Ýstanbul'da Park Yeri Sorunu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýstanbul'da Park Yeri Sorunu"

Transkript

1 Ýstanbul'da Park Yeri Sorunu Ýstanbul Trafik Vakfý Çekici Ücretleri Otopark Ücretleri Parkometre Uygulamasý Orhan Demir 09 Mayýs 2003 Her hakký Tüketiciler Birliði'ne aittir. Kaynak gösterilmeden kullanýlamaz

2 GÝRÝÞ Ülkemizin nüfus, ticaret, sanayi, spor, motorlu araç vb. pek çok konuda en büyük ve en hýzlý büyüyen þehri olan Ýstanbul, bu büyümesini dengeli arazi kullanýmý ve planlý bir alt yapý ile gerçekleþtirememektedir. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Koordinasyon Dairesi'nin Eylül 2002 verilerine göre; nüfusunun olduðu ve bu nüfusuyla dünyada 101 ülkeyi geride býrakan Ýstanbul'da, günde ortalama kiþi kent içinde hareket halindedir. Türkiye'de trafiðe kayýtlý yaklaþýk aracýn beþte birinden fazlasý, yani trafik aracý Ýstanbul'da bulunuyor. Ayrýca her gün 400 ilâ 600 civarýnda araç trafiðe katýlmaktadýr. Ýstanbul'da bulunan trafik araçlarýnýn %78'i otomobil, %22'si ise toplu taþýma aracýdýr. Ýstanbul'da görev yapan trafik zabýtasýnýn sayýsý 2.783'tür. Yani kiþiye 278 polis, 825 araca 1 trafik zabýtasý düþmektedir. Bu kadar yoðun bir araç trafiðine sahip bu kentte, zorunlu olarak araçlarýn parklanma sorunu ortaya çýkmaktadýr. Bu rapor, Ýstanbul'da yaþayan ve trafik aracý bulunan tüketicilerin, genel olarak mâruz kaldýklarý parklanma sorunu ve özel olarak da Ýstanbul Trafik Vakfý ve park yeri bulunan kamu kurumlarýnýn uygulamalarýna iliþkin durumu tespit etmek ve konuya dikkat çekmek amacý ile hazýrlanmýþtýr. Ýstanbul'dan Sayýlar Ýstanbul Defterdarlýðý'na göre, kentte 567 otopark bulunmakta olup bu otoparklar araçlýk kapasiteye sahiptir. Otopark olarak iþletilen kaldýrýmlarý da dikkate alarak deðerlendirme yapan Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'ne göre ise, kentte 1631 otopark bulunmaktadýr. Oysa ki, Ýstanbul'un kent içi trafik akýþý araçlýk park yerini zorunlu kýlmaktadýr. Bu durum araçlarýn yollara, kaldýrýmlara ve cadde kenarlarýna park edilmesine, kaldýrýmlarýn ve cadde ve sokak kenarlarýnýn park yeri olarak kullanýlmasý da Ýstanbul trafiðinin olumsuz yönde etkilenmesine neden olmaktadýr. Yani Ýstanbul'da yaþayan herkesin trafik sorunu, araç sahiplerinin de ayrýca park yeri sorunu bulunmaktadýr. Tespit edilen bu olumsuz durum, sürücülerin bulduklarý boþ alanlara park etmelerine, sonuçta trafik cezasý ile karþý karþýya kalmalarýna, araçlarýnýn çekiciler tarafýndan çekilerek otoparklara konulmasýna, yüklü miktarda çekici, otopark ücreti ödemelerine neden olmaktadýr.

3 Mevzuattaki Düzenleme 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanunun 61. maddesine göre; Duraklamanýn yasaklandýðý yerlerde, Park etmenin trafik iþaretleri ile yasaklandýðý yerlerde, Geçiþ yollarý önünde veya üzerinde, Belirlenmiþ yangýn musluklarýna her iki yönden beþ metrelik mesafe içinde, Kamu hizmeti yapan yolcu taþýtlarýnýn duraklarýný belirten levhalara iki yönden onbeþ metrelik mesafe içinde, Üç veya daha fazla ayrý taþýt yolu olan karayolunda ortadaki taþýt yolunda, Kurallara uygun þekilde park etmiþ araçlarýn çýkmasýna engel olacak yerlerde, Geçiþ üstünlüðü olan araçlarýn giriþ ve çýkýþýnýn yapýldýðýnýn belirlendiði iþaret levhasýndan onbeþ metre mesafe içinde, Ýþaret levhalarýnda park etme izni verilen süre veya zamanýn dýþýnda, Kamunun faydalandýðý ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriþ ve çýkýþ kapýlarýnýn her iki yönde beþ metrelik mesafe içinde, Park için yer ayrýlmamýþ veya trafik iþaretleri ile belirtilmemiþ alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde, Park etmek için tespit edilen süre ve þeklin dýþýnda, Belirli kiþi, kurum ve kuruluþlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrýlmýþ ve bir iþaret levhasý ile belirlenmiþ park yerlerinde, Ayrýca yönetmelikte belirtilen haller dýþýnda yaya yollarda, Park etmek yasaktýr. Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler para cezasý ile cezalandýrýlýrlar. Yasaklara aykýrý park etmiþ araçlar trafik zabýtasýnca kaldýrýlabilir. Yasaklanan yerlerde ve hallerde park edilmiþ olan araçlarýn hangilerinin hangi þartlarda, kaldýrýlýp götürüleceði, götürülme sýrasýnda zarara ve ziyana uðratýlmamasý için alýnacak önlemler ile kaldýrma ve götürme giderlerinin tahsili usul ve esaslarý yönetmelikte gösterilir. Kaldýrýlýp götürülen araçlarýn giderleri ile verilen ceza, sürücüsü veya sahibince ödenmeden araç teslim edilmez. Yasa maddesinde sözü edilen Karayollarý Trafik Yönetmeliði'nin 119. maddesi de, park etme yasaðýna uymayan hangi araçlarýn, kimler tarafýndan kaldýrýlabileceðini belirlemektedir. Buna göre; Duraklamanýn yasak olduðu yerlerde, Geçiþ yollarý önünde ve üzerinde, Belirlenmiþ yangýn musluklarýna her iki yönden 5 metrelik mesafe içinde, Kamu hizmeti yapan yolcu taþýtlarýnýn duraklarýný belirten iþaret levhalarýna 15 metrelik mesafe içinde, Üç veya daha fazla ayrý taþýt yolu olan karayolunda ortadaki taþýt yolunda ve

4 üç veya daha fazla þeritli yollarda aksine bir düzenleme veya iþaretleme yapýlmadýkça sað þerit dýþýndaki þeritlerde, Kurallara uygun þekilde park etmiþ araçlarýn çýkmasýna engel olacak yerlerde, Geçiþ üstünlüðü olan araçlarýn giriþ ve çýkýþýnýn yapýldýðýnýn belirlendiði iþaret levhasýndan 15 metrelik mesafe içinde, Kamunun faydalandýðý yerlerin giriþ çýkýþ kapýlarýnýn önünde ve her iki yönünde 5 metrelik mesafe içinde, Belirli kiþilerin ve tatil günleri dýþýnda, kurum ve kuruluþlarýn araçlarý için ayrýlmýþ ve bir iþaretle belirlenmiþ park yerlerinde, Parkedilmiþ araçlar ile yukarýda sayýlan yerler dýþýnda kalan fakat belirgin þekilde trafik düzenini ve trafik güvenliðini etkilediði görülen ve sahibi bulunmayan ve yasak yerde olmasý bile genel güvenlik bakýmýndan tehlike yarattýðý anlaþýlan araçlar trafik zabýtasýnca, trafik zabýtasýnýn görev almadýðý veya bulunmadýðý yerlerde genel zabýta tarafýndan kaldýrýlýr. Yerleþim birimleri dýþýndaki karayollarýnda taþýt yolu üzerinde mecburi haller dýþýnda ve gerekli önlemleri almadan parketmiþ araçlarý yolun yapým ve bakýmýndan sorumlu olan kuruluþlar da kaldýrmaya yetkilidir. Ayný Yönetmeliðin devam eden maddelerine göre; yasak yerlere parkedilmiþ araçlar özel tertibatlý bir araçla (kurtarýcý veya çekici) çekilir, belli bir yerde muhafaza altýna alýnýr bu iþlemleri yapan görevliler araçlarýn herhangi bir zarar görmemesi için gereken dikkat ve titizliði gösterir. araçlarýn kaldýrýlýp götürülmesi sýrasýnda yapýlan masraflar, araç sahibine ödettirilir. parkedilen araçlar öncelikle resmi kurumlara ait otoparklarda muhafaza altýna alýnýr, resmi kurumlara ait otoparklarýn yeterli olmamasý halinde Ýl trafik komisyonunca belli özelliklere sahip otoparklar da bu amaçla kullanýlabilir. Ýstanbul Trafik Vakfý Mevcut otoparklarýn, ihtiyacýn ancak % 10 ilâ 15'ine cevap verebildiði Ýstanbul'da, araç sahiplerinin biraz da zorunlu olarak yasada ve ilgili yönetmelikte belirtilen yasaklara raðmen araçlarýný park etmeleri halinde, araçlarý genellikle Ýstanbul Trafik Vakfý'na ait çekiciler tarafýndan çekilmekte ve otoparklara götürülmektedir. Ýstanbul Trafik Vakfý, 1995 yýlýnda,.. Trafik Hizmetleri, trafik kazalarý, trafik kazalarýna baðlý iþ kazalarý sonucunda acil alýnacak önlemler ve müdahaleyi gerektiren yaralanmalarda, yaralýnýn süratle yardýmýna koþmak, acilen ilk müdahaleyi yapmak, tedavisinin yaptýrýlmasý için, naklini

5 saðlamak, bu iþlemle ilgili olarak Ýstanbul'da mevcut Polis Hastanesi'nden, Devlet Hastanelerinden ve Özel Hastanelerden yararlanmak, yeni ilaveler yaptýrýlmasýný saðlamak, yaralýlarda yer taþýmacýlýðý ile birlikte hava taþýmacýlýðýnýn saðlanmasý için yani otolar ve helikopter almak, helikopter kiralamak, iþletilmesine iliþkin servisler kurmak, Trafik Hizmetlerinin aksatýlmadan sürdürülmesine temin bakýmýndan yeni kara, hava ve deniz araçlarýnýn alýnmasýný veya kiralanmasýný saðlamak, Trafik Kontrol Sisteminin en seri þekilde gerçekleþtirilmesi için bu araçlardan faydalanmak, trafik düzeninin aksatýlmadan sürdürülmesini temin için Trafik Þubesi, Belediye ve Karayollarý Genel Müdürlüðünün ve Üniversitelerin ilgili birimleri ile beraber ilgili meslek kuruluþlarýnýn görüþ ve düþüncelerinden faydalanmak, bunlarla birlikte konferans, panel, sergi düzenlemek, broþürler bastýrmak ve Ýstanbul Halký ile tüm Türkiye sathýna daðýtmak, Trafik Hizmetlerinde fedakarca çalýþan Trafik Polisleri'nin her türlü riske karþý hayat sigortalarýný bedeni ve ruhi saðlýklarýný korumak için gerektiðinde ayni ve nakdi yardýmda bulunmak, trafik hizmetlerinde kullanýlan araçlarý sigorta ettirmek, Trafik Polisleri'nin bilgi ve becerilerinin çaðýmýz düzeyine ulaþtýrýlmasý için Yurtiçi ve Yurtdýþý konferans, seminer toplantýlarýna katýlmalarýný saðlamak, Trafik Ýstasyonlarýnda teknik bilgileri temin etmek için bilgisayar aðlarý kurmak... amacýyla kurulmuþtur. Kurucularý arasýnda; dönemin Valisi Hayri Kozakçýoðlu, Emniyet Müdürü Necdet Menzir, Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Sakýp Sabancý, Jak Kamhi, Ýnan Kýraç, Suat Yalkýn, Lale Manço, Hýncal Uluç gibi kamuoyunun tanýdýðý isimlerin bulunduðu Vakfýn baþkaný, görevde bulunan Ýstanbul Valisidir. Ýstanbul Trafik Vakfý'ndan Þikâyetler Ýstanbul Trafik Vakfý'nýn parketmiþ araçlar üzerinde geçekleþtirdiði çekme iþlemleri, tahsil ettiði ücretler yoðun þekilde þikâyet konusu olmaktadýr. Ýstanbul Trafik Vakfý otoparksýz Ýstanbul'da büyük bir kazanç kapýsý haline dönüþmüþ olup otopark bulamayan çaresiz sürücülerden trilyonlarca lira tahsil etmektedir. Kapalý ve açýk otopark yaptýrma yý kuruluþ senedinde belirten Ýstanbul Trafik Vakfý araç çekme iþlemlerinden elde ettiði trilyonlarca gelire raðmen özellikle katlý otopark yapýmýna iliþkin herhangi bir giriþimde bulunmamýþ, bu konu ile ilgili tek bir çivi dahi çakýlmamýþtýr. Ýstanbul Trafik Vakfý halen 73 çekici ile faaliyetini sürdürmektedir. Çekilen her araçtan TL. açýlýþ ücreti ve ayrýca her kilometre için TL. ücret alýnmaktadýr. Vakfýn çekicileri ile çekilen araçlar, anlaþmalý olunan otoparklara TL. ücret karþýlýðýnda býrakýlmaktadýr. Oysa ki Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'nin 2002 yýlý ikinci altýncý ayý için belirlediði otopark ücreti ilk bir saat için TL. iken, Ýstanbul Trafik Vakfý'nýn anlaþmalý otoparklarýna çekilen her araç için saate bakýlmaksýzýn, TL. ücret alýnmaktadýr. Ýstanbul Trafik Vakfý'nýn bu iþlemleri nedeniyle araç sahipleri bir yandan çekici ve otopark ücretlerinin fahiþ olmasýndan yakýnýrken, diðer yandan çoðu kez trafik zabýtasýnýn park ihlaline iliþkin bir tespiti ve bu tespitten kaynaklanan ceza makbuzu

6 tanzimi ve talimatý olmaksýzýn neredeyse kendi inisiyatifleriyle araçlarýn çekilmesi, aracý çekilen yurttaþýn tamamen bilgisiz bir þekilde aracýnýn kimler tarafýndan götürüldüðünü bilememesi, aracýný bulabilmek için mesaisinin büyük bir bölümünü harcamasý gerektiði ve özellikle çekme iþlemi esnasýnda araçlara zarar verilmiþ olmasý da yurttaþlarca þikâyet konusu edilmektedir. Aracý hasara uðrayan araç sahibi karþýsýnda bir muhatap bulamamakta, 2918 sayýlý yasa ve ilgili yönetmelik hükümleri açýk olmasýna raðmen zararýný tazmin ettirememektedir. Yine trafik zabýtasý tarafýndan park yasaðýna iliþkin ihlalin tespit edilmesi, bu tespitten yola çýkarak ceza makbuzu tanzimi ve yine yasadaki ve yönetmelikteki koþullarýn varlýðý halinde aracýn çekici marifetiyle çekilerek muhafaza altýna alýnmasý gerekirken, çok sayýda araç sahibinin böyle bir süreç söz konusu olmaksýzýn araçlarýnýn çekildiði tespitlerimiz arasýndadýr. Bu durum yasayý açýkça ihlâl anlamýndadýr. Aracý çekilen yurttaþ, o bölgedeki esnafýn yardýmýyla þans eseri aracýnýn kimler tarafýndan ve nereye çekildiðini öðrenebilmekte, aksi takdirde konuyu açýklayacak bir muhatap bulmak için saatlerini ayýrmak zorunda kalmaktadýr. Aracýnýn yerini tespit eden þanslý yurttaþ, bu kez de ticari taksi ile ulaþýmýný saðlayarak ödeyeceði fahiþ çekici ve otopark ücreti yanýnda ayrýca harcamada bulunmak zorunda kalmaktadýr. Sorular.. Sorular... Ýstanbul trafik zabýtasýnýn çekme iþlemleri için neden Ýstanbul Trafik Vakfý çekicileri ve otoparklarýný kullandýðý, kendi çekicileri veya herhangi bir özel firmaya ait çekiciyi kullanmadýðý kamuoyu tarafýndan yanýtý merak edilen sorularýn baþýnda gelmektedir. Yine resmi plaka takma hakký bulunmadýðý halde Ýstanbul Trafik Vakfý'na ait çekicilerin plakalarýnýn neden siyah renkli resmi plaka olduðu, çekici þoför ve personelinin kýyafetinin neden trafik zabýtasýnýn kýyafetine oldukça benzeyen renk ve biçimde olduðu da merak edilen hususlar arasýndadýr. Ýstanbul'da park yasaðýný ihlâl eden araçlarýn yasaya uygun olarak çekilmesi ve muhafaza altýna alýnmasý iþlemleri için þeffaf bir ihale açýlmak suretiyle bu hususta serbest piyasa koþullarýnda oluþacak fiyatlar ile çekici ve otopark ücretlerinin belirmesi yerine neden fahiþ fiyata Ýstanbul trafik Vakfý çekicileri ve anlaþmalý otoparklarýnýn tercih edildiði hususu kamuoyuna açýklanmalýdýr. Günlük basýnda sýkça bu vakýf ile ilgili olarak olumsuz haberlerin yer almasý, hatta bazý yolsuzluk olaylarýnýn gündeme getirilmiþ olmasýna raðmen Vakfýn çalýþmalarýna devam etmesine niye izin verildiði hususu da resmi makamlarca açýklanmaya muhtaçtýr.

7 Otogar, Havaalaný, Hastane bahçeleri Özellikle Çapa, Cerrahpaþa, Haseki, Vakýf Gureba, Þiþli Etfal gibi yoðun hasta trafiðine sahip, araç giriþ çýkýþýnýn yoðun olduðu hastane bahçelerine araç ile girmek, araç sahibi için yüksek meblaðlara mal olmaktadýr. Muhtemelen hasta nakli için aracýn girmesinin zorunlu olduðu hastane bahçesine girmek için, içeride kalýnan süre dikkate alýnmaksýzýn giriþ-çýkýþ ücreti adý altýnda, hastane çatýsý altýnda kurulmuþ dernek adýna tanzim edilmiþ makbuzlar ile fahiþ ücretler alýnmaktadýr. Bu ücreti ödeyen araç sahibi, hastane bahçesinde aracýný park edecek bir yer bulamamakta, ödenen yüksek meblað hastane bahçesine giriþ ve çýkýþ iþleminin bedeli olarak tahakkuk etmektedir. Ayný þekilde otogar ve havaalaný otoparklarýna giriþ yapan araçlar, çok kýsa süreler için çok yüksek oranda ücretler ödemekte olup ödenen bu ücretlerin günün ekonomik koþullarý ve piyasadaki otopark ücretleri ile baðdaþýr tarafý bulunmamaktadýr. Ýstanbul Valiliðinin 21/11/2001 tarih ve 07/358 sayýlý yazýsý ile hastane ve otogar giriþlerinde, hasta ve yolcu ticari taksilerden ücret alýnmamasý gerektiði belirtilmiþtir. Ancak Valiliðin bu yazýsýna raðmen, zaman zaman ticari taksilerden ücret alýndýðýna iliþkin þikâyetler söz konusu olmaktadýr. Parkometre Çeþitli ilçe belediyelerinin, araçlarýn parklanma sorununa çözüm olarak geliþtirdiði parkometre uygulamasýnýn yasal bir dayanaðý bulunmamaktadýr. Nitekim bir süre önce bu uygulamaya baþlayan Fatih Belediyesi, gelen tepkiler üzerine bu uygulamadan vazgeçmek zorunda kalmýþtýr. Ancak uygulama sona ermesine raðmen belediyeden bu kaldýrýmlarý kiralayan kiþiler tarafýndan illegal olarak yüksek ücretler karþýlýðý araç park ettirilmektedir. Ýstanbul Trafik Vakfý'nýn da doðal baþkaný olan Ýstanbul Valiliði'nin, belediyelerin parkometre uygulamasýný kaldýrmasý için yapmýþ olduðu giriþimler de sonuç vermemiþ olup halen baþta Eminönü ve Þiþli olmak üzere bir çok belediyede bu uygulama devam ettirilmektedir. Belediyelerce park yeri olarak iþletilmesi için kiraya verilen yerler çoðu kez yurttaþlarýn iþyerlerinin önü olmakta ve iþyeri sahibi yurttaþýn kendi aracýný, kendi iþyerinin önüne park edememesi gibi trajikomik durumlar meydana gelmektedir. Gezinti alanlarý, alýþveriþ merkezleri, sahil gibi muhitlerde kiraya verilen yerlerde belediyelerin belirlediði fiyatlarýn üzerinde park ücreti alýnmakta, herhangi bir fiþ veya fatura verilmeyerek kayýt dýþý ekonomiye katký yapýlmakta, bu tip hususlarda itiraza yeltenen yurttaþlar mafyavari tepkilerle karþýlaþmaktadýr.

8 Çekici ve Otopark ücretleri Araç çekme iþleminde kullanýlan çekici ve bu þekilde trafikten men edilen araçlar için uygulanacak otopark ücretleri Ýl Trafik Komisyonu tarafýndan belirlenmektedir yýlý için belirlenen ücretler þu þekildedir: ÇEKME ÜCRETLERÝ ÝÞÝN ADI Eski tarife Artýþ oraný Yeni Tarife Araç çekme ücreti (park yasaðý) TL % TL Özel taþýma (5 km. ye kadar ) TL % TL KM baþýna TL % TL Bu tarife gece saat den sonra %50 zamlý olarak uygulanýr ÇEKÝLEN VE TRAFÝKTEN MEN EDÝLEN ARAÇLAR ÝÇÝN OTOPARK ÜCRETLERÝ Eski tarife Artýþ oraný Yeni tarife Küçük araçlar için(günlük) TL % TL Büyük araçlar için(günlük) TL % TL Öneriler Trafiði rahatlatacak çözümlerin baþýnda gelen kat otoparký sayýsý, bugün bir elin parmaklarýný geçmeyen seviyeden, ihtiyaca cevap verecek bir düzeye getirilmelidir. Kat otoparký kurmak amacýyla kurulan Ýstanbul Trafik Vakfý'nýn, elindeki maddi olanaklar, vakýf senedinde de kararlaþtýrýldýðý gibi artýk kat otoparký için kullanýlmalýdýr. Her türlü þaibenin önüne geçilebilmesi için trafikten men edilecek araçlar, trafik zabýtasýna ait araçlar ile mâkul ücretler karþýlýðýnda çekilmelidir. Ýstanbul Trafik Vakfý ve çeþitli polis koruma derneklerine ait çekicilerin, trafik polisinin bilgisi dýþýnda kanunsuz ve keyfi araç çekmesine son verilmelidir. Çekilen araçlara verilen zararlar, yurttaþýn oradan oraya koþturmasýna fýrsat verilmeden çeken vakýf ve dernekçe karþýlanmalýdýr. Aracýn çekildiði mahalde, yurttaþýn aracýnýn nereye çekildiði hususunda bilgi sahibi olabileceði uyarýlar bulundurulmalýdýr. Kayýt dýþý ve büyük bir rant oluþturan parkometre uygulamasý kaldýrýlmalýdýr. Düþük otopark ücretlerinin, yurttaþýn aracýný otoparka býrakma konusunda teþvik edici olacaðý bilinmelidir. Hastane, otogar ve havaalaný giriþ-çýkýþlarý ücretsiz hale getirilmeli, içeride belli bir süreden sonra park yapýlmasý halinde park ücreti alýnmalýdýr. Raylý sisteme geçiþ için hýzlý hareket edilmelidir.

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

İSTANBUL TRAFİK VAKFI VE İKTİSADİ İŞLETMESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU. Vakfımızın 2012 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler şunlardır.

İSTANBUL TRAFİK VAKFI VE İKTİSADİ İŞLETMESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU. Vakfımızın 2012 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler şunlardır. İSTANBUL TRAFİK VAKFI VE İKTİSADİ İŞLETMESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Vakfımızın 2012 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler şunlardır. TRAFİK HİZMETİ VEREN BİRİMLERE YAPILAN KATKILAR İstanbul Emniyet

Detaylı

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir.

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir. GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 10 DESÝBELLÝK ARTIÞ ETKÝYÝ ÝKÝYE KATLIYOR Gürültü, insanlarýn fizyolojik ve psikolojik dengesini bozan, iþ baþarýsýný azaltan, çevrenin sessizliðini azaltarak ya da yok ederek niteliðini

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mazot güvenliði. Model : fp-v1 Fuel Protector. Yakýt Tanký Giriþi Mazot Filtresi Þamandýra giriþ/çýkýþ Tapa KORUMASI ÝLE TAM GÜVENLÝK

Mazot güvenliði. Model : fp-v1 Fuel Protector. Yakýt Tanký Giriþi Mazot Filtresi Þamandýra giriþ/çýkýþ Tapa KORUMASI ÝLE TAM GÜVENLÝK ?? ý akýll ý l akaýlkl ýllý o ýllý ak l akaýlklýýllý o ý akýll Yakýt Tanký Giriþi Mazot Filtresi Þamandýra giriþ/çýkýþ Tapa KORUMASI ÝLE TAM GÜVENLÝK T : (0212)876-8687 Genellikle taþýmacýlýk alanýnda

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep - 2011 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Türkiye'de Karayollarýnda Trafik Kazalarý Road Traffic Accidents in Turkey

Türkiye'de Karayollarýnda Trafik Kazalarý Road Traffic Accidents in Turkey Türkiye'de Karayollarýnda Trafik Kazalarý Road Traffic Accidents in Turkey Dr. Fehminaz Temel*, Dr. Hilal Özcebe** Öz Trafik kazalarý bütün dünyada yaralanmalara baðlý ölümler içinde ilk sýrada yer almaktadýr.

Detaylı

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Ýhsan Çamlýca kurumsal logo uygulamalarý aþaðýdaki gibidir. Baský aþamasý web dizayný vs. için renk kodlarý belirtilmiþtir. 1 CMYK : C100 M0

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECýisi içiþleri KOMiSYONU KARAYOLLARý TRAFiK KANUNU ALT KOMiSYONUNUN KABUL ETTiÐi METiN

TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECýisi içiþleri KOMiSYONU KARAYOLLARý TRAFiK KANUNU ALT KOMiSYONUNUN KABUL ETTiÐi METiN TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECýisi içiþleri KOMiSYONU KARAYOLLARý TRAFiK KANUNU ALT KOMiSYONUNUN KABUL ETTiÐi METiN Esas No: 1/905,1/347,2/287,2/330,2/353 Karar No: 3 Tarih: 08 / 06/ 2005 KARAYOLLARý TRAFiK

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ULAÞIM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ULAÞIM DAÝRE BAÞKANLIÐI ULAÞIM DAÝRE BAÞKANLIÐI ULAÞIM KOORDÝNASYON ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir ulaþým ana planýný yapmak ya da yaptýrmak ve uygulamak; ulaþým ve toplu taþýma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI Hususi ve Kamyonet Kullanım Tarzları İçin Geçerli Yardım Hizmeti Özel Şartları A)Yardım Hizmeti Özel Şartları A. 1. Lehtar /lar Sigorta poliçesinde

Detaylı

ZEYTÝNBURNU AKTARMA ÝSTASYONLARI VE OTOGAR ÝSTASYONU YÖNLENDÝRME ÝÞARETLERÝ ÝNCELEME RAPORU YOLCU HÝZMETLERÝNÝ GELÝÞTÝRME ÞEFLÝÐÝ KALÝTE VE KURUMSAL GELÝÞÝM MÜDÜRLÜÐÜ ZEYTÝNBURNU AKTARMA ÝSTASYONLARI VE

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt : Araç görüntüleri,plaka,resim,geçiþ tarih,geçiþ saat,güzergah(gidiþ/geliþ)

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI GÖREV TANIMI Ýl düzeyinde yapýlan planlara uygun olarak,doðal afetlerle ilgili planlamalarý ve diðer hazýrlýklarý Büyükþehir ölçeðinde yapmak;gerektiðinde

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Anadolu Üniversitesi / ÝÝBF 1971 Eskiþehir'de doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise eðitimini Eskiþehir'de tamamlamýþtýr. 1992 yýlýnda Uludað Üniversitesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

Özcan Pektaþ www.tukcev.org.tr Tüketici ve Çevre Eðitim Vakfý Ýlkbahar Mahallesi 606. Sokak No:13/A Yýldýz / Çankaya / ANKARA Tel: (0312) 441 95 00 Faks: (0312) 441 99 08 posta@tukcev.org.tr Özcan Pektaþ

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

TMH DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 411-2001/1 DEVLET ÝHALE YASASI

TMH DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 411-2001/1 DEVLET ÝHALE YASASI TMH DEVLET ÝHALE YASASI DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR Ýlhan ADÝLOÐLU - Ýnþaat Yüksek Mühendisi 02.06.1934 tarihinde yürürlüðe giren 2490 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu uzun bir uygulama döneminden sonra 08.09.1983

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147)

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) YÖNETMELÝK Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) KAMU KURUM VE KURULUÞLARINDA ÝÞÇÝ OLARAK ÝSTÝHDAM EDÝLECEK ÖZÜRLÜ VE ESKÝ HÜKÜMLÜLERE UYGULANACAK SINAV YÖNETMELÝÐÝ

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

SERMAYE YAPIMIZ. Kuruluþ yýlýmýz : 28.03.1997. Sermayemiz : 2.000.000,00 YTL HÝSSEDARLARI

SERMAYE YAPIMIZ. Kuruluþ yýlýmýz : 28.03.1997. Sermayemiz : 2.000.000,00 YTL HÝSSEDARLARI ÝZMÝR METRO A.Þ. GÖREV TANIMI ÝZMÝR METRO A.Þ., yolcularýn metro ile taþýnmasýnda gereksinim ve beklentilerini 'hýzlý, güvenilir, konforlu yolculuk' anlayýþýna uygun olarak, yüksek verimlilik düzeyinde

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı