TV BEYÝNSÝZLEÞTÝRÝYOR MU? E

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TV BEYÝNSÝZLEÞTÝRÝYOR MU? E"

Transkript

1 SÝVAS KATLÝAMI Ali Yýldýrým ANLI SÝVAS TAN OZANLAR ÞEHRÝ NE Pir Sultan kýzýydým ben de Banaz da Kanlý yaþ akýttým baharda yazda Dedemi astýlar KANLI SÝVAS TA Daraðacý aðlar Pir Sultan deyü Pir Sultan Abdal ýn tarihsel duruþundan mýdýr nedir bilinmez yakýn zamana kadar Sivas denilince akla Pir Sultan ve Alevilik gelirdi. K TV BEYÝNSÝZLEÞTÝRÝYOR MU? E Monatliche Kultur, Kunst u. Informations-Zeitung Jahr/Yýl: 3 Ausgabe/Sayý:26 1 Mao 03 1,50 Є EMRAH MAHSUNÝ ÝLE KISA BÝR SÖYLEÞÝ Reportaj: Hatice Eldeniz T elevizyon eðlence ve bilgi kaynaðý. Televizyon dünyayý oturma odasýna taþýyor. Almanya da insanlar her gün ortalama 3-4 Saat televizyon baþýnda, haftada 21 saat, ayda 84 saat yýlda ise 1095 saat ediyor. Yani Almanya da istatistik olarak ele alýnýrsa yýlda 45 gün televizyon baþýnda geçiriyorlar. Bunlarýn arasýnda 14 yaþýnda küçük çocuklarda var. Gerçekten Televizyon yardýmcý oluyor mu?diðer bir soru ile Hastalýðýn kazanýlmasýnýn kaynaðý nedir? Bu görsellik hangi yararý getirmektedir. Televizyon ile hayalleri gerçekleþtirme olanaðý var mý? Acaba zaman baþka bir þekilde deðerlendirilmez mi? Televizyon karþýsýnda geçirilen zamanýn çoðu aþýrý pasif bir duruþ tarzý olarak tiplendirilmekte. Oturmak, Ýzlemek, Dinlemek, Kapatmak, Tüketmek. Baþkalarýný kendi yerine düþündürmek. Sayfa 5 S ivas katliamýna katýlan ve hüküm giymiþ kiþilerin Almanya da yaþadýklarý duyumunu alan Almanya Alevi Birlikleri Fedarasyonu ve Stuttgart Alevi Kültür Merkezi baþkonsoloslukla Başkonsolost Ahmet Funda Tezok ile görüştü. B Deutschland 1,50 Österreich 1,60 Holland 1,75 Belgien 1,50 Luxemburg 1,50 Frankreich 1,50 England 1,20 GBR Danemark 14 DK Norwegen 14 NOK Schweden 17 SEK Schweiz 2,80 CHF Ali Zülfikar A li Arslan Kimdir? Bahar kokularýnýn etrafý sardýðýnda ali Arslan, 12 Nisan 1947 yýlýnda Ýzmirin Tire ilçesine baðlý Yeni Köyü nde doðdu. Babasý orta halli bir köylü olan Ali Arslan, 5 çoçuklu ailenin baþtan 2. si. Ýlköðrenimini köyünde yapan Ali Arslan, ortaöðrenimini Ýzmir in Ödemiþ ilçesinde yaptý. Sayfa 2 Gizem Dinleri G izem Dinleri, Greko-Romen kültür dünyasinda kamuya açik resmi dinler tarafindan saðlanamayan bireysel dini deneyimler sunan çesitli gizli kültlere verilen addir. Bu dinlerin kökeninin, ilkel insanlar tarafýndan dünyanýn çeþitli yörelerinde uygulanan kabile törenlerinde bulunduðu ileri sürülmüþtür. Sayfa 9 Nuri Can H Ropörtaj :R. Gül A hmet Aslan (Enkido) : Dersim,Hozat doðumluyum. Orta okul ve liseyi Hozat ta okudum. Müzikle uðraþtýðým yýllar liseden baþlýyor. Sayfa 8 Sayfa 3 üyük Jüri Ödülü nü alan Uzak filminde yalnýz ve yabancýlaþmýþ iki kuzeni oynayan Muzaffer Özdemir ile Mehmet Emin Toprak da En Ýyi Erkek Oyuncu ödüllerini paylaþtý. Altýn Palmiye Ödülü nü ise Gus Van Sant ýn Elephant filmi aldý. Mehmet Emin Toprak, Uzak filminin Cannes a katýlmaya hak kazandýðýný öðrendikten kýsa bir süre sonra, geçen yýl Aralýk ayýnda geçirdiði bir trafik kazasýnda hayatýný kaybetmiþti. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan ýn yeðeni olan Toprak, Kasaba ve Mayýs Sýkýntýsý filmlerindeki rollerinden sonra Uzak adlý filmdeki baþarýsýyla, 39. Antalya Altýn Portakal Film Festivali nde Oktay Kaynarca ile... Sayfa 11 Ali Arslan ile Reportaj YAZI GÝDER,SÖZ KALIR AABF Genel Sekreteri Hasan Öðütcü Stuttgart Konsolosluðunu ziyaret etti CANNES UZAK A IKI ÖDÜL ALDI oturma GENÇLER ÖLÇÜYÜ KAÇIRIYOR A lkolle karýþtýrýlmýþ kola türü içeceklerin giderek artmasý, gençler arasýnda alkol tüketiminin artmasýna neden oluyor. Özellikle Almanya da içki içen gençlerin sayýsýndaki artýþa karþý politikacýlar önlem almaya çalýþýyor... Gençlik ve alkol. Moderntoplumlarýn en önemli sorunlarýndan biri olan gençlerin alkole düþkünlüðü Sayfa 16 mrah Mahsuni:Toplum deðerinden yalnýz babam için deðil tüm deðerli insanlar öldükten sonra deðerli oluyorlar. Babam saðken en çok rahatsýz olduðu ve dile getirdiði sorunlardan bir tanesiydi bu. Sayfa 10 HÝKAYE YENÝ,FÝGÜRAN ESKÝ A TP nin kuruluþu! Türkiye nin son yýllarýnýn en önemli gündemi olan AB üyeliði meselesi, Avrupa Birliði nin geliþme yönünde atmýþ olduðu adýmlarla yeni bir boyut kazandý. Sayfa 4 er bahar nasýrlý ellerin topraða attýðý tohumlar, yeniden yeþerme sürecine dönüþünce, doða yeniden dirilir. Bir serin þebnem, güneþin de etkisiyle kendini yeniden doðurur. Derin uykusundan uyanýr doða. Sayfa 7 Qin Shi Huang in Gömülü Terra Cotta Ordusu Ç in, UNESCO tarafýndan dünyanýn kültür miraslarý olarak listelenmiþ 10 hazineye sahiptir. ( M.Ö.) yýllarý arasýnda yaþamýþ olan Qin Shi Huang in anýtmezarý bunlardan bir tanesidir. Sayfa 14 EÞCÝNSELLÝK SANA DELÝLER GÝBÝ N eler yazýldýðýyla deðil, kimleri kaybettiklerimizle hatýrlayacaðýz 2002 yi... Sayfa 11 K işinin cinsel olarak kendi cinsine ilgi duymasý olarak tanýmlanabilir. Belli bir süreç sonunda erkek eþcinseller kendilerini gey kadýnlar kendilerini lezbiyen olarak Sayfa 15

2 YAÞAM 2 Ali Zülfikar Ali Arslan Kimdir? Bahar kokularýnýn etrafý sardýðýnda ali Arslan, 12 Nisan 1947 yýlýnda Ýzmirin Tire ilçesine baðlý Yeni Köyü nde doðdu. Babasý orta halli bir köylü olan Ali Arslan, 5 çoçuklu ailenin baþtan 2. si. Ýlköðrenimini köyünde yapan Ali Arslan, ortaöðrenimini Ýzmir in Ödemiþ ilçesinde yaptý. Yüksek öðrenimini önce Konya Selçuk Eðitim Enstitüsü nde, sonra Ankara Gazi eðitim Enstitüsü nde yaptý. Ankara Gazi Eðitim enstitüsünde bitirme sýnavlarýnýn yaklaþtýðý sýrada 12 Mart askeri Yönetimi tarafýndan tutuklanarak, Mamak Askeri Cezaevine kondu. TÖS(Türkiye Öðretmenler Sendikasý) davasýndan yargýlanarak 3 yýl Mamak Askeri Cezaevinde yattý Af kanunu nedeniyle serbest býrakýldý. Söke de toprak aðalarýna karþý, Toprak iþçileri ve köylülerin önemli sorunlarýný çözmek için Toprak iþçileri Sendikasý nýn kuruluþunda önemli rol oynadý. Bu sendika, Söke de 3000 pamuk iþçisini greve götürdü. Bu grev Söke bölgesinde, önemli bir olay olarak tarihe geçti. Bu grev sonrasýnda yeniden tutuklanýp, 6 ay Aydýn Cezaevi nde yattý. Serbest býrakýldýktan sonra, 141. maddeden yeniden(gýyabýnda) tutuklanarak 6 yýl 8 ay ceza verildi askeri darbesi sýrasýnda yurtdýþýna çýkarak Almaya nýn Hagen kentine yerleþti. Þu an lise dengi bir okulda Türkçe öðretmenliði ve yazarlýk yapan Ali Arslan, 1978 yýlýndan beri çocuk öyküleri, öyküler, çocuk massallarý, romanlar ve gençlik öyküleri olmak üzere toplam 9 eseri yayýnlandý. Eðitime yönelik, masallar ve öyküleri þu anda, Almanya nýn okullarýnda okuma dersi olarak okutuluyor. Ýlk romaný olan serçe ikinci baskýsýný yaptý. Yayýna hazýrlanmak olan Ama sevgi kalmalý 2. romaný, Güneþli düþler adýyla bir gençlik romaný yayýn aþamasýnda. Þu an, tamamlanmakta olan Pir Sultan Abdal ýn hapis yattýðý ve oradan idama götürülüþünü irdeleyen, Pir Sultan ýn duygularýndan yola çýkarak, mazgal deliklerinden dünyayý yorumlayan Toprak Kalesi adýný alan bir romanýný yayýna hazýrlýyor. Niçin roman, roman yazmaya neden baþladýnýz? Bence roman bir yazar için, kendini geniþ çapta derinlemesine ifade edebilmenin en iyi yoludur. Küçük öykünün olanaklarý kýsýtlý olduðu için yazar, kendini yeteri kadar ifade edemiyor. Öykü yoluyla anlatmaksa, istediðini sýnýr bir çerçevede anlatmaktýr. Ancak, çok þey söylemek isteyen bir yazar için roman, sýnýrsýz olanaklar sunar. Roman, insanlarýn özlediði bir dünya kurmasý için, insanlara özlediði tipte mesajlarý iletmek için, istediði hatta bir sanat yapabilmesi için oldukça kapsamlý bir alandýr. Bunun için romana oldukça çok önem veriyorum. O kadar önem veriyorum ki; çeþitli dost kurumlardan ve çevrelerden gelen okuma ve yazý taleplerini geri çevirmek zorunda kalýyorum. Çünkü, roman baþlý baþýna bir dünya benim için. Baþlý baþýna bu dünya ya daldýðýmda, diðer bütün etkenlere kulaklarýmý týkamak zorundayým. Romanýn dünyasýný yaratabilmek için, kendimi tamamen o ramanýn dünyasýna yoðunlaþtýrmak zorundayým. Bu bana, bambaþka bir keyif veriyor. Zaman zaman kurduðum bu dünyayý tekrardan okuduðum zaman, kendi yarattýðým bu kiþilerin bu dünyasýna kendim þaþýyorum. Orada, esaslý estetik bir yapý içerisinde düþlediðimiz dünyayý kurabiliyoruz. Tiyatro hariç, baþka hiç bir sanat eserinde bu olanaðý bulamazsýnýz. Bu yüzden kendime romaný seçtim. Romanýn geçmiþine bir göz attýðýmýzda ta Homeros a kadar uzanýyor. Bu gün bile henüz aþýlmamýþ dünya 3 büyük eser var. Birincisi Homeros un eseri, ikincisi Serwantes in eseri Don Ki Þot, üçüncüsü ise, Tolstoy un yazdýðý Savaþ ve Barýþ adlý romanlardýr. Henüz bunlarýn üzerine bir roman yazýlmamýþ durumdadýr. Sizce roman bir çizgiyi, bir misyonu temsil ediyor mu, üstlendiði misyon nedir? Romanýn üstlendiði misyonu bazý yazarlar kabul etmediði gibi, romaný baþlý baþýna bir sanat olarak görüyorlar. Ben böyle deðerlendirmiyorum. Bana göre romanýn üstlendiði bir misyon var. Bu misyon en iyi þekilde 19. yüzyýl romacýlýðýnda ortaya çýktý. 19.yüzyýl romaný dünyada büyük roller oynadý. Sadece romanlar deðil, Fransýz aydýnlarý Jan Jack Russo, Volter gibi aydýnlarda o zamana damgasýný vuran aydýnlardý. Ama 19. yüzyýlýn geliþiminde önemli rol oynayan akým, aydýnlanmacý bir misyonu yerine getirdi. Emile Zola lar, Balzac lar, büyük Rus yazarlarýndan Gogol, Dostyevski, Tolstoy gibi yazarlar, insanlarý roman yoluyla etkilediler. Sefiller, Roterdam ýn Kanburu gibi önemli romanlar insanlarý derinden etkiledi. Roterdam ýn Kanburu o kadar etkili bir roman oldu ki, Entene Quen filmini yaptý. Ýnsanlarý eski feodal düþünceden koparýp, pozitif bilimin etkisiyle modern düþünceyi aþýlayan bir misyonu üstlendi. Bugün 19.yüzyýlda romanýn oynadýðý rolü, 1940 edebiyatýnýn Türkiye de Sabahattin Ali öncüsü olurken, Orhan Kemal, Fakir Baykurt, Yaþar Kemal, Aziz Nesin, gibi HALKI AÞAÐILAYAN BÝR KÜLTÜR YARATILIYOR yazarlar, Nazým hikmet ve Enver Gökçe gibi þairler Türkiye halklarýnýn farklý etnik kökenlerinin geliþmesinde bu sanat alanýný en iyi þekilde kullanarak yerine getirdi. Bu romanlar hem propaganda yaptý, hemde yüksek sanat niteliði taþýdý. Yani; öz bakýmýndan, insaný deðiþtirmeye yönelik bir özü yaklarken, biçim ve sanat bakýmýndan yüksek bir sanatsal niteliði yakaladýlar. Bunlar olmadýðý zaman roman etkileyici olamaz. Þayet, iyi estetik bir dokuyla bezenmiþ bir roman, iyi bir temayý iþliyorsa o romanýn etkisi ve gücü çok büyüktür. Ýyi yazýlmýþ bir roman, insaný kendisine çekerek romanýn etkisiyle sarsar. Ýnsanda derin izler býrakýr. Sanatýn insan üzerindeki etkisi týpký mýknatýs gibidir. Magnetik alan içinde hizaya dizilen atom tanecikleri demiri çekme gücüne sahiptir. Magnetik alan içinde olmayan atom tanecikleri de, daðýnýk halde karma karýþýktýr. Ve demiri çekme gücüne sahip deðildir. Bu anlamýyla iyi bir roman insan vücudunu olumlu yünde etkiler romanýn insanlar üzerindeki etkisi de bu derece önemlidir. Ýyi bir sanat eseri olduðunda vücudumuzda bir þeylerin düzeldiðini hissedersiniz. Ýyi bir müzik dinlediðimiz zaman vücudumuzda bir takým þeylerin düzeldiðini farkedersiniz. Sanat insaný insan yapan bir büyüdür. Bu büyü romanda fazlasýyla vardýr. Eðer bu büyünün içerisine insaný doðru yöne yöneltecek iyi bir öz yerleþtirilmiþse, insanlar üzerinde bu romanýn etkisi büyük olur. Eðer, Türkiye de 30 yýldýr verilen mücadele bir türlü tüketilemiyorsa, bunun tabanýnda Pir Sultan lar, Þeyh Bedrettin ler, Ilýcaklý Yusuflar, Ýnce Memet ler vardýr. Bu yüzden Türkiye yi yönetenler, sanatýn gücünü gördüklerinden baþka olgularý önümüze sanat olarak sürüyorlar. Son günlerde Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi ve ülkemizde Kar gibi romanlarýn temellerine bakýldýðýnda büyünün gücüne ifade eden metafizik düþünce akýmý yüceltilirken, diðer taraftan pozitif bilim bombardýmana mý tutuluyor? Bu kadar reklamlara yatýrým yapýlmasýnda sanatsal bir güç mü yoksa, romanýn ana konusu olan ideolojik savaþýn kendisi midir? Evet, buryuvazi bugün artýk tamamen geri dönüþ yapmak istiyor. Bugün kendi felsefesine uygun, deyim yerindeyse, tam bir ortaçaðý yaþatarak bir imparatorluk kurmak istiyor. Geçmiþte kendisininde yarattýðý pozitivist düþünceleri þimdi geri mezarlýða gömmek istiyor. Harry Potter gibi büyü gücünü ön plana alan bir filmi bütün ülkelerin vitrine koymasýnda, her TV kanallarýnda ve gazete sütunlarýnda reklamasyonlarýn artmasýnýn altýndaki gerçeklikte tam budur. Mesela; Roterdam ýn Kanburu filminin baþka bir kopyasýný çekmeye çalýþtýlar. Ama gerçek Roterdamýn Kanburu ile hiçbir ilgisi olmayan bir film yaptýlar. Þimdi Roterdam ýn Kanburu filmini yaptýklarýna piþmanlar. O zaman yaptýklarý filmlerden Spartaküs, ve Entene Qeun in yaptýðý romanlardan piþmanlar. Bunlarý ortadan kaldýrmak istiyorlar. Bunlarý ortadan kaldýrmanýn yollarýný arýyorlar. Bugün insanlýðýn önüne sürüldüðü olgu da Harry Potter gibi, Yüzüklerin Efendisi gibi filmlerle tekrardan ortaçað düþüncesi olan fallarýn ve büyülerin dünyasýný yaratmaktýr. Türkiye de ise, Orhan Pamuk un Kar romanýyla büyük bir kampanya yürütülmesinin altýnda 1940 lý yýllardadaki bu ilerici ve 30 yýllýk mücadelenin birikiminden intikam almak istiyorlar. Yani; 1940 lý yýllarda halký aydýnlatan bu aydýnlanma adýmýný noktalamak istiyorlar. Bunlarý ortadan kaldýrýp, Orhan Pamuk gibi yazarlarý ileri sürüyorlar. Orhan Pamuk a yapýlan yatýrýmýn nedeni budur. Yani; öyle bir Orhan Pamuk yaratmak istiyorlar ki; Yaþar Kemal ler, Orhan Kemal ler, Sebahattin Ali ler, Aziz Nesin ler onun etkisiyle silinsinler. Onlarýn hepsi yok olup, silinmesini istiyorlar. Onlarýn yerine bizim insanýmýzý aþaðýlayan, bizim insanýmýzý aptal yerine koyan, kiþiliksiz bir toplum yaratmanýn kültürünü iþliyorlar. Bizim edebiyatýmýzda kahraman halkýmýz diyorken, þimdi kar romanýnda; aptallar sürüsü halkýmýz diyor yýllarýnda halký sevmek, bir roman için erdemlilikken, þimdi bu halký küçümseyen, halký yeren bir kültür yaratýlýyor. Bir romancý, bir edebiyatçý halkýn mücadelesine herhangi bir destek verebiliyorsa, halkýn mücadelesiyle beslenen bir roman yazabiliyorsa, o yazar için en büyük bir onurdu, gururdu. Bugün ayný halkýmýza yeni çýkan bu sanat soytarýlarý, aptallar, salaklar gibi aþaðýlayýcý kindar duygularla o zamaný sorgulamak adýna küfür ederek mutluluk duyuyorlar. Þimdi bunlara bu kadar yatýrým yapýlmasýnýn sebebi, bu mücadele aðýyla örülen bu deðerlerin üzerine sünger çekme çabasýdýr. Bunu yapabilirler mi, yapamazlar mý orasý bize baðlý. Onlar; yapmak istiyorlar, biz yaptýrmamaya çalýþacaðýz. Onlarda para çok, bizde ise, inanç ve sevgi çok. Bakalým kim galip gelecek. Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi, Kar gibi romanlar bugün kitap standlarýnda en fazla satýþý yapýlan kitaplar. Ýlerici,demokratik, devrimci kurumlarýn, kiþilerin ve aydýnlarýn bu kadar ideolojik bonbardýmaný konu alan kitaplara karþý nasýl bir yöntemle cevap olmalý? Öncelikle þunu belirtmekte yarar var. Yabancýlaþmanýn kökeni aldýðýn gýda ile baþlar. Devrimci saflarda hala burjuva yayýn organlarýnýn yarattýðý ortama boyun eðme eðilimi oldukça çok fazla görülüyor. Kendi baþýna düþünme, kendi baþýna deðerlendirme, kendi baþýna düþünme, kendi baþýna deðerlendirme yok edililiyor. Popilerite var, bu iyi satýyor, biz niye satmayalým gibi ticari açýdan bakýlan bir anlayýþ var, bunu son derece yanlýþ buluyorum. O zaman, etkinliklerinizde ve gecelerinizde o sloganlarý atmayýn efendiler, eðer ticari açýdan bakýp bir kültürün daðýtýmýný yapýyorsanýz, sattýðýmýz kültürün neye hizmet ettiðini, ve ne sattýðýnýzý bilmeniz gerekiyor. Hem bunu sattacaksýn, hemde bu niye böyle oldu diyeceksiniz. Siz orada bir kültürü temsil ediyorsunuz. Ne ekersen o nu biçersin deyiminden de anlaþýldýðý gibi, Orhan Pamuk ekiyorsak, Orhan Pamuk biçeceðiz. Bazýlarýmýz kitaplýðýmýzda bulunsun diye alýyoruz, bazýlarýmýzda medyanýn etkisiyle bu kültürle salvurup gidiyoruz. Okuyucuya ne sunarsan onu alýr. Ve dolayýsýyla kendi kitlemizi kendi elimizle yabancý bir kiþiliðe kaydýrmýþ oluruz. Orhan Pamuk ilk çýkýþýnda Cevdet Bey in Oðullarý romanýný yazdýðýnda çok iyi sanat eðitimi görmüþ, saf bir romancýydý. Daha sonra Sessiz Ev diye bir roman yazdý. O da iyi bir romandý. Sonra Beyaz kale diye bir roman yazdý o da iyi bir anlatým romanýydý. Tavsiye etmesem dahi konular çok iyi romanlardý. Tam bu sýrada Kara kitap gündeme geldiði sýrada Orhan Pamuk, birileriyle iliþkiye geçti. Veyahutta kendine baþka bir yön verme ihtiyacý duydu. Bu etkinin ve iliþkinin Wasington dan geldiðine inanýyorum. Çünkü; o zamanlar Wasington a davet edildi. Uzun yýllar Wasington da kaldý. kara kitap bir köþe yazarýnýn Türkiye ye bakýþý olarak planlanmýþ. Orhan Pamuk Kara Kitap romanýnýn yayýnladýktan sonra tamamen yönü baþka bir yelpazeye döndü. Bambaþka bir Orhan Pamuk oldu. Yazdýklarýnda bir anlatým yok ama, anlatýyormuþ gibi görünüyor. Dünyayý yönetenlerin istediði tarzda yazýyor. Onlar da kendi medyasýnda þiþirerek, her dakika röportaj ve reklamlarla izleyenlere kim bu adam dedirtircesine beyinlerine giriyor. Þimdi bu medyanýn gücünü ve insanlar üzerindeki etkisini gösteren bir gerçekliktir. Sokaktaki insanlarla röportaj yapýlýyor. Orhan Pamuk un kar romanýný aldýnýz mý? aldým. Okudunuz mu? Okumadým. Yani alýr, okumaz ama kütüphanesine koyar. Medyanýn yarattýðý bir imaj vardýr. Bu açýdan bizler, neyi sattýðýmýza bakmamýz lazým. Çünkü burjuvazi, bizim kitaplarýmýzý ve iþlediðimiz konularý kendi kitaplýklarýnda bulundurmuyorlar. Alýp satmýyorlar. Onlar bir tecrit uygulamasýna baþladýlar. Bu anlamýyla Harry Potter in, Yüzüklerin Efendisi nin Türkiyedeki uzantýsý da Orhan Pamuk tur geleneðini 180 derece zýttý olan bir geleneði Türkiye ye yerleþtirmeye çalýþýyor. Bu açýdan bu ideolojinin temsilcisinin önü kesilmelidir. Bunu yaparken, 1940 lardan sonra yükselen deðerleri daha da zenginleþtirmeli, yeni neslin önü açýlmalýdýr. Bütün devrimci kurumlarýn görevi sanat alanýnda bu geleneði yüceltirken geliþtirmek olmalý, bu ideolojinin önünü kesmelerinin yollarý bu deðerlerle örülü bir dünyanýn yaratýlmasýna hizmet etmeleridir. Bu açýdan bu savaþýn içinde devrimci kurumlar gözlerini açarak Orhan Pamuk un ideolojik bonbandýmanýna yardým olacaðýna, Orhan kemal leri, Sabahatin Ali leri ve günümüzde halkýn deðerlerini ören sanat adamlarýný ön plana çýkarmalýdýrlar. Özellikle roman alanýnda Tanzimattan sonra iki çizgi hakim hale gelmiþti. Halkýn deðerleriyle örülü kahramanlarý, mücadelesi üzerine romanlaþan çizgi, diðer yanda ise bireysel zevkini tatmin eden bir roman anlayýþý idi. Bugün hala bu iki çizgi kendisini nasýl ifade ediyor? Bu iki çizgi mücadelesi halen devam ediyor. Orhan Pamuk un meselesine deðinirken bunu anlatmaya çalýþtým. Servet-i Fünun edebiyatýnýn içinde iki çizgi hakimdi. Cenap Þahabettin bireysel duygularýnýn ve kendi zevklerinin romancýsýydý. Onun karþýsýnda Tevfik Fikret ise, toplumcu edebiyatýn temsilcisiydi. Cenap Þahabettin taraftarlarý biz, kendi zevkimiz için, kendimiz için edebiyat yapýyoruz diyorlardý. Tevfik Fikret ben, halk için, toplum için sanat yapýyorum diyordu. O dönemde baþlayan bir tartýþma sanat, halk için mi? Sanat, sanat için mi? tartýþmasýna dönüþmüþtü. Bu iki çizgi hala günüzde tartýþýlmaya devam etmektedir. Bugün Türkiye de Cenap Þahabettin i kimse bilmez, ve dolayýsýyla bitmiþtir. Ama Tevfik Fikret yayýnevlerinin pýrýl pýrýl baskýsýyla hala Türkiye de okunan, satan ve insanlar tarafýndan beðenilen bir yazardýr. Nazým Hikmet in karþýsýnda Peyami Safa yý yine hiç kimse okumazken, Nazým ý bugün dünyanýn her tarafýnda 100. Doðum günü vesilesiyle etkinlikler düzenleniyor. Beðenilerek okunuyor. Konuþuluyor. Bu iki çizgi mücadelesi hala devam ediyor. Bu da halkýmýzýn toplumsal bir çizgisini temsil eden, halk edebiyatý çizgisine olan ilgiyi gösteriyor ki; bu konuda söylentileri boþa çýkarýyor. Halkýmýz kendisi için yapýlan edebiyata her zaman sahip çýkmýþtýr. Yani, Tevfik Fikret i halkýmýz hiç bir zaman býrakmadý. Ama kendisi için hiç birþey yazmayan Cenap Þahabettin i unuttu, kaybetti. Þimdi 1940 lý yýllardan sonra kesin olarak toplumcu çizgi, yani halk çizgisi insanlýðýn ilerlemesi için, daha adil daha güzel bir dünya yaratmak için edebiyat ve sanat çizgisi kazanmýþtý. Ve halen diðer çizgi ve temsilcileri etkisiz hale getirilmiþti. Özellikle 1981, 12 Eylül ünden itibaren yeni bir dönüþ yapmaya çalýþýyor. Bu dönüþü yaparken, Orhan Pamuk öne sürülüyor. O nu bu çizgiye hizmet etmesi için kullanýyorlar. Halk için sanat çizgisini yok etmeye, etkisini kýrmaya çalýþýyorlar. Orhan Pamuk a yapýlan yatýrýmýn ve büyük reklamýn altýnda yatan gerçeklikte budur. Ama ben inanýyorum ki; Orhan Pamuk un buna gücü yetmez. Buna fýrsat vermeyeceðiz geleneði temsilcilerini Orhan Kemal leri, Aziz Nesin leri, Nazým Hikmet leri, Sebahattin Ali leri, Yaþar Kemal leri daha ileri bir seviyede insanlýða taþýyacaðýz. Anlatýmlarýnýzdan da anlaþýldýðý gibi devrimci örgütler ve önderleriyle beraber yaþayan bir insansýnýz. Önderlerin ve politik yaþamýnýzýn romanlarýnýza bir etkisi oldu mu? Romanlarýnýza nasýl yansýdý? 1968 kuþaðýndaným. Yaþam öykümü anlatýrken, Mamak Askeri Cezaevi nde yattýðýmý söyledim. 12 Mart gelmeden önce kendi çapýmda Gençlik hareketi içinde önemli sayýlabilecek bir rol oynadým. Ankara Gazi Eðitim Enstitüsü nde bulunduðum sýrada çeþitli toplantýlara katýldým. Çeþitli sosyalist örgütlerin önderleri olan arkadaþlarýmla beraber yer aldým. Onlarý tanýma imkaný buldum. Söz gelimi Ýbrahim Kaypakkaya bunlardan birisiydi. Muzaffer Oruçoðlu, Mahir Çayan, Yusuf Küpeli ve daha isimlerini sayamadýðým arkadaþlarý hem hapishanede hemde, dýþarýda tanýma imkaný buldum. Kuþkusuz bunlar beni çok etkiledi. Bunlardaki inanç yüksekliði, bunlardaki kitleleri etkileme yeteneði, bunlardaki konuþma yeteneði beni çok etkilediðinden romanlarýma yansýdý. Bazý tipleri yaratýrken, bu arkadaþlarý karekterize ettim. Mesela; Serçe adlý romanýmda serçenin kardeþi Zülfü, benim Mamak Cezaevi nde tanýdýðým bir arkadaþým. Serçe romanýnýn ikinci ciltinde anlattýðým Dersim Olaylarý nda önemli bir direniþ örneði sergileyen, dersimli bir kahraman olarak bilinen Xemi Ciwan ý (Türkçe adý Ahmet olan) anlatýrken, Ýbrahim kaypakkaya dan oldukça etkilendiðimi söyleyebilirim. Ayný karekteri taþýdýklarýndan Xemi Ciwan ý yaratýrken, Ýbo nun karekterini canlandýrdým. Çünkü, Ýbrahim de ifade alýnan yerde hiç bir taviz vermeden katledildi. Xemi Ciwan da bütün arkadaþlarý teslim olduðu halde karýsýyla beraber sonuna kadar direnen bir karekteri var. En sonunda dost diye yanýna sokulan bir akrabasý tarafýndan arkadan vurularak öldürüldü. Ýkisi arasýnda çok büyük benzerlikler var. Ýbrahim kaypakkaya yý Hukuk Fakültesi ndeki tartýþmalarda görmüþtüm. Daha sonra üzerine yazýlan yazýlarý okumuþtum. Xemi Ciwan ýn yaratýlmasýnda Ýbo nun rolü olduðunu söyleyebilirim. Bundan sonra yazacaðým romanlarda mesela; Pir Sultan Abdal üzerine yazdýðým romanýmda otuz yýllýk mücadeleden canlarýný esirgemeyen, olanaksýzlýða raðmen fedekarlýklarýný esirgemeyen önderlerimizi anlatacaðým. Pir Sultan da baþarýya ulaþamamýþ ama, onun direniþi kalbimizde taht kurmuþ, yolumuzu ve sanatýmýza ilham olmuþtur. O Toprak Kalesi nin mazgal deliklerinden dýþarýya bakerken, ben de bu otuz yýllýk mücadeleyi onun gözüyle karekterize ettim. Bu mücadele içerisine yoðunlaþýyorum. Ve burada bu sosyalist kiþilerin, duygularýný ve düþüncelerini yansýtmaya çalýþacaðým. Serçe romanýndan bahsettiniz. Serçe romaný nasýl oluþtu? Neden böyle bir roman yazmaya karar verdiniz? Evet, ben Almanya ya geldiðim ana kadar ýrkçý bir muamele ile karþýlaþmamýþtým. Böyle bir durumu tanýmýyordum zaten. Baþka bir kültüre ait birisinin aþaðýlandýðý, baþka bir milliyete ait kiþilerin ýrkçý bir yönelimle saldýrýldýðýný hiç duymamýþtým. Hiç hayatýma böyle bir þey girmemiþti Ekim aylarýnda Almanya ya Hannover kentindeydim. O zaman, Almanya da ýrkçý saldýrýlar çok yoðundu. Ve bu saldýrýlar beni þok etti. Tam bu sýrada ben ev arýyorumdum. Gazetede yýðýnlarca boþ evler olmasýna raðmen, Almancasý iyi olan bir arkadaþla bu adreslere telefon ettiðimizde, daha bizim sesimizi duyar duymaz telefonu yüzümüze kapatýyorlardý. Hangi telefon numarasýný aradýysak, telefon þap diye yüzümüze kapatýlýyor. Bu sýrada bir arkadaþým beni, Serçe hanýmýn evine götürdü. Serçe haným Hannoverde hem kendisi için, hem de oðlu için ev almýþ. Ama oðlu evlenemek istemeyince dairenin birisi de boþ kalmýþ. Ve ben de, bu daireyi kiraladým. Serçe hanýmýn kiracýsý oldum. Serçe hanýmla dostluðumuz geliþti. O, bana yaþamýný anlattý. Ben o nun yaþantýsýný dinlediðimde sýrada açýkca söyleyeyim; derinden bir duyguyla insanlýðýmdan utandým. Demek ki, bizim ülkemizde bunlar oluyormuþta bizim haberimiz yokmuþ. Ben bu tür þeylerle karþýlaþmamýþtým. O zaman, karar verdim. Ben bu kadýnýn öyküsünü yazacaðým. Onu roman yapacaðým. Ve bu roman; Kürt olduklarý için, alevi olduklarý için, Ermeni olduklarý için katledilen, aþaðýlanan ve horlanan bütün insanlardan özür dilemedir. Ben Almanya ya gelmeseydim, hala bunlardan belki de, haberim olmayacaktý. Veyahutta haberim olacaktý ama, kulaðýmýn diðerinden uçup gidecekti. Bugün Türkiye de olan olaylarý insanlar duyar ama, o duyguyu hissetmez. O baþka milletten olduðu için aþaðýlanan o duyguyu bütün hücrelerimde iliðime kadar hissettim. Ve bu romaný böylece yazmaya karar verdim. Serçe romanýn bu cildinde Almanya da yaþadýklarý iþlenmemiþ. Serçe haným Almanya ya geldiðinde bu sorunlarý deðiþime uðramýþ mý? Serçenin bu birinci cildinde Türkiye de yaþadýðý acý ve tatlý anýlarý anlatýlýyor. Serçe bir süre sonra Almanya ya gelecek. Ama Almanya ya gelirken içinde çok büyük umutlarý vardýr. Türkiye de yapýlanlardan býkýp usanmýþtýr. Artýk, daha iyi, insanca yaþayacaðý bir ortam aramaktadýr. Ve bu ortamýnda Almanya olduðuna inanmaktadýr yýlýnda adeta sevinerek Almanya ya gelmektedir. Ama buraya gelip, burada yaþadýktan sonra yeniden bir þok dönemi baþlar. Avrupa nýn dýþarýdan görünen bir vitrini vardýr, bir de dýþarýdan görünmeyen vitrinin arkasý vardýr. Dýþarýdan vitrine baktýðýnýzda aðzýnýzýn suyu akar, ama vitrinin arkadýnda dönen dolaplarý yaþadýðýnýzda da gözünüzün yaþý akar. Serçe haným buraya aðzýný suyu akarak buraya geldi. Burada Hannover demir-çelik fabrikasýnda çalýþmaya baþladýðýnda tekrardan gözünün yaþlarý akmaya baþladý. Bütün Türkiye den getirdikleri kadýnlarý, kadýnlarýn kaldýðý kadýnlar yurdu adýndaki köleleri kapatýr gibi kapatmýþlardý. Bu kadýnlar tek kelime Almanxca bilmiyorlardý. Dertlerini anlatamýyorlardý. Ve bir alýþ-veriþ dahi yapamýyorlardý. Kocalarýný Türkiye de býrakýp gelmiþlerdi. Bunalým içerisinde yaþýyorlardý. Bir tanesi balkondan kendisini aþaðýya atýp, intihar etti. Bir çoðu erkekler tarafýndan ormanlara götürülüp, orada ölüleri bulundu. Serçe böyle acý olaylar içerisinde yaþamak durumunda kaldý. Köleler yurdundan ayrýlmak istediðinde, aylarca ev aramasýna raðmen kimse kendisine ev vermedi. Sonunda da beni kiracý ettiði evi, çok aðýr þartlarda almak zorunda kaldý. Siz roman yazmaya insanlarýn acý olaylarýný duyduðunuzda baþladýnýz. Genel anlamda romanlarýnýnzdaki hedefiniz ve çizginiz nedir? Niçin roman yazýyorsunuz? Ben öncelikle bir sosyalisttim, Markssistim. Ve otuz yýldýr bu böyle, geleceðimin böylede olcaðýna hiç bir kuþkum yok. Baþka da alternatifim yok zaten. Ne kadar, Harry Potter ve benzeri kültür erozyonunu hedefleselerde, insanlýk özlediði pozitif bilimin Materyalist doðrularýna ulaþacaktýr. En sonunda insanlýk istediði yere varacaklardýr. Hiç bir þey kendiliðinden olmaz. Bazý insanlarýn misyonu vardýr. Bazý devrimcilerin, yazarlarýn ve sanatçýlarýn bir misyonu vardýr. Ve misyonu da üstlenmelidirler. Bu dünyada yaþayan her insan daha adil bir dünyayý hak etmiþtir. Ýnsanýn hak ettiði çok þey vardýr ve, bu hak edilen ortam yaratýlmalýdýr. Sanatçýnýn bu konuda yapacaðý çok þey vardýr. Ben romanlarýmda bunu yapýyorum. Ve yapmaya da devam edeceðim. Bazý dostlarým, arkadaþlarým diyorlarki; kriminal romanlarý, aþk romanlarý yaz. O romanlar çok satýyor, rahat edersin diyor. Ben hiç bir amacý olmayan bir romanla zamaný öldürmem. Gider piknik yaparým, gezmeye giderim, veyahut spor yaparým. Ne lüzumu varki uðraþayým. Amaç, para kazanmaksa, para kazanacak baþka alanlar var. Roman yazmak zor bir iþ. Ýnsanlýðýn özlem duyduðu adaletli bir dünyanýn yaratýlmasýna katkýda bulunmak için bu yönlü romanlar yazmaya devam edeceðim. Bu açýdan devrimci kuruluþlar uyanýk olmalýlar. Kimi ne kadar destekleyeceklerini bilmeliler. Araþtýrmalýlar. Bir elin parmaklarý kadar, halk için edebiyet yapan sanat yapan insanlarýmýz kaldý. Bu insanlarýmýzýn önü kesilmeye çalýþýlýyor. Bu yüzden Orhan pamuk larý þiþirerek önümüze sürüyorlar. Þimdiden Orhan Pamuk un eserlerinin kokusu geliyor. Bizlere ayýrdýðýnýz bu deðerli düþüncelerinden dolayý teþekkür ederim..çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim.

3 HABER Türk ve Avrupalý Giriþimci Dortmund da buluþacak 1500 Türk ve Avrupalý Giriþimci Dortmund da buluþacak Türkiye Araþtýrmalar Merkezi Yabancý Giriþimciler için Baðlantý Bürolarý tarafýndan 2-4 Ekim 2003 tarihleri arasýnda Dortmund da gerçekleþtirilecek olan Türk-Avrupalý Giriþimciler Platformu Essen, 23 TAM Yabancý Giriþimciler için Baðlantý Bürolarý nýn hazýrlýklarýný sürdürdüðü EUROKON 2003 Türk-Avrupalý Giriþimciler Kurultayý, TAM daki bir toplantýda basýna tanýtýldý. TAM Direktörü Prof. Dr. Faruk Þen toplantýyý açarken yaptýðý konuþmada, küçük ve orta boyutlu iþletmelerin Türkiye ve Almanya arasýndaki ticaret hacmine olan katkýsýnýn, bu iþletmelerin bulacaklarý uluslararasý iþ ortaklarý vasýtasýyla daha da artacaðýna dikkat çekerek, Yabancý Giriþimciler için Baðlantý Bürolarý yönetiminde ve Dr. Karademir Giriþimci Danýþmanlýðý sorumluluðunda 2 ve 4 Ekim 2003 tarihleri arasýnda yapýlacak kongrede hem Türk hem de Avrupalý giriþimcilere yeni pazarlar açýlacaðýný anlattý. Prof. Dr. Þen, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakaný Ali Coþkun ile Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Ekonomi ve Çalýþma Bakaný Harald Schartau nun himayesinde gerçekleþecek EUROKON 2003 ü, Türkiye den, TOSYÖV, KOSGEB, TOBB ve YASED, Avrupa dan ise Avrupa-Türk Gýda Ýthalatçýlarý Birliði TÜRKÝMPORT, Kuzey Ren Vestfalya MÜSÝAD ve TÝDAF ýn desteklediðini açýkladý. Þen, EUROKON 2003 ü destekleyen Alman kurumlarý arasýnda, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Ekonomi ve Çalýþma Bakanlýðý nýn yanýnda Dortmund Belediyesi ve KRV Eyalet Ekonomiyi Teþvik Örgütü ile Dortmund Ýktisadi Kalkýnma Kurumu nun da bulunduðunu dile getirdi. Eurokon 2003 Proje Sorumlusu Dr. Mehmet Ali Karademir ise sürekli büyüyen ve geliþen Türk pazarýnýn, yeni pazarlar arayan Alman ve Avrupalý Türk KOBÝ ler için büyük iþ olanaklarý sunduðuna dikkat çekerek, Bu fýrsatý kullanmak isteyenlerin EUROKON aracýlýðýyla hýzlý bir þekilde ve uygun fiyatla bunu gerçekleþtirebileceklerini ifade etti. Þimdi Ticaret Yapýn sloganý altýnda branþlar üstü Türkiye den, Almanya dan ve Avrupa dan 1500 þirketin katýlacaðý Uluslararasý Ýþadamlarý Kurultayý, EUROKON 2003, 3 ayrý bölümden oluþacak: Ýþadamlarý Kurultayý: Uluslarasý pazarý kapsayan önemli konularda teblið ve EUROKON 2003 e Türk ve Avrupalý iþadamýnýn katýlmasý bekleniyor. Kurultay, AB nin 7. büyük ticari partneri Türkiye ve Türkiye nin ihracaatýnda ilk sýrada yer alan Almanya arasýndaki ticari iliþkilere de katkýda bulunacak. workshoplardan oluþacak bu bölümde, konuþmacý olarak katýlacak uzmanlar, hukuk, vergi alanlarýnýn yanýsýra tecrübeli iþadamlarý olarak sorularý yanýtlayacaklar. Almanya ve Türkiye deki teþvik ve yatýrým olanaklarý da bu bölümde ele alýnacak ana konular arasýnda yer alacak. Ýþbirliði Borsasý: Bu bölümde uluslararasý iþ ortaklýklarýnýn kurulmasý konu ediliyor. Ýþ ortaklýlarýnýn bulunmasý ve ilk görüþmeler için randevu ayarlanmasý Eurokon 2003 yönetimi tarafýndan üstlenilecek. Bunun için önceden hazýrlanan bir formun doldurulmasý gerekiyor. Ýhtiyaç halinde iþ görüþmeleri için tercümanlýk hizmetleri de EUROKON 2003 tarafýndan sunulacak. Fuar: Türkiye den en az 50 firmanýn katýlacaðý bu bölümde tanýtýmdan, olasý iþ ortaklarýyla randevu ayarlamasýna kadar birçok hizmet sunulacak. EUROKON 2003, fuar sonrasýnda da KOBÝ ler için uluslararasý iþ ortaklýklarý konusunda danýþmanlýðýný devam ettirecek: Hem Türkiye den Avrupa ya açýlmak hem de Avrupa dan Türkiye ye yatýrým yapmak isteyen Türk ve Avrupalý giriþimcilere bilgi ve danýþmanlýk hizmetleri sunacak. EUROKON 2003 e kaydolan bütün firmalar Almanca ve Türkçe olarak EUROKON 2003 ün Online Katalog unda yer alacak ve Kongre baþlamadan önce potansiyel iþ ortaklarý hakkýnda bilgi edinebilecek. Daha geniþ bilgiyi ise Ýnternet üzerinden adresinden edinebilmek mümkün. Sinan Kumru HATÝCE ELDENÝZ HOÞÇA KAL DEM GAZETESÝ Biz insanlar bazen normal düþünmüyoruz. Arkadaþlarýmýn bana normal nedir ki diye sorduklarýný duyar gibiyim. Doðru normal nedir ki? Aslýnda her insanýn kendince bir normali ve bir A-normali vardýr. Ben ise her ikisinde es geçiyor ortasýnda durmaya çalýþýyorum. Bu güne kadar alýþýlagelmiþ tarzlarý, konuþmalarý, söylenenleri, yapýlanlarý bir kenara býrakýyor. Onun tersi yapýlanlarý da diðer kenara býrakýyorum. En çok kýzdýklarým siyaset ile uðraþanlardýr. Siyasette insaniyet yoktur diyorum. Onun içinde herhangi bir iþin siyasetini yapanlarda entrika, art niyetlilik, çýkarcýlýk vb. Olumsuzluklar yaþatmaktadýrlar. Bu siyasetten dolayý bir türlü bir araya gelemeyen fikirdaþlara üzülüyorum. Özel hayatlarýnda çok samimi iliþkide olup ta resmi protokolde bir türlü bir araya gelemeyenlere üzülüyorum. Sözüm ona kandýrdýklarýný düþünüyorlar ama aslýnda farkýnda olsalar kendilerini kandýrýyorlar. Gülüp geçmek gerekiyor diye düþünüyorum. Bazen de görüyorum ki gerçekten insanlýk adýna bir adým ilerlemiþ, bir þeyler verme çabasýna girmiþ olanlar çok zor durumda kalýyorlar. Sözüm ona siyasetini yapýyorlar ama bu siyaseti yaparken de kendi kuyularýnýn kazýldýklarýnýn farkýnda deðiller. Ýþte siyaset de her zaman kuyular ve kuyucuklar vardýr. kuyulara çok ön plana çýkmýþ, parlamýþ, büyümüþ veya büyütülmüþ ön planda tutulmuþ olanlar düþer. kuyucuk lara ise kuyuya düþecek olanlarýn arkasýnda yürüyenlerdir. Bilinir ki bir anlýk zafer sarhoþluðu bir ömrü bitirir. Bu Ömür yaþamýný yitirmek deðil, siyasi ömürdür. Bu nedenden dolayý ben o iþlerin siyasetini yapanlarýn yerinde olsam biraz daha temkinli olurdum. Haklýsýnýz! yine nereye vuruyor? Kime vuruyor? Ne diyor ya bu? sözlerinizi kulaklarýmda duyar gibiyim. Bizim bir büyük annemiz vardý Fate ale. Derdi ki: sözüm anlayana ( sözüm insana olana, hayvana deðil). Tam da yerinde bir söz aslýnda. Benimde demek istediðim budur. Anlayana yani. Bu sayýdaki yazým özel bir yazý. Bu sefer zorlanarak yazdýðým bir yazý olacak. O nedenden dolayýda þöyle bir ýsýnma hareketi yaparak içimde olaný yazmak istedim. Evet! Ayrýlýðýn vakti geldi ve çattý. A l e v i l e r d e n S t u t t g a r t Baþkonsolosluðuna Ziyaret Sadýk KARSLI ( Stuttgart) Sivas katliamýna katýlan ve hüküm giymiþ kiþilerin Almanya da yaþadýklarý duyumunu alan Almanya Alevi Birlikleri Fedarasyonu ve Stuttgart Alevi Kültür Merkezi baþkonsoloslukla Başkonsolost Ahmet Funda Tezok ile görüştü. Ahmet Funda Tezok a istemlerini anlatan AABF Genel Sekreteri Hasan Öðütcü baþkanlýðýnda toplanan komite, Alevi örgütleri olarak, Almanya daki Türkiye Baþkonsolusluðundan duyarlýlýk beklediklerini ve katillerin Türkiye tarafýndan istenmeleri için giriþimde bulunulmasý gerektiðini bildrdiler. AABF Genel Sekreteri Hasan Öðütcü basýn açýklamasýnda Bu konuya çok duyarlýyýz. Stuttgart Baþkonsolusu Ahmet Funda Tezok la olan görüþme yararlý geçti. Bize buraya gelen kaatillerin yerlerinin tespit etmemiz isteniyor. Tespit edildiklerinde gerekli iþlemlerin baþlatýlacaðý bildirildi. Bundan sonra yapacaðýmýz bu konunun takipcisi olmak bu konu sadece Alevilerin meselesi deðil, bütün Türkiye nin demokrasi ve ýnsan haklarý meselesidir. Sivas Katillerini, hiç bir gerekçe koruyamaz. Korumamalýdýr dedi. Bilindiði gibi günlük basýnda çýkan haberlerde Almanya ya geldikleri saptanan kiþilerin aramýzda yaþadýðý hatta Sivas davasýnda 7.5 yýla mahkum olan ve Türkiye den kaçarak Almanya ya iltica eden Adem Aðbektaþ ýn, Badenwürttenberg de Milli Görüş e ait bir camide imamlýk yaptýðý saptandý. Temmuz 1993 te Sivas taki Madýmak Oteli nin kundaklanmasýyla sonuçlanan olaylara karýþmaktan hüküm giyen, ancak dava sonuçlanmadan yurtdýþýna kaçan kiþilerinalmanya da yaþamalarý 37 kiþinin yaþamýný yitirdiði Sývas katliamý davasý hükümlülerinin, Almanya ya iltica ettiði ortaya çýkmasý Yýllarýn verdiði bir sorumluluk vardý üzerimde. Bir 9 yýllýmý aðýr travmalý insanlarýn tedavisiyle geçirirken, diðer yandan zarfýn üzerine pul yapýþtýramayan insanlarýmýza yol göstermeyle meþguldüm. Derken deðil bir-iki kiþiyi bilgilendirmek, bir çok kiþiyi birden bilgilendirmek gerekir dedim. Hele hele birde aðacýn kökü kurursa yapraklarý yeþermez fikrinde yola çýkarak yürüdüm. Çok sýcak dostlar ile bu yola koyulduk. Çok þükür alevi olduðum içinde bu görev bana zor gelmedi. Aklýma geldi þimdi, ilk okullar arasý yarýþlar düzenlenirdi. Bayrak yarýþý vardý, belki bir çoðunuz hatýrlarsýnýz. Bayraðý alýp koþardýk. Daha sonra varýlmasý gereken yerde bayrak teslim edilir, teslim alýnýr koþar öylece devam ederdi, ta ki son kiþi bayraðý yerine getirene kadar. Þimdi anlatmaya çalýþtýðým ise buna benzer. Dem Gazetesini bayrak olarak kabul ediyor, kendimi çitin baþýna varmýþ ve bayraðý teslim etmiþ olarak görüyorum. Týpký teslim aldýðým gibi. Onun içinde herkese açýk bir mektup olarak: Bu güne kadar, emeði geçen herkese, destekleyenlere, dostlara, arkadaþlara ve tüm Gazete çalýþanlarýma burada gönülden gelen bir teþekkür sunmak istiyorum. Siz olmasaydýnýz Dem Gazetesi bu güzelliðe kavuþmazdý. Dem gazetesi devam ediyor. En emin ellerde devam edecektir ve bundan þüphem yoktur. Bensiz devam etmeside bir eksiklik olmamasý gerekir. Her ayrýlýk zor olduðu gibi bu ayrýlýkta zor. Zor olsa da gidilmesi gereken bir adým ve atýyorum. Hoþça kal Dem gazetesi Hoþça kalýn deðerli dostlarým Ve hoþça kalýn en büyük eleþtiriyi özelliklede imla hatasý nedeniyle yapanlara. Bir ara Guinnes rekor kitabýna kayýt etmeyi düþünmüþtüm. en fazla imla hatasý olan gazete diye daha sonra Avrupa da yetiþen Türklerin dili bu dedim. Nede olsa 30 yýl önce birlikte getirmiþtim ben bu Türkçe yi. Tazeleme fýrsatý fazla bulamadým. Böylece devam ettim. Saygýlarýmla Hatice Eldeniz Dagmar Wittek Güney Afrika da 4 milyon 100 bin yýl öncesine ait bir iskelet bulan Arkeolog Ron Clarke, evrim teorisinin yeniden yazýlmasý gerektiðini savunuyor. Clarke, ortaya çýkardýðý iskeletin dünyadaki en eski insan iskeleti olduðunu söylüyor... Arkeolog Ron Clarke, evrim teorisinin yeniden yazýlmasýnýn zorunlu olduðunu savunuyor. Clarke, bu iddialý ifadeleri, Güney Afrika da Johannesburg ile Pretoria arasýndaki bölgede bulunan Sterkfontein maðralarýnda ortaya çýkardýðý ve dünyadaki en eski insan iskeleti olduðunu belirttiði bulgulara dayanarak kullanýyor. Yerin 25 metre kadar altýnda yapýlan kazýlar sonucu ortaya çýkarýlan iskelet üzerinde yapýlan araþtýrmalar, taþlaþmýþ haldeki kalýntýnýn 4 milyon Evrim Teorisi çürüdü mü? 100 bin yýl öncesine ait olduðunu ortaya çýkarmýþ. 1 metre 20 santim uzunluðunda bir insana ait olduðu düþünülen kalýntýlarý ortaya çýkaran Ron Clarke, iskelete Little Foot-Küçük Ayak adýný vermiþ. Pek çok insan için taþlaþmýþ bir kemik yýðýnýndan baþka birþey ifade etmeyen bulgular, Clarke için bugüne kadar ortaya çýkarýlan en önemli ve en deðerli insan iskeleti özelliðini taþýyor. Ýskelet insan özellikleri taþýyor Ýskeletin, yerin 25 metre kadar altýnda bulunmasýnýn bile þaþýlacak bir durum olduðunu söyleyen Clarke, önceleri kalýntýnýn yaklaþýk 3 milyon yýl öncesine ait olduðunu tahmin ettikleri, ancak yapýlan araþtýramalar sonucu Little Foot un 4 milyon 100 bin yýl önce yaþadýðýnýn anlaþýldýðýný belirtiyor. Clarke, bu kadar eski ve komple bir iskelete daha önce dünyanýn hiçbir bölgesinde rastlanmadýðýný söylüyor ve ilginç bazý tespitler yapýyor. Ýskeletin, bugünkü insanýn çoðu özelliðini taþýdýðýný söyleyen Arkeolog Clarke, özellikle Little Foot un ellerinin günümüz insanýnýn el ve parmak yapýsý ile büyük benzerlikler gösterdiðini vurguluyor. Ýnsanýn atalarý tek türe dayanmýyor Bugüne kadar ileri sürülen teorilerde, ilk insanlarýn yürümek için týpký maymunlar gibi ellerini de kullandýklarýnýn vurgulandýðýný belirten Clarke, Güney Afrika da bulunan iskeletin, bu teorileri çürüttüðünü savunuyor. Bununla da yetinmeyen Ron Clarke, Darwin in Evrim Teorisi ne de atýfta bulunuyor. Bulunan iskeletin, insanýn atalarýnýn maymunlar olmadýðýný ispatladýðýný düþünen Clarke, 4 milyon 100 bin yýl önceki insanýn anatomik yapýsýnýn goril ya da þempanzelerle bir benzerliðinin olmadýðýný, insanýn atalarýnýn tek bir türe dayanmadýðýný iddia ediyor. Ron Clarke, Bugün insanýn en yakýn akrabasý olarak kabul edilen Pongidae türü insan benzeri maymunlar bile hala elleri üzerinde yürüyorlar. Dolayýsýyla da avuç içleri geniþ, parmaklarý uzun ve baþ parmaklarý kýsa. Oysa bulduðumuz iskelet, atalarýmýzýn bu özellikleri taþýmadýðýný ve bugünkü insana çok benzediðini istaptlýyor diye konuþuyor. Ortaya çýkardýðý Litle Foot iskeletiyle evrim teorisini çürüttüðünü savunan Arkeolog Ron Clarke in sözlerinin bilim dünyasýnda nasýl yanký bulacaðýný ise önümüzdeki günler gösterecek.

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý - TOHAV HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Hukuk, Demokrasi ve Sivil Toplum Sempozyumu 28-29 Þubat 2004 Diyarbakýr Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý Yayýnlarý (5) ISBN

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR Sulucakarahöyük/VAN Van'daki depremlerin ardýnda kent merkezinde kurulan 9 çadýrkent ve Mevlana kentlerde Van Valiliði koordinasyonunda çeþitli kurumlar tarafýndan depremzede çocuklar için Yýlbaþý etkinlikleri

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE Bursa Valisi Þahabettin Harput, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutaný Tuððeneral Ümit Yýlmaz ve Bursa Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Abdullah Karadað'ýn çelenk koyduðu Atatürk Anýtý'nda saygý duruþunda

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ.

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Fikri Türkel Fikri Türkel Deðer katanlar Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Yayýn haklarý 2011 TÜGÝS e aittir. ISBN: Tanýtým nüshasýdýr,

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

Mali kriz Belçika yý da vurdu

Mali kriz Belçika yý da vurdu Brüksel güzeli Zeynep 19 Yaþýndaki Türk kýzý Zeynep Sever Brüksel i Belçika güzellik yarýþmasýnda temsil etmeye layýk görüldü. 4 te Belçika nýn göbeðindeki küçük Türkiyeler Bizim Sokaklar yazý dizimiz,

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri

Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri Aþk-ý Memnu Almancaya Çevrildi Nuran Tezcan Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri olan Robert Bosch (1861-1942) adýna, temelini onun attýðý firma tarafýndan 1964 te kurulmuþ olan Robert

Detaylı