Ýstanbul'da Park Yeri Sorunu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýstanbul'da Park Yeri Sorunu"

Transkript

1 Ýstanbul'da Park Yeri Sorunu Ýstanbul Trafik Vakfý Çekici Ücretleri Otopark Ücretleri Parkometre Uygulamasý Orhan Demir 09 Mayýs 2003 Her hakký Tüketiciler Birliði'ne aittir. Kaynak gösterilmeden kullanýlamaz

2 GÝRÝÞ Ülkemizin nüfus, ticaret, sanayi, spor, motorlu araç vb. pek çok konuda en büyük ve en hýzlý büyüyen þehri olan Ýstanbul, bu büyümesini dengeli arazi kullanýmý ve planlý bir alt yapý ile gerçekleþtirememektedir. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Koordinasyon Dairesi'nin Eylül 2002 verilerine göre; nüfusunun olduðu ve bu nüfusuyla dünyada 101 ülkeyi geride býrakan Ýstanbul'da, günde ortalama kiþi kent içinde hareket halindedir. Türkiye'de trafiðe kayýtlý yaklaþýk aracýn beþte birinden fazlasý, yani trafik aracý Ýstanbul'da bulunuyor. Ayrýca her gün 400 ilâ 600 civarýnda araç trafiðe katýlmaktadýr. Ýstanbul'da bulunan trafik araçlarýnýn %78'i otomobil, %22'si ise toplu taþýma aracýdýr. Ýstanbul'da görev yapan trafik zabýtasýnýn sayýsý 2.783'tür. Yani kiþiye 278 polis, 825 araca 1 trafik zabýtasý düþmektedir. Bu kadar yoðun bir araç trafiðine sahip bu kentte, zorunlu olarak araçlarýn parklanma sorunu ortaya çýkmaktadýr. Bu rapor, Ýstanbul'da yaþayan ve trafik aracý bulunan tüketicilerin, genel olarak mâruz kaldýklarý parklanma sorunu ve özel olarak da Ýstanbul Trafik Vakfý ve park yeri bulunan kamu kurumlarýnýn uygulamalarýna iliþkin durumu tespit etmek ve konuya dikkat çekmek amacý ile hazýrlanmýþtýr. Ýstanbul'dan Sayýlar Ýstanbul Defterdarlýðý'na göre, kentte 567 otopark bulunmakta olup bu otoparklar araçlýk kapasiteye sahiptir. Otopark olarak iþletilen kaldýrýmlarý da dikkate alarak deðerlendirme yapan Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'ne göre ise, kentte 1631 otopark bulunmaktadýr. Oysa ki, Ýstanbul'un kent içi trafik akýþý araçlýk park yerini zorunlu kýlmaktadýr. Bu durum araçlarýn yollara, kaldýrýmlara ve cadde kenarlarýna park edilmesine, kaldýrýmlarýn ve cadde ve sokak kenarlarýnýn park yeri olarak kullanýlmasý da Ýstanbul trafiðinin olumsuz yönde etkilenmesine neden olmaktadýr. Yani Ýstanbul'da yaþayan herkesin trafik sorunu, araç sahiplerinin de ayrýca park yeri sorunu bulunmaktadýr. Tespit edilen bu olumsuz durum, sürücülerin bulduklarý boþ alanlara park etmelerine, sonuçta trafik cezasý ile karþý karþýya kalmalarýna, araçlarýnýn çekiciler tarafýndan çekilerek otoparklara konulmasýna, yüklü miktarda çekici, otopark ücreti ödemelerine neden olmaktadýr.

3 Mevzuattaki Düzenleme 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanunun 61. maddesine göre; Duraklamanýn yasaklandýðý yerlerde, Park etmenin trafik iþaretleri ile yasaklandýðý yerlerde, Geçiþ yollarý önünde veya üzerinde, Belirlenmiþ yangýn musluklarýna her iki yönden beþ metrelik mesafe içinde, Kamu hizmeti yapan yolcu taþýtlarýnýn duraklarýný belirten levhalara iki yönden onbeþ metrelik mesafe içinde, Üç veya daha fazla ayrý taþýt yolu olan karayolunda ortadaki taþýt yolunda, Kurallara uygun þekilde park etmiþ araçlarýn çýkmasýna engel olacak yerlerde, Geçiþ üstünlüðü olan araçlarýn giriþ ve çýkýþýnýn yapýldýðýnýn belirlendiði iþaret levhasýndan onbeþ metre mesafe içinde, Ýþaret levhalarýnda park etme izni verilen süre veya zamanýn dýþýnda, Kamunun faydalandýðý ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriþ ve çýkýþ kapýlarýnýn her iki yönde beþ metrelik mesafe içinde, Park için yer ayrýlmamýþ veya trafik iþaretleri ile belirtilmemiþ alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde, Park etmek için tespit edilen süre ve þeklin dýþýnda, Belirli kiþi, kurum ve kuruluþlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrýlmýþ ve bir iþaret levhasý ile belirlenmiþ park yerlerinde, Ayrýca yönetmelikte belirtilen haller dýþýnda yaya yollarda, Park etmek yasaktýr. Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler para cezasý ile cezalandýrýlýrlar. Yasaklara aykýrý park etmiþ araçlar trafik zabýtasýnca kaldýrýlabilir. Yasaklanan yerlerde ve hallerde park edilmiþ olan araçlarýn hangilerinin hangi þartlarda, kaldýrýlýp götürüleceði, götürülme sýrasýnda zarara ve ziyana uðratýlmamasý için alýnacak önlemler ile kaldýrma ve götürme giderlerinin tahsili usul ve esaslarý yönetmelikte gösterilir. Kaldýrýlýp götürülen araçlarýn giderleri ile verilen ceza, sürücüsü veya sahibince ödenmeden araç teslim edilmez. Yasa maddesinde sözü edilen Karayollarý Trafik Yönetmeliði'nin 119. maddesi de, park etme yasaðýna uymayan hangi araçlarýn, kimler tarafýndan kaldýrýlabileceðini belirlemektedir. Buna göre; Duraklamanýn yasak olduðu yerlerde, Geçiþ yollarý önünde ve üzerinde, Belirlenmiþ yangýn musluklarýna her iki yönden 5 metrelik mesafe içinde, Kamu hizmeti yapan yolcu taþýtlarýnýn duraklarýný belirten iþaret levhalarýna 15 metrelik mesafe içinde, Üç veya daha fazla ayrý taþýt yolu olan karayolunda ortadaki taþýt yolunda ve

4 üç veya daha fazla þeritli yollarda aksine bir düzenleme veya iþaretleme yapýlmadýkça sað þerit dýþýndaki þeritlerde, Kurallara uygun þekilde park etmiþ araçlarýn çýkmasýna engel olacak yerlerde, Geçiþ üstünlüðü olan araçlarýn giriþ ve çýkýþýnýn yapýldýðýnýn belirlendiði iþaret levhasýndan 15 metrelik mesafe içinde, Kamunun faydalandýðý yerlerin giriþ çýkýþ kapýlarýnýn önünde ve her iki yönünde 5 metrelik mesafe içinde, Belirli kiþilerin ve tatil günleri dýþýnda, kurum ve kuruluþlarýn araçlarý için ayrýlmýþ ve bir iþaretle belirlenmiþ park yerlerinde, Parkedilmiþ araçlar ile yukarýda sayýlan yerler dýþýnda kalan fakat belirgin þekilde trafik düzenini ve trafik güvenliðini etkilediði görülen ve sahibi bulunmayan ve yasak yerde olmasý bile genel güvenlik bakýmýndan tehlike yarattýðý anlaþýlan araçlar trafik zabýtasýnca, trafik zabýtasýnýn görev almadýðý veya bulunmadýðý yerlerde genel zabýta tarafýndan kaldýrýlýr. Yerleþim birimleri dýþýndaki karayollarýnda taþýt yolu üzerinde mecburi haller dýþýnda ve gerekli önlemleri almadan parketmiþ araçlarý yolun yapým ve bakýmýndan sorumlu olan kuruluþlar da kaldýrmaya yetkilidir. Ayný Yönetmeliðin devam eden maddelerine göre; yasak yerlere parkedilmiþ araçlar özel tertibatlý bir araçla (kurtarýcý veya çekici) çekilir, belli bir yerde muhafaza altýna alýnýr bu iþlemleri yapan görevliler araçlarýn herhangi bir zarar görmemesi için gereken dikkat ve titizliði gösterir. araçlarýn kaldýrýlýp götürülmesi sýrasýnda yapýlan masraflar, araç sahibine ödettirilir. parkedilen araçlar öncelikle resmi kurumlara ait otoparklarda muhafaza altýna alýnýr, resmi kurumlara ait otoparklarýn yeterli olmamasý halinde Ýl trafik komisyonunca belli özelliklere sahip otoparklar da bu amaçla kullanýlabilir. Ýstanbul Trafik Vakfý Mevcut otoparklarýn, ihtiyacýn ancak % 10 ilâ 15'ine cevap verebildiði Ýstanbul'da, araç sahiplerinin biraz da zorunlu olarak yasada ve ilgili yönetmelikte belirtilen yasaklara raðmen araçlarýný park etmeleri halinde, araçlarý genellikle Ýstanbul Trafik Vakfý'na ait çekiciler tarafýndan çekilmekte ve otoparklara götürülmektedir. Ýstanbul Trafik Vakfý, 1995 yýlýnda,.. Trafik Hizmetleri, trafik kazalarý, trafik kazalarýna baðlý iþ kazalarý sonucunda acil alýnacak önlemler ve müdahaleyi gerektiren yaralanmalarda, yaralýnýn süratle yardýmýna koþmak, acilen ilk müdahaleyi yapmak, tedavisinin yaptýrýlmasý için, naklini

5 saðlamak, bu iþlemle ilgili olarak Ýstanbul'da mevcut Polis Hastanesi'nden, Devlet Hastanelerinden ve Özel Hastanelerden yararlanmak, yeni ilaveler yaptýrýlmasýný saðlamak, yaralýlarda yer taþýmacýlýðý ile birlikte hava taþýmacýlýðýnýn saðlanmasý için yani otolar ve helikopter almak, helikopter kiralamak, iþletilmesine iliþkin servisler kurmak, Trafik Hizmetlerinin aksatýlmadan sürdürülmesine temin bakýmýndan yeni kara, hava ve deniz araçlarýnýn alýnmasýný veya kiralanmasýný saðlamak, Trafik Kontrol Sisteminin en seri þekilde gerçekleþtirilmesi için bu araçlardan faydalanmak, trafik düzeninin aksatýlmadan sürdürülmesini temin için Trafik Þubesi, Belediye ve Karayollarý Genel Müdürlüðünün ve Üniversitelerin ilgili birimleri ile beraber ilgili meslek kuruluþlarýnýn görüþ ve düþüncelerinden faydalanmak, bunlarla birlikte konferans, panel, sergi düzenlemek, broþürler bastýrmak ve Ýstanbul Halký ile tüm Türkiye sathýna daðýtmak, Trafik Hizmetlerinde fedakarca çalýþan Trafik Polisleri'nin her türlü riske karþý hayat sigortalarýný bedeni ve ruhi saðlýklarýný korumak için gerektiðinde ayni ve nakdi yardýmda bulunmak, trafik hizmetlerinde kullanýlan araçlarý sigorta ettirmek, Trafik Polisleri'nin bilgi ve becerilerinin çaðýmýz düzeyine ulaþtýrýlmasý için Yurtiçi ve Yurtdýþý konferans, seminer toplantýlarýna katýlmalarýný saðlamak, Trafik Ýstasyonlarýnda teknik bilgileri temin etmek için bilgisayar aðlarý kurmak... amacýyla kurulmuþtur. Kurucularý arasýnda; dönemin Valisi Hayri Kozakçýoðlu, Emniyet Müdürü Necdet Menzir, Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Sakýp Sabancý, Jak Kamhi, Ýnan Kýraç, Suat Yalkýn, Lale Manço, Hýncal Uluç gibi kamuoyunun tanýdýðý isimlerin bulunduðu Vakfýn baþkaný, görevde bulunan Ýstanbul Valisidir. Ýstanbul Trafik Vakfý'ndan Þikâyetler Ýstanbul Trafik Vakfý'nýn parketmiþ araçlar üzerinde geçekleþtirdiði çekme iþlemleri, tahsil ettiði ücretler yoðun þekilde þikâyet konusu olmaktadýr. Ýstanbul Trafik Vakfý otoparksýz Ýstanbul'da büyük bir kazanç kapýsý haline dönüþmüþ olup otopark bulamayan çaresiz sürücülerden trilyonlarca lira tahsil etmektedir. Kapalý ve açýk otopark yaptýrma yý kuruluþ senedinde belirten Ýstanbul Trafik Vakfý araç çekme iþlemlerinden elde ettiði trilyonlarca gelire raðmen özellikle katlý otopark yapýmýna iliþkin herhangi bir giriþimde bulunmamýþ, bu konu ile ilgili tek bir çivi dahi çakýlmamýþtýr. Ýstanbul Trafik Vakfý halen 73 çekici ile faaliyetini sürdürmektedir. Çekilen her araçtan TL. açýlýþ ücreti ve ayrýca her kilometre için TL. ücret alýnmaktadýr. Vakfýn çekicileri ile çekilen araçlar, anlaþmalý olunan otoparklara TL. ücret karþýlýðýnda býrakýlmaktadýr. Oysa ki Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'nin 2002 yýlý ikinci altýncý ayý için belirlediði otopark ücreti ilk bir saat için TL. iken, Ýstanbul Trafik Vakfý'nýn anlaþmalý otoparklarýna çekilen her araç için saate bakýlmaksýzýn, TL. ücret alýnmaktadýr. Ýstanbul Trafik Vakfý'nýn bu iþlemleri nedeniyle araç sahipleri bir yandan çekici ve otopark ücretlerinin fahiþ olmasýndan yakýnýrken, diðer yandan çoðu kez trafik zabýtasýnýn park ihlaline iliþkin bir tespiti ve bu tespitten kaynaklanan ceza makbuzu

6 tanzimi ve talimatý olmaksýzýn neredeyse kendi inisiyatifleriyle araçlarýn çekilmesi, aracý çekilen yurttaþýn tamamen bilgisiz bir þekilde aracýnýn kimler tarafýndan götürüldüðünü bilememesi, aracýný bulabilmek için mesaisinin büyük bir bölümünü harcamasý gerektiði ve özellikle çekme iþlemi esnasýnda araçlara zarar verilmiþ olmasý da yurttaþlarca þikâyet konusu edilmektedir. Aracý hasara uðrayan araç sahibi karþýsýnda bir muhatap bulamamakta, 2918 sayýlý yasa ve ilgili yönetmelik hükümleri açýk olmasýna raðmen zararýný tazmin ettirememektedir. Yine trafik zabýtasý tarafýndan park yasaðýna iliþkin ihlalin tespit edilmesi, bu tespitten yola çýkarak ceza makbuzu tanzimi ve yine yasadaki ve yönetmelikteki koþullarýn varlýðý halinde aracýn çekici marifetiyle çekilerek muhafaza altýna alýnmasý gerekirken, çok sayýda araç sahibinin böyle bir süreç söz konusu olmaksýzýn araçlarýnýn çekildiði tespitlerimiz arasýndadýr. Bu durum yasayý açýkça ihlâl anlamýndadýr. Aracý çekilen yurttaþ, o bölgedeki esnafýn yardýmýyla þans eseri aracýnýn kimler tarafýndan ve nereye çekildiðini öðrenebilmekte, aksi takdirde konuyu açýklayacak bir muhatap bulmak için saatlerini ayýrmak zorunda kalmaktadýr. Aracýnýn yerini tespit eden þanslý yurttaþ, bu kez de ticari taksi ile ulaþýmýný saðlayarak ödeyeceði fahiþ çekici ve otopark ücreti yanýnda ayrýca harcamada bulunmak zorunda kalmaktadýr. Sorular.. Sorular... Ýstanbul trafik zabýtasýnýn çekme iþlemleri için neden Ýstanbul Trafik Vakfý çekicileri ve otoparklarýný kullandýðý, kendi çekicileri veya herhangi bir özel firmaya ait çekiciyi kullanmadýðý kamuoyu tarafýndan yanýtý merak edilen sorularýn baþýnda gelmektedir. Yine resmi plaka takma hakký bulunmadýðý halde Ýstanbul Trafik Vakfý'na ait çekicilerin plakalarýnýn neden siyah renkli resmi plaka olduðu, çekici þoför ve personelinin kýyafetinin neden trafik zabýtasýnýn kýyafetine oldukça benzeyen renk ve biçimde olduðu da merak edilen hususlar arasýndadýr. Ýstanbul'da park yasaðýný ihlâl eden araçlarýn yasaya uygun olarak çekilmesi ve muhafaza altýna alýnmasý iþlemleri için þeffaf bir ihale açýlmak suretiyle bu hususta serbest piyasa koþullarýnda oluþacak fiyatlar ile çekici ve otopark ücretlerinin belirmesi yerine neden fahiþ fiyata Ýstanbul trafik Vakfý çekicileri ve anlaþmalý otoparklarýnýn tercih edildiði hususu kamuoyuna açýklanmalýdýr. Günlük basýnda sýkça bu vakýf ile ilgili olarak olumsuz haberlerin yer almasý, hatta bazý yolsuzluk olaylarýnýn gündeme getirilmiþ olmasýna raðmen Vakfýn çalýþmalarýna devam etmesine niye izin verildiði hususu da resmi makamlarca açýklanmaya muhtaçtýr.

7 Otogar, Havaalaný, Hastane bahçeleri Özellikle Çapa, Cerrahpaþa, Haseki, Vakýf Gureba, Þiþli Etfal gibi yoðun hasta trafiðine sahip, araç giriþ çýkýþýnýn yoðun olduðu hastane bahçelerine araç ile girmek, araç sahibi için yüksek meblaðlara mal olmaktadýr. Muhtemelen hasta nakli için aracýn girmesinin zorunlu olduðu hastane bahçesine girmek için, içeride kalýnan süre dikkate alýnmaksýzýn giriþ-çýkýþ ücreti adý altýnda, hastane çatýsý altýnda kurulmuþ dernek adýna tanzim edilmiþ makbuzlar ile fahiþ ücretler alýnmaktadýr. Bu ücreti ödeyen araç sahibi, hastane bahçesinde aracýný park edecek bir yer bulamamakta, ödenen yüksek meblað hastane bahçesine giriþ ve çýkýþ iþleminin bedeli olarak tahakkuk etmektedir. Ayný þekilde otogar ve havaalaný otoparklarýna giriþ yapan araçlar, çok kýsa süreler için çok yüksek oranda ücretler ödemekte olup ödenen bu ücretlerin günün ekonomik koþullarý ve piyasadaki otopark ücretleri ile baðdaþýr tarafý bulunmamaktadýr. Ýstanbul Valiliðinin 21/11/2001 tarih ve 07/358 sayýlý yazýsý ile hastane ve otogar giriþlerinde, hasta ve yolcu ticari taksilerden ücret alýnmamasý gerektiði belirtilmiþtir. Ancak Valiliðin bu yazýsýna raðmen, zaman zaman ticari taksilerden ücret alýndýðýna iliþkin þikâyetler söz konusu olmaktadýr. Parkometre Çeþitli ilçe belediyelerinin, araçlarýn parklanma sorununa çözüm olarak geliþtirdiði parkometre uygulamasýnýn yasal bir dayanaðý bulunmamaktadýr. Nitekim bir süre önce bu uygulamaya baþlayan Fatih Belediyesi, gelen tepkiler üzerine bu uygulamadan vazgeçmek zorunda kalmýþtýr. Ancak uygulama sona ermesine raðmen belediyeden bu kaldýrýmlarý kiralayan kiþiler tarafýndan illegal olarak yüksek ücretler karþýlýðý araç park ettirilmektedir. Ýstanbul Trafik Vakfý'nýn da doðal baþkaný olan Ýstanbul Valiliði'nin, belediyelerin parkometre uygulamasýný kaldýrmasý için yapmýþ olduðu giriþimler de sonuç vermemiþ olup halen baþta Eminönü ve Þiþli olmak üzere bir çok belediyede bu uygulama devam ettirilmektedir. Belediyelerce park yeri olarak iþletilmesi için kiraya verilen yerler çoðu kez yurttaþlarýn iþyerlerinin önü olmakta ve iþyeri sahibi yurttaþýn kendi aracýný, kendi iþyerinin önüne park edememesi gibi trajikomik durumlar meydana gelmektedir. Gezinti alanlarý, alýþveriþ merkezleri, sahil gibi muhitlerde kiraya verilen yerlerde belediyelerin belirlediði fiyatlarýn üzerinde park ücreti alýnmakta, herhangi bir fiþ veya fatura verilmeyerek kayýt dýþý ekonomiye katký yapýlmakta, bu tip hususlarda itiraza yeltenen yurttaþlar mafyavari tepkilerle karþýlaþmaktadýr.

8 Çekici ve Otopark ücretleri Araç çekme iþleminde kullanýlan çekici ve bu þekilde trafikten men edilen araçlar için uygulanacak otopark ücretleri Ýl Trafik Komisyonu tarafýndan belirlenmektedir yýlý için belirlenen ücretler þu þekildedir: ÇEKME ÜCRETLERÝ ÝÞÝN ADI Eski tarife Artýþ oraný Yeni Tarife Araç çekme ücreti (park yasaðý) TL % TL Özel taþýma (5 km. ye kadar ) TL % TL KM baþýna TL % TL Bu tarife gece saat den sonra %50 zamlý olarak uygulanýr ÇEKÝLEN VE TRAFÝKTEN MEN EDÝLEN ARAÇLAR ÝÇÝN OTOPARK ÜCRETLERÝ Eski tarife Artýþ oraný Yeni tarife Küçük araçlar için(günlük) TL % TL Büyük araçlar için(günlük) TL % TL Öneriler Trafiði rahatlatacak çözümlerin baþýnda gelen kat otoparký sayýsý, bugün bir elin parmaklarýný geçmeyen seviyeden, ihtiyaca cevap verecek bir düzeye getirilmelidir. Kat otoparký kurmak amacýyla kurulan Ýstanbul Trafik Vakfý'nýn, elindeki maddi olanaklar, vakýf senedinde de kararlaþtýrýldýðý gibi artýk kat otoparký için kullanýlmalýdýr. Her türlü þaibenin önüne geçilebilmesi için trafikten men edilecek araçlar, trafik zabýtasýna ait araçlar ile mâkul ücretler karþýlýðýnda çekilmelidir. Ýstanbul Trafik Vakfý ve çeþitli polis koruma derneklerine ait çekicilerin, trafik polisinin bilgisi dýþýnda kanunsuz ve keyfi araç çekmesine son verilmelidir. Çekilen araçlara verilen zararlar, yurttaþýn oradan oraya koþturmasýna fýrsat verilmeden çeken vakýf ve dernekçe karþýlanmalýdýr. Aracýn çekildiði mahalde, yurttaþýn aracýnýn nereye çekildiði hususunda bilgi sahibi olabileceði uyarýlar bulundurulmalýdýr. Kayýt dýþý ve büyük bir rant oluþturan parkometre uygulamasý kaldýrýlmalýdýr. Düþük otopark ücretlerinin, yurttaþýn aracýný otoparka býrakma konusunda teþvik edici olacaðý bilinmelidir. Hastane, otogar ve havaalaný giriþ-çýkýþlarý ücretsiz hale getirilmeli, içeride belli bir süreden sonra park yapýlmasý halinde park ücreti alýnmalýdýr. Raylý sisteme geçiþ için hýzlý hareket edilmelidir.

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

İSTANBUL TRAFİK VAKFI VE İKTİSADİ İŞLETMESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU. Vakfımızın 2012 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler şunlardır.

İSTANBUL TRAFİK VAKFI VE İKTİSADİ İŞLETMESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU. Vakfımızın 2012 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler şunlardır. İSTANBUL TRAFİK VAKFI VE İKTİSADİ İŞLETMESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Vakfımızın 2012 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler şunlardır. TRAFİK HİZMETİ VEREN BİRİMLERE YAPILAN KATKILAR İstanbul Emniyet

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

İSTANBUL TRAFİK VAKFI VE İKTİSADİ İŞLETMESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Vakfımızın 2014 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler şunlardır.

İSTANBUL TRAFİK VAKFI VE İKTİSADİ İŞLETMESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Vakfımızın 2014 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler şunlardır. İSTANBUL TRAFİK VAKFI VE İKTİSADİ İŞLETMESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Vakfımızın 2014 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler şunlardır. TRAFİK HİZMETİ VEREN BİRİMLERE YAPILAN KATKILAR İstanbul Emniyet

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELÝK Cuma, 28 Kasým 2008

ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELÝK Cuma, 28 Kasým 2008 ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELÝK Cuma, 28 Kasým 2008 28 Kasým 2008 CUMA Resmî Gazete Sayý : 27068 YÖNETMELÝK Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýndan: ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir.

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir. GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 10 DESÝBELLÝK ARTIÞ ETKÝYÝ ÝKÝYE KATLIYOR Gürültü, insanlarýn fizyolojik ve psikolojik dengesini bozan, iþ baþarýsýný azaltan, çevrenin sessizliðini azaltarak ya da yok ederek niteliðini

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECýisi içiþleri KOMiSYONU KARAYOLLARý TRAFiK KANUNU ALT KOMiSYONUNUN KABUL ETTiÐi METiN

TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECýisi içiþleri KOMiSYONU KARAYOLLARý TRAFiK KANUNU ALT KOMiSYONUNUN KABUL ETTiÐi METiN TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECýisi içiþleri KOMiSYONU KARAYOLLARý TRAFiK KANUNU ALT KOMiSYONUNUN KABUL ETTiÐi METiN Esas No: 1/905,1/347,2/287,2/330,2/353 Karar No: 3 Tarih: 08 / 06/ 2005 KARAYOLLARý TRAFiK

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri

5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri 5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri Nuri SEZGÝN * Finansman yapýsý yürürlükteki kanunlarla devam etmek durumunda kalmýþtýr. Bunun sonucu mahalli idarelerin yetki ve görevleri bunlara paralel giderlerinde

Detaylı

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Ýhsan Çamlýca kurumsal logo uygulamalarý aþaðýdaki gibidir. Baský aþamasý web dizayný vs. için renk kodlarý belirtilmiþtir. 1 CMYK : C100 M0

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Mazot güvenliði. Model : fp-v1 Fuel Protector. Yakýt Tanký Giriþi Mazot Filtresi Þamandýra giriþ/çýkýþ Tapa KORUMASI ÝLE TAM GÜVENLÝK

Mazot güvenliði. Model : fp-v1 Fuel Protector. Yakýt Tanký Giriþi Mazot Filtresi Þamandýra giriþ/çýkýþ Tapa KORUMASI ÝLE TAM GÜVENLÝK ?? ý akýll ý l akaýlkl ýllý o ýllý ak l akaýlklýýllý o ý akýll Yakýt Tanký Giriþi Mazot Filtresi Þamandýra giriþ/çýkýþ Tapa KORUMASI ÝLE TAM GÜVENLÝK T : (0212)876-8687 Genellikle taþýmacýlýk alanýnda

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep - 2011 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR ÝLE BAÞBAKANLIK HAZÝNE MÜSTEÞARLIÐININ 91-32/5 SAYILI TEBLÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN I-M

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Türkiye'de Karayollarýnda Trafik Kazalarý Road Traffic Accidents in Turkey

Türkiye'de Karayollarýnda Trafik Kazalarý Road Traffic Accidents in Turkey Türkiye'de Karayollarýnda Trafik Kazalarý Road Traffic Accidents in Turkey Dr. Fehminaz Temel*, Dr. Hilal Özcebe** Öz Trafik kazalarý bütün dünyada yaralanmalara baðlý ölümler içinde ilk sýrada yer almaktadýr.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

ULAÞIM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ULAÞIM DAÝRE BAÞKANLIÐI ULAÞIM DAÝRE BAÞKANLIÐI ULAÞIM KOORDÝNASYON ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir ulaþým ana planýný yapmak ya da yaptýrmak ve uygulamak; ulaþým ve toplu taþýma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt : Araç görüntüleri,plaka,resim,geçiþ tarih,geçiþ saat,güzergah(gidiþ/geliþ)

Detaylı

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI Hususi ve Kamyonet Kullanım Tarzları İçin Geçerli Yardım Hizmeti Özel Şartları A)Yardım Hizmeti Özel Şartları A. 1. Lehtar /lar Sigorta poliçesinde

Detaylı

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan 2008-58 ÖTV Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/58 Sirküler Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan Özel Tüketim Vergisi Bakanlar Kurulu'nun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI GÖREV TANIMI Ýl düzeyinde yapýlan planlara uygun olarak,doðal afetlerle ilgili planlamalarý ve diðer hazýrlýklarý Büyükþehir ölçeðinde yapmak;gerektiðinde

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı