydýn Ýpar ve Hasan Daniþ, Disiplin Kurulu üyeliklerine de Ýsmail Bozkurt, Sabri Özer, Mustafa Arsevi ve Öznur Ýnanýr oybirliðiyle seçildiler. MEHMETÇÝK'TE ÇEVRE TEMÝZLÝÐÝ KAMPANYASI Mehmetçik Belediyesi'nin, halk ve turistlerin daha temiz, saðlýklý bir ortamda kaliteli zaman geçirebilmelerini saðlamak amacýyla, 25 Nisan Pazartesi günü temizlik kampanyasý gerçekleþtireceði bildirildi. Belediye Basýn ve Halkla iliþkiler bölümünden verilen bilgiye etkinlik saat 10.00'da Mehmetçik Ýlkokulu, Mehmetçik Ortaokulu, Kumyalý Ýlkokulu, Çayýrova Ýlkokulu, Karpaz Meslek Lisesi ve Belde halkýnýn katýlýmýyla gerçekleþtirilecek. OTO TAMÝRCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ BAÞKANI HALÝL ÇOKTAN Oto Tamircileri Birliði 1'inci Olaðan Genel Kurulu'nun önceki gün yapýldýðý ve Halil Çoktan'ýn oybirliðiyle birlik baþkanlýðýna getirildiði bildirildi. Konuyla ilgili olarak yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Birlik Yönetim Kurulu, Halil Çoktan'la birlikte Erkut Kýranoðlu, Ali Sonay, Sadrettin Çaluda, Mehmet Karaoðlan, Kerim Tezkol ile Ali Çetinkol'dan oluþtu.,oto Tabircileri Birliði Yüksek Onur Kurulu Esat Atýþ (Baþkan), Cemal Sarý, Servet Çulcu ile Hasan Akanay'dan oluþurken; Ömer Özgencil ile Recep Aydýn ise Denetleme Kurulu üyeliðine getirildi. DAÜ, KARÝYER GÜNLERÝ DÜZENLÝYOR Doðu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla Ýletiþim ve Kariyer Araþtýrma Müdürlüðü (DAÜ MÝKA), Nisan tarihleri arasýnda Kariyer Günleri düzenleyecek. DAÜ Halkla Ýliþkiler ve Basýn Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre bu yýl 11. Kariyer Günleri'nde "deðiþim ve inovasyon" konsepti iþlenecek. YUSUF KAPTAN STADI ÇETÝN SPOR KULÜBÜ'NE TAHSÝS EDÝLECEK Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Cemal Bulutoðlularý, Yusuf Kaptan Stadý'nýn doðu tarafýndaki boþ araziye halý saha yapýlacaðýný ve buranýn Çetin Spor Kulübü'ne tahsis edileceðini açýkladý. LTB Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Çetin Spor Kulübü'nde geçtiðimiz Perþembe akþamý yapýlan "anýlar ve sohbet toplantýsýna" katýlan Bulutoðlularý, Yusuf Kaptan Stadý'nýn atýl vaziyette duran kýsmýna halý saha, park ve çevre düzenlemesinin LTB tarafýndan yapýlacaðýný söyledi.

16

17

18 18 23 Nisan 2011 Cumartesi

19 23 Nisan 2011 Cumartesi 19 BUZ TEMÝZLÝK ÞOK FÝYAT LEFKOÞA'DA ÝZLEM SEBATLI- Lefkoþa Belediye Baþkanlýðý koltuðuna oturan Ýzlem Sebatlý, LTB Baþkaný Bulutoðlularý'ndan çocuklara yönelik eðlence merkezleri ile oyun alaný talebinde bulundu. Þehit Doðan Ahmet Ýlkokulu Müdürü Ahmet Miralay da Baþkan Bulutoðlularý'na, Lefkoþa okullarý ile halka verdiði hizmetlerden dolayý teþekkür etti. LTB Cemal Bulutoðlularý ise yaptýðý konuþmada, çocuklarýn, milletin ve devletin geleceði olduðunu belirterek, tüm dünya çocuklarýnýn 23 Nisan Bayramýný kutladý. Ýlaçlar Bizden Ev, ofis, banka Cam- Pancur Merdivenayaðý Ýnþaat sonrasý temizliði Bahçe düzenlemesi, cila iþleri ve her türlü temizlik iþleri yapýlýr. Tel: OTOBÜS TURU Baf, Huziri Sultan, Pisuri, Yeroþibu, Gavur Taþý, Alehtora... Tarih: 24 Nisan Pazar Ýrtibat Tel: KAYIP DÝPLOMA Haydarpaþa Ticaret Lisesi'nden aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Bayram Mortaþ MAÐUSA'DA YAREN DEMÝR- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý dolayýsýyla Þehit Mustafa Kurtuluþ Ýlkokulu öðrencileri dün Gazimaðusa Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediyeden verilen bilgiye göre, okul müdiresi Fikriye Hürses ile birlikte Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp'ý ziyaret eden öðrenci grubundan Yaren Demir isimli kýz öðrenci, sembolik olarak baþkanlýk koltuðuna oturdu. GÜZELYURT TA ÝLDEM ÖTÜN- Güzelyurt Belediye Baþkaný olmak isteyen Özgürlük Ýlkokulu öðrencilerinden Ýldem Ötün, Mahmut Özçýnar'ýn yerine geçerek, bölgeye yapacaðý yatýrýmlarý ve projeleri anlattý. Ýldem Ötün, Özçýnar'ýn "Güzelyurt'a hangi yatýrýmý yapmak isterdin" sorusuna karþýlýk bisiklet yolu yapmak istediðini söyledi. SATILIK TARLA Fota da 43 dönüm (Hacý Ali çiftliklerine yakýn) ve Alayköy de anayol üzerinde, nar bahçesi yaný 15 dönüm tarla. Tel: SATILIK ARSA Boðaz da satýlýk 9175 ayakkare Türk malý arsa Tel: MELÝ EMLAK GÝRNE'DE YAÐMUR BAHADÝ- "Girne Belediye Baþkaný" görevini bu yýl Karþýyaka Merkez Ýlkokulu 5. Sýnýf öðrencisi Yaðmur Bahadi, Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn'dan sembolik olarak devraldý. Yaðmur Bahadi, Aygýn'ýn yönelttiði "görev sürenizce Girne'ye ve Girne halkýna ne gibi hizmetler yapacaksýnýz" sorusunu "Girne'ye gökdelen yapýlmasýna izin vermeyeceðim, engel olacaðým. Çünkü 'Gökdelenler, Girne'nin tarihi görüntüsünü ve çevresini bozar. Girne böyle çok daha güzel" þeklinde yanýtladý. Lefkoþa terminal yanýnda Türk malý 2+1 apartman dairesi Stg. Hamitköy'de 0 Türk malý 1+1 veya 2+1 daireler Hamitköy'de Türk malý 1 evlek 1600 ayakkare arsa Stg. Göçmenköy'de Türk malý 0 tripleks ikiz bina Stg. Yenikent'te ikiz villa Stg

20 Maðusa lider baþlýyor Turkcell 1. Ligine veda edecek 3. takýmý belirleyecek olan play-out maçlarý yarýn oynanacak. Gönyeli- Düzkaya ve Maðusa Türk Gücü- Alsancak Yeþilova maçlarý baþkentte oynanacak. Karþýlaþmalar saat 16.00'da baþlayacak. Çetinkaya Spor Kulübü olaylar hakkýnda basýn toplantýsý yaptý... Olaylardan federasyon sorumludur n Lefke maçýnda yaþanan olaylardan son derece üzgün olduklarýný belirten Dizdarlý "Ýçimiz buruk da olsa kupayý alacaðýz" dedi. Lefke ile kendilerinin her zaman dost olduðunu belirten Dizdarlý Kupa Þampiyonu olarak da Londra'ya gideceklerini belirtti. n "Yýl boyunca hakemlerden dolayý maðdur olmamýza karþýn sadece ve sadece þikayetimizi dillendirdik. Asla bir hakem arkadaþa darp giriþiminde bulunmadýk. Kaldý ki en büyük sorumluluk Futbol Federasyonu'ndur. Hakemlerini yeterince eðitmeden standart kaliteye ulaþtýrmadan sahalara salmak hem ligleri hem de kupayý böyle tartýþýlýr hale getirmiþtir". Çetinkaya Spor Kulübü olaylarla ilgili olarak basýn toplantýsý düzenledi. Baþkan Ali Kösezade'nin ardýndan açýklamalarda bulunan Bülent Dizdarlý son zamanlarda sýk sýk yaþanan olaylarda Futbol Federasyonu'nu sorumlu tuttu ve baþkan Sertoðlu'nun istifa etmesinin gerektiðini açýkladý. Lefke maçýnda yaþanan olaylardan son derece üzgün olduklarýný belirten Dizdarlý "Ýçimiz buruk da olsa kupayý alacaðýz" dedi. Lefke ile kendilerinin her zaman dost olduðunu belirten Dizdarlý Kupa Þampiyonu olarak da Londra'ya gideceklerini belirtti. Bülent Dizdarlý daha sonra basýn bildirisinde þu açýklamalara deðindi. "Çetinkaya, son yýllarda hiç yakýþýk almayacak þekilde gerilemeye baþlamýþtýr. Camianýn ilgisizliði ve ülkeyi etkileyen global krizden kaynaklanan bu çöküþ yüzünden, maalesef yýllar öncesinden kurulan alt yapý çökmüþ, futbol takýmýmýz ise yarýþmalarda her zamanki hedefi olan þampiyonluk yerine gerilerde kalmýþtý. Camia ki içinde bizlerde varýz, uzak durunca nerdeyse zorla yönetime getirilen arkadaþlarýmýzýn gayretleri ancak takýmýmýzý küme de tutmaya yetmiþtir. Bu tablo yanýnda üstüne biriken 350 bin TL borç, artýk zoraki baþkan bulmayý da imkansýz hale getirmiþti. Ardý ardýna yapýlan baþkan adaysýz genel kurullar gidilecek köyün minarelerini adeta bize göstermiþti. Göstermiþti göstermesine ama olaya el atacak cesaret kimsede de yoktu. Ýþte tam bu esnada URCAN baþkan kendini ortaya attý. "Efsaneyi küllerinden yeniden yaratmak" adlý projesi içinde önce eski beraber çalýþtýðý yöneticileri etrafýna topladý. Bunlara deneyimli iþ adamý arkadaþlarýmýzý da katarak yola çýktý. Lig maalesef bizim adýmýza hakem hatalarýnýn hep tarafýmýza yansýmasý nedeniyle bizim adýmýza kötü baþladý. Yýl boyunca maðdur olmamýza karþýn sadece ve sadece þikayetimizi dillendirdik. Asla bir hakem arkadaþa darp giriþiminde bulunmadýk. Kaldý ki bu en büyük sorumluluk Futbol Federasyonu'ndur. Hakemlerini yeterince eðitmeden standart kaliteye ulaþtýrmadan sahalara salmak hem ligleri hem de kupayý böyle tartýþýlýr hale getirmiþ. Akan onca ter ve emeðin heba olmasýna neden olmuþtur. Son bir ay içerisinde 4 müsabakada ciddi darp olaylarý yaþanmýþ, buna karþýn federasyon sütten çýkmýþ ak kaþýk gibi sadece ceza vermekle yetinmiþ, onda bile adaletli olamazken, kendi sorumluluðunu almaktan da kaçýnmýþtýr. Deðerli Urcan'ýn adýný taþýyan kupa finalinin en istenmedik þekilde sonlanmasýndan, gerekli güvenlik tedbirlerini almadan oynanmasýný saðlayan Futbol Federasyonu'dur. Gelen seyircinin (taraf ayýrmýyoruz), sayýsal fazlalýðý ve heycaný, sahadaki polis sayýsýnýn ne kadar biçare kalacaðýný daha maç baþlamadan göstermesine raðmen, bu müsabakanýn oynatýlmasý tam bir aymazlýk olmuþtur. Ne yazýk ki federasyon yaptýðý iþi farkýnda deðildir. Lefke camiasý ile hiçbir sorunumuz yoktur. Aslýnda bizden daha iyi oynadýklarý bir müsabakanýn sonunda, kupayý onlar kaldýrsaydý da bizler mutlu olacaktýk. Bu sonuç inanýn en istemediðimiz sonuçtur. Ancak taraflý medya'dan bu konuda da þikayetçiyiz". Play off ilk maçlarý oynanýyor n Turkcell 2. Liginde play-off ve play-out ilk maçlarý oynanýyor. 1. Lig e yükselecek olan 3. takým ve 3. Lig e düþecek olan 3. takýmý belirleyecek ilk maçlar bugün ve yarýn oynanýyor. Karþýlaþmalar saat da baþlayacak. Turkcell 2. Liginde play-off maçlarý bugün, play-out maçlarý da yarýn oynanacak. Play-Off larda çok çetin ve nefes kesen maçlar izlenecek. Lige 3 puanla baþlayan Dumlupýnar, 2 puanla baþlayan Gençlik Gücü, 1 puanla baþlayan Türk Ocaðý Limasol ve 0 puanla baþlayan Esentepe zorlu 90 dakikalara çýkacak. TOL-G.Gücü Bugün Yakup Özorun Stadý nda Türk Ocaðý ile Gençlik Gücü karþýlaþacak. Geçen yýl play-out maçlarýndan küme düþen Ocak, bu kez baþarýlý olur geri dönmek istiyor. Ligde iki takým arasýnda oynanan maçlarda Gençlik Gücü nün üstünlüðü var. Ýlk maç golsüz berabere biterken, ikinci maçý G.Gücü 2-0 kazanmýþtý. Esentepe-Dumlupýnar Play-off maçlarýna puansýz baþlayacak olan Esentepe ile 3 puanla baþlayacak olan Dumlupýnar buluþacak. Ligde iki takým arasýnda oynanan maçlarda takýmlar birer galibiyet aldýlar. Ýlk maçta Dumlupýnar sahasýnda 1-0 kazanýrken, ikinci maçta Esentepe sahasýnda 2-1 kazanmýþtý. Yalova-Baf ve Y.Boðaziçi-Çanakkale maçlarý yarýn oynanacak. Kuzey Kýbrýs Turkcell 2.Lig Play-Off 1.Dumlupýnar (+3) 2.Gençlik Gücü (+2) 3.Türk Ocaðý Limasol (+1) 4.Esentepe (0) Kuzey Kýbrýs Turkcell 2.Lig Play-Out 1.Yeni Boðaziçi (+3) 2.Baf Ülkü Yurdu (+2) 3.Yalova (+1) 4.Çanakkale (0) ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Ekim 01, 2016-1:20:00 Başbakan Binali Yıldırım, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi, 21 ve 22 Haziran günlerinde düzenlenen 2016-2017 eğitim yılı mezuniyet törenleriyle, on binlerce mezununa yenilerini kattı. D iplomalarını

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

Tayyip Erdoðan Katar'dan yanýtlamýþ Angela Merkel'i... "Merkel herhalde konuþtuðunu unutuyor" diyor. Hayýr Tayyip Bey hayýr... Kadýn asla unutmaz!

Tayyip Erdoðan Katar'dan yanýtlamýþ Angela Merkel'i... Merkel herhalde konuþtuðunu unutuyor diyor. Hayýr Tayyip Bey hayýr... Kadýn asla unutmaz! Tayyip Erdoðan Katar'dan yanýtlamýþ Angela Merkel'i... "Merkel herhalde konuþtuðunu unutuyor" diyor. Hayýr Tayyip Bey hayýr... Kadýn asla unutmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Ocak 2011 Çarþamba YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3326 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NELER OLDU?.. DAHA NELER OLACAK!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3326 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NELER OLDU?.. DAHA NELER OLACAK! Ýþte bir miting pankartý: Ayþe nin parasý bitti, tatilde hýrsýz oldu. Herkesin malýna kondu. Tatil bitti, Ayþe evine dön! Bilet bizden... One way ticket! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER Ahmet Kaptan'a bakýlýrsa, ülke bir ateþ topu içindeymiþ... Top yuvarlak... Yuvarlanýyor da yuvarlanýyor... Alevlenmeyen ocak yok! En iyisi topu taca atýn siz de! Bu topla oynayamaz Messi bile! ÝCAZETSÝZ

Detaylı