LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ"

Transkript

1 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ

2 Lojistik Regresyon Analizini daha kolay izleyebilmek için bazı terimleri tanımlayalım: 1. Değişken (incelenen özellik): Bireyden bireye farklı değerler alabilen özellik, fenomen ya da olay 2. Değişkenlerin Ölçüm biçimi: Ölçüm biçimi yönünden değişkenler iki gruba ayrılır: Nitel (nitelik,kategorik) değişkenler Sayısal değişkenler

3 Nitel değişkenler Ölçülemez, sadece nitelendirilebilir. Örneğin; Cinsiyet : Erkek kadın Hast.sonucu: İyileşti iyileşmedi, Eğitim : İlk orta lise yüksek gibi. Sayısal değişkenler: 1. Kesikli sayısal 2. Sürekli sayısal olarak iki gruba ayrılır.

4 Kesikli sayısal değişkenler: Belirli bir aralıktaki tam sayıları (10, 74, 187 gibi) alabilen değişkendir: Nabız sayısı, Ölen sayısı, Çocuk sayısı gibi. Sürekli sayısal değişkenler: Ölçümle belirtilen ve bir aralıkta bütün desimal değerleri (12.8, 140.6, 60.7 gibi) alabilen değişkendir. Kan basıncı ölçümü, Biyokimyasal ölçümler, Boy uzunluğu, ağırlık, yaş gibi.

5 3. Bağımlı değişken: Diğer değişkenler tarafından etkilenen değişkendir. 4. Bağımsız değişken: Bağımlı değişkeni etkileyen değişkendir. Örnek: Bağımlı değişken : Hipertansiyon Bağımsız değişkenler : Yaş, cinsiyet, biyokimyasal ve diğer sosyal değişkenler

6 LOJİSTİK REGRESYON

7 Bilinen doğrusal regresyon analizinde bağımlı değişken ve bağımsız değişken(ler) sayısal (ölçümle belirtilen sürekli ya da kesikli sayısal) olarak belirtilir. Örneğin, yaş ile kan basıncı arasında bir ilişki aranacaksa; hem yaş, hem de kan basıncı sayısal olarak belirtilmelidir. Nitelik olarak belirtilemezler.

8 Bağımlı değişken nitelik olarak belirtilirse, bağımsız değişken ya da değişkenlerle arasındaki ilişki lojistik regresyon yöntemiyle aranır. İzleyen tabloda doğrusal ve lojistik regresyon yöntemleri karşılaştırılmıştır:

9 DEĞİŞKENLER BAĞIMLI BAĞIMSIZ DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİ SÜREKLİ SAYISAL KESİKLİ SAYISAL SÜREKLİ SAYISAL KESİKLİ SAYISAL LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ NİTELİK SÜREKLİ SAYISAL KESİKLİ SAYISAL NİTELİK (Her bağımsız değişken başka bir ölçüm biçimine de sahip olabilir)

10 Nitelik bağımlı değişken: 2 Kategorili olabilir : İyileşti iyileşmedi, yaşıyor (Binominal) öldü, etkili etkisiz gibi. 2+ Kategorili sırasız olabilir: Çalışıyor, çalışmıyor, emekli (Multinominal) gibi 2+ Kategorili sıralı olabilir : Çok etkili orta derecede etkili (Ordinal) etkisiz gibi Her durumda lojistik regresyon analizi uygulanabilir.

11 Lojistik regresyonun uygulandığı durumlar: Bağımlı değişkenin kategori sayısına göre uygulanacak yöntem farklıdır. En çok uygulandığı durum bağımlı değişkenin iki kategorili (iyileşti iyileşmedi gibi) olduğu durumdur. İzleyen tabloyu inceleyelim:

12 Bağımlı Değişken Kategori Sayısı Bağımsız Değişken Sayısı Bağımsız Değişkenin Kategori Sayısı Uygulanacak Yöntem Çeşitli 2+ sırasız Tek/çok Çeşitli 2+ sıralı Tek/çok Çeşitli Binominal lojistik regresyon Binominal lojistik regresyon Çok değişkenli lojistik regresyon Multinominal lojistik regresyon Ordinal lojistik regresyon

13 Lojistik regresyon yönteminin hedefi, bağımlı değişkenin sonucunu tahmin edebilecek en sade modeli bulmaktır. Lojistik regresyon analizi sonucunda elde edilen modelin uygun olup olmadığı model ki kare testi ile, Her bir bağımsız değişkenin modelde varlığının anlamlı olup olmadığı ise Wald istatistiği ile test edilir.

14 TANIMLAR Lojistik Regresyon ile ilgili bazı terimleri tanımlayalım:

15 Odds, odds ratio ve lojit Bu terimler, lojistik regresyonda önemli temel terimlerdir. Odds Odds başarı ya da görülme olasılığının p, başarısızlık ya da görülmeme olasılığına 1 p oranıdır. Odds ratio (OR) İki odds un birbirine oranıdır. İki değişken arasındaki ilişkinin özet bir ölçüsüdür. İzleyen tabloyu inceleyelim:

16 Risk Hastalık Var Yok Toplam Var Yok Toplam Riskli olanlarda hastalığa yakalanma odds u: 35/16= 2.18, Risksiz olanlarda hastalığa yakalanma odds u: 25/61= 0.41 dir.

17 Bu iki odds un birbirine oranı odds ratio yu verir: Odds ratio=2.18/ 0.41 = 5.3 Yorum: Risk altında olanların hastalığa yakalanma riski, risk altında olmayanlara göre 5.3 kat daha fazladır.

18 Lojit Odds ratio nun doğal logaritmasıdır. Odds ratio asimetriktir. Doğal logaritması alınarak simetrik hale dönüştürülür. Lojit katsayıları (lojit) doğrusal regresyon analizindeki β katsayısının karşılığıdır. Paket programlar β katsayısının standart hatasını, anlamlılık için Wald istatistiğini, odds ratio ve odds ratio nun güven aralığını vermektedir.

19 VARSAYIMLAR Lojistik regresyon yönteminde doğrusal regresyon analizindeki varsayımların hiçbirisi aranmaz. Bu nedenle araştırıcılara önemli esneklik sağlamaktadır ve daha fazla tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir. Ancak, aşağıda belirtilen noktalar lojistik regresyon analizi kullanılarak yapılacak araştırmalarda dikkate alınmalıdır:

20 Uygun Tüm Bağımsız Değişkenler Modele Dahil Edilmelidir Bazı değişkenlerin modele dahil edilmemesi hata teriminin büyümesine ve modelin yetersizliğine neden olabilir. Uygun Olmayan Tüm Bağımsız Değişkenler Dışlanmalıdır Nedensel olarak uygun olmayan değişkenlerin modele dahil edilmesi; modeli komplike yapabilir, modelin yorumlanmasının zorlaştırabilir, bu değişkenlerin bağımlı değişken üzerinde pay sahibi imiş gibi yanlış izlenim vermesine neden olabilir.

21 Aynı birey üzerinde bir kez gözlem yapılmalı, tekrarlayan ölçümler olmamalıdır. Bağımsız Değişkenlerde Ölçüm Hatası Küçük Olmalıdır Ölçüm hataları küçük olmalı, kayıp (eksik) veri olmamalıdır. Hatalar, katsayıların tahmininde yanlılığa ve modelin yetersizliğine neden olur.

22 Bağımsız Değişkenler Arasında Çoklu Bağlantı (Multicollinearity) Olmamalıdır Bağımsız değişkenler birbirleriyle ilişkili olmamalıdır. Aşırı Değerler Olmamalıdır Doğrusal regresyonda olduğu gibi, aşırı değerler sonucu önemli derecede etkileyebilir.

23 Örneklem Büyüklüğü Yeterli Olmalıdır Az sayıda birey içeren örneklemde tahmin edilen değerlerin güvenilirliği azalır. Kural olarak, modeldeki her bağımsız değişken için en az 10 birey önerilmektedir.

24 Beklenen ve Gözlenen Varyanslar Arasındaki Fark Bağımlı değişkenin beklenen varyansı ile gözlenen varyansı arasında büyük bir fark varsa modelin yetersiz olduğu ve yeniden tanımlanması gerekir. Olası nedenler; ya örneklem rastgele yöntemle seçilmemiştir ya da araştırma düzeninde ciddi sorun vardır.

25 LOJİSTİK REGRESYON YÖNTEMLERİ İÇİN ÖRNEKLER

26 Örnek 1. Hastalığa yakalanma ile Yaş ile arasındaki ilişkiyi lojistik regresyonla inceleyelim: Bağımlı değişken : Hastalığa yakalanma: Bağımsız değişken: Yaş 1.1. Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin her ikisi de iki kategorili olarak incelenmek istenirse aşağıdaki Tabloda verilen düzeni elde ederiz.

27 Risk (yaş) Hastalık Var Yok < Toplam Toplam Katsayı (β) SH β/sh YAŞ Sabit ( )

28 Regresyon eşitliği y= yaş Odds Ratio = 8.1 Wald testi = serbestlik derecesinde P<0.05 % 95 GA(OR)= e = Yorum: Yukarıdaki bulgulara göre yaşı ileri olanların hastalığa yakalanma riski, yaşı ileri olmayanlara göre 8.1 kat daha fazladır. Bununla birlikte, %95 güven aralığı oldukça geniştir ( ).

29 1.2. Bağımlı Değişken : İki Kategorili Bağımsız Değişken : İkiden Çok Kategorili Yukarıdaki örnekte yaşı risk faktörü olarak iki kategorili (<50 ve 50+) düzenlemiştik. Bu örnekte yaşı dört kategorili olarak inceleyelim:

30 Risk Grubu Kod Hastalık Var Yok Toplam Odds İlk gruba karşı odds Ratio /26= /21= /14= /8= Toplam

31 Bu analizde, yaş grubu risksiz ya da referans grubu olarak alınmış ve 0 kodu verilmiştir. Referans grubuna (30 39 yaş) göre; yaş grubu 2.79 kat, yaş grubu 7.42 kat, 60+ yaş grubu kat daha risklidir.

32 Örnek 2. Demans geliştirmeyi önlemede ya da gidişatını iyileştirmede antihipertansif ilaçların etkisini çok değişkenli lojistik regresyon ile incelemek için bir çalışma planlayalım:

33 Bu amaçla üç grup oluşturulacaktır: Sistolik kan basıncı 140+ olup ilaç alanlar Sistolik kan basıncı 140+ olup ilaç almayanlar Sistolik kan basıncı normal olanlar Her hasta grubunda 25 erkek, 25 kadın olmak üzere 50 hasta bulunacaktır. Gruplardaki bireyler yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi yönünden benzer olacaktır.

34 Tüm bireylere başlangıçta MMSE (Mini Mental State Examination) testi uygulanacak ve 25+ puan alarak demans negatif (normal) bulunanlar araştırmaya dahil edilecektir. Tüm bireyler 5 yıl süreyle her yıl bir kez olmak üzere sürekli izlenecek ve her izlemde MMSE testi uygulanacak ve değerlendirilecektir. Çalışmada kullanılması düşünülen değişkenler şunlardır:

35 Bağımlı değişken:mmse puanı: 9: Ciddi düzeyde demans : Orta düzeyde : Hafif düzeyde 25+: Demans yok (Normal) Bağımsız değişkenler: Yaş: 65 69, Cinsiyet: Erkek,Kadın Eğitim: Düşük, orta, yüksek Antihipertansif ilaç: Almıyor, Alıyor Hasta grubu: Sistolik kan basıncı 140+ olup ilaç alanlar Sistolik kan basıncı 140+ olup ilaç almayanlar Sistolik kan basıncı normal olanlar

36 BİR SORU: ARAŞTIRICILAR BİYOİSTATİSTİK UZMANINA NE ZAMAN BAŞVURMALIDIR? YANIT: İZLEYEN SLAYTA BAKINIZ

37 Araştırma yapıldıktan sonra Biyoistatistikçiye başvurmak; ölüye otopsi yapmasını istemekten başka bir şey değildir. Çünkü, Bu aşamada biyoistatistikçi sadece, araştırmanın neden öldüğünü söyleyebilir. R.A. Fisher

Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama

Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1357 Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama Ömay ÇOKLUK* Öz Lojistik regresyon analizinin temel odağı,

Detaylı

ĠSTATĠSTĠKSEL ARAġTIRMALARDA ÖLÇME YÖNTEMLERĠ VE ÖLÇEK TÜRLERĠ

ĠSTATĠSTĠKSEL ARAġTIRMALARDA ÖLÇME YÖNTEMLERĠ VE ÖLÇEK TÜRLERĠ ĠSTATĠSTĠKSEL ARAġTIRMALARDA ÖLÇME YÖNTEMLERĠ VE ÖLÇEK TÜRLERĠ Ġlke Aktuğ BUZKAN, Rifat Mert GÜLMEZ, Duygu KARACAN, Ezgi SÜMER, Mustafa TAġDEMĠR DanıĢman: Kumru Didem ATALAY ÖZET Araştırmalar, doğadaki

Detaylı

Sağlık Alanında Kullanılan İlişki Katsayıları

Sağlık Alanında Kullanılan İlişki Katsayıları Sağlık Alanında Kullanılan İlişki Katsayıları Selin Aslan, Fatma Nur Akyol, Selin Dibooğlu, Barış Kantarcı, Deniz Serim Korkmaz Danışmanlar: Ersin Öğüş, A. Canan Yazıcı ÖZET Tıp alanında yapılan araştırmalarda

Detaylı

İKİDEN ÇOK BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI

İKİDEN ÇOK BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI İKİDEN ÇOK BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI Grup sayısı ikiye geçtiğinde tüm grupların bağımsız iki grup testleri ile ikişerli analiz düşünülebilir. Ancak bu yaklaşım, karşılaştırmalar bağımsız olmadığından

Detaylı

NORMAL DAĞILIM VE ÖNEMLİLİK TESTLERİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER

NORMAL DAĞILIM VE ÖNEMLİLİK TESTLERİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER NORMAL DAĞILIM VE ÖNEMLİLİK TESTLERİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER A) Normal Dağılım ile İlgili Sorular Sayfa /4 Hamileler ile ilgili bir araştırmada, bu grubun hemoglobin değerlerinin normal dağılım gösterdiği

Detaylı

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM DÜZCE İL GELİŞME PLANI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI T.C. DÜZCE VALİLİĞİ GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOÇ. DR. RAMAZAN SARI DÜZCE TİCARET ve SANAYİ ODASI DÜZCE BELEDİYESİ

Detaylı

Kayıp Değerlere Yaklaşık Değer Atama Yöntemlerinin Ölçme Araçlarının Geçerlik ve Güvenirliği Üzerindeki Etkisi

Kayıp Değerlere Yaklaşık Değer Atama Yöntemlerinin Ölçme Araçlarının Geçerlik ve Güvenirliği Üzerindeki Etkisi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 289-309 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Kayıp Değerlere Yaklaşık

Detaylı

FAKTÖR ANALİZİ İLE AĞIRLIKLANDIRARAK YETKİNLİK ENVANTERİNİN DEĞERLENDİRMESİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE ETKİSİ

FAKTÖR ANALİZİ İLE AĞIRLIKLANDIRARAK YETKİNLİK ENVANTERİNİN DEĞERLENDİRMESİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE ETKİSİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: Sayı: Bahar 0 / s.65-78 FAKTÖR ANALİZİ İLE AĞIRLIKLANDIRARAK YETKİNLİK ENVANTERİNİN DEĞERLENDİRMESİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE ETKİSİ Doç.Dr.Dicle

Detaylı

ZAMAN SERİLERİNDE AYRIŞTIRMA YÖNTEMLERİ

ZAMAN SERİLERİNDE AYRIŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZAMAN SERİLERİNDE AYRIŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1 A. GİRİŞ Gözlemlerin belirli bir dönem için gün, hafta, ay, üç ay, altı ay, yıl gibi birbirini izleyen eşit aralıklarla yapılması ile elde edilen seriler zaman

Detaylı

Ch. 4: Çok Değişkenli Regresyon Analizi: Çıkarsama

Ch. 4: Çok Değişkenli Regresyon Analizi: Çıkarsama Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ekonometri I Ders Notları Ders Kitabı: J.M. Wooldridge, Introductory Econometrics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Ch. 4: Çok Değişkenli Regresyon

Detaylı

ÇOK DÜZEYLİ BAĞIMLI DEĞİŞKEN MODELLEMESİNDE KOŞULLU LOJİT VE KONJOİNT ANALİZLERİNİN PERFORMANSLARI ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA

ÇOK DÜZEYLİ BAĞIMLI DEĞİŞKEN MODELLEMESİNDE KOŞULLU LOJİT VE KONJOİNT ANALİZLERİNİN PERFORMANSLARI ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:11 Sayı:21 Bahar 2012 s.25-40 ÇOK DÜZEYLİ BAĞIMLI DEĞİŞKEN MODELLEMESİNDE KOŞULLU LOJİT VE KONJOİNT ANALİZLERİNİN PERFORMANSLARI ÜZERİNE UYGULAMALI

Detaylı

Firma Derecelendirme Çalışmaları Konusunda Çok Değişkenli İstatistiksel Analize Dayalı Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı

Firma Derecelendirme Çalışmaları Konusunda Çok Değişkenli İstatistiksel Analize Dayalı Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı Bankacılar Dergisi, Sayı 54, 2005 Firma Derecelendirme Çalışmaları Konusunda Çok Değişkenli İstatistiksel Analize Dayalı Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı Hüseyin Tatlıdil 1, Murat Özel 2 1. Giriş Kredi

Detaylı

SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER

SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 25 SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER Yrd. Doç. Dr. Yalçın KARAGÖZ Bolu İzzet Baysal

Detaylı

SORULARLA ÖRNEKLEME, ARAŞTIRMA VE VERİ DERLEME SORULARLA MERAK ETTİKLERİNİZ YAYIN SERİSİ-2

SORULARLA ÖRNEKLEME, ARAŞTIRMA VE VERİ DERLEME SORULARLA MERAK ETTİKLERİNİZ YAYIN SERİSİ-2 SORULARLA ÖRNEKLEME, ARAŞTIRMA VE VERİ DERLEME SORULARLA MERAK ETTİKLERİNİZ YAYIN SERİSİ-2 SORULARLA ÖRNEKLEME, ARAŞTIRMA VE VERİ DERLEME SORULARLA MERAK ETTİKLERİNİZ YAYIN SERİSİ-2 ISBN: 978-605-137-236-5

Detaylı

2 3 KÜÇÜK STAJLAR KÜÇÜK STAJLAR

2 3 KÜÇÜK STAJLAR KÜÇÜK STAJLAR 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr. Ali Sait ALBAYRAK * ÖZET Bu çalışmanın amacı, en küçük kareler (EKK) tekniğinin

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Arbitraj Fiyatlama Modeli, Borsa İstanbul, Makroekonomik Değişkenler, Regresyon Analizi, Durağanlık

Anahtar Sözcükler: Arbitraj Fiyatlama Modeli, Borsa İstanbul, Makroekonomik Değişkenler, Regresyon Analizi, Durağanlık İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Cilt/Vol:43, Sayı/No:2, 214, 271-292 ISSN: 133-1732 www.ifdergisi.org 214 Makroekonomik değişkenlerin,

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14/3 (2012). 1-16 ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Filiz YALÇIN * Mehmet BAŞ ** Öz: Globalleşen

Detaylı

Epidemiyolojide Nedensellik. Doç Dr. Ali CEYLAN

Epidemiyolojide Nedensellik. Doç Dr. Ali CEYLAN Epidemiyolojide Nedensellik Doç Dr. Ali CEYLAN Amaç Bu dersin sonunda Dönem III öğrencileri epidemiyolojik araştırmalarda etken ile sonuç arasında bir ilişkinin varlığının nasıl araştırılabileceği ve değerlendirebileceği

Detaylı

Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Ölçme Araçları: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri

Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Ölçme Araçları: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 311-334 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eğitim Bilimleri Doktora

Detaylı

İMKB ŞİRKETLERİNİN HİSSE SENEDİ GETİRİ BAŞARILARININ LOJİSTİK REGRESYON TEKNİĞİ İLE ANALİZİ

İMKB ŞİRKETLERİNİN HİSSE SENEDİ GETİRİ BAŞARILARININ LOJİSTİK REGRESYON TEKNİĞİ İLE ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, 2009, ss. 139 158 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 5, Number 10, 2009, pp. 139 158 İMKB ŞİRKETLERİNİN HİSSE SENEDİ GETİRİ BAŞARILARININ LOJİSTİK REGRESYON

Detaylı

İSTATİSTİK ve ORMANCILIKTAKİ ÖNEMİ

İSTATİSTİK ve ORMANCILIKTAKİ ÖNEMİ İSTATİSTİK ve ORMANCILIKTAKİ ÖNEMİ Statistics and its Importance on Forestry A.Kadir YILDIZBAKAN Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Eastern Mediterranean Forestry Research Institute P.K.: 18 33401

Detaylı

Amaç Farmasötik Müstehzarların Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerliliğinin Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik (27 Mayıs 1994 tarihli ve 21942 sayılı Resmi Gazete) MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; farmasötik

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 30 (2) 107-112, 2004 DERLEME Meta-analizi Semra AKGÖZ, İlker ERCAN, İsmet KAN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa. ÖZET Günümüzde

Detaylı

" Sürücü Eğitmenlerinin Sürekli Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenmeleri. Yoluyla Türkiye de Daha Güvenli Karayolu Trafiğine Doğru"

 Sürücü Eğitmenlerinin Sürekli Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenmeleri. Yoluyla Türkiye de Daha Güvenli Karayolu Trafiğine Doğru " Sürücü Eğitmenlerinin Sürekli Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenmeleri Yoluyla Türkiye de Daha Güvenli Karayolu Trafiğine Doğru" Başlıklı Proje için Tanımlayıcı Rapor Hayat Boyu Öğrenme Leonardo da Vinci Programı

Detaylı

Türkiye'nin AB Sürecinde Üyelik Potansiyelinin Tarımsal ve Diğer Bazı Önemli Kriterler Açısından Belirlenmesi

Türkiye'nin AB Sürecinde Üyelik Potansiyelinin Tarımsal ve Diğer Bazı Önemli Kriterler Açısından Belirlenmesi 35 Türkiye'nin AB Sürecinde Potansiyelinin Tarımsal ve Diğer Bazı Önemli Kriterler Açısından Belirlenmesi Özet Murat CANKURT 1 Cihat GÜNDEN 2 Bülent MİRAN 3 Tarım, Türkiye için Avrupa Birliği ne (AB) üyelikte

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ (LRA), YAPAY SİNİR AĞLARI (YSA) ve SINIFLANDIRMA ve REGRESYON AĞAÇLARI (C&RT) YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ve TIP

Detaylı

Özilinti. Hatalar İlintili ise Ne Olur? Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 2 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Özilinti. Hatalar İlintili ise Ne Olur? Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 2 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) Özilinti Hatalar İlintili ise Ne Olur? Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 2 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) Açık Lisans Bilgisi İşbu belge, Creative Commons Attribution-Non-Commercial ShareAlike

Detaylı

ORANTILI TEHLİKE VARSAYIMININ İNCELENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE BİR UYGULAMA

ORANTILI TEHLİKE VARSAYIMININ İNCELENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE BİR UYGULAMA Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XX, S.1, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XX, No:1, 2007 Makalenin Geliş Tarihi : 18.02.2006 Makalenin Kabul Tarihi : 21.12.2006

Detaylı