Deomed Yay nc l k. Türkçe birinci bask Deomed, 2011.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Deomed Yay nc l k. Türkçe birinci bask Deomed, 2011."

Transkript

1 Deomed Yay c l k Holz / Spaide Medikal Retia / Patogeez, Ta ve Tedavi Gücellemeleri Türkçe Editörü / Gülipek Müftüo lu Çeviri / rem Hamamc o lu 27 Yazar Kat l m yla 16.5 x 24 cm, XII Sayfa 55 fiekil, 13 Tablo ISBN Türkçe birici bask Deomed, 2011.

2 8 Steffe Schmitz-Valckeberg, Moika Fleckestei, Hedrik P.N. Scholl, Frak G. Holz SMD ile liflkili Co rafik Atrofide Yei Bak fl Aç lar Temel Mesajlar Seil maküla dejeeresas (SMD) ilerlemifl atrofik formua co rafik atrofi ad verilmesii sebebi, atrofi alalar örosesöryel retiada, retia pigmet epitelide (RPE) ve koroid tabakada, belirli aatomik oluflumlarla iliflkili görümeye, iyi s rl atrofi alalar oluflturma e ilimide olmas d r. Fudus otofloresas (FAF) görütüleme, atrofik yamalar s rlar tam olarak belirleebilmesie olaak sa lar. Dolay s yla, atrofi bölgelerii alalar kesi olarak hesaplamas mümkü olur; bu da do al seyir veya hastal zama içeriside ilerlemesi hakk daki giriflimsel çal flmalar ba lam da, kliik izlem aç s da faydal d r. Co rafik atrofisi ola hastalar üzeride yap la iki büyük prospektif çal flmada, atrofi ala daki ortalama büyüme h zlar s ras yla 1.74 mm 2 /y l ve 2.79 mm 2 /y l olarak saptam flt r. Atrofii ilerleme ora hastalar aras da, bafllag çtaki atrofi ora yla iliflkili olmaya büyük farkl l klar göstermektedir. FAF da atrofii bileflke zouda izlee belirgi feotipler aras da, atrofii ilerleme h z bak m da alaml farklar bulumaktad r ve bu feotipler, sigara kulla m, yafl ve bafllag çtaki atrofi ala gibi di er faktörlerle karfl laflt r ld da, e yüksek ögörü de erie sahiptir. Koroidal eovaskülarizasyo (CNV) da dahil olmak üzere di er SMD feotiplerie karfl co rafik atrofi (CA) içi hiçbir özgü geetik veya sistemik risk faktörü ta mlamam flt r. Hastal erke evreleride, görme keskili i ölçümü, toplam CA boyutua iliflki sa l kl bir fikir vermemektedir, dolay s yla hasta fiksasyo stabilitesi, okumas ve yüzleri ta ma gibi görsel foksiyolar gerçek durumuu yas tmayabilir. Fovea atrofiye u ramamas, merkezi görme keskili ii iyi olmas a, acak atrofiyle çevrili ola sa lam ala çok küçük olmas edeiyle gülük görsel foksiyolar yetersiz olmas a yol açabilir. Atrofii bileflke zoudaki artm fl FAF alalar da retia hassasiyetii azalmas, artm fl lipofuksi birikimii fizyopatolojik rolüü yas tabilmektedir. Fudus otofloresas görütüleme, hastal k sürecie iliflki bilgilerimizde ilerleme sa lam flt r ve CA l hastalar zama içeriside ve gelecekte uygulaacak tedaviye yöelik giriflimler aç s da izlemeleri öemli olabilir.

3 120 8 / SMD ile liflkili Co rafik Atrofide Yei Bak fl Aç lar 8.1 / Girifl / Temel Bilgiler Retia pigmet epitelii co rafik atrofisi, atrofik kuru SMD i ilerlemifl formudur. Co rafik atrofi, keski s rl bir depigmetasyo ala ve deri koroidal damarlar görüümüü artmas fleklide izleir (fiekil 8.1 ve 8.2). Co rafik atrofi ad verilmesii sebebi, bu alalar hiçbir belirli aatomik oluflumla iliflkili oldu uu gösterilememesidir. 18 Sadece RPE hücrelerii de il, ay zamada RPE hücrelerii aterior ve posteriorudaki tabakalar da (koryokapiller ve örosesöryel retia) atrofik olmas edeiyle, retia pigmet epitelii (RPE) co rafik atrofisi (CA) terimi, k sme ya lt c d r. 20 Buula beraber CA terimi literatüre yerleflmifltir ve yaflam erke döemleride belirti vere, bezer görütüye sahip moogeetik retial hastal klar içi kulla la areoler koroidal atrofi yerie kulla lmal d r. 32,42 Koroidal eovaskülarizasyo, ileri evre SMD i e s k görüle formu olmakla beraber, ileri evre hastal ola SMD hastalar yaklafl k %20 si, RPE i CA s fovea tutulumu oluflturmas edeiyle a r görme kayb yaflamaktad rlar. 17,28,29,35,55 Primer CA s ola hastalar, ilk yak malar bafllad da, eovasküler SMD si ola hastalarda daha ileri yaflta olma e ilimidedirler. CA, eovasküler ajiyogeetik olaylar geliflmedi i gözlerde meydaa geldi i iddia edilmifltir / Atrofii Geliflimi ve Yay l m Co rafik atrofi, primer olarak veya SMD i di er formlar ard da geliflebilir. SMD de atrofi geliflimi, RPE ve Bruch membra seviyeleride, pigmet de iflimleri fiekil 8.1. Retia pigmet epitelide (RPE), seil maküla dejeeresas a (SMD) ba l co rafik atrofi (CA) geliflmifl ola 57 yafl daki kad hasta fudus foto raf (sol üstte), floresei ajiyografi görütüsü (sa üstte), idosiyai yeflili (ICG) ajiyografisi görütüsü (sol altta) ve fudus otofloresas (FAF) görütüsü (sa altta). RPE atrofisi, aatomik yap larla iliflkisi olmaya iyi s rl bir ala olarak görülmektedir. Etraf çok say da küçük atrofi alalar yla çevrili büyük, merkezi bir atrofi ala bulumaktad r.trasmisyo defeki ve boyama edeiyle atrofi ala floresei ajiyografide hiperfloresa görülmektedir. Fudus foto raf da ve ICG ajiyografi görütüsüde, merkezi atrofi ala üstüdeki büyük koroidal damarlar izlemektedir. Atrofi üzeride RPE ve lipofuksi (LF) birikimi edeiyle FAF yo ulu u belirgi derecede azalm flt r.

4 8.2 / Co rafik Atrofide Fudus Otofloresas Görütüleme 121 fiekil yafl daki kad hasta sa gözüdeki multifokal RPE atrofisii göstere fudus foto raf (solda) ve FAF görütüsü (sa da). Fovea tutulmam flt r, acak atrofi alalar, kala fovea adas sarm fl olmas, merkezi görme keskili i iyi olmas a karfl, büyük harfleri okuyamamas a, yüzleri ta yamamas a sebep olmaktad r. ve druseler gibi maküler de ifliklikler zemiide görülür. 18,20,25,42,43 Büyük, yumuflak, birleflme e ilimideki druseleri gerilemesi, bu alalar büyümesi ve birleflmesi durumuda, atrofi oluflumua yol açar. Kalsifiye birikimleri, atrofi varl ile iliflkili oldu u ve SMD i di er ileri evre belirtilerie k yasla CA içi patogeetik oldu u düflüülmektedir. 2 Baz olgularda, CA, RPE dekolmalar çökmesi ve düzleflmeside sora oluflur. 7 Co rafik atrofi karfl m za çok çeflitli görüümlerle ç kabilir. Atrofi, tek bir atrofik yama olarak ortaya ç kabildi i gibi, çoklu atrofi odaklar görüldü ü multifokal bir yap ya da sahip olabilir (fiekiller 8.1 ve 8.2). Hastal - erke evreleride, atrofi tipik olarak perifoveal bölgeye s rl d r. 18,20,32 Zamala, atrofi ala geifller, birkaç atrofi ala birleflebilir ve yei atrofi alalar ortaya ç kabilir (fiekil 8.3). Buu soucuda, atrofik bölge geçici olarak atal görüümüü alabilir. Daha ileri evrelerde ise atrofik alalar bir halka oluflturabilir veya merkezdeki atrofide korumufl fovea, bu alalar aras da s k flabilir (fiekil 8.2). Hastal seyride geellikle ileri evrelere kadar fovea tutulumu oluflmaz. Primer ekstrafoveal tutulumu ya s ra, atrofi ilk olarak foveada da bafllayabilir. Bu belirti daha eder görülür ve tipik olarak, öre i RPE dekolma çökmeside sora izleebilir. Atrofi alalar toplam büyüklü ü ve atrofii görüümü iki gözde oldukça simetriktir (fiekil 8.4). 4,55 Peripapiller atrofii, CA l gözlerde oldukça s k görülmesi ve CA da prevalas, ay yafltaki kotrol grubuda dahil gözlerle karfl laflt r ld da daha yüksek olmas dikkate de erdir. Çok ileri evrelerde, temporal alalar, optik diski ve optik diski azal k sm daki retia alalar da içie ala çok büyük atrofiler görülebilir (fiekil 8.4). 8.2 / Co rafik Atrofide Fudus Otofloresas Görütüleme CA da atrofik süreci fizyopatolojik mekaizmalar heüz pek az ayd lat labilmifltir. Postmitotik isa RPE hücreleride, yaflla, Best hastal, Stargardt hastal veya SMD ye

5 122 8 / SMD ile Iliflkili Co rafik Atrofide Yei Bak fl Aç lar fiekil y lda uzu bir süre içeriside atrofii ilerlemesi. Zamala tek tek atrofi alalar belirmekte ve varola atrofiyle birleflmektedir. Varola atrofii büyüdü ü veya yei atrofii olufltu u alalar, tam olarak öcede FAF art fl saptaa bölgeler olmas ilgiçtir. fiekil 8.4 Makülaya uzaa çok ileri evre CA s ola 96 yafl daki bir hasta birleflik (kompozit) FAF görütüleri. Devasa atrofi ala, temporal retiada çok geifl alalar ya s ra optik diski ve optik diski azal daki retia alalar da kapsamaktad r. Atrofii flekli bak m da iki göz aras daki simetriye dikkat ediiz. ba l CA gibi çeflitli retia hastal klar da lipofuksi (LF) birikimi görülür. 8 Bu birikimi, tam olarak sidirilmeye fotoreseptör d fl segmetlerii kal t lar kimyasal olarak de- iflikli e u ramas yla olufltu u düflüülür. Deeysel veriler, LF i içideki A2-E gibi belirli moleküler bileflimleri toksik özelliklerii olabilece ii ve ormal hücre foksiyolar etkileyebilece ii düflüdürmektedir. 50 Postmitotik isa RPE hücreleride LF birikimi ve buu ormal hücre foksiyolar üzerideki zararl etkileri, floresa mikroskobu tekikleriyle i vitro olarak geifl bir biçimde çal fl lm flt r. 8 Delori ve ark., i vivo fudus otofloresas (FAF) görütüsüü büyük orada RPE LF de kayaklad ortaya koymufllard r. 13 Kofokal scaig lazer oftalmoskopii (cslo) gelifltirilmesiyle, FAF i isa gözüde geifl retial alalarda uzamsal da l m ve yo ulu uu belgeleyebilmek mümkü olmufltur. 41,52 FAF görütüleme ile fudus foto raflar, floresei ajiyografi veya optik koheres tomografi gibi kovasiyoel görütüleme araçlar öteside bilgiler elde edilmektedir. Yukar da da de iildi i üzere, CA, retial atrofi alalar yla karakterizedir. RPE hücrelerii atrofisi, dolay s yla LF eksikli i edeiyle (fudus otofloresas içi bask florofor), CA s ola hastalarda cslo kulla larak yap -

6 8.3 / Atrofi lerlemesii Ölçülmesi 123 la FAF da atrofik yamalar üzeride FAF yo- ulu uu belirgi derecede azald görülmektedir (fiekil 8.1). Atrofi alalar, görütü aalizi yaz l m yla kesi olarak s rlad r labilir, ölçülebilir ve atrofi ilerleme h zlar hesaplaabilir. 11,46 Dolay s yla, FAF görütüleme kolay, kulla fll, oivaziv bir yötem olarak, CA hastalar seyrii de erledirmede yararl d r. Bua ek olarak, FAF yo ulu uda art fl saptaa, dolay s yla atrofii bileflke zou ad verile k sm da atrofiyi çevreleye, RPE LF yükü artm fl ola alalar ta mlam flt r. 41,52 FAF art fl görüle alalar, yei oluflacak CA alalar veya varola atrofik yamalar geifllemelerii öcüsü oldu u gösterilmifltir (fiekil 8.3). 26 Kesitsel aalizde, Seil Maküla Dejeeresas da Fudus Otofloresas (Fudus Autofluorescece i Age-Related Macular Degeeratio, FAM) Çal flma Grubu, CA i bileflke zouda belirli aormal FAF art fl görüümleri içi bir s flama sistemi oluflturmufltur. 5 Bu morfolojik s flama, sadece FAF görütüleme ile elde edile bilgilere dayamaktad r. Scaig lazer oftalmoskop, cal gözlerde RPE lipofuksi da l m görütülemesie olaak sa lar. Atrofi alalar, RPE LF yoklu u edeiyle düflük FAF siyaliyle karakterizedir. Yamalar bitifli ide, FAF art fl göstere ve belirli görüümler olufltura alalar ta mlaabilir. 8.3 / Atrofi lerlemesii Ölçülmesi Kliisye Özeti Birçok çal flmada, CA zama içeriside gittikçe büyüdü ü gösterilmifltir. Atrofii yay l m a iliflki ilk icel veriler, 1989 da Schatz ve McDoald taraf da yay lam flt r. 44 Elli gözde ald klar fudus foto raflar da, yatay yöde 139 μm/y ll k bir ortalama büyüme h z saptam fllard r. Suess ve ark y l da, 81 gözde ald klar fudus foto raflar da, 2 y ll k takip süreside ortalama 2.2 disk ala (DA; medya 1.8) kadar bir büyüme ta mlam fllard r, ki bir DA 2.54 mm 2 olarak al d da 2.79 mm 2 /y l a (medya 2.29 mm 2 /y l) dek gelmektedir. 55 Ayr ca, bafllag çtaki toplam atrofi boyutua göre gözleri befl farkl gruba ay rm fl ve bafllag çtaki atrofi boyutu 5 DA ya kadar ola atrofiler içi atrofi geifllemesii h zl oldu uu, 5-10 DA grubuda sabit oldu uu, >10 DA grubuda ise hafifçe azald ifade etmifllerdir. ki gözüde de CA ola hastalarda, atrofii geifllemesi bak m da gözler aras da hiçbir alaml fark gözlememifltir. Atrofii saptamas ve ölçülmesi fudus foto raflar ile yap lm flt r ve birkaç büyütme basama gerektirmifltir. ki çal flma soucuda da kohortlar içeriside atrofi geifllemesi aç s da oldukça büyük farkl l klar ortaya komufltur ve bu durum e bafllag çtaki atrofi boyutuyla, e de test edile di er faktörlerle aç klaabilmektedir. Öre i, ikici çal flmada atrofi ilerlemesi h z 0 ila 13.8 mm 2 /y l aras da de- iflmektedir. FAM çal flma grubu yak zamada, atrofii zamala ilerlemesie iliflki veriler yay lam fllard r. 27,48 SMD ye sekoder CA ola hastalar iceledi i bu pael, çok merkezli do al seyir çal flmas, FAF görütüleme kulla larak, FAF de iflikliklerii ve bular hastal k süreci üzerideki etkilerii araflt rmak üzere bafllat lm flt r. FAF görütüleme, atrofik alalar kolayl kla saptamas a, s rlar belirlemesie ve boyutlar ölçülmesie olaak sa lamaktad r. Her muayeede, toplam atrofi boyutuu ölçülmesiyle, zamala atrofide meydaa gele ilerleme belirleebilir ve hastalar aras daki farkl l klar de erlediri-

14-18 Yafl Grubundaki Lise Ö rencilerinin Beslenme Al flkanl klar n n Saptanmas ve De erlendirilmesi

14-18 Yafl Grubundaki Lise Ö rencilerinin Beslenme Al flkanl klar n n Saptanmas ve De erlendirilmesi Türk Aile Hek Derg 2002; 6(4): 159-164 14-18 Yafl Grubudaki Lise Ö recilerii Besleme Al flkal klar Saptamas ve De erledirilmesi EVALUATION OF NUTRITIONAL HABITS OF 14-18 YEARS OLD ADOLESCENTS IN TWO HIGH

Detaylı

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2007) 28, 1598 1660 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC K lavuzlar ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i ST Segment

Detaylı

TÜRK YE DE NT HARI KONU ALAN YAYINLAR ÜZER NE B R B BL YOGRAFYA ÇALIfiMASI*

TÜRK YE DE NT HARI KONU ALAN YAYINLAR ÜZER NE B R B BL YOGRAFYA ÇALIfiMASI* Kriz Dergisi 13 (3): 15-26 TÜRK YE DE NT HARI KONU ALAN YAYINLAR ÜZER NE B R B BL YOGRAFYA ÇALIfiMASI* Ö. Uçan** ÖZET Türkiye de yap lm fl, intihar konu alan çal flmalar n de erlendirilmesini içeren bu

Detaylı

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

Bölüm 1. Asetik asit (VIA) ve Lugol solüsyonu (VILI) ile gözle muayenenin anatomik ve patolojik temeli

Bölüm 1. Asetik asit (VIA) ve Lugol solüsyonu (VILI) ile gözle muayenenin anatomik ve patolojik temeli Bölüm 1 Asetik asit (VIA) ve Lugol solüsyonu (VILI) ile gözle muayenenin anatomik ve patolojik temeli Girifl %5 asetik asit (VIA) ve/veya Lugol solüsyonu (VILI) uygulad ktan sonra serviksin gözle muayenesi,

Detaylı

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2008) 29, 2276-2315 doi:10.1093/eurheartj/ehn310 ESC KLVUZLR kut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu vrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) kut Pulmoner Emboli Tan ve Tedavisi Görev

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

Gürültü: Temel Kavramlar

Gürültü: Temel Kavramlar Gürültü: Temel Kavramlar Prof. Dr. Mehmet Çal flkan; Mak. Yük. Müh. ÖZET Tesisat Mühendisli i uygulamalar nda akustik konfor koflullar n n yeri ve önemi yads namaz. Bu çal flmada ses ve gürültü ile ilgili

Detaylı

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER RAED DERG S (2009/1; 1-14) Prof. Dr. Gökhan KESER Ege Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Bilim Dal, zmir Anti-Nötrofil

Detaylı

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i *

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Türk Aile Hek Derg 2004; 8(3): 132-137 Editöre Mektup Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Say n Editör, "Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak", rahmetli U ur Mumcu

Detaylı

Türkiye de GÖkbilim VE TUG 2 TELESKOPLAR, DETEKTÖRLER VE YÜKSEK ENERJ ASTROF Z TUG

Türkiye de GÖkbilim VE TUG 2 TELESKOPLAR, DETEKTÖRLER VE YÜKSEK ENERJ ASTROF Z TUG Türkiye de GÖkbilim VE TUG 2 TELESKOPLAR, DETEKTÖRLER VE YÜKSEK ENERJ ASTROF Z fiubat 2004 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : Prof. Dr. Ali ALPAR - Prof. Dr. Zeynel TUNCA TUG TUG UN Ku ve RTT 150 Telesko

Detaylı

A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik

A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik PLAST K CERRAH A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal Baflkan PLAST K CERRAH

Detaylı

K sa Dönemde. Para-Üretim liflkisi ve Paran n Ekonomiye Geçifl Mekanizmas. Amaçlar m z

K sa Dönemde. Para-Üretim liflkisi ve Paran n Ekonomiye Geçifl Mekanizmas. Amaçlar m z K sa Dönemde 10 Para-Üretim liflkisi ve Paran n Ekonomiye Geçifl Mekanizmas 207 Uçurtmay havada tutabilmek, basit bir ifl gibi görünmesine karfl n, oldukça ciddi bir sorundur. Bu konuda deneyim sahibi

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi

lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi - - lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi Sami ÖZGÜR*, Fatma ÇILDIR PEL TO LU** Özet Bu çal flmada Transpozisyon Didaktik Teorisinden

Detaylı

genetik N SAN 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : PROF. DR. BEYAZIT ÇIRAKO LU Marmara Üniversitesi T p Fakültesi - TÜB TAK GMBAE

genetik N SAN 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : PROF. DR. BEYAZIT ÇIRAKO LU Marmara Üniversitesi T p Fakültesi - TÜB TAK GMBAE genetik N SAN 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : PROF. DR. BEYAZIT ÇIRAKO LU Marmara Üniversitesi T p Fakültesi - TÜB TAK GMBAE 1 2 3 4 5 Genetik 21. YÜZYILIN dönemecine girdi imiz bugünlerde

Detaylı

Andrew J. MILSON, Yrd. Doç. Dr. Halil EKfi, Dr.

Andrew J. MILSON, Yrd. Doç. Dr. Halil EKfi, Dr. Ö retmenlerin Karakter E itiminde Yetkinlik Duygusu Konusunda Bir Ölçme Arac na Do ru: Karakter E itimi Yetkinlik nanc Skalas (KEY S) ve Türkçeye Uyarlanma Çal flmas Andrew J. MILSON, Yrd. Doç. Dr. Baylor

Detaylı

Temel Foto raf Semineri Ders Notlar

Temel Foto raf Semineri Ders Notlar Temel Foto raf Semineri Ders Notlar Haz rlayan: Ufuk M. Duygun Kay n a k l a r P rof. Sabit Ka l fa g i l zzet Ke r i ba r M. S.Ü. Foto raf Bölümü, Prof. Sabit Ka l fa g i l ve Ö retim Görevlisi Kamil

Detaylı

Girifl. Viroloji. stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal, stanbul, Türkiye

Girifl. Viroloji. stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Ça r l Editör Invited Editor 1 Genital HPV enfeksiyonu ve koruyucu HPV afl lar Genital HPV infection and prophylactic HPV vaccines Macit Arvas, Altay Gezer, Onur Güralp stanbul Üniversitesi Cerrahpafla

Detaylı

ÖZET PATOLOGICAL INTERNET USE (INTERNET DEPENDENCY/ABUSE) ABSTRACT

ÖZET PATOLOGICAL INTERNET USE (INTERNET DEPENDENCY/ABUSE) ABSTRACT P ATOLOJ K NTERNET KULLANIMI ( NTERNET BA IMLI I/KÖTÜYE KULLANIMI) İnternet Bağımlılığı veya Kötüye Kullanımı Geçti imiz yüzy l n son 10 senesi içinde insanl k belki de flimdiye kadar hiç karfl - laflmad

Detaylı

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT TÜRK ÜROLOGLARI gündem DR. KENAN KORKMAZ Derne imiz üyesi ürologlar n mail adreslerine yollad m z anketler oldukça ilgi gördü ve 605 ürolog taraf nda anket formu k smen veya tamamen doldurulup gönderildi.

Detaylı

EB M (Bkz. Elektronik Bilgi fllem Merkezi) ECU (Bkz. Avrupa Para Birimi)

EB M (Bkz. Elektronik Bilgi fllem Merkezi) ECU (Bkz. Avrupa Para Birimi) E EB M (Bkz. Elektronik Bilgi fllem Merkezi) ECU (Bkz. Avrupa Para Birimi) Eczac bafl Holding A.fi. 1970'te sermayesine ve yönetimine kat ld kurulmufl ya da kurulacak sermaye flirketlerinin yat r m, finansman,

Detaylı

Kronik Hepatit B ve Delta

Kronik Hepatit B ve Delta Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 67-78 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp

Detaylı

finans Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler

finans Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler Dr. ZZET GÖKHAN ÖZB LG N* fl Gelifltirme ve Analiz Grup Baflkan Sermaye Piyasas Kurulu zzet Gökhan Özbilgin

Detaylı

LKÖ RET M DERS K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA

LKÖ RET M DERS K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA LKÖ RET M FEN VE TEKNOLOJ 8 DERS K TABI Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA Bu kitap, Millî E itim Bakanl, Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve 222 say l Kurul Karar ile 2013-2014 ö retim y l

Detaylı