24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü"

Transkript

1 Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný istedi. Katledilen her bir çocuðun isminin yazýlý olduðu beyaz önlükler ve bileklerinde taþýdýklarý kýrmýzý bileziklerle Ýstanbul Beyoðlu nda bulunan Tünel'den Galatasaray Meydaný na yürüyen yüzlerce kiþi, 18 aylýk bebek Mehmet'ten 14 yaþýndaki Ceylan'a kadar tüm çocuklar için adalet talep etti. 342 Masum Ruh Ýçin tek Yürek Çocuklar Ýçin Adalet Çaðrýcýlarý nýn düzenlediði eyleme katýlan yüzlerce kiþi, çocuklarýn artýk ölmemesi için hep bir aðýzdan barýþ istedi. 2 DE 4 DE 2 DE 7 DE Programa; Ýlçemiz Kaymakamý Mustafa Eldivan, Ýlçemiz Garnizon Komutaný Recep Cansu ve Ýlçemiz Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu, daire müdürleri, öðretmenler, öðrenciler ve Hacýbektaþ halký katýldý. Programa katýlan bütün öðretmenlere ve konuklara kýrmýzý karanfil verildi. Program; Baþ Öðretmen Mustafa Kemal Atatürk ve sonsuzluða uðurlanan eðitim emekçilerinin anýsýna saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþladý. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Kemal Ersoy un açýlýþ konuþmasýndan sonra Atatürk Ýlköðretim Okulu Öðrencisi Irmak Kökver, Öðretmenim adlý þiiri, Hacý Bektaþ Veli Ýlköðretim Okulu Türkçe öðretmeni Ýlknur Akdoðan da Dünyanýn Bütün Çiçeklerini Getirin adlý þiiri okudu. Stajyerliði kalkan öðretmenler Lise Müdürü Olcay Salman eþliðinde mesleðe giriþ yemini ettiler. Bu yýl emekli olan Atatürk Ýlköðretim Okulu Müdürü Ali Kaim e Nevþehir Valiliðince düzenlenen hizmet þeref belgesi, Ýlçemiz Kaymakamý Mustafa Eldivan tarafýndan verildi. 3 DE 24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Þiir 3 DE Rüþvetin iki nedeni vardý. Birincisi tarlalarda denetim yapýlmasýný engellemekti. Sözleþmeli çiftçilerin Türk Deltapine için ürettiði pamuk tohumlarýnýn yetiþtiði tarlalarýn, tohumlar Türk Deltapine a verilmeden önce Tarým Bakanlýðý tarafýndan denetlenmesi gerekiyordu. 8 DE Ýzmir 8. Aðýr Ceza Mahkemesi, PKK'nin þehir yapýlanmasýnda yer aldýklarý iddiasýyla 174 gündür tutuklu bulunan 22 KESK üyesini tahliye etti. Toplam 31 KESK'li tutuksuz yargýlanmaya devam edecekler. Ýzmir 8. Aðýr Ceza Mahkemesi, örgüt üyeliðiyle yargýlanan Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) üyesi 22 kiþiyi, 174 gün sonra yurtdýþýna çýkýþ yasaðý getirerek tahliye etti. 28 Mayýs'ta KESK'e yönelik jandarma operasyonu sonucu gözaltýna alýnan ve 6 aydýr Ýzmir'de tutuklu bulunan 22 arkadaþýmýzýn tümü davanýn ilk duruþmasýnda tahliye edildi. 2 DE Charles Darwin in doðumunun iki yüzüncü, doðal seçilim yoluyla evrim kuramýný ortaya attýðý kitabý Türlerin Kökeni nin yayýmlanmasýnýn yüz ellinci yýlý onura 2009 yýlý Darwin Yýlý olarak kutlanýyor. Türlerin Kökeni nin yayýmlandýðý gün olan 24 Kasým ýn yaklaþmasýyla yýlýn son aylarýnda Darwin Yýlý etkinliklerinde yeniden bir canlanma yaþayacaðýz gibi görünüyor. Darwin Yýlý ný, Charles Darwin üzerinden evrim kuramýna karþý yürütülen kampanyaya bilim dünyasýnýn verdiði bir yanýt olarak deðerlendirilebiliriz. Evrim karþýtlarýna göre evrim kuramý sadece bir teoridir dahasý bu Darwin in teorisidir. Evrim fikrini Darwin mi buldu? Elbette hayýr. En geniþ anlamýyla evrim düþüncesi, yani yaþamýn doðal süreçler sonucu ortaya çýkýp geliþtiði fikri Eski Yunan a kadar uzanýr. 5 DE Aile hekimliði için Kapadokya Dedeman Otel'de yapýlan kura çekimine Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Hasan Yýlmaz, Ýl Saðlýk Müdür yardýmcýlarý ve aile hekimi adayý doktorlar katýldý. Burada konuþan Nevþehir Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Hasan Yýlmaz, Türkiye'deki 34 pilot ilden biri olan Nevþehir'de uygulamaya 4 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçileceðini ve bunun için gerekli altyapý çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný söyledi. 6 DA

2 2 Aþý firmalarýna milyarlar kazandýran bir entrika ya da hükümetin halkýmýzý kobaylaþtýrmasý gibi senaryolarýn doðruluðunu bilmek mümkün deðil Aþý olmak için Aþý yüzde yüz yan etki yapmaz denmesini bekleyenler daha çok bekleyecekler. Böyle bir yüzde yüz arayýþý içinde olanlarýn, hayatýn yan etkileri karþýsýnda yüzde yüz yan etkisiz (yüzde yüz risksiz) neler yaptýklarýný düþünmeleri fena olmaz. Kimdir bu yüzde yüz yan etkisiz tedavi peþinde olanlar? Otomobilde emniyet kemeri takmayan, trafikte kýrmýzý ýþýkta geçenler, arabasýnýn penceresinden aþaðý çöp atan, ellerini tuvaletten çýktýktan ya da burnunu sildikten sonra yýkamayanlar, komþu tavsiyesiyle rasgele antibiyotik kullananlar ama doktorlarýnýn reçetesiyle verilen ilaçlarýný kullanmaktan korkanlar... Listeyi uzatabiliriz. Bu listedekilerdenseniz ki olmamak pek kolay deðil, yazýnýn gerisine bakmayýn. Tatsýz tuzsuz bir ruh halinde olduðumu varsayarak, baþka bir gazeteye zýplamak en iyisi. Ýþine gelmeyen durumlarda, bir sebeple istemedikleri durumlara destekleyici görüþleri internet köþelerinde arayýp bulanlar, kendi görüþlerini destekleyecek bilgisi kulaktan dolma sorumsuz bir uzman da bulacaklardýr. Aþý firmalarýna milyarlar kazandýran bir entrika ya da hükümetin halkýmýzý kobaylaþtýrmasý gibi senaryolarýn doðruluðunu bilmek mümkün deðil; konuyla bir ilgisini de kurmak zor. Otoritelere güvensizlik, toplumun içinde olduðu durumlara verdiði tepkilerin akýl ve mantýk sýnýrlarýný aþmasýný kolaylaþtýrýyor. Güvenecek kimsesi kalmamýþ çocuklarýn zýtlaþmacýlýðý, neye karþý çýktýðýný bilmeksizin diklenmesini muhalefet olarak görmek mümkün deðil. Tam tersine, kýsa bir süre sonra tam teslimiyet ve kendine güven kaybý ile sonuçlanacak. Korkutucu ve tehlikeli durumlar, bizi, duruma göre, iki yoldan birisine sürükleyebilir. (a) hiçbir þey yapmayalým, yok öyle þey : özellikle deprem, küresel iklim deðiþikliði gibi bir þeyler yapmanýn mümkün olmadýðýný düþündüðümüz, bizi aþan durumlarda, durumu kontrol edemeyeceðimiz koþullarda, zaten öyle bir þey olmadýðýný söyleyip, tehlikeyi yok sayarak tam siper yatabiliriz. Bunun en kabul edilir örneði, hem ölümden korkup, hem de bir gün ölüp gideceðimizi bildiðimiz halde, bu en büyük gerçeði unutabilmeyi, hiç ölmeyecekmiþ gibi yaþamayý baþarabilmemizde, ayný mekanizma sayesindedir. unutma, arka plana atma gibi zihinsel mekanizmalar, hayata asýlmamýzý, er geç bir gün ölmek gibi kontrol edemeyeceðimiz durumlara takýlýp kalmamamýzý saðlar. Bu mekanizmamýz bozulduðunda, hayatýmýz üzerindeki kontrolü kaybettiðimiz duygusuna paralel olarak, elimize ne geçerse onu denetlemeye, düzeltmeye ya da kontrol etmeye çalýþýrýz. Bir tür aþýrý farkýndalýk ýþýðýn fazlasýnýn yol açtýðý bir göz kamaþmasýna benzer þekilde akýl kamaþmasý doðurabilir. (b) hiçbir þey yapmayalým, yapýlabilecek her þey çok tehlikeli ruh hali böyle egemenlik kazanýr. Yediklerimizdeki kalorileri sayarken, yiyeceklerin etiketlerini didiklerken, doktorun önerdiði ilacý alýp almamayý düþünürken, tehlikeyi abartmakla kalmayýz. En azýndan bir tercihimiz olduðu için, (örneðin aþýya) evet ya da hayýr demekle hayatýmýzda bir þeyi deðiþtireceðimize inandýðýmýzdan ötürü, durumu fazlasýyla iyi biçimde kontrol etmeye baþlarýz. Bu noktada, yüzünüze aynada dikkatlice bakýn. Her milimetrekaresini bir büyüteç yardýmýyla incelemeye baþlayýn. Siyah noktalar, kýl diplerindeki iltihaplanmýþ bölgeler, ergenlikten kalma patlamýþ sivilce artýðý doku bozulmalarý gözünüze çarpabilir. Didiklemeye baþladýðýmýzda, prospektüs ya da uyarýlarla ilgili bilgileri bilgilenmek ve önlem almak için deðil de, dehþete kapýlmak üzere okuduðumuzda, durumun kontrolünü korkuya kaptýrýrýz. Korku duygusu, (b) mekanizmasý kanalýyla, kontrol edilebilir ya da bir þey yapýlabilir algýladýðýmýz, tercih yapabilir, sorumluluk alabilir gözüktüðümüz durumlarda iþi ele alýr maddesindeki gibi). Yok, zaten yapacaðýmýz bir þey yok diye düþünüyorsak, durumun gerçek tehlikesini unutturacak (a) mekanizmasý devreye girer. Ýki mekanizma da, bir biçimde hiç bir þey yapmayalým davranýþýný tetikler. Karþýsýna aslan çýkan kuzunun dehþetten adeta donakaldýðý, ne kaçabildiði, ne savaþabildiði an ortaya çýkar. Buz keser her tarafýmýz. Aþý korkusu, aþý tatili vaadiyle biraz gerileyip, dünyevi bir endiþeye dönüþünce, herkesin birden yön deðiþtirip aþý kuyruklarýna yýðýlmasý biraz da, buzlarýn erimesine baðlý. Konuyla pek ilgisi olmadýðý halde, konunun uzmaný olarak cümle âleme kendini tanýtmýþ bir öðretim üyesi/doktor, geçen gece katýldýðý televizyon programýnda zaten kendisine ait olmayan Ýngilizce bir yazýyý olduðu gibi tercüme edip altýna imzasýný atarak internette dolaþtýrdýðý mesajýndan gözümüzün önünde çark edince, H1N1 e de, aþýsýna da bravo dedim. Meseleyi biraz hafifletmeyi deneyeceðim; ABD deki doktorlar arasý bir yazýþma grubunda aþýlardan önce yakýnýp kötüleyenlerin, sonra da telaþa düþüp aþýlanmaya karar verenlerin bu sefer de aþý niye az diyenlere ithaf edilmiþ espriye bakalým. Ýki kadýn otelin lokantasýnda konuþuyorlar: yemekler çok iðrenç, lezzetsiz, Evet, kesinlikle. Üstelik porsiyonlar küçücük, bir þey yiyemiyoruz. Karar versek, kararýmýzýn da sorumluluðunu alsak... Ýnanýn, çok rahat edeceðiz sorumluluk almak, bir tavýr takýnmaktan öte tavrýmýzýn sonuçlarýný göðüslemek... Çoðu durumda insana zor gelebilir. Ama söz konusu olan çocuklar ve saðlýk. Bildiðinizi okumadan önce iyice düþünmek iyi olur. Zeynep Kuray Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný istedi. Katledilen her bir çocuðun isminin yazýlý olduðu beyaz önlükler ve bileklerinde taþýdýklarý kýrmýzý bileziklerle Ýstanbul Beyoðlu nda bulunan Tünel'den Galatasaray Meydaný na yürüyen yüzlerce kiþi, 18 aylýk bebek Mehmet'ten 14 yaþýndaki Ceylan'a kadar tüm çocuklar için adalet talep etti. 342 Masum Ruh Ýçin tek Yürek Çocuklar Ýçin Adalet Çaðrýcýlarý nýn düzenlediði eyleme katýlan yüzlerce kiþi, çocuklarýn artýk ölmemesi için hep bir aðýzdan barýþ istedi. DTP Ýstanbul Milletvekilli Sebahat Tuncel, DTP Ýl baþkanlarý ve yöneticileri, sanatçýlar Nur Sürer, Ayça Damgacý ve Þevval Sam ýn da katýldýðý eylem, Þevval Sam'ýn ve Mezopotamya Kültür Merkezi'nden Gulên Mezobotan (Mezopotamya'nýn gülleri) isimli çocuk grubunun Kürtçe ve Türkçe seslendirdiði türkülerle baþladý. Savaþta evlatlarýný kaybeden barýþ annelerinin ön safta yer aldýðý eylemde, sessizce Tünel'den Galatasaray'a yürüyen yüzlerce kiþi, burada bölgede evlatlarýný, kardeþlerini, yakýnlarýný kaybeden Cumartesi Anneleriyle buluþtu. Kitle adýna, basýn açýklamasýný Türkçe ve Kürtçe okuyan sanatçý Ayça Damgacý ile insan haklarý savunucusu Mensur Zirek, kolluk kuvvetlerince acýmasýzca katledilen çocuklarýn isimlerini tek tek sayarak adalet istedi. Araþtýrma Komisyonu Kurulsun! 342 sayýsýnýn sadece þiddetin doðrudan yöneldiði çocuklarý anlatmak için bir simge Ýzmir 8. Aðýr Ceza Mahkemesi, PKK'nin þehir yapýlanmasýnda yer aldýklarý iddiasýyla 174 gündür tutuklu bulunan 22 KESK üyesini tahliye etti. Toplam 31 KESK'li tutuksuz yargýlanmaya devam edecekler. Ýzmir 8. Aðýr Ceza Mahkemesi, örgüt üyeliðiyle yargýlanan Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) üyesi 22 kiþiyi, 174 gün sonra yurtdýþýna çýkýþ yasaðý getirerek tahliye etti. 28 Mayýs'ta KESK'e yönelik jandarma operasyonu sonucu gözaltýna alýnan ve 6 aydýr Ýzmir'de tutuklu bulunan 22 arkadaþýmýzýn tümü davanýn ilk duruþmasýnda tahliye edildi. KESK'liler tutuksuz yargýlanacaklar olduðuna dikkat çeken Damgacý ve Zirek, polis, asker, korucularýn dipçikleri, bombalarý, tekmeleriyle komaya giren, felç kalan çocuk sayýsýnýn öldürülenlerden çok daha fazla olduðunu vurguladý. Damgacý ve Zirek, ''Bu þiddeti üretenlere dava bile açýlmýyor. Açýlmýþsa da beraat ettiriliyor ya da sembolik cezalarla yetiniliyor. Artýk yeter, 20 yýldýr on binlerce yurttaþýmýzýn yaný sýra çocuklarýmýzýn da canýný alan zulüm dursun!'' dedi. Çocuklarýn öldürülmesine, sakatlanmasýna yol açan kirli savaþ bitene kadar kollarýndaki kýrmýzý bileklikleri çýkarmayacaklarýný duyuran Damgacý ve Zirek, ''Bilinsin ki 342 masum ruh, bu bilekliklerle, barýþ ve adalet gerçekleþene kadar vicdanlarýmýza sessizce, ama susmadan bakýyor olacak'' diye konuþtu. Bundan sonraki eylemin Diyarbakýr'da olacaðýný da duyuran Damgacý ve Zirek, talep eden herkese beyaz önlük ve kýrmýzý bileklik yollayabileceklerini bildirdi. Açýklamanýn ardýndan söz alan DTP Milletvekilli Sebahat Tuncel ise, parlamentoda katledilen çocuklarýn sayýsýný sorduðunu, ancak cevap alamadýðýný söyledi. Türkiye'nin geçmiþiyle yüzleþmesi gerektiðini belirten Tuncel, gerçeklerin ortaya çýkmasý için Meclis'te mutlaka araþtýrma komisyonu kurulmasý gerektiðini söyledi. 74 sayfalýk iddianamede KESK üyelerinin de aralarýnda bulunduðu sanýklar, PKK/KONGRA-GEL örgütünün "amaçlarýna uygun faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ülke çapýnda benzer çizgide eylem ve faaliyetlerde bulunmasý için Kürdistan Demokratik Topluluðu / Türkiye Meclisi'nce (KCK/TM) koordine edilmeye çalýþýldýðý" iddia ediliyordu. Ýddianamede ayrýca "örgütün zamanla, sadece silahlý mücadeleyle yetinmediði, Abdullah Öcalan'ýn talimatýyla sosyal, siyasi ve diðer alanlarda da çalýþma yapmak gerektiði sonucuna ulaþtýðý" belirtiliyor. Bu nedenle de 22'si tutuklu toplam 31 KESK üyesi, 7.5 yýldan 15 yýla kadar hapis istemiyle yargýlanýyorlardý. Bu durumda KESK'liler tutuksuz olarak yargýlanacaklar. (EÖ) BÝA Haber Merkezi

3 Girdiðin evlerde coþup taþarlar Hükümler elinde ulan be para Yalaný yok kral gibi yaþarlar Yoksulun dilinde ulan be para Senin yokluðundan periþan olan Biraz insafa gel çevreni dolan Düðün bayram eder cebinde olan Vurguncu belinde ulan be para Seni taþýyaný temenni edek Yoksullara yardým etmese nidek Adalete adaletsizle gidek Soyguncu dalýnda ulan be para Kimileri varlýðýndan azýyor Yoksul, yetim aç ve açýk geziyor Olmayanlar yokluðuna kýzýyor Tutanýn elinde ulan be para Bazýlarý tutam tutam savurur Bulamayan yokluðundan kavrulur Muhtaçlarý borç da bulsa avunur Coþkunun selinde ulan be para Ali Turab paran yoksa dostun yok Þans parada þükürlere karným tok Var yemezin kazancýný yiyen çok Mirasçý payýnda ulan be para Hacýbektaþ Ali Özcivan Halk Ozaný 24 Kasým Öðretmenler Günü nedeni ile Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde düzenlenen kutlama programý saat baþladý. Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ Ali KAÝM Programa; Ýlçemiz Kaymakamý Mustafa Eldivan, Ýlçemiz Garnizon Komutaný Recep Cansu ve Ýlçemiz Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu, daire müdürleri, öðretmenler, öðrenciler ve Hacýbektaþ halký katýldý. Programa katýlan bütün öðretmenlere ve konuklara kýrmýzý karanfil verildi. Program; Baþ Öðretmen Mustafa Kemal Atatürk ve sonsuzluða uðurlanan eðitim emekçilerinin anýsýna saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþladý. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Kemal Ersoy un açýlýþ konuþmasýndan sonra Atatürk Ýlköðretim Okulu Öðrencisi Irmak Kökver, Öðretmenim adlý þiiri, Hacý Bektaþ Veli Ýlköðretim Okulu Türkçe öðretmeni Ýlknur Akdoðan da Dünyanýn Bütün Çiçeklerini Getirin adlý þiiri okudu. Stajyerliði kalkan öðretmenler Lise Müdürü Olcay Salman eþliðinde mesleðe giriþ yemini ettiler. Bu yýl emekli olan Atatürk Ýlköðretim Okulu Müdürü Ali Kaim e Nevþehir Valiliðince düzenlenen hizmet þeref belgesi, Ýlçemiz Kaymakamý Mustafa Eldivan tarafýndan verildi. Günün anlamýna uygun olarak düzenlenen, yarýþma ve spor karþýlaþmalarýnda dereceye giren öðrenci ve öðretmenlere ödülleri verildi. Atatürk Ýlköðretim Okulu Müzik Öðretmeni Yusuf Ay, Türkçe Öðretmeni Adnan Uslu ve Cumhuriyet ilköðretim Okulu Anasýnýfý Öðretmeni Berk Yurtsever den oluþan müzik grubunun dinletileri ile devam eden program, Kýz Meslek Lisesi öðrencilerinin organizasyonu ile verilen ikramla sona erdi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Kemal Ersoy konuþmasýnda; Öðretmenlik mesleðinin onurlu bir meslek olduðunu, öðretmenlerin sorumluluklarýnýn büyük olduðunu, hayatta en hakiki mürþit ilimdir sözünü kendimize rehber edinmemiz gerektiðini, vurguladý. Baþta Baþ Öðretmen Mustafa Kemal olmak üzere aramýzdan ayrýlan tüm öðretmenlerle, çalýþan ve emekli olan eðitim emekçilerinin gününü kutlayarak sözlerini tamamladý. Emekli olan Ali Kaim in konuþmasý sýrasýnda çok heyecanlý olduðu gözlendi. Kaim konuþmasýna; Ýlk öðretmenler gününün ilan ediliþini 1981 yýlýnda Karsýn Göle Ýlçesi Uðurtaþý Köyünde bir ay gecikmeyle öðrendiðini söyleyerek baþladý. Öðretmenler gününün 12 Eylül 1980 de Atatürkçülük adýna darbe yapan ama Atatürk ün mirasýnýn köküne kibrit suyu dökenler tarafýndan ilan edildiðini, bu yüzden 24 Kasýmlarý benimseyemediðini fakat kutlama etkinliklerine, 24 Kasým 1928 Tarihine ve Baþ Öðretmen Mustafa Kemal Atatürk e duyduðu derin saygý ve sevgiden dolayý katýldýðýný söyledi. Ýlan ediliþinden bu güne 24 Kasýmlarýn Eðitimin ve öðretmenlerin sorunlarýnýn çözümüne yönelik, bol keseden atýlan ama hiçbir zaman gerçekleþmeyen vaatlerle geçtiðini, artýk 24 Kasýmlarda sorunlarýn çözüm müjdelerini duymak istediklerini belirterek, 24 Kasýmlarýn gerçek anlamda öðretmenler günü olarak kutlanabilmesi için öðretmenlere önemli görevler düþtüðünü vurguladý. Kaim konuþmasýný, yaþadýðý sürece öðretmen olarak kalacaðýný, devamlý meslektaþlarýnýn yanýnda olacaðýný ve her þeye raðmen tüm öðretmenlerin öðretmenler gününü kutladýðýný söyleyerek bitirdi. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Ali Murtaza Keleþ'in Feryadý Ankara Büyükþehir Belediyesinden emekliyim, belediyenin pek çok birimlerinde görev yaptým, belediye hukuku içerisinde bir insan olaraktan, buradaki belediye alt yapý hizmetlerinden dolayý yaþadýðým sýkýntýlardan dolayý üzgünüm. Oysa bu memleketin bir çocuðu olarak uzun yýllardan sonra emekli olarak Hacýbektaþ'taki baþlattýðým inþaatý tamamlayýp huzur içerisinde yaþamak istiyorum. Ama Hacýbektaþ Belediyesi uzun yýllardýr alt yapý sorunlarýný çözmediðinden dolayý sýkýntý içerisindeyim, inþaat ruhsatým var ama yolum yok, Belediyeye ait kanalizasyon þebekesi döþenmediðinden dolayý benim meskenimin kanalizasyon baðlantýsýný yapamýyorum. Ve bu olaydan dolayý insan ve çevre saðlýðýný tehdit eden konumdan dolayý Belediye ile iki defa yazýþma yaparak maðduriyetimin giderilmesini talep ettim. Bu güne kadar Hiçbir çözüm giriþimini görmedim, oysa þahsen belediye baþkanýmýzla yaptýðým görüþmede ne demek, sen niye yapacaksýn, belediye elemanlarýný yarýn oraya gönderiyorum, sorunu çözeriz dedi. Fakat aylar geçti yine sorun duruyor. Ýkinci kez yazýlý dilekçe ile tekrar kanalizasyonun ne zaman yapýlacaðý konusunda müracaatýmý yaptým. Bu müracaatýmda yapýlacak kanal masraflarý ne ise tek ben ödeyim diye yazýlý taahhütte bulundum. Ama yine sorun çözülmedi. Ben artýk kasten bu iþin savsaklandýðýný düþünüyorum. Çünkü 11 yýl oldu hala Belediyenin yapmasý gereken hizmetler yerine getirilmedi. Yalnýzca meskenimin su aboneliðini verdiler. Alt yapý hizmetlerinin hiçbirini yerine getirmediler. Benim bu belediye hizmetlerinden çektiðimi bir ben bilirim, meskenimin bulunduðu arazinin yüksek eðiminden kaynaklý, toprak kaymasýný önlemek için ruhsat veren belediye istinat duvarýný yapmak zorundadýr. Ama yapmadýlar. Bu günkü maliyeti yaklaþýk TL. Olan istinat duvarýný da ben yapmak zorunda kaldým. Yanýmdaki sokaklarýn yolu yapýlý, benim inþaatimin yolu yok, istinat duvarýný yapsa yolu yapacaktý, istinat duvarýný yapmamak için yolu da yapmayarak bu günlere kadar beni maðdur ettiler. Yapý izni veriyorsun, inþaat izni veriyorsun, yol yok, kanalizasyon yok, istinat duvarý yok, o zaman niçin ruhsat verdiniz? Benim inþaatimin durumu yýlan hikayesini geçti, belediye asli görevi olan hizmetleri ne zaman yerine getirecek? Belediye 11 yýldýr yerine getirmesi gereken hizmetleri artýk yerine getirse de ben de konutumda rahat edebilsem. Bu þekilde giderse, Belediyenin yanlý davranýþý karþýsýnda bir de hukuk savaþý vermek zorunda býrakýlacaðým. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði Hacýbektaþ Öðretmen evi

4 ARAÞTIRMA Türkiye Büyük Millet Meclisi nde Kürt Açýlýmý adý altýnda yapýlan tartýþmada, devletin geçmiþteki Kürt isyanlarýný bastýrma yöntemlerinin bir bakýma aynýsýnýn izlenmesi gerektiðini belirten CHP milletvekili Onur Öymen, Dersim katliamýný örnek verdi. Dersim de özlenen jenosidin, bugün de Kürtlere karþý uygulanmasý gerektiðini belirtti. Güncel politikanýn ana konusu olan baþta Dersimliler ve Aleviler olmak üzere toplumun bütün kesimleri arasýnda ciddi bir tepkiye yol açan Dersim jenosidiyle devletin izlemek istediði politikayý deþifre etmek, hem geçmiþi hem de bugünü kavramak bakýmýndan önemli bir konuyu teþkil ediyor. Devletin sömürgeleþtirme politikasýna en somut örneklerden biri Dersim dir. Kürtlerin yoðunluklu olarak yaþadýðý bölgelerde, siyasal iktidar tarafýndan gerçekleþtirilen katliamlarla Türk devletinin faþist Almanya ile geliþtirdiði sýký iliþkiler ve Panturanizmin devlet politikasý haline getirilmesi birbirini takip eden eþ zamanlý bir süreç içerisinde gerçekleþtirildi. Dersim gerçeði, devletin ýrkçýlýk ve þovenizm politikalarý ekseninde, Kürtlerin bir bütün olarak asimile edilerek Türkleþtirilmesidir. Ýþlenen bütün katliamlarýn ve sürgünlerin temeli budur. Avrupa da geliþen ve iki büyük emperyalist ülkede iktidara gelen faþizmin, Türkiye de ýrkçý ve þovenist politikalarýn geliþtirilmesine nesnel bir zemin hazýrladýðý da söylenebilir. Ancak, Devletin Kürt politikasý esas olarak, tarihten gelen sömürgeleþtirme politikasýnýn bir devamý netliðindedir. Bu bakýmdan, Aðrý, Zilan, Koçgiri, Dersim isyanlarýnýn ortak özelliði, devletin sömürgeleþtirme politikasýna karþý Kürt ulusunun kendi varlýðýný koruma mücadelesidir da Planlandý Dersim de devletin katliam hazýrlýðý daha 1926 larda planlanmýþ ve buna göre hazýrlýklarýn yapýlmasý istenmiþtir. Mülkiye Müfettiþi Hamdi Bey in 1926 da hazýrladýðý raporda þunlar söyleniyor; Dersim, Hükümet-i Cumhuriyet için bir çýbandýr. Bu çýban üzerinde kat-i bir ameliye yapmak gerekir... Önerisi ise þu: Görecekleri tazyik üzerine daðlara çekilecek müsellah halký da kara ve hava kuvvetleri ile tazyik etmek. Daha 1926 da yapýlan bu deðerlendirmeye göre hazýrlýklarýna baþlayan, CHP lileþen devletin Umumi Müfettiþi Ýbrahim Tali Bey in 1930 da hazýrladýðý raporda bu hazýrlýklar çok daha bir netlik kazanýyor; Elaziz de bir bomba tayyare filosu bulundurularak, mühim vak alar yapan veya hükümetin tebligatýna muhalefet eden aþiret köylerini müessir bir surette bombalamak, ziraat ve hayvanlarýný imha etmek ve rahatça ikamelerine mani olmak için gerekli askeri hazýrlýklarý yapýlmasýný öneriyor. Devletin Dersim e yönelik katliam hazýrlýðý 1938 den tam 12 yýl önce baþlýyor de Dersim halkýnýn imha ve asimilasyona karþý çýkýþý katliam için sadece küçük bir gerekçedir. Bu katliam için devletin bütün yöneticilerinin söyledikleri ve hazýrladýklarý raporlarda ortaya çýkan ýrkçý, þovenist, asimilasyoncu Türkleþtirme politikalarý, devletin stratejik yönelimini yansýtmaktadýr Sayýlý Ýskan Kanuna göre hazýrlanan plan þunlarý içeriyor; Dahili iskan safahatý cümlesinden olarak ana dili Türkçe olmayan nüfus þekillerine ve bu surette, hars ve vahdetinin kanuni salahiyet alýnmasý düþünülmüþtür... Ana dili Türkçe olmayan kesimlerin ve özellikle Kürt bölgeleri kastedilerek Türkleþtirilmesi ve tek tip ýrkýn yaratýlmasý için, bölgedeki bütün ulusal ve kültürel etkinliðe son verilmesi düþünülmektedir. Özellikle de, Avrupa da esen ýrkçý ve faþist rüzgârý da arkasýna alan CHP hükümeti, bu ýrkçý ve þovenist politikalarý tam gaz uygulamýþtýr. Ýskân Encümen Raporu 27 Mayýs 1934 tarihinde Ýskân Kanunu Muvakkat Encümen Raporu hazýrlanýr. Raporda þunlar yazýlýdýr: Öteden beri Türk kültürüne uzak kalmýþ olanlarýn ülkede yerleþerek onlara Türk kültürünü benimsetmek için devletin yapacaðý iþler bu kanunda açýkça gösterilmiþtir. Türk bayraðýna gönül baðlamýþ iken Türk yurttaþlýðýný, kanunun onlara verdiði her türlü haklarý kullanmakta olanlarý, Türkiye Cumhuriyeti uygun göremezdi. Bunun içindir ki, bu gibileri Türk kültüründe eritmek ve onlarý Türk olduklarý için daha saðlam yurda baðlanmak yollarýný bu kanun göstermiþtir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti nde, Türküm diyen herkesin bu Türklüðü devlet için belli ve açýk olmalýdýr. Burada devlet, hiçbir Türkün Türklüðünden bir soluk iþkillenmek istemez. Yalnýz devletin kanunlarýndan her türlü koruyuculuðu ve yararlýðý görerek her Türk gibi yurdun bütün iyiliklerini, kazançlarýný, verimlerini bol bol almakla beraber Türk duygusunu taþýmaz gibi durmak iþini bu kanun kökten kesip almýþtýr. Türkiye Cumhuriyeti bütün bunlarýn nereden geldiðini araþtýrarak bu kanunla uygunsuzluklarýn hepsini ortadan kaldýrmýþtýr. Türk Milliyetçiliði Çatýsý Bu kanun Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olup ea Türklük duygusunu taþýmayanlara karþý alýnmasý gereken önemleri belirtmekte ve bunlarýn nasýl Türkleþtirileceði nin planlarýný ortaya koymaktadýr. CHP iktidarýnýn ve devletin resmi politikasýný ortaya koyan bu kanun, Anadolu da yaþayan farklý uluslarýn üç temel koþul altýnda asimile edilmesi amaçlanmaktadýr. Türk dili, Türk kültürü ve Türk kaný. Bunlarýn birleþtiði üst aþama ise Türk milliyetçiliði olarak ifade edilmektedir. Maksat, bunlarýn süratle ana dillerini unutmasý, Türklerle karýþmasý olduðundan, büyük köylerde, bir mahallede veya birbirine komþu ve kolaylýkla toplanýr bir yerde olmamak þartýyla oturtulmalarýnda beis görülmemiþtir... Irkçý ve asimilasyoncu bir politikayý ifade eden Ýskân Kanunun baþarýlý bir tarzda uygulanmasý için Kürtlerin yaþadýklarý topraklardan zorla göç ettirilmesi ve devletin istediði herhangi bir bölgede zorunlu iskana tabi tutulmasý için devletin bütün sert tedbirleri uygulanmýþtýr. Bir ulusun tarihten silinmesi için hazýrlanmýþ ve katliamlara dayanýlarak yaþama geçirilmiþ bir kanundur. Mevcut topraklar üzerinde tek ýrk, tek dil, tek ulus un yaþamasý ve mevcut zenginliklerin bir tek ulus tarafýndan paylaþýlmasý politikasý özünde faþist bir politikadýr. Devletin politikalarýný oluþturanlar da ve yaþama geçirenler de devletleþmiþ olan CHP dir. Sovyetlere karþý Kürtler! Dersim de uygulanmaya konulan Zorunlu Ýskân Yasasý nýn diðer önemli bir nedeni de, Devletin, Ýkinci Dünya Savaþý nda faþist Almanya yanýnda savaþ girme hazýrlýklarý ve Turancýlýk politikasý ekseninde, Sovyet sýnýrlarýndaki Türk kökenli cumhuriyetlerin iþgal planý ile doðrudan bir iliþkisi vardýr. Zorlu dað koþullarýna dayanýklý Kürt halkýnýn, Ýkinci Dünya Savaþý nda Sovyet sýnýrlarýndaki Türk kökenli halkýn yaþadýðý topraklarýn iþgalinde kullanýlmasý planlanmaktadýr. Türk devletinin, faþist Almanya ile birlikte Sovyetler Birliði nin iþgaline hazýrlanýrken, Kürtlerin savaþta kullanýlmasý amaçlanmaktadýr. CHP nin Baþkan Yardýmcýsý ve Nazi görüþleriyle tanýnan Baþbakan Þükrü Kaya: Kaput ve kalýn fanila altýnda üþüyen askerlerin yerine, Dersim in sert ikliminde yakasý ve baðrý açýk yürüyen, sarp daðlarýnda seke seke yürüyen Dersimlilerin muhtemel harpte kullanýlmasýnýn iyi olacaðý görüþündedir. Genelkurmay Baþkaný Fevzi Çakmak da Erzincan ve çevresinde yaptýðý gezi sonucunda, Kürtlerin imha edilmesine iliþkin bir rapor hazýrlýyor. Uygulamaya konulan politika çok açýk. Kürtlerin asimile edilebilmesi için binlerce yýldýr yaþadýklarý topraklardan koparýlarak daðýtýlmasý ve bu bölgelere Türklerin yerleþtirilerek nüfus dengesinin deðiþtirilmesi amaçlanmaktadýr. Bu uygulama, yerli halklarýn/kürtlerin zor kullanýlarak kendi topraklarýnda sürülmesi ve baþka bölgelerde getirtilen nüfusun/türklerin yerleþtirilmesine dayanan sömürgeciliðin Anadolu topraklarýndaki somutlaþmýþ biçimidir. Bu politik uygulamada sadece Kürt nüfusunun daðýtýlmasý olarak yansýmýyor ayný zamanda farklý mezheplerde baský altýna alýnýyor. Erzincan bölgesinde Alevilerin yoðunluklu olduðu çok açýk olarak ifade edilmekte ve bunlara karþý alýnmasý gereken tedbirler üzerinde durulmaktadýr. Böylece uygulamaya konulan politika ile bölge Türkleþtirmekle kalmýyor ayný zamanda sünnileþtirilmesini amaçlýyor. Bu kararlarla laik olan devletin, sünnileþtirme politikasýnýn küçük bir yansýmasý olarak karþýmýza çýkýyor. Kürt dilinin, kültürünün konuþulmasýný, yayýlmasýný dahi sakýncalý gören Ýslamcý Genelkurmay Baþkaný Fevzi Çakmak, alýnmasý gereken önlemleri de sýralamakta ve özellikle Kürt ve Alevi kökenli olan devlet memurlarýnýn görevlerinden alýnmasý için talimat vermektedir. Yani Türk devletinin hangi kademesi olursa olsun, Türk olmayanlara kapatýlmalýdýr, farklý ulus ve mezheplerden olanlar, devletin en küçük biriminde dahil tutulmamalýdýrlar. Bütün bunlarýn politik arka planýný, kendisini Ýnönü ye suikast yapacak kadar güçlü hisseden CHP nin Baþbakanlarýndan Þükrü Kaya açýklýyor:...bu kanun tek dille konuþan, bir düþünen, ayný hissi taþýyan bir memleket yapacaktýr... Devlet otoritesinin saðlanmasý için uygulanmaya konulan milliyetçilik, Anadolu topraklarýndan, tek dili konuþan, tek düþünceyi taþýyan ve bir hisse/milli duyguya sahip bir topluluðun yaratýlmasý için kullanýlmaktadýr. CHP Gelen Baþkan Vekilliði, Baþbakanlýk ve Dýþiþleri Bakanlýðý yapmýþ Þükrü Saraçoðlu 1942 de þu konuþmayý yapýyor; Biz Türküz, Türkçüyüz ve daima Türkçü kalacaðýz. Bizim için Türkçülük bir kan meselesi olduðu kadar ve en az o kadar bir vicdan ve kültür meselesidir... Türkçülüðü bir kan meselesi olarak ele alan zihniyetin politik düþünüþ tarzý ancak faþizm olabilir. Zaten bu konuþmanýn, faþist Almanya ile Turancýlýk hayalleriyle yanýp tutuþan Türkiye nin iliþkilerinin en üst noktadan olduðu bir döneme tekabül etmesi tesadüfi deðildir. Dersim örneði esas olarak bütün Kürt bölgelerinin sömürgeleþtirilme politikasýnýn somut bir örneðidir. Yani Kürtlerin Türkleþtirilmesi planýdýr. Bu plan, devletleþen CHP nin uyguladýðý en önemli stratejik politikalarýndan biridir. Devletleþen CHP gibi bir partinin temel politikasý hemen her dönem buydu. Hiçbir dönem bu politik stratejilerinden bir deðiþiklik olmadý. Dün de bugün de ayný politika devam etmektedir. Kendini devletin tek sahibi gören CHP nin politik telaþý ve korkusu, Kürt sorunun çözümü ve Kürtlerin demokratik haklarýna kavuþmasýdýr; bu, kendilerinin iktidar gücünün toptan ortadan kalkmasý anlamýna gelir. Bu nedenle devletin temel politikasý olan farklý etnik yapýlarý yok saymaya devam edilmesi için bütün çýðýrtkanlýðý yapmaktadýr. Baykal da, Öymen de kendi varlýk nedenlerini Türküz demekten buluyorlar, çünkü baþka þanslarý yoktur. Bilinmesi gereken bir nokta var, geçmiþten çok farklý olarak, Kürt halkýnýn bilinç ve örgütlülük düzeyi ve ona önderlik eden toplumsal hareketin tarihsel politik eðilimi ve yönelimi ile Kürt halkýnýn böyle kaba yöntemlerle yenilemeyeceðini ortaya koymaktadýr. Ayrýca Türk halký da bu tür bir katliama onay vermeyecektir.

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE Yarýn öbür gün baþkasýnýn oðlu da ölse aynýdýr' dedi. Cengiz Sarýbaþ'ýn amcasý 'Ölen de öldüren de bu ülkenin evladý' demiþti Henüz hiçbir örgütün üstlenmediði Tokat'taki saldýrý provokatif bir eylem olarak

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi YIL:3 SAYI:667 35 YKR 12 HAZÝRAN 2008 PERÞEMBE Belediye baþkaný halký bilgilendirdi GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 AHVAL Ebuzer Saray ebuzersaray@mynet.com Öteki ni görmek, Öteki

Detaylı

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Gökgürültülü Saðanak Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 14 2 Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Meral Salman meral_salman@hotmail.com Anne Katli Ankara da, üniversite öðrencisi bir genç

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Kimya Salman. Masal-II ( II )

Kimya Salman. Masal-II ( II ) depreme karþý çözüm olarak önermeye baþladý. 1999 Depremi nden bu yana geçen 11 yýlda hiçbir önlem alýnmamýþken, bir dönem Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ýn baþkanvekilliði görevini

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý YIL:2 SAYI:442 Ürün destekleme ödemeleri yapýldý 3 DE Zihinsel engelli çocuklara bilgisayar eðitimi 35 YKR Türkiye'nin aydýnlýk yüzüyüz Uras "Bizim tek ayaðýmýz sokakta tek ayaðýmýz da Meclis'te olacak.

Detaylı

Seçimleri istismar etmeyin

Seçimleri istismar etmeyin YIL:4 SAYI:828 35 YKR 3 ÞUBAT 2009 SALI Seçimleri istismar etmeyin Baþbakan Tayyip Erdoðan, Newsweek dergisi ile yaptýðý söyleþide Ýsrail ve diðer ülkelerin Hamas konusundaki tutumunu eleþtirdi. Filistin-Ýsrail

Detaylı

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi.

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi. TARÝH 14-15 KASIM 2009 YER: HACIBEKTAÞ 4 DE 14 Kasým 2009 Cumartesi günü saat 10.00 da Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde baþlayacak olan etkinlik; Bilgi Þöleni, Semah ve Deyiþ Gecesi, Alevi-Bektaþi Kuruluþlarý

Detaylı

Yeni rektör görevine baþladý

Yeni rektör görevine baþladý YIL:3 SAYI:735 35 YKR 16 EYLÜL 2008 SALI GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Gençlik Platformu ndan anket çalýþmasý Hacýbektaþ Gençlik Platformu Hacýbektaþ a gelen ziyaretçileri temel

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR Sulucakarahöyük/VAN Van'daki depremlerin ardýnda kent merkezinde kurulan 9 çadýrkent ve Mevlana kentlerde Van Valiliði koordinasyonunda çeþitli kurumlar tarafýndan depremzede çocuklar için Yýlbaþý etkinlikleri

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı