24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü"

Transkript

1 Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný istedi. Katledilen her bir çocuðun isminin yazýlý olduðu beyaz önlükler ve bileklerinde taþýdýklarý kýrmýzý bileziklerle Ýstanbul Beyoðlu nda bulunan Tünel'den Galatasaray Meydaný na yürüyen yüzlerce kiþi, 18 aylýk bebek Mehmet'ten 14 yaþýndaki Ceylan'a kadar tüm çocuklar için adalet talep etti. 342 Masum Ruh Ýçin tek Yürek Çocuklar Ýçin Adalet Çaðrýcýlarý nýn düzenlediði eyleme katýlan yüzlerce kiþi, çocuklarýn artýk ölmemesi için hep bir aðýzdan barýþ istedi. 2 DE 4 DE 2 DE 7 DE Programa; Ýlçemiz Kaymakamý Mustafa Eldivan, Ýlçemiz Garnizon Komutaný Recep Cansu ve Ýlçemiz Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu, daire müdürleri, öðretmenler, öðrenciler ve Hacýbektaþ halký katýldý. Programa katýlan bütün öðretmenlere ve konuklara kýrmýzý karanfil verildi. Program; Baþ Öðretmen Mustafa Kemal Atatürk ve sonsuzluða uðurlanan eðitim emekçilerinin anýsýna saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþladý. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Kemal Ersoy un açýlýþ konuþmasýndan sonra Atatürk Ýlköðretim Okulu Öðrencisi Irmak Kökver, Öðretmenim adlý þiiri, Hacý Bektaþ Veli Ýlköðretim Okulu Türkçe öðretmeni Ýlknur Akdoðan da Dünyanýn Bütün Çiçeklerini Getirin adlý þiiri okudu. Stajyerliði kalkan öðretmenler Lise Müdürü Olcay Salman eþliðinde mesleðe giriþ yemini ettiler. Bu yýl emekli olan Atatürk Ýlköðretim Okulu Müdürü Ali Kaim e Nevþehir Valiliðince düzenlenen hizmet þeref belgesi, Ýlçemiz Kaymakamý Mustafa Eldivan tarafýndan verildi. 3 DE 24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Þiir 3 DE Rüþvetin iki nedeni vardý. Birincisi tarlalarda denetim yapýlmasýný engellemekti. Sözleþmeli çiftçilerin Türk Deltapine için ürettiði pamuk tohumlarýnýn yetiþtiði tarlalarýn, tohumlar Türk Deltapine a verilmeden önce Tarým Bakanlýðý tarafýndan denetlenmesi gerekiyordu. 8 DE Ýzmir 8. Aðýr Ceza Mahkemesi, PKK'nin þehir yapýlanmasýnda yer aldýklarý iddiasýyla 174 gündür tutuklu bulunan 22 KESK üyesini tahliye etti. Toplam 31 KESK'li tutuksuz yargýlanmaya devam edecekler. Ýzmir 8. Aðýr Ceza Mahkemesi, örgüt üyeliðiyle yargýlanan Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) üyesi 22 kiþiyi, 174 gün sonra yurtdýþýna çýkýþ yasaðý getirerek tahliye etti. 28 Mayýs'ta KESK'e yönelik jandarma operasyonu sonucu gözaltýna alýnan ve 6 aydýr Ýzmir'de tutuklu bulunan 22 arkadaþýmýzýn tümü davanýn ilk duruþmasýnda tahliye edildi. 2 DE Charles Darwin in doðumunun iki yüzüncü, doðal seçilim yoluyla evrim kuramýný ortaya attýðý kitabý Türlerin Kökeni nin yayýmlanmasýnýn yüz ellinci yýlý onura 2009 yýlý Darwin Yýlý olarak kutlanýyor. Türlerin Kökeni nin yayýmlandýðý gün olan 24 Kasým ýn yaklaþmasýyla yýlýn son aylarýnda Darwin Yýlý etkinliklerinde yeniden bir canlanma yaþayacaðýz gibi görünüyor. Darwin Yýlý ný, Charles Darwin üzerinden evrim kuramýna karþý yürütülen kampanyaya bilim dünyasýnýn verdiði bir yanýt olarak deðerlendirilebiliriz. Evrim karþýtlarýna göre evrim kuramý sadece bir teoridir dahasý bu Darwin in teorisidir. Evrim fikrini Darwin mi buldu? Elbette hayýr. En geniþ anlamýyla evrim düþüncesi, yani yaþamýn doðal süreçler sonucu ortaya çýkýp geliþtiði fikri Eski Yunan a kadar uzanýr. 5 DE Aile hekimliði için Kapadokya Dedeman Otel'de yapýlan kura çekimine Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Hasan Yýlmaz, Ýl Saðlýk Müdür yardýmcýlarý ve aile hekimi adayý doktorlar katýldý. Burada konuþan Nevþehir Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Hasan Yýlmaz, Türkiye'deki 34 pilot ilden biri olan Nevþehir'de uygulamaya 4 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçileceðini ve bunun için gerekli altyapý çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný söyledi. 6 DA

2 2 Aþý firmalarýna milyarlar kazandýran bir entrika ya da hükümetin halkýmýzý kobaylaþtýrmasý gibi senaryolarýn doðruluðunu bilmek mümkün deðil Aþý olmak için Aþý yüzde yüz yan etki yapmaz denmesini bekleyenler daha çok bekleyecekler. Böyle bir yüzde yüz arayýþý içinde olanlarýn, hayatýn yan etkileri karþýsýnda yüzde yüz yan etkisiz (yüzde yüz risksiz) neler yaptýklarýný düþünmeleri fena olmaz. Kimdir bu yüzde yüz yan etkisiz tedavi peþinde olanlar? Otomobilde emniyet kemeri takmayan, trafikte kýrmýzý ýþýkta geçenler, arabasýnýn penceresinden aþaðý çöp atan, ellerini tuvaletten çýktýktan ya da burnunu sildikten sonra yýkamayanlar, komþu tavsiyesiyle rasgele antibiyotik kullananlar ama doktorlarýnýn reçetesiyle verilen ilaçlarýný kullanmaktan korkanlar... Listeyi uzatabiliriz. Bu listedekilerdenseniz ki olmamak pek kolay deðil, yazýnýn gerisine bakmayýn. Tatsýz tuzsuz bir ruh halinde olduðumu varsayarak, baþka bir gazeteye zýplamak en iyisi. Ýþine gelmeyen durumlarda, bir sebeple istemedikleri durumlara destekleyici görüþleri internet köþelerinde arayýp bulanlar, kendi görüþlerini destekleyecek bilgisi kulaktan dolma sorumsuz bir uzman da bulacaklardýr. Aþý firmalarýna milyarlar kazandýran bir entrika ya da hükümetin halkýmýzý kobaylaþtýrmasý gibi senaryolarýn doðruluðunu bilmek mümkün deðil; konuyla bir ilgisini de kurmak zor. Otoritelere güvensizlik, toplumun içinde olduðu durumlara verdiði tepkilerin akýl ve mantýk sýnýrlarýný aþmasýný kolaylaþtýrýyor. Güvenecek kimsesi kalmamýþ çocuklarýn zýtlaþmacýlýðý, neye karþý çýktýðýný bilmeksizin diklenmesini muhalefet olarak görmek mümkün deðil. Tam tersine, kýsa bir süre sonra tam teslimiyet ve kendine güven kaybý ile sonuçlanacak. Korkutucu ve tehlikeli durumlar, bizi, duruma göre, iki yoldan birisine sürükleyebilir. (a) hiçbir þey yapmayalým, yok öyle þey : özellikle deprem, küresel iklim deðiþikliði gibi bir þeyler yapmanýn mümkün olmadýðýný düþündüðümüz, bizi aþan durumlarda, durumu kontrol edemeyeceðimiz koþullarda, zaten öyle bir þey olmadýðýný söyleyip, tehlikeyi yok sayarak tam siper yatabiliriz. Bunun en kabul edilir örneði, hem ölümden korkup, hem de bir gün ölüp gideceðimizi bildiðimiz halde, bu en büyük gerçeði unutabilmeyi, hiç ölmeyecekmiþ gibi yaþamayý baþarabilmemizde, ayný mekanizma sayesindedir. unutma, arka plana atma gibi zihinsel mekanizmalar, hayata asýlmamýzý, er geç bir gün ölmek gibi kontrol edemeyeceðimiz durumlara takýlýp kalmamamýzý saðlar. Bu mekanizmamýz bozulduðunda, hayatýmýz üzerindeki kontrolü kaybettiðimiz duygusuna paralel olarak, elimize ne geçerse onu denetlemeye, düzeltmeye ya da kontrol etmeye çalýþýrýz. Bir tür aþýrý farkýndalýk ýþýðýn fazlasýnýn yol açtýðý bir göz kamaþmasýna benzer þekilde akýl kamaþmasý doðurabilir. (b) hiçbir þey yapmayalým, yapýlabilecek her þey çok tehlikeli ruh hali böyle egemenlik kazanýr. Yediklerimizdeki kalorileri sayarken, yiyeceklerin etiketlerini didiklerken, doktorun önerdiði ilacý alýp almamayý düþünürken, tehlikeyi abartmakla kalmayýz. En azýndan bir tercihimiz olduðu için, (örneðin aþýya) evet ya da hayýr demekle hayatýmýzda bir þeyi deðiþtireceðimize inandýðýmýzdan ötürü, durumu fazlasýyla iyi biçimde kontrol etmeye baþlarýz. Bu noktada, yüzünüze aynada dikkatlice bakýn. Her milimetrekaresini bir büyüteç yardýmýyla incelemeye baþlayýn. Siyah noktalar, kýl diplerindeki iltihaplanmýþ bölgeler, ergenlikten kalma patlamýþ sivilce artýðý doku bozulmalarý gözünüze çarpabilir. Didiklemeye baþladýðýmýzda, prospektüs ya da uyarýlarla ilgili bilgileri bilgilenmek ve önlem almak için deðil de, dehþete kapýlmak üzere okuduðumuzda, durumun kontrolünü korkuya kaptýrýrýz. Korku duygusu, (b) mekanizmasý kanalýyla, kontrol edilebilir ya da bir þey yapýlabilir algýladýðýmýz, tercih yapabilir, sorumluluk alabilir gözüktüðümüz durumlarda iþi ele alýr maddesindeki gibi). Yok, zaten yapacaðýmýz bir þey yok diye düþünüyorsak, durumun gerçek tehlikesini unutturacak (a) mekanizmasý devreye girer. Ýki mekanizma da, bir biçimde hiç bir þey yapmayalým davranýþýný tetikler. Karþýsýna aslan çýkan kuzunun dehþetten adeta donakaldýðý, ne kaçabildiði, ne savaþabildiði an ortaya çýkar. Buz keser her tarafýmýz. Aþý korkusu, aþý tatili vaadiyle biraz gerileyip, dünyevi bir endiþeye dönüþünce, herkesin birden yön deðiþtirip aþý kuyruklarýna yýðýlmasý biraz da, buzlarýn erimesine baðlý. Konuyla pek ilgisi olmadýðý halde, konunun uzmaný olarak cümle âleme kendini tanýtmýþ bir öðretim üyesi/doktor, geçen gece katýldýðý televizyon programýnda zaten kendisine ait olmayan Ýngilizce bir yazýyý olduðu gibi tercüme edip altýna imzasýný atarak internette dolaþtýrdýðý mesajýndan gözümüzün önünde çark edince, H1N1 e de, aþýsýna da bravo dedim. Meseleyi biraz hafifletmeyi deneyeceðim; ABD deki doktorlar arasý bir yazýþma grubunda aþýlardan önce yakýnýp kötüleyenlerin, sonra da telaþa düþüp aþýlanmaya karar verenlerin bu sefer de aþý niye az diyenlere ithaf edilmiþ espriye bakalým. Ýki kadýn otelin lokantasýnda konuþuyorlar: yemekler çok iðrenç, lezzetsiz, Evet, kesinlikle. Üstelik porsiyonlar küçücük, bir þey yiyemiyoruz. Karar versek, kararýmýzýn da sorumluluðunu alsak... Ýnanýn, çok rahat edeceðiz sorumluluk almak, bir tavýr takýnmaktan öte tavrýmýzýn sonuçlarýný göðüslemek... Çoðu durumda insana zor gelebilir. Ama söz konusu olan çocuklar ve saðlýk. Bildiðinizi okumadan önce iyice düþünmek iyi olur. Zeynep Kuray Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný istedi. Katledilen her bir çocuðun isminin yazýlý olduðu beyaz önlükler ve bileklerinde taþýdýklarý kýrmýzý bileziklerle Ýstanbul Beyoðlu nda bulunan Tünel'den Galatasaray Meydaný na yürüyen yüzlerce kiþi, 18 aylýk bebek Mehmet'ten 14 yaþýndaki Ceylan'a kadar tüm çocuklar için adalet talep etti. 342 Masum Ruh Ýçin tek Yürek Çocuklar Ýçin Adalet Çaðrýcýlarý nýn düzenlediði eyleme katýlan yüzlerce kiþi, çocuklarýn artýk ölmemesi için hep bir aðýzdan barýþ istedi. DTP Ýstanbul Milletvekilli Sebahat Tuncel, DTP Ýl baþkanlarý ve yöneticileri, sanatçýlar Nur Sürer, Ayça Damgacý ve Þevval Sam ýn da katýldýðý eylem, Þevval Sam'ýn ve Mezopotamya Kültür Merkezi'nden Gulên Mezobotan (Mezopotamya'nýn gülleri) isimli çocuk grubunun Kürtçe ve Türkçe seslendirdiði türkülerle baþladý. Savaþta evlatlarýný kaybeden barýþ annelerinin ön safta yer aldýðý eylemde, sessizce Tünel'den Galatasaray'a yürüyen yüzlerce kiþi, burada bölgede evlatlarýný, kardeþlerini, yakýnlarýný kaybeden Cumartesi Anneleriyle buluþtu. Kitle adýna, basýn açýklamasýný Türkçe ve Kürtçe okuyan sanatçý Ayça Damgacý ile insan haklarý savunucusu Mensur Zirek, kolluk kuvvetlerince acýmasýzca katledilen çocuklarýn isimlerini tek tek sayarak adalet istedi. Araþtýrma Komisyonu Kurulsun! 342 sayýsýnýn sadece þiddetin doðrudan yöneldiði çocuklarý anlatmak için bir simge Ýzmir 8. Aðýr Ceza Mahkemesi, PKK'nin þehir yapýlanmasýnda yer aldýklarý iddiasýyla 174 gündür tutuklu bulunan 22 KESK üyesini tahliye etti. Toplam 31 KESK'li tutuksuz yargýlanmaya devam edecekler. Ýzmir 8. Aðýr Ceza Mahkemesi, örgüt üyeliðiyle yargýlanan Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) üyesi 22 kiþiyi, 174 gün sonra yurtdýþýna çýkýþ yasaðý getirerek tahliye etti. 28 Mayýs'ta KESK'e yönelik jandarma operasyonu sonucu gözaltýna alýnan ve 6 aydýr Ýzmir'de tutuklu bulunan 22 arkadaþýmýzýn tümü davanýn ilk duruþmasýnda tahliye edildi. KESK'liler tutuksuz yargýlanacaklar olduðuna dikkat çeken Damgacý ve Zirek, polis, asker, korucularýn dipçikleri, bombalarý, tekmeleriyle komaya giren, felç kalan çocuk sayýsýnýn öldürülenlerden çok daha fazla olduðunu vurguladý. Damgacý ve Zirek, ''Bu þiddeti üretenlere dava bile açýlmýyor. Açýlmýþsa da beraat ettiriliyor ya da sembolik cezalarla yetiniliyor. Artýk yeter, 20 yýldýr on binlerce yurttaþýmýzýn yaný sýra çocuklarýmýzýn da canýný alan zulüm dursun!'' dedi. Çocuklarýn öldürülmesine, sakatlanmasýna yol açan kirli savaþ bitene kadar kollarýndaki kýrmýzý bileklikleri çýkarmayacaklarýný duyuran Damgacý ve Zirek, ''Bilinsin ki 342 masum ruh, bu bilekliklerle, barýþ ve adalet gerçekleþene kadar vicdanlarýmýza sessizce, ama susmadan bakýyor olacak'' diye konuþtu. Bundan sonraki eylemin Diyarbakýr'da olacaðýný da duyuran Damgacý ve Zirek, talep eden herkese beyaz önlük ve kýrmýzý bileklik yollayabileceklerini bildirdi. Açýklamanýn ardýndan söz alan DTP Milletvekilli Sebahat Tuncel ise, parlamentoda katledilen çocuklarýn sayýsýný sorduðunu, ancak cevap alamadýðýný söyledi. Türkiye'nin geçmiþiyle yüzleþmesi gerektiðini belirten Tuncel, gerçeklerin ortaya çýkmasý için Meclis'te mutlaka araþtýrma komisyonu kurulmasý gerektiðini söyledi. 74 sayfalýk iddianamede KESK üyelerinin de aralarýnda bulunduðu sanýklar, PKK/KONGRA-GEL örgütünün "amaçlarýna uygun faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ülke çapýnda benzer çizgide eylem ve faaliyetlerde bulunmasý için Kürdistan Demokratik Topluluðu / Türkiye Meclisi'nce (KCK/TM) koordine edilmeye çalýþýldýðý" iddia ediliyordu. Ýddianamede ayrýca "örgütün zamanla, sadece silahlý mücadeleyle yetinmediði, Abdullah Öcalan'ýn talimatýyla sosyal, siyasi ve diðer alanlarda da çalýþma yapmak gerektiði sonucuna ulaþtýðý" belirtiliyor. Bu nedenle de 22'si tutuklu toplam 31 KESK üyesi, 7.5 yýldan 15 yýla kadar hapis istemiyle yargýlanýyorlardý. Bu durumda KESK'liler tutuksuz olarak yargýlanacaklar. (EÖ) BÝA Haber Merkezi

3 Girdiðin evlerde coþup taþarlar Hükümler elinde ulan be para Yalaný yok kral gibi yaþarlar Yoksulun dilinde ulan be para Senin yokluðundan periþan olan Biraz insafa gel çevreni dolan Düðün bayram eder cebinde olan Vurguncu belinde ulan be para Seni taþýyaný temenni edek Yoksullara yardým etmese nidek Adalete adaletsizle gidek Soyguncu dalýnda ulan be para Kimileri varlýðýndan azýyor Yoksul, yetim aç ve açýk geziyor Olmayanlar yokluðuna kýzýyor Tutanýn elinde ulan be para Bazýlarý tutam tutam savurur Bulamayan yokluðundan kavrulur Muhtaçlarý borç da bulsa avunur Coþkunun selinde ulan be para Ali Turab paran yoksa dostun yok Þans parada þükürlere karným tok Var yemezin kazancýný yiyen çok Mirasçý payýnda ulan be para Hacýbektaþ Ali Özcivan Halk Ozaný 24 Kasým Öðretmenler Günü nedeni ile Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde düzenlenen kutlama programý saat baþladý. Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ Ali KAÝM Programa; Ýlçemiz Kaymakamý Mustafa Eldivan, Ýlçemiz Garnizon Komutaný Recep Cansu ve Ýlçemiz Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu, daire müdürleri, öðretmenler, öðrenciler ve Hacýbektaþ halký katýldý. Programa katýlan bütün öðretmenlere ve konuklara kýrmýzý karanfil verildi. Program; Baþ Öðretmen Mustafa Kemal Atatürk ve sonsuzluða uðurlanan eðitim emekçilerinin anýsýna saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþladý. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Kemal Ersoy un açýlýþ konuþmasýndan sonra Atatürk Ýlköðretim Okulu Öðrencisi Irmak Kökver, Öðretmenim adlý þiiri, Hacý Bektaþ Veli Ýlköðretim Okulu Türkçe öðretmeni Ýlknur Akdoðan da Dünyanýn Bütün Çiçeklerini Getirin adlý þiiri okudu. Stajyerliði kalkan öðretmenler Lise Müdürü Olcay Salman eþliðinde mesleðe giriþ yemini ettiler. Bu yýl emekli olan Atatürk Ýlköðretim Okulu Müdürü Ali Kaim e Nevþehir Valiliðince düzenlenen hizmet þeref belgesi, Ýlçemiz Kaymakamý Mustafa Eldivan tarafýndan verildi. Günün anlamýna uygun olarak düzenlenen, yarýþma ve spor karþýlaþmalarýnda dereceye giren öðrenci ve öðretmenlere ödülleri verildi. Atatürk Ýlköðretim Okulu Müzik Öðretmeni Yusuf Ay, Türkçe Öðretmeni Adnan Uslu ve Cumhuriyet ilköðretim Okulu Anasýnýfý Öðretmeni Berk Yurtsever den oluþan müzik grubunun dinletileri ile devam eden program, Kýz Meslek Lisesi öðrencilerinin organizasyonu ile verilen ikramla sona erdi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Kemal Ersoy konuþmasýnda; Öðretmenlik mesleðinin onurlu bir meslek olduðunu, öðretmenlerin sorumluluklarýnýn büyük olduðunu, hayatta en hakiki mürþit ilimdir sözünü kendimize rehber edinmemiz gerektiðini, vurguladý. Baþta Baþ Öðretmen Mustafa Kemal olmak üzere aramýzdan ayrýlan tüm öðretmenlerle, çalýþan ve emekli olan eðitim emekçilerinin gününü kutlayarak sözlerini tamamladý. Emekli olan Ali Kaim in konuþmasý sýrasýnda çok heyecanlý olduðu gözlendi. Kaim konuþmasýna; Ýlk öðretmenler gününün ilan ediliþini 1981 yýlýnda Karsýn Göle Ýlçesi Uðurtaþý Köyünde bir ay gecikmeyle öðrendiðini söyleyerek baþladý. Öðretmenler gününün 12 Eylül 1980 de Atatürkçülük adýna darbe yapan ama Atatürk ün mirasýnýn köküne kibrit suyu dökenler tarafýndan ilan edildiðini, bu yüzden 24 Kasýmlarý benimseyemediðini fakat kutlama etkinliklerine, 24 Kasým 1928 Tarihine ve Baþ Öðretmen Mustafa Kemal Atatürk e duyduðu derin saygý ve sevgiden dolayý katýldýðýný söyledi. Ýlan ediliþinden bu güne 24 Kasýmlarýn Eðitimin ve öðretmenlerin sorunlarýnýn çözümüne yönelik, bol keseden atýlan ama hiçbir zaman gerçekleþmeyen vaatlerle geçtiðini, artýk 24 Kasýmlarda sorunlarýn çözüm müjdelerini duymak istediklerini belirterek, 24 Kasýmlarýn gerçek anlamda öðretmenler günü olarak kutlanabilmesi için öðretmenlere önemli görevler düþtüðünü vurguladý. Kaim konuþmasýný, yaþadýðý sürece öðretmen olarak kalacaðýný, devamlý meslektaþlarýnýn yanýnda olacaðýný ve her þeye raðmen tüm öðretmenlerin öðretmenler gününü kutladýðýný söyleyerek bitirdi. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Ali Murtaza Keleþ'in Feryadý Ankara Büyükþehir Belediyesinden emekliyim, belediyenin pek çok birimlerinde görev yaptým, belediye hukuku içerisinde bir insan olaraktan, buradaki belediye alt yapý hizmetlerinden dolayý yaþadýðým sýkýntýlardan dolayý üzgünüm. Oysa bu memleketin bir çocuðu olarak uzun yýllardan sonra emekli olarak Hacýbektaþ'taki baþlattýðým inþaatý tamamlayýp huzur içerisinde yaþamak istiyorum. Ama Hacýbektaþ Belediyesi uzun yýllardýr alt yapý sorunlarýný çözmediðinden dolayý sýkýntý içerisindeyim, inþaat ruhsatým var ama yolum yok, Belediyeye ait kanalizasyon þebekesi döþenmediðinden dolayý benim meskenimin kanalizasyon baðlantýsýný yapamýyorum. Ve bu olaydan dolayý insan ve çevre saðlýðýný tehdit eden konumdan dolayý Belediye ile iki defa yazýþma yaparak maðduriyetimin giderilmesini talep ettim. Bu güne kadar Hiçbir çözüm giriþimini görmedim, oysa þahsen belediye baþkanýmýzla yaptýðým görüþmede ne demek, sen niye yapacaksýn, belediye elemanlarýný yarýn oraya gönderiyorum, sorunu çözeriz dedi. Fakat aylar geçti yine sorun duruyor. Ýkinci kez yazýlý dilekçe ile tekrar kanalizasyonun ne zaman yapýlacaðý konusunda müracaatýmý yaptým. Bu müracaatýmda yapýlacak kanal masraflarý ne ise tek ben ödeyim diye yazýlý taahhütte bulundum. Ama yine sorun çözülmedi. Ben artýk kasten bu iþin savsaklandýðýný düþünüyorum. Çünkü 11 yýl oldu hala Belediyenin yapmasý gereken hizmetler yerine getirilmedi. Yalnýzca meskenimin su aboneliðini verdiler. Alt yapý hizmetlerinin hiçbirini yerine getirmediler. Benim bu belediye hizmetlerinden çektiðimi bir ben bilirim, meskenimin bulunduðu arazinin yüksek eðiminden kaynaklý, toprak kaymasýný önlemek için ruhsat veren belediye istinat duvarýný yapmak zorundadýr. Ama yapmadýlar. Bu günkü maliyeti yaklaþýk TL. Olan istinat duvarýný da ben yapmak zorunda kaldým. Yanýmdaki sokaklarýn yolu yapýlý, benim inþaatimin yolu yok, istinat duvarýný yapsa yolu yapacaktý, istinat duvarýný yapmamak için yolu da yapmayarak bu günlere kadar beni maðdur ettiler. Yapý izni veriyorsun, inþaat izni veriyorsun, yol yok, kanalizasyon yok, istinat duvarý yok, o zaman niçin ruhsat verdiniz? Benim inþaatimin durumu yýlan hikayesini geçti, belediye asli görevi olan hizmetleri ne zaman yerine getirecek? Belediye 11 yýldýr yerine getirmesi gereken hizmetleri artýk yerine getirse de ben de konutumda rahat edebilsem. Bu þekilde giderse, Belediyenin yanlý davranýþý karþýsýnda bir de hukuk savaþý vermek zorunda býrakýlacaðým. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði Hacýbektaþ Öðretmen evi

4 ARAÞTIRMA Türkiye Büyük Millet Meclisi nde Kürt Açýlýmý adý altýnda yapýlan tartýþmada, devletin geçmiþteki Kürt isyanlarýný bastýrma yöntemlerinin bir bakýma aynýsýnýn izlenmesi gerektiðini belirten CHP milletvekili Onur Öymen, Dersim katliamýný örnek verdi. Dersim de özlenen jenosidin, bugün de Kürtlere karþý uygulanmasý gerektiðini belirtti. Güncel politikanýn ana konusu olan baþta Dersimliler ve Aleviler olmak üzere toplumun bütün kesimleri arasýnda ciddi bir tepkiye yol açan Dersim jenosidiyle devletin izlemek istediði politikayý deþifre etmek, hem geçmiþi hem de bugünü kavramak bakýmýndan önemli bir konuyu teþkil ediyor. Devletin sömürgeleþtirme politikasýna en somut örneklerden biri Dersim dir. Kürtlerin yoðunluklu olarak yaþadýðý bölgelerde, siyasal iktidar tarafýndan gerçekleþtirilen katliamlarla Türk devletinin faþist Almanya ile geliþtirdiði sýký iliþkiler ve Panturanizmin devlet politikasý haline getirilmesi birbirini takip eden eþ zamanlý bir süreç içerisinde gerçekleþtirildi. Dersim gerçeði, devletin ýrkçýlýk ve þovenizm politikalarý ekseninde, Kürtlerin bir bütün olarak asimile edilerek Türkleþtirilmesidir. Ýþlenen bütün katliamlarýn ve sürgünlerin temeli budur. Avrupa da geliþen ve iki büyük emperyalist ülkede iktidara gelen faþizmin, Türkiye de ýrkçý ve þovenist politikalarýn geliþtirilmesine nesnel bir zemin hazýrladýðý da söylenebilir. Ancak, Devletin Kürt politikasý esas olarak, tarihten gelen sömürgeleþtirme politikasýnýn bir devamý netliðindedir. Bu bakýmdan, Aðrý, Zilan, Koçgiri, Dersim isyanlarýnýn ortak özelliði, devletin sömürgeleþtirme politikasýna karþý Kürt ulusunun kendi varlýðýný koruma mücadelesidir da Planlandý Dersim de devletin katliam hazýrlýðý daha 1926 larda planlanmýþ ve buna göre hazýrlýklarýn yapýlmasý istenmiþtir. Mülkiye Müfettiþi Hamdi Bey in 1926 da hazýrladýðý raporda þunlar söyleniyor; Dersim, Hükümet-i Cumhuriyet için bir çýbandýr. Bu çýban üzerinde kat-i bir ameliye yapmak gerekir... Önerisi ise þu: Görecekleri tazyik üzerine daðlara çekilecek müsellah halký da kara ve hava kuvvetleri ile tazyik etmek. Daha 1926 da yapýlan bu deðerlendirmeye göre hazýrlýklarýna baþlayan, CHP lileþen devletin Umumi Müfettiþi Ýbrahim Tali Bey in 1930 da hazýrladýðý raporda bu hazýrlýklar çok daha bir netlik kazanýyor; Elaziz de bir bomba tayyare filosu bulundurularak, mühim vak alar yapan veya hükümetin tebligatýna muhalefet eden aþiret köylerini müessir bir surette bombalamak, ziraat ve hayvanlarýný imha etmek ve rahatça ikamelerine mani olmak için gerekli askeri hazýrlýklarý yapýlmasýný öneriyor. Devletin Dersim e yönelik katliam hazýrlýðý 1938 den tam 12 yýl önce baþlýyor de Dersim halkýnýn imha ve asimilasyona karþý çýkýþý katliam için sadece küçük bir gerekçedir. Bu katliam için devletin bütün yöneticilerinin söyledikleri ve hazýrladýklarý raporlarda ortaya çýkan ýrkçý, þovenist, asimilasyoncu Türkleþtirme politikalarý, devletin stratejik yönelimini yansýtmaktadýr Sayýlý Ýskan Kanuna göre hazýrlanan plan þunlarý içeriyor; Dahili iskan safahatý cümlesinden olarak ana dili Türkçe olmayan nüfus þekillerine ve bu surette, hars ve vahdetinin kanuni salahiyet alýnmasý düþünülmüþtür... Ana dili Türkçe olmayan kesimlerin ve özellikle Kürt bölgeleri kastedilerek Türkleþtirilmesi ve tek tip ýrkýn yaratýlmasý için, bölgedeki bütün ulusal ve kültürel etkinliðe son verilmesi düþünülmektedir. Özellikle de, Avrupa da esen ýrkçý ve faþist rüzgârý da arkasýna alan CHP hükümeti, bu ýrkçý ve þovenist politikalarý tam gaz uygulamýþtýr. Ýskân Encümen Raporu 27 Mayýs 1934 tarihinde Ýskân Kanunu Muvakkat Encümen Raporu hazýrlanýr. Raporda þunlar yazýlýdýr: Öteden beri Türk kültürüne uzak kalmýþ olanlarýn ülkede yerleþerek onlara Türk kültürünü benimsetmek için devletin yapacaðý iþler bu kanunda açýkça gösterilmiþtir. Türk bayraðýna gönül baðlamýþ iken Türk yurttaþlýðýný, kanunun onlara verdiði her türlü haklarý kullanmakta olanlarý, Türkiye Cumhuriyeti uygun göremezdi. Bunun içindir ki, bu gibileri Türk kültüründe eritmek ve onlarý Türk olduklarý için daha saðlam yurda baðlanmak yollarýný bu kanun göstermiþtir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti nde, Türküm diyen herkesin bu Türklüðü devlet için belli ve açýk olmalýdýr. Burada devlet, hiçbir Türkün Türklüðünden bir soluk iþkillenmek istemez. Yalnýz devletin kanunlarýndan her türlü koruyuculuðu ve yararlýðý görerek her Türk gibi yurdun bütün iyiliklerini, kazançlarýný, verimlerini bol bol almakla beraber Türk duygusunu taþýmaz gibi durmak iþini bu kanun kökten kesip almýþtýr. Türkiye Cumhuriyeti bütün bunlarýn nereden geldiðini araþtýrarak bu kanunla uygunsuzluklarýn hepsini ortadan kaldýrmýþtýr. Türk Milliyetçiliði Çatýsý Bu kanun Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olup ea Türklük duygusunu taþýmayanlara karþý alýnmasý gereken önemleri belirtmekte ve bunlarýn nasýl Türkleþtirileceði nin planlarýný ortaya koymaktadýr. CHP iktidarýnýn ve devletin resmi politikasýný ortaya koyan bu kanun, Anadolu da yaþayan farklý uluslarýn üç temel koþul altýnda asimile edilmesi amaçlanmaktadýr. Türk dili, Türk kültürü ve Türk kaný. Bunlarýn birleþtiði üst aþama ise Türk milliyetçiliði olarak ifade edilmektedir. Maksat, bunlarýn süratle ana dillerini unutmasý, Türklerle karýþmasý olduðundan, büyük köylerde, bir mahallede veya birbirine komþu ve kolaylýkla toplanýr bir yerde olmamak þartýyla oturtulmalarýnda beis görülmemiþtir... Irkçý ve asimilasyoncu bir politikayý ifade eden Ýskân Kanunun baþarýlý bir tarzda uygulanmasý için Kürtlerin yaþadýklarý topraklardan zorla göç ettirilmesi ve devletin istediði herhangi bir bölgede zorunlu iskana tabi tutulmasý için devletin bütün sert tedbirleri uygulanmýþtýr. Bir ulusun tarihten silinmesi için hazýrlanmýþ ve katliamlara dayanýlarak yaþama geçirilmiþ bir kanundur. Mevcut topraklar üzerinde tek ýrk, tek dil, tek ulus un yaþamasý ve mevcut zenginliklerin bir tek ulus tarafýndan paylaþýlmasý politikasý özünde faþist bir politikadýr. Devletin politikalarýný oluþturanlar da ve yaþama geçirenler de devletleþmiþ olan CHP dir. Sovyetlere karþý Kürtler! Dersim de uygulanmaya konulan Zorunlu Ýskân Yasasý nýn diðer önemli bir nedeni de, Devletin, Ýkinci Dünya Savaþý nda faþist Almanya yanýnda savaþ girme hazýrlýklarý ve Turancýlýk politikasý ekseninde, Sovyet sýnýrlarýndaki Türk kökenli cumhuriyetlerin iþgal planý ile doðrudan bir iliþkisi vardýr. Zorlu dað koþullarýna dayanýklý Kürt halkýnýn, Ýkinci Dünya Savaþý nda Sovyet sýnýrlarýndaki Türk kökenli halkýn yaþadýðý topraklarýn iþgalinde kullanýlmasý planlanmaktadýr. Türk devletinin, faþist Almanya ile birlikte Sovyetler Birliði nin iþgaline hazýrlanýrken, Kürtlerin savaþta kullanýlmasý amaçlanmaktadýr. CHP nin Baþkan Yardýmcýsý ve Nazi görüþleriyle tanýnan Baþbakan Þükrü Kaya: Kaput ve kalýn fanila altýnda üþüyen askerlerin yerine, Dersim in sert ikliminde yakasý ve baðrý açýk yürüyen, sarp daðlarýnda seke seke yürüyen Dersimlilerin muhtemel harpte kullanýlmasýnýn iyi olacaðý görüþündedir. Genelkurmay Baþkaný Fevzi Çakmak da Erzincan ve çevresinde yaptýðý gezi sonucunda, Kürtlerin imha edilmesine iliþkin bir rapor hazýrlýyor. Uygulamaya konulan politika çok açýk. Kürtlerin asimile edilebilmesi için binlerce yýldýr yaþadýklarý topraklardan koparýlarak daðýtýlmasý ve bu bölgelere Türklerin yerleþtirilerek nüfus dengesinin deðiþtirilmesi amaçlanmaktadýr. Bu uygulama, yerli halklarýn/kürtlerin zor kullanýlarak kendi topraklarýnda sürülmesi ve baþka bölgelerde getirtilen nüfusun/türklerin yerleþtirilmesine dayanan sömürgeciliðin Anadolu topraklarýndaki somutlaþmýþ biçimidir. Bu politik uygulamada sadece Kürt nüfusunun daðýtýlmasý olarak yansýmýyor ayný zamanda farklý mezheplerde baský altýna alýnýyor. Erzincan bölgesinde Alevilerin yoðunluklu olduðu çok açýk olarak ifade edilmekte ve bunlara karþý alýnmasý gereken tedbirler üzerinde durulmaktadýr. Böylece uygulamaya konulan politika ile bölge Türkleþtirmekle kalmýyor ayný zamanda sünnileþtirilmesini amaçlýyor. Bu kararlarla laik olan devletin, sünnileþtirme politikasýnýn küçük bir yansýmasý olarak karþýmýza çýkýyor. Kürt dilinin, kültürünün konuþulmasýný, yayýlmasýný dahi sakýncalý gören Ýslamcý Genelkurmay Baþkaný Fevzi Çakmak, alýnmasý gereken önlemleri de sýralamakta ve özellikle Kürt ve Alevi kökenli olan devlet memurlarýnýn görevlerinden alýnmasý için talimat vermektedir. Yani Türk devletinin hangi kademesi olursa olsun, Türk olmayanlara kapatýlmalýdýr, farklý ulus ve mezheplerden olanlar, devletin en küçük biriminde dahil tutulmamalýdýrlar. Bütün bunlarýn politik arka planýný, kendisini Ýnönü ye suikast yapacak kadar güçlü hisseden CHP nin Baþbakanlarýndan Þükrü Kaya açýklýyor:...bu kanun tek dille konuþan, bir düþünen, ayný hissi taþýyan bir memleket yapacaktýr... Devlet otoritesinin saðlanmasý için uygulanmaya konulan milliyetçilik, Anadolu topraklarýndan, tek dili konuþan, tek düþünceyi taþýyan ve bir hisse/milli duyguya sahip bir topluluðun yaratýlmasý için kullanýlmaktadýr. CHP Gelen Baþkan Vekilliði, Baþbakanlýk ve Dýþiþleri Bakanlýðý yapmýþ Þükrü Saraçoðlu 1942 de þu konuþmayý yapýyor; Biz Türküz, Türkçüyüz ve daima Türkçü kalacaðýz. Bizim için Türkçülük bir kan meselesi olduðu kadar ve en az o kadar bir vicdan ve kültür meselesidir... Türkçülüðü bir kan meselesi olarak ele alan zihniyetin politik düþünüþ tarzý ancak faþizm olabilir. Zaten bu konuþmanýn, faþist Almanya ile Turancýlýk hayalleriyle yanýp tutuþan Türkiye nin iliþkilerinin en üst noktadan olduðu bir döneme tekabül etmesi tesadüfi deðildir. Dersim örneði esas olarak bütün Kürt bölgelerinin sömürgeleþtirilme politikasýnýn somut bir örneðidir. Yani Kürtlerin Türkleþtirilmesi planýdýr. Bu plan, devletleþen CHP nin uyguladýðý en önemli stratejik politikalarýndan biridir. Devletleþen CHP gibi bir partinin temel politikasý hemen her dönem buydu. Hiçbir dönem bu politik stratejilerinden bir deðiþiklik olmadý. Dün de bugün de ayný politika devam etmektedir. Kendini devletin tek sahibi gören CHP nin politik telaþý ve korkusu, Kürt sorunun çözümü ve Kürtlerin demokratik haklarýna kavuþmasýdýr; bu, kendilerinin iktidar gücünün toptan ortadan kalkmasý anlamýna gelir. Bu nedenle devletin temel politikasý olan farklý etnik yapýlarý yok saymaya devam edilmesi için bütün çýðýrtkanlýðý yapmaktadýr. Baykal da, Öymen de kendi varlýk nedenlerini Türküz demekten buluyorlar, çünkü baþka þanslarý yoktur. Bilinmesi gereken bir nokta var, geçmiþten çok farklý olarak, Kürt halkýnýn bilinç ve örgütlülük düzeyi ve ona önderlik eden toplumsal hareketin tarihsel politik eðilimi ve yönelimi ile Kürt halkýnýn böyle kaba yöntemlerle yenilemeyeceðini ortaya koymaktadýr. Ayrýca Türk halký da bu tür bir katliama onay vermeyecektir.

5 Charles Darwin in doðumunun iki yüzüncü, doðal seçilim yoluyla evrim kuramýný ortaya attýðý kitabý Türlerin Kökeni nin yayýmlanmasýnýn yüz ellinci yýlý onura 2009 yýlý Darwin Yýlý olarak kutlanýyor. Türlerin Kökeni nin yayýmlandýðý gün olan 24 Kasým ýn yaklaþmasýyla yýlýn son aylarýnda Darwin Yýlý etkinliklerinde yeniden bir canlanma yaþayacaðýz gibi görünüyor. Darwin Yýlý ný, Charles Darwin üzerinden evrim kuramýna karþý yürütülen kampanyaya bilim dünyasýnýn verdiði bir yanýt olarak deðerlendirilebiliriz. Evrim karþýtlarýna göre evrim kuramý sadece bir teoridir dahasý bu Darwin in teorisidir. Evrim fikrini Darwin mi buldu? Elbette hayýr. En geniþ anlamýyla evrim düþüncesi, yani yaþamýn doðal süreçler sonucu ortaya çýkýp geliþtiði fikri Eski Yunan a kadar uzanýr. Modern anlamýyla biyolojik evrim düþüncesinin kökeniniyse Charles Darwin den yüz yýl öncesine kadar götürmek mümkündür. Darwin, evrim kuramýný tümüyle yalýtýlmýþ bir biçimde, hiç kimseden etkilenmeden geliþtirmiþ, onu yoktan yaratmýþ deðildir. Ýnsanlýk tarihinde onu bulabilecek tek kiþi de o deðildi. Darwin dünyayý dolaþtýðý tehlikeli yolculuðu sýrasýnda talihsiz bir kazaya kurban gitseydi bile, bugün hâlâ canlýlarýn bir yaratýcý tarafýndan kusursuz ve bulunduklarý ortama en uygun þekilde, tek tek yaratýldýðýna inanýyor olmayacaktýk. Aslýna bakarsanýz onu, baþyapýtý Türlerin Kökeni ni, yýllar süren çalýþmalarýnýn, dünyanýn dört bir yanýndan topladýðý olgular yýðýnýn bu beþ yüz sayfalýk özetini alelacele yayýmlamaya zorlayan öykü tam da bunun aksini söylemektedir: Darwin in yolunun Alfred Russel Wallace la kesiþmesinin öyküsü. Wallace adýnda genç bir doða bilimcinin Endonezya daki bir adadan gönderdiði mektuptan, henüz yakýn çevresi dýþýnda kimseye açmadýðý kendi kuramýnýn çýkmasý karþýsýnda Darwin in yaþadýðý þok ve hayal kýrýklýðýný þu sözlerinden öðreniyoruz: Hayatýmda hiç bu kadar þaþýrtýcý bir tesadüfle karþýlaþmamýþtým... Kullandýðý terimler bile benim bölümlerimin baþlýklarý gibi duruyor... Böylece benim tüm özgünlüðüm kaybolmuþ oldu, ne deðeri olacaktýysa da artýk yok olup gitti. Dostlarý Lyell ve Hooker ýn ustaca manevralarýyla Darwin öncelik hakkýný kaybetmekten kurtulur. Doðal seçilim yoluyla evrim kuramý, 1858 yýlýnda Linean Derneði nin bir toplantýsýnda Wallace in Darwin e gönderdiði makaleyle Darwin in kendi kuramýný anlattýðý kýsa bir makalenin birlikte okunmasýyla dünyaya duyurulur ve hiç bir þey olmaz. Ta ki bir yýl sonra 24 Kasým 1859 da Darwin Türlerin Kökeni ni yayýmlayýncaya kadar. Türlerin Kökeni nin ve Darwin in baþarýsýnýn ne olduðu konusuna tekrar döneceðiz. Þimdi bugünden geçmiþe doðru bakýp baþka bir yanýlgýyý düzeltmeye çalýþalým. Evrim kuramý hâlâ Darwýn in teorisi mi? Elbette hayýr. Darwin kuramýnýn en zayýf noktalarýndan biri onun zamanýnda kalýtým mekanizmalarýnýn bilinmemesiydi. Kuramýn bu zaafý yaþamýn sonlarýna doðru Darwin in Lamarkçýlýða yaklaþmasýna neden olur. Darwin in ölümünden bir süre sonra Darwinizmin Tutulmasý olarak adlandýrýlan bir döneme girilir. Bu tutulma büyük oranda yeni keþfedilen Mendel genetiði ile doðal seçilim mekanizmasý arasýnda görülen uyuþmazlýktan kaynaklanýr. Artýk doðal seçilim yaþamýn evrimi açýsýndan önemli bir mekanizma olarak görülmüyor yeni keþfedilen mutasyon olgusuna önem veriliyordu. Mendel genetiði ile doðal seçilim yoluyla evrim kuramýnýn birleþtirilmesi 1930 larda çok sayýda bilim insanýn katkýlarýyla gerçekleþtirildiðinde evrim kuramý bugün bizim bildiðimiz biçimine kavuþmuþ olur. Modern Sentez olarak bilinen bu sürecin ardýndan evrim kuramý biyolojinin pek çok alanýyla birleþir, doðal seçilim dýþý yeni evrimsel mekanizmalar fark edilir, DNA nýn yapýsýnýn çözülmesiyle de evrimsel biyolojinin önünde önceden hayal edilemeyen yeni olasýlýklar doðar. Bugün evrim kuramý sürekli olarak yeni olgularla desteklenen, pek çok farklý alana ayrýlmýþ dünyanýn dört bir tarafýnda binlerce bilim insanýn üzerinde çalýþtýðý bir kuramdýr. Dahasý evrim kuramý yaþam bilimlerinin tümünü bir arada tutan bir iskelet haline gelmiþtir. Darwýn i özel yapan nedir? Evrim fikri ilk kez Darwin tarafýndan ortaya atýlmadýysa ve evrim kuramý bugün Darwin in ilk ortaya attýðý halinden çok farklýysa neden evrim deyince ilk aklýmýza gelen isim onunki? Onu evrimcilerin gözünde bir kahraman, evrim karþýtlarý içinse bir düþman haline getiren nedir? Bu sorunun cevabý için Modern Sentezin mimarlarýndan Ernst Mayr a kulak verelim: Bazý filozoflarýn ve kavrayýþlý biyologlarýn cesurca çabalarýna raðmen, yaratýlmýþ ve esasen deðiþmez dünya kavramýnýn saltanatý sürdü. Ta ki biri, Charles Darwin, onu bir seferde sonsuza kadar ortadan kaldýrýncaya kadar. (Mayr, 1982) Türlerin Kökeni nin yayýmlanmasýnýn ardýndan baþlayan süreçle yaratýlýþ düþüncesi bilimsel tartýþma alanýn dýþýna itildi. Darwin in titiz bir biçimde topladýðý olgular yýðýný bilim dünyasýný evrimin varlýðýna ikna etti. Evrimleþmeyi saðlayan sürecin ne olduðu ise tartýþýlmaya devam etti. Türlerin Kökeni ni okumaya baþlayan biri bugün hâlâ evrim karþýtlarý tarafýndan kullanýlan pek çok argümanýn asýl kaynaðýnýn bizzat bu kitap olduðunu hayretle görecektir. Dahasý Darwin in bu sorulara verdiði ikna edici yanýtlarla kuramýnýn kabul edilmesini saðlamýþtýr. Evrim karþýtlarý bugünün bilimiyle deðil ama Darwin le tartýþmayý ýsrarla sürdürüyorlar. Türlerin Kökeni ni okumak Yüz elli yýlýn ardýndan beþ yüz sayfalýk Türlerin Kökeni ni okumak biyoloji öðrencileri için bile güç bir iþtir. Anlamlarý deðiþen kavramlar, o zaman bilinmeyen bugün evrim deyince olmazsa olmaz unsurlar ya da Darwin in kuramýný kabul ettirmek için hesaplaþmasý gereken bugün artýk unutulan o zamanýn tartýþma konularý kitabýn anlaþýlmasýný güçleþtirir. Geçtiðimiz günlerde Versus Yayýnlarý ndan çýkan Türlerin Kökeni nin Resimli Uyarlamasý nýn bu güçlüklerin aþýlmasýn da Türkçedeki önemli bir eksiði dolduracaðýna inanýyorum. Yaban hayat ekolojisi üzerine eðitim almýþ ödüllü gazeteci ve yazar Michael Keller in yazdýðý ve bilim çizeri Nicolle Rager Fuller çizimlerini yaptýðý bu Türlerin Kökeni nin çizgi roman uyarlamasý konuyla ilgilenen herkesin keyifle okuyacaðý bir kitap. Tümüyle renkli çizimlerden oluþan kitabýn, yalnýz bir yaþam aðacý grafiði bulunduran orijinal Türlerin Kökeni nden çok daha renkli olduðu kuþku götürmez. Üç kýsýmdan oluþan kitabýn Bir Kuramýn Baþlangýcý adlý ilk kýsmý Beagle Yolculuðu ndan dönen genç Darwin yaðmurlu bir günde Falmouth Limaný nda karaya ayak basmasýyla baþlýyor. Beagle Yolculuðu nda karþýlaþtýðý olgular ve çocukluða geri dönüþlerin yaþandýðý ve Darwin in dostlarýna yazdýðý orijinal mektuplardan alýntýlarýn bulunduðu bu ilk bölüm, Darwin in yaþamýnýn kitap yayýmlanýncaya kadar ki dönemine ve kuramý oluþturma sürecine dair kesitler sunuyor. Alfred Russel Wallace ýn evrim kuramýný buluþu ve Darwin e yazdýðý mektuptan alýntýlara da bu bölümde yer veriliyor. Türlerin Kökeni adlý ikinci kýsým, orijinal Türlerin Kökeni nin her bir bölüme karþýlýk gelen bir bölümle bizlere renkli bir Türlerin Kökeni ni okuma deneyimi yaþatmak üzere planlanmýþ. Büyük oranda Türlerin Kökeni nden orijinal cümleler hazýrlanmýþ bu kýsýmda zaman zaman günümüzden bilgiler de verilerek Türlerin Kökeni yle aramýzdaki 150 yýllýk zaman farký bir miktar giderilmeye çalýþýlmýþ. Türlerin Kökeni nin bir özetinin sunulduðu bu ikinci kýsýmda: Göz gibi muhteþem bir organ nasýl evrimleþmiþ olabilir? Ýçgüdüler doðal seçilimle oluþabilir mi? Neden her yerde geçiþ biçimler göremiyoruz? Benzeri bugün sorulmaya devam eden pek çok soruya Darwin in verdiði yanýtlarý bulabilirsiniz. Darwin in bu zorluklar hakkýndaki nihai kararý... büyük çoðunluðunun sadece görünüþte zorluk olduklarý, gerçek zorluklarýnsa,... kuram için ölümcül olmadýðý yönündedir. Kitabýn üçüncü ve son kýsmýndaysa Darwin in ardýndan günümüze kadar evrim kuramýnda kaydedilen geliþmelere yer veriliyor. Mendel den Craig Venter e uzanan bu yolculukla evrim kuramýnýn son durumu hakkýnda genel bir fikre sahip oluyoruz. Türlerin Kökeni Resimli Uyarlama Charles Darwin in baþyapýtýný yazarýn yaþamýndan ve mektuplaþmalarýndan kesitlerle destekleyen ve onu geçmiþten günümüze taþýyan bölümleriyle Darwin Yýlý nda Darwin i anlamanýn en renkli ve kapsamlý yollarýndan birini sunuyor. Türlerin Kökeni Resimli Uyarlama Michael Keller Çeviren: Murat Gülsaçan Resimleyen: Nicole Rager Fuller Versus Kitap Yayýnlarý 2009, 192 sayfa, 20 TL. Radikal Kitap

6 Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Aile hekimliði için Kapadokya Dedeman Otel'de yapýlan kura çekimine Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Hasan Yýlmaz, Ýl Saðlýk Müdür yardýmcýlarý ve aile hekimi adayý doktorlar katýldý. Burada konuþan Nevþehir Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Hasan Yýlmaz, Türkiye'deki 34 pilot ilden biri olan Nevþehir'de uygulamaya 4 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçileceðini ve bunun için gerekli altyapý çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný söyledi. Aile hekimliði sistemi ile birlikte bundan böyle Nevþehir'de her vatandaþýn baðlý bulunduðu bir hekiminin olacaðýný ifade eden Dr. Yýlmaz, sistem sayesinde ikinci ve üçüncü basamak saðlýk merkezlerindeki yoðunluðun da sona ereceðini vurguladý. Dr. Hasan Yýlmaz, bunun bireye yaþamýnýn tüm evrelerinde kapsamlý, sürekli ve bütüncül saðlýk hizmeti verilmesini amaçlayan özgün, akademik ve bilimsel bir týp disiplini olduðunu kaydetti. Aile hekimliðinde amacýn birinci basamakta tedavi edilebilecek olan büyük bir hasta gurubunun ikinci ve üçüncü basamak kurumlarýna gitmeden taný ve tedavilerinin daha hýzlý ve süratli yapýlmasý, zaman ve iþgücü kaybýnýn önlenmesi olduðunu belirten Dr. Hasan Yýlmaz, "Aile hekiminin görevleri; birinci basamak tedavi hizmetleri, ikinci ve üçüncü basamak tedavi hizmetlerinin takibi, kiþiye yönelik koruyucu saðlýk ve aile planlamasý hizmetleri, laboratuar hizmetleri, periyodik muayene ile ilk ve Sulucakarahöyük/ KAYSERÝ 3 bin 916 metre yüksekliði ile Türkiye'nin en yüksek 5. daðýna sahip olan Erciyes Daðý'nda yýlýn dört mevsimi yürüyüþ gerçekleþtiren onlarca gruplarý bulunuyor. Üye sayýlarý 2 ile 30 kiþi arasýnda deðiþen yaklaþýk 35 grubun, Erciyes acil yardým hizmetleri olarak belirlendi. Saðlýk Bakanlýðý 2005 yýlýnda Aile Hekimliði Projesi'ni baþlatmakla beraber, bizler toplumsal bazda yaptýðýmýz saðlýk hizmetlerini, toplumsal bazýn yanýnda bireysel olarak nasýl yapabilirizi tartýþmaya çýkarttýk. Bundan sonra hem toplumsal hem de bireysel düþüneceðiz. Aile hekimliðinin esas felsefesi; toplumdaki tüm bireyleri sosyal, psikolojik ve saðlýk olarak en iyi hale getirmeye çalýþmak" dedi. Nevþehir'de sistem ile ilgili tüm çalýþmalarýn büyük bir titizlikle yürütüldüðünü ve uygulamada hiçbir aksaklýðýn yaþanýlmayacaðýný vurgulayan Hasan Yýlmaz, kura ile birlikte aile hekimlerinin görev yapacaðý yerlerin belirlendikten sonra vatandaþlarýn Aile Saðlý Merkezi'ne dönüþtürülecek olan saðlýk ocaklarýndan kendi hekimlerini öðrenebileceklerini kaydetti. Ortalama 3 bin 200 kiþiye bir hekimin düþtüðünü söyleyen Dr. Yýlmaz, vatandaþlarýn hekimlerini 6 ay sonra diledikleri takdirde Saðlýk Ýl Müdürlüðü'ne yapacaklarý baþvuru ile deðiþtirebileceklerini de sözlerine ekledi. Konuþmalarýn ardýndan görev puaný en yüksek olan hekimlerden baþlanarak aile hekimi görev yerleri belirlendi. Görev puaný en yüksek olan hekimden baþlanýlarak yapýlan düzenlemede, önce yüksek puanlý hekimler tercih ettikleri Aile Saðlýðý Merkezi'ni belirtti, daha sonra boþ kalan yerler için kura çekimine gidildi. Kura çekimi ile 83 aile hekiminin görev yerleri belirlenmiþ oldu. Kent Haber Daðý'nda özellikle hafta sonlarý yürüyüþ düzenledikleri belirtildi yýlýndan beri Erciyes Daðý ve etrafýna hafta sonlarý düzenli yürüyüþ gerçekleþtiren Erciyes Kardelen Ekibi üyeleri, istikrarlý yürüyüþleri ile dikkat çekiyor. Erciyes Kardelen Ekibi yürüyüþ lideri Salih Köylü ve ekip üyeleri, yýlýn 48 haftasýnda düzenli bir þekilde yürümenin keyfini çýkardýklarýný belirterek, Erciyes Daðý'nýn daðcýlýk, trekking gibi doða sporlarý yapmak isteyenler için biçilmiþ kaftan olduðunu söylüyor. Trekking ve daðcýlýðýn bir gönül iþi olduðunu kaydeden Erciyes Kardelen Ekibi üyeleri, hafta boyunca stresli bir çalýþma ortamýnda bulunan herkesi Erciyes Daðý'na düzenli spor yapmaya ve stres atmaya davet ediyor. Erciyes Kardelen Ekibi üyeleri, düzenli yapýlan sporun insanýn günlük hayatýna olumlu yansýdýðýný ve kiþiye saðlýk, enerji ve huzur kattýðýný belirtti. Kent Haber Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Yaþar ALKAN Öðretmenler günü Atatürk'e Baþöðretmenlik unvanýnýn verildiði 24 Kasým 1928 yýlýnýn 81. yýl dönümünde, tüm Yurtta ve Ýlimizde kutlanýlýyor. Kutlama törenleri, Vali Osman Aydýn tarafýndan Atatürk Anýtýna çelenk sunulmasý sonrasý, Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþladý. Törenlerin Kapadokya Kültür Sulucakarahöyük/ KAYSERÝ KAYSERÝ'de oturan 59 yaþýndaki Hatun ile eþi 62 yaþýndaki Recep Þahan, sobadan sýzan karbonmonoksit gazýndan zehirlenerek, hastaneye kaldýrýldý. Ýþyerine gitmek için hazýrlýk yapan 23 yaþýndaki Halil Þahan annesi Hatun'a kahvaltý hazýrlamasý için seslendi. Þahan, yanýt alamayýnca odaya girerek yarý baygýn halde bulduðu anne ve babasýný zehirlendiðini anlarken çaðýrdýðý ambulansla Kayseri Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne getirdi. Zehirlenen Þahan çifti, tedavi altýna alýndý. Baþ aðrýsý, bulantý þikayeti bulunan çift, serum ve oksijen tedavisi ardýndan taburcu edildi. Þahan çiftinin komþularýndan Mustafa Iþýk, Þahan ailesi, 2 yýl önce de DÝJÝTAL SÝSTEMLER Otomatik kaþe Logolu kaþe Ýmza kaþesi Düz ve Oval kaþe Cep kaþeleri Kaþeler kendi imalatýmýzdýr OKUL ÇANTALARI Merkezindeki bölümünde ise Milli Eðitim Bakaný Nimet Çubukçu nun mesajlarý okundu. Özel Altýnyýldýz Kolejinin halk oyunlarý gösterisinin ardýndan Öðretmenler adýna Burçin Gündüz, günün anlam ve önemini belirten bir konuþma yaptý. Ýl Milli Eðitim Müdürü Harun Fatsa nýn konuþmasýnýn ardýndan Öðretmenlik mesleðine yeni baþlayan öðretmenlerimizin yemin töreni yapýldý. sobadan çýkan karbonmonoksit gazýndan zehirlendi. Oðullarý iþe gideceði anda anne ve babasýnýn zehirlendiðini farketmiþ. Biz de hemen hastaneye getirdik dedi. Kent Haber Defter, Kalem,Silgi ve tüm okul kýrtasiye ihtiyaçlarý uygun fiyatlarla HER MARKA FOTOKOPÝ, FAX, YAZICI Kartuþ ve Tonerleri Sarf Malzemeleri HACIBEKTAÞ

7 7 Üniversiteye baþladýðým sene, Queen in I want to break free ( Ýpimi koparmak istiyorum, diye de çevrilebilir mi acaba?) þarkýsý her tarafý inletiyordu. Þarkýyý her duyduðumda, ben de baðýrarak ayný þeyi söylemek istiyordum. Çünkü tam da öyle hissediyordum. Benim kadar baðýmsýz ruhlu biri için oldukça karanlýk geçen lise yýllarýnýn ardýndan, sonunda özgürlüðe adýmýmý atmýþ, nihayet hayata karýþabilmiþtim. Mutluydum. Bir süre sonra özgürlüðün sandýðým gibi büyük bir hediye deðil de, aðýr bir yük olduðunu öðrenecektim. Ama bunun için henüz erkendi. O sene aklýmda tek bir düþünce vardý: Artýk bir yetiþkinim ve gönlümce yaþayabilirim. Evden ayrýlýp yurda yerleþtiðim gün, bir kelebek gibi hafif, bir arý kadar kararlý hissediyordum. Muhammed Ali gibi bir þeydim yani. Sanki ömrüm boyunca beklediðim maç gelmiþti ve bundan daha hazýr olamazdým. Büyük bir heyecanla okula baþladým, demek isterdim ama öyle olmadý. Büyük bir heyecanla þehre baþladým, demeliyim aslýnda. Ýstanbul da geçirdiðim ilk seneyi tanýmlamak için doðru sözcüðü arýyorum, bir türlü bulamýyorum. Herhalde büyük þehir sarhoþluðuydu bu. Günlerim býkýp usanmadan sokaklarý arþýnlayarak geçiyordu. Hiç durmadan kilometrelerce yürüyordum. Pabuçlarýmýn tabanlarý yavaþ yavaþ erimeye baþlamýþtý. Bebek ten Sultanahmet e ve oradan da gerisin geriye okula yürüdüðüm bir gün, o zamanlar pek moda olan kauçuk botlarýmdan birinin altýnda bozuk para büyüklüðünde bir delik açýldýðýný görüp üzüldüðümü hatýrlýyorum. Sonralarý hayatýmýn ayrýlmaz bir parçasý haline gelecek olan bu amaçsýzca yürüme hastalýðý böylece baþlamýþ oldu. Sebebini düþündüðüm zaman bir tür açlýk hissi olduðuna karar veriyorum. Bir bakma, görme, kaydetme açlýðý. Her þeyi arsýzca seyrediyordum: sokaklarý, evleri, insanlarý, dükkanlarý, her þeyi. Kahvelerde oturuyor, gazeteleri karýþtýrýyor, kimi zaman sadece bir bardak çay içerek saatlerce oyalanýyordum. Dersler birbirinin ardýndan geçip gidiyordu. Bense sadece yürüyor, yürüyor, yürüyordum. Baþka hiç bir þey umrumda deðildi. Dilediðim yerde dilediðim kadar vakit geçirebileceðim fikri hoþuma gidiyor, yeni bulunmuþ bu özgürlük baþýmý döndürüyordu. Düpedüz aylak olmuþtum. Þikâyetim yoktu. Bundan bir kaç sene sonra, Walter Benjamin in Baudelaire üzerine bir yazýsýný okurken, aylaklýðýmda yalnýz olmadýðýmý öðrenip sevinecektim. Üstelik o buna çok þýk bir de isim veriyordu: flâneur. (Konuþamadýðým bir dil olduðu için, Fransýzca bana her zaman çok afili gelir.) Benjamin e göre, pasajlar, sokaklar, caddeler flâneur ün evidir. Aylaðýn kente, sokaklara, o sokaklarda akan kalabalýða ihtiyacý vardýr. Bir tür kimliksizlik, ya da daha iyi bir tabirle, anonimliktir bu aslýnda. Aylak, büyük þehrin insanýdýr, ama kalabalýðýn içinde yaþamasýna ve o kalabalýktan beslenmesine raðmen onun bir parçasý deðildir. Kalabalýðý her zaman kendi dýþýnda bir þey olarak algýlar ve o da kalabalýk için hep öteki olarak kalýr. Benjamin in anlattýðý bu kentli anti-kahraman, yine ayný dönemde elime geçen Aylak Adam da da karþýma çýkmýþtý. Bu romanýn baþ kiþisi, tam anlamýyla bir flâneur dür; yani, kalabalýðý seyretmekten baþka bir iþi olmayan ama kendisini hep o kalabalýðýn dýþýnda konumlayan biridir. Yusuf Atýlgan, herhalde bu anonimliðin iþareti olarak bir isim bile vermediði C. ye þunlarý söyletir mesela: Çevreme ilgiyle baktým. Erkekler yeni týraþ olmuþlar, kadýnlar yeni boyanmýþlardý. Yüzleri tasasýzdý. Caminin dirseðindeki bacaklarý kesik dilenci, soðuktan morarmýþ, çorapsýz gazeteci çocuk bile öyleydiler. C., bu aldýrýþsýz kalabalýðýn içinde sevebileceði kadýnýn da olduðunu hayal eder: Sanki onu tanýyormuþum, görsem bilecekmiþim gibi bakýyordum geçenlere. Ama bu his kýsa sürer. Dýþarýdaki dünya onun arzularýna ve beklentilerine kayýtsýzdýr: Sanki bütün dünya konuþuyor, dans ediyor, operaya gidiyordu. Oysa, kendisi olan bitenin içinde yer almaz. Akan hayatýn bir parçasý olamaz. Aylak adam, sadece bir seyircidir. Üstelik bunun farkýndadýr: Yoksa her þey ben olmadýðým zaman, benim olmadýðým yerlerde mi oluyordu? diye sorar kendine. Yapý Kredi Yayýnlarý geçtiðimiz günlerde, Yusuf Atýlgan ýn ölümünün yirminci ve romanýnýn ellinci yýlýný anmak için Aylak Adam ý özel bir baskýyla tekrar yayýnladý. Edebiyatýmýzýn kilometre taþlarýndan biri olan bu kitabý alýp bir kez daha okumak için bundan daha iyi bir fýrsat düþünemiyorum. Söylemeye gerek yok tabii, yine aylaklýk ederek, kahvelerde ve parklarda dolaþarak okumalý bu romaný. BOTAÞ'ýn doðalgaz fiyatlarýný 2010'da ortalama yüzde 50 artýrmaya hazýrlandýðýný duyuran Zaman gazetesi, zammýn kesinleþtiðine dair belgelere ulaþtý. Gaz satan ithalatçýlar, gelecek yýl için belirledikleri satýþ fiyatlarýný müþterilerine bildirmeye baþladý. Bu yýl ortalama 250 dolara ithal edilen bin metreküp doðalgaz, Ocak 2010'dan itibaren santrallere ortalama 360 dolardan satýlacak. Buna göre yeni yýlda doðalgaz toptan satýþ rakamýna yüzde civarýnda zam gelecek. Sanayi ve konut aboneleri gazý, elektrik santrallerine göre daha pahalý tüketiyor. Bu rakamlara ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ile KDV (Katma Deðer Vergisi) eklenerek nihai fiyat belirleniyor. Vergiler, fiyat ve zam oranýnýn daha da yukarý çýkmasýna sebep oluyor. Kýþ aylarýna girmeye hazýrlandýðýmýz bugünlerde doðalgaz aboneleri en çok "Gaza zam olacak mý?" sorusunun cevabýný merak ediyor. Kamu þirketi Boru Hatlarý ile Petrol Taþýma AÞ (BOTAÞ)'nin geçen yýl gaz fiyatlarýný ortalama yüzde 75 artýrmasý abonelerin tepkisini çekerken, gaz tüketimi azalmýþtý. Hazine'nin döviz kurlarý ve ham petrol fiyatlarýna yönelik öngörüleri doðrultusunda 2010 yýlý fiyat çalýþmalarýný yürüten þirketin ilk hesaplamalarýnda yüzde 50 civarýnda bir zam oraný ortaya çýktý. Aralýkta son þekli verilecek çalýþmalarla gelecek yýlýn birim fiyatlarý netleþecek. Botaþ'ýn Azerbaycan'dan ucuz aldýðý gaza ödeyeceði fiyat farký ile alýnmayan gaza vereceði parayla zam oranýnýn yüzde 70'e çýkabileceði dile getiriliyor. Gaz pazarýnda halen Botaþ'la birlikte Enerco, Shell, Avrasya ve Bosphorus Gaz ile Egegaz (LNG) faaliyet gösteriyor. Özel þirketlerin satýþ fiyatý AFSAD Toplumcu Gerçekçi Belgesel Fotoðraf Atölyesi nin kadýn fotoðrafçýlarý, 25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Mücadele Günü öncesinde Dominik Cumhuriyeti nde Trujillo diktatörlüðü tarafýndan tecavüz edilerek öldürülen Mirabel kardeþler anýsýna bir fotoðraf sergisi düzenledi. Serginin açýlýþ konuþmasýný yapan atölye fotoðrafçýlarýndan Türkan Namlucu, Diktatörlük Mirabel kardeþlerin kendileri için büyük bir tehlike olduðunu açýkladý ve 25 Kasým da üç kýz kardeþ tecavüz edilip öldürüldü dedi. da, Botaþ'ýn açýkladýðý fiyatlara göre þekilleniyor. Kamuoyunun merak ettiði "Doðalgaza zam yapýlacak mý?" sorusunun cevabý ise Zaman'ýn ulaþtýðý belgelerde yer alýyor. Belgelere göre, 2010'da doðalgaz zammý kesin. Þirket isimlerinin saklý tutulduðu söz konusu belgelere göre bu yýl ortalama dolar civarýnda alýnan bin metreküp doðalgaz, aralýkta abonelere dolar civarýnda satýlacak. Ocaktan itibaren ise elektrik santralleri için dolara çýkacak. Konut ve sanayi aboneleri için bu rakam daha da yüksek olacak. Fiyat artýþýnýn gerekçesi ise petrol ve dövizdeki hareketlenme. Enerji sektörü çevreleri, enerji KÝT'lerinin (Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri) sattýðý elektrik ve doðalgaz gibi ürünlerin fiyatlarýný Otomatik Fiyat Mekanizmasý'nýn (OFM) belirlediði hatýrlatmasý yaptý. Son aylarda ham petrol ve döviz kurlarý artýþ eðilimine girdi. Bu sebeple doðalgaz pazarýnda yer alan þirketler, fiyat ayarlamasý yapacak. Ayný þekilde kamu þirketi Botaþ da anlaþmalar gereði ocakta fiyatlarý yeniden belirleyecek. Çünkü geçmiþ 6 aylýk petrol ürün fiyatlarýndaki deðiþim belirlenip üç ayda bir uygulamaya konuluyor. Ayrýca Botaþ için Hazine'nin verdiði bir kârlýlýk hedefi var. Bu da maliyetleri artýran bir unsur. Sektör çevreleri, gaz fiyatlarýyla ilgili önemli bir hatýrlatma daha yapýyor: "Mutlaka doðalgaz anlaþmalarýnda yer alan müeyyideler dikkate alýnarak belirlenen bir fiyat politikasý izlenmeli. Bunun yanýnda, anlaþmalarda yer alan enstrümanlar devreye sokularak alýnacak gaz miktarý düþürülmeli. Aksi halde, bu yýl da alýnmayan gaza ciddi miktarda para ödenmek zorunda kalýnacak." Radikal Kardeþlerin ölümünün emekçi halklarýn, özellikle kadýnlarýn öfkesine yol açtýðýný vurgulayan Namlucu, her 25 Kasýmda faþist ve gerici burjuva devletlere karþý protesto, hesap sorma ve teþhir eylemleri düzenlendiðini ifade etti. Her 25 Kasýmda dünyanýn her yerinde kadýnlar, sokaklara çýkarak adalet ve özgürlük taleplerini yükseltiyor. dedi. BAÞAK TURAN- SERHAT BOZTAÞ ANKARA

8 Genetik olarak dönüþtürülmüþ organizmalý (GDO) ürünlere yönelik tartýþmalar devam ederken, GDO lu pamuk tohumunda dünyanýn en büyüðü olan ve Terminatör Geni nin geliþtiren þirket olarak anýlan ABD li Delta & Pine Land in (DPL) iþtiraki Türk Deltapine ýn Türkiye de Tarým Bakanlýðý memurlarýna döneminde rüþvet verdiði ortaya çýktý. Rüþvetin iki nedeni vardý. Birincisi tarlalarda denetim yapýlmasýný engellemekti. Sözleþmeli çiftçilerin Türk Deltapine için ürettiði pamuk tohumlarýnýn yetiþtiði tarlalarýn, tohumlar Türk Deltapine a verilmeden önce Tarým Bakanlýðý tarafýndan denetlenmesi gerekiyordu. Þirketin verdiði rüþvetlerle denetimler yapýlmadý, denetim raporlarý masa baþýnda hazýrlandý. Ýkincisinde ise tohumlarýn ihracatý için Tarým Bakanlýðý laboratuvarlarýnda yapýlacak numune analizleri sonrasý sertifika alýnmasý gerekiyordu. Rüþvetle numune tohumlarýn analiz öncesi þart olan kimyasal ve paketleme iþlemlerinden geçmeseler bile laboratuvarlara gitmeleri saðlandý. Skandal ise Türkiye de deðil ABD de de ortaya çýktý. Tarým Bakanlýðý memurlarýna verilen rüþvetin hikayesi ABD nin sermaye piyasalarý kurumu olan SEC in belgelerine yansýdý yýlýnda DPL, GDO lu ürün pazarýnda dünyada hakim kabul edilen Monsanto ya satýldý. Monsanto, satýn alma öncesinde þirkette yaptýðý incelemelerde Türkiye de rüþvet daðýtýldýðýný gördü. ABD de þirketlerin yabancý devlet yöneticilerine ve memurlarýna rüþvet vermesini yasaklayan FCPA Yasasý uyarýnca kendi döneminde skandalýn ortaya çýkmasý halinde hukuki sorunlar yaþayacaðýný dikkate alan Monsanto, SEC e durumu ihbar etti. Þirket de artýk satýlýyor olduðu için bütün bilgileri SEC e verdi. Sonuçta DPL, 300 bin dolar ceza ödemeyi ve iki yýl boyunca baðýmsýz bir kurum tarafýndan iyi yönetiþim bakýmýndan denetlenmeyi kabul etti. Rüþvet Yöntemi SEC belgelerinde rüþvet miktarý belirtilmemekle birlikte, bir seferinde memurlar içni toplam 43 bin dolarlýk seyahat, buzdolabý, ofis mobilyalarý, bilgisayar masrafý yapýldýðý geçti. Rüþvetin memurlara nasýl daðýtýldýðý da anlatýldý yýlýna kadar rüþvet, doðrudan Türk Deltapine tarafýndan ödendi. Þirketin muhasebe kayýtlarýnda memurlara verien rüþvet, hammallýk ücreti olarak geçti yýlýnda DPL durumdan haberdar olunca, Türkiye ye incelemeye gelindi. Türkiye deki çalýþanlardan rüþvet yönteminin deðiþtirilmesi istendi. Bunun üzerine Türk Deltapine, tedarikçisi bir kimya þirketinden rüþvetleri kendi adýna ödemesini istedi. Kimya þirketi, Türk Deltapine a sattýðý mallarýn faturalarýna yaptýðý ödeme kadar fiyat ve yüzde 10 komisyon ekledi. Sen hangi ülkede yaþýyorsun? rüþvet deðil hediye verdik Türk Deltapine ýn artýk bütün faaliyetleri Monsanto tarafýndan yürütülüyor ve varlýðýný tabela þirketi olarak sürdürüyor. 2007'de þirketten istifa eden Genel Müdür Hasan Yener, SEC belgelerindeki ifadeler için Rüþvet deðil, hediyeydi. ABD nin kendi iç iþleyiþi nedeniyle orada bildirildi dedi. Kendi ifadenizle hediye verilmesinin nedeni nedir? sorumuz üzerine Yener, Sen hangi ülkede yaþýyorsun? Bunu bütün þirketler yapýyor. Türkiye de yaþýyoruz, devlet dairelerine hediye verilir diye konuþtu. GDO lu tohum üretimine yönelik rüþvet söz konusu olup olmadýðý sorusunu da Yener, Biz GDO lu tohum hiç üretmedik. Þirketin konvansiyonel tohum merkeziydik. Yunanistan gibi bu konuda sýký denetimi olan bir pazara ihracat yapýyorduk. Lobisi yapýldý ama devlet AB yüzünden kabul etmedi diye konuþtu. GDO lu çýkarsa iç piyasa veriyorduk Ýsminin açýklanmasýný istemeyen eski bir çalýþan ise her ne kadar rüþvet verme sebeplerinin GDO ile bir alakasý olmasa da, GDO lu tohumlar ürettiklerini söyledi. Çalýþan þunlarý söyledi: GDO lu tohumlar vardý. Zaten bizim kendi testerimizi geçemezse, ihracata deðil iç piyasa veriyorduk. Bu konuda Tarým Bakanlýðý denetimi yoktu. Tarlalardaki tohumlarýn sertifika alabilmesi için yapýlacak denetimlerin uzun sürüyordu. Bazý tarlalarda yakýn mesafede baþka pamuk tarlasý olmamasý þartýný karþýlamýyordu. Rüþvet, bunun için veriliyordu. Terminatör geni korkutuyor GDO lu tarýmda en çok korkulan konularýn baþýnda terminatör geni ile donatýlmýþ tohumlar geliyor. Bu tohumlar diðer GDO lu tohumlarda da olduðu gibi hem çevre koþullarý hem de haþerelere karþý son derece dayanýklý. Ancak terminatör genli tohumlarýn marifeti bununla sýnýrlý deðil. Bu tohumlar hasat esnasýnda yeni tohum açýða çýkarmadan olgunlaþýyor. Böylece bu tohumu bir kez alan çiftçi her yýl yeniden tohum almak zorunda kalýyor. Ayný þekilde diðer tarlalara sýçradýðýnda hýzla geliþen bu tohumun doðal temelli tohumlarý da yok etmesinden endiþe ediliyor Endonezya da Rüþvet, Vekillere Gezi Türk Deltapine ýn Türkiye deki rüþvet operasyonu þirketi satýn almasýndan önce gerçekleþmiþ olsa da Monsanto da 2005 yýlýnda benzeri soruþturma ve ceza sürencinden geldi. Þirketin bir yöneticisinin Endonezyalý bir devlet memuruna 50 bin dolar rüþvet verdiði için SEC e 1.5 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. Rüþvet, Monsanto nun ürettiði pamuk üzerine çevresel etki deðerlendirme raporu hazýrlanmasýný engellemek için verildi. Türk Deltapine kendi kayýtlarýna verdiði rüþvetleri hamallýk ücreti olarak geçirirken, Monsanto ise kendi rüþvetini muhasebe kayýtlarýna danýþmanlýk ücreti þeklinde iþledi. Monsanto yaptýðý açýklamada, bütün sorumluluðu üzerine aldýðýný ve Endonezya operasyonunu tamamen gözden geçireceðini açýklamýþtý. Türkiye de ise Monsanto, geçtiði aylarda gündeme geldi. Nisan ayýnda þirket, beþ milletvekili ve bir TÜBÝTAK baþkan yardýmcýsýný ABD ye geziye götürdü Nisan tarihleri arasýnda yapýlan gezinin Biyo Güvenlik Yasasý nýn gündeme geldiði zaman yapýlmasý dikkat çekti. Johnatan Ramsey, Bizi ve teknolojimisi merak eden herkesi tesislerimize götürüyoruz dedi. Monsanto, 2008 yýlýnda 11.3 milyar dolar ciro ve 2 milyar dolar kar yaptý. Þirketin 50 ülkede 21 bin 700 çalýþaný bulunuyor. GDO lu ürünleri sýk sýr gündeme gelen þirketin son olarak MON 810 isimli mýsýr tohumunun ekimini Almanya yasaklamýþtý. Gazete Habertürk

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı