Belçika diken üstünde

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belçika diken üstünde"

Transkript

1 Geç kalmadan Bayraðým tanýðýmsýn Eski köye yeni gazete Ýstifa çözüm deðil Bütün sanatlarýn birleþtiði sinemaya bir süre geç kaldým. Bir obur gibi geçtim ekranýn karþýsýna. Düþüncelerimiz veya inandýklarýmýz görüþümüzü etkilediði gibi yaþam içindeki nesneleri de algýlama þeklimizi de etkiler. FÝKRET AYDEMÝR MEHMET AYDOÐDU HAYDAR ABÝ Kýçýnda fonu olmayan 3-5 entel dantel, yaratýcýlýðýna ve bilgisine güvenerek yola çýktýlar. Hiç de iyi etmediler Bazý Türk kökenli Liberal siyasetçilerimizin þu anki durumu bana Çelik in Ateþteyim ben ateþte! þarkýsýný anýmsatýyor ERDÝNÇ UTKU Okuyun, bir fikir edinin Sayý 4 - Þubat 2006 Aylýk ücretsiz olarak daðýttýðýmýz gazetemizi bulabileceðiniz bölge bölge Binfikir noktalarý için sayfa 5 e bakýnýz Belçika diken üstünde Tanýnmayan ünlüler Binfikir de O bir Belçikalý melez: Adý Aylin Avrupa da gençlik ayaklanmalarýnýn olduðu 1968 yýlýnda Brüksel de Türk bir baba ve Belçikalý bir anneden dünyaya geliyor. Babaannesi, ismini Aylin koyuyor. Tanýmadýðýmýz ünlüler den sizlere tanýtmayý düþündüðümüz bir Belçikalý Türk melezi, ödüllü sinema ve tiyatro o- yuncusu Aylin Yay ile söyleþtik. Aylin Türk basýnýnda ilk kez Binfikir e konuþtu. Belçikalý yönetmenlerden Benoît Mariage ve Dardennes kardeþleri beðeniyor. Aylin, Fatih Akýn ýn bir projesinde olmak beni mest eder diyor. Türkiye kuþ gribiyle, Belçika dioxin kriziyle mücadele ediyor Belçika da 1999 yýlýnda ortaya çýkan dioksin krizi yeniden gündemde. Saðlýk Bakanlýðý 300 çifliðe geçici mühür vurdu. Halk, kümes hayvanlarý ve domuzlarda görülen bir çeþit hastalýk olan dioksin nedeniyle daha önce satýn aldýðý etlerden tedirgin. Belçika da olaðan dýþý hal ilan eden Saðlýk Bakaný Rudy Demotte, gerekli bütün önlemlerin alýndýðý belirtti. Tessenderlo Kimya nýn filitrelerinde 6-28 Ekim 2005 tarihleri arasýnda meydana gelen arýza nedeniyle ortaya çýkan sýzýntý ikinci dioksin krizine yol açtý. Uzmanlar saðlýk bakanlýðýnda durum deðerlendirmesi yapýp, alýnacak önlemleri görüþtü. Federal Saðlýk Ajansý geniþ çaplý araþtýrma baþlattý. Fikret Aydemir in haberi 4 te Leyla Ertorun un söyleþisi te Evde ve Evden Uzakta editör den Kuþ gribi mi, tavuk kýran mý derken, geliþmekte olan ülkemiz üzerinde oynanan politik oyunlara kadar gelmiþtik ki, geliþmiþ Belçika da da dioksin krizi patlak verdi. Hem de ikinci kez. 3 te Gazeteci Rik Van Puymbroeck ve fotoðraf sanatçýsý Luc Daelemans ortak çalýþmalarý Thuis en Ver van Huis (Evde ve Evden Uzakta) adlý kitaplarýný yayýnladý. Kitapla ilgili bir de sergi açan gazeteciler, Limburg da oturan Türk kökenli Belçikalý iki ailenin yaþamýný bir yýl boyunca izlemiþ, birlikte Türkiye ye seyahat etmiþ, doðum, ölüm, düðün merasimlerini gözleyerek yazmýþ ve fotoðraflamýþlar. Sergide, ayný evde oturur gibi yakýnken, baþka bir evde oturur gibi de uzak olan Türk asýllý Belçikalýlarla yerli Belçikalýlarýn tanýþmasý belkiný hedefliyor. 10 da

2 2 GÜNDEM Gül üreten çocuklarýmýz Þubat 2006 Sesimiz Tiyatro Grubu, Küba Çocuk Tiyatro Festivali nde ikinci seçildikleri Nazým Hikmet in Sevdalý Bulut eserinden iki yýl sonra yine bir çocuk oyunuyla perde dedi. Fikret Aydemir Sesimiz Tiyatro Grubu - nun küçük sanatçýlarý, Lütfi Kaleli nin Gül Üreten Kýz masalýndan uyarlanan, Flamanca Het Bloemenmeisje oyunuyla Anvers - te seyirci karþýsýna çýktý. Tiyatroseverler genç oyuncularý uzun süre ayakta alkýþladý. Anvers Sint-Andries Kültür Merkezi nde Gül Üreten Kýz oyununun galasýný yapan genç ve yetenekli oyuncular, doðu motifleriyle iþlenen masalý, Anadolu seyir oyunlarýndaki deve geleneðiyle süsleyip, Belçikada yaþayan çocuklarýn modern katkýlarýyla özgün bir oyun ortaya çýkarttýlar. Berdan Gümüþ, Olgun Mercan, Alican Aygül, Özge Gündüz, Duygu Deniz, Özde Avcu, Özge Þalvarlýoðlu, Sofie Vandezande, Seline Caymaz, Sibelle Caymaz, Julie Yacquemijn, Sadýk Aygül, Özgür Gümüþ ve Fethi Gümüþ un rol aldýðý tiyatro oyununda, iç güzellik ile dýþ güzellik arasýndaki güç mücadelesi baþarýyla sahnelendi. Gül Üreten Kýz oyununun galasýnda kýsa bir konuþma yapan yönetmen Hasan Çakmak, Bu çocuklar sahnenin tozunu bir kere kaptý. Çok baþarýlý oyun ortaya çýkarttýlar. Velilere sesleniyorum, çocuklarýnýza mutlaka destek olun dedi. Bay Murtaza ya yoðun ilgi Haber Merkezi Anadol yararýna Kardeþlik Ti- Heusden Zolder da FCyatrosu nun Muze Cafe de sahnelediði ve Ayhan Aliustaoðlu nun yazýp yönettiði Tuvaletler Müdürü Bay Murtaza yoðun ilgi gördü. 380 kiþilik salonu dolduran tiyatroseverler arasýnda T.C. Brüksel Büyükelçisi Fuat Tanlay ve SP.a senatörü Fatma Pehlivan ýn yanýnda çok sayýda dernek yöneticisi de vardý. 3. kez sahnelenen oyunun gençlerden oluþan oyuncu kadrosu ayakta alkýþlandý. Türk medyasýna ince göndermelerin yapýldýðý oyun, seyircileri kahkahaya boðdu. Bilet bulamayanlar oyunu ayakta izlemek zorunda kaldýlar. Amatör bir tiyatro grubu olan Kardeþlik Tiyatro su kalabalýk bir oyuncu kadrosu ile günümüz medyasýný Bay Murtaza adlý oyunla eleþtirdi. Teknik alt yapýnýn güçlü olduðu oyunda oyuncular da sahne içindeki rahatlýklarý ve performanslarý ile dikkat çektiler. Oyunu yazan ve yöneten Ayhan Aliustaoðlu, Bay Murtaza rolü ile baþarýlý bir performans sergilerken, diðer oyuncular da rolleri, dekor ve diðer teknik destekleri ile Bay Murtaza oyununun baþarýyla sergilenmesine katkýda bulundular. Vazgeçilemez bir tutku tiyatro Nihat Çetinkaya (22, Heusden-Zolder, Ýþçi) Uzun süredir oynamak istiyordum. Kardeþlik tiyatrosuna katýlmayý tercih ettim. Aypek Gel (18, Hasselt, Öðrenci) Küçüklüðümden beri istiyordum. Zolder da 6 yýl önce Belçikalýlarla tiyatroya baþladým. Bir daha da býrakamadým. Elvan Turhan (24, Heusden-Zolder, Sekreter) Hobim deðildi ama 14 aydýr oldu. Vazgeçilemez bir tutku tiyatro benim için. Aydoðdu dan bir ilk Ýlk kez bir Türk sanatçýnýn retrospektif sergisi Avrupa da bir müzede. Serpil Aygün 16 Þubat 02 Nisan tarihleri arasýnda Ressam Mehmet Aydoðdu nun retrospektif sergisi Liege de bulunan Modern ve Çaðdaþ Sanatlar Müzesi nde sergilenecek. Mehmet Vous Dýt Bonjour (Mehmet size merhaba diyor) baþlýklý iki yýllýk bir projenin devamý olan bu sergi, dünyada bir ilk olma özelliði gösteriyor. Mehmet Aydoðdu, yýllarý arasýnda yapmýþ olduðu eserlerinden bir kesit olarak sunulan bu sergi ile eserleri retrospektif (geriye dönük) olarak bir müzede sergilenen ilk Türk sanatçý olma ünvanýný kazanýyor. Retrospektif sergiler, genellikle sanatçýnýn öldükten sonra hayatý boyunca yapmýþ olduðu eserlerinden örneklerin sunulduðu sergilerdir. Ancak Ressam Mehmet Aydoðdu nun henüz hayattayken, 1980 yýlýndan 2005 yýlýna kadar yaptýðý eserlerinden örneklerin sunulmasý, sanatçýnýn çalýþmalarýna verilen deðerin simgesi olarak büyük önem taþýyor. Eserleri iki yýl boyunca 3 kýtada, 5 ayrý ülkede 7 defa sergilenecek olan sanatçý Mehmet Aydoðdu, bu projenin sanatçý olarak yapmýþ olduðu yolculuðun, geliþmenin neden ve nasýl olduðunu gösteren bir proje olduðunu söyledi. Ayrýca projede izleyiciye Fransýzca merhaba diyerek Türk kökenli Frankofon biri olarak, insanýn coðrafik olarak yaþadýðý yerle oluþturduðu bütünlüðün mesajýný vermek istediðini belirtti yýlý Mart ve Nisan aylarýnda Ankara Devlet resim ve Heykel Müzesi, Mayýs-haziran aylarýnda Karaman Arkeoloji Müzesi nde sergilen proje 16 Þubat- 2 Nisan 2006 tarihleri arasýnda Liege Modern ve Çaðdaþ Sanatlar Müzesi nde sergilenecek. Sanatçýnýn kolekyoncularýn elinde bulunan eserlerinin de yer aldýðý, bu sergi daha sonra Türkiye, Bosna-Hersek, Yunanistan ve Amerika da da sergilenecek.

3 Þubat 2006 YORUM 3 Ermeni soykýrýmýnýn, Fransýz Topluluðu na baðlý okullarda ders olarak öðretilmesini öngören yasa tasarýsýný üzüntüyle karþýladýðýný belirten Tanlay, mektubunda tarihçiler tarafýndan henüz kesin bir karara baðlanmamýþ olan bu konunun okullarda okutulmasýnýn, yeni nesil Belçikalýlarda Türklere karþý önyargý ve kin doðurmasýndan endiþelendiðini belirtti. Bu yasa tasarýsýnýn meclis tarafýndan onaylanmamasýný talep eden Tanlay a cevap veren Ýstasse, tasarýnýn yönetmeliklere uygun þekilde hazýrlandýðýný ve Meclis in, baðýmsýz þekilde karar alacaðýný ve bu konuda yetkili olduðunu yazdý. Ýstasse ýn cevap mektubu diplomatik nezaket çerçevesinde yazýldýysa da, Tanlay ýn bu giriþimi, tasarýyý sunan Christine Defraigne (MR) tarafýndan içiþlerine müdahale olarak nitelendirildi. Mektubun basýna sýzmasýyla olay büyüdü ve Tanlay ýn Ermeni Soykýrýmý uluslararasý bir yalan Haber Merkezi Yasa kabul edilirse ne olacak? MR li Christine Defraigne ve François Roelants du Vivier nin önerdiði yasa tasarýsý, 1998 de Federal Senato tarafýndan tanýnan Ermeni Soykýrýmý nýn resmi yaptýrýmlarla öðretilmesini öngörüyor. Kabul edildiði takdirde Ders kitaplarýna Ermeni Soykýrýmý na iliþkin bir bölüm katýlmasý ; üniversite araþtýrma programlarýnda Ermeni Soykýrýmý nýn da göz önünde bulundurulmasý ; Fransýz Topluluðu ve yurtdýþýnda konuyla ilgili yazýlý ve sözlü kaynaklarýn karþýlaþtýrýlmasýný saðlayacak önlemlerin alýnmasýnýn yaný sýra tasarý, Fransýz Topluluðunda düzenlenen geçmiþi anma etkinliklerine Ermeni Soykýrýmý nýn eklenmesini de saðlayacak. Türkiye Brüksel Büyükelçiliði görevine yeni baþlayan Fuat Tanlay ýn Belçika Fransýz Topluluðu Meclis Baþkaný Jean-François Istasse a (PS) gönderdiði mektup büyük yanký uyandýrdý. diplomatik sýnýrlarý aþýp aþmadýðý tartýþýldý. Olayýn Belçika basýnýnda yayýmlanmasýnýn ardýndan tepkilerini gösteren Türk dernekleri de çoðunlukla Büyükelçi yi desteklediklerini açýkladýlar. Mehmet Perinçek, soykýrým iddialarýný Ermeni kaynaklarla yalanladý Soykýrým iddialarý uluslararasý bir yalandýr Belçika Türk Platformu adýna baþkan Rýza Özen, Mehmet Perinçek in konuþmacý olarak katýldiðý Soykýrým Ýddialarý, Rusya-Ermenistan Devlet Arþivleri ve Gerçekler konulu konferans öncesinde yaptýðý açýklamada, Belçikalý siyasetçilere seslenerek yerel seçimlerde oy kullanacak olan 100 bin Türk ün soykýrým tasarýsýna destek verenleri iyi karþýlamayacaðý vurgulanarak, Büyükelçi Tanlay ý desteklediklerini bildirdi. Belçika Türk Platformu nun, Atatatürk Kültür Merkezi nde düzenlediði konferansta sözalan Mehmet Perinçek ise Soykýrým iddialarýnýn uluslararasý bir yalan olduðunu, yaþanan olaylarýn karþýlýklý kýyým olarak nitelendirilebileceðini söyledi. Perinçek konuþmasýný Rusya-Ermenistan Devlet Arþivlerini tarayarak yaptýðý saptamalara dayandýrdý. Belçikalý tarihçiler de bildiri yayýmladý Belçika da son zamanlarda benzer konularýn sýkça gündeme gelmesinden rahatsýz olan 100 e yakýn Belçikalý tarihçi, toplumsal hafýzanýn önemli olduðunu fakat bunlarý siyasete alet etmemek gerektiðini savunan bir bildiri yayýnlayýp, Meclis in tarih yazmak yerine tarihçilerin araþtýrma þartlarýný düzeltmesini istedi. Soykýrým tartýþmasýnýn Belçika da yeniden alevlendiði günlerde Belçika Atatürkçü Düþünce Derneði nde konferansa katýlan Ýstanbul Üniversitesi Tarih Enstitüsü araþtýrma görevlisi Mehmet Perinçek, Rusya Devlet arþivlerinden ulaþtýðý Ermeni belgeleri dayanak göstererek, soykýrýmý yalanladý. Perinçek, Ruslar tarafýndan Osmanlý ya karþý kýþkýrtýlan Ermeni halkýnýn, milliyetçi Taþnaksütyun hareketince kandýrýlýp ve Müslümanlara zulüm uyguladýðýný savundu. Dönemin Çarlýk Askeri Mahkemeleri nin, Müslüman sivil halkýna dokunmayýn talimatýna uymayan birçok Taþnak askerini yargýladýðýný söyleyen Perinçek, Ermeni subaylarýn kendi kalemlerinden Türk ve Kürt halkýný nasýl katlettiklerinin yazýldýðý arþivler okudu. Ayrýca Taþnak yönetiminin ilk lideri Kaçaznuni nin Ermenistan da yasaklanan itiraf kitabýndan geçitler sunan Perinçek, Rusça sýný bulduðu bu kitabý Türkçe ve 5 ayrý dile daha çevirip yayýmlayacaklarýný açýkladý. Perinçek son olarak, Rus arþivlerinde Kýrmýzý Kitap diye muhafaza edilen ve Taþnaklarýn faaliyetlerini detaylý biçimde aktaran 76 sayfalýk bir belge de sundu. Ýmtiyaz Sahibi OPEN WINGS BVBA Genel Yayýn Yönetmeni Serpil Aygün Genel Yayýn Koordinatörü Erdem Resne Haber Koordinatörü Fikret Aydemir Yayýn Kurulu Ýlknur Cengiz, Leyla Ertorun, Serpil Aygün, Erdem Resne, Erdinç Utku, Fethi Gümüþ, Fikret Aydemir Lay-out Deniz Aydýn REKLAM ADRES Max Roosstr. 39, 1030 Brussel TEL WEB editör den Yeni bir sayý, yine bir telaþ Kuþ gribi mi, tavuk kýran mý derken, geliþmekte olan ülkemiz üzerinde oynanan politik oyunlara kadar gelmiþtik ki, geliþmiþ Belçika da da dioksin krizi patlak verdi. Hem de ikinci kez Bundan 7 yýl önce yaþanan dioksin krizi dönemin hükümetini iktidarýndan etmiþti. Bu defa yaþanacak geliþmeleri önümüzdeki günlerde göreceðiz ama þu anda görünen bir gerçek te þu ki; geliþmiþ ülkeler kirlettikleri doðanýn intikamý ile karþý karþýya. Tessenderlo da bulunan bir kimya fabrikasýnda geçtiðimiz Ekim ayýnda oluþan sýzýntý sebebiyle dioksin alarmý ancak bu günlerde verilebildi. Seçimlere bir yýldan az bir zaman kala siyasi alanda Serpil Aygün Bundan 7 yýl önce yaþanan dioksin krizi dönemin hükümetini iktidarýndan etmiþti. Bu defa yaþanacak geliþmeleri önümüzdeki günlerde göreceðiz ama þu anda görünen bir gerçek de þu ki; geliþmiþ ülkeler kirlettikleri doðanýn intikamý ile karþý karþýya. yaþanan geliþmeler de Belçika Türk Platformunu alarma geçirdi. Türkiye Büyükleçisi Fuat Tanlay ýn geçen hafta Ermeni soykýrýmýnýn Frankofon okullarda ders olarak verilmesini öngören yasa tasarýsý ile ilgili hassasiyetini bildirmesi, diplomatik krize yolaçtý. Büyükelçi Tanlay a desteklerini ileten Türk platformu konuyu düzenledikleri bir konferansla detaylý olarak tartýþtý. Yasa tasarýsýný gündeme getiren Valon Liberal Partisi MR e üye Türk kökenli siyasetçiler zor bir süreçten geçerken, bu politikacýlarýn istifasý Brüksel de yaþayan Türk toplumunun gündemine taþýnýyor. Belçika nýn gündemini ve Binfikir in ön sayfalarýný bu haberler doldururken, orta sayfada ise sanat dünyasýndan hiç bilmediðimiz bir isme yer verdik. Belçikalýlarýn tanýdýðý ama çoðumuzun Binfikir de keþfedeceði, Türk toplumunda henüz tanýmamýþ bir ünlü, oyuncu Aylin Yay la yazarýmýz Leyla Ertorun söyleþti. Thomas est amoureux filmindeki baþrolüyle Paris Film Festivali nde en iyi kadýn oyuncu ödülüne layýk görülen Aylin Yay, ilk defa Türkçe yayýn yapan bir yayýn organýnýn konuðu oldu. Kültür sanat etkinlikleriyle yoðun geçecek olan þubat ayý boyunca sergilenecek tiyatro, sinema ve konser duyurularýný Artfikir de bulabilirsiniz. Bu ayýn etkinlikleri arasýnda iki farklý bölgede iki farklý tiyatro izleyicilerle buluþtu. Anvers te Belçikalý ve Türk kökenli çocuklarýn birlikte oynadýklarý Gül üreten kýz seyircilerin beðenisini toplarken, Heusden- Zolder de de Kardeþlik tiyatrosu üçüncü kez sahne aldý. FC Anadol kulubü yararýna sahnelenen oyunun yazarý Ali Ustaoðlu ile yaptýðýmýz sohbeti de yine Artfikir sayfasýnda okuyabilirsiniz. Aramýza yeni katýlan çizerimiz Ýsmail Doðan ýn karikatürlerini de mizah sayfamýzda yerini aldý. Belçika nýn Gazetesi olma iddiasýyla çýktýðýmýz bu yolculukta hem içerik olarak hem de reklam ve daðýtým gibi temel konularda edindiðimiz yeni deneyimlerle güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Tekrar buluþmak üzere

4 4 GÜNDEM Þubat 2006 Kabus geri mi döndü? Dioksin krizi Radyomu istiyorum Geçen gün radyoda FM kýsa dalgada bir program arýyordum. Üç ayrý frekansta Türkçe yayýna rastgeldim. FM 95.8, ve 107. Birisi, frekans giriþiminde bulunan Pasha Radyo nun yayýný, diðer ikisinden birisinin Gold Radyo olabileceðini öðrendik, üçüncünün de baþka yayýn mý olduðunu yoksa bir diðerinin tekrarý mý olduðunu anlayamadýk. Tekrar dinlemeye çalýþtýðýmýz da ise alamadýk. Geçen yýl da, Arap frekansýnda yayýn yapan Türk FM den arkadaþlar da daha fazla yayýn yapabilecekleri baþka bir frekansa geçtiler. Ama onlara bu olasýlýðý saðlayan frekans yasal Frekanslarýn tekrar gözden geçirilmesi ve yeni frekanslar için herhangi bir karar alýnmadý. Bu yasal beklenti esnasýnda yayýn yaparak durumlarýný meþrulaþtýrmaya çalýþan deðiþik Türkçe yayýnlar da var. deðildi ve bir süre sonra bitti. Radyo ve televizyondan sorumlu Frankofon Bakan Fadila Laanan göreve gelir gelmez bu karmaþaya bir son vereceklerini ve geçen eylül ayýnda frekans daðýtýmýný nihayetlendireceklerini söyledi. Ama henüz hiçbir þey sonuçlanmadý. Hâla bazý radyolar, sadece Türkler deðil, boþ bulduklarý yerden yayýn yapýyorlar ya da mevcut radyolar yayýn gücünü yükselterek diðerlerinin parazitli yayýn yapmasýna neden oluyorlar. Brüksel Flaman Bölgesi nde olduðundan, özellikle bölgeye yakýn Flaman radyolarý bu yüzden Radyo Televizyon Yüksek Kurulu na sýk sýk þikayette bulunuyorlar. Bildiðimiz kadarýyla frekanslarýn tekrar gözden geçirilmesi ve yeni frekanslar için herhangi bir karar alýnmadý. Bu yasal beklenti esnasýnda yayýn yaparak durumlarýný meþrulaþtýrmaya çalýþan deðiþik Türkçe yayýnlar da var. Ancak eðer öyle bir olasýlýk var ise bile, bu bir tane Türkçe frekans için mümkün olacak. Bir birlik ve konsensus oluþturarak bir frekans baþvurusu yapmak yerine herkes «kendi çöplüðünde kral olmayý» tercih ediyor. Halbuki bu kargaþayý bahane ederek otoritelerin kendilerini o tek olasýlýktan da mahrum edebileceklerini düþünmüyorlar. Nitekim ilk Körfez Krizi nde Arapça frekanstan taraflý yayýnlar yapýlýyor diye bayaðý sýkýntýlar yaþanmýþtý ve politikacýlarýn desteði ile bir alternatif grup bile ortaya çýkmýþtý. Ve, bu olay taa Danýþtay a kadar gitmiþti. Bütün bu radyocular bir tek þey de haklýlar, o da «radyomu istiyorum» demekte. Hatta bu ifade özgürlüðü aracý için çok geç bile kalýndý. Ama herkes bir þeyi de anlamalý. Bir pastayý paylaþmayý ve konsensüs ülkesi Belçika da baþka türlü olamayacaðýný. Paylaþacaðýz, birbirimize tahammül edeceðiz, hoþgörülü davranacaðýz ve yayýný reklamla kirletmeyeceðiz. Bu yazýmýn ilk bölümünü sitedeki köþemden okuyabilirsiniz: «Bizim Radyo» Belçika da Hýristiyan Demokrat partilen 45 yýllýk kesintisiz iktidarlýðýna 1999 seçimlerinde son veren dioksin krizi yeniden ortaya çýktý. Tüketici, kümes hayvanlarý ve domuzlarda görülen hastalýk nedeniyle tedirginlik yaþýyor. Fikret Aydemir Yerel seçimlerin yapýlacaðý yýlda yeniden dioksin krizinin ortaya çýkmasý siyasileri de tedirgin etti. 300 çifliðe geçici bir süre için mühür vuran Belçika diken üstünde, krizin sonuçlarýný bekliyor. Federal Saðlýk Ajansý geniþ çaplý araþtýrma baþlattý. Saðlýk bakanlýðý olaðan dýþý durum ilan etti. Halk saðlýðý açýsýndan çok büyük tehlike oluþturmadýðýný belirten Saðlýk Bakaný Rudy Demotte (PS), Uzmanlarýn bakanlýðýmýzda Kuþ gribinin ilacý Belçika dan Haber Merkezi yaptýðý toplantýda olayý bütün detaylarýyla ele aldýk. Uzmanlar ve bilim adamlarýmýz gerekli bütün önlemler üzerinde çalýþmaktalar. Arýzanýn çok büyük olmadýðýný tesbit ettik. Dioksin halk saðlýðý bakýmýndan çok büyük bir tehlike oluþturmuyor. Ancak, önce kriz havasýndan kurtulmanýn yollarýný aramalýyýz dedi. Tessenderlo Chemie nin filitrelerinde 6-28 Ekim 2005 tarihleri arasýnda meydana gelen arýza nedeniyle ortaya çýkan sýzýntý ikinci dioksin krizine yol açtý. Uzmanlar saðlýk bakanlýðýnda durum deðerlendirmesi yapýp, alýnacak önlemleri görüþtü. Tessenderlo Group ve PB Gelatins þirketleri yaptýklarý a- çýklamalarda, þimdiki durumun 1999 krizinde ortaya çýkan sýzýntýdan 45 kat daha az olduðunu ifade etti. Gavere de Leroy, Zulte de Algoet ve Deinze de Profat þirketlerinin faaliyetleri de durduruldu. Türkiye nin bir aydýr mücadele ettiði kuþ gribinin ilacý Belçika dan Kuþ gribiyle mücadele için kullanýlan dezenfekte ilacý ný üreten Belçikalý firma, kapýlarýný BÝNFÝKÝR e açtý. Fransa sýnýrýndaki Ýeper kasabasýnda bulunan kimya fabrikasý CID Lines Genel Müdürü Koen Brutsaert, Türkiye ye 150 bin ton ilaç gönderdiklerini belirtti. Yýlda 5 milyon litre ilaç üreten CID Lines Genel Müdürü Brutsaert, 2004 yýlýnda Asya yý kavuran kuþgribi, 2006 yýlýnda Türkiye yi vurdu. Dünyada 70 ülkeye ilaç gönderiyoruz. Türkiye ile de 9 yýldýr çalýþýyoruz. Hem özel sektörle hem de devlet kurumlarý için ilaç üretiyoruz. Preventif önlemler almak çok önemli. Sadece hastalýktan ölen veya göç eden kuþlarýn kendisi deðil, göçmen kuþlarýn dýþkýlarý da tehlike yaratýyor. Bu dýþkýlara basýp kümese giren insanlar, hastalýðýnda taþýyýcýsý oluyorlar dedi. Hastalýðýn büyükbaþ hayvanlarda çýkmamasýnýn Türkiye açýsýndan büyük bir þans olduðunu belirten Genel Müdür Brutsaert, hastalýðýn kümes hayvanlarýnda rastlanmasýnýn ekonomik açýdan yine de olumlu karþýlanabileceðini ifade etti. Türkiye nin kuþgribi ile giriþtiði mücadelede çok baþarýlý olduðunu ifade eden Ortadoðu Sorumlusu Richard Alasri, Hastalýðýn ortaya çýkmasýyla Piyasada bulunan mallarýn geri çekilmesinin þimdilik söz konusu olmadýðýný açýklayan Federal Saðlýk Ajansý (FAVV), geniþ çaplý araþtýrma baþlattýðýný duyurdu. Federal Saðlýk Ajansý, 300 çifliðin geçici önlem kapsamýnda kapatýldýðýný, uzmanlarýn ilk belirlemelerine göre halk saðlýðýnýn þimdilik tehlikede olmadýðýný belirtti. birlikte hem Türk yetkililer hem de halk çok soðuk kanlý ve duyarlý davrandý. Akdeniz ve Ortadoðu ülkelerinde bu tür davranýþlarý malesef çok fazla göremiyoruz diye konuþtu. Ýlaç þirketi tarafýndan Belçika da 6 Þubat tarihinde kuþ gribi konferansý düzenlenecek. CID Lines þirketi Genel Müdür Koen Brutsaert, 15 ülkeden katýlýmcýnýn konferansta bulunacaðýný belirtti. Türkiye den Dr. Ali Taþ ýn da katýlacaðý konferansta kuþgribi ile daha etkin mücadelenin yollarý aranacak. Kitapçýklar hazýr Kuþ gribiyle mücadele etmek için Türkiye ye ilaç gönderen Belçikalý þirket bir de kitapçýk hazýrladý. Kuþ gribine karþý alýnacak önlemlerin ve salgýn hastalýk kontrollerinin (mücadelenin) sade bir dille anlatýldýðý kitapçýk önümüzdeki hafta Türkçe ye çevriliyor. Toplam 20 sayfadan oluþan kitapçýðýn Türkiye genelinde ücretsiz olarak daðýtýlacaðý belirtildi.

5 Þubat 2006 Fehriye Erdal ve DHKP-C li 9 sanýðýn daha yargý süreci baþladý. Belçika ile Türkiye arasýnda sýcak temaslara neden olan bu davanýn ötesinde bence kayda deðer bir insanlýk unsuru var. Örgüt yanlýlarýnýn, ilk duruþmaya birkaç gün kala yayýmladýklarý bildirileri okuyunca dehþete düþtüm. Demokrasi savaþý verdiðini iddia eden bir kiþi veya kuruluþ, silahlý çatýþmayý ne derecede göze alýr? Ýnsan haklarý diye haykýranlarýn gözünde teröre kurban gidenlerin ne kadar insan deðeri var? Erdal ýn tahliyesini talep eden bildiride, DHKP-C nin, Türkiye dýþýnda silahlý eylem yapmadýðý ve yasalarýn dýþýna çýkmadýðý, açýkça bellidir (...) Bu baðlamda Belçika toplumu için bir tehlike oluþturmuyor deniyor. Eþitlik ilkesini savunduðunu iddia eden bir örgütün, böyle bir sav kullanmaya hakký yoktur. Suç, her yerde suçtur. Devlete karþý çýkabilirsiniz. Bazý konularda haklý da olabilirsiniz. Ancak karþý çýktýðýnýz devletin masum vatandaþlarýný maðdur etmek, her yerde insanlýk suçu olarak sayýlýr. Hiç bir zararýnýz olmadýðý ülkelerde bile. Kaldý ki, yasal çerçevelerde eylem düzenlemekle övünen davalýlarýn, yargýlandýklarý ve savcý tarafýndan sýralanan suçlarýna bakarsanýz, durumun yasallýkla pek alakasý olmadýðýný görürsünüz: çete kurma, terörizm, sahte belge kullanma, ruhsatsýz silah taþýma, silah ve uyuþturucu kaçakçýlýðý, cinayet, haraç toplama ve adam kaçýrma. Örgütün, Batý Avrupa'da da suç ve cinayetler iþlediðini bildiren Savcý Delmulle, örgüt planlarý arasýnda bir ABD baþkonsolosluðuna karþý sabotaj, GÜNDEM Ýnsanlýk suçunun siyasi rengi olmaz Bu davada Belçika yargýsýnýn, Türkiye devleti veya buna karþýt kuruluþlara iliþkin fikir beyan etmesi söz konusu deðildir. Söz konusu olan, kayýtsýz þartsýz insanlýðýn korunmasý, ve zanlýlarýn bir suçtan dolayý cezalandýrýlmalarý veya aklanmalarýdýr. Türkiye'de aralarýnda bir generalin de bulunduðu subaylara ve bir bakana yönelik suikast eylem hazýrlýklarýnýn da yer aldýðýný ifade etti. DHKP-C nin Haziran 1991 de, Brüksel de THY ve Halk Bankasý temsilciliklerine yönelik saldýrýlarýný da hatýrlatan Federal Savcý, terör örgütü PKK ile iþbirliði içindeki DHKP-C'nin eylemlerini Türkiye dýþýna 5 taþýdýðýný söyledi. Goldman ýn 1917 de Leidenstadt ta doðsaydým, o insanlardan daha mý iyi olurdum? sözleri geldi aklýma: silahlý çatýþmada iþlenen suçlarý aklamasam da bir nebze anlarým; peki ya terör ve uyuþturucu kaçakçýlýðý, insanlýða ne kadar sýðar? Bildiride ayrýca Belçika, sadece Türkiye yi ilgilendiren bir konuda söz söyleme hakkýna sahip deðildir deniyor. Bak sen! Avrupalýlar, Türk hapisanelerine karýþtýklarýnda, Türkiye yi ilgilendiren bir konu deðil miydi? Neden desteklerini kabul ettiniz? Bu sözlerden çýkarýlacak önemli sonuçlar var: kendiniz için istediklerinizi baþkalarý için de savunmazsanýz, kendinize Müslüman olursanýz, insan haklarý ve eþitlik adýna konuþamazsýnýz. Bir ideolojiyle beyinleri yýkanýlýp, o ideolojinin insanlýk özünü bilmeyen veya unutan þahýslar, asla kahraman diye geçinemezler. Bu davada Belçika yargýsýnýn, Türkiye devleti veya buna karþýt kuruluþlara iliþkin fikir beyan etmesi söz konusu deðildir. Söz konusu olan, kayýtsýz þartsýz insanlýðýn korunmasý, ve zanlýlarýn bir suçtan dolayý cezalandýrýlmalarý veya aklanmalarýdýr. Ne kör milliyetçilik yapmanýn, ne de özgürlük mücahidi diye geçinmenin anlamý yoktur. ANVERS 1-ANADOLU C.V.B.A Van Kerckhovenstraat, Anvers 2- ALGÜL MARKET-FIRIN Sint-Bernardsesteenweg 338, 2020 Anvers 3- BIG DEAL SUPPERMARKET KESTENOGLU NV Statiestraat Berchem 4- BERCHEM BAKKERIJ Statiestraat, Berchem 5- LORIN FIRINI Bredorodestraat, Anvers 6- MILENIUM BVBA Gillisplaats, Anvers 7- ÖZYILDIZ FIRINI Klamperstraat 1, 2060 Anvers 8- RAMADA FIRINI Statiestraat 42, 2600 Berchem 9- RABUN BVBA Dambruggestraat, Anvers 10- ULUSOY KASABI Cuylitsstraat 2, 2018 Anvers BRÜKSEL 1- AU GOURMET SPRL Place de la Reine 50, 1030 Schaerbeek 2-B.A.V.S. SUPERMARCHE Chaussée de Helmet, Schaerbeek 3-Cado Center TOPUZ Place de la Reine, Schaerbeek 4- DÝDEM MARKET Boulevard Lambermont 45, 1030 Schaerbeek 5-GEMLÝK Patisserie Avenue Rogier, Schaerbeek 6-LÝBRARÝE ERSAN Place Liedts, Schaerbeek 7-LAS VEGAS Avenue Rogier, Schaerbeek 8-LÝBRAÝRÝE CEM Avenue Rogier, Schaerbeek 9-LÝBRAÝRÝE LE PRÝNTEMPS Place Pogge Schaerbeek 10-VÝZYON NIGHT SHOP Chaussée de Haecht, Schaerbeek 11-SÖYÜTLER SÜPER MARKET Rue Marie -Christine, Laken 12- BOULANGERÝE EL VAN Rue Ribaucourt 70, 1080 Molenbeek 13- RABÝHA BOULANGERÝE- Binfikir elinizin altýnda Aþaðýdaki noktalardan gazetemizi her ay ücretsiz temin edebilirsiniz. PATÝSSERÝE Chaussee de Merctem 2, 1080 Molenbeek 14- ÝLKNUR FIRINI Chausse de Anvers 349, 1000 Brüksel 15-LÝBRARÝE LE PETÝT BOTANIQUE SPRL Rue Royal 178, 1210 Brüksel BERÝNGEN 1.GÜL BAKERÝJ Stationstaraat Beringen CHARLEROI 1- TÝMPAÞ ANADOLU Route De Mons, Marchienne AU. PONT 2- TÝMPAÞ ANADOLU Rue Leon Dubois, Marchienne- Bocherie 3- ALÝMENTS INTER II sprl Rue Turenne, Charleroi FARCÝENNES 1.KAR DENÝZ MARKET 97, Rue J. Bolle 6210 Farciennes 2-SHOP EXPRESS Grande place 65, 6240 Farciennes GENK 1- EYÜP MARKET Sledderlo 54A 3600 Genk 2- ÞENOVA TÜRK FIRINI Sledderlo Genk 3. ELÝF MARKET Stalenstraat 29, 3600 Genk 4-GÜLER TÜRK FIRINI Stalenstraat 67, 3600 Genk GENT 1- TURKUAZ CENTER Dendermondsesteenweg 68, 9000 Gent 2- SULTAN KASABI Dendermondsesteenweg 123, 9000 Gent 3- RABOT FIRINI Wondelgem straat, Gent 4- 'T FRUIT HOEKJE Wondelgem straat, Gent 5- AYDIN MÜZÝK Wondelgem straat, Gent 6- BAYRAMPAÞA FIRINI Bevrijdingslaan, Gent 7- A.C.I. Bakkerij Bevrijdingslaan, Gent 8- DAYI Boekhandel Damportstraat, Gent 9- ANKA Müzik Damportstraat, Gent 10- DE STER Drongensesteenweg Gent 11- SULTAN KASABI Sleepstraat 208, 9000 Gent HEUSDEN-ZOLDER 1.HILAL MARKET Waterleidingstraat, Heusden-Zolder 2.KRÝSTAL VÝDEO Waterleidingstraat, 1/ Heusden-Zolder 3.ANADOLU BAKKERÝJ Koolmijnlaan Heusden-Zolder LEUVEN 1- EFES DÖNER KEBAB Tiensestraat 23, 3000 Leuven LIEGE 1- AYHAN MARKET Rue Saint-Nicolas 464, 4000 Liege 2- ACER MARKET Rue Saint Severin 75-81, 4000 Liege 3- NUR SPRL Rue saint Leonard 169, 4000 Liege 4- MERKEZ SPRL Rue Saint Walburge 40, 4000 Liege 5- PÝTA CATHEDRALE Rue Cathedrale 53, 4000 Liege 6- CHEZ ÝBO Rue Hoyoux 149, 4040 Herstal LOKEREN 1-YILDIZ FIRINI ZAND 7,9160 Lokeren NAMUR 1. BOULANGERÝE SÝBEL Rue St Nikolas Namur Maasmechelen 1- ÖZTANK MARKET Oude Baan Maasmechelen 2- AHÝ FIRINI Oudebaan 14, 3630 Maasmechelen Sint-Niklaas 1- AYYILDIZ BAKKERÝJ Hazezindstraat 63, 9100 Sint-Niklaas Willebroek 1-ÖZ HARPUT FIRINI Louýs de Naeyerplein 2, 2830 Willebroek

6 6 BÝZLENÝM Yargýmýz yorum özürlü Yargý adamlarýmýzýn önemli bir kýsmýnýn maalesef hâlâ yorum özürlü olmalarý da sistemin iþleyiþinin içeride ve dýþarýda alay konusu haline gelmesine çanak tutuyor. Her ne kadar zaman zaman, hatta çoðu zaman, Avrupa Birliði ne kýzsak ve bizi her eleþtirdiklerinde Türklük kalkanýmýzý devreye soksak da bazý konularda yerden göðe kadar haklý olduklarýný da kabul etmek gerekir. Son bir aydýr yargý alanýnda yaþananlara bakýn Avrupa kriterlerine uygun davranýyorum diyen, demokratik ve hukuk düzeninin hakim olduðu hangi ülkede bu tür olaylara rastlarsýnýz. Orhan Pamuk davasýný elimize yüzümüze bulaþtýrdýðýmýz yetmiyormuþ gibi üstüne tuz biber olarak Mehmet Ali Aðca vakasýný yaþadýk. Bu iki örnek bile yargýnýn elden geçmesi gereðini net bir þekilde ortaya koyuyor. Her þeyden önce yargý alanýnda görev yapan yetkililerin yorum kabiliyetlerini geliþtirmeleri yaþamsal bir önem taþýyor. AB, yýllardýr Türkiye den taleplerini içeren belgeler yayýmlar durur. Bunlara kýsa bir þekilde bile göz atmak, yargýnýn iþleyiþinin düzeltilmesiyle ilgili olan taleplerin ilk sýralarda yer aldýðýný görmek için yeterli olur. Gelinen aþamada Türkiye yargý alanýnda kaðýt üstünde bir çok unsuru Avrupa standartlarýna yükseltmeyi baþardý. Ama sýra kafalarýn deðiþmesine ya da kurala uygun uygulamaya geldiðinde ayný baþarýdan bahsetmek oldukça zor. Yargý adamlarýmýzýn önemli bir kýsmýnýn maalesef hâlâ yorum özürlü olmalarý da sistemin iþleyiþinin içeride ve dýþarýda alay konusu haline gelmesine çanak tutuyor. Son dönemde Türk Ceza Yasasý nýn en önemli maddesi haline gelen 301 in deðiþmesi için yoðun baskýlar, gözden kaçabilecek düzeyi çoktan aþmýþ durumda. Aslýnda bu boþ bir tartýþma olmanýn ötesine geçecek bir boyuta sahip deðil. Sadece 301. maddenin deðiþmesinin hiçbir anlamý yok. Asýl deðiþmesi gereken, bu ve benzeri maddeleri yorumlayanlarýn bakýþ açýlarý ve görüþleri. Özellikle düþünce ve ifade özgürlüðü alanlarýnda, ki bu ikisi Avrupa da en temel özgürlüklerin baþýný çeker, modern dünyadaki anlayýþ ve görüþten uzak olduðumuz görüntüsü Þubat 2006 veriyoruz. Bu görüntünün aþýlabilmesini en kýsa zamanda ve etkin bir biçimde saðlayacak uygulama ise, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi kararlarýna bakmak olacaktýr. Düþünce ve ifade özgürlüðü alanlarýnda yapýlacak inceleme ve soruþturmalarýn bu kararlar ýþýðýnda titizlikle yapýlmasý, Türkiye nin baþýnýn gereksiz yere derde girmesinin önüne geçilmesine katký saðlayacaktýr. Tabii iþ bununla da bitmiyor. Yargýnýn mali kaynak ve kadro sýkýntýsýnýn giderilmesi, yargý mensuplarýnýn eðitimlerinin sürekli ve etkin kýlýnmasý da sistemin saðlýklý iþleyebilmesi açýsýndan olmazsa olmaz unsurlar arasýnda yer alýyor. Anayasa Mahkemesi Baþkaný Tülay Tuðcu nun, AÝHM nin adli yýl açýlýþýnda yaptýðý konuþmada sarfettiði AÝHM yi yorum otoritesi olarak görüyoruz. Mahkemelerimiz kararlarý takip için büyük çaba harcýyor. Genel yargý mahkemeleri artýk kararlarýný sözleþmelere uygun vermeye mecburdur sözleri gelecek için umut veriyor. Dileðimiz, Türk yargýsýnýn en tepesinde yer alan isim olan, insan haklarýna önem veren bir mahkemenin baþkaný olduðunu Avrupalý meslektaþlarýna hissettiren Tuðcu nun sözlerinin yargýnýn alt kademelerinde de doðru yorumlanmasý. Orada bir Türk var uzakta Gamze Rastgeldi Anadolu Ajansý Dýþ Haberler Muhabiri Ayrýmcýlýktan bahsederken, sadece göçmenleri hedef alan ve hatta artýk resmi olarak da tanýmlanan "Ýslamofobi"den konuþmamak, manzarayý eksik býrakýr. Belçika'daki küçük Türkiye'nin sokaklarýnda, "Alevi, Kürt, Ermeni, Arap, Belçikalý, Avrupalý, Gavur" düþmanlýðý, fýrsat bulunduðunda baþka türlü bir ayrýmcýlýða dönüþüyor. Belçika'da doðup büyüyen, yüksek öðrenim görmüþ, sosyal bir iþte çalýþan, baðýmsýz, akýllý bir kadýnýn aðzýndan, "Kýzýmý asla Belçikalýyla evlendirmem" cümlesi dökülüveriyor. "Ýthal gelinlerin" hikayelerini dinlediðimizde ise, erkek egemen kültürümüze "ithal" edilmiþ, cinsiyet ayrýmcýlýðýnda yeni bir boyutla tanýþýyoruz. Dil bilmeyen, yol yordam bilmeyen, evlere kapatýlan bu kadýnlarý, Belçika'nýn sosyal sistemi bile koruyamýyor. Bir iþyeri sahibi, yasalar nedeniyle "vergi kaçýramadýðýndan" yakýnýyor, Türkiye'ye özeniyor. Yine doðma büyüme Belçikalý bir baþkasý, "Belçikalýlar aptal, iþi bilmiyorlar. Ben, þomaj alýyorum, kaçak da çalýþýyorum, çekiyorum iki ayda Mercedes'i, onlar aval aval bakýyorlar" diye övünüyor. Sonra ekliyor, "Seviyorum bu ülkeyi, kimseye de düþman deðilim." Farklý dernek, örgüt ya da yapýlardan konuþtuðumuz her "yetkili", bizi "diðerlerine" karþý uyarýyor: "Onlar þöyle þöyledir, þunu þunu yaparlar, biraz þeydirler..." Bir süre sonra bunu bir oyuna çevirip, herkese bir önce konuþtuðumuz kiþi hakkýnda soru sormaya baþlýyoruz, olumlu konuþaný bulamadan yurda dönüyoruz. Ülkenin dönemsel ekonomik önceliklerine göre, göçmen politikasýný sürekli deðiþtiren, yabancýlarýn aslýnda geri dönmeyeceðini oldukça geç anlayan Belçika hükümetinin, hala gerekli sosyal politikalarý geliþtiremediði açýk. Özellikle genç kuþaðýn dil ve eðitim sorunlarýnýn çözülemiyor olmasý nedeniyle, Fransa dan farklý olarak, bu kez kentin en merkezi yerinde, farklý bir getto kültürü hüküm sürüyor. Türkiye nin gerçek anlamda çaðdaþ, demokratik ve barýþ içinde bir ülke olmasýnýn önünde engel olan ne varsa, Brüksel de, iki adýmlýk mesafede karþýmýza çýkýyor. Avrupa daki bu minyatür Türkiye lerin vatandaþlarý, Türk hükümetlerinden en az gerçeðindekiler kadar þikayetçi. Yýllar önce kendi güçlü kuvvetli vatandaþlarýný, birer armaðan gibi uzak memleketlere gönderen iktidarlar, ancak uzun yýllar sonra yurtdýþýndaki yurttaþlarýmýzýn hem tehdit hem de nimet olabileceklerini anlayýp, onlarla hiç de dürüst olmayan bir iliþki kurdu. Bu süreç, resmi devlet ideolojisini yurtdýþýnda canlý tutacak örgütlenmelerin desteklenmesi, inanç temelli kimliðin öne çýkarýlmasý, vatandaþlýk konusunda ekonomik çýkarlarý koruyacak yaklaþýmlarýn benimsenmesi, yabancý ülkelerde çalýþan iþçilere, öncelikle ayaklý döviz makineleri olarak bakýlmasý gibi unsurlarý içeriyor. Türk göçmenler, yurtdýþýnda görev yapan diplomatlarýn ve yetkililerin, halktan kopuk tavýrlarý ve uygulamalarýyla da beslenen bir kýzgýnlýk içindeler. Bu kýzgýnlýk, en net biçimiyle þu sözlerle açýða çýkýyor: Artýk, Türkiye den beklediðimiz hiçbir þey yok, biz burada mutluyuz, gölge etmesinler yeter!. Belçika, gerçek bir çok kültürlü ülke olma çabasýnda samimiyse, farklý kültürleri ve geçmiþleri olan insanlar arasýndaki önyargýlarý kýracak programlara, onlara adil ve eþit fýrsatlar tanýyacak, kendilerini gerçekleþtirmelerinin önündeki engelleri kaldýracak düzenlemelere öncelik vermesi gerekiyor. Belçika gelir gelmez bizi ocaklara indirdiler, Belçika yý ancak yirmi yýl sonra, madenin karanlýðýndan çýktýðýmda gördüm diyen ilk kuþak göçmenlere ve onlarýn yakýnlarýna bunu borçlu. Avrupa nýn kalbi yeterince saðlamsa, krizleri atlatacak ve yaþlý kýtanýn insani deðerlerini yaþatacak gücü kendinde bulmalý. Özellikle, Paris teki deneyimden sonra, politikacý, sosyolog, sosyal uzman ve gazeteciler gibi, köþe baþlarýndaki kanaat önderlerinin de kendilerine sormasý gereken bir soru var: Biz, diðerlerinin görüþlerini gerçekten objektif biçimde yansýtýyor muyuz, yoksa sürekli onlarýn adýna mý konuþuyoruz? Belki bu soru, modern toplumlarýn aþamadýðý ekonomik ve sosyal krizlerde, sürekli maðdur konumuna düþen her kesimin, kendisini aracýsýz ifade edebilmesi ve kendi adýna konuþmasý için gerekli zeminin yaratýlmasýna ilham verebilir. BÝTTÝ

Mali kriz Belçika yý da vurdu

Mali kriz Belçika yý da vurdu Brüksel güzeli Zeynep 19 Yaþýndaki Türk kýzý Zeynep Sever Brüksel i Belçika güzellik yarýþmasýnda temsil etmeye layýk görüldü. 4 te Belçika nýn göbeðindeki küçük Türkiyeler Bizim Sokaklar yazý dizimiz,

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR Sulucakarahöyük/VAN Van'daki depremlerin ardýnda kent merkezinde kurulan 9 çadýrkent ve Mevlana kentlerde Van Valiliði koordinasyonunda çeþitli kurumlar tarafýndan depremzede çocuklar için Yýlbaþý etkinlikleri

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Kimya Salman. Masal-II ( II )

Kimya Salman. Masal-II ( II ) depreme karþý çözüm olarak önermeye baþladý. 1999 Depremi nden bu yana geçen 11 yýlda hiçbir önlem alýnmamýþken, bir dönem Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ýn baþkanvekilliði görevini

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi.

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi. TARÝH 14-15 KASIM 2009 YER: HACIBEKTAÞ 4 DE 14 Kasým 2009 Cumartesi günü saat 10.00 da Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde baþlayacak olan etkinlik; Bilgi Þöleni, Semah ve Deyiþ Gecesi, Alevi-Bektaþi Kuruluþlarý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi NATO Kaddafi nin en genç oðlu ile üç torununu öldürdü. Dostoyevski yaþasa bir Suç ve Ceza romaný daha yazardý mutlaka! Raskolnikof zemzem suyunda yýkanmýþ kalýr bunlarýn yanýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan. Unutmayýn... Her gün dünya yeniden kurulur, her sabah taze bir baþlangýçtýr. 'Afrika' ile sabah kahvenizi yudumlarken sizin için de öyle olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL:

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý - TOHAV HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Hukuk, Demokrasi ve Sivil Toplum Sempozyumu 28-29 Þubat 2004 Diyarbakýr Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý Yayýnlarý (5) ISBN

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı