Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu."

Transkript

1 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy Altýyol olmak üzere üç koldan yürüyüþ yapýldý. Sýk sýk, Sivas þehitleri ölümsüzdür, Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek sloganlarýnýn atýldýðý mitingde, Gerici eðitime hayýr, Davamýz insanlýk davasý, Cemevleri ibadethanemizdir, Silaha deðil, emeðe, þeriata deðil, eðitime bütçe, Devletin Alevi si olmayacaðýz dövizleri taþýndý. Miting boyunca zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, cemevlerinin ibadethane sayýlmasý, Cami-cemevi projesinin iptali, eþit yurttaþlýk talebi, asimilasyon ve inkar politikalarýna son verilmesi gibi talepler hem sloganlara, hem de dövizlere yansýdý. SAZIM ÖZGÜRLÜK ÝÇÝN! Türkiye nin her yerinden Alevi yurttaþlarýn katýldýðý mitinge, Halklarýn Demokratik Kongresi(HDK), BDP, EMEP, CHP, ÖDP, KESK, Gezi Parký yla oluþan mahalle dayanýþmalarý ve park forumlarý da destek veriyor. Miting renkli görüntülere de sahne oluyor. Kortejler halaylarla coþarken, pankartlarýn ön taraflarýnda semah kýyafeti giyen kadýnlar ve erkekler bu kez sazlarýný demokrasi ve özgürlük için kaldýrýyor. Mitingde yetiþkinlerin yanýnda çocuklarýn da Ya Ali yazýlý bantlarý alýnlarýna takarak kortejlerdeki yerini aldýðý görülüyor. KATLÝAMLAR LANETLENDÝ Mitingde katliamlara öfke var. Sadece Sivas ve Gazi deðil, Roboski, Lice ve Gezi de yaþanan ölümlerin de hesabý soruluyor. Ölenlerin isimleri okunarak anýlýrken, Her yer Taksim, her yer direniþ sloganlarýyla Gezi ruhu Kadýköy e taþýndý. Doðasýna, barýnma hakkýna sahip çýkanlar da miting alanýnda. 2B maðduru olan, kentsel dönüþüme karþý mücadele veren, suyuna, topraðýna termik, hidroelektirik santralinin yapýlmasýný istemeyenler bir kez daha seslerini Kadýköy Meydanýnda yükseltiyor. (Ýstanbul/EVRENSEL) 3/11/2013 Ýstanbul daki Gezi Parký direniþinin ardýndan bir süre tutuklu kalan bayrak satýcýsý Ali Sarýçiçek in de aralarýnda bulunduðu 20 sanýk Çaðlayan daki Ýstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi nde hakim karþýsýna çýktý. Davaya Ali Sarýçiçek in de aralarýnda bulunduðu 12 sanýk katýldý. Ýtalyan uyruklu foto muhabiri Mattia Cacciatori dahil 8 sanýk duruþmaya katýlmadý.sanýklar hakkýndaki adli kontrol uygulamasýný kaldýran mahkeme, avukatlarýn derhal beraat kararý verilmesi yönündeki talebini delil yokluðu... 1 Kasým 2013 Cuma günü sabah eþ zamanlý operasyon baskýný ve ev aramasý sonrasýnda göz altýna alýnan Þinasi Topçu ve dört arkadaþý için Hacýbektaþ ta 3 Kasým 2013 Pazar günü saat de Hacýbektaþ Cumhuriyet Meydanýndaki Atatürk Anýtýnýn bulunduðu alanda bir basýn açýklamasý gerçekleþtiren arkadaþlarý, yakýnlarý ve tanýyanlarý; gözaltýna tepkilerini dile getirerek meydanda toplananlarýn sloganlarý ile AKP iktidarýný protesto ettiler. BASINA VE KAMUOYUNA AKP 11 yýldýr iktidarda ve iktidarý döneminde baþta toplumsal barýþ, özgürlük, adalet, eðitim ve hukuk sistemi olmak üzere ülkede geri dönülmesi zor tahribatlara yol açtý. Toplum çaðdaþ demokrasi normlarýyla baðdaþmayan, her gün yeni bir uygulama ve düzenleriyle karþý karþýya býrakýldý. Son zamanlarda Hacýbektaþ halký üzerinde de oyunlar oynandýðý, baskýlarýn yapýldýðý görülmektedir. Nevþehir in merkez ilçeye baðlý Uçhisar beldesinde Uçhisar Belediyesi tarafýndan kasaba geneline çevre kirliliðinin önlenmesine katkýda bulunmak amacýyla okullara bitkisel atýk yað ve pil toplama makinalarý yerleþtirdi. Bu yazýyý daha sýcak yapan koskoca bir direniþ tatil planlarýmýzý iptal ettirdi, hani o yaz rehavetiyle duran bir sürü þeyin yerine duran adamlar eylemi koydu. Hayat durmazken sanat durur mu? Elbette durmadý; müzik besteledi, sinema filme çekti, tiyatro sahneledi. Devrim Evin yýllardýr oyuncu ancak çoðumuz onu Fatih filmiyle tanýdý. Asýl olaraksa iktidarýn Osmanlý referanslarýndan sayýlan filminden çýkýp Gezi nin Fatihleri arasýna katýlmasýyla. Reha Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

2 Elçin YILDIRAL Ýstanbul daki Gezi Parký direniþinin ardýndan bir süre tutuklu kalan bayrak satýcýsý Ali Sarýçiçek in de aralarýnda bulunduðu 20 sanýk Çaðlayan daki Ýstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi nde hakim karþýsýna çýktý. Davaya Ali Sarýçiçek in de aralarýnda bulunduðu 12 sanýk katýldý. Ýtalyan uyruklu foto muhabiri Mattia Cacciatori dahil 8 sanýk duruþmaya katýlmadý. Sanýklar hakkýndaki adli kontrol Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 2001 krizi sonrasýnda Kemal Derviþ tarafýndan uygulamaya konulan güçlü ekonomiye geçiþ programý çerçevesinde sosyal güvenlik sistemini yeniden yapýlandýrmanýn bir parçasý olarak yaþama geçirilmiþtir sayýlý yasayla kurulan ve 7 Ekim 2001 tarihinde yürürlüðe giren BES ile amaçlanan özetle; sosyal güvenlik sisteminin özelleþtirilmesi ve sermaye için yeni bir kâr alaný haline getirilmesidir. BES þöyle iþlemektedir: Özel sigorta þirketleri tarafýndan toplanan primlerden oluþturulan fonlar, borsa aracýlýðýyla sermayeye aktarýlmakta ve bu fonlar piyasada oluþan dalgalanmalara göre deðer kazanmakta ya da kaybetmektedir. Diðer bir deðiþle emekçileri kapitalist sistemin yarattýðý risklerden korumak için iþçi sýnýfýnýn mücadeleleriyle kazanýlmýþ olan sosyal güvenlik hakký sermaye için yeni bir kâr alaný haline getirildiði gibi piyasa koþullarý içinde emekçilerin birikimleri de riske atýlmaktadýr. Kemal Derviþ in uygulamaya koyduðu ekonomi programýnýn sadýk uygulayýcýsý olan AKP, sosyal güvenlik siteminin piyasa koþullarýna göre yeniden yapýlandýrýlmasý konusunda önemli adýmlar atmýþtýr. Bu çerçevede sosyal güvenlik sisteminin genel bütçeye yük olduðu gerekçe gösterilerek 5510 sayýlý SSGSS Kanunu çýkartýlmýþtýr. Bu yasayla kara delik olarak tanýmladýklarý bütçe açýðýný kapatmak için emeklilik yaþý ve emekliliði hak etmek için gereken prim ödeme gün sayýsý yükseltilmiþ, emeklilerin aylýk baðlama oraný düþürülmüþtür. Böylece istihdamýn giderek esnekleþtiði koþullarda emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayýsýný ve yaþ sýnýrý olan 65 i saðlayarak emekli olabilmek neredeyse hayal olmuþtur. Öte yandan emeklilik koþullarýný saðlayabilmiþ olanlarýn ise zaten yoksulluk ve açlýk sýnýrýnýn çok altýnda olan aylýklarý daha da düþmüþtür. Kýsacasý emekçiler bu yasayla sosyal güvenlik haklarýyla birlikte gelecek güvencelerini ve insanca yaþayacak bir geliri de kaybetmiþtir. Sosyal güvenlik haklarýný önemli ölçüde kaybeden iþçiler, kamu emekçileri, esnaf, küçük üretici, küçük toprak sahibi çiftçilerin oluþturduðu geniþ emekçi kesimler, özel sosyal güvenlik sistemine yönlendirilmeye çalýþýlmýþtýr. Ancak büyük çoðunluðu uygulamasýný kaldýran mahkeme, avukatlarýn derhal beraat kararý verilmesi yönündeki talebini delil yokluðu ve mahkemenin görevinin de delilleri toplamak olduðunu belirterek reddetti. Duruþma 11 Þubat 2014 tarihine ertelendi. DÖVDÜLER HAKARET ETTÝLER Kimlik tespitlerinin ardýndan geçilen savunmalarda Ali Sarýçiçek oðluyla beraber bayrak sattýðýný söyleyerek O gün bayrak satmak için Beþiktaþ ardýndan da Taksim e gittik. Polis bana Karaköy e git dedi. Ama oradan bineceðim otobüs geçmiyordu. yaþamýný sürdürecek bir geliri dahi elde etmekten yoksun olan bu kesimlerin BES e prim ödemeleri mümkün deðildir. Bu nedenle üst ve orta gelirliler dýþýnda bireysel emeklilik sistemini tercih edenler son derece sýnýrlý kalmýþtýr. Bunun üzerine bütçeye yük olduðu gerekçesiyle sosyal güvenlik sistemini neredeyse tasfiye eden devlet, BES için vergi teþvikleri uygulamaya baþlamýþtýr. Ancak bundan da beklenen sonuç elde edilemeyince çare olarak bireysel emekliliðe doðrudan devlet katkýsý uygulanmaya baþlamýþtýr. Böylece bireysel emeklilik sistemi içerisine girmiþ olanlara devlet, brüt asgari ücretin yüzde 25 i kadar doðrudan katkýda bulunmaktadýr. Devlet katkýsý uygulamasý haziran 2013 te baþlamýþ ve ekim 2013 rakamlarýna göre devlet bütçesinden BES e katký olarak aktarýlan kaynak 836 milyon TL yi bulmuþtur. Resmi istatistiklere göre Türkiye de 60 milyondan fazla emeðiyle geçinen ve onlarýn bakmakla yükümlü olduðu nüfus vardýr. Bunlarýn 48 milyon kadarý emekçileri güvencesizliðe ve yoksulluða mahkûm eden resmi sosyal güvenlik sistemi yani SGK içindedir milyon kiþi ise iþverenin ya sigorta ya asgari ücret önermesi karþýsýnda yaþamýný sürdürebilmek için sigortasýz çalýþmaya razý edilmiþ veya sigortalanma þansý hiç olmamýþtýr. 60 milyonu aþan bu emekçi kitle içinde sadece 4 milyon kiþi BES içine girmiþtir. Yani bütçeye yük diye 10 milyonlarca emekçiyi güvencesiz býrakan yoksulluða sürükleyen devlet, onlarýn cebinden aldýðý vergilerle bu 4 milyonun sigortasýna kaynak aktarmaktadýr. Sözün özü: BES adý altýnda sunulan özel sosyal güvenlik sistemi, yaþamýn karþýlarýna çýkartacaðý risklere karþý güvence için BES e girenlere güvence saðlamadýðý gibi buraya aktarýlan birikimleri de piyasa koþullarý içinde riske atmaktadýr. Öte yandan bütçeye yük oldu gerekçesiyle tasfiye edilen sosyal güvenlik sistemi yerine bütçeden özel sigorta için kaynak aktarýlmaktadýr. BES, neresinden baksanýz aldatmacadan ibaret, adaletsiz ve hatta ahlaksýz bir sistemdir. Emekçiler için gelecek güvencesinin tek yolu sosyal güvenlik hakkýný yeniden elde etmek ve daha da ileri düzeye taþýmak için mücadele etmektir. (Evrensel) Polisler yabancý uyruklu vatandaþlarýn geçiþine izin verdiler. Ayrýmcýlýk yaptýlar. Ben de bunun üzerine sinirlenerek buradan geçmek için ABD vatandaþý mý olmak lazým, ABD pasaportu mu taþýyalým? dedim. Elimdeki bayraðý göstererek hepimiz bu bayrak altýnda yaþýyoruz dedim. Polise mukavemet etmedim. Polis beni dövdü, küfürler etti. Dayak yedikten sonra yere çöktüm þeklinde konuþtu. Diðer sanýklarda savunmalarýnda haklarýndaki suçlamalarý reddederek, polis tarafýndan þiddete maruz kaldýklarýný söyledi. ÞÝDDET UYGULAYAN DEVLET Savunmalarýn ardýndan avukatlar, müvekkillerinin anayasal haklarýný Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Bölümü öðrencileri, `Altýn Kepçe Yemek Yarýþmasý ndan 4 gümüþ madalya ile döndü. Nevþehir Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Bölümü öðrencileri, Altýn Kepçe Turizm ve Aþçýlar Derneði (AKTAD) tarafýndan Alanya da Ekim 2013 tarihleri arasýnda üçüncüsü gerçekleþtirilen `Altýn Kepçe Yemek Yarýþmasý na katýlarak hünerlerini sergiledi. Yarýþmanýn `Üniversitelerarasý Tavuk Etabý nda dereceye giren Nevþehir Nevþehirli Ressam Nami Araz, Türkiye ile Japonya arasýndaki dostluk iliþkilerinin daha da geliþtirilmesi amacýyla dekalkomani tekniði ile yaptýðý doða, mitoloji ve dinsel yapýt aðýrlýklý 35 suluboya eserini Göreme Açýk Hava Müzesi'ndeki sergi alanýnda ziyaretçilerin beðenesine sunuyor. Sergiyi her gün bine yakýn ziyaretçinin gezdiðini belirten Araz "Öteden beri Türkiye'nin karþýlýklý dostluk iliþkisini sürdürdüðü Japonya ile Kapadokya'dan da önemli bir köprü oluþturabilmeyi amaçlama adýna böyle bir sergi planladým. Yaklaþýk 15 günden beri devam eden sergiyi, her gün bine yakýn kiþi büyük bir ilgi ile geziyor ve teþekkürlerini iletiyor. Bu da bizleri oldukça memnun ediyor" dedi. Nami kullandýklarýný hatýrlatarak, beraatlarýný istedi. Bizler de çapulcuyuz diyen Avukat Tülay Odabaþý, asýl yargýlanmasý gerekenin þiddet uygulayan devletin olmasý gerektiðini ifade etti. 7 YILA KADAR CEZA ÝSTENÝYOR Sarýçiçek ile birlikte yargýlanan 20 kiþi hakkýnda polise mukavemet ve Toplumsal Gösteri ve Yürüyüþ Kanunu na muhalefet suçundan 7 yýla kadar hapis cezasý isteniyor. 6 Temmuz da gözaltýna alýnan ve 8 Temmuz da tutuklanan Sarýçiçek ile birlikte 8 kiþi 16 Temmuz da avukatlarýn itirazý sonucu tahliye edilmiþti. Kaynak:BirGün Üniversitesi öðrencilerinden Ýlker Aksoy gümüþ madalya kazanýrken, ayný yarýþmanýn `Üniversitelerarasý Ekip Etabýnda ise yine Ýlker Aksoy ile ekip arkadaþlarý Yaðmur Kurt ve Onur Bolaca gümüþ madalya elde etti. `Altýn Kepçe Yemek Yarýþmasý na katýlan öðrenciler, Turizm Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Zeynep Aslan nezaretinde Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç ý makamýnda ziyaret etti. Yarýþmaya katýlan öðrencilerden yarýþma hakkýnda bilgi alan Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç, öðrencileri göstermiþ olduklarý performanstan ve baþarýdan dolayý tebrik ederek baþarýlarýnýn devamýný diledi. Rektör Kýlýç ziyarette ayrýca dereceye giren öðrencileri teþekkür belgesi ile ödüllendirdi. Araz'ýn resim sergisi bir hafta daha Göreme Açýk Hava Müzesi'nde ziyaretçilere açýk olacak. Kaynak:Sondakika haber

3 gerçekleþtiren arkadaþlarý, yakýnlarý ve tanýyanlarý; gözaltýna tepkilerini dile getirerek meydanda toplananlarýn sloganlarý ile AKP iktidarýný protesto ettiler. BASINA VE KAMUOYUNA Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN AKP 11 yýldýr iktidarda ve iktidarý döneminde baþta toplumsal barýþ, özgürlük, adalet, eðitim ve hukuk sistemi olmak üzere ülkede geri dönülmesi zor tahribatlara yol açtý. Toplum çaðdaþ demokrasi normlarýyla baðdaþmayan, her gün yeni bir uygulama 1 Kasým 2013 Cuma günü sabah eþ zamanlý operasyon baskýný ve ev aramasý sonrasýnda göz altýna alýnan Þinasi Topçu ve dört arkadaþý için Hacýbektaþ ta 3 Kasým 2013 Pazar günü saat de Hacýbektaþ Cumhuriyet Meydanýndaki Atatürk Anýtýnýn bulunduðu alanda bir basýn açýklamasý emrediyor.günlerdir büyük propagandalar eþliðinde açýklanan demokratikleþme paketi, ülkemizde hiçbir þeyin deðiþmediðini gösteriyor. Demokratikleþme paketinde siyasi tutuklularýn özgürlüðüne, Kürtlerin, Alevilerin, azýnlýklarýn, çeþitli inanç gruplarýnýn demokratik hak ve özgürlük taleplerinin yok sayan anlayýþ varlýðýný sürdürüyor. Milyonlarca emekçi ve iþçi yok sayýlýyor. Alevileri cami-cem evi söylemleriyle Sünnileþtirme paradigmasýna ve düzenleriyle karþý karþýya býrakýldý. Son zamanlarda Hacýbektaþ halký üzerinde de oyunlar oynandýðý, baskýlarýn yapýldýðý görülmektedir. 1 Kasým sabahý eþ zamanlý yapýlan operasyonla Þinasi TOPÇU ve 4 arkadaþýnýn evlerinden alýnarak, olmayan suçlar yakýþtýrýlarak yargýlanmak üzere Kayseri ye götürülmüþlerdir. Demek ki AKP iktidarýnýn demokratikleþme iktidarý bunu Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Nevþehir Belediyesi nce ulusal ve uluslararasý düzeyde, fotoðraf sanatýnýn geliþtirilmesi ve bu alanda çalýþan amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýnýn desteklenerek, daha özgün sanat eserlerinin ortaya çýkmasýna katkýda bulunmak amacý ile bu yýl 4. sü düzenlenen Nevþehir Belediyesi Uluslararasý Fotoðraf Yarýþmasý için baþvurular sona erdi. Yarýþma için Türkiye nin yaný sýra Romanya dan 69 amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýsý 250 yi aþkýn eserle baþvuruda bulundu. Merkezi Ýngiltere de bulunan Fotoðraf Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðünce, Derinkuyu ilçesine baðlý Suvermez beldesinde, Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi üyelerine 240 Baþ Simental ýrký gebe düve daðýtýldý. Gebe düve daðýtýmýna; Derinkuyu Kaymakamý Mithat Can Kutluca, Nevþehir Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Okan Yýlmaz, Suvermez Belediye Baþkaný Yaþar Sanatý Federasyonu (FÝAP) nun yaný sýra Türkiye Fotoðraf Sanatý Federasyonu(TFSF) tarafýndan da desteklenen Nevþehir Belediyesi 4. Uluslararasý Fotoðraf Yarýþmasýna amatör ve profesyonel sanatçýlar en fazla 4 eserle katýlabildi. Her geçen yýl fotoðraf sanatý adýna geliþim gösteren önemli yarýþmalardan biri haline gelen Nevþehir Belediyesi 4. Uluslar arasý Fotoðraf Yarýþmasý na Türkiye nin yaný sýra Romanya dan 69 amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýsý, serbest dalda toplam 250 yi aþkýn fotoðraf ile baþvuruda bulundu. TFSF Baþkaný Sami Türkay, Kapadokya Fotoðraf ve Sinema Amatörleri Derneði (KAFSÝD) Baþkaný Mustafa Karakaya ve Özdemir, Kýrsal Kalkýnma ve Örgütlenme Þube Müdürü Veramiz Mut, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Derinkuyu Ýlçe Müdürü Vedat Kaya, birlik baþkanlarý, teknik personeller ve üreticiler katýldý. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Okan Yýlmaz burada yaptýðý konuþmasýnda; 2005 yýlýnda kurulan S.S. Suvermez Kasabasý Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifinin 2011 yýlýnda Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn yatýrým programýna alýndýðýný söyledi. Bu kapsamda daðýtýlan gebe düvelere belirtilen standartlarda baðlýlýk devam ediyor. Cem evlerinin inanç merkezi sayýlmasý, Hacýbektaþ türbesinin esas sahiplerine iade edilmesi yok sayýlmýþtýr. Bu uygulamalarý yok saymalarýnýn adý faþizmdir. Demokratik hak ve özgürlüklerin kazanýlmasý için, AKP iktidarýnýn vahþi uygulamalarýna dur demek için, iþçe ve emekçilerin sendikal haklarý ve kýdem tazminatýnýn kaldýrýlmasý için, yapýlan yolsuzluklarýn, talanlarýn durdurulmasý için, mücadele eden Þinasi TOPÇU ve arkadaþlarý evlerinden alýnarak, toplumda gözdaðý vermek, yýldýrmak, pasivize etmek için baskýcý tutumlarýný göstermiþlerdir. Demek ki ileri demokrasi böyle bir þey. Ne mutlu insan olabilmek adýna yüreðinde sýzý taþýyanlara, ne mutlu ki faþizan baskýlar karþýsýnda daha bitmedik bizde buradayýz diyenlere. ÞÝNASÝ TOPÇU YOLDAÞIN SEVENLERÝ, YAKINLARI VE ARKADAÞLARI fotoðraf sanatçýlarý Ahmet Özyurt, Tekin Ertuð ve Yücel Demir den oluþan seçici kurul tarafýndan 7 Kasým 2013 tarihinde gerçekleþtirilecek deðerlendirmenin ardýndan Nevþehir Belediyesi 4. Uluslararasý Fotoðraf yarýþma sonuçlarý, 12 Kasým 2013 tarihinde açýklanacak. Seçici kurul ayrýca yapacaðý deðerlendirmede, yarýþma sonunda sergilenecek 50 fotoðrafý da belirleyecek. Birinci olacak fotoðraf sahibine Altýn Madalya, ikinciye Gümüþ Madalya ve üçüncüye de Bronz Madalya nýn ödül olarak verileceði Nevþehir Belediyesi 4. Uluslararasý Fotoðraf Yarýþmasý nda ayrýca 6 mansiyon ödülü verilecek. Yarýþmada dereceye giren amatör ve profesyonel bakým yapýlarak beklenen veriminin alýnmasý yönünde üreticilere tavsiyelerde bulunan Yýlmaz, hayvancýlýk desteklenmesi yönünde çalýþmalarýn bundan sonra da süreceðini ifade etti. Derinkuyu Kaymakamý Mithat Can Kutluca da çiftçilere hayýrlý olsun temennisinde bulunarak emeði geçen herkese teþekkür etti. Daha sonra teknik personeller tarafýndan hayvanlarýn bölgeye nakli ve adaptasyonu, bakým ve besleme yöntemleri hakkýnda gerekli teknik bilgiler verildi. Ardýndan daha önce kuralarý çekilen hayvanlar, kulak küpelerine bakýlarak, ultrason yöntemiyle gebelik muayenesi yapýlýp üreticilere teslim edildi. fotoðraf sanatçýlarýna ödülleri, 12 Aralýk 2013 günü düzenlenecek bir törenle düzenlenecek bir törenle verilecek. Törende yarýþmada seçici kurulun belirlediði 50 fotoðrafta, fotoðraf severlerin beðenisine sunulacak.

4 Ýktidarýn türbaný sorunlarý kamufle eden bir örtü gibi kullandýðýný belirten Eðitim Sen Baþkaný Yýldýz, Bu örtü sadece uygulanan politikalarý deðil, ayný zamanda giderek ceberutlaþan, faþizanlaþan uygulamalarý da örtüyor diyor. Yýldýz a göre AKP toplumu yeniden kutuplaþtýrýlarak karþý kaya getirilmeye çalýþýyor Türkiye bugün türbanla, TBMM çalýþmalarýna katýlacak milletvekillerine kilitlenmiþ durumda. Demokrasi Paketi ile yeniden gündeme gelen türban tartýþmasý Türkiye için sadece bugünün konusu deðil. Paketle kamuda türbanýn önünü açan AKP ye özgür kýlýk-kýyafet talebiyle ilk tepkiyi veren Eðitim Sen Genel Baþkaný Ünsal Yýldýz la laiklik tartýþmalarýný, eðitime yansýmalarýný konuþtuk.»uygulamalarýna geçmeden önce AKP yi nasýl deðerlendiriyorsunuz, onunla baþlayalým. AKP sadece bir iktidar partisi deðil, ayný zamanda sistemin kendisi olan bir siyasal oluþum yýlýndan bu yana uluslararasý güçlerin desteði ve isteði ile neoliberal bir programý hayata geçiriyor. Biz kuþkusuz bu politikalara ve onun yarattýðý yýkýma karþý mücadele ediyoruz. Ama AKP programý sadece iktisadi yaný ile deðerlendirilemez. Ayný zamanda toplumu dinsel temelde þekillendiren, bir muhafazakarlaþma ve gericileþtirme programý olduðunu görmek gerekiyor. Açýkçasý her ikisini birden görmeyen, kavramayan mücadele son derece eksik olur. Dönem dönem bu tür yanlýþlara düþüldü. Bir taraftan devlet laikliði çizgisinde hareket eden anlayýþlar, neoliberal programa neredeyse hiç tepki vermedi. Mücadeleyi var olan sistemi korumaya çalýþan bir zemine çektiler. Bunun karþýsýnda diðer bir kesim ise sadece AKP nin uyguladýðý programýn iktisadi yanýný gören ve toplumun muhafazakarlaþtýrýlmasýný AKP nin gerici politikalarýný çok da önemsemeyen bir çaba içerisine girdiler. Biz bu iki tutumu da eksik buluyoruz. AKP programýnýn bu iki yanýný bir bütünün parçasý olarak görmek zorundayýz. Bunlardan sadece bir tanesini esas alan kavga bütünlüklü bir kavga olmayacaktýr. Kaldý ki ABD ve uluslararasý egemen güçlerin Ortadoðu ve Bölgede Ýslami-despotik iktidarlarla hegemonyalarýný sürdürdükleri düþünüldüðünde bu mücadelenin laiklik yanýna artýk anti emperyalist kavganýn vazgeçilmez bir unsuru olarak da dünden daha çok sahip çýkmamýz gerektiði görülür.»laiklik meselesinde itirazýnýzý bu noktadan mý kuruyorsunuz? Kuþkusuz hattýmýzý belirleyen bu deðerlendirmedi. Bir de bilinmesi gerekir ki laiklik ve eðitim iliþkisi sadece ne bugüne ne de Türkiye ye özgü bir tartýþma. Yüzyýllar boyunca tartýþýlmýþ ve eðitim biliminin kimi olgularý bu tartýþmalarýn bir ürünü olarak ortaya çýkmýþtýr. Ülkemizde AKP ile birlikte bilinci olarak baþlatýlan tartýþmalarýn kaynaðý da tam da bu olgular. Sorun þu: eðitimin geliþkinliði bilimle kurduðu iliþkinin gücü ile sýnýrlýdýr. Dinlerin sorgulanamaz ve deðiþtirilemez temel doðrularý vardýr oysa bilimin kendisi þüpheden ve sorgulamaktan doðar ve beslenir. Bu yüzdendir ki bilim her tür geliþmeye öncülük edebilmiþtir Bu anlamý ile eðitimin her tür dinsel öðretiden uzakta olmasý bilimle kurduðu yakýnlýðý da iþaret eder doðallýkla.»eðitimin bilimsel olmasý neredeyse ortak ve tartýþýlmaz bir doðru. Ama bugün laiklik tartýþmasý eðitim alanýnda daha çok kýlýk kýyafet meselesi olarak tartýþýlýyor. Doðrudan bir iliþki kurmak mümkün mü? Siyasal iktidar açýsýndan türban meselesi, dara düþtüðünde sarýlacaðý bir silah. Diðer farklý sorunlarý örten bir örtüye dönüþmüþ. Sahiden bir örtüye ama. Bu örtü sadece uygulanan politikalarý örtmüyor. Ayný zamanda giderek ceberutlaþan, faþizanlaþan uygulamalarý da örtüyor. Neredeyse her aþamada iktidar adeta bir imdat simidi gibi türbana sarýlýyor. Gezi sonrasý açýklamak zorunda kaldýðý demokrasi paketinde bile neredeyse sadece türban var. Ýki seçim öncesi ve Gezi sonrasý atýlan bu adýmla toplum yeniden bir kez daha kutuplaþtýrýlarak karþý karþýya getirilmeye çalýþýlýyor. Biz bu hamleyi görüyoruz. Bu kutuplaþma üzerinden bir mücadele yürüteceksek iktidarýn amaçladýðý gerilim tuzaðýna düþebiliriz. Ama böyle bir sonuç oluþturacaðý kaygýsý ile doðruyu söylemekten de vazgeçemeyiz. Evet okullarda türbana itiraz ediyoruz. Ama gerçek laiklik adýna ortaya koymaya çalýþtýðýmýz itiraz yalnýzca türbanla sýnýrlý itiraz deðil. AKP nin uyguladýðý eðitim alaný baþta olmak üzere toplumsal yaþamýn her alanýný kuþatmaya dönük attýðý gerici bütün politikalara bir bütün olarak itiraz ediyoruz.»sonuçta tüm bu tartýþma türbana karþý mýsýn deðil misin noktasýna gelmiyor mu? Evet, öyle bir sýkýntý var. Ama bundan kaçamayýz. Bizim için eðitim alaný bir atmosfer. Sadece sýradan, masadan, tahtadan, öðretmenden, öðrenciden ibaret bir þey deðil. Bir ambiyans, atmosfer etkileþim süreci. Yani bir bütün olarak iklimin kendisidir okul ve eðitim. Siyasal iktidar yaþamýn her alanýnda olduðu gibi burada da iklimin kendisine müdahale ediyor. Eski tek tipleþtirme ile kavga ederken yeni tek tip oluþturuyor. Açýkçasý bu ikilim bizi ilgilendirmez diyemeyiz. Kimi dinsel simge ve ritüellerin eðitim alanýna taþýnmasý ile çocuklarýmýza aklý-bilimi öðretecekken bilimin öncülüðü yerine aslýnda kimi dogmalarýn esas olduðu bir hayat ve eðitim örneklenmiþ olunuyor. Bu iþin bir tarafý. Diðer tarafý ise bizim itirazýmýz sadece Ýslami sembol ve simgeler için deðil her tür dinsel sembol ve simgeye yani her tür dogmayadýr. Bu Zülfikar için de böyledir Haç için de böyledir. Eðitim alanýnda bunlarýn yaygýn olarak kullanýlýyor olmasý eðitim alanýn taþýmasý gereken kimliði ile de bir çeliþkidir. Ayný zamanda son derece ayrýþtýrýcý ve ötekileþtirici bir unsurdur. ÇOCUÐUMU TÜRBANLI ÖÐRETMEN OKUTSUN»Sizin itiraz noktanýz kamusal alanda hizmet verenler olarak tanýmlanabilir mi? Türkiye de kamusal alan tarifi ile tartýþmayý eksik baþlatarak yapýyoruz. Sadece kamusal alanda kullanýlmamalýdýr derseniz bu çok büyük bir alan. Otobüs, kafe, sinema vs. Siz o zaman aslýnda inanca müdahale etmiþ olarak görülebiliyorsunuz ve böyle bir tanýmlama bugün yapýlmaya çalýþýlan AKP uygulamalarýna haklýlýk kazandýrýyor adeta. Esas mesele kamusal alan deðil kamusal alandaki hizmet ve kamusal hizmeti verme ve alma iliþkisine yapacaðý etki ile tartýþmamýzýn daha doðru olacaðýný düþünüyorum. Kamusal hizmet yurttaþlarýmýza eþit bir biçimde verilmelidir. Bunun önündeki tüm engeller kaldýrýlmalýdýr. Kamu hizmeti veren ve alan kiþilerin kimi dinsel rutieller etrafýnda yan yana gelmeleri, bu kamu hizmetinin saðlýklý verilebilmesini engelleyebilir. Kuþkusuz kamu hizmeti almanýn önündeki tek engel bu deðildir. Hatta kamu hizmetlerinin piyasalaþtýðý, ticarileþerek paralý hale geldiði, bölgeler, mahalleler, cinsiyetler, kültürler arasý farklýlýklarýn, özellikle de anadil farklýlýklarýnýn kamu hizmetine eriþmede ciddi eþitsizliklerengeller oluþturduðu düþünüldüðünde temel sorun da diyemeyiz. Ancak giyim-kuþam üzerinden baþlatýlan deðiþikliðin yeni engeller getireceði de çok açýk. Örneðin öðretmenin niyetinden baðýmsýz olarak farklý bir inanca mensup çocuðun algýsýnda, öðretmeni ile kurmasý gereken iliþkide sorun yaratabilir. Bu da kamu hizmetinin alýnmasýnda engeldir. Ayrýca diðer yandan benim çocuðumu türbanlý öðretmenin okutmasýný istiyorum taleplerinin giderek yaygýnlaþtýðýný düþündüðümüzde kadýn eðitim emekçisinin kamu hizmeti verme olanaklarýný daralttýðý da rahatlýkla görülebilir.»somutlarsak ayrýþmada nerede duruyorsunuz? Eðitim Sen olarak dini inançlar etrafýnda bir ayrýþma ve kutuplaþma hiçbir zaman doðru bulmadýk. Gerçek laiklik temelinde bir noktada duruyoruz. Türkiye de laiklik sürekli gündemdeyse bunun nedeni AKP nin uygulamalarýdýr. Laiklik üzerinden sürüp giden tartýþmanýn bizim için tek olumlu tarafý var. O da bugüne kadar devlet laikliði ve laiklik karþýtý kutuplaþmanýn dýþýnda baþka bir anlayýþý savunanlarýn varlýðýnýn açýða çýkmasýdýr. Devlet laikliðinden ayrýþmak için ortaya atýlan özgürlükçü laiklik fikri kýsa süre içerisinde liberallerin argümaný haline dönüþerek neredeyse muhafazakarlaþmanýn aracý haline geldi. Artýk bizi ve mücadelemizi daha net ifade eden kavram gerçek laiklik dir. Bu çerçevede bir yandan devlet laikliðine mesafe koyarken diðer yandan aklýn ve bilimin öncülüðünün esas alýndýðý devletin dinden elini çektiði, bütün dinlere eþit bir uzaklýkta kaldýðý gerçek laikliði de siyasal iktidarýn ve kimi liberal çevrelerin baskýlarýna raðmen ýsrarla özenle savunma çabasý Eðitim Sen olarak durduðumuz yerdir.»eðitim Sen in kýlýk kýyafet konusunda aldýðý tutumun yeterince algýlandýðýný düþünüyor musunuz? Taleplerimizin ve yaklaþýmýmýzýn ne kadar yaygýn ve saðlýklý biçimde tartýþýlacaðýný bilemiyoruz. Ýktidarýn programýnýn iki yönü çok açýk biçimde karþýmýzda duruyor lerde deðiliz, maskeler düþtü. Adý konulmayan yeni bir Cumhuriyet ile karþý karþýyayýz. Sadece eðitimde, kamuda deðil, gündelik yaþamýn neredeyse her alanýna müdahale eden yeni bir cumhuriyet var. AKP karþýsýnda mücadelenin en önemli unsurlarýndan birisinin gerçek laiklik kavgasý olduðu görünüyor. Ancak buradaki en önemli sorunumuz -AKP nin de yoðun çabasý ile- laiklik mücadelesinin din ve inanç karþýtlýðý olarak gösterilmesi ve toplumun bir kesiminde inançlarýna dönük tehdit olarak algýlanmaktadýr. Bu algý mücadelemize zarar vermektedir. Gerçek Laiklik kavramýnýn demokrasi ve özgürlük kavramlarý ile ne kadar iç içe olduðunu, laiklik olmadan demokrasi ve özgürlüklerin olamayacaðýný hatta inanç özgürlüðünün de vazgeçilmez unsuru olduðunu anlatmak zorundayýz. Dolayýsýyla iþimiz çok da kolay görünmüyor.»akp bu adýmlarý özgürlük olarak atýyor ve öyle sunuyor. Bu baþka sorun alaný yaratmayacak mý? AKP nin en baþarýlý olduðu alanlardan biri de yarattýðý kavram kargaþasý ile kavramlarýn içinin boþaltýlmasýdýr. Düþünebiliyor musunuz özgürlük gibi dünyada sol ve sosyalist hareketlere esin kaynaðý olan bir kavram, bugün AKP nin elinde bir baský aracýna dönüþmüþ durumda. AKP özgürlük kavramý ile özgürlük karþýtý bir iktidar kuruyor. Gazeteciler yazarlar, bilim insanlarý, öðrenciler, milletvekilleri, belediye baþkanlarý ve yüzlerce üye ve yöneticimiz tutuklanarak düzmece davalarla yargýlanýrken... Faþizme boyun eðmeme iradesi gösteren yurttaþlarýmýz güpegündüz devletin kolluk kuvvetleri tarafýndan öldürülürken. Her tür hak arayýþý gaz bombalarý ve þiddetle bastýrýlýrken AKP ve RTE nin özgürlükten bahsetmesi mizahi bir durumdur. Ýþte tam da burada ideolojik tartýþma ve çatýþmayý büyütmeliyiz. AKP için özgürlük kendi inanç ve görüþlerinin hâkim kýlýnmasýnýn aracýdýr. Kendi düzenini kurma aracýdýr.»sendikanýzýn bütün iþyerlerinde -dinsel simgeler hariç- olmak üzere baþlattýðý süresiz özgür giyim kuþam eylemi bu ideolojik tartýþmanýn bir parçasý olsa gerek. Kesinlikle doðru. Tam da AKP nin özgürlükten ne anladýðýnýn bir paketle bir kez daha ortaya çýktýðý bir dönemde sendika olarak öteden beri savunduðumuz özgür giyim kuþam yönünde bir eylem baþlattýk. Eylemimiz türban karþýtlýðý ile iliþkilendirilmemeli, türban da dahil AKP nin eðitim alanýnda uyguladýðý tüm gerici politika ve programýna karþýt bir tutum olarak deðerlendirilmelidir.»demokrasi Paketi nde türban dýþýnda baþka maddeler var. Onlarý nasýl deðerlendiriyorsunuz? Bu paketle birlikte Andýmýz ýn kaldýrýlmasý elbette yerinde oldu. Farklýlýklarý yok sayan, öðrencilerimizi ötekileþtiren bu uygulamanýn bugüne kadar sürmüþ olmasý sorundur ve bunun son on yýlýndan AKP sorumludur. Ancak Türkiye eðitim sisteminin gerici-ýrkçý tek unsuru Andýmýz deðildir. Bu unsurun dýþýnda son derece gerici-ýrkçý, Türk-Ýslam sentezci ögelerle doludur eðitim sistemimiz. Dolayýsýyla Andýmýz ýn kaldýrýlmýþ olmasý, bu gerici-ýrkçý özü ortadan kaldýrmamaktadýr. Türkiye eðitim sistemini daha da gerici-ýrkçý hale getiren AKP, bu adýmý ile eðitim sistemine makyaj yapma çabasý içerisine girmiþtir.»bir de anadilinde eðitim meselesi var. Evet, o konu da apayrý bir rezalet. Siyasal iktidarýn anadilinde eðitim hakkýný nasýl da kadük hale getirmeye çalýþtýðýný görüyoruz bu adýmdan. Bizim yýllardýr temel bir insan hakký, eðitim bilimlerinin gereði ve toplumsal bir talep olarak dile getirdiðimiz kavramla uzaktan yakýndan iliþkisi yoktur. Siyasal iktidar bu uygulamayla paran varsa dil ve kültürünü devam ettirebilirsin; ancak eðer yoksulsan dilini kültürünü unut demektedir. Bu adýmla birlikte ayrýca Eðitim Sen in bir ilkesinin daha ne kadar önemli olduðunun ortaya çýkmasý bakýmýndan önemlidir. O da parasýz, nitelikli, kamusal eðitim hakkýdýr. Bu çerçevede okulöncesinden üniversiteye kadar devlet okullarýnda parasýz olarak verilmesi söz konusu olmayan bir adýmý, anadilinde eðitimde bir adým olarak kabul etmemiz mümkün deðildir.»son olarak, Eðitim Sen in önümüzdeki dönem gündeminde neler var? Siyasal iktidar, onun yaðmasý, talaný, tasfiyeleri var. Tüm bunlara karþý eþit, özgür, demokratik bir ülke ve o ülkede insanca yaþama talebimiz var. Tam da bu noktada sendika olarak 23 Kasým da Ankara da kitlesel bir açýklamayla sonlandýracaðýmýz, öncesinde yerellerde mücadeleyi yükseltmeye çalýþacaðýmýz bir programýmýz söz konusu. Yani eðitim hakký, mesleki sorunlarýmýz ve onurumuz için mücadeleyi yerellerden yükselterek 23 Kasým da Ankara da olacaðýz. *** Batý hâlâ güçlü bir laiklik refleksine sahip»laiklik meselesinde Batýlý anlayýþla bizim aramýzdaki temel fark nedir? Aslýnda bugün neoliberal programý uygulayan ülkelerde bu programa paralel muhafazakârlaþma eðilimleri görülüyor. Ancak bu eðilimlere karþýn Batý nýn hâlâ güçlü bir laiklik refleksine sahip olduðunu söyleyebiliriz. Özellikle geçtiðimiz aylarda Fransa hükümetinin eðitim alanýnda attýðý laikliðin güçlendirilmesine dönük adým son derece önemli. Aslýnda bizimle Batý arasýndaki en önemli fark laikliðin oluþum süreci. Batý laiklik konusunu -son derece ciddi toplumsal hareketlerin zorlayýcýlýðý ile 500 yýlda içselleþtirirken bizde ise tam tersi yukarýdan aþaðýya toplumsal dayanaklarý olmadan jakoben adýmlarla daha kýsa sürede yaþama geçirilme çabasý içerisine girildiði görülür. Bu tarihsel bir zorlamadýr ancak bu süreç bizde devlet laikliði dediðimiz kavramýn oluþmasýna yol açmýþtýr. Devlet laikliði olarak bahsettiðim kavramýn kendisi devletin Diyanet Ýþleri baþta olmak üzere dine birçok araçla direkt müdahale ettiði bir anlayýþ. Kuþkusuz Osmanlý dan kopuþ sýrasýnda atýlan bu adýmlarýn olumlu yanlarý var. Teokratik- Monarþik yapýdan kopuþ var. Yukarýdan aþaðýya son derece müdahaleci bir tarzla yapýlmýþ. Bu eksikliðe raðmen bugün AKP nin oluþturmaya çalýþtýðý düzenle mukayese edilemeyecek kadar ilerici yönler taþýyordu. Türk aydýnlanma çabasý olarak da görülebilir. Bu ayný zamanda bir sorgulama dönemidir. Ancak çok partili hayata geçiþ dönemi siyasal saikleri ile 12 Eylül dönemi devlet laikliðinin kimlik edindiði dönem olmuþ, imam hatipler açýlmýþ, sayýlarý artýrýlmýþ, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý güçlendirilmiþ, din dersleri anayasal hale getirilmiþtir. Kaynak:BirGün

5 Bu yazýyý daha sýcak yapan koskoca bir direniþ tatil planlarýmýzý iptal ettirdi, hani o yaz rehavetiyle duran bir sürü þeyin yerine duran adamlar eylemi koydu. Hayat durmazken sanat durur mu? Elbette durmadý; müzik besteledi, sinema filme çekti, tiyatro sahneledi. Devrim Evin yýllardýr oyuncu ancak çoðumuz onu Fatih filmiyle tanýdý. Asýl olaraksa iktidarýn Osmanlý referanslarýndan sayýlan filminden çýkýp Gezi nin Fatihleri arasýna katýlmasýyla. Reha Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. Üstelik ekipte bir usta daha Tamer Levent ile Ece Özdikici, Hakan Eke, Burcu Görek de var. Rain Man filmini izlediniz mi bilmem? 1988 de Tom Cruise ve Dustin Hoffman lý Rain Man filmi þimdi bu ekiple Türkiye de ilk defa tiyatro sahnesine çýkýyor. Kemal Baþar ýn yönetmenliðinde sahnelenen oyunun ev sahibi Bo Sahne. Filmin çekildiði dönemde otizm hastalarýna yaklaþýma dair kurulan hikaye bugün hâlâ benzer insanlýk arazlarýný taþýyor. Ve maalesef kapitalizmin insaniyetle sýnavý da hâlâ bir o kadar zorlu. Terleri kurumadan oyunun çýkýþýnda önce Tamer Levent i, akabinde de muhteþem iki sürücüyü Devrim Evin ve Reha Özcan ý yakaladýk. Ýnsanlýða giden yolda iyi sürüþler diler, söyleþimizi sunarýz... Ýki kardeþin yol hikâyesi deniyor oyunun broþüründe. Nasýl bir yol bu? Devrim Evin: Uzun ince bir yoldayým... (Mýrýldanýyor ve gülüyor) Reha Özcan: Bilinmeyen bir yol, bilmediðimiz bir yol. Bilmediðimiz bir yoldu ve hâlâ bilinmezliðini koruyor. Çünkü biz bildiklerimizle bilmediðimiz bir yere gideriz ve vardýðýmýz nokta yine bir bilinmeze yol açar. Kim nasýl anlayacak bilmiyorum ama... (Gülüyor) Sanatýn ve tiyatronun bir gizemi var maalesef. Ve hep o gizem her gece bizi buraya gelmeye çekiyor. Onun dýþýnda yaptýðýmýz bütün iþleri de para kazanmak için yapýyoruz. Baþka bir þey için yapmýyoruz. Bu yolculukta Devrim adýyla müstesna bir arkadaþýmýz olup hayata renkler ve yenilikler katmaya çalýþýyor. Keza nacizane hayatýmda benim de öyle bir geçmiþim var. Tamer (Levent) abi gibi bir ustayla, Kemal Baþaran ýn yönetiminde, Ece Özdikici gibi bir arkadaþla böyle bir yolculuk yapmak çok keyifli ve her gecede bu yolculuðu devam ettirmeye çalýþýyoruz. Genelde yeni oyunlarýn ne anlattýðý pek sorulmaz ya gelinip görülsün diye. Þimdi gösterilmiþ bir film senaryosundan uyarlanmasýnýn konforuyla bu iki kardeþin yolu bizi nerelere götürüyor, nasýl bir yere çýkarýyor, diye sorsam. Devrim Evin: Rain Man, Charles adýnda günümüz insanýný anlatýyor aslýnda. Kapitalizmin kendi keþmekeþi içerisinde sürekli para kazanma hýrsýyla donanmýþ ve hayatýný buna endekslemiþ, bütün insanlýðýný ve ahlaki deðerlerini yitirmiþ bir karakter. Yýllar sonra bir kardeþi olduðunun farkýna varýyor, hayat hatýrlýyor aslýnda. Kardeþi ile beraber insani deðerlerle tekrar buluþmak için bir yol haritasý çýkýyor önüne. Öncelikle bunu bilerek seçmiyor fakat o yolda ilerlerken yolculuk yaparken bir anda kendini deðiþirken ve dönüþürken görüyor. Kendi çocukluk travmalarýyla yüzleþiyor. Ve insanoðlunun aslýnda bu kapitalizmin keþmekeþinden basit ve sade insani deðerlerle nasýl sýyrýlacaðýnýn simgesi Charlie burada. HAYATIN DÖNÜÞMESÝ LAZIM, BU RENKLER ÇOK ÇÝRKÝN Hikâyenin otizmle ilgili anlattýklarý da sanýrým çok deðerli. Gündelik hayatta öfkeyle karþýnýzdakine söylediðiniz ilk sözler; gerizekalý, idiot vs... Misal Einstein da geri zekalýymýþ ya onlarýn birer dahi yahut da bilge olabileceði pek düþünülmüyor galiba? Devrim Evin: Maalesef öyle. Tabi Rain Man 80 li yýllarda çekilmiþ bir film. O yýllarda otizm bilinmeyen bir hastalýk. Günümüzde biliniyor ancak hâlâ deðer verilmiyor. Bugün bile toplumdan dýþlanan hastalar. Bu anlamda da oyun, kardeþlerden Raymond karakteri üzerinden aslýnda bu yaklaþým yanlýþýný çok güzel gösteriyor. Charles bunu da sorguluyor zaten oyunda; senin gibi bir insanýn neden bu þekilde dünyaya geldiðini biliyorlar mý? Bilmiyorlar. Senin Yarguç Judy nin programýný ezbere biliyor olman bile onlarýn bu bilmediklerinden çok daha önemli bir þey. Dolayýsýyla böyle bir oyun; iki kardeþin yolculuðu. Ve oyun bize özellikle Ýstanbul gibi koþturmaca içerisinde yaþanan þehrin insanlarýna çýkýþta; Hadi bir annenizi babanýzý kardeþinizi arayýn ya o kadar da ihmal etmeyin. Çok da önemli deðil, parayý biraz daha geç kazanýrsýnýz mesajýný veriyor. Günümüz hala devasýz derdi kardeþlik... Otizmli kardeþi keþfetmek sanki kardeþlikle beraber insanlýðý da keþfetmek gibi oyunda. Hem de bir play station oynarken bile mümkün? Sahiden bu kadar kolay mý? Reha Özcan: Aslýnda öyle. Ama küçük bir aile yapýsý içinde düþünün; evrensel anlamda insanlarýn kardeþliði arasýna hayatýn deðiþkenliði ve kapitalizmin askeri kanadýnýn metalik tarafýnýn hakim olmasý ile birlikte o insanda var olan iyi ve kötüler harekete geçiyor. Ve genellikle kötüler hakim oluyor. Gerçek olan biz kötü deðiliz, kötüleþtiriliyoruz. Bu oyunda sanýrým en önemli þey bunu verebilmesi. Biz bir yolculukta kendimizi bulmanýn yollarýný arýyoruz. Bu oyunda bir yolculuk hikayesi. Kendi içinde kendisini arayan bir yolculuk hikayesi. Asýl olan burada Charles ýn yolcuðudur. Raymond o yolculukta sadece Charles ýn hayatýnýn dönüþmesinde çok güzel bir renktir. Bu hepimizin yolculuðudur. Biz öyle olmasýný istedik. Bu kadar ötekileþtirilen insanlar yýðýný içinde yaþayan bizlerin mücadele etme gücümüzü yitirmeye baþladýðýmýz anda umut etmekten baþka yolumuz kalmýyor ve biz sadece bunu baþarmaya çalýþýyoruz. Oyunumuz bu çabanýn bir parçasý. Bundan sonra devamý gelecektir. Bu bizden gelecektir, seyircilerimizden gelecektir. Konservatuarda þu an öðrencilik yapan çocuklardan gelecektir. Gelecektir; çünkü hayatýn dönüþmesi lazým, çünkü bu renkler çok çirkin renkler. Biz bugün bir þey yapmaya çalýþýyoruz, gençler çok daha iyilerini yapacak. Gezi de gördük gençlik iyi, çok güzeller. Bu ülkeye onlardan daha güzeli gelmedi. Bize de örnek oluyorlar. Bizim de onlar için yapmamýz gereken çok þey var. YOLCULUK HÝKAYESÝ BÝZDE PLAY STATÝON OYNAMAK OLDU Rain Man baþlangýçta tiyatro metni olarak mý yazýlmýþ yoksa film senaryosu mu? Devrim Evin: Sinema senaryosu olarak yazýlmýþ. Amerika da otizm hastalýðýný tanýtmak için Hollywood sektörü tarafýndan yapýlmýþ bir film aslýnda. Fakat çok ciddi ödüllere layýk görülmüþ yýlýnda da senaryonun tiyatro metni yazýlýyor. Aslýnda ayný metni tiyatroya uyarlýyor diyelim. Oyun Avrupa ve Amerika da birçok yerde sahne almýþ. Türkiye de de 2013 yýlýnda ilk kez biz oynuyoruz. Siz tiyatro metnine sadýk kaldýnýz mý, deðiþiklikler yaptýnýz mý? Devrim Evin: Tiyatronun olanaklarýný kullanýlarak yazýlmýþ bir metin, biz de ona uygun davrandýk diyelim. Reha Özcan: Zaman mekan birleþimi tiyatroda çok zordur. Ya anlatýcý kullanarak yaparsýn ya da bazý sahneleri atarak bir yol da bazý sahneleri dönüþtürerek. Devrim Evin: Örneðin bir televizyon sahnesi var; eski bir televizyon. O bizde play station oldu. Reha Özcan: Yolculuk yapmak yerine birlikte play station oynamak gibi mesela. Oyun üzerinden o yolculuðu yapmak gibi. En yakýn oyun tarihleriniz ne zaman? Devrim Evin: 30 Ekim, Kasým Biletixten biletlerini alabilirler takip edebilirler. Giþeden alýrlarsa daha ucuz 3-5 lira fark ediyor. Bu arada bilet fiyatlarýný yüksek bulan bazý arkadaþlar twitter üzerinden yazýyorlar. Bununla ilgili küçük bir þey söylemek istiyorum. Malum Türkiye de ne yazýk ki kültür sanat eserlerinin biletlerinden bile yüzde 40 gibi bir vergi alýnýyor. Avrupa da ve Amerika da böyle bir þey yok. Bu olmasa ve keþke herkes gelebilse; onlar kadar bizde çok istiyoruz bunu. Reha Özcan: Keþke ülke öyle bir hale gelse ve kültür sanat için ayrýlan bütçeleri insanlar sorun haline getirmese. Beleþ olsa? Reha Özcan: Hayýr beleþ olmasýn. Ýnsanlarýn yaþam seviyesi çok yüksek olsun ve parayý düþünmesinler. Devrim Evin: Sanat bir ihtiyaç haline gelsin. ÖÐÜT VERMÝYOR DURUMU ANLATIYOR Yýllardýr oyunculuk yapýyorsunuz, ne çok metin elinize aldýnýz kim bilir! Ne çok hayat, insan öyküsü...rain Man de neydi sizi etkileyen? Tamer Levent: Son zamanlarda çok konuþulan bir þey var ya para esas deðer artýk gibi. Sanki otoriter rejimler yaþanýyor dünyanýn orasýnda burasýnda. Ýnsanlar savaþla ilgili kaygýlar taþýyorlar. Ýnsanlar her anlarýný kaygýyla, korkuyla yaþýyorlar adeta. Bunun içerisinde insani deðerlerin olmasý, bu insani deðerlerin insanlara tekrar hatýrlatýlmasý gerekiyor. Rain Man in bunlarýn hatýrlatmasý benim için çok etkileyiciydi. Bazen çok öðüt veren oyunlar da gerekli olabiliyor. Bazen de öðüt insanlara itici geliyor. Rain Man nasýl bir öðüt veriyor? Ya da öðüt veriyor mu sizce? Rain Man öðüt vermiyor bence. Sadece bir durumu anlatýyor. Birbirini kaybetmiþ iki kardeþten küçüðünün para hýrsý olduðunu görüyoruz, diðerinde ise otistik olmaktan kaynaklý baþka marifetler var. Onunda para ile hiç alakasý yok. Bu çeliþkinin sonunda paraya düþkün olan kardeþ kendisine teklif edilen 500 bin dolarlýk çeki reddedebiliyor. Bu da bir öðüt sayýlabilir fakat bu çok iyi iþleniyor. Bir öðüt nasihat gibi iþlenmiyor da insanlara ilgilenebileceði duygular, düþünceler aktarýyor. Týrmanýþta da çocuk çeki iade ediyor. Bu hoþ bir anekdot. Siz bir Psikiyatr oynuyorsunuz. Peki hekimlik açýsýndan sorguladýðýnýz yerler oldu mu? Tabi mesela þunu düþündüm, Otistiklerin izole edilip hastanelerde tedavi edilmesi mi doðru yoksa daha çok insan içine karýþtýrýlmasý mý doðru? Tabi bu eski bir tedavi yöntemi ve onu savunuyor. Doktor otistik çocuðun dýþarýdaki hayata uyum saðlayamayacaðýný düþünüyor. Rutin alýþkanlýklarý bozulursa uyumsuzluk göstereceðini söylüyor. Hastanede mutlu bir þekilde yaþatmaya çalýþýyor. Son zamanlarda benim bildiðim bu tedavi yöntemi deðiþti. Bu tür araþtýrmalar yaptýk oyun için. Ben de zaten dramacýyým. Rol oynama metoduyla tedavi yöntemi uyguluyorum. Çaðdaþ psikiyatride de psikodrama diye bir þey var. Oyun oynama metodu ile psikolojik çözümlemeler yapýlýyor. Kaynak:Evrensel

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Tarýmsal Amaçlý Kooperatif Örgütlerinin Desteklenmesi Projesi deðerlendirme toplantýsý, Nevþehir Gýda Tarým ve Hayvancýlýk il Müdürlüðü Toplantý Salonunda yapýldý. Toplantýya; Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdür Yardýmcýsý Gürol Çetin, Kýrsal Kalkýnma ve Örgütlenme Þube Müdürü Veramiz Mut, DGRV (Alman Kooperatif ve Raiffeisen Konfederasyonu) Türkiye Temsilciliði Danýþmaný Prof.Dr. Selahattin Kumlu ve Ziraat Mühendisi Gürkan Ýltuþ, Bakanlýk Teþkilatlanma Dairesi Baþkanlýðýndan Ziraat Mühendisi Þükran Altun, Teknik elemanlar, Nevþehirde bulunan 7 pilot Kooperatifin Yönetim Kurullarý katýldý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdür Yardýmcýsý Gürol Çetin toplantýda yaptýðý konuþmada, örgütlenmenin önemine dikkat çekerek üreticilerin tarýmsal örgütler sayesinde daha güçlü ve baþarýlý olabileceklerine vurgu yaptý. Prof.Dr. Selahattin Kumlu ve Ziraat Mühendisi Gürkan Ýltuþ da, Kooperatiflerdeki sorunlar, çözüm yollarý, yapýlan ve yapýlacak olan çalýþmalarla ilgili katýlýmcýlara bilgiler verdi. Toplantý sonunda katýlýmcýlarca genel bir deðerlendirme yapýlarak 4. çeyrek raporunun da planlarýnýn yapýldýðý bildirildi. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafýndan `Baþarýya Giden Yol konulu `Kiþisel Geliþim Seminerleri nin birincisi gerçekleþtirildi. Üniversitenin Tafana Sosyal Tesis Binasý Konferans Salonunda gerçekleþtirilen, Ýnsan Kaynaklarý ve Kalite Yönetim Direktörü Berrin Tavman ýn konuþmacý olarak yer aldýðý seminere; Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Ýsmail Bekci, Turizm Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Zeynep Aslan, Eðitim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Tahsin Aktaþ, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öðrencilerinin yaný sýra yoðun bir davetli katýlýmý oldu. Seminerin açýlýþ konuþmasýný yapan Turizm Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Zeynep Aslan, baþarýnýn toplumlara ve kiþilere göre deðiþiklik gösteren bir kavram olduðunu belirtti. Aslan konuþmasýnda: "Bugün birincisini gerçekleþtireceðimiz kiþisel giriþim seminerimiz, bir dizi olarak farklý konularla ve kiþilerle devam edecek. Bugünkü seminerimizin ana kavramý `baþarý. Baþarý, göreceli bir kavramdýr; zamana, toplumlara ve hatta kiþilere göre bile deðiþiklik gösterir. Herkesin baþarý algýsý farklýdýr. Bana göre baþarýnýn tanýmý; insanýn bir hedef belirlemesidir" dedi. Seminere konuþmacý olarak katýlan Berrin Tavman, gerek aile gerekse çalýþma hayatýnda elde ettiði baþarýlarýnýn sýrrýný; elde ederken karþýlaþtýðý zorluklara karþý vermiþ olduðu mücadeleleri örnekler vererek katýlýmcýlarla paylaþtý. Tavman ayrýca seminerde; `Baþarý / baþarmak ne demektir?, baþarýnýn gizli bir formülü var mý?, kendimize koyduðumuz engeller, genel olarak kültürel yapýmýz / deðerlerimiz, baþarmak için gerekli yetkinlikler ile motivasyonun ve enerjinin hayatýmýzdaki etkileri konularýnda katýlýmcýlarý bilgilendirdi. Soru ve cevap þeklinde devam eden seminer sonunda katýlýmlarýndan ve konuþmalarýndan dolayý Berrin Tavman a teþekkür eden Rektör Yardýmcýsý Ýsmail Bekci, kendisine plaket takdim etti. Nevþehir in merkez ilçeye baðlý Uçhisar beldesinde Uçhisar Belediyesi tarafýndan kasaba geneline çevre kirliliðinin önlenmesine katkýda bulunmak amacýyla okullara bitkisel atýk yað ve pil toplama makinalarý yerleþtirdi. Bitkisel atýk yaðlarýn yer üstü ve yer altý sularýný kirletmesini önleyerek çevreyi korumak amacýyla hareket eden Uçhisar Belediyesi, Uçhisar Haydar Çankaya Ýlkokulu ve belediye hizmet binasýna birer adet pil toplama makinesi ile Uçhisar Haydar Çankaya Ýlkokulu ve eski belediye binasý önüne birer adet atýk yað toplama makinesi yerleþtirdi. Çevre konusunda çalýþmalar yürüten Uçhisar Belediye Baþkaný Osman Süslü konuyla ilgili þunlarý belirtti; "Ülkemizde her yýl yaklaþýk olarak 1,5 Milyon Ton Bitkisel Yað tüketilmektedir. Özellikle kýzartma iþlemlerinden sonra 350 Bin Ton civarýnda kýzartmalýk atýk bitkisel yað oluþtuðu tahmin edilmektedir. 1 litre Bitkisel Atýk Yað litre içme suyun kirlenmesine, kanalizasyona döküldüðünde ise kanalizasyon hatlarýnda büyük ölçüde zarara sebebiyet vermektedir. Bu doðrultuda Bitkisel Atýk Yaðlarýn doðaya verdiði zararlarý bertaraf etmek ve çevre bilincini arttýrmak için iki adet atýk yað toplama makinesini kasabamýz içinde iki noktaya yerleþtirdik. Ayrýca, atýk pillerin çevreye ve insanlara zarar verdiðini biliyoruz. Atýk pilleri çöpe atmamalýyýz. Daha saðlýklý, mutlu ve huzurlu yaþam standartlarýna ulaþmak için çevre koruma konusunda tüm tedbirlerin alýnmasý, halkýmýzýn bu amaç doðrultusunda bilinçlendirilmesi konusunda Uçhisar Belediyesi olarak çalýþmalar yapýyoruz. Kasaba halkýmýzýn bu konudaki duyarlýlýðý bizim için ve gelecek nesiller için önem taþýmaktadýr. Evlerinde biriktirecekleri atýk yaðlarý ve atýk pilleri hem belediyemize, hem de ilkokulumuza getirebilirler." Kaynak:Nevþehir Gazete

7 Bu sabah Marmaray a bindiniz mi? Bindiyseniz saðýný solunu ellemediniz inþallah? Yani bundan sonrada binecekseniz sakýn ola genç genç, hevesli hevesli, saðýný solunu kurcalamayýn. Bozuluyor! Sonra içinde olduðunuz için size çoook uzun gelen dakikalar geçirirsiniz orada. Daha da vahimi bu uzuun dakikalarýn TCDD genel müdürü Süleyman Karaman ile yeraltýndaki vatandaþlar olarak illa da mutlu mutlu geçirilecek olmasý. Nerdeyse klostrofobik bir insan olsam da beni nedense bu son mutlu mutlu kýsmý korkuttu. Pozitivizm ilerleme, mühendis arkadaþlarýn türlü teknik açýklamalarý korkutmadý beni yani. Ne de projenin yarým yamalaklýðý. Ne de hýzlý trenin acý hatýralarý. Hýzlý deðil ama zorla hýzlandýrýlmýþ trene bindirilmiþ allaha emanet yolcular. Hani o atasözü de aklýmda sonra sen eþeðini saðlam kazýða baðla da... diye baþlayan. Sonra o hýzlandýrýlmýþ trende kaza geçiren ve hayatýný kaybeden yaralanan insanlar. Kim ödedi bunlarýn hesabýný? Vazifesini reddedememiþ makinistler mi? Ýstifa denen þerefli bir kurum varmýþ ne gam. Allaha þükür o dönemin ulaþtýrma bakaný Binali Yýldýrým dimdik ayakta. Marmaray ý açýyor, tarih yazmakla meþgul. Ýþte bir de yüreðimize açýklamalarý ile su serpen Pamukovadaki tren kazasý sýrasýnda da TCDD Genel Müdürü olan Süleyman Karaman var. Hani o vakit Cumhuriyet Savcýsý soruþturalým demiþti de Binali Yýldýrým bu soruþturmaya izin vermemiþti. Hah iþte o Süleyman Karaman. Baþýmýza birþey gelse hesabýný kimseden soramayacaðýmýzýn kesin kanýtlarý olarak orada dikiliyorlar. Ettikleri iki laf. Ne olacak ki? Bedeli ne olabilir hayatlarýmýzýn en nihayetinde onlara? Ýstifa mý edecekler yani baþýmýza birþey gelse, kaza olsa Marmaray da? Bunu dilediðimden deðil elbet. Ama iþte bütün bu kara hatýra ve ihtimaller deðil beni korkutan yine de. Yine de o mutlu mutlu kýsmý. O zoraki mutluluk hali. Baðlandýðýndan haberi olmayan Londra ile Pekin düþünsün kalanýný. Diðer mutlu bir hadisemiz de tam bu yazýnýn yazýldýðý sýra da Mecliste olup bitmiþ olacak. AKP nin temel maðduriyet argümaný baþörtüsü. Þüphesiz argüman ile bu maðduriyeti yaþamýþ kadýnlar arasýnda derin bir fark var. Meclise baþörtüleri ile gelecek olan kadýn arkadaþlarý samimiyet testine sokacak da deðiliz. Maðdurum zulüm gördüm diyene, yok caným görmemiþsindir diyecek bir halde olmadýk, þükür. Ve yukarýdan aþaðý, devlet eliyle toplumu deðiþtirmek üzere tasarlanmýþ politik projeler bizi sýkýþtýrýyor ve kendi özgürlüðümüz için mücadele eden politik özneler haline gelmemizi de engelliyor çoðunlukla, zaman zaman bu projelere uygun davrandýðýmýz oranda kendimizi özne gibi hissetsek de. Kafamýza dan dan vuran o yukarýdan siyasetten býktýk. O ses bize bedenimizi ne kadar örteceðimizi de ne kadar açacaðýmýzý da beyan ediyor, politik rengi ne olursa olsun bir erkek sesi formunda. Makbul olanýn ne olduðunu tanýmlýyor.devlet aygýtý ile toplumu tepeden aþaðý biçimlendirmeye kendi politik amaçlarý bu zorla kabul ettirmeye çalýþýyor. Hali hazýrda bunun gerçekleþme biçimi toplumun devlet eliylr yukarýdan aþaðýya muhafazakarlaþtýrýlmasý. Bunun bir sonucu toplum mühendisliðinin de bir kanýtý olarak, rahimimize el atýlmasý. Kaç çocuk doðuracaðýmýza hatta doðum biçimimize terazi tutuluyor. Bir nevi haysiyetimize, kadýnlýk onurumuza el atýlýyor yani. Kadýnlarýn kendi karar verdikleri ve kendine yakýþtýrdýklarý ne ise onunla donatmalarý kendilerini bu haysiyetle ve onurla çok ilgili. Özel ya da kamusal alanda.ýþte bu yüzden baþörtüsünü erkek egemenliðinin bir parçasý olarak gören kadýnlar kendilerinin kadýnlarla tartýþma hakkýný savunduklarý kadar, kadýnlýðýn onur ve haysiyetini de savunmaya devam edeceklerdir. Bugüne dek yaptýklarý gibi. Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMAK KESK Ankara Þubeler Platformu Ankara Kýzýlay da gerçekleþtirdiði eylemle KESK lilerin tutukluluðunun sürmesini protesto ederek derhal ve koþulsuz serbest býrakýlmasýný istedi. 1 Kasým günü saat: 18:00'da Güvenpark önünde toplanan KESK e baðlý sendikalarýn þube yöneticileriyle birlikte Eðitim Sen Genel Sekreteri Mehmet BOZGEYÝK in katýldýðý, KESK LÝ TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK pankartý açýlarak gerçekleþtirilen eylemde, KESK LÝ TUTSAKLAR ONURUMUZDUR TUTSAKLAR SERBEST BIRAKILSIN YAÞASIN DEMOKRASÝ MÜCADELEMÝZ BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ sloganlarý haykýrýldý. KESK Ankara Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ýbrahim KARA, yapýlan eylemde þu konuþmayý yaptý; Emek ve demokrasi mücadelesinin yapý taþlarýndan biri olan Konfederasyonumuz KESK e baðlý sendikalar, baský, gözaltý ve tutuklama terörüne dönem dönem maruz kalmaktadýr. Özellikle 2012 yýlý içerisinde ve son olarak 19 Þubat 2013 tarihinde konfederasyonumuza ve baðlý üyesi sendikalara dönük toplu gözaltý ve Dünya genelinde sadece Ýtalya, Yunanistan ve Türkiye de bulunan ancak Türkiye dýþýndaki iki ülkede tükenme noktasýna gelen pomza madeni, Bitlis ten dünya pazarýna açýlmaya hazýrlanýyor. Türkiye de Bitlis baþta olmak üzere tutuklamalarla sendikal hak ve özgürlükler mücadelemiz engellenmeye çalýþýlmýþ ama emekçilerin KESK e ve mücadelesine sahip çýkmasý sonucu bu çabalar boþa düþürülmüþtür. Sözde demokrasi paketlerinin açýldýðý bir ülkede gerçek demokrasi mücadelesi yürütürken baský, gözaltý ve tutuklamaya maruz kalan KESK ve baðlý sendikalarýn üye ve yöneticilerinde dört duvar arasýnda zalimlerin zulmüne tanýklýk etmektedirler. Bugün emeðin ve emekçinin kuþatýlmýþlýðýna karþý çýkmak, arkadaþlarýmýzýn özgürlüklerine kavuþmasý için buradayýz. Bugün KESK ve baðlý sendikalara dönük her türlü baský aracýný devreye sokarak ve üyelerimizi tutuklayarak mücadelemizi engelleyeceðini sanan AKP iktidarýna inat mücadelenin içeride ve dýþarýda devam ettiðini haykýrmak için buradayýz. Bugün Roboski de gecenin alaca karanlýðýnda üzerlerine bomba yaðdýrýlarak katledilenlerle, Ankara da gündüzün vakitsizliðinde öldürülen ETHEM in ortak duygusunu açýða çýkarmak ve taþýmak için buradayýz. Bugün tutuklanma ya da tehdit edilme kaygýsý olmadan örgütlenme Afyon, Isparta, Nevþehir ve Erciyes te çýkarýlan pomzanýn Türkiye rezervinin büyük bölümüne sahip olan Bitlis, tanýtým günleri vesilesiyle Feshane de stant kurdu. Tüm dünyada tükenmek üzere olan ve günümüzde beyaz altýn olarak adlandýrýlan pomza yapý malzemesinin Türkiye rezervlerinin yüzde 70 lik bölümüne sahip olmasý Bitlis e ayrý bir önem katýyor. Baþta savunma sanayisi, inþaat sektörü, tarým sektörü, tekstil sektörü ve kimya sektörü olmak üzere birçok sektörde ham madde olarak kullanýlmasý ise pomza madenini deðerli kýlýyor. Türkiye de aðýrlýklý olarak inþaat sektöründe yalýtým malzemesi olarak kullanýlan pomza madeni, Bitlis ten yurdun birçok bölgesine gönderiliyor. Bitlis in pomza madenciliðinde Türkiye rezervinin yüzde 70 ine sahip olduðunu belirten Tatvan Yarýmada Pomza Bims yetkilisi Mahmut Öðet, "Madencilik sektöründe pomza madeni Bitlis için çok önemli bir kaynak. Özellikle Nemrut Kalderasý ile Süphan Daðý nýn burada olmasý büyük bir önem kazanmakta. Bu alan ve çevresi volkanik tüflerden oluþuyor. Bu madencilik açýsýndan, yöre için büyük bir nimet. Tatvan ve Adilcevaz arasýnda, büyük bir yoðunlukta pelit ve pomza yataklarýna özgürlüðünün saðlanmasý için buradayýz. Bugün AKP iktidarýnýn polis baskýsýyla halkýn eþitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi taleplerinin ezilmesinin mümkün olmadýðýný, bu baskýlarý uygulayanlarýn, bir gün mutlaka hesap vereceðini ifade etmek için buradayýz. Ve buradan bir kez daha haykýrýyoruz. Ülkenin farklý cezaevlerinde KESK in mücadele deðerlerini ve tarihini tutsak etmeye çalýþanlar bilsinler ki; KESK bu tarihe kadar hiçbir baskýya boyun eðmediði gibi, hiçbir iktidara ve onun esaretçi politikalarýna biat etmemiþ, teslim olmamýþtýr. Bu günden sonra da olmayacaktýr. Tutuklu bulunan KESK e baðlý tüm sendika üyelerinin derhal ve koþulsuz serbest býrakýlmasý için buradan AKP iktidarýný bir kez daha uyardýðýmýzý kamuoyuna saygý ile duyururuz. KESK lilerin bir kýsmý KESK in basýn açýklamasýndan sonra öðrencilerin yapacaðý basýn açýklamasýna katýlmak için bulunduðu yerde kalýrken, bazý KESK liler ise Þemdinli de bulduðu havan topunun elinde patlamasýyla yaþamýný yitiren 8 yaþýndaki BEHZAT ÖZEN i anmak amacýyla yapýlacak eylem için Ýnsan Haklarý Anýtý önüne gittiler. sahibiz" dedi. Pomza madeninin dünyada ender görülen bir madde olduðuna dikkat çeken Öðet, "Pomza, yapým ve özellikle yatýlým malzemesi olarak kullanýlan bir madde. Bu madde baþta savunma sanayisi, inþaat, tarým, tekstil ve kimya sektörü olmak üzere birçok sektörde ham madde olarak kullanýlabiliyor. Bu madene özellikle volkanik kalýntýlarýn olduðu bölgelerde rastlamak mümkün. Dünya rezervi tükenmek üzere ancak Türkiye de aðýrlýkla bu maddeye rastlamak mümkün. Bu maden Türkiye de Afyon, Isparta, Nevþehir, Erciyes ve Bitlis te bulunuyor. Bitlis dýþýndaki bölgelerdeki rezervler genelde asitlik bir malzeme. Bitlis sýnýrýnda bulunan pomza madeni ise bazik yapýya sahip. Buradaki madde ayný zamanda ham ve homojen bir madde. Diðer bölgelerde ise bu madde karýþýk ve kirli haldedir ama burasý yapý bakýmýndan çok hafif, malzeme olarak da homojen bir madde. Katma deðeri yüksek olmasýna karþýn burada en büyük sýkýntý nakliye sýkýntýsý. Çok ucuza mal edilen maden, maalesef nakliye giderlerinin yüksek olmasý nedeniyle sýkýntý yaþatýyor" diye konuþtu. Kaynak:Nevþehir Gazete

8 Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMAK Dünyada GDO destekçisi olan önemli kiþilerin ve kuruluþlarýn çoðunun ortak bazý özellikleri var. Nelere karþýlar, sayalým: Küresel ýsýnmayý durdurmak için alýnmasý gereken önlemlere, organik tarýma, yaðmur ormanlarýnýn yok edilmesi ile ilgili duyarlýlýða ve sigaraya getirilen vergi ve kýsýtlamalara karþýlar. (H. Paul ve R. Steinbrecher, Hungry Corporations, Zed Books, New York, 2003). Bu yazýda; diðer konularý bir kenara býrakýp, yalnýzca sigara konusunu ele alalým. Ýki GDO destekçisini biraz tanýyalým. Steven J. Milloy: Daha önce sigara sanayi lobicisi olarak çalýþtý. Kýsaca TASSC (The Advancement of Sound Science Center) denilen ve Türkçeye Güvenilir Bilim Ýlerleme Merkezi þeklinde çevirebileceðimiz bir kuruluþun önceki baþ yöneticisi idi. Bu kuruluþ, büyük bir sigara þirketi tarafýndan paraca desteklenmektedir. TASSC akciðer kanseri ile sigara arasýnda ilgi olmadýðýný savundu. Amerikan Sigara Ýçmeyenlerin Haklarý Vakfý, Milloy u; dünyanýn en saygýn bilim kuruluþlarýnýn sigara konusunda yayýnlanmýþ araþtýrmalarýný reddetmek ve çöp araþtýrma olarak etiketlemekle eleþtirmektedir. ( Milloy, Özgür Giriþim Eylem Fonu (Free Enterprise Action Fund) denilen bir fon kuruluþunun da baþkanýdýr. Steven Milloy daha önce sigara sanayinde yönetici olan Tom Borelli ile bu kuruluþta birlikte çalýþtý, ayrýca benzer etkinlikleri olan Cato Institute adlý kuruluþta da bulundu, GDO lu ürünleri eleþtirenlere hücum etti ve GDO lu ürünlerin etiketlenmesine karþý çýktý. (JunkScience.com, ). Gregory Conko: Politik-bilim ve tarih eðitimi almýþtýr. Kýsaca CEI denilen (Competitive Enterprise Institute) Rekabetçi Giriþim Enstitüsü nde gýda güvenliði politikasý müdürüdür. CEI nin sigara þirketlerinden büyük miktarda para aldýðý biliniyor. CEI, sigara yandaþý bir kampanya da yürütmüþtür. CEI Saðlýktan daha önemli þeyler de vardýr demektedir. Conko, ayný zamanda AgBioWorld Foundation adlý kuruluþun kurucularýndan biridir. Bu kuruluþ da GDO ürünlerin destekçisidir. Conko, Avustralyalý gazeteci Bob Burton a, Monsanto nun CEI ye para yardýmý yaptýðýný itiraf etmiþtir. ( mpetitive-enterprise-institute4mar04.htm) Sigara da bir zamanlar çok masum ve zararsýz bulunuyordu. Þimdi bunu savunmak iyice zorlaþmýþtýr. Sigaranýn zararsýz olduðunu iddia edenlerin, þimdi de GDO larý savunmakta olduðunu öðrenmiþ olmak, sanýrým bazýlarýnýn gözünü açacaktýr. Halklarýn Demokratik Kongresi (HDK) Ankara Ýl Meclisi, Þemdinli de bulduðu havan topunun patlamasýyla yaþamýný yitiren 8 yaþýndaki BEHZAT ÖZEN için meþaleli anma yürüyüþü gerçekleþtirdi. 1 Kasým günü saat: 18:30'da, Ýnsan Haklarý Anýtý önünden meþaleler ve HDK bayraklarý taþýnarak baþlayan yürüyüþte, CEYLANLAR ÖLDÜRÜLMEYE DEVAM EDÝYOR. BEHZAT ÖZEN ÝN FAÝLÝ DEVLETTTÝR yazýlý fotoðraflý pankart açýldý. Yüksel Caddesinden Karanfil Sokaða, oradan da Ziya Gökalp Caddesine yürüyen kitle, buradan Sakarya Meydanýna geçti. Natoyolu, Tuzluçayýr, Ege Mahallesi, Saimekadýn semtlerinin otobüs duraklarýnýn önünden geçerken, durakta otobüs bekleyen yüzlerce insan alkýþlarla yürüyenlere destek verdi. Yürüyüþ boyunca sýk sýk, ÇOCUKLAR ÖLMESÝN BÝRLEÞE BÝRLEÞE KAZANACAÐIZ FAÞÝZME KARÞI OMUZ OMUZA KATÝL DEVLET HESAP VERECEK sloganlarý haykýrýldý. Yürüyüþ Sakarya Meydanýnda son buldu. Burada konuya iliþkin açýklamayý HDK Ankara Ýl Meclisi nden Eylem ATAÞ yaptý. ATAÞ tarafýndan okunan metinin tamamý þöyle; TOPLAYIN OYUNCAKLARINIZI! BU KAÇINCI PATLAMA, BU KAÇINCI ÖLÜM!? 30 yýldýr, özellikle özgürlük mücadelesinin toplumsallaþma düzeyinin geliþkin olduðu yerlere devletin döþediði mayýn ne patlamamýþ mühimmatýn nasýl bir tehlike oluþturduðu bilinmektedir. Bu tehlikeye, gecikmeli de olsa 1 Mart 2004 tarihinde devlet olarak imzalanan, 4 Aralýk 1997 tarihli Ottowa Sözleþmesi ve özellikle son sözüm sürecine raðmen köy ve meralara önceden döþenen patlayýcýlarýn temizlenmemesi ne anlama gelmektedir? Görüldüðü gibi bu sözleþme AKP iktidarý döneminde imzalanmýþ ama hala önceden köy ve meralara döþenen mayýn ve patlayýcýlar imha edilmemiþtir. Demokratik çözüm ve barýþ sürecinde, somut olumlu bir adým olarak bunu yapýlmasý devlet için çok mu zordu? Eðer bu yapýlmýþ olsa idi, daha 8 yaþýndaki BEHZAT ÖZEN ölmez, Tayfun CAN ise yaralanýp þoka girmezdi. Ama iktidar süreçte bu tür olumlu, somut küçük adýmlar bile atmazken, eskiden baþlayan karakol yapýmlarýný hýzlandýrma ve yeni kale kol inþaatlarýný baþlatmayý tercih etti. Kürt halkýnýn özgürlük mücadelesinin etkisiyle deðiþik dönemlerde devlet yetkililerince Kürt realitesinin tanýndýðý yönünde açýklamalar yapýldý ama gereklerini yerine getirecek adýmlar atýlmadý. Bir yýldýr ise, Sayýn Abdullah ÖCALAN inisiyatifiyle halklarýmýzýn demokratik kurtuluþ ve özgür yaþamýný inþaaya evrilecek bir müzakere süreci baþlatýldý. 21 Mart Newroz Manifestosu tüm dünya kamuoyu ile paylaþýldý. Gerillanýn alýkoyduðu asker ve diðer kamu görevlileri serbest býrakýldý, silahlar susturuldu, dünyanýn tanýk olduðu en zorlu, riskli ve anlamlý demokratik çözüm ve barýþ yürüyüþü ile sýnýrlarýn dýþýna çekilmeye baþlandý. Böylelikle savaþta gençlerimizin ölümü, analarýmýzýn aðlamasý durduruldu. Fikir ve siyaset ile eþitlik ve özgürlük temelinde halklarýmýzýn demokratik kurtuluþu yolunda yeni, pyanlý, yoðun bir çalýþma içine girildi. HDK ve HDP olarak baþlatýlan bu yeni demokratik çözüm ve barýþ sürecinin yanýnda, çalýþmalarýnýn içinde olduk. Toplumun ezici çoðunluðunun desteðini alan bu sürecin de heba olmamasý için devletin ve iktidarýn üzerin düþen sorumluluðu, muhatabýnýn attýðý adýmlara paralel adýmlar atarak yerine getirmesi için mücadele ettik, ediyoruz. Ne var ki, bu adýmlarýn baþýnda kimlikleri, varlýklarý yasal anayasal güvenceden yoksun olan Kürtler ve tüm kadim farklýlýklarýn kendilerini eþitçe, özgürce ifade etme, örgütlenmeleri önündeki engellerin kaldýrýlmasý geliyordu. Özcesi birikmiþ daha bir dizi önemli sorunun çözümü için AKP iktidarý tarafýndan güven veren, ciddiye alýnabilir somut adýmlar atýlmadý. AKP iktidarýnýn, daha önceki iktidarlardan da, 11 yýlda yaptýklarýndan da esasta farklý olmadýðý her geçen gün daha iyi görülür oldu. Gezi Direniþi, Rojawa Devrimi baðlamýnda durduðu yer, ayný halkýn gayrimeþru bir biçimde vaktiyle birbirinden ayrýlmasý yetmiyormuþ gibi, buna bir de aralarýna utanç duvarlarýný eklemenin tekçi faþist zihniyetin dýþa vurumundan baþka bir anlamý olabilir mi? Tabi ki olamaz. HDK HDP olarak, Behzat ÖZEN in ölümüne yol açan patlama hakkýnda sesini çýkarmayan, sorumluluðunu kabul etmeyen AKP iktidarý bilmelidir ki bir baþka yerde benzeri geliþme yaþandýðýnda ne tür bir açýklama yaparsa yapsýn inandýrýcý olamayacaktýr. O nedenle sizi bir an evvel sorumluluklarýný kabul ederek, vaktiyle döþediðiniz mayýnlar ve diðer tüm savaþ oyuncaklarýnýzý imha etmeye çaðýrýyoruz. Basýn açýklamasýndan sonra bir süre oturma eylemi yapýldý. Sakarya Meydanýnýn hareketli saatlerine denk gelen eylem çevrede yoðun ilgi buldu. Eylem birkez daha haykýrýlan sloganlarla son buldu.

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı